lFinants- ja majandusosakonna laohoidja ametijuhend

just.ee

lFinants- ja majandusosakonna laohoidja ametijuhend

Kinnipeetavate riietuse, vooditarvikute ja

hügieenitarvete nimekirjade kontroll ja väljastatud

esemete kinnipeeturegistrisse VANGIS kandmine.

Vastutab enda poolt tehtud kannete õigsuse eest.

Vabanevatelt kinnipeetavatelt riiete ja vooditarvikute

vastu võtmine ja vastavuse kontrollimine

kinnipeeturegistris VANGIS kajastuvate andmetega.

Kasutatud riiete ja pesu puhastamise korraldamine,

puhastatud riiete ja vooditarvikute kandmine

laoarvestusprogrammi BUUM.

Vastutab enda poolt tehtud kannete õigsuse eest.

Vajadusel humanitaarabi väljastamine vabanevatele

kinnipeetavatele.

Täidab muid osakonna töövaldkonda kuuluvaid

tööülesandeid vastavalt osakonna juhataja

korraldustele.

Vastutab ametikohustuste tõttu teatavaks saanud info

hoidmise ja sihipärase kasutamise eest.

Säilitab enda haldusalasse kuuluvaid dokumente ning

valmistab need ette arhiveerimiseks kooskõlas kehtiva

korraga.

Vastutab töötervishoiu-, tööohutuse- ja

tuleohutusenõuete täitmise eest oma tööde piirkonnas

Riikliku kinnipeetavate, arestialuste ja

vahistatute registri VANGIS andmed

kajastavad tegelikku hetkeolukorda.

Vastu võetud riided ja vooditarvikud

vastavad kinnipeeturegistris VANGIS

kajastuvatele andmetele.

Laoarvestusprogrammi BUUM andmed

kajastavad tegelikku hetkeolukorda.

Humanitaarabi väljastatud riideid

mitteomavatele kinnipeetavatele.

Ülesanded on täidetud kokkulepitud ajaks

ja kujul.

Ametialase info konfidentsiaalsus on

tagatud.

Dokumentide säilivus on tagatud.

On tagatud töötervishoiu-, tööohutuse- ja

tuleohutuse nõuetest kinnipidamine

Kooskõlastatud

tegevus ja koostöö:

1. Ametniku tegevus peab olema kooskõlastatud vahetu juhiga.

2. Ametnik teeb koostööd vangla teiste struktuuriüksuste teenistujatega,

teiste vanglate, riigiasutuste ja Justiitsministeeriumi vanglate osakonnaga.

Õigused:

1. Saada teenistusülesannete täitmiseks vajalikku informatsiooni ja

töövahendeid.

2. Saada selgeid ja õigeaegseid korraldusi.

3. Teha ettepanekuid töö tulemuslikkuse parandamiseks oma pädevusse

kuuluvas valdkonnas.

4. Taotleda erialaste või kutsealaste teadmiste täiendamiseks koolitust

vastavalt Harku ja Murru Vangla koolitusstrateegiale.

Vastutus:

1. Töö nõuetekohase, õigeaegse ja korrektse täitmise eest.

2. Töö käigus esitatud ja koostatud andmete õigsuse ning seadustele

vastavuse eest.

3. Tööülesannete täitmiseks tema kasutusse usaldatud vara säästliku

planeerimise, otstarbeka ja heaperemeheliku kasutamise eest.

4. Töö- ja tuleohutuse nõuete järgimise eest.

5. Suhtleb kinni peetava isikuga vaid vangla sisekorraeeskirjadest, Harku ja

Murru Vangla kodukorrast, muudest vangistust reguleerivatest õigusaktidest

lähtuvalt ja käesolevast ametijuhendist tulenevate konkreetsete

teenistusülesannete täitmiseks nendes ettenähtud korras ja viisil.

Ametijuhendi

muutmine:

Ametijuhendit võib ilma ametniku nõusolekuta muuta, kui ei muutu

ametikoha põhieesmärk, põhiülesanded ja nõutav erialane ettevalmistus

ning kui ametijuhendi muutmine ei too kaasa teenistuja palga muutmist.

Olen tutvunud käesoleva ametijuhendiga:

2

More magazines by this user
Similar magazines