Lieky respiračného systému - Fakultná nemocnica s poliklinikou ...

nspnz.sk

Lieky respiračného systému - Fakultná nemocnica s poliklinikou ...

Kúpna

zmluva

Záväzné zmluvné podmienky

podľa ust. § 409, a nasl. zák. č. 513/1991 Z.z., § 45 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní

Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

KUPUJÚCI:

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

Sídlo: Slovenská 11, 940 34 Nové Zámky

V zastúpení: MUDr. Imrich Matuška, riaditeľ FNsP

IČO: 173 36 112

DIČ:2021068324

Zriadený: MZ SR zriaďovacou listinou č. 3724/1991 - A/XVIII - 1 zo dňa 16.12.1991,

zmenená rozhodnutím MZ SR č. 15583-2/2006 - SP zo dňa 11.5.2006

s účinnosťou od 1.6.2006

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

Číslo účtu: 7000280083/8180

PREDÁVAJÚCI:

MED-ART, spol. s r.o.

sídlo: Hornočermánska 4, 949 01 Nitra

prevádzka: závod 01 NITRA, Hornočermánska 4, 949 01 Nitra

štatutárny orgán:

IČO: 34113924

IČ DPH: SK 2020411085

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

Zápis v Obeh.registri: Okresný súd Nitra, oddiel: Sro, Vložka: 21831/N

u z a t v á r a j ú

podľa ust. § 409, a nasl. zák. č. 513/1991 Z.z., § 45 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní

.Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákona NR SR č. 140/1998 Z.z. o liekoch a

zdravotníckych pomôckach v pl. znení a súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi, túto

kúpnu zmluvu.

1/

I.

Úvodné ustanovenia

Kupujúci je poskytovateľom špecializovanej zdravotnej starostlivosti podľa príslušných ustanovení

zákona NR SR č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských

organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších

predpisov.

21

Záväzkové práva a povinnosti účastníkov tejto zmluvy sa riadia režimom Obchodného zákonníka v

platnom znení a súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi, ktorými sú účastníci kúpnej

zmluvy viazaní.

3/

Na základe výsledkov verejnej súťaže organizovanej kupujúcim v postavení verejného

obstarávateľa podľa príslušných ustanovení zákona NR SR č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, sa účastníci dohodli na

podmienkach predaja a kúpy liekov a zdravotníckych pomôcok (ŠZM) tak, ako sú dohodnuté v

obsahu tejto zmluvy.

1


1/

II.

PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto zmluvy sú opakované dodávky produktov: Lieky respiračného systému, ktoré

sa predávajúci zaväzuje dodať kupujúcemu v množstve podľa potreby kupujúceho upresnenej v

dielčích objednávkach v súlade s druhovou špecifikáciou /vrátane ceny/, uvedenou v prílohe č. 1 k

tejto zmluve.

Uvedené množstvá nie sú pre obstarávateľskú organizáciu záväzné a budú sa konkretizovať podľa

individuálnych objednávok v závislosti od počtu a diagnózy pacientov.

21

Každá objednávka kupujúceho bude obsahovať položkovite identifikáciu - druhové označenie -

predmetu dodávky, jednotkovú cenu podľa cenníka platného v deň odoslania objednávky

predávajúcemu a celkový počet kusov každého druhového označenia predmetu dodávky.

Objednávka musí obsahovať:

- odvolávku na túto kúpnu zmluvu,

- požadovaný termín plnenia,

- dátum vyhotovenia a odoslania objednávky,

- pečiatku objednávateľa a podpis zodpovedného zástupcu objednávateľa (kupujúceho).

3/

Na základe objednávky sa dodávateľ zaväzuje dodať tovar v dohodnutom čase a v mieste podľa

podmienok tejto kúpnej zmluvy. Spolu s dodávkou tovaru sa predávajúci zaväzuje dodať

kupujúcemu:

dodací list s identifikáciou predmetu dodávok,

faktúru (daňový doklad), ktorá obsahuje všetky potrebné náležitosti v súlade s ust. § 71 ods. 2

zákona č.222/ 2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení.

1/

III.

MIESTO, ČAS A SPÔSOB PLNENIA

Miestom plnenia dodávok zo strany predávajúceho je podľa dispozície kupujúceho jeho sídlo:

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Slovenská ul. 11/A, 940 34 Nové Zámky -

nemocničná lekáreň

21

Objednávky vystavené verejným obstarávateľom budú vybavované priebežne.

Lehota na dodanie tovaru je dohodnutá účastníkmi na 1 pracovný deň (najneskôr však do 5

pracovných dní) od obdržania (doručenia a prevzatia) objednávky predávajúcim.

3/

Možnosť a podmienky odosielania objednávok elektronickou poštou dohodnú účastníci mimo rámca

obsahu tejto zmluvy.

4/

Dopravu tovaru zabezpečuje do miesta určenia na svoje náklady a nebezpečenstvo predávajúci.

Riadnym prevzatím tovaru od predávajúceho prechádza nebezpečenstvo jeho poškodenia na

kupujúceho. Tým nie sú dotknuté práva kupujúceho z vád tovaru, ktoré vyjdú najavo dodatočne a

ktoré uplatní kupujúci v zmysle reklamačného konania v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto

zmluve.

5/

Časom splnenia predmetu dodávky sa rozumie dátum odovzdania a prevzatia predmetu plnenia

v sklade ŠZM alebo nemocničnej lekárni kupujúceho dohodnutým spôsobom.

1/

IV.

KÚPNA CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

Kúpna cena a špecifikácia predmetu plnenia v počte, podľa úspešnosti ponuky na jednotlivé časti

verejnej súťaže sú uvedené v prílohe č.1 k zmluve.

21

Cena je dohodnutá v EUR. Výška ceny predmetu dodávok podľa druhovej špecifikácie každej

komodity (v prílohe č. 1 k zmluve - cenník - je uvedená jednotková cena bez DPH, výška a sadzba

DPH a jednotková cena s DPH) je dohodnutá vrátane DPH, cla, dopravy a iných nákladov

predávajúceho.

3/

Zmena jednotkových cien všetkých druhov komodít podľa špecifikácie, ako sú uvedené v prílohe č.

1 tejto zmluvy, je možná len na základe dohody účastníkov. Dohoda musí mať písomnú formu

2


čislovaného a datovaného dodatku k tejto zmluve a musí byť podpísaná oprávnenými zástupcami

účastníkov, inak je neplatná.

Predávajúci garantuje pevnú cenu podľa cenníka (príloha č. 1 k zmluve), ktorý je v dispozícii

kupujúceho v deň odoslania dielčej objednávky, a to odo dňa jej prevzatia, do doby splatnosti

faktúry vzťahujúcej sa na túto konkrétnu dielčiu objednávku.

4/

Aktualizácia kúpnej ceny sa uplatní vždy, ak:

a) navrhované zvýšenie alebo zníženie ceny je dôsledkom legislatívnych zmien v cenovej oblasti,

ktoré strany nemôžu ovplyvniť,

b) dôjde k zmene výšky ceny stanovenej výrobcom príslušnej komodity,

Opodstatnenosť návrhu na zmenu ceny podľa bodu b) preukazuje hodnoverným spôsobom

predávajúci.

5/

Ak dôjde k plošnému zníženiu cien liekov je predávajúci povinný túto skutočnosť premietnuť do

úpravy cien liekov. Kupujúci si vyhradzuje právo zistiť najnižšiu cenu tovaru ako je predmet zmluvy

prieskumom trhu, a porovnaním minimálne troch ponúk na rovnaký tovar ako je predmet zmluvy,

ktoré sú dostupné na trhu.

6/

Predmet obstarávania sa bude financovať z vlastných finančných prostriedkov. Verejný obstarávate!'

neposkytuje preddavky, platby sa budú realizovať priebežne podľa uskutočnených dodávok a

podmienok dohodnutých v tejto zmluve. V prípade, že ponuky iných dodávateľov budú nižšie o 5 a

viac percent ako aktuálna ponuka zmluvného partnera, predávajúci sa zaväzuje upraviť cenu

aktuálnej dodávky smerom nadol tak, aby jeho ponuková cena bola na úrovni ceny tovaru

pohybujúcej sa v danom čase na trhu. V prípade, že predávajúci nie je schopný upraviť cenu

požadovaným spôsobom, je povinný túto skutočnosť oznámiť verejnému obstarávateľovi.

71

Daňovým dokladom je pre účastníkov zmluvy faktúra. Faktúra je splatná v lehote 60 dní odo dňa jej

doručenia kupujúcemu. Nárok na zaplatenie kúpnej ceny za predmet zmluvy vzniká predávajúcemu

jeho riadnym odovzdaním kupujúcemu v dohodnutom čase a mieste. Faktúra sa považuje za

zaplatenú v deň pripísania úhrady peňažného plnenia na účet predávajúceho.

V.

SANKCIE ZA OMEŠKANIE

1/

Pokiaľ kupujúci mešká s peňažným plnením dohodnutým v článku IV., bod 71 tejto zmluvy,

predávajúci je oprávnený vyúčtovať kupujúcemu úrok za omeškanie s peňažným plnením vo výške

0,02% dlžnej sumy za každý deň omeškania, odo dňa nasledujúceho po splatnosti príslušnej

faktúry, až do dňa jej úhrady pripísaním na účet predávajúceho.

21

Ak predávajúci mešká s plnením termínu dodávky objednaného tovaru v zmysle článku III, tejto

zmluvy, kupujúci je oprávnený vyúčtovať predávajúcemu za omeškanie s plnením dodávky tovaru

sankciu /pokutu/ vo výške 0,02% hodnoty objednanej dodávky tovaru za každý deň omeškania, až

do dňa uskutočneného plnenia. Deň splnenia dodávky sa do omeškania nepočíta, pokiaľ došlo k

dodaniu /odovzdaniu/ tovaru na dohodnutom mieste v pracovný deň kalendárneho týždňa, do 12,00

hodiny, denného času. V prípade vád akosti tovaru vo výške 1 % z kúpnej ceny vadného tovaru.

Kupujúci nie je oprávnený účtovať predávajúcemu sankciu za nedodržanie lehoty na dodanie tovaru

a vád akosti, pokiaľ uvedené nedodržanie nemohol ovplyvniť a bolo spôsobené dodávateľom

predávajúceho (výpadky vo výrobe, nedodanie objednaného tovaru v požadovanom čase

a množstve, vady vo výrobe, vady pri preprave tovaru, atd...).

VI.

REKLAMÁCIE Z VÁD TOVARU

1/

Kupujúci je povinný pri každej dodávke uskutočniť kvantitatívnu a kvalitatívnu kontrolu predmetu

dodávky podľa doručeného dodacieho listu.

21

Kvantitatívne vady tovaru, ktoré neboli zjavné pri jeho preberaní, je objednávateľ oprávnený

reklamovať do 2 (dvoch) pracovných dní a kvalitatívne vady tovaru do 3 (troch) pracovných dní u

3


predávajúceho. Neuplatnením práva na reklamáciu v týchto lehotách, nárok kupujúceho zaniká.

Reklamácie sa uplatňujú v písomnej forme a doručujú sa do miesta sídla predávajúceho.

3/

Chybný tovar podľa protokolu ŠÚKL, je kupujúci povinný odovzdať do 15 (pätnásť) dní od ZOKL.

4/

Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho okamihom jeho prevzatia od

kupujúceho.

Pokiaľ dôjde medzi účastníkmi zmluvy k nezhode o právach a povinnostiach vyplývajúcich z vád

tovaru, ktorý bol reklamovaný kupujúcim včas, účastníci sa dohodli, že posúdenia sporných nárokov

prenechajú na rozhodnutie odborníkov od firmy výrobcu a odborníkov nezávislej odbornej inštitúcie

kontroly kvality, ktorých prizvú na rokovanie k predmetu sporu. Výsledok posudku o zistenej povahe

reklamovanej vady vo väzbe na príčiny jej vzniku, sa zástupcovia účastníkov zmluvy zaväzujú

rešpektovať. Náklady spojené s posudzovaním vady na tovare a príčin ich vzniku sa zaväzuje

uhradiť neúspešná strana. Formu a spôsob náhrady škody dohodnú strany v závislosti od výsledku

zisťovania.

1/

VII.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

Práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy v súvislosti so zodpovednosťou za akosť a množstvo

každej čiastkovej dodávky predmetu kúpy sa riadia príslušnými ustanoveniami všeobecne

záväzných právnych predpisov, pokiaľ zmluva alebo osobitný predpis neustanovuje inak.

21

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku za akosť predmetu predaja v záručnej dobe, ktorá je

stanovená výrobcom.

3/

Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené kupujúcim neodbornou manipuláciou alebo nesprávnym

skladovaním predmetu kúpy.

4/

Ak zistí vady tovaru Štátny ústav pre kontrolu liečiv SR, má kupujúci právo na vrátenie vadného

tovaru predávajúcemu do 15 dni od ZOKL.

5/

Tieto záručné podmienky sú záväzné pre oboch účastníkov zmluvného vzťahu.

1/

DOBA

VIII.

PLATNOSTI ZMLUVY

Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami účastníkov.

21

Táto zmluva sa uzatvára na predpokladanú dobu trvania: 12 mesiacov od podpísania zmluvy.

3/

Zmluvu možno predĺžiť písomnou dohodou strán na dobu nevyhnutne potrebnú pre uzatvorenie

novej zmluvy kupujúceho v zmysle postupu daného zákonom o verejnom obstarávaní.

4/

Uchádzač v postavení predávajúceho môže od kúpnej zmluvy odstúpiť len so súhlasom

obstarávateľa, s výnimkou prípadov kedy pripadne nedodržanie kúpnej zmluvy nemôže predávajúci

ovplyvniť a bolo spôsobené dodávateľom predávajúceho (výpadky vo výrobe, nedodanie

objednaného tovaru v požadovanom čase a množstve) alebo legislatívnou zmenou.

5/

Obstarávateľ v postavení kupujúceho môže od kúpnej zmluvy odstúpiť v prípade, že po uzavretí

kúpnej zmluvy dodávateľ neodôvodnene ( bez písomného dodatku ) zvýši cenu za dodávku tovaru v

porovnaní s cenovou ponukou, obstarávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy.

6/

Tým nie je dotknuté právo strán ukončiť zmluvný vzťah dohodou. Dohoda o zániku zmluvy musí mať

písomnú formu a musí byť podpísaná oprávnenými zástupcami účastníkov.

4


1/

IX.

POVINNOSŤ ZACHOVÁVAŤ MLČANLIVOSŤ

Zmluvné strany sa dohodli, že všetky informácie, ktoré získali akýmkoľvek spôsobom o druhej

zmluvnej strane a jej činnosti pri uzavretí a plnení tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou, sa považujú

za dôverné a majú charakter obchodného tajomstva.

21

Zmluvné strany sa zaväzujú takéto informácie neposkytnúť a nesprístupniť tretím osobám a

nevyužiť na iný účel, ako na plnenie tejto zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej

zmluvnej strany.

3/

Toto ustanovenie sa nebude vzťahovať na poskytnutie informácii v prípade ak sa budú uplatňovať

práva z tejto zmluvy súdnou cestou alebo prostredníctvom orgánov verejnej moci, alebo ak

povinnosť poskytnutia informácií vyplýva zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

4/

V prípade preukázateľného porušenia povinností uvedených v tomto článku je zmluvná strana, ktorá

porušila povinnosť zachovávať dôverné informácie a mlčanlivosť v zmysle tohto článku, povinná

zaplatiť druhej zmluvnej strane škodu, ktorá jej vznikla porušením tejto povinnosti.

1/

Zmenu obsahu a podmienok dohodnutých v tejto zmluve možno meniť na základe písomnej dohody

účastníkov, vo forme číslovaného a datovaného dodatku k zmluve, s výslovným uvedením

skutkového dôvodu takejto zmeny. Dodatok k zmluve musí byť podpísaný zástupcami účastníkov

oprávnenými konať v mene tohto účastníka.

21

Zástupcovia účastníkov záväzne vyhlasujú, že sa s obsahom a podmienkami tejto zmluvy riadne

oboznámili, porozumeli im a nie sú im známe žiadne okolnosti, ktoré by bránili jej platnému

uzatvoreniu. Vyhlasujú, že dohodnuté podmienky sú prejavom ich slobodnej vôle vyjadrenej

zrozumiteľne, určite a vážne. Na znak súhlasu potvrdzujú zmluvné dojednania vlastnoručným

podpisom.

3/

Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých kupujúci a predávajúci obdrží po jednom

vyhotovení.

4/

ZÁVEREČNÉ

X.

USTANOVENIA

Práva a povinnosti strán, ktoré nie sú dohodnuté v obsahu tejto zmluvy sa riadia príslušnými

všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Predávajúci:

WEU - ART, spoi. s r.o.

HoifiOCermínska A

949 01 NITRA

•22-

konateľ spoločnosti MEtí-ART, spol. s r.o.

pečiatka

V Nitre, dňa 21.7.2010

Kupujúci:

Fakultná ncjnotnica s poliklinikou

MUDr. Imrich Matuška, riaditeľ FNsP Nové Zámky

V Nových Zámkoch, dňa

11 AUG 2010

^''^"^Čiatka'^'^^^ 1^''^'

5

More magazines by this user
Similar magazines