Staropramen – výroční zpráva 2000

iom.vse.cz

Staropramen – výroční zpráva 2000

Pražské pivovary

Výroční zpráva 2000


Výroční zpráva 2000

1. Profil společnosti 1

2. Hlavní finanční ukazatele 1

3. Zpráva předsedy představenstva 2

4. Zpráva vedení společnosti 3

5. Finanční část 8

6. Zpráva představenstva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou 24

7. Auditorská zpráva 26

8. Zpráva dozorčí rady 27

9. Statutární a kontrolní orgány 28

10. Informace pro akcionáře 30

11. Kontaktní adresy


○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Profil společnosti

Společnost Pražské pivovary, a. s. byla založena

dne 5. května 1992 jako akciová společnost dle zákona

č. 513/1991 Sb. (Obchodní zákoník) v tehdy

platném znění a je zapsána v obchodním rejstříku vedeném

Městským soudem v Praze pod sp. zn.: odd. B,

vložka 1512.

Předmětem podnikání společnosti je výroba nápojů

živnost provozovaná průmyslovým způsobem

a dále pak ubytovací služby, silniční motorová doprava,

hostinská činnost, koupě zboží za účelem jeho

dalšího prodeje a prodej. Na řádné valné hromadě

konané 4. 8. 2000 došlo k rozšíření předmětu podnikání

společnosti o směnárenskou činnost a pronájem

nemovitostí, bytů a nebytových prostor.

V lednu 1997 se společnost Pražské pivovary, a. s.

sloučila se společnostmi Pivovar Ostravar, a. s. a Pivovary

Vratislavice nad Nisou, a. s. do jednoho

právního subjektu nesoucího název Pražské pivovary,

a. s.

V současnosti společnost provozuje pivovary

Staropramen, Braník a Ostravar v nemovitostech

vlastněných společností.

Společnost Pražské pivovary, a. s. je druhým největším

producentem piva v České republice. Její

podíl na domácím trhu piva představuje 13 %. Pražské

pivovary, a. s. jsou třetím největším českým

vývozcem piva. Export tvoří 11 % celkového výstavu.

Majoritním akcionářem Pražských pivovarů je

společnost Interbrew Central European Holding B.V.

s podílem 96,8 % (stav k 31. 12. 2000).

Vize společnosti

Vybudovat ziskové postavení jak na českém, tak

na exportních pivních trzích cestou poskytování

vysoké kvality, diferenciovaných výrobků a služeb

s přidanou hodnotou našim zákazníkům a spotřebitelům.

Hlavní finanční ukazatele

2000 1999 1998

Prodej piva v tuzemsku (tis. hl) 2 068 2 086 2 098

Export (tis. hl) 261 247 345

Prodej piva celkem (tis. hl) 2 329 2 333 2 443

Tržby z obchodní a výrobní činnosti (tis. Kč) 2 353 496 2 216 652 2 297 167

Provozní hospodářský výsledek (tis. Kč) -292 824 -18 597 -248 746

Hospodářský výsledek z finančních operací (tis. Kč) -299 221 -355 542 -400 491

Hospodářský výsledek za běžné účetní období (tis. Kč) -789 328 -370 330 -879 675

Hospodářský výsledek po zdanění z běžné činnosti

připadající na akcii (v Kč) -34 -21 -39

Výše dividendy připadající na jednu akcii (v Kč) 0 0 0

Počet zaměstnanců 1 192 1 187 1 335

Změny vlastního jmění (tis. Kč)

Základní jmění 1 717 474 1 717 474 1 717 474

Nerozdělený zisk 8 892 8 892 8 892

Ztráty z minulých let -2 103 618 -1 733 288 -853 613

Hospodářský výsledek běžného období -789 328 -370 330 -879 675

Zákonný rezervní fond 70 669 70 669 70 669

Sociální fond 803 1 232 1 395

Celkem

em -1 095 108 -305 351 65 142

| 1. | Pražské | 3. pivovary, | Pražské a. pivovary s. | Výroční a.s. | zpráva Výroční | Profil zpráva společnosti | |


Zpráva předsedy

představenstva

Vážení akcionáři,

rok 2000 byl významným rokem v historii společnosti

Pražské pivovary, a. s. Dne 25. srpna 2000 došlo

k převedení 80% podílu společnosti Bass na společnost

Inberbrew a Pražské pivovary se tím

staly součástí významné pivovarské společnosti

s dlouholetou tradicí výroby piva.

Do konce roku 2000 se podařilo společnosti

Interbrew postupným odkupem akcií navýšit

podíl ve společnosti až téměř na 97 %.

Výsledky společnosti dosažené v roce

2000 navazují na pozitivní vývoj nastartovaný

již v minulých letech. Celkový prodej

na domácím trhu dosáhl 2,1 milionu hektolitrů. Výrazný

nárůst byl docílen zejména uprodejů značky

Staropramen, kde došlo k navýšení objemů o 6 %

a tržeb dokonce o 11,4 %. Toto zlepšení bylo podpořeno

především znovuuvedením značky Staropramen

na trh v roce 1999. Společnost věnovala velkou podporu

rovněž naší regionální značce Ostravar, jejíž

nárůst objemů činil 2,3 % při růstu tržeb o 4,4 %.

Celkové domácí prodeje v hektolitrech zůstaly lehce

pod úrovní roku 1999, což bylo způsobeno cíleným

odklonem od levných značek, kde pokles objemu činil

21 %.

Výše prodejů na exportní trhy dosáhla 261 tisíc

hektolitrů. Tím se podařilo zvrátit negativní trend

předchozích let a navýšit exportní prodeje celkem

o 5,7 %.

Celkové tržby z prodeje zboží, vlastních výrobků

a služeb meziročně vzrostly o 6,2 % na 2 353,5

milionů Kč, z čehož nárůst tržeb z prodeje piva

představoval 4,8 %.

V souvislosti se změnou majoritního akcionáře

k 25. srpnu 2000 došlo k přehodnocení používaných

účetních metod a postupů. Nejvýznamnější změny se

týkaly zhodnocení ocenění aktiv a odhadů výše rizik,

kde je uplatňován konzervativní přístup při tvorbě

opravných položek a rezerv. Tato změna v přístupu se

projevila zvýšením nákladů běžného období přibližně

ve výši 471 mil. Kč.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Hospodářský výsledek v roce 2000 představoval

ztrátu ve výši 789 milionů Kč. Po odečtení mimořádných

položek, které souvisí se změnou používaných

účetních metod a postupů, činí ztráta celkem 318 milionů

Kč. To ve srovnání s rokem 1999 představuje

meziroční zlepšení o celých 14 %. Ztráta je

způsobena zejména úvěrovým zatížením

společnosti, kdy výsledek z finančních operací

představuje 299 milionů Kč.

V oblasti rozvahy došlo, jednak vlivem

ztrát a jednak proúčtováním mimořádných

položek, ke snížení vlastního jmění, jež je

nyní vyjádřeno zápornou hodnotou ve

výši -1 095 milionů Kč. Představenstvo společnosti

se touto situací zabývalo a na svém zasedání

dne 5. února 2001 schválilo návrh na finanční restrukturalizaci

společnosti. Tento návrh bude

projednán na mimořádné valné hromadě v dubnu

2001.

Na pozitivní trendy roku 2000 společnost naváže

i v dalších letech. Činnost manažerského týmu

a všech zaměstnanců bude i nadále zaměřena na zajištění

vysoké kvality produkce, podporu klíčových

značek a nadstandardní servis zákazníkům. Hlavním

cílem na domácím trhu zůstává další zvyšování

objemů a růst podílu na trhu. V oblasti exportu se

společnost bude nadále orientovat nejen na nárůst

prodejů na tradičních trzích, ale i na rozvoj dalších

exportních příležitostí. Budeme rovněž dále rozvíjet

a optimalizovat svoji distribuční sí s cílem zvýšení

její efektivnosti.

Maximální pozornost bude věnována dalšímu snižování

nákladů jak v produktivní, tak neproduktivní

oblasti. Neméně důležitou oblastí je péče o aktiva

společnosti. Správným řízením jednotlivých položek

pracovního kapitálu společnost zajišuje jejich optimální

využití a minimalizuje případné ztráty.

Hlavním cílem vedení společnosti i všech zaměstnanců

je budovat zdravou společnost, která bude

i nadále důležitým hráčem na pivním trhu.

Tony Desmet

předseda představenstva

| 2. | Pražské pivovary, a. s. | Výroční zpráva | Zpráva předsedy představenstva |


Zpráva vedení

společnosti

A) Obchod a marketing

Staropramen je klíčovou značkou společnosti

Pražské pivovary. Je to pivo vyráběné podle původních

receptur při zachování tradičních výrobních

postupů a s důrazem na výběr prvotřídních surovin.

V březnu 2000 bylo přímo v historických prostorách

pivovaru Staropramen oficiálně otevřeno

Návštěvnické centrum Staropramen, které je určeno

jak pro Pražany, tak pro návštěvníky z Čech i ze zahraničí.

Součástí Návštěvnického centra jsou rovněž

nově zrekonstruovaný historický sál a přilehlý salonek,

které byly pojmenovány na počest našich dvou

nejslavnějších sládků: Paspův sál a Trnkův

salonek. Hospoda v nově otevřeném Návštěvnickém

centru Staropramen je

vybudována v místech, poblíž kterých stávala

od roku 1871 původní restaurace „Na

Verandách“. Tato restaurace hrála od

samých počátků nezastupitelnou roli

v obchodní politice pivovaru. Nově vybudovaná

restaurace navozuje atmosféru

30. let, tedy období pohody, prosperity

a úspěchu nejen pivovaru Staropramen, ale

celé naší země. Exkurzní trasa jakožto

součást Návštěvnického centra Staropramen

nabízí desítky často unikátních, nově restaurovaných

exponátů, pivovarských strojů

a zařízení, které jsou historickou připomínkou

doby.

Na základě obrovského ohlasu na oslavy

130. výročí založení pivovaru Staropramen

jsme se rozhodli pořádat podobné akce pro

Pražany i návštěvníky Prahy pravidelně.

První Slavnosti pivovaru Staropramen se

1. Marketingové aktivity

Staropramen

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

konaly 23. června 2000, proběhly ve velkorysém stylu

a měly obrovský úspěch.

Pražské pivovary, a. s. uspořádaly v létě soutěž

pro spotřebitele, která se vázala zároveň na více typů

prodeje zboží: kombinovala jak prodej baleného zboží,

tak zboží určeného k přímé konzumaci. Soutěž

probíhala ve třech kolech po tři měsíce a na závěr

každého kola byl pro vítěze připraven špičkový vůz

Audi TT.

Na degustační soutěži „Pivo České republiky

2000“ v Českých Budějovicích konané

v červnu 2000 získal Staropramen Desítka

nejvyšší možné ocenění. Tuto prestižní

cenu obdržel již podruhé v řadě za sebou.

Tím ale úspěchy pivních značek společnosti

Pražské pivovary nekončí.

V kategorii „černý speciál“ obsadil tmavý

ležák Staropramen Černý třetí místo

a v samostatné soutěži „Novinářské pivo

2000“ získal Staropramen Ležák čtvrté

místo.

V každoročním hodnocení piva pořádaném

Chmelařským institutem v Žatci se

v září v konkurenci šedesáti značek piva ze

čtrnácti českých pivovarů na prvním místě

v kategorii piv světlých výčepních umístila

značka Staropramen.

V říjnu 2000 pivovar Staropramen, největší

a nejstarší pivovar naší společnosti,

ohlásil, že během 131 let své existence uvařil

celkem 92 milionů hektolitrů piva!

| 3. | Pražské pivovary, a. s. | Výroční zpráva | Zpráva vedení společnosti |


○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Značka Braník představuje pro spotřebitele

kvalitní pivo za velmi výhodnou cenu a vyrábí se

ve stejnojmenném pivovaru. Ten měl po stojedna

letech své existence opět důvod k oslavě, když

v květnu roku 2000 ohlásil vrchní sládek „jubilejní“

výstav, který přesáhl hranici 15 milionů

hektolitrů piva. Tohoto významného objemu dosáhl

pivovar po bouřlivé expanzi své produkce

v posledních třech letech.

Pivovar Ostravar, jeden z největších výrobců piva

na severní Moravě, připravil v posledním roce druhého

tisíciletí celu řadu zajímavých aktivit a novinek

jak pro své zákazníky a spotřebitele, tak i pro obyvatele

Ostravy.

Od dubna roku 2000 je lahvové pivo Ostravar

dodáváno do obchodní sítě v nových kompaktních

přepravkách v barvách značky červené s typickým

logem Ostravaru. Rovněž v dubnu začal

pivovar Ostravar stáčet své pivo do láhví s novými

etiketami. Došlo také ke změně názvů dvanáctka

Ondráš se nyní jmenuje Ostravar Premium a Koník

byl přejmenován na Ostravar Desítku. Vysoká

kvalita a tradiční chu piva Ostravar jsou samozřejmě

zachovány.

Braník

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Ostravar

Další viditelnou změnou je nová fasáda pivovaru.

Obyvatelé Ostravy ji mohli osobně „zkolaudovat“ na

Velvet

Velvet je značkou jedinečného piva na českém

pivním trhu značkou, která znamená nový zážitek

z pití piva a která ho povyšuje na novou

úroveň.

Od července roku 2000 mohou spotřebitelé objevit

v obchodní síti nové balení piva Braník

0,5-litrovou plechovku. Pivovar Braník tak reagoval

na růst obliby piva v plechovkách.

Se svým 7% podílem na trhu v segmentu

lahvového piva byl v roce 2000 Braník čtvrtounejprodávanější

pivní značkou v České

republice.

II. ročníku již tradiční zábavněnaučné akce

„Poznej, jak se pivo vaří“ konané v červnu. Tato

akce, kde vstupenkou byla jedna pivní zátka, přilákala

za příjemného počasí do pivovaru Ostravar

bezmála 5000 návštěvníků. Při této příležitosti byl

slavnostně zahájen naučný okruh pivovarem

Ostravar pro obyvatele i návštěvníky města

s odborným výkladem technologie výroby piva.

Okruh je zakončen příjemným posezením na staré

varně, kde je k tomuto účelu vybudována degustační

místnost s expozicí historie výroby piva.

„Uvařte si vánoční pivo!“ tak zněla anketa,

kde mohli spotřebitelé vyjádřit svůj názor na nový

druh piva uvařeného speciálně pro vánoční období.

Po vyhodnocení ankety bylo uvařeno pivo světlé,

středně hořké, s obsahem alkoholu 5,3 %. Ostravané

si navrhli také název tohoto nového piva, který zní

Sváteční ležák.

Dále Velvet pokračoval ve zkvalitňování

a posilování své prodejní sítě, a to především se

zaměřením na stylové provozovny nabízející toto

prémiové polotmavé pivo v točené podobě.

V roce 2000 přišla společnost Pražské pivovary

s reklamní kampaní, která rozvíjí předchozí

komunikaci jedinečných výrobkových vlastností

Velvetu a vytváří jeho novou tvář. Byly nově vytvořeny

i POS materiály, tedy pivní tácky, stojáky,

samolepky, atd.

První český stout uvedený na trh pod názvem

Kelt se vyznačuje originálním způsobem vaření,

výběrem chmele, přípravou sladu a způsobem čepování.

Kelt je určen všem, kdo hledají ozvěny

starých tradic v dnešním světě a zároveň hledají

něco výjimečného. Ke konci roku 2000 byl Kelt

k dispozici ve 150 pečlivě vybraných provozovnách

po celém území ČR.

Kelt

Velvet byl vyhlášen jako Speciál roku v rámci

desátého ročníku „Ceny Pivního kurýra“, kde

o vítězných značkách rozhodují svými hlasy čtenáři.

Podpora značky v roce 2000 byla ve znamení

oslav keltských svátků Imbolc a Lughnasadh

a také Keltských zlatek keltského platidla, které

umožňuje ochutnat toto skvělé pivo zadarmo.

O úspěšnosti celého konceptu značky Kelt svědčí

i její rostoucí obliba a prodeje.

| 4. | Pražské pivovary, a. s. | Výroční zpráva | Zpráva vedení společnosti |


Naše společnost uvedla jako první v roce 1997 na

český trh multibalení (t.j. vícekusové balení) jak lahvového,

tak později i plechovkového piva. Vytvořili

jsme tak vlastně nový trh tohoto typu balení.

Multibalení umožňuje zákazníkům pohodlnou

a jednoduchou manipulaci a zároveň podporuje impulzivní

nákupy.

Poslední v řadě inovací se týká vratných přepravních

obalů pro značku Staropramen.

Pivovar Staropramen začal opět jako první

na českém trhu používat pro pivo Staropramen

Ležák přepravky vyrobené

speciální technologií. Ta umožňuje použít

pro dekoraci přepravky fotografie.

V roce 2000 společnost pokračuje v trendu zaměřeném

na stabilizaci objemů a maximalizaci tržeb.

Zároveň ve druhé polovině roku dochází k posílení

obchodního týmu, což dává jasný signál naší snahy

o budoucí růst. Společnost se zaměřuje na rozvoj oblasti

gastronomie, a už v oblasti získávání nových

hospod, značkových restaurací či udělování Pečetě

kvality výčepu. Snahou společnosti je pečovat o pivo

od jeho uvaření až po finální konzumaci.

2. Inovace

Multibalení

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Přepravky

3. Obchodní aktivity

V roce 2000 jsme přišli opět jako první s novým

multibalením plechovek piva speciálně vyvinutým

pro letošní letní sezónu. Dalším vylepšením je půlpaleta

multibalení plechovek Staropramen.

Uvedené změny jsou pokračováním

úspěšné marketingové strategie pro značku

Staropramen, odstartované v létě roku

1999.

I v roce 2000 jsme za účelem dalšího zvýšení

objemů prodeje našeho točeného piva pokračovali

v budování nových značkových firemních hospod

frančízového typu po celém území České republiky.

V červnu byla otevřena již druhá značková hospoda

Potrefená Husa v Praze. Originálním, vysoce moderním

řešením interiéru podniku v kombinaci se

širokou nabídkou 12 druhů piv 9 značek a jídelním

lístkem, který kombinuje tradiční jídla české hospody

s oblíbenými specialitami mezinárodní kuchyně, má

oslovovat především mladou generaci spotřebitelů,

vyžadujících prostředí a atmosféru hospody kosmopolitního

typu. První Potrefená Husa, která oslavila

v září rok své existence, výrazně předčila naše očekávání,

a tak do konce roku přibyla Potrefená Husa

ještě v Hradci Králové a v Liberci. Mezi zatím nejpočetnější

řetězec patří hospody typu „Sportovka“,

který v současné době zahrnuje 7 podniků. V listopadu

byl otevřen zatím poslední, a to v Jablonci nad

Nisou. Hospody „Staré dobré časy“, které evokují

svým nezaměnitelným interiérem atmosféru třicátých

let éry největší slávy smíchovského pivovaru Staropramen,

jsou například v Ústí nad Labem či v Kolíně

a celkem jich bylo otevřeno již pět.

Výrazné úspěchy přinesla i naše dynamicky se

rozvíjející spolupráce s řetězci. Kombinací kvalitního

servisu s jednotlivými dílčími aktivitami včetně různých

propagačních akcí na podporu prodeje se nám

podařilo dosáhnout v tomto prodejním kanálu 22%

nárůst prodeje. Nastává také rozvoj nové dimenze

spolupráce mezi naší společností a zákazníky na bázi

elektronické výměny dat (EDI, CRP).

| 5. | Pražské pivovary, a. s. | Výroční zpráva | Zpráva vedení společnosti |


○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

B) Výroba piva a distribuce

Rok 2000 byl rokem konsolidace ve výrobě piva

a distribučních službách Pražských pivovarů.

V tomto roce se potvrdilo, že restrukturalizace provedená

v minulých letech přinesla očekávané výhody

pro společnost. Navíc byla přijata další účinná opatření

v procesu řízení zásobování, jejichž cílem bylo

zajištění pokračujícího zlepšování efektivity. S radostí

můžeme oznámit, že náklady na dodávky piva

našim zákazníkům se podařilo dále snížit celkem

o 6 %, což je ještě více, než byl náš cíl na tento rok.

Hlavními hledisky při zásobování je zajistit,

že zákazník dostane pivo odpovídající kvality, ve

správném množství, v očekávané době a za konkurenční

cenu.

Kvalita piva je pro nás vždy na prvním místě

a bylo tomu tak v průběhu celého roku, všechny naše

značky na trhu potvrdily naše očekávání. Každý rok

jsou naše výrobní postupy podrobovány mnoha auditům

a kontrolám jiných stran a rok 2000 nebyl

výjimkou. Byli jsme vyhodnoceni jako schopní dodávat

pivo podle náročných standardů britských

řetězců supermarketů a byli jsme oceněni osvědčením

Quality Compliance vyššího stupně. Navíc se naše

značky zúčastnily v průběhu roku mnoha chuových

soutěží, kde jsme zaznamenali úspěch se značkami

Staropramen a Velvet. Rovněž jsme úspěšně zakončili

první rok výroby piva Asahi Super Dry v pivovaru

Braník a s radostí konstatujeme, že jsme byli schopni

vyhovět přísným požadavkům na kvalitu po celý rok.

Dále se aktivně zaměřujeme na zajištění toho, aby

kvalita piva zůstávala vysoká v celém zásobovacím

řetězci, a naši sládkové se věnovali práci s našimi zákazníky,

aby zajistili, že spotřebitel obdrží pivo

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

vysoké jakosti. Naši zákazníci jsou vyhodnocováni

podle toho, jak přistupují ke kvalitě piva ve svých

restauracích, a nejlepší z nich jsou odměňováni certifikáty,

kterými je oceněna jejich odbornost a úsilí při

zajišování té nejvyšší kvality piva.

Rok 2000 byl pro pivovary obtížný, protože brzké

jaro a s ním sucho v naší zemi způsobilo špatnou úrodu

sladovnického ječmene pro tento rok. Ceny

stouply o víc než 20 % jak u ječmene, tak u nakupovaného

sladu. Navíc úroda chmele byla nízká

a způsobila nedostatek žateckého chmele a následně

jeho vyšší cenu. Naštěstí se nám podařilo nakoupit

dostatečné zásoby pro následující rok, nevyhnuli

jsme se však zvýšení nákladů na suroviny. I když

jsme schopni těžit ze zlepšení naší nákupní síly díky

příchodu společnosti Interbrew jako našeho nového

majoritního akcionáře, nevyhneme se zřejmě tomu,

že část tohoto zvýšení nákladů se promítne do ceny

piva na trhu. Naši pracovníci pracovali mimořádně

tvrdě na tom, aby zvýšení nákladů bylo co nejmenší

a zákazník mohl těžit z toho, že velká část zvýšených

nákladů bude kompenzována zlepšením efektivnosti

výroby.

Naše distribuce je plně integrována pod jednotným

řízením, byla zahájena racionalizace naší

distribuční sítě. Výsledkem je zlepšená efektivita při

zachování nákladů na úrovni loňského roku navzdory

výraznému nárůstu cen pohonných hmot.

V konsolidaci našich zákaznických služeb budeme pokračovat

i v následujícím roce s cílem poskytovat

našim zákazníkům lepší služby, aniž by došlo ke zvýšení

nákladů.

Činnost exportu byla v roce 2000 znovu soustředěna

na klíčové trhy a hlavní značku Staropramen.

Značka Staropramen výrazně rostla a zvrátila vývoj

posledních let. Celkový meziroční nárůst exportu byl

5,7 % s celkovým objemem exportovaného piva

261 000 hl.

Německo nadále posílilo svoji pozici jako klíčový

trh pro Staropramen. Růst této značky je dobrým

znamením jejího potenciálu, přičemž pobočka se sídlem

v Lützenu je připravena na další expanzi v roce

2001. V roce 2000 bylo do Německa exportováno

111 000 hl piva.

C) Export

Slovensko zaznamenalo zřetelný obrat do růstu

ihned po zvýšení dovozních kvót ve druhém čtvrtletí.

Slovenská pobočka neustále získává zpět ztracené pozice

v klíčových oblastech. Otevření restaurace

Smíchovská Perla v Bratislavě představuje mezník

v našem rozmachu v oblasti gastronomie. Distribuční

sí na Slovensku je dobře rozložená a zajišuje pravidelné

dodávky Staropramene do všech klíčových

oblastí.

Velká Británie zaznamenala v první polovině roku

pokles kvůli obtížným podmínkám na trhu. Tento

pokles byl vystřídán mírným růstem v oblasti gastro-

| 6. | Pražské pivovary, a. s. | Výroční zpráva | Zpráva vedení společnosti |


○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

nomie ke konci roku. Velká Británie zůstává jedním

z klíčových trhů a cílené zaměření pomůže nárůstu

našich objemů v budoucích letech.

Rusko zůstává stále obtížným trhem pro přímý

vývoz. Pokračuje přímý vývoz Staropramenu 12 %

v sudech a lahvích. Staropramen 10 % je vyráběn licenčně

společností SAB v Kaluze. Licenčně vyráběný

Staropramen 10 % byl uveden na trh v lednu 2000

a byl podpořen silnou TV reklamou. Akce byla úspěšná

a prodej licenčního Staropramenu 10 % dosáhl

45 000 hl.

Aktivity oddělení lidských zdrojů Pražských pivovarů

se soustředily zejména na zdokonalování

systému ročního hodnocení zaměstnanců s důrazem

na osobnostní profil kompetence. Dále jsme pracovali

na revizi variabilní části systému odměňování,

který nyní vyváženě podporuje kolektivní a individuální

cíle. V druhé polovině minulého období proběhly

rozsáhlé přípravy úprav pracovněprávních záležitostí

v souvislosti se změnami v Zákoníku práce.

D) Lidské zdroje

pomocí zahájení činnosti tzv. vyhodnocovacího

střediska, dále pak na pokračující vylepšování odměňovacího

systému pro všechny úrovně pracovníků

a sjednocování firemní kultury a základních hodnot

s novým majoritním akcionářem.

Rozvojové a vzdělávací programy budou i nadále

základním pilířem rozvoje lidských zdrojů

společnosti.

Naše úsilí zaměříme v dalším období na zdokonalení

procesu profesního plánování u zaměstnanců

E) Informační systémy

V uplynulém období se rozvoj informačních systémů

soustředil především na zajištění místní i časové

dostupnosti systému, zvýšení bezpečnosti systémů zálohováním

jejich klíčových částí a minimalizací rizik

vedoucích k výpadkům těchto systémů. Jednou

z hlavních priorit byla také implementace podstatných

částí manažerského informačního systému pro

podporu rozhodování a efektivního řízení společnosti.

V dalších letech se chceme soustředit na vytvoření

ještě těsnější vazby mezi podnikovými procesy

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

a jejich flexibilní podporou v rámci informačních systémů.

Díky standardizaci, otevřenosti a sledování

trendu rychlého rozvoje moderních technologií

v oblasti komunikací bude i nadále naší prioritou

podpora a rozvoj všech forem elektronické výměny

informací s našimi klíčovými obchodními partnery. Ve

spolupráci s majoritním akcionářem je součástí tohoto

procesu i detailní analýza a implementace

projektů, týkajících se efektivního elektronického obchodování

ve všech oblastech aktivit společnosti.

F) Investice

Přehled investic provedených za poslední 4 roky (v tisících Kč)

2000 1999 1998 1997

Výroba 194 971 124 900 249 553 135 252

Distribuce 39 517 25 958 64 177 20 969

Obchod a marketing 121 049 105 763 146 799 106 386

Informační technologie a telekomunikace 11 456 14 864 14 367 26 073

Palety, přepravky a KEG sudy 40 443 104 470 67 262 121 907

Ostatní 514 373 10 293 24 331

Celkové investice * 407 950 376 328 552 451 434 918

* Celkové investice neobsahují odprodeje majetku a poskytnuté půjčky.

| 7. | Pražské pivovary, a. s. | Výroční zpráva | Zpráva vedení společnosti |


Finanční část

Výkaz zisků a ztrát

v plném rozsahu k 31. prosinci 2000 (v tisících Kč)

2000 1999

I. Tržby za prodej zboží 48 605 49 861

A. Náklady vynaložené na prodané zboží 47 253 44 815

+ Obchodní marže 1 352 5 046

II. Výkony 2 363 885 2 232 748

1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 2 304 891 2 166 791

2. Změna stavu vnitropodnikových zásob vlastní výroby 3 513 1 568

3. Aktivace 55 481 64 389

B. Výkonová spotřeba 1 646 454 1 533 512

1. Spotřeba materiálu a energie 861 379 825 083

2. Služby 785 075 708 429

+ Přidaná hodnota 718 783 704 282

C. Osobní náklady 405 020 363 575

1. Mzdové náklady 295 454 265 117

2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva 2 644 2 222

3. Náklady na sociální zabezpečení 103 078 92 565

4. Sociální náklady 3 844 3 671

D. Daně a poplatky 13 028 34 422

E. Odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku292 085 311 634

III. Tržby z prodeje investičního majetku a materiálu 1 290 476 1 590 713

F. Zůstatková cena prodaného investičního majetku a materiálu 1 289 262 1 610 482

IV. Zúčtování rezerv a časového rozlišení provozních výnosů 10 971 153 976

G. Tvorba rezerv a časového rozlišení provozních nákladů 3 743 3 506

V. Zúčtování opravných položek do provozních výnosů 267 745 262 303

H. Zúčtování opravných položek do provozních nákladů 488 729 332 284

VI. Ostatní provozní výnosy 6 000 60

I. Ostatní provozní náklady 94 932 74 028

VII. Převod provozních výnosů

J. Převod provozních nákladů

* Provozní hospodářský výsledek -292 824 -18 597

VIII. Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů 21 2

K. Prodané cenné papíry a vklady 310

IX. Výnosy z finančních investic

1. Výnosy z cenných papírů a vkladů v podnicích ve skupině

2. Výnosy z ostatních investičních cenných papírů a vkladů

3. Výnosy z ostatních finančních investic

X. Výnosy z krátkodobého finančního majetku

XI. Zúčtování rezerv do finančních výnosů 10 084 5 248

L. Tvorba rezerv na finanční náklady 13 058 2 613

XII. Zúčtování opravných položek do finančních výnosů 1 200

M. Zúčtování opravných položek do finančních nákladů 8 239

XIII. Výnosové úroky 2 279 2 060

N. Nákladové úroky 294 773 352 599

XIV. Ostatní finanční výnosy 78 232 18 666

O. Ostatní finanční náklady 74 657 26 306

XV. Převod finančních výnosů

P. Převod finančních nákladů

* Hospodářský výsledek z finančních operací -299 221 -355 542

| 8. | Pražské pivovary, a. s. | Výroční zpráva | Finanční část |


2000 1999

R. Daň z příjmů za běžnou činnost -5 463

1. splatná

2. odložená -5 463

** Hospodářský výsledek za běžnou činnost -592 045 -368 676

XVI. Mimořádné výnosy 46 446 40 791

S. Mimořádné náklady 243 729 42 445

T. Daň z příjmů z mimořádné činnosti

1. splatná

2. odložená

* Mimořádný hospodářský výsledek -197 283 -1 654

U. Převod podílu na hospodářském výsledku společníkům (+/-)

*** Hospodářský výsledek za účet. období (+/-) -789 328 -370 330

Hospodářský výsledek před zdaněním (+/-) -789 328 -375 793

Kontrolní číslo 11 216 681 12 426 294

| 9. | Pražské pivovary, a. s. | Výroční zpráva | Finanční část |


Finanční část

Rozvaha

v plném rozsahu k 31. prosinci 2000 (v tisících Kč)

A K T I V A 2000 1999

Brutto Korekce Netto Netto

AKTIV

TIVA A CELKEM 6 168 429 -2 605 068 3 563 361 3 889 006

A. A. Pohledávk

ohledávky y za upsané vlastní jmění

B. B. Stálá aktiva 4 916 806 -2 220 073 2 696 733 2 748 028

B. I. Nehmotný investiční majetek 68 109 -43 872 24 237 27 062

1. Zřizovací výdaje

2. Nehm. výsledky výzkumné činnosti a obdobné činnosti

3. Software 66 363 -43 872 22 491 24 318

4. Ocenitelná práva 1 376 1 376

5. Jiný nehmotný investiční majetek

6. Nedokončené nehmotné investice 370 370 2744

7. Poskytnuté zálohy na nehmotný investiční majetek

B. II. Hmotný investiční majetek 4 786 203 -2 157 238 2 628 965 2 672 652

1. Pozemky 210 311 -169 210 142 212 622

2. Budovy, haly a stavby 992 320 -359 202 633 118 606 899

3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 2 662 299 -1 524 071 1 138 228 1 299 671

4. Pěstitelské celky trvalých porostů

5. Základní stádo a tažná zvířata

6. Jiný hmotný investiční majetek 646 195 -256 098 390 097 382 521

7. Nedokončené hmotné investice 179 618 179 618 82 092

8. Poskytnuté zálohy na hmotný investiční majetek 27 682 27 682 34 248

9. Opravná položka k nabytému majetku 67 778 -17 698 50 080 54 599

B. III. Finanční investice 62 494 -18 963 43 531 48 314

1. Podílové cenné papíry a vklady 31 034 -175 30 859 31 939

v podnicích s rozhodujícím vlivem

2. Podílové cenné papíry a vklady

v podnicích s podstatným vlivem

3. Ostatní investiční cenné papíry a vklady 6 229 -6 229 4 559

4. Půjčky podnikům ve skupině

5. Jiné finanční investice 25 231 -12 559 12 672 11 816

C. Oběžná aktiva 1 015 467 -384 995 630 472 793 965

C. I. Zásoby 374 137 -131 913 242 224 367 450

1. Materiál 253 553 -129 445 124 108 211 368

2. Nedokončená výroba a polotovary 68 202 68 202 56 986

3. Výrobky 40 067 40 067 49 250

4. Zvířata

5. Zboží 12 315 -2 468 9 847 48 857

6. Poskytnuté zálohy na zásoby 989

C. II. Dlouhodobé pohledávky 1 059 1 059 1 105

1. Pohledávky z obchodního styku

2. Pohledávky ke společníkům a sdružení

3. Pohledávky v podnicích s rozhodujícím vlivem

4. Pohledávky v podnicích s podstatným vlivem

5. Jiné pohledávky 1 059 1 059 1 105

| 10. | Pražské pivovary, a. s. | Výroční zpráva | Finanční část |


A K T I V A 2000 1999

C. III. Krátkodobé pohledávky 563 533 -253 082 310 451 332 771

1. Pohledávky z obchodního styku547 745 -237 294 310 451 333 209

2. Pohledávky ke společníkům a sdružení

3. Sociální zabezpečení

4. Stát daňové pohledávky

5. Stát odložená daňová pohledávka

6. Pohledávky v podnicích s rozhodujícím vlivem

7. Pohledávky v podnicích s podstatným vlivem

8. Jiné pohledávky 15 788 -15 788 -438

C. IV. Finanční majetek 76 738 76 738 92 639

1. Peníze 14 324 14 324 55 352

2. Účty v bankách 42 414 42 414 37 287

3. Krátkodobý finanční majetek 20 000 20 000

D. Ostatní aktiva přechodné účty aktiv 236 156 236 156 347 013

D. I. Časové rozlišení 236 156 236 156 347 013

1. Náklady příštích období 230 319 230 319 205 588

2. Příjmy příštích období 250 250 138 812

3. Kursové rozdíly aktivní 5 587 5 587 2 613

D. II. Dohadné účty aktivní

Kontrolní číslo 24 673 716 -10 420 272 14 253 444 15 556 024

| 11. | Pražské pivovary, a. s. | Výroční zpráva | Finanční část |


P A S Í V A 2000 1999

PASÍV

ASÍVA A CELKEM 3 563 361 3 889 006

A. A. Vlastní jmění -1 095 108 -305 351

A. I. Základní jmění 1 717 474 1 717 474

1. Základní jmění 1 717 474 1 717 474

2. Vlastní akcie

A. II. Kapitálové fondy

1. Emisní ažio

2. Ostatní kapitálové fondy

3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku

A. III. Fondy ze zisku 71 472 71 901

1. Zákonný rezervní fond 70 669 70 669

2. Nedělitelný fond

3. Statutární a ostatní fondy 803 1 232

A. IV. Hospodářský výsledek z minulých let -2 094 726 -1 724 396

1. Nerozdělený zisk minulých let 8 892 8 892

2. Neuhrazená ztráta minulých let -2 103 618 -1 733 288

A. V. Hospodářský výsledek běžného účet. období (+/-) -789 328 -370 330

B. B. Cizí zdroje 4 513 395 4 059 534

B. I. Rezervy 12 333 14 887

1. Rezervy zákonné

2. Rezervy na kursové ztráty 5 587 2 613

3. Ostatní rezervy 6 746 12 274

B. II. Dlouhodobé závazky

1. Závazky k podnikům s rozhodujícím vlivem

2. Závazky k podnikům s podstatným vlivem

3. Dlouhodobé přijaté zálohy

4. Emitované dluhopisy

5. Dlouhodobé směnky k úhradě

6. Jiné dlouhodobé závazky

B. III. Krátkodobé závazky 4 474 436 400 565

1. Závazky z obchodního styku 203 272 234 015

2. Závazky ke společníkům a sdružení 2 758

3. Závazky k zaměstnancům 2 139 2 214

4. Závazky ze sociálního zabezpečení 10 602 9 436

5. Stát daňové závazky a dotace 97 084 44 054

6. Odložený daňový závazek

7. Závazky k podnikům s rozhodujícím vlivem 4 094 506

8. Závazky k podnikům s podstatným vlivem

9. Jiné závazky 66 833 108 088

B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci 26 626 3 644 082

1. Bankovní úvěry dlouhodobé

2. Běžné bankovní úvěry 3 644 082

3. Krátkodobé finanční výpomoci 26 626

C. C. Ostatní pasíva přechodné účty pasív 145 074 134 823

C. I. Časové rozlišení 4 084 30 793

1. Výdaje příštích období 2 725 26 833

2. Výnosy příštích období

3. Kursové rozdíly pasívní 1 359 3 960

C. II. Dohadné účty pasívní 140 990 104 030

Kontrolní číslo 14 901 782 15 822 324

| 12. | Pražské pivovary, a. s. | Výroční zpráva | Finanční část |


Finanční část

Přehled o peněžních tocích

k 31. prosinci 2000 (v tisících Kč)

2000 1999

P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů

na začátku u účetního období 92 639 43 738

Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti

Z. Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním -592 045 -374 139

A. 1. Úpravy o nepeněžní operace 917 052 391 554

1. 1. Odpisy stálých a oběžných aktiv 281 986 443 511

1. 2. Změna stavu: 346 311 -413 815

1. 2. 1. opravné položky k nabytému majetku 4 519 4 519

1. 2. 2. rezerv a ostatních opravných položek 220 684 -234 611

1. 2. 3. časového rozlišení 121 108 -183 723

1. 3. Zisk(-) ztráta(+) z prodeje a vyřazení stálých aktiv -4 028 11 319

1. 4. Zisk(-) ztráta(+) z prodeje cenných papírů 289

1. 5. Výnosy z dividend a podílu na zisku

1. 6. Vyúčtované nákladové a výnosové úroky 292 494 350 539

A* Čistý peněžní tok z provozní činnosti před finančními položkami,

změnami provozního kapitálu a mimořádnými položkami 325 007 17 415

A. 2. Změna potřeby pracovního kapitálu-107 306 553 139

2. 1. Změna stavu pohledávek z provozní činnosti 25 056 138 262

2. 2. Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti -33 242 429 520

2. 3. Změna stavu zásob -79 120 -14 643

2. 4. Změna stavu finančního majetku, -20 000

který není zahrnut do peněžních prostředků

A**

Čistý peněžní tok z provozní činnosti před finančními položkami,

zdaněním a mimořádnými položkami 217 701 570 554

3. Zaplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků -282 166 -318 911

4. Přijaté úroky 2 279 2 060

5. Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost

a doměrky daně za minulá období

6. Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy -28 163 15 904

A*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti -90 349 269 607

Peněžní toky z investiční činnosti

B. 1. Nabytí stálých aktiv -444 808 -411 153

1. 1. Nabytí hmotného investičního majetku-437 613 -400 377

1. 2. Nabytí nehmotného investičního majetku-7 195 -4 628

1. 3. Nabytí finančních investic -6 148

2. Příjmy z prodeje stálých aktiv 22 635 190 610

2. 1. Výnosy z prodeje hmotného a nehmotného investičního majetku22 614 190 608

2. 2. Výnosy z prodeje finančních investic 21 2

3. Půjčky a úvěry spřízněným osobám

B.*** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti -422 173 -220 543

Peněžní toky z finančních činností

C. 1. Změna stavu dlouhodobých závazků a úvěrů 477 050

2. Dopady změn vlastního jmění na peněžní prostředky -429 -163

2. 1. Zvýšení základního jmění, event. rezervního fondu

2. 2. Vyplacení podílu na vlastním jmění společníkům

2. 3. Peněžní dary a dotace do vlastního jmění

a další vklady peněžních prostředků akcionářů

2. 4. Úhrada ztráty společníky

2. 5. Platby z fondů tvořených ze zisku-429 -163

2. 6. Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně

3. Přijaté dividendy a podíly na zisku

C.*** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti 476 621 -163

F. Čisté zvýšení nebo snížení peněžních prostředků -35 901 48 901

R. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období 56 738 92 639

| 13. | Pražské pivovary, a. s. | Výroční zpráva | Finanční část |


Finanční část

Příloha účetní závěrky (nekonsolidovaná)

Rok končící 31. prosincem 2000 (v tisících Kč)

1. Přehled základních údajů o společnosti

Obchodní jméno: Pražské pivovary, a. s.

Právní forma: akciová společnost

Sídlo: Nádražní 84

150 54 Praha 5

IČO: 45273693

DIČ: 005-45273693

Bankovní spojení: Bank Austria Creditanstalt Czech Republic a. s.

Revoluční 7 (P. O. Box 48)

2. Charakteristika a hlavní aktivity

Založení a charakteristika společnosti

Pražské pivovary, a. s. („společnost“) vznikla 5. května 1992 v rámci první vlny privatizace. Společnost

pokračuje v původním záměru jejího podnikání, kterou je výroba nápojů (dále dle stanov společnosti

ubytovací služby, hostinská činnost a provozování silniční motorové dopravy, koupě zboží za účelem

dalšího prodeje, směnárenská činnost, pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor).

Vlastníci společnosti

Akcionáři společnosti k 31. prosinci 2000 jsou:

Interbrew Central European Holding B.V. 96,79 %

Ostatní 3,21 %

V průběhu roku 2000 došlo ke změně majoritního vlastníka v rámci akvizice společnosti Bass Brewers

Ltd. společností Interbrew N.V., kdy došlo k převedení podílu (80 %) společnosti BASS Machine Holdings

Ltd. na společnost Interbrew Central European Holding B.V. Oficiálním datem převodu majoritního

podílu akcií se stal 25. srpen 2000. Po tomto datu se podařilo společnosti Interbrew Central European

Holding postupným odkupem akcií navýšit podíl ve společnosti až na 96,79 %.

Členové představenstva a dozorčí rady k 31. prosinci 2000

Členové představenstva

Členové dozorčí rady

Tony Desmet (předseda)

Dr. Ing. Pavel Ferkl (předseda)

Ing. Michal Kotlín (místopředseda) Ing. Dana Raková

Stephen Denny

Ing. Ivan Šíma

Ing. Josef Zieleniec, CSc. Karel Slánský

Pedro Pick

Jaroslav Svoboda

Ing. Miroslav Jersák

Ing. Adriana Vršková

Organizační struktura

Společnost provozuje tři pivovary, a to Staropramen (Praha 5), Braník (Praha 4) a Ostravar (Ostrava).

Odpovědnost za výrobu produktů v lokalizovaných pivovarech spadá do oddělení logistiky společně

s distribucí produktu. Domácí obchod a marketing má v Ostravě dislokované pracoviště odpovědné za

obchod na Moravě. Oddělení financí, komerčních služeb a exportních prodejů jsou centralizována

v Praze.

| 14. | Pražské pivovary, a. s. | Výroční zpráva | Finanční část |


Organizační schéma společnosti

Generální ředitel Ředitel logistiky Výrobní ředitel Vrchní sládek Braník

Tony Desmet Steve Denny František Šámal Milan Bílek

Vrchní sládek Staropramen

Milan Jeřábek

Ředitel pivovaru Ostravar

Petr Kovařík

Ředitel distribučních řetězců

Vladimír Balach

Vedoucí OŘJ

Věra Hönigová

Vedoucí oddělení vnitřní ochrany

Jaromír Schreiber

Vedoucí plánování

Jan Kos

Vedení administrativy

Ivona Brooksová

Ředitel komerčních služeb

Jan Mačejovský

Finanční ředitelka

Dana Raková

Exportní ředitel

Miroslav Jersák

Vedoucí IS

František Michal

Vedoucí nákupu

Milan Ptáčník

Vedoucí odd. pro rozvoj lidských zdrojů

Suzana Drzanic

Vedoucí odd. interní komunikace a školení

Lenka Burešová

Vedoucí mzdového odd.

Vladimír Straka

Daňový a treasury manažer

Adriana Vršková

Vedoucí odd. účtárny a pohledávek

Lucie Novosadová

Controller TBA

Regionální exportní manažeři

Staropramen Slovakia

Jozef Ďurica

Staropramen Deutschland

Gerd Kadlubsky

Finanční manažer pro export

Leona Janeková

Vedoucí exportní logistiky

Václav Karban

Vedoucí mezinárodního marketingu

Igor Repa

Obchodní a marketingový ředitel

Michal Kotlín

Ředitel pro rozvoj OffTrade

Petr Sláma

Ředitel pro obchod

Vladimír Vavřich

Ředitel marketingu

Marek Tovaryš

Ředitel pro marketingové plánování

Martin Novák

Ředitel pro rozvoj gastronomie

Ivan Šlechta

Ředitelka pro rozvoj nových obchodů a sponzoring

Marie Plachá

Manažer pro marketingové komunikace

Tajemník společnosti

Ivan Šíma

Interní auditor

Zbyněk Kovář

| 15. | Pražské pivovary, a. s. | Výroční zpráva | Finanční část |


3. Zásadní účetní postupy používané společností

a) Hmotný a nehmotný investiční majetek

Hmotný a nehmotný investiční majetek je evidován v pořizovací ceně, kterou se rozumí fakturovaná cena

zvýšená o náklady na pořízení (clo, přepravné apod.).

Drobný hmotný investiční majetek v pořizovací ceně do 40 tis. Kč a drobný nehmotný investiční majetek

pořízený od roku 1999 v pořizovací ceně do 60 tis. Kč je účtován, s výjimkou níže uvedeného majetku,

v okamžiku přijetí dodavatelské faktury do nákladů a je dále veden v operativní evidenci.

Výčepní technologie, markýzy, vývěsní štíty a evidenční obaly (přepravky, sudy, palety) s pořizovací

cenou v hodnotě nižší než 40 tis. Kč jsou vedeny jako drobný hmotný investiční majetek.

Ocenění investičního majetku vlastní výroby zahrnuje přímý materiál, přímé mzdy a režijní náklady

přímo spojené s výrobou až do doby aktivace do majetku společnosti.

V následující tabulce jsou uvedeny metody a doby účetního odpisování podle skupin majetku:

Majetek Metoda Doba odpisování

Budovy lineární 50 let

Stavby lineární 67 a 30 let

Energetické stroje lineární 12 a 17 let

Pracovní stroje lineární 12 a 14 let

Přístroje lineární 10 a 5 let

Dopravní prostředky

- nákladní lineární 8 let

- osobní lineární 6 let

Inventář lineární 17 let

Software lineární 4 roky

Výčepní technologie, markýzy, vývěsní štíty lineární 12 let

Sudy lineární 14 let

Přepravky lineární 10 let

Palety lineární 3 roky

Technická zhodnocení na najatém hmotném majetku jsou odpisována lineární metodou po dobu trvání

nájemní smlouvy.

b) Dlouhodobé finanční investice

Dlouhodobé investice do podniků ve skupině jsou účtovány v ceně pořízení. Je-li hodnota těchto investic

trvale nižší než tato cena, je jejich účetní hodnota snížena na cenu tržní. V případě přechodného snížení

hodnoty těchto investic se tvoří opravná položka.

Ostatní investiční cenné papíry jsou oceněny v ceně pořízení nebo v ceně pořízení snížené o opravnou

položku v případě přechodného snížení hodnoty. Výnosy z těchto investic jsou zahrnuty ve výnosech

z finančních investic.

c) Krátkodobý finanční majetek

Krátkodobý finanční majetek je oceněn v ceně pořízení nebo v ceně pořízení snížené o opravnou položku

v případě přechodného snížení hodnoty. Výnosy z těchto investic jsou zahrnuty ve výnosech

z krátkodobého finančního majetku. V případě společnosti se jedná o půjčky odběratelům.

d) Zásoby

Materiál je oceněn v předem stanovených cenách s odchylkou od ceny pořizovací. Nakupované výčepní

technologie a vybavení restaurací jsou oceňovány v průměrných cenách, které jsou stanoveny metodou

váženého průměru. Průměrná cena je přepočítávána při každém nákupu.

Nedokončená výroba a hotové výrobky jsou oceňovány v cenách, které zahrnují cenu materiálu, práce

a proporcionální část výrobních režijních nákladů podle stavu rozpracovanosti.

Zboží je oceňováno v předem stanovených cenách s odchylkou od ceny pořizovací.

| 16. | Pražské pivovary, a. s. | Výroční zpráva | Finanční část |


e) Stanovení opravných položek a rezerv

Zásoby

Opravné položky jsou vytvářeny v případech, kdy vzniká riziko nepoužitelnosti zásob, a to z důvodů

jejich fyzického nebo morálního opotřebení.

K zásobám, které jsou déle než 21 měsíců bez pohybu, jsou tvořeny opravné položky ve výši 100 %.

K zásobám, které jsou déle než 12 měsíců bez pohybu, jsou tvořeny opravné položky na základě analýzy

jejich další využitelnosti ve společnosti.

Opravné položky k použité výčepní technologii jsou tvořeny ve výši 100 % hodnoty skladu.

Opravné položky k destilátům jsou vytvářeny v případech, kdy ocenění použité v účetnictví je přechodně

vyšší než současná tržní hodnota příslušných zásob.

Pohledávky

Společnost tvoří opravnou položku k pohledávkám za zákazníky na základě jejich stáří, a to ve výši 50 %

u pohledávek ve stáří nad 90 dní po splatnosti a 100 % u pohledávek ve stáří nad 180 dní po splatnosti.

Dále společnost stanoví opravné položky k pochybným pohledávkám na základě vlastní analýzy platební

schopnosti zákazníků individuálně ve výši 100 % ve stáří do 180 dnů po splatnosti.

Společnost tvoří opravnou položku na pohledávky za smluvními distributory staršími jednoho měsíce ve

výši 100 %.

Investiční majetek

Opravná položka k investičnímu majetku se vytváří na základě analýzy jeho využitelnosti.

Ostatní finanční investice

Společnost tvoří opravnou položku na finanční půjčky zákazníkům na základě vlastní analýzy jejich

platební schopnosti.

f) Rezerva na kurzové rozdíly

Společnost používá pro přepočet cizích měn denně aktuální kurz stanovený ČNB. V průběhu roku se

účtuje pouze o realizovaných kurzových ziscích a ztrátách.

Aktiva a pasiva v zahraniční měně jsou k rozvahovému dni přepočítávána podle oficiálního kurzu ČNB.

Nerealizované kurzové zisky a ztráty se vykazují v rozvaze, na nerealizované kurzové ztráty se tvoří

rezerva, pokud nejsou kurzová rizika kryta zajišovacími instrumenty.

g) Pronájmy

Společnost účtuje o najatém majetku tak, že zahrnuje leasingové splátky do nákladů rovnoměrně po dobu

jeho trvání. Při ukončení nájmu a uplatnění možnosti odkupu je předmět leasingu zařazen v kupní ceně.

h) Daň z příjmů

Daň z příjmů za dané období se skládá ze splatné daně a ze změny stavu odložené daně. Splatná daň

zahrnuje daň vypočtenou z daňového základu s použitím daňové sazby platné v běžném roce a veškeré

doměrky a vratky za minulá období.

Odložená daň vychází z veškerých dočasných rozdílů mezi účetní a daňovou hodnotou aktiv a pasív

s použitím očekávané daňové sazby platné pro následující období. Odložená daňová pohledávka se účtuje

pouze v případě, že neexistují pochybnosti o její realizaci v budoucích letech.

i) Příspěvky zákazníkům

Společnost poskytuje svým odběratelům příspěvky na vybavení restaurací a marketingové výdaje.

Příspěvky do 100 tis. Kč jsou účtovány do nákladů v roce poskytnutí, příspěvky nad 100 tis. Kč jsou

časově rozlišovány jako náklady příštích období a rozpouštěny do nákladů po dobu 5 let.

4. Změna účetních metod a postupů

V souvislosti se změnou majoritního vlastníka k 25. srpnu 2000 došlo k přehodnocení používaných

účetních metod a postupů. Nejvýznamnější změny se týkaly zhodnocení ocenění aktiv a odhadů výše

rizik, kdy je uplatňován konzervativní přístup při tvorbě opravných položek a rezerv.

Tato změna v přístupu se projevila zvýšením nákladů běžného období přibližně ve výši 471 mil. Kč.

| 17. | Pražské pivovary, a. s. | Výroční zpráva | Finanční část |


5. Investiční majetek

a) Nehmotný investiční majetek

Ocenitelná Software Nedokončené Celkem

práva

nehmotné investice

Pořizovací cena

Zůstatek k 1. 1. 2000 — 58 085 2 744 60 829

Přírůstky 1 376 5 449 370 7 195

Úbytky — — — —

Přeúčtování — 2 829 -2 744 85

Zůstatek k 31. 12. 2000 1 376 66 363 370 68 109

Oprávky

Zůstatek k 1. 1. 2000 — 33 767 — 33 767

Odpisy — 10 105 — 10 105

Oprávky k úbytkům — — — —

Zůstatek k 31. 12. 2000 — 43 872 — 43 872

Zůstatková hodnota 1. 1. 2000 — 24 318 2 744 27 062

Zůstatková hodnota 31. 12. 2000 1 376 22 491 370 24 237

b) Hmotný investiční majetek

Pozemky Stavby Stroje a Dopravní Opr. pol. Nedok. Zálohy Celkem

zařízení prostředky k nabyt. hmotné

majetkuinvestice

Pořizovací cena

Zůstatek k 1. 1. 2000 212 622 933 133 2 288 776 295 475 67 778 82 092 34 248 3 914 124

Přírůstky — 58 134 137 471 7 392 — 151 549 27 274 381 820

Úbytky -2 311 -12 988 -83 615 -21 330 — -3 053 -21 -123 318

Přeúčtování — 14 041 38 130 — — -50 970 -33 819 -32 618

Zůst. k 31. 12. 2000 210 311 992 320 2 380 762 281 537 67 778 179 618 27 682 4 140 008

Oprávky

Zůstatek k 1. 1. 2000 — 323 906 1 129 454 155 126 13 179 — — 1 621 665

Odpisy — 16 681 135 078 32 728 4 519 — — 189 006

Oprávky k úbytkům — -2 519 -15 636 -17 749 — — — -35 904

Zůstatek k 31. 12. 2000 — 338 068 1 248 896 170 105 17 698 — — 1 774 767

Opravná položka

Zůstatek k 1. 1. 2000 — 2 328 — — — — — 2 328

Zvýšení / snížení 169 18 806 105 070 — — — — 124 045

Zůstatek k 31. 12. 2000 169 21 134 105 070 — — — — 126 373

Zůst. hodn. 1. 1. 2000 212 622 606 899 1 159 322 140 349 54 599 82 092 34 248 2 290 131

Zůst. hodn. 31. 12. 2000 210 142 633 118 1 026 796 111 432 50 080 179 618 27 682 2 238 868

c) Jiný hmotný majetek

Drobný hmotný majetek Umělecká díla Celkem

Pořizovací cena

Zůstatek k 1. 1. 2000 596 457 643 597 100

Přírůstky 55 793 — 55 793

Úbytky -40 771 -381 -41 152

Přeúčtování 34 454 — 34 454

Zůst. k 31. 12. 2000 645 933 262 646 195

Oprávky

Zůstatek k 1. 1. 2000 145 027 — 145 027

Odpisy 48 764 — 48 764

Oprávky k úbytkům -20 827 — -20 827

Zůstatek k 31. 12. 2000 172 964 — 172 964

Opravná položka

Zůstatek k 1. 1. 2000 69 552 — 69 552

Zvýšení / snížení 13 582 — 13 582

Zůstatek k 31. 12. 2000 83 134 — 83 134

Zůst. hodn. 1. 1. 2000 381 878 643 382 521

Zůst. hodn. 31. 12. 2000 389 835 262 390 097

| 18. | Pražské pivovary, a. s. | Výroční zpráva | Finanční část |


6. Ostatní drobný hmotný majetek

Společnost účtovala drobný hmotný majetek v souladu s účetními postupy popsanými v bodě 3 (a).

Celková kumulovaná pořizovací hodnota drobného hmotného majetku, který je ještě v používání,

je 35 706 tis. Kč (1999 37 000 tis. Kč).

7. Investice

a) Ostatní finanční investice

Počet Nominální Účetní Účetní

vlastněných hodnota akcie hodnota hodnota

akcií v Kč 2000 1999

Technoexport a.s. — — — 300

Agrobanka Praha a.s. — — — 10

BS Dealer s.r.o. — — — 20

Výzkumný ústav pivovarský a sladařský a.s. 5 984 1 000 6 229 6 229

Celkem — — 6 229 6 559

Na investici ve Výzkumném ústav pivovarském a sladařském byla vytvořena opravná položka ve výši

100 % nominální hodnoty (1999 1 670 tis. Kč).

b) Finanční investice

Vlastněný Nominální Vlastní Celkový / á Účetní Účetní

podíl hodnota jmění zisk / ztráta hodnota hodnota

podílu(tis. Kč) 2000 2000 1999

(tis. Kč) (tis. Kč) (tis. Kč)

Staropramen Prager Bier,

Deutschland 100 % 200 000 DEM 2 027 -511 30 859 31 774

Staropramen Slovakia 100 % 200 000 SKK -24 210 -4 547 175 166

Celkem -5 058 31 034 31 939

Na investici ve Staropramen Slovakia byla vytvořena opravná položka ve výši TCZK 175.

V roce 2000 neměla společnost z dlouhodobých finančních investic žádný výnos z titulu přijatých podílů

na zisku.

Registrovaná sídla dceřiných společností:

Staropramen Prager Bier, Vertriebsgesellschaft GmbH

Schwesswitzer Str., Lützen, Spolková republika Německo

Staropramen Slovakia s. r. o.

Nitrianska 3, Bratislava, Slovenská republika

c) Jiné finanční investice

Jiné finanční investice ve výši 25 231 tis. Kč (1999 24 903 tis. Kč) představují půjčky zákazníkům.

Opravná položka byla vytvořena ve výši 12 559 tis. Kč (1999 13 087 tis. Kč).

8. Zásoby

a) Na základě provedené inventury k 31. prosinci 2000 byla identifikována zásoba náhradních dílů

k vyřazeným strojům a zařízení. Z tohoto důvodu společnost zvýšila opravnou položku na 29 027 tis. Kč.

b) K zásobám destilátů byla vytvořena opravná položka ve výši 2 468 tis. Kč z důvodu jejich vyššího

ocenění v účetnictví než je současná hodnota.

c) Společnost vytvořila opravnou položku k materiálu (především k vratným lahvím) ve výši

100 418 tis. Kč z důvodu jejich vyššího ocenění v účetnictví než je současná tržní hodnota.

| 19. | Pražské pivovary, a. s. | Výroční zpráva | Finanční část |


9. Pohledávky a závazky z obchodního styku

a) Krátkodobé obchodní pohledávky činí 547 745 tis. Kč (1999 572 212 tis. Kč), ze kterých

194 526 tis. Kč (1999 284 709 tis. Kč) představují pohledávky více než 180 dní po lhůtě splatnosti.

Pokles stavu krátkodobých pohledávek ve stáří nad 180 dní byl způsoben jejich odpisem ve výši

90 062 tis. Kč během roku 2000. Opravná položka k pochybným obchodním pohledávkám

k 31. prosinci 2000 činila 237 294 tis. Kč (1999 239 003 tis. Kč).

b) Krátkodobé obchodní závazky činí 203 272 tis. Kč (1999 234 015 tis. Kč). Všeobecně přijatým

postupem společnosti je platit závazky do doby splatnosti. Stav krátkodobých obchodních závazků

po splatnosti k 31. prosinci 2000 byl 3 697 tis. Kč (1999 199 669 tis. Kč).

10. Opravné položky

Opravná Opravná Opravná Opravná Celkem

položka položka položka položka

k HIM, NIM k fin. investicím k zásobám k pohledávkám

Zůstatek k 1. 1. 2000 71 880 15 087 47 488 255 772 390 227

Tvorba 251 373 8 238 98 187 131 223 489 021

Zúčtování -113 746 -1 200 -13 762 -137 075 -265 783

Přeúčtování — -3 162 — 3 162 —

Zůstatek 31. 12. 2000 209 507 18 963 131 913 253 082 613 465

11. Základní jmění

Základní jmění

Zůstatek k 1. 1. 2000

17 174 744 akcií na majitele o nominální hodnotě 100 Kč 1 717 474

Zůstatek k 31. 12. 2000 1 717 474

Veřejně obchodovatelné akcie společnosti Pražské pivovary, a.s. (ISIN CZ0005111054) v počtu

13 644 746 jsou obchodovány na vedlejším trhu Burzy cenných papírů Praha od června 1996.

12. Vlastní jmění

a) Přehled pohybů vlastního jmění

Základní Ztráta Hospod. Nerozd. Zákon. Sociální Celkem

jmění z min. let výsledek zisk rezerv. fond

běžného

fond

období

Zůstatek k 1. 1. 2000 1 717 474 -1 733 288 -370 330 8 892 70 669 1 232 -305 351

Tvorba fondů — — — — — 264 264

Čerpání fondů — — — — — -693 -693

Převod ztráty r. 1999 — -370 330 370 330 — — — —

Ztráta za rok 2000 — — -789 328 — — — -789 328

Zůstatek k 31. 12. 2000 1 717 474 -2 103 618 -789 328 8 892 70 669 803 -1 095 108

b) Plánované vypořádání ztráty běžného účetního období.

Ztráta běžného období bude převedena do neuhrazených ztrát minulých let.

13. Rezervy

Rezerva na Rezerva na Rezerva na Rezerva na Celkem

restrukt. soudní kurzové odměny

společnosti spory ztráty stat. orgánů

Zůstatek k 1. 1. 2000 11 274 — 2 613 1 000 14 887

Tvorba rezerv — 3 743 5 587 2 700 12 030

Čerpání rezerv -10 971 — -2 613 -1 000 -14 584

Zůstatek k 31. 12. 2000 303 3 743 5 587 2 700 12 333

| 20. | Pražské pivovary, a. s. | Výroční zpráva | Finanční část |


14. Bankovní úvěry

Veškeré bankovní úvěry byly splaceny v roce 2000 a byly nahrazeny půjčkou od spřízněných osob

(viz bod 17). Krátkodobé finanční výpomoci ve výši 26 626 tis. Kč představují nesplacený zůstatek půjčky

od Bass Overseas Holding Ltd. Zůstatek bankovních úvěrů k 31. prosinci 1999 činil 3 644 082 tis. Kč

a zahrnoval i půjčku od spřízněné osoby ve výši 1 503 000 tis. Kč.

15. Informace o výrobním sortimentu

Tržby 2000 Tržby 1999

Tržby za pivo 1 839 159 1 754 092

Tržby za ostatní výrobky 35 038 35 812

Tržby za ostatní služby 12 141 31 701

Tržby-restaurace 11 601

Tržby za vlastní výrobky y celkem

em 1 897 939 1 821 605

Tržby za zboží - pivo 475 30 544

Tržby za zboží - alkohol 42 811 19 317

Tržby ostatní 5 319

Tržby za zboží celkem

em 48 605 49 861

Tržby z prodeje inv. majetku22 614 190 608

Tržby z prodeje lahví 1 258 238 1 371 232

Tržby z prodeje ost. materiálu9 624 28 874

Ostatní tržby celkem

em 1 290 476 1 590 713

CELKEM domácí tržby 3 237 020 3 462 179

Tržby za pivo export 406 952 345 186

CELKEM 3 643 972 3 807 365

16. Zaměstnanci a vedoucí pracovníci

Průměrný počet zaměstnanců a vedoucích pracovníků a osobní náklady za rok 2000 a 1999:

2000 Počet Mzdové Sociální Sociální

zaměstnanců náklady a zdrav. pojištění náklady

Zaměstnanci 1 179 266 158 92 825 3 809

Vedoucí pracovníci 13 29 296 10 253 35

Celkem 1 192 295 454 103 078 3 844

1999 Počet Mzdové Sociální Sociální

zaměstnanců náklady a zdrav. pojištění náklady

Zaměstnanci 1 174 245 413 85 669 3 639

Vedoucí pracovníci 13 19 704 6 896 32

Celkem 1 187 265 117 92 565 3 671

17. Informace o spřízněných osobách

a) Pohledávky a závazky z obchodního styku

V obchodních pohledávkách a závazcích, popsaných v bodu 9, jsou obsaženy i následující zůstatky účtů

týkající se vztahů ke společnostem ve skupině.

Pohledávky k 31.12. Závazky k 31.12.

2000 1999 2000 1999

Staropramen Slovakia 67 579 49 276 — —

Staropramen Deutschland 36 589 29 493 — —

Bass Brewers Ltd. 18 713 36 417 25 212 165 761

Bass Beers Worldwide 11 460 7 587 66 200

Celkem 134 341 122 773 25 278 165 961

K pohledávce za Staropramen Slovakia byla vytvořena opravná položka ve výši 27 187 tis. Kč.

| 21. | Pražské pivovary, a. s. | Výroční zpráva | Finanční část |


) Přijaté půjčky ve skupině

31. 12. 2000 31. 12. 1999

Půjčky poskytnuté v CZK 2 487 000 1 503 000

Půjčky poskytnuté v EUR (v tis. Kč) 1 607 506 —

Celkem 4 094 506 1 503 000

c) Odměny a půjčky členům statutárních a dozorčích orgánů

Představenstvo

Dozorčí rada

2000 1999 2000 1999

Počet členů 6 6 6 6

Odměny 324 528 764 694

V roce 2000 neobdrželi členové představenstva a členové dozorčí rady žádné tantiémy ani dividendy.

Členové představenstva a členové dozorčí rady společnosti nemají ve svém majetku akcie

Pražských pivovarů, a. s.

Členové vedení společnosti používají služební automobily i pro osobní účely.

Žádný ze členů orgánů společnosti nebyl v minulosti odsouzen pro trestný čin majetkové povahy.

18. Výzkum a vývoj

Výzkum a vývoj pro společnost zajišuje Výzkumný ústav pivovarsko sladařský (VÚPS), kde je společnost

akcionářem s podílem vlastnictví 8,66 % akcií. Smlouvy s VÚPS zahrnují výzkumné úkoly ve dvou

skupinách. Úkoly všeobecného významu (hodnocení kvality sklizní chmele, ječmene, nových odrůd,

vedení sbírky mikroorganismů, činnost komisí EBC, Mebak, knihovny VÚPS a zavádění nových

kontrolních metod). Úkoly specifického charakteru, které jsou schvalovány vědeckou radou VÚPS,

ve které je společnost členem. Výsledky výzkumu jsou aplikovány v úpravě technologických postupů

při výrobě piva. V roce 2000 byly náklady společnosti na výzkum prováděný VÚPS 2 308 tis. Kč.

19. Daň z příjmů

a) Splatná

Splatná daň z příjmů za zdaňovací období 2000 činí 0 Kč z důvodu daňové ztráty.

b) Odložená

Odložená daňová pohledávka nebyla zaúčtována z důvodu pochybností o její realizaci v budoucích letech.

20. Pronájmy

Společnost je zavázána platit leasingové splátky za finanční leasing dopravních prostředků a zařízení

následovně:

2000 Leasingové Zaplaceno Splatno Splatno

splátky k 31. 12. 2000 do 1 rokuv následujících

celkem

letech

Palet. vozíky 3 831 825 1 091 1 915

Osobní vozy 38 238 7 620 9 580 21 038

Celkem 42 069 8 445 10 671 22 953

1999 Leasingové Zaplaceno Splatno Splatno

splátky k 31. 12. 1999 do 1 rokuv následujících

celkem

letech

Strojní zařízení 2 841 2 835 — —

Osobní vozy 9 101 563 2 262 6 282

Celkem 11 942 3 398 2 262 6 282

| 22. | Pražské pivovary, a. s. | Výroční zpráva | Finanční část |


21. Závazky nevykázané v rozvaze

a) Společnost má závazky týkající se investičních výdajů souvisejících s rozvojem a modernizací

výrobního zařízení společnosti. Výdaje, jejichž celková hodnota je odhadována na 4 300 tis. Kč,

budou vynaloženy v roce 2001.

b) Na společnosti je vymáhána náhrada škody ve výši 8 986 tis. Kč. Na částku 3 743 tis. Kč je vytvořena

rezerva.

c) Společnost poskytla záruku ve výši 195 000 DEM své dceřiné společnosti Staropramen Prager Bier

GmbH.

d) Společnost má otevřený neodvolatelný akreditiv k úhradě ceny zařízení z dovozu pro úpravu vody.

Celková hodnota akreditivu je 1 000 000 DEM, nevyčerpáno k 31. prosinci 2000 bylo 300 000 DEM.

e) Společnost měla k 31. prosinci 2000 uzavřeny čtyři smlouvy o FRA zajišující úrokové sazby na

půjčky společnosti ve výši 600 000 tis. Kč. Celkový budoucí závazek vyplývající z těchto smluv činí

4 125 tis. Kč.

f) Na společnost byly podány tři žaloby minoritních akcionářů. Ve všech těchto sporech rozhodl soud

první instance ve prospěch společnosti. Ve dvou případech podali minoritní akcionáři odvolání, ve

třetím případě nebylo ještě stranám rozhodnutí soudu první instance doručeno.

22. Ekonomická závislost

Vlastní jmění společnosti k 31. prosinci 2000 činí -1 095 108 tis. Kč. Společnost je ekonomicky závislá

na stálé finanční podpoře od majoritního akcionáře. Ten vyjádřil písemně podporu na dobu nejméně

jednoho roku od data účetní závěrky. Účetní závěrka je z tohoto důvodu připravena za předpokladu

časově neomezeného trvání účetní jednotky.

23. Významná následná událost

Představenstvo schválilo na svém zasedání dne 5. února 2001 návrh na finanční restrukturalizaci

společnosti. Tento návrh bude projednán na mimořádné valné hromadě v dubnu 2001.

| 23. | Pražské pivovary, a. s. | Výroční zpráva | Finanční část |


○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Zpráva představenstva

o vztazích mezi ovládající

a ovládanou osobou

Zpráva představenstva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou

osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou v období od 1. 1. 2000 do 31. 12.

2000 ve smyslu ust. § 66a odst. 9) obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. v platném znění

1. Ovládaná osoba

Pražské pivovary, , a. s.

se sídlem Nádražní 84, Praha 5

IČO: 45273693

2. Ovládající osoby

Bass PLC

se sídlem 20 North Audley Street

W1Y 1WE London, Velká Británie

majoritní podíl v ovládajících osobách:

1. 1. 9. 5. 2000

Bass International Brewers‘ ‘ Overseas

Holdings Ltd.

se sídlem 20 North Audley Street

W1Y 1WE London, Velká Británie

podíl: 80,0 % v celém období

9. 5. 25. 8. 2000

Bass Machine Holdings Ltd.

se sídlem 20 North Audley Street

W1Y 1WE London, Velká Británie

podíl: 80,0 % v celém období

Interbrew N.V

.V.

se sídlem Vaartstraat 94

3000 Leuven, Belgie

majoritní podíl v ovládající osobě:

25. 8. 31. 12. 2000

Interbrew Central European Holding B.V.

se sídlem Ceresstraat 19

4811 CA Breda, Nizozemí

podíl: 25. 8. 2000 80,0 %

31. 12. 2000 96,8 %

3. Ostatní propojené osoby, které jsou součástí podnikatelského seskupení

a s nimiž byla ovládaná osoba v roce 2000 ve smluvním vztahu

Bass Brewers Ltd.

se sídlem 137 High Street

DE14 1JZ Burton on Trent, Velká Británie

Bass Beers Worldwide Ltd.

(dříve Bass Export Ltd.)

se sídlem 137 High Street

DE14 1JZ Burton on Trent, Velká Británie

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Interbrew Licensing and Engineering B.V.

se sídlem Ceresstraat 19

4800 MA Breda, Nizozemí

Kamenitza A.D.

se sídlem 95 Kapitan Raicho Str.

Plovdiv, Bulharsko

Za období od 1.1.2000 do 31.12.2000 nebyla mezi ovládanou osobou (ad 1.) a kteroukoliv ovládající osobou

(ad 2.) uzavřena ovládací smlouva ani jiná smlouva s obdobným obsahem či účelem. Dále nebyla uzavřena mezi

ovládanou osobou (ad 1.) a jakoukoliv ovládající osobou (ad 2.) žádná smlouva, jejímž předmětem by bylo jakékoliv

vzájemné či jednostranné plnění. Veškeré smlouvy v rámci podnikatelského seskupení, které byly

v předmětném období uzavřeny či plněny, zakládají pouze vztahy s ostatními propojenými osobami v rámci

podnikatelského seskupení (ad 3.).

| 24. | Pražské pivovary, a. s. | Výroční zpráva | Zpráva představenstva |


○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Seznam smluv a plnění

I.

Smlouva o technické a manažerské podpoře (Technical and Management Assistance Agreement)

ze dne 28. 4. 1999, uzavřená mezi ovládanou osobou a společností Bass Brewers Ltd.

Distribuční smlouva č. 1 (First Distribution Agreement)

ze dne 1. 11. 1993, uzavřená mezi ovládanou osobou a společností Bass Brewers Ltd.

Distribuční smlouva č. 2 (Second Distribution Agreement)

ze dne 1. 11. 1993, uzavřená mezi ovládanou osobou a společností Bass Beers Worldwide Ltd.

(dříve Bass Export Ltd.).

Nákup piva Bass Caffrey‘s Ale ovládanou osobou od společnosti Bass Brewers Ltd. na základě individuálních

objednávek, není upraveno rámcovou či obdobnou smlouvou.

Na základě výše uvedených smluv bylo ze strany

ovládané osoby v roce 2000 poskytnuto peněžité plnění

propojeným osobám ve výši celkem 910 000 GBP,

tj. cca. 52 716 000 Kč. Jde o úplatu, jejímž ekvivalentem

bylo následující protiplnění:

a) vyslání výkonných zaměstnanců Bass Brewers

Ltd. do ovládané osoby za účelem poskytování technické

a odborné podpory dle Smlouvy o technické

a manažerské podpoře ze dne 28. 4. 1999, jejich

působení a odborná asistence při restrukturalizaci

ovládané osoby, koordinace spolupráce s propojenými

osobami, zejména v oblasti exportu.

d) zajištění skladování, distribuce a prodeje

piva, vyráběného ovládanou osobou v rámci exportní

sítě Bass, z toho:

— export do sítě Bass Brewers Ltd.

ve Velké Británii:

44 386 hl piva, obrat 62 578 000 Kč

v roce 2000

— export do sítě Bass Beers Worldwide Ltd.

ve Španělsku, Francii, Itálii, Norsku,

Švédsku, USA, Finsku:

b) zajištění a celoroční provoz bytu v Burton on

Trent, Velká Británie, pro pobyt zaměstnanců

ovládané osoby, vyslaných dočasně na služební cestu

do Velké Británie, další výdaje na cestu a pobyt zaměstnanců

ovládané osoby u Bass Brewers Ltd., dle

Smlouvy o technické a manažerské podpoře ze dne

28. 4. 1999.

c) stáčení piva Velvet pro ovládanou osobu do

speciálních plechovek ve Velké Británii, ve smyslu

Smlouvy o technické a manažerské podpoře ze dne

28. 4. 1999.

21 944 hl piva, obrat 37 892 000 Kč

v roce 2000

Výše uvedený export byl realizován na základě

Distribuční smlouvy č. 1 a Distribuční smlouvy č. 2,

obojí ze dne 1. 11. 1993.

e) v roce 2000 došlo na základě kupních smluv,

uzavřených formou faktické akceptace objednávek

ovládané osoby společností Bass Brewers Ltd.,

k prodeji piva Bass Caffrey‘s Ale ovládané osobě za

celkovou cenu 4 750 GBP, tj. cca. 275 156 Kč.

II.

A) Smlouva o úvěru (Loan Agreement)

ze dne 10. 8. 2000 uzavřená mezi ovládanou osobou a Interbrew Licensing and Engineering B.V.

B) Smlouva o technické podpoře (Technical Assistance Agreement)

ze dne 4. 12. 2000 uzavřená mezi ovládanou osobou a společností Kamenitza A.D.

A) Na základě této smlouvy bylo ze strany Interbrew

Licensing and Engineering B.V. v období do

31. 12. 2000 poskytnuto peněžité plnění v částce

45 810 962 EUR a 2 487 000 000 Kč za standardních

úrokových a dalších podmínek. Poskytnuté prostředky

mají být vráceny spolu se sjednaným úrokem

(sazba EURIBOR, stanovená za příslušné období

Bankovní federací Evropské Unie pro EUR nebo sazba

LIBOR, stanovená za příslušné období Britskou

bankovní asociací pro GBP) do 10. 8. 2005.

B) Předmětem smlouvy je závazek ovládané osoby

poskytnout odbornou asistenci při výrobním

procesu piva „Slavena“ v Bulharské republice za

sjednanou úplatu. Na základě této smlouvy nebylo

v roce 2000 dosud plněno žádnou ze smluvních stran.

Závěr

Ovládaná osoba nebyla v průběhu roku 2000 v přímém smluvním vztahu s ovládajícími osobami. Veškeré

kontrakty uvedené v čl. I. a II., tj. kontrakty s osobami, jež lze považovat za členy podnikatelského seskupení,

lze považovat za standardní, oboustranně výhodné. Nad rámec výše uvedeného nedošlo k jiným právním úkonům

ani opatřením v zájmu nebo na popud propojených osob. Plněním ovládané osoby ve prospěch

propojených osob nedošlo k jakékoliv újmě na majetku či právech ovládané osoby.

V Praze dne 13. 3. 2001

Představenstvo společnosti Pražské pivovary, a. s.

Tony Desmet

předseda

Stephen Denny

člen

| 25. | Pražské pivovary, a. s. | Výroční zpráva | Zpráva představenstva |


○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Auditorská zpráva

Zpráva o auditu pro akcionáře společnosti Pražské pivovary, a. s.

Ověřili jsme informace obsažené ve výroční zprávě

společnosti Pražské pivovary, a. s. za rok 2000.

Rozsah naší práce byl omezen především na potvrzení

toho, že informace uvedené ve výroční zprávě jsou

v souladu s účetní závěrkou.

Dne 5. března 2001 jsme vydali následující zprávu

o auditu k roční účetní závěrce společnosti:

„Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky

společnosti Pražské pivovary, a. s. k 31. prosinci

2000. Za účetní závěrku je odpovědný statutární

orgán společnosti. Naší odpovědností je vyjádřit na

základě auditu výrok o této účetní závěrce.

podkladů prokazujících údaje a informace uvedené

v účetní závěrce. Audit rovněž zahrnuje posouzení

použitých účetních zásad a významných odhadů učiněných

společností a zhodnocení celkové prezentace

účetní závěrky. Jsme přesvědčeni, že provedený audit

poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření našeho

výroku.

Podle našeho názoru účetní závěrka ve všech významných

ohledech věrně zobrazuje majetek,

závazky a vlastní jmění společnosti Pražské pivovary,

a. s. k 31. prosinci 2000 a výsledek hospodaření za

rok 2000 v souladu se zákonem o účetnictví a příslušnými

předpisy České republiky.“

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech

a Komoře auditorů České republiky

a auditorskými směrnicemi Komory auditorů České

republiky. Tyto směrnice požadují, abychom audit naplánovali

a provedli tak, abychom získali přiměřenou

jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti.

Audit zahrnuje výběrové ověření

Dále jsme ověřili správnost údajů uvedených ve

výroční zprávě o vztazích mezi ovládající a ovládanou

osobou a vztazích mezi ovládanou osobou

a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající

osobou. Za tuto zprávu odpovídá statutární orgán

společnosti. Při ověření této zprávy jsme nezjistili významné

nesprávnosti.

V Praze, dne 31. 3. 2001

KPMG Česká republika Audit, spol. s r.o.

Licence číslo 71

Ing. Jan Martínek

Dekret číslo 1598

| 26. | Pražské pivovary, a. s. | Výroční zpráva | Zpráva auditora |


○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Zpráva dozorčí rady

Zpráva dozorčí rady společnosti Pražské pivovary, a. s.

Od mimořádné valné hromady akcionářů, která

se konala dne 26. 5. 2000, pracovala dozorčí rada

v tomto složení:

členové zvolení akcionáři: Adriana Vršková,

Pavel Ferkl, František Šámal, Ivan Šíma

členové zvolení zaměstnanci: Karel Slánský,

Jaroslav Svoboda

Dne 24. 11. 2000 rezignoval na funkci člena dozorčí

rady pan František Šámal, protože přijal ve

společnosti funkci, která není slučitelná s funkcí člena

dozorčí rady. Na doporučení majoritního

akcionáře kooptovala dozorčí rada dne 19. 12. 2000

podle čl. 25 odst. 4 stanov společnosti za novou členku

dozorčí rady finanční ředitelku paní Danu

Rakovou.

Řádná zasedání dozorčí rady se konala ve dnech

25. 1., 14. 3., 11. 5., 22. 5., 22. 6., 1. 8., 1. 11.,

19. 12. 2000 a dále 7. 2. a 15. 3. 2001. Dozorčí rada

sledovala v průběhu celého roku vývoj prodeje piva,

nákladů, plnění finančního plánu, stav pohledávek a

závazků. Členové dozorčí rady měli k dispozici měsíční

finanční zprávy a měli informace ze zasedání

představenstva. Přezkoumávali čtvrtletní bilance a

dali se na svých schůzích informovat odbornými řediteli

o situaci na klíčových úsecích, zejména

vnitřního a zahraničního obchodu. Finanční ředitelka

předkládala na všech schůzích dozorčí rady

zprávu o plnění hospodářských ukazatelů a finanční

situaci společnosti. Dne 25. 8. 2000 došlo ke změně

majoritního akcionáře společnosti. Představenstvo

společnosti na svém zasedání dne 5. 2. 2001 schválilo

návrh na provedení finanční restrukturalizace společnosti,

k jejímuž schválení byla svolána mimořádná

valná hromada.

V Praze dne 31. 3. 2001

Je povinností dozorčí rady vyjádřit na řádné valné

hromadě akcionářů své stanovisko k roční účetní

závěrce za rok 2000, k návrhu představenstva na

rozdělení zisku nebo úhrady ztráty a ke zprávě představenstva

o vztazích mezi ovládající a ovládanou

osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními

osobami ovládanými stejnou ovládající osobou

v období od 1. 1. 2000 do 31. 12. 2000 ve smyslu

ustanovení § 66a odst. 9 Obchodního zákoníku

č. 513/1991 Sb. v platném znění.

Dozorčí rada se podrobně zabývala dokumenty,

které byly vypracovány společností k 31. 12. 2000.

Jedná se o účetní závěrku (rozvaha, výkaz zisku

a ztrát, přehled o peněžních tocích) a zprávu představenstva

o vztazích mezi ovládající a ovládanou

osobou. Dozorčí rada prostudovala auditorskou

zprávu firmy KPMG Česká republika Audit,

spol. s r.o. Po rozboru dozorčí rada konstatuje, že na

základě jí známých skutečností předložené dokumenty

věrně zobrazují stav společnosti k 31. 12. 2000

a proto doporučuje valné hromadě závěrku schválit.

Společnost vykázala v roce 2000 účetní ztrátu.

Značná část této ztráty souvisí s tvorbou opravných

položek, vlastní ztráta je nižší než v roce předchozím.

Je způsobena zejména úvěrovým zatížením

společnosti a výší nákladových úroků. Přezkoumání

návrhu představenstva na úhradu ztráty společnosti

bude zahrnuto do zprávy dozorčí rady prezentované

na řádné valné hromadě společnosti. Jinak společnost

plní a vždy plnila své splatné závazky a dozorčí

rada přijímá ubezpečení představenstva, že společnost

má dostatečné finanční zdroje pro pokračování

ve své činnosti.

Dozorčí rada doporučuje valné hromadě, aby

předloženou zprávu představenstva společnosti přijala

bez výhrad.

Z pověření dozorčí rady Pražské pivovary, a. s.

Dr. . Ing. Pavel Ferkl

předseda dozorčí rady

| 27. | Pražské pivovary, a. s. | Výroční zpráva | Zpráva dozorčí rady |


○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Statutární a kontrolní

orgány

Tony Desmet

Představenstvo

Předseda

Generální ředitel společnosti Pražské pivovary, a. s.

52, ve společnosti Interbrew pracuje od roku 1988,

má zkušenosti z rozvoje obchodu, akvizicí

a generálního managementu. Absolvoval Katolickou

univerzitu v Leuvenu (MBA), je belgické národnosti.

Ing. Michal Kotlín

Místopředseda

Ředitel společnosti Pražské pivovary, a. s. pro

obchod a marketing.

33, ve společnosti Pražské pivovary pracuje od roku

1997. Je absolventem Vysoké školy ekonomické

v Praze.

Ing. Miroslav Jersák

Členové

Exportní ředitel společnosti Pražské pivovary, a. s.

41, ve společnosti Pražské pivovary pracuje

od roku1983, působil v investičním oddělení, jako

asistent generálního ředitele a jako finanční ředitel.

Je absolventem Vysoké školy chemickotechnologické

v Praze a ENPC v Paříži (MBA).

Stephen Denny

Ing. Josef Zieleniec, CSc.

55, ekonom, vysokoškolský učitel, senátor.

Člen správní rady CERGE. Člen představenstva

společnosti Pražské pivovary, a. s. od dubna 1998.

V letech 19921997 ministr zahraničních věcí

České republiky.

Pedro Pick

66, člen dozorčí rady Patria Finance, a. s.

předseda představenstva Patria Management, a. s.,

Tonak, a. s., PAP, a. s. Spolchemie, a. s., poradce

společnosti A. T. Kearney, viceprezident

Harvardského klubu v Praze, člen Visiting

Committee CFIA, Harvardská universita a člen

poradního sboru Instituto de Empresa v Madridě.

Poznámky:

Clive Rogerson byl členem představenstva do února 2000.

Ing. Miroslav Jersák se stal členem představenstva

v únoru 2000.

Dozorčí rada

Dr. . Ing. Pavel Ferkl

Předseda

72, ve společnosti Pražské pivovary, a. s. pracoval

38 let až do roku 1997, naposledy jako poradce

generálního ředitele. Byl činný jako pivovarský

expert v Indii, Venezuele, Iráku, Laosu a Číně.

Je absolventem Vysoké školy chemicko-technologické

v Praze.

Ředitel logistiky společnosti Pražské pivovary, a. s.

od roku 1996.

55, v Pražských pivovarech působí od roku 1994.

Vystudoval s vyznamenáním obor aplikované

mikrobiologie a je diplomovaným sládkem.

Je britské národnosti.

Ing. Ivan Šíma

Členové

Tajemník společnosti Pražské pivovary, a. s.,

zvolen řádnou valnou hromadou v dubnu 1998.

37, ve společnosti Pražské pivovary, a. s. pracuje

od roku 1987. Je absolventem Fakulty strojní ČVUT.

| 28. | Pražské pivovary, a. s. | Výroční zpráva | Statutární orgány |


○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Ing. Dana Rak

aková

Finanční ředitelka společnosti Pražské

pivovary, a. s., kooptována dozorčí radou

v prosinci 2000.

41, ve společnosti Pražské pivovary, a. s. pracuje

od roku 1998. Je absolventkou Vysoké školy

ekonomické v Praze.

Ing. Adriana Vršková

Daňový a treasury manažer společnosti Pražské

pivovary, a. s., zvolena řádnou valnou hromadou

v květnu 1999.

29, ve společnosti Pražské pivovary, a. s. pracuje

od roku 1997. Je absolventkou Fakulty podnikového

managementu VŠE Bratislava.

Výkonný výbor

Generální ředitel

Tony Desmet

Finanční ředitelka

Ing. Dana Rak

aková

Ředitel pro obchod a marketing

Ing. Michal Kotlín

Ředitel marketingu

Marek Tovaryš

Exportní ředitel

Ing. Miroslav Jersák

Jaroslav Svoboda

Obchodní sládek společnosti Pražské pivovary, a. s.,

zvolen zaměstnanci společnosti v květnu 1999.

53, ve společnosti Pražské pivovary, a. s. pracuje

od roku 1969. Je absolventem střední průmyslové

školy.

Karel Slánský

Sladovník, mistr na spilce, Pražské pivovary, a. s.,

zvolen zaměstnanci společnosti v květnu 1999.

Ředitel logistiky

Stephen Denny

Ředitel komerčních služeb

Ing. Jan Mačejovský

Tajemník společnosti

Ing. Ivan Šíma

Poznámka:

Ing. Miroslav Jersák nahradil v únoru 2000

Cliva Rogersona ve funkci exportního ředitele.

53, ve společnosti Pražské pivovary, a. s. pracuje

od roku 1971. Je absolventem střední průmyslové

školy.

Poznámky:

Ing. František Šámal byl členem dozorčí rady

do listopadu 2000.

Ing. Dana Raková se stala členkou dozorčí rady

v prosinci 2000.

| 29. | Pražské pivovary, a. s. | Výroční zpráva | Statutární orgány |


○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Informace pro akcionáře

Vlastnictví společnosti

Hlavní akcionáři společnosti Pražské pivovary, a. s. k 31. prosinci 2000:

Interbrew Central European Holding B.V. 96,8 % Ostatní investoři 3,2 %

Základní jmění společnosti Pražské pivovary, a. s.

činí 1 717 474 400 Kč a je rozděleno na 17 174 744

akcií o kusové nominální hodnotě 100 Kč, jedná se

o kmenové akcie na majitele v zaknihované podobě.

Akcie v počtu 13 644 746 ks (ISIN: CZ0005111054)

Akcie

jsou veřejně obchodovatelné a byly přijaty k obchodování

na vedlejším trhu Burzy cenných papírů

Praha a v RMsystému, akcie v počtu 3 529 998 ks

(ISIN: 770970000293) nejsou veřejně obchodovatelné.

V průběhu let 1999 a 2000 byly třetími osobami učiněny následující veřejné nabídky převzetí akcií společnosti:

Navrhovatel Předmětné akcie (ISIN) Cena za 1 akcii Doba trvání nabídky

Bass International Brewers‘ Overseas Holdings Ltd. CZ0005111054 71,07 Kč 2. 12. 1998 - 31. 1. 1999

Bass Machine Holdings Ltd. CZ0005111054 65,00 Kč 4. 7. 2000 - 4. 9. 2000

Interbrew Central European Holding B.V. CZ0005111054 65,00 Kč 11. 10. 2000 - 10. 12. 2000

Interbrew Central European Holding B.V. CZ0005111054 65,00 Kč 11. 10. 2000 - 10. 12. 2000

Interbrew Central European Holding B.V. CZ0005111054 65,00 Kč 27. 12. 2000 - 25. 2. 2001

Převoditelnost akcií není omezena, práva spojená

s akcií vykonává osoba vedená v evidenci zaknihovaných

cenných papírů u Střediska cenných papírů

České republiky. K převodu akcií dochází registrací

příslušného převodu provedenou na základě příkazu

S akciemi nejsou spojena prioritní práva. Akcionář

je oprávněn podílet se na řízení společnosti, na

jejím zisku formou výplaty dividend a na likvidačním

zůstatku při zániku společnosti. Akcionář je oprávněn

účastnit se valné hromady společnosti, hlasovat

na ní, požadovat a dostat vysvětlení záležitostí týkajících

se společnosti (jsou-li předmětem jednání valné

hromady) a uplatňovat návrhy a protinávrhy. Každých

100 Kč jmenovité hodnoty akcií představuje

jeden hlas. V případě zrušení společnosti a její likvi-

Způsob převodu akcií

Práva spojená s akciemi

k registraci převodu zaknihovaného cenného papíru

(§ 21 odst. 1 zákona č. 591/1992 Sb.), přičemž registrací

se rozumí provedení zápisu k tíži účtu převodce

a ve prospěch účtu nabyvatele.

dace má akcionář právo na podíl na likvidačním

zůstatku, který se dělí mezi akcionáře v poměru jmenovitých

hodnot jejich akcií. Nárok na výplatu podílu

na likvidačním zůstatku vzniká ke dni, kdy na příkaz

likvidátora byly zrušeny akcie společnosti v evidenci

zaknihovaných cenných papírů. Akcionář má v případě

navyšování základního kapitálu společnosti

přednostní právo k upisování nově vydaných akcií,

nerozhodne-li valná hromada jinak.

O rozdělení zisku a způsobu rozdělení dividend

rozhoduje valná hromada společnosti kvalifikovanou

většinou 2/3 přítomných akcionářů. Podíl akcionáře

na zisku se určuje poměrem jmenovité hodnoty jeho

akcií k jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů.

Způsob výplaty dividend a lhůtu pro jejich vyplacení

stanoví valná hromada společnosti usnesením.

Pokud takovéto usnesení není valnou hromadou přijato,

použije se pro určení způsobu a lhůty výplaty

dividend ustanovení § 178 odst. 7, 8 Obchodního zákoníku

v platném znění, t.j. dividenda je splatná

Nárok na dividendu

do 3 měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné

hromady o rozdělení zisku. Místem výplaty je, nerozhodne-li

valná hromada usnesením jinak, adresa

akcionáře vedená v evidenci zaknihovaných cenných

papírů ke dni splatnosti dividendy. Nelze-li místo

takto určit, je místem výplaty sídlo společnosti.

O tom, na koho přechází nárok na dividendu, není-li

uplatněn akcionářem, rozhoduje valná hromada společnosti

usnesením, kterým rozhoduje o způsobu

rozdělení dividend.

| 30. | Pražské pivovary, a. s. | Výroční zpráva | Informace pro akcionáře |


Akcionáři mohou kontaktovat:

Pražské pivovary, a. s.

Finanční oddělení

Nádražní 84

150 54 Praha 5

Česká republika

Telefon: 02 / 571 91 326

Fax: 02 / 573 20 578


Jednotlivé pivovary

Pivovar Staropramen

Nádražní 84

150 54 Praha 5

Česká republika

Tel.: 02 / 571 91 111

Fax: 02 / 571 91 288

Pivovar Braník

Údolní 1/212

147 00 Praha 4

Česká republika

Tel.: 02 / 440 18 111

Fax: 02 / 444 60 842

Pivovar Ostravar

Hornopolní 57

728 25 Ostrava 1

Česká republika

Tel.: 069 / 66 50 111

Fax: 069 / 66 50 301

Kontaktní adresy

Sídlo společnosti

Pražské pivovary, a. s.

Nádražní 84

150 54 Praha 5

Česká republika

Tel.: 02 / 571 91 111

Fax: 02 / 571 91 288

Dceřiné společnosti

Staropramen Prager Bier Vertriebsgesellschaft GmbH

Schwesswitzer Str.

06686 Lützen

Spolková republika Německo

Tel.: +49 34444 / 201 20

Fax: +49 34444 / 203 37

Staropramen - Slovakia, s. r. o.

Nitrianska 3

821 08 Bratislava

Slovenská republika

Tel.: +421 7 / 555 74 772

Fax: +421 7 / 555 74 976

More magazines by this user
Similar magazines