Elektorniczny Biuletyn ZPORR - Wojewódzki Urząd Pracy w ...

wup.rzeszow.pl

Elektorniczny Biuletyn ZPORR - Wojewódzki Urząd Pracy w ...

EUROPEJSKI

FUNDUSZ

SPO£ECZNY

NA PODKARPACIU

JAK OSIĄGNĄĆ SUKCES – str. 3-4

PIENIĄDZE NA WZROST – str. 6

Biuletyn Woje

jewódzkiego Urzêdu PracywRz

Rzeszowie

numer 2, grudzieñ 2004 r.

1


2

W NUMERZE

Wnioski, wnioski, wnioski…

Jak osiągnąć sukces 3-4

Najczęściej popełniane błędy 4-5

Prezentacja ZPORR

- Działanie 2.1

Pieniądze na wzrost 6

Finanse

Zasady opisu

dokumentów rozliczeniowych 7

Aktualności 8-9

Nowa forma aktywności

Jak zostać wolontariuszem 10-11

Organizacje pozarządowe 11

Sprawozdawczość

Okresowa, roczna i końcowa 12

Zabezpieczenie zwrotu

wpłaconych środków

Hipoteka 13

FAQ – Najczęściej

zadawane pytania 14

Słowniczek EFS 15

Przydatne adresy 16

Wydawca: Wojewódzki Urząd Pracy

w Rzeszowie, 35-025 Rzeszów,

ul. Lisa Kuli 20,

tel. (0-17) 850-92-00, fax 852-44-57,

e-mail: wup@wup-rzeszow.pl

Zespół redakcyjny: Anna Bileńki, Andrzej

Burnat, Wiesław Cwynar, Joanna

Chrobak, Marcin Dygoń, Iwona Idzik-

-Maciej, Edyta Janik-Borecka, Magdalena

Karbarz, Bartosz Kostecki, Lucjan Kozioł,

Wojciech Majewski, Sylwia Najda, Danuta

Pawłowska, Joanna Piórkowska, Beata

Przepióra, Małgorzata Siębor, Sabina Solarska-Przywara,

Józef Twardowski, Antoni

Urban, Maria Węcirz, Grzegorz Wyciślak,

Paweł Zamorski.

Projekt graficzny i skład:

Didot Studio DTP

Druk: Drukarnia RS-Druk

Biuletyn jest współfinansowany ze środków

Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego. Jego rozpowszechnianie

odbywa się bezpłatnie.

Okładka: Grupa projektodawców, podczas

zorganizowanych przez WUP w dniach

21-22. 10. 2004 r. warsztatów, dotyczących

realizacji projektów w ramach ZPORR.

Szanowni

Państwo!

W bieżącym roku Wojewódzki

Urząd Pracy

w Rzeszowie ogłosił konkursy

na realizację projektów

w ramach Zintegrowanego

Programu Operacyjnego

Rozwoju Regionalnego,

Działania 2.1,

2.3, 2.4, na które została

przeznaczona kwota 24

milionów złotych. W następnych

latach środki

Europejskiego Funduszu

Społecznego i budżetu państwa na realizację ZPORR będą się

zwiększać, a łącznie w latach 2004-2006 Wojewódzki Urząd

Pracy w Rzeszowie będzie miał do dyspozycji na ten cel ponad

100 milionów złotych.

Jest to pokaźna kwota, którą można będzie przeznaczyć

między innymi na kursy podnoszące kwalifikacje lub umożliwiające

nabycie nowych umiejętności przez pracujące osoby

dorosłe, praktyki zawodowe dla uczniów i studentów, szkolenia

dla rolników w zakresie podejmowania dodatkowej działalności,

zbliżonej do rolnictwa, subsydiowane zatrudnienie,

doradztwo zawodowe oraz badania regionalnego rynku pracy.

W swoim ostatecznym efekcie działania te powinny przyczynić

się do wyrównania szans na rynku pracy i podniesienia jakości

kadr regionu, a w konsekwencji jego dynamicznego rozwoju.

Występując o środki z Europejskiego Funduszu Społecznego

trzeba dogłębnie poznać zasady, jakimi kieruje się ten Fundusz,

wszystkie dokumenty programowe, a także przygotować

dobry projekt i wniosek. Chcąc Państwu w tym pomóc oddajemy

w Wasze ręce drugi numer Biuletynu Wojewódzkiego Urzędu

Pracy w Rzeszowie poświęcony Zintegrowanemu Programowi

Operacyjnemu Rozwoju Regionalnego.

Z tekstu pt. Jak osiągnąć sukces, dowiemy się na co zwrócić

szczególną uwagę przy sporządzaniu projektu i pisaniu wniosku

aplikacyjnego. Oprócz tego zachęcam do zapoznania się

z publikacjami dotyczącymi najczęściej popełnianych błędów

przy pisaniu wniosków, omówieniu Działania 2.1. - Rozwój

umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy

i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie, zasad

opisu dokumentów rozliczeniowych, funkcjonowaniu wolontariatu.

Zbliża się Nowy Rok. Z tej okazji wszystkim organizacjom

i instytucjom współpracującym z nami obecnie i w przyszłości,

życzę samych udanych i radosnych chwil. Niech 2005 będzie

rokiem szczęśliwym, spełniającym Wasze zamierzenia zawodowe

i społeczne oraz przyniesie wiele pomysłów przekutych na

dobre projekty, z wymierną korzyścią dla tych, którzy z tych pomysłów

będą korzystać.

Z poważaniem

Jacek Posłuszny

Dyrektor Wojewódzkiego

Urzędu Pracy

w Rzeszowie


WNIOSKI, WNIOSKI, WNIOSKI…

JAK OSIĄGNĄĆ SUKCES

Po raz kolejny wywoływany

jest temat pisania wniosków aplikacyjnych.

Nie ma wątpliwości,

że jest to jedno z najważniejszych

zagadnień związanych z pozyskiwaniem

funduszy unijnych. Więc

w tym wypadku, powiedzenie „co

za dużo to nie zdrowo”, nie będzie

miało zastosowania. Poza tym

kilka praktycznych porad może

doprowadzić do naszego małego

sukcesu jakim jest znalezienie się

na liście rankingowej wniosków

przeznaczonych do finansowania.

Kilka lat temu, miałem okazję

uczestniczyć w seminarium prowadzonym

przez doświadczonych

ekspertów zagranicznych na temat

przygotowania i realizacji projektów

unijnych. Szczególnie jeden punkt

programu był dla mnie bardzo istotny

i wiązałem z nim znaczne nadzieje.

Dotyczył on opracowywania dobrych

wniosków aplikacyjnych. Przygotowałem

całą listę pytań i zagadnień,

które najbardziej mnie nurtowały.

Prezentacja nie była długa, właściwie

sprowadziła się do odkrycia jednej zasadniczej

prawdy – „dobry wniosek,

to wniosek dobrze napisany”!

Tonący chwyta się....

instrukcji!

Jedno jest pewne – by dobrze napisać

wniosek trzeba doskonale znać

dokumenty programowe i to nie tylko

dokumentację konkursową, ale

Zintegrowany Program Operacyjny

Rozwoju Regionalnego i Uzupełnienie

ZPORR oraz poradnik dla beneficjentów.

Elementem tego ostatniego

jest instrukcja wypełniania wniosków.

Ogólna tendencja jest jednak taka, że

zanim przeczytamy instrukcję to sami

zaczynami kombinować, co by tu wpisać

w poszczególne punkty wniosku

aplikacyjnego. Takie podejście może

się jednak skończyć rozczarowaniem.

Zacznijmy więc od początku.

Projekt - potrzebny, czy nie

potrzebny

Wszystko zaczyna się od wykrycia

problemu, bądź potrzeby. Jednak

sama jej identyfikacja niewiele nam

pomoże jeżeli nie jesteśmy w stanie

Każda część wniosku aplikacyjnego jest niepowtarzalna, jak poszczególne elementy

układanki. Brak szczegółowych zapisów w którymś z punktów oznaczać będzie

niekompletność i najprawdopodobniej nasz wniosek nie będzie przeznaczony do sfinansowania.

oprzeć się na wiarygodnych danych.

Przy uzasadnianiu potrzeby realizacji

projektu warto zatem sięgnąć

do wszystkich możliwych badań i raportów

na dane zagadnienie, a ponadto

wykonać własne analizy. Przy

tym ostatnim zawsze należy podawać

konkretne dane np. na 670 przebadanych

550 określiło brak języka jako

główną barierę w rozwoju zawodowym.

Dokładne rozpoznanie barier

umożliwi nam wybór odpowiednich

form wsparcia. Ponadto ważne jest

by działania w projekcie dotyczyły

wszystkich zidentyfikowanych barier

i starały się je zlikwidować. Jeżeli

uczestnikom projektu brakuje kwalifikacji

zawodowych i umiejętności

autoprezentacji, to przeprowadzenie

szkolenia na spawacza choć poprawi

ich sytuację, w ostateczności może

okazać się mało efektywne.

Jeżeli dysponujemy skrótem z badań,

bądź raportem, zawsze możemy

te dokumenty dołączyć do wniosku

jako załączniki nieobowiązkowe. Właściwe

odniesienie się do Uzupełnienia

ZPORR będzie również odpowiednio

punktowane, a oparcie się o zapisy

strategii regionalnej bądź powiatowej

jest doskonałym argumentem.

Dla kogo ten projekt?

Z założenia projekt przeznaczony

dla wszystkich jest dla nikogo. Dlatego

jeżeli chcemy uzyskać wsparcie

naszych działań musimy bardzo szczegółowo

określić grupę beneficjentów

ostatecznych. Taka charakterystyka

będzie podstawą do prowadzenia re-

3


krutacji. Bo jeżeli uznamy, że beneficjentami

są osoby pracujące w rolnictwie

bądź pracujące osoby dorosłe

to dlaczego obejmiemy tylko 250

osób, skoro spełniających te kryteria

w województwie jest kilkadziesiąt tysięcy?

Możemy zawęzić naszą grupę

ze względu na cechy demograficzne

(kobiety w wieku powyżej 40 lat),

społeczne (osoby z niskim dochodem

na członka rodziny), zawodowe (rolnicy

z gospodarstw do 5 hektarów)

geograficzne (powiat X jest zdominowany

przez nieefektywne rozdrobnione

rolnictwo). Określenie takich

cech znacznie ułatwi nam organizację

zarówno promocji jak i rekrutacji

(cechy nabierają wówczas rangę kryteriów

naboru).

Projekty ocenia się przez ich

rezultaty

To co wykonujemy w projekcie

nie jest rezultatem tylko produktem

(godziny prac szkoleniowców, liczba

szkoleń czy osób uczestniczących

w doradztwie), a najważniejsze dla

nas są przecież rezultaty i oddziaływanie

projektu. Rezultat czasem określany

jest miarą sukcesu, czyli takiego

stanu, którego osiągnięcie pozwoli

nam ocenić, że projekt zakończył się

sukcesem. Na przykład w przypadku

rolników może to być znalezienie zatrudnienia

poza rolnictwem przez 50

proc. uczestników bądź podniesienie

mobilności zawodowej i przestrzennej

(zmiana miejsca zatrudnienia, zamieszkania

czy awans zawodowy).

Być może okaże się, że ze względu

na bariery sukcesem będzie osiągnięcie

jakiegoś rezultatu miękkiego – np.

wzrost motywacji czy nabycie umiejętności

rozmowy kwalifikacyjnej

i napisania CV.

Zarządzanie projektem

Opisanie wszystkich struktur, powiązań

zarówno pracowników zespołu

jak i partnerów, również tych

którzy nie występują w projekcie,

ale dla jego sukcesu są ważni, jest

niezbędne. Trzeba również przedstawić

ekspertów szczególnie wówczas

jeżeli nie zamierzamy zamieścić

ich CV w załącznikach do projektu.

Zdecydowanie nie wystarczy tu

stwierdzenie, że ktoś ma mniejsze lub

większe doświadczenie, bo wówczas

zawsze postawione będzie pytanie

jakie i gdzie je zdobył? W tym miejscu

trzeba się też pochwalić wcześniej

realizowanymi i zakończonymi

projektami. Jeżeli takich nie mamy

to w ostateczności dobre będą również

takie, które obecnie realizujemy

(mamy podpisane umowy). Zawsze

jednak trzeba podać jakie są rezultaty

ich wdrażania i środki przeznaczone

na ich realizację.

Oceniane są nie tylko pola

punktowane

W kilku przypadkach ocenie podlegają

również elementy wniosku,

które nie są punktowane. Tak jest

w przypadku punktu 2.4 gdzie ocenia

się harmonogram i dane finansowe

umieszczone w załącznikach oraz

w punkcie 2.5 gdzie ocenie podlega

celowość, racjonalność i kwalifikowalność

budżetu projektu. Dlatego

budżet musi być bardzo szczegółowy,

z wykazaniem poszczególnych cen

jednostkowych i dokładnym sposobem

wyliczenia sumy danej kategorii

i podkategorii wydatku.

KOP czyta instrukcję

Podsumowując, jeszcze raz podkreślam,

żeby pisać wnioski szczegółowo

i starać się unikać ogólnych

sformułowań. Trzeba również pamiętać,

że Komisja Oceny Projektów

w Wojewódzkim Urzędzie Pracy

w Rzeszowie zaczyna swoje działania

zawsze od przestudiowania instrukcji

i porównuje zapisy wniosku z treścią

podpytań oczekując, że projektodawca

udzieli wyczerpujących i konkretnych

odpowiedzi. Zalecam, by po

napisaniu wniosku spojrzeć na niego

w inny sposób a najlepiej dać go do

oceny osobie, która nie uczestniczyła

w jego powstaniu. Celem takiego zabiegu

jest wyeliminowanie prostych

błędów, niespójności i zaprzeczeń,

a także stwierdzenie czy opis dokonany

w części drugiej wniosku odpowiada

sformułowanym celom bezpośrednim.

Jednak najważniejsze jest by

poproszony przez nas ekspert odpowiedział

na pytanie czy przeznaczyłby

pieniądze na realizację tego, a nie

innego projektu. Jeżeli zdecyduje się

on na to, ze znacznym prawdopodobieństwem

możemy przypuścić, że

tak samo postąpią członkowie KOP.

W tekście poniżej przedstawiamy

najczęściej popełniane błędy

przy pisaniu i składaniu wniosków

aplikacyjnych.

Marcin Dygoń

NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY

Na przełomie września i października

2004 roku, Wojewódzki

Urząd Pracy w Rzeszowie, ogłosił

pierwsze konkursy w ramach

trzech Działań ZPORR i rozpoczął

nabór wniosków. Beneficjenci,

aby uzyskać pomoc finansową

z EFS, złożyli liczne wnioski aplikacyjne.

Niestety wiele z nich zawierało

błędy formalne, powodujące

potrzebę ich uzupełnienia,

a w niektórych przypadkach

4

wręcz eliminację z dalszej drogi

weryfikacyjnej.

Droga wniosku składa się z kilku

etapów weryfikacji. Pierwszym z nich

jest sprawdzenie kompletności złożonych

dokumentów oraz poprawności

wypełnienia pod względem formalnym.

Ocena formalna odbywa się

w ciągu 14 dni od daty zamknięcia

konkursu (w przypadku konkursów

zamkniętych) lub w ciągu 14 dni od

daty złożenia wniosku (w przypadku

konkursów otwartych). Ocenę tę

przeprowadzają pracownicy WUP,

którzy najpierw kontrolują tzw. wymogi

rejestracyjne, czyli czy dostarczono

wniosek w dwóch formach

(papierowej i elektronicznej) i czy są

one tożsame. Następnie dokonywana

jest weryfikacja zgodności z Uzupełnieniem

ZPORR, w tym sprawdzenie,

czy dołączono wszystkie wymagane

załączniki i wypełniono wszystkie

pola formularza. Na koniec spraw-


Autorki artykułu podczas weryfikacji wniosków. Fot. Iwona Idzik-Maciej.

dzana jest zgodność projektu z celami

horyzontalnymi, określonymi dla Europejskiego

Funduszu Społecznego.

Błędy małe i duże

Poniżej postaramy się wskazać

najczęściej popełniane błędy, zauważone

właśnie podczas tej pierwszej,

formalnej weryfikacji złożonych do

nas ostatnio wniosków.

Wśród uchybień, które zdarzały

się raczej pojedynczo znalazły się

m.in: błędne określenie grupy docelowej,

złożenie wniosku przez nieuprawnionego

beneficjenta, nieodpowiednie

dobranie projektu do danego

działania, wnioskowanie o kwotę

przekraczającą limit kwoty przeznaczonej

na realizację danego działania

w roku 2004, ingerencja w zawartość

wniosku aplikacyjnego poprzez dodawanie

swoich punktów.

Kolejna, trochę większa grupa

błędów dotyczyła planowanych

wydatków, ujętych w części szóstej

wniosku. Wydatki nie były należycie

uszczegółowione, co uniemożliwiało

sprawdzenie ich kwalifikowalności

(np. brak jednostkowego rozbicia

kosztów zakupu sprzętu komputerowego

czy dokładnego rozpisania

działań informacyjno-promocyjnych).

Kalkulację kosztów błędnie umieszczano

w dodatkowym załączniku,

a nie w odpowiednich rubrykach

wniosku. Zdarzały się pomyłki rachunkowe,

które zmieniały końcową,

wnioskowaną kwotę dofinansowania.

Z planowanymi wydatkami projektu

wiąże się czas jego realizacji, który

wskazany przez niektórych projektodawców

był dłuższy od okresu zawartego

w Ramowym Planie Realizacji

Działania.

Dużo błędów dotyczyło niewłaściwego

opisu w ramach danego

punktu. Na przykład przedstawiane

w punkcie 1.13 wniosku sposoby informowania

społeczeństwa i odbiorców

pomocy traktowano niekiedy

bardzo ogólnie, a ujęte w punkcie

5A wniosku wskaźniki były w niemal

wszystkich projektach niezgodne z listą

standardowych wskaźników monitoringowych

dla II Priorytetu ZPORR,

brakowało również podkategorii tych

wskaźników oraz wpisu ich kodów.

Sporym problemem dla beneficjentów

były załączniki. Często nie

były one przedkładane w komplecie,

lub ich forma odbiegała wyraźnie od

wzoru wskazanego przez Instytucję

Wdrażającą.

Poza tym zauważyliśmy liczne

uchybienia wynikające po prostu

z niedopatrzenia wnioskodawcy. Na

przykład nie zgadzały się zawarte we

wniosku i przedłożonych dokumentach

numery wpisu do KRS (tzw. czeski

błąd), niepoprawnie podawano

numery telefonu bądź faksu, wskazywano

nieodpowiednią Instytucję

Wdrażającą.

Wciąż brakuje Generatora

wniosków

Największa grupa uchybień wynikała

z braku Generatora wniosków,

w którym, zgodnie z instrukcją wypełniania

wniosków, powinien być

on pisany. Z konieczności projektodawcy

wypełniają wnioski w programie

Word, co często przekłada się na

błędy dotyczące np. braku uzupełnień

pól oznaczonych literką S (docelowo

pole to będzie uzupełniane

przez system), przekraczania dopuszczalnej

liczby znaków w punktach

tekstowych wniosku, niezgodności

wpisów czy rozkładu stron w wersji

elektronicznej i papierowej.

Ostateczny los wniosku

Od rangi błędów jakie zostały

popełniane w przedkładanych przez

beneficjentów wnioskach zależy ich

dalsza droga weryfikacji. Jeśli wniosek

nie zawiera wad uniemożliwiających

rejestrację, mieści się w zasadach

konkursu i przeszedł pozytywnie

ocenę formalną, przekazywany

jest do oceny merytorycznej. Przy

pomyłkach lub brakach formalnych,

np. brak podpisu osoby uprawnionej,

bądź niedołączenia wymaganych

dokumentów, przekazany jest do

uzupełnienia. W przypadku nie spełniania

wymogów rejestracyjnych lub

uchybień formalnych wyszczególnionych

w dokumentach programowych,

zostaje odrzucony.

Aby poprawnie napisać wniosek

beneficjent powinien zapoznać

się z dokumentami programowymi,

tj. Zintegrowanym Programem Operacyjnym

Rozwoju Regionalnego,

Uzupełnieniem do tego programu,

Poradnikiem dla Beneficjentów oraz

wytycznymi Instytucji Wdrażającej zawartymi

w Ramowych Planach Realizacji

Działania, i dokumentacji konkursowej

dla danego działania.

Wąpliwości, które pojawią się na

etapie pisania wniosku pomogą rozwiązać

pracownicy punktu konsultacyjnego

Wojewódzkiego Urzędu Pracy

(pok. 109, tel. 8509215).

Sylwia Najda

Agnieszka Kuźniar- Pelc

5


PREZENTACJA ZPORR – DZIAŁANIE 2.1

PIENIĄDZE NA WZROST

Działanie 2.1 jest jednym

z trzech jakie wdraża

Wojewódzki Urząd Pracy

w Rzeszowie w ramach Zintegrowanego

Programu Operacyjnego

Rozwoju Regionalnego.

Zakłada ono, że w zmieniających

się warunkach społecznych

i gospodarczych niezmiernie

ważne staje się przygotowanie

osób do radzenia sobie

z nowymi zadaniami i wyzwaniami,

jakie niesie za sobą

proces zmian zachodzących

w gospodarce. Podstawowym

„wyzwaniem”, na jakie odpowiadać

mają projekty realizowane

w ramach tego działania

jest likwidacja zagrożeń spowodowanych

brakiem umiejętności

niezbędnych do wykonywania

nowych zadań związanych

z wyzwaniami współczesnego

rynku pracy.

Pomimo notowania wysokiego

wskaźnika bezrobocia rejestrowanego

w województwie podkarpackim,

wiele badań wskazuje, że

pracodawcy mają poważne problemy

w pozyskiwaniu pracowników

dysponujących kwalifikacjami

i umiejętnościami dostosowanymi

do aktualnych i potencjalnych

potrzeb związanych z rozwojem

przedsiębiorstw, szczególnie wykwalifikowanych

robotników, pracowników

ze znajomością języków

obcych czy specjalistów w dziedzinie

finansów. Jedną z przyczyn

niskiej mobilności zawodowej

mieszkańców województwa podkarpackiego

są zaniedbania edukacyjne,

niemożność, a zarazem

niechęć do podejmowania dalszej

nauki oraz niskie, nieodpowiednie

do wymagań dynamicznie zmieniającego

się rynku pracy, kwalifikacje

zawodowe. Konieczne jest,

zatem uświadomienie opłacalności

inwestowania w kapitał ludzki

oraz umożliwienie podnoszenia

i aktualizowania kwalifikacji oraz

umiejętności kadry pracowniczej.

Do zmiany tej sytuacji przyczyni

się realizacja projektów w ramach

Działania 2.1 ZPORR zakładających:

6

• szkolenia podwyższające

i aktualizujące kwalifikacje zawodowe

(zwłaszcza w zakresie języków

obcych czy nowych technologii)

do potrzeb regionalnego

rynku pracy oraz szereg usług doradczych

wspomagających kształtowania

kariery zawodowej. Istotne

jest także to, że w ramach tego

działania realizowane mogą być

projekty, w których wsparcie zostanie

przeznaczone także dla rolników

i domowników chcących

podjąć dodatkową działalność

zbliżoną do rolnictwa (np. zająć

się agroturystyką czy produkcją

i sprzedażą wyrobów pochodzących

z własnego gospodarstwa).

• praktyczną naukę zawodu

(krajowe praktyki zawodowe)

dla uczniów i studentów. Młodzi

ludzie wkraczający po raz

pierwszy na rynek pracy mają

zazwyczaj solidne wykształcenie

teoretyczne, ale potencjalni pracodawcy

wymagają od nich również

praktycznego doświadczenia

zawodowego. Warto pamiętać,

że wskaźnik bezrobocia osób

z najwyższym poziomem wykształcenia,

choć jest relatywnie

niski (oscyluje w granicach

5 proc. ogółu zarejestrowanych

bezrobotnych) to znacznie wzrósł

w ostatnich latach. Problemy osób

z wyższym wykształceniem na

rynku pracy związane są przede

wszystkim z wysokimi wymaganiami

pracodawców nie tylko

w odniesieniu do umiejętności

poruszania się na rynku pracy,

znajomości języków obcych, czy

posiadania fachowej wiedzy, ale

przede wszystkim oczekiwaniem

posiadania praktyki zawodowej.

Projekty realizowane w ramach

działania 2.1 pozwalają wykorzystać

dotychczasową wiedzę teoretyczną

podczas pracy w przedsiębiorstwie

funkcjonującym

w realiach gospodarki rynkowej.

• monitorowanie zmian zachodzących

na regionalnym i lokalnym

rynku pracy. Skuteczna interwencja

na rynku pracy jest możliwa

dzięki właściwemu zdiagnozowaniu

jego stanu czy grup społecznych

będących w szczególnie

trudnej sytuacji. Dzięki realizacji

projektów w ramach Działania 2.1

możliwe stanie się promowanie

i upowszechnianie badań związanych

m.in. z sytuacją ekonomiczną

i kadrową przedsiębiorstw, perspektywami

i barierami rozwoju

firm, szkolnictwem ponadpodstawowym

(w tym wyższym), czy formami

współpracy pomiędzy pracodawcami,

urzędami pracy, a placówkami

oświatowymi. Właściwe

i dobrze ukierunkowane działania

w edukację i szkolenia mogą

doprowadzić do wzrostu netto

zatrudnienia w gospodarce narodowej

oraz pomóc w stworzeniu

warunków ułatwiających przyciągnięcie

nowych inwestycji, które

pobudzą proces wzrostu gospodarczego

i powstawania nowych

miejsc pracy. Jednocześnie powinny

być opracowywane dodatkowe

analizy i badania wzbogacające

wiedzę o regionalnym rynku pracy

i prowadzonych przedsięwzięciach

edukacyjnych. Projekty realizowane

w tym zakresie winny

uzupełniać badania prowadzone

przez publiczne służby zatrudnienia,

jak również obejmować obszary

dotąd niezbadane.

Wyżej wymienione sposoby

wsparcia pozwolą wzbogacić

wiedzę i kwalifikacje potrzebne

nie tylko na etapie rozpoczynania

kariery zawodowej, ale także

na bardziej świadome i lepsze jej

kształtowanie. Umożliwią także

osobom (zwłaszcza rolnikom) borykającym

się z problemem braku

wystarczających dochodów z dotychczas

prowadzonej działalności

zdobyć wiedzę i kwalifikacje

niezbędne do wykonywania dodatkowej

pracy. Przyczynią się

także do pełnego i dokładnego

zdiagnozowania perspektyw oraz

zagrożeń istniejących na lokalnym

czy regionalnym rynku pracy.

Andrzej Burnat


FINANSE

Zasady opisu dokumentów rozliczeniowych

W działaniach realizowanych

w ramach ZPORR, środki finansowe

na realizację projektu przekazywane

są „z góry”, a beneficjent

ma obowiązek rozliczyć je w określonych

w umowie o dofinansowanie

projektu terminach.

Generalnie beneficjent musi przedłożyć

wniosek o płatność w dwóch

tożsamych wersjach – papierowej

i elektronicznej, do których dołącza

dokumenty źródłowe, stanowiące dowód

poniesienia wydatków. Będą to

poświadczone obustronnie za zgodność

z oryginałem kopie faktur lub

innych dokumentów księgowych

o równoważnej wartości dowodowej

oraz kopie dokumentów potwierdzających

faktyczne dokonanie płatności

(kopie wyciągów bankowych).

Warunki uznawania dowodu

księgowego za prawidłowy

Mimo występującej w praktyce

różnorodności dokumentów, każdy

z nich ma z reguły wiele cech

wspólnych wszystkim dokumentom,

Posiadanie tych cech jest warunkiem

koniecznym do uznania go za prawidłowy.

Prawidłowy dowód księgowy powinien

stwierdzać fakt dokonania

operacji gospodarczej zgodnie z jej

rzeczywistym przebiegiem i powinien

zawierać:

1. Określenie rodzaju dowodu i jego

numeru identyfikacyjnego - tj.

podanie nazwy dowodu i ewentualnie

jego symbolu lub innego

oznaczenia np. kodu oraz numeru

identyfikującego ten dokument (tj.

kolejnego numeru dowodu księgowego

w danej grupie rodzajowej).

2. Określenie wystawcy i wskazanie

stron (nazwy i adresy) uczestniczących

w operacji gospodarczej

(ogólnie ujmując tj. sprzedającego

i kupującego). Określenie wystawcy

oraz nazw i adresów stron

może być zastąpione nazwami lub

symbolami komórek organizacyjnych

jednostki.

3. Daty sporządzenia dowodu i dokonania

operacji gospodarczej.

4. Opis operacji gospodarczej i jej

wartość oraz dane ilościowe, jeżeli

przedmiot operacji jest wymierny

w jednostkach naturalnych.

5. Własnoręczne podpisy osób odpowiedzialnych

za prawidłowe dokonanie

operacji gospodarczej i jej

udokumentowanie, z uwzględnieniem

wymagań określonych przepisami

w zakresie podatku VAT.

6. Stwierdzenie, sprawdzenia i zakwalifikowania

dowodu do ujęcia

w urządzeniach księgowych, przez

wskazanie miesiąca księgowania

oraz sposobu ujęcia dowodu na

kontach, wraz z podpisem osoby

odpowiedzialnej za zakwalifikowanie

dowodu do ujęcia w księgach.

Treść zawarta w dowodach księgowych

powinna odzwierciedlać przebieg

operacji gospodarczej w sposób

pełny i zrozumiały. Każdy dowód

księgowy powinien być sprawdzony

pod względem merytorycznym

i formalno-rachunkowym, a fakt ten

powinien być uwidoczniony na dokumencie

w postaci podpisu osoby

upoważnionej do przeprowadzenia

kontroli oraz daty jej dokonania.

Na dokumentach należy umieścić:

• adnotację, że operacja gospodarcza ma związek z projektem (numer umowy,

tytuł projektu, rodzaj wydatku),

• adnotację o sprawdzeniu pod względem formalnym, rachunkowym oraz

merytorycznym,

• adnotację o uregulowaniu zobowiązania (sposób zapłaty),

• adnotację o ujęciu dowodu w księgach rachunkowych przez wskazanie

daty i sposobu ujęcia dowodu w księgach rachunkowych oraz oznaczenie

numerem w sposób umożliwiający powiązanie dowodu z zapisami księgowymi

dokonanymi na jego podstawie,

• adnotację, że zachodzi zgodność z procedurami wynikającymi z ustawy

Prawo zamówień publicznych i innych obowiązujących przepisów,

• adnotację o zakwalifikowaniu wydatku do odpowiedniej kategorii budżetowej

wraz z paragrafami .

Środki, które przekazuje nam Unia

Europejska na realizację różnych projektów,

w tym w ramach Zintegrowanego

Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego,

muszą być dokładnie rozliczone

za pomocą odpowiednich dokumentów.

Fot. The Audiovisual Library of the

European Commission

Dowody wydatków

W zależności od rodzaju wydatku,

dokumenty potwierdzające ich poniesienie

mogą się różnić. Przeważnie

będą to faktury z kopiami dowodów

zapłaty (kopie wyciągów bankowych),

ale również listy płac, deklaracje

rozliczeniowe składek ZUS czy

dokumenty kasowe. Rozliczeniu podlegać

mogą tylko wydatki faktycznie

poniesione i to wyłącznie w konkretnej

wysokości, nie mogą to być wyliczenia

szacunkowe czy liczone jako

udział w ogólnych wydatkach.

Wszystkie dokumenty muszą zawierać

adnotację, która w widoczny

sposób odzwierciedla związek operacji

gospodarczej z projektem (numer

umowy, tytuł projektu, rodzaj wydatku)

oraz muszą być podpisane przez

osobę do tego uprawnioną.

Sabina Solarska-Przywara

7


AKTUALNOŚCI

Zakończyły się

pierwsze konkursy

5 listopada br. minął termin składania

wniosków, na ogłoszony przez

Wojewódzki Urząd Pracy konkurs zamknięty,

w ramach Zintegrowanego

Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego,

Działanie 2.3. Natomiast

29 listopada 2004 r. minął pierwszy

termin konkursu otwartego na Działania

2.1 oraz 2.4.

Największym zainteresowaniem

projektodawców cieszyło się Działanie

2.1 „Rozwój umiejętności powiązany

z potrzebami regionalnego

rynku pracy i możliwości kształcenia

ustawicznego w regionie”. W przeważającej

większości złożone projekty

dotyczyły szkoleń. Mniejsze wzięcie

miały Działania 2.3 i 2.4 skupiające

się na reorientacji zawodowej osób

odchodzących z rolnictwa i pracowników

zakładów podlegających restrukturyzacji.

Lista projektów, które otrzymają

dofinansowanie publikowana jest na

stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy

w Rzeszowie: www.wup-rzeszow.pl/

zporr. Kolejne konkursy przewidziano

w 2005 r.

Warsztaty

W dniach 21-22 października br.

WUP zorganizował warsztaty dotyczące

opracowania projektów i wypełniania

wniosków o dofinansowanie

jego realizacji w ramach ZPORR.

W szkoleniu „Aplikowanie o środki

Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach 2 Priorytetu Zintegrowanego

Programu Operacyjnego Rozwoju

Regionalnego” wzięło udział ok. 80

przedstawicieli instytucji pozarządowych

i szkoleniowych zainteresowanych

złożeniem projektów współfinansowanych

z EFS w ramach Działań:

2.1, 2.3, 2.4 ZPORR. Pierwszego

dnia uczestnicy zostali zapoznani

z celami działań oraz dokumentacją

konkursową, metodologią zarządzania

projektem, jak również praktycznymi

wskazówkami dotyczącymi przygotowania

wniosku. Po części teoretycznej

nastąpiła część praktyczna spotkania.

Uczestnicy, podzieleni na cztery grupy

robocze, pracowali nad poszczególnymi

elementami wniosku. Dzień

zakończyło przedstawienie wyników

pracy w grupach.

8

Dwudniowe warsztaty dla projektodawców cieszyły się dużym zainteresowaniem,

a ich uczestnicy brali aktywny udział zarówno w wykładach jak i zajęciach praktycznych.

Dokumentacje konkursową omówiła

Joanna Piórkowska.

Z metodologią zarządzania projektem

zapoznał uczestników Marcin Dygoń,

kierownik Zespołu ds. projektów.


W trzech spotkaniach informacyjnych wzięło udział ok. 80 osób.

Drugiego dnia uczestnicy wysłuchali

wykładów na temat kwalifikowalności

wydatków i prawidłowej

konstrukcji budżetu oraz zasad monitorowania

i sprawozdawczości.

W części praktycznej tworzyli budżet

do opracowanego w dniu poprzednim

projektu.

Warsztaty zakończyło podsumowanie

pracy w grupach, pokaz filmu

dotyczącego dobrych praktyk

i rozdanie zaświadczeń uczestnictwa

w szkoleniu.

Spotkania

informacyjne

W związku z ogłoszonymi konkursami

w dniach 12, 14, 15 października,

WUP w Rzeszowie zorganizował

spotkania informacyjne dla potencjalnych

projektodawców, poświęcone

Działaniom 2.1, 2.3 i 2.4. Podczas

spotkań, w których wzięło w sumie

udział ok.80 osób, pracownicy Wydziału

Obsługi Programów Pomocowych

przedstawili ogólne założenia

poszczególnych działań i kryteria jakie

powinien spełniać poprawnie napisany

projekt. Ponadto odpowiadali

na pytania nurtujące projektodawców.

Z prezentacją na temat poszczególnych

działań ZPORR wystąpił Andrzej

Burnat.

Napisali

i powiedzieli o nas

„Duże pieniądze i wymagania”,

„Próbują zmniejszyć bezrobocie”,

„Szansa na szkolenia” – to tytuły

tekstów w Nowinach, Super Nowościach,

Dniu Rzeszowa, które ukazały

się po ogłoszeniu przez nasz urząd

konkursów na realizację projektów

w ramach Zintegrowanego Programu

Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Audycje na ten temat wyemitowano

także na antenie Radia Rzeszów i w

Telewizji Rzeszów.

Na pytania nurtujące projektodawców

odpowiadała Danuta Powłowska,

kierownik Wydziału Obsługi Programów

Pomocowych. Fot. Marcin Dygoń, Andrzej

Burnat (7)

WUP dla projektodawców”,

„Nowe centra informacji”, „Granty na

akademickie biura karier rozdane”

- to z kolei tytuł z Podkarpackiego

Przeglądu Samorządowego traktujące

o pierwszych numerach Biuletynów

ZPORR i SPO RZL oraz konkursach

na gminne centra informacji i akademickie

biura karier.

Za zainteresowanie realizowanymi

przez nas działaniami dziękujemy.

Iwona Idzik-Maciej

9


NOWA FORMA AKTYWNOŚCI

JAK ZOSTAĆ WOLONTARIUSZEM

Waldemar Sławiński studiuje

socjologię na Uniwersytecie Rzeszowskim

i zarządzanie kapitałem

ludzkim na Katolickim Uniwersytecie

Lubelskim i jednocześnie

pracuje jako wolontariusz. – Dlaczego

podjąłem się pracy wolontariackiej,

pracy za darmo? Z jednej

strony chcę poznać samego siebie,

swoje słabe i mocne strony, z drugiej

zdobyć pewne doświadczenie

zawodowe. To powinno mi pomóc

w znalezieniu przyszłej pracy etatowej

– zaznacza.

Wolontariat i praca wolontariacka

stają się w Polsce coraz bardziej popularne.

Coraz więcej młodych ludzi

zaczyna rozumieć, że szukając upragnionej

pracy oprócz nawet bardzo

szerokiej wiedzy trzeba mieć jeszcze

pewne doświadczenie w wykonywaniu

takich czy innych czynności,

a droga do rozwoju nie koniecznie

wiedzie przez płatne zajęcia. – Znam

wielu kolegów ze studiów, którzy

w wolnych chwilach lub w czasie

wakacji pracują jako wolontariusze

w różnych organizacjach czy instytucjach

państwowych – mówi Waldemar

Sławiński.

Jest odpowiednia ustawa

W tej chwili jest to o tyle ułatwione,

że od ponad roku sprawy wolontariatu

reguluje ustawa o działalności

pożytku publicznego i wolontariacie

(DZ.U. Nr 96 z 2003 roku, poz. 873).

Zgodnie z tą ustawą wolontariuszem

jest osoba, która nieodpłatnie wykonuje

świadczenia odpowiadające

świadczeniu pracy na rzecz „korzystających”,

którymi są organizacje pozarządowe

i inne podmioty działające

w sferze pożytku publicznego, organy

administracji publicznej i ich jednostki

organizacyjne, jednostki samorządu

terytorialnego, ośrodki pomocy

społecznej, szkoły, przedszkola, szpitale,

hospicja, domy dziecka, placówki

opiekuńczo-wychowacze, biblioteki,

domy kultury, muzea, organizacje

sportowe, artystyczne, turystyczne,

młodzieżowe, kobiece, kościelne. Jeśli

nie bardzo wiemy jak dotrzeć do

danej instytucji lub organizacji możemy

się zwrócić o pomoc do jednego

z istniejących w Polsce kilkunastu

10

Waldemar Sławiński, student socjologii na Uniwersytecie Rzeszowskim

i zarządzania kapitałem ludzkim na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim

i jednocześnie wolontariusz: - Do tej pory przez półtora roku pracowałem jako wolontariusz

w świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci z rodzin patologicznych, przez

miesiąc w urzędzie państwowym. Zajęcia w świetlicy podjąłem bo chciałem pomagać

dzieciom, w urzędzie, żeby poznać jego strukturę, funkcjonowanie i zdobyć pewne

doświadczenie zawodowe. Obie formy aktywności były dla mnie bardzo ważnym

i potrzebnym doświadczeniem. Pozwoliły mi poznać swoje możliwości w sytuacjach,

w których nigdy do tej pory nie byłem, nauczyły systematyczności, odpowiedzialności,

pracy w zespołach ludzkich. W tej chwili pracodawcy oprócz wiedzy wyniesionej ze

studiów i znajomości języków obcych przywiązują wielką wagę do doświadczenia

zawodowego. Liczę też, że praca wolontariacka zaprocentuje w przyszłości i pomoże

mi w znalezieniu etatowego zatrudnienia. Fot. Józef Twardowski

centrów wolontariatu, (bliższe szczegóły

można znaleźć na stronie www.

wolontariat.org.pl) lub wyszukać

odpowiednią organizacje pozarządową

w portalu www.ngo.pl.

Przystępując do działań w wybranej

instytucji czy organizacji trzeba

zawrzeć z nią porozumienie. Nie jest

to umowa o pracę, ale dokument,

który normuje status wolontariusza,

jego prawa i obowiązki. Należy pamiętać!

Jeśli świadczenie wykonywane

będzie przez okres dłuższy niż 30

dni, to porozumienie musi być sporządzone

na piśmie.

Prawa wolontariusza

Prawa wolontariacie można podzielić

na dwie kategorie. Pierwsze

wynikają z ustawy, drugie z wewnętrznych

zasad zarządzania organizacją,

na rzecz której wykonuje się

świadczenia. Czasami, podobnie jak

osoby zatrudnione w formie płatnej,

wolontariusze przechodzą okres próbny.

W tym czasie obie strony mogą

się wzajemnie poznać i sprecyzować

swoje oczekiwania, a w przypadku

braku ich spełnienia rozstać się.

Wśród ustawowych praw wolontariusza

najważniejsze to prawo do

bezpiecznych i higienicznych warunków

pracy, pokrycia kosztów podróży

służbowych, diet czy innych

czynności wykonywanych na takich

zasadach jak pracownicy. Poza tym

w przypadku wykonywania świadczenia

przez okres krótszy niż 30 dni

wolontariuszom przysługuje ubezpieczenie

od następstw nieszczęśliwych

wypadków, przy świadczeniu

dłuższym niż 30 dni zaopatrzenie na

podstawie ustawy z 30 października

2002 roku o zaopatrzeniu z tytułu

wypadków lub chorób zawodowych

powstałych w szczególnych okolicznościach.


ZASADY ZARZĄDZANIA FINANSOWEGO FUNDUSZAMI

Prawa wynikające z zasad zarządzania

daną organizacją czy instytucją

wymienia zestawienie poniżej.

Na co może liczyć wolontariusz

- Zapoznanie z celami organizacji

i zakresem zadań.

- Zapewnianie odpowiedniego stanowiska,

urządzeń i materiałów

niezbędnych do wykonywania

świadczenia.

- Uznanie i partnerskie traktowanie

w zespole.

- Otrzymanie pisemnego zaświadczenia

o wykonywanych czynnościach.

Obowiązki

Zostanie pełnoprawnym członkiem

jakiejś organizacji czy instytucji,

daje pewne prawa, ale równocześnie

narzuca obowiązki, które zasadniczo

nie różnią się od przypisanych pracownikom

etatowym.

Jeśli podejmiemy się wykonywania

jakiegoś zadania, to mimo, że nie

otrzymujemy za nie wynagrodzenia,

musimy do niego podchodzić poważnie.

Nie można zacząć jakiejś roboty

i w połowie ją zostawić, albo nie dotrzymać

przypisanego terminu. Nie

dopuszczalna jest również sytuacja, że

nagle znudzimy się powierzonymi

czynnościami i bez słowa porzucimy

pracę. Tak samo musimy sumiennie

dotrzymywać ustalonych godzin czy

dni pracy.

Udział w projektach EFS

Wolontariusze mogą również

uczestniczyć w projektach realizowanych

w ramach Europejskiego Funduszu

Społecznego. Z ich strony zasady

tego uczestnictwa są takie same

jak podane wcześniej. O czym powinien

pamiętać projektodawca!

Projektodawca musi natomiast wiedzieć,

że praca wolontariacka może

zostać wliczona do budżetu projektu

jako rzeczowy wkład własny, w kategorii

„środki prywatne”. Poza tym

należy dokładnie zdefiniować rodzaj

wykonywanej przez wolontariusza

pracy (on sam musi prowadzić karty,

w których będzie wpisywał czas

pracy i wykonywane zadania). Jeśli

wykonuje on zadania takie, jak personel

stały, to kalkulacja jego wkładu

musi być oparta na stawkach obowiązujących

dla tego personelu, jeśli

nie – musi ona wynikać ze stawek

rynkowych.

Świat stoi otworem

Oprócz świadczeń w kraju, wolontariusze

mogą się też udzielać zagranicą.

W Polsce jest kilka stowarzyszeń

i organizacji, które organizują dla nich

wyjazdy. Trwają one najczęściej kilka

miesięcy, a kraje docelowe to przede

wszystkim Francja, Niemcy, Hiszpania,

USA, kontynent afrykański.

Charakter pracy zagranicą jest bardzo

podobny do wykonywanej w Polsce.

Obsługuje się komputery, organizuje

festyny, prowadzi różne akcje

charytatywne, opiekuje się dziećmi

lub osobami niepełnosprawnymi,

działa na rzecz ekologii lub kultury.

Wśród warunków, które trzeba

spełnić zasadnicze to chęć pomagania

innym, dobra znajomość jakiegoś języka

zachodniego, najczęściej angielskiego,

dobry stan zdrowia, ukończone

18 lat. Poza tym część organizacji

wymaga odpowiednich wpłat, które

pokryją albo całość, albo przynajmniej

część kosztów ubezpieczenia,

transportu, zakwaterowania, wyżywienia,

a w niektórych przypadkach

mogą one sięgać 1000-1500 zł.

Józef Twardowski

Organizacje pozarządowe

Wśród wielu potencjalnych

podmiotów, mogących skorzystać

z funduszy strukturalnych, obok

małych i średnich przedsiębiorców,

samorządów lokalnych i instytucji

oświatowych, znajdują się

także organizacje pozarządowe.

Organizacje pozarządowe

w Polsce nie zawsze są zauważane

przez władze, choć stanowią

ważną część społeczeństwa,

podejmując działania w prawie

wszystkich dziedzinach życia: od

pomocy społecznej, przez kulturę,

edukację, rozwój lokalny, problemy

mniejszości, ekologię, prawa

człowieka aż po rozwój przedsiębiorczości.

Wiele z nich zdobyło

także pewne doświadczenie w wykorzystywaniu

środków pomocowych

Unii Europejskiej, głównie

z programu Phare. Teraz mogą to

doświadczenie wykorzystać przy

realizacji projektów mających na

celu przeciwdziałaniu bezrobociu

i ograniczeniu skutków wykluczenia

społecznego i ekonomicznego

poszczególnych grup.

Organizacje te powin ny zwrócić

szczególną uwagę na projekty,

które pobudzają aktywność i integrują

wokół wspólnych działań

mieszkańców oraz instytucje życia

lokalnego, przede wszystkim

władze samorządowe, przedsiębiorców

i organizacje społeczne.

Wśród instytucji, do których mogą

one apilkować o środki jest także

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie.

W ramach Działania 2.1

ZPORR „Rozwój umiejętności

powiązany z potrzebami regionalnego

rynku pracy i możliwości

kształcenia ustawicznego

w regionie” beneficjentami, czyli

projektodawcami mogą być organizacje

pozarządowe mające

w zadaniach statutowych promocję

i wspomaganie edukacji. Natomiast

w ramach Działania 2.3 „Reorientacja

zawodowa osób odchodzących

z rolnictwa” i 2.4 ZPORR

„Reorientacja zawodowa osób

zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi”

beneficjentami mogą

być organizacje pozarządowe specjalizujące

się w pomocy osobom

poszukującym pracy i bezrobotnym.

Wśród form wsparcia jakie

mają one do wyboru wymienić

można kursy, szkolenia czy usługi

doradcze.

Magdalena Karbarz

Joanna Piórkowska

11


SPRAWOZDAWCZOŚĆ

12

Okresowa, roczna i końcowa

Sprawozdawczość i monitoring

zajmują istotne miejsce

w procesie wdrażania programów

EFS. Dzięki sprawozdaniom

składanym przez beneficjentów

można ustalić w jakim

stopniu dotarto do osób objętych

wsparciem w ramach poszczególnych

programów, jaka

jest efektywność realizowanych

założeń, określić wpływ podjętych

działań na uczestników

programu i ich środowisko.

Każdy projektodawca jest zobowiązany

do składania sprawozdań

i dostarczania niezbędnych

informacji, związanych z realizowanym

projektem. Są to m.in.

dane dotyczące strony finansowej

projektu, zakresu i efektywności

podejmowanych działań. Należy

pamiętać o tym, aby dane zawarte

w raportach korespondowały

z informacjami przedstawionymi

we wniosku i umowie finansowania

projektu.

W ramach monitorowania

ZPORR wyróżniamy trzy typy

sprawozdań: okresowe, roczne,

końcowe;

Pierwszy rodzaj sprawozdań,

czyli sprawozdania okresowe

(ten sam zakres informacji stosuje

się również do sprawozdań

rocznych i końcowych) powinny

zawierać przede wszystkim dane

o stanie realizacji projektu, skali

osiągniętych rezultatów, finansach,

występujących nieprawidłowościach

i podjętych środkach

zaradczych.

Sprawozdania okresowe powinny

być składane raz na kwartał

w terminie 7 dni kalendarzowych

od zakończenia okresu sprawozdawczego

(chodzi oczywiście

o kwartał kalendarzowy, a więc

7. I, 7. IV, 7. VII, 7. X).

Jeśli chodzi o sprawozdania

roczne, to powinny one zawierać

ponadto szczegółowe informacje

na temat beneficjentów ostatecznych

projektów, a także charakterystykę

zrealizowanego wsparcia.

Na złożenie sprawozdania rocznego

beneficjent ma 15 dni kalendarzowych

od zakończenia roku

lub zakończenia projektu w przypadku

projektu kończącego się

w trakcie roku kalendarzowego.

Trzeci i ostatni typ sprawozdań,

to sprawozdania końcowe.

Oprócz informacji zawartych

w powyższych sprawozdaniach,

powinny one zawierać podsumowanie

całego okresu realizacji

projektu. Należy je składać w terminie

15 dni kalendarzowych od

zakończenia realizacji projektu.

W przypadku gdy czas trwania

projektu kończy się w trakcie

roku kalendarzowego, wówczas

beneficjent wraz ze sprawozdaniem

końcowym składa również

sprawozdanie roczne. Dodatkowo

do sprawozdań, zarówno rocznych,

jak i końcowych należy

dołączyć następujące załączniki:

dane dotyczące osób; dane dotyczące

osób zatrudnionych w instytucjach/przedsiębiorstwach/organizacjach;

dane dotyczące instytucji/przedsiębiorstw

i organizacji,

które zostały objęte wsparciem.

Wraz ze sprawozdaniem rocznym

i końcowym beneficjent jest

zobowiązany przedstawić elektroniczne

zestawienie danych,

dotyczące odbiorców pomocy.

Taka baza danych musi być uzupełniana

na bieżąco i zawierać

następujące informacje: dane personalne,

teleadresowe; dotyczące

oceny projektu i osób go realizujących

np. trenerów prowadzących

szkolenia i warsztaty, doradców

zawodowych itp., wystawionej

przez uczestników. Gromadzenie

danych i ich przechowywanie powinno

przebiegać zgodnie z przepisami

ustawy z dnia 29 sierpnia

1997 r. o ochronie danych osobowych

(Dz.U. z 1997 r. Nr 133, poz.

883 z późn. zmianami).

Jednym z głównych instrumentów

monitoringu są wskaźniki

– produktu, rezultatu i oddziaływania,

przy czym wskaźniki

rezultatu i oddziaływania dotyczą

wyłącznie sprawozdań rocznych

i końcowych. Wyżej wymienione

wskaźniki muszą być zawarte

w sprawozdaniach i zgodne ze

wskaźnikami umieszczonymi we

wniosku o finansowanie projektu.

Tabele wskaźników dla poszczególnych

działań są dostępne na

stronach internetowych Ministerstwa

Gospodarki i Pracy: www.

zporr.gov.pl. Należy pamiętać

o tym, aby zarówno we wniosku

o finansowanie, jak i w sprawozdaniu

zamieścić nazwy wskaźników

tak, jak brzmią one w tabelach

np.:

2.1.3. Liczba osób korzystających ze

szkoleń

2.1.3.1. w tym kobiety

2.1.3.2. w tym rolnicy i domownicy

2.1.3.3. w tym doradcy rolniczy

Przy czym liczba występująca

przed nazwą wskaźnika jest kodem

tego wskaźnika i zamieszczenie

jej jest również obowiązkowe.

Jednocześnie można wprowadzić

nowe, własne wskaźniki (jeśli

nie występują one w tabelach

wskaźników już zatwierdzonych

przez ministerstwo), ale należy

uczynić to zgodnie z procedurą.

Najpierw przesłać propozycje nowych

wskaźników do WUP, który

następnie zwraca się do Ministerstwa

Gospodarki i Pracy z prośbą

o zatwierdzenie i wprowadzenie

nowego wskaźnika.

Na stronie internetowej Ministerstwa

Gospodarki i Pracy dostępny

jest również wzór sprawozdania

i „Instrukcja do sprawozdania

z realizacji projektu”. W razie,

gdy WUP stwierdzi nieprawidłowości

lub braki w przedłożonym

sprawozdaniu, przekazuje projektodawcy

swoje uwagi na piśmie,

w ciągu 5 dni kalendarzowych od

jego otrzymania. Tak samo projektodawca

ma 5 dni kalendarzowe

na przesłanie poprawionej wersji

sprawozdania.

Wiesław Cwynar


ZABEZPIECZENIE ZWROTU WYPŁACONYCH ŚRODKÓW

Duże zróżnicowanie podmiotów

działających na rynku

pod względem prawnym, oraz

niewystarczająco jasno uregulowana

kwestia ich reprezentacji

powodują, iż wybór odpowiednich

form zabezpieczenia

zwrotu wypłaconych środków

pieniężnych wydaje się kwestią

dość skomplikowaną.

W przypadku wadliwej reprezentacji

podmiot może podnieść zarzut,

że ustanowione zabezpieczenie nie

jest dla niego wiążące i odmówić

potwierdzenia czynności dokonanej

przez osoby niebędące należycie

umocowane do jego reprezentowania.

Skutkiem powyższego będzie

brak skutecznie ustanowionego zabezpieczenia.

Różnorodność podmiotów

prawnych powoduje, iż decyzja

o ustanowieniu określonego zabezpieczenia

powinna być podjęta po

dokładnej analizie sytuacji finansowej

dłużnika ( dłużnik to osoba zobowiązana

do spełnienia świadczenia na

rzecz innej osoby - wierzyciela, na

podstawie łączącego je stosunku zobowiązaniowego)

i charakteru posiadanych

przez niego aktywów.

Na gruncie obowiązujących

przepisów prawa wyodrębnione

zostały zabezpieczenia rzeczowe

- odnoszące się do określonego

przedmiotu majątkowego dłużnika,

z którego wierzyciel może

zaspokoić się w sposób uprzywilejowany,

to znaczy z pierwszeństwem

przed innymi wierzycielami

dłużnika i to nawet wtedy,

gdy własność przedmiotu zabezpieczenia

została przez dłużnika

przeniesiona na inną osobę (np.:

hipoteka, zastaw, zastaw rejestrowy)

oraz zabezpieczenia osobiste

- wiążące się z odpowiedzialnością

dłużnika za niewykonanie

zobowiązania całym swoim majątkiem

osobistym (poręczenie, weksel,

gwarancja bankowa, umowy

ubezpieczenia).

Hipoteka jest w polskim systemie

prawnym podstawową formą

prawną rzeczowego zabezpieczenia

wierzytelności pieniężnych,

unormowaną w Ustawie z 6 VII

1982 r. o księgach wieczystych

i hipotece (Dz. U. Nr 19, poz. 147

z późn. zm.). Zgodnie z art. 65 ust.

1 hipoteka polega na obciążeniu

nieruchomości prawem, na mocy

którego wierzyciel może dochodzić

zaspokojenia z nieruchomości

bez względu na to, czyją stała

się własności, i z pierwszeństwem

przed wierzycielami osobistymi

właściciela nieruchomości. Pierwszeństwo

zaspokojenia przysługuje

wierzycielowi hipotecznemu

w stosunku do wierzycieli osobistych

dłużnika. Natomiast o pierwszeństwie

między wierzycielami

hipotecznymi decyduje kolejność

złożenia wniosku o wpis do hipoteki,

chyba że z mocy szczególnego

przepisu określona hipoteka

korzysta z pierwszeństwa niezależnie

od momentu dokonania

wpisu.

HIPOTEKA

Aktualnie w świetle prawa polskiego

hipoteką mogą być obciążone

następujące prawa: prawo

własności nieruchomości, udział

współwłaściciela we własności

nieruchomości, użytkowanie wieczyste,

własnościowe spółdzielcze

prawo do lokalu mieszkalnego,

spółdzielcze prawo do lokalu

użytkowego, prawo do domu

jednorodzinnego w spółdzielni

mieszkaniowej, wierzytelność zabezpieczona

hipoteką.

Ze względu na sposób powstania,

wyróżnia się trzy rodzaje hipotek:

1 Hipoteka umowna (zwykła),

której źródłem powstania jest

umowa zawarta przez wierzyciela

z właścicielem nieruchomości,

która ma być hipoteką

obciążona, lub z inną osobą

uprawnioną, jeżeli hipoteka ma

obciążać inne prawo do nieruchomości,

np. użytkowanie

wieczyste.

2. Hipoteka kaucyjna, ustanawiana

na podstawie umowy dla

zabezpieczenia wierzytelności

do wysokości oznaczonej sumy

najwyższej. Hipotekę taką można

ustanowić tylko w przypadkach

w ustawie określonych tj.

na zabezpieczenie wierzytelności

istniejących lub mogących

powstać z określonego stosunku

prawnego albo roszczeń

związanych z wierzytelnością

hipoteczną (np. odsetki) nie

objętych z mocy ustawy hipoteką

zwykłą wierzytelności

z dokumentów zbywalnych

przez indos, chociażby wysokość

wierzytelności była z góry

ustalona.

3. Hipoteka przymusowa, ustanawiana

w razie egzekwowania

należności z tytułu niespłacenia

zobowiązania. Hipoteka powstaje

w takim wypadku bez

zgody właściciela nieruchomości,

nawet wbrew jego woli. Hipoteka

przymusowa może mieć

dwojaki charakter: zależnie od

tego czy dokument, na podstawie

którego dokonuje się

jej wpisu, stwierdza ostatecznie

istnienie i wysokość wierzytelności

(hipoteka zwykła),

czy też jedynie zabezpiecza jej

płatność na czas toczącego się

postępowania (hipoteka kaucyjna).

W celu ustanowienia hipoteki

przymusowej wierzyciel

musi uzyskać tytuł wykonawczy,

który stanowi podstawę jej

wpisu do księgi wieczystej.

Zaletą hipoteki jest to, że zapewnia

ona dość duże bezpieczeństwo

dla wierzyciela. Może

on wykonywać uprawnienia płynące

z hipoteki, a więc przede

wszystkim zaspokoić się z obciążonej

nieruchomości, nawet jeżeli

własność tej nieruchomości przeszła

na inną osobę. Zobowiązany,

którego nieruchomość została objęta

tym środkiem nie ma w praktyce,

na drodze prawnej, żadnej

możliwości ukrycia lub usunięcia

rzeczy lub prawa majątkowego,

na których ustanowiono zabezpieczenie.

Magdalena Karbarz

Źródła:

Jerzy Ignatowicz „Prawo rzeczowe” PWN

2000,

„Zalecane przez Instytucję Zarzadzającą

Zintegrowanym Programem Operacyjnym

Rozwoju Regionalnego zabezpieczenia

zwrotu wypłaconych środków” MGiP

Warszawa 2004

13


FAQ – NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

FAQ jest wynikiem kontaktu

pomiędzy Beneficjentami a Instytucją

Wdrażającą. Najczęściej

zadawane pytania znajdują

się na stronie internetowej

Wojewódzkiego Urzędu Pracy

w Rzeszowie. Aby dodać pytanie

do FAQ, proszę przesłać pytanie

na adres: wup@wup-rzeszow.pl.

Poniżej zamieszczamy

odpowiedzi na kolejną partię

pytań, które trafiły do nas.

Czy koszt podróży z zagranicy

kadry szkoleniowej zatrudnianej

do realizacji projektu z zakresu

szkoleń językowych będzie

kwalifikowalny?

Koszty kwalifikowalne to koszty niezbędne

do realizacji projektu współfinansowanego

ze środków EFS, możliwe

do weryfikacji (udokumentowane),

rzetelne, efektywne kosztowo.

Zatem koszt podróży zagranicznych

kadry szkoleniowej z zakresu szkoleń

językowych jest kwalifikowalny, o ile

stanowi koszt niezbędny do realizacji

projektu.

Kiedy i jak odbywa się wypłata

przyznanego dofinansowania?

14

Dofinansowanie jest przekazywane

transzami na podstawie złożonego

przez beneficjenta, wniosku o płatność.

Pierwszy wniosek o płatność

składany jest po podpisaniu umowy

o dofinansowanie projektu, natomiast

kolejne – nie częściej niż raz w miesiącu.

Pierwsza transza w wysokości

20 procent dofinansowania zostanie

przekazana beneficjentowi w terminie

21 dni roboczych od dnia złożenia

pierwszego wniosku o płatność. Jeżeli

całość projektu jest zlecana do realizacji

zgodnie z przepisami dotyczącymi

udzielania zamówień publicznych,

pierwsza transza zostanie przekazana

beneficjentowi w terminie 21 dni od

dnia złożenia pierwszego wniosku

o płatność, co nastąpi po podpisaniu

umowy z wykonawcą. Wypłata drugiej

i kolejnych transz dofinansowania

uzależniona jest od rozliczenia co

najmniej 80 procent wartości przekazanego

dotychczas dofinansowania.

Druga i kolejne transze dofinansowania

są przekazywane na rachunek beneficjenta,

w terminie 2 miesięcy od

dnia zaakceptowania wniosku o płatność

przez instytucję wdrażającą.

Instytucja wdrażająca wstrzymuje dofinansowanie

w przypadku:

- stwierdzenia nieprawidłowości w realizowaniu

postanowień umowy lub

realizacji projektu,

- utrudniania kontroli realizacji projektu,

- dokumentowania realizacji projektu

niezgodnie z postanowieniami umowy

o dofinansowanie,

- na wniosek instytucji uprawnionych

do kontroli.

Uruchomienie płatności dofinansowania

następuje po usunięciu nieprawidłowości.

Jaki procent całości kosztów

projektu musi stanowić wkład

prywatny? Czy został określony

minimalny próg?

Wkład prywatny nie jest wymagany

od Projektodawców, co oznacza, iż

projektodawca może, ale nie musi

wnieść do projektu środków własnych.

W związku z powyższym nie

został ustalony minimalny wkład własny

w postaci środków prywatnych.

Czy w ramach Działania 2.1

„Rozwój umiejętności powiązany

z potrzebami regionalnego

rynku pracy i możliwości

kształcenia ustawicznego w regionie”

możliwa będzie realizacja

projektu łączącego różne

typy form wsparcia, np. badania

rynku pracy oraz praktyki

zawodowe dla studentów, realizowane

podczas badań?

Projekty z zakresu wspierania kwalifikacji

zawodowych oraz badań i analiz

dla potrzeb regionalnego rynku pracy

kierowane są do dwóch różnych grup

docelowych. W związku z czym,

wspomniany projekt to dwa odmienne

typy projektów, które pozwalają

na realizację różnych celów Działania

2.1 ZPORR. W przypadku chęci realizowania

przez projektodawcę projektów

zarówno z dziedziny badań, jak

i wspierania rozwoju kwalifikacji zawodowych,

zasadne jest przedstawienie

dwóch wniosków projektowych.

Czy projekt realizowany

w Działaniu 2.1 ZPORR może

być skierowany wyłącznie do

jednej grupy zawodowej (np.

nauczycieli chcących podnieść

swoje kwalifikacje)?

Zgodnie z zapisami Uzupełnienia

ZPORR można realizować projekt

skierowany do osób dorosłych zgłaszających

z własnej inicjatywy chęć

podwyższania i dostosowywania

kwalifikacji zawodowych do potrzeb

rynku pracy (poza godzinami pracy).

Nie została zidentyfikowana konkretna

grupa zawodowa, do której można

adresować projekt. W związku z tym

nie można kierować projektu do

jednej grupy zawodowej określonej

jako grupa docelowa. Możliwe jest

przeprowadzenie szkolenia z danego

zakresu tematycznego, który odpowiada

potrzebom określonej grupy

zawodowej, np. nauczycieli. Grupa

zostanie określona jako pracujące

osoby dorosłe, natomiast zgodnie

z tematyką szkolenia, wezmą w nim

udział przede wszystkim nauczyciele.

Nie ogranicza to jednak możliwości

wzięcia udziału w szkoleniu przez

inne osoby dorosłe, zdefiniowane

jako grupa docelowa działania 2.1

ZPORR.

Jaka jest różnica między „utrzymaniem”

a „kontynuacją zatrudnienia”

z przypadku Beneficjentów

Ostatecznych?

Jeżeli mamy do czynienia z osobami,

które podwyższają swoje kwalifikacje,

np. w ramach Działania 2.1 ZPORR,

pozostając w dalszym ciągu pracownikiem

firmy, w której dotychczas

pracowali – mówimy o „kontynuacji

zatrudnienia”. Natomiast, gdy weźmiemy

pod uwagę osoby zagrożone

utratą pracy, np. na skutek procesów

restrukturyzacyjnych (Działanie 2.4

ZPORR), które po ukończeniu szkolenia

nie zostaną zwolnione – możemy

mówić o „utrzymaniu zatrudnienia”.

Iwona Idzik-Maciej

Sylwia Najda


SŁOWNICZEK EFS

W dokumentach dotyczących

Europejskiego Funduszu Społecznego

i Zintegrowanego Programu

Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

znajduje się wiele specyficznych

słów i terminów. Poniżej wyjaśniamy

znaczenie kolejnej grupy

z nich.

A

Audyt - ogół działań, poprzez

które uzyskuje się niezależną ocenę

funkcjonowania instytucji – ich legalności,

gospodarności, celowości, rzetelności.

Audyt jest zazwyczaj przeprowadzany

przez odrębną komórkę,

podporządkowaną bezpośrednio

kierownikowi instytucji (audyt wewnętrzny)

lub przez firmę zewnętrzną

(audyt zewnętrzny).

Audyt zewnętrzny jest obligatoryjny

gdy:

- kwota finansowania dotacji pojedynczego

projektu z Programu

jest równa lub przekracza 150 tys.

euro,

- kwota finansowania kilku projektów

w ramach Programu jest równa

lub przekracza 200 tys. euro.

E

EQUAL - jedna z Inicjatyw

Wspólnotowych, w ramach której

wsparcie kierowane jest dla projektów

służących promowaniu nowych

sposobów zwalczania wszelkich form

dyskryminacji i nierówności na rynku

pracy, dotykających zarówno osoby

bezrobotne, jak i zatrudnione. Inicjatywa

ta finansowana jest z EFS.

Ewaluacja - ocena oddziaływania

pomocy strukturalnej Wspólnoty

w odniesieniu do postawionych

jej celów oraz analiza jej wpływu na

problemy strukturalne. Jest ona prowadzona

przed rozpoczęciem programu

- ocena wstępna (tzw. ex-ante),

w trakcie programu - ocena bieżąca

(tzw. interim) i po zakończeniu - ocena

końcowa (tzw. ex-post).

I

Instytucja Płatnicza -

jedna lub kilka instytucji lub organów

krajowych, regionalnych lub lokalnych,

wyznaczonych przez państwo

członkowskie w celu przygotowania

i przedkładania wniosków o płatności

oraz otrzymywania płatności z Komisji

Europejskiej. W Polsce Instytucją

Płatniczą będzie Departament Obsługi

Funduszy Pomocowych w Ministerstwie

Finansów.

Instytucje rynku pracy

- są to: publiczne służby zatrudnienia,

niepubliczne instytucje rynku pracy

oraz wszystkie instytucje wpływające

na rynek pracy poprzez kształtowanie

i obsługę procesów na nim zachodzących.

Należą do nich np. pracodawcy,

instytucje szkolące.

K

Komisja Oceny Projektów

– komisja powoływana przez Instytucję

Wdrażającą do oceny merytorycznej

wniosku o finansowanie projektu.

Ocena Komisji stanowić będzie podstawę

do ułożenia listy rankingowej

projektów, rekomendowanych do akceptacji

dyrektorowi Instytucji Wdrażającej.

W skład Komisji wchodzą

przedstawiciele Instytucji Wdrażającej.

Mogą w niej także uczestniczyć niezależni

eksperci powołani w ramach

Pomocy Technicznej Programu.

Komitet Monitorujący

– komitet powoływany przez Instytucję

Zarządzającą w celu zapewnienia

właściwego monitorowania,

ewaluacji oraz efektywnego wdrażania

Programu Operacyjnego. Jego

zadaniem jest m.in. zapobieżenie jednostronnym

ocenom, wypracowanie

kryteriów i sposobu oceny programu,

nadzorowanie postępów w osiąganiu

założonych celów i rezultatów wdrażania

programu operacyjnego, a także

podejmowanie decyzji o zmianach

w realizacji programu. W jego skład

wchodzą przedstawiciele wszystkich

jednostek i środowisk zaangażowanych

we zarządzanie i wdrażanie

Programu, a także przedstawiciele

partnerów społecznych i władz regionalnych.

Komitet Sterujący – podmiot

powoływany przez Instytucję

Wdrażającą w celu oceny i zatwierdzenia

Ramowych Planów Realizacji

Działania Instytucji Wdrażającej oraz

projektów wyłanianych w trybie pozakonkursowym.

Kryteria wyboru projektów

- określony zestaw wymogów formalnych

i merytorycznych, zawartych

w Uzupełnieniu Programu, które

muszą spełnić projekty, aby uzyskać

dofinansowanie ze środków pomocowych.

W przypadku EFS kryteria

wyboru projektów formułowane są

przez Instytucję Zarządzającą, a następnie

aprobowane przez Komitet

Monitorujący.

P

Programowanie - proces

organizowania, podejmowania decyzji

i finansowania prowadzący do

przygotowania dokumentów programowych.

Przebiega on w kilku etapach

i ma na celu przede wszystkim

przygotowanie realizacji programów,

na bazie wieloletniej współpracy

oraz wspólnych działań Wspólnoty

i państw członkowskich.

R

Raportowanie - sprawozdawanie

przez instytucję zarządzającą

postępu z wdrażania EFS. Raportowanie

dotyczy także beneficjentów,

którzy zobowiązani są do składania

do Instytucji Wdrażającej raportów

kwartalnych, rocznych i końcowych

służących informowaniu o postępach

i ewentualnych trudnościach wynikłych

podczas realizacji projektu.

Rezultaty - bezpośrednie

i natychmiastowe efekty zrealizowanego

programu lub projektu. Rezultaty

dostarczają informacji o zmianach,

jakie nastąpiły w wyniku wdrożenia

programu lub projektu u ostatecznych

beneficjentów, bezpośrednio po

uzyskaniu przez nich wsparcia. Projekty

realizowane w obszarze rozwoju

zasobów ludzkich charakteryzują

rezultaty dwojakiego rodzaju: „miękkie”

i „twarde”.

Rezultaty „twarde” to np. liczba

przeszkolonych osób, liczba godzin

odbytego szkolenia, czy liczba zrealizowanych

kursów.

Rezultaty „miękkie” dotyczą

m.in. postaw czy umiejętności, które

pomagają w integracji społecznej i zawodowej

osób, które mają trudności

w znalezieniu pracy. To np. zwiększenie

zdolności komunikacyjnych,

motywacji do poszukiwania pracy,

podniesienie samooceny.

15


Punkt Informacyjny

Funduszy Strukturalnych

Ministerstwo Gospodarki

i Pracy

Pl. Trzech Krzyży 3/5

tel.: (22) 693 50 40, 693 50 55

e-mail:

punktinformacyjny@mg.gov.pl

Europejski Fundusz Społeczny

Departament Zarządzania

Europejskim Funduszem

Społecznym MGiP

ul. Żurawia 4A

tel. (22) 693 47 63, 628 38 88, f

ax: (22) 693 40 71

Pytania ogólne dot. EFS – e-mail:

zarzadzanieEFS@mpips.gov.pl

Zintegrowany Program

Operacyjny Rozwoju

Regionalnego

Departament Wdrażania

Programów Rozwoju

Regionalnego MGiP

Plac Trzech Krzyży 3/5

tel.: (22) 693 42 42,

fax: (22) 693 40 88

e-mail: zporr@mg.gov.pl

Polska Agencja Rozwoju

Przedsiębiorczości

ul. Pańska 81/83

00-834 Warszawa

tel.: (22) 432-80-80

Krajowy Ośrodek Szkoleniowy

Europejskiego Funduszu

Społecznego

ul. Pańska 81/83

00-834 Warszawa

tel.(22) 432-80-80

e-mail: koszefs@parp.gov.pl

Przydatne adresy

Państwowy Fundusz

Rehabilitacji Osób

Niepełnosprawnych

Al. Jana Pawła II nr 13,

00-828 Warszawa

tel. (22) 620 03 51

Stowarzyszenie Promocji

Wolontariatu

ul.J.Meissnera 1/3 lok.31

03-982 Warszawa

tel.(22) 466 56 83,

672 26 40

e-mail:info@workcamps.pl

Narodowa Agencja Programu

„Młodzież“

(program ten jest częścią stworzonego

przez Unię Europejską Wolontariatu

Europejskiego)

Ul. Mokotowska 43

00-551 Warszawa

tel. (22) 622 37 06, 628 60 14

Wojewódzki Urząd Pracy

w Rzeszowie

ul. Lisa Kuli 20

35-025 Rzeszów

tel. (17) 850 92 30 (sekr.)

Punkt przyjmowania wniosków: tel.

(17) 850 92 15

WUP w Rzeszowie

Oddział Zamiejscowy

w Krośnie

ul. Lewakowskiego 27B

38-400 Krosno

tel. (13) 436 49 17

WUP w Rzeszowie

Oddział Zamiejscowy

w Przemyślu

ul. Katedralna 5

37-700 Przemyśl

tel. (16) 678 22 70

WUP w Rzeszowie

Oddział Zamiejscowy

w Tarnobrzegu

Pl. Bartosza Głowackiego 34

39-400 Tarnobrzeg

tel. (15) 822 21 72

Urząd Marszałkowski

Województwa Podkarpackiego

Departament Funduszy Strukturalnych

i Programów Przedakcesyjnych

ul. Sobieskiego 17, 35-002 Rzeszów

tel. (17) 850 17 40

Podkarpacki Urząd Wojewódzki

ul. Grunwaldzka 15 35-959 Rzeszów

Biuro Zarządzania Funduszami

Europejskimi

tel. (17) 867 19 21

PFRON Oddział Podkarpacki

ul. Rejtana 10, Rzeszów

tel. (17) 852 89 11, 32,

fax: (17) 853 26 12

Rzeszowska Agencja

Rozwoju Regionalnego

ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów

tel./fax: (17) 852 06 00

Mielecka Agencja Rozwoju

Regionalnego

ul. Szopena 18, 39-300 Mielec

tel. (17) 788 18 50,

fax: (17) 788 18 64

Powiatowy Urząd Pracy

w Rzeszowie

Centrum Aktywizacji Bezrobotnych

ul. Hanasiewicza 10

35-103 Rzeszów

tel. (17) 850 47 90

More magazines by this user
Similar magazines