Prowadzący przedmiot - Wydział Zarządzania - AGH

zarz.agh.edu.pl

Prowadzący przedmiot - Wydział Zarządzania - AGH

Wydział Zarządzania AGH

ECTS – Arkusz przedmiotu

Kod

PZP_2KC_2N_n

Nazwa

przedmiotu

Przedsiębiorczość

(Enterprise)

Prowadzący przedmiot

Osoby prowadzące zajęcia

Klasa

przedmiotu

Wydział

dr inż. Jerzy Wąchol

dr inż. Jerzy Wąchol

K Rodzaj przedmiotu C

ZARZĄDZANIA

Kierunek/ Specjalność ZARZĄDZANIE Wybrane specjalności

Rodzaj studiów n Stopień studiów 2 Semestr 2

Rodzaje zajęć

Liczba godzin

Suma Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Seminaria DL ECTS

18 9 9 - - - 4

WWW

Uwagi

Cel przedmiotu - zdobyte umiejętności

Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: rozumienia znaczenia przedsiębiorczości w zarządzaniu;

formułowania i wdrażania rozwiązań przedsiębiorczych.

Streszczenie przedmiotu

Pojęcie przedsiębiorczości. Typy przedsiębiorczości i organizacji przedsiębiorczych. Przedsiębiorca, przedsiębiorczość

wewnętrzna i przedsiębiorczość zewnętrzna. Cechy przedsiębiorczej osoby. Przedsiębiorcza orientacja.

Przedsiębiorczość jako proces. Identyfikacja i ocena przedsiębiorczych szans. Ryzyko i sposoby radzenia sobie z nim.

Planowanie przedsięwzięć. Zapewnienie zasobów i warunków wdrożenia przedsiębiorczego planu. Infrastruktura

wspierająca przedsiębiorczość. Przedsiębiorczość międzynarodowa.

Warunki uczestnictwa

w przedmiocie

Forma zaliczenia przedmiotu

Zasada wystawiania oceny

końcowej

Program wykładów

Zaliczenie przedmiotów wprowadzających oraz wymagań wstępnych z zakresu:

Podstaw zarządzania, Nauk o organizacji, Marketingu, Ekonomii, Podstaw prawa,

Zarządzania MSP, Rachunkowości finansowej, Zarządzania strategicznego,

Zarządzania produkcją, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Ryzyka przedsięwzięć.

Zaliczenie ćwiczeń, przygotowanie do zajęć, aktywność na zajęciach, umiejętność

rozwiązywania i omawianie studiów przypadków przedsiębiorczości, przygotowanie

referatów z zakresu przedsiębiorczości, kolokwium zaliczeniowe, obecność na

zajęciach.

Ocena końcowa pracy studenta wystawiana jest na podstawie oceny z zaliczenia

ćwiczeń oraz obecności na wykładach.

1. Pojęcia podstawowe z zakresu przedsiębiorczości. Przedsiębiorczość i innowacje − istota i znaczenie

wg znanych określeń literaturowych. Przedsiębiorczość wewnętrzna i zewnętrzna. Wartość firmy a wartość

przedsiębiorstwa. Możliwości rozwoju i stymulacji przedsiębiorczości oraz innowacji. Ewolucja od małej do dużej

firmy. Cechy przedsiębiorcy i jego kreatywność działań. Przedsiębiorstwo działające w otoczeniu bliższym

i dalszym. Wpływ innowacji na przedsiębiorczość.

2. Rozpoznanie szans i zagrożeń oraz ryzyka dla realizacji pomysłu na przedsięwzięcia. Sposoby ich finansowania,

kalkulacja zysków i ryzyka. Segmentacja rynku, szukanie niszy rynkowej, opracowanie planu działania na

poziomie strategicznym i operacyjnym, analiza wariantów rozwiązań i możliwości realizacji. Strategia


Wydział Zarządzania AGH

przedsiębiorstwa a jego struktura, rola Internetu dla rozwoju, pozycji, zasięgu i przeżycia firmy.

3. Początki działalności przedsiębiorstwa, zakładanie firmy możliwości prawne, akceptacja na rynku. Sposoby

finansowania przedsięwzięć (wewnętrzne i zewnętrzne), analiza rachunku wyników, bilansu firmy i przepływów

finansowych (cash flow). Utrzymanie wskaźników płynności finansowej, rentowności, obrotowości i zadłużenia

na bezpiecznym i dobrym poziomie.

4. Problemy przedsiębiorcy w jego rozwijającej się i innowacyjnej firmie, rola wykorzystywania nowoczesnych

metod i technik zarządzania.

5. Działalność marketingowa przedsiębiorstwa, kompozycja mieszanki marketingowej (produkt, cena dystrybucja

promocja) i analiza konkurencji, wpływ zarządzania wiedzą na przedsiębiorczość i innowacje.

6. Kreowanie zasobów przedsiębiorstwa, fizycznych (budynki, maszyny itp.), organizacyjnych, technologicznych,

finansowych, kadrowych, informacyjnych i marketingowych

7. Czynniki sukcesu i niepowodzenia, warunki marko i mikro ekonomiczne, polityczne, prawne i technologiczne

8. Cele, zadania i wartość przedsiębiorstwa, rola nagród z zakresu przedsiębiorczości i innowacji

9. Przedsiębiorstwa wzrostowe, cykl życia organizacji Quinna, model rozwoju organizacji Greinera. Przykłady

przedsiębiorców odnoszących sukcesy oraz ich cechy i zachowanie.

Program pozostałych zajęć (ćwiczenia, laboratoria, projekty, seminaria)

Referaty, ćwiczenia tablicowe oraz studia przypadków z zakresu: przedsiębiorczości, innowacji, inwestycji

przedsiębiorczych, procesu zarządzania; struktur organizacyjnych i ich projektowania dla rozwijającego się

przedsiębiorstwa; procesów decyzyjnych na wybranym przykładzie przedsiębiorstwa; systemu wynagrodzenia;

mechanizmów determinujących zachowanie przedsiębiorców i przedsiębiorstwa jako organizacji komercyjnej na rynku

(podaż, popyt, rynkowa cena równowagi, próg rentowności itd.); wykorzystanie w przedsiębiorstwie nowoczesnych,

metod i technik zarządzania, sposoby zarządzania ludźmi.

Bibliografia

1. Brilman J.: Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2002

2. Griffin R.W.: Podstawy zarządzania Organizacjami, PWN, Warszawa 2005

3. Kowalczewski W., Nazarki J.: Instrumenty zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem, Difin, Warszawa 2006

4. Lichtarski J.: Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, Wyd. Akademii Ekonomicznej im Oskara Langego, Wrocław

1997

5. Malara Z.: Przedsiębiorstwo w globalnej gospodarce, wyzwania współczesności, PWN, Warszawa 2007

6. Peszko A. (red.): Ćwiczenia z podstaw zarządzania organizacjami, AGH, Kraków 2006

7. Peszko A.: Elementy organizacji i zarządzania, AGH, Kraków 2002

8. Piasecki B.: Przedsiębiorczość i mała firma, teoria i praktyka, Wyd. Uniw. Łódzkiego, Łódź 1997

9. Pomykalski A.: Zarządzanie innowacjami, PWN, Warszawa 2001

10. Sikorski C.: Profesjonalizm. Filozofia zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem, PWN, Warszawa 1995

11. Stabryła A.: Prace z zakresu przedsiębiorczości i innowacji, Zeszyty naukowe nr 671, Wyd. Akademii

Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2005

12. Stoner J.A.F., Freeman R.E., Gilbert D.R.: Kierowanie, PWE, Warszawa 2001

13. Sudoł S. Przedsiębiorstwo. Podstawy nauki i przedsiębiorstwie. Zarządzanie przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa

2006

14. Targalski J. (red.): Przedsiębiorczość i zarządzanie. Studium przypadków, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2003

15. Targalski J.(red.): Przedsiębiorczość i rozwój firmy, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 1999

16. Targalski J.: Przedsiębiorczość i zarządzanie, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2003

17. Tkaczyk T.: Przedsiębiorczość a strategie konkurencji, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej,

Warszawa 2000

18. Zygała R.: Podstawy zarządzania informacją w przedsiębiorstwie, WAE, Wrocław 2007

Inne źródła:

Kodeks spółek handlowych, Ustawy i rozporządzenia o działalności gospodarczej (www.sejm.gov.pl)

More magazines by this user
Similar magazines