pobierz plik .pdf - Strona Departamentu Europejskiego Funduszu ...

defs.pomorskie.eu

pobierz plik .pdf - Strona Departamentu Europejskiego Funduszu ...

Dokumentacja konkursowa

Samorząd Województwa Pomorskiego

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

Urzędu Marszałkowskiego

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet IX

„Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”

Działanie 9.6

„Upowszechnienie uczenia się dorosłych”

Poddziałanie 9.6.2

„PodwyŜszanie kompetencji osób dorosłych

w zakresie ICT i znajomości języków obcych”

Konkurs zamknięty nr 01/POKL/9.6.2/2012


2

Instytucja Organizująca Konkurs zastrzega sobie prawo dokonania zmian

w niniejszej Dokumentacji Konkursowej w przypadku wprowadzenia zmian

w przedmiotowych przepisach prawnych lub wytycznych IZ POKL. Informacje

o wprowadzonych zmianach publikowane będą na stronie internetowej Departamentu

Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego –

www.defs.pomorskie.eu, w regionalnej prasie oraz w siedzibie DEFS, w miejscu

publicznie dostępnym.


3

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

w imieniu

Samorządu Województwa Pomorskiego

zwanego dalej Instytucją Pośredniczącą

Ogłasza konkurs zamknięty na składanie wniosków o dofinansowanie projektów

ze środków

Europejskiego Funduszu Społecznego

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013

w terminie od dnia 6 czerwca 2012 roku do dnia 7 sierpnia 2012 roku

w ramach

Priorytetu IX

„Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”

Działania 9.6

„Upowszechnienie uczenia się dorosłych”

Poddziałania 9.6.2

„Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych”

I. RODZAJ PROJEKTÓW PODLEGAJĄCYCH DOFINANSOWANIU:

W ramach Poddziałania 9.6.2 mogą być realizowane następujące typy projektów:

Szkolenia i kursy skierowane do osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są

zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności i kompetencji

w obszarach umiejętności ICT i znajomości języków obcych. 1

II. RODZAJ PODMIOTÓW, KTÓRE MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE:

Do udziału w konkursie zaprasza się:

Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących

działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

O dofinansowanie mogą ubiegać się w/w podmioty, które spełniają kryteria określone

w Szczegółowym Opisie Priorytetów w ramach POKL oraz dokumentacji konkursowej,

z wyłączeniem podmiotów określonych w art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku

o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240).

1 W przypadku kursów językowych ich organizacja obejmuje moduły 60 godzinne (lub ich wielokrotność)

i nauka przebiega w grupach liczących nie więcej niż 12 uczestników.


4

III. KWOTA ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH OGÓŁEM NA DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW:

12 000 000,00 PLN 2

IV. PRZEWIDYWANE WSKAŹNIKI, PLANOWANE DO OSIĄGNIĘCIA W RAMACH DOSTĘPNEJ

ALOKACJI NA KONKURS, ODPOWIADAJĄCE ZAKRESOWI WSPARCIA

Liczba osób dorosłych w wieku 25-64 lata, które uczestniczyły w kształceniu ustawicznym

w ramach projektu:

a) w tym w zakresie języków obcych,

b) w tym w zakresie ICT.

V. POZIOM DOFINANSOWANIA PROJEKTÓW (PROCENT WYDATKÓW OBJĘTYCH

DOFINASOWANIEM):

wsparcie finansowe EFS: 85%

wsparcie finansowe krajowe: 15%

VI. MINIMALNA WARTOŚĆ PROJEKTU:

50 000,00 PLN

VII. KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW I SPOSÓB ICH WERYFIKACJI:

W ramach konkursu stosowane będą następujące podstawowe rodzaje kryteriów

dokonywania wyboru projektów:

1. Kryteria ogólne.

2. Kryteria szczegółowe.

W ramach kryteriów ogólnych występują:

1. Kryteria formalne:

1) wniosek złożono w terminie wskazanym przez instytucję prowadzącą nabór

projektów;

2) wniosek złożono we właściwej instytucji (pkt 1.5 wniosku);

3) wniosek wypełniono w języku polskim;

4) wniosek jest kompletny i został sporządzony i złożony zgodnie z obowiązującą

instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie i właściwą dokumentacją

konkursową (w tym pkt 2.6, część V wniosku);

5) wraz z wnioskiem złożono list intencyjny (dotyczy tylko projektów współpracy

ponadnarodowej);

6) roczny obrót projektodawcy i partnerów (o ile budżet projektu uwzględnia wydatki

partnera) jest równy lub wyższy od rocznych wydatków w projekcie (zgodnie

z zapisami pkt 3.6 wniosku oraz z budżetem projektu);

7) wydatki przewidziane w projekcie nie są współfinansowane z innych wspólnotowych

instrumentów finansowych;

2 Instytucja Pośrednicząca zastrzega sobie prawo zmiany kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów wybranych

w ramach konkursu wynikającej ze zmiany kursu EURO.


5

8) wniosek stanowi odpowiedź na konkurs (wpłynął w odpowiedzi na ogłoszenie

o konkursie);

9) okres realizacji projektu jest zgodny z Systemem Realizacji POKL.

2. Kryteria merytoryczne dotyczą:

1) jakości projektu:

a) wskazanie problemu, na który odpowiedź stanowi cel główny projektu oraz opis

sytuacji problemowej;

b) wskazanie celu głównego i celów szczegółowych projektu w kontekście

wskazanego problemu;

c) adekwatność i założona do osiągnięcia wartość wskaźników pomiaru celów oraz

źródła weryfikacji/pozyskania danych do pomiaru wskaźników i częstotliwości

pomiaru;

d) opis ryzyka nieosiągnięcia założeń projektu (dotyczy tylko projektów, których

wnioskowana kwota dofinansowania jest równa albo przekracza 2 mln zł);

e) opis grupy docelowej (tj. osób i/lub instytucji, które zostaną objęte wsparciem)

z punktu widzenia istotnych dla projektu cech;

f) uzasadnienie wyboru grupy docelowej:

g) sposób rekrutacji uczestników/uczestniczek projektu (w tym uwzględnienie

zasady równości szans, w tym równości płci);

h) opis potrzeb, barier i oczekiwań uczestników /uczestniczek projektu oraz

wskazanie wiarygodnych źródeł pozyskania danych o skali zainteresowania

potencjalnych uczestników/uczestniczek planowanym wsparciem projektowym;

i) trafność doboru zadań i opis zadań w kontekście osiągnięcia celów

szczegółowych projektu, racjonalność harmonogramu zadań;

j) opis produktów, które zostaną wytworzone w ramach realizacji zadań;

k) opis stosowanej metodologii badania/kanałów informacyjnych i sposobu dotarcia

do grup docelowych kampanii (dotyczy tylko projektów badawczych

i informacyjno-promocyjnych);

l) opis sposobu, w jaki osiągnięcie celu głównego przyczyni się do osiągnięcia

oczekiwanych efektów realizacji danego Priorytetu PO KL;

m) wartość dodana projektu;

2) beneficjenta:

a) doświadczenie projektodawcy/partnerów w realizacji podobnych przedsięwzięć;

b) sposób zarządzania projektem;

c) zaplecze techniczne oraz kadra zaangażowana w realizację projektu;

d) działania, które będą prowadzone w celu oceny i monitoringu projektu i jego

uczestników;

e) uzasadnienie wyboru partnerów projektu i innych podmiotów (jeżeli dotyczy);

f) rola partnerów i innych podmiotów (jeżeli dotyczy);

3) finansowania projektu:

a) niezbędność wydatków do realizacji projektu i osiągania jego celów;

b) racjonalność i efektywność wydatków projektu (zgodnie z zasadą efektywnego

zarządzania finansami, o której mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowania

wydatków w ramach PO KL);

c) kwalifikowalność wydatków;

d) zasadność poziomu kosztów zarządzania w kontekście specyfiki i okresu realizacji

projektu oraz zgodność z limitem określonym w Wytycznych w zakresie

kwalifikowania wydatków w ramach PO KL ;

e) prawidłowość sporządzenia budżetu projektu.


6

3. Kryteria horyzontalne:

1) zgodność z właściwymi politykami i zasadami wspólnotowymi (w tym: polityką

równych szans, zasadą równości szans kobiet i mężczyzn i koncepcją

zrównoważonego rozwoju) oraz prawodawstwem wspólnotowym;

2) zgodność z prawodawstwem krajowym;

3) zgodność ze Szczegółowym Opisem Priorytetów POKL,

4) W przypadku, gdy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) 3 :

a) całkowita wartość projektu nie przekracza 100 tys. zł, rozliczenie kosztów projektu

następuje w oparciu o kwoty ryczałtowe w rozumieniu art. 11 ust. 3 lit. b pkt iii)

rozporządzenia (WE) nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia

3 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego

rozporządzenie (WE) nr 1784/1999 oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowania

wydatków w ramach PO KL;

b) projekt obejmuje usługi szkoleń językowych i/lub szkoleń komputerowych

w zakresie wskazanym odpowiednio w załączniku nr 2 i/lub w załączniku nr 3 do

Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL, rozliczenie

kosztów usługi szkoleń językowych i/lub szkoleń komputerowych następuje

w oparciu o stawki jednostkowe w rozumieniu art. 11 ust. 3 lit. b pkt ii)

rozporządzenia (WE) nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia

3 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego

rozporządzenie (WE) nr 1784/1999 oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowania

wydatków w ramach PO KL

W ramach kryteriów szczegółowych występują:

1. Kryteria dostępu weryfikowane na etapie oceny formalnej:

1) Projektodawca składa nie więcej niż dwa wnioski o dofinansowanie projektu

w ramach danego konkursu.

2) Okres realizacji projektu nie przekracza 24 miesięcy i jego realizacja rozpocznie się

nie później niż 30.06.2013 r.

3) Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada

siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną

działalności podmiotu) na terenie województwa pomorskiego z możliwością

udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające

uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu.

2. Kryteria dostępu weryfikowane na etapie oceny merytorycznej:

1) Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru województwa pomorskiego

(w przypadku osób fizycznych uczą się, pracują lub zamieszkują one na obszarze

województwa pomorskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego,

w przypadku innych podmiotów posiadają one jednostkę organizacyjną na obszarze

województwa pomorskiego).

2) W przypadku, gdy projekt zakłada organizację szkoleń i kursów językowych, muszą

one kończyć się uzyskaniem przez uczestników projektu, w okresie jego realizacji

certyfikatu potwierdzającego zdobycie określonego poziomu biegłości językowej

(zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego). Weryfikacja

poziomu osiągnięć językowych, uzyskanych w wyniku realizacji projektu powinna być

3 Kryterium nie ma zastosowania w przypadku projektów realizowanych przez beneficjentów będących jednostkami

sektora finansów publicznych.


7

przeprowadzona w sposób gwarantujący bezstronność wobec Projektodawcy.

Jednocześnie, w wyniku realizacji projektu co najmniej 70% osób objętych wsparciem

osiągnie pełen poziom kompetencji językowych, zgodny z Europejskim Systemem

Opisu Kształcenia Językowego (tj. A, B, C)”.

3) W przypadku realizacji projektu w obszarach umiejętności ICT, zakres wsparcia

obejmuje kursy i/lub szkolenia kończące się certyfikatem potwierdzającym zdobycie

przez uczestników projektu kompetencji określonych dla różnych poziomów

European Computer Driving Licence (ECDL).

4) Średni koszt przypadający na jednego uczestnika projektu wynosi maksymalnie

3 000,00 PLN, w przypadku szkoleń i kursów, które nie są objęte stawkami

jednostkowymi.

3. Kryteria strategiczne weryfikowane na etapie oceny merytorycznej:

1) Grupę docelową w projekcie stanowią wyłącznie osoby należące do jednej i/lub

więcej z poniższych grup:

− osoby, które ukończyły 50 rok życia,

− osoby powracające oraz wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie

związanej z urodzeniem i wychowywaniem dzieci,

− osoby z wykształceniem co najwyżej średnim,

− osoby niepełnosprawne,

− osoby pozostające bez zatrudnienia przez okres ostatnich 6 miesięcy przed

przystąpieniem do projektu,

− osoby odchodzące z rolnictwa i/lub rybołówstwa (rybactwa),

a wsparcie udzielane w ramach projektu dostosowane jest do specyficznych potrzeb

tej/tych grup.

2) Grupę docelową w projekcie stanowią co najmniej w 50% osoby posiadające miejsce

zamieszkania (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) poza Trójmiastem na

obszarach słabych strukturalnie (zgodnie z Mapą nr 4 w Załączniku graficznym

Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-

2013) i/lub podmioty posiadające siedzibę lub wyodrębnioną formalnie jednostkę na

jego terenie.

3) W przypadku realizacji wsparcia z zakresu ICT grupę docelową w projekcie w 100%

stanowią osoby posiadające miejsce zamieszkania (w rozumieniu przepisów Kodeksu

Cywilnego) na obszarach preferowanych do wsparcia w ramach Poddziałania 2.2.1

Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-

2013 (zgodnie z załącznikiem 5.8 do Uszczegółowienia Regionalnego Programu

Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 z dnia 21.06.2011

r.).

4) Projekt realizowany jest przez Projektodawcę posiadającego siedzibę lub

wyodrębnioną formalnie jednostkę na terenie objętym realizacją projektu (zgodnie

z zapisami dokumentu rejestrowego właściwego ze względu na rodzaj prowadzonej

działalności).

VIII. TERMIN ZAKOŃCZENIA OCENY MERYTORYCZNEJ ZŁOŻONYCH

W RAMACH KONKURSU WNIOSKÓW I PODANIA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

WYNIKÓW OCENY MERYTORYCZNEJ.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi po zakończeniu oceny merytorycznej wniosków

złożonych w ramach konkursu zgodnie ze szczegółowym harmonogramem dla konkursu

zamkniętego, dotyczącego etapu oceny merytorycznej. Szczegółowy harmonogram


8

zostanie zamieszczony w siedzibie IOK oraz publikowany na stronie internetowej IOK

w terminie do 10 dni od zakończenia naboru wniosków. Wyniki oceny merytorycznej

podawane są do publicznej wiadomości w formie listy rankingowej zatwierdzonej przez

Zarząd Województwa.

IX. WZORY DOKUMENTÓW:

1. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu wraz z instrukcją wypełnienia wniosku.

2. Wzór karty oceny formalnej z kryteriami dostępu obowiązującymi w ramach danego

konkursu, podlegającymi weryfikacji na etapie oceny formalnej.

3. Wzór karty oceny merytorycznej z systemem wagowym, który stosowany będzie

w ramach konkursu, z kryteriami dostępu obowiązującymi w ramach danego konkursu,

podlegającymi weryfikacji na etapie oceny merytorycznej oraz kryteriami

strategicznymi obowiązującymi w ramach konkursu.

4. Wzór umowy o dofinansowanie projektu.

X. TERMIN, MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE

PROJEKTÓW:

Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów będzie prowadzony od godziny

7.45 dnia 6 lipca 2012 roku do godziny 15.45 dnia 7 sierpnia 2012 roku. Wnioskodawca

składa wniosek o dofinansowanie projektu WPIĘTY W SEGREGATOR. Wniosek należy

złożyć w zaklejonej kopercie, która musi:

1. być opatrzona sformułowaniem „Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu

w ramach Priorytetu IX, Działania 9.6, Poddziałania 9.6.2”; „Konkurs nr

01/POKL/9.6.2/2012”,

2. zawierać pełną nazwę wnioskodawcy,

3. zawierać tytuł projektu.

Do wniosku należy dołączyć PISMO PRZEWODNIE.

XI. INFORMACJA O ŚRODKACH ODWOŁAWCZYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH WNIOSKODAWCY:

Wnioskodawcom, których wnioski uzyskały ocenę negatywną przysługują na etapie

przedsądowym środki odwoławcze w postaci protestu oraz odwołania, zgodnie

z Systemem Realizacji POKL - Zasadami dokonywania wyboru projektów w ramach

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 1 stycznia 2012 r., dostępnym na stronie

internetowej Instytucji Pośredniczącej www.defs.pomorskie.eu

Po wyczerpaniu środków odwoławczych przewidzianych w Systemie Realizacji POKL, czyli

protestu oraz odwołania i po otrzymaniu informacji o negatywnym wyniku procedury

odwoławczej przewidzianej w Systemie Realizacji POKL, wnioskodawca ma prawo, na

etapie sądowym, do wniesienia skargi do sądu administracyjnego (zgodnie z art. 30c ust. 1

ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju - Dz. U. z 2009 r.

Nr 84, poz. 712 z późn. zm.).

Wnioski można składać osobiście, przesłać kurierem lub pocztą na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

ul. Augustyńskiego 2


9

80-819 Gdańsk

Pokój nr 33

w godzinach od 7.45 do 15.45

lub

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Kancelaria Ogólna

ul. Okopowa 21/27

80-810 Gdańsk


10

SPIS TREŚCI

Słowniczek ................................................................................................................................. 11

I. Podstawa prawna i dokumenty programowe. .................................................................... 12

II. Informacje ogólne. ............................................................................................................... 13

2.1. Informacje o konkursie. ....................................................................................................... 13

2.2. Kwota środków ogółem przeznaczona na dofinansowanie projektów................................ 13

2.3. Formy wsparcia/typy projektów. ......................................................................................... 14

2.4. Wymagane wskaźniki, produkty, efekty oraz wartość dodana projektu. ............................ 14

2.5. Grupy docelowe................................................................................................................... 15

2.6. Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie projektu. .................................. 16

2.7. Podmioty występujące wspólnie – partnerstwo................................................................... 17

2.8. Wymagania dotyczące przejrzystości i konkurencyjności wydatków oraz zlecania

zadań merytorycznych. ...................................................................................................... 20

2.9. Wymagania dotyczące innowacyjności i współpracy ponadnarodowej.............................. 24

2.10 Wymagania dotyczące wypełniania wniosku o dofinansowane projektu w ramach PO

KL. ..................................................................................................................................... 25

III. Finanse projektów.............................................................................................................. 25

3.1. Wymagania finansowe i zabezpieczenie prawidłowej realizacji projektu. ......................... 25

3.2. Forma finansowania............................................................................................................. 26

3.3. Wymagania czasowe/kwalifikowalność wydatków. ........................................................... 30

3.4. Wkład własny. ..................................................................................................................... 31

3.5. BudŜet projektu.................................................................................................................... 31

IV. Pomoc publiczna................................................................................................................. 43

4.1. Zasady udzielania i występowanie pomocy publicznej w ramach niniejszego konkursu. .. 43

V. Procedura wyboru projektów do realizacji....................................................................... 43

5.1. Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektu....................................................... 43

5.2. Wymagania odnośnie przygotowania wniosku o dofinansowanie w generatorze

wniosków. .......................................................................................................................... 44

5.3. Wymagane załączniki do wniosku. ..................................................................................... 47

VI. Kryteria wyboru projektów. ............................................................................................. 48

6.1. Ocena formalna wniosków o dofinansowanie. .................................................................... 48

6.2. Ocena merytoryczna wniosku o dofinansowanie. ............................................................... 51

6.3. Negocjacje. .......................................................................................................................... 57

6.4. Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu – wymagane załączniki............................. 58

VII. Procedura odwoławcza – etap przesądowy i sądowy. ................................................... 61

7.1. Przedsądowy etap procedury odwoławczej. ........................................................................ 61

7.2. Sądowy etap procedury odwoławczej.................................................................................. 66

VIII. Procedura wycofania wniosku przez wnioskodawcę. .................................................. 67

IX. Kontakt i dodatkowe informacje. ..................................................................................... 67

X. Załączniki do dokumentacji konkursowej......................................................................... 69


11

Słowniczek

Stosowane w Dokumentacji Konkursowej terminy oznaczają:

1. Beneficjent – podmiot realizujący projekt w ramach POKL z Europejskiego Funduszu

Społecznego na podstawie decyzji lub umowy o dofinansowanie projektu. Dla

uproszczenia, w niniejszej Dokumentacji Konkursowej pojęcie Wnioskodawca stosuje

się do momentu podpisania umowy o dofinansowanie projektu, natomiast pojęcie

Beneficjent od momentu podpisania umowy o dofinansowanie.

2. Grupa docelowa – adresaci wsparcia udzielanego w ramach projektu, tj. osoby,

instytucje, grupy społeczne bezpośrednio korzystające z usług zakontraktowanych

w ramach projektu.

3. Instytucja Pośrednicząca (IP) - jednostka, której Instytucja Zarządzająca powierzyła

część zadań związanych z realizacją programu operacyjnego.

4. Instytucja Zarządzająca (IZ) – instytucja odpowiedzialna za przygotowanie

i realizację programu operacyjnego.

5. IOK – Instytucja Organizująca Konkurs.

6. KOP – Komisja Oceny Projektów.

7. Partner - w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki partnerem mogą być: wszystkie

podmioty uprawnione do składania wniosków spełniające definicję beneficjenta

(niezaleŜnie od tego czy są lub czy nie są wymienione w danym Działaniu lub

Poddziałaniu Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał

Ludzki) oraz jednostki niespełniające definicji beneficjenta na zasadach określonych

w Zakresie realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą

PO KL z dnia 1 stycznia 2012 r.

8. POKL – Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

9. Wnioskodawca – podmiot ubiegający się o dofinansowanie realizacji projektu.


12

I. Podstawa prawna i dokumenty programowe.

1. Rozporządzenie Rady WE nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy

ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego

Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające Rozporządzenie (WE)

nr 1260/1999.

2. Program Operacyjny Kapitał Ludzki zatwierdzony decyzją Komisji Europejskiej K

(2007) 4547 z dnia 28 września 2007 r. (M.P. 2007 r., Nr 82, poz. 877).

3. Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U.

z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z późn. zm.).

4. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157,

poz. 1240 z późn. zm.).

5. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie

warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów składania

wniosków o płatność w ramach programów finansowanych z udziałem środków

europejskich (Dz. U. z 2009 r. Nr 223, poz. 1786).

6. Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia

1 stycznia 2012 r.

7. Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2011 r. w zakresie

kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki .

8. System realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w skład którego wchodzą

m.in.:

- Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 22 grudnia

2011 r. z erratą

- Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach POKL z dnia 1 stycznia 2012 r.

- Zasady systemu sprawozdawczości Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

(styczeń 2012 r.)

9. Plan działania na rok 2012 dla województwa pomorskiego w ramach komponentu

regionalnego POKL dla Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji

w regionach.

10. Podręcznik wskaźników Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (styczeń 2012 r.).

11. Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą

PO KL z dnia 1 stycznia 2012 r.

12. Instrukcja do wniosku o dofinansowanie w ramach PO KL z dnia 1 stycznia 2012 r.

(wersja 7.5.1 z korektą).


13

II. Informacje ogólne.

2.1. Informacje o konkursie.

2.1.1. Przedmiot konkursu:

Przedmiotem konkursu są projekty określone dla Priorytetu IX POKL „Rozwój

wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działania 9.6 „Upowszechnienie uczenia

się dorosłych”, Poddziałania 9.6.2 „PodwyŜszanie kompetencji osób dorosłych

w zakresie ICT i znajomości języków obcych”.

2.1.2. Instytucja Zarządzająca (IZ):

Funkcję Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki pełni

Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie

Rozwoju Regionalnego, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa.

2.1.3. Instytucja Pośrednicząca (IP):

Funkcję Instytucji Pośredniczącej dla Priorytetu IX w województwie pomorskim

pełni Samorząd Województwa Pomorskiego poprzez Departament Europejskiego

Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku, ul. Augustyńskiego

2, 80-819 Gdańsk.

2.1.4. Instytucja Organizująca Konkurs (IOK):

Konkurs ogłasza Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu

Marszałkowskiego w imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego,

ul. Augustyńskiego 2, 80-819 Gdańsk.

2.1.5. Źródło finansowania:

Projekty dofinansowywane są ze środków Unii Europejskiej w ramach

Europejskiego Funduszu Społecznego i budŜetu państwa.

2.2. Kwota środków ogółem przeznaczona na dofinansowanie projektów.

2.2.1. Alokacja na konkurs: 12 000 000,00 zł

w tym wsparcie finansowe EFS: 85%

w tym wsparcie finansowe krajowe: 15%

2.2.2. Rezerwy na odwołania i negocjacje:

PowyŜsza kwota zawiera wymagane do 10% rezerwy przeznaczonej na procedurę

odwoławczą oraz do 5% rezerwy przeznaczonej na ewentualne negocjacje zgodnie

z Systemem Realizacji POKL 2007 – 2013 oraz Rozdziałem VI „Zasad

dokonywania wyboru projektów w ramach POKL 2007 – 2013”.

W przypadku wyczerpania rezerwy na procedurę odwoławczą zapewnia się środki

na dofinansowanie wszystkich projektów, które w wyniku ponownej oceny

merytorycznej uzyskały liczbę punktów, uprawniającą do przyznania

dofinansowania w ramach konkursu (wg stanu na dzień zatwierdzenia przez Zarząd

listy rankingowej) pod warunkiem dostępności środków w ramach alokacji na dane

działanie oraz dostępności środków w Planie Wydatków IOK na dany rok

budŜetowy.

W przypadku niewykorzystania rezerw finansowych, środki finansowe pochodzące

z tych rezerw mogą zostać przeznaczone na dofinansowanie wniosków, które

w wyniku oceny merytorycznej lub ponownej oceny merytorycznej otrzymały

kolejno największą liczbę punktów.


14

2.3. Formy wsparcia/typy projektów.

2.3.1. W ramach Poddziałania 9.6.2 mogą być realizowane następujące typy projektów:

Szkolenia i kursy skierowane do osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są

zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyŜszeniem umiejętności

i kompetencji w obszarach umiejętności ICT i znajomości języków obcych 4 .

2.4. Wymagane wskaźniki, produkty, efekty oraz wartość dodana projektu.

2.4.1. Wnioskodawca jest zobowiązany określić, w jaki sposób mierzona będzie

realizacja celów projektu poprzez ustalenie wskaźników pomiaru celu. Główną

funkcją wskaźników określonych jest zmierzenie, na ile cel główny i cele

szczegółowe projektu zostały zrealizowane, tj. kiedy moŜna uznać, Ŝe problem

został rozwiązany (złagodzony), a projekt zakończył się sukcesem.

W trakcie realizacji projektu wskaźniki powinny umoŜliwiać mierzenie jego

postępu względem celów projektu, dlatego teŜ dla kaŜdego celu (w pkt 3.1

wniosku) naleŜy określić co najmniej jeden podstawowy i mierzalny wskaźnik,

który w sposób precyzyjny umoŜliwi weryfikację stopnia realizacji celu

głównego i celów szczegółowych.

Dla kaŜdego Działania w ramach Priorytetów PO KL wybrany został zestaw

obligatoryjnych wskaźników, który monitorowany jest na poziomie krajowym,

wobec czego równieŜ Wnioskodawcy w ramach realizowanych projektów są

zobowiązani wziąć je pod uwagę juŜ na etapie planowania projektu

(przygotowywania wniosku o dofinansowanie projektu). Wskaźniki pomiaru

celu moŜna wybrać z listy rozwijanej wyświetlającej się w Generatorze

Wniosków Aplikacyjnych. Lista ta uwzględnia obligatoryjne wskaźniki, które

są wskazane w Mapie wskaźników monitorowania projektów PO KL,

stanowiącej część dokumentu pt. „Podręcznik wskaźników PO KL 2007- 2013”,

jak równieŜ opisane w załączniku nr 2 do Wniosku beneficjenta o płatność

w części 7 – Osiągnięte wartości wskaźników.

.

W ramach przedmiotowego konkursu obowiązują następujące wskaźniki:

Liczba osób dorosłych w wieku 25-64 lata, które uczestniczyły w kształceniu

ustawicznym w ramach projektu:

a) w tym w zakresie języków obcych

b) w tym w zakresie ICT

– wskaźnik mierzy liczbę osób dorosłych w wieku 25-64 lat, które uczestniczyły

w co najmniej jednej z niŜej wymienionych form kształcenia ustawicznego:

– kształcenie w zakresie ICT w formach pozaszkolnych;

– kształcenie w zakresie języków obcych w formach pozaszkolnych.

Metodologia i sposób pomiaru wskaźnika:

Pomiaru wskaźnika naleŜy dokonać z chwilą zakończenia udziału w projekcie.

NaleŜy mieć na uwadze, iŜ do grupy osób w wieku 25-64 lata zalicza się

uczestników, którzy w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie mieli ukończone 25 lat

(od dnia 25 urodzin) i jednocześnie nie ukończyli 65 lat (do dnia poprzedzającego

dzień 65 urodzin).

Osoba moŜe być wykazana tylko raz w ramach kategorii głównej wskaźnika.

4 W przypadku kursów językowych ich organizacja obejmuje moduły 60 godzinne (lub ich wielokrotność) i

nauka przebiega w grupach liczących nie więcej niŜ 12 uczestników.


15

Wskazane powyŜej obligatoryjne wskaźniki są jedynie wybranymi wskaźnikami

nie obejmującymi całości rezultatów w ramach całego Priorytetu. W związku z tym,

oprócz wymienionych na liście rozwijanej wskaźników, Wnioskodawca moŜe

określić teŜ własne wskaźniki pomiaru celu zgodnie ze specyfiką projektu. MoŜna

do tego wykorzystać Zestawienie przykładów alternatywnych wskaźników wg

Poddziałań zamieszczone w Podręczniku wskaźników PO KL 2007-2013.

Mierzalność i realność osiągnięcia wskaźników oraz sposób ich pomiaru podlega

ocenie.

Dodatkowe informacje pomocne w zakresie doboru wskaźników we wniosku

o dofinansowanie zawarte są w dokumencie pt. „Podręcznik wskaźników PO

KL 2007- 2013” w części I rodz. 1 pt. „Wskazówki dotyczące doboru

wskaźników we wniosku o dofinansowanie w ramach PO KL”.

2.4.2. Wnioskodawca jest równieŜ zobowiązany do wskazania (w pkt 3.3 wniosku

o dofinansowanie) produktów, które zostaną wytworzone w wyniku realizacji

planowanych zadań, jak równieŜ do określenia odpowiednich wskaźników, które

będą mierzyły stopień osiągnięcia wskazanych produktów.

Produkty określają „dobra i usługi”, które powstaną w wyniku zadań realizowanych

w ramach projektu.

Wskaźniki produktów projektu powinny być adekwatne do tych wskazanych

w pkt 3.1 wniosku o dofinansowanie i określone na podstawie Mapy wskaźników

monitorowania projektów PO KL, stanowiącej część dokumentu pt. „Podręcznik

wskaźników PO KL 2007- 2013”. Dodatkowo, naleŜy określić samodzielnie

wskaźniki zgodne ze specyfiką projektu. MoŜna do tego wykorzystać Zestawienie

przykładów alternatywnych wskaźników wg Poddziałań zamieszczone w ww.

Podręczniku wskaźników PO KL 2007-2013.

Produkty oraz wskaźniki słuŜące ich pomiarowi, powinny być zgodne z regułą

SMART omówioną w Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu

w ramach PO KL (v 7.5.0)

Ponadto, naleŜy równieŜ wskazać, w jaki sposób i z jaką częstotliwością wskaźniki

produktu będą mierzone przez projektodawcę. Techniki i metody mierzenia

wskaźników produktów powinny zostać szczegółowo opisane, o ile to moŜliwe dla

kaŜdego wskaźnika osobno, chyba Ŝe charakter kilku wskaźników umoŜliwi

jednolity sposób pozyskiwania informacji na temat ich osiągnięcia.

2.4.3. Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany (w pkt 3.5 wniosku) opisać, w jaki sposób

osiągnięcie celu głównego projektu przyczyni się do osiągnięcia oczekiwanych

efektów realizacji Priorytetu PO KL, w ramach którego składany jest wniosek

o dofinansowanie. Dodatkowo naleŜy wskazać wartość dodaną projektu, która

wynika z ogólnego opisu projektu i zazwyczaj związana jest z osiągnięciem

dodatkowych wskaźników lub produktów, nie wynikających bezpośrednio z celów

projektu i z realizowanych w jego ramach zadań. Wartość dodana powinna wiązać

się z osiągnięciem zakładanych efektów realizacji PO KL. Jej charakter zaleŜny jest

ściśle od projektu i środowiska, w jakim ma być realizowany.

2.5. Grupy docelowe.

2.5.1. Grupy docelowe (osoby, instytucje, grupy społeczne bezpośrednio korzystające

z pomocy) między innymi:


16

- osoby w wieku 18 – 64 lat 5 uczestniczące z własnej inicjatywy w szkoleniach

i kursach, w szczególności osoby o niskich kwalifikacjach.

2.5.2. W punkcie 3.2 wniosku naleŜy opisać osoby, które Projektodawca zamierza objąć

wsparciem w ramach projektu oraz uzasadnić wybór konkretnej grupy docelowej

spośród wskazanych potencjalnych grup w pkt 2.5.1 niniejszej dokumentacji

konkursowej (uzasadnienie powinno bazować na specyfice problemów i barier

grupy docelowej, określonych w pkt 3.1 wniosku).W punkcie 3.2 wniosku naleŜy

równieŜ opisać sposób rekrutacji do projektu oraz wskazać

w jaki sposób zasada równych szans kobiet i męŜczyzn została uwzględniona

w projekcie. Kryteria rekrutacji (w tym selekcji) grupy docelowej (osób

bezpośrednio korzystających ze wsparcia) powinny być określone w sposób

przejrzysty i jednoznaczny, bez moŜliwości ich szerokiej interpretacji. Dobór

kryteriów rekrutacji musi być spójny z diagnozą sytuacji przedstawioną we wniosku

(pkt 3.1 wniosku o dofinansowanie) oraz z pozostałą częścią wniosku. NaleŜy takŜe

przedstawić metody (formy) rekrutacji uczestników projektu oraz uzasadnić,

dlaczego wybrane techniki i narzędzia są właściwe dla danej grupy docelowej.

2.6. Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie projektu.

2.6.1. O dofinansowanie projektu mogą się ubiegać:

1. Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób

prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów

odrębnych). W przypadku jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego

nieposiadających osobowości prawnej (np. szkoła, powiatowy urząd pracy,

ośrodek pomocy społecznej) w polu 2.1 naleŜy wpisać zarówno nazwę

właściwej jednostki samorządu terytorialnego posiadającej osobowość prawną

(np. gminy), jak i nazwę jednostki organizacyjnej (np. szkoły)

(w formacie „nazwa JST/nazwa jednostki organizacyjnej”). Natomiast w polu

2.2 naleŜy wybrać z listy rozwijanej, a w polach 2.3, 2.4, 2.5 naleŜy wpisać

odpowiednie dane dotyczące jednostki organizacyjnej (np.szkoły), jeŜeli ta

jednostka będzie stroną umowy o dofinansowanie na podstawie

pełnomocnictwa, upowaŜnienia lub innego równowaŜnego dokumentu albo

odpowiednie dane dotyczące właściwej jednostki samorządu terytorialnego

posiadającej osobowość prawną (np. gminy), jeŜeli stroną umowy

o dofinansowanie będzie ta jednostka samorządu terytorialnego posiadająca

osobowość prawną.

2. PowyŜsze zapisy dotyczą takŜe sytuacji, gdy projekt ma być realizowany przez

inny niŜ jednostka organizacyjna województwa/powiatu/gminy, podmiot

nie posiadający osobowości prawnej.

2.6.2. O dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty, które nie posiadają zaległości

w uiszczaniu naleŜnych podatków na rzecz Skarbu Państwa oraz opłacaniu składek

na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz spełniają jednocześnie szczegółowe

kryteria dostępu i ogólne kryteria określone w Rozdziale VI niniejszej

dokumentacji.

5 Do wsparcia kwalifikują się równieŜ osoby w wieku powyŜej 64 roku Ŝycia, pozostające bez zatrudnienia, o

ile zadeklarują gotowość podjęcia zatrudnienia po zakończeniu udziału w projekcie.


17

2.7. Podmioty występujące wspólnie – partnerstwo.

2.7.1. MoŜliwość realizacji projektów w partnerstwie została określona w art. 28 a ustawy

z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Przepis ten

określa ogólne zasady realizacji projektów partnerskich oraz zasady wyboru

partnerów spoza sektora finansów publicznych przez projektodawców naleŜących

do sektora finansów publicznych. Realizacja projektów w partnerstwie musi być

zgodna z zapisami dokumentu opracowanego przez Instytucję Zarządzającą

„Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję

Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” z dnia 1 stycznia 2012

r., w którym m.in. wskazano podstawowe zasady oraz wymogi dotyczące

partnerstwa w projektach PO KL.

2.7.2. Partnerstwo w projekcie:

- Projekt moŜe być realizowany w partnerstwie. W przypadku projektów

składanych w ramach POKL nie ma ograniczeń co do typów podmiotów,

z którymi moŜna współpracować przy realizacji projektu. Projektodawca musi

uzasadnić udział partnera w projekcie. W szczególności naleŜy przez to

rozumieć, iŜ podmiot uczestniczący w realizacji projektu – partner – powinien

wnosić do projektu np. zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe.

Pamiętać naleŜy jednak, Ŝe ostatecznie za realizację projektu odpowiedzialny

jest lider projektu - Wnioskodawca, którego podstawowe funkcje, takie jak np.

rozliczanie projektu, obowiązki w zakresie sprawozdawczości czy kontroli,

nie mogą być realizowane przez partnera.

- Idea partnerstwa nie dopuszcza moŜliwości zlecania świadczenia usług, czy

zakupu towarów pomiędzy beneficjentem (liderem) a partnerami, w tym takŜe

angaŜowania pracowników / współpracowników partnerów przez beneficjenta

(lidera).

- Partnerstwo w rozumieniu ustawy oznacza nieinstytucjonalne porozumienie

autonomicznych podmiotów, realizujących wspólnie konkretny projekt. Tym

samym partnerstwa w rozumieniu dokumentu „Zakres realizacji projektów

partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego

Kapitał Ludzki” nie stanowi ukonstytuowany juŜ podmiot zrzeszający

instytucjonalnie organizacje i instytucje, taki jak np. związek stowarzyszeń lub

stowarzyszenie – lokalna grupa działania 6 . W tym przypadku mamy

do czynienia z jednym, odrębnym od tworzących go instytucji podmiotem.

Nie wyklucza to przypadku, gdy do tworzonego partnerstwa akces zgłasza grupa

podmiotów (np. inne partnerstwo, konsorcjum, związek stowarzyszeń itp.),

reprezentująca określone środowisko, czy zrzeszająca określone organizacje.

Projektodawca (lider projektu) moŜe negocjować kwestie związane

z utworzeniem partnerstwa z całą grupą autonomicznych podmiotów,

ale

we wniosku o dofinansowanie, jak równieŜ w umowie partnerskiej podmioty te

muszą występować indywidualnie.

- Nie moŜe zostać zawarte partnerstwo obejmujące podmioty, które są ze sobą

powiązane 7 , a więc mają którekolwiek z następujących relacji ze sobą nawzajem

i nie istnieje moŜliwość nawiązania równoprawnych relacji partnerskich:

a) jeden z podmiotów posiada samodzielnie lub łącznie z jednym lub więcej

podmiotami, z którymi jest powiązany (w rozumieniu pkt 16 „Zakres

6

Lokalne Grupy Działania w formie stowarzyszenia tworzone są na podstawie art. 15 ustawy z dnia 7 marca 2007 r.

o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju

Obszarów Wiejskich (Dz. U. z 2007 r. Nr 64, poz. 427, z późn. zm.).

7 Podobne uregulowania dotyczące kwestii powiązania podmiotów znajdują się w zaleceniu Komisji z dnia 6 maja 2003 r.

dotyczącym definicji przedsiębiorstw mikro, małych i średnich (notyfikowanym jako dokument nr C(2003) 1422), Dz.

Urz. UE z dnia 20 maja 2003 r. L 124.


18

realizacji projektów partnerskich…”) powyŜej 50% kapitału drugiego

podmiotu (dotyczy podmiotów prowadzących działalność gospodarczą);

b) jeden z podmiotów ma większość praw głosu w drugim podmiocie;

c) jeden z podmiotów, który jest akcjonariuszem lub wspólnikiem drugiego

podmiotu, kontroluje samodzielnie, na mocy umowy z innymi

akcjonariuszami lub wspólnikami drugiego podmiotu, większość praw głosu

akcjonariuszy lub wspólników w drugim podmiocie;

d) jeden z podmiotów ma prawo powoływać lub odwoływać większość

członków organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego

drugiego podmiotu;

e) jeden z podmiotów ma prawo wywierać dominujący wpływ na drugi

podmiot na mocy umowy zawartej z tym podmiotem lub postanowień

w akcie załoŜycielskim lub umowie spółki lub statucie drugiego podmiotu.

W szczególności niedopuszczalna jest sytuacja polegająca na zawarciu

partnerstwa przez podmiot z własną jednostką organizacyjną 8 .

W przypadku administracji samorządowej i rządowej oznacza to, iŜ organ

administracji nie moŜe uznać za partnera podległej mu jednostki budŜetowej

(nie dotyczy to jednostek nadzorowanych przez organ administracji oraz tych

jednostek podległych organowi administracji, które na podstawie odrębnych

przepisów mają osobowość prawną).

2.7.3 Umowa partnerstwa:

1. ZłoŜenie wniosku o dofinansowanie projektu w partnerstwie nie oznacza, Ŝe

w momencie złoŜenia wniosku między liderem a jego partnerami musi być

zawarta umowa partnerska.

2. Przed zawarciem umowy lub wydaniem decyzji o dofinansowaniu projektu 9 ,

dokumentem wymaganym przez IOK, jest umowa partnerska (porozumienie),

szczegółowo określająca reguły partnerstwa, w tym zwłaszcza wskazująca

wiodącą rolę jednego podmiotu (beneficjenta/lidera) reprezentującego

partnerstwo, który ostatecznie jest odpowiedzialny za realizację całości projektu

oraz jego rozliczenie. Lider partnerstwa jest obowiązany do niezwłocznego

dostarczenia potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii umowy lub

porozumienia partnerskiego do IOK.

2.7.4. Treść umowy partnerstwa:

Umowa musi zawierać co najmniej:

1. cel partnerstwa,

2. odpowiedzialność lidera/beneficjenta projektu oraz partnerów wobec osób

trzecich za zobowiązania partnerstwa,

3. zadania i obowiązki partnerów w związku z realizacją projektu oraz precyzyjne

zasady zarządzania finansami, w tym przepływy finansowe i rozliczanie

środków partnera,

4. plan finansowy w podziale na wydatki wszystkich uczestników partnerstwa oraz

zasady zarządzania finansowego, w tym przepływów finansowych i rozliczania

środków (w szczególności sposobu przekazywania przez beneficjenta środków

finansowych na pokrycie niezbędnych kosztów realizacji zadań w ramach

projektu ponoszonych przez partnerów, zgodnie z rozdziałem VIII dokumentu

„Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję

Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”),

5. zasady komunikacji i przepływu informacji w partnerstwie,

6. zasady podejmowania decyzji w partnerstwie (zasady wspólnego zarządzania),

8

Instytucja Pośrednicząca lub Instytucja WdraŜająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) nie moŜe być równieŜ

partnerem w projektach realizowanych przez beneficjentów, z którymi podpisała umowy o dofinansowanie projektów.

9 Podpisanie umowy partnerskiej lub porozumienia musi nastąpić przed dniem zawarcia umowy lub podpisania decyzji

o dofinansowanie projektu. Nie jest wymagane, aby umowa partnerska była zawierana przed terminem złoŜenia

wniosku o dofinansowanie projektu.


19

7. pełnomocnictwo lub upowaŜnienie do reprezentowania partnerów przez

beneficjenta,

8. sposób wewnętrznego monitorowania i kontroli realizacji projektu.

2.7.5. Przepływy finansowe w partnerstwie:

Wszystkie płatności dokonywane w związku z realizacją projektu pomiędzy

Beneficjentem (liderem) a partnerem/partnerami dokonywane są za pośrednictwem

wyodrębnionego dla projektu rachunku bankowego Beneficjenta (lidera).

Środki finansowe w ramach projektu mogą być przekazywane partnerom przez

beneficjenta ( lidera ), o ile partner nie jest państwową jednostką budŜetową. 10

2.7.6. Wymagania dotyczące projektów partnerskich:

W przypadku projektów partnerskich realizowanych na podstawie umowy

partnerskiej, podmiot o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia

2004r. – Prawo zamówień publicznych, ubiegający się o dofinansowanie, dokonuje

wyboru partnerów spoza sektora finansów publicznych z zachowaniem zasady

przejrzystości i równego traktowania podmiotów, w szczególności jest zobowiązany

do:

1. ogłoszenia otwartego naboru partnerów w dzienniku ogólnopolskim lub

lokalnym oraz w Biuletynie Informacji Publicznej; w ogłoszeniu powinien być

wskazany termin co najmniej 21 dni na zgłoszenie partnerów;

2. uwzględnienia przy wyborze partnerów: zgodności działania potencjalnego

partnera z celami partnerstwa, oferowanego wkładu potencjalnego partnera

w realizację celu partnerstwa, doświadczenia w realizacji projektów

o podobnym charakterze, współpracę z beneficjentem w trakcie przygotowania

projektu;

3. podania do publicznej wiadomości informacji o stronach umowy o partnerstwie

oraz zakresu zadań partnerów.

2.7.7. Wnioskodawca zobowiązany jest do zawarcia we wniosku o dofinansowanie

projektu informacji o planowanym partnerstwie oraz partnerach.

W szczególności dotyczy to:

1. punktu 2.8 Partnerzy, w którym wymienia się dane dotyczące wszystkich

partnerów (nazwę, status prawny i adres siedziby);

2. punktu 3.3 Zadania, w którym naleŜy wskazać i opisać zadania, za których

realizację odpowiedzialny będzie/będą w całości lub częściowo

partner/partnerzy. W uzasadnionych przypadkach dane zadanie moŜe być

realizowane przez więcej niŜ jednego partnera (w tym beneficjenta). Jednak

w takim przypadku naleŜy wyraźnie wyodrębnić podzadania przypisane

poszczególnym partnerom;

3. punktu 3.4 Ryzyko nieosiągnięcia załoŜeń projektu (punkt ten wypełniany

jest tylko przez projektodawców wnioskujących o kwotę dofinansowania równą

albo przekraczającą 2 mln złotych), który pozwala projektodawcy

na zaplanowanie w sposób uporządkowany zarządzania ryzykiem w projekcie,

w które naleŜy włączyć partnera/partnerów projektu;

4. punktu 3.5 Oddziaływanie projektu, w którym przy opisywaniu wartości

dodanej projektu naleŜy równieŜ odnieść się do efektów realizacji projektu

w partnerstwie;

5. punktu 3.6 Potencjał i doświadczenie projektodawcy, w którym naleŜy

opisać, jakie jest doświadczenie projektodawcy i partnerów przy realizacji

projektów o podobnej tematyce/podobnym zakresie. W tym punkcie

przedstawiane są równieŜ informacje potwierdzające potencjał finansowy

projektodawcy i ewentualnych partnerów (o ile budŜet projektu uwzględnia

10 W przypadku, gdy partnerem projektu jest państwowa jednostka budŜetowa (PJB), środki na realizację projektu w części, jakiej ta

jednostka odpowiada za projekt, powinny zostać zabezpieczone w ramach limitu wydatków, którym ta PJB dysponuje lub poprzez

wystąpienie o uruchomienie rezerwy celowej.


20

wydatki partnera) do realizacji projektu, dotyczące wysokości rocznego obrotu

projektodawcy i partnerów;

6. punktu 3.7 Opis sposobu zarządzania projektem, w którym wskazuje się

strukturę zarządzania projektem, ze szczególnym uwzględnieniem roli

partnerów. W tej części musi być jasno sformułowana zasada i sposób

wspólnego zarządzania projektem przez lidera i jego partnerów, poprzez

powołanie tzw. Grupy Sterującej 11 . NaleŜy równieŜ wykazać – w przypadku

partnerstwa jednostek publicznych i niepublicznych, w którym liderem jest

jednostka publiczna – informację o spełnieniu wymogów w zakresie

przejrzystości i bezstronności w wyborze partnerów, określonych w art. 28a

ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Projektodawca będący

jednostką sektora finansów publicznych w punkcie tym oświadcza, iŜ wniosek

złoŜony w partnerstwie spełnia wymogi art. 28a ustawy o zasadach prowadzenia

polityki rozwoju. W tym punkcie projektodawca wskazuje takŜe, jakie zasoby

ludzkie, organizacyjne lub techniczne zostaną wniesione przez poszczególnych

partnerów na potrzeby realizacji zadań wskazanych w pkt 3.3 Zadania (o ile

partnerzy wnoszą do projektu takie zasoby). W tym pkt. musi być zawarta

informacja, Ŝe projektodawca partnerzy przygotowali projekt wspólnie;

7. części V Oświadczenie wniosku, w której dodatkowo zamieszczone jest

oświadczenie partnerów o zapoznaniu się z informacjami zawartymi we

wniosku oraz zobowiązanie do realizowania projektu zgodnie z informacjami

zawartymi we wniosku o dofinansowanie. Oświadczenie podpisują osoby

reprezentujące poszczególnych partnerów krajowych. Wniosku nie podpisują

partnerzy ponadnarodowi realizujący projekt zgodnie z Wytycznymi Ministra

Rozwoju Regionalnego w zakresie wdraŜania projektów innowacyjnych

i współpracy ponadnarodowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Ludzki, wskazani w pkt 2.8 Partnerzy.

UWAGA: Szczegółowe informacje dotyczące wymaganych i niezbędnych informacji

jakie muszą zostać zawarte we wniosku o dofinansowanie realizowanym

w partnerstwie zostały przedstawione w dokumencie „Zakres realizacji

projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą PO KL”.

2.8. Wymagania dotyczące przejrzystości i konkurencyjności wydatków oraz zlecania

zadań merytorycznych.

2.8.1. Beneficjent realizujący projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

ponosi wydatki zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków

w ramach POKL (z dnia 15 grudnia 2011) i Zasadami finansowania PO KL (z dnia

22 grudnia 2011 r.). PowyŜsze dokumenty dotyczą wydatków ponoszonych przez

Beneficjenta oraz partnerów w projektach realizowanych w ramach PO KL.

Zgodnie z zapisami powyŜszych dokumentów wydatki w ramach projektu powinny

być ponoszone w sposób przejrzysty i konkurencyjny. Beneficjent przygotowuje

i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający

zachowanie uczciwej konkurencji i równego traktowanie wykonawców..

2.8.2. Jedną z podstawowych zasad kwalifikowania wydatków jest ich zgodność

z przepisami prawa krajowego i unijnego, w szczególności z ustawą z dnia

29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (dalej jako „PZP”). Dotyczy to

11 Grupa Sterująca jest organem wspierającym beneficjenta w jego działaniu. Dotyczy to głównie podejmowania

strategicznych decyzji. Powinna być odpowiedzialna za długoterminowe zarządzanie projektem i jego monitoring.

Oznacza to kontrolę organizacji projektu na poziomie strategicznym, weryfikację zgodności projektu z przyjętymi

wcześniej celami i utrzymanie załoŜonych ram; zakresu, kosztów i terminów czasowych. MoŜe mieć inną nazwę

zgodnie z decyzją partnerów.


21

jednak wyłącznie tych beneficjentów PO KL, którzy zobowiązani są do stosowania

PZP na mocy art. 3 tej ustawy.

2.8.2.1 Beneficjent zobowiązany do stosowania PZP musi spełnić dodatkowe

wymagania przy realizacji zamówień publicznych wynikających z Zasad

dotyczących prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego

finansowanych ze środków EFS. Dotyczy to w szczególności konieczności

zapewnienia większej przejrzystości podczas stosowania przez beneficjentów

trybów niekonkurencyjnych tj. trybu z wolnej ręki oraz zapytania o cenę, w ramach

których nałoŜono na beneficjenta dodatkowy obowiązek upublicznienia informacji

na temat zamówień publicznych oraz właściwego szacowania wartości zamówienia.

2.8.3. Beneficjenci, którzy nie są zobowiązani do stosowania PZP, zobligowani są

do ponoszenia wydatków w ramach projektu zgodnie z Zasadą konkurencyjności

w rozumieniu Wytycznych.

W przypadku realizacji zamówień 12 przekraczających wyraŜoną w złotych

równowartość kwoty 14 tys. EUR 13 netto (bez VAT) wykonywanych na rzecz

beneficjenta przez wykonawcę, w celu zapewnienia realizacji ww. zasady,

beneficjent stosuje się do następujących reguł:

1. beneficjent zobowiązuje się do wysłania zapytania ofertowego do co najmniej

trzech potencjalnych wykonawców. W celu zachowania uczciwej konkurencji

równego traktowania wykonawców, z moŜliwości realizacji zamówienia naleŜy

wyłączyć podmioty, które powiązane są z beneficjentem lub osobami

upowaŜnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami

wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem

i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo.

W celu potwierdzenia braku powiązań kapitałowych lub osobowych, o których

mowa powyŜej, potencjalny wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o braku

występowania ww. powiązań. Równocześnie beneficjent zobowiązany jest do

zamieszczenia na swojej stronie internetowej (o ile posiada taką stronę)

zapytania ofertowego. Zapytanie ofertowe powinno zawierać w szczególności

opis przedmiotu zamówienia, kryteria oceny oferty, informacje na temat wag

punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów

oceny oferty, informacje na temat sposobu przyznawania punktacji za spełnianie

danego kryterium, informacje na temat zakresu wykluczenia z moŜliwości

realizacji zamówienia oraz termin składania ofert przy czym termin na złoŜenie

oferty powinien wynosić nie mniej niŜ 10 dni roboczych od dnia upublicznienia

zapytania ofertowego tj. np. od dnia umieszczenia zapytania ofertowego

na stronie internetowej; naleŜy zaznaczyć, Ŝe w przypadku gdy zapytanie

ofertowe jest wysłane pocztą tradycyjną, termin ten powinien ulec

odpowiedniemu wydłuŜeniu tak, aby umoŜliwić złoŜenie oferty z zachowaniem

zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.

2. moŜliwe jest dzielenie zamówienia tj. powierzenie wykonania danej usługi lub

dostawy towarów kilku wykonawcom. W przypadku gdy suma części

zamówienia przekracza 14 tys. euro, beneficjent zobowiązany jest do stosowania

zasady konkurencyjności oraz powinien wskazać w zapytaniu ofertowym, iŜ

dotyczy ona realizacji częściowych zamówień przez wykonawców. W takim

przypadku postępowanie moŜe zakończyć się wyborem kilku wykonawców.

12

Przez zamówienie naleŜy rozumieć odpłatną umowę zawierana pomiędzy beneficjentem/partnerem a wykonawcą,

której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane.

13 Wartość zamówienia w złotych polskich, ustalona jest zgodnie ze średnim kursem złotego w stosunku do euro, o którym

mowa w ary. 35 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. -Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z rozporządzeniem

Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego

podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych (Dz.U. nr 283, poz. 1650). Kurs euro oszacowano na poziomie

4,0196 PLN.


22

3. w przypadku gdy beneficjent pomimo wysłania zapytania ofertowego do co

najmniej trzech potencjalnych wykonawców i zamieszczenia oferty na swojej

stronie internetowej ( o ile taką posiada);

- otrzyma tylko jedną ofertę, uznaje się zasadę konkurencyjności za spełnioną;

- nie otrzymał Ŝadnej oferty – naleŜy uznać, iŜ dopełnił wymogów wynikających

z umowy o dofinansowanie projektu; beneficjent moŜe wówczas udzielić

zamówienia bez ponownego przeprowadzenia postępowania w trybie zasady

konkurencyjności i zawrzeć umowę z dowolnym podmiotem, z zastrzeŜeniem,

Ŝe zawarcie umowy z podmiotem powiązanym w takim przypadku jest

dopuszczalne wyłącznie za zgodą podmiotu będącego stroną umowy oraz na

wniosek beneficjenta uzasadniający występowanie obiektywnych przesłanek,

Ŝe na rynku nie istnieje inny potencjalny wykonawca danego zamówienia;

beneficjent powinien jednak przechowywać dokumentację potwierdzającą

dokonanie powyŜszych czynności.

4. beneficjent wybiera najkorzystniejszą spośród złoŜonych ofert w oparciu

o ustalone w zapytaniu ofertowym kryteria i jest dokumentowany protokołem.

Dla protokołu i dla udokumentowania zawarcia umowy

z wykonawcą/wykonawcami konieczna jest forma pisemna, dla pozostałych

czynności związanych z udzieleniem dopuszczalna jest forma elektroniczna

i faks. Protokół powinien zawierać:

- informacje do jakich co najmniej trzech potencjalnych wykonawców

beneficjent wysłał zapytanie ofertowe lub informację o tym, Ŝe na rynku

nie istnieje trzech potencjalnych wykonawców, wraz z uzasadnieniem

wskazującym na obiektywne przesłanki potwierdzające ten fakt;

- informację o sposobie upublicznienia zapytania ofertowego;

- wykaz ofert, które wpłynęły do beneficjenta w odpowiedzi na zapytanie

ofertowe wraz ze wskazaniem daty wpłynięcia oferty do beneficjenta oraz

z podaniem tych danych z ofert, które stanowią odpowiedź na kryteria oceny

ofert;

- informację o wagach punktowych lub procentowych przypisanych

do poszczególnych kryteriów oceny, sposobu przyznawania punktacji

za spełnienie danego kryterium;

- wskazanie wybranej oferty wraz z uzasadnieniem wyboru;

- datę sporządzenia protokołu i podpis beneficjenta lub osoby upowaŜnionej

przez beneficjenta do podejmowania czynności w jego imieniu;

- załączniki (potwierdzenie udokumentowania publikacji zapytania na stronie

internetowej (np. druk zrzutu ekranu); złoŜone oferty wraz z oświadczeniami

wykonawców o braku powiązań kapitałowych lub osobowych;

oświadczenie/oświadczenia o braku powiązań z wykonawcami, którzy złoŜyli

oferty, podpisane przez beneficjenta lub osoby upowaŜnione do zaciągania

zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osoby wykonujące w imieniu

beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem

procedury wyboru wykonawcy.

5. Po zakończonym postępowaniu beneficjent informuje o wyniku postępowania

kaŜdego wykonawcę, który złoŜył ofertę. Beneficjent podpisuje umowę

z wybranym zgodnie z zasadą konkurencyjności wykonawcą. Beneficjent moŜe

odstąpić od podpisania umowy, jeŜeli cena wybranej oferty przewyŜsza kwotę,

którą beneficjent zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba Ŝe

beneficjent moŜe zwiększyć tę kwotę do ceny wybranej oferty. W sytuacji

odrzucenia ofert z powodu, iŜ kwota ofert przewyŜsza kwotę, którą beneficjent

zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, beneficjent moŜe podjąć

negocjacje z wybranym zgodnie z zasadą konkurencyjności wykonawcą lub

powtórzyć postępowanie w trybie zasady konkurencyjności.


23

6. w trakcie realizacji zamówienia dopuszcza się wzrost wartości zamówienia

udzielonego z zastosowaniem zasady konkurencyjności do wysokości 50%

wartości zamówienia określonej w umowie z wykonawcą. W takim przypadku

nie jest konieczne ponowne stosowanie zasady konkurencyjności, o ile zawarcie

umowy dodatkowej następuje z wykonawcą wyłonionym pierwotnie w trybie

zasady konkurencyjności.

7. zasada konkurencyjności moŜe mieć zastosowanie do usługi lub dostawy

o wartości nieprzekraczającej 14 tys. euro, jeŜeli w trakcie projektu okazało się,

iŜ zachodzi konieczność zwiększenia jej zakresu i wartości. W przypadku, gdy

łączna wartość danej usługi lub dostawy przekroczy 14 tys. euro, do zlecenia

zwiększonego zakresu tej usługi lub dostawy stosuje się zasadę

konkurencyjności

8. wszelkie czynności związane z realizacją zamówienia beneficjent dokonuje

w formie pisemnej, przy czym dla udokumentowania czynności innych niŜ

zawarcie umowy i sporządzenie protokołu z wyboru najkorzystniejszej oferty,

dopuszczalna jest forma elektroniczna i faks;

9. w przypadku gdy beneficjent stwierdzi, Ŝe na rynku nie istnieje trzech

potencjalnych wykonawców, moŜe zostać wezwany - na wniosek Instytucji

WdraŜającej lub Pośredniczącej lub organów kontrolnych - do przedstawienia

uzasadnienia wskazującego na obiektywne przesłanki potwierdzające jego

stwierdzenie;

2.8.4. Zasad, o których mowa w pkt 2.8.3, nie stosuje się do:

a) zamówień dotyczących zadań wykonywanych przez personel zarządzający

projektu (w tym osoby samozatrudnione);

b) zamówień dotyczących zadań wykonywanych przez personel projektu (w tym

osoby samozatrudnione), z którym Beneficjent w okresie co najmniej jednego

roku przed złoŜeniem wniosku o dofinansowanie projektu współpracował

w sposób ciągły lub powtarzalny.

2.8.5. W przypadku ponoszenia wydatków niezgodnie z powyŜszymi zasadami, instytucja

będąca stroną umowy o dofinansowanie lub inny uprawniony organ kontrolny

stosuje taryfikator korekt stanowiący załącznik nr 10 i 11 do niniejszych Zasad.

2.8.6. Beneficjent moŜe powierzyć realizację zadań merytorycznych w ramach projektu

wykonawcom zewnętrznym. W takiej sytuacji beneficjent powinien wskazać

we wniosku o dofinansowanie projektu zadania lub ich części, które zamierz zlecić.

Jako zlecenie zadań merytorycznych naleŜy rozumieć powierzenie podmiotom

zewnętrznym (wykonawcom) realizacji istotnej części zadania lub jego całości np.

zlecenie szkolenia firmie szkoleniowej. Co do zasady, ze zleceniem zadania

merytorycznego będziemy mieć do czynienia wówczas, gdy beneficjent przekazuje

wykonania zadania, w tym przeprowadzenie wszystkich niezbędnych czynności

w ramach zadania, innemu podmiotowi, tzn. niejako „wyprowadza” to zadanie na

zewnątrz, poza swoja instytucję. W celu stwierdzenia czy dane zadanie jest

zadaniem merytorycznie zleconym czy nie, naleŜy wziąć pod uwagę to, kto ponosi

koszty administracyjne związane z wykonaniem tego zadania. Jeśli te koszty ponosi

zewnętrzny wykonawca zadania, co do zasady będziemy mieć do czynienia ze

zleceniem zadania merytorycznego. Ocena czy w danym przypadku dochodzi do

zlecenia zadania merytorycznego powinna być dokonywana indywidualnie

z uwzględnieniem poszczególnych wydatków ujętych w zadaniu określonym we

wniosku o dofinansowanie projektu, w tym charakteru tych wydatków (techniczne,

merytoryczne) i zaplanowanych na nie kwot. Jako zlecenia zadania merytorycznego

nie naleŜy rozumieć zakupu usług np. cateringowych, hotelowych czy

zaangaŜowania trenera do przeprowadzenia szkolenia.

2.8.7. Wydatki związane ze zlecaniem zadań merytorycznych lub istotnych ich części

w ramach projektu mogą stanowić wydatki kwalifikowalne pod warunkiem, Ŝe


24

beneficjent wskaŜe we wniosku o dofinansowanie projektu zadania, które zamierza

zlecać innym podmiotom (wykonawcom) i wniosek w takiej formie zostanie

zatwierdzony przez Instytucję Pośredniczącą / Instytucję WdraŜającą (Instytucję

Pośredniczącą II stopnia). Brak wskazania we wniosku o dofinansowanie

projektu faktu zlecenia danego zadania merytorycznego stanowi podstawę do

uznania kosztów za niekwalifikowane. Beneficjent powinien udokumentować

faktyczną realizację zleconego zadania merytorycznego zgodnie z umową zawartą

z wykonawcą poprzez np. pisemny protokół odbioru zadania, przyjęcia wykonanych

prac, itp.

UWAGA: Z treści złoŜonego wniosku powinno wynikać, czy podczas realizacji

projektu konieczne będzie zastosowanie prawa zamówień publicznych

w odniesieniu do podmiotów, które są zobowiązane do jej stosowania.

2.8.8. Zasada efektywnego zarządzania finansami:

Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POKL nakładają na

beneficjenta obowiązek rozeznania rynku przed dokonaniem zakupu usługi lub

towaru o wartości powyŜej 20 tys. zł netto (tj. bez VAT), chyba Ŝe zakup usługi lub

towaru jest ponoszony zgodnie z ustawą PZP lub zasadą konkurencyjności

w rozumieniu Wytycznych. W przypadku towarów lub usług o wartości do 20 tys. zł

netto, beneficjent nie jest zobowiązany do przeprowadzenia procedury rozeznania

rynku, co nie zwalnia go jednak z odpowiedzialności za ponoszenie wydatków

w racjonalnej wysokości. Próg 20 tys. zł netto dotyczy zakupu danej usługi lub

towaru w ramach projektu, bez względu na liczbę sztuk zakupywanych w ramach

projektu, przy czym dotyczy to wyłącznie usług i towarów o toŜsamych

parametrach. JeŜeli zatem beneficjent przykładowo przewiduje w projekcie zakup

7 identycznych komputerów, to jeŜeli łączna wartość tych komputerów przekracza

20 tys. zł netto, istnieje obowiązek przeprowadzenia procederu rozeznania rynku

przed dokonaniem zakupu.

Rozeznanie rynku oznacza porównanie cen u co najmniej trzech potencjalnych

dostawców towarów lub usługodawców. W przypadku gdy Beneficjent stwierdzi, Ŝe

na rynku nie istnieje trzech potencjalnych dostawców towarów lub usługodawców,

moŜe zostać wezwany -na wniosek Instytucji Pośredniczącej, Instytucji WdraŜającej

(Instytucji Pośredniczącej II stopnia) lub organów kontrolnych do przedstawienia

uzasadnienia wskazującego na obiektywne przesłanki potwierdzające jego

stwierdzenie.

Przebieg procesu rozeznania rynku, w tym uzasadnienie, Ŝe na rynku nie istnieje

trzech potencjalnych dostawców towarów lub usługodawców, jest dokumentowany

przez Beneficjenta. Udokumentowanie przebiegu procesu rozeznania rynku wymaga

formy pisemnej i polega na zarchiwizowaniu np. wydruk stron internetowych

z opisem towaru/usługi i cena lub wydruków maili z informacja

na temat ceny. Nie jest wystarczające sporządzenie notatki roboczej lub protokołu

z przeprowadzenia rozeznania rynku dokonanego w drodze wywiadu osobistego lub

telefonicznego, chyba Ŝe notatka/protokół potwierdzone zostały podpisem kaŜdego

z wymienionych w ich treści dostawców/wykonawców.

W przypadku towarów lub usług, dla których porównanie cen nie jest moŜliwe

(u przynajmniej trzech oferentów), Beneficjent dokonuje wyboru wykonawcy

zgodnie z procedurą obowiązującą dla zasady konkurencyjności.

2.9. Wymagania dotyczące innowacyjności i współpracy ponadnarodowej.

W ramach przedmiotowego konkursu z zasady nie przewiduje się moŜliwości realizacji

projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej oraz projektów z komponentem

ponadnarodowym w rozumieniu Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia


25

1 kwietnia 2009 r. w zakresie wdraŜania projektów innowacyjnych i współpracy

ponadnarodowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

2.10 Wymagania dotyczące wypełniania wniosku o dofinansowane projektu w ramach

PO KL.

2.10.1. Dokumentem określającym sposób przygotowania wniosku o dofinansowanie

w ramach przedmiotowego konkursu jest „Instrukcja wypełniania wniosku

o dofinansowanie w ramach PO KL” z dnia 1 stycznia 2012 r. (wersja 7.5.1

z korektą) stanowiący załącznik 10.1 do niniejszej dokumentacji.

2.10.2. Instrukcja wskazuje sposób wypełnienia wniosku w ramach aplikacji Generator

Wniosków Aplikacyjnych (GWA), która jest dostępna z poziomu przeglądarki

internetowej, pod adresem https://www.generatorwnioskow.efs.gov.pl (patrz rozdz.

5.2) i określa wymagania dotyczące metodologii opisywania poszczególnych

punktów wniosku o dofinansowanie projektu dotyczących m.in.:

− informacji o projekcie,

− beneficjenta (projektodawcy),

− charakterystyki projektu,

− standardu minimum realizacji zasady równości szans kobiet i męŜczyzn w PO

KL,

− budŜetu projektu,

− harmonogramu realizacji.

III. Finanse projektów.

3.1. Wymagania finansowe i zabezpieczenie prawidłowej realizacji projektu.

3.1.1. Wartość finansowa projektu:

Minimalna wartość projektu – 50 000,00 PLN

3.1.2. Zasady ponoszenia wydatków związanych z realizacją projektu:

Podmiot realizujący projekt ponosi wydatki związane z jego realizacją zgodnie

z zasadami kwalifikowalności wydatków w ramach POKL określonymi

w Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2011 r.

w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Ludzki.

3.1.3. Zaliczki wypłacane są beneficjentowi po ustanowieniu i wniesieniu przez

beneficjenta zabezpieczenia naleŜytego wykonania zobowiązań wynikających

z umowy o dofinansowanie projektu. Z powyŜszego obowiązku zwolnione są

jednostki sektora finansów publicznych, fundacje, których jedynym fundatorem jest

Skarb Państwa oraz Bank Gospodarstwa Krajowego (na podstawie art. 206 ust. 4

UFP).

1. W terminie 15 dni roboczych od dnia podpisania umowy o dofinansowanie

beneficjent zobowiązany będzie do wniesienia następującego zabezpieczenia.

1) W przypadku, gdy wartość dofinansowania przyznanego w umowie

nie przekracza 10 mln PLN, wówczas zabezpieczenie ustanawiane jest

w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową.

2) W przypadku, gdy nie jest moŜliwe ustanowienie zabezpieczenia w formie

weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową jak równieŜ w przypadku, gdy

wartość dofinansowania przyznanego w umowie przekracza 10 mln PLN)

zabezpieczenie ustanawiane jest w jednej lub obu z następujących form:

− gwarancji bankowej,

− gwarancji ubezpieczeniowej.


26

3) W przypadku, gdy projektodawca podpisał z IOK kilka umów

o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Ludzki, realizowanych równolegle w czasie (tj.okres ich realizacji nakłada się

na siebie), dla których łączna wartość wynikająca z tych umów:

a) nie przekracza 10 mln PLN – zabezpieczeniem prawidłowej realizacji

kaŜdej z tych umów jest złoŜony przez beneficjenta w terminie wskazanym

w umowie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową,

b) przekracza 10 mln PLN – zabezpieczenie umowy o dofinansowanie, której

podpisanie powoduje przekroczenie limitu 10 mln PLN, oraz kaŜdej

kolejnej umowy ustanawiane jest w jednej lub obu z następujących form:

− gwarancji bankowej,

− gwarancji ubezpieczeniowej.

4) W sytuacji, w której zakończenie realizacji jednego z projektów skutkuje

zmniejszeniem wartości łącznej dofinansowania poniŜej 10 mln PLN,

dopuszczalna jest zamiana przyjętej formy zabezpieczenia na weksel in blanco

w trakcie realizacji projektu.

2. W przypadku projektów, w ramach których dofinansowanie przekracza 10 mln

PLN zabezpieczenie ustanawiane jest w wysokości co najmniej równowartości

najwyŜszej transzy zaliczki wynikającej z umowy o dofinansowanie projektu.

3.1.4. Instytucja Pośrednicząca zwraca beneficjentowi dokument stanowiący

zabezpieczenie umowy na pisemny wniosek beneficjenta po ostatecznym

rozliczeniu umowy o dofinansowanie projektu, tj. po zatwierdzeniu końcowego

wniosku o płatność w projekcie oraz – jeśli dotyczy – zwrocie środków

niewykorzystanych przez beneficjenta zgodnie z Informacją o weryfikacji wniosku

o płatność końcową. W związku z powyŜszym zabezpieczenie prawidłowej

realizacji projektu powinno pokrywać okres realizacji projektu oraz okres jego

ostatecznego rozliczenia.

3.2. Forma finansowania.

3.2.1. Środki na realizację projektu są wypłacane w formie zaliczki.

1. Środki przekazywane są na wyodrębniony rachunek bankowy, specjalnie

utworzony dla danego projektu, wskazany w umowie o dofinansowanie

projektu. O ile to moŜliwe, płatności w ramach projektu powinny być

regulowane za pośrednictwem tego rachunku.

Płatności transz dofinansowania będą dokonywane w dwóch przelewach

(przy załoŜeniu, Ŝe wartość dofinansowania projektu przekracza 85%

wydatków projektu planowanych do poniesienia ze środków publicznych):

1) tzw. płatność w części dotyczącej współfinansowania z EFS (85%)

przekazywanej przez BGK na podstawie zlecenia płatności wystawionego

przez Samorząd Województwa Pomorskiego,

2) dotacja celowa w części dotyczącej współfinansowania krajowego

(do 15%) przekazywanej przez Samorząd Województwa Pomorskiego.

UWAGA: IP informuje, iŜ wszelkie zwroty dotyczące środków otrzymanych,

będą dokonywane na jeden rachunek bankowy wskazany przez IP.

2. Środki, które przekazywane będą jako współfinansowanie z EFS

nie podlegają zwrotowi z końcem roku budŜetowego i będą mogły być

wydatkowane w roku kolejnym.

3. Do środków przekazanych na współfinansowanie krajowe w formie dotacji

celowej będą miały zastosowanie zasady rozliczania właściwe dla dotacji


27

z budŜetu państwa, co oznacza, Ŝe środki te będą podlegały zwrotowi do

31 grudnia, o ile nie zostaną zgłoszone do wykazu środków niewygasających.

3.2.2. Pierwsza transza środków na realizację projektów jest wypłacana

w wysokości i terminie określonym w harmonogramie płatności. Wypłata

środków w ramach pierwszej transzy dokonywana jest na podstawie umowy

o dofinansowanie projektu, w związku z powyŜszym, w celu jej przekazania

nie jest wymagane złoŜenie przez beneficjenta wniosku o płatność. Niemniej

jednak, pierwsza transza moŜe zostać przekazana dopiero po złoŜeniu przez

beneficjenta zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy, chyba Ŝe

beneficjent jest zwolniony ze złoŜenia zabezpieczenia (patrz punkt 3.1.3.

niniejszej dokumentacji). W uzasadnionych przypadkach (np.

w przypadku projektów krótkich) wysokość pierwszej transzy moŜe dotyczyć

100% wartości dofinansowania na dany projekt. Decyzję w tym zakresie

podejmuje Instytucja Pośrednicząca.

3.2.3. Przekazanie kolejnej transzy środków na dofinansowanie projektu moŜe nastąpić albo

po zatwierdzeniu wniosku o płatność (w przypadku gdy wniosek o płatność jest

prawidłowy) albo po odesłaniu beneficjentowi wniosku do poprawy (w przypadku

gdy wniosek o płatność wymaga dalszych korekt), przy spełnieniu warunków,

o których mowa poniŜej.

Warunki przekazywania transz:

1. Warunkiem przekazania drugiej transzy (n+1) jest złoŜenie wniosku o płatność

rozliczającego pierwszą transzę (n), jego zweryfikowanie przez Instytucję

Pośredniczącą oraz spełnienie następujących warunków:

− wykazanie w tym wniosku o płatność wydatków kwalifikowanych

rozliczających co najmniej 70% łącznej kwoty transz dofinansowania

otrzymanych na dzień odsyłania do poprawy wniosku i wydatki w tej

wysokości nie wymagają składania przez beneficjenta dalszych wyjaśnień;

− nie stwierdzono przesłanek do rozwiązania umowy z danym beneficjentem

w trybie natychmiastowym.

W związku z powyŜszym, przekazanie kolejnej transzy środków na

dofinansowanie projektu moŜe nastąpić albo po zatwierdzeniu wniosku o

płatność (gdy wniosek jest prawidłowy) albo po odesłaniu beneficjentowi

wniosku do poprawy (gdy wniosek wymaga dalszych korekt), przy spełnieniu

warunków, o których mowa powyŜej.

2. Warunkiem przekazania kolejnej transzy zaliczki (n+2) jest:

− zatwierdzenie wniosku o płatność rozliczającego przedostatnią transzę (n)

− złoŜenie przez beneficjenta i zweryfikowanie przez Instytucję Pośredniczącą

pierwszej wersji wniosku o płatność rozliczającego ostatnią transzę (n+1),

w którym wykazano wydatki kwalifikowane w wysokości co najmniej 70%

łącznej kwoty transz dofinansowania otrzymanych na dzień odsyłania

do poprawy wniosku i wydatki w tej wysokości nie wymagają składania

przez beneficjenta dalszych wyjaśnień;

− nie stwierdzono przesłanek do rozwiązania umowy z danym beneficjentem

w trybie natychmiastowym.

3. Kolejne transze dofinansowania są przekazywane z odpowiednim

uwzględnieniem powyŜszego schematu. Jednocześnie zgodnie z art. 189 ust. 3


28

UFP w przypadku niezłoŜenia wniosku o płatność na kwotę 14 lub w terminie

określonym przez beneficjenta w zaakceptowanym harmonogramie płatności

(co do zasady nie dłuŜszym jednak niŜ 3 miesiące), od środków pozostałych

do rozliczenia naliczane będą odsetki jak dla zaległości podatkowych, liczone

od dnia przekazania środków do dnia złoŜenia wniosku o płatność

rozliczającego dany wydatek.

4. Odsetki bankowe od przekazanego beneficjentowi dofinansowania podlegają

zwrotowi, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.

5. Harmonogram płatności w uzasadnionych przypadkach moŜe być

aktualizowany takŜe poza wnioskiem o płatność. KaŜdorazowo jednak zmiana

harmonogramu płatności wymaga zgody IP/IW (IP2) będącej stroną umowy

o dofinansowanie projektu. W szczególności w przypadku otrzymania transz

dofinansowania z opóźnieniem uniemoŜliwiającym rozliczanie wydatków

w projekcie w terminie lub na określone kwoty, w celu uniknięcia

konieczności naliczenia odsetek zgodnie z art. 189 ust. 3 ustawy o finansach

publicznych, beneficjent ma prawo wnioskować o zmianę harmonogramu

płatności, a IP / IW (IP2) nie powinna odrzucić zmiany w przedmiotowym

zakresie.

UWAGA: Beneficjenci zaliczani do jednostek sektora finansów publicznych powinni

mieć na uwadze, Ŝe zgodnie z art. 190 UFP, kaŜdy wydatek kwalifikowalny

powinien zostać ujęty we wniosku o płatność w terminie do 3 miesięcy od dnia

jego poniesienia, przy czym wydatek ujęty we wniosku o płatność zgodnie

z ww. terminem to wydatek uwzględniony we wniosku o płatność za okres,

w którym został poniesiony. W przypadku projektu realizowanego

w partnerstwie dotyczy to zarówno beneficjenta (lidera) jak i partnerów

będących jednostkami sektora finansów publicznych, którzy powinni

uwzględnić swoje wydatki w dokumencie rozliczeniowym z liderem w terminie

3 miesięcy od dnia ich poniesienia.

3.2.4. Księgowe ujęcie transakcji związanych z projektem - ze względu na rodzaj

prowadzonej ewidencji i moŜliwość jej wykorzystania dla zapewnienia odrębnego

ujęcia transakcji związanych z projektem, Beneficjentów w ramach POKL moŜna

podzielić na dwie grupy:

1. Beneficjenci prowadzący pełną księgowość – zobowiązani są do zapewnienia

odrębnego systemu księgowego lub odpowiedniego kodu księgowego, co

oznacza prowadzenie odrębnej ewidencji księgowej nie zaś odrębnych ksiąg

rachunkowych; jednostka moŜe spełnić ten wymóg poprzez odpowiednie

zmiany w polityce rachunkowości, polegające na:

1) wprowadzeniu dodatkowych rejestrów dokumentów księgowych, kont

syntetycznych, analitycznych i pozabilansowych pozwalających

na wyodrębnienie operacji związanych z danym projektem, w układzie

umoŜliwiającym uzyskanie informacji wymaganych w zakresie

sprawozdawczości finansowej projektu i kontroli, określone przez IZ POKL

w Załączniku nr 5 do Umowy o dofinansowanie projektu w ramach POKL.

Beneficjent prowadzący wyodrębnioną dokumentację księgową projektu

spełniającą wymienione kryteria załącza do wniosku beneficjenta o płatność

zestawienie z komputerowego systemu księgowego (jeŜeli informatyczny

system finansowo – księgowy nie spełnia wymogów określonych przez IZ

14 Beneficjent ma prawo złoŜyć wniosek o płatność, w którym rozliczanych jest mniej niŜ 70% środków dotychczas

przekazanych, o ile wynika to z harmonogramu płatności zaakceptowanego przez IP.


29

POKL beneficjent musi zastosować wyodrębniony kod księgowy i zasady

ewidencjonowania wydatków projektu dotyczące takiego rozwiązania).

2) wprowadzeniu wyodrębnionego kodu księgowego dla wszystkich transakcji

związanych z danym projektem. Wyodrębniony kod księgowy oznacza

odpowiedni symbol, numer wyróŜnik, stosowany przy rejestracji, ewidencji

lub oznaczeniu dokumentu, który umoŜliwia sporządzanie zestawienia lub

rejestru dowodów księgowych w określonym przedziale czasowym

ujmujących wszystkie operacje związane z projektem oraz obejmujących

przynajmniej następujący zakres danych: nr dokumentu źródłowego,

nr ewidencyjny lub księgowy dokumentu, datę wystawienia dokumentu,

kwotę brutto i netto dokumentu, kwotę kwalifikowalną dotyczącą projektu.

Beneficjent stosując rozwiązanie polegające na wprowadzeniu kodu

księgowego, zobowiązany jest przy składaniu wniosku o płatność do

sporządzania techniką komputerową w postaci arkusza kalkulacyjnego (oraz

załączania wydruku) „Zestawienia dokumentów potwierdzających

poniesione wydatki objęte wnioskiem”.

2. Beneficjenci nie prowadzący pełnej księgowości – w celu zapewnienia

wyodrębnionej dla projektu ewidencji transakcji, zobowiązani są do

comiesięcznego sporządzania techniką komputerową w postaci arkusza

kalkulacyjnego „Kumulatywnego zestawienia dokumentów potwierdzających

poniesione wydatki dotyczące projektu nr ……, na koniec

miesiąca……/……roku”.

Zestawienie kumulatywne obejmuje wydatki od początku realizacji projektu

do końca danego miesiąca kalendarzowego i sporządzane jest poprzez

narastające ujęcie wydatków dotyczących poszczególnych zadań oraz kosztów

pośrednich (w przypadku kosztów pośrednich rozliczanych na podstawie

rzeczywiście poniesionych wydatków). Kumulatywne zestawienie naleŜy

sporządzić w oparciu o wzór Załącznika nr 1 do wniosku o płatność

„Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte

wnioskiem”. Po zakończeniu kaŜdego miesiąca kalendarzowego zestawienie

powinno zostać wydrukowane i podpisane przez osobę sporządzającą

i zatwierdzającą oraz dołączone do dokumentacji projektu potwierdzającej

poniesione wydatki. Wersja elektroniczna powinna zostać zarchiwizowana lub

konstrukcja arkusza kalkulacyjnego powinna umoŜliwiać w okresie późniejszym

uzyskanie danych według stanu na koniec poszczególnych, minionych miesięcy

kalendarzowych.

Beneficjent zobowiązany jest jednocześnie do sporządzania przy składaniu

wniosku o płatność arkusza kalkulacyjnego (oraz załączenia wydruku)

„Zestawienia dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte

wnioskiem” za okres, którego wniosek dotyczy. Dokumentacja w wersji

papierowej i elektronicznej powinna być archiwizowana przez Beneficjenta.

3.2.5. Szczegółowe informacje na temat sposobu finansowania projektów, przekazywania

środków finansowych oraz rozliczenia poniesionych wydatków, jak równieŜ

obowiązku prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla projektu przez

Beneficjenta określają Zasady finansowania PO KL stanowiące część Systemu

Realizacji POKL, który dostępny na stronie internetowej: www.efs.gov.pl oraz

stronie internetowej Instytucji Pośredniczącej: www.defs.pomorskie.eu


30

3.3. Wymagania czasowe/kwalifikowalność wydatków.

3.3.1. Okres realizacji projektu

Wydatki będą kwalifikowalne nie wcześniej niŜ od dnia złoŜenia wniosku w siedzibie

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

3.3.2. Wnioskujący o dofinansowanie określa datę rozpoczęcia i zakończenia realizacji

projektu (pkt. 1.8 wniosku), mając na uwadze, iŜ okres realizacji projektu jest toŜsamy

z okresem, w którym poniesione wydatki mogą zostać uznane za kwalifikowalne.

Wskazany przez Beneficjenta w pkt 1.8 wniosku okres realizacji projektu jest zarówno

rzeczowym, jak i finansowym okresem realizacji. Końcowa data realizacji projektu

nie musi uwzględniać czasu na złoŜenie wniosku o płatność końcową i finalne

rozliczenie projektu – Beneficjent od zakończenia realizacji projektu (końcowej daty

realizacji) ma 30 dni kalendarzowych na złoŜenie do IP końcowego wniosku o płatność.

Informacje na temat okresu realizacji projektu zawarte w pkt 1.8 wniosku powinny

pokrywać się z analogicznymi informacjami zawartymi w „Harmonogramie realizacji

projektu”. Okres kwalifikowania wydatków dla kaŜdego projektu określony jest

w umowie o dofinansowanie projektu.

3.3.3. Ponoszenie wydatków:

1. Przed okresem ich kwalifikowania:

Co do zasady okres kwalifikowalności wydatków w ramach projektu moŜe

przypadać na okres przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu.

W szczególności wydatki poniesione na wycenę wkładu niepienięŜnego oraz

ustanowienie zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie

projektu mogą zostać poniesione przed podpisaniem umowy o dofinansowanie

projektu, jednak nie wcześniej niŜ od dnia złoŜenia wniosku w siedzibie Urzędu

Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego i będą mogły zostać uznane za

kwalifikowalne, pod warunkiem przyjęcia projektu do realizacji. Przy odpowiednio

wczesnym poinformowaniu podmiotu będącego stroną umowy (w przypadku

projektów konkursowych np. w dokumentacji konkursowej) Instytucja

Pośrednicząca moŜe ograniczyć moŜliwość kwalifikowania wydatków przed

podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu.

2. Po okresie ich kwalifikowania:

MoŜliwe jest równieŜ ponoszenie wydatków po okresie ich kwalifikowania

określonym w umowie o dofinansowanie, pod warunkiem, Ŝe wydatki te odnoszą

się do okresu realizacji projektu i zostaną uwzględnione we wniosku o płatność

końcową. W takim przypadku wydatki te naleŜy uznać za kwalifikowalne, o ile

spełniają pozostałe warunki kwalifikowalności określone w Wytycznych.

3. Zmiana końcowej daty kwalifikowalności wydatków:

Stosownie do wytycznych IZ POKL końcowa data kwalifikowalności wydatku

określona w umowie o dofinansowanie projektu moŜe zostać zmieniona

w uzasadnionym przypadku, na pisemny wniosek Beneficjenta, za zgodą Instytucji

Pośredniczącej, na warunkach określonych w umowie o dofinansowanie projektu.

3.3.4. Wydatki niekwalifikowalne, związane z realizacją projektu, Beneficjent ponosi

w ramach własnych środków bez moŜliwości ubiegania się o ich refundację.

3.3.5. Określenie daty rozpoczęcia realizacji projektu:

Mając na uwadze czas, jaki jest niezbędny na przeprowadzenie oceny formalnej

oraz merytorycznej złoŜonego wniosku o dofinansowanie projektu, a takŜe czas

niezbędny na przygotowanie i zawarcie umowy sugeruje się, aby rozpoczęcie

realizacji projektu zostało określone nie wcześniej niŜ trzy miesiące licząc od daty

zamknięcia konkursu (jeŜeli beneficjent nie planuje rozpoczęcia realizacji projektu


31

z własnych środków przed podpisaniem umowy) i nie później niŜ 30 czerwca 2013

r. (zgodnie z kryterium dostępu weryfikowanym na etapie oceny formalnej nr 2).

3.4. Wkład własny.

Wniesienie wkładu własnego:

Wniesienie wkładu własnego w formie wkładu prywatnego wnioskodawcy

do realizacji projektu, co do zasady nie jest wymagane. Jednak w przypadku, gdy

w projekcie udzielone wsparcie będzie stanowiło pomoc publiczną, wniesienie wkładu

własnego w formie wkładu prywatnego jest obligatoryjne.

W przypadku zaplanowania w projekcie wkładu własnego, szczegółowe zasady kalkulacji

wkładu własnego określają:

- rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia z dnia 15 grudnia 2010 r.

w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Ludzki (Dz. U. z 2010 r. Nr 239, poz. 1598 ze zm.);

- wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 12 grudnia 2011 r. w zakresie

kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

- instrukcje Instytucji Zarządzającej zawarte w Zasadach udzielania pomocy publicznej

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 10 lutego 2011 r.

3.5. BudŜet projektu.

3.5.1. Wydatki zaplanowane przez wnioskodawcę przedstawiane są we wniosku aplikacyjnym

w punkcie IV „BudŜet projektu” oraz w „Szczegółowym budŜecie projektu”.

Wypełniając wniosek aplikacyjny w Generatorze Wniosków naleŜy najpierw wypełnić

„Szczegółowy budŜet projektu” a następnie „BudŜet projektu” (część informacji ze

„Szczegółowego budŜetu projektu” jest przenoszona do „BudŜetu projektu”). Koszty

załoŜone w budŜecie projektu we wniosku o dofinansowanie przedstawione są w formie

budŜetu zadaniowego tj. z podziałem na zadania przewidziane do realizacji w ramach

projektu. BudŜet zadaniowy zawiera:

− koszty bezpośrednie, w tym cross-financing stanowiący nie więcej niŜ 10%

ogólnych kosztów kwalifikowalnych projektu,

− koszty pośrednie

3.5.2 Koszty bezpośrednie – w ramach kosztów bezpośrednich beneficjent wskazuje we

wniosku o dofinansowanie rodzaje zadań w ramach projektu. Zadania projektu

naleŜy definiować odpowiednio do zakresu merytorycznego danego projektu.

1. Zasadniczo w przypadku większości projektów, beneficjent jako zadanie będzie

wykazywać „zarządzanie projektem”. W zadaniu tym powinny być uwzględniane

w szczególności następujące koszty:

1) wynagrodzenie koordynatora/kierownika projektu lub innej osoby mającej

za zadanie koordynowanie lub zarządzanie projektem lub innego personelu

bezpośrednio zaangaŜowanego w zarządzanie projektem i jego rozliczenie,

o ile jego zatrudnienie jest niezbędne dla realizacji projektu,

2) wydatki związane z otworzeniem i/lub prowadzeniem wyodrębnionego na

rzecz projektu subkonta na rachunku bankowym lub odrębnego rachunku

bankowego,

3) koszty zabezpieczenia prawidłowej realizacji projektu (wartość kosztu

zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy nie wlicza się do limitów

procentowych kosztów zarządzania),


32

4) zakupu 15 lub amortyzacji sprzętu lub wartości niematerialnych i prawnych oraz

zakup mebli 16 niezbędnych do zarządzania projektem,

5) działania informacyjno-promocyjne związane z realizacją projektu (np. zakup

materiałów promocyjnych i informacyjnych, zakup ogłoszeń prasowych) 17 ,

6) inne – o ile są bezpośrednio związane z koordynacją i zarządzaniem

projektem 18 .

O ile beneficjent planuje ponosić wydatki w ww. zakresie, powinien je wykazać

w zadaniu „zarządzanie projektem”.

IP dokonując oceny kwalifikowalności wydatków projektu weryfikuje

zasadność i racjonalność kosztów zarządzania projektem wskazanych przez

beneficjenta w szczegółowym budŜecie projektu. W szczególności dotyczy to

liczby i charakteru zadań wykonywanych przez personel zarządzający

projektem, których celowość poniesienia powinna być uzasadniona we wniosku

o dofinansowanie projektu.

Wydatki na działania informacyjno-promocyjne powinny uwzględniać specyfikę

projektu oraz adekwatność i niezbędność ich poniesienia dla osiągnięcia celów

projektu.

KaŜdorazowo koszty zarządzania projektem powinny być adekwatne do

całkowitych kosztów projektu.

Ponadto, zgodnie z Wytycznymi, Instytucja Pośrednicząca na etapie realizacji

projektu, w szczególności podczas weryfikacji wniosku o płatność lub kontroli

na miejscu, moŜe odmówić kwalifikowania całości lub części ww. wydatków

jeŜeli nie spełniają one powyŜszych warunków.

Łączna wartość kosztów zarządzania projektem określona jest we wniosku

o dofinansowanie projektu, przy czym nie moŜe ona przekroczyć 19 :

a) 30% wartości projektu w przypadku projektów o wartości 20

nieprzekraczającej 500 tys. zł, z poniŜszym zastrzeŜeniem;

b) 25% wartości projektu w przypadku projektów o wartości powyŜej 500 tys.

do 1 mln zł włącznie;

c) 20% wartości projektu w przypadku projektów o wartości powyŜej 1 mln i do

2 mln zł włącznie;

d) 15% wartości projektu w przypadku projektów o wartości powyŜej 2 mln i do

5 mln zł włącznie;

e) 10% wartości projektu w przypadku projektów o wartości powyŜej 5 mln zł.

W przypadku projektów realizowanych w partnerstwie ww. limity mogą ulec

zwiększeniu o 2 pkt procentowe dla kaŜdego partnera, jednak nie więcej niŜ łącznie

o 10 pkt procentowych w ramach projektu, przy czym przy ustalaniu wysokości

zwiększenia limitu podmiot będący stroną umowy uwzględnia zakres zadań

przewidzianych do realizacji przez partnera.

Limit kosztów zarządzania projektem o wartości nieprzekraczającej 500 tys. zł

moŜe ulec zwiększeniu wyłącznie w przypadku wykazania przez Beneficjenta

wysokiej efektywności kosztowej projektu. Wniosek ten podlega negocjacjom na

etapie wyboru projektu.

15 Wydatki związane z zakupem sprzętu objęte są limitem w ramach cross-financingu.

16 Wydatki związane z zakupem mebli objęte są limitem w ramach cross- financingu.

17 O ile nie są celem projektu i tym samym nie stanowią zadania merytorycznego.

18 Ewaluacja i audyt, o ile ich realizacji jest uzasadniona w projekcie, nie stanowią kosztów zarządzania projektem, lecz

odrębne zadania w ramach kosztów bezpośrednich.

19 Limity obowiązują zarówno na etapie konstruowania budŜetu projektu, jak teŜ końcowego rozliczenia projektu

20 Jako wartość projektu naleŜy rozumieć łącznie wartość dofinansowania i wkład własny.


33

2. Oprócz zadania „zarządzanie projektem”, w budŜecie projektu są wykazywane

pozostałe zadania merytoryczne. Zadania merytoryczne to szereg powiązanych ze sobą

działań zmierzających do bezpośrednio do realizacji celu projektu.

Ponadto, naleŜy podkreślić, iŜ wydatki związane z wynagrodzeniem osób, które

wykonują więcej niŜ jedno zadanie/funkcję w ramach projektu lub są zatrudnione

więcej niŜ w jednym projekcie 21 mogą być uznane za kwalifikowalne, o ile

obciąŜenie wynikające z wykonywania danego zadania/funkcji nie wyklucza

moŜliwości prawidłowej i efektywnej realizacji pozostałych zadań/funkcji

powierzonych danej osobie oraz jeŜeli łączne zaangaŜowanie w realizację zadań

projektowych nie przekracza 240 godzin miesięcznie. Jednocześnie osoba ta jest

zobowiązana:

− prowadzić ewidencję godzin i zadań realizowanych w ramach wszystkich

projektów (nie dotyczy osób, które wykonują prace w ramach kilku projektów na

podstawie jednego stosunku pracy oraz gdy zadania są realizowane na podstawie

umów, w wyniku których następuje wykonanie oznaczonego dzieła np. raportu

lub ekspertyzy),

− udostępniać Beneficjentowi ewidencję godzin i zadań, w odniesieniu do okresu

realizacji projektu Beneficjenta.

Beneficjent moŜe zostać zobowiązany przez podmiot będący stroną umowy do

przedstawienia odpowiednich informacji dotyczących zatrudnienia personelu

w projekcie.

Uwaga: Koszty bezpośrednie moŜna rozliczać na dwa sposoby:

- na podstawie faktycznie poniesionych wydatków;

- w formie uproszczonej kwotami ryczałtowymi, bądź stawkami jednostkowymi

zgodnie z Załącznikami nr 2 i 3 do Wytycznych w zakresie kwalifikowania

wydatków w ramach POKL.

Obszerna informacja na temat uproszczonych form rozliczania kosztów

bezpośrednich została zawarta w załączniku nr 10.23 do niniejszej

dokumentacji.

3.5.2.1. W przypadku, gdy wartość projektu nie przekracza 100 tys. PLN Beneficjent rozlicza

koszty bezpośrednie kwotami ryczałtowymi (z wyłączeniem projektów

realizowanych przez państwowe jednostki budŜetowe). Koszty bezpośrednie

rozliczane ryczałtem traktowane są jako wydatki poniesione. Beneficjent nie ma

obowiązku zbierania ani opisywania dokumentów księgowych w ramach projektu na

potwierdzenie poniesienia wydatków. Realizacja projektów w oparciu o kwoty

ryczałtowe cechuje szereg odstępstw, które występują na kaŜdym etapie ich realizacji

tj:

- Beneficjent we wniosku o dofinansowanie wskazuje, Ŝe zamierza rozliczać wydatki

w oparciu o kwoty ryczałtowe i dokonuje tego zgodnie z instrukcja wypełniania

wniosku,

- konieczne jest precyzyjne zdefiniowanie przez beneficjenta we wniosku

o dofinansowanie osiągniętych wskaźników produktów. Beneficjent powinien

wskazać przynajmniej jeden wskaźnik produktu dla kaŜdej z kwot ryczałtowych.

- Beneficjent przedstawia wydatki projektu w szczegółowym budŜecie projektu

w podziale na zadania. Zadania ujęte w budŜecie powinny korespondować

z zadaniami zdefiniowanymi w części merytorycznej wniosku

o dofinansowanie.

21 Dotyczy osób zatrudnionych do realizacji wszystkich zadań, nie tylko zadania dotyczącego zarządzania projektem.


34

- Beneficjent, który zdecyduje się rozliczać wydatki w oparciu o kwoty

ryczałtowe, nie ma moŜliwości zmiany w trakcie realizacji projektu sposobu

rozliczania wydatków na rzeczywiście poniesione.

- Beneficjent, który zdecyduje się rozliczać wydatki w oparciu o kwoty

ryczałtowe, ma moŜliwość rozliczania kosztów pośrednich zarówno

za pomocą ryczałtu, jak i na podstawie faktycznie ponoszonych wydatków.

Koszty bezpośrednie rozliczane ryczałtem nie mogą dotyczyć zadań, których całość

bądź istotna część dotyczy zadań zleconych.

3.5.2.2 W przypadku zaplanowania rozliczania projektu kwotami ryczałtowymi szczegółowe

zasady dotyczące zapisów umowy, rozliczania wydatków i kontroli określają Zasady

finansowania POKL z dnia 22 grudnia 2011 r.

UWAGA: Materiał pomocniczy IOK pn. Koszty bezpośrednie rozliczane ryczałtem

w ramach POKL stanowi załącznik nr 10.23 do niniejszej dokumentacji.

3.5.3. Koszty pośrednie – to koszty związane z obsługą techniczną projektu, których nie

moŜna bezpośrednio przyporządkować do konkretnego zadania realizowanego

w ramach projektu. Katalog kosztów pośrednich jest zamknięty i moŜe obejmować

następujące koszty administracyjne związane z funkcjonowaniem beneficjenta:

1) koszty zarządu (koszty wynagrodzenia osób uprawnionych do reprezentowania

jednostki, których zakresy czynności nie są wyłącznie przypisane do projektu np.

kierownik jednostki);

2) koszty personelu obsługowego (obsługa kadrowa, finansowa, administracyjna,

sekretariat, kancelaria, obsługa prawna) na potrzeby funkcjonowania jednostki;

3) koszty obsługi księgowej (koszty wynagrodzenia osób księgujących wydatki

w projekcie, w tym koszty zlecenia prowadzenia obsługi księgowej biuru

rachunkowemu);

4) koszty utrzymania powierzchni biurowych (czynsz, najem, opłaty

administracyjne) związanych z obsługą administracyjną projektu;

5) opłaty za energię elektryczną, cieplną, gazową i wodę, opłaty przesyłowe,

odprowadzanie ścieków w zakresie związanym z obsługą administracyjną

projektu;

6) amortyzacja aktywów uŜywanych na potrzeby personelu, o którym mowa

w punkcie 1-3;

7) koszty usług pocztowych, telefonicznych, telegraficznych, teleksowych,

internetowych, kurierskich związanych z obsługą administracyjną projektu

8) koszty usług powielania dokumentów związanych z obsługą administracyjną

projektu;

9) koszty materiałów biurowych i artykułów piśmienniczych związanych

z obsługą administracyjną projektu ;

10) koszty ubezpieczeń majątkowych;

11) koszty ochrony;

12) koszty sprzątania pomieszczeń związanych z obsługą administracyjną projektu,

w tym środki do utrzymania czystości pomieszczeń oraz dezynsekcję, dezynfekcję,

deratyzację tych pomieszczeń, itp.

UWAGA: śadna z ww. kategorii wydatków nie moŜe zostać wykazana w ramach

kosztów bezpośrednich, w szczególności w zadaniu „zarządzenie projektem”.

Ponadto w ramach kosztów pośrednich nie są wykazywane Ŝadne wydatki

objęte cross-financingiem w projekcie, bowiem wydatki w ramach crossfinancingu

mogą dotyczyć wyłącznie konkretnych zadań w ramach projektu,

a więc są wykazywane jako wydatki bezpośrednie.

Osoby wykonujące czynności w ramach kosztów pośrednich nie stanowią

personelu projektu.


35

Koszty pośrednie mogą być rozliczane na dwa sposoby:

1. ryczałtowo (do wysokości):

a) 9% kosztów bezpośrednich projektu (z uwzględnieniem wydatków dotyczących

cross-financingu) – w przypadku projektów o wartości nieprzekraczającej

500 tys. PLN,

b) 8% kosztów bezpośrednich projektu (z uwzględnieniem wydatków dotyczących

cross-financingu) – w przypadku projektów o wartości powyŜej 500 tys.

do 1 mln PLN włącznie,

c) 7% kosztów bezpośrednich projektu (z uwzględnieniem wydatków dotyczących

cross-financingu) – w przypadku projektów o wartości powyŜej

1 mln PLN do 2 mln PLN włącznie,

d) 5% kosztów bezpośrednich projektu (z uwzględnieniem wydatków dotyczących

cross-financingu) – w przypadku projektów o wartości powyŜej

2 mln PLN do 5 mln PLN włącznie,

e) 4% kosztów bezpośrednich projektu (z uwzględnieniem wydatków dotyczących

cross-financingu) – w przypadku projektów o wartości przekraczającej 5mln

PLN.

przy czym właściwy limit procentowy jest określany przez Beneficjenta na etapie

konstruowania budŜetu projektu.

W sytuacji zlecania przez beneficjenta realizacji zadań merytorycznych na zewnątrz,

podstawa wyliczenia limitu kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem ulega

pomniejszeniu (poprzez pomniejszenie wartości kosztów bezpośrednich) o wartość

zleconych zadań. Dlatego, w przypadku gdy całość wydatków bezpośrednich jest

zlecanych na zewnątrz, beneficjentowi nie przysługują koszty pośrednie rozliczane

ryczałtem.

We wniosku o dofinansowanie projektu po zaznaczeniu opcji rozliczania kosztów

pośrednich ryczałtem (w szczegółowym budŜecie projektu), beneficjent ma

moŜliwość wybrania limitu kosztów pośrednich właściwego dla danej wartości

projektu. Beneficjent nie przedstawia przy tym uzasadnienia ani metodologii dla tak

wyliczonych kosztów pośrednich. Jednocześnie na podstawie wybranego limitu oraz

wartości kosztów bezpośrednich, które nie są zlecane na zewnątrz następuje

automatyczne wyliczenie kwoty kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem.

Beneficjent nie ma moŜliwości wybrania limitu kosztów pośrednich innego niŜ

przysługuje mu zgodnie z Wytycznymi.


36

Przykład.

Wyliczenie kosztów pośrednich odbywa się dwuetapowo.

ETAP I: Ustalenie całkowitej wartości projektu

Koszty bezpośrednie projektu = 495 500 zł.

1. Procentowy ryczałt kosztów pośrednich przysługujący Beneficjentowi = 9% (projekt z kosztami

bezpośrednimi nieprzekraczającymi 500 000 zł ). Beneficjent z listy rozwijalnej wybiera 9%.

2. Beneficjent wskazał, iŜ zleca na zewnątrz zadania o łącznej wartości 35 000 zł.

Zadania zlecane na zewnątrz = 35 000 zł

3. Podstawa wyliczenia wysokości kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem wyniesie:

460 500 zł (495 500 zł – 35 000 zł)

4. Podstawa wyliczenia wysokości kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem wyniesie:

460 500 zł (495 500 zł – 35 000 zł)

5. Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem wyniosą: 41 445 zł (460 500 zł x 9%)

6. Całkowita wartość projektu wynosi: 536 945,00 zł (495 500,00 zł + 41 445 zł)

ETAP II: Ustalenie właściwego % kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem

1. Całkowita wartość projektu po doliczeniu kosztów pośrednich przekracza kwotę 500 000 zł, w związku z

czym Beneficjent musi zmienić procent kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem z 9% na 8% (projekt o

wartości od 500 tys. do 1 mln zł włącznie)

2. Nie ulegają zmianie:

a. wartość kosztów bezpośrednich projektu - 495 500 zł

b. kwota zadań zleconych na zewnątrz - 35 000 zł

c. podstawa wyliczenia wysokości kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem - 460 500 zł

3. Ponownie wyliczane są koszty pośrednie rozliczane ryczałtem, które po zmianie procentu wynoszą:

36 840 zł (460 500 zł x 8%)

Ostateczna, całkowita wartość projektu wynosi: 532 340,00 zł (495 500,00 zł + 36 840 zł)

JeŜeli na podstawie powyŜszego schematu w ramach danego projektu do wyliczenia

kosztów pośrednich moŜna zastosować dwa ryczałty procentowe, naleŜy zastosować niŜszy

ryczałt procentowy. Opisaną sytuację obrazuje poniŜszy przykład.


37

PRZYKŁAD:

ETAP I: Ustalenie całkowitej wartości projektu

Koszty bezpośrednie projektu = 460 500 zł

1. PoniewaŜ wartość kosztów bezpośrednich nie przekracza 500 000 zł, Beneficjent z listy rozwijalnej

wybiera 9%.

2. Beneficjent nie wskazał, iŜ zleca na zewnątrz jakiekolwiek zadania merytoryczne lub ich części.

3. Podstawa wyliczenia wysokości kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem wyniesie:

460 500 zł

4. Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem wyniosą:

41 445 zł (460 500 zł x 9%)

5. Całkowita wartość projektu wynosi:

501 945,00 zł (460 500,00 zł + 41 445 zł)

ETAP II: Ustalenie właściwego % kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem

1. Całkowita wartość projektu przekracza kwotę 500 000 zł, w związku z czym Beneficjent musi zmienić

procent kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem z 9% na 8% (projekt o wartości od 500 tys. do 1 mln zł

włącznie).

3. Nie ulega zmianie wartość kosztów bezpośrednich projektu, będąca jednocześnie podstawą wyliczenia

wysokości kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem:

460 500 zł

4. Ponownie wyliczane są koszty pośrednie rozliczane ryczałtem, które po zmianie procentu wynoszą:

36 840 zł (460 500 zł x 8%)

ETAP III: Ustalenie całkowitej wartości projektu:

497 340,00 zł (460 500,00 zł + 36 840 zł)

Całkowita wartość projektu ponownie nie przekracza 500 000 zł, w związku z czym Beneficjent z listy

rozwijalnej powinien wybrać 9% kosztów pośrednich. Niemniej jednak, wskazanie takiego poziomu

spowoduje, iŜ całkowita wartość projektu ponownie przekroczy kwotę 500 000 zł, co będzie się wiązało z

koniecznością wyboru niŜszego poziomu procentowego kosztów pośrednich.

Ostatecznie Beneficjent powinien zatem przyjąć w projekcie niŜszy poziom kosztów pośrednich, tj. 8%.

W przypadku rozliczania kosztów pośrednich ryczałtem, procentowy ryczałt

kosztów pośrednich jest wskazany w umowie o dofinansowanie projektu. Ryczałt

ten jest podstawą do rozliczania kosztów pośrednich we wnioskach o płatność

w zaleŜności od wysokości przedstawianych do rozliczenia wydatków

bezpośrednich zgodnych z budŜetem projektu i zasadami kwalifikowalności

w ramach programu.

W składanym wniosku o płatność wartość kosztów pośrednich powinna wynikać

z ryczałtu kosztów pośrednich określonego w umowie o dofinansowanie

w stosunku do wydatków bezpośrednich (pomniejszonych o zadania zlecone)

wykazywanych za dany okres rozliczeniowy.

Koszty pośrednie rozliczone ryczałtem traktowane są jako wydatki poniesione.

Dokumenty księgowe dotyczące kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem

nie podlegają wymogom ewidencyjnym dotyczącym dokumentacji projektu. Brak


38

wymogu ewidencjonowania w projekcie kosztów pośrednich rozliczanych

ryczałtem oznacza, Ŝe wydatki z nimi związane wykazane we wniosku o płatność

nie podlegają kontroli na miejscu. Kontroli na miejscu moŜe natomiast podlegać

fakt zlecania zadań merytorycznych wykonawcom zewnętrznym. Ma to bowiem

wpływ na prawidłowość stosowanego przez beneficjenta procentowego ryczałtu

kosztów pośrednich.

NaleŜy pamiętać, Ŝe wszelkie redukcje kosztów bezpośrednich (tj. w związku

z szacunkowym budŜetem lub korektami finansowymi) mają wpływ

na ryczałtową kwotę kosztów pośrednich;

2. na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków tj. bez stawki ryczałtowej,

z pełnym udokumentowaniem wydatków. Rozliczanie kosztów pośrednich na

podstawie poniesionych wydatków jest moŜliwe w szczególności w przypadku,

gdy wyliczone koszty pośrednie beneficjenta są wyŜsze niŜ limity kosztów

pośrednich, które moŜna rozliczać ryczałtem oraz w przypadku trudności

z księgowaniem wydatków pośrednich w formie ryczałtowej.

Beneficjent jest zobowiązany przedstawić w załączonym do wniosku

o dofinansowanie projektu szczegółowym budŜecie projektu listę kosztów

pośrednich, które zamierza rozliczyć w projekcie na zasadach analogicznych dla

kosztów bezpośrednich. NaleŜy pamiętać, Ŝe w ramach kosztów pośrednich

moŜliwe jest wykazanie wyłącznie tych kosztów, które zostały wskazane

w katalogu kosztów pośrednich (patrz podrozdział 3.5.3). Wyliczenie kosztów

pośrednich odbywa się na podobnych zasadach jak dla wydatków bezpośrednich

wykazanych w szczegółowym budŜecie projektu.

W przypadku rozliczania kosztów pośrednich na podstawie rzeczywiście

poniesionych wydatków, ani we wniosku, ani w umowie o dofinansowanie nie jest

wykazywany limit procentowy kosztów pośrednich. Beneficjent rozlicza bowiem

wydatki pośrednie na podstawie dokumentów księgowych do kwoty określonej

w zatwierdzonym budŜecie projektu. Wydatki, które beneficjent ponosi w trakcie

realizacji projektu w ramach kosztów pośrednich, nie muszą być całkowicie

zgodne ze szczegółowym budŜetem projektu. Istotne jest, aby nie przekroczyły

one łącznej kwoty kosztów pośrednich wskazanej we wniosku, mieściły się

w katalogu kosztów pośrednich wskazanym w pkt 3.5.3 oraz spełniały ogólne

warunki kwalifikowania wydatków określone w Wytycznych. Wydatki te są

wykazywane w zestawieniu poniesionych wydatków załączanym do wniosku

o płatność ze wskazaniem szczegółowym dokumentów rozliczanych w danym

wniosku o płatność.

Beneficjent ma obowiązek zbierania i opisywania dokumentów księgowych na

potwierdzenie poniesienia wydatków, które zostały wykazane jako wydatki

pośrednie. Dokumenty te wykazywane są we wniosku o płatność w zestawieniu

poniesionych wydatków na zasadach analogicznych dla wydatków bezpośrednich

i mogą podlegać kontroli na miejscu.

UWAGA: Wnioskodawca dokonuje wyboru jednego z ww. sposobów rozliczania kosztów przed

złoŜeniem wniosku o dofinansowanie realizacji projektu.

W ramach projektu koszty pośrednie nie mogą być rozliczane jednocześnie

w oparciu o dwa z ww. sposobów. Oznacza to, iŜ w przypadku projektu

partnerskiego nie ma moŜliwości, aby beneficjent (lider) rozliczał koszty pośrednie

na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków natomiast partner rozliczał się

z tych kosztów ryczałtowo. MoŜliwa jest jednak sytuacja, w której beneficjent

będący państwową jednostką budŜetową w ogóle nie rozlicza w projekcie kosztów

pośrednich, natomiast partnerzy nie będący państwowymi jednostkami

budŜetowymi rozliczają koszty pośrednie ryczałtem.


39

Beneficjent moŜe rozliczać wkład własny w ramach kosztów pośrednich (zarówno

rozliczanych ryczałtowo jak teŜ na podstawie rzeczywiście poniesionych

wydatków).

Beneficjent moŜe wnioskować o zmianę sposobu rozliczania kosztów pośrednich

z ryczałtu na koszty pośrednie rozliczane na podstawie rzeczywiście poniesionych

wydatków jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach (takich jak np.

problemy techniczne związane z księgowaniem wydatków) i nie później niŜ

w połowie okresu realizacji projektu, a w przypadku projektów trwających co

najmniej 6 miesięcy - w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od rozpoczęcia

realizacji projektu. Oznacza to, Ŝe w Ŝadnym przypadku nie jest moŜliwa zmiana

rozliczania kosztów pośrednich po upłynięciu 3 m-cy od rozpoczęcia realizacji

projektu. Natomiast jeśli projekt trwa krócej niŜ 6 m-cy, np. 4 m-ce, moŜliwość

zmiany sposobu rozliczania kosztów pośrednich będzie przysługiwać tylko

do 2 miesiąca realizacji projektu (tj. połowa okresu realizacji). W takiej sytuacji

wszystkie dotychczas poniesione i rozliczone we wnioskach o płatność koszty

pośrednie rozliczone ryczałtem zostają uznane za niekwalifikowalne i beneficjent

powinien je wykazać we wniosku o płatność jako korekta finansowa. Koszty te

mogą być ponownie wykazane w kolejnym wniosku o płatność, pod warunkiem,

Ŝe zostaną potwierdzone dokumentami księgowymi.

UWAGA: Nie jest moŜliwa zmiana w trakcie realizacji projektu sposobu rozliczania

kosztów pośrednich dokumentowanych na podstawie wydatków rzeczywiście

poniesionych na koszty pośrednie rozliczane ryczałtem.

3.5.4. Koszty pośrednie a cross-financing:

W ramach kosztów pośrednich nie są wykazywane Ŝadne wydatki objęte crossfinancingiem

w projekcie, bowiem wydatki w ramach cross-financingu mogą dotyczyć

wyłącznie konkretnych zadań w ramach projektu, a więc są wykazywane jako koszty

bezpośrednie.

3.5.5. Cross-financing:

1. Warunki zastosowania cross-financingu:

1) moŜe stanowić nie więcej niŜ 10% ogólnych kosztów kwalifikowalnych

projektu,

2) moŜe dotyczyć wyłącznie takich kategorii wydatków, których poniesienie

wynika z potrzeby realizacji danego projektu i stanowi logiczne uzupełnienie

działań w ramach POKL,

3) powinien być powiązany wprost z głównymi zadaniami realizowanymi

w ramach danego projektu,

4) poziom cross-financingu weryfikowany jest na etapie ubiegania się o środki

w ramach POKL. Beneficjent będzie zobowiązany do oszacowania kosztów

cross-financingu w ramach projektu i wskazania ich w części wniosku

o dofinansowanie projektu dotyczącej budŜetu projektu. Koszty te podlegają

weryfikacji przez Instytucję Pośredniczącą.

2. Wydatki kwalifikowalne w ramach cross-financingu:

W ramach cross-financingu kwalifikowalne są w szczególności wydatki związane z:

1) zakupem oraz leasingiem (finansowym i zwrotnym) pojazdów oraz mebli bez

względu na ich wartość;


40

2) zakupem oraz leasingiem (finansowym lub zwrotnym) sprzętu rozumianego

jako: środki trwałe, z wyłączeniem pojazdów i mebli, których wartość

początkowa jest równa lub wyŜsza od od 350 zł 22 ;

3) zakupem oraz leasingiem (finansowym i zwrotnym) sprzętu 23 , z wyłączeniem

pojazdów i mebli, którego wartość początkowa jest równa lub wyŜsza

od 350 zł, celem przekazania ich uczestnikom projektów PO KL 24 ;

4) dostosowaniem i/lub adaptacją budynków, pomieszczeń i miejsc pracy.

W ramach zakupu oraz leasingu sprzętu beneficjent moŜe pozyskać sprzęt np. na

potrzeby przeprowadzenia szkoleń lub w celu realizacji innych zadań w ramach

projektu.

Zgodnie z przyjętą przez Instytucję Zarządzającą interpretacją, jako „sprzęt”

w ramach cross-financingu naleŜy rozumieć środki trwałe 25 , (z wyłączeniem

pojazdów i mebli) których wartość początkowa jest równa lub wyŜsza od od 350

zł. („Sprzęt” naleŜy interpretować z uwzględnieniem definicji środka trwałego,

zgodnie z przepisami o rachunkowości, z zastrzeŜeniem, Ŝe nie słuŜy on

zaspokajaniu potrzeb beneficjenta, lecz uczestników projektu). PoniŜej tej kwoty

zakup tak rozumianego sprzętu nie jest traktowany jako cross-financing.

Dokumentem potwierdzającym poniesione wydatki będzie faktura/rachunek za

zakup sprzętu wraz z dowodem zapłaty. W szczególności nie naleŜy w ramach

cross-financingu rozliczać wydatków poniesionych na zakup materiałów

biurowych (np. papieru, długopisów itp.). Zakup powyŜszych wydatków

kwalifikowalny jest na ogólnych zasadach w ramach POKL poza crossfinancingiem.

W ramach dostosowania budynków, pomieszczeń i miejsc pracy moŜliwe jest

w szczególności wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych, adaptacja

pomieszczeń pod kątem realizacji szkoleń lub innych zadań w ramach projektu

(np. dostosowanie pomieszczeń lub budynku do potrzeb organizacji opieki nad

dziećmi), które to działanie związane jest z POKL. Dostosowania

kwalifikowalne będą w szczególności w związku z koniecznością spełniania

przez budynek lub pomieszczenie pewnych wymogów wynikających

z przepisów prawa np. wymogów sanitarnych czy przepisów BHP.

UWAGA: W ramach cross-financingu naleŜy w szczególności zwrócić uwagę

na rozróŜnienie pomiędzy remontem budynku (który nie jest dopuszczalny

w ramach cross-financingu) a dostosowaniem budynku do potrzeb projektu.

Remontem budynku będzie w szczególności wykonywanie prac związanych

z elewacją budynku lub innych prac remontowych nie związanych

bezpośrednio z realizowanym projektem (np. wymiana okien w całym

budynku). Natomiast jako dostosowanie naleŜy przyjąć wykonanie robót

budowlanych, w wyniku których nastąpi przystosowanie pomieszczenia do

spełnienia funkcji, którą to pomieszczenie będzie miało spełniać w projekcie.

22 Kwota ta stanowi 10% kwoty określonej w przepisach podatkowych, uprawniającej do dokonania jednorazowego

odpisu amortyzacyjnego, wg stanu na dzień wejścia w Ŝycie Wytycznych, tj. w art. 22 d ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca

1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z późn. zm.) oraz art. 16 d ust. 1

ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, z późn.

zm.). Wraz ze zmianą ww. podstawy prawnej ww. kwota automatycznie ulega zmianie.

23

Sprzęt” naleŜy interpretować z uwzględnieniem definicji środka trwałego, zgodnie z przepisami

o rachunkowości, z zastrzeŜeniem, Ŝe nie słuŜy on zaspokajaniu potrzeb beneficjenta lecz uczestników projektu

24 Uczestnik projektu nie moŜe zbyć za uzyskaniem korzyści finansowej sprzętu otrzymanego w ramach projektu.

25 Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 15 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, przez środki trwałe rozumie się

„rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej uŜyteczności dłuŜszym niŜ rok,

kompletne, zdatne do uŜytku i przeznaczone na potrzeby jednostki” (Dz.U. Nr 121, poz. 591, z późn. zm.).

Z wyłączeniem w ramach POKL kwalifikowalności zakupów nieruchomości i gruntów.


41

Wydatki ponoszone w ramach cross-financingu powinny zostać przeznaczone

przede wszystkim na zapewnienie realizacji zasady równości szans, w szczególności

w odniesieniu do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W ramach wsparcia objętego cross-financingiem nie jest moŜliwe ponoszenie

wydatków związanych z budową nowych budynków, wykonywaniem duŜych prac

budowlanych oraz remontem budynków.

3. Amortyzacja sprzętu a cross-financing:

Wydatki związane z amortyzacją sprzętu nie będą traktowane jako cross-financing,

bez względu na to, czy beneficjent dokonuje jednorazowego odpisu

amortyzacyjnego czy rozkłada odpisy amortyzacyjne zgodnie ze stawkami

amortyzacyjnymi określonymi w przepisach krajowych. W związku z powyŜszym,

o przyporządkowaniu wydatku do cross-financingu decydować będzie to, czy

beneficjent kwalifikuje w ramach projektu koszty amortyzacji czy koszty zakupu

sprzętu. W ramach budŜetu nie moŜe nastąpić dublowanie wydatków na zakup

sprzętu w ramach cross-financingu oraz amortyzację sprzętu wykazywanego

w ramach poszczególnych zadań w kosztach bezpośrednich.

3.5.6. Katalog wydatków niekwalifikowalnych:

Do wydatków, które nie mogą zostać uznane za kwalifikowalne naleŜy zaliczyć:

1) podatek od towarów i usług (VAT), jeśli moŜe zostać odzyskany w oparciu

o przepisy krajowe tj. ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów

i usług (Dz. U. 2004r., Nr 54, poz. 535 z późn. zm.);

2) zakup nieruchomości, gruntu oraz infrastruktury;

3) zakup sprzętu, mebli oraz pojazdów, z wyjątkiem wydatków w ramach crossfinancingu

oraz sprzętu, którego wartość początkowa jest niŜsza od 10% kwoty

określonej w przepisach podatkowych, tj. 350 zł 26 ;

4) odsetki od zadłuŜenia;

5) koszty prowizji pobieranych w ramach operacji wymiany walut;

6) wydatki poniesione na zakup środków trwałych, które były współfinansowane

ze środków krajowych lub wspólnotowych w przeciągu 7 lat poprzedzających

datę zakupu środka przez Beneficjenta

7) koszty kar i grzywien, a takŜe koszty procesów sądowych (z wyjątkiem

wydatków związanych z odzyskiwaniem kwot nienaleŜnie wypłaconych po

akceptacji Instytucji Zarządzającej) oraz koszty realizacji ewentualnych

postanowień wydanych przez sąd;

8) wydatki związane z umową leasingu, a w szczególności: podatek, marŜa

finansującego, odsetki od refinansowania kosztów, koszty ogólne, opłaty

ubezpieczeniowe;

9) wydatki związane z wypełnieniem wniosku o dofinansowanie projektu;

10) koszty kredytu;

11) wydatki poniesione ze środków publicznych w ramach wkładu własnego

przekraczające na zakończenie projektu 15% poniesionych i zatwierdzonych

wydatków kwalifikowanych sfinansowanych ze środków publicznych;

12) inne wydatki, o ile tak stanowią Wytyczne (np. składki na Państwowy Fundusz

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, nagrody jubileuszowe w ramach

wynagrodzenia personelu projektu).

Wydatki niekwalifikowalne związane z realizacją projektu ponosi Beneficjent

z własnych środków.

26 Zgodnie z art. 22 d ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r.

Nr 51, poz. 307, z późn. zm.) oraz art. 16 d ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób

prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, z późn. zm.). Wraz ze zmianą ww. podstawy prawnej ww. kwota

automatycznie ulega zmianie.


42

3.5.7 Beneficjent ma obowiązek ujawnienia wszelkich przychodów (tj. kaŜdego

wpływu środków finansowych w ramach projektu pochodzących ze sprzedaŜy,

wynajmu, usług, opłat wpisowych lub innych równowaŜnych opłat nie

będących wkładem własnym w projekcie), które powstaną w związku

z realizacją projektu POKL.

W ramach projektu POKL mogą występować przychody związane z:

− szkoleniami, usługami doradczymi, kursami, zajęciami praktycznymi,

praktykami, staŜami – opłaty wpisowe lub równowaŜne opłaty, sprzedaŜ dóbr

i usług wytworzonych w ramach wymienionych zajęć, o ile nie stanowią wpłaty

beneficjenta na poczet wkładu prywatnego;

− zakupem, leasingiem, wynajmem, amortyzacją sprzętu i wyposaŜenia –

wynajem, opłaty za korzystanie ze sprzętu, sprzedaŜ zakupionego sprzętu.

Przychód stanowią równieŜ kary umowne z tytułu nieprawidłowej realizacji umowy

zawartej z wykonawcą lub innej umowy związanej z realizacją projektu (np. umowy

z uczestnikami projektu) w przypadku gdy są zwracane na rachunek beneficjenta 27 .

Beneficjent ma obowiązek poinformować IP o uzyskanym przychodzie we wniosku

o płatność. Przychód podlega zwrotowi przez beneficjenta na wskazany przez IP

rachunek bankowy, przy czym zwrot dokonywany jest w całości lub

proporcjonalnie w zaleŜności od tego, w jaki stopniu do osiągnięcia przychodu

przyczynił się projekt..

3.5.8 Reguła proporcjonalności:

Reguła proporcjonalności dotyczy rozliczenia projektu pod względem finansowym

w zaleŜności od stopnia osiągnięcia załoŜeń merytorycznych określonych we

wniosku o dofinansowanie projektu. Dotyczy zarówno pomniejszenia kosztów tego

zadania merytorycznego, które nie zostało zrealizowane zgodnie z załoŜeniami, jak

równieŜ odpowiedniej wysokości kosztów zarządzania projektem oraz kosztów

pośrednich.

W związku z powyŜszym na etapie końcowego rozliczenia projektu, tj. przed

zatwierdzeniem końcowego wniosku o płatność, Instytucja Pośrednicząca

weryfikuje, czy w ramach projektu:

- zostały spełnione kryteria dostępu warunkujące otrzymanie przez beneficjenta

dofinansowania;

- zostały spełnione kryteria strategiczne określone przez beneficjenta dla projektu;

- został zrealizowany jego cel, wyraŜony wskaźnikami produktu lub rezultatu

wskazanymi w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie projektu.

W przypadku niespełnienia kryterium dostępu w ramach projektu- wszystkie

wydatki dotychczas rozliczone w ramach projektu mogą zostać uznane

za niekwalifikowane.

W przypadku niespełnienia kryterium strategicznego lub nieosiągnięcia celu

projektu – wysokość wydatków w dotychczas zatwierdzonych wnioskach o płatność

moŜe zostać proporcjonalnie zmniejszona, co jednocześnie oznacza odpowiednie

obniŜenie kwoty dofinansowania określonej w umowie o dofinansowanie projektu.

Wysokość zmniejszenia dofinansowania uzaleŜniona jest od stopnia

niezrealizowania kryterium lub celu. Zmniejszenie dofinansowania dotyczy

wydatków związanych z tym zadaniem merytorycznym (zadaniami

27 W przypadku gdy kara umowna pomniejsza kwotę do zapłaty za wykonaną usługę, wydatkiem kwalifikowalnym jest

faktyczna kwota zapłacona wykonawcy, tj. pomniejszona o karę umowną.


43

merytorycznymi), którego załoŜenia nie zostały osiągnięte oraz kosztów zarządzania

projektem i kosztów pośrednich. Procent nieosiągnięcia załoŜeń projektu określany

jest przez właściwą IP.

IV. Pomoc publiczna

4.1. Zasady udzielania i występowanie pomocy publicznej w ramach niniejszego

konkursu.

Co do zasady, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX „Rozwój

wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działania 9.6 „Upowszechnienie uczenia się

dorosłych”, Poddziałanie 9.6.2 „PodwyŜszanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT

i znajomości języków obcych” nie ma przesłanek do wystąpienia pomocy publicznej.

Jednak w przypadku, gdy w projekcie udzielone wsparcie będzie stanowiło pomoc

publiczną, beneficjent podczas jego przygotowywania i realizacji zobowiązany jest

do przestrzegania zasad związanych z udzielaniem pomocy publicznej, określonych m.in.

w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie

udzielania pomocy publicznej w ramach POKL z późn. zm. oraz instrukcjami Instytucji

Zarządzającej zawartymi w Zasadach udzielania pomocy publicznej w ramach Programu

Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 10 lutego 2011 r.

V. Procedura wyboru projektów do realizacji.

5.1. Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektu.

5.1.1. Konkurs ma charakter zamknięty.

5.1.2. Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów będzie prowadzony

od godz. 7.45 dnia 6 lipca 2012 roku do godz. 15.45 dnia 7 sierpnia 2012 roku.

O przyjęciu wniosku decyduje data wpływu wniosku do Urzędu Marszałkowskiego

Województwa Pomorskiego. Wnioski złoŜone po upływie terminu zamknięcia

naboru pozostaną bez rozpatrzenia i zostaną odesłane wnioskodawcy wraz ze

złoŜonym kompletem dokumentów drogą pocztową.

JeŜeli jednak oceniający w trakcie oceny formalnej wniosku stwierdzi, ze wniosek

nie spełnia kryterium formalnego ,,wniosek złoŜono w terminie wskazanym przez

instytucję prowadzącą nabór projektów” a mimo to nie został pozostawiony bez

rozpatrzenia, wniosek jest odrzucany i nie podlega dalszej ocenie formalnej.

5.1.3. Miejsce składania wniosków.

Wnioski o dofinansowanie realizacji projektów moŜna złoŜyć osobiście, przesłać

kurierem lub pocztą, pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego:

− Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, ul. Augustyńskiego 2,

80-819 Gdańsk, pok. 33

lub

− Kancelaria Ogólna, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk.


44

Wniosek wpięty do segregatora naleŜy złoŜyć w zamkniętej (zaklejonej) kopercie,

oznaczonej zgodnie z poniŜszym wzorem:

Nazwa wnioskodawcy

i adres wnioskodawcy

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego / Kancelaria Ogólna

ul. Augustyńskiego 2 / ul. Okopowa 21/27

80-819 Gdańsk / 80-810 Gdańsk

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Priorytetu IX

Działania 9.6

Poddziałania 9.6.2

TYTUŁ PROJEKTU:

Konkurs nr 01/POKL/9.6.2/2012

UWAGA: IP nie dopuszcza moŜliwości składania wniosku drogą elektroniczną.

5.2. Wymagania odnośnie przygotowania wniosku o dofinansowanie w generatorze

wniosków.

5.2.1. Wniosek o dofinansowanie powinien zostać przygotowany za pomocą aplikacji

Generator Wniosków Aplikacyjnych POKL (wersja GWA nie starsza niŜ 7.5),

do której dostęp moŜna uzyskać za pośrednictwem stron internetowych

https://www.generatorwnioskow.efs.gov.pl lub www.defs.pomorskie.eu.

5.2.2. Wniosek o dofinansowanie projektu naleŜy wypełnić zgodnie z obowiązującą

Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach POKL

(załącznik nr 10.1 niniejszej dokumentacji).

UWAGA:

1) Wszystkie pola we wniosku naleŜy wypełnić zgodnie z Instrukcją wypełniania

wniosku o dofinansowanie projektu w ramach POKL (wersja zaktualizowana

obowiązująca od dnia 1 stycznia 2012 r. wersja 7.5.1 z korektą) –

niewypełnienie pól we wniosku o dofinansowanie w sposób wskazany

w Instrukcji, powoduje odrzucenie wniosku na etapie oceny formalnej;

2) Wnioski złoŜone przez wnioskodawcę, które nie zostały pozytywnie

zwalidowane (sprawdzone) w ramach generatora i będą posiadały oznaczenie

„WYDRUK PRÓBNY” zostaną odrzucane na etapie oceny formalnej;

3) Funkcja „Sprawdź” w GWA nie jest funkcją, która pozwala na stwierdzenie, Ŝe

wniosek jest poprawny lub niepoprawny pod względem formalnym lub

merytorycznym. Sprawdzeniu podlegają jedynie pola objęte walidacją;

4) We wniosku o dofinansowanie w pkt 1.6. naleŜy wpisać numer konkursu

określony w ogłoszeniu o konkursie, dokładnie w takim formacie

w jakim został on podany w niniejszej dokumentacji konkursowej;

5) W pkt 3.6 wniosku, zgodnie z obowiązującą Instrukcją wypełniania wniosku

o dofinansowanie projektu w ramach POKL naleŜy:

- opisać jakie jest doświadczenie projektodawcy i partnerów (jeśli występują)

przy realizacji projektów o podobnej tematyce/podobnym zakresie;


45

- przedstawić swój potencjał finansowy i ewentualnych partnerów (o ile

budŜet projektu uwzględnia wydatki partnera) do realizacji projektu, dotyczące

wysokości rocznego obrotu projektodawcy i partnerów: brak ww. informacji

lub kiedy, łączny roczny obrót projektodawcy i partnerów (o ile budŜet

projektu uwzględnia wydatki partnera) za poprzedni zamknięty rok obrotowy

nie będzie równy lub wyŜszy od planowanych rocznych wydatków

w projekcie skutkować będzie odrzuceniem wniosku na etapie oceny

formalnej.

Za obrót naleŜy przyjąć:

- w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą - sumę

przychodów uzyskanych przez podmiot na poziomie ustalania wyniku na

działalności gospodarczej – tzn. jest to suma ze sprzedaŜy netto,

pozostałych przychodów operacyjnych oraz przychodów finansowych

uzyskanych przez podmiot za poprzedni zamknięty rok obrotowy;

- w przypadku jednostek sektora finansów publicznych – wartość

wydatków poniesionych w poprzednim roku przez danego

projektodawcę/partnera, przy czym odrębną grupę podmiotów stanowią

publiczne uczelnie wyŜsze, które z uwagi na kształt sporządzanego przez

nie sprawozdania finansowego wykazują we wniosku wartość

poniesionych przez nie w poprzednim roku kosztów;

- w przypadku podmiotów nieprowadzących działalności gospodarczej

i jednocześnie niebędących jednostkami sektora finansów publicznych

jako obroty naleŜy rozumieć wartość przychodów (w tym przychodów

osiągniętych z tytułu otrzymanego dofinansowania na realizację

projektów).

UWAGA: W przypadku, gdy projekt trwa dłuŜej niŜ jeden rok kalendarzowy wartość

obrotów odnoszona będzie do roku realizacji projektu, w którym wartość

planowanych wydatków jest najwyŜsza.

6) Po sprawdzeniu wniosku przez funkcję „Sprawdź” zalecane jest samodzielne

sprawdzenie wniosku przy pomocy karty oceny formalnej i karty oceny

merytorycznej w ten sposób, aby nie pominąć Ŝadnej informacji będącej

przedmiotem oceny;

7) Przed przejściem do uzupełniania BudŜetu lub przy przejściu do jakiejkolwiek

innej zakładki we wniosku naleŜy kliknąć przycisk Przelicz budŜet.

5.2.3. Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu składany jest:

− w 2 egzemplarzach papierowych zawierających wszystkie strony wniosku, tj.

oryginał oraz kopia poświadczona za zgodność z oryginałem 28 w sposób

wskazany w dokumentacji konkursowej albo 2 oryginały oraz

− w dającej się odczytać wersji elektronicznej, w postaci pliku .xml (ZIP_POKL)

utworzonego za pomocą Generatora Wniosków Aplikacyjnych na płycie CD lub

DVD. Wniosek powinien zostać przygotowany na formularzu stanowiącym

załącznik nr 10.1 do niniejszej dokumentacji, zgodnym ze wzorem wniosku

o dofinansowanie projektu, który został określony w dokumencie Zasady

28 W kaŜdym przypadku, w którym jest mowa o kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem naleŜy przez to rozumieć

kopię dokumentów potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osobę do tego upowaŜnioną. Za osobę upowaŜnioną

uwaŜa się osobę wskazaną w punkcie 2.6 wniosku, która składa podpis w części V wniosku. Prawidłowo potwierdzona

za zgodność z oryginałem kopia, to czytelny podpis lub parafka opieczętowana imienną pieczątką ww. osoby, na kaŜdej

stronie np. z zapisem „potwierdzam za zgodność z oryginałem”/”zgodnie z oryginałem” lub czytelny podpis lub parafka

opieczętowana imienną pieczątką ww. osoby na pierwszej stronie z zapisem „potwierdzam za zgodność z oryginałem

od strony …do strony….” – dokument powinien mieć ponumerowane strony i być spięty, tak aby nie ulegało

wątpliwości, co zostało potwierdzane za zgodność z oryginałem.


46

dokonywania wyboru projektów w ramach POKL dostępnym na stronie

internetowej www.efs.gov.pl oraz www.defs.pomorskie.eu.

5.2.4. Wniosek po wypełnieniu naleŜy przy uŜyciu przycisku „Zapisz XML”

wyeksportować do pliku ZIP_POKL (plik XML po kompresji danych), następnie

wygenerować z niego plik PDF (przycisk „Utwórz PDF”) i wydrukować w dwóch

egzemplarzach. Plik ZIP_POKL (plik XML po kompresji danych) naleŜy nagrać na

nośniku elektronicznym (na płycie CD/DVD). Wniosek zapisany przez Generator

Wniosków Aplikacyjnych w formacie ZIP_POKL (plik XML po kompresji danych)

nie powinien być otwierany i modyfikowany w innych aplikacjach, gdyŜ powoduje

to zmianę sumy kontrolnej wniosku. Wszystkie egzemplarze wniosku muszą być

toŜsame. O toŜsamości tej świadczy jednobrzmiąca suma kontrolna na wszystkich

stronach papierowej i elektronicznej wersji wniosku.

Na wersji papierowej wniosku nie naleŜy nanosić poprawek ręcznie poniewaŜ

spowoduje to rozbieŜności z wersją elektroniczną. Tym samym wniosek przestanie

spełniać wymóg toŜsamości obu wersji.

5.2.5. Istnieje równieŜ moŜliwość przygotowania wniosku z wykorzystaniem wersji offline

GWA, czyli Generatora Wniosków Aplikacyjnych – Edytor (GWA-E). Przed

złoŜeniem wniosku o dofinansowanie projektu wypełnionego w GWA-E

projektodawca jest zobligowany do wczytania pliku ZIP_POKL (plik XML po

kompresji danych) z danymi do Generatora Wniosków Aplikacyjnych dostępnego

przez Internet, w celu dokonania ostatecznej walidacji danych i zapisu danych oraz

wygenerowania pliku PDF w celu wydrukowania wniosku o dofinansowanie

projektu.

UWAGA: Uchybienie polegające na złoŜeniu niezwalidowanego wniosku wypełnionego

w GWA-E podlega korekcie pod warunkiem, Ŝe wczytanie wniosku do GWA

on-line nie spowoduje zmiany sumy kontrolnej.

5.2.6. Wniosek składany przez wnioskodawcę musi zostać własnoręcznie podpisany

w części V. Oświadczenie przez osobę (osoby) do tego upowaŜnioną (upowaŜnione)

wskazaną/e w punkcie 2.6 wniosku o dofinansowanie oraz opatrzony stosownymi

pieczęciami (pieczęć firmowa wnioskodawcy oraz imienna pieczątka wszystkich

osób z punktu 2.6 wniosku lub pieczęć firmowa wnioskodawcy oraz w przypadku

braku imiennej pieczątki osoby uprawnionej do podejmowania decyzji wiąŜących –

czytelny podpis).

JeŜeli osoba podpisująca wniosek działa na podstawie pełnomocnictwa lub

upowaŜnienia powinna ona zostać wskazana w punkcie 2.6. UpowaŜnienie

do reprezentowania projektodawcy moŜe być dostarczone instytucji właściwej

do rozpatrzenia wniosku do weryfikacji juŜ po dokonaniu oceny formalnej

i merytorycznej, przy czym zgodność podpisu z upowaŜnieniem sprawdzana jest

przez tę instytucję przed podpisaniem umowy o dofinansowanie. W przypadku

uznania, Ŝe zgodnie z obowiązującymi dokumentami prawnymi upowaŜnienie

nie jest skuteczne, IOK odstępuje od podpisania umowy ze względu

na niespełnienie kryteriów formalnych wniosku.

Wnioskodawca składając podpis pod oświadczeniem zawartym w pkt. V wniosku,

oświadcza jednocześnie, Ŝe zadania przewidziane do realizacji i wydatki

przewidziane do poniesienia w ramach projektu nie są i nie będą współfinansowane

z innych wspólnotowych instrumentów finansowych, w tym z innych funduszy

strukturalnych UE. ZłoŜenie ww. oświadczenia jest związane z wejściem w Ŝycie

uchwały Komitetu Monitorującego POKL, której § 2 ust. 1 wprowadza kryterium

formalne: „działania w projekcie nie są współfinansowane z innych wspólnotowych

instrumentów”.


47

UWAGA: W przypadku projektów, które mają być realizowane w partnerstwie

krajowym w części V. Oświadczenie wniosku o dofinansowanie w tabeli

zatytułowanej: „Oświadczenie partnera/ów projektu” wymagane jest podpisanie

oświadczenia przez wszystkich partnerów projektu oraz opatrzenie stosownymi

pieczęciami (pieczęci firmowe poszczególnych partnerów i imienne pieczątki osób

upowaŜnionych do podejmowania decyzji w imieniu partnerów projektu lub

pieczęci firmowe poszczególnych partnerów i w przypadku braku imiennych

pieczątek osób upowaŜnionych do podejmowania decyzji w imieniu partnerów

projektu – czytelne podpisy).

Zaleca się, aby wszystkie wymagane podpisy były składane piórem lub

długopisem w kolorze niebieskim.

5.2.7. Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu, w wersji papierowej (2 egzemplarze)

i elektronicznej naleŜy wpiąć do jednego segregatora (przed wpięciem do

segregatora, IP zaleca sporządzenie kopii wniosków, które zostaną przesłane na

konkurs, mając na uwadze moŜliwość ewentualnego protestu). Segregator powinien

być oznaczony w następujący sposób:

Pełna nazwa wnioskodawcy:…………………………………..

Tytuł projektu:……………………………………………

Nr konkursu: ……………………………………………..

Wraz z wnioskiem naleŜy złoŜyć pismo przewodnie ze wskazaniem w piśmie:

pełnej nazwy Projektodawcy, tytułu projektu, nr Priorytetu, Działania w ramach

którego składany jest wniosek o dofinansowanie projektu oraz

nr konkursu.

Płyta z wersją elektroniczną wniosku powinna być opatrzona opisem zawierającym:

− numer konkursu,

− pełną nazwę wnioskodawcy,

− tytuł projektu ,

− sumę kontrolną wniosku.

5.3. Wymagane załączniki do wniosku.

5.3.1. W przypadku projektów współpracy ponadnarodowej projektodawca składa wraz

z wnioskiem 2 egzemplarze papierowe (jako załącznik do kaŜdego egzemplarza

papierowego składanego wniosku) listu intencyjnego w sprawie partnerstwa

ponadnarodowego.

5.3.2. NiezłoŜenie w przypadku projektów współpracy ponadnarodowej listu intencyjnego

w sprawie partnerstwa ponadnarodowego i/lub złoŜenie go w wersji niekompletnej

i/lub brak któregokolwiek z wymaganych podpisów podlega moŜliwości

jednorazowego uzupełnienia i/lub skorygowania w terminie 5 dni 29 od daty

otrzymania pisma informującego projektodawcę o takiej moŜliwości (pismo z IOK

za zwrotnym potwierdzeniem odbioru).

5.3.3. Nieuzupełnienie i/lub nieskorygowanie wszystkich wskazanych uchybień lub

uzupełnienie i/lub skorygowanie ich po terminie skutkuje odrzuceniem wniosku

jako niespełniającego ogólnych kryteriów formalnych.

29 Ilekroć w Dokumentacji Konkursowej jest mowa o dniach, rozumie się przez to dni robocze, jeśli nie wskazano inaczej.

Dniami roboczymi w rozumieniu niniejszego dokumentu nie są dni ustawowo wolne od pracy określone w ustawie

z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy (Dz.U. Nr 4, Poz. 28, z późn. zm.), ani soboty.


48

UWAGA: Dodatkowe załączniki złoŜone przez wnioskodawcę /partnera nie będą brane

pod uwagę na etapie oceny formalnej i merytorycznej

VI. Kryteria wyboru projektów.

6.1. Ocena formalna wniosków o dofinansowanie.

6.1.1. Instytucja Pośrednicząca dokona oceny formalnej wniosku mającej na celu

sprawdzenie czy dany wniosek spełnia ogólne kryteria formalne oraz szczegółowe

kryteria dostępu weryfikowane na etapie oceny formalnej.

6.1.2. Ocena formalna dokonana zostanie na formularzu Karty oceny formalnej wniosku

o dofinansowanie projektu konkursowego POKL (zał. nr 10.2 do Dokumentacji

konkursowej) w terminie 14 dni od końcowego terminu przyjmowania wniosków.

W uzasadnionych przypadkach IP moŜe wydłuŜyć ten termin do 21 dni.

Szczegółowy harmonogram przeprowadzania konkursu zostanie zamieszczony na

stronie internetowej IP - www.defs.pomorskie.eu w terminie do 10 dni

od zakończenia naboru wniosków.

6.1.3. Ocena formalna wniosków o dofinansowanie projektów składa się z dwóch etapów,

podczas których następuje sprawdzenie czy wniosek spełnia:

1. Ogólne kryteria formalne

1) Obowiązek spełniania ogólnych kryteriów formalnych dotyczy wszystkich

rodzajów projektów realizowanych w ramach POKL. Ich weryfikacja ma

miejsce na etapie oceny formalnej. Dotyczą one zagadnień związanych

ze spełnieniem wymogów rejestracyjnych oraz wypełnieniem wymogu

kompletności wniosku zgodnie z ogólnie przyjętymi dla Programu

Operacyjnego Kapitał Ludzki zasadami. W poniŜszej tabeli umieszczone zostały

kryteria formalne, które będą stosowane w odniesieniu do projektów złoŜonych

na konkurs numer 01/POKL/9.6.2/2012. Przy kaŜdym kryterium znajduje się

informacja, czy jego niespełnienie skutkuje odrzuceniem wniosku na etapie

oceny formalnej, czy teŜ podlega jednorazowej korekcie lub uzupełnieniu.

Wniosek złoŜono w terminie

wskazanym przez instytucję

prowadzącą nabór projektów;

Wniosek został złoŜony we

właściwej instytucji (pkt 1.5

wniosku);

Wniosek został wypełniony w języku

polskim;

Wniosek jest kompletny i został

sporządzony i złoŜony zgodnie z

obowiązującą instrukcją wypełniania

wniosku o dofinansowanie i właściwą

dokumentacją konkursową (w tym

pkt 2.6, część V wniosku) tj. nie

zawiera uchybień wskazanych

Kryterium

a) Brak w części V wniosku

wymaganej (wymaganych)

w dokumentacji konkursowej

pieczęci oraz czytelnego podpisu

osoby upowaŜnionej;

b) Podpisanie wniosku w części V

przez inną osobę (osoby) niŜ

OCENA FORMALNA

MoŜliwość zwrócenia

wniosku do korekty i/lub

uzupełnienia

TAK

X

X

NIE

Skutkują

odrzuceniem

wniosku

X

X

X


w załączniku nr 8 do Zasad

dokonywania wyboru projektów

w ramach POKL z 1 stycznia 2012

r.)*;

Wraz z wnioskiem złoŜono list

intencyjny (kryterium dotyczy tylko

projektów współpracy

ponadnarodowej);

Roczny obrót projektodawcy i

partnerów (o ile budŜet projektu

uwzględnia wydatki partnera) jest

równy lub wyŜszy od rocznych

wydatków w projekcie (zgodnie z

zapisami pkt. 3.6 wniosku oraz z

budŜetem projektu)

Wydatki przewidziane w projekcie

nie są współfinansowane z innych

wspólnotowych instrumentów

finansowych

Wniosek stanowi odpowiedź

na konkurs (wpłynął w odpowiedzi

na ogłoszenie o konkursie);

Okres realizacji projektu jest zgodny

z Systemem Realizacji POKL.

49

wskazana (wskazane) w pkt 2.6

wniosku;

c) NiezłoŜenie wniosku

w 2 egzemplarzach papierowych

(oryginał +kopia poświadczona za

zgodność z oryginałem zgodnie

ze sposobem określonym

w dokumentacji konkursowej albo

2 oryginały) oraz wersji

elektronicznej (plik XML);

d) Niedająca się odczytać wersja

elektroniczna wniosku (plik

XML);

e) Inna suma kontrolna w wersji

papierowej i elektronicznej

wniosku i/lub róŜne sumy

kontrolne na stronach wersji

papierowych;

f) Typ nośnika danych, na którym

zapisano wersję elektroniczną jest

niezgodny z wymaganiami

określonymi w dokumentacji

konkursowej;

g) Brak, co najmniej jednej strony w

którymkolwiek egzemplarzu

wniosku.

h) NiezłoŜenie wraz z wnioskiem 2

egzemplarzy (2 kopii) listu

intencyjnego w sprawie

partnerstwa ponadnarodowego –

wyłącznie w przypadku projektów

współpracy ponadnarodowej

* W przypadku uchybienia polegającego na złoŜeniu niezwalidowanego wniosku

wypełnionego w GWA-E, IOK dopuszcza moŜliwość korekty pod warunkiem, Ŝe

wczytanie wniosku do GWA on-line nie spowoduje zmiany sumy kontrolnej.

**IOK dopuszcza moŜliwość uzupełnienia i/lub skorygowania uchybień

stwierdzonych na etapie oceny formalnej, które powodują zmianę sumy

kontrolnej wniosku o dofinansowanie, jedynie w zakresie: uzupełnienia

brakującego lub korekty błędnego zapisu w punkcie 1.6 – Numer konkursu,

w przypadku, gdy na podstawie innych zapisów wniosku moŜliwe jest

stwierdzenie, Ŝe wniosek wpłynął w odpowiedzi na właściwy konkurs

X

X

X

X

X

X

X

X **

X

X

X


50

(nie dopuszcza się moŜliwości dokonania zmian w punktach innych niŜ wskazane

w piśmie IOK).

UWAGA: IOK dopuszcza moŜliwość uzupełnienia i/lub skorygowania uchybień

stwierdzonych na etapie oceny formalnej, które nie powoduj zmiany sumy

kontrolnej wniosku o dofinansowanie.

Pozostałe uchybienia nie podlegają korektom ani uzupełnieniom, a tym samym

skutkują bezwzględnym odrzuceniem wniosku na etapie oceny formalnej.

2) Wnioski nieuzupełnione i/lub nieskorygowane lub uzupełnione i/lub

skorygowane bez zachowania poniŜszych zasad będą odrzucane na etapie oceny

formalnej:

1. moŜliwe jest jednokrotne dokonanie uzupełnienia i/lub skorygowania

wniosku;

2. moŜliwe jest jedynie uzupełnienie i/lub skorygowanie takiego wniosku,

który nie posiada błędów formalnych niepodlegających uzupełnieniom

i/lub korektom;

3. dokonanie uzupełnienia i/lub skorygowania wniosku musi odbyć się

w terminie 5 dni, lub do 10 dni w przypadku projektów przewidzianych

do realizacji w partnerstwie krajowym lub ponadnarodowym, od dnia

otrzymania pisma informującego wnioskodawcę o takiej moŜliwości;

otrzymanie przedmiotowego pisma potwierdzane jest zwrotnym

potwierdzeniem odbioru;

4. dokonanie uzupełnienia i/lub skorygowania moŜe zostać przeprowadzone

w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Departament Europejskiego

Funduszu Społecznego przy ul. Augustyńskiego 2 w Gdańsku, pokój nr 28

lub poprzez przesłanie przez projektodawcę uzupełnionego

i/lub skorygowanego wniosku, na adres:

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego,

ul. Augustyńskiego 2, 80-819 Gdańsk, pok. 33

lub

Kancelaria Ogólna, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk.

UWAGA: W celu weryfikacji poprawności wniosku pod kątem spełniania kryteriów

formalnych zaleca się wnioskodawcom samodzielne sprawdzenie zgodności

wniosku z listą sprawdzającą, pomocną w stwierdzeniu, czy wniosek

o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Ludzki spełnia wszystkie kryteria formalne (stanowiącą załącznik nr 10.4

do niniejszej dokumentacji konkursowej), zanim wniosek o dofinansowanie

realizacji projektu zostanie złoŜony w Instytucji Pośredniczącej.

2. Szczegółowe kryteria dostępu weryfikowane na etapie oceny formalnej,

obowiązkowe dla wszystkich wnioskodawców. Projekty, które nie spełniają

kryteriów dostępu, są odrzucane. W ramach konkursów dla Poddziałania 9.6.2 –

stosowane będą następujące szczegółowe kryteria dostępu:

1) Projektodawca składa nie więcej niŜ dwa wnioski o dofinansowanie projektu

w ramach danego konkursu. 30

30 Za złoŜony Instytucja Pośrednicząca uwaŜa kaŜdy wniosek, który wpłynął do siedziby IP i został zarejestrowany (nie

dotyczy wniosków wycofanych).


51

Kryterium w przedmiotowym brzmieniu odnosi się wyłącznie do występowania

danego podmiotu w charakterze beneficjenta, a nie partnera. Oznacza to, Ŝe

niezaleŜnie od ograniczenia do maksymalnie dwóch wniosków, w których danym

podmiot występuje w charakterze beneficjenta, moŜe występować w innych

wnioskach złoŜonych w tym samym konkursie w charakterze partnera.

W przypadku złoŜenia więcej niŜ dwóch wniosków przez jednego

projektodawcę Instytucja Organizująca Konkurs odrzuca wszystkie złoŜone

w odpowiedzi na konkurs wnioski, w związku z niespełnieniem przez

Beneficjenta kryterium dostępu.

W przypadku wycofania jednego lub obydwu wniosków o dofinansowane

projektodawca ma prawo złoŜyć kolejny wniosek/kolejne dwa wnioski..

2) Okres realizacji projektu nie przekracza 24 miesięcy i jego realizacja rozpocznie

się nie później niŜ 30.06.2013 r.

Uznaje się, Ŝe projekt trwa przez określoną w kryterium liczbę miesięcy

w przypadku, gdy jego realizacja zostanie zaplanowana na czas pełnych

miesięcy kalendarzowych. Kryterium uznaje się za spełnione, jeŜeli we wniosku

o dofinansowanie jako okres realizacji projektu wpisano okres np.

od 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. Projekt, którego realizacja

zostałaby zaplanowana na okres np. od 1 stycznia 2013 r. do 1 stycznia 2015 r.,

trwa przez 24 miesięcy i 1 dzień i nie spełnia kryterium dostępu.

3) Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub

posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę

organizacyjną działalności podmiotu) na terenie województwa pomorskiego

z moŜliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdraŜanego projektu oraz

zapewniające uczestnikom projektu moŜliwość osobistego kontaktu z kadrą

projektu.

UWAGA: Ocena wniosku na podstawie szczegółowych kryteriów dostępu odbywa się

w systemie „0-1” tzn. „spełnia – nie spełnia”. Wnioski niespełniające jednego lub

więcej kryteriów są odrzucane na etapie oceny formalnej, bez moŜliwości ich

uzupełnienia i/lub skorygowania.

UWAGA: Sposób weryfikacji szczegółowych kryteriów wyboru projektów , określa

załącznik nr 10.20 do niniejszej dokumentacji konkursowej.

6.1.4 O wyniku oceny formalnej wnioskodawca zostanie powiadomiony stosownym

pismem.

6.2. Ocena merytoryczna wniosku o dofinansowanie.

6.2.1. Komisja Oceny Projektów powołana przez Instytucję Pośredniczącą dokona oceny

merytorycznej wniosków, które wcześniej zostaną pozytywnie ocenione w trakcie

oceny formalnej. Ocena merytoryczna prowadzona będzie w oparciu o ogólne kryteria

merytoryczne i horyzontalne oraz szczegółowe kryteria dostępu weryfikowane na

etapie oceny merytorycznej. Wniosek, aby mógł otrzymać dofinansowanie, musi

spełnić wszystkie ogólne kryteria merytoryczne i horyzontalne oraz szczegółowe

kryteria dostępu weryfikowane na etapie oceny merytorycznej. Za stopień, w jakim

wniosek spełnia ogólne kryteria merytoryczne w trakcie oceny merytorycznej

przyznawane będą oceny punktowe zgodnie z metodologią stosowania kryteriów

wyboru projektów określoną w Rozdziale VI. Wniosek moŜe otrzymać maksymalnie

140 punktów (w tym maksymalnie 100 punktów za spełnienie wszystkich ogólnych

kryteriów merytorycznych). Komisja Oceny Projektów w ramach przedmiotowego


52

konkursu będzie obradować w ramach jednego posiedzenia, które rozpocznie się

29 sierpnia 2012 r. W ramach posiedzenia KOP odbywają się kolejne spotkania,

w trakcie których ocenie podlegają wyłącznie wnioski, które zostały złoŜone

w terminie naboru wniosków określonym w ogłoszeniu o konkursie i przeszły

pozytywnie ocenę formalną. Zakończenie posiedzenia KOP następuje po dokonaniu

oceny wszystkich wniosków, w dniu zatwierdzenia protokołu z prac KOP.

6.2.2. Ze względu na specyfikę przyjętych przez IOK szczegółowych kryteriów dostępu

część z nich będzie podlegała weryfikacji na etapie oceny merytorycznej. Sposób

weryfikacji szczegółowych kryteriów wyboru projektów określa załącznik nr

10.20 do niniejszej dokumentacji konkursowej.

Kryteria weryfikowane na etapie oceny merytorycznej:

1) Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru województwa pomorskiego

(w przypadku osób fizycznych uczą się, pracują lub zamieszkują one na obszarze

województwa pomorskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego,

w przypadku innych podmiotów posiadają one jednostkę organizacyjną na

obszarze województwa pomorskiego).

2) W przypadku, gdy projekt zakłada organizację szkoleń i kursów językowych,

muszą one kończyć się uzyskaniem przez uczestników projektu, w okresie jego

realizacji certyfikatu potwierdzającego zdobycie określonego poziomu biegłości

językowej (zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego).

Weryfikacja poziomu osiągnięć językowych, uzyskanych w wyniku realizacji

projektu powinna być przeprowadzona w sposób gwarantujący bezstronność

wobec Projektodawcy. Jednocześnie, w wyniku realizacji projektu co najmniej

70% osób objętych wsparciem osiągnie pełen poziom kompetencji językowych,

zgodny z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (tj. A, B, C)”.

3) W przypadku realizacji projektu w obszarach umiejętności ICT, zakres wsparcia

obejmuje kursy i/lub szkolenia kończące się certyfikatem potwierdzającym

zdobycie przez uczestników projektu kompetencji określonych dla róŜnych

poziomów European Computer Driving Licence (ECDL).

Przywołany w treści kryterium European Comuter Driving Licence (ECDL)

odnosi się do minimalnego poziomu kompetencji, który powinny osiągnąć osoby

objęte wsparciem w ramach projektu.

Oznacza to, Ŝe projektodawca w ramach działań przewidzianych do realizacji

w ramach projektu powinien zapewnić uczestnikom moŜliwość zdobycia wiedzy

i umiejętności w zakresie co najmniej równowaŜnym bądź szerszym niŜ zakres

przewidziany dla róŜnych poziomów i rodzajów ECDL. Nie oznacza to jednak, Ŝe

w ramach projektu kwalifikowane będą tylko te szkolenia, które zakończą się

wydaniem certyfikatu ECDL. Na etapie tworzenia wniosku projektodawca

powinien zdefiniować zakres tematyczny planowanych do zrealizowania kursów

bądź szkoleń i odnieść go do kompetencji wskazanych w sylabusach ECDL.

Podstawą do oceny spełnienia przedmiotowego kryterium będzie zatem wskazanie

w treści wniosku, iŜ zakres zaplanowanych szkoleń jest co najmniej równowaŜny

z zakresem kompetencji przewidzianych na róŜnych poziomach ECDL.

Kryterium nie ogranicza moŜliwości zastosowania w projekcie innych certyfikatów

potwierdzających odpowiednie efekty kształcenia, a katalog kompetencji

przypisany do poszczególnych certyfikatów ECDL powinien być traktowany jako

punkt odniesienia dla innych certyfikatów wystawianych uczestnikom projektu.


53

4) Średni koszt przypadający na jednego uczestnika projektu wynosi maksymalnie

3 000,00 PLN, w przypadku szkoleń i kursów, które nie są objęte stawkami

jednostkowymi.

6.2.3. Ocena wniosków złoŜonych w ramach konkursu prowadzona będzie w oparciu

o następujące ogólne kryteria horyzontalne:

1. zgodność z właściwymi politykami i zasadami wspólnotowymi (w tym: polityką

równych szans, zasadą równości szans kobiet i męŜczyzn i koncepcją

zrównowaŜonego rozwoju) oraz prawodawstwem wspólnotowym;

2. zgodność z prawodawstwem krajowym;

3. zgodność ze Szczegółowym Opisem Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał

Ludzki;

4. w przypadku, gdy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) 31 :

a) całkowita wartość projektu nie przekracza 100 tys. zł, rozliczenie kosztów

projektu następuje w oparciu o kwoty ryczałtowe w rozumieniu art. 11 ust. 3

lit. b pkt iii) rozporządzenia (WE) nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego

i Rady z dnia 3 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego

i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1784/1999 oraz Wytycznych w zakresie

kwalifikowania wydatków w ramach PO KL;

b) projekt obejmuje usługi szkoleń językowych i/lub szkoleń komputerowych

w zakresie wskazanym odpowiednio w załączniku nr 2 i/lub w załączniku nr 3

do Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL,

rozliczenie kosztów usługi szkoleń językowych i/lub szkoleń komputerowych

następuje w oparciu o stawki jednostkowe w rozumieniu art. 11 ust. 3 lit. b pkt

ii) rozporządzenia (WE) nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady

z dnia 3 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego

i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1784/1999 oraz Wytycznych w zakresie

kwalifikowania wydatków w ramach PO KL.

UWAGA: Standard minimum realizacji zasady równości szans kobiet i męŜczyzn został

wprowadzony do Karty oceny merytorycznej wniosku, w której znajdują się

specjalne pytania szczegółowo sprawdzające tę kwestię. Uznaje się, Ŝe projekt

spełnia tę zasadę, gdy uzyska minimum 2 odpowiedzi pozytywne w ramach 6 pytań,

bądź naleŜy do wyjątku, co do którego nie stosuje się standardu minimum. Projekty

nie spełniające zasady będą odrzucane na tym etapie oceny merytorycznej. Zaleca

się, aby wnioskodawca przygotowując wniosek o dofinansowanie realizacji projektu

korzystał z Instrukcji do standardu minimum realizacji zasady równości szans

kobiet i męŜczyzn w PO KL stanowiącej część Instrukcji wypełniania wniosku

o dofinansowanie w ramach PO KL z dnia 1 stycznia 2012 r.. Równocześnie

sugeruje się skorzystanie z pomocy poradnika Zasada równości szans kobiet

i męŜczyzn w projektach POKL zamieszczonego na stronie internetowej IOK

www.defs.pomorskie.eu

UWAGA: Ocena wniosku na podstawie ogólnych kryteriów horyzontalnych odbywa się

w systemie „0-1” tzn. „spełnia – nie spełnia”. Wnioski nie spełniające jednego lub

więcej kryteriów są odrzucane na etapie oceny merytorycznej.

6.2.4. Ogólne kryteria merytoryczne

1. Wszystkie wnioski podczas oceny merytorycznej, są poddawane ponownemu

sprawdzeniu zgodności z kryteriami formalnymi. Wnioski nie spełniające jednego

31 Kryterium nie ma zastosowania w przypadku projektów realizowanych przez beneficjentów będących jednostkami

sektora finansów publicznych


54

lub więcej kryteriów nie są poddawane ocenie merytorycznej i trafiają

do ponownej oceny formalnej.

2. Ogólne kryteria merytoryczne dotyczą treści wniosku, wiarygodności i zdolności

projektodawcy do podjęcia realizacji projektu oraz zasad finansowania projektów

w ramach POKL. Ogólne kryteria merytoryczne mają charakter uniwersalny, tj.

odnoszą się do wszystkich projektów realizowanych w ramach Programu.

Stosowane będą następujące ogólne kryteria merytoryczne:

1) jakości projektu:

− wskazanie problemu, na który odpowiedź stanowi cel główny projektu oraz

opis sytuacji problemowej;

− wskazanie celu głównego i celów szczegółowych projektu w kontekście

wskazanego problemu;

− adekwatność i załoŜona do osiągnięcia wartość wskaźników pomiaru celów

oraz źródła weryfikacji/pozyskania danych do pomiaru wskaźników

i częstotliwości pomiaru;

− opis ryzyka nieosiągnięcia załoŜeń projektu (dotyczy tylko projektów,

których wnioskowana kwota dofinansowania jest równa albo przekracza

2 mln zł);

− opis grupy docelowej (tj. osób i/lub instytucji, które zostaną objęte

wsparciem) z punktu widzenia istotnych dla projektu cech;

− uzasadnienie wyboru grupy docelowej:

− sposób rekrutacji uczestników/uczestniczek projektu (w tym uwzględnienie

zasady równości szans, w tym równości płci);

− opis potrzeb, barier i oczekiwań uczestników /uczestniczek projektu oraz

wskazanie wiarygodnych źródeł pozyskania danych o skali zainteresowania

potencjalnych uczestników/uczestniczek planowanym wsparciem

projektowym;

− trafność doboru zadań i opis zadań w kontekście osiągnięcia celów

szczegółowych projektu, racjonalność harmonogramu zadań;

− opis produktów, które zostaną wytworzone w ramach realizacji zadań;

− opis stosowanej metodologii badania/kanałów informacyjnych i sposobu

dotarcia do grup docelowych kampanii (dotyczy tylko projektów

badawczych i informacyjno-promocyjnych);

− opis sposobu, w jaki osiągnięcie celu głównego przyczyni się do osiągnięcia

oczekiwanych efektów realizacji danego Priorytetu PO KL;

− wartość dodana projektu;

2) beneficjenta:

− doświadczenie projektodawcy/partnerów w realizacji podobnych

przedsięwzięć;

− sposób zarządzania projektem;

− zaplecze techniczne oraz kadra zaangaŜowana w realizację projektu;

− działania, które będą prowadzone w celu oceny i monitoringu projektu i jego

uczestników;

− uzasadnienie wyboru partnerów projektu i innych podmiotów (jeŜeli

dotyczy);

- rola partnerów i innych podmiotów (jeŜeli dotyczy);

3) finansowania projektu:

− niezbędność wydatków do realizacji projektu i osiągania jego celów;

− racjonalność i efektywność wydatków projektu (zgodnie z zasadą

efektywnego zarządzania finansami, o której mowa w Wytycznych

w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL);

− kwalifikowalność wydatków;


55

− zasadność poziomu kosztów zarządzania w kontekście specyfiki i okresu

realizacji projektu oraz zgodność z limitem określonym w Wytycznych

w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL ;

− prawidłowość sporządzenia budŜetu projektu.

3. Ocena merytoryczna wniosku na podstawie kryteriów merytorycznych będzie

dokonywana w skali punktowej zgodnie z kartą oceny merytorycznej z systemem

wagowym - stanowiącej załącznik 10.3 niniejszej dokumentacji.

1) Skala punktowa stosowana przez KOP zgodnie z kartą oceny merytorycznej:

- Uzasadnienie potrzeby realizacji i cele projektu oraz Ryzyko nieosiągnięcia

załoŜeń projektu: 25 pkt

- Grupy docelowe: 15 pkt

- Zadania: 20 pkt

- Oddziaływanie projektu: 10 pkt

- Potencjał i doświadczenie projektodawcy oraz Sposób zarządzania

projektem: 15 pkt

- Wydatki projektu: 15 pkt

2) Maksymalna liczba punktów do uzyskania wynosi 100. Spełnienie przez

wniosek kryteriów w minimalnym zakresie oznacza uzyskanie 60 punktów a takŜe

przynajmniej 60% punktów w poszczególnych punktach oceny merytorycznej.

6.2.5. Szczegółowe kryteria strategiczne obowiązują jedynie w odniesieniu do projektów

konkursowych i dotyczą preferowania pewnych typów projektów, co w praktyce

oznacza przyznanie spełniającym je wnioskom premii punktowej

(w przedmiotowym konkursie – w wysokości maksymalnie do 40 pkt) w trakcie

oceny merytorycznej. Premia przyznawana będzie wyłącznie tym wnioskom,

które otrzymają wymagane minimum punktowe za spełnianie ogólnych kryteriów

merytorycznych tj. w przypadku średniej arytmetycznej ocen wynoszącej

minimum 60 punktów ogółem, zaś w poszczególnych punktach oceny

merytorycznej – przynajmniej 60% punktów. Spełnienie kryteriów

strategicznych nie jest obowiązkowe, aby wniosek mógł zostać pozytywnie

oceniony pod względem merytorycznym. W ramach niniejszego konkursu

stosowane będą następujące kryteria strategiczne:

1. Grupę docelową w projekcie stanowią wyłącznie osoby naleŜące do jednej

i/lub więcej z poniŜszych grup:

− osoby, które ukończyły 50 rok Ŝycia,

− osoby powracające oraz wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy po

przerwie związanej z urodzeniem i wychowywaniem dzieci,

− osoby z wykształceniem co najwyŜej średnim,

− osoby niepełnosprawne,

− osoby pozostające bez zatrudnienia przez okres ostatnich 6 miesięcy przed

przystąpieniem do projektu,

− osoby odchodzące z rolnictwa i/lub rybołówstwa (rybactwa),

a wsparcie udzielane w ramach projektu dostosowane jest do specyficznych

potrzeb tej/tych grup – premia 15 punktów.

2. Grupę docelową w projekcie stanowią co najmniej w 50% osoby posiadające

miejsce zamieszkania (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) poza

Trójmiastem na obszarach słabych strukturalnie (zgodnie z Mapą nr 4

w Załączniku graficznym Regionalnego Programu Operacyjnego

dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013) i/lub podmioty posiadające

siedzibę lub wyodrębnioną formalnie jednostkę na jego terenie – premia

10 punktów.


56

Lista obszarów słabych strukturalnie (na podstawie Mapy nr 4 – załącznik

do RPO dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013) wskazana

została w załączniku 10.21 do niniejszej dokumentacji konkursowej.

3. W przypadku realizacji wsparcia z zakresu ICT grupę docelową w projekcie

w 100% stanowią osoby posiadające miejsce zamieszkania (w rozumieniu

przepisów Kodeksu Cywilnego) na obszarach preferowanych do wsparcia

w ramach Poddziałania 2.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego dla

Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (zgodnie z załącznikiem 5.8 do

Uszczegółowienia Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa

Pomorskiego na lata 2007-2013 z dnia 21.06.2011 r.) – premia

10 punktów.

Lista miejscowości preferowanych do wsparcia w ramach Poddziałania 2.2.1

RPO wskazana została w załączniku 10.22 do niniejszej dokumentacji

konkursowej.

4. Projekt realizowany jest przez Projektodawcę posiadającego siedzibę lub

wyodrębnioną formalnie jednostkę na terenie objętym realizacją projektu

(zgodnie z zapisami dokumentu rejestrowego właściwego ze względu na

rodzaj prowadzonej działalności) – premia 5 punktów.

UWAGA: Informacje na temat weryfikacji spełniania kryteriów szczegółowych

na etapie oceny, jak i realizacji projektu zawarte są w Tabeli weryfikacji

kryteriów szczegółowych, która stanowi załącznik nr 10.20 niniejszej

dokumentacji.

6.2.6. Lista rankingowa wniosków:

Na podstawie oceny punktowej otrzymanej przez kaŜdy z wniosków w trakcie oceny

merytorycznej Instytucja Pośrednicząca przygotuje listę rankingową, na której

umieszczone zostaną projekty w kolejności wynikającej z otrzymanej liczby punktów.

O przyjęciu projektu do realizacji decyduje liczba punktów, jaką dany projekt uzyska

na liście rankingowej. Projekty niespełniające co najmniej jednego z kryteriów

dostępu weryfikowanych na etapie oceny merytorycznej i/lub co najmniej jednego

z kryteriów horyzontalnych umieszczane są na liście rankingowej z liczbą punktów

wynoszącą 0 jako projekty niespełniające wymagań minimalnych, aby uzyskać

dofinansowanie. Nie jest moŜliwe równieŜ przyjęcie do realizacji projektu, który

uzyskał mniej niŜ 60 punktów ogółem i/lub mniej niŜ 60% punktów moŜliwych do

uzyskania w kaŜdym punkcie oceny, zgodnie z Kartą oceny merytorycznej. PowyŜsza

ocena zostanie dokonana na formularzu Karty oceny merytorycznej wniosku

o dofinansowanie projektu konkursowego POKL (zał. nr 10.3 do niniejszej

dokumentacji konkursowej).

6.2.7. Pisma informujące o dokonanej ocenie merytorycznej. Na bazie dokonanej oceny

merytorycznej wnioskodawca otrzyma jedno z następujących pism informujących:

1. o moŜliwości przyjęcia wniosku do realizacji – pismo informuje wnioskodawcę

o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku (wraz z podaniem szczegółowej punktacji)

i moŜliwości przyjęcia do realizacji wraz z proponowaną kwotą dofinansowania,

pod warunkiem dostarczenia w podanym terminie wymaganych dokumentów

(załączników). W tym samym terminie IOK zwraca się równieŜ do Ministerstwa

Finansów z pisemnym wnioskiem o przekazanie informacji, czy dany

projektodawca – zgodnie z oświadczeniem złoŜonym w pkt. V wniosku

o dofinansowanie – nie podlega wykluczeniu, o którym mowa w art. 207 ustawy

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240,

z późn. zm.). Weryfikacja dokonywana jest przez Ministerstwo Finansów


57

na podstawie rejestru podmiotów wykluczonych, o którym mowa w art. 210 ustawy

o finansach publicznych oraz w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia

23 czerwca 2010 r. w sprawie rejestru podmiotów wykluczonych z moŜliwości

otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych

z udziałem środków europejskich (Dz. U. Nr 125, poz. 846);

2. o moŜliwości podjęcia negocjacji – pismo informuje o wyniku oceny

merytorycznej (wraz z podaniem szczegółowej punktacji), a takŜe propozycji

dokonania zmian merytorycznych w treści wniosku lub/i zmian w budŜecie projektu

(w tym wysokości kwoty dofinansowania oraz wysokości i metodologii wyliczenia

kosztów pośrednich) wraz z uzasadnieniem;

lub:

3. o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, ale nieprzyjęciu go do dofinansowania

z powodu braku środków finansowych (wraz z podaniem szczegółowej

punktacji);

4. o odrzuceniu wniosku – pismo informujące wnioskodawcę o negatywnym

rozpatrzeniu wniosku wraz z podaniem przyczyny, w tym z podaniem szczegółowej

punktacji.

6.2.8. Obowiązek dostarczenia dokumentów-załączników do umowy

o dofinansowanie:

W piśmie powiadamiającym wnioskodawcę o przyjęciu wniosku do dofinansowania

określone zostaną dokumenty, które projektodawca zobowiązany jest złoŜyć

w Instytucji Pośredniczącej we wskazanym terminie jako załączniki do umowy

o dofinansowanie projektu.

UWAGA: NiezłoŜenie wymaganej dokumentacji w komplecie lub niezłoŜenie

wymaganej dokumentacji w wyznaczonym terminie przez IP potraktowane

zostanie jako rezygnacja z ubiegania się o dofinansowanie projektu.

W przypadku wnioskowania przez projektodawcę o przedłuŜenie terminu

dostarczenia wymaganych dokumentów-załączników do umowy o dofinansowanie

naleŜy liczyć się z wydłuŜeniem terminu podpisania w/w umowy.

6.3. Negocjacje.

6.3.1. Przed zawarciem umowy o dofinansowanie projektu Instytucja Pośrednicząca

zastrzega sobie moŜliwość podjęcia negocjacji z wybranymi podmiotami

ubiegającymi się o dofinansowanie realizacji projektu w celu wprowadzenia

niezbędnych zmian do projektu.

6.3.2. Etap negocjacji słuŜy weryfikacji i wyjaśnieniu kwestii problemowych, a takŜe

wyjaśnieniu rozbieŜności pomiędzy stanowiskiem projektodawcy a stanowiskiem

IOK w szczególności w sytuacji, gdy w wyniku oceny KOP przyznano niŜszą od

wnioskowanej kwotę dofinansowania ze względu na zidentyfikowanie wydatków

niekwalifikowalnych.

6.3.3. Negocjacje naleŜy podjąć w terminie 5 dni od dnia otrzymania przez wnioskodawcę

pisma informującego o takiej moŜliwości i muszą zostać zakończone w ciągu 20 dni

od dnia rozpoczęcia negocjacji.

UWAGA: Brak odpowiedzi wnioskodawcy w ciągu 5 dni od dnia otrzymania pisma

informującego o moŜliwości podjęcia negocjacji, będzie traktowany jako

akceptacja dokonanej oceny merytorycznej.


58

6.3.4. W przypadku, gdy podczas negocjacji Projektodawcę reprezentuje osoba inna niŜ

wskazana w punkcie 2.6 wniosku o dofinansowanie, powinna legitymować się

upowaŜnieniem do prowadzenia negocjacji w imieniu Projektodawcy, w tym

do podejmowania decyzji w zakresie merytorycznym i budŜetu projektu.

UWAGA: NiezłoŜenie w terminie poprawionego wniosku, złoŜenie wniosku

o dofinansowanie niezgodnie z ustaleniami zawartymi w protokole z negocjacji,

ze zmianami niewynikającymi z tych ustaleń lub innymi błędami upowaŜnia

IOK do odstąpienia od podpisania umowy o dofinansowanie projektu, bez

moŜliwości ponownej poprawy wniosku.

6.4. Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu – wymagane załączniki.

6.4.1. Podpisanie umowy o dofinansowanie:

Beneficjent, którego projekt został wyłoniony do dofinansowania podpisuje

z Instytucją Pośredniczącą Umowę o dofinansowanie projektu w ramach POKL,

której wzór stanowi załącznik nr 10.5, a w przypadku gdy projekt jest rozliczany

w oparciu o kwoty ryczałtowe - załącznik nr 10.5a, do niniejszej dokumentacji.

Umowę o dofinansowanie wraz z załącznikami Beneficjent moŜe podpisać

w siedzibie IOK (co zapewni znaczne przyspieszenie procesu zawierania umowy)

albo IOK przesyła umowę do Beneficjenta drogą pocztową z prośbą o jej opatrzenie

parafami na kaŜdej stronie i podpisanie przez upowaŜnioną/e osobę/y

reprezentującą/e Beneficjenta. W przypadku jednostek sektora finansów

publicznych dodatkowo na umowie wymagana jest kontrasygnata

Skarbnika/Głównego Księgowego.

6.4.2. 1. Umowa o dofinansowanie projektu moŜe być zawarta pod warunkiem otrzymania

przez IOK z Ministerstwa Finansów pisemnej informacji, Ŝe dany

projektodawca nie podlega wykluczeniu, o którym mowa w art. 207 ustawy

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240,

z późn. zm.).

2. W przypadku, gdy z informacji przekazanej IOK przez Ministerstwo Finansów

wynika, Ŝe dany projektodawca podlega wykluczeniu, o którym mowa w art.

207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,

poz. 1240, z późn. zm.) IOK odstępuje od podpisania umowy o dofinansowanie

projektu z tym projektodawcą.

6.4.3. Dokumenty-załączniki do umowy o dofinansowanie: Na etapie podpisywania

umowy o dofinansowanie projektu Instytucja Pośrednicząca będzie wymagać

w terminie nie krótszym niŜ 5 dni od otrzymania informacji przez ubiegającego się

o dofinansowanie złoŜenia w dwóch egzemplarzach oryginałów niŜej

wymienionych dokumentów lub ich kopii poświadczonych przez wnioskodawcę

za zgodność z oryginałem oraz parafowanych na wszystkich stronach przez

wnioskodawcę lub osobę/osoby uprawnione do reprezentowania:

1. Harmonogram płatności stanowiący załącznik nr 4 do umowy

o dofinansowanie projektu – którego wzór stanowi załącznik nr 10.6 do

niniejszej dokumentacji wraz z harmonogramem pomocniczym, którego wzór

stanowi załącznik nr 10.7 do niniejszej dokumentacji. W przypadku jednostek

sektora finansów publicznych wraz z harmonogramem płatności naleŜy złoŜyć

tabelę podziału środków na bieŜące i inwestycyjne - wzór tej informacji

dodatkowej stanowi załącznik nr 10.8 do dokumentacji .

2. Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT (oświadczenie moŜe być

modyfikowane w przypadku gdy beneficjent kwalifikuje VAT wyłącznie


59

w odniesieniu do poszczególnych kategorii wydatków; w przypadku realizacji

projektu w ramach partnerstwa, oświadczenie składa kaŜdy z partnerów, który

w ramach ponoszonych przez niego wydatków będzie kwalifikował VAT)

stanowiące załącznik nr 3 do umowy o dofinansowanie projektu, którego wzór

stanowi załącznik nr 10.9 do niniejszej dokumentacji.

PoniŜsze załączniki są wymagane w 1 egzemplarzu:

3. Zaświadczenie albo oświadczenie o wpisie do rejestru albo ewidencji

właściwych dla formy organizacyjnej Wnioskodawcy (z okresu nie dłuŜszego

niŜ 3 miesiące przed dniem otrzymania pisma o moŜliwości przyjęcia wniosku

do realizacji), zawierające w szczególności dane: numer wpisu do ewidencji lub

rejestru, nazwa organu ewidencyjnego/rejestrowego, numer NIP, numer

REGON, siedziba, oznaczenie formy prawnej Wnioskodawcy oraz sposób jego

reprezentacji ze wskazaniem osoby/osób uprawnionej/ych do reprezentacji.

W przypadku, gdy dane zawarte w w/w dokumentach nie mogą być

zweryfikowane w oparciu o publiczne rejestry w ogólnodostępnych sieciach

teleinformatycznych umoŜliwiających samodzielne pobieranie wydruków

komputerowych 32 mających moc zrównaną mocy dokumentów wydanych przez

organ rejestrowy na podstawie odrębnych przepisów, Instytucja Pośrednicząca

zastrzega sobie moŜliwość wezwania Wnioskodawcy do złoŜenia innych

dokumentów potwierdzających w/w dane.

4. Pełnomocnictwo do reprezentowania ubiegającego się o dofinansowanie –

załącznik wymagany, gdy wniosek jest podpisywany przez osobę/osoby

nie posiadające statutowych uprawnień do reprezentowania wnioskodawcy.

− W treści pełnomocnictwa naleŜy zawrzeć następujące informacje: tytuł

projektu, numer konkursu w ramach którego projekt został złoŜony, nazwę

i numer działania;

− Ponadto w treści dokumentu naleŜy dokładnie określić zakres udzielanego

pełnomocnictwa np. poprzez zamieszczenie klauzuli: „pełnomocnictwo

do składania oświadczeń woli w imieniu ……….., w sprawie realizacji

projektu pod nazwą …., w tym do:

- podpisania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu,

- potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów związanych

z realizacją projektu,

- podpisania umowy o dofinansowanie,

- podpisywania aneksów do umowy o dofinansowanie,

- zaciągania zobowiązań finansowych koniecznych do zabezpieczenia

prawidłowej realizacji umowy, w przypadku zabezpieczenia w formie

weksla wymagana jest dodatkowa klauzula „pełnomocnictwo

do podpisania weksla in blanco i deklaracji wystawcy weksla in blanco”.

UWAGA! Pełnomocnictwa udziela się zawsze do podejmowania działań prawnych

w imieniu beneficjenta, a więc w imieniu: gminy/powiatu/województwa,

bądź spółki, bądź fundacji, bądź stowarzyszenia.

W przypadku, gdy wójt/burmistrz/prezydent miasta udziela

pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w imieniu gminy, wymagana

jest forma zarządzenia.

32 Udostępniających bezpłatnie w/w dane, których treść odpowiada odpisowi aktualnemu.


60

5. Odpowiednia uchwała właściwego organu jednostki samorządu

terytorialnego lub inny właściwy dokument organu wymagany do

zatwierdzenia projektu i udzielenia pełnomocnictwa do realizacji projektu

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego – dokument

wymagany w przypadku beneficjentów, będących jednostkami samorządu

terytorialnego lub jednostkami organizacyjnymi samorządu terytorialnego;

w treści dokumentu naleŜy uwzględnić m.in. takie informacje jak: tytuł projektu

oraz numer konkursu, w ramach którego składany jest projekt.

6. Umowa pomiędzy partnerami (zgodnie z Zakresem realizacji projektów

partnerskich określonym przez Instytucję Zarządzającą Programu

Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 1 stycznia 2012 r.) - w przypadku, gdy

w realizację projektu oprócz wnioskodawcy zaangaŜowani są partnerzy. Umowa

z partnerem ma wyraźnie określić podział zadań i obowiązków pomiędzy

partnerami oraz precyzyjne zasady zarządzania finansami, w tym przepływy

finansowe i rozliczanie środków partnera. Udział partnera w projekcie musi być

uzasadniony, przy czym poprzez zaangaŜowanie partnera w realizację projektu

naleŜy rozumieć wniesienie przez partnera wkładu finansowego, materialnego

lub merytorycznego, realizację wyodrębnionej części projektu lub wspólne

świadczenie usług 33 , której wzór stanowi załącznik nr 10.10 niniejszej

dokumentacji.

7. Zaświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenie

społeczne i zdrowotne lub innych opłat wydane przez właściwy organ

z okresu nie dłuŜszego niŜ 3 miesiące przed dniem otrzymania pisma

o moŜliwości przyjęcia wniosku do realizacji.

8. Zaświadczenie o niezaleganiu z uiszczaniem podatków wobec Skarbu

Państwa z okresu nie dłuŜszego niŜ 3 miesiące przed dniem otrzymania pisma.

9. Oświadczenie o wyborze jednego z dwóch sposobów zestawienia

dokumentów potwierdzających poniesione wydatki (wzór oświadczenia

stanowi załącznik nr 10.11 niniejszej dokumentacji):

- tabeli w formie zawartej w załączniku nr 1 do wzoru wniosku o płatność

(sporządzone w Generatorze Wniosków Płatniczych),

- wydruku z ewidencji księgowej beneficjenta (w formacie PDF), zgodnie

z wymaganiami określonymi w załączniku nr 5 do umowy o dofinansowanie.

10. Potwierdzenie otwarcia wyodrębnionego rachunku bankowego dla

wnioskowanego projektu 34 (np. kopia umowy o prowadzeniu rachunku

bankowego, zaświadczenie z banku o prowadzeniu rachunku bankowego,

oświadczenie Wnioskodawcy) wraz z podaniem nazwy właściciela rachunku,

nazwy i adresu banku oraz numeru rachunku bankowego.

11. Oświadczenie o zgodzie na zaciągnięcie przez małŜonka osoby fizycznej

zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie projektu (dotyczy

tylko osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, bez rozdzielności

majątkowej) - wzór stanowi załącznik nr 10.12 niniejszej dokumentacji.

12. Ponadto Instytucja Pośrednicząca zastrzega sobie moŜliwość wezwania

Wnioskodawcy do złoŜenia wszelkich innych

dokumentów/oświadczeń/formularzy, które uzna za niezbędne do ustalenia

33 Nie dotyczy wnioskodawców, którzy złoŜyli załącznik na etapie składania wniosku o dofinansowanie.

34 W przypadku, gdy wnioskodawcą jest jednostka organizacyjna beneficjenta nieposiadająca osobowości prawnej naleŜy

złoŜyć potwierdzenie otwarcia rachunku wyodrębnionego do obsługi projektu, z którego jednostka realizująca projekt

dokonuje wydatków oraz informację dot. rachunku „transferowego” – tj. rachunku bieŜącego, którego właścicielem jest

beneficjent


61

zdolności do skutecznego aplikowania o środki z Europejskiego Funduszu

Społecznego. 35

UWAGA: KaŜdy załącznik będący kopią oryginalnego dokumentu powinien być

poświadczony za zgodność z oryginałem (zgodnie z zasadami określonymi

w dokumentacji konkursowej).

Za datę złoŜenia Ŝądanych załączników uznaje się datę wpływu do Urzędu

Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

NiezłoŜenie Ŝądanych załączników w komplecie w wyznaczonym terminie oznacza

rezygnację z ubiegania się o dofinansowanie i IOK moŜe odstąpić

od podpisania umowy z projektodawcą.

UWAGA: Po zakończeniu negocjacji, a przed podpisaniem umowy o dofinansowanie

nie jest moŜliwe wprowadzanie jakichkolwiek zmian w projekcie, oprócz

dostosowania okresu realizacji projektu (w tym równieŜ harmonogramu realizacji

projektu, harmonogramu płatności i budŜetu projektu w części dotyczącej daty

poniesienia wydatku) do terminu podpisania umowy o dofinansowanie projektu.

VII. Procedura odwoławcza – etap przesądowy i sądowy.

7.1. Przedsądowy etap procedury odwoławczej.

7.1.1. Na etapie przedsądowym procedury odwoławczej wnioskodawcy, których wnioski

uzyskały ocenę negatywną, przysługują dwa środki odwoławcze: protest

i odwołanie.

7.1.2. Protest jest pisemnym 36 wystąpieniem podmiotu wnioskującego o dofinansowanie

projektu o ponowne sprawdzenie zgodności złoŜonego wniosku z kryteriami

wyboru projektów, podanymi przez IOK w dokumentacji konkursowej (regulaminie

konkursu) i uprzednio przyjętymi przez Komitet Monitorujący POKL, a takŜe

procedurami regulującymi proces oceny wniosków.

1. Wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie, którego projekt otrzymał

ocenę negatywną:

1) w przypadku oceny formalnej:

− nie spełnił któregokolwiek z kryteriów przedmiotowej oceny,

2) w przypadku oceny merytorycznej:

− nie otrzymał minimum 60 punktów ogółem za spełnianie ogólnych

kryteriów merytorycznych i/lub co najmniej 60% punktów

w poszczególnych punktach oceny merytorycznej (zgodnie z systemem

wagowym określonym w Karcie oceny merytorycznej zawartej

w dokumentacji konkursowej) i/lub został odrzucony ze względu na

niespełnienie kryteriów ujętych w części A Karty oceny merytorycznej,

35 W przypadku, gdy w projekcie udzielone wsparcie będzie stanowiło pomoc publiczną, wymagane będą dodatkowo

następujące formularze: Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

na przedsięwzięcie, na którego realizację podmiot ubiega się o wsparcie, wymagany przed uzyskaniem wsparcia na

podstawie odrębnych przepisów prawa. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną

niŜ pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

na przedsięwzięcie, na którego realizację podmiot ubiega się o wsparcie, wymagany przed uzyskaniem wsparcia

na podstawie odrębnych przepisów prawa.

36 IP (IOK) nie dopuszcza moŜliwości wniesienia protestu w formie elektronicznej.


62

− otrzymał minimum 60 punktów ogółem za spełnianie ogólnych kryteriów

merytorycznych i/lub co najmniej 60% punktów w poszczególnych punktach

oceny merytorycznej (zgodnie z systemem wagowym określonym w Karcie

oceny merytorycznej zawartej w dokumentacji konkursowej), ale nie został

zakwalifikowany do dofinansowania ze względu na wyczerpanie puli

środków przewidzianych w ramach danego konkursu (wniosek

zarejestrowany w KSI jako zatwierdzony),

w terminie 14 dni kalendarzowych 37 od dnia otrzymania informacji w tej sprawie

moŜe złoŜyć pisemny protest.

2. Zakres protestu:

Protest moŜe dotyczyć kaŜdej fazy oceny projektu, a wiec zarówno oceny

formalnej jak i merytorycznej, a takŜe sposobu dokonania oceny (w zakresie

ewentualnych naruszeń proceduralnych). KaŜdemu wnioskodawcy przysługuje

prawo do wniesienia protestu zarówno od wyników oceny formalnej, jak i oceny

merytorycznej tego samego wniosku, jeśli były one negatywne. Protest nie moŜe

słuŜyć uzupełnieniu treści wniosku o dofinansowanie realizacji projektu

i powinien odnosić się jedynie do treści zawartych we wniosku lub uwag

dotyczących procedury oceny wniosku. Ewentualne dodatkowe informacje

niewynikające z treści wniosku, a zawarte w proteście nie są brane pod uwagę

przez IOK przy jego rozpatrywaniu, jako mające wpływ na dokonaną ocenę

wniosku. Przedmiotem protestu nie powinno być takŜe wnioskowanie

o przyznanie określonej punktacji, gdyŜ procedura rozpatrywania środków

odwoławczych w PO KL nie jest toŜsama z ponowną oceną wniosku.

3. Sposób wniesienia protestu:

Wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie, którego projekt został

negatywnie oceniony, w terminie 14 dni kalendarzowych 38 od dnia otrzymania

informacji w tej sprawie moŜe złoŜyć pisemny protest do Urzędu

Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Zachowanie terminu

na wniesienie protestu ustala się na podstawie zwrotnego potwierdzenia odbioru

pisma informującego o wynikach negatywnej oceny oraz potwierdzenia nadania

protestu w placówce pocztowej lub przez kuriera bądź stempla pocztowego na

przesyłce zawierającej protest lub teŜ pieczęci kancelaryjnej potwierdzającej

doręczenie osobiste protestu. Przesłanie protestu jedynie przy pomocy faksu nie

oznacza skutecznego złoŜenia protestu. Data nadania faksu nie jest uznawana

za datę złoŜenia protestu, takŜe w przypadku jeŜeli wnioskodawca w późniejszym

terminie prześle środek odwoławczy pocztą tradycyjną lub kurierską, bądź

w formie elektronicznej 39 . W przedmiotowym przypadku termin na złoŜenie

protestu jest ustalany z uwzględnieniem wpływu do Urzędu Marszałkowskiego

Województwa Pomorskiego, środka odwoławczego w formie pisemnej.

Nie jest moŜliwe uzupełnienie środka odwoławczego po upływie terminu na jego

wniesienie. W sytuacji wniesienia przez wnioskodawcę więcej niŜ jednego środka

odwoławczego dotyczącego tego samego wniosku, przy zachowaniu terminu na

jego wniesienie, środki te mogą być rozpatrywane przez IOK łącznie. W takiej

sytuacji instytucja rozpatrująca środek odwoławczy za początek biegu terminu na

rozpatrzenie łącznego środka odwoławczego przyjmuje datę wpływu najpóźniej

wniesionego środka odwoławczego dotyczącego tego samego wniosku.

37 Termin obliczany jest zgodnie z zasadami określonymi w Księdze I, Tytule V Kodeksu cywilnego.

38 Termin obliczany jest zgodnie z zasadami określonymi w Księdze I, Tytule V Kodeksu cywilnego.

39 IP (IOK) nie dopuszcza moŜliwości wniesienia protestu w formie elektronicznej.


63

4. Protest powinien zawierać:

1) precyzyjne wskazanie podnoszonych zarzutów, dotyczących kryteriów

oceny/procedury dokonania oceny oraz ich czytelne i zwięzłe uzasadnienie,

2) dane pozwalające na identyfikację wniosku oraz konkursu, w ramach

którego został złoŜony.

Do protestu moŜna załączyć dokumentację związaną z dokonaną oceną

wniosku 40 i mogącą mieć wpływ na rozstrzygniecie.

5. Okoliczności skutkujące pozostawieniem protestu bez rozpatrzenia:

Zgodnie z art. 30 b ust. 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia

polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z późn. zm.), nie podlega

rozpatrzeniu protest, jeŜeli mimo prawidłowego pouczenia został wniesiony:

1) po terminie,

2) w sposób sprzeczny z pouczeniem, co między innymi oznacza, Ŝe:

a. został wniesiony bez zachowania formy pisemnej;

b. został wniesiony jedynie za pośrednictwem faksu;

c. został wniesiony przez nieuprawniony podmiot tzn. nie będący

wnioskodawcą, którego wniosek o dofinansowanie projektu podlegał ocenie

i którego wniesiony protest dotyczy, z uwzględnieniem jednak sposobu

reprezentacji określonego podmiotu będącego wnioskodawcą. Oznacza to, iŜ

w przypadku gdy protest jest podpisany przez osobę/osoby inną/e niŜ

wykazana/e w pkt V wniosku, którego środek odwoławczy dotyczy, do

protestu musi zostać załączony dokument pozwalający na stwierdzenie

uprawnienia do wniesienia protestu w imieniu wnioskodawcy (np. odpis

z właściwego rejestru, waŜne pełnomocnictwo). W przypadku niedołączenia

odpowiedniego dokumentu protest zostaje bez rozpatrzenia. Jednocześnie

podpis/y złoŜony/e pod środkiem odwoławczym musi/szą dawać podstawę

do weryfikacji, iŜ został/y złoŜony/e przez osobę/y uprawnioną/e – tj.

musi/szą być to podpis/y czytelny/e lub podpis/y nieczytelny/e z pieczęcią

imienną. Podpisanie środka odwoławczego w sposób niezgodny z ww.

regułami stanowi podstawę pozostawienia go bez rozpatrzenia;

d. został wniesiony od wyników oceny powtórnie przeprowadzonej w wyniku

pozytywnego rozstrzygnięcia środka odwoławczego na poziomie Systemu

Realizacji PO KL lub uwzględnienia skargi do sądu administracyjnego;

e. nie został oparty o kryteria wyboru projektów podane w dokumentacji

konkursowej (regulaminie konkursu) i uprzednio przyjęte przez Komitet

Monitorujący PO KL lub nie zawiera zarzutów proceduralnych;

f. został wniesiony przez wnioskodawcę, który wycofał się z procesu

negocjacji dotyczącego przedmiotowego wniosku;

g. został wniesiony za pośrednictwem innej instytucji;

h. dotyczy projektu, który nie został zakwalifikowany do dofinansowania

z powodu wyczerpania alokacji, o której mowa w art. 30 a ust. 1 pkt 2

ustawy, a więc alokacji na działanie lub priorytet;

i. zawiera zarzuty/argumentację dotyczące/ą nie wszystkich części oceny

wniosku, które zadecydowały o negatywnym wyniku jego weryfikacji 41 (np.

40 Np. wniosek o dofinansowanie projektu, karty oceny wniosku o dofinansowanie projektu, pisma informujące o wyniku

oceny.


64

wniosek uzyskał poniŜej min. 60 % w pkt. 3.1 i 3.2 oceny, jednak

wnioskodawca w środku odwoławczym odnosi się jedynie do oceny pkt. 3.1)

i/lub innych części wniosku niŜ te, które zadecydowały o negatywnym

wyniku jego weryfikacji 42 [np. 1) wniosek nie uzyskał dofinansowania ze

względu na nieuzyskanie minimum 60% w pkt. 3.1, a środek odwoławczy

dotyczy pkt. 3.2; 2) wniosek został odrzucony ze względu na niespełnienie

kryteriów horyzontalnych i/lub dostępu (część A KOM), natomiast zarzuty

podniesione w proteście, dotyczą wyłącznie części B-D KOM)],

o których to przypadkach naleŜy poinformować wnioskodawcę w pouczeniu

do pisma informującego wnioskodawcę o wynikach oceny

formalnej/merytorycznej.

3) do niewłaściwej instytucji.

6. Termin rozpatrzenia protestu:

Protest podlega rozpatrzeniu w terminie 30 dni kalendarzowych 43 od dnia jego

otrzymania przez IOK (data wpływu). W terminie tym IOK nadaje pismo

informujące wnioskodawcę o wyniku rozstrzygnięcia. Instytucja Organizująca

Konkurs w terminie przewidzianym na rozpatrzenie protestu informuje

wnioskodawcę takŜe o pozostawieniu protestu bez rozpatrzenia wraz z podaniem

przyczyny oraz Ŝe wnioskodawcy nie przysługuje Ŝaden dodatkowy środek

odwoławczy określony w Systemie Realizacji POKL oraz ustawie 44 .

Pisma dotyczące procedury odwoławczej nadawane są na adres korespondencyjny

zawarty w pkt 2.5 wniosku o dofinansowanie realizacji projektu. W przypadku

zmiany niniejszego adresu wnioskodawca powinien poinformować o tym fakcie

IOK. Jednocześnie IOK nie ponosi odpowiedzialności za niedoręczenie pisma

w przypadku braku informacji w ww. zakresie. Tym samym zaistnienie ww.

okoliczności nie stanowi przesłanki do wydłuŜenia terminu na wniesienie środków

odwoławczych, który liczony jest od daty uzyskania informacji o doręczeniu ww.

pism na wskazany we wniosku adres (zgodnie z informacją zawartą na zwrotnym

potwierdzeniu odbioru pism).

Za doręczone naleŜy uznać pismo, jeśli wysłano je na adres wskazany w pkt. 2.5

wniosku o dofinansowanie projektu i otrzymano zwrotne potwierdzenie jego

odbioru/ odmowę odbioru lub dwukrotnie otrzymano zwrotne potwierdzenie

odbioru z informacją o nieodebraniu przesyłki. 45

7. Wycofanie protestu:

Protest moŜe zostać wycofany przez wnioskodawcę, który go złoŜył w sposób

określony w Podrozdziale 6.16 – Procedura odwoławcza – Zasad dokonywania

wyboru projektów z dnia 1 stycznia 2012 r. w ramach POKL. Powinno to nastąpić

do czasu upływu terminu na jego rozpatrzenie, ewentualnie do czasu wydania

41 Dotyczy jedynie wniosków, które nie otrzymały minimum 60 punktów ogółem za spełnianie ogólnych kryteriów

merytorycznych i/lub co najmniej 60% punktów w poszczególnych punktach oceny merytorycznej (zgodnie

z systemem wagowym określonym w Karcie oceny merytorycznej zawartej w dokumentacji konkursowej).

42 J.w.

43 Termin obliczany jest zgodnie z zasadami określonymi w Księdze I, Tytule V Kodeksu cywilnego

44 Zgodnie z treścią postanowienia NSA z dnia 4 lutego 2011 r., sygn. II GSK 106/11, atr. 30 ustawy nie przewiduje skargi

na informację o pozostawieniu protest bez rozpatrzenia.

45 Oznacza to, iŜ w przypadku otrzymania pierwszego zwrotnego potwierdzenia odbioru z informacją

o nieodebraniu pisma instytucja rozpatrująca środek odwoławczy jest zobowiązana do jego ponownego

nadania w terminie 7 dni kalendarzowych od daty wpływu ww. pierwszego zwrotnego potwierdzenia

odbioru. Po uzyskaniu drugiego zwrotnego potwierdzenia odbioru z informacją o nieodebraniu przesyłki

pismo naleŜy uznać za doręczone. Data umieszczona na drugim zwrotnym potwierdzeniu odbioru

rozpoczyna bieg terminu na wniesienie odwołania.


65

rozstrzygnięcia w tej sprawie, jeŜeli nastąpi to przed upływem terminu na

rozpatrzenie protestu.

7.1.3. Odwołanie:

1. W przypadku negatywnego rozpatrzenia protestu wnioskodawca ubiegający się

o dofinansowanie, w terminie 7 dni kalendarzowych 46 od dnia otrzymania

informacji w tym zakresie, moŜe wnieść odwołanie do Instytucji Zarządzającej

POKL - Departamentu Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym

w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego.

2. Okoliczności skutkujące pozostawieniem odwołania bez rozpatrzenia

Zgodnie z art. 30 b ust. 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia

polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z późn. zm.), nie podlega

rozpatrzeniu odwołanie, jeŜeli mimo prawidłowego pouczenia zostało wniesione:

1) po terminie,

2) w sposób sprzeczny z pouczeniem, co między innymi oznacza, Ŝe:

a. zostało wniesione bez zachowania formy pisemnej;

b. zostało wniesione jedynie za pośrednictwem faksu;

c. zostało wniesione przez nieuprawniony podmiot tzn. nie będący

wnioskodawcą, którego wniosek o dofinansowanie projektu podlegał ocenie

i którego wniesione odwołanie dotyczy, z uwzględnieniem jednak sposobu

reprezentacji określonego podmiotu będącego wnioskodawcą. Oznacza to, iŜ

w przypadku, gdy odwołanie jest podpisane przez osobę/osoby inną/e niŜ

wykazana/e w pkt V wniosku, którego środek odwoławczy dotyczy, do

odwołania musi zostać załączony dokument pozwalający na stwierdzenie

uprawnienia do wniesienia odwołania w imieniu wnioskodawcy (np. odpis

z właściwego rejestru, waŜne pełnomocnictwo). W przypadku niedołączenia

odpowiedniego dokumentu odwołanie zostaje bez rozpatrzenia.

Jednocześnie podpis/y złoŜony/e pod środkiem odwoławczym musi/szą

dawać podstawę do weryfikacji, iŜ został/y złoŜony/e przez osobę/y

uprawnioną/e – tj. musi/szą być to podpis/y czytelny/e lub podpis/y

nieczytelny/e z pieczęcią imienną. Podpisanie środka odwoławczego

w sposób niezgodny z ww. regułami stanowi podstawę pozostawienia go bez

rozpatrzenia;

d. zostało wniesione od wyników oceny powtórnie przeprowadzonej w wyniku

pozytywnego rozstrzygnięcia środka odwoławczego na poziomie Systemu

Realizacji PO KL lub uwzględnienia skargi do sądu administracyjnego,

e. nie zostało oparte o kryteria wyboru projektów podane w dokumentacji

konkursowej (regulaminie konkursu) i uprzednio przyjęte przez Komitet

Monitorujący PO KL lub nie zawiera zarzutów proceduralnych;

f. zostało wniesione za pośrednictwem innej instytucji;

g. zawiera zarzuty/argumentację dotyczącą nie wszystkich części oceny

wniosku, które zadecydowały o negatywnym wyniku jego weryfikacji 47 (np.

wniosek uzyskał poniŜej min. 60 % w pkt. 3.1 i 3.2 oceny, jednak

wnioskodawca w środku odwoławczym odnosi się jedynie do oceny pkt. 3.1)

i/lub innych części wniosku niŜ te, które zadecydowały o negatywnym

wyniku jego weryfikacji 48 [np. 1) wniosek nie uzyskał dofinansowania ze

46 Termin obliczany jest zgodnie z zasadami określonymi w Księdze I, Tytule V Kodeksu cywilnego

47 Dotyczy jedynie wniosków, które nie otrzymały minimum 60 punktów ogółem za spełnianie ogólnych kryteriów

merytorycznych i/lub co najmniej 60% punktów w poszczególnych punktach oceny merytorycznej (zgodnie z systemem

wagowym określonym w Karcie oceny merytorycznej zawartej w dokumentacji konkursowej).

48 J.w.


66

względu na nieuzyskanie minimum 60% w pkt. 3.1, a środek odwoławczy

dotyczy pkt. 3.2; 2) wniosek został odrzucony ze względu na niespełnienie

kryteriów horyzontalnych i/lub dostępu (część A KOM), natomiast zarzuty

podniesione w odwołaniu, dotyczą wyłącznie części B-D KOM)],

o których to przypadkach naleŜy poinformować wnioskodawcę w pouczeniu do

pisma informującego wnioskodawcę o rozstrzygnięciu protestu.

3) do niewłaściwej instytucji.

3. Termin rozpatrzenia odwołania:

Odwołanie jest rozpatrywane w terminie 30 dni kalendarzowych 49 od dnia jego

otrzymania przez Instytucję Zarządzającą POKL. Instytucja Zarządzająca POKL

w terminie przewidzianym na rozpatrzenie odwołania informuje wnioskodawcę

takŜe o pozostawieniu odwołania bez rozpatrzenia wraz z podaniem przyczyny

oraz Ŝe wnioskodawcy nie przysługuje Ŝaden dodatkowy środek odwoławczy

określony w Systemie Realizacji POKL oraz ustawie 50 .

4. Wycofanie odwołania:

Odwołanie moŜe zostać wycofane przez wnioskodawcę, który je złoŜył w sposób

określony w Podrozdziale 6.16 – Procedura odwoławcza – Zasad dokonywania

wyboru projektów w ramach POKL z dnia 1 stycznia 2012 r. w ramach POKL.

Powinno to nastąpić do czasu upływu terminu na jego rozpatrzenie, ewentualnie

do czasu wydania rozstrzygnięcia w tej sprawie, jeŜeli nastąpi to przed upływem

terminu na rozpatrzenie odwołania.

7.2. Sądowy etap procedury odwoławczej.

7.2.1. Sądowy etap procedury odwoławczej – skarga do sądu administracyjnego:

Zgodnie z art.30 c ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki

rozwoju (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z późn. zm.) od negatywnego wyniku

procedury odwoławczej, tj. jedynie od negatywnego rozstrzygnięcia wszystkich

środków odwoławczych przewidzianych w Systemie Realizacji POKL,

wnioskodawcy przysługuje skarga wnoszona bezpośrednio do właściwego

wojewódzkiego sądu administracyjnego w terminie 14 dni kalendarzowych 51 od

dnia otrzymania informacji o wyniku procedury odwoławczej, wraz z kompletną

dokumentacją w sprawie, obejmującą wniosek o dofinansowanie wraz z informacją

w przedmiocie oceny projektu, kopie wniesionych środków odwoławczych oraz

informacji o wyniku procedury odwoławczej. Skarga podlega opłacie sądowej.

7.2.2. Okoliczności skutkujące pozostawieniem skargi bez rozpatrzenia:

1. wniesienie skargi po terminie;

2. wniesienie skargi niekompletnej;

3. wniesienie skargi bez uiszczenia opłaty sądowej w terminie.

7.2.3. Termin rozpatrzenia skargi:

1. Sąd rozstrzyga sprawę w terminie 30 dni kalendarzowych 52 od wniesienia

skargi.

2. Zgodnie z art. 30 d ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U.

z 2009 r. Nr 84 poz. 712 z późn. zm) zarówno wnioskodawca, który wniósł

uprzednio skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego, jak równieŜ

49 Termin obliczany jest zgodnie z zasadami określonymi w Księdze I, Tytule V Kodeksu cywilnego

50 Zgodnie z treścią postanowienia NSA z dnia 4 lutego 2011 r.,sygn. II GSK 106/11, art. 30 ustawy nie przewiduje skargi

na informację o pozostawieniu odwołania bez rozpatrzenia.

51 Termin obliczany jest zgodnie z art. 83 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami

administracyjnymi (Dz.U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270, z późn. zm.).

52 Termin obliczany jest zgodnie z art. 83 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami

administracyjnymi (Dz.U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270, z późn. zm.).


67

właściwa instytucja pośrednicząca lub zarządzająca moŜe wnieść skargę

kasacyjną.

3. Zakończenie postępowania sądowego w zakresie danego projektu, którego

wnioskodawca wniósł skargę do sądu administracyjnego, oznacza równieŜ

zakończenie procedury odwoławczej w tym zakresie, a wnioskodawcy nie

przysługują Ŝadne dodatkowe środki odwoławcze. Dotyczy to równieŜ

rozstrzygnięcia IZ lub IP, wydanego w związku z przekazaniem przez sąd

sprawy do ponownego rozpatrzenia, o którym mowa w art. 30c ust. 3 pkt 1

ustawy i od którego równieŜ nie przysługują Ŝadne dodatkowe środki

odwoławcze.

7.2.4. Szczegółowe regulacje dotyczące środków odwoławczych przysługujących

wnioskodawcy w ramach Systemu Realizacji Programu Operacyjnego Kapitał

Ludzki w tym regulacje dotyczące wymogów i trybu rozpatrywania środków

odwoławczych przez Instytucję Pośredniczącą i Instytucję Zarządzającą POKL oraz

sposobu postępowania z wnioskami o dofinansowanie projektu w przypadku

pozytywnego rozpatrzenia środka odwoławczego, znajdują się w Podrozdziale 6.16

– Procedura odwoławcza – Zasad dokonywania wyboru projektów z dnia 1 stycznia

2012 r. w ramach POKL oraz w Wytycznych w zakresie wymogów, jakie powinny

uwzględniać procedury odwoławcze ustalone dla programów operacyjnych dla

konkursów ogłaszanych od dnia 20 grudnia 2008 r. z dnia 12 kwietnia 2011 r.

VIII. Procedura wycofania wniosku przez wnioskodawcę.

8.1. KaŜdemu wnioskodawcy przysługuje prawo pisemnego wystąpienia do Instytucji

Organizującej Konkurs o wycofanie złoŜonego przez siebie wniosku

o dofinansowanie projektu w ramach POKL na kaŜdym etapie oceny, zarówno

formalnym, jak i merytorycznym.

8.2. Prośba o wycofanie wniosku o dofinansowanie realizacji projektu złoŜona do IOK

w formie pisemnej powinna zawierać następujące informacje:

1.jasną deklarację chęci wycofania złoŜonego wniosku o dofinansowanie realizacji

projektu,

2.tytuł wniosku i jego sumę kontrolną oraz numer wniosku (jeŜeli został juŜ nadany

przez IOK),

3.pełną nazwę i adres wnioskodawcy.

8.3. Pismo zawierające wolę wycofania wniosku powinno zostać podpisane przez osobę

uprawnioną do reprezentowania beneficjenta (zasadnym jest, by była to osoba, która

wcześniej podpisywała złoŜony wniosek o dofinansowanie realizacji projektu).

IX. Kontakt i dodatkowe informacje.

Dodatkowych informacji dla ubiegających się o dofinansowanie udziela Instytucja

Pośrednicząca:

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

ul. Augustyńskiego 2

80-819 Gdańsk

w godzinach od 8.00 do 15.00.

telefon: (58) 32 68 221, fax.: (58) 326 81 93, defs@ pomorskie.eu

lub


68

Regionalne Ośrodki Europejskiego Funduszu Społecznego:

1. w Gdańsku:

Regionalne Centrum Informacji i Wspierania Organizacji Pozarządowych, Aleja

Grunwaldzka 5, 80-236 Gdańsk, tel. (58) 340 12 12, info_gdansk@roefs.pl,

www.gdansk.roefs.pl

- dla powiatów: m. Gdańsk, m. Gdynia, m. Sopot, sztumskiego, kwidzyńskiego,

nowodworskiego, malborskiego, tczewskiego, gdańskiego, starogardzkiego;

2. w Słupsku:

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Obrońców WybrzeŜa 2, 76-200

Słupsk,

tel. (59) 847 55 99, info_slupsk@roefs.pl, www.slupsk.roefs.pl

- dla powiatów: bytowskiego, lęborskiego, puckiego, wejherowskiego, słupskiego,

m. Słupska;

3. w Chojnicach:

Stowarzyszenie "Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno", ul. Gimnazjalna 1,

89-600 Chojnice, tel. (52) 565 17 29, info_chojnice@roEFS.pl, www.chojnice.roefs.pl

- dla powiatów: człuchowskiego, chojnickiego, kościerskiego, kartuskiego.


69

X. Załączniki do dokumentacji konkursowej.

Spis załączników do dokumentacji konkursowej dostępnych na stronie internetowej:

10.1 Formularz wniosku o dofinansowanie realizacji projektu wraz z instrukcją

wypełniania wniosku.

10.2 Karta oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego

w ramach POKL wraz z kryteriami dostępu, podlegającymi weryfikacji na etapie

oceny formalnej.

10.3 Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego

w ramach POKL wraz z kryteriami dostępu, podlegającymi weryfikacji na etapie

oceny oraz z kryteriami strategicznymi.

10.4 Lista sprawdzająca, pomocna w stwierdzeniu, czy wniosek o dofinansowanie

realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki spełnia

wszystkie kryteria formalne.

10.5 Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu.

10.5a Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu – rozliczanego

w oparciu o kwoty ryczałtowe.

10.6 Wzór harmonogramu płatności – załącznik nr 4 do umowy (do pobrania

i wypełnienia przez Wnioskodawcę).

10.7 Wzór pomocniczego harmonogramu płatności (do pobrania i wypełnienia przez

Wnioskodawcę).

10.8 Wzór informacji dodatkowej do harmonogramu płatności – dotyczy jednostki sektora

finansów publicznych (do pobrania i wypełnienia przez Wnioskodawcę).

10.9 Wzór oświadczenia o kwalifikowalności podatku VAT- załącznik nr 3 do umowy

(do pobrania i wypełnienia przez Wnioskodawcę).

10.10 Wzór minimalnego zakresu umowy partnerskiej na rzecz realizacji Projektu.

10.11 Wzór oświadczenia o wyborze jednego z dwóch sposobów zestawienia dokumentów

potwierdzających poniesione wydatki (do pobrania i wypełnienia przez

Wnioskodawcę):

- tabeli w formie zawartej w załączniku nr 1 do wzoru wniosku o płatność

(sporządzone w Generatorze Wniosków Płatniczych)

lub

- wydruku z ewidencji księgowej beneficjenta (w formacie PDF), zgodnie

z wymaganiami określonymi w załączniku nr 5 do umowy.

10.12 Wzór oświadczenia o zgodzie na zaciągnięcie przez małŜonka osoby fizycznej

zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie projektu (do pobrania

i wypełnienia przez Wnioskodawcę).

10.13 Wzór zakresu danych osobowych powierzonych do przetwarzania - załącznik nr 2 do

umowy.

10.14 Wzór oświadczenia uczestnika - załącznik nr 6 do umowy.

10.15 Wzór upowaŜnienia do przetwarzania danych osobowych na poziomie beneficjenta

i podmiotów przez niego umocowanych - załącznik nr 7 do umowy.

10.16 Wzór odwołania upowaŜnienia do przetwarzania danych osobowych na poziomie

beneficjenta i podmiotów przez niego umocowanych - załącznik nr 8 do umowy.

10.17 Wymagania w odniesieniu do informatycznego systemu finansowo - księgowego –

załącznik 5 do umowy.

10.18 Szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia - załącznik nr 2 do wniosku

beneficjenta o płatność w ramach POKL.

10.19 Wzór wniosku o płatność wraz z instrukcją wypełniania.

10.20 Tabela weryfikacji kryteriów szczegółowych.

10.21 Lista obszarów słabych strukturalnie (na podstawie Mapy nr 4 – załącznik do RPO

dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013).

10.22 Lista miejscowości preferowanych do wsparcia w ramach Poddziałania 2.2.1 RPO


70

10.23 Uproszczone formy rozliczania kosztów bezpośrednich

Wszystkie załączniki dostępne są na stronie Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu

Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego www.defs.pomorskie.eu