Županijska kronika broj 163 - Osječko baranjska županija

obz.hr

Županijska kronika broj 163 - Osječko baranjska županija

ISSN 1331-288X

www.obz.hr

ŽUPANIJSKA KRONI KA

INFORMATIVNI BILTEN OSJE^KO-BARANJSKE @UPANIJE

Osijek, 15. srpnja 2008.

Godina XV. broj 163


15. srpnja 2008. ŽUPANIJSKA KRONIKA 3

U OVOM BROJU

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

* 22. sjednica 10. srpnja: Razvoj poduzetničkih zona u srednjoročnom razdoblju

VIJEĆNICI SU PITALI I PREDLAGALI

TRAGOM VIJEĆNIČKIH PITANJA

ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO

* 94. sjednica 18. lipnja: Informacije i izvješća za Skupštinu

* 95. sjednica 23. lipnja: Promjene temeljnog kapitala Cestinga i Glasa Slavonije

SUSRETI I SASTANCI

* Radni posjet Općini Draž * Prezentacija dokumenata poticanja srednjeg i malog poduzetništva

* Obilazak nevremenom pogođenog područja u Općini Drenje * Obilazak Zdravstvene stanice u

Donjem gradu * Ekološke aktivnosi Društva za podvodne aktivnosti "Osijek"

* Pripreme za Olimpijadu starih športova

ŽUPANIJSKI PROJEKTI

* Kontrola plodnosti tla na obiteljskim gospodarstvima

* Potpisani ugovori o izvođenju znanstvenih projekata

* Osposobljavanje računovođa za mala poduzeća

* Osposobljavanje dugotrajno nezaposlenih osoba za računalne operatere

GRAĐENJE I ODRŽAVANJE JAVNIH CESTA

* Sastanak s predstavnicima Hrvatskih cesta *Obnova ceste Lipovac i Koritna

Asfaltiranje ceste Aljmaš-Erdut * Potpisan Sporazum o sufinanciranju radova na rekonstrukciji

Duvaltove ulice u Osijeku * Modernizacija ceste Subotički Lug-Branimirovci

MEĐUNARODNI KONTAKTI

* Donacija Banjalučkoj biskupiji

* Izgradnja tvornice mineralnih gnojiva Arvi d.o.o. Hrvatska

* Posjet Žilinskoj samoupravnoj regiji u Slovačkoj

SKUPOVI, SVEČANOSTI, MANIFESTACIJE

* Izaslanstvo Županije položilo vijence povodom Dana državnosti

* Priznanja pobjednicima županijskih natjecanja osnovnih škola

* Priznanja pobjednicima državnih i županijskih natjecanja srednjih škola

* Dobrovoljno darivanje krvi zaposlenika Županije

PODSJEĆAMO NA PROPISE

* Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije

jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

* Odluka o razvrstavanju javnih cesta u državne ceste, županijske ceste i lokalne ceste

* Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti zraka

* Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o otpadu * Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o

sprječavanju sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti

* Uredba o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš

* Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš * Zakon o sigurnosti prometa na cestama


4 ŽUPANIJSKA KRONIKA 15. srpnja 2008.

22. sjednica

10. srpnja 2008.

RAZVOJ

PODUZETNIČKIH ZONA

U SREDNJOROČNOM

RAZDOBLJU

Godišnja izvješća trgovačkih društava u su/vlasništvu Županije te ustanova nad kojima Županija ima

osnivačka prava, dominirala su svojom brojnošću 22. sjednicom Županijske skupštine 10. srpnja. No,

nakon "aktualnog sata" tek je pojedina informacija potakla vijećnike na raspravu. Među donesenim

aktima svojim značenjem se izdvajaju Plan razvoja poduzetničkih zona za srednjoročno razdoblje te

revalorizacija kapitala trgovačkog društva Cesting, kao uvod u njegovu privatizaciju, kao i Zaključak o

prodaji dionica trgovačkog društva Glas Slavonije d.d. Osijek kojima raspolaže Županija. Ova pitanja

obuhvaćena su dnevnim redom koji je sadržavao točke:

1. Usvajanje zapisnika 21. sjednice Skupštine Županije

2. Pitanja i prijedlozi vijećnika

3. Informacija o financijskom poslovanju jedinica lokalne samouprave na području Osječko-baranjske

županije u 2007. godini

4. Prijedlog Plana razvoja poduzetničkih zona na području Osječko-baranjske županije za razdoblje

od 2008. do 2012. godine

5. Informacija o problematici razminiranja na području Osječko-baranjske županije

6. Informacija o stanju vodoopskrbe na području Osječko-baranjske županije

7. Informacija o stanju i kvaliteti voda, te izvorima onečišćenja voda na području Osječko-baranjske

županije

8. Informacija o stanju, gospodarenju i zaštiti šuma na području Osječko-baranjske županije

9. Informacija o stanju i razvojnim mogućnostima turizma na području Osječko-baranjske županije i

radu Turističke zajednice Županije

10. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o ustanovljenju zajedničkih lovišta na području

Osječko-baranjske županije

11. Informacija o provedbi Odluke o organizaciji linijskog prijevoza putnika u cestovnom prometu


15. srpnja 2008. ŽUPANIJSKA KRONIKA 5

12. Prijedlog Rebalansa Plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta na području

Osječko-baranjske županije u 2008. godini

13. Izvješće o poslovanju Zavoda za informatiku Osijek za 2007. godinu

14. Izvješće o poslovanju Regionalne razvojne agencije Slavonije i Baranje d.o.o. Osijek za 2007.

godinu

15. Izvješće o poslovanju Tehnologijsko-razvojnog centra u Osijeku d.o.o. za 2007. godinu

16. Izvješće o poslovanju Slobodne zone Osijek d.o.o. za 2007. godinu

17. Izvješće o radu Miholjačkog poduzetničkog centra d.o.o. Donji Miholjac za 2007. godinu

18. Izvješće o poslovanju Regionalne veletržnice Osijek d.d. za 2007. godinu

19. Izvješće o poslovanju Karašice-Vučice d.d. Donji Miholjac u 2007. godini

20. Izvješće o poslovanju Odvodnje d.d. Darda u 2007. godini

21. Izvješće o poslovanju Vuke d.d. Osijek za 2007. godinu

22. Izvješće o poslovanju Zračne luke Osijek d.o.o. za 2007. godinu

23. Izvješće o radu i poslovanju Uprave za ceste Osječko-baranjske županije u 2007. godini

24. Izvješće o poslovanju Cestinga d.o.o. Osijek u 2007. godini

25.a) Prijedlog Zaključka o povećanju temeljnog kapitala trgovačkog društva "Cesting" d.o.o. Osijek

b) Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Društva s ograničenom odgovornošću za

održavanje cesta "Cesting" Osijek

26. Izvješće o poslovanju Glasa Slavonije d.d. Osijek za 2007. godinu

27. Prijedlog Zaključka o prodaji dionica trgovačkog društva Glas Slavonije d.d. Osijek

28. Izvješće o obavljenoj reviziji Proračuna Osječko-baranjske županije za 2007. godinu

29. Izvješće o ostvarenju Financijskog plana i Programa rada Vatrogasne zajednice Osječko-baranjske

županije za 2007. godinu

30. Izvješće o stanju i problematici zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Osječko-baranjska županija

u 2007. godini

31. Izvješće o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata na području Osječko-baranjske županije

u 2007. godini

32. Informacija o provođenju preventivnih mjera i aktivnosti na suzbijanju alergenih korova na

području Osječko-baranjske županije u 2007. godini

33. Informacija o programima i projektima skrbi o osobama s invaliditetom na području

Osječko-baranjske županije u razdoblju 2004. - 2007. godine

34. Informacija o stanju socijalne skrbi i poslovanju ustanova socijalne skrbi čiji je osnivač

Osječko-baranjska županija u 2007. godini

35. Informacija o stanju i problematici predškolskog odgoja i naobrazbe na području Osječko-baranjske

županije

36. Izvješće o radu i poslovanju Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek za 2007. godinu

37. Izvješće o radu i aktivnostima Hrvatskog Crvenog križa Društva Crvenog križa Osječko-baranjske

županije za 2007. godinu

38. Izvješće o provedbi Nacionalne strategije suzbijanja zlouporabe opojnih droga na području

Osječko-baranjske županije u 2007. godini

39. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Zavoda za

javno zdravstvo Osječko-baranjske županije

40. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama Statuta Galerije

likovnih umjetnosti, Osijek

41. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju predsjednika Upravnog vijeća Ljekarne Osijek

42. Prijedlog za imenovanje članova upravnih vijeća domova za starije i nemoćne osobe čiji je osnivač

Osječko-baranjska županija

43. Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju članova školskih odbora škola čiji je osnivač

Osječko-baranjska županija

a) Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole "Josip

Kozarac", Josipovac Punitovački


6 ŽUPANIJSKA KRONIKA 15. srpnja 2008.

b) Prijedlog Rješenja o imenovanju člana Školskog odbora Tehničke škole i prirodoslovne gimnazije

Ruđera Boškovića, Osijek

c) Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Školskog odbora Graditeljsko-geodetske škole Osijek,

Osijek

d) Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Školskog odbora III. gimnazije Osijek, Osijek

44. Prijedlog Rješenja o razrješenju i izboru člana Županijskog savjeta mladih Osječko-baranjske

županije

45. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Odbora za prosvjetu, kulturu i znanost

Donesen Plan razvoja

poduzetničkih zona

Izgradnjom poduzetničkih zona Osječkobaranjska

županija, općine i gradovi žele potaknuti

razvoj gospodarstva na svom području, riješiti

prostorne probleme poduzetnika i poticati buduće

poduzetnike na ulaganje. Osnivanjem

poduzetničkih zona i proširenjem aktivnosti u

postojećim, na dugoročan se način pomaže

poduzetnicima u rješavanju problema prostora,

odnosno stvaranju uvjeta za nesmetani rad,

korištenje zajedničke infrastrukture i povezivanje

poduzetnika smještenih na istom prostoru.

Osječko-baranjska županija izdvaja značajna

sredstva iz svog proračuna za opremanje

poduzetničkih zona. U razdoblju od 2004. do kraja

2007. godine Osječko-baranjska županija je

izdvojila gotovo 30.000.000,00 kuna za

sufinanciranje infrastrukturnog opremanja poduzetničkih

zona, a u Proračunu Osječko-baranjske

županije za 2008. godinu osigurano je gotovo

8.000.000,00 kuna za ovu namjenu.

S ciljem promicanja poduzetničkih zona, ali i

mogućnosti poslovanja u istima, Osječkobaranjska

županija je izdala "Katalog

poduzetničkih zona Osječko-baranjske županije".

Katalog poduzetničkih zona predstavlja

sistematizirani pregled svih poduzetničkih zona na

području Osječko-baranjske županije - kako onih

postojećih, tako i onih u pripremi, te predstavlja

prvi oblik katalogizacije poduzetničkih zona u

Republici Hrvatskoj.

Na području Osječko-baranjske županije

osnovane su 73 poduzetničke zone. Osamnaest

zona je gotovo u potpunosti infrastrukturno

opremljeno, a ostale zone su u fazi pripreme.

Prema podacima s kraja 2007. godine, u zonama je

poslovalo 292 poduzetnika, koji su zapošljavali

5.101 radnika.

U predloženom Planu razvoja poduzetničkih

zona vijećnica Ivanka Majbaum primijetila je da

kod nekih zona, primjerice u Belom Manastiru i

Donjem Miholjcu, ima razlika u izvorima prihoda

odnosno da i Ministarstvo gospodarstva sudjeluje

u njihovom financiranju te tražila pojašnjenja

primijenjenih kriterija za financiranje.

Potpredsjednik Skupštine Zdravko Vukić,

komentirajući sporost u realizaciji projekta

industrijske zone u Našicama, postavio je pitanje

visine ulaganja iz županijskog i državnog

proračuna te naglasio važnost otvaranja radnih

mjesta i potrebu da ovaj projekt bude iznad

stranačkih i drugih interesa.


15. srpnja 2008. ŽUPANIJSKA KRONIKA 7

Pročelnik Agencije za razvoj Martin Marolin

rekao je da Osječko-baranjska županija ima

najviše zona u Republici Hrvatskoj te da je od

2004.-2007. godine Ministarstvo gospodarstva

uložilo 30 milijuna kuna u zone na podučju

Županije, a isto toliko je uloženo iz sredstava

županijskog proračuna. On je također napomenuo

da sve jedinice lokalne samouprave mogu

ravnopravno sudjelovati u raspodjeli sredstava

namijenjenih poduzetničkim zonama, pod uvjetom

da dostave zahtjeve i da opravdaju utrošena

sredstva. Za poduzetničku zonu u Našicama,

pročelnik Marolin je rekao da je samo ove godine

uloženo 400-500 tisuća kuna, a o ulaganjima

proteklih godina je obećao pisani odgovor.

Usvojeni Plan sadržava planirane radove na

razvoju svake zone posebno. Uvažavajući

ravnomjerni razvoj Županije te prioritete kao što

su viša faza gotovosti s višim stupnjem

infrastrukturne opremljenosti, ispitan poduzetnički

potencijal, osiguranje zaposlenosti u proizvodnim

djelatnostima, izrađeni prostorni planovi, riješeni

imovinsko-pravni odnosi unutar zone i ishođenje

potrebnih dozvola, zone su Planom rangirane.

Ubrzati proces

razminiranja

Ukazujući na sporost postupka razminiranja

dijelova Županije, potpredsjednik Skupštine

Zdravko Vukić pitao je kakva je stvarna situacija

i perspektiva Županije glede ovog problema te

kolika su ulaganja Vlade Republike Hrvatske u

razminiranje ovoga područja, posebno u usporedbi

s ostalim županijama. Zamjenik župana Dinko

Burić rekao je da je Poglavarstvo više puta

ukazalo Vladi Republike Hrvatske na ovaj

problem, uvijek naglašavajući da se teret

razminiranja ne može prebaciti na jedinice lokalne

samouprave. Uputio je kritiku Vladi jer, prema

njegovim riječima, ako se razminiranje nastavi

ovim tempom, neće biti dovršeno ni 2019. godine

kako se planira, nego će potrajati još desetljećima.

Poglavarstvo Županije traži i nalazi sponzore na

financiranje razminiranja, no smatra Vladu

najvećim "dužnikom" koji treba snositi teret

razminiranja. Vijećnik Zvonko Ibriks predložio je

da se osnuje fond za razminiranje i to izdvajanjem

određenog postotka iz brutto osobnog dohotka

svih građana Republike Hrvatske.

U svom zaključku kojim je prihvatila

podnesenu Informaciju o problematici razminiranja

na području Osječko-baranjske županije,

Skupština je ponovo upozorila na neodrživost

dinamike procesa razminiranja na području

Osječko-baranjske županije kao posljedice

nedostatne visine sredstava osiguranih za ovu

namjenu u državnom proračunu i proračunima

javnih infrastrukturnih sustava.

Slijedom toga, Skupština naglašava da stanje

miniranosti područja i dugi rok njegovog mogućeg

otklanjanja uz nedostatan obujam sredstava koja

osigurava Država, produžava negativne posljedice

rata na ovom području u za sada neodređenom

dugoročnom razdoblju. Stanje miniranosti nije

samo ozbiljna prijetnja životima stanovništva, već

i značajno ograničenje gospodarskog razvoja

osobito u području poljoprivrede, turizma i

ruralnog razvoja.

Iz ovog razloga, Skupština drži da nadležna

ministarstva te Vlada Republike Hrvatske moraju

bez odlaganja definirati program razminiranja

koji će ovom dijelu Republike Hrvatske u kraćem

vremenskom razdoblju omogućiti razvoj

ravnomjeran područjima koja nisu bila zahvaćena

ratom te osigurati sredstva za njegovu provedbu.

Strategija ravnomjernog regionalnog razvoja

Republike Hrvatske, koja je u pripremi, nije

moguća bez otklanjanja ovog elementa.

Štete zbog nerazminiranosti šuma

Na istu problematiku Skupština je upozorila

razmatrajući Informaciju o stanju, gospodarenju i

zaštiti šuma na području Osječko-baranjske

županije.

Povodom Informacije o stanju, gospodarenju i

zaštiti šuma, vijećnica Ivanka Majbaum ukazala

je na potrebu edukacije školske djece o zaštiti

šuma, navodeći da postoje programi koje bi, kako

ne bi ostali samo na papiru, trebali provoditi

profesionalni edukatori.

U Zaključku Skupština je ukazala na problem

miniranosti šumskih površina te potrebu

intenziviranja razminiranja radi stvaranja

sigurnih uvjeta za gospodarenje šumama. Stoga,

Skupština predlaže da se u sljedećoj Informaciji

istaknu podaci o šteti nastaloj zbog nekorištenja

nerazminiranog šumskog područja. Pored toga,


8 ŽUPANIJSKA KRONIKA 15. srpnja 2008.

zatražila je da se u sljedećoj Informaciji istaknu

podaci o efektima iskorištavanja šumskog otpada

(biomase) te podaci o novopošumljenim

površinama.

Suradnja općina u vodoopskrbi

U svom Zaključku povodom razmatranja

Informacije o stanju vodoopskrbe na području

Osječko-baranjske županije, Skupština je, imajući

u vidu potrebu uspostave cjelovitog sustava

vodoopskrbe na području Osječko-baranjske

županije s obzirom na raspoložive prirodne

resurse, upozorila na potrebu sagledavanja

mogućnosti povezivanja jedinica lokalne

samouprave u organiziranom obavljanju

djelatnosti vodoopskrbe. Istodobno, iz istih

razloga Skupština smatra nužnim da svi sudionici

u planiranju, projektiranju i realizaciji programa

i planova vodoopskrbe istovremeno planiraju i

izrađuju i projekte odvodnje otpadnih voda.

Zaštititi vodu za piće

Govoreći o stanju u vodoopskrbi s aspekta

stanja i kvalitete voda te izvora onečišćenja voda

na području Osječko-baranjske županije, vijećnik

Dane Barišić iznio je problem sustava

vodoopskrbe u Čepinu, koji nema uporabnu

dozvolu, te naglasio da voda na tom području nije

za piće. Potom se za riječ javio zamjenik župana

Pavo Šarčević, koji je rekao da će Čepin biti

povezan u tzv. prsten vodoopskrbe te da će

problemi o kojima je govorio vijećnik, uskoro biti

riješeni i to realizacijom projekta koji zajednički

financiraju Županija i Vlada Republike Hrvatske.

Mali vodoopskrbni sustavi koji su neadekvatni, a

zahtijevaju dodatna sredstva za održavanje,

uključenjem u velike sustave postojat će samo kao

rezervne opcije vodoopskrbe.

Tim povodom, uvažavajući prioritete u zaštiti

kakvoće vode, koji se prvenstveno odnose na

sprječavanje daljnjeg pogoršanja, zaštite i

poboljšanja kakvoće vode za piće, Skupština je

ponovo naglasila kako smatra nužnim paralelno s

izgradnjom vodoopskrbnih sustava i ulaganje u

izgradnju odvodnih sustava, jer se na taj način

štite zalihe pitke vode.

Radi osiguravanja zdravstvene ispravnosti

vode za piće, Skupština je istaknula nužnost

poduzimanja potrebnih mjera za smanjenje štetnih

tvari na dopuštenu koncentraciju, sukladno

posebnim propisima. S obzirom na predstojeće

usklađivanje propisa o zdravstvenoj ispravnosti

vode za piće s preporukom Svjetske zdravstvene

organizacije po pitanju dozvoljene koncentracije

štetnih tvari u vodi za piće, Skupština je posebno

naglasila potrebu pravovremenog postupanja od

strane ovlaštenih pravnih osoba koje se bave

preradom i distribucijom vode za piće na

područjima na kojima se sada izmjerena

koncentracija tih štetnih tvari više neće smatrati

dozvoljenom. Stoga je neophodno potrebno da

spomenute pravne osobe u zakonski definiranom

razdoblju donesu stratešku odluku o tome da li će

upotrebom novih tehnologija nastaviti preradu

vode na istim vodocrpilištima i na taj način

smanjiti koncentraciju štetnih tvari u vodi ili će

iznaći druga odgovarajuća rješenja, kako bi se

zadovoljile potrebe građana za kvalitetnom pitkom

vodom.

Slijedom prethodno rečenoga, nameće se

nužnost ubrzanja postupka donošenja odluka o

zaštiti svih vodocrpilišta na području Županije.

O stanju i razvojnim

mogućnostima turizma

Potpredsjednik Skupštine Zdravko Vukić

komentirao je dio Informacije koji se odnosi na

našičko područje i ukazao na nedovoljnu

iskorištenost jezera Lapovac II. Vijećnik je

mišljenja da bi trebalo potaknuti Turističku

zajednicu Grada Našica na aktivniji rad i

iskorištavanje turističkih mogućnosti, kako tog

jezera, tako i našičkog područja uopće. Vijećnik je

također postavio pitanje smeđe signalizacije.


15. srpnja 2008. ŽUPANIJSKA KRONIKA 9

Uz pohvale Županiji zbog sve većih ulaganja

(od 2004. godine) u turističku infrastrukturu,

posebno smeđu signalizaciju, vijećnik Siniša

Maurus predložio je da naša Županija pokrene

inicijativu za izmjenu propisa i to tako da se

sredstva od boravišnih pristojbi i članarina koja se

sada raspodjeljuju na način da 65% iznosa pripada

gradovima i općinama, 25% Hrvatskoj turističkoj

zajednici, a 10% turističkim zajednicama županija

promijeni na način da 25% pripadne županijama,

a 10% Hrvatskoj turističkoj zajednici.

Član Poglavarstva Županije i predsjednica

njezine Turističke zajednice Zvjezdana Tuma-

Pavlov, u vezi s raspravom vijećnika Vukića, rekla

je da Turistička zajednica Osječko-baranjske

županije, temeljem Zakona, nije subordinirana

turističkim zajednicama općina i gradova na svom

području, pa tako nije ni nadležna poticati njihove

aktivnosti. Složila se s idejom da bi jezero

Lapovac trebalo urediti kao turističko-rekreacijski

centar i napomenula da za projekte u turizmu

postoji mogućnost sufinanciranja od strane

Ministarstva turizma, Ministarstva gospodarstva,

rada i poduzetništva i Hrvatske turističke

zajednice.

O linijskom prijevozu

za mjesto Nard

Ukazujući na potrebu korekcije zaključka

predloženog u Informaciji, vijećnica Pavica

Majdenić iznijela je problem mjesta Nard koje

nije obuhvaćeno linijskim prijevozom. Tim

povodom pročelnik Upravnog odjela za

poljoprivredu i gospodarstvo Željko Kraljičak

rekao je da nema interesa prijevoznika za tu liniju

te da je, prije svega, potrebno asfaltirati dionicu

Nard - Šag. Potom se za riječ javio ravnatelj

Županijske uprave za ceste Tihomir Glavaš, koji

je izvijestio da će u sljedećih nekoliko tjedana za

tu dionicu biti izdana lokacijska dozvola.

Pohvaljen rad Regionalne

razvojne agencije

Zamjenik župana Pavo Šarčević, a potom i

župan Krešimir Bubalo, pohvalili su Izvješće i

rezultate rada Regionalne razvojne agencije te

izrazili čuđenje zbog kritika upućenih ovom

Izvješću na sjednici Gradskog vijeća Grada

Osijeka. Budući da je Županija osigurala sredstva

za sudjelovanje u projektima koji se financiraju iz


10 ŽUPANIJSKA KRONIKA 15. srpnja 2008.

pretpristupnih fondova, ukazali su na potrebu

većeg sudjelovanja Ministarstva regionalnog

razvoja u financiranju nominiranih projekata.

Povećan temeljni

kapital Cestinga

Osječko-baranjska županija osnivač je i jedini

vlasnik Cesting-a d.o.o. Osijek. Temeljni kapital

trgovačkog društva "Cesting" d.o.o. Osijek iznosio

je 10.275.800,00 kuna. Svota temeljnog kapitala

trgovačkog društva "Cesting" d.o.o. Osijek,

odlukom Skupštine povećana je prijenosom

zadržane dobiti u temeljni kapital Društva za iznos

od 14.487.200,00 kuna. Nakon povećanja temeljni

kapital društva "Cesting" d.o.o. iznosi

24.763.000,00 kuna. Temeljni ulog koji se na ovaj

način povećava preuzima jedini član društva

Osječko-baranjska županija. Ove aktivnosti su bile

nužne kao priprema za predstojeću privatizaciju

ove županijske tvrtke.

Prodaja dionica

Glasa Slavonije

Programom razvoja Glasa Slavonije 1994.

godine, utvrđeno je da bi dnevni list Glas

Slavonije i dalje trebao biti glavni informativni

medij, te da bi u skladu s tim trebalo osigurati

njegovu perspektivu i u budućem razvoju. To se

moglo postići jedino praćenjem i primjenjivanjem

suvremene informatičke tehnologije u grafičkoj

pripremi i uvođenjem nove rotacije. Postojeća

novinska rotacija istočno-njemačke proizvodnje

koja je tehnološki i tehnički zastarjela, bez

mogućnosti sigurnog i kvalitetnog održavanja i

remonta nije svojim karakteristikama mogla

jamčiti redovito tiskanje dnevnog lista i ostalih

izdanja. S obzirom na zauzetost novih rotacija nije

se moglo pronaći u blizini alternativnu tiskaru. Sve

je to uvjetovalo potrebu nabave nove rotacije koja

će omogućiti siguran i kvalitetan tisak vlastitih i

izdanja drugih nakladnika, te stvoriti pretpostavke

za pokretanje novih izdanja i proširenje

proizvodnog programa. Većinski dioničari iskazali

su spremnost sudjelovanja u nabavi kolorne

rotacije preuzimanjem dijela dugoročnog kredita

za nabavu. To njihovo preuzimanje duga

procijenjeno je kao pravo koje se unosi u društvo

i pretvoreno je u odgovarajući temeljni ulog.

Ocjenjujući da je javni interes omogućiti

informiranje javnosti putem regionalnog dnevnog

lista, u zaštiti toga interesa, a temeljem Zaključka

Skupštine o odobrenju kupovine dionica

Medijskog centra "Glas Slavonije" d.d. Osijek od

6. ožujka 1996. godine, Osječko-baranjska

županija je sudjelovala u nabavci kolorne rotacije

preuzevši obvezu otplate dijela kredita s

pripadajućim kamatama i naknadama u iznosu od

(tadašnjih) 1.406.300,00 DEM. Pravni interes

Osječko-baranjske županije zaštićen je udjelom u

temeljnom kapitalu društva u ukupnom iznosu od

24.328 dionica. U temeljnom kapitalu trgovačkog

društva Glas Slavonije d.d. Osijek koji iznosi

19.462.200,00 kuna Osječko-baranjska županija

raspolaže dionicama u ukupnoj nominalnoj

vrijednosti od 4.865.600,00 kuna što čini 25,0003

% temeljnog kapitala.

Nakon otplate dugoročnog kredita u 2004.

godini, završen je ciklus investiranja u rotaciju

Glasa Slavonije d.d., uspostavilo se i konsolidiralo

financijsko stanje Društva koje posluje pozitivno.


15. srpnja 2008. ŽUPANIJSKA KRONIKA 11

Time je ispunjen javni interes sudjelovanja

Osječko-baranjske županije u vlasničkoj strukturi

Glasa Slavonije kojim se ona rukovodila ulažući

sredstva na prikazani način. Nakon što je utvrdila

da više ne postoji javni interes Osječko-baranjske

županije za zadržavanjem dionica u temeljnom

kapitalu Društva, Skupština je odlučila pristupiti

prodaji dionica Osječko-baranjske županije u

temeljnom kapitalu trgovačkog društva Glas

Slavonije d.d. Osijek. Prodaja dionica izvršit će se

temeljem javnog prikupljanja ponuda. Početna

cijena je nominalna vrijednost dionica. Prednost

pri kupnji dionica imat će kupnja dionica po

modelu ESOP-programa. Provedba ovoga

Zaključka povjerena je Poglavarstvu Županije.

Teška financijska situacija

u zdravstvenim ustanovama

Oslanjajući se na podatke sadržane u Izvješću

o stanju i problematici zdravstvenih ustanova čiji

je osnivač Osječko-baranjska županija u 2007.

godini, Skupština je naglasila da je iz Izvješća

evidentna teška financijska situacija u

zdravstvenim ustanovama pri čemu kreditna

zaduživanja samo trenutno "popravljaju

financijsku sliku". Zdravstvenim ustanovama su

nametnuti dodatni troškovi, primjerice isplate

regresa u milijunskim iznosima, povećanja plaća

i slično, za koje nisu osigurana sredstva. Situaciju

dodatno otežava poskupljenje energenata koje nije

praćeno povećanjem cijena usluga odnosno

glavarina, te zakašnjenja uplata sredstava

ustanovama od strane Hrvatskog zavoda za

zdravstveno osiguranje.

Skupština je istaknula problem neosiguravanja

sredstava za plaće uprava i naknade članovima

upravnih vijeća u zdravstvenim ustanovama,

posebno domovima zdravlja. S tim u svezi

podsjeća da je izmjenama Zakona o zdravstvenoj

zaštiti omogućeno županijama da imaju više

domova zdravlja, a time i više uprava čime je

istodobno nametnuto i veće financijsko

opterećenje. Stoga Skupština smatra da bi obvezu

osiguranja potrebnih sredstava za uprave i

upravna vijeća trebao preuzeti Hrvatski zavod za

zdravstveno osiguranje.

Slijedom toga, zdravstvene ustanove su u sve

većim gubicima, a županije, kao njihovi osnivači,

imaju obvezu snositi gubitke, ali pri tome nemaju

utjecaja na kreiranje zdravstvene politike koja je

u isključivoj nadležnosti Vlade Republike

Hrvatske, Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi

i Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

Skupština je posebno ukazala na već postojeći

problem nedostatka liječnika, posebice u ruralnim

područjima Osječko-baranjske županije. U

kontekstu pristupanja Hrvatske Europskoj uniji, a

u svijetlu iskustava drugih tranzicijskih zemalja,

valja očekivati odlazak liječnika u druge zemlje

Europske unije. Postojećim i očekivanim

problemima moguće se suprotstaviti samo

stvaranjem povoljnih uvjeta za zapošljavanje i

zadržavanje potrebnih liječnika, odnosno njihovim

obrazovanjem u dostatnom broju. Imajući u vidu

vremensko trajanje obrazovanja i osposobljavanja

liječnika, s tim ciljem ocjenjuje se potrebnim, u

suradnji s Medicinskim fakultetom u Osijeku,

sagledati mogućnost povećanja upisne kvote

studenata te poduzeti tome usmjerene aktivnosti.


12 ŽUPANIJSKA KRONIKA 15. srpnja 2008.

Građane obavijestiti o pravima

iz Zakona o zaštiti prava

pacijenata

Prihvaćajući Izvješće o radu Povjerenstva za

zaštitu prava pacijenata na području

Osječko-baranjske županije u 2007. godini.,

Skupština je zatražila da se, u svrhu što bolje

informiranosti građana o njihovim pravima, na

lokacijama na kojima se pružaju zdravstvene

usluge ponovno istaknu obavijesti o pravima iz

Zakona o zaštiti prava pacijenata i radu

Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata.

Organizirati akcije

uklanjanja ambrozije

Povodom podnesene

Informacije o provođenju

preventivnih mjera i

aktivnosti na suzbijanju

alergenih korova na

području Osječko-baranjske

županije u 2007. godini,

Skupština je konstatirala da

se na području Županije

moraju i nadalje poticati i

organizirati akcije uklanjanja ambrozije i drugih

korova te edukacija stanovništva o štetnosti

alergenih korova za ljudsko zdravlje, njihovu

izgledu i obvezi uklanjanja s površina na kojima

rastu.

Također, Skupština je naglasila da je potrebno

nastaviti s tehničkim akcijama uklanjanja

ambrozije i drugih korova te u akcije uključiti

jedinice lokalne samouprave, javna poduzeća i

druge nadležne subjekte. Pri tome je važno

postupanje sukladno Naredbi o poduzimanju

mjera obveznog uklanjanja ambrozije, kao i

nadzor nad njezinom provedbom.

Skupština je posebno (ponovo) istaknula

problem nedostupnih, miniranih površina i s tim u

svezi ponovno ukazuje na potrebu izdvajanja

sredstava iz Državnog proračuna za razminiranje

područja Osječko-baranjske županije, jer će tek

rješavanjem tog problema biti moguće, između

ostaloga, i uklanjanje ambrozije i drugih alergenih

korova na cjelokupnom području.

Nedostatak socijalnih radnika

U sklopu prihvaćanja Informacije o stanju

socijalne skrbi i poslovanju ustanova socijalne

skrbi čiji je osnivač Osječko-baranjska županija u

2007. godini, Skupština je ukazala na problem

nedostatka socijalnih radnika u ustanovama

socijalne skrbi, kako na području

Osječko-baranjske županije, tako i drugim

slavonskim županijama. U ovom trenutku samo u

centrima za socijalnu skrb u našoj Županiji

nedostaje 17, a u pet slavonskih županija ukupno

57 socijalnih radnika. Slijedom toga, ocijenila je

potrebnim predložiti Sveučilištu Josipa Jurja

Strossmayera u Osijeku da razmotri mogućnost

osnivanja izdvojenog studija socijalnog rada u

Osijeku.

Zabrinutost trendom

rasta bolesti ovisnosti

Godišnje Izvješće o provedbi Nacionalne

strategije suzbijanja zlouporabe opojnih droga na

području Osječko-baranjske županije bilo je

temeljem iskazivanja zabrinutosti Skupštine nizom

negativnih trendova u svezi sa zlouporabom

opojnih droga i ocjenjuje stanje iz godine u godinu

sve alarmantnijim. Pri tome posebice zabrinjava

podatak, iskazan u ovom Izvješću, da u Centar za

prevenciju i liječenje bolesti ovisnosti u 2007.

godini iz školskog sustava nije upućen niti jedan

od 105 novoevidentiranih ovisnika.

S obzirom na činjenicu da droge, ali i alkohol

konzumira sve više maloljetnika i da je sve niža

dobna granica ovisnika, Skupština je upozorila na

važnost ranog prepoznavanja konzumacije što je,

prije svega, zadatak obitelji i škole.

Nadalje, Skupština je ukazala na činjenicu da

Centar za prevenciju i liječenje bolesti ovisnosti

još uvijek nema adekvatno riješen sustav

financiranja. Također, Centar nije stručno

opremljen za kvalitetan rad (nedostaju psiholog,

defektolog i drugi stručnjaci) te se njegova

djelatnost pretežito svodi na registraciju ovisnika,

umjesto na aktivnosti u prevenciji i liječenju

bolesti ovisnosti, koja bi trebala biti najvažniji

čimbenik u provedbi Nacionalne strategije

suzbijanja zlouporabe droga.


15. srpnja 2008. ŽUPANIJSKA KRONIKA 13

Vijećnik Vlado Jung imao je primjedbu na

preobimni dnevni red sjednice Županijske

odluku Vlade da će subvencionirati trošak

električne energije građanima koji potroše manje

od 2000 kw/h godišnje. Naime, vijećnik je pitao

ima li župan informaciju o broju potrošača na

području naše Županije koji će doista osjetiti ovu

pomoć.

Razlozi izostajanja donedavno redovitih oštrih

kritika Županijskog poglavarstva upućenih na

račun Vlade Republike Hrvatske zbog

zapostavljenosti Slavonije, zanimali su vijećnika

Daniela Srba. On je također predložio da se

skupštine i predložio da se sjednice održavaju

češće. Vijećnika Zdravka Vukića zanimalo je

može li Županija izdvojiti sredstva za sanaciju

društvenih domova mjesnih odbora Markovca

Našičkog i Zoljana.

Navodeći da predložene izmjene zakona o

osnovnom i srednjem školstvu, sukladno kojima bi

se dva člana školskog odbora imenovala na

prijedlog državne uprave, a tek su dva člana

predviđena iz reda učitelja, vijećnik Stjepan

Gardlik rekao je da takva izmjena ukida svaku

obnovi županijska vijećnica s obzirom da su neke

ankete pokazale da stanovnici Hrvatske

prepoznaju Osijek po burnim političkim

previranjima koja se događaju upravo na ovome

mjestu.

Vijećnik Stjepan Fekete predložio je da župan

pokuša, u suradnji s gradskom vlasti, iznaći način

rješavanja problema nedostatka parkirališnih

autonomiju i neće kvalitetno pomoći

funkcioniranju škole, nego "klizimo u neozbiljno

društvo s nekompetentnim pojedincima na

određenim funkcijama". Drugo pitanje vijećnika

odnosilo se na val poskupljenja u Hrvatskoj, te


14 ŽUPANIJSKA KRONIKA 15. srpnja 2008.

mjesta za invalide kod Kliničke bolnice Osijek.

Također je predložio da se formira nogometna

ekipa sastavljena od vijećnika, župana i njegovih

zamjenika za utakmice s veteranima, po selima, te

da župan "nađe sponzora" kako bi se kupila

športska oprema, za koju bi trebalo 25.000 kuna.

Vijećnik Mihalj Gerštmajer pitao je kada će

se riješiti problem tzv. tenkovske ceste između

Ukazujući na problem biciklističkih staza u

Osijeku koje presijecaju parkirališna mjesta

stanara, vijećnik Miljenko Kolobarić složio se s

Zmajevca i Batine, a vijećnica Ozana Andrić

pitala kako napreduje projekt vodoopskrbe

odnosno vodovodne mreže u Baranji. Kada će

početi radovi na uređenju Strossmayerovog trga u

Đakovu, zanimalo je vijećnika Zvonko Plavčića.

prijedlogom vijećnika Feketea u svezi

parkirališnih mjesta za invalide kod ulaza u

osječku Bolnicu.

O funkcioniranju sustava obrane od tuče pitao

je vijećnik Antun Rimac. Komentirajući raspravu

Vijećnik Zdravko Živković pitao je kada će

početi izgradnja nove zgrade Srednje škole u

Donjem Miholjcu, odnosno barem izrada projektne

dokumentacije za tu školu, jer riječ je učenicima

vijećnika Srba, predsjednik Skupštine Ivica

Završki rekao je da bi brand Osijeka trebala biti

katedrala, no na žalost, Osijek ima jedno od

najzapuštenijih središta s ruševinama i napuštenim

zgradama. Stoga je predložio da se Županija što

više uključi u gradske projekte, kao što je to slučaj

kod rekonstrukcije Šamačke ulice.

ne samo s područja Grada Donjeg Miholjca, nego

i prigradskih naselja i općina (Magadenovac,

Marijanci, Viljevo, Podravska Moslavina) s cca

22.000 stanovnika. Da li je pronađeno zemljište

odnosno lokacija za novu zgradu I. gimnazije u

Osijeku, zanimalo je vijećnika Stjepana Rudana.

Vijećnica Pavica Majdenić postavila je pitanje

rekonstrukcije državne ceste na dionici Valpovo -

Donji Miholjac. Vijećnicu je zanimalo postoji li

ugovor odnosno nalog iz Hrvatskih cesta da se ta

dionica, koja je u vrlo derutnom stanju, konačno

popravi.


15. srpnja 2008. ŽUPANIJSKA KRONIKA 15

Župan Krešimir Bubalo odgovorio je

vijećniku Jungu da je posljednja sjednica

Skupštine održana prije samo mjesec dana, no

ponovno ima puno točaka na dnevnom redu jer

ima puno materijala, što je svakako znak da se

puno radi. Materijali su kvalitetni i dobro

pripremljeni, rekao je župan.

bolnice, jer riječ je o jednom od najvećih problema

stanovnika Donjeg grada.

U svezi biciklističkih staza u Divaltovoj i

Gundulićevoj ulici, vijećniku Kolobariću, župan je

odgovorio da može jedino apelirati da Grad Osijek

vodi brigu o parkirališnim mjestima za stanare tih

ulica. Župan je ujedno naglasio da je iz Proračuna

Županije u posljednjih nekoliko godina za

rekonstrukciju županijskih cesta uloženo cca 28

milijuna kuna, a trenutno Županija ulaže dva

milijuna kuna za Gundulićevu ulicu, a za

Divaltovu četiri milijuna kuna.

Vijećniku Živkoviću, u svezi izgradnje Srednje

škole u Donjem Miholjcu, župan je odgovorio da

bi projektiranje i pripremne radnje trebale započeti

čim se riješe problemi koji su u nadležnosti

gradonačelnika i gradske uprave.

Vijećnika Vukića župan je izvijestio da je iz

županijskog Proračuna već odobreno 150.000,00

kuna za Društveni dom u Markovcu Našičkom i

100.000,00 kuna za Društveni dom u Zoljanima, a

ti iznosi prebacit će se na račun Grada Našica.

U svezi s pitanjem vijećnika Rudana, župan je

rekao da je obveza Grada Osijeka da predloži

Župan se složio s primjedbama vijećnika

Gardlika u svezi s predloženim izmjenama zakona

o osnovnom i srednjem školstvu te rekao da je

potrebno reagirati na sastav školskih odbora u

kojima svoj utjecaj trebaju imati osnivači, ali

svakako najveći utjecaj mora imati struka.

U svezi s povećanjem cijene električne energije

i subvencijom potrošača koji imaju malu

potrošnju, župan je obećao odmah zatražiti

informaciju od HEP-a o broju građana koji će

osjetiti ovu pomoć.

Vijećniku Srbu odgovorio je da se Županijsko

poglavarstvo u odnosu na ovu Vladu, ali i svaku

prošlu i buduću, odnosi jednako i kritizira ono što

nije dobro, pa tako i najnovija poskupljenja, a

prvenstveno kritizira i sve što je Vlada propustila

učiniti za Slavoniju i Baranju.

Župan se složio s potrebom rješavanja

problema parkiranja oko Kliničke bolnice Osijek,

posebice kada je riječ o parkirališnim mjestima

predviđenim za invalide. Rekao je da očekuje

dogovor predstavnika Grada Osijeka i Kliničke

lokaciju (što bi se trebalo dogoditi u sljedeća dva

do tri tjedna), a Županija je već osigurala novac za

projektiranje i izgradnju zgrade I. gimnazije.

Tzv. tenkovska cesta Zmajevac - Batina je,

prema nedavno objavljenoj Odluci o razvrstavanju

javnih cesta, sada u nadležnosti Hrvatskih cesta te

župan očekuje da će uskoro započeti njezina

rekonstrukcija.

Glede vodoopskrbe na području Baranje, o

čemu je pitala vijećnica Ozana Andrić, župan je

rekao da je u tijeku potpisivanje ugovora vrijednog

40 milijuna kuna s Hrvatskim vodama, a sredstva

s kojima Županija raspolaže, putem Fonda za

regionalni razvoj, također će biti usmjerena u


16 ŽUPANIJSKA KRONIKA 15. srpnja 2008.

rješavanje problema vodoopskrbe.

generatori, avio-generatori i rakete. Županija

sufinancira i police osiguranja kako bi rizik bio

minimalan, napomenuo je župan.

Glede rasprave predsjednika Skupštine Ivice

Završkog, župan je rekao da je u razne projekte na

području grada Osijeka, među kojima je i uređenje

Šamačke ulice, u nekoliko posljednjih godina

uloženo 280 milijuna kuna iz županijskog

Proračuna.

Za izgradnju Strossmayerovog trga u Đakovu,

župan je napomenuo da je već dva puta po

500.000,00 kuna iz županijskog Proračuna

izdvojeno za Trg, no Ministarstvo kulture bi

trebalo financijski pomoći s iznosom od 5-6

milijuna kuna za arheološka iskapanja, koja su

preduvjet da bi započela cjelovita obnova i

uređenje.

Župan se složio s potrebom obnove vijećnice

i izvijestio da je u pripremi dokumentacija za

radove koji će biti zahtjevni i skupi, te pozvao

Grad Osijek na sufinanciranje u 50%-tnoj

vrijednosti investicije.

U svezi funkcioniranja obrane od tuče, župan

je odgovorio vijećniku Rimcu da štete ove godine

nisu bile velike, ali u obranu su uključeni prizemni

Na pitanje vijećnice Pavice Majdenić, župan je

obećao uputiti pismo Hrvatskim cestama i ukazati

im na stanje ceste Valpovo - Miholjac. Osim toga,

napomenuo je da je, na nedavno održanom

sastanku s predstavnicima Hrvatskih cesta,

Županija iznijela niz prijedloga koji bi trebali biti

usvojeni prilikom donošenja plana za razdoblje

2009.-2012. godine, isto kao što očekuje da

hrvatska Vlada, i kada je riječ o cestama, pokaže

jednaku brigu o svim dijelovima Republike

Hrvatske.

Na 21. sjednici Županijske

skupštine održanoj 10. lipnja

2008. godine, vijećnik Ivica

Bogadi upozorio je na već

raspravljani problem isušenih

ribnjaka u Kopačkom ritu i

negativan utjecaj na mikroklimu

ukoliko se ribnjaci ponovno ne napune vodom.

Vijećnika je pitao da li je Javna ustanova "Park

prirode Kopački rit" odustala od tog projekta.

Također, vijećnik je projekt postavljanja

"električnog pastira" u prostoru lovišta Tikveš, što

bi navodno finacirala bi nizozemska Vlada i za

koji je Ministarstvo kulture izdalo odobrenje,

ocijenio protivnim odredbama Zakona o lovstvu,

Zakona o šumama i Zakona o zaštiti prirode.

Iz Javne ustanove "Park prirode Kopački rit",

na ovo vijećničko pitanje, stigao je sljedeći

odgovor:


15. srpnja 2008. ŽUPANIJSKA KRONIKA 17

"Ribnjaci "Podunavlje" nalaze se unutar

područja kojim upravlja Javna ustanova "Park

prirode Kopački rit". Isti su u naravi

poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike

Hrvatske. Pravo raspolaganja navedenim

ribnjacima je u nadležnosti Općine Bilje, na čije je

odluke o raspisivanju javnih natječaja za zakup,

potrebno ishoditi suglasnosti resornih

ministarstava (u ovom slučaju Ministarstva

poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja i

Ministarstva kulture). Molimo da se navedenima

obratite radi pojašnjenja u kojoj se fazi predmetni

program i odluke nalaze.

Ističemo kako Javna ustanova "Park prirode

Kopački rit" ribnjake "Podunavlje" smatra iznimno

važnim dijelom svog područja. Iako punjenje

vodom nije u njenoj nadležnosti, u suradnji s

Hrvatskim vodama, već dvije godine nastoji

upustiti dovoljne količine vode, a sve sukladno

hidrološkim uvjetima na terenu. Javna ustanova će

s ovim aktivnostima nastaviti i ubuduće.

Vezano uz drugo vijećničko pitanje, ističemo

kako postavljanje "električnog pastira" nije u

suprotnosti s navedenim zakonima. U prilog

navedenom ide činjenica da je već primjerice

prethodno, duž ribnjaka "Podunavlje", a koji su u

sastavu državnog lovišta "Podunavlje-Podravlje",

kojim gospodare "Hrvatske šume" d.d., Podružnica

Uprava šuma Osijek, sličan "pastir" postavljen, a

sve u skladu s istim zakonima."

94. sjednica

18. lipnja 2008.

INFORMACIJE I IZVJEŠĆA

ZA SKUPŠTINU

Priprema predstojećeg zasjedanja Županijske skupštine uvjetovala je uvrštavanje brojnih informacija

i izvješća u dnevni red 94. sjednice Poglavarstva održane u Osijeku 18. lipnja. Izvješćima trgovačkih

društava u suvlasništvu Županije, kao i ustanova čiji je Županiji osnivač, pridodate su i godišnje

informacije o problematici razminiranja, kvaliteti voda i turizmu. Nisu izostali ni novi razvojni projekti.

Donošenjem provedbenih akata stvoreni su svi potrebni pravni preduvjeti za pokretanje postupka

proglašenja vinskih cesta na području Županije i odobravanje županijskih potpora tim projektima. Ove

teme sadržane su u dnevnom redu koji je obuhvatio:

1. Usvajanje zapisnika 91., 92. i 93. sjednice Poglavarstva Županije

2. Izvješće o poslovanju Regionalne razvojne agencije Slavonije i Baranje d.o.o. Osijek za 2007.

godinu

3. Izvješće o poslovanju Zavoda za informatiku Osijek za 2007. godinu

4. Izvješće o poslovanju Slobodne zone Osijek d.o.o. za 2007. godinu

5. Izvješće o radu Miholjačkog poduzetničkog centra d.o.o. Donji Miholjac za 2007. godinu

6. Izvješće o poslovanju Regionalne veletržnice Osijek d.d. za 2007. godinu

7. Izvješće o poslovanju Odvodnje d.d. Darda u 2007. godini

8. Izvješće o poslovanju Vuke d.d. Osijek za 2007. godinu

9. Prijedlog Rješenja o izboru poslovne banke za polaganje sredstava Proračuna Osječko-baranjske

županije za 2008. godinu

10. Prijedlog Rebalansa Plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta na području

Osječko-baranjske županije u 2008. godini

11. Informacija o problematici razminiranja na području Osječko-baranjske županije


18 ŽUPANIJSKA KRONIKA 15. srpnja 2008.

12. Informacija o stanju i kvaliteti voda, te izvorima onečišćenja voda na području Osječko-baranjske

županije

13. Informacija o stanju i razvojnim mogućnostima turizma na području Osječko-baranjske županije i

radu Turističke zajednice Županije

14. Prijedlog sufinanciranja uređenja turističko-vinskih cesta na području Osječko-baranjske županije

a) Prijedlog Zaključka o sufinanciranju uređenja turističko-vinskih cesta na području Osječko-baranjske

županije

b) Prijedlog Pravilnika o sufinanciranju uređenja turističko-vinskih cesta na području

Osječko-baranjske županije

c) Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Povjerenstva za provedbu postupka i odobravanje

subvencija za sufinanciranje uređenja turističko-vinskih cesta na području Osječko-baranjske

županije

15. Nacrt Odluke o izmjenama Odluke o ustanovljenju zajedničkih lovišta na području

Osječko-baranjske županije

16. Prijedlog sufinanciranja znanstvenog projekta "Utvrđivanje pogodnosti zemljišta za trajne nasade"

a) Prijedlog Zaključka o prihvaćanju prijedloga Sporazuma o provođenju znanstvenog projekta

"Utvrđivanje pogodnosti zemljišta za trajne nasade"

b) Prijedlog Rješenja o sufinanciranju znanstvenog projekta "Utvrđivanje pogodnosti zemljišta za trajne

nasade"

17. Prijedlog Zaključka o sudjelovanju Osječko-baranjske županije u ulozi partnera na Natječaju

programa INTELLIGENT ENERGY EUROPE Poziv za iskazivanje interesa 2008. s projektnim

prijedlogom "BIO - TEP Sporazumi o teritorijalnoj energiji za Biobusiness"

18. Prijedlog Rješenja o odobrenju financijske pomoći iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2008.

godinu Gradu Valpovu za izgradnju vodoopskrbnog sustava naselja Nard i Šag

19. Prijedlog Rješenja o odobrenju financijske pomoći iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2008.

godinu Gradu Našicama za izgradnju društvenih domova u naseljima Markovac Našički i Zoljan

20. Prijedlog Rješenja o odobrenju sredstava iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2008. godinu

Banjalučkoj biskupiji

21. Prijedlog Zaključka o izmjeni i dopuni Zaključka o opremanju dječjih igrališta na području

Osječko-baranjske županije

22. Prijedlog Rješenja o odobrenju sredstava iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2008. godinu

Turističkoj zajednici općine Bizovac

23. Prijedlog Rješenja o odobrenju sredstava iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2008. godinu

Tamburaškoj školi Batorek iz Osijeka

24. Prijedlog Rješenja o odobrenju sredstava iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2008. godinu

Obrtu za promidžbu, poslovanje i napredak iz Đakova

25. Prijedlog Rješenja o odobrenju sredstava iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2008. godinu

Udruzi romskog prijateljstva Luna iz Belog Manastira

26. Informacija o korištenju sredstava osiguranih na poziciji "Nepredviđeni rashodi do visine

proračunske pričuve" Proračuna Osječko-baranjske županije za 2008. godinu za razdoblje od 1.

svibnja do 31. svibnja 2008. godine


15. srpnja 2008. ŽUPANIJSKA KRONIKA 19

27. Prijedlog Rješenja o utvrđivanju uvjeta za početak rada Doma za starije i nemoćne osobe Sv. Ana

u Zelčinu

28. Prijedlog Ugovora o osnivanju prava služnosti u svrhu izgradnje cjevovoda pitke vode na lokaciji

rudina "Veliki Jakofalu"

29. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Tehničkoj školi i prirodoslovnoj gimnaziji Ruđera

Boškovića, Osijek za prodaju stana u vlasništvu Škole

30. Prijedlog Aneksa Ugovoru o privremenom korištenju prostora u vlasništvu Osječko-baranjske

županije u Osijeku, Europske avenije 11

31. Prijedlog Rješenja o odobrenju obročne otplate novčane tražbine utvrđene pravomoćnom sudskom

presudom Općinskog suda u Osijeku, broj: P-467/04

32. Prijedlog Rješenja o odabiru ponude u postupku javne nabave male vrijednosti stolnih računala

33. Prijedlog Rješenja o odabiru ponude u postupku javne nabave male vrijednosti tiskarskih usluga

34. Prijedlog Rješenja o odabiru ponude u postupku javne nabave male vrijednosti usluga popravaka i

održavanja automobila

Županija sufinancira

uređenje turističko-vinskih cesta

Prihvaćeno je sufinanciranje uređenja

turističko-vinskih cesta na području Osječkobaranjske

županije, u cilju razvoja turizma,

vinogradarstva i vinarstva na vinorodnim

područjima Županije. Sredstva za dodjelu

subvencija iznose 250.000,00 kuna. Ujedno je

donesen Pravilnik o sufinanciranju uređenja

turističko-vinskih cesta na području Osječkobaranjske

županije, kojim su utvrđeni uvjeti i način

dodjele nepovratnih sredstava iz Proračuna za

uređenje turističko-vinskih cesta.

Korisnici subvencija su udruge i zadruge

vinogradara i voćara, koji proizvode grožđe, vino

i proizvode od vina, trgovačka društva koja se

bave proizvodnjom vina, obiteljska poljoprivredna

gospodarstva koji se bave proizvodnjom grožđa,

vina i proizvoda od vina, fizičke i pravne osobe

registrirane za obavljanje ugostiteljskih usluga,

odnosno usluga smještaja. Korisnici se moraju

nalaziti na turističko-vinskim cestama koje je

proglasila Županija. Subvencija iznosi do 25% od

ukupne vrijednosti ulaganja, a najviši iznos

odobrenih sredstava je 10.000,00 kuna.

Subvencija se odobrava za izvršeno ulaganje

na turističko-vinskoj cesti za izradu i postavljanje

turističke smeđe signalizacije, uređenje vinskih

podruma, gatora i sličnih objekata za smještaj vina,

nabavku strojeva, uređaja i opreme potrebne za

obavljanje djelatnosti proizvodnje vina, uređenje

objekata predviđenih za pružanje ugostiteljskih

usluga u seljačkom domaćinstvu, uređenje

objekata predviđenih za usluge smještaja,kao i

uređenje pristupnih puteva objektima koji se

nalaze na turističko-vinskoj cesti.

Postupak odobravanja subvencije provodi se

temeljem javnog poziva koji se objavljuje u Glasu

Slavonije i na web stranici Županije, a javni poziv

je otvoren do iskorištenja sredstava, najkasnije do

31. listopada tekuće godine.

U Povjerenstvo za provedbu postupka i

odobravanje subvencija za sufinanciranje uređenja

turističko-vinskih cesta na području Osječkobaranjske

županije imenovani su Zvjezdana

Tuma-Pavlov, za predsjednicu, Željko Kraljičak,

Silva Wendling, Snježana Raguž i Martin Marolin,

za članove.


20 ŽUPANIJSKA KRONIKA 15. srpnja 2008.

Prihvaćen projekt

"Utvrđivanje pogodnosti

zemljišta za trajne nasade"

Poglavarstvo je prihvatilo projekt

Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku, Zavoda za

agroekologiju, "Utvrđivanje pogodnosti zemljišta

za trajne nasade" i prijedlog Sporazuma o

provođenju znanstvenog projekta "Utvrđivanje

pogodnosti zemljišta za trajne nasade", između

Županije, Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku,

Plodova zemlje-Matijević d.o.o. Donji Miholjac i

Đakovačkih vina d.d. Mandićevac.

Odobrena je isplata iznosa od 30.000,00 kuna

Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku za

sufinanciranje ovog znanstvenog projekta čiji je

nositelj doc.dr. Vesna Vukadinović s

Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku, a u cilju

temeljite i cjelovite analize i utvrđivanja

pogodnosti zemljišta za trajne nasade na području

Osječko-baranjske županije kao temelj racionalne

i efikasne voćarsko-vinogradarske proizvodnje.

Projekt će se provesti se na dijelu

poljoprivrednih površina Osječko-baranjske

županije i to na području Feričanci-Našice-

Londžica i Đakovo-Trnava, uzimanjem uzoraka tla

na ukupno 100 mjesta, a prikupljeni uzorci bit će

laboratorijski analizirani i kompjutorski obrađeni.

Županija u ulozi partnera

na Natječaju programa

INTELLIGENT ENERGY EUROPE

Poglavarstvo Osječko-baranjske županije je

prihvatilo sudjelovanje Osječko-baranjske

županije u ulozi partnera na Natječaju programa

INTELLIGENT ENERGY Poziv za iskazivanje

interesa 2008. s projektnim prijedlogom "BIO -

TEP Sporazumi o teritorijalnoj energiji za

Biobusiness". Ujedno je ovlastilo župana za

potpisivanje pisma namjere i izjave o partnerstvu

vezano uz projektni prijedlog "BIO - TEP

Sporazumi o teritorijalnoj energiji za

Biobusiness".

Odobrene financijske

potpore

Poglavarstvo je odobrilo isplatu iznosa od

100.000,00 kuna Gradu Valpovu, za izgradnju

vodoopskrbnog sustava naselja Nard i Šag. Gradu

Našicama, za izgradnju društvenih domova u

naseljima Markovac Našički i Zoljan odobrena je

isplata u ukupnom iznosu od 250.000,00 kuna i to

za Markovac Našički 150.000,00 kuna i Zoljan

100.000,00 kuna.

Isplata u svoti od 50.000,00 kuna, za sufinanciranje

obnove crkava, odobrena je Banjalučkoj

biskupiji.

Također, odobreno je 20.000,00 kuna Turističkoj

zajednici općine Bizovac, za sufinanciranje

manifestacije "Bizovačke ljetne večeri", 10.000,00

kuna Tamburaškoj školi Batore iz Osijeka, za

sufinanciranje gostovanja u Češkoj i Francuskoj,

10.000,00 kuna Obrtu za promidžbu, poslovanje i

napredak iz Đakova, za sufinanciranje koncerta

pjevačke skupine "Druge" iz Strizivojne i

10.000,00 kuna Udruzi romskog prijateljstva Luna

iz Belog Manastira, za sufinanciranje radijskog

emitiranja djelovanja Udruge.


15. srpnja 2008. ŽUPANIJSKA KRONIKA 21

95. sjednica

23. lipnja 2008.

PROMJENE

TEMELJNOG KAPITALA

CESTINGA I GLASA SLAVONIJE

U nizu "standardnih" točaka dnevnog reda 95. sjednica Županijskog poglavarstva 23. lipnja 2008.

godine, koji je obuhvatio izvješća i informacije pripremljene za Skupštinu te odobravanje financijskih

potpora razvojnim projektima i drugim korisnicima proračunskih sredstava kao i provođenje niza

postupaka iz nadležnosti Poglavarstva, našli su se i prijedlozi za promjene u temeljnom kapitalu

trgovačkih društava u su/vlasništvu Županije. Revalorizacijom temeljnog kapitala njegovim

povećavanjem unošenjem zadržanih dobiti stvaraju se preduvjeti za privatizaciju "Cestinga" d.o.o. prema

modelu primijenjenom u privatizaciji društava u vodnom gospodarstvu. Ocjenjujući da je ulaganje

sredstava u Medijski centar "Glas Slavonije" ispunilo funkciju te da nema više javnog interesa za

zadržavanje Županije u njegovom temeljnom kapitalu, Poglavarstvo predlaže prodaju dionica ovoga

Društva. O svim ovim pitanjima odlučivat će Županijska skupština na predstojećem zasjedanju.

Poglavarstvo je ova pitanja razmotrilo u sklopu dnevnog rada gotovo rekordno bogatog točkama:

1. Izvješće o poslovanju Zračne luke Osijek d.o.o. za 2007. godinu

2. Izvješće o poslovanju Cestinga d.o.o. Osijek u 2007. godini

3.a) Nacrt Odluke o povećanju temeljnog kapitala trgovačkog društva "Cesting" d.o.o. Osijek

b) Nacrt Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Društva s ograničenom odgovornošću za održavanje

cesta "Cesting" Osijek

4. Izvješće o poslovanju Karašice-Vučice d.d. Donji Miholjac u 2007. godini

5. Izvješće o poslovanju Glasa Slavonije d.d. Osijek za 2007. godinu

6. Nacrt Zaključka o prodaji dionica trgovačkog društva Glas Slavonije d.d. Osijek

7. Izvješće o obavljenoj reviziji Proračuna Osječko-baranjske županije za 2007. godinu

8. Nacrt Plana razvoja poduzetničkih zona na području Osječko-baranjske županije za razdoblje od

2008. do 2012. godine

9.a) Prijedlog Pravilnika o nagrađivanju najboljih poduzetničkih ideja na području Osječko-baranjske

županije u 2008. godini

b) Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za nagrađivanje najboljih

poduzetničkih ideja na području Osječko-baranjske županije u 2008. godini

c) Prijedlog Zaključka o odobrenju financijskih sredstava iz Proračuna Osječko-baranjske županije

za 2008. godinu za dodjelu prve nagrade za najbolju poduzetničku ideju na području

Osječko-baranjske županije u 2008. godini

10. Prijedlog Zaključka o nastavku Projekta "Lokalni projekti razvoja - mikrokreditiranje" za 2008.

godinu

11. Prijedlog financiranja Projekta "Kontrola plodnosti tla na obiteljskim gospodarstvima" za

unaprjeđenje ratarske i povrtlarske proizvodnje na dijelu područja Osječko-baranjske županije

a) Prijedlog Zaključka o prihvaćanju prijedloga Sporazuma o provođenju Projekta "Kontrola plodnosti

tla na obiteljskim gospodarstvima" za unaprjeđenje ratarske i povrtlarske proizvodnje na dijelu

područja Osječko-baranjske županije u 2008. godini

b) Prijedlog Rješenja o odobrenju sredstava iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2008. godinu

za financiranje Projekta "Kontrola plodnosti tla na obiteljskim gospodarstvima" za unaprjeđenje

ratarske i povrtlarske proizvodnje na dijelu područja Osječko-baranjske županije u 2008. godini

12. Prijedlog financiranja projekta "Povećanje konkurentnosti obiteljskih poljoprivrednih

gospodarstava uvođenjem novih tehnologija i inovacija"

a) Prijedlog Zaključka o prihvaćanju prijedloga Sporazuma o provođenju projekta "Povećanje

konkurentnosti obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava uvođenjem novih tehnologija i inovacija"


22 ŽUPANIJSKA KRONIKA 15. srpnja 2008.

b) Prijedlog Rješenja o financiranju projekta "Povećanje konkurentnosti obiteljskih poljoprivrednih

gospodarstava uvođenjem novih tehnologija i inovacija"

13. Prijedlog Rješenja o odobrenju sredstava iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2008. godinu

udruzi proizvođača kulena "Baranjski kulen"

14. Prijedlog Rješenja o odobrenju sredstava iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2008. godinu

Pčelarskoj zadruzi "Pčelari Slavonije i Baranje"

15.a) Prijedlog Rješenja o odobrenju sredstava iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2008. godinu

Turističkoj zajednici Osječko-baranjske županije za planirane aktivnosti

b) Prijedlog Rješenja o odobrenju sredstava iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2008. godinu

Turističkoj zajednici Osječko-baranjske županije za smeđu signalizaciju

16. Informacija o provedbi Odluke o organizaciji linijskog prijevoza putnika u cestovnom prometu

17. Izvješće o stanju i problematici zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Osječko-baranjska županija

u 2007. godini

18. Informacija o provođenju preventivnih mjera i aktivnosti na suzbijanju alergenih korova na

području Osječko-baranjske županije u 2007. godini

19. Informacija o stanju i problematici predškolskog odgoja i naobrazbe na području Osječko-baranjske

županije

20. Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o dodjeli stipendija i drugih oblika

financijske potpore darovitim učenicima i studentima

21. Prijedlog Rješenja o rasporedu sredstava namijenjenih stipendiranju i odobravanju drugih oblika

financijske potpore darovitim učenicima i studentima

22. Prijedlog Rješenja o utvrđivanju lista deficitarnih zanimanja za 2008./09. školsku, odnosno

akademsku godinu

23. Prijedlog Rješenja o rasporedu sredstava za stipendiranje učenika i studenata koji se obrazuju za

deficitarna zanimanja

24.a) Prijedlog Zaključka o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu stipendija i drugih oblika financijske

potpore darovitim učenicima i studentima za 2008./09. školsku/akademsku godinu

b) Prijedlog Zaključka o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu stipendija učenicima i studentima

koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za 2008./09. školsku/akademsku godinu

25. Prijedlog Rješenja o izmjeni namjene i visine sredstava u Proračunu Osječko-baranjske županije

za 2008. godinu

26. Prijedlog Rješenja o odobrenju akontacije sredstava iz Proračuna Osječko-baranjske županije za

2008. godinu za rad vijeća i predstavnika nacionalnih manjina

27.a) Prijedlog Rješenja o odobrenju sredstava iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2008. godinu

Dobrovoljnom vatrogasnom društvu "Gorjani"

b) Prijedlog Rješenja o odobrenju sredstava iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2008. godinu

Dobrovoljnom vatrogasnom društvu "Podravska Moslavina"


15. srpnja 2008. ŽUPANIJSKA KRONIKA 23

28. Prijedlog Rješenja o odobrenju financijske pomoći iz Proračuna Osječko-baranjske županije za

2008. godinu Gradu Belom Manastiru za adaptaciju prostorija Srpskog kulturno-umjetničkog

društva Jovan Lazić

29. Prijedlog Rješenja o odobrenju financijske pomoći iz Proračuna Osječko-baranjske županije za

2008. godinu Općini Darda za izgradnju kuće oproštaja u Uglješu

30. Prijedlog Zaključka o dodjeli financijske pomoći Hitnoj medicinskoj pomoći Osječko-baranjske

županije

31. Nacrt Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Zavoda za javno

zdravstvo Osječko-baranjske županije

32. Nacrt Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama Statuta Galerije likovnih

umjetnosti Osijek

33. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Prijedlog Statuta Javne ustanove Zavod za prostorno

uređenje Osječko-baranjske županije

34. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Jagodnjak, Jagodnjak za prodaju

školskog zemljišta u k.o. Bolman

35. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Šećerana, Šećerana za prodaju nekretnine

u k.o. Bolman

36. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti za prijenos prava vlasništva bez naknade nekretnine s

Osnovne škole Bratoljuba Klaića, Bizovac na Općinu Bizovac

37. Prijedlog rješenja o početku postupka javne nabave

a) projektne dokumentacije OŠ Drenje, Drenje

b) projektne dokumentacije Srednje škole Donji Miholjac

c) projektne dokumentacije Srednje strukovne škole Braće Radića Đakovo

d) projektne dokumentacije I. gimnazije Osijek

e) projektne dokumentacije športske dvorane OŠ Hinka Juhna Podgorač

f) projektne dokumentacije športske dvorane OŠ I. Kukuljevića Belišće PŠ Veliškovci

g) izgradnje nastavno-športskog igrališta OŠ "M. Gubec" Piškorevci PŠ Novi Perkovci

38. Prijedlog rješenja o početku postupka javne nabave

a) investicijskog održavanja krovnih konstrukcija na školskim objektima

b) specijalnih građevinskih radova na školskim objektima

c) stolarskih radova na školskim objektima

d) vodoinstalaterskih radova i uređenja sanitarija u školskim objektima

39. Prijedlog rješenja o početku postupka javne nabave male vrijednosti

a) radova na postavljanju podova u školskim objektima

b) sanacije OŠ I. Kukuljevića, Belišće PŠ Vinogradci

c) izrade fasade OŠ Josipa Kozarca Semeljci PŠ Mrzović

d) opremanja OŠ Ladimirevci PŠ Ivanovci

e) opremanja OŠ B. Klaića Bizovac PŠ Cret

40. Prijedlog Rješenja o odabiru ponude u postupku javne nabave motornog benzina i dizelskog goriva


24 ŽUPANIJSKA KRONIKA 15. srpnja 2008.

41. Prijedlog Aneksa Ugovoru o privremenom korištenju prostorija u zgradi u vlasništvu

Osječko-baranjske županije u Osijeku, Europske avenije 10/II

42. Imenovanje pročelnika novih upravnih tijela

a) Prijedlog Rješenja o imenovanju pročelnika Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku

kulturu Osječko-baranjske županije

b) Prijedlog Rješenja o imenovanju vršitelja dužnosti pročelnika Upravnog odjela za zdravstvo i

socijalnu skrb Osječko-baranjske županije

c) Prijedlog Zaključka o raspisivanju natječaja za izbor pročelnika Upravnog odjela za zdravstvo i

socijalnu skrb Osječko-baranjske županije

43. Prijedlog za razrješenje i imenovanje člana Upravnog vijeća Zavoda za informatiku Osijek

44. Prijedlog Zaključka o predlaganju članova Nadzornog odbora Regionalne veletržnice Osijek d.d.

Osijek

45. Prijedlog sufinanciranja znanstvenog projekta "Primjena novih tehnoloških postupaka obrade tla

u uzgoju ratarskih kultura"

a) Prijedlog Zaključka o prihvaćanju prijedloga Sporazuma o provođenju znanstvenog projekta

"Primjena novih tehnoloških postupaka obrade tla u uzgoju ratarskih kultura"

b) Prijedlog Rješenja o sufinanciranju znanstvenog projekta "Primjena novih tehnoloških postupaka

obrade tla u uzgoju ratarskih kultura"

46. Prijedlog Zaključka o izmjeni Zaključka o pokretanju postupka dodjele subvencije u projektu

"Kapitalna ulaganja u projekte navodnjavanja" na području Osječko-baranjske županije u 2008.

godini

47. Prijedlog Zaključka o izmjeni Zaključka o pokretanju postupka dodjele subvencije u projektu

"Kapitalna ulaganja u proizvodnju, skladištenje i preradu poljoprivrednih proizvoda" na području

Osječko-baranjske županije u 2008. godini

48. Prijedlog Rješenja o odobrenju sredstava iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2008. godinu

Zavodu za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije

49. Prijedlog za potporu projektu "Romi s Romima za bolje sutra"

50. Prijedlog Rješenja o odobrenju sredstava iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2008. godinu

poljoprivrednim proizvođačima Kenđije

51. Prijedlog sufinanciranja znanstvenog projekta "Obuka rukovatelja i provjera ratarskih prskalica za

smanjenje onečišćenja okoliša na području Osječko-baranjske županije"

a) Prijedlog Zaključka o prihvaćanju prijedloga Sporazuma o provođenju znanstvenog projekta

"Obuka rukovatelja i provjera ratarskih prskalica za smanjenje onečišćenja okoliša na području

Osječko-baranjske županije"

b) Prijedlog Rješenja o sufinanciranju znanstvenog projekta "Obuka rukovatelja i provjera ratarskih

prskalica za smanjenje onečišćenja okoliša na području Osječko-baranjske županije"

52. Prijedlog Rješenja o odobrenju sredstava iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2008. godinu

Udruzi informatičara "INFO" Našice


15. srpnja 2008. ŽUPANIJSKA KRONIKA 25

Utvrđena pravila nagrađivanja

najboljih poduzetničkih ideja

Donesenim Pravilnikom uređeni su uvjeti,

način, postupak odabira i kriteriji nagrađivanja

poduzetničkih ideja na području Osječkobaranjske

županije u 2008. godini.

Radi afirmiranja novih poduzetničkih ideja, te

poticanja poduzetnika početnika na području

Osječko-baranjske županije u 2008. godini,

ustrojava se sustav nagrađivanja poduzetničkih

ideja. Poduzetnička ideja označava zamisao o

ponudi konkretnih proizvoda ili usluga u skladu s

potrebama kupca, radi stvaranja dobiti.

Temeljni kriteriji za ocjenu i odabir najbolje

poduzetničke ideje podijeljeni su u tri grupe, a

unutar svake grupe nalaze se pojedinačni kriteriji.

Skala za bodovanje svakog pojedinačnog kriterija

unutar tri postojeće grupe je od nula (0) do sto

(100) bodova, u razmacima od pet (5) bodova.

Ukupan broj bodova dobiva se zbrajanjem bodova

unutar sve tri grupe. Maksimalan broj bodova je tri

stotine trideset i pet (335).

Sudionicima na natječaju čija poduzetnička

ideja dobije najveći broj bodova dodjeljivat će se

17 novčanih nagrada - prva nagrada u iznosu od

30.000,00 kuna, druga nagrada u iznosu od

27.500,00 kuna, treća nagrada u iznosu od

25.000,00 kuna i četrnaest nagrada u iznosu od

10.000,00 kuna.

Prvu nagradu dodjeljuje Osječko-baranjska

županija. Ostale novčane nagrade dodjeljuju

sponzori, a fond novčanih nagrada osigurava se

ugovorom koji će Osječko-baranjska županija

sklopiti sa sponzorima.

Pravo prijave na natječaj imaju fizičke osobe,

državljani Republike Hrvatske, s prebivalištem na

području Osječko-baranjske županije i poduzetnici

početnici, tj. obrti, trgovačka društva i zadruge

koji nisu registrirani duže od godine dana na dan

objave natječaja, a imaju sjedište na području

Osječko-baranjske županije.

Postupak odabira najboljih poduzetničkih ideja

provodi se temeljem natječaja koji se objavljuje u

"Glasu Slavonije" i na web portalu Županije.

Postupak odabira najboljih poduzetničkih ideja

provodi Povjerenstvo za odabir najboljih

poduzetničkih ideja na području Osječkobaranjske

županije u 2008. godini, koje čine

predsjednik i 20 članova. Predsjednika i 4 člana

imenuje Poglavarstvo Županije, a ostali članovi su

predstavnici sponzora.

U Povjerenstvo za nagrađivanje najboljih

poduzetničkih ideja na području Osječkobaranjske

županije u 2008. godini, Poglavarstvo je

imenovalo Krešimira Bubala, za predsjednika,

Pavu Šarčevića, Martina Marolina, Željka

Kraljička i Ivanu Katavić-Milardović, za članove.

Nastavno, Poglavarstvo je odobrilo financijska

sredstva u iznosu od 30.000,00 kuna za dodjelu

prve nagrade za najbolju poduzetničku ideju koja

će se uplatiti na žiro odnosno tekući račun fizičke

ili pravne osobe.

Nastavak Projekta "Lokalni projekti

razvoja - mikrokreditiranje"

Poglavarstvo Županije je prihvatilo nastavak

Projekta "Lokalni projekti razvoja -

mikrokreditiranje" za 2008. godinu, predložen od


26 ŽUPANIJSKA KRONIKA 15. srpnja 2008.

strane Ministarstva gospodarstva, rada i

poduzetništva, te ujedno predložilo Ministarstvu

da za Osječko-baranjsku županiju odobri kreditni

potencijal u iznosu od 5.000.000,00 kuna.

Sredstva za subvenciju kamata po ovom

Projektu osigurana su u Proračunu Županije za

2008. godinu.

"Kontrola plodnosti tla

na obiteljskim gospodarstvima"

Poglavarstvo je prihvatilo prijedlog Sporazuma

o provođenju Projekta "Kontrola plodnosti tla na

obiteljskim gospodarstvima" za unaprjeđenje

ratarske i povrtlarske proizvodnje na dijelu

područja Osječko-baranjske županije u 2008.

godini, između Županije, Zavoda za tlo Osijek,

Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku i jedinica

lokalne samouprave koje su prihvatile

sudjelovanje u Projektu.

Odobrena je isplata u iznosu do 399.990,00 kn

Zavodu za tlo Osijek i Poljoprivrednom fakultetu

Osijek, za financiranje Projekta "Kontrola

plodnosti tla na obiteljskim gospodarstvima" na

dijelu područja Osječko-baranjske županije u

2008. godini, u cilju stvaranja osnova za

rajonizaciju tla i unaprjeđenje ratarske i

povrtlarske proizvodnje.

Od ukupnog iznosa 399.990,00 kn Zavodu za

tlo Osijek odobren je iznos do 340.290,00 kn, a

Poljoprivrednom fakultetu Osijek 59.700,00 kn.

Cijena usluge analize jednog uzorka tla iznosi

335,00 kn. U sklopu provedbe Projekta, kojeg će

provoditi Zavod za tlo, jedinična vrijednost analize

uzorka tla iznosi 285,00 kn, a za dio koji će

provoditi Poljoprivredni fakultet utvrđuje se

jedinična vrijednost analize uzorka tla u iznosu od

50,00 kn. Isplata će se obavljati sukcesivno na

temelju dostavljenih izvješća o provedbi Projekta

s imenima i prezimenima poljoprivrednih

gospodarstava koja su sudjelovala u Projektu.

Projekt će se provoditi na dijelu područja koje

obuhvaća gradove Beli Manastir, Belišće, Donji

Miholjac, Đakovo, Osijek i Valpovo, te općine

Antunovac, Bilje, Bizovac, Čeminac, Čepin,

Darda, Draž, Drenje, Đurđenovac, Erdut,

Ernestinovo, Feričanci, Gorjani, Jagodnjak,

Kneževi Vinogradi, Levanjska Varoš,

Magadenovac, Marijanci, Petlovac, Petrijevci,

Podgorač, Podravska Moslavina, Satnica

Đakovačka, Semeljci, Šodolovci, Trnava, Viljevo

i Vladislavci.

"Povećanje konkurentnosti

obiteljskih poljoprivrednih

gospodarstava uvođenjem

novih tehnologija i inovacija"

Poglavarstvo je prihvatilo projekt

Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku "Povećanje

konkurentnosti obiteljskih poljoprivrednih

gospodarstava uvođenjem novih tehnologija i

inovacija" i prijedlog Sporazuma o provođenju

projekta "Povećanje konkurentnosti obiteljskih

poljoprivrednih gospodarstava uvođenjem novih

tehnologija i inovacija", između Županije i

Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku.

Odobrena je isplata u iznosu od 30.000,00

kuna Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku za

financiranje projekta "Povećanje konkurentnosti

obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava

uvođenjem novih tehnologija i inovacija", a

nositelj projekta je prof.dr.sc. Nada Parađiković.

Cilj projekta je implementacija novih tehnologija

i inovacija u proizvodnji povrća.

Projekt će se provoditi na površinama

obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva, koje će

utvrditi Povjerenstvo za provedbu postupka i

odobravanje subvencija za poticanje razvoja

poljoprivrede na području Županije.

"Primjena novih tehnoloških

postupaka obrade tla u uzgoju

ratarskih kultura"

Poglavarstvo je prihvatilo projekt Poljoprivrednog

fakulteta u Osijeku, Zavoda za bilinogojstvo,

"Primjena novih tehnoloških postupaka obrade tla

u uzgoju ratarskih kultura" i prijedlog Sporazuma

o provođenju znanstvenog projekta" Primjena

novih tehnoloških postupaka obrade tla u uzgoju

ratarskih kultura", između Županije i

Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku.

Projekt će se sufinancirati u iznosu od

30.000,00 kuna, a voditelj projekta je dr.sc.

Danijel Jug s Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku.


15. srpnja 2008. ŽUPANIJSKA KRONIKA 27

Projekt ima za cilj primjenu novih tehnoloških

rješenja, odnosno odgovarajućeg sustava

reducirane obrade tla za pojedinu ratarsku kulturu,

(ozimu pšenicu, kukuruz, soju i suncokret), na

području Županije. Realizirat će se na poljoprivrednim

površinama obiteljskih poljoprivrednih

gospodarstava i to provedbom poljskih istraživanja

na reprezentativnim lokacijama u okolici gradova

Našica, Donjeg Miholjca, Đakova, Belog

Manastira i Osijeka.

"Obuka rukovatelja i provjera

ratarskih prskalica za smanjenje

onečišćenja okoliša"

Poglavarstvo je prihvatilo projekt Poljoprivrednog

fakulteta u Osijeku, Zavoda za

mehanizaciju, "Obuka rukovatelja i provjera

ratarskih prskalica za smanjenje onečišćenja

okoliša na području Osječko-baranjske županije"

i prijedlog Sporazuma o provođenju znanstvenog

projekta "Obuka rukovatelja i provjera ratarskih

prskalica za smanjenje onečišćenja okoliša na

području Osječko-baranjske županije", između

Županije i Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku.

Odobrena je isplata u iznosu od 30.000,00

kuna za ovaj projekt koji ima za cilj smanjenje

onečišćenja okoliša kroz obuku rukovatelja i

provjeru ratarskih prskalica, a radi smanjenja

količine korištenih pesticida na području

Osječko-baranjske županije.

Voditelj projekta je prof.dr.sc. Đuro Banaj s

Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku. Provedbom

Pojekta stvorit će se uvjeti za osnivanje podružnice

- regionalnog centra za provedbu obaveznog

testiranja ratarskih prskalica u skladu s propisima

EU na području Osječko-baranjske županije.

Projekt će se provesti na području Osječkobaranjske

županije i to obukom najmanje 1000

rukovatelja tehničkim sustavom (ratarske

prskalice, raspršivači) te testiranjem preko 500

prskalica.

Potpore razvoju poljoprivrede

i turizma

Odgovarajući zahtjevima, Poglavarstvo je i na

ovoj sjednici odobrilo financijske potpore

organizacijama i pojedincima za razvoj njihovih

djelatnosti.

Tako je, iznos od 30.000,00 kuna odobren

udruzi proizvođača kulena "Baranjski kulen" za

sufinanciranje rada i aktivnosti potrebnih za

dobivanje oznake zemljopisnog podrijetla.

Poglavarstvo je odobrilo isplatu iznosa od

70.000,00 kuna Pčelarskoj zadruzi "Pčelari

Slavonije i Baranje" za provođenje edukacije

pčelara i ustrojavanje evidencije pčelinjaka i

pčelara.

Isplata u iznosu od 100.000,00 kuna odobrena

je Turističkoj zajednici Osječko-baranjske

županije, za sufinanciranje aktivnosti koje su

usmjerene unaprjeđenju turizma na području

Osječko-baranjske županije, a 100.000,00 kuna za

sufinanciranje izrade projektne dokumentacije

smeđe turističke signalizacije na području gradova

Beli Manastir i Đakovo, te općina Drenje i Draž, a

u cilju promocije i razvoja turizma na području

Osječko-baranjske županije.

Ukupno odobreni iznos od 45.000,00 kuna

namijenjen je poljoprivrednim proizvođačima, u

cilju razvoja poljoprivrede na području Kenđije, i

to Šota Mariji 10.000,00 kuna, Striković Ivanu

10.000,00 kuna, Perželt Ilonki 10.000,00 kuna,

Kontra Ištvanu 5.000,00 kuna, Popović Jožefu

5.000,00 kuna i Šiplika Veroni 5.000,00 kuna.

Nastavak stipendiranja

darovitih, ali i deficitarnih

učenika i studenata

Ukupan iznos sredstava namijenjen za

stipendiranje i odobravanje financijskih potpora

određuje se Proračunom Županije. Iznos sredstava

namijenjen za stipendiranje i odobravanje

financijskih potpora u natječaju za 2008./09.

školsku odnosno akademsku godinu raspoređen je

aktom Poglavarstva tako da će 80 stipendija biti

dodijeljeno darovitim učenicima, 40 stipendija

darovitim studentima, a jednokratne financijske

potpore dodijelit će se kandidatima u ukupnom

iznosu od 30.000,00 kuna.

Visina stipendija koje će biti dodijeljene po

natječaju za 2008./09. godinu iznosi za učenike

450,00 kuna mjesečno, a za studente 1.000,00

kuna mjesečno.


28 ŽUPANIJSKA KRONIKA 15. srpnja 2008.

Poglavarstvo je ujedno, temeljem podataka

Zavoda za zapošljavanje te mišljenja Gospodarske

komore Osječko-baranjske županije i Obrtničke

komore Osječko-baranjske županije, utvrdilo liste

deficitarnih zanimanja za stipendiranje učenika i

studenata za 2008./09. školsku, odnosno

akademsku godinu.

Listu deficitarnih zanimanja za učenike čine

zanimanja za koja se obrazuju učenici koji su

upisani u prvi razred trogodišnjeg programa

srednje strukovne škole i to zidar, tesar, limar i

monter suhe gradnje, a Listu deficitarnih

zanimanja za studente čine zanimanja za koja se

obrazuju studenti koji su upisani u prvu godinu

studija na visokom učilištu za studijske programe

završetkom kojih stječu akademski naziv magistar

struke ili specijalist struke i to u području

tehničkih i društvenih znanosti, kako slijedi:

magistar/specijalist struke u području

građevinarstva, magistar/specijalist struke u

području informatike, magistar/specijalist struke u

području elektrotehnike, magistar/specijalist struke

u području strojarstva, magistar/specijalist struke

u području socijalnog rada i magistar/specijalist

struke u području defektologije.

Temeljem utvrđenih lista deficitarnih

zanimanja Poglavarstvo je Rješenjem utvrdilo

raspored sredstava za stipendiranje učenika i

studenata koji se obrazuju za deficitarna

zanimanja, visinu stipendija, broj stipendija koje

će biti dodijeljene učenicima i studentima te za

svako pojedino zanimanje s liste deficitarnih

zanimanja.

Tako će se za stipendiranje učenika koji su

upisani u prvi razred trogodišnjeg programa

srednje strukovne škole dodijeliti 15 stipendija s

Liste deficitarnih zanimanja, a za stipendiranje

studenata koji su upisani u prvu godinu studija na

visokom učilištu dodijelit će se 36 stipendija za

studijske programe s liste deficitarnih zanimanja.

Visina stipendija po natječaju za 2008./09.

godinu učenicima i studentima koji se obrazuju za

deficitarna zanimanja iznosi za učenike 450,00

kuna mjesečno, a za studente 1.000,00 kuna

mjesečno.

Županija će stipendirati učenike od trećeg

razreda srednje škole, a studente od četvrte godine

integriranog studija ili prve godine diplomskog

studija, te učenike koji su upisani u prvi razred

trogodišnjeg programa srednje strukovne škole s

Liste deficitarnih zanimanja i studente koji su

upisani u prvu godinu studija na visokom učilištu

za studijske programe s Liste deficitarnih

zanimanja.

Nastavno, donesenim zaključcima Poglavarstvo

je raspisalo natječaje za dodjelu stipendija i

potpora, a tekstovi javnih natječaja objavljuju se u

"Glasu Slavonije" te na web stranicama Županije

i Sveučilišta J.J. Strossmayera.

Odobrena sredstva za rad vijeća i

predstavnika nacionalnih manjina

Poglavarstvo je odobrilo isplatu akontacije

sredstava za rad vijeća i predstavnika nacionalnih

manjina Osječko-baranjske županije u ukupnoj

svoti od 42.500,00 kuna i to Vijeću mađarske

nacionalne manjine Osječko-baranjske županije

22.500,00 kuna, te predstavnicima bošnjačke,

crnogorske, makedonske i rusinske nacionalne

manjine Osječko-baranjske županije po 5.000,00

kuna.


15. srpnja 2008. ŽUPANIJSKA KRONIKA 29

Potpora projektu

"Romi s Romima za bolje sutra"

Imajući u vidu ciljeve usmjerene poboljšanju

uvjeta i kvalitete života socijalno ugrožene romske

populacije na području Općine Jagodnjak,

Poglavarstvo je dalo potporu projektu "Romi s

Romima za bolje sutra" Ministarstva zdravstva i

socijalne skrbi te izrazilo spremnost, tijekom dvije

godine po isteku financiranja projekta od strane

Ministarstva, osigurati u Proračunu Županije

iznose od po 5.000,00 kuna godišnje za ovu

namjenu.

Odobrene financijske potpore

Podupirući lokalne projekte, Županijsko je

poglavarstvo odobrilo sredstva Županijskog

proračuna kao potpore jedinicama lokalne

samouprave, ali i drugim korisnicima za izvođenje

njihovih projekata.

Odobrena je isplata u iznosu od 80.000,00

kuna Gradu Belom Manastiru, za adaptaciju

prostorija Srpskog kulturno - umjetničkog društva

Jovan Lazić. Poglavarstvo je odobrilo isplatu

iznosa od 50.000,00 kuna Općini Darda za

izgradnju kuće oproštaja u Uglješu.

Isplata iznosa od 10.000,00 kuna odobrena je

Udruzi informatičara "INFO" Našice, za

sufinanciranje organizacije turnira.

Nabava novih sanitetskih vozila

Hitne medicinske pomoći

Povodom zahtjeva Hitne medicinske pomoći

Osječko-baranjske županije da im se dodijeli

financijska pomoć za plaćanje jamčevine kod

najma 6 sanitetskih vozila kroz operativni leasing,

Poglavarstvo je odobrilo isplatu sredstava u iznosu

od 300.000,00 kuna iz Proračuna Osječkobaranjske

županije za 2008. godinu.

Zaštita od komaraca

uz financijsku

potporu Županije

U okviru Projekta "Zaštita od komaraca"

Poglavarstvo je odobrilo isplatu ukupnog iznosa

od 100.000,00 kuna i to 75.000,00 kuna za pokriće

troškova ispitivanja vezanih uz uvođenje nove

tehnologije biološke kontrole komaraca na

području Osječko-baranjske županije, te 25.000,00

kuna za troškove u svezi osiguranja potrebnih

uvjeta za provedbu monitoringa komaraca.

Imenovanja pročelnika

novih upravnih tijela

Ksenija Zbožil, do sada raspoređena na radno

mjesto pročelnika Upravnog odjela za društvene

djelatnosti Osječko-baranjske županije, nastavit će

obavljati poslove kao pročelnik Upravnog odjela

za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu

Osječko-baranjske županije.

Dobrovoljnom vatrogasnom društvu "Gorjani"

iz Gorjana, za izgradnju pristupne ceste do

vatrogasnog doma, odobren je iznos od 15.000,00

kuna, a iznos od 10.000,00 kuna dodijeljen je za

redovite aktivnosti Dobrovoljnog vatrogasnog

društva "Podravska Moslavina" iz Podravske

Moslavine.

Do imenovanja pročelnika Upravnog odjela za

zdravstvo i socijalnu skrb Osječko-baranjske

županije, po postupku utvrđenom Odlukom o

upravnim tijelima Osječko-baranjske županije,

poslove pročelnika obavljat će Ružica Gverieri,

kao vršitelj dužnosti.

S tim u svezi, Poglavarstvo je raspisalo natječaj

za izbor pročelnika Upravnog odjela za zdravstvo

i socijalnu skrb Osječko-baranjske županije.


30 ŽUPANIJSKA KRONIKA 15. srpnja 2008.

Radni posjet Općini Draž

Županijsko je izaslanstvo 19. lipnja 2008.

posjetilo Općinu Draž gdje se susrelo s općinskim

čelnicima kako bi razgovarali o temama koje se

tiču rješavanja problema vezanih uz ovu Općinu.

Župan Krešimir Bubalo i pročelnici županijskih

službi su s domaćinima razgovarali o

poljoprivrednim i gospodarskim projektima, o

poslovnoj zoni, cestama, obrazovnoj problematici

i obnovi sakralnih objekata, kao i o razvoju turizma

u Općini Draž. Posebno su razgovarali o

uključivanju Općine Draž u poljoprivredne

projekte koje nudi Osječko-baranjska županija, s

posebnim naglaskom na povrtlarstvo, budući da se

veliki staklenik uspješnog povrtlara Stjepana

Filakova nalazi upravo na području Draža.

Osječko-baranjska je županija u Općinu Draž u

protekle četiri godine uložila 6.000.000,00 kuna,

a na ovome je sastanku dogovoreno partnerstvo za

izgradnju dviju poslovnih zona u koje će Županija

uložiti 600.000,00 kuna.

Prezentacija dokumenata poticanja

srednjeg i malog poduzetništva

U Velikoj je vijećnici Osječko-baranjske

županije, 16. lipnja 2008. održana prezentacija

Programa i Operativnog plana poticanja malog i

srednjeg poduzetništva za 2008. godinu

Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva.

Cilj je ove prezentacije što uspješnija realizacija i

provođenje projekta poticanja poduzetništva.

Nakon uvodnog pozdrava župana Osječkobaranjske

županije Krešimira Bubala,

prezentaciju o Programu i Operativnom planu

poticanja malog i srednjeg poduzetništva za 2008.

godinu održala je Tihana Kraljić, ravnateljica

Uprave za malo gospodarstvo, dok je načelnica

Uprave za obrt, Mirela Hock predstavila projekte

poticanja razvoja obrta. Predstavnica Hrvatske

agencije za malo gospodarstvo Silvana Bandalo

održala je prezentaciju o projektima HAMAG-a.


15. srpnja 2008. ŽUPANIJSKA KRONIKA 31

Nakon održanih prezentacija, poduzetnici su

imali prilike postavljati pitanja. Uz poduzetnike,

prezentaciji su nazočili predstavnici jedinica

lokalne samouprave, poduzetničkih centara,

inkubatora i ostalih institucija poduzetničke

podrške, te predstavnici medija.

koji je sagrađen 1962. godine i trenutno je

neuvjetan za kvalitetno obavljanje zdravstvene

djelatnosti. Zbog stanja u kojem se nalazi ovaj je

objekt potrebno adaptirati, dograditi i opremiti, te

je Župan najavio da će se ove godine izraditi

projektna i ostala potrebna dokumentacija, a 2009.

Obilazak nevremenom pogođenog

područja u Općini Drenje

Župan Krešimir Bubalo obišao je 9. srpnja

2008., zajedno s pročelnikom Upravnog odjela za

poljoprivredu i gospodarstvo Željkom

Kraljičkom, nevremenom pogođena područja u

Općini Drenje. Nevrijeme koje je u noći s

ponedjeljka na utorak poharalo ovo područje

nanijelo je najveće materijalne štete na vinogradima,

osobito na području mjesta Paljevine.

bi trebali početi radovi na adaptaciji i proširenju,

te bi objekt dobio još i pedijatriju, ljekarnu i

patronažu. Osim ovog objekta u planu su i dogradnja

i adaptacija objekta, Zdravstvene stanice u

Drinskoj ulici, izgradnja i opremanje Zdravstvene

stanice u Vladislavcima, te izgradnja nove zgrade

fizikalne medicine, rehabilitacije i specijalističkih

ambulanti. Sveukupna vrijednost ovih planiranih

ulaganja je oko 20 milijuna kuna.

Ukupna vrijednost šteta nije još poznata,

izjavio je načelnik Općine Zdravko Bosančić, a

do srijede 9. srpnja 2008. štetu je prijavilo 20-ak

vlasnika na površini od oko 35 ha. Najviše su

stradali vinogradi između 3. i 5. godine starosti,

dok su stariji vinogradi ostali neoštećeni. Prema

savjetu stručnjaka, vlasnici su odmah prionuli

podizanju porušene vinove loze, kako bi se nastala

šteta u što je moguće većoj mjeri umanjila, a ostaje

još nakon uvida u cjelokupno stanje utvrditi treba

li proglasiti elementarnu nepogodu ili ne.

Obilazak Zdravstvene stanice

u osječkom Donjem gradu

Župan Krešimir Bubalo obišao je 8. srpnja

2008. objekt Zdravstvene stanice u Donjem gradu,

Ekološke aktivnosti Društva

za podvodne aktivnosti "Osijek"

Društvo za podvodne aktivnosti "Osijek" je

dana 24. svibnja 2008. provelo ekološku akciju

pod nazivom "Eko Zimska luka" na rijeci Dravi.

Zamisao je bila uključiti ronioce iz cijele Hrvatske

te je u akciji sudjelovalo 30-ak članova Društva za

podvodne aktivnosti "Osijek" kojima se su se

pridružila još 23 ronioca iz ostatka Hrvatske.

Rezultati same akcije su bili i više nego dobri, pa

je izvađeno oko 20-ak bačvi i ostalog krupnog i

sitnog otpada.

Dana 7. srpnja 2008. u prostorijama

Poglavarstva županije župan Krešimir Bubalo

sastao se s predstavnicima ovog Društva -

Robertom Doringom, Damirom Galovićem i

Robertom Kovačevićem, koji su ovom prigodom

izvijestili župana o rezultatima provedene aktiv-


32 ŽUPANIJSKA KRONIKA 15. srpnja 2008.

nosti, koju je i Županija financijski pomogla, te su nazočni predstavnici Društva uručili županu Krešimiru

Bubalu zahvalnicu za pomoć pri realizaciji same akcije, kao i zajedničku fotografiju koja je snimljena na

sam dan akcije. Isto tako, razgovaralo se i o budućim aktivnostima ovog Društva i suradnji sa Županijom.

Župan je izrazio zadovoljstvo aktivnim zalaganjem Društva da pridonese dobrobiti cijele zajednice

te naglasio da je ovakva udruga neophodno potrebna jer na žalost brojni nesretni događaji iskazuju

potrebu za angažiranjem vrsnih obučenih ronilaca, koji su u vrhunskoj formi, te će u skladu s navedenim

Županija u okvirima mogućnosti i potreba pomagati rad ovog Društva.

Pripreme za Olimpijadu

starih športova

Župan Krešimir Bubalo održao je 15. srpnja

2008. u svečanim prostorijama Poglavarstva

sastanak s Veljkom Gudeljom i Berislavom

Brkićem, predsjednikom i tajnikom Olimpijskog

odbora Olimpijade starih športova u Brođancima.

Olimpijada starih športova u Brođancima ove se

godine održava već 36. puta i predstavlja ne samo

bogatstvo kulturne baštine, već je i ponos našega

kraja, istaknuo je prigodom sastanka župan

Krešimir Bubalo. Kako je već tradicionalno

Županija glavni pokrovitelj ove manifestacije, na

sastanku je dogovoreno da će Županija i ove

godine prihvatiti pokroviteljstvo, te manifestaciju

financijski poduprijeti.

Prigodom sastanka predstavnici Olimpijade

starih športova uručili su županu monografiju koja

je izdana prošle godine, a koja je posvećena 35.

obljetnici održavanja Olimpijade starih športova u

Brođancima, te su župana i prisutne predstavnike

medija upoznali i sa svojim aktivnostima,

istaknuvši svoj put u Veronu, gdje je 100-tinjak

predstavnika Olimpijade starih športova

predstavljalo naš kraj. Ove se godine na

Olimpijadi u Brođancima očekuje više od 1.000

sudionika iz 45 mjesta s područja osam do deset

županija, a očekuje se i poneka natjecateljska

ekipa iz inozemstva.


15. srpnja 2008. ŽUPANIJSKA KRONIKA 33

Kontrola plodnosti tla

na obiteljskim

gospodarstvima

U prostorijama Poglavarstva Županije potpisan

je 27. lipnja 2008. Sporazum o provođenju

Projekta "Kontrola plodnosti tla na obiteljskim

gospodarstvima" za unaprjeđenje ratarske i

povrtlarske proizvodnje na dijelu područja

Osječko-baranjske županije. Sporazum su s

predstavnicima gradova i općina potpisali dr.sc.

Vlado Guberac u ime Poljoprivrednog fakulteta,

Zdenka Grahovac u ime Zavoda za tlo, te župan

Krešimir Bubalo u ime Županije.

Kako proizvodnja hrane postaje sve ozbiljniji

posao potrebno je pojačavati i poticati ovakve

projekte od kojih najviše koristi imaju krajnji

korisnici, a to su u ovom slučaju obiteljska

poljoprivredna gospodarstva, obrtnici, zadruge i

trgovačka društva, a svrha je projekta optimizacija

gnojidbe i postizanje visokih i stabilnih prinosa u

granicama ekonomičnosti, uz smanjivanje ekološkog

opterećenja okoliša, posebice podzemnih

voda. U ovaj se projekt uključilo 6 gradova i 28

općina. Cijena jednog uzorka iznosi 335,00 kuna,

a predviđeno je da u sufinanciranju Županija

sudjeluje s 40%, jedinice lokalne samouprave s

40% i krajnji korisnik s 20% od ukupne cijene

uzorka.

Potpisani ugovori o izvođenju

znanstvenih projekata

U prostorijama Poglavarstva Županije

potpisani su 4. srpnja 2008. sporazumi o izvođenju

znanstvenih projekata "Utvrđivanje pogodnosti

zemljišta za trajne nasade", "Primjena novih

tehnoloških postupaka obrade tla u uzgoju

ratarskih kultura", "Obuka rukovatelja i provjera

ratarskih prskalica za smanjenje onečišćenja

okoliša na području Osječko-baranjske županije"

i projekta "Povećanje konkurentnosti obiteljski

poljoprivrednih gospodarstava uvođenjem novih

tehnologija i inovacija". Ove su sporazume, uz

župana Krešimira Bubala, kao predstavnika

Županije, potpisali i dr.sc. Vlado Guberac, dekan

Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku, te Damir

Garvanović u ime Đakovačkih vina d.d., koja i

financijski potpomažu Projekt Utvrđivanje

pogodnosti zemljišta za trajne nasade uz tvrtku

Plodovi zemlje Matijević d.o.o., čiji predstavnici

nisu mogli nazočiti samom činu potpisivanja

sporazuma, već će to učiniti naknadno.

Svaki od ovih navedenih projekata vode

profesori s Poljoprivrednog fakulteta i oni su

dokaz velike znanstveno-istraživačke aktivnosti

ovog fakulteta, koji ima više od 110 spremnih

projekata. Isto tako dokaz su i dobre suradnje

Županije, Poljoprivrednog fakulteta i gospodarstvenika

te ovi projekti osiguravaju stvaranje

pogodnosti za trajne nasade u vremenu kada su


34 ŽUPANIJSKA KRONIKA 15. srpnja 2008.

energija i inputi sve skuplji i kada nema prostora za improvizaciju, već treba iskoristiti sve podatke do

kojih se istraživanjem može doći kako bi se moglo donijeti zaključke te odrediti smjernice ulaganja i

razvoja. U našoj je suvremenoj stvarnosti potrebno zaštiti tlo od viška pesticida kako bi se dobio što

kvalitetniji proizvod, jer samo proizvodnjom dobre i kvalitetne hrane moći će se osigurati plasman na

zahtjevno svjetsko tržište, istaknuto je prigodom potpisivanja.

Osposobljavanje računovođa

za mala poduzeća

Na Pučkom je otvorenom učilištu Osijek župan

Krešimir Bubalo 16. lipnja uručio diplome

polaznicama osposobljavanja za računovođe za

mala poduzeća koje se u organizaciji Agencije za

razvoj Osječko-baranjske županije održavalo tri

mjeseca na Pučkom veleučilištu u Osijeku. Za ovo

je osposobljavanje Županija izdvojila 55.000,00

kuna, a već je u pripremi i edukacija za knjigovođe

na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima.

Ovim se osposobljavanjima daje prilika

nezaposlenim osobama da novim kvalifikacijama

riješe problem dugotrajne nezaposlenosti.

Župan Krešimir Bubalo je izrazio zadovoljstvo

činjenicom da su neke od polaznica na osnovi

novostečenih znanja već dobile posao, te dodao

kako se nada da će i ostale polaznice uskoro dobiti

posao jer je riječ o deficitarnom zanimanju. U

posljednjih je nekoliko godina Županija financirala

ciljano prekvalificiranje za oko 300 duže

nezaposlenih osoba koje se nakon raznih tečajeva,

prekvalifikacija i edukacija lakše zapošljavaju.

Osposobljavanje dugotrajno

nezaposlenih osoba za

računalne operatere

Župan Krešimir Bubalo uručio je 7. srpnja

2008., u prostorijama Zavoda za informatiku

Osijek, diplome o završenom tečaju

osposobljavanja za rad na računalu "Računalni

operater".

Jedan od velikih problema na tržištu rada je

dugotrajna nezaposlenost osoba, a kao posljedica

javlja se korištenje raznih vidova socijalnih

naknada koje ostvaruju nezaposlene osobe. Na

području Županije gotovo 60% svih nezaposlenih

osoba na evidenciji HZZ-a Područne službe Osijek

duže je od godine dana. Dugotrajna nezaposlenost

za sobom povlači postupni gubitak znanja i

vještina stečenih radom ili obrazovanjem, gubitak

motivacije i aktiviteta, te gubitak bilo kakve veze

s tržištem rada. Iz navedenih je razloga Agencija

za razvoj osmislila projekt osposobljavanja

dugotrajno nezaposlenih osoba za tržište rada -

"Računalni operater".

Projekt je usmjeren na osobe srednje stručne

spreme, koje su na evidenciji HZZ-a u Osijeku

duže od godinu dana, a zanimanja su s niskom

stopom zapošljavanja (gimnazija, ekonomski

tehničar, upravni pravnik). Osposobljavanje na

osobnom računalu izabrano je s obzirom da nema

gotovo ni jednog zanimanja sa srednjom stručnom


15. srpnja 2008. ŽUPANIJSKA KRONIKA 35

spremom gdje kao preduvjet nije navedeno

poznavanje rada na osobnom računalu, a opća je

informatička pismenost populacije nezaposlenih

osoba kojima je ovaj projekt namijenjen vrlo loša.

Ovaj je tečaj Županija financirala s 1.500,00 kn po

polazniku, a ukupno je 30 nezaposlenih osoba, od

kojih pet osoba s invaliditetom, prošlo ovaj tečaj

ECDL Full Programa, kroz sedam modula. Može

se još napomenuti da se ovo osposobljavanje

upisuje u radnu knjižicu, a provodi se po ECDL

standardima koji vrijede u svijetu i Europi, te da se

osposobljavanje provodi u sklopu centara za

edukaciju Zavoda za informatiku Osijek.

Sastanak s predstavnicima

Hrvatskih cesta

U prostorijama je Osječko-baranjske županije

27. lipnja 2008. održan sastanak između

predstavnika Osječko-baranjske županije i

predstavnika Hrvatskih cesta. Sastanku su bili

nazočni Tomislav Cvetko, direktor sektora za

građenje, Vlado Gostimir, direktor sektora za

projektiranje i Josip Škorić, direktor osječke

ispostave, dok su domaćini u ime Županije bili

župan Krešimir Bubalo, pročelnik Agencije za

razvoj Martin Marolin, direktor županijske tvrtke

Cesting d.o.o Marko Bagarić i Tihomir Glavaš,

ravnatelj Županijske uprave za ceste.

Teme sastanka su bile realizacija programa

građenja i održavanja javnih cesta za razdoblje od

2005. do 2008. godine, prijedlog uvrštavanja u

novi program građenja i održavanja javnih cesta za

razdoblje 2009. do 2012., kružni tok kod

ambulante u Zmajevcu, te usklađivanje dinamike

realizacije projekata Hrvatskih cesta s realizacijom

projekta izgradnje koridora V/c.


36 ŽUPANIJSKA KRONIKA 15. srpnja 2008.

Obnova ceste

Lipovac i Koritna

U sklopu programa izvanrednog održavanja

županijskih i lokalnih cesta izvode se radovi

izvanrednog održavanja na županijskoj cesti Ž

4120 na području Općine Semeljci, na dionici

između naselja Lipovac i Koritna. Navedenu

dionicu dužine 5,10 km , koja se presvlači novim

asfaltnim slojem, obišao je 3. srpnja 2008. župan

Krešimir Bubalo, koji se ovom prigodom mogao

uvjeriti da radovi napreduju bez poteškoća i u

skladu s planom.

Asfaltiranje ceste

Aljmaš - Erdut

Župan Krešimir Bubalo obišao je 9. srpnja

2008. radove izvanrednog održavanja na dionici

županijske ceste od Aljmaša prema Erdutu, gdje je

postavljen novi asfaltni sloj, a u trenutku obilaska

izvodili su se završni radovi obilježavanja

vodoravne signalizacije. Obilasku radova nazočili

su i čelni ljudi Osijek-Koteksa, koji je izveo

radove, Cestinga, koji je označavao signalizaciju,

te Županijske uprave za ceste.

Potpisan Sporazum

o sufinanciranju radova

na rekonstrukciji

Divaltove ulice u Osijeku

U prostorijama Poglavarstva Županije potpisan

je 9. srpnja 2008. Ugovor o sufinanciranju

rekonstrukcije Divaltove ulice u Osijeku na dionici

od Srijemske do Velebitske ulice. Ugovor su

potpisali župan Krešimir Bubalo, gradonačelnik

Gordan Matković i ravnatelj Županijske uprave

za ceste Osječko-baranjske županije Tihomir

Glavaš.

Potpisnici su ovakve ugovore ocijenili

hvalevrijednima, jer unose određenu kvalitetu u


15. srpnja 2008. ŽUPANIJSKA KRONIKA 37

život samih građana. Ukupna vrijednost

investicijskih zahvata koji uključuju obnovu

kolnika, nogostupa, gradnju biciklističke staze,

gradnju nove trase tramvajske pruge, obnovu

hortikulture, te izmjenu vodovodne mreže i

odvodnje bit će oko 12 milijuna kuna. Početak

radova predviđen je sredinom rujna.

Dana 15. srpnja 2008. župan Krešimir Bubalo

obišao je radove modernizacije lokalne ceste na

dionici Subotički Lug - Branimirovac na području

Općine Koška, gdje je u tijeku presvlačenje

asfaltnim slojem. Modernizacija postojeće

tucaničke ceste na navedenoj dionici planirana je

u dužini od 2,77 km, a radovi na ovoj cesti započeli

su početkom svibnja i, kako je prigodom

posjeta bilo moguće čuti, odvijaju se predviđenom

dinamikom bez poteškoća.

Modernizacija ceste

Subotički Lug - Branimirovac

Donacija Banjalučkoj biskupiji

Povodom Pete obljetnice Drugog pastirskog

pohoda Pape Ivana Pavla II. Bosni i Hercegovini

održana su 21. i 22. lipnja 2008. dvodnevna

radosna događanja u organizaciji Banjalučke

biskupije i Franjevačke provincije Bosna Srebrena.

Ovom događaju uz brojne ugledne goste i

dužnosnike iz Bosne i Hercegovine, te Republike

Hrvatske nazočila je i delegacija Osječkobaranjske

županije, koja je u subotu 21. lipnja

nazočila blagoslovu i otvaranju Caritasovog

socijalnog centra "Ivan Pavao II.", nakon čega je

uslijedio "Donatorski ručak" za obnovu porušene

župne i samostanske crkve Sv. Ante na Petrićevcu

u Banja Luci.

Delegacija Županije koju su činili župan

Krešimir Bubalo, Željko Kraljičak, dr.sc.

Stjepan Ribić i Saša Forgić nazočila je i u

nedjelju 22. lipnja svečanoj misi prigodom koje je

obavljen blagoslov gradnje nove župne i

samostanske crkve na Petrićevcu, koja je u ratu

razrušena, a za čiju je obnovu Županija donirala

50.000,00 kuna.

Izgradnja tvornice mineralnih

gnojiva Arvi d.o.o. Hrvatska

Dana 4. srpnja 2008. održan je u svečanim

prostorijama Poglavarstva Županije sastanak

vezano za projekt Arvi d.o.o. Hrvatska. Sastanku

su nazočili predstavnici Županije: župan Krešimir

Bubalo, Martin Marolin, pročelnik Agencije za

razvoj Osječko-baranjske županije, Željko

Kraljičak, pročelnik Upravnog odjela za


38 ŽUPANIJSKA KRONIKA 15. srpnja 2008.

poljoprivredu i gospodarstvo, Oliver Grigić,

ravnatelj Zavoda za prostorno uređenje

Osječko-baranjske županije, te Željko Mandić,

direktor Slobodne Zone Osijek, kao i predstavnici

Arvi grupe Litva i Borsan d.o.o. Zagreb:

Vidmantas Kučinskas, predsjednik Arvi grupe

Litva, Arunas Morozov, direktor Arvi fertis

Litva, Siniša Guštin, vlasnik Borsan d.o.o. Zagreb

i suvlasnik Arvi d.o.o. Hrvatska, Laura Grybaite,

direktor Arvi d.o.o. Hrvatska te Stevan

Radovančević, voditelj projekta Arvi d.o.o.

Hrvatska.

Arvi grupa Litva i Borsan d.o.o. Zagreb su

izrazili svoju želju da preko zajedničke tvrtke Arvi

d.o.o. Hrvatska izgrade tvornicu mineralnih

gnojiva u Slobodnoj zoni Osijek, a kako bi se ovaj

projekt mogao realizirati potrebno je što hitnije

riješiti pitanje kupoprodaje cca 20.000 m 2

zemljišta. Kako je riječ o važnom projektu, koji bi

u prvom redu osigurao i otvaranje znatnog broja

radnih mjesta, na sastanku je usuglašeno da će

Županija poduzeti sve što je u okviru njezinih

ovlasti da se ovaj problem što prije riješi i prije

započne s realizacijom tog projekta.

Posjet Žilinskoj samoupravnoj

regiji u Slovačkoj

Župan Krešimir Bubalo s delegacijom iz

Osječko-baranjske županije u kojoj su bili Željko

Kraljičak, Martin Marolin i Saša Forgić bio je

11. i 12 srpnja 2008. u uzvratnom posjetu

Žilinskoj samoupravnoj regiji, gdje se sastao s

predsjednikom regije Jurajom Blanarom i

njegovim suradnicima. Prigodom sastanka

domaćini su predstavili svoju regiju, kao i svoja

iskustva s Europskom unijom, te su tema

razgovora bila i iskustva domaćina s

pretpristupnim fondovima Europske unije i novim

strukturnim fondovima na koje je Slovačka

ulaskom u Uniju ostvarila pravo.

U sklopu ovog dvodnevnog posjeta Slovačkoj,

predstavnici Županije su imali priliku upoznati se

sa žilinskim krajem i njegovom turističkom

ponudom, pa su tako nazočili i nastupu KUD-a

"Ivan Brnik Slovak" iz Jelisavca, koji je upriličen

u gradiću Čadcu nedaleko Žiline. Prigodom

posjeta etno selu Vychylovka nazočili su otvaranju

etno muzeja i imali prigodu uživati u turističkoj

vožnji povijesnom uskom prugom kroz šumu, a u

večernjim satima drugoga dana nazočili su

folklornoj večeri u Staraj Bistrici uz bogat

kulturno-umjetnički program, kojemu je prethodio

svečani prijem koji je upriličio načelnik Stare

Bistrice Jan Podmanicky.

Na sastanku je dogovoreno i potpisivanje

sporazuma o suradnji ovih dviju županija, koje bi

trebao uslijediti prigodom posjeta predstavnika iz

Žiline. Sastanku su, uz predstavnike Županije,

nazočili i predsjednik Vijeća slovačke nacionalne

manjine Osječko-baranjske županije Vilko Hulak,

gradonačelnik Grada Našica Krešimir Žagar, te

se, uz gospodarske teme, raspravljalo i o temama

vezanim uz kulturu, nacionalne manjine i dr.


15. srpnja 2008. ŽUPANIJSKA KRONIKA 39

Izaslanstvo Županije položilo

vijence povodom Dana državnosti

Dan uoči proslave Dana državnosti, izaslanici

Osječko-baranjske županije na čelu sa županom

Krešimirom Bubalom, položili su vijence 24.

ugostio 90 učenika osnovnih škola s područja

Osječko-baranjske županije koji su na županijskim

natjecanjima osvojili prva mjesta. Na natjecanjima

su sudjelovala 1374 učenika, a sve troškove je

snosila Osječko-baranjska županija. Župan je

čestitao ovim nadarenim učenicima, a posebno

onima koji su i na državnim natjecanjima postigli

zapažene rezultate jer su tako na odličan način

predstavljali, ne samo sebe, nego i

Osječko-baranjsku županiju.

Priznanja pobjednicima

državnih i županijskih natjecanja

srednjih škola

lipnja 2008. kod Kapelice kraljice mira na čijim se

zidovima nalaze imena poginulih branitelja kojima

se ovim putem odaje počast. Vijence su položili i

predstavnici Grada Osijeka, Hrvatske vojske,

Hrvatske policije, te Koordinacije udruga

proizašlih iz Domovinskog rata.

Priznanja pobjednicima županijskih

natjecanja osnovnih škola

U svečanim je prostorijama Osječko-baranjske

županije župan Krešimir Bubalo 16. lipnja 2008.

Župan Krešimir Bubalo upriličio je 18. lipnja

2008. u svečanim prostorijama Osječko-baranjske

županije primanje za učenike srednjih škola s

područja Osječko-baranjske županije - pobjednike

županijskih i državnih natjecanja i uručio im

diplome za osvojena prva mjesta. Na županijskim

je natjecanjima, koja se provode iz 25 znanstvenih

područja, sudjelovao 921 učenik, a organizaciju i

provođenje ovih natjecanja u potpunosti financira

Osječko-baranjska županija.

Župan je priznanja uručio onim učenicima koji

su osvojili 1. mjesto koje im osigurava dodatne

bodove pri upisu na željeni fakultet.


40 ŽUPANIJSKA KRONIKA 15. srpnja 2008.

Dobrovoljno darivanje krvi

zaposlenika Županije

U predvorju je Velike vijećnice Osječkobaranjske

županije 26. lipnja 2008. održana, ove

godine druga po redu, akcija dobrovoljnog darivanja

krvi za sve zaposlenike Osječko- baranjske županije.

Ova je akcija bila poticaj mnogima da još jednom

ove godine pokažu humanost na djelu, a neki su od

zaposlenika i po prvi puta darivali svoju krv što

govori o sve većoj svjesnosti o važnosti darivanja

krvi koja će biti od pomoći mnogima.

UREDBA O NAČINU IZRAČUNA IZNOSA

POMOĆI IZRAVNANJA ZA

DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE

JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE

(REGIONALNE) SAMOUPRAVE

ZA 2008. GODINU

"Narodne novine" broj 52/08.

Vlada Republike Hrvatske donijela je Uredbu

2. svibnja 2008. godine.

Uredbom je utvrđen način izračuna iznosa

pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije

jedinica lokalne i područne (regionalne)

samouprave za 2008. godinu iz Državnog

proračuna Republike Hrvatske za 2008. godinu,

prema posebnim zakonima i odlukama o

kriterijima i mjerilima za osiguravanje minimalnog

financijskog standarda javnih potreba u

djelatnostima osnovnog i srednjeg školstva,

socijalne skrbi, zdravstva i vatrogastva.

Kriteriji i mjerila za osiguravanje minimalnoga

financijskog standarda u 2008. godini za pojedine

djelatnosti, propisani odlukama Vlade Republike

Hrvatske, mjerilo su za utvrđivanje osnovice za

izračun prenesenih obveza i prava jedinicama

lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Uredba se odnosi se na jedinice lokalne i

područne (regionalne) samouprave koje su

korisnici pomoći izravnanja i koje su preuzele

financiranje decentraliziranih funkcija (županije,

Grad Zagreb, gradove i općine). Korisnici pomoći

izravnanja, u skladu sa Zakonom o financiranju

jedinica lokalne i područne (regionalne)

samouprave, ostvaruju prihode iz dodatnog udjela

poreza na dohodak za decentralizirane funkcije i to

za: osnovno školstvo 3,1%, srednje školstvo 2,2%,

socijalnu skrb - centre za socijalnu skrb 0,5%,

domove za starije i nemoćne osobe 1,7%,

zdravstvo 3,2%, vatrogastvo - javne vatrogasne

postrojbe 1,3%.

Županije, Grad Zagreb, gradovi i općine dužni

su sredstva doznačivati krajnjim korisnicima

(ustanovama) čije su financiranje preuzeli, u

skladu s obvezama, prema dinamici i planu

prioriteta utvrđenim planom proračuna korisnika

pomoći izravnanja.

Uredba propisuje da Ministarstvo financija

može, iznimno, radi osiguranja namjenskog

korištenja sredstava, sredstva državnog proračuna

doznačavati izravno krajnjim korisnicima.

Ako županije, Grad Zagreb, gradovi i općine

koje financiraju decentralizirane funkcije, na

godišnjoj razini, od dodatnog udjela poreza na

dohodak i pomoći izravnanja, ostvare više

sredstava nego je to utvrđeno minimalnim

standardom, odnosno ostvare više sredstava nego


15. srpnja 2008. ŽUPANIJSKA KRONIKA 41

je stvoreno obveza po rashodima koji se

financiraju temeljem odluka o minimalnim

standardima za 2008. godinu, višak sredstava

trebaju do 28. siječnja 2009. godine vratiti na

račun Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Županije, Grad Zagreb, gradovi i općine su

dužni izvješćivati resorno ministarstvo ili nadležno

tijelo državne uprave o utrošenim sredstvima

krajnjih korisnika (ustanova) na način propisan u

odlukama o minimalnim standardima. Ako

korisnik pomoći izravnanja ne dostavi izvješće

resornom ministarstvu ili nadležnom tijelu državne

uprave na propisani način i u roku, Ministarstvo

financija će, na zahtjev resornog ministarstva ili

nadležnog tijela državne uprave, privremeno

obustaviti doznaku pomoći izravnanja.

Krajnji korisnik (ustanova), koji prima sredstva

za decentralizirane funkcije iz proračuna županije,

Grada Zagreba, gradova i općina dužan je

postupati u skladu s Pravilnikom o proračunskom

računovodstvu i Računskom planu, Pravilnikom o

financijskom izvještavanju u proračunskom

računovodstvu, Pravilnikom o proračunskim

klasifikacijama i Zakonom o javnoj nabavi.

Nadležno tijelo krajnjeg korisnika (ustanove)

donosi financijski plan za 2008. godinu na petoj

razini računskog plana i program rada, te

tromjesečne financijske planove na temelju odluke

o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja

osnovnog i srednjeg školstva, domova za starije i

nemoćne osobe, centara za socijalnu skrb i javnih

vatrogasnih postrojbi za 2008. godinu, koji donosi

županija, Grad Zagreb, grad i općina i dostavlja ga

nadležnom upravnom odjelu županije, Grada

Zagreba, grada i općine najkasnije do 30. travnja

2008. godine. Ako krajnji korisnik (ustanova) ne

dostavi financijski plan, program i izvještaj

nadležnom upravnom odjelu u roku i na propisani

način, privremeno se obustavlja doznaka sredstava

ustanovi.

Županije, Grad Zagreb, gradovi i općine dužni

su obavljati nadzor nad zakonitošću rada upravnih

tijela koja obavljaju poslove decentraliziranih

funkcija i korisnika proračunskih sredstava

(ustanova) koji se financiraju iz tih sredstava.

Uredba je stupila na snagu 7. svibnja 2008.

godine.

ODLUKA O RAZVRSTAVANJU

JAVNIH CESTA U DRŽAVNE CESTE,

ŽUPANIJSKE CESTE I LOKALNE CESTE

"Narodne novine" broj 54/08.

Ovu Odluku donio je ministar mora, prometa

i infrastrukture temeljem članka 5. Zakona o

javnim cestama ("Narodne novine" broj 180/04. i

138/06.) i Uredbe o mjerilima za razvrstavanje

javnih cesta ("Narodne novine" broj 57/07.) dana

25. travnja 2008. godine. Odluka je objavljena 14.

svibnja 2008. godine u "Narodnim novinama", a

stupa na snagu danom objave.

Odluka sadrži cjeloviti popis razvrstanih

državnih, županijskih i lokalnih cesta.

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA

ZAKONA O ZAŠTITI ZRAKA

"Narodne novine" broj 60/08.

Hrvatski sabor donio je ovaj Zakon 9. svibnja

2008. godine, a stupio na snagu 5. lipnja 2008.,

osim članka 12. stavak 1. koji stupa na snagu 31.

prosinca 2009. godine.

Sukladno izmijenjenom članku 10. skupština

županije, odnosno Gradska skupština Grada

Zagreba donosi Program zaštite i poboljšanja

kakvoće zraka, koji je sastavni dio programa

zaštite okoliša za područje županije, odnosno

Grada Zagreba.

Gradsko, odnosno općinsko vijeće donosi

Program zaštite i poboljšanja kakvoće zraka za

područje grada odnosno općine u kojem je razina

onečišćenosti zraka iznad tolerantnih vrijednosti

(TV), s time da upravno tijelo u županiji nadležno

za zaštitu okoliša daje prethodnu suglasnost na

ovaj Program. Gradsko, odnosno općinsko vijeće

dužno je donijeti Program u roku od 30 dana od

utvrđene razine onečišćenosti zraka iznad

tolerantnih vrijednosti (TV).

Programi se objavljuju se u službenom glasilu

jedinice lokalne i područne (regionalne)

samouprave, a donose se za razdoblje od četiri

godine.

U slučajevima kada postoji sumnja da je došlo

do onečišćenosti zraka čija je kakvoća takva da


42 ŽUPANIJSKA KRONIKA 15. srpnja 2008.

može narušiti zdravlje ljudi, kakvoću življenja i/ili

štetno utjecati na bilo koju sastavnicu okoliša,

moraju se obaviti mjerenja posebne namjene ili

obaviti procjena razine onečišćenosti.

Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba, odnosno

grada i općine utvrđuje opravdanost sumnje i

donosi odluku o mjerenjima posebne namjene sa

sadržajem i razdobljem mjerenja ili procjeni razine

onečišćenosti. Na zahtjev inspekcije zaštite okoliša

da se utvrdi opravdanost sumnje, gradsko

poglavarstvo Grada Zagreba, grada i općine dužno

je donijeti odluku o mjerenju posebne namjene ili

procjeni razine onečišćenosti u roku od tri dana.

Ako poglavarstvo Grada Zagreba, grada i općine

ne donese ovu odluku, Ministarstvo će osigurati

mjerenja posebne namjene ili procjene razine

onečišćenosti na trošak i odgovornost jedinice

lokalne samouprave čije poglavarstvo nije donijelo

odluku.

Ukoliko se mjerenjem ili procjenom utvrdi da

nije došlo do prekomjerne onečišćenosti ili je

došlo do prekomjerne onečišćenosti, a onečišćivač

nije poznat, troškove snosi jedinica lokalne

samouprave čije je poglavarstvo donijelo odluku o

mjerenjima.

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA

ZAKONA O OTPADU

"Narodne novine" broj 60/08.

Zakon je donesen 9. svibnja 2008. godine, a

stupio na snagu 5. lipnja 2008. godine.

Odredbama ovoga Zakona propisano je da

način rada u Ministarstvu, nadležnim upravnim

tijelima županija i Grada Zagreba, nadležnim

upravnim odjelima gradova i općina te u pravnim

osobama s javnim ovlastima u vezi s provedbom

ovoga Zakona i provedbenih propisa ovoga

Zakona propisuje ministar naputkom.

Županijski plan gospodarenja otpadom,

odnosno Plan gospodarenja otpadom Grada

Zagreba, mora biti usklađen sa Strategijom i

Planom gospodarenja otpadom Republike

Hrvatske, te sa Strategijom održivog razvitka

Republike Hrvatske, Planom zaštite okoliša

Republike Hrvatske i programom zaštite okoliša

županije, odnosno Programom zaštite okoliša

Grada Zagreba.

Planovi gospodarenja otpadom grada i općine

moraju biti usklađeni sa županijskim planom

gospodarenja otpadom te s programom zaštite

okoliša županije, kao i s programom zaštite okoliša

grada, odnosno općine ako se takvi programi

donose sukladno zakonu kojim se uređuje zaštita

okoliša.

Gradonačelnik i općinski načelnik dužni su

jednom godišnje, do 30. travnja tekuće godine, za

prethodnu godinu, podnositi gradskom vijeću,

odnosno općinskom vijeću izvješće o izvršenju

plana, a poglavito o provedbi obveza i

učinkovitosti poduzetih mjera. Grad Zagreb, grad

i općina dužni su na svojem području postaviti

odgovarajuće spremnike i osigurati gradnju

reciklažnog dvorišta za odvojeno prikupljanje

otpada u gospodarenju komunalnim otpadom

sukladno ovom Zakonu i planu gospodarenja

otpadom te osigurati gradnju najmanje jednog

reciklažnog dvorišta za građevinski otpad.

Grad Zagreb, grad i općina, u svrhu provedbe

obveza iz ovoga Zakona, vezano za gospodarenje

komunalnim otpadom na svojem području,

vlasniku koji na svojoj nekretnini odlaže otpad

protivno odluci o komunalnom redu i/ili to

dozvoljava drugoj osobi, putem komunalnog

redara naredit će da taj otpad, o svojem trošku i

odgovornosti, odloži na propisani način. Ukoliko

vlasnik nekretnine ne postupi po nalogu komunalnog

redara, to će učiniti Grad Zagreb, grad,

odnosno općina na trošak i odgovornost vlasnika.

Grad Zagreb, grad i općina mogu kao kriterij

količine za komunalni otpad iz kućanstva

primijeniti jedinicu mase ili volumen otpada ili

broj članova kućanstva.

Sukladno ovome Zakonu, nadležno upravno

tijelo, nadležni upravni odjel i pravne osobe s

javnim ovlastima, dužni su pravodobno i bez

naknade osiguravati podatke iz svoje nadležnosti,

te druge podatke koji su potrebni za vođenje tzv.

informacijskog sustava gospodarenja otpadom.

Osoba ovlaštena za skupljanje i/ili uporabu

otpada, koja djelatnost obavlja na području dviju

ili više županija, odnosno na području Republike

Hrvatske, dužna je otpad kojim raspolaže zbrinuti

na odlagalištu utvrđenom prostornim planom

jedinice lokalne samouprave, a jedinica je

(odnosno osoba koja upravlja odlagalištem) dužna

prihvatiti otpad.


15. srpnja 2008. ŽUPANIJSKA KRONIKA 43

Stranke u inspekcijskom postupku nad

primjenom ovoga Zakona i propisa donesenih na

temelju njega mogu biti osobe ovlaštene za

gospodarenje otpadom, odnosno proizvođač,

prodavatelj, proizvođač otpada, vlasnik/posjednik

otpada, prijevoznik i posrednik, ovlaštenik

koncesije te županija, Grad Zagreb, grad i općina.

Inspektor će gradu, odnosno općini rješenjem

narediti uklanjanje, odnosno zbrinjavanje i/ili

oporabu u primjerenom roku neopasnog otpada

ako utvrdi da je odbačen izvan odlagališta.

Donesenim rješenjem inspektor će narediti i

županiji uklanjanje, odnosno zbrinjavanje i/ili

oporabu u primjerenom roku neopasnog otpada

ako grad, odnosno općina ne izvrši naređenu

mjeru. Ako županija ne izvrši rješenje, izvršenje će

se provesti putem druge osobe na trošak županije

kojoj je izvršenje naređeno.

Ovim Zakonom izmijenjene su i kaznene

odredbe, s tim da se iznos propisanih novčanih

kazni penje i do 800.00,00 kuna.

Grad Zagreb, grad i općina dužni su na svom

području postaviti odgovarajuće spremnike i

osigurati gradnju reciklažnog dvorišta za odvojeno

prikupljanje otpada u gospodarenju komunalnim

otpadom sukladno ovom Zakonu do 31. prosinca

2008. te osigurati gradnju najmanje jednoga

reciklažnog dvorišta za građevinski otpad do roka

određenog prema posebnom propisu.

Županije, svaka za svoje područje, sporazumom

u roku od 60 dana od stupanja na snagu

ovoga Zakona, od ureda državne uprave u

županijama preuzimaju opremu, pismohranu i

drugu dokumentaciju, sredstva za rad, financijska

sredstva te prava i obveze, razmjerno preuzetim

poslovima prema ovom Zakonu, kao i državne

službenike i namještenike zatečene na preuzetim

poslovima.

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA

ZAKONA O SPRJEČAVANJU SUKOBA

INTERESA U OBNAŠANJU JAVNIH

DUŽNOSTI

"Narodne novine" broj 60/08.

Hrvatski sabor donio je ovaj Zakon 9. svibnja

2008. godine, a stupio na snagu 5. lipnja 2008.

godine.

Sukladno izmjenama i dopunama, dužnosnicima

u smislu ovoga Zakona se, između ostalih,

smatraju i:

- župani i gradonačelnik Grada Zagreba i njihovi

zamjenici,

- gradonačelnici, općinski načelnici i njihovi

zamjenici,

- članovi županijskih, gradskih i općinskih

poglavarstava te članovi poglavarstva Grada

Zagreba.

Dužnosnici su obvezni u roku od 30 dana od

dana stupanja na dužnost podnijeti izvješće

Povjerenstvu s podacima o dužnosti koju obavljaju

profesionalno ili neprofesionalno, o ostalim

dužnostima koje obnašaju, odnosno djelatnostima

koje obavljaju, o djelatnosti koju su obavljali

neposredno prije stupanja na dužnost i s podacima

o svojoj imovini, te imovini svoga bračnog druga

i malodobne djece, sa stanjem na taj dan.

Također, dužnosnici su obvezni u roku od 30

dana po prestanku obnašanja javne dužnosti

podnijeti izvješće Povjerenstvu o svojoj imovini,

a ako je tijekom obnašanja javne dužnosti došlo do

bitne promjene glede imovnog stanja dužni su o

tome podnijeti izvješće Povjerenstvu, istekom

godine u kojoj je promjena nastupila.

Dužnosnici mogu biti članovi u najviše do dva

nadzorna odbora trgovačkih društava, ustanova i

izvanproračunskih fondova koji su od posebnoga

državnoga interesa, osim ako posebnim zakonom

nije određeno da je dužnosnik član nadzornog

odbora po svom položaju. Za članstvo u

nadzornom odboru trgovačkih društava, ustanova

i izvanproračunskih fondova dužnosnik nema

pravo na naknadu, osim putnih i drugih troškova.

Na prijedlog Vlade Republike Hrvatske, Hrvatski

sabor utvrđuje popis trgovačkih društava od

posebnoga državnoga interesa.

Radi provedbe ovoga Zakona osniva se

Povjerenstvo koje se sastoji od 11 članova. Šest

članova Povjerenstva je iz redova zastupnika

Hrvatskoga sabora, a pet članova je iz redova

uglednih javnih djelatnika, s time da su tri člana

Povjerenstva iz redova zastupnika Hrvatskoga

sabora članovi stranka koje obnašaju vlast, a tri

člana iz redova oporbenih stranaka. Članovi

Povjerenstva biraju predsjednika iz redova

uglednih javnih djelatnika, koji ne smije biti član

niti jedne stranke.


44 ŽUPANIJSKA KRONIKA 15. srpnja 2008.

Postupak pred Povjerenstvom, osim postupka

glasovanja, otvoren je za javnost. Konačne

rezultate provedenog postupka Povjerenstvo je

dužno javno obznaniti.

Sankcije koje Povjerenstvo može izreći

dužnosniku jesu: obustava isplate dijela neto

mjesečne plaće dužnosnika, opomena i javno

objavljivanje odluke Povjerenstva na trošak

dužnosnika.

Ovaj Zakon je stupio na snagu 17. svibnja

2008. godine, osim odredbe vezane uz članstvo

dužnosnika u nadzornim odborima (članak 3.),

koja stupa na snagu 1. rujna 2008. godine.

UREDBA O STRATEŠKOJ PROCJENI

UTJECAJA PLANA I PROGRAMA

NA OKOLIŠ

"Narodne novine" broj 64/08.

Ova Uredba stupila je na snagu 12. lipnja 2008.

godine, (osim točke 1. alineje 5. i točke 2. alineje

7. iz Priloga II. Uredbe, koje stupaju na snagu

danom prijama Republike Hrvatske u Europsku

uniju).

Strateška procjena je postupak kojim se

procjenjuju vjerojatno značajni utjecaji na okoliš

koji mogu nastati provedbom plana i programa.

Strateška procjena se provodi tijekom izrade nacrta

prijedloga plana i programa prije utvrđivanja

konačnog prijedloga i upućivanja u postupak

donošenja na način propisan Zakonom i ovom

Uredbom.

Župan odnosno gradonačelnik Grad Zagreba

donosi odluku o započinjanju postupka strateške

procjene plana i programa koji se donosi na

područnoj (regionalnoj) razini odnosno za

područje Grada Zagreba. Tijela i/ili osobe

određene posebnim propisima, tijela jedinica

lokalne samouprave i tijela JP(R)S, te druga tijela,

dužni su dostaviti zatraženo mišljenje o sadržaju i

razini obuhvata podataka koji se moraju obraditi u

strateškoj studiji u roku od 30 dana od primitka

zahtjeva nadležnog tijela.

Nadležno tijelo dužno je u svrhu usuglašavanja

mišljenja o sadržaju strateške studije i utvrđivanja

konačnog sadržaja strateške studije, u tijeku roka

od 30 dana, koordinirati i provesti raspravu, a po

potrebi i više rasprava s predstavnicima tijela

jedinica lokalne samouprave i tijela JP(R)S te

predstavnici drugih tijela od kojih je mišljenje

zatraženo te izrađivač. O ovoj raspravi nadležno

tijelo vodi zapisnik.

Kad se provodi postupak utvrđivanja sadržaja

strateške studije koja se odnosi na prostorni plan

županije, odnosno Prostorni plan Grada Zagreba,

rasprava će se održati će se u okviru postupka

prethodne rasprave iz zakona kojim se uređuje

prostorno uređenje.

UREDBA O PROCJENI UTJECAJA

ZAHVATA NA OKOLIŠ

"Narodne novine" broj 64/08.

Uredbom pobliže se određuju zahvati za koje

se provodi procjena utjecaja zahvata na okoliš,

zahvati koji podliježu ocjeni o potrebi procjene

utjecaja zahvata na okoliš, način provedbe

postupka procjene utjecaja zahvata na okoliš;

način rada i obvezni sadržaj mišljenja koje daje

povjerenstvo; način sudjelovanja ovlaštenika;

način provedbe postupka ocjene o potrebi procjene

utjecaja zahvata na okoliš; način provedbe

postupka izdavanja upute o sadržaju studije na

zahtjev nositelja zahvata; način informiranja i

sudjelovanja javnosti u postupcima koji se uređuju

ovom Uredbom; kriteriji i način pojedinačnih

ispitivanja na temelju kojih se odlučuje o potrebi

procjene utjecaja zahvata na okoliš.

Ovom Uredbom određuju se zahvati koji su u

nadležnosti Ministarstva (Prilog I. i II.) te

nadležnog upravnog tijela u županiji odnosno u

Gradu Zagrebu (Prilog III.).

Kada nadležno tijelo utvrdi da zahtjev nositelja

zahvata za procjenu utjecaja zahvata na okoliš

sadrži sve propisane podatke i dokaze sukladno

ovoj Uredbi, čelnik tijela imenuje savjetodavno

stručno povjerenstvo. Sastav i broj članova

povjerenstva određuje se odlukom s objavljenog

popisa osoba sukladno Zakonu. Ovisno o vrsti

zahvata određuje se broj članova povjerenstva, ali

mora imati najmanje 5 članova.

Uredbom je propisano da, ukoliko je član

povjerenstva predstavnik JLP(R)S ili zaposlenik

tijela JLP(R)S, koja je nositelj zahvata o čijem

utjecaju na okoliš povjerenstvo daje mišljenje, tada


15. srpnja 2008. ŽUPANIJSKA KRONIKA 45

taj član nema pravo glasovanja kod donošenja

odluka povjerenstva. Članovi povjerenstva koji su

predstavnici tijela i/ili osoba određenih posebnim

propisima, savjetuju se unutar tijela i/ili osoba čiji

su predstavnici te svoje mišljenje izlažu sukladno

obavljenom savjetovanju. Članovi povjerenstva

koji su predstavnici tijela JLP(R)S dužni su

iznositi mišljenja izvršnih tijela jedinica JLP(R)S

koje predstavljaju.

Kada nakon razmotrenih mišljenja, primjedbi

i prijedloga sa javne rasprave povjerenstvo utvrdi

da je studiju potrebno doraditi i/ili osobe određene

posebnim propisima i/ili pribaviti mišljenje

JLP(R)S, o tome će se očitovati nadležnom tijelu.

Ukoliko je utvrđena potreba dorade, nadležno

tijelo provodi daljnji postupak (primjerice: traži

mišljenje tijela i/ili osobe određene posebnim

propisima i/ili JLP(R)S, odnosno zahtijeva dopunu

ili doradu studije od nositelja zahvata). U ovom

postupku nadležno tijelo određuje i primjereni rok

za izvršenje traženog, ali ne duže od 30 dana.

Nadležno upravno tijelo u županiji i Gradu

Zagrebu će, u postupku procjene utjecaja zahvata

na okoliš, u slučaju ocjene povjerenstva da bi

zahvat mogao značajno utjecati na okoliš druge

države, o toj ocjeni obavijestiti Ministarstvo u

svrhu postupka prema drugoj državi. Istodobno s

dostavom ove obavijesti dostavit će Ministarstvu

i zahtjev za pravnu pomoć sa preslikom predmeta

sukladno odredbama zakona kojim se uređuje opći

upravni postupak. Kada u postupku ocjene o

potrebi procjene, nadležno upravno tijelo u

županiji odnosno u Gradu Zagrebu utvrdi da bi

zahvat mogao značajno utjecati na okoliš druge

države, obavijestit će Ministarstvo, a ono će o

postupcima slijedom ovih odredbi izvijestiti

nadležno upravno tijelo u županiji, odnosno u

Gradu Zagrebu radi možebitne svoje nadležnosti u

skladu sa Zakonom i ovom Uredbom.

Nadalje, u svezi postupka po zahtjevu za

ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na

okoliš, Uredba propisuje da nadležno tijelo, kada

utvrdi da zahtjev sadrži sve propisane podatke i

dokaze, dostavlja zahtjev na mišljenje tijelima i/ili

osobama određenim posebnim propisima i

JLP(R)S, ovisno o lokaciji i obilježjima zahvata.

Tijela i/ili osobe te JLP(R)S dužni su nadležnom

tijelu dostaviti mišljenja u roku od 30 dana od

dostave zahtjeva. Nakon što razmotri mišljenja

tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima i

mišljenja JLP(R)S, te mišljenja, primjedbe i

prijedloge javnosti dostavljene tijekom informiranja

nadležno tijelo donosi rješenje kojim utvrđuje

da je za zahvat potrebno provesti procjenu utjecaja

na okoliš, odnosno rješenje kojim utvrđuje da za

zahvat nije potrebno provesti procjenu utjecaja na

okoliš.

Nakon što razmotri mišljenja tijela i/ili osoba

određenih posebnim propisima i mišljenja

JLP(R)S, te mišljenja, primjedbe i prijedloge

javnosti i zainteresirane javnosti dostavljene

tijekom informiranja, nadležno tijelo donosi uputu

kojom određuje sadržaj studije.

Uputa, ovisno o vrsti i lokaciji zahvata, sadrži

niz podataka među kojima i popis tijela i/ili osoba

određenih posebnim propisima, JLP(R)S i drugih

zainteresiranih osoba na predmetnoj lokaciji koje

treba konzultirati tijekom izrade studije.

Ova Uredba stupila je na snagu 12. lipnja 2008.

godine. Stupanjem na snagu ove Uredbe prestao je

važiti Pravilnik o procjeni utjecaja na okoliš

("Narodne novine" broj 59/00., 136/04. i 85/06.).

ZAKON O SIGURNOSTI

PROMETA NA CESTAMA

"Narodne novine" broj 64/08.

Hrvatski sabor donio je ovaj Zakon 30. svibnja

2008. godine, a stupio na snagu 17. lipnja 2008.

godine, osim odredbi članka 205. stavka 1., 3., 4.,

5. i 6., koje će stupiti na snagu danom pristupanja

Republike Hrvatske u Europsku uniju.

Osim niza novina koje sudionicima u prometu

donosi ovaj Zakon, u dijelu odredbi propisuju se i

nadležnosti tijela jedinica lokalne i područne

(regionalne) samouprave.

Tako su državna tijela i tijela jedinica lokalne

i područne (regionalne) samouprave, pravne i

fizičke osobe te sudionici u prometu dužni, u

postupanju prema odredbama ovoga Zakona,

voditi računa o sigurnosti, razvijati solidarnost,

humane i etičke odnose među sudionicima u

prometu na cestama, štititi zdravlje i život drugih

osoba, osobito djece, osoba s invaliditetom, starih

i nemoćnih osoba i brinuti se o zaštiti životnog

okoliša.

Sukladno članku 5. ovoga Zakona, jedinice


46 ŽUPANIJSKA KRONIKA 15. srpnja 2008.

lokalne i područne (regionalne) samouprave, u

skladu s odredbama ovoga Zakona, uz prethodnu

suglasnost ministarstva nadležnog za unutarnje

poslove, uređuju promet na svom području tako da

određuju:

1. ceste s prednošću prolaska,

2. dvosmjerni, odnosno jednosmjerni promet,

3. sustav tehničkog uređenja prometa i

upravljanje prometom putem elektroničkih

sustava i video nadzora,

4. ograničenja brzine kretanja vozila,

5. promet pješaka, biciklista, vozača mopeda,

turističkog vlaka i zaprežnih kola, gonjenje i

vođenje stoke,

6. parkirališne površine i način parkiranja,

zabrane parkiranja i mjesta ograničenog

parkiranja,

7. zone smirenog prometa,

8. blokiranje autobusa, teretnih automobila,

priključnih vozila i radnih strojeva na

mjestima koja nisu namijenjena za parkiranje

tih vrsta vozila i način deblokade tih vozila,

9. postavljanje i održavanje zaštitnih ograda za

pješake na opasnim mjestima,

10. pješačke zone, sigurne pravce za kretanje

školske djece, posebne tehničke mjere za

sigurnost pješaka i biciklista u blizini

obrazovnih, zdravstvenih i drugih ustanova,

igrališta, kino dvorana i sl.,

11. uklanjanje dotrajalih, oštećenih i napuštenih

vozila,

12. površinu na kojoj će se obavljati: test vožnja,

terenska vožnja (cross), vožnja izvan kolnika

(off road), sportske, enduro i promidžbene

vožnje,

13. uvjete prometovanja vozila opskrbe u zonama

smirenog prometa i pješačkim zonama.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka,

kada se promet uređuje na dijelu državne ili

županijske ceste, potrebna je i suglasnost

ministarstva nadležnog za poslove prometa.

Suglasnost se izdaje na temelju prometnog

projekta i provedenog postupka izmjene

postojećeg stanja prometne signalizacije i opreme,

u skladu s posebnim zakonom i propisima

donesenim na temelju tog zakona.

Poslove nadzora nepropisno zaustavljenih i

parkiranih vozila, upravljanja prometom te

premještanja nepropisno zaustavljenih i parkiranih

vozila, sukladno odredbama ovoga Zakona, mogu,

osim ministarstva nadležnog za unutarnje poslove,

obavljati i jedinice lokalne samouprave, uz

prethodnu suglasnost ministarstva nadležnog za

unutarnje poslove. Za vrijeme obavljanja poslova

nadzora službenici jedinica lokalne samouprave

dužni su nositi propisanu odoru. Ministar nadležan

za unutarnje poslove u suglasnosti s čelnikom

središnjeg tijela državne uprave nadležnog za

lokalnu samoupravu propisat će uvjete za

obavljanje poslova nadzora, program osposobljavanja,

izgled odore i službene iskaznice.

Jedinice lokalne samouprave dužne su, ukoliko

se za to ukaže potreba, uz suglasnost ministarstva

nadležnog za unutarnje poslove, organizirati

školske prometne jedinice i prometne jedinice

mladeži. Osposobljavanje jedinica te način i

vrijeme njihove uporabe obavlja, odnosno

propisuje ministarstvo nadležno za unutarnje

poslove. Upravljanje prometom na raskrižjima i

drugim mjestima te nadzor parkiranja vozila i

određene druge poslove nadzora vozila i vozača,

mogu obavljati i pripadnici prometnih jedinica

mladeži. Na području ili u neposrednoj blizini

osnovnih škola, osiguranje prijelaza djece preko

kolnika ili obilježenog pješačkog prijelaza, mogu

obavljati pripadnici školskih prometnih jedinica.

Za vrijeme obavljanja ovih poslova, pripadnici

prometnih jedinica mladeži i školskih prometnih

jedinica dužni su nositi propisanu odoru. Program,

način osposobljavanja i djelovanja školskih i

prometnih jedinica mladeži, izgled odore i oznake

propisat će ministar nadležan za unutarnje poslove

uz suglasnost ministra nadležnog za poslove

prometa.

Nadzor parkiranja vozila na mjestima na kojima

je parkiranje vremenski ograničeno obavljaju

pravne osobe koje odrede jedinice lokalne

samouprave.

Upravni i inspekcijski nadzor nad jedinicama

lokalne samouprave i drugim subjektima kad

obavljaju poslove iz ovoga članka obavlja

ministarstvo nadležno za unutarnje poslove.

Nadležna jedinica lokalne i područne

(regionalne) samouprave, uz prethodnu suglasnost

policijske uprave, može odobriti zauzimanje dijela

nogostupa (ogradama, stolovima i stolicama,

štandovima, kioscima i sl.) pod uvjetom da se time

ne smanjuje preglednost i da je za nesmetan i

siguran prolaz pješaka ostavljena površina

nogostupa širine najmanje 1,6 m.


15. srpnja 2008. ŽUPANIJSKA KRONIKA 47

U sjećanje

SPOMEN OBILJEŽJE HRVATSKIM BRANITELJIMA I STRADALNICIMA

DOMOVINSKOG RATA U OSIJEKU

"Prolaz sjećanjem u centru grada; na trgu; uz ulicu; iza ugla; u daljini; pored nas; iznenada -

poput bljeska sjećanja; spomen obilježje predstavlja sedam pari vratnica koje stoje u našem

gradu; na mjestu najživljih gradskih događanja; mjestu susreta; odmora; na mjestu prolaza;

prolaz kroz prvi od sedam pari vratnica je najuži, jedva dovoljan za čovjekova ramena; on

simbolizira tjeskobu, nelagodu i strah;

svaki sljedeći par vratnica se postupno širi tako da su sedma vrata "širom otvorena"; ona zovu

na prolaz; ona simboliziraju slobodu;

postupno otvaranje vrata govori o snazi i žrtvi onih koji su dali svoje živote za slobodu; koji su

za nas otvorili velika čelična vrata; koji su tjeskobu pretvorili u sjećanje; sjećanje na rat nije

ugodno; naše su žrtve bolne i mi živimo s njima; prolazom pored spomen obilježja mi se moramo

sjetiti; zaustaviti korak za tren i pridružiti se onima koji su dali najviše - svoje živote;

čelična vrata postavljena su na Trgu slobode tvoreći njegov logičan završetak; one se otvaraju

prema jugu propuštajući sunčevu svjetlost na trg; ispred vrata oformljen je memorijalni plato na

kojem je uvijek moguće zapaliti svijeću i sjesti na trenutak;

igra svjetla i sjene uvijek je prisutna na trgu - poput sunčanog sata koji mjeri vrijeme; kada

sunce zađe, vrata se osvjetljavaju reflektorima iz podnožja i formira se svjetleća zavjesa koja

rasjeca tamu.

Vrata su izvedena od cor-ten čelika kojeg karakterizira smeđe-narančasta boja; to je boja

dunavske teglenice koja je dovela prognane u Osijek;

materijal od kojeg je izveden spomenik ima neograničen vijek trajanja; njegova hrđa štiti ga od

propadanja - kao što nas naše rane štite od ponovnih ozljeda;

nama ne trebaju "lijepi spomenici", već vrata kroz koja ćemo prolaziti; uz koja ćemo se sjećati."


Spomen obiljeje hrvatskim braniteljima i stradalnicima

Domovinskog rata u Osijeku

29. lipnja ove godine navršilo je pet godina od sveèanosti otkrivanja Spomen obiljeja hrvatskim braniteljima i

stradalnicima Domovinskog rata Osjeèko-baranjske upanije u Osijeku, sveèanosti kojoj je prethodilo èetiri godine

priprema za ovaj èin.

Postupak podizanja spomen obiljeja pokrenut je zakljuèkom upanijske skupštine 30. lipnja 1999. godine. Nakon

postupka odabira lokacije, u koju je bila ukljuèena i javnost, krajem 2000. godine proveden je javni natjeèaj za idejno

arhitektonsko-skulpturalno rješenje spomen obiljeja. Svi su radovi prezentirani javnosti na izlobi u osjeèkoj Galeriji

likovnih umjetnosti. Nakon ishoðenja potrebne graðevinske dokumentacije i odabira izvoðaèa, 28. studenog 2002.

godine pristupilo se radovima na podizanju spomen obiljeja. Izvedena su prva dva u natjeèaju nagraðena rada (vrata i

svijetleæa spomen-ploèa).

Svoje djelo autori "vrata" (Koraljka Brabriæ, Mirko Buviniæ, Maja Furlan Zimmerman i Siniša Glušica) popratili su

tekstom koji ukazuje na znaèenja koja ona simboliziraju, citiranim na prethodnoj stranici.

More magazines by this user
Similar magazines