Servisný návod - Buderus

buderus.sk

Servisný návod - Buderus

Servisný návod

Funkčný modul

FM458

Modul stratégie

Pre odborných

pracovníkov

Pred uvedením

do prevádzky

a vykonaním servisu

si prosím pozorne

prečítajte.

7 747 017 405 - 03/2008 SK


Obsah

1 Bezpečnosť. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

1.1 Informácie o tomto návode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

1.2 Správne použitie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

1.3 Normy a smernice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

1.4 Vysvetlenie použitých symbolov. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

1.5 Dodržujte tieto pokyny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

1.6 Likvidácia odpadu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

2 Popis výrobku a funkcie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

2.1 Predný kryt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11

2.2 Spínače na základnej doske modulu . . . . . . . . . . . . . . . . . .12

2.2.1 Spínač pre rozoznanie modulu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12

2.2.2 Výstup napätia/prúdu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14

2.3 Vysvetlenie použitých pojmov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15

2.3.1 Vykurovací kotol EMS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15

2.3.2 Vykurovacie kotly radu 4000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15

2.3.3 Zmiešaná kaskáda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15

2.3.4 Sériová prevádzka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16

2.3.5 Paralelná prevádzka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17

2.3.6 Poradie kotlov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18

2.3.7 Obmedzenie záť aže . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20

3 Inštalácia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23

3.1 Rozsah dodávky. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23

3.2 Kontrola verzie softvéru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24

3.3 Montáž do regulátora Logamatic 4000 . . . . . . . . . . . . . . . . .24

3.4 Pripojenie vstupov a výstupov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25

3.5 Pripojenie snímačov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26

3.6 Pripojenie vykurovacieho kotla EMS . . . . . . . . . . . . . . . . . .27

3.7 Priradenie čísiel kotlov. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28

3.8 Odporúčané hydraulické systémy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32

3.8.1 Vykurovacie kotly radu 4000 cez hydraulickú výhybku . . . . . . . . .34

3.8.2 Vykurovacie kotly EMS cez hydraulickú výhybku . . . . . . . . . . . .36

3.8.3 Vykurovacie kotly EMS s teplou vodou EMS . . . . . . . . . . . . . .38

3.8.4 Vykurovacie kotly radu 4000 v zapojení do série . . . . . . . . . . . .40

3.8.5 Vykurovacie kotly radu 4000 v paralelnom zapojení . . . . . . . . . .42

3.8.6 Vykurovacie kotly radu 4000 v Tichelmannovom zapojení . . . . . . .44

2

Funkčný modul FM458 - Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené!


Obsah

3.8.7 Kotly s dvoma blokmi v Tichelmannovom zapojení . . . . . . . . . . 46

3.8.8 Zmiešaná kaskáda pomocou hydraulickej výhybky . . . . . . . . . . 48

3.8.9 Zariadenie s rôznymi kotlami EMS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

4 Pripojenie vykurovacích kotlov EMS . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

4.1 Základná riadiaca jednotka BC10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

4.2 Povolené typy kotlov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

5 Funkcie FM458 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

5.1 Ovládanie pomocou MEC2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

5.2 Inštalovanie funkčného modulu FM458 do regulátora . . . . . . . 58

5.2.1 Inštalovanie funkčného modulu FM458 v rovine MEC2 . . . . . . . . 58

5.2.2 Inštalovanie funkčného modulu FM458 ručne v rovine MEC2 . . . . . 58

6 Všeobecné údaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

6.1 0 – 10 V vstup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

6.2 Riadenie teploty, vstup 0 – 10 V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

6.3 Riadenie/regulácia výkonu pre vstup 0 – 10 V. . . . . . . . . . . . . 64

7 Údaje stratégie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

7.1 Počet vykurovacích kotlov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

7.2 Maximálna teplota zariadenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

7.3 Hydraulické odpojenie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

7.4 Poradie kotlov. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

7.5 Zmena poradia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

7.5.1 "Zmena poradia žiadna" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

7.5.2 Zmena poradia podľa prevádzkových hodín . . . . . . . . . . . . . . 76

7.5.3 Zmena poradia podľa vonkajšej teploty . . . . . . . . . . . . . . . . 78

7.5.4 "Zmena poradia denne" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

7.5.5 "Zmena poradia, externý kontakt" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

7.6 Obmedzenie záťaže . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

7.6.1 Obmedzenie záť aže podľa vonkajšej teploty . . . . . . . . . . . . . 83

7.6.2 Obmedzenie záť aže externým kontaktom . . . . . . . . . . . . . . . 86

7.6.3 Spôsob prevádzky sériový/paralelný . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

7.6.4 Doba dobehu hlavného kotla (čerpadlo/regulačný člen) . . . . . . . . 88

7.6.5 Doba dobehu nasledujúceho kotla (čerpadlo/regulačný člen) . . . . . 89

Funkčný modul FM458 - Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené! 3


Obsah

8 Údaje o TÚV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90

8.1 Voľba zásobníka TÚV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90

8.2 Nastavenie teplotného rozsahu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93

8.3 Nastavenie optimalizácie spínania . . . . . . . . . . . . . . . . . . .94

8.4 Nastavenie využívania zvyškového tepla . . . . . . . . . . . . . . .95

8.5 Nastavenie hysterézie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .97

8.6 Voľba a nastavenie tepelnej dezinfekcie . . . . . . . . . . . . . . . .99

8.7 Nastavenie teploty dezinfekcie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101

8.8 Nastavenie dňa v týždni pre dezinfekciu . . . . . . . . . . . . . . . 102

8.9 Nastavenie času vykonávania dezinfekcie . . . . . . . . . . . . . . 103

8.10 Denné rozkúrenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105

8.11 Voľba cirkulačného čerpadla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106

8.12 Nastavenie intervalov pre prevádzku cirkulačného čerpadla . . 108

9 Záznam spotreby tepla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110

9.1 Nastavenie záznamu spotreby tepla "podľa impulzov" . . . . . . 110

9.2 Kalibrácia hodnoty impulzov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112

9.3 Vyžiadanie informácie o spotrebe tepla . . . . . . . . . . . . . . . 113

9.4 Opätovné spustenie počítania spotreby tepla. . . . . . . . . . . . 114

10 Reléový test . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115

11 Chybový protokol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117

12 Hlásenia porúch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118

13 Monitorované parametre stratégie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121

14 Vykurovací kotol EMS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124

14.1 Monitorované parametre vykurovacieho kotla EMS . . . . . . . . 124

14.2 Doplňujúce poruchové hlásenia s EMS. . . . . . . . . . . . . . . . 127

14.3 Hlásenia údržby pri vykurovacích kotloch s EMS . . . . . . . . . 130

15 Technické údaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134

15.1 Funkčný modul FM458 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134

16 Charakteristiky snímačov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135

17 Zoznam kľúčových slov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137

4

Funkčný modul FM458 - Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené!


Bezpečnosť 1

1 Bezpečnosť

1.1 Informácie o tomto návode

Táto kapitola obsahuje všeobecné bezpečnostné upozornenia,

ktoré musíte dodržiavať počas Vašej servisnej činnosti na

funkčnom module FM458.

Okrem toho nájdete v iných kapitolách tohto návodu na servis

ďalšie bezpečnostné upozornenia, ktoré musíte rovnako presne

dodržiavať . Pred vykonaním nižšie popísaných činností si

starostlivo prečítajte bezpečnostné upozornenia.

Nedodržiavanie bezpečnostných údajov môže viesť k ť ažkým

zraneniam (aj s následkom smrti), ako aj k vecným škodám

a škodám na životnom prostredí.

1.2 Správne použitie

Funkčný modul FM458 môžete montovať iba do regulátorov

Logamatic 4321, Logamatic 4322 a Logamatic 4323 regulačného

systému Logamatic 4000.

Pre bezchybnú prevádzku potrebujete minimálne verziu

softvéru 8.xx regulátora a ovládacej jednotky MEC2.

1.3 Normy a smernice

Konštrukcia a správanie sa tohto výrobku počas prevádzky

zodpovedá európskym ako aj doplňujúcim národným

požiadavkám. Konformita bola preukázaná označením CE.

Vyhlásenie o zhode výrobku si môžete prečítať na internetovej

stránke www.buderus.de/konfo alebo si ho vyžiadať v príslušnej

pobočke firmy Buderus.

Funkčný modul FM458 - Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené! 5


1

Bezpečnosť

1.4 Vysvetlenie použitých symbolov

Rozlišujú sa dva stupne nebezpečenstva, ktoré sú označené

výstražnými výrazmi:

OHROZENIE ŽIVOTA

VAROVANIE!

Označuje možné nebezpečenstvo plynúce z výrobku, ktoré môže

bez dostatočnej prevencie viesť k ť ažkému ublíženiu na zdraví

alebo dokonca spôsobiť smrť .

NEBEZPEČENSTVO PORANENIA/

POŠKODENIA ZARIADENIA

POZOR!

Upozorňuje na potenciálne nebezpečnú situáciu, ktorá môže viesť

k stredným alebo ľahkým ublíženiam na zdraví alebo môže

spôsobiť vecné škody.

.

UPOZORNENIE PRE UŽÍVATEĽA

Užívateľské tipy pre optimálne využitie prístroja a jeho nastavenie,

ako i ostatné užitočné informácie.

1.5 Dodržujte tieto pokyny

Funkčný FM458 bol navrhnutý a skonštruovaný na základe

technických poznatkov a osvedčených bezpečnostno-technických

pravidiel.

V prípade neodborne vykonanej servisnej činnosti ale nie je možné

úplne vylúčiť vznik vecných škôd.

6

Funkčný modul FM458 - Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené!


Bezpečnosť 1

Skôr než začnete vykonávať servisnú činnosť na funkčnom

module FM458, prečítajte si starostlivo tento servisný návod.

OHROZENIE ŽIVOTA

VAROVANIE!

elektrickým prúdom!

• Dbajte na to, aby montáž, elektrickú kabeláž, prvé uvedenie

do prevádzky, elektrickú prípojku ako aj servis a údržbu

vykonával iba odborný personál, ktorý bude dodržiavať

príslušné technické pravidlá.

• Dodržujte miestne predpisy!

OHROZENIE ŽIVOTA

VAROVANIE!

elektrickým prúdom!

• Dbajte na to, aby všetky práce na elektrických častiach

vykonával len autorizovaný odborný personál.

• Pred otvorením regulátora: Vypnite všetky póly sieť ového

napätia regulátora a zaistite ho proti neúmyselnému

opätovnému zapnutiu.

OHROZENIE ŽIVOTA

elektrickým prúdom!

VAROVANIE!

Je nevyhnutné vykonať opatrenia na zabránenie nebezpečenstva

zavlečenia napätia medzi 230 V a nízke napätie v dôsledku

neúmyselného uvoľnenia vodiča zo svoriek!

• Z tohto dôvodu vzájomne upevnite žily každého vodiča

(napr. pomocou káblových spôn) alebo odstráňte iba veľmi

krátku časť izolácie vodiča.

Funkčný modul FM458 - Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené! 7


1

Bezpečnosť

NEBEZPEČENSTVO PORANENIA/

POŠKODENIA ZARIADENIA

POZOR!

chybnou obsluhou!

Chybná obsluha môže mať za následok zranenie osôb a/alebo

vznik vecných škôd.

• Zabezpečte, aby deti nemohli bez dozoru ovládať zariadenie

alebo sa s ním hrať .

• Zabezpečte, aby k zariadeniu mali prístup iba osoby, ktoré sú

schopné riadne obsluhovať zariadenie.

POŠKODENIE ZARIADENIA

POZOR!

spôsobené elektrostatickým výbojom (ESD)!

• Pred vybalením modulu sa dotknite vykurovacieho telesa

alebo uzemneného kovového vodovodného vedenia, aby ste

z Vášho tela vybili elektrostatický náboj.

UPOZORNENIE PRE UŽÍVATEĽA

Dbajte na to, aby bolo možné odpojiť regulátor od siete ističom v

súlade s normou. Ak tento k dispozícii nie je, je nutná jeho

inštalácia.

UPOZORNENIE PRE UŽÍVATEĽA

Používajte iba originálne náhradné diely od firmy Buderus. Za

škody, ktoré vznikli v dôsledku použitia náhradných dielov, ktoré

nie sú od firmy Buderus, nemôže Buderus prevziať žiadnu záruku.

1.6 Likvidácia odpadu

• Elektronické komponenty nepatria do domového odpadu.

Modul ekologicky zlikvidujte v autorizovanej inštitúcii.

8

Funkčný modul FM458 - Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené!


Popis výrobku a funkcie 2

2 Popis výrobku a funkcie

UPOZORNENIE PRE UŽÍVATEĽA

Modul je možné namontovať iba ako Master s adresou 0 alebo 1.

Funkčný modul FM458 je určený iba na použitie v modulárnom

regulačnom systéme Logamatic 4000.

Funkčný modul FM458 môžete namontovať do regulátora

regulačného systému Logamatic 4000 jedenkrát alebo dvakrát.

Hlavná funkcia funkčného modulu FM458 je zabezpečovať

prevádzku zariadenia s viacerými kotlami v súlade s jeho

stratégiou.

Po montáž funkčného modulu FM458 môžete využívať

nasledovné funkcie alebo možnosti pripojenia:

– modul pre použitie v regulátore Logamatic 4321 alebo

Logamatic 4323

– ľubovoľná kombinácia vykurovacích kotlov s 1-stupňovými,

2-stupňovými a modulovanými horákmi a regulačným

systémom Logamatic 4000 a/alebo Logamatic EMS

– maximálne 8 vykurovacích kotlov, pretože modul je možné

namontovať 2x

– paralelná alebo sériová prevádzka za účelom zohľadnenia

využiteľnosti špecifickej pre zariadenie

– obmedzenie záť aže voliteľne podľa vonkajšej teploty alebo

externým kontaktom

– zmena poradia vykurovacích kotlov voliteľne denne, podľa

vonkajšej teploty, podľa prevádzkových hodín alebo externým

kontaktom

– funkcia zberného poruchového hlásenia cez relé

s beznapäť ovým kontaktom

– vstup s nastaviteľnými parametrami 0 – 10 V za účelom

externého spínania podľa požadovanej hodnoty teploty alebo

zadaného výkonu

Funkčný modul FM458 - Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené!

9


2

Popis výrobku a funkcie

– výstup s nastaviteľnými parametrami 0 – 10 V za účelom

požadovanej hodnoty teploty

– ohrev pitnej vody prostredníctvom EMS vykurovacieho kotla 1

– vstup počítadla tepla

– interná komunikácia cez dátovú zbernicu

– pripojovacie zástrčky s kódovým alebo farebným označením

– Pokračovanie prevádzky v prípade poruchy

10

Funkčný modul FM458 - Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené!


Popis výrobku a funkcie 2

2.1 Predný kryt

Obr. 1 Predný kryt funkčného modulu FM458

1 LED-dióda vykurovací kotol 4 spustený

2 LED-dióda vykurovací kotol 3 spustený

3 LED-dióda vykurovací kotol 2 spustený

4 LED-dióda vykurovací kotol 1 spustený

5 LED-dióda "porucha modulu" (červená) – všeobecná porucha modulu

6 Aktívna LED-dióda, TÚV prostredníctvom vykurovacieho kotla EMS 1

7 LED-dióda "výstup príliš studený", preto dochádza k zvýšeniu výkonu

8 LED-dióda "výstup príliš teplý", preto dochádza k zníženiu výkonu

9 LED-dióda "aktívny test spalín"

Funkčný modul FM458 - Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené!

11


2

Popis výrobku a funkcie

2.2 Spínače na základnej doske modulu

2.2.1 Spínač pre rozoznanie modulu

Pomocou tohto spínača je možné nakonfigurovať funkčný

modul FM458 v prípade výmeny náhradného dielu ako funkčný

modul FM447.

Túto funkciu je možné využiť v starších systémoch s verziou

softvéru nižšou ako 8.xx, pretože FM458 ešte nie je známy.

Poloha

Funkcia

Modul sa hlási ako FM458.

Modul sa hlási ako FM447.

UPOZORNENIE PRE UŽÍVATEĽA

Ak je spínač prepnutý na FM447, nie je možné využiť žiadnu

z funkcií popísaných v tomto dokumente.

Pokyny ohľadom nastavovania parametrov sa dočítate

v servisnom návode regulátora 4311/4312.

12

Funkčný modul FM458 - Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené!


Popis výrobku a funkcie 2

Obr. 2

Pozícia spínača pre rozoznávanie modulu

Funkčný modul FM458 - Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené!

13


2

Popis výrobku a funkcie

2.2.2 Výstup napätia/prúdu

Pomocou posuvného prepínača (výstup napätia/prúdu) môžete

konfigurovať výstup požiadavky tepla (svorka U 3,4 ).

Posuvný prepínač v polohe U: Výstup požiadavky tepla ako

napätie v rozsahu 0 V až 10 V.

Posuvný prepínač v polohe I: Výstup požiadavky tepla ako prúd

v rozsahu 0 mA až 20 mA.

Priradenie napätia alebo prúdu je možné voľne voliť (viď

kapitola 6.1 "0 – 10 V vstup", str. 60).

Obr. 3 Posuvný prepínač výstupu napätia/prúdu FM458

1 Posuvný prepínač (výrobné nastavenie 0 – 10 V)

14

Funkčný modul FM458 - Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené!


Popis výrobku a funkcie 2

2.3 Vysvetlenie použitých pojmov

2.3.1 Vykurovací kotol EMS

Vykurovacie kotly EMS sú vykurovacie kotly, ktoré sú vybavené

elektronickým riadiacim systémom, tzn. závesné kotly s UBA 3.x

alebo stacionárne kotly s MC10 a SAFe. Presný prehľad

vykurovacích kotlov nájdete v kapitole "Schválené typy kotlov" na

str. 55.

2.3.2 Vykurovacie kotly radu 4000

Vykurovacie kotly radu 4000 sú vykurovacie kotly, ktoré sú

pripojené cez štandardnú 7-pólovú zástrčku horáka pre stupeň 1,

príp. cez 4-pólovú zástrčku horáka pre stupeň 2 alebo moduláciu

k regulátoru Logamatic 4321/4322.

2.3.3 Zmiešaná kaskáda

Zmiešaná kaskáda je zariadenie s viacerými kotlami

(až 8 vykurovacích kotlov), v rámci ktorej sú vzájomne prepojené

viaceré typy kotlov, napr.:

a) stacionárny vykurovací kotol radu 4000 so závesným

kotlom EMS

b) stacionárny vykurovací kotol EMS so závesným kotlom EMS

c) stacionárny vykurovací kotol radu 4000 so stacionárnym

vykurovacím kotlom EMS

alebo

d) stacionárny vykurovací kotol radu 4000 so stacionárnym

vykurovacím kotlom EMS so závesným kotlom EMS

Funkčný modul FM458 - Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené!

15


2

Popis výrobku a funkcie

2.3.4 Sériová prevádzka

V prípade prevádzky so zapojením do série sa spustí nasledujúci

kotol v poradí iba vtedy, ak požiadavka na výkon

predchádzajúceho vykurovacieho kotla dosiahla 100 %.

Obr. 4 Diagram "sériová prevádzka"

1 Vykurovací kotol 1 (modulovaný horák)

2 Vykurovací kotol 2 (modulovaný horák)

3 Vykurovací kotol 3 (2-stupňový horák)

4 Prevádzkový vypínač

x Celkový výkon vykurovacieho zariadenia

y Vykurovacia záť až vykurovacieho zariadenia

16

Funkčný modul FM458 - Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené!


Popis výrobku a funkcie 2

2.3.5 Paralelná prevádzka

V prípade prevádzky s paralelným zapojením vykurovacie kotly

spoločne prispôsobia svoj výkon podľa potreby. Pri tomto spôsobe

prevádzky spustí funkcia stratégie najskôr základný stupeň

vykurovacieho kotla 1, potom základný stupeň vykurovacieho

kotla 2 a pod. Ak sú všetky vykurovacie kotly v základnom stupni

prevádzky, spustí sa paralelne modulácia všetkých vykurovacích

kotlov.

Obr. 5 Diagram "paralelná prevádzka"

1 Vykurovací kotol 1

2 Vykurovací kotol 2

3 Vykurovací kotol 3

4 Prevádzkový vypínač

x Celkový výkon vykurovacieho zariadenia

Funkčný modul FM458 - Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené!

17


2

Popis výrobku a funkcie

2.3.6 Poradie kotlov

Funkčný modul FM458 riadi okrem jednotlivých výkonových

stupňov a ich spúšť ania aj poradie spínania kotlov. Určuje tak,

ktorý vykurovací kotol kedy pracuje ako hlavný kotol a či príp.

v závislosti od čoho dôjde k zmene poradia. Poradie rôznych

spínaní kotlov je možné definovať automaticky (pomocou FM458)

alebo ručne.

Pre určovanie poradia je k dispozícii päť možností nastavenia:

Prepnutie poradia kotlov "žiadne opačné poradie"

(ručné spínanie poradia kotlov)

Prevádzkovateľ zariadenia zadá pevné poradie kotlov, ktoré sa

stále dodržiava. V servisnej úrovni ovládacej jednotky MEC2 musí

byť nastavená stratégia "žiadne opačné poradie".

Každodenná zmena poradia

Funkcia stratégie prepne pravidelne o 00:00 hod. na iné poradie

spínania kotlov.

18

Funkčný modul FM458 - Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené!


Popis výrobku a funkcie 2

Prepnutie poradia spínania kotlov podľa prevádzkových

hodín

Poradie kotlov sa volí podľa prevádzkových hodín. Znamená to,

že funkcia stratégie prepne o 00:00 hod. na iné poradie spínania

kotlov po prekročení nastaveného počtu prevádzkových hodín

príslušného hlavného kotla.

Obr. 6 Prepnutie poradia spínania kotlov podľa prevádzkových hodín

1 Vykurovací kotol 1

2 Vykurovací kotol 2

3 Vykurovací kotol 3

4 Zmena hlavného kotla

5 Prevádzkové hodiny vykurovacieho zariadenia

Funkčný modul FM458 - Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené!

19


2

Popis výrobku a funkcie

Prepnutie poradia spínania kotlov podľa vonkajšej teploty

Poradia kotlov A, B, C a D sú volené v závislosti od vonkajšej

teploty. Hraničné hodnoty teplôt pre prepínanie je možné nastaviť

(nastavenia viď kapitola 7.5 "Zmena poradia", str. 74).

V nasledovnej tabuľke je uvedený príklad rôznych poradí kotlov

(v prípade automatickej funkcie pomocou FM458).

Počet

vykurovacích

kotlov

4. zóna

Poradie D

3. zóna

Poradie C

2. zóna

Poradie B

1. zóna

Poradie A

2 1-2 2-1

3 1-2-3 3-2-1 3-1-2

4 1-2-3-4 2-3-4-1 3-4-1-2 4-1-2-3

Hraničné hodnoty teplôt

pre prepínanie

5°C 10 °C 15 °C

Tab. 1

Poradia kotlov, nastavenie od výroby (automaticky)

2.3.7 Obmedzenie záťaže

Obmedzenie záť aže (nastavenie viď kapitola 7.6 "Obmedzenie

záť aže", str. 82) zabraňuje zapnutiu nepotrebného poradia kotlov

v prípade dočasnej požiadavky tepla.

Pomocou funkcie obmedzenia záť aže je možné prispôsobiť počet

vykurovacích kotlov menšej záť aži zariadenia, napr. počas

prechodného obdobia. Nepotrebné vykurovacie kotly budú

zablokované.

Obmedzenie záť aže však bude zrušené v prípade, ak v dôsledku

poruchy jednotlivých vykurovacích kotlov nebude možné

zabezpečiť dostatočnú dodávku tepla.

Zablokovanie následných kotlov funkciou obmedzenia záť aže

môže závisieť od nasledovných faktorov.

20

Funkčný modul FM458 - Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené!


Popis výrobku a funkcie 2

Obmedzenie záťaže podľa vonkajšej teploty

Táto funkcia automaticky zablokuje následný kotol v závislosti od

nastaviteľnej hodnoty vonkajšej teploty (rozsah nastavenia od 0 °C

do +30 °C).

Obr. 7 Diagram "Obmedzenie záť aže podľa vonkajšej teploty"

1 Zóna 3

2 Zóna 2

3 Zóna 1

x Hraničné hodnoty teploty

y Počet vykurovacích kotlov

V závislosti od počtu kotlov je možné zadefinovať až 2 hraničné

hodnoty teploty. Oblasti vonkajších teplôt sú tak rozdelené do

3 zón. Zóna 1 je oblasť s vysokými vonkajšími teplotami. Pre túto

zónu je možné nastaviť počet spúšť aných kotlov. S klesajúcimi

vonkajšími teplotami dochádza k spúšť aniu ďalších vykurovacích

kotlov. V zóne 3 je možné spúšť ať všetky vykurovacie kotly.

Vo vykurovacích zariadeniach s viac ako 3 vykurovacími kotlami

potom dôjde v zóne 2 k plynulému spusteniu vykurovacích kotlov

s klesajúcou vonkajšou teplotou (nastavenie viď kapitola 7.6

"Obmedzenie záť aže", str. 82).

Funkčný modul FM458 - Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené!

21


2

Popis výrobku a funkcie

Obmedzenie záťaže prostredníctvom externého

beznapäť ového kontaktu

Pomocou externého beznapäť ového kontaktu (miestne pripojenie

na svorky EL funkčného modulu FM458) je možné zablokovať

nastaviteľný počet vykurovacích kotlov. Je možné zablokovať

všetky vykurovacie kotly. Ak sú napr. k dispozícii externé zdroje

tepla, je možné vypnúť vykurovacie kotly.

22

Funkčný modul FM458 - Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené!


Inštalácia 3

3 Inštalácia

3.1 Rozsah dodávky

• Skontrolujte, či je dodávka kompletná.

Obr. 8

Rozsah dodávky funkčného modulu FM458

1 Teplovodivá pasta

2 9 mm snímač ako snímač zariadenia 1)

3 Funkčný modul FM458

4 Upevňovací materiál pre 9 mm snímač

1) Snímače je možné v závislosti od montážnej situácie použiť pre pripojenie

snímačov uvedené v tab. 3, str. 26. Charakteristiky sú rovnaké.

Nie je zobrazené: Návod na obsluhu, servisný návod, schéma zapojenia

Funkčný modul FM458 - Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené! 23


3

Inštalácia

3.2 Kontrola verzie softvéru

Verzia softvéru riadiaceho modulu CM431 a ovládacej jednotky

MEC2 musí byť min. 8.xx.

• Pred montážou funkčného modulu FM458 skontrolujte verziu

softvéru riadiaceho modulu CM431 a ovládacej jednotky MEC2

v servisnej rovine (verzia min. 8.xx).

Bližšie informácie dostanete v každej pobočke spoločnosti

Buderus.

3.3 Montáž do regulátora Logamatic 4000

Funkčný modul FM458 môžete v princípe namontovať do každého

miesta pripojenia v regulátoroch typu Logamatic 432x

konštrukčného radu Logamatic 4000 (napr. miesto pripojenia 1–4

v prípade Logamatic 43xx).

UPOZORNENIE PRE UŽÍVATEĽA

Odporúčanie: Funkčný modul FM458 namontujte čo možno

najviac vpravo. Dosiahnete tak logické priradenie vykurovacích

okruhov. Moduly vykurovacích okruhov by mali byť zasunuté

zľava (miesto pripojenia 1) počnúc regulátorom.

Výnimky: Určité funkčné moduly je nutné namontovať do

určených miest pripojenia (napr. FM446 do zásuvky 4, pokiaľ je

k dispozícii, viď podklady k funkčným modulom).

Modul je možné namontovať iba do regulátora Master s adresou

0 alebo 1 zbernice ECO-CAN.

24

Funkčný modul FM458 - Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené!


Inštalácia 3

Obr. 9

Priradenie miest pripojenia 1 – 4 (príklad Logamatic 43xx)

1 Miesto pripojenia 1, napr. FM442 (VO1, VO2)

2 Miesto pripojenia 2, napr. FM442 (VO3, VO4)

3 Miesto pripojenia 3, napr. FM441 (VO5, TÚV/cirkulačné čerpadlo)

4 Miesto pripojenia 4, napr. FM458 (stratégia v prípade zariadení s

viacerými kotlami)

3.4 Pripojenie vstupov a výstupov

Na zadnej hornej strane funkčného modulu FM458 môžete využiť

svorky nízkeho napätia a 230 V výstupy. Na lištách sú farebné

nálepky s popisom príslušných zástrčiek. Zástrčky sú označené

farebne a pomocou kódu.

• Správne pripojenie vstupov a výstupov.

Ďalšie upozornenia viď kapitola 3.8 "Odporúčané hydraulické

systémy", str. 32 až str. 50.

Obr. 10

Funkčný modul FM458 - Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené! 25


3

Inštalácia

Označenie

AS

Popis

Výstup poruchového hlásenia, bez potenciálu

min. výkon spínania 12 V/20 mA

max. výkon spínania 230 V/5 A

Tab. 2

Vstupy a výstupy (označenie svoriek)

3.5 Pripojenie snímačov

Na zadnej hornej strane funkčného modulu FM458 sa nachádzajú

prípojky pre snímače. Na lištách sú farebné nálepky s popisom

príslušných zástrčiek. Zástrčky sú označené farebne a pomocou

kódu.

Vysvetlenie použitých označení snímačov

FVS

FRS

ZW

EL

U in

1/2

U out

3/4

Tab. 3

Označenie

Snímač výstupu

stratégie

(Fühler Vorlauf

Strategie)

Stratégia spiatočky

snímača

(Fühler Rücklauf

Strategie)

Vstup počítadla

tepla

(Zählereingang

Wärmemengenzähler)

Vstup obmedzenia

záť aže

(Eingang

Lastbegrenzung)

Vstup napätia

0 – 10 V

Výstup

0 – 10 V

Prípojky snímačov

Funkcia

Tento snímač slúži regulácii zariadenia

s viacerými kotlami, definuje bod

odovzdávania tepla vykurovacích kotlov

zariadeniu (výstup zariadenia).

Tento snímač slúži na reguláciu

prevádzkových podmienok zariadenia

s viacerými kotlami, definuje spiatočku

zariadenia.

K tejto svorke je možné pripojiť externé

počítadlo tepla pomocou beznapäť ového

kontaktu a vyhodnotiť ho pomocou

štatistickej funkcie.

Voliteľne:

Vstup pre externé prepínanie poradia kotlov.

Pomocou tohto vstupu je možné

prevádzkovať zariadenie zvonku buď podľa

teploty výstupu alebo podľa výkonu, ako

referenčný bod slúži snímač pre výstup

zariadenia.

Tento výstup informuje externý regulačný

systém o momentálnej požadovanej teplote

výstupu zariadenia.

26

Funkčný modul FM458 - Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené!


Inštalácia 3

UPOZORNENIE PRE UŽÍVATEĽA

Dajte pozor na správne pripojenie snímača a na správne pozície.

Ďalšie upozornenia viď kapitola 3.8 "Odporúčané hydraulické

systémy", str. 32 a nasl.

UPOZORNENIE PRE UŽÍVATEĽA

Pri použití 2 modulov FM458 je treba pripojiť snímač teploty,

počítadlo tepla alebo externé spínanie pre opačné poradie

a externý obmedzovač záť aže na ľavý modul (ku ktorému je

pripojený vykurovací kotol 1). Ak sú ku každému modulu pripojené

napäť ové vstupy ako zadané požadované hodnoty teploty, tak

bude ako požadovaná hodnota pre stratégiu použitá najvyššia

teplota. Výstupy napätia a poruchových hlásení sú pre oba

moduly rovnaké.

3.6 Pripojenie vykurovacieho kotla EMS

Na zadnej hornej strane funkčného modulu FM458 sa nachádzajú

prípojky pre pripojenie vykurovacieho kotla EMS. Na lištách sú

nálepky s popisom príslušných zástrčiek.

EMS 1 EMS 2 EMS 3 EMS 4

2 1 2 1 2 1 2 1

Rozhranie EMS 1 k 1. vykurovaciemu kotlu EMSRozhranie EMS 4 k 4. vykurovaciemu kotlu EMS

V prípade inštalácie 2. FM458 slúži na pravom (2.) FM458 svorka

EMS 1 pre 5. vykurovací kotol, svorka EMS 2 pre 6. vykurovací

kotol, svorka EMS 3 pre 7. vykurovací kotol a svorka EMS 4 pre

8. vykurovací kotol.

Funkčný modul FM458 - Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené! 27


3

Inštalácia

3.7 Priradenie čísiel kotlov

Vykurovacie kotly sú očíslované vzostupne počnúc kotlom číslo 1.

Pridelenie čísiel kotlom sa vykonáva:

– v prípade vykurovacích kotlov radu 4000 prostredníctvom

nastavenia adresy zbernice CAN (kódovací prepínač adries),

– v prípade vykurovacích kotlov EMS prostredníctvom prípojky

na svorke EMS 1, EMS 2, EMS 3 alebo EMS 4 na module

FM458.

Dôležité: Priradenie čísiel kotlov musí byť jednoznačné: každé

číslo kotla sa smie zadať iba 1-krát!

UPOZORNENIE PRE UŽÍVATEĽA

Poradie kotlov využíva čísla kotlov a je ho možné voľne nastaviť

pomocou parametrov.

28

Funkčný modul FM458 - Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené!


Inštalácia 3

Prípad použitia 1:

Ak sú k dispozícii výlučne vykurovacie kotly radu 4000, tak

dostane vždy prvý vykurovací kotol radu 4000 regulátor

Logamatic 4321 s modulom FM458, tento regulátor je nastavený

na adrese 1 zbernice CAN. Následné kotly dostanú regulátor

Logamatic 4322, tieto sú označené postupne číslami adries 2, 3,

atď. zbernice CAN.

Obr. 11 Zariadenie s viacerými kotlami s reguláciou Logamatic 4000

1 Vykurovací kotol 1 radu 4000

(regulátor s adresou 1 zbernice ECO-CAN)

2 Vykurovací kotol 2 radu 4000

(regulátor s adresou 2 zbernice ECO-CAN)

3 Vykurovací kotol 3 radu 4000

(regulátor s adresou 3 zbernice ECO-CAN)

Funkčný modul FM458 - Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené! 29


3

Inštalácia

Prípad použitia 2:

Ak sú k dispozícii iba vykurovacie kotly EMS, tak je potrebné

nainštalovať regulátor Logamatic 4323. Tento dostane modul

FM458 a je nastavený na adrese 0/1 zbernice CAN. Čísla kotlov

sú pevne priradené príslušným vykurovacím kotlom cez svorky

EMS 1, EMS 2, EMS 3 alebo EMS 4 na module FM458.

Vykurovacie kotly sú vzostupne očíslované.

Obr. 12

Zariadenie s viacerými kotlami s reguláciou EMS

1 Vykurovací kotol EMS 1 (na svorke EMS1)

2 Vykurovací kotol EMS 2 (na svorke EMS2)

3 Regulátor 4323 (regulátor s adresou 0/1 zbernice ECO-CAN)

30

Funkčný modul FM458 - Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené!


Inštalácia 3

Prípad použitia 3:

Ak je k dispozícii jeden alebo viac vykurovacích kotlov EMS radu

4000 A jeden alebo viaceré vykurovacie kotly EMS, tak vždy prvý

vykurovací kotol radu 4000 dostane regulátor Logamatic 4321

s modulom FM458, tento regulátor je nastavený na adrese 1

zbernice CAN. Nasledujúce kotly budú vzostupne označené

č. 2, 3, atď.

Obr. 13 Zariadenie s viacerými kotlami s reguláciou Logamatic 4000

a reguláciou EMS

1 Vykurovací kotol 1 radu 4000

(regulátor s adresou 1 zbernice ECO-CAN)

2 Vykurovací kotol EMS 2 (na svorke EMS2)

3 Vykurovací kotol 4000 radu 3

(regulátor s adresou 3 zbernice ECO-CAN)

Funkčný modul FM458 - Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené! 31


3

Inštalácia

3.8 Odporúčané hydraulické systémy

Odporúčané a zobrazené hydraulické systémy sú prispôsobené

typu tepelného zdroja a predstavujú výber možných hydraulických

systémov, ktoré je možné použiť s funkčným modulom FM458.

Rozlišujú sa vykurovacie kotly EMS a vykurovacie kotly radu 4000.

Vykurovacie kotly EMS sú už od výroby vybavené regulačným

systémom Logamatic EMS. Stacionárne vykurovacie kotly EMS

majú regulátor Logamatic MC10 spolu s ovládacou jednotkou

BC10, závesné kotly sú vybavené ovládacou jednotkou BC10.

Každý vykurovací kotol radu 4000 je treba vybaviť regulátorom

Logamatic 4321/22.

Ku každému hydraulickému systému sú uvedené príslušné

parametre nastavenia.

POŠKODENIA ZARIADENIA

POZOR!

Pri hydraulických systémoch znázornených v tejto kapitole sa

jedná výlučne o schematické zobrazenia pre umiestnenie

potrebných príp. možných snímačov, čerpadiel a akčných členov.

Kvôli prehľadnosti boli zámerne sčasti vynechané potrebné

hydraulické komponenty ako napr. prepúšť acie ventily, expanzné

nádoby, atď!

• Hydraulické systémy inštalujte v súlade s najnovšími

technickými poznatkami.

32

Funkčný modul FM458 - Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené!


Inštalácia 3

DV

Označenie

Kruhový škrtiaci ventil s motorovým

pohonom

PS

Označenie

Nabíjacie čerpadlo

EMS Elektronický riadiaci systém PZ Cirkulačné čerpadlo

FA Snímač vonkajšej teploty RK Spiatočka vykurovacieho kotla

FB Snímač úžitkovej vody RV Plynulo regulovaný ventil

FK Snímač teploty kotlovej vody RWT Výmenník tepla spiatočky

FV Snímač výstupu vykurovacieho okruhu SH Regulačný člen vykurovacieho okruhu

FVS Snímač výstupu stratégie SR Regulačný člen spiatočky

HK Vykurovací okruh TWH

Snímač teploty okruhu podlahového

vykurovania

HT Vykurovací okruh s vysokou teplotou VK Výstup vykurovacieho kotla

NT Vykurovací okruh s nízkou teplotou VWT Výstup výmenníka tepla

PH

PK

Obehové čerpadlo vykurovacieho okruhu

Čerpadlo kotlového okruhu

Tab. 4

Skratky použité v hydraulických systémoch

Funkčný modul FM458 - Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené! 33


3

Inštalácia

3.8.1 Vykurovacie kotly radu 4000 cez hydraulickú výhybku

Zariadenie so 4 kotlami; vykurovacie kotly pripojené cez

hydraulickú výhybku (beztlakový rozdeľovač), vykurovacie okruhy

a príprava TÚV pomocou nabíjacieho čerpadla (kotol BW =

kondenzačný kotol, kotol NT = nízkoteplotný vykurovací kotol).

Obr. 14 Hydraulika 1

1 Vykurovací kotol 1 radu 4000: napr. kotol BW Logano plus __

2 Vykurovací kotol 2 radu 4000: napr. kotol NT Logano__

3 Vykurovací kotol 3 radu 4000: napr. kotol NT Logano__

4 Vykurovací kotol 4 radu 4000: napr. kotol NT Logano__

5 Logamatic 4321 s FM441, FM442 a FM458

6 Logamatic 4322

7 Logamatic 4322

8 Logamatic 4322

9 Zásobník TÚV

34

Funkčný modul FM458 - Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené!


Inštalácia 3

Č. Parameter Nastavenie Popis

1. Počet vykurovacích kotlov 4

2. Maximálna teplota zariadenia 75 °C podľa príslušného zariadenia

3. Hydraulické odpojenie áno

4. Zmena poradia (kapitola 7.5, str. 74) bez zadania podľa príslušného zariadenia

5. Obmedzenie záť aže (kapitola 7.6, str. 82) bez zadania podľa príslušného zariadenia

6. Spôsob prevádzky bez zadania podľa príslušného zariadenia

7. Doba dobehu hlavného kotla (čerpadlo) 60 min

8. Doba dobehu nasledujúceho kotla 5 min

Upozornenia:

• Dodržiavanie prevádzkových podmienok a hydraulické

zablokovanie nasledujúcich kotlov sa vykonáva

prostredníctvom kotlového okruhu (buď prostredníctvom

čerpadla kotlového okruhu a 3-cestného regulačného člena

kotlového okruhu alebo prostredníctvom čerpadla kotlového

okruhu a spätnej klapky).

• Prípravu TÚV zabezpečuje funkčný modul FM441.

Funkčný modul FM458 - Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené! 35


3

Inštalácia

3.8.2 Vykurovacie kotly EMS cez hydraulickú výhybku

Zariadenie so 4 kondenzačnými kotlami; vykurovacie kotly

pripojené cez hydraulickú výhybku (beztlakový rozdeľovač),

vykurovacie okruhy a príprava TÚV pomocou nabíjacieho

čerpadla (kotol BW = kondenzačný kotol).

Obr. 15 Hydraulika 2

1 Vykurovací kotol EMS 1: napr. kotol BW Logano plus GB312

2 Vykurovací kotol EMS 2: napr. kotol BW Logano plus GB312

3 Vykurovací kotol EMS 3: napr. kotol BW Logano plus GB312

4 Vykurovací kotol EMS 4: napr. kotol BW Logano plus GB312

5 Logamatic 4323 s FM441, FM442 a FM458

6 Zásobník TÚV

7 Logamatic MC10

8 Logamatic MC10

9 Logamatic MC10

10 Logamatic MC10

36

Funkčný modul FM458 - Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené!


Inštalácia 3

Č. Parameter Nastavenie Popis

1. Počet vykurovacích kotlov 4

2. Maximálna teplota zariadenia 75 °C podľa príslušného zariadenia

3. Hydraulické odpojenie áno

4. Zmena poradia (kapitola 7.5, str. 74) bez zadania podľa príslušného zariadenia

5. Obmedzenie záť aže (kapitola 7.6, str. 82) bez zadania podľa príslušného zariadenia

6. Spôsob prevádzky bez zadania podľa príslušného zariadenia

7. Doba dobehu hlavného kotla (čerpadlo) 60 min

8. Doba dobehu nasledujúceho kotla 5 min

Upozornenia:

• Dodržiavanie prevádzkových podmienok a hydraulické

zablokovanie nasledujúcich kotlov sa vykonáva

prostredníctvom čerpadla kotlového okruhu a spätnej klapky.

• Prípravu TÚV zabezpečuje funkčný modul FM441.

Funkčný modul FM458 - Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené! 37


3

Inštalácia

3.8.3 Vykurovacie kotly EMS s teplou vodou EMS

Zariadenie so 4 kondenzačnými kotlami; vykurovacie kotly

pripojené cez hydraulickú výhybku (beztlakový rozdeľovač),

vykurovacie okruhy a príprava TÚV pomocou prepínacieho ventilu

vykurovacieho kotla EMS 1 (kotol BW = kondenzačný kotol).

Obr. 16 Hydraulika 3

1 Vykurovací kotol EMS 1: napr. kotol BW Logamax plus GB__

2 Vykurovací kotol EMS 2: napr. kotol BW Logamax plus GB__

3 Vykurovací kotol EMS 3: napr. kotol BW Logamax plus GB__

4 Vykurovací kotol EMS 4: napr. kotol BW Logamax plus GB__

5 Logamatic 4323 a FM442 a FM458

6 Zásobník TÚV

38

Funkčný modul FM458 - Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené!


Inštalácia 3

Č. Parameter Nastavenie Popis

1. Počet vykurovacích kotlov 4

2. Maximálna teplota zariadenia 75 °C podľa príslušného zariadenia

3. Hydraulické odpojenie áno

4. Zmena poradia (kapitola 7.5, str. 74) bez zadania podľa príslušného zariadenia

5. Obmedzenie záť aže (kapitola 7.6, str. 82) bez zadania podľa príslušného zariadenia

6. Spôsob prevádzky bez zadania podľa príslušného kotla

7. Doba dobehu hlavného kotla (čerpadlo) 60 min

8. Doba dobehu nasledujúceho kotla 5 min

Upozornenia:

• Ohrev pitnej vody prostredníctvom prepínacieho ventilu

vykurovacieho kotla EMS 1 (viď kapitola 8 "Údaje o TÚV",

str. 90).

• Hydraulické zablokovanie nasledujúceho kotla pomocou

čerpadla kotlového okruhu a spätnej klapky.

Funkčný modul FM458 - Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené! 39


3

Inštalácia

3.8.4 Vykurovacie kotly radu 4000 v zapojení do série

Zariadenie s 2 kotlami; vykurovacie kotly pripojené do série

(tlakový rozdeľovač), vykurovacie okruhy a príprava TÚV

pomocou nabíjacieho čerpadla (kotol BW = kondenzačný kotol,

kotol NT = nízkoteplotný vykurovací kotol).

Obr. 17 Hydraulika 4

1 Vykurovací kotol 1 radu 4000: napr. kotol BW Logano plus __

2 Vykurovací kotol 2 radu 4000: napr. kotol NT Logano__

3 Logamatic 4321 s FM441, FM442 a FM458

4 Logamatic 4322

5 Zásobník TÚV

40

Funkčný modul FM458 - Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené!


Inštalácia 3

Č. Parameter Nastavenie Popis

1. Počet vykurovacích kotlov 2

2. Maximálna teplota zariadenia 75 °C podľa príslušného zariadenia

3. Hydraulické odpojenie nie

4. Zmena poradia (kapitola 7.5, str. 74) žiadna

5. Obmedzenie záť aže (kapitola 7.6, str. 82) bez zadania podľa príslušného zariadenia

6. Spôsob prevádzky bez zadania podľa príslušného zariadenia

7. Doba dobehu hlavného kotla (čerpadlo) 60 min

8. Doba dobehu nasledujúceho kotla 5 min

Upozornenia:

• Vysoký stupeň využitia pomocou pevného poradia kotlov

s kondenzačným kotlom ako hlavným kotlom.

• Dodržiavanie prevádzkových podmienok a hydraulické

zablokovanie nasledujúcich kotlov sa vykonáva

prostredníctvom kotlového okruhu (buď prostredníctvom

čerpadla kotlového okruhu a 3-cestného regulačného člena

kotlového okruhu alebo prostredníctvom čerpadla kotlového

okruhu a spätnej klapky).

• Prípravu TÚV zabezpečuje funkčný modul FM441.

Funkčný modul FM458 - Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené! 41


3

Inštalácia

3.8.5 Vykurovacie kotly radu 4000 v paralelnom zapojení

Zariadenie s 2 kotlami; vykurovacie kotly pripojené paralelne

(tlakový rozdeľovač); vykurovacie okruhy a príprava TÚV

pomocou nabíjacieho čerpadla.

Obr. 18 Hydraulika 5

1 Externý kondenzačný výmenník tepla spalín (vykurovací kotol 1)

2 Vykurovací kotol 1 radu 4000: napr. kotol na olej/plyn Logano plus G/S

3 Vykurovací kotol 2 radu 4000: napr. kotol na olej/plyn Logano G/S

4 Logamatic 4321 s FM441, FM442 a FM458

5 Logamatic 4322

6 Zásobník TÚV

42

Funkčný modul FM458 - Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené!


Inštalácia 3

Č. Parameter Nastavenie Popis

1. Počet vykurovacích kotlov 2

2. Maximálna teplota zariadenia 75 °C podľa príslušného zariadenia

3. Hydraulické odpojenie nie

4. Zmena poradia (kapitola 7.5, str. 74) bez zadania podľa príslušného zariadenia

5. Obmedzenie záť aže (kapitola 7.6, str. 82) bez zadania podľa príslušného zariadenia

6. Spôsob prevádzky bez zadania podľa príslušného zariadenia

7. Doba dobehu hlavného kotla (čerpadlo) 60 min

8. Doba dobehu nasledujúceho kotla 5 min

Upozornenia:

• Príslušný odpor kotlového okruhu je treba prispôsobiť

vhodnými opatreniami ako napr. dimenzovaním potrubnej siete

alebo vyrovnávacími ventilmi.

• Samostatné regulačné členy kotlového okruhu (motorové

kruhové škrtiace klapky) za účelom dodržiavania

prevádzkových teplôt ako aj hydraulického zablokovania

nasledujúcich kotlov.

• Odporúčané rozdelenie výkonov vykurovacích kotlov: 50/50 %.

• Neodporúča sa vykurovací okruh s cudzou reguláciou.

• Prípravu TÚV zabezpečuje funkčný modul FM441.

Funkčný modul FM458 - Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené! 43


3

Inštalácia

3.8.6 Vykurovacie kotly radu 4000 v Tichelmannovom

zapojení

Zariadenie s 2 kotlami; vykurovacie kotly v Tichelmannovom

zapojení (tlakový rozdeľovač); vykurovacie okruhy a príprava TÚV

pomocou nabíjacieho čerpadla (kotol NT = nízkoteplotný

vykurovací kotol).

Obr. 19 Hydraulika 6

1 Vykurovací kotol 1 radu 4000: napr. kotol NT Logano__

2 Vykurovací kotol 2 radu 4000: napr. kotol NT Logano__

3 Logamatic 4321 s FM441, FM442 a FM458

4 Logamatic 4322

5 Zásobník TÚV

44

Funkčný modul FM458 - Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené!


Inštalácia 3

Č. Parameter Nastavenie Popis

1. Počet vykurovacích kotlov 2

2. Maximálna teplota zariadenia 75 °C podľa príslušného zariadenia

3. Hydraulické odpojenie nie

4. Zmena poradia (kapitola 7.5, str. 74) bez zadania podľa príslušného zariadenia

5. Obmedzenie záť aže (kapitola 7.6, str. 82) bez zadania podľa príslušného zariadenia

6. Spôsob prevádzky sériový podľa príslušného kotla

7. Doba dobehu hlavného kotla (čerpadlo) 60 min

8. Doba dobehu nasledujúceho kotla 5 min

Upozornenia

• Je treba naplánovať iba typy kotlov rovnakej konštrukcie

(rovnaký hydraulický odpor).

• Samostatné regulačné členy kotlového okruhu (motorové

kruhové škrtiace klapky) za účelom dodržiavania

prevádzkových teplôt ako aj hydraulického zablokovania

nasledujúcich kotlov.

• Rozdelenie výkonov vykurovacích kotlov: 50/50 %.

• Vykurovacie okruhy s cudzou reguláciou sa neodporúčajú.

• Prípravu TÚV zabezpečuje funkčný modul FM441.

Funkčný modul FM458 - Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené! 45


3

Inštalácia

3.8.7 Kotly s dvoma blokmi v Tichelmannovom zapojení

Zariadenie s 2 kotlami; vykurovacie kotly v Tichelmannovom

zapojení (tlakový rozdeľovač); prevádzkové podmienky kotlov

s 2 blokmi sú zaistené prostredníctvom interných spínacích polí

HT 3101e, vykurovacie okruhy a príprava TÚV pomocou

nabíjacieho čerpadla.

Obr. 20 Hydraulika 7

1 Vykurovací kotol 1 radu 4000: napr. kotol na olej/plyn Logano plus GE434/GB434

2 Vykurovací kotol 2 radu 4000: napr. kotol na olej/plyn Logano plus GE434/GB434

3 Logamatic 4321 s FM441, FM442 a FM458

4 Logamatic 4322

5 Zásobník TÚV

46

Funkčný modul FM458 - Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené!


Inštalácia 3

Č. Parameter Nastavenie Popis

1. Počet vykurovacích kotlov 2

2. Maximálna teplota zariadenia 75 °C podľa príslušného zariadenia

3. Hydraulické odpojenie nie

4. Zmena poradia (kapitola 7.5, str. 74) bez zadania podľa príslušného zariadenia

5. Obmedzenie záť aže (kapitola 7.6, str. 82) bez zadania podľa príslušného zariadenia

6. Spôsob prevádzky bez zadania podľa príslušného zariadenia

7. Doba dobehu hlavného kotla (čerpadlo) 60 min

8. Doba dobehu nasledujúceho kotla 5 min

Upozornenia

• Je treba naplánovať iba typy kotlov rovnakej konštrukcie

(rovnaký hydraulický odpor).

• Dodržiavanie prevádzkových podmienok ako aj hydraulické

zablokovanie nasledujúceho kotla pomocou interných

regulačných členov kotla.

• Rozdelenie výkonov vykurovacích kotlov: 50/50 %.

• Vykurovacie okruhy s cudzou reguláciou sa neodporúčajú.

• Prípravu TÚV zabezpečuje funkčný modul FM441.

Funkčný modul FM458 - Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené! 47


3

Inštalácia

3.8.8 Zmiešaná kaskáda pomocou hydraulickej výhybky

Zariadenie s 2 kotlami; vykurovacie kotly pripojené cez hydraulickú

výhybku (beztlakový rozdeľovač), vykurovacie okruhy a príprava

TÚV pomocou nabíjacieho čerpadla (kotol BW = kondenzačný

kotol, kotol NT = nízkoteplotný vykurovací kotol).

Obr. 21 Hydraulika 8

1 Vykurovací kotol 1 radu 4000: napr. kotol NT Logano plus __

2 Vykurovací kotol EMS 2: napr. kotol BW Logano__

3 Logamatic 4321 s FM441, FM442 a FM458

4 Logamatic MC10

5 Zásobník TÚV

48

Funkčný modul FM458 - Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené!


Inštalácia 3

Č. Parameter Nastavenie Popis

1. Počet vykurovacích kotlov 2

2. Maximálna teplota zariadenia 75 °C podľa príslušného zariadenia

3. Hydraulické odpojenie ano

4. Zmena poradia (kapitola 7.5, str. 74) bez zadania podľa príslušného zariadenia

5. Obmedzenie záť aže (kapitola 7.6, str. 82) bez zadania podľa príslušného zariadenia

6. Spôsob prevádzky bez zadania podľa príslušného zariadenia

7. Doba dobehu hlavného kotla (čerpadlo) 60 min

8. Doba dobehu nasledujúceho kotla 5 min

Upozornenia

• Dodržiavanie prevádzkových podmienok a hydraulické

zablokovanie nasledujúcich kotlov sa vykonáva

prostredníctvom kotlového okruhu (buď prostredníctvom

čerpadla kotlového okruhu a 3-cestného regulačného člena

kotlového okruhu (iba vykurovacie kotly radu 4000) alebo

prostredníctvom čerpadla kotlového okruhu a spätnej klapky

(EMS- a vykurovacie kotly radu 4000)).

• Prípravu TÚV zabezpečuje funkčný modul FM441.

Funkčný modul FM458 - Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené! 49


3

Inštalácia

3.8.9 Zariadenie s rôznymi kotlami EMS

Zariadenie s 2 kotlami, so stacionárnymi a závesnými kotlami;

vykurovacie kotly pripojené pomocou hydraulickej výhybky

(beztlakový rozdeľovač), vykurovacie okruhy a príprava TÚV

pomocou nabíjacieho čerpadla (kotol BW = kondenzačný kotol).

Obr. 22 Hydraulika 9

1 Vykurovací kotol EMS 1: napr. kotol BW Logamax plus GB__

2 Vykurovací kotol EMS 2: napr. kotol BW Logano plus GB312

3 Logamatic MC10

4 Logamatic 4323 s FM441, FM442 a FM458

5 Zásobník TÚV

50

Funkčný modul FM458 - Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené!


Inštalácia 3

Č. Parameter Nastavenie Popis

1. Počet vykurovacích kotlov 2

2. Maximálna teplota zariadenia 75 °C podľa príslušného zariadenia

3. Hydraulické odpojenie ano

4. Zmena poradia (kapitola 7.5, str. 74) bez zadania podľa príslušného zariadenia

5. Obmedzenie záť aže (kapitola 7.6, str. 82) bez zadania podľa príslušného zariadenia

6. Spôsob prevádzky bez zadania podľa príslušného zariadenia

7. Doba dobehu hlavného kotla (čerpadlo) 60 min

8. Doba dobehu nasledujúceho kotla 5 min

Upozornenia

• Dodržiavanie prevádzkových podmienok a hydraulické

zablokovanie nasledujúcich kotlov sa vykonáva

prostredníctvom čerpadla kotlového okruhu a spätnej klapky.

• Prípravu TÚV zabezpečuje funkčný modul FM441.

Funkčný modul FM458 - Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené! 51


4

Pripojenie vykurovacích kotlov EMS

4 Pripojenie vykurovacích kotlov EMS

4.1 Základná riadiaca jednotka BC10

Základný regulátor BC10 umožňuje základné ovládanie

vykurovacích kotlov s EMS/UBA 3.x príp. EMS/SAFe.

Upozornenia ohľadom obsluhy BC10 sa dočítate v servisnom

návode vykurovacieho kotla EMS.

UPOZORNENIE PRE UŽÍVATEĽA

Ďalšie funkcie sa nastavujú pomocou ovládacej jednotky MEC2.

Oba otočné voliče základného regulátora BC10 musia byť

prepnuté do polohy "Aut" (v opačnom prípade dôjde k chybovému

hláseniu).

52

Funkčný modul FM458 - Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené!


Pripojenie vykurovacích kotlov EMS 4

2

3 4 5 6

1

11 10 9

8

7

Obr. 23

Ovládacie prvky na BC10

1 Prevádzkový vypínač

2 Otočný volič na nastavenie požadovanej hodnoty teploty teplej vody

3 LED dióda "Príprava teplej vody"

4 Displej zobrazovania stavu

5 Otočný volič pre maximálnu teplotu kotla počas vykurovacej prevádzky

6 LED-dióda "Požiadavka tepla"

7 LED dióda "Horák" (zap/vyp)

8 Diagnostická zástrčka

9 Tlačidlo "Zobrazenie stavu"

10 Tlačidlo "Test spalín"

11 Tlačidlo "Reset" (tlačidlo návratu na pôvodné nastavenie)

Funkčný modul FM458 - Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené! 53


4

Pripojenie vykurovacích kotlov EMS

Nastavenie obmedzenia výkonu

Na zadnej strane základného regulátora je možné obmedziť výkon

vykurovacieho kotla pomocou zásuvného mostíka (jumper) na

11 kW (príp. na 50 kW v prípade kotlov s väčšími výkonmi).

• Demontujte základný regulátor.

• Jumper ( obr. 24, [1]) v prípade potreby vytiahnite, ak chcete

obmedziť výkon kotla.

Jumper Stav Vysvetlenie

Nie je zasunutý

Výkon je obmedzený na 11 kW

(50 kW) (platí iba pre

vykurovacie kotly s UBA 3)

Zasunutý

Výkon nie je obmedzený

(stav pri dodávke)

1

Obr. 24

Zadná strana základného regulátora BC10

1 Jumper pre obmedzenie výkonu

54

Funkčný modul FM458 - Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené!


Pripojenie vykurovacích kotlov EMS 4

4.2 Povolené typy kotlov

Tab. 5

EMS BCM Typ kotla EMS BIM Typ kotla

UBA3

1000 Logamax plus GB142-30 SAFe 30 5001 Logano G135-18

1002 Logamax plus GB142-24 SAFe 30 5002 Logano G135-25

1003 Logamax plus GB142-15

SAFe 10 5003 Logano G125-17/21/28/34 1)

SAFe 10 5008 Logano G225 BE-45

1006 Logamax plus GB132T-19 SAFe 10 5009 Logano G225 BE-55

Logamax plus GB132T-19

1006

G20

SAFe 10 5010 Logano G225 BE-68

Logamax plus GB132T-11

1007

G20

SAFe 30 5011 Logano G225 BZ-85

1015 Logamax plus GB142-45 SAFe 30 5021 Logano SB105-19 single

1016 Logamax plus GB142-60 SAFe 30 5021 Logano SB105-19T

1025 Logamax plus GB132-16 SAFe 30 5022 Logano SB105-27 single

1026 Logamax plus GB162-100 SAFe 30 5022 Logano SB105-27T

1027 Logamax plus GB162-80 SAFe 10

Logano plus GB125-17/21/

5023

28/34 1)

1032 Logamax plus GB132-24 SAFe 20

Logano G144-13/16/20/24/

6001

28/32 1)

1033 Logamax plus GB132K-24 SAFe 20 6011 Logano G244-38

Logamax plus GB132-16,

1041

etážové vyhotovenie

SAFe 20 6012 Logano G244-44

Logamax plus GB132-24,

1042

etážové vyhotovenie

SAFe 20 6013 Logano G244-50

Logamax plus GB132-24K,

1043

etážové vyhotovenie

SAFe 20 6014 Logano G244-55

1050 Logamax plus GB152-24K SAFe 20 6015 Logano G244-60

1051 Logamax plus GB152-24 SAFe 40 6031 Logano plus GB312-80

1052 Logamax plus GB152-16 SAFe 40 6032 Logano plus GB312-120

Logamax plus GB152-24K,

1060

etážové vyhotovenie

SAFe 40 6033 Logano plus GB312-160

Logamax plus GB152-24,

1061

etážové vyhotovenie

SAFe 40 6034 Logano plus GB312-200

Logamax plus GB152-16,

1062

etážové vyhotovenie

SAFe 40

Logano plus GB312-240

6035

Povolené typy kotlov

1) Tieto vykurovacie kotly sa nesmú kombinovať s vykurovacími kotlami s modulovaným horákom. Cez 0 – 10 V vstup je

možné iba riadenie teploty.

2) Pri použití týchto vykurovacích kotlov dajte pozor na určité nastavenia, viď upozornenie pre užívateľa na strana 92.

Funkčný modul FM458 - Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené! 55


4

Pripojenie vykurovacích kotlov EMS

EMS BCM Typ kotla EMS BIM Typ kotla

Logamax plus GB152T-24/28

1078

SLS 2) SAFe 40 6036 Logano plus GB312-280

UBA3

1080 Logamax plus GB152T-24/28 SAFe 40 6037 Logano plus GB312-90

1081 Logamax plus GB152T-16/19 SAFe 40 6041 Logano plus GB312-80/NL

1072 Logamax plus GB162-15 SAFe 40 6043 Logano plus GB312-160/NL

1073 Logamax plus GB162-25 SAFe 40 6044 Logano plus GB312-200/NL

1074 Logamax plus GB162-35 SAFe 40 6045 Logano plus GB312-240/NL

1075 Logamax plus GB162-45 SAFe 40 6046 Logano plus GB312-280/NL

UBA 3.5

Logamax plus GB162-25 T 40

1076

S SLS 2) SAFe 40 6047 Logano plus GB312-90/NL

1107 Logano plus GB202-15

1108 Logano plus GB202-25

1109 Logano plus GB202-35

1110 Logano plus GB202-45

Tab. 5 Povolené typy kotlov

1) Tieto vykurovacie kotly sa nesmú kombinovať s vykurovacími kotlami s modulovaným horákom. Cez 0 – 10 V vstup je

možné iba riadenie teploty.

2) Pri použití týchto vykurovacích kotlov dajte pozor na určité nastavenia, viď upozornenie pre užívateľa na strana 92.

56

Funkčný modul FM458 - Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené!


Funkcie FM458 5

5 Funkcie FM458

V nasledujúcej časti nájdete vysvetlenie ako môžete využiť rôzne

funkcie a nastavovať ich pomocou ovládacej jednotky MEC2.

5.1 Ovládanie pomocou MEC2

SERVISNÁ ROVINA

všeob. údaje

Vyvolanie servisnej roviny

Presné vysvetlenie ovládania ovládacej jednotky MEC2 nájdete

v príslušnom servisnom návode k Vášmu regulátoru

Logamatic 4xxx. Tu je Vám k dispozícii stručný prehľad ovládania

MEC2.

MEC2 má dve roviny ovládania (1. rovina pri zatvorenom kryte

ovládania a 2. rovina pri otvorenom kryte ovládania) a jednu

servisnú rovinu (na ktorú je možné sa dostať prostredníctvom

kódu). V servisnej rovine sú Vám k dispozícii rôzne hlavné menu,

v ktorých podmenu môžete nastavovať regulátory.

1

1 Displej

2 Otočný volič

3 Funkčné tlačidlá

2

3

Ak sa chcete dostať do servisnej roviny, podržte stlačenú

kombináciu tlačidiel (kód), kým sa na displeji nezobrazí

"SERVISNÁ ROVINA – všeob. údaje".

Funkčný modul FM458 - Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené! 57


5

Funkcie FM458

5.2 Inštalovanie funkčného modulu FM458 do regulátora

5.2.1 Inštalovanie funkčného modulu FM458 v rovine MEC2

Po montáži funkčného modulu FM458 ( viď návod na montáž

"Moduly pre regulátory 43xx"), modul po jeho zapnutí automaticky

rozpozná Váš regulátor.

UPOZORNENIE PRE UŽÍVATEĽA

Ak funkčný modul FM458 nie je automaticky rozpoznaný, musíte

ho jednorazovo nainštalovať ručne pomocou ovládacej jednotky

MEC2.

5.2.2 Inštalovanie funkčného modulu FM458 ručne v rovine

MEC2

Vyvolajte servisnú rovinu.

Otáčajte otočným voličom, kým sa na displeji nezobrazí

"SERVISNÁ ROVINA – modul výber".

SERVISNÁ ROVINA

Na displeji sa zobrazí hlavné menu.

modul výber

VYBER MODULU

miesto A

modul kotla

ZM434

Stlačte tlačidlo "Zobrazenie", aby ste sa dostali do hlavného menu

"VYBER MODULU".

Na displeji sa zobrazí "VYBER MODULU – miesto A".

58

Funkčný modul FM458 - Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené!


Funkcie FM458 5

Otočte otočný volič až do polohy (miesto pripojenia), na ktorej má

byť nainštalovaný funkčný modul FM458.

Funkčný modul FM458 má byť nainštalovaný napr. na pozícii 2.

Podržte stlačené tlačidlo "Zobrazenie" (text na dolnom riadku

začne blikať ) a otáčajte otočným voličom, kým sa na displeji

nezobrazí funkčný modul FM458.

Uvoľnite tlačidlo "Zobrazenie".

Stlačte tlačidlo "Späť ".

VYBER MODULU

miesto 2

Modul stratégie

FM458

Funkčný modul FM458 ("modul stratégie") je nainštalovaný na

pozícii 2.

Stlačte dvakrát tlačidlo "Späť " alebo zatvorte kryt ovládania, aby

ste sa dostali na rovinu ovládania 1.

Funkčný modul FM458 - Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené! 59


6

Všeobecné údaje

6 Všeobecné údaje

6.1 0 – 10 V vstup

Hneď ako je v regulátore modul so vstupom 0–10 V, zobrazia sa

nasledovné masky podľa doleuvedenej tabuľky:

Modul Názov Riadenie teploty Riadenie výkonu

FM447 Modul stratégie X

FM448

Modul pre

hlásenie porúch

X

FM452 KSE 2 (UBA 1) X X (od CM431 V6.xx)

FM454 KSE 4 (UBA 1) X X (od CM431 V6.xx)

FM456 KSE 2 (EMS) X X (od CM431 V6.xx)

FM457 KSE 4 (EMS) X X (od CM431 V6.xx)

FM458 Modul stratégie X X (od CM431 V8.xx)

ZM433 Podstanica X

Vyvolajte servisnú rovinu. "VSEOB. UDAJE" sa zobrazí ako prvé

hlavné menu.

Stlačte tlačidlo "Zobrazenie", aby ste tak vyvolali podmenu

(tu: "min. vonk. tepl.").

VSEOB. UDAJE

Na displeji sa zobrazí vyvolané podmenu.

min. vonk. tepl.

-10°C

Otáčajte otočným voličom, kým sa nezobrazí podmenu

"vstup 0-10 V".

+

Stlačte a podržte stlačené tlačidlo "Zobrazenie" a otočte otočným

voličom na želanú požadovanú hodnotu (tu: "teplotné riad.").

60

Funkčný modul FM458 - Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené!


Všeobecné údaje 6

VSEOB. UDAJE

Na displeji sa zobrazí nastavená hodnota.

Uvoľnite tlačidlo "Zobrazenie", aby ste uložili zadanú hodnotu.

vstup 0-10V

teplotné riad.

vstup 0 – 10V

Rozsah nastavenia

vyp

teplotné riad.

výkonové riad.

Výrobné nastavenie

teplotné riad.

Funkčný modul FM458 - Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené! 61


6

Všeobecné údaje

6.2 Riadenie teploty, vstup 0 – 10 V

Ak ste ako vstup 0 – 10 V zvolili "teplotné riad.", môžete v prípade

potreby prispôsobiť pre externý vstup 0 – 10 V počiatočný a

koncový bod.

Môžete nastaviť :

– požadovanú hodnotu v °C pre 0 V ("teplotné riad. 0V

zodpovedá")

– požadovanú hodnotu v °C pre 10 V ("teplotné riad. 10V

zodpovedá")

Z týchto hodnôt sa vypočíta nasledovná lineárna krivka:

Obr. 25 Vstup 0 – 10 V

x Vstupné napätie vo V (výrobné nastavenie)

y Požadovaná teplota kotla v °C

Počiatočná hodnota (bod zapnutia) krivky je v prípade kladnej

krivky stanovená na 0,6 V, Obr. 25 znázorňuje výrobné

nastavenie.

Vyvolajte servisnú rovinu. "VSEOB. UDAJE" sa zobrazí ako prvé

hlavné menu.

Stlačte tlačidlo "Zobrazenie", aby ste tak vyvolali podmenu

(tu: "min. vonk. tepl.").

62

Funkčný modul FM458 - Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené!


Všeobecné údaje 6

VSEOB. UDAJE

Na displeji sa zobrazí vyvolané podmenu.

min. vonk. tepl.

-10°C

Otáčajte otočným voličom, kým sa nezobrazí podmenu "teplotné

riad. 0V zodpovedá" príp. "teplotné riad. 10V zodpovedá".

+

Stlačte a podržte stlačené tlačidlo "Zobrazenie" a otočte otočným

voličom na želanú požadovanú hodnotu (tu: "5°C").

VSEOB. UDAJE

teplotné riad.

0V zodpovedá

5°C

Na displeji sa zobrazí nastavená hodnota.

Uvoľnite tlačidlo "Zobrazenie", aby ste uložili zadanú hodnotu.

Stlačte tlačidlo "Späť ", aby ste sa tak dostali späť o úroveň vyššie.

Otáčajte otočným voličom, kým sa nezobrazí podmenu "teplotné

riad. 10 V zodpovedá".

+

Stlačte a podržte stlačené tlačidlo "Zobrazenie" a otočte otočným

voličom na želanú požadovanú hodnotu (tu: "90°C").

VSEOB. UDAJE

teplotné riad.

10V zodpovedá

90°C

Na displeji sa zobrazí nastavená hodnota.

Uvoľnite tlačidlo "Zobrazenie", aby ste uložili zadanú hodnotu.

Funkčný modul FM458 - Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené! 63


6

Všeobecné údaje

Rozsah nastavenia

Výrobné nastavenie

Teplotné riadenie 0 V 5°C–99°C 5°C

Teplotné riadenie 10 V 5 °C – 99 °C 90 °C

UPOZORNENIE PRE UŽÍVATEĽA

Ak je krivka parametrizovaná so záporným stúpaním, napr. 0 V =

90 °C, dajte pozor nato, aby boli zapojené všetky vstupy 0 – 10 V

regulátora. Otvorený vstup totiž zodpovedá 0 V a tým požiadavke

tepla napr. 90 °C.

Požiadavka by musela privedená paralelne na všetky vstupy

0 – 10 V regulátora.

6.3 Riadenie/regulácia výkonu pre vstup 0 – 10 V

Vstup 0 – 10 V je možné použiť aj na riadenie výkonu.

Ak ste pre vstup 0 – 10 V zvolili riadenie výkonu, môžete v prípade

potreby prispôsobiť krivku pre externé riadenie výkonu.

Môžete nastaviť :

– požadovanú hodnotu výkonu pre 0 V ("výkonové riad. 0V

zodpovedá")

– požadovanú hodnotu výkonu pre 10 V ("výkonové riad. 10V

zodpovedá")

Z týchto hodnôt sa vypočíta nasledovná lineárna krivka

64

Funkčný modul FM458 - Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené!


Všeobecné údaje 6

Obr. 26 Vstup 0 – 10 V

x Vstupné napätie vo V (výrobné nastavenie)

y Požadovaný výkon v %

Počiatočná hodnota (bod zapnutia) krivky je v prípade kladnej

krivky stanovená na 0,6 V.

UPOZORNENIE PRE UŽÍVATEĽA

V prípade externého riadenia výkonu nemôžu regulátory

zohľadniť interné požiadavky tepla, napr. vykurovacích okruhov

alebo funkciu TÚV.

UPOZORNENIE PRE UŽÍVATEĽA

Ak je krivka parametrizovaná so záporným stúpaním, napr. 0 V =

100 % výkonu, dajte pozor nato, aby boli zapojené aj všetky

vstupy 0 – 10 V ktoré sú k dispozícii na tomto regulátore. Otvorený

vstup totiž zodpovedá 0 V a tým by došlo k požiadavke 100 %

výkonu.

Požiadavka by musela byť privedená paralelne na všetky vstupy

0 – 10 V regulátora.

Funkčný modul FM458 - Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené! 65


6

Všeobecné údaje

Vyvolajte servisnú rovinu. "VSEOB. UDAJE" sa zobrazí ako prvé

hlavné menu.

Otáčajte otočným voličom, kým sa nezobrazí "UDAJE KOTLA".

Stlačte tlačidlo "Zobrazenie", aby ste tak vyvolali podmenu

(tu: "počet kotlov").

Otáčajte otočným voličom, kým sa nezobrazí podmenu "výkonové

riad.".

UDAJE KOTLA

Na displeji sa zobrazí vyvolané podmenu.

vstup 0-10V

výkonové riad.

+

Podržte stlačené tlačidlo "Zobrazenie" a otočte otočným voličom

na želanú hodnotu (tu: "0V zodpovedá 0%").

UDAJE KOTLA

výkonové riad.

0V zodpovedá

0%

Na displeji bliká zvolená hodnota.

Uvoľnite tlačidlo "Zobrazenie", aby ste uložili zadanú hodnotu.

Otáčajte otočným voličom, kým sa nezobrazí podmenu

"10 V zodpovedá ...%".

+

Podržte stlačené tlačidlo "Zobrazenie" a otočte otočným voličom

na želanú hodnotu (tu: "10 V zodpovedá 100%").

66

Funkčný modul FM458 - Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené!


Všeobecné údaje 6

UDAJE KOTLA

výkonové riad.

10V zodpovedá

100%

Na displeji bliká zvolená hodnota.

Uvoľnite tlačidlo "Zobrazenie", aby ste uložili zadanú hodnotu.

Stlačte tlačidlo "Späť ", aby ste sa tak dostali späť o úroveň vyššie.


Rozsah nastavenia

Výrobné nastavenie

Riadenie výkonu 0 V 0%–100% 0%

Riadenie výkonu 10 V 0 % – 100 % 100 %

Funkčný modul FM458 - Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené! 67


7

Údaje stratégie

7 Údaje stratégie

7.1 Počet vykurovacích kotlov

Pomocou tohto menu nastavíte počet vykurovacích kotlov.

Vyvolajte servisnú rovinu. "VSEOB. UDAJE" sa zobrazí ako prvé

hlavné me.

Otáčajte otočným voličom, kým sa nezobrazí hlavné menu

"SERVISNÁ ROVINA – stratégia".

Stlačte tlačidlo "Zobrazenie", aby ste tak vyvolali podmenu

(tu: "Údaje stratégie").

Otáčajte otočným voličom, kým sa nezobrazí podmenu

"počet kotlov".

+

Podržte stlačené tlačidlo "Zobrazenie" a otočte otočným voličom

na želanú hodnotu (tu: "1").

Údaje stratégie

Na displeji bliká zvolená hodnota.

Uvoľnite tlačidlo "Zobrazenie", aby ste tak uložili hodnotu.

počet kotlov

1

Stlačte tlačidlo "Späť ", aby ste sa tak dostali späť o úroveň vyššie.

Počet vykurovacích kotlov

Rozsah nastavenia

0 – 4 s 1 FM458

0 – 8 s 2 FM458

Výrobné nastavenie

1

68

Funkčný modul FM458 - Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené!


Údaje stratégie 7

UPOZORNENIE PRE UŽÍVATEĽA

Pokiaľ nastavíte pre počet kotlov hodnotu "0", bude modul

vychádzať z toho, že regulácia nemá brať do úvahy žiaden zdroj

tepla. Všetky vykurovacie kotly sa vypnú. Nie je možné vykonať

žiadne ďalšie nastavenia.

7.2 Maximálna teplota zariadenia

Pomocou tohto menu nastavíte maximálnu teplotu zariadenia.

Vyvolajte servisnú rovinu. "VSEOB. UDAJE" sa zobrazí ako prvé

hlavné menu

Otáčajte otočným voličom, kým sa nezobrazí hlavné menu

"SERVISNÁ ROVINA – stratégia".

Stlačte tlačidlo "Zobrazenie", aby ste tak vyvolali podmenu

(tu: "Údaje stratégie").

Otáčajte otočným voličom, kým sa nezobrazí podmenu

"zariadenie max. teplota".

+

Podržte stlačené tlačidlo "Zobrazenie" a otočte otočným voličom

na želanú hodnotu (tu: "75°C").

Údaje stratégie

zariadenie max.

teplota

75°C

Na displeji bliká zvolená hodnota.

Uvoľnite tlačidlo "Zobrazenie", aby ste tak uložili hodnotu.

Stlačte tlačidlo "Späť ", aby ste sa tak dostali späť o úroveň vyššie.

Funkčný modul FM458 - Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené! 69


7

Údaje stratégie

UPOZORNENIE PRE UŽÍVATEĽA

Maximálna teplota zariadenia nesmie byť nastavená vyššia ako

najnižšia maximálna teplota pre vypnutie nastavená v jednotlivých

vykurovacích kotloch zariadenia.

Rozsah nastavenia Výrobné nastavenie

Maximálna teplota zariadenia 50 °C – 90 °C 75 °C

7.3 Hydraulické odpojenie

Pomocou tohto menu nastavíte, či je v zariadení k dispozícii

hydraulická vyrovnávacia nádrž.

Vyvolajte servisnú rovinu. "VSEOB. UDAJE" sa zobrazí ako prvé

hlavné menu

Otáčajte otočným voličom, kým sa nezobrazí hlavné menu

"SERVISNÁ ROVINA – stratégia".

Stlačte tlačidlo "Zobrazenie", aby ste tak vyvolali podmenu

(tu: "Údaje stratégie").

Otáčajte otočným voličom, kým sa nezobrazí podmenu

"hydraulické zrušenie vaezby".

+

Podržte stlačené tlačidlo "Zobrazenie" a otočte otočným voličom

na želanú hodnotu (tu: "áno").

Údaje stratégie

hydraulické

zrušenie vaezby

ano

Na displeji bliká zvolená hodnota.

Uvoľnite tlačidlo "Zobrazenie", aby ste tak uložili hodnotu.

Stlačte tlačidlo "Späť ", aby ste sa tak dostali späť o úroveň vyššie.

Hydraulické odpojenie

Rozsah nastavenia

ano

nie

Výrobné nastavenie

ano

70

Funkčný modul FM458 - Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené!


Údaje stratégie 7

7.4 Poradie kotlov

Obr. 27

Možné poradia kotlov

Funkčný modul FM458 - Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené! 71


7

Údaje stratégie

Poradia kotlov sú rozdelené do troch oblastí:

Poradia kotlov 1 - 24 obsahujú všetky možné poradia kotlov

v prípade zariadenia so 4 kotlami. V prípade zariadenia s 5 - 8

kotlami osadíte vykurovacie kotly 5 až 8 vždy na rovnakú pozíciu

na konci poradia. Poradie kotlov 25 - 32 obsahuje trvalú rotáciu

všetkých vykurovacích kotlov. V prípade poradí kotlov 33 - 39 sa

vykurovací kotol 1 vždy uloží na posledné miesto. Tieto poradia sú

určené pre hydraulické systémy, v ktorých vykurovací kotol 1

priamo preberá prípravu TÚV (TÚV cez 3-cestný ventil EMS alebo

prietok EMS).

V prípade nastavnia "Automatika" (výrobné nastavenie) sám

napevno určí FM458 poradie kotlov v závislosti od počtu

vykurovacích kotlov, zvolenej zmeny poradia a či vykurovací kotol

1 priamo preberá prípravu TÚV.

V závislosti od zvolenej zmeny poradia je možné prideliť až

4 poradia kotlov (poradie A – D; každému poradiu je priradené

poradie kotlov z obr. 27, str. 71 "Možné poradia kotlov").

Ako sa nastavuje poradie kotlov

Na 2. riadku displeja MEC2 sa zobrazí nastavované poradie

(poradie A – D) spolu s prípadnou podmienkou, ktorú je treba

dodržať (napr. "AT > 15 °C"; viď kapitola 7.5 "Zmena poradia",

str. 74).

Na 3. riadku displeja MEC2 sa zobrazí postupnosť vykurovacích

kotlov, ktorá bude vykonaná v tomto poradí (zobrazený počet

vykurovacích kotlov zodpovedá zadanému počtu vykurovacích

kotlov v údajoch stratégie).

"Automatika" znamená, že poradie kotlov určí FM458 (viď hore).

Na 4. riadku displeja MEC2 je uvedené číslo poradia kotlov

(príslušné aktuálne poradie kotlov je zobrazené na 3. riadku).

Prehľad možných poradí kotlov nájdete na obrázku obr. 27, str. 71

"Možné poradia kotlov".

72

Funkčný modul FM458 - Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené!


Údaje stratégie 7

Príklad zadania poradia kotlov:

– Zariadenie s 3 vykurovacími kotlami

– Nie je nastavená žiadna zmena poradia

>> Je možné nastaviť iba jedno poradie (poradie A).

Vyvolajte servisnú rovinu. "VSEOB. UDAJE" sa zobrazí ako prvé

hlavné menu

Otáčajte otočným voličom, kým sa nezobrazí hlavné menu

"SERVISNÁ ROVINA – stratégia".

Stlačte tlačidlo "Zobrazenie", aby ste tak vyvolali podmenu

(tu: "Údaje stratégie").

Otáčajte otočným voličom, kým sa nezobrazí podmenu "sled A".

Údaje stratégie

sled A

automatika

+

0

Na displeji sa zobrazí podmenu.

Podržte stlačené tlačidlo "Zobrazenie" a otočte otočným voličom

na želanú hodnotu (tu: "2-3-1") pre poradie kotlov 5.

Údaje stratégie

sled A

2-3-1

5

Na displeji bliká zvolená hodnota.

Uvoľnite tlačidlo "Zobrazenie", aby ste tak uložili hodnotu.

Stlačte tlačidlo "Späť ", aby ste sa tak dostali späť o úroveň vyššie.

Funkčný modul FM458 - Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené! 73


7

Údaje stratégie

7.5 Zmena poradia

Pomocou tohto parametra nastavíte, či má dôjsť k zmene poradia

kotlov.

Možnosti nastavenia:

– žiadne

Spínanie sa bude uskutočňovať v rovnakom poradí

(žiadna zmena).

– prevádz.hodiny

Poradia sa menia v závislosti od prevádzkových hodín

hlavného kotla.

– vonkajš.teplota

Poradia sa menia v závislosti od vonkajšej teploty.

– denne

Každodenná zmena (00:00 hod.) medzi poradiami.

– externý kontakt

V závislosti od stavu spínania (otvorený/zatvorený) kontaktu

"ZW" sa budú striedavo meniť dve poradia.

UPOZORNENIE PRE UŽÍVATEĽA

V prípade aktivácie zmeny poradia prostredníctvom externého

kontaktu nie je už možné pripojiť žiadne počítadlo tepla.

Vyvolajte servisnú rovinu. "VSEOB. UDAJE" sa zobrazí ako prvé

hlavné menu

Otáčajte otočným voličom, kým sa nezobrazí hlavné menu

"SERVISNÁ ROVINA – stratégia".

Stlačte tlačidlo "Zobrazenie", aby ste tak vyvolali podmenu

(tu: "Údaje stratégie").

Otáčajte otočným voličom, kým sa nezobrazí podmenu

"zmena poradia".

74

Funkčný modul FM458 - Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené!


Údaje stratégie 7

+

Podržte stlačené tlačidlo "Zobrazenie" a otočte otočným voličom

na želanú hodnotu (tu: "žiadne").

Údaje stratégie

zmena poradia

Na displeji bliká zvolená hodnota.

Uvoľnite tlačidlo "Zobrazenie", aby ste tak uložili hodnotu.

žiadne

Stlačte tlačidlo "Späť ", aby ste sa tak dostali späť o úroveň vyššie.

zmena poradia

Rozsah nastavenia

žiadne

prevádzk. hodiny

vonkajšia teplota

denne

externý kontakt

UPOZORNENIE PRE UŽÍVATEĽA

Výrobné nastavenie

žiadne

Po zvolení zmeny poradia je možné otáčaním otočného voliča

smerom doprava zvoliť ďalšie parametre.

7.5.1 "Zmena poradia žiadna"

V prípade voľby "zmena poradia žiadna" je možné nastaviť iba

poradie A.

+

Voľba pre poradie A

Podržte stlačené tlačidlo "Zobrazenie" a otočte otočným voličom

na želanú hodnotu (tu: "0").

Údaje stratégie

sled A

automatika

0

Na displeji bliká zvolená hodnota.

Uvoľnite tlačidlo "Zobrazenie", aby ste tak uložili hodnotu.

Funkčný modul FM458 - Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené! 75


7

Údaje stratégie

Stlačte tlačidlo "Späť ", aby ste sa tak dostali späť o úroveň vyššie.

Rozsah nastavenia Výrobné nastavenie

Poradie A 0 – 39 0 (= automatika)

UPOZORNENIE PRE UŽÍVATEĽA

V prípade nastavenia "Automatika" dôjde k nasledovnému

poradiu kotlov:

poradie č. 25 príp. poradie č. 33

7.5.2 Zmena poradia podľa prevádzkových hodín

+

V prípade zmeny poradia podľa prevádzkových hodín sa pri

otáčaní otočného voliča doprava zobrazí menu pre hodiny po

ktorých bude vykonaná zmena poradia. Ak hlavný kotol dosiahne

počet prevádzkových hodín nastavených v tomto menu, tak dôjde

k zmene poradia kotlov.

Podržte stlačené tlačidlo "Zobrazenie" a otočte otočným voličom

na želanú hodnotu (tu: "250 hodiny").

Údaje stratégie

zmena poradia po

Na displeji bliká zvolená hodnota.

Uvoľnite tlačidlo "Zobrazenie", aby ste tak uložili hodnotu.

250 hodiny

Stlačte tlačidlo "Späť ", aby ste sa tak dostali späť o úroveň vyššie.

Rozsah nastavenia Výrobné nastavenie

hodiny zmena poradia 10 h – 1000 h 250 h

UPOZORNENIE PRE UŽÍVATEĽA

Otočením otočného voliča doprava môžete

zvoliť poradia A – D.

76

Funkčný modul FM458 - Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené!


Údaje stratégie 7

+

Nastavenie poradia kotlov A – D

Podržte stlačené tlačidlo "Zobrazenie" a otočte otočným voličom

na želanú hodnotu (tu: "0").

Údaje stratégie

sled A

automatika

0

Na displeji bliká zvolená hodnota.

Uvoľnite tlačidlo "Zobrazenie", aby ste tak uložili hodnotu.

Stlačte tlačidlo "Späť ", aby ste sa tak dostali späť o úroveň vyššie.

Rozsah nastavenia Výrobné nastavenie

Poradie A 0 – 39 0 (= automatika)

Poradie B 0 – 39 0 (= automatika)

Poradie C 0 – 39 0 (= automatika)

Poradie D 0 – 39 0 (= automatika)

UPOZORNENIE PRE UŽÍVATEĽA

Nastavenie "Automatika" sa zrealizuje iba vtedy, ak bola pre

všetky poradia (A – D) zvolená "Automatika".

Ak nebola minimálne pre jedno poradie zvolená "Automatika",

bude nastavenie "Automatika" ignorované a zmena nastane iba

medzi poradiami kotlov, ktoré boli nastavené.

V prípade nastavenia režimu "Automatika" pre všetky poradia

dôjde k vykonaniu nasledovných poradí kotlov:

Zariadenie s 2 kotlami: Č. 25 a 26 príp. č. 33 (nie je možná žiadna

zmena poradia)

Zariadenie s 3 kotlami: Č. 25 až 27 príp. č. 33 a 34

Zariadenie s 4 kotlami: Č. 25 až 28 príp. č. 33 až 35

Zariadenie s 5 kotlami: Č. 25 až 29 príp. č. 33 až 36

Zariadenie s 6 kotlami: Č. 25 až 30 príp. č. 33 až 37

Zariadenie s 7 kotlami: Č. 25 až 31 príp. č. 33 až 38

Zariadenie s 8 kotlami: Č. 25 až 32 príp. č. 33 až 39

Funkčný modul FM458 - Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené! 77


7

Údaje stratégie

7.5.3 Zmena poradia podľa vonkajšej teploty

+

V prípade voľby zmeny poradia podľa vonkajšej teploty sa

otočením otočného voliča doprava zobrazia menu pre hraničné

hodnoty, pri ktorých má byť vykonaná zmena poradí A – C.

Hraničnú hodnotu pre zmenu poradia D nie je možné nastaviť ,

vyplynie z prahovej hodnoty pre C a platí pre všetky teploty, ktoré

sú nižšie ako tie, ktoré sú nastavené v poradí C.

Podržte stlačené tlačidlo "Zobrazenie" a otočte otočným voličom

na želanú hodnotu (tu: "15°C").

Údaje stratégie

sled A

VT >

15°C

Na displeji bliká zvolená hodnota.

Uvoľnite tlačidlo "Zobrazenie", aby ste tak uložili hodnotu.

Jednoduchým otočením otočného voliča (bez stlačenia tlačidla) je

možné zvoliť ďalšie poradia B – C.

Stlačte tlačidlo "Späť ", aby ste sa tak dostali späť o úroveň vyššie.

Hraničná hodnota pre prepnutie

Poradie A

Hraničná hodnota pre prepnutie

Poradie B

Hraničná hodnota pre prepnutie

Poradie C

Hraničná hodnota pre prepnutie

Poradie D

Rozsah nastavenia

Výrobné nastavenie

-20 °C až 30 °C 15 °C

-29 °C až hraničná hodnota

pre prepnutie poradia A – 1 K

-29 °C až hraničná hodnota

pre prepnutie poradia B – 1 K

nie je možné nastaviť

10 °C

5°C

žiadne

UPOZORNENIE PRE UŽÍVATEĽA

V prípade nastavenia hraničnej hodnoty pre prepnutie poradia B

na -30 °C zmizne zobrazenie teploty, nie je možné nastaviť

poradia C a D a tieto nebudú vykonané.

V prípade nastavenia prahovej hodnoty pre prepnutie poradia C

na -30 °C zmizne zobrazenie teploty, nie je možné nastaviť

poradie D a toto nebude vykonané.

78

Funkčný modul FM458 - Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené!


Údaje stratégie 7

Určenie poradí pre hraničné hodnoty vonkajšej teploty pri

poradiach A – D

+

Ak sú nastavené hraničné hodnoty vonkajšej teploty, pri ďalšom

otáčaní otočného voliča doprava sa zobrazia menu pre nastavenie

poradí kotlov A – D.

Podržte stlačené tlačidlo "Zobrazenie" a otočte otočným voličom

na želanú hodnotu (tu: "0").

Údaje stratégie

sled A VT > 15

automatika

0

Na displeji bliká zvolená hodnota.

Uvoľnite tlačidlo "Zobrazenie", aby ste tak uložili hodnotu.

Stlačte tlačidlo "Späť ", aby ste sa tak dostali späť o úroveň vyššie.

Rozsah nastavenia Výrobné nastavenie

Poradie A 0 – 39 0 (= automatika)

Poradie B 0 – 39 0 (= automatika)

Poradie C 0 – 39 0 (= automatika)

Poradie D 0 – 39 0 (= automatika)

UPOZORNENIE PRE UŽÍVATEĽA

Informácie o tom, ktoré poradie sa vykoná v režime "Automatika"

sa dočítate v str. 20.

Funkčný modul FM458 - Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené! 79


7

Údaje stratégie

7.5.4 "Zmena poradia denne"

+

V prípade voľby "zmeny poradia denne" sa pri otáčaní otočného

voliča doprava zobrazia menu pre poradia kotlov A – D.

Podržte stlačené tlačidlo "Zobrazenie" a otočte otočným voličom

na želanú hodnotu (tu: "0").

Údaje stratégie

sled A

automatika

0

Na displeji bliká zvolená hodnota.

Uvoľnite tlačidlo "Zobrazenie", aby ste tak uložili hodnotu.

Stlačte tlačidlo "Späť ", aby ste sa tak dostali späť o úroveň vyššie.

Rozsah nastavenia Výrobné nastavenie

Poradie A 0 – 39 0 (= automatika)

Poradie B 0 – 39 0 (= automatika)

Poradie C 0 – 39 0 (= automatika)

Poradie D 0 – 39 0 (= automatika)

UPOZORNENIE PRE UŽÍVATEĽA

Nastavenie "Automatika" sa zrealizuje iba vtedy, ak bola pre

všetky poradia (A – D) zvolená "Automatika".

Ak nebola minimálne pre jedno poradie zvolená "Automatika",

bude nastavenie "Automatika" ignorované a zmena nastane iba

medzi poradiami kotlov, ktoré boli samy nastavené.

Pri nastavení "Automatika" pre všetky poradia dôjde

k nasledovnému poradiu kotlov:

Zariadenie s 2 kotlami: Č. 25 a 26 prip.č. 33 (nie je možná žiadna

zmena poradia)

Zariadenie s 3 kotlami: Č. 25 až 27 príp. č. 33 a 34

Zariadenie s 4 kotlami: Č. 25 až 28 príp. č. 33 až 35

Zariadenie s 5 kotlami: Č. 25 až 29 príp. č. 33 až 36

Zariadenie s 6 kotlami: Č. 25 až 30 príp. č. 33 až 37

Zariadenie s 7 kotlami: Č. 25 až 31 príp. č. 33 až 38

Zariadenie s 8 kotlami: Č. 25 až 32 príp. č. 33 až 39

80

Funkčný modul FM458 - Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené!


Údaje stratégie 7

7.5.5 "Zmena poradia, externý kontakt"

+

V prípade voľby zmeny poradia cez externý kontakt sa otočením

otočného voliča o dve polohy zobrazia menu pre poradie A

(ZW otvorený) a B (ZW zatvorený).

Podržte stlačené tlačidlo "Zobrazenie" a otočte otočným voličom

na želanú hodnotu (tu: "0").

Údaje stratégie

sled A ZW otvorený

automatika

0

Na displeji bliká zvolená hodnota.

Uvoľnite tlačidlo "Zobrazenie", aby ste tak uložili hodnotu.

Stlačte tlačidlo "Späť ", aby ste sa tak dostali späť o úroveň vyššie.

Rozsah nastavenia Výrobné nastavenie

sled A ZW otvorený 0 – 39 0 (= automatika)

sled B ZW zatvorený 0 – 39 0 (= automatika)

UPOZORNENIE PRE UŽÍVATEĽA

V prípade nastavenia "ZW otvorený, automatika" pre poradie A

dôjde k spusteniu kotlov v poradí 25 príp. 33. V prípade

nastavenia "ZW zatvorený, automatika" pre poradie B dôjde

k spusteniu kotlov v poradí 26 príp. 34.

Funkčný modul FM458 - Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené! 81


7

Údaje stratégie

7.6 Obmedzenie záťaže

Pomocou tohto parametra nastavíte, či má byť obmedzená záť až.

Možnosti nastavenia:

– Žiadna

Stratégia môže vždy spustiť všetky vykurovacie kotly.

– Vonkajšia teplota

V závislosti od vonkajšej teploty je možné spúšť ať rôzny počet

vykurovacích kotlov.

– Externý kontakt

V závislosti od stavu spínania (otvorený/zatvorený) kontaktu

"EL" je možné spúšť ať určitý počet vykurovacích kotlov.

Vyvolajte servisnú rovinu. "VSEOB. UDAJE" sa zobrazí ako prvé

hlavné menu

Otáčajte otočným voličom, kým sa nezobrazí hlavné menu

"SERVISNÁ ROVINA – stratégia".

Stlačte tlačidlo "Zobrazenie", aby ste tak vyvolali podmenu

(tu: "Údaje stratégie").

Otáčajte otočným voličom, kým sa nezobrazí podmenu

"ohranič. zŕtaže".

+

Podržte stlačené tlačidlo "Zobrazenie" a otočte otočným voličom

na želanú hodnotu (tu: "žiadne").

Údaje stratégie

ohranič. zŕtaže

Na displeji bliká zvolená hodnota.

Uvoľnite tlačidlo "Zobrazenie", aby ste tak uložili hodnotu.

žiadne

Stlačte tlačidlo "Späť ", aby ste sa tak dostali späť o úroveň vyššie.

82

Funkčný modul FM458 - Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené!


Údaje stratégie 7

ohranič. zataže

Rozsah nastavenia

žiadne

Vonkajšia teplota

externý kontakt

Výrobné nastavenie

žiadne

7.6.1 Obmedzenie záťaže podľa vonkajšej teploty

+

V prípade obmedzenia záť aže podľa vonkajšej teploty sa po

otočení otočného voliča doprava zobrazí menu pre zadanie 1.

hraničnej hodnoty teploty obmedzenia záť aže.

Podržte stlačené tlačidlo "Zobrazenie" a otočte otočným voličom

na želanú hodnotu (tu: "17°C").

Údaje stratégie

obmedzenie na

1 kotol VT>

17°C

Na displeji bliká zvolená hodnota.

Uvoľnite tlačidlo "Zobrazenie", aby ste tak uložili hodnotu.

Stlačte tlačidlo "Späť ", aby ste sa tak dostali späť o úroveň vyššie.

Rozsah nastavenia Výrobné nastavenie

Hraničná hodnota teploty -31 °C až 30 °C 17 °C

UPOZORNENIE PRE UŽÍVATEĽA

Je možné nastaviť počet vykurovacích kotlov (viď str. 85).

Funkčný modul FM458 - Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené! 83


7

Údaje stratégie

Spustenie všetkých vykurovacích kotlov

+

Ak ďalej otočíte otočným voličom doprava, zobrazí sa menu pre

zadanie 2. hraničnej hodnoty teploty obmedzenia záť aže.

Podržte stlačené tlačidlo "Zobrazenie" a otočte otočným voličom

na želanú hodnotu (tu: "10°C").

Údaje stratégie

žiadne obmedz.

VT<

10°C

Na displeji bliká zvolená hodnota.

Uvoľnite tlačidlo "Zobrazenie", aby ste tak uložili hodnotu.

Stlačte tlačidlo "Späť ", aby ste sa tak dostali späť o úroveň vyššie.

Hraničná hodnota teploty

Rozsah nastavenia

-31 °C až po 1. hraničnú

hodnotu teploty

Výrobné nastavenie

10 °C

84

Funkčný modul FM458 - Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené!


Údaje stratégie 7

Počet vykurovacích kotlov v prípade vonkajších teplôt

vyšších ako 1. hraničná hodnota teploty

+

Ďalším otočením otočného voliča doprava môžete nastaviť , koľko

vykurovacích kotlov je možné spustiť pri prekročení 1. hraničnej

hodnoty teploty.

Podržte stlačené tlačidlo "Zobrazenie" a otočte otočným voličom

na želanú hodnotu (tu: "1").

Údaje stratégie

VT> 17°C

uvoľnené kotly

1

Na displeji bliká zvolená hodnota.

Uvoľnite tlačidlo "Zobrazenie", aby ste tak uložili hodnotu.

Stlačte tlačidlo "Späť ", aby ste sa tak dostali späť o úroveň vyššie.

Počet kotlov

Rozsah nastavenia

0 až počet

vykurovacích kotlov – 1

Výrobné nastavenie

1

Funkčný modul FM458 - Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené! 85


7

Údaje stratégie

7.6.2 Obmedzenie záťaže externým kontaktom

+

V prípade voľby "ohranič. záť aže, externý kontakt" sa po otočení

otočného voliča doprava zobrazí menu pre zadanie vykurovacích

kotlov, ktoré sa majú spustiť po uzavretí kontaktu.

Podržte stlačené tlačidlo "Zobrazenie" a otočte otočným voličom

na želanú hodnotu (tu: "1").

Údaje stratégie

Pri spojení s

uvoľnené kotly

1

Na displeji bliká zvolená hodnota.

Uvoľnite tlačidlo "Zobrazenie", aby ste tak uložili hodnotu.

Stlačte tlačidlo "Späť ", aby ste sa tak dostali späť o úroveň vyššie.

Počet kotlov

Rozsah nastavenia

0 až počet

vykurovacích kotlov – 1

Výrobné nastavenie

1

UPOZORNENIE PRE UŽÍVATEĽA

Pri otvorenom kontakte sa spúšť ajú všetky vykurovacie kotly.

86

Funkčný modul FM458 - Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené!


Údaje stratégie 7

7.6.3 Spôsob prevádzky sériový/paralelný

Pomocou tohto menu nastavíte, či majú byť vykurovacie kotly

spúšť ané v sériovom alebo paralelnom zapojení.

Definícia sériovej alebo paralelnej prevádzky je popísaná

v kapitola 2.3.4 "Sériová prevádzka", str. 16, príp. kapitola 2.3.5

"Paralelná prevádzka", str. 17.

Vyvolajte servisnú rovinu. "VSEOB. UDAJE" sa zobrazí ako prvé

hlavné menu

Otáčajte otočným voličom, kým sa nezobrazí hlavné menu

"SERVISNÁ ROVINA – stratégia".

Stlačte tlačidlo "Zobrazenie", aby ste tak vyvolali podmenu

(tu: "Údaje stratégie").

Otáčajte otočným voličom, kým sa nezobrazí podmenu

"spôsob prevádzky".

+

Podržte stlačené tlačidlo "Zobrazenie" a otočte otočným voličom

na želanú hodnotu (tu: "sériový").

Údaje stratégie

spôsob prevádzky

Na displeji bliká zvolená hodnota.

Uvoľnite tlačidlo "Zobrazenie", aby ste tak uložili hodnotu.

sériový

Stlačte tlačidlo "Späť ", aby ste sa tak dostali späť o úroveň vyššie.

Spôsob prevádzky

Rozsah nastavenia

sériový

paralelný

Výrobné nastavenie

sériový

Funkčný modul FM458 - Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené! 87


7

Údaje stratégie

7.6.4 Doba dobehu hlavného kotla

(čerpadlo/regulačný člen)

Pomocou tohto menu nastavíte dobu dobehu čerpadla alebo

regulačného člena hlavného kotla.

Vyvolajte servisnú rovinu. "VSEOB. UDAJE" sa zobrazí ako prvé

hlavné menu.

Otáčajte otočným voličom, kým sa nezobrazí hlavné menu

"SERVISNÁ ROVINA – stratégia".

Stlačte tlačidlo "Zobrazenie", aby ste tak vyvolali podmenu

(tu: "Údaje stratégie").

Otáčajte otočným voličom, kým sa nezobrazí podmenu

"prvý kotol".

+

Podržte stlačené tlačidlo "Zobrazenie" a otočte otočným voličom

na želanú hodnotu (tu: "60min").

Údaje stratégie

prvý kotol

čas dobehu

60min

Na displeji bliká zvolená hodnota.

Uvoľnite tlačidlo "Zobrazenie", aby ste tak uložili hodnotu.

Stlačte tlačidlo "Späť ", aby ste sa tak dostali späť o úroveň vyššie.

čas dobehu

Rozsah nastavenia

0 min – 60 min

trvalá prevádzka

Výrobné nastavenie

60 min

88

Funkčný modul FM458 - Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené!


Údaje stratégie 7

7.6.5 Doba dobehu nasledujúceho kotla

(čerpadlo/regulačný člen)

Pomocou tohto menu nastavíte dobu dobehu čerpadla alebo

regulačného člena nasledujúceho kotla.

Vyvolajte servisnú rovinu. "VSEOB. UDAJE" sa zobrazí ako prvé

hlavné menu.

Otáčajte otočným voličom, kým sa nezobrazí hlavné menu

"SERVISNÁ ROVINA – stratégia".

Stlačte tlačidlo "Zobrazenie", aby ste tak vyvolali podmenu

(tu: "Údaje stratégie").

Otáčajte otočným voličom, kým sa nezobrazí podmenu "nasleduj.

kotol".

+

Podržte stlačené tlačidlo "Zobrazenie" a otočte otočným voličom

na želanú hodnotu (tu: "5min").

Údaje stratégie

nasleduj. kotol

čas dobehu

5min

Na displeji bliká zvolená hodnota.

Uvoľnite tlačidlo "Zobrazenie", aby ste tak uložili hodnotu.

Stlačte tlačidlo "Späť ", aby ste sa tak dostali späť o úroveň vyššie.

čas dobehu

Rozsah nastavenia

0 min – 60 min

trvalá prevádzka

UPOZORNENIE PRE UŽÍVATEĽA

Výrobné nastavenie

5 min

Dobu dobehu nasledujúceho kotla by ste mali zvoliť tak, aby ste

zabezpečili, že teplota výstupu vykurovacieho kotla dosiahne

úroveň spiatočky.

Doba dobehu čerpadla nastavená vo vykurovacom kotle EMS

nesmie byť väčšia ako doba dobehu nastavená v tomto menu.

Funkčný modul FM458 - Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené! 89


8

Údaje o TÚV

8 Údaje o TÚV

Modul stratégie FM458 podporuje prípravu TÚV prostredníctvom

vykurovacieho kotla EMS 1 (iba v regulátore 4323). Príprava TÚV

sa vykonáva pomocou nabíjacieho čerpadla alebo cez prepínací

ventil.

UPOZORNENIE PRE UŽÍVATEĽA

Ak je nainštalovaný modul TÚV regulátora Logamatic 4000

(napr. FM441), bude prípravu teplej vody riadiť iba modul.

Nastavenia pre TÚV popísané v tejto kapitole potom neplatia.

Informácie o nastaveniach, ktoré budú platiť v takomto prípade, sa

dočítate v podkladoch k príslušnému modulu/regulátoru.

8.1 Voľba zásobníka TÚV

Tu môžete prihlásiť a odhlásiť zásobník TÚV. Ak je nainštalovaný

kaskádový modul, zvoľte spôsob hydraulického pripojenia

zásobníka TÚV.

Vyvolajte servisnú rovinu. "VSEOB. UDAJE" sa zobrazí ako prvé

hlavné menu

Otáčajte otočným voličom, kým sa nezobrazí hlavné menu

"SERVISNÁ ROVINA – teplá voda".

SERVISNÁ ROVINA

Na displeji sa zobrazí hlavné menu.

teplá voda

Stlačte tlačidlo "zobrazenie", aby ste vyvolali podmenu

(tu: "teplá voda").

90

Funkčný modul FM458 - Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené!


Údaje o TÚV 8

ÚDAJE O TÚV

Na displeji je prednastavený samostatne rozpoznaný zásobník

TÚV.

teplá voda

3-c.ventil EMS

Podržte stlačené tlačidlo "zobrazenie" a otáčaním otočného voliča

nastavte požadovanú hodnotu (tu: "nie").

ÚDAJE O TÚV

Na displeji sa zobrazí nastavená hodnota.

Uvoľnite tlačidlo "Zobrazenie", aby ste tak uložili hodnotu.

teplá voda

nie

Stlačte tlačidlo "Späť ", aby ste sa tak dostali späť o úroveň vyššie.

teplá voda

Rozsah nastavenia

nie

3-c.ventil EMS

nab.cerpadlo EMS

prietok EMS

Výrobné nastavenie

samostatne rozpoznané

prednastavenie v prevádzke online

Parameter 3-c.ventil EMS nab.cerpadlo EMS prietok EMS

Nastavenie teplotného rozsahu X X X

Nastavenie optimalizácie spínania X X

Nastavenie využívania zvyškového

tepla

X

X

Nastavenie hysterézy X X

Tepelná dezinfekcia* X X

Denné rozkúrenie* X X X

Cirkulačné čerpadlo* X X X

Tab. 6

Možné parametre v závislosti od druhu hydraulického pripojenia

* s následnými nastaveniami

UPOZORNENIE PRE UŽÍVATEĽA

Voľba nabíjacieho čerpadla EMS je možná iba v prípade

zariadenia s 1 kotlom.

Funkčný modul FM458 - Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené! 91


8

Údaje o TÚV

UPOZORNENIE PRE UŽÍVATEĽA

Pri pripojení závesného kotla s technikou vrstvového plnenia,

napr. Logamax plus GB152 X xxTxxS, Logamax plus

GB162 -xxT xxS je treba brať do úvahy nasledovné:

– Nastavenie parametrov:

– Druh prípravy TÚV: "3-cestný ventil EMS"

– Tepelná dezinfekcia : "nie"

– Cirkulačné čerpadlo: "nie"

– Max. nastaviteľná teplota TÚV (rozsah): 60 °C

– Žiadna príprava TÚV pomocou solárnej energie

– Hysteréza TÚV kotla je pevne nastavená. Toto nastavenie má

prednosť pred zmenou, ktorá bola prípadne vykonaná v menu.

– Funkcia komfortu TÚV: Počas nočnej prevádzky môže

vykurovací kotol spustiť prevádzku počas odberu TÚV

(v závislosti od skutočnej teploty TÚV a odobraného

množstva).

– Zobrazenie prietoku (na prietokomere) prostredníctvom BC10.

92

Funkčný modul FM458 - Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené!


Údaje o TÚV 8

8.2 Nastavenie teplotného rozsahu

Pomocou tejto funkcie môžete určiť hornú hranicu želanej teploty

TÚV.

NEBEZPEČENSTVO OBARENIA

VAROVANIE!

horúcou vodou.

Ak nastavíte želanú teplotu TÚV na viac ako 60 °C, hrozí

nebezpečenstvo obarenia.

• Nepúšť ajte nezmiešanú teplú vodu.

Vyvolajte servisnú rovinu. "VSEOB. UDAJE" sa zobrazí ako prvé

hlavné menu

Otáčajte otočným voličom, kým sa nezobrazí hlavné menu

"SERVISNÁ ROVINA – teplá voda".

ÚDAJE O TÚV

Stlačte tlačidlo "zobrazenie", aby ste vyvolali podmenu

(tu: "teplá voda").

Na displeji sa zobrazí podmenu "teplá voda".

teplá voda

3-c.ventil EMS

Otáčajte otočným voličom, kým sa nezobrazí podmenu

"rozsah do".

ÚDAJE O TÚV

rozsah do

60°C

. Na displeji sa zobrazí podmenu "rozsah do".

Podržte stlačené tlačidlo "Zobrazenie" a otočte otočným voličom

na želanú hodnotu (tu: "80°C").

Funkčný modul FM458 - Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené! 93


8

Údaje o TÚV

ÚDAJE O TÚV

Na displeji sa zobrazí nastavená hodnota.

Uvoľnite tlačidlo "Zobrazenie", aby ste tak uložili hodnotu.

rozsah do

80°C

Stlačte tlačidlo "Späť ", aby ste sa tak dostali späť o úroveň vyššie.

Rozsah nastavenia

Výrobné nastavenie

rozsah do 60 °C – 80 °C 60 °C

8.3 Nastavenie optimalizácie spínania

Ak zvolíte funkciu "optimalizácia", začne sa s ohrevom TÚV ešte

pred dosiahnutím vlastného zapínacieho bodu. Pri zohľadnení

zvyškového tepla zásobníka a začiatku zohrievania vykurovacích

okruhov regulácia vypočíta bod spustenia tak, aby bola

požadovaná teplota teplej vody dosiahnutá v správny čas.

Vyvolajte servisnú rovinu. "VSEOB. UDAJE" sa zobrazí ako prvé

hlavné menu

Otáčajte otočným voličom, kým sa nezobrazí hlavné menu

"SERVISNÁ ROVINA – teplá voda".

ÚDAJE O TÚV

Stlačte tlačidlo "zobrazenie", aby ste vyvolali podmenu

(tu: "teplá voda").

Na displeji sa zobrazí podmenu "teplá voda".

teplá voda

3-c.ventil EMS

Otáčajte otočným voličom, kým sa nezobrazí podmenu

"optimalizácia pre zapnutie".

94

Funkčný modul FM458 - Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené!


Údaje o TÚV 8

ÚDAJE O TÚV

optimalizácia

pre zapnutie

nie

. Na displeji sa zobrazí podmenu "optimalizácia pre zapnutie".

Podržte stlačené tlačidlo "Zobrazenie" a otočte otočným voličom

na želanú hodnotu (tu: "áno").

ÚDAJE O TÚV

optimalizácia

pre zapnutie

áno

Na displeji sa zobrazí nastavená hodnota.

Uvoľnite tlačidlo "Zobrazenie", aby ste tak uložili hodnotu.

Stlačte tlačidlo "Späť ", aby ste sa tak dostali späť o úroveň vyššie.

optimalizácia

Rozsah nastavenia

ano

nie

Výrobné nastavenie

nie

8.4 Nastavenie využívania zvyškového tepla

Ak zvolíte funkciu "využívanie zvyškového tepla", tak môžete

zvyškové teplo vykurovacieho kotla využívať na nabíjanie

zásobníka.

"využ.zbyt.tepla áno"

Ak zvolíte "využ.zbyt.tepla áno", regulátor vypočíta pomocou

zvyškového tepla vykurovacieho kotla teplotu pre vypnutie horáka

a dobu dobehu čerpadla až do úplného nabitia zásobníka. Horák

sa vypne pred dosiahnutím želanej teploty TÚV. Nabíjacie

čerpadlo bude pracovať ďalej. Regulátor vypočíta dobu chodu

nabíjacieho čerpadla (od 3 do 30 minút) potrebnú pre dobitie

zásobníka.

Funkčný modul FM458 - Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené! 95


8

Údaje o TÚV

"využ.zbyt.tepla nie"

Ak zvolíte nastavenie "využ.zbyt.tepla nie", tak budete využívať

iba malú časť zvyškového tepla. Horák bude v prevádzke dovtedy,

kým nebude dosiahnutá želaná teplota TÚV. Nabíjacie čerpadlo

má pevnú dobu dobehu – 3 minúty po odpojení horáka.

Vyvolajte servisnú rovinu. "VSEOB. UDAJE" sa zobrazí ako prvé

hlavné menu

Otáčajte otočným voličom, kým sa nezobrazí hlavné menu

"SERVISNÁ ROVINA – teplá voda".

ÚDAJE O TÚV

Stlačte tlačidlo "zobrazenie", aby ste vyvolali podmenu

(tu: "teplá voda").

Na displeji sa zobrazí podmenu "teplá voda".

teplá voda

3-c.ventil EMS

Otáčajte otočným voličom, pokým sa na displeji nezobrazí

podmenu "využ.zbyt.tepla".

ÚDAJE O TÚV

. Na displeji sa zobrazí podmenu "využ.zbyt.tepla".

využ.zbyt.tepla

ano

Podržte stlačené tlačidlo "zobrazenie" a otáčaním otočného voliča

nastavte požadovanú hodnotu (tu: "nie").

ÚDAJE O TÚV

Na displeji sa zobrazí nastavená hodnota.

Uvoľnite tlačidlo "Zobrazenie", aby ste tak uložili hodnotu.

využ.zbyt.tepla

nie

96

Funkčný modul FM458 - Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené!


Údaje o TÚV 8

Stlačte tlačidlo "Späť ", aby ste sa tak dostali späť o úroveň vyššie.

využ.zbyt.tepla

Rozsah nastavenia

ano

nie

Výrobné nastavenie

ano

8.5 Nastavenie hysterézie

Prostredníctvom funkcie "hysterézia" môžete nastaviť o koľko

Kelvinov (K) má byť nižšia hodnota, pri ktorej sa začne dobíjanie

zásobníka oproti nastavenej teplote TÚV.

Vyvolajte servisnú rovinu. "VSEOB. UDAJE" sa zobrazí ako prvé

hlavné menu

Otáčajte otočným voličom, kým sa nezobrazí hlavné menu

"SERVISNÁ ROVINA – teplá voda".

ÚDAJE O TÚV

Stlačte tlačidlo "zobrazenie", aby ste vyvolali podmenu

(tu: "teplá voda").

Na displeji sa zobrazí podmenu "teplá voda".

teplá voda

3-c.ventil EMS

Otáčajte otočným voličom, pokým sa na displeji nezobrazí

podmenu "hysterézia".

ÚDAJE O TÚV

hysterézia

. Na displeji sa zobrazí podmenu "hysterézia".

-5K

Funkčný modul FM458 - Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené! 97


8

Údaje o TÚV

Podržte stlačené tlačidlo "zobrazenie" a otáčaním otočného voliča

nastavte požadovanú hodnotu (tu: "-20K").

ÚDAJE O TÚV

hysterézia

Na displeji sa zobrazí nastavená hodnota.

Uvoľnite tlačidlo "Zobrazenie", aby ste tak uložili hodnotu.

-20K

Stlačte tlačidlo "Späť ", aby ste sa tak dostali späť o úroveň vyššie.

Rozsah nastavenia

Výrobné nastavenie

hysterézia -20 K – 2 K -5 K

98

Funkčný modul FM458 - Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené!


Údaje o TÚV 8

8.6 Voľba a nastavenie tepelnej dezinfekcie

Ak zvolíte funkciu "termická dezinf.", tak sa TÚV bude raz alebo

viackrát za týždeň zohrievať na teplotu (70 °C), ktorá je potrebná

na usmrtenie choroboplodných zárodkov (napr. legionel).

Nabíjacie čerpadlo ako aj cirkulačné čerpadlo sú počas tepelnej

dezinfekcie trvale v prevádzke.

Ak ste zvolili nastavenie "termická dezinfekcia áno", tak sa

dezinfekcia bude spúšť ať podľa výrobného nastavenia alebo

podľa vlastných nastavení.

V ďalších menu môžete zmeniť výrobné nastavenia tepelnej

dezinfekcie.

Zariadenie sa bude po dobu troch hodín pokúšať dosiahnuť

nastavenú teplotu pre tepelnú dezinfekciu. V prípade zlyhania sa

zobrazí hlásenie poruchy "termická dezinfekcia zlyhala".

Tepelnú dezinfekciu môžete tiež nastaviť pomocou vlastného

spínacieho programu.

Vyvolajte servisnú rovinu. "VSEOB. UDAJE" sa zobrazí ako prvé

hlavné menu

Otáčajte otočným voličom, kým sa nezobrazí hlavné menu

"SERVISNÁ ROVINA – teplá voda".

ÚDAJE O TÚV

Stlačte tlačidlo "zobrazenie", aby ste vyvolali podmenu

(tu: "teplá voda").

Na displeji sa zobrazí podmenu "teplá voda".

teplá voda

3-c.ventil EMS

Otáčajte otočným voličom, pokým sa na displeji nezobrazí

podmenu "termická dezinfekcia".

Funkčný modul FM458 - Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené! 99


8

Údaje o TÚV

ÚDAJE O TÚV

termická

dezinfekcia

nie

. Na displeji sa zobrazí podmenu "termická dezinfekcia".

Podržte stlačené tlačidlo "zobrazenie" a otáčaním otočného voliča

nastavte požadovanú hodnotu (tu: "áno").

ÚDAJE O TÚV

termická

dezinfekcia

áno

Na displeji sa zobrazí nastavená hodnota.

Uvoľnite tlačidlo "Zobrazenie", aby ste tak uložili hodnotu.

Stlačte tlačidlo "Späť ", aby ste sa tak dostali späť o úroveň vyššie.

Termická dezinfekcia

Rozsah nastavenia

nie

ano

Výrobné nastavenie

nie

100

Funkčný modul FM458 - Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené!


Údaje o TÚV 8

8.7 Nastavenie teploty dezinfekcie

Pomocou funkcie "Teplota dezinfekcie" môžete nastaviť teplotu

dezinfekcie.

NEBEZPEČENSTVO OBARENIA

VAROVANIE!

horúcou vodou.

• Pokiaľ v okruhu TÚV vykurovacieho zariadenia nie je

nainštalovaný termostatický zmiešavací ventil, nepúšť ajte

počas a krátko po vykonaní dezinfekcie nezmiešanú TÚV.

Vyvolajte servisnú rovinu. "VSEOB. UDAJE" sa zobrazí ako prvé

hlavné menu

Otáčajte otočným voličom, kým sa nezobrazí hlavné menu

"SERVISNÁ ROVINA – teplá voda".

ÚDAJE O TÚV

Stlačte tlačidlo "zobrazenie", aby ste vyvolali podmenu (tu: "teplá

voda").

Na displeji sa zobrazí podmenu "teplá voda".

teplá voda

3-c.ventil EMS

Otáčajte otočným voličom, pokým sa na displeji nezobrazí

podmenu "teplota dezinfekcie".

ÚDAJE O TÚV

teplota

dezinfekcia

70°C

. Na displeji sa zobrazí podmenu "teplota dezinfekcie".

Podržte stlačené tlačidlo "zobrazenie" a otáčaním otočného voliča

nastavte požadovanú hodnotu (tu: "75°C").

Funkčný modul FM458 - Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené! 101


8

Údaje o TÚV

ÚDAJE O TÚV

teplota

dezinfekcia

75°C

Na displeji sa zobrazí nastavená hodnota.

Uvoľnite tlačidlo "Zobrazenie", aby ste tak uložili hodnotu.

Stlačte tlačidlo "Späť ", aby ste sa tak dostali späť o úroveň vyššie.

Rozsah nastavenia

Výrobné nastavenie

Teplota dezinfekcie 65 °C – 75 °C 70 °C

8.8 Nastavenie dňa v týždni pre dezinfekciu

Pomocou funkcie " Dezinfekcia – deň v týždni" môžete nastaviť

deň v týždni, kedy má byť vykonávaná dezinfekcia.

Vyvolajte servisnú rovinu. "VSEOB. UDAJE" sa zobrazí ako prvé

hlavné menu

Otáčajte otočným voličom, kým sa na displeji nezobrazí hlavné

menu "SERVISNÁ ROVINA – teplá voda".

ÚDAJE O TÚV

Stlačte tlačidlo "zobrazenie", aby ste vyvolali podmenu

(tu: "teplá voda").

Na displeji sa zobrazí podmenu "teplá voda".

teplá voda

3-c.ventil EMS

Otáčajte otočným voličom, pokým sa na displeji nezobrazí

podmenu "deň týždňa dezinfekcia".

102

Funkčný modul FM458 - Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené!


Údaje o TÚV 8

ÚDAJE O TÚV

deň týždňa

dezinfekcia

utorok

. Na displeji sa zobrazí podmenu "deň týždňa, dezinfekcia".

Podržte stlačené tlačidlo "zobrazenie" a otáčaním otočného voliča

nastavte požadovanú hodnotu (tu: "nedeľa").

ÚDAJE O TÚV

deň týždňa

dezinfekcia

nedela

Na displeji sa zobrazí nastavená hodnota.

Uvoľnite tlačidlo "Zobrazenie", aby ste tak uložili hodnotu.

Stlačte tlačidlo "Späť ", aby ste sa tak dostali späť o úroveň vyššie.

Dezinfekcia-deň v týždni

Rozsah nastavenia

pondelok – nedeľa

denne

Výrobné nastavenie

utorok

8.9 Nastavenie času vykonávania dezinfekcie

Pomocou funkcie " Čas – dezinfekcia" môžete nastaviť čas, kedy

má byť vykonávaná dezinfekcia.

Vyvolajte servisnú rovinu. "VSEOB. UDAJE" sa zobrazí ako prvé

hlavné menu

Otáčajte otočným voličom, kým sa nezobrazí hlavné menu

"SERVISNÁ ROVINA – teplá voda".

Stlačte tlačidlo "zobrazenie", aby ste vyvolali podmenu

(tu: "teplá voda").

Funkčný modul FM458 - Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené! 103


8

Údaje o TÚV

ÚDAJE O TÚV

Na displeji sa zobrazí podmenu "teplá voda".

teplá voda

3-c.ventil EMS

Otáčajte otočným voličom, pokým sa na displeji nezobrazí

podmenu "denný čas, dezinfekcia".

ÚDAJE O TÚV

denný čas

dezinfekcia

01:00

. Na displeji sa zobrazí podmenu "denný čas, dezinfekcia".

Podržte stlačené tlačidlo "zobrazenie" a otáčaním otočného voliča

nastavte požadovanú hodnotu (tu: "18:00").

ÚDAJE O TÚV

denný čas

dezinfekcia

18:00

Na displeji sa zobrazí nastavená hodnota.

Uvoľnite tlačidlo "Zobrazenie", aby ste tak uložili hodnotu.

Stlačte tlačidlo "Späť ", aby ste sa tak dostali späť o úroveň vyššie.

Rozsah nastavenia

Výrobné nastavenie

Dezinfekcia-čas 00:00 – 23:00 hod. 01:00 hod.

104

Funkčný modul FM458 - Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené!


Údaje o TÚV 8

8.10 Denné rozkúrenie

Pomocou funkcie každodenného rozkúrenia sa bude TÚV (príp.

vrátane nainštalovného solárneho zásobníka) zohrievať jedenkrát

denne na 60 °C za účelom zabránenia množeniu legionel v TÚV.

Toto zodpovedá požiadavke uvedenej v pracovnom návode

DVGW W551.

Čas zohriatia zásobníka je možné nastaviť .

Vyvolajte servisnú rovinu. "VSEOB. UDAJE" sa zobrazí ako prvé

hlavné menu

Otáčajte otočným voličom, kým sa nezobrazí hlavné menu

"SERVISNÁ ROVINA – teplá voda".

ÚDAJE O TÚV

Stlačte tlačidlo "zobrazenie", aby ste vyvolali podmenu

(tu: "teplá voda").

Na displeji sa zobrazí podmenu "teplá voda".

teplá voda

3-c.ventil EMS

Otáčajte otočným voličom, kým sa na displeji nezobrazí podmenu

"denné rozkúrenie".

. Na displeji sa zobrazí podmenu "denné rozkúrenie".

ÚDAJE O TÚV

denné

rozkúrenie

neaktívny

Podržte stlačené tlačidlo "zobrazenie" a otáčaním otočného voliča

nastavte požadovanú hodnotu (tu: "18:00").

Funkčný modul FM458 - Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené! 105


8

Údaje o TÚV

ÚDAJE O TÚV

denné

rozkúrenie

18:00

Na displeji sa zobrazí nastavená hodnota.

Uvoľnite tlačidlo "Zobrazenie", aby ste tak uložili hodnotu.

Stlačte tlačidlo "Späť ", aby ste sa tak dostali späť o úroveň vyššie.

UPOZORNENIE PRE UŽÍVATEĽA

Pokiaľ už počas posledných 12 hodín bola TÚV zohriata na 60 °C,

ohrev sa v nastavený čas neuskutoční.

Dezinfekcia-čas

Rozsah nastavenia

neaktívny

00:00 – 23:00 hod.

Výrobné nastavenie

neaktívny

8.11 Voľba cirkulačného čerpadla

Prostredníctvom funkcie "cirkulácia" môžete nastaviť , aby bola na

odberných miestach okamžite k dispozícii TÚV.

Vyvolajte servisnú rovinu. "VSEOB. UDAJE" sa zobrazí ako prvé

hlavné menu

Otáčajte otočným voličom, kým sa nezobrazí hlavné menu

"SERVISNÁ ROVINA – teplá voda".

ÚDAJE O TÚV

Stlačte tlačidlo "zobrazenie", aby ste vyvolali podmenu

(tu: "teplá voda").

Na displeji sa zobrazí podmenu "teplá voda".

teplá voda

3-c.ventil EMS

106

Funkčný modul FM458 - Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené!


Údaje o TÚV 8

Otáčajte otočným voličom, pokým sa na displeji nezobrazí

podmenu "cirkulácia".

ÚDAJE O TÚV

cirkulácia

ano

. Na displeji sa zobrazí podmenu "cirkulácia".

Podržte stlačené tlačidlo "zobrazenie" a otáčaním otočného voliča

nastavte požadovanú hodnotu (tu: "nie").

ÚDAJE O TÚV

Na displeji sa zobrazí nastavená hodnota.

Uvoľnite tlačidlo "Zobrazenie", aby ste tak uložili hodnotu.

cirkulácia

nie

Stlačte tlačidlo "Späť ", aby ste sa tak dostali späť o úroveň vyššie.

cirkulácia

Rozsah nastavenia

ano

nie

Výrobné nastavenie

ano

Funkčný modul FM458 - Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené! 107


8

Údaje o TÚV

8.12 Nastavenie intervalov pre prevádzku cirkulačného čerpadla

Pomocou prevádzky v intervaloch znížite prevádzkové náklady

cirkulačného čerpadla.

Pomocou funkcie "cirkulácia za hodinu" môžete nastaviť , aby bolo

možné ihneď používať teplú vodu na odberných miestach.

Nastavený interval platí po dobu, keď je cirkulačné čerpadlo

spúšť ané časovým programom. Tento môže byť

– program pre cirkulačné čerpadlo nastavený od výroby

– vlastný program pre cirkulačné čerpadlo.

– väzba na časy spínania VO

V prípade nepretržitej prevádzky obehové čerpadlo pracuje cez

deň stále (denná prevádzka) a v noci je odstavené (nočná

prevádzka).

Príklad:

Bol zadaný vlastný časový program, ktorý v čase medzi

05:30 hod. – 22:00 hod. zapne cirkulačné čerpadlo s nastavením

"cirkulácia za hodinu 2 krát".

Cirkulačné čerpadlo sa zapne v cykloch vždy

– o 05:30 hod. na 3 minúty,

– o 06:00 hod. na 3 minúty,

– o 06:30 hod. na 3 minúty,

– atď. až do 22:00 hod.

Vyvolajte servisnú rovinu. "VSEOB. UDAJE" sa zobrazí ako prvé

hlavné menu

Otáčajte otočným voličom, kým sa nezobrazí hlavné menu

"SERVISNÁ ROVINA – teplá voda".

Stlačte tlačidlo "zobrazenie", aby ste vyvolali podmenu

(tu: "teplá voda").

108

Funkčný modul FM458 - Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené!


Údaje o TÚV 8

ÚDAJE O TÚV

Na displeji sa zobrazí podmenu "teplá voda".

teplá voda

3-c.ventil EMS

Otáčajte otočným voličom, pokým sa na displeji nezobrazí

podmenu "cirkulácia za hodinu".

ÚDAJE O TÚV

cirkulácia

za hodinu

2 krát

. Na displeji sa zobrazí podmenu "cirkulácia za hodinu".

Podržte stlačené tlačidlo "zobrazenie" a otáčaním otočného voliča

nastavte požadovanú hodnotu (tu: "vyp"). Cirkulačné čerpadlo

bude potom pracovať iba pri jednorazovom nabíjaní.

ÚDAJE O TÚV

cirkulácia

za hodinu

vyp

Na displeji sa zobrazí nastavená hodnota.

Uvoľnite tlačidlo "Zobrazenie", aby ste tak uložili hodnotu.

Stlačte tlačidlo "Späť ", aby ste sa tak dostali späť o úroveň vyššie.

Cirkulácia za hodinu

Rozsah nastavenia

vyp

1 krát

2 krát

3 krát

4 krát

5 krát

6 krát

trvalá prevádzka

Výrobné nastavenie

2 krát

Funkčný modul FM458 - Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené! 109


9

Záznam spotreby tepla

9 Záznam spotreby tepla

V základnej výbave softvéru regulátorov Logamatic 4xxx si

môžete nechať vypočítať spotrebu tepla vykurovacieho zariadenia

pomocou nastavenia výkonu horáka (bližšie informácie sa dočítate

v servisnom návode príslušného regulátora).

UPOZORNENIE PRE UŽÍVATEĽA

Ak ste nainštalovali funkčný modul FM458 a nastavili záznam

spotreby tepla pomocou merača tepla (WMZ), nebudete môcť

nechať vypočítať spotrebu tepla na základe nastavenia horáka.

Toto zobrazenie na ovládacej jednotke MEC2 nebude aktívne.

Voľba jednej funkcie vždy vylučuje inú funkciu.

9.1 Nastavenie záznamu spotreby tepla "podľa impulzov"

VSEOB. UDAJE

Ak je v zariadení namontované počítadlo tepla (WMZ), mali by ste

si nechať zobraziť spotrebu tepla prostredníctvom vstupu displeja

ovládacej jednotky MEC2, ktorý je pre Vás k dispozícii. Funkčný

modul FM458 má vstup pre počítanie impulzov, ktorý musíte

aktivovať pomocou ovládacej jednotky MEC2.

Vyvolajte servisnú rovinu. "VSEOB. UDAJE" sa zobrazí ako prvé

hlavné menu

Stlačte tlačidlo "zobrazenie", aby ste tak vyvolali podmenu

(tu: "min. vonk. tepl.").

Na displeji sa zobrazí podmenu "min. vonk. tepl.".

min. vonk. tepl.

-10°C

Otáčajte otočným voličom, pokým sa na displeji nezobrazí

podmenu "množstvo tepla – bez zobrazenia".

110

Funkčný modul FM458 - Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené!


Záznam spotreby tepla 9

VSEOB. UDAJE

. Na displeji sa zobrazí podmenu

"množstvo tepla – bez zobrazenia".

množstvo tepla

bez zobrazenia

Podržte stlačené tlačidlo "zobrazenie" a otáčaním otočného voliča

nastavte požadovanú hodnotu (tu: "podľa impulzov").

VSEOB. UDAJE

Na displeji sa zobrazí nastavená hodnota.

Uvoľnite tlačidlo "Zobrazenie", aby ste tak uložili hodnotu.

množstvo tepla

podla impulzov

Stlačte tlačidlo "Späť ", aby ste sa tak dostali späť o úroveň vyššie.

množstvo tepla

Rozsah nastavenia

bez zobrazenia

podla impulzov

podla horákov*

solár*

Výrobné nastavenie

bez zobrazenia

* Možnosť voľby sa zobrazí iba vtedy, ak bol nainštalovaný príslušný modul a zvolená príslušná funkcia.

Funkčný modul FM458 - Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené! 111


9

Záznam spotreby tepla

9.2 Kalibrácia hodnoty impulzov

Teraz vyrovnajte hodnotu impulzov počítadla tepla s možnosť ami

nastavenia na ovládacej jednotke MEC2.

Otáčajte otočným voličom, kým sa nezobrazí podmenu "hodnota

impulzu".

VSEOB. UDAJE

. Na displeji sa zobrazí podmenu "hodnota impulzu".

hodnota impulzu

1 kW/Im

Podržte stlačené tlačidlo "zobrazenie" a otáčaním otočného voliča

nastavte požadovanú hodnotu (tu: "10 kW/Im").

VSEOB. UDAJE

Na displeji sa zobrazí nastavená hodnota.

Uvoľnite tlačidlo "Zobrazenie", aby ste tak uložili hodnotu.

hodnota impulzu

10 kW/Im

Stlačte tlačidlo "Späť ", aby ste sa tak dostali späť o úroveň vyššie.

UPOZORNENIE PRE UŽÍVATEĽA

Nastavenie impulzov na regulátore musí bezpodmienečne

súhlasiť s nastavením impulzov na počítadle tepla.

Ak to tak nie je, bude pri počítaní dochádzať k chybám.

hodnota impulzu

Rozsah nastavenia

1 kW/impulz

10 kW/impulz

100 kW/impulz

1000 kW/impulz

Výrobné nastavenie

1 kW/impulz

112

Funkčný modul FM458 - Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené!


Záznam spotreby tepla 9

9.3 Vyžiadanie informácie o spotrebe tepla

Otvorte kryt ovládania ovládacej jednotky MEC2.

Otáčajte otočným voličom, kým sa Vám na displeji nezobrazia

rôzne hodnoty spotreby tepla.

denná spotreba

aktuálne

500 kWh

týždenná spotr.

aktuálne

2430 kWh

Môžete si vyžiadať informácie o dennej, týždennej a ročnej

spotrebe.

Zobrazenie záznamu spotreby tepla

denná spotreba týždenná spotr. ročná spotreba

aktuálne aktuálne aktuálne

včera pred týždňom pred 1 rokom

predvčerom pred 2 týždňami pred 2 rokmi

Obdobie počítania

od 00:00 hod.

od pondelka

od 01.01.XX

do 00:00 hod.

do nedele

do 31.12.XX

Tab. 7 Možné zobrazenia spotreby tepla

ročná spotreba

aktuálne

354 MWh

UPOZORNENIE PRE UŽÍVATEĽA

Zmeny dátumu a času robia správne zobrazenie hodnôt spotreby

nepresnými a môžu viesť k strate údajov!

UPOZORNENIE PRE UŽÍVATEĽA

Spotreba tepla vykurovacieho zariadenia Vám bude zobrazená

v kWh príp. od 10.000 kWh v MWh.

Funkčný modul FM458 - Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené! 113


9

Záznam spotreby tepla

9.4 Opätovné spustenie počítania spotreby tepla

Ak chcete znova spustiť počítanie hodnôt spotreby tepla, musíte

najskôr vykonať reset.

Vyvolajte servisnú rovinu. "VSEOB. UDAJE" sa zobrazí ako prvé

hlavné menu

Otáčajte otočným voličom, kým sa nezobrazí hlavné menu

"SERVISNÁ ROVINA – znovu obnovenie".

SERVISNÁ ROVINA

Na displeji sa zobrazí hlavné menu.

znovu obnovenie

Stlačte tlačidlo "Zobrazenie", aby ste vybrali hlavné menu

"znovu obnovenie".

Otáčajte otočným voličom, kým sa nezobrazí podmenu

"množstvo tepla".

znovu obnovenie

Na displeji sa zobrazí podmenu "množstvo tepla".

množstvo tepla

Stlačte a podržte pritlačené tlačidlo "zobrazenie", kým sa na

displeji znova nezobrazí "SERVISNÁ ROVINA – znovu

obnovenie".

Bloky v poslednom riadku displeja postupne miznú. Až keď zmizne

aj posledný blok, tak bol reset nastavení dokončený. Ak pustíte

tlačidlo skôr ako zmizne aj posledný blok, tak sa reset preruší.

Po vykonaní funkcie reset sa zobrazenie na displeji automaticky

prepne do vyššej úrovne.

Počítanie množstva tepla teraz začne od znova.

Pre návrat o úroveň vyššie stlačte tlačidlo "späť ".

114

Funkčný modul FM458 - Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené!


Reléový test 10

10 Reléový test

Vyvolajte servisnú rovinu. "VSEOB. UDAJE" sa zobrazí ako prvé

hlavné menu

Otáčajte otočným voličom, pokým sa na displeji nezobrazí hlavné

menu "reléový test".

SERVISNÁ ROVINA

Na displeji sa zobrazí hlavné menu "SERVISNÁ ROVINA –

relé test".

relé test

relé test

Stlačte tlačidlo "zobrazenie", aby ste vybrali hlavné menu "relé

test".

Na displeji sa zobrazí podmenu "kotol".

kotol

Otáčajte otočným voličom, kým sa nezobrazí podmenu "relé test –

stratégia FM458".

ÚDAJE STRATÉGIE

FM458 miesto 3

relé hlás.porúch

žiadna porucha

Stlačte tlačidlo "zobrazenie", aby ste vybrali podmenu "relé test –

stratégia FM458".

Na displeji sa zobrazí vyvolané podmenu.

Podržte stlačené tlačidlo "Zobrazenie" a otočte otočným voličom

na želanú požadovanú hodnotu (tu: "porucha je na").

Funkčný modul FM458 - Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené! 115


10

Reléový test

ÚDAJE STRATÉGIE

FM458 miesto 3

relé hlás.porúch

porucha je na

Na displeji sa zobrazí nastavená hodnota.

Uvoľnite tlačidlo "Zobrazenie", aby ste tak uložili hodnotu.

Pre návrat o úroveň vyššie stlačte dvakrát tlačidlo "späť ".

UPOZORNENIE PRE UŽÍVATEĽA

Po skončení "reléového testu" sa zmažú všetky vykonané

nastavenia.

116

Funkčný modul FM458 - Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené!


Chybový protokol 11

11 Chybový protokol

Pomocou menu "chybový protokol" si môžete nechať zobraziť

posledné štyri poruchové hlásenia vykurovacieho zariadenia.

Ovládacia jednotka MEC2 môže zobraziť poruchové hlásenia iba

toho regulátora, s ktorým je prepojená.

Vyvolajte servisnú rovinu. "VSEOB. UDAJE" sa zobrazí ako prvé

hlavné menu.

Otáčajte otočným voličom, pokým sa na displeji nezobrazí hlavné

menu "SERVISNÁ ROVINA – chybový protokol".

SERVISNÁ ROVINA

Na displeji sa zobrazí hlavné menu.

chybový protokol

Stlačte tlačidlo "Zobrazenie".

porucha

výstup. snímač 2

od 23:20 13.10

do 23:45 13.10

Zobrazí sa hlásenie poruchy.

Ak regulátor zaznamenal poruchu, tak sa na displeji zobrazí

hlásenie poruchy s časom jej začiatku a konca.

Ak pripojený regulátor nezaznamená žiadnu poruchu, tak sa na

displeji zobrazí hlásenie "žiadna porucha".

Otáčajte otočným voličom a prelistujte tak posledné hlásenia

o poruche.

Stlačte tlačidlo "Späť ", aby ste sa tak dostali späť o úroveň vyššie.

Funkčný modul FM458 - Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené! 117


12

Hlásenia porúch

12 Hlásenia porúch

UPOZORNENIE PRE UŽÍVATEĽA

V stĺpci "Porucha" sú uvedené všetky poruchy, ktoré sa môžu

vyskytnúť pri spoločnej prevádzke medzi funkčným modulom

FM458 a pripojenými zdrojmi tepla.

Poruchové hlásenia, ktoré sa vzť ahujú na vykurovacie kotly

radu 4000, sú popísané v servisnom návode

regulátorov Logamatic 4321/4322.

Pojmy uvedené v stĺpci "porucha" ukazujú hlásenia tak, ako sa

zobrazia na displeji ovládacej jednotky MEC2.

Porucha

Kotol x

Priradenie kotla

Kotol x

Žiadne spojenie

Stratégia

Snímač výstupu

Stratégia

Snímač spiatočky

Stratégia

Konfigurácia

Regulácia výstupu

Vplyv na pôsobenie

regulácie

– Nie je zohľadnené

v stratégii

– Nie je zohľadnené

v stratégii

– Núdzová prevádzka!

Stratégia počíta s

teplotou výstupu 5 °C

– Núdzová prevádzka!

Prevádzka bez

ochrany proti

kondenzátu

– Spôsob prevádzky

podľa vykurovacieho

kotla 1. Ak vykurovací

kotol 1 nemá žiadnu

reguláciu teploty

výstupu prostredníctvom

zmiešavačov

vykurovacieho okruhu,

všetky zmiešavacie

ventily sa úplne

otvoria.

Možné príčiny poruchy

– Číslo kotla je

nesprávne, vykurovací

kotol je nesprávne

pripojený

Pomoc

– Skontrolujte priradenie

kotla alebo kabeláž

– Porucha komunikácie – Skontrolujte konfiguráciu

s vykurovacím kotlom alebo kabeláž

nesprávny počet kotlov

– Pokazený snímač,

pokazené vedenie

prípojky, pokazený

modul stratégie

– Pokazený snímač,

pokazené vedenie

prípojky, pokazený

modul stratégie

– Najmenej pre jeden,

avšak nie pre všetky

vykurovacie kotly je

nastavená "regulácia

teploty výstupu

prostredníctvom

regulačných členov

vykurovacieho

okruhu".

– Skontrolujte snímače

a vedenie snímačov,

skontrolujte modul

– Skontrolujte snímače

a vedenie snímačov,

skontrolujte modul

– Skontrolujte konfiguráciu

Tab. 8

Poruchové hlásenia

118

Funkèný modul FM458 - Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené!


Hlásenia porúch 12

Porucha

Stratégia

Konfigurácia

Regulácia spiatočky

Stratégia

Konfigurácia

Chýba výkon

Kotol x

Stav y/z

Horák

Vplyv na pôsobenie

regulácie

– Naďalej sa bude

vykonávať regulácia

spiatočky, preto je

možné škrtenie

objemového prietoku

kondenzačného kotla.

– Zadaný výkon

všetkých vykurovacích

kotlov 100 %

– Nie je možné

zabezpečiť ochranu

kotla (protimrazovú

ochranu).

– Žiadna TÚV.

– Žiadne vykurovanie.

Možné príčiny poruchy

– Najmenej pre jeden,

avšak nie pre všetky

vykurovacie kotly je

nastavená "regulácia

teploty spiatočky

prostredníctvom

regulačných členov

vykurovacieho okruhu"

– Skontrolujte konfiguráciu

– Pri nastavenom – Skontrolujte konfiguráciu

riadení výkonu chýba

údaj o výkone

vykurovacieho kotla

– Kotol EMS hlási

poruchu s poistkou

pomocou kódu na

displeji (y) a

servisného kódu (z).

Pomoc

– Prečítajte si podrobnejší

popis poruchy uvedený

v podkladoch ku kotlu

a vykonajte príslušné

opatrenia, ktoré sú tam

popísané

– Na BC10 stlačte tlačidlo

"Reset"

Kotol x

EMS

– Proces spaľovania

neprebieha optimálne

(zvýšené emisie).

– Kotol EMS hlási chybu. – Prečítajte si kód na displeji

BC10 a servisný kód

– Prečítajte si podrobnejší

popis poruchy uvedený v

kapitola 14.2 "Doplňujúce

poruchové hlásenia s EMS"

a vykonajte príslušné

opatrenia, ktoré sú tam

popísané.

Kotol x

Údržba Hyy

– Žiaden následok.

– Servisné hlásenie,

žiadna chyba

zariadenia.

– napr. uplynul interval

údržby

– Prečítajte si podrobnejší

popis hlásenia údržby

uvedený v kapitola 14.3

"Hlásenia údržby pri

vykurovacích kotloch s

EMS" a vykonajte príslušné

opatrenia, ktoré sú tam

popísané.

Tab. 8

Poruchové hlásenia

Funkèný modul FM458 - Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené! 119


12

Hlásenia porúch

Porucha

Kotol x

Ručná prevádzka

Teplá voda

EMS

Vplyv na pôsobenie

regulácie

Možné príčiny poruchy

– Môže sa príliš ochladiť . – Nejedná sa o poruchu,

minimálne jeden

otočný volič na

základnom regulátore

BC10 nie je prepnutý

do polohy "Aut".

– Žiadna TÚV. – Kotol EMS hlási chybu

funkcie prípravy TÚV.

Pomoc

– Ak už nepotrebujete ručnú

prevádzku, nastavte oba

otočné voliče na základnom

regulátore BC10 na "Aut".

– Prečítajte si kód na displeji

BC10 a servisný kód

– Prečítajte si podrobnejší

popis poruchy uvedený v

kapitola 14.2 "Doplňujúce

poruchové hlásenia s EMS"

a vykonajte príslušné

opatrenia, ktoré sú tam

popísané.

Adresa

Neznáme

Modul miesto x

– Modul vypne výstupy

a zapne LED-diódy

signalizujúce chyby.

– Softvér regulácie je

príliš starý na to, aby

bolo možné použiť

modul.

– Zabudli ste (v prípade

výmeny náhradného

dielu) nakonfigurovať

FM458 ako FM447

– Prepnite prepínač

rozoznávania modulov na

FM458 do polohy FM447

(viď kapitola 2.2.1 "Spínač

pre rozoznanie modulu").

– Vymeňte modul/regulátor.

– Modul / regulátor je

pokazený.

Adresa

Konflikt miesto x

– Modul vypne výstupy

a zapne LED-diódu

signalizujúcu poruchu.

– Modul je namontovaný

v nesprávnom mieste

pripojenia/

v nesprávnom

regulátore. Určité

moduly je možné

prevádzkovať len na

určitých adresách

CAN. Modul stratégie

sa smie používať iba

v regulátore s adresou

0 alebo 1 zbernice

ECO-CAN.

– Skontrolujte priradenie

modulu príp. prispôsobte

adresu zbernice

ECO-CAN.

Tab. 8

Poruchové hlásenia

120

Funkèný modul FM458 - Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené!


Monitorované parametre stratégie 13

13 Monitorované parametre stratégie

d

Pomocou menu "monitor" si môžete vyžiadať aktuálne hodnoty

(monitorované parametre) stratégie.

Vyvolajte servisnú rovinu. "VSEOB. UDAJE" sa zobrazí ako prvé

hlavné menu.

Otáčajte otočným voličom, kým sa nezobrazí hlavné menu

"SERVISNÁ ROVINA – monitor".

SERVISNÁ ROVINA

Na displeji sa zobrazí hlavné menu.

monitor

MONITOR

Stlačte tlačidlo "zobrazenie", aby ste vybrali hlavné menu

"monitor".

Na displeji sa zobrazí podmenu "kotol 1".

kotol 1

Otáčajte otočným voličom, kým sa na displeji nezobrazí podmenu

"stratégia".

MONITOR

Na displeji sa zobrazí podmenu "stratégia".

stratégia

Pomocou otočného voliča môžete vyvolať jednotlivé monitorované

parametre kotla.

Funkčný modul FM458 - Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené! 121


13

Monitorované parametre stratégie

Monitorované parametre stratégie

Údaje o zariadení:

Zobrazenie Význam Jednotka

VÝSTUP X/Y Teplota výstupu, požadovaná/skutočná hodnota. °C

SPIATOČKA X/Y Teplota spiatočky, požadovaná/skutočná hodnota. °C

EXT. POŽIADAVKA

Externe požadovaná teplota.

Externe požadovaný výkon.

1-2-3-4-5 Momentálne poradie kotlov.

VYKUROVACÍ KOTOL

ZAP

Počet vykurovacích kotlov, ktoré sú momentálne spustené.

VYKUROVACÍ KOTOL,

MAX.

Počet vykurovacích kotlov, ktoré môžu byť spustené.

VYP

Neexistuje žiadna požiadavka tepla a preto sú všetky kotly vypnuté.

Druh prevádzky*

MRÁZ

Kvôli protimrazovej ochrane je kotol zapnutý.

VÝKON

Kotol je spustený na základe riadenia výkonu (0 – 10 V vstup).

Požadovaná teplota výstupu hydraulickej výhybky sa razom zvýšila

NÁBEH

v dôsledku určitej aplikácie. Spustené výkonové stupne sú

spočítavané v špeciálnom režime.

Požadovaná teplota výstupu hydraulickej výhybky sa razom znížila

REDUKOVANÝ v dôsledku určitej aplikácie. Spustené výkonové stupne sú

odpočítavané v špeciálnom režime.

MODULÁCIA

Modulácia horáka za účelom udržania požadovanej hodnoty

nastavenej v zariadení.

ZAP HORÁKA

Požadovaná teplota je väčšia ako skutočná teplota zariadenia.

Integrál pracuje za účelom zapnutia horáka.

2 STUPEŇ ZAP

Požadovaná teplota je väčšia ako skutočná teplota zariadenia.

Integrál pracuje za účelom zapnutia 2. stupňa.

MAXIMÁLNY

Požadovaná teplota je väčšia ako skutočná teplota zariadenia.

Všetky kotly pracujú na maximálny výkon.

VYP HORÁKA

Požadovaná teplota je nižšia ako skutočná teplota zariadenia.

Integrál pracuje za účelom vypnutia horáka.

2 STUPEŇ VYP

Požadovaná teplota je väčšia ako skutočná teplota zariadenia.

Integrál pracuje za účelom vypnutia 2. stupňa.

TEPLO ZATV.

Požadovaná teplota je väčšia ako skutočná teplota zariadenia.

Všetky kotly sú vypnuté.

VYROVNANIE

Rovnaká požadovaná a skutočná teplota zariadenia. Spúšť anie

kotla sa nemení.

1000/6600 Momentálny/maximálny integrál odchýlky regulácie. K 2 s

X ZARIADENIE

Y%

X = zariadenie je príliš studené, X = zariadenie je príliš

horúce, y = vyť aženie zariadenia.

°C

%

Obr. 28

Údaje o zariadení

* V závislosti od spôsobu prevádzky sa na displeji zobrazí iba jeden parameter.

122

Funkčný modul FM458 - Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené!


Monitorované parametre stratégie 13

Okrem toho sa v monitorovaných parametroch stratégie zobrazujú

najdôležitejšie monitorované parametre všetkých vykurovacích

kotlov zariadenia (vždy jedna maska MEC2 na každý vykurovací

kotol).

Zobrazenie Význam Jednotka

Kotol xy x = čislo vkyurovacieho kotla, y = EMS alebo 4000.

Druh prevádzky*

1-stupňový

2-stupňový

Modulovaný

Test spalín

Teplá voda

Žiadna

komunikácia

Priradenie kotla

Rušený

Tento kotol má 1-stupňový horák.

Tento kotol má 2-stupňový horák.

Tento kotol má modulovaný horák.

Tento kotol práve vykonáva test spalín.

Tento kotol dobíja teplú vodu.

S týmto kotlom nie je možné vytvoriť komunikáciu.

Buď sa už nehlási ako kotol pod týmto číslom kotla alebo je číslo

tohto kotla väčšie ako je nastavený počet kotlov.

Kotol nie je pripravený na prevádzku (napr. je zablokovaný).

Výstup Momentálna teplota výstupu vykurovacieho kotla. °C

Výkon xy

Požadovaný/skutočný výkon vykurovacieho kotla.

Tab. 9 Údaje o kotle v stratégii

* V závislosti od spôsobu prevádzky sa na displeji zobrazí iba jeden parameter.

UPOZORNENIE PRE UŽÍVATEĽA

Informácie o ďalších monitorovaných parametroch vykurovacích

kotlov s regulátormi Logamatic 4000 sa dočítate v podkladoch

k regulátoru Logamatic 4321/4322.

Informácie o ďalších monitorovaných parametroch vykurovacích

kotlov s regulátormi Logamatic EMS sa dočítate v nasledujúcej

kapitole.

Funkčný modul FM458 - Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené! 123


14

Vykurovací kotol EMS

14 Vykurovací kotol EMS

14.1 Monitorované parametre vykurovacieho kotla EMS

d

Pomocou menu "monitor" si môžete vyžiadať aktuálne hodnoty

(monitorované parametre) vykurovacieho kotla.

Vyvolajte servisnú rovinu. "VSEOB. UDAJE" sa zobrazí ako prvé

hlavné menu

Otáčajte otočným voličom, kým sa nezobrazí hlavné menu

"SERVISNÁ ROVINA – monitor".

SERVISNÁ ROVINA

Na displeji sa zobrazí hlavné menu.

monitor

MONITOR

Stlačte tlačidlo "zobrazenie", aby ste vybrali hlavné menu

"monitor".

Na displeji sa zobrazí podmenu "kotol 1".

kotol 1

Pomocou otočného voliča môžete voliť jednotlivé "kotly".

kotol 1 EMS

jednostupňový

výstup 50

výkon 20/100

Stlačte tlačidlo "zobrazenie", aby ste vybrali podmenu

"monitorované parametre, kotol 1".

Na displeji sa zobrazí prvá indikácia monitorovaných parametrov

kotla 1.

124

Funkčný modul FM458 - Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené!


Vykurovací kotol EMS 14

Pomocou otočného voliča môžete vyvolať jednotlivé monitorované

parametre vykurovacieho kotla.

Zobrazenie Význam Jednotka

Kotol x EMS

x = čislo vkyurovacieho kotla.

Druh prevádzky*

1-stupňový

2-stupňový

Modulovaný

Test spalín

Teplá voda

Žiadna

komunikácia

Priradenie kotla

Rušený

Tento kotol má 1-stupňový horák.

Tento kotol má 2-stupňový horák.

Tento kotol má modulovaný horák.

Tento kotol práve vykonáva test spalín.

Tento kotol dobíja teplú vodu.

S týmto kotlom nie je možné vytvoriť komunikáciu.

Buď sa už nehlási ako kotol pod týmto číslom kotla alebo je číslo

tohto kotla väčšie ako je nastavený počet kotlov.

Kotol nie je pripravený na prevádzku (napr. je zablokovaný).

Výstup Momentálna teplota výstupu vykurovacieho kotla. °C

Výkon x/y

Požadovaný/skutočný výkon vykurovacieho kotla.

Vonku Momentálna vonkajšia teplota. °C

Stlmená Tlmená vonkajšia teplota. °C

Ext. požiadavka Externe požadovaná hodnota výstupu v °C alebo požadovaná

hodnota výkonu v %, ak je aktívny 0 – 10 V vstup.

°C/%

Výstup x/y

x= požadovaná teplota výstupu.

y= skutočná teplota výstupu.

Spiatočka Teplota spiatočky. °C

Štarty Počet štartov horáka. °C

Stav

Servisný kód

Prevádzka

KIM x V y

UBA 3 V

BIM x V y

Aktuálny prevádzkový stav.

Servisný kód (iba vykurovacie kotly EMS) pre rozoznávanie hlásení

o stave zariadenia.

Prevádzkové hodiny horáka (iba vykurovacie kotly EMS).

x= číslo Kim, y= číslo verzie UBA (iba vykurovacie kotly UBA).

Verzia softvéru UBA3.

x= čislo BIM, y= verzia softvéru BIM (iba vykurovacie kotly s MC10).

Tab. 10 Monitorované parametre vykurovacieho kotla EMS

* V závislosti od spôsobu prevádzky sa na displeji zobrazí iba jeden parameter.

°C

Funkčný modul FM458 - Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené! 125


14

Vykurovací kotol EMS

Zobrazenie Význam Jednotka

MC 10 V

Verzia softvéru MC 10 (iba vykurovacie kotly s MC10)

SAFe V

Verzia softvéru SAFe (iba vykurovacie kotly s MC10)

Výkon Aktuálny výkon vykurovacieho kotla %

Max. výkon Maximálny uvoľnený výkon vykurovacieho kotla %

Druh

TV-EMS Vykurovací kotol nabíja teplú vodu

Čerpadlo Aktuálny výkon čerpadla (iba vykurovacie kotly UBA) %

Maximálny Maximálny výkon kotla kW

Min. výkon Minimálny modulačný výkon alebo výkon 1. stupňa %

Spaliny Teplota spalín °C

Vzduch Teplota nasávaného vzduchu do horáka °C

Namer.tlak Tlak vody vo vykurovacom kotle bar

Ionizačný prúd Ionizačný prúd plameňa horáka µA

Zapaľovanie

Plameň

Logika čerpadiel

Stav zapaľovacieho zariadenia

Stav plameňa

Minimálna prevádzková teplota kotla, ktorá musí byť dosiahnutá

po štarte horáka.

Ventil 1 Stav palivového ventilu 1

Ventil 2 Stav palivového ventilu 2

Tab. 10

Monitorované parametre vykurovacieho kotla EMS

* V závislosti od spôsobu prevádzky sa na displeji zobrazí iba jeden parameter.

°C

126

Funkčný modul FM458 - Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené!


Vykurovací kotol EMS 14

14.2 Doplňujúce poruchové hlásenia s EMS

Obr. 29

Prečítajte si kód na displeji a servisný kód (napr. regulátor

Logamatic MC10/základný regulátor BC10)

Prečítanie údaju o stave zariadenia (kód na displeji)

a servisného kódu

V prípade chyby sa priamo na displeji regulátora zobrazí stav

zariadenia. V prípade bezpečnostných vypnutí s poistkou displej

bliká.

• Stlačte tlačidlo "zobrazenie stavu", aby ste si mohli prečítať

servisný kód.

• Stlačte niekoľkokrát tlačidlo "zobrazenie stavu", ste si nechali

zobraziť ďalšie informácie o servise, kým sa znova nezobrazí

stav vykurovacieho kotla.

Funkčný modul FM458 - Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené! 127


14

Vykurovací kotol EMS

Poruchy TÚV EMS

DC:

SC:

DC SC Porucha Vplyv na

pôsobenie

regulácie

A01 808 Snímač

TUV je

pokazený

– Nedobíja sa

teplá voda.

Kód na displeji (stav)

Servisný kód

Možné príčiny poruchy

– Snímač je nesprávne

pripojený alebo pokazený.

– Prerušenie alebo skrat

vo vedení snímača.

Pomoc

• Skontrolujte pripojenie

snímača TÚV a v prípade

potreby ho vymeňte.

– Starý snímač.

A01 810 TÚV

zostáva

studená

– Neustále

pokusy

o naplnenie

zásobníka

TÚV.

– Nedá sa

spustiť

prevádzka

solárneho

zariadenia.

– Nepretržitý odber alebo

únik.

– Snímač je nesprávne

pripojený alebo pokazený.

– Prerušenie alebo skrat vo

vedení snímača.

– Starý snímač.

– Nabíjacie čerpadlo je

nesprávne pripojené alebo

pokazené.

• Utesnite netesné miesto.

• Skontrolujte pripojenie

snímača TÚV a v prípade

potreby ho vymeňte.

• Skontrolujte funkciu snímača

nabíjacieho čerpadla.

• Skontrolujte umiestnenie

snímača na zásobníku teplej

vody.

A01 811 Tepelná

dezinfekcia

– Termická

dezinfekcia

bola

prerušená.

– Nepretržitý odber alebo

únik.

– Snímač je nesprávne

pripojený alebo pokazený.

– Prerušenie alebo skrat vo

vedení snímača.

– Starý snímač.

– Nabíjacie čerpadlo je

nesprávne pripojené alebo

pokazené.

• Utesnite netesné miesto.

• Skontrolujte pripojenie

snímača TÚV a v prípade

potreby ho vymeňte.

• Skontrolujte funkciu snímača

nabíjacieho čerpadla.

• Skontrolujte umiestnenie

snímača na zásobníku teplej

vody.

Tab. 11

Možné hlásenia v prípade poruchy prípravy teplej vody EMS

128

Funkčný modul FM458 - Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené!


Vykurovací kotol EMS 14

Poruchy EMS

DC SC Porucha Vplyv na

pôsobenie

regulácie

AD 1 817

AD 1 818

AD 1 819

AD 1 820

Pokazený

snímač teploty

vzduchu

Vykurovací

kotol zostáva

studený

Trvalý signál

predhrevu

oleja

Olej je príliš

studený

– Nie je možné

optimálne

prispôsobiť

otáčky

ventilátora.

– Nedostatočná

dodávka do

vykurovacieho

zariadenia.

– Horák sa pokúša

o štart.

– Horák sa pokúša

o štart.

Možné príčiny

poruchy

– Ak snímač teploty

vzduchu nameria

príliš nízku teplotu

(< -30 °C) alebo

príliš vysokú teplotu

(> +100 °C), dôjde

k spusteniu tohto

poruchového

hlásenia.

– Ak je teplota

vykurovacieho kotla

určitý čas nižšia ako

teplota logiky

čerpadla (47 °C)

hoci je horák

zapnutý, dôjde

k spusteniu tohto

poruchového

hlásenia.

– Z predhrevu oleja je

prijatý signál o

spustení, hoci je

tento vypnutý.

– Predhrev oleja

nevysiela v priebehu

6 minút späť signál,

že olej dosiahol

svoju prevádzkovú

teplotu.

Pomoc

• Skontrolujte snímač teploty

vzduchu vrátane zásuvného

spoja na SAFe a v prípade

potreby ich vymeňte.

• Skontrolujte dimenzovanie

zariadenia a parametre

čerpadla a v prípade

potreby vykonajte korekciu.

• Skontrolujte funkciu

spätného ventila a v prípade

potreby ho doplňte.

• Skontrolujte, či sa

samotiažové brzdy

nachádzajú v pracovnej

pozícii.

• Skontrolujte osadenie

zásuviek na SAFe

a predhreve oleja a v

prípade potreby vykonajte

korekciu.

• Skontrolujte elektrické

pripojenie predhrevu oleja,

pokiaľ nie je v poriadku,

vymeňte predhrev oleja.

Tab. 12

Možné hlásenia v prípade porúch EMS

UPOZORNENIE PRE UŽÍVATEĽA

Iné poruchy sú popísané v podkladoch k použitému

vykurovaciemu kotlu.

Funkčný modul FM458 - Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené! 129


14

Vykurovací kotol EMS

14.3 Hlásenia údržby pri vykurovacích kotloch s EMS

DC:

Kód na displeji (stav)

SC Údržba Možná príčina Pomoc EMS s

vykurovacím

kotlom

H1

H2

H3

H4

Teplota

spalín

príliš

vysoká

Príliš

pomalý

chod

ventilátora

horáka

Uplynul

počet

prevádzkových

hodín

Nízky prúd

snímača

plameňa

Ak teplota spalín prekročila určitú

hranicu (110 °C), horák sa prepne na

1. stupeň a dôjde k zobrazeniu tohto

servisného hlásenia. Hlásenie zmizne

až po zadaní príkazu "reset servisného

hlásenia".

SAFe musí pre želané otáčky vytvárať

nezvyčajne vysoký signál PWM.

V spojení s týmto regulátorom sa

nevyskytuje.

Signál plameňa je tesne nad hranicou

vypnutia SAFe.

– Snímač plameňa alebo uholníkový

držiak (v prípade G135) je

znečistený.

– Nesúhlasí vyrovnanie systému

zmiešavania s priezorovým

potrubím.

– Chybné elektrické prepojenie

snímača plameňa a SAFe.

– Chybný snímač plameňa alebo

SAFe.

• Vyčistite vykurovací kotol.

• Skontrolujte polohu, osadenie

a stav vkladaných plechov

a v prípade potreby ich

skorigujte.

• Skontrolujte, či nie je ventilátor

horáka znečistený a v prípade

potreby ho vyčistite alebo

vymeňte.

• Skontrolujte, či nie je snímač

plameňa alebo uholníkový

držiak (zrkadlo) znečistený

a v prípade potreby ich

vyčistite.

• Skontrolujte vyrovnanie

systému zmiešavania

s priezorovým potrubím

a v prípade potreby ich

vyrovnajte.

• Skontrolujte, či nie je systém

zmiešavania znečistený a v

prípade potreby ho vyčistite.

• Skontrolujte zásuvný spoj

snímača plameňa na SAFe.

• Skontrolujte nastavenia horáka

a v prípade potreby ho

skorigujte.

• Skontrolujte signál snímača

plameňa na 1. a 2. stupni

pomocou RC30. Pokiaľ nie je

v poriadku, vymeňte snímač

plameňa.

SAFe

SAFe

SAFe

SAFe

Tab. 13

Hlásenia údržby

130

Funkčný modul FM458 - Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené!


Vykurovací kotol EMS 14

SC Údržba Možná príčina Pomoc EMS s

vykurovacím

kotlom

H5

Veľké

oneskorenie

zapaľovania

Pri posledných štartoch horáka došlo

kveľkému oneskoreniu vytvorenia

plameňa:

– Chybná dodávka oleja.

– Chybné zapaľovacie zariadenie.

– Chybné nastavenie horáka.

– Chybné komponenty horáka.

• Skontrolujte prívod oleja.

• Skontrolujte zapaľovanie

pomocou reléového testu

(RC30), skontrolujte, či nie je

zapaľovacia elektróda

znečistená alebo poškodená

(odstup elektród) a v prípade

potreby ju vymeňte.

• Vymeňte olejovú trysku.

• Vymeňte uzatvárací ventil oleja

v predhreve oleja.

• Skontrolujte a v prípade potreby

vyčistite systém zmiešavania.

• Skontrolujte nastavenia horáka

a v prípade potreby ho

skorigujte.

SAFe

Tab. 13

Hlásenia údržby

Funkčný modul FM458 - Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené! 131


14

Vykurovací kotol EMS

SC Údržba Možná príčina Pomoc EMS s

vykurovacím

kotlom

H6

Časté

zhasnutie

plameňa

Pri posledných štartoch horáka došlo

často k zhasnutiu plameňa.

– Chybná dodávka oleja.

– Chybné zapaľovacie zariadenie.

– Chybné nastavenie horáka.

– Chybné komponenty horáka.

• Prečítajte si informácie

v registri chýb s blokovaním,

aby ste rozoznali, v ktorej fáze

prevádzky došlo k zhasnutiu

plameňa.

Pokiaľ dochádza výlučne k

6U/511 (žiadne tvorenie

plameňa):

• Skontrolujte prívod oleja.

• Skontrolujte prúd na snímači

plameňa pomocou RC30.

• Skontrolujte zapaľovanie

pomocou reléového testu

(RC30).

• Vymeňte olejovú trysku.

• Vymeňte uzatvárací ventil oleja

v predhreve oleja.

• Skontrolujte a v prípade potreby

vyčistite systém zmiešavania.

• Skontrolujte nastavenia horáka

a v prípade potreby ho

skorigujte.

Ak sa vyskytujú iné poruchy

s blokovaním (zhasnutie plameňa

po úspešnom vytvorení plameňa):

• Skontrolujte nastavenia horáka

a v prípade potreby ho

skorigujte.

• Skontrolujte zariadenie na

prísun oleja.

• Skontrolujte osadenie zásuviek

1./2. Skontrolujte magnetický

ventil (chyba 6L/516).

• Skontrolujte prúd na snímači

plameňa počas prevádzky. Ak

je signál < 50 µA, skontrolujte

uhlový držiak (v prípade G135)

a v prípade potreby ho vyčistite

alebo vymeňte snímač

plameňa.

SAFe

Tab. 13

Hlásenia údržby

132

Funkčný modul FM458 - Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené!


Vykurovací kotol EMS 14

SC Údržba Možná príčina Pomoc EMS s

vykurovacím

kotlom

H7

H8

H9

H10

H11

H12

Tlak v

zariadení

Podľa

dátumu

Prevádzkový tlak klesol na príliš nízku

hodnotu.

V spojení s týmto regulátorom sa

nevyskytuje.

Nesprávne

čerpad-

prostredníctvom rozhrania čerpadla.

Nesprávny typ čerpadla sa rozozná

lo

Vysoký

ionizačný

prúd

Porucha

snímača

SLS

Porucha

snímača

SLS

Počas prevádzky boli namerané po

dlhšiu dobu vysoké signály

ionizačného prúdu.

Snímač vstupu studenej vody je

prerušený.

Snímač zásobníka je prerušený.

Doplňte vykurovaciu vodu, kým

nedosiahnete prevádzkový tlak

>1,0bar.

Namontujte správne čerpadlo.

Vykonajte údržbu.

Skontrolujte prepojovacie vedenie

medzi SAFe a snímačom

plameňa a odstráňte chyby.

Vymeňte snímač plameňa.

Vymeňte SAFe.

Skontrolujte snímač a v prípade

potreby ho vymeňte.

Skontrolujte snímač a v prípade

potreby ho vymeňte.

UBA3

SAFe

UBA3

SAFe

UBA3.5

UBA3.5

Tab. 13

Hlásenia údržby

Funkčný modul FM458 - Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené! 133


15

Technické údaje

15 Technické údaje

15.1 Funkčný modul FM458

Prevádzkové napätie (pri 50 Hz ± 4 %) V 230 ± 10 %

Príkon VA 2

Maximálny spínací prúd výstup zberného hlásenia

porúch

A 5

Tab. 14

Technické údaje FM458

Rozsah merania snímačov

FVS

FRS

ZW

Snímač

Teplota výstupu

zariadenia

Teplota spiatočky

zariadenia

• Vstup počítadla

tepla

alebo

• vstup externej

zmeny poradia

dolná

hranica chyby

v °C

najmenšia

zobrazená hodnota

v °C

najväčšia

zobrazená hodnota

v °C

horná

hranica chyby

v°C

125

125

Beznapäť ový kontakt 5 V DC

EL

U

U

• Vstup externého

obmedzenia

záť aže

Vstup 0 – 10 V

• Výstup 0 – 10 V

alebo

• Výstup

0 – 20 mA

Beznapäť ový kontakt 5 V DC

Vstup 0 – 10 V, vstupná impedancia 10 kΩ

Výstupná impedancia 100 Ω

Výstupná impedancia 30 Ω

Tab. 15

Rozsah merania snímačov

134

Funkčný modul FM458 - Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené!


Charakteristiky snímačov 16

16 Charakteristiky snímačov

Pomocou diagramu môžete zistiť , či je zhoda medzi teplotou

a hodnotou odporu.

• Pred každým meraním vypnite elektrické napájanie

vykurovacieho zariadenia.

Kontrola chýb (okrem snímača priestorovej teploty)

• Uvoľnite svorky snímača.

• Odmerajte odpor na koncoch káblov snímača.

• Teplomerom odmerajte teplotu snímača.

UPOZORNENIE PRE UŽÍVATEĽA

Pri všetkých charakteristikách je tolerancia snímača ±10 % (Ω).

Funkčný modul FM458 - Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené! 135


16

Charakteristiky snímačov

Obr. 30

Snímač vonkajšej teploty a snímač teploty kotlovej vody, teploty výstupu, teploty výstupu

zariadenia, teploty spiatočky zariadenia, snímač teploty teplej vody

1 Charakteristika snímača vonkajšej teploty

2 Charakteristika snímača teploty kotlovej vody, teploty výstupu, teploty výstupu zariadenia, teploty

spiatočky zariadenia, teplej vody

136

Funkčný modul FM458 - Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené!


Zoznam kľúčových slov

17

17 Zoznam kľúčových slov

C

Chybový protokol . . . . . . . . . . . 117

Cirkulácia . . . . . . . . . . . . . . . 106

D

Denná . . . . . . . . . . . . . . . . . 113

H

Hlásenia poruchy EMS . . . . . . . . 128

Hlásenia údržby EMS . . . . . . . . . 130

Hydraulické systémy, odporučené . . . 32

I

Inštalovanie funkčného modulu FM458 . 58

Inštalovanie počítadla tepla . . . . . . 110

K

Konfigurácia FM447/FM458 . . . . . . 12

L

Likvidácia . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

M

Monitor . . . . . . . . . . . . . . . . 124

Monitorované parametre stratégie . . 121

O

Obmedzenie záť aže . . . . . . . . 20, 82

Optimalizácia, TÚV . . . . . . . . . . . 94

P

Paralelná prevádzka . . . . . . . . . . 17

Poradie kotlov . . . . . . . . . . . . 18, 71

Poruchy . . . . . . . . . . . . . . . . 118

Prípojky snímačov . . . . . . . . . . . 26

Priradenie miesta pripojenia . . . . . . 25

R

Reléový test . . . . . . . . . . . . . . 115

Ročná . . . . . . . . . . . . . . . . . 113

S

Servisná rovina . . . . . . . . . . . . . 57

Sériová prevádzka . . . . . . . . . . . 16

Skratky, použité v hydraulických

systémoch . . . . . . . . . . . . . . . 33

Spínač pre rozoznanie modulu . . . . . 12

T

Tabuľka typov kotlov . . . . . . . . . . 55

Tepelná dezinfekcia . . . . . . . . . . . 99

Teplota, dezinfekcia . . . . . . . . . . 101

V

Verzia softvéru . . . . . . . . . . . . . 24

Vstup 0 – 10 V . . . . . . . . . . . 62, 65

Vstupy a výstupy (označenie svoriek) . 26

Z

Základná riadiaca jednotka BC10 . . . . 52

Zmena poradia . . . . . . . . . . . . . 74

Zvyškové teplo . . . . . . . . . . . . . 95

Funkčný modul FM458 - Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené! 137


Poznámky

138

Funkčný modul FM458 - Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené!


Poznámky

Funkčný modul FM458 - Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené! 139


Buderus Vykurovacia technika s.r.o.

Vajnorská 137, 831 04 Bratislava 3

Tel : (02) 4445 6960, 4445 6966

Fax : (02) 4425 5420

www.buderus.sk

buderus@buderus.sk

More magazines by this user
Similar magazines