NEW HOLLAND ROLL BALER

agriculture.newholland.com

NEW HOLLAND ROLL BALER

NEW HOLLAND ROLL BALER

Roll Baler 125 I Roll Baler 125 Combi I Roll Baler 135 Ultra


2 3

NOWE PRASY KLASY PREMIUM.

JAKOÂå I WYDAJNOÂå

W New Holland uwa˝nie s∏uchamy naszych klientów. Najnowsze sta∏okomorowe prasy rolujàce Roll Baler 125, Roll Baler

125 Combi i Roll Baler 135 Ultra powsta∏y z myÊlà o oczekiwaniach hodowców zwierzàt oraz u˝ytkowników wykonujàcych

prace polowe na zamówienie w trudnych warunkach. Seria pras Roll Baler ∏àczy zalety wytrzyma∏ej konstrukcji, wysokiej

wydajnoÊci oraz niewielkich kosztów eksploatacyjnych przez ca∏y okres u˝ytkowania. Dzi´ki temu b´dziesz zawsze na czele.

Seria obejmuje trzy modele, które potrafià spe∏niç zró˝nicowane wymagania. JeÊli chcesz szybko i wydajnie produkowaç

najwy˝szej jakoÊci bele z trawy i siana, w∏aÊciwym wyborem b´dzie model Roll Baler 125 o Êrednicy 1,25 m. Profesjonalni

u˝ytkownicy ceniàcy sobie zalety belowania i owijania za pomocà jednej maszyny z pewnoÊcià docenià nowy model Roll

Baler Combi. Potrzebujesz wi´kszej wydajnoÊci, bardziej zaawansowanego sterowania i wi´kszych bel o Êrednicy 1,35 m?

Wybierz model Roll Baler Ultra 135, który oferuje dodatkowe funkcje, które zaspokojà potrzeby nawet najbardziej

wymagajàcych u˝ytkowników, unikajàc przy tym zb´dnych komplikacji.

1974

1989

1991

NEW HOLLAND: PONAD 35 LAT INNOWACJI

W DZIEDZINIE PRAS ROLUJÑCYCH

1974: Pierwsza gàsienicowa prasa do belowania New Holland – model 850 o wymiarach 1,5–1,8 m

1989: Model 630 – poczàtek rodziny pras belujàcych w systemie Roll-Belt

1991: Modele 650/660 Roll-Belt – zmiennokomorowe prasy rolujàce

1995: Model 664 Silage Special z funkcjà Bale-Slice

1997: Model 544 – pierwsza prasa typu roll bar w Europie

2002: Seria pras zwijajàcych BR700 w systemie Roll-Belt wraz z modelem BR740 CropCutter

2003: Model 548 Combi – pierwsze po∏àczenie prasy do belowania i maszyny do owijania bel folià

2004: Seria BR6000 – z wyjàtkowym systemem owijania kraw´dzi bel “Duckbill”

2007: Seria BR7000 – prasy w systemie “roll belt”

2012: Nowe sta∏okomorowe prasy do belowania Roll Baler

1995

1997


ZNAKOMITA WYDAJNOÂå

Nap´d przenoszony jest z WOM ciàgnika poprzez skrzyni´ przek∏adniowà do rolek i podbieracza. Prosty, bezpoÊrednio

poprowadzony i wydajny uk∏ad ∏àczy w sobie niskie wymagania konserwacyjne z wysokà wydajnoÊcià. Dzi´ki temu

u˝ytkownik tego modelu mo˝e liczyç na wi´kszà wydajnoÊç belowania, ni˝sze zu˝ycie paliwa, mniejsze zapotrzebowanie

na prace konserwacyjne oraz d∏u˝szy okres sprawnoÊci u˝ytkowej.

JAKOÂå BEL

Po∏o˝enie 20 no˝y do ci´cia pokosu mo˝na regulowaç w pionie, aby dostosowaç je do dowolnej beli, ró˝nych gatunków

roÊlin, rodzajów s∏omy oraz warunków roboczych. Specjalne wyprofilowanie rolek zapewnia p∏ynne przesuwanie podebranego

materia∏u niezw∏ocznie po wejÊciu do komory, co z kolei pozwala produkowaç mocno zag´szczone i doskonale ukszta∏towane

bele siana, sianokiszonki, kiszonki lub s∏omy. Wszechstronne belowanie to standard.

¸ATWA PRACA NIEZALE˚NIE OD WARUNKÓW TERENOWYCH

Trudne wzniesienia i pofa∏dowany teren? Dla pras rolujàcych New Holland to ˝adna przeszkoda. Szeroki rozstaw kó∏

i wytrzyma∏e osie wyposa˝one w du˝e opony o niewielkim nacisku na pod∏o˝e pozwalajà utrzymaç nisko po∏o˝ony Êrodek

ci´˝koÊci prasy, co z kolei zapewnia stabilnoÊç nawet w najtrudniejszym terenie. Modele Combi i Ultra wyposa˝ono

w uk∏ad dwóch osi typu tandem i hamulce na wszystkich czterech ko∏ach. Bezpieczeƒstwo na stokach to standard.

NIEPODWA˚ALNA TRWA¸OÂå PODZESPO¸ÓW

Rolki komorowe osadzono na wytrzyma∏ych ∏o˝yskach tulejowych. ¸o˝yska te sà odporne na znaczne obcià˝enia i dzia∏anie

dodatków kwasowych, a doskona∏e automatyczne smarowanie znacznie skraca czas przestoju maszyny. Smarowanie olejem

wszystkich najwa˝niejszych ∏aƒcuchów nap´dowych nast´puje po ka˝dym otwarciu drzwi komory. Stal trudnoÊcieralna typu

Hardox pozwala na ograniczenie zu˝ycia mechanicznego. Trwa∏oÊç to nasz standard.

2002

2003

2004

2007

2012


4 5

PODBIERANIE, PODAWANIE I PRZETWARZANIE POKOSU

WYDAJNOÂå ZACZYNA SI¢ PRZY PODBIERANIU

Nowe prasy rolujàce New Holland wyposa˝ono w szeroki, podbieracz z pi´cioma listwami palcowymi opracowany specjalnie do

pobierania du˝ego i ci´˝kiego pokosu (trawy) w trudnym terenie. Takie rozwiàzanie zapewnia optymalnà wydajnoÊç w trudnych

warunkach. PrzenoÊnik rotacyjny o pe∏nej szerokoÊci sprawia, ˝e podebrany materia∏ jest bez przerwy podawany do komory

prasy, aby zapewniç wysokà wydajnoÊç niezale˝nie od warunków roboczych. Po∏o˝enie nieruchomych no˝y do ci´cia pokosu

mo˝na regulowaç w pionie, aby dostosowaç je do wymagaƒ u˝ytkownika. Podczas prasowania s∏omy wszystkie modele

zapewniajà skuteczne podbieranie du˝ej iloÊci pokosu pozostawionego po przejeêdzie kombajnu z szerokim hederem,

a nast´pnie wytworzenie ciasno zwini´tych i równych bel nawet przy zbiorze bardzo suchego materia∏u.

WI¢KSZA

WSZECHSTRONNOÂå

I WYDAJNOÂå

DZI¢KI SZERSZEMU

PODBIERACZOWI

Modele pras do rolowania Roll Baler

125 i 125 Combi wyposa˝ono w

podbieracz o szerokoÊci 2,1 m,

natomiast w modelu 135 Ultra

zastosowano ten sam podbieracz

o szerokoÊci 2,2 m z pi´cioma

listwami palcowymi. Podbieracze

wyposa˝one odpowiednio w 16 i

18 palców w rz´dzie zapewniajà

wyjàtkowo dok∏adne zebranie

zarówno lekkiego, jak i ci´˝kiego,

zbitego pokosu.

ROLKA PODBIERACZA TYPU

“WINDGUARD” DOSKONALE

RADZI SOBIE Z DU˚Ñ ILOÂCIÑ

G¢STEGO POKOSU

Rolka “windguard” zapewnia skuteczne

przesuwanie du˝ych iloÊci obj´toÊciowego

pokosu na dolnà cz´Êç przenoÊnika

rotacyjnego. Takie rozwiàzanie pomaga

utrzymaç równomierne podawanie

podebranego materia∏u podczas jazdy do

przodu na wszystkich biegach i formowanie

równomiernych bel niezale˝nie od

warunków roboczych. Rolka “windguard”

zapewnia równie˝ operatorowi dobrà

widocznoÊç wlotu prasy.

SKUTECZNIEJSZY ZBIÓR POKOSU

DZI¢KI PIÑTEJ LISTWIE PALCOWEJ

Podbieracze w konwencjonalnych prasach

do belowania przez d∏ugi czas bazowa∏y

na czterech listwach palcowych. Taka

konstrukcja sprawdza si´ doskonale w

przypadku podbierania „przeci´tnej” trawy

i s∏omy. Wysokowydajne prasy do rolowania

New Holland wyposa˝ono w dodatkowà

listw´ palcowà, aby zwi´kszyç skutecznoÊç

zbioru zarówno g´stego, jak i l˝ejszego

pokosu przy wi´kszej pr´dkoÊci jazdy do

przodu. Podbieracz o szerokoÊci 2,1 m jest

wyposa˝ony w 80 palców, natomiast jego

szerszy odpowiednik (2,2 m) w modelu

Roll Baler 135 Ultra ma 90 palców.


REGULACJA KÓ¸ PODBIERACZA

BEZ U˚YCIA NARZ¢DZI

Regulacja wysokoÊci kó∏ podbieracza jest teraz szybka i ∏atwa do

ustawienia po obu stronach prasy. Dzi´ki zastosowaniu wytrzyma∏ego,

prostego w obs∏udze i niewymagajàcego narz´dzi systemu zaczepowootworowego,

wysokoÊç roboczà kó∏ mo˝na szybko dostosowywaç do

zmieniajàcych si´ warunków terenowych i g´stoÊci pokosu.

DODATKOWE ZABEZPIECZENIE W POSTACI SPRZ¢G¸A

POÂLIZGOWEGO PRZY ZBIORZE CI¢˚KIEGO POKOSU

Oprócz sprz´g∏a standardowego na WOM, konstruktorzy New Holland

zastosowali drugie sprz´g∏o poÊlizgowe umieszczone w uk∏adzie

przeniesienia nap´du mi´dzy podbieraczem i przenoÊnikiem

rotacyjnym. Rozwiàzanie to stanowi dodatkowe zabezpieczenie

maszyny podczas pracy w szczególnie trudnych warunkach.

ODBLOKOWANIE W TRUDNYCH WARUNKACH? ˚ADEN PROBLEM!

W modelach 125 i 125 Combi w przypadku wystàpienia blokady w podawaniu

mo˝na hydraulicznie roz∏àczyç nap´d przenoÊnika i podbieracza, nie opuszczajàc

fotela operatora. Umo˝liwia to dalszà prac´, owini´cie i wyrzucenie gotowej beli

z prasy. Ponowne za∏àczenie przenoÊnika i podbieracza zazwyczaj rozwiàzuje

problem. Je˝eli konieczne jest r´czne przesuni´cie przenoÊnika wstecz, mo˝na

u˝yç wygodnej dêwigni r´cznej.

W modelu 135 Ultra zastosowano hydrauliczny uk∏ad odwracania kierunku

podawania pokosu sterowany z poziomu monitora bel w kabinie. Po wybraniu tej

funkcji no˝e automatycznie opuszczajà si´, a nap´d podbieracza i przenoÊnika

zaczyna obracaç si´ w przeciwnym kierunku. Umo˝liwia to usuni´cie blokad i

zakleszczeƒ bez koniecznoÊci wysiadania z kabiny.

PRZENOÂNIK ROTACYJNY ZE STALI HARDOX

Stal Hardox 500 jest twarda i odporna na Êcieranie. Dzi´ki zastosowaniu

przenoÊnika rotacyjnego o Êrednicy 470 mm i palców podbieracza o gruboÊci

10 mm wszystkie prasy do rolowania marki New Holland zapewniajà niezawodnie

wysokà wydajnoÊç w ka˝dym kolejnym sezonie. W prasach do rolowania firmy

New Holland niskie koszty eksploatacji to standard.

KONSTRUKCJA PRZENOÂNIKA ZAPEWNIA STA¸Y PRZEP¸YW POKOSU

Firma New Holland dysponuje niezrównanym doÊwiadczeniem w zakresie

projektowania wysokowydajnych pras rolniczych. Palce przenoÊnika rotacyjnego

umieszczono wokó∏ rotora w uk∏adzie przypominajàcym liter´ W. Ta sprawdzona

w prasach Big Baler konstrukcja wspomaga przep∏yw podebranego materia∏u do

komory belowania i obni˝a obcià˝enie robocze uk∏adu przenoszenia nap´du.

SYSTEM CROPCUTTER - CI¢CIE NICZYM LASEREM

Wszystkie trzy modele pras Roll Baler wyposa˝ono w oryginalny system

CropCutter marki New Holland. Rolka podajàca przesuwa dostarczany pokos

nad zespo∏em 20 no˝y ze stali chromowo-wanadowej o regulowanej wysokoÊci

roboczej. Operator mo˝e zdecydowaç, czy podczas pracy no˝e majà byç

podniesione, czy opuszczone. Liczb´ no˝y równie˝ mo˝na zmniejszyç w zale˝noÊci

od wymagaƒ u˝ytkownika. Ka˝dy nó˝ jest zabezpieczony przed przecià˝eniem.

NO˚E – DO RAPORTU!

Opcjonalnie po∏o˝enie no˝y systemu CropCutter mo˝na wyÊwietliç na

ekranie monitora bel. W modelu Roll Baler 135 Ultra no˝e mo˝na podnosiç

lub opuszczaç z poziomu monitora sterujàcego.


6 7 G¢STOÂå BEL I OWIJANIE SIATKÑ/FOLIÑ

BELE, KTÓRE ZAWSZE POZOSTAJÑ G¢STE

Prasy do rolowania marki New Holland ∏àczà ∏atwoÊç obs∏ugi z niskim zapotrzebowaniem na prace

konserwacyjne i doskona∏à wydajnoÊcià. Jednà z najwa˝niejszych cech tych maszyn jest mo˝liwoÊç

produkowania niezmiernie g´stych bel, które mo˝na nast´pnie owinàç siatkà lub (w modelach Combi i

Ultra) folià. G´ste ubicie oraz ciasne owini´cie bel sprawia, ˝e zachowujà one pierwotny kszta∏t i dajà

si´ ∏atwo transportowaç i przechowywaç.

DU˚E WALCE DO ROLOWANIA

WYTWARZAJÑ NAJG¢STSZE BELE

Walce do rolowania o Êrednicy 200 mm dysponujà czterema agresywnymi

profilami zaprojektowanymi z myÊlà o zapewnieniu pe∏nego kontaktu z pokosem

podczas zwijania beli. Zwijanie podebranego materia∏u zaczyna si´ u samego

wejÊcia do komory co gwarantuje odpowiednià g´stoÊç i solidnoÊç gotowej beli.

WYTRZYMA¸A KONSTRUKCJA ZAPEWNIA

D¸UGOTRWA¸Ñ NIEZAWODNOÂå

Ka˝dy z 18 walców w komorze prasy jest osadzony na ∏atwo wymienialnym

smarowanym ∏o˝ysku tulejowym. ¸o˝yska tulejowe, które zapewniajà du˝à

powierzchni´ styku, sà smarowane automatycznie, a ich okres sprawnoÊci

u˝ytkowej mo˝na przeliczyç na dziesiàtki tysi´cy gotowych bel. ¸o˝yska te

sà równie˝ odporne na dzia∏anie dodatków chemicznych do bel, jak np.

modyfikatory i kwasy.

PROSTE, ALE NIEZAWODNE OWIJANIE BEL

Konstrukcja skutecznego systemu do owijania bel siatkà zaj´∏a in˝ynierom

New Holland wiele godzin. Dlatego w∏aÊnie system ten jest nie tylko niezawodny

i prosty w regulacji, ale równie˝ umo˝liwia niezmiernie ciasne owijanie. Jest to

szczególnie wa˝ne z punktu widzenia zachowania g´stoÊci gotowych bel.

Modele Combi i Ultra mogà przewoziç dwie zapasowe rolki siatki.


G¢STE BELE TO LEPSZEJ JAKOÂCI

SIANOKISZONKA I KISZONKA

Dzi´ki zwi´kszonej wytrzyma∏oÊci komory do belowania i agresywnemu

profilowi rolek prasy wewnàtrz mieÊci si´ wi´cej podebranego materia∏u a

wyprodukowany wsad jest naprawd´ ciasno upakowany i g´sty. Sprzyja

to skutecznemu odtlenieniu materia∏u i wspomaga proces fermentacji

beztlenowej niezb´dnej do wyprodukowania najlepszej kiszonki lub

sianokiszonki. W modelu 135 Ultra zastosowano system aktywnego

sterowania g´stoÊcià materia∏u, który umo˝liwia operatorowi

zwi´kszanie g´stoÊci bel w zale˝noÊci od wymagaƒ.

OWIJANIE SIATKÑ BEL Z SIANA I S¸OMY

Siatka do owijania bel nadal stanowi standardowe wyposa˝enie wszystkich

modeli pras do rolowania. Nieskomplikowany, prosty w regulacji i

ustawianiu oraz wielokrotnie sprawdzony w pracach polowych, system

owijania siatkà to najlepszy wybór w przypadku belowania siana i s∏omy.

CZY WIESZ, ˚E...

Owijanie folià daje dodatkowe korzyÊci, jak np. lepszà izolacj´ tlenowà

bel? Przyspiesza to procesy fermentacyjne i pozwala produkowaç lepszej

jakoÊci pasz´. Badania wykaza∏y, ˝e bele owini´te w foli´ sà zazwyczaj

g´stsze i bardziej zbite ni˝ te w obwoju z siatki.

MO˚LIWOÂå OWIJANIA W FOLI¢ OBNI˚A KOSZTY

I DAJE LEPSZEJ JAKOÂCI BELE

Zarówno modele Roll Baler 125 Combi i 135 Ultra mogà byç

wyposa˝one w system do owijania bel przeznaczonych na sianokiszonk´ i

kiszonk´ w foli´, której mo˝na u˝ywaç zamiast siatki. System ten zosta∏

zaprojektowany do wspó∏pracy z wewn´trznym systemem do owijania.

Zabezpieczanie bel folià ma liczne zalety. Zaliczajà si´ do nich:

• Kszta∏t bel; Folia owija bele bardzo ciasno i zapobiega

ich odkszta∏caniu po wyrzuceniu z komory prasy.

• ¸atwe odwijanie; Folia nie zaczepia si´ na powierzchni beli,

dlatego ∏atwiej jà zdjàç.

• System jest oparty na jednym materiale; System i owijarka

dzia∏ajà z wykorzystaniem tego samego materia∏u.

• Lepsza jakoÊç kiszonki; Warstwa folii na obrze˝u beli pomaga

skuteczniej odizolowaç bel´ od czynników zewn´trznych ni˝ ma

to miejsce przy zastosowaniu standardowej siatki.

• Ni˝sze koszty owijania. Do odizolowania owini´tych bel

potrzeba mniej warstw folii kurczliwej.

• Mechanizm ramion napinajàcych foli´ rozciàga jà przed owini´ciem

wokó∏ obrze˝a beli, co zapewnia doskona∏e owini´cie ca∏oÊci.


8 9

OWIJANIE

TECHNOLOGIA, DZI¢KI KTÓREJ NIE

MUSISZ SI¢ JU˚ MARTWIå O OWIJANIE BEL

SpecjaliÊci z New Holland wcià˝ udoskonalajà proces owijania

bel w czasie pracy, który po raz pierwszy zastosowano w

prasie 548 Combi w roku 2003. Zintegrowane owijarki w

modelach Roll Baler 125 Combi i 135 Ultra sà

zaprojektowane tak, aby umo˝liwia∏y niezawodne i bezpieczne

owijanie Êwie˝ych bel nawet w trudnym terenie oraz w niskich i

wysokich temperaturach. Dzi´ki zastosowaniu podwójnych

ramion obiegowych sà te˝ wystarczajàco szybkie, aby

umo˝liwiç owini´cie beli tyle razy, ile wymaga operator.

TECHNOLOGIA, DZI¢KI KTÓREJ NIE MUSISZ

SI¢ JU˚ MARTWIå O OWIJANIE BEL

Rurowe ramiona obiegowe wyposa˝ono w dwa napinacze folii o

szerokoÊci 750 mm. Ramiona te nap´dza silnik hydrauliczny z

bezstopniowà regulacjà pr´dkoÊci obrotowej. Ramiona mogà

pracowaç z pr´dkoÊcià od 40 do 55 bel na godzin´ (55 to pr´dkoÊç

maksymalna modelu 135 Ultra) dzieƒ po dniu, tydzieƒ po tygodniu.

Ca∏kowicie automatyczny system owijania bel obejmuje równie˝

sprawdzony zespó∏ no˝y do odcinania folii. Dzia∏anie systemu mo˝na

monitorowaç za pomocà opcjonalnego uk∏adu kamer. Maksymalne

wst´pne rozciàgni´cie folii przed owini´ciem beli wynosi 70%.


JEDNA MASZYNA DO WSZYSTKIEGO

Zintegrowane systemy do belowania i owijania bel likwidujà

koniecznoÊç osobnego owijania, co przek∏ada si´ na oszcz´dnoÊç

si∏y roboczej i wyposa˝enia. Takie rozwiàzanie obni˝a równie˝ koszt

produkcji beli. Ni˝szy koszt poniesiony przez rolnika oznacza wy˝szy

zwrot z inwestycji dla wykonawcy kontraktowego.

LEPSZA JAKOÂå SIANOKISZONKI I KISZONKI

Wielokrotne badania wykaza∏y, ˝e bele przeznaczone na sianokiszonk´

lub kiszonk´ owini´te niezw∏ocznie po zwini´ciu gwarantujà lepszà

jakoÊç i mniejsze prawdopodobieƒstwo psucia si´ paszy. Owini´te

bele lepiej znoszà równie˝ d∏u˝sze okresy zalegania na polu przed

zebraniem i przewiezieniem do miejsca przechowywania.

TERAZ MO˚ESZ PRZEWOZIå

WI¢CEJ FOLII, ABY

ZWI¢KSZYå WYDAJNOÂå

Prasy do rolowania 125 Combi

i 135 Ultra mogà przewoziç

odpowiednio 8 i 6 zapasowych

zwojów folii kurczliwej.

JEDEN PANEL STEROWANIA

DO WSZYSTKIEGO

Pok∏adowy panel sterowania belami

opracowano, aby uproÊciç obs∏ug´

prasy oraz zintegrowanej owijarki.

Za poÊrednictwem panelu operator

otrzymuje informacje takie jak g´stoÊç

beli oraz parametry robocze owijarki.

DELIKATNE PRZENOSZENIE GOTOWEJ BELI

Aby wykluczyç uszkodzenie gotowej, owini´tej beli,

uk∏ad wyrzutowy owijarki przewraca bel´ na specjalnà

mat´, po której stacza si´ ona delikatnie z tylnej cz´Êci

urzàdzenia. W razie koniecznoÊci operator mo˝e

zatrzymaç owini´tà bel´ i poczekaç na mo˝liwoÊç

stoczenia jej z pochylni. Funkcja “side tip” s∏u˝y do

wyrzucania bel ustawianych pionowo.


10

STABILNOÂå I NIEWIELKI NACISK NA POD¸O˚E

NISKA WYSOKOÂå PRASY SPRZYJA

STABILNOÂCI I WSZECHSTRONNEJ WIDOCZNOÂCI

W New Holland rozumiemy, ˝e zwijanie bel odbywa

si´ w ró˝nym terenie. Dzi´ki szerokiemu rozstawowi

kó∏ i nisko osadzonemu Êrodkowi ci´˝koÊci nawet

po nape∏nieniu komory prasy zespó∏ ciàgnika z

doczepionà prasà Roll Baler zachowuje stabilnoÊç

i bezpieczeƒstwo podczas jazdy na wzniesieniach.

Aby zapewniç jeszcze wi´ksze bezpieczeƒstwo,

135 Ultra wszystkie cztery ko∏a osadzone na osiach

w uk∏adzie tandem wyposa˝ono w hamulce

hydrauliczne (lub pneumatyczne).

W MASZYNACH NEW HOLLAND WYGLÑD

DORÓWNUJE PRAKTYCZNOÂCI

Od ponad dziesi´ciu lat marka New Holland

prezentuje charakterystycznà stylistyk´ ciàgników,

kombajnów, sieczkarni samobie˝nych i pras do

belowania. Jednak Êwietny wyglàd to nie tylko zbiór

lÊniàcych elementów, bowiem kryje on w sobie coÊ

wi´cej. ¸atwy do czyszczenia, zaokràglony profil pras z

rodziny Roll Baler zwi´ksza widocznoÊç przestrzeni z

ty∏u i z boków prasy. W maszynach New Holland

Êwietny wyglàd to standard.

ROLL BALER 125 – OPONY

PRZYSTOSOWANE DO TWOICH POTRZEB

Ko∏a na osi pojedynczej w modelu Roll Baler 125

mogà byç wyposa˝one w opny 500/60x22,5

ograniczajàce niszczenie pod∏o˝a i odrastanie traw.

UK¸AD OSI TYPU TANDEM

ZAPOBIEGA PRZECIÑ˚ENIU

Aby zrównowa˝yç dodatkowà mas´ i d∏ugoÊç

obu modeli, zarówno w prasie 125 Combi,

jak i 135 Ultra zastosowano uk∏ad osi typu

tandem oraz opony 500/50 R17.


TRWA¸OÂå 11

TWARDZIEL OD

SAMEGO POCZÑTKU

In˝ynierowie New Holland zaprojektowali seri´

pras Roll Baler specjalnie z myÊlà o najbardziej

wymagajàcych w∏aÊcicielach du˝ych hodowli i

wykonawcach kontraktowych. Co równie wa˝ne,

te wytrzyma∏e maszyny doskonale sprawdzà si´

najró˝niejszych warunkach roboczych. Oznacza to

mi´dzy innymi skutecznà prac´ z ci´˝kà trawà,

g´stym sianem i roÊlinami pastewnymi oraz

du˝ymi iloÊciami suchego i kruchego pokosu

s∏omianego. Ca∏kowicie automatyczne

smarowanie ∏aƒcuchów i walców znacznie

skraca etap przygotowania maszyny do pracy.

Wystarczy sprawdziç poziom oleju smarowego,

nasmarowaç WOM, za∏adowaç foli´ i siatk´

i mo˝na ruszaç do pracy.

PODWOZIE O ZWI¢KSZONEJ

WYTRZYMA¸OÂCI

Ka˝dy z trzech modeli pras Roll Baler wyposa˝ono w

specjalnie zaprojektowane podwozie, które umo˝liwia

bezpieczne przewo˝enie wyjàtkowo ci´˝kich bel po

nierównym terenie. Sposób osadzenia podbieracza,

komory belowania oraz owijarki w podwoziu (w

modelach Combi i Ultra), sprawia, ˝e obcià˝enie robocze

rozk∏ada si´ równomiernie na ramie maszyny, a nie

dzia∏a bezpoÊrednio na podzespo∏y robocze prasy.

ZWI¢KSZONA WYTRZYMA¸OÂå Z¢BÓW

KÓ¸ ¸A¡CUCHOWYCH I ¸A¡CUCHÓW

Uk∏ad przenoszenia nap´du w prasach Roll Baler marki

New Holland sprawdzono w najtrudniejszych warunkach

roboczych, aby zapewniç jego niezawodnoÊç, wydajnoÊç i

trwa∏oÊç. PrzemyÊlana konstrukcja obejmuje równie˝

zastosowanie hartowanych z´bów kó∏ ∏aƒcuchowych i

samych ∏aƒcuchów. Takie rozwiàzanie zwi´ksza wydajnoÊç

uk∏adu przenoszenia nap´du, a jednoczeÊnie odcià˝a

podzespo∏y nara˝one na najwi´ksze obcià˝enia robocze.

AUTOMATYCZNE SMAROWANIE I OLEJENIE ¸A¡CUCHÓW

Scentralizowane i sterowane elektronicznie smarowanie umo˝liwia dostarczanie

Êrodka smarowego do rolek prasy na bie˝àco podczas pracy. Dzi´ki temu nawet

najbardziej obcià˝one pracà rolki dolne sà zdolne do wyprodukowania dziesiàtek

tysi´cy bel. Uk∏ad olejenia ∏aƒcuchów nie wymaga stosowania specjalnego

Êrodka smarowego. Aby zminimalizowaç zu˝ycie oleju, smarowanie ∏aƒcuchów

odbywa si´ tylko w momencie otwarcia klapy tylnej komory belowania.

WYTRZYMA¸E ¸O˚YSKA TULEJOWE

W maszynach marki New Holland do osadzania rolek w komorze belowania stosuje si´ sprawdzone tuleje

∏o˝yskowe. ¸o˝yska te majà wiele zalet w porównaniu ze standardowymi ∏o˝yskami wa∏eczkowymi. Sà to

mi´dzy innymi d∏u˝sza ˝ywotnoÊç, wi´ksza tolerancj´ na zanieczyszczenia, ∏atwa wymiana i niskie koszty

eksploatacji. Wytrzyma∏oÊç ∏o˝yska tulejowego wa∏u walca zwi´kszono tak, aby zapewniç bezpieczne

podtrzymywanie du˝ych i ci´˝kich bel. Wymiana tulei ∏o˝yskowej jest prosta i ekonomiczna.

G¸ÓWNA SKRZYNIA PRZEK¸ADNIOWA Z NAP¢DEM CENTRALNYM

Skrzyni´ przek∏adniowà osadzonà na sztywno w Êrodkowej cz´Êci prasy ustawiono centralnie w stosunku

do uk∏adu przenoszenia nap´du, aby zminimalizowaç straty mocy i obcià˝enie podzespo∏ów. Dok∏adne

monitorowanie przenoszenia mocy od etapu projektowania a˝ do produkcji zapewnia minimalne straty,

optymalnà wydajnoÊç, ograniczone zu˝ycie elementów roboczych oraz ni˝sze zu˝ycie paliwa. Przek∏adni´

zaprojektowano dla WOM 540 i 540E lub opcjonalnie dla WOM o pr´dkoÊci 1000 obr/min.


12 13

ROLL BALER 125 I 125 COMBI

WYSOKA WYDAJNOÂå,

WYTRZYMA¸OÂå, ¸ATWOÂå

OBS¸UGI - IDEALNA PRASA

DLA DU˚YCH GOSPODARSTW

HODOWLANYCH I

US¸UGODAWCÓW

Firma New Holland opracowa∏a prasy Roll Baler 125 i 125 Combi,

aby zaspokoiç g∏ównie potrzeby hodowców. Model Roll Baler 125

to nadzwyczaj trwa∏a i wytrzyma∏a prasa belujàca zapewniajàca

∏atwoÊç obs∏ugi, ma∏e zapotrzebowanie na konserwacj´ i

pozwalajàca produkowaç g´ste bele z trawy przeznaczone na siano,

a po dodatkowym owini´ciu w foli´ równie˝ na sianokiszonk´ lub

kiszonk´. Jest to idealna maszyna dla rolników posiadajàcych du˝e

gospodarstwa hodowlane, poniewa˝ zapewnia doskona∏à wydajnoÊç

przy zbiorze s∏omy ze wszystkich gatunków zbó˝.

Model Roll Baler 125 Combi oferuje dodatkowà, wbudowanà

owijark´ bel, dzi´ki czemu znacznie przyspiesza i u∏atwia produkcj´

bel owijanych folià, przeznaczonych na kiszonk´ i sianokiszonk´.

Âwietnie sprawdza si´ na niewielkich polach i w trudnym terenie.

Wytrzyma∏oÊç i niezawodnoÊç obu modeli – Roll Baler 125 i 125

Combi sprawia, ˝e z ∏atwoÊcià zaspokojà wymagania w∏aÊcicieli

wi´kszych gospodarstw hodowlanych oraz wykonawców prac

kontraktowych, zapewniajàc niskie ca∏kowite koszty eksploatacji.

NAJWA˚NIEJSZE CECHY W PIGU¸CE:

Ârednica beli 1,25 m

SzerokoÊç beli 1,22 m

18 walców w komorze,

ka˝dy o Êrednicy 200 mm i 4 profilach •

Podbieracz 2,1 m z 5 listwami palcowymi •

PrzenoÊnik rotacyjny ze stali Hardox 500

z 20 no˝ami o regulowanej wysokoÊci •

Teoretyczna d∏ugoÊç ci´cia 52 mm

Prasa Roll Baler 125 do ciàgników o

mocy od 65 do 80 KM* •

Mo˝liwoÊç hydraulicznego roz∏àczenia

podbieracza i sprz´g∏a wirnika •

¸atwa regulacja wysokoÊci kó∏ podbieracza •

Ca∏kowicie automatyczne smarowanie ∏aƒcuchów i walców zwijajàcych

Opcjonalnie opony super LGP 500/60x22,5 •

Mechaniczna blokada klapy tylnej •


• Roll Baler 125 Combi do ciàgników

o mocy od 105 do 115 KM*

Przyjazny dla u˝ytkownika monitor bel

Elektronicznie sterowany

system do owijania siatkà

Dêwignia r´czna do cofania przenoÊnika

rotorowego w przypadku blokady

• Schowek na narz´dzia

montowany na zderzaku

• Dodatkowe, zapasowe

rolki folii/siatki: 2

• Liczba zwojów folii

kurczliwej: 4+4

Opcja zaawansowanego

owijania bel folià w

modelu 125 Combi

• Opony super LGP 500/50 R17.

* Dane dot. mocy ciàgnika majà charakter

orientacyjny. Mogà si´ ró˝niç w zale˝noÊci od

ukszta∏towania terenu i warunków roboczych.


14 15

ROLL BALER 135 ULTRA

OPRACOWANE SPECJALNIE Z MYÂLÑ O

NAJBARDZIEJ WYMAGAJÑCYCH U˚YTKOWNIKACH

Firma New Holland opracowa∏a model Roll Baler 135 Ultra specjalnie dla posiadaczy

du˝ych hodowli i wykonawców prac kontraktowych, którzy cz´sto belujà du˝e iloÊci s∏omy.

Najwa˝niejsze ró˝nice w porównaniu z modelem Roll Baler 125 to: regulowana w zakresie

120–135 cm Êrednica beli, mo˝liwoÊç modyfikowania ich g´stoÊci, g´stoÊç wi´ksza nawet

o 15% ni˝ w przypadku modelu 125, mniejsza szerokoÊç transportowa (2,75 m), bardziej

zaawansowany system sterowania belami oraz szerszy podbieracz (2,2 m). Kluczowa zaleta

to funkcja owijania bel folià, która umo˝liwia stosowanie tego samego materia∏u zarówno do

zabezpieczania, jak i owijania beli. Dzi´ki temu zmniejsza si´ ogólne zu˝ycie folii, a lepsze

uszczelnienie beli sprzyja procesom fermentacji beztlenowej.


NAJWA˚NIEJSZE CECHY W PIGU¸CE:

Ârednica beli od 120 do 135 cm

z regulacjà g´stoÊci materia∏u

18 walców w komorze, ka˝da o

Êrednicy 200 mm i 4 profilach •

Hydrauliczna blokada

klapy tylnej •

SzerokoÊç beli 1,22 m

Podbieracz 2,2 m z

5 listwami palcowymi

Teoretyczna d∏ugoÊç ci´cia 52 mm

Zaawansowany panel sterowania belami

Opcja zaawansowanego owijania

bel. Oszcz´dnoÊç folii i niskie

koszty owijania

Elektrohydrauliczny

system do owijania

siatkà/folià

• Liczba rolek

siatki/folii: 2/3

Ca∏kowicie automatyczny

uk∏ad smarowania

∏aƒcuchów i rolek

Szeroko otwierane os∏ony

zapewniajàce wygodny

dost´p przy pracach

serwisowych •

Liczba rolek folii

kurczliwej: 3+3 •

• Regulacja wysokoÊci kó∏

podbieracza bez u˝ycia narz´dzi

Mo˝liwoÊç w∏àczenia rewersu

przenoÊnika rotorowego

bezpoÊrednio z kabiny w

przypadku blokady

• Prasa Roll Baler 135

Ultra do ciàgników o

mocy od 135 do 150 KM*

• PrzenoÊnik rotacyjny ze

stali Hardox z 20 no˝ami

o regulowanej wysokoÊci

• Mechanizm odwracania

kierunku pracy przenoÊnika

i podbieracza sterowany z

wn´trza kabiny ciàgnika

¸atwe ∏adowanie zasobnika

na materia∏ do owijania

*Dane dot. mocy ciàgnika majà charakter

orientacyjny. Mogà si´ ró˝niç w zale˝noÊci od

ukszta∏towania terenu i warunków roboczych.


16 17

SERWIS I WI¢CEJ INFORMACJI

NEW HOLLAND DAJE CI MO˚LIWOÂå

OBNI˚ENIA KOSZTÓW OPERACYJNYCH

Przestoje to wróg wydajnoÊci. Firma New Holland zadba∏a o to, by wszystkie modele pras Roll Baler by∏y

proste w konfiguracji, sterowaniu i serwisowaniu. Uwa˝nie zastanowiliÊmy si´ nad nawet najdrobniejszymi

szczegó∏ami. ¸adowanie pe∏nych zwojów siatki i folii jest proste, a uszczelniony zasobnik zabezpiecza operatora

przed zabrudzeniem podczas zmiany zwoju. Nie sposób zapomnieç o codziennym smarowaniu i przeglàdach

okresowych i sà one równie nieskomplikowane. Automatyczny uk∏ad smarowania jest niezawodny. Dope∏nianie

zbiornika smaru i sprawdzanie jego poziomu to nieskomplikowana czynnoÊç. Dzi´ki prasom rolujàcym

New Holland mo˝esz sp´dziç wi´cej czasu na pracy w polu.

ÂWIETNY WYGLÑD TO TAK˚E

DOWÓD NA PRAKTYCZNOÂå

Stylowe os∏ony boczne we wszystkich

modelach osadzono na amortyzatorach

gazowych, aby zapewniç wygodny dost´p

podczas prac serwisowych. Os∏ony ograniczajà

gromadzenie si´ odpadów i znacznie

upraszczajà sprawdzanie stanu maszyny

zarówno przed rozpocz´ciem pracy, jak i w jej

trakcie. Dwa wi´ksze modele z serii oferujà

równie˝ wygodny schowek na narz´dzia.

SCENTRALIZOWANY UK¸AD

SMAROWANIA U¸ATWIA KONTROLE

Scentralizowany uk∏ad smarowania, bardzo

prosty w uzupe∏nianiu i sprawdzaniu

poziom smaru, jest równie˝ niezmiernie

wydajny. Do ∏o˝ysk tulejowych dociera

ÊciÊle odmierzona porcja smaru, dzi´ki temu

nawet najbardziej obcià˝one pracà wa∏ki

dolne wytrzymajà wyprodukowanie

dziesiàtek tysi´cy bel. Wymiana ∏o˝ysk

jest prosta i ekonomiczna.

BLOKADA KLAPY TYLNEJ ZWI¢KSZA

BEZPIECZE¡STWO OPERATORA

Aby zapobiec przypadkowemu zamkni´ciu klapy tylnej komory prasy podczas

prac serwisowych, oba modele 125 wyposa˝ono w blokad´, a model 135 –

w zaczep z blokadà. ¸atwoÊç serwisowania to jedna z najwa˝niejszych

cech maszyn firmy New Holland. Miejsca do przechowywania zwojów siatki

i folii umieszczono nisko, aby u∏atwiç do nich dost´p. Zak∏adanie nowych

rolek zosta∏o maksymalnie uproszczone, aby skróciç czas przestoju.

UK¸AD DOZUJE OLEJ SMAROWY

ZALE˚NIE OD POTRZEB

Zaprojektowany do u˝ytkowania uniwersalnego

oleju smarowego klasy 10-40, uk∏ad smarowania

∏aƒcuchów dostarcza czynnik smarowy do szczotek

rozprowadzajàcych wy∏àcznie po otwarciu klapy

tylnej prasy. Takie rozwiàzanie zmniejsza zu˝ycie

oleju bez wp∏ywu na wydajnoÊç. Wszystkie modele

pras rolujàcych wyposa˝ono standardowo we

wzmocnione ∏aƒcuchy.


FINANSOWANIE DOSTOSOWANE

DO TWOJEGO BIZNESU

Spó∏ka us∏ug finansowych firmy

New Holland, CNH Capital, cieszy

si´ powszechnym uznaniem i pe∏nym

zaufaniem w sektorze rolniczym.

Dost´pne sà us∏ugi doradcze oraz pakiety

finansowe dostosowane do Twoich

indywidualnych potrzeb. Dzi´ki CNH

Capital zyskasz spokój ducha wynikajàcy

z pomocy spó∏ki finansowej

wyspecjalizowanej w sektorze rolniczym.

WYSZKOLENI, ABY ZAPEWNIå

CI NAJLEPSZE WSPARCIE

TECHNICZNE

Zaanga˝owani technicy pracujàcy

u Twojego dystrybutora urzàdzeƒ

New Holland przechodzà okresowe

szkolenia. które dostarczajà im

najnowszej wiedzy. Sà one prowadzone

zarówno w formie kursów on-line,

jak i intensywnych zaj´ç w salach

wyk∏adowych. Takie nowoczesne

podejÊcie gwarantuje, ˝e Twój

dystrybutor b´dzie potrafi∏ odpowiednio

zadbaç o najnowsze i najbardziej

zaawansowane produkty New Holland.

SERVICE PLUS – PRZED¸U˚ONA

OPIEKA SERWISOWA*

Us∏uga Service Plus zapewnia w∏aÊcicielom

maszyn rolniczych New Holland dodatkowà

ochron´ w momencie wygaÊni´cia

standardowej gwarancji producenta.

Wi´cej informacji udzieli najbli˝szy

dealer New Holland.

* Us∏uga dost´pna w zale˝noÊci od rynku.

AKCESORIA MONTOWANE

PRZEZ DYSTRYBUTORA

Twój dystrybutor mo˝e dostarczyç

i zamontowaç ca∏à gam´

zatwierdzonych akcesoriów

s∏u˝àcych do optymalizacji

osiàgów maszyny we

wszystkich warunkach.

WWW.NEWHOLLANDSTYLE.COM

Czy chcesz, aby firma New Holland sta∏a

si´ cz´Êcià Twojego codziennego ˝ycia?

Zapoznaj si´ z bogatà ofertà produktów

na stronie www.newhollandstyle.com.

Obejmuje ona wytrzyma∏à odzie˝

roboczà, ogromny wybór modeli maszyn

i wiele, wiele innych produktów.

New Holland. Dopasowujemy si´ do

potrzeb klientów.

naturalnym liderem


18

SERIA

NAJWI¢KSZA SERIA URZÑDZE¡

STWORZONA PRZEZ SPECJALISTÓW

OD MASZYN DO BELOWANIA

Marka New Holland mo˝e pochwaliç si´ bogatà i znakomità

historià produkcji urzàdzeƒ do belowania si´gajàcà samych

poczàtków tej technologii. W ciàgu ponad 70 lat ciàg∏ego

rozwoju wprowadzono niezliczone innowacje, które

zrewolucjonizowa∏y skutecznoÊç, wydajnoÊç i wygod´

belowania. Dzi´ki temu dziÊ marka New Holland cieszy

si´ pozycjà Êwiatowego lidera technologii belowania.

BR7060

BR7070

BC5000

BB9090

BigBaler 1290

BigBaler 1270

BigBaler 890

BigBaler 870

Roll Baler 135

BR6000

Roll Baler 125

PIONIERSKI DUCH ˚YJE DO DZIÂ

W roku 1940 firma New Holland opracowa∏a pierwszà pras´

do belowania z mechanizmem zbierajàcym i samoczynnym

wiàzaniem. Dzisiaj seria konwencjonalnych pras do belowania

BC5000 jest nadal rozwijana, aby zapewniç rolnikom na ca∏ym

Êwiecie tradycyjnie najwy˝szà niezawodnoÊç. Koniec koƒców,

od czasu wprowadzenia na rynek ma∏ej prasy kostkowej

sprzedano ponad 900000 maszyn..., a liczba ta wcià˝ roÊnie.

WSZECHSTRONNA OFERTA PRAS DO BELOWANIA

Bogata seria pras do belowania cieszy si´ nies∏abnàcym

powodzeniem wÊród hodowców i rolników prowadzàcych

gospodarstwa mieszane na ca∏ym Êwiecie. Serie sta∏o- i

zmiennokomorowych pras do belowania BR6000 i BR7000

zapewniajà nadzwyczajnà wydajnoÊç i niezawodnoÊç.

NOWA PRASA DO BELOWANIA BIGBALER.

BEZ OGRANICZE¡ PR¢DKOÂCI PRACY

New Holland jest liderem w segmencie wielkoformatowych

pras do belowania od przesz∏o 25 lat. W tym okresie firma

przedstawi∏a ciàg pionierskich rozwiàzaƒ, które

zrewolucjonizowa∏y procesy belowania na ca∏ym Êwiecie.

DziÊ klienci mogà wybieraç ró˝ne wymiary pras od 80 x 70 cm

a˝ do najwi´kszych 120 x 90 cm. Maszyny te zapewniajà

najwy˝sze osiàgi robocze niezale˝nie od rodzaju zbo˝a (gatunki

standardowe i nowo rozwijane). Osoby wykonujàce prace przy

zbiorze siana, roÊlin paszowych czy s∏omy oraz producenci

biomasy i posiadacze du˝ych pól uprawnych z pewnoÊcià

ucieszà si´ z 20% wzrostu wydajnoÊci i zwi´kszenia g´stoÊci

bel o nawet 5%. Co wi´cej, w oczy rzuca si´ równie˝

nowoczesny design tej prawdziwie profesjonalnej maszyny.


DANE TECHNICZNE 19

MODEL Roll Baler 125 Roll Baler 125 Combi Roll Baler 135 Ultra

Rozmiar beli

Ârednica beli (cm) 125 125 135

SzerokoÊç beli (cm) 120 120 120

Podbieracz

SzerokoÊç (cm) 210 210 220

IloÊç palców / listew podbierajàcych 80/5 80/5 90/5

Os∏ona przeciwwiatrowa rolka rolka rolka

Liczba listew podbierajàcych w rz´dzie 16 16 18

Zabezpieczenie sprz´g∏o poÊlizgowe sprz´g∏o poÊlizgowe sprz´g∏o poÊlizgowe

Hydrauliczne podnoszenie podbieracza ● ● ●

Podawanie

Rodzaj wirnik 470 mm wirnik 470 mm wirnik 470 mm

Od∏àczanie podajnika hydrauliczne hydrauliczne hydrauliczne

Liczba Êlimaków 2 2 2

System ci´cia CropCutter

Liczba no˝y 20 20 20

W∏àczanie systemu CropCutter hydrauliczne hydrauliczne monitor bel

Zabezpieczenie no˝y spr´˝yna spr´˝yna spr´˝yna

Przek∏adnia nawrotna wirnika manualna manualna sterowanie w kabinie

Formowanie bel

Rodzaj System wa∏ków profilowanych System wa∏ków profilowanych System wa∏ków profilowanych

Liczba walców 18 18 18

Ârednica walców (mm) 200 200 200

Owijanie

Materia∏ do owijania Tylko siatka siatka lub folia siatka lub folia

Sterowanie monitor bel monitor bel monitor bel

Liczba rolek siatki 1 u˝ywana, 1 zapasowa 1 u˝ywana, 2 zapasowe 1 u˝ywana, 2 zapasowe

Owijarka kiszonki

SzerokoÊç folii (mm) – 750 750

Liczba ramion owijajàcych – 2 2

Wst´pne naciàgni´cie folii – 70%, regulowane 70%, regulowane

Uk∏ad hydrauliczny – pojedyƒczy zawór pojedyƒczy zawór

Przep∏yw oleju min./maks. (litrów/min.) – 30 50 / 55

Wymiary prasy

D∏ugoÊç, z wyrzutnikiem bel (m) 3.86 5,90 6,20

WysokoÊç (m) 2,15 2,65 2,80

SzerokoÊç, z kó∏kami podbieracza (m) 2,72 / 2.92 2,99 2,75

Masa (kg) 2800 4500 4900

Opony 400/60R15.5 , 500/60R22.5 500/50R17 500/50R17

Osie pojedyncze tandem tandem

Mata do stawiania bel – O O

Pochylnia bel ● – –

Stawiacz bel – O O

● Standard O Opcja za dop∏atà – Niedost´pne


NEW HOLLAND TOP SERVICE:

INFORMACJE I WSPARCIE DLA KLIENTÓW

NAJWY˚SZA DOST¢PNOÂå

Zawsze jesteÊmy gotowi s∏u˝yç

pomocà – 24 godziny na dob´,

7 dni w tygodniu, przez ca∏y rok!

Niezale˝nie od tego, jakiej

informacji potrzebujesz, jaki masz

problem czy proÊb´, wystarczy,

˝e zadzwonisz pod numer

telefonu 00800 64 111 111

lub do najbli˝szego dealera

New Holland.

NAJWY˚SZA SZYBKOÂå

Ekspresowa dostawa

cz´Êci – zawsze na czas i w

dowolne miejsce!

NAJWY˚SZY PRIORYTET

Szybkie rozwiàzywanie

problemów w czasie sezonu –

zbiory nie mogà czekaç!

NAJWY˚SZY POZIOM

ZADOWOLENIA

Znajdujemy i wdra˝amy

niezb´dne rozwiàzanie,

na bie˝àco informujàc klienta –

a˝ b´dzie w 100% zadowolony!

Odwiedê naszà stron´ internetowà: www.newholland.pl

TWÓJ LOKALNY DEALER

Dane zawarte w niniejszej broszurze sà przybli˝one. Modele tutaj opisane mogà byç modyfikowane przez producenta bez powiadomienia. Rysunki i zdj´cia

mogà dotyczyç wyposa˝enia opcjonalnego lub niedost´pnego w danym kraju. Dalsze informacje mo˝na uzyskaç w naszej sieci sprzeda˝y. Wydawca:

New Holland Brand Communications. Bts Adv. – 03/13 – TP01 – (Turyn) – Wydrukowano w Polsce - 123009/POL

Firma New Holland zaleca Êrodki smarne marki

More magazines by this user
Similar magazines