Logamax_plus_GB142_162_15... - Buderus

buderus.sk

Logamax_plus_GB142_162_15... - Buderus

Podklady pre projektovanie

Podklady pre projektovanie

Vydanie 10/2006

Plynové kondenzačné kotly Logamax plus

GB142, GB162, GB152 a GB132 T

s výkonom 11 až 100 kW

Kúrime efektívne -

vytvárame budúcnosť


Obsah

1 Kondenzaèné vykurovacie systémy Buderus..............................................................................................4

1.1 Charakteristické znaky a oblas použitia plynových kondenzaèných kotlov..................................................4

1.2 Typy plynových kondenzaèných kotlov Logamax plus GB142, GB162, 152 (K) a GB132 T.............................7

2 Technický popis...............................................................................................................................................8

2.1 Vybavenie plynových kondenzaèných kotlov..................................................................................................8

2.2 Princíp funkcie plynových kondenzaèných kotlov.........................................................................................13

2.3 Rozmery a technické údaje plynových kondenzaèných kotlov.....................................................................17

2.4Rozmery a technické údaje zásobníkových ohrievaèov vody.......................................................................27

2.5 Montážne rozmery plynových kondenzaèných kotlov...................................................................................31

2.6 Montážne rozmery plynových kondenzaèných kotlov Logamax plus GB152.............................................34

3Predpisy a prevádzkové podmienky...........................................................................................................40

3.1 Výòatky z predpisov........................................................................................................................................40

3.2 Požiadavky na spôsob prevádzky..................................................................................................................40

4 Regulácia vykurovania.................................................................................................................................41

4.1 Ciele regulaèného systému Logamatic..........................................................................................................41

4.2 Regulaèná koncepcia Logamatic EMS..........................................................................................................41

4.3 Druhy regulácie...............................................................................................................................................42

4.4 Kotlové a ovládacie komponenty v regulaènom systéme Logamatic EMS..................................................43

4.5 Funkèné moduly pre rozšírenie regulaèného systému Logamatic EMS.......................................................47

4.6 Pomoc pri výbere možného vybavenia komponentmi regulaèného systému Logamatic EMS...................51

4.7 Regulátory Logamatic 4121 a 4122...............................................................................................................52

5 Ohrev pitnej vody..........................................................................................................................................55

5.1 Pomoc pri výbere integrovaného alebo separátneho ohrevu pitnej vody....................................................55

5.2 Integrovaný ohrev pitnej vody so systémom THERMOquick u kotlov Logamax plus GB152-24K.................56

5.3 Separátny ohrev pitnej vody pomocou trojcestného prepínacieho ventilu u kotlov

Logamax plus GB142-45/60...........................................................................................................................57

5.4Výber vhodného zásobníkového ohrievaèa vody..........................................................................................58

5.5 Cirkulaèné potrubie teplej vody pre zásobníkový ohrievaè vody..................................................................59

6 Príklady zariadení.........................................................................................................................................60

6.1 Pokyny pre všetky príklady zariadení.............................................................................................................60

6.2 Dôležité hydraulické komponenty zariadenia................................................................................................63

6.3 Kotlové hydrauliky pre zariadenia s integrovaným ohrevom pitnej vody......................................................72

6.4Kotlové hydrauliky pre zariadenia s integrovaným trojcestným prepínacím ventilom..................................73

6.5 Kotlové hydrauliky pre zariadenia bez trojcestného prepínacieho ventilu....................................................79

7 Odvod kondenzátu........................................................................................................................................83

7.1 Odvod kondenzátu.........................................................................................................................................83

8 Montáž............................................................................................................................................................85

8.1 Pomoc pri výbere pripojovacieho príslušenstva kotlov Logamax plus GB142-15/24/30...............................85

8.2 Pomoc pri výbere pripojovacieho príslušenstva kotlov Logamax plus GB142-45..........................................89

8.3 Pomoc pri výbere pripojovacieho príslušenstva kotlov Logamax plus GB142-60..........................................90

8.4Pomoc pri výbere pripojovacieho príslušenstva kotlov Logamax plus GB162-80/100...................................93

2

Podklady pre projektovanie plynových kondenzaèných kotlov Logamax plus GB142, GB162, GB152 a GB132 T - 10/2006


Obsah

8.5 Pomoc pri výbere pripojovacieho príslušenstva kotlov Logamax plus GB152...............................................96

8.6 Pomoc pri výbere montážnej jednotky pre kotly Logamax plus GB152.....................................................101

8.7 Pomoc pri výbere pripojovacieho príslušenstva kotlov Logamax plus GB132 T..........................................102

8.8 Systémy pre rýchlu montáž vykurovacích okruhov.....................................................................................104

8.9 Súpravy výmenníkov tepla pre nástenné kotly............................................................................................106

8.10 Maximálny prenášate¾ný vykurovací výkon so súpravou pre systémové oddelenie

v kombinácii so súpravou pre rýchlu montáž vykurovacích okruhov.........................................................108

8.11 Súprava poèítadla množstva tepla...............................................................................................................108

8.12 Systém pre rýchlu montáž vykurovacích okruhov.......................................................................................109

8.13 Kaskádová jednotka Logamax plus GB162-80/100.....................................................................................111

9 Systémy odvodu spalín pre prevádzku závislú na vzduchu z vnútorného priestoru.........................112

9.1 Základné pokyny pre prevádzku závislú na nasávaní vzduchu z vnútorného priestoru...............................112

9.2 Vedenie spalín spalinovým potrubím so zadným vetraním v komínovej šachte so stavebnou

súpravou GA pre kotly Logamax plus GB142 s výkonom do 45 kW ako aj pre GB152 a GB132 T..........116

9.3 Vedenie spalín spalinovým potrubím so zadným vetraním v komínovej šachte so stavebnou

súpravou GA pre kotly Logamax plus GB142-60 a GB162.........................................................................118

9.4Koncentrické vedenie vzduchu a spalín závislé na nasávaní vzduchu z vnútorného priestoru

so stavebnou súpravou GA-X v spojení so stavebnou súpravou GA-K alebo LAS-K (LAS - viacnásobné

osadenie) pre kotly Logamax plus GB142 s výkonom do 30 kW ako aj pre GB152 a GB132 T....120

9.5 Vedenie spalín flexibilným spalinovým potrubím v komínovej šachte so stavebnou súpravou

Üb-Flex v spojení so stavebnou súpravou GA alebo so stavebnými súpravami GA-X a GA-K.................122

9.6 Vedenie spalín komínom odolným proti vlhkosti so stavebnou súpravou GN...........................................124

9.7 Vedenie spalín spalinovým zberným potrubím v komínovej šachte so stavebnou súpravou

spalinovej kaskády.......................................................................................................................................126

10 Systémy odvodu spalín pre prevádzku nezávislú od vzduchu z vnútorného priestoru....................132

10.1 Základné pokyny pre prevádzku nezávislú od vzduchu z vnútorného priestoru.......................................132

10.2 Zvislé, koncentrické vedenie vzduchu a spalín cez strechu so stavebnou súpravou DO

pre kotly Logamax plus GB142 s výkonom do 45 kW ako aj pre GB152 a GB132 T................................136

10.3 Zvislé, koncentrické vedenie vzduchu a spalín cez strechu so stavebnou súpravou DO

pre kotly Logamax plus GB142-60 a GB162...............................................................................................138

10.4Vedenie vzduchu a spalín koncentrickým potrubím v komínovej šachte so stavebnou súpravou

DO-S pre kotly Logamax plus GB142 s výkonom do 45 kW ako aj pre GB152 a GB132 T......................140

10.5 Koncentrické vedenie vzduchu a spalín spalinovým potrubím a šachtou so stavebnou súpravou

GA-K pre kotly Logamax plus GB142 s výkonom do 45 kW ako aj pre GB152 a GB132 T.......................142

10.6 Koncentrické vedenie vzduchu a spalín spalinovým potrubím a šachtou so stavebnou súpravou

GA-K pre kotly Logamax plus GB142-60 a GB162......................................................................................144

10.7 Koncentrické vedenie vzduchu a spalín flexibilným spalinovým potrubím a šachtou so spojenými

stavebnými súpravami Üb-Flex a GA-K.......................................................................................................146

10.8 Koncentrické vedenie vzduchu a spalín na fasáde so stavebnou súpravou GAF-K pre kotly

Logamax plus GB142 s výkonom do 45 kW ako aj pre GB152 a GB132 T................................................148

10.9 Koncentrické vedenie vzduchu a spalín na fasáde so stavebnou súpravou GAF-K pre kotly

Logamax plus GB142-60 a GB162...............................................................................................................150

10.10 Koncentrické vedenie vzduchu a spalín samostatným potrubím na prívod vzduchu

do miestnosti inštalácie a spalinovým potrubím so zadným vetraním v komínovej šachte

so stavebnou súpravou GAL-K.....................................................................................................................152

10.11 Koncentrické vedenie vzduchu a spalín s pretlakovým viacnásobným osadením.....................................154

10.12 Koncentrické vedenie vzduchu a spalín vzduchovým a spalinovým systémom so stavebnou

súpravou LAS-K............................................................................................................................................156

11 Samostatné súèiastky pre systémy odvodu spalín................................................................................158

11.1 Rozmery vybraných samostatných súèiastok..............................................................................................158

12 Príloha..........................................................................................................................................................161

Register..........................................................................................................................................................161

Podklady pre projektovanie plynových kondenzaèných kotlov Logamax plus GB142, GB162, GB152 a GB132 T - 10/2006 3


1 Kondenzaèné vykurovacie systémy Buderus

1 Kondenzaèné vykurovacie systémy Buderus

1.1 Charakteristické znaky a oblas použitia plynových kondenzaèných kotlov

1.1.1 Vybrané zvláštnosti plynových kondenzaèných kotlov Logamax plus GB142

a GB162

4/1 Charakteristické znaky plynových kondenzaèných kotlov Logamax plus GB142 a GB162 s vybranými zvláštnosami

1.1.2 Pomoc pri výbere - plynové kondenzaèné kotly Logamax plus GB142 a GB162

4/2 Pomoc pri výbere plynových kondenzaèných kotlov Logamax plus GB142 a GB162

4

Podklady pre projektovanie plynových kondenzaèných kotlov Logamax plus GB142, GB162, GB152 a GB132 T - 10/2006


Kondenzaèné vykurovacie systémy Buderus 1

1.1.3Vybrané zvláštnosti plynových kondenzaèných kotlov Logamax plus GB152 (K)

5/1 Charakteristické znaky plynových kondenzaèných kotlov Logamax plus GB152 s vybranými zvláštnosami

1.1.4 Pomoc pri výbere - plynový kondenzaèný kotol Logamax plus GB152 (K)

5/2 Pomoc pri výbere plynových kondenzaèných kotlov Logamax plus GB152

Podklady pre projektovanie plynových kondenzaèných kotlov Logamax plus GB142, GB162, GB152 a GB132 T - 10/2006 5


1 Kondenzaèné vykurovacie systémy Buderus

1.1.5 Vybrané zvláštnosti plynových kondenzaèných kotlov Logamax plus GB132 T

6/1 Charakteristické znaky plynových kondenzaèných kotlov Logamax plus GB132 T s vybranými zvláštnosami

1.1.6 Pomoc pri výbere - plynový kondenzaèný kotol Logamax plus GB132 T

6/2 Pomoc pri výbere plynových kondenzaèných kotlov Logamax plus GB132 T

6

Podklady pre projektovanie plynových kondenzaèných kotlov Logamax plus GB142, GB162, GB152 a GB132 T - 10/2006


Kondenzaèné vykurovacie systémy Buderus 1

1.2 Typy plynových kondenzaèných kotlov Logamax plus GB142, GB162, GB152 (K)

a GB132 T

7/1 Plynový kondenzaèný kotol Logamax plus GB142, GB162, GB152 a GB132 T

7/3 Výkony plynových kondenzaèných plynových kotlov Logamax plus GB142, GB162, GB152 a GB132 T

1) s ohrevom pitnej vody prostredníctvom integrovaného zásobníkového ohrievaèa vody Logalux S135

2) s ohrevom pitnej vody prostredníctvom integrovaného zásobníkového ohrievaèa vody Logalux S160

Podklady pre projektovanie plynových kondenzaèných kotlov Logamax plus GB142, GB162, GB152 a GB132 T - 10/2006 7


2 Technický popis

2 Technický popis

2.1 Vybavenie plynových kondenzaèných kotlov

2.1.1 Preh¾ad vybavenia kotlov Logamax plus GB142-15, GB142-24, GB142-30,

GB142-45 a GB142-60

8/1 Vybraté konštrukèné prvky a zostavy plynových kondenzaèných kotlov Logamax plus GB142-15, GB142-24, GB142-30 (vpravo),

GB142-45 a GB142-60 (v¾avo) (zakryté prípoje → 13/1)

Vysvetlivky k obrázku

AKO výstup kondenzátu (zakryté)

Gas pripojenie plynu (zakryté)

RK spiatoèka vykurovacieho kotla (zakryté)

VK výstup vykurovacieho kotla (zakryté)

RS spiatoèka zásobníkového ohrievaèa vody (zakryté)

VS výstup zásobníkového ohrievaèa vody (zakryté)

1 kotlový pripojovací diel (hrdlo odvodu spalín)

2 keramický plošný horák

3 výmenník tepla

4tlakový ventilátor

5 Venturiho trubica

6 plynová armatúra

7 modulaèné obehové èerpadlo (príslušenstvo

u GB142-45/60)

8 trojcestný prepínací ventil

9 elektrické zapojenie

10 ovládacia jednotka RC30 (príslušenstvo)

11 základný regulátor Logamatic BC10

12 univerzálny horákový automat UBA 3

13 sifón

14manometer

15 poistný ventil

16 žhaviaca zapa¾ovacia elektróda

17 ionizaèná elektróda

18 automatický odvzdušòovaè

Kontrola nástenných plynových kondenzaèných kotlov

Logamax plus GB142 bola vykonaná pod¾a smerníc

pre plynové zariadenia 90/396/EWG. Zoh¾adnené

boli požiadavky noriem EN 483 a EN 677. Vykurovacie

kotly Logamax plus GB142 možno prevádzkova

so zemným a kvapalným plynom kategórie II 2ELL3P .

Teleso kotla, horák a výmenník tepla

interný, uzavretý spa¾ovací priestor

keramický horák s predzmiešavaním

výmenník tepla z nehrdzavejúcej špeciálnej hliníkovej

zliatiny

kombinovaná jednotka plyn - vzduch VENT s tlakovým

ventilátorom, plynová armatúra, plynová tryska

a Venturiho trubica

monitorovanie ionizácie

120 Voltová žhaviaca zapa¾ovacia elektróda

8

Podklady pre projektovanie plynových kondenzaèných kotlov Logamax plus GB142, GB162, GB152 a GB132 T - 10/2006


Technický popis 2

Hydraulické komponenty GB142-15/24/30

obehové èerpadlo vykurovacieho okruhu

- Grundfos UPER 25-40, 2 W:

èerpadlo s reguláciou poètu otáèok pre vykurovacie

kotly Logamax plus GB142-15

a GB142- 24

- Grundfos UPER 25-60:

èerpadlo s reguláciou poètu otáèok pre vykurovacie

kotly Logamax plus GB142-30

manometer

automatické odvzdušòovanie

poistný ventil (reakèný tlak 3,0 bar)

integrovaný trojcestný prepínací ventil

Hydraulické komponenty GB142-45/60

vykurovací kotol sa dodáva bez integrovaného

obehového èerpadla

použi možno nasledovné èerpadlá:

- pri zabudovaní do zariadenia:

UPER 25-70, 2 W

- externé èerpadlá:

45 kW Wilo Star EP 25/1-5 45 kW

ako aj TOP E 25/1-7

60 kW Wilo TOP E 25/1-7

poistný ventil (reakèný tlak 3,0 bar), volite¾ne 4,0

bar

Regulaèné komponenty

univerzálny horákový automat UBA 3

základný regulátor Logamatic BC10

2.1.2 Preh¾ad vybavenia kotlov Logamax plus GB162-80 a GB162-100

Vysvetlivky k obrázku

AKO výstup kondenzátu (zakryté)

GAS pripojenie plynu (zakryté)

RK spiatoèka vykurovacieho kotla (zakryté)

VK výstup vykurovacieho kotla (zakryté)

1 kotlový pripojovací diel (hrdlo odvodu spalín)

2 plynová armatúra

3 tlakový ventilátor

4Venturiho trubica

5 keramický plošný horák

6 ionizaèná elektróda

7 žhaviaca zapa¾ovacia elektróda

8 výmenník tepla s technológiou ALUplus

9 univerzálny horákový automat UBA 3

9/1 Vybraté konštrukèné prvky a zostavy plynových kondenzaèných

kotlov Logamax plus GB162-80 a GB162-100 (zakryté

prípoje a súèiastky→ 13/1)

Teleso kotla, horák a výmenník tepla

interný, uzavretý spa¾ovací priestor

keramický horák s predzmiešavaním

výmenník tepla s technológiou ALUplus:

- kompaktné rozmery pre najväèší výkon

- dlhá životnos vïaka zvýšeniu odolnosti

- trvalý maximálny stupeò úèinnosti, vïaka absencii

zneèistenia

- nenároèný na údržbu, možnos rýchlej a jednoduchej

údržby

- optimalizovaná technika prúdenia v potrubí

výmenníka tepla vïaka použitiu novej vnútornej

formy

kombinovaná jednotka plyn - vzduch VENT s tlakovým

ventilátorom, plynovou armatúrou, plynovou

tryskou a Venturiho trubicou

monitorovanie ionizácie

120 Voltová žhaviaca zapa¾ovacia elektróda

Plynové kondenzaèné kotly Logamax plus GB162-80

a GB162-100 urèené pre montáž na stenu sú

skontrolované pod¾a smernice pre plynové zariadenia

90/396/EWG. Zoh¾adnené boli požiadavky noriem

EN 483 a EN 677. Tieto vykurovacie kotly možno prevádzkova

so zemným plynom kategórie II 2ELL .

Podklady pre projektovanie plynových kondenzaèných kotlov Logamax plus GB142, GB162, GB152 a GB132 T - 10/2006 9


2 Technický popis

Hydraulické komponenty

skupina prípojov èerpadiel - pre priame pripojenie

ku kotlu, vrátane modulovate¾ného èerpadla UPER

25-80, poistného ventilu 3 bar, plynového kohúta,

uzatváracích kohútov, manometra, prípoja pre externú

membránovú expanznú nádobu (MAG), kohúta

KFE, izolácie

možné èerpadla:

- pri zabudovaní do zariadenia: UPER 25-80

- externé èerpadlá:

WILO TOP E 25/1-7

UPE 25-80

poistný ventil (reakèný tlak 4,0 bar) - volite¾ne

Regulaèné komponenty

univerzálny horákový automat UBA 3

základný regulátor Logamatic BC10

2.1.3Preh¾ad vybavenia kotlov Logamax plus GB152-16, GB152-24 a GB152-24 K

Plynové kondenzaèné kotly Logamax plus GB152

a GB152-24 K urèené pre montáž na stenu sú

skontrolované pod¾a smernice pre plynové zariadenia

90/396/EWG. Zoh¾adnené boli požiadavky noriem EN

483 a EN 677. Tieto vykurovacie kotly s výkonom 16

a 24 kW možno prevádzkova so zemným a

kvapalným plynom kategórie II 2ELL3P . Kotly

neprekraèujú hranièné hodnoty emisií platné pre

oznaèenie "modrý anjel".

Pre zlepšenie prevádzky ohrevu pitnej vody sú tieto

zariadenia vybavené podpornou funkciou ("booster"):

zariadenie s 16 kW -> 19 kW

zariadenie s 24 kW -> 28 kW

Vysvetlivky k obrázku

AKO výstup kondenzátu (zakryté)

AW výstup teplej vody (GB152-24 K)

EK prívod studenej vody (GB152-24 K)

Gas pripojenie plynu (zakryté)

SV poistný ventil (zakryté)

RK spiatoèka vykurovacieho kotla (zakryté)

VK výstup vykurovacieho kotla (zakryté)

RS spiatoèka zásobníkového ohrievaèa vody (zakryté,

GB152-16/24)

VS výstup zásobníkového ohrievaèa vody (zakryté,

GB152-16/24)

1 merací otvor odvádzaných spalín

2 prípoj prívodu vzduchu a odvodu spalín

3 merací otvor privádzaného vzduchu

4tlakový ventilátor

5 plynová armatúra

6 Venturiho dýza

7 sifón

8 snímaè teploty spiatoèky

9 obehové èerpadlo (regulované v závislosti od výkonu)

10 tlakový senzor

11 trojcestný prepínací ventil

12 zásuvka pre napr. ovládaciu jednotku RC30 (pod krytom)

13 prípoj pre "Service Key"

14manometer výstupu (zakryté)

15 základný regulátor Logamatic BC10

16 snímaè teploty výstupu

17 teplovodný výmenník tepla len Logamax plus GB152-24 K

18 univerzálny horákový automat UBA 3 teplomer výstupu

19 manometer

20 výmenník tepla s rebrovanou rúrou SpirAL s tyèovým

plošným horákom (uzatvorená jednotka)

21 senzor havarijného termostatu (STB)

22 ionizaèná elektróda

23 automatický odvzdušòovaè

24žhaviaca zapa¾ovacia elektróda

10/1 Vybraté konštrukèné prvky a zostavy plynových kondenzaèných

kotlov Logamax plus GB152-24 K (zakryté prípoje

a súèiastky → 14/1)

10

Podklady pre projektovanie plynových kondenzaèných kotlov Logamax plus GB142, GB162, GB152 a GB132 T - 10/2006


Technický popis 2

Kotlové teleso, horák a výmenník tepla

interný, uzatvorený spa¾ovací priestor

horák z uš¾achtilej ocele s predzmiešavaním

výmenník tepla vyrobený zo špeciálnej hliníkovej

zliatiny odolnej proti korózii

plynový kombinovaný ventil s nastavite¾ným tlakovým

regulátorom plynových zariadení a s plynový

mi magnetickými ventilmi

ionizaèná kontrola

zapa¾ovanie 120 Volt

Hydraulické komponenty

integrované obehové èerpadlo vykurovacieho

okruhu

- stupòové u všetkých variantov zariadenia Logamax

plus GB152 (štandardné vybavenie)

integrovaný trojcestný prepínací ventil

membránová expanzná nádoba s objemom 12 litrov

a s tlakom 0,75 bar

prepúšací ventil s otváracím tlakom 300 mbar

automatické odvzdušòovanie

poistný ventil (reakèný tlak 3,0 bar)

teplomer a manometer výstupu

Ohrev pitnej vody

separátny ohrev pitnej vody u kotlov Logamax plus

GB152 prostredníctvom nepriamo vykurovaného

zásobníkového ohrievaèa vody pod¾a normy DIN

4753-3

integrovaný ohrev pitnej vody u kotlov Logamax

plus GB152-24 K prostredníctvom prietokového

ohrievaèa vody s pohotovostnou nádržou s využitím

systému THERMOquick pre rýchlu teplotnú

pohotovos

Regulaèné komponenty

univerzálny horákový automat UBA 3

základný ovládaè Logamatic BC10

2.1.4 Preh¾ad vybavenia kotlov Logamax plus GB132-11 T a GB132-19 T

Plynové kondenzaèné kotly Logamax plus GB132 T

urèené pre stacionárnu montáž na podlahu sú

skontrolované pod¾a smernice pre plynové zariadenia

90/396/EWG. Zoh¾adnené boli požiadavky noriem EN

483 a EN 677. Tieto vykurovacie kotly s výkonom 11

a 19 kW možno prevádzkova so zemným a

kvapalným plynom kategórie II 2ELL3P .

Vysvetlivky k obrázku

1 kotlový pripojovací diel (hrdlo odvodu spalín)

2 tlakový ventilátor

3 plynová armatúra

4Venturiho trubica

5 obehové èerpadlo

6 základný ovládaè Logamatic BC10

7 ovládacia jednotka RC30 (príslušenstvo)

8 zásobníkový ohrievaè vody s tepelnou izoláciou

9 kryt pripojení na svorkovnici

10 kotlové dvere (volite¾ná možnos montáže napravo alebo

na¾avo)

11 výmenník tepla s rebrovanou rúrou SpirAL s tyèovým plošným

horákom (uzatvorená jednotka)

12 ionizaèná elektróda

13 havarijný termostat (zakryté)

14žhaviaca zapa¾ovacia elektróda

15 automatický odvzdušòovaè

11/1 Vybraté konštrukèné prvky a zostavy plynových kondenzaèných

kotlov Logamax plus GB132-11 T a GB132-19 T

(zakryté prípoje a súèiastky → 15/1)

Podklady pre projektovanie plynových kondenzaèných kotlov Logamax plus GB142, GB162, GB152 a GB132 T - 10/2006 11


2 Technický popis

Kotlové teleso, horák a výmenník tepla

interný, uzatvorený spa¾ovací priestor

horák z uš¾achtilej ocele s predzmiešavaním

výmenník tepla vyrobený zo špeciálnej hliníkovej

zliatiny odolnej proti korózii

kombinovaná jednotka plyn - vzduch pozostávajúca

z tlakového ventilátora, plynovej armatúry, plynovej

trysky a Venturiho trubice

ionizaèná kontrola

zapa¾ovanie 120 Volt

Hydraulické komponenty

obehové èerpadlo vykurovacieho okruhu WILO

RSL 15/5-3 s dvojstupòovo nastavite¾ným poètom

otáèok

trojcestný prepínací ventil

membránová expanzná nádoba s objemom 18 litrov

a s tlakom 0,75 bar

prepúšací ventil s otváracím tlakom 300 mbar

automatické odvzdušòovanie

poistný ventil (reakèný tlak 3,0 bar)

manometer

Ohrev pitnej vody

integrovaný nepriamo vykurovaný zásobníkový

ohrievaè vody pod¾a normy DIN 4753-3 s objemom

135 alebo 160 litrov (volite¾ne)

ochrana proti korózii s termoglazúrou Buderus

DUOCLEAN MKT a magnéziovou anódou

medené potrubia teplej a studenej vody

Regulaèné komponenty

univerzálny horákový automat UBA 3

základný regulátor Logamatic BC10

12

Podklady pre projektovanie plynových kondenzaèných kotlov Logamax plus GB142, GB162, GB152 a GB132 T - 10/2006


Technický popis 2

2.2 Princíp funkcie plynových kondenzaèných kotlov

2.2.1 Výmenník tepla a horáková jednotka kotlov Logamax GB142 a GB162

Vysvetlivky k obrázku

AKO výstup kondenzátu

GAS plynová prípojka

RK spiatoèka vykurovacieho kotla

VK výstup vykurovacieho kotla

RS spiatoèka zásobníkového ohrievaèa vody

VS výstup zásobníkového ohrievaèa vody

1 prípoj prívodu vzduchu a odvodu spalín

2 keramický plošný horák

3 výmenník tepla s rebrovanou rúrou

(GB162 s technológiou ALUplus)

4modulovate¾né obehové èerpadlo

5 trojcestný prepínací ventil

6 základný regulátor Logamatic BC10

7 univerzálny horákový automat UBA 3

8 manometer

9 poistný ventil

10 sifón

11 membránová expanzná nádoba (príslušenstvo)

12 havarijný termostat

13 automatický odvzdušòova

14plynová armatúra

15 Venturiho trubica

16 tlakový ventilátor

17 žhaviaca zapa¾ovacia elektróda a ionizaèná elektróda

18 vložka (medzikus) pre èerpadlo (UPER-25-70 zabudovate¾ný

ako príslušenstvo)

19 kombinovaná jednotka plyn - vzduch VENT

13/1 Schéma funkcie plynových kondenzaèných kotlov Logamax plus GB142-15/24/30, GB142-45/60 a GB162-80/100

Systém ETA-plus v kotloch Logamax plus GB142/

GB162

Systém ETA-plus použitý u plynových kondenzaèných

kotlov Logamax plus GB142 a GB162 minimalizuje

celkové prevádzkové náklady prostredníctvom

optimálneho využívania energie.

Súèasou systému ETA-plus je vysoko efektívny výmenník

tepla s rebrovanou rúrou vyrobenou zo špeciálnej

hliníkovo-kremíkovej zliatiny odolnej voèi

korózii (u kotlov GB162 technológia ALUplus). Má

extrémne ve¾kú plochu, aby umožòoval optimálne

prenášanie tepla (→ 13/1, poz. 3).

Podklady pre projektovanie plynových kondenzaèných kotlov Logamax plus GB142, GB162, GB152 a GB132 T - 10/2006 13


2 Technický popis

Táto mnohokrát osvedèená koncepcia umožòuje:

vïaka silnému ochladzovaniu spa¾ovaných plynov

celoroèné využívanie kondenzaèného tepla

maximálny normovaný stupeò využitia až 110 %.

Okrem toho sú plynové kondenzaèné kotly Logamax

plus GB142/GB162 vybavené keramickými plošnými

horákmi s úplným predzmiešavaním. Tieto horáky

majú modulovate¾ný výkon a to v oblasti od 18 do

100 % (GB142) resp. od 19 do 100 % (GB162). Horák

je upevnený v strmej polohe nad rebrovanou rúrou

(→ 13/1, poz. 2).

Modulaèné obehové èerpadlo regulované prostredníctvom

tlakového rozdielu je u zariadení s výkonom

do 30 kW súèasou kompletného systému ETA-plus.

Možnos realizácie jednoduchej hydrauliky zariadenia

bez minimálneho prietoku (→ kapitola 6).

Hydraulika kotla Logamax plus GB142-45/60

a GB162

Zariadenia Logamax plus GB142-45/60 a GB162 sa

dodávajú bez integrovaného obehového èerpadla.

U zariadení Logamax plus GB142-45/60 existuje možnos

dodávky (z výroby) so zabudovaným èerpadlom

regulovaným v závislosti od výkonu. U kotlov GB162

možno použi èerpadlo regulované v závislosti od

výkonu v kombinácii so skupinou prípojov èerpadiel.

Okrem toho existuje možnos pripojenia normálnych

èerpadiel (s reguláciou pod¾a ∆p) mimo zariadenia.

2.2.2 Výmenník tepla a horáková jednotka kotlov Logamax plus GB152 a GB132 T

14/1 Schéma funkcie plynových kondenzaèných kotlov Logamax plus GB152-16/24 a GB152-24 K

Vysvetlivky k obrázku

AW výstup teplej vody

EK prívod studenej vody

GAS plynová prípojka

RK spiatoèka vykurovacieho kotla

VK výstup vykurovacieho kotla

RS spiatoèka zásobníkového ohrievaèa vody

VS výstup zásobníkového ohrievaèa vody

1 prípoj prívodu vzduchu a odvodu spalín

2 žhaviaca zapa¾ovacia elektróda

3 ionizaèná elektróda

4automatický odvdušòovaè

5 dvojitý snímaè (havarijný termostat - snímaè výstupu)

6 výmenník tepla s rebrovanou rúrou SpirAL

7 tyèový plošný horák z uš¾achtilej ocele

8 vratná hlava

9 sifón

10 základný ovládaè Logamatic BC10

11 univerzálny horákový automat UBA 3

12 prepúšací ventil

13 teplomer, manometer

14tlakový ventilátor

15 plynová armatúra

16 membránová expanzná nádoba 12 l

17 havarijný termostat spalín

18 tlakový senzor

19 obehové èerpadlo

20 snímaè teploty spiatoèky

21 trojcestný prepínací ventil

22 poistný ventil

23 kohút KFE

24výmenník tepla teplej vody

25 obmedzovaè prietoku

26 snímaè teploty výstupu

27 vypúšací kohút

28 senzor prúdenia

14

Podklady pre projektovanie plynových kondenzaèných kotlov Logamax plus GB142, GB162, GB152 a GB132 T - 10/2006


Technický popis 2

Plynové kondenzaèné kotly Logamax plus GB152

a GB132 T sú taktiež vybavené výmenníkom tepla

s rebrovanou rúrou vyrobenou zo špeciálnej hliníkovo-kremíkovej

zliatiny odolnej voèi korózii. Rebrovaná

rúra má tvar špirály a je umiestnená v kotlovom telese

(→ 14/1, poz. 6 a 15/1, poz. 3). Vykurovacia voda

a spa¾ované plyny sú vedené v protismere.

Výhodami tejto koncepcie sú:

kompaktné rozmery

jednoduchší servis a ¾ahká údržba

dobrý normovaný stupeò využitia až 108 %.

Tyèový plošný horák z uš¾achtilej ocele je u kotlov

Logamax plus GB152 a GB132 T umiestnený vo vnútri

výmenníka tepla s rebrovanou rúrou SpirAL (→ 14/1,

poz. 7 a 15/1, poz. 14).

Vysvetlivky k obrázku

AKO výstup kondenzátu

AW výstup teplej vody

EK prívod studenej vody

EZ prívod cirkulácie

GAS plynová prípojka

RK spiatoèka vykurovacieho kotla

VK výstup vykurovacieho kotla

1 prípoj prívodu vzduchu a odvodu spalín

2 ionizaèná elektróda

3 výmenník tepla s rebrovanou rúrou SpirAL

4membránová expanzná nádoba 18 l

5 sifón

6 prepúšací ventil

7 obehové èerpadlo

8 poistný ventil

9 trojcestný prepínací ventil

10 základný ovládaè Logamatic BC10

11 zásobníkový ohrievaè vody

12 magnéziová anóda

13 univerzálny horákový automat UBA 3

14tyèový plošný horák z uš¾achtilej ocele

15 žhaviaca zapa¾ovacia elektróda

16 automatický odvzdušòovaè

17 havarijný termostat spalín

18 plynová armatúra

19 Venturiho trubica

20 tlakový ventilátor

15/1 Schéma funkcie plynových kondenzaèných kotlov Logamax

plus GB132 T

2.2.3Zapa¾ovanie horáka a monitorovanie plameòa u kotlov Logamax plus GB142,

GB162, GB152 a GB132 T

Zapa¾ovanie horáka

Na rozdiel od bežných vykurovacích kotlov s elektrickým

zapa¾ovaním pomocou iskry alebo zapa¾ovacieho

plameòa pracujú plynové kondenzaèné kotly

Logamax plus GB142, GB152, GB152 a GB132 T so

žhaviacou zapa¾ovacou elektródou (→ 13/1, poz. 17,

14/1, poz. 2 a 15/1, poz. 15).

Výhodami sú:

optimálne zapa¾ovanie plynovej zmesi

tiché zapa¾ovanie, hlavne u nízkokalorických ply

nov

žiaden hluk spôsobený taktovaním ako je tomu

u konvenèných zapa¾ovaní

Monitorovanie plameòa

Ak sa horák nezapáli alebo ak plameò zhasne, tak

horákový automat UBA 3 (→ 13/1, poz. 7, 14/1, poz.

11 a 15/1, poz. 13) nedostáva žiadnu indikáciu o plameni

z ionizaènej elektródy (→ 13/1, poz. 17, 14/1,

poz. 3 a 15/1, poz. 2). UBA 3 okamžite preruší prívod

plynu na plynovej armatúre, vypne horák a zahlási

poruchy.

Podklady pre projektovanie plynových kondenzaèných kotlov Logamax plus GB142, GB162, GB152 a GB132 T - 10/2006 15


2 Technický popis

2.2.4 Obehové èerpadlo a hydraulika

Systém FLOW-plus u kotlov Logamax plus GB142

a GB162

So systémom FLOW-plus možno u zariadení s plynovými

kondenzaènými kotlami Logamax plus GB142 a

GB162 optimálne využíva výhrevnos. Zariadenie

môže by prevádzkované s nízkou hluènosou.

Keïže nie je potrebný minimálny prietok, možno realizova

jednoduchú a cenovo výhodnú hydrauliku bez

prepúšacieho ventilu.

V kotloch Logamax plus GB142-15 až 30 je zabudované

modulaèné obehové èerpadlo vykurovania. To

môže by nastavené pod¾a špecifických požiadaviek

zariadenia tak, aby bolo regulované v závislosti od tlakového

rozdielu (výrobné nastavenie) alebo pod¾a výkonu.

Takto možno vždy dosahova maximálne využitie

výhrevnosti. Automatická regulácia obehového

èerpadla umožòuje optimálne prispôsobenie plynových

kondenzaèných kotlov Logamax plus GB142

použitej hydraulike zariadenia.

Kotly Logamax plus GB142-45/60 a GB162 sa dodávajú

bez integrovaného obehového èerpadla. Èerpadlo

sa vyberie pod¾a hydrauliky zariadenia. Dodávané

v kotle integrované èerpadlo (GB142-45/60)

resp. èerpadlo skupiny prípojov èerpadiel (GB162) je

regulované v závislosti od výkonu. Umožòuje využívanie

výhrevnosti v kombinácii s hydraulickou výhybkou.

Ako externé èerpadlá sa môžu použi normálne

èerpadlá regulované v závislosti od ∆p (pozri pomoc

pri výbere príslušenstva). Externé èerpadlá sa nastavia

na variabilnú hodnotu ∆p. Takto možno pre priamo

sériovo zapojený vykurovací okruh využíva variabilné

zostatkové dopravné výšky.

Obehové èerpadlo a hydraulika u kotlov Logamax

plus GB152 a GB132 (T)

V plynových kondenzaèných kotloch Logamax plus

GB152 a GB132 (T) je zabudované trojstupòové èerpadlo

(dva stupne využite¾né). Zabudovaný prepúšací

ventil umožòuje kedyko¾vek bezporuchovú prevádzku

a vo ve¾kej miere prispieva k nízkej hluènosti

zariadenia (→ 15/1, poz. 7).

2.2.5 Prívod spa¾ovacieho vzduchu a odvod spalín

Tlakový ventilátor (→ 13/1, poz. 16, 14/1, poz. 14 a

15/1, poz. 20) nasáva spa¾ovací vzduch, ktorý je

potrebný pre spa¾ovací proces. Pretlak spôsobený

spa¾ovacím vzduchom dopraví do spalinového systému

spaliny, ktoré vznikajú pri spa¾ovaní.

Ak ventilátor nepracuje alebo ak je upchatý prívod

vzduchu resp. odvod spalín, zariadenie regulujúce

pomeru vzduchu a plynu prívod plynu priškrtí alebo

úplne uzavrie. Ak zhasne plameò, integrované zariadenie

na monitorovanie plameòa vypne plynový

kondenzaèný kotol Logamax plus GB142 resp.

GB152 a GB132 (T) (→ strana 15) a univerzálny

horákový automat UBA 3 ohlási poruchu.

Poznámky k ukazovate¾om stavu prevádzky a poruchy

zobrazovaným na základnom regulátore Logamatic

BC10 sú uvedené na stranách → 43 a 44.

2.2.6 Regulácia pomeru plynu a vzduchu

Jednotka regulácie pomeru plynu a vzduchu

KombiVENT

Jednotka na reguláciu pomeru vzduchu a plynu

KombiVENT, ktorá bola použitá v plynových kondenzaèných

kotloch Logamax plus GB142, GB162,

GB152 a GB132 T pozostáva z tlakového ventilátora,

plynovej armatúry a Venturiho trubice (→ 13/1, poz. 14

až 16 resp. 15/1, poz. 18 až 20). Tá je namontovaná

priamo na horáku. V závislosti od poètu otáèok tlakového

ventilátora a výsledného množstva prúdiaceho

vzduchu vzniká vo Venturiho trubici definovaný

podtlak. Pod¾a tohto podtlaku sa dávkuje potrebné

množstvo plynu. Plyn a spa¾ovací vzduch sa zmiešavajú

v tlakovom ventilátore.

Výsledkom regulácie pomeru plynu a vzduchu je

konštantne vysoký obsah CO 2 v spalinách v rámci

celého rozsahu modulácie horáka.

Priebeh regulácie

V závislosti od vonkajšej teploty a charakteristiky

vykurovania vypoèíta regulácia požadovanú hodnotu

teploty výstupnej vody. Táto hodnota sa odovzdáva

univerzálnemu horákovému automatu UBA 3 a porovnáva

sa s výstupnou teplotou nameranou snímaèom

teploty kotlovej vody. Ak je medzi hodnotami

diferencia, tzv. regulaèná odchýlka, nasleduje

prispôsobenie výkonu prostredníctvom modulácie

horáka.

16

Podklady pre projektovanie plynových kondenzaèných kotlov Logamax plus GB142, GB162, GB152 a GB132 T - 10/2006


Technický popis 2

2.3Rozmery a technické údaje plynových kondenzaèných kotlov

2.3.1 Plynové kondenzaèné kotly Logamax plus GB142-15/24/30

AKO výstup kondenzátu ∅ 32

RS spiatoèka zásobníkového ohrievaèa

vody R¾”

VS výstup zásobníkového ohrievaèa vody

R¾”

GAS plynová prípojka R½”

RK spiatoèka vykurovacieho kotla ∅ 28

(svorkový skrutkový spoj 28 x R1” je

priložený)

VK výstup vykurovacieho kotla ∅ 28

(svorkový skrutkový spoj 28 x R1” je

priložený)

17/1 Rozmery a prípoje plynových kondenzaèných kotlov Logamax plus GB142-15, GB142-24 a GB142-30 (rozmery v mm)

17/2 Technické údaje plynových kondenzaèných kotlov Logamax plus GB142-15, GB142-24 a GB142-30

Podklady pre projektovanie plynových kondenzaèných kotlov Logamax plus GB142, GB162, GB152 a GB132 T - 10/2006 17


2 Technický popis

17/2 Technické údaje plynových kondenzaèných kotlov Logamax plus GB142-15, GB142-24 a GB142-30

1) skúšobný plyn G25 pre zemný plyn L

2) skúšobný plyn G20 pre zemný plyn H

3) hodnoty pre dimenzovanie systému odvodu spalín pod¾a EN 13384-1

4) hodnota platí pri obmedzení výkonu vykurovania na maximálne 80 %

18

Podklady pre projektovanie plynových kondenzaèných kotlov Logamax plus GB142, GB162, GB152 a GB132 T - 10/2006


Technický popis 2

2.3.2 Plynové kondenzaèné kotly Logamax plus GB142-45/60

AKO výstup kondenzátu ∅ 32

GAS plynová prípojka R½” u GB142-45; R¾” u GB142-60

RK spiatoèka vykurovacieho kotla ∅ 28 mm 1)

VK výstup vykurovacieho kotla ∅ 28 mm 1)

1) skrutkový spoj so zvieracím krúžkom 28 x R1” je priložené.

19/1 Rozmery a prípoje plynových kondenzaèných kotlov Logamax plus GB142-45 a GB142-60 (rozmery v mm)

19/2 Technické údaje plynových kondenzaèných kotlov Logamax plus GB142-45 a GB142-60

Podklady pre projektovanie plynových kondenzaèných kotlov Logamax plus GB142, GB162, GB152 a GB132 T - 10/2006 19


2 Technický popis

19/2 Technické údaje plynových kondenzaèných kotlov Logamax plus GB142-45 a GB142-60

1) skúšobný plyn G25 pre zemný plyn L

2) skúšobný plyn G20 pre zemný plyn H

3) hodnoty pre dimenzovanie systému odvodu spalín pod¾a EN 13384-1

4) volite¾ne možnos dodávky poistného ventilu 4 bar

5) elektrický príkon bez obehového èerpadla

20

Podklady pre projektovanie plynových kondenzaèných kotlov Logamax plus GB142, GB162, GB152 a GB132 T - 10/2006


Technický popis 2

2.3.3 Plynové kondenzaèné kotly Logamax plus GB162-80/100

AKO výstup kondenzátu vonkajší

priemer matice 24 mm

GAS plynová prípojka, súprava pre

pripojenie G 1" vnútorný závit

GAS K plynová prípojka kotla G 1"

vnútorný závit

VK výstup vykurovacieho kotla

G 1½" vnútorný závit

RK spiatoèka vykurovacieho kotla

G 1½" vnútorný závit

VA súprava pre pripojenie výstupu

G 1½" vnútorný závit

RA súprava pre pripojenie spiatoèky

G 1½" vnútorný závit

1) skupina prípojov èerpadiel

21/1 Rozmery a prípoje plynových kondenzaèných kotlov Logamax plus GB162 (rozmery v mm)

21/2 Technické údaje plynových kondenzaèných kotlov Logamax plus GB162-80 a GB162-100

Podklady pre projektovanie plynových kondenzaèných kotlov Logamax plus GB142, GB162, GB152 a GB132 T - 10/2006 21


2 Technický popis

21/2 Technické údaje plynových kondenzaèných kotlov Logamax plus GB162-80 a GB162-100

1) skúšobný plyn G25 pre zemný plyn L

2) skúšobný plyn G20 pre zemný plyn H

3) prostredníctvom poistného ventilu 3 bar v skupine prípojov èerpadiel, volite¾ne 4 bar

4) hodnoty pre dimenzovanie systému odvodu spalín pod¾a EN 13384-1

22

Podklady pre projektovanie plynových kondenzaèných kotlov Logamax plus GB142, GB162, GB152 a GB132 T - 10/2006


Technický popis 2

2.3.4 Plynové kondenzaèné kotly Logamax plus GB152-16, GB152-24 a GB152-24 K

AKO

ASV

AW

VS

EK

RS

Gas

RK

VK

výstup kondenzátu G¾/30 mm

výstup poistného ventilu; potrebné príslušenstvo

U-TA 11 (výfukové potrubie so sifónom R1")

výstup teplej vody (zariadenie G½", príslušenstvo

R1½"; iba u Logamax plus GB152-24 K)

výstup zásobníkového ohrievaèa vody (zariadenie

G½", príslušenstvo R½"; iba u Logamax plus

GB152)

prívod studenej vody (zariadenie G½", príslušenstvo

R½"; iba u Logamax plus GB152-24 K)

spiatoèka zásobníkového ohrievaèa vody (zariadenie

G½", príslušenstvo R½"; iba u Logamax plus

GB152)

plynová prípojka (zariadenie G1", príslušenstvo R½")

spiatoèka vykurovacieho kotla (zariadenie G¾",

príslušenstvo R¾)

výstup vykurovacieho kotla (zariadenie G¾", príslušenstvo

R¾)

23/1 Rozmery a prípoje plynových kondenzaèných kotlov Logamax plus GB152-16, GB152-24 a GB152-24 K (rozmery v mm)

Plynový kondenzaèný kotol Logamax plus

Ve¾kos kotla

Výkony / normovaný stupeò úèinnosti

Menovitý tepel. výkon pri teplotnom spáde

Vykurovací tepelný výkon modulovate¾ný

(ohrev pitnej vody)

Normovaný stupeò úèinnosti pri teplotnom

spáde (pod¾a normy DIN 4702-8)

Plynová prípojka

Kategória druhu plynu Nemecko

Kategória druhu plynu Rakúsko / Švajèiarsko

Hodnoty plynovej prípojky pri 15 °C a 1013 mbar

zemný plyn LL 3) 8,1 kWh/m 3

zemný plyn E 4) 9,5 kWh/m 3

kvapalný plyn 3P 24,5 kWh/m 3

Wobbeho oblas indexu (vzahujúc na 15 °C a 1013 mbar)

zemný plyn LL

zemný plyn E

kvapalný plyn 3 BP

kvapalný plyn 3 P

23/2 Technické údaje plynových kondenzaèných kotlov Logamax plus GB152-16, GB152-24 a GB152-24 K

Podklady pre projektovanie plynových kondenzaèných kotlov Logamax plus GB142, GB162, GB152 a GB132 T - 10/2006 23


2 Technický popis

Plynový kondenzaèný kotol Logamax plus

Ve¾kos kotla

Vykurovanie

Maximálna výstupná teplota

nastavite¾ná

Povolený tlak pri prevádzke

vykurovací kotol

Objem vody

Doba dobehu èerpadla (nastavite¾ná prostredníctvom

základného regulátora Logamatic BC10)

Expanzná nádoba

objem

tlak

Ohrev pitnej vody (integrovaný u GB152-24K)

Trvalý výkon teplej vody pri 60 °C

Rozsah teploty teplej vody

Objem vykur. vody vo výmenníku tepla s hladkou rúrou

Pripojovací tlak studenej vody

min./max.

Minimálne prietokové množstvo

Pripojenie odvodu spalín

Pripojenie spalín pod¾a EN 483

Hodnoty spalín pre LAS

pri teplotnom spáde 40/30 °C

Hmotnostný tok spalín 5) pri plnom zaažení 100 %

Teplota spalín 5) pri teplotnom spáde

(plné zaaženie)

Obsah CO 2 pri plnom zaažení 5)

Faktor emisií pod¾a noriem

Emisie škodlivých látok sú nižšie ako hranièné hodnoty

platné pre oznaèenie "Modrý anjel" (stav 1997)

Dopravný tlak, ktorý je k dispozícii

Elektrické zapojenie

Pripojovacie sieové napätie

Frekvencia

Ochrana

Elektrický príkon

Ostatné

pri èiastoènom zaažení

pri plnom zaažení

Množstvo kondenzátu pri teplotnom spáde 40/30 °C

(zemný plyn E)

Hodnota pH kondenzátu

Hmotnos

CE - oznaèenie

23/2 Technické údaje plynových kondenzaèných kotlov Logamax plus GB152-16, GB152-24 a GB152-24 K

1) pri viacnásobnom osadení

2) pri ohreve pitnej vody

3) skúšobný plyn G25 pre zemný plyn L

4) skúšobný plyn G20 pre zemný plyn H

5) hodnoty pre dimenzovanie systému odvodu spalín pod¾a EN 13384-1

24

Podklady pre projektovanie plynových kondenzaèných kotlov Logamax plus GB142, GB162, GB152 a GB132 T - 10/2006


Technický popis 2

2.3.4 Plynové kondenzaèné kotly Logamax plus GB132 T

AKO

výstup kondenzátu (flexibilná

odtoková hadica vo výške RK)

AW výstup teplej vody R ¾“

VS

výstup zásobníkového ohrievaèa

vody R ¾“ (nie je zobrazený)

EK prívod studenej vody R ¾“

EZ prívod cirkulácie R ¾“

RS

spiatoèka zásobníkového ohrievaèa

vody R ¾“ (nie je zobrazený)

GAS plynová prípojka R ¾“

RK spiatoèka vykur. kotla R ¾“

VK výstup vykur. kotla R ¾“

1) u Logalux S135

2) u Logalux S160

3) pripojovacia úroveò pre pripojovaciu

súpravu (montáž → strana

38 a strana 39)

25/1 Rozmery a prípoje plynových kondenzaèných kotlov Logamax plus GB132-11 T135, GB132-11 T160, GB132-19 T135 a GB132-19 T160

(rozmery v mm)

25/2 Technické údaje plynových kondenzaèných kotlov Logamax plus GB132-11 T135, GB132-11 T160, GB132-19 T135 a GB132-19 T160

Podklady pre projektovanie plynových kondenzaèných kotlov Logamax plus GB142, GB162, GB152 a GB132 T - 10/2006 25


2 Technický popis

25/2 Technické údaje plynových kondenzaèných kotlov Logamax plus GB132-11 T135, GB132-11 T160, GB132-19 T135 a GB132-19 T160

1) pri ohreve pitnej vody

2) skúšobný plyn G25 pre zemný plyn L

3) skúšobný plyn G20 pre zemný plyn H

4) výstupná teplota vykurovacej vody / výstupná teplota teplej vody / vstupná teplota studenej vody

5) hodnoty pre dimenzovanie systému odvodu spalín pod¾a EN 13384-1

6) pri ohreve pitnej vody s 13 kW teplovodným "boosterom"

7) pri ohreve pitnej vody s 24 kW teplovodným "boosterom"

8) IP44 s príslušenstvom UBA postreková ochrana èíslo výrobku 6302 6763

26

Podklady pre projektovanie plynových kondenzaèných kotlov Logamax plus GB142, GB162, GB152 a GB132 T - 10/2006


Technický popis 2

2.4 Rozmery a technické údaje zásobníkových ohrievaèov vody

2.4.1 Zásobníkové ohrievaèe vody Logalux S135 RW/S160 RW

Poh¾ad zhora

1) ponorné puzdro pre snímaè teploty teplej vody EL vypúšací kohút

27/1 Rozmery a pripojenia zásobníkových ohrievaèov vody Logalux S135 RW a S160 RW (rozmery v mm)

27/2 Technické údaje zásobníkových ohrievaèov vody Logalux S135 RW a S 160 RW v kombinácii s kotlami Logamax plus GB142

1) výška vrátane krytu zásobníka (príslušenstvo), bez nastavite¾ných nožièiek

2) pri teplote zásobníka 65 °C a teplote v miestnosti 20 °C (pod¾a normy DIN V 4753-8)

3) hmotnos s obalom je o cca. 5 % vyššia

4) výstupná teplota vykurovacej vody/výstupná teplota teplej vody/vstupná teplota studenej vody

Podklady pre projektovanie plynových kondenzaèných kotlov Logamax plus GB142, GB162, GB152 a GB132 T - 10/2006 27


2 Technický popis

2.4.2 Zásobníkové ohrievaèe vody Logalux HC70/HC110

Poh¾ad zhora na Logalux HC70 1) Poh¾ad zhora na Logalux HC110 1)

AW výstup teplej vody Rp¾“ EK prívod studenej vody Rp¾“ 1) prípoje zdola pre postrannú montáž sú zrkadlové

RS spiatoèka zásobníka G¾“ VS výstup zásobníka G¾“ 2) pri montáži na omietku s distanèným montážnym rámom

RM70/110 (nie pri postrannej montáži) je rozmer väèší o 60 mm

28/1 Rozmery a pripojenia zásobníkových ohrievaèov vody Logalux HC70 a HC110 (rozmery v mm)

28/2 Technické údaje zásobníkových ohrievaèov vody Logalux HC70 a HC110 v kombinácii s kotlami Logamax plus GB132-16/24

1) montáž na stenu alebo v stacionárnej polohe

2) pri zohriati na teplotu zásobníka 65 °C a pri výstupnej teplote vykurovacej vody 80 °C

3) výstupná teplota vykurovacej vody/výstupná teplota teplej vody/vstupná teplota studenej vody

28

Podklady pre projektovanie plynových kondenzaèných kotlov Logamax plus GB142, GB162, GB152 a GB132 T - 10/2006


Technický popis 2

2.4.3Zásobníkové ohrievaèe vody Logalux S120, SU160 W, SU200 W a SU300 W

Poh¾ad zhora na Logalux S120

1) ponorné puzdro pre snímaè teploty teplej vody EL vypúšací kohút

29/1 Rozmery a pripojenia zásobníkových ohrievaèov vody Logalux S120, SU160 W, SU200 W a SU300 W (rozmery v mm)

29/2 Technické údaje zásobníkových ohrievaèov vody Logalux S120 a SU...W v kombinácii s kotlami Logamax plus GB142 a GB152 (K)

Podklady pre projektovanie plynových kondenzaèných kotlov Logamax plus GB142, GB162, GB152 a GB132 T - 10/2006 29


2 Technický popis

29/2 Technické údaje zásobníkových ohrievaèov vody Logalux S120 a SU...W v kombinácii s kotlami Logamax plus GB142 a GB152 (K)

1) minimálna výška miestnosti pre výmenu magnéziovej anódy

2) pre Logalux S120 sa odporúèa pripoji cirkulaèné potrubie v prívode studenej vody (→ 59/1)

3) pri teplote zásobníka 65 °C a teplote v miestnosti 20 °C (pod¾a normy DIN V 4753-8)

4) hmotnos s obalom je o cca. 5 % vyššia

5) výstupná teplota vykurovacej vody/výstupná teplota teplej vody/vstupná teplota studenej vody

30

Podklady pre projektovanie plynových kondenzaèných kotlov Logamax plus GB142, GB162, GB152 a GB132 T - 10/2006


Technický popis 2

2.5 Montážne rozmery plynových kondenzaèných kotlov

2.5.1 Kotly Logamax plus GB142 so zásobníkovými ohrievaèmi vody Logalux S135 RW

a S160 RW

AKO výstup kondenzátu

ASV výstup poistného ventilu (sifón R 1“)

AW výstup teplej vody Rp ½“ (na omietku) resp. R ¾“

zásobníkový ohrievaè vody)

EK prívod studenej vody Rp ½“ (na omietku) resp. R ¾“

(zásobníkový ohrievaè vody)

EZ prívod cirkulácie R ¾“ (zásobníkový ohrievaè vody)

GAS plynová prípojka R ½“

RK spiatoèka vykurovacieho kotla R 1“

RS spiatoèka zásobníkového ohrievaèa vody G ¾“

VK výstup vykurovacieho kotla R 1“

VS výstup zásobníkového ohrievaèa vody G ¾“

1) vzdialenos k hornej hrane krytu zásobníka

2) u Logalux S135 RW

3) u Logalux S160 RW

4) volite¾ný boèný kryt (príloha → odsek 8.1)

5) Odporúèa sa 100 mm. Pod¾a TRGI ´96 nie je potrebné dodržiava

žiadne odstupy od hor¾avých stavebných materiálov.

6) pri šikmej streche

31/1 Montážne rozmery prívodných potrubí pri použití súpravy príslušenstva pre montáž na omietku a umiestnenie zásobníkového ohrievaèa

vody Logalux S135 RW alebo S160 RW pod plynovým kondenzaèným kotlom Logamax plus GB142 (rozmery v mm)

Podklady pre projektovanie plynových kondenzaèných kotlov Logamax plus GB142, GB162, GB152 a GB132 T - 10/2006 31


2 Technický popis

2.5.2 Kotly Logamax plus GB142 so zásobníkovými ohrievaèmi vody Logalux S120

AKO výstup kondenzátu

ASV výstup poistného ventilu (sifón R 1“)

AW výstup teplej vody Rp ½“ (na omietku) resp. R ¾“

zásobníkový ohrievaè vody)

EK prívod studenej vody Rp ½“ (na omietku) resp. R ¾“

(zásobníkový ohrievaè vody)

GAS plynová prípojka R ½“

RK spiatoèka vykurovacieho kotla R 1“

RS spiatoèka zásobníkového ohrievaèa vody G ¾“

VK výstup vykurovacieho kotla R 1“

VS výstup zásobníkového ohrievaèa vody G ¾“

1) Odporúèa sa 100 mm. Pod¾a TRGI ´96 nie je potrebné dodržiava

žiadne odstupy od hor¾avých stavebných materiálov.

2) pri šikmej streche

32/1 Montážne rozmery prívodných potrubí pri použití súpravy príslušenstva pre montáž na omietku (príslušenstvo → odsek 8.1) a umiestnenie

zásobníkového ohrievaèa vody Logalux S120 pod plynovým kondenzaèným kotlom Logamax plus GB142 (rozmery v mm)

32

Podklady pre projektovanie plynových kondenzaèných kotlov Logamax plus GB142, GB162, GB152 a GB132 T - 10/2006


Technický popis 2

2.5.3Kotly Logamax plus GB142 so zásobníkovými ohrievaèmi vody Logalux SU160 W

až SU300 W

AKO výstup kondenzátu

ASV výstup poistného ventilu (sifón R 1“)

GAS plynová prípojka R ½“

RK spiatoèka vykurovacieho kotla R 1“

RS spiatoèka zásobníkového ohrievaèa vody G ¾“

(vykurovací kotol) resp. G 1“ (zásobníkový ohrievaè

vody)

VK výstup vykurovacieho kotla R 1“

VS výstup zásobníkového ohrievaèa vody G ¾“ (vykurovací

kotol) resp. G 1“ (zásobníkový ohrievaè vody)

VK kotlový výstup R 1“

1) prípoje na zadnej strane zásobníka (→ 29/1);

Požadovaná vzdialenos medzi stenou a prípojmi zásobníka na

zadnej strane je 100 mm.

2) Odporúèa sa 100 mm. Pod¾a TRGI ´96 nie je potrebné dodržiava

žiadne odstupy od hor¾avých stavebných materiálov.

Rozmer H 2 zoh¾adòuje minimálnu a maximálnu použite¾nú dåžku

vrúbkovaných hadíc z pripojovacieho príslušenstva N-Flex

(→ odsek 8.1)

33/1 Montážne rozmery prívodných potrubí pri použití súpravy príslušenstva pre montáž na omietku a umiestnenie zásobníkového ohrievaèa

vody Logalux SU160 W, SU200 W alebo SU300 W vpravo alebo v¾avo od plynového kondenzaèného kotla Logamax plus GB142

(rozmery v mm)

Podklady pre projektovanie plynových kondenzaèných kotlov Logamax plus GB142, GB162, GB152 a GB132 T - 10/2006 33


2 Technický popis

2.6 Montážne rozmery plynových kondenzaèných kotlov Logamax plus GB152

2.6.1 Montážne rozmery kotlov Logamax plus GB152 bez zásobníkového ohrievaèa vody

Pre zjednodušenie pripojenia plynových a vodovodných

èastí, sa pre kotly Logamax plus GB152 dodáva

ako príslušenstvo montážny rám. Montážny rám sa

dodáva osobitne a možno ho namontova vopred aj

bez zariadenia.

Vysvetlivky k obrázku

1 montážny rám pre Logamax plus GB152

(príslušenstvo namiesto dodávanej montážnej ko¾ajnice)

2 skratovacie potrubie U-KS 11

AKO výstup kondenzátu

ASV výstup poistného ventilu

AW výstup teplej vody G ½“

EK prívod studenej vody G ½“

Gas plynová prípojka R 1“

RK spiatoèka vykurovacieho kotla G ¾“

RS spiatoèka zásobníkového ohrievaèa vody G ½“

VK výstup vykurovacieho kotla G ¾“

VS výstup zásobníkového ohrievaèa vody G ½“

1) pre montáž sa odporúèa 100 mm.

U kotlov Logamax plus GB152 s nekoncentrickým potrubím pre

odvod spalín treba dodrža minimálne vzdialenosti ≥ 50 mm.

Inak nie je potrebné dodržiava pod¾a TRGI´96 žiadne minimálne

vzdialenosti.

2) AW a EK sú k dispozícii iba u kombinovaných zariadení Logamax

plus GB152-24 K s integrovaným ohrevom pitnej vody.

3) sériové prípoje VS a RS u kotlov Logamax plus GB152-16

a GB152-24; Ak sa neplánuje pripojenie zásobníkového ohrievaèa

vody, tak treba použi krátke spojovacie potrubie U-KS 11

(príslušenstvo).

34/1 Montážne rozmery súpravy pre pripojenie pod omietkou

urèenej pre nástenné vykurovacie kotly Logamax plus

GB152-16, GB152-24 a GB152-24 K

34

Podklady pre projektovanie plynových kondenzaèných kotlov Logamax plus GB142, GB162, GB152 a GB132 T - 10/2006


Technický popis 2

2.6.2 Kotly Logamax plus GB152 so zásobníkovým ohrievaèom vody umiestneným pod

plynovým kondenzaèným kotlom

AKO výstup kondenzátu

ASV výstup poistného ventilu (sifón G ¾“)

AW výstup teplej vody G ½“

EK prívod studenej vody G ½“

GAS plynová prípojka G 1“

RK spiatoèka vykurovacieho kotla G ¾“

RS spiatoèka zásobníkového ohrievaèa vody R ¾“ (S120)

resp. G ¾“ (HC70/HC110)

VK výstup vykurovacieho kotla G ¾“

VS výstup zásobníkového ohrievaèa vody R ¾ (S120)

resp. G ¾“

1) pre montáž sa odporúèa 100 mm. U kotlov Logamax plus GB152

s jednostenným potrubím pre odvod spalín treba dodrža minimálne

vzdialenosti ≥ 50 mm. Inak nie je potrebné dodržiava pod¾a

TRGI´96 žiadne minimálne vzdialenosti.

2) clona U-BL24 nie je vhodná

3) u Logalux HC70

4) u Logalux HC110

5) bez vypúšania, 60 mm s vypúšacou súpravou ES

35/1 Montážne rozmery prívodných potrubí pri použití súpravy príslušenstva pre montáž pod omietkou a umiestnenie zásobníkového

ohrievaèa vody Logalux HC70, HC110 alebo S120 pod plynovým kondenzaèným kotlom Logamax plus GB152 (rozmery v mm)

Podklady pre projektovanie plynových kondenzaèných kotlov Logamax plus GB142, GB162, GB152 a GB132 T - 10/2006 35


2 Technický popis

2.6.3Kotly Logamax plus GB152 so zásobníkovým ohrievaèom vody umiestneným ved¾a

plynového kondenzaèného kotla

AKO

ASV

výstup kondenzátu

výstup poistného ventilu

(sifón G ¾“)

AW výstup teplej vody G ½“

EK prívod studenej vody G ½“

GAS plynová prípojka G 1“

RK spiatoèka vykurov. kotla G ¾“

RS spiatoèka zásobníkového

ohrievaèa vody R ¾“

VK výstup vykurovacieho kotla G ¾“

VS

výstup zásobníkového ohrievaèa

vody G ½“

Poh¾ad zhora na Logalux HC70 4) Poh¾ad zhora na Logalux HC110 4)

1) pre montáž sa odporúèa 100 mm.

U kotlov Logamax plus GB152 s jednostenným potrubím pre odvod spalín treba dodrža minimálne vzdialenosti ≥ 50 mm.

2) u Logalux HC70

3) u Logalux HC110

4) prípoje zdola sú zrkadlové

36/1 Montážne rozmery prívodných potrubí pri použití súpravy príslušenstva pre montáž pod omietkou a umiestnenie zásobníkového

ohrievaèa vody Logalux HC70, HC110 alebo S120 pod plynovým kondenzaèným kotlom Logamax plus GB152

36

Podklady pre projektovanie plynových kondenzaèných kotlov Logamax plus GB142, GB162, GB152 a GB132 T - 10/2006


Technický popis 2

2.6.4 Kotly Logamax plus GB152 so zásobníkovými ohrievaèmi vody Logalux SU160 W

až SU300 W

AKO výstup kondenzátu

ASV výstup poistného ventilu (sifón G ¾”)

AW výstup teplej vody G ½”

EK prívod studenej vody G ½”

GAS plynová prípojka G 1”

RK spiatoèka vykurovacieho kotla G ¾”

RS spiatoèka zásobníkového ohrievaèa vody G ½” (vykurovací

kotol) resp. G 1” (zásobníkový ohrievaè vody)

VK výstup vykurovacieho kotla G ¾”

VS výstup zásobníkového ohrievaèa vody G ½” (vykurovací

kotol) resp. G 1” (zásobníkový ohrievaè vody)

1) Prípoje na zadnej strane zásobníka (→ 29/1);

Požadovaná vzdialenos medzi stenou a prípojmi zásobníka na

zadnej strane je 100 mm.

2) Pre montáž sa odporúèa 100 mm.

U kotlov Logamax plus GB152 s jednostenným potrubím pre

odvod spalín treba dodrža minimálne vzdialenosti ≥ 50 mm.

Rozmer H 2 zoh¾adòuje minimálnu a maximálnu použite¾nú dåžku

vrúbkovaných hadíc z pripojovacieho príslušenstva N-Flex

(→ odsek 8.5)

37/1 Montážne rozmery prívodných potrubí pri použití súpravy príslušenstva pre montáž na omietku a umiestnenie zásobníkového ohrievaèa

vody Logalux SU160 W, SU200 W alebo SU300 W vpravo alebo v¾avo od plynového kondenzaèného kotla Logamax plus GB152

(rozmery v mm)

Podklady pre projektovanie plynových kondenzaèných kotlov Logamax plus GB142, GB162, GB152 a GB132 T - 10/2006 37


2 Technický popis

2.6.5 Montážne rozmery kotlov Logamax plus GB132 T

AW výstup teplej vody R ¾”

EK prívod studenej vody R ¾”

EZ prívod cirkulácie R ¾”

Gas plynová prípojka R ¾”

RK spiatoèka vykurovacieho kotla R ¾”

VK výstup vykurovacieho kotla R ¾”

1) u Logalux S135

2) u Logalux S160

3) minimálne odstupy:

20 mm na strane priliehajúcej k stene

600 mm na ostatných stranách

4) Odporúèa sa 100 mm. U kotlov Logamax plus GB132 T

s jednostenným potrubím pre odvod spalín treba

dodrža minimálne vzdialenosti ≥ 50mm.

38/1 Montážne rozmery plynových kondenzaèných kotlov Logamax plus GB132 T pri použití súpravy príslušenstva pre montáž na omietku

(rozmery v mm)

38

Podklady pre projektovanie plynových kondenzaèných kotlov Logamax plus GB142, GB162, GB152 a GB132 T - 10/2006


Technický popis 2

AW výstup teplej vody R ¾”

EK prívod studenej vody R ¾”

EZ prívod cirkulácie R ¾”

Gas plynová prípojka R ¾”

RK spiatoèka vykurovacieho kotla R ¾”

VK výstup vykurovacieho kotla R ¾”

39/1 Montážne rozmery plynových kondenzaèných kotlov Logamax plus GB132 T pri použití zadnej súpravy príslušenstva pre montáž na

omietku (rozmery v mm)

Podklady pre projektovanie plynových kondenzaèných kotlov Logamax plus GB142, GB162, GB152 a GB132 T - 10/2006 39


3 Predpisy a prevádzkové podmienky

3Predpisy a prevádzkové podmienky

3.1 Výòatky z predpisov

Plynové kondenzaèné kotly Logamax plus GB42,

GB162, GB152 a GB132 T spåòajú požiadavky smernice

pre plynové zariadenia 90/396/EWG. Zoh¾adnené

boli aj normy EN 483 a EN 677. Pri inštalácii a prevádzke

zariadení je nutné dodrža:

- technické predpisy stavebného dozoru,

- zákonné ustanovenia a

- krajské právne ustanovenia.

Montáž, pripojenie plynu a spalín, prvé uvedenie do

prevádzky, pripojenie elektrickej energie ako aj údržba

môže by vykonaná len odbornými pracovníkmi

autorizovanej firmy.

Povolenie

Inštalácia plynových kondenzaèných kotlov musí by

oznámená príslušnému plynárenskému podniku a ten

ju musí povoli.

Plynové kondenzaèné kotly môžu by prevádzkované

iba so špeciálnym, pre daný typ kotla koncipovaným

a povoleným systémom odvodu spalín. Ak sa má

vykurovací kotol nachádza v priestore, kde sa

nepretržite zdržiavajú ¾udia, musí sa použi príslušný

systém odvodu spalín.

Pred zaèatím montáže musí by informovaný okresný

kominár a úrad pre odpadové vody. Regionálne je

potrebné povolenie pre systém odvodu spalín a pre

odvod kondenzátu do verejnej siete odpadových vôd.

Údržba

Pod¾a § 10 nariadenia o úspornom využívaní energie

(EnEV) musí zariadenie ovládané, ošetrované a udržiavané

príslušným spôsobom.

Prevádzkovate¾ovi takéhoto zariadenia odporúèame

uzavrie s vykurovacou firmou zmluvu o vykonávaní

pravidelnej každoroènej inšpekcie a o vykonávaní

údržby v prípade potreby. Pravidelná inšpekcia

a údržba sú základnými predpokladmi pre bezpeènú

a hospodárnu prevádzku.

3.2 Požiadavky na spôsob prevádzky

Prevádzkové podmienky uvedené v tabu¾ke 40/1 sú

dôležitou súèasou záruèných podmienok, platných

pre plynové kondenzaèné kotly Logamax plus GB42,

GB162, GB152 a GB132 T.

Prevádzkové podmienky sú zabezpeèené vhodným

hydraulickým zapojením a reguláciou kotlového

okruhu (Hydraulické zapojenie → str. 61).

40/1 Prevádzkové podmienky pre plynové kondenzaèné kotly Logamax plus GB142, GB152 a GB132 T

1) regulácia vykurovacieho okruhu prostredníctvom zmiešavacieho ventilu zlepšuje regulaènú reakciu; odporúèa sa hlavne u zariadení

s viacerými vykurovacími okruhmi

40

Podklady pre projektovanie plynových kondenzaèných kotlov Logamax plus GB142, GB162, GB152 a GB132 T - 10/2006


Regulácia vykurovania 4

4 Regulácia vykurovania

4.1 Ciele regulaèného systému Logamatic

Regulaèný systém Logamatic bol špeciálne vyvinutý

pre regulaèné potreby moderných vykurovacích zariadení

nachádzajúcich sa v rodinných a generaèných

domoch. Cie¾om tejto modernej regulaènej koncepcie

je:

- optimálne využitie fosílnej a elektrickej energie,

- používanie rovnakých regulaèných komponentov

pre nástenné i stacionárne vykurovacie kotly a

- jednoduchá obsluha.

Ïalším ažiskom sú údržba a servis. Komponenty v regulaènom

systéme Logamatic sú z èasti skonštruované

tak, že sa dokážu vzájomne monitorova a samostatne

hlási poruchy resp. nepravidelnosti.

Servisné funkcie, sériovo integrované v ovládacej jednotke

u¾ahèujú uvádzanie do prevádzky, údržbu a vyh¾adávanie

porúch.

41/1 Preh¾ad regulaènej koncepcie Logamatic pre plynové kondenzaèné

kotly Logamax plus GB142/GB162

41/2 Preh¾ad regulaènej koncepcie Logamatic pre plynové kondenzaèné

kotly Logamax plus GB152 a GB132 T

4.2 Regulaèná koncepcia Logamatic EMS

Jadrom regulaèného systému Logamatic EMS je digitálny

univerzálny horákový automat UBA 3, ktorý

okrem regulovania a monitorovania horáka preberá aj

bezpeènostné funkcie vykurovacieho kotla. Prostredníctvom

komunikaèného kanála, ktorým je zabezpeèené

prepojenie so základným regulátorom Logamatic

BC10 (→ 41/1 a 41/2), sú pokryté rozlièné základné

funkcie regulácie (→ strana 43).

Druhým komunikaèným kanálom je zbernica EMS, ku

ktorej sú prostredníctvom dvojžilového kábla pripojené

regulaèné komponenty a moduly bez špecifických

kotlových funkcií (→ 41/1 a 42/2). Sem patrí

ovládacia jednotka RC30, priestorový regulátor RC20

ako aj funkèné moduly (zmiešavací, modul výhybky

a solárny). Moduly sú uložené vo vhodných puzdrách

a dodávajú sa vo dvoch variantoch. Variant WK

umožòuje zabudovanie modulov do nástenného

vykurovacieho kotla Logamax plus GB142. Alternatívne

existuje aj variant EM pre samostatnú montáž modulov

na stenu a pre zabudovanie do plynových

kondenzaèných kotlov Logamax plus GB132 T (→ odsek

4.5.1).

Pre aktiváciu, nastavenie a urèenie parametrov

funkèných modulov regulaèného systému Logamatic

EMS je vždy potrebná ovládacia jednotka RC30

(→ 41/1 a 41/2).

S regulaèným systémom Logamatic EMS možno

prevádzkova reguláciu v závislosti od teploty v miestnostiach

ako aj v závislosti od vonkajšej teploty.

Regulaèný systém Logamatic EMS je prispôsobený

pre použitie v štandardných zariadeniach

a má pevne definovaný rozsah funkcií (→ príklady

zariadení 6.3 až 6.5). Tento rozsah funkcií nesmie

by prekroèený.

Podklady pre projektovanie plynových kondenzaèných kotlov Logamax plus GB142, GB162, GB152 a GB132 T - 10/2006 41


4 Regulácia vykurovania

4.3Druhy regulácie

4.3.1 Regulácia v závislosti od priestorovej teploty

Pri tomto druhu regulácie je vykurovacie zariadenie

alebo vykurovací okruh riadený v závislosti od teploty

v referenènej miestnosti. Pre tento druh regulácie je

vhodné použi priestorový regulátor RC20 alebo

ovládaciu jednotku RC30. Tieto zariadenia majú zabudovaný

snímaè teploty v miestnosti. Z tohto dôvodu

sa tieto regulaèné prístroje pre regulovanie v závislosti

od priestorovej teploty vždy inštalujú v referenènej

miestnosti.

Poloha snímaèa priestorovej teploty

Aby sa zabránilo negatívnemu ovplyvòovaniu regulaèného

prístroja, nesmie sa snímaè teploty v miestnosti

nachádza :

- na vonkajšej stene,

- v blízkosti okien a dverí,

- pri tepelných alebo chladiacich zdrojoch,

- v rohoch bez cirkulácie vzduchu,

- nad vyhrievacím telesom,

- na mieste vystavenom priamemu slneènému žiareniu,

- v priamej blízkosti tepelného vyžarovania elektrických

prístrojov alebo iných prístrojov.

K ovládacej jednotke RC30 možno pripoji aj externý

snímaè priestorovej teploty. Táto možnos je

urèená pre prípady, keï sa ovládacia jednotka

RC30 nedá nainštalova v referenènej miestnosti

tak, aby bola jej pozícia vhodná pre meranie priestorovej

teploty a zároveò aj dostupná pre manipuláciu

užívate¾om.

42/1 Poloha priestorového regulátora RC20 alebo ovládacej jednotky

RC30 resp. externého snímaèa teploty v referenènej

miestnosti

4.3.2 Regulácia v závislosti od vonkajšej teploty

Pri tomto druhu regulácie je vykurovacie zariadenie

riadené v závislosti od vonkajšej teploty.

Pre tento druh regulácie je potrebné použi ovládaciu

jednotku RC30. Snímaè vonkajšej teploty je súèasou

dodávky ovládacej jednotky RC30. Ovládacia jednotka

RC30 môže by namontovaná vo vykurovacom

kotle.

Poloha snímaèa vonkajšej teploty

Snímaè vonkajšej teploty musí by nainštalovaný tak,

aby meranie vonkajšej teploty nebolo ovplyvòované.

Preto musí by umiestnený vždy na severnej strane

budovy.

Snímaè vonkajšej teploty nesmie by namontovaný :

- nad oknami, dverami a vetracími otvormi,

- pod žalúziami, balkónom alebo strechou.

42/2 Rozmiestnenie snímaèov vonkajšej teploty

4.3.3 Regulácia v závislosti od vonkajšej teploty so spínaním pod¾a priestorovej teploty

V prípade regulácie v závislosti od vonkajšej teploty

so spínaním pod¾a teploty v miestnosti sú skombinované

výhody oboch vyššie opísaný základných

druhov regulácie.

Tento druh regulácie si vyžaduje montáž ovládacej

jednotky RC30 resp. externého snímaèa teploty

v miestnosti alebo dodatoèného priestorového regulátora

RC20 v referenènej miestnosti (→ 42/1).

42

Podklady pre projektovanie plynových kondenzaèných kotlov Logamax plus GB142, GB162, GB152 a GB132 T - 10/2006


Regulácia vykurovania 4

4.4 Kotlové a ovládacie komponenty v regulaènom systéme Logamatic EMS

4.4.1 Univerzálny horákový automat UBA 3

Digitálny univerzálny horákový automat UBA 3 je zabudovaný

v nástennom vykurovacom kotle a nie je vybavený

žiadnymi indikaènými a ovládacími prvkami.

Jeho súèasou je kotlový identifikaèný modul (KIM),

ktorý poskytuje špecifické informácie o kotle a technické

informácie o spa¾ovaní. Svetelná dióda potom

signalizuje funkènú pohotovos.

Ako centrálna inteligentná jednotka regulaèného

systému monitoruje všetky elektrické a elektronické

komponenty nástenného vykurovacieho kotla. Týmto

spôsobom zabezpeèuje aj optimálne zladenie nastavení

všetkých komponentov kotla.

Regulaèné funkcie UBA 3 v celom systéme

monitorovanie a regulovanie všetkých funkcií

v spa¾ovacom procese

regulácia teploty kotlovej vody na úrovni zodpovedajúcej

hodnote požadovanej od pripojených

komponentov

regulácia ohrevu pitnej vody s termickou dezinfekciou

a reguláciou cirkulaèného èerpadla

- Táto funkcia sa aktivuje pomocou základného

regulátora Logamatic BC10 alebo pomocou

priestorového regulátora RC20 resp. ovládacej

jednotky RC30.

- V kombinácii s ovládacou jednotkou RC30

možno použi vlastnú funkciu èasovania pre

ohrev pitnej vody.

- V kombinácii s trojcestným prepínacím ventilom

má ohrev pitnej vody prednos (v zásade)

pred prevádzkou vykurovania.

4.4.2 Základný regulátor BC10

Základný ovládaè Logamatic BC10 slúži ako základná

ovládacia jednotka pre každé zariadenie na výrobu

tepla, vybavené regulaèným systémom Logamatic

EMS. Z tohto dôvodu patrí do základného vybavenia

plynových kondenzaèných kotlov Logamax plus

GB142 (→ 8/1), GB162 (→ 9/1), GB132 (→ 10/1)

a GB132 (T) (→ 11/1).

Regulátor Logamatic BC10 má v sebe zakomponované

všetky prvky, ktoré sú potrebné pre základné ovládanie

vykurovacieho zariadenia, vybaveného systémom

Logamatic EMS. Okrem toho sa na základnom

regulátore Logamatic BC10 nachádza miesto pre

pripevnenie ovládacej jednotky RC30, ktorá disponuje

ïalšími funkciami pre komfortné regulovanie (→ 43/1,

poz. 2).

43/1 Základný regulátor Logamatic BC10 s pripevnenou ovládacou

jednotkou RC30 (→ 8/1, 10/1 a 11/1)

Na zadnej strane základného regulátora Logamatic

BC10 je umiestnený premosovací konektor (jumper),

pomocou ktorého (vytiahnutím) možno obmedzi

vykurovací výkon plynového kondenzaèného kotla na

11 kW resp. 50 kW (u GB142-60); (→ 43/2, poz. 3).

V dodávanom stave je jumper zastrèený tak, aby

kotlový výkon nebol obmedzený.

Vysvetlivky k obrázkom (43/1 a 43/2)

1 základný regulátor Logamatic BC10 (→ strana 44)

2 ovládacia jednotka RC30 (→ strana 46)

3 jumper (premosovací konektor)

43/2 Zadná strana základného regulátora Logamatic BC10 s jumperom

pre obmedzenie výkonu vykurovania na 11 kW resp.

50 kW (GB142-60)

Podklady pre projektovanie plynových kondenzaèných kotlov Logamax plus GB142, GB162, GB152 a GB132 T - 10/2006 43


4 Regulácia vykurovania

Funkcie a ovládacie prvky základného regulátora Logamatic BC10

zapínanie a vypínanie vykurovacieho kotla a všetkých

zabudovaných modulov pomocou prevádzkového

spínaèa (→ 44/1, poz. 1)

aktivácia ohrevu pitnej vody

nastavenie teploty teplej vody pomocou otoèného

gombíka (→ poz. 3)

- V polohe "Aut" sa teplota teplej vody nastavuje

prostredníctvom priestorového regulátora

RC20 alebo ovládacej jednotky RC30.

- Pri nastavení pevnej požadovanej hodnoty pre

teplotu teplej vody už nie je možné vykona

zmenu prostredníctvom priestorového regulátora

RC20 alebo ovládacej jednotky RC30.

Indikácia stavu a diagnostika porúch na displeji

LED.

- Zobrazenie teploty kotlovej vody, tlaku v zariadení

a prípadne aj chybového resp. servisného

kódu (→ poz. 4)

- zmena zobrazenia stlaèením tlaèidla "stav zobrazenia"

(→ poz. 10)

obmedzenie maximálnej hodnoty pre teplotu kotlovej

vody (otoèný gombík, → poz. 6)

rozhranie pre pripojenie servisných zariadení

(Service-Tools, pripravuje sa) pre napojenie na

prenosný poèítaè (laptop)

indikácia požiadavky na teplo, prevádzky horáka

a ohrevu pitnej vody (LED)

núdzová prevádzka

kominárska funkcia pre spalinový test a manuálnu

prevádzku

obmedzenie vykurovacieho výkonu pre vykurovací

kotol a nastavenie parametrov zariadenia s použitím

softvéru

44/1 Indikátory a ovládacie prvky základného regulátora Logamatic

BC10

Vysvetlivky k obrázku

1 prevádzkový spínaè (zapnú / vypnú)

2 kontrolná dióda (LED) pre indikáciu ohrevu pitnej vody

3 otoèný gombík pre nastavenie teploty teplej vody

4displej LED pre indikáciu stavu a tlaku ako aj pre diagnostikovanie

porúch

5 kontrolná dióda (LED) pre indikáciu požiadavky na teplo

6 otoèný gombík pre nastavenie maximálnej teploty kotlovej vody

7 ovládacia jednotka RC30 (volite¾ne namiesto clony)

8 kontrolná dióda (LED) pre indikáciu prevádzky horáka (zapojený

/ odpojený)

9 zdierka pre diagnostický konektor

10 tlaèidlo "stav zobrazenia"

11 tlaèidlo "kominár" pre spalinový test a manuálnu prevádzku

12 tlaèidlo "reset" (reštartovacie tlaèidlo)

44

Podklady pre projektovanie plynových kondenzaèných kotlov Logamax plus GB142, GB162, GB152 a GB132 T - 10/2006


Regulácia vykurovania 4

4.4.3Priestorový regulátor RC20

Priestorový regulátor RC20 je prostredníctvom dvojžilového

kábla zbernice napojený k zariadeniu Logamatic

EMS a taktiež aj napájaný elektrickou energiou.

Používa sa buï ako priestorový regulátor alebo ako

dia¾kové ovládanie. Nástenný držiak pre montáž priestorového

regulátora RC20 v obytných priestoroch je

súèasou dodávky.

Pre zariadenie s reguláciou jedného priamo sériovo

zapojeného vykurovacieho okruhu (bez zmiešavacieho

ventilu) v závislosti od teploty v miestnosti staèí

použi iba samostatný priestorový regulátor RC20.

Snímaè teploty v miestnosti je integrovaný v priestorovom

regulátore RC20. Okrem toho možno prostredníctvom

priestorového regulátora RC20 regulova

okruh teplej vody s termickou dezinfekciou a s cirkulaèným

èerpadlom. Taktiež možno pomocou tohto

prístroja nastavova na spínacích hodinách spínanie

štandardných programov poèas týždòa.

Ak sa priestorový regulátor RC20 používa ako dia¾kové

ovládanie, tak reguláciu vykurovacích okruhov

a plynového kondenzaèného kotla preberie v regulaènom

systéme Logamatic EMS ovládacia jednotka

RC30 (→ strana 46). Priestorový regulátor RC20 potom

zabezpeèuje nevyhnutné informácie z miestnosti

a o druhu prevádzky. V oboch prípadoch použitia

zobrazuje displej LCD nameranú teplotu v miestnosti

(→ 45/1, poz. 1).

S pomocou tlaèidiel možno nastavova rôzne druhy

prevádzky vykurovania (→ 45/1, poz. 3 až poz. 6).

Zelené diódy LED, ktoré sú integrované v každom

takomto tlaèidle, slúžia pre indikáciu aktuálneho

druhu prevádzky.

Prístup k funkciám priestorového regulátora RC20 bol

skonštruovaný pod¾a osvedèenej a jednoduchej

koncepcie "stláèanie a otáèanie". Funkcie sú rozdelené

do dvoch úrovní ovládania. V prípade potreby

možno využi kalibraènú funkciu pre teplotu v miestnosti.

Táto funkcia je prístupná v servisnej úrovni,

ktorá sa aktivuje postranným, zapusteným tlaèidlo.

V servisnej úrovni odborný pracovník nastaví pri

uvádzaní do prevádzky rôzne parametre zariadenia

ako napr. aktiváciu ohrevu pitnej vody s pevným

regulovaním cirkulaèného èerpadla alebo definovanie

funkcie termickej dezinfekcie.

45/1 Indikátory a ovládacie prvky priestorového regulátora RC20

Vysvetlivky k obrázku

1 LCD displej pre zobrazenie nastavených hodnôt a teplôt (trvalé

zobrazenie: nameraná teplota v miestnosti)

2 otoèný gombík pre menenie hodnôt, ktoré sa zobrazia na displeji

po stlaèení tlaèidla alebo pre vyvolanie menu servisnej

úrovne

3 tlaèidlo s diódou LED pre nastavenie automatickej prevádzky

vykurovania pod¾a spínacích hodín

4tlaèidlo s diódou LED pre nastavenie normálnej prevádzky

vykurovania (denná prevádzka)

5 tlaèidlo s diódou LED pre nastavenie redukovanej prevádzky

vykurovania (noèná prevádzka)

6 tlaèidlo s diódou LED pre aktivovanie dodatoèného ohrevu pitnej

vody alebo pre nastavenie teploty teplej vody

7 kryt druhej úrovne ovládania

8 tlaèidlo pre výber programu vykurovania (8 štandardných programov)

9 tlaèidlo pre nastavenie hodín a dòa v týždni

Podklady pre projektovanie plynových kondenzaèných kotlov Logamax plus GB142, GB162, GB152 a GB132 T - 10/2006 45


4 Regulácia vykurovania

4.4.4 Ovládacia jednotka RC30

Ovládacia jednotka RC30 je prostredníctvom dvojžilového

kábla zbernice napojená k zariadeniu Logamatic

EMS a taktiež aj napájaná elektrickou energiou.

Môže sa pripevni k základnému regulátoru Logamatic

BC10 (→ 43/1), ktorý je namontovaný priamo na

nástennom vykurovacom kotle alebo sa nainštaluje

s použitím nástenného držiaka (súèas dodávky)

v obytných priestoroch. V prípade montáže v obytných

priestoroch možno použi ovládaciu jednotku

RC30 aj ako komfortný regulátor priestorovej teploty.

Základné vybavenie ovládacej jednotky RC30 umožòuje

regulovanie jedného vykurovacieho okruhu bez

zmiešavacieho ventilu v závislosti od vonkajšej alebo

vnútornej teploty alebo aj v závislosti od vonkajšej

teploty so spínaním pod¾a priestorovej teploty. Jeden

snímaè teploty v miestnosti je integrovaný v ovládacej

jednotke RC30 a jeden snímaè vonkajšej teploty je

zahrnutý v dodávke. V prípade regulácie pod¾a

priestorovej teploty musí by ovládacia jednotka RC30

nainštalovaná v referenènej miestnosti (→ 42/1). Keï

sa miesto inštalácie ovládacej jednotky RC30 nenachádza

v referenènej miestnosti, možno k jej

nástennému podstavcu pripoji externý snímaè teploty

v miestnosti (príslušenstvo).

Ovládacia jednotka RC30 je vybavená štvorkanálovými

digitálnymi spínacími hodinami s ôsmimi

štandardnými programami. V kombinácii s funkènými

modulmi WM10 a MM10 možno dodatoène pre každý

vykurovací okruh vytvori aj vlastný program. Pre

ohrev pitnej vody s regulovaním cirkulaèného

èerpadla je k dispozícii vlastný èasový kanál (Príklady

zariadení → strana 72). K základným funkciám patrí aj

jednorázový ohrev teplej vody a termická dezinfekcia,

ktorej nastavenie je taktiež variabilné. Všetky dôležité

informácie o vykurovacom zariadení vrátane chybových

hlásení možno zisti prostredníctvom ovládacej

jednotky RC30, ktorá umožòuje aj ich zobrazenie

v podobe "dekódovaného textu" (→ 46/1, poz. 1)

S pomocou tlaèidiel možno nastavova rôzne druhy

prevádzky vykurovania (→ 46/1, poz. 3 až poz. 6). Diódy

LED sú integrované v každom takomto tlaèidle

a slúžia pre indikáciu aktuálneho druhu prevádzky.

Ovládacia jednotka v aktuálne maximálnom vybavení

dokáže prostredníctvom príslušných modulov regulova

jeden vykurovací okruh bez zmiešavacieho ventilu,

jeden okruh podlahového vykurovania so zmiešavacím

ventilom ako aj solárny ohrev pitnej vody (Príklad

zariadenia → strany 77, 78). Regulovanie solárneho

ohrevu pitnej vody nie je možné pri kombinácii

s plynovým kondenzaèným kotlom Logamax plus

GB132 T.

Ovládacia jednotka RC30 je vybavená niektorými špeciálnymi

funkciami ako napr. "dovolenková funkcia"

pre celé zariadenie alebo v kombinácii s funkènými

modulmi WM10 a MM10 aj pre každý vykurovací

okruh osobitne. Okrem toho má k dispozícii množstvo

servisných funkcií ako "monitorovacia funkcia",

"reléový test", "test LCD", "monitorovanie závad", "indikácia

závad", "indikácia charakteristiky vykurovania"

atï.

Prístup k funkciám ovládacej jednotky RC30 bol

skonštruovaný pod¾a osvedèenej a jednoduchej

koncepcie "stláèanie a otáèanie". Funkcie sú rozdelené

do viacerých úrovní ovládania.Tri úrovne ovládania

pre koncového užívate¾a sú rozdelené na základné,

rozšírené a špeciálne funkcie (viï Návod na obsluhu

ovládacej jednotky RC30). K dispozícii je aj servisná

úroveò, kde môže odborný pracovník vykona nastavenia

napr. vykurovacích okruhov alebo ohrevu pitnej

vody.

46/1 Indikátory a ovládacie prvky ovládacej jednotky RC30

Vysvetlivky k obrázku

1 LCD displej pre zobrazenie nastavených hodnôt a teplôt (trvalé

zobrazenie: nameraná priestorová teplota)

2 otoèný gombík pre menenie hodnôt, ktoré sa zobrazia na displeji

po stlaèení tlaèidla alebo pre vyvolanie menu servisnej

úrovne

3 tlaèidlo s diódou LED pre nastavenie automatickej prevádzky

vykurovania pod¾a spínacích hodín

4tlaèidlo s diódou LED pre nastavenie normálnej prevádzky

vykurovania (denná prevádzka)

5 tlaèidlo s diódou LED pre nastavenie útlmovej prevádzky

vykurovania (noèná prevádzka)

6 tlaèidlo s diódou LED pre aktivovanie jednorázového ohrevu

pitnej vody alebo pre nastavenie teploty teplej vody

7 kryt druhej úrovne ovládania

8 tlaèidlo pre menenie menu alebo úrovní ovládania

9 tlaèidlo pre výber vykurovacieho okruhu

10 tlaèidlo pre výber programu vykurovania (8 štandardných pro

gramov ako aj jeden vlastný program pre každý vykurovací

okruh)

11 tlaèidlo pre nastavenie dòa v týždni

12 tlaèidlo pre nastavenie hodín

13 tlaèidlo pre zobrazenie

46

Podklady pre projektovanie plynových kondenzaèných kotlov Logamax plus GB142, GB162, GB152 a GB132 T - 10/2006


Regulácia vykurovania 4

4.5 Funkèné moduly pre rozšírenie regulaèného systému Logamatic EMS

4.5.1 Moduly pre nástenné vykurovacie kotly

Pre dodávané moduly existujú dve možnosti montáže.

1. Variant s montážou vo vykurovacom kotle

(u GB142, GB162, GB152 a GB132 T)

Do zariadení Logamax plus GB142, GB162, GB152 a

GB132 T možno zabudova maximálne dva moduly.

Každý variant modulu možno použi iba raz. Do

zariadení Logamax plus GB132 nie je možné zabudova

žiaden modul.

2. Variant s montážou na stenu mimo vykurovacieho

kotla

Všetky dodávané typy modulov sú vybavené zbernicovým

káblom, sieovým konektorom a podstavcom

pre montáž na stenu (vrátane hmoždiniek a skrutiek).

Vïaka tomu môžu by bez problémov nainštalované

aj mimo vykurovacieho kotla.

3. Súprava pre rýchlu montáž vykurovacieho

okruhu s integrovanými modulmi

Dodávané sú nasledovné súpravy pre rýchlu montáž

vykurovacieho okruhu s integrovanými modulmi:

a) Súprava pre rýchlu montáž vykurovacieho okruhu

s modulom výhybky:

- HS 25 E

- HS 32 E

b) Súprava pre rýchlu montáž vykurovacieho okruhu

so zmiešavacím modulom:

- HSM 15 E

- HSM 20 E

- HSM 25 E

- HSM 32 E

Moduly sú dodávané z výroby s kompletným prepojením

káblami. Pre uvedenie do prevádzky treba moduly

pripoji k sieovému napätiu 230 V.

Vysvetlivky k obrázkom (47/1 a 47/2)

1 kryt so svorkami

2 základný modul

3 nástenný držiak s od¾ahèením pnutia pre pripojovací kábel

47/1 Funkèné moduly: možnos pre zabudovanie do plynového

kondenzaèného kotla Logamax plus GB142 zaveseného na

stene

47/2 Funkèný modul pri variante s montážou na stenu

47/3 Súprava pre rýchlu montáž vykurovacieho okruhu s integrovaným

zmiešavacím modulom MM10

Podklady pre projektovanie plynových kondenzaèných kotlov Logamax plus GB142, GB162, GB152 a GB132 T - 10/2006 47


4 Regulácia vykurovania

4.5.2 Modul výhybky WM10

Modul výhybky WM10 reguluje hydraulické oddelenie

medzi kotlovým okruhom a okruhmi spotrebièov.

Hydraulické oddelenie možno realizova s hydraulickou

výhybkou alebo prostredníctvom výmenníka

tepla. Okrem toho môže modul výhybky WM10 regulova

sekundárne èerpadlo pre vykurovací okruh bez

zmiešavacieho ventilu (vykurovací okruh 1, → strana

65; Príklady zariadení → strana 75). Modul výhybky

WM10 umožòuje realizova ohrev pitnej vody s použitím

plniaceho èerpadla zásobníka. Pri regulovaní

plniaceho èerpadla zásobníka je možná paralelná

prevádzka vykurovania v jednom vykurovacom

okruhu so zmiešavacím ventilom a ohrevu pitnej vody

Príklad zariadenia → strana 76).

Vysvetlivky k obrázku

1 základný modul

2 poistka prístroja

3 prístup k náhradnej poistke

4 dióda LED pre prevádzkovú a poruchovú indikáciu

5 konektorová lišta pre riadiace napätie

6 pripojovací konektor pre ïalšie komponenty v zariadení

Logamatic EMS (cez zbernicu EMS)

7 pripojovací konektor pre ovládaciu jednotku resp. priestorový

regulátor

8 pripojovací konektor pre snímaè teploty kotlovej vody

tu FK pre hydraulickú výhybku)

9 konektorová lišta pre výkonové napätie

10 pripojovací konektor pre obehové èerpadlo vykurovacieho

okruhu

11 miesto pre pripojenie sieového napájania ïalších funkèných

modulov (sieový výstup)

12 pripojovací konektor pre sieovú prípojku 230 V AC, 50 Hz

V zariadeniach s plynovými kondenzaènými kotlami

Logamax plus GB142, GB162, GB152 a GB132 T treba

vykona hydraulické oddelenie vtedy, keï sa majú

pripoji dva vykurovacie okruhy s vlastnými èerpadlami.

48/1 Modul výhybky WM10 (základný modul)

4.5.3 Zmiešavací modul MM10

Zmiešavací modul MM10 rozširuje regulaèný systém

Logamatic EMS o jeden vykurovací okruh so zmiešavacím

modulom. Použi ho možno iba pri hydraulickom

oddelení plynového kondenzaèného kotla pomocou

hydraulickej výhybky v kombinácii s modulom

výhybky WM10 a rozvádzaèom vykurovacieho okruhu

pre dva vykurovacie okruhy (Príklady zariadení →

strany 75, 76). Pre tento vykurovací okruh 2 možno

nastavi v servisnej úrovni ovládacej jednotky RC30

systémy vykurovania "vykurovacie teleso", "konvektor"

alebo "podlaha". Tieto sú automaticky regulované

v závislosti od vonkajšej teploty. Keï je u vykurovacieho

okruhu 2 nastavený systém vykurovania "podlaha",

možno regulova aj funkciu "sušenie podlahy". Okrem

toho môže by vykurovací okruh 2 realizovaný aj so

systémom vykurovania "výstup miestnos".

Systém vykurovania "priestorový výstup" je regulovaný

v závislosti od priestorovej teploty a pre jeho

použitie je nutná inštalácia dia¾kového ovládania

v referenènej miestnosti (→ 42/1). Pripoji ho možno

priamo k zmiešavaciemu modulu MM10. Ako

dia¾kové ovládanie možno použi ovládaciu jednotku

RC30 alebo priestorový regulátor RC20.

Konštrukcia základného modulu MM10 je zvonku

totožná s konštrukciou základného modulu WM10

(→ 48/1). Má taktiež dve oddelené konektorové lišty

pre riadiace napätie, (zbernica EMS, ovládacia jednotka

RC30 resp. priestorový regulátor RC20 a snímaè

teploty výstupu) ako aj pre výkonové napätie (obehové

èerpadlo vykurovacieho okruhu, regulaèný prvok

vykurovacieho okruhu, sieová prípojka a sieový

výstup).

48

Podklady pre projektovanie plynových kondenzaèných kotlov Logamax plus GB142, GB162, GB152 a GB132 T - 10/2006


Regulácia vykurovania 4

4.5.4 Modul indikácie porúch EM10

V kombinácii s nástennými vykurovacími kotlami

Logamax plus GB142, GB162, GB152 a GB132 T plní

modul indikácie porúch EM10 dve základné funkcie.

vysielanie indikácie poruchy cez napäový signál

230 V (max. 1 A) (húkaèka, signalizaèná dióda)

cez beznapäový kontakt pre signalizaèné nízke

napätia.

Indikácia poruchy je generovaná z nasledovných

príèin:

- vykurovací kotol má poruchu so zablokovaním

- tlak vody v zariadení je príliš nízky

- komunikácia s vykurovacím kotlom bola prerušená

dlhšie ako pä minút

regulovanie vykurovacieho kotla prostredníctvom

externého signálu s rovnakým napätím 0-10 V.

Prostredníctvom tohto signálu sa vykurovaciemu

kotlu stanovuje teplota výstupu (viï diagram

→ 49/3).

Použi možno iba jednu z dvoch základných funkcií.

49/2 Modul indikácie porúch EM10

49/1 Hodnoty pre charakteristiku modulu indikácie porúch EM10

49/3 Charakteristika modulu indikácie porúch EM10

(požadované hodnoty)

4.5.5 Riadiaci modul VM10 pre externý magnetický ventil

V kombinácii s nástennými vykurovacími kotlami

Logamax plus GB142, GB162, GB152 a GB132 T

preberá riadiaci modul VM10 regulovanie a sieové

napájanie jedného externého magnetického ventilu

pri prevádzke zariadení so skvapalneným plynom pod

povrchom zeme.

Pri požiadavke na teplo z vykurovacieho kotla sa

externý magnetický ventil otvorí o dve sekundy skôr

ako plynový ventil zariadenia.

Keï neexistuje požiadavka na teplo z vykurovacieho

kotla, tak ostane externý magnetický ventil zatvorený.

Pri poruchách a závadách na vykurovacom kotle

ostáva externý magnetický ventil zatvorený.

49/4 Riadiaci modul VM10

Podklady pre projektovanie plynových kondenzaèných kotlov Logamax plus GB142, GB162, GB152 a GB132 T - 10/2006 49


4 Regulácia vykurovania

4.5.6 Solárny modul SM10

Solárny modul SM10 ponúka možnos integrácie solárneho

ohrevu pitnej vody do regulaèného systému

Logamatic EMS (Príklady zariadení → strany 77).

Solárny modul SM10 nie je jednoduchou reguláciou

teplotného rozdielu. Má v sebe zakomponovanú

funkciu pre variabilnú reguláciu prietoku èerpadla solárneho

okruhu. S touto prevádzkou s ve¾kým/malým

prietokom (High-Flow/Low-Flow) možno optimalizova

ohrev pitnej vody v závislosti od potreby. Pri studenom

stave zariadenia sa najprv (optimálne zachovaniu

komfortu) vyrobí teplá voda pomocou solárnej

energie. Ak už je k dispozícii dostatoèné množstvo

teplej vody, prepne regulácia na prevádzku "optimalizovanú

pre zemný plyn".

Okrem toho je solárny modul SM10 vybavený aj

funkciou pre optimalizáciu dodatoèného ohrevu, ktorá

prispieva k zdôrazneniu inteligentného prepojenia

regulácie vykurovacieho kotla a solárnej regulácie.

Táto regulaèná funkcia potláèa (v závislosti od plnia-

cej kapacity zásobníka pitnej vody) pri dostatoènom

množstve solárnej energie dodatoèný ohrev pitnej vody

prostredníctvom plynového kondenzaèného kotla.

Pre aktiváciu solárneho ohrevu pitnej vody treba v servisnej

úrovni ovládacej jednotky RC30 nastavi pre

vykurovací okruh "solárne zariadenie".

Solárny modul SM10 nie je možné použi v kombinácii

s plynovými kondenzaènými kotlami Logamax

plus GB132 T. Pri použití bivalentných zásobníkových

ohrievaèov vody alebo termosifónových

zásobníkov je funkcia termickej dezinfekcie na

ovládacej jednotke RC30 automaticky deaktivovaná.

Konštrukcia základného modulu SM10 je zvonku

totožná s konštrukciou základného modulu WM10

(→ 48/1). Má taktiež dve oddelené konektorové lišty

pre riadiace napätie, (zbernica EMS, snímaè teploty

zásobníka a snímaè teploty kolektorov) ako aj pre

výkonové napätie (èerpadlo solárneho okruhu,

sieová prípojka a sieový výstup).

4.5.7 Modem dia¾kového ovládania Logamatic Easycom

Spoloènos Buderus ponúka cenovo výhodný modem

dia¾kového ovládania Logamatic Easycom pre

dia¾kové monitorovanie a nastavovanie parametrov

u malých a stredných vykurovacích zariadení. Dodáva

sa aj v modulovom variante EM (→ strana 49) vrátane

softvéru pre nastavovanie parametrov a kábla pre

parametrizáciu.

Základné vlastnosti modemu dia¾kového ovládania:

- univerzálna možnos pripojenia k regulátorom systému

Logamatic 2000, 4000 alebo EMS; s možnosou

komunikácie s úèastníkmi zbernicového

systému; s dodatoèným beznapäovým signalizaèným

vstupom

- pripojenie prostredníctvom analógovej telefónnej

prípojky alebo s adaptérom prostredníctvom siete

ISDN, vysoká rýchlos prenosu dát (56 kBit/s)

- kompletné dia¾kové získavanie údajov a nastavovanie

parametrov pripojeného zariadenia pomocou

servisného softvéru pre PC Logamatic ECO-

SOFT s prepínaním druhov prevádzky cez telefón

(funkcia rekreaèný dom)

- dia¾kové monitorovanie pripojeného zariadenia

s automatickou signalizáciou porúch prenášanou

do troch ¾ubovolne nastavite¾ných cie¾ov signalizácie;

možnými cie¾mi signalizácie sú fax, mobilný

telefón (SMS cez D1, D2 alebo E-Plus), riadiace

PC (so softvérom ECO-MASTERSOFT) alebo

e-mail adresa.

- zobrazenie najdôležitejších informácií a funkcií

prostredníctvom Web-servera, prezeranie pomocou

internetového prehliadaèa (doplnková služba)

- pripravený pre aktualizáciu softvéru (Firmware-Up-

dates) prostredníctvom stiahnutia novej verzie

(Software-Download)

50/1 Modem dia¾kového ovládania Logamatic Easycom (modulový

variant EM)

Vysvetlivky k obrázku

1 prevádzkový spínaè (zapnú/vypnú)

2 indikátor prevádzkovej pohotovosti

3 indikátor "hlásenie"

4 indikátor "obsadená telefónna linka"

5 indikátor "údržba"

6 tlaèidlo "údržba" resp. "nový štart"

7 kryt so svorkami modulového variantu EM

50

Podklady pre projektovanie plynových kondenzaèných kotlov Logamax plus GB142, GB162, GB152 a GB132 T - 10/2006


Regulácia vykurovania 4

4.6 Pomoc pri výbere možného vybavenia komponentmi regulaèného systému

Logamatic EMS

51/1 Pomoc pri výbere možného vybavenia plynových kondenzaèných kotlov Logamax plus GB142, GB162, GB152 a GB132 T

s komponentmi regulaèného systému Logamatic EMS

1) Ako dia¾kové ovládanie pre vykurovací okruh 1, keï ovládacia jednotka RC30 namontovaná v kotle alebo ako dia¾kové ovládanie

pre vykurovací okruh 2.

2) V zariadení môže by namontovaná iba jedna ovládacia jednotka RC30: Keï ovládacia jednotka RC30 namontovaná v kotle alebo

ak existuje druhý vykurovací okruh, tak je potrebné použi dodatoène pre každý vykurovací okruh ako dia¾kové ovládanie priestorový

regulátor RC20.

3) AE-S obsahuje snímaè teploty teplej vody pre ohrev teplej vody s prípojným konektorom a výplòami snímaèa

4) Integrovaný zásobníkový ohrievaè vody dodávaný z výroby v zapojenom stave.

5) Funkèný modul možno použi v zariadení iba jedenkrát a to iba v kombinácii s ovládacou jednotkou RC30.

6) V jednom zariadení môžu by integrované maximálne dva moduly. U GB132 T je potrebný držiak modulu (è. výr. 63019365)

7) Moduly môžu by namontované iba mimo vykurovacieho kotla.

8) Funkèný modul pre solárne zariadenia, pre jeden spotrebiè (solárny ohrev pitnej vody s optimalizáciou využitia solárnej energie)

Principiálne platí: každý modul môže by použitý iba jeden krát. Maximálne možno pripoji tri moduly.

Podklady pre projektovanie plynových kondenzaèných kotlov Logamax plus GB142, GB162, GB152 a GB132 T - 10/2006 51


4 Regulácia vykurovania

4.7 Regulátory Logamatic 4121 a 4122

Regulátor Logamatic 4121

Regulátor Logamatic 4121 patrí do modulového regulaèného

systému Logamatic 4000. Základné vybavenie

obsahuje kontrolný modul CM 431, ovládaciu

jednotku MEC2 a centrálny modul ZM 424.

- Logamatic 4121 èíslo výrobku 5868 670

Nasledovné komponenty sú regulovate¾né:

nástenný vykurovací kotol s modulovate¾nou prevádzkou

horáka (v kombinácii s univerzálnym

horákovým automatom UBA 3)

jeden vykurovací okruh s regulaèným prvkom

volite¾ná funkcia (len jedna funkcia):

- druhý vykurovací okruh bez regulaèného prvku

a regulácia teploty teplej vody prostredníctvom

plniaceho èerpadla zásobníka s regulovaním

cirkulaèného èerpadla prostredníctvom systému

Logamatic 4000 alebo

- druhý vykurovací okruh s regulaèným prvkom

a regulácia teploty teplej vody prostredníctvom

systému Logamatic EMS (s trojcestným prepínacím

ventilom) alebo plniace èerpadlo zásobníka

a cirkulaèné èerpadlo.

52/1 Regulátor Logamatic 4121 v základnom vybavení

Vysvetlivky k obrázkom (→ 52/1 a 53/1)

1 centrálny modul ZM 424

2 kontrolný modul CM 431

3 ovládacia jednotka MEC2

4 spínaè pre zapínanie a vypínanie regulácie

5 poistka

52

Podklady pre projektovanie plynových kondenzaèných kotlov Logamax plus GB142, GB162, GB152 a GB132 T - 10/2006


Regulácia vykurovania 4

Regulátor Logamatic 4122

Základné vybavenie regulátora Logamatic 4122 obsahuje

len kontrolný modul CM 431 a ovládaciu jednotku

MEC2 (→ 53/1). V základnom vybavení vlastné

funkcie nemá. Až po inštalácii rôznych modulov

získava regulátor svoje funkcie (→ 53/2).

- Logamatic 4122 s MEC2 è. výrobku 5868 686

- Logamatic 4122 s displejom è. výrobku 5868 684

Alternatívne možnosti použitia:

- regulátor Logamatic 4122 v kombinácii s funkènými

modulmi FM 441, FM 442, FM 443, FM 445,

FM 446 a FM 448 pre rozšírenie regulaèných

funkcií (maximálne 56 vykurovacích okruhov)

- regulátor Logamatic 4122 v kombinácii s funkènými

modulmi FM 456 KSE 2 resp. FM 457 KSE 4 pre

regulovanie kaskády pozostávajúcej z maximálne

8 nástenných vykurovacích kotlov.

53/1 Regulátor Logamatic 4122 v základnom vybavení ako variant

s ovládacou jednotkou MEC 2; volite¾ne s displejom

(vysvetlivky k obrázku → 52/1)

53/2 Regulaèné a rozširovacie možnosti pre regulátory Logamatic 4121 a 4122

1) pri použití funkèného modulu FM 445 je ohrev pitnej vody centrálneho modulu ZM 424 deaktivovaný

Podklady pre projektovanie plynových kondenzaèných kotlov Logamax plus GB142, GB162, GB152 a GB132 T - 10/2006 53


4 Regulácia vykurovania

Funkèné moduly FM 456 KSE 2 a FM 457 KSE 4

V kombinácii s regulátorom Logamatic 4122 možno

pomocou týchto funkèných modulov regulova kaskádu

vytvorenú z dvoch resp. maximálne 8 nástenných

vykurovacích kotlov Buderus s UBA 1.5 a/alebo UBA

3 (EMS). K dispozícii sú nasledovné funkcie:

plne modulovate¾ná prevádzka všetkých vykurovacích

kotlov

sériová prevádzka dvoch resp. štyroch vykurovacích

kotlov v kaskáde

pevne stanovené alebo inteligentné menenie poradia

kotlov v prevádzke

automatické ohranièenie zaaženia pri letnej prevádzke

S jedným regulátorom Logamatic 4122 možno použi

maximálne dva funkèné moduly FM 456 pre regulovanie

štyroch nástenných vykurovacích kotlov resp. dva

funkèné moduly FM 457 pre regulovanie 8 nástenných

vykurovacích kotlov.

Komunikaèná ovládacia jednotka MEC2

Pomocou digitálnej ovládacej jednotky MEC2

(→ 54/1) možno ovláda všetky dôležité parametre

regulátorov Logamatic 4121 a 4122. Koncepcia obsluhy

je založená na osvedèenom princípe "stláèania a

otáèania". Komunikácia s užívate¾om pritom zabraòuje

zadaniu odporujúcich si parametrov a tým zabezpeèuje

bezporuchové uvádzanie do prevádzky. Všetky

informácie, ktoré sú k dispozícii, možno necha zobrazi

ako "dekódovaný text". Priestorový snímaè teploty

a prijímaè rádiového signálu sú sériovo zabudované.

Ovládaciu jednotku MEC2 možno umiestni na regulátor,

na opláštenie kotla pomocou súpravy On-line

alebo v obytných priestoroch s použitím súpravy pre

montáž v miestnosti. Nástenný držiak súpravy pre

montáž v miestnosti je spojený s regulátorom Logamatic

4121 resp. 4122 jednoducho pomocou dvojžilového

kábla.

Ak má plni ovládacia jednotka MEC2 so súpravou pre

montáž v miestnosti funkciu dia¾kového ovládania,

namontuje sa do regulátora na jej miesto kotlový

displej. Tento prevádzkový displej potom zobrazuje

výstupné údaje zariadenia.

- Súprava pre montáž v miestnosti s nástenným

držiakom a kotlovým displejom - è. výr. 5720 812

Ïalšie pokyny sú uvedené v Podkladoch pre projektovanie

modulového regulaèného systému Logamatic

4000.

54/1 Ovládacia jednotka MEC2 so zabudovaným snímaèom

priestorovej teploty a nástenným držiakom

Vysvetlivky k obrázku

1 ovládacia jednotka MEC2 so zabudovaným snímaèom

priestorovej teploty a prijímaèom rádiového signálu

2 nástenný držiak pre ovládaciu jednotku MEC2

54/2 Poloha nástenného držiaka pre ovládaciu jednotku

Logamatic MEC2 v referenènej miestnosti

54

Podklady pre projektovanie plynových kondenzaèných kotlov Logamax plus GB142, GB162, GB152 a GB132 T - 10/2006


Ohrev pitnej vody 5

5 Ohrev pitnej vody

5.1 Pomoc pri výbere integrovaného alebo separátneho ohrevu pitnej vody

Plynové kondenzaèné kotly majú ve¾mi vysokú úèinnos.

Preto je z energetického a ekologického h¾adiska

ohrev pitnej vody s plynovými kondenzaènými kotlami

Logamax plus GB152, GB162 a GB142 ve¾mi

úèinný. Plynové kondenzaèné kotly Logamax plus

GB152, GB162 a GB142 dokážu splni aj individuálne

požiadavky. Sú vhodné pre integrované, priame

ohrievanie pitnej vody (Logamax plus GB152-24 K,

kombinované zariadenie → strana 56) ale aj ako

kombinácia so separátnym zásobníkovým ohrievaèom

vody (Logamax plus GB142, GB162 a GB152,

pomoc pri výbere → strana 58).

Pri projektovaní vykurovacieho zariadenia a rozhodovaní

medzi integrovaným alebo separátnym ohrevom

pitnej vody treba bra do úvahy niektoré faktory.

K nim patria:

- súèasné využívanie rôznych odberových miest

- potreba teplej vody a požiadavka komfortu

- dåžka potrubia (s alebo bez cirkulaèného potrubia)

- priestor (umiestnenie)

- náklady

- výmena systémových komponentov

55/1 Pomoc pri výbere integrovaného alebo separátneho ohrevu pitnej vody

+ odporúèaný; odporúèaný s podmienkou; - neodporúèaný

1) pri dostatoènej výške miestnosti sa odporúèa zásobníkový ohrievaè vody Logalux HT70 (zavesený pod resp. ved¾a kotla) alebo

Logalux HT110 resp. S 120 (postavený pod kotlom)

Podklady pre projektovanie plynových kondenzaèných kotlov Logamax plus GB142, GB162, GB152 a GB132 T - 10/2006 55


5 Ohrev pitnej vody

5.2 Integrovaný ohrev pitnej vody so systémom THERMOquick u kotlov Logamax plus

GB152-24 K

5.2.1 Možnosti použitia a funkcia

Vhodný pre

viacej odberových miest, ktoré sa nepoužívajú súèasne

malý poèet užívate¾ov

teplovodné potrubia, ktoré sú kratšie ako 8 metrov

celková tvrdos vody menej ako 21 °dGH

Keïže sú plochy výmenníka tepla medené, nesmú

by pripojené teplovodné potrubia vyrobené z pozinkovaných

oce¾ových rúr (nebezpeèenstvo vzniku

elektrolytickej korózie).

Funkcia

okamžitá dostupnos teplej vody bez èakania

funkcia udržiavania teploty s možnosou nastavenia

výstupnej teploty teplej vody medzi 40 °C

a 60 °C (→ 56/2)

nastavite¾ná funkcia studeného štartu pre oblasti

s vyšším obsahom vápnika v pitnej vode

maximálne odberné množstvo teplej vody 8,1 litra

za minútu s výstupnou teplotou teplej vody 60 °C

prednostný ohrev pitnej vody s pomocou vysokovýkonného

výmenníka tepla s prietokovým princípom

(→ 56/1)

regulácia výstupnej teploty teplej vody

možnos nastavenia požadovaného odberného

množstva teplej vody na obmedzovaèi prietoku

(maximálne 13 l/min, výrobné nastavenie 8,0 l/min)

vysoký trvalý výkon teplej vody 27,5 kW (→ 56/3)

Vysvetlivky k obrázkom (→ 56/1 až 56/3)

ϑ SB udržiavaná teplota teplej vody

ϑ WW výstupná teplota teplej vody

´V WW odberné množstvo

AW výstup teplej vody

EK prívod studenej vody

RS spiatoèka zásobníkového ohrievaèa vody

VS výstup zásobníkového ohrievaèa vody

1 obmedzovaè prietoku

2 snímaè udržiavanej teploty (Stand-by)

3 snímaè výstupnej teploty teplej vody

4 nádrž výmenníka tepla (objem vykurovacej vody 0,6 l)

5 výmenník tepla s rebrovanou rúrou (objem pitnej vody

0,3 l)

6 pohotovostná nádrž (objem pitnej vody 0,65 l)

56/1 Integrovaný teplovodný výmenník tepla založený na prietokovom

princípe s pohotovostným zásobníkom

56/2 Výstupná teplota teplej vody a udržovaná teplota teplej vody

v závislosti od nastavenia na regulátore BC10

(→ 44/1, poz. 3)

56/3 Trvalé výkony teplej vody u kombinovaného zariadenia

Logamax plus GB152-24 K pri vstupnej teplote studenej

vody 10 °C

56

Podklady pre projektovanie plynových kondenzaèných kotlov Logamax plus GB142, GB162, GB152 a GB132 T - 10/2006


Ohrev pitnej vody 5

5.3Separátny ohrev pitnej vody pomocou trojcestného prepínacieho ventilu u kotlov

Logamax plus GB142-45/60

Prednostné zapínanie ohrevu pitnej vody

Univerzálny horákový automat UBA 3 plynových kondenzaèných

kotlov Logamax plus GB142 je vybavený

funkciou prednostného zapínania ohrevu pitnej vody.

Táto reguluje trojcestný prepínací ventil. Zabudovate¾né

obehové èerpadlo plynového kondenzaèného

kotla potom pracuje alternatívne buï ako èerpadlo

vykurovacieho okruhu alebo ako plniace èerpadlo

zásobníka.

Rozmery a technické údaje trojcestných prepínacích ventilov

Vysvetlivky k obrázkom

A(VS) výstup zásobníka (teplá voda)

B(VK) výstup vykurovacieho okruhu

AB (VK) výstup z vykurovacieho kotla

Poznámky

1) rozmer pri vonkajšom závite 1"

2) rozmer pri èe¾usovom skrutkovom

spoji 22 mm

57/1 Rozmery trojcestných prepínacích ventilov pre kotly Logamax plus GB142-45 a GB142-60

57/2 Technické údaje trojcestných prepínacích ventilov

Vysvetlivky k obrázkom

a charakteristika prietoku Taconova, 32 mm / 1½"

b charakteristika prietoku Honeywell typ VC8010, 28 mm / 1"

c charakteristika prietoku Honeywell typ VC8010, 22 mm / ¾"

k VS kapacita prietoku ventilu (v m 3 /h)

∆p tlaková strata

´V prietok vody

57/3 Charakteristika prietoku trojcestných prepínacích ventilov

Podklady pre projektovanie plynových kondenzaèných kotlov Logamax plus GB142, GB162, GB152 a GB132 T - 10/2006 57


5 Ohrev pitnej vody

5.4 Výber vhodného zásobníkového ohrievaèa vody

Ve¾kos potrebného zásobníkového ohrievaèa vody sa

urèuje pod¾a potreby teplej vody.

Zásobníkový ohrievaè vody Logalux S135 alebo

S160 sú už zabudované v kotle Logamax plus

GB132 T. S rovnakou funkcionalitou možno pripoji

ku kotlom Logamax plus GB142/GB152 separátne

zásobníkové ohrievaèe vody.

Príklad

Pri súèasnom používaní vane a normálnej sprchy

sa pre plynový kondenzaèný kotol s maximálnym kotlovým

výkonom 19 kW odporúèa použi zásobníkový

ohrievaè vody Logalux S160 RW .

Pre plynový kondenzaèný kotol s kotlovým výkonom

nad 19 kW je tiež potrebný zásobníkový ohrievaè

vody Logalux S160 RW .

Podmienka: zásobníkový ohrievaè vody je zohriaty na

60 °C.

Rozdelené políèka znázoròujú dimenzovanie

zásobníka len pre jeden z dvoch rovnakých spotrebièov.

58

Podklady pre projektovanie plynových kondenzaèných kotlov Logamax plus GB142, GB162, GB152 a GB132 T - 10/2006


Ohrev pitnej vody 5

5.5 Cirkulaèné potrubie teplej vody pre zásobníkový ohrievaè vody

Každé cirkulaèné potrubie vody spotrebováva teplo.

Dlhé, nesprávne nainštalované alebo nedostatoène

tepelne odizolované vedenia spôsobujú straty tepla.

Preto by sa mali inštalova krátke potrubia teplej vody

bez cirkulaèného potrubia.

Pripojenie cirkulaèného sa však odporúèa pri teplovodnom

potrubí, ktoré je dlhé 8 a viac metrov.

Ak je cirkulácia nevyhnutná, dodržujte nasledujúce

pravidlá:

Cirkulaèné potrubie môže by u zásobníkových

ohrievaèov vody Logalux S120 nainštalované pri

prívode studenej vody. V kombinácii s kotlom

Logamax plus GB142 možno namontova prípojku

pre cirkulaèné èerpadlo ZP na poistnú skupinu

sanitárnej pripojovacej súpravy S-Flex. Pri kombinácii

s kotlami Logamax plus GB142 sa musí prepojenie

potrubím nainštalova v rámci stavebných

prác (→ 59/1).

Cirkulujúce množstvo vody je nutné minimalizova.

K tomu je potrebné vypoèíta tlakové straty potrubia,

poprípade dimenzovanie èerpadla. Rozdiely

teplôt medzi výstupom teplej vody a prívodom vody

do cirkulaèného potrubia väèšie ako 5 K musia

by znížené.

Na základe EnEV je potrebné použi bežne spínacie

hodiny alebo obdobné automatické zariadenie

pre vypínanie cirkulaèného èerpadla. Ovládacia

jednotka RC30 v systéme manažmentu energie

EMS má k dispozícii vlastný èasový kanál pre

ohrev pitnej vody. To umožòuje naprogramovanie

rôznych spôsobov prevádzky aj pre cirkulaèné

èerpadlo.

Za normálnych okolností staèí, keï je cirkulaèné

èerpadlo v prevádzke ráno, na obed a veèer, po dobu

približne 5 minút.

59/1 Variant cirkulaèného potrubia pre zásobníkový ohrievaè

vody Logalux S120

1) Logalux S135 resp. S160 s rovnakou funkcionalitou je už

zabudovaný v kotle Logamax plus GB132 T

59/2 Variant cirkulaèného potrubia pre zásobníkové ohrievaèe

vody Logalux S135 RW a S160 RW

Vysvetlivky k obrázkom:

AW výstup teplej vody

EK prívod studenej vody pod¾a DIN 1988-2

EZ prívod cirkulácie

KR spätná klapka

PZ cirkulaèné èerpadlo

59/3 Variant cirkulaèného potrubia pre zásobníkové ohrievaèe

vody Logalux SU...W

Podklady pre projektovanie plynových kondenzaèných kotlov Logamax plus GB142, GB162, GB152 a GB132 T - 10/2006 59


6 Príklady zariadení

6 Príklady zariadení

6.1 Pokyny pre všetky príklady zariadení

Príklady zariadení, ktoré sú opísané v tejto èasti poskytujú

informácie o štandardných zariadeniach, ktoré

možno realizova s regulaèným systémom Logamatic

EMS. Všetky zariadenia vychádzajúce z tejto konfigurácie

napr. nie je možné realizova s plynovými kondenzaènými

kotlami Logamax plus GB142,GB152

a GB132 T regulovanými prostredníctvom systému

Logamatic EMS.

Pri praktickom vyhotovení platia základné technické

pravidlá. Bezpeènostné zariadenia musia by

vyhotovené v súlade s miestnymi predpismi.

Význam skratiek použitých pri hydraulike kotlov a zariadení

60/1 Preh¾ad najèastejšie používaných skratiek

60

Podklady pre projektovanie plynových kondenzaèných kotlov Logamax plus GB142, GB162, GB152 a GB132 T - 10/2006


Príklady zariadení 6

Referenèná miestnos

61/1 Vzorová schéma zapojenia pre hydrauliku a reguláciu všetkých zariadení s plynovými kondenzaènými kotlami Logamax plus GB142

a GB132 T

1) s pripojovacou skupinou èerpadla

2) v kotle nie je poistný ventil

61/2 Hydraulika plynových kondenzaèných kotlov Logamax plus GB162, GB152-16/24 (single) a GB152-24 K (kombinované zariadenie)

Podklady pre projektovanie plynových kondenzaèných kotlov Logamax plus GB142, GB162, GB152 a GB132 T - 10/2006 61


6 Príklady zariadení

62/1 Poznámky k vzorovej schéme zapojenia (→ 61/1 a 61/2) pre všetky zariadenia s plynovými kondenzaènými kotlami Logamax plus

GB142, GB162, GB152, GB132 T

62

Podklady pre projektovanie plynových kondenzaèných kotlov Logamax plus GB142, GB162, GB152 a GB132 T - 10/2006


Príklady zariadení 6

62/3 Poznámky k vzorovej schéme zapojenia (→ 61/1 a 61/2) pre všetky zariadenia s plynovými kondenzaènými kotlami Logamax plus

GB142, GB162, GB152, GB132 T

6.2 Dôležité hydraulické komponenty zariadenia

6.2.1 Vykurovacia voda

Zlá kvalita vykurovacej vody spôsobuje tvorbu kalu

a korózie. To môže spôsobova poruchy a poškodenie

výmenníka tepla. Pred naplnením je preto nutné

vykurovacie zariadenie prepláchnu vodou z vodovodnej

siete.

Aby sa zabránilo vzniku škôd spôsobených tvorbou

kotlového kameòa, je potrebné v závislosti od stupòa

tvrdosti plniacej vody, objemu a celkového výkonu

zariadenia, zabezpeèi úpravu vody.

63/1 Tabu¾ka pre zariadenia na výrobu tepla skonštruované z hliníkových materiálov

1) Vo všeobecnosti sa používa neupravená voda z vodovodnej siete (bez zmäkèovania a chemikálií)

Podklady pre projektovanie plynových kondenzaèných kotlov Logamax plus GB142, GB162, GB152 a GB132 T - 10/2006 63


6 Príklady zariadení

64/1 Hranice pre úpravu vody

Použitie diagramu

Pomocou vyššie uvedeného diagramu možno urèi,

èi je potrebná úprava vody alebo èi sa vykurovacie

zariadenie môže naplni neupravenou vodou

z vodovodnej siete (bez chemikálií a zmäkèovania).

Ak je kvalita vody mimo prípustnú oblas, tak je

potrebné prija vhodné opatrenia. Vhodnými opatreniami

sú:

- systémové oddelenie pomocou výmenníka

tepla, v kotlovom okruhu použi na plnenie iba

neupravenú vodu (bez chemikálií a zmäkèovania)

- stabilizátor tvrdosti (Vhodné stabilizátory tvrdosti

Vám odporuèia pracovníci spoloènosti

Buderus!)

Aby sa nedostal do vykurovacej vody kyslík musí by

membránová expanzná nádoba dostatoène dimenzovaná

(→ strana 70).

Pri inštalácii potrubí, ktoré prepúšajú kyslík, ako napr.

podlahové vykurovanie, treba do projektu zahrnú

systémové oddelenie pomocou výmenníka tepla

(→ 66/2).

V zmodernizovaných starých zaradeniach musí by

nástenný vykurovací kotol chránený pred zanesením

kalom z existujúceho vykurovacieho zariadenia.

Odporúèa sa namontovanie filtra na zachytávanie

neèistôt do zberného potrubia spiatoèky.

Ak sa nové zariadenie pred uvedením do prevádzky

dôkladne prepláchne a vyèistí od neèistôt, uvo¾nených

v dôsledku oxidácie, nie je montáž filtra na

zachytávanie neèistôt nutná.

64

Podklady pre projektovanie plynových kondenzaèných kotlov Logamax plus GB142, GB162, GB152 a GB132 T - 10/2006


Príklady zariadení 6

6.2.2 Hydrauliky pre maximálne využitie kondenzaèného tepla

Systém FLOW plus v kotloch Logamax plus GB142

Plynové kondenzaèné kotly Logamax plus GB142

vybavené systémom FLOW plus. Ten nepotrebuje

minimálny prietok, takže je možné realizova jednoduché

hydrauliky bez prepúšacieho ventilu.

U sériového, modulovate¾ného obehového èerpadla

vykurovania (u GB142-45/60 a GB162 súèas príslušenstva)

je v závislosti od špecifických vlastností zariadenia

možná prevádzka regulovaná pod¾a tlakového

rozdielu (GB142) alebo pod¾a výkonu. Prevádzka

regulovaná v závislosti od tlakového rozdielu

sa odporúèa u zariadení s priamo sériovo zapojeným

vykurovacím okruhom. U zariadení s vykurovacím

okruhmi pripojenými pomocou hydraulickej výhybky

sa odporúèa použi regulácia obehového èerpadla

vykurovania v závislosti od výkonu.

Vïaka týmto spôsobom prevádzky môže zariadenie

pracova s maximálnym využitím kondenzaèného

tepla a bez vysokej hluènosti. Spôsob regulácie modulovate¾ného

èerpadla možno nastavi na ovládacej

jednotke RC30 (→ 69/1).

Prepúšací ventil v kotloch Logamax plus GB152

a GB132 T

U plynových kondenzaèných kotlov Logamax plus je

integrovaný prepúšací ventil s otváracím tlakom 300

mbar. Prepúšací ventil dokáže zabezpeèova minimálny

prietok. Tým sa obmedzí hluk, ktorý vzniká

v dôsledku vysokých tlakových rozdielov na termostatických

ventiloch vykurovacích telies.

6.2.3 Podlahové vykurovanie

Podlahové vykurovanie je kvôli svojim nízkym dimenzovaným

teplotám ideálne pre kombináciu s plynovými

kondenzaènými kotlami Logamax plus GB142,

GB152, GB162 a GB132 T. Kvôli zotrvaènosti pri rozkúrení

sa odporúèa použitie prevádzkovej regulácie

závislej od vonkajšej teploty v kombinácii so separátnou

reguláciou priestorovej teploty závislou od prietoku.

Použi možno regulaèný systém Logamatic EMS

s ovládacou jednotkou RC30.

Pre zaistenie podlahového vykurovania je potrebný

snímaè teploty (THW). Pripojí sa k lište so svorkami

pre elektrické prípoje (prípoj s oznaèením EV - externé

blokovanie) prostredníctvom beznapäového

kontaktu. Na monitorovanie teploty je možné použi aj

termostat AT 90, èíslo výr. 80155 200.

Pre hydraulické zapojenie prichádzajú do úvahy tri

varianty, ktoré sú opísané v nasledujúcom texte.

Automatické systémovo regulované sušenie podlahy

tu nie je možné. Treba ho naprojektova v rámci stavebných

prác.

Automatické sušenie podlahy s použitím regulaèného

systému Logamatic EMS je možné iba

u okruhov podlahového vykurovania so zmiešavacím

ventilom (→ 74/1).

1. Priamo sériovo zapojené podlahové

vykurovanie

Priamo sériovo zapojené podlahové vykurovanie

možno realizova iba s použitím potrubia, ktoré je

odolné proti prenikaniu vzdušného kyslíka (pod¾a

normy DIN 4726). Zabraòuje sa tým poškodeniu

výmenníka tepla oxidáciou. Maximálny prenášaný

výkon kotlov Logamax plus GB142, GB152 a GB132 T

pri tomto type podlahového vykurovania je obmedzený

(→ 65/1 ako aj strana 75).

65/1 Prenášaný výkon kotlov Logamax plus GB142, GB152

a GB132 T s priamo sériovo zapojeným podlahovým vykurovaním

1) GB162-80/100 len v kombinácii s hydraulickou výhybkou

2) s èerpadlom WILO TOP E 25/1-7

Podklady pre projektovanie plynových kondenzaèných kotlov Logamax plus GB142, GB162, GB152 a GB132 T - 10/2006 65


6 Príklady zariadení

2. Podlahové vykurovanie bez priameho sériového

zapojenia

Ak má by prenášaný väèší tepelný výkon, treba použi

podlahové vykurovanie bez priameho sériového

zapojenia. Zapojenie si vyžaduje použitie hydraulickej

výhybky so snímaèom teploty kotlovej vody

a taktiež aj sekundárne èerpadlo pre vykurovací okruh

(→ 66/1).

3. Podlahové vykurovanie so systémovým

oddelením

U podlahové vykurovaní s potrubím, bez odolnosti

proti prenikaniu vzdušného kyslíka treba naplánova

systémové oddelenie. Podlahový vykurovací okruh

musí by za výmenníkom tepla osobitne zaistený

membránovou expanznou nádobou, poistným ventilom

a zariadením na monitorovanie teploty (→ 66/2).

Dimenzovanie výmenníka tepla treba vykona pod¾a

zvolených systémových teplôt. Strata tlaku z primárneho

okruhu (kotlový okruh) musí by menšia ako

zvyškový dopravný tlak obehového èerpadla integrovaného

v kotloch Logamax plus GB142, GB152

a GB132 T.

Vysvetlivky k obrázkom (→ 66/1 a 66/2)

PH obehové èerpadlo vykurovacieho okruhu

(sekundárne èerpadlo)

WT výmenník tepla na systémové oddelenie

→ ïalšie skratky viï. 60/1

Poznámky:

1) prepúšací ventil (UV) nie je potrebný pri použití èerpadla s regulovaným

poètom otáèok (porovnaj 66/2)

2) ventil SA sa odporúèa použi (pri použití s GB162-80/100

a skupiny prípojov èerpadiel nie je potrebný)

66/1 Príklad podlahového vykurovania bez priameho sériového

zapojenia

66/2 Príklad podlahového vykurovania so systémovým oddelením

pomocou výmenníka tepla pri potrubí neodolnom proti

prenikaniu vzdušného kyslíka

3) možnos použitia dodatoèného izbového ovládaèa RC20 ako

dia¾kového ovládania, keï je ovládacia jednotka RC30 namontovaná

vo vykurovacom kotle

4) modul výhybky WM10 možno alternatívne namontova do

vykurovacieho kotla (len u GB142 a GB132 T, u GB152 je

možná iba externá montáž modulov)

6.2.4 Obehové èerpadlá vykurovacieho okruhu pre kotly Logamax plus GB142, GB162,

GB152 a GB132 T

Zvyškový dopravný tlak u Logamax plus

GB142-15/24/30

Zvyškový dopravný tlak interného obehového èerpadla

je rozdiel medzi dopravným tlakom èerpadla a odporom

výmenníka tepla vo vykurovacom kotle.

Oznaèuje maximálny tlak, ktorý môže obehové

èerpadlo ešte využi vo vykurovacom okruhu

(využite¾ný dopravný tlak).

Interné obehové èerpadlo vykurovania integrované

v plynových kondenzaèných kotloch Logamax plus

GB142-24/30 je pre bežné použitie dostatoène dimenzované.

Využite¾ný zvyškový dopravný tlak je pre

ve¾kosti kotlov Logamax plus GB142-24/30 znázornený

na obrázkoch 66/3 a 67/1. V týchto grafoch je zoh¾adnený

aj trojcestný prepínací ventil integrovaný vo

vykurovacom kotle.

Vysvetlivky k obrázku

VH prietok (prietokové množstvo)

∆p H zvyškový dopravný tlak (pokles tlaku)

a maxim. modulácia pri prevádzke regulovanej v závislosti od

výkonu s nastavením 0 na ovlád. jednotke RC30 (→ 69/1)

Logamax plus GB142-15 a GB142-24

62/3 Zvyškový dopravný tlak obehového èerpadla UPER 25-40,

2 W

b minim.modulácia pri prevádzke regulovanej v závislosti od

výkonu s nastavením 0 na ovlád. jednotke RC30 (→ 69/1)

1 až 4 zvyškový dopravný tlak pri prevádzke regulovanej v závislosti

od tlakového rozdielu s nastavením 1...4 na ovládacej

jednotke RC30 (→ 69/1)

66

Podklady pre projektovanie plynových kondenzaèných kotlov Logamax plus GB142, GB162, GB152 a GB132 T - 10/2006


Príklady zariadení 6

Modulácia èerpadiel u kotlov Logamax plus

GB142-30

Pomocou ovládacej jednotky RC30, ktorá je súèasou

systému manažmentu energie (EMS) možno u kotlov

Logamatic plus GB142-30 nastavi obeh. èerpadlo vykurovania

na prevádzku regulovanú pod¾a tlakového

rozdielu (výrobné nastavenie) alebo pod¾a výkonu

(→ 69/1).

Obehové èerpadlo vykurovania u GB142-45/60

a GB162

Kotol Logamax GB142-45/60 a GB162 sa z výroby

dodáva bez nainštalovaného obehového èerpadla

vykurovania. To umožòuje použi flexibilné hydraulické

zapojenie.

Zapojenie s interným obehovým èerpadlom zariadenia

resp. pripojovacou skupinou èerpadla je

potrebné v nasledovných prípadoch:

- Pri použití hydraulickej výhybky (napr. pri viacerých

vyk. okruhoch, kaskádach a ve¾kom prietoku

zariadenia). V takýchto prípadoch sa odporúèa použi

regulovanie v závislosti od výkonu.

- Pri priamom sériovom zapojení vykurov. okruhu

a prednostného ohrevu pitnej vody s použitím trojcestného

ventilu (len GB142). Ideálne pre prípady,

kde požiadavka na nízku hluènos prevádzky

nehrá významnú úlohu. Tu sa odporúèa použi regulovanie

v závislosti od tlakového rozdielu. Pri

dodatoèných požiadavkách na obzvláš nízku

hluènos prevádzky sa odporúèa použitie regulátora

tlak. rozdielu s nastavením 100-150 mbar.

Pre priamo sériovo zapojený vykurovací okruh

možno použi èerpadlá vykurovacieho okruhu,

ktoré sú regulované v závislosti od ∆p (odporúèané

spoloènosou Buderus). Èerpadlo treba nastavi

na druh prevádzky ∆p-v (variabilne). Odporúèané

nastavenie umožòuje dosiahnutie nízkej prevádzkovej

hluènosti ako aj maximálny možný prietok

zariadenia (diagramy zvyškového dopravného

tlaku → 67/2, 67/3, 68/1, 68/2). Pri dodatoèný požiadavkách

na obzvláš nízku hluènos prevádzky

sa odporúèa použitie regulátora tlakového rozdielu

s nastavením 100-150 mbar. Maximálny prípustný

prietok u kotlov GB142 je 2500l/h pri kotlovom výkone

45 kW a 3400l/h pri kotlovom výkone 60 kW

(→ 68/1). Maximálny prípustný prietok u kotlov

GB162-80/100 je 5700l/h (→ 68/5, 68/4, 68/6).

Prípadne možno tieto prietoky obmedzi pomocou

škrtiaceho vyrovnávacieho ventilu a to vtedy, keï

obehové èerpadlo prekraèuje povolené hodnoty

prietokov.

Obehové èerpalo

V prípade, že pri malých teplotných rozpätiach (napr.

40/30 °C u podlahového vykurovania) nie je zvyškový

dopravný tlak integrovaného obehového èerpadla

dostatoèný na prekonanie ïalších odporov v zariadení,

treba v rámci stavebných prác nainštalova druhé

externé prepínacie èerpadlo. Kvôli hydraulickému

oddeleniu treba v takýchto prípadoch naplánova aj

hydraulickú výhybku.

67/1 Zvyškový dopravný tlak obehového èerpadla UPER 25-60, 2 W

Vysvetlivky k obrázku

VH prietok (prietokové množstvo)

∆p H zvyškový dopravný tlak (pokles tlaku)

a maxim. modulácia pri prevádzke regulovanej v závislosti od

výkonu s nastavením 0 na ovlád. jednotke RC30 (→ 69/1)

b minim.modulácia pri prevádzke regulovanej v závislosti od

výkonu s nastavením 0 na ovlád. jednotke RC30 (→ 69/1)

1 až 4 zvyškový dopravný tlak pri prevádzke regulovanej v závislosti

od tlakového rozdielu s nastavením 1...4 na ovládacej

jednotke RC30 (→ 69/1)

67/2 Zvyškový dopravný tlak obeh. èerpadla WILO Star EP 25/1-5

67/3 Zvyškový dopravný tlak obeh. èerpadla WILO TOP E 25/1-7

Vysvetlivky k obrázku

VH prietok (prietokové množstvo)

∆p H zvyškový dopravný tlak (pokles tlaku)

Podklady pre projektovanie plynových kondenzaèných kotlov Logamax plus GB142, GB162, GB152 a GB132 T - 10/2006 67


6 Príklady zariadení

68/1 Charakteristika tlakovej straty výmenníka tepla 68/4 Charakteristika tlakovej straty výmenníka tepla

68/2 Zvyškový dopravný tlak s èerpadlom 7 m integrovaným v kotle

Vysvetlivky k obrázku

a maxim. modulácia pri prevádzke regulovanej v závislosti od

výkonu s nastavením 0 na ovlád. jednotke RC30 (→ 69/1)

b minim. modulácia pri prevádzke regulovanej v závislosti od

výkonu s nastavením 0 na ovlád. jednotke RC30 (→ 69/1)

1 až 4 zvyškový dopravný tlak pri prevádzke regulovanej v závislosti

od tlakového rozdielu s nastavením 1...4 na ovládacej

jednotke RC30 (→ 69/1)

68/5 Zvyškový dopravný tlak za pripojovacou súpravou so spätnou

klapkou

Vysvetlivky k obrázku

a) malé zaaženie

b) plné zaaženie

68/6 Zvyškový dopravný - s externým èerpadlom

WILO TOP E 25/1-7

68/3 Zvyškový dopravný tlak externého èerpadla

WILO TOP E 25/1-7

Vysvetlivky k obrázku

a výsledný dopravný tlak 6 m

b výsledný dopravný tlak 5 m

c výsledný dopravný tlak 4 m

68

Podklady pre projektovanie plynových kondenzaèných kotlov Logamax plus GB142, GB162, GB152 a GB132 T - 10/2006


Príklady zariadení 6

69/1 Možnosti nastavenia modulácie èerpadiel pomocou ovládacej jednotky RC30 pre rôzne prípady použitia (výrobné nastavenie je zvýraznené

šedou)

Obehové èerpadlo vykurovania u kotlov Logamax

plus GB152 a GB132 T

V plynových kondenzaèných kotloch Logamax plus

GB152 a GB132 T je taktiež integrované dostatoène

dimenzované obehové èerpalo vykurovania. Zvyškový

dopravný tlak, ktorý je k dispozícii u všetkých ve¾kostí

kotlov je znázornený v diagramoch 69/2 a 69/3.

Trojcestný prepínací ventil integrovaný vo vykurovacom

kotle bol zoh¾adnený.

Antiblokovacie zapojenie

Nezávisle od prevádzky interného obehového èerpadla

v plynových kondenzaèných kotloch Logamax

plus GB142, GB162, GB152 a GB132 T zapne UBA 3

skúšobnú prevádzku obehového èerpadla, ak poèas

24 hodín regulácia vykurovania nepožaduje teplo.

Preto nemôže by obehové èerpadlo blokované.

Dodatoèné externé obehové èerpadlo

Hlavne pri nízkych dimenzovaných systémových

teplotách (napr. 40/30 °C u podlahového vykurovania)

môže vzniknú situácia, keï interné obehové èerpadlo

plynových kondenzaèných kotlov Logamax plus

GB142, GB162, GB152 a GB132 T nepostaèuje. V takomto

prípade treba naplánova zapojenie cez hydraulickú

výhybku so sekundárnym èerpadlom (→ 66/1).

69/2 Zvyškový dopravný tlak obehového èerpadla plynových kondenzaèných

kotlov Logamax plus GB152

Vysvetlivky k obrázku

V H prietok (prietokové množstvo)

∆p H zvyškový dopravný tlak (pokles tlaku)

69/3 Zvyškový dopravný tlak obehového èerpadla (RSL 15/5 3)

plynových kondenzaèných kotlov Logamax plus GB132 T

Vysvetlivky k obrázku

V H prietok (prietokové množstvo)

∆p H zvyškový dopravný tlak (pokles tlaku)

1 stupeò 1: minimálne, neprípustné nastavenie

2 stupeò 2:

3 stupeò 3: maximálne

Podklady pre projektovanie plynových kondenzaèných kotlov Logamax plus GB142, GB162, GB152 a GB132 T - 10/2006 69


6 Príklady zariadení

6.2.5 Membránová expanzná nádoba

Pod¾a normy DIN EN 12828 musia by vodné vykurovacie

zariadenia vybavené membránovou expanznou

nádobou (MAG). Možné varianty vybavenia membránovou

expanznou nádoboupre prevádzku plynových

kondenzaèných kotlov Logamax plus GB142, GB152

a GB132 T sú uvedené v tabu¾ke 70/1.

70/1 Varianty vybavenia plynových kondenzaèných kotlov Logamax plus GB142, GB152 a GB132 T membránovou expanznou nádobou

1) volite¾ne u GB142-45/60

Kontrola integrovanej alebo výber separátnej membránovej expanznej nádoby

1. Tlak MAG

70/2 Vzorec pre výpoèet tlaku MAG (minimálne 0,5 bar)

2. Plniaci tlak zariadenia

70/3 Vzorec pre výpoèet plniaceho tlaku zariadenia (minimálne

1,0 bar)

Údaje

p a

p 0

p st

plniaci tlak zariadenia v bar

tlak MAG v bar

statický tlak vykurovacieho zariadenia v bar

(závislý od výšky budovy)

3. Objem zariadenia

V závislosti od rôznych parametrov vykurovacieho zariadenia

možno z diagramu 70/4 odèíta jeho objem.

Príklad 1

Dané

výkon zariadenia Q K = 18 kW

doskové vykurovacie teleso

Odèíta

Celkový objem vody v zariadení = 175 litrov

(→ 70/4, krivka d)

70/4 Smerodajné hodnoty pre priemerný objem vody vo vykurovacích

zariadeniach (pod¾a smernice ZVH 12.02)

Vysvetlivky k obrázku

V A priemerný celkový objem vody v zariadení

´Q K menovitý tepelný výkon zariadenia

a podlahové vykurovanie

b oce¾ové radiátory pod¾a DIN 4703

c liatinové radiátory pod¾a DIN 4703

d doskové vykurovacie teleso

e konvektory

70

Podklady pre projektovanie plynových kondenzaèných kotlov Logamax plus GB142, GB162, GB152 a GB132 T - 10/2006


Príklady zariadení 6

4. Maximálny prípustný objem zariadenia

Na základe stanovenej maximálnej teploty výstupu ϑ V

a vypoèítaného tlaku p 0 MAG (pod¾a vzorca 70/2)

možno pomocou nižšie uvedenej tabu¾ky zisti

prípustný maximálny objem zariadenia pre rôzne typy

MAG.

Objem zariadenia zistený z diagramu 70/4 (bod 3)

musí by menší ako maximálny prípustný objem

zariadenia. Ak toto pravidlo nie je splnené, musí sa

použi väèšia membránová expanzná nádoba.

Príklad

Dané

teplota výstupu ϑ V = 50 °C

tlak MAG

p 0 = 1,00 bar

objem zariadenia V A = 175 l

Odèíta

Potrebná je MAG s objemom 12 litrov, pretože

v tomto prípade je objem zariadenia zistený z diagramu

70/4 menší ako maximálny prípustný objem

zariadenia.

71/1 Maximálny prípustný objem zariadenia v závislosti od teploty výstupu a od potrebného tlaku pre MAG

1) Zabudovate¾ná do plynových kondenzaèných kotlov Logamax plus GB142, v GB152 už integrovaná.

2) Membránová expanzná nádoba s objemom 18 litrov je už integrovaná v kotle Logamax plus GB132 T.

Podklady pre projektovanie plynových kondenzaèných kotlov Logamax plus GB142, GB162, GB152 a GB132 T - 10/2006 71


6 Príklady zariadení

6.3Kotlové hydrauliky pre zariadenia s integrovaným ohrevom pitnej vody

6.3.1 Jednokotlové zariadenie: Logamax plus GB152-24 K s integrovaným ohrevom

pitnej vody prietokovým princípom, s regulátorom Logamatic RC20/30 pre jeden

vykurovací okruh

1) Keï je zariadenie regulované prostredníctvom ovládacej jednotky RC30 v závislosti od vonkajšej teploty

2) Odporúèa sa vykona hydraulické vyrovnanie na nastavite¾ných termostatických ventiloch vykurovacích telies; potom nie je

potrebná inštalácia škrtiaceho a uzatváracieho ventilu SA

72/1 Schéma zapojenia pre príklad zariadenia

Krátky opis:

- plynový kondenzaèný kotol Logamax plus

GB152-24 K s modulaènou prevádzkou a integrovaným

ohrevom pitnej vody

- Regulácia závislá od priestorovej teploty ako štandardné

použitie v kombinácii s regulátorom Logamatic

RC20/30. S prídavným modulom FA pre

ovládaciu jednotku RC30 je možná aj regulácia

závislá od vonkajšej teploty.

Opis funkcie:

Modulaèná prevádzka kotla Logamax plus

GB132-24 K je regulovaná univerzálnym horákovým

automatom UBA 3. UBA 3 reguluje aj priamy ohrev

pitnej vody s využitím systému THERMOquick.

V kombinácii s ovládacou jednotkou RC30 môže by

ohrev pitnej vody regulovaný v závislosti od èasu.

Špeciálne pokyny pre projektovanie:

Konštrukcia zariadenia je vhodná aj pre systémy

s podlahovým vykurovaním (→ 65/1).

Na pripojenie teplej vody sa v kombinovaných zariadeniach

Logamax plus GB152-24 K nesmú

používa pozinkované potrubia, pretože integrovaný

prietokový ohrievaè vody a pohotovostný

zásobník sú vyrobené z medi. Všetky pripojenia

studenej a teplej vody treba vyhotovi pod¾a

noriem DIN 1988 a DIN 4753.

72

Podklady pre projektovanie plynových kondenzaèných kotlov Logamax plus GB142, GB162, GB152 a GB132 T - 10/2006


Príklady zariadení 6

6.4 Kotlové hydrauliky pre zariadenia s integrovaným trojcestným prepínacím ventilom

6.4.1 Jednokotlové zariadenie: Logamax plus GB142-15/24/30, GB152 a GB132 T,

s regulátorom Logamatic RC30 pre jeden vykurovací okruh, so separátnym

ohrevom pitnej vody

1) keï je zariadenie regulované prostredníctvom ovládacej jednotky RC30 v závislosti od vonkajšej teploty

2) Odporúèa sa vykona hydraulické vyrovnanie na nastavite¾ných termostatických ventiloch vykurovacích telies

3) Prípoj zariadenia na monitorovanie teploty v kotloch Logamax plus GB142/GB132 (svorka EV)

4) Prenášaný výkon pri priamo zapojenom podlahovom vykurovaní (→ 65/1)

5) MAG je integrovaná v kotloch GB152 (12 l) a GB132T (18 l)

Skratky → 60/1

73/1 Schéma zapojenia pre príklad zariadenia

Krátky opis:

- plynový konden. kotol Logamax s modulaènou

prevádzkou a separátnym ohrevom pitnej vody

- Regulácia závislá od priestorovej teploty ako štandardné

použitie v kombinácii s regulátorom Logamatic

RC20/30. S prídavným modulom FA pre

ovládaciu jednotku RC30 je možná aj regulácia

závislá od vonkajšej teploty.

- Modulaèná prevádzka kotlov Logamax plus je regulovaná

univerzál. horákovým automatom UBA 3.

- Modulaèná prevádzka kotla Logamax plus

GB152-24 K je regulovaná univerzálnym horákovým

automatom UBA 3. UBA 3 reguluje aj priamy

ohrev pitnej vody s využitím systému THERMOquick.

V kombinácii s ovládacou jednotkou RC30

môže by ohrev pitnej vody regulovaný v závislosti

od èasu. UBA 3 reguluje prostredníctvom integrovaného

trojcestného prepínacieho ventilu aj

prednostný ohrev teplej vody pre separátny zásobníkový

ohrievaè vody. V kombinácii s ovládacou

jednotkou RC30 možno nastavi èasový profil pre

vykurovaciu prevádzku s nepretržitou pohotovos-

ou pre ohrev pitnej vody (24 hodinový mód).

Alternatívne možno ohrev pitnej vody naviaza na

èasy spínania vykurovacej prevádzky. Potom bude

ohrev pitnej vody možný iba poèas nastavených

èasových intervalov pre vykurovaciu resp. udržiavaciu

prevádzku (Stand-by).

Špeciálne pokyny pre projektovanie:

Keï nie je pripojený žiadny zásobníkový ohrievaè

vody, musia sa prípoje výstupu a spiatoèky - pre

zásobník - prepoji skratovacím potrubím

U-KS 11 (príslušenstvo).

Ohrev pitnej vody má zásadne prednos (prostredníctvom

trojcestného prepínacieho ventilu buï

dobíjanie zásobníka alebo vykurovacia prevádzka)

Podklady pre projektovanie plynových kondenzaèných kotlov Logamax plus GB142, GB162, GB152 a GB132 T - 10/2006 73


6 Príklady zariadení

6.4.2 Jednokotlové zariadenie: Logamax plus GB142-15/24, GB152 a GB132 T, s ovládacou

jednotkou RC30 pre jeden nezmiešavaný a jeden zmiešavaný vykurovací

okruh s rovnakým èasovým kanálom

Skratky → 60/1

1) MAG je integrovaná v kotloch GB152 (12 l) a GB132T (18 l)

2) Odporúèa sa vykona hydraulické vyrovnanie na nastavite¾ných termostatických ventiloch vykurovacích telies

74/1 Schéma zapojenia pre príklad zariadenia

Krátky opis:

- Táto hydraulika v kombinácii s EMS je vhodná pre

tieto zariadenia s maximálnym výkonom 24 kW:

Logamax plus GB142-15/24, GB152 a GB132 T

- Výkon okruhu podlahového vykurovania je obmedzený

na 50 % výkonu zariadenia.

- Výrobné nastavenie rozde¾ovacieho ventilu je 1/3

objemu vody do podlahového vykurovania a 2/3

do vykurovacieho okruhu s radiátormi. Za normálnych

okolností (max. 50 % podlahové vykurovanie,

podlahové vykurovanie 40/30 °C, radiátory

70/50 °C) už nie je v tomto prípade nutné vykona

vyrovnanie.

- Ohrev pitnej vody môže by pri tejto hydraulike

realizovaný len prostredníctvom trojcestného prepínacieho

ventilu.

Špeciálne pokyny pre projektovanie:

Potrebná je iba ovládacia jednotka RC30 a zmiešavací

modul MM10.

Treba skontrolova, èi je integrovaná MAG postaèujúca

pre vykurovacie zariadenie. MAG je integrovaná

v kotloch GB152 a GB132T.

Zmiešavaný okruh treba aktivova pre podlahové

vykurovanie (HK2).

Nezmiešavaný okruh treba aktivova pre vykurovacie

teleso (HK1).

Treba zabezpeèi, aby bol pre nezmiešavaný vykurovací

okruh nastavený rovnaký èasový kanál ako

pre zmiešavaný vykurovací okruh.

Ako zariadenie na monitorovanie teploty podlahového

vykurovania sa použije AT90 (pripravený na

pripojenie) pre Logamatic 4000 (è. v. 80155 200)

Ak sa nepoužije žiaden zásobníkový ohrievaè vody,

tak treba na základnom ovládaèi BC10 vykona

príslušné nastavenia (odhlásenie).

Nie je možné prevádzkova iba samotný zmiešavaný

vykurovací okruh. Èasové okno nezmiešavaného

okruhu musí by rovnaké alebo väèšie ako u zmiešavaného

okruhu.

74

Podklady pre projektovanie plynových kondenzaèných kotlov Logamax plus GB142, GB162, GB152 a GB132 T - 10/2006


Príklady zariadení 6

6.4.3Príklad zariadenia pre Logamax plus GB142-15/24, GB152 alebo GB132 T s hydraulickou

výhybkou, jedným vykurovacím okruhom bez zmiešavacieho ventilu,

okruhom podlahového vykurovania so zmiešavacím ventilom a separátnym alebo

integrovaným (GB132 T) ohrevom pitnej vody s trojcestným prepínacím ventilom

(maximálne vybavenie pre Logamax plus GB132 T s Logamatic EMS)

prieèna výhybka

max. 2000l/h

Skratky → 60/1

75/1 Schéma zapojenia pre príklad zariadenia

Krátky opis:

- Regulácia hydraulickej výhybky (oddelenie) a jedného

vykurovacieho okruhu bez zmiešavacieho

ventilu (vykurovací okruh 1) prostredníctvom modulu

výhybky WM10.

- Regulácia okruhu podlahového vykurovania so

zmiešavacím ventilom (vykurovací okruh 2) prostredníctvom

zmiešavacieho modulu MM10.

- Obidva vykurovacie okruhy možno regulova v závislosti

od vonkajšej teploty alebo priestorovej teploty

a taktiež aj v závislosti od vonkajšej teploty so

spínaním pod¾a priestorovej teploty.

- Prevádzku èerpadla regulovanú v závislosti od výkonu

treba nastavi na ovládacej jednotke RC30

(nastavená hodnota 0, len GB142).

- Separátny ohrev pitnej vody s kotlom Logamax

plus GB142 cez integrovaný trojcestný prepínací

ventil na primárnej strane hydraulického oddelenia.

- Ohrev pitnej vody integrovaný v kotle Logamax

plus GB132 T, pomocou zabudovaného zásobníkového

ohrievaèa vody Logalux S135 alebo S160.

Špeciálne pokyny pre projektovanie:

Volite¾ná možnos ohrevu pitnej vody s vlastným

èasovým kanálom, s regulovaním cirkulaèného

èerpadla teplej vody a s termickou dezinfekciou.

Ohrev pitnej vody má v zásade prednos (prioritu)

a to kvôli nastaveniu výstupu teplej vody na ovládacej

jednotke RC30 (cez trojcestný prepínací ventil

buï dobíjanie zásobníka alebo vykurovacia prevádzka).

Potrubie výstupu a spiatoèky vedúce k hydraulickej

výhybke treba dimenzova pod¾a maximálneho

kotlového výkonu.

Ve¾kos hydraulickej výhybky treba urèi pod¾a prípustných

maximálnych prietokov.

Automatické systémovo regulované sušenie podlahy

je možné realizova iba prostredníctvom

okruhu podlahového vykurovania so zmiešavacím

ventilom a to s použitím zmiešavacieho modulu

MM10.

Podklady pre projektovanie plynových kondenzaèných kotlov Logamax plus GB142, GB162, GB152 a GB132 T - 10/2006 75


6 Príklady zariadení

6.4.4 Príklad zariadenia pre Logamax plus GB142-15/24/30 s hydraulickou výhybkou,

jedným vykurovacím okruhom bez zmiešavacieho ventilu, okruhom podlahového

vykurovania so zmiešavacím ventilom a ohrevom pitnej vody pomocou plniaceho

èerpadla zásobníka (maximálne vybavenie s ovládacou jednotkou RC30)

Skratky → 60/1

76/1 Schéma zapojenia pre príklad zariadenia

Krátky opis:

- Regulácia hydraulickej výhybky (oddelenie) a jedného

vykurovacieho okruhu bez zmiešavacieho

ventilu (vykurovací okruh 1) prostredníctvom modulu

výhybky WM10.

- Regulácia okruhu podlahového vykurovania so

zmiešavacím ventilom (vykurovací okruh 2) prostredníctvom

zmiešavacieho modulu MM10.

- Regulácia ohrevu pitnej vody prostredníctvom

funkcie plniaceho èerpadla zásobníka.

- Vykurovací okruh možno regulova v závislosti od

vonkajšej teploty alebo priestorovej teploty a taktiež

aj v závislosti od vonkajšej teploty so spínaním

pod¾a priestorovej teploty.

- Prevádzku èerpadla regulovanú v závislosti od výkonu

treba nastavi na ovládacej jednotke RC30

(nastavená hodnota 0).

- Separátny ohrev pitnej vody s kotlom Logamax

plus s použitím plniaceho èerpadla zásobníka na

sekundárnej strane hydraulického oddelenia;

pripojenie plniaceho èerpadla zásobníka k lište so

svorkami kotla Logamax plus (oznaèenie prípoja

PS).

Špeciálne pokyny pre projektovanie:

Ohrev pitnej vody pomocou plniaceho èerpadla

zásobníka umožòuje nastavenie paralelnej prevádzky

(súèasné dobíjanie zásobníka a prevádzkovanie

vykurovania) alebo priority teplej vody

(buï dobíjanie zásobníka alebo prevádzkovanie

vykurovania) na ovládacej jednotke RC30.

Volite¾ná možnos ohrevu pitnej vody s vlastným

èasovým kanálom, s regulovaním cirkulaèného

èerpadla teplej vody a s termickou dezinfekciou.

Potrubie výstupu a spiatoèky vedúce k hydraulickej

výhybke treba dimenzova pod¾a maximálneho

kotlového výkonu.

Ve¾kos hydraulickej výhybky treba urèi pod¾a prípustných

maximálnych prietokov.

Automatické systémovo regulované sušenie podlahy

je možné realizova iba prostredníctvom

okruhu podlahového vykurovania so zmiešavacím

ventilom a to s použitím zmiešavacieho modulu

MM10.

76

Podklady pre projektovanie plynových kondenzaèných kotlov Logamax plus GB142, GB162, GB152 a GB132 T - 10/2006


Príklady zariadení 6

6.4.5 Príklad zariadenia pre Logamax plus GB142-15/24/30 a GB152-16/24 s jedným

priamo sériovo zapojeným vykurovacím okruhom bez zmiešavacieho ventilu,

solárnym ohrevom pitnej vody a dodatoèným ohrevom pitnej vody pomocou trojcestného

prepínacieho ventilu

Skratky → 60/1

77/1 Schéma zapojenia pre príklad zariadenia

Krátky opis:

- regulácia prevádzky kotlového èerpadla Logamax

plus GB142 v závislosti od tlakového rozdielu

- stupòové èerpadlo v zariadeniach Logamax plus

GB152

- Regulácia solárneho ohrevu pitnej vody s bivalentným

zásobníkovým ohrievaèom vody prostredníctvom

solárneho modulu SM10; v tomto prípade

je funkcia termickej dezinfekcie na ovládacej jednotke

RC30 automaticky deaktivovaná.

- Dodatoèný ohrev pitnej vody prostredníctvom trojcestného

prepínacieho ventilu v kotle Logamax

plus.

Špeciálne pokyny pre projektovanie:

Funkèný modul SM10 možno volite¾ne umiestni vo

vykurovacom kotle GB142 (namontovaný jednotke

solárnej stanice (EMS)). Solárna stanica sa môže

dodáva aj s integrovaným solárnym modulom

SM10 (z výroby). Toto je najrozumnejší variant

u kotlov Logamax plus GB152, pretože tu nie je

možné zabudova do vykurovacieho kotla žiadne

moduly.

Inteligentné prepojenie regulácie vykurovacieho

kotla a solárnych komponentov so solárnym modulom

SM10 umožòuje dosahovanie optimálneho

využitia solárnej energie a prispieva k úspore energie

potrebnej na dodatoèné kúrenie.

Volite¾ná možnos ohrevu pitnej vody s použitím

vlastného èasového kanálu s regulovaním cirkulaèného

èerpadla teplej vody.

Ohrev pitnej vody má kvôli nastaveniu na ovládacej

jednotke RC30 zásadne prednos (prostredníctvom

trojcestného prepínacieho ventilu buï dobíjanie

zásobníka alebo vykurovacia prevádzka).

Nastavenie èerpadla (v kotloch Logamax plus

GB142), ktoré je regulované v závislosti od tlakového

rozdielu treba prípadne prispôsobi špecifickým

vlastnostiam zariadenia (→ 69/1);

Výrobné nastavenie modulácie èerpadiel:

200 mbar (Logamax plus GB142-15 a GB142-24)

250 mbar (Logamax plus GB142-30)

Podklady pre projektovanie plynových kondenzaèných kotlov Logamax plus GB142, GB162, GB152 a GB132 T - 10/2006 77


6 Príklady zariadení

6.4.6 Príklad zariadenia pre Logamax plus GB142-15/24/30 so solárnou podporou

vykurovania a jedným zmiešavaným vykurovacím okruhom

Skratky → 60/1

78/1 Schéma zapojenia pre príklad zariadenia

Krátky opis:

- podpora vykurovania pomocou dobíjacieho zásobníka

so solárnym ohrevom pitnej vody

- dodatoèný ohrev pitnej vody prostredníctvom trojcestného

prepínacieho ventilu v prioritnej prevádzke

- regulácia solárneho ohrevu pitnej vody prostredníctvom

solárneho modulu FM433

- rozpoznávanie tepla z iného zdroja pomocou kotlového

snímaèa regulátora Logamatic 4121; Ak

existuje dostatoèné množstvo tepla z dobíjacieho

zásobníka, tak sa okrem horáka odstaví aj interné

èerpadlo zariadenia.

- Regulácia vykurovacích okruhov prebieha prostredníctvom

trojcestného zmiešavacieho ventilu.

Špeciálne pokyny pre projektovanie:

Regulácia prevádzky interného èerpadla zariadenia

v kombinácii s hydraulickou výhybkou musí by

závislá od výkonu (nastavenie 0).

Ak je teplota dobíjacieho zásobníka vyššia ako

teplota spiatoèky vykurovania, tak sa bude dobíjací

zásobník využíva prostredníctvom solárneho

modulu a súpravy HZG aj pre vykurovanie.

Pre ohrev pitnej vody možno prostredníctvom regulátora

Logamatic 4121 nastavi aj vlastný èasový

kanál.

Použitie "tacosettera" pred hydraulickou výhybkou

sa odporúèa.

Prieèna výhybka nie je použite¾ná pre túto hydrauliku.

Použi sa musia výhybky WHY 80/60 alebo

WHY 120/80.

Snímaè teploty teplej vody FW je pripojený ku kotlovej

lište so svorkami. S regulátorom Logamatic

4121 možno v tomto prípade realizova maximálne

dva zmiešavané vykurovacie okruhy.

78

Podklady pre projektovanie plynových kondenzaèných kotlov Logamax plus GB142, GB162, GB152 a GB132 T - 10/2006


Príklady zariadení 6

6.5 Kotlové hydrauliky pre zariadenia bez trojcestného prepínacieho ventilu

6.5.1 Príklad zariadenia pre Logamax plus GB142-30/45/60 s interným èerpadlom, ovládacou

jednotkou RC30, trojcestným prepínacím ventilom a priamym nezmiešavaným

vykurovacím okruhom

Skratky → 60/1

79/1 Schéma zapojenia pre príklad zariadenia

Krátky opis:

- Hydraulika s jedným nezmiešavaným vykurovacím

okruhom s priamym napájaním cez èerpadlo zariadenia

- ohrev pitnej vody s prednostnou prevádzkou cez

externý trojcestný prepínací ventil

- Potrebná je iba ovládacia jednotka RC30.

- Možnos nastavenia vlastného èasového kanálu

pre teplú vodu.

Špeciálne pokyny pre projektovanie:

Dodrža treba charakteristiky èerpadiel jednotlivých

zariadení.

Najnižší tlakový rozdiel ∆p = konštantný, ktorý

možno nastavi pre interné èerpadlo je u kotlov

Logamax plus GB142-30/45/60 250 mbar.

Ak sa požaduje prevádzka termostatických ventilov

vykurovacích telies s nízkou hluènosou, tak

treba použi regulátor tlakového rozdielu (RDD).

Vykurovací kotol nepotrebuje zabezpeèenie minimálneho

obehového množstva vody.

Pre kotly Logamax plus GB142-45/60 treba objedna

interné obehové èerpadlo, keïže sa tieto zariadenia

dodávajú bez takéhoto èerpadla.

Snímaè teploty teplej vody FW je pripojený ku kotlovej

lište so svorkami.

Podklady pre projektovanie plynových kondenzaèných kotlov Logamax plus GB142, GB162, GB152 a GB132 T - 10/2006 79


6 Príklady zariadení

6.5.2 Príklad zariadenia pre Logamax plus GB142-45/60 a GB162-80/100 s hydraulickou

výhybkou, maximálny variant s ovládacou jednotkou RC30

Skratky → 60/1

1) Odporúèa sa vykona hydraulické vyrovnanie na termostatických / pásmových ventiloch

2) Odporúèa sa použitie Tacosetter pre vyrovnanie maximálneho množstva vody - nie je potrebné u GB162-80/100 a pri použití

pripojovacej skupiny èerpadla

3) RC20 nie v kombinácii s GB162

4) Èerpadlo a poistný ventil sú u kotlov GB162 zabudované v pripojovacej skupine èerpadla (→ 61/2)

80/1 Schéma zapojenia pre príklad zariadenia

Krátky opis:

- maximálne vybavenie s ovládacou jednotkou

RC30 v kombinácii s modulom výhybky WM10

a zmiešavacím modulom MM10, jeden neregulovaný

a jeden zmiešavaný vykurovací okruh ako aj

plniace èerpadlo zásobníka a cirkulaèné èerpadlo

- možnos èasovo závislej regulácie cirkulaèného

èerpadla a plniaceho èerpadla zásobníka prostredníctvom

ovládacej jednotky RC30

- Ovládacia jednotka RC30 môže by nainštalovaná

volite¾ne vo vykurovacom kotle alebo v referenènej

miestnosti

- možnos paralelnej prevádzky ohrevu pitnej vody

Špeciálne pokyny pre projektovanie:

U kotlov Logamax plus GB 142-45/60 možno do

jedného zariadenia zabudova aj dva moduly.

Regulácia prevádzky interného èerpadla zariadenia

GB142 v kombinácii s hydraulickou výhybkou

musí by závislá od výkonu (nastavenie 0 na ovládacej

jednotke RC30).

Pre kotly Logamax GB142-45/60 sa musí integrované

èerpadlo objedna ako príslušenstvo.

Použitie "tacosettera" pred hydraulickou výhybkou

sa odporúèa.

80

Podklady pre projektovanie plynových kondenzaèných kotlov Logamax plus GB142, GB162, GB152 a GB132 T - 10/2006


Príklady zariadení 6

6.5.3Príklad zariadenia pre Logamax plus GB142-45/60 a GB162-80/100 s regulátorom

Logamatic 4121, maximálny variant základného vybavenia s dvoma zmiešavanými

vykurovacími okruhmi

Skratky → 60/1

1) Odporúèa sa vykona hydraulické vyrovnanie na termostatických / pásmových ventiloch

2) Odporúèa sa použitie Tacosetter pre vyrovnanie maximálneho množstva vody - nie je potrebné u GB162-80/100 a pri použití

pripojovacej skupiny èerpadla

3) Èerpadlo a poistný ventil sú u kotlov GB162 zabudované v pripojovacej skupine èerpadla (→ 61/2) - ak sa nepoužije pripojovacia

skupina èerpadla kotla GB162, tak treba naplánova inštaláciu poistného ventilu v rámci stavebných prác.

81/1 Schéma zapojenia pre príklad zariadenia

Krátky opis:

- Možnos použitia dvoch zmiešavaných vykurovacích

okruhov so separátnymi èasovými kanálmi,

keï je snímaè teploty teplej vody pripojený k lište

so svorkami vo vykurovacom kotle.

- ohrev pitnej vody s použitím plniaceho èerpadla

zásobníka

- pripojenie cirkulaèného èerpadla pre teplú vodu

- vlastný èasový kanál pre teplú vodu

Špeciálne pokyny pre projektovanie:

Snímaè teploty teplej vody a plniace èerpadlo zásobníka

sa pripoja k svorkám v zariadení a nakonfigurujú

pomocou ovládacej jednotky MEC2.

V ovládacej jednotke MEC2 musí by pre vykurovací

kotol aktivované nastavenie "kotol s èerpadlom

a výhybkou".

Regulácia prevádzky interného èerpadla zariadenia

GB142 v kombinácii s hydraulickou výhybkou

musí by závislá od výkonu (nastavenie 0).

Pre kotly Logamax GB142-45/60 sa musí integrované

èerpadlo objedna ako príslušenstvo.

Použitie "tacosettera" pred hydraulickou výhybkou

sa odporúèa.

Podklady pre projektovanie plynových kondenzaèných kotlov Logamax plus GB142, GB162, GB152 a GB132 T - 10/2006 81


6 Príklady zariadení

6.5.4 Príklad zariadenia pre Logamax plus GB142-45/60 a GB162-80/100 (kaskáda

2 kotlov) s jedným zmiešavaným a jedným nezmiešavaným vykurovacím okruhom,

ohrevom pitnej vody pomocou plniaceho èerpadla zásobníka

Skratky → 60/1

1) Odporúèa sa vykona hydraulické vyrovnanie na termostatických / pásmových ventiloch

2) Odporúèa sa použitie Tacosetter pre vyrovnanie maximálneho množstva vody - nie je potrebné u GB162-80/100 a pri použití

pripojovacej skupine èerpadla

3) Èerpadlo a poistný ventil sú u kotlov GB162 zabudované v pripojovacej skupine èerpadla (→ 61/2) - ak sa nepoužije pripojovacia

skupina èerpadla kotla GB162, tak treba naplánova inštaláciu poistného ventilu v rámci stavebných prác.

82/1 Schéma zapojenia pre príklad zariadenia

Krátky opis:

- S regulátorom Logamatic 4121 a modulom FM 456

(KSE2) môžu by regulované maximálne tri vykurovacie

kotly zapojené do kaskády.

- Ohrev pitnej vody môže prebieha v prioritnej alebo

v paralelnej prevádzke, s vlastným èasovým

kanálom.

Špeciálne pokyny pre projektovanie:

Použité zariadenia musia by vybavené integrovaným

èerpadlom.

Ak sú zariadenia vybavené modulovate¾ným èerpadlom,

tak musia by regulované v závislosti od

výkonu.

Objem vody vo vykurovacom kotle treba vyrovna

na požadovanú ∆T pomocou "tacosettera".

Pre každý vykurovací kotol treba naplánova

použitie spätnej klapky.

S modulom FM457 (namiesto modulu FM456)

možno regulova až pä vykurovacích kotlov zapojených

do kaskády.

Potrubie výstupu a spiatoèky vedúce k hydraulickej

výhybke treba dimenzova pod¾a maximálneho

výkonu kaskády (→ 82/2). Ve¾kos hydraulickej

výhybky treba stanovi pod¾a prípustného prietokového

množstva (kapitola 8).

82/2 Smerodajné hodnoty pre prívodné potrubie do hydraulickej

výhybky

82

Podklady pre projektovanie plynových kondenzaèných kotlov Logamax plus GB142, GB162, GB152 a GB132 T - 10/2006


Odvod kondenzátu 7

7 Odvod kondenzátu

7.1 Odvod kondenzátu

Kondenzát z kondenzaèných kotlov sa musí odvádza

do siete odpadových vôd presne pod¾a predpisov.

Rozhodujúce je, èi musí by kondenzát pred odtokom

neutralizovaný. Závisí to od výkonu kotla a od platných

nariadení úradu pre odpadové vody (→ 83/1).

Pre výpoèet množstva kondenzátu odvádzaného

poèas jedného roku platí pracovný list A 251 združenia

odpadových vôd (ATV). Tento pracovný list udáva

ako empirickú hodnotu špecifické množstvo kondenzátu

maximálne 0,14 kg/kWh.

→ Pred inštaláciou je vhodné sa informova o miestnych

ustanoveniach pre odvod kondenzátu na komunálnom

úrade pre odpadové vody.

Ak je pomer zmiešavania kondenzátu a domácich

odpadových vôd 1:25 (→ 83/2), môžu by použité:

- rúra z vláknitého cementu

- liatinová alebo oce¾ová rúra pod¾a noriem DIN

19522-1, DIN 19530-1 a 19530-2.

Dostatoèné zmiešavanie

Dostatoèné zmiešavanie kondenzátu a domácich

odpadových vôd sa dosiahne pri dodržaní podmienok

uvedených v tabu¾ke 83/2. Údaje sa vzahujú na

2000 hodín maximálneho využívania pod¾a smernice

VDI 2067 (maximálna hodnota).

Povinnos neutralizácie

83/1 Povinnos neutralizácie pri plynových kondenzaèných kotloch

1) Neutralizácia kondenzátu je potrebná pri odtoku domácich

odpadových vôd do malých èistièiek odpadových

vôd a pri budovách a pozemkoch, kde odvodòovacie

potrubie nespåòa materiálové požiadavky ATV-A25.

2) Neutralizácia kondenzátu je potrebná pri budovách,

ktoré nespåòajú podmienku dostatoèného zmiešavania

(→ 83/2) s domácimi odpadovými vodami (v pomere

1 : 25)

83/2 Podmienky dostatoèného zmiešavania kondenzátu s domácimi

odpadovými vodami

1) tepelný výkon spa¾ovania

2) maximálne hodnota pri teplotnom spáde 40/30 °C a 2000

prevádzkových hodinách

Malé zariadenia s výkonom menším ako 25 kW

nemusia vykonáva neutralizáciu (→ 83/1), keï odpadové

vody neteèú do malých èistièiek odpadových

vôd pod¾a normy alebo keï odvodòovacie potrubie

zodpovedá materiálovým požiadavkám ATV A 251.

Materiály pre potrubia na odvod kondenzátu

Vhodné materiály pre potrubie na odvod kondenzátu

pod¾a ATV A 251 sú:

- kameninová rúra

- rúra z tvrdeného PVC

- rúra z PVC (polypropylén)

- rúra z PE-HD (polypropylén)

- rúra z PP

- rúra z ABS-ASA

- nehrdzavejúca oce¾ová rúra

- rúra z bórsilikátového skla

Podklady pre projektovanie plynových kondenzaèných kotlov Logamax plus GB142, GB162, GB152 a GB132 T - 10/2006 83


7 Odvod kondenzátu

7.1.1 Odvod kondenzátu z plynového kondenzaèného kotla a systému odvodu spalín

Aby odtekal kondenzát cez plynový kondenzaèný

kotol, musí ma potrubie odvodu spalín v miestnosti

inštalácie malý sklon k plynovému kondenzaènému

kotlu (≥ 3°, tzn. rozdiel výšky 5 cm na každom metri).

→ Príslušné predpisy pre domové odpadové potrubia

a miestne predpisy treba dodržiava. Obzvláš je

potrebné zabezpeèi, aby bolo odpadové potrubie

vetrané pod¾a predpisov a aby ústilo vo¾ne (→ 84/1)

do odpadového lievika so sifónom. Takto je zabezpeèené,

že výstupný uzáver nebude sa naprázdno a že

sa kondenzát nezastaví v prístroji.

84/1 Odvod kondenzátu z plynového kondenzaèného kotla a systému

odvodu spalín cez neutralizaèné zariadenie

7.1.2 Odvod kondenzátu z komína odolného voèi vlhkosti

Odvod kondenzátu z komína odolného voèi vlhkosti

musí by vyhotovený v súlade z podkladmi od výrobcu

komína.

Kondenzát z komína možno odvies spolu s kondenzátom

z plynového kondenzaèného kotla nepriamo

do domového odpadového potrubia cez výstupný

uzáver s lievikom.

84

Podklady pre projektovanie plynových kondenzaèných kotlov Logamax plus GB142, GB162, GB152 a GB132 T - 10/2006


Montáž 8

8 Montáž

8.1 Pomoc pri výbere pripojovacieho príslušenstva kotlov Logamax plus

GB142-15/24/30

84/1 Pomoc pri výbere pripojovacieho príslušenstva plynových kondenzaèných kotlov Logamax plus GB142 (obrázky → 86/1, 87/1, 88/1)

1) potrebná membránová expanzná nádoba sa urèí pod¾a špecifík zariadenia

2) montáž vzadu na boku

3) pre dodatoènú montáž do S-Flex, keï v dome nie je žiaden redukèný ventil

4) pre dodatoènú montáž do S-Flex

Podklady pre projektovanie plynových kondenzaèných kotlov Logamax plus GB142, GB162, GB152 a GB132 T - 10/2006 85


8 Montáž

86/1 Pripojovacie príslušenstvo plynových kondenzaèných kotlov Logamax plus GB142-15/24/30 (priradenie → 84/1; montážne rozmery

→ 30/1 až 32/1)

86

Podklady pre projektovanie plynových kondenzaèných kotlov Logamax plus GB142, GB162, GB152 a GB132 T - 10/2006


Montáž 8

87/1 Pripojovacie príslušenstvo plynových kondenzaèných kotlov Logamax plus GB142-15/24/30 (priradenie → 84/1; montážne rozmery

→ 30/1 až 32/1)

Podklady pre projektovanie plynových kondenzaèných kotlov Logamax plus GB142, GB162, GB152 a GB132 T - 10/2006 87


8 Montáž

88/1 Pripojovacie príslušenstvo plynových kondenzaèných kotlov Logamax plus GB142-15/24/30 (priradenie → 84/1; montážne rozmery

→ 30/1 až 32/1)

88

Podklady pre projektovanie plynových kondenzaèných kotlov Logamax plus GB142, GB162, GB152 a GB132 T - 10/2006


Montáž 8

8.2 Pomoc pri výbere pripojovacieho príslušenstva kotlov Logamax plus GB142-45

89/1 Pomoc pri výbere pripojovacieho príslušenstva plynových kondenzaèných kotlov Logamax plus GB142-45 (obrázky → 90/1 a 91/1)

1) potrebná membránová expanzná nádoba sa urèí pod¾a špecifík zariadenia

2) možná alternatíva k UPER 25-70 2 W/1-5, montáž mimo vykurovacieho kotla

3) možná alternatíva k WILO 25/1-5, montáž mimo vykurovacieho kotla

4) možná alternatíva k 7095 581, G-SU 1" pre GB142-45

5) buï plniace èerpadlo zásobníka alebo trojcestný prepínací ventil

Podklady pre projektovanie plynových kondenzaèných kotlov Logamax plus GB142, GB162, GB152 a GB132 T - 10/2006 89


8 Montáž

8.3Pomoc pri výbere pripojovacieho príslušenstva kotlov Logamax plus GB142-60

90/1 Pomoc pri výbere pripojovacieho príslušenstva kotlov Logamax plus GB142-60 (obrázky → 90/1 a 91/1)

1) buï plniace èerpadlo zásobníka alebo trojcestný prepínací ventil

90

Podklady pre projektovanie plynových kondenzaèných kotlov Logamax plus GB142, GB162, GB152 a GB132 T - 10/2006


Montáž 8

90/1 Pripojovacie príslušenstvo plynových kondenzaèných kotlov Logamax plus GB142-45/60 (priradenie → 88/1 a 90/1; montážne rozmery

→ 30/1 až 32/1)

Podklady pre projektovanie plynových kondenzaèných kotlov Logamax plus GB142, GB162, GB152 a GB132 T - 10/2006 91


8 Montáž

91/1 Pripojovacie príslušenstvo plynových kondenzaèných kotlov Logamax plus GB142-45/60 (priradenie → 88/1 a 90/1; obrázky → 30/1

až 32/1)

92

Podklady pre projektovanie plynových kondenzaèných kotlov Logamax plus GB142, GB162, GB152 a GB132 T - 10/2006


Montáž 8

8.4 Pomoc pri výbere pripojovacieho príslušenstva kotlov Logamax plus GB162-80/100

92/1 Pomoc pri výbere pripojovacieho príslušenstva plynových kondenzaèných kotlov Logamax plus GB162-80/100

1) výber odpovedajúceho èerpadla

2) Použi možno iba jedno èerpadlo.

3) Potrebné iba pri použití výhybky Sinus 120/80

4) Potrebnú expanznú nádobu treba dimenzova osobitne pre každé zariadenie.

Podklady pre projektovanie plynových kondenzaèných kotlov Logamax plus GB142, GB162, GB152 a GB132 T - 10/2006 93


8 Montáž

93/1 Pripojovacie príslušenstvo plynových kondenzaèných kotlov Logamax plus GB162-80/100

94

Podklady pre projektovanie plynových kondenzaèných kotlov Logamax plus GB142, GB162, GB152 a GB132 T - 10/2006


Montáž 8

93/1 Pripojovacie príslušenstvo plynových kondenzaèných kotlov Logamax plus GB162-80/100

Podklady pre projektovanie plynových kondenzaèných kotlov Logamax plus GB142, GB162, GB152 a GB132 T - 10/2006 95


8 Montáž

8.5 Pomoc pri výbere pripojovacieho príslušenstva kotlov Logamax plus GB152

95/1 Pomoc pri výbere pripojovacieho príslušenstva plynových kond. kotlov Logamax plus GB152 (obrázky → 96/1, 97/1, 98/1 a 99/1)

1) pri použití montážneho rámu nie je potrebná prípojná doska U-MA

2) pri predbežnej inštalácii potrubia pod omietku

3) kryt prepojení G-BL 32 možný len u HC110

4) ak v dome nie je žiaden redukèný ventil

5) inštalácia je nutná iba u HC110

6) volite¾ná možnos použitia U-US alebo MV-BL

96

Podklady pre projektovanie plynových kondenzaèných kotlov Logamax plus GB142, GB162, GB152 a GB132 T - 10/2006


Montáž 8

96/1 Pripojovacie príslušenstvo plynových kondenzaèných kotlov Logamax plus GB152 (priradenie → 95/1; montážne rozmery → 33/1

až 36/1)

Podklady pre projektovanie plynových kondenzaèných kotlov Logamax plus GB142, GB162, GB152 a GB132 T - 10/2006 97


8 Montáž

97/1 Pripojovacie príslušenstvo plynových kondenzaèných kotlov Logamax plus GB152 (priradenie → 95/1; montážne rozmery

→ 33/1 až 36/1)

98

Podklady pre projektovanie plynových kondenzaèných kotlov Logamax plus GB142, GB162, GB152 a GB132 T - 10/2006


Montáž 8

98/1 Pripojovacie príslušenstvo plynových kondenzaèných kotlov Logamax plus GB152 (priradenie → 95/1; montážne rozmery

→ 33/1 až 36/1)

Podklady pre projektovanie plynových kondenzaèných kotlov Logamax plus GB142, GB162, GB152 a GB132 T - 10/2006 99


8 Montáž

99/1 Pripojovacie príslušenstvo plynových kondenzaèných kotlov Logamax plus GB152 (priradenie → 95/1; montážne rozmery

→ 33/1 až 36/1)

100

Podklady pre projektovanie plynových kondenzaèných kotlov Logamax plus GB142, GB162, GB152 a GB132 T - 10/2006


Montáž 8

8.6 Pomoc pri výbere montážnej jednotky pre kotly Logamax plus GB152

100/1 Pomoc pri výbere montážnej jednotky pre kotly Logamax plus GB152 a GB152-24 K (obrázky → 100/2)

1) pri použití montážnej jednotky neplatia pokyny pre pomoc pri výbere uvedené v èasti 8.4

100/2 Pripojovacie príslušenstvo plynových kondenzaèných kotlov Logamax plus GB152 a GB152-24 K pri použití predmontážneho prvku

(priradenie → 100/1)

Podklady pre projektovanie plynových kondenzaèných kotlov Logamax plus GB142, GB162, GB152 a GB132 T - 10/2006 101


8 Montáž

8.7 Pomoc pri výbere pripojovacieho príslušenstva kotlov Logamax plus GB132 T

101/1 Pomoc pri výbere pripojovacieho príslušenstva plynových kondenzaèných kotlov Logamax plus GB132 T (obrázky → 102/1)

102

Podklady pre projektovanie plynových kondenzaèných kotlov Logamax plus GB142, GB162, GB152 a GB132 T - 10/2006


Montáž 8

102/1 Pripojovacie príslušenstvo plynových kondenzaèných kotlov Logamax plus GB132 T (priradenie → 101/1; montážne rozmery

→ 37/1, 38/1)

Podklady pre projektovanie plynových kondenzaèných kotlov Logamax plus GB142, GB162, GB152 a GB132 T - 10/2006 103


8 Montáž

8.8 Systémy pre rýchlu montáž vykurovacích okruhov

Kombinácie kompletných rýchlo-montážnych systémov s hydraulickou výhybkou WHY... a rozvádzaèom

vykurovacích okruhov

Možnos volite¾nej montáže vpravo alebo v¾avo

od nástenného vykurovacieho kotla

1 pripojovacie potrubie

1) výška súpravy pre pripojenie vykurovacieho

okruhu HSM 15(-E), HSM 20(-E), HSM 25(-E)

a HS 25(-E)

Pre pripojenie súpravy DN 25 k rozvádzaèu

DN 32 treba použi súpravu ESO,

è. výr. 6790 0475.

2) výška súpravy pre pripojenie vykurovacieho

okruhu HSM 32(-E) a HS 32(-E)

priemer pripojenia pre výstup vykurovacieho

okruhu (VH) a spiatoèku (RH):

Rp 1“ u HSM 15(-E), HSM 20(-E), HSM 25(-E)

a HS 25(-E)

Rp 1¼“ u HSM 32(-E) a HS 32(-E)

priemer pripojenia pre hydraulickú

výhybku WHY 80/60:

R 1“ pri výstupe (VK) a spiatoèke (RK)

max. prietok 2,5 m 3 / h (→ 108/1)

priemer pripojenia pre hydraulickú

výhybku WHY 120/80:

R 1½“ pri výstupe (VK) a spiatoèke (RK)

max. prietok 5,0 m 3 / h (→ 108/1)

Ïalšie informácie napr. o charakteristike èerpadiel

sú obsiahnuté v aktuálnych podkladoch pre

projektovanie "Rýchlo-montážne systémy vykurovacích

okruhov pre stacionárne a nástenné vykurovacie

kotly"

103/1 Rozmery rýchlo-montážnych systémov vykurovacích okruhov RK 2/32 pre dva vykurovacie okruhy a RK 3/32 pre tri vykurovacie okruhy

(rozmery v mm)

104

Podklady pre projektovanie plynových kondenzaèných kotlov Logamax plus GB142, GB162, GB152 a GB132 T - 10/2006


Montáž 8

Kombinácie kompletných rýchlo-montážnych systémov s prieènou hydraulickou výhybkou (DN25)

Kompletné systémové kombinácie s prieènou hydraulickou výhybkou a s rozvádzaèom vykurovacích okruhov

Možnos volite¾nej montáže vpravo alebo v¾avo od nástenného vykurovacieho kotla

1) výška súpravy pre pripojenie vykurovacieho

okruhu HSM 15(-E), HSM 20(-E), HSM 25(-E)

a HS 25(-E)

2) výška súpravy pre pripojenie vykurovacieho

okruhu HSM 32(-E) a HS 32(-E)

Pre pripojenie súpravy DN 32 k rozvádzaèu

DN 25 treba použi prechodovú súpravu US1,

è. výr. 6301 2309.

priemer pripojenia pre výstup vykurovacieho

okruhu (VH) a spiatoèku (RH):

Rp 1“ u HSM 15(-E), HSM 20(-E), HSM 25(-E) a

HS 25(-E)

Rp 1¼“u HSM 32(-E) a HS 32(-E)

priemer pripojenia pre prieènu hydraulickú

výhybku DN 25:

R 1“ pri výstupe (VK) a spiatoèke (RK)

max. prietok 2,0 m 3 / h (→ 108/1)

Kompletné systémové kombinácie s prieènou hydraulickou výhybkou pre priame prepojenie so súpravou pre pripojenie

vykurovacieho okruhu

Možnos volite¾nej montáže vpravo alebo v¾avo od nástenného vykurovacieho kotla

priemer pripojenia pre výstup vykurovacieho

okruhu (VH) a spiatoèku (RH):

Rp 1“ u HSM 20(-E), HSM 25(-E) a HS 25(-E)

priemer pripojenia pre prieènu hydraulickú

výhybku DN 25:

R 1“ pri výstupe (VK) a spiatoèke (RK)

max. prietok 2,0 m 3 / h (→ 108/1)

104/1 Rozmery rýchlo-montážnych systémov vykurovacích okruhov s prieènou hydraulickou výhybkou (DN 25) pre jeden alebo dva vykurovacie

okruhy (rozmery v mm)

Podklady pre projektovanie plynových kondenzaèných kotlov Logamax plus GB142, GB162, GB152 a GB132 T - 10/2006 105


8 Montáž

8.9 Súpravy výmenníkov tepla pre nástenné kotly

Použitie u podlahových vykurovaní s potrubiami, ktoré nie sú odolné proti prenikaniu kyslíka alebo u zariadení, kde sa má

používa u konkrétnych vykurovacích okruhov prostriedok na ochranu proti zamrznutiu.

Vykurovací okruh za výmenníkom tepla je zabezpeèený pomocou poistnej súpravy.

MAG treba dimenzova pod¾a DIN 4807 a DIN EN 12828 v rámci stavebných prác.

1) inštalácia MAG v rámci stavebných prác Súprava s integrovaným

obehovým èerpadlom

priemer pripojenia pre výstup vykurovacieho

okruhu (VH) a spiatoèku (RH):

Rp 1" u HSM 20(-E), HSM 25(-E) a HS 25(-E)

Rp 1¼" u HSM 32(-E) a HS 32(-E)

priemer pripojenia pre prieènu

hydraulickú výhybku DN 25:

R 1" pri výstupe (VK) a spiatoèke (RK)

max. prietok 2,0 m 3 / h (→ 108/1)

Súprava pre systémové oddelenie s pripojením DN 25

Súprava pre použitie dvoch

vykurovacích okruhov

1) MAG treba nainštalova v rámci stavebných

prác

2) výška súpravy pre pripojenie

vykurovacích okruhov

HSM 15(-E), HSM 20(-E),

HSM 25(-E) a HS 25(-E)

US1 - prechodová súprava

G ¼" na G 1½"

US3 - prechodová súprava

G 1½" na G 1¼"

105/1 Rozmery súpravy výmenníka tepla pre nástenné vykurovacie kotly s integrovaným obehovým èerpadlom (rozmery v mm)

106

Podklady pre projektovanie plynových kondenzaèných kotlov Logamax plus GB142, GB162, GB152 a GB132 T - 10/2006


Montáž 8

Súprava pre systémové oddelenie s pripojením DN 32

1) MAG treba nainštalova v rámci stavebných

prác

2) výška súpravy pre pripojenie vykurovacích

okruhov HSM 32(-E) a HS 32(-E)

US1 - prechodová súprava G ¼" na G 1½"

Charakteristika tlakovej straty výmenníka tepla

Skupina potrubí pre systémové oddelenie obsahuje

výmenník tepla z uš¾achtilej ocele s medeným spájkovaním,

poistný ventil 2,5 bar, manometer, kohút KFE a prípoj G ¾"

pre membránovú expanznú nádobu, namontovanú v rámci

stavebných prác.

Ako tepelná izolácia sa použije izolácia prieènej hydraulickej

výhybky.

106/1 Rozmery súpravy výmenníka tepla pre nástenné vykurovacie kotly s integrovaným obehovým èerpadlom (rozmery v mm)

Podklady pre projektovanie plynových kondenzaèných kotlov Logamax plus GB142, GB162, GB152 a GB132 T - 10/2006 107


8 Montáž

8.10 Maximálny prenášate¾ný vykurovací výkon so súpravou pre systémové oddelenie

v kombinácii so súpravou pre rýchlu montáž vykurovacích okruhov

107/1 Maximálny prenášate¾ný vykurovací výkon

1) hranièná podmienka: tlaková strata pre vykurovací okruh

max. 150 mbar

8.11 Súprava meraèa množstva tepla

pre kompaktné meraèe množstva tepla od firiem Pollux a Deltamess:

110 mm / ¾"

130 mm / ¾"

Iné meraèe množstva tepla nie je možné použi, keïže ich izolácia je prispôsobená výrobkom Pollux a Deltamess.

1) výška súpravy pre pripojenie vykurovacich

okruhov HSM 15(-E), HSM 20(-E), HSM 25(-E)

a HS 25(-E)

2) výška súpravy pre pripojenie vykurovacích

okruhov HSM 32(-E) a HS 32(-E)

107/2 Rozmery súpravy meraèa množstva tepla

Súprava poèítadla množstva tepla sa vyrába vo dvoch

variantoch. Prvá pre konštrukènú dåžku meraèa množstva

tepla 110 mm, ¾" plochá s tesnením a druhá pre

konštrukènú dåžku meraèa množstva tepla 130 mm,

1" plochá s tesnením. Súprava sa môže namontova

priamo pod súpravu pre rýchlu montáž vykurovacieho

okruhu. Ako izolácia sa použije tepelná izolácia výhybky

a to tak, že vznikne dizajn prispôsobený súprave

pre rýchlu montáž vykurovacích okruhov.

Použi možno kompaktné meraèe množstva tepla od

firiem Pollux a Deltamess (viï katalóg tovarov strany

6011 a 6018). Poèítadlo množstva tepla nie je súèas-

ou dodávky súpravy.

107/3 Príslušenstvo pri rôznych kombináciách

108

Podklady pre projektovanie plynových kondenzaèných kotlov Logamax plus GB142, GB162, GB152 a GB132 T - 10/2006


Montáž 8

8.12 Systém pre rýchlu montáž vykurovacích okruhov

108/1 Príslušenstvo

Podklady pre projektovanie plynových kondenzaèných kotlov Logamax plus GB142, GB162, GB152 a GB132 T - 10/2006 109


8 Montáž

108/1 Príslušenstvo

1) nie pre GB162

2) maximálne GB162-80

Všetky èerpadlá E môžu by prevádzkované aj stupòovo Pri ∆T = 20 K možno použi:

(manuálne prestavenie). HSM 15 E - K VS = 2,5 m 3 /h až 15 kW

HSM 20 E/ HS 25 E - K VS = 6,3 m 3 /h až 30 kW

HSM 25 E

- K VS = 8,0 m 3 /h až 40 kW

HSM 32 E/ HS 32 E - K VS = 18,0 m 3 /h až 65 kW

110

Podklady pre projektovanie plynových kondenzaèných kotlov Logamax plus GB142, GB162, GB152 a GB132 T - 10/2006


Montáž 8

8.13Kaskádová jednotka Logamax plus GB162-80/100

A umiestnenie ved¾a seba

B umiestnenie chrbtom k sebe

1 zberné potrubie kaskády

2 hydraulická výhybka

3 dodávaná zváracia príruba

4 kotol GB162

5 pripojovacia skupina èerpadla

(pripojenie membránovej expanznej

nádoby MAG v rámci stavebných

prác, v pripojovacej skupine èerpadla

je k dispozícii prípoj ½")

6 montážny stojan

110/1 Rozmery kaskádovej jednotky

110/2 Umiestnenie ved¾a seba a chrbtom k sebe (kaskáda 4 kotlov)

1) ponorne puzdro R½", 100 mm - súèas dodávky - èíslo výrobku: 5446 142

110/3 Rozmery otvoreného rozdelovaèa

Podklady pre projektovanie plynových kondenzaèných kotlov Logamax plus GB142, GB162, GB152 a GB132 T - 10/2006 111


9 Systémy odvodu spalín pre prevádzku závislú na vzduchu z vnút. priestoru

9 Systémy odvodu spalín pre prevádzku závislú na vzduchu

z vnútorného priestoru

9.1 Základné pokyny pre prevádzku závislú na vzduchu z vnútorného priestoru

9.1.1 Predpisy

Pred zaèatím inštalaèných prác na systéme odvodu

spalín musí by inštalácia prejednaná s príslušným

miestnym kominárskym podnikom (BSM) presne

pod¾a Technických pravidiel pre inštaláciu plynu

DVGW-TRGI 1986/1996, alebo musí by písomne

oznámená kominárskemu podniku. Pri tom musia by

dodržané predpisy platné v príslušnej krajine.

Písomne si nechajte potvrdi úèas kominárskeho

podniku na inštalaèných prácach.

Plynové spa¾ovacie zariadenia nainštalované

v rámci rovnakého poschodia musia by napojené na

systém odvodu spalín.

9.1.2 Systémová certifikácia

Plynové kondenzaèné kotly Logamax plus GB142,

GB162, GB152 a GB132 T sú systémovo certifikované

pre prevádzku závislú na vzduchu z vnútorných

priestorov spolu so stavebnými súpravami Buderus

GA, ÜB-Flex s GA, GA-X s GA-K, ÜB-Flex s GA-X

a GA-K, ktoré sú urèené pre pripojenie k systému

odvodu spalín odolnému voèi vlhkosti (viacnásobné

obloženie) a GN.

Táto systémová certifikácia zodpovedá normám

90/396/EWG, EN 483 a EN 677. Spoloèné povolenie

pre kombinácie stavebných súprav Buderus so zariadeniami

je zdokumentované prostredníctvom èísla

CE. Toto èíslo CE je uvedené v podkladoch pre

projektovanie príslušných plynových kondenzaèných

kotlov Logamax plus GB142, GB162, GB152 a GB132

T. Dodatoèné povolenie DIBt pre systém odvodu

spalín nie je potrebné.

Dôležité normy, nariadenia, predpisy a smernice na

urèenie rozmerov a montáž systému odvodu spalín:

- EN 483

- EN 677

- EN 13384-1 a EN 13384-2

- DIN 18160-1 a 18160-5

- Technické pravidlá pre inštaláciu plynu

DVGW-TRGI 1986/1996

- stavebný poriadok (LBO)

- vykurovacie nariadenie (MuFeVO)

- protipožiarne predpisy (FeuVO) platné v príslušnej

krajine

Hranice použitia stavebných súprav Buderus, ktoré sú

urèené pre prevádzku plynových kondenzaèných kotlov

Logamax plus GB142, GB162, GB152 a GB132 T

závislú od vzduchu z vnútorných priestorov boli

stanovené. Špeciálne stanovy pre vyhotovenie vzduchových

a spalinových potrubí, maximálna prípustná

celková konštrukèná dåžka spalinového potrubia a poèet

obtokov v spalinových potrubiach sú zhrnuté na

stranách 118 až 128.

Výpoèet systému odvodu spalín pod¾a normy EN

13384-1/2 nie je potrebný. Odporúèa sa, aby urèenie

rozmerov komínu odolného proti vlhkosti v spojení so

stavebnými súpravami Buderus GN a LAS-K vykonal

stavite¾ komína FU resp. spalinového a vzduchového

systému.

112

Podklady pre projektovanie plynových kondenzaèných kotlov Logamax plus GB142, GB162, GB152 a GB132 T - 10/2006


Systémy odvodu spalín pre prevádzku závislú na vzduchu z vnút. priestoru 9

9.1.3Všeobecné požiadavky na miesto inštalácie

Pri inštalácii je potrebné dodrža stavebné predpisy

a požiadavky Technických pravidiel pre inštaláciu plynu

DVGW-TRGI 1986/1996 pre miestnos inštalácie.

Miesto inštalácie musí by chránené voèi mrazu.

Spa¾ovací vzduch nesmie obsahova vysokú koncentráciu

prachu alebo halogénové zlúèeniny resp. iné

agresívne látky. V opaènom prípade by mohlo dôjs

k poškodeniu horáka a plochy výmenníka tepla.

Halogénové zlúèeniny spôsobujú koróziu. Nachádzajú

sa v rozprašovacej nádobe, riedidlách, èistiacich

a odmasovacích prostriedkoch, rozpúšadlách.

Prívod spa¾ovacieho vzduchu by mal by koncipovaný

tak, aby nedochádzalo k nasávaniu odpadového

vzduchu z automatických práèok, sušièov na prádlo,

chemických èistiarní a lakovní.

Žiadne minimálne bezpeènostné odstupy od

hor¾avých látok.

¼ahko zápalné materiály ako aj výbušné látky

alebo tekutiny nesmú by skladované ani používané

v blízkosti plynového kondenzaèného kotla.

Maximálna teplota povrchu plynových kondenzaèných

kotlov Logamax plus GB142, GB162, GB152 a

GB132 T ako aj systému odvodu spalín zariadenia

Logamax plus GB142 je pri menovitom tepelnom

výkone nižšia ako 85 °C. Preto nie sú potrebné žiadne

ochranné opatrenia alebo bezpeènostné odstupy od

hor¾avých látok alebo nábytku.

Teplota povrchu systému odvodu spalín kotlov Logamax

plus GB152 a GB132 T dosahuje maximálne

120 °C. Z tohto dôvodu treba dodržiava minimálne

5 cm odstupy od hor¾avých látok.

Pre údržbárske práce je potrebné ráta s minimálnymi

odstupmi uvedenými v podkladoch pre projektovanie

plynových kondenzaèných kotlov Logamax

plus GB142, GB162, GB152 a GB132 T.

Neprípustné miestnosti inštalácie

Pod¾a normy DVGW-TRGI ´86/96 nie je možné použi

ako miestnos inštalácie pre prevádzku plynových

kondenzaèných kotlov závislú od vzduchu z vnútorných

priestorov nasledovné priestory:

schodiská

Výnimka:

- nízke budovy s maximálne dvoma bytmi

všeobecne prístupné chodby, využívané ako únikové

cesty

kúpe¾ne a záchody bez okna do vonkajšieho priestoru,

ktoré sú vetrané prostredníctvom zbernej

šachty bez ventilátora

miestnosti alebo byty, z ktorých je ventilátorom

nasávaný vzduch

Výnimky:

- miestnos inštalácie má dostatoène ve¾ké otvory

do vonkajšieho priestoru

- spaliny sú zvedené pod¾a pracovného listu

DVGW G 626 do vetracích kanáloch pod¾a

normy DIN 18017-3

- ventilátor vetracieho zariadenia nemá negatívny

vplyv na zásobovanie spa¾ovacím vzduchom

a na odvod spalín plynového kondenzaèného

kotla

miestnosti s krbom bez vlastného prívodu spa¾ovacieho

vzduchu ako aj miestnosti, ktoré sú s nimi

spojené v rámci jednej využívanej jednotky

Výnimky:

- krby pod¾a noriem DIN 18895-1 až 18895-3

s krbovou vložkou alebo kazetou so samozatváracími

dvierkami (typ konštrukcie A1 alebo

C1)

- krby pod¾a normy DIN 18891 so samozatváracími

dvierkami (typ konštrukcie 1)

- bezpeènos prevádzky plynových kondenzaèných

kotlov nie je negatívne ovplyvòovaná prevádzkou

otvoreného krbu

- miestnos inštalácie spåòa požiadavky normy

DVGW-TRGI ´86/96, odsek 5.5.1, prvý odstavec

miestnosti, v ktorých sa nachádzajú alebo vznikajú

¾ahko zápalné materiály v takom množstve, že

prípadné zapálenie predstavuje obzvláš ve¾ké

nebezpeèenstvo

miestnosti, v ktorých sa nachádzajú alebo vznikajú

explozívne materiály

Podklady pre projektovanie plynových kondenzaèných kotlov Logamax plus GB142, GB162, GB152 a GB132 T - 10/2006 113


9 Systémy odvodu spalín pre prevádzku závislú na vzduchu z vnút. priestoru

Miestnos inštalácie pri menovitom tepelnom

výkone ≤ 50 kW

Pre prevádzku plynových kondenzaèných kotlov

Logamax plus GB142, GB152 a GB132 T závislú od

vnútorného vzduchu s menovitým tepelným výkonom

do 50 kW sa nevyžaduje zvláštna miestnos pre inštaláciu.

Menovitý tepelný výkon plynového kondenzaèného

kotla Logamax plus GB142-60 možno obmedzi

na 50 kW.

Pod¾a normy DVGW-TRGI ´86/96 nie je prístupná

inštalácia kombinácií plynových kondenzaèných

kotlov Logamax plus GB142, GB152 a GB132 T so

stavebnými súpravami GA a GN (typ plynového

prístroja B23) v obytných miestnostiach. Vetracie

otvory do vonkajšieho priestoru musia ma v miestnosti

inštalácie rozmer 1 x 150 cm 2 alebo 2 x 75 cm 2 .

Inštalácia kombinácií plynových kondenzaèných kotlov

Logamax plus GB142 s výkonom do 30 kW ako aj

GB152 a GB132 T so stavebnou súpravou GA-X (typ

plynového prístroja B 33 ) je možná aj v obytných

miestnostiach. Výkon vyššie uvedených plynových

kondenzaèných kotlov je pod¾a DVGW-TLGI

1986/1996 nižší ako 35 kW a pri vedení spalín a vzduchu

so stavebnou súpravou GA-X sa do miestnosti

inštalácie nesmú dostáva žiadne spaliny, pretože

spalinové potrubie v tejto miestnosti je obklopené

spa¾ovacím vzduchom. Avšak dostatoèný prívod

spa¾ovacieho vzduchu musí by zabezpeèený pod¾a

normy DVGW-TRGI ´86/96, odsek 5.5. Alternatívne sú

v miestnosti inštalácie potrebné vetracie otvory

smerujúce do vonkajšieho priestoru s rozmerom 1 x

150 cm 2 alebo 2 x 75 cm 2 .

Miestnos inštalácie pri menovitom tepelnom

výkone > 50 kW

Pod¾a vykurovacieho nariadenia MUFeuVO je pre

plynové spa¾ovacie zariadenia s celkovým menovitým

tepelným výkonom väèším ako 50 kW potrebná

zvláštna miestnos pre inštaláciu.

Táto miestnos inštalácie musí pri prevádzke závislej

od vnútorného vzduchu spåòa nasledujúce požiadavky:

Miestnos inštalácie musí ma vetracie otvory do

vonkajšieho priestoru s minimálnymi rozmermi

150 cm 2 plus 2 cm 2 pre každý kW plánovaný nad

celkový menovitý tepelný výkon 50 kW. Tento rozmer

môže by rozdelený na dva vetracie otvory.

Na základe tejto podmienky potrebuje kotol Logamax

plus GB142-60 vetrací otvor o rozmere

1 x 170 cm 2 alebo 2 x 85 cm 2 .

Miestnos inštalácie nesmie by používaná na iné

úèely, ako

- na zavedenie domových prípojok,

- na inštaláciu ïalších vykurovacích ohnísk, tepelných

èerpadiel, blokových vykurovacích

zariadení alebo stabilných spa¾ovacích motorov

ako aj

- na skladovanie palív.

V miestnosti inštalácie nesmú by otvory do iných

miestností okrem otvoru pre dvere.

Dvere miestnosti musia by utesnené a samozatváracie.

Všetky spa¾ovacie zariadenia sa musia da vypnú

núdzovým vypínaèom umiestneným mimo miestnosti

inštalácie.

9.1.4 Spalinové potrubie

Stavebné súpravy spalinových potrubí

Spalinové potrubia stavebnej súpravy Buderus sú vyrobené

z umelej hmoty alebo z nehrdzavejúceho hliníka.

Inštalujú sa ako kompletný potrubný systém alebo

ako spojovací èlánok medzi plynovým kondenzaèným

kotlom a komínom odolným voèi vlhkosti.

Prívod spa¾ovacieho vzduchu

Pri prevádzke závislej na vnútornom vzduchu nasáva

ventilátor plynového kondenzaèného kotla potrebný

spa¾ovací vzduch z miestnosti inštalácie. Špeciálna

mriežka pre prívod vzduchu zabraòuje nasatiu cudzích

telies a je súèasou dodávky základných

stavebných súprav Buderus GA, GA-X a GN.

Odvod kondenzátu zo systému na odvod spalín

Systém odvodu spalín má v pripojovacej èasti kotla

resp. zberaèi spalín integrovaný odvod kondenzátu.

Kondenzát odteká zo spalinového potrubia priamo do

protizápachového uzáveru (sifón) plynového

kondenzaèného kotla.

V prípade pripojenia k zariadeniu na odvod spalín

odolnému voèi vlhkosti s použitím stavebných súprav

Buderus GN alebo GA-X s LAS-K (viacnásobné

obloženie LAS) sa odvod kondenzátu zo spalinového

zariadenia FU musí vyhotovi v rámci stavebných

prác.

Pri spalinovej kaskáde odteká kondenzát zo zvislého

spalinového potrubia v šachte a z vodorovného zberného

spalinového potrubia cez špeciálnu koncovku

s integrovaným odvodom kondenzátu priamo do separátneho

sifónu, ktorý je súèasou dodávky stavebnej

súpravy spalinovej kaskády Buderus.

Odvod a prípadná neutralizácia kondenzátu z plynového

kondenzaèného kotla a odvodu spalín

resp. spalinového zariadenia FU musí by v súlade

s platnými predpismi. Špeciálne pokyny pre projektovanie

odvodu kondenzátu sú uvedené v èasti

7.

114

Podklady pre projektovanie plynových kondenzaèných kotlov Logamax plus GB142, GB162, GB152 a GB132 T - 10/2006


Systémy odvodu spalín pre prevádzku závislú na vzduchu z vnút. priestoru 9

9.1.5 Revízne otvory

Pod¾a noriem DIN 18160-1 a DIN 18160-5 sa systémy

odvodu spalín urèené pre prevádzku závislú na vnútornom

vzduchu musia da ¾ahko a bezpeène skontrolova

a v prípade potreby aj vyèisti. Pre tento úèel

treba naplánova revízne otvory (→ 115/1 a 115/2).

Pri rozmiestòovaní revíznych otvorov (otvory pre

èistene) je potrebné zoh¾adni normy DIN 181160-5

a aj platný stavebný poriadok. Odporúèame poradi

sa z príslušným kominárskym podnikom.

Umiestnenie dolného revízneho otvoru

Pri pripojení plynových kondenzaèných kotlov

Logamax plus GB142, GB162, GB152 a GB132 T

na potrubie systému odvodu spalín treba dolný

revízny otvor umiestni:

- v zvislej èasti spalinového potrubia priamo nad

obtokovým potrubím alebo

- na èelnej strane vodorovnej èasti potrubia systému

na odvod spalín vo vzdialenosti maximálne

1 m od potrubnej výhybky do zvislej

èasti a to len v prípade, že sa medzi tým nenachádza

žiadna ïalšia potrubná výhybka

(→ 115/1), alebo

- na boènej strane vodorovnej èasti spalinového

potrubia vo vzdialenosti maximálne 30 cm od

potrubnej výhybky do zvislej èasti potrubia

(→ 115/2, poz.4).

Pri pripojení plynových kondenzaèných kotlov

na zariadenie pre odvod spalín (odolné voèi

vlhkosti, viacnásobné obloženie LAS) treba dolný

revízny otvor umiestni pod prvým prípojom, na

dne zvislej èasti zariadenia pre odvod spalín (LAS).

Pred dolným revíznym otvorom treba pod¾a normy

DIN 18160-5 necha vo¾ný prístup s plochou minimálne

1 m x 1 m.

Umiestnenie horného revízneho otvoru

Potrubie systému odvodu spalín nemusí ma horný

revízny otvor v prípade, ak

- je menovitá svetlos potrubia odvodu spalín

< 200 DN

- je dolný revízny otvor pri DN160 a DN200

umiestnený pod¾a tak ako na obrázku 115/2,

poz. 3 a

- vzdialenos dolného revízneho otvoru od ústia

nepresahuje 15 m

- ak je zvislá èas spalinového potrubia vedená

šikmo iba jeden krát maximálne pod uhlom

30 ° a ak

- je dolný revízny otvor vyhotovený pod¾a noriem

DIN 18160-1 a 18160-5 (→ 115/1 a 115/2).

Pred a za každou potrubnou výhybkou s uhlom

viac ako 30° je potrebný prídavný revízny oblúk.

Pred horným revíznym otvorom treba pod¾a normy

DIN 18160-5 necha vo¾ný prístup s plochou minimálne

0,5 m x 0,5 m.

115/1 Príklad umiestnenia revízneho otvoru pri vodorovnom systéme

odvodu spalín bez potrubnej výhybky v miestnosti

inštalácie (rozmery v mm)

115/2 Príklad umiestnenia revízneho otvoru v prípade kaskády

(rozmery v mm)

115/3 Príklad umiestnenia revízneho otvoru pri vodorovnom systéme

odvodu spalín s ohybom potrubia v miestnosti inštalácie

(poh¾ad zhora)

Podklady pre projektovanie plynových kondenzaèných kotlov Logamax plus GB142, GB162, GB152 a GB132 T - 10/2006 115


9 Systémy odvodu spalín pre prevádzku závislú na vzduchu z vnút. priestoru

9.2 Vedenie spalín spalinovým potrubím so zadným vetraním v komínovej šachte

so stavebnou súpravou GA pre kotly Logamax plus GB142 s výkonom do 45 kW

ako aj pre GB152 a GB132 T

Potrubie na odvod spalín stavebnej súpravy Buderus

GA je systémovo certifikované s plynovými kondenzaènými

kotlami Logamax plus GB142 do kotlového

výkonu 45 kW ako aj s GB152 a GB132T (typ prístroja

B 23 ).

Základné pokyny na strane 112 je potrebné dodrža.

Dostatoèný prívod spa¾ovacieho vzduchu

Na zabezpeèenie zásobovania spa¾ovacím vzduchom

je pod¾a technických pravidiel pre inštaláciu plynu

DVGW-TRGI 1986/96 nutné, aby bol v miestnosti inštalácie

vetrací otvor s rozmermi 1 x 150 cm 2 alebo

2 x 75 cm 2 .

Minimálne rozmery šachty treba dodrža, aby ostal

dostatoèný priestor na zadné vetranie spalinového

potrubia. (→ 116/2).

Maximálna prípustná celková konštrukèná dåžka

116/2 Minimálne rozmery prierezu komínovej šachty a jej ústia pre

spalinové potrubie stavebnej súpravy GA u kotlov Logamax

plus GB142 s výkonom do 43 kW ako aj GB152 a GB132 T

v kombinácii so spa¾ovacími zariadeniami na tuhé palivo

(rozmery v mm)

116/1 Maximálna prípustná celková konštrukèná dåžka spalinového

potrubia pri stavebnej súprave GA pre kotly Logamax

plus GB142 s výkonom do 43 kW ako aj pre GB152

a GB132 T

1) konštrukèné dåžky platia pre potrubné výhybky, ktoré sú

v základnej stavebnej súprave; vodorovná dåžka L 1 maximálne

3 m, pri kotlovom výkone 11 kW maximálne 2 m

2) maximálne môžu by zoh¾adnené 3 redukcie pre dodatoèné

oblúky alebo revízne oblúky; viac ako tri obtokové

potrubia treba preskúša osobitne

Revízne otvory treba naprojektova pod¾a predpisov

(→ strana 115).

Ústie šachty u spa¾ovacích zariadení na tuhé palivá

Ak sa kryt šachty stavebnej súpravy GA a ústie komína

spa¾ovacieho zariadenia na tuhé palivá nachádzajú

ved¾a seba, musí by kryt šachty vyrobený z nehor-

¾avého materiálu.

V takomto prípade treba použi základnú stavebnú

súpravu GA s krytom šachty a ústiacim potrubím

z uš¾achtilej ocele (→ 116/3).

116/3 Montážne varianty so stavebnou súpravou GA pre kotly

Logamax plus GB142 s výkonom do 43 kW ako aj GB152

a GB132 T (maximálna prípustná konštrukèná dåžka L potrubia

pre odvod spalín → 116/1; súèiastky → 117/1

a → 117/2)

116

Podklady pre projektovanie plynových kondenzaèných kotlov Logamax plus GB142, GB162, GB152 a GB132 T - 10/2006


Systémy odvodu spalín pre prevádzku závislú na vzduchu z vnút. priestoru 9

1 mriežka prívodu vzduchu

2 rúra systému pre odvod spalín, dåžka 250 mm

3 revízny oblúk

4 rúra systému pre odvod spalín, dåžka 500 mm

5 krycie veko

6 koncentrická priechodka cez stenu

∅ 80 mm, dåžka 500 mm

∅ 125 mm, dåžka 300 mm

7 oblúk 87° s podperou a opornou lištou

8 distanèný držiak (6 kusov)

9 kryt komína

10 ústiace potrubie bez hrdla

∅ 80 mm, dåžka 500 mm

117/1 Súèiastky stavebnej súpravy GA z umelej hmoty pre plynové kondenzaèné kotly Logamax plus GB142 s výkonom do 43 kW ako aj

GB152 a GB132 T

117/2 Konštrukèné súèiastky stavebnej súpravy GA pre plynové kondenzaèné kotly Logamax plus GB142 s výkonom do 43 kW ako aj GB152

a GB132 T

1) nie v kombinácii s UB-Flex

Podklady pre projektovanie plynových kondenzaèných kotlov Logamax plus GB142, GB162, GB152 a GB132 T - 10/2006 117


9 Systémy odvodu spalín pre prevádzku závislú na vzduchu z vnút. priestoru

9.3Vedenie spalín spalinovým potrubím so zadným vetraním v komínovej šachte

so stavebnou súpravou GA pre kotly Logamax plus GB142-60 a GB162

Potrubie na odvod spalín stavebnej súpravy Buderus

GA je systémovo certifikované s plynovými kondenzaènými

kotlami Logamax plus GB142-60 a GB162

(typ prístroja B 23 ).

Základné pokyny na strane 112 je potrebné dodrža.

Pre plynový kondenzaèný kotol Logamax plus

GB142-60 a GB162 je pod¾a vykurovacieho nariadenia

potrebná zvláštna miestnos na inštaláciu, pokia¾

nebol ich tepelný výkon ohranièený na 50 kW (iba

u GB142-60 → strana 114).

Dostatoèný prívod spa¾ovacieho vzduchu

Dostatoèný prívod spa¾ovacieho vzduchu

Na zabezpeèenie zásobovania spa¾ovacím vzduchom

je pod¾a technických pravidiel pre inštaláciu plynu

DVGW-TRGI 1986/96 nutné, aby bol v miestnosti inštalácie

vetrací otvor s rozmermi

1 x 170 cm 2 alebo 2 x 85 cm 2 u GB142-60

1 x 218 cm 2 alebo 2 x 109 cm 2 u GB162-80

1 x 250 cm 2 alebo 2 x 125 cm 2 u GB162-100

Minimálne rozmery šachty treba dodrža, aby ostal

dostatoèný priestor na zadné vetranie spalinového

potrubia. (→ 118/2).

Maximálna prípustná celková konštrukèná dåžka

118/2 Minimálne rozmery prierezu komínovej šachty a jej ústia pre

spalinové potrubie stavebnej súpravy GA u kotlov Logamax

plus GB142-60 v kombinácii so spa¾ovacími zariadeniami na

tuhé palivo (rozmery v mm)

118/1 Maximálna prípustná celková konštrukèná dåžka spalinového

potrubia pri stavebnej súprave GA pre kotly Logamax

plus GB142-60, GB162-80 a GB162-100

1) konštrukèné dåžky platia pre potrubné výhybky, ktoré sú

v základnej stavebnej súprave; vodorovná dåžka L 1 maximálne

3 m, pri kotlovom výkone 11 kW maximálne 2 m

2) maximálne môžu by zoh¾adnené 3 redukcie pre dodatoèné

oblúky alebo revízne oblúky; viac ako tri obtokové

potrubia treba preskúša osobitne

Revízne otvory treba naprojektova pod¾a predpisov

(→ strana 115).

Ústie šachty u spa¾ovacích zariadení na tuhé palivá

Ak sa kryt šachty stavebnej súpravy GA a ústie komína

spa¾ovacieho zariadenia na tuhé palivá nachádzajú

ved¾a seba, musí by kryt šachty vyrobený z nehor¾avého

materiálu.

V takomto prípade treba použi základnú stavebnú

súpravu GA s krytom šachty a ústiacim potrubím

z uš¾achtilej ocele (→ 118/2).

118/3 Montážne varianty so stavebnou súpravou GA pre kotly

Logamax plus GB142-60 (maximálna prípustná konštrukèná

dåžka L potrubia pre odvod spalín → 118/1; súèiastky

→ 118/2)

118

Podklady pre projektovanie plynových kondenzaèných kotlov Logamax plus GB142, GB162, GB152 a GB132 T - 10/2006


Systémy odvodu spalín pre prevádzku závislú na vzduchu z vnút. priestoru 9

1 mriežka prívodu vzduchu

2 rúra systému pre odvod spalín, dåžka 250 mm

3 revízny oblúk

4 rúra systému pre odvod spalín, dåžka 500 mm

5 krycie veko

6 koncentrická priechodka cez stenu

7 oblúk 87° s podperou a opornou lištou

8 distanèný držiak (6 kusov)

9 kryt komína

10 kryt komína

11 ústiace potrubie bez hrdla

dåžka 500 mm

12 mriežka zadného vetrania

1) k dispozícii len u GB142-60

119/1 Súèiastky stavebnej súpravy GA z umelej hmoty pre plynové kondenzaèné kotly Logamax plus GB142-60 a GB162

119/2 Konštrukèné súèiastky stavebnej súpravy GA pre plynové kondenzaèné kotly Logamax plus GB142-60 a GB162

1) nie v kombinácii s UB-Flex

Podklady pre projektovanie plynových kondenzaèných kotlov Logamax plus GB142, GB162, GB152 a GB132 T - 10/2006 119


9 Systémy odvodu spalín pre prevádzku závislú na vzduchu z vnút. priestoru

9.4 Koncentrické vedenie vzduchu a spalín závislé na vzduchu z vnútorného priestoru

so stavebnou súpravou GA-X v spojení so stavebnou súpravou GA-K alebo LAS-K

(LAS - viacnásobné obloženie) pre kotly Logamax plus GB142 s výkonom do 30 kW

ako aj pre GB152 a GB132 T

Spalinové a vzduchové potrubie stavebnej súpravy

Buderus GA-X je spolu so stavebnými súpravami

GA-K alebo LAS-K systémovo certifikované s plynovými

kondenzaènými kotlami Logamax plus GB142

s výkonom do 30 kW ako aj s GB152 a GB132 T (typ

prístroja B 33 ).

Základné pokyny na str. 113 je potrebné dodrža.

Dostatoèný prívod spa¾ovacieho vzduchu

Pri použití stavebnej súpravy GA-X nemôžu do miestnosti

inštalácie unika žiadne spaliny, pretože spalinové

potrubie v tejto miestnosti je obklopené

spa¾ovacím vzduchom. Toto vzduchové a spalinové

potrubie možno inštalova aj v spoloèenských priestoroch

a to vtedy, keï je celkový tepelný výkon spa¾ovacieho

zariadenia závislého na vnútornom vzduchu

maximálne 35 kW. Ïalšou podmienkou je zabezpeèenie

dostatoèného prívodu spa¾ovacieho vzduchu cez

pripojenie spa¾ovacieho vzduchu pod¾a DVGW-TRGI

1986/1996, odsek 5.5. Alternatívne je nutné do miestnosti

inštalácie zabudova vetracie otvory (→ 120/2).

Maximálna prípustná celková konštrukèná dåžka

So stavebnými súpravami GA-X a LAS-K možno

pripoji na vetrací a spalinový systém aj viac zariadení.

Potrebné urèenie rozmerov vykoná výrobca LAS. Pre

viacnásobné obloženie je pod¾a miestnych predpisov

potrebný súhlas okresného kominárskeho podniku.

Pri použití stavebnej súpravy GA-X v kombinácii s GA-

K treba dodrža minimálne rozmery šachty, aby bol

priestor na zadné vetranie spalinového potrubia

dostatoèný (→ 146/2). Ïalšie podmienky pri použití

stavebnej súpravy GA-K → strana 144.

120/1 Maximálna prípustná celková konštrukèná dåžka spalinového

potrubia pri stavebnej súprave GA-X pre kotly Logamax

plus GB142 s výkonom do 30 kW ako aj pre GB152

a GB132 T

1) konštrukèné dåžky platia pre potrubné výhybky, ktoré sú

v základnej stavebnej súprave; vodorovná dåžka L 1 maximálne

3 m, pri kotlovom výkone 11 kW maximálne 2 m

2) maximálne môžu by zoh¾adnené 3 redukcie pre dodatoèné

oblúky alebo revízne oblúky; viac ako tri obtokové

potrubia treba preskúša osobitne

3) pod¾a výpoètu od výrobcu LAS možno eventuálne použi

aj väèšie dåžky

120/2 Montážne varianty so stavebnou súpravou GA-X spolu

s GA-K alebo LAS-K pre kotly Logamax plus GB142

s výkonom do 30 kW ako aj GB152 a GB132 T (maximálna

prípustná konštrukèná dåžka L potrubia pre odvod spalín →

120/1; súèiastky → 121/2)

Revízne otvory treba naprojektova pod¾a predpisov

(→ strana 115)

120

Podklady pre projektovanie plynových kondenzaèných kotlov Logamax plus GB142, GB162, GB152 a GB132 T - 10/2006


Systémy odvodu spalín pre prevádzku závislú na vzduchu z vnút. priestoru 9

121/1 Súèiastky základnej stavebnej súpravy GA-X z umelej hmoty v kombinácii so základnou stavebnou súpravou GA-K (→ 144/1) alebo

LAS-K (→ 156/1) pre kotly Logamax plus GB142 s výkonom do 30 kW ako aj GB152 a GB132 T

121/2 Súèiastky základnej stavebnej súpravy GA-X v kombinácii so stavebnou súpravou GA-K alebo LAS-K pre plynové kondenzaèné kotly

Logamax plus GB142 s výkonom do 30 kW ako aj GB152 a GB132 T

1) nie v kombinácii s UB-Flex

Podklady pre projektovanie plynových kondenzaèných kotlov Logamax plus GB142, GB162, GB152 a GB132 T - 10/2006 121


9 Systémy odvodu spalín pre prevádzku závislú na vzduchu z vnút. priestoru

9.5 Vedenie spalín flexibilným spalinovým potrubím v komínovej šachte so stavebnou

súpravou Üb-Flex v spojení so stavebnou súpravou GA alebo so stavebnými

súpravami GA-X a GA-K

Pre prevádzku plynových kondenzaèných kotlov

Logamax plus závislú na vnútornom vzduchu možno

použi stavebnú súpravu Üb-Flex len v kombinácii so

stavebnou súpravou GA alebo stavebnými súpravami

GA-X alebo GA-K. Spalinové a (vzduchové) potrubie

stavebnej súpravy Buderus Üb-Flex v kombinácii so

stavebnou súpravou GA (typ prístroja B 23 ) alebo so

súpravami GA-X a GA-K (typ prístroja B 33 ) je systémovo

certifikované s plynovými kondenzaènými kotlami

Logamax plus GB142 (pri Üb-Flex s GA-X alebo GA-K

len do kotlového výkonu 30 kW), GB162 (len GA

v kombinácii s Üb-Flex), GB152 a GB132 T.

Základné pokyny na strane 112 je potrebné dodrža.

Pre plynový kondenzaèný kotol Logamax plus

GB142-60 s menovitým tepelným výkonom 60 kW je

pod¾a vykurovacieho nariadenia potrebná zvláštna

miestnos na inštaláciu, pokia¾ nebol jeho tepelný

výkon ohranièený na 50 kW (→ strana 114).

1) povolené na základe nezávislého znaleckého posudku TUV pri

drsnosti povrchu šachty ≤ 1,5 mm (napr. šamotové tehly,

uš¾achtilá oce¾); nepravidelnosti rozmerov šachty napr. v dôsledku

vytàèajúcich èastí múru treba odstráni

122/2 Minimálne rozmery prierezu komínovej šachty pre montáž

flexibilného spalinového potrubia zo stavebnej súpravy Üb-

Flex pre kotly Logamax plus GB42, GB162, GB152

a GB132 T (rozmery v mm)

Dostatoèný prívod spa¾ovacieho vzduchu

Pod¾a zvolenej kombinácie platia podklady pre projektovanie

stavebnej súpravy GA (→ strana 116 resp.

118) alebo súpravy GA-X v spojení so súpravou GA-K

(→ strana 120). Minimálne rozmery komínovej šachty

treba dodrža, aby bol priestor pre zadné vetranie

spalinového potrubia dostatoèný. (→ 122/2).

Maximálna prípustná celková konštrukèná dåžka

122/1 Maximálna prípustná celková konštrukèná dåžka spalinového

potrubia pri stavebnej súprave Üb-Flex v kombinácii so

stavebnou súpravou GA alebo súpravami GA-X a GA-K pre

kotly Logamax GB142 (pri Üb-Flex s GA-X alebo GA-K len do

kotlového výkonu 30 kW), GB162 (len GA v kombinácii s Üb-

Flex) ako aj pre GB152 a GB132 T

1) konštrukèné dåžky platia pre potrubné výhybky, ktoré sú

v základnej stavebnej súprave GA-K; vodorovná dåžka

L 1 maximálne 3 m

2) maximálne môžu by zoh¾adnené 3 redukcie pre dodatoèné

oblúky alebo revízne oblúky; viac ako tri obtokové

potrubia treba preskúša osobitne

Revízne otvory treba naprojektova pod¾a predpisov

(→ strana 115).

122/3 Montážne varianty so stavebnou súpravou Üb-Flex v kombinácii

so súpravami GA-X a GA-K pre kotly Logamax plus

GB142 s výkonom do 30 kW, GB162 (len GA v kombinácii

s Üb-Flex) ako aj pre GB152 a GB132 T (maximálna prípustná

konštrukèná dåžka L potrubia pre odvod spalín → 122/1;

súèiastky → 123/3)

122

Podklady pre projektovanie plynových kondenzaèných kotlov Logamax plus GB142, GB162, GB152 a GB132 T - 10/2006


Systémy odvodu spalín pre prevádzku závislú na vzduchu z vnút. priestoru 9

1 flexibilné spalinové potrubie

DN 83, dåžka 12,5 m alebo 25 m

2 distanèný držiak pre flexibilné

spalinové potrubie, DN 83,

8 kusov (pri 12,5 m) alebo

16 kusov (pri 25 m)

3 zabezpeèovací krúžok na zavesenie

vrátane ústiaceho potrubia

1 flexibilné spalinové potrubie

DN 110, dåžka 15 m alebo 25 m

2 distanèný držiak pre flexibilné

spalinové potrubie, DN 110,

8 kusov (pri 15 m) alebo

16 kusov (pri 25 m)

3 zabezpeèovací krúžok na

zavesenie vrátane ústiaceho

potrubia

123/1 Súèiastky základnej stavebnej súpravy Üb-Flex z umelej

hmoty, DN 83, pre kotly Logamax plus GB142 s výkonom do

45 kW ako aj pre GB152 a GB132 T

123/2 Súèiastky základnej stavebnej súpravy Üb-Flex z umelej

hmoty, DN 110, pre kotol Logamax plus GB142-60 a GB162

123/3 Súèiastky stavebnej súpravy Üb-Flex v kombinácii so stavebnou súpravou GA alebo so súpravami GA-K a GA-X pre kotly Logamax

GB142, GB162, GB152 a GB132 T, avšak nie v kombinácii s krytom šachty a ústiacim potrubím z uš¾achtilej ocele

Podklady pre projektovanie plynových kondenzaèných kotlov Logamax plus GB142, GB162, GB152 a GB132 T - 10/2006 123


9 Systémy odvodu spalín pre prevádzku závislú na vzduchu z vnút. priestoru

9.6 Vedenie spalín komínom odolným proti vlhkosti so stavebnou súpravou GN

Spalinové potrubie stavebnej súpravy Buderus GN je

systémovo certifikované s plynovými kondenzaènými

kotlami Logamax plus GB142, GB162, GB152 a

GB132 T (typ prístroja B 23 ).

Základné pokyny na strane 112 je potrebné dodrža.

Pre plynový kondenzaèný kotol Logamax plus

GB142-60 s menovitým tepelným výkonom 60 kW je

pod¾a vykurovacieho nariadenia potrebná zvláštna

miestnos na inštaláciu, pokia¾ nebol jeho tepelný

výkon ohranièený na 50 kW (→ strana 114).

Dostatoèný prívod spa¾ovacieho vzduchu

Pod¾a technických pravidiel pre plynovú inštaláciu

DVGW-TRGI 1986/96 sú potrebné v miestnosti inštalácie

vetracie otvory s rozmermi 1 x 150 cm 2 alebo 2 x

75 cm 2 (do menovitého tepelného výkonu 50 kW)

resp. 1 x 170 cm 2 alebo 2 x 85 cm 2 (u kotlov Logamax

plus GB142 s výkonom 60 kW).

Napojenie komína

Aj pre napojenie kotlov Logamax plus GB142, GB162,

GB152 a GB132 T na špeciálny komín, ktorý je odolný

voèi vlhkosti, sa ako spojovacia èas môže použi len

spalinové potrubie, prispôsobené pretlaku (napr.

základná stavebná súprava GN). Takéto potrubie

musí by povolené v kombinácii s plynovými kondenzaènými

kotlami. Komín FU musí by povolený

príslušnou stavebnou organizáciou (DIBt).

Maximálna prípustná celková konštrukèná dåžka

Urèenie rozmerov komína FU

Komínová prípojka a dimenzované rozmery komína

musia zabezpeèi, aby sa pretlak v plynotesnom spalinovom

potrubí znížil a aby bol v komíne FU nepretržite

podtlak (→ 124/2). Výpoèet a dodávku komína

FU zabezpeèuje výluène výrobca. Pre výpoèet musia

by známe parametre spalín (→ 125/1).

Revízne otvory treba naprojektova pod¾a predpisov

(→ strana 115).

pre výkony nad 50 kW platí:

124/1 Maximálna prípustná celková konštrukèná dåžka spalinového

potrubia pri stavebnej súprave GN pre kotly Logamax

GB142, GB162, GB152 a GB132 T

1) konštrukèné dåžky platia pre potrubné výhybky, ktoré sú

v základnej stavebnej súprave

2) maximálne môžu by zoh¾adnené 3 redukcie pre dodatoèné

oblúky alebo revízne oblúky; viac ako tri obtokové

potrubia treba preskúša osobitne

1) 1 x 170 cm 2 u GB142-60

1 x 218 cm 2 u GB162-80

1 x 250 cm 2 u GB162-100

2) 2 x 85 cm 2 u GB142-60

2 x 109 cm 2 u GB162-80

2 x 125 cm 2 u GB162-100

124/2 Montážne varianty so stavebnou súpravou GN pre kotly

Logamax plus GB142, GB162. GB152 a GB132 T (maximálna

prípustná konštrukèná dåžka L potrubia pre odvod

spalín → 124/1; súèiastky → 125/3)

124

Podklady pre projektovanie plynových kondenzaèných kotlov Logamax plus GB142, GB162, GB152 a GB132 T - 10/2006


Systémy odvodu spalín pre prevádzku závislú na vzduchu z vnút. priestoru 9

125/1 Parametre spalín plynových kondenzaèných kotlov Logamax plus GB142, GB162, GB152 a GB132 T pre urèenie rozmerov komínov

odolných voèi vlhkosti pod¾a normy EN 13384-1

1) pri ohreve pitnej vody

1 mriežka prívodu vzduchu

2 spalinové potrubie

dåžka 250 mm u DN80

dåžka 500 mm u DN110

3 revízny oblúk

4spalinové potrubie

dåžka 1000 mm

125/2 Súèiastky stavebnej súpravy GN z umelej hmoty pre plynové kondenzaèné kotly Logamax plus GB142, GB162, GB152 a GB132 T

125/3 Súèiastky stavebnej súpravy GN pre plynové kondenzaèné kotly Logamax plus GB142, GB162, Gb152 a GB132 T

Podklady pre projektovanie plynových kondenzaèných kotlov Logamax plus GB142, GB162, GB152 a GB132 T - 10/2006 125


9 Systémy odvodu spalín pre prevádzku závislú na vzduchu z vnút. priestoru

9.7 Vedenie spalín spalinovým zberným potrubím v komínovej šachte so stavebnou

súpravou spalinovej kaskády

Spalinové potrubie stavebných súprav pre kaskády

Buderus je systémovo certifikované v kombinácii

s plynovým kondenzaèným kotlom Logamax plus

GB142 a GB162 (typ prístroja B 23 ).

Základné pokyny na strane 112 je potrebné dodrža.

Pre kaskády s plynovými kondenzaènými kotlami

Logamax plus GB142 a GB162 s menovitým tepelným

výkonom nad 50 kW je pod¾a vykurovacieho nariadenia

potrebná zvláštna miestnos na inštaláciu (→ strana

114).

Spôsob funkcie

pretlaková prevádzka keï sú všetky vykurovacie

kotly prevádzkované s plným zaažením

podtlaková prevádzka akonáhle sa jeden vykurovací

kotol odpojí

Podtlaková prevádzka pri èiastoènom zaažení zabezpeèuje,

aby spaliny neprúdili naspä do vykurovacieho

kotla. Vïaka tomu sú škrtiace spalinové klapky

nepotrebné.

Dostatoèný prívod spa¾ovacieho vzduchu

Pod¾a Technických pravidiel DVGW-TRGI 1986/1996

musí ma miestnos inštalácie kaskády plynových

kondenzaèných kotlov Logamax plus GB142 vetrací

otvor s minimálnymi rozmermi 150 cm 2 plus 2 cm 2 pre

každý kW plánovaný nad celkový menovitý tepelný

výkon 50 kW. Tento rozmer môže by rozdelený na

dva vetracie otvory.

Minimálne rozmery komínovej šachty treba dodrža,

aby bol zachovaný dostatoèný priestor pre montáž

a zadné vetranie spalinového potrubia (→ 126/1).

Maximálna prípustná konštrukèná dåžka

V tabu¾ke 127/1 sú uvedené typické kombinácie zariadení.

Dimenzovanie platí aj pre zberné potrubie za posledným

zariadením s dåžkou podporného oblúku zo základnej

stavebnej súpravy max. 2,5 m a s dodatoèným

obtokom 90°.

V prípade viacerých dodatoèných obtokov sa musí

vykona výpoèet pod¾a normy EN 13384-2.

Pri použití spalinovej kaskády s odlišnými kombináciami

zariadení GB142 a GB162 ako je uvedené v tabu¾ke

pre dimenzovanie → 127/1 alebo s kombináciami

rôznych typov zariadení Logamax plus je potrebné

vykona výpoèet pod¾a normy EN 13384-2.

Revízne otvory treba naprojektova pod¾a ustanovení

stavebného poriadku LBO. V každom prípade je

potrebné potrubie pre odtok kondenzátu zo spalinového

potrubia. Požadovaný odvod kondenzátu so

sifónom je zahrnutý v stavebných súpravách spalinovej

kaskády Buderus.

126/1 Minimálne rozmery prierezu šachty pre montáž spalinového

potrubia so stavebnej súpravy šachty (→ 116/2)

126/2 Montážne varianty so stavebnou súpravou spalinovej kaskády;

príklad s kotlami Logamax plus GB142, kotlový výkon

až 60 kW (rozmery spalinového potrubia → 126/1; súèiastky

→ 128/1 až → 129/1)

126

Podklady pre projektovanie plynových kondenzaèných kotlov Logamax plus GB142, GB162, GB152 a GB132 T - 10/2006


Systémy odvodu spalín pre prevádzku závislú na vzduchu z vnút. priestoru 9

127/1 Potrebné rozmery spalinového potrubia pre kaskády plynových kondenzaèných kotlov Logamax plus GB142 a GB162

1) Ak sa použije iná kombinácia zariadení, ako je uvedené v tabu¾ke pre dimenzovanie, tak treba vykona výpoèet pod¾a normy

EN 13384-2.

Podklady pre projektovanie plynových kondenzaèných kotlov Logamax plus GB142, GB162, GB152 a GB132 T - 10/2006 127


9 Systémy odvodu spalín pre prevádzku závislú na vzduchu z vnút. priestoru

Základná stavebná súprava spalinovej kaskády

1 mriežka prívodu vzduchu (2 kusy)

2 rúra pre odvod spalín ∅ 80 mm, dåžka 250 mm (2 kusy)

GB162 ∅ 110)

3 predåženie ∅ 80/110 mm (2 kusy) 1)

4 revízny oblúk ∅ 110 mm, 87°

5 revízny oblúk s krátkym koncom pre nasadenie ∅ 110 mm, 87°

6 sifón (dlhé vyhotovenie)

7 koncovka s odvodom kondenzátu a krytom so závitom

8 krátke zberné potrubie so šikmým vývodom

9 dlhé zberné potrubie so šikmým vývodom

10 rúra systému pre odvod spalín, dåžka 500 mm, umelá hmota PP

Rozširovacia stavebná súprava spalinovej kaskády

11 mriežka prívodu vzduchu

12 rúra systému pre odvod spalín ∅ 80 mm (∅ 110 GB162),

dåžka 250 mm

13 predåženie ∅ 80/110 mm - nie u GB162

14 revízny oblúk s dlhým koncom pre nasadenie ∅ 110 mm, 87°

15 dlhé zberné potrubie s šikmým vývodom

128/1 Prípojka a súèiastky základnej a rozširovacej stavebnej súpravy spalinovej kaskády z umelej hmoty pre plynové kondenzaèné kotly

Logamax plus GB142, GB162, GB152 a GB132 T

1) nie u GB162

128/2 Súèiastky stavebnej súpravy spalinovej kaskády pre plynové kondenzaèné kotly Logamax plus GB142, GB162, GB152 a GB132 T

(pokraèovanie → 130/1)

128

Podklady pre projektovanie plynových kondenzaèných kotlov Logamax plus GB142, GB162, GB152 a GB132 T - 10/2006


Systémy odvodu spalín pre prevádzku závislú na vzduchu z vnút. priestoru 9

Základná stavebná súprava spalinovej kaskády

(→ 128/1, poz. 1 až 10)

Rozširovacia stavebná súprava spalinovej kaskády

(→ 128/1, poz. 11 až 15)

Stavebná súprava šachty pre spalinovú kaskádu

17 krycie veko

18 koncentrická priechodka cez stenu

19 oblúk 87° s podperou a opornou lištou

20 distanèný držiak (6 kusov)

21 kryt šachty, umelá hmota (u ∅ 110 mm) resp. uš¾achtilá

oce¾ (pri ∅ 125, 160, 200 mm)

22 ústiace potrubie, umelá hmota PP, èierna, dåžka 500 mm

129/1 Súèiastky stavebnej súpravy šachty pre spalinovú kaskádu z umelej hmoty s plynovými kondenzaènými kotlami Logamax plus GB142,

GB162, GB152 a GB132 T ako aj variant montáže kaskády štyroch plynových kondenzaèných kotlov Logamax plus GB142 (neoznaèené

rozmery v mm)

129/2 Hodnoty konštrukènej výšky H (→ 129/1)

Podklady pre projektovanie plynových kondenzaèných kotlov Logamax plus GB142, GB162, GB152 a GB132 T - 10/2006 129


9 Systémy odvodu spalín pre prevádzku závislú na vzduchu z vnút. priestoru

130/1 Súèiastky stavebnej súpravy spalinovej kaskády pre plynové kondenzaèné kotly Logamax plus GB142, GB162, GB152 a GB132 T

(pokraèovanie tabu¾ky 128/2)

130

Podklady pre projektovanie plynových kondenzaèných kotlov Logamax plus GB142, GB162, GB152 a GB132 T - 10/2006


Systémy odvodu spalín pre prevádzku závislú na vzduchu z vnút. priestoru 9

130/1 Súèiastky stavebnej súpravy spalinovej kaskády pre plynové kondenzaèné kotly Logamax plus GB142, GB162, GB152 a GB132 T

(pokraèovanie tabu¾ky 128/2)

Podklady pre projektovanie plynových kondenzaèných kotlov Logamax plus GB142, GB162, GB152 a GB132 T - 10/2006 131


10 Systémy odvodu spalín pre prev. nezávislú od vzduchu z vnútor. priestoru

10 Systémy odvodu spalín pre prevádzku nezávislú od vzduchu z vnútorného

priestoru

10.1 Základné pokyny pre prevádzku nezávislú od vzduchu z vnútorného priestoru

10.1.1 Predpisy

Pred zaèatím inštalaèných prác na systéme odvodu

spalín musí zmluvná inštalatérska firma prejedna inštaláciu

s príslušným miestnym kominárskym podnikom

(BSM) presne pod¾a Technických pravidiel pre

inštaláciu plynu DVGW-TRGI 1986/1996, alebo sa inštalácia

písomne oznámi kominárskemu podniku. Pri

tom musia by dodržané predpisy platné v príslušnej

krajine. Písomne si nechajte potvrdi úèas kominárskeho

podniku na inštalaèných prácach.

Plynové spa¾ovacie zariadenia nainštalované

v rámci rovnakého poschodia musia by napojené na

systém odvodu spalín.

Dôležité normy, nariadenia, predpisy a smernice

na urèenie rozmerov a montáž systému odvodu spalín

:

EN 483

EN 677

EN 13384-1 a EN 13384-2

DIN 18160-1 a 18160-5

Technické pravidlá pre inštaláciu plynu DVGW-

TRGI 1986/1996

stavebný poriadok (LBO)

vykurovacie nariadenie (MuFeVO)

protipožiarne predpisy (FeuVO) platné v príslušnej

krajine

10.1.2 Systémová certifikácia

Plynové kondenzaèné kotly Logamax plus GB142,

GB162, GB152 a GB132 T sú systémovo certifikované

pre prevádzku nezávislú na vzduchu z vnútorných

priestorov spolu s vzduchovými a spalinovými potrubiami

zo stavebných súprav Buderus DO, DO-S,

GA-K, ÜB-Flex s GA-K, GAF-K, GAL-K a LAS-K.

Táto systémová certifikácia zodpovedá normám

90/396/EWG, EN 483 a EN 677. Spoloèné povolenie

pre kombinácie stavebných súprav Buderus so zariadeniami

je zdokumentované prostredníctvom èísla

CE. Toto èíslo CE je uvedené v podkladoch pre projektovanie

príslušných plynových kondenzaèných kotlov

Logamax plus GB142, GB162, GB152 a GB132 T.

Dodatoèné povolenie DIBt pre systém odvodu spalín

nie je potrebné.

Hranice použitia stavebných súprav Buderus, ktoré sú

urèené pre prevádzku plynových kondenzaèných kotlov

Logamax plus GB142, GB162, GB152 a GB132 T

nezávislú od vzduchu z vnútorných priestorov boli

stanovené. Špeciálne stanovy pre vyhotovenie vzduchových

a spalinových potrubí, maximálna prípustná

celková konštrukèná dåžka spalinového potrubia a poèet

obtokov v spalinových potrubiach sú zhrnuté na

stranách 136 až 154.

Výpoèet systému odvodu spalín pod¾a normy EN

13384-1 nie je potrebný. Odporúèa sa, aby urèenie

rozmerov vzduchového a spalinového systému v spojení

so stavebnými súpravami Buderus LAS-K vykonal

výrobca LAS pod¾a konfigurácie zariadenia.

132

Podklady pre projektovanie plynových kondenzaèných kotlov Logamax plus GB142, GB162, GB152 a GB132 T - 10/2006


Systémy odvodu spalín pre prev. nezávislú od vzduchu z vnútor. priestoru 10

10.1.3Všeobecné požiadavky na miesto inštalácie

Pri inštalácii je potrebné dodrža stavebné predpisy

a požiadavky Technických pravidiel pre inštaláciu

plynu DVGW-TRGI 1986/1996 pre miestnos inštalácie.

Miesto inštalácie musí by chránené voèi mrazu.

Spa¾ovací vzduch nesmie obsahova vysokú koncentráciu

prachu alebo halogénové zlúèeniny resp. iné

agresívne látky. V opaènom prípade by mohlo dôjs

k poškodeniu horáka a plochy výmenníka tepla.

Halogénové zlúèeniny spôsobujú koróziu. Nachádzajú

sa v rozprašovacej nádobe, riedidlách, èistiacich

a odmasovacích prostriedkoch, rozpúšadlách.

Prívod spa¾ovacieho vzduchu by mal by koncipovaný

tak, aby nedochádzalo k nasávaniu odpadového

vzduchu z automatických práèok, sušièov na prádlo,

chemických èistiarní a lakovní.

Žiadne bezpeènostné minimálne odstupy od hor-

¾avých stavebných materiálov

¼ahko zápalné materiály ako aj výbušné látky alebo

tekutiny nesmú by skladované ani používané

v blízkosti plynového kondenzaèného kotla.

Maximálna teplota povrchu vzduchových a spalinových

systémov ako aj kotlov je pri menovitom tepelnom

výkone nižšia ako 85 °C. Preto nie sú potrebné

žiadne ochranné opatrenia alebo bezpeènostné

odstupy od hor¾avých látok alebo nábytku.

Pre údržbárske práce je potrebné ráta s minimálnymi

odstupmi uvedenými v podkladoch pre projektovanie

plynových kondenzaèných kotlov Logamax

plus GB142, GB162, GB152 a GB132 T.

Neprípustné priestory inštalácie

Pod¾a normy DVGW-TRGI ´86/96 nie je možné použi

ako priestor inštalácie pre prevádzku plynových kondenzaèných

kotlov nezávislú od vzduchu z vnútorných

priestorov nasledovné priestory:

schodiská

Výnimka:

- nízke budovy s maximálne dvoma bytmi

všeobecne prístupné chodby, využívané ako únikové

cesty

miestnosti, v ktorých sa nachádzajú alebo vznikajú

¾ahko zápalné materiály v takom množstve, že

prípadné zapálenie predstavuje obzvláš ve¾ké

nebezpeèenstvo

miestnosti, v ktorých sa nachádzajú alebo vznikajú

explozívne materiály

Výnimka:

- plynové kondenzaèné kotly s menovitým tepelným

výkonom do 50 kW ako garážové spa¾ovacie

zariadenia

Priestor inštalácie pri menovitom tepelnom výkone

do 50 kW

Pre prevádzku plynových kondenzaèných kotlov

Logamax plus GB142, GB152 a GB132 T nezávislú od

vnútorného vzduchu s menovitým tepelným výkonom

do 50 kW sa nevyžaduje zvláštna miestnos pre inštaláciu.

Menovitý tepelný výkon plynového kondenzaèného

kotla Logamax plus GB142-60 možno

obmedzi na 50 kW.

Pri prevádzke plynových kondenzaèných kotlov s menovitým

tepelným výkonom do 50 kW nezávislej od

vnútorného vzduchu nie sú pre zásobovanie spa¾ovacím

vzduchom v miestnosti inštalácie potrebné

žiadne osobitné opatrenia. Okrem toho nie je potrebné

dodržiava minimálne rozmery miestnosti inštalácie.

V prípade prevádzky nezávislej na vzduchu z vnútorných

priestorov možno plynové kondenzaèné

kotly Logamax plus GB142, GB152 a GB132 T

s menovitým tepelným výkonom do 50 kW inštalova

v spoloèenských priestoroch a aj v garážach.

Priestor inštalácie pri menovitom tepelnom výkone

viac ako 50 kW

Pod¾a vykurovacieho nariadenia MUFeuVO je pre plynové

spa¾ovacie zariadenia s celkovým menovitým

tepelným výkonom väèším ako 50 kW potrebná

zvláštna miestnos pre inštaláciu.

Táto miestnos inštalácie musí pri prevádzke nezávislej

od vnútorného vzduchu spåòa nasledujúce požiadavky:

Miestnos inštalácie sa musí da dobre vetra alebo

musí ma vetracie otvory do vonkajšieho priestoru

s minimálnymi rozmermi 1x 150 cm 2 alebo 2 x 75

cm 2 .

Miestnos inštalácie nesmie by používaná na iné

úèely, ako

- na zavedenie domových prípojok,

- na inštaláciu ïalších spa¾ovacích zariadení,

tepelných èerpadiel, blokových vykurovacích

zariadení alebo stabilných spa¾ovacích motorov

ako aj

- na skladovanie palív.

V miestnosti inštalácie nesmú by otvory do iných

miestností okrem otvoru pre dvere.

Dvere miestnosti musia by utesnené a samozatváracie.

Všetky spa¾ovacie zariadenia sa musia da vypnú

núdzovým spínaèom mimo miestnosti inštalácie.

Podklady pre projektovanie plynových kondenzaèných kotlov Logamax plus GB142, GB162, GB152 a GB132 T - 10/2006 133


10 Systémy odvodu spalín pre prev. nezávislú od vzduchu z vnútor. priestoru

10.1.4 Vzduchové a spalinové potrubie

Stavebné súpravy Buderus

Pri prevádzke nezávislej od vzduchu z vnútorného

priestoru nasáva tlakový ventilátor potrebný spa¾ovací

vzduch z vonkajšieho priestoru do plynového kondenzaèného

kotla. Vzduchové a spalinové potrubie

stavebných súprav Buderus je skonštruované buï

ako koncentrická dvojitá rúra alebo ako systém "rúra

v rúre" z umelej hmoty/ocele.

Vonkajšie koncentrické potrubie slúži na prívod

spa¾ovacieho vzduchu. Pri stavebných dieloch pre

použitie vo vnútorných priestoroch je z pozinkovanej

ocele bielej farby. Pri stavebných dieloch pre použitie

vonku je z pozinkovanej ocele bielej, èiernej alebo

èervenej farby alebo z uš¾achtilej ocele. Vnútorná rúra

slúži na odvod spalín a je vyrobená z umelej hmoty.

Strešný prechod stavebnej súpravy DO je kompletne

z umelej hmoty a èiernej alebo èervenej farby.

Koncentrické vzduchové a spalinové potrubie sa inštaluje

ako kompletný systém alebo ako spojovací

diel medzi plynovým kondenzaèným kotlom a koncentrickým

vzduchovým a spalinovým systémom.

Existujúca komínová šachta

Komín treba pred montážou zariadenia na odvod

spalín so stavebnou súpravou Buderus GA-K resp.

UB-Flex v spojení s GA-K necha vyèisti kominárskym

podnikom (BSM) a to hlavne vtedy, keï:

- je spa¾ovací vzduch nasávaný cez existujúcu

komínovú šachtu,

- sú ku komínu pripojené spa¾ovacie zariadenia na

olej alebo tuhé palivá

- sa predpokladá zanesenie prachom cez komínové

trhliny.

Ak aj naïalej vzniká zanesenie prachom alebo

usadeninami zo spa¾ovacích zariadení na olej alebo

tuhé palivo, treba na miesto stavebnej súpravy GA-K

resp. UB-Flex v spojení s GA-K alternatívne použi

stavebné súpravy DO-S alebo GAL-K.

Vzduchový a spalinový systém

Na prepojenie plynového kondenzaèného kotla so

vzduchovým a spalinovým systémom (LAS) je urèené

koncentrické vzduchové a spalinové potrubie stavebnej

súpravy Buderus LAS-K. Ventilátor plynového kondenzaèného

kotla vytvára pretlak vo vnútornej spalinovej

rúre prípojky LAS. V spalinovej šachte LAS

vzniká pôsobením tepelného vztlaku podtlak.

Vzduchový a spalinový systém

Na prepojenie plynového kondenzaèného kotla so

vzduchovým a spalinovým systémom (LAS) je urèené

koncentrické vzduchové a spalinové potrubie stavebnej

súpravy Buderus LAS-K. Ventilátor plynového kondenzaèného

kotla vytvára pretlak vo vnútornej spalinovej

rúre prípojky LAS. V spalinovej šachte LAS

vzniká pôsobením tepelného vztlaku podtlak.

Odvod kondenzátu zo systému na odvod spalín

Systém odvodu spalín má v pripojovacej èasti kotla

resp. zberaèi spalín integrovaný odvod kondenzátu.

Kondenzát odteká zo spalinového potrubia priamo do

protizápachového uzáveru (sifón) plynového kondenzaèného

kotla.

V prípade pripojenia k zariadeniu na odvod spalín

odolnému voèi vlhkosti s použitím stavebnej súpravy

Buderus LAS-K (viacnásobné obloženie LAS) sa

odvod kondenzátu zo spalinového zariadenia FU

musí vyhotovi v rámci stavebných prác.

Odvod a prípadná neutralizácia kondenzátu z plynového

kondenzaèného kotla a odvodu spalín resp.

spalinového zariadenia FU musí by v súlade s platnými

predpismi. Špeciálne pokyny pre projektovanie

odvodu kondenzátu sú uvedené sú uvedené v kapitole

7.

134

Podklady pre projektovanie plynových kondenzaèných kotlov Logamax plus GB142, GB162, GB152 a GB132 T - 10/2006


Systémy odvodu spalín pre prev. nezávislú od vzduchu z vnútor. priestoru 10

10.1.5 Revízne otvory

Pod¾a noriem DIN 18160-1 a DIN 18160-5 sa systémy

odvodu spalín urèené pre prevádzku nezávislú na

vnútornom vzduchu musia da ¾ahko a bezpeène

skontrolova a v prípade potreby aj vyèisti. Pre tento

úèel treba naplánova revízne otvory (→ 135/1 a

→ 135/2).

Pri rozmiestòovaní revíznych otvorov (otvory pre

èistene) je potrebné zoh¾adni normy DIN 181160-5 a

aj platný stavebný poriadok. Odporúèame poradi sa

z príslušným kominárskym podnikom.

Revízne otvory pre stavebné súpravy DO a LAS-K

Pri dostatoènom montážnom priestore treba naplánova

revízny otvor. Ak je montážny priestor nedostatoèný,

nie je pri konštrukèných dåžka do 4 m revízny

otvor nevyhnutný (konzultácia s kominárskym podnikom

BSM). V takomto prípade sú meracie otvory na

prípojke kotla postaèujúce. Použite¾nos systému pre

odvod spalín možno overi meraniami. Na vizuálnu

kontrolu možno použi endoskop (cez meracie otvory

na prípojke kotla).

Ak neexistuje žiaden revízny otvor, musí sa zariadenie

na odvod spalín pri èistení demontova (vyššie

náklady).

Umiestnenie dolného revízneho otvoru

Pri pripojení plynových kondenzaèných kotlov

Logamax plus GB142, GB152 a GB132 T na potrubie

systému odvodu spalín treba dolný revízny

otvor umiestni:

- v zvislej èasti spalinového potrubia priamo nad

obtokovým potrubím alebo

- na èelnej strane vodorovnej èasti potrubia systému

na odvod spalín vo vzdialenosti maximálne

1 m od potrubnej výhybky do zvislej èasti

a to len v prípade, že sa medzi tým nenachádza

žiadna ïalšia potrubná výhybka (→ 135/1),

alebo

- na boènej strane vodorovnej èasti spalinového

potrubia vo vzdialenosti maximálne 30 cm od

potrubnej výhybky do zvislej èasti potrubia

(→ 135/2).

Pri pripojení plynových kondenzaèných kotlov

na zariadenie pre odvod spalín (odolné voèi

vlhkosti, viacnásobné obloženie LAS) treba dolný

revízny otvor umiestni pod prvým prípojom, na

dne zvislej èasti zariadenia pre odvod spalín (LAS).

Pred dolným revíznym otvorom treba pod¾a normy

DIN 18160-5 necha vo¾ný prístup s plochou minimálne

1 m x 1 m.

Umiestnenie horného revízneho otvoru

Potrubie systému odvodu spalín nemusí ma horný

revízny otvor v prípade, ak

- vzdialenos dolného revízneho otvoru od ústia

nepresahuje 15 m

- ak je zvislá èas spalinového potrubia vedená

šikmo iba jeden krát maximálne pod uhlom 30°

a ak

- je dolný revízny otvor vyhotovený pod¾a noriem

DIN 18160-1 a 18160-5 (→ 135/1 a → 135/2).

Pred a za každou potrubnou výhybkou s uhlom

viac ako 30° je potrebný prídavný revízny oblúk.

Pred horným revíznym otvorom treba pod¾a normy

DIN 18160-5 necha vo¾ný prístup s plochou minimálne

0,5 m x 0,5 m.

135/1 Príklad umiestnenia revízneho otvoru pri systéme odvodu

spalín bez potrubnej výhybky v miestnosti inštalácie

135/2 Príklad umiestnenia revízneho otvoru pri systéme odvodu

spalín s ohybom potrubia v miestnosti inštalácie (poh¾ad

zhora)

Podklady pre projektovanie plynových kondenzaèných kotlov Logamax plus GB142, GB162, GB152 a GB132 T - 10/2006 135


10 Systémy odvodu spalín pre prev. nezávislú od vzduchu z vnútor. priestoru

10.2 Zvislé, koncentrické vedenie vzduchu a spalín cez strechu so stavebnou súpravou

DO pre kotly Logamax plus GB142 s výkonom do 45 kW ako aj pre GB152

a GB132 T

Vzduchové a spalinové potrubie stavebnej súpravy

Buderus DO je systémovo certifikované s plynovými

kondenzaènými kotlami Logamax plus GB142 s kotlovým

výkonom do 45 kW ako aj s GB152 a GB132 T

(typ prístroja C 33x ).

Základné pokyny na strane 132 je potrebné dodrža.

Vzduchové a spalinové potrubie v komínovej šachte

alebo ochrannej rúre

Pod¾a technických pravidiel pre inštaláciu plynu

DVGW-TRGI 1986/1996 môžu by poschodia premostené,

ak je vzduchové a spalinové potrubie vyhotovené

v súlade s uvedenými kritériami.

Ak sa bezprostredne nad priestorom inštalácie

nachádza len strešná konštrukcia, je nutné vzduchové

a spalinové potrubie obloži medzi hornou

hranicou stropu miestnosti inštalácie a strešnou krytinou.

Na to staèí nehor¾avá stavebná látka, zachovávajúca

si tvar, alebo kovová ochranná rúra (→ 136/2). Ak

bola stanovená požiarna odolnos strechy, tak platí to

isté aj pre opláštenie.

Pri premostení poschodí treba pre vzduchové a spalinové

potrubie od miestnosti inštalácie až po strešnú

krytinu naprojektova komínovú šachtu ohòovzdornej

triedy L 30 (F 30) alebo L 90 (F 90) (→ 136/2). Pre

tento úèel možno použi len schválené konštrukcie

šachty (napr. Fa. Promat).

Maximálna prípustná celková konštrukèná dåžka

136/2 Montážne varianty so stavebnou súpravou DO pre kotly

Logamax plus GB142 s výkonom do 45 kW ako aj pre

GB152 a GB132 T (maximálna prípustná celková konštrukèná

dåžka L spalinového potrubia → 136/1; stavebné súèiastky

→ 137/4)

136/1 Maximálna prípustná celková konštrukèná dåžka spalinového

potrubia pri stavebnej súprave DO pre kotly Logamax

plus GB142 s výkonom do 45 kW ako aj pre GB152

a GB132 T

1) maximálne môžu by zoh¾adnené 3 redukcie pre dodatoèné

oblúky alebo revízne oblúky; viac ako tri obtokové

potrubia treba preskúša osobitne

Revízne otvory treba naprojektova pod¾a prepisov

(→ strana 135). Na streche treba dodržiava minimálne

vzdialenosti od okien (→ 137/2).

136/3 Montážne rozmery koncentrickej prípojky kotlov Logamax

plus GB142, GB152 a GB132 T

136

Podklady pre projektovanie plynových kondenzaèných kotlov Logamax plus GB142, GB162, GB152 a GB132 T - 10/2006


Systémy odvodu spalín pre prev. nezávislú od vzduchu z vnútor. priestoru 10

137/2 Minimálne vzdialenosti od okien pri základnej stavebnej

súprave DO (príklad pod¾a protipožiarnych predpisov; pozri

aj → str. 132) (rozmery v mm)

1 rúra bez hrdla, ∅ 125 mm

2 spalinová rúra ∅ 80 mm

3 posuvný diel ∅ 119 mm

4 krycie veko, dvojdielne

5 upevòovací krúžok z pozinkovanej ocele

6 koncentrické strešné vedenie

137/1 Súèiastky základnej stavebnej súpravy DO z umelej hmoty

pre plynové kondenzaèné kotly Logamax plus GB142

s výkonom do 45 kW ako aj pre GB152 a GB132 T

(rozmery v mm)

137/3 Univerzálne strešné škridly a lepiaca príruba pre plochú

strechu ako doplnkové vybavenie základnej stavebnej

súpravy DO (rozmery v mm)

137/4 Súèiastky stavebnej súpravy DO pre plynové kondenzaèné kotly Logamax plus GB142 s výkonom do 45 kW ako aj pre GB152

a GB132 T

Podklady pre projektovanie plynových kondenzaèných kotlov Logamax plus GB142, GB162, GB152 a GB132 T - 10/2006 137


10 Systémy odvodu spalín pre prev. nezávislú od vzduchu z vnútor. priestoru

10.3Zvislé, koncentrické vedenie vzduchu a spalín cez strechu so stavebnou

súpravou DO pre kotly Logamax plus GB142-60 a GB162

Vzduchové a spalinové potrubie stavebnej súpravy

Buderus DO je systémovo certifikované s plynovými

kondenzaènými kotlami Logamax plus GB142-60

a GB162 (typ prístroja C 33x ).

Základné pokyny na strane 132 je potrebné dodrža.

Pre plynový kondenzaèný kotol Logamax plus

GB142-60 a GB162 je pod¾a vykurovacieho nariadenia

potrebná zvláštna miestnos na inštaláciu, pokia¾

nebol jeho tepelný výkon ohranièený na 50 kW

(→ strana 133).

Vzduchové a spalinové potrubie v komínovej

šachte alebo ochrannej rúre

Pod¾a technických pravidiel pre inštaláciu plynu

DVGW-TRGI 1986/1996 môžu by poschodia premostené,

ak je vzduchové a spalinové potrubie vyhotovené

v súlade s uvedenými kritériami.

Ak sa bezprostredne nad priestorom inštalácie

nachádza len strešná konštrukcia, je nutné vzduchové

a spalinové potrubie obloži medzi hornou

hranicou stropu miestnosti inštalácie a strešnou krytinou.

Na to staèí nehor¾avá stavebná látka, zachovávajúca

si tvar, alebo kovová ochranná rúra. Ak bola

stanovená požiarna odolnos strechy, tak platí to isté

aj pre opláštenie.

Pri premostení poschodí treba pre vzduchové a spalinové

potrubie od miestnosti inštalácie až po strešnú

krytinu naprojektova komínovú šachtu ohòovzdornej

triedy L 30 (F 30) alebo L 90 (F 90) (→ 138/2). Pre

tento úèel možno použi len schválené konštrukcie

šachty (napr. Fa. Promat).

Maximálna prípustná celková konštrukèná dåžka

138/1 Maximálna prípustná celková konštrukèná dåžka spalinového

potrubia pri stavebnej súprave DO pre kotly Logamax

plus GB142-60 a Gb162

1) maximálne môžu by zoh¾adnené 3 redukcie pre dodatoèné

oblúky alebo revízne oblúky; viac ako tri obtokové

potrubia treba preskúša osobitne

Revízne otvory treba naprojektova pod¾a predpisov

(→ strana 135). Na streche treba dodržiava minimálne

vzdialenosti od okien (→ 139/2).

138/2 Montážne varianty so stavebnou súpravou DO pre kotly

Logamax plus GB142-60 a Gb162 (maximálna prípustná

celková konštrukèná dåžka L spalinového potrubia → 138/1;

stavebné súèiastky → 139/4)

138/3 Montážne rozmery koncentrickej prípojky kotlov Logamax

plus GB142-60 a GB162

138

Podklady pre projektovanie plynových kondenzaèných kotlov Logamax plus GB142, GB162, GB152 a GB132 T - 10/2006


Systémy odvodu spalín pre prev. nezávislú od vzduchu z vnútor. priestoru 10

139/2 Minimálne vzdialenosti od okien pri základnej stavebnej

súprave DO (príklad pod¾a protipožiarnych predpisov; pozri

aj → str. 132) (rozmery v mm)

1 rúra bez hrdla (nie u GB162)

2 spalinová rúra

3 posuvný diel

4 krycie veko, dvojdielne

5 upevòovací krúžok z pozinkovanej ocele

6 koncentrické strešné vedenie

Hodnoty v zátvorkách sa vzahujú k stavebnej súprave DO pre

kotly GB162

139/1 Súèiastky základnej stavebnej súpravy DO z umelej hmoty

pre plynové kondenzaèné kotly Logamax plus GB142-60 a

GB162 (rozmery v mm)

139/3 Univerzálne strešné škridly a lepiaca príruba pre plochú

strechu ako doplnkové vybavenie základnej stavebnej

súpravy DO (rozmery v mm)

139/4 Súèiastky stavebnej súpravy DO pre plynové kondenzaèné kotly Logamax plus GB142-60 a GB162 (rozmery v mm)

Podklady pre projektovanie plynových kondenzaèných kotlov Logamax plus GB142, GB162, GB152 a GB132 T - 10/2006 139


10 Systémy odvodu spalín pre prev. nezávislú od vzduchu z vnútor. priestoru

10.4 Vedenie vzduchu a spalín koncentrickým potrubím v komínovej šachte so stavebnou

súpravou DO-S pre kotly Logamax plus GB142 s výkonom do 45 kW ako aj

pre GB152 a GB132 T

Vzduchové a spalinové potrubie stavebnej súpravy

Buderus DO je systémovo certifikované s plynovými

kondenzaènými kotlami Logamax plus GB142 s kotlovým

výkonom do 45 kW ako aj s GB152 a GB132 T

(typ prístroja C 33x ).

Základné pokyny na strane 132 je potrebné dodrža.

Dostatoèný prívod vzduchu

Stavebná súprava DO-S je ideálna pre sanáciu

starých budov, keï spa¾ovací vzduch nemôže by

nasávaný existujúcou komínovou šachtou (→ strana

134). Dostatoèný prívod spa¾ovacieho vzduchu je

zabezpeèený vzduchovým a spalinovým potrubím.

Vzduchové a spalinové potrubie v komínovej

šachte

Pre zvislé koncentrické vzduchové a spalinové potrubie

je vhodná štvorstenná komínová šachta ohòovzdornej

triedy L 30 (F 30) alebo L 90 (F 90).

Dodržanie minimálnych rozmerov komínovej šachty je

dôležité pre montáž vzduchového a spalinového

potrubia (→ 140/2).

Maximálna prípustná celková konštrukèná dåžka

140/2 Minimálne rozmery prierezu komínovej šachty pre montáž

spalinového a vzduchového potrubia stavebnej súpravy

DO-S u kotlov Logamax plus GB142 s výkonom do 45 kW

ako aj GB152 a GB132 T (rozmery v mm)

140/1 Maximálna prípustná celková konštrukèná dåžka spalinového

potrubia pri stavebnej súprave DO-S pre kotly Logamax

plus GB142 s výkonom do 45 kW ako aj pre GB152

a GB132 T

1) konštrukèné dåžky platia pre potrubné výhybky, ktoré sú

v základnej stavebnej súprave; vodorovná dåžka L1 maximálne

3 m, pri kotlovom výkone 11 kW maximálne 2 m

2) maximálne môžu by zoh¾adnené 3 redukcie pre dodatoèné

oblúky alebo revízne oblúky; viac ako tri obtokové

potrubia treba preskúša osobitne

Revízne otvory treba naprojektova pod¾a predpisov

(→ strana 135).

140/3 Montážne varianty so stavebnou súpravou DO-S pre kotly

Logamax plus GB142 s výkonom do 45 kW ako aj pre

GB152 a GB132 T (maximálna prípustná celková konštrukèná

dåžka L spalinového potrubia → 140/1; stavebné súèiastky

→ 141/3)

140

Podklady pre projektovanie plynových kondenzaèných kotlov Logamax plus GB142, GB162, GB152 a GB132 T - 10/2006


Systémy odvodu spalín pre prev. nezávislú od vzduchu z vnútor. priestoru 10

Variant 1

šachta konèí nad strechou

potrebné doplnkové vybavenie:

Variant 2

šachta konèí v strešnej krytine

potrebné doplnkové vybavenie:

1 koncentrický revízny oblúk

2 krycie veko

3 koncentrická priechodka cez stenu s hrdlom

4 koncentrický podporný oblúk vrátane úložnej ko¾ajnice

5 distanèný držiak, ∅ 125 mm (6 kusov)

1 koncentrický revízny oblúk

2 krycie veko

3 koncentrická priechodka cez stenu s hrdlom

4 koncentrický podporný oblúk vrátane úložnej ko¾ajnice

5 distanèný držiak, ∅ 125 mm (6 kusov)

141/1 Súèiastky základnej stavebnej súpravy DO-S z umelej hmoty

pre plynové kondenzaèné kotly Logamax plus GB142 s výkonom

do 45 kW ako aj pre GB152 a GB132 T (variant 1)

141/2 Súèiastky základnej stavebnej súpravy DO-S z umelej hmoty

pre plynové kondenzaèné kotly Logamax plus GB142 s výkonom

do 45 kW ako aj pre GB152 a GB132 T (variant 2)

141/3 Súèiastky stavebnej súpravy DO-S pre plynové kondenzaèné kotly Logamax plus GB142 s výkonom do 45 kW ako aj pre GB152

a GB132 T

1) spalinové potrubie, distanèný držiak a vzduchové potrubie treba objedna kompletne ako vzduchové a spalinové potrubie v šachte

(poz. 10)

Podklady pre projektovanie plynových kondenzaèných kotlov Logamax plus GB142, GB162, GB152 a GB132 T - 10/2006 141


10 Systémy odvodu spalín pre prev. nezávislú od vzduchu z vnútor. priestoru

10.5 Koncentrické vedenie vzduchu a spalín spalinovým potrubím a šachtou so stavebnou

súpravou GA-K pre kotly Logamax plus GB142 s výkonom do 45 kW ako

aj pre GB152 a GB132 T

Vzduchové a spalinové potrubie stavebnej súpravy

Buderus GA-K je systémovo certifikované s plynovými

kondenzaènými kotlami Logamax plus GB142 s výkonom

do 45 kW ako aj pre GB152 a GB132 T (typ

prístroja C 33x ).

V tomto prípade treba zvýši ústie komína tohto

spa¾ovacieho zariadenia na tuhé palivo. Okrem toho

treba použi základnú stavebnú súpravu GA-K so

šachtový poklopom a s ústiacim potrubím z uš¾achtilej

ocele (→ 142/2).

Základné pokyny na strane 132 je potrebné dodrža.

Dostatoèný prívod vzduchu

Stavebná súprava GA-K je ideálna pre sanáciu

starých budov, keï je spa¾ovací vzduch nasávaný

existujúcou komínovou šachtou (→ strana 134). Pred

inštaláciou spalinového potrubia nechajte vyèisti

komínovú šachtu kominárskym podnikom (BSM).

Minimálne rozmery komínovej šachty treba dodrža,

aby bol priestor pre nasávanie spa¾ovacieho vzduchu

dostatoèný. (→ 142/2). V šachte nemusí by otvor pre

zadné vetranie.

1) povolené na základe nezávislého znaleckého posudku TUV

pre GB142 s výk. do 30 kW ako aj pre GB152 a GB132 T pri

drsnosti povrchu šachty ≤ 1,5 mm (napr. šamotové tehly,

uš¾achtilá oce¾); nepravidelnosti rozmerov šachty napr.

v dôsledku vytàèajúcich èastí múru treba odstráni

Maximálna prípustná celková konštrukèná dåžka 142/2 Minimálne rozmery šachty a jej ústia pre spalinové potrubie

stavebnej súpravy GA-K u kotlov Logamax plus GB142

s výkonom do 45 kW ako aj pre GB152 a GB132 T v spojení

so spa¾ovacími zariadeniami na tuhé palivo (rozmery v mm)

142/1 Maximálna prípustná celková konštrukèná dåžka spalinového

potrubia pri stavebnej súprave GA-K pre kotly Logamax

plus GB142 s výkonom do 45 kW ako aj pre GB152

a GB132 T

1) konštrukèné dåžky platia pre potrubné výhybky, ktoré sú

v základnej stavebnej súprave; vodorovná dåžka L 1 maximálne

3 m, pri kotlovom výkone 11 kW maximálne 2 m

2) maximálne môžu by zoh¾adnené 3 redukcie pre dodatoèné

oblúky alebo revízne oblúky; viac ako tri obtokové

potrubia treba preskúša osobitne

3) povolené na základe nezávislého znaleckého posudku

TUV pre GB142 s výkonom do 30 kW ako aj pre GB152

a GB132 T pri drsnosti povrchu šachty ≤ 1,5 mm (napr.

šamotové tehly, uš¾achtilá oce¾); nepravidelnosti

rozmerov šachty napr. v dôsledku vytàèajúcich èastí

múru treba odstráni

Revízne otvory treba naprojektova pod¾a

predpisov (→ strana 135).

Ústie šachty pri spa¾ovacích zariadeniach na tuhé

palivo

Ak sa nachádza šachtový poklop stavebnej súpravy

GA-K ved¾a ústia komína spa¾ovacieho zariadenia na

tuhé palivo, treba zabráni nasávaniu spalín zo spa-

¾ovacieho zariadenia na tuhé palivo.

142/3 Montážne varianty so stavebnou súpravou GA-K pre kotly

Logamax plus GB142 s výkonom do 45 kW ako aj pre

GB152 a GB132 T (maximálna prípustná celková konštrukèná

dåžka L spalinového potrubia → 142/1; stavebné súèiastky

→ 143/2)

142

Podklady pre projektovanie plynových kondenzaèných kotlov Logamax plus GB142, GB162, GB152 a GB132 T - 10/2006


Systémy odvodu spalín pre prev. nezávislú od vzduchu z vnútor. priestoru 10

1 koncentrický revízny oblúk

2 koncentrické potrubie, dåžka 500 mm

3 krycie veko

4 koncentrické vedenie cez stenu

∅ 80 mm, dåžka 500 mm

∅ 125 mm, dåžka 300 mm

5 oblúk 87° s podperou a opornou lištou

6 distanèný držiak (6 kusov)

7 kryt komína

8 ústiace potrubie bez hrdla

∅ 80 mm, dåžka 500 mm

143/1 Súèiastky základnej stavebnej súpravy GA-K z umelej hmoty pre plynové kondenzaèné kotly Logamax plus GB142 s výkonom do 45 kW

ako aj pre GB152 a GB132 T

143/2 Konštrukèné súèiastky stavebnej súpravy GA-K pre plynové kondenzaèné kotly Logamax plus GB142 s výkonom do 43 kW ako aj GB152

a GB132 T

1) nie v kombinácii s UB-Flex

Podklady pre projektovanie plynových kondenzaèných kotlov Logamax plus GB142, GB162, GB152 a GB132 T - 10/2006 143


10 Systémy odvodu spalín pre prev. nezávislú od vzduchu z vnútor. priestoru

10.6 Koncentrické vedenie vzduchu a spalín spalinovým potrubím a šachtou so stavebnou

súpravou GA-K pre kotly Logamax plus GB142-60 a GB162

Vzduchové a spalinové potrubie stavebnej súpravy

Buderus GA-K je systémovo certifikované s plynovými

kondenzaènými kotlami Logamax plus GB142-60

a GB162 (typ prístroja C 33x ).

Základné pokyny na strane 132 je potrebné dodrža.

Pre plynové kondenzaèné kotly Logamax plus

GB142-60 s menovitým tepelným výkonom 60 kW

a GB162 je pod¾a vykurovacieho nariadenia potrebná

zvláštna miestnos na inštaláciu, pokia¾ nebol ich

tepelný výkon ohranièený na 50 kW (→ strana 133).

Maximálna prípustná celková konštrukèná dåžka

144/1 Maximálna prípustná celková konštrukèná dåžka spalinového

potrubia pri stavebnej súprave GA-K pre kotly Logamax

plus GB142-60

1) konštrukèné dåžky platia pre potrubné výhybky, ktoré sú

v základnej stavebnej súprave; vodorovná dåžka L1 maximálne

3 m. Pre každú ïalšiu potrubnú výhybku resp.

T-kus je nutné zredukova celkovú konštr. dåžku o 1,5 m.

Revízne otvory treba naprojektova pod¾a

predpisov (→ strana 135).

Dostatoèný prívod vzduchu

Stavebná súprava GA-K je ideálna pre sanáciu

starých budov, keï je spa¾ovací vzduch nasávaný

existujúcou komínovou šachtou (→ strana 134). Pred

inštaláciou spalinového potrubia nechajte vyèisti

komínovú šachtu kominárskym podnikom (BSM).

Minimálne rozmery komínovej šachty treba dodrža,

aby bol priestor pre nasávanie spa¾ovacieho vzduchu

dostatoèný (→ 142/2). V šachte nemusí by otvor pre

zadné vetranie.

Ústie šachty pri spa¾ovacích zariadeniach na tuhé

palivo

k sa nachádza šachtový kryt stavebnej súpravy GA-K

ved¾a ústia komína spa¾ovacieho zariadenia na tuhé

palivo, treba zabráni nasávaniu spalín zo spa¾ovacieho

zariadenia na tuhé palivo.

V tomto prípade treba zvýši ústie komína tohto

spa¾ovacieho zariadenia na tuhé palivo. Okrem toho

treba použi základnú stavebnú súpravu GA-K so

šachtový poklopom a s ústiacim potrubím z uš¾achtilej

ocele (→ 142/2).

144/2 Montážne varianty so stavebnou súpravou GA-K pre kotly

Logamax plus GB142-60 a GB162 (maximálna prípustná

celková konštrukèná dåžka L spalinového potrubia → 144/1;

stavebné súèiastky → 145/2)

144/3 Minimálne rozmery šachty a jej ústia pre spalinové potrubie

stavebnej súpravy GA-K u kotlov Logamax plus GB142-60

v spojení so spa¾ovacími zariadeniami na tuhé palivo (rozmery

v mm)

144

Podklady pre projektovanie plynových kondenzaèných kotlov Logamax plus GB142, GB162, GB152 a GB132 T - 10/2006


Systémy odvodu spalín pre prev. nezávislú od vzduchu z vnútor. priestoru 10

1 koncentrický revízny oblúk

2 koncentrické potrubie, dåžka 500 mm

3 krycie veko

4 koncentrické vedenie cez stenu

5 oblúk 87° s podperou a opornou lištou

6 rozšírenie ∅ 80/110 mm 1)

7 distanèný držiak (6 kusov)

8 kryt komína

9 ústiace potrubie bez hrdla

∅ 110 mm, dåžka 500 mm

1) nie u GB162

145/1 Súèiastky základnej stavebnej súpravy GA-K z umelej hmoty pre plynové kondenzaèné kotly Logamax plus GB142-60 a GB162

145/2 Konštrukèné súèiastky stavebnej súpravy GA-K pre plynové kondenzaèné kotly Logamax plus GB142-60 a GB162

1) nie v kombinácii s UB-Flex

Podklady pre projektovanie plynových kondenzaèných kotlov Logamax plus GB142, GB162, GB152 a GB132 T - 10/2006 145


10 Systémy odvodu spalín pre prev. nezávislú od vzduchu z vnútor. priestoru

10.7 Koncentrické vedenie vzduchu a spalín flexibilným spalinovým potrubím a šachtou

so spojenými stavebnými súpravami Üb-Flex a GA-K

Na prevádzku plynových kondenzaèných kotlov

Logamax plus GB142, GB162, GB152 a GB132 T,

ktorá je nezávislá na vnútornom vzduchu, sa môže

použi stavebná súprava Buderus Üb-Flex len spolu

so stavebnou súpravou GA-K (→ 146/3). Spalinové

a vzduchové potrubie stavebnej súpravy Buderus

Üb-Flex v spojení so stavebnou súpravou GA-K je systémovo

certifikované s plynovými kondenzaènými

kotlami Logamax plus GB142, GB162, GB152 a

GB132 T (typ prístroja C 33x ).

Základné pokyny na strane 132 a špeciálne pokyny

pre základnú stavebnú súpravu GA-K (→ strany

142 a 144) treba dodrža.

Dostatoèný prívod spa¾ovacieho vzduchu

Stavebná súprava Üb-Flex v spojení so súpravou

GA-K je ideálna pre sanáciu starých budov s osadenou

šachtou, keï je spa¾ovací vzduch nasávaný existujúcou

komínovou šachtou (→ strana 134). Pred inštaláciou

spalinového potrubia nechajte vyèisti

komínovú šachtu kominárskym podnikom (BSM).

Minimálne rozmery komínovej šachty treba dodrža,

aby bol priestor pre nasávanie spa¾ovacieho vzduchu

dostatoèný. (→ 146/2). V šachte nemusí by otvor pre

zadné vetranie.

Maximálna prípustná celková konštrukèná dåžka

1) povolené na základe nezávislého znaleckého posudku TUV

pri drsnosti povrchu šachty ≤ 1,5 mm (napr. šamotové tehly,

uš¾achtilá oce¾); nepravidelnosti rozmerov šachty napr.

v dôsledku vytàèajúcich èastí múru treba odstráni

146/2 Minimálne rozmery prierezu komínovej šachty pre montáž

flexibilného spalinového potrubia zo stavebnej súpravy Üb-

Flex u kotlov Logamax plus GB142, GB162, GB152

a GB132 T (rozmery v mm)

146/1 Maximálna prípustná celková konštrukèná dåžka spalinového

potrubia pri stavebnej súprave Üb-Flex v spojení so

súpravou GA-K pre kotly Logamax plus GB142, GB162,

GB152 a GB132 T

1) konštrukèné dåžky platia pre potrubné výhybky, ktoré sú

v základnej stavebnej súprave; vodorovná dåžka L 1 maximálne

3 m, pri kotlovom výkone 11 kW maximálne 2 m

2) maximálne môžu by zoh¾adnené 3 redukcie pre dodatoèné

oblúky alebo revízne oblúky; viac ako tri obtokové

potrubia treba preskúša osobitne

3) pre šachtu s rozmermi 170 x 170 (140 x 200). Dåžky pre

odlišné rozmery šachty → 144/1

4) povolené na základe nezávislého znaleckého posudku

TUV pri drsnosti povrchu šachty ≤ 1,5 mm (napr. šamotové

tehly, uš¾achtilá oce¾); nepravidelnosti rozmerov

šachty napr. v dôsledku vytàèajúcich èastí múru treba

odstráni

146/3 Montážne varianty so stavebnou súpravou Üb-Flex v spojení

so súpravou GA-K pre kotly Logamax plus GB142, GB162,

GB152 a GB132 T (maximálna prípustná celková konštrukèná

dåžka L spalinového potrubia → 146/1; stavebné súèiastky

→ 147/3)

Revízne otvory treba naprojektova pod¾a predpisov

(→ strana 135).

146

Podklady pre projektovanie plynových kondenzaèných kotlov Logamax plus GB142, GB162, GB152 a GB132 T - 10/2006


Systémy odvodu spalín pre prev. nezávislú od vzduchu z vnútor. priestoru 10

1 flexibilné spalinové potrubie

DN 83, dåžka 12,5 m alebo 25 m

2 distanèný držiak pre flexibilné

spalinové potrubie, DN 83,

8 kusov (pri 12,5 m) alebo

16 kusov (pri 25 m)

3 zabezpeèovací krúžok na zavesenie

vrátane ústiaceho potrubia

1 flexibilné spalinové potrubie

DN 110, dåžka 15 m alebo 25 m

2 distanèný držiak pre flexibilné

spalinové potrubie, DN 110,

8 kusov (pri 15 m) alebo

16 kusov (pri 25 m)

3 zabezpeèovací krúžok na

zavesenie vrátane ústiaceho

potrubia

147/1 Súèiastky základnej stavebnej súpravy Üb-Flex z umelej

hmoty, DN 83, pre kotly Logamax plus GB142 s výkonom do

45 kW ako aj pre GB152 a GB132 T

147/2 Súèiastky základnej stavebnej súpravy Üb-Flex z umelej

hmoty, DN 110, pre kotol Logamax plus GB142-60 a GB162

147/3 Súèiastky stavebnej súpravy Üb-Flex v kombinácii so stavebnou súpravou GA-K pre kotly Logamax GB142, GB162, GB152 a GB132 T,

avšak nie v kombinácii s krytom šachty a ústiacim potrubím z uš¾achtilej ocele

Podklady pre projektovanie plynových kondenzaèných kotlov Logamax plus GB142, GB162, GB152 a GB132 T - 10/2006 147


10 Systémy odvodu spalín pre prev. nezávislú od vzduchu z vnútor. priestoru

10.8 Koncentrické vedenie vzduchu a spalín na fasáde so stavebnou súpravou GAF-K

pre kotly Logamax plus GB142 s výkonom do 45 kW ako aj pre GB152 a GB132 T

Vzduchové a spalinové potrubie stavebnej súpravy

Buderus GAF-K je systémovo certifikované s plynovými

kondenzaènými kotlami Logamax plus GB142

s kotlovým výkonom do 45 kW ako aj s GB152

a GB132 T (typ prístroja C 33x ).

Základné pokyny na strane 132 je potrebné dodrža.

Dostatoèný prívod spa¾ovacieho vzduchu

Stavebná súprava GAF-K je ideálna pre sanáciu

starých budov, keï nemôže by spa¾ovací vzduch

nasávaný existujúcou komínovou šachtou.

Pre nasávanie spa¾ovacieho vzduchu vo výške prechodu

cez stenu sa musí T-kus prívodu vzduchu nachádza

minimálne 30 cm nad úrovòou terénu. Ak nie

je táto podmienka splnená, môže by spa¾ovací

vzduch nasávaný alternatívne cez koncentrické hrdlo

prívodu vzduchu, ktoré je treba namontova na fasáde,

do vzduchového a spalinového potrubia (→ 149/1,

alternatívny prívod vzduchu)

Maximálna prípustná celková konštrukèná dåžka

Prechod strechou

Vzduchové a spalinové potrubie na fasáde môže by

vedené strešným odkvapom (→ 148/2). Nato sú

potrebné ako doplnkové vybavenie koncentrický

prechod strechou a buï lepiaca príruba pre plochú

strechu alebo univerzálna škridla pre odvod dažïovej

vody (→ 149/1, prechod strechou).

148/2 Montážne varianty so stavebnou súpravou GA-K pre kotly

Logamax plus GB142 s výkonom do 45 kW ako aj pre

GB152 a GB132 T (maximálna prípustná celková konštrukèná

dåžka L spalinového potrubia → 148/1; stavebné súèiastky

→ 149/1)

148/1 Maximálna prípustná celková konštrukèná dåžka spalinového

potrubia pri stavebnej súprave GAF-K pre kotly Logamax

plus GB142 s výkonom do 45 kW ako aj pre GB152

a GB132 T

1) konštrukèné dåžky platia pre potrubné výhybky, ktoré sú

v základnej stavebnej súprave; vodorovná dåžka L 1

a L 1,alternativne maximálne 3 m, pri kotlovom výkone

11 kW maximálne 2 m

2) maximálne môžu by zoh¾adnené 3 redukcie pre dodatoèné

oblúky alebo revízne oblúky; viac ako tri obtokové

potrubia treba preskúša osobitne

Revízne otvory treba naprojektova pod¾a predpisov

(→ strana 135). Spalinové potrubie na fasáde

musí by namontované minimálne 20 cm od okien.

Každé 2 m treba nainštalova nástenný distanèný

držiak.

148

Podklady pre projektovanie plynových kondenzaèných kotlov Logamax plus GB142, GB162, GB152 a GB132 T - 10/2006


Systémy odvodu spalín pre prev. nezávislú od vzduchu z vnútor. priestoru 10

1 koncentrický revízny oblúk

2 koncentrické potrubie, dåžka 500 mm

3 krycie veko, biele

4 koncentrická priechodka cez stenu

s dvojitým hrdlom

∅ 80 mm, dåžka 250 mm

∅ 125 mm, dåžka 400 mm

5 krycie veko, uš¾achtilá oce¾

6 konzola vonkajšej steny

7 T-kus prívodu vzduchu pre konzolu

8 uzáver ústia, príchytka uzáveru ústia,

ústiace potrubie bez hrdla,

∅ 80 mm, dåžka 250 mm

1) Alternatívne použite¾né hrdlo prívodu vzduchu má tesnenie, pomocou ktorého sa dá uzatvori štandardný otvor

pre prívod vzduchu v konzole vonkajšej steny (poz. 6).

Bezpodmieneène treba dodrža maximálnu prípustnú vzdialenos k nasávaniu vzduchu (→ 148/2)

149/1 Súèiastky základnej stavebnej súpravy GAF-K z umelej hmoty pre plynové kondenzaèné kotly Logamax plus GB142 s výkonom do

45 kW ako aj pre GB152 a GB132 T

149/2 Súèiastky základnej stavebnej súpravy GAF-K z umelej hmoty pre plynové kondenzaèné kotly Logamax plus GB142 s výkonom do

45 kW ako aj pre GB152 a GB132 T

Podklady pre projektovanie plynových kondenzaèných kotlov Logamax plus GB142, GB162, GB152 a GB132 T - 10/2006 149


10 Systémy odvodu spalín pre prev. nezávislú od vzduchu z vnútor. priestoru

10.9 Koncentrické vedenie vzduchu a spalín na fasáde so stavebnou súpravou GAF-K

pre kotly Logamax plus GB142-60 a GB162

Vzduchové a spalinové potrubie stavebnej súpravy

Buderus GAF-K je systémovo certifikované s plynovými

kondenzaènými kotlami Logamax plus GB142-60 a

GB162 (typ prístroja C 53x ).

Základné pokyny na strane 132 je potrebné dodrža.

Pre plynové kondenzaèné kotly Logamax plus

GB142-60 a GB162 je pod¾a vykurovacieho nariadenia

potrebná zvláštna miestnos na inštaláciu, pokia¾

nebol ich tepelný výkon ohranièený na 50 kW

(→ strana 133).

Dostatoèný prívod spa¾ovacieho vzduchu

Stavebná súprava GAF-K je ideálna pre sanáciu

starých budov, keï nemôže by spa¾ovací vzduch

nasávaný existujúcou komínovou šachtou.

Pre nasávanie spa¾ovacieho vzduchu vo výške prechodu

cez stenu sa musí T-kus prívodu vzduchu

nachádza minimálne 30 cm nad úrovòou terénu. Ak

nie je táto podmienka splnená, môže by spa¾ovací

vzduch nasávaný alternatívne cez koncentrické hrdlo

prívodu vzduchu, ktoré je treba namontova na

fasáde, do vzduchového a spalinového potrubia

(→ 151/1, alternatívny prívod vzduchu)

Maximálna prípustná celková konštrukèná dåžka

Prechod strechou

Vzduchové a spalinové potrubie na fasáde môže by

vedené strešným odkvapom (→ 150/2). Nato sú

potrebné ako doplnkové vybavenie koncentrický prechod

strechou a buï lepiaca príruba pre plochú

strechu alebo univerzálna škridla pre odvod dažïovej

vody (→ 151/1, prechod strechou).

150/1 Maximálna prípustná celková konštrukèná dåžka spalinového

potrubia pri stavebnej súprave GAF-K pre kotly Logamax

plus GB142-60 a GB162

1) konštrukèné dåžky platia pre potrubné výhybky, ktoré sú

v základnej stavebnej súprave; vodorovná dåžka L 1

a L 1,alternativne maximálne 3 m,

2) maximálne môžu by zoh¾adnené 3 redukcie pre dodatoèné

oblúky alebo revízne oblúky; viac ako tri obtokové

potrubia treba preskúša osobitne

Revízne otvory treba naprojektova pod¾a predpisov

(→ strana 135). Spalinové potrubie na fasáde

musí by namontované minimálne 20 cm od okien.

Každé 2 m treba nainštalova nástenný distanèný

držiak.

1) 0,4 m staèí pri obmedzení tepelného výkonu na 50 kW

150/2 Montážne varianty so stavebnou súpravou GA-K pre kotly

Logamax plus GB142-60 a GB162 (maximálna prípustná

celková konštrukèná dåžka L spalinového potrubia → 150/1;

stavebné súèiastky → 151/2)

150

Podklady pre projektovanie plynových kondenzaèných kotlov Logamax plus GB142, GB162, GB152 a GB132 T - 10/2006


Systémy odvodu spalín pre prev. nezávislú od vzduchu z vnútor. priestoru 10

1 koncentrický revízny oblúk

2 koncentrické potrubie, dåžka 500 mm

3 krycie veko, biele

4 koncentrická priechodka cez stenu, dåžka 300 mm

(GB142-60 rozšírenie ∅ 80/125 mm na ∅ 110/160 mm)

5 krycie veko, uš¾achtilá oce¾

6 konzola vonkajšej steny

7 T-kus prívodu vzduchu pre konzolu

8 uzáver ústia, príchytka uzáveru ústia,

ústiace potrubie bez hrdla, ∅ 110 mm, dåžka 250 mm

1) Alternatívne použite¾né hrdlo prívodu vzduchu má tesnenie, pomocou ktorého sa dá uzatvori štandardný otvor pre prívod vzduchu

v konzole vonkajšej steny (poz. 6). Bezpodmieneène treba dodrža maximálnu prípustnú vzdialenos k nasávaniu vzduchu (→ 150/2)

151/1 Súèiastky základnej stavebnej súpravy GAF-K z umelej hmoty pre Logamax plus GB142-60 a GB162

151/2 Súèiastky základnej stavebnej súpravy GAF-K pre Logamax plus GB142-60 a GB162

Podklady pre projektovanie plynových kondenzaèných kotlov Logamax plus GB142, GB162, GB152 a GB132 T - 10/2006 151


10 Systémy odvodu spalín pre prev. nezávislú od vzduchu z vnútor. priestoru

10.10 Koncentrické vedenie vzduchu a spalín samostatným potrubím na prívod vzduchu

do miestnosti inštalácie a spalinovým potrubím so zadným vetraním v komínovej

šachte so stavebnou súpravou GAL-K

Na prevádzku plynových kondenzaèných kotlov Logamax

plus, ktorá je nezávislá na vnútornom vzduchu,

sa môže použi stavebná súprava Buderus

GAL-K len spolu so stavebnou súpravou GA-K

(→ 152/3). Spalinové a vzduchové potrubie stavebnej

súpravy GAL-K v spojení so stavebnou súpravou

GA-K je systémovo certifikované s plynovými kondenzaènými

kotlami Logamax plus GB142, GB162,

GB152 a GB132 T (typ prístroja C 53x ).

Základné pokyny na strane 132 a špeciálne pokyny

pre základnú stavebnú súpravu GA-K (→ strana

142 resp. strana 144) treba dodrža.

Dostatoèný prívod spa¾ovacieho vzduchu

Stavebná súprava GAL-K je ideálna pre sanáciu

starých budov, keï nemôže by spa¾ovací vzduch

nasávaný existujúcou komínovou šachtou (→ strana

134). Dostatoèné zásobovanie spa¾ovacieho vzduchu

z vonkajšieho priestoru je zabezpeèované potrubím

prívodu vzduchu v miestnosti inštalácie.

Otvor prívodu vzduchu a ústie spalinovej šachty

musia by umiestnené na rovnakej strane budovy.

Minimálne rozmery komínovej šachty treba dodrža,

aby bol priestor pre zadné vetranie spalinového

potrubia dostatoèný (→ 152/2).

Maximálna prípustná celková konštrukèná dåžka

1) povolené na základe nezávislého znaleckého posudku TUV

pri drsnosti povrchu šachty ≤ 1,5 mm (napr. šamotové tehly,

uš¾achtilá oce¾); nepravidelnosti rozmerov šachty napr.

v dôsledku vytàèajúcich èastí múru treba odstráni

152/2 Minimálne rozmery prierezu komínovej šachty pre montáž

spalinového potrubia zo stavebnej súpravy GA-K u kotlov

Logamax plus GB142, GB162, GB152 a GB132 T

152/1 Maximálna prípustná celková konštrukèná dåžka spalinového

potrubia pri stavebnej súprave GAL-K pre kotly Logamax

plus GB142, GB162, GB152 a GB132 T

1) konštrukèné dåžky platia pre potrubné výhybky, ktoré sú

v základnej stavebnej súprave; vodorovná dåžka L 1 maximálne

3 m, pri kotlovom výkone 11 kW maximálne 2 m

2) maximálne môžu by zoh¾adnené 3 redukcie pre dodatoèné

oblúky alebo revízne oblúky; viac ako tri obtokové

potrubia treba preskúša osobitne

Revízne otvory treba naprojektova pod¾a predpisov

(→ strana 135).

152/3 Montážne varianty so stavebnou súpravou GAL-K v kombinácii

so súpravou GA-K pre kotly Logamax plus GB142,

GB162, GB152 a GB132 T (maximálna prípustná celková

konštrukèná dåžka L spalinového potrubia → 152/1; stavebné

súèiastky → 153/2)

152

Podklady pre projektovanie plynových kondenzaèných kotlov Logamax plus GB142, GB162, GB152 a GB132 T - 10/2006


Systémy odvodu spalín pre prev. nezávislú od vzduchu z vnútor. priestoru 10

1 krycie veko, kryt s otvorom pre prívod vzduchu; potrubie prívodu vzduchu, ∅ 125 mm, dåžka 500 mm, krycie veko

2 koncentrický revízny T-kus

3 koncentrické potrubie s tesnením potrubia pre prívod vzduchu na hrdle, dåžka 250 mm

153/1 Súèiastky základnej stavebnej súpravy GAL-K z umelej hmoty pre Logamax plus GB142, GB162, GB152 a GB132 T

153/2 Súèiastky stavebnej súpravy GAL-K v kombinácii so stavebnou súpravou GA-K pre Logamax GB142, GB162, GB152 a GB132 T

1) koncentrické potrubie možno použi aj pre predåženie potrubia prívodu vzduchu (→ 153/1, poz. 1)

2) nie v kombinácii s UB-Flex

Podklady pre projektovanie plynových kondenzaèných kotlov Logamax plus GB142, GB162, GB152 a GB132 T - 10/2006 153


10 Systémy odvodu spalín pre prev. nezávislú od vzduchu z vnútor. priestoru

10.11 Koncentrické vedenie vzduchu a spalín s pretlakovým viacnásobným osadením

Možnosti použitia

U novostavieb alebo sanácií (napr. výmena tepelného

zdroja) možno na spoloèné potrubie odvodu spalín

pripoji až 5 plynových kondenzaèných kotlov Logamax

plus GB152. Kotly GB152 môžu by pri tom

umiestnené na viacerých podlažiach.

Pri výmene tepelného zdroja s prevádzkou závislou

od vnútorného vzduchu, je výhodou to, že kotly

GB152 môžu by po vykonaní sanácie prevádzkované

nezávisle od vnútorného vzduchu. Vïaka tomu je

prívod spa¾ovacieho vzduchu vždy zabezpeèený.

Normy a povolenia

Plynové kondenzaèné kotly Logamax plus GB152 sú

spoloène so základnou stavebnou súpravou LAS-K

systémovo certifikované pre viacnásobné osadenie

s pretlakovou prevádzkou pod¾a DVGW G635 (typ

prístroja C 43x ).

Použitý vzduchový a spalinový systém od výrobcu

Raab má povolenie od Inštitútu pre stavebnú techniku

v Berlíne (DIBt) Z-7.2-3047 na základe certifikátu (CE)

spalinového potrubia.

Vhodné zariadenia pre viacnásobné osadenie

nezávislé od vnútorného vzduchu

Pre viacnásobné osadenie s pretlakom treba použi

špeciálne varianty kotlov GB152. Tieto zariadenia sú

vybavené poistkou proti spätnému prúdeniu pre

pretlakovú prevádzku (pod¾a DVGW 635).

154/1 Vhodné zariadenia pre viacnásobné osadenie

1) vrátane možnosti prestavenia na zemný plyn LL

154/2 Príklad montáže s viacnásobným osadením

Dimenzovanie viacnásobného osadenia závislého od vnútorného vzduchu

154/3 Maximálna výška nad najvyššie umiestneným kotlom

efektívna výška medzi zariadeniami H2 min. 2,5 m

a max. 3,5 m

V prípade kombinácie kotlov Logamax plus

GB152-16 a GB152-24 treba použi hodnoty platné

pre GB152-24. Alternatívne možno vykona individuálny

výpoèet.

Pri väèších rozmeroch šachty možno oèakáva

priaznivejšie hodnoty, ktoré treba urèi na základe

individuálneho výpoètu. Pri menších rozmeroch

šachty možno použi potrubie pre odvod spalín

∅ 100 mm (maximálne dåžky a potrebné stavebné

súèiastky na požiadanie).

154

Podklady pre projektovanie plynových kondenzaèných kotlov Logamax plus GB142, GB162, GB152 a GB132 T - 10/2006


Systémy odvodu spalín pre prev. nezávislú od vzduchu z vnútor. priestoru 10

I Základná stavebná súprava viacnásobného osadenia pre dva kotly

Logamax plus GB152 obsahuje:

1 kondenzaènú nádrž s odvodom

2 T-kus 90° pre èistenie / prípojný diel, 260 mm (3 kusy)

3 prípojný diel, 120 mm (2 kusy)

4 tesniaci krúžok (3 kusy)

5 kryt, utesnený

6 dvierka z uš¾achtilej ocele 14/20 s murovanou skrinkou 75 mm

7 plechový kryt šachty 340/340 mm

8 dažïový kryt s upínacím uzáverom

Príslušenstvo (nie je súèasou základnej stavebnej súpravy)

9 predlžovací diel so spätným vedením kondenzátu, 340 mm

II Rozširovacia stavebná súprava viacnásobného osadenia pre ïalší

kotol obsahuje:

2 T-kus 90° pre èistenie / prípojný diel, 260 mm

3 prípojný diel, 120 mm

4 tesniaci krúžok

Príslušenstvo (nie je súèasou rozširovacej stavebnej súpravy)

9 predlžovací diel s odvodom kondenzátu, 340 mm

1) nie je súèasou súpravy

155/1 Súèiastky stavebnej súpravy pre viacnásobné osadenie GB152

155/2 Súèiastky stavebnej súpravy viacnásobného osadenia pre kotly Logamax GB152-16/24/24 K

Podklady pre projektovanie plynových kondenzaèných kotlov Logamax plus GB142, GB162, GB152 a GB132 T - 10/2006 155


10 Systémy odvodu spalín pre prev. nezávislú od vzduchu z vnútor. priestoru

10.12 Koncentrické vedenie vzduchu a spalín vzduchovým a spalinovým systémom

so stavebnou súpravou LAS-K

Spalinové a vzduchové potrubie stavebnej súpravy

Buderus LAS-K je systémovo certifikované s plynovými

kondenzaènými kotlami Logamax plus GB142,

GB162, GB152 a GB132 T (typ prístroja C 43x ).

Základné pokyny na strane 132 je potrebné dodrža.

Pre plynové kondenzaèné kotly Logamax plus

GB142-60 s menovitým tepelným výkonom 60 kW

a GB162 je pod¾a vykurovacieho nariadenia potrebná

zvláštna miestnos na inštaláciu, pokia¾ nebol ich

tepelný výkon ohranièený na 50 kW (GB142-60)

(→ strana 133).

Dostatoèný prívod spa¾ovacieho vzduchu

Pri pripojení plynových nástenných kotlov Logamax

plus priamo na komín je pod¾a predpisov potrebná

obmurovka s minimálnou hrúbkou steny 11,5 cm

(→ 156/2).

Pre pripojenie na koncentrické vzduchové a spalinové

potrubie so systémom LAS je k dispozícii viac rozdielnych

prípojov, v závislosti od výrobcov.

Ïalšie informácie sú uvedené v pracovnom liste

DVGW G 636 "Plynové zariadenia pre pripojenie na

vzduchový a spalinový systém s podtlakovou prevádzkou

(štandardizované postupy)".

Kotly GB152 sú vhodné pre pripojenie k vzduchovému

a spalinovému systému s pretlakom (→ strana

154).

Použitý vzduchový a spalinový systém musí ma

povolenie od Inštitútu pre stavebnú techniku (DIBt).

Maximálna prípustná celková konštrukèná dåžka

156/1 Maximálna prípustná celková konštrukèná dåžka spalinového

potrubia pri stavebnej súprave LAS-K pre kotly Logamax

plus GB142, GB162, GB152 a GB132 T

1) konštrukèné dåžky platia pre potrubné výhybky, ktoré sú

v základnej stavebnej súprave; na základe výpoètu od

výrobcu LAS sú eventuálne možné aj väèšie dåžky

2) maximálne môžu by zoh¾adnené 3 redukcie pre dodatoèné

oblúky alebo revízne oblúky; viac ako tri obtokové

potrubia treba preskúša osobitne

Revízne otvory treba naprojektova pod¾a predpisov

(→ strana 135).

Kotly GB142, GB162 a GB152 sú vhodné pre

pripojenie k vzduchovému a spalinovému systému

s podtlakom. Pri dimenzovaní takéhoto vzduchového

a spalinového systému sa treba riadi pokynmi príslušného

výrobcu.

156/2 Montážne varianty so stavebnou súpravou LAS-K pre kotly

Logamax plus GB142, GB162, GB152 a GB132 T (maximálna

prípustná celková konštrukèná dåžka L spalinového

potrubia → 156/1; stavebné súèiastky → 157/2)

156

Podklady pre projektovanie plynových kondenzaèných kotlov Logamax plus GB142, GB162, GB152 a GB132 T - 10/2006


Systémy odvodu spalín pre prev. nezávislú od vzduchu z vnútor. priestoru 10

1 koncentrický revízny oblúk

2 koncentrické potrubie, dåžka 500 mm

3 krycie veko

4koncentrická priechodka cez stenu (GB142, GB152 a GB132 T: ∅ 80 mm, dåžka 500 mm; ∅ 125 mm, dåžka 300 mm;

GB162: ∅ 110 mm, dåžka 160 mm)

157/1 Súèiastky základnej stavebnej súpravy LAS-K z umelej hmoty pre plynové kondenzaèné kotly Logamax plus GB142, GB162, GB152

a GB132 T

157/2 Súèiastky stavebnej súpravy LAS-K pre plynové kondenzaèné kotly Logamax plus GB142, GB162, GB152 a GB132 T

Podklady pre projektovanie plynových kondenzaèných kotlov Logamax plus GB142, GB162, GB152 a GB132 T - 10/2006 157


11 Samostatné súèiastky pre systémy odvodu spalín

11 Samostatné súèiastky pre systémy odvodu spalín

11.1 Rozmery vybraných samostatných súèiastok

Súèiastky pre samostatné

zariadenie

Menovité svetlosti

∅ 80 mm alebo ∅ 110 mm

Tesnenie

ohybné tesnenie

Èíslo výrobku

stavebná súprava pre zvolený

systém odvodu spalín

158

Podklady pre projektovanie plynových kondenzaèných kotlov Logamax plus GB142, GB162, GB152 a GB132 T - 10/2006


Samostatné súèiastky pre systémy odvodu spalín 11

Rozmery vybraných samostatných súèiastok (pokraèovanie)

Vzduchové a spalinové

potubia pre samostatné

zariadenie

Menovité svetlosti

∅ 80 mm alebo ∅ 110/160 mm

Tesnenie

ohybné tesnenie

Èíslo výrobku

stavebná súprava pre zvolený

systém odvodu spalín

Podklady pre projektovanie plynových kondenzaèných kotlov Logamax plus GB142, GB162, GB152 a GB132 T - 10/2006 159


11 Samostatné súèiastky pre systémy odvodu spalín

Rozmery vybraných samostatných súèiastok (pokraèovanie)

Súèiastky pre zberné

potrubie

Menovité svetlosti

∅ 110 mm , ∅ 125 mm,

∅ 160 mm prip. ∅ 200 mm

Tesnenie

ohybné tesnenie

Èíslo výrobku

→ 128/2 a 130/1

160

Podklady pre projektovanie plynových kondenzaèných kotlov Logamax plus GB142, GB162, GB152 a GB132 T - 10/2006


Samostatné súèiastky pre systémy odvodu spalín 11

Rozmery vybraných samostatných súèiastok (pokraèovanie)

Súèiastky pre zberné

potrubie

Menovité svetlosti

∅ 110 mm , ∅ 125 mm,

∅ 160 mm prip. ∅ 200 mm

Tesnenie

ohybné tesnenie

Èíslo výrobku

→ 128/2 a 130/1

Podklady pre projektovanie plynových kondenzaèných kotlov Logamax plus GB142, GB162, GB152 a GB132 T - 10/2006 161


12 Príloha

Register

C

Cirkulaèné potrubie.................................................59

D

Dia¾kový priestorový regulátor RC20

Vlastnosti...................................................................45

E

EMS

pozri regulácia Logamatic EMS

F

Filter na zachytávanie neèistôt.........................62, 64

Funkcia studeného štartu.......................................56

Funkèné moduly (regulácia)

modul indikácie porúch EM10 .................................49

modul výhybky WM10...................................48, 51, 66

moduly pre nástenné vykurovacie kotly .................47

riadiaci modul VM10 .................................................49

solárny modul SM10 ...........................................50-51

zmiešavací modul MM10 ....................................48, 51

J

Jednotka regulácie pomeru plynu

a vzduchu KombiVENT............................................16

K

Kaskády

GB162......................................................................111

regulácia ...................................................................54

Komín

pozri aj vzduchový a spalinový systém

existujúca šachta ....................................................134

necitlivý na vlhkos (FU).................................112, 124

Kondenzát

odvod....................................................83-84, 114, 134

neutralizaèná povinnos............................................83

zmiešavanie...............................................................83

L

Logalux HC70/HC110

montáž pod kotlom...................................................35

montáž ved¾a nástenného vykurovacieho kotla........36

rozmery a technické údaje........................................28

výber..........................................................................58

Logamax plus GB132 T

preh¾ad vybavenia.....................................................11

príklad zariadenia...........................................62, 72-77

princíp funkcie ....................................................14, 15

rozmery......................................................................23

technické údaje...................................................23, 24

Logamax plus GB142

preh¾ad vybavenia.......................................................8

príklad zariadenia................................................61, 74

princíp funkcie ....................................................13, 15

regulaèné komponenty ............................................51

technické údaje.........................................................17

Logamax plus GB142-15/24/30

pripojovacie príslušenstvo........................................85

rozmery......................................................................17

Logamax plus GB142-45/60

pripojovacie príslušenstvo ........................................89

rozmery......................................................................19

Logamax plus GB152

preh¾ad vybavenia.....................................................10

príklad zariadenia...........................................62, 72-77

princíp funkcie ........................................................14

pripojovacie príslušenstvo........................................96

regulaèné komponenty.............................................51

rozmery......................................................................23

Logamax plus GB162

kaskádové jednotky................................................111

preh¾ad vybavenia.......................................................9

príklad zariadenia...........................................62, 80-81

príklad zariadenia - kaskáda.....................................82

pripojovacie príslušenstvo........................................93

princíp funkcie ..........................................................13

regulaèné komponenty.............................................51

rozmery......................................................................21

technické údaje.........................................................21

Logalux S120

cirkulaèné potrubie....................................................59

montáž pod kotlom...................................................32

rozmery a technické údaje........................................29

výber..........................................................................58

Logalux S135 RW, S160 RW

cirkulaèné potrubie....................................................59

montáž pod kotlom...................................................31

rozmery a technické údaje........................................27

výber..........................................................................58

Logalux SU160 W, SU200 W, SU300 W

cirkulaèné potrubie....................................................59

montáž ved¾a kotla..............................................33, 37

rozmery a technické údaje...................................29-30

výber..........................................................................58

M

Membránová expanzná nádoba

predbežný výpoèet alebo kontrola......................70-71

umiestnenie...............................................................12

varianty.................................................................70-71

Miestnos inštalácie

pozri systém odvodu spalín

N

Nariadenia a predpisy ............................................40

162

Podklady pre projektovanie plynových kondenzaèných kotlov Logamax plus GB142, GB162, GB152 a GB132 T - 10/2006


Príloha 12

Normy.......................................................................40

O

Obehové èerpadlo

modulácia..........................................16, 65, 67, 75-78

regulácia tlakového rozdielu..............16, 65, 67, 77-78

regulácia výkonu................................16, 65, 67, 75-76

trojstupòové èerpadlo...............................................16

zvyškový dopravný tlak

Logamax plus GB132 T.............................................69

zvyškový dopravný tlak

Logamax plus GB142-15/24/30.....................66-67, 69

zvyškový dopravný tlak

Logamax plus GB142-45/60................................67-69

zvyškový dopravný tlak

Logamax plus GB152 ...............................................69

zvyškový dopravný tlak

Logamax plus GB162 ..........................................67-68

Oblasti použitia.......................................................4-6

Obmedzovaè prietoku.............................................56

Ohrev pitnej vody

integrovaný ........................................................11, 56

pomoc pri rozhodovaní............................................58

separátny..............................................................57-59

P

Parametre spalín....................................................125

Plynový horák....................................................13, 15

Plynový kondenzaèný kotol

pozri Logamax plus

Podlahové vykurovanie ..............................65, 73-76

Poistný ventil

plynový kondenzaèný kotol......................................13

Preh¾ad typov.............................................................7

Prepúšací ventil......................................................65

Pretlakové viacnásobné obloženie.....................154

Príklady zariadení

Logamax plus GB142, GB162, GB152, GB132 T.....60

Princíp funkcie

jednotka výmenníka tepla

v Logamax plus GB132 T...........................................14

jednotka výmenníka tepla

v Logamax plus GB142 ............................................13

jednotka výmenníka tepla

v Logamax plus GB152 ............................................14

jednotka výmenníka tepla

v Logamax plus GB162 ............................................13

horáková jednotka v Logamax plus GB132 T .........14

horáková jednotka v Logamax plus GB142..............13

horáková jednotka v Logamax plus GB152..............14

horáková jednotka v Logamax plus GB162..............13

prívod spa¾ovacieho vzduchu...................................16

Pripojenie

elektrický prúd.....................................................40, 63

plyn......................................................................40, 62

spaliny..................................................................13, 40

vykurovací okruh.......................................................34

Pripojovacie príslušenstvo

Logamax plus GB132-T.........................38-39, 102-103

Logamax plus GB142................................31-33, 85-92

Logamax plus GB152..............................35-37, 96-100

Logamax plus GB162................................................93

montážna jednotka GB152......................................101

R

Regulácia

funkèné moduly....................................................48-51

Logamatic EMS..............................................41-49, 51

modem dia¾kového ovládania

Logamatic Easycom..................................................50

možnosti vybavenia Logamax plus GB132 T............51

možnosti vybavenia Logamax plus GB142 ..............51

možnosti vybavenia Logamax plus GB152..............51

možnosti vybavenia Logamax plus GB162.............. 51

ovládacia jednotka RC30 ...................................46, 51

priestorový regulátor RC20.................................45, 51

v závislosti od priestorovej teploty............................42

v závislosti od vonkajšej teploty................................42

v závislosti od vonkajšej teploty

so spínaním pod¾a priestorovej teploty.....................42

základný regulátor Logamatic BC10...................43-44

Regulácia pomeru vzduchu a plynu

pozri jednotka regulácie pomeru

plynu a vzduchu KombiVENT

Revízne otvory

pozri systém odvodu spalín

S

Systém ETA-plus ....................................................13

Systém FLOW plus............................................16, 65

Snímaè vonkajšej teploty........................................42

Stavebná súprava DO

súèiastky................................................................139

maximálna prípustná celková konštrukèná dåžka...138

minimálne vzdialenosti od okien.............................139

Stavebná súprava DO (do 45 kW)

súèiastky..........................................................137, 159

maximálna prípustná celková konštrukèná dåžka...136

minimálne vzdialenosti od okien.............................137

Stavebná súprava DO-S (do 45 kW)

maximálna prípustná celková konštrukèná dåžka..140

súèiastky..........................................................141, 159

Podklady pre projektovanie plynových kondenzaèných kotlov Logamax plus GB142, GB162, GB152 a GB132 T - 10/2006 163


12 Príloha

Stavebná súprava GA

maximálna prípustná celková konštrukèná dåžka...118

súèiastky................................................................119

Stavebná súprava GA (do 45 kW)

maximálna prípustná celková konštrukèná dåžka...116

súèiastky..........................................................117, 158

Stavebná súprava GAF-K

maximálna prípustná celková konštrukèná dåžka...150

súèiastky..........................................................151, 159

Stavebná súprava GAF-K (do 45 kW)

maximálna prípustná celková konštrukèná dåžka...148

súèiastky..........................................................149, 159

Stavebná súprava GA-K

maximálna prípustná celková konštrukèná dåžka...144

súèiastky..................................................145, 155, 159

Stavebná súprava GA-K (do 45 kW)

maximálna prípustná celková konštrukèná dåžka...142

súèiastky..........................................................143, 159

Stavebná súprava GAL-K

maximálna prípustná celková konštrukèná dåžka...152

súèiastky..........................................................153, 159

Stavebná súprava GA-X s GA-K alebo LAS-K

(do 30 kW)

maximálna prípustná celková konštrukèná dåžka...120

súèiastky...................................................121, 158-159

Stavebná súprava GN

maximálna prípustná celková konštrukèná dåžka...124

súèiastky......................................................... 125, 158

Stavebná súprava LAS-K

maximálna prípustná celková konštrukèná dåžka...156

súèiastky......................................................... 157, 159

Stavebná súprava spalinovej kaskády

súèiastky ..................................................128-129, 160

Stavebná súprava ÜB-Flex s GA

maximálna prípustná celková konštrukèná dåžka...122

súèiastky..........................................................123, 158

Stavebná súprava ÜB-Flex s GA-K

maximálna prípustná celková konštrukèná dåžka...146

súèiastky......................................................... 147, 159

Stavebná súprava ÜB-Flex s GA-X a GA-K

(do 30 kW)

maximálna prípustná celková konštrukèná dåžka...122

súèiastky...................................................123, 158-159

Systém odvodu spalín, prevádzka nezávislá

na vnútornom vzduchu

pozri aj stavebné súpravy DO, DO-S, GA-K,

ÜB-Flex s GA-K, GAF-K, GAL-K a LAS

miestnos inštalácie.................................................133

normy, nariadenia, predpisy, smernice...................132

revízne otvory .........................................................135

systémový certifikát.................................................132

Systém odvodu spalín, prevádzka nezávislá

na vnútornom vzduchu

pozri aj stavebné súpravy DO, DO-S, GA-K,

ÜB-Flex s GA-K, GAF-K, GAL-K a LAS

miestnos inštalácie.................................................133

normy, nariadenia, predpisy, smernice..................132

revízne otvory .........................................................135

systémový certifikát.................................................132

Systém odvodu spalín, prevádzka závislá

na vnútornom vzduchu

pozri aj stavebné súpravy GA, ÜB-Flex s GA,

GA-X s GA-K alebo LAS-K, ÜB-Flex s GA-X

a GA-K, GN a spalinová kaskáda

miestnos inštalácie..........................................113-114

normy, nariadenia, predpisy, smernice...................112

revízne otvory..........................................................115

systémový certifikát.................................................112

Systémový certifikát......................................112, 132

Systémy pre rýchlu montáž

vykurovacieho okruhu....................106-107, 108-109

T

Trojcestný prepínací ventil...............12-13, 57, 75, 77

U

Údržba......................................................................40

Univerzálny horákový automat UBA 3 .................43

V

Viacnásobné osadenie..........................................154

Vykurovacia voda ...................................................63

Výmenník tepla

plynový kondenzaèný kotol...........................11, 13-14

systémové oddelenie................................................66

teplá voda..................................................................56

Vzduchový a spalinový systém

dimenzovanie .........................................................120

princíp......................................................................134

Z

Zásobníkový ohrievaè vody

pozri Logalux

cirkulaèné potrubie...................................................59

montáž pod kotol......................................................35

montáž ved¾a na stenu..............................................36

výber..........................................................................58

164

Podklady pre projektovanie plynových kondenzaèných kotlov Logamax plus GB142, GB162, GB152 a GB132 T - 10/2006


Príloha 12

Podklady pre projektovanie plynových kondenzaèných kotlov Logamax plus GB142, GB162, GB152 a GB132 T - 10/2006 165


Moderná technológia vykurovania vyžaduje profesionálnu inštaláciu a údržbu. Buderus preto dodáva kompletný program

výhradne cez kúrenárske firmy. Spýtajte sa na vykurovaciu techniku firmy Buderus, informujte sa v jednej z našich pobočiek

alebo nás navštívte na internete.

Buderus Vykurovacia technika s. r. o.

Vajnorská 137, 831 04 Bratislava

Tel.: (02) 4445 6960, 4445 6966

Fax: (02) 4425 5420

E-mail: buderus@buderus.sk

www.buderus.sk

More magazines by this user
Similar magazines