pobierz plik .pdf - Strona Departamentu Europejskiego Funduszu ...

defs.pomorskie.eu

pobierz plik .pdf - Strona Departamentu Europejskiego Funduszu ...

Dokumentacja konkursowa

Samorząd Województwa Pomorskiego

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

Urzędu Marszałkowskiego

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet VII

„Promocja integracji społecznej”

Działanie 7.2

„Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie

sektora ekonomii społecznej”

Poddziałanie 7.2.1

„Aktywizacja zawodowa i społeczna osób

zagrożonych wykluczeniem społecznym”

Konkurs otwarty nr 02/POKL/7.2.1/2013


2

Instytucja Organizująca Konkurs zastrzega sobie prawo dokonania zmian

w niniejszej Dokumentacji Konkursowej w przypadku wprowadzenia zmian

w przedmiotowych przepisach prawnych lub wytycznych IZ POKL. Informacje

o wprowadzonych zmianach publikowane będą na stronie internetowej Departamentu

Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego –

www.defs.pomorskie.eu, w regionalnej prasie oraz w siedzibie DEFS, w miejscu

publicznie dostępnym.


3

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

w imieniu

Samorządu Województwa Pomorskiego

zwanego dalej Instytucją Pośredniczącą

Ogłasza konkurs otwarty na składanie wniosków o dofinansowanie projektów

ze środków

Europejskiego Funduszu Społecznego

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013

od dnia 28 lutego 2013 roku

w ramach

Priorytetu VII

„Promocja integracji społecznej”

Działania 7.2

„Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej”

Poddziałania 7.2.1

„Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”

I. RODZAJ PROJEKTÓW PODLEGAJĄCYCH DOFINANSOWANIU:

W ramach Poddziałania 7.2.1 mogą być realizowane następujące typy projektów 1 :

Projekty na rzecz integracji społeczno – zawodowej, obejmujące następujące typy

realizowanych operacji:

− wsparcie dla tworzenia i/lub działalności podmiotów integracji społecznej tj. centrów

integracji społecznej, klubów integracji społecznej, zakładów aktywności zawodowej

oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej (których

podstawowym zadaniem nie jest działalność gospodarcza), z wyjątkiem warsztatów

terapii zajęciowej (1)

− działania prowadzące do poszukiwania i testowania długookresowych źródeł

finansowania podmiotów integracji społecznej, wymienionych w typie operacji nr 1 (2)

− kursy i szkolenia 2 umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji

i kompetencji zawodowych oraz rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych,

niezbędnych na rynku pracy (3)

1 W przypadku realizacji części zadań w projekcie przez podwykonawcę, wartość dodana projektu może zostać

zwiększona poprzez zastosowanie przez beneficjenta projektu klauzul społecznych, o których mowa w art. 4 ustawy z

dnia 7 maja 2009 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz zmianie niektórych innych ustaw.


4

− staże, subsydiowane zatrudnienie i zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawcy 3 (4)

− poradnictwo psychologiczne, psychospołeczne, prowadzące do integracji społecznej

i zawodowej (5)

− rozwój nowych form i metod wsparcia indywidualnego i środowiskowego na rzecz

integracji zawodowej i społecznej (w tym np. środowiskowej pracy socjalnej, centrów

aktywizacji lokalnej, animacji lokalnej, streetworkingu, coachingu, treningu pracy) (6)

− rozwój usług społecznych przezwyciężających indywidualne bariery w integracji

społecznej w tym w powrocie na rynek pracy (7)

− wsparcie tworzenia i działalności środowiskowych instytucji aktywizujących osoby

niepełnosprawne, w tym zaburzone psychicznie (8)

− wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania pozaszkolnych form integracji społecznej

młodzieży (świetlice środowiskowe w tym z programem socjoterapeutycznym, kluby

środowiskowe) połączonych z realizacją działań w zakresie reintegracji zawodowej

i społecznej (10)

− poradnictwo zawodowe oraz pośrednictwo pracy (11)

− wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy (wyłącznie w połączeniu

z subsydiowaniem zatrudnienia) (12).

II. RODZAJ PODMIOTÓW, KTÓRE MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE:

Do udziału w konkursie zaprasza się:

Wszystkie podmioty, w tym PFRON i Centralny Zarząd Służby Więziennej - z wyłączeniem

osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową

na podstawie przepisów odrębnych) 4 .

O dofinansowanie mogą ubiegać się ww. podmioty, które spełniają kryteria określone

w Szczegółowym Opisie Priorytetów w ramach POKL oraz dokumentacji konkursowej,

z wyłączeniem podmiotów określonych w art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku

o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240).

III. KWOTA ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH OGÓŁEM NA REALIZACJĘ

PROJEKTÓW:

w tym:

5 000 000,00 PLN 5

2 000 000,00 PLN stanowi alokacja dla projektów skierowanych w 100% do osób

w wieku 15-30 lat

2 Osobom uczestniczącym w szkoleniach lub kursach przysługuje stypendium w wysokości nie większej niż 120% zasiłku,

o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku

pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.) pod warunkiem, że liczba godzin szkolenia lub kursu wynosi nie

mniej niż 150 godzin miesięcznie – w przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin, wysokość stypendium ustala

się proporcjonalnie, Właściwa IP/IP2 określi szczegółowe warunki odbywania szkolenia lub kursu, mając na uwadze

zapewnienie właściwych warunków nabywania umiejętności przez uczestników projektu.

3 Osobom uczestniczącym w stażu lub odbywającym zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawcy przysługuje

miesięczne stypendium w wysokości nie większej niż kwota minimalnego wynagrodzenia (właściwa IP/IP2 określi

szczegółowe warunki odbywania stażu oraz zajęć reintegracji zawodowej u pracodawcy, mając na uwadze

zapewnienie właściwych warunków nabywania umiejętności przez uczestników projektu).

4

5 Instytucja Pośrednicząca zastrzega sobie prawo zmiany kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów wybranych

w ramach konkursu wynikającej ze zmiany kursu EURO.


5

IV. PRZEWIDYWANE WSKAŹNIKI, PLANOWANE DO OSIĄGNIĘCIA W RAMACH DOSTĘPNEJ

ALOKACJI NA KONKURS, ODPOWIADAJĄCE ZAKRESOWI WSPARCIA

− Liczba osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, które zakończyły udział

w projekcie: 400

− Liczba osób, które otrzymały wsparcie w ramach instytucji ekonomii społecznej: 300

V. POZIOM DOFINANSOWANIA PROJEKTÓW (PROCENT WYDATKÓW OBJĘTYCH

DOFINASOWANIEM):

w tym wsparcie finansowe EFS: 85%

w tym wkład własny Beneficjenta w wysokości: 15%

W przypadku, gdy beneficjentem jest jednostka samorządu terytorialnego

(np. gmina)

Wartość projektu 100%,

w tym:

1. Dofinansowanie 85%

a) wkład EFS (85%)

b) współfinansowanie z BP (0%)

2. Wkład własny (J.S.T.) 15%

W przypadku gdy beneficjentem jest podmiot prywatny (np. fundacja):

Wartość projektu 100%

w tym:

1. Dofinansowanie 85%

a) wkład EFS (85%)

b) współfinansowanie z BP (15%)

2. Wkład własny (prywatny) 15%

VI. MINIMALNA WARTOŚĆ PROJEKTU:

50 000,00 PLN

VII. KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW I SPOSÓB ICH WERYFIKACJI:

W ramach konkursu stosowane będą następujące podstawowe rodzaje kryteriów

dokonywania wyboru projektów:

1. Kryteria ogólne.

2. Kryteria szczegółowe.

W ramach kryteriów ogólnych występują:

1. Kryteria formalne:

1) wniosek złożono w terminie wskazanym przez instytucję prowadzącą nabór

projektów;

2) wniosek złożono we właściwej instytucji (pkt 1.5 wniosku);

3) wniosek wypełniono w języku polskim;


6

4) wniosek jest kompletny, został sporządzony i złożony zgodnie z obowiązującą

instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie oraz właściwą dokumentacją

konkursową (w tym pkt 2.6, część V wniosku);

5) wraz z wnioskiem złożono list intencyjny (dotyczy tylko projektów współpracy

ponadnarodowej);

6) roczny obrót projektodawcy i partnerów (o ile budżet projektu uwzględnia wydatki

partnera) jest równy lub wyższy od rocznych wydatków w projekcie (zgodnie

z zapisami pkt 3.6 wniosku oraz z budżetem projektu);

7) wydatki przewidziane w projekcie nie są współfinansowane z innych wspólnotowych

instrumentów finansowych;

8) wniosek stanowi odpowiedź na konkurs (wpłynął w odpowiedzi na ogłoszenie

o konkursie);

9) okres realizacji projektu jest zgodny z Systemem Realizacji POKL.

2. Kryteria merytoryczne dotyczą:

1) jakości projektu:

a) wskazanie problemu, na który odpowiedź stanowi cel główny projektu oraz opis

sytuacji problemowej;

b) wskazanie celu głównego i celów szczegółowych projektu w kontekście

wskazanego problemu;

c) adekwatność i założona do osiągnięcia wartość wskaźników pomiaru celów oraz

źródła weryfikacji/pozyskania danych do pomiaru wskaźników i częstotliwości

pomiaru;

d) opis ryzyka nieosiągnięcia założeń projektu (dotyczy tylko projektów, których

wnioskowana kwota dofinansowania jest równa albo przekracza 2 mln zł);

e) opis grupy docelowej (tj. osób i/lub instytucji, które zostaną objęte wsparciem)

z punktu widzenia istotnych dla projektu cech;

f) uzasadnienie wyboru grupy docelowej:

g) sposób rekrutacji uczestników/uczestniczek projektu (w tym uwzględnienie

zasady równości szans, w tym równości płci);

h) opis potrzeb, barier i oczekiwań uczestników /uczestniczek projektu oraz

wskazanie wiarygodnych źródeł pozyskania danych o skali zainteresowania

potencjalnych uczestników/uczestniczek planowanym wsparciem projektowym;

i) trafność doboru zadań i opis zadań w kontekście osiągnięcia celów

szczegółowych projektu, racjonalność harmonogramu zadań;

j) opis produktów, które zostaną wytworzone w ramach realizacji zadań;

k) opis stosowanej metodologii badania/kanałów informacyjnych i sposobu dotarcia

do grup docelowych kampanii (dotyczy tylko projektów badawczych

i informacyjno-promocyjnych);

l) opis sposobu, w jaki osiągnięcie celu głównego przyczyni się do osiągnięcia

oczekiwanych efektów realizacji danego Priorytetu PO KL;

m) wartość dodana projektu;

2) beneficjenta:

a) doświadczenie projektodawcy/partnerów w realizacji podobnych przedsięwzięć;

b) sposób zarządzania projektem;

c) zaplecze techniczne oraz kadra zaangażowana w realizację projektu;

d) działania, które będą prowadzone w celu oceny i monitoringu projektu i jego

uczestników;

e) uzasadnienie wyboru partnerów projektu i innych podmiotów (jeżeli dotyczy);

f) rola partnerów i innych podmiotów (jeżeli dotyczy);


7

3) finansowania projektu:

a) niezbędność wydatków do realizacji projektu i osiągania jego celów;

b) racjonalność i efektywność wydatków projektu (zgodnie z zasadą efektywnego

zarządzania finansami, o której mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowania

wydatków w ramach PO KL);

c) kwalifikowalność wydatków;

d) zasadność poziomu kosztów zarządzania w kontekście specyfiki i okresu realizacji

projektu oraz zgodność z limitem określonym w Wytycznych w zakresie

kwalifikowania wydatków w ramach PO KL ;

e) prawidłowość sporządzenia budżetu projektu.

3. Kryteria horyzontalne:

1) zgodność z właściwymi politykami i zasadami wspólnotowymi (w tym: polityką

równych szans, zasadą równości szans kobiet i mężczyzn i koncepcją

zrównoważonego rozwoju) oraz prawodawstwem wspólnotowym;

2) zgodność z prawodawstwem krajowym;

3) zgodność ze Szczegółowym Opisem Priorytetów PO KL i właściwymi wytycznymi IZ

PO KL w Systemie Realizacji PO KL,

4) W przypadku, gdy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) 6 :

a) całkowita wartość projektu nie przekracza 100 tys. zł, rozliczenie kosztów projektu

następuje w oparciu o kwoty ryczałtowe w rozumieniu art. 11 ust. 3 lit. b pkt iii)

rozporządzenia (WE) nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia

3 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego

rozporządzenie (WE) nr 1784/1999 oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowania

wydatków w ramach PO KL;

b) projekt obejmuje usługi szkoleń językowych i/lub szkoleń komputerowych

w zakresie wskazanym odpowiednio w załączniku nr 2 i/lub w załączniku nr 3 do

Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL, rozliczenie

kosztów usługi szkoleń językowych i/lub szkoleń komputerowych następuje

w oparciu o stawki jednostkowe w rozumieniu art. 11 ust. 3 lit. b pkt ii)

rozporządzenia (WE) nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia

3 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego

rozporządzenie (WE) nr 1784/1999 oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowania

wydatków w ramach PO KL

W ramach kryteriów szczegółowych występują:

1. Kryteria dostępu weryfikowane na etapie oceny formalnej:

1) Projektodawca składa nie więcej niż dwa wnioski o dofinansowanie projektu

w ramach danej rundy konkursowej. 7

2) Okres realizacji projektu nie przekracza 24 miesięcy. 8

3) Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada

siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną

działalności podmiotu) na terenie województwa pomorskiego z możliwością

6 Kryterium nie ma zastosowania w przypadku projektów realizowanych przez beneficjentów będących jednostkami

sektora finansów publicznych.

7 Za złożony Instytucja Pośrednicząca uważa każdy wniosek, który wpłynął do siedziby IP w danej rundzie konkursowej

i został zarejestrowany (nie dotyczy wniosków wycofanych). Stosuje się do typów operacji nr 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12.

8 Stosuje się do typów operacji nr 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12.


8

udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające

uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu. 9

2. Kryteria dostępu weryfikowane na etapie oceny merytorycznej:

1) Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru województwa pomorskiego

(w przypadku osób fizycznych uczą się, pracują lub zamieszkują one na obszarze

województwa pomorskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w

przypadku innych podmiotów posiadają one jednostkę organizacyjną na obszarze

województwa pomorskiego). 10

2) Projektodawca wnosi wkład własny w wysokości 15% wartości projektu. 11

3) Projektodawca lub Partner na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie posiada co

najmniej roczne doświadczenie w prowadzeniu działalności w obszarze

merytorycznym, którego dotyczy projekt. 12

4) Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla uczestników projektu mierzony na

zakończenie projektu wynosi co najmniej 20% (dotyczy wyłącznie osób

niezatrudnionych w wieku aktywności zawodowej, zagrożonych wykluczeniem

społecznym, zgodnie z katalogiem grup docelowych dla Poddziałania 7.2.1

określonym w SzOP PO KL). 13

5) Projekt zakłada udzielenie każdemu uczestnikowi kompleksowej pomocy poprzez

indywidualne zastosowanie wybranych form wsparcia (jednej lub kilku) z co najmniej

trzech różnych typów operacji przewidzianych dla przedmiotowego konkursu. 14

Dodatkowe kryterium dostępu dla wyodrębnionej alokacji dla projektów

skierowanych w 100% do osób w wieku 15-30 lat

6) Grupę docelową w projekcie stanowią w 100% osoby w wieku 15-30 lat . 15

3. Kryteria strategiczne weryfikowane na etapie oceny merytorycznej:

1) Grupę docelową w projekcie stanowią co najmniej w 30% osoby o znacznym i/lub

umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. 16

2) Grupę docelową w projekcie stanowią:

− co najmniej w 50% osoby posiadające miejsce zamieszkania (w rozumieniu

przepisów Kodeksu Cywilnego) poza Trójmiastem na obszarach słabych

strukturalnie (zgodnie z Mapą nr 4 w Załączniku graficznym Regionalnego

Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013)

albo

− co najmniej w 30% osoby zamieszkałe na obszarach zdegradowanych, na których

realizowane są projekty, które uzyskały dofinansowanie w ramach Poddziałania

3.2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne Regionalnego Programu

Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. 17

3) Projekt zakłada:

− wspieranie funkcjonowania i działalności już istniejących podmiotów integracji

społecznej (w następujących formach: centrów integracji społecznej, klubów

integracji społecznej, zakładów aktywności zawodowej) lub tworzenie nowych

9 Stosuje się do typów operacji nr 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12.

10 Stosuje się do typów operacji nr 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12.

11 Stosuje się do typów operacji nr 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12.

12 Stosuje się do typów operacji nr 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12.

13 Stosuje się do typów operacji nr 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12.

14 Stosuje się do typów operacji nr 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12.

15 Stosuje się do typów operacji nr 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12.

16 Stosuje się do typów operacji nr 1.2,3,4,5,6,7,8,10,11,12.

17 Stosuje się do typów operacji nr 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12.


9

podmiotów w ww. formach wyłącznie na obszarze/obszarach gmin, gdzie dany

rodzaj podmiotu nie funkcjonuje, a następnie wsparcie ich działalności

oraz

− działania prowadzące do poszukiwania i testowania długookresowych źródeł

finansowania podmiotu integracji społecznej wspartego w ramach projektu. 18 .

4) W ramach projektu wnoszony jest wkład własny w całości pochodzący ze środków

jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 15% wartości projektu. 19

5) Projekt realizowany jest przez Projektodawcę posiadającego siedzibę lub

wyodrębnioną formalnie jednostkę na terenie objętym realizacją projektu (zgodnie z

zapisami dokumentu rejestrowego właściwego ze względu na rodzaj prowadzonej

działalności). 20

VIII. TERMIN ZAKOŃCZENIA OCENY MERYTORYCZNEJ ZŁOŻONYCH

W RAMACH KONKURSU WNIOSKÓW I PODANIA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

WYNIKÓW OCENY MERYTORYCZNEJ.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi po zakończeniu oceny merytorycznej wniosków

złożonych w ramach konkursu zgodnie ze szczegółowym harmonogramem dla konkursu

otwartego, dotyczącego etapu oceny merytorycznej. Szczegółowy harmonogram zostanie

zamieszczony w siedzibie IOK oraz publikowany na stronie internetowej IOK w terminie

do 10 dni od zakończenia naboru w ramach danej rundy konkursowej. Wyniki oceny

merytorycznej podawane są do publicznej wiadomości w formie listy rankingowej

zatwierdzonej przez Zarząd Województwa po zakończeniu danej rundy konkursowej.

IX. WZORY DOKUMENTÓW:

1. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu wraz z instrukcją wypełnienia wniosku.

2. Wzór karty oceny formalnej z kryteriami dostępu obowiązującymi w ramach danego

konkursu, podlegającymi weryfikacji na etapie oceny formalnej.

3. Wzór karty oceny merytorycznej z systemem wagowym, który stosowany będzie

w ramach konkursu, z kryteriami dostępu obowiązującymi w ramach danego konkursu,

podlegającymi weryfikacji na etapie oceny merytorycznej oraz kryteriami

strategicznymi obowiązującymi w ramach konkursu.

4. Wzór umowy o dofinansowanie projektu.

X. TERMIN, MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE

PROJEKTÓW:

Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów będzie prowadzony w sposób

ciągły od godziny 7.45 dnia 28 lutego 2013 roku. Należy podkreślić, że dopuszcza się

możliwość wcześniejszego terminu zamknięcia konkursu w przypadku wyczerpania

środków lub zawieszenia konkursu w przypadku, gdy łączna wartość wnioskowanego

dofinansowania we wnioskach złożonych w odpowiedzi na konkurs przekroczy min. 100%

kwoty alokacji przeznaczonej na dofinansowanie projektów w ramach danego konkursu.

Termin wcześniejszego zamknięcia konkursu lub zawieszenia naboru wniosków będzie

podany na stronie internetowej DEFS UMWP: www.defs.pomorskie.eu oraz w prasie

regionalnej, z co najmniej 5-dniowym wyprzedzeniem, z zastrzeżeniem, iż między datą

18 Stosuje się do typów operacji nr 1,2.

19 Stosuje się do typów operacji nr 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12.

20 Stosuje się do typów operacji nr 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12.


10

zamieszczenia ogłoszenia a datą zamknięcia lub zawieszenia konkursu nie może upłynąć

mniej niż 20 dni

Wnioskodawca składa wniosek o dofinansowanie projektu WPIĘTY W SEGREGATOR.

Wniosek należy złożyć w zaklejonej kopercie, która musi:

1. być opatrzona sformułowaniem „Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu

w ramach Priorytetu VII, Działania 7.2, Poddziałania 7.2.1”; „Konkurs nr

02/POKL/7.2.1/2013”,

2. zawierać pełną nazwę wnioskodawcy,

3. zawierać tytuł projektu.

Do wniosku należy dołączyć PISMO PRZEWODNIE.

XI. INFORMACJA O ŚRODKACH ODWOŁAWCZYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH WNIOSKODAWCY:

Wnioskodawcom, których wnioski uzyskały ocenę negatywną przysługują na etapie

przedsądowym środki odwoławcze w postaci protestu oraz odwołania, zgodnie

z Systemem Realizacji POKL - Zasadami dokonywania wyboru projektów w ramach

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 1 stycznia 2013 r., dostępnym na stronie

internetowej Instytucji Pośredniczącej www.defs.pomorskie.eu

Po wyczerpaniu środków odwoławczych przewidzianych w Systemie Realizacji POKL, czyli

protestu oraz odwołania i po otrzymaniu informacji o negatywnym wyniku procedury

odwoławczej przewidzianej w Systemie Realizacji POKL, wnioskodawca ma prawo, na

etapie sądowym, do wniesienia skargi do sądu administracyjnego (zgodnie z art. 30c ust. 1

ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju - Dz. U. z 2009 r.

Nr 84, poz. 712 z późn. zm.).

Wnioski można składać osobiście, przesłać kurierem lub pocztą na adres:

Urząd Marszałkowski

Województwa Pomorskiego

Departament Europejskiego Funduszu

Społecznego

ul. Augustyńskiego 2

80-819 Gdańsk

Pokój nr 33

w godzinach od 7.45 do 15.45

lub

Urząd Marszałkowski Województwa

Pomorskiego

Kancelaria Ogólna

ul. Okopowa 21/27

80-810 Gdańsk


11

SPIS TREŚCI

Słowniczek ................................................................................................................................. 12

I. Podstawa prawna i dokumenty programowe. .................................................................... 13

II. Informacje ogólne. ............................................................................................................... 14

2.1. Informacje o konkursie. ....................................................................................................... 14

2.2. Kwota środków ogółem przeznaczona na dofinansowanie projektów................................ 14

2.3. Formy wsparcia/typy projektów. ......................................................................................... 15

2.4. Wymagane wskaźniki, produkty, efekty oraz wartość dodana projektu. ............................ 16

2.5. Grupy docelowe................................................................................................................... 18

2.6. Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie projektu. .................................. 19

2.7. Podmioty występujące wspólnie – partnerstwo................................................................... 19

2.8. Wymagania dotyczące przejrzystości i konkurencyjności wydatków oraz zlecania

zadań merytorycznych. ...................................................................................................... 24

2.9. Wymagania dotyczące innowacyjności i współpracy ponadnarodowej.............................. 27

2.10 Wymagania dotyczące wypełniania wniosku o dofinansowane projektu w ramach PO

KL. ..................................................................................................................................... 28

III. Finanse projektów.............................................................................................................. 28

3.1. Wymagania finansowe i zabezpieczenie prawidłowej realizacji projektu. ......................... 28

3.2. Forma finansowania............................................................................................................. 29

3.3. Wymagania czasowe/kwalifikowalność wydatków. ........................................................... 32

3.4. Wkład własny. ..................................................................................................................... 34

3.5. Budżet projektu.................................................................................................................... 36

IV. Pomoc publiczna................................................................................................................. 48

4.1. Zasady udzielania i występowanie pomocy publicznej w ramach niniejszego konkursu. .. 48

V. Procedura wyboru projektów do realizacji....................................................................... 53

5.1. Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektu....................................................... 53

5.2. Wymagania odnośnie przygotowania wniosku o dofinansowanie w generatorze

wniosków. .......................................................................................................................... 55

5.3. Wymagane załączniki do wniosku. ..................................................................................... 58

VI. Kryteria wyboru projektów. ............................................................................................. 58

6.1. Ocena formalna wniosków o dofinansowanie. .................................................................... 58

6.2. Ocena merytoryczna wniosku o dofinansowanie. ............................................................... 62

6.3. Negocjacje. .......................................................................................................................... 68

6.4. Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu – wymagane załączniki............................. 69

VII. Procedura odwoławcza – etap przesądowy i sądowy. ................................................... 73

7.1. Przedsądowy etap procedury odwoławczej. ........................................................................ 73

7.2. Sądowy etap procedury odwoławczej.................................................................................. 79

VIII. Procedura wycofania wniosku przez wnioskodawcę. .................................................. 80

IX. Kontakt i dodatkowe informacje. ..................................................................................... 80

X. Załączniki do dokumentacji konkursowej......................................................................... 82


12

Słowniczek

Stosowane w Dokumentacji Konkursowej terminy oznaczają:

1. Beneficjent – podmiot realizujący projekt w ramach POKL z Europejskiego Funduszu

Społecznego na podstawie decyzji lub umowy o dofinansowanie projektu.

Dla uproszczenia, w niniejszej Dokumentacji Konkursowej pojęcie Wnioskodawca

stosuje się do momentu podpisania umowy o dofinansowanie projektu, natomiast

pojęcie beneficjent od momentu podpisania umowy o dofinansowanie.

2. Grupa docelowa – adresaci wsparcia udzielanego w ramach projektu, tj. osoby,

instytucje, grupy społeczne bezpośrednio korzystające z usług zakontraktowanych

w ramach projektu.

3. Instytucja Zarządzająca (IZ) – instytucja odpowiedzialna za przygotowanie

i realizację programu operacyjnego.

4. Instytucja Pośrednicząca (IP) - jednostka, której Instytucja Zarządzająca powierzyła

część zadań związanych z realizacją programu operacyjnego.

5. IOK – Instytucja Organizująca Konkurs.

6. Instytucje pomocy i integracji społecznej – jednostki organizacyjne pomocy

społecznej określone w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U.

z dnia 15 kwietnia 2004 r. z późn. zm.) oraz jednostki zatrudnienia socjalnego,

organizacje pozarządowe działające w sferze pomocy i integracji społecznej, zakłady

aktywności zawodowej, warsztaty terapii zajęciowej i inne podmioty prowadzące

działalność w sferze pomocy i integracji społecznej (których głównym celem nie jest

prowadzenie działalności gospodarczej).

7. KOP – Komisja Oceny Projektów.

8. Osoba niezatrudniona - w ramach PO KL do tej kategorii zaliczone zostały:

- osoby w wieku 15–64 pozostające bez zatrudnienia (w tym osoby niepełnosprawne

bez względu na fakt pobierania świadczeń rentowych),

- osoby w wieku 15–64 zatrudnione lub wykonujące inne prace zarobkowe, których

dochód nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie określonego

w ustawie o pomocy społecznej.

9. Partner - Instytucja wymieniona w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie

projektu, uczestnicząca w jego realizacji, wnosząca do projektu zasoby ludzkie,

organizacyjne, techniczne, bądź finansowe, realizująca projekt wraz z beneficjentem

i innymi Partnerami na warunkach określonych w umowie z beneficjentem; udział

Partnera musi być adekwatny do merytorycznej wartości projektu.

10. Partnerstwo publiczno – społeczne - Forma współpracy pomiędzy jednostkami

publicznymi a podmiotami niezaliczanymi do sektora finansów publicznych

i niedziałającymi w celu osiągnięcia zysku, na zasadach określonych w ustawie z dnia

23 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873,

z późn. zm.).

11. Podmiot udzielający pomocy - beneficjent.

12. POKL – Program Operacyjny Kapitał Ludzki

13. Pomoc publiczna - wszelka pomoc przyznana przez Państwo członkowskie lub przy

użyciu zasobów państwowych w jakiejkolwiek formie, która zakłóca lub grozi

zakłóceniem konkurencji poprzez sprzyjanie niektórym przedsiębiorstwom lub

produkcji niektórych towarów oraz wpływająca tym samym na wymianę handlową

między Państwami Członkowskimi.

14. Wnioskodawca – podmiot ubiegający się o dofinansowanie realizacji projektu.

15. Wykluczenie społeczne – brak lub ograniczenie możliwości uczestnictwa, wpływania

i korzystania z podstawowych instytucji publicznych i rynków, które powinny być

dostępne dla wszystkich, a w szczególności dla osób ubogich.


13

I. Podstawa prawna i dokumenty programowe.

1. Rozporządzenie Rady WE nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy

ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego

Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające Rozporządzenie (WE)

nr 1260/1999.

2. Program Operacyjny Kapitał Ludzki zatwierdzony decyzją Komisji Europejskiej K

(2007) 4547 z dnia 28 września 2007 r. (M.P. 2007 r., Nr 82, poz. 877).

3. Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U.

z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z późn. zm.).

4. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157,

poz. 1240 z późn. zm.).

5. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie

warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów składania

wniosków o płatność w ramach programów finansowanych z udziałem środków

europejskich (Dz. U. z 2009 r. Nr 223, poz. 1786).

6. Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki obowiązujący

od dnia 1 stycznia 2013 r.

7. Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 14 sierpnia 2012 r. w zakresie

kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

obowiązujące od dnia 1 września 2012 r.

8. System realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w skład którego wchodzą

m.in.:

- Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki obowiązujące od dnia

1 stycznia 2013 r.

- Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach POKL obowiązujące od dnia

1 stycznia 2013 r.

- Zasady systemu sprawozdawczości Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

obowiązujące od dnia 1 stycznia 2013 r.

9. Plan działania na rok 2013 dla województwa pomorskiego w ramach komponentu

regionalnego POKL dla Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej”.

10. Podręcznik wskaźników Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (styczeń 2013 r.).

11. Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą

PO KL obowiązujący od dnia 1 stycznia 2013 r.

12. Instrukcja do wniosku o dofinansowanie w ramach PO KL obowiązująca od dnia

1 stycznia 2013 r.


14

II. Informacje ogólne.

2.1. Informacje o konkursie.

2.1.1. Przedmiot konkursu:

Przedmiotem konkursu są projekty określone dla Priorytetu VII POKL „Promocja

integracji społecznej”, Działania 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie

sektora ekonomii społecznej”, Poddziałania 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa

i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”.

2.1.2. Instytucja Zarządzająca (IZ):

Funkcję Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki pełni

Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie

Rozwoju Regionalnego, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa.

2.1.3. Instytucja Pośrednicząca (IP):

Funkcję Instytucji Pośredniczącej dla Priorytetu VII w województwie pomorskim

pełni Samorząd Województwa Pomorskiego poprzez Departament Europejskiego

Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku, ul. Augustyńskiego

2, 80-819 Gdańsk.

2.1.4. Instytucja Organizująca Konkurs (IOK):

Konkurs ogłasza Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu

Marszałkowskiego w imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego,

ul. Augustyńskiego 2, 80-819 Gdańsk.

2.1.5. Źródło finansowania:

Projekty dofinansowywane są ze środków Unii Europejskiej w ramach

Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.

2.2. Kwota środków ogółem przeznaczona na dofinansowanie projektów.

2.2.1. Alokacja na konkurs:

Ogółem:

5 000 000,00 zł,

w tym:

2 000 000,00 PLN stanowi alokacja dla projektów skierowanych w 100%

do osób w wieku 15-30 lat.

w tym wsparcie finansowe EFS: 85%

w tym wkład własny Beneficjenta w wysokości: 15%

W przypadku, gdy beneficjentem jest jednostka samorządu terytorialnego

(np. gmina)

Wartość projektu 100%,

w tym:

1. Dofinansowanie 85%

a) wkład EFS (85%)

b) współfinansowanie z BP (0%)

2. Wkład własny (J.S.T.) 15%

W przypadku gdy beneficjentem jest podmiot prywatny (np. fundacja):

Wartość projektu 100%

w tym:

1. Dofinansowanie 85%


15

a) wkład EFS (85%)

b) współfinansowanie z BP (15%)

2. Wkład własny (prywatny) 15%

2.2.2. Rezerwy na negocjacje:

Powyższa kwota zawiera do 10% rezerwy przeznaczonej na procedurę odwoławczą

oraz do 5% rezerwy przeznaczonej na ewentualne negocjacje zgodnie z Systemem

Realizacji POKL 2007 – 2013 oraz Rozdziałem VI „Zasad dokonywania wyboru

projektów w ramach POKL 2007 – 2013”.

W przypadku niewykorzystania rezerw finansowych na negocjacje i procedurę

odwoławczą środki finansowe pochodzące z tych rezerw zostaną przeznaczone na

dofinansowanie kolejnych wniosków z listy rankingowej.

W przypadku wyczerpania rezerwy na procedurę odwoławczą zapewnia się środki

na dofinansowanie wszystkich projektów, które w wyniku ponownej oceny

merytorycznej uzyskały liczbę punktów, uprawniającą do przyznania

dofinansowania w ramach konkursu (wg stanu na dzień zatwierdzenia przez Zarząd

listy rankingowej) pod warunkiem dostępności środków w ramach alokacji na dane

działanie oraz dostępności środków w Planie Wydatków IOK na dany rok

budżetowy.

IOK może podjąć decyzję o zwiększeniu alokacji finansowej na dany konkurs

w ramach dodatkowo dostępnych środków, która zostanie podana do publicznej

wiadomości na stronie internetowej www.defs.pomorskie.eu wraz z informacją

zawierającą numer konkursu, którego dotyczy decyzja oraz kwotę, o którą

zwiększona została alokacja.

2.3. Formy wsparcia/typy projektów.

2.3.1. W ramach Poddziałania7.2.1 mogą być realizowane następujące typy projektów:

Projekty na rzecz integracji społeczno – zawodowej, obejmujące następujące typy

realizowanych operacji:

− wsparcie dla tworzenia i/lub działalności podmiotów integracji społecznej tj.

centrów integracji społecznej, klubów integracji społecznej, zakładów aktywności

zawodowej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społecznozawodowej

(których podstawowym zadaniem nie jest działalność gospodarcza),

z wyjątkiem warsztatów terapii zajęciowej (1)

− działania prowadzące do poszukiwania i testowania długookresowych źródeł

finansowania podmiotów integracji społecznej, wymienionych w typie operacji nr 1

(2)

− kursy i szkolenia 21 umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji

i kompetencji zawodowych oraz rozwijanie umiejętności i kompetencji

społecznych, niezbędnych na rynku pracy (3)

− staże, subsydiowane zatrudnienie i zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawcy 22

(4)

21 Osobom uczestniczącym w szkoleniach lub kursach przysługuje stypendium w wysokości nie większej niż 120%

zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach

rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.) pod warunkiem, że liczba godzin szkolenia lub kursu

wynosi nie mniej niż 150 godzin miesięcznie – w przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin, wysokość

stypendium ustala się proporcjonalnie, Właściwa IP/IP2 określi szczegółowe warunki odbywania szkolenia lub kursu,

mając na uwadze zapewnienie właściwych warunków nabywania umiejętności przez uczestników projektu.

22 Osobom uczestniczącym w stażu lub odbywającym zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawcy przysługuje

miesięczne stypendium w wysokości nie większej niż kwota minimalnego wynagrodzenia (właściwa IP/IP2 określi

szczegółowe warunki odbywania stażu oraz zajęć reintegracji zawodowej u pracodawcy, mając na uwadze zapewnienie

właściwych warunków nabywania umiejętności przez uczestników projektu).


16

− poradnictwo psychologiczne, psychospołeczne, prowadzące do integracji społecznej

i zawodowej (5)

− rozwój nowych form i metod wsparcia indywidualnego i środowiskowego na rzecz

integracji zawodowej i społecznej (w tym np. środowiskowej pracy socjalnej,

centrów aktywizacji lokalnej, animacji lokalnej, streetworkingu, coachingu,

treningu pracy) (6)

− rozwój usług społecznych przezwyciężających indywidualne bariery w integracji

społecznej w tym w powrocie na rynek pracy (7)

− wsparcie tworzenia i działalności środowiskowych instytucji aktywizujących osoby

niepełnosprawne, w tym zaburzone psychicznie (8)

− wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania pozaszkolnych form integracji społecznej

młodzieży (świetlice środowiskowe w tym z programem socjoterapeutycznym,

kluby środowiskowe) połączonych z realizacją działań w zakresie reintegracji

zawodowej i społecznej (10)

− poradnictwo zawodowe oraz pośrednictwo pracy (11)

− wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy (wyłącznie w połączeniu

z subsydiowaniem zatrudnienia) (12).

UWAGA: IOK w załączniku nr 10.24 do dokumentacji konkursowej ,,Szczegółowe

warunki odbywania szkoleń, kursów, staży oraz zajęć reintegracji zawodowej

u pracodawcy w ramach Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób

zagrożonych wykluczeniem społecznym Działania 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu

i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Priorytetu VII Promocja integracji

społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie pomorskim”

określa szczegółowe warunki realizacji wsparcia w ramach projektu.

2.4. Wymagane wskaźniki, produkty, efekty oraz wartość dodana projektu.

2.4.1. Wnioskodawca jest zobowiązany określić, w jaki sposób mierzona będzie

realizacja celów projektu poprzez ustalenie wskaźników pomiaru celu. Główną

funkcją wskaźników określonych jest zmierzenie, na ile cel główny i cele

szczegółowe projektu zostały zrealizowane, tj. kiedy można uznać, że problem

został rozwiązany (złagodzony), a projekt zakończył się sukcesem.

W trakcie realizacji projektu wskaźniki powinny umożliwiać mierzenie jego

postępu względem celów projektu, dlatego też dla każdego celu (w pkt 3.1

wniosku) należy określić co najmniej jeden podstawowy i mierzalny wskaźnik,

który w sposób precyzyjny umożliwi weryfikację stopnia realizacji celu

głównego i celów szczegółowych.

Dla każdego Działania w ramach Priorytetów PO KL wybrany został zestaw

wskaźników, który monitorowany jest na poziomie krajowym, wobec czego

również Wnioskodawcy w ramach realizowanych projektów są zobowiązani

wziąć je pod uwagę już na etapie planowania projektu (przygotowywania

wniosku o dofinansowanie projektu). Wskaźniki pomiaru celu można wybrać z

listy rozwijanej wyświetlającej się w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych.

Lista ta uwzględnia obligatoryjne wskaźniki, które są wskazane w Mapie

wskaźników monitorowania projektów PO KL, stanowiącej część dokumentu

pt. „Podręcznik wskaźników PO KL 2007- 2013”, jak również opisane w

załączniku nr 2 do Wniosku beneficjenta o płatność w części 7 – Osiągnięte

wartości wskaźników.

.

W ramach przedmiotowego konkursu obowiązują następujące wskaźniki:

1. Liczba osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, które zakończyły udział

w projekcie (ogółem/ kobiet/ mężczyzn) - wskaźnik mierzy liczbę osób


17

zagrożonych wykluczeniem społecznym, które zakończyły udział w projekcie

(zgodnie ze ścieżką uczestnictwa w projekcie).

- wskaźnik obejmuje wszystkie typy operacji zgodnie z SzOP.

Metodologia i sposób pomiaru wskaźnika:

Należy wskazać liczbę osób (ogółem/kobiet/ mężczyzn) zagrożonych

wykluczeniem społecznym, które zakończyły udział w projekcie (zgodnie ze

ścieżką uczestnictwa w projekcie).

W przypadku projektów, których nadrzędnym celem jest podjęcie zatrudnienia,

zakończenie udziału w projekcie z powodu podjęcia zatrudnienia wcześniej, niż

uprzednio było to planowane, należy uznać za zakończenie udziału w projekcie

zgodnie z zaplanowaną ścieżką. W ramach wskaźnika nie należy uwzględniać

osób, które przerwały udział w projekcie z własnej winy.

2. Liczba osób, które otrzymały wsparcie w ramach instytucji ekonomii

społecznej (ogółem/ kobiet/ mężczyzn) - wskaźnik mierzy liczbę osób, które

otrzymały wsparcie w wyniku udziału w projekcie realizowanym przez lub na

rzecz podmiotów ekonomii społecznej.

- wskaźnik obejmuje wszystkie typy operacji zgodnie z SzOP.

Metodologia i sposób pomiaru wskaźnika:

Należy wskazać liczbę osób (ogółem/kobiet/mężczyzn), które otrzymały

wsparcie w wyniku udziału w projekcie realizowanym przez lub na rzecz

podmiotów ekonomii społecznej.

Za osoby, które otrzymały wsparcie uznaje się wszystkie osoby, które

rozpoczęły udział w projekcie. Osoba, może być wykazywana tylko raz

w ramach projektu.

Wskazane powyżej wskaźniki są jedynie wybranymi wskaźnikami

nie obejmującymi całości rezultatów w ramach całego Priorytetu. W związku z tym,

oprócz wymienionych na liście rozwijanej wskaźników, Wnioskodawca może

określić też własne wskaźniki pomiaru celu zgodnie ze specyfiką projektu. Można

do tego wykorzystać Zestawienie przykładów alternatywnych wskaźników wg

Poddziałań zamieszczone w Podręczniku wskaźników PO KL 2007-2013.

Mierzalność i realność osiągnięcia wskaźników oraz sposób ich pomiaru podlega

ocenie.

Dodatkowe informacje pomocne w zakresie doboru wskaźników we wniosku

o dofinansowanie zawarte są w dokumencie pt. „Podręcznik wskaźników PO

KL 2007- 2013” w części I rodz. 1 pt. „Wskazówki dotyczące doboru

wskaźników we wniosku o dofinansowanie w ramach PO KL”.

2.4.2. Wnioskodawca jest również zobowiązany do wskazania (w pkt 3.3 wniosku

o dofinansowanie) produktów, które zostaną wytworzone w wyniku realizacji

planowanych zadań, jak również do określenia odpowiednich wskaźników, które

będą mierzyły stopień osiągnięcia wskazanych produktów.

Produkty określają „dobra i usługi”, które powstaną w wyniku zadań realizowanych

w ramach projektu.

Wskaźniki produktów projektu powinny być adekwatne do tych wskazanych

w pkt 3.1 wniosku o dofinansowanie i określone na podstawie Mapy wskaźników

monitorowania projektów PO KL, stanowiącej część dokumentu pt. „Podręcznik

wskaźników PO KL 2007- 2013”. Dodatkowo, należy określić samodzielnie

wskaźniki zgodne ze specyfiką projektu. Można do tego wykorzystać Zestawienie

przykładów alternatywnych wskaźników wg Poddziałań zamieszczone w ww.

Podręczniku wskaźników PO KL 2007-2013.


18

Produkty oraz wskaźniki służące ich pomiarowi, powinny być zgodne z regułą

SMART omówioną w Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu

w ramach PO KL (v 8.6.0)

Ponadto, należy również wskazać, w jaki sposób i z jaką częstotliwością wskaźniki

produktu będą mierzone przez projektodawcę. Techniki i metody mierzenia

wskaźników produktów powinny zostać szczegółowo opisane, o ile to możliwe dla

każdego wskaźnika osobno, chyba że charakter kilku wskaźników umożliwi

jednolity sposób pozyskiwania informacji na temat ich osiągnięcia.

2.4.3. Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany (w pkt 3.5 wniosku) opisać, w jaki sposób

osiągnięcie celu głównego projektu przyczyni się do osiągnięcia oczekiwanych

efektów realizacji Priorytetu PO KL, w ramach którego składany jest wniosek

o dofinansowanie. Dodatkowo należy wskazać wartość dodaną projektu, która

wynika z ogólnego opisu projektu i zazwyczaj związana jest z osiągnięciem

dodatkowych wskaźników lub produktów, nie wynikających bezpośrednio z celów

projektu i z realizowanych w jego ramach zadań. Wartość dodana powinna wiązać

się z osiągnięciem zakładanych efektów realizacji PO KL. Jej charakter zależny jest

ściśle od projektu i środowiska, w jakim ma być realizowany.

2.5. Grupy docelowe.

2.5.1. Projekty realizowane w ramach Poddziałania 7.2.1 muszą być skierowane do

następujących grup odbiorców:

- osoby niezatrudnione lub zatrudnione 23 , w wieku aktywności zawodowej (15 - 64

lata) 24 , zagrożone wykluczeniem społecznym z co najmniej jednego powodu

spośród wskazanych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

(Dz. U. z 2004 r. Nr 64 poz. 593 z późn. zm.) 25

- otoczenie osób wykluczonych społecznie (w takim zakresie, w jakim jest to

niezbędne dla wsparcia osób wykluczonych społecznie objętych wsparciem

w ramach projektu, w tym również w zakresie równoległej aktywizacji zawodowej

i społecznej osób pełniących obowiązki opiekuńcze).

2.5.2. W punkcie 3.2 wniosku należy opisać osoby i instytucje, które Projektodawca

zamierza objąć wsparciem w ramach projektu oraz uzasadnić wybór konkretnej

grupy docelowej spośród wskazanych potencjalnych grup w pkt 2.5.1 niniejszej

dokumentacji konkursowej (uzasadnienie powinno bazować na specyfice

problemów i barier grupy docelowej, określonych w pkt 3.1 wniosku).W punkcie

3.2 wniosku należy również opisać sposób rekrutacji do projektu oraz wskazać

w jaki sposób zasada równych szans kobiet i mężczyzn została uwzględniona

w projekcie. Kryteria rekrutacji (w tym selekcji) grupy docelowej (osób

bezpośrednio korzystających ze wsparcia) powinny być określone w sposób

przejrzysty i jednoznaczny, bez możliwości ich szerokiej interpretacji. Dobór

23 Do wsparcia kwalifikują się jedynie te osoby zatrudnione, których dochód nie jest wyższy niż dwukrotność kryteriów

dochodowych, o których mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej. Osoby zatrudnione nie mogą stanowić więcej niż

25% uczestników projektu (ograniczenie dotyczy również osób zatrudnionych na chronionym rynku pracy). W

projektach mogą uczestniczyć osoby niepełnosprawne bez względu na fakt pobierania świadczeń rentowych, a także

osoby niepełnosprawne zatrudnione na chronionym rynku pracy, w szczególności w ZAZ, bez względu na wysokość

osiąganych dochodów, o ile wsparcie przewidziane dla osób zatrudnionych w ZAZ ma służyć ich wejściu na otwarty

rynek pracy.

24 Do wsparcia kwalifikują się również osoby w wieku powyżej 64 roku życia, o ile wsparcie adresowane do tej grupy

osób jest ściśle powiązane z przygotowaniem tych osób do podjęcia zatrudnienia, a osoby te zadeklarują gotowość

podjęcia zatrudnienia po zakończeniu udziału w projekcie.

25 W przypadku uchodźców, cudzoziemców posiadających zgodę na pobyt tolerowany, oraz cudzoziemców

posiadających zezwolenie na osiedlenie się, zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenie na pobyt

rezydenta długoterminowego WE lub objętych ochroną uzupełniającą, warunkiem zakwalifikowania jako uczestnika

projektu jest złożenie oświadczenia o jednoczesnym niekorzystaniu z tych samych form wsparcia w ramach projektów

współfinansowanych z Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców.


19

kryteriów rekrutacji musi być spójny z diagnozą sytuacji przedstawioną we wniosku

(pkt 3.1 wniosku o dofinansowanie) oraz z pozostałą częścią wniosku. Należy także

przedstawić metody (formy) rekrutacji uczestników projektu oraz uzasadnić,

dlaczego wybrane techniki i narzędzia są właściwe dla danej grupy docelowej.

2.5.3. Wyodrębniono alokację 2 000 000,00 PLN dla projektów skierowanych w 100%

do osób w wieku 15-30 lat – szczegółowo opisano w punkcie 6.2.2 dokumentacji

konkursowej.

2.6. Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie projektu.

2.6.1. Do udziału w konkursie zaprasza się:

Wszystkie podmioty, w tym PFRON i Centralny Zarząd Służby Więziennej -

z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność

gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

W przypadku jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej

w polu 2.1 należy wpisać zarówno nazwę właściwej jednostki posiadającej

osobowość prawną, jak i nazwę jednostki nieposiadającej osobowości prawnej

(w formacie „nazwa jednostki nadrzędnej/nazwa jednostki organizacyjnej”).

Natomiast w polu 2.2 należy wybrać z listy rozwijanej, a w polach 2.3, 2.4, 2.5

należy wpisać odpowiednie dane dotyczące jednostki organizacyjnej

nie posiadającej osobowości prawnej, jeżeli ta jednostka będzie stroną umowy

o dofinansowanie na podstawie pełnomocnictwa, upoważnienia lub innego

równoważnego dokumentu albo odpowiednie dane dotyczące właściwej jednostki

posiadającej osobowość prawną, jeżeli stroną umowy

o dofinansowanie będzie ta jednostka posiadająca osobowość prawną. Powyższe

zapisy dotyczą również jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego

nieposiadających osobowości prawnej, np. powiatowych urzędów pracy.

2.6.2. O dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty, które nie posiadają zaległości

w uiszczaniu należnych podatków na rzecz Skarbu Państwa oraz opłacaniu składek

na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz spełniają jednocześnie szczegółowe

kryteria dostępu i ogólne kryteria określone w Rozdziale VI niniejszej

dokumentacji.

2.7. Podmioty występujące wspólnie – partnerstwo.

2.7.1. Możliwość realizacji projektów w partnerstwie została określona w art. 28 a ustawy

z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

Przepis ten określa ogólne zasady realizacji projektów partnerskich oraz zasady

wyboru partnerów spoza sektora finansów publicznych przez projektodawców

będących jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu art. 9 ustawy z

dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych2 (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz.

1240 z późn. zm.) (dalej „UFP”) albo będących innymi podmiotami wskazanymi w

art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.

U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) (dalej: „ustawa PZP”).

Realizacja projektów w partnerstwie musi być zgodna z zapisami dokumentu

opracowanego przez Instytucję Zarządzającą „Zakres realizacji projektów

partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu

Operacyjnego Kapitał Ludzki” obowiązującego od dnia 1 stycznia 2013 r.,


20

w którym m.in. wskazano podstawowe zasady oraz wymogi dotyczące

partnerstwa w projektach PO KL.

2.7.2. Partnerstwo w projekcie:

- Projektodawca musi uzasadnić udział partnera w projekcie. W szczególności

należy przez to rozumieć, iż podmiot uczestniczący w realizacji projektu –

partner – powinien wnosić do projektu np. zasoby ludzkie, organizacyjne,

techniczne lub finansowe. Pamiętać należy jednak, że ostatecznie za realizację

projektu odpowiedzialny jest lider projektu - Wnioskodawca, którego

podstawowe funkcje, takie jak np. rozliczanie projektu, obowiązki w zakresie

sprawozdawczości czy kontroli, nie mogą być realizowane przez partnera.

- Idea partnerstwa nie dopuszcza możliwości zlecania zadań pomiędzy

podmiotami partnerstwa, w tym kierowania zapytań ofertowych do pozostałych

podmiotów partnerstwa podczas udzielania zamówień publicznych w ramach

projektu, a także angażowania pracowników lub współpracowników Lidera lub

Partnera przez inny podmiot partnerstwa w zakresie obowiązków tych osób,

które wynikają z zatrudnienia przez jeden z podmiotów partnerstwa.

- Partnerstwo w rozumieniu ustawy oznacza nieinstytucjonalne porozumienie

autonomicznych podmiotów, realizujących wspólnie konkretny projekt. Tym

samym partnerstwa w rozumieniu dokumentu „Zakres realizacji projektów

partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego

Kapitał Ludzki” nie stanowi ukonstytuowany już podmiot zrzeszający

instytucjonalnie organizacje i instytucje, taki jak np. związek stowarzyszeń lub

stowarzyszenie – lokalna grupa działania 26 . W tym przypadku mamy

do czynienia z jednym, odrębnym od tworzących go instytucji podmiotem.

Nie wyklucza to przypadku, gdy do tworzonego partnerstwa akces zgłasza grupa

podmiotów (np. inne partnerstwo, konsorcjum, związek stowarzyszeń itp.),

reprezentująca określone środowisko, czy zrzeszająca określone organizacje.

Projektodawca (lider projektu) może negocjować kwestie związane

z utworzeniem partnerstwa z całą grupą autonomicznych podmiotów,

ale we wniosku o dofinansowanie, jak również w umowie partnerskiej podmioty

te muszą występować indywidualnie.

- Nie może zostać zawarte partnerstwo obejmujące podmioty, które są ze sobą

powiązane 27 , a więc mają którekolwiek z następujących relacji ze sobą

nawzajem i nie istnieje możliwość nawiązania równoprawnych relacji

partnerskich:

a) jeden z podmiotów posiada samodzielnie lub łącznie z jednym lub więcej

podmiotami, z którymi jest powiązany (w rozumieniu pkt 16 „Zakres

realizacji projektów partnerskich…”) powyżej 50% kapitału drugiego

podmiotu (dotyczy podmiotów prowadzących działalność gospodarczą),

przy czym wszyscy partnerzy projektu traktowani są łącznie jako strona

partnerstwa, która łącznie nie może posiadać powyżej 50% kapitału drugiej

strony partnerstwa, czyli lidera projektu;

b) jeden z podmiotów ma większość praw głosu w drugim podmiocie;

c) jeden z podmiotów, który jest akcjonariuszem lub wspólnikiem drugiego

podmiotu, kontroluje samodzielnie, na mocy umowy z innymi

akcjonariuszami lub wspólnikami drugiego podmiotu, większość praw głosu

akcjonariuszy lub wspólników w drugim podmiocie;

26

Lokalne Grupy Działania w formie stowarzyszenia tworzone są na podstawie art. 15 ustawy z dnia 7 marca 2007 r.

o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju

Obszarów Wiejskich (Dz. U. z 2007 r. Nr 64, poz. 427, z późn. zm.).

27 Podobne uregulowania dotyczące kwestii powiązania podmiotów znajdują się w zaleceniu Komisji Europejskiej z dnia

6 maja 2003 r. dotyczącym definicji przedsiębiorstw mikro, małych i średnich (notyfikowanym jako dokument nr

C(2003) 1422), Dz. Urz. UE z dnia 20 maja 2003 r. L 124.


21

d) jeden z podmiotów ma prawo powoływać lub odwoływać większość

członków organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego

drugiego podmiotu;

e) jeden z podmiotów ma prawo wywierać dominujący wpływ na drugi

podmiot na mocy umowy zawartej z tym podmiotem lub postanowień

w akcie założycielskim lub umowie spółki lub statucie drugiego podmiotu

(dotyczy to również prawa wywierania wpływu poprzez powiązania

osobowe istniejące między podmiotami mającymi wejść w skład

partnerstwa).

W szczególności niedopuszczalna jest sytuacja polegająca na zawarciu

partnerstwa przez podmiot z własną jednostką organizacyjną 28 .

W przypadku administracji samorządowej i rządowej oznacza to, iż organ

administracji nie może uznać za partnera podległej mu jednostki budżetowej

(nie dotyczy to jednostek nadzorowanych przez organ administracji oraz tych

jednostek podległych organowi administracji, które na podstawie odrębnych

przepisów mają osobowość prawną).

2.7.3 Umowa partnerstwa:

1. Złożenie wniosku o dofinansowanie projektu w partnerstwie nie oznacza, że

w momencie złożenia wniosku między liderem a jego partnerami musi być

zawarta umowa partnerska.

2. Przed zawarciem umowy lub wydaniem decyzji o dofinansowaniu projektu 29 ,

dokumentem wymaganym przez IOK, jest umowa partnerska (porozumienie),

szczegółowo określająca reguły partnerstwa, w tym zwłaszcza wskazująca

wiodącą rolę jednego podmiotu (beneficjenta/lidera) reprezentującego

partnerstwo, który ostatecznie jest odpowiedzialny za realizację całości projektu

oraz jego rozliczenie. Lider partnerstwa jest obowiązany do niezwłocznego

dostarczenia potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii umowy lub

porozumienia partnerskiego do IOK.

3. W sytuacji rezygnacji partnera z udziału w projekcie lub wypowiedzenia

partnerstwa przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektodawca (lider

projektu) przedstawia Instytucji Oceniającej Projekt propozycję nowego

partnera. Instytucja Oceniająca Projekt porównuje rzeczywisty wkład

(merytoryczny i finansowy), który został przypisany pierwotnemu partnerowi,

który wycofał się z udziału w projekcie lub wypowiedziano mu partnerstwo oraz

nowemu partnerowi/nowym partnerom, a także znaczenie, które kwestia

partnerstwa z określonym podmiotem miała podczas oceny wniosku

o dofinansowanie. Instytucja Oceniająca Projekt weryfikuje przede wszystkim,

czy nowy partner/nowi partnerzy zapewnią realizację projektu zgodnie z jego

pierwotnymi założeniami (bez zmiany kosztów wdrażania oraz przy zachowaniu

zaplanowanego poziomu osiągnięcia rezultatów/wskaźników pomiaru celów).

Po przeprowadzeniu analizy propozycji projektodawcy (lidera projektu)

Instytucja Oceniająca Projekt może podjąć decyzję o:

a) odstąpieniu od podpisania umowy z projektodawcą (liderem projektu)

(w przypadku stwierdzenia, że założenia projektu, który podlegał ocenie,

ulegną znaczącej zmianie w związku z proponowanym zastąpieniem

pierwotnie wskazanego partnera innym podmiotem/innymi podmiotami)

albo

b) wyrażeniu zgody na rezygnację z dotychczasowego partnera przy

jednoczesnym wyborze nowego partnera/nowych partnerów do projektu.

28

Instytucja Pośrednicząca lub Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) nie może być również

partnerem w projektach realizowanych przez beneficjentów, z którymi podpisała umowy o dofinansowanie projektów.

29 Podpisanie umowy partnerskiej lub porozumienia musi nastąpić przed dniem zawarcia umowy lub podpisania decyzji

o dofinansowanie projektu. Nie jest wymagane, aby umowa partnerska była zawierana przed terminem złożenia

wniosku o dofinansowanie projektu.


22

2.7.4. Treść umowy partnerstwa:

Umowa musi zawierać co najmniej:

1. cel partnerstwa,

2. odpowiedzialność lidera/beneficjenta projektu oraz partnerów wobec osób

trzecich za zobowiązania partnerstwa,

3. zadania i obowiązki partnerów w związku z realizacją projektu oraz precyzyjne

zasady zarządzania finansami, w tym przepływy finansowe i rozliczanie

środków partnera,

4. plan finansowy w podziale na wydatki wszystkich uczestników partnerstwa oraz

zasady zarządzania finansowego, w tym przepływów finansowych i rozliczania

środków (w szczególności sposobu przekazywania przez beneficjenta środków

finansowych na pokrycie niezbędnych kosztów realizacji zadań w ramach

projektu ponoszonych przez partnerów, zgodnie z rozdziałem VIII dokumentu

„Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję

Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”),

5. zasady komunikacji i przepływu informacji w partnerstwie,

6. zasady podejmowania decyzji w partnerstwie (zasady wspólnego zarządzania),

7. pełnomocnictwo lub upoważnienie do reprezentowania partnerów przez

beneficjenta,

8. sposób wewnętrznego monitorowania i kontroli realizacji projektu.

2.7.5. Przepływy finansowe w partnerstwie:

Wszystkie płatności dokonywane w związku z realizacją projektu pomiędzy

Beneficjentem (liderem) a partnerem/partnerami dokonywane są za pośrednictwem

wyodrębnionego dla projektu rachunku bankowego Beneficjenta (lidera) 30 .

2.7.6. Wymagania dotyczące projektów partnerskich:

W przypadku projektów partnerskich realizowanych na podstawie umowy

partnerskiej, podmiot o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia

2004r. – Prawo zamówień publicznych, ubiegający się o dofinansowanie, dokonuje

wyboru partnerów spoza sektora finansów publicznych z zachowaniem zasady

przejrzystości i równego traktowania podmiotów, w szczególności jest zobowiązany

do:

1. ogłoszenia otwartego naboru partnerów w dzienniku ogólnopolskim lub

lokalnym oraz w Biuletynie Informacji Publicznej; w ogłoszeniu powinien być

wskazany termin co najmniej 21 dni na zgłoszenie partnerów;

2. uwzględnienia przy wyborze partnerów: zgodności działania potencjalnego

partnera z celami partnerstwa, oferowanego wkładu potencjalnego partnera

w realizację celu partnerstwa, doświadczenia w realizacji projektów

o podobnym charakterze, współpracę z beneficjentem w trakcie przygotowania

projektu;

3. podania do publicznej wiadomości informacji o stronach umowy o partnerstwie

oraz zakresu zadań partnerów.

2.7.7. Wnioskodawca zobowiązany jest do zawarcia we wniosku o dofinansowanie

projektu informacji o planowanym partnerstwie oraz partnerach.

W szczególności dotyczy to:

1. punktu 2.8 Partnerzy, w którym wymienia się dane dotyczące wszystkich

partnerów (nazwę, status prawny i adres siedziby);

2. punktu 3.3 Zadania, w którym należy wskazać i opisać zadania, za których

realizację odpowiedzialny będzie/będą w całości lub częściowo

partner/partnerzy. W uzasadnionych przypadkach dane zadanie może być

30 Przepis nie dotyczy sytuacji, gdy przepisy odrębne wymagają przepływu środków przez rachunek dochodów podmiotu

tworzącego partnerstwo, lub gdy wypłata środków odbywać się będzie z ogólnego rachunku bankowego utworzonego

do obsługi Priorytetu/Działania/Poddziałania przez Instytucję Zarządzającą, Instytucję Pośredniczącą lub Instytucję

Wdrażającą.


23

realizowane przez więcej niż jednego partnera (w tym beneficjenta). Jednak

w takim przypadku należy wyraźnie wyodrębnić podzadania przypisane

poszczególnym partnerom;

3. punktu 3.4 Ryzyko nieosiągnięcia założeń projektu (punkt ten wypełniany

jest tylko przez projektodawców wnioskujących o kwotę dofinansowania równą

albo przekraczającą 2 mln złotych), który pozwala projektodawcy

na zaplanowanie w sposób uporządkowany zarządzania ryzykiem w projekcie,

w które należy włączyć partnera/partnerów projektu;

4. punktu 3.5 Oddziaływanie projektu, w którym przy opisywaniu wartości

dodanej projektu należy również odnieść się do efektów realizacji projektu

w partnerstwie;

5. punktu 3.6 Potencjał i doświadczenie projektodawcy, w którym należy

opisać, jakie jest doświadczenie projektodawcy i partnerów przy realizacji

projektów o podobnej tematyce/podobnym zakresie. W tym punkcie

przedstawiane są również informacje potwierdzające potencjał finansowy

projektodawcy i ewentualnych partnerów (o ile budżet projektu uwzględnia

wydatki partnera) do realizacji projektu, dotyczące wysokości rocznego obrotu

projektodawcy i partnerów;

6. punktu 3.7 Opis sposobu zarządzania projektem, w którym wskazuje się

strukturę zarządzania projektem, ze szczególnym uwzględnieniem roli

partnerów. W tej części musi być jasno sformułowana zasada i sposób

wspólnego zarządzania strategicznego projektem przez lidera i jego partnerów,

poprzez Grupę Sterującą. Należy również wykazać – w przypadku partnerstwa,

w którym liderem jest jednostka będąca jednostką sektora finansów publicznych

w rozumieniu przepisów UFP albo będąca innymi podmiotem wskazanym w art.

3 ust. 1 ustawy PZP, a partnerem jednostka spoza sektora finansów publicznych

– informację o spełnieniu wymogów w zakresie przejrzystości i bezstronności

w wyborze partnerów, określonych w art. 28a ustawy o zasadach prowadzenia

polityki rozwoju. Projektodawca będący jednostką sektora finansów publicznych

w punkcie tym oświadcza, iż wniosek złożony w partnerstwie spełnia wymogi

art. 28a ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. W tym punkcie

projektodawca wskazuje także, jakie zasoby ludzkie, organizacyjne lub

techniczne zostaną wniesione przez poszczególnych partnerów na potrzeby

realizacji zadań wskazanych w pkt 3.3 Zadania (o ile partnerzy wnoszą do

projektu takie zasoby). W tym pkt. musi być zawarta informacja,

że projektodawca partnerzy przygotowali projekt wspólnie;

7. części V Oświadczenie wniosku, w której dodatkowo zamieszczone jest

oświadczenie partnerów o zapoznaniu się z informacjami zawartymi we

wniosku oraz zobowiązanie do realizowania projektu zgodnie z informacjami

zawartymi we wniosku o dofinansowanie. Oświadczenie podpisują osoby

upoważnione do podejmowania decyzji w imieniu partnera lub partnerów

krajowych. Wniosku nie podpisują partnerzy ponadnarodowi realizujący projekt

zgodnie z Wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie wdrażania

projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w ramach Programu

Operacyjnego Kapitał Ludzki, wskazani w pkt 2.8 Partnerzy.

UWAGA: Szczegółowe informacje dotyczące wymaganych i niezbędnych informacji

jakie muszą zostać zawarte we wniosku o dofinansowanie realizowanym

w partnerstwie zostały przedstawione w dokumencie „Zakres realizacji

projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą PO KL”.


24

2.8. Wymagania dotyczące przejrzystości i konkurencyjności wydatków oraz zlecania

zadań merytorycznych.

2.8.1. Beneficjent realizujący projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

ponosi wydatki zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków

w ramach POKL (z dnia14 sierpnia 2012 r.) i Zasadami finansowania PO KL

(obowiązującymi od dnia 1 stycznia 2013 r.). Powyższe dokumenty dotyczą

wydatków ponoszonych przez Beneficjenta oraz partnerów w projektach

realizowanych w ramach PO KL. Zgodnie z zapisami powyższych dokumentów

wydatki w ramach projektu powinny być ponoszone w sposób przejrzysty

i konkurencyjny. Beneficjent przygotowuje i przeprowadza postępowanie

o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji

i równego traktowanie wykonawców..

2.8.2. Jedną z podstawowych zasad kwalifikowania wydatków jest ich zgodność

z przepisami prawa krajowego i unijnego, w szczególności z ustawą z dnia

29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (dalej jako „PZP”). Dotyczy to

jednak wyłącznie tych beneficjentów PO KL, którzy zobowiązani są do stosowania

PZP na mocy art. 3 tej ustawy.

2.8.2.1 Beneficjent zobowiązany do stosowania PZP musi spełnić dodatkowe

wymagania przy realizacji zamówień publicznych wynikających z Zasad

dotyczących prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego

finansowanych ze środków EFS. Dotyczy to w szczególności konieczności

zapewnienia większej przejrzystości podczas stosowania przez beneficjentów

trybów niekonkurencyjnych tj. trybu z wolnej ręki oraz zapytania o cenę, w ramach

których nałożono na beneficjenta dodatkowy obowiązek upublicznienia informacji

na temat zamówień publicznych oraz właściwego szacowania wartości zamówienia.

2.8.3. Beneficjenci, którzy nie są zobowiązani do stosowania PZP, zobligowani są

do ponoszenia wydatków w ramach projektu zgodnie z Zasadą konkurencyjności

w rozumieniu Wytycznych.

W przypadku realizacji zamówień 31 przekraczających wyrażoną w złotych

równowartość kwoty 14 tys. EUR 32 netto (bez VAT) wykonywanych na rzecz

beneficjenta przez wykonawcę, w celu zapewnienia realizacji ww. zasady,

beneficjent stosuje się do następujących reguł:

1. beneficjent zobowiązuje się do wysłania zapytania ofertowego do co najmniej

trzech potencjalnych wykonawców. W celu zachowania uczciwej konkurencji

równego traktowania wykonawców, z możliwości realizacji zamówienia należy

wyłączyć podmioty, które powiązane są z beneficjentem lub osobami

upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami

wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem

i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo.

W celu potwierdzenia braku powiązań kapitałowych lub osobowych, o których

mowa powyżej, potencjalny wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o braku

występowania ww. powiązań.. Równocześnie beneficjent zobowiązany jest do

zamieszczenia na swojej stronie internetowej (o ile posiada taką stronę)

zapytania ofertowego. Zapytanie ofertowe powinno zawierać w szczególności

opis przedmiotu zamówienia, kryteria oceny oferty, informacje na temat wag

punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów

31

Przez zamówienie należy rozumieć odpłatną umowę zawierana pomiędzy beneficjentem/partnerem a wykonawcą,

której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane.

32 Wartość zamówienia w złotych polskich, ustalona jest zgodnie ze średnim kursem złotego w stosunku do euro, o którym

mowa w ary. 35 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. -Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z rozporządzeniem

Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego

podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych (Dz.U. nr 283, poz. 1650). Kurs euro oszacowano na poziomie

4,0196 PLN.


25

oceny oferty, informacje na temat sposobu przyznawania punktacji za spełnianie

danego kryterium, informacje na temat zakresu wykluczenia z możliwości

realizacji zamówienia oraz termin składania ofert przy czym termin na złożenie

oferty powinien wynosić nie mniej niż 10 dni roboczych od dnia upublicznienia

zapytania ofertowego tj. np. od dnia umieszczenia zapytania ofertowego

na stronie internetowej; należy zaznaczyć, że w przypadku gdy zapytanie

ofertowe jest wysłane pocztą tradycyjną, termin ten powinien ulec

odpowiedniemu wydłużeniu tak, aby umożliwić złożenie oferty z zachowaniem

zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.

2. możliwe jest dzielenie zamówienia tj. powierzenie wykonania danej usługi lub

dostawy towarów kilku wykonawcom. W przypadku gdy suma części

zamówienia przekracza 14 tys. euro, beneficjent zobowiązany jest do stosowania

zasady konkurencyjności oraz powinien wskazać w zapytaniu ofertowym, iż

dotyczy ona realizacji częściowych zamówień przez wykonawców. W takim

przypadku postępowanie może zakończyć się wyborem kilku wykonawców.

3. w przypadku gdy beneficjent pomimo wysłania zapytania ofertowego do co

najmniej trzech potencjalnych wykonawców i zamieszczenia oferty na swojej

stronie internetowej ( o ile taką posiada);

- otrzyma tylko jedną ofertę, uznaje się zasadę konkurencyjności za spełnioną;

- nie otrzymał żadnej oferty – należy uznać, iż dopełnił wymogów wynikających

z umowy o dofinansowanie projektu; beneficjent może wówczas udzielić

zamówienia bez ponownego przeprowadzenia postępowania w trybie zasady

konkurencyjności i zawrzeć umowę z dowolnym podmiotem, z zastrzeżeniem,

że zawarcie umowy z podmiotem powiązanym w takim przypadku jest

dopuszczalne wyłącznie za zgodą podmiotu będącego stroną umowy oraz na

wniosek beneficjenta uzasadniający występowanie obiektywnych przesłanek,

że na rynku nie istnieje inny potencjalny wykonawca danego zamówienia;

beneficjent powinien jednak przechowywać dokumentację potwierdzającą

dokonanie powyższych czynności.

4. beneficjent wybiera najkorzystniejszą spośród złożonych ofert w oparciu

o ustalone w zapytaniu ofertowym kryteria i jest dokumentowany protokołem.

Dla protokołu i dla udokumentowania zawarcia umowy

z wykonawcą/wykonawcami konieczna jest forma pisemna, dla pozostałych

czynności związanych z udzieleniem dopuszczalna jest forma elektroniczna

i faks. Protokół powinien zawierać:

- informacje do jakich co najmniej trzech potencjalnych wykonawców

beneficjent wysłał zapytanie ofertowe lub informację o tym, że na rynku

nie istnieje trzech potencjalnych wykonawców, wraz z uzasadnieniem

wskazującym na obiektywne przesłanki potwierdzające ten fakt;

- informację o sposobie upublicznienia zapytania ofertowego;

- wykaz ofert, które wpłynęły do beneficjenta w odpowiedzi na zapytanie

ofertowe wraz ze wskazaniem daty wpłynięcia oferty do beneficjenta oraz

z podaniem tych danych z ofert, które stanowią odpowiedź na kryteria oceny

ofert;

- informację o wagach punktowych lub procentowych przypisanych

do poszczególnych kryteriów oceny, sposobu przyznawania punktacji

za spełnienie danego kryterium;

- wskazanie wybranej oferty wraz z uzasadnieniem wyboru;

- datę sporządzenia protokołu i podpis beneficjenta lub osoby upoważnionej

przez beneficjenta do podejmowania czynności w jego imieniu;

- załączniki (potwierdzenie udokumentowania publikacji zapytania na stronie

internetowej (np. druk zrzutu ekranu); złożone oferty wraz z oświadczeniami

wykonawców o braku powiązań kapitałowych lub osobowych;


26

oświadczenie/oświadczenia o braku powiązań z wykonawcami, którzy złożyli

oferty, podpisane przez beneficjenta lub osoby upoważnione do zaciągania

zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osoby wykonujące w imieniu

beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem

procedury wyboru wykonawcy.

5. Po zakończonym postępowaniu beneficjent informuje o wyniku postępowania

każdego wykonawcę, który złożył ofertę. Beneficjent podpisuje umowę

z wybranym zgodnie z zasadą konkurencyjności wykonawcą. Beneficjent może

odstąpić od podpisania umowy, jeżeli cena wybranej oferty przewyższa kwotę,

którą beneficjent zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że

beneficjent może zwiększyć tę kwotę do ceny wybranej oferty. W sytuacji

odrzucenia ofert z powodu, iż kwota ofert przewyższa kwotę, którą beneficjent

zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, beneficjent może podjąć

negocjacje z wybranym zgodnie z zasadą konkurencyjności wykonawcą lub

powtórzyć postępowanie w trybie zasady konkurencyjności.

6. w trakcie realizacji zamówienia dopuszcza się wzrost wartości zamówienia

udzielonego z zastosowaniem zasady konkurencyjności do wysokości 50%

wartości zamówienia określonej w umowie z wykonawcą. W takim przypadku

nie jest konieczne ponowne stosowanie zasady konkurencyjności, o ile zawarcie

umowy dodatkowej następuje z wykonawcą wyłonionym pierwotnie w trybie

zasady konkurencyjności.

7. zasada konkurencyjności może mieć zastosowanie do usługi lub dostawy

o wartości nieprzekraczającej 14 tys. euro, jeżeli w trakcie projektu okazało się,

iż zachodzi konieczność zwiększenia jej zakresu i wartości. W przypadku, gdy

łączna wartość danej usługi lub dostawy przekroczy 14 tys. euro, do zlecenia

zwiększonego zakresu tej usługi lub dostawy stosuje się zasadę

konkurencyjności

8. wszelkie czynności związane z realizacją zamówienia beneficjent dokonuje

w formie pisemnej, przy czym dla udokumentowania czynności innych niż

zawarcie umowy i sporządzenie protokołu z wyboru najkorzystniejszej oferty,

dopuszczalna jest forma elektroniczna i faks;

9. w przypadku gdy beneficjent stwierdzi, że na rynku nie istnieje trzech

potencjalnych wykonawców, może zostać wezwany - na wniosek Instytucji

Wdrażającej lub Pośredniczącej lub organów kontrolnych - do przedstawienia

uzasadnienia wskazującego na obiektywne przesłanki potwierdzające jego

stwierdzenie;

2.8.4. Zasad, o których mowa w pkt 2.8.3, nie stosuje się do:

a) zamówień dotyczących zadań wykonywanych przez personel zarządzający

projektu (w tym osoby samozatrudnione);

b) zamówień dotyczących zadań wykonywanych przez personel projektu (w tym

osoby samozatrudnione), z którym Beneficjent w okresie co najmniej jednego

roku przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu współpracował

w sposób ciągły lub powtarzalny.

2.8.5. W przypadku ponoszenia wydatków niezgodnie z powyższymi zasadami, instytucja

będąca stroną umowy o dofinansowanie lub inny uprawniony organ kontrolny

stosuje taryfikator korekt stanowiący załącznik nr 10 i 11 do niniejszych Zasad.

2.8.6. Beneficjent może powierzyć realizację zadań merytorycznych w ramach projektu

wykonawcom zewnętrznym. W takiej sytuacji beneficjent powinien wskazać

we wniosku o dofinansowanie projektu zadania lub ich części, które zamierz zlecić.

Jako zlecenie zadań merytorycznych należy rozumieć powierzenie podmiotom

zewnętrznym (wykonawcom) realizacji istotnej części zadania lub jego całości np.

zlecenie szkolenia firmie szkoleniowej. Jako zlecenia zadania merytorycznego nie


27

należy rozumieć zakupu usług np. cateringowych, logopedycznych, nauki języka

angielskiego.

2.8.7. Wydatki związane ze zlecaniem usług w ramach projektu mogą stanowić wydatki

kwalifikowalne pod warunkiem, że wnioskodawca wskaże we wniosku

o dofinansowanie projektu usługi, które zamierza zlecać innym podmiotom

i wniosek w takiej formie zostanie zatwierdzony przez IP. Brak wskazania

we wniosku o dofinansowanie projektu faktu zlecenia danego zadania

merytorycznego stanowi podstawę do uznania kosztów za niekwalifikowane.

UWAGA: Z treści złożonego wniosku powinno wynikać, czy podczas realizacji

projektu konieczne będzie zastosowanie prawa zamówień publicznych

w odniesieniu do podmiotów, które są zobowiązane do jej stosowania.

2.8.8. Zasada efektywnego zarządzania finansami:

Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POKL nakładają na

beneficjenta obowiązek rozeznania rynku przed dokonaniem zakupu usługi lub

towaru o wartości powyżej 20 tys. zł netto (tj. bez VAT), chyba że zakup usługi lub

towaru jest ponoszony zgodnie z ustawą PZP lub zasadą konkurencyjności

w rozumieniu Wytycznych. W przypadku towarów lub usług o wartości do 20 tys. zł

netto, beneficjent nie jest zobowiązany do przeprowadzenia procedury rozeznania

rynku, co nie zwalnia go jednak z odpowiedzialności za ponoszenie wydatków

w racjonalnej wysokości. Próg 20 tys. zł netto dotyczy zakupu danej usługi lub

towaru w ramach projektu, bez względu na liczbę sztuk zakupywanych w ramach

projektu, przy czym dotyczy to wyłącznie usług i towarów o tożsamych

parametrach. Jeżeli zatem beneficjent przykładowo przewiduje w projekcie zakup

7 identycznych komputerów, to jeżeli łączna wartość tych komputerów przekracza

20 tys. zł netto, istnieje obowiązek przeprowadzenia procederu rozeznania rynku

przed dokonaniem zakupu.

Rozeznanie rynku oznacza porównanie cen u co najmniej trzech potencjalnych

dostawców towarów lub usługodawców. W przypadku gdy Beneficjent stwierdzi, że

na rynku nie istnieje trzech potencjalnych dostawców towarów lub usługodawców,

może zostać wezwany -na wniosek Instytucji Pośredniczącej, Instytucji Wdrażającej

(Instytucji Pośredniczącej II stopnia) lub organów kontrolnych do przedstawienia

uzasadnienia wskazującego na obiektywne przesłanki potwierdzające jego

stwierdzenie.

Przebieg procesu rozeznania rynku, w tym uzasadnienie, że na rynku nie istnieje

trzech potencjalnych dostawców towarów lub usługodawców, jest dokumentowany

przez Beneficjenta. Udokumentowanie przebiegu procesu rozeznania rynku wymaga

formy pisemnej i polega na zarchiwizowaniu np. wydruk stron internetowych

z opisem towaru/usługi i cena lub wydruków maili z informacja

na temat ceny. Nie jest wystarczające sporządzenie notatki roboczej lub protokołu

z przeprowadzenia rozeznania rynku dokonanego w drodze wywiadu osobistego lub

telefonicznego, chyba że notatka/protokół potwierdzone zostały podpisem każdego

z wymienionych w ich treści dostawców/wykonawców.

W przypadku towarów lub usług, dla których porównanie cen nie jest możliwe

(u przynajmniej trzech oferentów), Beneficjent dokonuje wyboru wykonawcy

zgodnie z procedurą obowiązującą dla zasady konkurencyjności.

2.9. Wymagania dotyczące innowacyjności i współpracy ponadnarodowej.

W ramach przedmiotowego konkursu z zasady nie przewiduje się możliwości realizacji

projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej oraz projektów z komponentem

ponadnarodowym w rozumieniu Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia


28

24 sierpnia 2012 r. w zakresie wdrażania projektów innowacyjnych i współpracy

ponadnarodowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

2.10 Wymagania dotyczące wypełniania wniosku o dofinansowane projektu w ramach

PO KL.

2.10.1. Dokumentem określającym sposób przygotowania wniosku o dofinansowanie

w ramach przedmiotowego konkursu jest „Instrukcja wypełniania wniosku

o dofinansowanie w ramach PO KL” obowiązująca od 1 stycznia 2013 r. (wersja

8.6.0) stanowiący załącznik 10.1 do niniejszej dokumentacji.

2.10.2. Instrukcja wskazuje sposób wypełnienia wniosku w ramach aplikacji Generator

Wniosków Aplikacyjnych (GWA), która jest dostępna z poziomu przeglądarki

internetowej, pod adresem https://www.generatorwnioskow.efs.gov.pl (patrz rozdz.

5.2) i określa wymagania dotyczące metodologii opisywania poszczególnych

punktów wniosku o dofinansowanie projektu dotyczących m.in.:

− informacji o projekcie,

− beneficjenta (projektodawcy),

− charakterystyki projektu,

− standardu minimum realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w PO

KL,

− budżetu projektu,

− harmonogramu realizacji.

III. Finanse projektów.

3.1. Wymagania finansowe i zabezpieczenie prawidłowej realizacji projektu.

3.1.1. Wartość finansowa projektu:

Minimalna wartość projektu – 50 000,00 PLN

3.1.2. Zasady ponoszenia wydatków związanych z realizacją projektu:

Podmiot realizujący projekt ponosi wydatki związane z jego realizacją zgodnie

z zasadami kwalifikowalności wydatków w ramach POKL określonymi

w Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 14 sierpnia 2012 r.

w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Ludzki.

3.1.3. Zaliczki wypłacane są beneficjentowi po ustanowieniu i wniesieniu przez

beneficjenta zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających

z umowy o dofinansowanie projektu. Z powyższego obowiązku zwolnione są

jednostki sektora finansów publicznych, fundacje, których jedynym fundatorem jest

Skarb Państwa oraz Bank Gospodarstwa Krajowego (na podstawie art. 206 ust. 4

UFP).

1. W terminie 15 dni roboczych od dnia podpisania umowy o dofinansowanie

beneficjent zobowiązany będzie do wniesienia następującego zabezpieczenia.

1) W przypadku, gdy wartość dofinansowania przyznanego w umowie

nie przekracza 10 mln PLN, wówczas zabezpieczenie ustanawiane jest

w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową.

2) W przypadku, gdy nie jest możliwe ustanowienie zabezpieczenia w formie

weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową jak również w przypadku, gdy

wartość dofinansowania przyznanego w umowie przekracza 10 mln PLN)

zabezpieczenie ustanawiane jest w jednej lub obu z następujących form:

− gwarancji bankowej,

− gwarancji ubezpieczeniowej.


29

3) W przypadku, gdy projektodawca podpisał z IOK kilka umów

o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Ludzki, realizowanych równolegle w czasie (tj.okres ich realizacji nakłada się

na siebie), dla których łączna wartość wynikająca z tych umów:

a) nie przekracza 10 mln PLN – zabezpieczeniem prawidłowej realizacji

każdej z tych umów jest złożony przez beneficjenta w terminie wskazanym

w umowie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową,

b) przekracza 10 mln PLN – zabezpieczenie umowy o dofinansowanie, której

podpisanie powoduje przekroczenie limitu 10 mln PLN, oraz każdej

kolejnej umowy ustanawiane jest w jednej lub obu z następujących form:

− gwarancji bankowej,

− gwarancji ubezpieczeniowej.

4) W sytuacji, w której zakończenie realizacji jednego z projektów skutkuje

zmniejszeniem wartości łącznej dofinansowania poniżej 10 mln PLN,

dopuszczalna jest zamiana przyjętej formy zabezpieczenia na weksel in blanco

w trakcie realizacji projektu.

2. W przypadku projektów, w ramach których dofinansowanie przekracza 10 mln

PLN zabezpieczenie ustanawiane jest w wysokości co najmniej równowartości

najwyższej transzy zaliczki wynikającej z umowy o dofinansowanie projektu.

3.1.4. Instytucja Pośrednicząca zwraca beneficjentowi dokument stanowiący

zabezpieczenie umowy na pisemny wniosek beneficjenta po ostatecznym

rozliczeniu umowy o dofinansowanie projektu, tj. po zatwierdzeniu końcowego

wniosku o płatność w projekcie oraz – jeśli dotyczy – zwrocie środków

niewykorzystanych przez beneficjenta zgodnie z Informacją o weryfikacji wniosku

o płatność końcową. W związku z powyższym zabezpieczenie prawidłowej

realizacji projektu powinno pokrywać okres realizacji projektu oraz okres jego

ostatecznego rozliczenia.

3.2. Forma finansowania.

3.2.1. Środki na realizację projektu są wypłacane w formie zaliczki.

1. Środki przekazywane są na wyodrębniony rachunek bankowy, specjalnie

utworzony dla danego projektu, wskazany w umowie o dofinansowanie

projektu. O ile to możliwe, płatności w ramach projektu powinny być

regulowane za pośrednictwem tego rachunku.

Płatności transz dofinansowania będą dokonywane w dwóch przelewach

(przy założeniu, że wartość dofinansowania projektu przekracza 85%

wydatków projektu planowanych do poniesienia ze środków publicznych):

1) tzw. płatność w części dotyczącej współfinansowania z EFS (85%)

przekazywanej przez BGK na podstawie zlecenia płatności wystawionego

przez Samorząd Województwa Pomorskiego,

2) dotacja celowa w części dotyczącej współfinansowania krajowego (do

15%) przekazywanej przez Samorząd Województwa Pomorskiego.

UWAGA: IP informuje, iż wszelkie zwroty dotyczące środków otrzymanych,

będą dokonywane na jeden rachunek bankowy wskazany przez IP.

2. Środki, które przekazywane będą jako współfinansowanie z EFS

nie podlegają zwrotowi z końcem roku budżetowego i będą mogły być

wydatkowane w roku kolejnym.

3. Do środków przekazanych na współfinansowanie krajowe w formie dotacji

celowej będą miały zastosowanie zasady rozliczania właściwe dla dotacji


30

z budżetu państwa, co oznacza, że środki te będą podlegały zwrotowi do

31 grudnia, o ile nie zostaną zgłoszone do wykazu środków niewygasających.

3.2.2. Pierwsza transza środków na realizację projektów jest wypłacana

w wysokości i terminie określonym w harmonogramie płatności. Wypłata

środków w ramach pierwszej transzy dokonywana jest na podstawie umowy

o dofinansowanie projektu, w związku z powyższym, w celu jej przekazania

nie jest wymagane złożenie przez beneficjenta wniosku o płatność. Niemniej

jednak, pierwsza transza może zostać przekazana dopiero po złożeniu przez

beneficjenta zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy, chyba że

beneficjent jest zwolniony ze złożenia zabezpieczenia (patrz punkt 3.1.3.

niniejszej dokumentacji). W uzasadnionych przypadkach (np.

w przypadku projektów krótkich) wysokość pierwszej transzy może dotyczyć

100% wartości dofinansowania na dany projekt. Decyzję w tym zakresie

podejmuje Instytucja Pośrednicząca.

3.2.3. Warunki przekazywania transz:

1. Warunkiem przekazania drugiej transzy (n+1) jest złożenie wniosku o płatność

rozliczającego pierwszą transzę (n), jego zweryfikowanie przez Instytucję

Pośredniczącą oraz spełnienie następujących warunków:

− wykazanie w tym wniosku o płatność wydatków kwalifikowanych

rozliczających co najmniej 70% łącznej kwoty transz dofinansowania

otrzymanych na dzień odsyłania do poprawy wniosku i wydatki w tej

wysokości nie wymagają składania przez beneficjenta dalszych wyjaśnień;

− nie stwierdzono przesłanek do rozwiązania umowy z danym beneficjentem

w trybie natychmiastowym.

W związku z powyższym, przekazanie kolejnej transzy środków na

dofinansowanie projektu może nastąpić albo po zatwierdzeniu wniosku o płatność

(gdy wniosek jest prawidłowy) albo po odesłaniu beneficjentowi wniosku do

poprawy (gdy wniosek wymaga dalszych korekt), przy spełnieniu warunków,

o których mowa powyżej.

2. Warunkiem przekazania kolejnej transzy zaliczki (n+2) jest:

− zatwierdzenie wniosku o płatność rozliczającego przedostatnią transzę (n)

− złożenie przez beneficjenta i zweryfikowanie przez Instytucję Pośredniczącą

pierwszej wersji wniosku o płatność rozliczającego ostatnią transzę (n+1),

w którym wykazano wydatki kwalifikowane w wysokości co najmniej 70%

łącznej kwoty transz dofinansowania otrzymanych na dzień odsyłania

do poprawy wniosku i wydatki w tej wysokości nie wymagają składania

przez beneficjenta dalszych wyjaśnień;

− nie stwierdzono przesłanek do rozwiązania umowy z danym beneficjentem

w trybie natychmiastowym.

3. Kolejne transze dofinansowania są przekazywane z odpowiednim

uwzględnieniem powyższego schematu. Jednocześnie zgodnie z art. 189 ust. 3

UFP w przypadku niezłożenia wniosku o płatność na kwotę 33 lub w terminie

określonym przez beneficjenta w zaakceptowanym harmonogramie płatności

(co do zasady nie dłuższym jednak niż 3 miesiące), od środków pozostałych

33 Beneficjent ma prawo złożyć wniosek o płatność, w którym rozliczanych jest mniej niż 70% środków dotychczas

przekazanych, o ile wynika to z harmonogramu płatności zaakceptowanego przez IP.


31

do rozliczenia naliczane będą odsetki jak dla zaległości podatkowych, liczone

od dnia przekazania środków do dnia złożenia wniosku o płatność

rozliczającego dany wydatek.

4. Odsetki bankowe od przekazanego beneficjentowi dofinansowania podlegają

zwrotowi, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.

5. Harmonogram płatności może podlegać aktualizacji w dowolnym momencie

realizacji projektu (ale nie później niż 30 dni przed planowanym końcem

okresu realizacji projektu) lub we wniosku o płatność, pod warunkiem

akceptacji zmienionego harmonogramu przez IP. Zmiana harmonogramu

w tym trybie nie wymaga formy aneksu do umowy o dofinansowanie projektu.

UWAGA: Beneficjenci zaliczani do jednostek sektora finansów publicznych powinni

mieć na uwadze, że zgodnie z art. 190 UFP, każdy wydatek kwalifikowalny

powinien zostać ujęty we wniosku o płatność w terminie do 3 miesięcy od dnia

jego poniesienia, przy czym wydatek ujęty we wniosku o płatność zgodnie

z ww. terminem to wydatek uwzględniony we wniosku o płatność za okres,

w którym został poniesiony. W przypadku projektu realizowanego

w partnerstwie dotyczy to zarówno beneficjenta (lidera) jak i partnerów

będących jednostkami sektora finansów publicznych, którzy powinni

uwzględnić swoje wydatki w dokumencie rozliczeniowym z liderem w terminie

3 miesięcy od dnia ich poniesienia.

3.2.4. Księgowe ujęcie transakcji związanych z projektem - ze względu na rodzaj

prowadzonej ewidencji i możliwość jej wykorzystania dla zapewnienia odrębnego

ujęcia transakcji związanych z projektem, Beneficjentów w ramach POKL można

podzielić na dwie grupy:

1. Beneficjenci prowadzący pełną księgowość – zobowiązani są do zapewnienia

odrębnego systemu księgowego lub odpowiedniego kodu księgowego, co

oznacza prowadzenie odrębnej ewidencji księgowej nie zaś odrębnych ksiąg

rachunkowych; jednostka może spełnić ten wymóg poprzez odpowiednie

zmiany w polityce rachunkowości, polegające na:

1) wprowadzeniu dodatkowych rejestrów dokumentów księgowych, kont

syntetycznych, analitycznych i pozabilansowych pozwalających

na wyodrębnienie operacji związanych z danym projektem, w układzie

umożliwiającym uzyskanie informacji wymaganych w zakresie

sprawozdawczości finansowej projektu i kontroli, określone przez IZ POKL

w Załączniku nr 5 do Umowy o dofinansowanie projektu w ramach POKL.

Beneficjent prowadzący wyodrębnioną dokumentację księgową projektu

spełniającą wymienione kryteria załącza do wniosku beneficjenta o płatność

zestawienie z komputerowego systemu księgowego (jeżeli informatyczny

system finansowo – księgowy nie spełnia wymogów określonych przez IZ

POKL beneficjent musi zastosować wyodrębniony kod księgowy i zasady

ewidencjonowania wydatków projektu dotyczące takiego rozwiązania).

2) wprowadzeniu wyodrębnionego kodu księgowego dla wszystkich transakcji

związanych z danym projektem. Wyodrębniony kod księgowy oznacza

odpowiedni symbol, numer wyróżnik, stosowany przy rejestracji, ewidencji

lub oznaczeniu dokumentu, który umożliwia sporządzanie zestawienia lub

rejestru dowodów księgowych w określonym przedziale czasowym

ujmujących wszystkie operacje związane z projektem oraz obejmujących

przynajmniej następujący zakres danych: nr dokumentu źródłowego,

nr ewidencyjny lub księgowy dokumentu, datę wystawienia dokumentu,

kwotę brutto i netto dokumentu, kwotę kwalifikowalną dotyczącą projektu.

Beneficjent stosując rozwiązanie polegające na wprowadzeniu kodu


32

księgowego, zobowiązany jest przy składaniu wniosku o płatność do

sporządzania techniką komputerową w postaci arkusza kalkulacyjnego (oraz

załączania wydruku) „Zestawienia dokumentów potwierdzających

poniesione wydatki objęte wnioskiem”.

2. Beneficjenci nie prowadzący pełnej księgowości – w celu zapewnienia

wyodrębnionej dla projektu ewidencji transakcji, zobowiązani są do

comiesięcznego sporządzania techniką komputerową w postaci arkusza

kalkulacyjnego „Kumulatywnego zestawienia dokumentów potwierdzających

poniesione wydatki dotyczące projektu nr ……, na koniec

miesiąca……/……roku”.

Zestawienie kumulatywne obejmuje wydatki od początku realizacji projektu

do końca danego miesiąca kalendarzowego i sporządzane jest poprzez

narastające ujęcie wydatków dotyczących poszczególnych zadań oraz kosztów

pośrednich (w przypadku kosztów pośrednich rozliczanych na podstawie

rzeczywiście poniesionych wydatków). Kumulatywne zestawienie należy

sporządzić w oparciu o wzór Załącznika nr 1 do wniosku o płatność

„Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte

wnioskiem”. Po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego zestawienie

powinno zostać wydrukowane i podpisane przez osobę sporządzającą

i zatwierdzającą oraz dołączone do dokumentacji projektu potwierdzającej

poniesione wydatki. Wersja elektroniczna powinna zostać zarchiwizowana lub

konstrukcja arkusza kalkulacyjnego powinna umożliwiać w okresie późniejszym

uzyskanie danych według stanu na koniec poszczególnych, minionych miesięcy

kalendarzowych.

Beneficjent zobowiązany jest jednocześnie do sporządzania przy składaniu

wniosku o płatność arkusza kalkulacyjnego (oraz załączenia wydruku)

„Zestawienia dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte

wnioskiem” za okres, którego wniosek dotyczy. Dokumentacja w wersji

papierowej i elektronicznej powinna być archiwizowana przez Beneficjenta.

3.2.5. Szczegółowe informacje na temat sposobu finansowania projektów, przekazywania

środków finansowych oraz rozliczenia poniesionych wydatków, jak również

obowiązku prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla projektu przez

Beneficjenta określają Zasady finansowania PO KL stanowiące część Systemu

Realizacji POKL, który dostępny na stronie internetowej: www.efs.gov.pl oraz

stronie internetowej Instytucji Pośredniczącej: www.defs.pomorskie.eu

3.3. Wymagania czasowe/kwalifikowalność wydatków.

3.3.1. Okres realizacji projektu 34

Wydatki będą kwalifikowalne nie wcześniej niż od dnia złożenia wniosku w siedzibie

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

3.3.2. Wnioskujący o dofinansowanie określa datę rozpoczęcia i zakończenia realizacji

projektu (pkt. 1.8 wniosku), mając na uwadze, iż okres realizacji projektu jest tożsamy

z okresem, w którym poniesione wydatki mogą zostać uznane za kwalifikowalne.

Wskazany przez Beneficjenta w pkt 1.8 wniosku okres realizacji projektu jest zarówno

34 Okres realizacji projektu nie przekracza 24 miesięcy. Projekt trwa przez określoną w kryterium liczbę miesięcy w

przypadku, gdy jego realizacja zostanie zaplanowana na czas pełnych miesięcy kalendarzowych. Kryterium uznaje się

za spełnione, jeżeli we wniosku o dofinansowanie jako okres realizacji projektu wpisano okres np. od 1 lipca 2013 r. do

dnia 30 czerwca 2015 r. Projekt, którego realizacja zostałaby zaplanowana na okres np. od 1 lipca 2013 r. do 1 lipca

2015 r., trwa przez 24 miesiące oraz 1 dzień i nie spełnia kryterium dostępu.


33

rzeczowym, jak i finansowym okresem realizacji. Końcowa data realizacji projektu

nie musi uwzględniać czasu na złożenie wniosku o płatność końcową i finalne

rozliczenie projektu – Beneficjent od zakończenia realizacji projektu (końcowej daty

realizacji) ma 30 dni kalendarzowych na złożenie do IP końcowego wniosku o płatność.

Informacje na temat okresu realizacji projektu zawarte w pkt 1.8 wniosku powinny

pokrywać się z analogicznymi informacjami zawartymi w „Harmonogramie realizacji

projektu”. Okres kwalifikowania wydatków dla każdego projektu określony jest

w umowie o dofinansowanie projektu.

3.3.3. Ponoszenie wydatków:

1. Przed okresem ich kwalifikowania:

Co do zasady okres kwalifikowalności wydatków w ramach projektu może

przypadać na okres przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu.

W szczególności wydatki poniesione na wycenę wkładu niepieniężnego oraz

ustanowienie zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie

projektu mogą zostać poniesione przed podpisaniem umowy o dofinansowanie

projektu, jednak nie wcześniej niż od dnia złożenia wniosku w siedzibie Urzędu

Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego i będą mogły zostać uznane za

kwalifikowalne, pod warunkiem przyjęcia projektu do realizacji. Przy odpowiednio

wczesnym poinformowaniu podmiotu będącego stroną umowy (w przypadku

projektów konkursowych np. w dokumentacji konkursowej) Instytucja

Pośrednicząca może ograniczyć możliwość kwalifikowania wydatków przed

podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu.

2. Po okresie ich kwalifikowania:

Możliwe jest również ponoszenie wydatków po okresie ich kwalifikowania

określonym w umowie o dofinansowanie, pod warunkiem, że wydatki te odnoszą

się do okresu realizacji projektu i zostaną uwzględnione we wniosku o płatność

końcową. W takim przypadku wydatki te należy uznać za kwalifikowalne, o ile

spełniają pozostałe warunki kwalifikowalności określone w Wytycznych.

3. Zmiana końcowej daty kwalifikowalności wydatków:

Stosownie do wytycznych IZ POKL końcowa data kwalifikowalności wydatku

określona w umowie o dofinansowanie projektu może zostać zmieniona

w uzasadnionym przypadku, na pisemny wniosek Beneficjenta, za zgodą Instytucji

Pośredniczącej, na warunkach określonych w umowie o dofinansowanie projektu.

3.3.4. Wydatki niekwalifikowalne, związane z realizacją projektu, Beneficjent ponosi

w ramach własnych środków bez możliwości ubiegania się o ich refundację.

3.3.5. Określenie daty rozpoczęcia realizacji projektu:

Mając na uwadze czas, jaki jest niezbędny na przeprowadzenie oceny formalnej

oraz merytorycznej złożonego wniosku o dofinansowanie projektu, a także czas

niezbędny na przygotowanie i zawarcie umowy sugeruje się, aby rozpoczęcie

realizacji projektu zostało określone nie wcześniej niż trzy miesiące licząc od daty

zamknięcia konkursu (jeżeli beneficjent nie planuje rozpoczęcia realizacji projektu

z własnych środków przed podpisaniem umowy).

3.3.6. Wszystkie wydatki w ramach projektu mogą być ponoszone (zapłacone) tylko

w okresie kwalifikowania programu, tj. do 31 grudnia 2015 r.

Uwaga! Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r.

w sprawie stosowania art. 87 i 88 TWE do pomocy de minimis, a także

rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające

niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87

i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) obowiązują

do dnia 30 czerwca 2014 r. Powyższa regulacja określa horyzont czasowy dla

krajowych programów pomocowych, w tym m.in. dla rozporządzenia Ministra


34

Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy

publicznej w ramach PO KL, które stosuje się do pomocy udzielonej do dnia 30

czerwca 2014 r.

Powyższe przepisy wskazują, iż pomoc nie może być udzielona po wygaśnięciu

aktualnie obowiązującej podstawy prawnej, czyli po 30 czerwca 2014 r. Oznacza

to, że w projektach przyjętych do dofinansowania w ramach przedmiotowego

konkursu, wszelkie umowy (zwłaszcza umowy wewnątrzprojektowe), stanowiące

podstawę do udzielenia pomocy publicznej, muszą zostać zawarte przed dniem

1 lipca 2014 r.

Stanowisko Instytucji Zarządzającej PO KL odnośnie określenia okresu

kwalifikowalności wydatków w projektach EFS objętych pomocą publiczną

stanowi załącznik nr10.28 do niniejszej dokumentacji.

3.4. Wkład własny.

3.4.1. Wniesienie wkładu własnego:

W ramach projektów Poddziałania 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób

zagrożonych wykluczeniem społecznym”, których kontraktacja nastąpi na

podstawie Planu działania zatwierdzonego na rok 2013 i lata kolejne wkład własny

jest wymagany obligatoryjnie na poziomie 15% wartości projektu od wszystkich

beneficjentów bez względu na formę prawną (wkład własny może być wnoszony

do projektu także przez partnera).

Wkład w formie finansowej i niepieniężnej niekoniecznie musi być wnoszony przez

beneficjenta (może być wnoszony np. w formie symbolicznych opłat pobieranych

od uczestników projektu, o ile przedmiotowe środki zostały uwzględnione

w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie projektu jako wkład własny.

Źródłem wkładu własnego w projektach realizowanych w ramach POKL mogą być

również środki publiczne, w tym dotacje/subwencje budżetu państwa i budżetu

jednostek samorządu terytorialnego przekazywane np. w formie subwencji

oświatowych lub dotacji oraz innych funduszy, pod warunkiem, ze tryb udzielenia

w/w dotacji/subwencji nie wyklucza możliwości przeznaczenia środków z nich

pochodzących na pokrycie wkładu własnego w projektach PO KL. Dodatkowo,

w takim przypadku należy zweryfikować, czy wkład własny wniesiony w ten

sposób nie prowadzi do podwójnego finansowania wydatków.

O zakwalifikowaniu źródła pochodzenia wkładu własnego (publiczny/prywatny)

decyduje status prawny beneficjenta/partnera/uczestnika wnoszącego wkład.

W związku z powyższym m.in. firma prywatna, szkoła niepubliczna, organizacje

pozarządowe wykazujące wkład własny zawsze kwalifikują go jako wkład prywatny

bez względu na to skąd ten wkład pochodzi (środki własne, dotacje z budżetu

państwa lub jst itp.).

Należy zauważyć, że w przypadku projektów realizowanych przez beneficjenta

prywatnego, wkład własny może pochodzić ze środków publicznych (np. jst)

w przypadku gdy wnosi go partner będący jednostką sektora finansów

publicznych. (np. jst)


35

Przykład: Projekt realizowany jest w ramach Poddziałania 7.2.1

Założenia projektu są następujące:

wymagany wkład własny – 15% wartości projektu

wartość projektu – 1000 j.

W przypadku gdy beneficjentem jest jednostka samorządu terytorialnego (np. gmina):

Wkład własny (J.S.T.) 150 j. = (1000 j. x 15%)

Dofinansowanie: 850 j. = 1000 j. – 150 j.

wkład EFS: 850 j. = (1000 j. x 85%)

współfinansowanie z BP: 0 j..

W przypadku gdy Beneficjentem jest podmiot prywatny (np. fundacja):

Wkład własny (prywatne) 150 j. = 1000 j. x 15%

Dofinansowanie: 850j. = 1000 j. – 150 j.

wkład EFS: 722,50 j. = 850 j. x 85%

współfinansowanie z BP: 127,50 j. = 850 j. – 722,50 j.

We wniosku o dofinansowanie należy każdorazowo zaznaczyć który wydatek

stanowi wkład własny i z jakich źródeł zostanie sfinansowany (wkład własny jst

czy prywatny).

Wkład własny może być wnoszony w formie:

1. finansowej;

2. niepieniężnej (np. w formie świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy) –

szczegółowe zasady wnoszenia wkładu niepieniężnego zawarte są w Wytycznych

w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL;

3. dodatków lub wynagrodzeń wypłacanych przez stronę trzecią, np. w formie

wynagrodzeń uczestników projektu

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL,

dodatki lub wynagrodzenia wypłacane przez stronę trzecią na rzecz uczestników

danego projektu są kwalifikowalne pod warunkiem, że zostały poniesione zgodnie

z przepisami krajowymi, w tym zasadami dotyczącymi rachunkowości. Jednocześnie

wysokość wkładu wynikającego z dodatków lub wynagrodzeń wypłacanych przez

stronę trzecią na rzecz uczestników projektu w ramach PO KL musi wynikać

z dokumentacji księgowej podmiotu wypłacającego i może podlegać kontroli.

Beneficjent realizujący projekt w ramach PO KL, w którym występuje powyższy

wkład, rozlicza go w ramach projektu na podstawie oświadczenia składanego przez

podmioty wypłacające, przy czym oświadczenie to powinno pozwalać

na identyfikację poszczególnych uczestników projektu oraz wysokości wkładu

w odniesieniu do każdego z nich.

Wkład własny w formie dodatków lub wynagrodzeń wypłacanych przez stronę trzecią

należy odnosić do wysokości wynagrodzenia uczestników projektu w momencie

udzielania im danej formy wsparcia. Wkład ten powinien zostać wyliczony

proporcjonalnie do czasu udziału w projekcie (Wysokość wkładu powinna odnosić się

wyłącznie do okresu, w którym uczestnik projektu uczestniczy we wsparciu,

z zastrzeżeniem, iż za ten okres przysługuje mu jednocześnie dodatek lub

wynagrodzenie.)


36

Po wyłonieniu projektu do realizacji, w umowie o dofinansowanie projektu

wskazywana jest wartość wkładu własnego wymagana od beneficjenta (wraz

z podziałem na źródła finansowania w przypadku gdy wkład własny pochodzi z kilku

źródeł). W przypadku niewniesienia wkładu w kwocie wskazanej w umowie,

Instytucja Pośrednicząca może proporcjonalnie obniżyć kwotę przyznanego

dofinansowania.

3.4.2. W przypadku zaplanowania w projekcie wkładu własnego szczegółowe zasady

kalkulacji wkładu własnego określają Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego

z dnia 14 sierpnia 2012 r. w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

3.5. Budżet projektu.

3.5.1. Wydatki zaplanowane przez wnioskodawcę przedstawiane są we wniosku aplikacyjnym

w punkcie IV „Budżet projektu” oraz w „Szczegółowym budżecie projektu”.

Wypełniając wniosek aplikacyjny w Generatorze Wniosków należy najpierw wypełnić

„Szczegółowy budżet projektu” a następnie „Budżet projektu” (część informacji ze

„Szczegółowego budżetu projektu” jest przenoszona do „Budżetu projektu”). Koszty

założone w budżecie projektu we wniosku o dofinansowanie przedstawione są w formie

budżetu zadaniowego tj. z podziałem na zadania przewidziane do realizacji w ramach

projektu. Budżet zadaniowy zawiera:

− koszty bezpośrednie, w tym cross-financing stanowiący nie więcej niż 15%

ogólnych kosztów kwalifikowalnych projektu,

− koszty pośrednie

3.5.2 Koszty bezpośrednie – w ramach kosztów bezpośrednich beneficjent wskazuje we

wniosku o dofinansowanie rodzaje zadań w ramach projektu. Zadania projektu

należy definiować odpowiednio do zakresu merytorycznego danego projektu.

1. Zasadniczo w przypadku większości projektów, beneficjent jako zadanie będzie

wykazywać „zarządzanie projektem”. W zadaniu tym powinny być uwzględniane

w szczególności następujące koszty:

1) wynagrodzenie koordynatora/kierownika projektu lub innej osoby mającej

za zadanie koordynowanie lub zarządzanie projektem lub innego personelu

bezpośrednio zaangażowanego w zarządzanie projektem i jego rozliczenie,

o ile jego zatrudnienie jest niezbędne dla realizacji projektu,

2) wydatki związane z otworzeniem i/lub prowadzeniem wyodrębnionego na

rzecz projektu subkonta na rachunku bankowym lub odrębnego rachunku

bankowego,

3) koszty zabezpieczenia prawidłowej realizacji projektu (wartość kosztu

zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy nie wlicza się do limitów

procentowych kosztów zarządzania),

4) zakupu 35 lub amortyzacji sprzętu lub wartości niematerialnych i prawnych oraz

zakup mebli 36 niezbędnych do zarządzania projektem,

5) działania informacyjno-promocyjne związane z realizacją projektu (np. zakup

materiałów promocyjnych i informacyjnych, zakup ogłoszeń prasowych) 37 ,

6) inne – o ile są bezpośrednio związane z koordynacją i zarządzaniem

projektem 38 .

35 Wydatki związane z zakupem sprzętu objęte są limitem w ramach cross-financingu.

36 Wydatki związane z zakupem mebli objęte są limitem w ramach cross- financingu.

37 O ile nie są celem projektu i tym samym nie stanowią zadania merytorycznego.

38 Ewaluacja i audyt, o ile ich realizacji jest uzasadniona w projekcie, nie stanowią kosztów zarządzania projektem, lecz

odrębne zadania w ramach kosztów bezpośrednich.


37

O ile beneficjent planuje ponosić wydatki w ww. zakresie, powinien je wykazać

w zadaniu „zarządzanie projektem”.

IP dokonując oceny kwalifikowalności wydatków projektu weryfikuje

zasadność i racjonalność kosztów zarządzania projektem wskazanych przez

beneficjenta w szczegółowym budżecie projektu. W szczególności dotyczy to

liczby i charakteru zadań wykonywanych przez personel zarządzający

projektem, których celowość poniesienia powinna być uzasadniona we wniosku

o dofinansowanie projektu.

Wydatki na działania informacyjno-promocyjne powinny uwzględniać specyfikę

projektu oraz adekwatność i niezbędność ich poniesienia dla osiągnięcia celów

projektu.

Każdorazowo koszty zarządzania projektem powinny być adekwatne do

całkowitych kosztów projektu.

Ponadto, zgodnie z Wytycznymi, Instytucja Pośrednicząca na etapie realizacji

projektu, w szczególności podczas weryfikacji wniosku o płatność lub kontroli

na miejscu, może odmówić kwalifikowania całości lub części ww. wydatków

jeżeli nie spełniają one powyższych warunków.

Łączna wartość kosztów zarządzania projektem określona jest we wniosku

o dofinansowanie projektu, przy czym nie może ona przekroczyć 39 :

a) 30% wartości projektu w przypadku projektów o wartości 40

nieprzekraczającej 500 tys. zł, z poniższym zastrzeżeniem;

b) 25% wartości projektu w przypadku projektów o wartości powyżej 500 tys.

do 1 mln zł włącznie;

c) 20% wartości projektu w przypadku projektów o wartości powyżej 1 mln i do

2 mln zł włącznie;

d) 15% wartości projektu w przypadku projektów o wartości powyżej 2 mln i do

5 mln zł włącznie;

e) 10% wartości projektu w przypadku projektów o wartości powyżej 5 mln zł.

W przypadku projektów realizowanych w partnerstwie ww. limity mogą ulec

zwiększeniu o 2 pkt procentowe dla każdego partnera, jednak nie więcej niż łącznie

o 10 pkt procentowych w ramach projektu, przy czym przy ustalaniu wysokości

zwiększenia limitu podmiot będący stroną umowy uwzględnia zakres zadań

przewidzianych do realizacji przez partnera.

Limit kosztów zarządzania projektem o wartości nieprzekraczającej 500 tys. zł

może ulec zwiększeniu wyłącznie w przypadku wykazania przez Beneficjenta

wysokiej efektywności kosztowej projektu. Wniosek ten podlega negocjacjom na

etapie wyboru projektu.

2. Oprócz zadania „zarządzanie projektem”, w budżecie projektu są wykazywane

pozostałe zadania merytoryczne. Zadania merytoryczne to szereg powiązanych ze sobą

działań zmierzających do bezpośrednio do realizacji celu projektu.

Ponadto, należy podkreślić, iż wydatki związane z wynagrodzeniem osób, które

wykonują więcej niż jedno zadanie/funkcję w ramach projektu lub są zatrudnione

więcej niż w jednym projekcie 41 mogą być uznane za kwalifikowalne, o ile

obciążenie wynikające z wykonywania danego zadania/funkcji nie wyklucza

możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji pozostałych zadań/funkcji

powierzonych danej osobie oraz jeżeli łączne zaangażowanie w realizację zadań

39 Limity obowiązują zarówno na etapie konstruowania budżetu projektu, jak też końcowego rozliczenia projektu

40 Jako wartość projektu należy rozumieć łącznie wartość dofinansowania i wkład własny.

41 Dotyczy osób zatrudnionych do realizacji wszystkich zadań, nie tylko zadania dotyczącego zarządzania projektem.


38

projektowych nie przekracza 240 godzin miesięcznie. Jednocześnie osoba ta jest

zobowiązana:

− prowadzić ewidencję godzin i zadań realizowanych w ramach wszystkich

projektów (nie dotyczy osób, które wykonują prace w ramach kilku projektów na

podstawie jednego stosunku pracy oraz gdy zadania są realizowane na podstawie

umów, w wyniku których następuje wykonanie oznaczonego dzieła np. raportu

lub ekspertyzy),

− udostępniać Beneficjentowi ewidencję godzin i zadań, w odniesieniu do okresu

realizacji projektu Beneficjenta.

Beneficjent może zostać zobowiązany przez podmiot będący stroną umowy do

przedstawienia odpowiednich informacji dotyczących zatrudnienia personelu

w projekcie.

3.5.2.1. Koszty bezpośrednie rozliczane ryczałtem

W przypadku, gdy wartość projektu nie przekracza 100 tys. PLN dopuszczalne jest

rozliczanie kosztów bezpośrednich kwotami ryczałtowymi (z wyłączeniem projektów

realizowanych przez państwowe jednostki budżetowe). Koszty bezpośrednie

rozliczane ryczałtem traktowane są jako wydatki poniesione. Beneficjent nie ma

obowiązku zbierania ani opisywania dokumentów księgowych w ramach projektu na

potwierdzenie poniesienia wydatków. Realizacja projektów w oparciu o kwoty

ryczałtowe cechuje szereg odstępstw, które występują na każdym etapie ich realizacji

tj:

- Beneficjent we wniosku o dofinansowanie wskazuje, że zamierza rozliczać wydatki

w oparciu o kwoty ryczałtowe i dokonuje tego zgodnie z instrukcja wypełniania

wniosku,

- konieczne jest precyzyjne zdefiniowanie przez beneficjenta we wniosku

o dofinansowanie osiągniętych wskaźników produktów. Beneficjent powinien

wskazać przynajmniej jeden wskaźnik produktu dla każdej z kwot ryczałtowych.

- Beneficjent przedstawia wydatki projektu w szczegółowym budżecie projektu

w podziale na zadania. Zadania ujęte w budżecie powinny korespondować

z zadaniami zdefiniowanymi w części merytorycznej wniosku

o dofinansowanie.

- Beneficjent, który zdecyduje się rozliczać wydatki w oparciu o kwoty

ryczałtowe, nie ma możliwości zmiany w trakcie realizacji projektu sposobu

rozliczania wydatków na rzeczywiście poniesione.

- Beneficjent, który zdecyduje się rozliczać wydatki w oparciu o kwoty

ryczałtowe, ma możliwość rozliczania kosztów pośrednich zarówno

za pomocą ryczałtu, jak i na podstawie faktycznie ponoszonych wydatków.

Art. 11 rozporządzenia nr 1081/2006 w sprawie Europejskiego Funduszu

Społecznego wprowadził obok kwot ryczałtowych nową formę rozliczania

w projektach kosztów bezpośrednich. Polega ona na rozliczaniu wydatków

w ramach danej usługi na podstawie ustalonych z góry stawek jednostkowych.

Możliwość zastosowania stawek jednostkowych dotyczy wyłącznie tych usług

w ramach projektu, które zostały wskazane w Wytycznych. Zgodnie z Wytycznymi

zastosowanie stawek jednostkowych możliwe jest wyłącznie do:

szkoleń językowych w zakresie języka angielskiego, francuskiego i

niemieckiego realizowanych na terenie całego kraju oraz szkoleń

komputerowych prowadzących do uzyskania kompetencji w zakresie

Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych (ECDL) na

poziomie ECDL Start i ECDL Core;


39

usług kształcenia w sektorze zdrowia w zakresie wskazanym w komunikacie

Ministra Rozwoju Regionalnego umieszczonym na stronie internetowej

www.efs.gov.pl – w odniesieniu do projektów systemowych realizowanych w

ramach Działania 2.3.

Wysokość stawek dla szkoleń językowych została wskazana w załączniku nr 2

do Wytycznych. Stawka jednostkowa dotyczy usługi o wystandaryzowanym

zakresie obejmującym: 60 godzin lekcyjnych szkolenia jednej osoby przy

liczebności grupy nieprzekraczającej 12 osób oraz koszty wykładowcy oraz sali.

W przypadku realizacji przez beneficjenta szkolenia językowego w wymiarze

będącym wielokrotnością wymiaru objętego ww. standaryzacją (np. 120, 180,

… godzin zajęć), rozliczenie kosztów następuje w oparciu o odpowiednią

wielokrotność stawki jednostkowej wynikającej z załącznika do 2 do

Wytycznych (np. dwukrotność stawki w przypadku 120 godzin zajęć).

Powyższe dotyczy szkoleń językowych realizowanych w ramach wszystkich

Priorytetów/Działań/Poddziałań PO KL.

Wysokość stawek dla szkoleń komputerowych została wskazana w załączniku nr

3 do Wytycznych. Stawka jednostkowa dotyczy usługi szkoleniowej dla jednej

osoby o następującym zakresie kosztów: wykładowca, sala (z niezbędnym

wyposażeniem) oraz materiały dydaktyczne (w tym podręcznik).

Koszty bezpośrednie rozliczane ryczałtem nie mogą dotyczyć zadań, których

całość bądź istotna część dotyczy zadań zleconych.

Informacja na temat uproszczonych form rozliczania kosztów bezpośrednich

została zawarta w załączniku nr 10.29 do niniejszej dokumentacji.

3.5.2.2 W przypadku zaplanowania rozliczania projektu kwotami ryczałtowymi szczegółowe

zasady dotyczące zapisów umowy, rozliczania wydatków i kontroli określają Zasady

finansowania POKL obowiązujące od 1 stycznia 2013 r.

3.5.3. Koszty pośrednie – to koszty związane z obsługą techniczną projektu, których nie

można bezpośrednio przyporządkować do konkretnego zadania realizowanego

w ramach projektu. Katalog kosztów pośrednich jest zamknięty i może obejmować

następujące koszty administracyjne związane z funkcjonowaniem beneficjenta:

1) koszty zarządu (koszty wynagrodzenia osób uprawnionych do reprezentowania

jednostki, których zakresy czynności nie są wyłącznie przypisane do projektu np.

kierownik jednostki);

2) koszty personelu obsługowego (obsługa kadrowa, finansowa, administracyjna,

sekretariat, kancelaria, obsługa prawna) na potrzeby funkcjonowania jednostki;

3) koszty obsługi księgowej (koszty wynagrodzenia osób księgujących wydatki

w projekcie, w tym koszty zlecenia prowadzenia obsługi księgowej biuru

rachunkowemu);

4) koszty utrzymania powierzchni biurowych (czynsz, najem, opłaty

administracyjne) związanych z obsługą administracyjną projektu;

5) opłaty za energię elektryczną, cieplną, gazową i wodę, opłaty przesyłowe,

odprowadzanie ścieków w zakresie związanym z obsługą administracyjną

projektu;

6) amortyzacja aktywów używanych na potrzeby personelu, o którym mowa

w punkcie 1-3;

7) koszty usług pocztowych, telefonicznych, telegraficznych, teleksowych,

internetowych, kurierskich związanych z obsługą administracyjną projektu

8) koszty usług powielania dokumentów związanych z obsługą administracyjną

projektu;


40

9) koszty materiałów biurowych i artykułów piśmienniczych związanych

z obsługą administracyjną projektu ;

10) koszty ubezpieczeń majątkowych;

11) koszty ochrony;

12) koszty sprzątania pomieszczeń związanych z obsługą administracyjną projektu,

w tym środki do utrzymania czystości pomieszczeń oraz dezynsekcję, dezynfekcję,

deratyzację tych pomieszczeń, itp.

UWAGA: Żadna z ww. kategorii wydatków nie może zostać wykazana w ramach

kosztów bezpośrednich, w szczególności w zadaniu „zarządzenie projektem”.

Ponadto w ramach kosztów pośrednich nie są wykazywane żadne wydatki

objęte cross-financingiem w projekcie, bowiem wydatki w ramach crossfinancingu

mogą dotyczyć wyłącznie konkretnych zadań w ramach projektu,

a więc są wykazywane jako wydatki bezpośrednie.

Osoby wykonujące czynności w ramach kosztów pośrednich nie stanowią

personelu projektu.

Koszty pośrednie mogą być rozliczane na dwa sposoby:

1. ryczałtowo (do wysokości):

a) 9% kosztów bezpośrednich projektu (z uwzględnieniem wydatków dotyczących

cross-financingu) – w przypadku projektów o wartości nieprzekraczającej

500 tys. PLN,

b) 8% kosztów bezpośrednich projektu (z uwzględnieniem wydatków dotyczących

cross-financingu) – w przypadku projektów o wartości powyżej 500 tys.

do 1 mln PLN włącznie,

c) 7% kosztów bezpośrednich projektu (z uwzględnieniem wydatków dotyczących

cross-financingu) – w przypadku projektów o wartości powyżej

1 mln PLN do 2 mln PLN włącznie,

d) 5% kosztów bezpośrednich projektu (z uwzględnieniem wydatków dotyczących

cross-financingu) – w przypadku projektów o wartości powyżej

2 mln PLN do 5 mln PLN włącznie,

e) 4% kosztów bezpośrednich projektu (z uwzględnieniem wydatków dotyczących

cross-financingu) – w przypadku projektów o wartości przekraczającej 5mln

PLN.

przy czym właściwy limit procentowy jest określany przez Beneficjenta na etapie

konstruowania budżetu projektu.

W sytuacji zlecania przez beneficjenta realizacji zadań merytorycznych na zewnątrz,

podstawa wyliczenia limitu kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem ulega

pomniejszeniu (poprzez pomniejszenie wartości kosztów bezpośrednich) o wartość

zleconych zadań. Dlatego, w przypadku gdy całość wydatków bezpośrednich jest

zlecanych na zewnątrz, beneficjentowi nie przysługują koszty pośrednie rozliczane

ryczałtem.

We wniosku o dofinansowanie projektu po zaznaczeniu opcji rozliczania kosztów

pośrednich ryczałtem (w szczegółowym budżecie projektu), beneficjent ma

możliwość wybrania limitu kosztów pośrednich właściwego dla danej wartości

projektu. Beneficjent nie przedstawia przy tym uzasadnienia ani metodologii dla tak

wyliczonych kosztów pośrednich. Jednocześnie na podstawie wybranego limitu oraz

wartości kosztów bezpośrednich, które nie są zlecane na zewnątrz następuje

automatyczne wyliczenie kwoty kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem.

Beneficjent nie ma możliwości wybrania limitu kosztów pośrednich innego niż

przysługuje mu zgodnie z Wytycznymi.


41

Przykład.

Wyliczenie kosztów pośrednich odbywa się dwuetapowo.

ETAP I: Ustalenie całkowitej wartości projektu

Koszty bezpośrednie projektu = 495 500 zł.

1. Procentowy ryczałt kosztów pośrednich przysługujący Beneficjentowi = 9% (projekt z kosztami

bezpośrednimi nieprzekraczającymi 500 000 zł ). Beneficjent z listy rozwijalnej wybiera 9%.

2. Beneficjent wskazał, iż zleca na zewnątrz zadania o łącznej wartości 35 000 zł.

Zadania zlecane na zewnątrz = 35 000 zł

3. Podstawa wyliczenia wysokości kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem wyniesie:

460 500 zł (495 500 zł – 35 000 zł)

4. Podstawa wyliczenia wysokości kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem wyniesie:

460 500 zł (495 500 zł – 35 000 zł)

5. Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem wyniosą: 41 445 zł (460 500 zł x 9%)

6. Całkowita wartość projektu wynosi: 536 945,00 zł (495 500,00 zł + 41 445 zł)

ETAP II: Ustalenie właściwego % kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem

1. Całkowita wartość projektu po doliczeniu kosztów pośrednich przekracza kwotę 500 000 zł, w związku z

czym Beneficjent musi zmienić procent kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem z 9% na 8% (projekt o

wartości od 500 tys. do 1 mln zł włącznie)

2. Nie ulegają zmianie:

a. wartość kosztów bezpośrednich projektu - 495 500 zł

b. kwota zadań zleconych na zewnątrz - 35 000 zł

c. podstawa wyliczenia wysokości kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem - 460 500 zł

3. Ponownie wyliczane są koszty pośrednie rozliczane ryczałtem, które po zmianie procentu wynoszą:

36 840 zł (460 500 zł x 8%)

Ostateczna, całkowita wartość projektu wynosi: 532 340,00 zł (495 500,00 zł + 36 840 zł)

Jeżeli na podstawie powyższego schematu w ramach danego projektu do wyliczenia

kosztów pośrednich można zastosować dwa ryczałty procentowe, należy zastosować niższy

ryczałt procentowy. Opisaną sytuację obrazuje poniższy przykład.


42

PRZYKŁAD:

ETAP I: Ustalenie całkowitej wartości projektu

Koszty bezpośrednie projektu = 460 500 zł

1. Ponieważ wartość kosztów bezpośrednich nie przekracza 500 000 zł, Beneficjent z listy rozwijalnej

wybiera 9%.

2. Beneficjent nie wskazał, iż zleca na zewnątrz jakiekolwiek zadania merytoryczne lub ich części.

3. Podstawa wyliczenia wysokości kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem wyniesie:

460 500 zł

4. Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem wyniosą:

41 445 zł (460 500 zł x 9%)

5. Całkowita wartość projektu wynosi:

501 945,00 zł (460 500,00 zł + 41 445 zł)

ETAP II: Ustalenie właściwego % kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem

1. Całkowita wartość projektu przekracza kwotę 500 000 zł, w związku z czym Beneficjent musi zmienić

procent kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem z 9% na 8% (projekt o wartości od 500 tys. do 1 mln zł

włącznie).

3. Nie ulega zmianie wartość kosztów bezpośrednich projektu, będąca jednocześnie podstawą wyliczenia

wysokości kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem:

460 500 zł

4. Ponownie wyliczane są koszty pośrednie rozliczane ryczałtem, które po zmianie procentu wynoszą:

36 840 zł (460 500 zł x 8%)

ETAP III: Ustalenie całkowitej wartości projektu:

497 340,00 zł (460 500,00 zł + 36 840 zł)

Całkowita wartość projektu ponownie nie przekracza 500 000 zł, w związku z czym Beneficjent z listy

rozwijalnej powinien wybrać 9% kosztów pośrednich. Niemniej jednak, wskazanie takiego poziomu

spowoduje, iż całkowita wartość projektu ponownie przekroczy kwotę 500 000 zł, co będzie się wiązało z

koniecznością wyboru niższego poziomu procentowego kosztów pośrednich.

Ostatecznie Beneficjent powinien zatem przyjąć w projekcie niższy poziom kosztów pośrednich, tj. 8%.

W przypadku rozliczania kosztów pośrednich ryczałtem, procentowy ryczałt

kosztów pośrednich jest wskazany w umowie o dofinansowanie projektu. Ryczałt

ten jest podstawą do rozliczania kosztów pośrednich we wnioskach o płatność

w zależności od wysokości przedstawianych do rozliczenia wydatków

bezpośrednich zgodnych z budżetem projektu i zasadami kwalifikowalności

w ramach programu.

W składanym wniosku o płatność wartość kosztów pośrednich powinna wynikać

z ryczałtu kosztów pośrednich określonego w umowie o dofinansowanie

w stosunku do wydatków bezpośrednich (pomniejszonych o zadania zlecone)

wykazywanych za dany okres rozliczeniowy.

Koszty pośrednie rozliczone ryczałtem traktowane są jako wydatki poniesione.

Dokumenty księgowe dotyczące kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem

nie podlegają wymogom ewidencyjnym dotyczącym dokumentacji projektu. Brak


43

wymogu ewidencjonowania w projekcie kosztów pośrednich rozliczanych

ryczałtem oznacza, że wydatki z nimi związane wykazane we wniosku o płatność

nie podlegają kontroli na miejscu. Kontroli na miejscu może natomiast podlegać

fakt zlecania zadań merytorycznych wykonawcom zewnętrznym. Ma to bowiem

wpływ na prawidłowość stosowanego przez beneficjenta procentowego ryczałtu

kosztów pośrednich.

Należy pamiętać, że wszelkie redukcje kosztów bezpośrednich (tj. w związku

z szacunkowym budżetem lub korektami finansowymi) mają wpływ

na ryczałtową kwotę kosztów pośrednich;

2. na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków tj. bez stawki ryczałtowej,

z pełnym udokumentowaniem wydatków. Rozliczanie kosztów pośrednich na

podstawie poniesionych wydatków jest możliwe w szczególności w przypadku,

gdy wyliczone koszty pośrednie beneficjenta są wyższe niż limity kosztów

pośrednich, które można rozliczać ryczałtem oraz w przypadku trudności

z księgowaniem wydatków pośrednich w formie ryczałtowej.

Beneficjent jest zobowiązany przedstawić w załączonym do wniosku

o dofinansowanie projektu szczegółowym budżecie projektu listę kosztów

pośrednich, które zamierza rozliczyć w projekcie na zasadach analogicznych dla

kosztów bezpośrednich. Należy pamiętać, że w ramach kosztów pośrednich

możliwe jest wykazanie wyłącznie tych kosztów, które zostały wskazane

w katalogu kosztów pośrednich (patrz podrozdział 3.5.3). Wyliczenie kosztów

pośrednich odbywa się na podobnych zasadach jak dla wydatków bezpośrednich

wykazanych w szczegółowym budżecie projektu.

Pomimo braku wskazania w Wytycznych ograniczenia wysokości kosztów

pośrednich w przypadku ich rozliczania na podstawie rzeczywiście

poniesionych wydatków w opinii IZ PO KL wysokość ta nie może być

kształtowana dowolnie przez beneficjentów. Dozwolone jest zdaniem IZ PO

KL jedynie nieznaczne zwiększenie odsetka kosztów pośrednich rozliczanych

na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków w porównaniu z

procentem kosztów pośrednich określonym dla ryczałtu. W ocenie IZ PO KL

sytuacja, w której koszty pośrednie rozliczane na podstawie rzeczywiście

ponoszonych wydatków oszacowane na poziomie dwukrotnie

przekraczającym wysokość wynikającą z zastosowania właściwego wskaźnika

ryczałtowego, jest niedopuszczalna. Jednocześnie, wysokość kosztów

pośrednich rozliczanych na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków

powinna wynikać z konkretnej metodologii przedstawionej przez

beneficjenta.

W przypadku rozliczania kosztów pośrednich na podstawie rzeczywiście

poniesionych wydatków, ani we wniosku, ani w umowie o dofinansowanie nie jest

wykazywany limit procentowy kosztów pośrednich. Beneficjent rozlicza bowiem

wydatki pośrednie na podstawie dokumentów księgowych do kwoty określonej

w zatwierdzonym budżecie projektu. Wydatki, które beneficjent ponosi w trakcie

realizacji projektu w ramach kosztów pośrednich, nie muszą być całkowicie

zgodne ze szczegółowym budżetem projektu. Istotne jest, aby nie przekroczyły

one łącznej kwoty kosztów pośrednich wskazanej we wniosku, mieściły się

w katalogu kosztów pośrednich wskazanym w pkt 3.5.3 oraz spełniały ogólne

warunki kwalifikowania wydatków określone w Wytycznych. Wydatki te są

wykazywane w zestawieniu poniesionych wydatków załączanym do wniosku

o płatność ze wskazaniem szczegółowym dokumentów rozliczanych w danym

wniosku o płatność.

Beneficjent ma obowiązek zbierania i opisywania dokumentów księgowych na

potwierdzenie poniesienia wydatków, które zostały wykazane jako wydatki


44

pośrednie. Dokumenty te wykazywane są we wniosku o płatność w zestawieniu

poniesionych wydatków na zasadach analogicznych dla wydatków bezpośrednich

i mogą podlegać kontroli na miejscu.

UWAGA: Wnioskodawca dokonuje wyboru jednego z ww. sposobów rozliczania kosztów przed

złożeniem wniosku o dofinansowanie realizacji projektu.

W ramach projektu koszty pośrednie nie mogą być rozliczane jednocześnie

w oparciu o dwa z ww. sposobów. Oznacza to, iż w przypadku projektu

partnerskiego nie ma możliwości, aby beneficjent (lider) rozliczał koszty pośrednie

na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków natomiast partner rozliczał się

z tych kosztów ryczałtowo. Możliwa jest jednak sytuacja, w której beneficjent

będący państwową jednostką budżetową w ogóle nie rozlicza w projekcie kosztów

pośrednich, natomiast partnerzy nie będący państwowymi jednostkami

budżetowymi rozliczają koszty pośrednie ryczałtem.

Beneficjent może rozliczać wkład własny w ramach kosztów pośrednich (zarówno

rozliczanych ryczałtowo jak też na podstawie rzeczywiście poniesionych

wydatków).

Beneficjent może wnioskować o zmianę sposobu rozliczania kosztów pośrednich

z ryczałtu na koszty pośrednie rozliczane na podstawie rzeczywiście poniesionych

wydatków jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach (takich jak np.

problemy techniczne związane z księgowaniem wydatków) i nie później niż

w połowie okresu realizacji projektu, a w przypadku projektów trwających co

najmniej 6 miesięcy - w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od rozpoczęcia

realizacji projektu. Oznacza to, że w żadnym przypadku nie jest możliwa zmiana

rozliczania kosztów pośrednich po upłynięciu 3 m-cy od rozpoczęcia realizacji

projektu. Natomiast jeśli projekt trwa krócej niż 6 m-cy, np. 4 m-ce, możliwość

zmiany sposobu rozliczania kosztów pośrednich będzie przysługiwać tylko

do 2 miesiąca realizacji projektu (tj. połowa okresu realizacji). W takiej sytuacji

wszystkie dotychczas poniesione i rozliczone we wnioskach o płatność koszty

pośrednie rozliczone ryczałtem zostają uznane za niekwalifikowalne i beneficjent

powinien je wykazać we wniosku o płatność jako korekta finansowa. Koszty te

mogą być ponownie wykazane w kolejnym wniosku o płatność, pod warunkiem,

że zostaną potwierdzone dokumentami księgowymi.

UWAGA: Nie jest możliwa zmiana w trakcie realizacji projektu sposobu rozliczania

kosztów pośrednich dokumentowanych na podstawie wydatków rzeczywiście

poniesionych na koszty pośrednie rozliczane ryczałtem.

3.5.4. Koszty pośrednie a cross-financing:

W ramach kosztów pośrednich nie są wykazywane żadne wydatki objęte crossfinancingiem

w projekcie, bowiem wydatki w ramach cross-financingu mogą dotyczyć

wyłącznie konkretnych zadań w ramach projektu, a więc są wykazywane jako koszty

bezpośrednie.

3.5.5. Cross-financing:

1. Warunki zastosowania cross-financingu:

1) może stanowić nie więcej niż 15% ogólnych kosztów kwalifikowalnych

projektu,

2) może dotyczyć wyłącznie takich kategorii wydatków, których poniesienie

wynika z potrzeby realizacji danego projektu i stanowi logiczne uzupełnienie

działań w ramach POKL,

3) powinien być powiązany wprost z głównymi zadaniami realizowanymi

w ramach danego projektu,


45

4) poziom cross-financingu weryfikowany jest na etapie ubiegania się o środki

w ramach POKL. Beneficjent będzie zobowiązany do oszacowania kosztów

cross-financingu w ramach projektu i wskazania ich w części wniosku

o dofinansowanie projektu dotyczącej budżetu projektu. Koszty te podlegają

weryfikacji przez Instytucję Pośredniczącą.

2. Wydatki kwalifikowalne w ramach cross-financingu:

W ramach cross-financingu kwalifikowalne są w szczególności wydatki związane z:

1) zakupem oraz leasingiem (finansowym i zwrotnym) pojazdów oraz mebli bez

względu na ich wartość;

2) zakupem oraz leasingiem (finansowym lub zwrotnym) sprzętu rozumianego

jako: środki trwałe, z wyłączeniem pojazdów i mebli, których wartość

początkowa (jednostkowa) jest równa lub wyższa od 350 zł 42 ;

3) zakupem oraz leasingiem (finansowym i zwrotnym) sprzętu. 43 których wartość

początkowa (jednostkowa) jest równa lub wyższa od 350 zł, celem przekazania

ich uczestnikom projektów PO KL 44 ;

4) dostosowaniem i/lub adaptacją budynków, pomieszczeń i miejsc pracy.

W ramach zakupu oraz leasingu sprzętu beneficjent może pozyskać sprzęt np. na

potrzeby przeprowadzenia szkoleń lub w celu realizacji innych zadań w ramach

projektu.

Zgodnie z przyjętą przez Instytucję Zarządzającą interpretacją, jako „sprzęt”

w ramach cross-financingu należy rozumieć środki trwałe 45 , (z wyłączeniem

pojazdów i mebli) których wartość początkowa jest wyższa od 350 zł.(„Sprzęt”

należy interpretować z uwzględnieniem definicji środka trwałego, zgodnie

z przepisami o rachunkowości, z zastrzeżeniem, że nie służy on zaspokajaniu

potrzeb beneficjenta, lecz uczestników projektu). Poniżej tej kwoty zakup tak

rozumianego sprzętu nie jest traktowany jako cross-financing.

Dokumentem potwierdzającym poniesione wydatki będzie faktura/rachunek za

zakup sprzętu wraz z dowodem zapłaty. W szczególności nie należy w ramach

cross-financingu rozliczać wydatków poniesionych na zakup materiałów

biurowych (np. papieru, długopisów itp.). Zakup powyższych wydatków

kwalifikowalny jest na ogólnych zasadach w ramach POKL poza crossfinancingiem.

W ramach dostosowania budynków, pomieszczeń i miejsc pracy możliwe jest

w szczególności wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych, adaptacja

pomieszczeń pod kątem realizacji szkoleń lub innych zadań w ramach projektu

(np. dostosowanie pomieszczeń lub budynku do potrzeb organizacji opieki nad

dziećmi), które to działanie związane jest z POKL. Dostosowania

kwalifikowalne będą w szczególności w związku z koniecznością spełniania

42 Kwota ta stanowi 10% kwoty określonej w przepisach podatkowych, uprawniającej do dokonania jednorazowego

odpisu amortyzacyjnego, wg stanu na dzień wejścia w życie Wytycznych, tj. w art. 22 d ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca

1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z późn. zm.) oraz art. 16 d ust. 1

ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, z późn.

zm.). Wraz ze zmianą ww. podstawy prawnej ww. kwota automatycznie ulega zmianie.

43

Sprzęt” należy interpretować z uwzględnieniem definicji środka trwałego, zgodnie z przepisami

o rachunkowości, z zastrzeżeniem, że nie służy on zaspokajaniu potrzeb beneficjenta lecz uczestników projektu

44 Uczestnik projektu nie może zbyć za uzyskaniem korzyści finansowej sprzętu otrzymanego w ramach projektu.

45 Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 15 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, przez środki trwałe rozumie się

„rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok,

kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki” (Dz.U. Nr 121, poz. 591, z późn. zm.).

Z wyłączeniem w ramach POKL kwalifikowalności zakupów nieruchomości i gruntów.


46

przez budynek lub pomieszczenie pewnych wymogów wynikających

z przepisów prawa np. wymogów sanitarnych czy przepisów BHP.

UWAGA: W ramach cross-financingu należy w szczególności zwrócić uwagę

na rozróżnienie pomiędzy remontem budynku (który nie jest dopuszczalny

w ramach cross-financingu) a dostosowaniem budynku do potrzeb projektu.

Remontem budynku będzie w szczególności wykonywanie prac związanych

z elewacją budynku lub innych prac remontowych nie związanych

bezpośrednio z realizowanym projektem (np. wymiana okien w całym

budynku). Natomiast jako dostosowanie należy przyjąć wykonanie robót

budowlanych, w wyniku których nastąpi przystosowanie pomieszczenia do

spełnienia funkcji, którą to pomieszczenie będzie miało spełniać w projekcie.

Wydatki ponoszone w ramach cross-financingu powinny zostać przeznaczone

przede wszystkim na zapewnienie realizacji zasady równości szans, w szczególności

w odniesieniu do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W ramach wsparcia objętego cross-financingiem nie jest możliwe ponoszenie

wydatków związanych z budową nowych budynków, wykonywaniem dużych prac

budowlanych oraz remontem budynków.

3. Amortyzacja sprzętu a cross-financing:

Wydatki związane z amortyzacją sprzętu nie będą traktowane jako cross-financing,

bez względu na to, czy beneficjent dokonuje jednorazowego odpisu

amortyzacyjnego czy rozkłada odpisy amortyzacyjne zgodnie ze stawkami

amortyzacyjnymi określonymi w przepisach krajowych. W związku z powyższym,

o przyporządkowaniu wydatku do cross-financingu decydować będzie to, czy

beneficjent kwalifikuje w ramach projektu koszty amortyzacji czy koszty zakupu

sprzętu. W ramach budżetu nie może nastąpić dublowanie wydatków na zakup

sprzętu w ramach cross-financingu oraz amortyzację sprzętu wykazywanego

w ramach poszczególnych zadań w kosztach bezpośrednich.

3.5.6. Katalog wydatków niekwalifikowalnych:

Do wydatków, które nie mogą zostać uznane za kwalifikowalne należy zaliczyć:

1) podatek od towarów i usług (VAT), jeśli może zostać odzyskany w oparciu

o przepisy krajowe tj. ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów

i usług (Dz. U. 2004r., Nr 54, poz. 535 z późn. zm.);

2) zakup nieruchomości, gruntu oraz infrastruktury;

3) zakup sprzętu, mebli oraz pojazdów, z wyjątkiem wydatków w ramach crossfinancingu

oraz sprzętu, którego wartość początkowa jest niższa od 10% kwoty

określonej w przepisach podatkowych, tj. 350 zł 46 ;

4) odsetki od zadłużenia;

5) koszty prowizji pobieranych w ramach operacji wymiany walut;

6) wydatki poniesione na zakup środków trwałych, które były współfinansowane

ze środków krajowych lub wspólnotowych w przeciągu 7 lat poprzedzających

datę zakupu środka przez Beneficjenta

7) koszty kar i grzywien, a także koszty procesów sądowych (z wyjątkiem

wydatków związanych z odzyskiwaniem kwot nienależnie wypłaconych po

akceptacji Instytucji Zarządzającej) oraz koszty realizacji ewentualnych

postanowień wydanych przez sąd;

8) wydatki związane z umową leasingu, a w szczególności: podatek, marża

finansującego, odsetki od refinansowania kosztów, koszty ogólne, opłaty

ubezpieczeniowe;

46 Zgodnie z art. 22 d ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r.

Nr 51, poz. 307, z późn. zm.) oraz art. 16 d ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób

prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, z późn. zm.). Wraz ze zmianą ww. podstawy prawnej ww. kwota

automatycznie ulega zmianie.


47

9) wydatki związane z wypełnieniem wniosku o dofinansowanie projektu;

10) koszty kredytu;

11) wydatki poniesione ze środków publicznych w ramach wkładu własnego

przekraczające na zakończenie projektu 15% poniesionych i zatwierdzonych

wydatków kwalifikowanych sfinansowanych ze środków publicznych;

12) inne wydatki, o ile tak stanowią Wytyczne (np. składki na Państwowy Fundusz

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, nagrody jubileuszowe w ramach

wynagrodzenia personelu projektu).

Wydatki niekwalifikowalne związane z realizacją projektu ponosi Beneficjent

z własnych środków.

3.5.7 Beneficjent ma obowiązek ujawnienia wszelkich przychodów (tj. każdego

wpływu środków finansowych w ramach projektu pochodzących ze sprzedaży,

wynajmu, usług, opłat wpisowych lub innych równoważnych opłat nie

będących wkładem własnym w projekcie), które powstaną w związku

z realizacją projektu POKL.

W ramach projektu POKL mogą występować przychody związane z:

− szkoleniami, usługami doradczymi, kursami, zajęciami praktycznymi,

praktykami, stażami – opłaty wpisowe lub równoważne opłaty, sprzedaż dóbr

i usług wytworzonych w ramach wymienionych zajęć, o ile nie stanowią wpłaty

beneficjenta na poczet wkładu prywatnego;

− zakupem, leasingiem, wynajmem, amortyzacją sprzętu i wyposażenia –

wynajem, opłaty za korzystanie ze sprzętu, sprzedaż zakupionego sprzętu.

Przychód stanowią również kary umowne z tytułu nieprawidłowej realizacji umowy

zawartej z wykonawcą lub innej umowy związanej z realizacją projektu (np. umowy

z uczestnikami projektu) w przypadku gdy są zwracane na rachunek beneficjenta 47 .

Beneficjent ma obowiązek poinformować IP o uzyskanym przychodzie we wniosku

o płatność. Przychód podlega zwrotowi przez beneficjenta na wskazany przez IP

rachunek bankowy, przy czym zwrot dokonywany jest w całości lub

proporcjonalnie w zależności od tego, w jaki stopniu do osiągnięcia przychodu

przyczynił się projekt.

3.5.8 Reguła proporcjonalności:

Reguła proporcjonalności dotyczy rozliczenia projektu pod względem finansowym

w zależności od stopnia osiągnięcia założeń merytorycznych określonych we

wniosku o dofinansowanie projektu. Dotyczy zarówno pomniejszenia kosztów tego

zadania merytorycznego, które nie zostało zrealizowane zgodnie z założeniami, jak

również odpowiedniej wysokości kosztów zarządzania projektem oraz kosztów

pośrednich.

W związku z powyższym na etapie końcowego rozliczenia projektu, tj. przed

zatwierdzeniem końcowego wniosku o płatność, Instytucja Pośrednicząca

weryfikuje, czy w ramach projektu:

- zostały spełnione kryteria dostępu warunkujące otrzymanie przez beneficjenta

dofinansowania;

- zostały spełnione kryteria strategiczne określone przez beneficjenta dla projektu;

47 W przypadku gdy kara umowna pomniejsza kwotę do zapłaty za wykonaną usługę, wydatkiem kwalifikowalnym jest

faktyczna kwota zapłacona wykonawcy, tj. pomniejszona o karę umowną.


48

- został zrealizowany jego cel, wyrażony wskaźnikami produktu lub rezultatu

wskazanymi w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie projektu.

W przypadku niespełnienia kryterium dostępu w ramach projektu- wszystkie

wydatki dotychczas rozliczone w ramach projektu mogą zostać uznane

za niekwalifikowane.

W przypadku niespełnienia kryterium strategicznego lub nieosiągnięcia celu

projektu – wysokość wydatków w dotychczas zatwierdzonych wnioskach

o płatność może zostać proporcjonalnie zmniejszona, co jednocześnie oznacza

odpowiednie obniżenie kwoty dofinansowania określonej w umowie

o dofinansowanie projektu. Wysokość zmniejszenia dofinansowania uzależniona

jest od stopnia niezrealizowania kryterium lub celu. Zmniejszenie dofinansowania

dotyczy wydatków związanych z tym zadaniem merytorycznym (zadaniami

merytorycznymi), którego założenia nie zostały osiągnięte oraz kosztów zarządzania

projektem i kosztów pośrednich. Procent nieosiągnięcia założeń projektu określany

jest przez właściwą IP.

IV. Pomoc publiczna

4.1. Zasady udzielania i występowanie pomocy publicznej w ramach niniejszego

konkursu.

4.1.1. Pomoc publiczna w ramach Poddziałania 7.2.1 może wystąpić w ramach

następujących typów projektów:

a) Pomoc na subsydiowanie zatrudnienia:

Forma wsparcia:

- Subsydiowanie zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Podmioty prowadzące działalność gospodarczą bez względu na

posiadaną formę organizacyjno-prawną, zatrudniające osoby

Beneficjent pomocy zagrożone wykluczeniem społecznym w ramach projektów

subsydiowanego zatrudnienia.

Rodzaj pomocy

Podmiot udzielający

pomocy

Podstawa prawna

Dofinansowanie części kosztów wynagrodzenia brutto oraz

odprowadzanych od wynagrodzenia obowiązkowych składek na

ubezpieczenie społeczne zatrudnionych pracowników (pomoc na

subsydiowanie zatrudnienia pracowników znajdujących się

w szczególnie niekorzystnej sytuacji oraz pracowników

niepełnosprawnych), pokrycie dodatkowych kosztów

zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych.

• Beneficjenci (projektodawcy), w przypadku projektów

realizowanych w ramach Poddziałania 7.2.1,

• IP, w przypadku projektów realizowanych przez beneficjenta

(projektodawcę), będącego beneficjentem pomocy publicznej

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia

15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

b) Pomoc na zakup usług doradczych:

Forma wsparcia:


49

- doradztwo indywidualne dla kadr osób prawnych wymienionych w art. 4 ust. 2

pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych, o ile

można je zdefiniować jako beneficjentów pomocy publicznej w rozumieniu

rozdziału 2 podręcznika Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach

PO KL

Beneficjent pomocy

Rodzaj pomocy

Podmiot udzielający

pomocy

- Podmioty ekonomii społecznej o ile można je zdefiniować jako

beneficjentów pomocy publicznej w rozumieniu rozdziału 2

podręcznika Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach

PO KL

- Osoby prawne wymienione w art. 4 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy

z dnia 27 kwietnia 2006 r. o ile można je zdefiniować jako

beneficjentów pomocy publicznej w rozumieniu rozdziału 2

podręcznika Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach

PO KL

Zakup usługi doradczej.

• IP/IP2 w przypadku projektów realizowanych przez

beneficjenta (projektodawcę), będącego beneficjentem

pomocy publicznej

• Beneficjent (Projektodawca)

Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia

15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

c) Pomoc na szkolenia:

Forma wsparcia:

- szkolenia dla kadr osób prawnych wymienionych w art. 4 ust. 2 pkt 2 i 3

ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych, o ile można je

zdefiniować jako beneficjentów pomocy publicznej w rozumieniu rozdziału 2

Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach PO KL

Beneficjent pomocy

Rodzaj pomocy

Podmiot udzielający

pomocy

Podstawa prawna

- Podmioty ekonomii społecznej o ile można je zdefiniować jako

beneficjentów pomocy publicznej w rozumieniu rozdziału 2

podręcznika Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach PO

KL

- Osoby prawne wymienione w art. 4 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy

z dnia 27 kwietnia 2006 r. o ile można je zdefiniować jako

beneficjentów pomocy publicznej w rozumieniu rozdziału 2

podręcznika Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach PO

KL.

Pomoc na szkolenia

• Beneficjent (projektodawca),

• IP/IP2 w przypadku projektów realizowanych przez

beneficjenta (projektodawcę), będącego beneficjentem

pomocy publicznej

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia

15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w

ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

d) Pomoc de minimis:

Forma wsparcia:


50

- wydatki związane z obsługą projektu subsydiowanego zatrudnienia,

w przypadku, gdy projekt realizowany jest przez projektodawcę będącego

beneficjentem pomocy lub na potrzeby danego przedsiębiorstwa, albo

przedsiębiorców powiązanych z nim organizacyjnie, kapitałowo lub

gospodarczo;

- doradztwo indywidualne dla kadr osób prawnych wymienionych w art. 4 ust. 2

pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o ile można je zdefiniować jako

beneficjentów pomocy publicznej w rozumieniu rozdziału 2 podręcznika

Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach PO KL i nie wykorzystały one

dopuszczalnego poziomu pomocy de minimis określonej w rozporządzeniu nr

1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 78 i 88

Traktatu do pomocy de minimis;

- szkolenia dla kadr osób prawnych wymienionych w art. 4 ust. 2 pkt 2 i 3

ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o ile można je zdefiniować jako

beneficjentów pomocy publicznej w rozumieniu rozdziału 2 podręcznika

Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach PO KL i nie wykorzystały one

dopuszczalnego poziomu pomocy de minimis określonej w rozporządzeniu nr

1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 78 i 88

Traktatu do pomocy de minimis;

- subsydiowanie zatrudnienia pracowników znajdujących się w szczególnie

niekorzystnej sytuacji oraz pracowników niepełnosprawnych, o ile

nie wykorzystały one dopuszczalnego poziomu pomocy de minimis określonej

w rozporządzeniu nr 59 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie

stosowania art. 78 i 88 Traktatu do pomocy de minimis .

Beneficjent pomocy

Rodzaj pomocy

Podmiot udzielający

pomocy

- Projektodawca realizujący projekt subsydiowanego zatrudnienia

na rzecz własnych pracowników lub też przedsiębiorstwo (lub

przedsiębiorstwa powiązane organizacyjnie, kapitałowo lub

gospodarczo), na potrzeby którego realizowany jest dany projekt

- Podmioty ekonomii społecznej o ile można je zdefiniować jako

beneficjentów pomocy publicznej w rozumieniu rozdziału 2

podręcznika Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach PO

KL

- Osoby prawne wymienione w art. 4 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy

z dnia 27 kwietnia 2006 r. o ile można je zdefiniować jako

beneficjentów pomocy publicznej w rozumieniu rozdziału 2

podręcznika Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach PO

KL

Koszty obsługi projektu subsydiowanego zatrudnienia,

Pokrycie kosztów usług prawnych, księgowych i

marketingowych.

Pomoc na szkolenia.

Zakup usługi doradczej.

• IP/IP2 w przypadku projektów realizowanych przez beneficjenta

(projektodawcę), będącego beneficjentem pomocy publicznej

• Beneficjent (projektodawca)

Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia

15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

4.1.2. Beneficjent realizujący projekt obejmujący subsydiowane zatrudnienie jest

zobowiązany do przestrzegania przepisów regulujących zasady udzielania pomocy

publicznej określonych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia

15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach POKL.


51

4.1.3. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010

r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach POKL– beneficjentem pomocy

jest podmiot prowadzący działalność gospodarczą, w tym podmiot prowadzący

działalność w zakresie rolnictwa lub rybołówstwa bez względu na formę

organizacyjno-prawną oraz sposób finansowania, który otrzymał pomoc publiczną

(w rozumieniu art. 2 pkt 16 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu

w sprawach dotyczących pomocy publicznej, Dz.U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn.

zm.).

W przypadku definiowania beneficjentów pomocy publicznej podstawowe znaczenie

ma zatem fakt prowadzenia działalności gospodarczej, nie zaś pozostawanie

w ewidencji podmiotów gospodarczych (beneficjentem pomocy publicznej mogą być

również stowarzyszenia i fundacje, które realizują swoje cele statutowe poprzez

prowadzenie działalności gospodarczej, a także przedsiębiorstwa publiczne

prowadzące działalność gospodarczą).

4.1.4. Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej a pomoc publiczna

W celu stwierdzenia, czy dane wsparcie o charakterze zatrudnieniowym, udzielone

uczestnikom projektu w ramach Poddziałania 7.2.1, powinno zostać objęte regułami

pomocy publicznej, należy stwierdzić w szczególności, czy:

1. pracodawca ma obowiązek przeprowadzenia szkoleń oferowanych w ramach

projektu na własny koszt (np. w przypadku zatrudnienia danej osoby powinien

objąć ją pakietem szkoleń, które zostały sfinansowane w ramach projektu);

2. pozyskanie pracowników o określonych kwalifikacjach jest bardzo trudne lub

niemożliwe na otwartym rynku pracy;

3. kwalifikacje uzyskane w wyniku szkolenia będą niezbędne do wykonywania

pracy na konkretnym stanowisku u tego pracodawcy;

4. zatrudnienie uczestnika projektu przez pracodawcę jest uzależnione od nabycia

przez niego konkretnych kwalifikacji wskazanych przez pracodawcę,

wynikających ze specyfiki prowadzonej przez niego działalności.

Aby szkolenie mogło zostać uznane za pomoc publiczną, należy stwierdzić, czy jest ono

bezpośrednio powiązane z profilem działalności danego pracodawcy lub czy jego

odbycie jest niezbędnym warunkiem podjęcia zatrudnienia u tego pracodawcy (np.

szkolenie z obsługi podstawowego pakietu biurowego, które dostarcza uczestnikowi

projektu ogólnych kompetencji niezbędnych do poruszania się na rynku pracy,

nie będzie stanowiło pomocy publicznej, natomiast szkolenie z obsługi programu do

fakturowania, używanego przez tego przedsiębiorcę - tak).

4.1.5. W ramach kategorii wydatków w obrębie poszczególnych zadań należy zaznaczyć te

wydatki, które są objęte regułami pomocy publicznej (zaznaczenie pola

w kolumnie Pomoc publiczna w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych). Wszystkie

wydatki zostaną zliczone w wierszu Wydatki objęte pomocą publiczną, pozostałe

wydatki zliczone zaś zostaną do kategorii wydatków objętych pomocą pozostałą.

Beneficjent zobowiązany jest do przedstawienia w ramach pola Metodologia

wyliczenia dofinansowania i wkładu prywatnego w ramach wydatków objętych

pomocą publiczną sposobu wyliczenia intensywności pomocy w odniesieniu do

wszystkich wydatków objętych pomocą publiczną w zależności od typu pomocy oraz

instytucji, na rzecz której pomoc zostanie udzielona. Przy obliczaniu wartości

pomocy na szkolenie/doradztwo zaleca się w korzystanie z metodologii zawartej

w podręczniku pn. ,,Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu

Operacyjnego Kapitał Ludzki” z dnia 10 lutego 2011 r.

4.1.6. Jednym z warunków przyjęcia danego projektu do dofinansowania jest jego zgodność

z przepisami dotyczącymi udzielania pomocy publicznej. Jednocześnie

za niezgodność z powyższymi przepisami należy uznać w szczególności:


52

1. niezaznaczenie w budżecie szczegółowym projektu wydatków objętych pomocą

publiczną w przypadku stwierdzenia występowania pomocy publicznej

w projekcie na podstawie informacji zawartych w treści wniosku,

2. zastosowanie nieprawidłowego poziomu intensywności pomocy w budżecie

szczegółowym projektu w stosunku do informacji zawartych w treści wniosku

(np. przyjęcie intensywności pomocy na szkolenia ogólne w odniesieniu do

szkoleń specjalistycznych lub intensywności pomocy dla dużych przedsiębiorstw,

w przypadku pomocy kierowanej do średnich przedsiębiorstw, itp.),

3. zastosowanie nieprawidłowego rodzaju pomocy w odniesieniu do form wsparcia

przewidzianych we wniosku (np. przyjęcie intensywności pomocy na świadczenie

usług doradczych dla małych i średnich przedsiębiorstw w przypadku szkoleń

ogólnych zawierających element doradztwa powiązanego ze szkoleniem).

Jednocześnie, za niezgodność projektu z przepisami dotyczącymi pomocy publicznej

nie są uznawane ewidentne błędy rachunkowe skutkujące naruszeniem proporcji

pomiędzy kwotą udzielonej pomocy publicznej (intensywnością pomocy) oraz

wysokością wkładu prywatnego wnoszonego przez beneficjenta pomocy.

Dokumentem pomocnym w prawidłowym przygotowaniu wniosku pod kątem

przepisów dotyczących pomocy publicznej są Zasady udzielania pomocy

publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 10 lutego

2011r. wraz z erratą.

4.1.6. W przypadku wystąpienia pomocy publicznej w projektach rozliczanych

z zastosowaniem kwot ryczałtowych / stawek jednostkowych, udzieloną pomoc

należy traktować jako pomoc de minimis i wykazywać w stosunku do całkowitej

kwoty objętej ryczałtem. Powyższe rozwiązanie należy stosować zarówno

w przypadku, gdy przedsiębiorca samodzielnie aplikuje o wsparcie na realizację

projektu, jak również gdy pomoc udzielana jest za pośrednictwem beneficjenta na

podstawie umowy wewnątrzprojektowej zawartej z przedsiębiorcą. Jednocześnie,

na podmiocie udzielającym pomocy spoczywają obowiązki sprawozdawcze

wynikające z art. 32 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu

w sprawach dotyczących pomocy publicznej. Zgodnie z ww. przepisem „podmioty

udzielające pomocy są zobowiązane do sporządzania i przedstawiania Prezesowi

Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów sprawozdań o udzielonej pomocy

publicznej, zawierających w szczególności informacje o beneficjentach pomocy

oraz o rodzajach, formach, wielkości i przeznaczeniu udzielonej pomocy.”

Za wartość udzielonej pomocy publicznej w przypadku projektów

rozliczanych ryczałtem należy uznać wartość kwot ryczałtowych / stawek

jednostkowych określoną we wniosku o dofinansowanie projektu oraz

rozliczoną i uznaną za kwalifikowalną na podstawie wniosków o płatność

beneficjenta. Oznacza to, że podmioty udzielające pomocy sprawozdają

z udzielonej pomocy zgodnie z logiką realizacji i rozliczania projektów objętych

kwotami ryczałtowymi / stawkami jednostkowymi. Podkreślić należy, iż w tym

systemie rozliczeń beneficjenci nie są zobowiązani do monitorowania

poszczególnych dokumentów księgowych i nie wykazują ich wartości ani

w rozliczeniach z IP/IW (IP2) (we wnioskach o płatność) ani w sprawozdaniach

kierowanych do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Uwaga! Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r.

w sprawie stosowania art. 87 i 88 TWE do pomocy de minimis, a także

rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające

niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87

i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) obowiązują

do dnia 30 czerwca 2014 r. Powyższa regulacja określa horyzont czasowy dla


53

krajowych programów pomocowych, w tym m.in. dla rozporządzenia Ministra

Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy

publicznej w ramach PO KL, które stosuje się do pomocy udzielonej do dnia

30 czerwca 2014 r.

Powyższe przepisy wskazują, iż pomoc nie może być udzielona po wygaśnięciu

aktualnie obowiązującej podstawy prawnej, czyli po 30 czerwca 2014 r. Oznacza

to, że w projektach przyjętych do dofinansowania w ramach przedmiotowego

konkursu, wszelkie umowy (zwłaszcza umowy wewnątrzprojektowe), stanowiące

podstawę do udzielenia pomocy publicznej, muszą zostać zawarte przed dniem

1 lipca 2014 r.

Stanowisko Instytucji Zarządzającej PO KL odnośnie określenia okresu

kwalifikowalności wydatków w projektach EFS objętych pomocą publiczną

stanowi załącznik nr10.28 do niniejszej dokumentacji.

V. Procedura wyboru projektów do realizacji.

5.1. Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektu.

5.1.1. Konkurs ma charakter otwarty.

5.1.2. Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów będzie prowadzony

od godz. 7.45 dnia 28 lutego 2013 roku.

1. Należy podkreślić, że dopuszcza się możliwość zawieszenia konkursu

w przypadku, gdy łączna wartość wnioskowanego dofinansowania złożonych na

dany konkurs otwarty wniosków będzie nie mniejsza niż 100% alokacji

finansowej przewidzianej na dany konkurs. Ogłoszenie o zawieszeniu konkursu

wraz z uzasadnieniem będzie podane na stronie internetowej DEFS UMWP:

www.defs.pomorskie.eu oraz w prasie regionalnej, co najmniej 5 dni przed

planowaną datą zawieszenia konkursu, z zastrzeżeniem, iż między datą

zamieszczenia ogłoszenia o konkursie a datą zawieszenia konkursu nie może

upłynąć mniej niż 20 dni.

W przypadku, gdy alokacja dostępna w danym konkursie zostanie

rozdysponowana w wyniku przeprowadzonej przez KOP oceny wniosków

złożonych do dnia zawieszenia konkursu, skutki zawieszenia konkursu będą

równoznaczne z jego zamknięciem. Ogłoszenie o zamknięciu konkursu wraz

z uzasadnieniem zostanie zamieszczone na stronie internetowej IOK

z zastrzeżeniem, iż między datą zamieszczenia ogłoszenia o konkursie a datą

zamknięcia konkursu nie może upłynąć mniej niż 20 dni.

2. IOK może podjąć decyzję o ponownym rozpoczęciu naboru wniosków

w ramach zawieszonego uprzednio konkursu. IOK podaje do publicznej

wiadomości we wszystkich formach komunikacji, w jakich zostało

opublikowane ogłoszenie o rozpoczęciu konkursu z wyprzedzeniem co najmniej

5 dni informację o planowanej dacie ponownego rozpoczęcia naboru wniosków.

W przypadku podjęcia decyzji o ponownym rozpoczęciu naboru wniosków

w ramach zawieszonego uprzednio konkursu IOK zamieszcza dokumentację

konkursową na własnej stronie internetowej nie później niż w dniu rozpoczęcia

naboru wniosków.

3. O przyjęciu wniosku decyduje data wpływu wniosku do Urzędu

Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. W przypadku, gdy po terminie

zawieszenia konkursu do IOK wpłynie wniosek o dofinansowanie projektu nie

podlega on ocenie, a IOK wysyła do projektodawcy pismo informujące go o tym

przypadku. Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru pozostaną


54

bez rozpatrzenia i zostaną odesłane wnioskodawcy wraz ze złożonym

kompletem dokumentów drogą pocztową. Jeżeli jednak oceniający w trakcie

oceny formalnej wniosku stwierdzi, ze wniosek nie spełnia kryterium

formalnego ,,wniosek złożono w terminie wskazanym przez instytucję

prowadzącą nabór projektów” a mimo to nie został pozostawiony

bez rozpatrzenia, wniosek jest odrzucany i nie podlega dalszej ocenie formalnej.

4. W ciągu 10 dni od daty zakończenia naboru w danej rundzie konkursowej DEFS

UMWP zamieści na stronie internetowej www.defs.pomorskie.eu szczegółowy

harmonogram przeprowadzania etapów oceny i wyboru wniosków, tj. etap

oceny formalnej, merytorycznej oraz etap podpisywania umowy

o dofinansowanie. W przypadku, gdy dotrzymanie harmonogramu

przeprowadzenia kolejnych etapów oceny i wyboru wniosków

do dofinansowania nie będzie możliwe, IOK dokona jego aktualizacji

i niezwłocznie zamieści zmienioną wersję harmonogramu wraz z uzasadnieniem

dokonanych zmian na stronie internetowej: www.defs.pomorskie.eu

5. Dodatkowo raz w miesiącu (tj. do 7 dnia każdego miesiąca wg stanu na koniec

poprzedniego miesiąca) na stronie internetowej IOK zostanie zamieszczana

informacja przypominającą o trwaniu naboru wniosków oraz o stanie

wykorzystania alokacji przeznaczonej na konkurs (wartości środków, które

pozostają jeszcze do zakontraktowania w ramach konkursu otwartego).

5.1.3. Miejsce składania wniosków.

Wnioski o dofinansowanie realizacji projektów można złożyć osobiście, przesłać

kurierem lub pocztą, pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego:

− Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, ul. Augustyńskiego 2,

80-819 Gdańsk, pok. 33

lub

− Kancelaria Ogólna, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk.

Wniosek wpięty do segregatora należy złożyć w zamkniętej (zaklejonej) kopercie,

oznaczonej zgodnie z poniższym wzorem:

Nazwa wnioskodawcy

i adres wnioskodawcy

Urząd Marszałkowski

Województwa Pomorskiego

Departament Europejskiego Funduszu

Społecznego

ul. Augustyńskiego 2

80-819 Gdańsk

Pokój nr 33

lub

Urząd Marszałkowski Województwa

Pomorskiego

Kancelaria Ogólna

ul. Okopowa 21/27

80-810 Gdańsk

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach

Priorytetu VII

Działania 7.2

Poddziałania 7.2.1

TYTUŁ PROJEKTU:

Konkurs nr 02/POKL/7.2.1/2013

UWAGA: IP nie dopuszcza możliwości składania wniosku drogą elektroniczną.


55

5.2. Wymagania odnośnie przygotowania wniosku o dofinansowanie w generatorze

wniosków.

5.2.1. Wniosek o dofinansowanie powinien zostać przygotowany za pomocą aplikacji

Generator Wniosków Aplikacyjnych POKL (wersja GWA nie starsza niż 8.6),

do której dostęp można uzyskać za pośrednictwem stron internetowych

https://www.generatorwnioskow.efs.gov.pl lub www.defs.pomorskie.eu

5.2.2. Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić zgodnie z obowiązującą

Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach POKL

(załącznik nr 10.1 do niniejszej dokumentacji).

UWAGA:

1) Wszystkie pola we wniosku należy wypełnić zgodnie z Instrukcją wypełniania

wniosku o dofinansowanie projektu w ramach POKL obowiązująca

od 1 stycznia 2013 r. (wersja 8.6.0) – niewypełnienie pól we wniosku o

dofinansowanie w sposób wskazany w Instrukcji, powoduje odrzucenie wniosku

na etapie oceny formalnej;

2) Wnioski złożone przez wnioskodawcę, które nie zostały pozytywnie

zwalidowane (sprawdzone) w ramach generatora i będą posiadały oznaczenie

„WYDRUK PRÓBNY” zostaną odrzucane na etapie oceny formalnej;

3) Funkcja „Sprawdź” w GWA nie jest funkcją, która pozwala na stwierdzenie, że

wniosek jest poprawny lub niepoprawny pod względem formalnym lub

merytorycznym. Sprawdzeniu podlegają jedynie pola objęte walidacją;

4) We wniosku o dofinansowanie w pkt 1.6. należy wpisać numer konkursu

określony w ogłoszeniu o konkursie, dokładnie w takim formacie

w jakim został on podany w niniejszej dokumentacji konkursowej;

5) W pkt 3.6 wniosku, zgodnie z obowiązującą Instrukcją wypełniania wniosku

o dofinansowanie projektu w ramach POKL należy:

- opisać jakie jest doświadczenie projektodawcy i partnerów (jeśli występują)

przy realizacji projektów o podobnej tematyce/podobnym zakresie;

- przedstawić informacje potwierdzające potencjał finansowy, do realizacji

projektu, dotyczące wysokości rocznego obrotu projektodawcy i ewentualnych

partnerów (o ile budżet projektu uwzględnia wydatki partnera); brak ww.

informacji lub kiedy, łączny roczny obrót projektodawcy i partnerów (o ile

budżet projektu uwzględnia wydatki partnera) za poprzedni zamknięty rok

obrotowy nie będzie równy lub wyższy od planowanych rocznych wydatków

w projekcie skutkować będzie odrzuceniem wniosku na etapie oceny

formalnej.

Za obrót należy przyjąć:

- w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą - sumę

przychodów uzyskanych przez podmiot na poziomie ustalania wyniku na

działalności gospodarczej – tzn. jest to suma ze sprzedaży netto,

pozostałych przychodów operacyjnych oraz przychodów finansowych

uzyskanych przez podmiot za poprzedni zamknięty rok obrotowy;

- w przypadku jednostek sektora finansów publicznych – wartość

wydatków poniesionych w poprzednim roku przez danego

projektodawcę/partnera, przy czym odrębną grupę podmiotów stanowią

publiczne uczelnie wyższe, które z uwagi na kształt sporządzanego przez


56

nie sprawozdania finansowego wykazują we wniosku wartość

poniesionych przez nie w poprzednim roku kosztów;

- w przypadku podmiotów nieprowadzących działalności gospodarczej

i jednocześnie niebędących jednostkami sektora finansów publicznych

jako obroty należy rozumieć wartość przychodów (w tym przychodów

osiągniętych z tytułu otrzymanego dofinansowania na realizację

projektów).

UWAGA: W przypadku, gdy projekt trwa dłużej niż jeden rok kalendarzowy wartość

obrotów odnoszona będzie do roku realizacji projektu, w którym wartość

planowanych wydatków jest najwyższa.

6) Po sprawdzeniu wniosku przez funkcję „Sprawdź” zalecane jest samodzielne

sprawdzenie wniosku przy pomocy karty oceny formalnej i karty oceny

merytorycznej w ten sposób, aby nie pominąć żadnej informacji będącej

przedmiotem oceny;

7) Przed przejściem do uzupełniania Budżetu lub przy przejściu do jakiejkolwiek

innej zakładki we wniosku należy kliknąć przycisk Przelicz budżet.

5.2.3. Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu składany jest:

− w 2 egzemplarzach papierowych zawierających wszystkie strony wniosku, tj.

oryginał oraz kopia poświadczona za zgodność z oryginałem 48 w sposób

wskazany w dokumentacji konkursowej albo 2 oryginały oraz

− w dającej się odczytać wersji elektronicznej, w postaci pliku .xml (ZIP_POKL)

utworzonego za pomocą Generatora Wniosków Aplikacyjnych na płycie CD lub

DVD. Wniosek powinien zostać przygotowany na formularzu stanowiącym

załącznik nr 10.1 do niniejszej dokumentacji, zgodnym ze wzorem wniosku

o dofinansowanie projektu, który został określony w dokumencie Zasady

dokonywania wyboru projektów w ramach POKL dostępnym na stronie

internetowej www.efs.gov.pl oraz www.defs.pomorskie.eu

5.2.4. Wniosek po wypełnieniu należy przy użyciu przycisku „Zapisz XML”

wyeksportować do pliku ZIP_POKL (plik XML po kompresji danych), następnie

wygenerować z niego plik PDF (przycisk „Utwórz PDF”) i wydrukować w dwóch

egzemplarzach. Plik ZIP_POKL (plik XML po kompresji danych) należy nagrać na

nośniku elektronicznym (na płycie CD/DVD). Wniosek zapisany przez Generator

Wniosków Aplikacyjnych w formacie ZIP_POKL (plik XML po kompresji danych)

nie powinien być otwierany i modyfikowany w innych aplikacjach, gdyż powoduje

to zmianę sumy kontrolnej wniosku. Wszystkie egzemplarze wniosku muszą być

tożsame. O tożsamości tej świadczy jednobrzmiąca suma kontrolna na wszystkich

stronach papierowej i elektronicznej wersji wniosku.

Na wersji papierowej wniosku nie należy nanosić poprawek ręcznie ponieważ

spowoduje to rozbieżności z wersją elektroniczną. Tym samym wniosek przestanie

spełniać wymóg tożsamości obu wersji.

5.2.5. Istnieje również możliwość przygotowania wniosku z wykorzystaniem wersji offline

GWA, czyli Generatora Wniosków Aplikacyjnych – Edytor (GWA-E). Przed

48 W każdym przypadku, w którym jest mowa o kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem należy przez to rozumieć

kopię dokumentów potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osobę do tego upoważnioną. Za osobę upoważnioną

uważa się osobę wskazaną w punkcie 2.6 wniosku, która składa podpis w części V wniosku. Prawidłowo potwierdzona

za zgodność z oryginałem kopia, to czytelny podpis lub parafka opieczętowana imienną pieczątką ww. osoby, na każdej

stronie np. z zapisem „potwierdzam za zgodność z oryginałem”/”zgodnie z oryginałem” lub czytelny podpis lub parafka

opieczętowana imienną pieczątką ww. osoby na pierwszej stronie z zapisem „potwierdzam za zgodność z oryginałem

od strony …do strony….” – dokument powinien mieć ponumerowane strony i być spięty, tak aby nie ulegało

wątpliwości, co zostało potwierdzane za zgodność z oryginałem.


57

złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu wypełnionego w GWA-E

projektodawca jest zobligowany do wczytania pliku ZIP_POKL (plik XML po

kompresji danych) z danymi do Generatora Wniosków Aplikacyjnych dostępnego

przez Internet, w celu dokonania ostatecznej walidacji danych i zapisu danych oraz

wygenerowania pliku PDF w celu wydrukowania wniosku o dofinansowanie

projektu.

UWAGA: Uchybienie polegające na złożeniu niezwalidowanego wniosku wypełnionego

w GWA-E podlega korekcie pod warunkiem, że wczytanie wniosku do GWA

on-line nie spowoduje zmiany sumy kontrolnej.

5.2.6. Wniosek składany przez wnioskodawcę musi zostać własnoręcznie podpisany

w części V. Oświadczenie przez osobę (osoby) do tego upoważnioną (upoważnione)

wskazaną/e w punkcie 2.6 wniosku o dofinansowanie oraz opatrzony stosownymi

pieczęciami (pieczęć firmowa wnioskodawcy oraz imienna pieczątka wszystkich

osób z punktu 2.6 wniosku lub pieczęć firmowa wnioskodawcy oraz w przypadku

braku imiennej pieczątki osoby uprawnionej do podejmowania decyzji wiążących –

czytelny podpis).

Jeżeli osoba podpisująca wniosek działa na podstawie pełnomocnictwa lub

upoważnienia powinna ona zostać wskazana w punkcie 2.6. Upoważnienie

do reprezentowania projektodawcy może być dostarczone instytucji właściwej

do rozpatrzenia wniosku do weryfikacji już po dokonaniu oceny formalnej

i merytorycznej, przy czym zgodność podpisu z upoważnieniem sprawdzana jest

przez tę instytucję przed podpisaniem umowy o dofinansowanie. W przypadku

uznania, że zgodnie z obowiązującymi dokumentami prawnymi upoważnienie

nie jest skuteczne, IOK odstępuje od podpisania umowy ze względu

na niespełnienie kryteriów formalnych wniosku.

Wnioskodawca składając podpis pod oświadczeniem zawartym w pkt. V wniosku,

oświadcza jednocześnie, że zadania przewidziane do realizacji i wydatki

przewidziane do poniesienia w ramach projektu nie są i nie będą współfinansowane

z innych wspólnotowych instrumentów finansowych, w tym z innych funduszy

strukturalnych UE. Złożenie ww. oświadczenia jest związane z wejściem w życie

uchwały Komitetu Monitorującego POKL, której § 2 ust. 1 wprowadza kryterium

formalne: „działania w projekcie nie są współfinansowane z innych wspólnotowych

instrumentów”.

UWAGA: W przypadku projektów, które mają być realizowane w partnerstwie

krajowym w części V. Oświadczenie wniosku o dofinansowanie w tabeli

zatytułowanej: „Oświadczenie partnera/ów projektu” wymagane jest podpisanie

oświadczenia przez wszystkich partnerów projektu oraz opatrzenie stosownymi

pieczęciami (pieczęci firmowe poszczególnych partnerów i imienne pieczątki osób

upoważnionych do podejmowania decyzji w imieniu partnerów projektu lub

pieczęci firmowe poszczególnych partnerów i w przypadku braku imiennych

pieczątek osób upoważnionych do podejmowania decyzji w imieniu partnerów

projektu – czytelne podpisy).

Zaleca się, aby wszystkie wymagane podpisy były składane piórem lub

długopisem w kolorze niebieskim.

5.2.7. Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu, w wersji papierowej (2 egzemplarze)

i elektronicznej należy wpiąć do jednego segregatora (przed wpięciem do

segregatora, IP zaleca sporządzenie kopii wniosków, które zostaną przesłane na

konkurs, mając na uwadze możliwość ewentualnego protestu). Segregator powinien

być oznaczony w następujący sposób:


58

Pełna nazwa wnioskodawcy:…………………………………..

Tytuł projektu:……………………………………………

Nr konkursu: ……………………………………………..

Wraz z wnioskiem należy złożyć pismo przewodnie ze wskazaniem w piśmie:

pełnej nazwy Projektodawcy, tytułu projektu, nr Priorytetu, Działania

i Poddziałania w ramach którego składany jest wniosek o dofinansowanie projektu

oraz nr konkursu.

Płyta z wersją elektroniczną wniosku powinna być opatrzona opisem zawierającym:

− numer konkursu,

− pełną nazwę wnioskodawcy,

− tytuł projektu ,

− sumę kontrolną wniosku.

5.3. Wymagane załączniki do wniosku.

5.3.1. W przypadku projektów współpracy ponadnarodowej projektodawca składa wraz

z wnioskiem 2 egzemplarze papierowe (jako załącznik do każdego egzemplarza

papierowego składanego wniosku) listu intencyjnego w sprawie partnerstwa

ponadnarodowego.

5.3.2. Niezłożenie w przypadku projektów współpracy ponadnarodowej listu intencyjnego

w sprawie partnerstwa ponadnarodowego i/lub złożenie go w wersji niekompletnej

i/lub brak któregokolwiek z wymaganych podpisów podlega możliwości

jednorazowego uzupełnienia i/lub skorygowania w terminie 5 dni 49 od daty

otrzymania pisma informującego projektodawcę o takiej możliwości (pismo z IOK

za zwrotnym potwierdzeniem odbioru).

5.3.3. Nieuzupełnienie i/lub nieskorygowanie wszystkich wskazanych uchybień lub

uzupełnienie i/lub skorygowanie ich po terminie skutkuje odrzuceniem wniosku

jako niespełniającego ogólnych kryteriów formalnych.

UWAGA: Dodatkowe załączniki złożone przez wnioskodawcę /partnera nie będą brane

pod uwagę na etapie oceny formalnej i merytorycznej

VI. Kryteria wyboru projektów.

6.1. Ocena formalna wniosków o dofinansowanie.

6.1.1. Instytucja Pośrednicząca dokona oceny formalnej wniosku mającej na celu

sprawdzenie czy dany wniosek spełnia ogólne kryteria formalne oraz szczegółowe

kryteria dostępu weryfikowane na etapie oceny formalnej.

6.1.2. Ocena formalna dokonana zostanie na formularzu Karty oceny formalnej wniosku

o dofinansowanie projektu konkursowego POKL (zał. nr 10.2 do Dokumentacji

konkursowej) w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku. Szczegółowy

harmonogram przeprowadzania konkursu zostanie zamieszczony na stronie

internetowej IP - www.defs.pomorskie.eu w terminie do 10 dni od zakończenia

naboru danej rundy konkursowej.

6.1.3. Ocena formalna wniosków o dofinansowanie projektów składa się z dwóch etapów,

podczas których następuje sprawdzenie czy wniosek spełnia:

49 Ilekroć w Dokumentacji Konkursowej jest mowa o dniach, rozumie się przez to dni robocze, jeśli nie wskazano inaczej.

Dniami roboczymi w rozumieniu niniejszego dokumentu nie są dni ustawowo wolne od pracy określone w ustawie

z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy (Dz.U. Nr 4, Poz. 28, z późn. zm.), ani soboty.


59

1. Ogólne kryteria formalne

1) Obowiązek spełniania ogólnych kryteriów formalnych dotyczy wszystkich

rodzajów projektów realizowanych w ramach POKL. Ich weryfikacja ma

miejsce na etapie oceny formalnej. Dotyczą one zagadnień związanych

ze spełnieniem wymogów rejestracyjnych oraz wypełnieniem wymogu

kompletności wniosku zgodnie z ogólnie przyjętymi dla Programu

Operacyjnego Kapitał Ludzki zasadami. W poniższej tabeli umieszczone zostały

kryteria formalne, które będą stosowane w odniesieniu do projektów złożonych

na konkurs numer 02/POKL/7.2.1/2013. Przy każdym kryterium znajduje się

informacja, czy jego niespełnienie skutkuje odrzuceniem wniosku na etapie

oceny formalnej, czy też podlega jednorazowej korekcie lub uzupełnieniu.

Wniosek złożono w terminie

wskazanym przez instytucję

prowadzącą nabór projektów;

Wniosek został złożony we

właściwej instytucji (pkt 1.5

wniosku);

Wniosek został wypełniony w języku

polskim;

Wniosek jest kompletny i został

sporządzony i złożony zgodnie z

obowiązującą instrukcją wypełniania

wniosku o dofinansowanie i właściwą

dokumentacją konkursową (w tym

pkt 2.6, część V wniosku) tj. nie

zawiera uchybień wskazanych

w załączniku nr 8 do Zasad

dokonywania wyboru projektów

w ramach POKL z 1 stycznia 2013

r.)*;

Kryterium

a) Brak w części V wniosku

wymaganej (wymaganych)

w dokumentacji konkursowej

pieczęci oraz czytelnego podpisu

osoby upoważnionej;

b) Podpisanie wniosku w części V

przez inną osobę (osoby) niż

wskazana (wskazane) w pkt 2.6

wniosku;

c) Niezłożenie wniosku

w 2 egzemplarzach papierowych

(oryginał +kopia poświadczona za

zgodność z oryginałem zgodnie

ze sposobem określonym

w dokumentacji konkursowej albo

2 oryginały) oraz wersji

elektronicznej (plik XML);

d) Niedająca się odczytać wersja

elektroniczna wniosku (plik

XML);

e) Inna suma kontrolna w wersji

papierowej i elektronicznej

wniosku i/lub różne sumy

kontrolne na stronach wersji

papierowych;

f) Typ nośnika danych, na którym

zapisano wersję elektroniczną jest

niezgodny z wymaganiami

określonymi w dokumentacji

konkursowej;

g) Brak, co najmniej jednej strony w

którymkolwiek egzemplarzu

OCENA FORMALNA

Możliwość zwrócenia

wniosku do korekty i/lub

uzupełnienia

TAK

X

X

X

X

X

X

X

NIE

Skutkują

odrzuceniem

wniosku

X

X

X


Wraz z wnioskiem złożono list

intencyjny (kryterium dotyczy tylko

projektów współpracy

ponadnarodowej);

Roczny obrót projektodawcy i

partnerów (o ile budżet projektu

uwzględnia wydatki partnera) jest

równy lub wyższy od rocznych

wydatków w projekcie (zgodnie z

zapisami pkt. 3.6 wniosku oraz z

budżetem projektu)

Wydatki przewidziane w projekcie

nie są współfinansowane z innych

wspólnotowych instrumentów

finansowych

Wniosek stanowi odpowiedź

na konkurs (wpłynął w odpowiedzi

na ogłoszenie o konkursie);

Okres realizacji projektu jest zgodny

z Systemem Realizacji POKL.

wniosku.

60

h) Niezłożenie wraz z wnioskiem 2

egzemplarzy (2 kopii) listu

intencyjnego w sprawie

partnerstwa ponadnarodowego –

wyłącznie w przypadku projektów

współpracy ponadnarodowej

* W przypadku uchybienia polegającego na złożeniu niezwalidowanego wniosku

wypełnionego w GWA-E, IOK dopuszcza możliwość korekty pod warunkiem, że

wczytanie wniosku do GWA on-line nie spowoduje zmiany sumy kontrolnej.

**IOK dopuszcza możliwość uzupełnienia i/lub skorygowania uchybień

stwierdzonych na etapie oceny formalnej, które powodują zmianę sumy

kontrolnej wniosku o dofinansowanie, jedynie w zakresie: uzupełnienia

brakującego lub korekty błędnego zapisu w punkcie 1.6 – Numer konkursu,

w przypadku, gdy na podstawie innych zapisów wniosku możliwe jest

stwierdzenie, że wniosek wpłynął w odpowiedzi na właściwy konkurs

(nie dopuszcza się możliwości dokonania zmian w punktach innych niż wskazane

w piśmie IOK).

UWAGA: IOK dopuszcza możliwość uzupełnienia i/lub skorygowania uchybień

stwierdzonych na etapie oceny formalnej, które nie powodują zmiany sumy

kontrolnej wniosku o dofinansowanie.

Pozostałe uchybienia nie podlegają korektom ani uzupełnieniom, a tym samym

skutkują bezwzględnym odrzuceniem wniosku na etapie oceny formalnej.

2) Wnioski nieuzupełnione i/lub nieskorygowane lub uzupełnione i/lub

skorygowane bez zachowania poniższych zasad będą odrzucane na etapie oceny

formalnej:

X

X

X **

1. możliwe jest jednokrotne dokonanie uzupełnienia i/lub skorygowania

wniosku;

2. możliwe jest jedynie uzupełnienie i/lub skorygowanie takiego wniosku,

który nie posiada błędów formalnych niepodlegających uzupełnieniom

i/lub korektom;

3. dokonanie uzupełnienia i/lub skorygowania wniosku musi odbyć się

w terminie 5 dni, lub do 10 dni w przypadku projektów przewidzianych

X

X

X


61

do realizacji w partnerstwie krajowym lub ponadnarodowym, od dnia

otrzymania pisma informującego wnioskodawcę o takiej możliwości;

otrzymanie przedmiotowego pisma potwierdzane jest zwrotnym

potwierdzeniem odbioru;

4. dokonanie uzupełnienia i/lub skorygowania może zostać przeprowadzone

w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Departament Europejskiego

Funduszu Społecznego przy ul. Augustyńskiego 2 w Gdańsku, pokój nr 28

lub poprzez przesłanie przez projektodawcę uzupełnionego

i/lub skorygowanego wniosku, na adres:

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego,

ul. Augustyńskiego 2, 80-819 Gdańsk, pok. 33

lub

Kancelaria Ogólna, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk.

UWAGA: W celu weryfikacji poprawności wniosku pod kątem spełniania kryteriów

formalnych zaleca się wnioskodawcom samodzielne sprawdzenie zgodności

wniosku z listą sprawdzającą, pomocną w stwierdzeniu, czy wniosek

o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Ludzki spełnia wszystkie kryteria formalne (stanowiącą załącznik nr 10.4

do niniejszej dokumentacji konkursowej), zanim wniosek o dofinansowanie

realizacji projektu zostanie złożony w Instytucji Pośredniczącej.

2. Szczegółowe kryteria dostępu weryfikowane na etapie oceny formalnej,

obowiązkowe dla wszystkich wnioskodawców. Projekty, które nie spełniają

kryteriów dostępu, są odrzucane. W ramach konkursów dla Poddziałania 7.2.1 –

stosowane będą następujące szczegółowe kryteria dostępu:

1) Projektodawca składa nie więcej niż dwa wnioski o dofinansowanie projektu

w ramach danej rundy konkursowej. 50

Kryterium w przedmiotowym brzmieniu odnosi się wyłącznie do występowania

danego podmiotu w charakterze beneficjenta, a nie partnera. Oznacza to, że

niezależnie od maksymalnie dwóch wniosków, w których danym podmiot

występuje w charakterze beneficjenta, może występować w innych wnioskach

złożonych w tym samym konkursie w charakterze partnera. W przypadku

złożenia więcej niż dwóch wniosków przez jednego projektodawcę Instytucja

Organizująca Konkurs odrzuca wszystkie złożone w odpowiedzi na konkurs

wnioski, w związku z niespełnieniem przez Beneficjenta kryterium dostępu.

W przypadku wycofania jednego lub obydwu wniosków o dofinansowane

projektodawca ma prawo złożyć kolejny wniosek/kolejne dwa wnioski.

2) Okres realizacji projektu nie przekracza 24 miesięcy. 51

3) Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub

posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę

organizacyjną działalności podmiotu) na terenie województwa pomorskiego

z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz

zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą

projektu. 52

50 Za złożony Instytucja Pośrednicząca uważa każdy wniosek, który wpłynął do siedziby IP i został zarejestrowany (nie

dotyczy wniosków wycofanych). Stosuje się do typów operacji nr 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12.

51 Stosuje się do typów operacji nr 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12.

52 Stosuje się do typów operacji nr 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12.


62

UWAGA: Ocena wniosku na podstawie szczegółowych kryteriów dostępu odbywa się

w systemie „0-1” tzn. „spełnia – nie spełnia”. Wnioski niespełniające jednego lub

więcej kryteriów są odrzucane na etapie oceny formalnej, bez możliwości ich

uzupełnienia i/lub skorygowania.

UWAGA: Sposób weryfikacji kryteriów dostępu weryfikowanych na etapie oceny

formalnej, określa załącznik nr 10.23 do niniejszej dokumentacji konkursowej.

6.1.4 O wyniku oceny formalnej wnioskodawca zostanie powiadomiony stosownym

pismem.

6.2. Ocena merytoryczna wniosku o dofinansowanie.

6.2.1. 1. Komisja Oceny Projektów powołana przez Instytucję Pośredniczącą dokona oceny

merytorycznej wniosków, które wcześniej zostaną pozytywnie ocenione w trakcie

oceny formalnej, w ramach organizowanych systematycznie posiedzeń KOP

w ramach rund konkursowych 53 , z których po zakończeniu każdej rundy

konkursowej sporządzane są listy rankingowe.

O skierowaniu wniosku o dofinansowanie projektu do oceny merytorycznej na

dane posiedzenie Komisji Oceny Projektów (pod warunkiem, że jest on poprawny

pod względem formalnym) decyduje data i godzina wpływu wniosku do siedziby

IOK.

Na dane posiedzenie Komisji Oceny Projektów (zwanej dalej KOP) zostaną

przekazane tylko te wnioski, które zostały złożone w danej rundzie konkursowej.

W przypadku wniosków, które będą wymagały uzupełnienia i/lub skorygowania

w wyniku stwierdzenia błędów formalnych, do oceny na dane posiedzenie KOP

dla danej rundy konkursowej trafią tylko te wnioski, które zostaną złożone do IOK

(po uzupełnieniu i/lub skorygowaniu) na 5 dni roboczych przed dniem

rozpoczęcia KOP, a ich ocena formalna zakończy się wynikiem pozytywnym.

Wnioski, które nie spełnią tego warunku zostaną przekazane do oceny na

posiedzenie dla kolejnej rundy.

W przypadku braku wniosków, które mogłyby być przekazane do oceny

merytorycznej lub innej, uzasadnionej przyczyny, IOK zastrzega sobie możliwość

zmiany podanych terminów zwołania posiedzeń KOP. IOK poinformuje

wnioskodawców niezwłocznie o zmianie terminów posiedzeń KOP, wraz

z uzasadnieniem, na stronie internetowej: www.defs.pomorskie.eu

UWAGA: Harmonogram planowanych terminów rund i posiedzeń KOP dla konkursu

otwartego nr 02/POKL/7.2.1/2013 został przedstawiony w załączniku nr 10.27 do

niniejszej dokumentacji.

2. Zwołanie pierwszego posiedzenia Komisji Oceny Projektów (KOP), na którym

oceniane są wnioski, które przekazane zostały do oceny merytorycznej do

momentu zwołania pierwszego posiedzenia KOP nie później niż 30 dni od daty

wpływu pierwszego wniosku w ramach danego konkursu, o ile są wnioski, które

przekazane zostały do oceny merytorycznej.

3. Zwoływanie kolejnych posiedzeń KOP, na których oceniane są wnioski, które

przekazane zostały do oceny merytorycznej po zwołaniu poprzedniego

posiedzenia KOP nie później niż 30 dni od daty wpływu do IOK pierwszego

53 Termin „runda konkursowa” używany w dokumentacji oznacza określony datami okres naboru wniosków, które

następnie są oceniane w ramach jednego posiedzenia KOP i umieszczane na jednej liście rankingowej.


63

wniosku, który został przekazany do oceny merytorycznej po terminie zwołania

poprzedniego posiedzenia KOP.

4. Zakończenie posiedzenia KOP następuje po dokonaniu oceny wszystkich

wniosków skierowanych do oceny w ramach danej rundy konkursowej, w dniu

zatwierdzenia odpowiedniego protokołu z prac KOP.

6.2.2. Ze względu na specyfikę przyjętych przez IOK szczegółowych kryteriów dostępu

część z nich będzie podlegała weryfikacji na etapie oceny merytorycznej. Sposób

weryfikacji kryteriów dostępu i strategicznych określa załącznik nr 10.23

do niniejszej dokumentacji konkursowej.

Kryteria dostępu weryfikowane na etapie oceny merytorycznej:

1. Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru województwa

pomorskiego (w przypadku osób fizycznych uczą się, pracują lub zamieszkują one

na obszarze województwa pomorskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu

Cywilnego, w przypadku innych podmiotów posiadają one jednostkę

organizacyjną na obszarze województwa pomorskiego). 54

2. Projektodawca wnosi wkład własny w wysokości 15% wartości projektu. 55

3. Projektodawca lub Partner na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie posiada

co najmniej roczne doświadczenie w prowadzeniu działalności w obszarze

merytorycznym, którego dotyczy projekt. 56

4. Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla uczestników projektu mierzony na

zakończenie projektu wynosi co najmniej 20% (dotyczy wyłącznie osób

niezatrudnionych w wieku aktywności zawodowej, zagrożonych wykluczeniem

społecznym, zgodnie z katalogiem grup docelowych dla Poddziałania 7.2.1

określonym w SzOP PO KL). 57

5. Projekt zakłada udzielenie każdemu uczestnikowi kompleksowej pomocy poprzez

indywidualne zastosowanie wybranych form wsparcia (jednej lub kilku) z co

najmniej trzech różnych typów operacji przewidzianych dla przedmiotowego

konkursu. 58

Dodatkowe kryterium dostępu dla wyodrębnionej alokacji dla projektów

skierowanych w 100% do osób w wieku 15-30 lat

6. Grupę docelową w projekcie stanowią w 100% osoby w wieku 15-30 lat . 59

Informacja na temat sposobu pomiaru efektu zatrudnieniowego w projekcie wraz

z wzorem informacji o wykonaniu wskaźnika efektywności zatrudnieniowej,

wskazana została w załącznikach nr 10.25 i nr 10.26 do niniejszej dokumentacji

konkursowej.

6.2.3. Ocena wniosków złożonych w ramach konkursu prowadzona będzie w oparciu

o następujące ogólne kryteria horyzontalne:

1. zgodność z właściwymi politykami i zasadami wspólnotowymi (w tym: polityką

równych szans, zasadą równości szans kobiet i mężczyzn i koncepcją

zrównoważonego rozwoju) oraz prawodawstwem wspólnotowym;

2. zgodność z prawodawstwem krajowym;

54 Stosuje się do typów operacji nr 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12.

55 Stosuje się do typów operacji nr 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12.

56 Stosuje się do typów operacji nr 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12.

57 Stosuje się do typów operacji nr 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12.

58 Stosuje się do typów operacji nr 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12.

59 Stosuje się do typów operacji nr 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12.


64

3. zgodność ze Szczegółowym Opisem Priorytetów PO KL i właściwymi

wytycznymi IZ PO KL w Systemie Realizacji PO KL;

4. w przypadku, gdy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) 60 :

a) całkowita wartość projektu nie przekracza 100 tys. zł, rozliczenie kosztów

projektu następuje w oparciu o kwoty ryczałtowe w rozumieniu art. 11 ust. 3

lit. b pkt iii) rozporządzenia (WE) nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego

i Rady z dnia 3 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego

i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1784/1999 oraz Wytycznych w zakresie

kwalifikowania wydatków w ramach PO KL;

b) projekt obejmuje usługi szkoleń językowych i/lub szkoleń komputerowych

w zakresie wskazanym odpowiednio w załączniku nr 2 i/lub w załączniku nr 3

do Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL,

rozliczenie kosztów usługi szkoleń językowych i/lub szkoleń komputerowych

następuje w oparciu o stawki jednostkowe w rozumieniu art. 11 ust. 3 lit. b pkt

ii) rozporządzenia (WE) nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady

z dnia 3 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego

i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1784/1999 oraz Wytycznych w zakresie

kwalifikowania wydatków w ramach PO KL.

UWAGA: Standard minimum realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn został

wprowadzony do Karty oceny merytorycznej wniosku, w której znajdują się

specjalne pytania szczegółowo sprawdzające tę kwestię. Uznaje się, że projekt

spełnia tę zasadę, gdy uzyska minimum 2 odpowiedzi pozytywne w ramach 6 pytań,

bądź należy do wyjątku, co do którego nie stosuje się standardu minimum. Projekty

nie spełniające zasady będą odrzucane na tym etapie oceny merytorycznej. Zaleca

się, aby wnioskodawca przygotowując wniosek o dofinansowanie realizacji projektu

korzystał z Instrukcji do standardu minimum realizacji zasady równości szans

kobiet i mężczyzn w PO KL stanowiącej część Instrukcji wypełniania wniosku

o dofinansowanie w ramach PO KL z dnia 1 stycznia 2013 r.. Równocześnie

sugeruje się skorzystanie z pomocy poradnika Zasada równości szans kobiet

i mężczyzn w projektach POKL zamieszczonego na stronie internetowej IOK

www.defs.pomorskie.eu

UWAGA: Ocena wniosku na podstawie ogólnych kryteriów horyzontalnych odbywa się

w systemie „0-1” tzn. „spełnia – nie spełnia”. Wnioski nie spełniające jednego lub

więcej kryteriów są odrzucane na etapie oceny merytorycznej.

6.2.4. Ogólne kryteria merytoryczne

1. Wszystkie wnioski podczas oceny merytorycznej, są poddawane ponownemu

sprawdzeniu zgodności z kryteriami formalnymi. Wnioski nie spełniające jednego

lub więcej kryteriów nie są poddawane ocenie merytorycznej i trafiają

do ponownej oceny formalnej.

2. Ogólne kryteria merytoryczne dotyczą treści wniosku, wiarygodności i zdolności

projektodawcy do podjęcia realizacji projektu oraz zasad finansowania projektów

w ramach POKL. Ogólne kryteria merytoryczne mają charakter uniwersalny, tj.

odnoszą się do wszystkich projektów realizowanych w ramach Programu.

Stosowane będą następujące ogólne kryteria merytoryczne:

1) jakości projektu:

− wskazanie problemu, na który odpowiedź stanowi cel główny projektu oraz

opis sytuacji problemowej;

− wskazanie celu głównego i celów szczegółowych projektu w kontekście

wskazanego problemu;

60 Kryterium nie ma zastosowania w przypadku projektów realizowanych przez beneficjentów będących jednostkami

sektora finansów publicznych


65

− adekwatność i założona do osiągnięcia wartość wskaźników pomiaru celów

oraz źródła weryfikacji/pozyskania danych do pomiaru wskaźników

i częstotliwości pomiaru;

− opis ryzyka nieosiągnięcia założeń projektu (dotyczy tylko projektów,

których wnioskowana kwota dofinansowania jest równa albo przekracza

2 mln zł);

− opis grupy docelowej (tj. osób i/lub instytucji, które zostaną objęte

wsparciem) z punktu widzenia istotnych dla projektu cech;

− uzasadnienie wyboru grupy docelowej:

− sposób rekrutacji uczestników/uczestniczek projektu (w tym uwzględnienie

zasady równości szans, w tym równości płci);

− opis potrzeb, barier i oczekiwań uczestników /uczestniczek projektu oraz

wskazanie wiarygodnych źródeł pozyskania danych o skali zainteresowania

potencjalnych uczestników/uczestniczek planowanym wsparciem

projektowym;

− trafność doboru zadań i opis zadań w kontekście osiągnięcia celów

szczegółowych projektu, racjonalność harmonogramu zadań;

− opis produktów, które zostaną wytworzone w ramach realizacji zadań;

− opis stosowanej metodologii badania/kanałów informacyjnych i sposobu

dotarcia do grup docelowych kampanii (dotyczy tylko projektów

badawczych i informacyjno-promocyjnych);

− opis sposobu, w jaki osiągnięcie celu głównego przyczyni się do osiągnięcia

oczekiwanych efektów realizacji danego Priorytetu PO KL;

− wartość dodana projektu;

2) beneficjenta:

− doświadczenie projektodawcy/partnerów w realizacji podobnych

przedsięwzięć;

− sposób zarządzania projektem;

− zaplecze techniczne oraz kadra zaangażowana w realizację projektu;

− działania, które będą prowadzone w celu oceny i monitoringu projektu i jego

uczestników;

− uzasadnienie wyboru partnerów projektu i innych podmiotów (jeżeli

dotyczy);

- rola partnerów i innych podmiotów (jeżeli dotyczy);

3) finansowania projektu:

− niezbędność wydatków do realizacji projektu i osiągania jego celów;

− racjonalność i efektywność wydatków projektu (zgodnie z zasadą

efektywnego zarządzania finansami, o której mowa w Wytycznych

w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL);

− kwalifikowalność wydatków;

− zasadność poziomu kosztów zarządzania w kontekście specyfiki i okresu

realizacji projektu oraz zgodność z limitem określonym w Wytycznych

w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL ;

− prawidłowość sporządzenia budżetu projektu.

3. Ocena merytoryczna wniosku na podstawie kryteriów merytorycznych będzie

dokonywana w skali punktowej zgodnie z kartą oceny merytorycznej z systemem

wagowym - stanowiącej załącznik 10.3 niniejszej dokumentacji.

1) Skala punktowa stosowana przez KOP zgodnie z kartą oceny merytorycznej:

- Uzasadnienie potrzeby realizacji i cele projektu oraz Ryzyko nieosiągnięcia

założeń projektu: 25 pkt

- Grupy docelowe: 15 pkt


66

- Zadania: 20 pkt

- Oddziaływanie projektu: 10 pkt

- Potencjał i doświadczenie projektodawcy oraz Sposób zarządzania

projektem: 15 pkt

- Wydatki projektu: 15 pkt

2) Maksymalna liczba punktów do uzyskania wynosi 100. Spełnienie przez

wniosek kryteriów w minimalnym zakresie oznacza uzyskanie 60 punktów a także

przynajmniej 60% punktów w poszczególnych punktach oceny merytorycznej.

6.2.5. Szczegółowe kryteria strategiczne obowiązują jedynie w odniesieniu do projektów

konkursowych i dotyczą preferowania pewnych typów projektów, co w praktyce

oznacza przyznanie spełniającym je wnioskom premii punktowej

(w przedmiotowym konkursie – w wysokości maksymalnie do 40 pkt) w trakcie

oceny merytorycznej. Premia przyznawana będzie wyłącznie tym wnioskom,

które otrzymają wymagane minimum punktowe za spełnianie ogólnych kryteriów

merytorycznych tj. w przypadku średniej arytmetycznej ocen wynoszącej

minimum 60 punktów ogółem, zaś w poszczególnych punktach oceny

merytorycznej – przynajmniej 60% punktów. Spełnienie kryteriów

strategicznych nie jest obowiązkowe, aby wniosek mógł zostać pozytywnie

oceniony pod względem merytorycznym.

W ramach niniejszego konkursu stosowane będą następujące kryteria strategiczne:

1. Grupę docelową w projekcie stanowią co najmniej w 30% osoby o znacznym

i/lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności 61 - premia 10 punktów.

2. Grupę docelową w projekcie stanowią:

− co najmniej w 50% osoby posiadające miejsce zamieszkania (w

rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) poza Trójmiastem na

obszarach słabych strukturalnie (zgodnie z Mapą nr 4 w Załączniku

graficznym Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa

Pomorskiego na lata 2007-2013)

albo

− co najmniej w 30% osoby zamieszkałe na obszarach zdegradowanych, na

których realizowane są projekty, które uzyskały dofinansowanie w ramach

Poddziałania 3.2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne

Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na

lata 2007-2013 62

– premia 10 punktów.

3. Projekt zakłada:

− wspieranie funkcjonowania i działalności już istniejących podmiotów

integracji społecznej (w następujących formach: centrów integracji

społecznej, klubów integracji społecznej, zakładów aktywności

zawodowej) lub tworzenie nowych podmiotów w ww. formach wyłącznie

na obszarze/obszarach gmin, gdzie dany rodzaj podmiotu nie funkcjonuje,

a następnie wsparcie ich działalności

oraz

− działania prowadzące do poszukiwania i testowania długookresowych

źródeł finansowania podmiotu integracji społecznej wspartego w ramach

projektu 63

– premia 10 punktów.

61 Stosuje się do typów operacji nr 1.2,3,4,5,6,7,8,10,11,12.

62 Stosuje się do typów operacji nr 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12.

63 Stosuje się do typów operacji nr 1,2.


67

4. W ramach projektu wnoszony jest wkład własny w całości pochodzący ze

środków jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 15% wartości

projektu 64 – premia 5 punktów.

5. Projekt realizowany jest przez Projektodawcę posiadającego siedzibę lub

wyodrębnioną formalnie jednostkę na terenie objętym realizacją projektu

(zgodnie z zapisami dokumentu rejestrowego właściwego ze względu na

rodzaj prowadzonej działalności) 65 – premia 5 punktów.

UWAGA: Informacje na temat weryfikacji spełniania kryteriów szczegółowych

na etapie oceny, jak i realizacji projektu zawarte są w Tabeli weryfikacji

kryteriów szczegółowych, która stanowi załącznik nr 10.23 niniejszej

dokumentacji.

6.2.6. Lista rankingowa wniosków:

Na podstawie oceny punktowej otrzymanej przez każdy z wniosków w trakcie oceny

merytorycznej Instytucja Pośrednicząca przygotuje listę rankingową uwzględniającą

podział alokacji, na której umieszczone zostaną projekty w kolejności wynikającej

z otrzymanej liczby punktów.

IOK ogłasza niezwłocznie zatwierdzoną listę rankingową sporządzoną

na podstawie oceny dokonanej na pierwszym posiedzeniu KOP, następne zaś

nie wcześniej niż po ogłoszeniu zatwierdzonych list rankingowych sporządzonych

na podstawie oceny dokonanej na poprzednim posiedzeniu KOP.

O przyjęciu projektu do realizacji decyduje liczba punktów, jaką dany projekt uzyska

na liście rankingowej. Projekty niespełniające co najmniej jednego z kryteriów

dostępu weryfikowanych na etapie oceny merytorycznej i/lub co najmniej jednego

z kryteriów horyzontalnych umieszczane są na liście rankingowej z liczbą punktów

wynoszącą 0 jako projekty niespełniające wymagań minimalnych, aby uzyskać

dofinansowanie. Nie jest możliwe również przyjęcie do realizacji projektu, który

uzyskał mniej niż 60 punktów ogółem i/lub mniej niż 60% punktów możliwych do

uzyskania w każdym punkcie oceny, zgodnie z Kartą oceny merytorycznej. Powyższa

ocena zostanie dokonana na formularzu Karty oceny merytorycznej wniosku

o dofinansowanie projektu konkursowego POKL (zał. nr 10.3 do niniejszej

dokumentacji konkursowej).

Wnioski o dofinansowanie, w przypadku których średnia arytmetyczna dokonanych

ocen wynosi minimum 60 punktów ogółem za spełnianie ogólnych kryteriów

merytorycznych oraz co najmniej 60% punktów w poszczególnych punktach oceny

merytorycznej i które nie uzyskały dofinansowania z powodu wyczerpania alokacji

finansowej na dany konkurs mogą zostać dofinansowane w wyniku ewentualnej

decyzji IOK o zwiększeniu alokacji finansowej na ten konkurs w ramach dodatkowo

dostępnych środków.

6.2.7. Pisma informujące o dokonanej ocenie merytorycznej. Na bazie dokonanej oceny

merytorycznej wnioskodawca otrzyma jedno z następujących pism informujących:

1. o możliwości przyjęcia wniosku do realizacji – pismo informuje wnioskodawcę

o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku (wraz z podaniem szczegółowej punktacji)

i możliwości przyjęcia do realizacji wraz z proponowaną kwotą dofinansowania,

pod warunkiem dostarczenia w podanym terminie wymaganych dokumentów

(załączników). W tym samym terminie IOK zwraca się również do Ministerstwa

Finansów z pisemnym wnioskiem o przekazanie informacji, czy dany

64 Stosuje się do typów operacji nr 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12.

65 Stosuje się do typów operacji nr 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12.


68

projektodawca – zgodnie z oświadczeniem złożonym w pkt. V wniosku

o dofinansowanie – nie podlega wykluczeniu, o którym mowa w art. 207 ustawy

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240,

z późn. zm.). Weryfikacja dokonywana jest przez Ministerstwo Finansów

na podstawie rejestru podmiotów wykluczonych, o którym mowa w art. 210 ustawy

o finansach publicznych oraz w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia

23 czerwca 2010 r. w sprawie rejestru podmiotów wykluczonych z możliwości

otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych

z udziałem środków europejskich (Dz. U. Nr 125, poz. 846);

2. o możliwości podjęcia negocjacji – pismo informuje o wyniku oceny

merytorycznej (wraz z podaniem szczegółowej punktacji), a także propozycji

dokonania zmian merytorycznych w treści wniosku lub/i zmian w budżecie projektu

(w tym wysokości kwoty dofinansowania oraz wysokości i metodologii wyliczenia

kosztów pośrednich) wraz z uzasadnieniem;

lub:

3. o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, ale nieprzyjęciu go do dofinansowania

z powodu braku środków finansowych (wraz z podaniem szczegółowej

punktacji);

4. o odrzuceniu wniosku – pismo informujące wnioskodawcę o negatywnym

rozpatrzeniu wniosku wraz z podaniem przyczyny, w tym z podaniem szczegółowej

punktacji.

6.2.8. Obowiązek dostarczenia dokumentów-załączników do umowy

o dofinansowanie:

W piśmie powiadamiającym wnioskodawcę o przyjęciu wniosku do dofinansowania

określone zostaną dokumenty, które projektodawca zobowiązany jest złożyć

w Instytucji Pośredniczącej we wskazanym terminie jako załączniki do umowy

o dofinansowanie projektu.

UWAGA: Ostateczna decyzja o możliwości podpisania umowy o dofinansowanie zostanie

podjęta na podstawie comiesięcznego wyliczenia dostępności środków finansowych

na Poddziałanie 7.2.1 uwzględniającego zmiany kursu EURO.

UWAGA: Niezłożenie wymaganej dokumentacji w komplecie lub niezłożenie

wymaganej dokumentacji w wyznaczonym terminie przez IP potraktowane

zostanie jako rezygnacja z ubiegania się o dofinansowanie projektu.

W przypadku wnioskowania przez projektodawcę o przedłużenie terminu

dostarczenia wymaganych dokumentów-załączników do umowy o dofinansowanie

należy liczyć się z wydłużeniem terminu podpisania w/w umowy.

6.3. Negocjacje.

6.3.1. Przed zawarciem umowy o dofinansowanie projektu Instytucja Pośrednicząca

zastrzega sobie możliwość podjęcia negocjacji z wybranymi podmiotami

ubiegającymi się o dofinansowanie realizacji projektu w celu wprowadzenia

niezbędnych zmian do projektu.

6.3.2. Etap negocjacji służy weryfikacji i wyjaśnieniu kwestii problemowych, a także

wyjaśnieniu rozbieżności pomiędzy stanowiskiem projektodawcy a stanowiskiem

IOK w szczególności w sytuacji, gdy w wyniku oceny KOP przyznano niższą od

wnioskowanej kwotę dofinansowania ze względu na zidentyfikowanie wydatków

niekwalifikowalnych.


69

6.3.3. Negocjacje należy podjąć w terminie 5 dni od dnia otrzymania przez wnioskodawcę

pisma informującego o takiej możliwości i muszą zostać zakończone w ciągu 20 dni

od dnia rozpoczęcia negocjacji.

UWAGA: Brak odpowiedzi wnioskodawcy w ciągu 5 dni od dnia otrzymania pisma

informującego o możliwości podjęcia negocjacji, będzie traktowany jako

akceptacja dokonanej oceny merytorycznej.

6.3.4. W przypadku, gdy podczas negocjacji Projektodawcę reprezentuje osoba inna niż

wskazana w punkcie 2.6 wniosku o dofinansowanie, powinna legitymować się

upoważnieniem do prowadzenia negocjacji w imieniu Projektodawcy, w tym

do podejmowania decyzji w zakresie merytorycznym i budżetu projektu.

6.3.5. W sytuacji, gdy zgodnie z wiedzą IOK dany beneficjent realizuje lub będzie

realizował kilka podobnych projektów w tym samym czasie i ponosi lub będzie

ponosił w ich ramach podobne (tego samego rodzaju) wydatki (zarówno w kosztach

bezpośrednich, jak i w kosztach pośrednich) w ramach negocjacji możliwe jest

rozpatrywanie kwalifikowalności takich wydatków w ramach negocjowanego

projektu, w szczególności ich racjonalności, w odniesieniu do wszystkich

projektów, które są realizowane lub będą realizowane przez tego beneficjenta. Jeśli

na liście rankingowej znalazł się więcej niż jeden projekt danego beneficjenta,

zasadna jest weryfikacja racjonalności planowanych wydatków, nawet jeśli uwagi

w tym zakresie nie zostały wskazane przez oceniających w Kartach oceny

merytorycznej.

UWAGA: Niezłożenie w terminie poprawionego wniosku, złożenie wniosku

o dofinansowanie niezgodnie z ustaleniami zawartymi w protokole z negocjacji,

ze zmianami niewynikającymi z tych ustaleń lub innymi błędami upoważnia

IOK do odstąpienia od podpisania umowy o dofinansowanie projektu, bez

możliwości ponownej poprawy wniosku.

6.4. Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu – wymagane załączniki.

6.4.1. Podpisanie umowy o dofinansowanie:

Beneficjent, którego projekt został wyłoniony do dofinansowania podpisuje

z Instytucją Pośredniczącą Umowę o dofinansowanie projektu w ramach POKL,

której wzór stanowi załącznik nr 10.5, a w przypadku gdy projekt jest rozliczany

w oparciu o kwoty ryczałtowe - załącznik nr 10.5a, do niniejszej dokumentacji.

Umowę o dofinansowanie wraz z załącznikami Beneficjent może podpisać

w siedzibie IOK (co zapewni znaczne przyspieszenie procesu zawierania umowy)

albo IOK przesyła umowę do Beneficjenta drogą pocztową z prośbą o jej opatrzenie

parafami na każdej stronie i podpisanie przez upoważnioną/e osobę/y

reprezentującą/e Beneficjenta. W przypadku jednostek sektora finansów

publicznych dodatkowo na umowie wymagana jest kontrasygnata

Skarbnika/Głównego Księgowego.

6.4.2. Warunki podpisania umowy o dofinansowanie projektu:

1. Umowa o dofinansowanie projektu może być zawarta pod warunkiem otrzymania

przez IOK z Ministerstwa Finansów pisemnej informacji, że dany

projektodawca nie podlega wykluczeniu, o którym mowa w art. 207 ustawy

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240,

z późn. zm.).

2. W przypadku, gdy z informacji przekazanej IOK przez Ministerstwo Finansów

wynika, że dany projektodawca podlega wykluczeniu, o którym mowa w art.

207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,


70

poz. 1240, z późn. zm.) IOK odstępuje od podpisania umowy o dofinansowanie

projektu z tym projektodawcą.

3. Umowa o dofinansowanie projektu może być zawarta pod warunkiem otrzymania

przez IOK od projektodawcy oraz partnerów (o ile projekt będzie realizowany

w partnerstwie i budżet projektu uwzględnia wydatki partnerów) oświadczenia/ń

o niekaralności karą zakazu dostępu do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3

pkt 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr

157, poz. 1240 z późn. zm.).

4. W przypadku, gdy z oświadczenia/ń przekazanego/ych IOK przez projektodawcę

i partnerów wynika, że dany projektodawca/partner ma orzeczony zakaz dostępu

do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia

2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) IOK

odstępuje od podpisania umowy o dofinansowanie projektu z tym

projektodawcą.

5. Możliwość zawarcia umowy o dofinansowanie będzie uzależniona od dostępności

środków finansowanych na Poddziałanie 7.2.1 zgodnie z kursem Euro

wynikającym z Algorytmu, z zastrzeżeniem, iż umowy będą podpisywane

zgodnie z kolejnością ustaloną na liście rankingowej, pod warunkiem

dostarczenia przez projektodawcę kompletu prawidłowo sporządzonych

załączników do umowy, w wyznaczonym przez IOK terminie.

6.4.3. Dokumenty-załączniki do umowy o dofinansowanie: Na etapie podpisywania

umowy o dofinansowanie projektu Instytucja Pośrednicząca będzie wymagać

w terminie nie krótszym niż 5 dni od otrzymania informacji przez ubiegającego się

o dofinansowanie złożenia w dwóch egzemplarzach oryginałów niżej

wymienionych dokumentów lub ich kopii poświadczonych przez wnioskodawcę

za zgodność z oryginałem oraz parafowanych na wszystkich stronach przez

wnioskodawcę lub osobę/osoby uprawnione do reprezentowania:

1. Harmonogram płatności stanowiący załącznik nr 4 do umowy

o dofinansowanie projektu – którego wzór stanowi załącznik nr 10.6 do

niniejszej dokumentacji wraz z harmonogramem pomocniczym, którego wzór

stanowi załącznik nr 10.7 do niniejszej dokumentacji. W przypadku jednostek

sektora finansów publicznych wraz z harmonogramem płatności należy złożyć

tabelę podziału środków na bieżące i inwestycyjne - wzór tej informacji

dodatkowej stanowi załącznik nr 10.8 do dokumentacji .

2. Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT (oświadczenie może być

modyfikowane w przypadku gdy beneficjent kwalifikuje VAT wyłącznie

w odniesieniu do poszczególnych kategorii wydatków; w przypadku realizacji

projektu w ramach partnerstwa, oświadczenie składa każdy z partnerów, który

w ramach ponoszonych przez niego wydatków będzie kwalifikował VAT)

stanowiące załącznik nr 3 do umowy o dofinansowanie projektu, którego wzór

stanowi załącznik nr 10.9 do niniejszej dokumentacji.

Poniższe załączniki są wymagane w 1 egzemplarzu:

3. Zaświadczenie albo oświadczenie o wpisie do rejestru albo ewidencji

właściwych dla formy organizacyjnej Wnioskodawcy (z okresu nie dłuższego

niż 3 miesiące przed dniem otrzymania pisma o możliwości przyjęcia wniosku

do realizacji), zawierające w szczególności dane: numer wpisu do ewidencji lub

rejestru, nazwa organu ewidencyjnego/rejestrowego, numer NIP, numer

REGON, siedziba, oznaczenie formy prawnej Wnioskodawcy oraz sposób jego

reprezentacji ze wskazaniem osoby/osób uprawnionej/ych do reprezentacji.

W przypadku, gdy dane zawarte w w/w dokumentach nie mogą być


71

zweryfikowane w oparciu o publiczne rejestry w ogólnodostępnych sieciach

teleinformatycznych umożliwiających samodzielne pobieranie wydruków

komputerowych 66 mających moc zrównaną mocy dokumentów wydanych przez

organ rejestrowy na podstawie odrębnych przepisów, Instytucja Pośrednicząca

zastrzega sobie możliwość wezwania Wnioskodawcy do złożenia innych

dokumentów potwierdzających w/w dane.

4. Pełnomocnictwo do reprezentowania ubiegającego się o dofinansowanie –

załącznik wymagany, gdy wniosek jest podpisywany przez osobę/osoby

nie posiadające statutowych uprawnień do reprezentowania wnioskodawcy.

− W treści pełnomocnictwa należy zawrzeć następujące informacje: tytuł

projektu, numer konkursu w ramach którego projekt został złożony, nazwę

i numer działania;

− Ponadto w treści dokumentu należy dokładnie określić zakres udzielanego

pełnomocnictwa np. poprzez zamieszczenie klauzuli: „pełnomocnictwo

do składania oświadczeń woli w imieniu ……….., w sprawie realizacji

projektu pod nazwą …., w tym do:

- podpisania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu,

- potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów związanych

z realizacją projektu,

- podpisania umowy o dofinansowanie,

- podpisywania aneksów do umowy o dofinansowanie,

- zaciągania zobowiązań finansowych koniecznych do zabezpieczenia

prawidłowej realizacji umowy, w przypadku zabezpieczenia w formie

weksla wymagana jest dodatkowa klauzula „pełnomocnictwo

do podpisania weksla in blanco i deklaracji wystawcy weksla in blanco”.

UWAGA! Pełnomocnictwa udziela się zawsze do podejmowania działań prawnych

w imieniu beneficjenta, a więc w imieniu: gminy/powiatu/województwa,

bądź spółki, bądź fundacji, bądź stowarzyszenia.

W przypadku, gdy wójt/burmistrz/prezydent miasta udziela

pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w imieniu gminy, wymagana

jest forma zarządzenia.

5. Odpowiednia uchwała właściwego organu jednostki samorządu

terytorialnego lub inny właściwy dokument organu wymagany do

zatwierdzenia projektu i udzielenia pełnomocnictwa do realizacji projektu

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego – dokument

wymagany w przypadku beneficjentów, będących jednostkami samorządu

terytorialnego lub jednostkami organizacyjnymi samorządu terytorialnego;

w treści dokumentu należy uwzględnić m.in. takie informacje jak: tytuł projektu

oraz numer konkursu, w ramach którego składany jest projekt.

6. Umowa pomiędzy partnerami (zgodnie z Zakresem realizacji projektów

partnerskich określonym przez Instytucję Zarządzającą Programu

Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 1 stycznia 2013 r.) - w przypadku, gdy

w realizację projektu oprócz wnioskodawcy zaangażowani są partnerzy. Umowa

z partnerem ma wyraźnie określić podział zadań i obowiązków pomiędzy

partnerami oraz precyzyjne zasady zarządzania finansami, w tym przepływy

finansowe i rozliczanie środków partnera. Udział partnera w projekcie musi być

66 Udostępniających bezpłatnie w/w dane, których treść odpowiada odpisowi aktualnemu.


72

uzasadniony, przy czym poprzez zaangażowanie partnera w realizację projektu

należy rozumieć wniesienie przez partnera wkładu finansowego, materialnego

lub merytorycznego, realizację wyodrębnionej części projektu lub wspólne

świadczenie usług 67 , której wzór stanowi załącznik nr 10.12 do niniejszej

dokumentacji.

7. Zaświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenie

społeczne i zdrowotne lub innych opłat wydane przez właściwy organ

z okresu nie dłuższego niż 3 miesiące przed dniem otrzymania pisma

o możliwości przyjęcia wniosku do realizacji.

8. Zaświadczenie o niezaleganiu z uiszczaniem podatków wobec Skarbu

Państwa z okresu nie dłuższego niż 3 miesiące przed dniem otrzymania pisma

o możliwości przyjęcia wniosku do realizacji.

9. Oświadczenie o wyborze jednego z dwóch sposobów zestawienia

dokumentów potwierdzających poniesione wydatki (wzór oświadczenia

stanowi załącznik nr 10.13 do niniejszej dokumentacji):

- tabeli w formie zawartej w załączniku nr 1 do wzoru wniosku o płatność

(sporządzone w Generatorze Wniosków Płatniczych),

- wydruku z ewidencji księgowej beneficjenta (w formacie PDF), zgodnie

z wymaganiami określonymi w załączniku nr 5 do umowy o dofinansowanie.

10. Potwierdzenie otwarcia wyodrębnionego rachunku bankowego dla

wnioskowanego projektu 68 (np. kopia umowy o prowadzeniu rachunku

bankowego, zaświadczenie z banku o prowadzeniu rachunku bankowego,

oświadczenie Wnioskodawcy) wraz z podaniem nazwy właściciela rachunku,

nazwy i adresu banku oraz numeru rachunku bankowego.

11. Oświadczenie o zgodzie na zaciągnięcie przez małżonka osoby fizycznej

zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie projektu (dotyczy

tylko osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, bez rozdzielności

majątkowej) - wzór stanowi załącznik nr 10.14 do niniejszej dokumentacji.

12. Oświadczenie o niekaralności karą zakazu dostępu do środków, o których

mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) – wzór stanowi załącznik

nr 10.20 do niniejszej dokumentacji.

13. Ponadto Instytucja Pośrednicząca zastrzega sobie możliwość wezwania

Wnioskodawcy do złożenia wszelkich innych dokumentów/

formularzy/oświadczeń, które uzna za niezbędne do ustalenia zdolności

do skutecznego aplikowania o środki z Europejskiego Funduszu Społecznego. 69

67 Nie dotyczy wnioskodawców, którzy złożyli załącznik na etapie składania wniosku o dofinansowanie.

68 W przypadku, gdy wnioskodawcą jest jednostka organizacyjna beneficjenta nieposiadająca osobowości prawnej należy

złożyć potwierdzenie otwarcia rachunku wyodrębnionego do obsługi projektu, z którego jednostka realizująca projekt

dokonuje wydatków oraz informację dot. rachunku „transferowego” – tj. rachunku bieżącego, którego właścicielem jest

beneficjent

69 W szczególności dotyczy to sytuacji, gdy IP będzie podmiotem udzielającym pomocy de minimis lub pomocy

publicznej.- wówczas wymagane będą: Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de

minimis na przedsięwzięcie, na którego realizację podmiot ubiega się o wsparcie, wymagany przed uzyskaniem

wsparcia na podstawie odrębnych przepisów prawa, którego wzór stanowi załącznik nr 10.10 do niniejszej

dokumentacji lub Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie

lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie na przedsięwzięcie, na

którego realizację podmiot ubiega się o wsparcie, wymagany przed uzyskaniem wsparcia na podstawie odrębnych

przepisów prawa, którego wzór stanowi załącznik nr 10.11 do niniejszej dokumentacji


73

UWAGA: Każdy załącznik będący kopią oryginalnego dokumentu powinien być

poświadczony za zgodność z oryginałem (zgodnie z zasadami określonymi

w dokumentacji konkursowej).

Za datę złożenia żądanych załączników uznaje się datę wpływu do Urzędu

Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Niezłożenie żądanych załączników w komplecie w wyznaczonym terminie oznacza

rezygnację z ubiegania się o dofinansowanie i IOK może odstąpić

od podpisania umowy z projektodawcą.

UWAGA: Po zakończeniu negocjacji, a przed podpisaniem umowy o dofinansowanie

nie jest możliwe wprowadzanie jakichkolwiek zmian w projekcie, oprócz

dostosowania okresu realizacji projektu (w tym również harmonogramu realizacji

projektu, harmonogramu płatności i budżetu projektu w części dotyczącej daty

poniesienia wydatku) do terminu podpisania umowy o dofinansowanie projektu.

Nie dotyczy to sytuacji, w której przed podpisaniem umowy o dofinansowanie

w wyniku rezygnacji partnera z udziału w projekcie lub wypowiedzenia partnerstwa

przez dotychczasowego partnera projektodawca – za zgodą IOK – wprowadza

nowego partnera/partnerów do projektu.

VII. Procedura odwoławcza – etap przesądowy i sądowy.

7.1. Przedsądowy etap procedury odwoławczej.

7.1.1. Na etapie przedsądowym procedury odwoławczej wnioskodawcy, których wnioski

uzyskały ocenę negatywną, przysługują dwa środki odwoławcze: protest

i odwołanie.

7.1.2. Protest jest pisemnym 70 wystąpieniem podmiotu wnioskującego o dofinansowanie

projektu o ponowne sprawdzenie zgodności złożonego wniosku z kryteriami

wyboru projektów, podanymi przez IOK w dokumentacji konkursowej (regulaminie

konkursu) i uprzednio przyjętymi przez Komitet Monitorujący POKL, a także

procedurami regulującymi proces oceny wniosków.

1. Wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie, którego projekt otrzymał

ocenę negatywną:

1) w przypadku oceny formalnej:

− nie spełnił któregokolwiek z kryteriów przedmiotowej oceny,

2) w przypadku oceny merytorycznej:

− nie otrzymał minimum 60 punktów ogółem za spełnianie ogólnych

kryteriów merytorycznych i/lub co najmniej 60% punktów

w poszczególnych punktach oceny merytorycznej (zgodnie z systemem

wagowym określonym w Karcie oceny merytorycznej zawartej

w dokumentacji konkursowej) i/lub został odrzucony ze względu na

niespełnienie kryteriów ujętych w części A Karty oceny merytorycznej,

− otrzymał minimum 60 punktów ogółem za spełnianie ogólnych kryteriów

merytorycznych i/lub co najmniej 60% punktów w poszczególnych punktach

oceny merytorycznej (zgodnie z systemem wagowym określonym w Karcie

oceny merytorycznej zawartej w dokumentacji konkursowej), ale nie został

zakwalifikowany do dofinansowania ze względu na wyczerpanie puli

70 IP (IOK) nie dopuszcza możliwości wniesienia protestu w formie elektronicznej.


74

środków przewidzianych w ramach danego konkursu (wniosek

zarejestrowany w KSI jako zatwierdzony),

w terminie 14 dni kalendarzowych 71 od dnia otrzymania informacji w tej sprawie

może złożyć pisemny protest.

2. Zakres protestu:

Protest może dotyczyć każdej fazy oceny projektu, a wiec zarówno oceny

formalnej jak i merytorycznej, a także sposobu dokonania oceny (w zakresie

ewentualnych naruszeń proceduralnych). Każdemu wnioskodawcy przysługuje

prawo do wniesienia protestu zarówno od wyników oceny formalnej, jak i oceny

merytorycznej tego samego wniosku, jeśli były one negatywne. Protest nie może

służyć uzupełnieniu treści wniosku o dofinansowanie realizacji projektu

i powinien odnosić się jedynie do treści zawartych we wniosku lub uwag

dotyczących procedury oceny wniosku. Ewentualne dodatkowe informacje

niewynikające z treści wniosku, a zawarte w proteście nie są brane pod uwagę

przez IOK przy jego rozpatrywaniu, jako mające wpływ na dokonaną ocenę

wniosku. Przedmiotem protestu nie powinno być także wnioskowanie

o przyznanie określonej punktacji, gdyż procedura rozpatrywania środków

odwoławczych w PO KL nie jest tożsama z ponowną oceną wniosku.

3. Sposób wniesienia protestu:

Wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie, którego projekt został

negatywnie oceniony, w terminie 14 dni kalendarzowych 72 od dnia otrzymania

informacji w tej sprawie może złożyć pisemny protest do Urzędu

Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Zachowanie terminu

na wniesienie protestu ustala się na podstawie zwrotnego potwierdzenia odbioru

pisma informującego o wynikach negatywnej oceny oraz potwierdzenia nadania

protestu w placówce pocztowej lub przez kuriera bądź stempla pocztowego na

przesyłce zawierającej protest lub też pieczęci kancelaryjnej potwierdzającej

doręczenie osobiste protestu. Przesłanie protestu jedynie przy pomocy faksu nie

oznacza skutecznego złożenia protestu. Data nadania faksu nie jest uznawana

za datę złożenia protestu, także w przypadku jeżeli wnioskodawca w późniejszym

terminie prześle środek odwoławczy pocztą tradycyjną lub kurierską, bądź

w formie elektronicznej 73 . W przedmiotowym przypadku termin na złożenie

protestu jest ustalany z uwzględnieniem wpływu do Urzędu Marszałkowskiego

Województwa Pomorskiego, środka odwoławczego w formie pisemnej.

Nie jest możliwe uzupełnienie środka odwoławczego po upływie terminu na jego

wniesienie. W sytuacji wniesienia przez wnioskodawcę więcej niż jednego środka

odwoławczego dotyczącego tego samego wniosku, przy zachowaniu terminu na

jego wniesienie, środki te mogą być rozpatrywane przez IOK łącznie. W takiej

sytuacji instytucja rozpatrująca środek odwoławczy za początek biegu terminu na

rozpatrzenie łącznego środka odwoławczego przyjmuje datę wpływu najpóźniej

wniesionego środka odwoławczego dotyczącego tego samego wniosku.

4. Protest powinien zawierać:

1) precyzyjne wskazanie podnoszonych zarzutów, dotyczących kryteriów

oceny/procedury dokonania oceny oraz ich czytelne i zwięzłe uzasadnienie,

71 Termin obliczany jest zgodnie z zasadami określonymi w Księdze I, Tytule V Kodeksu cywilnego.

72 Termin obliczany jest zgodnie z zasadami określonymi w Księdze I, Tytule V Kodeksu cywilnego.

73 IP (IOK) nie dopuszcza możliwości wniesienia protestu w formie elektronicznej.


75

2) dane pozwalające na identyfikację wniosku oraz konkursu, w ramach

którego został złożony.

Do protestu można załączyć dokumentację związaną z dokonaną oceną

wniosku 74 i mogącą mieć wpływ na rozstrzygniecie.

5. Okoliczności skutkujące pozostawieniem protestu bez rozpatrzenia:

Zgodnie z art. 30 b ust. 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia

polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z późn. zm.), nie podlega

rozpatrzeniu protest, jeżeli mimo prawidłowego pouczenia został wniesiony:

1) po terminie,

2) w sposób sprzeczny z pouczeniem, co między innymi oznacza, że:

a. został wniesiony bez zachowania formy pisemnej;

b. został wniesiony jedynie za pośrednictwem faksu;

c. został wniesiony przez nieuprawniony podmiot tzn. nie będący

wnioskodawcą, którego wniosek o dofinansowanie projektu podlegał ocenie

i którego wniesiony protest dotyczy, z uwzględnieniem jednak sposobu

reprezentacji określonego podmiotu będącego wnioskodawcą. Oznacza to, iż

w przypadku gdy protest jest podpisany przez osobę/osoby inną/e niż

wykazana/e w pkt V wniosku, którego środek odwoławczy dotyczy, do

protestu musi zostać załączony dokument pozwalający na stwierdzenie

uprawnienia do wniesienia protestu w imieniu wnioskodawcy (np. odpis

z właściwego rejestru, ważne pełnomocnictwo). W przypadku niedołączenia

odpowiedniego dokumentu protest zostaje bez rozpatrzenia. Jednocześnie

podpis/y złożony/e pod środkiem odwoławczym musi/szą dawać podstawę

do weryfikacji, iż został/y złożony/e przez osobę/y uprawnioną/e – tj.

musi/szą być to podpis/y czytelny/e lub podpis/y nieczytelny/e z pieczęcią

imienną. Podpisanie środka odwoławczego w sposób niezgodny z ww.

regułami stanowi podstawę pozostawienia go bez rozpatrzenia;

d. został wniesiony od wyników oceny powtórnie przeprowadzonej w wyniku

pozytywnego rozstrzygnięcia środka odwoławczego na poziomie Systemu

Realizacji PO KL lub uwzględnienia skargi do sądu administracyjnego;

e. nie został oparty o kryteria wyboru projektów podane w dokumentacji

konkursowej (regulaminie konkursu) i uprzednio przyjęte przez Komitet

Monitorujący PO KL lub nie zawiera zarzutów proceduralnych;

f. został wniesiony przez wnioskodawcę, który wycofał się z procesu

negocjacji dotyczącego przedmiotowego wniosku;

g. został wniesiony za pośrednictwem innej instytucji;

h. dotyczy projektu, który nie został zakwalifikowany do dofinansowania

z powodu wyczerpania alokacji, o której mowa w art. 30 a ust. 1 pkt 2

ustawy, a więc alokacji na działanie lub priorytet;

i. zawiera zarzuty/argumentację dotyczące/ą nie wszystkich części oceny

wniosku, które zadecydowały o negatywnym wyniku jego weryfikacji 75 (np.

wniosek uzyskał poniżej min. 60 % w pkt. 3.2 i 3.3 oceny, jednak

wnioskodawca w środku odwoławczym odnosi się jedynie do oceny pkt. 3.2)

74 Np. wniosek o dofinansowanie projektu, karty oceny wniosku o dofinansowanie projektu, pisma informujące o wyniku

oceny.

75 Dotyczy jedynie wniosków, które nie otrzymały minimum 60 punktów ogółem za spełnianie ogólnych kryteriów

merytorycznych i/lub co najmniej 60% punktów w poszczególnych punktach oceny merytorycznej (zgodnie

z systemem wagowym określonym w Karcie oceny merytorycznej zawartej w dokumentacji konkursowej).


76

i/lub innych części wniosku niż te, które zadecydowały o negatywnym

wyniku jego weryfikacji 76 [np. 1) wniosek nie uzyskał dofinansowania ze

względu na nieuzyskanie minimum 60% w pkt. 3.1, a środek odwoławczy

dotyczy pkt. 3.2; 2) wniosek został odrzucony ze względu na niespełnienie

kryteriów horyzontalnych i/lub dostępu (część A KOM), natomiast zarzuty

podniesione w proteście, dotyczą wyłącznie części B-D KOM)],

3) do niewłaściwej instytucji,

o których to przypadkach należy poinformować wnioskodawcę w pouczeniu

do pisma informującego wnioskodawcę o wynikach oceny

formalnej/merytorycznej.

6. Termin rozpatrzenia protestu:

Protest podlega rozpatrzeniu w terminie 30 dni kalendarzowych 77 od dnia jego

otrzymania przez IOK(data wpływu). W terminie tym IOK nadaje pismo

informujące wnioskodawcę o wyniku rozstrzygnięcia. Instytucja Organizująca

Konkurs w terminie przewidzianym na rozpatrzenie protestu informuje

wnioskodawcę także o pozostawieniu protestu bez rozpatrzenia wraz z podaniem

przyczyny oraz że wnioskodawcy nie przysługuje żaden dodatkowy środek

odwoławczy określony w Systemie Realizacji POKL oraz ustawie 78 .

Pisma dotyczące procedury odwoławczej nadawane są na adres korespondencyjny

zawarty w pkt 2.5 wniosku o dofinansowanie realizacji projektu. W przypadku

zmiany niniejszego adresu wnioskodawca powinien poinformować o tym fakcie

IOK. Jednocześnie IOK nie ponosi odpowiedzialności za niedoręczenie pisma

w przypadku braku informacji w ww. zakresie. Tym samym zaistnienie ww.

okoliczności nie stanowi przesłanki do wydłużenia terminu na wniesienie środków

odwoławczych, który liczony jest od daty uzyskania informacji o doręczeniu ww.

pism na wskazany we wniosku adres (zgodnie z informacją zawartą na zwrotnym

potwierdzeniu odbioru pism).

Za doręczone należy uznać pismo, jeśli wysłano je na adres wskazany w pkt. 2.5

wniosku o dofinansowanie projektu i otrzymano zwrotne potwierdzenie jego

odbioru/ odmowę odbioru lub dwukrotnie otrzymano zwrotne potwierdzenie

odbioru z informacją o nieodebraniu przesyłki. 79

7. Wycofanie protestu:

Protest może zostać wycofany przez wnioskodawcę, który go złożył; powinno to

nastąpić do czasu upływu terminu na jego rozpatrzenie, ewentualnie do czasu

wydania rozstrzygnięcia w tej sprawie, jeżeli nastąpi to przed upływem terminu na

rozpatrzenie protestu.

Konsekwencją skutecznego (tzn. takiego, o którym wiadomość otrzyma instytucja

rozpatrująca protest) wycofania protestu jest brak możliwości wniesienia przez

wnioskodawcę skargi do sądu administracyjnego. W przypadku, jeżeli wniosek

o wycofanie protestu wpłynie do instytucji go rozpatrującej po dacie rozpatrzenia

protestu, instytucja ta przesyła beneficjentowi pisemną informację w tym zakresie

76 J.w.

77 Termin obliczany jest zgodnie z zasadami określonymi w Księdze I, Tytule V Kodeksu cywilnego

78 Zgodnie z treścią postanowienia NSA z dnia 4 lutego 2011 r., sygn. II GSK 106/11, atr. 30 ustawy nie przewiduje skargi

na informację o pozostawieniu protest bez rozpatrzenia.

79

Oznacza to, iż w przypadku otrzymania pierwszego zwrotnego potwierdzenia odbioru z informacją

o nieodebraniu pisma instytucja rozpatrująca środek odwoławczy jest zobowiązana do jego ponownego nadania

w terminie 7 dni kalendarzowych od daty wpływu ww. pierwszego zwrotnego potwierdzenia odbioru. Po uzyskaniu

drugiego zwrotnego potwierdzenia odbioru z informacją o nieodebraniu przesyłki pismo należy uznać za doręczone.

Data umieszczona na drugim zwrotnym potwierdzeniu odbioru rozpoczyna bieg terminu na wniesienie odwołania.


77

ze wskazaniem, iż w terminie 14 dni kalendarzowych 80 od daty nadania pisma

powinien on przekazać pisemną decyzję o:

a. podtrzymaniu wniosku o wycofanie protestu, albo

b. nadaniu dalszego biegu procedurze odwoławczej.

W przypadku braku odpowiedzi ze strony beneficjenta w ww. terminie instytucja

rozpatrująca protest kontynuuje czynności wynikające z wydanego rozstrzygnięcia

środka odwoławczego.

Podjęcie przez beneficjenta decyzji w zakresie podtrzymania wniosku o wycofanie

protestu lub pozostawienie go w mocy nie wpływa na wydane przez instytucję

rozstrzygnięcie w przedmiocie środka odwoławczego. Jednocześnie w przypadku,

gdy rozstrzygnięcie było pozytywne, a beneficjent skutecznie wycofał protest

instytucja rozpatrująca protest nie jest zobowiązana do przeprowadzania ponownej

oceny wniosku.

W przypadku, jeżeli wniosek o wycofanie protestu zostanie podtrzymany

wnioskodawca nie ma możliwości ponownego złożenia protestu dotyczącego tego

samego wniosku o dofinansowanie projektu.

7.1.3. Odwołanie:

1. W przypadku negatywnego rozpatrzenia protestu wnioskodawca ubiegający się

o dofinansowanie, w terminie 7 dni kalendarzowych 81 od dnia otrzymania

informacji w tym zakresie, może wnieść odwołanie do Instytucji Zarządzającej

POKL - Departamentu Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym

w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego.

2. Okoliczności skutkujące pozostawieniem odwołania bez rozpatrzenia

Zgodnie z art. 30 b ust. 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia

polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z późn. zm.), nie podlega

rozpatrzeniu odwołanie, jeżeli mimo prawidłowego pouczenia zostało wniesione:

1) po terminie,

2) w sposób sprzeczny z pouczeniem, co między innymi oznacza, że:

a. zostało wniesione bez zachowania formy pisemnej;

b. zostało wniesione jedynie za pośrednictwem faksu;

c. zostało wniesione przez nieuprawniony podmiot tzn. nie będący

wnioskodawcą, którego wniosek o dofinansowanie projektu podlegał ocenie

i którego wniesione odwołanie dotyczy, z uwzględnieniem jednak sposobu

reprezentacji określonego podmiotu będącego wnioskodawcą. Oznacza to, iż

w przypadku, gdy odwołanie jest podpisane przez osobę/osoby inną/e niż

wykazana/e w pkt V wniosku, którego środek odwoławczy dotyczy, do

odwołania musi zostać załączony dokument pozwalający na stwierdzenie

uprawnienia do wniesienia odwołania w imieniu wnioskodawcy (np. odpis

z właściwego rejestru, ważne pełnomocnictwo). W przypadku niedołączenia

odpowiedniego dokumentu odwołanie zostaje bez rozpatrzenia.

Jednocześnie podpis/y złożony/e pod środkiem odwoławczym musi/szą

dawać podstawę do weryfikacji, iż został/y złożony/e przez osobę/y

uprawnioną/e – tj. musi/szą być to podpis/y czytelny/e lub podpis/y

nieczytelny/e z pieczęcią imienną. Podpisanie środka odwoławczego

w sposób niezgodny z ww. regułami stanowi podstawę pozostawienia go bez

rozpatrzenia;

80 Termin obliczany jest zgodnie z zasadami określonymi w Księdze I, Tytule V Kodeksu cywilnego.

81 Termin obliczany jest zgodnie z zasadami określonymi w Księdze I, Tytule V Kodeksu cywilnego


78

d. zostało wniesione od wyników oceny powtórnie przeprowadzonej w wyniku

pozytywnego rozstrzygnięcia środka odwoławczego na poziomie Systemu

Realizacji PO KL lub uwzględnienia skargi do sądu administracyjnego,

e. nie zostało oparte o kryteria wyboru projektów podane w dokumentacji

konkursowej (regulaminie konkursu) i uprzednio przyjęte przez Komitet

Monitorujący PO KL lub nie zawiera zarzutów proceduralnych;

f. zostało wniesione za pośrednictwem innej instytucji;

g. zawiera zarzuty/argumentację dotyczącą nie wszystkich części oceny

wniosku, które zadecydowały o negatywnym wyniku jego weryfikacji 82 (np.

wniosek uzyskał poniżej min. 60 % w pkt. 3.2 i 3.3 oceny, jednak

wnioskodawca w środku odwoławczym odnosi się jedynie do oceny pkt. 3.3)

i/lub innych części wniosku niż te, które zadecydowały o negatywnym

wyniku jego weryfikacji 83 [np. 1) wniosek nie uzyskał dofinansowania ze

względu na nieuzyskanie minimum 60% w pkt. 3.1, a środek odwoławczy

dotyczy pkt. 3.2; 2) wniosek został odrzucony ze względu na niespełnienie

kryteriów horyzontalnych i/lub dostępu (część A KOM), natomiast zarzuty

podniesione w odwołaniu, dotyczą wyłącznie części B-D KOM)],

3) do niewłaściwej instytucji,

o których to przypadkach należy poinformować wnioskodawcę w pouczeniu do

pisma informującego wnioskodawcę o rozstrzygnięciu protestu.

3. Termin rozpatrzenia odwołania:

Odwołanie jest rozpatrywane w terminie 30 dni kalendarzowych 84 od dnia jego

otrzymania przez Instytucję Zarządzającą POKL. Instytucja Zarządzająca POKL

w terminie przewidzianym na rozpatrzenie odwołania informuje wnioskodawcę

także o pozostawieniu odwołania bez rozpatrzenia wraz z podaniem przyczyny

oraz że wnioskodawcy nie przysługuje żaden dodatkowy środek odwoławczy

określony w Systemie Realizacji POKL oraz ustawie 85 .

4. Wycofanie odwołania:

Odwołanie może zostać wycofane przez wnioskodawcę, który je złożył; powinno

to nastąpić do czasu upływu terminu na jego rozpatrzenie, ewentualnie do czasu

wydania rozstrzygnięcia w tej sprawie, jeżeli nastąpi to przed upływem terminu na

rozpatrzenie odwołania.

Konsekwencją skutecznego (tzn. takiego, o którym wiadomość otrzyma instytucja

rozpatrująca odwołanie) wycofania odwołania jest brak możliwości wniesienia

przez wnioskodawcę skargi do sądu administracyjnego. W przypadku, jeżeli

wniosek o wycofanie odwołania wpłynie do instytucji go rozpatrującej po dacie

rozpatrzenia odwołania, instytucja ta przesyła beneficjentowi pisemną informację

w tym zakresie ze wskazaniem, iż w terminie 14 dni kalendarzowych 86 od daty

nadania pisma powinien on przekazać pisemną decyzję o:

a. podtrzymaniu wniosku o wycofanie odwołania, albo

b. wnioskowaniu o nadanie dalszego biegu procedurze odwoławczej.

82 Dotyczy jedynie wniosków, które nie otrzymały minimum 60 punktów ogółem za spełnianie ogólnych kryteriów

merytorycznych i/lub co najmniej 60% punktów w poszczególnych punktach oceny merytorycznej (zgodnie z systemem

wagowym określonym w Karcie oceny merytorycznej zawartej w dokumentacji konkursowej).

83 J.w.

84 Termin obliczany jest zgodnie z zasadami określonymi w Księdze I, Tytule V Kodeksu cywilnego

85 Zgodnie z treścią postanowienia NSA z dnia 4 lutego 2011 r.,sygn. II GSK 106/11, art. 30 ustawy nie przewiduje skargi

na informację o pozostawieniu odwołania bez rozpatrzenia.

86 Termin obliczany jest zgodnie z zasadami określonymi w Księdze I, Tytule V Kodeksu cywilnego.


79

W przypadku braku odpowiedzi ze strony beneficjenta w ww. terminie instytucja

rozpatrująca protest kontynuuje czynności wynikające z wydanego rozstrzygnięcia

środka odwoławczego.

Podjęcie przez beneficjenta decyzji w zakresie podtrzymania wniosku o wycofanie

protestu lub pozostawienie go w mocy nie wpływa na wydane przez instytucję

rozstrzygnięcie w przedmiocie środka odwoławczego. Jednocześnie w przypadku,

gdy rozstrzygnięcie było pozytywne, a beneficjent skutecznie wycofał odwołanie

instytucja organizująca konkurs nie jest zobowiązana do przeprowadzania

ponownej oceny wniosku.

W przypadku, jeżeli odwołanie zostanie podtrzymane wnioskodawca nie ma

możliwości ponownego złożenia odwołania dotyczącego tego samego wniosku.

7.2. Sądowy etap procedury odwoławczej.

7.2.1. Sądowy etap procedury odwoławczej – skarga do sądu administracyjnego:

Zgodnie z art.30 c ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki

rozwoju (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z późn. zm.) od negatywnego wyniku

procedury odwoławczej, tj. jedynie od negatywnego rozstrzygnięcia wszystkich

środków odwoławczych przewidzianych w Systemie Realizacji POKL,

wnioskodawcy przysługuje skarga wnoszona bezpośrednio do właściwego

wojewódzkiego sądu administracyjnego w terminie 14 dni kalendarzowych 87 od

dnia otrzymania informacji o wyniku procedury odwoławczej, wraz z kompletną

dokumentacją w sprawie, obejmującą wniosek o dofinansowanie wraz z informacją

w przedmiocie oceny projektu, kopie wniesionych środków odwoławczych oraz

informacji o wyniku procedury odwoławczej. Skarga podlega opłacie sądowej.

7.2.2. Okoliczności skutkujące pozostawieniem skargi bez rozpatrzenia:

1. wniesienie skargi po terminie;

2. wniesienie skargi niekompletnej;

3. wniesienie skargi bez uiszczenia opłaty sądowej w terminie.

7.2.3. Termin rozpatrzenia skargi:

1. Sąd rozstrzyga sprawę w terminie 30 dni kalendarzowych 88 od wniesienia

skargi.

2. Zgodnie z art. 30 d ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U.

z 2009 r. Nr 84 poz. 712 z późn. zm) zarówno wnioskodawca, który wniósł

uprzednio skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego, jak również

właściwa instytucja pośrednicząca lub zarządzająca może wnieść skargę

kasacyjną.

3. Zakończenie postępowania sądowego w zakresie danego projektu, którego

wnioskodawca wniósł skargę do sądu administracyjnego, oznacza również

zakończenie procedury odwoławczej w tym zakresie, a wnioskodawcy nie

przysługują żadne dodatkowe środki odwoławcze. Dotyczy to również

rozstrzygnięcia IZ lub IP, wydanego w związku z przekazaniem przez sąd

sprawy do ponownego rozpatrzenia, o którym mowa w art. 30c ust. 3 pkt 1

ustawy i od którego również nie przysługują żadne dodatkowe środki

odwoławcze.

7.2.4. Szczegółowe regulacje dotyczące środków odwoławczych przysługujących

wnioskodawcy w ramach Systemu Realizacji Programu Operacyjnego Kapitał

Ludzki w tym regulacje dotyczące wymogów i trybu rozpatrywania środków

87 Termin obliczany jest zgodnie z art. 83 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami

administracyjnymi (Dz.U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270, z późn. zm.).

88 Termin obliczany jest zgodnie z art. 83 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami

administracyjnymi (Dz.U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270, z późn. zm.).


80

odwoławczych przez Instytucję Pośredniczącą i Instytucję Zarządzającą POKL oraz

sposobu postępowania z wnioskami o dofinansowanie projektu w przypadku

pozytywnego rozpatrzenia środka odwoławczego, znajdują się w Podrozdziale 6.16

– Procedura odwoławcza – Zasad dokonywania wyboru projektów z dnia 1 stycznia

2013 r. w ramach POKL oraz w Wytycznych w zakresie wymogów, jakie powinny

uwzględniać procedury odwoławcze ustalone dla programów operacyjnych dla

konkursów ogłaszanych od dnia 20 grudnia 2008 r. z dnia 12 kwietnia 2011 r.

VIII. Procedura wycofania wniosku przez wnioskodawcę.

8.1. Każdemu wnioskodawcy przysługuje prawo pisemnego wystąpienia do Instytucji

Organizującej Konkurs o wycofanie złożonego przez siebie wniosku

o dofinansowanie projektu w ramach POKL na każdym etapie oceny, zarówno

formalnym, jak i merytorycznym.

8.2. Prośba o wycofanie wniosku o dofinansowanie realizacji projektu złożona do IOK

w formie pisemnej powinna zawierać następujące informacje:

1.jasną deklarację chęci wycofania złożonego wniosku o dofinansowanie realizacji

projektu,

2.tytuł wniosku i jego sumę kontrolną oraz numer wniosku (jeżeli został już nadany

przez IOK),

3.pełną nazwę i adres wnioskodawcy.

8.3. Pismo zawierające wolę wycofania wniosku powinno zostać podpisane przez osobę

uprawnioną do reprezentowania beneficjenta (zasadnym jest, by była to osoba, która

wcześniej podpisywała złożony wniosek o dofinansowanie realizacji projektu).

IX. Kontakt i dodatkowe informacje.

Dodatkowych informacji dla ubiegających się o dofinansowanie udziela Instytucja

Pośrednicząca:

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

ul. Augustyńskiego 2

80-819 Gdańsk

w godzinach od 8.00 do 15.00.

telefon: (58) 32 68 221, fax.: (58) 326 81 93, defs@ pomorskie.eu

lub

Regionalne Ośrodki Europejskiego Funduszu Społecznego:

1. w Gdańsku:

Regionalne Centrum Informacji i Wspierania Organizacji Pozarządowych, Aleja

Grunwaldzka 5, 80-236 Gdańsk, tel. (58) 340 12 12, info_gdansk@roefs.pl,

www.gdansk.roefs.pl

- dla powiatów: m. Gdańsk, m. Gdynia, m. Sopot, sztumskiego, kwidzyńskiego,

nowodworskiego, malborskiego, tczewskiego, gdańskiego, starogardzkiego;

2. w Słupsku:


81

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Obrońców Wybrzeża 2, 76-200

Słupsk,

tel. (59) 847 55 99, info_slupsk@roefs.pl, www.slupsk.roefs.pl

- dla powiatów: bytowskiego, lęborskiego, puckiego, wejherowskiego, słupskiego,

m. Słupska;

3. w Chojnicach:

Stowarzyszenie "Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno", ul. Gimnazjalna 1,

89-600 Chojnice, tel. (52) 565 17 29, info_chojnice@roEFS.pl, www.chojnice.roefs.pl

- dla powiatów: człuchowskiego, chojnickiego, kościerskiego, kartuskiego.


82

X. Załączniki do dokumentacji konkursowej.

Spis załączników do dokumentacji konkursowej dostępnych na stronie internetowej:

10.1 Formularz wniosku o dofinansowanie realizacji projektu wraz z instrukcją

wypełniania wniosku.

10.2 Karta oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego

w ramach POKL wraz z kryteriami dostępu, podlegającymi weryfikacji na etapie

oceny formalnej.

10.3 Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego

w ramach POKL wraz z kryteriami dostępu, podlegającymi weryfikacji na etapie

oceny oraz z kryteriami strategicznymi.

10.4 Lista sprawdzająca, pomocna w stwierdzeniu, czy wniosek o dofinansowanie

realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki spełnia

wszystkie kryteria formalne.

10.5 Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu.

10.5a Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu – rozliczanego

w oparciu o kwoty ryczałtowe.

10.6 Wzór harmonogramu płatności – załącznik nr 4 do umowy (do pobrania

i wypełnienia przez Wnioskodawcę).

10.7 Wzór pomocniczego harmonogramu płatności (do pobrania i wypełnienia przez

Wnioskodawcę).

10.8 Wzór informacji dodatkowej do harmonogramu płatności – dotyczy jednostki sektora

finansów publicznych (do pobrania i wypełnienia przez Wnioskodawcę).

10.9 Wzór oświadczenia o kwalifikowalności podatku VAT- załącznik nr 3 do umowy

(do pobrania i wypełnienia przez Wnioskodawcę).

10.10 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

na przedsięwzięcie, na którego realizację podmiot ubiega się o wsparcie, wymagany

przed uzyskaniem wsparcia na podstawie odrębnych przepisów prawa.

10.11 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną

niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc

de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, na przedsięwzięcie, na którego

realizację podmiot ubiega się o wsparcie, wymagany przed uzyskaniem wsparcia na

podstawie odrębnych przepisów prawa.

10.12 Wzór minimalnego zakresu umowy partnerskiej na rzecz realizacji Projektu.

10.13 Wzór oświadczenia o wyborze jednego z dwóch sposobów zestawienia dokumentów

potwierdzających poniesione wydatki (do pobrania i wypełnienia przez

Wnioskodawcę):

- tabeli w formie zawartej w załączniku nr 1 do wzoru wniosku o płatność

(sporządzone w Generatorze Wniosków Płatniczych)

lub

- wydruku z ewidencji księgowej beneficjenta (w formacie PDF), zgodnie

z wymaganiami określonymi w załączniku nr 5 do umowy.

10.14 Wzór oświadczenia o zgodzie na zaciągnięcie przez małżonka osoby fizycznej

zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie projektu (do pobrania

i wypełnienia przez Wnioskodawcę).

10.15 Wzór zakresu danych osobowych powierzonych do przetwarzania - załącznik nr 2 do

umowy.

10.16 Wzór oświadczenia uczestnika - załącznik nr 6 do umowy.

10.17 Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych na poziomie beneficjenta

i podmiotów przez niego umocowanych - załącznik nr 7 do umowy.

10.18 Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych na poziomie

beneficjenta i podmiotów przez niego umocowanych - załącznik nr 8 do umowy.


83

10.19 Wymagania w odniesieniu do informatycznego systemu finansowo - księgowego –

załącznik 5 do umowy.

10.20 Wzór oświadczenia o niekaralności karą zakazu dostępu do środków, o których

mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.).

10.21 Wzór wniosku o płatność wraz z instrukcją wypełniania.

10.22 Szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia - załącznik nr 2 do wniosku

beneficjenta o płatność w ramach POKL.

10.23 Tabela weryfikacji kryteriów szczegółowych.

10.24 Szczegółowe warunki odbywania szkoleń, kursów, staży oraz zajęć reintegracji

zawodowej u pracodawcy

10.25 Informacja na temat sposobu pomiaru efektu zatrudnieniowego w projekcie.

10.26 Wzór informacji o wykonaniu wskaźnika efektywności zatrudnieniowej

10.27 Harmonogram planowanych terminów rund i posiedzeń Komisji Oceny Projektów.

10.28 Stanowisko Instytucji Zarządzającej PO KL z dnia 20 lutego 2012 r. (sygn. DZF-I-

822207-4-PM/12) odnośnie określenia okresu kwalifikowalności wydatków

w projektach EFS objętych pomocą publiczną.

10.29 Koszty bezpośrednie rozliczane ryczałtem.

Wszystkie załączniki dostępne są na stronie Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu

Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego www.defs.pomorskie.eu

More magazines by this user
Similar magazines