Zpráva o informačních službách Českého statistického úřadu v roce ...

scitani.cz

Zpráva o informačních službách Českého statistického úřadu v roce ...

Zpráva o informačních službách Českého statistického úřadu v roce 2012

Při organizačních změnách, které souvisely s vytvořením krajských správ Českého statistického úřadu

od 1. ledna 2012, byla oddělení regionálních analýz a informačních služeb převedena z Odboru

informačních služeb ČSÚ do působnosti jednotlivých krajských správ. Tento odbor však činnosti, které

souvisí s poskytováním informačních služeb na krajích, nadále metodicky řídí a koordinuje, a proto i

zpráva o poskytování informačních služeb je předkládána za všechny tyto organizační složky

společně.

Činnosti zajišťované při poskytování informačních služeb mají dvojí charakter – jednak reagujeme na

požadavky uživatelů (více v části A), jednak se sami snažíme aktivně informace připravovat,

zveřejňovat a poskytovat (více v části B – D). Materiál není vyčerpávajícím přehledem všech činností,

ale snažíme se postihnout to nejdůležitější a nejzajímavější.

A. Zakázky – dotazy a požadavky

V roce 2012 jsme obdrželi dohromady 23 563 dotazů a požadavků, z nich polovina byla směrována do

ústředí ČSÚ, polovina na krajská pracoviště.

Celkový počet zakázek byl o 7 767 (tj. 25 %) nižší než v předchozím roce. Tento značný pokles se dá

vysvětlit několika faktory. Nejvýznamnějším z nich je Sčítání lidu, domů a bytů, k němuž jsme v roce

2011 dostali 7 390 dotazů, což samozřejmě navýšilo počty dotazů v roce 2011. Protože v roce 2012

přišlo na sčítání pouze 1 544 dotazů, lze cca 6 tisíc z celkového poklesu počtu dotazů přidat na vrub

SLDB. Další skutečností, která ovlivnila počet dotazů, byla zásadní změna struktury i grafiky webové

prezentace ČSÚ v lednu 2012, která podle všeho uživatelům lépe vyhovuje.

Podle našeho názoru nedochází k mimořádnému snižování zájmu o statistické výstupy, ale jde

o dlouhodobý vývoj, který je patrný z grafu 1 – počty dotazů klesají již od roku 2009 s přerušením

v roce 2011. K dlouhodobému poklesu poptávky po našich službách dochází díky mnohem většímu a

snáze vyhledatelnému množství informací, které si mohou uživatelé najít sami v našich zdrojích. S tím

ovšem souvisí i zvyšující se složitost dotazů, se kterými se na nás uživatelé obracejí – více viz dále.

Graf 1

Rozložení dotazů během roku je již několik let stabilní – po velkém zájmu o roční výsledky, který

začíná hned druhý lednový týden zveřejněním roční míry inflace, zájem klesá. Druhým vrcholem je

pak období říjen-listopad. Vliv na poptávku po našich výstupech mají kromě jiného i termíny

studentských prací. Z následujícího grafu je patrný také zvýšený zájem o naše informace během

SLDB 2011.


Graf 2

V oblasti poskytování elektronických výstupů bylo v roce 2012 uzavřeno 8 nových smluv na odběr

databáze RES (včetně dodatků), v tom 4 nové smlouvy na pravidelnou aktualizaci RES a 4 nové

smlouvy na jednorázový odběr RESu. Celkem je evidováno 121 stálých klientů RES. Další databází,

o kterou je značný zájem, je RSO (Registr sčítacích obvodů a budov) – na něj bylo uzavřeno 17

nových smluv (včetně dodatků).

Stejně jako v minulých letech se na nás obracely vysoké školy a výzkumná pracoviště se žádostí

o poskytnutí mikrodat. V roce 2012 byl postup žádání o tato data standardizován, na webu úřadu byl

zpracován návod včetně jasných pravidel pro poskytování mikrodat a formuláře pro podání žádosti.

Celkem bylo uzavřeno 27 smluv (včetně dodatků) na poskytnutí mikrodat.

Způsob doručení požadavků

Pokud jde o způsob, kterým se k nám dotazy a požadavky dostávají, je situace již několik let stejná.

K zaslání požadavku do ústředí používají uživatelé v téměř polovině případů e-mail, Dalších téměř

40 % telefonuje. Na krajích je naopak tato forma nejčastější, podíl e-mailů je pouze čtvrtinový

a uživatelé chodí osobně na krajské pracoviště statistiky častěji než v Praze.

Graf 3

2


Náročnost zakázek a doba potřebná k jejich vyřízení

Posouzení náročnosti zakázek je značně subjektivní 1 , přesto se domníváme, že bychom se měli

snažit složitost zakázek sledovat a hodnotit. Až do roku 2011 výrazně převažovaly dotazy a zakázky

jednoduché, jejich podíl se pohyboval mezi 70 – 80 %. Rok 2012 je však zcela jiný, protože podíl

jednoduchých dotazů se výrazně snížil na úroveň 40 %. Důvodů je několik – v první řadě ubylo 7 tisíc

dotazů na sčítání, které byly nejčastěji posuzovány jako jednoduché. Dále je fakt, že si uživatelé

najdou více jednoduchých informací na webu sami, k čemuž přispěla změna struktury a grafiky webu.

Třetím, a pravděpodobně nejsilnějším, důvodem může být i změna zápisu složitosti zakázek do

našeho evidenčního systému – v minulosti bylo defaultně nastaveno, že jde o zakázku jednoduchou, a

pracovník IS měl vyznačit pouze složitější zakázku, na což v časové tísni mohl zapomínat. Abychom

získali reálnější obrázek o složitosti zakázek, musí být složitost zakázky nastavena ručně. Podle

našeho názoru struktura dotazů, tak jak vychází nyní, se mnohem více blíží pravdě.

Graf 4

I v roce 2012 platilo, že pouze 5 % zakázek bylo předáno k vyřízení VPO – to ovšem neznamená, že

by pro některé další dotazy nebyly poskytovány konzultace ze strany VPO.

Z hlediska doby, jakou nám trvá vyřízení požadavku, je situace stále stejně příznivá, protože tentýž

den nebo nejpozději v den následující vyřídíme více než 90% všech zakázek. U méně než procenta

(0,6 %) zakázek trvá vyřízení více než 31 dní. Jde obvykle o ty nejsložitější zakázky, pro něž je

obvykle potřeba provést mimořádné zpracování na straně VPO. Přibližně dvě procenta zakázek

nedokážeme vyřídit vůbec, protože data nejsou k dispozici.

Kdo jsou zákazníci ČSÚ

Struktura zákazníků je dlouhodobě víceméně stejná, ovšem s odchylkou v roce 2011, kdy byl díky

sčítání vyšší podíl fyzických osob. Našimi nejčastějšími zákazníky jsou tedy zástupci podnikatelské

sféry, dále pak občané, státní správa a samospráva. Zapomenout nemůžeme ani na sdružení a

neziskové organizace a studenty.

Poměrně hodně se odlišuje struktura zákazníků mezi centrem a regiony, kdy nejdůležitějším

partnerem krajských pracovišť je státní správa a zejména samospráva. Významnější roli než v ústředí

zde hrají také sdružení a neziskové organizace.

1 Hodnocení z hlediska složitosti dotazu určuje vždy ten, kdo zakázku vyřizuje. Mezi jednoduché dotazy patří

požadavky, na které lze odpovědět bez velkého hledání, především jde o často žádané údaje v publikacích,

časových řadách. Středně těžké dotazy se týkají např. vysvětlování metodiky, sestavování tabulek z několika

zdrojů, rovněž sem zařazujeme vyřizované požadavky v angličtině či jiných cizích jazycích. Složité dotazy

představují sestavování dlouhých časových řad (doplněných metodikou), přípravu zakázek z mnoha statistik

apod.

3


Graf 5

Témata zakázek

Mezi dotazy a zakázkami jsou nejčastější otázky na Organizační statistiku (viz graf 6), což je téma,

pod kterým se skrývá Registr ekonomických subjektů a vše, co s ním souvisí včetně Výpisů IČO. Dvě

třetiny těchto dotazů přicházejí na krajská pracoviště, přičemž dotazy na RES tvoří 30 % všech

dotazů, které tato pracoviště řeší. Dlouhodobý zájem je také o spotřebitelské ceny, výsledky SLDB (a

to nejen o to poslední), demografickou statistiku, statistiku práce a mezd. Rozdělení témat dotazů

mezi kraje a ústředí vyplývá logicky i z dostupnosti dat – např. zahraniční obchod je odpovídán

převážně z centra, regionální data se zase poskytují častěji z krajů.

Relativně často jsou dotazy zařazovány pod téma „Technická podpora služeb“. Jde například o dotazy

na fungování webu, na problematiku související se zprovozněním ROSu (například, kam si dojít pro

výpis – tyto dotazy byly ve druhém pololetí roku velmi časté), fungováním CD s našimi výstupy atd.

Mimořádné zakázky

Abychom lépe ilustrovali rozmanitost, šíři i obtížnost dotazů a požadavků, které v informačních

službách řešíme, uvádíme níže některé příklady. Při řešení takových zakázek komunikujeme nejen se

zákazníkem, kde je nezbytné přesně zjistit a korigovat jeho představy, vysvětlit mu metodiku, případná

omezení vypovídací schopnosti dat, ale velmi často i s pracovníky věcně příslušných odborů, bez

jejichž spolupráce by se často ani vyřešit nedaly.

Ústředí

Zprostředkování údajů o zahraničním obchodu s potravinami pro velvyslanectví;

historie a statistiky automobilové výroby v Československu v 50. a 60. letech;

podrobné údaje o obcích ČR;

volební statistiky a údaje o složení Parlamentu ČR pro univerzitu ze Švýcarska;

požadavek na zakoupení všech dostupných výsledků voleb (i historických či zpracovaných "ad

hoc") v dbf (nebo ještě lépe v xml) formátu. Z požadavku nakonec vyplynula nutnost revidovat

veškeré elektronické výstupy volební statistiky;

4


Graf 6obsáhlý požadavek uživatele z Rakouska na data ze zemědělství, dopravy, stavebnictví,

zdravotnictví, cestovního ruchu a vzdělávání;

větší množství náročnějších zakázek na cenovou statistiku – jednalo se především o zpracování

dlouhých časových řad všech možných cen, které nejsou k dispozici na internetu. Studenti je

potřebovali pro projekty z ekonometrie;

požadavky na historické údaje ze SLDB;

zpracování nápočtových tabulek za různé roky podle hlavní činnosti a kategorií obratu;

dotaz jedné centrální banky na delší podrobné časové řady indexu spotřebitelských cen a vývoj

vah spotřebního koše;

data o územní a sídelní struktuře ČR pro zákazníka z Austrálie;

podrobné údaje o návštěvnosti HUZ v okresech a obcích pro německou firmu;

dotaz na porovnání údajů z databáze Comext, který si vyžádal i metodické vysvětlení z oddělení

statistiky zahraničního obchodu;

data o zahraniční migraci podle vzdělání a povolání od roku 1955 pro projekt „Drivers

zpracovávaný ve Velké Británii;

historická data o sklizních a výnosech zemědělských plodin;

5


zpracování údajů o výzkumných institucích, regionálních pracovištích státní správy a další

regionální data pro MŽP ČR;

dotaz z novin ohledně mezd a zaměstnanosti EU v rybářském průmyslu;

nestandardní zpracování dat ze SLDB 2001 - vyjížďka a dojížďka do škol dle věku a použitého

dopravního prostředku na úrovni vybraných obcí v konkrétních okresech pro univerzitu;

zpracování nestandardních tabulek se strukturou ekonomicky aktivních dle klasifikace KZAM na

úrovni SO pro univerzitu;

údaje o počtech studentů na jednotlivých vysokých školách od roku 1960 pro univerzitu z

Austrálie;

historické makroekonomické údaje pro italské studenty;

rozsáhlý dotaz na metodiku zahraničního obchodu, ceny zem. komodit na světových trzích,

tempo růstu celosvětové zemědělské produkce + tempo růstu populace, výše HDP

a zaměstnanosti v zemědělství ČR + EU, podíl domácích a zahraničních pracovníků

v zemědělském sektoru, regionální struktura nezaměstnanosti v zemědělství;

pro uživatele ze Slovenska statistické údaje za automobilový průmysl: produktivita práce, přímé

zahraniční investice, podíl na HDP;

časově náročný dotaz na velké množství regionálních ukazatelů za země Visegradské 4;

dotaz na porovnání cenových hladin a příjmů za ČR a Nizozemsko si vyžádal i kontaktování

Nizozemského statistického úřadu.

Mezi nejnáročnější dotazníky mezinárodních organizací patřil požadavek OSN na ověření statistických

dat za ČR na webech vybraných mezinárodních organizací, a to za účelem použití těchto dat pro

výpočet složeného ukazatele HDI (Human Development Index) do Zprávy OSN o lidském rozvoji

2012. Náročná byla i každoroční aktualizace SDDS metastránek pro MMF.

Krajská pracoviště IS

spolupráce na přípravě analytické části Programů rozvoje kraje na období 2014 až 2020,

poskytnutí údajů pro vyhodnocení dopadů Programu rozvoje kraje 2007 – 2013;

poskytování podrobných dat (především v časových řadách) pro zpracování územně

analytických podkladů a vyhotovení pasportu na data ÚAP za rok 2011, a to jak pro krajské

úřady, tak pro některé městské úřady v sídlech správních obvodů obcí s rozšířenou působností;

zpracování statistických údajů do výročních zpráv Regionálních rad regionů soudržnosti Praha,

Střední Čechy, Jihozápad, Severozápad, Jihovýchod a dalších, spolupráce při metodickém

dolaďování Národního číselníku indikátorů (NČI) a jeho naplňování daty;

zpracování analýzy vývoje kraje v roce 2011 s návazností od roku 2006 (využito pro jednání

zastupitelstva kraje, vedení krajského úřadu);

v řadě krajů probíhala spolupráce s Hasičským záchranným sborem na aktualizaci havarijního

plánu;

byly zpracovány požadované podklady pro zpracování koncepcí rozvoje mikroregionů a větších

měst;

podklady pro tvorbu Ročenky životního prostředí Praha

spolupráce s KÚ na publikaci "Tematický atlas ……… kraje" v několika krajích (např.

Královéhradecký);

podklady v členění podle SO POÚ pro stanovení zaostávajících oblastí v rámci Jihočeského

kraje

data pro projekt Historická topografie kulturního dědictví (SLDB 1991, 2001, 2011 – 8 krajů

v členění podle částí obcí), další disponibilní údaje podle obcí

příprava podkladů pro Integrovaný plán rozvoje města Pardubice a dalších měst

6


Mezinárodní informační služby

2008 2009 2010 2011 2012

Počet informací v rámci ESDS 847 660 702 623 475

Mezinárodní dotazníky 197 229 244 232 224

Nejvíce dotazníků bylo zpracováno pro OECD, Evropskou komisi, OSN, Mezinárodní měnový fond,

Eurostat a ILO, což představuje dohromady 93,3 % všech zpracovaných a odevzdaných dotazníků.

Následující tabulky dokumentují nejvíce požadovaná témata a zastoupení skupin uživatelů

mezinárodních statistik.

Nejčastější témata požadavků a skladba uživatelů v roce 2012

Téma Podíl v % Uživatel Podíl v %

Ceny, cenová statistika 29,7 Podnikatelské subjekty 36,2

Práce a sociální statistiky 13,5 Studenti 29,7

Zahraniční obchod 10,1 Soukromé, fyzické osoby 17,9

Makroekonomika 9,1 Veřejná správa 10,5

Obyvatelstvo 7,4 Média 1,1

Životní prostředí 6,9 Ostatní 4,6

Ostatní, kombinace 23,3

Nejčastějším jazykem odpovědí (89 %) byla čeština (více než 90 % podkladů, ze kterých bylo

čerpáno, je však k dispozici v jiném jazyce, zejména pak v angličtině, příp. němčině či francouzštině).

Velká část uživatelů (52,6 %) žádala informace o Evropské unii (většinou s požadavkem na uvedení

údajů za všechny členské země EU), 20,4 % zakázek se týkalo rozličných kombinací skupin

zemí, 8,4 % dotazů směřovalo na Německo a 8 % na Českou republiku. Dotazy na evropskou

statistiku jsou převážně kombinované, tzn. zaměřené na více statistických ukazatelů a více států.

Uživatelé vyžadují jak pomoc s orientací na webových stránkách Eurostatu, tak i zasílání celých

časových řad a publikací, často požadují vysvětlení metodik. Naprostá většina dotazů (více než

89,5 %) byla zodpovězena v průběhu 24 hodin, velká část z nich ještě tentýž den.

Pokračovaly práce na české verzi předdefinovaných tabulek Eurostatu – Aktuální statistika Eurostatu

v češtině. Ve spolupráci s oddělením programování klientských aplikací byla v létě 2011 spuštěna

uživatelsky přátelštější verze této aplikace, která kromě tabulek nabízí také grafy a mapy a umožňuje

stahovat tabulky ve formátu xls.

7


Ústřední statistická knihovna

Do knihovny se nově zaregistrovalo 77 čtenářů, ke dni 31. 12. 2012 knihovna evidovala 1 904

registrovaných uživatelů.

V průběhu roku knihovnu v ČSÚ navštívilo 2 057 uživatelů, kteří si vypůjčili, převážně k prezenčnímu

studiu, celkem 14 683 publikací, z toho 10 393 knih a 4 290 periodik. Pracovníkům ČSÚ bylo na

služební cesty zapůjčeno z příručky 37 map. Čtenářské veřejnosti bylo z publikací vyrobeno 769 kusů

xerokopií (počet objednaných xerokopií nadále klesá, uživatelé více využívají výpočetní techniku a

digitální fotoaparáty).

2008 2009 2010 2011 2012

Počet návštěvníků 2 089 2 069 1 957 2 020 2 057

Počet výpůjček 14 271 17 571 14 540 17 131 14 683

Přírůstky knižního fondu 4 394 3 749 3 108 2 299 1 891

Vyhledávání v on-line katalogu na internetu využili zájemci o knihovní fond ÚSK 40 460krát. Pro

pracovníky ČSÚ i pro veřejnost bylo uspořádáno 11 výstavek nových knih získaných do knihovny.

V knihovně proběhlo během roku 11 exkurzí VŠ a SŠ studentů s pedagogy.

K 31. 12. 2012 bylo ve fondu Ústřední statistické knihovny zpracováno a uloženo celkem 45 086

svazků v celkové hodnotě (stanovené částečně odhadem) 20 527 553,- Kč.

Během roku 2012 bylo evidováno a zkatalogizováno celkem 1 891 knižních publikací včetně CD

v celkové hodnotě 1 127 236,- Kč (stanovené částečně odhadem), přičemž náklady na nákup z toho

činily pouhých 160 896,- Kč.

Tržby za poskytnuté služby

Tržby za poskytnuté služby dosáhly v roce 2012 výše 4 146 324 Kč, což je o 74 121 Kč méně než

v roce předchozím. Rozpočet příjmů, který byl stanoven na 2 590 tis. Kč, tak byl s výraznou rezervou

splněn.

2008 2009 2010 2011 2012

RES 2 818 016 2 999 677 3 724 181 2 235 590 2 103 349

Nestandardní zakázky 1 573 725 1 394 043 1 117 396 1 486 267 1 794 279

Klasifikace, číselníky 41 172 60 470 61 514 234 732 1 246

Jednorázová fakturace publikací 203 708 147 738 93 085 200 195 198 325

Předplatné publikací 449 398 130 696 119 979 63 041 48 748

Zaokrouhlení . . 367 620 377

Součet 5 086 019 4 732 624 5 116 522 4 220 445 4 146 324

Největší podíl na příjmech – více než polovinu – mají zakázky spojené s Registrem ekonomických

subjektů, 43% pak souvisí s nestandardními zakázkami. Příjmy z předplatného publikací jsou stále

nižší a tvoří cca desetinu příjmů z roku 2008.

8


Graf 7

B. Zajištění publikační činnosti úřadu

Informační služby zajišťují také činnosti související s vydáváním publikací ČSÚ. Kromě toho, že

odpovídají za sestavování Katalogu produktů, sledují také jeho plnění.

Katalog produktů na rok 2012 obsahoval původně 288 produktů (o 5 méně než v loňském roce),

z toho 30 analýz, 58 časových řad, 166 datových souborů, 15 termínů zveřejnění národních účtů, 19

rychlých informací.

Přehled o produktech zařazených do KP v době jeho schválení

2011 2012

Produktů celkem 293 288

z toho: analýzy 48 30

časové řady 53 58

datové soubory 146 166

termíny zveřejnění národních účtů 15 15

rychlé informace 20 19

Katalog produktů 2012 byl v průběhu roku doplněn o dalších 28 tištěných titulů vydaných mimo plán

(z toho 16 bylo s výsledky SLDB), o 3 elektronické tituly na CD/DVD (z toho 2 s výsledky SLDB

a jeden jako mimořádná příloha časopisu Demografie) a o 26 elektronických výstupů zveřejněných

pouze na internetových stránkách (zejména analýzy na aktuální téma).

9


Základní přehled o tištěných publikacích

Počty publikací 2008 2009 2010 2011 2012

Ústředí 147 48 44 44 41

Kraje 72 32 31 18 59

Celkem (vč. 3 časopisů) 219 80 75 62 100

Forma publikací

Z celkového počtu:

e-forma 208 75 71 59 85

jen tiskem 11 5 4 3 15

Podíl cizojazyčných či dvojjazyčných verzí (vč. anglických

mutací) v % 51 58 60 71 43

Útvary informačních služeb se podílí také na vlastní publikační činnosti úřadu.

V ústředí je každoročně připravována publikace Česká republika v mezinárodním srovnání. Odbor

také přispívá tabulkami mezinárodního srovnání do řady publikací připravovaných jinými útvary (vč.

Statistické ročenky ČR).

Základními datovými publikacemi byly ve všech krajích krajské statistické ročenky, které byly opět

připraveny ve dvou částech – tištěná část obsahuje data o příslušném kraji a jeho územních celcích,

v příloze na CD jsou pak umístěna mezikrajská srovnání a vybrané údaje za celou republiku. Krajské

ročenky byly vydány v tištěné podobě i v elektronické podobě na internetu a CD. Další pravidelnou

publikací vydávanou čtvrtletně ve všech krajích byly Statistické bulletiny, které jsou zveřejňovány na

krajských webech. Pokračovala tradice ve vydávání krajských analytických materiálů. Pro rok 2012

bylo po konzultacích s uživateli zvoleno téma Demografický, sociální a ekonomický vývoj xxx kraje

v roce 2011 (s návazností od roku 2006). Při zpracování všech standardních výstupů bylo využito

zavedeného systému spolupráce, kdy vytvořená pracovní skupina připravuje pro všechny kraje

osnovu, podkladové tabulky a také mezikrajské srovnání.

Mimo to všechna krajská pracoviště v průběhu roku na svých internetových stránkách publikovala

krátké monotematické analýzy, které se týkaly různých pro kraj zajímavých témat (např. vývoj

obyvatelstva, zaměstnanost a mzdy, nezaměstnanost, cestovní ruch, bytová výstavba, zemědělství,

životní podmínky domácností apod.). Další formou propagace statistických dat bylo zpracování

skládaček s tabulkami, grafy a kartogramy z vybraných oblastí.

C. Internetové stránky ČSÚ

Koncem roku 2011 byla zprovozněna nová webová prezentace ČSÚ – došlo k výrazné změně jak

struktury, tak obsahu nabízených informací. Nový web plně respektuje nový vizuální styl úřadu.

V polovině roku prošly ve spolupráci ústředí s krajskými správami stejnou proměnou také krajské

webové stránky, přičemž došlo k důslednému sjednocení jejich struktury.

10


Graf 8

Graf 9

Návštěvnost webu byla v roce 2012 nižší než v předcházejících letech, což je zřejmě důsledek jednak

většího zájmu uživatelů o VDB (její návštěvnost se do návštěvnosti www.czso.cz nezapočítává) a

jednak snadnější orientace na novém webu ČSÚ (uživatelé rychleji najdou, co hledají, a nemusejí se

vracet).

Ve VDB bylo na konci roku 2012 k dispozici 53 milionů údajů, během roku 2012 se jejich počet zvýšil o

3 miliony. Stále rostoucí zájem o data ve VDB dokládá návštěvnost: v roce 2012 jsme zaznamenali

685 tisíc zobrazení nabízených statistických tabulek., tedy o 15 procent více než v roce 2011.

Nejčastěji uživatelé hledají základní informace o obcích, zájem vzbudily historické časové řady sčítání

lidu, vyhledávaná jsou také údaje národních a regionálních účtů. Rozšiřuje se nabídka atraktivních

forem zobrazování statistických dat, veřejná databáze je zdrojem pro řadu animovaných grafů na

webových stránkách ČSÚ včetně krajských webových stránek. VDB je ale také zdrojem údajů pro

externí servery (např. ministerstva pro místní rozvoj).

11


D. Prezentace statistických dat

Pracovníci odboru informačních služeb se aktivně účastní prezentací, které organizuje zejména pro

střední školy odbor personalistiky a vzdělávání. Těžiště této činnosti je však na krajích, kde ředitelé

KS a pracovníci oddělení informačních služeb prezentují výsledky analýz, statistických dat a informací

o statistice pro odbornou veřejnost, media a studenty. V roce 2012 bylo uskutečněno 52 prezentací

pro více než 1700 účastníků a prezentovány byly především výstupy ze SLDB, dále pak témata: Trh

práce a nezaměstnanost, Senioři v číslech, Základní tendence vývoje kraje, Přeshraniční spolupráce,

Zdroje a využití statistických dat pro zachycení vývoje společnosti, Cestovní ruch, Činnosti zajišťované

ČSÚ a KS. Aktivně se také účastní na odborných seminářích pořádaných většinou vysokými školami

spojených s prezentací výsledků analýz nebo upozorněním účastníků na okruhy statistických dat

použitelných v jejich projektech.

Další činnosti v oblasti informačních služeb

Vedle obvyklých a pravidelných aktivit jako je například spolupráce s vysokými školami, s krajskými

úřady, je možné jako zvláštnost roku 2012 zmínit spolupráci na projektu NetRegio, jehož realizátorem

je Výzkumné centrum konkurenceschopného a udržitelného rozvoje regionů (VYCERRO) při

Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a jehož partnerem Český statistický úřad je. Projekt byl

realizován formou odborných stáží studentů z partnerských univerzit na pracovištích informačních

služeb ČSÚ v Praze, Ústí nad Labem, Plzni, Liberci, Ostravě, Olomouci a Zlíně. Stáží se zúčastnilo

dosud 20 studentů, kteří byli seznámeni zejména s činnostmi v oblasti poskytování a využívání

statistických informací, část stáže byla věnována problematice sběru a zpracování statických dat.

12

More magazines by this user
Similar magazines