Bezpečnostní list - HACH LANGE

hach.lange.ma

Bezpečnostní list - HACH LANGE

Bezpečnostní list

HACH LANGE GmbH

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

LCK 349 Phosphat/Phosphate, Sample cuvette; 1/4

Datum vydání: 11.09.2013 Kód produktu: LCK349-1

Strana 1 z 9

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

1.1 Identifikátor výrobku

LCK 349 Phosphat/Phosphate, Sample cuvette; 1/4

1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Použití látky nebo směsi

Činidlo pro analýzu vody

1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Firma:

Název ulice:

HACH LANGE GmbH

Willstätterstr. 11

Místo:

D-40549 Düsseldorf

Telefon: +49 (0)211 5288-383

e-mail:

Internet:

SDS@hach-lange.de

www.hach-lange.com

Informační oblast:

1.4 Telefonní číslo pro naléhavé

situace:

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

2.1 Klasifikace látky nebo směsi

2.2 Prvky označení

Nebezpečné symboly:

Označení nebezpečnosti: Xi - Dráždivý

R-věty:

Dráždí oči a kůži.

HACH LANGE S.R.O.

Zastrčená 1278/8

CZ - 141 00 Praha 4 - Chodov

Tel. +420 272 12 45 45

e-Mail: milena.ouzka@hach-lange.cz

224 919 293 / 224 914 575

Toxikologické informační středisko Na Bojišti 1, Praha 2, 128 08

Xi - Dráždivý

Xi - Dráždivý

Nebezpečné složky které musí být uvedeny na štítku

Kyselina sírová ... %

R-věty

36/38 Dráždí oči a kůži.

S-věty

26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.

37/39 Používejte vhodné ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít.

Další pokyny

Přípravek má podle Evropské směrnice o hodnocení nebezpečných látek hodnocení 1999/45/ES.

2.3 Další nebezpečnost

Není známo.

Číslo revize: 1,10 CS

Datum revize: 11.09.2013


Bezpečnostní list

HACH LANGE GmbH

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

LCK 349 Phosphat/Phosphate, Sample cuvette; 1/4

Datum vydání: 11.09.2013 Kód produktu: LCK349-1

Strana 2 z 9

ODDÍL 3: Složení/informace o složkách

3.2 Směsi

Nebezpečné složky

Číslo ES

Číslo CAS

Indexové č.

Číslo REACH

231-791-2

7732-18-5

Název

Klasifikace

GHS klasifikace

Voda

Obsah

>85 %

231-639-5

Kyselina sírová ... %

7664-93-9

C - Žíravý R35

016-020-00-8

Skin Corr. 1A; H314

Doslov R- a H-vět: viz odd. 16.

11 %

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc

4.1 Popis první pomoci

Všeobecné pokyny

Potřísněný oděv a obuv ihned odložte.

Ošetřujícímu lékaři předložte tento bezpečnostní list.

Při vdechnutí

Vyjděte na čistý vzduch.

Při přetrvávajících potížích přivolejte lékaře.

Při styku s kůží

Ihned oplachujte velkým množstvím vody.

Při zasažení očí

Nejméně 15 minut pečlivě vyplachujte velkým množstvím vody a konzultujte s lékařem.

Při požití

Vyplachujte ústa a dejte vypít velké množství vody.

4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

dráždivé účinky

4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

Symptomatické ošetření.

ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru

5.1 Hasiva

Vhodná hasiva

Opatření při požáru mají odpovídat okolním podmínkám. Výrobek jako takový nehoří.

Nevhodná hasiva

Není známo.

5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

V případě požáru můžou vzniknout nebezpečné hořlavé plyny nebo výpary.

V případě vzniku par a/nebo prachu použijte izolační dýchací přístroj a prachotěsný ochranný oděv.

Číslo revize: 1,10 CS

Datum revize: 11.09.2013


Bezpečnostní list

HACH LANGE GmbH

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

LCK 349 Phosphat/Phosphate, Sample cuvette; 1/4

Datum vydání: 11.09.2013 Kód produktu: LCK349-1

Strana 3 z 9

5.3 Pokyny pro hasiče

Při požáru použijte izolační dýchací přístroj. Používejte vhodné ochranné prostredky.

Další pokyny

Zbytky po požáru a kontaminovaná voda použitá k hašení musí být zlikvidovány podle místních předpisů.

ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku

6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

Používejte vhodné ochranné prostredky. Zasáhnout mohou pouze kvalifikovaní zaměstnanci vybavení

vhodnými ochrannými prostředky. Okamžitě evakuujte osoby na bezpečné místo.

Nevdechujte prach/dýmy/plyn/mlhu/páry/rozprášenou tekutinu.

6.2 Opatření na ochranu životního prostředí

Nenechejte vniknout do povrchových vod nebo kanalizace.

6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

Nechejte vsáknout do inertního absorbčního materiálu a zlikvidujte jako nebezpečný odpad.

6.4 Odkaz na jiné oddíly

13. Pokyny pro odstraňování

ODDÍL 7: Zacházení a skladování

7.1 Opatření pro bezpečné zacházení

Opatření pro bezpečné zacházení

Používejte pouze v dobře větraných prostorách.

Zamezte styku s kůží a očima.

Nevdechujte páry/prach.

Opatření k ochraně proti požáru a výbuchu

Není známo.

Viz též část 5

Další pokyny

Dodržujte varovné pokyny na štítcích.

7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

Požadavky na skladovací prostory a nádoby

Skladujte na chladném a suchém místě.

7.3 Specifické konečné / specifická konečná použití

Reagencie pro analýzu

ODDÍL 8: Omezování expozice / osobní ochranné prostředky

8.1 Kontrolní parametry

Mezní hodnoty

Číslo CAS

Látka

ppm

mg/m³

vlá/cm³

Kategorie

Druh

7664-93-9 Kyselina sírová, jako SO3

-

1

- 2

PEL

NPK-P

8.2 Omezování expozice

Vhodné technické kontroly

Uplatnění technických opatření a vhodné pracovní metody jsou upřednostňo vány před použitím osobních

ochranných prostředků.

Číslo revize: 1,10 CS

Datum revize: 11.09.2013


Bezpečnostní list

HACH LANGE GmbH

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

LCK 349 Phosphat/Phosphate, Sample cuvette; 1/4

Datum vydání: 11.09.2013 Kód produktu: LCK349-1

Strana 4 z 9

Hygienická opatření

Typ ochranného prostředku musí být zvolen podle koncentrace a množství nebezpečné látky na

příslušném pracovišti.

Před přestávkami a na konci pracovní doby si důkladně umyjte ruce.

Všeobecná hygienická opatření.

Ochrana očí a obličeje

Ochranné brýle s bočními kryty

Ochrana rukou

Preventivní ochrana pokožky prostřednictvím krému na ochranu pokožky.

Rukavice odolávající chemikáliím, vyrobené z butylkaučuku nebo nitrilkaučuku kategorie III podle EN 374.

V případě přímého kontaktu: Materiál rukavic: Tloušťka plastu: 0,70 mm Doba protržení: >480 min. V

případě potřísnění: Materiál rukavic: Tloušťka nitrilového kaučuku: 0,20 mm Doba protržení: >30 min

Ochrana kůže

Znečištěný oděv odložte a před novým použitím vyperte.

Ochrana dýchacích orgánů

Dýchací přístroj pouze v případě vzniku aerosolu nebo mlhy. Filtr ABEK

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

Skupenství:

Barva:

Zápach:

kapalný

bezbarvý

bez zápachu

pH (při 20 °C): 1

Metoda

Informace o změnách fyzikálního stavu

Bod tání/rozmezí bodu tání:

Bod varu/rozmezí bodu varu:

Sublimační bod:

Bod měknutí:

Bod tekutosti:

:

Bod vzplanutí:

Hořlavost

tuhé látky:

plyny:

nepoužitelné

asi100 °C

nepoužitelné

nepoužitelné

data neudána

data neudána

nepoužitelné

nepoužitelné

nepoužitelné

Výbušné vlastnosti

nepoužitelné

Meze výbušnosti - dolní:

Meze výbušnosti - horní:

Zápalná teplota:

Bod samozápalu

tuhé látky:

plyny:

Teplota rozkladu:

nepoužitelné

nepoužitelné

nepoužitelné

nepoužitelné

nepoužitelné

nepoužitelné

Číslo revize: 1,10 CS

Datum revize: 11.09.2013


Bezpečnostní list

HACH LANGE GmbH

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

LCK 349 Phosphat/Phosphate, Sample cuvette; 1/4

Datum vydání: 11.09.2013 Kód produktu: LCK349-1

Strana 5 z 9

Oxidační vlastnosti

nepoužitelné

Tlak par:

(při 10 °C)

Tlak par:

Hustota (při 20 °C):

Sypná hmotnost:

Rozpustnost ve vodě:

(při 20 °C)

Rozpustnost v jiných rozpouštědlech

data neudána

Rozdělovací koeficient:

Dynamická viskozita:

Kinematická viskozita:

Vytoková doba:

Relativní hustota par:

Relativní rychlost odpařování:

Zkouška na oddělení rozpoušdel:

Zkouška na oddělení rozpoušdel:

9.2 Další informace

Obsah pevné látky:

15 hPa

data neudána

1,04 g/cm³

nepoužitelné

plně rozpustná látka

data neudána

data neudána

data neudána

data neudána

data neudána

data neudána

data neudána

data neudána

data neudána

data neudána

ODDÍL 10: Stálost a reaktivita

10.1 Reaktivita

Látky a směsi korozivní pro kovy

10.2 Chemická stabilita

Stabilní za doporučených skladovacích podmínek.

10.3 Možnost nebezpečných reakcí

K nebezpečné polymeraci nedochází.

10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit

Extrémní teploty a přímé sluneční záření.

10.5 Neslučitelné materiály

Není známo.

10.6 Nebezpečné produkty rozkladu

Při dodržení určeného způsobu skladování a používání nedochází k rozkladu.

ODDÍL 11: Toxikologické informace

11.1 Informace o toxikologických účincích

Toxikokinetika, látková výměna a distribuce

Nejsou dostupné žádné toxikologické informace.

Akutní toxicita

36/38

O výrobku nejsou k dispozici žádné údaje.

Číslo revize: 1,10 CS

Datum revize: 11.09.2013


Bezpečnostní list

HACH LANGE GmbH

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

LCK 349 Phosphat/Phosphate, Sample cuvette; 1/4

Datum vydání: 11.09.2013 Kód produktu: LCK349-1

Strana 6 z 9

Číslo CAS

Název

Cesty expozice

Metoda

Dávka

Druh

Pramen

7664-93-9 Kyselina sírová ... %

orální

LD50

mg/kg

2140 mg/kg

krysa

Dráždění a leptání

Výrobek způsobuje podráždění očí , pokožky a sliznic.

Senzibilizační účinek

Senzibilizační účinky nebyly pozorovány.

Toxicita pro specifické cílové orgány - jednorázová expozice

Látka nebo směs nejsou klasifikovány jako škodlivina specifická pro cílové orgány, jediná expozice.

Účinky po opakované nebo déletrvající expozici

Látka nebo směs nejsou klasifikovány jako škodlivina specifická pro cílové orgány, opakovaná expozice.

Karcinogenita, mutagenita a toxické účinky pro reprodukční

Neobsahuje žádnou složku vedenou jako karcinogen

Nebezpečnost při vdechnutí

Žádná klasifikace toxicity vdechováním

Specifické účinky při pokusech se zvířaty

O výrobku nejsou k dispozici žádné údaje.

Jiné údaje

Nelze vyloučit jiné nebezpečné vlastnosti. Dodržujte bezpečnostní předpisy pro manipulaci s

chemikáliemi.

ODDÍL 12: Ekologické informace

12.1 Toxicita

Číslo CAS

7664-93-9

O výrobku nejsou k dispozici žádné údaje.

Nenechejte vniknout do povrchových vod nebo kanalizace.

Název

Toxicita pro vodní

organismy

Kyselina sírová ... %

Akutní toxicita crustacea

Metoda Dávka [h] | [d] Druh

Pramen

EC50

42,5 mg/l

48 h

12.2 Perzistence a rozložitelnost

12.3 Bioakumulační potenciál

Metody stanovení biologické odbouratelnosti nelze aplikovat na anorganické látky.

data neudána

12.4 Mobilita v půdě

data neudána

12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB

data neudána

12.6 Jiné nepříznivé účinky

data neudána

ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování

13.1 Metody nakládání s odpady

Číslo revize: 1,10 CS

Datum revize: 11.09.2013


Bezpečnostní list

HACH LANGE GmbH

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

LCK 349 Phosphat/Phosphate, Sample cuvette; 1/4

Datum vydání: 11.09.2013 Kód produktu: LCK349-1

Strana 7 z 9

Nebezpečí spojená s odstraňováním látky nebo přípravku

--

V souladu s místními a národními předpisy.

Způsob likvidace odpadů či zbytků produktu jako odpad

160506 ODPAD JINDE V TOMTO SEZNAMU NEUVEDENÝ; Chemické látky a plyny v tlakových nádobách a

vyřazené chemikálie; Laboratorní chemikálie, sestávající z nebezpečných látek nebo nebezpečné látky

obsahující, včetně směsí laboratorních chemikálií

Nebezpečný odpad.

Způsob likvidace odpadů či zbytků produktu jako odpad/nepoužité výrobky

160506 ODPAD JINDE V TOMTO SEZNAMU NEUVEDENÝ; Chemické látky a plyny v tlakových nádobách a

vyřazené chemikálie; Laboratorní chemikálie, sestávající z nebezpečných látek nebo nebezpečné látky

obsahující, včetně směsí laboratorních chemikálií

Nebezpečný odpad.

ODDÍL 14: Informace pro přepravu

Pozemní přeprava (ADR/RID)

14.1 Číslo OSN: UN 3316

14.2 Náležitý název OSN pro

zásilku:

14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro

přepravu:

14.4 Obalová skupina:

Štítky:

SOUPRAVA TESTOVACÍ, CHEMICKÁ

9

II

9

Klasifikační kód:

M11

Zvláštní opatření: 251 340

Omezené množství (LQ): 0

Přepravní kategorie: 2

Kód omezení vjezdu do tunelu:

E

Další příslušné údaje (Pozemní přeprava)

Excepted Quantities: E0

Vnitrozemská lodní přeprava (ADN)

Další příslušné údaje (Vnitrozemská lodní přeprava)

Neprověřeno

Přeprava po moři (IMDG)

14.1 Číslo OSN: UN 3316

14.2 Náležitý název OSN pro

zásilku:

14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro

přepravu:

14.4 Obalová skupina:

Štítky:

CHEMICAL KIT

9

-

9

Číslo revize: 1,10 CS

Datum revize: 11.09.2013


Bezpečnostní list

HACH LANGE GmbH

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

LCK 349 Phosphat/Phosphate, Sample cuvette; 1/4

Datum vydání: 11.09.2013 Kód produktu: LCK349-1

Strana 8 z 9

Marine pollutant:

Zvláštní opatření:

Omezené množství (LQ):

EmS:

Další příslušné údaje (Námořní doprava)

Excepted Quantities: SP340

Letecká přeprava (ICAO)

--

251

See SP251

F-A, S-P

14.1 Číslo OSN: UN 3316

14.2 Náležitý název OSN pro

zásilku:

14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro

přepravu:

14.4 Obalová skupina:

Štítky:

CHEMICAL KIT

9

II

9

Zvláštní opatření:

Omezené množství (LQ) (letadlo pro

osobní dopravu):

A44 A163

1 kg

IATA-Pokyny pro balení (letadlo pro osobní dopravu):

IATA-Maximální mnozství (letadlo pro osobní dopravu):

IATA-Pokyny pro balení (nákladní letadlo):

IATA-Maximální mnozství (nákladní letadlo):

Další příslušné údaje (Letecká doprava)

Excepted Quantities: E0

Passenger-LQ: Y960

14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele

Používejte vhodné ochranné prostredky.

960

10 kg

960

10 kg

14.7 Hromadná přeprava podle přílohy II MARPOL73/78 a předpisu IBC

Není relevantní

Další údaje

Tyto prepravi údaje se týkají celé zásílky !

ODDÍL 15: Informace o předpisech

15.1 Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky

nebo směsi

Specifická ustanovení, týkající se ochrany osob nebo životního prostředí

Třída ohrožení vody (D):

1 - látka mírně ohrožující vody

Další pokyny

Právní předpisy, které se vztahují na směs

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a

omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice

1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice

Číslo revize: 1,10 CS

Datum revize: 11.09.2013


Bezpečnostní list

HACH LANGE GmbH

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

LCK 349 Phosphat/Phosphate, Sample cuvette; 1/4

Datum vydání: 11.09.2013 Kód produktu: LCK349-1

Strana 9 z 9

Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES, ve znění

nařízení Rady (ES) č. 1354/2007, ve znění nařízení komise (ES) č. 987/2008 ze dne 8. října 2008, ve

znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008, ve znění

nařízení Komise (ES) ze dne 16. února 2009, č. 134/2009, včetně tiskové opravy uveřejněné v Úředním

věstníku Evropské unie L 36 ze dne 5. 2. 2009, str. 84, ve znění nařízení Komise (ES) č. 552/2009 ze

dne 22. června 2009. Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně

některých zákonů (chemický zákon) ve znění pozdějších předpisů

15.2 Posouzení chemické bezpečnosti

ODDÍL 16: Další informace

Změny

Posouzení bezpečnosti látky pro složky sloučeniny nebude prováděno.

Revize: 10.0.9.2013

Plné znění R-vět uvedených v oddílech 2 a 3

35 Způsobuje těžké poleptání.

36/38 Dráždí oči a kůži.

Plné znění H-vět uvedených v oddílech 2 a 3

H314

Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Jiné údaje

Údaje jsou založeny na dnešním stavu našich znalostí, nepředstavují však žádné zajištění vlastností

výrobku a neprokazují žádný smluvní právní poměr.

(Údaje o nebezpečných obsažených látkách budou vždy převzaty z posledního platného bezpečnostního listu

předchozího dodavatele.)

Číslo revize: 1,10 CS

Datum revize: 11.09.2013


Bezpečnostní list

HACH LANGE GmbH

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

LCK 349 Phosphat/Phosphate, DosiCapZip; 2/4

Datum vydání: 11.09.2013 Kód produktu: LCK349-2

Strana 1 z 9

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

1.1 Identifikátor výrobku

LCK 349 Phosphat/Phosphate, DosiCapZip; 2/4

1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Použití látky nebo směsi

Činidlo pro analýzu vody

1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Firma:

Název ulice:

HACH LANGE GmbH

Willstätterstr. 11

Místo:

D-40549 Düsseldorf

Telefon: +49 (0)211 5288-383

e-mail:

Internet:

SDS@hach-lange.de

www.hach-lange.com

Informační oblast:

1.4 Telefonní číslo pro naléhavé

situace:

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

2.1 Klasifikace látky nebo směsi

2.2 Prvky označení

Nebezpečné symboly:

HACH LANGE S.R.O.

Zastrčená 1278/8

CZ - 141 00 Praha 4 - Chodov

Tel. +420 272 12 45 45

e-Mail: milena.ouzka@hach-lange.cz

224 919 293 / 224 914 575

Toxikologické informační středisko Na Bojišti 1, Praha 2, 128 08

Označení nebezpečnosti: Xn - Zdraví škodlivý, Xi - Dráždivý

R-věty:

Zdraví škodlivý při požití.

Dráždí oči, dýchací orgány a kůži.

Může vyvolat senzibilizaci při vdechování a při styku s kůží.

Xn - Zdraví škodlivý

Xn - Zdraví škodlivý

Nebezpečné složky které musí být uvedeny na štítku

Peroxodisíran disodný

Metaboritan sodný

R-věty

22 Zdraví škodlivý při požití.

36/37/38 Dráždí oči, dýchací orgány a kůži.

42/43 Může vyvolat senzibilizaci při vdechování a při styku s kůží.

S-věty

24 Zamezte styku s kůží.

26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.

37/39 Používejte vhodné ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít.

Číslo revize: 1,10 CS

Datum revize: 10.09.2013


Bezpečnostní list

HACH LANGE GmbH

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

LCK 349 Phosphat/Phosphate, DosiCapZip; 2/4

Datum vydání: 11.09.2013 Kód produktu: LCK349-2

Strana 2 z 9

Další pokyny

Přípravek má podle Evropské směrnice o hodnocení nebezpečných látek hodnocení 1999/45/ES.

2.3 Další nebezpečnost

Není známo.

ODDÍL 3: Složení/informace o složkách

3.2 Směsi

Nebezpečné složky

Číslo ES

Číslo CAS

Indexové č.

Číslo REACH

231-892-1

7775-27-1

Název

Klasifikace

GHS klasifikace

Peroxodisíran disodný

O - Oxidující, Xn - Zdraví škodlivý, Xi - Dráždivý R08-22-36/37/38-42/43

Ox. Sol. 3, Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, Resp. Sens. 1, Skin Sens. 1, STOT SE

3; H272 H302 H334 H335 H319 H315 H317

Obsah

> 70 %

231-891-6

Metaboritan sodný

10555-76-7

Xi - Dráždivý R36/37/38

Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3; H335 H319 H315

Doslov R- a H-vět: viz odd. 16.

> 20 %

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc

4.1 Popis první pomoci

Všeobecné pokyny

Potřísněný oděv ihned odložte. Konzultujte s lékařem.

Při vdechnutí

Vyjděte na čistý vzduch.

Při styku s kůží

Ihned oplachujte velkým množstvím vody. Při přetrvávajících potížích přivolejte lékaře. Ošetřujícímu lékaři

předložte tento bezpečnostní list.

Při zasažení očí

Nejméně 15 minut pečlivě vyplachujte velkým množstvím vody a konzultujte s lékařem.

Při požití

Vyplachujte ústa a dejte vypít velké množství vody. Konzultujte s lékařem.

4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Dráždění a leptání, Alergické reakce, Kašel, Dušnost

4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

Symptomatické ošetření.

ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru

5.1 Hasiva

Vhodná hasiva

Opatření při požáru mají odpovídat okolním podmínkám. Výrobek jako takový nehoří.

5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

V případě požáru můžou vzniknout nebezpečné hořlavé plyny nebo výpary.

Číslo revize: 1,10 CS

Datum revize: 10.09.2013


Bezpečnostní list

HACH LANGE GmbH

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

LCK 349 Phosphat/Phosphate, DosiCapZip; 2/4

Datum vydání: 11.09.2013 Kód produktu: LCK349-2

Strana 3 z 9

5.3 Pokyny pro hasiče

Při požáru použijte izolační dýchací přístroj. Používejte vhodné ochranné prostredky.

Další pokyny

Zbytky po požáru a kontaminovaná voda použitá k hašení musí být zlikvidovány podle místních předpisů.

ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku

6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

Používejte vhodné ochranné prostredky.

6.2 Opatření na ochranu životního prostředí

Nenechejte vniknout do povrchových vod nebo kanalizace.

6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

Mechanicky seberte.

6.4 Odkaz na jiné oddíly

13. Pokyny pro odstraňování

ODDÍL 7: Zacházení a skladování

7.1 Opatření pro bezpečné zacházení

Opatření pro bezpečné zacházení

Používejte pouze v dobře větraných prostorách.

7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

Požadavky na skladovací prostory a nádoby

Skladujte na chladném a suchém místě.

7.3 Specifické konečné / specifická konečná použití

Reagencie pro analýzu

ODDÍL 8: Omezování expozice / osobní ochranné prostředky

8.1 Kontrolní parametry

8.2 Omezování expozice

Vhodné technické kontroly

Uplatnění technických opatření a vhodné pracovní metody jsou upřednostňo vány před použitím osobních

ochranných prostředků.

Hygienická opatření

Typ ochranného prostředku musí být zvolen podle koncentrace a množství nebezpečné látky na

příslušném pracovišti.

Ochrana očí a obličeje

Ochranné brýle s bočními kryty

Ochrana rukou

Preventivní ochrana pokožky prostřednictvím krému na ochranu pokožky.

Před přestávkami a na konci pracovní doby si důkladně umyjte ruce.

Rukavice odolávající chemikáliím, vyrobené z butylkaučuku nebo nitrilkaučuku kategorie III podle EN 374.

Ochrana dýchacích orgánů

Dýchací přístroj pouze v případě vzniku aerosolu nebo prachu. Filtr ABEK

Omezování expozice životního prostředí

Nenechejte vniknout do povrchových vod nebo kanalizace.

Číslo revize: 1,10 CS

Datum revize: 10.09.2013


Bezpečnostní list

HACH LANGE GmbH

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

LCK 349 Phosphat/Phosphate, DosiCapZip; 2/4

Datum vydání: 11.09.2013 Kód produktu: LCK349-2

Strana 4 z 9

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

Skupenství:

Barva:

Zápach:

pH (při 20 °C):

Informace o změnách fyzikálního stavu

Bod tání/rozmezí bodu tání:

Bod varu/rozmezí bodu varu:

Sublimační bod:

Bod měknutí:

Bod tekutosti:

:

Bod vzplanutí:

Hořlavost

tuhé látky:

plyny:

Výbušné vlastnosti

nepoužitelné

Meze výbušnosti - dolní:

Meze výbušnosti - horní:

Zápalná teplota:

Bod samozápalu

tuhé látky:

plyny:

Teplota rozkladu:

Oxidační vlastnosti

nepoužitelné

Tlak par:

Tlak par:

Hustota:

Sypná hmotnost:

Rozpustnost ve vodě:

(při 20 °C)

Rozpustnost v jiných rozpouštědlech

data neudána

Rozdělovací koeficient:

Dynamická viskozita:

Kinematická viskozita:

Vytoková doba:

Relativní hustota par:

Relativní rychlost odpařování:

Zkouška na oddělení rozpoušdel:

pevný (lyofilizovaný)

bílý

bez zápachu

4,5 (35 %-ní roztok)

data neudána

nepoužitelné

nepoužitelné

nepoužitelné

nepoužitelné

nepoužitelné

nepoužitelné

nepoužitelné

nepoužitelné

nepoužitelné

nepoužitelné

nepoužitelné

nepoužitelné

nepoužitelné

nepoužitelné

data neudána

data neudána

data neudána

data neudána

plně rozpustná látka

nepoužitelné

nepoužitelné

nepoužitelné

nepoužitelné

nepoužitelné

nepoužitelné

nepoužitelné

Metoda

Číslo revize: 1,10 CS

Datum revize: 10.09.2013


Bezpečnostní list

HACH LANGE GmbH

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

LCK 349 Phosphat/Phosphate, DosiCapZip; 2/4

Datum vydání: 11.09.2013 Kód produktu: LCK349-2

Strana 5 z 9

Zkouška na oddělení rozpoušdel:

9.2 Další informace

nepoužitelné

Obsah pevné látky:

nepoužitelné

nepoužitelné

ODDÍL 10: Stálost a reaktivita

10.1 Reaktivita

Nejsou známy nebezpečné reakce při použití za normálních podmínek.

10.2 Chemická stabilita

Stabilní za doporučených skladovacích podmínek.

10.3 Možnost nebezpečných reakcí

O výrobku nejsou k dispozici žádné údaje.

10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit

Není známo.

10.5 Neslučitelné materiály

Není známo.

10.6 Nebezpečné produkty rozkladu

Při dodržení stanoveného způsobu použití nedochází k rozkladu.

ODDÍL 11: Toxikologické informace

11.1 Informace o toxikologických účincích

Akutní toxicita

22-36/37/38-42/43

O výrobku nejsou k dispozici žádné údaje.

Číslo CAS

Název

Cesty expozice

Metoda

Dávka

Druh

Pramen

7775-27-1 Peroxodisíran disodný

orální

LD50

920 mg/kg

Ratte

inhalativní (4 h) pára LC50 > 5,1 mg/l Ratte

Dráždění a leptání

Výrobek způsobuje podráždění očí , pokožky a sliznic.

Senzibilizační účinek

Může vyvolat senzibilizaci při vdechování a při styku s kůží.

Toxicita pro specifické cílové orgány - jednorázová expozice

Látka nebo směs jsou klasifikovány jako škodlivina specifická pro cílové orgány, jediná expozice,

kategorie 3 s drážděním dýchacího systému.

Účinky po opakované nebo déletrvající expozici

Látka nebo směs nejsou klasifikovány jako škodlivina specifická pro cílové orgány, opakovaná expozice.

Nebezpečnost při vdechnutí

Žádná klasifikace toxicity vdechováním

Specifické účinky při pokusech se zvířaty

Nejsou dostupné žádné toxikologické informace.

Jiné údaje

Dodržujte bezpečnostní předpisy pro manipulaci s chemikáliemi. Nelze vyloučit jiné nebezpečné

Číslo revize: 1,10 CS

Datum revize: 10.09.2013


Bezpečnostní list

HACH LANGE GmbH

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

LCK 349 Phosphat/Phosphate, DosiCapZip; 2/4

Datum vydání: 11.09.2013 Kód produktu: LCK349-2

Strana 6 z 9

vlastnosti. Dodržujte bezpečnostní předpisy pro manipulaci s chemikáliemi.

ODDÍL 12: Ekologické informace

12.1 Toxicita

Číslo CAS

7775-27-1

Nenechejte vniknout do povrchových vod nebo kanalizace.

Název

Toxicita pro vodní

organismy

Peroxodisíran disodný

Akutní toxicita pro ryby

Akutní toxicita crustacea

Metoda Dávka [h] | [d] Druh

Pramen

LC50 771 mg/l 96 h Oncorhynchus mykiss

(pstruh duhový)

EC50 133 mg/l 48 h Daphnia magna

(perloočka velká)

12.2 Perzistence a rozložitelnost

12.3 Bioakumulační potenciál

O výrobku nejsou k dispozici žádné údaje.

data neudána

12.4 Mobilita v půdě

data neudána

12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB

data neudána

12.6 Jiné nepříznivé účinky

Žádný známý účinek.

ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování

13.1 Metody nakládání s odpady

Nebezpečí spojená s odstraňováním látky nebo přípravku

--

V souladu s místními a národními předpisy.

Způsob likvidace odpadů či zbytků produktu jako odpad

160506 ODPAD JINDE V TOMTO SEZNAMU NEUVEDENÝ; Chemické látky a plyny v tlakových nádobách a

vyřazené chemikálie; Laboratorní chemikálie, sestávající z nebezpečných látek nebo nebezpečné látky

obsahující, včetně směsí laboratorních chemikálií

Nebezpečný odpad.

Způsob likvidace odpadů či zbytků produktu jako odpad/nepoužité výrobky

160506 ODPAD JINDE V TOMTO SEZNAMU NEUVEDENÝ; Chemické látky a plyny v tlakových nádobách a

vyřazené chemikálie; Laboratorní chemikálie, sestávající z nebezpečných látek nebo nebezpečné látky

obsahující, včetně směsí laboratorních chemikálií

Nebezpečný odpad.

ODDÍL 14: Informace pro přepravu

Pozemní přeprava (ADR/RID)

14.1 Číslo OSN: UN 3316

14.2 Náležitý název OSN pro

zásilku:

14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro

přepravu:

SOUPRAVA TESTOVACÍ, CHEMICKÁ

9

Číslo revize: 1,10 CS

Datum revize: 10.09.2013


Bezpečnostní list

HACH LANGE GmbH

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

LCK 349 Phosphat/Phosphate, DosiCapZip; 2/4

Datum vydání: 11.09.2013 Kód produktu: LCK349-2

Strana 7 z 9

14.4 Obalová skupina:

Štítky:

II

9

Klasifikační kód:

M11

Zvláštní opatření: 251 340

Omezené množství (LQ): 0

Přepravní kategorie: 2

Kód omezení vjezdu do tunelu:

E

Další příslušné údaje (Pozemní přeprava)

Excepted Quantities: E0

Vnitrozemská lodní přeprava (ADN)

Další příslušné údaje (Vnitrozemská lodní přeprava)

Neprověřeno

Přeprava po moři (IMDG)

14.1 Číslo OSN: UN 3316

14.2 Náležitý název OSN pro

zásilku:

14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro

přepravu:

14.4 Obalová skupina:

Štítky:

CHEMICAL KIT

9

-

9

Marine pollutant:

Zvláštní opatření:

Omezené množství (LQ):

EmS:

Další příslušné údaje (Námořní doprava)

Excepted Quantities: SP340

Letecká přeprava (ICAO)

--

251

See SP251

F-A, S-P

14.1 Číslo OSN: UN 3316

14.2 Náležitý název OSN pro

zásilku:

14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro

přepravu:

14.4 Obalová skupina:

Štítky:

CHEMICAL KIT

9

II

9

Zvláštní opatření:

Omezené množství (LQ) (letadlo pro

osobní dopravu):

A44 A163

1 kg

Číslo revize: 1,10 CS

Datum revize: 10.09.2013


Bezpečnostní list

HACH LANGE GmbH

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

LCK 349 Phosphat/Phosphate, DosiCapZip; 2/4

Datum vydání: 11.09.2013 Kód produktu: LCK349-2

Strana 8 z 9

IATA-Pokyny pro balení (letadlo pro osobní dopravu):

IATA-Maximální mnozství (letadlo pro osobní dopravu):

IATA-Pokyny pro balení (nákladní letadlo):

IATA-Maximální mnozství (nákladní letadlo):

Další příslušné údaje (Letecká doprava)

Excepted Quantities: E0

Passenger-LQ: Y960

14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí

OHROŽUJÍCÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ:

14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele

data neudána

ne

960

10 kg

960

10 kg

14.7 Hromadná přeprava podle přílohy II MARPOL73/78 a předpisu IBC

Není relevantní

Další údaje

Tyto prepravi údaje se týkají celé zásílky !

ODDÍL 15: Informace o předpisech

15.1 Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky

nebo směsi

Specifická ustanovení, týkající se ochrany osob nebo životního prostředí

Třída ohrožení vody (D):

1 - látka mírně ohrožující vody

Další pokyny

Právní předpisy, které se vztahují na směs

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a

omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice

1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice

Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES, ve znění

nařízení Rady (ES) č. 1354/2007, ve znění nařízení komise (ES) č. 987/2008 ze dne 8. října 2008, ve

znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008, ve znění

nařízení Komise (ES) ze dne 16. února 2009, č. 134/2009, včetně tiskové opravy uveřejněné v Úředním

věstníku Evropské unie L 36 ze dne 5. 2. 2009, str. 84, ve znění nařízení Komise (ES) č. 552/2009 ze

dne 22. června 2009. Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně

některých zákonů (chemický zákon) ve znění pozdějších předpisů

15.2 Posouzení chemické bezpečnosti

ODDÍL 16: Další informace

Změny

Posouzení bezpečnosti látky pro složky sloučeniny nebude prováděno.

Revize: 10.09.2013

Plné znění R-vět uvedených v oddílech 2 a 3

08 Dotek s hořlavým materiálem může způsobit požár.

22 Zdraví škodlivý při požití.

36/37/38 Dráždí oči, dýchací orgány a kůži.

42/43 Může vyvolat senzibilizaci při vdechování a při styku s kůží.

Plné znění H-vět uvedených v oddílech 2 a 3

H272

Může zesílit požár; oxidant.

H302

Zdraví škodlivý při požití.

H315

Dráždí kůži.

Číslo revize: 1,10 CS

Datum revize: 10.09.2013


Bezpečnostní list

HACH LANGE GmbH

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

LCK 349 Phosphat/Phosphate, DosiCapZip; 2/4

Datum vydání: 11.09.2013 Kód produktu: LCK349-2

Strana 9 z 9

H317

H319

H334

H335

Může vyvolat alergickou kožní reakci.

Způsobuje vážné podráždění očí.

Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.

Může způsobit podráždění dýchacích cest.

(Údaje o nebezpečných obsažených látkách budou vždy převzaty z posledního platného bezpečnostního listu

předchozího dodavatele.)

Číslo revize: 1,10 CS

Datum revize: 10.09.2013


Bezpečnostní list

HACH LANGE GmbH

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

LCK 349 Phosphat/Phosphate, LCK 349 B; 3/4

Datum vydání: 11.09.2013 Kód produktu: LCK349-3

Strana 1 z 9

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

1.1 Identifikátor výrobku

LCK 349 Phosphat/Phosphate, LCK 349 B; 3/4

1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Použití látky nebo směsi

Činidlo pro analýzu vody

1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Firma:

Název ulice:

HACH LANGE GmbH

Willstätterstr. 11

Místo:

D-40549 Düsseldorf

Telefon: +49 (0)211 5288-383

e-mail:

Internet:

SDS@hach-lange.de

www.hach-lange.com

Informační oblast:

1.4 Telefonní číslo pro naléhavé

situace:

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

2.1 Klasifikace látky nebo směsi

2.2 Prvky označení

Nebezpečné symboly:

Označení nebezpečnosti: C - Žíravý

R-věty:

Způsobuje těžké poleptání.

HACH LANGE S.R.O.

Zastrčená 1278/8

CZ - 141 00 Praha 4 - Chodov

Tel. +420 272 12 45 45

e-Mail: milena.ouzka@hach-lange.cz

224 919 293 / 224 914 575

Toxikologické informační středisko Na Bojišti 1, Praha 2, 128 08

C - Žíravý

C - Žíravý

Nebezpečné složky které musí být uvedeny na štítku

Kyselina sírová ... %

R-věty

35 Způsobuje těžké poleptání.

S-věty

26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.

45 V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno,

ukažte toto označení).

37/39 Používejte vhodné ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít.

Další pokyny

Přípravek má podle Evropské směrnice o hodnocení nebezpečných látek hodnocení 1999/45/ES.

2.3 Další nebezpečnost

Není známo.

Číslo revize: 1,10 CS

Datum revize: 11.09.2013


Bezpečnostní list

HACH LANGE GmbH

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

LCK 349 Phosphat/Phosphate, LCK 349 B; 3/4

Datum vydání: 11.09.2013 Kód produktu: LCK349-3

Strana 2 z 9

ODDÍL 3: Složení/informace o složkách

3.2 Směsi

Nebezpečné složky

Číslo ES

Číslo CAS

Indexové č.

Číslo REACH

231-791-2

7732-18-5

Název

Klasifikace

GHS klasifikace

Voda

Obsah

>80 %

231-639-5

7664-93-9

016-020-00-8

234-722-4

12054-85-2

226-218-8

5329-14-6

016-026-00-0

Kyselina sírová ... %

C - Žíravý R35

Skin Corr. 1A; H314

Heptamolybdenan amonný tetrahydrát

Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3; H302 H315 H319 H335

Kyselina amidosírová

Xi - Dráždivý R36/38-52-53

Eye Irrit. 2, Skin Irrit. 2, Aquatic Chronic 3; H319 H315 H412

16 %


Bezpečnostní list

HACH LANGE GmbH

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

LCK 349 Phosphat/Phosphate, LCK 349 B; 3/4

Datum vydání: 11.09.2013 Kód produktu: LCK349-3

Strana 3 z 9

ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru

5.1 Hasiva

Vhodná hasiva

Opatření při požáru mají odpovídat okolním podmínkám. Výrobek jako takový nehoří.

5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

V případě požáru můžou vzniknout nebezpečné hořlavé plyny nebo výpary.

5.3 Pokyny pro hasiče

Při požáru použijte izolační dýchací přístroj. Vyhněte se kontaktu s pokožkou tím, že budete dodržovat

bezpečnostní odstup nebo nosit přiměřené ochranné oblečení.

Další pokyny

Zbytky po požáru a kontaminovaná voda použitá k hašení musí být zlikvidovány podle místních předpisů.

ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku

6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

Používejte vhodné ochranné prostredky.

6.2 Opatření na ochranu životního prostředí

Nenechejte vniknout do povrchových vod nebo kanalizace.

6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

Nechejte vsáknout do inertního absorbčního materiálu a zlikvidujte jako nebezpečný odpad.

6.4 Odkaz na jiné oddíly

13. Pokyny pro odstraňování

ODDÍL 7: Zacházení a skladování

7.1 Opatření pro bezpečné zacházení

Opatření pro bezpečné zacházení

Používejte pouze v dobře větraných prostorách. Nevdechujte páry/prach.

7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

Požadavky na skladovací prostory a nádoby

Skladujte na suchém místě.

7.3 Specifické konečné / specifická konečná použití

Reagencie pro analýzu

ODDÍL 8: Omezování expozice / osobní ochranné prostředky

8.1 Kontrolní parametry

Mezní hodnoty

Číslo CAS

Látka

ppm

mg/m³

vlá/cm³

Kategorie

Druh

7664-93-9 Kyselina sírová, jako SO3

-

1

- 2

PEL

NPK-P

8.2 Omezování expozice

Vhodné technické kontroly

Uplatnění technických opatření a vhodné pracovní metody jsou upřednostňo vány před použitím osobních

ochranných prostředků.

Číslo revize: 1,10 CS

Datum revize: 11.09.2013


Bezpečnostní list

HACH LANGE GmbH

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

LCK 349 Phosphat/Phosphate, LCK 349 B; 3/4

Datum vydání: 11.09.2013 Kód produktu: LCK349-3

Strana 4 z 9

Hygienická opatření

Typ ochranného prostředku musí být zvolen podle koncentrace a množství nebezpečné látky na

příslušném pracovišti.

Ochrana očí a obličeje

Ochranné brýle s bočními kryty

Ochrana rukou

Preventivní ochrana pokožky prostřednictvím krému na ochranu pokožky.

Rukavice odolávající chemikáliím, vyrobené z butylkaučuku nebo nitrilkaučuku kategorie III podle EN 374.

V případě přímého kontaktu: Materiál rukavic: Tloušťka plastu: 0,70 mm Doba protržení: >480 min. V

případě potřísnění: Materiál rukavic: Tloušťka nitrilového kaučuku: 0,20 mm Doba protržení: >30 min

Konzultujte s Vašimi dodavateli, má-li být materiál použit pro speciální účely jako je potravinářský

průmysl nebo hygiena resp. medicinské nebo chirurgické finální použití.

Ochrana kůže

Znečištěný oděv odložte a před novým použitím vyperte.

Ochrana dýchacích orgánů

Dýchací přístroj pouze v případě vzniku aerosolu nebo prachu. Doporučený typ filtru: Filtr ABEK

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

Skupenství:

Barva:

Zápach:

kapalný

bezbarvý

bez zápachu

pH (při 230 °C): 1

Metoda

Informace o změnách fyzikálního stavu

Bod tání/rozmezí bodu tání:

Bod varu/rozmezí bodu varu:

Sublimační bod:

Bod měknutí:

Bod tekutosti:

:

Bod vzplanutí:

Hořlavost

tuhé látky:

plyny:

100 °C

nepoužitelné

nepoužitelné

nepoužitelné

nepoužitelné

nepoužitelné

nepoužitelné

nepoužitelné

Výbušné vlastnosti

nepoužitelné

Meze výbušnosti - dolní:

Meze výbušnosti - horní:

Zápalná teplota:

Bod samozápalu

tuhé látky:

plyny:

Teplota rozkladu:

nepoužitelné

nepoužitelné

nepoužitelné

nepoužitelné

nepoužitelné

nepoužitelné

Číslo revize: 1,10 CS

Datum revize: 11.09.2013


Bezpečnostní list

HACH LANGE GmbH

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

LCK 349 Phosphat/Phosphate, LCK 349 B; 3/4

Datum vydání: 11.09.2013 Kód produktu: LCK349-3

Strana 5 z 9

Oxidační vlastnosti

nepoužitelné

Tlak par:

(při 20 °C)

Tlak par:

Hustota (při 20 °C):

Sypná hmotnost:

Rozpustnost ve vodě:

Rozpustnost v jiných rozpouštědlech

data neudána

Rozdělovací koeficient:

Dynamická viskozita:

Kinematická viskozita:

Vytoková doba:

Relativní hustota par:

Relativní rychlost odpařování:

Zkouška na oddělení rozpoušdel:

Zkouška na oddělení rozpoušdel:

9.2 Další informace

Obsah pevné látky:

20 hPa

data neudána

1,11 g/cm³

nepoužitelné

data neudána

data neudána

data neudána

data neudána

data neudána

data neudána

data neudána

data neudána

data neudána

nepoužitelné

ODDÍL 10: Stálost a reaktivita

10.1 Reaktivita

Může být korozivní pro kovy.

10.2 Chemická stabilita

Stabilní za doporučených skladovacích podmínek.

10.3 Možnost nebezpečných reakcí

Nejsou známy nebezpečné reakce při použití za normálních podmínek.

10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit

Není známo.

10.5 Neslučitelné materiály

Není známo.

10.6 Nebezpečné produkty rozkladu

Oxid sírový, Oxidy síry

ODDÍL 11: Toxikologické informace

11.1 Informace o toxikologických účincích

Akutní toxicita

35

O výrobku nejsou k dispozici žádné údaje.

Číslo revize: 1,10 CS

Datum revize: 11.09.2013


Bezpečnostní list

HACH LANGE GmbH

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

LCK 349 Phosphat/Phosphate, LCK 349 B; 3/4

Datum vydání: 11.09.2013 Kód produktu: LCK349-3

Strana 6 z 9

Číslo CAS Název

Cesty expozice

Metoda Dávka

7664-93-9 Kyselina sírová ... %

orální

LD50 2140 mg/kg

mg/kg

12054-85-2 Heptamolybdenan amonný tetrahydrát

orální

ATE 500 mg/kg

5329-14-6 Kyselina amidosírová

orální

LD50 3160 mg/kg

28300-74-5 Vinan antimonylodraselný hemihydrát

orální

ATE 500 mg/kg

inhalativní pára ATE 11 mg/l

inhalativní aerosol ATE 1,5 mg/l

Druh

krysa

Krysa

Pramen

Dráždění a leptání

Výrobek způsobuje poleptání očí , pokožky a sliznic.

Senzibilizační účinek

Žádný známý účinek.

Toxicita pro specifické cílové orgány - jednorázová expozice

Látka nebo směs jsou klasifikovány jako škodlivina specifická pro cílové orgány, jediná expozice,

kategorie 3 s drážděním dýchacího systému.

Účinky po opakované nebo déletrvající expozici

Látka nebo směs nejsou klasifikovány jako škodlivina specifická pro cílové orgány, opakovaná expozice.

Nebezpečnost při vdechnutí

Žádná klasifikace toxicity vdechováním

Specifické účinky při pokusech se zvířaty

Nejsou dostupné žádné toxikologické informace.

Jiné údaje

Nelze vyloučit jiné nebezpečné vlastnosti. Dodržujte bezpečnostní předpisy pro manipulaci s

chemikáliemi.

ODDÍL 12: Ekologické informace

12.1 Toxicita

Číslo CAS

7664-93-9

5329-14-6

Nenechejte vniknout do povrchových vod nebo kanalizace.

Název

Toxicita pro vodní

organismy

Kyselina sírová ... %

Akutní toxicita crustacea

Kyselina amidosírová

Akutní toxicita pro ryby

Metoda Dávka [h] | [d] Druh

Pramen

EC50

42,5 mg/l

48 h

LC50 70,3 mg/l 96 h Pimephales promelas

12.2 Perzistence a rozložitelnost

O výrobku nejsou k dispozici žádné údaje.

12.3 Bioakumulační potenciál

data neudána

Číslo revize: 1,10 CS

Datum revize: 11.09.2013


Bezpečnostní list

HACH LANGE GmbH

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

LCK 349 Phosphat/Phosphate, LCK 349 B; 3/4

Datum vydání: 11.09.2013 Kód produktu: LCK349-3

Strana 7 z 9

12.4 Mobilita v půdě

data neudána

12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB

data neudána

12.6 Jiné nepříznivé účinky

Žádný známý účinek.

Jiné údaje

Zabraňte vypuštění do okolního prostředí.

ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování

13.1 Metody nakládání s odpady

Nebezpečí spojená s odstraňováním látky nebo přípravku

--

V souladu s místními a národními předpisy.

Způsob likvidace odpadů či zbytků produktu jako odpad

160506 ODPAD JINDE V TOMTO SEZNAMU NEUVEDENÝ; Chemické látky a plyny v tlakových nádobách a

vyřazené chemikálie; Laboratorní chemikálie, sestávající z nebezpečných látek nebo nebezpečné látky

obsahující, včetně směsí laboratorních chemikálií

Nebezpečný odpad.

Způsob likvidace odpadů či zbytků produktu jako odpad/nepoužité výrobky

160505 ODPAD JINDE V TOMTO SEZNAMU NEUVEDENÝ; Chemické látky a plyny v tlakových nádobách a

vyřazené chemikálie; Ostatní plyny v tlakových nádobách (včetně halonů) neuvedené pod položkou 16 05

04

ODDÍL 14: Informace pro přepravu

Pozemní přeprava (ADR/RID)

14.1 Číslo OSN: UN 3316

14.2 Náležitý název OSN pro

zásilku:

14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro

přepravu:

14.4 Obalová skupina:

Štítky:

SOUPRAVA TESTOVACÍ, CHEMICKÁ

9

II

9

Klasifikační kód:

M11

Zvláštní opatření: 251 340

Omezené množství (LQ): 0

Přepravní kategorie: 2

Kód omezení vjezdu do tunelu:

E

Další příslušné údaje (Pozemní přeprava)

Excepted Quantities: E0

Vnitrozemská lodní přeprava (ADN)

Další příslušné údaje (Vnitrozemská lodní přeprava)

Neprověřeno

Číslo revize: 1,10 CS

Datum revize: 11.09.2013


Bezpečnostní list

HACH LANGE GmbH

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

LCK 349 Phosphat/Phosphate, LCK 349 B; 3/4

Datum vydání: 11.09.2013 Kód produktu: LCK349-3

Strana 8 z 9

Přeprava po moři (IMDG)

14.1 Číslo OSN: UN 3316

14.2 Náležitý název OSN pro

zásilku:

14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro

přepravu:

14.4 Obalová skupina:

Štítky:

CHEMICAL KIT

9

-

9

Marine pollutant:

Zvláštní opatření:

Omezené množství (LQ):

EmS:

Další příslušné údaje (Námořní doprava)

Excepted Quantities: SP340

Letecká přeprava (ICAO)

--

251

See SP251

F-A, S-P

14.1 Číslo OSN: UN 3316

14.2 Náležitý název OSN pro

zásilku:

14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro

přepravu:

14.4 Obalová skupina:

Štítky:

CHEMICAL KIT

9

II

9

Zvláštní opatření:

Omezené množství (LQ) (letadlo pro

osobní dopravu):

A44 A163

1 kg

IATA-Pokyny pro balení (letadlo pro osobní dopravu):

IATA-Maximální mnozství (letadlo pro osobní dopravu):

IATA-Pokyny pro balení (nákladní letadlo):

IATA-Maximální mnozství (nákladní letadlo):

Další příslušné údaje (Letecká doprava)

Excepted Quantities: E0

Passenger-LQ: Y960

14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí

OHROŽUJÍCÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ:

14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele

Používejte vhodné ochranné prostredky.

ne

960

10 kg

960

10 kg

14.7 Hromadná přeprava podle přílohy II MARPOL73/78 a předpisu IBC

Není relevantní

Další údaje

Tyto prepravi údaje se týkají celé zásílky !

Číslo revize: 1,10 CS

Datum revize: 11.09.2013


Bezpečnostní list

HACH LANGE GmbH

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

LCK 349 Phosphat/Phosphate, LCK 349 B; 3/4

Datum vydání: 11.09.2013 Kód produktu: LCK349-3

Strana 9 z 9

ODDÍL 15: Informace o předpisech

15.1 Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky

nebo směsi

Specifická ustanovení, týkající se ochrany osob nebo životního prostředí

Třída ohrožení vody (D):

1 - látka mírně ohrožující vody

Další pokyny

Právní předpisy, které se vztahují na směs

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a

omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice

1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice

Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES, ve znění

nařízení Rady (ES) č. 1354/2007, ve znění nařízení komise (ES) č. 987/2008 ze dne 8. října 2008, ve

znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008, ve znění

nařízení Komise (ES) ze dne 16. února 2009, č. 134/2009, včetně tiskové opravy uveřejněné v Úředním

věstníku Evropské unie L 36 ze dne 5. 2. 2009, str. 84, ve znění nařízení Komise (ES) č. 552/2009 ze

dne 22. června 2009. Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně

některých zákonů (chemický zákon) ve znění pozdějších předpisů

15.2 Posouzení chemické bezpečnosti

ODDÍL 16: Další informace

Změny

Posouzení bezpečnosti látky pro složky sloučeniny nebude prováděno.

Revize: 10.09.2013

Plné znění R-vět uvedených v oddílech 2 a 3

20/22 Zdraví škodlivý při vdechování a při požití.

35 Způsobuje těžké poleptání.

36/38 Dráždí oči a kůži.

51 Toxický pro vodní organismy.

52 Škodlivý pro vodní organismy.

53 Může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

Plné znění H-vět uvedených v oddílech 2 a 3

H302

Zdraví škodlivý při požití.

H314

Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

H315

Dráždí kůži.

H319

Způsobuje vážné podráždění očí.

H332

Zdraví škodlivý při vdechování.

H335

Může způsobit podráždění dýchacích cest.

H411

Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

H412

Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

(Údaje o nebezpečných obsažených látkách budou vždy převzaty z posledního platného bezpečnostního listu

předchozího dodavatele.)

Číslo revize: 1,10 CS

Datum revize: 11.09.2013


Bezpečnostní list

HACH LANGE GmbH

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

LCK 349 Phosphat/Phosphate; LCK 349 DosiCap C; 4/4

Datum vydání: 11.09.2013 Kód produktu: LCK349-4

Strana 1 z 8

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

1.1 Identifikátor výrobku

LCK 349 Phosphat/Phosphate; LCK 349 DosiCap C; 4/4

1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Firma:

Název ulice:

HACH LANGE GmbH

Willstätterstr. 11

Místo:

D-40549 Düsseldorf

Telefon: +49 (0)211 5288-383

e-mail:

Internet:

SDS@hach-lange.de

www.hach-lange.com

Informační oblast:

1.4 Telefonní číslo pro naléhavé

situace:

Jiné údaje

Činidlo pro analýzu vody

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

2.1 Klasifikace látky nebo směsi

2.2 Prvky označení

HACH LANGE S.R.O.

Zastrčená 1278/8

CZ - 141 00 Praha 4 - Chodov

Tel. +420 272 12 45 45

e-Mail: milena.ouzka@hach-lange.cz

224 919 293 / 224 914 575

Toxikologické informační středisko Na Bojišti 1, Praha 2, 128 08

Směs není klasifikována jako nebezpečná podle směrnice 1999/45/ES.

V souladu se smernicemi EK nebo príslušnými národními zákony nemusí být výrobek oznacen.

Další pokyny

Přípravek má podle Evropské směrnice o hodnocení nebezpečných látek hodnocení 1999/45/ES.

2.3 Další nebezpečnost

Není známo.

ODDÍL 3: Složení/informace o složkách

3.2 Směsi

Číslo revize: 1,10 CS

Datum revize: 11.09.2013


Bezpečnostní list

HACH LANGE GmbH

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

LCK 349 Phosphat/Phosphate; LCK 349 DosiCap C; 4/4

Datum vydání: 11.09.2013 Kód produktu: LCK349-4

Strana 2 z 8

Nebezpečné složky

Číslo ES

Číslo CAS

Indexové č.

Číslo REACH

200-066-2

50-81-7

Název

Klasifikace

GHS klasifikace

Kyselina askorbová

Obsah

>50 %

231-891-6

10555-76-7

232-677-5

9004-54-0

Metaboritan sodný

Xi - Dráždivý R36/37/38

Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3; H335 H319 H315

Dextran

15 %

Doslov R- a H-vět: viz odd. 16.

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc

4.1 Popis první pomoci

Všeobecné pokyny

Potřísněný oděv ihned odložte.

Při vdechnutí

Vyjděte na čistý vzduch.

Při styku s kůží

Ihned oplachujte velkým množstvím vody.

Při zasažení očí

Nejméně 15 minut pečlivě vyplachujte velkým množstvím vody a konzultujte s lékařem.

Při požití

Vyplachujte ústa a dejte vypít velké množství vody. Konzultujte s lékařem.

4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Žádný známý účinek.

4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

Symptomatické ošetření.

ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru

5.1 Hasiva

Vhodná hasiva

Opatření při požáru mají odpovídat okolním podmínkám. Výrobek jako takový nehoří.

5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

V případě požáru můžou vzniknout nebezpečné hořlavé plyny nebo výpary.

5.3 Pokyny pro hasiče

Při požáru použijte izolační dýchací přístroj. Používejte vhodné ochranné prostredky.

Další pokyny

Zbytky po požáru a kontaminovaná voda použitá k hašení musí být zlikvidovány podle místních předpisů.

ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku

Číslo revize: 1,10 CS

Datum revize: 11.09.2013


Bezpečnostní list

HACH LANGE GmbH

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

LCK 349 Phosphat/Phosphate; LCK 349 DosiCap C; 4/4

Datum vydání: 11.09.2013 Kód produktu: LCK349-4

Strana 3 z 8

6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

Používejte vhodné ochranné prostredky.

6.2 Opatření na ochranu životního prostředí

Nenechejte vniknout do povrchových vod nebo kanalizace.

6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

Mechanicky seberte.

6.4 Odkaz na jiné oddíly

13. Pokyny pro odstraňování

ODDÍL 7: Zacházení a skladování

7.1 Opatření pro bezpečné zacházení

Opatření pro bezpečné zacházení

Používejte pouze v dobře větraných prostorách.

7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

Požadavky na skladovací prostory a nádoby

Skladujte na suchém místě.

7.3 Specifické konečné / specifická konečná použití

Reagencie pro analýzu

ODDÍL 8: Omezování expozice / osobní ochranné prostředky

8.1 Kontrolní parametry

8.2 Omezování expozice

Vhodné technické kontroly

Uplatnění technických opatření a vhodné pracovní metody jsou upřednostňo vány před použitím osobních

ochranných prostředků.

Hygienická opatření

Typ ochranného prostředku musí být zvolen podle koncentrace a množství nebezpečné látky na

příslušném pracovišti.

Ochrana očí a obličeje

Ochranné brýle s bočními kryty

Ochrana rukou

Preventivní ochrana pokožky prostřednictvím krému na ochranu pokožky.

Rukavice odolávající chemikáliím, vyrobené z butylkaučuku nebo nitrilkaučuku kategorie III podle EN 374.

V případě přímého kontaktu: Materiál rukavic: Tloušťka plastu: 0,70 mm Doba protržení: >480 min. V

případě potřísnění: Materiál rukavic: Tloušťka nitrilového kaučuku: 0,20 mm Doba protržení: >30 min

Konzultujte s Vašimi dodavateli, má-li být materiál použit pro speciální účely jako je potravinářský

průmysl nebo hygiena resp. medicinské nebo chirurgické finální použití.

Ochrana dýchacích orgánů

Zajistěte dobré větrání.

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

Skupenství:

Barva:

Zápach:

pevný (lyofilizovaný)

bílý

bez zápachu

Metoda

Číslo revize: 1,10 CS

Datum revize: 11.09.2013


Bezpečnostní list

HACH LANGE GmbH

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

LCK 349 Phosphat/Phosphate; LCK 349 DosiCap C; 4/4

Datum vydání: 11.09.2013 Kód produktu: LCK349-4

Strana 4 z 8

pH (při 20 °C): 4-4,5

Informace o změnách fyzikálního stavu

Bod tání/rozmezí bodu tání:

Bod varu/rozmezí bodu varu:

Sublimační bod:

Bod měknutí:

Bod tekutosti:

:

Bod vzplanutí:

Hořlavost

tuhé látky:

plyny:

Výbušné vlastnosti

nepoužitelné

Meze výbušnosti - dolní:

Meze výbušnosti - horní:

Zápalná teplota:

Bod samozápalu

tuhé látky:

plyny:

Teplota rozkladu:

Tlak par:

Tlak par:

Hustota:

Sypná hmotnost:

Rozpustnost ve vodě:

Rozpustnost v jiných rozpouštědlech

data neudána

Rozdělovací koeficient:

Dynamická viskozita:

Kinematická viskozita:

Vytoková doba:

Relativní hustota par:

Relativní rychlost odpařování:

Zkouška na oddělení rozpoušdel:

Zkouška na oddělení rozpoušdel:

9.2 Další informace

Obsah pevné látky:

192 °C

nepoužitelné

data neudána

data neudána

nepoužitelné

data neudána

nepoužitelné

nepoužitelné

nepoužitelné

nepoužitelné

nepoužitelné

nepoužitelné

nepoužitelné

nepoužitelné

nepoužitelné

data neudána

data neudána

data neudána

600-900 kg/m³

data neudána

nepoužitelné

nepoužitelné

nepoužitelné

nepoužitelné

nepoužitelné

nepoužitelné

nepoužitelné

nepoužitelné

nepoužitelné

Sypná měrná hmotnost: 600-900 kg/m3

ODDÍL 10: Stálost a reaktivita

10.1 Reaktivita

Nejsou známy nebezpečné reakce při použití za normálních podmínek.

Číslo revize: 1,10 CS

Datum revize: 11.09.2013


Bezpečnostní list

HACH LANGE GmbH

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

LCK 349 Phosphat/Phosphate; LCK 349 DosiCap C; 4/4

Datum vydání: 11.09.2013 Kód produktu: LCK349-4

Strana 5 z 8

10.2 Chemická stabilita

Stabilní za doporučených skladovacích podmínek.

10.3 Možnost nebezpečných reakcí

K nebezpečné polymeraci nedochází.

10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit

Není známo.

10.5 Neslučitelné materiály

Není známo.

10.6 Nebezpečné produkty rozkladu

Při dodržení stanoveného způsobu použití nedochází k rozkladu.

ODDÍL 11: Toxikologické informace

11.1 Informace o toxikologických účincích

Akutní toxicita

O výrobku nejsou k dispozici žádné údaje.

Číslo CAS

Název

Cesty expozice

Metoda

Dávka

Druh

Pramen

50-81-7 Kyselina askorbová

orální

LD50 11900

mg/kg

krysa

RTECS

Dráždění a leptání

Žádný známý účinek.

Senzibilizační účinek

Žádný známý účinek.

Toxicita pro specifické cílové orgány - jednorázová expozice

Látka nebo směs nejsou klasifikovány jako škodlivina specifická pro cílové orgány, jediná expozice.

Účinky po opakované nebo déletrvající expozici

Látka nebo směs nejsou klasifikovány jako škodlivina specifická pro cílové orgány, opakovaná expozice.

Karcinogenita, mutagenita a toxické účinky pro reprodukční

Neobsahuje žádnou složku vedenou jako karcinogen

Specifické účinky při pokusech se zvířaty

O výrobku nejsou k dispozici žádné údaje.

Jiné údaje

Nelze vyloučit jiné nebezpečné vlastnosti. Dodržujte bezpečnostní předpisy pro manipulaci s

chemikáliemi.

ODDÍL 12: Ekologické informace

12.1 Toxicita

Nenechejte vniknout do povrchových vod nebo kanalizace.

12.2 Perzistence a rozložitelnost

12.3 Bioakumulační potenciál

O výrobku nejsou k dispozici žádné údaje.

data neudána

12.4 Mobilita v půdě

data neudána

Číslo revize: 1,10 CS

Datum revize: 11.09.2013


Bezpečnostní list

HACH LANGE GmbH

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

LCK 349 Phosphat/Phosphate; LCK 349 DosiCap C; 4/4

Datum vydání: 11.09.2013 Kód produktu: LCK349-4

Strana 6 z 8

12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB

data neudána

12.6 Jiné nepříznivé účinky

Žádný známý účinek.

ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování

13.1 Metody nakládání s odpady

Nebezpečí spojená s odstraňováním látky nebo přípravku

--

V souladu s místními a národními předpisy.

Způsob likvidace odpadů či zbytků produktu jako odpad

160506 ODPAD JINDE V TOMTO SEZNAMU NEUVEDENÝ; Chemické látky a plyny v tlakových nádobách a

vyřazené chemikálie; Laboratorní chemikálie, sestávající z nebezpečných látek nebo nebezpečné látky

obsahující, včetně směsí laboratorních chemikálií

Nebezpečný odpad.

Způsob likvidace odpadů či zbytků produktu jako odpad/nepoužité výrobky

160506 ODPAD JINDE V TOMTO SEZNAMU NEUVEDENÝ; Chemické látky a plyny v tlakových nádobách a

vyřazené chemikálie; Laboratorní chemikálie, sestávající z nebezpečných látek nebo nebezpečné látky

obsahující, včetně směsí laboratorních chemikálií

Nebezpečný odpad.

ODDÍL 14: Informace pro přepravu

Pozemní přeprava (ADR/RID)

14.1 Číslo OSN: UN 3316

14.2 Náležitý název OSN pro

zásilku:

14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro

přepravu:

14.4 Obalová skupina:

Štítky:

SOUPRAVA TESTOVACÍ, CHEMICKÁ

9

II

9

Klasifikační kód:

M11

Zvláštní opatření: 251 340

Omezené množství (LQ): 0

Přepravní kategorie: 2

Kód omezení vjezdu do tunelu:

E

Další příslušné údaje (Pozemní přeprava)

Excepted Quantities: E0

Vnitrozemská lodní přeprava (ADN)

Další příslušné údaje (Vnitrozemská lodní přeprava)

Neprověřeno

Přeprava po moři (IMDG)

14.1 Číslo OSN: UN 3316

Číslo revize: 1,10 CS

Datum revize: 11.09.2013


Bezpečnostní list

HACH LANGE GmbH

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

LCK 349 Phosphat/Phosphate; LCK 349 DosiCap C; 4/4

Datum vydání: 11.09.2013 Kód produktu: LCK349-4

Strana 7 z 8

14.2 Náležitý název OSN pro

zásilku:

14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro

přepravu:

14.4 Obalová skupina:

Štítky:

CHEMICAL KIT

9

-

9

Marine pollutant:

Zvláštní opatření:

Omezené množství (LQ):

EmS:

Další příslušné údaje (Námořní doprava)

Excepted Quantities: SP340

Letecká přeprava (ICAO)

--

251

See SP251

F-A, S-P

14.1 Číslo OSN: UN 3316

14.2 Náležitý název OSN pro

zásilku:

14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro

přepravu:

14.4 Obalová skupina:

Štítky:

CHEMICAL KIT

9

II

9

Zvláštní opatření:

Omezené množství (LQ) (letadlo pro

osobní dopravu):

A44 A163

1 kg

IATA-Pokyny pro balení (letadlo pro osobní dopravu):

IATA-Maximální mnozství (letadlo pro osobní dopravu):

IATA-Pokyny pro balení (nákladní letadlo):

IATA-Maximální mnozství (nákladní letadlo):

Další příslušné údaje (Letecká doprava)

Excepted Quantities: E0

Passenger-LQ: Y960

14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí

OHROŽUJÍCÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ:

14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele

data neudána

ne

960

10 kg

960

10 kg

14.7 Hromadná přeprava podle přílohy II MARPOL73/78 a předpisu IBC

Není relevantní

Další údaje

Tyto prepravi údaje se týkají celé zásílky !

ODDÍL 15: Informace o předpisech

Číslo revize: 1,10 CS

Datum revize: 11.09.2013


Bezpečnostní list

HACH LANGE GmbH

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

LCK 349 Phosphat/Phosphate; LCK 349 DosiCap C; 4/4

Datum vydání: 11.09.2013 Kód produktu: LCK349-4

Strana 8 z 8

15.1 Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky

nebo směsi

Informace o předpisech EU

Další pokyny

V souladu se směrnicemi EK nebo příslušnými národními zákony nemusí být výrobek označen.

Specifická ustanovení, týkající se ochrany osob nebo životního prostředí

Třída ohrožení vody (D):

1 - látka mírně ohrožující vody

Další pokyny

Právní předpisy, které se vztahují na směs

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a

omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice

1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice

Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES, ve znění

nařízení Rady (ES) č. 1354/2007, ve znění nařízení komise (ES) č. 987/2008 ze dne 8. října 2008, ve

znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008, ve znění

nařízení Komise (ES) ze dne 16. února 2009, č. 134/2009, včetně tiskové opravy uveřejněné v Úředním

věstníku Evropské unie L 36 ze dne 5. 2. 2009, str. 84, ve znění nařízení Komise (ES) č. 552/2009 ze

dne 22. června 2009. Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně

některých zákonů (chemický zákon) ve znění pozdějších předpisů

15.2 Posouzení chemické bezpečnosti

ODDÍL 16: Další informace

Změny

Posouzení bezpečnosti látky pro složky sloučeniny nebude prováděno.

Revize: 10.09.2013

Plné znění R-vět uvedených v oddílech 2 a 3

36/37/38 Dráždí oči, dýchací orgány a kůži.

Plné znění H-vět uvedených v oddílech 2 a 3

H315

Dráždí kůži.

H319

Způsobuje vážné podráždění očí.

H335

Může způsobit podráždění dýchacích cest.

(Údaje o nebezpečných obsažených látkách budou vždy převzaty z posledního platného bezpečnostního listu

předchozího dodavatele.)

Číslo revize: 1,10 CS

Datum revize: 11.09.2013

More magazines by this user
Similar magazines