Views
4 years ago

3 nd Podlasie's Chromatographic Meeting - Zakład Chemii ...

3 nd Podlasie's Chromatographic Meeting - Zakład Chemii ...

3 nd Podlasie's Chromatographic Meeting - Zakład Chemii

CAMERA SEPARATORIA previously POST PY CHROMATOGRAFII Volume 3, Number 2 / December 2011, 243-250 Bronis aw K. G ÓD, Iwona KIERSZTYN, Anna LAMERT, Pawe PISZCZ, Pawe M. WANTUSIAK Zak ad Chemii Analitycznej, Instytut Chemii, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, ul. 3 Maja 54, 08-110 Siedlce e-mail: bkg@onet.eu; URL: http://dach.ich.uph.edu.pl III Podlaskie Spotkanie Chromatograficzne 3 rd Podlasies Chromatographic Meeting W dniach 25-28 wrze nia 2011 r. odby o si III Podlaskie Spotkanie Chromatograficzne w dworku Reymontówka w Clewiskach. Zorganizowane zosta o pod opiek Komitetu Naukowego (Tadeusz Dzido Lublin; Bronis aw K. G ód Siedlce; Marian Kami ski Gda sk; Piotr S omkiewicz Kielce; Andrzej Sto yhwo Warszawa; Monika E. Waksmundzka-Hajnos Lublin; Pawe Zarzycki Koszalin) oraz przez Komitet Organizacyjny w sk a- dzie Bronis aw K. G ód; Iwona Kiersztyn; Anna Lamert; Pawe Piszcz i Pawe Wantusiak. W Spotkaniu wzi wyk ady: o udzia oko o 50 osób. Wyg oszone zosta y nast puj ce 1. Chromatografia cienkowarstwowa z biodetekcj w badaniu ekstraktów ro linnych na obecno zwi zków o potencjalnej aktywno ci farmakologicznej Monika E. Waksmundzka-Hajnos, ukasz Cie la

Camera Separatoria - Zakład Chemii Analitycznej - Uniwersytet ...
Volume 4/Number 2/2012 - Zakład Chemii Analitycznej ...
Volume 3/S/2011 - Zakład Chemii Analitycznej
Volume 4/S/2012 - Zakład Chemii Analitycznej
Genetyka i Prawo 3 (10) - Zima 2010 - Zakład Genetyki Molekularnej ...
Monika Suszko M.Sc. - Zakład Chemii Analitycznej
Sylabus licentiate 3 years - Zakład Chemii Analitycznej
Bronislaw K. Glod D.Sc. - Zakład Chemii Analitycznej
Pawel Piszcz M.Sc. - Zakład Chemii Analitycznej
Pytania na egzamin magisterski - Zakład Chemii Analitycznej
Program ćwiczeń - Zakład Chemii Analitycznej
POSTĘPY CHROMATOGRAFII - Zakład Chemii Analitycznej
4 th Podlasie's Chromatographic Meeting - Zakład Chemii ...
Volume 4/Number 1/2012 - Zakład Chemii Analitycznej ...
Sylabus MSc 5 years - Zakład Chemii Analitycznej
analiza instrumentalna - Katedra i Zakład Chemii Fizycznej ...
POLITECHNIKA POZNAŃSKA - Zakład Chemii Fizycznej ...
Polskie Towarzystwo Nauk o Rozdzielaniu - Zakład Chemii ...
Instrukcja obsługi - Zakład Chemii Fizycznej. Politechnika ...
Chemia analityczna II sem. - Katedra i Zakład Chemii ...
Regulamin dydaktyczny - Katedra i Zakład Chemii Fizycznej
wymagania do ćwiczeń - Zakład Chemii Analitycznej
Analiza jakościowa_A1_kationy_gr_I_II - Katedra i Zakład Chemii ...
Oznaczanie kwasu siarkowego - Katedra i Zakład Chemii ...
OZNACZANIE POZIOMU ZAWARTO CI B(a) - Zakład Chemii ...
Chemia Wolnych Rodników - Zakład Chemii Analitycznej
Joanna Czajka M.Sc. - Zakład Chemii Analitycznej
POSTĘPY CHROMATOGRAFII - Zakład Chemii Analitycznej
Analiza jakosciowa_A5_aniony_gr_III_IV - Katedra i Zakład Chemii ...
Wstęp do Analizy Instrumentalnej - Zakład Chemii Analitycznej