Views
4 years ago

Raport z badania - Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

Raport z badania - Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

Postrzeganie swojej

Postrzeganie swojej szkoły, jako dobrze przygotowującej do zawodu, a także w której panuje miła atmosfera charakterystyczne jest dla wszystkich uczniów, bez względu na profil kształcenia (patrz tabela 29). Najsilniej uwidoczniało się jednak w opiniach ankietowanych reprezentujących profil rolniczo-leśny. Uczniowie ci docenili swoje szkoły (większość wskazań) pod kątem aktywnych nauczycieli, dobrego poziomu nauczania, nowoczesnej bazy dydaktycznej, a nawet rozwoju zainteresowań ucznia. Niepokojącym wnioskiem płynącym z badania, jest niska ocena wystawiana przez uczniów swoim szkołom w odniesieniu do organizacji spotkań z pracodawcami. Poprawa funkcjonowania szkoły w tym obszarze może stanowić okazję do pozyskiwania niezbędnej wiedzy o rynku pracy, o wymaganiach stawianych przez pracodawców, a nawet może być podstawą do rozwijania sieci relacji z firmami działającymi w najbliższej społeczności lokalnej. Wiedza pozyskana z takiego działania byłaby przydatna nie tylko dla uczniów, ale także dla kadry dydaktycznej. Jak wskazano powyżej uczniowie gremialnie deklarowali, iż głównym motywem wyboru zawodu było zainteresowaniem nim oraz pasja. Niestety badani nie postrzegają swojej szkoły, jako instytucji, która te zainteresowania wspiera czy rozwija. Ocenili także, że szkoła nie pomaga im w rozwiązywaniu problemów. Wskazania te świadczą o rozróżnieniu przez uczniów dwóch funkcji, edukacyjnej i wychowawczej. Opinie uczniów świadczą, że szkole przypisywana jest ta pierwsza. Postawić jednak można pytane, czy przyćmienie funkcji wychowawczej realizowanej przez szkołę nie doprowadzi do osłabienia więzi uczniów ze swoją szkołą i jakie mogą być tego konsekwencje? Tabela 29. Stwierdzenia określające szkołę a profile kierunków kształcenia. Stwierdzenie Tech.- mech. Arch.- bud. Ekon.- adm. Inf.-tel. Rol.- leś. Usł. Ogółem Dobrze przygotowuje do zawodu 56% 59% 60% 54% 67% 59% 58% 48 Raport współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Miła atmosfera 57% 60% 57% 61% 69% 52% 57% Dobrzy, aktywni nauczyciele 50% 53% 47% 47% 58% 47% 49% Dobry poziom nauczania 48% 52% 50% 46% 55% 45% 48% Dobra, nowoczesna baza dydaktyczna 42% 43% 40% 49% 56% 41% 43% Rozwija zainteresowania ucznia 43% 43% 36% 43% 58% 42% 42% Pomaga rozwiązywać problemy ucznia 35% 38% 34% 35% 48% 34% 36% Organizuje spotkania z pracodawcami 29% 29% 21% 28% 37% 25% 27% Odsetki nie sumują się do 100% z powodu możliwości wyboru wielokrotnych odpowiedzi. N=9 712 Większość ankietowanych uczniów wysoko ocenia swoje teoretyczne przygotowanie do wybranego przez siebie zawodu (tabela 30). Nieznacznie wyżej przygotowanie swoje oceniają uczniowie szkół zasadniczych. Jedynie co czwarty uczeń uznaje, że jest przygotowany słabo. Jako bardzo niski poziom przygotowania teoretycznego ocenia jedynie 3% badanych (częściej związanych z informatyką i budownictwem). Informatycy ocenili najgorzej swoje przygotowanie teoretyczne do zawodu. Być może patrzą na swoją wiedzę bardziej krytycznie od innych. Wybrana przez nich ścieżka zawodowa wymaga solidnych podstaw teoretycznych. Na tym tle najlepiej wypadli uczniowie kierunków budowlanych, stosunkowo wysoko oceniając swoje teoretyczne podstawy (wykres 9). Wraz z profilem rolniczo-leśnym stanowili grupę najwyżej oceniającą swoje przygotowanie teoretyczne do zawodu. Uczniowie profilu rolniczo-leśnego po raz kolejny wstawiali najprzychylniejsze oceny, tym razem dla siebie, ale pośrednio także dla swoich szkół. Około 15% z nich oceniła, że została bardzo wysoko przygotowana w teorii wybranego kierunku kształcenia. Zastanawiać może brak orientacji w ocenie, występujący (zależnie od kierunku kształcenia) u co piątego, a nawet u co czwartego ucznia podkarpackich szkół zawodowych. Być może wynika to z faktu, że oceny swojego przygotowanie dokonać można znając realia rynkowe. Brak takiego rozeznania powoduje, że uczniowie wstrzymywali się od udzielania odpowiedzi na to pytanie. Tabela 30. Jak oceniasz swoje przygotowanie teoretycznego do zawodu. Ocena Zasadnicza Technikum Ogółem zawodowa Bardzo wysoko 10% 7% 8% Raczej wysoko 47% 48% 48% Raczej nisko 17% 19% 18% Bardzo nisko 3% 3% 3% Trudno powiedzieć 23% 23% 23% Ogółem 100% 100% 100% N=9 896 Wykres 9. Samoocena przygotowania teoretycznego do zawodu a profil kierunku kształcenia. Raport współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 49

Elektorniczny Biuletyn ZPORR - Wojewódzki Urząd Pracy w ...
Cel projektu - wup rzeszow.pl - Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Realizacja staży - wup rzeszow.pl - Wojewódzki Urząd Pracy w ...
Biuletyn Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie nr 20/2012
Kalendarz - Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie - Urząd ...
Przeczytaj analizę - Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
Biuletyn WUP - Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie
Biuletyn Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie nr 9/2010
Biuletyn Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie nr 17/2012
Biuletyn Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie nr 12/2010
Szukając pracy - Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
Doskonalenie zawodowe nauczycieli - Wojewódzki Urząd Pracy w ...
Biuletyn WUP - Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie
nr 3/2011 - Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie
Inspiracje dla administracji - Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
Projekt - Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie
Kobiety przedsiębiorcze - Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
Biuletyn Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie nr 14/2011
Targuj się o pracę - Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
biuletyn informacyjny - Strona główna - Wojewódzki Urząd Pracy w ...
ZDIN w Małopolsce w 2012 r. - Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
Rozwój zasobów ludzkich - Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
katalog - Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie
Małe środki, duże wsparcie - Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
Biuletyn Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie nr 7/2009
Prezentacja - Wytyczne - wup rzeszow.pl - Wojewódzki Urząd Pracy ...
PIK nr 81 - Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie
MARZEC KWIECIEŃ NR 78 - Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie
folder wystawy - Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie
RAPORT z kontroli nadzwyczajnej - Urząd Transportu Kolejowego