Maribor - Zavod RS za zaposlovanje

ess.gov.si

Maribor - Zavod RS za zaposlovanje

OBMOČNA SLUŢBA

MARIBOR

POROČILO ZA LETO 2009


Poročilo za leto 2009

OBMOČNA SLUŢBA

MARIBOR

POROČILO ZA LETO 2009

MARIBOR, MAREC 2010

2 ZRSZ Območna služba Maribor


Poročilo za leto 2009

ZRSZ Obmoèna služba Maribor 3


Poročilo za leto 2009

IZDAJA:

ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE

OBMOČNA SLUŢBA MARIBOR

ZA IZDAJATELJA: VALENTINA PLEMENITAŠ, DIREKTORICA OBMOČNE SLUŢBE

UREDILA:

BLANKA ŠTRAVS

GRAFIČNI PRIKAZI IN TABELARNI PREGLEDI: DANICA PETRANOVIČ

POROČILO PRIPRAVILI PO POGLAVJIH:

1. VALENTINA PLEMENITAŠ

2., 3.3. MATJAŢ ANTOLINC

3.1., 3.2., 3.4., 5.1.3.1. BLANKA ŠTRAVS

3.5., 5.1.1.1. DANICA PETRANOVIČ

4.1., 4.2., 4.3. SILVIJA PEHNEC

4.4. SUZANA MURAUS, ANDREJA ČRNKO

4.5. DARJA KAPUN GRAUF

5., 5.1.3.2. MIRJANA ZGAGA

5.1.1.2., 5.1.1.3., 7., 7.1. PETER PROSENC

5.1.1.4., 5.1.2.1., 5.2.1.2.2. RENATA PETEK

5.1.2.2., 5.2.1.3.1., 5.2.1.3.2. ALENKA BOROVŠAK

5.2.1.1.1. MARJETA ŠLENC

5.2.1.1.2., 5.2.1.2.1. KARIN MERŠNIK

5.3.1.1.1., 5.3.1.1.2. JERICA KOROŠAK

5.2.1.2.3., 5.3.1.4.1. DANIJEL DOKL

5.1.1.5., 5.3.1.2.1., 5.3.1.2.2., 5.3.1.3.1., 5.4.1.2. BOJAN KOMOVEC

5.4.1.1. ALEKSANDRA GOSAK

6., 6.1., 6.2. MATEJA OZMEC

8. VOJKO KOSI

UPORABA IN OBJAVA PODATKOV JE DOVOLJENA LE Z NAVEDBO VIRA!

4 ZRSZ Območna služba Maribor


Poročilo za leto 2009

VSEBINA

1. UVOD 6

2. ORGANIZIRANOST OBMOČNE SLUŢBE MARIBOR 7

3. GIBANJA NA PODROČJU ZAPOSLOVANJA IN BREZPOSELNOSTI 9

3.1. Zaposlenost 9

3.2. Potrebe po delavcih in zaposlitve 11

3.3. Zaposlovanje tujcev 15

3.4. Registrirana brezposelnost 16

3.5. Nadurno delo 20

4. DELO Z BREZPOSELNIMI OSEBAMI IN IZVAJANJE UKREPOV AKTIVNE POLITIKE

ZAPOSLOVANJA 21

4.1. Sodelovanje z delodajalci 21

4.2. Svetovanje brezposelnim osebam 22

4.3. Posredovanje brezposelnih oseb na prosta delovna mesta 23

4.4. Zaposlitvena rehabilitacija in zaposlovanje invalidnih oseb 24

4.5. Sodelovanje v omreţju European Employment Services (EURES) 27

5. UKREPI ZAPOSLOVANJA 28

5.1. Ukrep I: Svetovanje in pomoč pri iskanju zaposlitve 30

5.1.1. Poklicno in zaposlitveno informiranje, svetovanje in motiviranje 30

5.1.1.1. Splošno svetovanje in informiranje brezposelnih oseb v uradih za delo 30

5.1.1.2. CIPS - Center za informiranje in poklicno svetovanje 31

5.1.1.3. Poklicna orientacija pred vključitvijo v ukrepe 32

5.1.1.4. Drugače o poklicih 34

5.1.1.5. Zdravstveno zaposlitveno svetovanje 34

5.1.2. Pomoč pri iskanju zaposlitve 34

5.1.2.1. Pomoč pri načrtovanju poklicne poti in iskanju zaposlitve - delavnice 34

5.1.2.2. Klubi za iskanje zaposlitve 35

5.1.3. Razvoj in izvajanje novih oblik Pomoči ter predstavitev 36

5.1.3.1. Zaposlitveni sejmi 36

5.1.3.2. Vključevanje brezposelnih oseb v nove in razvojne projekte 37

5.2. Ukrep II: Usposabljanje in izobraţevanje 38

5.2.1.1. Programi institucionalnega usposabljanja in Nacionalne poklicne kvalifikacije 38

5.2.1.1.1. Programi institucionalnega usposabljanja 38

5.2.1.1.2. Potrjevanje Nacionalnih poklicnih kvalifikacij (NPK) 39

5.2.1.2. Programi praktičnega usposabljanja 40

5.2.1.2.1. Delovni preizkus 40

5.2.1.2.2. Usposabljanje na delovnem mestu - IP 40

5.2.1.2.3. Usposabljanje na delovnem mestu - ESS 40

5.2.1.3. Programi izobraževanja 41

5.2.1.3.1. Formalno izobraževanje 41

5.2.1.3.2. PUM - Projektno učenje za mlajše odrasle 41

5.3. Ukrep III: Vzpodbujanje zaposlovanja in samozaposlovanja 41

5.3.1.1. Spodbujanje samozaposlovanja 41

5.3.1.1.1. Pomoč pri samozaposlitvi 41

5.3.1.1.2. Subvencija za samozaposlitev 42

5.3.1.2. Subvencije za zaposlitev težje zaposljivih skupin brezposelnih oseb 43

5.3.1.2.1. Javni razpis Spodbujanje novega zaposlovanja dolgotrajno brezposelnih oseb – prejemnikov DSP

za leto 2009 43

5.3.1.2.2. Javni razpis Zaposli.me 43

5.3.1.3. Povračilo stroškov dela 44

5.3.1.3.1. Povračilo prispevkov delodajalca 44

5.3.1.4. Spodbujanje prilagodljivosti delovne sile in podjetij 44

5.3.1.4.1. Spodbujanje zaposlovanja za krajši delovni čas 44

5.4. Ukrep IV: Programi za povečanje socialne vključenosti 45

5.4.1.1. Lokalni zaposlitveni programi – Javna dela 45

5.4.1.2. Subvencioniranje zaposlitev pri izvajanju pomoči na domu in osebna asistenca 46

6. PRAVICE IZ ZAVAROVANJA ZA PRIMER BREZPOSELNOSTI 47

6.1. Denarna nadomestila 48

6.2. Denarna pomoč 49

7. POKLICNA ORIENTACIJA

7.1. Poklicna orientacija šolajoče mladine

50

50

8. ŠTIPENDIRANJE 52

9. TABELARNI PREGLED 53

ZRSZ Območna služba Maribor 5


Poročilo za leto 2009

1. UVOD

Površina v km 2 : 1310,6

Prebivalci: 236.858 (junij 2009)

Delovno aktivni: 94.597 (december 2009)

Brezposelni: 14.438 (december 2009)

St.reg.brezposelnosti: 13,5 % (december 2009)

Leto 2009 je bilo zaznamovano z vplivi globalne gospodarske krize, ki se je kazala predvsem v

zapiranju delovnih mest, upadu povpraševanja in posledično porastu brezposelnosti. Tako je bilo v

decembru 2009 na območju, ki ga pokriva Območna sluţba Maribor delovno aktivnih 94.597

prebivalcev, kar predstavlja 5,9 % letni upad (vir: Statistični urad RS). Vzporedno z upadom

zaposlenosti je porasla registrirana brezposelnost (kar za 34,2 % glede na leto 2008). Še vedno na

območju Območne sluţbe Maribor (13,5 %) beleţimo višjo stopnjo registrirane brezposelnosti kot v

Sloveniji (10,3 %). Na letni ravni se je v regiji zvišala za 3,6 odstotne točke in v Sloveniji za 3,3

odstotne točke (vir: Statistični urad RS).

Struktura povpraševanja se kljub upadu števila prijavljenih potreb po delavcih na letni ravni za 30,7 %,

ni bistveno spremenila. Tako bo tudi v prihodnje laţje pridobiti zaposlitev posameznikom, ki bodo s

svojimi znanji, veščinami in kompetencami, konkurenčni zahtevam delodajalcev. Še vedno, tako kot v

preteklih letih, se na trgu dela srečujemo s strukturnimi neskladji med povpraševanjem na eni in

ponudbo na drugi strani.

V okviru Projekta kakovosti je bilo za izboljšanje ključnega procesa povečevanja zaposljivosti in

zaposlenosti, veliko pozornosti posvečene kvalitetni obravnavi posamezne stranke in ugotavljanju

zaposljivosti takoj po prijavi. Skozi postopke obravnave strank, ki si jih prizadevamo maksimalno

prilagoditi njihovim potrebam, zagotavljamo podporo pri razvoju posameznikove kariere, kakor tudi

kritje potreb delodajalcev. V letu 2009 je prišlo do povečanega priliva v odkrito brezposelnost

predvsem iz naslova stečajev in preseţnih delavcev, zato se je tej skupini posvečala večja pozornost:

intenzivno so bili vključevani v informativno motivacijske seminarje, posredovanje, na neposredna

srečanja z delodajalci ter v zaposlitveni kotiček. Na področju sodelovanja z delodajalci si prizadevamo

razvijati pristope, skozi katere jim bomo v največji moţni meri zagotavljali čim bolj ustrezni kader.

V letu 2009 smo z namenom izboljševanja zaposljivosti in zaposlenosti na območju Območne sluţbe

Maribor vključili 7.632 brezposelnih oseb v različne programe Aktivne politike zaposlovanja in izvedli

dva zaposlitvena sejma. Pomladanski je bil namenjen predvsem mladim v pomoč pri oblikovanju

poklicne poti. Jesenski sejem pa je bil ţe tretji mednarodni zaposlitveni sejem, ki je bil organiziran s

sodelovanjem EURES – a. Oba sejma so tako obiskovalci, kot razstavljavci ocenili za uspešna, beleţili

pa smo tudi več izhodov v zaposlitev (cca. 290).

Tudi v letu 2009 smo, poleg sodelovanja z delodajalci in iskalci zaposlitve, krepili sodelovanje z vsemi

socialnimi partnerji in ostalim podpornim okoljem, kar je nujno za uspešno delo.

Območna sluţba Maribor

6 ZRSZ Območna služba Maribor


Poročilo za leto 2009

2. ORGANIZIRANOST OBMOČNE SLUŢBE MARIBOR

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje je samostojna pravna oseba s statusom javnega zavoda,

ki deluje enotno za območje Republike Slovenije. Tudi v letu 2009 je organizacijsko oziroma

funkcionalno deloval na treh nivojih in sicer na sedeţu Zavoda, kjer sta vodstvo in Centralna sluţba,

na območnih sluţbah in uradih za delo.

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (v nadaljevanju Zavod) je organiziran v dvanajst območnih

sluţb (Celje, Koper, Kranj, Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Nova Gorica, Novo mesto, Ptuj,

Sevnica, Trbovlje in Velenje). V okviru območnih sluţb delujejo uradi za delo.

Na področju upravnih enot Lenart, Maribor, Pesnica, Ruše in Slovenska Bistrica je dejavnost Zavoda v

letu 2009 izvajala Območna sluţba Maribor. Na tem območju so skupno delovali trije zdruţeni uradi za

delo in sicer Urad za delo Lenart, Ruše in Slovenska Bistrica, ki je deloval na treh lokacijah in sicer v

Lenartu, Rušah in Slovenski Bistrici, Urad za delo Maribor I in Pesnica, je deloval v Mariboru za

brezposelne osebe, katerih prva črka priimka se začne na črke od A do L in Pesnici ter Urad za delo

Maribor II, ki je bil namenjen delu z brezposelnimi katerih prva črka priimka se začne na črke od M do

Ţ. Ti uradi so operativno pokrivali območje 22 občin in zagotavljali dostop do storitev Zavoda,

namenjenih uporabnikom.

V okviru Območne sluţbe Maribor delujeta dva Centra za informiranje in poklicno svetovanje - CIPS,

kjer lahko šolajoča mladina in odrasli na enem mestu pridobijo informacije s področja izobraţevanja in

zaposlovanja ter strokovno pomoč pri načrtovanju poklicne poti. Centra za informiranje in poklicno

svetovanje sta locirana v prostorih Zavoda na Gregorčičevi 15 v Mariboru ter Tomšičevi 9 v Slovenski

Bistrici. Na lokaciji CIPS v Mariboru je bil v letu 2009 deloval tudi Zaposlitveni kotiček, ki se je uveljavil

kot ena od oblik pomoči brezposelnim pri iskanju zaposlitve.

Območna sluţba Maribor je v letu 2009 opravljala operativne naloge izvajanja dejavnosti Zavoda in

sicer:

spremljala in proučevala gibanje zaposlenosti in brezposelnosti ter dejavnike, ki vplivajo na ta

gibanja;

proučevala in spremljala potrebe delodajalcev po kadrih in nudila pomoč pri zadovoljevanju

njihovih potreb;

spremljala rezerve in preseţke delovne sile;

spremljala letne potrebe po kadrih ter vodila druge evidence in statistične podatke, določene s

predpisi;

opravljala naloge v zvezi s posredovanjem dela oziroma ponudbe in povpraševanja na trgu

delovne sile;

pomagala mladim pri poklicni orientaciji ter spremljala sposobnosti, interese in nagnjenja mladim

za šolanje in zaposlitev. Razen tega je odraslim nudila strokovno pomoč pri oblikovanju njihove

poklicne kariere;

izvajala ukrepe Aktivne politike zaposlovanja;

s sodelovanjem EURES organizirala mednarodni zaposlitveni sejem

izvajala operativne postopke zaposlovanja tujcev;

odločala o pravicah za primer brezposelnosti;

vodila in hranila dokumentacijo, potrebno pri operativnem delu izvajanja dejavnosti območne

sluţbe.

ZRSZ Območna služba Maribor 7


Poročilo za leto 2009

Prikaz 1: Pregled uradov za delo Območne sluţbe Maribor ter občin, za katere izvajajo naloge s

področja zaposlovanja

OS MARIBOR

URAD ZA DELO

MARIBOR I,

PESNICA

URAD ZA DELO

MARIBOR II

URAD ZA DELO

LENART, RUŠE,

SL. BISTRICA

UD MARIBOR I

UD PESNICA

OBČINE:

KUNGOTA

PESNICA

ŠENTILJ

OBČINE:

DUPLEK

HOČE - SLIVNICA

MO MARIBOR

MIKLAVŽ NA D. POLJU

RAČE - FRAM

STARŠE

UD LENART

OBČINE:

BENEDIKT

CERKVENJAK

LENART

SVETA ANA V SL.G.

SVETA TROJICA V S.G.

SVETI JURIJ V SL.G.

UD RUŠE

OBČINE:

LOVRENC NA POHORJU

RUŠE

SELNICA OB DRAVI

UD SL.

BISTRICA

OBČINI:

MAKOLE

OPLOTNICA

POLJČANE

SLOV. BISTRICA

8 ZRSZ Območna služba Maribor


Število

Poročilo za leto 2009

3. GIBANJA NA PODROČJU ZAPOSLOVANJA IN

BREZPOSELNOSTI

3.1. ZAPOSLENOST

Zaostrene gospodarske razmere, ki so se začele kazati v drugem polletju leta 2008, so bile na

območju Območne sluţbe Maribor prisotne tudi v letu 2009 in so negativno vplivale na trg dela.

Ob koncu leta 2009 je bilo na območju Območne sluţbe Maribor delovno aktivnih 94.597

prebivalcev, kar je za 5.890 oseb oziroma 5,9 % manj kot v decembru predhodnega leta.

GRAF 1: STRUKTURA AKTIVNEGA PREBIVALSTVA NA PODROČJU OBMOČNE SLUŢBE MARIBOR

120.000

110.000

100.000

90.000

80.000

70.000

60.000

50.000

40.000

30.000

20.000

10.000

0

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Registrirano

brezposelni

Zaposleni pri

samozaposlenih

osebah

Samozaposleni

Zaposleni v

podjetjih in

organizacijah

Indeks Indeks

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 08/07 09/08

Zaposleni v podj.in org. 67.122 69.357 70.846 71.179 70.513 72.807 73.957 76.604 80.270 81.695 77.006 101,8 94,3

Samozaposleni 9.732 9.079 9.300 9.150 8.324 9.405 9.292 9.382 9.768 9.941 10.151 101,8 102,1

Zaposleni pri samozaposlenih 7.521 7.958 8.126 7.870 7.717 7.798 7.788 8.172 8.759 8.851 7.440 101,1 84,1

DELOVNO AKTIVNO PREB. 84.375 86.394 88.272 88.199 86.554 90.010 91.037 94.158 98.797 100.487 94.597 101,7 94,1

Registr. brezposelni 21.193 19.223 19.186 18.048 15.872 14.503 14.351 12.595 10.880 10.705 14.301 98,4 133,6

AKTIVNO PREBIVALSTVO 105.568 105.617 107.458 106.247 102.426 104.513 105.388 106.753 109.677 111.192 108.898 101,4 97,9

- verižni indeks aktivnega preb. 100,0 100,0 101,7 98,9 96,4 102,0 100,8 101,3 102,7 101,4 97,9

- bazni indeks aktivnega preb. 100,0 100,0 101,8 100,6 97,0 99,0 99,8 101,1 103,9 105,3 103,2

- verižni indeks delovno akt.preb. 100,0 102,4 102,2 99,9 98,1 104,0 101,1 103,4 104,9 101,7 94,1

- bazni indeks delovno akt.preb. 100,0 102,4 104,6 104,5 102,6 106,7 107,9 111,6 117,1 119,1 112,1

Opomba: od januarja 2005 Statistični urad RS dobiva podatke o zaposlenih in samozaposlenih osebah (razen kmetih) iz Statističnega registra

delovno aktivnega prebivalstva (SRDAP). Pred tem je bil vir Mesečno poročilo o plačah in zaposlenih osebah v podjetjih, druţbah in

organizacijah (ZAM/P) Podatki o brezposelnih se nanašajo na upravne enote Lenart, Maribor, Pesnica, Ruše in Sl. Bistrica.

Podatki o stopnjah registrirane brezposelnosti so od leta 2000 iz SRDAP. Prav tako so podatki o delovno aktivnem prebivalstvu od leta 2004 iz SRDAP

V letu 2009 so po dejavnostih tudi v strukturi zaposlenih prevladovali zaposleni s področja

predelovalnih dejavnosti z 21,7 %, sledili so jim zaposleni s področja trgovine, popravil motornih vozil

in izdelkov široke porabe (13,6 %), gradbeništva (9,1 %), izobraţevanja (8,2 %), zdravstva in

socialnega varstva (7,1 %), strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnosti (5,5 %) ter zaposleni s

področja prometa in skladiščenja (5,5 %). Ostale dejavnosti so bile zastopane v manjših deleţih

(podrobnejši pregled se nahaja v tabeli 3 v prilogi).

Letna primerjava posameznih kategorij zaposlenosti na področju Območne sluţbe Maribor kaţe na

zmanjšanje števila zaposlenih v vseh kategorijah, razen samostojnih podjetnikov posameznikov: v

podjetjih in drugih organizacijah (za 5,7 %), pri samozaposlenih osebah (za 15,9 %). V strukturi

samozaposlenih se je povečalo število samostojnih podjetnikov posameznikov za 8,5 %, število

kmetov je upadlo za 2,4 %, število oseb, ki opravljajo poklicno dejavnost pa kar za 23,7 %.

ZRSZ Območna služba Maribor 9


BAZNI INDEKS

Število

Poročilo za leto 2009

Podatki kaţejo, da je svetovna gospodarska kriza tudi pri nas prizadela vse kategorije zaposlenih, tudi

samostojne podjetnike posameznike, saj se je število zaposlenih pri le-teh zmanjšalo bistveno več od

povprečja. Razloge za porast števila samostojnih podjetnikov posameznikov gre iskati predvsem v

dejstvu, da je v preteklem letu veliko delavcev izgubilo zaposlitev in so v samozaposlitvi videli moţnost

zagotavljanja socialne varnosti zase in svoje druţine.

GRAF 2: GIBANJE ZAPOSLENOSTI NA PODROČJU OBMOČNE SLUŢBE MARIBOR

130

120

110

Zaposleni v podjetjih

in organizacijah

Samozaposlene

osebe

100

90

80

dec.'99 dec.'00 dec.'01 dec.'02 dec.'03 dec.'04 dec.'05 dec.'06 dec.'07 dec.'08 dec.'09

Zaposleni pri

samozaposlenih

osebah

Vsi zaposleni

Za pretekla leta značilna mesečna gibanja števila zaposlenih, na katera so vplivala sezonska in druga

občasna povečanja zaposlovanja, sproščanje odvečne delovne sile, zaposlovanje nove generacije iz

šol v jesenskih mesecih idr., v letu 2009 niso prišla do izraza, saj je bil skozi vse leto opazen upad

zaposlenosti, predvsem zaradi izteka delovnih razmerij za določen čas ter sproščanja delovne sile

zaradi zaostrenih pogojev poslovanja.

GRAF 3: GIBANJE ZAPOSLENOSTI NA PODROČJU OBMOČNE SLUŢBE MARIBOR

102.500

100.000

97.500

95.000

LETO 2005

LETO 2006

LETO 2007

92.500

90.000

LETO 2008

LETO 2009

87.500

jan. feb. mar. apr. maj jun. jul. avg. sep. okt. nov. dec.

Posledicam gospodarske krize se prav tako ni uspelo izogniti nobenemu področju upravnih enot na

območju Območne sluţbe Maribor, saj je bil upad zaposlenosti v enoletni primerjavi prisoten prav na

vseh področjih upravnih enot:

Lenart (za 1,2 %),

Maribor (za 6,9 %),

Pesnica (za 1,7 %),

Ruše (za 5,0 %) in

Slovenska Bistrica (za 3,4 %).

Podrobnejši pregled po upravnih enotah je razviden iz tabel 1, 2a in 4 v prilogi.

10 ZRSZ Območna služba Maribor


Število potreb

Poročilo za leto 2009

3.2. POTREBE PO DELAVCIH IN ZAPOSLITVE

Upadanje povpraševanja po delavcih in pripravnikih, ki se je vpričo zaostrovanja pogojev poslovanja

doma in v svetu pričelo v letu 2008, je bilo značilno tudi za leto 2009. Delodajalci so v letu 2009

prijavili 21.756 potreb po delavcih in pripravnikih, kar je za 9.645 oz. 30,7 % manj kot v letu 2008.

Razkorak med deleţem registriranih potreb v letu 2009 in deleţem registrirano brezposelnih oseb s

področja Območne sluţbe Maribor glede na vse slovenske potrebe oz. brezposelne ostaja, saj so

potrebe po delavcih predstavljale 13,5 % vseh slovenskih potreb, brezposelni s področja Območne

sluţbe Maribor so pa v povprečju predstavljali 15,4 % vseh brezposelnih v Sloveniji.

GRAF 4: GIBANJE POVPRAŠEVANJA PO DELAVCIH NA PODROČJU OBMOČNE SLUŢBE MARIBOR

36.000

32.000

28.000

24.000

20.000

16.000

12.000

8.000

4.000

0

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Določen čas

Nedoločen čas

PROSTA DELA 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

- za določen čas 14.292 15.591 14.661 13.729 13.296 17.103 21.523 26.198 27.041 24.424 17.828

- za nedoločen čas 4.430 4.212 4.487 3.356 3.433 4.412 5.589 6.871 6.383 6.977 3.928

Vse potrebe 18.722 19.803 19.148 17.085 16.729 21.515 27.112 33.069 33.424 31.401 21.756

- deleţ potreb za

določen čas (v %) 76,3 78,7 76,6 80,4 79,5 79,5 79,4 79,2 80,9 77,8 81,9

Veriţni indeks vseh

potreb 100,0 105,8 96,7 89,2 97,9 128,6 126,0 122,0 101,1 93,9 69,3

V strukturi novega zaposlovanja je tudi v letu 2009 prevladovalo zaposlovanje za določen čas (81,9

%). Primerjava deleţev zaposlovanja za določen čas med vsemi zaposlitvami kaţe na razlike po

stopnjah zahtevane izobrazbe. Praviloma je deleţ potreb po zaposlitvah za določen čas v obratnem

sorazmerju z naraščajočo stopnjo izobrazbe. Tako je deleţ zaposlitev za določen čas na I. stopnji

izobrazbe znašal 89,9 %, na IV. stopnji 83,5 % medtem ko je ta deleţ na VII. stopnji znašal 76,2 %,

kar je posledica delovanja zakonitosti med ponudbo in povpraševanjem na trgu dela.

Povprečno mesečno je bilo v letu 2009 na območju Območne sluţbe Maribor registriranih 1.813

potreb (2.035 v letu 2008). Iz podatkov o mesečnem gibanju prijavljenih prostih delovnih mest je

razvidno, da je bila tudi v letu 2009 prisotna dinamika povpraševanja, značilna za predhodna leta,

vendar je bil obseg le-tega bistveno niţji.

ZRSZ Območna služba Maribor 11


Število

Poročilo za leto 2009

GRAF 5: MESEČNO GIBANJE POVPRAŠEVANJA PO DELAVCIH

3.700

3.400

3.100

2.800

2.500

2.200

1.900

1.600

1.300

1.000

jan. feb. mar. apr. maj. jun. jul. avg. sep. okt. nov. dec.

2005

2006

2007

2008

2009

Iz podrobnejšega pregleda registriranih prostih delovnih mest po dejavnostih je razvidno, da so največ

potreb prijavili delodajalci s področja predelovalnih dejavnosti (8.370), sledijo potrebe, ki so jih prijavili

delodajalci s področja gradbeništva (3.236), s področja trgovine, vzdrţevanja in popravil motornih vozil

(2.717), izobraţevanja (1.844), s področja drugih raznovrstnih poslovnih dejavnosti (1.831), gostinstva

(1.504), strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnosti (1.345), prometa in skladiščenja (1.076),

zdravstva in socialnega varstva (856), ostala področja so bila zastopana v manjšem številu (celovit

pregled s nahaja v tabeli 8 tabelarnega pregleda v prilogi).

GRAF 6: KANDIDATI ZA ZAPOSLITEV IN POTREBE PO DELAVCIH V LETU 2009

9.000

8.000

7.000

6.000

5.000

4.000

3.000

Prosta dela

2.000

Kandidati za zapos.

1.000

0

I.-II. III.-IV. V. VI. VII. B.Š.

I. - XII. 2009 I.-II. III.-IV. V. VI. VII. B.Š. SKUPAJ

Kandidati za zaposlitev* 8.369 7.353 8.112 861 1.930 29 26.654

Prosta dela 5.190 8.972 4.162 670 2.756 6 21.756

Prosta dela / kandidata 0,6 1,2 0,5 0,8 1,4 0,2 0,8

Opomba:

(*) - prijavljeni 31.12.2008 + novoprijavljeni v letu 2009

12 ZRSZ Območna služba Maribor


Poročilo za leto 2009

Dolgoletna neusklajenost med obsegom ponudbe in povpraševanja na trgu dela se je kazala tudi v

letu 2009 kot razmerje med osebami, ki so kandidirale na objavljena prosta dela in med objavljenimi

prostimi deli v posameznem letu (glej gornji graf). V letu 2009 se je neusklajenost nekoliko zmanjšala,

največja neusklajenost je bila v letu 2009 na eni strani na VII. stopnji izobrazbe, sledila ji je

neusklajenost na III.-IV. izobrazbeni stopnji ter na drugi strani na bolonjskih študijskih programih in V.

izobrazbeni stopnji, s tem, da je bilo skoraj eno in pol prosto delo na voljo na VII. izobrazbeni stopnji,

na V. stopnji pa je bilo obratno, saj sta v povprečju dve osebi kandidirali na eno prijavljeno prosto delo.

Zato je, tako kot v predhodnih letih, Zavod tudi v letu 2009 vključeval brezposelne osebe s

pomanjkljivo ali neustrezno izobrazbo oz. dodatnimi znanji v programe izobraţevanja in usposabljanja

ter v razne oblike delovnega angaţiranja (javna dela, uvajanje v delo in drugi programi).

Izobrazbena struktura povpraševanja po kadrih na posameznih izobrazbenih stopnjah je bila v letu

2009 naslednja:

4.448 potreb oz. 20,4 % je bilo prijavljenih za osebe na I. zahtevnostni stopnji, predvsem za

pomoţne delavce in delavce brez poklica ter gradbene delavce;

692 potreb oz. 3,2 % je bilo prijavljenih za osebe na II. zahtevnostni stopnji, predvsem za zidarje

za zidanje in ometavanje, pleskarje, kuharske pomočnike, varnostnike, polagalce keramičnih

oblog, obdelovalce kovin, čistilce metalurških izdelkov in krovce;

305 potreb oz. 1,4 % je bilo prijavljenih za osebe na III. zahtevnostni stopnji, prevladovale so

potrebe po bolničarjih, poštnih in blagovnih manipulantih, lesarjih, maserjih in pedikerjih;

8.667 potreb oz. 39,8 % je bilo prijavljenih za osebe na IV. stopnji izobrazbe, predvsem za

prodajalce, varilce, ključavničarje, natakarje, voznike, zidarje, kuharje in elektrikarje energetike;

4.162 potreb oz. 19,1 % je bilo po osebah s V. stopnjo izobrazbe, največ po ekonomskih in

strojnih tehnikih, gimnazijskih maturantih, elektrotehnikih, zdravstvenih in gradbenih tehnikih;

670 potreb oz. 3,1 % je bilo za poklice na VI. zahtevnostni stopnji, predvsem za inţenirje

strojništva, ekonomiste, inţenirje gradbeništva, poslovne sekretarje in inţenirje elektrotehnike;

2.756 potreb oz. 12,7 % je bilo po kadrih s VII.-VIII. stopnjo izobrazbe, predvsem po univ. dipl.

ekonomistih, univ. dipl. pravnikih, dipl. ekonomistih (vs), profesorjih razred. pouka, zdravnikih, dipl.

medicinskih sestrah (vs), univ. dipl. inţ. strojništva, računalništva in informatike ter elektrotehnike;

6 potreb je bilo po kadrih, ki so zaključili bolonjske študijske programe.

50 potreb pa ni imelo opredeljene zahtevane izobrazbe temveč nacionalno poklicno kvalifikacijo.

Izobrazbena struktura povpraševanja se iz leta v leto nekoliko spreminja, kar je razvidno iz grafa v

nadaljevanju.

GRAF 7: PRIJAVLJENE POTREBE PO DELAVCIH IN PRIPRAVNIKIH PO IZOBRAZBENI STRUKTURI V LETIH

2008 IN 2009

LETO 2008

LETO 2009

V.

18,7%

VI.

2,7%

VII.

9,6%

B.Š.

VII.

0,0% I.-II.

VI.

B.Š.

12,7%

I.-II.

25,3%

V. 3,1%

0,0%

23,9%

19,1%

III.-IV.

43,5%

III.-IV.

41,2%

ZRSZ Območna služba Maribor 13


Število potreb

Poročilo za leto 2009

Ob oddaji potrebe po delavcu delodajalci ob drugih pogojih za zasedbo prostega delovnega mesta

podajo tudi opis le-tega. S pomočjo Standardne klasifikacije poklicev delavke Zavoda ob sprejemu

potrebe po delavcu te opise poklicev klasificirajo. Povpraševanje po glavnih poklicnih skupinah je

bilo v letu 2009 naslednje:

226 potreb oz. 1,0 % je bilo prijavljenih za skupino poklicev »Zakonodajalci, visoki uradniki,

menedţerji«;

3.193 potreb oz. 14,7 % je bilo prijavljenih za skupino poklicev »Strokovnjaki«;

2.535 potreb oz. 11,7 % je bilo prijavljenih za skupino poklicev »Tehniki in drugi strokovni

sodelavci«;

1.186 potreb oz. 5,5 % je bilo prijavljenih za skupino poklicev »Uradniki«;

3.384 potreb oz. 15,6 % je bilo po skupini poklicev »Poklici za storitve, prodajalci«;

75 potreb oz. 0,3 % je bilo za skupino poklicev »Kmetovalci, gozdarji, ribiči, lovci«;

6.004 potreb oz. 27,6 % je bilo po skupini poklicev »Poklici za neindustrijski način dela«;

2.022 potreb oz. 9,3 % je bilo po skupini poklicev »Upravljalci strojev in naprav, industrijski

izdelovalci in sestavljalci«;

3.131 potreb oz. 14,4 % je bilo po skupini poklicev »Poklici za preprosta dela«.

Prav tako so bili deleţi zaposlitev za določen čas različni po glavnih poklicnih skupinah in so razvidni

iz naslednjega grafičnega prikaza.

GRAF 8: PRIJAVLJENE POTREBE PO DELAVCIH IN PRIPRAVNIKIH PO GLAVNIH POKLICNIH SKUPINAH

STANDARDNE KLASIFIKACIJE POKLICEV V LETU 2009

7.000

6.000

5.000

85,3%

4.000

3.000

2.000

1.000

34,1%

76,1%

75,1%

80,3%

82,2%

81,3%

82,9%

90,2%

Potrebe za

določen čas

Potrebe za

nedoločen

čas

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Glavne skupine: 1-Zakonodajalci, visoki uradniki, menedţerji; 2-Strokovnjaki; 3-Tehniki in drugi

strokovnjaki; 4-Uradniki; 5-Poklici za storitve, prodajalci; 6-Kmetovalci, gozdarji, ribiči, lovci; 7-

Poklici za neindustrijski način dela; 8-Upravljalci strojev in naprav, ind. izdelovalci in sestavljalci;

9-Poklici za preprosta dela

Po podatkih o prijavi v pokojninsko, invalidsko ter zdravstveno zavarovanje se je na podlagi

predhodno prijavljenih potreb po delavcih oziroma pripravnikih v letu 2009 zaposlilo 14.132 oseb, kar

je za 32,7 % manj kot v letu 2008 in predstavlja kritje 65,0 % potreb na področju Območne sluţbe

Maribor. Deleţi kritja potreb z zaposlitvami se po stopnjah izobrazbe razlikujejo, saj so odvisni od

stopnje (ne)usklajenosti med ponudbo in povpraševanjem na trgu dela. Praviloma so najniţji na tistih

izobrazbenih stopnjah, kjer delavcev primanjkuje.

14 ZRSZ Območna služba Maribor


Poročilo za leto 2009

3.3. ZAPOSLOVANJE TUJCEV

Leto 2009 je bilo zaznamovano z zmanjšanjem števila izdanih delovnih dovoljenj ter s prenosom

pristojnosti za izdajo delovnih dovoljenj na centralno sluţbo. Centralno so se delovna dovoljenja

pričela izdajati z dnem 3.8.2009.

Zmanjšanje števila delovnih dovoljenj je povzročilo predvsem manjše povpraševanje po delavcih v

gradbeništvu in kovinarstvu, kot posledica gospodarske recesije in izrazitega upada teh dejavnosti.

Z vidika izdaje delovnih dovoljenj je bila pomembna Sprememba pravilnika o delovnih dovoljenjih,

prijavi in odjavi dela ter nadzora nad zaposlovanjem tujcev (Ur. l. RS št 48/09 z dne 10.4.2009), ki se

je nanašala na postopek izdaje delovnega dovoljenja za zaposlitev brez kontrole trga in sicer se je

lahko izdalo delovno dovoljenje za zaposlitev tujca s poklicem, ki ga je na slovenskem trgu

primanjkovalo samo pod pogojem, da v evidenci Zavoda za zaposlovanje ni ustreznih domačih

brezposelnih oseb oziroma oseb, ki so glede pravic do zaposlitve izenačeni z drţavljani Republike

Slovenije.

Pri pregledu izdanih delovnih dovoljenj na območju Območne sluţbe Maribor, je – v primerjavi z letom

2008 – moč opaziti spremembe v vrsti izdanih delovnih dovoljenj, skupno je bilo v letu 2009 izdanih

884 osebnih delovnih dovoljenj, 3.849 dovoljenj za zaposlitev in 272 dovoljenj za delo.

S strani delodajalcev je bilo zaznati povpraševanje po zaposlovanju tujcev iz drţav bivše Jugoslavije,

manjša pa je pripravljenost po zaposlovanju tujcev iz Evropske unije, drţi pa tudi dejstvo, da Slovenski

delodajalci za te tujce niso zanimivi zaradi prenizkih plač v primerjavi z drugimi drţavami Evropske

unije.

Ob koncu leta 2009 je bilo na območju Območne sluţbe Maribor veljavnih 5.137 delovnih dovoljenj,

med njimi:

2.483 osebnih delovnih dovoljenj,

2.609 dovoljenj za zaposlitev in

45 dovoljenj za delo.

ZRSZ Območna služba Maribor 15


število

Število

Poročilo za leto 2009

3.4. REGISTRIRANA BREZPOSELNOST

Neugodne gospodarske razmere, zapiranje delovnih mest in posledično sproščanje preseţne delovne

sile ter zmanjšano povpraševanje po delavcih in pripravnikih se je negativno odrazilo tudi na

registrirani brezposelnosti, ki je v letu 2009 močno porasla.

GRAF 9: GIBANJE BREZPOSELNOSTI NA PODROČJU OBMOČNE SLUŢBE MARIBOR

24.000

22.000

20.000

Stanje

Povprečje

18.000

16.000

14.000

12.000

10.000

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Indeks

2009/2008

Stanje 31.12. 21.193 19.223 19.186 18.048 15.872 14.503 14.351 12.601 10.895 10.762 14.438 134,2

Povprečje 22.090 19.761 18.860 18.606 16.743 15.431 14.590 13.904 11.546 10.381 13.270 127,8

Konec decembra 2009 je bilo na območju Območne sluţbe Maribor registrirano brezposelnih

14.438 oseb, kar je za 3.676 oseb oz. 34,2 % več kot decembra 2008. V povprečju je bilo v registru

brezposelnih 13.270 oseb, kar je 27,8 % več kot v letu 2008. V Sloveniji je bilo ob koncu decembra

2009registrirano brezposelnih 96.672 oseb, kar je za 30.433 oseb oz. 45,9 % več kot decembra 2008.

Kljub temu, da je bilo zaradi zaostrenih pogojev zaposlovanja v letu 2009 opaziti večje prilive v

evidenco brezposelnih, predvsem oseb, ki jim je iztekla pogodba o zaposlitvi za določen čas ter trajnih

preseţkov in stečajnikov, so se na območju OS Maribor kazale značilnosti medmesečnega gibanja

registrirane brezposelnosti. Tako so na medmesečno gibanje brezposelnosti ob generacijskem prilivu

iz izobraţevanja, ob ţe omenjenih prilivih, vplivali tudi prilivi in odlivi, ki so posledica sezonskega

značaja dela predvsem na področju kmetijstva, gradbeništva in gostinstva.

GRAF 10: MESEČNO GIBANJE BREZPOSELNOSTI

16.000

15.000

14.000

13.000

12.000

11.000

10.000

9.000

jan. feb. mar. apr. maj jun. jul. avg. sep. okt. nov. dec.

2005

2006

2007

2008

2009

16 ZRSZ Območna služba Maribor


Stopnja registrirane

brezposelnosti

dec.'08

jan.'09

feb.'09

mar.'09

apr.'09

maj'09

jun.'09

jul.'09

avg.'09

sep.'09

okt.'09

nov.'09

dec.'09

Poročilo za leto 2009

Na novo se je v letu 2009 v register brezposelnih Območne sluţbe Maribor na novo prijavilo 15.892

oseb, kar je za 5.222 oseb oz. 48,9 % več kot v letu poprej. Med novoprijavljenimi je bilo:

2.405 iskalcev prve zaposlitve (449 oseb oz. 23,0 % več kot v predhodnem letu),

942 oseb, ki so delo izgubile zaradi stečaja oz. likvidacije podjetja (462 oseb oz. 96,3 % več kot v

letu 2008),

2.697 oseb, ki so bili opredeljeni kot trajno preseţni delavci (1.681 oseb oz. 165,5 % več kot v letu

2008),

7.360 oseb, ki jim je izteklo delovno razmerje za določen čas (2.721 oseb oz. 58,7 % več kot v

predhodnem letu).

Iz evidence brezposelnih oseb se je v letu 2009 odjavilo 12.242 oseb, kar je za 1.418 oseb oz. 13,1

% več kot v letu poprej. V odlivu je bilo 7.012 oseb, ki so se vključile v zaposlitev (539 oseb več kot

leto poprej), 4.236 oseb, ki so bile odjavljene iz evidence brezposelnih oseb iz razlogov, ki ne

pomenijo zaposlitve (kršitev obveznosti, vključitev v šolanje, lastna volja, upokojitev,..) oz. za 345 oseb

več kot leto poprej, 994 oseb je bilo prenesenih v druge evidence, od tega 472 v evidenco oseb,

prijavljenih pri Zavodu na podlagi drugih zakonov*. Konec leta 2009 je bilo v evidenci na podlagi

drugih zakonov 3.755 oseb, ki so delovni invalidi in prejemajo denarno nadomestilo pri ZPIZ.

Stopnja registrirane brezposelnosti je po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije na

področju Območne sluţbe Maribor ob koncu leta 2009 znašala 13,5 %, kar je za 3,6 odstotne točke

več kot pred letom dni (9,9 % ob konca leta 2008). V Sloveniji pa je porasla iz 7,0 % ob koncu leta

2008 na 10,3 % ob koncu leta 2009. Povprečna letna stopnja registrirane brezposelnosti je na

območju Območne sluţbe Maribor znaša 12,3 % (v Sloveniji 9,1 %).

GRAF 11: GIBANJE STOPNJE BREZPOSELNOSTI V LETU 2009

14

13

OS MARIBOR SLOVENIJA

12

12,0

12,3 12,4

12,7 12,6 12,5

11

10,8 11,1 11,4

10

9,9

9

7,0 7,8 8,2

8,4

8

8,8

8,9 9,1 9,4 9,4 9,4

7

13,0 13,2 13,5

10,0 10,1 10,3

* 4. oktobra 2002 je bil na podlagi sprememb in dopolnitev Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer

brezposelnosti (Ur.list RS 67/2002) objavljen Pravilnik o vsebini in načinu vodenja uradnih evidenc s področja

zaposlovanja, ki je podrobneje uredil tudi vsebino evidence oseb, prijavljenih pri Zavodu na podlagi drugih

zakonov. Pravilnik določa kriterije za prehod oseb iz evidence brezposelnih oseb v evidenco oseb, prijavljenih pri

Zavodu na podlagi drugih zakonov. Te kriterije izdela Zavod v sodelovanju s pristojno institucijo, na katero se

posamezni zakon nanaša. Podlaga za prehod v evidenco po drugih zakonih je zaposlitveni načrt.

Na podlagi sprememb in dopolnitev omenjenega zakona in na osnovi Pravilnika je bil skupaj z ZPIZ pripravljen

organizacijski predpis za delovne invalide – prejemnike denarnega nadomestila ZPIZ. Zavod je skupaj z ZPIZ

začel s presojo zaposlitvenih moţnosti delovnih invalidov in izdelal kriterije za prehajanje le-teh v evidenco oseb

po drugih zakonih. V presojo so vključene osebe, ki so na Zavodu prijavljene neprekinjeno najmanj dve leti; se v

tem času, kljub napotitvam k delodajalcem, niso uspele zaposliti zaradi svoje zaposlitvene oviranosti; v tem

obdobju za njih ni bilo primernih mest; se tudi po vključitvi v program/e aktivne politike zaposlovanja niso uspele

zaposliti.

ZRSZ Območna služba Maribor 17


Deleţ

Poročilo za leto 2009

Na trajanje brezposelnosti vpliva razkorak med pričakovanji delodajalcev pri povpraševanju na trgu

delovne sile in znanji, usposobljenostjo ter izkušnjami brezposelnih oseb. Enoletna primerjava

strukture brezposelnih oseb po času prijave kaţe na zniţanje deleţev oseb, ki so v evidenci

brezposelnih oseb prijavljene nad 1 letom, kar je posledica povečanih prilivov trenutno in trajno

preseţnih delavcev oz. oseb, ki so delo izgubile zaradi stečaja ali likvidacije podjetja (grafični prikaz v

nadaljevanju).

GRAF 12: ČAS PRIJAVE BREZPOSELNIH V REGISTRU OBMOČNE SLUŢBE MARIBOR NA DAN 31.12.2009

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

I.-II. III.-IV. V. VI. VII. B.Š.

nad 5 let

od 3-5 let

od 1-3 let

od 6-12 m.

do 6 mes.

TRAJANJE Stopnja izobrazbe 31.12.2009 31.12.'08

BREZPOS. I.-II. III.-IV. V. VI. VII. B.Š. Skupaj v % v %

do 6 mes. 1.616 1.459 1.981 191 432 13 5.692 39,4 38,7

od 6-12 m. 964 976 845 117 222 3 3.127 21,7 13,4

od 1-3 let 1.105 882 934 126 212 6 3.265 22,6 25,3

od 3-5 let 426 293 247 32 42 0 1.040 7,2 9,6

nad 5 let 669 373 220 28 24 0 1.314 9,1 13,1

SKUPAJ 4.780 3.983 4.227 494 932 22 14.438 100,0 100,0

Povprečni čas prijave brezposelnih oseb, ki so bile v evidenci brezposelnih ob koncu leta 2009, je

znašal 1 leto, 8 mesecev in 24 dni, kar je za 5 mesecev in 23 dni manj kot pred letom. Ţenske so bile

povprečno prijavljene 1 leto, 11 mesecev in 22 dni, moški pa 1 leto, 6 mesecev in 1 dan. V povprečju

so najkrajši čas v evidenci brezposelnih prijavljene brezposelne osebe s VII. stopnjo izobrazbe,

medtem ko je ta čas na niţjih stopnjah izobrazbe bistveno daljši (glej tabelo 23 v prilogi).

GRAF 13: IZOBRAZBENA STRUKTURA BREZPOSELNIH

40,0

35,0

30,0

25,0

20,0

15,0

10,0

5,0

0,0

I.-II. III.-IV. V. VI. VII. B.Š.

OS Maribor

Slovenija

Vsi

Stopnja izobrazbe

Stanje na 31.12. I.-II. III.-IV. V. VI. VII. B.Š.

OS Maribor

Brezposelne osebe ('09) 14.438 4.780 3.983 4.227 494 932 22

- struktura v % (2009) 100,0 33,1 27,6 29,3 3,4 6,5 0,2

- struktura v % (2008) 100,0 35,5 26,3 28,7 3,3 6,2 0,0

Slovenija

Brezposelne osebe ('09) 96.672 37.208 24.318 25.116 2.953 6.949 128

- struktura v % (2009) 100,0 38,5 25,2 26,0 3,1 7,2 0,1

- struktura v % (2008) 100,0 40,7 24,1 25,5 2,9 6,8 0,0

Na izobrazbeno strukturo brezposelnih oseb vplivajo dejavniki na trgu dela, ki posledično

narekujejo strukturo prilivov v brezposelnost in odlivov iz brezposelnosti. Tako so bili ob koncu leta

2009 med brezposelnimi najbolj zastopani:

· I.: pomoţni delavec in delavec brez poklica;

· II.: pomočnik peka in slaščičarja, obdelovalec lesa, obdelovalec kovin, ţivilski delavec v

slaščičarstvu ter voznik cestnih motornih vozil;

18 ZRSZ Območna služba Maribor


Poročilo za leto 2009

· III.: ročni obdelovalec kovin, lesar, administrativni manipulant, bolničar in šivalec tekstilij;

· IV.: prodajalec, avtomehanik, ključavničar, natakar in frizer;

· V.: ekonomski tehnik, gimnazijski maturant, strojni tehnik in komercialni tehnik;

· VI.: poslovni sekretar (vsš), komercialist (vsš), ekonomist in pravnik;

· VII.: dipl. ekonomist (vs), univ. dipl. ekonomist, univ. dipl. pravnik, profesor slovenščine, dipl.

medicinska sestra (vs), uni. dipl. inţ. strojništva, profesor nemščine, dipl. upravni organizator.

TABELA 1:

STRUKTURNE ZNAČILNOSTI BREZPOSELNOSTI NA PODROČJU OBMOČNE SLUŢBE MARIBOR

DELEŢ POSAMEZNIH KATEGORIJ (V %)

31.12.

ŠTEVILO

BREZPOSELNIH

OSEB

I.-II. st.

izobr.

ţenske

iskalci prve

zaposlitve

stari do

26 let

trajno

preseţni

delavci in

stečajniki

dolgotrajno

brezposelni

stari 40 do

50 let

stari 50

let in

več

1999 21.193 42,7 51,4 17,4 21,3 35,1 67,0 26,2 26,2

2000 19.223 42,2 51,9 18,7 21,7 32,0 65,7 25,3 27,3

2001 19.186 42,2 52,3 19,2 23,1 27,5 60,9 25,4 25,5

2002 18.048 42,1 52,3 20,8 23,6 23,5 60,5 25,1 24,5

2003 15.872 38,5 54,4 26,1 27,6 15,8 50,6 22,5 18,3

2004 14.503 35,2 54,7 26,5 26,3 16,1 48,4 22,0 18,5

2005 14.351 35,2 55,8 25,1 24,3 15,9 48,6 21,4 20,0

2006 12.601 35,5 56,5 23,1 19,8 17,8 52,6 22,2 25,2

2007 10.895 34,9 56,6 20,8 16,7 17,9 53,1 21,4 30,4

2008 10.762 35,5 53,8 18,8 16,1 19,0 47,9 21,1 30,7

2009 14.438 33,1 48,7 17,4 16,6 23,5 38,9 21,1 28,2

V primerjavi z letom poprej je v letu 2009 med brezposelnimi porasel deleţ oseb, ki so delo izgubile

kot preseţni delavci oz. zaradi stečaja ali likvidacije podjetja ter deleţ oseb mlajših od 26 let. Ostali

deleţi so se zniţali, kar lahko pripisujemo na eni strani vključevanju brezposelnih v programe Aktivne

politike zaposlovanja in njihovem spodbujanju ter usposabljanju za večjo lastno angaţiranost pri

iskanju dela, na drugi strani pa strukturi povečanega priliva v brezposelnost, saj so v prilivu

prevladovali moški, osebe s IV. in V. stopnjo poklicne oz. strokovne izobrazbe ter osebe v starosti od

25 do 40 let.

Starostna struktura povečanega priliva v brezposelnost v letu 2009 je v veliki meri vplivala na

spremembo starostne strukture registrirano brezposelnih oseb, saj so porasli deleţi v starosti do 40

let, ostali deleţi so se zniţali. Delno je zniţanje deleţa starejših posledica vključevanja le-teh v

programe Aktivne politike zaposlovanja, ki so namenjeni prav tej skupini brezposelnih oseb.

GRAF 14: STAROSTNA STRUKTURA BREZPOSELNIH OB KONCU LETA 2009

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

I.-II. III.-IV. V. VI. VII. B.Š.

nad 50 let

nad 40-50 let

nad 26-40 let

do 26 let

LETA Stopnja izobrazbe 31.12.2009 31.12.'08

STAROSTI I.-II. III.-IV. V. VI. VII. B.Š. Skupaj v % v %

do 26 let 750 579 952 37 77 5 2.400 16,6 16,1

nad 26-40 l. 1.267 1.114 1.734 175 620 12 4.922 34,1 32,2

nad 40-50 l. 1.187 953 679 104 121 4 3.048 21,1 21,1

nad 50 let 1.576 1.337 862 178 114 1 4.068 28,2 30,7

SKUPAJ 4.780 3.983 4.227 494 932 22 14.438 100,0 100,0

ZRSZ Območna služba Maribor 19


0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

Poročilo za leto 2009

3.5. NADURNO DELO

V skladu z Zakonom o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti so delodajalci dolţni

Zavodu posredovati poročila o delu preko polnega delovnega časa (nadurno delo). Tako kot v

predhodnih letih je Zavod te podatke zbral z anketo “Zaposlovanje v letu 2009 in načrt zaposlovanja

za leto 2010”. Na anketo se je odzvalo 690 poročevalskih enot, v katerih je bilo zaposlenih 61.423

oseb, kar predstavlja 90,1 % vseh zaposlenih pri anketiranih delodajalcih (z 10 in več zaposlenimi). Na

vprašanje o opravljenem nadurnem delu v letu 2009 je odgovorilo 363 podjetij.

Na območju OS Maribor je bilo v letu 2009 opravljenih 1,596.441 ur nadurnega dela (32,1 % manj

kot v letu 2008). Nadurno delo se je, razen na področju kmetijstva, lova in gozdarstva, opravljalo na

vseh področjih dejavnosti. Največ nadurnega dela je bilo opravljenega v predelovalnih dejavnostih

(549.975 ur), sledi mu področje zdravstva in socialne varnosti s 421.042 urami in gradbeništvo z

271.467 urami. Na omenjenih treh področjih je bilo opravljenih 77,8 % vseh opravljenih nadur. Pregled

opravljenih nadur v letih 2008 in 2009 po posamezni dejavnosti se nahaja v Tabeli 35 tabelarne

priloge.

GRAF 15: NADURNO DELO NA OBMOČJU OBMOČNE SLUŢBE MARIBOR

S

R

Q

P

O

N

M

L

K

J

I

H

G

F

E

D

C

B

A

2262

2295

17002

18420

27020

25650

27334

23170

99085

100446

29064

39965

12363

8515

29713

45760

6221

6501

2699

5851

19275

35844

34675

43120

28355

36365

14798

42700

4091

6712

0

0

271467

421042

393673

405219

Legenda:

A: Kmetijstvo, lov, gozdarstvo

B: Rudarstvo

C: Predelovalne dejavnosti

D: Oskrba z električno energijo, plinom in paro

E: Oskrba z vodo; ravnanje z odplakami in odpadki; saniranje okolja

F: Gradbeništvo

G: Trgovina; vzdrţevanje in popravila motornih vozil

H: Promet in skladiščenje

I: Gostinstvo

J: Informacijske in komunikacijske dejavnosti

K: Finančne in zavarovalniške dejavnosti

L: Poslovanje z nepremičninami

M: Stropkovne, znanstvene in tehnične dejavnosti

N: Druge raznovrstne poslovne dejavnosti

O: Dejavnost javne uprave in obrambe; dejavnost obvezne socialne varnosti

P: Izobraţevanje

Q: Zdravstvo in socialna varnost

R: Kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti

S: Druge dejavnosti

549975

1112028

2009 2008

20 ZRSZ Območna služba Maribor


Poročilo za leto 2009

4. DELO Z BREZPOSELNIMI OSEBAMI IN IZVAJANJE

UKREPOV AKTIVNE POLITIKE ZAPOSLOVANJA

4.1. SODELOVANJE Z DELODAJALCI

V letu 2009 so delodajalci z območja, ki ga strokovno pokriva ZRSZ OS Maribor, prijavili 21.756

prostih delovnih mest, kar je za 30,7 % manj kot v letu 2008.

Za zagotavljanje kritja aktualnih potreb po delavcih z ustreznimi kadri iz evidence brezposelnih oseb,

boljšega informiranja o stanju ponudbe na trgu delovne sile, promoviranja ukrepov Aktivne politike

zaposlovanja ter spremljanju njihove izvedbe v skladu z razpisi je bilo v letu 2009 izvedenih 360

obiskov pri delodajalcih. Vse te aktivnosti so bile izvedene z namenom zagotavljanja partnerskega

sodelovanja v skupnih prizadevanjih za zaposlovanje brezposelnih oseb.

Kljub manjšemu povpraševanju po delavcih, se struktura povpraševanja ni bistveno spremenila, tako

tudi v letu 2009 ni bilo mogoče pokriti vseh potreb po kadrih iz perspektivnih (deficitarnih) poklicev.

V letu 2009 je OS Maribor z namenom informiranja in neposrednega povezovanja med brezposelnimi

osebami in delodajalci aktivno sodelovala pri organizaciji in izvedbi dveh zaposlitvenih sejmov.

Spomladanski sejem, kjer so bili predstavljeni poklici, izobraţevalne in zaposlitvene moţnosti na

področju strojništva in kovinarstva, gostinstva in turizma ter gradbeništva, je bil namenjen mladim

iskalcem zaposlitve, kakor tudi srednješolcem in študentom. Jesenski mednarodni sejem je bil izveden

v sodelovanju z EURES in je bil namenjen celotni populaciji iskalcev zaposlitve. Na tem sejmu so

sodelovali tudi EURES svetovalci in delodajalci iz 11 evropskih drţav.

Sodelovanju z delodajalci je bil dan poudarek tudi pri delu Sveta partnerjev (posvetovalno telo

direktorice OS), kjer so potekale aktivnosti v smislu pritegnitve vseh partnerjev (delodajalcev,

sindikatov, lokalnega okolja …) za zagotavljanje večje zaposlenosti oziroma kritja obstoječih potreb.

GRAF 16: ODLIVI IZ BREZPOSELNOSTI NA PODROČJU OBMOČNE SLUŢBE MARIBOR

16000

14000

12000

10000

8000

6000

4000

2000

0

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

zaposleni za nedoločen čas

zaposleni za določen čas

ostali odliv

Kategorija

odliva 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

vključeni v

zaposlitev 7.434 8.481 8.100 9.060 7.737 6.473 7.012

- zaposleni

za določen

čas 6.612 7.363 6.652 7.551 6.574 5.087 5.048

ostali odliv 8.501 6.996 6.054 6.154 5.085 4.401 5.312

ZRSZ Območna služba Maribor 21


Poročilo za leto 2009

4.2. SVETOVANJE BREZPOSELNIM OSEBAM

V okviru Projekta kakovosti je bilo za izboljšanje ključnega procesa povečevanja zaposljivosti in

zaposlenosti, veliko pozornosti posvečene kvalitetni obravnavi posamezne stranke in ugotavljanju

zaposljivosti takoj po prijavi. Prvi zaposlitveni načrt so brezposelne osebe brez zaposlitvenih omejitev

pripravile ţe takoj ob prijavi na Zavodu oziroma na skupinskih Informativno motivacijskih seminarjih, ki

jim je bila v ta namen dodana še priprava zaposlitvenega načrta. Pri pripravi skupinskih zaposlitvenih

načrtov v skupinah s preteţno mlado populacijo so sodelovali tudi poklicni svetovalci. Ta pristop se je

pokazal kot uspešen, saj so na ta način bolj natančno opredeljene ovire in seveda zaposlitveni cilji

vključenih. Tako jim je omogočeno hitrejše iskanje zaposlitve in vključevanje v ukrepe Aktivne politike

zaposlovanja z namenom odpravljanja ovir. S to ciljno skupino je bilo oblikovano in izvajano skupinsko

načrtovanje aktivnosti z namenom čim intenzivnejšega vključevanja v ukrepe aktivne politike

zaposlovanja. Zato je bilo v letu 2009 s to skupino brezposelnih oseb oblikovano in izvedeno tudi

skupinsko spremljanje realizacije načrtovanih aktivnosti. Ocenjujemo, da je, kljub vsem zadrţkom,

skupinska obravnava brezposelnih oseb brez ovir učinkovita in racionalna.

Praviloma so neposredno zaposljive stranke vključene v Zaposlitveni kotiček, kjer so poučene o

veščinah iskanja zaposlitve ter spremljane njihove aktivnosti na trgu dela. V letu 2009 so bile v

zaposlitveni kotiček vključene organizirane skupine, katere so bile deleţne vsaj 6 srečanj. Razen tega

je bilo tudi drugim brezposelnim osebam po lastni presoji omogočeno občasno vključevanje v

Zaposlitveni kotiček.

V letu 2009 je bilo v okviru 32 skupin v Zaposlitveni kotiček vključenih 306 brezposelnih oseb, ki so v

času vključenosti kotiček obiskale 2.213 krat. Med 306. vključenimi v Zaposlitveni kotiček, se jih je

40,0 % zaposlilo. Dejanski deleţ izhodov v zaposlitev bo znan šest mesecev po zaključku zadnje

skupine (junij 2010).

V okviru Zaposlitvenega kotička sta bili v letu 2009 oblikovani in izvedeni novi skupinski obliki, ki sta

bili dobro obiskani in sicer

Predstavitev agencij za posredovanje zaposlitve (6 skupin v katerih je bilo 139 brezposelnih oseb),

E-borza – elektronski ţivljenjepis (2 skupini v kateri je bilo vključenih 25 brezposelnih oseb).

Glede na strukturo brezposelnih oseb, je bila v procesu obravnave posvečena posebna pozornost

najbolj ranljivim skupinam. V letu 2009 so se samostojni svetovalci s področja poklicne orientacije

intenzivno vključili v obravnavo strank, ki jih Doktrina dela z brezposelnimi in delodajalci definira kot

stranke z ovirami. Dolgotrajno brezposelne, oziroma stranke, ki so bile na prehodu v dolgotrajno

brezposelnost, so bile obravnavane timsko z namenom iskanja rešitev njihovega zastoja pri iskanju

zaposlitve. Tem strankam je bila namenjena skupinska oblika dela »Zaposlitev kot prednost«.

V letu 2009 je prišlo do povečanega priliva v odkrito brezposelnost iz naslova stečajev in preseţnih

delavcev. Tudi v strukturi brezposelnih oseb ta skupina beleţi izrazit porast. Zato se jim je na Območni

sluţbi Maribor posvečala povečana pozornost: intenzivno so bili vključevani v informativno

motivacijske seminarje, posredovanje in na neposredna srečanja z delodajalci ter v zaposlitveni

kotiček.

Vse skupinske oblike dela z brezposelnimi se izvajajo v CIPS, tako da ga tudi brezposelne osebe

sprejemajo kot pomembno točko pri oblikovanju nadaljnjih korakov k realizaciji zaposlitvenih ciljev.

22 ZRSZ Območna služba Maribor


Število

Poročilo za leto 2009

4.3. POSREDOVANJE BREZPOSELNIH OSEB NA PROSTA

DELOVNA MESTA

V letu 2009 se je v evidenco brezposelnih oseb na novo prijavilo 15.892 brezposelnih oseb. Iz

evidence brezposelnih oseb je bilo odjavljenih 12.242 brezposelnih oseb, od tega 7.012 zaradi

zaposlitve, 4.236 oseb iz razlogov, ki ne pomenijo zaposlitve in 994 oseb zaradi prehoda v druge

evidence.

Cilj posredovanja v zaposlitev je bil zagotovitev ustreznega kadra delodajalcem in dvig zaposlenosti

na območju Območne sluţbe Maribor, posebna pozornost pa je bila namenjena zagotavljanju

potrebnega kadra na področju kovinarstva, gradbeništva in prevozništva (vozniki). S tem namenom so

bila organizirana skupinska srečanja med brezposelnimi in delodajalci. Izvajala so se v prostorih

Zavoda in v prisotnosti svetovalke zaposlitve ter posredovalke. Tudi ta skupinska oblika se je v praksi

pokazala kot bolj učinkovita. V nadaljevanju bo potrebno posvetiti še več pozornosti pripravi

brezposelnih oseb na ta srečanja.

V letu 2009 je bilo v Republiki Sloveniji objavljenih več javnih razpisov za subvencionirano

zaposlovanje. Tako se je tudi na Območni sluţbi Maribor posebna pozornost posvečala izbiri, pripravi

in napotovanju brezposelnih oseb iz ustreznih ciljnih skupin.

Delo je bilo tudi v letu 2009 usmerjeno predvsem v motiviranje posameznikov in skupin za iskanje

zaposlitve na deficitarnih področjih, ter v ta namen tudi koriščenje ukrepov aktivne politike

zaposlovanja.

GRAF 17: KANDIDATI ZA ZAPOSLITEV NA PODROČJU OBMOČNE SLUŢBE MARIBOR

35,0

30,0

25,0

20,0

2007

2008

2009

15,0

10,0

5,0

0,0

I.-II. III.-IV. V. VI. VII.+

Stopnje izobrazbe

Stopnja izobrazbe

I.-II. III.-IV. V. VI. VII.+ SKUPAJ

2007 7.649 6.108 7.546 718 1.652 23.673

2008 7.000 5.536 6.667 715 1.647 21.565

2009 8.369 7.353 8.112 861 1.959 26.654

Indeks 08/07 91,5 90,6 88,4 99,6 99,7 91,1

Indeks 09/08 119,6 132,8 121,7 120,4 118,9 123,6

Opomba: Kandidati za zaposlitev so brezposelni na začetku leta in na novo prijavljeni med letom

ZRSZ Območna služba Maribor 23


Poročilo za leto 2009

4.4. ZAPOSLITVENA REHABILITACIJA IN ZAPOSLOVANJE

INVALIDNIH OSEB

Ob koncu leta 2009 je bilo v evidenci brezposelnih oseb na območju OS Maribor prijavljenih 1.671

brezposelnih invalidov.

TABELA 2:

REGISTRIRANO BREZPOSELNE INVALIDNE OSEBE PO STATUSU* IN ČASU BREZPOSELNOSTI

NA OBMOČJU OBMOČNE SLUŢBE MARIBOR

Status invalidne osebe

do 3

mesecev

3 do 6

mesecev

6 do 9

mesecev

Trajanje registrirane brezposelnosti

9 do 12 1 do 2 2 do 3 3 do 5

mesecev leti leta let

5 do 8

let

8 let in

več

Skupaj

vojaški invalid 1 1 2

delovni invalid (II., III.

kategorije) 88 101 117 106 258 192 236 112 94 1304

kategoriziran

mladostnik 27 24 17 22 44 6 15 8 13 176

invalidna oseba po

ZUZIO 7 2 9 3 1 8 4 9 18 61

invalidna oseba po

ZZRZI 2 4 4 6 19 17 32 23 16 123

invalid z ugotovljeno

telesno okvaro 2 1 1 1 5

invalidna oseba po

predpisih EU

Vsi invalidi 126 131 148 138 322 223 288 153 142 1671

Opomba: *STATUS INVALIDA je tem osebam priznan s pravnomočno odločbo pristojnega organa

Zavod RS za zaposlovanje (v nadaljevanju Zavod) vodi tudi evidenco brezposelnih invalidov na

podlagi drugih zakonov, ki so prejemniki nadomestil za čas čakanja na ustrezno delo pri ZPIZ-u. V to

evidenco je bilo konec leta 2009 uvrščenih 1.304 delovnih invalidov.

V letu 2009 je bil izvajan Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (v nadaljevanju

ZZRZI). Pravico do priznanja statusa invalida in/ali vključitve v zaposlitveno rehabilitacijo po tem

zakonu uveljavlja oseba pri Zavodu RS za zaposlovanje na podlagi mnenja rehabilitacijske komisije.

Rehabilitacijska komisija je pričela z delovanjem v mesecu januarju 2009, do konca leta je

obravnavala 126 vlog, od tega je bilo priznanih 59 statusov invalida s pravico do zaposlitvene

rehabilitacije, 41 invalidom, ki so imeli status ţe priznan, pa je bila priznana pravica do zaposlitvene

rehabilitacije, 22 osebam je bil zavrnjen status invalida in pravica do rehabilitacije. Podrobnejši pregled

se nahaja v prilogi v tabeli 27.

Za Območno sluţbo Maribor so koncesionarji, izbrani za izvajanje zaposlitvene rehabilitacije,

naslednji:

Univerzitetni rehabilitacijski inštitut SOČA Ljubljana (2 tima za področje OS Maribor, za vse ciljne

skupine, razen gluhih in naglušnih),

Ozara d.o.o. (0,5 tima za področje OS Maribor za vse ciljne skupine, razen slepih in slabovidnih

ter gluhih in naglušnih),

Šentprima (1 tim za celo Slovenijo za ciljno skupino oseb s teţavami v duševnem zdravju),

Racio (za populacijo gluhih in naglušnih v obsegu 0,25 tima za celo Slovenijo).

V storitve zaposlitvene rehabilitacije je bilo v letu 2009 vključenih 264 invalidov, pri treh različnih

izvajalcih. Pregled vključenih po izvajalcih in uradih za delo je podan v naslednjem tabelarnem

pregledu.

24 ZRSZ Območna služba Maribor


Poročilo za leto 2009

Uradi za delo

Izvajalci storitev zaposlitvene rehabilitacije

Uri Ozara Racio Skupaj

Lenart 20 4 1 25

Maribor I 81 21 1 103

Maribor II 45 21 5 71

Pesnica 5 2 0 7

Ruše 24 7 1 32

Sl. Bistrica 18 5 3 26

Skupaj 193 60 11 264

Zavod po zaključeni zaposlitveni rehabilitaciji izdela oceno invalidovih zaposlitvenih moţnosti na

podlagi mesečnih poročil in končne evalvacije izvajalca zaposlitvene rehabilitacije. V primeru, da

Zavod na podlagi ocene zaposlitvenih moţnosti ugotovi, da invalid zaradi invalidnosti ni zaposljiv ali

da se lahko zaposli le v zaščitni ali podporni zaposlitvi, izda o tem odločbo.

PODPORNA ZAPOSLITEV

Invalidom, ki so sposobni vključiti se v običajno delovno okolje in njihovo doseganje delovnih

rezultatov ni niţje od 70 % pričakovane delovne učinkovitosti, pri delu pa potrebujejo strokovno,

tehnično in osebno pomoč, Zavod izda odločbo o zaposljivosti v podporni zaposlitvi.

Invalid sklene z delodajalcem pogodbo o zaposlitvi, v kateri se poleg obveznih sestavin v skladu s

predpisi o delovnih razmerjih opredelijo tudi način in obseg strokovne in tehnične podpore invalidu,

delodajalcu in delovnemu okolju. Invalid ima lahko tudi pravico do subvencije plače v višini od 5 % do

30 %, če dosega niţje delovne rezultate. Subvencija plače je sestavni del plačila za delo po pogodbi o

zaposlitvi.

V letu 2009 je bila izdana 1 odločba o zaposljivosti invalidov v podporni zaposlitvi.

ZAŠČITNA ZAPOSLITEV

Invalidom, za katere je na podlagi ocene zaposlitvenih moţnosti ugotovljeno, da dosegajo delovne

rezultate med 70 % in 30 %, Zavod izda odločbo o zaposljivosti v zaščitni zaposlitvi.

Zaščitena delovna mesta zagotavljajo zaposlitveni centri. Invalid sklene z delodajalcem pogodbo o

zaposlitvi na zaščitenem delovnem mestu, v kateri so poleg obveznih sestavin v skladu s predpisi o

delovnih razmerjih opredelijo tudi način in obseg izvajanja strokovne pomoči in spremljanja invalida na

delovnem mestu oz. druge storitve glede na ugotovljene potrebe invalida. Invalid na zaščitenem

delovnem mestu je upravičen do subvencije plače v višini 30 % do 70 %, ki je sestavni del plače.

Izplačilo plače, ki jo na zaščitenem delovnem mestu izplača delodajalec in subvencija plače skupaj sta

v višini minimuma, določenega z zakonom oz. kolektivno pogodbo.

Zaposlitveni centri na območju Območne sluţbe Maribor so:

ZAPOSLITVENI CENTER ZAVOD DETEL, Trčova 271, 2299 Malečnik

ZAPOSLITVENI CENTER JADRO, Dalmatinska ulica 1, 2000 Maribor

OZARA storitveno in invalidsko podjetje d.o.o., Ulica heroja Šaranoviča 27, 2000 Maribor

ZAPOSLITVENI CENTER SONČNA POT, Trubarjeva 15, 2000 Maribor

ZAPOSLITVENI CENTER ZAVOD DLAN, Jadranska 27, 2000 Maribor

ZRSZ Območna služba Maribor 25


Poročilo za leto 2009

ZAPOSLITVENI CENTER ZAVOD KEKEC, Trţaška 23, 2000 Maribor

ZAVOD MATA, Miklavška 59, 2311 Hoče

ZAVOD GRUDA, Pivola 11, 2311 Hoče

V letu 2009 je bilo izdanih 7 odločb o zaposljivosti invalidov v zaščitni zaposlitvi.

NEZAPOSLJIVOST

Kadar kljub rehabilitaciji, prilagoditvam delovnega mesta in delovnega okolja invalid ne more dosegati

delovnih rezultatov v višini vsaj ene tretjine zaposlenega na običajnem delovnem mestu, se v oceni

zaposlitvenih moţnosti oceni, da zaradi invalidnost ni zaposljiv in se izda odločba o nezaposljivosti.

Invalidi z izdano odločbo o nezaposljivosti se ne vodijo v evidenci brezposelnih oseb. Na Centru za

socialno delo lahko uveljavljajo pravico do denarne socialne pomoči, lahko se pa vključujejo v

programe socialne vključenosti. Programi socialne vključenosti se izvajajo 8 ur dnevno vse delovne

dni v letu. Izvajalec sklene s posameznim vključenim uporabnikom pisni dogovor o vključitvi v program

in zagotavlja vključitev v zavarovanje za primer nesreče pri delu, malico, povrnitev potnih stroškov ter

nagrado v povprečni višini 65 EUR mesečno.

Izvajalci programa socialne vključenosti na območju Območne sluţbe Maribor so:

OZARA storitveno in invalidsko podjetje d.o.o., Ul. Heroja Šaranoviča 27, 2000 Maribor

ŠENT, Slovensko zdruţenje za duševno zdravje, Ul. Proleterskih brigad 61, 2000 Maribor

ZAVOD DETEL, Zavod za usposabljanje in zaposlovanje teţje zaposljivih invalidov, Trčova 271,

2229 Malečnik

V letu 2009 je bilo izdanih 26 odločb o nezaposljivosti.

Število brezposelnih invalidov se je v letu 2009 povečalo za 14,7 % glede na leto 2008, tako je bilo v

evidenci brezposelnih oseb konec leta 2008 prijavljenih 1.457 invalidov, konec leta 2009 pa je število

naraslo na 1.671 oseb.

V letu 2009 se je zaposlilo 230 invalidov, 278 invalidov je bilo odjavljenih iz evidence brezposelnih

oseb iz razlogov, ki ne pomenijo zaposlitve, med njimi je bil 175 invalidov prešlo v evidenco po drugih

zakonih, v evidenco oseb, ki jim je bila izdana odločba o nezaposljivosti pa 30 invalidov.

Strokovne delavke na področju zaposlitvene rehabilitacije ugotavljajo, da se glede na strukturne

značilnosti sicer heterogene skupine brezposelnih invalidov povečuje odstotek dolgotrajno

brezposelnih invalidov, starih nad 50 let, zato bi bilo potrebno tej ciljni skupini poleg moţnosti, ki jih

ponuja ZZRZI ponuditi še druge programe za povečanje zaposlovanja. Zato je Zavod podprl in

pristopil, skupaj z Mestno občino Maribor, k oblikovanju programov javnih del za posebej ranljive

skupine. To izkušnjo ustvarjanja mreţe institucij, ki se vključujejo v reševanje zaposlitvene

problematike invalidnih oseb, je potrebno upoštevati pri kreiranju novih programov, spodbujanju

zaposlovanja invalidov tudi v drugih občinah, ki jih pokriva Območna sluţba Maribor. Iz vidika

funkcionalne oviranosti se povečuje število oseb, ki imajo teţave v duševnem zdravju. Pri tej ciljni

skupini pa bi bilo v prihodnje potrebno v zaposlitveno svetovalnem procesu dati več poudarka na

prepoznavanju problema, mreţni povezanosti med strokovnimi sluţbami znotraj in zunaj Zavoda

(interdisciplinarni in multidisciplinarni timi). Tudi pri tej aktivnosti so rehabilitacijske svetovalke s svojim

strokovnim znanjem glavni povezovalni člen med uradi za delo in zunanjimi izvajalci rehabilitacijskih

postopkov in procesov ponovnega vključevanja invalidnih oseb na trg dela.

26 ZRSZ Območna služba Maribor


Poročilo za leto 2009

4.5. SODELOVANJE V OMREŢJU EUROPEAN EMPLOYMENT

SERVICES (EURES)

V letu 2009 so se v okviru Eures aktivno izvajale vse osnovne aktivnosti:

svetovanje iskalcem zaposlitve, ki iščejo zaposlitev v tujini,

svetovanje tujim iskalcem zaposlitve, ki iščejo zaposlitev v Sloveniji,

pomoč slovenskim delodajalcem pri iskanju delovne sile iz drţav EU/EGP,

pomoč tujim delodajalcem pri objavi prostih delovnih mest v Sloveniji.

Poleg teh aktivnosti je bilo izvedeno še:

aktivno sodelovanje v aktivnostih za vzpostavitev čezmejnega partnerstva med A/SLO,

organizacija srečanja v Mariboru in udeleţba srečanj v Avstriji,

aktivno sodelovanje pri organizaciji in izvedbi mednarodnega zaposlitvenega sejma v mesecu

oktobru,

10 skupinskih svetovanj za iskalce zaposlitve, ki se jih je udeleţilo 163 udeleţencev. Delavnice so

bile izvedene v prostorih CIPS-a.

V lokalnem okolju je sodelovanje potekalo v okviru večih aktivnosti, kjer so bile predstavljene moţnosti

zaposlovanja v drţavah EU in storitve omreţja EURES. V mesecu maju je bil za delodajalce v

sodelovanju s Štajersko gospodarsko zbornico pripravljen posvet o ukrepih aktivne politike

zaposlovanja in storitvah Eures mreţe.

Na področju mednarodnega sodelovanja sta se Eures svetovalki udeleţevali naslednjih dogodkov:

usposabljanj za Eures svetovalke v organizaciji Evropske komisije,

zaposlitvenih sejmov na Poljskem, Madţarskem in Norveškem,

aktivno so sodelovale v delovnih skupinah za informacijsko podporo, koordinatorje Evropskih

zaposlitvenih dni in zaposlovanje diplomantov pri Evropski komisiji v Bruslju,

prireditev ob 15. obletnici ustanovitve Eures mreţe v Bruslju, Gdansku in Oslu.

Na zaposlitvenih sejmih in informativnih dogodkih sta EURES svetovalki predstavljali delovne in

ţivljenjske pogoje ter moţnosti zaposlovanja v Sloveniji in sodelovali na konferencah v okviru projekta

EXPAK (A/SLO).

ZRSZ Območna služba Maribor 27


Poročilo za leto 2009

5. UKREPI ZAPOSLOVANJA

Zavod je tudi v letu 2009 nekatere ukrepe Aktivne politike zaposlovanja izvajal s sofinanciranjem

Evropskega socialnega sklada (ESS) in sicer:

Usposabljanje na delovnem mestu,

Subvencije za samozaposlitev,

Spodbujanje zaposlovanja teţje zaposljivih brezposelnih oseb – Zaposli.me,

Spodbujanje zaposlovanja za krajši delovni čas.

V letu 2009 je bilo v ukrepe Aktivne politike zaposlovanja v Sloveniji vključenih skupno 51.839

brezposelnih oseb, kar je za 56,4 % več vključitev kot v letu 2008.

Na območju Območne sluţbe Maribor je bilo v ukrepe Aktivne politike zaposlovanja statistično

vključenih 7.632 brezposelnih oseb, kar predstavlja 58,2 % več vključitev kot v letu 2008 in 14,8 %

vseh vključitev v Sloveniji, kar je manj kot leto prej (16,6 %).

Največ brezposelnih oseb je bilo vključenih v naslednje ukrepe APZ:

programe institucionalnega usposabljanja 1.285 oseb oz. 16,8 % vseh vključenih in 76,0 več kot v

letu 2008,

javna dela 1.009 oseb oz. 13,2 % vseh vključenih in 14,8 % več kot v letu 2008,

pomoč pri načrtovanju poklicne poti in iskanju zaposlitve – delavnice 883 oseb oz. 11,6 % vseh

vključenih in 51,2 % več kot leto prej,

pomoč pri samozaposlitvi 869 oseb oz. 11,4 % vseh vključenih in 84,9 % več kot leto prej,

formalno izobraţevanje 648 oseb oz. 8,4 % vseh vključenih in 13,3 % več kot leto prej,

subvencije za samozaposlitev 643 oseb oz. 8,4 % vseh vključenih in 221,5 % več kot leto prej, ko

je subvencijo prejelo 200 oseb.

V letu 2009 se je zaradi gospodarske krize število registrirano brezposelnih oseb na nivoju Območne

sluţbe Maribor povečalo za 3.676 oseb.

Glede na dejstvo, da so se zapirala mnoga delovna mesta, novih priloţnosti za zaposlitve pa je bilo v

letu 2009 znatno manj, so mnogi izmed brezposelnih rešitev svoje socialne situacije reševali z

odpiranju samostojne dejavnosti. Prav zaradi tega se je interes po vključevanju v ukrep Spodbujanje

podjetništva tako zelo povečal.

Med 7.632 vključenimi v ukrepe APZ, je bilo največ oseb vključenih iz:

UD Maribor I in sicer 33,3 %, sledijo

UD Maribor II z 29,3 %,

UD Slovenska Bistrica s 13,4 %,

UD Ruše z 9,1 %,

UD Pesnica z 8,3 % in

UD Lenart s 6,6 %.

Deleţ vključitev je v primerjavi z letom 2008 višji na UD Lenart za 1,7 odstotne točke in UD Slovenska

Bistrica za 1,3 odstotne točke. Na vseh ostalih UD se je deleţ vključitev nekoliko zmanjšal. Podobno je

bilo tudi gibanje deleţev povprečnega števila registrirano brezposelnih oseb v letu 2009, saj se je na

vseh uradih za delo, razen na UD Lenart in na UD Sl. Bistrica, deleţ zniţal. Prav to je tudi razlog, da

se je na teh dveh uradih število vključenih v ukrepe APZ v letu 2009 povečalo.

28 ZRSZ Območna služba Maribor


Poročilo za leto 2009

GRAF 18: PRIMERJAVA DELEŢA BREZPOSELNIH PO UD Z DELEŢEM VKLJUČITEV V APZ V LETU 2009

35,0%

30,0%

25,0%

Delež

povprečnega

števila registrirano

brezposelnih oseb

20,0%

15,0%

10,0%

Delež vključitev v

ukrepe APZ

5,0%

0,0%

LE MB I MB II PE RU SB

Deleţ povprečnega števila

registrirano brezposelnih oseb Število vključenih v APZ Deleţ vključenih v APZ

UD

2008 2009 2008 2009 2008 2009

Lenart 3,8 4,7 236 506 4,9 6,6

Maribor 64,2 63,7 3139 4776 65,1 62,6

Maribor I 32,7 32,4 1638 2541 34,0 33,3

Maribor II 31,5 31,3 1501 2235 31,1 29,3

Pesnica 11,5 10,8 414 636 8,6 8,3

Ruše 7,8 7,3 450 692 9,3 9,1

Sl. Bistrica 12,7 13,6 584 1022 12,1 13,4

OS MB 100,0 100,0 4823 7632 100,0 100,0

Podatki kaţejo, da je bilo število vključenih v ukrepe APZ v letu 2009:

višje od deleţa brezposelnih v UD Lenart, UD Maribor I, UD Ruše,

niţje od deleţa brezposelnih na UD Maribor II, UD Pesnica in UD Slovenska Bistrica.

Struktura vključenih v ukrepe APZ v letu 2009 je bila sledeča:

glede na spol je bilo v ukrepe skupno vključenih 55,5 % ţensk, kar je manj kot v letu 2008, ko je

bilo vključenih v ukrepe 63,2 % ţensk,

glede na stopnjo strokovne izobrazbe je bilo vključenih največ oseb s V. stopnjo izobrazbe in

sicer 38,2 %, sledile so osebe brez izobrazbe – teh je bilo med vključenimi 17,9 % (kar je za 3,6 %

manj kot leto prej) in osebe s IV. stopnjo izobrazbe – teh je bilo 23,5 %,

glede na trajanje brezposelnosti se je situacija v letu 2009 nekoliko spremenila glede na leto

2008, saj je bilo v ukrepe vključenih največ oseb, ki so bile v evidenci brezposelnih oseb

prijavljene od 3 do 6 mesecev (22,6 %) in oseb, ki so bile prijavljene od 1 do 2 let (18,0 %). V letu

2008 je bila situacija popolnoma drugačna, saj so prevladovali tisti, ki so bili v evidenci

brezposelnih oseb prijavljeni od 1 do 2 let (23,0 %) in osebe, ki so bile v evidenci brezposelnih

oseb več kot 2 leti (32,8 %),

glede na dolgotrajno brezposelnost je bilo v ukrepe skupno vključenih le 36,7 % dolgotrajno

brezposelnih oseb (nad 1 leto prijave na Zavodu), kar je precej manj, kot v letu 2008, ko je bil

deleţ vključenih dolgotrajno brezposelnih oseb v ukrepe APZ kar 55,8 %,

ZRSZ Območna služba Maribor 29


Poročilo za leto 2009

glede na starost je bilo v ukrepe največ vključenih v starosti od 30 – 40 let in sicer 29,3 %, kar je

za 3,0 % več kot leta 2008, sledijo osebe v starosti 25 – 30 let (19,6 %) in šele nato osebe v

starosti 40 – 50 let (21,1 %), ki so bile v letu 2008 na drugem mestu po številu vključenih.

Največ prehodov v zaposlitev je bilo iz ukrepov:

delovni preizkus in sicer 72,0 %,

pomoč pri samozaposlitvi, saj se je samozaposlilo kar 77,0 % oseb, ki so se vključile v delavnice

(51,9 % v letu 2008),

potrjevanje Nacionalnih poklicnih kvalifikacij, saj se je zaposlilo 39,2 % vseh vključenih, kar je v

primerjavi z letom 2008 za 9,0 % manj.

Delovni preizkus in Usposabljanje na delovnem mestu sta še zmeraj ukrepa, s katerima Območna

sluţba dosega zastavljene cilje – preizkusiti in usposobiti brezposelne osebe na konkretnih delovnih

mestih s ciljem bodoče zaposlitve.

S pomočjo vključitev v ukrepe APZ je Območna sluţba Maribor dosegla cilje, zastavljene v poslovnem

načrtu in sicer povečanje zaposlitvenih moţnosti iskalcev zaposlitve, dolgotrajno brezposelnih oseb in

starejših od 50 let, kot tudi zmanjšanje števila brezposelnih oseb s prehodi v zaposlitve.

Za izvajanje vseh ukrepov Aktivne politike zaposlovanja je bilo v letu 2009, na nivoju Območne sluţbe

Maribor, porabljenih skupno 13.480.948,39 €, kar je za 78,4 % več kot v letu 2008 in sicer:

5.462.135,22 € iz Evropskega socialnega sklada oz. 512,2 % več kot leta 2008,

8.018.813,17 € iz integralnega proračuna, kar je za 23,5 % več kot v letu 2008.

5.1. UKREP I: SVETOVANJE IN POMOČ PRI ISKANJU

ZAPOSLITVE

5.1.1. POKLICNO IN ZAPOSLITVENO INFORMIRANJE,

SVETOVANJE IN MOTIVIRANJE

5.1.1.1.SPLOŠNO SVETOVANJE IN INFORMIRANJE

BREZPOSELNIH OSEB V URADIH ZA DELO

Po prijavi brezposelnih oseb v evidenco urada za delo, so brezposelne osebe seznanjene s pravicami

in obveznostmi. Informiranje poteka individualno in skupinsko, kar je odvisno od prostorskih moţnosti

posameznega urada za delo. Informativna svetovanja, kot skupinska oblika svetovanja, so

organizirana na vseh uradih za delo.

Tako se je skupinskega informativnega svetovanja v letu 2009 udeleţilo 7.511 brezposelnih oseb od

skupno 10.822, ki so bili vabljeni in sicer v uradu za delo

· Lenart 702 brezposelni osebi od 990 napotenih,

· Maribor I 2.050 brezposelnih oseb od 2.898 napotenih,

· Maribor II 2.695 brezposelnih oseb od 3.973 napotenih,

· Pesnica 241 brezposelnih oseb od 340 napotenih,

· Ruše 569 brezposelnih oseb od 837 napotenih,

· Slovenska Bistrica 1.254 brezposelnih oseb od 1.784 napotenih.

30 ZRSZ Območna služba Maribor


Poročilo za leto 2009

5.1.1.2.CIPS - CENTER ZA INFORMIRANJE IN POKLICNO

SVETOVANJE

Center za informiranje in poklicno svetovanje pri OS Maribor deluje ţe deveto leto. Osnovni namen

CIPS-a je ţe izraţen v samem naslovu institucije. V letu 2009 je CIPS obiskalo 13.444 ljudi (v letu

2008 je bilo 9.767 obiskovalcev), ki so lahko poiskali informacije s področja zaposlovanja,

izobraţevanja doma in v tujini, štipendiranja, spoznavali so poklice in izobraţevalne ustanove, udeleţili

so se skupinskih oblik svetovanja, obiskovali so Zaposlitveni kotiček.

V primerjavi s predhodnim letom se je število obiskov v CIPSu povečalo za 3.677 obiskovalcev.

Zmanjšalo se je predvsem število informiranj za mladino in odrasle. V primerjavi z letom 2008 pa se ni

bistveno spremenilo število svetovanj za mladino in odrasle. V primerjavi s predhodnim letom pa je

naraslo število skupin in število posameznikov v skupinah. V CIPSu so potekale delavnice skupinskih

oblik svetovanja (58 različnih delavnic).

TABELA 3: PREGLED OSNOVNIH AKTIVNOSTI CIPS-A V LETU 2009

Telefonske

informacije

INFORMIRANJE SVETOVANJE SKUPINE

MLADI ODRASLI SKUPAJ MLADI ODRASLI SKUPAJ število posamez.

januar 264 213 307 520 41 8 49 52 738

februar 264 279 271 550 80 7 87 49 692

marec 292 193 302 495 38 8 46 67 958

april 215 119 312 431 10 8 18 39 527

maj 235 119 339 458 10 9 19 52 958

junij 197 22 221 243 3 9 12 57 894

julij 182 29 192 221 6 8 14 29 542

avgust 93 43 181 224 11 9 20 25 495

september 145 65 269 334 7 14 21 49 790

oktober 182 58 237 295 5 7 12 42 705

november 167 41 212 253 8 2 10 64 943

december 193 87 206 293 8 5 13 40 564

SKUPAJ 2.429 1.268 3.049 4.317 227 94 321 565 8.806

V letu 2009 je potekalo sodelovanje z vsemi osnovnimi in srednjimi šolami s področja OS Maribor, pa

tudi s šolami iz sosednjih območnih sluţb. Intenzivno sodelovanje je potekalo z Univerzo v Mariboru in

s posameznimi fakultetami ter z višjimi in visokimi strokovnimi šolami.

Organizirana so bila tudi informativna predavanja za dijake tretjih in četrtih letnikov srednjih šol. Dijaki

so dobili informacije, kako se prijavijo na Zavodu, o pisanju prošnje, vloge, o zaposlitvenem razgovoru

in moţnostih izobraţevanja.

V CIPSu so v letu 2009 potekala predavanja za učence osmih in devetih razredov osnovnih šol:

predavanj se je udeleţilo 845 učencev, za njih je bilo izvedenih 43 predavanj (v letu 2008 je bilo

izvedenih 41 predavanj). Organizirani obiski dijakov so bili nekoliko bolj skromni: izvedenih je bilo 11

predavanj za 194 dijakov (v predhodnem letu je bilo izvedenih 12 predavanj za 218 dijakov).

V letu 2009 so izvedli psihologi 7 predavanj za učence 8. razredov osnovnih šol in njihove starše (276

udeleţencev). Večino teh predavanj je bilo izvedenih v CIPSu.

ZRSZ Območna služba Maribor 31


Poročilo za leto 2009

5.1.1.3.POKLICNA ORIENTACIJA PRED VKLJUČITVIJO V

UKREPE

Število brezposelnih oseb je na območju OS Maribor ob koncu leta 2009 znašalo 14.438, kar je 34,2%

več kot v decembru 2008. V tem številu je deleţ nezaposlenih ţensk 48,7%, visok je tudi deleţ

nezaposlenih do 26. leta starosti (16,6%), prav tako sta visoka deleţa nezaposlenih starejših od 50 let

(28,2%) ter populacija dolgotrajno brezposelnih (38,9%). Delo s populacijo brezposelnih je iz leta v

leto bolj zahtevno (nizka izobrazbena struktura, dolgotrajna brezposelnost, socialna problematika,

invalidi, kriminaliteta). Potrebno je veliko angaţiranja za doseganje pozitivnih rezultatov: vključevanje v

zaposlitev, prekvalifikacije, izobraţevanje, usposabljanje. Ta populacija potrebuje prav tako veliko

motivacijske podpore. Psihologi - poklicni svetovalci so vedno bolj angaţirani pri pomoči brezposelnim,

da dosegajo navedene cilje na eni strani, na drugi strani pa vedno tesneje sodelujejo s svetovalci

zaposlitve pri zahtevnih postopkih motiviranja brezposelne populacije.

Najbolj perspektivni del brezposelne populacije so predvsem mladi do 26. leta. Njih skušajo poklicni

svetovalci motivirati za vključitev v različne programe izobraţevanja, da si na tak način pridobijo večje

zaposlitvene moţnosti.

V letu 2009 so se nadaljevale v predhodnih letih začete in uspešne skupinske oblike svetovanja:

psihologi – poklicni svetovalci in dve poklicni svetovalki so skupno izvedli 58 različnih skupinskih oblik

svetovanja, v katere je bilo vključenih 568 brezposelnih oseb.

TABELA 4: SVETOVALNO DELO Z ODRASLIMI V LETU 2009

MESEC

VSI

SPOL

STAROST

M Ţ do 26 let 26-40 l. nad 40 l.

nepri-

zapos-

NAČIN DELA

javljeni osip leni Diagnostika

Svetovanje

Zastopanje

januar 290 98 192 141 127 19 3 16 273 15

februar 416 188 228 216 141 27 32 20 395 8

marec 487 177 310 226 180 67 14 53 428 6

april 450 197 253 195 177 49 9 19 1 28 399 15

maj 426 147 279 174 175 66 11 31 386 8

junij 438 169 269 207 161 56 12 2 41 387 12

julij 532 193 339 249 186 80 11 6 46 481 10

avgust 295 120 175 140 95 47 9 4 19 278 3

september 851 340 511 342 413 88 8 136 702 20

oktober 533 222 311 256 205 69 3 72 441 25

november 384 152 232 173 149 56 6 33 323 32

december 373 169 204 156 152 56 8 1 29 334 14

SKUPAJ 5.475 2.172 3.303 2.475 2.161 680 123 32 4 524 4.827 168

Iz tabele, ki predstavlja svetovalno delo z odraslimi je razvidno, da je bilo največ svetovalnega dela

namenjenega prav mladim brezposelnim (2.475 ali 45,2%), saj je to populacija, ki ji je potrebno nuditi

največ pomoči, da se čim hitreje vključi v zaposlitev, v izobraţevanje ali usposabljanje. Skupina

brezposelnih, starih med 26. in 40. let, predstavlja 39,5% deleţ pri svetovalnem delu in skupina,

starejša od 40 let predstavlja le 12,4% deleţ svetovanj. Na svetovanje prihajajo tudi neprijavljeni na

Zavodu – teh je bilo 123. Psihologi – poklicni svetovalci so v letu 2009 obravnavali 32 osipnikov, v

glavnem iz srednješolskih programov.

32 ZRSZ Območna služba Maribor


Poročilo za leto 2009

Psihologi – poklicni svetovalci so v svetovalnem procesu pri brezposelnih osebah v 524 primerih

ugotavljali sposobnosti in osebnostne lastnosti, s poudarkom na zaposlitvi, izobraţevanju in

usposabljanju. Pri starejši brezposelni populaciji psihologi - svetovalci ne razpolagajo s podatki o

sposobnostih in interesih (kot je to primer pri mlajših, ki so jih strokovno spremljali v obdobju

generacijskega pristopa), zato je v teh primerih potrebno sproti ugotavljati sposobnosti in interese.

Največ svetovalnega dela z brezposelno populacijo je bilo opravljenega v mesecih september in

oktober, to je v času neposredno pred vključitvijo v programe usposabljanja ali izobraţevanja.

TABELA 5: ŠTEVILO INDIVIDUALNIH SVETOVANJ MLADINI IN ODRASLIM V LETU 2009

Urad za delo Lenart Maribor Pesnica Ruše Sl. Bistrica SKUPAJ

mladina 965 43 18 1.026

odrasli 202 4.658 218 397 5.475

SKUPAJ 202 5.623 261 415 6.501

Iz tabele je razvidno, da so psihologi - poklicni svetovalci v letu 2009 opravili 6.501 svetovanj, od tega

1.026 za mladino in 5.475 za odrasle (v letu 2008 je bilo opravljenih 5.751 svetovanj). Razmerje

svetovanj za mladino in odrasle je 15 : 85 (leta 2008 je bilo to razmerje 18:82) Število svetovanj se je v

primerjavi s predhodnim letom povečalo za 750 svetovanj. Ponovno se je precej zmanjšalo svetovalno

delo z mladino, povečalo pa se je število svetovanj za odrasle.

TABELA 6: ŠTEVILO INFORMIRANJ MLADINE IN ODRASLIH V LETU 2009

Urad za delo Lenart Maribor Pesnica Ruše Sl. Bistrica SKUPAJ

mladina 50 2.705 125 50 2.880

odrasli 44 4.637 119 1.202 6.002

SKUPAJ 94 7.436 244 1.252 8.882

V letu 2009 je bilo skupno število informiranj 8.882 (v letu 2008 – 8.606), od tega 2.880 za mladino in

6.002 za odrasle. Razmerje pri številu svetovanj za mladino in odrasle je 32:68 v korist odraslim.

Opaziti je, da mladi potrebujejo pred odločitvijo za nadaljevanje izobraţevanja kvalitetne informacije, ki

jih lahko dobijo v ustrezni sluţbi zaposlovanja.

TABELA 7: ŠTEVILO DELAVNIC SOS, SDS, IMS… V LETU 2009

Urad za delo Lenart Maribor Pesnica Ruše Sl. Bistrica SKUPAJ

IMS +ZN 4 18 7 29

Število oseb 43 255 91 389

Načrtovanje aktivnosti 4 5 4 13

Število oseb 41 33 41 115

Zaposlitev kot prednost 12 12

Število oseb 34 34

Po študiju v zaposlitev 3 3

Število oseb 25 25

Drugače o poklicih 1 1

Število oseb 5 5

Število delavnic 8 39 11 58

Število vključenih oseb 84 352 132 568

ZRSZ Območna služba Maribor 33


Poročilo za leto 2009

Psihologi - poklicni svetovalci in svetovalki zaposlitve so v letu 2009 izvedli pet skupin različnih

delavnic za odrasle:

informativno motivacijski seminar in zaposlitveni načrt: izvedenih je bilo 29 delavnic, vključenih pa

je bilo 389 brezposelnih oseb,

načrtovanje aktivnosti: izvedenih je bilo 13 delavnic, vključenih je bilo 115 brezposelnih oseb,

zaposlitev kot prednost: izvedenih je bilo 12 delavnic, vključenih je bilo 34 brezposelnih oseb,

po študiju v zaposlitev: tri delavnice in 25 vključenih,

drugače o poklicih: ena delavnica in vključenih pet brezposelnih.

V 58 delavnic je bilo vključenih 568 brezposelnih oseb.

5.1.1.4.DRUGAČE O POKLICIH

Drugače o poklicih je aktivnost, ki zajema organiziranje povezovanja med šolami, Zavodom,

institucijami in delodajalci z namenom predstavitve poklicev v obliki organiziranih predavanj,

promocijskih obiskov na šolah in obiskov podjetij. Namenjena je mladim in odraslim osebam, tako

brezposelnim kot tudi dijakom in učencem. V letu 2009 je bilo na območju Območne sluţbe Maribor v

program vključenih 25 brezposelnih oseb in več kot 300 dijakov in učencev. Izvedenih je bilo 5

predstavitev poklicev, 2 promocijska obiska na šolah in 18 obiskov v podjetjih.

5.1.1.5.ZDRAVSTVENO ZAPOSLITVENO SVETOVANJE

Zdravstveno zaposlitveno svetovanje je aktivnost aktivne politike zaposlovanja, namenjena

brezposelnim osebam, ki jo izvaja zdravnik specialist medicine dela, prometa in športa.

Cilj aktivnosti je pomoč brezposelnim invalidom in drugim brezposelnim osebam z okvaro zdravja pri

iskanju ustrezne primerne zaposlitve ali pomoč in svetovanje pri vključitvi v ustrezen ukrep/aktivnost

APZ ter priprava mnenja v postopku ugotavljanja invalidnosti po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in

zaposlovanju invalidov.

V letu 2009 so zdravstveno zaposlitveno svetovanje izvajali štirje zdravniki specialisti. V navedenem

obdobju je bilo v aktivnost vključenih 519 brezposelnih oseb, kar je za 25 oseb manj kot leto prej.

5.1.2. POMOČ PRI ISKANJU ZAPOSLITVE

5.1.2.1.POMOČ PRI NAČRTOVANJU POKLICNE POTI IN ISKANJU

ZAPOSLITVE - DELAVNICE

Programi pomoči pri načrtovanju poklicne poti in iskanju zaposlitve so namenjeni osebam, ki še nimajo

izoblikovanega zaposlitvenega ali poklicnega cilja oziroma ne vedo kako ga doseči. Cilj vključitve v

omenjene programe je aktiviranje in motiviranje brezposelnih oseb za reševanje lastne situacije

brezposelnosti na način, da si pridobijo veščine iskanja zaposlitve, komunikacijske in socialne veščine,

ki so nujno potrebne za aktivno iskanje zaposlitve, usposabljanje za učinkovitejše nastopanje na trgu

dela, pomoč pri načrtovanju poklicne poti ter kreiranju svoje nadaljnje poklicne poti.

34 ZRSZ Območna služba Maribor


Poročilo za leto 2009

V programe Pomoč pri načrtovanju poklicne poti je bilo na območju Območne sluţbe Maribor v letu

2009 vključenih 883 oseb kar pomeni 51,2 % več kot leta 2008 ko je bilo v te programe vključenih 584

oseb. Deleţ vključenih ţensk je znašal 59,2 %, kar je 523 vključenih ţensk. Prevladovale so osebe s

V. stopnjo strokovne izobrazbe katerim so sledile osebe brez poklicne izobrazbe in osebe z zaključeno

IV. stopnjo strokovne izobrazbe. Preteţno so bile vključene osebe, stare med 30 in 50 let.

Na območju Območne sluţbe Maribor so se izvajali naslednji programi:

58 delavnic A1 Poti do dela in zaposlitve v katere je bilo vključenih 538 oseb.

9 delavnic A2 Priprava na učenje v katere je bilo vključenih 109 brezposelnih oseb.

4 delavnice A3 Druga moţnost so bile namenjene starejšim brezposelnim osebam, ki so iz

različnih razlogov teţje ali teţko zaposljive. Delavnica v 6-ih sklopih udeleţence motivira in jim

pomaga, da spoznajo sebe, svoje potenciale, izboljšajo komunikacijo, spoznajo trg dela in

pridobijo veščine aktivnega iskanja zaposlitve. V letu 2009 se je v ta program vključilo 42 oseb.

1 delavnica A5 Svetovalnica za uspešen nastop na trgu dela je nova oblika dela s teţje

zaposljivimi brezposelnimi osebami. Delavnica ponuja modularni pristop in predvideva moţnost

vključitve brezposelne osebe v tisti modul, ki je osebi najbolj potreben glede na predhodne

delovne izkušnje, izobrazbo, starost in stopnjo poklicne zrelosti. V letu 2009 je v to obliko dela bilo

vključenih 79 udeleţencev.

Delavnice Zaposlitev kot prednost so namenjene dolgotrajno brezposelnim osebam s ciljem

usmerjanja njihovih aktivnosti v aktivnejšo vlogo na trgu dela. V letu 2008 je Območna sluţba

Maribor izvedla 10 delavnic. Vključenih je bilo 91 oseb.

Delavnice Po študiju v zaposlitev so namenjene osebam po zaključku študija. V letu 2009 so

strokovni delavci izvedli 3 delavnice in vanje vključili 24 oseb.

Od vseh vključenih v programe Pomoč pri načrtovanju poklicne poti in iskanju zaposlitve se je

zaposlilo 138 oseb, največ v roku od 2 do 6 mesecev po zaključku programa, ki so ga obiskovali.

5.1.2.2.KLUBI ZA ISKANJE ZAPOSLITVE

V letu 2009 je bilo v klube vključenih 419 oseb kar je 118 oseb več kot v letu 2008. V skladu s

smernicami Zavoda so prevladovale ţenske, vendar v manjšem odstotku kot leto prej. Vključenih jih je

bilo 259 oz. 61,8 %. Zelo enakomerno so bile zastopane različne starostne skupine razen starejših od

50 let (9,5 %) in mlajših od 18 let (0,0 %). Po stopnji izobrazbe je bilo vključenih največ oseb z

dokončano IV. stopnjo izobrazbe (144), nato tistih s V. stopnjo izobrazbe (128). Oboji so predstavljali

nekaj več kot polovico vključenih. Opazno več kot leto prej pa je bilo vključenih tudi oseb s I. stopnjo

izobrazbe (81). Po času trajanja brezposelnosti nekoliko izstopata kategoriji od 1 do 2 let (97 oseb oz.

23,2 %) in od 6 do 9 mesecev (82 oseb oz. 19,6 %) prijave na Zavodu. Sledijo kategorije od 1 do 3

mesece (46 oseb oz. 11,0 %) in 3 do 6 mesecev (61 oseb oz. 14,6 6%) prijav na Zavodu. Dolgotrajno

brezposelni so skupno predstavljali 40,3 % vključenih (169 oseb), kar je 13,2 % manj kot leto prej.

Med drugimi značilnimi skupinami brezposelnih oseb pa izstopajo mladi do 26 let (29,4 %) in iskalci

prve zaposlitve (23,0 %). Opazno več kot leto prej je bilo tudi trajno preseţnih delavcev in stečajnikov

(14,8 %).

Med udeleţenci klubov se jih je zaposlilo 87 kar predstavlja 20,8 % vseh udeleţencev. Glede na to, da

je poglavitni cilj klubov dejanska zaposlitev udeleţencev, tega podatka ne moremo šteti kot

zadovoljivega. Razlog bi lahko bil v spremenjeni strukturi brezposelnih oseb, prijavljenih na Zavodu,

pa tudi ţe v upadu zaposlovanja.

ZRSZ Območna služba Maribor 35


Poročilo za leto 2009

5.1.3. RAZVOJ IN IZVAJANJE NOVIH OBLIK POMOČI

TER PREDSTAVITEV

5.1.3.1.ZAPOSLITVENI SEJMI

V Mariboru sta bila v letu 2009 organizirana dva zaposlitvena sejma in sicer:

pomladanski zaposlitveni sejem “Izobrazba – pot do moje zaposlitve” (26.03.2009) ter

jesenski mednarodni zaposlitveni sejem »Zaposlitev brez meja!« (22.10.2009).

Spomladanski zaposlitveni sejem je bil namenjen širokemu krogu iskalcev zaposlitve, osnovnošolcem,

srednješolcem, delodajalcem, izobraţevalnim institucijam ter drugi zainteresirani javnosti. Obiskovalci

in sodelujoči so tako na sejmu imeli moţnost vzpostavitve neposrednih povezav: delodajalci za

pridobitev ustreznega kadra, iskalci zaposlitve pa za morebitno zaposlitev in pridobitev čim več

informacij o prostih delovnih mestih, izobraţevanju in usposabljanju ter programih aktivne politike

zaposlovanja, s katerimi se povečujejo zaposlitvene moţnosti. Tako iskalci zaposlitve, kot šolajoča

mladina pa so imeli moţnost pridobiti neposredne informacije o srednješolskih, višješolskih in

visokošolskih strokovnih ter univerzitetnih izobraţevalnih programih, kakor tudi o programih

funkcionalnega izobraţevanja, kar jim bo v pomoč tako pri načrtovanju kot dograjevanju poklicne poti.

Sejma se je udeleţilo več kot 2.700 brezposelnih oseb, okrog 1.000 osnovnošolcev in srednješolcev

ter okrog 300 ostalih obiskovalcev.

Na sejmu se je predstavilo 20 delodajalcev, 15 srednješolskih izobraţevalnih institucij, 18 višješolskih,

visokošolskih strokovnih in univerzitetnih institucij, 7 institucij za izobraţevanje in usposabljanje

odraslih, Skupnost višjih strokovnih šol RS, Center RS za poklicno izobraţevanje, ki je predstavljal

sistem nacionalnih poklicnih kvalifikacij, Nacionalni center Europass, Območna obrtno-podjetniška

zbornica Maribor, Štajerska gospodarska zbornica, Ozara, predstavniki Lokalno zaposlitvenega pakta,

slovenska policija in vojska.

Predstavitve posameznih poklicev, moţnosti izobraţevanja, nadgrajevanja obstoječega znanja in

zaposlitvene moţnosti so bile prikazane v okviru tematsko zaokroţenih sklopov in sicer: kovinarstvo in

strojništvo, trgovina in ekonomija, elektrotehnika in računalništvo, gostinstvo in turizem, lesarstvo in

gradbeništvo, naravoslovje in medicina, storitve, ţivilstvo in kmetijstvo, gimnazije, nacionalne poklicne

kvalifikacije, izobraţevanje in usposabljanje odraslih, policija in slovenska vojska. Razstavljavci so na

svojih stojnicah s praktičnim prikazom privlačno in nazorno predstavili posamezne poklice,

izobraţevalne ustanove pa so prikaze dopolnile s predstavitvijo izobraţevalnih moţnosti za pridobitev

znanja potrebnega za opravljanje posameznega poklica.

Sejemska ponudba je bila dopolnjena z dvema predstavitvama in sicer:

predstavitev »Nacionalne poklicne kvalifikacije – drugačna pot do poklica«, v izvedbi Centra RS za

poklicno izobraţevanje ter

predstavitev ene izmed elektronskih storitev ZRSZ »Elektronski ţivljenjepis«, v izvedbi sodelavcev

Območne sluţbe Maribor.

Interes obiskovalcev za udeleţbo na prestavitvah je bil tako velik, da je bilo potrebno izvesti še

ponovitve. Tako se je 5 izvedb predstavitev udeleţilo skupno 150 obiskovalcev.

V jeseni pa je bil v organizaciji Zavoda RS za zaposlovanje Območne sluţbe Maribor in EURES

izveden ţe 3. mednarodni zaposlitveni sejem, ki je tokrat potekal pod sloganom »Zaposlitev brez

meja«. Ob organizatorjih se je na stojnicah predstavilo še 22 slovenskih delodajalcev in

koncesionarjev, 11 EURES svetovalcev iz Avstrije, Bolgarije, Češke, Finske, Francije, Irske,

36 ZRSZ Območna služba Maribor


Poročilo za leto 2009

Madţarske, Norveške, Španije, Švice in Velike Britanije, ki so predstavljali prosta delovna mesta v

njihovih drţavah ter 13 partnerskih organizacij, ki so informirale obiskovalce sejma o storitvah, ki jih

nudijo.

Priloţnost, da se delodajalcem predstavijo na zaposlitvenih razgovorih, se seznanijo z moţnostmi in

pogoji zaposlovanja v tujini, se informirajo o moţnostih in načinih oblikovanja lastne karierne poti, z

različnimi moţnostmi iskanja zaposlitve, samozaposlovanja in drugih aktivnosti za dosego zaposlitve,

je izkoristilo okrog 4.000 iskalcev zaposlitve, med njimi 3.500 brezposelnih oseb z območja Območnih

sluţb Maribor, Celje, Murska Sobota, Ptuj in Velenje, ter okrog 500 iskalcev zaposlitve, ki so bili v času

sejma zaposleni in so iskali moţnost primernejše zaposlitve ali pa so bili študentje in dijaki, ki so bodisi

zaključevali izobraţevanje in iskali zaposlitev, bodisi navezovali stike oz. iskali informacije o moţnostih

zaposlitve.

Poleg sejemske dejavnosti so na sejmu potekali še spremljevalni dogodki:

predstavitve delovnih in ţivljenjskih pogojev v Avstriji, Bolgariji, Češki, Finski, Irski, Švici in Veliki

Britaniji, ki so jih izvajali EURES svetovalci omenjenih drţav,

predstavitev e-storitev Zavoda RS za zaposlovanje je izvedla sodelavka Zavoda ga. Dorotea

Verša,

Direktorat za turizem v okviru Ministrstva za malo gospodarstvo je v sodelovanju z Zavodom RS

za zaposlovanje predstavil moţnosti ustvarjanja kariere v gostinstvu in turizmu.

Predstavitve so bile dobro obiskane, skupno se jih je udeleţilo 215 obiskovalcev, zaradi velikega

interesa je bila prestavitev delovnih in ţivljenjskih pogojev v Avstriji ponovljena.

S strani tako slovenskih delodajalcev, kakor EURES svetovalcev je bilo izrečenih obilo pohval za

izvedbo sejma, navdušeni so bili nad dobrim obiskom, čeprav se je potrebno zavedati, da določenih

profilov na trgu preprosto ni. Po zbranih podatkih so v času sejma slovenski delodajalci in agencije za

posredovanje zaposlitev evidentirali 900 potencialnih kandidatov za zaposlitev, s 570 sklenili

dogovorov za naslednje srečanje, opravili 600 zaposlitvenih intervjujev, prejeli 640 vlog za zaposlitev

in ocenili, da pri 230 kandidatih obstaja verjetnost, da bo do zaposlitve tudi prišlo.

Tako delodajalci kot iskalci zaposlitve so med pobudami zapisali veliko spodbudnih besed, pohval in

idej za prihodnje, predvsem pa je moč povzeti, da si oboji ţelijo pogostejše in še širše zastavljene

zaposlitvene sejme.

5.1.3.2.VKLJUČEVANJE BREZPOSELNIH OSEB V NOVE IN

RAZVOJNE PROJEKTE

Vključitev v nove in razvojne projekte je namenjeno vključevanju brezposelnih oseb v različne

projekte, ki so bili izbrani na drugih javnih razpisih (npr. programi Leonardo, razvojni projekti Sklada za

pospeševanje zaposlovanja invalidov ipd.). Aktivnost lahko zajema vse programe, ki predstavljajo

pomoč pri iskanju zaposlitve oziroma različne oblike institucionalnega usposabljanja, pridobitve NPK in

podobno.

V letu 2009 je bilo v navedeni ukrep vključenih skupno 42 brezposelnih oseb in sicer v naslednje

projekte:

Računalniška pismenost v izvedbi Andragoškega zavoda Maribor – Ljudska univerza. V projekt

je bilo vključenih 9 brezposelnih oseb, ki so spoznale osnovne komponente računalnika, se naučile

ZRSZ Območna služba Maribor 37


Poročilo za leto 2009

uporabljati osnovne funkcije osebnega računalnika, organizirati in upravljati z nosilci podatkov in

datotekami, pisati in oblikovati ter tiskati besedilo, uporabljati elektronsko pošto in spletne storitve…

Usposabljanje za management v kulturi in umetniških poklicih v izvedbi Zdruţenja ustvarjalnih

ljudi na področju kulture. V projekt je bilo vključenih 9 oseb, pripadnikov romske in drugih etničnih

skupnosti. V okviru projekta so osebe izpopolnile znanje slovenskega jezika, pridobile osnovno

znanje angleškega jezika, spoznale osnove dela z računalnikom, pridobile teoretično in praktično

znanje iz managementa v kulturi in iz dela na projektih.

Turizem na kmetiji v izvedbi Izobraţevalnega centra Slovenske gorice. V projekt je bilo vključenih

5 brezposelnih oseb, ki so v projektu spoznale osnovne zakonitosti turizma, trţenja v turizmu,

seznanile so se z lokalno naravno in kulturno dediščino.

Ekološko vrtnarjenje v izvedbi Izobraţevalnega centra Slovenske gorice. V projekt je bilo

vključenih 9 brezposelnih oseb, ki so z vključitvijo spoznale prednosti ekološkega vrtnarjenja, nove

moţnosti vrtnarjenja, soočile so se z ekološkimi problemi na podeţelju in z vplivi ekološkega

vrtnarjenja na ohranitev in varovanje naravnega okolja.

Mobility your happy change v izvedbi Zavoda za novodobno izobraţevanje. Vključenih je bilo 10

brezposelnih oseb. Projekt je potekal v Londonu. Vključene brezposelne osebe so s sodelovanjem

v projektu pridobile moţnost, da z izkušnjo iz tujine povečajo svojo zaposljivost na globalnem trgu

dela. V projektu je bil poudarek predvsem na razvoju osebnih kvalitet, kot so fleksibilnost,

sprejemanje drugačnosti, zavzetost, odgovornost, pripravljenost na delov in učenje, odprtost in

samozaupanje. Vse to vpliva na posameznikov odnos do dela in posledično na njegovo poklicno

uspešnost.

5.2. UKREP II: USPOSABLJANJE IN IZOBRAŢEVANJE

5.2.1.1.PROGRAMI INSTITUCIONALNEGA USPOSABLJANJA IN

NACIONALNE POKLICNE KVALIFIKACIJE

5.2.1.1.1.Programi institucionalnega usposabljanja

Programi institucionalnega usposabljanja so se v letu 2009 izvajali v obliki različnih tečajev, predavanj,

seminarjev in drugih programov usposabljanja za pridobivanje dodatnih ali poglabljanje pridobljenih

znanj, spretnosti in sposobnosti. Udeleţenci so se v teh programih usposobili za opravljanje različnih

del in nalog in si s tem še povečali svoje zaposlitvene moţnosti.

Program je bil prednostno namenjen brezposelnim osebam brez ustrezne izobrazbe oz. tistim s

suficitarnimi poklici, osebam brez delovnih izkušenj in prejemnikom denarne socialne pomoči.

V letu 2009 je bilo v vse izvajane programe Institucionalnega usposabljanja vključenih 1.285 oseb, od

tega je bilo vključenih kar 785 ţensk, kar predstavlja 61,1 %.

Brezposelne osebe so se največ usposabljale in izpopolnjevale na naslednjih področjih:

v tečajih tujih jezikov,

v različnih računalniških tečajih,

v tečajih za pridobitev vozniškega izpita »C«, »E« ali »D« kategorije,

v tečajih računalništva za prodajalce,

v tečajih usposabljanja za knjigovodska dela.

38 ZRSZ Območna služba Maribor


Poročilo za leto 2009

Brezposelne osebe so se v manjši meri vključevale tudi v različne druge programe usposabljanja in

izobraţevanja: izpit iz ZUP-a, tečaj slovenskega jezika za tujce, tečaje varjenja, tečaj za voznika

viličarja in druge programe.

Struktura vključenih brezposelnih oseb je prikazana v spodnji tabeli:

Vsi vključeni stopnja izobrazbe čas prijave starost

I.-III. IV.-V. VI.-VII. do 6

mesecev

6-12

mesecev

nad 1

leto

do 30

let

30-40

let

nad 40

let

1.285 165 775 340 643 317 325 503 399 383

100 % 12,8 60,3 26,5 50,0 24,7 25,3 39,1 31,1 29,8

Največ vključenih oseb je imelo IV. in V. stopnjo izobrazbe (60,3 %), sledijo osebe, ki so bile

prijavljene na Zavodu do 6 mesecev (50,0 %) in osebe v starosti do 30 let (39,1 %).

Z vključitvijo v programe institucionalnega usposabljanja so si osebe bistveno izboljšale svoje

zaposlitvene moţnosti. Kar 327 vključenih oseb (25,5 %) se je tudi dejansko zaposlilo.

5.2.1.1.2.Potrjevanje Nacionalnih poklicnih kvalifikacij

(NPK)

V letu 2009 je Zavod izvajal postopek potrjevanja NPK, katerega cilj je bil povečati zaposljivost

brezposelnih oseb, dvigniti kvalifikacijsko raven in zmanjšati strukturna neskladja na trgu dela. Ciljna

skupina so bile vse brezposelne osebe.

Preverjanje in potrjevanje NPK/TPK so izvajali izvajalci, vpisani v katalog poklicnih kvalifikacij na

Centru za poklicno izobraţevanje.

V letu 2009 je bilo v NPK vključenih 85 oseb, medtem ko jih je bilo 83 v letu 2008. Največ brezposelnih

oseb se je vključilo v programe za pridobitev NPK voznik v cestnem prometu (41 oseb) ter 20 oseb za

pridobitev temeljne poklicne kvalifikacije voznik, katere pridobitev je postala zakonsko obvezna v

septembru preteklega leta. Ostale vključitve so bile v NPK maser (6), maniker in pediker po 2 vključitvi

ter vizaţist, varnostni menedţer in TIG varilec po 1 vključitev. Glede na leto 2008, ko je bilo v

pridobitev NPK varnostnik vključenih kar 37 oseb, so bile v letu 2009 vključene le 4 osebe. Razlog je v

povišanem strošku priprav za preverjanje in potrjevanje, ki so ga brezposelne osebe morale kriti same.

Vključenih je bilo 81,2 % moških in le 18,8 % ţensk, medtem ko je bilo leto prej vključitev po spolu

pribliţno enaka.

Prav tako je spodbuden podatek izhoda v zaposlitev vključenih oseb v letu 2009 (33 oseb).

ZRSZ Območna služba Maribor 39


Poročilo za leto 2009

5.2.1.2.PROGRAMI PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA

5.2.1.2.1.Delovni preizkus

Cilj vključitve v delovni preizkus je pridobitev delovnih izkušenj na konkretnih delovnih mestih, ki

udeleţencem omogoča preizkus znanj, spretnosti in navad, na osnovi katerih lahko pride do

dopolnitve zaposlitvenega načrta, dodatnega izobraţevanja ali zaposlitve.

Delovni preizkus delodajalcu omogoča, da pred sklenitvijo delovnega razmerja bodočega sodelavca

oziroma sodelavko preizkusi in spozna.

V letu 2009 je bilo v aktivnost vključenih 416 oseb, kar je v primerjavi z letom 2008 za 138 vključitev

več. Med vključenimi v letu 2009 je bilo:

189 ţensk, kar je za 7,4 % manj kot preteklo leto,

največ vključenih s IV. stopnjo (146 oseb) in V. stopnjo izobrazbe (135 oseb), sledi I. stopnja

izobrazbe (76 oseb) in nato še II. in VII. stopnja izobrazbe,

največ vključenih v starosti od 30 do 40 leta (105 oseb oz. 25,2 %) in v starosti od 18 do 25 leta

(102 osebi oz. 24,5 %),

po trajanju brezposelnosti ob vključitvi v ukrep je bilo v obdobju do treh mesecev brezposelnih 110

oseb in v obdobju od 3 do 6 mesecev brezposelnih 105 oseb.

Deleţ izhodov v zaposlitev je v primerjavi z letom 2008 za 10,8 odstotnih točk niţja, a je kljub temu

ocenjena kot uspešna saj zajema kar 253 oseb.

5.2.1.2.2.Usposabljanje na delovnem mestu - IP

Usposabljanje poteka na delovnem mestu pri delodajalcu oziroma izvajalcu in pomeni delovno

vključenost brezposelne osebe v program usposabljanja, v katerem pod strokovnim vodstvom

mentorja pridobiva nova znanja, veščine, spretnosti in delovne izkušnje.

Cilj programa usposabljanja je povečanje konkurenčnosti vključenih oseb na trgu dela in izboljšanje

njihovih zaposlitvenih moţnosti po zaključenem usposabljanju.

Na območju Območne sluţbe Maribor je bilo v program do 23.4.2009, ko se je javno povabilo iz tega

vira zaprlo, vključenih 180 oseb, od tega 134 ţensk. Glede na stopnjo strokovne izobrazbe je bilo

vključenih največ oseb s V. stopnjo strokovne izobrazbe, katerim so sledile osebe s IV. stopnjo

strokovne izobrazbe. Zaposlilo se je 85 oseb vključenih v program. Največ, 41 oseb v prvem mesecu

po zaključku programa, 22 oseb pa v drugem oz. tretjem mesecu po zaključku programa.

5.2.1.2.3.Usposabljanje na delovnem mestu - ESS

Vključitve v usposabljanje na delovnem mestu so bile v letu 2009 moţne na podlagi dveh javnih

povabil, sofinanciranih s strani Evropskega socialnega sklada. Program je bil namenjen povečanju

usposobljenosti in pospeševanju zaposlovanja in ponovne delovne vključenosti oseb, katerih znanja,

veščine, spretnosti in delovne izkušnje ne omogočajo neposredne zaposlitve ali ohranitve zaposlitve.

40 ZRSZ Območna služba Maribor


Poročilo za leto 2009

Na območju Območne sluţbe Maribor je bilo v letu 2009 v aktivnost vključenih 346 oseb. Največ je

bilo v program Usposabljanje na delovnem mestu vključenih oseb, ki so bile stare do 30 let, kar

predstavlja 48,8 % vseh vključitev. Deleţ vključenih ţensk je bil 58,0 %.

5.2.1.3.PROGRAMI IZOBRAŢEVANJA

5.2.1.3.1.Formalno izobraţevanje

V podaktivnost Formalno izobraţevanje je bilo v letu 2009 vključenih 648 oseb, kar predstavlja 76

vključitev več kot leto prej. Prevladujejo ţenske (67,8 %), vendar v manjšem odstotku kot leto prej.

Daleč največ vključenih je bilo med 18 in 30 letom starosti (87,4 %), sledijo osebe brez izobrazbe

oziroma s V. stopnjo izobrazbe (oboje skupaj 56,3 %), dolgotrajno brezposelni (57,6 %) in iskalci prve

zaposlitve (31,6 %).

Izhodov v zaposlitev je zelo malo (samo 3,6 %). Razlog je morda v tem, da delodajalci zraven

izobrazbe iščejo še dodatna specifična znanja za potrebe določenega delovnega mesta. Zavod zato

precejšnjo pozornost namenja vključitvi udeleţencev, ki so uspešno zaključili izobraţevanje, pa tudi v

druge ukrepe aktivne politike zaposlovanja kot so usposabljanje na delovnem mestu, delovni preizkus,

razne subvencije za delodajalce in samozaposlitev, klube za iskanje zaposlitve …

5.2.1.3.2.PUM - Projektno učenje za mlajše odrasle

V letu 2009 je bilo skupno vključenih 22 oseb. Vsi udeleţenci so bili v skladu z opredelitvijo programa

ob vključitvi stari do 25 let, samo trije so bili brezposelni 12 mesecev ali več, 20 jih je bilo brez

izobrazbe, dva pa sta imela zaključeno II. stopnjo izobrazbe. Več je bilo vključenih moških (15), 17 je

bilo iskalcev prve zaposlitve.

S pomočjo vključitve v program so trije udeleţenci nadaljevali opuščeno izobraţevanje s

sofinanciranjem Zavoda, ena udeleţenka se je ponovno redno vpisala v izobraţevanje, nobeden pa

se ni zaposlil.

5.3. UKREP III: VZPODBUJANJE ZAPOSLOVANJA IN

SAMOZAPOSLOVANJA

5.3.1.1.SPODBUJANJE SAMOZAPOSLOVANJA

5.3.1.1.1.Pomoč pri samozaposlitvi

V okviru aktivnosti Pomoč pri samozaposlitvi se izvajajo delavnice Priprava na samozaposlitev, ki

bodočim samozaposlenim omogočajo informacije za realizacijo samozaposlitve. V letu 2009 je

Območna sluţba Maribor organizirala 48 delavnic, na vsaki delavnici pa je bilo udeleţenih povprečno

18 brezposelnih oseb. Delavnice sta izvajala dva izbrana izvajalca in sicer Fakulteta za management

iz Kopra in Obrtno podjetniška zbornica Ljubljana.

ZRSZ Območna služba Maribor 41


Poročilo za leto 2009

Na oddelek programov zaposlovanja je bilo prejetih 1005 predlogov za vključitev v program, sklenjenih

pogodb pa je bilo 869. V primerjavi z letom prej se je vključevanje v program podvojilo. Od skupnega

števila vključenih je bilo 328 ţensk kar znaša 37,7 %. Največ, kar 43,1 % jih je bilo s V. stopnjo

izobrazbe in kar 40,0 % v starostni strukturi med 30 in 40 let. Po značilnosti brezposelnosti se je za

vključitev v program odločilo največ trajno preseţnih delavcev in stečajnikov.

Zaradi velikega interesa za vključitev v program je Zavod od meseca maja 2009 enkrat mesečno

organiziral informativno uro za bodoče podjetnike. Na informativni uri so sodelovali zunanji izvajalci, ki

nudijo podjetniška usposabljanja in izobraţevanja in sicer Ekonomski inštitut Maribor, Inštitut za razvoj

podjetništva in Območna obrtno - podjetniška zbornica Maribor. Zaradi interesa udeleţencev pa se je

v jeseni pridruţilo še podjetje Fininvest, ki izvaja računovodsko, davčno, finančno in poslovno

svetovanje in svetuje tudi o tem, kaj vse mora bodoči podjetnik vedeti pred odprtjem dejavnosti.

Predstavili so tudi ponudbo brezplačnega angaţiranja s ciljem, da bodoči podjetniki koristijo čim več

informacij, svetovanj, usposabljanj in izobraţevanj za uspešnejše vodenje samostojne dejavnosti.

Informativnih ur se je v letu 2009 udeleţilo 218 oseb, od tega 193 brezposelnih oseb, 10 oseb, ki so

bile v postopku izgubljanja zaposlitve in 15 oseb, ki so bile še zaposlene in so se zanimale za

samozaposlitev. Udeleţenih je bilo 42,0 % ţensk.

5.3.1.1.2.Subvencija za samozaposlitev

Subvencija za samozaposlitev prispeva k odpiranju novih delovnih mest saj se brezposelne osebe, s

tem ko pridobijo nepovratna sredstva, laţje odločijo za samostojno dejavnost. Višina Subvencije za

samozaposlitev znaša 4.500,00 €.

V letu 2009 so bila na razpolago sredstva za izvajanje programa Subvencija za samozaposlitev iz

integralnega proračuna in iz sredstev Evropskega socialnega sklada. Na območju Območne sluţbe

Maribor je bilo posredovanih 843 predlogov za subvencijo za samozaposlitev, realiziranih

samozaposlitev pa je bilo 643. V primerjavi s preteklim letom se je realizacija samozaposlitev povečala

za skoraj trikrat (292,3 %).

Samozaposlitev je realiziralo 260 ţensk, kar znaša 40,4 % od vseh realiziranih samozaposlitev in je za

2,9 % več kot preteklo leto. Med samozaposlenimi z več kot 41,0 % prevladujejo kandidati stari od 30

do 40 let in z dobrimi 39,0 % kandidati s V. stopnjo strokovne izobrazbe. Zanimiv pa je podatek, da so

samozaposlitev v največji meri realizirali trajno preseţni delavci in stečajniki in sicer kar 27,0 % vseh

realizacij. To lahko pomeni, da je v obdobju recesije razcvet samozaposlovanja moţnost izhoda iz

brezposelnosti.

Tako kot pretekla leta še vedno prevladujejo samozaposlitve na področju poslovnih in osebnih storitev.

Prav tako so samozaposlitve tudi v trgovini, gostinstvu in gradbeništvu. Samozaposlenih ostane vsaj 2

leti pribliţno 70,0 %, kar je v danih trţnih razmerah ugodno.

Sredstva za pospeševanje samozaposlovanja pa na podlagi javnega razpisa dodeljujejo tudi nekatere

občine na območju Območne sluţbe Maribor. Občina Maribor pri podelitvi sredstev za samozaposlitev

tako tesno sodeluje z Zavodom. Subvencijo v letu 2009 je v višini 1.343,00 € prejelo 279 oseb, ki

stalno bivajo na območju mestne občine Maribor.

42 ZRSZ Območna služba Maribor


Poročilo za leto 2009

5.3.1.2.SUBVENCIJE ZA ZAPOSLITEV TEŢJE ZAPOSLJIVIH

SKUPIN BREZPOSELNIH OSEB

5.3.1.2.1.Javni razpis Spodbujanje novega

zaposlovanja dolgotrajno brezposelnih oseb –

prejemnikov DSP za leto 2009

V ukrep so bile vključene 4 osebe, od tega 2 zaposleni za določen čas in 2 za nedoločen čas.

5.3.1.2.2.Javni razpis Zaposli.me

V letu 2009 je bilo na podlagi Javnega razpisa Zaposli.me/ Spodbujanje zaposlovanja teţje zaposljivih

brezposelnih oseb vključenih 477 oseb, od tega je bilo 365 zaposlenih za določen čas najmanj enega

leta in 112 za najmanj 2 leti.

Glede na to, da je bil Javni razpis objavljen v Ur.l. RS št. 7/2009 dne 30.1.2009 in so bile prve

zaposlitve izvedene v mesecu aprilu 2009, je bila letna kvota 225 zaposlitev na območju Območne

sluţbe Maribor preseţena za 112,0 %. To pomeni, da je bilo povprečno mesečno vključenih 53 oseb.

TABELA 8: IZOBRAZBENA STRUKTURA VKLJUČENIH V ZAPOSLI.ME ZA LETO 2009

Stopnja izobrazbe

Število

vključitev po

izobrazbi

Izobrazbena

struktura

vključenih (v %)

Število

vključenih

ţensk po

starosti

Izobrazbena

struktura

vključenih ţensk

(v %)

Deleţ ţensk

med vsemi

vključenimi

(v %)

I. 133 27,9 64 25,5 48,1

II. 24 5,0 5 2,0 20,8

III. 3 0,6 2 0,8 66,7

IV. 125 26,2 66 26,3 52,8

V. 139 29,1 80 31,9 57,6

VI. 15 3,1 9 3,6 60,0

VII+ 38 8,0 25 10,0 65,8

SKUPAJ 477 100,0 251 100,0 52,6

V letu 2009 je bilo v ukrep vključenih 477 brezposelnih oseb, od tega skupaj 424 od I. do vključno V.

stopnje oz. 88,9 %.

TABELA 9: STAROSTNA STRUKTURA VKLJUČENIH V ZAPOSLI.ME ZA LETO 2009

Leta starosti

Število

vključitev po

starosti

Starostna

struktura

vključenih (v %)

Število

vključenih

ţensk po

starosti

Starostna

struktura

vključenih ţensk

(v %)

Deleţ ţensk

med vsemi

vključenimi

(v %)

Od 18 do 25 let 100 21,0 34 13,5 34,0

Od 25 do 30 let 57 11,9 33 13,1 57,9

Od 30 do 40 let 76 15,9 44 17,5 57,9

Od 40 do 50 let 74 15,5 48 19,1 64,9

Od 50 do 60 let 166 34,8 92 36,7 55,4

Nad 60 let 4 0,8 0 0,0 0,0

SKUPAJ 477 100,0 251 100,0 52,6

Od skupno 477 vključenih je bilo ţensk 251 oz. 52,6 %. Največ vključenih je bilo v starostni skupini od

50 do 60 let, 48,8 % vključenih pa je bilo mlajših od 40 let. Na podlagi navedenega je bil namen

razpisa vsekakor doseţen, saj je ponudil moţnost pridobitve delovnih izkušenj mladim osebam in

hkrati ponovno delovno angaţiranost starejših od 50 let.

ZRSZ Območna služba Maribor 43


Poročilo za leto 2009

TABELA 10: STRUKTURA VKLJUČENIH V ZAPOSLI.ME ZA LETO 2009 PO TRAJANJU BREZPOSELNOSTI

Trajanje brezposelnosti

Število

vključitev po

trajanju

brezposelnosti

Struktura

vključenih

po trajanju

(v %)

Število

vključenih

ţensk po

trajanju

Struktura vključenih

ţensk po trajanju

brezposelnosti (v %)

Deleţ ţensk

med vsemi

vključenimi

(v %)

Do 3 mesece 67 14,0 32 12,7 47,8

Od 3 do 6 mesecev 69 14,5 28 11,2 40,6

Od 6 do 9 mesecev 68 14,3 25 10,0 36,8

Od 9 do 12 mesecev 42 8,8 18 7,2 42,9

Od 1 do 2 leti 119 24,9 80 31,9 67,2

Od 2 do 3 leta 48 10,1 29 11,6 60,4

Od 3 do 5 let 30 6,3 16 6,4 53,3

Od 5 do 8 let 24 5,0 14 5,6 58,3

8 let in več 10 2,1 9 3,6 90,0

SKUPAJ 477 100,0 251 100,0 52,6

Med vključenimi v ukrep so prevladovale osebe, ki so bile na Zavodu prijavljene od 1 do 2 leti (teh je

bilo 24,9 %). Skupno je bilo v ukrep vključenih kar 48,8 % brezposelnih, ki so bili na Zavodu prijavljeni

več kot 1 leto ko govorimo o dolgotrajni brezposelnosti.

5.3.1.3.POVRAČILO STROŠKOV DELA

5.3.1.3.1.Povračilo prispevkov delodajalca

Pri tem ukrepu gre za refundacijo prispevkov delodajalcu za določene skupine brezposelnih oseb za

obdobje enega leta. Za povračilo prispevkov delodajalca je bilo v letu 2009 oddanih 36 vlog, od tega je

bilo 11 vlog zavrnjenih, 2 vlogi pa sta bili odstopljeni drugim območnim sluţbam. Izdanih je bilo 23

pozitivnih odločb.

5.3.1.4.SPODBUJANJE PRILAGODLJIVOSTI DELOVNE SILE IN

PODJETIJ

5.3.1.4.1.Spodbujanje zaposlovanja za krajši delovni

čas

Program Spodbujanje zaposlovanja za krajši delovni čas brezposelnih oseb v obliki subvencije za

zaposlitev se je izvajal v okviru javnega razpisa, s ciljem spodbujanja zaposlovanja za krajši delovni

čas.

Upravičen strošek je subvencija za zaposlitev katere višina je določena glede na obdobje zaposlitve in

delovni čas vključene osebe, kot prikazuje naslednja tabela:

Obdobje zaposlitve

Delovni čas 1/2 leta 1 leto

4 ure 1.250,00 2.500,00

6 ur 1.875,00 3.750,00

Ciljna skupina za vključitev so bile brezposelne osebe, prijavljene v evidenci brezposelnih oseb

Zavoda. Sredstva za izvajanje programa so bila 85 % financirana iz operativnega programa

Evropskega socialnega programa in 15 % iz proračuna RS.

44 ZRSZ Območna služba Maribor


Poročilo za leto 2009

V letu 2009 je na javni razpis na Območni sluţbi Maribor prispelo 256 vlog prijaviteljev, od tega je bilo

s 184 vlagatelji sklenjena tudi pogodba o dodelitvi subvencije. Območna sluţba Maribor je na podlagi

podpisanih pogodb z delodajalci v zaposlitev vključila 183 brezposelnih oseb. Največ vključenih oseb

je bilo starih nad 30 let, kar predstavlja 58,5 % vseh vključitev. Deleţ vključenih ţensk je bil 61,0 %.

5.4. UKREP IV: PROGRAMI ZA POVEČANJE SOCIALNE

VKLJUČENOSTI

5.4.1.1.LOKALNI ZAPOSLITVENI PROGRAMI – JAVNA DELA

Na razpis za izbor lokalnih programov javnih del so prijavitelji prijavili 519 programov, od katerih je bilo

za izvajanje v letu 2009 izbranih 445 programov za vključitev 752 oseb. Izbranih je bilo tudi 14

programov nacionalnega značaja za izvajanje na območju Območne sluţbe Maribor s 46 odobrenimi

mesti. V programe, ki so se izvajali v letu 2009, je bilo kumulativno vključenih 1.009 udeleţencev, 549

udeleţencev se je v javno delo v letu 2009 vključilo na novo, 460 pa jih je nadaljevalo z vključitvijo iz

leta 2008.

Primerjava kvote, števila izbranih programov in vključenih oseb v letih 2007, 2008 in 2009.

KVOTA

% celotne kvote Izbrani programi

Število vključenih

za javna dela lokalni nacionalni Lokalni in nacionalni skupaj

2007 2.876.302,22 € 21,1 % 303 16 763

2008 3.835.817,06 € 23,0 % 379 12 879

2009 4.077.700,00 € 20,0 % 445 14 1.009

V naslednji tabeli je prikazana struktura udeleţencev javnih del in deleţ posamezne kategorije

udeleţencev v primerjavi z deleţem iste kategorije v skupnem številu brezposelnih.

Vsi Ţenske Iskalci prve

zaposlitve

Stari do

26 let

Trajno preseţni

delavci in stečajniki

Dolgotrajno

brezposelni

Starejši od

50 let

Brezposelne

osebe

14438 7028 2507 2400 3395 5619 4068

Deleţ v % 100,0 48,7 17,4 16,6 23,5 38,9 28,2

Udeleţenci

javnih del

1009 625 125 50 95 793 435

Deleţ v % 100,0 61,9 12,4 4,9 9,4 78,6 43,1

Iz tabele je razvidno, da je v javna dela vključen visok deleţ dolgotrajno brezposelnih oseb saj je to

bila osnovna ciljna skupina za vključitev v javno delo. Ob osnovnem pogoju – dolgotrajna

brezposelnost, pa je bilo v programe vključenih tudi 43,1 % dolgotrajno brezposelnih oseb starejših od

50 let, 61,9 % vseh vključenih v javna dela pa so predstavljale ţenske, kar je za 13,2 odstotne točke

več, kot je deleţ ţensk v evidenci brezposelnih oseb na območju Območne sluţbe Maribor.

ZRSZ Območna služba Maribor 45


Poročilo za leto 2009

Izobrazbena struktura vključenih v javna dela je bila na območju Območne sluţbe Maribor naslednja:

Vsi

Stopnja izobrazbe

I. II. III. IV. V. VI. VII.

Vključeni 1.009 138 24 4 158 455 70 160

Deleţ v % 100 13,7 2,4 0,4 15,7 45,1 6,9 15,9

Struktura udeleţencev javnih del po stopnjah izobrazbe je odvisna od prijavljenih programov zato

lahko Zavod na to strukturo vpliva le tako, da prijaviteljem svetuje pri prijavi programov in jim

posreduje informacije o številu potencialnih kandidatov po stopnjah izobrazbe.

V letu 2009 se je iz evidence na območju Območne sluţbe Maribor zaposlilo 57 udeleţencev javnih

del, kar znaša 5,7 % vseh vključenih v javna dela na območju Območne sluţbe Maribor.

Z namenom spremljanja izvajanja programov javnih del je bilo v letu 2009 s strani Območne sluţbe

Maribor izvedenih 26 nadzorov. Ob spremljanju programov ni bilo ugotovljenih večjih kršitev, izvajalci

so bili opozorjeni le na manjše pomanjkljivosti in pozvani k odpravi le-teh.

5.4.1.2.SUBVENCIONIRANJE ZAPOSLITEV PRI IZVAJANJU

POMOČI NA DOMU IN OSEBNA ASISTENCA

Ker so bile sklenjene nove pogodbe o vključitvi za osebe, ki so pri izvajalcu zaposlene ţe od leta 2008

in nadaljujejo z zaposlitvijo do 30. 6. 2011, je bilo v letu 2009 statistično vključenih 48 brezposelnih

oseb. Do novih zaposlitev je prišlo le v primeru nadomeščanja zaposlenih na porodniškem dopustu oz.

v primeru upokojitev.

46 ZRSZ Območna služba Maribor


Poročilo za leto 2009

6. PRAVICE IZ ZAVAROVANJA ZA PRIMER

BREZPOSELNOSTI

Na področju izvajanja zavarovanja izvaja Zavod zakonsko določen oz. uzakonjen sistem zavarovanja

za primer brezposelnosti. Gre za sistem strokovno pravilnih postopkov ugotavljanja upravičenosti

zavarovancev do materialnih pravic oz. prenehanja le-teh v skladu z zakonom.

V letu 2009 je bila izdana 9.201 odločba oziroma sklep na podlagi vlog, vloţenih na ţeljo stranke.

Tekom celotnega procesa reševanja upravnih zadev se vzporedno vršijo postopki, vsebinsko vezani

na pravice (prijava zavarovancev v zavarovanje, finančni postopki, administrativni postopki, svetovanje

in pomoč zavarovancem…) Tako je bilo na podlagi vlog zavarovancev v letu 2009 izdanih 8.355

odločb o priznanju pravic do denarnega nadomestila, le 6 odločb o priznanju pravice do denarne

pomoči med brezposelnostjo za preostali čas upravičenosti ter 153 odločb o plačilu prispevkov za

pokojninsko in invalidsko zavarovanje do izpolnjevanja pogojev za upokojitev.

V letu 2009 je število prejemnikov materialnih pravic za čas brezposelnosti (denarno nadomestilo,

denarna pomoč, pravica do zdravstvenega varstva in pravica do pokojninskega in invalidskega

zavarovanja) rastlo. V mesecu decembru 2008 je bilo prejemnikov 2.288, v mesecu januarju 2009

2.598 prejemnikov, decembru 2009 pa 3.972 prejemnikov. V skladu z določili Zakona o splošnem

upravnem postopku je bilo 98 % vlog zavarovancev rešenih v enem mesecu od prejete popolne vloge

ter 2 % v dveh mesecih od popolne vloge (v primerih, ko so tekli posebni ugotovitveni postopki), kar je

tudi v skladu s cilji Zavoda, ki so bili postavljeni v letu 2002.

V letu 2009 je bilo izdanih 2.490 odločbo o mirovanju oziroma prenehanju pravic do denarnih

prejemkov za čas brezposelnosti v skladu z določili 32. ali 33. člena zakona. Od tega je bilo izdanih 32

odločb o prenehanju pravice v skladu s Pravilnikom o merilih za izpolnjevanje obveznosti brezposelnih

oseb in o prenehanju pravic do denarnih prejemkov ter 290 odločb o mirovanju pravice v skladu s 17.

b členom zakona.

V letu 2009 beleţimo povečano število postopkov izterjave neupravičeno prejetih sredstev od

zavarovancev v skladu s 45. členom Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti.

Povečalo se je število postopkov, vodenih v skladu z Zakonom o izvršbi in zavarovanju kar je

posledica povečanega števila prejetih sklepov v postopkih izterjav, prejetih s strani Davčnih uradov ter

pristojnih sodišč.

Zavod RS za zaposlovanje, Območna sluţba Maribor opravlja za Jamstveni in preţivninski sklad RS

naloge na podlagi sklenjene pogodbe o sodelovanju med Zavodom RS in Jamstvenim skladom RS.

Na podlagi pogodbe Zavod opravlja naslednje naloge:

strokovno informira stranke o uveljavljanju pravic – osnovne informacije,

posreduje obrazce in nudi pomoč strankam pri izpolnjevanju le – teh,

sprejema zahtevke in dopolnitve zahtevkov strank,

odpošilja zahtevke strank na naslov JS,

pismeno (1 x mesečno) obvešča Jamstveni sklad o številu vloţenih zahtevkov in napovedanih

stečajih oziroma prisilnih izterjavah.

Navedeno področje se izvaja v okviru oddelka za zaposlovanje – področja socialne varnosti, ki zajema

izvajanje zavarovanja ter republiške štipendije.

V letu 2009 je bilo skupaj prejetih 234 zahtevkov za poravnavo obveznosti iz naslova uveljavljanja

pravic delavcev v primeru insolventnosti.

ZRSZ Območna služba Maribor 47


Povprečno število

Poročilo za leto 2009

GRAF 19: SOCIALNA VARNOST BREZPOSELNIH OSEB (LETNO POVPREČJE)

25.000

22.500

20.000

17.500

15.000

12.500

10.000

7.500

5.000

2.500

0

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

- brezposelne

osebe brez

DN/DP

- prejemniki

denarne

pomoči (DP)

- prejemniki

denarnega

nadomestila

(DN)

Povprečno število 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Indeks

2009/08

- prejemniki denarnega

nadomestila (DN) 5.836 4.699 3.589 2.900 2.487 2.190 2.313 2.409 2.063 1.791 3.630 202,7

- prejemniki denarne pomoči

(DP) 514 668 737 879 898 932 953 867 234 31 8 25,8

- brezposelne osebe brez

DN/DP 15.740 14.394 14.534 14.827 13.358 12.309 11.324 10.628 9.249 8.559 11.338 132,5

Vsi brezposelni 22.090 19.761 18.860 18.606 16.743 15.431 14.590 13.904 11.546 10.381 14.976 144,3

- deleţ prejemn. DN (v %) 26,4 23,8 19,0 15,6 14,9 14,2 15,9 17,3 17,9 17,3 24,2

- deleţ prejemn. DP (v %) 2,3 3,4 3,9 4,7 5,4 6,0 6,5 6,2 2,0 0,3 0,1

- deleţ brezp.brez DN/DP (v %) 71,3 72,8 77,1 79,7 79,8 79,8 77,6 76,4 80,1 82,4 75,7

6.1. DENARNA NADOMESTILA

V skladu z določili zakona se zavarovancem zagotavljajo pravice za čas, ko so brez svoje krivde ali

proti svoji volji brez zaposlitve in v primeru, ko postane njihovo delo nepotrebno.

Ob izpolnjevanju zakonsko določenih pogojev je v letu 2009 na novo pridobilo pravico do denarnega

nadomestila 8.355 vlagateljev zahtevka.

Čas, za katerega je zavarovancem odmerjeno trajanje denarnega nadomestila je odvisen od

zavarovalne dobe zavarovancev in njihove starosti.

Denarno nadomestila lahko traja najdlje:

3 mesece za zavarovanje od 1 do 5 let,

6 mesecev za zavarovanje od 5 do 15 let,

9 mesecev za zavarovanje od 15 do 25 let,

12 mesecev za zavarovanje nad 25 let,

18 mesecev za zavarovance, starejše od 50 let, in za zavarovanje nad 25 let in

24 mesecev za zavarovance, starejše od 55 let, in za zavarovanje nad 25 let.

Povprečno izplačilo denarnega nadomestila je v decembru 2009 znašalo 570,88 EUR bruto EUR.

Višina denarnega nadomestila je odvisna od povprečne plače, ki jo je upravičenec prejel pred

prenehanjem delovnega razmerja. Osnova za odmero denarnega nadomestila je povprečna mesečna

plača v 12 mesecih pred nastankom brezposelnosti. Denarno nadomestilo znaša 70 % osnove za prve

tri mesece upravičenosti ter 60 % za naslednje mesece. Denarna nadomestila se v skladu z Zakonom

o spremembah in dopolnitvah zakona o zaposlovanju za primer brezposelnosti, ki je stopil v veljavo

48 ZRSZ Območna služba Maribor


Poročilo za leto 2009

julija 2006 usklajujejo enkrat letno, in sicer v januarju za indeks cen ţivljenjskih potrebščin za zadnjih

12 mesecev pred mesecem uskladitve.

Denarno nadomestilo ne sme biti niţje od 45,56 % minimalne plače in ne višje od trikratnika tako

določenega najniţjega nadomestila.

Po izteku denarnega nadomestila lahko zavarovancu (če izpolnjuje ostale zakonske pogoje), ki mu do

izpolnitve pogojev za upokojitev manjkajo največ 3 leta, Zavod plačuje prispevek za pokojninsko in

invalidsko zavarovanje. Število zavarovancev, ki jim je bila v letu 2009 priznana pravica v skladu s 26.

členom zakona je skupno znašalo 153 upravičencev.

Ob koncu leta 2009 je na območju Območne sluţbe Maribor denarno nadomestilo prejemalo 3.864

brezposelnih oseb, kar je predstavljalo 26,8 % vseh brezposelnih oseb. Povprečno pa je v letu 2009

prejemalo denarno nadomestilo 3.630 brezposelnih oseb.

6.2. DENARNA POMOČ

Novela Zakona o zaposlovanje in zavarovanju za primer brezposelnosti, ki je stopila v veljavo julija

2006, ne predvideva več pravice do denarne pomoči med brezposelnostjo. V skladu s prehodnimi

določbami sedaj veljavnega zakona, zavarovanci, ki so pravico uveljavili pred uveljavitvijo novele,

zadrţijo pravico v obsegu in trajanju v skladu s predpisi, veljavnimi do uveljavitve novele zakona. Tako

je bilo v letu 2009 odločeno o pravici do denarne pomoči le v 11 zadevah.

ZRSZ Območna služba Maribor 49


Poročilo za leto 2009

7. POKLICNA ORIENTACIJA

Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti opredeljuje aktivnosti s področja

poklicne orientacije. Te aktivnosti so naslednje:

- poklicna orientacija šolajoče mladine,

- poklicna orientacija odraslih.

V ta sklop aktivnosti spada še vso delo, opravljeno v Centru za informiranje in poklicno svetovanje

(CIPS): CIPS je namenjen informativnemu in svetovalnemu delu za odrasle in mladino, nudi pomoč

poklicnim svetovalcem Zavoda, šolskim svetovalnim delavcem ter številnim drugim posameznikom in

institucijam.

Poklicna orientacija šolajoči mladini je preventivna dejavnost, ki se zaradi drugačnih potreb Zavoda

vedno bolj zmanjšuje in skuša prenesti na delavce šolskih svetovalnih sluţb. V ospredje stopa

informativno, predvsem pa svetovalno delo z brezposelno populacijo. To delo postaja iz leta v leto

zahtevnejše, saj je 33,1 % nezaposlenih brez strokovne izobrazbe, skoraj polovica (48,7 %) je ţenske

populacije, veliko je invalidne in teţje zaposlitve populacije (11,6 %).

V letu 2009 je bilo od skupnega števila individualnih svetovanj (6.501) opravljenih za odrasle 84,2 %

individualnih svetovanj (5.474 oseb) in 15,8 % (1.026) za mladino. Skupno število individualnih

svetovanj za odrasle in mladino je v letu 2008 znašalo 5.751 in se je v letu 2009 povečalo na 6.501,

oziroma je naraslo za 13,0 % ali za 750 oseb. Število svetovanj za mladino je v primerjavi s

predhodnim letom ostalo skoraj nespremenjeno (leta 2008 jih je bilo 1.039, leta 2009 pa 1.026).

Povečalo pa se je število individualnih svetovanj za odrasle za 16,2 % ali 763 odraslih svetovancev.

Ob tem so bile izvedene še skupinske oblike svetovanj za odrasle v obliki petih različnih delavnic, ki so

jih izvajali psihologi - svetovalci in poklicni svetovalki. V 58 delavnic skupinskih oblik svetovanja je bilo

vključenih 568 brezposelnih oseb.

V nadaljevanju je predstavljena poklicna orientacija šolajoče mladine, medtem ko je poklicna

orientacija odraslih in delo CIPS predstavljeno v podpoglavju 5.1.1.2. CIPS - Center za informiranje in

poklicno svetovanje in 5.1.1.3. Poklicna orientacija pred vključitvijo v ukrepe.

7.1. POKLICNA ORIENTACIJA ŠOLAJOČE MLADINE

Poklicna orientacija šolajoče mladine je bila do nedavnega ena izmed prioritetnih nalog psihologov -

poklicnih svetovalcev. Zaradi vedno bolj obseţnega in pomembnega dela z odraslo brezposelno

populacijo, pa se obseg svetovalnega dela z mladino vztrajno zmanjšuje in se v določenih segmentih

prenaša na psihologe v osnovnih in srednjih šolah. Vendar ti strokovnjaki ne poznajo dovolj področja

dela in zaposlovanja, ne poznajo zakonitosti, ki vladajo na trgu dela, zato je potrebno njihovo

svetovanje dopolniti s svetovanjem poklicnih svetovalcev na Zavodu. Svetovanje mladini poteka na

Zavodu v prostorih CIPSa.

Na tem področju opravljajo psihologi - poklicni svetovalci naslednje naloge:

poklicno svetovanje in informiranje mladini,

posvetovalne pogovore z razredniki in šolskimi svetovalnimi delavci v 9. razredih osnovne šole,

timska zdravniška svetovanja za učence 9. razredov osnovne šole,

predavanja za učence in starše 8. razredov osnovnih šol.

Primarno vlogo pri svetovanju dajejo psihologi - poklicni svetovalci delu z odraslo, brezposelno

populacijo. Razmerja svetovalnega dela z odraslimi in z mladino bi naj bilo 70:30. V letu 2009 je bilo to

50 ZRSZ Območna služba Maribor


Poročilo za leto 2009

razmerje preseţeno v korist brezposelnim s 84,2 % individualnih svetovanj za odrasle in s 15,8 %

svetovanj za mladino.

Število osnovnih šol na področju Območne sluţbe Maribor ţe leta ostaja nespremenjeno in znaša 55

šol. Število zaključnih oddelkov v osnovnih šolah je bilo v šolskem letu 2008/09 103 (leto prej pa 97) in

število učencev v teh oddelkih 2.036 (leto prej 1.867). Na osnovnih šolah je bilo zaposlenih 12

psihologov, 33 pedagogov in 23 socialnih delavcev. Psihologi – poklicni svetovalci vsako leto opravijo

posvetovalne pogovore z razredniki zaključnih razredov. Teh pogovorov je bilo 103, kolikor je

oddelkov v 9. razredih osnovnih šol. Opravljenih je bilo še 37 timskih zdravniških svetovanj pred

oddajo prijave v srednjo šolo za učence, ki imajo zdravstvene omejitve. Opravljenih je bilo 1.026

individualnih svetovanj za učence (1.039 svetovanj v letu 2008). Individualna svetovanja se opravijo

izključno za tiste učence in njihove starše, ki pridejo samoiniciativno na posvet v CIPS.

NALOGE

TABELA 11: REALIZACIJA NALOG NA PODROČJU POKLICNE ORIENTACIJE MLADINE NA OBMOČJU

OBMOČNE SLUŢBE MARIBOR V LETU 2009

ŠTEVILO

URAD ZA DELO

MB LE PE RU SB

SKUPAJ

Individualna svetovanja za osnovnošolce svetovanj 965 43 18 1.026

Posvetovalni pogovori z razredniki zaključnih razredov oddelkov 59 12 10 7 15 103

Zdravniška svetovanja za učence zaključnih razredov učencev 32 5 37

V letu 2009 je bilo opravljenih 1.026 individualnih svetovanj za mladino (1.039 svetovanj leta 2008).

Tudi tokrat je bilo opravljenih več svetovanj za dekleta (602) kot za fante (424). Za individualno

svetovanje so bili tokrat najbolj zainteresirani srednješolci (523 ali 51,0 %), sledijo jim osnovnošolci

(305 ali 29,7 %) in njim študenti (198 ali 19,3 %). Glede na način dela je bilo mladini najpogosteje

ponujeno svetovanje (v 1.013 primerih) in pa diagnostika (66 krat).

V letu 2009 je bilo opravljenih 2.880 informiranj za mladino (v predhodnem letu 3.463 informiranj).

MESEC

TABELA 12: SVETOVALNO DELO Z MLADINO V OBMOČNI SLUŢBI MARIBOR V LETU 2009

VSI

SPOL VRSTA STRANK NAČIN DELA

M Ţ OŠ SŠ ŠTUD. DIAGNOSTIKA SVETOVANJE ZASTOPANJE

januar 174 70 104 68 98 8 15 174

februar 212 86 126 109 97 6 15 212

marec 134 63 71 43 74 17 0 134

april 54 26 28 4 35 15 0 61

maj 57 24 33 16 29 13 1 56

junij 24 9 15 4 10 10 0 24

julij 43 18 25 3 16 24 7 37

avgust 38 14 24 0 18 20 3 35

september 47 14 33 2 16 29 0 47

oktober 72 30 42 11 42 19 6 66

november 76 32 44 20 35 21 19 72

december 95 38 57 25 54 16 0 95

SKUPAJ 1.026 438 602 305 523 198 66 1.013

Največ svetovanj so psihologi svetovalci opravili v mesecih december, januar in februar, torej

neposredno pred oddajo prijav za vpis v srednje šole ali v programe postsekundarnega izobraţevanja.

ZRSZ Območna služba Maribor 51


Poročilo za leto 2009

8. ŠTIPENDIRANJE

V postopkih odločanja o Zoisovih štipendijah upravičencem, ki so pridobili Zoisovo štipendijo po

predpisih o štipendiranju, ki se uporabljajo do začetka uporabe tega zakona, in se jim štipendija

izplačuje po teh predpisih do zaključka programa izobraţevanja, za katerega so dobili Zoisovo

štipendijo, je bilo na Območni sluţbi Maribor, v šolskem letu 2009/2010, dodeljenih 749 štipendij. Od

tega je bilo dijakom dodeljenih 253 štipendij, študentom pa 496 štipendij.

52 ZRSZ Območna služba Maribor


Poročilo za leto 2009

9. TABELARNI PREGLED

Tabela 1: Aktivno prebivalstvo v decembru 2008 in 2009

Tabela 2:

Tabela 2a:

Tabela 3:

Tabela 4:

Tabela 5:

Aktivno prebivalstvo na področju OS Maribor v letu 2009 – po mesecih

Aktivno prebivalstvo na področju OS Maribor v letu 2009 – po upravnih enotah in

mesecih

Delovno aktivno prebivalstvo v decembru 2009 – po področjih dejavnosti

Delovno aktivno prebivalstvo v decembru 2009 – po področjih dejavnosti in upravnih

enotah

Delovno aktivno prebivalstvo v decembru 2009 – po občinah na področju OS Maribor

Tabela 6: Prijavljene potrebe po delavcih in pripravnikih v letih od 2007 do 2009

Tabela 7:

Tabela 8:

Tabela 8a:

Tabela 9:

Prijavljene potrebe po delavcih in pripravnikih v letu 2009 – po stopnjah izobrazbe

Prijavljene potrebe po delavcih in pripravnikih v letu 2009 – po dejavnostih

Prijavljene potrebe po delavcih in pripravnikih – indeks leto 2009 / leto 2008 - po

dejavnostih

Prijavljene potrebe po delavcih in pripravnikih v letu 2009 – po usmeritvah in stopnjah

izobrazbe

Tabela 10: Zaposlitve delavcev in pripravnikov v letih od 2007 do 2009

Tabela 11:

Tabela 12:

Tabela 12a:

Zaposlitve delavcev in pripravnikov v letu 2009 – po stopnjah izobrazbe

Zaposlitve delavcev in pripravnikov v letu 2009 – po dejavnostih

Zaposlitve delavcev in pripravnikov – indeks leto 2009 / leto 2008 - po dejavnostih

Tabela 13: Delovna dovoljenja izdana v letu 2009

Tabela 14: Veljavna delovna dovoljenja na dan 31.12.2009

Tabela 15:

Tabela 15a:

Pregled registrirano brezposelnih oseb v letih od 1999 do 2009 – absolutno število in

indeks

Pregled registrirano brezposelnih oseb v letih od 1999 do 2009 – povprečje in indeks

Tabela 16: Priliv in odliv registrirano brezposelnih oseb v letu 2008 in letu 2009

Tabela 17: Struktura prilivov v brezposelnost in odlivov iz brezposelnosti v letu 2009

Tabela 18: Značilne skupine registrirano brezposelnih oseb v decembru 2009

Tabela 18a: Značilne skupine registrirano brezposelnih oseb v letu 2009

Tabela 19: Izobrazbena struktura brezposelnih v decembru 2009

Tabela 19a Izobrazbena struktura brezposelnih v decembru 2009 – deleţ v %

Tabela 20: Pregled brezposelnih po starosti na dan 31.12.2009

Tabela 21: Pregled brezposelnih po trajanju brezposelnosti na dan 31.12.2009

Tabela 22: Pregled brezposelnih po delovni dobi na dan 31.12.2009

Tabela 23: Povprečni čas trajanja brezposelnosti oseb na dan 31.12.2009

Tabela 24:

Tabela 25:

Tabela 26:

Pregled brezposelnih po starosti, trajanju brezposelnosti in delovni dobi v decembru

2009 – po uradih za delo

Pregled registrirano brezposelnih oseb na dan 31.12.2009 - po usmeritvah in stopnjah

izobrazbe

Pregled registrirano brezposelnih oseb na dan 31.12.2009 - po občinah na področju

OS Maribor

Tabela 27: Izvajanje Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov v letu 2009

Tabela 28:

Vključeni v ukrepe aktivne politike zaposlovanja v letu 2009 – po stopnjah izobrazbe

ZRSZ Območna služba Maribor 53


Poročilo za leto 2009

Tabela 29:

Tabela 30:

Tabela 31:

Tabela 32:

Vključeni v ukrepe aktivne politike zaposlovanja v letu 2009 – po starosti

Vključeni v ukrepe aktivne politike zaposlovanja v letu 2009 – po trajanju

brezposelnosti

Vključeni v ukrepe aktivne politike zaposlovanja v letu 2009 – po značilnih skupinah

brezposelnih oseb

Vključeni v ukrepe aktivne politike zaposlovanja v letu 2009 – po uradih za delo

Tabela 33: Prejemniki denarnega nadomestila in denarne pomoči v letih 2008 in 2009

Tabela 34: Zoisove štipendije v decembru 2009

Tabela 35: Nadurno delo na področju OS Maribor v letu 2009

54 ZRSZ Območna služba Maribor


Poročilo za leto 2009

Tabela 1: AKTIVNO PREBIVALSTVO V DECEMBRU 2008 IN 2009

december 2008

Upravna

Zaposlene Zaposlene Zaposlene Zaposlene Samostojni Osebe,ki Samoza- aktivno Stopnja

enota osebe v osebe v osebe v Skupaj osebe pri podjetniki opravljajo Kmetje poslene prebival- Aktivno registrirane

Območna kmetijskih nekmetijskih storitvenih samozaposlenih posamezniki poklicno osebe stvo prebi- brezposluţba

dejavnostih dejavnostih dejavnostih (2+3+4) osebah dejavnost (7+8+9) (5+6+10) valstvo selnosti

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14

Lenart 19 2.074 1.909 4.002 887 371 24 957 1.352 6.241 6.714 5,7

Maribor 367 20.723 43.595 64.685 5.644 3.782 723 799 5.304 75.633 82.370 10,0

Pesnica 20 1.666 1.444 3.130 573 357 21 629 1.007 4.710 5.856 12,6

Ruše 41 1.379 1.292 2.712 496 352 15 173 540 3.748 4.622 12,3

Slov. Bistrica 17 4.205 2.944 7.166 1.251 921 57 760 1.738 10.155 11.630 9,0

OS MARIBOR 464 30.047 51.184 81.695 8.851 5.783 840 3.318 9.941 100.487 111.192 9,9

december 2009

Upravna

Zaposlene Zaposlene Zaposlene Zaposlene Samostojni Osebe,ki Samoza- aktivno Stopnja

enota osebe v osebe v osebe v Skupaj osebe pri podjetniki opravljajo Kmetje poslene prebival- Aktivno registrirane

Območna kmetijskih nekmetijskih storitvenih samozaposlenih posamezniki poklicno osebe stvo prebi- brezposluţba

dejavnostih dejavnostih dejavnostih (2+3+4) osebah dejavnost (7+8+9) (5+6+10) valstvo selnosti

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14

Lenart . . . . . . . . . 4.039 767 397 30 933 1.360 6.166 6.893 8,7

Maribor . . . . . . . . . 60.367 4.642 4.071 500 853 5.424 70.433 79.635 14,0

Pesnica . . . . . . . . . 3.124 511 431 22 541 994 4.629 6.031 15,7

Ruše . . . . . . . . . 2.564 412 396 20 169 585 3.561 4.614 15,2

Slov. Bistrica . . . . . . . . . 6.912 1.108 978 69 741 1.788 9.808 11.725 11,7

OS MARIBOR . . . . . . . . . 77.006 7.440 6.273 641 3.237 10.151 94.597 108.898 13,5

Indeks dec. 09 / dec. 08

Delovno

Delovno

Delovno

Upravna

Zaposlene Zaposlene Zaposlene Zaposlene Samostojni Osebe,ki Samoza- aktivno

enota osebe v osebe v osebe v Skupaj osebe pri podjetniki opravljajo Kmetje poslene prebival- Aktivno

Območna kmetijskih nekmetijskih storitvenih samozaposlenih posamezniki poklicno osebe stvo prebisluţba

dejavnostih dejavnostih dejavnostih (2+3+4) osebah dejavnost (7+8+9) (5+6+10) valstvo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13

Lenart 100,9 86,5 107,0 125,0 97,5 100,6 98,8 102,7

Maribor 93,3 82,2 107,6 69,2 106,8 102,3 93,1 96,7

Pesnica 99,8 89,2 120,7 104,8 86,0 98,7 98,3 103,0

Ruše 94,5 83,1 112,5 133,3 97,7 108,3 95,0 99,8

Slov. Bistrica 96,5 88,6 106,2 121,1 97,5 102,9 96,6 100,8

OS MARIBOR 94,3 84,1 108,5 76,3 97,6 102,1 94,1 97,9

Vir podatkov:

Stolpci 2 do 14: Statistični urad Republike Slovenije

Pojasnila:

Stolpci 2 do 8: Podatki iz statističnega registra delovno aktivnega prebivalstva (SRDPA)

Stolpec 9: Vir podatkov o kmetih je Anketa o delovni sili (ADS)

Stolpec 11: Delovno aktivno prebivalstvo po lokaciji delovnega mesta

Stolpec 14: Stopnjo reg.brezposelnosti je izračunal SURS na osnovi podatkov o delovno aktivnih prebivalcih po lokaciji stalnega bivališča

in ne po lokaciji delovnega mesta. Stopnje ni mogoče izračunati iz podatkov, objavljenih v tabeli.

ZRSZ Območna služba Maribor 55


Poročilo za leto 2009

Tabela 2: AKTIVNO PREBIVALSTVO NA PODROČJU OS MARIBOR V LETU 2009 - po mesecih

DELOVNO STOPNJA

Stanje v podjetjih pri samostojni osebe, ki AKTIVNO AKTIVNO REGISTR.

konec in drugih samoza- podjetniki opravljajo PREBI- PREBI- BREZPOmeseca

organi- poslenih skupaj posa- poklicno kmetje skupaj VALSTVO VALSTVO SELNOSTI

zacijah osebah (2+3) mezniki dejavnost (5+6+7) (4+8) (v %)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12

December 2008 81.695 8.851 90.546 5.783 840 3.318 9.941 100.487 111.192 9,9

Januar 2009 80.832 8.503 89.335 5.823 830 3.222 9.875 99.210 110.840 10,8

Februar 80.414 8.368 88.782 5.835 825 3.222 9.882 98.664 110.645 11,1

Marec 79.971 8.228 88.199 5.869 832 3.222 9.923 98.122 110.368 11,4

April 79.259 8.065 87.324 5.947 831 3.229 10.007 97.331 110.222 12,0

Maj 78.830 8.041 86.871 5.968 824 3.229 10.021 96.892 110.091 12,3

Junij 78.775 8.011 86.786 6.008 821 3.229 10.058 96.844 110.203 12,4

Julij 78.264 7.883 86.147 6.075 654 3.236 9.965 96.112 109.694 12,7

Avgust 77.896 7.814 85.710 6.158 652 3.236 10.046 95.756 109.129 12,6

September 77.904 7.734 85.638 6.219 648 3.236 10.103 95.741 109.092 12,5

Oktober 77.800 7.685 85.485 6.263 651 3.237 10.151 95.636 109.573 13,0

November 77.639 7.603 85.242 6.297 648 3.237 10.182 95.424 109.505 13,2

December 2009 77.006 7.440 84.446 6.273 641 3.237 10.151 94.597 108.898 13,5

Povprečje

I.-XII.2009

Indeks :

dec.09/dec.08

ZAPOSLENE OSEBE SAMOZAPOSLENE OSEBE

78.716 7.948 86.664 6.061 738 3.231 10.030 96.694 109.855 12,3

94,3 84,1 93,3 108,5 76,3 97,6 102,1 94,1 97,9

Vir podatkov:

Stolpci 2 do 12: Statistični urad Republike Slovenije

Pojasnila:

Stolpci 2 do 6: podatki iz statističnega registra delovno aktivnega prebivalstva (SRDAP)

Stolpci 6 do 8: Podatki iz statističnega registra delovno aktivnega prebivalstva

Stolpec 7: Vir podatkov o kmetih je napovedan po Arima modelu. Pri izračunu so upoštevani podatki o kmetih iz Ankete o delavni sili

Stolpec 9: Delovno aktivno prebivalstvo po lokaciji delovnega mesta

Stolpec 12: Stopnjo reg.brezposelnosti je izračunal SURS na osnovi podatkov o delovno aktivnih prebivalcih po lokaciji stalnega bivališča

in ne po lokaciji delovnega mesta. Stopnje ni mogoče izračunati iz podatkov, objavljenih v tabeli.

56 ZRSZ Območna služba Maribor


Poročilo za leto 2009

Tabela 2a: AKTIVNO PREBIVALSTVO NA PODROČJU OS MARIBOR V LETU 2009

- po upravnih enotah in mesecih

ZAPOSLENE OSEBE

SAMOZAPOSLENE OSEBE

DELOVNO

STOPNJA

UPRAVNA v podjetjih pri samostojni osebe, ki AKTIVNO AKTIVNO REGISTR.

ENOTA in drugih samoza- podjetniki opravljajo PREBI- PREBI- BREZPOorgani-

poslenih skupaj posa- poklicno kmetje skupaj VALSTVO VALSTVO SELNOSTI

zacijah osebah (2+3) mezniki dejavnost (5+6+7) (4+8) (v %)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12

Januar

Lenart 3.957 844 4.801 375 25 930 1.330 6.131 6.722 7,1

Maribor 63.936 5.432 69.368 3.809 715 775 5.299 74.667 81.932 10,8

Pesnica 3.086 544 3.630 361 18 611 990 4.620 5.846 13,4

Ruše 2.724 476 3.200 352 14 168 534 3.734 4.661 13,0

Sl. Bistrica 7.129 1.207 8.336 926 58 738 1.722 10.058 11.679 9,9

OS Maribor 80.832 8.503 89.335 5.823 830 3.222 9.875 99.210 110.840 10,8

Februar

Lenart 3.932 832 4.764 375 25 930 1.330 6.094 6.723 7,6

Maribor 63.585 5.307 68.892 3.813 711 775 5.299 74.191 81.663 11,2

Pesnica 3.078 542 3.620 363 18 611 992 4.612 5.868 13,8

Ruše 2.707 470 3.177 355 14 168 537 3.714 4.671 13,5

Sl. Bistrica 7.112 1.217 8.329 929 57 738 1.724 10.053 11.720 10,2

OS Maribor 80.414 8.368 88.782 5.835 825 3.222 9.882 98.664 110.645 11,1

Marec

Lenart 3.911 818 4.729 375 25 930 1.330 6.059 6.712 7,9

Maribor 63.239 5.210 68.449 3.838 715 775 5.328 73.777 81.398 11,4

Pesnica 3.070 541 3.611 362 21 611 994 4.605 5.896 14,2

Ruše 2.681 459 3.140 356 14 168 538 3.678 4.657 13,8

Sl. Bistrica 7.070 1.200 8.270 938 57 738 1.733 10.003 11.705 10,4

OS Maribor 79.971 8.228 88.199 5.869 832 3.222 9.923 98.122 110.368 11,4

April

Lenart 3.908 825 4.733 373 26 931 1.330 6.063 6.731 8,1

Maribor 62.600 5.085 67.685 3.901 714 777 5.392 73.077 81.167 12,1

Pesnica 3.066 517 3.583 369 21 612 1.002 4.585 5.935 14,9

Ruše 2.659 461 3.120 363 14 169 546 3.666 4.648 13,9

Sl. Bistrica 7.026 1.177 8.203 941 56 740 1.737 9.940 11.741 11,0

OS Maribor 79.259 8.065 87.324 5.947 831 3.229 10.007 97.331 110.222 12,0

Maj

Lenart 3.911 822 4.733 374 26 931 1.331 6.064 6.724 8,0

Maribor 62.227 5.052 67.279 3.915 708 777 5.400 72.679 81.029 12,5

Pesnica 3.053 519 3.572 363 21 612 996 4.568 5.942 15,2

Ruše 2.639 459 3.098 371 14 169 554 3.652 4.612 13,7

Sl. Bistrica 7.000 1.189 8.189 945 55 740 1.740 9.929 11.784 11,3

OS Maribor 78.830 8.041 86.871 5.968 824 3.229 10.021 96.892 110.091 12,3

Junij

Lenart 3.932 827 4.759 380 26 931 1.337 6.096 6.728 7,7

Maribor 62.221 5.021 67.242 3.944 705 777 5.426 72.668 81.138 12,7

Pesnica 3.086 526 3.612 365 21 612 998 4.610 6.001 15,3

Ruše 2.624 446 3.070 371 14 169 554 3.624 4.584 13,7

Sl. Bistrica 6.912 1.191 8.103 948 55 740 1.743 9.846 11.752 11,7

OS Maribor 78.775 8.011 86.786 6.008 821 3.229 10.058 96.844 110.203 12,4

ZRSZ Območna služba Maribor 57


Poročilo za leto 2009

Tabela 2a: AKTIVNO PREBIVALSTVO NA PODROČJU OS MARIBOR V LETU 2009

- po upravnih enotah in mesecih

nadaljevanje

DELOVNO

STOPNJA

UPRAVNA v podjetjih pri samostojni osebe, ki AKTIVNO AKTIVNO REGISTR.

ENOTA in drugih samoza- podjetniki opravljajo PREBI- PREBI- BREZPOorgani-

poslenih skupaj posa- poklicno kmetje skupaj VALSTVO VALSTVO SELNOSTI

zacijah osebah (2+3) mezniki dejavnost (5+6+7) (4+8) (v %)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12

Julij

Lenart 3.964 833 4.797 391 31 933 1.355 6.152 6.772 7,5

Maribor 61.702 4.901 66.603 3.941 514 854 5.309 71.912 80.573 13,0

Pesnica 3.117 551 3.668 414 23 539 976 4.644 6.022 15,4

Ruše 2.616 443 3.059 375 18 169 562 3.621 4.609 14,1

Sl. Bistrica 6.865 1.155 8.020 954 68 741 1.763 9.783 11.718 11,9

OS Maribor 78.264 7.883 86.147 6.075 654 3.236 9.965 96.112 109.694 12,7

Lenart 3.993 824 4.817 397 31 933 1.361 6.178 6.784 7,3

Maribor 61.289 4.868 66.157 3.998 511 854 5.363 71.520 80.098 13,0

Pesnica 3.162 542 3.704 418 22 539 979 4.683 6.046 15,2

Ruše 2.604 441 3.045 379 18 169 566 3.611 4.579 13,9

Sl. Bistrica 6.848 1.139 7.987 966 70 741 1.777 9.764 11.622 11,5

OS Maribor 77.896 7.814 85.710 6.158 652 3.236 10.046 95.756 109.129 12,6

Lenart 4.041 814 4.855 400 32 933 1.365 6.220 6.798 7,0

Maribor 61.187 4.804 65.991 4.031 507 852 5.390 71.381 80.019 13,1

Pesnica 3.162 545 3.707 421 23 541 985 4.692 6.050 15,2

Ruše 2.611 447 3.058 388 18 169 575 3.633 4.635 14,4

Sl. Bistrica 6.903 1.124 8.027 979 68 741 1.788 9.815 11.590 10,9

OS Maribor 77.904 7.734 85.638 6.219 648 3.236 10.103 95.741 109.092 12,5

Lenart 4.087 790 4.877 401 32 933 1.366 6.243 6.895 7,8

Maribor 61.033 4.780 65.813 4.068 509 853 5.430 71.243 80.210 13,6

Pesnica 3.157 548 3.705 421 22 541 984 4.689 6.088 15,5

Ruše 2.592 445 3.037 400 19 169 588 3.625 4.648 14,7

Sl. Bistrica 6.931 1.122 8.053 973 69 741 1.783 9.836 11.732 11,6

OS Maribor 77.800 7.685 85.485 6.263 651 3.237 10.151 95.636 109.573 13,0

Lenart 4.109 782 4.891 398 31 933 1.362 6.253 6.943 8,2

Maribor 60.821 4.729 65.550 4.094 506 853 5.453 71.003 80.089 13,7

Pesnica 3.152 532 3.684 428 22 541 991 4.675 6.069 15,5

Ruše 2.613 440 3.053 398 20 169 587 3.640 4.663 14,7

Sl. Bistrica 6.944 1.120 8.064 979 69 741 1.789 9.853 11.741 11,5

OS Maribor 77.639 7.603 85.242 6.297 648 3.237 10.182 95.424 109.505 13,2

Lenart 4.039 767 4.806 397 30 933 1.360 6.166 6.893 8,7

Maribor 60.367 4.642 65.009 4.071 500 853 5.424 70.433 79.635 14,0

Pesnica 3.124 511 3.635 431 22 541 994 4.629 6.031 15,7

Ruše 2.564 412 2.976 396 20 169 585 3.561 4.614 15,2

Sl. Bistrica 6.912 1.108 8.020 978 69 741 1.788 9.808 11.725 11,7

OS Maribor 77.006 7.440 84.446 6.273 641 3.237 10.151 94.597 108.898 13,5

Vir podatkov:

Statistični urad Republike Slovenije

ZAPOSLENE OSEBE

SAMOZAPOSLENE OSEBE

Avgust

September

Oktober

November

December

58 ZRSZ Območna služba Maribor


Poročilo za leto 2009

Tabela 3: DELOVNO AKTIVNO PREBIVALSTVO V DECEMBRU 2009

- po področjih dejavnosti

Naziv dejavnosti po Standardni klasifikaciji dejavnosti (SKD)

OS MARIBOR

December

2009

A: Kmetijstvo, lov, gozdarstvo, ribištvo 3.634

B: Rudarstvo 38

C: Predelovalne dejavnosti 20.510

D: Oskrba z elektriko, plinom in paro 1.061

E: Oskrba z vodo; ravnanje z odplakami in odpadki; saniranje okolja 1.221

F: Gradbeništvo 8.633

G: Trgovina; vzdrţevanje in popravila mot. vozil 12.870

H: Promet in skladiščenje 5.167

I: Gostinstvo 3.518

J: Informacijske in komunikacijske dejavnosti 2.377

K: Finančne in zavarovalniške dejavnosti 3.363

L: Poslovanje z nepremičninami 683

M: Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti 5.198

N: Druge raznovrstne poslovne dejavnosti 4.928

O: Dejavnost javne uprave in obrambe; dejavnost obvezne socialne

varnosti

3.850

P: Izobraţevanje 7.732

Q: Zdravstvo in socialno varstvo 6.701

R: Kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti 1.625

S: Druge dejavnosti 1.444

T: Dejavnost.gospodinjstev z zaposlenim hišnim osebjem;

proizvodnja za lastno rabo

U: Dejavnost eksteritorialnih organizacij in teles 0

SKUPAJ 94.597

44

ZRSZ Območna služba Maribor 59


Poročilo za leto 2009

Tabela 4: DELOVNO AKTIVNO PREBIVALSTVO V DECEMBRU 2009

- po področjih dejavnosti in upravnih enotah

Naziv dejavnosti po Standardni klasifikaciji

dejavnosti (SKD)

UPRAVNA ENOTA

Lenart Maribor Pesnica Ruše

Slov.

Bistrica

A: Kmetijstvo, lov, gozdarstvo, ribištvo 954 1142 565 219 754

B: Rudarstvo 0 27 5 4 2

C: Predelovalne dejavnosti 1894 12482 1438 1329 3367

D: Oskrba z elektriko, plinom in paro 11 978 2 15 55

E: Oskrba z vodo; ravnanje z odplakami in odpadki;

saniranje okolja

235 863 3 11 109

F: Gradbeništvo 505 6145 574 266 1143

G: Trgovina; vzdrţevanje in popravila mot. vozil 530 10340 433 394 1173

H: Promet in skladiščenje 289 4051 238 136 453

I: Gostinstvo 229 2784 121 106 278

J: Informacijske in komunikacijske dejavnosti 25 2202 26 42 82

K: Finančne in zavarovalniške dejavnosti 47 3153 14 45 104

L: Poslovanje z nepremičninami 86 545 5 1 46

M: Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti 132 4372 85 130 479

N: Druge raznovrstne poslovne dejavnosti 33 4508 108 200 79

O: Dejavnost javne uprave in obrambe; dejavnost

obvezne socialne varnosti

128 3143 187 163 229

P: Izobraţevanje 416 5711 412 348 845

Q: Zdravstvo in socialno varstvo 545 5540 199 39 378

R: Kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti 17 1338 147 47 76

S: Druge dejavnosti 85 1087 63 63 146

T: Dejavnost.gospodinjstev z zaposlenim hišnim

osebjem; proizvodnja za lastno rabo

5 22 4 3 10

U: Dejavnost eksteritorialnih organizacij in teles 0 0 0 0 0

SKUPAJ 6166 70433 4629 3561 9808

60 ZRSZ Območna služba Maribor


Zaposlene osebe v podjetjih in

drugih organizacijah

Zaposlene osebe pri

samozaposlenih osebah

Zaposlene osebe (1+2)

Samostojni podjetniki posamezniki

Osebe, ki opravljajo poklicno

dejavnost

Kmetje

Samozaposlene osebe (4+5+6)

Delovno aktivno prebivalstvo (3+7)

Stopnja registrirane brezposelnosti

(v%)

Poročilo za leto 2009

Tabela 5: DELOVNO AKTIVNO PREBIVALSTVO V DECEMBRU 2009

- po občinah na območju OS Maribor

OBČINA

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Benedikt 111 97 208 33 7 118 158 366 9,1

Cerkvenjak 102 90 192 40 1 134 175 367 9,1

Duplek 344 202 546 177 14 180 371 917 11,4

Hoče-Slivnica 2.914 350 3.264 295 16 112 423 3.687 11,9

Kungota 618 152 770 129 6 118 253 1.023 15,4

Lenart 3.587 432 4.019 208 12 257 477 4.496 8,3

Lovrenc na Pohorju 313 65 378 78 4 45 127 505 13,3

Makole 159 31 190 45 5 74 124 314 13,3

Maribor (mestna obč.) 55.214 3.424 58.638 3.061 444 261 3.766 62.404 14,6

Miklavţ na Drav.polju 709 246 955 204 10 34 248 1.203 11,9

Oplotnica 270 155 425 103 10 96 209 634 10,0

Pesnica 974 173 1.147 180 11 291 482 1.629 16,2

Poljčane 705 148 853 126 7 80 213 1.066 12,4

Rače - Fram 857 228 1.085 170 10 105 285 1.370 13,3

Ruše 1.647 173 1.820 180 9 22 211 2.031 16,6

Selnica ob Dravi 604 174 778 138 7 102 247 1.025 14,6

Slovenska Bistrica 5.778 774 6.552 704 47 491 1.242 7.794 11,8

Starše 236 126 362 112 2 87 201 563 12,5

Sveta Ana 76 41 117 36 2 169 207 324 8,7

Sveta Trojica v Sl. gor. 95 51 146 41 6 105 152 298 9,4

Sveti Jurij v Sl. gor. 68 56 124 39 2 150 191 315 8,3

Šentilj 1.625 252 1.877 174 9 206 389 2.266 15,1

Vir podatkov:

Statistični urad Republike Slovenije

ZRSZ Območna služba Maribor 61


Poročilo za leto 2009

Tabela 6: PRIJAVLJENA PROSTA DELOVNA MESTA V LETIH OD 2007 DO 2009

Urad za delo

Prijavljena prosta

delovna mesta

Od vseh za določen

čas

Od vseh za krajši

delovni čas

I n d e k s

Območna 2008 2009

sluţba 2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008

Lenart 1.595 1.671 1.336 1.269 1.164 1.119 … 112 146 104,8 80,0

Maribor 26.361 25.306 17.014 21.493 19.888 13.898 … 2.141 2.214 96,0 67,2

Pesnica 1.325 943 774 1.061 687 632 … 105 101 71,2 82,1

Ruše 1.097 1.024 733 788 764 611 … 57 67 93,3 71,6

Sl. Bistrica 3.046 2.457 1.899 2.430 1.921 1.568 … 210 235 80,7 77,3

OS MARIBOR 33.424 31.401 21.756 27.041 24.424 17.828 … 2.625 2.763 93,9 69,3

62 ZRSZ Območna služba Maribor


Poročilo za leto 2009

Tabela 7: PRIJAVLJENA PROSTA DELOVAN MESTA V LETU 2009 - po stopnjah izobrazbe

Urad za delo VSE

S T O P N J E I Z O B R A Z B E

Območna sluţba POTREBE I. II. III. IV. V. VI. VII.+ B.Š.

Lenart VSE POTREBE 1.336 432 41 5 543 178 28 109 0

DOLOČEN ČAS 1.119 396 37 5 445 131 12 93 0

% DOL. ČASA 83,8 91,7 90,2 100,0 82,0 73,6 42,9 85,3 0,0

Maribor VSE POTREBE 17.014 3.248 568 246 6.649 3.456 535 2.308 4

DOLOČEN ČAS 13.898 2.899 492 215 5.556 2.634 339 1.760 3

% DOL. ČASA 81,7 89,3 86,6 87,4 83,6 76,2 63,4 76,3 75,0

Pesnica VSE POTREBE 774 169 20 15 389 92 29 60 0

DOLOČEN ČAS 632 153 16 15 318 67 16 47 0

% DOL. ČASA 81,7 90,5 80,0 100,0 81,7 72,8 55,2 78,3 0,0

Ruše VSE POTREBE 733 214 19 15 301 107 30 47 0

DOLOČEN ČAS 611 208 14 15 261 67 14 32 0

% DOL. ČASA 83,4 97,2 73,7 100,0 86,7 62,6 46,7 68,1 0,0

Slov.Bistrica VSE POTREBE 1.899 435 44 24 785 329 48 232 2

DOLOČEN ČAS 1.568 389 39 21 654 264 32 168 1

% DOL. ČASA 82,6 89,4 88,6 87,5 83,3 80,2 66,7 72,4 50,0

OS MARIBOR VSE POTREBE 21.756 4.498 692 305 8.667 4.162 670 2.756 6

DOLOČEN ČAS 17.828 4.045 598 271 7.234 3.163 413 2.100 4

% DOL. ČASA 81,9 89,9 86,4 88,9 83,5 76,0 61,6 76,2 66,7

ZRSZ Območna služba Maribor 63


Poročilo za leto 2009

Tabela 8: PRIJAVLJENA PROSTA DELOVNA MESTA V LETU 2009

- po dejavnostih

DEJAVNOST

OS

UD oz.

LENART MARIBOR PESNICA RUŠE

SLOV.

BISTRICA

OS

MARIBOR

A: Kmetijstvo, lov, gozdarstvo, ribištvo 5 46 25 10 4 90

B: Rudarstvo 0 12 0 0 1 13

C: Predelovalne dejavnosti 442 3.633 124 341 580 5.120

D: Oskrba z elektriko, plinom in paro 0 42 2 0 2 46

E: Oskrba z vodo; ravnanje z odplakami in odpadki; saniranje

okolja

17 54 5 0 3 79

F: Gradbeništvo 218 2.364 262 70 322 3.236

G: Trgovina; vzdrţevanje in popravila mot. vozil 129 2.188 67 112 221 2.717

H: Promet in skladiščenje 46 823 71 18 118 1.076

I: Gostinstvo 110 1.154 72 30 138 1.504

J: Informacijske in komunikacijske dejavnosti 3 294 2 8 14 321

K: Finančne in zavarovalniške dejavnosti 23 719 1 11 7 761

L: Poslovanje z nepremičninami 48 159 0 0 9 216

M: Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti 20 1.156 6 38 125 1.345

N: Druge raznovrstne poslovne dejavnosti 37 1.717 11 18 48 1.831

O: Dejavnost javne uprave in obrambe; dejavnost obvezne

socialne varnosti

4 214 5 3 26 252

P: Izobraţevanje 113 1.391 79 50 211 1.844

Q: Zdravstvo in socialno varstvo 102 684 27 9 34 856

R: Kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti 0 147 3 8 15 173

S: Druge dejavnosti 19 216 10 7 17 269

T: Dejavnost.gospodinjstev z zaposlenim hišnim osebjem;

proizvodnja za lastno rabo

0 1 2 0 4 7

U: Dejavnost eksteritorialnih organizacij in teles 0 0 0 0 0 0

SKUPAJ 1.336 17.014 774 733 1.899 21.756

64 ZRSZ Območna služba Maribor


Poročilo za leto 2009

Tabela 8a: PRIJAVLJENA PROSTA DELOVNA MESTA

- INDEKS leto 2009 / leto 2008 - po dejavnostih

DEJAVNOST

OS

UD oz.

LENART MARIBOR PESNICA RUŠE

SLOV.

BISTRICA

OS

MARIBOR

A: Kmetijstvo, lov, gozdarstvo, ribištvo 55,6 75,4 178,6 90,9 200,0 92,8

B: Rudarstvo 0,0 31,6 0,0 0,0 50,0 29,5

C: Predelovalne dejavnosti 80,1 56,4 79,5 78,8 73,7 61,2

D: Oskrba z elektriko, plinom in paro 0,0 62,7 0,0 0,0 200,0 66,7

E: Oskrba z vodo; ravnanje z odplakami in odpadki; saniranje

okolja

100,0 45,0 10,2 0,0 15,0 37,8

F: Gradbeništvo 85,5 63,0 106,9 35,9 71,4 66,0

G: Trgovina; vzdrţevanje in popravila mot. vozil 87,2 59,0 61,5 125,8 75,4 62,5

H: Promet in skladiščenje 61,3 60,6 85,5 81,8 75,6 63,5

I: Gostinstvo 75,9 75,3 87,8 61,2 87,9 76,5

J: Informacijske in komunikacijske dejavnosti 0,0 79,5 50,0 66,7 70,0 79,1

K: Finančne in zavarovalniške dejavnosti 255,6 97,3 0,0 550,0 36,8 99,0

L: Poslovanje z nepremičninami 88,9 90,3 0,0 0,0 225,0 91,5

M: Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti 60,6 85,6 60,0 108,6 156,3 89,1

N: Druge raznovrstne poslovne dejavnosti 36,6 64,3 22,4 21,2 30,4 59,8

O: Dejavnost javne uprave in obrambe; dejavnost obvezne

socialne varnosti

44,4 61,7 50,0 23,1 118,2 62,8

P: Izobraţevanje 104,6 108,0 136,2 135,1 98,6 108,2

Q: Zdravstvo in socialno varstvo 81,6 85,0 81,8 75,0 85,0 84,3

R: Kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti 0,0 63,9 9,7 100,0 136,4 61,1

S: Druge dejavnosti 73,1 89,6 250,0 43,8 121,4 89,4

T: Dejavnost.gospodinjstev z zaposlenim hišnim osebjem;

proizvodnja za lastno rabo

0,0 20,0 200,0 0,0 66,7 50,0

U: Dejavnost eksteritorialnih organizacij in teles 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

SKUPAJ 80,0 67,2 82,1 71,6 77,3 69,3

ZRSZ Območna služba Maribor 65


Poročilo za leto 2009

Tabela 9: PRIJAVLJENA PROSTA DELOVNA MESTA V LETU 2009

- po usmeritvah in stopnjah izobrazbe

OS MARIBOR

VRSTA USMERITVE

STOPNJA IZOBRAZBE

SKUPAJ

I.-II. III.-IV. V. VI. VII.+ B.Š.

01 PRIDELOVALCI RASTLIN 4 51 47 7 17 0 126

02 ŢIVINOREJCI 0 0 0 0 1 0 1

03 GOJITELJI ŢIVALI IN SORODNI 0 0 0 0 0 0 0

04 VETERINARJI 0 0 3 0 7 0 10

05 PREDELOVALCI HRANE 12 100 16 1 2 0 131

10 GOZDARJI 0 15 2 1 3 0 21

11 LESARJI 11 127 16 4 3 0 161

12 PAPIRNIČARJI 0 0 1 0 0 0 1

15 GEOLOGI 0 0 0 0 1 0 1

16 RUDARJI IN BOGATILCI RUD 1 2 2 1 0 0 6

17 METALURGI 38 59 6 2 7 0 112

20 OBDELOVALCI KOVIN 58 2.004 2 0 0 0 2.064

21 MONTERJI IN INŠTALATERJI 39 145 24 0 0 0 208

22 MEHANIKI IN STROJNIKI 1 280 365 78 109 0 833

25 ELEKTRIKARJI 17 378 186 31 79 0 691

26 RAČUNALNIČARJI 0 0 60 18 69 0 147

27 POK.ZA PRENOS INFORMACIJ 2 20 0 1 5 0 28

30 KEMIKI 1 2 16 5 13 0 37

31 FARMACEVTI 0 0 33 1 30 0 64

32 GUMARJI 0 0 0 0 0 0 0

33 IZD. GRADBENEGA MATERIALA 1 2 0 0 0 0 3

34 KERAMIKI IN SORODNI 0 25 0 0 0 0 25

35 STEKLARJI 0 15 0 0 0 0 15

40 TEKSTILCI 0 17 3 1 4 0 25

41 IZDELOVALCI OBLAČIL 5 111 19 6 1 0 142

42 USNJARJI IN KRZNARJI 0 0 0 0 0 0 0

43 IZDELOVALCI OBUTVE IN USNJAR. GALANTERIJE 1 1 0 0 0 0 2

45 GRAFIKI IN SORODNI 1 42 6 1 0 0 50

46 TAPETNIKI 0 2 0 0 0 0 2

47 BARVARJI IN LIČARJI 77 209 0 0 0 0 286

48 POKLICI ZA OSEBNE STORITVE 0 140 29 0 0 0 169

51 GEODETI 0 0 2 1 3 0 6

52 GRADBENIKI 348 536 102 47 42 0 1.075

53 GRAD.ZA ZAKLJUČNA DELA 53 8 0 0 0 0 61

54 KOMUNALCI IN SORODNI 58 32 0 3 0 0 93

58 POKLICI V CESTNEM PROMETU 18 525 27 2 4 0 576

59 ŢELEZNIČARJI 0 0 0 0 0 0 0

60 LADJARJI 0 0 1 0 0 0 1

61 LETALCI 0 0 0 0 0 0 0

62 ŢIČNIČARJI 0 0 0 0 0 0 0

63 POKLICI V PRETOVORNI DEJ. 8 13 2 2 0 0 25

65 TRGOVCI 1 1.055 72 0 0 0 1.128

66 POKLICI ZA GOST. IN TURIZEM 96 730 65 1 6 0 898

70 EKONOMISTI IN SORODNI 0 2 728 154 329 3 1.216

71 ORGANIZATORJI IN SORODNI 0 0 1 9 8 0 18

72 PRAVNIKI 0 0 0 9 165 1 175

73 ADMINISTRATORJI IN SORODNI 0 32 74 39 5 0 150

74 OFICIRJI IN SORODNI 0 0 0 0 1 0 1

80 VZGOJITELJI IN UČITELJI 0 4 112 24 491 0 631

81 POK.ZA TEL.KULT. IN ŠPOR. 0 0 1 1 2 0 4

82 JEZIKOSLOVCI IN SORODNI 0 0 0 0 5 0 5

83 DRUŢBOSLOVCI 0 0 0 2 76 1 79

84 NARAVOSLOVCI 0 0 0 1 13 0 14

87 KULTURNIKI 0 0 2 0 9 0 11

88 LIKOVNIKI IN OBLIKOVALCI 0 10 11 0 14 1 36

89 GLEDALIŠČNIKI IN SORODNI 0 0 1 0 5 0 6

90 GLASBENIKI 0 0 11 0 26 0 37

94 POKLICI V ZDRAVSTVU 2 83 238 2 276 0 601

95 POK. ZA SOCIALNO VARSTVO 0 0 0 0 46 0 46

98 VERSKI POKLICI 0 0 0 0 7 0 7

99 NERAZPOREJENI* 4.337 2.195 1.876 215 872 0 9.495

SKUPAJ POTREBE 5.190 8.972 4.162 670 2.756 6 21.756

Opomba: * V skupini 99 so na I.-II.st. razporejeni predvsem delavci brez poklica ipd., na V.stopnji predvsem gimnazijski maturanti, med nerazporejene so vštete tudi potrebe, kjer delodajalci niso

natančneje kot s stopnjo izobrazbe opredelili svoje zaposlitvene zahteve..

66 ZRSZ Območna služba Maribor


Poročilo za leto 2009

Tabela 10: ZAPOSLITVE DELAVCEV IN PRIPRAVNIKOV V LETIH OD 2007 DO 2009

Zaposlitve

Od skupaj za določen čas

Urad za delo

Indeks vseh

zaposlitev

Območna sluţba 2008 2009

2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008

Lenart 1.170 1.335 1.027 959 1.065 816 114,1 76,9

Maribor 17.108 16.518 10.733 14.335 13.298 8.636 96,6 65,0

Pesnica 945 694 489 766 508 385 73,4 70,5

Ruše 779 711 552 585 552 473 91,3 77,6

Slovenska Bistrica 1.911 1.606 1.331 1.575 1.309 1.107 84,0 82,9

OS MARIBOR 21.913 20.864 14.132 18.220 16.732 11.417 95,2 67,7

Vir podatkov:

Zaposlitve v tekočem letu, ki jih je Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije registriral z obrazcem M-1 (prijava v zdravstveno in socialno zavarovanje) in za

katere je Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje predhodno prejel prijavo prostega delovnega mesta (obrazec PD-1)

ZRSZ Območna služba Maribor 67


Poročilo za leto 2009

Tabela 11: ZAPOSLITVE DELAVCEV IN PRIPRAVNIKOV V LETU 2009 - po stopnjah izobrazbe

Urad za delo VSE

S T O P N J E I Z O B R A Z B E

Območna sluţba POTREBE I. II. III. IV. V. VI. VII.+ B.Š.

Lenart VSE ZAPOSLITVE 1.027 322 43 11 304 236 33 77 1

DOLOČEN ČAS 816 269 37 10 233 178 25 63 1

% DOL. ČASA 79,5 83,5 86,0 90,9 76,6 75,4 75,8 81,8 100,0

Maribor VSE ZAPOSLITVE 10.733 2.194 381 72 3.388 2.907 390 1.387 14

DOLOČEN ČAS 8.636 1.940 322 58 2.827 2.231 259 988 11

% DOL. ČASA 80,5 88,4 84,5 80,6 83,4 76,7 66,4 71,2 78,6

Pesnica VSE ZAPOSLITVE 489 115 28 8 168 109 15 45 1

DOLOČEN ČAS 385 91 21 8 134 86 11 34 0

% DOL. ČASA 78,7 79,1 75,0 100,0 79,8 78,9 73,3 75,6 0,0

Ruše VSE ZAPOSLITVE 552 147 9 13 207 119 12 44 1

DOLOČEN ČAS 473 136 7 12 184 92 9 33 0

% DOL. ČASA 85,7 92,5 77,8 92,3 88,9 77,3 75,0 75,0 0,0

Slov.Bistrica VSE ZAPOSLITVE 1.331 292 59 14 420 348 45 153 0

DOLOČEN ČAS 1.107 258 53 14 336 298 31 117 0

% DOL. ČASA 83,2 88,4 89,8 100,0 80,0 85,6 68,9 76,5 0,0

OS MARIBOR VSE ZAPOSLITVE 14.132 3.070 520 118 4.487 3.719 495 1.706 17

DOLOČEN ČAS 11.417 2.694 440 102 3.714 2.885 335 1.235 12

% DOL. ČASA 80,8 87,8 84,6 86,4 82,8 77,6 67,7 72,4 70,6

68 ZRSZ Območna služba Maribor


Poročilo za leto 2009

Tabela 12: ZAPOSLITVE DELAVCEV IN PRIPRAVNIKOV V LETU 2009 - po dejavnostih

DEJAVNOST

OS

UD oz.

LENART MARIBOR PESNICA RUŠE

SLOV.

BISTRICA

OS

MARIBOR

A: Kmetijstvo, lov, gozdarstvo, ribištvo 6 41 23 8 3 81

B: Rudarstvo 0 11 0 0 0 11

C: Predelovalne dejavnosti 407 2.032 95 262 434 3.230

D: Oskrba z elektriko, plinom in paro 0 51 2 0 2 55

E: Oskrba z vodo; ravnanje z odplakami in odpadki; saniranje

okolja

11 44 2 0 5 62

F: Gradbeništvo 162 1.645 136 53 234 2.230

G: Trgovina; vzdrţevanje in popravila mot. vozil 93 1.603 48 69 152 1.965

H: Promet in skladiščenje 40 588 50 14 92 784

I: Gostinstvo 70 872 39 30 78 1.089

J: Informacijske in komunikacijske dejavnosti 5 229 1 6 15 256

K: Finančne in zavarovalniške dejavnosti 11 313 1 7 4 336

L: Poslovanje z nepremičninami 34 86 0 0 3 123

M: Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti 17 728 5 31 97 878

N: Druge raznovrstne poslovne dejavnosti 9 987 7 17 18 1.038

O: Dejavnost javne uprave in obrambe; dejavnost obvezne

socialne varnosti

4 132 2 2 18 158

P: Izobraţevanje 64 600 45 35 129 873

Q: Zdravstvo in socialno varstvo 82 512 26 7 21 648

R: Kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti 0 122 2 7 10 141

S: Druge dejavnosti 12 136 4 4 12 168

T: Dejavnost.gospodinjstev z zaposlenim hišnim osebjem;

proizvodnja za lastno rabo

0 1 1 0 4 6

U: Dejavnost eksteritorialnih organizacij in teles 0 0 0 0 0 0

SKUPAJ 1.027 10.733 489 552 1.331 14.132

Vir: Zavod za zdravstevno zavarovanje Slovenije

ZRSZ Območna služba Maribor 69


Poročilo za leto 2009

Tabela 12a: ZAPOSLITVE DELAVCEV IN PRIPRAVNIKOV

- INDEKS leto 2009 / leto 2008 - po dejavnostih

DEJAVNOST UD oz. OS LENART MARIBOR PESNICA RUŠE

SLOV.

BISTRICA

OS

MARIBOR

A: Kmetijstvo, lov, gozdarstvo, ribištvo 66,7 95 192 73 150 105

B: Rudarstvo 0 38 0 0 0 31

C: Predelovalne dejavnosti 80 50 77 83 79 58

D: Oskrba z elektriko, plinom in paro 0 111 0 0 200 115

E: Oskrba z vodo; ravnanje z odplakami in odpadki; saniranje

okolja

110 51 200 0 38 55

F: Gradbeništvo 83 61 69 47 80 64

G: Trgovina; vzdrţevanje in popravila mot. vozil 85 59 68 99 75 62

H: Promet in skladiščenje 57 56 59 74 77 58

I: Gostinstvo 68 82 74 71 101 82

J: Informacijske in komunikacijske dejavnosti 0 83 33 120 79 84

K: Finančne in zavarovalniške dejavnosti 183 74 0 350 29 76

L: Poslovanje z nepremičninami 106 74 0 0 60 79

M: Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti 63 85 63 124 143 89

N: Druge raznovrstne poslovne dejavnosti 14 77 29 37 38 71

O: Dejavnost javne uprave in obrambe; dejavnost obvezne

socialne varnosti

57 61 40 50 138 64

P: Izobraţevanje 84 99 98 125 98 98

Q: Zdravstvo in socialno varstvo 80 82 93 78 68 81

R: Kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti 0 77 7 140 167 71

S: Druge dejavnosti 80 79 100 33 150 79

T: Dejavnost.gospodinjstev z zaposlenim hišnim osebjem;

proizvodnja za lastno rabo

0 25 100 0 80 55

U: Dejavnost eksteritorialnih organizacij in teles 0 0 0 0 0 0

SKUPAJ 77 65 70 78 83 68

Vir: Zavod za zdravstevno zavarovanje Slovenije

70 ZRSZ Območna služba Maribor


Skupaj

Samozaposlitev

Za nedoločen čas

Skupaj

Nova delovna dovoljenja

Brez kontrole trga dela

Skupaj

Napoteni delavci

Poslovodni delavci

Vsa sezonska dela

Sezonska dela v kmetijstvu

Sezonska dela v

gradbeništvu

Skupaj

Poročilo za leto 2009

Tabela 13: DELOVNA DOVOLJENJA IZDANA V LETU 2009

Urad za

delo

Osebna delovna

dovoljenja

Dovoljenja za

zaposlitev

Dovoljenja za delo

Brez

delovnega

dovoljenja

Območna

sluţba

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Lenart 2 0 0 58 28 8 8 0 0 0 0 0 0

Maribor 597 4 66 3.042 763 130 200 0 14 186 74 110 0

Pesnica 3 0 0 45 7 5 32 0 0 32 28 4 0

Ruše 11 0 2 132 20 3 19 0 0 19 19 0 0

Slovenska Bistrica 4 0 2 140 40 11 3 0 0 3 3 0 0

Ostali uradi 267 6 67 432 45 10 10 0 12 5 3 2 0

OS MARIBOR 884 10 137 3.849 903 167 272 0 26 245 127 116 0

Pojasnila:

Stolpec 2: Skupno število vseh izdanih osebnih delovnih dovoljenj

Stolpec 3: Število izdanih osebnih delovnih dovoljenj za samozaposlitev/osebne gospodarske druţbe: s.p., k.d., d.n.o. - na podlagi 6.

točke 10. člena ZZDT

Stolpec 4: Število izdanih osebnih delovnih dovoljenj za nedoločen čas

Stolpec 5: Skupno število izdanih dovoljenj za zaposlitev

Stolpec 6: Od skupnega števila izdanih dovoljenj za zaposlitev število dovoljenj za zaposlitev tujcev, ki še niso bili zaposleni v RS

Stolpec 7: Od skupnega št. izdanih dovoljenj za zaposlitev število dovoljenj, ko izdaja dovoljenja ni vezana na kontrolo trga dela /na

podlagi 4.tč. 11. člena ZZDT/

Stolpec 8: Skupno število izdanih dovoljenj za delo

Stolpec 9: Od skupnega števila izdanih dovoljenj za delo število dovoljenj za napotene delavce na podlagi 13., 14., 15., 16. in 17. člena ZZDT

Stolpec 10: Od skupnega števila dovoljenj za delo število dovoljenj za poslovodne delavce na podlagi 22. člena ZZDT.

Stolpec 11: Število vseh dovoljenj za sezonsko delo tujcev

Stolpec 12: Od skupnega števila dovoljenj za sezonsko delo število dovoljenj za sezonsko delo v kmetijstvu na podlagi 20. člena ZZDT.

Stolpec 13: Od skupnega števila dovoljenj za sezonsko delo število dovoljenj za sezonsko delo v gradbeništvu na podlagi 21. člena ZZDT

Stolpec 14: Število izdanih potrdil prijave dela za pogodbene storitve tujcev na podlagi 24., 25., 26. in 27. člena ZZDT, ko delovno

dovoljenje ni potrebno

ZRSZ Območna služba Maribor 71


Skupaj

Samozaposlitev

Za nedoločen čas

Skupaj

Nova delovna dovoljenja

Brez kontrole trga dela

Skupaj

Napoteni delavci

Poslovodni delavci

Vsa sezonska dela

Sezonska dela v kmetijstvu

Sezonska dela v

gradbeništvu

Skupaj

Poročilo za leto 2009

Tabela 14: VELJAVNA DELOVNA DOVOLJENJA NA DAN 31.12.2009

Urad za

delo

Osebna delovna

dovoljenja

Dovoljenja za

zaposlitev

Dovoljenja za delo

Brez

delovnega

dovoljenja

Območna

sluţba

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Lenart 7 0 4 40 16 8 0 0 0 0 0 0 0

Maribor 1.610 3 665 2.012 483 115 33 0 12 21 3 18 0

Pesnica 5 0 0 30 2 4 0 0 0 0 0 0 0

Ruše 19 0 7 92 19 6 0 0 0 0 0 0 0

Slovenska Bistrica 27 0 21 97 24 19 0 0 0 0 0 0 0

Ostali uradi 815 6 556 338 36 8 12 0 9 3 2 1 0

OS MARIBOR 2.483 9 1.253 2.609 580 160 45 0 21 24 5 19 0

Pojasnila:

Stolpec 2: Skupno število vseh veljavnih osebnih delovnih dovoljenj

Stolpec 3: Št. veljavnih osebnih delovnih dovoljenj za samozaposlitev/osebne gospodarske druţbe: s.p., k.d., d.n.o. - na podlagi 6. točke

10. člena ZZDT

Stolpec 4: Število veljavnih osebnih delovnih dovoljenj za nedoločen čas

Stolpec 5: Skupno število veljavnih dovoljenj za zaposlitev

Stolpec 6: Od skupnega števila veljavnih dovoljenj za zaposlitev število dovoljenj za zaposlitev tujcev, ki še niso bili zaposleni v RS

Stolpec 7: Od skupnega št. veljavnih dovoljenj za zaposlitev št. dovoljenj, ko izdaja dovoljenja ni vezana na kontrolo trga dela /na podlagi

4.tč. 11. člena ZZDT/

Stolpec 8: Skupno število veljavnih dovoljenj za delo

Stolpec 9: Od skupnega števila veljavnih dovoljenj za delo število dovoljenj za napotene delavce na podlagi 13., 14., 15., 16. in 17. člena

ZZDT

Stolpec 10: Od skupnega števila dovoljenj za delo število dovoljenj za poslovodne delavce na podlagi 22. člena ZZDT.

Stolpec 11: Število vseh dovoljenj za sezonsko delo tujcev

Stolpec 12: Od skupnega števila dovoljenj za sezonsko delo število dovoljenj za sezonsko delo v kmetijstvu na podlagi 20. člena ZZDT.

Stolpec 13: Od skupnega števila dovoljenj za sezonsko delo število dovoljenj za sezonsko delo v gradbeništvu na podlagi 21. člena ZZDT

Stolpec 14: Št. veljavnih potrdil prijave dela za pogodbene storitve tujcev na podlagi 24., 25., 26. in 27. člena ZZDT, ko delovno dovoljenje

ni potrebno

72 ZRSZ Območna služba Maribor


Poročilo za leto 2009

Tabela 15: PREGLED REGISTRIRANO BREZPOSELNIH OSEB V LETIH OD 1999 DO 2009

- absolutno število in indeks

Urad za delo

Območna

sluţba

Stanje konec meseca decembra

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

2009

Lenart 1.091 906 880 897 718 712 674 456 447 460 715

Maribor 13.886 12.938 12.817 11.918 10.410 9.518 9.134 8.205 7.036 6.752 9.331

- Maribor I ... ... ... ... ... ... 4.728 4.323 3.627 3.412 4.761

- Maribor II ... ... ... ... ... ... 4.406 3.882 3.409 3.340 4.570

Pesnica 2.154 1.913 1.728 1.750 1.758 1.380 1.506 1.381 1.229 1.225 1.463

Ruše 1.873 1.599 1.580 1.345 1.205 1.091 1.087 951 835 863 1.029

Sl. Bistrica 2.189 1.867 2.181 2.138 1.781 1.802 1.950 1.608 1.348 1.462 1.900

OS MARIBOR 21.193 19.223 19.186 18.048 15.872 14.503 14.351 12.601 10.895 10.762 14.438

Urad za delo

Indeks rasti

Območna 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

sluţba 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Lenart 83,0 97,1 101,9 80,0 99,2 94,7 67,7 98,0 102,9 155,4

Maribor 93,2 99,1 93,0 87,3 91,4 96,0 89,8 85,8 96,0 138,2

Pesnica 88,8 90,3 101,3 100,5 78,5 109,1 91,7 89,0 99,7 119,4

Ruše 85,4 98,8 85,1 89,6 90,5 99,6 87,5 87,8 103,4 119,2

Sl. Bistrica 85,3 116,8 98,0 83,3 101,2 108,2 82,5 83,8 108,5 130,0

OS MARIBOR 90,7 99,8 94,1 87,9 91,4 99,0 87,8 86,5 98,8 134,2

ZRSZ Območna služba Maribor 73


Poročilo za leto 2009

Tabela 15a: PREGLED REGISTRIRANO BREZPOSELNIH OSEB V LETIH OD 1999 DO 2009

- povprečje in indeks

Urad za delo

Območna

sluţba

Letno povprečje

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

2008 2009

Lenart 1.118 948 861 899 854 717 703 560 434 398 627

Maribor 14.596 13.172 12.730 12.337 10.912 10.177 9.422 9.083 7.509 6.666 8.447

- Maribor I ... ... ... ... ... ... 4.835 4.703 3.937 3.395 4.299

- Maribor II ... ... ... ... ... ... 4.586 4.381 3.573 3.271 4.148

Pesnica 2.171 2.006 1.766 1.731 1.647 1.585 1.496 1.448 1.275 1.189 1.429

Ruše 1.911 1.663 1.544 1.480 1.309 1.144 1.073 1.026 881 806 965

Sl. Bistrica 2.294 1.972 1.959 2.160 2.022 1.808 1.897 1.786 1.446 1.323 1.802

OS MARIBOR 22.090 19.761 18.860 18.607 16.744 15.431 14.590 13.902 11.546 10.381 13.270

Urad za delo

Indeks rasti

Območna 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

sluţba 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Lenart 84,8 90,8 104,4 95,0 84,0 98,0 79,7 77,5 91,7 157,5

Maribor 90,2 96,6 96,9 88,4 93,3 92,6 96,4 82,7 88,8 126,7

Pesnica 92,4 88,0 98,0 95,1 96,2 94,4 96,8 88,1 93,3 126,6

Ruše 87,0 92,8 95,9 88,4 87,4 93,8 95,6 85,9 91,5 119,7

Sl. Bistrica 86,0 99,3 110,3 93,6 89,4 104,9 94,1 81,0 91,5 136,2

OS MARIBOR 89,5 95,4 98,7 90,0 92,2 94,5 95,3 83,1 89,9 127,8

74 ZRSZ Območna služba Maribor


Poročilo za leto 2009

Tabela 16: PRILIV IN ODLIV REGISTRIRANO BREZPOSELNIH OSEB V LETIH 2008 IN 2009

Urad za delo

Priliv

Vključeni v zaposlitev

Prehod v

druge

Območna Indeks Indeks evidence

Indeks

sluţba Število 2009 Število 2009 Število 2009

2008 2009 2008 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008

Lenart 645 1.131 175,3 382 537 140,6 88 213 252 118,3

Maribor 6.591 10.007 151,8 3.953 4.207 106,4 579 2.647 2.680 101,2

Maribor I 3.352 5.060 151,0 2.036 2.132 104,7 299 1.382 1.302 94,2

Maribor II 3.239 4.947 152,7 1.917 2.075 108,2 280 1.265 1.378 108,9

Pesnica 1.023 1.370 133,9 575 585 101,7 46 423 500 118,2

Ruše 926 1.270 137,1 602 645 107,1 128 239 316 132,2

Sl. Bistrica 1.485 2.114 142,4 961 1.038 108,0 153 369 488 132,2

OS MARIBOR 10.670 15.892 148,9 6.473 7.012 108,3 994 3.891 4.236 108,9

* Podatki o prijavljenih in odjavljenih brezposelnih osebah ne vključujejo priselitve oz. odselitve med UD in OS znotraj Zavoda RS

za zaposlovanje

Odliv

Odliv iz evidence iz

razlogov, ki ne pomenijo

zaposlitve

Tabela 17: STRUKTURA PRILIVOV V BREZPOSELNOST IN ODLIVOV IZ BREZPOSELNOSTI

Območna sluţba Maribor 2009 Območna sluţba Maribor 2009

PRILIV 15.892 ODLIV 12.324

- ţenske 7.398 VKLJUČENI V ZAPOSLITVE 7.012

- iskalci prve zaposlitve 2.405 - ţenske 3.554

- brezposelni zaradi stečaja 942 - šli v prvo zaposlitev 824

- trajni preseţki 2.697 PREHOD V DRUGE EVIDENCE 994

- iztek zaposlitve za določen čas 7.360 - od tega prehod v evidenco po drugih zakonih 472

- pisni sporazum, redna odp.na strani delavca 885 ODLIV IZ EVIDENCE IZ RAZLOGOV, KI NE POMENIJO

- iztek ali prekinitev javnih del 410 ZAPOSLITVE

4.236

- ostali razlogi 1.085 - prehod v neaktivnost 1.976

PRILIV ZARADI PRESELITVE 108 od tega redno šolanje in šolanje po 53.b členu 742

od tega upokojitve 725

od tega ostali razlogi 509

- kršitev obveznosti 1.621

od tega ni na razpolago za zaposlitev 1.476

od tega odklonitev zaposlitve, neaktivnost, odklonitev

APZ, kršitev obveznosti iz APZ, delo na črno, ostalo

145

- ostalo 639

od tega oseba se je sama odjavila 347

od tega ostali razlogi 292

ODLIV ZARADI ODSELITVE 82

ZRSZ Območna služba Maribor 75


Poročilo za leto 2009

Tabela 18: ZNAČILNE SKUPINE REGISTRIRANO BREZPOSELNIH OSEB V DECEMBRU 2009

Urad za

delo

Območna

sluţba

VSI

Ţenske

Iščejo prvo

zaposlitev

Od vseh število posameznih kategorij

Stari do 26

let

Trajno preseţni

delavci in

stečajniki

Dolgotrajno

brezposelni

Stari 40 do 50

let

Stari 50 let in

več

Lenart 715 323 140 176 172 192 137 191

Maribor 9.331 4.486 1.612 1.391 2.176 3.654 2.022 2.693

- Maribor I 4.761 2.299 889 714 1.072 1.871 1.046 1317

- Maribor II 4.570 2.187 723 677 1.104 1.783 976 1376

Pesnica 1.463 723 242 256 348 710 301 447

Ruše 1.029 482 141 187 276 364 227 292

Slov. Bistrica 1.900 1.014 372 390 423 699 361 445

OS MARIBOR 14.438 7.028 2.507 2.400 3.395 5.619 3.048 4.068

Urad za

delo

Območna

sluţba

VSI

(število)

Ţenske

Iščejo prvo

zaposlitev

Od vseh deleţ posameznih kategorij (v %)

Stari do 26

let

Trajno preseţni

delavci in

stečajniki

Dolgotrajno

brezposelni

Stari 40 do

50 let

Stari 50 let

in več

Lenart 715 45,2 19,6 24,6 24,1 26,9 19,2 26,7

Maribor 9.331 48,1 17,3 14,9 23,3 39,2 21,7 28,9

- Maribor I 4.761 48,3 18,7 15,0 22,5 39,3 22,0 27,7

- Maribor II 4.570 47,9 15,8 14,8 24,2 39,0 21,4 30,1

Pesnica 1.463 49,4 16,5 17,5 23,8 48,5 20,6 30,6

Ruše 1.029 46,8 13,7 18,2 26,8 35,4 22,1 28,4

Slov. Bistrica 1.900 53,4 19,6 20,5 22,3 36,8 19,0 23,4

OS MARIBOR 14.438 48,7 17,4 16,6 23,5 38,9 21,1 28,2

Urad za

delo

Območna

sluţba

VSI

Ţenske

Iščejo prvo

zaposlitev

Stari do 26

let

Indeks dec. 2009 / dec. 2008

Trajno preseţni

delavci in

stečajniki

Dolgotrajno

brezposelni

Stari 40 do

50 let

Stari 50 let

in več

Lenart 155,4 138,0 170,7 167,6 202,4 135,2 150,5 146,9

Maribor 138,2 122,5 125,9 145,5 173,4 107,8 139,3 125,7

- Maribor I 139,5 124,9 128,1 145,1 173,2 109,1 142,9 126,9

- Maribor II 136,8 120,1 123,4 145,9 173,6 106,4 135,6 124,6

Pesnica 119,4 116,2 105,2 123,7 140,3 110,2 123,4 109,6

Ruše 119,2 112,1 121,6 147,2 126,0 99,5 115,8 108,6

Slov. Bistrica 130,0 120,3 119,6 115,0 174,8 113,5 127,1 126,4

OS MARIBOR 134,2 121,4 124,2 138,4 165,7 108,9 134,5 123,2

76 ZRSZ Območna služba Maribor


Poročilo za leto 2009

Tabela 18a: ZNAČILNE SKUPINE REGISTRIRANO BREZPOSELNIH OSEB V LETU 2009

Urad za

delo

Območna

sluţba

VSI

Ţenske

Iščejo prvo

zaposlitev

Od vseh število posameznih kategorij

Stari do 26

let

Trajno preseţni

delavci in

stečajniki

Dolgotrajno

brezposelni

Stari 40 do 50

let

Stari 50 let in

več

Lenart 627 309 98 154 136 153 128 156

Maribor 8.447 4.234 1.378 1.212 1.907 3.435 1.837 2.515

- Maribor I 4.299 2.151 754 626 948 1.760 936 1223

- Maribor II 4.148 2.083 624 586 959 1.675 901 1292

Pesnica 1.429 697 226 229 339 668 304 441

Ruše 965 455 111 170 251 331 219 266

Slov. Bistrica 1.802 985 317 376 376 638 349 424

OS MARIBOR 13.270 6.679 2.130 2.142 3.009 5.225 2.836 3.801

Urad za

delo

Območna

sluţba

VSI

(število)

Ţenske

Iščejo prvo

zaposlitev

Od vseh deleţ posameznih kategorij (v %)

Stari do 26

let

Trajno preseţni

delavci in

stečajniki

Dolgotrajno

brezposelni

Stari 40 do

50 let

Stari 50 let

in več

Lenart 627 49,3 15,6 24,6 21,7 24,4 20,4 24,9

Maribor 8.447 50,1 16,3 14,3 22,6 40,7 21,7 29,8

- Maribor I 4.299 50,0 17,5 14,6 22,1 40,9 21,8 28,4

- Maribor II 4.148 50,2 15,0 14,1 23,1 40,4 21,7 31,1

Pesnica 1.429 48,8 15,8 16,0 23,7 46,7 21,3 30,9

Ruše 965 47,2 11,5 17,6 26,0 34,3 22,7 27,6

Slov. Bistrica 1.802 54,7 17,6 20,9 20,9 35,4 19,4 23,5

OS MARIBOR 13.270 50,3 16,1 16,1 22,7 39,4 21,4 28,6

Urad za

delo

Območna

sluţba

VSI

Ţenske

Iščejo prvo

zaposlitev

Stari do 26

let

Indeks leto 2009 / leto 2008

Trajno preseţni

delavci in

stečajniki

Dolgotrajno

brezposelni

Stari 40 do

50 let

Stari 50 let

in več

Lenart 157,5 142,4 144,1 205,3 174,4 94,4 173,0 112,2

Maribor 126,7 113,1 111,4 135,1 152,4 96,2 128,0 115,3

- Maribor I 126,6 112,9 111,4 133,8 148,6 96,3 128,2 112,8

- Maribor II 126,8 113,3 111,4 136,6 156,4 96,1 127,8 117,7

Pesnica 120,2 114,1 103,2 122,5 140,7 98,4 129,4 106,8

Ruše 119,7 102,9 91,0 127,8 139,4 88,0 127,3 109,5

Slov. Bistrica 136,2 124,2 110,1 134,8 167,1 103,1 133,7 121,1

OS MARIBOR 127,8 115,0 110,1 136,4 152,4 96,6 130,2 114,2

ZRSZ Območna služba Maribor 77


Poročilo za leto 2009

Tabela 19: IZOBRAZBENA STRUKTURA BREZPOSELNIH V DECEMBRU 2009

Urad za delo DECEMBER DECEMBER

S T O P N J E I Z O B R A Z B E (število)

Območna 2008 2009

I. II. III. IV. V. VI. VII.

BOLON. Š.

sluţba VSI ŢEN VSI ŢEN VSI ŢEN VSI ŢEN VSI ŢEN VSI ŢEN VSI ŢEN VSI ŢEN VSI ŢEN VSI ŢEN

Lenart 460 234 715 323 242 102 28 13 8 1 216 81 172 91 10 6 38 28 1 1

Maribor 6.752 3.662 9.331 4.486 2.572 1.119 325 106 108 36 2.469 1.103 2.821 1.528 366 201 656 383 14 10

- Maribor I 3.412 1.841 4.761 2.299 1.373 611 169 57 51 19 1.217 541 1.423 773 175 93 346 201 7 4

- Maribor II 3.340 1.821 4.570 2.187 1.199 508 156 49 57 17 1.252 562 1.398 755 191 108 310 182 7 6

Pesnica 1.225 622 1.463 723 562 234 87 31 5 1 349 169 370 223 29 19 59 45 2 1

Ruše 863 430 1.029 482 323 140 33 11 8 1 313 130 259 140 25 13 63 46 5 1

Slov. Bistrica 1.462 843 1.900 1.014 502 227 106 54 7 4 500 237 605 369 64 42 116 81 0 0

OS MARIBOR 10.762 5.791 14.438 7.028 4.201 1.822 579 215 136 43 3.847 1.720 4.227 2.351 494 281 932 583 22 13

Urad za delo DECEMBER DECEMBER

S T O P N J E I Z O B R A Z B E (deleţ v %) *

Območna 2008 2009

I. II. III. IV. V. VI. VII.

BOLON. Š.

sluţba VSI ŢEN VSI ŢEN VSI ŢEN VSI ŢEN VSI ŢEN VSI ŢEN VSI ŢEN VSI ŢEN VSI ŢEN VSI ŢEN

Lenart 100,0 50,9 100,0 45,2 33,8 14,3 3,9 1,8 1,1 0,1 30,2 11,3 24,1 12,7 1,4 0,8 5,3 3,9 0,1 0,1

Maribor 100,0 54,2 100,0 48,1 27,6 12,0 3,5 1,1 1,2 0,4 26,5 11,8 30,2 16,4 3,9 2,2 7,0 4,1 0,2 0,1

- Maribor I 100,0 54,0 100,0 48,3 28,8 12,8 3,5 1,2 1,1 0,4 25,6 11,4 29,9 16,2 3,7 2,0 7,3 4,2 0,1 0,1

- Maribor II 100,0 54,5 100,0 47,9 26,2 11,1 3,4 1,1 1,2 0,4 27,4 12,3 30,6 16,5 4,2 2,4 6,8 4,0 0,2 0,1

Pesnica 100,0 50,8 100,0 49,4 38,4 16,0 5,9 2,1 0,3 0,1 23,9 11,6 25,3 15,2 2,0 1,3 4,0 3,1 0,1 0,1

Ruše 100,0 49,8 100,0 46,8 31,4 13,6 3,2 1,1 0,8 0,1 30,4 12,6 25,2 13,6 2,4 1,3 6,1 4,5 0,5 0,1

Slov. Bistrica 100,0 57,7 100,0 53,4 26,4 11,9 5,6 2,8 0,4 0,2 26,3 12,5 31,8 19,4 3,4 2,2 6,1 4,3 0,0 0,0

OS MARIBOR 100,0 53,8 100,0 48,7 29,1 12,6 4,0 1,5 0,9 0,3 26,6 11,9 29,3 16,3 3,4 1,9 6,5 4,0 0,2 0,1

Opomba: (*) - Deleţi po posameznih stopnjah izobrazbe predstavljajo deleţ med vsemi brezposelnimi

78 ZRSZ Območna služba Maribor


Poročilo za leto 2009

Tabela 19a: IZOBRAZBENA STRUKTURA BREZPOSELNIH V DECEMBRU 2009 - deleţ v %

Urad za delo DECEMBER DECEMBER

S T O P N J E I Z O B R A Z B E (deleţ v %)

Območna 2008 2009 I. II. III. IV. V. VI. VII. BOLON. Š.

sluţba VSI ŢEN VSI ŢEN VSI ŢEN VSI ŢEN VSI ŢEN VSI ŢEN VSI ŢEN VSI ŢEN VSI ŢEN VSI ŢEN

Lenart 100 100 100 100 33,8 31,6 3,9 4,0 1,1 0,3 30,2 25,1 24,1 28,2 1,4 1,9 5,3 8,7 0,1 0,3

Maribor 100 100 100 100 27,6 24,9 3,5 2,4 1,2 0,8 26,5 24,6 30,2 34,1 3,9 4,5 7,0 8,5 0,2 0,2

- Maribor I 100 100 100 100 28,8 12,8 3,5 1,2 1,1 0,4 25,6 11,4 29,9 16,2 3,7 2,0 7,3 4,2 0,1 0,1

- Maribor II 100 100 100 100 26,2 11,1 3,4 1,1 1,2 0,4 27,4 12,3 30,6 16,5 4,2 2,4 6,8 4,0 0,2 0,1

Pesnica 100 100 100 100 38,4 32,4 5,9 4,3 0,3 0,1 23,9 23,4 25,3 30,8 2,0 2,6 4,0 6,2 0,1 0,1

Ruše 100 100 100 100 31,4 29,0 3,2 2,3 0,8 0,2 30,4 27,0 25,2 29,0 2,4 2,7 6,1 9,5 0,5 0,2

Slov. Bistrica 100 100 100 100 26,4 22,4 5,6 5,3 0,4 0,4 26,3 23,4 31,8 36,4 3,4 4,1 6,1 8,0 0,0 0,0

OS MARIBOR 100 100 100 100 29,1 25,9 4,0 3,1 0,9 0,6 26,6 24,5 29,3 33,5 3,4 4,0 6,5 8,3 0,2 0,2

Opomba: (*) - Deleţi ţensk po posameznih stopnjah izobrazbe predstavljajo deleţ med vsemi ţenskami

Urad za delo DECEMBER DECEMBER

S T O P N J E I Z O B R A Z B E (deleţ v %)

Območna 2007 2008 I. II. III. IV. V. VI. VII. BOLON. Š.

sluţba VSI ŢEN VSI ŢEN VSI ŢEN VSI ŢEN VSI ŢEN VSI ŢEN VSI ŢEN VSI ŢEN VSI ŢEN VSI ŢEN

Lenart 100 50,9 100 45,2 100 42,1 100 46,4 100 12,5 100 37,5 100 52,9 100 60,0 100 73,7 100 100,0

Maribor 100 54,2 100 48,1 100 43,5 100 32,6 100 33,3 100 44,7 100 54,2 100 54,9 100 58,4 100 71,4

- Maribor I 100 54,0 100 48,3 100 44,5 100 33,7 100 37,3 100 44,5 100 54,3 100 53,1 100 58,1 100 57,1

- Maribor II 100 54,5 100 47,9 100 42,4 100 31,4 100 29,8 100 44,9 100 54,0 100 56,5 100 58,7 100 85,7

Pesnica 100 50,8 100 49,4 100 41,6 100 35,6 100 20,0 100 48,4 100 60,3 100 65,5 100 76,3 100 50,0

Ruše 100 49,8 100 46,8 100 43,3 100 33,3 100 12,5 100 41,5 100 54,1 100 52,0 100 73,0 100 20,0

Slov. Bistrica 100 57,7 100 53,4 100 45,2 100 50,9 100 57,1 100 47,4 100 61,0 100 65,6 100 69,8 0 0,0

OS MARIBOR 100 53,8 100 48,7 100 43,4 100 37,1 100 31,6 100 44,7 100 55,6 100 56,9 100 62,6 100 59,1

Opomba: (*) - Deleţi ţensk po posameznih stopnjah izobrazbe predstavljajo deleţ med vsemi brezposelnimi na posamezni stopnji izobrazbe

ZRSZ Območna služba Maribor 79


Poročilo za leto 2009

Tabela 20: PREGLED BREZPOSELNIH PO STAROSTI NA DAN 31.12.2009

OS L E T A S T A R O S T I

MARIBOR DO 18 % 18-25 % 25-30 % 30-40 % 40-50 % 50-60 % 60 in več % SKUPAJ %

LET LET LET LET LET LET LET

I.-II. 5 0,1 640 13,4 492 10,3 880 18,4 1.187 24,8 1.466 30,7 110 2,3 4.780 100,0

% 71,4 32,9 20,5 29,6 38,9 39,0 35,5 33,1

III.-IV. 1 0,0 498 12,5 429 10,8 765 19,2 953 23,9 1.258 31,6 79 2,0 3.983 100,0

% 14,3 25,6 17,9 25,7 31,3 33,5 25,5 27,6

V. 0 0,0 752 17,8 1037 24,5 897 21,2 679 16,1 784 18,5 78 1,8 4.227 100,0

% 0,0 38,6 43,3 30,2 22,3 20,9 25,2 29,3

VI. 0 0,0 23 4,7 85 17,2 104 21,1 104 21,1 154 31,2 24 4,9 494 100,0

% 0,0 1,2 3,5 3,5 3,4 4,1 7,7 3,4

VII.+ 1 0,1 31 3,3 341 36,6 324 34,8 121 13,0 95 10,2 19 2,0 932 100,0

% 14,3 1,6 14,2 10,9 4,0 2,5 6,1 6,5

B.Š. 0 0,0 2 9,1 11 50,0 4 18,2 4 18,2 1 4,5 0 0,0 22 100,0

% 0,0 0,1 0,5 0,1 0,1 0,0 0,0 0,2

SKUPAJ 7 0,0 1.946 13,5 2.395 16,6 2.974 20,6 3.048 21,1 3.758 26,0 310 2,1 14.438 100,0

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Tabela 21: PREGLED BREZPOSELNIH PO TRAJANJU BREZPOSELNOSTI NA DAN 31.12.2009

OS T R A J A N J E B R E Z P O S E L N O S T I

MARIBOR DO 6 % 6-9 % 9-12 % 1-3 % 3-5 % 5-8 % 8 in več % SKUPAJ %

MES. MES. MES. LET LET LET LET

I.-II. 1.616 33,8 480 10,0 484 10,1 1.105 23,1 426 8,9 299 6,3 370 7,7 4.780 100,0

% 28,4 28,5 33,5 33,8 41,0 47,0 54,6 33,1

III.-IV. 1.459 36,6 539 13,5 437 11,0 882 22,1 293 7,4 190 4,8 183 4,6 3.983 100,0

% 25,6 32,0 30,3 27,0 28,2 29,9 27,0 27,6

V. 1.981 46,9 461 10,9 384 9,1 934 22,1 247 5,8 118 2,8 102 2,4 4.227 100,0

% 34,8 27,4 26,6 28,6 23,8 18,6 15,0 29,3

VI. 191 38,7 66 13,4 51 10,3 126 25,5 32 6,5 14 2,8 14 2,8 494 100,0

% 3,4 3,9 3,5 3,9 3,1 2,2 2,1 3,4

VII.+ 432 46,4 134 14,4 88 9,4 212 22,7 42 4,5 15 1,6 9 1,0 932 100,0

% 7,6 8,0 6,1 6,5 4,0 2,4 1,3 6,5

B.Š. 13 59,1 3 13,6 0 0,0 6 27,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 22 100,0

% 0,2 0,2 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,2

SKUPAJ 5.692 39,4 1.683 11,7 1.444 10,0 3.265 22,6 1.040 7,2 636 4,4 678 4,7 14.438 100,0

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Tabela 22: PREGLED BREZPOSELNIH PO DELOVNI DOBI NA DAN 31.12.2009

OS D E L O V N A D O B A

MARIBOR BREZ % DO 1 % 1-5 % 5-10 % 10-20 % 20-30 % 30 in več % SKUPAJ %

D.D. LETA LET LET LET LET LET

I.-II. 802 16,8 395 8,3 804 16,8 547 11,4 820 17,2 802 16,8 610 12,8 4.780 100,0

% 29,5 37,1 31,9 35,3 36,3 33,5 31,6 33,1

III.-IV. 373 9,4 237 6,0 603 15,1 456 11,4 726 18,2 872 21,9 716 18,0 3.983 100,0

% 13,7 22,3 23,9 29,4 32,2 36,4 37,1 27,6

V. 1.187 28,1 327 7,7 756 17,9 407 9,6 527 12,5 538 12,7 485 11,5 4.227 100,0

% 43,7 30,7 30,0 26,2 23,3 22,5 25,1 29,3

VI. 62 12,6 26 5,3 94 19,0 43 8,7 96 19,4 93 18,8 80 16,2 494 100,0

% 2,3 2,4 3,7 2,8 4,3 3,9 4,1 3,4

VII.+ 284 30,5 78 8,4 263 28,2 96 10,3 85 9,1 89 9,5 37 4,0 932 100,0

% 10,4 7,3 10,4 6,2 3,8 3,7 1,9 6,5

B.Š. 10 45,5 1 4,5 3 13,6 2 9,1 3 13,6 2 9,1 1 4,5 22 100,0

% 0,4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2

SKUPAJ 2.718 18,8 1.064 7,4 2.523 17,5 1.551 10,7 2.257 15,6 2.396 16,6 1.929 13,4 14.438 100,0

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

80 ZRSZ Območna služba Maribor


Poročilo za leto 2009

Tabela 23: POVPREČNI ČAS TRAJANJA BREZPOSELNOSTI NA DAN 31.12.2008 IN NA DAN 31.12.2009*

OS

MARIBOR

31.12.2008

31.12.2009

VSI ŢENSKE

MOŠKI

VSI ŢENSKE MOŠKI

STOPNJE

IZOBRAZBE

ŠTEVILO ŠTEVILO ŠTEVILO

ŠTEVILO

ŠTEVILO ŠTEVILO

LET MESEC. DNI LET MESEC. DNI LET MESEC. DNI LET MESEC. DNI LET MESEC. DNI LET MESEC. DNI

I. 3 0 9 3 7 24 2 5 4 2 5 2 3 1 20 1 10 13

II. 1 10 13 2 0 21 1 8 25 1 7 29 2 0 12 1 5 11

III. 3 0 4 3 4 22 2 8 22 2 3 6 3 2 27 1 9 23

IV. 2 3 0 2 4 28 2 0 28 1 8 18 2 0 25 1 5 6

V. 1 7 0 1 7 2 1 6 28 1 3 6 1 3 25 1 2 11

VI. 1 11 1 1 8 2 2 3 9 1 5 13 1 4 14 1 6 22

VII.+ 1 1 26 0 11 27 1 5 18 0 11 22 0 11 10 1 0 12

B.Š. 0 6 7 0 6 0 0 7 0 0 7 21 0 6 13 0 9 16

SKUPAJ 2 2 17 2 4 11 2 0 15 1 8 24 1 11 22 1 6 1

Opomba: * Za izračun povprečnega trajanja brezposelnosti na dan 31.12.2008 oz. 31.12.2009 se upošteva čas med prijavo v evidenco in dnem opazovanja (31.12.2008 oz. 31.12.2009).

ZRSZ Območna služba Maribor 81


Poročilo za leto 2009

Tabela 24: PREGLED BREZPOSELNIH PO STAROSTI, TRAJANJU BREZPOSELNOSTI

IN DELOVNI DOBI V DECEMBRU 2009 - po uradih za delo

Urad za L E T A S T A R O S T I

delo

Območna DO 18 % 18-25 % 25-30 % 30-40 % 40-50 % 50-60 % 60 in več % SKUPAJ %

sluţba LET LET LET LET LET LET LET

Lenart 1 0,1 152 21,3 125 17,5 109 15,2 137 19,2 182 25,5 9 1,3 715 100,0

Maribor 5 0,1 1.118 12,0 1.514 16,2 1.979 21,2 2.022 21,7 2.464 26,4 229 2,5 9.331 100,0

- Maribor I 3 0,1 583 12,2 755 15,9 1.057 22,2 1.046 22,0 1.210 25,4 107 2,2 4.761 100,0

- Maribor II 2 0,0 535 11,7 759 16,6 922 20,2 976 21,4 1.254 27,4 122 2,7 4.570 100,0

Pesnica 0 0,0 216 14,8 216 14,8 283 19,3 301 20,6 413 28,2 34 2,3 1.463 100,0

Ruše 0 0,0 150 14,6 159 15,5 201 19,5 227 22,1 278 27,0 14 1,4 1.029 100,0

Sl.Bistrica 1 0,1 310 16,3 381 20,1 402 21,2 361 19,0 421 22,2 24 1,3 1.900 100,0

OS MARIBOR 7 0,0 1.946 13,5 2.395 16,6 2.974 20,6 3.048 21,1 3.758 26,0 310 2,1 14.438 100,0

Urad za T R A J A N J E B R E Z P O S E L N O S T I

delo

Območna DO 6 % 6-9 % 9-12 % 1-3 % 3-5 % 5-8 % 8 in več % SKUPAJ %

sluţba MES. MES. MES. LET LET LET LET

Lenart 386 54,0 81 11,3 56 7,8 136 19,0 35 4,9 13 1,8 8 1,1 715 100,0

Maribor 3.651 39,1 1.115 11,9 911 9,8 2.073 22,2 719 7,7 420 4,5 442 4,7 9.331 100,0

- Maribor I 1.866 39,2 571 12,0 453 9,5 1.041 21,9 367 7,7 215 4,5 248 5,2 4.761 100,0

- Maribor II 1.785 39,1 544 11,9 458 10,0 1.032 22,6 352 7,7 205 4,5 194 4,2 4.570 100,0

Pesnica 472 32,3 139 9,5 142 9,7 355 24,3 128 8,7 92 6,3 135 9,2 1.463 100,0

Ruše 441 42,9 115 11,2 109 10,6 237 23,0 47 4,6 33 3,2 47 4,6 1.029 100,0

Sl.Bistrica 742 39,1 233 12,3 226 11,9 464 24,4 111 5,8 78 4,1 46 2,4 1.900 100,0

OS MARIBOR 5.692 39,4 1.683 11,7 1.444 10,0 3.265 22,6 1.040 7,2 636 4,4 678 4,7 14.438 100,0

Urad za D E L O V N A D O B A

delo

Območna BREZ % DO 1 % 1-5 % 5-10 % 10-20 % 20-30 % 30 in več % SKUPAJ %

sluţba D.D. LETA LET LET LET LET LET

Lenart 144 20,1 65 9,1 117 16,4 82 11,5 120 16,8 96 13,4 91 12,7 715 100,0

Maribor 1.768 18,9 682 7,3 1.614 17,3 977 10,5 1.444 15,5 1.613 17,3 1.233 13,2 9.331 100,0

- Maribor I 979 20,6 350 7,4 820 17,2 485 10,2 716 15,0 781 16,4 630 13,2 4.761 100,0

- Maribor II 789 17,3 332 7,3 794 17,4 492 10,8 728 15,9 832 18,2 603 13,2 4.570 100,0

Pesnica 267 18,3 98 6,7 267 18,3 158 10,8 231 15,8 228 15,6 214 14,6 1.463 100,0

Ruše 150 14,6 76 7,4 184 17,9 116 11,3 160 15,5 184 17,9 159 15,5 1.029 100,0

Sl.Bistrica 389 20,5 143 7,5 341 17,9 218 11,5 302 15,9 275 14,5 232 12,2 1.900 100,0

OS MARIBOR 2.718 18,8 1.064 7,4 2.523 17,5 1.551 10,7 2.257 15,6 2.396 16,6 1.929 13,4 14.438 100,0

82 ZRSZ Območna služba Maribor


Poročilo za leto 2009

Tabela 25: PREGLED REGISTRIRANO BREZPOSELNIH OSEB NA DAN 31.12.2009

- po usmeritvah in stopnjah izobrazbe

OS MARIBOR

VRSTA USMERITVE

STOPNJA IZOBRAZBE

SKUPAJ

I.-II. III.-IV. V. VI. VII+ B.Š.

01 PRIDELOVALCI RASTLIN 23 93 113 16 30 0 275

02 ŢIVINOREJCI 0 0 0 4 6 0 10

04 VETERINARJI 0 0 5 0 5 0 10

05 PREDELOVALCI HRANE 156 249 84 10 4 0 503

10 GOZDARJI 1 1 2 0 5 0 9

11 LESARJI 58 110 42 4 0 0 214

12 PAPIRNIČARJI 0 9 7 1 0 0 17

15 GEOLOGI 0 0 1 0 1 0 2

16 RUDARJI IN BOGATILCI RUD 0 7 2 1 0 0 10

17 METALURGI 1 36 22 1 3 0 63

20 OBDELOVALCI KOVIN 73 570 9 0 0 0 652

21 MONTERJI IN INŠTALATERJI 1 80 0 0 0 0 81

22 MEHANIKI IN STROJNIKI 4 389 410 22 42 0 867

25 ELEKTRIKARJI 23 196 170 18 23 1 431

26 RAČUNALNIČARJI 0 1 45 3 4 0 53

27 POK.ZA PRENOS INFORMACIJ 3 1 1 2 2 0 9

30 KEMIKI 2 20 52 11 16 0 101

31 FARMACEVTI 0 0 15 1 1 0 17

32 GUMARJI 0 0 0 0 0 0 0

33 IZD. GRADBENEGA MATERIALA 0 1 0 0 0 0 1

34 KERAMIKI IN SORODNI 1 5 0 0 0 0 6

35 STEKLARJI 3 3 0 0 0 0 6

40 TEKSTILCI 10 40 42 10 26 0 128

41 IZDELOVALCI OBLAČIL 54 228 111 4 3 0 400

42 USNJARJI IN KRZNARJI 0 0 0 0 0 0 0

43 IZDELOVALCI OBUTVE IN USNJAR. GALANTERIJE 2 6 1 0 0 0 9

45 GRAFIKI IN SORODNI 0 15 16 1 0 0 32

46 TAPETNIKI 1 9 0 0 0 0 10

47 BARVARJI IN LIČARJI 13 134 4 0 0 0 151

48 POKLICI ZA OSEBNE STORITVE 5 173 26 0 0 0 204

51 GEODETI 0 1 0 0 1 0 2

52 GRADBENIKI 56 87 162 17 20 0 342

53 GRAD.ZA ZAKLJUČNA DELA 14 22 0 0 0 0 36

54 KOMUNALCI IN SORODNI 2 5 0 9 0 0 16

58 POKLICI V CESTNEM PROMETU 33 97 111 1 13 0 255

59 ŢELEZNIČARJI 2 6 8 0 0 0 16

60 LADJARJI 0 0 2 0 1 0 3

61 LETALCI 0 0 0 0 0 0 0

62 ŢIČNIČARJI 0 0 0 0 0 0 0

63 POKLICI V PRETOVORNI DEJ. 6 2 0 19 0 0 27

65 TRGOVCI 0 882 261 0 0 0 1.143

66 POKLICI ZA GOST. IN TURIZEM 43 358 131 16 10 0 558

70 EKONOMISTI IN SORODNI 0 2 1.022 157 243 15 1.439

71 ORGANIZATORJI IN SORODNI 0 0 0 14 8 0 22

72 PRAVNIKI 0 0 0 35 84 1 120

73 ADMINISTRATORJI IN SORODNI 2 94 142 80 18 1 337

74 OFICIRJI IN SORODNI 0 0 19 0 19 0 38

80 VZGOJITELJI IN UČITELJI 0 4 89 20 179 0 292

81 POK.ZA TEL.KULT. IN ŠPOR. 0 0 0 0 0 0 0

82 JEZIKOSLOVCI IN SORODNI 0 0 0 0 17 0 17

83 DRUŢBOSLOVCI 0 0 0 0 44 0 44

84 NARAVOSLOVCI 0 0 9 0 10 0 19

87 KULTURNIKI 0 0 6 0 3 0 9

88 LIKOVNIKI IN OBLIKOVALCI 0 4 87 2 10 2 105

89 GLEDALIŠČNIKI IN SORODNI 0 0 2 2 4 0 8

90 GLASBENIKI 0 0 8 0 2 0 10

91 KNJIŢEVNIKI 0 0 0 0 0 0 0

94 POKLICI V ZDRAVSTVU 0 40 190 6 37 2 275

95 POK. ZA SOCIALNO VARSTVO 0 0 0 6 13 0 19

98 VERSKI POKLICI 0 0 0 0 12 0 12

99 NERAZPOREJENI* 4.188 3 798 1 13 0 5.003

SKUPAJ 4.780 3.983 4.227 494 932 22 14.438

Opomba: * V skupini 99 so na I.-II.st. razporejeni delavci brez poklica ipd., na V.stopnji pa gimnazijski maturanti,..

ZRSZ Območna služba Maribor 83


Poročilo za leto 2009

Tabela 26: PREGLED REGISTRIRANO BREZPOSELNIH OSEB NA DAN 31.12.2009

- po občinah na območju Območne sluţbe Maribor

STOPNJA IZOBRAZBE

VSI Ţenske

OBČINA I. in II. III. in IV. V. VI. VII. in VIII. B.Š.

Štev. Štev. % % % % % % %

Benedikt 97 45 46,4 47,4 24,7 19,6 2,1 6,2 0,0

Cerkvenjak 84 34 40,5 48,8 29,8 17,9 0,0 3,6 0,0

Duplek 363 189 52,1 33,1 38,0 23,7 2,5 2,5 0,3

Hoče-Slivnica 599 297 49,6 25,5 31,7 31,9 4,0 6,8 0,0

Kungota 332 182 54,8 44,9 23,8 24,4 2,4 4,5 0,0

Lenart 290 134 46,2 26,9 36,9 26,9 2,1 7,2 0,0

Lovrenc na Pohorju 191 98 51,3 42,4 26,2 20,9 2,1 7,9 0,5

Makole 129 76 58,9 36,4 28,7 25,6 2,3 7,0 0,0

Maribor (mestna občina) 7.147 3.384 47,3 32,1 26,3 30,0 4,1 7,3 0,2

Miklavţ na Drav.polju 344 173 50,3 22,7 30,5 39,5 2,9 4,4 0,0

Oplotnica 183 91 49,7 36,1 30,6 29,0 0,5 3,8 0,0

Pesnica 561 266 47,4 41,2 26,2 26,0 1,8 4,6 0,2

Poljčane 242 118 48,8 33,9 26,4 31,4 2,1 6,2 0,0

Rače - Fram 417 209 50,1 27,8 29,3 33,3 4,1 5,5 0,0

Ruše 558 243 43,5 32,3 34,2 24,4 2,9 5,9 0,4

Selnica ob Dravi 308 156 50,6 34,1 29,9 27,3 2,6 5,5 0,6

Slovenska Bistrica 1.362 738 54,2 30,4 26,4 32,3 4,0 6,8 0,0

Starše 237 113 47,7 24,5 38,0 29,1 0,4 7,6 0,4

Sveta Ana 86 39 45,3 45,3 31,4 17,4 1,2 4,7 0,0

Sveta Trojica v Sl. goricah 90 40 44,4 36,7 27,8 27,8 0,0 6,7 1,1

Sveti Jurij v Sl. goricah 81 29 35,8 45,7 25,9 25,9 1,2 1,2 0,0

Šentilj 602 294 48,8 46,7 22,8 24,9 2,0 3,5 0,2

84 ZRSZ Območna služba Maribor


Poročilo za leto 2009

Tabela 27: IZVAJANJE ZAKONA O ZAPOSLITVENI REHABILITACIJI IN ZAPOSLOVANJU INVALIDOV V LETU 2009

Urad za delo

Območna sluţba

Pridobili status

invalida

Obravnavani na rehabilitacijski komisiji

Pridobili status

invalida s pravico

do rehabilitacije

Pridobili pravico

do zaposlitvene

rehabilitacije

Zavrnitve

Vključeni v

zaposlitveno

rehabilitacijo

Ocena zaposljivosti (izdane odločbe)

Invalidi zaposljivi

v podporni

zaposlitvi

Invalidi zaposljivi

v zaščitni

zaposlitvi

Invalidi -

nezaposljivi

Lenart 6 5 4 11 4

Maribor 1 40 25 12 106 4 18

Pesnica 2 2 2 4 1 2

Ruše 1 10 3 3 10 1 1

Sl. Bistrica 1 6 1 17 1 1 1

OS MARIBOR * 4 59 41 22 187 1 7 30

Opomba: * V skupnem številu so zajeti brezposelni invalidi po uradih za delo ter zaposleni invalidi, ki jih po uradih za delo ni mogoče razvrstiti

ZRSZ Območna služba Maribor 85


Poročilo za leto 2009

Tabela 28: VKLJUČENI V UKREPE AKTIVNE POLITIKE ZAPOSLOVANJA V LETU 2009

- po stopnjah izobrazbe

Stopnja izobrazbe

Skupaj

UAPA I II III IV V VI VII+ B.Š.

Vsi Ţen Vsi Ţen Vsi Ţen Vsi Ţen Vsi Ţen Vsi Ţen Vsi Ţen Vsi Ţen Vsi Ţen

1.1.4. Drugače o poklicih 25 12 14 7 2 0 0 0 2 0 7 5 0 0 0 0 0 0

1.2.1. Pomoč pri načrt.

poklicne poti in iskanju

zaposlitve – delavnice 883 523 233 127 53 23 9 2 231 133 292 193 23 13 42 32 0 0

1.2.3. Klubi za iskanje

zaposlitve 419 259 81 45 22 12 4 3 144 82 128 82 15 13 25 22 0 0

1.3.4. Vključitev brezp.

oseb v nove in razvojne

projekte 42 22 10 4 4 2 2 1 13 7 9 5 0 0 4 3 0 0

SKUPAJ UKREP 1 1369 816 338 183 81 37 15 6 390 222 436 285 38 26 71 57 0 0

2.1.1. Programi

institucionalnega

usposabljanja 1285 785 124 40 36 2 5 1 240 108 535 370 113 91 227 172 5 1

2.1.2.2. Potrjevanje NPK 85 16 14 1 5 0 1 0 34 6 28 7 0 0 3 2 0 0

2.2.1. Delovni preizkus 416 189 76 24 23 5 8 2 146 73 135 66 13 8 15 11 0 0

2.2.4. Usposabljanje na

del.mestu za l.2008 180 134 24 12 6 3 3 2 46 32 74 61 5 4 22 20 0 0

2.2.4.1. Uspos. na del.

mestu za l. 2009/2010 295 170 31 9 6 2 3 3 77 45 120 75 23 14 35 22 0 0

2.2.4.2. Uspos. na del.

mestu 2009/2011 51 32 5 2 8 5 0 0 14 5 16 12 2 2 6 6 0 0

2.3.1. Formalno izobr. 648 439 242 130 24 16 3 3 120 94 245 185 9 6 5 5 0 0

2.3.2. PUM 22 7 20 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SKUPAJ UKREP 2 2982 1772 536 223 110 35 23 11 677 363 1153 776 165 125 313 238 5 1

3.1.1. Pomoč pri

samozaposlitvi 869 328 116 31 20 4 3 1 185 55 375 150 49 22 119 64 2 1

3.1.2. Subvencije za

samozaposlitev 643 260 76 22 11 3 2 2 159 55 256 100 38 16 100 62 1 0

3.2.1. Spodbujanje

novega zaposl. dolgotr.

brezposelnih oseb –

prejemnikov DSP 2 2 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

3.2.3. Spodbujanje

zaposlovanja starejših

brezposelnih oseb 5 3 1 0 0 0 0 0 1 1 3 2 0 0 0 0 0 0

3.2.4. Spodbujanje

zaposlovanja mladih

brezposelnih oseb 9 3 0 0 0 0 0 0 4 2 3 0 0 0 2 1 0 0

3.2.5. Spodbujanje

zaposl. dolgotr. brezp.

oseb - prejemnikov DSP

za leto 2008 2 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

3.2.5.1. Spodbujanje

zaposl. dolgotr. brezp.

oseb - prejemnikov DSP

za leto 2009 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 1 0 0 0

3.2.7. Zaposli.me 477 251 133 64 24 5 3 2 125 66 139 80 15 9 38 25 0 0

3.4.1. Spodbujanje

zaposlovanja za krajši

delovni čas 183 112 19 8 5 4 2 2 65 40 70 42 6 3 16 13 0 0

SKUPAJ UKREP 3 2194 962 347 126 60 16 10 7 541 221 849 376 108 50 276 165 3 1

4.1.1. Javna dela 1009 625 138 54 24 10 4 3 158 91 455 306 70 50 160 111 0 0

4.1.4. Subvenc. zaposl.

pri izvajanju pomoči na

domu ter osebne

asistence 48 44 7 7 1 1 0 0 28 26 7 5 3 3 2 2 0 0

4.1.6. Spodbujanje

zaposl. dolgotr. brezp.

oseb 2009/2010 30 19 1 0 0 0 0 0 2 1 17 11 2 2 7 5 1 0

SKUPAJ UKREP 4 1087 688 146 61 25 11 4 3 188 118 479 322 75 55 169 118 1 0

SKUPAJ UKREPI 1 - 4 7632 4238 1367 593 276 99 52 27 1796 924 2917 1759 386 256 829 578 9 2

86 ZRSZ Območna služba Maribor


Poročilo za leto 2009

Tabela 29: VKLJUČENI V UKREPE AKTIVNE POLITIKE ZAPOSLOVANJA V LETU 2009

- po starosti

UAPA

Skupaj

Leta starosti

do 18 18 do 25 25 do 30 30 do 40 40 do 50 50 do 60 60 in več

Vsi Žen Vsi Žen Vsi Žen Vsi Žen Vsi Žen Vsi Žen Vsi Žen Vsi Žen

1.1.4. Drugače o poklicih 25 12 0 0 8 7 5 2 9 3 3 0 0 0 0 0

1.2.1. Pomoč pri načrt.

poklicne poti in iskanju

zaposlitve – delavnice 883 523 0 0 190 104 165 109 201 132 202 114 125 64 0 0

1.2.3. Klubi za iskanje

zaposlitve 419 259 0 0 100 59 94 61 100 73 85 49 40 17 0 0

1.3.4. Vključitev brezp. oseb

v nove in razvojne projekte

42 22 0 0 5 3 7 3 17 8 11 8 2 0 0 0

SKUPAJ UKREP 1 1369 816 0 0 303 173 271 175 327 216 301 171 167 81 0 0

2.1.1. Programi

institucionalnega

usposabljanja 1285 785 0 0 172 89 331 229 399 250 271 162 109 55 3 0

2.1.2.2. Potrjevanje NPK 85 16 0 0 13 3 15 5 24 3 24 5 8 0 1 0

2.2.1. Delovni preizkus 416 189 0 0 102 40 83 47 105 47 93 44 33 11 0 0

2.2.4. Usposabljanje na

del.mestu za l.2008 180 134 0 0 38 21 48 38 52 45 29 22 12 8 1 0

2.2.4.1. Uspos. na del.

mestu za l. 2009/2010 295 170 0 0 53 25 85 50 87 54 52 30 18 11 0 0

2.2.4.2. Uspos. na del.

mestu 2009/2011 51 32 0 0 17 7 14 13 14 8 5 3 1 1 0 0

2.3.1. Formalno izobr. 648 439 0 0 163 81 167 118 236 173 75 63 7 4 0 0

2.3.2. PUM 22 7 3 0 18 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

SKUPAJ UKREP 2 2982 1772 3 0 576 272 744 501 917 580 549 329 188 90 5 0

3.1.1. Pomoč pri

samozaposlitvi 869 328 0 0 70 27 195 77 348 136 194 70 61 18 1 0

3.1.2. Subvencije za

samozaposlitev 643 260 0 0 50 19 135 53 269 113 138 61 51 14 0 0

3.2.1. Spodbujanje novega

zaposl. dolgotr. brezposelnih

oseb – prejemnikov DSP

2 2 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0

3.2.3. Spodbujanje

zaposlovanja starejših

brezposelnih oseb 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0 0

3.2.4. Spodbujanje

zaposlovanja mladih

brezposelnih oseb 9 3 0 0 7 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0

3.2.5. Spodbujanje zaposl.

dolgotr. brezp. oseb -

prejemnikov DSP za leto

2008 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0

3.2.5.1. Spodbujanje zaposl.

dolgotr. brezp. oseb -

prejemnikov DSP za leto

2009 4 2 0 0 0 0 1 1 3 1 0 0 0 0 0 0

3.2.7. Zaposli.me 477 251 0 0 100 34 57 33 76 44 74 48 166 92 4 0

3.4.1. Spodbujanje

zaposlovanja za krajši

delovni čas 183 112 0 0 23 11 53 41 52 28 44 27 9 5 2 0

SKUPAJ UKREP 3 2194 962 0 0 251 94 443 206 749 322 451 207 293 133 7 0

4.1.1. Javna dela 1009 625 0 0 33 21 146 110 219 165 176 133 395 195 40 1

4.1.4. Subvenc. zaposl. pri

izvajanju pomoči na domu ter

osebne asistence 48 44 0 0 1 1 0 0 14 14 14 11 19 18 0 0

4.1.6. Spodbujanje zaposl.

dolgotr. brezp. oseb

2009/2010 30 19 0 0 1 0 8 6 15 9 4 2 2 2 0 0

SKUPAJ UKREP 4 1087 688 0 0 35 22 154 116 248 188 194 146 416 215 40 1

SKUPAJ UKREPI 1 - 4 7632 4238 3 0 1165 561 1612 998 2241 1306 1495 853 1064 519 52 1

ZRSZ Območna služba Maribor 87


Poročilo za leto 2009

Tabela 30: VKLJUČENI V UKREPE AKTIVNE POLITIKE ZAPOSLOVANJA V LETU 2009

- po trajanju brezposelnosti

Trajanje brezposelnosti

Skupaj

UAPA do 3 mes. 3 do 6 mes. 6 do 9 mes. 9 do 12 mes. 1 do 2 leti 2 do 3 leta 3 do 5 let 5 do 8 let 8 let in več

Vsi Ţen Vsi Ţen Vsi Ţen Vsi Ţen Vsi Ţen Vsi Ţen Vsi Ţen Vsi Ţen Vsi Ţen Vsi Ţen

1.1.4. Drugače o poklicih 25 12 6 2 6 2 6 2 1 1 4 3 1 1 0 0 0 0 1 1

1.2.1. Pomoč pri načrt.

poklicne poti in iskanju

zaposlitve – delavnice 883 523 79 42 205 116 177 94 89 42 163 108 51 33 43 30 39 28 37 30

1.2.3. Klubi za iskanje

zaposlitve 419 259 46 17 61 34 82 54 61 38 97 66 33 23 28 17 7 6 4 4

1.3.4. Vključitev brezp.

oseb v nove in razvojne

projekte 42 22 11 5 9 7 1 1 3 3 10 6 4 0 1 0 0 0 3 0

SKUPAJ UKREP 1 1369 816 142 66 281 159 266 151 154 84 274 183 89 57 72 47 46 34 45 35

2.1.1. Programi

institucionalnega

usposabljanja 1285 785 230 104 413 244 201 121 116 72 184 135 69 51 48 39 16 12 8 7

2.1.2.2. Potrjevanje NPK 85 16 13 1 17 3 25 4 13 3 13 4 3 0 0 0 1 1 0 0

2.2.1. Delovni preizkus 416 189 110 41 105 49 71 32 47 17 56 35 11 5 11 8 3 0 2 2

2.2.4. Usposabljanje na

del.mestu za l.2008 180 134 32 22 66 48 34 26 15 11 20 17 5 5 4 2 4 3 0 0

2.2.4.1. Uspos. na del.

mestu za l. 2009/2010 295 170 64 36 69 37 66 39 29 18 47 26 8 6 6 3 4 4 2 1

2.2.4.2. Uspos. na del.

mestu 2009/2011 51 32 24 14 11 7 3 2 4 3 5 3 2 1 1 1 0 0 1 1

2.3.1. Formalno izobr. 648 439 30 16 79 46 96 58 70 46 151 110 59 42 75 52 66 49 22 20

2.3.2. PUM 22 7 7 2 2 2 5 1 4 1 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0

SKUPAJ UKREP 2 2982 1772 510 236 762 436 501 283 298 171 479 330 158 111 145 105 94 69 35 31

3.1.1. Pomoč pri

samozaposlitvi 869 328 380 133 227 85 101 41 49 25 62 22 14 7 23 8 11 6 2 1

3.1.2. Subvencije za

samozaposlitev 643 260 80 28 233 88 140 54 56 30 64 29 25 11 29 12 15 8 1 0

3.2.1. Spodbujanje

novega zaposl. dolgotr.

brezposelnih oseb –

prejemnikov DSP 2 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0

3.2.3. Spodbujanje

zaposlovanja starejših

brezposelnih oseb 5 3 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0

3.2.4. Spodbujanje

zaposlovanja mladih

brezposelnih oseb 9 3 0 0 6 1 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0

3.2.5. Spodbujanje

zaposl. dolgotr. brezp.

oseb - prejemnikov DSP

za leto 2008 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0

3.2.5.1. Spodbujanje

zaposl. dolgotr. brezp.

oseb - prejemnikov DSP

za leto 2009 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0

3.2.7. Zaposli.me 477 251 67 32 69 28 68 25 42 18 119 80 48 29 30 16 24 14 10 9

3.4.1. Spodbujanje

zaposlovanja za krajši

delovni čas 183 112 39 23 54 30 41 27 24 12 19 16 3 1 0 0 2 2 1 1

SKUPAJ UKREP 3 2194 962 566 216 593 236 351 148 171 85 268 149 93 49 86 38 52 30 14 11

4.1.1. Javna dela 1009 625 53 28 83 49 52 29 28 19 332 210 196 125 163 108 69 44 33 13

4.1.4. Subvenc. zaposl.

pri izvajanju pomoči na

domu ter osebne

asistence 48 44 3 2 0 0 0 0 0 0 9 9 7 7 4 2 7 6 18 18

4.1.6. Spodbujanje

zaposl. dolgotr. brezp.

oseb 2009/2010 30 19 11 8 3 3 1 0 1 1 10 6 4 1 0 0 0 0 0 0

SKUPAJ UKREP 4 1087 688 67 38 86 52 53 29 29 20 351 225 207 133 167 110 76 50 51 31

SKUPAJ UKREPI 1 - 4 7632 4238 1285 556 1722 883 1171 611 652 360 1372 887 547 350 470 300 268 183 145 108

88 ZRSZ Območna služba Maribor


Poročilo za leto 2009

Tabela 31: VKLJUČENI V UKREPE AKTIVNE POLITIKE ZAPOSLOVANJA V LETU 2009

- po značilnih skupinah brezposelnih oseb

UAPA

Število

novo

sklenjenih

pogodb z

osebo

od

tega

ţenske

Registrirane brezposelne osebe

od od tega

tega trajno

stari preseţni

do 26 delavci in

let stečajniki

od tega

iščejo prvo

zaposlitev

od tega

dolgotrajno

brezposelni

od tega

stari 40

do 50

let

od

tega

stari 50

let in

več

1.1.4. Drugače o poklicih 25 12 3 9 4 6 3 0

1.2.1. Pomoč pri načrt. poklicne

poti in iskanju zaposlitve –

883 523 210 216 154 333 202 125

delavnice

1.2.3. Klubi za iskanje

zaposlitve

419 259 96 123 62 169 85 40

1.3.4. Vključitev brezp. oseb v

nove in razvojne projekte

42 22 7 7 8 18 11 2

SKUPAJ UKREP 1 1369

2.1.1. Programi institucionalnega

usposabljanja

1285 785 285 234 248 325 271 112

2.1.2.2. Potrjevanje NPK 85 16 8 14 16 17 24 9

2.2.1. Delovni preizkus 416 189 74 118 72 83 93 33

2.2.4. Usposabljanje na

del.mestu za l.2008

180 134 23 49 20 33 29 13

2.2.4.1. Uspos. na del. mestu za

l. 2009/2010

295 170 63 71 59 67 52 18

2.2.4.2. Uspos. na del. mestu

2009/2011

51 32 18 18 7 9 5 1

2.3.1. Formalno izobr. 648 439 205 190 72 373 75 7

2.3.2. PUM 22 7 17 22 0 4 0 0

SKUPAJ UKREP 2 2982

3.1.1. Pomoč pri samozaposlitvi 869 328 98 103 244 112 194 62

3.1.2. Subvencije za

samozaposlitev

643 260 86 68 175 134 138 51

3.2.1. Spodbujanje novega

zaposl. dolgotr. brezposelnih

2 2 1 1 0 1 1 0

oseb – prejemnikov DSP

3.2.3. Spodbujanje

zaposlovanja starejših

5 3 0 0 1 2 0 5

brezposelnih oseb

3.2.4. Spodbujanje

zaposlovanja mladih

9 3 9 7 0 2 0 0

brezposelnih oseb

3.2.5. Spodbujanje zaposl.

dolgotr. brezp. oseb -

2 1 1 0 0 2 0 1

prejemnikov DSP za leto 2008

3.2.5.1. Spodbujanje zaposl.

dolgotr. brezp. oseb -

4 2 0 0 0 4 0 0

prejemnikov DSP za leto 2009

3.2.7. Zaposli.me 477 251 102 110 91 231 74 170

3.4.1. Spodbujanje

zaposlovanja za krajši delovni

183 112 24 35 44 25 44 11

čas

SKUPAJ UKREP 3 2194

4.1.1. Javna dela 1009 625 125 50 95 793 176 435

4.1.4. Subvenc. zaposl. pri

izvajanju pomoči na domu ter

osebne asistence

48 44 3 1 5 45 14 19

4.1.6. Spodbujanje zaposl.

dolgotr. brezp. oseb 2009/2010

30 19 6 1 2 14 4 2

SKUPAJ UKREP 4 1087

SKUPAJ UKREPI 1 - 4 7632

ZRSZ Območna služba Maribor 89


Poročilo za leto 2009

Tabela 32: VKLJUČENI V UKREPE AKTIVNE POLITIKE ZAPOSLOVANJA V LETU 2009

- po uradih za delo

UAPA

OS MARIBOR

Št.

vklj.

Deleţ

v %

UD

LENART

Št.

vklj.

Deleţ

v %

UD

MARIBOR I

Št.

vklj.

1.1.4. Drugače o poklicih 25 100,0 0 0,0 9 36,0 9 36,0 3 12,0 4 16,0 0 0,0

1.2.1. Pomoč pri načrt.

poklicne poti in iskanju

883 100,0 51 5,8 282 31,9 274 31,0 94 10,6 73 8,3 109 12,3

zaposlitve – delavnice

1.2.3. Klubi za iskanje

zaposlitve

419 100,0 24 5,7 145 34,6 121 28,9 37 8,8 41 9,8 51 12,2

1.3.4. Vključitev brezp. oseb v

nove in razvojne projekte

42 100,0 14 33,3 16 38,1 11 26,2 1 2,4 0 0,0 0 0,0

SKUPAJ UKREP 1 1369 100,0 89 6,5 452 33,0 415 30,3 135 9,9 118 8,6 160 11,7

2.1.1. Programi

institucionalnega

1285 100,0 62 4,8 482 37,5 372 28,9 123 9,6 92 7,2 154 12,0

usposabljanja

2.1.2.2. Potrjevanje NPK 85 100,0 6 7,1 33 38,8 23 27,1 13 15,3 6 7,1 4 4,7

2.2.1. Delovni preizkus 416 100,0 89 21,4 125 30,0 82 19,7 26 6,3 35 8,4 59 14,2

2.2.4. Usposabljanje na

del.mestu za l.2008

180 100,0 28 15,6 58 32,2 54 30,0 4 2,2 13 7,2 23 12,8

2.2.4.1. Uspos. na del. mestu

za l. 2009/2010

295 100,0 35 11,9 85 28,8 77 26,1 21 7,1 19 6,4 58 19,7

2.2.4.2. Uspos. na del. mestu

2009/2011

51 100,0 7 13,7 11 21,6 13 25,5 8 15,7 1 2,0 11 21,6

2.3.1. Formalno izobr. 648 100,0 21 3,2 238 36,7 236 36,4 31 4,8 59 9,1 63 9,7

2.3.2. PUM 22 100,0 2 9,1 6 27,3 6 27,3 1 4,5 0 0,0 7 31,8

SKUPAJ UKREP 2 2982 100,0 250 8,4 1038 34,8 863 28,9 227 7,6 225 7,5 379 12,7

3.1.1. Pomoč pri samozaposl. 869 100,0 47 5,4 304 35,0 287 33,0 69 7,9 64 7,4 98 11,3

3.1.2. Subvencije za

samozaposlitev

643 100,0 36 5,6 235 36,5 189 29,4 57 8,9 48 7,5 78 12,1

3.2.1. Spodbujanje novega

zaposl. dolgotr. brezposelnih 2 100,0 0 0,0 1 50,0 1 50,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

oseb – prejemnikov DSP

3.2.3. Spodbujanje zaposl.

starejših brezposelnih oseb

5 100,0 1 20,0 0 0,0 3 60,0 0 0,0 0 0,0 1 20,0

3.2.4. Spodbujanje zaposl.

mladih brezposelnih oseb

9 100,0 0 0,0 4 44,4 0 0,0 1 11,1 1 11,1 3 33,3

3.2.5. Spodbujanje zaposl.

dolgotr. brezp. oseb -

2 100,0 0 0,0 2 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

prejemnikov DSP za leto 2008

3.2.5.1. Spodbujanje zaposl.

dolgotr. brezp. oseb -

4 100,0 0 0,0 1 25,0 1 25,0 0 0,0 0 0,0 2 50,0

prejemnikov DSP za leto 2009

3.2.7. Zaposli.me 477 100,0 30 6,3 164 34,4 154 32,3 39 8,2 28 5,9 62 13,0

3.4.1. Spodbujanje zaposl. za

krajši delovni čas

183 100,0 14 7,7 58 31,7 62 33,9 15 8,2 12 6,6 22 12,0

SKUPAJ UKREP 3 2194 100,0 128 5,8 769 35,1 697 31,8 181 8,2 153 7,0 266 12,1

4.1.1. Javna dela 1009 100,0 35 3,5 262 26,0 238 23,6 80 7,9 183 18,1 211 20,9

4.1.4. Subvenc. zaposl. pri

izvajanju pomoči na domu ter 48 100,0 4 8,3 10 20,8 10 20,8 12 25,0 8 16,7 4 8,3

osebne asistence

4.1.6. Spodbujanje zaposl.

dolgotr. brezp. oseb

30 100,0 0 0,0 10 33,3 12 40,0 1 3,3 5 16,7 2 6,7

2009/2010

SKUPAJ UKREP 4 1087 100,0 39 3,6 282 25,9 260 23,9 93 8,6 196 18,0 217 20,0

SKUPAJ UKREPI 1 - 4 7632 100,0 506 6,6 2541 33,3 2235 29,3 636 8,3 692 9,1 1022 13,4

Deleţ

v %

UD

MARIBOR II

Št.

vklj.

Deleţ

v %

UD

PESNICA

Št.

vklj.

Deleţ

v %

Št.

vklj.

UD

RUŠE

Deleţ

v %

UD SL.

BISTRICA

Št.

vklj.

Deleţ

v %

Povprečno število

brezposelnih v 2009

13270 100,0 627 4,7 4299 32,4 4148 31,3 1429 10,8 965 7,3 1802 13,6

90 ZRSZ Območna služba Maribor


Poročilo za leto 2009

Tabela 33: PREJEMNIKI DENARNEGA NADOMESTILA IN DENARNE POMOČI V LETIH 2008 IN 2009

Deleţ Deleţ

Urad Število prejemn. Število prejemn. Indeks

za delo prejemnikov DN in DP prejemnikov DN in DP December '07

Območna v decembru 2008 od vseh v decembru 2009 od vseh December '06

sluţba brezpos. brezpos.

v % Denarno nadomestilo Denarna pomoč

v % Denarno Denarna

vsi od tega vsi od tega v vsi od tega vsi od tega v nadomest. pomoč

Denarno nadomestilo Denarna pomoč

Skupaj

prejemniki

Skupaj

prejemniki

prejemniki bolniška prejemniki bolniška dec.2008 prejemniki bolniška prejemniki bolniška dec.2009

Lenart 143 6 0 0 143 31,1 218 11 0 0 218 30,5 152,4 0,0

Maribor 1.348 53 10 2 1.358 20,1 2.463 82 1 0 2.464 26,4 182,7 10,0

- Maribor I 651 26 5 1 656 19,2 1.235 38 1 0 1.236 26,0 189,7 20,0

- Maribor II 697 27 5 1 702 21,0 1.228 44 0 0 1.228 26,9 176,2 0,0

Pesnica 276 11 3 279 279 22,8 357 10 0 0 357 24,4 129,3 0,0

Ruše 226 7 0 0 226 26,2 319 14 0 0 319 31,0 141,2 0,0

Sl.Bistrica 343 13 1 0 344 23,5 507 8 1 0 508 26,7 147,8 100,0

OS MARIBOR 2.336 90 14 2 2.350 21,8 3.864 125 2 0 3.866 26,8 165,4 14,3

Opomba: Novela Zakona o zaposlovanje in zavarovanju za primer brezposelnosti, ki je stopila v veljavo julija 2006, ne predvideva več pravice do denarne pomoči med brezposelnostjo. V skladu s

prehodnimi določbami sedaj veljavnega zakona, zavarovanci, ki so pravico uveljavili pred uveljavitvijo novele, zadrţijo pravico v obsegu in trajanju v skladu s predpisi, veljavnimi do uveljavitve novele zakona.

ZRSZ Območna služba Maribor 91


Poročilo za leto 2009

Tabela 34: ZOISOVE ŠTIPENDIJE V DECEMBRU 2009

Urad za

delo

Prejemniki Zoisovih štipendij

Dijaki Študenti Skupaj

Območna Število Deleţ Število Deleţ Število Deleţ

sluţba (v %) (v %) (v %)

Lenart 24 41,4 34 58,6 58 100,0

Maribor 141 30,7 319 69,3 460 100,0

Pesnica 27 38,6 43 61,4 70 100,0

Ruše 13 31,7 28 68,3 41 100,0

Slovenska Bistrica 48 41,0 69 59,0 117 100,0

OS MARIBOR 253 33,9 493 66,1 746 100,0

Opomba: Podatki se nanašajo na štipendiste od drugega letnika dalje, saj so dijaki in študentje, ki so v šolskem letu

2008/2009 vpisani v prve letnike, štipendijo uveljavljali na Javnem skladu Republike Slovenije za razvoj kadrov in

štipendije v Ljubljani.

92 ZRSZ Območna služba Maribor


Poročilo za leto 2009

Tabela 35: NADURNO DELO NA PODROČJU OS MARIBOR LETU 2009*

Naziv dejavnosti

število ur v

2008

NADURNO DELO

število ur v

2009

Indeks

2009/2008

A Kmetijstvo, lov, gozdarstvo 0 0 0,0

B Rudarstvo 6.712 4.091 61,0

C Predelovalne dejavnosti 1.112.028 549.975 49,5

D Oskrba z električno energijo, plinom in paro 42.700 14.798 34,7

E

Oskrba z vodo; ravnanje z odplakami in odpadki;

saniranje okolja 36.365 28.355 78,0

F Gradbeništvo 405.219 271.467 67,0

G Trgovina; vzdrţevanje in popravila motornih vozil 43.120 34.675 80,4

H Promet in skladiščenje 35.844 19.275 53,8

I Gostinstvo 5.851 2.699 46,1

J Informacijske in komunikacijske dejavnosti 6.501 6.221 95,7

K Finančne in zavarovalniške dejavnosti 45.760 29.713 64,9

L Poslovanje z nepremičninami 8.515 12.363 145,2

M Stropkovne, znanstvene in tehnične dejavnosti 39.965 29.064 72,7

N Druge raznovrstne poslovne dejavnosti 100.446 99.085 98,6

O

Dejavnost javne uprave in obrambe; dejavnost

obvezne socialne varnosti 23.170 27.334 118,0

P Izobraţevanje 25.650 27.020 105,3

Q Zdravstvo in socialna varnost 393.673 421.042 107,0

R Kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti 18.420 17.002 92,3

S Druge dejavnosti 2.295 2.262 98,6

SKUPAJ VSE DEJAVNOSTI 2.352.234 1.596.441 67,9

* Vir: Načrti zaposlovanja podjetij in organizacij za leto 2010

ZRSZ Območna služba Maribor 93

More magazines by this user
Similar magazines