2011 - Žádost o prodloužení platnosti akreditace bakalářského ...

slu.cz

2011 - Žádost o prodloužení platnosti akreditace bakalářského ...

Podklad pro jednání Akredita!ní komise

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAV!

Matematick" ústav v Opav#

$ádost o prodlou%ení platnosti akreditace

bakalá!ského studijního programu Matematika

obory:

Aplikovaná matematika

Matematické metody v ekonomice

P"edkládá:

Prof. PhDr. Rudolf $á&ek, Dr.

rektor Slezské univerzity v Opav#

Opava

leden 2011


$ádost o prodlou%ení platnosti akreditace bakalá!ského studijního

programu Matematika se studijními obory Aplikovaná matematika

a Matematické metody v ekonomice v Matematickém ústavu v Opav"

Tento materiál je ur!en akredita!ní komisi k projednání "ádosti o prodlou"ení platnosti

akreditace bakalá#ského studijního programu Matematika se studijními obory Aplikovaná

matematika a Matematické metody v ekonomice v Matematickém ústavu v Opav$. Jedná se

o t#íleté bakalá#ské studijní obory vyu!ované prezen!ní formou.

Následující p#ehled obsahuje v%echny obory studijního programu Matematika, které jsou

v sou!asnosti akreditovány, a p#ehled oprávn$ní k habilita!ním a jmenovacím #ízením, které

se uskute!&ují v Matematickém ústavu SU v Opav$ viz. www stránky :

http://www.slu.cz/math/cz/studium/akreditace

Bakalá!ské (3 leté, prezen#ní forma studia):

Aplikovaná matematika (od 1992 do 25. 4. 2012)

Matematické metody v ekonomice (od 1992 do 25. 4. 2012)

Obecná matematika (od 2002 do 12. 12. 2014)

Aplikovaná matematika pro #e%ení krizov'ch situací (od 2008 do 1. 11. 2014)

Bakalá!ské (4 leté, prezen#ní forma studia):

Aplikovaná matematika pro krizové #ízení (od 2000 do 31. 10. 2012)

Magisterské (5 leté, prezen#ní froma studia):

Geometrie (od 1992 do 25. 4. 2012)

Matematická anal'za (od 1993 do 25. 4. 2012)

Magisterské navazující (2 leté, prezen#ní forma studia):

Geometrie (od 2002 do 12. 12. 2012)

Matematická anal'za (od 2002 do 12. 12. 2012)

Matematická fyzika (od 2002 do 12. 12. 2012)

U!itelství matematiky pro S( (od 2002 do 12. 12. 2012)

Aplikovaná matematika (od 2009 do 31. 6. 2013)

Doktorské (4 leté, prezen#ní i kombinovaná forma studia):

Matematická anal'za (od 2007 do 1.8. 2015; M(MT !j. 17 688/2007-30/1)

Geometrie a globální anal'za (od 2007 do 1.8. 2015; M(MT !j. 17 688/2007-30/1)


Základní údaje:

!"#$%&'()(*$+$,&&

-7)+8&'()(*$+$,&&

C:5&53"%12D/E&8.8;:,&&

-+$#./"&012%$3#2*(&%&45(%6&

!(&9:;17&?@A&B=&45(%(&

F$G$H1"&%:.8/"&I/8+(&

V$decká rada Matematického ústavu v Opav$ schválila dne 17.2. 2011 návrh na prodlou"ení

platnosti akreditace bakalá#ského studijního programu Matematika se studijními obory

Aplikovaná matematika a Matematické metody v ekonomice.

V$decká rada Slezské univerzity v Opav$ schválila dne 13. 9. 2011 návrh na prodlou"ení

platnosti akreditace bakalá#ského studijního programu Matematika se studijními obory

Aplikovaná matematika a Matematické metody v ekonomice.

Ve!keré informace o Matematickém ústavu v Opav" jsou uve#ejn"ny na adrese:

www.math.slu.cz

Informace o akredita$ním materiálu jsou uve#ejn"ny na adrese:

http://www.slu.cz/math/cz/studium/docs/akreditace/Akreditace_Bc_AM-MME_2011.pdf

Razítko a podpis rektora:

………………..………………………..

prof. PhDr. Rudolf )á!ek, Dr.

rektor


A – !ádost o akreditaci / roz"í#ení nebo prodlou$ení doby platnosti akreditace bakalá#ského / magisterského stud. programu

Vysoká "kola Slezská univerzita v Opav!

Sou%ást vysoké "koly Matematick" ústav v Opav! STUDPROG st. doba titul

Název studijního programu Matematika 3 Bc.

P&vodní název SP Matematika platnost p#edchozí akreditace 25.4.2012

Typ $ádosti prodlou#ení akreditace

Typ studijního programu bakalá$sk" rigorózní

Forma studia prezen%ní #ízení KKOV

Názvy studijních obor& Matematické metody v ekonomice NE 6207R005

Aplikovaná matematika NE 1103R004

Adresa www stránky http://www.slu.cz/math/cz/studium/docs/akreditace/A

kreditace_Bc_AM-MME_2011.pdf

Schváleno VR /UR /AR 17.2.2011/13.9.2011 podpis

Dne

rektora

jméno a heslo k p#ístupu na www

prof. PhDr. Rudolf &á%ek, Dr. datum

Kontaktní osoba prof. RNDr. Jaroslav Smítal, DrSc. e-mail jaroslav.smital@math.slu.,cz


B – Charakteristika studijního programu a jeho obor!, pokud se na obory "lení

Vysoká #kola

Slezská univerzita v Opav!

Sou"ást vysoké #koly

Matematick" ústav v Opav!

Název studijního programu

Matematika

Název studijního oboru

Aplikovaná matematika

Údaje o garantovi studijního oboru Doc. RNDr. Marta #tefánková, Ph. D.

Zam$%ení na p%ípravu k v&konu

regulovaného povolání

Charakteristika studijního oboru (studijního programu)

Studijní obor je zam!$en na p$ípravu student% v oblasti vyu&ívání matematického aparátu p$i $e'ení problém% v

r%zn"ch oblastech (ekonomika, technika, p$írodní v!dy). Studenti jsou p$ipravování jak pro nástup do praxe, tak

pro p$ípadné navazující studium.

Garantem oboru je Doc. RNDr. Marta #tefánková, Ph. D. (http://www.slu.cz/math/cz/lide/stefankova-marta).

Profil absolventa studijního oboru (studijního programu) a cíle studia

Absolvent bakalá$ského studijního oboru Aplikovaná matematika je p$ipraven vytvá$et matematické modely

deterministické i stochastické, reáln"ch jev% a praktick"ch proces%. Má odpovídající znalosti a dovednosti v

oblasti v"po(etní techniky.

Absolvent je vybaven takov"mi informacemi, znalostmi a dovednostmi, které mu umo&ní, ve spolupráci

s ekonomem (i jin"m odborníkem, nalézt korektní matematickou formulaci konkrétních problém% a vy$e'it je.

Absolvent je schopen pokra(ovat v magisterském studiu libovolného matematického oboru.

Charakteristika zm$n od p%edchozí akreditace (v p%ípad$ prodlou'ení platnosti akreditace)

Prostorové zabezpe"ení studijního programu

Budova ve vlastnictví V( ANO Budova v nájmu – doba platnosti nájmu

Informa"ní zabezpe"ení studijního programu

Matematick" ústav v Opav! disponuje vlastní knihovnou a dv!ma po(íta(ov"mi u(ebnami (jedna u(ebna slou&í

k v"uce, druhá k samostudiu student%).


B – Charakteristika studijního programu a jeho obor!, pokud se na obory "lení

Vysoká #kola

Slezská univerzita v Opav!

Sou"ást vysoké #koly

Matematick" ústav v Opav!

Název studijního programu

Matematika

Název studijního oboru

Matematické metody v ekonomice

Údaje o garantovi studijního oboru Doc. RNDr. Tomá# Kopf, Ph. D.

Zam$%ení na p%ípravu k v&konu

regulovaného povolání

Charakteristika studijního oboru (studijního programu)

Studijní obor je zam!$en na p$ípravu student% v oblasti vyu&ívání matematického aparátu v ekonomice. Studenti

jsou p$ipravování jak pro nástup do praxe, tak pro p$ípadné navazující studium.

Garantem oboru je Doc. RNDr. Tomá# Kopf, Ph. D. (http://www.slu.cz/math/cz/lide/kopf-tomas).

Profil absolventa studijního oboru (studijního programu) a cíle studia

Absolvent bakalá$ského studijního oboru Matematické metody v ekonomice je p$ipraven teoreticky i prakticky

$e#it r%zné typy rozhodovacích a optimaliza'ních úloh, a to s vyu&itím b!&n"ch i specializovan"ch programov"ch

produkt%.

Sou'ástí studia je i praxe v rozsahu 150 hodin v r%zn"ch typech organizací.

Absolvent je vybaven takov"mi informacemi, znalostmi a dovednostmi zalo&en"mi na exaktních modelov"ch

postupech v oblastech matematického modelování, opera'ního v"zkumu, aplikované statistiky, informatiky a

dal#ích metod pro kvantitativní podporu managementu, které mu umo&ní pracovat na r%zn"ch typech pracovních

pozic (nap$. u subjekt% podnikatelské sféry a státní správy), vy&adujících schopnost $e#it praktické úlohy r%zného

typu a interdisciplinární p$ístup.

Absolvent je schopen pokra'ovat v navazujícím magisterském studiu p$íbuzn"ch obor%.

Charakteristika zm$n od p%edchozí akreditace (v p%ípad$ prodlou'ení platnosti akreditace)

Prostorové zabezpe"ení studijního programu

Budova ve vlastnictví V( ANO Budova v nájmu – doba platnosti nájmu

Informa"ní zabezpe"ení studijního programu

Matematick" ústav v Opav! disponuje vlastní knihovnou a dv!ma po'íta'ov"mi u'ebnami (jedna u'ebna slou&í

k v"uce, druhá k samostudiu student%).


C – Pravidla pro vytvá!ení studijních plán" SP (oboru) a návrh témat prací

Vysoká #kola

Slezská univerzita v Opav!

Sou$ást vysoké #koly

Matematick" ústav v Opav!

Název studijního programu

Matematika

Název studijního oboru

Aplikovaná matematika

Název p!edm%tu rozsah zp"sob

zák.

druh

p!ed.

p!edná#ející dop.

ro$.

Algebra I 2p+0c+0s Zk p Ko#an 1

Algebra I-cvi#ení 0p+1c+0s Zp p Ko#an 1

Matematická anal"za I 3p+0c+0s Zk p $tefánková 1

Matematická anal"za I-cvi#ení 0p+2c+0s Zp p $tefánková 1

Praktikum z matematiky a v"po#. techn. I 0p+2c+0s Zp p Kopf 1

Algebra II 2p+0c+0s Zk p Ko#an 1

Algebra II-cvi#ení 0p+1c+0s Zp p Ko#an 1

Matematická anal"za II 3p+0c+0s Zk p $tefánková 1

Matematická anal"za II-cvi#ení 0p+2c+0s Zp p $tefánková 1

Praktikum z matematiky a v"po#.techn. II 0p+2c+0s Zp p Kopf 1

Matematická anal"za III 4p+0c+0s Zk p Averbuch 2

Matematická anal"za III-cvi#ení 0p+2c+0s Zp p Málek 2

Pravd!podobnost a statistika 2p+0c+0s Zk p Harasim 2

Pravd!podobnost a statistika-cvi#ení 0p+2c+0s Zp p Harasim 2

Matematická anal"za IV 3p+0c+0s Zk p Averbuch 2

Matematická anal"za IV-cvi#ení 0p+2c+0s Zp p Málek 2

Numerické metody 2p+0c+0s Zk p Hasík 2

Numerické metody-cvi#ení 0p+2c+0s Zp p Hasík 2

Souborná zkou%ka z matematiky bakalá&ská 0p+0c+0s Zk p $tefánková 2

Cvi#ení z algebry I 0p+1c+0s Zp pv Stolín 1

Proseminá& z matematiky I 0p+0c+2s Zp pv Baran 1

Úvod do studia matematiky I 0p+2c+0s Zp pv Hozová 1

Cvi#ení z algebry II 0p+1c+0s Zp pv Stolín 1

Fuzzy mno'iny a Fuzzy systémy 1p+1c+0s Zp pv Meleck" 1

Proseminá& z matematiky II 0p+0c+2s Zp pv Baran 1

Úvod do studia matematiky II 0p+2c+0s Zp pv Hozová 1

Praktikum z matematiky a v"po#.techn.III 0p+2c+0s Zp pv Sedlá& 2

Proseminá& z matematiky III 0p+0c+2s Zp pv Málek 2

Teorie náhodn"ch proces( 1p+1c+0s Zp pv Smítalová 2

Geometrie 2p+0c+0s Zk pv Marvan 2

Geometrie-cvi#ení 0p+1c+0s Zp pv Marvan 2

Praktikum z matematiky a v"po#.techn.IV 0p+2c+0s Zp pv Sedlá& 2

Proseminá& z matematiky IV 0p+0c+2s Zp pv Málek 2

Angli#tina 1 0p+2c+0s Zp p Dluho%ová (FPF SU) 1

Angli#tina 2 0p+2c+0s Zk p Dluho%ová (FPF SU) 1

Aplikovaná statistika 2p+1c+0s Zp p Kopf 3

Funkcionální anal"za a optimalizace I 2p+2c+0s Zp p Averbuch 3

Oby#ejné diferenciální rovnice 2p+2c+0s Zk p Kopfová 3

Seminá& z aplikované matematiky I 0p+0c+2s Zp p Kopf 3

Funkcionální anal"za a optimalizace II 2p+2c+0s Zk p Averbuch 3

Parciální diferenciální rovnice I 2p+2c+0s Zk p Kopfová 3

Pravd!podobnost a statistika II 2p+2c+0s Zk p Harasim 3

Seminá& z aplikované matematiky II 0p+0c+2s Zp p Kopf 3

Diferenciální geometrie I 2p+2c+0s Zk pv Sergyeyev 3

Komplexní anal"za 2p+2c+0s Zk pv Engli% 3

Matem. metody v ekonomice a &ízení I 3p+2c+0s Zk pv Hasík 3

Matem. metody ve fyzice a technice I 2p+2c+0s Zp pv Stolín 3

Matematická ekonomie I 2p+1c+0s Zp pv Smítalová 3

Mikroekonomie 2p+1c+0s Zk pv Neugebauer 3

Po#íta#ová grafika I 2p+2c+0s Zp pv Sedlá& 3

Topologie 2p+2c+0s Zk pv $tefánková 3

Makroekonomie 2p+1c+0s Zk pv Neugebauer 3


Matem. metody v ekonomice a &ízení II 3p+2c+0s Zk pv Meleck" 3

Matem. metody ve fyzice a technice II 2p+2c+0s Zk pv Stolín 3

Matematická ekonomie II 2p+1c+0s Zk pv Smítalová 3

Oby#ejné diferenciální rovnice podruhé 2p+2c+0s Zk pv Kordulová 3

Po#íta#ová grafika II 2p+2c+0s Zk pv Sedlá& 3

Bakalá&ská práce I 0p+2c+0s Zp pv Meleck" 3

Bakalá&ská práce II 0p+2c+0s Zp pv Meleck" 3

P!edm%ty jejich& realizaci zaji#'uje Ústav

informatiky Filosoficko-p!írodov%decké

fakulty Slezské univerzity v Opav%

Algoritmy a programování I 2p+2c+0s Zp p Koliba 1

Teorie graf( 2p+2c+0s Zk p Cienciala 1

Úvod do informatiky a v"po#etní techniky 2p+0c+0s Zk p Sosík 1

Algoritmy a programování II 2p+2c+0s Zk pv Koliba 1

Teorie jazyk( a automat( I 2p+2c+0s Zp pv Kelemenová 1

Úvod do logiky 2p+2c+0s Zk pv Cienciala 1

Funkcionální programování (Lisp) 0p+2c+0s Zp pv Ciencialová 2

Logika a logické programování 2p+0c+0s Zk pv Men%ík 2

Objektové programování I (C++) 0p+2c+0s Zp pv Ciencialová 2

Procedurální programování 0p+2c+0s Zp pv Ciencialová 2

Technické vybavení osobních po#íta#( 2p+0c+0s Zk pv Vavre#ková 2

Teorie jazyk( a automat( II 2p+2c+0s Zk pv Kelemenová 2

Algoritmy a programování III 0p+2c+0s Zp pv Olajec 2

Opera#ní systémy 2p+2c+0s Zk pv Vavre#ková 2

Po#íta#ová sí) a Internet 2p+2c+0s Zk pv Olajec 2

Praktikum z logického programování 0p+2c+0s Zp pv Men%ík 2

Um!lá inteligence 2p+0c+0s Zk pv Kelemen 2

Algoritmy a programování IV 2p+2c+0s Zk pv Ciencialová 3

Teorie vy#íslitelnosti a slo'itosti 2p+2c+0s Zk pv Sosík 3

P!edm%ty jejich& realizaci zaji#'uje Ústav

fyziky Filosoficko-p!írodov%decké fakulty

Slezské univerzity v Opav%

Mechanika a molekulová fyzika 4p+2c+0s Zk p Habrman 1

Proseminá& z matematick"ch metod ve fyzice 0p+2c+0s Zp p Török 1

Základy m!&ení 0p+1c+0s Zp p Habrman 1

Elekt&ina a magnetismus 4p+2c+0s Zk p Sekanina 1

Optika 4p+2c+0s Zk p Sekanina 2

Atomová a jaderná fyzika 4p+2c+0s Zk p Habrman 2

Fyzikální praktikum I - Mechanika 0p+3c+0s Zp pv Vala 1

Fyzikální praktikum II - Elekt&ina a mag 0p+3c+0s Zp pv Sekanina 1

Fyzikální praktikum III - Optika 0p+3c+0s Zp pv Sekanina 2

Fyzikální praktikum IV - Atomová a jader 0p+3c+0s Zp pv Habrman 2

Obsah a rozsah SZZk

1. Diferenciální rovnice:

– Existence a jednozna$nost !e#ení po#áte#ní úlohy oby#ejné diferenciální rovnice.

– Lineární diferenciální systémy (homogenní a nehomogenní systémy, vlastnosti &e%ení).

– Autonomní diferenciální systémy, typy stacionárních bod( dvourozm!rného systému.

– Stabilita stacionárního !e#ení systému oby#ejn"ch diferenciálních rovnic, linearizace.

– Parciální diferenciální rovnice (po#áte#ní a okrajov" problém, lineární rovnice 2. &ádu).

– Eliptické rovnice (Laplaceova rovnice, harmonické funkce).

– Hyperbolické rovnice (rovnice struny, smí%en" problém, separace prom!nn"ch).

– Parabolické rovnice (Cauchy(v problém pro rovnici vedení tepla, Fourierova metoda pro

smí%en" problém).

Literatura:

L. S. Pontrjagin: Obyknovennyje differencia*nyje uravnenija, Nauka, Moskva 1965.

M. Gregu%, M. $vec, V. $eda: Oby#ajné diferenciálne rovnice, Alfa-SNTL, Bratislava Praha

1985.

M. Renardy, R. C. Rogers: An Introduction to Partial Differential Equations.

J. Franc(: Parciální diferenciální rovnice, VUT Brno.

K. Rektorys a spolupracovníci: P&ehled u'ité matematiky, SNTL, Praha 1968.


2. Funkcionální anal(za:

– Topologické vektorové prostory (definice, p&íklady a základní vlastnosti).

– Lokáln% konvexní prostory, konvexní mno'iny.

– Hahnova - Banachova v%ta, v!ty o odd!litelnosti.

– Fréchetovy prostory, Banachova v!ta o inverzním zobrazení, v!ta o uzav&eném grafu.

– Omezené mno&iny, omezené operátory, Banachova - Steinhausova v!ta.

– Základy konvexní anal(zy (konvexní funkce, dualita).

– Normované prostory (definice a p&íklady, Kolmogorovova v!ta o normovatelnosti).

– Hilbertovy prostory (skalární sou#in, ortogonální projekce, Hilbertova báze,

ortogonalizace).

Literatura:

A. N. Kolmogorov, S. V. Fomin: Základy teorie funkcí a funkcionální anal"zy, SNTL, Praha

1975.

L. Mi%ík: Funkcionálna anal"za, Alfa, Bratislava 1989.

3. Matematické metody ve fyzice a technice:

– Rungeova-Kuttova metoda &e%ení Cauchyova problému pro oby#ejné diferenciální

rovnice.

– Metoda sítí pro &e%ení okrajového problému.

– Kontraktivní operátory, Banachova v!ta, metoda p&ímé iterace.

1 44

– Funkcionály v Hilbertov% prostoru, v!ta o minimu kvadratického funkcionálu, varia#ní

formulace okrajové úlohy.

– Ritzova metoda, pojem kone#ného prvku.

– Polynomiální aproximace, metoda nejmen%ího sou#tu #tverc(.

– Splajnová interpolace.

Literatura:

K. Rektorys a spolupracovníci: P&ehled u'ité matematiky, SNTL, Praha 1968.

Z. Rie#anová a kol.: Numerické metódy a matematická %tatistika, Alfa, Bratislava 1987.

E. Vitásek: Numerické metody, SNTL, Praha 1987.

J. Segethová: Základy numerické matematiky, Karolinum, Praha 1998.

Po&adavky na p!ijímací !ízení

Dal#í povinnosti / odborná praxe

Návrh témat prací a obhájené práce

Endogenní r(stové modely

Aplikace principu minimální varia#ní volné energie

Aplikace hierarchick"ch generativních model(

Dynamika p&irozeného v"b!ru

Historie v!t o existenci a jednozna#nosti &e%ení oby#ejn"ch diferenciálních rovnic a jejich d(kazy

Vyu'ití metod opera#ního v"zkumu v optimalizaci spo&ícího plánu

Anal"za #asov"ch &ad s u'itím Box-Jenkinsovy metodologie

Anal"za náro#nosti p&ijímacích zkou%ek z matematiky

Vyu'ití #asov"ch &ad p&i anal"ze a predikci demografick"ch údaj(

Aplikace pravd!podobnostního dynamického programování v rozhodovacím procesu

Vyu'ití metod lineárního programování ke stanovení optimálního zisku

Srovnání v"kon( a rizik investi#ních strategií

Predikce po#tu obyvatel +eské republiky do roku 2050

Vyu'ití metod lineárního programování p&i &e%ení problému svozu odpadu

Návaznost na dal#í stud. program

Aplikovaná matematika – Mgr. 2 let" navazující


C – Pravidla pro vytvá!ení studijních plán" SP (oboru) a návrh témat prací

Vysoká #kola

Slezská univerzita v Opav!

Sou$ást vysoké #koly

Matematick" ústav v Opav!

Název studijního programu

Matematika

Název studijního oboru

Matematické metody v ekonomice

Název p!edm%tu rozsah zp"sob

zák.

druh

p!ed.

p!edná#ející

Algebra I 2p+0c+0s Zk p Ko#an 1

Algebra I-cvi#ení 0p+1c+0s Zp p Ko#an 1

Matematická anal"za I 3p+0c+0s Zk p $tefánková 1

Matematická anal"za I-cvi#ení 0p+2c+0s Zp p $tefánková 1

Praktikum z matematiky a v"po#.techn.I 0p+2c+0s Zp p Kopf 1

Algebra II 2p+0c+0s Zk p Ko#an 1

Algebra II-cvi#ení 0p+1c+0s Zp p Ko#an 1

Matematická anal"za II 3p+0c+0s Zk p $tefánková 1

Matematická anal"za II-cvi#ení 0p+2c+0s Zp p $tefánková 1

Praktikum z matematiky a v"po#.techn.II 0p+2c+0s Zp p Kopf 1

Numerické metody 2p+0c+0s Zk p Hasík 2

Numerické metody-cvi#ení 0p+2c+0s Zp p Hasík 2

Pravd!podobnost a statistika 2p+0c+0s Zk p Harasim 2

Pravd!podobnost a statistika-cvi#ení 0p+2c+0s Zp p Harasim 2

Vybrané partie z matematické anal"zy I 2p+2c+0s Zp p Hasík 2

Vybrané partie z matematické anal"zy II 2p+0c+0s Zk p Hasík 2

Vybrané partie z matem. anal"zy II-cv. 0p+2c+0s Zp p Hasík 2

Souborná zkou%ka z matematiky bakalá&ská 0p+0c+0s Zk p $tefánková 2

Cvi#ení z algebry I 0p+1c+0s Zp pv Stolín 1

Proseminá& z matematiky I 0p+0c+2s Zp pv Baran 1

Úvod do studia matematiky I 0p+2c+0s Zp pv Hozová 1

Cvi#ení z algebry II 0p+1c+0s Zp pv Stolín 1

Proseminá& z matematiky II 0p+0c+2s Zp pv Baran 1

Úvod do studia matematiky II 0p+2c+0s Zp pv Hozová 1

Praktikum z matematiky a v"po#.techn.III 0p+2c+0s Zp pv Sedlá& 2

Praktikum z matematiky a v"po#.techn.IV 0p+2c+0s Zp pv Sedlá& 2

Angli#tina 1 0p+2c+0s Zp p Dluho%ová (FPF SU) 1

Angli#tina 2 0p+2c+0s Zp p Dluho%ová (FPF SU) 1

Angli#tina 3 0p+2c+0s Zp p Dluho%ová (FPF SU) 2

Angli#tina 4 0p+2c+0s Zk p Dluho%ová (FPF SU) 2

Angli#tina V 0p+2c+0s Zp pv Dluho%ová (FPF SU) 3

Angli#tina VI 0p+2c+0s Zp pv Dluho%ová (FPF SU) 3

Mikroekonomie 2p+1c+0s Zk p Neugebauer 1

Makroekonomie 2p+1c+0s Zk p Neugebauer 1

Management 2p+1c+0s Zp p Fi%er 2

Marketing 2p+1c+0s Zp p Zemek 2

Matem. metody v ekonomice a &ízení I 3p+2c+0s Zk p Hasík 2

Matem. metody v ekonomice a &ízení II 3p+2c+0s Zk p Meleck" 2

Aplikovaná statistika 2p+1c+0s Zp p Kopf 3

Matem. metody v ekonomice a &ízení III 3p+2c+0s Zk p Stolín 3

dop.

ro$.


Matematická ekonomie I 2p+1c+0s Zp p Smítalová 3

Personální management 1p+1c+0s Zp p Mateiciuc 3

Podniková ekonomika I 2p+1c+0s Zp p Meleck" 3

Praxe I 0p+6c+0s Zp p Meleck" 3

Softwar.podpora matem.metod v ek. a &íz. 0p+2c+0s Zp p Se'a 3

Strategické &ízení 2p+1c+0s Zp p Häuser 3

Vícekriteriální a skupinové rozhodování 2p+1c+0s Zp p Hasík 3

Základy ú#etnictví 2p+1c+0s Zk p Maruszáková 3

Mana(erské ú#etnictví 0p+2c+0s Zp p Hromada 3

Matematická ekonomie II 2p+1c+0s Zk p Smítalová 3

Podniková ekonomika II 2p+1c+0s Zk p Meleck" 3

Praxe II 0p+6c+0s Zp p Meleck" 3

Vybrané stat! z obch.,prac. a (ivn.práva 1p+1c+0s Zp p Balnerová Uzlová 3

Techniky mana(erské komunikace I 1p+1c+0s Zp pv Dobru%ová 1

Techniky mana(erské komunikace II 1p+1c+0s Zp pv Dobru%ová 1

Logistika I 1p+1c+0s Zp pv Se'a 2

Fuzzy mno(iny a Fuzzy systémy 1p+1c+0s Zp pv Meleck" 2

Logistika II 1p+1c+0s Zp pv Se'a 2

Aplikace diferenciálních rovnic 0p+2c+0s Zp pv Hasík 3

Dynamické systémy I 2p+2c+0s Zp pv Lampart 3

Finan#ní a poji%)ovací matematika I 1p+1c+0s Zp pv Hasík 3

Oby#ejné diferenciální rovnice 2p+2c+0s Zk pv Kopfová 3

Teorie náhodn"ch proces* 1p+1c+0s Zp pv Smítalová 3

Dynamické systémy II 2p+2c+0s Zk pv Lampart 3

Finan#ní a poji%)ovací matematika II 1p+1c+0s Zp pv Hasík 3

Parciální diferenciální rovnice I 2p+2c+0s Zk pv Kopfová 3

Bakalá&ská práce I 0p+2c+0s Zp p Meleck" 3

Bakalá&ská práce II 0p+2c+0s Zp p Meleck" 3

P!edm%ty jejich& realizaci zaji#'uje Ústav informatiky Filosoficko-p!írodov%decké fakulty Slezské

univerzity v Opav%

Algoritmy a programování I 2p+2c+0s Zp p Koliba 1

Teorie graf* 2p+2c+0s Zk p Cienciala 1

Úvod do informatiky a v"po#etní techniky 2p+0c+0s Zk p Sosík 1

Algoritmy a programování II 2p+2c+0s Zk pv Koliba 1

Teorie jazyk* a automat* I 2p+2c+0s Zp pv Kelemenová 1

Úvod do logiky 2p+2c+0s Zk pv Cienciala 1

Funkcionální programování (Lisp) 0p+2c+0s Zp pv Ciencialová 2

Logika a logické programování 2p+0c+0s Zk pv Men%ík 2

Objektové programování I (C++) 0p+2c+0s Zp pv Ciencialová 2

Procedurální programování 0p+2c+0s Zp pv Ciencialová 2

Technické vybavení osobních po#íta#* 2p+0c+0s Zk pv Vavre#ková 2

Teorie jazyk* a automat* II 2p+2c+0s Zk pv Kelemenová 2

Algoritmy a programování III 0p+2c+0s Zp pv Olajec 2

Opera#ní systémy 2p+2c+0s Zk pv Vavre#ková 2

Po#íta#ová sí) a Internet 2p+2c+0s Zk pv Olajec 2

Praktikum z logického programování 0p+2c+0s Zp pv Men%ík 2


Um!lá inteligence 2p+0c+0s Zk pv Kelemen 2

Algoritmy a programování IV 2p+2c+0s Zk pv Ciencialová 3

Teorie vy#íslitelnosti a slo(itosti 2p+2c+0s Zk pv Sosík 3

Obsah a rozsah SZZk

1. Ekonomika, management a marketing

– Makro a mikroekonomika, &e%ení základních ekonomick"ch problém*, charakteristika subjekt* ekonomick"ch

systém*, pyramida pot&eb, v"robní faktory.

– Cíl hospodá&ské politiky vlády, tvorba a u(ití HDP a HNP, inflace, nezam!stnanost, cyklick" v"voj ekonomiky.

– Trh, faktory ovliv+ující nabídku a poptávku, cenová elasticita poptávky, tr(ní rovnováha se zm!nou nabídky a

poptávky, teorém pavu#iny, selhání trhu.

– Finan#ní trh, poptávka po pen!zích a jejich nabídka, cenné papíry, charakteristika bankovní soustavy, funkce a

#innosti centrální banky.

– Zákon klesajícího mezního u(itku, rovnováha spot&ebitele, indiferen#ní k&ivky, Paretovo optimum, produk#ní

funkce v krátkém a dlouhém období, vztah celkového, mezního a pr*m!rného produktu.

– Firma v dokonalé konkurenci, ekonomick" a ú#etní zisk, fixní, variabilní, celkové a mezní náklady, bod uzav&ení

firmy, bod vyrovnání.

– Firma v nedokonalé konkurenci – monopol, cenová diskriminace prvního, druhého a t&etího stupn!, konkrétní

formy cenové diskriminace.

– Firma v nedokonalé konkurenci – monopolistická konkurence, oligopol, maximalizace zisku, p&ebytek v"robce a

spot&ebitele.

– Management – základy managementu a mana(erské funkce – plánování, rozhodování, organizování,

personalistika a kontrolování, mana(erské techniky.

– Marketing – marketing jako pojem, podnikatelské filozofie, trhy a segmentace trh*, kupní chování zákazník* na

trzích (spot&ebitelsk"ch a organizací), marketingov" v"zkum, marketingov" mix a jeho u(ití (základní a

roz%í&en"), podnikatelsk" zám!r (Business plan).

Literatura:

P. A. Samuelson, W. D. Nordhaus: Ekonomie, Svoboda Praha 2007.

P. Kotler: Marketing management,Grada Praha 2001.

Z. Sou#ek, J. Marek: Strategie úsp!%ného podniku, Montanex Ostrava 1998.

L. Macáková a kol.: Mikroekonomie, repetitorium, Melandrinum 2003.

P. Tuleja: Vybraná témata z mikroekonomie v grafech a pojmech, Aldebaran 2003.

R. Holman. Makroekonomie. C. H. Beck, Praha, 2004

J.Soukup a kol.: Makroekonomie, Management Press Praha 2009.

B. Ho&ej%í a kol.: Mikroekonomie, Management Press Praha 2008.

2. Matematické metody v ekonomice

– Základní problémy lineárního programování (dopravní problém, sm!%ovací úloha, úloha o plánování v"roby).

– Formulace základní úlohy lineárního programování, její p&epis do rovnicového tvaru, p&ípustné a optimální

&e%ení.

– Simplexov" algoritmus. Geometrie simplexové metody.

– Dualita. Ekonomická interpretace duální úlohy.

– Technika penaliza#ní sazby, parametrické lineární programování.

– Algoritmy pro &e%ení dopravní úlohy.

– Ma'arská metoda.

– Charakterizace problém* dynamického programování.

– Sí)ová anal"za slo(it"ch proces*, sestavení sít! metodou CPM a v"po#et kritické cesty. Systém PERT a jeho

algoritmus.

– Základy teorie her a strategického rozhodování.

– Modely strukturní anal"zy. Leont!v*v model meziodv!tvov"ch vztah*.

– Modely zásob - Wilsonovy modely I. - III. typu, stochastick" model zásobování, základy logistiky a její vyu(ití

v praxi.

– Podnikové bilan#ní modely.

– Základy teorie front a hromadné obsluhy. Kendallova klasifikace, typy model* hromadné obsluhy.

Literatura:

I. Gros: Kvantitativní metody v mana(erském rozhodování, Grada Praha 2003.

F. S. Hillier, G. J. Lieberman: Introduction to Operations Research, Holden-Day, Inc. 1980.

J. Jablonsk": Opera#ní v"zkum, Professional Publishing, Praha, 2007.

N. Balakrishnan, B. Render, R. M. Stair, Jr.: Managerial Decision Modeling, Pearson Education, Inc. 2007.

3. Matematická ekonomie

– Matematické modelování - pojem, obsah a metody.


– Veli#iny celkové, pr*m!rné, mezní, elasticita funkce.

– Diskrétní dynamické modely (nespojité zm!ny v #ase), pavu#inov" model.

– Spojité dynamické modely.

– Funkce u(ite#nosti, její matematické vyjád&ení a grafické znázorn!ní.

– Funkce produk#ní, spot&ební, úsporová, investi#ní a jejich matematické vyjád&ení a grafické znázorn!ní,

akumulace kapitálu.

– Nákladová, v"nosová a zisková funkce, jejich matematické vyjád&ení a grafické znázorn!ní.

– Multiplikátor, akcelerátor.

– Matematick" v"klad d*chodové anal"zy, modely rovnová(né úrovn!.

– Model IS - LM.

Literatura:

D. Bauerová, L. Hrbá#: Matematická ekonomie I, skripta V$B, EkF Ostrava 1996.

D. Bauerová, L. Hrbá#: Matematické ekonomie II, skripta V$B, EkF Ostrava 1995.

R. G. D. Allen: Matematická ekonomie, Academia Praha 1971.

A. C. Chiang: Fundamental Methods of Mathematical Economy, McGraw Hill 1982.

K. Zimmermann. Úvod do matematické ekenomie. Karolinum Praha, 2002.

Po&adavky na p!ijímací !ízení

Dal#í povinnosti / odborná praxe

Návrh témat prací a obhájené

práce

Modifikace mana(erského controllingu v podniku Ferram a.s.

,ivotní cyklus v"robk* v podniku Isotra a. s.

Vyu(ití indikátoru bonity jako orienta#ního ukazatele hodnocení finan#ního zdraví firmy

Anal"za vybran"ch produkt* z pohledu potenciální schopnosti p&iná%et podnikatelsk" efekt v podniku T.W.I.,

spol. s r.o.

Praktické uplatn!ní controllingu v podniku Massag Stamping a.s.

Anal"za systému hromadné obsluhy

Pr*zkum rychlosti obsluhy ve vybraném pracovi%ti -eské spo&itelny a. s. vyu(itím dotazníkového %et&ení u

stávajících klient*

Kalkulace náklad* v podniku MASSAG Stamping a.s.

Vyu(ití vícerozm!rn"ch statistick"ch metod p&i hodnocení kvality produktu pro studenty -eské spo&itelny a.s.

Nákladová anal"za ve spole#nosti HON - okna, dve&e s.r.o. MME Meleck"

Vliv nákupních cen materiál* na realiza#ní ceny v"robk* v podniku Model Obaly, a.s.

Anal"za dopadu ekonomické a finan#ní krize na producenty hladk"ch a ka%írovan"ch obal*

Optimalizace uspo&ádání vzor* pro laserové &ezání za ú#elem minimalizace odpadu

Vyu(ití pyramidové anal"zy pro &ízení podniku

Návrh metodického postupu p&i zpracování zakladatelského rozpo#tu (ivnostníka

V"b!r a pou(ití kalkula#ních metod v zem!d!lství

Návaznost na dal#í stud. program

Aplikovaná matematika – Mgr. 2 let" navazující


SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAV!

P!EDM"TY - AKREDITA#NÍ SESTAVA

2011/12

01.09.2011

1 / 80

P!edm"ty studijního programu

Fakulta: MU

Akad.rok: 2011

B1101-Matematika

Obor:

Specializace:

1103R004-Aplikovaná matematika

00

Aprobace:

Typ studia:

Forma studia:

Interní forma:

Interní specifikace:

Etapa:

Verze:

Bakalá!ský

Prezen"ní

Není

Není

1

1


SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAV!

01.09.2011

2 / 80

P!EDM"TY - AKREDITA#NÍ SESTAVA

2011/12

MU/01001

Matematická analýza I

Mathematical Analysis I

Statut:

Po"et kredit#:

Forma výuky:

Rozsah výuky:

Ukon"ení:

Garant:

Povinný

5

P!ednáška

3 HOD/TYD

Zkouška

Doc. RNDr. Marta ŠTEFÁNKOVÁ, Ph.D.

Cíle:

Jedná se o první $ást základního kurzu matematické analýzy. Obsahem tohoto

p!edm"tu je analýza reálných funkcí jedné reálné prom"nné, hlavními tématy jsou

posloupnosti, vlastnot úplnosti, !ady a lokální a globální chování funkcí.

Obsah:

1. Reálná $ísla a monotónní posloupnosti (reálná $ísla, rostoucí posloupnost,

limita rostoucí posloupnosti, klesající posloupnost, vlastnost úplnosti)

2. Odhady a aproximace (nerovnosti, odhady, dokazování ohrani$enosti, absolutní

hodnoty, aproximace, terminologie "pro velká n")

3. Limita posloupnosti (definice, jednozna$nost limity, nekone$né limity, limita

a^n)

4. Odchylka (definice, odchylka pro geometrické !ady)

5. Limitní v"ty pro posloupnosti (limita sou$tu, sou$inu a podílu, porovnávací

tvrzení, podposloupnost)

6. Vlastnost úplnosti (intervaly do sebe zapadající, hromadné body posloupnosti,

v"ta Bolzano - Weierstrassova, cauchyovská posloupnost, vlastnost úplnosti pro

množiny)

7. Nekone$né !ady (!ady a posloupnosti, základní kritéria konvergence,

konvergence !ad se zápornými $leny, podílové a odmocninové kritérium, integrální

kritérium, !ady se st!ídavými znaménky - Cauchyovo kritérium, zm"na po!adí $len#

!ady)

8. Mocninné !ady (mocninná !ada, polom"r konvergence, sou$et mocninných !ad,

sou$in mocninných !ad)

9. Funkce jedné prom"nné (funkce, algebraické operace s funkcemi, základní

vlastnosti funkcí, inverzní funkce, elementární funkce)

10. Lokální a globální chování (intervaly, lokální chování, lokální a globální

vlastnosti funkcí)

Literatura:

A. P. Mattuck: Introduction to Analysis, Prentice Hall, New Jersey 1999

F. Jirásek, E. Kriegelstein, Z. Tichý: Sbírka p!íklad# z matematiky, SNTL, Praha

1989

J. Be$vá!: Seznamte se s množinami, SNTL 1982

K. Polák: P!ehled st!edoškolské matematiky, SPN 1991

L. Leithold: The Calculus with Analytic Geometry, Harper & Row 1981

L. Zají$ek: Vybrané úlohy z matematické analýzy, Matfyzpress, Praha 2000

R. A. Adams: Single Variable Calculus, Addison-Weseley Publischers Limited 1983


SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAV!

01.09.2011

3 / 80

P!EDM"TY - AKREDITA#NÍ SESTAVA

2011/12

REKTORYS, K. a kol.: P!ehled užité matematiky I, II., Praha. SNTL 1995

S. I. Grossman: Calculus, Academic Press 1977

V. Jarník: Diferenciální po$et I, %SAV, Praha 1963

V. Novák: Diferenciální po$et v R, MU, Brno 1989

MU/01002

Matematická analýza II

Mathematical Analysis II

Statut:

Po"et kredit#:

Forma výuky:

Rozsah výuky:

Ukon"ení:

Garant:

Povinný

5

P!ednáška

3 HOD/TYD

Zkouška

Doc. RNDr. Marta ŠTEFÁNKOVÁ, Ph.D.

Cíle:

Matematická analýza II se soust!e&uje na spojitost, diferenciální a íntegrální

po$et funkcí jedné reálné prom"nné.

Obsah:

Spojitost a limity funkcí

Derivace a její vlastnosti

Ur$itý integrál

Primitivní funkce a neur$itý integrál

Nevlastní integrály

Posloupnosti a !ady funkcí

Literatura:

A. P. Mattuck: Introduction to Analysis, Prentice Hall, New Jersey 1999

L. Zají$ek: Vybrané úlohy z matematické analýzy, Matfyzpress, Praha 2000

V. Jarník: Diferenciální po$et I, %SAV, Praha 1963

V. Jarník: Diferenciální po$et II, %SAV, Praha 1963


SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAV!

01.09.2011

4 / 80

P!EDM"TY - AKREDITA#NÍ SESTAVA

2011/12

MU/01003

Matematická analýza III

Mathematical Analysis III

Statut:

Po"et kredit#:

Forma výuky:

Rozsah výuky:

Ukon"ení:

Garant:

Povinný

5

P!ednáška

4 HOD/TYD

Zkouška

Vladimir Iosifovi$ AVERBUCH, DrSc.

Cíle:

Cíle:

Hlavní pozornost v t!etí $ásti základního kurzu matematické analýzy je v"nována

normovaným prostor#m, Fréchetov" a Gateauxov" derivaci, v"t" o derivaci

složeného zobrazení, v"tám o inverzním zobrazení a o implicitním zobrazení,

derivacím vyšších !ád#, Taylorovu vzorci a podmínkám extrém# funkcí, v$etn"

pravidla Lagrangeových multiplikátor#.

Obsah:

1. Normované prostory (normované prostory, topologie normovaného prostoru,

ekvivalentní normy, v"ta o ekvivalenci norem na kone$n"rozm"rném prostoru,

p!irozená topologie, základní normy a jejich ekvivalence, sou$in normovaných

prostor#, kompaktní množiny v kone$n"rozm"rném prostoru, spojitost základních

zobrazení).

2. Derivace prvního !ádu (Fréchetova derivace, Gateauxova derivace, derivace

podle sm"ru, diferenciál, jejich základní vlastnosti a vzájemné souvislosti,

derivace základních zobrazení, v"ta o derivaci složeného zobrazení a její

d#sledky, parciální derivace, spojitá diferencovatelnost).

3. V"ty o inverzním a o implicitním zobrazeních (Banachovy prostory, v"ta o

kontrakci (contraction lemma), v"ta o inverzním zobrazení, v"ta o implicitním

zobrazení).

4. Derivace vyšších !ád# (definice a vlastnosti derivace vyššího !ádu, v"ta o

symetrii derivace vyššího !ádu, parciální derivace vyššího !ádu, Taylor#v

vzorec, extremální ulohy bez ohrani$ení, Fermatova v"ta, nutné a posta$ující

podmínky druhého !ádu pro lokální extrém, extremální ulohy s ohrani$eními, te$né

a normálové vektory, nutná podmínka pro vázaný extrém v termínech normálových

vektor#, pravidlo Lagrangeových multiplikátor#).

Literatura:

K. Rektorys a spolupracovníci: P!ehled užité matematiky, SNTL, Praha 1968

V. I. Averbuch, M. Málek: Matematická analýza III, IV, MÚ SU, Opava 2003

V. Jarník: Diferenciální po$et I, %SAV, Praha 1963

V. Jarník: Diferenciální po$et II, %SAV, Praha 1963

W. Rudin: Analýza v reálném a komplexním oboru, Academia, Praha 1987


SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAV!

01.09.2011

5 / 80

P!EDM"TY - AKREDITA#NÍ SESTAVA

2011/12

MU/01004

Matematická analýza IV

Mathematical Analysis IV

Statut:

Po"et kredit#:

Forma výuky:

Rozsah výuky:

Ukon"ení:

Garant:

Povinný

5

P!ednáška

3 HOD/TYD

Zkouška

Vladimir Iosifovi$ AVERBUCH, DrSc.

Cíle:

Hlavní pozornost ve $tvrté $ásti základního kurzu matematické analýzy je

v"nována Riemannovu integrálu, v$etn" Lebesguevy a Fubiniovy v"ty, rozkladu

jednotky a zám"n" prom"nných, diferenciálním formám a Stokesov" v"t" na

varietách.

Obsah:

1. Riemann#v integrál (d"lení, nulové množiny, oscilace, Lebesgueova v"ta,

Fubiniova v"ta, rozklad jednotky, zám"na prom"nných v integrálu).

2. Diferenciální formy (tenzory, antisymetrické tenzory, diferenciální formy,

vn"jší diferenciál).

3. Stokesova v"ta (!et"zce, integrál podél !et"zce, Stokesova v"ta pro !et"zce,

variety, te$ný prostor, orientace, Stokesova v"ta pro variety, v"ty o rotaci a

divergenci).

4. Základy komplexní analýzy (funkce jedné kompexní prom"nné, derivace a

integrály v komplexním oboru, Cauchyova v"ta o reziduích a její d#sledky).

5. Oby$ejné diferenciální rovnice (v"ta o existenci a jednozna$nosti !ešení,

metody rešení, lineární rovnice).

Literatura:

M. Spivak: Matemati$eskij analiz na mnogoobrazijach, Mir, Moskva 1968

V. I. Averbuch, M. Málek: Matematická analýza III, IV, MÚ SU, Opava 2003

V. Jarník: Integrální po$et I, %SAV, Praha 1963

V. Jarník: Integrální po$et II, %SAV, Praha 1963


SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAV!

01.09.2011

6 / 80

P!EDM"TY - AKREDITA#NÍ SESTAVA

2011/12

MU/01005

Algebra I

Algebra I

Statut:

Po"et kredit#:

Forma výuky:

Rozsah výuky:

Ukon"ení:

Garant:

Povinný

3

P!ednáška

2 HOD/TYD

Zkouška

Doc. RNDr. Zden"k KO%AN, Ph.D.

Cíle:

V p!edm"tu studenti získají základní znalosti z lineární algebry nutné jak pro

další studium matematiky, tak také pro absolvování p!edm"tu Algebra II.

Obsah:

1. Tvrzení a d#kazy

2. Množiny, relace a zobrazení

3. Pologrupy, monoidy, grupy

4. Homomorfismy

5. Pole

6. Permutace

7. Matice. Elementární úpravy

8. Matice. Algebraické vlastnosti

9. Determinanty

10. Uspo!ádání a svazy

Literatura:

A. G. Kuroš: Kapitoly z obecné algebry, Academia Praha 1968

J. Musilová, D. Krupka: Lineární a multilineární algebra, Univerzita J. E.

Purkyn" v Brn", Brno 1989

J. T. Moore: Elements of Linear Algebra and Matrix Theory, McGraw Hill, New York

1968

M. Marvan: Algebra I, MÚ SU, Opava 1999

M. Marvan: Algebra II, MÚ SU,, Opava 1999


SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAV!

01.09.2011

7 / 80

P!EDM"TY - AKREDITA#NÍ SESTAVA

2011/12

MU/01006

Algebra II

Algebra II

Statut:

Po"et kredit#:

Forma výuky:

Rozsah výuky:

Ukon"ení:

Garant:

Povinný

3

P!ednáška

2 HOD/TYD

Zkouška

Doc. RNDr. Zden"k KO%AN, Ph.D.

Cíle:

V p!edm"tu studenti získají základní znalosti z lineární algebry, navazující

svým obsahem na p!edm"t Algebra I, nutné pro další studium matematiky.

Svým obsahem pak tento p!edm"t pokrývá $ást znalostí uvedených v Požadavcích k

souborné zkoušce z matematiky.

Obsah:

1. Lineární zobrazení (jádro a obraz lineárního zobrazení, lineární

izomorfismus, matice lineárního zobrazení)

2. Struktura lineárního operátoru (vlastní hodnoty a vlastní vektory lin.

operátoru, první a druhý rozklad lin. transformace, Jordanova báze, matice v

Jordanov" tvaru)

3. Skalární sou$in (Grammova-Schmidtova ortogonalizace, ortogonální dopln"k,

norma indukovaná skalárním sou$inem)

4. Bilineární a kvadratické formy (kanonické tvary, Sylvestr#v zákon

setrva$nosti)

5. Tenzory (operace s tenzory, báze v tenzorových prostorech, symetrické a

antisymetrické tenzory, vn"jší sou$in)

Literatura:

J. Musilová, D. Krupka: Lineární a multilineární algebra, Univerzita J. E.

Purkyn" v Brn", Brno 1989

J. T. Moore: Elements of Linear Algebra and Matrix Theory, McGraw Hill, New York

1968

M. Marvan: Algebra I, MÚ SU, Opava 1999

M. Marvan: Algebra II, MÚ SU,, Opava 1999


SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAV!

01.09.2011

8 / 80

P!EDM"TY - AKREDITA#NÍ SESTAVA

2011/12

MU/01008

Praktikum z matematiky a výpo"etní techniky I

Laboratory in Mathematics and Computing I

Statut:

Po"et kredit#:

Forma výuky:

Rozsah výuky:

Ukon"ení:

Garant:

Povinný

3

Cvi$ení

2 HOD/TYD

Zápo$et

Doc. RNDr. Tomáš KOPF, Ph.D.

Cíle:

Cílem je poskytnout základní informace a zkušenosti s pot!ebnými nástroji pro

vypracování projekt#, za$ít s !ešením problém# a pravidelným odevzdáváním a

prezentací jejích !ešení.

Obsah:

Základy po$íta$ové techniky. Vyhledávání.

Textové editory. Základy typografie.

Matematický software: Maple.

Záv"re$ná cvi$ení.

Literatura:

MU/01009

Praktikum z matematiky a výpo"etní techniky II

Laboratory in Mathematics and Computing II

Statut:

Po"et kredit#:

Forma výuky:

Rozsah výuky:

Ukon"ení:

Garant:

Povinný

3

Cvi$ení

2 HOD/TYD

Zápo$et

Doc. RNDr. Tomáš KOPF, Ph.D.

Cíle:

Cílem je procvi$it zpracovávání jednoduchých projekt# s nástroji z

p!edcházejícího semestru, nyní už s d#razem na p!im"!enou obsahovou stránku a

správnost a studenty pou$it a prakticky vést k ú$elné, i formáln" uspokojivé

prezentaci svých výsledk#.

Obsah:

V"decké publikace: Základní pravidla pro psaní v"deckých $lánk#.

Pom#cky k prezentaci v"deckých prací: Power Point.

Ústní prezentace.

Prezentace na síti: HTML a PHP.

Literatura:


SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAV!

01.09.2011

9 / 80

P!EDM"TY - AKREDITA#NÍ SESTAVA

2011/12

MU/01133

Pravd#podobnost a statistika

Probability and Statistics

Statut:

Po"et kredit#:

Forma výuky:

Rozsah výuky:

Ukon"ení:

Garant:

Povinný

4

P!ednáška

2 HOD/TYD

Zkouška

Ing. Petr HARASIM, Ph.D.

Cíle:

Základní pojmy a principy teorie pravd"podobnosti a matematické statistiky.

Obsah:

- náhodný pokus, náhodný jev, statistická a klasická definice pravd"podobnosti,

podmín"ná pravd"podobnost, nezávislost, axiomy teorie pravd"podobnosti

- náhodná prom"nná, distribu$ní funkce, diskrétní a spojité náhodné prom"nné,

$íselné charakteristiky, n"která d#ležitá rozd"lení pravd"podobnosti

-náhodný vektor, sdružená distribu$ní funkce, $íselné charakteristiky náhodných

vektor#, nezávislé náhodné prom"nné, funkce náhodných prom"nných, speciální

rozd"lení pravd"podobnosti

- limitní v"ty

- náhodný výb"r, bodové a intervalové odhady, statistické zpracování nam"!ených

údaj#

- úvod do testování statistických hypotéz

Literatura:

J. And"l: Matematická statistika, Praha 1987

J. And"l: Matematika náhody, Matfyzpress, Praha 2000

J. Likeš, J. Machek: Matematická statistika, Praha 1983

J. Likeš, J. Machek: Po$et pravd"podobnosti, Praha 1982

J. Ramík, A. Wissgärber: Statistika A, Karviná 1995

Z. Rie$anová a kol.: Numerické metody a matematická štatistika, Alfa, Bratislava

1987


SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAV!

01.09.2011

10 / 80

P!EDM"TY - AKREDITA#NÍ SESTAVA

2011/12

MU/01136

Numerické metody

Numerical Methods

Statut:

Po"et kredit#:

Forma výuky:

Rozsah výuky:

Ukon"ení:

Garant:

Povinný

4

P!ednáška

2 HOD/TYD

Zkouška

RNDr. Karel HASÍK, Ph.D.

Cíle:

Cílem výuky tohoto p!edm"tu je seznámit studenty se základními numerickými

p!ístupy k !ešení problém#, se kterými se již d!íve setkali v matematické

analýze a algeb!e.

Obsah:

Nápl' p!ednášek:

1. Numerická reprezentace

Reprezentace $ísel, vznik a klasifikace chyb, absolutní a relativní chyba,

celková chyba výpo$tu, chyby aritmetických operací.

2. Aproximace

Výb"r t!ídy aproximujících funkcí, metoda nejmenších $tverc#.

3. Interpolace

Odchad chyby interpolace, iterovaná interpolace. Lagrange#v, Hermit#v,

Newton#w polynom. Interpolace na ekvidistantních uzlech, Fraser#v diagram,

inverzní interpolace, splajny.

4. Numerické !ešení nelineárních rovnic

Metoda prosté iterace, bisekce, te$en, se$en, Regula Falsi.

5. Numerické !ešení systém# rovnic

Gaussova eliminace s kontrolním sloupcem, LU-rozklad, Jacobiho,

Gauss-Seidlova metoda, Newton-Raphsonova metoda. Otázka konvergence metody.

6. Sturmova posloupnost

Lokalizace reálných ko!en# polynomu, Sturmova posloupnost.

7. Numerické integrování

Numerický výpo$et ur$itého integrálu, obdélníková, licho\-b"žníková a

Simpsonova metoda, odhad chyby.

8. Numerické metody pro diferenciální rovnice

(ešení po$áte$ní úlohy pro oby$ejné diferenciální rovnice, !ešení ve tvaru

mocninné !ady, Picardovy aproximace. Euler#v polygon, Runge-Kuttovy metody,

!ád metody.

9. Metoda sítí pro !ešení okrajových úloh parciálních diferenciálních rovnic

Literatura:

E. Vitásek: Numerické metody, SNTL, Praha 1987

I. Horová: Numerické metody, Masarykova univerzita v Brn", Brno 1999

J. Segethová: Základy numerické matematiky, Karolinum, Praha 1998

Z. Rie$anová a kol.: Numerické metody a matematická štatistika, Alfa, Bratislava

1987


SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAV!

01.09.2011

11 / 80

P!EDM"TY - AKREDITA#NÍ SESTAVA

2011/12

MU/01901

Matematická analýza I-cvi"ení

Mathematical Analysis I - Exercises

Statut:

Po"et kredit#:

Forma výuky:

Rozsah výuky:

Ukon"ení:

Garant:

Povinný

2

Cvi$ení

2 HOD/TYD

Zápo$et

Doc. RNDr. Marta ŠTEFÁNKOVÁ, Ph.D.

Cíle:

P!edm"t je ur$en k praktickému procvi$ení a prohloubení znalostí získaných v

p!edm"tu Matematická analýza I.

Obsah:

1. Reálná $ísla a monotónní posloupnosti

2. Odhady a aproximace

3. Limita posloupnosti

4. Odchylka

5. Limitní v"ty pro posloupnosti

6. Vlastnost úplnosti

7. Nekone$né !ady

8. Mocninné !ady

9. Funkce jedné prom"nné

10. Lokální a globální chování

Literatura:

A. P. Mattuck: Introduction to Analysis, Prentice Hall, New Jersey 1999

J. Štefánek: Matematická analýza I, MÚ SU, Opava 1993

L. Zají$ek: Vybrané úlohy z matematické analýzy, Matfyzpress, Praha 2000

M. Krupka: Pomocné u$ebny texty, MÚ SU, Opava 1999

R. Plch: P!íklady z matematické analýzy: Diferenciální rovnice, MU, Brno 1995

S. I. Grossman: Calculus, Academic Press 1977

V. Jarník: Diferenciální po$et I, %SAV, Praha 1963

V. Novák: Diferenciální po$et v R, MU, Brno 1989


SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAV!

01.09.2011

12 / 80

P!EDM"TY - AKREDITA#NÍ SESTAVA

2011/12

MU/01902

Matematická analýza II-cvi"ení

Mathematical Analysis II - Exercises

Statut:

Po"et kredit#:

Forma výuky:

Rozsah výuky:

Ukon"ení:

Garant:

Povinný

2

Cvi$ení

2 HOD/TYD

Zápo$et

Doc. RNDr. Marta ŠTEFÁNKOVÁ, Ph.D.

Cíle:

P!edm"t je ur$en k praktickému procvi$ení a prohloubení znalostí získaných v

p!edm"tu Matematická analýza II.

Obsah:

Spojitost a limity funkcí

Derivace a její vlastnosti

Ur$itý integrál

Primitivní funkce a neur$itý integrál

Nevlastní integrály

Posloupnosti a !ady funkcí

Literatura:

A. P. Mattuck: Introduction to Analysis, Prentice Hall, New Jersey 1999

J. Štefánek: Matematická analýza I, MÚ SU, Opava 1993

L. Zají$ek: Vybrané úlohy z matematické analýzy, Matfyzpress, Praha 2000

M. Krupka: Pomocné u$ebny texty, MÚ SU, Opava 1999

R. Plch: P!íklady z matematické analýzy: Diferenciální rovnice, MU, Brno 1995

S. I. Grossman: Calculus, Academic Press 1977

V. Jarník: Diferenciální po$et I, %SAV, Praha 1963

V. Novák: Diferenciální po$et v R, MU, Brno 1989


SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAV!

01.09.2011

13 / 80

P!EDM"TY - AKREDITA#NÍ SESTAVA

2011/12

MU/01903

Matematická analýza III-cvi"ení

Mathematical Analysis III - Exercises

Statut:

Po"et kredit#:

Forma výuky:

Rozsah výuky:

Ukon"ení:

Garant:

Povinný

2

Cvi$ení

2 HOD/TYD

Zápo$et

RNDr. Michal Málek, Ph.D.

Cíle:

Cvi$ení je zam"!eno na diferenciální po$et funkcí více reálných prom"nných.

Obsah:

1. Základy topologie n-rozm"rného Euklidovského prostoru, norma a normovaný

prostor.

2. Diferenciální po$et funkcí více prom"nných - limita a spojitost funkce více

prom"nných, parciální a sm"rová derivace, totální diferenciál, derivování

implicitních funkcí.

3. Extrémy funkcí více prom"nných - extrémy na otev!ených a kompaktních

množinách, metoda Lagrangeových multiplikátor#.

Literatura:

B. P. D"midovi$: Sbírka úloh a cvi$ení z matematické analýzy, Havlí$k#v brod

2003

F. Jirásek, S. %ipera, M. Vacek: Sbírka !ešených p!íklad# z matematiky II,

Praha, SNTL 1989

V. I. Averbuch, M. Málek: Matematická analýza III, IV, MÚ SU, Opava 2003

Z. Došlá, O. Došlý: Diferenciální po$et funkcí více prom"nných, Masarykova

univerzita v Brn", Brno 1994


SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAV!

01.09.2011

14 / 80

P!EDM"TY - AKREDITA#NÍ SESTAVA

2011/12

MU/01904

Matematická analýza IV-cvi"ení

Mathematical Analysis IV - Exercises

Statut:

Po"et kredit#:

Forma výuky:

Rozsah výuky:

Ukon"ení:

Garant:

Povinný

2

Cvi$ení

2 HOD/TYD

Zápo$et

RNDr. Michal Málek, Ph.D.

Cíle:

Na cvi$ení je probírán integrální po$et funkcí více prom"nných, základy

komplexní analýzy a základy !ešení oby$ejných diferenciálních rovnic.

Obsah:

1. Vícerozm"rné integrály - dvojné a trojné integrály, transformace integrál# do

polárních, cylindrických a sférických sou!adnic, výpo$et obsahu plochy rovinného

obrazce a objemu t"lesa, k!ivkový a plošní integrál, délka k!ivky, obsah

prostorové plochy.

2. Algebra diferenciálních forem na kone$n" rozm"rném prostoru, Stokesova v"ta.

3. Základy komplexní analýzy - funkce jedné kompexní prom"nné, derivace a

integrály v komplexním oboru, Cauchyova v"ta o reziduích a její d#sledky.

4. Oby$ejné diferenciální rovnice - rovnice se separovanými prom"nnými,

homogenní, lineární a exaktní rovnice prvního !ádu, systémy lineárních rovnic

prvního !ádu.

Literatura:

B. P. D"midovi$: Sbírka úloh a cvi$ení z matematické analýzy, Havlí$k#v brod

2003

F. Jirásek, S. %ipera, M. Vacek: Sbírka !ešených p!íklad# z matematiky II,

Praha, SNTL 1989

R. Plch: P!íklady z matematické analýzy: Diferenciální rovnice, MU, Brno 1995

V. I. Averbuch, M. Málek: Matematická analýza III, IV, MÚ SU, Opava 2003


SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAV!

01.09.2011

15 / 80

P!EDM"TY - AKREDITA#NÍ SESTAVA

2011/12

MU/01905

Algebra I-cvi"ení

Algebra I - Exercises

Statut:

Po"et kredit#:

Forma výuky:

Rozsah výuky:

Ukon"ení:

Garant:

Povinný

1

Cvi$ení

1 HOD/TYD

Zápo$et

Doc. RNDr. Zden"k KO%AN, Ph.D.

Cíle:

P!edm"t je ur$en k praktickému procvi$ení a prohloubení znalostí získaných v

p!edm"tu Algebra I.

Obsah:

1. Tvrzení a d#kazy

2. Množiny, relace a zobrazení

3. Pologrupy, monoidy, grupy

4. Homomorfismy

5. Pole

6. Permutace

7. Matice. Elementární úpravy

8. Matice. Algebraické vlastnosti

9. Determinanty

10. Uspo!ádání a svazy

Literatura:

A. G. Kuroš: Kapitoly z obecné algebry, Academia Praha 1968

J. Musilová, D. Krupka: Lineární a multilineární algebra, Univerzita J. E.

Purkyn" v Brn", Brno 1989

J. T. Moore: Elements of Linear Algebra and Matrix Theory, McGraw Hill, New York

1968

M. Marvan: Algebra I, MÚ SU, Opava 1999

M. Marvan: Algebra II, MÚ SU,, Opava 1999


SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAV!

01.09.2011

16 / 80

P!EDM"TY - AKREDITA#NÍ SESTAVA

2011/12

MU/01906

Algebra II-cvi"ení

Algebra II - Exercises

Statut:

Po"et kredit#:

Forma výuky:

Rozsah výuky:

Ukon"ení:

Garant:

Povinný

1

Cvi$ení

1 HOD/TYD

Zápo$et

Doc. RNDr. Zden"k KO%AN, Ph.D.

Cíle:

P!edm"t je ur$en k praktickému procvi$ení a prohloubení znalostí získaných v

p!edm"tu Algebra II.

Obsah:

1. Lineární zobrazení (jádro a obraz lineárního zobrazení, lineární

izomorfismus, matice lineárního zobrazení)

2. Struktura lineárního operátoru (vlastní hodnoty a vlastní vektory lin.

operátoru, první a druhý rozklad lin. transformace, Jordanova báze, matice v

Jordanov" tvaru)

3. Skalární sou$in (Grammova-Schmidtova ortogonalizace, ortogonální dopln"k,

norma indukovaná skalárním sou$inem)

4. Bilineární a kvadratické formy (kanonické tvary, Sylvestr#v zákon

setrva$nosti)

5. Tenzory (operace s tenzory, báze v tenzorových prostorech, symetrické a

antisymetrické tenzory, vn"jší sou$in)

Literatura:

J. Musilová, D. Krupka: Lineární a multilineární algebra, Univerzita J. E.

Purkyn" v Brn", Brno 1989

J. T. Moore: Elements of Linear Algebra and Matrix Theory, McGraw Hill, New York

1968

M. Marvan: Algebra I, MÚ SU, Opava 1999

M. Marvan: Algebra II, MÚ SU,, Opava 1999


SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAV!

01.09.2011

17 / 80

P!EDM"TY - AKREDITA#NÍ SESTAVA

2011/12

MU/01933

Pravd#podobnost a statistika-cvi"ení

Probability and Statistics - Exercises

Statut:

Po"et kredit#:

Forma výuky:

Rozsah výuky:

Ukon"ení:

Garant:

Povinný

2

Cvi$ení

2 HOD/TYD

Zápo$et

Ing. Petr HARASIM, Ph.D.

Cíle:

Ilustrovat základní pojmy a principy teorie pravd"podobnosti a matematické

statistiky na jednoduchých praktických p!íkladech.

Obsah:

- kombinatorika, pravd"podobnost v kone$ných prostorech, podmín"ná

pravd"podobnost, nezávislost, Bernoulliho schéma, axiomy teorie pravd"podobnosti

- náhodná prom"nná, distribu$ní funkce, diskrétní a spojité náhodné prom"nné,

$íselné charakteristiky

- náhodný vektor, $íselné charakteristiky náhodných vektor#, nezávislé náhodné

prom"nné, funkce náhodných prom"nných

- bodové a intervalové odhady, statistické zpracování nam"!ených údaj#

- testování statistických hypotéz

Literatura:

B. Rie$an et al: Pravdepodobnosti a štatistiky, Alfa, Bratislava 1984

D. Freedman et al: Statistics, W. W. Norton & Comp., New York 1991

J. Likeš, J. Machek: Matematická statistika, Praha 1983

J. Likeš, J. Machek: Po$et pravd"podobnosti, Praha 1982

J. Ramík, A. Wissgärber: Statistika A, Karviná 1995

W. Feller: An Introduction to Probability Theory and Its Applications, Vol. 1.

J. Wiley & Sons, New York 1968

Z. Rie$anová a kol.: Numerické metody a matematická štatistika, Alfa, Bratislava

1987


SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAV!

01.09.2011

18 / 80

P!EDM"TY - AKREDITA#NÍ SESTAVA

2011/12

MU/01936

Numerické metody-cvi"ení

Numerical Methods - Exercises

Statut:

Po"et kredit#:

Forma výuky:

Rozsah výuky:

Ukon"ení:

Garant:

Povinný

2

Cvi$ení

2 HOD/TYD

Zápo$et

RNDr. Karel HASÍK, Ph.D.

Cíle:

Probíraná látka je procvi$ována na jednodušších p!íkladech. Cílem této p!ípravy

je hlubší pochopení probíraných metod, které umožní student#m efektivn" využít

možnosti výpo$etní techniky v oblasti numerické matematiky.

Obsah:

Po$etní p!íklady na témata, která pln" korespondují s tématy probíranými na

p!ednáškách.

Literatura:

E. Vitásek: Numerické metody, SNTL, Praha 1987

I. Horová: Numerické metody, Masarykova univerzita v Brn", Brno 1999

J. Segethová: Základy numerické matematiky, Karolinum, Praha 1998

Z. Rie$anová a kol.: Numerické metody a matematická štatistika, Alfa, Bratislava

1987


SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAV!

01.09.2011

19 / 80

P!EDM"TY - AKREDITA#NÍ SESTAVA

2011/12

MU/22141

Souborná zkouška z matematiky bakalá!ská

Comprehensive Bachelor Examination in Mathematics

Statut:

Po"et kredit#:

Povinný

6

Forma výuky:

Rozsah výuky:

Ukon"ení:

Garant:

Souborná zkouška

Doc. RNDr. Marta ŠTEFÁNKOVÁ, Ph.D.

Cíle:

Souborná zkouška ze základ# matematické analýzy a algebry, které se vyu$ují v

prvních $ty!ech semestrech bakalá!ského studia matematiky.

Obsah:

POŽADAVKY K SOUBORNÉ ZKOUŠCE Z MATEMATIKY - Bc.

(pro studijní obory bakalá!ského studijního programu Matematika

- Aplikovaná matematika, Matematické metody v ekonomice,

Aplikovaná matematika pro !ešení krizových situací)

1. Matice a determinanty (operace s maticemi, vlastnosti determinant#, hodnost

matice,

vlastní hodnoty matice, Jordan#v normální tvar $tvercové matice, p!íklady).

2. Vektorové prostory, lineární zobrazení (lineární závislost, báze,

podprostory, vyjád!ení

lineárního zobrazení v bázi, p!íklady vektorových prostor# a lineárních

zobrazení).

3. Skalární sou$in (bilineární a kvadratické formy, vektorové prostory se

skalárním

sou$inem, odchylka podprostor#, kolmost, p!íklady vektorových podprostor# se

skalárním sou$inem, ortogonální matice).

4. Lineární algebraické rovnice (homogenní a nehomogenní systémy, metody !ešení,

iterativní !ešení a !ešení pomocí po$íta$#).

5. Polynomy (metody hledání ko!en#, numerické !ešení algebraických rovnic na

po$íta$i).

6. Posloupnosti a !ady ($íselné a funkcionální posloupnosti a !ady, kritéria

konvergence

!ad).

7. Funkce jedné a n"kolika reálných prom"nných (spojitost a limita, základní

v"ty

o spojitosti, stejnom"rná spojitost, Lipschitzova podmínka).

8. Derivace a diferenciály (definice a základní vlastnosti, sm"rové a parciální

derivace,

derivace a diferenciály vyšších !ád#).

9. Pr#b"h funkcí (vyšet!ování pr#b"hu funkcí jedné prom"nné, extrémy funkcí

jedné nebo

n"kolika reálných prom"nných, vázané extrémy).

10. Taylor#v polynom a Taylorova !ada (Taylor#v polynom a Taylorova !ada funkcí

jedné

nebo n"kolika reálných prom"nných, Taylor#v zbytek, Taylorova !ada funkcí jedné

komplexní prom"nné).

11. Elementární funkce (trigonometrické funkce, exponenciální funkce, logaritmus

v reálném i v komplexním oboru).

12. Riemann#v integrál funkcí jedné nebo n"kolika prom"nných (definice a

základní

vlastnosti, k!ivkové integrály).

13. Výpo$et integrál# (vztah mezi integrálem a primitivní funkcí, integrace per

partes

a substitucí, integrál racionální funkce, výpo$et integrál#, jež se dají p!evést

na integrály


SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAV!

P!EDM"TY - AKREDITA#NÍ SESTAVA

2011/12

01.09.2011

20 / 80

z racionální funkce, Fubiniova v"ta, numerické integrování).

14. V"ta o implicitních funkcích (!ešení funkcionálních rovnic o jedné neznámé

funkci i o

n"kolika neznámých funkcích).

15. Oby$ejné diferenciální rovnice 1. !ádu (separace prom"nných, metoda

postupných

aproximací, p!ibližné metody !ešení, lineární rovnice).

16. Oby$ejné lineární diferenciální rovnice vyšších !ád#, soustavy oby$ejných

lineárních

diferenciálních rovnic 1. !ádu (vlastnosti množiny !ešení, !ešení rovnic s

konstantními

koeficienty).

17. Aproximace a interpolace (metoda nejmenších $tverc#, princip splajnové

aproximace).

18. Základní vlastnosti funkcí komplexní prom"nné (spojitost a limita, derivace

podle

komplexní prom"nné, Cauchy - Riemannovy podmínky).

19. K!ivkový integrál a primitivní funkce funkcí komplexní prom"nné.

20. Holomorfní funkce (definice, základní vlastnosti, chování v okolí

singulárního bodu).

21. Základy teorie pravd"podobnosti (pojem pravd"podobnosti, závislost a

nezávislost

jev#, podmín"ná pravd"podobnost).

22. Náhodné veli$iny (základní charakteristiky, vztah mezi náhodnými veli$inami,

zákon

velkých $ísel).

23. Základy matematické statistiky (základní pojmy, teorie odhadu).

24. Testování statistické hypotézy (p!íklady aplikací).

Literatura:

A. P. Mattuck: Introduction to Analysis, Prentice Hall, New Jersey 1999

G. Birkhoff, T. O. Bartee: Aplikovaná algebra, Alfa, Bratislava 1981

K. Rektorys a spolupracovníci: P!ehled užité matematiky, SNTL, Praha 1968

M. J#za: Vybrané partie z matematické analýzy, MÚ SU, Opava 1997

M. Marvan: Algebra I, MÚ SU, Opava 1999

M. Marvan: Algebra II, MÚ SU,, Opava 1999

V. Jarník: Diferenciální po$et I, %SAV, Praha 1963

V. Jarník: Integrální po$et I, %SAV, Praha 1963

W. Rudin: Analýza v reálném a komplexním oboru, Academia, Praha 1987

Z. Rie$anová a kol.: Numerické metody a matematická štatistika, Alfa, Bratislava

1987


SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAV!

01.09.2011

21 / 80

P!EDM"TY - AKREDITA#NÍ SESTAVA

2011/12

MU/01007

Geometrie

Geometry

Statut:

Po"et kredit#:

Forma výuky:

Rozsah výuky:

Ukon"ení:

Garant:

Povinn" volitelný

3

P!ednáška

2 HOD/TYD

Zkouška

Doc. RNDr. Michal MARVAN, CSc.

Cíle:

P!edm"t pokrývá základní pojmy, metody a aplikace geometrie podprostor#, k!ivek

a podvariet v Eukleidovském prostoru.

Pokrývá $ást Požadavk# k souborné zkoušce z matematiky.

Obsah:

Afinní a eukleidovské prostory a jejich podprostory, afinní zobrazení a

shodnosti, afinní a kartézské sou!adnice.

Vzdálenosti a odchylky podprostor# eukleidovského prostoru, objem

rovnob"žnost"nu.

Aplikace v planimetrii, stereometrii a teorii kódování.

K!ivky v eukleidovském prostoru, parametrizace; Frenet#v repér, k!ivosti,

Frenet-Serretovy rovnice; evoluty a evolventy.

Podvariety v eukleidovském prostoru, regulární parametrizace, te$ný prostor,

sm"rová derivace, první fundmentální forma, vektorové pole, Lieovy závorky.

Nadplochy v eukleidovském prostoru, normálový vektor, kovariantní derivace,

druhá fundmentální forma, Gauss-Weingartenovy rovnice, paralelní p!enos,

geodetiky, hlavní k!ivosti.

Aplikace v kartografii a fyzice.

Literatura:

I. Kolá!, L. Pospíšilová: Diferenciální geometrie k!ivek a ploch

M. Marvan: Geometrie lineárních útvar# 2010

M. Marvan: Geometrie nelineárních útvar# 2010


SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAV!

01.09.2011

22 / 80

P!EDM"TY - AKREDITA#NÍ SESTAVA

2011/12

MU/01010

Praktikum z matematiky a výpo"etní techniky III

Laboratory in Mathematics and Computing III

Statut:

Po"et kredit#:

Forma výuky:

Rozsah výuky:

Ukon"ení:

Garant:

Povinn" volitelný

2

Cvi$ení

2 HOD/TYD

Zápo$et

RNDr. Vladimír SEDLÁ(, CSc.

Cíle:

Cílem je nau$it studenty opat!it si informace o neznámé problematice, seznámit

se s neznámým oborem a vy!ešit v n"m problém podle vlastního up!esn"ní a

postupu.

Obsah:

Práce dle zadaných témat.

Literatura:

MU/01011

Praktikum z matematiky a výpo"etní techniky IV

Laboratory in Mathematics and Computing IV

Statut:

Po"et kredit#:

Forma výuky:

Rozsah výuky:

Ukon"ení:

Garant:

Povinn" volitelný

2

Cvi$ení

2 HOD/TYD

Zápo$et

RNDr. Vladimír SEDLÁ(, CSc.

Cíle:

Cílem je práce na náro$ných, vícetýdenních projektech. N"které z nich mohou po

rozší!ení vést k prezentaci práce na seminá!i MÚ nebo v rámci Studentské v"decké

odborné $innosti (SVO%).

Obsah:

Práce dle zadaných témat.

Literatura:


SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAV!

01.09.2011

23 / 80

P!EDM"TY - AKREDITA#NÍ SESTAVA

2011/12

MU/01111

Úvod do studia matematiky I

Introduction to the Study of Mathematics I

Statut:

Po"et kredit#:

Forma výuky:

Rozsah výuky:

Ukon"ení:

Garant:

Povinn" volitelný

2

Cvi$ení

2 HOD/TYD

Zápo$et

PaedDr. Libuše HOZOVÁ

Cíle:

Procvi$ení p!íklad# st!edoškolské matematiky

Obsah:

Výroky a množiny. %íselné obory. Druhá a t!etí odmocnina. Mocniny s p!irozeným a

celým mocnitelem. Mnoho$leny. Úpravy algebraických výraz#. Teorie $ísel.

Pravoúhlý trojúhelník. Kombinatorické úlohy.

Literatura:

E. Calda, V. Dupa$: Kombinatorika, pravd"podobnost, statistika, Prometheus,

Praha 1996

E. Fuchs, J. Kubát a kol.: Standardy a testové úlohy z matematiky pro $ty!letá

gymnázia, Prometheus, Praha 2001

I. Bušek, L. Bo$ek, E. Calda: Základní poznatky z matematiky, Prometheus, Praha

1995

I. Bušek: (ešené maturitní úlohy z matematiky, SPN, Praha 1998

O. Odvárko: Goniometrie, Prometheus, Praha 1996


SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAV!

01.09.2011

24 / 80

P!EDM"TY - AKREDITA#NÍ SESTAVA

2011/12

MU/01112

Úvod do studia matematiky II

Introduction to the Study of Mathematics II

Statut:

Po"et kredit#:

Forma výuky:

Rozsah výuky:

Ukon"ení:

Garant:

Povinn" volitelný

2

Cvi$ení

2 HOD/TYD

Zápo$et

PaedDr. Libuše HOZOVÁ

Cíle:

Procvi$ení p!íklad# st!edoškolské matematiky

Obsah:

Rovnice ( kvadratické, parametrické, iracionální, exponenciální, logaritmické,

goniometrické). Nerovnice. Funkce. Planimetrické úlohy. Stereometrické úlohy.

Posloupnosti a !ady. Úlohy z analytické geometrie.

Literatura:

E. Fuchs, J. Kubát a kol.: Standardy a testové úlohy z matematiky pro $ty!letá

gymnázia, Prometheus, Praha 2001

E. Pomykalová: Planimetrie, Prometheus, Praha 1993

E. Pomykalová: Stereometrie, Prometheus, Praha 1995

L. Bo$ek, J. Bo$ková, J. Chorvát: Rovnice a nerovnice, Prometheus, Praha 1995

M. Ko$andrle, L, Bo$ek: Analytická geometrie, Prometheus, Praha 1996

O. Odvárko: Funkce, Prometheus, Praha 1996

O. Odvárko: Posloupnosti a !ady, Prometheus, Praha 1996

P. Hejkrlík: Sbírka !ešených p!íklad# - Rovnice a nerovnice, Nakladatelství

SSŠ,s.r.o. Opava 2006


SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAV!

01.09.2011

25 / 80

P!EDM"TY - AKREDITA#NÍ SESTAVA

2011/12

MU/01113

Cvi"ení z algebry I

Algebra I - Exercises

Statut:

Po"et kredit#:

Forma výuky:

Rozsah výuky:

Ukon"ení:

Garant:

Povinn" volitelný

1

Cvi$ení

1 HOD/TYD

Zápo$et

RNDr. Old!ich STOLÍN, Ph.D.

Cíle:

P!edm"t je ur$en k p!ípadnému dalšímu procvi$ení a prohloubení znalostí

získaných v p!edm"tu Algebra I - cvi$ení (kredity A).

Obsah:

Témata:

1. Tvrzení a d#kazy

2. Množiny, relace a zobrazení

3. Pologrupy, monoidy, grupy

4. Homomorfismy

5. Pole

6. Permutace

7. Matice. Elementární úpravy matic

8. Matice. Algebraické vlastnosti matic

9. Determinanty

10. Uspo!ádání a svazy

Literatura:

A. G. Kuroš: Kapitoly z obecné algebry, Academia Praha 1968

J. Musilová, D. Krupka: Lineární a multilineární algebra, Univerzita J. E.

Purkyn" v Brn", Brno 1989

J. T. Moore: Elements of Linear Algebra and Matrix Theory, McGraw Hill, New York

1968

M. Marvan: Algebra I, MÚ SU, Opava 1999

M. Marvan: Algebra II, MÚ SU,, Opava 1999


SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAV!

01.09.2011

26 / 80

P!EDM"TY - AKREDITA#NÍ SESTAVA

2011/12

MU/01114

Cvi"ení z algebry II

Algebra II - Exercises

Statut:

Po"et kredit#:

Forma výuky:

Rozsah výuky:

Ukon"ení:

Garant:

Povinn" volitelný

1

Cvi$ení

1 HOD/TYD

Zápo$et

RNDr. Old!ich STOLÍN, Ph.D.

Cíle:

P!edm"t je ur$en k p!ípadnému dalšímu procvi$ení a prohloubení znalostí

získaných v p!edm"tu Algebra II - cvi$ení (kredity A).

Obsah:

Témata:

1. Lineární zobrazení

2. Frobeniova v"ta

3. Matice lineárního zobrazení

4. Vlastní vektory

5. Polynomy

6. Skalární sou$in

7. Bilineární a kvadratické formy

8. První rozklad lineární transformace

9. Druhý rozklad lineární transformace

10. Tenzory

Literatura:

A. G. Kuroš: Kapitoly z obecné algebry, Academia Praha 1968

J. Musilová, D. Krupka: Lineární a multilineární algebra, Univerzita J. E.

Purkyn" v Brn", Brno 1989

J. T. Moore: Elements of Linear Algebra and Matrix Theory, McGraw Hill, New York

1968

M. Marvan: Algebra I, MÚ SU, Opava 1999

M. Marvan: Algebra II, MÚ SU, Opava 1999


SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAV!

01.09.2011

27 / 80

P!EDM"TY - AKREDITA#NÍ SESTAVA

2011/12

MU/01115

Proseminá! z matematiky I

Proseminar in Mathematics I

Statut:

Po"et kredit#:

Forma výuky:

Rozsah výuky:

Ukon"ení:

Garant:

Povinn" volitelný

2

Seminá!

2 HOD/TYD

Zápo$et

RNDr. Hynek BARAN, Ph.D.

Cíle:

Proseminá! z matematiky je dopl'kový seminá!, v n"mž si student m#že pod

pedagogickým dohledem a za plného osv"tlení doplnit a p!ípadn" rozší!it znalosti

z jiných p!edm"t#. Je možné zde na studentovu žádost zopakovat n"které (zejména

obtížné) partie probírané v jiných p!edm"tech.

Obsah:

V tomto proseminá!i budou na žádosti student# probírány problematické partie z

jiných p!edm"t# (dají se o$ekávat zejména stat" z Algebry I a II dále

Matematické analýzy I-IV, Topologie a podobn"). Rozsah a konkrétní témata tedy

nejsou p!edem známa.

Literatura:

Loren C. Larson: Metódy riešenia matematických problémov, Bratislava 1990

Loren C. Larson: Problem-Solving Through Problems 1983

MU/01116

Proseminá! z matematiky II

Proseminar in Mathematics II

Statut:

Po"et kredit#:

Forma výuky:

Rozsah výuky:

Ukon"ení:

Garant:

Povinn" volitelný

2

Seminá!

2 HOD/TYD

Zápo$et

RNDr. Hynek BARAN, Ph.D.

Cíle:

Proseminá! z matematiky je dopl'kový seminá!, v n"mž si student m#že pod

pedagogickým dohledem a za plného osv"tlení doplnit a p!ípadn" rozší!it znalosti

z jiných p!edm"t#. Je možné zde na studentovu žádost zopakovat n"které (zejména

obtížné) partie probírané v jiných p!edm"tech.

Obsah:

V tomto proseminá!i budou na žádosti student# probírány problematické partie z

jiných p!edm"t# (dají se o$ekávat zejména stat" z Algebry I a II dále

Matematické analýzy I-IV, Topologie a podobn"). Rozsah a konkrétní témata tedy

nejsou p!edem známa.

Literatura:

Loren C. Larson: Metódy riešenia matematických problémov, Bratislava 1990

Loren C. Larson: Problem-Solving Through Problems 1983


SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAV!

01.09.2011

28 / 80

P!EDM"TY - AKREDITA#NÍ SESTAVA

2011/12

MU/01117

Proseminá! z matematiky III

Proseminar in Mathematics III

Statut:

Po"et kredit#:

Forma výuky:

Rozsah výuky:

Ukon"ení:

Garant:

Povinn" volitelný

2

Seminá!

2 HOD/TYD

Zápo$et

RNDr. Michal MÁLEK, Ph.D.

Cíle:

Proseminá! z matematiky III je dopl'kový seminá! v n"mž si student m#že pod

pedagogickým dohledem a za plného osv"tlení doplnit a p!ípadn" rozší!it znalosti

z jiných p!edm"t#. Je možné zde na studentovu žádost zopakovat n"které (zejména

obtížné) partie probírané v jiných p!edm"tech.

Obsah:

V tomto proseminá!i budou na žádosti student# probírány problematické partie z

jiných p!edm"t# (dají se o$ekávat zejména stat" z Algebry I a II dále

Matematické analýzy I-IV, Topologie a podobn"). Rozsah a konkrétní témata tedy

nejsou p!edem známa.

Literatura:

MU/01118

Proseminá! z matematiky IV

Proseminar in Mathematics IV

Statut:

Po"et kredit#:

Forma výuky:

Rozsah výuky:

Ukon"ení:

Garant:

Povinn" volitelný

2

Seminá!

2 HOD/TYD

Zápo$et

RNDr. Michal MÁLEK, Ph.D.

Cíle:

Proseminá! z matematiky IV je dopl'kový seminá! v n"mž si student m#že pod

pedagogickým dohledem a za plného osv"tlení doplnit a p!ípadn" rozší!it znalosti

z jiných p!edm"t#. Je možné zde na studentovu žádost zopakovat n"které (zejména

obtížné) partie probírané v jiných p!edm"tech.

Obsah:

V tomto proseminá!i budou na žádosti student# probírány problematické partie z

jiných p!edm"t# (dají se o$ekávat zejména stat" z Algebry I a II dále

Matematické analýzy I-IV, Topologie a podobn"). Rozsah a konkrétní témata tedy

nejsou p!edem známa.

Literatura:


SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAV!

01.09.2011

29 / 80

P!EDM"TY - AKREDITA#NÍ SESTAVA

2011/12

MU/01119

Fuzzy množiny a Fuzzy systémy

Fuzzy Sets and Fuzzy Systems

Statut:

Po"et kredit#:

Forma výuky:

Rozsah výuky:

Ukon"ení:

Garant:

Povinn" volitelný

3

P!ednáška,Cvi$ení

1 HOD/TYD + 1 HOD/TYD

Zápo$et

Ing. Jan MELECKÝ, Ph.D.

Cíle:

Cílem p!edm"tu je zvládnutí základ# teorie fuzzy množin a jejich aplikaci se

zam"!ení na využití v rozhodování v r#zných oblastech lidské $innosti.

Obsahem seminá!# je !ešení p!íklad# k jednotlivým témat#m látky probírané na

p!ednáškách s využitím Excelu.

Obsah:

Fuzzy množiny (FM) a systémy - základní definice, p!íklady FM, operace s FM,

T-normy a t-konormy, agrega$ní operátory, rozší!ené operace s FM.

Fuzzy $ísla: Konvexní fuzzy množina, fuzzy interval, fuzzy $íslo (F%),

trojúhelníkové F%, lichob"žníkové F%, L-R fuzzy $ísla.

Princip rozší!ení, rozší!ené binární operace s F%, L-R F%, t-normami a t-

konormami.

Pravd"podobnost, možnost a fuzzy míry, pravd"podobnost a možnost fuzzy jevu.

Fuzzy množiny typu 2 a výše.

Fuzzy relace

Fuzzy systémy

Lingvistická prom"nná

Fuzzy logika - rozší!ení klasické logiky

Lingvistické pravdivostní hodnoty

P!ibližné usuzování s fuzzy pravidly

Fuzzy množiny a expertní systémy

Fuzzy regulace

Mamdaniho a Sugenovy fuzzy regulátory

P!íklady aplikace fuzzy regulátor#

Pr#myslové aplikace fuzzy množin

Literatura:

H.-J. Zimmermann: Fuzzy set theory, Kluwer Acad. Publ., Boston-Dordrecht-London

1996

V. Novák: Fuzzy množiny a jejich aplikace, 2. vyd., SNTL, Praha 1990

V. Novák: Základy fuzzy modelování, 1. vyd., BEN-technická literatura, Praha

2000


SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAV!

01.09.2011

30 / 80

P!EDM"TY - AKREDITA#NÍ SESTAVA

2011/12

MU/01120

Teorie náhodných proces$

Theory of Stochastic Processes

Statut:

Po"et kredit#:

Forma výuky:

Rozsah výuky:

Ukon"ení:

Garant:

Povinn" volitelný

3

P!ednáška,Cvi$ení

1 HOD/TYD + 1 HOD/TYD

Zápo$et

Doc. RNDr. Kristína SMÍTALOVÁ, CSc.

Cíle:

Jelikož tento p!edm"t si je teoreticky možno zapsat již v prvním semestru

studia, výklad je tomu p!izp#soben. Od informace o teorii pravd"podobnosti se

p!ejde k dynamice, motivované praxí.

Obsah:

- pojem pravd"podobnosti, náhodná prom"nná a její distribu$ní funkce

- diskrétní a spojité náhodné prom"nné

- st!ední hodnota a rozptyl

- binomické, Poissonovo, exponenciální a normální rozd"lení

- náhodný proces, p!íklad tvorby zásob

- diskrétní markovovský !et"zec s kone$nou množinou stav#

- Chapmanovy-Kolmogorovovy rovnice

- klasifikace stav# Markovova !et"zce

- doba prvního p!echodu

- stacionární rozd"lení Markovova !et"zce

- markovovské !et"zce se spojitým $asem

- informace o teorii front

Literatura:

F. S. Hilier, G. J. Lieberman: Introduction to stochastic models in operations

reseach, McGraw Hill 1990

Š. Peško, J. Smieško: Stochastické modely opera$nej analýzy, Žilinská

univerzita, Žilina 1999

Z. Rie$anová a kol.: Numerické metody a matematická štatistika, Alfa, Bratislava

1987


SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAV!

01.09.2011

31 / 80

P!EDM"TY - AKREDITA#NÍ SESTAVA

2011/12

MU/01907

Geometrie-cvi"ení

Geometry - Exercises

Statut:

Po"et kredit#:

Forma výuky:

Rozsah výuky:

Ukon"ení:

Garant:

Povinn" volitelný

1

Cvi$ení

1 HOD/TYD

Zápo$et

Doc. RNDr. Michal MARVAN, CSc.

Cíle:

Cvi$ení k p!edm"u Geometrie.

Obsah:

Afinní a eukleidovské prostory a jejich podprostory, afinní zobrazení a

shodnosti, afinní a kartézské sou!adnice.

Vzdálenosti a odchylky podprostor# eukleidovského prostoru, objem

rovnob"žnost"nu.

Aplikace v planimetrii, stereometrii a teorii kódování.

K!ivky v eukleidovském prostoru, parametrizace; Frenet#v repér, k!ivosti,

Frenet-Serretovy rovnice; evoluty a evolventy.

Podvariety v eukleidovském prostoru, regulární parametrizace, te$ný prostor,

sm"rová derivace, první fundmentální forma, vektorové pole, Lieovy závorky.

Nadplochy v eukleidovském prostoru, normálový vektor, kovariantní derivace,

druhá fundmentální forma, Gauss-Weingartenovy rovnice, paralelní p!enos,

geodetiky, hlavní k!ivosti.

Aplikace v kartografii a fyzice.

Literatura:

I. Kolá!, L. Pospíšilová: Diferenciální geometrie k!ivek a ploch

M. Marvan: Geometrie lineárních útvar# 2010

M. Marvan: Geometrie nelineárních útvar# 2010


SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAV!

P!EDM"TY - AKREDITA#NÍ SESTAVA

2011/12

01.09.2011

32 / 80

KLJ/AP120 Angli"tina 1

English 1

Statut:

Po"et kredit#:

Forma výuky:

Rozsah výuky:

Ukon"ení:

Garant:

Cíle:

Povinný

2

Cvi$ení

2 HOD/TYD

Zápo$et

PhDr. Radmila DLUHOŠOVÁ

Cílem p!edm"tu je sjednotit úrove' znalostí student# v oblasti lexikální,

gramatické i syntaktické s d#razem na komunikativní funkci a harmonický rozvoj

všech $ty! jazykových dovedností (poslech, $tení, psaní, mluvení).

Vychází se z faktu, že úrove' jazykových kompetencí p!ijatých student# fakulty

je r#zná a jsou tedy d"leni do skupin podle úrovn" svých znalostí (za$áte$níci,

mírn" pokro$ilí a pokro$ilí).

Obsah:

Literatura:

McCARTHY, M., O´DELL, F.: English Vocabulary in Use., Cambridge 2005

MURPHY, R.: English Grammar in Use, intermediate., Cambridge: Cambridge

University Press 2004

O'NEIL, R. DUCKWORTH, M., GUDE, K.: New Success at First Certificate., Oxford

2001

Oxenden, Latham-Koenig, Seligson: New English File Pre-Intermediate, Oxford

2009. Student´s Book + Workbook

SOARS, L.& J.: New Headway Student's Book + Workbook, Oxford: Oxford University

Press 2000


SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAV!

P!EDM"TY - AKREDITA#NÍ SESTAVA

2011/12

01.09.2011

33 / 80

KLJ/AP221 Angli"tina 2

English 2

Statut:

Po"et kredit#:

Forma výuky:

Rozsah výuky:

Ukon"ení:

Garant:

Cíle:

Povinný

2

Cvi$ení

2 HOD/TYD

Zkouška

PhDr. Radmila DLUHOŠOVÁ

Cílem p!edm"tu je prohloubení a rozší!ení dosažené znalosti gramatického a

lexikálního systému jazyka v kombinaci s intenzivním nácvikem $ty! jazykových

dovedností v komunikativním kontextu. Studenti jsou seznamováni se systémem

jazyka v jeho b"žném užívání s aplikací zajímavých text# pro poslech a $tení a

se zp#soby tvo!ení a obohacování slovní zásoby. Úkolem je vést studenty k

uv"dom"lému a cílev"domému používání jazyka v komunikaci jak z hlediska

plynulosti, tak správnosti.

Obsah:

Literatura:

SOARS, L.& J.: New Headway Student's Book + Workbook, Oxford: Oxford University

Press 2000


SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAV!

01.09.2011

34 / 80

P!EDM"TY - AKREDITA#NÍ SESTAVA

2011/12

MU/02024

Oby"ejné diferenciální rovnice

Ordinary Differential Equations

Statut:

Po"et kredit#:

Forma výuky:

Rozsah výuky:

Ukon"ení:

Garant:

Povinný

6

P!ednáška,Cvi$ení

2 HOD/TYD + 2 HOD/TYD

Zkouška

Doc. RNDr. Jana KOPFOVÁ, Ph.D.

Cíle:

Základy teorie oby$ejných diferenciálních rovnic.

Obsah:

1. Úvod a základní pojmy

Úvod, jednoduché p!íklady, metoda separace prom"nných, homogenní rovnice.

2. Systémy lineárních diferenciálních rovnic 1. !ádu

Existence a jednozna$nost !ešení, vlastnosti !ešení, systémy s konstantními

koeficienty, metoda variace konstant, lineární diferenciální rovnice n-tého

!ádu.

3. Systémy diferenciálních rovnic

Existence !ešení, Picardova posloupnost, Peanova existe$ní v"ta, Gronwallovo

lemma, jednozna$nost !ešení po$áte$ní úlohy, globální jednozna$nost !ešení.

4. Závislost !ešení na po$áte$ních podmínkách a parametrech

5. Stabilita

Pojem stability !ešení (Ljapunovova, stejnom"rná, asymptotická, exponenciální),

stabilita lineárních diferenciálních systém#, stabilita perturbovaných systém#.

6. Autonomní systémy

Trajektorie, fázový prostor, singulární bod, cyklus, kritické body lineárního a

nelineárního systému.

7. Okrajové úlohy

Formulace okrajových úloh, homogenní a nehomogenní okrajová úloha, Greenova

funkce, Sturm-Liouvill#v vlastní problém.

Literatura:

J. Kalas, M. Ráb: Oby$ejné diferenciální rovnice, Brno 2001

J. Kurzweil: Oby$ejné diferenciální rovnice, SNTL, Praha 1978

M. Greguš, M. Švec, V. Šeda: Oby$ajné diferenciálne rovnice, Alfa-SNTL,

Bratislava-Praha 1985

P. Hartman: Ordinary differential Equations, Baltimore 1973


SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAV!

01.09.2011

35 / 80

P!EDM"TY - AKREDITA#NÍ SESTAVA

2011/12

MU/02027

Parciální diferenciální rovnice I

Partial Differential Equations I

Statut:

Po"et kredit#:

Forma výuky:

Rozsah výuky:

Ukon"ení:

Garant:

Povinný

6

P!ednáška,Cvi$ení

2 HOD/TYD + 2 HOD/TYD

Zkouška

Doc. RNDr. Jana KOPFOVÁ, Ph.D.

Cíle:

PDR sú v istom zmysle vyvrcholením matematickej analýzy, uplat'ujú sa tu

výsledky z integrálneho a diferenciálneho po$tu, algebry, geometrie, komplexnej

analýzy.

Prednáška je preh)adom klasických výsledkov a metód z PDR, budeme sa zaobera*

rovnicami prvého a druhého rádu.

Obsah:

1.Basic notations and definitions. Some known equations. Well posed problems.

Generalized solutions. Short history of PDEs

2.PDE's of first order. Cauchy problem. Characteristic ordinary differential

equations. Homogenized linear equations of first order . Quasilinear equations.

Nonlinear equations of first order. Plane elements. Monge cone

3.Cauchy initial problem. Cauchy-Kowalewska theorem. Generalized Cauchy problem.

Characteristics

4.Classification of equations of second order. Linear PDE's with constant

coefficients. Linear PDE's of second order: reduction to the canonical form

5.Parabolic equations. Derivation of the physical model. Correctly stated

boundary value problems. Cauchy problem: fundamental solution; existence and

uniqueness theorem. Maximum principle

Fourier method. Boundary value problems for parabolic equations. Hyperbolic

equations. The Laplace equation on a circle

6.Hyperbolic equations. Method of characteristics. D'Alembert formula.

Hyperbolic equations on a halfline and on a finite interval. Three-dimensional

wave equation. Riemann method for the Cauchy problem. Riemann formula

7.Elliptic equations. Laplace equation. Poisson equation. Physical motivation.

Harmonic functions. Symmetric solutions. Maximum principle. Uniqueness of

solutions

Literatura:

Jan Franc#: Parciální diferenciální rovnice, Brno 1998

L. C. Evans: Partial diferential equations 1998

M. Renardy, R. C. Rogers: An introduction to partial differential equations, New

York 1993

V. I. Averbuch: Partial differential equations, MÚ SU, Opava


SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAV!

01.09.2011

36 / 80

P!EDM"TY - AKREDITA#NÍ SESTAVA

2011/12

MU/02028

Funkcionální analýza a optimalizace I

Functional Analysis and Optimalization I

Statut:

Po"et kredit#:

Forma výuky:

Rozsah výuky:

Ukon"ení:

Garant:

Povinný

6

P!ednáška,Cvi$ení

2 HOD/TYD + 2 HOD/TYD

Zápo$et

Vladimir Iosifovi$ AVERBUCH, DrSc.

Cíle:

Hlavní pozornost v první $ásti základního kurzu funkcionální analýzy je v"nována

topologickým vektorovým prostor#m, tj. prostor#m opat!eným kompatibilní

algebraickou a topologickou strukturou, lineárním zobrazením t"chto prostor# a

t!em základním princip#m funkcionální analýzy, kterými jsou Hahnova - Banachova

v"ta, princip otev!enosti a princip ohrani$enosti.

Obsah:

1. Topologické vektorové prostory (zachovávání algebraických vlastností

topologickými operacemi, vlastnosti okolí nuly v topologickém vektorovém

prostoru, spojité lineární zobrazení topologických vektorových prostor#).

2. Hahnova-Banachova v"ta (konvexní množiny, konvexní funkce, Jensenová

nerovnost, sublinearní funkce, funkce Minkowského, Hahnova-Banachova v"ta,

lokáln"-konvexní prostory, polonormy, lokaln"-konvexní topologie generovaná

polonormami, v"ta o striktním odd"lení (strict separation theorem)).

3. Princip otev!enosti (Fréchetovy prostory, Banachova v"ta pro otev!ená

zobrazení, Banachova v"ta pro inverzní zobrazení, v"ta o uzav!eném grafu).

4. Princip ohrani$enosti (ohrani$ené množiny, ohrani$ené zobrazení, stejnom"rná

spojitost, stejnom"rná ohrani$enost a bodová ohrani$enost, Banachova-

Steinhausova v"ta).

Literatura:

A. N. Kolmogorov, S. V. Fomin: Základy teorie funkcí a funkcionální analýzy,

Praha, SNTL 1975

V. I. Averbuch: Functional Analysis, pomocné u$ební texty MÚ SU, MÚ SU, Opava

1999


SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAV!

01.09.2011

37 / 80

P!EDM"TY - AKREDITA#NÍ SESTAVA

2011/12

MU/02029

Funkcionální analýza a optimalizace II

Functional Analysis and Optimalization II

Statut:

Po"et kredit#:

Forma výuky:

Rozsah výuky:

Ukon"ení:

Garant:

Povinný

6

P!ednáška,Cvi$ení

2 HOD/TYD + 2 HOD/TYD

Zkouška

Vladimir Iosifovi$ AVERBUCH, DrSc.

Cíle:

Náplní druhé $ásti základního kurzu funkcionální analýzy je dualita v

Hausdorffových lokáln" konvexních topologických vektorových prostorech, základy

konvexní analýzy a teorie normovaných a Hilbertových prostor#.

Obsah:

1. Teorie duality (dualita v Hausdorffových lokáln"-konvexních topologických

vektorových prostorech, slabá a zeslabená topologie).

2. Konvexní analýza v lokáln" konvexních topologických vektorových prostorech

(základní operátory konvexní analýzy, v"ta o dualit", v"ta o slabé kompaktnosti

subdiferenciálu, v"ta Alaoglou-Bourbaki).

3. Aplikace v p!ípad" normovaných prostor# (duální normovaný prostor, Banachova

v"ta o prodloužení se zachováním normy, reflexní prostory).

4. Hilbertovy prostory (v"ta o ortogonální projekci a její d#sledky, Hilbertova

báze).

Literatura:

A. N. Kolmogorov, S. V. Fomin: Základy teorie funkcí a funkcionální analýzy,

Praha, SNTL 1975

V. I. Averbuch: Functional Analysis, pomocné u$ební texty MÚ SU, MÚ SU, Opava

1999

MU/02052

Seminá! z aplikované matematiky I

Seminar in Applied Mathematics I

Statut:

Po"et kredit#:

Forma výuky:

Rozsah výuky:

Ukon"ení:

Garant:

Povinný

2

Seminá!

2 HOD/TYD

Zápo$et

Doc. RNDr. Tomáš KOPF, Ph.D.

Cíle:

P!edm"t je zam"!en na aplikaci obecných poznatk# základního studia v

matematickém modelování ve zvolené oblasti aplikace. D#raz je kladen na

samostatnou práci student#.

Oblastí aplikace v zimním semestru 2010 je vizuální sv"t a zpracování obrazu.

Obsah:

Práce dle zadaných témat.

Literatura:


SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAV!

01.09.2011

38 / 80

P!EDM"TY - AKREDITA#NÍ SESTAVA

2011/12

MU/02053

Seminá! z aplikované matematiky II

Seminar in Applied Mathematics II

Statut:

Po"et kredit#:

Forma výuky:

Rozsah výuky:

Ukon"ení:

Garant:

Povinný

2

Seminá!

2 HOD/TYD

Zápo$et

Doc. RNDr. Tomáš KOPF, Ph.D.

Cíle:

P!edm"t je zam"!en na pokro$ilejší aplikace obecných poznatk# základního studia

v matematickém modelování ve zvolené oblasti aplikace. D#raz je kladen na

samostatnou práci student#.

Obsah:

Práce dle zadaných témat.

Literatura:

MU/03243

Pravd#podobnost a statistika II

Probability and Statistics II

Statut:

Po"et kredit#:

Forma výuky:

Rozsah výuky:

Ukon"ení:

Garant:

Povinný

6

P!ednáška,Cvi$ení

2 HOD/TYD + 2 HOD/TYD

Zkouška

Ing. Petr HARASIM, Ph.D.

Cíle:

Rozší!ení znalostí z matematické statistiky a seznámení se základy teorie

náhodných proces#.

Obsah:

- testování statistických hypotéz (rozší!ení)

- korela$ní a regresní analýza

- stochastické procesy a jejich aplikace

- úvod do teorie náhodných polí

Literatura:

F. S. Hilier, G. J. Lieberman: Introduction to stochastic models in operations

reseach, McGraw Hill 1990

J. Likeš, J. Machek: Matematická statistika, Praha 1983

J. Likeš, J. Machek: Po$et pravd"podobnosti, Praha 1982

Mandl, P.: Pravd"podobnostní dynamické modely, Academia, Praha 1985

Š. Peško, J. Smieško: Stochastické modely opera$nej analýzy, Žilinská

univerzita, Žilina 1999


SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAV!

01.09.2011

39 / 80

P!EDM"TY - AKREDITA#NÍ SESTAVA

2011/12

MU/11160

Aplikovaná statistika

Applied Statistics

Statut:

Po"et kredit#:

Forma výuky:

Rozsah výuky:

Ukon"ení:

Garant:

Povinný

3

P!ednáška,Cvi$ení

2 HOD/TYD + 1 HOD/TYD

Zápo$et

Doc. RNDr. Tomáš KOPF, Ph.D.

Cíle:

Cílem p!ednášek a cvi$ení z p!edm"tu Aplikovaná statistika bude popis,

vysv"tlení a aplikace výsledk# základních, $asto používaných statistických

postup# a metod.

Obsah:

1. Úvod do matematické statistiky - Základní pojmy, Náhodný výb"r, Výb"rové

rozd"lení.

2. Odhady parametr# - Bodové odhady, Intervalové odhady

3. Testování hypotéz - Základní pojmy, Testy významnosti, Testy shody

4. Analýza závislosti - Korela$ní koeficienty, Regresní analýza

5. %asové !ady - Markovovy !et"zce.

Literatura:

J. And"l: Statistické metody, Matfyzpress 1993

J. Seger, R. Hindls: Statistické metody v ekonomii, H&H 1993

J.Ramík, Š. %emerková: Statistika B, OPF SU, Karviná 2000

L. Cyhelský: Úvod do teorie popisné statistiky, Praha 1974

R. Hindls, S. Hronová, I. Novák: Metody statistické analýzy pro ekonomy, Praha

2000


SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAV!

01.09.2011

40 / 80

P!EDM"TY - AKREDITA#NÍ SESTAVA

2011/12

MU/02022

Topologie

Topology

Statut:

Po"et kredit#:

Forma výuky:

Rozsah výuky:

Ukon"ení:

Garant:

Povinn" volitelný

6

P!ednáška,Cvi$ení

2 HOD/TYD + 2 HOD/TYD

Zkouška

Doc. RNDr. Marta ŠTEFÁNKOVÁ, Ph.D.

Cíle:

V p!edm"tu studenti získají základní znalosti z topologie nutné jak pro další

studium matematiky, tak také pro absolvování p!edm"tu Topologie.

Obsah:

1. Topologická struktura na množin" (otev!ené a uzav!ené množiny, vnit!ek,

vn"jšek, hranice, báze topologie)

2. Spojitá zobrazení, homeomorfismy

3. Konstrukce topologických prostor# (podprostory, sou$iny, faktorové

prostory)

4. Metrické prostory (metrika, metrická topologie, úplné metrické prostory,

stejnom"rn" spojitá zobrazení, kontrakce, v"ta o pevném bod", izometrie,

Hausdorffova v"ta o zúpln"ní metrického prostoru)

5. Kompaktní a lokáln" kompaktní topologické prostory

6. Konvergence v topologických prostorech (konvergence v prostorech 1. typu

spo$etnosti, konvergence v metrických prostorech)

7. Souvislé a obloukov" souvislé topologické prostory

8. Regulární, normální a parakompaktní prostory

Literatura:

D. Krupka, O. Krupková: Topologie a geometrie, 1. Obecná topologie, SPN, Praha

1989

J. R. Munkres: Topology, A First Course, Prentice Hall, New Jersey 1975


SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAV!

01.09.2011

41 / 80

P!EDM"TY - AKREDITA#NÍ SESTAVA

2011/12

MU/02035

Matematické metody ve fyzice a technice I

Mathematical Methods in Physics and Engineering I

Statut:

Po"et kredit#:

Forma výuky:

Rozsah výuky:

Ukon"ení:

Garant:

Povinn" volitelný

6

P!ednáška,Cvi$ení

2 HOD/TYD + 2 HOD/TYD

Zápo$et

RNDr. Old!ich STOLÍN, Ph.D.

Cíle:

P!edm"t pokrývá $ást požadavk# ke státním záv"re$ným zkouškám studijního oboru

Obecná matematika.

Obsah:

P!ednáška:

1. Multilineární algebra (vektorové prostory, duální prostor, lineární a

bilineární formy, tenzory).

2. Grupy (grupy, podgrupy, rozklad podle pogrupy, Lagrangeova v"ta, normální

podgrupy a kongruence grupy).

3. Akce grup (akce grupy, efektivní a tranzitivní akce, orbita akce,

stabilizátor, Burnsideova v"ta).

4. Okruhy a moduly (okruhy, podokruhy, ideály a faktorové okruhy, okruhy

zbytkových t!íd).

5. Topologická struktura na množin" (otev!ené a uzav!ené množiny, vnit!ek,

vn"jšek, hranice, báze topologie).

6. Spojitá zobrazení, homeomorfizmy.

7. Metrické prostory (metrika, metrická topologie, úplné metrické prostory,

kontrakce, v"ta o pevném bod", Hausdorffova v"ta o zúpln"ní metrického

prostoru).

Cvi$ení: Obsah cvi$ení koresponduje s p!ednáškou.

Literatura:

A. G. Kuroš: Kapitoly z obecné algebry, Academia Praha 1968

D. Krupka, O. Krupková: Topologie a geometrie, 1. Obecná topologie, SPN, Praha

1989

J. Munkres: Topology, Prentice Hall, New Jersey 1999

N. J. Bloch: Abstract Algebra with Applications, Englewood Clifs 1987

S. MacLane, G. Birkhoff: Algebra, Bratislava 1974

W. J. Hilbert: Modern Algebra with Applications, New York 2004


SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAV!

01.09.2011

42 / 80

P!EDM"TY - AKREDITA#NÍ SESTAVA

2011/12

MU/02036

Matematické metody ve fyzice a technice II

Mathematical Methods in Physics and Engineering II

Statut:

Po"et kredit#:

Forma výuky:

Rozsah výuky:

Ukon"ení:

Garant:

Povinn" volitelný

6

P!ednáška,Cvi$ení

2 HOD/TYD + 2 HOD/TYD

Zkouška

RNDr. Old!ich STOLÍN, Ph.D.

Cíle:

P!edm"t pokrývá požadavky ke státním záv"re$ným zkouškám uvedené ve schválených

Studijních plánech matematických studijních obor# pod heslem Matematické metody

ve fyzice a technice.

P!edm"t je ukon$en zápo$tem a zkouškou.

Obsah:

P!ednáška:

- Úvod do výuky, seznámení s požadavky a literaturou.

1. Rungeova-Kuttova metoda !ešení Cauchyova problému pro oby$ejné diferenciální

rovnice.

2. Metoda sítí pro !ešení okrajového problému.

3. Kontraktivní operátory, Banachova v"ta, metoda p!ímé iterace.

4. Funkcionály v Hilbertov" prostoru, v"ta o minimu kvadratického funkcionálu,

varia$ní formulace okrajové úlohy.

5. Ritzova metoda, pojem kone$ného prvku.

6. Polynomiální aproximace, metoda nejmenšího sou$tu $tverc#.

7. Splajnová interpolace.

Cvi$ení: Obsah cvi$ení koresponduje s p!ednáškou.

Literatura:

E. Vitásek: Numerické metody, SNTL, Praha 1987

J. Segethová: Základy numerické matematiky, Karolinum, Praha 1998

K. Rektorys a spolupracovníci: P!ehled užité matematiky, SNTL, Praha 1968

Z. Rie$anová a kol.: Numerické metody a matematická štatistika, Alfa, Bratislava

1987


SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAV!

01.09.2011

43 / 80

P!EDM"TY - AKREDITA#NÍ SESTAVA

2011/12

MU/02054

Oby"ejné diferenciální rovnice podruhé

Ordinary Differential Equations (Advanced Course)

Statut:

Po"et kredit#:

Forma výuky:

Rozsah výuky:

Ukon"ení:

Garant:

Povinn" volitelný

6

P!ednáška,Cvi$ení

2 HOD/TYD + 2 HOD/TYD

Zkouška

RNDr. Petra KORDULOVÁ, Ph.D.

Cíle:

Diferenciální rovnice pro pokro$ilé

Obsah:

Po$áte$ní a okrajové úlohy, Greenovy funkce, Sturm-Liouvilleova úloha

Laplaceova transformace, inverzní Laplaceova transformace, aplikace

(ešení ODR pomocí mocninných !ad

Hypergeometrické a jiné speciální funkce

Literatura:

E. D. Rainville, P. E. Bedient: Elemetary differential equations, New York 1981

É. Goursat: Differential equations, New York 1945

J. Kurzweil: Oby$ejné diferenciální rovnice : úvod do teorie oby$ejných

diferenciálních rovnic v reálném oboru, Praha, SNTL 1978

M. M. Guterman, Z. H. Nitecki: Differential equations : a first course,

Philadelphia 1984

R. Bronson: Schaum's outline of modern introductory differential equations, New

York 1981

S. Míka, A. Kufner: Okrajové úlohy pro oby$ejné diferenciální rovnice, Praha

1983


SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAV!

01.09.2011

44 / 80

P!EDM"TY - AKREDITA#NÍ SESTAVA

2011/12

MU/03027

Komplexní analýza

Complex Analysis

Statut:

Po"et kredit#:

Forma výuky:

Rozsah výuky:

Ukon"ení:

Garant:

Povinn" volitelný

6

P!ednáška,Cvi$ení

2 HOD/TYD + 2 HOD/TYD

Zkouška

Prof. RNDr. Miroslav ENGLIŠ, DrSc.

Cíle:

V p!edm"tu studenti získají základní znalosti z komplexní analýzy nutné pro

další studium matematiky.

Svým obsahem pak pokrývá $ást znalostí uvedených v Požadavcích ke státním

záv"re$ným zkouškám.

Obsah:

Opakování a dopln"ní: holomorfní funkce, Cauchyho vzorec, mocninné !ady.

Nekone$né sou$iny.

Rozší!ená komplexní rovina. Meromorfní funkce.

Homologické tvary Cauchyových v"t, jednoduchá souvislost. Princip argumentu.

Konformní zobrazení, lineární lomené transformace, Riemannova v"ta.

Analytické pokra$ování, Riemannovy plochy - základy teorie.

Harmonické funkce, Poisson#v integrál. Laplaceova tranformace a její užití.

Literatura:

E. Kreyszig: Advanced Engineering Mathematics, Wiley, New York 1983

I. I. Privalov: Úvod do teorie funkcí komplexní prom"nné, Fizmatgiz 1960

I. Kluvánek, L. Mišík, M. Švec: Matematika II, SNTL 1961

J. Smítal: Komplexní analýza, MÚ SU, Opava 2008

R. V. Churchill, J. W. Brown, R. F. Verhey: Complex Variables and Applications,

Mc Graw-Hill, New York 1976

W. Rudin: Analýza v reálném a komplexním oboru, Academia, Praha 1987


SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAV!

01.09.2011

45 / 80

P!EDM"TY - AKREDITA#NÍ SESTAVA

2011/12

MU/03038

Diferenciální geometrie I

Differential Geometry I

Statut:

Po"et kredit#:

Forma výuky:

Rozsah výuky:

Ukon"ení:

Garant:

Povinn" volitelný

6

P!ednáška,Cvi$ení

2 HOD/TYD + 2 HOD/TYD

Zkouška

Doc. RNDr. Artur SERGYEYEV, Ph.D.

Cíle:

Diferenciální geometrie je $ást geometrie, která využívá ke studiu k!ivek,

(hyper)ploch apod. metody diferenciálního po$tu. Diferenciální geometrie se p!i

studiu geometrických útvar# zam"!uje na tzv. invariantní vlastnosti, které

nezávisí na volb" soustavy sou!adnic. Diferenciální geometrie se zabývá

p!edevším lokálními vlastnostmi geometrických útvar#, tedy vlastností týkajících

se dostate$n" malých $ástí t"chto útvar#.

Obsah:

- Hladké variety (definice, sou!adnicové systémy, atlasy, podvariety, p!íklady

variet, zobrazení variet)

- Te$ný prostor a kote$ný prostor k variet" a jejich vztah

(definice a vlastnosti, te$né vektory k!ivek, te$né zobrazení, te$ný a kote$ný

bandl)

- Vektorová pole na varietách a jejich vlastnosti

(r#zné definice vektorového pole a jejich vztahy, Lieova závorka a její

vlastnosti, F-vázáná vektorová pole a jejich vlastnosti, jednoparametrické

grupy, toky a integrální k!ivky a jejich vztahy)

- Diferenciální formy na varietách a jejich vlastnosti

(definice diferenciální formy; kote$né zobrazení (pullback), externí sou$in,

Lieova derivace,

externí derivace, kontrakce a jejich vztahy a vlastnosti)

Literatura:

C. Isham: Modern Differential Geometry for Physicists, Singapore 1999

D. Krupka: Matematické základy OTR

J. Musilová, D. Krupka: Integrální po$et na Euklidových prostorech a

diferencovatelných varietách, SPN, Praha 1982

M. Fecko: Diferenciálna geometria a Lieove grupy pre fyzikov, Bratislava, Iris

2004

M. Spivak : Calculus on Manifolds 1965

S. Caroll: Lecture Notes on General Relativity

John M. Lee: Introduction to Smooth Manifolds 2006

M. Wisser: Math 464: Notes on Differential Geometry 2004

O. Kowalski: Úvod do Riemannovy geometrie, Univerzita Karlova, Praha 1995


SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAV!

01.09.2011

46 / 80

P!EDM"TY - AKREDITA#NÍ SESTAVA

2011/12

MU/05090

Po"íta"ová grafika I

Computer Graphics I

Statut:

Po"et kredit#:

Forma výuky:

Rozsah výuky:

Ukon"ení:

Garant:

Povinn" volitelný

6

P!ednáška,Cvi$ení

2 HOD/TYD + 2 HOD/TYD

Zápo$et

RNDr. Vladimír SEDLÁ(, CSc.

Cíle:

Seznámení student# s metodami které se v sou$asné dob" používají v oblasti

rovinné a prostorové po$íta$ové grafiky. Základní orientace p!i !ešení

praktických problém#.

Obsah:

Geometrické modelování k!ivek. Interpola$ní k!ivky. Aproxima$ní k!ivky.

Bézierovy k!ivky. B - spline k!ivky. Racionální k!ivky.

Promítání. Transformace.

Geometrické modelování ploch. Interpola$ní plochy ur$ené okrajem. Interpola$ní

plochy ur$ené okrajem a te$nými rovinami podle okraje. Plochy ur$ené sítí bod#.

Plochy obecné a speciální.

Literatura:

D. Hearn, M. P. Baker: Computer Graphics, New Jersey 1994

J. D. Foley a kol.: Computer Graphics, Boston 2005

J. Žára a kol.: Moderní po$íta$ová grafika, Computer Press, Brno 2004

MU/05091

Po"íta"ová grafika II

Computer Graphics II

Statut:

Po"et kredit#:

Forma výuky:

Rozsah výuky:

Ukon"ení:

Garant:

Povinn" volitelný

6

P!ednáška,Cvi$ení

2 HOD/TYD + 2 HOD/TYD

Zkouška

RNDr. Vladimír SEDLÁ(, CSc.

Cíle:

Seznámení student# s metodami které se v sou$asné dob" používají v oblasti

rovinné a prostorové po$íta$ové grafiky.

Obsah:

Modelování t"les. Dekompozi$ní modely t"les. Modely napodobující t"leso.

Konstruk$ní modely (CSG). Hrani$ní reprezentace (B - rep). Lokální operace na

t"lesech. Speciální postupy p!i popisu 3D objekt#.

Zobrazování 3D objekt#. Obrazov" orientované algoritmy viditelnosti. Objektov"

orientované algoritmy viditelnosti.

Realistické znázor'ování prostorových objekt#.

Fraktály.

Literatura:

D. Hearn, M. P. Baker: Computer Graphics, New Jersey 1994

J. D. Foley a kol.: Computer Graphics, Boston 2005

J. Žára a kol.: Moderní po$íta$ová grafika, Computer Press, Brno 2004


SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAV!

01.09.2011

47 / 80

P!EDM"TY - AKREDITA#NÍ SESTAVA

2011/12

MU/11149

Matematické metody v ekonomice a !ízení I

Mathematical Methods in Economics and Management I

Statut:

Po"et kredit#:

Forma výuky:

Rozsah výuky:

Ukon"ení:

Garant:

Povinn" volitelný

6

P!ednáška,Cvi$ení

3 HOD/TYD + 2 HOD/TYD

Zkouška

RNDr. Karel HASÍK, Ph.D.

Cíle:

Cílem výuky v tomto p!edm"tu je seznámit studenty se základními matematickými

algoritmy, které našly využití v praxi, zejména ekonomické.

Probíraná látka je procvi$ována na jednodušších p!íkladech. Cílem této p!ípravy

je hlubší pochopení probíraných metod, které umožní student#m efektivn" využít

možnosti výpo$etní techniky, jejíž nasazení je u analogických úloh o v"tším

rozsahu nezbytné.

Obsah:

1. Úvod do lineárního programování (LP) - formulace základních úloh, p!epis do

rovnicového tvaru, p!ípustné a optimální !ešení.

2. Simplexová metoda

3. Dualita

4. Parametrické lineární programování

5. Distribu$ní úohy

6. Celo$íselné programování

7. Dynamické programování

8. Základy teorie her

Literatura:

B. Korda a kol.: Matematické metody v ekonomii, Praha 1967

F. S. Hilier, G. J. Lieberman: Introduction to stochastic models in operations

reseach, McGraw Hill 1990

K. Hasík: Matematické metody v ekonomii, MÚ SU, Opava 2006


SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAV!

01.09.2011

48 / 80

P!EDM"TY - AKREDITA#NÍ SESTAVA

2011/12

MU/11150

Matematické metody v ekonomice a !ízení II

Mathematical Methods in Economics and Management II

Statut:

Po"et kredit#:

Forma výuky:

Rozsah výuky:

Ukon"ení:

Garant:

Povinn" volitelný

6

P!ednáška,Cvi$ení

3 HOD/TYD + 2 HOD/TYD

Zkouška

Ing. Jan MELECKÝ, Ph.D.

Cíle:

Cílem výuky v tomto p!edm"tu je seznámit studenty se základními matematickými

algoritmy, které našly využití v praxi, zejména ekonomické.

Probíraná látka je procvi$ována na jednodušších p!íkladech. Cílem této p!ípravy

je hlubší pochopení probíraných metod, které umožní student#m efektivn" využít

možnosti výpo$etní techniky, jejíž nasazení je u analogických úloh o v"tším

rozsahu nezbytné.

Obsah:

1. Projektový management.

2. Sí*ová analýza - Metody CPM, MPM, PERT.

3. Nákladová analýza a analýza zdroj#.

4. Vybrané partie z teorie her - smíšené strategie, hry proti p!írod", algoritmy

!ešení.

5. Strukturální analýza, Leontiev#v model.

6. Podnikové bilan$ní modely.

7. Sekven$ní modely, Johnson#v algoritmus.

Literatura:

I. Gros: Kvantitativní metody v manažerském rozhodování, Grada, Praha 2003

J. Dudorkin: Opera$ní výzkum, %VUT, Praha 1991

J. Ramík a kol.: Opera$ní analýza, OPF SU, Karviná 2004

M. Ma'as a kol.: Matematické metody v ekonomice, Praha 1991

P. Fiala: (ízení projekt#, VŠE, Praha 2002


SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAV!

01.09.2011

49 / 80

P!EDM"TY - AKREDITA#NÍ SESTAVA

2011/12

MU/11165

Matematická ekonomie I

Mathematical Economy I

Statut:

Po"et kredit#:

Forma výuky:

Rozsah výuky:

Ukon"ení:

Garant:

Povinn" volitelný

3

P!ednáška,Cvi$ení

2 HOD/TYD + 1 HOD/TYD

Zápo$et

Doc. RNDr. Kristína SMÍTALOVÁ, CSc.

Cíle:

Základy matematického modelování v ekonomii, optimalizace a ekonomická

rovnováha.

Obsah:

- matematické modelování v ekonomii, pojem, obsah a metody

- sklon k!ivky, veli$iny celkové, pr#m"rné a mezní

- elasticita funkce

- diskrétní dynamické modely nespojitých zm"n v $ase, pavu$inový model

- rovnovážná cena jako výsledek rovnosti nabídky a poptávky

- spojitý model rovnováhy nabídky a poptávky

- funkce užite$nosti, její matematické vyjád!ení a grafické znázorn"ní

- maximalizace užitku, substitu$ní a d#chodový efekt

- nákladová funkce, progresivní a degresivní náklady

- funkce výnosová a zisková

- Cobbova-Douglasova produk$ní funkce

- spot!ební a úsporová funkce

- investi$ní kunkce a akumulace kapitálu

Literatura:

D. Bauerová, L. Hrbá$: Matematická ekonomie I, VŠB Ostrava 1996

K. Zimmermann: Úvod do matematické ekenomie, Karolinum Praha 2002

R. G. D. Allen: Matematická ekonomie, Academia Praha 1971


SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAV!

01.09.2011

50 / 80

P!EDM"TY - AKREDITA#NÍ SESTAVA

2011/12

MU/11168

Matematická ekonomie II

Mathematical Economy II

Statut:

Po"et kredit#:

Forma výuky:

Rozsah výuky:

Ukon"ení:

Garant:

Povinn" volitelný

4

P!ednáška,Cvi$ení

2 HOD/TYD + 1 HOD/TYD

Zkouška

Doc. RNDr. Kristína SMÍTALOVÁ, CSc.

Cíle:

Matematický popis složit"jších ekonomických situací, analýza d#chod#, trhu pen"z

a trhu zboží matematickými prost!edky odpovídajícími bakalá!skému studiu.

Obsah:

- princip multiplikátoru, statický multiplikátor ve dvousektorovém ekonomickém

modelu

- multiplikátory ve t!í- a $ty!sektorovém modelu

- akcelerátor a jeho interakce s multiplikátorem

- dynamický multiplikátor

- d#chodová analýza

- rovnovážná úrove' d#chodu, její matematické a grafické odvození

- model IS - LM

- investi$ní funkce a agregátní poptávka, odvození k!ivky IS

- trh pen"z a odvození k!ivky LM

- globální rovnováha na trhu zboží a pen"z a její analytické vyjád!ení

- fiskální a monetární politika podle modelu IS -LM

Literatura:

Kolektiv autor#: Matematická ekonomie II, VŠB Ostrava 1995

R. G. D. Allen: Matematická ekonomie II, Academia Praha 1971


SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAV!

01.09.2011

51 / 80

P!EDM"TY - AKREDITA#NÍ SESTAVA

2011/12

MU/11174

Statut:

Po"et kredit#:

Forma výuky:

Rozsah výuky:

Ukon"ení:

Garant:

Mikroekonomie

Microeconomics

Povinn" volitelný

3

P!ednáška,Cvi$ení

2 HOD/TYD + 1 HOD/TYD

Zkouška

Ing. Richard NEUGEBAUER, CSc.

Cíle:

Cílem výuky je seznámení poslucha$# se základními mikroekonomickými pojmy a

jevy. Praktická aplikace teoretických poznatk# na p!íkladech z ekonomické praxe

je náplní cvi$ení.

Získané znalosti a dovednosti by m"ly poslucha$#m pomoci nejen k lepší orientaci

v b"žném ekonomickém život", ale m"ly by p!edevším sloužit k úsp"šnému !ešení

profesních úkol#.

Obsah:

1. Úvod do ekonomie.

2. Trh a jeho základní d"lení.

3. Trh výrobk# a služeb - chování spot!ebitele, poptávka.

4. Trh výrobk# a služeb - chování firmy, nabídka.

5. P!íjmy, náklady a zisk firmy.

6. Firma na dokonale konkuren$ním trhu.

7. Firma na nedokonale konkuren$ním trhu.

8. Trh výrobních faktor# - trh práce.

9. Trh kapitálu.

10. Všeobecná rovnováha.

11. Tržní selhání a mikroekonomická úloha státu.

Literatura:

H. Fialová, O. Starý: Základy mikroekonomiky, %VUT, Praha 1996

L. Macáková a kol.: Mikroekonomie, repetitorium, Melandrinum, Slaný 2003

P.Tuleja: Vybraná témata z mikroekonomie v grafech a pojmech, Aldebaran,

Valašské Mezi!í$í 2003

Ho!ejší B., Macáková L., Soukup J. a Soukupová J.: : Mikroekonomie, Management

Press Praha 2003


SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAV!

01.09.2011

52 / 80

P!EDM"TY - AKREDITA#NÍ SESTAVA

2011/12

MU/11175

Statut:

Po"et kredit#:

Forma výuky:

Rozsah výuky:

Ukon"ení:

Garant:

Makroekonomie

Macroeconomics

Povinn" volitelný

3

P!ednáška,Cvi$ení

2 HOD/TYD + 1 HOD/TYD

Zkouška

Ing. Richard NEUGEBAUER, CSc.

Cíle:

Cílem výuky je seznámení poslucha$# se základními makroekonomickými pojmy a jevy

.Praktická aplikace teoretických poznatk# na p!íkladech z ekonomické praxe je

náplní cvi$ení.

Získané znalosti a dovednosti by m"ly poslucha$#m pomoci nejen k lepší orientaci

v b"žném ekonomickém život", ale m"ly by p!edevším sloužit k úsp"šnému !ešení

profesních úkol#.

Obsah:

1. Úvod do makroekonomie.

2. Rovnovážný produkt ve dvousektorové ekonomice.

3. Agregátní nabídka a agregátní poptávka.

4. Ekonomický r#st a hospodá!ský cyklus.

5. Peníze a trh pen"z.

6. Otev!ená ekonomika a vn"jší ekonomická rovnováha.

7. Nezam"stnanost.

8. Inflace.

9. Monetární politika.

10. Fiskální politika.

11. Vn"jší obchodní a m"nová politika.

12. Hospodá!ská politika vlády.

Literatura:

Robert Holman: Makroekonomie, C. H. Beck, Praha 2004

H. Fialová: Základy makroekonomiky, %VUT, Praha 1997

P. A. Samuelson, W. D. Nordhaus: Ekonomie, Svoboda, Praha 1995

Jena Švarcová: Ekonomie - stru$ný p!ehled 2009/2010, Zlín 2009

Robert Holman: D"jiny ekonomického myšlení, Praha 2001


SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAV!

01.09.2011

53 / 80

P!EDM"TY - AKREDITA#NÍ SESTAVA

2011/12

MU/12111

Bakalá!ská práce I

Bachelor Thesis I

Statut:

Po"et kredit#:

Forma výuky:

Rozsah výuky:

Ukon"ení:

Garant:

Povinný

2

Cvi$ení

2 HOD/TYD

Zápo$et

Ing. Jan MELECKÝ, Ph.D.

Cíle:

Seznámit studenty s postupem zpracování, hodnocení a obhajoby bakalá!ské práce.

Obsah:

1. Charakter bakalá!ské práce

2. Výb"r tématu

3. P!edm"t a cíl bakalá!ské práce

4. Plán zpracování bakalá!ské práce

5. Struktura bakalá!ské práce

6. Práce se zdroji informací

7. Zásady citací

8. Stylistická úprava

9. Formální náležitosti bakalá!ské práce

10.Hodnocení a obhajoba bakalá!ské práce

Literatura:

B. Altrichterová, M. Nastuneaková: Rétorika pro každého, Vydavatelství %VUT,

Praha 1997

J. Peterková: Tvorba diplomové práce, VŠE v Praze, Praha 2004

M. Synek, H. Sedlá$ková, I. Svobodová: Jak psát diplomové a jiné písemné práce,

VŠE v Praze, Praha 2000


SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAV!

01.09.2011

54 / 80

P!EDM"TY - AKREDITA#NÍ SESTAVA

2011/12

MU/12112

Bakalá!ská práce II

Bachelor Thesis II

Statut:

Po"et kredit#:

Forma výuky:

Rozsah výuky:

Ukon"ení:

Garant:

Povinný

2

Cvi$ení

2 HOD/TYD

Zápo$et

Ing. Jan MELECKÝ, Ph.D.

Cíle:

Vedoucí bakalá!ské prace formou konzultací usm"r'uje postup zpracování

bakalá!ské práce.

Obsah:

1. Konkretizace nápln" bakalá!ské práce, analýza problému, studijní podklady.

2. Sestavení základní koncepce bakalá!ské práce.

3. Zpracování teoretické $ásti.

4. Zpracování praktické $ásti.

5. Vypracování p!íloh.

6. Záv"re$né sestavení bakalá!ské práce.

Literatura:

J. Peterková: Tvorba diplomové práce, VŠE v Praze, Praha 2004

UI/N1001

Úvod do informatiky a výpo"etní techniky

Introduction to Computer Science and Computational Technology

Statut:

Po"et kredit#:

Forma výuky:

Rozsah výuky:

Ukon"ení:

Garant:

Povinný

4

P!ednáška

2 HOD/TYD

Zkouška

Doc. Ing. Petr SOSÍK, Dr.

Cíle:

Cílem p!edm"tu je seznámit studenty se základními pojmy v oblasti informa$ních a

komunika$ních technologií.

Obsah:

Literatura:

Autor doporu$ená lit.: Název doporu$ená lit., Místo vydání doporu$ená lit. 2007


SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAV!

P!EDM"TY - AKREDITA#NÍ SESTAVA

2011/12

01.09.2011

55 / 80

UI/N1002

Algoritmy a programování I

Algorithms and Programming I

Statut:

Po"et kredit#:

Forma výuky:

Rozsah výuky:

Ukon"ení:

Garant:

Cíle:

Povinný

4

P!ednáška,Cvi$ení

2 HOD/TYD + 2 HOD/TYD

Zápo$et

Doc. RNDr. František KOLIBA, CSc.

V tomto p!edm"tu si studenti osovjí základní pojmový aparát z oblasti

algoritmzace, programování a datových struktur. Studenti se nau$í algoritmicky

uvažovat, zvládnout záklaní algoritmy pro t!íd"ní a vyhledávání v datech. Nemalý

d#raz je kladen na praktickou implementaci probíraných algoritm# a datových

struktur.

Obsah:

Literatura:


SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAV!

01.09.2011

56 / 80

P!EDM"TY - AKREDITA#NÍ SESTAVA

2011/12

UI/N1004

Teorie graf$ I

Graph Theory

Statut:

Po"et kredit#:

Forma výuky:

Rozsah výuky:

Ukon"ení:

Garant:

Povinný

6

P!ednáška,Cvi$ení

2 HOD/TYD + 2 HOD/TYD

Zkouška

RNDr. Lud"k CIENCIALA, Ph.D.

Cíle:

V daném p!edm"tu se studenti seznámí se základními pojmy, s d#kazovými

technikami a možnými aplikacemi teorie graf#.

Obsah:

1. Grafy a jednoduché grafy, stupe' vrcholu.

2. Podgrafy, reprezentace graf# pomocí matic, cesty, cykly, dosažitelnost,

souvislost, souvislé, nesouvislé grafy, vzdálenost v grafu, excentricita

vrcholu, pr#m"r a polom"r grafu.

3. Stromy, t!ídy graf#.

4. Další t!ídy graf# - kompletní grafy, bipartitní a multi-partitní grafy,

izomorfismus, automorfismus. Vrcholová a hranová souvislost, bloky.

5. Párování, pokrytí, hranové barvení graf#, párování a pokrytí v

bipartitních grafech, algoritmus hledající nesaturované alternující cesty.

6. Vrcholové barvení graf#, planární grafy.

7. Problém 4 barev, Neplanární grafy, Eulerovské grafy, Úlohy typu bludišt" -

Tarryho algoritmus, Trémaux#v algoritmus.

8. Hamiltonovské grafy, orientované grafy.

9. Orientované grafy, turnaje, sít", toky a !ezy.

10. Algoritmus nalezení minimální kostry grafu, Prim#v algoritmus, Kruskal#v,

Obecné schéma prohledávání grafu - zna$kování vrchol#.

11. Prohledávání graf# do ší!ky, do hloubky, Backtracking.

Literatura:

Behzad, M., Chartrand, G.: Graphs and Digraphs, Weber, Schmidt 1979

Bollobas, B.: Modern Graph Theory, New York, Springer 1998

Bondy, J. A.: Graph Theory with Applications, The Macmillan Press 1976

Bosák, J. : Grafy a ich aplikácie, Bratislava, Alfa 1980

Demel, J.: Grafy, Praha, SNTL 1988

Diestel, R. : Graph Theory, New York, Springer 1997

Fron$ek, D.: Úvod do teorie graf#, Opava, FPF SU 2000

Kolá!, J.: Grafy - cvi$ení, Praha, %VUT 1984

Kolá!, J.: Grafy, Praha, %VUT 1984


SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAV!

01.09.2011

57 / 80

P!EDM"TY - AKREDITA#NÍ SESTAVA

2011/12

UI/N1003

Algoritmy a programování II

Algorithms and Programming II

Statut:

Po"et kredit#:

Forma výuky:

Rozsah výuky:

Ukon"ení:

Garant:

Povinn" volitelný

6

P!ednáška,Cvi$ení

2 HOD/TYD + 2 HOD/TYD

Zkouška

Doc. RNDr. František KOLIBA, CSc.

Cíle:

Pokro$ilé programovací techniky, dynamické struktury, základy objektového

programování.

P!edpokladem k zapsání tohoto p!edm"tu je úsp"šné absolvování p!edm"tu Algoritmy

a programování I.

Obsah:

Literatura:

UI/N1006

Teorie jazyk$ a automat$ II

Theory of Languages and Automata II

Statut:

Po"et kredit#:

Forma výuky:

Rozsah výuky:

Ukon"ení:

Garant:

Povinn" volitelný

6

P!ednáška,Cvi$ení

2 HOD/TYD + 2 HOD/TYD

Zkouška

Doc. RNDr. Alice KELEMENOVÁ, CSc.

Cíle:

P!echázíme ke složit"jším teoretickým model#m struktur a postup#, tedy

zásobníkovým automat#m, Turingovým stroj#m a složit"jším formám gramatik. Ke

konci kurzu se studenti seznámí také s paralelními systémy v$etn" jejich

praktického použití.

Obsahová nápl' cvi$ení vychází a $asov" sleduje obsahovou nápl' p!ednášky.

Obsah:

Kritéria bezkontextovosti.

Zásobníkové automaty, varianty, typy akceptování.

Uzáv"rové vlastnosti bezkontextových jazyk#.

Gramatiky typu 0, Turingovy stroje.

Gramatiky typu 1, Lineárn" ohrani$ené automaty.

Módy odvození, paralelismus.

L-systémy, maticové gramatiky, gramatické systémy, kolonie.

Literatura:


SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAV!

01.09.2011

58 / 80

P!EDM"TY - AKREDITA#NÍ SESTAVA

2011/12

UI/N1007

Úvod do logiky

Introduction to Logic

Statut:

Po"et kredit#:

Forma výuky:

Rozsah výuky:

Ukon"ení:

Garant:

Povinn" volitelný

6

P!ednáška,Cvi$ení

2 HOD/TYD + 2 HOD/TYD

Zkouška

RNDr. Lud"k CIENCIALA, Ph.D.

Cíle:

Obsahem p!edm"tu je výroková logika a predikátová logika prvího !ádu.

Obsah:

- Úvod do logiky, symbolický jazyk, speciální a logické symboly.

- Výroková logika. Jazyk výrokové logiky (abeceda a gramatika). Definice spojek

výrokové logiky p!evod z p!irozeného jazyka do symbolického jazyka výrokové

logiky. Sémantika výrokové logiky: pravdivostní ohodnocení, tautologie,

kontradikce, splnitelnost; výrokov" logické vyplývání; sémantické metody

výrokové logiky, rozhodnutelnost problému logické pravdivosti. Úplný systém

spojek výrokové logiky: v"ta o reprezentaci; normální formy formulí výrokové

logiky; v"ty o funk$ní úplnosti; logické d#sledky množiny formulí.

- Predikátová logika prvního !ádu. Správné úsudky, které nelze analyzovat na

základ" výrokové logiky. Jazyk predikátové logiky 1. !ádu. Volné a vázané

prom"nné, substituovatelnost term# za prom"nné. Sémantika predikátové logiky 1.

!ádu. P!evod z p!irozeného jazyka do symbolického jazyka predikátové logiky.

Splnitelnost formulí, logická pravdivost, kontradikce. Logické vyplývání.

Tautologie predikátové logiky 1. !ádu. Tradi$ní Aristotelova logika.

Literatura:

Gahér, F.: Logické hádanky a paradoxy, Bratislava, IRIS 1997

Gahér, F.: Logika pro každého, Bratislava, IRIS 1998

Jirk#, P., Vejnarová, V.: Neformální výklad základ# formální logiky, VŠE Praha

2000

Lukasová, A.:: Logické základy um"lé inteligence I, Ostrava 1999

Manna, Z.: Matematická teorie program#, Praha, SNTL 1981

Sochor, A.: Klasická matematická logika, Praha, Univerzita Karlova 2001

Št"pán, J.: Logika a logické systémy, Olomouc, Votobia 1992

Št"pánek, P.: Matematická logika, Prraha, Univerzita Karlova 2000

Švejdar, V.: Logika: neúplnost, složitost a nutnost, Praha, Academia 2002


SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAV!

01.09.2011

58 / 80

P!EDM"TY - AKREDITA#NÍ SESTAVA

2011/12

UI/N1005

Teorie jazyk! a automat! I

Theory of Languages and Automata I

Statut:

Po"et kredit#:

Forma výuky:

Rozsah výuky:

Ukon"ení:

Garant:

Povinn! volitelný

4

P#ednáška,Cvi"ení

2 HOD/TYD + 2 HOD/TYD

Zápo"et

Doc. RNDr. Alice KELEMENOVÁ, CSc.

Cíle:

V tomto kurzu se zabýváme p#edevším teoretickými základy metod požívaných pro

modelování struktur a postup%, tedy kone"nými automaty, regulárními jazyky,

regulárními výrazy a bezkontextovými gramatikami. Na teoretický základ navazují

také p#íklady využití v praxi.

Obsahová nápl' cvi"ení vychází a "asov! sleduje obsahovou nápl' p#ednášek.

Obsah:

Abeceda, formální jazyky, operace s formálními jazyky.

Kone"ný automat.

Regulární jazyky, Pumping lemma pro regulární jazyky, regulární výrazy,

regulární gramatiky.

Uzáv!rové vlastnosti regulárních jazyk%.

Chomského hierarchie jazyk%.

Bezkontextové jazyky, jejich varianty a vlastnosti.

Normální formy bezkontextových jazyk%.

Pumping lemma pro bezkontextové jazyky.

Literatura:

VAVRE$KOVÁ, Š.: Prezentace (presentations)

DEMLOVÁ, M. - KOUBEK, V.: Algebraická teorie automat%, Praha: SNTL 1990

GRUSKA, J.: Foundations of Computing, London: International Thomson Computer

Press 1997

HOPCROFT, J. E. - ULLMAN, J. D.: Teória jazykov a automatov, Bratislava: Alfa

1987

CHYTIL, M.: Automaty a gramatiky, Praha: SNTL 1984

MEDUNA, A.: MEDUNA, A. Gramatiky, automaty a kompilátory, Brno: VUT 1987

MOLNÁR, &. - $EŠKA, M. - MELICHAR, B.: Gramatiky a jazyky, Bratislava: Alfa 1987


SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAV!

01.09.2011

59 / 80

P!EDM"TY - AKREDITA#NÍ SESTAVA

2011/12

UI/N1008

Logika a logické programování

Logic and Logic Programming

Statut:

Po"et kredit#:

Forma výuky:

Rozsah výuky:

Ukon"ení:

Garant:

Povinn" volitelný

4

P!ednáška

2 HOD/TYD

Zkouška

Mgr. Marek MENŠÍK, Ph.D.

Cíle:

Kurz navazuje na kurz Úvod do logiky. Zabýváme se postupn" n"kolika logickými

systémy, z nichž poslední, Klauzulární axiomatický systém, je využit jako základ

pro logické programování. V kurzu se studenti zabývají p!edevším teoretickými

východisky logického programování, tedy základní myšlenkou, možnostmi a postupy.

Od postup# demonstrovaných v Klauzulární logice p!echázíme k programování v

programovacím jazyce Prolog.

P!edpokladem pro zapsání tohoto p!edm"tu je úsp"šné absolvování p!edm"tu Úvod do

logiky.

Obsah:

Dedukce a odvozování záv"ru.

Formální systémy, axiomy, odvozování.

Systém p!irozené dedukce.

Klauzulární logika a klauzulární axiomatický systém.

Logické programování v Prologu.

Principy logického programování.

Literatura:

Šárka Vavre$ková: Webová stránka s informacemi o p!edm"tu a studijními

materiály.

BIELIKOVÁ, M. - NÁVRTAT, P.: Funkcionálne a logické programovanie, Bratislava:

STU 1997

J. Kolá!, O. Št"pánková, M. Chytil: Logika, algebry a grafy, Praha 1989

Jirk#, P. a kol.: Programování v jazyku Prolog, SNTL Praha 1991

Jirk#, P., Vejnarová, V.: Neformální výklad základ# formální logiky, VŠE Praha

2000

LUKASOVÁ, A.: Logické základy um"lé inteligence, 2. formalizace a automatizace

dedukce, Ostrava: Ostravská univerzita 1997

Marie Duží: Matematická logika. Skripta VŠB-TU v Ostrav".

Reeves, S., Clarke, M.: Logic for Computer Science, Addison-Wesley Longman

Publishing Co. Boston 1990

Suber, P.: Logical Systems, Skripta Earlham College Richmond, Indiana


SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAV!

P!EDM"TY - AKREDITA#NÍ SESTAVA

2011/12

01.09.2011

60 / 80

UI/N1009

Um#lá inteligence

Artificial Intelligence

Statut:

Po"et kredit#:

Forma výuky:

Rozsah výuky:

Ukon"ení:

Garant:

Cíle:

Povinn" volitelný

4

P!ednáška

2 HOD/TYD

Zkouška

Prof. RNDr. Jozef KELEMEN, DrSc.

Úvod do problematiky, historie disciplíny, Turing#v test. Reaktivita versus

pam"t, vymezení významu pojmu reaktivní agent, p!íklady reaktivních agent#,

p!ípadová analýza jejich architektury. Decentralizovanost a komunikace agent#,

subsump$ní architektura agent#, (um"lé) neuronové sít", problematika u$ení a

adaptace. Od reaktivity k reprezentaci poznatk# (p!íklad robotického systému

Toto a MetaToto). Vymezení pojmu poznatek pro pot!eby um"lé inteligence,

atributy poznatku. Deklarativní reprezenta$ní schéma, produk$ní systémy,

formální logika, p!íklad reprezentace v systému STRIPS a deliberativní robotika.

Stavový prostor a jeho prohledávání, slepé a heuristické metody, kvantitativní a

kvalitativní heuristiky, vyhodnocující

funkce a systém GPS. Asociativní reprezenta$ní schéma a problematika

po$íta$ového zpracovávání p!irozeného jazyka. Procedurální reprezenta$ní

schéma, princip volání procedur cílem, logické programování. Rámcové

reprezenta$ní schéma, reprezentace o$ekávání a jejich zpracování, nemonotónnost

inference a nemonotónní logika. U$ící se systémy. Shrnutí problematiky.

Obsah:

Literatura:


SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAV!

01.09.2011

61 / 80

P!EDM"TY - AKREDITA#NÍ SESTAVA

2011/12

UI/N1018

Teorie vy"íslitelnosti a složitosti

Computability and Complexity Theory

Statut:

Po"et kredit#:

Forma výuky:

Rozsah výuky:

Ukon"ení:

Garant:

Povinn" volitelný

6

P!ednáška,Cvi$ení

2 HOD/TYD + 2 HOD/TYD

Zkouška

Doc. Ing. Petr SOSÍK, Dr.

Cíle:

Jsou p!edvedeny základní abstraktní modely výpo$tu - Turing#v stroj a stroj RAM.

Na jejich bázi je vybudován koncept strojové vy$íslitelnosti, ukázána existence

nevy$íslitelných problém# a jejich typické p!íklady. Dále je zavedena

asymptotická výpo$etní složitost algoritm#, umož'ující porovnávat spot!ebu

pam"ti a strojového $asu bez vazby na konkrétní po$íta$.

Obsahová nápl' cvi$ení vychází a $asov" sleduje obsahovou nápl' p!ednášky.

Obsah:

Charakterizace mechanických výpo$t#, Turingova - Churchova teze.

2. Turing#v stroj a jeho varianty, univerzální Turing#v stroj.

3. Rekurzívní a rekurzívn" spo$etné množiny, metoda diagonalizace.

4. Rozhodnutelné a nerozhodnutelné problémy, metoda redukce.

5. Riceova v"ta, aplikace teorie vy$íslitelnosti v praxi.

6. Výpo$et spot!eby $asu a pam"ti po$íta$ových algoritm#.

7. T!ídy DTIME a DSPACE. Nedeterministický Turing#v stroj, t!ídy NTIME a NSPACE.

8. Stroj RAM a jeho výpo$etní síla. Vztahy Turingova stroje a RAM.

9. V"ta o urychlení a v"ta o kompresi, základní složitostní t!ídy.

10. %asová a prostorová hierarchie.

11. Vztahy $asových a prostorových složitostních t!íd.

12. Redukovatelnost a úplnost, NP-úplné problémy.

13. Složitost pravd"podobnostních výpo$t#.

Literatura:

Arora, S., Barak, B.: Complexity Theory: A Modern Approach, Cambridge

University Press 2009

%erná, I.: Úvod do teórie zložitosti., Brno: FI MU 1993

Hopcroft, J. E., Motwani, R., Ullman, J. D.: Introduction to Automata Theory,

Languages and Computation., Upper Saddle River: Pearson Education Inc., 2003

Kozen, D.: Theory of Computation, Berlin: Springer-Verlag 2006

Sosík, P.: Teorie vy$íslitelnosti. Online studijní text, Opava: FPF SU 1996

Wiedermann, J.: Teorie složitosti sekven$ních a paralelních výpo$t#. Online

studijní text., ÚI AV %R, Praha 2003


SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAV!

P!EDM"TY - AKREDITA#NÍ SESTAVA

2011/12

01.09.2011

62 / 80

UI/N1057

Praktikum z logického programování

Practicum in Logic Programming

Statut:

Po"et kredit#:

Forma výuky:

Rozsah výuky:

Ukon"ení:

Garant:

Cíle:

Povinn" volitelný

3

Cvi$ení

2 HOD/TYD

Zápo$et

Mgr. Marek MENŠÍK, Ph.D.

Kurz jazyka PROLOG. Základní datové typy, fakta a pravidla. Rekurzivní funkce

na seznamech, aritmetické a další zabudované funkce.

P!edpokladem pro zapsání tohoto p!edm"tu je úsp"šné absolvování p!edm"tu Logika

a logické programování.

Obsah:

Literatura:


SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAV!

01.09.2011

63 / 80

P!EDM"TY - AKREDITA#NÍ SESTAVA

2011/12

UI/N1058

Funkcionální programování (Lisp)

Functional Programming (Lisp)

Statut:

Po"et kredit#:

Forma výuky:

Rozsah výuky:

Ukon"ení:

Garant:

Povinn" volitelný

3

Cvi$ení

2 HOD/TYD

Zápo$et

RNDr. Lucie CIENCIALOVÁ, Ph.D.

Cíle:

Kurz jazyka LISP. Tvorba rekurzivních funkcí, práce se seznamy. Lambda kalkul,

funkce vyššího !ádu. Vytvá!ení a použití struktur.

Obsah:

1. Úvod. Lisp a jeho vývoj, sou$asnost a perspektiva. Dialekty, p!íbuzní a

potomci Lispu. Common Lisp jako standard; srovnání s ostatními jazyky.

Direktivní, procedurální, objektové, modulární, logické a funkcionální

programování a jejich podpora v Lispu.

2. První pohled na Lisp. Základní datové typy. Atomy a seznamy jejich

vyhodnocování. Symboly a vazby; funkce; principy funkcionálního programování.

3. Macintosh Common Lisp. Editor, poslucha$, inspektor a debugger. Integrace

vývojového prost!edí a Lispu. Lisp jako dynamický jazyk.

4. Druhý pohled na Lisp. Lambda kalkul v Lispu, anonymní funkce, funkce vyššího

!ádu, lexikální prost!edí. Lisp a um"lá inteligence.

5. T!etí pohled na Lisp. Cyklus Read-eval-print. Základní datové typy podruhé.

Makra. Optimalizace programu.

6. Objektové programování v Lispu. T!ídy a instance, vícenásobné d"d"ní.

Generické funkce, metody a multimetody. Kombinace metod. Metaobjektový protokol.

Literatura:

WINSTON, P. H. , HORN, B. K. P. : LISP, Reading (Mass.): Addison-Wesley 1989


SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAV!

01.09.2011

64 / 80

P!EDM"TY - AKREDITA#NÍ SESTAVA

2011/12

UI/N1062

Technické vybavení osobních po"íta"$

Personal Computer Hardware

Statut:

Po"et kredit#:

Forma výuky:

Rozsah výuky:

Ukon"ení:

Garant:

Povinn" volitelný

2

P!ednáška

2 HOD/TYD

Zkouška

RNDr. Šárka VAVRE%KOVÁ, Ph.D.

Cíle:

Cílem p!edm"tu je seznámit studenty s funkcemi komponent v po$íta$i. Výuka je

zam"!ena na obvyklá !ešení, se kterými se studenti mohou setkat v praxi.

Obsah:

Historie výpo$etní techniky.

Struktura po$íta$e, BIOS, EFI BIOS.

Základní desky.

Procesory.

Komunikace za!ízení (IRQ, DMA, I/O, adresy pam"ti za!ízení).

Vnit!ní pam"*.

Vn"jší pam"ti. RAID.

I/O za!ízení.

Rozši!ující karty - grafické, zvukové, sí*ové.

Ovlada$e za!ízení.

Programování vícevláknových aplikací.

Literatura:

Šárka Vavre$ková: Prezentace (Presentations)

HLAVI%KA, J.: Architektura po$íta$#, Praha: %VUT 1994

HORÁK, J.: Bezpe$nost malých po$íta$ových sítí, Praha, Grada 2003

HORÁK, J.: Stavíme si po$íta$, Brno: Computer Press 2008

Jaroslav Horák: Hardware pro pokro$ilé, Computer Press


SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAV!

01.09.2011

65 / 80

P!EDM"TY - AKREDITA#NÍ SESTAVA

2011/12

UI/N1063

Po"íta"ová sí% a Internet

Computer Network and the Internet

Statut:

Po"et kredit#:

Forma výuky:

Rozsah výuky:

Ukon"ení:

Garant:

Povinn" volitelný

4

P!ednáška,Cvi$ení

2 HOD/TYD + 2 HOD/TYD

Zkouška

Mgr. Libor OLAJEC

Cíle:

Cílem p!edm"tu je seznámit studenty s technickými komponentami pro konfiguraci

po$íta$ových sítí, topologii sítí, metody p!ístupu k médiu, modely ISO/OSI a

TCP/IP, základními sí*ovými architekturami a funkcemi a službami internetu.

Obsah:

Literatura:

UI/N2001

Procedurální programování

Procedural Programming

Statut:

Po"et kredit#:

Forma výuky:

Rozsah výuky:

Ukon"ení:

Garant:

Povinn" volitelný

2

Cvi$ení

2 HOD/TYD

Zápo$et

RNDr. Lucie CIENCIALOVÁ, Ph.D.

Cíle:

Kurz jazyka C. Jednoduché datové typy, !et"zce a pole. (ídící struktury, cykly.

Tvorba funkcí, práce se soubory a s ukazateli.

Obsah:

Literatura:


SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAV!

01.09.2011

66 / 80

P!EDM"TY - AKREDITA#NÍ SESTAVA

2011/12

UI/N2003

Opera"ní systémy

Operating Systems

Statut:

Po"et kredit#:

Forma výuky:

Rozsah výuky:

Ukon"ení:

Garant:

Povinn" volitelný

6

P!ednáška,Cvi$ení

2 HOD/TYD + 2 HOD/TYD

Zkouška

RNDr. Šárka VAVRE%KOVÁ, Ph.D.

Cíle:

P!edm"t seznamuje studenty s pokro$ilejšími tématy z oblasti opera$ních systém#.

Na p!ednáškách je probírána struktura opera$ních systém# a mechanismy

související se správou pam"ti, proces#, za!ízení a souborových systém#, a to jak

v rovin" obecné, tak i konkrétn" u systém# Windows, Linux a p!ípadn" dalších. Na

cvi$eních navazujeme na p!edm"t Praktikum z opera$ních systém#, studenti jsou

seznamováni s pokro$ilou správou p!edevším Windows a Linuxu.

Obsah:

P!ednášky:

1. Opera$ní systém - pojmy, ú$el a funkce, typy opera$ních systém#. Realtimové a

distribuované systémy.

2. Správa pam"ti - reálné a virtuální metody p!id"lování pam"ti. Správa pam"ti

ve Windows a Linuxu.

3. Správa proces# - paralelismus, kontext, multitasking, multithreading. Správa

proces# ve Windows a v Linuxu.

4. Komunikace a synchronizace proces#, prost!edky synchronizace proces#,

uváznutí. Implementace ve Windows a v Linuxu.

5. Plánování procesoru. Plánování ve Windows a v Linuxu.

6. Správa periferií, ovlada$e. Datová média, systémy soubor#. Implementace ve

Windows a v Linuxu.

7. Spoušt"ní nenativních aplikací, spolupráce opera$ních systém#.

8. Grafický subsystém, X Window.

Cvi$ení ($ást semestru Windows, další $ást Linux):

1. P!íkazový !ádek a textový režim. Navazujeme na u$ivo z Praktika z opera$ních

systém#. Sm"rování vstupu a výstupu, porovnávání, vyhledávání, prom"nné, dávkové

soubory.

2. Správa na P!íkazovém !ádku: správa sít" a pam"*ových za!ízení, složené

p!íkazy, hromadné zpracování dat, skripty.

3. (ízení p!ístupu: objektový model Windows, p!ístupová oprávn"ní a správa

uživatel#, zásady a šablony.

4. Správa služeb a proces#, komunikace proces#, WBEM, WMI, API, zajišt"ní

kompatibility, správa za!ízení, pam"*ová za!ízení.

5. Nasazení Windows: konfigurace, pr#b"h startu, metody hromadné instalace a

aktualizace, b"hové chyby, správa softwaru.

6. Textový režim v Linuxu: sm"rování a filtry, porovnávání, vyhledávání,

prom"nné.

7. Správa v textovém režimu: konfigura$ní a další systémové soubory, skripty,

programování v shellu, p!eklad program#, aliasy, konverzní nástroje.

8. Úlohy p!i správ": správa uživatel# a skupin, procesy a úlohy, za!ízení,

moduly jádra, opera$ní pam"*, správa sít".

9. Nasazení systému: pokro$ilé techniky !ízení p!ístupu, b"h systému, logování

provozu, firewall, bezpe$nost, instalace aplikací.

Literatura:

VAVRE%KOVÁ, Š.: Prezentace, skripta (presentations, lecture notes)


SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAV!

01.09.2011

67 / 80

P!EDM"TY - AKREDITA#NÍ SESTAVA

2011/12

BITTO, O: Microsoft Windows Vista CZ: Podrobná uživatelská p!íru$ka, Brno:

Computer Press 2007

BITTO, O.: Microsoft Windows 7 podrobná uživatelská p!íru$ka

Brady, P.: Linux Commands ? a Practical Reference

Cooper, M.: Advanced BASH Scripting Guide

%ADA, O.: Opera$ní systémy, Praha: Grada 1993

ECKSTEIN, R., COLLIER-BROWN, D., KELLY, P.: Samba - Linux jako server v sítích s

Windows, Brno: Computer Press 2005

GRAHAM, S., SHAH, S.: Administrace systému Linux - podrobný pr#vodce

za$ínajícího administrátora, Praha: GRADA 2003

HUNT, C.: Linux - sí*ové služby, Brno: Software Press 2003

Jelínek, L.: Jádro systému Linux: Kompletní pr#vodce programátora, Brno:

Computer Press 2008

Kol.: FreeBSD Handbook

Microsoft Corporation: Microsoft Windows XP Professional Training Kit, Computer

Press

Moskowitz, J.: Za´sady skupiny, profily a IntelliMirror ve Windows 2003, 2000 a

XP, Brno: Computer Press 2006

PECINOVSKÝ, J.: Windows Vista. Podrobný pr#vodce., Praha: Grada Publishing 2007

Raymond, E.S.: Um"ní programování v Unixu, Brno: Computer Press 2004

Russinovich, M.E., Solomon, D.A.: Vnit!ní architektura Microsoft Windows, Brno:

Computer Press 2007

Steve Shah, Wale Soyinka: Administrace systému Linux, Praha: Grada Publishing

2007

Stutz, M.: The Linux Cookbook: Tips and Techniques for Everyday Use

UI/N2005

Objektové programování I (C++)

Object-Oriented Programming I (C++)

Statut:

Po"et kredit#:

Forma výuky:

Rozsah výuky:

Ukon"ení:

Garant:

Povinn" volitelný

2

Cvi$ení

2 HOD/TYD

Zápo$et

RNDr. Lucie CIENCIALOVÁ, Ph.D.

Cíle:

Záklasní kurz jazyka C++. Tvorba t!íd a metod, modifikátory. Základy objektového

programování: d"di$nost, polymorfismus, zapouzd!ení.

Obsah:

Literatura:


SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAV!

P!EDM"TY - AKREDITA#NÍ SESTAVA

2011/12

01.09.2011

68 / 80

UI/N2034

Algoritmy a programování III

Algorithms and Programming III

Statut:

Po"et kredit#:

Forma výuky:

Rozsah výuky:

Ukon"ení:

Garant:

Cíle:

Povinn" volitelný

3

Cvi$ení

2 HOD/TYD

Zápo$et

Mgr. Libor OLAJEC

Studenti se u$í princip#m objektov" orientovaného programování za pomocí

programovacího jazyka Jawa. U$í se používat principy d"di$nosti, polymorfismu a

zapouzd!ení, u$í se používat definovaných struktur, jako v"tvení, cykly, práce

se vstupy a výstupy, ošet!ování vyjímek, atd.

P!edpokladem pro zapsání tohoto p!edm"tu je úsp"šné absolvování p!edm"tu

Algoritmy a programování II.

Obsah:

Literatura:

UI/N2035

Algoritmy a programování IV

Algorithms and Programming IV

Statut:

Po"et kredit#:

Forma výuky:

Rozsah výuky:

Ukon"ení:

Garant:

Cíle:

Povinn" volitelný

4

P!ednáška,Cvi$ení

2 HOD/TYD + 2 HOD/TYD

Zkouška

RNDr. Lucie CIENCIALOVÁ, Ph.D.

Studenti se u$í princip#m objektov" orientovaného programování za pomocí

programovacího jazyka Java. U$í se požívat principy d"di$nosti, polymofismu a

zapouzd!ení, u$í se používat definovaých struktur, jako v"tvení, cykly, práce se

vstupy a výstupy, ošet!ování výjimek, atd.).

P!edpokladem pro zapsání tohoto p!edm"tu je úsp"šné absolvování p!edm"tu

Algortimy a programování III.

Obsah:

Literatura:


SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAV!

P!EDM"TY - AKREDITA#NÍ SESTAVA

2011/12

80

UF/01000

Mechanika a molekulová fyzika

Mechanics and Molecular Physics

Statut:

Po"et kredit#:

Forma výuky:

Rozsah výuky:

Ukon"ení:

Garant:

Cíle:

Povinný

9

P!ednáška,Cvi$ení

4 HOD/TYD + 2 HOD/TYD

Zkouška

Doc. Ing. Petr HABRMAN, CSc.

Cílem je seznámit studenty s vybranými zákonitostmi z mechaniky, molekulové

fyziky a termodynamiky na vysokoškolské úrovni. Výklad je dopln"n demonstracemi

studovaných jev#.

Sylabus (platí pro p!ednášku i cvi$ení)

Úvod do studia fyziky. Fyzikální veli$iny a jednotky. Soustavy sou!adnic.

Kinematika hmotného bodu. Parametrické vyjád!ení pohybu. Klasifikace pohybu a

veli$iny, které je charakterizují. Skládání pohybu.

Dynamika hmotného bodu. Newtonovy zákony ? inerciální soustavy, hybnost,

pohybová rovnice. Pohyb v tíhovém poli. Skládání a rozklad sil. Impuls a moment

síly, moment hybnosti. Práce, výkon, ú$innost, kinetická a potenciální energie,

zákon zachování mechanické energie.

Gravita$ní pole. Keplerovy zákony. Newton#v gravita$ní zákon. Intenzita a

potenciál gravita$ního pole.

Soustava hmotných bod#, tuhé t"leso. Impulsové v"ty, st!ed hmotnosti, t"žišt",

skládání sil v t"lese, rovnováha t"lesa, t!ení.

Rotace tuhého t"lesa. Pohybová energie t"lesa, moment setrva$nosti, Steinerova

v"ta. Pohybová rovnice rota$ního pohybu, práce a výkon. Kyvadla.

Relativistická mechanika. Galileiho a Lorentzova transformace, kinematické a

dynamické d#sledky speciální teorie relativity.

Srážkové procesy. Typy srážek, laboratorní a t"žiš*ová soustava.

Hydromechanika. Základní rovnice hydrostatiky. Povrchové nap"tí, kapilární

efekty. Hydro-dynamika ideální kapaliny ? rovnice kontinuity a Bernoulliova.

Kmity a vln"ní. Kmitavý pohyb, netlumený harmonický oscilátor a jeho energie,

kmity tlumené a nucené ? rezonance. Skládání kmit#. Mechanické vln"ní postupné,

Huygens#v princip. Vlnová rovnice. Vln"ní p!í$né a podélné, interference vln"ní,

princip superpozice, stojaté vln"ní, Fermat#v princip, odraz a lom vln"ní.

Doppler#v jev. Rychlost ší!ení vln"ní v plynech, kapalinách a pevných látkách.

Zvuk a ultrazvuk.

Molekulová fyzika. Látkové množství, teplota, ideální plyn. Zákony Gay-Lussac#v

a Boyle#v?Mariott#v. Stavová rovnice ideálního plynu. Stavová rovnice ideálního

plynu podle kinetické teorie, Maxwellovo rozd"lení rychlostí, vnit!ní energie.

Stavová rovnice reálného plynu.

Termodynamika. Teplo a tepelná kapacita. I. v"ta termodynamická. Vratný d"j

izochorický, izobarický, izotermický, adiabatický. Carnot#v kruhový d"j a jeho

ú$innost. II. v"ta termodynamická.

Fázové p!echody. Gibbsovo pravidlo fází, Clapeyronova rovnice, fázový diagram.

Ší!ení tepla. Vedení tepla, tepelná vodivost, Fourier#v zákon, p!estup tepla

rozhraním.

!

Literatura:


SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAV!

P!EDM"TY - AKREDITA#NÍ SESTAVA

2011/12

01.09.2011

70 / 80

UF/01002

Základy m#!ení

Fundamentals of Measuring

Statut:

Po"et kredit#:

Forma výuky:

Rozsah výuky:

Ukon"ení:

Garant:

Cíle:

Povinný

2

Cvi$ení

1 HOD/TYD

Zápo$et

Doc. Ing. Petr HABRMAN, CSc.

P!edm"t "Základy m"!ení" p!edstavuje teoretickou i praktickou p!ípravu pro

všechna fyzikální praktika, jež student absolvuje b"hem studia.

Sylabus:

Úvod. Fyzikální veli$iny a jednotky (pojem fyzikální veli$iny; m"rové jednotky a

jejich soustavy); mezinárodní soustava jednotek SI; fyzikální m"!ení (etapy

fyzikálního m"!ení; metody fyzikálního m"!ení).

Chyby m"!ení a vyrovnávací po$et. Nejistoty - chyby m"!ení (nejistoty typu A a B

a jejich stanovení, ší!ení nejistot); vyrovnávací po$et (vyrovnání p!ímých

m"!ení; vyrovnání zprost!edkujících m"!ení; vyrovnání závislých m"!ení; ur$ení

konstant a empirických vzorc#: metoda nejmenších $tverc#, metoda skupinová,

metoda postupná, metoda grafická; interpolace, extrapolace, interpola$ní splajn;

grafické zpracování výsledk# m"!ení; interval spolehlivosti a Studentovo

rozd"lení); zpracování nam"!ených hodnot.

Základní charakteristiky p!ístroj#.

Základní m"!ení. M"!ení hmotnosti; délek, ploch a objemu; $asu a m"!ení

pravideln" se opakujících veli$in; hustoty; tlaku; teploty; vlhkosti; m"rného

tepla látek pevných a kapalných; rychlosti a zrychlení; elektrické m"!icí

p!ístroje; m"!ení odporu, nap"tí a proudu; fotometrické veli$iny a jejich

m"!ení; m"!ení viskozity a povrchového nap"tí kapalin.

Obsah:

Literatura:


SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAV!

P!EDM"TY - AKREDITA#NÍ SESTAVA

2011/12

01.09.2011

71 / 80

UF/01100

Elekt!ina a magnetismus

Electricity and Magnetism

Statut:

Po"et kredit#:

Forma výuky:

Rozsah výuky:

Ukon"ení:

Garant:

Cíle:

Povinný

9

P!ednáška,Cvi$ení

4 HOD/TYD + 2 HOD/TYD

Zkouška

RNDr. Hynek SEKANINA, Ph.D.

P!edm"t "Elekt!ina a magnetismus" je orientován na teoretické a experimentální

aspekty elektromagnetických polí. Cílem je p!edstavit student#m vysokoškolsky

pojaté modely, které zobrazují danou fyzikální problematiku.

Sylabus (platí pro p!ednášku i cvi$ení)

Elektrostatika. Elektrické pole, elektrický náboj, Coulomb#v zákon; základní

úkazy v elektrostatice; intenzita a potenciál elektrostatického pole; Gaussova

v"ta elektrostatiky; rovnice Poissonova a Laplaceova; vodic v elektrostatickém

poli; kapacita vodi$e a kondenzátory; energie elektrostatického pole;

dielektrika, vektor polarizace a elektrostatická indukce, pole na rozhraní dvou

dielektrik, reálná dielektrika, pole v anizotropním prost!edí.

P!enos elektrického náboje. Elektrická vodivost v pevných látkách; Fermiova

rozd"lovací funkce; m"rná vodivost v kovech a polovodi$ích; rovnice kontinuity;

Ohm#v zákon v diferenciálním a integrálním tvaru; Jouleovo teplo;

elektromotorické nap"tí, zdroj nap"tí, zdroj proudu; Kirchhoffovy zákony

elektrického proudu; práce a výkon.

St!ídavý proud. Ohm#v zákon v komplexním tvaru; kmity elektrického obvodu RLC;

st!ídavé elektrické obvody.

Magnetismus. Stacionární magnetické pole; intenzita pole, magnetická indukce;

Biot#v-Savart#v zákon a jeho aplikace; Ampér#v zákon a jeho aplikace; síla v

magnetickém poli; Gaussova v"ta pro magnetické pole, magnetické obvody.

Elektromagnetická indukce. Magnetický tok, vlastní a vzájemná induk$nost;

energie magnetického pole; magnetická polarizace, ferromagnetismus, hysterézní

smy$ky.

Maxwellovy rovnice. Zobecn"ní empirických zákon# ve form" Maxwellových rovnic;

Maxwellovy rovnice v integrálním a diferenciálním tvaru a jejich základní

d#sledky.

Obsah:

Literatura:


SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAV!

P!EDM"TY - AKREDITA#NÍ SESTAVA

2011/12

01.09.2011

72 / 80

UF/01102

Optika

Optics

Statut:

Po"et kredit#:

Forma výuky:

Rozsah výuky:

Ukon"ení:

Garant:

Cíle:

Povinný

9

P!ednáška,Cvi$ení

4 HOD/TYD + 2 HOD/TYD

Zkouška

RNDr. Hynek SEKANINA, Ph.D.

P!edm"t "Optika" p!edstavuje teoretickou bázi základního kurzu fyziky v oblasti

optiky pro všechny studenty fyzikálních obor#.

Sylabus (platí pro p!ednášku i cvi$ení)

Úvod. Historický vývoj optiky; vymezení oblastí zájmu optiky.

Elektromagnetické vlny. Optický obor elektromagnetických vln; vlastnosti

elektromagnetických vln, superpozice a polarizace elektromagnetických vln;

st!edování, komplexní reprezentace; fotometrické pojmy a veli$iny.

Nemonochromatické a chaotické sv"tlo. Spektrální reprezentace; vlnové balíky,

grupová rychlost; p!irozená ší!ka, rozší!ení spektrálních $ar; chaotickétermální

sv"tlo; Fourierovská analýza náhodných proces#.

Ší!ení sv"tla v izotropních prost!edích. Ší!ení sv"tla v dielektrických

prost!edích; odraz a lom sv"tla na rozhraní mezi dielektriky; úplný odraz

sv"tla; energetické pom"ry p!i lomu a odrazu sv"tla; ší!ení sv"tla ve vodivých

prost!edích; odraz sv"tla od povrchu vodi$e.

Geometrická optika. P!iblížení geometrické optiky, eikonálová rovnice; $o$ky,

zrcadla a optické soustavy, maticová reprezentace; optické zobrazení; aberace

optických soustav; optické p!ístroje.

Interference sv"tla. Dvoupaprsková interference s d"lením amplitudy; Michelson#v

interferometr, $asová koherence, Fourierovská spektroskopie; dvoupaprsková

interference s d"lením vlnoplochy, prostorová koherence; mnohopaprsková

interference s d"lením amplitudy, Fabryho-Perot#v interferometr; interference v

tenkých vrstvách.

Difrakce sv"tla. Skalární teorie difrakce; Fresnelova-Kirchhoffova aproximace;

Fraunhoferova difrakce; Fresnelova difrakce.

Holografie. Rovnice hologramu, typy hologramu.

Ší!ení sv"tla v anizotropních prost!edích. Popis anizotropních prost!edí; ší!ení

rovinné elektromagnetické vlny v anizotropním prost!edí; chod paprsku v

anizotropním prost!edí, dvojlom; interference polarizovaných vln; rotace roviny

polarizace; um"lá anizotropie.

Obsah:

Literatura:


SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAV!

P!EDM"TY - AKREDITA#NÍ SESTAVA

2011/12

01.09.2011

73 / 80

UF/01200

Atomová a jaderná fyzika

Atomic and Nuclear Physics

Statut:

Po"et kredit#:

Forma výuky:

Rozsah výuky:

Ukon"ení:

Garant:

Cíle:

Povinný

9

P!ednáška,Cvi$ení

4 HOD/TYD + 2 HOD/TYD

Zkouška

Doc. Ing. Petr HABRMAN, CSc.

Do výkladu o fyzikálních vlastnostech atomového obalu a jádra jsou za!azeny jak

poznatky experimentální fyziky, tak také úvodní partie kvantové mechaniky.

Sylabus (platí pro p!ednášku i cvi$ení)

Vlny a zá!ení. Zá!ení $erného t"lesa: spektrální hustota intenzity vyza!ování a

pohltivost, zákony Kirchhoff#v, Stefan#v-Boltzmann#v, Wienovy, Rayleigh#v-

Jeans#v a Planck#v. Dualismus: fotoefekt, Compton#v jev; vlnová funkce,

Heisenbergovy relace neur$itosti, Schrödingerova rovnice bez$asová a $asová,

projevy vlnových vlastností $ástic.

Atomová struktura. Rutherford#v experiment, vlastnosti elektronu a elektronový

obal atomu. Zákonitosti v atomových spektrech, spektrální termy, série

atomárního vodíku, kombina$ní princip. Bohr#v model atomu, energie a polom"r

dráhy elektronu.

Stavba atomu. Sommerfeldova teorie a prostorové kvantování, Moseleyovy diagramy.

Magnetický moment elektronové dráhy. Spektra atom# alkalických kov#. Spin

elektron#, spinorbitální vazba. Termy a výb"rová pravidla.

Atomy s více elektrony. Pauliho vylu$ovací princip. Elektronová konfigurace a

periodická soustava prvk#.

Vybrané základní experimenty atomové fyziky. Normální Zeeman#v jev, anomální

Zeeman#v jev, Paschen#v-Back#v jev, Stern#v-Gerlach#v experiment, Franck#v-

Hertz#v experiment.

Rentgenové zá!ení. Buzení rentgenového zá!ení, Barkl#v experiment. Zákonitosti v

rentgenových spektrech, charakteristické zá!ení, Auger#v jev. Využití

rentgenového zá!ení.

Zá!ivé p!echody elektronu. Pravd"podobnosti p!echodu a výb"rová pravidla,

vynucené p!echody a kvantové generátory, princip rubínového laseru.

Vznik a struktura molekul. Chemická vazba, ioniza$ní potenciál. Iontová vazba,

síly a potenciální energie v biatomové molekule. Kovalentní vazba, vaznost a

zm"na energie p!i vzniku vazby.

Atomové jádro. Vlastnosti nukleon#. Polom"r jader a jeho zjiš*ování, hmotnost a

hmotnostní defekt jader. Spin jader a hyperjemná struktura spektrálních $ar.

Elektrické a magnetické momenty jader.

Atomové jádro jako soustava nukleon#. Vazbová energie jader, diagram stability

jader, vazbové energie jader vztažené na nukleon. Jaderné síly, potenciál

jaderných sil, Yukawova teorie. Kapkový model jádra ? Weizsäckerova formule,

slupkový model jádra ? energetické hladiny.

Jaderné p!em"ny. Zákony zachování p!i jaderných p!em"nách. Jaderné reakce,

základní typy. D#sledky zákon# zachování energie a hybnosti pro jaderné reakce.

Základní mechanismy pr#b"hu jaderných reakcí. Ú$inný pr#!ez jaderné reakce a

jeho stanovení. Excita$ní funkce jaderných reakcí vyvolaných nabitými a

nenabitými $ásticemi. Ú$inné pr#!ezy vybraných jaderných reakcí s neutrony.

Jaderné reakce s energetickým využitím. Mechanismus št"pné jaderné reakce,

energetická bilance št"pení, št"pná !et"zová reakce s a bez moderátoru, jaderný

energetický reaktor: typy a jejich komponenty. Termojaderná syntéza, cykly

termojaderných reakcí a energetická bilance, Lawsonovy podmínky a možnosti

realizace syntézy.

Radioaktivita. Radioaktivita p!írodní a um"lá, rozpadový zákon, radioaktivní

rady, rozpadová schémata. Rozpad alfa, energetické podmínky, Geigerovo-Nutallovo


SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAV!

P!EDM"TY - AKREDITA#NÍ SESTAVA

2011/12

01.09.2011

74 / 80

pravidlo. Rozpad ß-, energetické spektrum elektron#, neutrino. Rozpad ß-, ß+ a

elektronový záchyt, energetické podmínky. P!em"na gama a vnit!ní konverze.

Interakce ionizujícího zá!ení s látkou. Klasifikace interakce mezi $ásticemi.

Pr#chod t"žkých nabitých $ástic látkou, lineární brzdná schopnost, Braggova

k!ivka, dosah nabitých $ástic. Pr#chod elektron# látkou, emise brzdného zá!ení,

porovnání ioniza$ních a radia$ních ztrát, %erenkovovo zá!ení, interakce

pozitronu s látkou. Interakce foton# s látkou, ú$inné pr#!ezy jednotlivých

efekt#, zeslabovací zákon.

Urychlova$e $ástic. Principy urychlování. Kruhové urychlova$e, betatron a

betatronová podmínka, cyklotron a mikrotron. Lineární urychlova$e: Van der

Graaf#v a vysokofrekven$ní. Za!ízení se vst!ícnými svazky (collider).

Obsah:

Literatura:


SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAV!

P!EDM"TY - AKREDITA#NÍ SESTAVA

2011/12

01.09.2011

75 / 80

UF/01001

Fyzikální praktikum I - Mechanika a molekulová fyzika

Physics Labs I - Mechanics and Molecular Physics

Statut:

Po"et kredit#:

Forma výuky:

Rozsah výuky:

Ukon"ení:

Garant:

Cíle:

Povinn" volitelný

5

Cvi$ení

3 HOD/TYD

Zápo$et

Ing. Miroslav VALA, CSc.

Studenti budou v rámci praktických m"!ení ov"!ovat základní principy mechaniky a

molekulové fyziky.

Seznam úloh:

1. Úvodní praktikum.

2. M"!ení základních fyzikálních veli$in.

3. M"!ení tíhového zrychlení.

4. Moment setrva$nosti.

5. Steinerova v"ta.

6. Modul pružnosti v tahu.

7. Modul pružnosti ve smyku.

8. Balistické kyvadlo.

9. Kalorimetrická m"!ení.

10. M"!ení tepelné vodivosti kovu.

11. Viskozita kapalin.

12. Vlastnosti plynu.

Obsah:

Literatura:


SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAV!

P!EDM"TY - AKREDITA#NÍ SESTAVA

2011/12

01.09.2011

76 / 80

UF/01101

Fyzikální praktikum II - Elekt!ina a magnetismus

Physics Labs II - Electricity and Magnetism

Statut:

Po"et kredit#:

Forma výuky:

Rozsah výuky:

Ukon"ení:

Garant:

Cíle:

Povinn" volitelný

5

Cvi$ení

3 HOD/TYD

Zápo$et

RNDr. Hynek SEKANINA, Ph.D.

Studenti budou v rámci praktických m"!ení seznámeni se základními principy

p#sobení elektrických a magnetických sil.

Seznam úloh:

1. M"!ení základních veli$in. M"!ení nap"tí, proudu, odporu, výkonu a frekvence;

ov"!ení Kirchhoffových zákon#.

2. Cejchování m"!icího ústrojí laboratorním p!ístrojem; ur$ení vnit!ního odporu

m"!idla; zm"na rozsahu ampérmetru a voltmetru.

3. M"!ení odporu výchylkovými metodami.

4. M#stkové obvody.

5. Princip nap"*ové a proudové kompenzace a její užití pro stanovení

elektromotorického nap"tí primárního $lánku.

6. Práce elektrického proudu; ov"!ení vztahu mezi veli$inami popisujícími

stejnosm"rný a st!ídavý proud (elektrický kalorimetr); graduace ampérmetru

coulombmetrem na vodík.

7. Experimentální vyšet!ování elektrického pole.

8. Chování n"kterých základních pasivních prvk# v obvodu st!ídavého proudu.

9. Studium kondenzátoru; ur$ení kapacity kondenzátoru metodou p!ímou a RLC

m#stkem; ur$ení náboje akumulovaného kondenzátorem; zm"na nap"tí na kondenzátoru

p!i zm"n" jeho geometrických rozm"r#; spojování kondenzátor#.

10. Studium vlastností magnetických polí; interakce magnetických polí.

11. Ur$ení Planckovy konstanty z fotoelektrického jevu.

12. M"!ení Hallovy konstanty polovodi$e.

Obsah:

Literatura:


SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAV!

P!EDM"TY - AKREDITA#NÍ SESTAVA

2011/12

01.09.2011

77 / 80

UF/01103

Fyzikální praktikum III - Optika

Physics Labs III - Optics

Statut:

Po"et kredit#:

Forma výuky:

Rozsah výuky:

Ukon"ení:

Garant:

Cíle:

Povinn" volitelný

5

Cvi$ení

3 HOD/TYD

Zápo$et

RNDr. Hynek SEKANINA, Ph.D.

Studenti se seznámí se základy geometrické, vlnové, vláknové a laserové optiky.

Seznam úloh:

1. M"!ení vyza!ovacích charakteristik LED a vyza!ovací charakteristiky optického

vlákna.

2. M"!ení výkonu na optické trase (m"!ení útlumu optické trasy, útlum vazby

vlákno-vlákno a optického atenuátoru).

3. Ur$ení koheren$ní délky He-Ne laseru.

4. Energetické pom"ry p!i odrazu optického zá!ení na dielektriku (ov"!ení

Fresnelových vzorc# pro odraz).

5. Fotometrická m"!ení.

6. Studium aberací optických soustav a jejich korigování.

7. Vizuální optické soustavy (lupa, mikroskop).

8. M"!ení n"kterých parametru $o$ek, zrcadel a optických soustav.

9. Návrh optických soustav na PC.

10. Studium ohybu sv"tla.

11. Studium optické aktivity látek.

12. Ur$ení disperzní k!ivky dané látky.

Obsah:

Literatura:


SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAV!

P!EDM"TY - AKREDITA#NÍ SESTAVA

2011/12

01.09.2011

78 / 80

UF/01201

Fyzikální praktikum IV - Atomová a jaderná fyzika

Physics Labs IV - Atomic and Nuclear Physics

Statut:

Po"et kredit#:

Forma výuky:

Rozsah výuky:

Ukon"ení:

Garant:

Cíle:

Povinn" volitelný

5

Cvi$ení

3 HOD/TYD

Zápo$et

Doc. Ing. Petr HABRMAN, CSc.

Praktikum je v"nováno studiu vybraných jev# a zákonitostí v atomové a jaderné

fyzice v$etn" jejich praktického využití. Praktikum je organizováno ve dvou

cyklech m"!ení podle pokyn# vyu$ujícího.

Seznam úloh:

1. Zá!ení $erného t"lesa.

2. Compton#v rozptyl.

3. Franck#v a Hertz#v experiment.

4. Statistika radioaktivní p!em"ny.

5. Pole bodového zdroje zá!ení gama.

6. Pr#chod zá!ení beta látkou a bezkontaktní m"!ení tlouš*ky materiál#.

7. Ekvivalentní objemová aktivita radonu ve vzduchu.

8. Kosmické zá!ení.

9. Zeslabení zá!ení gama v látce a bezkontaktní lokalizace defekt# v

materiálech.

10. Identifikace neznámých radionuklid#.

11. Dosah zá!ení alfa ve vzduchu.

12. P!íkon fotonového dávkového ekvivalentu.

13. Zp"tný rozptyl zá!ení gama.

14. Vlastnosti Geigerova a Müllerova detektoru.

15. Scintila$ní gama spektrometrie a stanovení aktivity.

16. Polo$as p!em"ny krátkodobého radionuklidu.

Obsah:

Literatura:


SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAV!

P!EDM"TY - AKREDITA#NÍ SESTAVA

2011/12

01.09.2011

80 / 80

UF/01600

Proseminá! z matematických metod ve fyzice

Mathematical Methods in Physics - Introductory Seminar

Statut:

Po"et kredit#:

Forma výuky:

Rozsah výuky:

Ukon"ení:

Garant:

Cíle:

Povinný

2

Cvi!ení

2 HOD/TYD

Zápo!et

RNDr. Gabriel TÖRÖK, Ph.D.

P"edm#t seznamuje s matematickými technikami, jež jsou nezbytné pro pochopení

látky základního kurzu fyziky.

Sylabus:

Algebra. Komplexní !ísla. Soustavy lineárních algebraických rovnic; matice;

determinanty; vlastní !ísla. Použití ve fyzice.

Analytická geometrie. Sou"adnicové soustavy v rovin# a v prostoru. Základní

rovinné a prostorové k"ivky. Základní plochy. Geometrie k"ivek. Použití ve

fyzice.

Vektorová a tenzorová algebra. Skaláry, vektory a tenzory; algebraické operace s

nimi. Skalární, vektorový a smíšený sou!in. Použití ve fyzice.

Základy kalkulu. Derivace funkce jedné reálné prom#nné a její fyzikální

motivace. Po!ítání s derivacemi. Mocninné "ady. Neur!itý integrál a metody jeho

výpo!tu. Ur!itý integrál. Derivování funkcí více reálných prom#nných. Použití ve

fyzice.

Diferenciální rovnice. Oby!ejné diferenciální rovnice (ODR). P"íklady úloh na

ODR. Klasifikace ODR. ODR 1. "ádu, 2. "ádu. Parciální diferenciální rovnice

(PDR), vlnová rovnice, rovnice vedení tepla.

Obsah:

Literatura:


SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAV!

P!EDM"TY - AKREDITA#NÍ SESTAVA

2011/12

01.09.2011

! / "#

P!edm"ty studijního programu

Fakulta: MU

Akad.rok: 2011

B1101-Matematika

Obor:

Specializace:

6207R005-Matematické metody v ekonomice

00

Aprobace:

Typ studia:

Forma studia:

Interní forma:

Interní specifikace:

Etapa:

Verze:

Bakalá!ský

Prezen"ní

Není

Není

1

1

MU/10008

Praktikum z matematiky a výpo"etní techniky I

Laboratory in Mathematics and Computing I

Statut:

Po"et kredit#:

Forma výuky:

Rozsah výuky:

Ukon"ení:

Garant:

Povinný

3

Cvi#ení

2 HOD/TYD

Zápo#et

Doc. RNDr. Tomáš KOPF, Ph.D.

Cíle:

Cílem je poskytnout základní informace a zkušenosti s pot!ebnými nástroji k

!ešení projekt$, za#ít s !ešením problém$ a pravidelným odevzdáváním a

prezentací jejích !ešení.

Obsah:

Základy po#íta#ové techniky. Vyhledávání.

Textové editory. Základy typografie.

Matematický software: Maple.

Záv"re#ná cvi#ení.

Literatura:


SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAV!

P!EDM"TY - AKREDITA#NÍ SESTAVA

2011/12

01.09.2011

$ / "#

MU/10009

Praktikum z matematiky a výpo"etní techniky II

Laboratory in Mathematics and Computing II

Statut:

Po"et kredit#:

Forma výuky:

Rozsah výuky:

Ukon"ení:

Garant:

Povinný

3

Cvi#ení

2 HOD/TYD

Zápo#et

Doc. RNDr. Tomáš KOPF, Ph.D.

Cíle:

Cílem je procvi#it zpracovávání jednoduchých projekt$ s nástroji z

p!edcházejícího semestru, nyní už s d$razem na p!im"!enou obsahovou stránku a

správnost a studenty pou#it a prakticky vést k ú#elné, i formáln" uspokojivé

prezentaci svých výsledk$.

Obsah:

V"decké publikace: Základní pravidla pro psaní v"deckých #lánk$.

Pom$cky k prezentaci v"deckých prací: Power Point.

Ústní prezentace.

Prezentace na síti: HTML a PHP.

Literatura:


SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAV!

01.09.2011

3 / 80

P!EDM"TY - AKREDITA#NÍ SESTAVA

2011/12

MU/10129

Matematická analýza I

Mathematical Analysis I

Statut:

Po"et kredit#:

Forma výuky:

Rozsah výuky:

Ukon"ení:

Garant:

Povinný

5

P!ednáška

3 HOD/TYD

Zkouška

Doc. RNDr. Marta ŠTEFÁNKOVÁ, Ph.D.

Cíle:

Jedná se o první #ást základního kurzu matematické analýzy. Obsahem tohoto

p!edm$tu je analýza reálných funkcí jedné reálné prom$nné, hlavními tématy jsou

posloupnosti, vlastnot úplnosti, !ady a lokální a globální chování funkcí.

Obsah:

1. Reálná #ísla a monotónní posloupnosti (reálná #ísla, rostoucí posloupnost,

limita rostoucí posloupnosti, klesající posloupnost, vlastnost úplnosti)

2. Odhady a aproximace (nerovnosti, odhady, dokazování ohrani#enosti, absolutní

hodnoty, aproximace, terminologie "pro velká n")

3. Limita posloupnosti (definice, jednozna#nost limity, nekone#né limity, limita

a^n)

4. Odchylka (definice, odchylka pro geometrické !ady)

5. Limitní v$ty pro posloupnosti (limita sou#tu, sou#inu a podílu, porovnávací

tvrzení, podposloupnost)

6. Vlastnost úplnosti (intervaly do sebe zapadající, hromadné body posloupnosti,

v$ta Bolzano - Weierstrassova, cauchyovská posloupnost, vlastnost úplnosti pro

množiny)

7. Nekone#né !ady (!ady a posloupnosti, základní kritéria konvergence,

konvergence !ad se zápornými #leny, podílové a odmocninové kritérium, integrální

kritérium, !ady se st!ídavými znaménky - Cauchyovo kritérium, zm$na po!adí #len"

!ady)

8. Mocninné !ady (mocninná !ada, polom$r konvergence, sou#et mocninných !ad,

sou#in mocninných !ad)

9. Funkce jedné prom$nné (funkce, algebraické operace s funkcemi, základní

vlastnosti funkcí, inverzní funkce, elementární funkce)

10. Lokální a globální chování (intervaly, lokální chování, lokální a globální

vlastnosti funkcí)

Literatura:

A. P. Mattuck: Introduction to Analysis, Prentice Hall, New Jersey 1999

F. Jirásek, E. Kriegelstein, Z. Tichý: Sbírka p!íklad" z matematiky, SNTL, Praha

1989

J. Be#vá!: Seznamte se s množinami, SNTL 1982

K. Polák: P!ehled st!edoškolské matematiky, SPN 1991

L. Leithold: The Calculus with Analytic Geometry, Harper & Row 1981

L. Zají#ek: Vybrané úlohy z matematické analýzy, Matfyzpress, Praha 2000

R. A. Adams: Single Variable Calculus, Addison-Weseley Publischers Limited 1983


SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAV!

01.09.2011

4 / 80

P!EDM"TY - AKREDITA#NÍ SESTAVA

2011/12

REKTORYS, K. a kol.: P!ehled užité matematiky I, II., Praha. SNTL 1995

S. I. Grossman: Calculus, Academic Press 1977

V. Jarník: Diferenciální po"et I, #SAV, Praha 1963

V. Novák: Diferenciální po"et v R, MU, Brno 1989

MU/10130

Matematická analýza II

Mathematical Analysis II

Statut:

Po"et kredit#:

Forma výuky:

Rozsah výuky:

Ukon"ení:

Garant:

Povinný

5

P!ednáška

3 HOD/TYD

Zkouška

Doc. RNDr. Marta ŠTEFÁNKOVÁ, Ph.D.

Cíle:

Matematická analýza II se soust!e$uje na spojitost, diferenciální a íntegrální

po"et funkcí jedné reálné prom%nné.

Obsah:

Spojitost a limity funkcí

Derivace a její vlastnosti

Ur"itý integrál

Primitivní funkce a neur"itý integrál

Nevlastní integrály

Posloupnosti a !ady funkcí

Literatura:

A. P. Mattuck: Introduction to Analysis, Prentice Hall, New Jersey 1999

L. Zají"ek: Vybrané úlohy z matematické analýzy, Matfyzpress, Praha 2000

V. Jarník: Diferenciální po"et I, #SAV, Praha 1963

V. Jarník: Diferenciální po"et II, #SAV, Praha 1963


SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAV!

01.09.2011

5 / 80

P!EDM"TY - AKREDITA#NÍ SESTAVA

2011/12

MU/10131

Algebra I

Algebra I

Statut:

Po"et kredit#:

Forma výuky:

Rozsah výuky:

Ukon"ení:

Garant:

Povinný

3

P!ednáška

2 HOD/TYD

Zkouška

Doc. RNDr. Zden"k KO#AN, Ph.D.

Cíle:

V p!edm"tu studenti získají základní znalosti z lineární algebry nutné jak pro

další studium matematiky, tak také pro absolvování p!edm"tu Algebra II.

Obsah:

1. Tvrzení a d$kazy

2. Množiny, relace a zobrazení

3. Pologrupy, monoidy, grupy

4. Homomorfismy

5. Pole

6. Permutace

7. Matice. Elementární úpravy

8. Matice. Algebraické vlastnosti

9. Determinanty

10. Uspo!ádání a svazy

Literatura:

A. G. Kuroš: Kapitoly z obecné algebry, Academia Praha 1968

J. Musilová, D. Krupka: Lineární a multilineární algebra, Univerzita J. E.

Purkyn" v Brn", Brno 1989

J. T. Moore: Elements of Linear Algebra and Matrix Theory, McGraw Hill, New York

1968

M. Marvan: Algebra I, MÚ SU, Opava 1999

M. Marvan: Algebra II, MÚ SU,, Opava 1999


SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAV!

01.09.2011

6 / 80

P!EDM"TY - AKREDITA#NÍ SESTAVA

2011/12

MU/10132

Algebra II

Algebra II

Statut:

Po"et kredit#:

Forma výuky:

Rozsah výuky:

Ukon"ení:

Garant:

Povinný

3

P!ednáška

2 HOD/TYD

Zkouška

Doc. RNDr. Zden"k KO#AN, Ph.D.

Cíle:

V p!edm"tu studenti získají základní znalosti z lineární algebry, navazující

svým obsahem na p!edm"t Algebra I, nutné pro další studium matematiky.

Svým obsahem pak tento p!edm"t pokrývá $ást znalostí uvedených v Požadavcích k

souborné zkoušce z matematiky.

Obsah:

1. Lineární zobrazení (jádro a obraz lineárního zobrazení, lineární

izomorfismus, matice lineárního zobrazení)

2. Struktura lineárního operátoru (vlastní hodnoty a vlastní vektory lin.

operátoru, první a druhý rozklad lin. transformace, Jordanova báze, matice v

Jordanov" tvaru)

3. Skalární sou$in (Grammova-Schmidtova ortogonalizace, ortogonální dopln"k,

norma indukovaná skalárním sou$inem)

4. Bilineární a kvadratické formy (kanonické tvary, Sylvestr%v zákon

setrva$nosti)

5. Tenzory (operace s tenzory, báze v tenzorových prostorech, symetrické a

antisymetrické tenzory, vn"jší sou$in)

Literatura:

J. Musilová, D. Krupka: Lineární a multilineární algebra, Univerzita J. E.

Purkyn" v Brn", Brno 1989

J. T. Moore: Elements of Linear Algebra and Matrix Theory, McGraw Hill, New York

1968

M. Marvan: Algebra I, MÚ SU, Opava 1999

M. Marvan: Algebra II, MÚ SU,, Opava 1999


SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAV!

P!EDM"TY - AKREDITA#NÍ SESTAVA

2011/12

01.09.2011

% / "#

MU/10133

Pravd#podobnost a statistika

Probability and Statistics

Statut:

Po"et kredit#:

Forma výuky:

Rozsah výuky:

Ukon"ení:

Garant:

Povinný

4

P!ednáška

2 HOD/TYD

Zkouška

Ing. Petr HARASIM, Ph.D.

Cíle:

Základní pojmy a principy teorie pravd"podobnosti a matematické statistiky.

Obsah:

- náhodný pokus, náhodný jev, statistická a klasická definice pravd"podobnosti,

podmín"ná pravd"podobnost, nezávislost, axiomy teorie pravd"podobnosti

- náhodná prom"nná, distribu#ní funkce, diskrétní a spojité náhodné prom"nné,

#íselné charakteristiky, n"která d$ležitá rozd"lení pravd"podobnosti

-náhodný vektor, sdružená distribu#ní funkce, #íselné charakteristiky náhodných

vektor$, nezávislé náhodné prom"nné, funkce náhodných prom"nných, speciální

rozd"lení pravd"podobnosti

- limitní v"ty

- náhodný výb"r, bodové a intervalové odhady, statistické zpracování nam"!ených

údaj$,

- úvod do testování statistických hypotéz

Literatura:

J. And"l: Matematická statistika, Praha 1987

J. And"l: Matematika náhody, Matfyzpress, Praha 2000

J. Likeš, J. Machek: Matematická statistika, Praha 1983

J. Likeš, J. Machek: Po#et pravd"podobnosti, Praha 1982

J. Ramík, A. Wissgärber: Statistika A, Karviná 1995


SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAV!

P!EDM"TY - AKREDITA#NÍ SESTAVA

2011/12

01.09.2011

" / "#

MU/10134

Vybrané partie z matematické analýzy I

Selected Topics in Mathematical Analysis I

Statut:

Po"et kredit#:

Forma výuky:

Rozsah výuky:

Ukon"ení:

Garant:

Povinný

6

P!ednáška,Cvi#ení

2 HOD/TYD + 2 HOD/TYD

Zápo#et

RNDr. Karel HASÍK, Ph.D.

Cíle:

P!edm"t slouží k seznámení se základy diferenciálního po#tu funkcí více

prom"nných s p!ihlédnutím ke skute#nosti, že skladba student$ vyžaduje zam"!it

probíranou látku co nejvíce sm"rem k aplikacím.

Obsah:

Nápl& p!ednášek:

Pojem funkce více prom"nných

Limita a spojitost funkcí dvou a více prom"nných

Parciální derivace

Úplný diferenciál

Pariální derivace složených funkcí

Derivace v daném sm"ru

Impicitní funkce a jejich derivace

Taylor$v vzorec

Volné extrémy funkcí více prom"nných

Vázané extrémy funkcí více prom"nných

Nápl& cvi#ení: Cvi#ení je zam"!eno na po#etní zvládnutí témat p!ednášek a je v

souladu s probírannou látkou.

Literatura:

P. Kreml, J. Vl#ek: Matematika II, VŠB TU-Ostrava

Z. Došlá, O. Došlý: Diferenciální po#et funkcí více prom"nných, Masarykova

univerzita v Brn", Brno 1994

M. J$za: Vybrané partie z matematické analýzy, MÚ SU, Opava 1997

V. Jarník: Diferenciální po#et I, %SAV, Praha 1963

V. Jarník: Diferenciální po#et II, %SAV, Praha 1963


SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAV!

P!EDM"TY - AKREDITA#NÍ SESTAVA

2011/12

01.09.2011

& / "#

MU/10135

Vybrané partie z matematické analýzy II

Selected Topics in Mathematical Analysis II

Statut:

Po"et kredit#:

Forma výuky:

Rozsah výuky:

Ukon"ení:

Garant:

Povinný

6

P!ednáška

2 HOD/TYD

Zkouška

RNDr. Karel HASÍK, Ph.D.

Cíle:

Cílem p!edm"tu je seznámit studenty ze základy t"chto oblastí matematické

analýzy:

integrální po#et funkcí více prom"nných

k!ivkové a plošné integrály

diferenciální rovnice

komplexní analýza

Obsah:

Nápl& p!ednášek:

Dvojrozm"rný integrál na obdélníku

Dvojrozm"rný integrál na obecné uzav!ené oblasti

Trojrozm"rný integrál na kvádru

Trojrozm"rný integrál na obecné uzav!ené oblasti

Pojem k!ivkového integrálu

Vlastnosti k!ivkových integrál$, Greenova v"ta

Pojem plošného integrálu

Stokesova v"ta, Gaussova-Ostrogradského v"ta

Základní pojmy z oblasti diferenciálních rovnic

Lineární diferenciální rovnice

Soustavy diferenciálních rovnic

Základní pojmy z oblasti funkcí komplexní prom"nné

Komplexní nekone#né !ady

Derivace funkce komplexní prom"nné

Taylorova a Laurentova !ada

Rezidua a jejich použití

Literatura:

J. F. Hurley: Calculus, Philadelphia 1980

J. Stewart: Calculus, California 1983

J. Škrášek, Z. Tichý: Základy aplikované matematiky II, SNTL, Praha 1986

S. I. Grossman: Calculus, Academic Press 1977

F. Olejník, V. Šoltés: Zbierka úloh z vyššej matematiky II, VŠT Košice 1983

M. A. Jevrgrafov: Funkce komplexní prom"nné, Praha 1981

M. Greguš, M. Švec, V. Šeda: Oby#ajné diferenciálne rovnice, Alfa-SNTL,

Bratislava-Praha 1985

M. M. Guterman, Z. H. Nitecki: Differential equations : a first course,

Philadelphia 1984

P. Burda, J. Doležalová: Matematika III, VŠB TU-Ostrava

V. Jarník: Integrální po#et I, %SAV, Praha 1963

V. Jarník: Integrální po#et II, %SAV, Praha 1963


SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAV!

P!EDM"TY - AKREDITA#NÍ SESTAVA

2011/12

01.09.2011

!# / "#

MU/10136

Numerické metody

Numerical Methods

Statut:

Po"et kredit#:

Forma výuky:

Rozsah výuky:

Ukon"ení:

Garant:

Povinný

4

P!ednáška

2 HOD/TYD

Zkouška

RNDr. Karel HASÍK, Ph.D.

Cíle:

Cílem výuky tohoto p!edm"tu je seznámit studenty se základními numerickými

p!ístupy k !ešení problém$, se kterými se již d!íve setkali v matematické

analýze a algeb!e.

Obsah:

Nápl& p!ednášek:

1. Numerická reprezentace

Reprezentace #ísel, vznik a klasifikace chyb, absolutní a relativní chyba,

celková chyba výpo#tu, chyby aritmetických operací.

2. Aproximace

Výb"r t!ídy aproximujících funkcí, metoda nejmenších #tverc$.

3. Interpolace

Odchad chyby interpolace, iterovaná interpolace. Lagrange$v, Hermit$v,

Newton$w polynom. Interpolace na ekvidistantních uzlech, Fraser$v diagram,

inverzní interpolace, splajny.

4. Numerické !ešení nelineárních rovnic

Metoda prosté iterace, bisekce, te#en, se#en, Regula Falsi.

5. Numerické !ešení systém$ rovnic

Gaussova eliminace s kontrolním sloupcem, LU-rozklad, Jacobiho,

Gauss-Seidlova metoda, Newton-Raphsonova metoda. Otázka konvergence metody.

6. Sturmova posloupnost

Lokalizace reálných ko!en$ polynomu, Sturmova posloupnost.

7. Numerické integrování

Numerický výpo#et ur#itého integrálu, obdélníková, licho\-b"žníková a

Simpsonova metoda, odhad chyby.

8. Numerické metody pro diferenciální rovnice

'ešení po#áte#ní úlohy pro oby#ejné diferenciální rovnice, !ešení ve tvaru

mocninné !ady, Picardovy aproximace. Euler$v polygon, Runge-Kuttovy metody,

!ád metody.

9. Metoda sítí pro !ešení okrajových úloh parciálních diferenciálních rovnic

Literatura:

E. Vitásek: Numerické metody, SNTL, Praha 1987

I. Horová: Numerické metody, Masarykova univerzita v Brn", Brno 1999

J. Segethová: Základy numerické matematiky, Karolinum, Praha 1998

Z. Rie#anová a kol.: Numerické metody a matematická štatistika, Alfa, Bratislava

1987


SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAV!

P!EDM"TY - AKREDITA#NÍ SESTAVA

2011/12

01.09.2011

!! / "#

MU/10141

Souborná zkouška z matematiky bakalá!ská

Comprehensive Bachelor Examination in Mathematics

Statut:

Po"et kredit#:

Povinný

6

Forma výuky:

Rozsah výuky:

Ukon"ení:

Garant:

Souborná zkouška

Doc. RNDr. Marta ŠTEFÁNKOVÁ, Ph.D.

Cíle:

Souborná zkouška ze základ$ matematické analýzy a algebry, které se vyu#ují v

prvních #ty!ech semestrech bakalá!ského studia matematiky.

Obsah:

POŽADAVKY K SOUBORNÉ ZKOUŠCE Z MATEMATIKY - Bc.

(pro studijní obory bakalá!ského studijního programu Matematika - Aplikovaná

matematika, Matematické metody v ekonomice, Aplikovaná matematika pro !ešení

krizových situací)

1. Matice a determinanty (operace s maticemi, vlastnosti determinant$, hodnost

matice, vlastní hodnoty matice, Jordan$v normální tvar #tvercové matice,

p!íklady).

2. Vektorové prostory, lineární zobrazení (lineární závislost, báze,

podprostory, vyjád!ení lineárního zobrazení v bázi, p!íklady vektorových

prostor$ a lineárních zobrazení).

3. Skalární sou#in (bilineární a kvadratické formy, vektorové prostory se

skalárním sou#inem, odchylka podprostor$, kolmost, p!íklady vektorových

podprostor$ se skalárním sou#inem, ortogonální matice).

4. Lineární algebraické rovnice (homogenní a nehomogenní systémy, metody !ešení,

iterativní !ešení a !ešení pomocí po#íta#$).

5. Polynomy (metody hledání ko!en$, numerické !ešení algebraických rovnic na

po#íta#i).

6. Posloupnosti a !ady (#íselné a funkcionální posloupnosti a !ady, kritéria

konvergence !ad).

7. Funkce jedné a n"kolika reálných prom"nných (spojitost a limita, základní

v"ty o spojitosti, stejnom"rná spojitost, Lipschitzova podmínka).

8. Derivace a diferenciály (definice a základní vlastnosti, sm"rové a parciální

derivace, derivace a diferenciály vyšších !ád$).

9. Pr$b"h funkcí (vyšet!ování pr$b"hu funkcí jedné prom"nné, extrémy funkcí

jedné nebo n"kolika reálných prom"nných, vázané extrémy).

10. Taylor$v polynom a Taylorova !ada (Taylor$v polynom a Taylorova !ada funkcí

jedné nebo n"kolika reálných prom"nných, Taylor$v zbytek, Taylorova !ada funkcí

jedné komplexní prom"nné).

11. Elementární funkce (trigonometrické funkce, exponenciální funkce, logaritmus

v reálném i v komplexním oboru).

12. Riemann$v integrál funkcí jedné nebo n"kolika prom"nných (definice a

základní vlastnosti, k!ivkové integrály).

13. Výpo#et integrál$ (vztah mezi integrálem a primitivní funkcí, integrace per

partes a substitucí, integrál racionální funkce, výpo#et integrál$, jež se dají

p!evést na integrály z racionální funkce, Fubiniova v"ta, numerické

integrování).

14. V"ta o implicitních funkcích (!ešení funkcionálních rovnic o jedné neznámé

funkci i o n"kolika neznámých funkcích).

15. Oby#ejné diferenciální rovnice 1. !ádu (separace prom"nných, metoda

postupných aproximací, p!ibližné metody !ešení, lineární rovnice).

16. Oby#ejné lineární diferenciální rovnice vyšších !ád$, soustavy oby#ejných

lineárních diferenciálních rovnic 1. !ádu (vlastnosti množiny !ešení, !ešení

rovnic s konstantními koeficienty).

17. Aproximace a interpolace (metoda nejmenších #tverc$, princip splajnové


SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAV!

P!EDM"TY - AKREDITA#NÍ SESTAVA

2011/12

01.09.2011

!$ / "#

aproximace).

18. Základní vlastnosti funkcí komplexní prom"nné (spojitost a limita, derivace

podle komplexní prom"nné, Cauchy - Riemannovy podmínky).

19. K!ivkový integrál a primitivní funkce funkcí komplexní prom"nné.

20. Holomorfní funkce (definice, základní vlastnosti, chování v okolí

singulárního bodu).

21. Základy teorie pravd"podobnosti (pojem pravd"podobnosti, závislost a

nezávislost jev$, podmín"ná pravd"podobnost).

22. Náhodné veli#iny (základní charakteristiky, vztah mezi náhodnými veli#inami,

zákon velkých #ísel).

23. Základy matematické statistiky (základní pojmy, teorie odhadu).

24. Testování statistické hypotézy (p!íklady aplikací).

Literatura:

A. P. Mattuck: Introduction to Analysis, Prentice Hall, New Jersey 1999

G. Birkhoff, T. O. Bartee: Aplikovaná algebra, Alfa, Bratislava 1981

K. Rektorys a spolupracovníci: P!ehled užité matematiky, SNTL, Praha 1968

M. J$za: Vybrané partie z matematické analýzy, MÚ SU, Opava 1997

M. Marvan: Algebra I, MÚ SU, Opava 1999

M. Marvan: Algebra II, MÚ SU,, Opava 1999

V. Jarník: Diferenciální po#et I, %SAV, Praha 1963

V. Jarník: Diferenciální po#et II, %SAV, Praha 1963

V. Jarník: Integrální po#et I, %SAV, Praha 1963

V. Jarník: Integrální po#et II, %SAV, Praha 1963

W. Rudin: Analýza v reálném a komplexním oboru, Academia, Praha 1987

Z. Rie#anová a kol.: Numerické metody a matematická štatistika, Alfa, Bratislava

1987


SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAV!

01.09.2011

13 / 80

P!EDM"TY - AKREDITA#NÍ SESTAVA

2011/12

MU/10929

Matematická analýza I-cvi!ení

Mathematical Analysis I - Exercises

Statut:

Po"et kredit#:

Forma výuky:

Rozsah výuky:

Ukon"ení:

Garant:

Povinný

2

Cvi!ení

2 HOD/TYD

Zápo!et

Doc. RNDr. Marta ŠTEFÁNKOVÁ, Ph.D.

Cíle:

P"edm$t je ur!en k praktickému procvi!ení a prohloubení znalostí získaných v

p"edm$tu Matematická analýza I.

Obsah:

1. Reálná !ísla a monotónní posloupnosti

2. Odhady a aproximace

3. Limita posloupnosti

4. Odchylka

5. Limitní v$ty pro posloupnosti

6. Vlastnost úplnosti

7. Nekone!né "ady

8. Mocninné "ady

9. Funkce jedné prom$nné

10. Lokální a globální chování

Literatura:

A. P. Mattuck: Introduction to Analysis, Prentice Hall, New Jersey 1999

J. Štefánek: Matematická analýza I, MÚ SU, Opava 1993

L. Zají!ek: Vybrané úlohy z matematické analýzy, Matfyzpress, Praha 2000

M. Krupka: Pomocné u!ebny texty, MÚ SU, Opava 1999

R. Plch: P"íklady z matematické analýzy: Diferenciální rovnice, MU, Brno 1995

S. I. Grossman: Calculus, Academic Press 1977

V. Jarník: Diferenciální po!et I, #SAV, Praha 1963

V. Novák: Diferenciální po!et v R, MU, Brno 1989


SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAV!

01.09.2011

14 / 80

P!EDM"TY - AKREDITA#NÍ SESTAVA

2011/12

MU/10930

Matematická analýza II-cvi!ení

Mathematical Analysis II - Exercises

Statut:

Po"et kredit#:

Forma výuky:

Rozsah výuky:

Ukon"ení:

Garant:

Povinný

2

Cvi!ení

2 HOD/TYD

Zápo!et

Doc. RNDr. Marta ŠTEFÁNKOVÁ, Ph.D.

Cíle:

P"edm$t je ur!en k praktickému procvi!ení a prohloubení znalostí získaných v

p"edm$tu Matematická analýza II.

Obsah:

Spojitost a limity funkcí

Derivace a její vlastnosti

Ur!itý integrál

Primitivní funkce a neur!itý integrál

Nevlastní integrály

Posloupnosti a "ady funkcí

Literatura:

A. P. Mattuck: Introduction to Analysis, Prentice Hall, New Jersey 1999

J. Štefánek: Matematická analýza I, MÚ SU, Opava 1993

L. Zají!ek: Vybrané úlohy z matematické analýzy, Matfyzpress, Praha 2000

M. Krupka: Pomocné u!ebny texty, MÚ SU, Opava 1999

R. Plch: P"íklady z matematické analýzy: Diferenciální rovnice, MU, Brno 1995

S. I. Grossman: Calculus, Academic Press 1977

V. Jarník: Diferenciální po!et I, #SAV, Praha 1963

V. Novák: Diferenciální po!et v R, MU, Brno 1989


SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAV!

01.09.2011

15 / 80

P!EDM"TY - AKREDITA#NÍ SESTAVA

2011/12

MU/10931

Algebra I-cvi!ení

Algebra I - Exercises

Statut:

Po"et kredit#:

Forma výuky:

Rozsah výuky:

Ukon"ení:

Garant:

Povinný

1

Cvi!ení

1 HOD/TYD

Zápo!et

Doc. RNDr. Zden"k KO#AN, Ph.D.

Cíle:

P$edm"t je ur!en k praktickému procvi!ení a prohloubení znalostí získaných v

p$edm"tu Algebra I.

Obsah:

1. Tvrzení a d%kazy

2. Množiny, relace a zobrazení

3. Pologrupy, monoidy, grupy

4. Homomorfismy

5. Pole

6. Permutace

7. Matice. Elementární úpravy

8. Matice. Algebraické vlastnosti

9. Determinanty

10. Uspo$ádání a svazy

Literatura:

A. G. Kuroš: Kapitoly z obecné algebry, Academia Praha 1968

J. Musilová, D. Krupka: Lineární a multilineární algebra, Univerzita J. E.

Purkyn" v Brn", Brno 1989

J. T. Moore: Elements of Linear Algebra and Matrix Theory, McGraw Hill, New York

1968

M. Marvan: Algebra I, MÚ SU, Opava 1999

M. Marvan: Algebra II, MÚ SU,, Opava 1999


SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAV!

01.09.2011

16 / 80

P!EDM"TY - AKREDITA#NÍ SESTAVA

2011/12

MU/10932

Algebra II-cvi!ení

Algebra II - Exercises

Statut:

Po"et kredit#:

Forma výuky:

Rozsah výuky:

Ukon"ení:

Garant:

Povinný

1

Cvi!ení

1 HOD/TYD

Zápo!et

Doc. RNDr. Zden"k KO#AN, Ph.D.

Cíle:

P$edm"t je ur!en k praktickému procvi!ení a prohloubení znalostí získaných v

p$edm"tu Algebra II.

Obsah:

1. Lineární zobrazení (jádro a obraz lineárního zobrazení, lineární

izomorfismus, matice lineárního zobrazení)

2. Struktura lineárního operátoru (vlastní hodnoty a vlastní vektory lin.

operátoru, první a druhý rozklad lin. transformace, Jordanova báze, matice v

Jordanov" tvaru)

3. Skalární sou!in (Grammova-Schmidtova ortogonalizace, ortogonální dopln"k,

norma indukovaná skalárním sou!inem)

4. Bilineární a kvadratické formy (kanonické tvary, Sylvestr%v zákon

setrva!nosti)

5. Tenzory (operace s tenzory, báze v tenzorových prostorech, symetrické a

antisymetrické tenzory, vn"jší sou!in)

Literatura:

J. Musilová, D. Krupka: Lineární a multilineární algebra, Univerzita J. E.

Purkyn" v Brn", Brno 1989

J. T. Moore: Elements of Linear Algebra and Matrix Theory, McGraw Hill, New York

1968

M. Marvan: Algebra I, MÚ SU, Opava 1999

M. Marvan: Algebra II, MÚ SU,, Opava 1999


SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAV!

P!EDM"TY - AKREDITA#NÍ SESTAVA

2011/12

01.09.2011

!% / "#

MU/10933

Pravd#podobnost a statistika-cvi"ení

Probability and Statistics - Exercises

Statut:

Po"et kredit#:

Forma výuky:

Rozsah výuky:

Ukon"ení:

Garant:

Povinný

2

Cvi#ení

2 HOD/TYD

Zápo#et

Ing. Petr HARASIM, Ph.D.

Cíle:

Ilustrovat základní pojmy a principy teorie pravd"podobnosti a matematické

statistiky na jednoduchých praktických p!íkladech.

Obsah:

- kombinatorika, pravd"podobnost v kone#ných prostorech, podmín"ná

pravd"podobnost, nezávislost, Bernoulliho schéma, axiomy teorie pravd"podobnosti

- náhodná prom"nná, distribu#ní funkce, diskrétní a spojité náhodné prom"nné,

#íselné charakteristiky

- náhodný vektor, #íselné charakteristiky náhodných vektor$, nezávislé náhodné

prom"nné, funkce náhodných prom"nných

- bodové a intervalové odhady, statistické zpracování nam"!ených údaj$

- testování statistických hypotéz

Literatura:

B. Rie#an et al: Pravdepodobnosti a štatistiky, Alfa, Bratislava 1984

D. Freedman et al: Statistics, W. W. Norton & Comp., New York 1991

J. Likeš, J. Machek: Matematická statistika, Praha 1983

J. Likeš, J. Machek: Po#et pravd"podobnosti, Praha 1982

J. Ramík, A. Wissgärber: Statistika A, Karviná 1995

W. Feller: An Introduction to Probability Theory and Its Applications, Vol. 1.

J. Wiley & Sons, New York 1968

Z. Rie#anová a kol.: Numerické metody a matematická štatistika, Alfa, Bratislava

1987


SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAV!

P!EDM"TY - AKREDITA#NÍ SESTAVA

2011/12

01.09.2011

!" / "#

MU/10935

Vybrané partie z matematické analýzy II-cvi"ení

Selected Topics in Mathematical Analysis II - Exercises

Statut:

Po"et kredit#:

Forma výuky:

Rozsah výuky:

Ukon"ení:

Garant:

Povinný

2

Cvi#ení

2 HOD/TYD

Zápo#et

RNDr. Karel HASÍK, Ph.D.

Cíle:

Cílem p!edm"tu je seznámit studenty ze základy t"chto oblastí matematické

analýzy:

integrální po#et funkcí více prom"nných

k!ivkové a plošné integrály

diferenciální rovnice

komplexní analýza

Obsah:

Nápl& cvi#ení: Po#etní p!íklady na dané témata:

Dvojrozm"rný integrál na obdélníku

Dvojrozm"rný integrál na obecné uzav!ené oblasti

Trojrozm"rný integrál na kvádru

Trojrozm"rný integrál na obecné uzav!ené oblasti

Pojem k!ivkového integrálu

Vlastnosti k!ivkových integrál$, Greenova v"ta

Pojem plošného integrálu

Stokesova v"ta, Gaussova-Ostrogradského v"ta

Základní pojmy z oblasti diferenciálních rovnic

Lineární diferenciální rovnice

Soustavy diferenciálních rovnic

Základní pojmy z oblasti funkcí komplexní prom"nné

Komplexní nekone#né !ady

Derivace funkce komplexní prom"nné

Taylorova a Laurentova !ada

Rezidua a jejich použití

Literatura:

J. F. Hurley: Calculus, Philadelphia 1980

J. Stewart: Calculus, California 1983

J. Škrášek, Z. Tichý: Základy aplikované matematiky II, SNTL, Praha 1986

S. I. Grossman: Calculus, Academic Press 1977

F. Olejník, V. Šoltés: Zbierka úloh z vyššej matematiky II, VŠT Košice 1983

M. A. Jevrgrafov: Funkce komplexní prom"nné, Praha 1981

M. Greguš, M. Švec, V. Šeda: Oby#ajné diferenciálne rovnice, Alfa-SNTL,

Bratislava-Praha 1985

M. M. Guterman, Z. H. Nitecki: Differential equations : a first course,

Philadelphia 1984

P. Burda, J. Doležalová: Matematika III, VŠB TU-Ostrava

V. Jarník: Integrální po#et I, %SAV, Praha 1963

V. Jarník: Integrální po#et II, %SAV, Praha 1963


SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAV!

P!EDM"TY - AKREDITA#NÍ SESTAVA

2011/12

01.09.2011

!& / "#

MU/10936

Numerické metody-cvi"ení

Numerical Methods - Exercises

Statut:

Po"et kredit#:

Forma výuky:

Rozsah výuky:

Ukon"ení:

Garant:

Povinný

2

Cvi#ení

2 HOD/TYD

Zápo#et

RNDr. Karel HASÍK, Ph.D.

Cíle:

Probíraná látka je procvi#ována na jednodušších p!íkladech. Cílem této p!ípravy

je hlubší pochopení probíraných metod, které umožní student$m efektivn" využít

možnosti výpo#etní techniky v oblasti numerické matematiky.

Obsah:

Po#etní p!íklady na témata, která pln" korespondují s tématy probíranými na

p!ednáškách.

Literatura:

E. Vitásek: Numerické metody, SNTL, Praha 1987

I. Horová: Numerické metody, Masarykova univerzita v Brn", Brno 1999

J. Segethová: Základy numerické matematiky, Karolinum, Praha 1998

Z. Rie#anová a kol.: Numerické metody a matematická štatistika, Alfa, Bratislava

1987

MU/10010

Praktikum z matematiky a výpo"etní techniky III

Laboratory in Mathematics and Computing III

Statut:

Po"et kredit#:

Forma výuky:

Rozsah výuky:

Ukon"ení:

Garant:

Povinn" volitelný

2

Cvi#ení

2 HOD/TYD

Zápo#et

RNDr. Vladimír SEDLÁ', CSc.

Cíle:

Cílem je nau#it studenty opat!it si informace o neznámé problematice, zapracovat

se do neznámého oboru a vy!ešit v n"m problém podle vlastního up!esn"ní a

postupu.

Obsah:

Práce dle zadaných témat.

Literatura:


SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAV!

P!EDM"TY - AKREDITA#NÍ SESTAVA

2011/12

01.09.2011

$# / "#

MU/10011

Praktikum z matematiky a výpo"etní techniky IV

Laboratory in Mathematics and Computing IV

Statut:

Po"et kredit#:

Forma výuky:

Rozsah výuky:

Ukon"ení:

Garant:

Povinn" volitelný

2

Cvi#ení

2 HOD/TYD

Zápo#et

RNDr. Vladimír SEDLÁ', CSc.

Cíle:

Cílem je práce na náro#ných, vícetýdenních projektech. N"které z nich mohou po

rozší!ení vést k prezentaci práce na seminá!i MÚ nebo v rámci Studentské v"decké

odborné #innosti (SVO%).

Obsah:

Práce dle zadaných témat.

Literatura:

MU/10012

Úvod do studia matematiky I

Introduction to the Study of Mathematics II

Statut:

Po"et kredit#:

Forma výuky:

Rozsah výuky:

Ukon"ení:

Garant:

Povinn" volitelný

2

Cvi#ení

2 HOD/TYD

Zápo#et

PaedDr. Libuše HOZOVÁ

Cíle:

Procvi#ení p!íklad$ st!edoškolské matematiky

Obsah:

Výroky a množiny. %íselné obory. Druhá a t!etí odmocnina. Mocniny s p!irozeným a

celým mocnitelem. Mnoho#leny. Úpravy algebraických výraz$. Teorie #ísel.

Pravoúhlý trojúhelník. Kombinatorické úlohy.

Literatura:

E. Calda, V. Dupa#: Kombinatorika, pravd"podobnost, statistika, Prometheus,

Praha 1996

E. Fuchs, J. Kubát a kol.: Standardy a testové úlohy z matematiky pro #ty!letá

gymnázia, Prometheus, Praha 2001

I. Bušek, L. Bo#ek, E. Calda: Základní poznatky z matematiky, Prometheus, Praha

1995

I. Bušek: 'ešené maturitní úlohy z matematiky, SPN, Praha 1998

O. Odvárko: Goniometrie, Prometheus, Praha 1996


SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAV!

P!EDM"TY - AKREDITA#NÍ SESTAVA

2011/12

01.09.2011

$! / "#

MU/10013

Úvod do studia matematiky II

Introduction to the Study of Mathematics II

Statut:

Po"et kredit#:

Forma výuky:

Rozsah výuky:

Ukon"ení:

Garant:

Povinn" volitelný

2

Cvi#ení

2 HOD/TYD

Zápo#et

PaedDr. Libuše HOZOVÁ

Cíle:

Procvi#ení p!íklad$ st!edoškolské matematiky

Obsah:

Rovnice ( kvadratické, parametrické, iracionální, exponenciální, logaritmické,

goniometrické). Nerovnice. Funkce. Planimetrické úlohy. Stereometrické úlohy.

Posloupnosti a !ady. Úlohy z analytické geometrie.

Literatura:

E. Fuchs, J. Kubát a kol.: Standardy a testové úlohy z matematiky pro #ty!letá

gymnázia, Prometheus, Praha 2001

E. Pomykalová: Planimetrie, Prometheus, Praha 1993

E. Pomykalová: Stereometrie, Prometheus, Praha 1995

L. Bo#ek, J. Bo#ková, J. Chorvát: Rovnice a nerovnice, Prometheus, Praha 1995

M. Ko#andrle, L, Bo#ek: Analytická geometrie, Prometheus, Praha 1996

O. Odvárko: Funkce, Prometheus, Praha 1996

O. Odvárko: Posloupnosti a !ady, Prometheus, Praha 1996

P. Hejkrlík: Sbírka !ešených p!íklad$ - Rovnice a nerovnice, Nakladatelství

SSŠ,s.r.o. Opava 2006


SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAV!

01.09.2011

22 / 80

P!EDM"TY - AKREDITA#NÍ SESTAVA

2011/12

MU/10017

Cvi!ení z algebry I

Algebra I - Exercises

Statut:

Po"et kredit#:

Forma výuky:

Rozsah výuky:

Ukon"ení:

Garant:

Povinn! volitelný

1

Cvi"ení

1 HOD/TYD

Zápo"et

RNDr. Old#ich STOLÍN, Ph.D.

Cíle:

P#edm!t je ur"en k p#ípadnému dalšímu procvi"ení a prohloubení znalostí

získaných v p#edm!tu Algebra I - cvi"ení (kredity A).

Obsah:

Témata:

1. Tvrzení a d$kazy

2. Množiny, relace a zobrazení

3. Pologrupy, monoidy, grupy

4. Homomorfismy

5. Pole

6. Permutace

7. Matice. Elementární úpravy matic

8. Matice. Algebraické vlastnosti matic

9. Determinanty

10. Uspo#ádání a svazy

Literatura:

A. G. Kuroš: Kapitoly z obecné algebry, Academia Praha 1968

J. Musilová, D. Krupka: Lineární a multilineární algebra, Univerzita J. E.

Purkyn! v Brn!, Brno 1989

J. T. Moore: Elements of Linear Algebra and Matrix Theory, McGraw Hill, New York

1968

M. Marvan: Algebra I, MÚ SU, Opava 1999

M. Marvan: Algebra II, MÚ SU,, Opava 1999


SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAV!

01.09.2011

23 / 80

P!EDM"TY - AKREDITA#NÍ SESTAVA

2011/12

MU/10018

Cvi!ení z algebry II

Algebra II - Exercises

Statut:

Po"et kredit#:

Forma výuky:

Rozsah výuky:

Ukon"ení:

Garant:

Povinn! volitelný

1

Cvi"ení

1 HOD/TYD

Zápo"et

RNDr. Old#ich STOLÍN, Ph.D.

Cíle:

P#edm!t je ur"en k p#ípadnému dalšímu procvi"ení a prohloubení znalostí

získaných v p#edm!tu Algebra II - cvi"ení (kredity A).

Obsah:

Témata:

1. Lineární zobrazení

2. Frobeniova v!ta

3. Matice lineárního zobrazení

4. Vlastní vektory

5. Polynomy

6. Skalární sou"in

7. Bilineární a kvadratické formy

8. První rozklad lineární transformace

9. Druhý rozklad lineární transformace

10. Tenzory

Literatura:

A. G. Kuroš: Kapitoly z obecné algebry, Academia Praha 1968

J. Musilová, D. Krupka: Lineární a multilineární algebra, Univerzita J. E.

Purkyn! v Brn!, Brno 1989

J. T. Moore: Elements of Linear Algebra and Matrix Theory, McGraw Hill, New York

1968

M. Marvan: Algebra I, MÚ SU, Opava 1999

M. Marvan: Algebra II, MÚ SU, Opava 1999


SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAV!

P!EDM"TY - AKREDITA#NÍ SESTAVA

2011/12

01.09.2011

$' / "#

MU/10115

Proseminá! z matematiky I

Proseminar in Mathematics I

Statut:

Po"et kredit#:

Forma výuky:

Rozsah výuky:

Ukon"ení:

Garant:

Povinn" volitelný

2

Seminá!

2 HOD/TYD

Zápo#et

RNDr. Hynek BARAN, Ph.D.

Cíle:

Proseminá! z matematiky je dopl&kový seminá!, v n"mž si student m$že pod

pedagogickým dohledem a za plného osv"tlení doplnit a p!ípadn" rozší!it znalosti

z jiných p!edm"t$. Je možné zde na studentovu žádost zopakovat n"které (zejména

obtížné) partie probírané v jiných p!edm"tech.

Obsah:

V tomto proseminá!i budou na žádosti student$ probírány problematické partie z

jiných p!edm"t$ (dají se o#ekávat zejména stat" z Algebry I a II dále

Matematické analýzy I-IV, Topologie a podobn"). Rozsah a konkrétní témata tedy

nejsou p!edem známa.

Literatura:

Loren C. Larson: Metódy riešenia matematických problémov, Bratislava 1990

Loren C. Larson: Problem-Solving Through Problems 1983

MU/10116

Proseminá! z matematiky II

Proseminar in Mathematics II

Statut:

Po"et kredit#:

Forma výuky:

Rozsah výuky:

Ukon"ení:

Garant:

Povinn" volitelný

2

Seminá!

2 HOD/TYD

Zápo#et

RNDr. Hynek BARAN, Ph.D.

Cíle:

Proseminá! z matematiky je dopl&kový seminá!, v n"mž si student m$že pod

pedagogickým dohledem a za plného osv"tlení doplnit a p!ípadn" rozší!it znalosti

z jiných p!edm"t$. Je možné zde na studentovu žádost zopakovat n"které (zejména

obtížné) partie probírané v jiných p!edm"tech.

Obsah:

V tomto proseminá!i budou na žádosti student$ probírány problematické partie z

jiných p!edm"t$ (dají se o#ekávat zejména stat" z Algebry I a II dále

Matematické analýzy I-IV, Topologie a podobn"). Rozsah a konkrétní témata tedy

nejsou p!edem známa.

Literatura:

Loren C. Larson: Metódy riešenia matematických problémov, Bratislava 1990

Loren C. Larson: Problem-Solving Through Problems 1983


SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAV!

P!EDM"TY - AKREDITA#NÍ SESTAVA

2011/12

01.09.2011

$( / "#

KLJ/AP120 Angli"tina 1

English 1

Statut:

Po"et kredit#:

Forma výuky:

Rozsah výuky:

Ukon"ení:

Garant:

Cíle:

Povinný

2

Cvi#ení

2 HOD/TYD

Zápo#et

PhDr. Radmila DLUHOŠOVÁ

Cílem p!edm"tu je sjednotit úrove& znalostí student$ v oblasti lexikální,

gramatické i syntaktické s d$razem na komunikativní funkci a harmonický rozvoj

všech #ty! jazykových dovedností (poslech, #tení, psaní, mluvení).

Vychází se z faktu, že úrove& jazykových kompetencí p!ijatých student$ fakulty

je r$zná a jsou tedy d"leni do skupin podle úrovn" svých znalostí (za#áte#níci,

mírn" pokro#ilí a pokro#ilí).

Obsah:

Literatura:

McCARTHY, M., O´DELL, F.: English Vocabulary in Use., Cambridge 2005

MURPHY, R.: English Grammar in Use, intermediate., Cambridge: Cambridge

University Press 2004

O'NEIL, R. DUCKWORTH, M., GUDE, K.: New Success at First Certificate., Oxford

2001

Oxenden, Latham-Koenig, Seligson: New English File Pre-Intermediate, Oxford

2009. Student´s Book + Workbook

SOARS, L.& J.: New Headway Student's Book + Workbook, Oxford: Oxford University

Press 2000


SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAV!

P!EDM"TY - AKREDITA#NÍ SESTAVA

2011/12

01.09.2011

$) / "#

KLJ/AP221 Angli"tina 2

English 2

Statut:

Po"et kredit#:

Forma výuky:

Rozsah výuky:

Ukon"ení:

Garant:

Cíle:

Povinný

2

Cvi#ení

2 HOD/TYD

Zkouška

PhDr. Radmila DLUHOŠOVÁ

Cílem p!edm"tu je prohloubení a rozší!ení dosažené znalosti gramatického a

lexikálního systému jazyka v kombinaci s intenzivním nácvikem #ty! jazykových

dovedností v komunikativním kontextu. Studenti jsou seznamováni se systémem

jazyka v jeho b"žném užívání s aplikací zajímavých text$ pro poslech a #tení a

se zp$soby tvo!ení a obohacování slovní zásoby. Úkolem je vést studenty k

uv"dom"lému a cílev"domému používání jazyka v komunikaci jak z hlediska

plynulosti, tak správnosti.

Obsah:

Literatura:

SOARS, L.& J.: New Headway Student's Book + Workbook, Oxford: Oxford University

Press 2000


SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAV!

P!EDM"TY - AKREDITA#NÍ SESTAVA

2011/12

01.09.2011

!" / #$

KLJ/AP320 Angli!tina 3

English 3

Statut:

Po"et kredit#:

Forma výuky:

Rozsah výuky:

Ukon"ení:

Garant:

Cíle:

Povinný

2

Cvi!ení

2 HOD/TYD

Zápo!et

PhDr. Radmila DLUHOŠOVÁ

Cílem p"edm#tu je prohloubení a rozší"ení dosažené znalosti gramatického a

lexikálního systému jazyka v kombinaci s intenzivním nácvikem !ty" jazykových

dovedností v komunikativním kontextu. Studenti jsou seznamováni se systémem

jazyka v jeho b#žném užívání s aplikací zajímavých text$ pro poslech a !tení a

se zp$soby tvo"ení a obohacování slovní zásoby. Úkolem je vést studenty k

uv#dom#lému a cílev#domému používání jazyka v komunikaci jak z hlediska

plynulosti, tak správnosti.

Obsah:

Literatura:

McCARTHY, M., O´DELL, F.: English Vocabulary in Use., Cambridge 2005

MURPHY, R.: English Grammar in Use, intermediate., Cambridge: Cambridge

University Press 2004

O'NEIL, R. DUCKWORTH, M., GUDE, K.: New Success at First Certificate., Oxford

2001

Oxenden, Latham-Koenig, Seligson: New English File Pre-Intermediate, Oxford

2009. Student´s Book + Workbook

SOARS, L.& J.: New Headway Student's Book + Workbook, Oxford: Oxford University

Press 2000


SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAV!

P!EDM"TY - AKREDITA#NÍ SESTAVA

2011/12

01.09.2011

!" / "#

KLJ/AP421

Angli!tina 4

English 4

Statut:

Po"et kredit#:

Forma výuky:

Rozsah výuky:

Ukon"ení:

Garant:

Cíle:

Povinný

2

Cvi"ení

2 HOD/TYD

Zkouška

PhDr. Radmila DLUHOŠOVÁ

Cílem p#edm!tu je prohloubení a rozší#ení dosažené znalosti gramatického a

lexikálního systému jazyka v kombinaci s intenzivním nácvikem "ty# jazykových

dovedností v komunikativním kontextu. Studenti jsou seznamováni se systémem

jazyka v jeho b!žném užívání s aplikací zajímavých text$ pro poslech a "tení a

se zp$soby tvo#ení a obohacování slovní zásoby. Úkolem je vést studenty k

uv!dom!lému a cílev!domému používání jazyka v komunikaci jak z hlediska

plynulosti, tak správnosti.

Obsah:

Literatura:

SOARS, L.& J.: New Headway Student's Book + Workbook, Oxford: Oxford University

Press 2000

KLJ/MU005

Angli!tina V

Statut:

Po"et kredit#:

Forma výuky:

Rozsah výuky:

Ukon"ení:

Garant:

Cíle:

Povinn! volitelný

1

Cvi"ení

2 HOD/TYD

Zápo"et

PhDr. Radmila DLUHOŠOVÁ

Obsah:

Literatura:


SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAV!

P!EDM"TY - AKREDITA#NÍ SESTAVA

2011/12

01.09.2011

!" / #$

KLJ/MU006

Angli!tina VI

Statut:

Po"et kredit#:

Forma výuky:

Rozsah výuky:

Ukon"ení:

Garant:

Cíle:

Povinn! volitelný

1

Cvi"ení

2 HOD/TYD

Zápo"et

PhDr. Radmila DLUHOŠOVÁ

Obsah:

Literatura:


SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAV!

P!EDM"TY - AKREDITA#NÍ SESTAVA

2011/12

01.09.2011

*# / "#

MU/11149

Matematické metody v ekonomice a !ízení I

Mathematical Methods in Economics and Management I

Statut:

Po"et kredit#:

Forma výuky:

Rozsah výuky:

Ukon"ení:

Garant:

Povinný

6

P!ednáška,Cvi#ení

3 HOD/TYD + 2 HOD/TYD

Zkouška

RNDr. Karel HASÍK, Ph.D.

Cíle:

Cílem výuky v tomto p!edm"tu je seznámit studenty se základními matematickými

algoritmy, které našly využití v praxi, zejména ekonomické.

Probíraná látka je procvi#ována na jednodušších p!íkladech. Cílem této p!ípravy

je hlubší pochopení probíraných metod, které umožní student$m efektivn" využít

možnosti výpo#etní techniky, jejíž nasazení je u analogických úloh o v"tším

rozsahu nezbytné.

Obsah:

1. Úvod do lineárního programování (LP) - formulace základních úloh, p!epis do

rovnicového tvaru, p!ípustné a optimální !ešení.

2. Simplexová metoda

3. Dualita

4. Parametrické lineární programování

5. Distribu#ní úohy

6. Celo#íselné programování

7. Dynamické programování

8. Základy teorie her

Literatura:

B. Korda a kol.: Matematické metody v ekonomii, Praha 1967

F. S. Hilier, G. J. Lieberman: Introduction to stochastic models in operations

reseach, McGraw Hill 1990

K. Hasík: Matematické metody v ekonomii, MÚ SU, Opava 2006


SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAV!

P!EDM"TY - AKREDITA#NÍ SESTAVA

2011/12

01.09.2011

*! / "#

MU/11150

Matematické metody v ekonomice a !ízení II

Mathematical Methods in Economics and Management II

Statut:

Po"et kredit#:

Forma výuky:

Rozsah výuky:

Ukon"ení:

Garant:

Povinný

6

P!ednáška,Cvi#ení

3 HOD/TYD + 2 HOD/TYD

Zkouška

Ing. Jan MELECKÝ, Ph.D.

Cíle:

Cílem výuky v tomto p!edm"tu je seznámit studenty se základními matematickými

algoritmy, které našly využití v praxi, zejména ekonomické.

Probíraná látka je procvi#ována na jednodušších p!íkladech. Cílem této p!ípravy

je hlubší pochopení probíraných metod, které umožní student$m efektivn" využít

možnosti výpo#etní techniky, jejíž nasazení je u analogických úloh o v"tším

rozsahu nezbytné.

Obsah:

1. Projektový management.

2. Sí(ová analýza - Metody CPM, MPM, PERT.

3. Nákladová analýza a analýza zdroj$.

4. Vybrané partie z teorie her - smíšené strategie, hry proti p!írod", algoritmy

!ešení.

5. Strukturální analýza, Leontiev$v model.

6. Podnikové bilan#ní modely.

7. Sekven#ní modely, Johnson$v algoritmus.

Literatura:

I. Gros: Kvantitativní metody v manažerském rozhodování, Grada, Praha 2003

J. Dudorkin: Opera#ní výzkum, %VUT, Praha 1991

J. Ramík a kol.: Opera#ní analýza, OPF SU, Karviná 2004

M. Ma&as a kol.: Matematické metody v ekonomice, Praha 1991

P. Fiala: 'ízení projekt$, VŠE, Praha 2002


SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAV!

P!EDM"TY - AKREDITA#NÍ SESTAVA

2011/12

01.09.2011

*$ / "#

MU/11160

Aplikovaná statistika

Applied Statistics

Statut:

Po"et kredit#:

Forma výuky:

Rozsah výuky:

Ukon"ení:

Garant:

Povinný

3

P!ednáška,Cvi#ení

2 HOD/TYD + 1 HOD/TYD

Zápo#et

Doc. RNDr. Tomáš KOPF, Ph.D.

Cíle:

Cílem p!ednášek a cvi#ení z p!edm"tu Aplikovaná statistika bude popis,

vysv"tlení a aplikace výsledk$ základních, #asto používaných statistických

postup$ a metod.

Obsah:

1. Úvod do matematické statistiky - Základní pojmy, Náhodný výb"r, Výb"rové

rozd"lení.

2. Odhady parametr$ - Bodové odhady, Intervalové odhady

3. Testování hypotéz - Základní pojmy, Testy významnosti, Testy shody

4. Analýza závislosti - Korela#ní koeficienty, Regresní analýza

5. %asové !ady - Markovovy !et"zce.

Literatura:

J. And"l: Statistické metody, Matfyzpress 1993

J. Seger, R. Hindls: Statistické metody v ekonomii, H&H 1993

J.Ramík, Š. %emerková: Statistika B, OPF SU, Karviná 2000

L. Cyhelský: Úvod do teorie popisné statistiky, Praha 1974

R. Hindls, S. Hronová, I. Novák: Metody statistické analýzy pro ekonomy, Praha

2000


SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAV!

P!EDM"TY - AKREDITA#NÍ SESTAVA

2011/12

01.09.2011

** / "#

MU/11163

Marketing

Marketing

Statut:

Po"et kredit#:

Forma výuky:

Rozsah výuky:

Ukon"ení:

Garant:

Povinný

3

P!ednáška,Cvi#ení

2 HOD/TYD + 1 HOD/TYD

Zápo#et

Ing. et Ing. Josef ZEMEK

Cíle:

Cílem p!edm"tu je dát student$m základní znalosti z oblasti marketingu.

Obsah:

1. Úvod do marketingu, cvi#ení

2. Marketingové prost!edí, Trh, cvi#ení

3. Kupní chování na trzích spot!ebitelských, cvi#ení

4. Kupní chování na trzích organizací, cvi#ení

5. Segmentace , cvi#ení

6. Marketingový informa#ní systém, mkt.výzkum, cvi#ení

7. Marketingový výzkum - získávání informací, cvi#ení

8. Marketingový výzkum - vyhodnocení informací, cvi#ení

9. Marketingový mix - úvod, cvi#ení

10. Produkt, Price , cvi#ení

11. Place, Promotion, cvi#ení

12. Závere#né hodnocení

Literatura:

E. J. Mc Carhy, W. D. Perreault: Základy marketingu, Praha 1995

H. Horáková: Strategický marketing, Praha: Grada Publishing 2003

J. Zemek: Marketing - cvi#ení, SU Opava 2007

J. Zemek: Marketing, SU Opava 2007

P. Kotler: Marketing a management, Praha 1992

S. Majaro: Základy marketingu, Praha 1996


SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAV!

P!EDM"TY - AKREDITA#NÍ SESTAVA

2011/12

01.09.2011

*' / "#

MU/11164

Management

Management

Statut:

Po"et kredit#:

Forma výuky:

Rozsah výuky:

Ukon"ení:

Garant:

Povinný

3

P!ednáška,Cvi#ení

2 HOD/TYD + 1 HOD/TYD

Zápo#et

Ing. Milan FIŠER

Cíle:

Základní pravidla manažerské #innosti a manažerských technik a jejích praktické

využití v reálném prost!edí. Vytvo!ení vlastního manažerského profilu studenta /

poslucha#e/, slabé a silné stránky a zp$soby jejich pozitivních zm"n.

Obsah:

1. Úvod do managementu, pojetí managementu - cvi#ení

2. Základní funkce managementu,prost!edí managementu

Plánování - úvod, klasifikace,postupy,druhy - cvi#ení

3. Použití v praktických situacích - cvi#ení

4. Rozhodování - úvod, klasifikace

Rozhodování jednotlivce #i skupiny - cvi#ení

5. Organizování - úvod, organizace - cvi#ení

6. Organiza#ní struktury firem - cvi#ení

7. Personalistika - úvod, hlavní chaky - cvi#ení

8. Vedení - úvod, cvi#ení

9. Styly vedení a jejich aplikace v praxi

Kontrolování - úvod , klasifikace

Management zm"n, krizový management, strategický management - cvi#ení

10. Manažerské techniky,analýzy - cvi#ení

Literatura:

Blanchard Kenneth, Johnson Spencer: Minutový Manažer 2002

J. H. Donnelly: Management, Grada 1997

J. Veber a kol.: Management, Management Press

J. Zemek: Management, SU Opava

Richard Koch: PRAVIDLO 80/20

W. Timothy Gallwey: Inner Game pro manažery


SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAV!

P!EDM"TY - AKREDITA#NÍ SESTAVA

2011/12

01.09.2011

*( / "#

MU/11165

Matematická ekonomie I

Mathematical Economy I

Statut:

Po"et kredit#:

Forma výuky:

Rozsah výuky:

Ukon"ení:

Garant:

Povinný

3

P!ednáška,Cvi#ení

2 HOD/TYD + 1 HOD/TYD

Zápo#et

Doc. RNDr. Kristína SMÍTALOVÁ, CSc.

Cíle:

Základy matematického modelování v ekonomii, optimalizace a ekonomická

rovnováha.

Obsah:

- matematické modelování v ekonomii, pojem, obsah a metody

- sklon k!ivky, veli#iny celkové, pr$m"rné a mezní

- elasticita funkce

- diskrétní dynamické modely nespojitých zm"n v #ase, pavu#inový model

- rovnovážná cena jako výsledek rovnosti nabídky a poptávky

- spojitý model rovnováhy nabídky a poptávky

- funkce užite#nosti, její matematické vyjád!ení a grafické znázorn"ní

- maximalizace užitku, substitu#ní a d$chodový efekt

- nákladová funkce, progresivní a degresivní náklady

- funkce výnosová a zisková

- Cobbova-Douglasova produk#ní funkce

- spot!ební a úsporová funkce

- investi#ní kunkce a akumulace kapitálu

Literatura:

D. Bauerová, L. Hrbá#: Matematická ekonomie I, VŠB Ostrava 1996

K. Zimmermann: Úvod do matematické ekenomie, Karolinum Praha 2002

R. G. D. Allen: Matematická ekonomie, Academia Praha 1971


SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAV!

P!EDM"TY - AKREDITA#NÍ SESTAVA

2011/12

01.09.2011

*) / "#

MU/11166

Praxe I

Professional Experience I

Statut:

Po"et kredit#:

Forma výuky:

Rozsah výuky:

Ukon"ení:

Garant:

Povinný

5

Cvi#ení

6 HOD/TYD

Zápo#et

Ing. Jan MELECKÝ, Ph.D.

Cíle:

Cílem p!edm"tu je p!edat poslucha#$m praktické znalosti a dovednosti o praxi.

Studenti docházejí b"hem semestru 1 den týdn" do vybraných podnik$ a institucí a

podílí se na !ešení vybraných problém$.

Obsah:

1. Získání základních znalostí o subjekt, kde je praxe vykonávána.

2. Struktura firmy

3. Základní a vedlejší cíle subjektu.

4. Získat a porozum"t základ$m rozhodování v ekonomice a !ízení proces$.

5. Vypracovat záv"re#nou zprávu.

Literatura:

MU/11167

Praxe II

Professional Experience II

Statut:

Po"et kredit#:

Forma výuky:

Rozsah výuky:

Ukon"ení:

Garant:

Povinný

5

Cvi#ení

6 HOD/TYD

Zápo#et

Ing. Jan MELECKÝ, Ph.D.

Cíle:

Cílem p!edm"tu je p!edat poslucha#$m praktické znalosti a dovednosti o praxi.

Studenti docházejí b"hem semestru 1 den týdn" do vybraných podnik$ a institucí v

Moravskoslezském kraji a podílí se na !ešení vybraných problém$.

Obsah:

1. Získání základních znalostí o subjekt, kde je praxe vykonávána.

2. Struktura firmy

3. Základní a vedlejší cíle subjektu.

4. Získat a porozum"t základ$m rozhodování v ekonomice a !ízení proces$.

5. Vypracovat záv"re#nou zprávu.

Literatura:


SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAV!

P!EDM"TY - AKREDITA#NÍ SESTAVA

2011/12

01.09.2011

*% / "#

MU/11168

Matematická ekonomie II

Mathematical Economy II

Statut:

Po"et kredit#:

Forma výuky:

Rozsah výuky:

Ukon"ení:

Garant:

Povinný

4

P!ednáška,Cvi#ení

2 HOD/TYD + 1 HOD/TYD

Zkouška

Doc. RNDr. Kristína SMÍTALOVÁ, CSc.

Cíle:

Matematický popis složit"jších ekonomických situací, analýza d$chod$, trhu pen"z

a trhu zboží matematickými prost!edky odpovídajícími bakalá!skému studiu.

Obsah:

- princip multiplikátoru, statický multiplikátor ve dvousektorovém ekonomickém

modelu

- multiplikátory ve t!í- a #ty!sektorovém modelu

- akcelerátor a jeho interakce s multiplikátorem

- dynamický multiplikátor

- d$chodová analýza

- rovnovážná úrove& d$chodu, její matematické a grafické odvození

- model IS - LM

- investi#ní funkce a agregátní poptávka, odvození k!ivky IS

- trh pen"z a odvození k!ivky LM

- globální rovnováha na trhu zboží a pen"z a její analytické vyjád!ení

- fiskální a monetární politika podle modelu IS -LM

Literatura:

Kolektiv autor$: Matematická ekonomie II, VŠB Ostrava 1995

R. G. D. Allen: Matematická ekonomie II, Academia Praha 1971


SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAV!

P!EDM"TY - AKREDITA#NÍ SESTAVA

2011/12

01.09.2011

*" / "#

MU/11169

Podniková ekonomika I

Business Economics I

Statut:

Po"et kredit#:

Forma výuky:

Rozsah výuky:

Ukon"ení:

Garant:

Povinný

3

P!ednáška,Cvi#ení

2 HOD/TYD + 1 HOD/TYD

Zápo#et

Ing. Jan MELECKÝ, Ph.D.

Cíle:

Cílem p!ednášek a cvi#ení z p!edm"tu Podniková ekonomika I je popis, vysv"tlení

a aplikace výsledk$ základních, #asto používaných postup$ a metod v ekonomice a

!ízení podniku.

Obsah:

Založení podniku, charakteristika právních forem podniku.

Majetková a kapitálová struktura.

Výnosy, náklady, hospodá!ský výsledek.

Nákladové funkce, rozpo#ty a metody plánování náklad$.

Zisk a vztahy mezi základními ekonomickými veli#inami podniku.

Výroba, plánování výroby, výrobní kapacita, produktivita.

Inovace a marketing, inova#ní procesy v podniku.

Nákup, funkce a základní úkoly nákupu. Organizace a !ízení nákupních #inností.

Investi#ní #innost v podniku.

Literatura:

E. Grublová a kol.: Podniková ekonomika, Repronis, Ostrava 2004

M. Synek a kol.: Manažerská ekonomika, Grada, Praha 1996

M. Synek a kol.: Podniková ekonomika, C. H. Beck, Praha 1999

M. Synek, H. Sedlá#ková, I. Svpbodová: Nauka o podniku, VŠE v Praze, Praha 1996


SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAV!

P!EDM"TY - AKREDITA#NÍ SESTAVA

2011/12

01.09.2011

*& / "#

MU/11170

Podniková ekonomika II

Business Economics II

Statut:

Po"et kredit#:

Forma výuky:

Rozsah výuky:

Ukon"ení:

Garant:

Povinný

4

P!ednáška,Cvi#ení

2 HOD/TYD + 1 HOD/TYD

Zkouška

Ing. Jan MELECKÝ, Ph.D.

Cíle:

Cílem p!edm"tu je seznámit studenty s použitím ekonomických a rozhodovacích

teorií a nástroj$ k !ešení podnikových rozhodovacích problém$.

Obsah:

Výrobní proces, výrobní faktory.

Investi#ní #innost a klasifikace investic v podniku.

Financování podniku, finan#ní management, finan#ní analýza.

Podniková strategie, sdružování podnik$.

Specifikace výrobních podnik$ a podnik$ služeb.

Banka jako specifický podnik a bankovní obchody.

Rozbor výkonnosti podniku, interní a externí audit.

Krize, sankce a zánik podniku.

Literatura:

E. Grublová a kol.: Podniková ekonomika, Repronis, Ostrava 2004

M. Synek a kol.: Manažerská ekonomika, Grada, Praha 1996

M. Synek a kol.: Podniková ekonomika, C. H. Beck, Praha 1999

M. Synek, H. Sedlá#ková, I. Svpbodová: Nauka o podniku, VŠE v Praze, Praha 1996


SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAV!

P!EDM"TY - AKREDITA#NÍ SESTAVA

2011/12

01.09.2011

'# / "#

MU/11173

Vícekriteriální a skupinové rozhodování

Multicriterial Decision Making

Statut:

Po"et kredit#:

Forma výuky:

Rozsah výuky:

Ukon"ení:

Garant:

Povinný

3

P!ednáška,Cvi#ení

2 HOD/TYD + 1 HOD/TYD

Zápo#et

RNDr. Karel HASÍK, Ph.D.

Cíle:

Na základ" znalostí ze základních kurz$ poskytnout základní i pokro#ilejší

matematické metody vícekriteriálního a skupinového hodnocení používané pro

podporu rozhodování analytik$ a manažér$ na

všech úrovních !ízení. Studenti zvládnou základní i pokro#ilejší matematické

metody vícekriteriálního hodnocení používané pro podporu rozhodování analytik$

a manažér$ na všech úrovních !ízení. Sou#asn" prakticky zvládnou !ešení

p!ípadových studií pomocí program$ Excel a Expert Choice.

Obsah:

Úloha vícekriteriálního rozhodování (VKR).

Optimalita rozhodování ve vícekriteriální situaci ? dominantní varianta.

Základní metody pro !ešení úloh VKR: standardizace a normalizace, metody

založené na funkcích užitku, metody založené na vzdálenostech variant, metody

založené na párovém porovnání podle T. Saatyho.

Obecný p!ístup k hierarchii, maximální a minimální prvek hierarchie, úplná

hierarchie.

Priority v hierarchii, základní hodnotící škála AHP.

Charakteristická soustava rovnic, vlastní vektor, vlastní #íslo, maximální

vlastní #íslo - aplikace pro matice párového porovnání.

Index nekonzistence, syntéza, souhrnný index nekonzistence.

Metody pro rozhodování za rizika a za neur#itosti v p!ípad" jediného kritéria a

jejich rozší!ení pro více kritérií.

Základní metody skupinového rozhodování.

'ešení konkrétních úloh vícekriteriálního a skupinového rozhodování za jistoty,

rizika i neur#itosti pomocí SW a PC s využitím Excelu, EC aj.

Literatura:

C. L. Hwang, Y. J. Lin: Group decision making under multiple criteria, Springer-

Verlag, Berlin 1987

J. Berger: Statistical decision theory and Bayesian analysis, Springer-Verlag,

Berlin 1985

J. Fotr, J. D"dina, H. Hr$zová: Manažerské rozhodování, Ekopress, Praha 2003

J. Ramík: Analytický hierarchický proces (AHP) a jeho využití v malém a st!edním

podnikání, SU OPF Karviná, Karviná 2000

P. Fiala, J. Jablonský a M. Ma&as: Vícekriteriální rozhodování, VŠE v Praze,

Praha 1994

P. Fiala: Skupinové rozhodování, VŠE v Praze, Praha 1997

R. Keeney, H. Raiffa: Decisions with multiple objectives, preferences and value

trade-offs, John Wiley, New York 1976

S. French: Decision theory: An introduction to the mathematics of rationality,

John Wiley, New York 1986

T. L. Saaty: Multicriteria decision making - the Analytical Hierarchy Process,

RWS Publications, Pittsburgh 1991


SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAV!

P!EDM"TY - AKREDITA#NÍ SESTAVA

2011/12

01.09.2011

'! / "#

MU/11174

Statut:

Po"et kredit#:

Forma výuky:

Rozsah výuky:

Ukon"ení:

Garant:

Mikroekonomie

Microeconomics

Povinný

3

P!ednáška,Cvi#ení

2 HOD/TYD + 1 HOD/TYD

Zkouška

Ing. Richard NEUGEBAUER, CSc.

Cíle:

Cílem výuky je seznámení poslucha#$ se základními mikroekonomickými pojmy a

jevy. Praktická aplikace teoretických poznatk$ na p!íkladech z ekonomické praxe

je náplní cvi#ení.

Získané znalosti a dovednosti by m"ly poslucha#$m pomoci nejen k lepší orientaci

v b"žném ekonomickém život", ale m"ly by p!edevším sloužit k úsp"šnému !ešení

profesních úkol$.

Obsah:

1. Úvod do ekonomie.

2. Trh a jeho základní d"lení.

3. Trh výrobk$ a služeb - chování spot!ebitele, poptávka.

4. Trh výrobk$ a služeb - chování firmy, nabídka.

5. P!íjmy, náklady a zisk firmy.

6. Firma na dokonale konkuren#ním trhu.

7. Firma na nedokonale konkuren#ním trhu.

8. Trh výrobních faktor$ - trh práce.

9. Trh kapitálu.

10. Všeobecná rovnováha.

11. Tržní selhání a mikroekonomická úloha státu.

Literatura:

H. Fialová, O. Starý: Základy mikroekonomiky, %VUT, Praha 1996

L. Macáková a kol.: Mikroekonomie, repetitorium, Melandrinum, Slaný 2003

P.Tuleja: Vybraná témata z mikroekonomie v grafech a pojmech, Aldebaran,

Valašské Mezi!í#í 2003

Ho!ejší B., Macáková L., Soukup J. a Soukupová J.: : Mikroekonomie, Management

Press Praha 2003


SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAV!

P!EDM"TY - AKREDITA#NÍ SESTAVA

2011/12

01.09.2011

'$ / "#

MU/11175

Statut:

Po"et kredit#:

Forma výuky:

Rozsah výuky:

Ukon"ení:

Garant:

Makroekonomie

Macroeconomics

Povinný

3

P!ednáška,Cvi#ení

2 HOD/TYD + 1 HOD/TYD

Zkouška

Ing. Richard NEUGEBAUER, CSc.

Cíle:

Cílem výuky je seznámení poslucha#$ se základními makroekonomickými pojmy a jevy

.Praktická aplikace teoretických poznatk$ na p!íkladech z ekonomické praxe je

náplní cvi#ení.

Získané znalosti a dovednosti by m"ly poslucha#$m pomoci nejen k lepší orientaci

v b"žném ekonomickém život", ale m"ly by p!edevším sloužit k úsp"šnému !ešení

profesních úkol$.

Obsah:

1. Úvod do makroekonomie.

2. Rovnovážný produkt ve dvousektorové ekonomice.

3. Agregátní nabídka a agregátní poptávka.

4. Ekonomický r$st a hospodá!ský cyklus.

5. Peníze a trh pen"z.

6. Otev!ená ekonomika a vn"jší ekonomická rovnováha.

7. Nezam"stnanost.

8. Inflace.

9. Monetární politika.

10. Fiskální politika.

11. Vn"jší obchodní a m"nová politika.

12. Hospodá!ská politika vlády.

Literatura:

Robert Holman: Makroekonomie, C. H. Beck, Praha 2004

H. Fialová: Základy makroekonomiky, %VUT, Praha 1997

P. A. Samuelson, W. D. Nordhaus: Ekonomie, Svoboda, Praha 1995

Jena Švarcová: Ekonomie - stru#ný p!ehled 2009/2010, Zlín 2009

Robert Holman: D"jiny ekonomického myšlení, Praha 2001


SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAV!

P!EDM"TY - AKREDITA#NÍ SESTAVA

2011/12

01.09.2011

'* / "#

MU/11176

Statut:

Po"et kredit#:

Forma výuky:

Rozsah výuky:

Ukon"ení:

Garant:

Softwarová podpora matematických metod v ekonomice a !ízení

Software Support for Mathematical Method in Economics and Manag

Povinný

2

Cvi#ení

2 HOD/TYD

Zápo#et

Ing. Petr SE)A, Ph.D.

Cíle:

Cílem p!edm"tu je umožnit student$m !ešit vybrané úlohy opera#ního výzkumu

pomocí v praxi dostupných softwarových produkt$. Studenti se seznámí s možnostmi

uživatelských program$ a získají praktickou dovednost s jejich použitím pro

konkrétní typy úloh. Získané dovednosti zvýší uplatnitelnost absolvent$ v praxi.

P!edm"t rozši!uje výuku p!edm"t$ Matematické metody v ekonomice a !ízení I až

IV. Studenti získají p!ehled o možnostech !ešení vybraných úloh uvedených

p!edm"t$ pomocí softwarových produkt$. Pro po#áte#ní období se po#ítá s využitím

MS Excel, MS Project a WIN-QSB.

Obsah:

1. Základní informace o programech MS Excel, MS Project a WIN-QSB.

2. Úlohy lineárního programování (sestavení matematického modelu, !ešení v

programech MS Excel a WIN-QSB).

3. Celo#íselné a binární programování (MS Excel a WIN-QSB).

4. Dopravní úlohy (MS Excel a WIN-QSB).

5. Dynamické programování (MS Excel a WIN-QSB).

6. Podnikové bilan#ní modely (MS Excel).

7. Modely hromadné obsluhy (MS Excel a WIN-QSB).

8. Modely !ízení zásob (MS Excel a WIN-QSB).

9. Základní úlohy teorie her (MS Excel).

10. Plánování a !ízení projekt$ ? metoda CPM (MS Project, WIN-QSB).

11. Plánování a !ízení projekt$ - metoda PERT (MS Project, WIN-QSB).

12. Simula#ní modely.

Literatura:

B. Render, R. M. Stair, N. Balakrishnan: Managerial Decision Modeling with

Spreadsheets and Student CD Package (2nd Edition)

HYNDRÁK, K.: Microsoft Office Project - Hotová !ešení 1. vyd., Brno: Computer

Press 2007

I. Gros: Kvantitativní metody v manažerském rozhodování, Grada, Praha 2003

J. Jablonský: Opera#ní výzkum - kvantitativní modely pro ekonomické rozhodování,

Profesional Publishing, Praha 2002

J. Jablonský: Programy pro matematické modelování, Management Press, Praha 2007

K. Desai, Y. Chang: WinQSB Version 2.0., John Wiley & Sons, New Jersey 2003

M. D. Rosenau: 'ízení projekt$, Praha: Computer Press 2007


SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAV!

P!EDM"TY - AKREDITA#NÍ SESTAVA

2011/12

01.09.2011

'' / "#

MU/11177

Strategické !ízení

Strategical management

Statut:

Po"et kredit#:

Forma výuky:

Rozsah výuky:

Ukon"ení:

Garant:

Povinný

3

P!ednáška,Cvi#ení

2 HOD/TYD + 1 HOD/TYD

Zápo#et

Ing. Stanislav HÄUSER, CSc.

Cíle:

Pochopit principy strategického !ízení

Nau#it se aktivn" používat doporu#enou metodiku tvorby strategie

Obsah:

1 Úvod do strategického !ízení

2 Principy strategického myšlení

3 Základní strategický proces

4 Strategický rámec

4.1 Spirálový management

4.2 Základní strategický model

4.3 Hierarchie strategií

5 Sebepoznání - vize, poslání, cíle

6 Analýzy vnit!ního a vn"jšího prost!edí

6.1 Manažerský informa#ní systém (MIS)

6.2 Analýza vnit!ního prost!edí

6.3 Analýza vn"jšího prost!edí

7 Analytické metody a modely

8 Alternativní strategie

9 Strategické cíle a cílový controlling

10 Výb"r strategie

11 Management zm"n a podmínky úsp"chu

12 Záv"re#né opakování

Literatura:

Häuser, Stanislav: Strategické !ízení - studijní opora, SU Opava 2008

Kop#aj, Andrej: Spirálový management, Praha, Alfa Publishing 2007


SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAV!

P!EDM"TY - AKREDITA#NÍ SESTAVA

2011/12

01.09.2011

'( / "#

MU/11178

Statut:

Po"et kredit#:

Forma výuky:

Rozsah výuky:

Ukon"ení:

Garant:

Personální management

Personal management

Povinný

2

P!ednáška,Cvi#ení

1 HOD/TYD + 1 HOD/TYD

Zápo#et

PhDr. Ing. Aleš MATEICIUC, Ph.D.

Cíle:

Cílem p!edm"tu je vybavit poslucha#e základními odbornými znalostmi a

dovednostmi z oblasti personálního managementu. V rámci p!ednášek bude

p!edstavena koncepce !ízení lidských zdroj$ jakožto aplikovaná manažerská

disciplina, p!edstavující soudobé pokro#ilé pojetí personálního managementu, a

zárove& d$ležitá oblast manažerské #innosti, zam"!ená na personální optimalizaci

organizací a rozvoj jejich lidského potenciálu. Prezentovaná témata p!ednášek

jsou následn" procvi#ována formou seminá!e.

Obsah:

Vymezení pojmu lidské zdroje.

Pojetí personalistiky, personálního !ízení a !ízení lidských zdroj$.

Personální optimalizace organizace.

Budování jejího lidského potenciálu.

Struktura manažerského p!ístupu k lidským zdroj$m.

Personální strategie jako jedna z významných funkcionálních strategií

organizace.

Rutinní odborné personalistické #innosti provád"né odbornými personalisty.

Personální !ízení liniovými manažery.

Podmínky pro efektivní pracovní #innost lidí v organizacích.

Literatura:

B"lohlávek F., Koš(an P., Šule! O.: Management, Olomouc: Rubico 2001

Ka&áková Z., Bláha J., Babicová J: 'ízení lidských zdroj$, Ostrava: VŠB 2000

Koubek J.: 'ízení lidských zdroj$. Základy moderní personalistiky, Praha:

Management Press 1995


SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAV!

P!EDM"TY - AKREDITA#NÍ SESTAVA

2011/12

01.09.2011

') / "#

MU/11179

Vybrané stat# z obchodního, pracovního a živnostenského práva

Selected Section of Bussines, Laborated and Trade Law

Statut:

Po"et kredit#:

Forma výuky:

Rozsah výuky:

Ukon"ení:

Garant:

Povinný

2

P!ednáška,Cvi#ení

1 HOD/TYD + 1 HOD/TYD

Zápo#et

JUDr. Marta BALNEROVÁ UZLOVÁ

Cíle:

Ú#elem p!edm"tu je podat student$m informace o aktuálních problémech ob#anského,

obchodního a živnostenského práva s hlavním zam"!ením na získání uceleného

p!ehledu o t"chto právních disciplínách se zam"!ením jejich aplikací v praxi a

to v b"žném i pracovním život".

Obsah:

1. Význam práva ve spole#nosti, právní odv"tví, základní právní pojmy.

2. Ústavní po!ádek %eské republiky

3. Ob#anskoprávní vztahy a jejich ú#astníci

4. V"cná práva

5. D"dické právo

6. Pracovní pom"r

7. Obchodní právo - obchodní spole#nosti

8. Úpadkové právo

9. Vymahatelnost práva, exeku#ní !ízení

Literatura:

Holub, Bi#ovský: Ob#anský zákoník

Knapp: Ob#anské právo hmotné a procesní

Tká#: Pracovní právo

Varva!ovský: O právu, stát" a moci

Veverka, Boguszak, %apek: Základy teorie práva a právní filozofie

Zelenka J. a kolektiv: Insolven#ní zákon


SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAV!

P!EDM"TY - AKREDITA#NÍ SESTAVA

2011/12

01.09.2011

'% / "#

MU/11182

Základy ú"etnictví

Accounting Fundamentals

Statut:

Po"et kredit#:

Forma výuky:

Rozsah výuky:

Ukon"ení:

Garant:

Povinný

3

P!ednáška,Cvi#ení

2 HOD/TYD + 1 HOD/TYD

Zkouška

Ing. Hana MARUSZÁKOVÁ

Cíle:

Cílem je objasn"ní d$ležitosti ú#etnictví a jeho základních funkcí a metod.

Obsah:

Ú#etní dokumentace

Majetek podniku, Kapitál, Aktiva a pasiva

Inventarizace majetku a závazk$

Rozvaha

Ú#etní zápisy

Všeobecné ú#etní zásady

Ú#tová osnova

Základní ú#tování krátkodobého finan#ního majetku a krátkodobých bankovních

úv"r$

Základní ú#tování zásob

DPH a její ú#tování

Základní ú#tování dlouhodobého majetku

Ú#tování mezd

Základní ú#tování náklad$ a výnos$ a výsledku hospoda!ení

Literatura:

J. %uhlová, V. Munzar: P!ehled u#iva z ú#etnictví, Praha 2009

J. Morkosová: Ú#etnictví 2009, CP BOOKS 2009

P. Stohl: Sbírka p!íklad$ ú#etnictví 2009


SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAV!

P!EDM"TY - AKREDITA#NÍ SESTAVA

2011/12

01.09.2011

'" / "#

MU/11183

Statut:

Po"et kredit#:

Forma výuky:

Rozsah výuky:

Ukon"ení:

Garant:

Manažerské ú"etnictví

Managerial Accounting

Povinný

3

Cvi#ení

2 HOD/TYD

Zápo#et

Ing. Jan HROMADA

Cíle:

Vysv"tlit obsah a vypovídací schopnost ú#etních informací pro !ízení. P!edstavit

MÚ jako proces identifikace, m"!ení, získávání dat, jejich analýzy, interpretace

a prezentace údaj$ používaných managementem p!i plánování, oce&ování, kontrole

uvnit! podniku a rovn"ž jak zajistit vhodné používání údaj$ s ohledem na

zodpov"dnost za zdroje. P!edstavit MÚ jako nedílnou sou#ást informa#ní podpory

managementu p!i !ízení. Prezentovat p!íklady z praxe.

Obsah:

1. Finan#ní, nákladové a manažerské ú#etnictví, Controlling.

- vymezit podnik a podnikatelskou #innost

- vymezit ú#etnictví pro !ídící pracovníky a odlišit je od cíl$ ú#etnictví pro

externí uživatele a da&ovou legislativu

- charakterizovat vztah controllingu a manažerského ú#etnictví

2. Pr$!ez vnitropodnikové struktury.

- vymezit vnitropodnikovou strukturu #innosti podniku a jejich #len"ní

- charakterizovat !ízení po linii výkon$ ? kalkula#n" výkonové ú#etnictví

- charakterizovat !ízení po linii odpov"dnosti ? odpov"dnostní ú#etnictví

- nastínit principy jednookruhové a dvou-okruhové soustavy ú#etních informací

podniku

3. Nákladové ú#etnictví, !ízení náklad$.

- vysv"tlit pojetí náklad$ v nákladovém ú#etnictví a odlišnost proti finan#nímu

ú#etnictví

- charakterizovat kritéria #len"ní náklad$

- vymezit podstatu variabilních a fixních náklad$ a jejich využití pro !ízení

výkonnosti podniku

4. Plán a rozpo#et.

- vymezit obsah a funkce plánu a rozpo#tu

- vysv"tlit proces a etapy sestavování rozpo#tu, #len"ní plán$

- sestavení rozpo#tové výsledovky

- vysv"tlit základní zp$soby kontroly dodržení rozpo#tu

5. Kalkulace náklad$.

- definovat pojem kalkulace

- vysv"tlit základní metody kalkulace

- vyjád!it strukturu náklad$ v kalkulaci, rozlišit kalkula#ní vzorce

- vysv"tlit vztah rozpo#tu a kalkulace náklad$

6. Alokace náklad$.

- charakterizovat p!ímé a nep!ímé náklady ve vztahu ke kalkula#ní jednici

- vymezit metody p!i!azování náklad$

- charakterizovat p!í#inný vztah mezi kalkulovanými náklady a výkony

- vysv"tlit d$vody alokace nep!ímých náklad$

- charakterizovat etapy alokace


SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAV!

P!EDM"TY - AKREDITA#NÍ SESTAVA

2011/12

01.09.2011

'& / "#

7. Kritéria !ízení efektivnosti.

- vymezit kritéria hodnotového !ízení podnikatelského procesu

- charakterizovat ukazatele používané pro m"!ení ekonomické efektivnosti

- použití ukazatel$ EBIT, EVA

- Altmanovo Z-Skóre pro identifikaci rizik

- p!íklad: Koncept EVA, jako klí#ový finan#ní ukazatel skupiny MODEL

8. Souvislosti !ízení náklad$, výnos$ a zisku.

- vymezit podstatu variabilních a fixních náklad$ v manažerském ú#etnictví

- charakterizovat indikátory profitability v kalkulacích výkon$ ? index zisku,

marže, krycí p!ísp"vek

- použití ukazatele bodu zvratu

- ukázat využití kalkulace plných a variabilních náklad$ v hodnotovém !ízení

9. Kalkula#ní systém a jeho využití v !ízení.

- vymezit význam a využití kalkulace jako základního nástroje !ízení po linii

výkon$

- charakterizovat plánovou a výslednou kalkulaci

- analýza odchylek

10. Vnitropodnikové ceny.

- vymezit typy vnitropodnikových cen

- vysv"tlit princip vnitropodnikového ocen"ní nedokon#ené a hotové výroby

- vysv"tlit princip ?tržního odstupu?

11. Manažerský strategický systém Balance Scorecard (BSC).

- pochopit smysl strategie jako nástroje pro zlepšení !ízení firmy (strategicky

orientované MÚ)

- SWOT analýza

- vymezit #ty!i perspektivy ? finan#ní, zákaznická, interní podnikové procesy,

u#ení se a r$st

- P!íklad: Implementace BSC v podmínkách skupiny MODEL jako Model Strategie

Cockpit (MSC)

Literatura:

FIBÍROVÁ, J., ŠOLJAKOVÁ, L., WAGNER, J.: Nákladové a manažerské ú#etnictví,

Praha: ASPI, a.s. 2007

KAPLAN, R. S., NORTON, D. P.: Balance Scorecard, Praha: Management Press, s.r.o.

2007

KRÁL, B. A KOL.: Manažerské ú#etnictví - 2. rozší!ené vydání, Praha: Management

Press 2006


SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAV!

P!EDM"TY - AKREDITA#NÍ SESTAVA

2011/12

01.09.2011

(# / "#

MU/14401

Matematické metody v ekonomice a !ízení III

Mathematical Methods in Economics and Management III

Statut:

Po"et kredit#:

Forma výuky:

Rozsah výuky:

Ukon"ení:

Garant:

Povinný

6

P!ednáška,Cvi#ení

3 HOD/TYD + 2 HOD/TYD

Zkouška

RNDr. Old!ich STOLÍN, Ph.D.

Cíle:

Cílem výuky v tomto p!edm"tu je seznámit studenty se základními matematickými

algoritmy, které našly využití v praxi, zejména ekonomické. Probíraná látka je

procvi#ována na jednodušších p!íkladech. Cílem této p!ípravy je hlubší

pochopení probíraných metod, které umožní student$m efektivn" využít možnosti

výpo#etní techniky, jejíž nasazení je u analogických úloh o v"tším rozsahu

nezbytné.

Obsah:

1. Matematické modely popisující #ekání na služby. Teorie front. Modelový

p!íklad ? léka!ská pohotovostní služba.

2. Vstup a jeho charakteristiky, obslužní systém a jeho statistická analýza.

Režim fronty, režim obsluhy, Kendallova klasifikace systém$ hromadné obsluhy, 3

prvková a 6 prvková.

3. Role exponenciálního rozd"lení a jeho vlastnosti, vztah k Poissonov"

rozd"lení. Proces r$stu a zániku. Erlangovo rozd"lení. Logistické veli#iny

teorie front.

4. Intenzita provozu, st!ední po#et zákazník$ v obslužném systému, délka fronty

a doba #ekání v systému M/M/1 a obecn" M/M/s.

5. 'ízení a optimalizace systém$ hromadné obsluhy pomocí programu WIN-QSB.

6. Aplikace.

7. Teorie sklad$ a zásob, základní pojmy. Modely Wilson I, II, III.

Deterministické modely, stochastické modely, modely Q, P, modely P s pojistnou

zásobou.

8. Obnova za!ízení. Základní pojmy, modely obnovy stárnoucích za!ízení, modely

obnovy selhávajících prvk$. Optimalizace.

9. Teorie spolehlivosti. Základní pojmy, modely spolehlivosti sériových

za!ízení, modely spolehlivosti paralelních za!ízení, modely spolehlivosti

sériovo-paralelních za!ízení.

Literatura:

F. S. Hilier, G. J. Lieberman: Introduction to stochastic models in operations

reseach, McGraw Hill 1990

I. Gros: Kvantitativní metody v manažerském rozhodování, Grada, Praha 2003

J. Dudorkin: Opera#ní výzkum, %VUT, Praha 1991

J. Kožíšek: Opera#ní a systémová analýza II, %VUT, Praha 1991

J. Ramík a kol.: Opera#ní analýza, OPF SU, Karviná 2004

Kluvánek, Brandalík: Opera#ná analýza I - teorie hromadné obsluhy, Alfa,

Bratislava 1981

R. Hušek, M. Ma&as: Matematické modely v ekonomii, Praha: SNTL 1989

Š. Peško, J. Smieško: Stochastické modely opera#nej analýzy, Žilinská

univerzita, Žilina 1999


SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAV!

P!EDM"TY - AKREDITA#NÍ SESTAVA

2011/12

01.09.2011

(! / "#

MU/01119

Fuzzy množiny a Fuzzy systémy

Fuzzy Sets and Fuzzy Systems

Statut:

Po"et kredit#:

Forma výuky:

Rozsah výuky:

Ukon"ení:

Garant:

Povinn" volitelný

3

P!ednáška,Cvi#ení

1 HOD/TYD + 1 HOD/TYD

Zápo#et

Ing. Jan MELECKÝ, Ph.D.

Cíle:

Cílem p!edm"tu je zvládnutí základ$ teorie fuzzy množin a jejich aplikaci se

zam"!ení na využití v rozhodování v r$zných oblastech lidské #innosti.

Obsahem seminá!$ je !ešení p!íklad$ k jednotlivým témat$m látky probírané na

p!ednáškách s využitím Excelu.

Obsah:

Fuzzy množiny (FM) a systémy - základní definice, p!íklady FM, operace s FM,

T-normy a t-konormy, agrega#ní operátory, rozší!ené operace s FM.

Fuzzy #ísla: Konvexní fuzzy množina, fuzzy interval, fuzzy #íslo (F%),

trojúhelníkové F%, lichob"žníkové F%, L-R fuzzy #ísla.

Princip rozší!ení, rozší!ené binární operace s F%, L-R F%, t-normami a t-

konormami.

Pravd"podobnost, možnost a fuzzy míry, pravd"podobnost a možnost fuzzy jevu.

Fuzzy množiny typu 2 a výše.

Fuzzy relace

Fuzzy systémy

Lingvistická prom"nná

Fuzzy logika - rozší!ení klasické logiky

Lingvistické pravdivostní hodnoty

P!ibližné usuzování s fuzzy pravidly

Fuzzy množiny a expertní systémy

Fuzzy regulace

Mamdaniho a Sugenovy fuzzy regulátory

P!íklady aplikace fuzzy regulátor$

Pr$myslové aplikace fuzzy množin

Literatura:

H.-J. Zimmermann: Fuzzy set theory, Kluwer Acad. Publ., Boston-Dordrecht-London

1996

V. Novák: Fuzzy množiny a jejich aplikace, 2. vyd., SNTL, Praha 1990

V. Novák: Základy fuzzy modelování, 1. vyd., BEN-technická literatura, Praha

2000


SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAV!

P!EDM"TY - AKREDITA#NÍ SESTAVA

2011/12

01.09.2011

($ / "#

MU/01120

Teorie náhodných proces$

Theory of Stochastic Processes

Statut:

Po"et kredit#:

Forma výuky:

Rozsah výuky:

Ukon"ení:

Garant:

Povinn" volitelný

3

P!ednáška,Cvi#ení

1 HOD/TYD + 1 HOD/TYD

Zápo#et

Doc. RNDr. Kristína SMÍTALOVÁ, CSc.

Cíle:

Jelikož tento p!edm"t si je teoreticky možno zapsat již v prvním semestru

studia, výklad je tomu p!izp$soben. Od informace o teorii pravd"podobnosti se

p!ejde k dynamice, motivované praxí.

Obsah:

- pojem pravd"podobnosti, náhodná prom"nná a její distribu#ní funkce

- diskrétní a spojité náhodné prom"nné

- st!ední hodnota a rozptyl

- binomické, Poissonovo, exponenciální a normální rozd"lení

- náhodný proces, p!íklad tvorby zásob

- diskrétní markovovský !et"zec s kone#nou množinou stav$

- Chapmanovy-Kolmogorovovy rovnice

- klasifikace stav$ Markovova !et"zce

- doba prvního p!echodu

- stacionární rozd"lení Markovova !et"zce

- markovovské !et"zce se spojitým #asem

- informace o teorii front

Literatura:

F. S. Hilier, G. J. Lieberman: Introduction to stochastic models in operations

reseach, McGraw Hill 1990

Š. Peško, J. Smieško: Stochastické modely opera#nej analýzy, Žilinská

univerzita, Žilina 1999

Z. Rie#anová a kol.: Numerické metody a matematická štatistika, Alfa, Bratislava

1987


SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAV!

P!EDM"TY - AKREDITA#NÍ SESTAVA

2011/12

01.09.2011

(* / "#

MU/02024

Oby"ejné diferenciální rovnice

Ordinary Differential Equations

Statut:

Po"et kredit#:

Forma výuky:

Rozsah výuky:

Ukon"ení:

Garant:

Povinn" volitelný

6

P!ednáška,Cvi#ení

2 HOD/TYD + 2 HOD/TYD

Zkouška

Doc. RNDr. Jana KOPFOVÁ, Ph.D.

Cíle:

Základy teorie oby#ejných diferenciálních rovnic.

Obsah:

1. Úvod a základní pojmy

Úvod, jednoduché p!íklady, metoda separace prom"nných, homogenní rovnice.

2. Systémy lineárních diferenciálních rovnic 1. !ádu

Existence a jednozna#nost !ešení, vlastnosti !ešení, systémy s konstantními

koeficienty, metoda variace konstant, lineární diferenciální rovnice n-tého

!ádu.

3. Systémy diferenciálních rovnic

Existence !ešení, Picardova posloupnost, Peanova existe#ní v"ta, Gronwallovo

lemma, jednozna#nost !ešení po#áte#ní úlohy, globální jednozna#nost !ešení.

4. Závislost !ešení na po#áte#ních podmínkách a parametrech

5. Stabilita

Pojem stability !ešení (Ljapunovova, stejnom"rná, asymptotická, exponenciální),

stabilita lineárních diferenciálních systém$, stabilita perturbovaných systém$.

6. Autonomní systémy

Trajektorie, fázový prostor, singulární bod, cyklus, kritické body lineárního a

nelineárního systému.

7. Okrajové úlohy

Formulace okrajových úloh, homogenní a nehomogenní okrajová úloha, Greenova

funkce, Sturm-Liouvill$v vlastní problém.

Literatura:

J. Kalas, M. Ráb: Oby#ejné diferenciální rovnice, Brno 2001

J. Kurzweil: Oby#ejné diferenciální rovnice, SNTL, Praha 1978

M. Greguš, M. Švec, V. Šeda: Oby#ajné diferenciálne rovnice, Alfa-SNTL,

Bratislava-Praha 1985

P. Hartman: Ordinary differential Equations, Baltimore 1973


SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAV!

P!EDM"TY - AKREDITA#NÍ SESTAVA

2011/12

01.09.2011

(' / "#

MU/02027

Parciální diferenciální rovnice I

Partial Differential Equations I

Statut:

Po"et kredit#:

Forma výuky:

Rozsah výuky:

Ukon"ení:

Garant:

Povinn" volitelný

6

P!ednáška,Cvi#ení

2 HOD/TYD + 2 HOD/TYD

Zkouška

Doc. RNDr. Jana KOPFOVÁ, Ph.D.

Cíle:

PDR sú v istom zmysle vyvrcholením matematickej analýzy, uplat&ujú sa tu

výsledky z integrálneho a diferenciálneho po#tu, algebry, geometrie, komplexnej

analýzy.

Prednáška je preh*adom klasických výsledkov a metód z PDR, budeme sa zaobera(

rovnicami prvého a druhého rádu.

Obsah:

1.Basic notations and definitions. Some known equations. Well posed problems.

Generalized solutions. Short history of PDEs

2.PDE's of first order. Cauchy problem. Characteristic ordinary differential

equations. Homogenized linear equations of first order . Quasilinear equations.

Nonlinear equations of first order. Plane elements. Monge cone

3.Cauchy initial problem. Cauchy-Kowalewska theorem. Generalized Cauchy problem.

Characteristics

4.Classification of equations of second order. Linear PDE's with constant

coefficients. Linear PDE's of second order: reduction to the canonical form

5.Parabolic equations. Derivation of the physical model. Correctly stated

boundary value problems. Cauchy problem: fundamental solution; existence and

uniqueness theorem. Maximum principle

Fourier method. Boundary value problems for parabolic equations. Hyperbolic

equations. The Laplace equation on a circle

6.Hyperbolic equations. Method of characteristics. D'Alembert formula.

Hyperbolic equations on a halfline and on a finite interval. Three-dimensional

wave equation. Riemann method for the Cauchy problem. Riemann formula

7.Elliptic equations. Laplace equation. Poisson equation. Physical motivation.

Harmonic functions. Symmetric solutions. Maximum principle. Uniqueness of

solutions

Literatura:

Jan Franc$: Parciální diferenciální rovnice, Brno 1998

L. C. Evans: Partial diferential equations 1998

M. Renardy, R. C. Rogers: An introduction to partial differential equations, New

York 1993

V. I. Averbuch: Partial differential equations, MÚ SU, Opava


SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAV!

P!EDM"TY - AKREDITA#NÍ SESTAVA

2011/12

01.09.2011

(( / "#

MU/03050

Dynamické systémy I

Dynamical Systems I

Statut:

Po"et kredit#:

Forma výuky:

Rozsah výuky:

Ukon"ení:

Garant:

Povinn" volitelný

6

P!ednáška,Cvi#ení

2 HOD/TYD + 2 HOD/TYD

Zápo#et

RNDr. Marek LAMPART, Ph.D.

Cíle:

Cílem p!edm"tu je sezmámit studenta se základními pojmy diskrétních dynamických

systém$, jak na prostorech jednodimenzionálních, tak na obecných kompaktních

metrických prostorech. Uvedeme základní p!íklady na intervalu a kružnici

(rotace), zobrazení posun a kvadratický systém. Dále položíme základy limitních

množin, rekurenci, topologickým promícháváním, topologické entropii a symbolické

dynamice.

Obsah:

1. Základní definice - orbita (plná, dop!edná a zp"tná). Bod

periodický, pevný, koncem periodický, koncem pevný. Fázový portrét.

Brouwerova v"ta o pevném

bod". (Banachova v"ta o pevném bod".) Šarkovského v"ta a uspo!ádání.

2. Hyperbolicita - bod kritický, hyperbolický, p!itahující, odpudivý.

3. Kvadratický systém - logistická funkce. Zobrazení "Tent". Zobrazení

iracionální rotace".

4. Symbolická dynamika - prostor "shift space". Zobrazení

"shift map" a jeho základní vlastnosti. "Shift" kone#néko typu.

5. Topologická dynamika I. - minimální množina, omega limitní

množina, nebloudivá množina, centrum, konjugace.

6. Topologická dynamika II. - transitivní a totáln" transitivní zobrazení.

Mixující a

slab" mixující zobrazení. Souvis mezi transitivitou a mixingem. Vztah mezi

transitivitou a existencí

bodu s hustou orbitou.

7. Topologická dynamika III. - bod rekurentní, uniformn"

rekurentní. Souvis rekurence a minimality.

8. Topologická dynamika IV. - topologická entropie.

Literatura:

H.Furstenberg: Recurrence in Ergodic Theory and Combinational Number Theory,

Princeton University Press, Princeton, New Jersy 1981

J. Smítal: On functions and functional equations, Adam Hilger, Ltd., Bristol

1988

L. S. Block, W. A. Coppel: Dynamics in one dimension, Lecture Notes in

Mathematics, 1513. Springer-Verlag, Berlin 1992

P. Walters: An introduction to ergodic theory, Graduate Texts in Mathematics,

79. Springer-Verlag, New York-Berlin 1982

R. L. Devaney: An introduction to chaotic dynamical systems, Second edition 1989


SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAV!

P!EDM"TY - AKREDITA#NÍ SESTAVA

2011/12

01.09.2011

() / "#

MU/03051

Dynamické systémy II

Dynamical Systems II

Statut:

Po"et kredit#:

Forma výuky:

Rozsah výuky:

Ukon"ení:

Garant:

Povinn" volitelný

6

P!ednáška,Cvi#ení

2 HOD/TYD + 2 HOD/TYD

Zkouška

RNDr. Marek LAMPART, Ph.D.

Cíle:

Cílem p!edm"tu je sezmámit studenta se základními pojmy spojitých dynamických

systém$ na varietách. Uvedeme základní p!íklady a budeme se zabývat bifurkacemi.

Obsah:

1. Tok - tok, trajektorie, stacionární body.

2. Invariantní množiny - alpha (omega) - limitní bod trajektorie, alpha (omega)

- limitní množina toku. Uzav!ená orbita. V"ta Poincaré - Bendixson.

3. Bifurkace I. - bifurka#ní hodnota, diagram.

4. P!íklady bifurkací - "pitchfork", transkritická, sedlo -- uzel, Poincaré -

Andronov - Hopf.

5. Bifurkace II. - Kvalitativní ekvivalence lineárních systém$. Hyperbolické

systémy. Bifurkace lineárních systém$.

6. Bifurkace III. - V"ty Hartman - Grobman a Poincaré - Andronov - Hopf.

P!íklady nehyperbolických pevných bod$. Superkritická bifurkace.

7. Centrální varieta - centrální varieta a aplikace.

8. P!íklady globálních bifurkací - homoklinická bifurkace, zdvojení periody.

Literatura:

D. K. Arrowsmith, C. M. Place: An introduction to Dynamical Systems, Cambridge

University Press 1990


SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAV!

P!EDM"TY - AKREDITA#NÍ SESTAVA

2011/12

01.09.2011

(% / "#

MU/11161

Aplikace diferenciálních rovnic

Applications of Differential Equations

Statut:

Po"et kredit#:

Forma výuky:

Rozsah výuky:

Ukon"ení:

Garant:

Povinn" volitelný

2

Cvi#ení

2 HOD/TYD

Zápo#et

RNDr. Karel HASÍK, Ph.D.

Cíle:

Jednoduché oby#ejné diferenciální rovnice v roli model$ deterministických

stacionárních proces$.

Obsah:

- lineární autonomní diferenciální rovnice 1.!ádu - modely míchání,

radioaktivního rozpadu, rozmnožování a vymírání

- logistická rovnice

- lineární diferenciální rovnice 2.!ádu - pohybové rovnice, kyvadlo

- autonomní systémy dvou rovnic - obecné kyvadlo, Volterr$v - Lotk$v systém,

model konkurence

- zobecn"ní p!edchozích témat pro systémy obecné dimenze - replikátorová rovnice

- Lorenz$v systém

Literatura:

C. H. Edwards, D. E. Penney: Elementary differential equations with

applications, Prentice Hall, Inc. 1985

R. Illner, C.S. Bohun, S. McCollum, T. van Roode: Mathematical modelling, AMS

Providence 2005


SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAV!

P!EDM"TY - AKREDITA#NÍ SESTAVA

2011/12

01.09.2011

(" / "#

MU/11180

Techniky manažerské komunikace I

Technics of Managements Communication I

Statut:

Po"et kredit#:

Forma výuky:

Rozsah výuky:

Ukon"ení:

Garant:

Povinn" volitelný

2

P!ednáška,Cvi#ení

1 HOD/TYD + 1 HOD/TYD

Zápo#et

Mgr. Eva DOBRUŠOVÁ

Cíle:

P!edm"t poskytuje student$m ucelený pohled na manažerské techniky, mezi které

pat!í metodika a prezentace #inností, asertivita, rétorika a komunikace.

Seznamuje studenty se správnými postupy prezentace, moderací, neverbální

komunikací a práci se skupinou. Dále se studenti nau#í strukturu správného

projevu, techniky správné argumentace a tipy pro práci s publikem.

Obsah:

1. Prezenta#ní techniky.

2. Postup a fáze prezentace, prezenta#ní technika a její praktické využití,

praktické procvi#ování prezentace.

3. Neverbalita v prezentaci.

4. Modera#ní postupy a techniky, zvládání negativních kritik a názor$ z publika.

5. Vymezení asertivity v rámci dalších komunika#ních technik.

6. Agresivita a manipulace. Jak je rozpoznat v komunikaci.

7. Základní složky asertivního chování - techniky a postupy, asertivní práva

8. Problémy kognitivních konstrukcí (automatické myšlenky, stereotypy),

testovaní osobních stereotyp$.

9. Obsah a význam pojmu ?rétorika?.

10. Obsah a struktura kvalitního projevu, praktická rétorická cvi#ení, zvládání

trémy a dalších potíží, kultivace hlasu a hlasová cvi#ení.

Literatura:

A. Špa#ková: Moderní rétorika, Praha 2006

B. Švandová, M. Jelínek: Argumentace a um"ní komunikovat, Brno 1999

E. HIERHODL: Rétorika a prezentace, Praha, Grada Publishing a.s. 2005

E. Hoflerová, P. Krohe: Komunika#ní dovednosti, Ostrava 2003

E. Jarošová, R. Komárková, D. Pauknerová, K. Pavlica: Trénink sociálních a

manažerských dovedností, Praha 2001

I. Horáková a kol.: Strategie firemní komunikace, Praha 2000

J. Bokr, J. Svatek: Základy logiky a argumentace, Pelh!imov 2000

J. Civil: Asertivita, Frýdek-Místek 2006

J. Grác: Persuásia, Bratislava 1988

J. Mulholland: Handbook of persuasive tactics, London 1994

J. Plamínek: 'ešení konflikt$ a um"ní rozhodovat, Praha 1994

J. S. Townsend: Prezentace, Praha 2007

M. %akrt: Konflikty v !ízení a !ízení konflikt$, Praha 2000

P. Krohe: Cvi#ebnice manažerských technik, Olomouc 2006

P. Krohe: Lidský kapitál a vzd"lávací marketing v andragogických pohledech,

Praha 2004

P. L. Berger, T. Luckmann: Sociální konstrukce reality, Brno 1999

S. R. Covey: 7 návyk$ v$d#ích osobností, Praha 1997

T.WIEKE: Rétorika v praxi, Dob!ejovice, Rebo Productions 2005

V. KHELEROVÁ: Komunika#ní a obchodní dovednosti manažera., Praha, Grada

Publishing a.s. 2006


SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAV!

P!EDM"TY - AKREDITA#NÍ SESTAVA

2011/12

01.09.2011

(& / "#

MU/11181

Techniky manažerské komunikace II

Technics of Managements Communication II

Statut:

Po"et kredit#:

Forma výuky:

Rozsah výuky:

Ukon"ení:

Garant:

Povinn" volitelný

2

P!ednáška,Cvi#ení

1 HOD/TYD + 1 HOD/TYD

Zápo#et

Mgr. Eva DOBRUŠOVÁ

Cíle:

P!edm"t poskytuje student$m ucelený pohled na manažerské techniky, mezi které

pat!í vyjednávání, mediace a vyjednávání v krizových situacích. Seznamuje

studenty se správnými postupy práce se skupinou, technikami zvládání manipulace,

základními asertivními právy a postupy. Dále je p!edm"t zam"!en na typologii

mezilidských konflikt$ a vybavuje studenty praktickými dovednostmi pro !ešení

problém$. Studenti se seznámí s patologickými typy vyjednava#$ a technikami, jak

zvládat problémové vyjednávaní.

Obsah:

1. Základní kroky p!i vyjednávání, kooperace a kompetitivita p!i vyjednávání,

stanovování cíl$ p!i vyjednávání, p!echod od pozic k zájm$m.

2. Neverbalita p!i vyjednávání, nácvik typických vyjednávacích situací.

3. Kreativita p!i vyjednávání, techniky pro !ešení problém$, patologické typy

vyjednava#$.

4. Hermannova osobnostní typologie.

5. Konflikt a typy konflikt$, psychologické základy pro !ešení konflikt$,

komunika#ní techniky a postupy.

6. Techniky !ešení konflikt$ nízké intenzity, vyjednávání.

7. Techniky !ešení konflikt$ st!ední a vyšší intenzity, mediace.

8. Facilitace, kou#ování.

9. Fáze a postupy mediace.

10. Media#ní a vyjednávací kauzy, nácvik vyjednávání a mediace.

Literatura:

A. Špa#ková: Moderní rétorika, Praha 2006

B. Švandová, M. Jelínek: Argumentace a um"ní komunikovat, Brno 1999

E. HIERHODL: Rétorika a prezentace, Praha, Grada Publishing a.s. 2005

E. Hoflerová, P. Krohe: Komunika#ní dovednosti, Ostrava 2003

E. Jarošová, R. Komárková, D. Pauknerová, K. Pavlica: Trénink sociálních a

manažerských dovedností, Praha 2001

I. Horáková a kol.: Strategie firemní komunikace, Praha 2000

J. Bokr, J. Svatek: Základy logiky a argumentace, Pelh!imov 2000

J. Civil: Asertivita, Frýdek-Místek 2006

J. Grác: Persuásia, Bratislava 1988

J. Mulholland: Handbook of persuasive tactics, London 1994

J. Plamínek: 'ešení konflikt$ a um"ní rozhodovat, Praha 1994

J. S. Townsend: Prezentace, Praha 2007

M. %akrt: Konflikty v !ízení a !ízení konflikt$, Praha 2000

P. Krohe: Cvi#ebnice manažerských technik, Olomouc 2006

P. Krohe: Lidský kapitál a vzd"lávací marketing v andragogických pohledech,

Praha 2004

P. L. Berger, T. Luckmann: Sociální konstrukce reality, Brno 1999

S. R. Covey: 7 návyk$ v$d#ích osobností, Praha 1997

T. WIEKE: Rétorika v praxi, Dob!ejovice, Rebo Production 2005

V KHELEROVÁ: Komunika#ní a obchodní dovednosti manažera., Praha, Grada

Publishing a.s. 2006


SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAV!

P!EDM"TY - AKREDITA#NÍ SESTAVA

2011/12

01.09.2011

)# / "#


SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAV!

P!EDM"TY - AKREDITA#NÍ SESTAVA

2011/12

01.09.2011

)! / "#

MU/13179

Logistika I

Logistics Management I

Statut:

Po"et kredit#:

Forma výuky:

Rozsah výuky:

Ukon"ení:

Garant:

Cíle:

Povinn" volitelný

2

P!ednáška,Cvi#ení

1 HOD/TYD + 1 HOD/TYD

Zápo#et

Ing. Petr SE)A, Ph.D.

P!edm"t objas&uje student$m bakalá!ského studia základní pojmy z oboru

logistického inženýrství, uvádí jeho základní metody a charakterizuje význam a

rozsah tohoto oboru. Formou p!ípadových studií se uvád"jí možnosti aplikací

metod logistického inženýrství ve vybraných oblastech !ízení. P!edm"t

nep!edpokládá žádné specifické p!edb"žné znalosti z oboru logistiky.

Obsah:

1. Podstata a význam logistiky.

2. Ekonomické a systémové aspekty logistiky.

3. Vznik a vývoj logistiky v %R a zahrani#í.

4. Systémové pojetí logistiky, logistické procesy, logistické !et"zce a

logistické sít", typologie logistických systém$.

5. Metody !ízení a plánování v logistice.

6. Metody racionalizace a automatizace v logistice.

7. Informa#ní technologie, logistické informa#ní systémy.

8. Základní p!ístupy k projektování a dlouhodobému plánování v logistice.

9. Sociální, právní, ekologické, politické a mezinárodní aspekty logistiky.

Literatura:

D. M. Lambert, J. R. Stock, L. M. Ellram: Logistika, Computer Press, Praha 2000

P. Macurová, N. Klabusayová: Logistický management, Ostrava 1999

Pernica P.: Logistický management, Praha 1998


SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAV!

P!EDM"TY - AKREDITA#NÍ SESTAVA

2011/12

01.09.2011

)$ / "#

MU/13180

Logistika II

Logistics Management II

Statut:

Po"et kredit#:

Forma výuky:

Rozsah výuky:

Ukon"ení:

Garant:

Povinn" volitelný

2

P!ednáška,Cvi#ení

1 HOD/TYD + 1 HOD/TYD

Zápo#et

Ing. Petr SE)A, Ph.D.

Cíle:

P!edm"t objas&uje student$m bakalá!ského studia základní logistické procesy a

logistické systémy, d$raz je p!itom kladen na mikrologistiku. Obsahem cvi#ení

jsou zejména postupy, metody a techniky v zásobovací, výrobní a distribu#ní

logistice. Jsou objas&ovány základní postupy p!i organizování tok$ a výpo#tech

základních logistických veli#in. P!edm"t p!edpokládá znalosti z oboru logistiky

v rozsahu p!edm"tu Logistika 1.

Obsah:

1. Logistický management.

2. Teorie zásob.

3. 'ízení zásob.

4. Pr$myslová a výrobní logistika.

5. Nákupní logistika.

6. Distribu#ní logistika.

7. Dopravní logistika.

8. Úloha logistických služeb a logistických organizací.

Literatura:

D. M. Lambert, J. R. Stock, L. M. Ellram: Logistika, Computer Press, Praha 2000

I. Drahotský, B. 'ezní#ek: Logistika - procesy a jejich !ízení, Computer press,

Praha 2003

I. Gros: Logistika, VŠCHT, Praha 1996

P. Macurová, N. Klabusayová: Logistický management, Ostrava 1999

P. Pernica: Logistický management, Radix, Praha 1998

P. Pernica: Logistika (Supply Chain Management) pro 21. století, Radix, Praha

2004

P. Schulte: Logistika, Victoria Publishing, Praha 1994

V. Sixta, V. Ma#át: Logistika- teorie a praxe, CP Books, Praha 2005


SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAV!

P!EDM"TY - AKREDITA#NÍ SESTAVA

2011/12

01.09.2011

)* / "#

MU/14413

Finan"ní a pojiš%ovací matematika I

Financial and Insurance Mathematics I

Statut:

Po"et kredit#:

Forma výuky:

Rozsah výuky:

Ukon"ení:

Garant:

Povinn" volitelný

2

P!ednáška,Cvi#ení

1 HOD/TYD + 1 HOD/TYD

Zápo#et

RNDr. Karel HASÍK, Ph.D.

Cíle:

Cílem p!edm"tu je seznámit poslucha#e se základními pojmy a technikami finan#ní

matematiky a pomocí jednoduchých p!íklad$ ukázat jejich praktické využití.

Obsah:

Úrok a úro#ení, výpo#et úroku. Jednoduché a složené úro#ení.

Druhy úrokových sazeb.

Spo!ení.

Problematika d$chod$.

Úv"r, kontokorent.

Akcie - výpo#et ceny, kurzy akcií, obligace ? výpo#et ceny.

Praktické úlohy.

Literatura:

F. %ámský: Finan#ní matematika, Masarykova univerzita, Brno 1997

J. Radová, P. Dvo!ák: Finan#ní matematika pro každého, Grada, Praha 2001

T. Cipra: Finan#ní matematika v praxi, HZ, Praha 1993

MU/14414

Finan"ní a pojiš%ovací matematika II

Financial and Insurance Mathematics II

Statut:

Po"et kredit#:

Forma výuky:

Rozsah výuky:

Ukon"ení:

Garant:

Povinn" volitelný

2

P!ednáška,Cvi#ení

1 HOD/TYD + 1 HOD/TYD

Zápo#et

RNDr. Karel HASÍK, Ph.D.

Cíle:

Cílem p!edm"tu je seznámit poslucha#e se základními pojmy a technikami finan#ní

matematiky a pomocí jednoduchých p!íklad$ ukázat jejich praktické využití.

Obsah:

Základní pojmy a pravidla z oblasti pojišt"ní.

Životní pojišt"ní.

D$chodové pojišt"ní.

Výpo#ty pojišt"ní.

Praktické p!íklady.

Literatura:

F. %ámský: Pojistná matematika v životním a neživotním pojišt"ní, Masarykova

univerzita, Brno 2005

T. Cipra: Finan#ní a pojistné vzorce, Grada Publishing, Praha 2006

T. Cipra: Praktický pr$vodce finan#ní a pojistnou matematikou, Ekopress, Praha

2005


SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAV!

P!EDM"TY - AKREDITA#NÍ SESTAVA

2011/12

01.09.2011

)' / "#

MU/12111

Bakalá!ská práce I

Bachelor Thesis I

Statut:

Po"et kredit#:

Forma výuky:

Rozsah výuky:

Ukon"ení:

Garant:

Povinný

2

Cvi#ení

2 HOD/TYD

Zápo#et

Ing. Jan MELECKÝ, Ph.D.

Cíle:

Seznámit studenty s postupem zpracování, hodnocení a obhajoby bakalá!ské práce.

Obsah:

1. Charakter bakalá!ské práce

2. Výb"r tématu

3. P!edm"t a cíl bakalá!ské práce

4. Plán zpracování bakalá!ské práce

5. Struktura bakalá!ské práce

6. Práce se zdroji informací

7. Zásady citací

8. Stylistická úprava

9. Formální náležitosti bakalá!ské práce

10.Hodnocení a obhajoba bakalá!ské práce

Literatura:

B. Altrichterová, M. Nastuneaková: Rétorika pro každého, Vydavatelství %VUT,

Praha 1997

J. Peterková: Tvorba diplomové práce, VŠE v Praze, Praha 2004

M. Synek, H. Sedlá#ková, I. Svobodová: Jak psát diplomové a jiné písemné práce,

VŠE v Praze, Praha 2000


SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAV!

P!EDM"TY - AKREDITA#NÍ SESTAVA

2011/12

01.09.2011

)( / "#

MU/12112

Bakalá!ská práce II

Bachelor Thesis II

Statut:

Po"et kredit#:

Forma výuky:

Rozsah výuky:

Ukon"ení:

Garant:

Povinný

2

Cvi#ení

2 HOD/TYD

Zápo#et

Ing. Jan MELECKÝ, Ph.D.

Cíle:

Vedoucí bakalá!ské prace formou konzultací usm"r&uje postup zpracování

bakalá!ské práce.

Obsah:

1. Konkretizace nápln" bakalá!ské práce, analýza problému, studijní podklady.

2. Sestavení základní koncepce bakalá!ské práce.

3. Zpracování teoretické #ásti.

4. Zpracování praktické #ásti.

5. Vypracování p!íloh.

6. Záv"re#né sestavení bakalá!ské práce.

Literatura:

J. Peterková: Tvorba diplomové práce, VŠE v Praze, Praha 2004

UI/N1001

Úvod do informatiky a výpo"etní techniky

Introduction to Computer Science and Computational Technology

Statut:

Po"et kredit#:

Forma výuky:

Rozsah výuky:

Ukon"ení:

Garant:

Povinný

4

P!ednáška

2 HOD/TYD

Zkouška

Doc. Ing. Petr SOSÍK, Dr.

Cíle:

Cílem p!edm"tu je seznámit studenty se základními pojmy v oblasti informa#ních a

komunika#ních technologií.

Obsah:

Literatura:

Autor doporu#ená lit.: Název doporu#ená lit., Místo vydání doporu#ená lit. 2007


SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAV!

P!EDM"TY - AKREDITA#NÍ SESTAVA

2011/12

01.09.2011

)) / "#

UI/N1002

Algoritmy a programování I

Algorithms and Programming I

Statut:

Po"et kredit#:

Forma výuky:

Rozsah výuky:

Ukon"ení:

Garant:

Cíle:

Povinný

4

P!ednáška,Cvi#ení

2 HOD/TYD + 2 HOD/TYD

Zápo#et

Doc. RNDr. František KOLIBA, CSc.

V tomto p!edm"tu si studenti osovjí základní pojmový aparát z oblasti

algoritmzace, programování a datových struktur. Studenti se nau#í algoritmicky

uvažovat, zvládnout záklaní algoritmy pro t!íd"ní a vyhledávání v datech. Nemalý

d$raz je kladen na praktickou implementaci probíraných algoritm$ a datových

struktur.

Obsah:

Literatura:


SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAV!

P!EDM"TY - AKREDITA#NÍ SESTAVA

2011/12

01.09.2011

)% / "#

UI/N1004

Teorie graf$ I

Graph Theory

Statut:

Po"et kredit#:

Forma výuky:

Rozsah výuky:

Ukon"ení:

Garant:

Povinný

6

P!ednáška,Cvi#ení

2 HOD/TYD + 2 HOD/TYD

Zkouška

RNDr. Lud"k CIENCIALA, Ph.D.

Cíle:

V daném p!edm"tu se studenti seznámí se základními pojmy, s d$kazovými

technikami a možnými aplikacemi teorie graf$.

Obsah:

1. Grafy a jednoduché grafy, stupe& vrcholu.

2. Podgrafy, reprezentace graf$ pomocí matic, cesty, cykly, dosažitelnost,

souvislost, souvislé, nesouvislé grafy, vzdálenost v grafu, excentricita

vrcholu, pr$m"r a polom"r grafu.

3. Stromy, t!ídy graf$.

4. Další t!ídy graf$ - kompletní grafy, bipartitní a multi-partitní grafy,

izomorfismus, automorfismus. Vrcholová a hranová souvislost, bloky.

5. Párování, pokrytí, hranové barvení graf$, párování a pokrytí v

bipartitních grafech, algoritmus hledající nesaturované alternující cesty.

6. Vrcholové barvení graf$, planární grafy.

7. Problém 4 barev, Neplanární grafy, Eulerovské grafy, Úlohy typu bludišt" -

Tarryho algoritmus, Trémaux$v algoritmus.

8. Hamiltonovské grafy, orientované grafy.

9. Orientované grafy, turnaje, sít", toky a !ezy.

10. Algoritmus nalezení minimální kostry grafu, Prim$v algoritmus, Kruskal$v,

Obecné schéma prohledávání grafu - zna#kování vrchol$.

11. Prohledávání graf$ do ší!ky, do hloubky, Backtracking.

Literatura:

Behzad, M., Chartrand, G.: Graphs and Digraphs, Weber, Schmidt 1979

Bollobas, B.: Modern Graph Theory, New York, Springer 1998

Bondy, J. A.: Graph Theory with Applications, The Macmillan Press 1976

Bosák, J. : Grafy a ich aplikácie, Bratislava, Alfa 1980

Demel, J.: Grafy, Praha, SNTL 1988

Diestel, R. : Graph Theory, New York, Springer 1997

Fron#ek, D.: Úvod do teorie graf$, Opava, FPF SU 2000

Kolá!, J.: Grafy - cvi#ení, Praha, %VUT 1984

Kolá!, J.: Grafy, Praha, %VUT 1984


SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAV!

P!EDM"TY - AKREDITA#NÍ SESTAVA

2011/12

01.09.2011

)" / "#

UI/N1003

Algoritmy a programování II

Algorithms and Programming II

Statut:

Po"et kredit#:

Forma výuky:

Rozsah výuky:

Ukon"ení:

Garant:

Povinn" volitelný

6

P!ednáška,Cvi#ení

2 HOD/TYD + 2 HOD/TYD

Zkouška

Doc. RNDr. František KOLIBA, CSc.

Cíle:

Pokro#ilé programovací techniky, dynamické struktury, základy objektového

programování.

P!edpokladem k zapsání tohoto p!edm"tu je úsp"šné absolvování p!edm"tu Algoritmy

a programování I.

Obsah:

Literatura:

UI/N1006

Teorie jazyk$ a automat$ II

Theory of Languages and Automata II

Statut:

Po"et kredit#:

Forma výuky:

Rozsah výuky:

Ukon"ení:

Garant:

Povinn" volitelný

6

P!ednáška,Cvi#ení

2 HOD/TYD + 2 HOD/TYD

Zkouška

Doc. RNDr. Alice KELEMENOVÁ, CSc.

Cíle:

P!echázíme ke složit"jším teoretickým model$m struktur a postup$, tedy

zásobníkovým automat$m, Turingovým stroj$m a složit"jším formám gramatik. Ke

konci kurzu se studenti seznámí také s paralelními systémy v#etn" jejich

praktického použití.

Obsahová nápl& cvi#ení vychází a #asov" sleduje obsahovou nápl& p!ednášky.

Obsah:

Kritéria bezkontextovosti.

Zásobníkové automaty, varianty, typy akceptování.

Uzáv"rové vlastnosti bezkontextových jazyk$.

Gramatiky typu 0, Turingovy stroje.

Gramatiky typu 1, Lineárn" ohrani#ené automaty.

Módy odvození, paralelismus.

L-systémy, maticové gramatiky, gramatické systémy, kolonie.

Literatura:


SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAV!

P!EDM"TY - AKREDITA#NÍ SESTAVA

2011/12

01.09.2011

)& / "#

UI/N1007

Úvod do logiky

Introduction to Logic

Statut:

Po"et kredit#:

Forma výuky:

Rozsah výuky:

Ukon"ení:

Garant:

Povinn" volitelný

6

P!ednáška,Cvi#ení

2 HOD/TYD + 2 HOD/TYD

Zkouška

RNDr. Lud"k CIENCIALA, Ph.D.

Cíle:

Obsahem p!edm"tu je výroková logika a predikátová logika prvího !ádu.

Obsah:

- Úvod do logiky, symbolický jazyk, speciální a logické symboly.

- Výroková logika. Jazyk výrokové logiky (abeceda a gramatika). Definice spojek

výrokové logiky p!evod z p!irozeného jazyka do symbolického jazyka výrokové

logiky. Sémantika výrokové logiky: pravdivostní ohodnocení, tautologie,

kontradikce, splnitelnost; výrokov" logické vyplývání; sémantické metody

výrokové logiky, rozhodnutelnost problému logické pravdivosti. Úplný systém

spojek výrokové logiky: v"ta o reprezentaci; normální formy formulí výrokové

logiky; v"ty o funk#ní úplnosti; logické d$sledky množiny formulí.

- Predikátová logika prvního !ádu. Správné úsudky, které nelze analyzovat na

základ" výrokové logiky. Jazyk predikátové logiky 1. !ádu. Volné a vázané

prom"nné, substituovatelnost term$ za prom"nné. Sémantika predikátové logiky 1.

!ádu. P!evod z p!irozeného jazyka do symbolického jazyka predikátové logiky.

Splnitelnost formulí, logická pravdivost, kontradikce. Logické vyplývání.

Tautologie predikátové logiky 1. !ádu. Tradi#ní Aristotelova logika.

Literatura:

Gahér, F.: Logické hádanky a paradoxy, Bratislava, IRIS 1997

Gahér, F.: Logika pro každého, Bratislava, IRIS 1998

Jirk$, P., Vejnarová, V.: Neformální výklad základ$ formální logiky, VŠE Praha

2000

Lukasová, A.:: Logické základy um"lé inteligence I, Ostrava 1999

Manna, Z.: Matematická teorie program$, Praha, SNTL 1981

Sochor, A.: Klasická matematická logika, Praha, Univerzita Karlova 2001

Št"pán, J.: Logika a logické systémy, Olomouc, Votobia 1992

Št"pánek, P.: Matematická logika, Prraha, Univerzita Karlova 2000

Švejdar, V.: Logika: neúplnost, složitost a nutnost, Praha, Academia 2002


SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAV!

P!EDM"TY - AKREDITA#NÍ SESTAVA

2011/12

01.09.2011

%# / "#

UI/N1008

Logika a logické programování

Logic and Logic Programming

Statut:

Po"et kredit#:

Forma výuky:

Rozsah výuky:

Ukon"ení:

Garant:

Povinn" volitelný

4

P!ednáška

2 HOD/TYD

Zkouška

Mgr. Marek MENŠÍK, Ph.D.

Cíle:

Kurz navazuje na kurz Úvod do logiky. Zabýváme se postupn" n"kolika logickými

systémy, z nichž poslední, Klauzulární axiomatický systém, je využit jako základ

pro logické programování. V kurzu se studenti zabývají p!edevším teoretickými

východisky logického programování, tedy základní myšlenkou, možnostmi a postupy.

Od postup$ demonstrovaných v Klauzulární logice p!echázíme k programování v

programovacím jazyce Prolog.

P!edpokladem pro zapsání tohoto p!edm"tu je úsp"šné absolvování p!edm"tu Úvod do

logiky.

Obsah:

Dedukce a odvozování záv"ru.

Formální systémy, axiomy, odvozování.

Systém p!irozené dedukce.

Klauzulární logika a klauzulární axiomatický systém.

Logické programování v Prologu.

Principy logického programování.

Literatura:

Šárka Vavre#ková: Webová stránka s informacemi o p!edm"tu a studijními

materiály.

BIELIKOVÁ, M. - NÁVRTAT, P.: Funkcionálne a logické programovanie, Bratislava:

STU 1997

J. Kolá!, O. Št"pánková, M. Chytil: Logika, algebry a grafy, Praha 1989

Jirk$, P. a kol.: Programování v jazyku Prolog, SNTL Praha 1991

Jirk$, P., Vejnarová, V.: Neformální výklad základ$ formální logiky, VŠE Praha

2000

LUKASOVÁ, A.: Logické základy um"lé inteligence, 2. formalizace a automatizace

dedukce, Ostrava: Ostravská univerzita 1997

Marie Duží: Matematická logika. Skripta VŠB-TU v Ostrav".

Reeves, S., Clarke, M.: Logic for Computer Science, Addison-Wesley Longman

Publishing Co. Boston 1990

Suber, P.: Logical Systems, Skripta Earlham College Richmond, Indiana


SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAV!

P!EDM"TY - AKREDITA#NÍ SESTAVA

2011/12

01.09.2011

%! / "#

UI/N1009

Um#lá inteligence

Artificial Intelligence

Statut:

Po"et kredit#:

Forma výuky:

Rozsah výuky:

Ukon"ení:

Garant:

Cíle:

Povinn" volitelný

4

P!ednáška

2 HOD/TYD

Zkouška

Prof. RNDr. Jozef KELEMEN, DrSc.

Úvod do problematiky, historie disciplíny, Turing$v test. Reaktivita versus

pam"t, vymezení významu pojmu reaktivní agent, p!íklady reaktivních agent$,

p!ípadová analýza jejich architektury. Decentralizovanost a komunikace agent$,

subsump#ní architektura agent$, (um"lé) neuronové sít", problematika u#ení a

adaptace. Od reaktivity k reprezentaci poznatk$ (p!íklad robotického systému

Toto a MetaToto). Vymezení pojmu poznatek pro pot!eby um"lé inteligence,

atributy poznatku. Deklarativní reprezenta#ní schéma, produk#ní systémy,

formální logika, p!íklad reprezentace v systému STRIPS a deliberativní robotika.

Stavový prostor a jeho prohledávání, slepé a heuristické metody, kvantitativní a

kvalitativní heuristiky, vyhodnocující

funkce a systém GPS. Asociativní reprezenta#ní schéma a problematika

po#íta#ového zpracovávání p!irozeného jazyka. Procedurální reprezenta#ní

schéma, princip volání procedur cílem, logické programování. Rámcové

reprezenta#ní schéma, reprezentace o#ekávání a jejich zpracování, nemonotónnost

inference a nemonotónní logika. U#ící se systémy. Shrnutí problematiky.

Obsah:

Literatura:


SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAV!

P!EDM"TY - AKREDITA#NÍ SESTAVA

2011/12

01.09.2011

%$ / "#

UI/N1018

Teorie vy"íslitelnosti a složitosti

Computability and Complexity Theory

Statut:

Po"et kredit#:

Forma výuky:

Rozsah výuky:

Ukon"ení:

Garant:

Povinn" volitelný

6

P!ednáška,Cvi#ení

2 HOD/TYD + 2 HOD/TYD

Zkouška

Doc. Ing. Petr SOSÍK, Dr.

Cíle:

Jsou p!edvedeny základní abstraktní modely výpo#tu - Turing$v stroj a stroj RAM.

Na jejich bázi je vybudován koncept strojové vy#íslitelnosti, ukázána existence

nevy#íslitelných problém$ a jejich typické p!íklady. Dále je zavedena

asymptotická výpo#etní složitost algoritm$, umož&ující porovnávat spot!ebu

pam"ti a strojového #asu bez vazby na konkrétní po#íta#.

Obsahová nápl& cvi#ení vychází a #asov" sleduje obsahovou nápl& p!ednášky.

Obsah:

Charakterizace mechanických výpo#t$, Turingova - Churchova teze.

2. Turing$v stroj a jeho varianty, univerzální Turing$v stroj.

3. Rekurzívní a rekurzívn" spo#etné množiny, metoda diagonalizace.

4. Rozhodnutelné a nerozhodnutelné problémy, metoda redukce.

5. Riceova v"ta, aplikace teorie vy#íslitelnosti v praxi.

6. Výpo#et spot!eby #asu a pam"ti po#íta#ových algoritm$.

7. T!ídy DTIME a DSPACE. Nedeterministický Turing$v stroj, t!ídy NTIME a NSPACE.

8. Stroj RAM a jeho výpo#etní síla. Vztahy Turingova stroje a RAM.

9. V"ta o urychlení a v"ta o kompresi, základní složitostní t!ídy.

10. %asová a prostorová hierarchie.

11. Vztahy #asových a prostorových složitostních t!íd.

12. Redukovatelnost a úplnost, NP-úplné problémy.

13. Složitost pravd"podobnostních výpo#t$.

Literatura:

Arora, S., Barak, B.: Complexity Theory: A Modern Approach, Cambridge

University Press 2009

%erná, I.: Úvod do teórie zložitosti., Brno: FI MU 1993

Hopcroft, J. E., Motwani, R., Ullman, J. D.: Introduction to Automata Theory,

Languages and Computation., Upper Saddle River: Pearson Education Inc., 2003

Kozen, D.: Theory of Computation, Berlin: Springer-Verlag 2006

Sosík, P.: Teorie vy#íslitelnosti. Online studijní text, Opava: FPF SU 1996

Wiedermann, J.: Teorie složitosti sekven#ních a paralelních výpo#t$. Online

studijní text., ÚI AV %R, Praha 2003


SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAV!

P!EDM"TY - AKREDITA#NÍ SESTAVA

2011/12

01.09.2011

%* / "#

UI/N1057

Praktikum z logického programování

Practicum in Logic Programming

Statut:

Po"et kredit#:

Forma výuky:

Rozsah výuky:

Ukon"ení:

Garant:

Cíle:

Povinn" volitelný

3

Cvi#ení

2 HOD/TYD

Zápo#et

Mgr. Marek MENŠÍK, Ph.D.

Kurz jazyka PROLOG. Základní datové typy, fakta a pravidla. Rekurzivní funkce

na seznamech, aritmetické a další zabudované funkce.

P!edpokladem pro zapsání tohoto p!edm"tu je úsp"šné absolvování p!edm"tu Logika

a logické programování.

Obsah:

Literatura:


SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAV!

P!EDM"TY - AKREDITA#NÍ SESTAVA

2011/12

01.09.2011

%' / "#

UI/N1058

Funkcionální programování (Lisp)

Functional Programming (Lisp)

Statut:

Po"et kredit#:

Forma výuky:

Rozsah výuky:

Ukon"ení:

Garant:

Povinn" volitelný

3

Cvi#ení

2 HOD/TYD

Zápo#et

RNDr. Lucie CIENCIALOVÁ, Ph.D.

Cíle:

Kurz jazyka LISP. Tvorba rekurzivních funkcí, práce se seznamy. Lambda kalkul,

funkce vyššího !ádu. Vytvá!ení a použití struktur.

Obsah:

1. Úvod. Lisp a jeho vývoj, sou#asnost a perspektiva. Dialekty, p!íbuzní a

potomci Lispu. Common Lisp jako standard; srovnání s ostatními jazyky.

Direktivní, procedurální, objektové, modulární, logické a funkcionální

programování a jejich podpora v Lispu.

2. První pohled na Lisp. Základní datové typy. Atomy a seznamy jejich

vyhodnocování. Symboly a vazby; funkce; principy funkcionálního programování.

3. Macintosh Common Lisp. Editor, poslucha#, inspektor a debugger. Integrace

vývojového prost!edí a Lispu. Lisp jako dynamický jazyk.

4. Druhý pohled na Lisp. Lambda kalkul v Lispu, anonymní funkce, funkce vyššího

!ádu, lexikální prost!edí. Lisp a um"lá inteligence.

5. T!etí pohled na Lisp. Cyklus Read-eval-print. Základní datové typy podruhé.

Makra. Optimalizace programu.

6. Objektové programování v Lispu. T!ídy a instance, vícenásobné d"d"ní.

Generické funkce, metody a multimetody. Kombinace metod. Metaobjektový protokol.

Literatura:

WINSTON, P. H. , HORN, B. K. P. : LISP, Reading (Mass.): Addison-Wesley 1989


SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAV!

P!EDM"TY - AKREDITA#NÍ SESTAVA

2011/12

01.09.2011

%( / "#

UI/N1062

Technické vybavení osobních po"íta"$

Personal Computer Hardware

Statut:

Po"et kredit#:

Forma výuky:

Rozsah výuky:

Ukon"ení:

Garant:

Povinn" volitelný

2

P!ednáška

2 HOD/TYD

Zkouška

RNDr. Šárka VAVRE%KOVÁ, Ph.D.

Cíle:

Cílem p!edm"tu je seznámit studenty s funkcemi komponent v po#íta#i. Výuka je

zam"!ena na obvyklá !ešení, se kterými se studenti mohou setkat v praxi.

Obsah:

Historie výpo#etní techniky.

Struktura po#íta#e, BIOS, EFI BIOS.

Základní desky.

Procesory.

Komunikace za!ízení (IRQ, DMA, I/O, adresy pam"ti za!ízení).

Vnit!ní pam"(.

Vn"jší pam"ti. RAID.

I/O za!ízení.

Rozši!ující karty - grafické, zvukové, sí(ové.

Ovlada#e za!ízení.

Programování vícevláknových aplikací.

Literatura:

Šárka Vavre#ková: Prezentace (Presentations)

HLAVI%KA, J.: Architektura po#íta#$, Praha: %VUT 1994

HORÁK, J.: Bezpe#nost malých po#íta#ových sítí, Praha, Grada 2003

HORÁK, J.: Stavíme si po#íta#, Brno: Computer Press 2008

Jaroslav Horák: Hardware pro pokro#ilé, Computer Press


SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAV!

P!EDM"TY - AKREDITA#NÍ SESTAVA

2011/12

01.09.2011

%) / "#

UI/N1063

Po"íta"ová sí% a Internet

Computer Network and the Internet

Statut:

Po"et kredit#:

Forma výuky:

Rozsah výuky:

Ukon"ení:

Garant:

Povinn" volitelný

4

P!ednáška,Cvi#ení

2 HOD/TYD + 2 HOD/TYD

Zkouška

Mgr. Libor OLAJEC

Cíle:

Cílem p!edm"tu je seznámit studenty s technickými komponentami pro konfiguraci

po#íta#ových sítí, topologii sítí, metody p!ístupu k médiu, modely ISO/OSI a

TCP/IP, základními sí(ovými architekturami a funkcemi a službami internetu.

Obsah:

Literatura:

UI/N2001

Procedurální programování

Procedural Programming

Statut:

Po"et kredit#:

Forma výuky:

Rozsah výuky:

Ukon"ení:

Garant:

Povinn" volitelný

2

Cvi#ení

2 HOD/TYD

Zápo#et

RNDr. Lucie CIENCIALOVÁ, Ph.D.

Cíle:

Kurz jazyka C. Jednoduché datové typy, !et"zce a pole. 'ídící struktury, cykly.

Tvorba funkcí, práce se soubory a s ukazateli.

Obsah:

Literatura:


SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAV!

P!EDM"TY - AKREDITA#NÍ SESTAVA

2011/12

01.09.2011

%% / "#

UI/N2003

Opera"ní systémy

Operating Systems

Statut:

Po"et kredit#:

Forma výuky:

Rozsah výuky:

Ukon"ení:

Garant:

Povinn" volitelný

6

P!ednáška,Cvi#ení

2 HOD/TYD + 2 HOD/TYD

Zkouška

RNDr. Šárka VAVRE%KOVÁ, Ph.D.

Cíle:

P!edm"t seznamuje studenty s pokro#ilejšími tématy z oblasti opera#ních systém$.

Na p!ednáškách je probírána struktura opera#ních systém$ a mechanismy

související se správou pam"ti, proces$, za!ízení a souborových systém$, a to jak

v rovin" obecné, tak i konkrétn" u systém$ Windows, Linux a p!ípadn" dalších. Na

cvi#eních navazujeme na p!edm"t Praktikum z opera#ních systém$, studenti jsou

seznamováni s pokro#ilou správou p!edevším Windows a Linuxu.

Obsah:

P!ednášky:

1. Opera#ní systém - pojmy, ú#el a funkce, typy opera#ních systém$. Realtimové a

distribuované systémy.

2. Správa pam"ti - reálné a virtuální metody p!id"lování pam"ti. Správa pam"ti

ve Windows a Linuxu.

3. Správa proces$ - paralelismus, kontext, multitasking, multithreading. Správa

proces$ ve Windows a v Linuxu.

4. Komunikace a synchronizace proces$, prost!edky synchronizace proces$,

uváznutí. Implementace ve Windows a v Linuxu.

5. Plánování procesoru. Plánování ve Windows a v Linuxu.

6. Správa periferií, ovlada#e. Datová média, systémy soubor$. Implementace ve

Windows a v Linuxu.

7. Spoušt"ní nenativních aplikací, spolupráce opera#ních systém$.

8. Grafický subsystém, X Window.

Cvi#ení (#ást semestru Windows, další #ást Linux):

1. P!íkazový !ádek a textový režim. Navazujeme na u#ivo z Praktika z opera#ních

systém$. Sm"rování vstupu a výstupu, porovnávání, vyhledávání, prom"nné, dávkové

soubory.

2. Správa na P!íkazovém !ádku: správa sít" a pam"(ových za!ízení, složené

p!íkazy, hromadné zpracování dat, skripty.

3. 'ízení p!ístupu: objektový model Windows, p!ístupová oprávn"ní a správa

uživatel$, zásady a šablony.

4. Správa služeb a proces$, komunikace proces$, WBEM, WMI, API, zajišt"ní

kompatibility, správa za!ízení, pam"(ová za!ízení.

5. Nasazení Windows: konfigurace, pr$b"h startu, metody hromadné instalace a

aktualizace, b"hové chyby, správa softwaru.

6. Textový režim v Linuxu: sm"rování a filtry, porovnávání, vyhledávání,

prom"nné.

7. Správa v textovém režimu: konfigura#ní a další systémové soubory, skripty,

programování v shellu, p!eklad program$, aliasy, konverzní nástroje.

8. Úlohy p!i správ": správa uživatel$ a skupin, procesy a úlohy, za!ízení,

moduly jádra, opera#ní pam"(, správa sít".

9. Nasazení systému: pokro#ilé techniky !ízení p!ístupu, b"h systému, logování

provozu, firewall, bezpe#nost, instalace aplikací.

Literatura:

VAVRE%KOVÁ, Š.: Prezentace, skripta (presentations, lecture notes)


SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAV!

P!EDM"TY - AKREDITA#NÍ SESTAVA

2011/12

01.09.2011

%" / "#

BITTO, O: Microsoft Windows Vista CZ: Podrobná uživatelská p!íru#ka, Brno:

Computer Press 2007

BITTO, O.: Microsoft Windows 7 podrobná uživatelská p!íru#ka

Brady, P.: Linux Commands ? a Practical Reference

Cooper, M.: Advanced BASH Scripting Guide

%ADA, O.: Opera#ní systémy, Praha: Grada 1993

ECKSTEIN, R., COLLIER-BROWN, D., KELLY, P.: Samba - Linux jako server v sítích s

Windows, Brno: Computer Press 2005

GRAHAM, S., SHAH, S.: Administrace systému Linux - podrobný pr$vodce

za#ínajícího administrátora, Praha: GRADA 2003

HUNT, C.: Linux - sí(ové služby, Brno: Software Press 2003

Jelínek, L.: Jádro systému Linux: Kompletní pr$vodce programátora, Brno:

Computer Press 2008

Kol.: FreeBSD Handbook

Microsoft Corporation: Microsoft Windows XP Professional Training Kit, Computer

Press

Moskowitz, J.: Za´sady skupiny, profily a IntelliMirror ve Windows 2003, 2000 a

XP, Brno: Computer Press 2006

PECINOVSKÝ, J.: Windows Vista. Podrobný pr$vodce., Praha: Grada Publishing 2007

Raymond, E.S.: Um"ní programování v Unixu, Brno: Computer Press 2004

Russinovich, M.E., Solomon, D.A.: Vnit!ní architektura Microsoft Windows, Brno:

Computer Press 2007

Steve Shah, Wale Soyinka: Administrace systému Linux, Praha: Grada Publishing

2007

Stutz, M.: The Linux Cookbook: Tips and Techniques for Everyday Use

UI/N2005

Objektové programování I (C++)

Object-Oriented Programming I (C++)

Statut:

Po"et kredit#:

Forma výuky:

Rozsah výuky:

Ukon"ení:

Garant:

Povinn" volitelný

2

Cvi#ení

2 HOD/TYD

Zápo#et

RNDr. Lucie CIENCIALOVÁ, Ph.D.

Cíle:

Záklasní kurz jazyka C++. Tvorba t!íd a metod, modifikátory. Základy objektového

programování: d"di#nost, polymorfismus, zapouzd!ení.

Obsah:

Literatura:


SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAV!

P!EDM"TY - AKREDITA#NÍ SESTAVA

2011/12

01.09.2011

%& / "#

UI/N2034

Algoritmy a programování III

Algorithms and Programming III

Statut:

Po"et kredit#:

Forma výuky:

Rozsah výuky:

Ukon"ení:

Garant:

Cíle:

Povinn" volitelný

3

Cvi#ení

2 HOD/TYD

Zápo#et

Mgr. Libor OLAJEC

Studenti se u#í princip$m objektov" orientovaného programování za pomocí

programovacího jazyka Jawa. U#í se používat principy d"di#nosti, polymorfismu a

zapouzd!ení, u#í se používat definovaných struktur, jako v"tvení, cykly, práce

se vstupy a výstupy, ošet!ování výjimek, atd.

P!edpokladem pro zapsání tohoto p!edm"tu je úsp"šné absolvování p!edm"tu

Algoritmy a programování II.

Obsah:

Literatura:

UI/N2035

Algoritmy a programování IV

Algorithms and Programming IV

Statut:

Po"et kredit#:

Forma výuky:

Rozsah výuky:

Ukon"ení:

Garant:

Cíle:

Povinn" volitelný

4

P!ednáška,Cvi#ení

2 HOD/TYD + 2 HOD/TYD

Zkouška

RNDr. Lucie CIENCIALOVÁ, Ph.D.

Studenti se u#í princip$m objektov" orientovaného programování za pomocí

programovacího jazyka Java. U#í se požívat principy d"di#nosti, polymofismu a

zapouzd!ení, u#í se používat definovaých struktur, jako v"tvení, cykly, práce se

vstupy a výstupy, ošet!ování výjimek, atd.).

P!edpokladem pro zapsání tohoto p!edm"tu je úsp"šné absolvování p!edm"tu

Algortimy a programování III.

Obsah:

Literatura:


SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAV!

02.09.2011 !" / !"

P!EDM"TY - AKREDITA#NÍ SESTAVA

2011/12

UI/N1005

Teorie jazyk! a automat! I

Theory of Languages and Automata I

Statut:

Po"et kredit#:

Forma výuky:

Rozsah výuky:

Ukon"ení:

Garant:

Cíle:

Povinn! volitelný

4

P#ednáška,Cvi"ení

2 HOD/TYD + 2 HOD/TYD

Zápo"et

Doc. RNDr. Alice KELEMENOVÁ, CSc.

V tomto kurzu se zabýváme p#edevším teoretickými základy metod požívaných pro

modelování struktur a postup%, tedy kone"nými automaty, regulárními jazyky,

regulárními výrazy a bezkontextovými gramatikami. Na teoretický základ navazují

také p#íklady využití v praxi.

Obsahová nápl' cvi"ení vychází a "asov! sleduje obsahovou nápl' p#ednášek.

Obsah:

Abeceda, formální jazyky, operace s formálními jazyky.

Kone"ný automat.

Regulární jazyky, Pumping lemma pro regulární jazyky, regulární výrazy,

regulární gramatiky.

Uzáv!rové vlastnosti regulárních jazyk%.

Chomského hierarchie jazyk%.

Bezkontextové jazyky, jejich varianty a vlastnosti.

Normální formy bezkontextových jazyk%.

Pumping lemma pro bezkontextové jazyky.

Literatura:

VAVRE$KOVÁ, Š.: Prezentace (presentations)

Theory of Languages and Automata I

DEMLOVÁ, M. - KOUBEK, V.: Algebraická teorie automat%, Praha: SNTL 1990

GRUSKA, J.: Foundations of Computing, London: International Thomson Computer

Press 1997

HOPCROFT, J. E. - ULLMAN, J. D.: Teória jazykov a automatov, Bratislava: Alfa

1987

CHYTIL, M.: Automaty a gramatiky, Praha: SNTL 1984

MEDUNA, A.: MEDUNA, A. Gramatiky, automaty a kompilátory, Brno: VUT 1987

MOLNÁR, &. - $EŠKA, M. - MELICHAR, B.: Gramatiky a jazyky, Bratislava: Alfa 1987


E – Personální zabezpe!ení studijního programu (studijního oboru) – souhrnné údaje

Vysoká "kola Slezská univerzita v Opav!

Sou!ást vysoké "koly Matematick" ústav v Opav!

Název studijního programu Matematika

Název studijního oboru Matematické metody v ekonomice, Aplikovaná matematika

Název pracovi"t# celkem prof.

celkem

p$epo!.

po!et p.

doc.

celkem

p$epo!.

po!et d.

odb. as.

celkem

z toho s v#d.

hod.

lekto$i asistenti v#de!tí

pracov.

Matematick" ústav v Opav! 28 3 2.7 7 6.7 12 11 0 0 6

THP


F – Související v!decká, v"zkumná, v"vojová, um!lecká a dal#í tv$r%í %innost

Vysoká #kola Slezská univerzita v Opav!

Sou%ást vysoké #koly Matematick" ústav v Opav!

Název studijního programu Matematika

Název studijních obor$ Aplikovaná matematika, Matematické metody v ekonomice

Informace o tv$r%í %innosti vysoké #koly související se studijním oborem (studijním program)

Sumární údaje za roky 2006 – 2010. #erpány jsou z v"ro$ních zpráv o v!decké $innosti Matematického ústavu, které jsou ve%ejn! p%ístupné na www stránkách ústavu.

#lánky v mezinárodních $asopisech: Celkem 110, z toho 75 $lánk& v impakt. $asopisech a 22 $lánk& jejich' autory nebo spoluautory jsou studenti.

Ostatní publikace recenzované v Math. Rev. (v!t(inou sborníky z konferencí): Celkem 16

Citace (vylou$eny jsou i autocitace spoluautory): Celkem 785, z toho 660 citací zahrani$ními autory, 580 citací dle SCI a SSCI a 140 kvalifikovan"ch citací.

Organizace mezinárodních konferencí: Celkem 7

P%edná(ky na mezinárodních konferencích: Celkem 190, z toho 31 p%edná(ek m!li studenti.

P%edná(ky pracovník& ústavu v zahrani$ních institucích krom! konferencí: Celkem 42

Získané publika$ní body dle hodnocení RVVI: 1281 (za roky 2003-07), 2112 (za roky 2004-08), 2880 (za roky 2005-09)

P&ehled &e#en"ch grant$ a projekt$ (závazné jen pro magisterské programy-

Pracovi#t! Názvy grant$ a projekt$ získan"ch pro v!deckou, v"zkumnou, um!leckou a dal#í

tv$r%í %innost v oboru

Matematick" ústav v Opav! MSM4781305904 "Topologické a analytické metody v teorii dynamick"ch systém& a

matematické fyzice". Hlavní %e(itel: Prof. RNDr. Jaroslav Smítal, DrSc.

Matematick" ústav v Opav! P201/10/0887 Diskrétní dynamické systémy. )e(itelka M. *tefánková, spolu%e(itel M.

Lampart (V*B-TUO)

Matematick" ústav v Opav! P201/10/2315 Matematické modelování proces& v hysterézních materiálech. )e(itel P.

Krej$í (MÚ AV#R v Praze), spolu%e(itelka J. Kopfová.

Matematick" ústav v Opav! P201/11/0356 Riemannova, pseudo-Riemannova a afinní diferenciální geometrie.

)e(itel J. Mike( (P%F UP Olomouc), spolu%e(itel M. Marvan

Zdroj Období

C 2005-2011

B 2010-2014

B 2010-2014

B 2011-2013

Matematick" ústav v Opav! 201/09/P198 Chaos v diskrétních dynamick"ch systémech. )e(itelka M. Mlíchová. B 2009-2011

B 2009-2011

Matematick" ústav v Opav! 201/09/P163 Analytické a numerické metody vy(et%ování hysterezního modelu filtrace

v porezním prost%edí. )e(itelka P. Kordulová

Matematick" ústav v Opav! 201/07/P032 Disktétní chaos pro indukovaná zobrazení. )e(itel M. Lampart, B 2007-2009

Matematick" ústav v Opav! 201/06/Dynamické systémy III. )e(itel J. Smítal B 2006-2008

Matematick" ústav v Opav! 201/03/H152 Topologické a analytické metody v teorii dynamick"ch systém& a

matematické fyzice. Doktorsk" grant, %e(itel J. Smítal, spolu%e(itel *. Schwabik

(AV#R)

B 2003-2007

Matematick" ústav v Opav! 201/04/0538 Geometrie integrabilních systém&. )e(itel M. Marvan. B 2004 - 2006

Matematick" ústav v Opav! CZ.1.07/2.3.00/20.0002 Lidské zdroje ve v"zkumu a v"voji. )e(itel M. Engli(. M*MT, EU OP VK 2012-2015


G – personální zabezpe!ení - p"edná#ející

Název V$ / sou!ásti Slezská univerzita v Opav! Matematick" ústav v Opav!

Název SP

Matematika

Jméno a p"íjmení Vladimir AVERBUCH Tituly Host. Prof., DrSc.

Rok narození 1937 typ vzt. hlavní p. rozsah 70% do kdy 01/12

Dal#í sou!asní zam%stnavatelé typ prac. vztahu rozsah

---

P"edná#ky v p"edm%tech

Matematická anal"za 3, 4, Komplexní anal"za, Funkcionální anal"za a optimalizace 1, 2, Optimalizace,

Pravd!podobnost a statistika 1, 2, Globalní anal"za, Parciální diferenciální rovnice, Vybrané partie z topologie 1, 2,

Vybrané partie z funkcionální anal"zy.

Údaje o oboru vzd%lání na V$ a o praxi od absolvování V$, v!. studia v doktorském SP

• 1963 – Mech.-Math., Moscow State Univ. Lomonosova, Moscow

• 1967 - CSc. (Ph.D.) in Phys.-Math. Sci., Moscow State Univ. Lomonosova, Moscow

• 1994 - DrSc. (Doktor Fyzikálno-Matematick"ch vied, Comenius University, Bratislava

Zam!stnání: 1967 - 1992 Mir Publishing House Moscow, 1993 - doposud Slezská univerzita Opava.

P"ehled o publika!ní a dal#í tv&r!í !innosti za poslední 5 let

• V. Averbuch, T. Konderla, Continuous convex MS-differentiable function need not be HL-differentiable, #lanek

odeslan do #asopisu $%&'(%&)*'+,)' -%('&,) v prosince 2009.

Vedoucí diplomové práce (s rokem obhajoby): J. Dvo.áková (2006), L. Kartous (2006), P. Voj#ák (2006),

L. Obadalová (2008), J. Vodová (2010). V sou#asnosti vede doktoranda (T. Konderla).

P&sobení v zahrani!í

Obor habilita!ního nebo Matematická anal"za

"ízení na V$

jmenovacího "ízení nebo ud%lení

v%decké hodnosti

ohlasy publikací

Rok ud%lení (prof…) 1994 mezinár. tuzem.

Podpis p"edná#ejícího

Více ne/ 0

200

datum 6.1.2011


G – Personální zabezpe!ení - p"edná#ející

Název V$ / sou!ásti Slezská univerzita v Opav! Matematick" ústav v Opav!

Název SP

Matematika

Jméno a p"íjmení Hynek Baran Tituly RNDr. Ph.D.

Rok narození 1973 typ vzt. pp rozsah 40 do kdy

Dal#í sou!asní zam%stnavatelé typ prac. vztahu rozsah

P"edná#ky v p"edm%tech p"íslu#ného studijního programu

Teoretická aritmetika.

Proseminá# z matematiky I, II.

Seminá# z obecné matematiky I, II.

Údaje o oboru vzd%lání na V$ a o praxi od absolvování V$, v!. studia v doktorském SP

Magisterské studium Diferenciální geometrie na Ústavu matematiky Filozoficko-p#írodov!decké

fakulty Slezské univerzity v Opav! (Mgr., dokon$eno 1996).

Doktorské studium na Matematickém ústavu Slezské univerzity, obor Geometrie a globální anal"za

(Ph.D., dokon$eno 2005).

Rigorózní zkou%ka v oboru Geometrie (RNDr., 2006).

Od roku 2007 zam!stnán jako v!deck" pracovník na Matematickém ústavu Slezské univerzity

v Opav!.

P"ehled o publika!ní a dal#í tv&r!í !innosti za posledních 5 let

H. Baran, M. Marvan: Classification of integrable Weingarten surfaces possessing an sl(2)-valued zero

curvature representation, Nonlinearity, 23 (2010) 2577–2597.

H. Baran, M. Marvan: On integrability of Weingarten surfaces: a forgotten class J. Phys. A: Math.

Theor. 42 (2009) 404007

H. Baran, M. Marvan: A conjecture concerning nonlocal terms of recursion operators. Journal of

Mathematical Sciences, Vol. 151, No. 4, 2008, 3083–3090 (English translation), Fundam. Prikl. Mat.

12 (2006) (7) 23–33 (in Russian).

H. Baran: Can we always distinguish between positive and negative hierarchies?, J. Phys. A: Math.

Gen. 38 (2005) L301–L306.

P&sobení v zahrani!í

Obor habilita!ního nebo

jmenovacího "ízení nebo ud%lení

v%decké hodnosti

Rok ud%lení (prof…)

Podpis p"edná#ejícího

datum

"ízení na V$

ohlasy publikací

mezinár. tuzem.

3 3


G – Personální zabezpe!ení - p"edná#ející

Název V$ / sou!ásti Slezská univerzita v Opav! Matematick" ústav v Opav!

Název SP

Matematika

Jméno a p"íjmení Miroslav ENGLI# Tituly Prof., RNDr., DrSc.

Rok narození 1964 typ vzt. hlavní p. rozsah 40 do kdy N

Dal#í sou!asní zam%stnavatelé typ prac. vztahu rozsah

Matematick" ústav AV $R, Praha vedl.p. 20

P"edná#ky v p"edm%tech

Komplexní anal"za, Anal"za v komplexním oboru, Funkcionální anal"za a optimalizace,

Kapitoly z funkcionální anal"zy, Parciální diferenciální rovnice

Údaje o oboru vzd%lání na V$ a o praxi od absolvování V$, v!. studia v doktorském SP

• 1987 - RNDr., matematická anal"za, MFF UK Praha

• 1991 - CSc., matematická anal"za, MÚ AV $R Praha

• 2001 - DrSc., matematická anal"za, MÚ AV $R Praha

• 2004 - habilitace (doc.), matematická anal"za, MÚ SU Opava

• 2006 - prof., matematická anal"za, MÚ SU Opava

Zam!stnání: 1987 – dosud Matematick" ústav AV $R Praha

2005 – dosud Matematick" ústav SU Opava

P"ehled o publika!ní a dal#í tv&r!í !innosti za posledních 5 let

V letech 2006 – 2010 celkem 24 publikací v mezinárodních %asopisech. V"b!r:

• M. Englis: Toeplitz operators and localization operators, Trans. Amer. Math. Soc. 361 (2009), 1039–1052.

• M. Englis, G. Zhang: Ramadanov conjecture and line bundles over compact Hermitian symmetric spaces,

Math. Z. 264 (2010), 901–912. (Podíl 50%.)

• M. Englis: Toeplitz operators and weighted Bergman kernels, J. Funct. Anal. 255 (2008), 1419–1457.

• M. Englis, R. Rochberg: The Dixmier trace of Hankel operators on the Bergman space, J. Funct. Anal. 257

(2009), 1445–1479. (Podíl 50%.)

• M. Englis: Analytic continuation of weighted Bergman kernels, J. Math. Pures Appl. 94 (2010), 622–650.

V sou%asnosti vede t&i doktorandy. V letech 2006–2010 &e'itel dvou grant( GA AV $R, dále ve dvou grantech GA $R

%len t"mu. V letech 2006–2010 cca 140 citací dle SCI.

P&sobení v zahrani!í

V lednu a) dubnu 2007 ,,Senior Research Fellow” na Erwin Schrödinger Institut für Mathematische Physik, Víde*.

Dále v letech 2006–10 celkem 12 pracovních a p&edná'kov"ch pobyt( v délce do 30 dní a aktivní ú%ast na 30

mezinárodních konferencích, z toho na 22 jako zvan" plenární &e%ník (N!mecko, Francie, Itálie, Lucembursko, Dánsko,

Finsko, Rakousko, Polsko, V. Británie, Japonsko, USA, Kanada, $ína, Malajsie, Maroko, Indie, Mexiko, aj.).

Obor habilita!ního nebo Matematická anal"za

"ízení na V$

jmenovacího "ízení nebo ud%lení

SU Opava

v%decké hodnosti

ohlasy publikací

Rok ud%lení (prof…) 2006 mezinár. tuzem.

Podpis p"edná#ejícího

víc ne) 300

datum 8.1. 2011


G – Personální zabezpe!ení - p"edná#ející

Název V$ / sou!ásti Slezská univerzita v Opav! Matematick" ústav v Opav!

Název SP

Matematika

Jméno a p"íjmení Petr Harasim Tituly Ing., Bc., PhD.

Rok narození 1973 typ vzt. jp rozsah do kdy

Dal#í sou!asní zam%stnavatelé typ prac. vztahu rozsah

Ústav geoniky AV #R, v.v.i. pp 40 hod za t"den

P"edná#ky v p"edm%tech p"íslu#ného studijního programu

Pravd!podobnost a statistika

Pravd!podobnost a statistika II

Údaje o oboru vzd%lání na V$ a o praxi od absolvování V$, v!. studia v doktorském SP

Vzd%lání:

2003-2010Doktorské studium oboru Matematická anal"za Matematick" ústav v Opav!, Slezská univerzita v

Opav!

1996-1999 Matematick" ústav v Opav!, Slezská univerzita v Opav! Aplikovaná matematika (Bc.)

1991-1996 Stavební fakulta VUT v Brn!, Stavebn! materiálové in$en"rství + Dopl%ující pedagogické studium

Praxe:

2002-2005 SP& stavební v Opav! (v"uka odb. p'edm!t()

2007-2008 TietoEnator Czech, s.r.o. (software company)

2008-dosud Ústav geoniky AV #R, v.v.i. (odd!lení aplikované matematiky a informatiky)

+ v"uka na Matematickém ústavu Slezské univerzity v Opav!

P"ehled o publika!ní a dal#í tv&r!í !innosti za posledních 5 let

1. P. Harasim: On the worst scenario method: A modified convergence theorem and its application to an

uncertain differential equation. Appl. Math. 53 (2008), 583-598.

2. P. Harasim: On the worst scenario method: Application to a quasilinear elliptic 2D-problem with uncertain

coefficients. Appl. Math. 56 (2011), 459-480.

3. P. Harasim: On the worst scenario method: Application to uncertain nonlinear differential equations with

numerical examples. #lánek ve sborníku z konference PANM 2010.

4. P. Harasim: Worst scenario method and other approaches to uncertainty. ÚGN. Workshop doktorand( 2009 –

sborník.

5. P. Harasim: On the worst scenario method: A modified convergence theorem

and its application to an uncertain differential equation. Sborník z konference SNA’09

6. R. Blaheta, P.Byczanski, P. Harasim: Multiscale modelling of geomaterials and iterative solvers. Sborník

z konference SNA’09

P&sobení v zahrani!í

Zahrani!ní studijní pobyt: &pan!lsko, Universidad de Murcia, 'íjen a$ prosinec 2005

Obor habilita!ního nebo jmenovacího

"ízení na V$

"ízení nebo ud%lení v%decké hodnosti

ohlasy publikací

Rok ud%lení (prof…) mezinár. tuzem.

Podpis p"edná#ejícího

2 citace

datum 21.1. 2011


G – Personální zabezpe!ení - p"edná#ející

Název V$ / sou!ásti Slezská univerzita v Opav! Matematick" ústav v Opav!

Název SP

Matematika

Jméno a p"íjmení Karel Hasík Tituly RNDr., PhD.

Rok narození 1972 typ vzt. pp rozsah 40 do kdy 7/13

Dal#í sou!asní zam%stnavatelé typ prac. vztahu rozsah

P"edná#ky v p"edm%tech p"íslu#ného studijního programu

Numerické metody

Numerické metody cvi#ení

Vícekriteriální a skupinové rozhodování

Matem. metody v ekonomice a $ízení I

Aplikace diferenciálních rovnic

Finan#ní a poji%&ovací matematika I, II

Vybrané partie z matematické anal"zy I, II

Údaje o oboru vzd%lání na V$ a o praxi od absolvování V$, v!. studia v doktorském SP

1990–1995 Magisterské studium oboru Aplikovaná matematika, Masarykova univerzita, Brno

1995–2000 Doktorské studium oboru Matematická anal"za , Slezská univerzita, Opava

1999 – doposud zam!stnán jako odborn" asistent v Matematickém ústavu Slezské univerzity v Opav!

P"ehled o publika!ní a dal#í tv&r!í !innosti za posledních 5 let

K. Hasík, On a predator-prey system of Gause type: The role of weight functions, J. Math. Biol. 60 (2010), 59 -

74.

P&sobení v zahrani!í

Obor habilita!ního nebo jmenovacího

"ízení na V$

"ízení nebo ud%lení v%decké hodnosti

ohlasy publikací

Rok ud%lení (prof…) mezinár. tuzem.

Podpis p"edná#ejícího

8

datum 2. 9. 2011


G – Personální zabezpe!ení - p"edná#ející

Název V$ / sou!ásti Slezská univerzita v Opav! Matematick" ústav v Opav!

Název SP

Matematika

Jméno a p"íjmení Libu#e Hozová Tituly PaedDr.

Rok narození 1939 typ vzt. jp rozsah 20 do kdy 06/12

Dal#í sou!asní zam%stnavatelé typ prac. vztahu rozsah

P"edná#ky v p"edm%tech p"íslu#ného studijního programu

Úvod do studia matematiky, I, II

Seminá$ z matematiky

Didaktika matematiky I, II

Údaje o oboru vzd%lání na V$ a o praxi od absolvování V$, v!. studia v doktorském SP

Vzd%lání:

1982 – PadDr. – obor u%itelství v#eobecn! vzd!lávacích p$edm!t&-matematika (Pedagogická fakulta Ostrava)

Praxe:

• 1959-2001 u%itelka matematiky Z'

• 1990-1996 $editelka Z' s roz#í$enou v"ukou matematiky

• 1977-2000 okresní metodi%ka matematiky

• 1986-1989 %áste%n" úvazek Pedag. fakulta Ostrava

• 1990-1993 %áste%n" úvazek Mendelovo gymnázium Opava

• 1993- dosud %áste%n" úvazek Matematick" ústav Slezské univerzity v Opav!

+ v"uka na Matematickém ústavu Slezské univerzity v Opav!

P"ehled o publika!ní a dal#í tv&r!í !innosti za posledních 5 let

1. Matematické testy pro 4. – 8. ro%ník

2. Matematické pohádky pro (áky 4. t$íd Z'

3. Dejme hlavy dohromady (pro matematické t$ídy)

4. Slovní úlohy $e#ené rovnicemi 555 úloh

5. Sestavení cyklu „Matematika vesele i vá(n!“

6. Recenzní posudky matematick"ch ro%enek

7. Vedení pedagogické praxe student& V'

Anotace nejv"zn. publikací, projkt&....

Klub mlad"ch matematik&, pé%e o matematické talenty, vzd!lávání u%itel& matematiky základních a st$edních

#kol.

P&sobení v zahrani!í

Obor habilita!ního nebo jmenovacího

"ízení na V$

"ízení nebo ud%lení v%decké hodnosti

ohlasy publikací

Rok ud%lení (prof…) mezinár. tuzem.

Podpis p"edná#ejícího

datum 21.1. 2011


G – Personální zabezpe!ení - p"edná#ející

Název V$ / sou!ásti Slezská univerzita v Opav! Matematick" ústav v Opav!

Název SP

Matematika

Jméno a p"íjmení Zden!k Ko#an Tituly doc. RNDr., Ph.D.

Rok narození 1973 typ vzt. pp rozsah 40 do kdy 06/12

Dal#í sou!asní zam%stnavatelé typ prac. vztahu rozsah

P"edná#ky v p"edm%tech p"íslu#ného studijního programu

Algebra I a II, Topologie, Vybrané partie z topologie I a II, Logika a teorie mno$in, Algebraické struktury, Teoretická

aritmetika

Údaje o oboru vzd%lání na V$ a o praxi od absolvování V$, v!. studia v doktorském SP

• 1996 – Mgr., Matematická anal"za, Slezská univerzita v Opav!

• 1999 – RNDr., Matematická anal"za, Slezská univerzita v Opav!

• 2002 – Ph.D., Matematická anal"za, Slezská univerzita v Opav!

2011 – doc., Matematika – Matematická anal"za, Slezská univerzita v Opav!

Zam!stnání: Slezská univerzita v Opav! od 2001 dosud

P"ehled o publika!ní a dal#í tv&r!í !innosti za posledních 5 let

Publikace:

• Z. Ko#an. Triangular maps of the square. Grazer Math. Ber. 350 (2006), 156-168. Práce vznikla v Matematickém

ústavu v Opav!.

• Z. Ko#an. On some properties of interval maps with zero topological entropy. Aequationes Math. 76 (2008), 305-

314. Práce vznikla v Matematickém ústavu v Opav!.

• Z. Ko#an, V. Kornecká-Kurková and M. Málek. On the centre and the set of omega-limit points of continuous

maps on dendrites. Topology Appl. 156 (2009), 2923-2931. Práce vznikla v Matematickém ústavu v Opav!.

• Z. Ko#an, V. Kornecká-Kurková and M. Málek. Entropy, horseshoes and homoclinic trajectories on trees, grahps

and dendrites. Ergod. Th. Dynam. Sys. 31 (2011), 165-175, Erratum: pp. 177-177. Práce vznikla v Matematickém

ústavu v Opav!.

• Z. Ko#an. On chaos on one-dimensional compact metric spaces. Submitted. Práce vznikla v Matematickém ústavu

v Opav!.

• Z. Ko#an, V. Kornecká-Kurková and M. Málek. On the existence of maximal omega-limit sets for dendrite maps.

Submitted. Práce vznikla v Matematickém ústavu v Opav!.

Vedoucí t%í diplomov"ch prací.

&e'itel/spolu%e'itel grant( IGS SU 2/2006, IGS SU 4/2007, IGS SU 19/2010, GA)R 201/10/0887 Diskrétní dynamické

systémy (2010 – 2014) a v"zkumného zám!ru MSM4781305904.

Aktivní ú#ast na 8 mezinárodních konferencích v )R, Itálii, Portugalsku, Ukrajin!, Francii, *pan!lsku, Slovensku.

P&sobení v zahrani!í

Pracovní a p%edná'kové pobyty:

Matej Bel University, Slovensko, t"den v roce 2008,

University of Rzeszów, Polsko, t"den v roce 2009,

Instituto Superior Técnico, Portugalsko, 2 t"dny v roce 2009,

Matej Bel University, Slovensko, 2 t"dny v roce 2010.

Matej Bel University, Slovensko, 2 t"dny v roce 2011.

Aktivní ú#ast na 7 mezinárodních konferencích v Itálii, Portugalsku, Ukrajin!, Francii, *pan!lsku, Slovensku.

Obor habilita!ního nebo jmenovacího Matematika – Matematická anal"za "ízení na V$

"ízení nebo ud%lení v%decké hodnosti

ohlasy publikací

Rok ud%lení (doc…) 2011 mezinár. tuzem.

Podpis p"edná#ejícího 25 21

datum 22. 8. 2011


G – Personální zabezpe!ení - p"edná#ející

Název V! / sou"ásti Slezská univerzita v Opav! Matematick" ústav

Název SP

Matematika

Jméno a p#íjmení Tomá# Kopf Tituly Doc.,RNDr., Ph.D.

Rok narození 1966 typ vzt. hlavní p rozsah 40 do kdy N

Dal$í sou"asní zam%stnavatelé typ prac. vztahu rozsah

P#edná$ky v p#edm%tech

Matematická anal"za I, II, Algebraická a diferenciální topologie I, II, Pravd!podobnost a statistika, Aplikovaná

statistika, Kapitoly z funkcionální anal"zy, Praktika z matematiky a v"po$etní techniky I-IV, Matematická anal"za I-II,

Algebra I-II, Varia$ní anal"za II, Matematické základy obecné teorie relativity I-II, Seminá% z aplikované matematiky I-

IV.

Údaje o oboru vzd%lání na V! a o praxi od absolvování V!, v". studia v doktorském SP

1985-1990 MFF Univerzita Karlova Praha (RNDr. - fyzika mezních obor&).

1990-1991 ÚEF SAV Ko#ice (studijní pobyt).

1992-1996 University of Alberta Edmonton (postgraduální studium, Ph.D. - physics).

1996-1999 University of Alberta Edmonton (postdoctoral fellow, Department of Physics).

1999-2001 Johannes-Gutenberg-Universität Mainz (Alexander von Humboldt-Fellow, Institut für Physik).

od 1999 Matematick" ústav Slezské univerzity v Opav! (Doc. - Matematika: Matematická fyzika).

P#ehled o publika"ní a dal$í tv&r"í "innosti za posledních 5 let

T. Kopf, Noncommutative geometry and the particle content of the universe, in: A. Astbury, F. Khanna, R. Moore

(eds.), Fundamental Interactions, Proceedings of the 21st Lake Louise Winter Institute, World Scientific (2007), 240 -

243. ISBN 978-981-270-367-5 (Singapore).

T. Kopf and M. Paschke: Generally covariant quantum mechanics on noncommutative configuration spaces, J. Math.

Phys. 48, 112101 (2007) (15 pages).

T. Kopf, J. Kot!lek, and A. Lampartová: Positive Energy Projectors and Spinors, EJTP 7, No. 24 (2010) 275–286.

'e#ení grantu GA(R 202/05/2767: Kvantová teorie pole na zak%iven"ch prostoro$asech a nekomutativní geometrie.

Vypracování studijní opory (s J. Kot&lkem, Praktikum z matematiky a v"po$etní techniky I, II).

Oponentura více ne) 10 projekt& IGS SU.

P&sobení v zahrani"í

Od roku 2006 p%edná#ky a ú$ast na konferencích a zahrani!"#$%&'()( v N!mecku, Kanad!, Polsku, *pan!lsku a Irsku.

Obor habilita"ního nebo

jmenovacího #ízení nebo ud%lení

v%decké hodnosti

Matematika-Matematická fyzika

#ízení na V!

Slezská univerzita v

Opav!

ohlasy publikací

Rok ud%lení (prof…) 2002 mezinár. tuzem.

Podpis p#edná$ejícího

>15

datum 29.8.2011


G – Personální zabezpe!ení - p"edná!ející

Název V! / sou"ásti Slezská univerzita v Opav! Matematick" ústav

Název SP

Matematika

Jméno a p#íjmení Jana Kopfová Tituly Doc.,RNDr., Ph.D.

Rok narození 1967 typ vzt. hlavní p rozsah 40 do kdy N

Dal$í sou"asní zam%stnavatelé typ prac. vztahu rozsah

P#edná$ky v p#edm%tech

Oby!ejné diferenciální rovnice

Parciální diferenciální rovnice

Vznik a v"voj matematické anal"zy

Údaje o oboru vzd%lání na V! a o praxi od absolvování V!, v". studia v doktorském SP

UPJ# Ko$ice, Slovensko, odborn" asistent 1990-1990

Doktorké studium University of Alberta, Edmonton, Kanada 1993-1998

MÚ SU Opava od 1999

P#ehled o publika"ní a dal$í tv&r"í "innosti za posledních 5 let

. J. Kopfová, Periodic solutions and asymptotic behaviour of a PDE with hysteresis in the source term, Rocky

Mountain J. Math. 36, no. 2, 539–554, (2006).

J. Kopfová, Hysteresis in a first order hyperbolic equation, Dissipative phase transitions, Ser. Adv. Math. Appl. Sci.,

71, World Sci. Publ., Hackensack, NJ, 141–150, (2006).

J. Kopfová, Hysteresis in biological models, Proceedings of the conference "International Workshop on Multi-rate

processess and hysteresis", Journal of Physics, Conference Series, 130–134, (2007).

J. Kopfová, A convergence result for spatially inhomogeneous Preisach operators, ZAMP, Vol. 57, 1–7, (2006).

J. Kopfová, A homogenization result for a parabolic equation with Preisach hysteresis, ZAMM 87, Issue 5, pp. 352–

359, (2007).

M. Eleuteri, J. Kopfová, P. Krej#í, On a model with hysteresis arising in magnetohydrodynamics, Physica B 403, pp

448–450, (2008).

J. Kopfová, Nonlinear Semigroup methods in problems with hysteresis, Proceedings of the 6th AIMS International

Conference (Poitiers, France), DCDS Supplement 2007, 580–589.

J. Kopfová, T. Aiki, A mathematical model for bacterial growth, Recent Advances in Nonlinear Analysis, the

proceedings of the international conference on nonlinear analysis, World Scientific, 2008, pp. 1–10.

M. Eleuteri, J. Kopfová, On a parabolic equation with hysteresis and convection: a uniqueness result, Journal of

Physics: Conference series 138, (2008), International Workshop on Multi-Rate Processes and Hysteresis.

M. Eleuteri, J. Kopfová, P. Krej#í, Magnetohydrodynamic flow with hysteresis, SIAM J. MATH. ANAL. (2009)

Society for Industrial and Applied Mathematics, Vol. 41, No. 2, 435-464, (2009).

J. Kopfová, M. Eleuteri, Uniqueness and decay estimates for a class of parabolic partial differential equations with

hysteresis and convection, Nonlinear Analysis 73, 48-65, (2010).

J. Kopfová, P. Krej!í, A Preisach type model for temperature driven hysteresis memory erasure in shape memory

materials Continuum Mechanics and Thermodynamics, Volume 23, Number 2, 125-137, 2011.

J. Kopfová, A uniqueness result for a first order nonhomogeneous hyperbolic equation with hysteresis, RATE-

INDEPENDENT EVOLUTIONS AND MATERIAL MODELING, (Special Section of EQUADIFF 2007)

Eds.: T. Roubicek, U. Stefanelli. Pubblicazione IMATI-CNR, 29PV10/27/0, Pavia, 2010, pp.11-16, ISSN

1772-8964.

P&sobení v zahrani"í

UPJ# Ko$ice, Slovensko, odborn" asistent 1990-1990

Doktorké studium University of Alberta, Edmonton, Kanada 1993-1998

Obor habilita"ního nebo

jmenovacího #ízení nebo ud%lení

v%decké hodnosti

Matematika-Matematická anal"za

#ízení na V!

Slezská univerzita v

Opav!

ohlasy publikací

Rok ud%lení (prof…) 2010 mezinár. tuzem.

Podpis p#edná$ejícího

10 0

datum 24.8.2011


G – Personální zabezpe!ení - p"edná#ející

Název V$ / sou!ásti Slezská univerzita v Opav! Matematick" ústav v Opav!

Název SP

Matematika

Jméno a p"íjmení Petra Kordulová Tituly RNDr., Ph.D.

Rok narození 1979 typ vzt. pp rozsah 40 do kdy 12/13

Dal#í sou!asní zam%stnavatelé typ prac. vztahu rozsah

P"edná#ky v p"edm%tech p"íslu#ného studijního programu

Vybrané partie z matematické anal"zy I

Vybrané partie z matematické anal"zy II

Oby#ejné diferenciální rovnice – cvi#ení

Oby#ejné diferenciální rovnice podruhé

Parciální diferenciální rovnice II – cvi#ení

Numerické metody – cvi#ení

Numerická anal"zy - cvi#ení

Údaje o oboru vzd%lání na V$ a o praxi od absolvování V$, v!. studia v doktorském SP

1999-2004 matematická anal"za (magisterská), MU SU Opava

2004-2007 matematická anal"za (doktorská), MU SU Opava

2008 odborn" asistent, MU SU Opava

Mgr. – Matematická anal"za (2004)

Ph.D. – Matematická anal"za (2007)

RNDr. – Matematická anal"za (2008)

P"ehled o publika!ní a dal#í tv&r!í !innosti za posledních 5 let

Quasilinear hyperbolic equations with hysteresis. Journal of Physics: Conference series 55 (2006) 135-143.

Asymptotic behaviour of a quasilinear hyperbolic equation with hysteresis. Nonlinear Analysis: Real World Application 8

(2007) 1398-1409

Hysteresis in flow through porous media. Journal of Physics: Conference series, 268 012014 (2011)

Water flow through unsaturated porous media with hysteresis. Nonlinear Analysis: Real World Application 12 (2011)

3125-3134

P&sobení v zahrani!í

Obor habilita!ního nebo jmenovacího Matematická anal"za

"ízení na V$

"ízení nebo ud%lení v%decké hodnosti

ohlasy publikací

Rok ud%lení (prof…) mezinár. tuzem.

Podpis p"edná#ejícího

datum 12,1,2011


G – Personální zabezpe!ení - p"edná#ející

Název V$ / sou!ásti Slezská univerzita v Opav! Matematick" ústav v Opav!

Název SP

Matematika

Jméno a p"íjmení Marek Lampart Tituly RNDr, Ph.D.

Rok narození 1978 typ vzt. jp rozsah 0,3 do kdy 12/12

Dal#í sou!asní zam%stnavatelé typ prac. vztahu rozsah

Vysoká #kola bá$ská – technická univerzita Ostrava pp 1

P"edná#ky v p"edm%tech p"íslu#ného studijního programu

Matematická anal"za, Komplexní anal"za, Dynamické systémy I, II, Logika a teorie mno%in

Údaje o oboru vzd%lání na V$ a o praxi od absolvování V$, v!. studia v doktorském SP

1996-2002: pregraduální studium: obor Marematická anal"za, ukon&eno st. Mgr. a RNDr. zkou#kou (SU Opava)

2002-2005: postgraduální studium: obor Matematická anal"za, ukon&eno st. doktorskou zkou#kou (SU Opava)

2005-2007: odborn" asistent na FEI UTB Zlín

2005-dodnes: odborn" asistent na V'B TU Ostrava

2004-dodnes: odborn" asistent na MU SU Opava (jp - 0,3)

P"ehled o publika!ní a dal#í tv&r!í !innosti za posledních 5 let

[1] M. Lampart, Chaos, transitivity and recurrence, Grazer Math. Ber., ISSN 1016-7692 Bericht Nr. 350 (2006), 169–174.

[2] J. L. García Guirao and M. Lampart, Relations between distributional, Li-Yorke and ! chaos, Chaos, Solitons and

Fractals 28 (3) (2006), 788–792.

[3] F. Balibrea, J. L. García Guirao, M. Lampart and J. Llibre, Dynamics of a Lotka-Volterra map, Fund. Math. 191 (3)

(2006), 265–279.

[5] J. L. García Guirao and M. Lampart, Transitivity of Lotka-Volterra map, Discrete Contin. Dyn. Syst. B, 9 (2008), no. 1,

75–82.

[6] J. L. García Guirao, D. Kwietniak, M. Lampart, P. Oprocha and A. Peris, Chaos on hyperspaces, Nonlinear Analysis:

Theory, Methods & Applications, 71, (2009), 1-8.

[7] J. L. García Guirao and M. Lampart, Positive entropy of a coupled lattice system related with Belusov-Zhabotinskii

reaction, J. Math. Chem., 48, (2010), 66–71.

[8] M. Lampart and P. Oprocha, On omega chaos and specification property, Topology Appl. 156, (2009), 2979–2985.

[9] J. L. García Guirao and M. Lampart, Chaos of a coupled lattice system related with Belusov-Zhabotinskii reaction,

Journal of Math Chem., 48, (2010), 159–164.

[10] M. Lampart and P. Raith, Topological entropy for set valued maps, Nonlinear Analysis: Theory, Methods

& Applications, 73, (2010), 1533–1537.

P&sobení v zahrani!í

Spolipráce s pracovi#ti:

[1] Spain: Universidad de Cartagena, Universidad de Murcia

[2] Austria: University of Vien

[3] Poland: Jagelonian Univarsity Krakow

Obor habilita!ního nebo jmenovacího

"ízení na V$

"ízení nebo ud%lení v%decké hodnosti

ohlasy publikací

Rok ud%lení (prof…) mezinár. tuzem.

Podpis p"edná#ejícího

20 5

datum 5.9.2011


G – Personální zabezpe!ení - p"edná#ející

Název V! / sou"ásti Slezská univerzita v Opav! Matematick" ústav

Název SP

Matematika

Jméno a p#íjmení Michal Málek Tituly RNDr., Ph.D.

Rok narození 1974 typ vzt. Hlavní p. rozsah ! do kdy 5. 2013

Dal$í sou"asní zam%stnavatelé typ prac. vztahu rozsah

P#edná$ky v p#edm%tech

V jak"ch je t#eba, poslední dobou jsou to:

Matematická anal"za III, IV, Funkcionální anal"za a optimalizace I, II, Proseminá# z matematiky III, IV

Údaje o oboru vzd%lání na V! a o praxi od absolvování V!, v". studia v doktorském SP

- Magisterské studium Matematické anal"zy, Slezská univerzita v Opav!, Filozoficko-p#írodov!decká fakulta (1993-

1998).

- -RNDr. Matematick" ústav Slezské univerzity v Opav! (1999).

- Doktorské studium Matematické anal"zy, Matematick" ústav Slezská univerzita v Opav! (dizerta$ní práce „Strong

chaos in one dimensional dynamical systems“, 2002).

- Od 2004 odborn" asistent na Matematickém ústavu v Opav!

P#ehled o publika"ní a dal$í tv&r"í "innosti za poslední 3 roky

- Distributional chaos in dimension one, Grazer Math. Berichte 351 (2007), 100-103, ISSN 1016-7692.

- (spoluauto#i Z. Ko$an and V. Kurková) On the centre and the set of %-limit points of continuous maps on dendrites,

Topology and its Applications 156 (2009), 2923-2931.

- (spoluauto#i Z. Ko$an and V. Kurková) Entropy, horseshoes and homoclinic trajectories on trees, graphs and

dendrites, Ergodic Theory and Dynamical Systems, 31 (2011), no. 1, pp 165-175, Erratum: pp 177-177.

- (spoluautor P. Oprocha) On variants of distributional chaos in dimension one, Dynamical Systems, in Press.

P&sobení v zahrani"í

- Postdoctoral Fellow, Center for Mathematical Analysis, Geometry, and Dynamical Systems, Instituto Superior

Técnico, Technical University of Lisbon (2008 - 2010).

Obor habilita"ního nebo Matematická anal"za

#ízení na V!

jmenovacího #ízení nebo ud%lení

SU

v%decké hodnosti

ohlasy publikací

Rok ud%lení (prof…) 2002 mezinár. tuzem.

Podpis p#edná$ejícího

17 0

datum 25. srpna 2011


G – Personální zabezpe!ení - p"edná#ející

Název V! / sou"ásti Slezská univerzita v Opav! Matematick" ústav v Opav!

Název SP

Matematika

Jméno a p#íjmení Michal Marvan Tituly Doc. RNDr. CSs

Rok narození 1957 typ vzt. hlavní rozsah 40 do kdy N

Dal$í sou"asní zam%stnavatelé typ prac. vztahu rozsah

nejsou

P#edná$ky v p#edm%tech

Algebra I, II, Algebraické struktury, Geometrie, Teoretická aritmetika, Teorie kategorií, Globální anal"za, Algebraická a

diferenciální topologie

Údaje o oboru vzd%lání na V! a o praxi od absolvování V!, v". studia v doktorském SP

V#: 1981 absolvoval p$írodov!deckou fakultu UJEP Brno (dnes Masarykova univerzita), obor matematika.

Interní aspirantura: Moskevská státní univerzita, katedra vy%%í geometrie a topologie, %kolitel A.M. Vinogradov, 1983 –

1987.

Habilitace: Geometrie a globální anal"za, Matematick" ústav v Opav! (2000).

Praxe: 1987 p$írodov!decká fakulta UJEP, poté na Slezské univerzit! od jejího vzniku.

P#ehled o publika"ní a dal$í tv&r"í "innosti za posledních 5 rok$

Od r. 2006 osm &lánk':

1 H. Baran and M. Marvan, Classification of integrable Weingarten surfaces possessing an sl(2)-valued zero

curvature representation, Nonlinearity, 23 (2010) 2577–2597.

2 H. Baran and M. Marvan, On integrability of Weingarten surfaces: a forgotten class, J. Phys. A: Math. Theor.

42 (2009) 404007

3 M. Marvan, On the spectral parameter problem. Acta Appl. Math. 109 (2010) 239–255.

4 M. Marvan, Sufficient set of integrability conditions of an orthonomic system, Foundations of Computational

Mathematics 9 (2009) 651-674.

5 M. Marvan and O. Stolín, On local equivalence problem of spacetimes with two orthogonally transitive

commuting Killing fields, J. Math. Phys. 49 (2008), no. 2, 022503, 17 pp.

6 M. Marvan, A.M. Vinogradov and V.A. Yumaguzhin, Differential invariants of generic hyperbolic Monge–

Ampère equations, Cent. Eur. J. Math. 5 (2007) 105–133.

7 M. Marvan and M. Pobo!il, Recursion operator for the IGSG equation, Fundam. Prikl. Mat. 12 (2006) (7) 117–

128 (in Russian); English translation: J. Math. Sci. (N. Y.) 151 (2008) 3151–3158.

8 H. Baran and M. Marvan, A conjecture concerning nonlocal terms of recursion operators, Fundam. Priklad.

Mat. 12 (2006) (7) 23–33; English translation: J. Math. Sci. (N. Y.) 151 (2008) 3083–3090

#kolitel doktorand': celkem p"t doktorand#, z toho t!i ukon$ili studium obhajobou (H. Baran, M. Pobo!il, P. Sebestyén),

dva dosud studují (%. Hlavá$, A. Lampartová).

Spolu!e%itel grantu GA(R P201/11/0356.

Celkem 116 citací bez autocitací, z toho 90 od zahrani&ních autor', 72 dle SCI, 10 v monografiích.

P&sobení v zahrani"í

Od r. 2006 aktivní ú&ast na deseti zahrani&ních konferencích a seminá$ích: Anglie (1), Itálie (2), Nizozemí (1),

Polsko (2), Rakousko (2), Ukrajina (2).

Obor habilita"ního nebo

jmenovacího #ízení nebo ud%lení

v%decké hodnosti

Geometrie

#ízení na V!

Slezská univerzita

ohlasy publikací

Rok ud%lení (prof…) 2000 mezinár. tuzem.

Podpis p#edná$ejícího

90 26

datum 2. 9. 2011


G – Personální zabezpe!ení - p"edná!ející

Název V! / sou"ásti Slezská univerzita v Opav! Matematick" ústav

Název SP

Matematika

Jméno a p#íjmení Jan Meleck" Tituly Ing. Ph. D.

Rok narození 1957 typ vzt. pp rozsah 40 do kdy 06/2014

Dal$í sou"asní zam%stnavatelé typ prac. vztahu rozsah

P#edná$ky v p#edm%tech

Matem. metody v ekonomice a !ízení II,

Podniková ekonomika I, II

Bakalá!ská práce I, II

Praxe I, II

Fuzzy mno"iny a Fuzzy systémy

Údaje o oboru vzd%lání na V! a o praxi od absolvování V!, v". studia v doktorském SP

Vysoká #kola zem$d$lská v Brn$, Provozn$-ekonomická fakulta, obor Mechaniza%ní, 1976 - 1981

Slezská univerzita v Opav$, Matematicky ústav v Opav$, obor Matematické metody v ekonomice, 1999 - 2002

Slezská univerzita v Opav$, Matematicky ústav v Opav$, doktorské studium, obor Matematická anal&za, 2002 - 2007

P#ehled o publika"ní a dal$í tv&r"í "innosti za poslední 3 roky

J. Meleck&, A. Sergyeyev, A simple finite-difference stock market model involving intrinsic value, Chaos, Solitons &

Fractals, 2008, 38 (3), pp.769–777.

P&sobení v zahrani"í

Obor habilita"ního nebo

#ízení na V!

jmenovacího #ízení nebo ud%lení

v%decké hodnosti

ohlasy publikací

Rok ud%lení (prof…) mezinár. tuzem.

Podpis p#edná$ejícího

datum 7. 2. 2011


G – Personální zabezpe!ení – p"edná#ející / cvi!ící

Název V$ / sou!ásti Slezská univerzita v Opav! Matematick" ústav v Opav!

Název SP

Matematika

Jméno a p"íjmení Vladimír Sedlá# Titu ly RNDr., CSc.

Rok narození 1942 typ vzt. Hlavní p. rozsah 60 do kdy 0812

Dal#í sou!asní zam%stnavatelé typ prac. vztahu rozsah

P"edná#ky / cvi!ení v p"edm%tech

Deskriptivní geometrie, Analytická geometrie, Geometrické algoritmy, Po$íta$ová grafika I, II, Praktikum z matematiky a

v"po$etní techniky III, IV

Údaje o oboru vzd%lání na V$ a o praxi od absolvování V$, v!. studia v doktorském SP

• 1980 - RNDr. P#írodov!decká fakulta Olomouc

• 1987 - CSc. (Ph.D.) geometrie a topologie, Matematicko fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Zam!stnání:

• 1964 – 1973 SVV% (gymnasium),

• 1973 – 1993 Pedagogická fakulta v Ostrav! (Ostravská univerzita),

• 1993 - doposud Slezská univerzita Opava.

P"ehled o publika!ní a dal#í tv&r!í !innosti za posledních 5 let

• V.J. Havel, V. Sedlá#, Testing Possible Central Projection Images, Proc. Symp. Comput. Geom. SCG’2007

(Ko$ovce, Slovensko), Vol. 16 (2007), 33-38, ISBN 978-80-227-2734-1.

P&sobení v zahrani!í

Obor habilita!ního nebo

"ízení na V$

jmenovacího "ízení nebo ud%lení

v%decké hodnosti

ohlasy publikací

Rok ud%lení (prof…) mez inár. tuzem.

Podpis p"edná#ejícího /

1

cvi!ícího datum 5. 9. 2011


G – Personální zabezpe!ení - p"edná!ející

Název V! / sou"ásti Slezská univerzita v Opav! Matematick" ústav v Opav!

Název SP

Matematika

Jméno a p#íjmení Artur Sergyeyev Tituly Doc., RNDr., PhD.,

Rok narození 1975 typ vzt. hlavní p rozsah 40 do kdy N

Dal$í sou"asní zam%stnavatelé typ prac. vztahu rozsah

P#edná$ky v p#edm%tech

Globální anal"za I a II, Diferenciální invarianty, Matematické metody ve fyzice a technice I a II, Geometrická teorie

parciálních diferenciálních rovnic I a II, Diferenciální geometrie I a II, Algebraické struktury

Údaje o oboru vzd%lání na V! a o praxi od absolvování V!, v". studia v doktorském SP

1996 MSc. (equivalent) in Theoretical Physics, summa cum laude, Kyiv National Taras Shevchenko University,

Ukraine

2000 Cand. Sci. (equivalent of Ph.D.) in Mathematical Physics, Institute of Mathematics of the National Academy of

Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine

2001 RNDr., obor geometrie, Matematick" ústav, Slezská univerzita v Opav!

2005 Doc. (habilitace), obor Geometrie a globální anal"za, Matematick" ústav, Slezská univerzita v Opav!

Zam!stnání: 1999 - 2000 Junior Research Associate, Institute of Mathematics of the National Academy of Sciences of

Ukraine, Kyiv, Ukraine, 2000 - doposud Slezská univerzita v Opav!,

duben - prosinec 2001 Postdoctoral Fellow at Institut für Mathematik, Humboldt-Universität zu Berlin,

duben 2003 - kv!ten 2004 Jacob Blaustein Postdoctoral Fellow, The Jacob Blaustein Institute for Desert Research, Ben-

Gurion University of the Negev, Izrael.

P#ehled o publika"ní a dal$í tv&r"í "innosti za poslední 3 roky

V letech 2007-2011 celkem 13 publikací v mezinárodních #asopisech. V"b!r:

1. A. Sergyeyev, Infinitely Many Local Higher Symmetries without Recursion Operator or Master Symmetry:

Integrability of the Foursov–Burgers System Revisited, Acta Applicandae Mathematicae, 109 (2010), 273-281.

2. A. Sergyeyev, Infinite hierarchies of nonlocal symmetries of the Chen–Kontsevich–Schwartz type for the oriented

asociativity equations, J. Phys. A: Math. Theor., 42 (2009), paper 404017, 15 pp.

3. A. Sergyeyev, M. Blaszak, Generalized Stäckel transform and reciprocal transformations for finite-dimensional

integrable systems, J. Phys. A: Math. Theor., 41 (2008), paper 10525, 20 pp.

4. A. Sergyeyev, Exact solvability of superintegrable Benenti systems, J. Math. Phys., 48 (2007), paper 052114, 11 pp.

5. A. Sergyeyev, D. Demskoi, Sasa-Satsuma (complex modified Korteweg–de Vries II) and the complex sine-Gordon II

equation revisited: Recursion operators, nonlocal symmetries, and more, J. Math. Phys., 48 (2007), paper 042702,11 pp.

V letech 2007-2011 ú#ast na v"zkumném zám!ru MSM 4781305904 (2005-2011) a grantu GA$R P201/11/0356 (od

roku 2011) a !e"itel grant# IGS 10/2007, 9/2008 a 2/2009 (SU Opava).

V sou#asnosti vede dva doktorandy (Mgr. Petr Voj#ák od r.2009 a RNDr. Ji%ina Vodová od r.2010).

V letech 2007-2011 aktivní ú#ast na 22 mezinárodních konferencích v $R a zahrani#í, 64 citací v pracích zahrani#ních

autor& a 9 citací v pracích domácích autor&, z toho 62 dle SCI (Sergheyev=Sergyeyev).

P&sobení v zahrani"í

V letech 2007-2011 aktivní ú#ast na 12 mezinárodních konferencích mimo $R, a sice ve Francii, Itálii, Polsku,

Rakousku a na Ukrajin! a pracovní pobyty v Polsku (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, celkem 3x, a

Uniwersytet Wroc$awski) a Rakousku (Universität Wien, celkem 2x).

Obor habilita"ního nebo Geometrie a globální anal"za

#ízení na V!

jmenovacího #ízení nebo ud%lení

v%decké hodnosti

Slezská univ. v Opav!

ohlasy publikací

Rok ud%lení (doc...) 2005 mezinár. tuzem.

Podpis p#edná$ejícího

88 11

Datum 26.8.2011


G – Personální zabezpe!ení - p"edná!ející

Název V! / sou"ásti Slezská univerzita v Opav! Matematick" ústav v Opav!

Název SP

Matematika

Jméno a p#íjmení Kristína Smítalová Tituly Doc., RNDr., CSc.

Rok narození 1943 typ vzt. Hlavní p. rozsah 50% do kdy 31.8.

2013

Dal$í sou"asní zam%stnavatelé typ prac. vztahu rozsah

---

P#edná$ky v p#edm%tech

Matematická anal"za I, II, III, IV, Vybrané partie z anal"zy I, II, Pravd!podobnost a statistika I, II, Numerická anal"za,

Matematické metody v ekonomice a #ízení I, II, III. Aplikovaná statistika, Matematická ekonomie I, II, Oby$ejné

diferenciální rovnice, Dynamické systémy I, II. Teorie náhodn"ch proces%

Údaje o oboru vzd%lání na V! a o praxi od absolvování V!, v". studia v doktorském SP

• 1965 - RNDr. in Applied Mathematics, Comenius University, Bratislava

• 1974 - CSc. (Ph.D.) in Mathematical Analysis, Comenius University, Bratislava

• 1982 - Associate Professor (Doc.) in Mathematical Analysis, Comenius University, Bratislava

Zam!stnání:

1965 - 1980 P#írodov!decká fakulta Univerzity Komenského v Bratislav!

1980 - 1993 Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Komenského v Bratislav!,

1993 - doposud Slezská univerzita v Opav!.

P#ehled o publika"ní a dal$í tv&r"í "innosti za posledních 5 let

Vybudování speciálních p#edná&ek pro studijní obory "Matematické metody v ekonomii", "Aplikovaná matematika pro

#e&ení krizov"ch situací", a “Aplikovaná matematika”. Oponentura více ne' 10 projekt% GA(R, FRV).

)kolitelka RNDr. K. Hasíka, Ph.D. (obhajoba 2000), vedlej&í &kolitelka RNDr. L. (elechovské (Kozákové), Ph.D.

(obhajoba 2004, &kolitel ). Schwabik), &kolitelka Ing. J. Meleckého, Ph.D. (obhajoba 2007) a vedlej&í &kolitelka Ing.

P. Harasima, Ph.D. (&kolitel J. Chleboun, obhajoba 2010, v&ichni obor Matematická anal"za na MÚ SU v Opav!).

V sou!asné dob" #kolitelka Ing. Mgr. Barbory Kali!inské, obor Matematická anal$za na Matematickém ústavu v Opav".

P&sobení v zahrani"í

Obor habilita"ního nebo Matematická anal"za

#ízení na V!

jmenovacího #ízení nebo ud%lení

Univ. Komenského

v%decké hodnosti

ohlasy publikací

Rok ud%lení (prof…) 1982 mezinár. tuzem.

Podpis p#edná$ejícího

80 5

datum 25. 8. 2011


G – Personální zabezpe!ení - p"edná!ející

Název V! / sou"ásti Slezská univerzita v Opav! Matematick" ústav

Název SP

matematika

Jméno a p#íjmení Marta #tefánková Tituly Doc., RNDr., Ph.D.

Rok narození 1974 typ vzt. hlavní p. rozsah 40 do kdy N

Dal$í sou"asní zam%stnavatelé typ prac. vztahu rozsah

P#edná$ky v p#edm%tech

Matematická anal!za I a II, Vybrané partie z matematické anal"zy I a II, Algebra, Komplexní anal"za, Topologie,

Logika a teorie mno$in, Anal"za v komplexním oboru, Seminá" z diskrétních dynamick!ch systém# (pro doktorandy),

Souborná zkou$ka z matematiky bakalá"ská

Údaje o oboru vzd%lání na V! a o praxi od absolvování V!, v". studia v doktorském SP

1999 – RNDr. v oboru Matematická anal"za, Matematick" ústav SU, Opava

2000 – Ph.D. v oboru Matematická anal"za, Matematick" ústav SU, Opava

2000 – Cena ministra %kolství pro vynikající studenty a absolventy studia ve studijním programu

2003 – Docent v oboru Matematika – Matematická anal"za, Matematick" ústav SU, Opava

2008 – Cena U%ené spole%nosti &R pro mladé v'decké pracovníky

2009 – Stipendium L`Oréal pro (eny ve v'd' (spole%n! projekt &eské komise pro UNESCO a Akademie v'd &eské

republiky)

Zam!stnání: 2000 – doposud Slezská univerzita Opava

P#ehled o publika"ní a dal$í tv&r"í "innosti za poslední 3 roky

Od roku 2007 celkem 7 publikací v mezinárodních &asopisech. V"b!r:

• L. Reich, J. Smítal and M. !tefánková, The holomorphic solutions of the generalized Dhombres functional equation, J.

Math. Anal. Appl. 333 (2007), 880 - 888.

• P. Oprocha and M. !tefánková, Specification property and distributional chaos almost everywhere, Proc. Amer. Math.

Soc. 136 (2008), 3931 – 3940.

• L. Reich, J. Smítal and M. !tefánková, Locally analytic solutions of the generalized Dhombres functional equation II, J.

Math. Anal. Appl. 355 (2009), 821 – 829.

• F. Balibrea, J. Smítal and M. !tefánková, A triangular map of type 2^\infinity with positive topological entropy on a

minimal set, Nonlinear Analysis 74 (2011), 1690-1693.

)kolení doktorand' v MÚ SU v Opav!: Mgr. Jana Dvo(áková, 2006 – 6. ro&ník doktorského studia, Mgr. Leszek Szala,

2009 – 3. ro%ník doktorského studia, Mgr. Jakub )otola, 2011 – 1. ro%ník doktorského studia.

*e$itelka projektu GA&R 201/10/0887 Diskrétní dynamické systémy (2010 – 2014) ) (projekt je "e$en v MÚ SU v

Opav!).

Od roku 2007 cca 90 citací, v tom 60 dle SCI a 20 kvalifikovan"ch.

P&sobení v zahrani"í

Od roku 2007 9 pracovních pobyt' na univerzitách v Murcii (#pan!lsko), v Grazu, ve Vídni a ve Warwicku (V.

Británie), aktivní ú&ast na 13 mezinárodních konferencích ve #pan!lsku, Portugalsku, Francii, Polsku, N'mecku, Itálii,

Japonsku, V. Británii a Slovensku.

Obor habilita"ního nebo Matematika - Matematická anal"za

#ízení na V!

jmenovacího #ízení nebo ud%lení

Slezská univ. v Opav!

v%decké hodnosti

ohlasy publikací

Rok ud%lení (prof…) 2003 mezinár. tuzem.

Podpis p#edná$ejícího

130 30

datum 30.8. 2011


G – Personální zabezpe!ení - p"edná!ející

Název V! / sou"ásti Slezská univerzita v Opav! Matematick" ústav

Název SP

matematika

Jméno a p#íjmení Old#ich Stolín Tituly RNDr., Ph.D.

Rok narození 1970 typ vzt. hlavní p. rozsah 40 do kdy 7/2012

Dal$í sou"asní zam%stnavatelé typ prac. vztahu rozsah

P#edná$ky v p#edm%tech

Algebra I (p!.), Matematické metody ve fyzice a technice I (p!. a cv.),

Algebra II (p!.), Matematické metody ve fyzice a technice II (p!. a cv.),

Matematické metody v ekonomice a !ízení III (p!. a cv.)

Cvi"ení z algebry I, II

Údaje o oboru vzd%lání na V! a o praxi od absolvování V!, v". studia v doktorském SP

1993 – Mgr., P!írodov#decká fakulta Masarykovy univerzity v Brn# (obor Fyzika pevn$ch látek),

1999 – RNDr., P!írodov#decká fakulta Masarykovy univerzity v Brn# (Fyzika),

1999 – Ph.D., P!írodov#decká fakulta Masarykovy univerzity v Brn# (Obecné otázky fyziky).

1993 – 1996 interní PGS na P!F MU v Brn# (obor Obecné otázky fyziky),

1996 – 1998 v#deck$ pracovník (katedra obecné fyziky P!F MU v Brn#),

1998 – dosud odborn$ asistent (Matematick$ ústav v Opav#)

P#ehled o publika"ní a dal$í tv&r"í "innosti za poslední 3 roky

Publikace

• M. Marvan, O. Stolín, On local equivalence problem of space-times with two orthogonally transitive commuting

Killing fields, in: Journal of Mathematical Physics, Vol 49 (2008), No. 2, p.022503-1;022503-17

Granty (IGS SU v Opav#)

• 3/2005 P!esná !e%ení Einsteinov$ch rovnic

• 9/2006 P!esná !e%ení Einsteinov$ch rovnic a jejich klasifikace

Ú"ast ve v$zkumn$ch zám#rech

• MSM4781305904 Topologické a analytické metody v teorii dynamick$ch systém& a matematické fyzice (2005-2011)

P&sobení v zahrani"í

Konference

• 8th International Conference of Differential Geometry and its Application, 27.8. – 31.8. 2001, 'eská republika, Opava

• Debrecen – Opava meeting, 23.5. – 25.5. 2002, Ma(arsko, Debrecen

• 17th International Conference on General Relativity and Gravitation, 18.7. – 22.7. 2004 Irsko, Dublin

• Albert Einstein Century, 18.7. – 22.7. 2005, Francie, Pa!í)

• MG 11 Marcel Grossmann Meeting, 23.7.-29.7.2006, N#mecko, Berlín

Studijní pobyt

• Prof. Vinogradov, 16.12. – 18.12. 2003, Itálie, Salerno

U"itelsk$ pobyt

• University of Salamanca, 13.9. – 25.9. 2003, *pan#lsko, Salamanca

Obor habilita"ního nebo

jmenovacího #ízení nebo ud%lení

v%decké hodnosti

Ph.D.: Obecné otázky fyziky

#ízení na V!

Masarykova univerzita

v Brn#, P!F

ohlasy publikací

Rok ud%lení (prof…) 1999 mezinár. tuzem.

Podpis p#edná$ejícího

2 0

datum 31. 8. 2011


G – Personální zabezpe!ení - p"edná#ející

Název V$ / sou!ásti Slezská univerzita v Opav! Matematick" ústav v Opav!

Název SP

Matematika

Jméno a p"íjmení Marta Balnerová Uzlová Tituly JUDr.

Rok narození typ vzt. dohoda rozsah 2 do kdy

Dal#í sou!asní zam%stnavatelé typ prac. vztahu Rozsah

Generální finan#ní $editelství, pracovi%t! FÚ v Opav! Zam!stnanec, vedoucí Pln" pracovní úvazek

odd.

P"edná#ky v p"edm%tech p"íslu#ného studijního programu

Vybrané stat! z obchodního, pracovního a &ivnostenského práva

Údaje o oboru vzd%lání na V$ a o praxi od absolvování V$, v!. studia v doktorském SP

Právnická fakulta UK v Praze, obor právo

Státní rigorózní zkou%ka v roce 1985 – titul JUDr.

P"ehled o publika!ní a dal#í tv&r!í !innosti za posledních 5 let

Lektorská #innost – vzd!lávací za$ízení Ministerstva financí 'R

P&sobení v zahrani!í

Obor habilita!ního nebo

"ízení na V$

jmenovacího "ízení nebo ud%lení

v%decké hodnosti

ohlasy publikací

Rok ud%lení (prof…) mezinár. tuzem.

Podpis p"edná#ejícího

datum 9.2.2011


G – Personální zabezpe!ení - p"edná#ející

Název V$ / sou!ásti Slezská univerzita v Opav! Filozoficko-p"írodov!decká fakulta

Název SP

Gastronomie, hotelnictví a turismus

Název stud. oboru: Láze#ství a turismus

Jméno a p"íjmení Radmila Dluho$ová Tituly PhDr.

Rok narození 1962 typ vzt. pp rozsah 1,0 do kdy N

Dal#í sou!asní zam%stnavatelé typ prac. vztahu rozsah

P"edná#ky v p"edm%tech p"íslu#ného studijního programu

Angli%tina 1,

Angli%tina 2,

Angli%tina 3,

Angli%tina 4,

Angli%tina V,

Angli%tina VI

Údaje o oboru vzd%lání na V$ a o praxi od absolvování V$, v!. studia v doktorském SP

Vzd%lání

2007 – dosud Doktorské studium v oboru Korpusová lingvistika, Filozoficko-p"írodov!decká fakulta Slezské univerzity

v Opav!

1994 Roz$i"ující studium anglického jazyka a literatury, Filozofická fakulta Palackého univerzity v Olomouci

1987 PhDr., Filozofická fakulta Univerzity J.E. Purkyn! Brno, ru$tina

1985 U%itelství VVP, aprobace ru$tina – pedagogika, Filozofická fakulta Univerzity J.E. Purkyn! Brno

Praxe

2008 – dosud Filozoficko-p"írodov!decká fakulta Slezské univerzity v Opav!

2000 – 2009 Obchodn!-podnikatelská fakulta Slezské univerzity

1987 – 2009 Vy$$í odborná $kola a Hotelová $kola Opava

1985 – 1987 Základní $koly Opava

P"ehled o publika!ní a dal#í tv&r!í !innosti za posledních 5 let

BURDA, A., DLUHO&OVÁ, R., STUCHLÍKOVÁ, J., VAVRE'KOVÁ, E Mystery Shopping. Prolegomena. Opava:

(SU), 2011. (vl.. podíl s. 21 – 48).

DLUHO&OVÁ, R. Hospitality English. Opava: (SU), 2011. P"edáno tisku.

DLUHO&OVÁ, R. The Czech Restaurant. In: International Case Studies for Hospitality and Tourism Students. Iasi:

Technopress, 2011.

DLUHO&OVÁ, R. The Swiss Experience. In: International Case Studies for Hospitality and Tourism Students. Iasi:

Technopress, 2011.

BURDA, A., DLUHO&OVÁ, R. Mystery Shopping Project – A tool of Education. International Conference of Partner

Institutions, Fondation pour la Formation Hoteliére, Iasi, Rumunsko, 2011.

VAVRE'KOVÁ, E., DLUHO&OVÁ, R. Outsourcing – the Possibility of Increasing Quality in Hospitality. International

Conference of Partner Institutions, Fondation pour la Formation Hoteliére, Pre$ov, Slovensko 2008.

Projekt Jazykové vzd!lávání odborn"ch u#itel$ se zam!%ením na gastronomii, hotelnictví a cestovní ruch – Anglick(

jazyk. Realizace: v rámci rozvojovéoh programu M&MT Vyrovnávání dsproporcí ve vzd!lávací nabídce kraj$ ve vztahu

k pot%ebám jejich rozvoje, 2003 – 2005.

Projekt E-learning Tools in Destination Management. Realizace v rámci programu Leonardo da Vinci, 2007 - 2008

P&sobení v zahrani!í

2011 Rumunsko, Iasi, Alexandru Ioan Cuza University – konference – Responsible Tourism Education In a Dynamic

and Global Environment, prezentace Mystery Shopping Project

2009 Kypr, Nikosie University of Nicosia – studijní pobyt

2008 Slovensko, Pre$ov, Hotelová akadémia – konference – Quality in Hospitality, prezentace Outsourcing in

Hospitality

2007 Bulharsko, Plovdiv, University of Food Technologies – konference – Sustainable tourism

2004 Bulharsko, Plovdiv, University of Food Technologies – konference – Contemporary hospitality trends

2003 zá"í – listopad Great Britain, Bournemouth University, School of Services Management – studijní pobyt

2003 Slovensko, Bratislava, Ekonomická univerzita – konference – The development of the industry – education links

Obor habilita!ního nebo

"ízení na V$

jmenovacího "ízení nebo ud%lení

v%decké hodnosti

ohlasy publikací

Rok ud%lení (prof…) mezinár. tuzem.

Podpis p"edná#ejícího

datum 30. srpna 2011


G – Personální zabezpe!ení - p"edná#ející

Název V$ / sou!ásti Slezská univerzita v Opav! Matematick" ústav v Opav!

Název SP

Matematika

Jméno a p"íjmení Eva Dobru#ová Tituly Mgr.

Rok narození 1982 typ vzt. dohoda rozsah 2 do kdy

Dal#í sou!asní zam%stnavatelé typ prac. vztahu rozsah

Fond ohro$en"ch d!tí, Na Po%í&í 6, Praha 1, 110 00 pp 0,8125 + 0,125

P"edná#ky v p"edm%tech p"íslu#ného studijního programu

Techniky mana$erské komunikace I

Techniky mana$erské komunikace II

Údaje o oboru vzd%lání na V$ a o praxi od absolvování V$, v!. studia v doktorském SP

Ostravská Univerzita v Ostrav! – Poradenství v sociální práci – ukon&eno titulem Bc.

Ostravská Univerzita v Ostrav! – Sociální práce s poradensk"m zam!%ením – ukon&eno titulem Mgr.

Státní záv!re&ná zkou#ka (NMgr. ukon&eno 2008)– Didaktika oboru, Metody a management sociální práce, Pedagogika

a psychologie, Sociální práce a psychologické poradenství, Sociální práce a sociální politika

P"ehled o publika!ní a dal#í tv&r!í !innosti za posledních 5 let

Projektová a mana$erská &innost v rámci práce v za%ízení FOD – AMTcentrum (vytvá%ení metodik práce pracovník' –

interní materiály organizace)

P&sobení v zahrani!í

Obor habilita!ního nebo

"ízení na V$

jmenovacího "ízení nebo ud%lení

v%decké hodnosti

ohlasy publikací

Rok ud%lení (prof…) mezinár. tuzem.

Podpis p"edná#ejícího

datum


G – Personální zabezpe!ení - p"edná#ející

Název V$ / sou!ásti Slezská univerzita v Opav! Matematick" ústav v Opav!

Název SP

Matematika

Jméno a p"íjmení Milan Fi#er Tituly Ing.

Rok narození 1964 typ vzt. dohoda rozsah 3 do kdy

Dal#í sou!asní zam%stnavatelé typ prac. vztahu rozsah

$eská spo%itelna, a.s. Trval" pracovní pom!r 40hod/t"den

P"edná#ky v p"edm%tech p"íslu#ného studijního programu

Management

Údaje o oboru vzd%lání na V$ a o praxi od absolvování V$, v!. studia v doktorském SP

V&B Ostrava, fakulta hutnická, obor slevárenství

VUT Brno, fakulta strojní, postgraduální studium

Technolog, programátor, bankovní poradce, manager IT, bussines manager, %editel pobo'ky, externí lektor

P"ehled o publika!ní a dal#í tv&r!í !innosti za posledních 5 let

P&sobení v zahrani!í

Obor habilita!ního nebo

"ízení na V$

jmenovacího "ízení nebo ud%lení

v%decké hodnosti

ohlasy publikací

Rok ud%lení (prof…) mezinár. tuzem.

Podpis p"edná#ejícího

datum 9.2. 2011


G – Personální zabezpe!ení - p"edná#ející

Název V$ / sou!ásti Slezská univerzita v Opav! Matematick" ústav v Opav!

Název SP

Matematika

Jméno a p"íjmení Stanislav Häuser Tituly Ing., CSc.

Rok narození 1953 typ vzt. dohoda rozsah 3 do kdy

Dal#í sou!asní zam%stnavatelé typ prac. vztahu rozsah

HÄUSER-SILMA GRADIENT s.r.o. pp 40 hod /t"dn!

P"edná#ky v p"edm%tech p"íslu#ného studijního programu

Strategické #ízení

Krizové #ízení v turbulentním prost#edí

Údaje o oboru vzd%lání na V$ a o praxi od absolvování V$, v!. studia v doktorském SP

1977 – Ing., Vysoká $kola bá%ská v Ostrav!, strojní fakulta

1985 – CSc. Vysoká $kola bá%ská v Ostrav!, strojní fakulta

P"ehled o publika!ní a dal#í tv&r!í !innosti za posledních 5 let

1. Häuser S: Fraktální firma – odpov!" na globální krizi, Moderní #ízení &. X/2009

2. Häuser S: Fraktální firma – cesta k excelenci, Jakost 2009 - Sborník konference, DTO Ostrava 5/2009

3. Häuser S: Strategické #ízení, skripta Slezské univerzity - matematick" ústav Opava, 2008

4. Häuser S: Strategie dlouhodobé úsp!$nosti, m!sí&ník Moderní #ízení &. 9/2008

5. Häuser S: Strategie dlouhodobé úsp!$nosti, Jakost 2007 - Sborník konference, DTO Ostrava 5/2008

6. Häuser S: Management zm!n, p#íru&ka Integrovan" systém #ízení, nakladatelství Verlag, 7/2008

7. Häuser S: Krizové #ízení v turbulentním prost#edí, skripta Slezské univerzity - matematick" ústav Opava, 2007

8. Häuser S: Spirála firemní kultury a leadership, Konference V'B TU Ostrava, 9/2007

9. Häuser S: Bio#ízení pro podnikatelskou praxi, m!sí&ník Moderní #ízení &. 4/2007

P&sobení v zahrani!í

!"#$%$&'() *(+,(-$).)/$,"0%'+1)*(23%&4))

5,$&4) ) 678977:).9;8977?>-) @(-$%A%',$().)=BC)A,'%2%$,$>-)

!"#$%$&'()

5,$&4) )

=%$&21)>?>-)

!"#$%$&'()

5,$&4) >O)

) )

=%$&21)>?>-)

DEFE1)G-(#$>"1)H,"',#I%-()*&#%"(##)/'I>>2)

977J).)J)4>"$I#)

!"$(-",$%>",2)C,",3(4("$)5(K(2>L4("$)@>&-#(8)C*M)

N((O(-2,"O)+">0.I>01)@!CM)GPMQDR)

977J)

C,-+($%"3)@>&-#()@!CM8N!CM)

!"#$%$&'() GSMPR1)NTU)

5,$&4) ) 977V).);)$WO"X)

=%$&21)>?>-) D/M)*&#%"(##)(Y'(2("'()

Obor habilita!ního nebo

"ízení na V$

jmenovacího "ízení nebo ud%lení

v%decké hodnosti

ohlasy publikací

Rok ud%lení (prof…) mezinár. tuzem.

Podpis p"edná#ejícího

datum


G – Personální zabezpe!ení - p"edná#ející

Název V$ / sou!ásti Slezská univerzita v Opav! Matematick" ústav v Opav!

Název SP

Matematika

Jméno a p"íjmení Jan Hromada Tituly Ing.

Rok narození 1960 typ vzt. dohoda rozsah 2 do kdy

Dal#í sou!asní zam%stnavatelé typ prac. vztahu rozsah

Model Obaly a. s. pp 40 h. t"dn!

P"edná#ky v p"edm%tech p"íslu#ného studijního programu

Mana#erské ú$etnictví

Údaje o oboru vzd%lání na V$ a o praxi od absolvování V$, v!. studia v doktorském SP

V%E Praha – obor ekonomická statistika 1983,

V%E Praha – katedra MÚ: dvousemestrální kurz mana#erského ú$etnictví 2007-2008,

Pracovní praxe na r&zn"ch ekonomick"ch pozicích ve firmách:

Model Obaly od r. 2006, MSA 2003-2005, Union banka a Union Group 1998-2003, Ferona Ostrava 1995-1997,

Comment 1994-1995, Jiho$eské mlékárny (Madeta) 1986-1994, Ferona Praha 1983-1986

P"ehled o publika!ní a dal#í tv&r!í !innosti za posledních 5 let

P&sobení v zahrani!í

Obor habilita!ního nebo

"ízení na V$

jmenovacího "ízení nebo ud%lení

v%decké hodnosti

ohlasy publikací

Rok ud%lení (prof…) mezinár. tuzem.

Podpis p"edná#ejícího

datum 14.2.2011


G – Personální zabezpe!ení - p"edná#ející

Název V$ / sou!ásti Slezská univerzita v Opav! Matematick" ústav v Opav!

Název SP

Matematika

Jméno a p"íjmení Hana Maruszáková Tituly Ing.

Rok narození 1959 typ vzt. dohoda rozsah 3 do kdy

Dal#í sou!asní zam%stnavatelé typ prac. vztahu rozsah

OSV#

P"edná#ky v p"edm%tech p"íslu#ného studijního programu

Základ ú$etnictví

Údaje o oboru vzd%lání na V$ a o praxi od absolvování V$, v!. studia v doktorském SP

Vysoká %kola bá&ská – ekonomická fakulta – katedra NHP

Da&ov" metodik - Osv!d$ení o rekvalifikaci dle akreditace Ministerstva %kolství

Ostravská univerzita – Pedagogická fakulta –dopl&ující pedagogické studium – zam!'ení u$itelství odborn"ch p'edm!t(

Zp(sobilost k vyu$ování odborn"ch p'edm!t( na st'edních %kolách v oboru své vysoko%kolské kvalifikace

P"ehled o publika!ní a dal#í tv&r!í !innosti za posledních 5 let

P&sobení v zahrani!í

Obor habilita!ního nebo

"ízení na V$

jmenovacího "ízení nebo ud%lení

v%decké hodnosti

ohlasy publikací

Rok ud%lení (prof…) mezinár. tuzem.

Podpis p"edná#ejícího

datum 30.8. 2011


G – Personální zabezpe!ení - p"edná#ející

Název V$ / sou!ásti Slezská univerzita v Opav! Matematick" ústav v Opav!

Název SP

Matematika

Jméno a p"íjmení Ale# Mateiciuc Tituly PhDr. Ing. Ph.D.

Rok narození 1942 typ vzt. rozsah do kdy

Dal#í sou!asní zam%stnavatelé typ prac. vztahu rozsah

Vysoká #kola bá$ská – Technická universita Ostrava 0,5

P"edná#ky v p"edm%tech p"íslu#ného studijního programu

Personální management

Údaje o oboru vzd%lání na V$ a o praxi od absolvování V$, v!. studia v doktorském SP

1960-1966 Vysoké u%ení technické Brno, Fakulta strojní, obor Strojírenská technologie (Ing.)

1969-1975 Universita Karlova Praha, Filosofická fakulta, obor Psychologie (absolvent na úrovni Mgr.), 1985

1985 Universita Karlova Praha, Filosofická fakulta (jednooborová psychologie, PhDr.)

1999-2006 Vysoká #kola bá$ská – Technická universita Ostrava, Fakulta ekonomická, doktorské studium oboru

Podniková ekonomika a management (Ph.D.)

Praxe:

2001-dosud Slezská universita Opava, FPF, FVP, externí odborn" asistent s v!d. hodností

1999-dosud Ekonomická fakulta V&B-TU Ostrava, katedra managementu (odborn" asistent, s v!d. hodností)

1994-1998 Pivovar Radegast, a.s. No#ovice, personální 'editel

1992-1994 Ministerstvo zahrani%ních v!cí Praha, Velvyslanectví (SR a (R ve Var#av!, velvyslaneck" rada pro v!du,

techniku a ekonomiku, zástupce velvyslance, Personální odbor MZV Praha, samostatn" referent, metodolog

1991-1992 Ekonomická fakulta V&B-TU Ostrava, katedra managementu (odborn" asistent)

1977-1991 V"zkumn" ústav palivoenergetického komplexu Praha, pobo%ka Ostrava, v"zkumn" pracovník (sociáln!-

ekonomick" v"zkum, psychologie práce a organizace, ergonomické projektování 'ídicích center, koordinace

mezinárodních v"zkumn"ch projekt) UNDP – vedoucí sekretariátu projekt), externí spolupráce

s V!deckov"zkumn"m uheln"m ústavem Ostrava-Radvanice na poli d)lní bezpe%nosti a ochrany zdraví,

externí spolupráce s V"zkumn"m ústavem kolejov"ch vozidel na designu kolejov"ch vozidel)

1972-1977 Vítkovické *elezárny, s.p. Ostrava, psycholog (psychologie práce a organizace, in*en"rská psychologie),

1968-1972 Ostroj Opava, n.p., samostatn" v"vojov" konstruktér

1966-1968 Mostáre$ Brezno, n.p., Slovensko, samostatn" technolog,

P"ehled o publika!ní a dal#í tv&r!í !innosti za posledních 5 let


MATEICIUC, A. a kol. (2005) Mana!ersk" potenciál v podmínkách zm#n, diskontinuit, nejistoty a rizik. Záv!re%ná

zpráva k díl%ímu úkolu 7/2. MSM 275 100 015, EkF V&B-TU Ostrava (podíl 80 %)

FOOT, Margaret; HOOK, Caroline.Pesonalistika. P'el. J. Bláha, Z. Ka$áková, A. Mateiciuc. 1. vyd. Praha: Computer

Press, 2002. 462 s. ISBN 80–7226 515–3 (podíl 33 %).

BLÁHA J.; KA+ÁKOVÁ Z.; MATEICIUC A. (2005) Personalistika pro mana!ery mal"ch a st$edních firem. Praha:

Computer Press, ISBN 80-251-0374-9, (podíl 33%)

MARTIN, David. Personalistika od A do Z. V"kladov" slovník d%le!it"ch pojm%. P$íklady z praxe. P'el. Bláha, J.;

Mateiciuc, A.; Ka$áková, Z. Brno: Computer Press, 2007. 419 s. ISBN 978-80-251-1496-4 (podíl 33 %)

MATEICIUC, A. (2007) Management vysoce adaptivních organizací. In: Zvy&ování konkurenceschopnosti aneb nové

v"zvy pro rozvoj region%, stát% a mezinárodních trh%. Mezinárodní v!decká konference, Ostrava: EkF V&B-TU, s. 64-

72

MATEICIUC, A. (2007) Rozvoj osobního potenciálu. Ostrava: Ekf V&B-TU, 144 s. ISBN 978-80-248-1619-7 ?

MATEICIUC, A.; TYRLIK, O.; KOVÁCS, J. (2007) V"zvy, dilemata a odpov!di managementu. Ekonomická revue

%.4, Ostrava: EkF VSB-TU, s. 88-96, (podíl 70 %)

MATEICIUC, A (2008) Personální management (pro krizové mana!ery). Studijní opora , elektronick" text, 250 s., MÚ

SU Opava

MATEICIUC, A. (2008) Mana!erské p$ístupy ve ve$ejné správ#. P'ísp!vek na %esko-polském seminá'i o opavském a

opolském Slezsku (v tisku), ÚVSRP SU Opava

MATEICIUC, A.; VA&INA, B.; MACHOTKOVÁ, J (2008) 85 let vítkovického psychologického pracovi&t#. P'ísp!vek

na seminá' „180 let spole%nosti VÍTKOVCE“ (elektronick" text, podíl 33 %)

MATEICIUC, A (2009) Základy mana!erské psychologie. Elektronicky studijní text, 5. upravené vydání, Ostrava. EkF

V&B-TU, 246 s.

MATEICIUC, A. (2009) Specifika mana!erského p$ístupu v regionálních ve$ejn"ch institucích v porovnání s podnikatelskou

sférou. Mezinárodní konference o podnikání a konkurenceschopnosti, Che,mek, PR

VLASAKUDISOVÁ, K., MATEICIUC, A., VA&INA, B. (2009) V"zvy a prom#ny vítkovického psychologického

pracovi&t#. Sborník p'ísp!vk) z mezinárodní v!decké konference. Praha: Universita Karlova (podíl 50 %)

MATEICIUC, A. (2011) Metodologické problémy poznávání v mana!erské praxi a v organiza'ním v"zkumu. Ostrava.

EkF V&B-TU, 17s.

MATEICIUC, A. (2011) Mana!erské dovednosti a $ízení lidsk"ch zdroj%. Studijní opora , 290 s., FVP SU Opava (100%)

P&sobení v zahrani!í

1993-1994 – Velvyslaneck" rada na ZÚ ve Var#av!

Obor habilita!ního nebo

V!decká hodnost Ph.D.v oboru Podniková ekonomika "ízení na V$

jmenovacího "ízení nebo ud%lení

v%decké hodnosti

a management získaná v r. 2006.

V&B-TU Ostrava, EkF

ohlasy publikací

Rok ud%lení (prof…) - mezinár. tuzem.

Podpis p"edná#ejícího

10 Cca 100

datum 1.9.2011


G – Personální zabezpe!ení - p"edná#ející

Název V$ / sou!ásti Slezská univerzita v Opav! Matematick" ústav v Opav!

Název SP

Matematika

Jméno a p"íjmení Richard Neugebauer Tituly Ing., CSc.

Rok narození 1961 typ vzt. dohoda rozsah 3 do kdy

Dal#í sou!asní zam%stnavatelé typ prac. vztahu rozsah

BOHEMIA Troppau, o. p. s. Pln" úvazek 6

Vzd!lávací a sociální dílo, o. p. s. #áste$n" úvazek 3

Osoba samostatn! v"d!le$n! $inná

X

P"edná#ky v p"edm%tech p"íslu#ného studijního programu

Mikroekonomie

Makroekonomie

Údaje o oboru vzd%lání na V$ a o praxi od absolvování V$, v!. studia v doktorském SP

Vzd!lání:

Vysoká %kola ekonomická Praha, Národohospodá&ské plánování 1980-1984

Vysoká %kola ekonomická Praha, Financování mal"ch a st&edních podnik' 1988-1993

Praxe:

Federální ministerstvo strategického plánování, Odbor dlouhodobého rozvoje, referent, 1984-1991

#eské ministerstvo hospodá&ství, St&edisko pro podporu podnikání, &editel, 1991-1992

Ú&ad práce v Opav!, referent na odd!lení pro podporu podnikání, 1992-1993

Regionální poradenské a informa$ní centrum, jednatel, 1993-2008

P"ehled o publika!ní a dal#í tv&r!í !innosti za posledních 5 let

Pouze beletrie a $lánky net"kající se ekonomie (10-20 tetx').

P&sobení v zahrani!í Ústav pro v"zkum mal"ch a st&edních podnik', Bonn, DE, 1991

Durham University Business School, Durham, UK, 1993

Obor habilita!ního nebo

jmenovacího "ízení nebo ud%lení

v%decké hodnosti

Národohospodá&ská fakulta V(E, národní

hospodá&ství, Financování mal"ch a st&edních

podnik'

"ízení na V$

ohlasy publikací

Rok ud%lení (prof…) mezinár. tuzem.

Podpis p"edná#ejícího

0 0

datum 18. 02. 2011


G – Personální zabezpe!ení - p"edná#ející

Název V$ / sou!ásti Slezská univerzita v Opav! Matematick" ústav v Opav!

Název SP

Matematika

Jméno a p"íjmení Petr Se#a Tituly Ing., Ph. D.

Rok narození 1976 typ vzt. dohoda rozsah 2 do kdy

Dal#í sou!asní zam%stnavatelé typ prac. vztahu rozsah

Ekonomická fakulta, V$B – Technická Univerzita Ostrava Hlavní pracovní pom!r 40 hodin/t"den

P"edná#ky v p"edm%tech p"íslu#ného studijního programu

Logistika I

Logistika II

Softwarová podpora matematick"ch metod v ekonomice a %ízení

Údaje o oboru vzd%lání na V$ a o praxi od absolvování V$, v!. studia v doktorském SP

2002 - dosud Odborn" asistent, Katedra matematick"ch metod v ekonomice, Ekonomická fakulta V$B-TU Ostrava

1999 – 2002 Interní doktorand, Katedra matematick"ch metod v ekonomice, Ekonomická fakulta V$B-TU Ostrava

P"ehled o publika!ní a dal#í tv&r!í !innosti za posledních 5 let

1. Se#a, P. Institucionální podmínky teorie efektivních trh& na 'eském akciovém trhu, In Sborník p%ísp!vk&

mezinárodní konference doktorand& MendelNet, Brno: MLZU v Brn!, 2006. ISBN 80-7302-052-6.

2. Se#a, P. Stochastic Input-Output Model of the Economy of Czech Republic. In Topical Issues of Rational Use

of Natural Resources. St. Petersburg State Mining Institute (Technical University), 2008.

3. Se#a P., Testing for weak form of efficiency of the Czech equity Market in 1995-2006. V$B-TU Ostrava. In:

Selected research papers ECON 2006. ISBN 80-248-1260-6. ISSN 0862-7908.

4. Se#a, P. Testing for semi-strong efficiency in the Czech stock Market, In Mathematical, Econometrical and

Computer Methods in Finance and Insurance, Ustro(: Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 2006. ISBN 83-

7246-811-7.

P&sobení v zahrani!í

2010 Univerzita Cordoba (UCO), Katedra ekonometrie a opera'ního v"zkumu, studijní pobyt (1 m!síc)

2009 Univerzita Cordoba (UCO), Katedra ekonometrie a opera'ního v"zkumu, studijní pobyt (1 m!síc)

2004 Don!cká národní technická univerzita (DNTU), studijní pobyt (1 m!síc)

2002 Don!cká národní technická univerzita (DNTU), studijní pobyt (1 m!síc)

2001 Moskevsk" státní institut mezinárodních vztah& (MGIMO), Fakulta mezinárodních ekonomick"ch vztah&,

studijní pobyt (5 m!síc&)

Obor habilita!ního nebo

"ízení na V$

jmenovacího "ízení nebo ud%lení

v%decké hodnosti

ohlasy publikací

Rok ud%lení (prof…) mezinár. tuzem.

Podpis p"edná#ejícího

datum 10. 2. 2011


G – Personální zabezpe!ení - p"edná#ející

Název V$ / sou!ásti Slezská univerzita v Opav! Matematick" ústav v Opav!

Název SP

Matematika

Jméno a p"íjmení Josef Zemek Tituly Ing. et Ing.

Rok narození 1958 typ vzt. dohoda rozsah 3 do kdy

Dal#í sou!asní zam%stnavatelé typ prac. vztahu rozsah

Soukromá st#ední $kola podnikatelská,s.r.o., Opava DPP 15

P"edná#ky v p"edm%tech p"íslu#ného studijního programu

Marketing

Údaje o oboru vzd%lání na V$ a o praxi od absolvování V$, v!. studia v doktorském SP

1994 – dosud - %editel a spolumajitel Soukromé st#ední $koly podnikatelské v Opav! + u&itel odb.ek.p#edm!t'

2000 V(B-TU Marketing a obchod

1988 – 1994 U&itel na St#ední pr'myslové $kole v Opav!, 1992-1994 ve funkci zástupce #editele

1985 – 1988 U&itel na odborném u&ili$ti

1983 – 1985 Plánova& a zásobova& v Ostroj Opava

1983 V(B Strojírenská technologie

P"ehled o publika!ní a dal#í tv&r!í !innosti za posledních 5 let

Cvi&ebnice marketingu S(

V"ukové texty pro marketing a management st#ední odborné $koly

Skripta Cvi&ení z marketingu pro V(

Skripta marketingu a managementu na SU v Opav!

P&sobení v zahrani!í

Obor habilita!ního nebo

"ízení na V$

jmenovacího "ízení nebo ud%lení

v%decké hodnosti

ohlasy publikací

Rok ud%lení (prof…) mezinár. tuzem.

Podpis p"edná#ejícího

datum 10.2. 2011


! ! ! !! +M%D*>T%UH3H!(?-8)-@2,-")*-A$=14"B7'89(:." "

"#$%&!'()*%'+*(,*!-./!

!

9:;#(


\E V-3-$-&J"#E."c(4"-$?'A0$-&1";(29-":4)-7!;'$)21(10'&m"g&."kA


N(3)0,*6!_")7I;0"9-"&("8I63(A="$'10


+M%D*>T%UH3H!!! ! /01234.!1#3-.!/01,-.!_23-!!

!

5'6"&(7'8-&+."45^5!! " " 5'89(:")7(;'(?-8)-@2,-")*-A$=14"B7'89(:." !

O*34'*!P0QJB!P!*>$%


VReRcRSa_{J" k30;(." O" ;'3'&0-9E" g&" jEO(2&J" jE" 5'8-&?-7l" (&A"kE"D(3'$(("LRA9ENJ"OG*! CU534?! V0(?833j.!9-.!/#;%*=C%,#.!\-I!J*!DE,%3B=:(%!=CB#)=B=-!-./+#0+$%1(!2!

h45i4j!]kiP]5k!

"03$('+4! O7I;-" ,-"


!

!

1=(TH!GE**#;B!

[40()3;@!0!P'(@!A43P*


! +M%D*>T%UH3H!(?-8)-@2,-")*-A$=14"B7'89(:." !

N%+34')#J!0!A43+40#3;&(Y!H!-./!

N%+34')#J!0!A43+40#3;&(Y!HH!-./!

!

9:;#(D"D3-896%"

2&0$%


1=(TH!GE**#;B!

! $+91')*-A9-A("'?'7'


"

! ! +M%D*>T%UH3H!$%


fE kCeRckSJ" eEJ" Vk5gJ" #EJ" Vk5gJ" eEJ" 5RgDsUDJ" CEJ" DaDÑV" OE" /:-" 2&A-;0A(?03014" 'P" 1:-" 0&P0&01-" 70??'&" )7'?3-$."

0$)30;(10'&9"P'7";'$)210&l"?4"9-3P!(99-$?34E"9HN2!jE!3(!W3#AB)'(+J"]^^GJ"


+M%D*>T%UH3H!!?@!A!#:#,!;BCDE=!A!,#F!CF#*G%*H!?@I!

5SC7E""["]^^HJ"D3-896I"2&0


! +M%D*>T%UH3H!(?-8)-@2,-")*-A$=14"B7'89(:."!

C8P*


!

!

!

+M%D*>T%UH3H!,F=!?=


!

!

!

+M%D*>T%UH3H!(?-8)-@2,-")*-A$=14"B7'89(:." "

e3+'


!

!

!

!

!

+M%D*>T%UH3H!!?@!A!#:#,!;BCDE=!A!,#F!CF#*G%*H!?@I!

cl7E"["]^^HJ"O-Ah"a917(


!

!"#"$%&'()*+),"-./%-0%%),"#"0%1)*2%3,4,5"26(+78%+")%/("+%)"(/(&(9:"&.1;"

'! 878@+;" ?@A-BC!DEBAB!

E(6").&(-%)," FGHI! 8;0" ." &(-'.F" 0&.4G" 1#*J!1B! 1("61;" !

9-8.F@")."=>"

!

$%1)*2%3,4," .)(" 26(+78%+" .)(" +%)"(/(&(9:"&.1;" )%"

H.+2,"'(@.'),"-.D'8).9.8%+:! 8;0"0&.4G"9-8.F@" &(-'.F"

! ! !

! ! !

$%1)*26;"9"0%1D8%4F! !

@)K$-+5'L!K$.389!,!-$#/.+,+&.+5'L!/&.-349%+5$!

2+*(#*7!&./8+/!$,3#)5$!E,%8!

I1.3%"("(/(&@"9-1+*),")."=>"."("0&.J7"(1"./'(+9(9*),"9;'(6:"26(+;!

MNNO!!!2D2!"P!,!01/,C!;$3-$.+5'(!49%+'/C!!

MNNO6MNNI!!!2D2!"P!,!01/,C!;$3-$.+5'(!49%+'/!/!/&.-349%+'/!!

MNNQ!R!?@A-B!

MNNI!R!DEBAB!

!

$%F+%1"("0@/+76.),"."1.+2,"89&,"7))('87"-."0('+%1),4F"K"+%8!

SB! T0?UVC! WB! XB! XY?XW0Z[\]C! DB! ?^YP"\0C!


;E$!53--$#/.+3*&!/*8!/*.+53--$#/.+3*&!+*!aD0!8/./C!X&.-3*3K+&5E$!@/5E-+5E.$*C!MNNjC!,3#B!GC!1B!IQk6IQQ!


]B! ";P\TdeVC! DB! "dX@oC!


]B! ";P\TdeVC! DB! ^?WUVC!


!"#"$%&'()*+),"-./%-0%1%),"2"03%4)*5%6,7,

8*-%9":;"%7I

P'&"/:A(E28#*9(1-4(@1"+&4,/*4)(5A$+&)(Q>R?SH(T#6U/*+&/(/(E4"#&)"4,'(5A$+&/(1-4(@1"+&4,/*4)(5A$+&)(QNR?SH(V,4:(:4(

E4:#-*9(5A$+&A(Q(&'GCB"@$

3X3I(YZ[\(B-/U/H(F4$+E#.-+#(/(/1"+&/6#(+4*+$)]+69U4($'8#*9H(

0%,2:a#*9H(/).4-+$/6#b

c(0%,2:a#*9(4(4:D4-*d($1e%4D+"4%.+(f8#:*9U4(E28+a#G(0D4-(-/:+4/&.+,+./H(Y#%&g(E#.-4"4J+6&g(+*%.+.).(_(I*%1#&.4-'.(1-4(

+4*+$)]969($'8#*9G

c(@).4-+$/6#(1-4(,g&4*(f8#:*9U4(E28#*9H(V8/:(1-4(.#6U*+6&4)(*4-E/"+$/6+H(E#.-4"4J++(/(%.'.*9($&)h#D*+6.,9G

c(B4,4"#*9(&(*/&"':'*9(%#($:-4]+(+4*+$)]969U4($'8#*9H(!.'.*9(f8/:(1-4(]/:#-*4)(D#$1#a*4%.G

c(P,"'h.*9(4:D4-*'($1e%4D+"4%.(&(,A&4*','*9(a+**4%.9($,"'h.2(:e"#i+.g6U($(U"#:+%&/(-/:+/a*9(46U-/*AH(!.'.*9(f8/:(1-4(

]/:#-*4)(D#$1#a*4%.G

$O'(/%),"9"-.I&.)?1,

Q/(& " I./?+?>.1),I( " )%/("

3,-%),").":;

6B%)(9.7,I( " 3,-%), " )%/( " =4K+%),"

9K4%7GC"I(4)('>?

(I+.'E"0=/+?G.7,

F(G"=4K+%),"R0&(STU B%-?)*&H >=-%BH

$(40?'"03%4)*5%6,7,I(

4.>=B


!"#"$%&'()*+),"-./%-0%1%),"2"03%4)*5%6,7,

8*-%9":;"%7I

P'&"/:A(#"#&.8+*A(/(E/J*#.+%E)(WR?k(B-/&.+&)E(II(_(P'&"/:A(#"#&.8+*A(/(E/J*#.+%E)(>RWk(P'&"/:A(41.+&A(>^

$O'(/%),"9"-.I&.)?1,

?>>>^(KnjOH(q#*#,/H(,2:#6&47,g$&)E*'(a+**4%.

.1),I( " )%/(" BUGFG ( _ ( B83 ( [B ( 0"4E4)6H ( 0D#6*' ( / ( E/.#E/.+6&'( 3,-%),").":;

6B%)(9.7,I( " 3,-%), " )%/( " =4K+%)," 5A$+&/H(F+J+.'"*9(U4"4J-/5+6&d(E#.4:A

9K4%7GC"I(4)('>?

(I+.'E"0=/+?G.7,

F(G"=4K+%),"R0&(STU ?>>? B%-?)*&H >=-%BH

$(40?'"03%4)*5%6,7,I(

4.>=B


!"#"$%&'()*+),"-./%-0%1%),"2"03%4)*5%6,7,

8*-%9":;"rR>L(

&/i:4-4a*2

J.+5,"'(=1.'),"-.BK'>).9.>%+C >E0"0&.7H"9->.I= &(-'.I

0%.-/,%&'()*+,#-$+./(,(0%.-/,2

$3%4)*5GE"9"03%4BK>%7I

B-/&.+&)E(I(_(T#6U/*+&/(/(E4"#&)"4,'(5A$+&/(1-4(@1"+&4,/*4)(5A$+&)(>RWk(3A$+&'"*9($'&"/:A(#"#&.-4*+&A(I(?R?k(

B-/&.+&)E($#($'&"/:e(#"#&.-4*+&A(I(_(>R?k(3A$+&'"*9($'&"/:A(#"#&.-4*+&A(II(?R?H(B-/&.+&)E($#($'&"/:e(#"#&.-4*+&A(II(?R?k(

@1"+&/6#(E28+696U(%A%.dEe(%(BK(


I – Uskute!"ování akreditovaného stud. programu mimo sídlo vysoké #koly

Vysoká #kola

Slezská univerzita v Opav!

Sou!ást vysoké #koly

Matematick" ústav v Opav!

Název studijního programu Matematické metody v ekonomice, Aplikovaná matematika

Název instituce nebo pobo!ky V$, kde probíhá v%uka SP mimo sídlo V$ nebo fakulty

Adresa tel. e-mail

Názvy obor& uskute!"ovan%ch mimo sídlo V$ nebo fakulty forma typ SP

Zaji#t'ní v%uky ak. pracov. z V$ v % Externí vyu!ující v %

z toho ak. prac. V$ – prof. docenti Ph.D.,CSc.,Dr.

z toho externisté - profeso(i docenti Ph.D.,CSc.,Dr.

Charakteristika organiza!ního zaji#t'ní v%uky mimo sídlo V$ nebo fakulty

V"uka mimo sídlo vysoké #koly neprobíhá.

Rozdíly mezi v%ukou na V$ nebo na fakult' a mimo její sídlo

Podmínky pro tv&r!í !innost v míst' uskute!"ování v%uky, tj. mimo sídlo V$ nebo fakulty

Prostorové zaji#t'ní v%uky v míst' jejího uskute!"ování, tj. mimo sídlo V$ nebo fakulty

Smluvní zaji#t'ní budovy

doba platnosti nájmu

Údaje o v%ukov%ch prostorách

Informa!ní zaji#t'ní v%uky v míst' jejího uskute!"ování, tj. mimo sídlo V$ nebo fakulty

More magazines by this user
Similar magazines