Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την καταπολέμηση της απερήμωσης

moa.gov.cy

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την καταπολέμηση της απερήμωσης

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ∆ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ

ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ

ΑΠΕΡΗΜΩΣΗΣ

(Λευκωσία, 17 ∆εκεµβρίου 2008)

I.A.CO Ltd

Environmental and Water Consultants

Ιάκωβος Ιακωβίδης (Ειδικός Υδατικής Ανάπτυξης)

Γλαύκος Κωνσταντινίδης (Ειδικός Χωροταξικής Ανάπτυξης - συνεργάτης)

Άγις Ιακωβίδης (Ειδικός Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης)

1


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

‣ Εισαγωγή

‣ Προσδιορισµός/χαρτογράφηση

Περιβαλλοντικά

Ευαίσθητων Περιοχών (ΠΕΠ) στην απερήµωση

‣ Αξιολόγηση της κατάστασης στην Κύπρο

‣ Παράγοντες και διαδικασίες που συµβάλλουν στην

απερήµωση

‣ Σενάρια αντιµετώπισης και καταπολέµησης

‣ Γενικά και ειδικά µέτρα

‣ Σύντοµη παρουσίαση «εργαλείου» προσδιορισµού

ΠΕΠ στην απερήµωση

Ι.Α.CO Ltd 2


Εισαγωγή

Aπερήµωση:

“H υποβάθµιση της γης, στις ξηρές, ηµί-ξηρες και ύφυγρες περιοχές,

ως αποτέλεσµα διάφορων παραγόντων, συµπεριλαµβανοµένων της

κλιµατικής αλλαγής και των ανθρώπινων δραστηριοτήτων” (Ορισµός

Ην. Εθνών (1994)

Που οφείλεται;

Πολλές οι αιτίες. Μερικές είναι φυσικές (έντονες βροχοπτώσεις,

ξηρασίες), άλλες σχετίζονται άµεσα µε τις ανθρώπινες

δραστηριότητες (γεωργία, βιοµηχανία, κλπ)

Αποτέλεσµα:

Υποβάθµιση και µείωσηήαπώλειατης

βιολογικής ή οικονοµικής

παραγωγικότητας και ποικιλότητας

αρδευόµενων και µη γεωργικών εδαφών,

ήβοσκοτόπωνκαιδασών, και αντίκτυπο

στην οικολογία του τόπου, στα

εισοδήµατα των κατοίκων και στην

ποιότητα της ζωής τους.

Απώλεια

Εισοδήµατος

Απερήµωση

Εγκατάλειψη

Εδαφών

Ι.Α.CO Ltd 3


Εισαγωγή (συνέχεια)

• Σύµβαση των Ηνωµένων Εθνών για την Καταπολέµηση

της Απερήµωσης (∆εκ.. 1996). Στις 23 ∆εκεµβρίου 1999

κατέστη Νόµος του Κράτους µε τον Κυρωτικό της Νόµο

Αρ. . 23(ΙΙΙ

ΙΙΙ)/1999.

• Το Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης για την Καταπολέµηση της

Απερήµωσης έχει εκπονηθεί από το Μελετητικό Γραφείο

I.A.CO

Environmental and Water Consultants Ltd και

συνεργάτες (Αρ. Συµβ. . 3/2007 – Υπ. Περιβάλλοντος )

Ι.Α.CO Ltd 4


Εισαγωγή (συνέχεια)

Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης (ΕΣ∆)

‣ Προσδιορισµός

ισµός απειλούµενων

περιοχών

‣ Περιγραφή

βαθµού τρωτότητας στην απερήµωση

‣ Εκτίµηση ακολουθούµενης πολιτικής και µέτρων

‣ Εισαγωγή αποτελεσµατικότερων

θεσµικών ρυθµίσεων

/

διαδικασιών

ιών

‣ Εξασφάλιση πρόληψης /αντιµετώπισης

της απερήµωσης

‣ Προώθηση αειφόρου εκµετάλλευσης γαιών και υδάτινων

πόρων

‣ Ανάπτυξη πρακτικών χρήσης απειλούµενων πόρων

(περιορισµός/αντιστροφή

φαινοµένου)

‣ Ευαισθητοποίηση και προδιάθεση για ενεργό συµµετοχή

επηρεαζόµενων πληθυσµών και τοπικών φορέων στην

διατύπωση και εφαρµογή εξειδικευµένων µέτρων για την

αντιµετώπιση της απερήµωσης

Ι.Α.CO Ltd 5


Περιβαλλοντικά Ευαίσθητες

Περιοχές (ΠΕΠ)

στην Απερήµωση

• Γενική οριοθέτηση ΠΕΠ µε βιο-κλιµατικό

δείκτη

(Σύµβαση

Απερήµωσης UNCCD).

(ΑΠΕΡΗΜΩΣΗ)) 0,05 > P/ETo

> 0,65 (ΟΧΙ(

ΑΠΕΡΗΜΩΣΗ)

Ετήσια βροχόπτωση 280-300 mm είναι πολύ κρίσιµη.

ΠΕΠ

Ξηρές περιοχές

Ηµίξηρες περιοχές

Αναλογία βροχής -

εξατµισιοδιαπνοής

0.05


Γενική οριοθέτηση ΠΕΠ µε βιο-κλιµατικό

δείκτη

>0.65

0.05 - 0.20

0.20 - 0.50

0.50 - 0.65

Mέση ετήσια βροχόπτωση (1961-1990) σε 143 βροχοµετρικούς σταθµούς

(+37 κατεχόµενα) - Eξατµισοδιαπνοή (1991-2005) σε 37 σταθµούς (+8

κατεχόµενα)

Ι.Α.CO Ltd 7


Λεπτοµερής Οριοθέτηση ΠΕΠ στην

Απερήµωση

• Χρησιµοποιήθηκαν δόκιµοι δείκτες (έδαφος

– γεωλογία -

γεωµορφολογία, κλίµα-υδρολογία

υδρολογία, βλάστηση, χρήση γης

- διαχείριση κ.α.) .) βάσει βιβλιογραφίας και πρόγραµµα

MEDALUS E.E.

• Χάρτες για κάθε δείκτη, καταλήγουν (αλγόριθµος

µε

βαρύτητα δεικτών) µε τη χρήση GIS σε ένα συνοπτικό

χάρτη για ΠΕΠ

Εύχρηστο εργαλείο (σε

GIS) που προσφέρεται για άµεση

χρήση και συνεχή εξέλιξη.

• ∆είκτες

Απερήµωσης

παραµέτρων:

(4 βασικοί

Χάρτες)

βάσει

• Ποιότητα Εδάφους (SQI)

• Ποιότητα Κλίµατος (CQI)

• Ποιότητα Βλάστησης (VQI)

• Ποιότητα ∆ιαχείρισης (MQI)

ΠΕΠ= = (SQI(

x CQI x VQI x MOI) Ι.Α.CO Ltd 8


Χάρτης Ποιότητας Εδάφους

υφή / δοµή εδάφους(T)

x

µητρικό υλικό (PM)

x

βάθος εδάφους (SD)

x

κλίση εδάφους (S)

x

συνθήκες αποστράγγισης (D)

x

επιφανειακό κάλυµµα σε

χονδρόκοκκο υλικό (RF)

= ∆είκτης

Ποιότητας

Εδάφους

SQI = (T * PM * RF * SD * S * D) 1/6

Ι.Α.CO Ltd 9


Χάρτης Ποιότητας Κλίµατος

ετήσια µέση βροχόπτωση (Ppt)

x

ξηρασία (Aridity)

x

= ∆είκτης

Ποιότητας

Κλίµατος

έκθεση - κατεύθυνση

ανάγλυφου περιοχής (Aspect)

CQI = (Ppt * Aridity * Aspect) 1/3

Ι.Α.CO Ltd 10


Χάρτης Ποιότητας Βλάστησης

κίνδυνος πυρκαγιών (FR)

x

προστασία διάβρωσης (EP)

x

ανθεκτικότητα

στην ξηρασία (DR)

x

ποσοστό φυτοκάλυψης (PC)

= ∆είκτης

Ποιότητας

Βλάστησης

VQI = (FR * EP * DR * PC) 1/4

Ι.Α.CO Ltd 11


Χάρτης Ποιότητας ∆ιαχείρισης και

Ανθρωπογενών Πιέσεων

Ένταση της χρήσης γης

x

Επιβολή Πολιτικών

=

∆είκτης

Ποιότητας

∆ιαχείρισης και

Ανθρωπογενών

Πιέσεων

MQI = (Ένταση χρήσης γης * Επιβολή Πολιτικών) 1/2

Ι.Α.CO Ltd 12


Χάρτης Απερήµωσης

Ποιότητα Εδάφους (SQI)

x

Ποιότητα Κλίµατος (CQI)

x

Ποιότητα Βλάστησης (VQI)

x

Ποιότητα ∆ιαχείρισης (MQI)

= ∆είκτης

Απερήµωσης

ΠΕΠ= (SQI x CQI x VQI x MOI) 1/4

Ι.Α.CO Ltd 13


Αξιολόγηση κατάστασης στην Κύπρο

(Κατηγορίες

ΠΕΠ)

• Κρίσιµες

(ΠΕΠ>1.38):

Ήδη

υποβαθµισµένες – κίνδυνος

για

περιβάλλον γειτονικών περιοχών (π.χ. έντονα διαβρωµένες περιοχές µε

ψηλή επιφανειακή απορροή - απώλεια ιζήµατος, πληµµυρικά φαινόµενα

στα κατάντη και πρόσχωση φραγµάτων).

• Ευαίσθητες (ΠΕΠ

1.23 - 1.37):

1.37): Αλλαγές στην λεπτή ισορροπία

φυσικής

και

ανθρώπινης

δραστηριότητας

πιθανόν

να

προκαλέσει

απερήµωση (π.χ. κλιµατικές αλλαγές - µείωση φυτοκάλυψης λόγω της

ξηρασίας

, αυξηµένη

διάβρωση, αλλαγή

χρήσης

γης

οδηγούν

σε

µετατόπιση σε Κρίσιµη περιοχή.

• ∆υνητικές (ΠΕΠ

1.17 - 1.22):

1.22): Απειλούνται από απερήµωση µε

κλιµατική αλλαγή σε συνδυασµό µε ειδικές χρήσεις γης, επιδράσεις από

άλλες περιοχές, κακή διαχείριση εγκαταλελειµµένης γης κλπ.

• Μη απειλούµενες(1.17<

(1.17


Ι.Α.CO Ltd 15


15% µείωση

ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΠΕΠ

είωση Βροχόπτωσης και αύξηση µέσης θερµοκρασίας κατά 1.3 ° C

(IPCC Working Group 2007 – Εκτιµήσεις για Μεσόγειο 2050)

Ι.Α.CO Ltd 16


Αξιολόγηση Συνθηκών Απερήµωσης κάτω από

Κλιµατικές Αλλαγές

• Το 57% των εδαφών

που βρίσκονται σε

κρίσιµη κατάσταση αυξάνεται σε 70.4%.

• Από 42,3% που

θεωρείται

σήµερα

ευαίσθητο µειώνεται σε 29.5% εφόσον

έχει µετατραπεί σε κρίσιµη κατάσταση.

0,7% των εδαφών που δυνητικά

απειλείται

από

Απερήµωση

σήµερα

µειώνεται σε 0.1%.

• Το µόλις 0,7%

Ι.Α.CO Ltd 17


Άποψη Μεσογείου

από δορυφόρο

Ι.Α.CO Ltd 18


Παράγοντες και διαδικασίες που

συµβάλλουν στην απερήµωση

• Φυσικοί παράγοντες:

‣ Έδαφος (σύσταση-δοµή, µητρικό πέτρωµα, βάθος, κλίση-

ανάγλυφο, αποστράγγιση-αλάτωση

αλάτωση-οξίνιση, επιφανειακό

χονδρόκοκκο υλικό)

‣ Κλίµα (βροχόπτωση, ξηρασία (aridity),

έκθεση κλίσης)

‣ Βλάστηση

(κίνδυνος

πυρκαγιών, προστασία

εδάφους,

ανθεκτικότητα)

• Ανθρωπογενείς παράγοντες:

‣ Χρήση

και

ένταση

χρήσης

γης

(φυτείες, βοσκοτόπια,

δάση-θαµνότοποι

θαµνότοποι, µεταλλευτικές περιοχές, ψυχαγωγικοί

χώροι, αστικοποίηση, κλπ)

‣ Πολιτική ∆ιαχείρισης (Περιβαλλοντική

προστασία, βαθµός

επιβολής πολιτικών)

Ι.Α.CO Ltd 19


∆ιαδικασίες που συµβάλλουν στην

απερήµωση

Μεταλλευτικές

δραστηριότητες

Υπερ-βόσκηση

Εγκατάλειψη υπαίθρου

Πυρκαγιές

Αλάτωση

εδαφών

Αποψίλωση

δασών

Αστικοποίηση –

αλλαγή χρήσης γης

Ι.Α.CO Ltd 20


Τι προκαλεί / συντείνει στην Απερήµωση;

ΓΕΩΡΓΙΑ

• Εντατική εκµετάλλευση εδαφών µε λανθασµένες γεωργικές

πρακτικές

• Απώλεια οργανική ύλης λόγω διάβρωσης εδαφών

• Υπερβολική χρήση αγροχηµικών σκευασµάτων

• Λανθασµένη χρήση λιπασµάτων.

• Συµπίεση των εδαφών από βαρέα µηχανήµατα

• Αλάτωση εδαφών από αρδεύσεις µε νερό κακής ποιότητας

• Υπερβολική χρήση νερού µε αποτέλεσµα τη διάβρωση

• Απώλεια θρεπτικών συστατικών από εντατικές καλλιέργειες και

µονοκαλλιέργειες (απαιτείται

η αγρανάπαυση).

• Αφαίρεση της φυτοκάλυψης (κοπή, κάψιµο καλαµιών).

• Υπερ-εκµετάλλευση

εκµετάλλευση υδάτινων πόρων.

Ι.Α.CO Ltd 21


Τι προκαλεί / συντείνει στην Απερήµωση;

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ

• Υπερβολική χρήση βοσκοτόπων – Υπερβόσκηση.

• Συµπίεση του εδάφους από τα ζώα οδηγώντας σε

µείωση της ικανότητας των εδαφών να κατακρατούν το

νερό.

• Μεγάλη πυκνότητα ζώων ανά περιοχή.

• ∆ηµιουργία διόδων που ευνοούν την απορροή του νερού

και τη διάβρωση.

∆ΑΣΗ

• Πρόκληση πυρκαγιών

• Αποψίλωση ιδιωτικών δασοκαλυµµένων εκτάσεων

• Αναδάσωση µε είδη φυτών που δεν είναι ενδηµικά

Ι.Α.CO Ltd 22


Τι προκαλεί / συντείνει στην Απερήµωση;

ΑΛΛΕΣ ΑΙΤΙΕΣ

• Εγκατάλειψη γεωργικής γης (διάβρωση

επικλινών εδαφών)

• Οικιστική ανάπτυξη µεγάλου µέρους των

καλλιεργήσιµων εκτάσεων στην ύπαιθρο.

• Αστικοποίηση και ανοικοδόµηση σε γεωργική γη

που βρίσκεται κοντά στις πόλεις.

• Κατανάλωση σηµαντικών ποσοτήτων νερού από

τον τουριστικό τοµέα.

• Ρύπανση και υποβάθµιση εδαφών από την

ανεξέλεγκτη απόρριψη βιοµηχανικών και

αστικών αποβλήτων.

Ι.Α.CO Ltd 23


Ποιες είναι οι επιπτώσεις / συνέπειες της

Απερήµωσης;

Στον πληθυσµό:

• ∆ιακοπή της γεωργική παραγωγής στις επηρεαζόµενες

περιοχές.

• Εγκατάλειψη της υπαίθρου και µετακίνηση πληθυσµού

στις πόλεις και µείωση ποιότητας ζωής των κατοίκων

• Αύξηση της τιµής των γεωργικών προϊόντων.

• Αύξηση του ποσοστού των ανέργων και επέκταση της

φτώχειας.

• Μεγάλες ανισότητες µεταξύ των εισοδηµάτων των

επηρεαζόµενων και των µη επηρεαζόµενων περιοχών

• Κοινωνική, οικονοµική και πολιτική αστάθεια.

Ι.Α.CO Ltd 24


Ποιες είναι οι επιπτώσεις / συνέπειες της

Απερήµωσης;

Στο περιβάλλον:

• Απώλεια εδαφών µέσω διάβρωσης (µείωση

ποσοτήτων

νερού που διηθούνται στο υπέδαφος και εµπλουτίζουν

τους υπόγειους υδροφορείς)

• Μείωση της ποικιλότητας των φυτικών και ζωικών ειδών

(βιοποικιλότητα)

• Αύξηση των ανθρωπογενών πιέσεων στο φυσικό

περιβάλλον σε µια προσπάθεια διατήρησης του

εισοδήµατος.

• Μείωση των ποσοτήτων γλυκού νερού.

Ι.Α.CO Ltd 25


Αντιµετώπιση της Απερήµωσης – Ενδεικτικά

µέτρα

• Μείωση της κατανάλωσης νερού.

• Χρήση

συστηµάτων

εξοικονόµησης

νερού

στις

αρδευόµενες

καλλιέργειες.

• Προστασία των δασών από τις πυρκαγιές.

• Εφαρµογή του κώδικα ορθής γεωργικής πρακτικής.

• Προστασία των βοσκοτόπων – Μείωση των ζώων που βόσκουν ανά

επιφάνεια γης.

• Προστασία

των

εδαφών

από

τη

διάβρωση – ∆ηµιουργία

αναβαθµίδων, άροση κατά ισοϋψείς.

• Άρδευση µε καλής ποιότητας νερό όπου αυτό είναι δυνατό

• ∆ιακοπή της ανεξέλεγκτης απόρριψης αστικών και βιοµηχανικών

αποβλήτων στο έδαφος και στα υδάτινα σώµατα.

Σενάρια αντιµετώπισης και καταπολέµησης της απερήµωσης

Ι.Α.CO Ltd 26


Σενάρια αντιµετώπισης και καταπολέµησης

της απερήµωσης

Σενάρια διαµόρφωσης στρατηγικής πρόληψης

αντιµετώπισης της απερήµωσης για καλύτερη

προσέγγιση στις πιθανές επιλογές και αιτιολόγηση

προτάσεων και µέτρων.

Εντοπίζονται τρία σενάρια:

Α. Μη αλλαγή και συνέχιση υφιστάµενης

κατάστασης.

Β. Ενδυνάµωση υφιστάµενων µέτρων

(σενάριο

χαµηλής επέµβασης /

πολιτικής)

Γ. Ολοκληρωµένη στρατηγική µε πρόσθετα

µέτρα (σενάριο

ψηλής επέµβασης /

πολιτικής).

σύγκριση και τονισµός

υφιστάµενης

κατάστασης

ρεαλιστική προσέγγιση

αλλά µηολοκληρωµένη

ή ικανοποιητική

ολοκληρωµένη

στρατηγική µε µέτρα σε

όλους τους τοµείς

Ι.Α.CO Ltd 27


ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΠΕΡΗΜΩΣΗ

• Πρόγραµµα

Αγροτικής

Ανάπτυξης 2007 – 2013 (κατάρτιση,

εγκατάσταση

νέων

γεωργών,

συµβουλευτικές

υπηρεσίες,

εκσυγχρονισµός,

ενισχύσεις

ορεινών/

µειονεκτούντων

περιοχών,

αγροπεριβαλλοντικές, δασοπεριβαλλοντικές

ενισχύσεις

και

περιοχών

Natura, πρώτες δασώσεις, κ.α)

• Εθνικό ∆ασικό Πρόγραµµα και Πολιτική (δασοκάλυψη

και προστασία

της

πανίδας,

εδάφους,

πυρκαγιών,

διατήρηση

οικοσυστηµάτων,

αναζωογόνηση

παραδασόβιων

χωριών,

δασικά

σχέδια

δράσης,

εκσυγχρονισµός)

• Πρόγραµµα ∆ιαχείρισης Παράκτιων Περιοχών (CAMP) (στρατηγικές

προστασίας

περιβάλλοντος

και

ορθολογιστικής

χρήσης

παράκτιων

περιοχών, αντιµετώπισης

διάβρωσης

ακτών, µέγιστες

δυνατότητες

τουριστικής ανάπτυξης, αειφόρο διαχείριση)

Ι.Α.CO Ltd 28


ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΠΕΡΗΜΩΣΗ (συνέχεια)

• Στρατηγική για την Αειφόρο Ανάπτυξη 2007 (Αλλαγές

κλίµατος, καθαρή ενέργεια, διατήρηση και διαχείριση των

φυσικών

πόρων, βιώσιµη

κατανάλωση

και

παραγωγή,

αστική

ανάπτυξη,

βιώσιµος

τουρισµός,

χρήση

Β∆Τ,

προστασία δασών, τιµολόγηση νερού, κ.α.) .)

• Τοπικά

Σχέδια

(Παρεµπόδιση

αλόγιστης

ανάπτυξης,

διασφάλιση χαρακτήρα

γεωργικών περιοχών,περιορισµός

περιορισµός

βιοµηχανικής και λατοµικής δραστηριότητας, αναβάθµιση

περιβάλλοντος κ.α.) .)

• ∆ήλωση Πολιτικής (ρύθµιση

και έλεγχος ανάπτυξης και

προστασία περιβάλλοντος στην ύπαιθρο και τα χωριά –

Island Plan).

• Στρατηγική ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (µείωση

ρυπαντικού φορτίου, ανακύκλωση, ανάκτηση ενέργειας κ.α.) .)

ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΕΣ∆

Ι.Α.CO Ltd 29


ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

Απερήµωση

πολύπλοκο φαινόµενο

Στο ΕΣ∆ προτείνονται πολυδιάστατες δράσεις στην

µορφή γενικών και ειδικών µέτρων µε διασυνδέσεις /

αλληλοεπιδράσεις µεταξύ τους και µεταξύ ποικίλων

φυσικών και κοινωνικο-οικονοµικών

οικονοµικών τοµέων /

παραµέτρων της ζωής του τόπου.

Προτείνονται

συνολικά 210 µέτρα στα πλαίσια των 3

σεναρίων εφαρµογής:

• 72 µέτρα ήδη βρίσκονται σε κάποιο στάδιο ή µορφή

εφαρµογής (Σενάριο

Α: µη αλλαγής)

• 94 µέτρα χαµηλής επέµβασης / πολιτικής (Σενάριο

Β)

• 44 µέτρα ψηλής επέµβασης / πολιτικής (Σενάριο

Γ)

Ι.Α.CO Ltd 30


Γενικά Μέτρα ΕΣ∆

(αρ. µέτρων κατά σενάριο επέµβασης Α-Β-Γ)

• Ενηµέρωση/ευαισθητοποίηση

φορέων και κοινού (3-2-

3)

• Χρήση Γης (3-2-2)

2)

• Ανάσχεση υποβάθµισης σε αντιστρέψιµες περιοχές

(5-2-2)

2)

• ∆ιαχείρισης µη αντιστρέψιµων περιοχών (1-2-1)

1)

• Αλλαγές στο νοµοθετικό και θεσµικό πλαίσιο (1-4-1)

1)

• Γενικά µέτρα στρατηγικής για τον τοµέα

«Κοινωνία

– Οικονοµία» (3-4-3)

3)

• Κοινωνικο-οικονοµικά

οικονοµικά µέτρα που αποσκοπούν στην

καταπολέµηση της Απερήµωσης (0-2-2)

2)

Ι.Α.CO Ltd 31


Γεωργία:

Μέτρα ΕΣ∆ κατά Τοµέα

(αρ. µέτρων κατά σενάριο επέµβασης Α-Β-Γ) ) 1/3

• Αντιδιαβρωτική προστασία (1-5-1)

1)

• Αντιµετώπιση της εξάντλησης των υδάτινων πόρων (0-2-1)

• Μείωση δευτερογενούςούς αλάτωσης εδαφών (3-3-2)

• Θεσµικά (1-3-1)

1)

• Αντιµετώπιση της διάβρωσης (1-2-1)

1)

• Αντιµετώπιση ξηρασίας και συντήρησης της εδαφικής υγρασίας

(1-2-1)

1)

• Μείωση απωλειών / αύξηση εδαφικού ύδατος (1-2-1)

1)

Κτηνοτροφία:

• Νοµοθετικά µέτρα για την αλόγιστη βόσκηση (0-4-1)

• Τεχνικά µέτρα για την κτηνοτροφία (1-2-2)

2)

Ι.Α.CO Ltd 32


∆άση:

Μέτρα ΕΣ∆ κατά Τοµέα

(αρ. µέτρων κατά σενάριο επέµβασης Α-Β-Γ) ) 2/3

• Γενικά τοµέα

∆ασών (4-5-2)

• Εκχερσώσεις δασικής γης για γεωργική εκµετάλλευση (1-0-

1)

• Αντιµετώπιση ∆ασικών Πυρκαγιών -απερήµωση

(1-1-1)

1)

• Υπερβόσκηση ζώων (0-1-0)

0)

• Έλεγχος υπερκαρπώσεων δασών (5-1-1)

1)

• Προστασία δασικής γης (5-1-1)

1)

• Προστασία παράνοµης αλλαγής χρήσης ιδιωτικών

δασοκαλυµµένων εκτάσεων (0-1-1)

1)

• Αντιµετώπιση ∆ασικών πυρκαγιών (3-3-1)

• Περιορισµός επιζήµιας βόσκησης (0-4-1)

• ∆ιαχείριση / εκµετάλλευση ∆ασών (απερήµωση)) (3-1-1)

1)

• Ανάπτυξη και προστασία χλωρίδας / πανίδας (4-3-0)

Ι.Α.CO Ltd 33


Υδάτινοι Πόροι:

Μέτρα ΕΣ∆ κατά Τοµέα

(αρ. µέτρων κατά σενάριο επέµβασης Α-Β-Γ) ) 3/3

• Γενικά µέτρα

του τοµέα Υδάτινων Πόρων (2-4-0)

• Αύξηση άµεσα διαθέσιµων ποσοτήτων (5-4-1)

• Βελτίωση ποιότητας (4-2-0)

• Θεσµικά µέτρα (5-4-1)

• Αύξηση αρδευτικής αποτελεσµατικότητας (1-2-1) 1)

• Εξοικονόµηση πόσιµου νερού (3-3-1)

• Αύξηση διαθέσιµου νερού (5-6-4)

• Αντιµετώπισης ξηρασίας και ανοµβρίας (1-3-0)

Παράκτιες περιοχές:

• Μέτρα στις Παράκτιες Περιοχές (1-1-1)

1)

Ι.Α.CO Ltd 34


ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ΜΕΤΡΟΥ

Μείωση απωλειών και αύξησης αποθηκευµένου εδαφικού ύδατος

(Μέτρο

Τοµέα Γεωργίας)

Ι.Α.CO Ltd 35


ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΤΡΩΝ

Τµήµα

Αναπτ.

Υδάτων

Τµήµα

Πολεοδ.

και

Οικήσεως

Μετεωρ.

Υπηρ.

Τµήµα

Γεωργίας

Υπηρεσία

Περιβάλλο

ντος -

Εθνικό

Σηµείο

Επαφής

ΕΕΚΑ

Τµήµα

∆ασών

Τµήµα

Αλιείας και

Θαλάσ.

Ερευνών

Επαρχ.

∆ιοικήσεις

/ Τοπικές

Αρχές

Μη

Κυβερνητι

κές

Οργανώσει

ς/Κοινό

Ινστιτ.

Γεωργικών

Ερευνών

∆ηµιουργία Εθνικής Επιτροπής

Καταπολέµησης της

Απερήµωσης (ΕΕΚΑ)

• Υπηρεσία Περιβάλλοντος:

‣ Αρµόδια Αρχή Εθνικού

Σχεδίου ∆ράσης

• ΕΕΚΑ:

‣ Επιτελικός / συντονιστικός /

συµβουλευτικός ρόλος

‣ Ετοιµασία και Αναθεώρηση

Εθνικού Σχεδίου ∆ράσης

‣ Επίβλεψη και

παρακολούθηση πρόοδου

‣ ∆ιασφάλιση ότι κάθε

Φορέας περιλαµβάνει µέτρα

στα προγράµµατα του για

καταπολέµηση

απερήµωσης

Ι.Α.CO Ltd 36


Σενάριο «ψηλής

επέµβασης / πολιτικής»

• Εκτιµήσεις διαφοροποίησης σηµερινής

κατάστασης όσον αφορά την έκταση των

κρίσιµων

ΠΕΠ στην Απερήµωση

εάν

επιβάλλονταν τα προτεινόµενα µέτρα «ψηλής

επέµβασης / πολιτικής

ής» είναι ότι:

από 57% µειώνεται σε 23.4%

• Τα αποτελέσµατα αυτά είναι ενδεικτικά της

σηµασίας εφαρµογής µέτρων για την

καταπολέµηση της απερήµωσης.

Ι.Α.CO Ltd 37


ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΕΠ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΜΕ ΕΠΙΒΟΛΗ

ΜΕΤΡΩΝ

Ι.Α.CO Ltd 38


Η απερήµωση εξελίσσεται µε βραδύτητα

και παρουσιάζει χρονική και τοπική

ασυνέχεια.

Η απερήµωση µε αυτόν τον τρόπο δεν

γίνεται άµεσα αντιληπτή από τις

εκάστοτε κοινωνίες των ανθρώπων

µέχρις ότου τις πλήξει ανεπανόρθωτα.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ

Ι.Α.CO Ltd 39

More magazines by this user
Similar magazines