Views
4 years ago

Raport z badania - Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

Raport z badania - Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

Przebojowość,

Przebojowość, pewność siebie 10% 11% 11% 14% 14% 13% 12% Umiejętność wyrażania własnego zdania Umiejętność występowania przed ludźmi 10% 10% 11% 9% 11% 12% 11% 7% 8% 13% 9% 8% 14% 10% Zdolności przywódcze 6% 10% 11% 10% 8% 7% 8% Odsetki nie sumują się do 100% z powodu możliwości wyboru wielokrotnych odpowiedzi. N=8 857 Analiza wymagań stawianych potencjalnym pracownikom przez pracodawców wskazuje na duże znaczenie umiejętności „miękkich”, szczególnie interpersonalnych i smoorganizacyjnych. Na kolejnym miejscu znajdują się dopiero te zawodowe, komputerowe 11 . Wyobrażenia badanych uczniów o wymogach pracodawców, umiejętnościach przez nich poszukiwanych są dość w kilku miejscach spójne z zarysowanym skrótowo spostrzeżeniem pochodzącym z badań Bilansu Kapitału Ludzkiego. Choć wiedza i umiejętności zawodowe stawiane były na pierwszym miejscu, a nie trzecim, to jednak wśród pierwszych trzech dwóch wymagań znalazły się obie umiejętności najmocniej pożądane na rynku pracy, szczególnie od specjalistów. Choć trudno porównywać wyniki badania BKL i niniejszego, z racji różnego podejścia metodologicznego do badania, to generalne wnioski mogą być zestawiane obok siebie. Uczniowie silny akcent kładą na umiejętności „twarde”, a przecież te związane z kompetencjami społecznymi są równie ważne, by nie powiedzieć, że najszybciej postrzegane podczas rekrutacji na stanowisko pracy. Segmentacja szkół ze względu na opinie uczniów na temat kształtowania przez nie umiejętności „twardych” i „miękkich” doprowadziła do podziału ich na dwa typy (patrz rysunek 6) 12 . Pierwszy związany jest z kształtowaniem umiejętności bycia przebojowym, kierowania innymi, występowania publicznego, przystosowywania się do sytuacji, radzeniem sobie ze stresem, prowadzenia swobodnej rozmowy z pracodawcą oraz wyrażania własnego zdania. Taki typ szkoły można nazwać „miękkim”, gdyż skupia się na rozwijaniu umiejętności komunikacyjnych i osobowościowych. Drugi zidentyfikowany typ szkoły, związany jest z kształtowaniem umiejętności potrzebnych do wykonywania zadań zawodowych, ćwiczeniem dokładności i skrupulatności w wykonywaniu obowiązków zawodowych, kształtowaniem umiejętności organizacji pracy, umiejętnościami permanentnego uczenia się nowych rzeczy. Szkoła taka kształtuje także umiejętność efektywnej pracy w zespole oraz rozwija umiejętności obsługi maszyn i urządzeń związanych z pracą. Jest to typ twardy, silnie związany z zasadniczymi szkołami zawodowymi. Typ miękki bardziej związany jest z technikami. Rysunek 6. Klasyfikacja szkół ze względu na kształtowane według uczniów umiejętności. 11 Patrz A. Strzebońska, M. Kocór, Specjaliści na rynku pracy. Wymagania stawiane przez pracodawców, [w:] Młodość czy doświadczenie? Kapitał ludzki w Polsce. Raport podsumowujący III edycji badań BKL z 2012 roku, red. J. Górniak, PARP, Warszawa 2013, s.71. 12 Zastosowano analizę czynnikową, która ujawniła istnienie dwóch ukrytych struktur, wyjaśniających 63% zróżnicowania (metoda głównych składowych i rotacja Varimax, KMO=0,95). 46 Raport współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Szkoła oraz podejmowane przez nią działania, w tym także nauczyciele i atmosfera panująca w placówce stała się kolejną kwestią poddaną pod ocenę respondentów (wyniki w tabeli 28). Większość uczniów uznała, że ich szkoła dobrze przygotowuje do zawodu (58%) oraz panuje w nich miła atmosfera (56%). Uczniowie zasadniczych szkół zawodowych uważali także, że mieli kontakt z dobrymi i aktywnymi nauczycielami, a nauczanie było na dobrym poziomie. Zauważyć należy jednak, że uczniowie technikum byli bardziej krytyczni wobec własnej szkoły niż ich koledzy i koleżanki z zawodówek. Niezależnie od typu szkoły uczniowie dosyć negatywnie ocenili swoje szkoły pod względem organizacji spotkań z pracodawcami, pomocy w rozwiązywaniu problemów ucznia oraz wsparcia w rozwoju zainteresowań. Większość uczniów nie była także skłonna uznać bazy dydaktycznej swojej szkoły za nowoczesną. Tabela 28. Stwierdzenia określające szkołę. Stwierdzenie Zasadnicza zawodowa Technikum Ogółem Dobrze przygotowuje do zawodu 61% 57% 58% Miła atmosfera 59% 55% 56% Dobrzy, aktywni nauczyciele 55% 47% 49% Dobry poziom nauczania 52% 46% 48% Dobra, nowoczesna baza dydaktyczna 46% 41% 43% Rozwija zainteresowania ucznia 49% 39% 42% Pomaga rozwiązywać problemy ucznia 43% 33% 36% Organizuje spotkania z pracodawcami 33% 24% 27% Odsetki nie sumują się do 100% z powodu możliwości wyboru wielokrotnych odpowiedzi. N=9 712 Rysunek 7. Mocne i słabe strony podkarpackich szkół. Raport współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 47

Elektorniczny Biuletyn ZPORR - Wojewódzki Urząd Pracy w ...
Cel projektu - wup rzeszow.pl - Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Realizacja staży - wup rzeszow.pl - Wojewódzki Urząd Pracy w ...
Biuletyn Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie nr 20/2012
Kalendarz - Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie - Urząd ...
Przeczytaj analizę - Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
Biuletyn WUP - Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie
Biuletyn Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie nr 9/2010
Biuletyn Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie nr 17/2012
Biuletyn Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie nr 12/2010
Inspiracje dla administracji - Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
Projekt - Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie
Targuj się o pracę - Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
Szukając pracy - Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
Doskonalenie zawodowe nauczycieli - Wojewódzki Urząd Pracy w ...
Biuletyn WUP - Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie
nr 3/2011 - Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie
Kobiety przedsiębiorcze - Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
biuletyn informacyjny - Strona główna - Wojewódzki Urząd Pracy w ...
Biuletyn Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie nr 14/2011
ZDIN w Małopolsce w 2012 r. - Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
Rozwój zasobów ludzkich - Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
Biuletyn Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie nr 7/2009
Małe środki, duże wsparcie - Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
katalog - Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie
Prezentacja - Wytyczne - wup rzeszow.pl - Wojewódzki Urząd Pracy ...
PIK nr 81 - Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie
Równość płci w Unii Europejskiej - wup rzeszow.pl - Wojewódzki ...
Raport o stanie środowiska w latach 2000-2007 - Wojewódzki ...
folder wystawy - Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie