Študijná príručka DF pre akademický rok 2011/2012 - Technická ...

tuzvo.sk

Študijná príručka DF pre akademický rok 2011/2012 - Technická ...

O B S A H

1. Úvod .............................................................................................................................................................. 5

2. Akademickí funkcionári TU vo Zvolene ...................................................................................................... 6

3. Akademickí funkcionári Drevárskej fakulty ................................................................................................ 7

4. Akademický senát ......................................................................................................................................... 8

5. Vedecká rada ................................................................................................................................................. 9

6. Kolégium dekana ........................................................................................................................................... 10

7. Vedenie fakulty ............................................................................................................................................. 11

8. Študijné programy – profil absolventa .......................................................................................................... 12

8.1. I. stupeò štúdia ..................................................................................................................................... 12

Drevárstvo /5.2.42/ ............................................................................................................................. 12

Ochrana osôb a majetku /8.3.1/ .......................................................................................................... 14

Ekonomika a manažment podniku /3.3.16/ ........................................................................................ 14

Dizajn /2.2.6/ ...................................................................................................................................... 15

8.2. II. stupeò štúdia ................................................................................................................................... 16

Drevárstvo /5.2.42/ ............................................................................................................................. 16

Ochrana osôb a majetku /8.3.1/ .......................................................................................................... 18

Ekonomika a manažment podniku /3.3.16/ ........................................................................................ 19

Dizajn /2.2.6/ ...................................................................................................................................... 19

8.3. III. stupeò štúdia .................................................................................................................................. 20

Technológia spracovania dreva /5.2.43/ ............................................................................................. 20

Štruktúra a vlastnosti dreva /5.2.44/ ................................................................................................... 20

Konštrukcie a procesy výroby drevárskych výrobkov /5.2.45/ .......................................................... 21

Ochrana osôb a majetku /8.3.1/ .......................................................................................................... 21

9. Dekanát Drevárskej fakulty ........................................................................................................................... 22

10. Katedry drevárskej fakulty ............................................................................................................................ 23

11. Organizácia štúdia v ak. roku 2011/2012 ...................................................................................................... 36

11.1 Zoznam akreditovaných študijných programov ................................................................................... 36

11.2 Èasový harmonogram ak . roka 2011/2012 pre I. a II. stupeò štúdia ................................................... 37

11.3 Èasový harmonogram ak . roka 2011/2012 pre III. stupeò štúdia ....................................................... 37

11.4 Postupový k¾úè ..................................................................................................................................... 39

11.5 Zoznam použitých skratiek .................................................................................................................. 40

11.6 Cudzí jazyk, telesná výchova ............................................................................................................... 40

11.7 I.stupeò štúdia – študijné plány ........................................................................................................... 41

Drevárstvo /5.2.42/ ............................................................................................................................. 43

Ochrana osôb a majetku /8.3.1/ .......................................................................................................... 60

Ekonomika a manažment podniku /3.3.16/ ........................................................................................ 65

Dizajn /2.2.6/ ...................................................................................................................................... 71

11.8 II. stupeò štúdia – študijné plány ......................................................................................................... 81

Drevárstvo /5.2.42/ ............................................................................................................................. 82

Ochrana osôb a majetku /8.3.1/ .......................................................................................................... 94

Ekonomika a manažment podniku /3.3.16/ ........................................................................................ 98

Dizajn /2.2.6/ ...................................................................................................................................... 100

11.9 III. stupeò štúdia – študijné plány ........................................................................................................ 103

Technológia spracovania dreva /5.2.43/ ............................................................................................. 104

Štruktúra a vlastnosti dreva /5.2.44/ ................................................................................................... 115

Konštrukcie a procesy výroby drevárskych výrobkov /5.2.45/ .......................................................... 106

Ochrana osôb a majetku /8.3.1/ .......................................................................................................... 107

12. Študijný poriadok Bc. a Ing. štúdia DF TU vo Zvolene ................................................................................ 108


Technická univerzita vo Zvolene

DREVÁRSKA FAKULTA

Študijná príruèka

2011 - 2012

4


1. ÚVOD

Drevárska fakulta Technickej univerzity vo Zvolene, ako súèas verejných vysokých škôl, nadväzuje na

bohaté tradície lesníckeho vysokoškolského štúdia, ktoré sa zaèalo na území dnešného Slovenska, medzi prvými

na svete, na Baníckej akadémii v Banskej Štiavnici v rámci baníckeho štúdia už v roku 1770. Snahy o osamostatnenie

lesníckeho štúdia vyústili v zriadenie samostatného Lesníckeho ústavu v roku 1807. Už tu boli vytvorené aj

základy drevárskych vied. Vývoj pokraèoval ku vzniku Baníckej a lesníckej akadémie v roku 1846 a Vysokej

školy baníckej a lesníckej v Banskej Štiavnici v roku 1904. Jej pres ahovaním v roku 1919 do Budapešti a neskôr

do Šoprone sa doèasne prerušilo lesnícke vysokoškolské štúdium na Slovensku. Záujemcovia študovali na lesníckych

fakultách v Prahe a v Brne. Predpoklady pre vznik vysokoškolského drevárskeho štúdia sa vytvárali už na

týchto lesníckych fakultách. V roku 1939 bol zriadený na Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave odbor

lesného a po¾nohospodárskeho inžinierstva, kde vznikol Ústav mechanickej a chemickej technológie dreva ako

prvý svojho druhu na svete, ktorý zabezpeèoval výuèbu drevárskych disciplín.

V roku 1946 bola založená Vysoká škola po¾nohospodárskeho a lesníckeho inžinierstva v Košiciach, kde

v rámci fakulty lesníckeho inžinierstva zriadili v roku 1949 Oddelenie drevárskeho inžinierstva, ako nový študijný

odbor, jeden z prvých na svete. V roku 1951 sa oddelenie stalo Drevárskou katedrou. Prví jedenásti drevárski

inžinieri v Èeskoslovensku boli promovaní 25. júla 1952 v Košiciach.

Na základe vládneho rozhodnutia èíslo 30 Zb. 8. júla 1952 o zriadení Vysokej školy lesníckej a drevárskej

vo Zvolene vzniká Drevárska fakulta s èeskoslovenskou pôsobnos ou. Od roku 1992 sa fakulta stáva súèas ou

Technickej univerzity vo Zvolene.

Dlhé obdobie bola Drevárska fakulta jednoodborovou fakultou. Do roku 1955 sa vyuèovalo v študijnom

odbore Drevárske inžinierstvo, ktorý sa zmenil na odbor Mechanická technológia dreva a od roku 1975 na Technológiu

dreva. Od roku 1990 sa opä zavádza študijný odbor Drevárske inžinierstvo, ktorý má 3-roèný spoloèný

základ a vo 4. a 5. roèníku študijné zamerania, otvárané pod¾a požiadaviek praxe, ponuky katedier a záujmu študentov.

V roku 1978 vznikol na DF úplne nový študijný odbor Ekonomika a riadenie drevospracujúceho priemyslu

a tým konèí éra jednoodborovej fakulty. Tento študijný odbor sa od roku 1992 transformuje na odbor Podnikový

manažment s tromi zameraniami v 4. a 5. roèníku.

V školskom roku 1992/93 sa zavádza nový študijný odbor Procesy spracovania dreva, kde sú vychovávaní

odborníci pre vedeckovýskumnú a pedagogickú èinnos . Od 3. roèníka sa èlení na zamerania – mechanické alebo

chemické spracovanie dreva.

V tomto období sa buduje aj medziodborové štúdium Stavba drevárskych a lesných strojov a zariadení

spolu so Strojníckou fakultou TU v Košiciach a Lesníckou fakultou TU vo Zvolene. Odbor prerástol na samostatný

odbor a po vzniku Fakulty environmentálnej a výrobnej techniky TU vo Zvolene v roku 1996 prešiel na

túto fakultu.

V školskom roku 1987/88 vzniká medziodborové štúdium Priemyselný dizajn nábytku v spolupráci

s Fakultou architektúry SVŠT v Bratislave.

Od školského roka 1994/95 sa zaèala výuèba v bakalárskom trojroènom štúdiu Interiérová tvorba

a poradenstvo v spolupráci s Rakúskom. V roku 1998 bol zmenený názov na Dizajn interiéru a poradenstvo.

V školskom roku 1998/99 sa po prvýkrát na území Slovenska zaèala na DF výuèba v pä roènom inžinierskom

štúdiu Požiarna ochrana.

Okrem dennej formy štúdia ponúka drevárska fakulta štúdium v externej forme. Ako prvá fakulta v SR od

2. novembra 1998 otvorila v spolupráci s Lokálnym strediskom dištanèného vzdelávania pri TU vo Zvolene výuèbu

dištanènou metódou v inžinierskom študijnom odbore Podnikový manažment.

Od svojho vzniku prechádzala Drevárska fakulta zložitým vývojovým procesom ktorý vyústil do súèasného

stavu, ktorý je charakterizovaný prestavbou vysokoškolského štúdia na trojstupòové štúdium – bakalársky

stupeò, inžiniersky stupeò a doktorandský stupeò.

Táto študijná príruèka je vypracovaná pre poslucháèov, ktorí zaèínajú študova v akademickom roku

2008/09 na Drevárskej fakulty pod¾a zásad stanovených zákonom NR SR è. 131/2002 Z. z. o vysokých školách

a zmenách a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v študijných odboroch Drevárstvo, Dizajn,

Ekonomika a manažment podniku a Ochrana osôb a majetku.

Študijná príruèka slúži študentom 1.roèníka na oboznámenie sa zo štúdiom na Drevárskej fakulte Technickej

univerzity vo Zvolene a pre všetkých študentov je pomôckou na vypracovanie Osobného študijného plánu,

ktorý si každý študent samostatne vypracuje na zaèiatku akademického roku.

Študijná príruèka obsahuje aj ïalšie informácie, ako èasový harmonogram akademického roku, Študijný

a skúšobný poriadok, ktoré je nevyhnutné pozna a riadi sa nimi.

prof. Ing. Mikuláš Siklienka, PhD.

dekan Drevárskej fakulty

5


2. AKADEMICKÍ FUNKCIONÁRI TECHNICKEJ UNIVERZITY

VO ZVOLENE

Rektor:

prof. Ing. Ján Tuèek, CSc.

telefón: +411-45-5206 102

e-mail: rektor@vsld.tuzvo.sk

Prorektori:

doc. Ing. ¼ubomír Javorek, CSc.

prorektor pre pedagogickú prácu

telefón: +421-45-5206 835, 546

e-mail: lubomir.javorek@vsld.tuzvo.sk

doc. RNDr. Danica Kaèíková, PhD.

prorektorka pre rozvoj školy

telefón: +421-45-5206 104, 829

e-mail: rozvoj@vsld.tuzvo.sk

doc. RNDr. Anna Danihelová, PhD.

prorektorka pre vedeckovýskumnú èinnos

telefón: +421-45-5206-465

e-mail: adanihel@vsld.tuzvo.sk

doc. Mgr. Ing. Rastislav Šulek, PhD.

prorektor pre vonkajšie vz ahy

telefón: +421-45-5206-325

e-mail: sulek@vsld.tuzvo.sk

6


3. AKADEMICKÍ FUNKCIONÁRI DREVÁRSKEJ FAKULTY

Dekan:

prof. Ing. Mikuláš Siklienka, PhD.

tel. +421-45-5330 596 - dekanát

tel. +421-45-5206 370 - katedra

e-mail: ddf@vsld.tuzvo.sk

Prodekani:

doc. Ing. Ján Sedliaèik, PhD.

prodekan pre vedeckovýskumnú èinnos a ïalšie vzdelávanie

tel. +421-45-5206 419

e-mail: janos@vsld.tuzvo.sk

doc. Ing. Hubert Paluš, PhD.

prodekan pre rozvoj fakulty

tel. +421-45-5206 444

e-mail: hpalus@vsld.tuzvo.sk

RNDr. Andrej Jankech, PhD.

prodekan pre výchovno-vzdelávaciu èinnos

tel. +421-45-5206 453

e-mail: jankech@vsld.tuzvo.sk

7


4. AKADEMICKÝ SENÁT DREVÁRSKEJ FAKULTY

Èlenovia predsedníctva:

doc. Ing. Josef Drábek, CSc. - predseda

prof. Ing. Ladislav Dzurenda, PhD. - podpredseda

Ing. Veronika Ve¾ková, PhD. - tajomník

Ing. Ján Parobek, PhD. - predseda ekonomickej komisie

Ing. Rastislav Igaz, PhD. - predseda legislatívnej komisie

Ing. Alexandra Hajduková - zástupca študentskej èasti AS DF

Èlenovia:

doc. Mgr.art. Marián Ihring, ArtD.

Ing. Rastislav Lagaòa, PhD.

RNDr. Katarína Makovínyiová, PhD.

Ing. Miloš Pánek, PhD.

Ing. ¼ubica Slaš anová

Ing. Roman Soyka, PhD.

Ing. Martin Zachar, PhD.

Ing. Marek Rešetka

Bc. Vladimír Benedik

Bc. Lukáš Majer

Michal Engliš

Matej Kme

Silvia Rušinová

8


5. VEDECKÁ RADA DREVÁRSKEJ FAKULTY

Predseda:

Èlenovia:

1. prof. Ing. Mikuláš Siklienka, PhD.

2. Dr.h.c. prof. RNDr. Marian Babiak, PhD.

3. prof. Ing. Karol Balog, PhD.

4. prof. Ing. Igor Èunderlík, CSc.

5. doc. RNDr. Anna Danihelová, PhD.

6. doc. Ing. Josef Drábek, CSc.

7. prof. Ing. Ján Dubovský, CSc.

8. prof. Ing. Ladislav Dzurenda, PhD.

9. doc. RNDr. Milada Gajtanska, CSc.

10. doc. Dr. Ing. Petr Horáèek

11. RNDr. Andrej Jankech, PhD.

12. doc. Ing. Pavol Jošèák, CSc.

13. Ing. Antonín Juøíèek

14. prof. RNDr. František Kaèík, PhD.

15. doc. RNDr. Danica Kaèíková, PhD.

16. doc. Ing. Ivan Klement, CSc.

17. doc. PaedDr. Peter Kožuško, ArtD.

18. prof. RNDr. Milan Marèok, DrSc.

19. doc. RNDr. Iveta Marková, PhD.

20. doc. RNDr. Milan Matejdes, CSc.

21. prof. Ing. Milan Mikleš, DrSc.

22. doc. Ing. Hubert Paluš, PhD.

23. Ing. Igor Patráš

24. Dr.h.c. prof. PhDr. ¼udovít Petránsky, DrSc.

25. Ing. Karol Pittner

26. prof. Ing. Vilém Podrázský, CSc.

27. rof. Ing. Anton Puškár, PhD.

28. prof. Ing. Ladislav Reinprecht, CSc.

29. prof. Ing. Štefan Schneider, PhD.

30. doc. Ing. Ján Sedliaèik, PhD.

31. prof. Ing. Anna Šatanová, CSc.

32. prof. Ing. Jozef Štefko, CSc.

33. Ing. Ján Vanka

34. prof. Ing. Juraj Veselovský, CSc.

35. prof.h.c.prof. Ing. Mikuláš Šupín, CSc.

36. prof. Ing. Ján Zemiar, PhD.

Prizvaná:

37. Ing. Alena Macoszková

9


6. KOLÉGIUM DEKANA DREVÁRSKEJ FAKULTY

1. prof. Ing. Mikuláš Siklienka, PhD.

2. doc. Ing. Ján Sedliaèik, PhD.

3. doc. Ing. Hubert Paluš, PhD.

4. RNDr. Andrej Jankech, PhD.

5. Dr.h.c. prof. RNDr. Marian Babiak, CSc.

6. akad. soch. René Baïura

7. prof. Ing. Ladislav Dzurenda, PhD.

8. doc. RNDr. Milada Gajtanska, CSc.

9. PaedDr. Peter Polakoviè, PhD.

10. doc. Ing. Pavol Jošèák, CSc.

11. doc. Ing. Ivan Klement, CSc.

12. doc. RNDr. Marta Laurová, PhD.

13. doc. RNDr. Milan Matejdes, CSc.

14. prof. Ing. Anna Šatanová, CSc.

15. prof. h.c. prof. Ing. Mikuláš Šupín, CSc.

Prizvaní:

Vedúci ÚCJ

Predseda AS DF

10


7. VEDENIE DREVÁRSKEJ FAKULTY

1. prof. Ing. Mikuláš Siklienka, PhD.

2. RNDr. Andrej Jankech, PhD.

3. doc. Ing. Hubert Paluš, PhD.

4. doc. Ing. Ján Sedliaèik, PhD.

5. Ing. Alena Macoszková

11


8. ŠTUDIJNÉ PROGRAMY – profil absolventa

I. STUPEÒ ŠTÚDIA

5.2.42 DREVÁRSTVO

Konštrukcia drevených stavieb a nábytku

Profil absolventa:

Absolvent by mal by schopný tvorivo a adaptabilne vykonáva èinnosti spojené s predvýrobnou a projektovou prípravou,

realizáciou, ocenením a certifikáciou drevárskych výrobkov a s ich uplatnením na trhu. Ako nevyhnutný teoretický

základ by získal preh¾ad o vlastnostiach dreva, o drevných materiáloch a drevárskych technológiách a ich zhodnotení

v drevárskych výrobkoch. Po absolvovaní bakalárskeho štúdia by bol schopný v kreditnom systéme pokraèova na

príbuzných odboroch inžinierskeho štúdia (smerované na študentov z regiónu, ktorí majú záujem o príbuzné odbory

napr. stavebníctvo a èas štúdia by absolvovali na Drevárskej fakulte).

Získal by vedomosti:

- zo základných prírodovedných disciplín,

- z náuky o dreve a technológií spracovania dreva,

- z konštrukcie a navrhovania drevostavieb, nábytku a stavebno-stolárskych výrobkov,

- v oblasti technológií výroby nábytku, stavebno-stolárskych výrobkov a drevostavieb,

- z ekonómie podniku a základov podnikania,

- z ekologických aspektov.

Získané schopnosti a zruènosti:

- samostatné a tvorivé riešenie úloh technickej prípravy a realizácie drevárskych výrobkov,

- poèítaèom podporované projektovanie a prezentácia výrobkov,

- komunikatívnos (asertivita, jazykové schopnosti, marketing)

Uplatnenie absolventa:

- v predvýrobnej príprave výroby, v projekcii

- v projektovom manažmente (príprava, zabezpeèenie a realizácia zákaziek menšieho rozsahu napr. jednoduché stavby,

zariadenia interiérov, stavebnostolárske výrobky)

- zložky kontroly kvality,

- skúšobníctvo,

- pokraèovanie vo vyšších stupòoch štúdia v príbuzných odboroch (drevárstvo, stavebníctvo...)

Garant ŠP: doc. Ing. Pavol Jošèák, CSc.

Výroba nábytku

Profil absolventa:

Profil absolventa sa vytvára sústavou predmetov študijného odboru Drevárstvo a predmetov špecializácie. Predmety

študijného odboru Drevárstvo tvoria spoloèný povinný základ pozostávajúci z predmetov prírodovedných, všeobecných,

technických a odborných. Dávajú absolventovi základné poznatky o prírodovedných a technických zákonitostiach,

o štruktúre a vlastnostiach dreva a o jeho transformácii na vyžadované produkty. Súèas ou obsahu študijného odboru sú

i ekonomické otázky a základy marketingu.

Predmety špecializácie sú orientované predovšetkým na materiály a technologické procesy výroby nábytku. Pre výrobu

nábytku popri uplatnení dreva a drevných materiálov je charakteristické využívanie aj iných materiálov. Spoznanie ich

vlastností, ako aj základov ich spracovania, je preto náplòou štúdia. Pozornos je ïalej venovaná špecifickým technicko-ekonomickým

problémom tejto výroby, vèítane otázkam jej prípravy a spracovaniu technickej dokumentácie.

Súèas ou obsahu je aj praktická výuèba zameraná na osvojenie si technológie v dielenských podmienkach spojená

s výrobou konkrétnych nábytkových predmetov alebo ich súèastí

12


Uplatnenie absolventa:

Získané poznatky umožòujú absolventovi uplatni sa v nižších technických a riadiacich funkciách pri výrobe nábytku, alebo iný

dreva, resp. kombinovanými s ïalšími materiálmi. Popri výrobnej etape absolvent sa uplatní taktiež v predvýrobnej etape pri s

ekonomických náležitostí výroby prostredníctvom výpoètovej techniky.

Získané teoretické i odborné poznatky umožòujú absolventovi pokraèova vo vysokoškolskom štúdiu v II. stupni odboru Drevárst

Garant ŠP: doc.Ing.Vojtìch Navrátil, PhD.

Drevárske technológie

Profil absolventa:

Absolventi študijného programu „Drevárske technológie“ dôkladne poznajú technológie spracovania dreva a to najmä

technológie piliarskej výroby, sušenia a hydrotermickej úpravy dreva, ochrany dreva a výroby kompozitných drevných

materiálov. Dokážu analyzova možnosti týchto technológií, vedia rieši technologické a technické problémy a úèinne

a efektívne prevádzkova strojno-technologické zariadenia. Majú znalosti z oblasti štruktúry a vlastností dreva

a drevných kompozitných materiálov, základné vedomosti z konštrukcie a navrhovania výrobkov, ako i z technológií

druhostupòového spracovania dreva, ekonomiky a riadenia. Na základe týchto znalostí a najmä znalostí technologických

procesov spracovania dreva sú absolventi tohto študijného programu schopní pracova efektívne v pracovnom

tíme a riadi kolektív na zodpovedajúcom stupni, ako aj spolupracova so špecialistami iných profesií.

Uplatnenie absolventa:

Absolventi študijného programu „Drevárske technológie“ nájdu uplatnenie ako technológovia v oblasti spracovania

dreva, ale najmä v piliarskych podnikoch a prevádzkach, v prevádzkach výroby špeciálnych piliarskych výrobkov,

v oblasti sušenia, hydrotermickej úpravy a ochrany dreva, ako aj výroby preglejovaných a aglomerovaných drevných

materiálov. Uplatnenie absolventov je od malých a prvotných spracovate¾ov dreva až po prevádzky a závody pre

komplexné spracovanie drevnej suroviny. Uplatni sa môžu v oblasti prípravy a zabezpeèovaní výroby, ale aj ako

špecialisti v oblasti obchodu s drevárskymi výrobkami, najmä polotovarmi.

Garant ŠP: doc. Ing. Ivan Klement, CSc.

Manažment drevárskej a nábytkárskej výroby

Profil absolventa:

Absolvent úspešným ukonèením 4-roèného bakalárskeho štúdia pripravený na samostatné vykonávanie riadiacich

funkcií najmä v malých a stredných podnikoch (MSP) drevárskej a nábytkárskej výroby. Na základe poznania výrobných

technológií drevárskej a nábytkárskej výroby, ako aj špeciálneho využitia vhodných ekonomických nástrojov dokáže

vykonáva analýzy hospodárenia, ako aj plánova , organizova a teda úspešne riadi transformaèný proces podniku.

Spojením odborného drevárskeho a nábytkárskeho profilu a ekonomických poznatkov, ktoré vytvárajú jednotlivé

jednotky študijného programu, získava absolvent komplexný poh¾ad na riadiaci proces podniku, ale najmä na efektívne

zhodnotenie dreva a to výrobou výrobkov s vysokým stupòom pridanej hodnoty, èo urèite zabezpeèí aj rast prosperity

podniku. Odborná doprofilácia (technická, technologická, ekonomická) pre zvolenú branžu jednoznaène vytvára konkurenènú

výhodu, a teda aj adresné uplatnenie v rôznych podnikoch odvetvia spracovania dreva.

Uplatnenie absolventa:

Absolvent daného študijného programu vo vz ahu k nadobudnutým poznatkom sa ve¾mi dobre uplatòuje vo všetkých

riadiacich funkciách v MSP drevárskej a nábytkárskej výroby. Sústava jednotiek študijného programu umožòuje absolventom

doprofiláciu vo zvolenej oblasti štúdia, èo samozrejme rozširuje možnosti uplatnenia ako samostatný špecialista

na jednotlivých úrovniach, oblastiach, funkciách riadenia podniku.

Garant ŠP: doc. Ing. Ján Sedliaèik, CSc.

13


Prevádzka strojov a zariadení

Profil absolventa:

Profil absolventa študijného programu tvorí sústava povinných predmetov študijného odboru Drevárstvo a predmetov

špecializácie. Predmety študijného odboru Drevárstvo tvoria spoloèný základ pozostávajúci z prírodovedných, technických

a technologických predmetov. Dávajú absolventovi základné poznatky z oblasti štruktúry a vlastností dreva, drevných

kompozitných materiálov, technológii spracovania dreva, strojnotechnologických zariadeniach pre spracovanie

dreva, riadení technologických procesov a výroby. Základný odborný profil absolventa dopåòajú predmety špecializácie

z oblasti technickej mechaniky, elektrotechniky, dopravnej techniky, energetiky, starostlivosti o stroje a nástroje.

Získané odborné vedomosti spolu s primeranými znalos ami z oblasti ekonomiky a technickej legislatívy, ako i rozšírenou

gramotnos ou v oblasti výpoètovej techniky a komunikácie v cudzom jazyku umožnia absolventovi tohto štúdia

rieši technicko-technologické problémy výroby a podie¾a sa na zabezpeèovaní spo¾ahlivého chodu strojnotechnologických

zariadení v závodoch prvostupòového spracovania dreva, výroby nábytku, èi ostatných výrobkov z dreva.

Uplatnenie absolventa:

Absolventi daného študijného programu sa uplatnia na nižších technických, kontrolných a riadiacich funkciách

v podnikoch drevárskej prvovýroby, nábytkárskeho, celulózo-papierenského priemyslu. Vedomosti a zruènosti absolventa

oprávòujú priamo riadi zložité stojnotechnologické zariadenia vo výrobnom procese charakterizované vysokým

stupòom mechanizácie a automatizácie. Umožòujú absolventom úspešne sa uplatni i na nižších stupòoch projekènej

èinnosti a v oblasti poradenskej a obchodnej èinnosti s komoditami strojov a zariadení pre spracovanie dreva a výrobu

nábytku.

Garanti ŠP: prof.Ing.Ladislav Dzurenda, PhD.

8.3.1 OCHRANA OSÔB A MAJETKU

Ochrana osôb a majetku pred požiarom

Profil absolventa:

Absolvent prvého stupòa štúdia ovláda problematiku riadenia inštitucionálnych bezpeènostných štruktúr, hospodárskych

a podnikate¾ských organizácií a v nich využívaných systémov na ochranu osôb a majetku pred požiarom, má základné

znalosti z oblasti princípov èinnosti technických prostriedkov a legislatívy, ktoré vie uplatòova v praxi.

Uplatnenie absolventa:

Absolventi študijného programu Ochrana osôb a majetku pred požiarom sú spôsobilí vykonáva profesiu: Bezpeènostný

pracovník – technik v organizácii, ktorá poskytuje služby ochrany osôb a majetku, alebo ako samostatne podnikajúci

subjekt. Uplatní sa ako riadiaci pracovník a špecialista na základnom stupni riadenia v systéme Hasièského

a záchranného zboru a bezpeènostných služieb.

Garant ŠP: doc. RNDr. Iveta Marková, PhD.

3.3.16 EKONOMIKA A MANAŽMENT PODNIKU

Podnikový manažment v drevospracujúcom priemysle

Profil absolventa:

Koncepcia bakalárskeho študijného odboru Podnikový manažment vychádza z predpokladu, že absolventi budú pripravení

pre manažérsku èinnos v organizáciách, a to vo všetkých formách vlastníctva. Absolventi štúdia sú schopní pôsobi

a uplatni sa na stredných a nižších stupòoch riadenia vo výrobnej a nevýrobnej sfére v domácom ekonomickom

prostredí i v krajinách Európskej únie.

Súbor predmetov bakalárskeho štúdia je rozdelený na oblas všeobecných (povinné a povinne volite¾né predmety),

oblas odborných (povinné a povinne volite¾né predmety) a oblas špeciálnych profesných vedomostí. Študenti si ïalej

môžu vybra z volite¾ných (nepovinných) predmetov, èím doplnia svoje schopnosti a vedomosti pod¾a vlastnej doprofilácie.

Skladba predmetov prvého roèníka je koncipovaná tak, aby sa vyrovnali možné vedomostné rozdiely študentov,

prichádzajúcich z rôzne zameraných stredných škôl.

14


Uplatnenie absolventa:

Absolventi tohto študijného programu dokážu zastáva vedúce funkcie na vyšších stupòoch manažmentu v oblastiach

podnikate¾skej praxe, vo výrobných podnikoch DSP, obchodných firmách a verejných organizáciách. Absolvent je

kvalifikovaným podnikovým manažérom pre riadenie a ekonomiku podnikovo-hospodárskej praxe bez oh¾adu na ve¾kos

podnikov, ich vlastníctvo a právne formy. Je schopný rieši problémy nielen v podnikovo-hospodárskej praxe, ale

aj v širšom kontexte manažova , rozhodova a navrhova riešenia, ktoré zabezpeèujú subjektom trhového hospodárstva

dosahova požadované ciele. Schopnos komunikova v dvoch svetových jazykoch dáva predpoklady na jeho uplatnenie

v medzinárodnom prostredí.

Garant ŠP: doc. Ing. Josef Drábek, CSc.

2.2.6 DIZAJN

Dizajn nábytku

Profil absolventa:

Absolvent odboru získa teoretické a praktické poznatky z dizajnu na úrovni 1. stupòa. Absolvent odboru je kreatívnym

odborníkom, ktorý vo svojom odbornom profile integruje poznatky, skúsenosti a zruènosti v oblasti dizajnérskej tvorby,

po stránke kreatívnej, technologickej a materiálovej. Svojou tvorbou prispieva k dokonalejšiemu uspokojovaniu úžitkových

a estetických potrieb èloveka, k humanizácii a tvorbe prostredia. Štúdium je zamerané na rozvoj výtvarného talentu

a vedomostí v oblasti dizajnu nábytku, tvarovania, vizuálneho umenia, konštrukcie nábytku, technológie výroby nábytku,

ergonómie, ekológie, poèítaèovej podpory a komunikaèného dizajnu.

Uplatnenie absolventa:

Absolventi môžu nastúpi do praxe ako odborníci v nábytkárskej dizajnérskej praxi, resp. pokraèova v štúdiu na druhom

stupni.

Absolvent bakalárskeho štúdia môže pracova ako odborník na riešenie èiastkových úloh nábytkárskej dizajnérskej

tvorby v projekèných ústavoch, dizajnérskych ateliéroch a pod. Je pripravený na tvorivú spoluprácu so samostatnými

dizajnérmi, architektmi, projektantmi a konštruktérmi.

Garant ŠP: prof. Ing. Štefan Schneider, PhD.

Interiérový dizajn

Profil absolventa:

Absolvent odboru je tvorivým odborníkom, ktorý vo svojom profile integruje kreatívne schopnosti s teoretickými

a praktickými poznatkami z oblasti tvorby interiérov v rozpätí od tvorby koncepcie, cez návrh až po realizáciu diela so

znalos ou aktuálnych trendov v oblasti zariaïovania interiérov, interiérových prvkov, materiálov, technológií

a ekonómie návrhu. Jeho odborný profil dopåòajú znalosti z výstavníctva, marketingu, reklamy ako i nadobudnuté

vedomosti pre riadiace úlohy v špecializovaných obchodných podnikoch s nábytkom.

Uplatnenie absolventa:

Absolvent bakalárskeho štúdia je pripravený na tvorivú spoluprácu s architektmi, dizajnérmi a projektantmi. Ïalej môže

pracova ako odborník na riešenie èiastkových úloh interiérovej tvorby v projekèných tímoch, dizajnérskych a reklamných

štúdiách.

Uplatnenie nájde aj v špecializovaných obchodných domoch s nábytkom najmä ako bytový architekt. Absolvent môže

pokraèova v nadväzujúcom vysokoškolskom štúdiu.

Garant ŠP: prof. Ing. Juraj Veselovský, PhD.

15


II. STUPEÒ ŠTÚDIA

5.2.42 DREVÁRSTVO

Konštrukcia drevárskych výrobkov

Profil absolventa:

Absolventi nadobudnú vedomosti z matematiky, aplikovanej fyziky, o štruktúre a vlastnostiach dreva a drevných materiálov,

z teórie konštruovania nábytku, stavebno-stolárskych výrobkov a stavieb z dreva, o tvorbe interiéru a obytného

prostredia, o bezpeèností, ekológii a životnom prostredí. Dokážu samostatne a tvorivo rieši úlohy technickej prípravy

výroby a realizácie nároènejších drevárskych výrobkov vèítane poèítaèom podporovaného projektovania a prezentácie

výrobkov. Organizova prácu a riadi pracovné tímy. Majú schopnos neustáleho vzdelávania a efektívneho zvládnutia

zmien.

Uplatnenie absolventa:

Absolventi tohto programu môžu nájs uplatnenie v drevospracujúcom priemysle, prípadne v stavebníctve a to predovšetkým

v predvýrobnej príprave výroby; pri konštruovaní a tvorbe nových produktov v oblasti drevárskej

a nábytkárskej výroby, pri projektovaní a konštruovaní výrobkov a stavieb z dreva, pri kontrole kvality

a v skúšobníctve. Ïalej môžu pracova vo výskumno-vývojových organizáciách a výchovno-vzdelávacích inštitúciách.

Získané poznatky umožòujú absolventovi pokraèova v III. stupni štúdia

Garant ŠP: prof. Ing. Jozef Štefko, CSc.

Nábytok a výrobky z dreva

Profil absolventa:

Obsahovo štúdium prehlbuje základné odborné poznatky získané v študijných programoch bakalárskeho štúdia odboru

Drevárstvo. Prehåbenie sa dotýka tak základných prírodovedných disciplín (matematika, fyzika) ako aj konštrukcie

výrobkov na báze dreva a technológie ich výroby.

Predmety špecializácie sú orientované na konštrukciu a technológiu nábytku a iných finálnych výrobkov na báze dreva,

resp. v jeho kombinácii s inými materiálmi (hudobné nástroje, športové potreby, hraèky a iné). Podávajú prehlbujúce

informácie o týchto výrobkoch a aplikovaných technológiách, zvláš tých, ktoré sú rozhodujúce pri ich výrobe (delenie,

spájanie, tvarovanie materiálov a ich povrchová úprava). Do obsahu štúdia je zahrnutá aj problematika projektovania

výroby výrobkov, zis ovanie ich vlastností ako aj ich certifikácie, vèítane certifikácie systémov kvality výroby. Pozornos

je venovaná taktiež rozboru èinite¾ov determinujúcich rozvoj výroby nábytku a výrobkov z dreva a rozboru

a princípom inovácie ich výroby.

Uplatnenie absolventa:

Absolvent po získaní praktických poznatkov a skúseností v podmienkach konkrétnej firmy sa uplatní vo vyšších až

vrcholových funkciách vo výrobe nábytku, hudobných nástrojov a iných výrobkov z dreva. Pre uvedené funkcie má

primerané znalosti z oblasti konštrukcie výrobkov, technológie ich výroby, riadenia výroby a financovania podniku. Na

základe uvedených znalostí sa uplatní v technickej príprave výroby, v operatívnom i strategickom riadení firmy a ïalej

pri riešení technických a technologických problémov výroby. Získané poznatky umožòujú absolventovi taktiež pokraèova

v III. stupni štúdia v odbore Konštrukcie a procesy výroby drefárskych výrobkov , príp. príbuzných odborov.

Garanti ŠP:

prof. Ing. Ján Zemiar, PhD.

Drevárske inžinierstvo

Profil absolventa:

Odborná profilácia absolventa študijného programu „Drevárske inžinierstvo“ v inžinierskom štúdiu (v II. stupni) nadväzuje

na bakalárske štúdium v odbore „Drevárstvo“. Má prehlbujúci charakter tak v základných prírodovedných

predmetoch, ako aj v odborných profilujúcich predmetoch zameraných na prvostupòové spracovanie dreva – piliarsku

technológiu, sušenie, hydrotermickú úpravu, ochranu dreva a projektovanie, na technológiu a procesy výroby dýh,

preglejovaných a aglomerovaných materiálov. Absolvent súèasne získava poznatky z príslušných technických disciplín

zameraných na mechanizaèné prostriedky, dopravné systémy a automatizáciu technologických procesov. Profil

absolventa je tvorený aj absolvovaním disciplín z oblasti ekonomiky a riadenia a volite¾ných predmetov z oblasti hygieny

a bezpeènosti práce, pracovného a životného prostredia, spoloèenskovednej ako aj z vybraných èastí štatistických

a výskumných metód.

16


Uplatnenie absolventa:

Profilácia absolventa predmetného študijného programu umožòuje jeho uplatnenie predovšetkým pri riadení výrobných

procesov v oblasti prvostupòového spracovania dreva a výroby drevných kompozitných materiálov, pri ich projektovaní

i technologickom vývoji a výskume, pri riešení technických a technologických problémov. Absolvent má predpoklady

zastáva riadiace a manažérske funkcie vo firmách drevospracujúceho priemyslu. Získané teoretické a praktické

znalosti tiež umožnia absolventovi pokraèova v doktorandskom štúdiu príslušného odboru.

Garant ŠP: prof. Ing. Ladislav Reinprecht, CSc.

Technológie spracovania biomasy

Profil absolventa:

Absolvent študijného programu Technológie spracovania biomasy získa prehåbené poznatky z predmetov všeobecného

a odborného základu rozšírené o manažérske disciplíny, prehåbené teoretické a aplikaèné poznatky z oblasti výroby

bunièín a papiera, termického spracovania biomasy, hydrolýzy a biotechnologických postupov, tvorivý prístup

k používaniu výpoètovej techniky a informaèných technológií, preh¾ad v oblasti právnej, riadiacej a environmentálnej,

ktorý mu pomôže pri riešení výrobnej a technologickej problematiky danej výroby.

Uplatnenie absolventa:

Absolventi inžinierskeho štúdia nájdu uplatnenie vo výrobných organizáciách celulózovo-papierenského odvetvia

a v podnikoch spracovania biomasy, vo výskumných a vývojových organizáciách a v oblasti skúšobníctva, ako aj

v podnikate¾ských èinnostiach a v školstve.

Garant ŠP: prof. Ing. Ladislav Dzurenda, PhD.

Technika pre spracovanie dreva

Profil absolventa:

Profil absolventa študijného programu je tvorený sústavou povinných predmetov II stupòa študijného odboru Drevárstvo

a predmetov špecializácie.Povinné predmety študijného odboru prehlbuje základné poznatky o štruktúre, fyzikálnych,

mechanických a chemických vlastnostiach dreva, technologických procesoch spracovania dreva, ekonomiky,

konštrukcii nábytku a tvorbe výrobkov z dreva. Predmety špecializácie dopåòajú profil o poznatky z oblasti strojov

a zariadení pre prvostupòové a druhostupòové spracovanie dreva, manipulaèné zariadenia a dopravné systémy, projektovanie

výrobných zariadení pre spracovanie dreva. Do obsahu štúdia je zahrnutá i problematika energetického využitia

dreva na výrobu tepla, resp. tepla a elektrickej energie v kogeneraèných zariadeniach. Uvedené odborné vedomosti

i spolu s primeranými znalos ami z oblasti ekonomiky, práva a technickej legislatívy, výpoètovej techniky a komunikácie

v cudzom jazyku umožnia absolventovi tohto štúdia tvorivo rozvíja procesy mechanického spracovania dreva na

báze novej techniky spracovania dreva a navrhova efektívne výrobné systémy pre nové výroby s minimálnymi materiálovými

a energetickými vstupmi spåòajúce environmentálne kritéria platné v krajinách EU.

Uplatnenie absolventa:

Absolventi študijného programu sú pripravovaní pre prácu v podnikoch drevárskeho a nábytkárskeho priemyslu na

inžinierskych postoch inovácie výrobnej techniky v oblasti mechanického spracovania dreva, výroby nábytku

a výrobkov z dreva. Vo vedecko-vývojových organizáciách a výchovno-vzdelávacích inštitúciách sa uplatnia ako samostatní

vývojoví pracovníci a projektanti. Uplatnenie môžu nájs i v oblasti poradenskej a obchodnej èinnosti

s komoditami strojov a zariadení pre spracovanie dreva a výrobu nábytku. Absolvent po získaní praktických skúseností

v podmienkach konkrétnej firmy sa môže uplatni vo vrcholových riadiacich funkciách v oblasti techniky.

Získané poznatky oprávòujú absolventovi pokraèova v III stupni štúdia v odbore Drevárstvo, èi iných technických

príbuzných odboroch.

Garanti ŠP: prof. Ing. Mikuláš Siklienka, PhD.

17


Materiálové inžinierstvo

Profil absolventa:

Absolvent štúdia má:

- ma poznatky o štruktúre, fyzikálnych a mechanických vlastnostiach dreva a DKM

- pozna metódy urèovania vlastností dreva a DKM, princípy triedenia chýb dreva a urèovania kvality dreva a DKM

- pozna metódy plánovania a vyhodnocovania experimentov

- ma preh¾ad o procesoch a zmenách v dreve a v DKM prebiehajúcich v procesoch spracovania dreva

a v technológiách výroby DKM

- pozna princípy navrhovania drevných kompozitov s cielenými vlastnos ami

- sa vedie orientova na domácom a zahraniènom trhu s drevom a drevárskymi výrobkami

- vedie použi základné softwarové balíky (tabu¾kový procesor, textový editor, prezentácia)

- ovláda základné informaèné technológie a by schopný ich tvorivo využíva pri riešení problémov

- ma preh¾ad o normách z environmentalistiky a ovláda základné princípy hodnotenia výrobkov po celú dobu ich

životnosti LCA (Life cycle asessment)

Uplatnenie absolventa:

- vo výrobných organizáciách, pri riadení a technickej kontrole kvality dreva a DKM, pri navrhovaní drevených

konštrukcií a drevárskych výrobkov

- v oblasti skúšobníctva dreva a DKM a výrobkov z nich vyrobených

- ako koncepèní pracovníci vo výskumných a vývojových organizáciách, v podnikate¾ských èinnostiach, poradenských

firmách a v rezorte školstva

- možnos pokraèova v III. stupni štúdia v odbore Drevárstvo ako aj v iných príbuzných

odboroch

Garant ŠP: prof. Ing. Ján Dubovský, CSc.

8.3.1 OCHRANA OSÔB A MAJETKU

Hasièské a záchranárske služby

Profil absolventa:

Absolvent druhého stupòa štúdia má hlboké znalosti z oblasti legislatívy, systémovej analýzy, projektovania

a manažmentu.. Ovláda rôzne analytické metódy posudzovania a metódy projektovania bezpeènostných systémov, vie

riadi špecializované pracovné tímy a koordinova ich èinnos a kontrolu v rámci zložitejších systémov. Má schopnosti

vedecky a tvorivo analyzova bezpeènostné situácie a projektova vhodné riešenia pre ochranu osôb a majetku. Riešenia

dokáže kvalitatívne posudzova a vyhodnocova z poh¾adu právneho, technického a ekonomického.

Absolvent druhého stupòa štúdia má schopnosti pripravova a riadi bezpeènostné zásahové a monitorovacie akcie

v mimoriadnych situáciách s uplatnením zásad teórie bezpeènostného manažmentu v roli vedúceho realizaèného tímu.

Na úseku koncepcie, analytickej èinnosti, organizovania, kontroly a zabezpeèovania bezpeènostných èinností dokáže na

základe vedeckého a tvorivého prístupu analyzova situáciu a navrhova optimálne riešenia smerujúce k ochrane osôb

a majetku.

Uplatnenie absolventa:

Absolventi študijného programu sa uplatnia ako riadiaci pracovníci na strednom a vyššom stupni riadenia v štátnej

správe a miestnej samospráve a v organizáciách poskytujúcich služby ochrany osôb a majetku. Riadiaci pracovník

(špecialista) na strednom a vyššom stupni riadenia v systéme hasièského a záchranného zboru a bezpeènostných podnikov.

Garant ŠP:

Technická bezpeènos osôb a majetku

Profil absolventa:

Absolvent druhého stupòa štúdia má hlboké znalosti z oblasti legislatívy, systémovej analýzy, projektovania

a manažmentu. Ovláda rôzne analytické metódy posudzovania a metódy projektovania bezpeènostných systémov, vie

18


iadi špecializované pracovné tímy a koordinova ich èinnos a kontrolu v rámci zložitejších systémov. Má schopnosti

vedecky a tvorivo analyzova bezpeènostné situácie a projektova vhodné riešenia pre ochranu osôb a majetku. Riešenia

dokáže kvalitatívne posudzova a vyhodnocova z poh¾adu právneho, technického a ekonomického.

Absolvent druhého stupòa štúdia má schopnosti projektova , kontrolova a posudzova stavebné projekty z h¾adiska

bezpeènosti a ochrany pred požiarmi. Na úseku analytickej èinnosti, organizovania, kontroly a zabezpeèovania

bezpeènostných èinností dokáže na základe vedeckého a tvorivého prístupu analyzova bezpeènostnú situáciu stavby

a navrhova optimálne riešenia smerujúce k ochrane osôb a majetku pred požiarom.

Uplatnenie absolventa:

Absolventi študijného programu sa uplatní ako riadiaci pracovník na strednom

a vyššom stupni riadenia v štátnej správe a miestnej samospráve a v organizáciách poskytujúcich služby ochrany osôb

a majetku. Uplatní sa ako samostatný pracovník – špecialista na komplexné posudzovanie systémov ochrany osôb

a majetku pred požiarom.

Garant ŠP: prof. RNDr. František Kaèík, PhD.

3.3.16 EKONOMIKA A MANAŽMENT PODNIKU

Podnikový manažment v drevospracujúcom priemysle

Profil absolventa:

Študijný program inžinierskeho štúdia je zameraný na prehåbenie si teoretických, metodologických a praktických poznatkov,

ktoré nadväzujú na bakalárske štúdium študijného programu „Podnikový manažment v DSP“, študijného

odboru „Ekonomika a manažment podniku“.

Sústava predmetov z oblasti podnikovej ekonomiky, riadenia, kontrolingu, kvality doprofilujú absolventa tak, aby dokázal

zastáva vedúce funkcie na vyšších stupòoch manažmentu v oblastiach podnikate¾skej praxe, vo výrobných podnikoch

DSP, obchodných firmách a verejných organizáciách.

Sústavou profilujúcich predmetov z oblasti podnikovej ekonomiky a manažmentu a celým radom povinne volite¾ných a

výberových predmetov drevárskej profilácie sú vytvorené predpoklady pre výchovu vysokokvalifikovaných manažérov

pre podnikovo-hospodársku prax, ale aj verejné a štátne podniky, inštitúcie.

Študijný program špecializuje absolventov v oblasti komplexného riadenia ekonomických procesov aplikáciou nástrojov

a metód ekonomiky a riadenia podniku s využitím moderných informaèných systémov. Cie¾om študijného programu

je výchova podnikového manažéra pre podporu manažérskych rozhodovacích procesov v podnikoch drevospracujúceho

priemyslu, obchodných firmách a verejných organizáciách.

Absolvent inžinierskeho štúdia bude schopný rieši problémy nielen v podnikovo-hospodárskej praxi, ale aj v širšom

kontexte manažova , rozhodova a navrhova riešenia, ktoré zabezpeèujú subjektom trhového hospodárstva dosahova

požadované ciele. Schopnos komunikova v dvoch svetových jazykoch dáva predpoklady na jeho uplatnenie

v medzinárodnom prostredí.

Uplatnenie absolventa:

Rozhodujúcim faktorom pre uplatnenie absolventov Drevárskej fakulty je postavenie drevospracujúceho priemyslu na

Slovensku. Vysoká lesnatos Slovenska, množstvo vy aženého dreva, tradícia spracovania dreva a v neposlednom rade

aj modernizácia drevospracujúcich podnikov ve¾kých (SCP Mondi Ružomberok, Kappa Štúrovo, DDD Buèina Zvolen,

pä závodov IKEA), ale aj MSP je zárukou uplatnenia absolventov Drevárskej fakulty v technických, technologických

a riadiacich funkciách. Nemenej významné je aj uplatnenie našich absolventov v obchode s drevom a drevárskymi komoditami

na Slovenskom trhu a tiaž zahraniènom trhu.

Garanti ŠP: prof. Ing. Anna Šatanová, CSc., spolugarant ŠP: doc. Ing. Viera Galajdová, CSc.

2.2.6 DIZAJN

Dizajn nábytku

Profil absolventa:

Absolvent odboru je všestranným kreatívnym odborníkom, ktorý vo svojom odbornom profile integruje praktické ako aj

teoretické poznatky, skúsenosti a zruènosti v oblasti dizajnérskej a technickej tvorby. Svojou tvorbou prispieva k doko-

19


nalejšiemu uspokojovaniu úžitkových a estetických potrieb èloveka, k humanizácii a tvorbe prostredia. Štúdium je zamerané

na ïalší rozvoj výtvarného talentu a vedomostí v oblasti dizajnu nábytku, tvarovania, vizuálneho umenia, konštrukcie

nábytku, technológie výroby nábytku, ergonómie, ekológie, poèítaèovej podpory a komunikaèného dizajnu.

Uplatnenie absolventa:

Absolvent magisterského štúdia je samostatne schopný profesionálne reagova na požiadavky praxe v oblasti dizajnu

výrobkov v nábytkárskom priemysle, tvorby firemnej identity a je schopný navrhova vlastné riešenia produktov

v súlade s požiadavkami spotrebite¾a a výrobcu. Absolvent sa uplatní ako samostatný dizajnér nábytku a môže pôsobi

v dizajn., projekè. a konštruktér. ateliéroch, a pod. Je takisto schopný vies dizajnérske tímy alebo pokraèova

v nadväzujúcom vysokoškolskom štúdiu.

Garant ŠP: prof. Ing. Štefan Schneider, PhD.

III. STUPEÒ ŠTÚDIA

V akademickom roku 2011/12 pod¾a zásad stanovených § 54 zákona NR SR è. 131/2002 Z. z. o vysokých školách

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle rozhodnutia akreditaènej komisie

Drevárska fakulta TU vo Zvolene má právo prija študentov na doktorandské štúdium v študijných programoch:

5.2.43 TECHNOLÓGIA SPRACOVANIA DREVA

Technológia spracovania dreva

Profil absolventa:

Absolvent doktorandského štúdia ovláda vedecké zákonitosti procesov mechanického, fyzikálneho, chemického

a biologického spracovania dreva, ovláda vedecké metódy výskumu a vývoja progresívnych technológií spracovania

dreva, odborne sa vyprofiloval na špièkového odborníka v zvolenom technologickom zameraní, je pripravený

na najvyššej úrovni riadi , skúma , zlepšova a vyvíja nové technológie na komplexné a èo najefektívnejšie

spracovanie drevnej hmoty v spojení s výrobou produktov z dreva – drevárskych výrobkov (napr. rezivo, drevné

kompozitné materiály, špeciálne výrobky z dreva, nábytok, drevené konštrukcie) a taktiež ïalších výrobkov

a energií na báze drevnej hmoty (napr. bunièina, papier, špeciálne chemikálie, poživatiny, tepelná energia

Uplatnenie absolventa:

Absolventi tohto programu nájdu uplatnenie doma i v zahranièí v drevárskom priemysle, v priemysle bunièiny

a papiera a špecificky aj v iných priemyselných odvetviach – predovšetkým v odborných riadiacich funkciách, a

ïalej sa výhodne uplatnia v príslušných výskumných, vývojových, projekèných a vzdelávacích inštitúciách

Garant ŠP: prof. Ing. Ladislav Dzurenda, PhD.

5.2.44 ŠTRUKTÚRA A VLASTNOSTI DREVA

Štruktúra a vlastnosti dreva

Profil absolventa:

Ovláda vedecké metódy skúmania štruktúry a vlastností dreva

Pozná experimentálne metódy urèovania vlastností dreva

Vie teoreticky modelova procesy zmien vlastností dreva prebiehajúce pri rôznych technológiách jeho

spracovania

Pozná princípy navrhovania drevných kompozitov s cielenými vlastnos ami

Pozná inovaèné trendy v oblasti spracovania dreva

Je schopný vedecky báda a prináša nové poznatky v oblasti štruktúry a vlastností dreva

Ovláda základné informaèné technológie a drevárske databázy

20


Vie spracova návrh vedeckého projektu a získané výsledky spracova formou vedeckého èlánku alebo

prezentácie

Uplatnenie absolventa:

Absolventi tohto programu môžu nájs uplatnenie v drevárstve, v stavebníctve a iných odboroch a to predovšetkým

vo výskumno-vývojových organizáciách a výchovno-vzdelávacích inštitúciách pri riešení výskumných úloh

alebo pri nároèných konštrukèných projektoch.

Garant ŠP: Dr. h. c. prof. RNDr. Marián Babiak CSc.

5.2.45 KONŠTRUKCIE A PROCESY VÝROBY DREVÁRSKYCH VÝROBKOV

Konštrukcia a procesy výroby drevárskych výrobkov

Profil absolventa:

Absolvent doktorandského štúdia je odborne profilovaný hlbokými teoretickými znalos ami z aplikovanej matematiky,

fyziky, náuky o dreve a ostatných materiálov používaných pri výrobe a konštruovaní drevárskych výrobkov,

v teórii projektovania a teoreticko-experimentálne zdôvodnenej konštrukènej tvorbe nábytku, drevených

stavebných konštrukcií a ostatných drevárskych výrobkov, vrátane dimenzovania a fyzikálnej analýzy. Ïalej je

profilovaný znalos ami o zákonitostiach vz ahu medzi štruktúrou, mechanickými a fyzikálnymi vlastnos ami

dreva a jeho spracovaním na jednej strane a technickými vlastnos ami drevárskych výrobkov a stavebných konštrukcií

na druhej strane so zoh¾adnením špecifík dreva ako konštrukèného materiálu v procese ich projektovania

a konštruovania, o vedeckých metódach plánovania experimentov a štatistického vyhodnocovania experimentálnych

výsledkov. Ïalej je profilovaný v problematike výskumu a projektovania procesov intenzifikujúcich, zefektívòujúcich

a skvalitòujúcich výrobu výrobkov z dreva. tvorby nábytku, drevených stavebných konštrukcií

a ostatných drevárskych výrobkov.

Uplatnenie absolventa:

Absolventi tohto programu môžu nájs uplatnenie v drevárstve, v stavebníctve a iných odboroch a to predovšetkým

vo výskumno-vývojových organizáciách a výchovno-vzdelávacích inštitúciách pri samostatnom riešení zložitých

výskumných úloh, alebo pri nároèných konštrukèných a technologických projektoch. Uplatnia sa aj ako

vysokoškolskí uèitelia.

Garant ŠP: prof. Ing. Jozef Štefko, CSc.

8.3.1 OCHRANA OSÔB A MAJETKU

Protipožiarna ochrana a bezpeènos

Profil absolventa:

Cie¾om študijného programu je poskytnutie úplného vysokoškolského vzdelávania III. (doktorandského) stupòa.

Absolvent musí ovláda metódy výskumu a riadenia. Absolvent tretieho stupòa vysokoškolského štúdia

v študijnom odbore Ochrana osôb a majetku získa poznatky na samostatnú vedeckú a tvorivú èinnos v oblasti

bezpeènosti a bezpeènostných systémov. Absolvent ovláda vedecké metódy výskumu a je schopný formulova

vedecký problém a prezentova výsledky výskumu.

V študijnej èasti sa predpokladá zvládnutie disciplín z oblasti protipožiarnej ochrany a problematiky hasièských

a záchranných služieb. Vo vedeckej èasti musí zvládnu zásady vedeckej práce, aplikáciu a overovanie

výsledkov výskumu a vedecké formulovanie problému, prezentáciu výsledkov a musí zvládnu rozvíjanie študijného

odboru a zanecha tak prínos pre vedu a prax.

Uplatnenie absolventa:

Absolvent sa uplatní na národnej i medzinárodnej úrovni v odborných a manažérskych funkciách v hasièských

a záchranných službách ako aj službách iných bezpeènostných systémov. Uplatní sa nielen v praxi, ale aj pre

pôsobenie vo sfére vzdelávania, vedy a výskumu, certifikácie a projekcie, a ako vysokoškolskí uèitelia.

Garant ŠP: prof. RNDr. František Kaèík, PhD.

21


9. 533 4502 900 DEKANÁT DREVÁRSKEJ FAKULTY

Zvolen, T.G.Masaryka 2117/24, PSÈ 960 53

Tajomník fakulty :

tel. +421-45-5330 596, 5206 342

bl. A/pr./A 001 b

Referent pre administratívno-správnu

agendu:

tel. +421-45-5330 596, 5206 341

bl. A/pr./A 001 a

Referát študijný:

Referent pre denné

štúdium:

tel. +421-45-5206 344

bl. A/pr./A 004

Referent pre externé

štúdium:

tel. +421-45-5206 595

bl. A/pr./A 012

Referent pre sociálnu

a štipendijnú agendu,

referent pre prijímacie

konanie:

tel. +421-45-5206 345

bl. A/pr./A 002

Referát vedeckovýskumný:

Referent pre vedu

a výskum:

tel. +421-45-5206 343

bl. A/pr./A 003

Ing. Alena Macoszková

Ing. Jana Šimková

Ing. ¼ubica Slaš anová

Jana Muráòová

Ing. Miriam Polaèeková

Veronika Pántiková

Ing. Jana Šúriková

22


10. KATEDRY DREVÁRSKEJ FAKULTY

1) Katedra náuky o dreve

KND

2) Katedra obrábania dreva

KOD

3) Katedra mechanickej technológie dreva

KMTD

4) Katedra dizajnu nábytku a drevárskych výrobkov

KDNDV

5) Katedra nábytku a drevárskych výrobkov

KNDV

6) Katedra podnikového hospodárstva

KPH

7) Katedra marketingu, obchodu a svetového lesníctva

KMOSL

8) Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie

KMDG

9) Katedra fyziky, elektrotechniky a aplikovanej mechaniky

KFEAM

10) Katedra protipožiarnej ochrany

KPO

11) Katedra chémie a chemických technológií

KCHCHT

23


533 4502 100 KATEDRA NÁUKY O DREVE

Zvolen, T. G. Masaryka 2117/24, PSÈ 960 53

Vedúci katedry:

prof. RNDr. Marián Babiak, PhD.

tel. +421-45-5206 350

bl. B/II/204

e-mail: babiak@vsld.tuzvo.sk

Tajomníèka katedry:

Tajomník pre výskum:

Uèitelia:

THZ:

Pracovníci VÚD:

Denní doktorandi:

Externí doktorandi:

Ing. Miroslava Masaryková, PhD.

e-mail: mamonova@vsld.tuzvo.sk

Ing. Vladimír Raèko, PhD.

e-mail: racko@vsld.tuzvo.sk

Dr.h.c. prof. RNDr. Marian Babiak, PhD.

prof. Ing. Igor Èunderlík, CSc.

prof. Ing. Ján Dubovský, CSc.

prof. Ing. Jozef Kúdela, CSc.

Ing. Richard Hrèka, PhD.

Ing. Miroslava Masaryková, PhD.

Jana Chrenková

Ing. Peter Kornoš

Antónia Malenká

Miroslav Mamoò

Ján Pivoluska

prof. Ing. Stanislav Kurjatko, DrSc.

Ing. Rastislav Lagaòa, PhD

Ing. O¾ga Mišíková, PhD.

Ing. Vladimír Raèko, PhD.

Ing. Mária Puškárová

Ing. Ivica Šucháòová

Ing. Marek Rešetka

Ing. Marek Kunštár

24


533 4502 110 KATEDRA OBRÁBANIA DREVA

Zvolen, T. G. Masaryka 2117/24, PSÈ 960 53

Vedúci katedry:

Tajomník katedry:

Uèitelia:

THZ:

Pracovníci VÚD:

prof. Ing. Ladislav Dzurenda, PhD.

Tel. +421-45-5206 365

Bl. B/IV/440

e-mail: dzurenda@vsld.tuzvo.sk

Ing. Adrián Banski, PhD.

e-mail: banski@vsld.tuzvo.sk

prof. Ing. Ladislav Dzurenda, PhD.

prof. Ing. Mikuláš Siklienka, PhD.

doc. Ing. Štefan Barcík, PhD. – externý zamestnanec

Ing. Adrián Banski, PhD.

Ing. Richard Kminiak, PhD.

Marianna Valachová

Ing. Ján Šustek

Silvia Nemcová

Denní doktorandi:

Ing. Eva Adamcová

Ing.Monika Kvietková

Ing.Michal Mališ

Ing.Matej Molitor

Ing.Mykola Zoliak

Externí doktorandi:

Ing. Vladimír Hecl

Ing. Slavomír Valach

25


5334502 100 KATEDRA MECHANICKEJ TECHNOLÓGIE DREVA

Zvolen, T. G. Masaryka 2117/24, PSÈ 960 53

Vedúci katedry:

Zástupca vedúceho katedry:

doc. Ing. Ivan Klement, CSc.

Tel. +421-45-5206 373

Bl. A/VI/601

e-mail: klement@vsld.tuzvo.sk

Ing. Peter Verèimák, CSc.

e-mail: vercimak@vsld.tuzvo.sk

Tajomník katedry:

Ing. Ján Iždinský, PhD.

e-mail: izdinský@vsld.tuzvo.sk

Uèitelia:

THZ:

Pracovníci VÚD:

Denní doktorandi:

prof. Ing. Ladislav Reinprecht, CSc.

doc. Ing. Juraj Detvaj, CSc.

doc. Ing. Ivan Klement, CSc.

doc. Ing. Roman Réh, CSc.

Ing. Igor Balkovský, PhD.

Ing. Peter Verèimák, CSc.

Ing. Ján Iždinský, PhD.

Ing. Elena Bobeková, PhD.

Ing. Zuzana Vidholdová, PhD. (MD)

Anna Bieliková

Janetta Kapustová

Anna Mlynáriková

Ing. Miloš Pánek, PhD.

Ing. Stanislav Košúth, PhD.

Ing. Pavol Smilek

Ing. Ján Vrtielka

Ing. Monika Terebesyová

Ing. Laura Kme ová

Ing. Jaroslav Hrivòák

Ing. Lenka Štípalová

Ing. Matej Kivader

Ing. Miroslav Holý

26


533 4502 140 KATEDRA DIZAJNU NÁBYTKU A DREVÁRSKYCH VÝROBKOV

Zvolen, Študentská 17, PSÈ 960 53

Vedúci katedry:

Zástupca vedúceho katedry:

Tajomník katedry:

Uèitelia:

Externí uèitelia:

Pracovník realizaènej èasti:

Technik:

Sekretariát a THZ:

Externí doktorandi:

akad. soch. René Baïura

tel: +421-45-5206 398

+421-45-5206 396

Internát ¼. Štúra, D blok, 3. posch.

e-mail: renebad@zoznam.sk

kdndv@vsld.tuzvo.sk

doc. Mgr. art. Marián Ihring, ArtD.

e-mail: ihring@designeri.sk

Mgr. Elena Farkašová

e-mail: mgr.elena.farkasova@gmail.com

prof. Ing. Štefan Schneider, PhD.

prof. Ing. Juraj Veselovský, CSc.

doc. PaedDr. Peter Kožuško, ArtD.

doc. Mgr. art. Marian Ihring, ArtD.

Ing. Miroslav Chovan, ArtD.

Ing. Roman Nôta, PhD.

Mgr. art. Katarína Boborová, ArtD.

Ing. Anton Stolár, ArtD.

akad. soch. René Baïura

Mgr. Elena Farkašová

Ing. arch. Martin Somora, M.Arch.

Ing. arch. Jaroslav Matušèák

Ing. Iveta Melicherèíková

Ing. Zuzana Tonèíková

prof. Ing. arch. akad. arch. Ivan Petelen, CSc.

Mgr. Miroslava Hornická

Ján Šustek

Iveta Sièáková

tel.: +421-45-5206 396

e-mail: ivusa@vsld.tuzvo.sk

Ing. arch. Silvia Husárová

Ing. Rudolf Szabó

27


533 4502 150 KATEDRA NÁBYTKU A DREVÁRSKYCH VÝROBKOV

Zvolen, T. G. Masaryka 2117/24, PSÈ 960 53

Vedúci katedry:

Zástupca vedúceho katedry:

Tajomník katedry:

Tajomníèka pre výskum:

doc. Ing. Pavol Jošèák, CSc.

Tel. +421-45-5206 401

Bl. B/VI/623

e-mail: joscak@vsld.tuzvo.sk

doc. Ing. Juraj Dudas, PhD.

e-mail: dudas@vsld.tuzvo.sk

Ing. Stanislav Jochim, PhD.

e-mail: jochim@vsld.tuzvo.sk

doc. Ing. Alena Rohanová, PhD.

e-mail: rohanova@vsld.tuzvo.sk

Oddelenie nábytku:

Vedúci oddelenia:

Uèitelia:

THZ:

doc. Ing. Pavol Jošèák, CSc.

prof. Ing. Ján Zemiar, PhD.

doc. Ing. Juraj Dudas, PhD.

doc. Ing. Vojtìch Navrátil, PhD.

Ing. Jozef Gáborík, CSc.

Ing. Milan Gaff, PhD.

Ing. Nadežda Langová, PhD.

Ján Urda

Oddelenie drevených stavebných konštrukcií:

Vedúci oddelenia:

Uèitelia:

Pracovníci VÚD:

THP:

prof. Ing. Jozef Štefko, CSc.

Ing. Stanislav Jochim, PhD.

Ing. Dominika Búryová

Ing. Roman Soyka, PhD.

doc. Ing. Alena Rohanová, PhD.

Ing. Pavol Sedlák, PhD.

Marta Gondová

Oddelenie lepidiel:

Vedúci oddelenia:

Pracovníci VÚD:

THZ:

doc. Ing. Ján Sedliaèik, PhD.

Ing. Mária Šmidriaková

Zdenka Janèiarová

Oddelenie povrchovej úpravy:

Vedúca oddelenia:

Ing. Gabriela Slabejová, PhD.

28


Pracovníci VÚD:

Anna Vilhanová

Denní doktorandi:

Externí doktorandi:

Ing. Ivana Ve¾ká

Ing. Ján Chalmovský

Ing. Stanislav Katin

Ing. Jozef Kulík

Ing. Štefan Macel

Ing. Tomáš Novák

Ing. Erika Nunez

Ing. Martin Palko

Ing. Petra Sedileková

Ing. Zuzana Frièová

Ing. Dominika Búryová

Ing. Slavomír Makovínyi

Ing. Martin Múèka

Ing. Dušan Pisár

Ing. Mária Šmidriaková

Ing. Pavol Antal

Ing. Martin Denesi

29


533 4502 160 KATEDRA PODNIKOVÉHO HOSPODÁRSTVA

Zvolen, T. G. Masaryka 2117/24, PSÈ 960 53

Vedúci katedry:

Zástupca vedúceho katedry

Tajomník katedry:

prof. Ing. Anna Šatanová, CSc.

Tel: +421-45-5206 428

Bl. A/V/514

e-mail: satanova@vsld.tuzvo.sk

Ing. Marianna Sedliaèiková, PhD.

e-mail: sedliacikova@vsld.tuzvo.sk

Ing. ¼ubica Simanová

e-mail: simanova@vsld.tuzvo.sk

Uèitelia:

prof. Ing. Anna Šatanová, CSc.

doc. Ing. Josef Drábek, CSc.

doc. Ing. Viera Galajdová, CSc.

doc. Ing. Miloš Hitka, PhD.

doc. Ing. Rastislav Rajnoha, PhD.

doc. Ing. Jaroslav Rašner, CSc.

Ing. Patrik Aláè, PhD.

Ing. Vojtech Demoè, CSc.

Ing. Mária Kotlínová, PhD.

Ing. Pavol Gejdoš, PhD.

Ing. Marek Potkány, PhD.

Ing. Mariana Sedliaèiková, PhD.

Ing. Andrea Sujová, PhD.

Ing. Ivan Volèko

Ing. Martina Merková,PhD.

Pracovníci VÚD:

THZ:

Interní doktorandi:

Ing. ¼ubica Simanová

Dana Piláriková

Ing. Alexandra Hajduková

Ing. Katarína Hanáèeková

Ing. Lucia Krajèírová

Ing. Lenka Štípalová

Externí doktorandi:

Ing. Daniela Dvoršèáková

Ing. Vladimír Ïuriak

Ing. Dušana Mihóková

Ing. Katarína Nièová

Ing. Peter Petruš

Ing. Soòa Repáòová

Ing. Zuzana Tomášová

Ing. ¼ubica Simanová

30


533 4502 170 KATEDRA MARKETINGU, OBCHODU A SVETOVÉHO LESNÍCTVA

Zvolen, T. G. Masaryka 2117/24, PSÈ 960 53

Vedúci katedry:

Tajomníèka katedry:

Tajomník pre výskum:

Uèitelia:

Pracovníci VÚD:

THZ:

prof. h. c. prof. Ing. Mikuláš Šupín, CSc.

Tel. +421-45-5206 440

Bl. A/VII/717

e-mail: supin@vsld.tuzvo.sk

doc. Ing. Alena Kusá, PhD.

e-mail: kusa@vsld.tuzvo.sk

doc. Ing. Hubert Paluš, PhD.

e-mail: hpalus@vsld.tuzvo.sk

prof. h. c. prof. Ing. Mikuláš Šupín, CSc.

doc. Ing. Eva Drlièková, PhD.

doc. Ing. Alena Kusá, PhD.

doc. Ing. Hubert Paluš, PhD.

doc. Ing. Anna Zaušková, PhD.

Ing. Ján Parobek, PhD.

Ing. Vladislav Kaputa, PhD

Ing. Hana Ma ová, PhD.

JUDr. Anna Dovèíková

Ing. Ján Dvoøáèek, PhD.

Ing. Erika Louèanová, PhD.

Ing. Miram Olšiaková, PhD.

Mgr. Alexandra Weberová

31


533 4502 180 KATEDRA MATEMATIKY A DESKRIPTÍVNEJ GEOMETRIE

Zvolen, T. G. Masaryka 2117/24, PSÈ 960 53

Vedúci katedry:

Zástupca vedúceho katedry:

Tajomník katedry:

Tajomníèka pre výskum:

Uèitelia:

doc. RNDr. Milan Matejdes, CSc.

Tel. +421-45-5206 449

Bl A/I/103

e-mail: matejdes@vsld.tuzvo.sk

RNDr. Andrej Jankech, PhD.

e-mail: jankech@vsld.tuzvo.sk

RNDr.Ondrej Vacek, PhD.

e-mail: o.vacek@vsld.tuzvo.sk

RNDr. Katarína Makovínyiová, PhD.

e-mail: kmakovin@vsld.tuzvo.sk

doc. RNDr. Milan Matejdes, CSc.

Mgr. Jarmila Schmidtová, PhD.

Mgr. Ján Bakša, PhD.

RNDr. Ondrej Vacek, PhD.

RNDr. Marta Bakšová,PhD.

RNDr. Andrej Jankech, PhD.

RNDr. Tatiana Hýrošová ,PhD.

RNDr. Katarína Makovínyiová,PhD.

RNDr. Vladimír Vacek

Mgr. Božena Koreòová, ArtD.

Ing. Denisa Lizoòová, ArtD.

THZ:

Emília Ivanièová

32


533 4502 190 KATEDRA FYZIKY, ELEKTROTECHNIKY A APLIKOVANEJ MECHANIKY

Zvolen, T. G. Masaryka 2117/24, PSÈ 960 53

Vedúca katedry:

Zástupca vedúceho katedry:

Tajomník katedry:

Tajomník pre výskum:

doc. RNDr. Milada Gajtanska, CSc.

Tel. +421-45-5206 460

Bl. B/V/514

e-mail: gajtan@vsld.tuzvo.sk

doc. RNDr. Vladimír Bahýl, CSc.

e-mail: bahyl@vsld.tuzvo.sk

Ing. Ivan Kubovský, PhD.

e-mail: kubovsky@vsld.tuzvo.sk

Ing. Rastislav Igaz, PhD.

e-mail: igaz@vsld.tuzvo.sk

Oddelenie fyziky:

Uèitelia:

doc. RNDr. Vladimír Bahýl, CSc.

doc. RNDr. Anna Danihelová, PhD.

doc. RNDr. Milada Gajtanska, CSc.

PaedDr. ¼uboš Krišták, PhD.

Mgr. Miroslav Nìmec, PhD.

Oddelenie aplikovanej mechaniky:

Uèitelia:

Ing. Rastislav Igaz, PhD.

Oddelenie elektrotechniky:

Uèitelia:

THZ:

Pracovníci VÚD:

Denní doktorandi:

Externí doktorandi:

Ing. Ivan Kubovský, PhD.

Ing. Marcela Rusková

Bc.Martin Pastieroviè

Ing. Martin Èulík, PhD.

Ing. Pavel Husa

Ing. Igor Babiak

Ing. Peter Kièák

Ing. Michal Jelinek

Mgr.Katarína Tuhárska

33


533 4502 230 KATEDRA PROTIPOŽIARNE OCHRANY

Zvolen, T. G. Masaryka 2117/24, PSÈ 960 53

Vedúci katedry:

Zástupca vedúceho katedry:

PaedDr. Peter Polakoviè, PhD.

Tel. +421-45-5206 180

e-mail: polakov@vsld.tuzvo.sk

Tajomník katedry:

Tajomníèka pre výskum:

Uèitelia:

THZ:

Pracovníci VÚD:

Denní doktorandi:

Externí doktorandi:

Ing. Martin Zachar, PhD.

e-mail:zachar@vsld.tuzvo.sk

Ing. Andrea Majlingová, PhD.

e-mail: amajling@vsld.tuzvo.sk

prof. Ing. Anton Osvald, CSc.

doc. RNDr. Danica Kaèíková, PhD.

doc. RNDr. Iveta Marková, PhD.

PaedDr. Peter Polakoviè, PhD.

Ing. Mgr. Ivan Chromek, PhD.

Ing. Andrea Majlingová, PhD.

Ing. Iveta Mitterová, PhD.

Ing. Eva Mraèková, PhD.

Ing. ¼udmila Tereòová, PhD.

Danica Hanáková

Danka ¼uptáková

Zuzana Volková

Ing. Emília Orémusová, PhD.

Ing. Martin Zachar, PhD.

Ing. Zuzana Lubinszká, PhD.

Ing. Štefánia Raniaková

Ing. Peter Rantuch

Ing. Marek Šmigura

Ing. Ján Štofira

Ing.Katarína Dúbravská

Ing. Rudolf Adamièka

Ing. František Bartko

Ing. Jozef Blošèièák

Ing. Juraj Fabian

Ing. Marián Füri

Ing. Samuel Hlubeò

Ing. Zuzana Horvátová

Ing. Peter Ivan

Ing. Vladimír Knápek

Ing. Peter Košík

Ing. Jozef Lauko

Ing. Milan Marcinek

Ing. Jozef Nemec

Ing. Zuzana Pešatová

Ing. Erik Piater

Ing. František Salenka

Ing. Božena Sliacka

Judr. Marián Šmida

Ing. Peter Šúdik

Ing. Petr Tanczos

JUDr. Elena Vavrová

34


334502120 KATEDRA CHÉMIE A CHEMICKÝCH TECHNOLÓGIÍ

Zvolen, T. G. Masaryka 2117/24, PSÈ 960 53

Vedúci katedry:

doc. RNDr. Marta Laurová, PhD.

Tel. +421-45-5206 534

e-mail: laurova@vsld.tuzvo.sk

Zástupca vedúceho katedry:

Tajomníèka katedry:

Tajomníèka pre výskum:

doc. Ing. Anton Geffert, CSc.

e-mail: geffert@vsld.tuzvo.sk

Mgr.Viera Kuèerová, PhD.

e-mail: vnemcok@vsld.tuzvo.sk

Ing.Eva Výbohová, PhD.

e-mail: vybohova@vsld.tuzvo.sk

Oddelenie teoretickej a aplikovanej chémie:

Uèitelia:

prof. RNDr. František Kaèík, PhD.

doc.RNDr. Marta Laurová, PhD.

Ing. Veronika Ve¾ková, PhD.

Ing. Tatiana Bubeníková, PhD. ( MD)

Mgr. Viera Kuèerová, PhD.

Oddelenie chemického spracovania dreva:

Uèitelia:

THZ:

doc. Ing. Anton Geffert, CSc.

Ing. Jarmila Geffertová, PhD.

Ing. Iveta Èabalová, PhD.

Mária ¼uptáková

¼udmila Purdeková

Anna Turóciová

Dana Veselá

Pracovníci VÚD:

Denní doktorandi:

Externí doktorandi:

Ing. Eva Výbohová, PhD.

Ing. Jozef Sivák

Alena Schieberová

Ing. Anna Briškárová

Ing. Lenka Halajová

Ing. Eva Látková

Ing. Michaela Mojžišková

Ing. Zuzana Rázgová

Ing. Jozef Sivák

35


11. ORGANIZÁCIA ŠTÚDIA V AKADEMICKOM ROKU

2011/2012

11.1 ZOZNAM AKREDITOVANÝCH ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOV

Por.

èíslo

ŠTUDIJNÝ ODBOR

Študijný program

Dåžka štúdia

v rokoch

denné

štúdium

externé

štúdium

I. stupeò štúdia

1. 5.2.42 DREVÁRSTVO

Konštrukcia drevených stavieb a nábytku 3 3

Konštrukcia drevených stavieb a nábytku - 4

– Volynì

Výroba nábytku 3 3

Drevárske technológie 3 3

Manažment drevárskej a nábytkárskej 4 4

výroby

Prevádzka strojov a zariadení 3 3

2. 8.3.1. OCHRANA OSÔB A MAJETKU

Ochrana osôb a majetku pred požiarom 3 3

3.3.16 EKONOMIKA

3 3

A MANAŽMENT PODNIKU

Podnikový manažment

3 3

v drevospracujúcom priemysle

4. 2.2.6 DIZAJN

Interiérový dizajn 4 -

Dizajn nábytku 4 -

II. stupeò štúdia

5. 5.2.42 DREVÁRSTVO

Konštrukcia drevárskych výrobkov 2 2

Nábytok a výrobky z dreva 2 2

Drevárske inžinierstvo 2 2

Technika pre spracovanie dreva 2 2

Materiálové inžinierstvo

Technológie spracovania biomasy 2 2

6. 8.3.1. OCHRANA OSÔB A MAJETKU

Hasièské a záchranárske služby 2 2

Technická bezpeènos osôb a majetku 2 2

7. 3.3.16 EKONOMIKA

A MANAŽMENT PODNIKU

Podnikový manažment

v drevospracujúcom priemysle

8. 2.2.6 DIZAJN

Dizajn nábytku 2

2 2

36


11.2 ÈASOVÝ HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKA 2011/12 I. A II. STUPÒA ŠTÚDIA

01.09.2011 Zaèiatok akademického roka 2010/11

05.09.-14.09.2011 Zápis 1.-5. roèníka

26.09.-18.12.2011 Zimný semester 12 týždòov

19.12.-23.12.2011 Študijné vo¾no ZS 1 týždeò

24.12.-01.014.2012 Zimné prázdniny 2 týždne

02.01.-05.02.2012 Študijné vo¾no ZS 5 týždòov

06.02.-06.05.2012 Letný semester vrátane 1 týždòa HC /1. a 2. roèník Bc./ 13 týždòov

07.05.-17.06.2012 Študijné vo¾no po LS /1. a 2. roèník Bc./ 6 týždòov

18.06.-31.08.2012 Letné prázdniny – praxe 11 týždòov

06.02.-30.03.2012 Letný semester pre 3. a 4. roèník Bc. 8 týždòov

06.02.-30.03.2012 Letný semester pre 2.roèník Ing. 8 týždòov

02.04.-11.05.2012 Študijné vo¾no pre 3. roèník Bc. 6 týždne

02.04.-11.05.2012 Študijné vo¾no pre 2. roèník Ing. 6 týždne

Ostatné termíny

do 30.11.2011 Vypísanie tém diplomových prác pre študentov 1. roèníka II. stupòa štúdia

30.01.-02.02.2012 Prijímacie skúšky – I. stupeò štúdia - študijný odbor Dizajn

do 10.02.2012 Vypísanie tém bakalárskych prác pre študentov 2. roèníka I. stupòa štúdia

16.04.-20.04.2012 Hlavné cvièenia

máj 2012 Fakultné kolo ŠVOÈ

do 04.05.2012 Odovzdanie Ing. prác

do 25.05.2012 Odovzdanie Bc. prác

28.05-01.06.2012 Štátne závereèné skúšky a obhajoba DP

18.-22.06.2012 Štátne závereèné skúšky a obhajoba BP

14.-15.06.2012 Slávnostná promócia /Ing./

09.-10.07.2012 Slávnostná promócia /Bc./

21.-22.06.2012 Výberové konanie pre I. stupeò štúdia

30.-31.07.2012 Výberové konanie pre II. stupeò štúdia

11.3. ÈASOVÝ HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKA 2011/2012 III. STUPÒA ŠTÚDIA (DOK-

TORANDSKÉHO ŠTÚDIA)

01.09.2011 Zaèiatok akademického roka

02.09.2011 Zápis novoprijatých doktorandov do prvého roèníka

05.09.2011 Zápis do vyšších roèníkov – denní doktorandi

06. - 07.09.2011 Zápis do vyšších roèníkov – externí doktorandi

10. – 14.10. 2011 Štátne dizertaèné skúšky doktorandov, ktorí odovzdali písomné práce do troch rokov od prijatia

(externisti)

27. – 31. 12.2011 Povinné študijné vo¾no (tzv. dovolenka)

10. – 13.04.2012

14. – 18.05.2012

15. – 31.08.2012 Obhajoby dizertaèných prác

31.08.2012 Koniec akademického roka

Štátne dizertaèné skúšky doktorandov, ktorí odovzdali písomné práce do 18 mesiacov od prijatia

(denní)

Ostatné termíny:

do 16.09.2011 Odovzdanie individuálnych študijných plánov novoprijatých doktorandov

do 23.09.2011 Nahratie IŠP do UISu

do 17.02.2012 Vypísanie tém dizertaèných prác prijímacie konanie III. stupòa pre nasledujúci akademický

rok

29.02.2012 Prihlásenie sa na štátnu dizertaènú prácu a odovzdanie písomných prác k dizertaènej skúške

(denní – 2. roèník) *)

do 31.05.2012 Prihlásenie sa na obhajobu dizertaènej práce a odovzdanie dizertaèných prác (denní – 3. roèník

a externí – 5. roèník) **)

14. – 15.06.2012 Slávnostná promócia

02. – 03.07.2012 Prijímacie konanie na III. stupeò štúdia

do 31.08.2012 Odovzdanie roèného hodnotenia doktorandov školite¾mi

*) Prihlásenie sa na štátnu dizertaènú skúšku:

37


- prihláška na dizertaènú skúšku (www.tuzvo.sk , drevárska fakulta, štúdium, organizácia a formy štúdia)

, podpísaná školite¾om s návrhom recenzenta

- písomná práca k dizertaènej skúške v tlaèenej forme 3x

- vykonané všetky skúšky vrátane jazykovej

**) Prihlásenie sa na obhajobu dizertaènej práce:

- žiados o obhajobu dz. práce (www.tuzvo.sk , drevárska fakulta, štúdium, organizácia a formy štúdia),

podpísaná školite¾om s návrhom oponentov

- dizertaèná práca v tvrdej väzbe napísaná v zmysle Organizaènej smernice TU vo Zvolene è. 2/2010-

4x (súèas ou práce je zadanie vytlaèené z UISu a podpísané školite¾om)

- autoreferát min 20 kusov v zmysle študijného poriadku

- práca vo formáte .pdf, vložená do UISu, aby mohla prebehnú kontrola originality

- posudok školite¾a – vložený do UISu

- životopis 2x

- súpis publikaènej, pedagogickej a inej tvorivej èinnosti – 2x

- podpísaná licenèná zmluva -2x

38


11.4 POSTUPOVÝ K¼ÚÈ:

PRE I. STUPEÒ ŠTÚDIA

Termín Podmienka Význam

Deò zápisu do:

- 2. roèníka

- 3.roèníka

Obhajoba BP

a štátne skúšky

bakal. štúdia

Promócie

-zisk minimálne 52 kreditov zo 60

-zisk minimálne 52 kreditov zo 60

-zisk minimálne 32 kreditov

zisk menej ako 32 kreditov zapísaných

v ROŠP

-získanie 180 kreditov

-absolvovanie predpísaných P, PV

predmetov v príslušných študijných

programoch

Úspešná obhajoba bakalárskej práce a

vykonanie štátnych skúšok bakalárskeho

štúdia

Postup do 2. a 3.

roèníka štúdia

Možnos požiada

dekana fakulty

o opakovanie roèníka

Ukonèenie

štúdia

Povolenie

obhajoby BP

a vykonania

štátnych skúšok

Získanie titulu

bakalár „Bc.“

PRE II. STUPEÒ ŠTÚDIA

Termín Podmienka Význam

Deò zápisu do:

- 2. roèníka zisk minimálne 52 kreditov zo 60

zisk minimálne 32 kreditov zo zapísaných 60

kreditov v ROŠP

Obhajoba DP

a štátne skúšky

ing. štúdia

Promócie

zisk menej ako 32 kreditov zapísaných

v ROŠP

získanie predpísaného poètu kreditov 120, absolvovanie

P, PV predmetov

v príslušných študijných programoch

Úspešná obhajoba diplomovej práce a

vykonanie štátnych skúšok inžinierskeho

štúdia

Postup do 2.

roèníka štúdia

Možnos požiada

dekana fakulty

o opakovanie roèníka

Ukonèenie

štúdia

Povolenie

obhajoby DP

a vykonania štátnych

skúšok

Získanie titulu inžinier„Ing.“

PRE III. STUPEÒ ŠTÚDIA

Termín Podmienka Význam

Deò zápisu do: 2.

roèníka

Deò zápisu do: 3.

roèníka

zisk minimálne 45 kreditov – denní

zisk minimálne 25 kreditov – externí

zisk minimálne 52 kreditov - denní + vykonaná

štátna dizertaèná skúška

Postup do 2.

roèníka štúdia

Postup do 3. roèníka

štúdia

zisk minimálne 30 kreditov - externí

Deò zápisu do: 4. minimálne odovzdaná písomná práca Postup do 4. roèníka

roèníka – iba externtaèná

k dizertaènej skúške, prípadne vykonaná dizer-

skúška

Obhajoba DzP získanie predpísaného poètu kreditov 150, Povolenie

absolvovanie študijného a vedeckého programu obhajoby

Udelenie PhD. Úspešná obhajoba dizertaènej práce Získanie titulu

philosophiae doctor

„PhD.“

39


11.5 ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK

ZS

LS

ROŠP

PP

PV

VP

P

C

A

sk

z

CJ

BP

OTV

D

E

FU

Zimný semester

Letný semester

Roèný študijný plán

Povinný predmet

Povinne volite¾ný

Výberová predmet

Prednáška

Cvièenie

Ateliér

Skúška

Zápoèet

Cudzí jazyk

Bakalárska práca

Osobitná telesná výchova

Denné štúdium

Externé štúdium

Forma ukonèenia

11.6 CUDZÍ JAZYK, TELESNÁ VÝCHOVA

Systém štúdia cudzích odborných jazykov na Technickej univerzite je zverejnený na webovej stránke Ústavu

cudzích jazykov Technickej univerzity vo Zvolene.

Športové aktivity nájdete na webovej stránke Ústavu telesnej výchovy a športu Technickej univerzity vo

Zvolene.

40


11.7 I. STUPEÒ ŠTÚDIA – Bc.

DREVÁRSTVO

41


Systém výuèby predmetu Cudzí jazyk v akademickom roku 2011/12

v odbore: Drevárstvo

Študenti II. roèníka všetkých študijných programov v odbore Drevárstvo (okrem.št.programu MDNV) si zapisujú pod¾a

schválených študijných programov povinne volite¾ný predmet:

Kód Názov predmetu Roèník semester DŠ/EŠ Ukonèenie Kredity

JA- Jazyk anglický – gramatika II. ZS 0-2/0-8 z 2

GOS_B odborného štýlu

JN-

GOS_B

JR-

GOS_B

JF-

GOS_B

Jazyk nemecký – gramatika

odborného štýlu

Jazyk ruský – gramatika

odborného štýlu

Jazyk francúzsky – gramatika

odborného štýlu

II. ZS 0-2/0-8 z 2

II. ZS 0-2/0-8 z 2

II. ZS 0-2/0-8 z 2

Študenti II. roèníka všetkých študijných programov v odbore Drevárstvo (okrem.št.programu MDNV) si zapisujú po

absolvovaní predmetu Gramatika odborného štýlu v AJ/NJ/FJ/RJ pod¾a schválených študijných programov ako povinne volite¾ný

predmet:

kód Názov predmetu Roèník semester DŠ/EŠ Ukonèenie Kredity

JA- Jazyk anglický – odborná II. LS 0-2/0-8 sk 3*

OK_BD komunikácia

JN- Jazyk nemecký – odborná II. LS 0-2/0-8 sk 3*

OK_BD komunikácia

JR- Jazyk ruský – odborná komunikácia

II. LS 0-2/0-8 sk 3*

OK_BD

JF-

OK_BD

Jazyk francúzsky – odborná

komunikácia

II. LS 0-2/0-8 sk 3*

*Študenti sú povinní absolvova do ukonèenia bakalárskeho stupòa štúdia skúšku z predmetu „Odborná komunikácia

v AJ/NJ/FJ/RJ“.

- ani jeden z ponúkaných predmetov nie je urèený pre úroveò A1/A2 – zaèiatoèníkov

42


Študijný odbor: D R E V Á R S T V O / 5 . 2 . 4 2 /

Študijný program: Konštrukcia drevených stavieb a nábytku (DŠ, EŠ)

garant: doc. Ing. Pavol Jošèák, PhD.

1. roèník

Kód

Predmet

Gestorská katedra

Garant

Kredity

Zimný semester

P-C (h) HC

D/E (dni)

FU

Letný semester

P-C (h) HC

D/E (dni)

POVINNÉ PREDMETY 56

MATDR

Matematika

KMDG

7 3-2/12-8 sk

doc. Matejdes

CHEMI

Chémia

KCHCHT 7 3-2/12-8 sk

prof. Kaèík

STDRE

Štruktúra dreva KND

7 2-2/8-8 sk

prof. Èunderlík

TEZOB

Technické zobrazovanie KNDV

5 1-2/4-8 sk

Ing. Gáborík

DEGEO

Deskriptívna geometria KMDG

4 2-2/8-8 sk

RNDr. Bakšová

VLDRE

Vlastnosti dreva KND

7 3-2/12-8 sk

prof. Kúdela

FYZIK

Fyzika

KFEAM

7 3-2/12-8 sk

doc. Gajtanska

ZOBDR

Základy obrábania KOD

7 2-2/8-8 sk

dreva

prof. Siklienka

Projektovanie v CAD KNDV

5 1-2/4-8 sk

PRCAD

prof. Štefko

POVINNE VOLITE¼NÉ PREDMETY 1)

KONZA

Konštrukcie zastrešenia KNDV

4 2-2/8-8 sk

prof. Štefko

Podnikate¾ské právo KMOSL

4 2-0/8-0 sk

POPRA

JUDr. Dovèíková

Základy

KMDG

4 2-2/8-8 sk

ZAKPS pravdepodobnosti

a štatistiky

RNDr. V.Vacek

ERGNA

Ergonómia nábytku KDNDV

4 2-2/8-8 sk

prof. Schneider

VÝBEROVÉ PREDMETY 2)

1)

študent je povinný vybra si z uvedených predmetov minimálne 1 predmet, aby mohol pokraèova v štúdiu v ïalšom roèníku

2) pod¾a verejného katalógu predmetov na TU vo Zvolene (https://is.tuzvo.sk) a po konzultácií s garantom študijného programu

FU

43


2. roèník

Kód

Predmet

Gestorská katedra

garant

Kredity

Zimný semester

P-C (h) HC

D/E (dni)

FU

Letný semester

P-C (h) HC

D/E (dni)

POVINNÉ PREDMETY 46

Technológia prvostupòového

KMTD

6 2-2/8-8 sk

TPSDR

spracovania doc. Klement

1

dreva

SZPSD

Stroje a zariadenia pre KOD

6 2-2/8-8 sk

spracovanie dreva prof.Siklienka

1

MECHD

Mechanika

KMS

6 2-2/8-8 sk

doc. Bodnár

KDMAT

Konštrukèné drevné KNDV

3 2-2/8-8 sk

materiály

doc. Dudas

LLDRE

Lepidlá a lepenie dreva KNDV

6 2-2/8-8 sk

doc. Sedliaèik

KOMDM

Kompozitné drevné KMTD

6 2-2/8-8 sk

1

materiály

doc.Réh

EKOPO

Ekonomika podniku KPH

6 2-2/8-8 sk

doc. Drábek

STSTV

Stavebnostolárske výrobky

Ing.Jochim

KNDV

4 2-2/8-8 sk

1

KONEM

Konštrukèné nedrevné KNDV

3 2-1/8-4 sk

materiály

prof. Štefko

POVINNE VOLITE¼NÉ PREDMETY 1)

STFYZ

Stavebná fyzika KFEAM 4 2-2/8-8 sk

Ing. Igaz

NAKOS

Nábytkové konštrukèné KNDV

6 2-2/8-8 sk

spoje

doc. Jošèák

DIDRK

Dimenzovanie drevených

konštrukcii Ing. Soyka

KNDV

4 2-2/8-8 sk

1

NABKO

Nábytkové kovanie KNDV

6 2-1/8-8 sk

doc. Jošèák

VÝBEROVÉ PREDMETY 2)

1)

študent je povinný vybra si z uvedených predmetov minimálne 2 predmety , aby mohol pokraèova v štúdiu v ïalšom roèníku

2) pod¾a verejného katalógu predmetov na TU vo Zvolene (https://is.tuzvo.sk) a po konzultácií s garantom študijného programu

FU

Hlavné cvièenia prebiehajú poèas letného semestra.

44


3. roèník

Kód

Predmet

Gestorská katedra

garant

Kredity

Zimný semester

P-C (h) HC

D/E (dni)

FU

Letný semester

P-C (h) HC

D/E (dni)

POVINNÉ PREDMETY 47

KONNA

Konštrukcia nábytku KNDV

6 2-2/8-8 sk

1

doc. Jošèák

Technológia druhostup- KNDV

6 2-2/8-8 sk

TDSDR òového spracovania

dreva

prof. Zemiar

1

ZAKMR

Základy marketingu KMOSL

6 2-2/8-8 sk

doc. Kusá

Základy environmentalistiky

KEI-FEE 4 2-1/8-4 sk

ZEEIN

a environ-

mentálneho inžinierstva

prof.Ladomerský

KONAT

Konštrukèný ateliér KNDV

3 0-4/0-8 sk

prof. Štefko

DRSTK

Drevené stavebné KNDV

6

2-2/6-6 sk

1

konštrukcie

prof. Štefko

OCHDR

Ochrana dreva KMTD

6

2-2/6-6 sk

1

prof. Reinprecht

BAKPR

Bakalárska práca KNDV

10 0-8/0-24 z

vedúci BP

POVINNE VOLITE¼NÉ PREDMETY 1)

TEZAB

Technické zariadenia KOD

4 2-2/8-8 sk

budov

prof. Dzurenda

MAKOC

Materiály a konštrukcie KNDV

4 2-2/6-6 sk

1

èalúnenia

doc. Navrátil

MESKN

Mechanické skúšky KNDV

6 2-2/8-8 sk

nábytku

doc. Jošèák

Konštrukèné systémy KNDV

4 2-2/6-6 sk

KSZBO železobetónové

a oce¾ové

prof. Štefko

VÝBEROVÉ PREDMETY 2)

1)

študent je povinný vybra si z uvedených predmetov minimálne 2 predmety , aby splnil podmienky pre ukonèenie štúdia

2) pod¾a verejného katalógu predmetov na TU vo Zvolene (https://is.tuzvo.sk) a po konzultácií s garantom študijného programu

FU

45


Študijný odbor: D R E V Á R S T V O / 5 . 2 . 4 2 /

Študijný program: Výroba nábytku

garant: doc. Ing. Vojtìch Navrátil, PhD.

1. roèník

Kód

Predmet

Gestorská katedra

garant

Kredity

Zimný semester

P-C (h) HC

D/E (dni)

FU

Letný semester

P-C (h) HC

D/E (dni)

POVINNÉ PREDMETY 56

MATDR

Matematika

KMDG

7 3-2/12-8 sk

doc. Matejdes

CHEMI

Chémia

KCHCHT 7 3-2/12-8 sk

prof. Kaèík

STDRE

Štruktúra dreva KND

7 2-2/8-8 sk

prof. Èunderlík

TEZOB

Technické zobrazovanie

Ing. Gáborík

KNDV

5 1-2/4-8 sk

TNVDR

Typológia nábytku KDNDV

4 2-1/8-4 sk

a výrobkov z dreva doc.Jošèák

VLDRE

Vlastnosti dreva KND

7 3-2/12-8 sk

prof. Kúdela

FYZIK

Fyzika

KFEAM

7 3-2/12-8 sk

doc. Gajtanska

ZOBDR

Základy obrábania KOD

7 2-2/8-8 sk

dreva

prof. Siklienka

NAKOS

Nábytkové konštrukèné KNDV

5 2-2/8-8 sk

spoje

doc. Jošèák

POVINNE VOLITE¼NÉ PREDMETY 1)

KNCAD

Kreslenie nábytku v KNDV

4 0-2/0-8 sk

CAD

Ing. Gaff

MEZAM

Metrológia a základy KFEAM

4 1-2/4-8 sk

merania

Ing.Kubovský

ZAKPS

Základy pravdepodobnosti

a štatistiky RNDr. V.Vacek

KMDG

4 2-2/8-8 sk

VÝBEROVÉ PREDMETY 2)

1)

študent je povinný vybra si z uvedených predmetov minimálne 1 predmet, aby mohol pokraèova v štúdiu v ïalšom roèníku

2) pod¾a verejného katalógu predmetov na TU vo Zvolene (https://is.tuzvo.sk) a po konzultácií s garantom študijného programu

FU

46


2. roèník

Kód

Predmet

Gestorská katedra

garant

Kredity

Zimný semester

P-C (h) HC

D/E (dni)

FU

Letný semester

P-C (h) HC

D/E (dni)

POVINNÉ PREDMETY 48

TPSDR

Technológia prvostupòo- KMTD 6 2-2/8-8 sk

vého spracovania dreva doc. Klement

1

SZPSD

Stroje a zariadenia pre KOD

6 2-2/8-8 sk

spracovanie dreva

prof.Siklienka

1

HYTER

Hydro a termomechanika KOD

6 2-2/8-8 sk

prof. Dzurenda

PLNAL

Plasty a náterové látky KNDV

3 2-2/8-8 sk

doc. Sedliaèik

1

ELAEL

Elektrotechnika

KFEAM 4 1-2/4-8 sk

a elektronika pre drevárstvo Ing.Kubovský

LLDRE

Lepidlá a lepenie dreva KNDV

6 2-2/8-8 sk

1

doc. Sedliaèik

KOMDM

Kompozitné drevné materiály

doc.Réh

KMTD 6 2-2/8-8 sk

1

EKOPO

Ekonomika podniku KPD

6 2-2/8-8 sk

doc. Drábek

DIEPX

Dielenská prax

KNDV

2 0-4/0-16 z

Ing. Gáborík

ODBPX

Odborná prax

KNDV

3 3 týždne z

doc. Dudas

POVINNE VOLITE¼NÉ PREDMETY 1)

Drevorezné nástroje

DRENA

NAKOS

NABST

DOTEV

NABKO

Nábytkové konštrukèné

spoje

Nábytkárske stroje

Dopravná technika

a vzduchotechnika

Nábytkové kovanie

Cudzí jazyk*

VÝBEROVÉ PREDMETY 2)

KOD

prof. Siklienka

KNDV

doc.Jošèák

KOD

doc. Barcík

KOD

prof. Dzurenda

KNDV

doc.Jošèák

ÚCJ

3 2-2/8-8 sk

6 2-2/8-8 sk

FU

3 2-2/8-8 sk

4 2-2/8-8 sk

6 2-1/8-4 sk

1)

študent je povinný vybra si z uvedených predmetov minimálne 2 predmety , aby mohol pokraèova v štúdiu v ïalšom roèníku

2) pod¾a verejného katalógu predmetov na TU vo Zvolene (https://is.tuzvo.sk) a po konzultácií s garantom študijného programu

* študijná príruèka – Ústav cudzích jazykov

47


3. roèník

Kód

Predmet

Gestorská katedra

garant

Kredity

Zimný semester

P-C (h) HC

D/E (dni)

FU

Letný semester

P-C (h) HC

D/E (dni)

POVINNÉ PREDMETY 50

KONNA

Konštrukcia nábytku KNDV

6 2-2/8-8 sk

1

doc. Jošèák

TDSDR

Technológia druhostupòového

spracovania dreva prof. Zemiar

KNDV

6 2-2/8-8 sk

1

ZAKMR

Základy marketingu KMOSL 6 2-2/8-8 sk

doc. Kusá

MAKOC

Materiály a konštrukcia KNDV

4 2-2/8-8 sk

èalúnenia

doc. Navrátil

DRSTK

Drevené stavebné KNDV

6

2-2/6-6 sk

1

konštrukcie

prof. Štefko

OCHDR

Ochrana dreva

KMTD

6

2-2/6-6 sk

1

prof.Reinprecht

TECAL

Technológia èalúnenia KNDV

3

2-2/6-6 sk

1

doc. Navrátil

TEPRV

Technická príprava výroby

Ing.Gaff

KNDV

3 2-2/6-6 sk

BAKPR

Bakalárska práca KNDV 10 0-8/0-24 z

vedúci BP

POVINNE VOLITE¼NÉ PREDMETY 1)

MESKN

Mechnanické skúšky

nábytku

UCTMA

Úètovníctvo

MANVY

ZAAUT

DEUPD

Manažment výroby

Základy automatizácie

Dekoraèné úpravy dreva

VÝBEROVÉ PREDMETY 2)

KNDV

doc.Jošèák

KPH

prof. Šatanová

KPH

doc. Rašner

KIAT

doc. Našèák

KNDV

Ing. Gáborík

6 2-2/8-8 sk

6 2-2/6-6 sk

6 2-2/6-6 sk

FU

3 2-2/6-6 sk

2 2-2/6-6 sk

1)

študent je povinný vybra si z uvedených predmetov minimálne 2 predmety , aby splnil podmienky pre ukonèenie štúdia

2) pod¾a verejného katalógu predmetov na TU vo Zvolene (https://is.tuzvo.sk) a po konzultácií s garantom študijného programu

48


Študijný odbor: D R E V Á R S T V O / 5 . 2 . 4 2 /

Študijný program: Drevárske technológie

garant: doc. Ing. Ivan Klement, CSc.

1. roèník

Kód

Predmet

Gestorská katedra

Garant

Kredity

Zimný semester

P-C (h) HC

D/E (dni)

FU

Letný semester

P-C (h) HC

D/E (dni)

POVINNÉ PREDMETY 56

MATDR

Matematika

KMDG

7 3-2/12- sk

doc. Matejdes

8

CHEMI

Chémia

KCHCHT 7 3-2/12- sk

prof. Kaèík

8

STDRE

Štruktúra dreva

KND

7 2-2/8-8 sk

prof. Èunderlík

TEZOB

Technické zobrazovanie KNDV

5 1-2/4-8 sk

Ing. Gáborík

UVODR

Úvod do drevárstva KMTD

4 2-0/8-0 sk

doc. Klement

VLDRE

Vlastnosti dreva

KND

7 3-2/12- sk

prof. Kúdela

8

FYZIK

Fyzika

KFEAM

7 3-2/12- sk

doc. Gajtanska

8

ZOBDR

Základy obrábania dreva KOD

7 2-2/8-8 sk

prof. Siklienka

SSKMA

Strojové súèasti a kovové KOD

5 2-2/8-8 sk

materiály

doc. Barcík

POVINNE VOLITE¼NÉ PREDMETY 1)

ZAKPS

Základy pravdepodobnosti KMDG

4 2-2/8-8 sk

a štatistiky

RNDr. V.Vacek

Aplikovaná chémia KCHCHT 4 2-2/8-8 sk

FU

Metrológia a základy

MEZAM

merania

VÝBEROVÉ PREDMETY 2)

KFEAM

Ing.Kubovský

4 1-2/4-8 sk

1)

študent je povinný vybra si z uvedených predmetov minimálne 1 predmet, aby mohol pokraèova v štúdiu v ïalšom roèníku

2) pod¾a verejného katalógu predmetov na TU vo Zvolene (https://is.tuzvo.sk) a po konzultácií s garantom študijného programu

49


2. roèník

Kód

Predmet

Gestorská katedra

Garant

Kredity

Zimný semester

P-C (h) HC

D/E (dni)

FU

Letný semester

P-C (h) HC

D/E (dni)

POVINNÉ PREDMETY 49

TPSDR

Technológia prvostupòového

spracovania dreva doc. Klement

KMTD

6 2-2/8-8 sk

1

SZPSD

Stroje a zariadenia pre KOD

6 2-2/8-8 sk

spracovanie dreva prof.Siklienka

1

HYTER

Hydro a termomechanika KOD

6 2-2/8-8 sk

prof. Dzurenda

PILVY

Piliarske výrobky KMTD

4 1-2/4-8 sk

doc. Detvaj

PPRX1

Prevádzková prax I. KMTD

2 0-3/0-

z

Ing. Verèimák

12

LLDRE

Lepidlá a lepenie dreva KNDV

6 2-2/8-8 sk

doc. Sedliaèik

KOMDM

Kompozitné drevné materiály

doc.Réh

KMTD

6 2-2/8-8 sk

1

EKOPO

Ekonomika podniku KPH

6 2-2/8-8 sk

doc. Drábek

TEPIV

Technológia piliarskej KMTD

3 2-2/8-8 sk

1

výroby

doc. Detvaj

SUHUD

Sušenie a hydrotermická KMTD

4 2-2/8-8 sk

1

úprava dreva

doc. Klement

POVINNE VOLITE¼NÉ PREDMETY 1)

DRENA

Drevorezné nástroje KOD

3 2-2/8-8 sk

prof. Siklienka

Elektrotechnika

KFEAM

4 1-2/4-8 sk

ELAEL a elektronika pre

drevárstvo

Ing.Kubovský

ENEHO

Energetické hospodárstvo

prof. Dzurenda

KOD

3 2-2/8-8 sk

SSSDR

Špeciálne spôsoby sušenia

dreva

doc. Klement

KMTD

3 1-2/4-8 sk

CHEDR

Chémia dreva

KCHCHT 4 2-2/8-8 sk

prof. Kaèík

DOTEV

Dopravná technika KOD

4 2-2/8-8 sk

a vzduchotechnika prof. Dzurenda

VÝBEROVÉ PREDMETY 2)

1)

študent je povinný vybra si z uvedených predmetov minimálne 1 predmet v každom semestri, aby mohol pokraèova v štúdiu

v ïalšom roèníku

2) pod¾a verejného katalógu predmetov na TU vo Zvolene (https://is.tuzvo.sk) a po konzultácií s garantom študijného programu

FU

50


3. roèník

Kód

Predmet

Gestorská katedra

garant

Kredity

Zimný semester

P-C (h) HC

D/E (dni)

FU

Letný semester

P-C (h) HC

D/E (dni)

POVINNÉ PREDMETY 51

KONNA

Konštrukcia nábytku KNDV

6 2-2/8-8 sk

1

doc. Jošèák

Technológia druhostupòového

KNDV

6 2-2/8-8 sk

TDSDR

spracovania

dreva

prof. Zemiar

1

ZAKMR

Základy marketingu KMOSL

6 2-2/8-8 sk

doc. Kusá

TEAGM

Technológia aglomerovaných

materiálov doc.Réh

KMTD

3 1-2/4-8 sk

1

TEPRM

Technológia preglejovaných

materiálov doc.Réh

KMTD

3 1-2/4-8 sk

PRPX2

Prevádzková prax II. KMTD

2 0-3/0-12 z

Ing.Iždinský

DRSTK

Drevené stavebné konštrukcie

prof. Štefko

KNDV

6

2-2/6-6 sk

1

OCHDR

Ochrana dreva

KMTD

6

2-2/6-6 sk

1

prof. Reinprecht

REOBD

Rekonštrukcia objektov KMTD

3 2-1/6-3 sk

z dreva

prof. Reinprecht

BAKPR

Bakalárska práca KMTD

10 0-8/0-24 z

vedúci BP

POVINNE VOLITE¼NÉ PREDMETY 1)

DEDYM

Dekoraèné dýhovacie

materiály

CHSDR

Chemické spracovanie

dreva

SPAGM

Špeciálne aglomerované

materiály

STSTV

Stavebnostolárske výrobky

ZAAUT

Základy automatizácie

VÝBEROVÉ PREDMETY 2)

KMTD

doc.Réh

KCHCHT

doc. Geffert

KMTD

Ing.Iždinský

KNDV

Ing.Jochim

KIAT

doc. Našèák

3 1-2/3-6 sk

6 2-2/6-6 sk

3 2-2/6-6 sk

FU

4 2-2/6-6 sk

3 2-2/6-6 sk

1)

študent je povinný vybra si z uvedených predmetov minimálne 1 predmet v každom semestri, aby splnil podmienky pre ukonèenie

štúdia

2) pod¾a verejného katalógu predmetov na TU vo Zvolene (https://is.tuzvo.sk) a po konzultácií s garantom študijného programu

51


Systém výuèby predmetu Cudzí jazyk v akademickom roku 2011/12

v programe Manažment drevárskej a nábytkárskej výroby

Študenti II. roèníka všetkých študijných programov v programe Manažment drevárskej a nábytkárskej výroby si zapisujú

pod¾a schválených študijných programov povinne volite¾ný predmet:

Kód Názov predmetu Roèník semester DŠ/EŠ Ukonèenie Kredity

JA- Jazyk anglický – 1. cudzí II. ZS 0-3/0-10 sk 4

1CJM_1 jazyk pre manažérov 1

JN-

1CJM_1

JR-

1CJM_1

JF-

1CJM_1

Jazyk nemecký – 1. cudzí

jazyk pre manažérov 1

Jazyk ruský – 1. cudzí jazyk

pre manažérov 1

Jazyk francúzsky – 1. cudzí

jazyk pre manažérov 1

II. ZS 0-3/0-10 sk 4

II. ZS 0-3/0-10 sk 4

II. ZS 0-3/0-10 sk 4

Kód Názov predmetu Roèník semester DŠ/EŠ Ukonèenie Kredity

JA- Jazyk anglický – 1. cudzí II. LS 0-3/0-10 sk 4

1CJM_2 jazyk pre manažérov 2

JN-

1CJM_2

JR-

1CJM_2

JF-

1CJM_2

Jazyk nemecký – 1. cudzí

jazyk pre manažérov 2

Jazyk ruský – 1. cudzí jazyk

pre manažérov 2

Jazyk francúzsky – 1. cudzí

jazyk pre manažérov 2

II. LS 0-3/0-10 sk 4

II. LS 0-3/0-10 sk 4

II. LS 0-3/0-10 sk 4

Študenti III. roèníka všetkých študijných programov v programe Manažment drevárskej a nábytkárskej výroby si zapisujú

pod¾a schválených študijných programov povinne volite¾ný predmet:

Kód Názov predmetu Roèník semester DŠ/EŠ Ukonèenie Kredity

JA- Jazyk anglický – 1. cudzí III. ZS 0-3/0-10 sk 4

1CJM_1 jazyk pre manažérov 3

JN-

1CJM_1

JR-

1CJM_1

JF-

1CJM_1

Jazyk nemecký – 1. cudzí

jazyk pre manažérov 3

Jazyk ruský – 1. cudzí jazyk

pre manažérov 3

Jazyk francúzsky – 1. cudzí

jazyk pre manažérov 3

III ZS 0-3/0-10 sk 4

III. ZS 0-3/0-10 sk 4

III. ZS 0-3/0-10 sk 4

kód Názov predmetu Roèník semester DŠ/EŠ Ukonèenie Kredity

JA- Jazyk anglický – 1. cudzí III. LS 0-3/0-10 sk 4

1CJM_2 jazyk pre manažérov 4

JN-

1CJM_2

JR-

1CJM_2

JF-

1CJM_2

Jazyk nemecký – 1. cudzí

jazyk pre manažérov 4

Jazyk ruský – 1. cudzí jazyk

pre manažérov 4

Jazyk francúzsky – 1. cudzí

jazyk pre manažérov 4

III. LS 0-3/0-10 sk 4

III. LS 0-3/0-10 sk 4

III. LS 0-3/0-10 sk 4

- ani jeden z ponúkaných predmetov nie je urèený pre úroveò A1/A2 – zaèiatoèníkov

52


Študijný odbor: D R E V Á R S T V O / 5 . 2 . 4 2 /

Študijný program: Manažment drevárskej a nábytkárskej výroby

garant: doc. Ing. Ján Sedliaèik, CSc.

1. roèník

Kód

Predmet

Gestorská katedra

garant

Kredity

Zimný semester

P-C (h) HC

D/E (dni)

FU

Letný semester

P-C (h) HC

D/E (dni)

POVINNÉ PREDMETY 59

MATDR

Matematika

KMDG

7 3-2/12-8 sk

doc. Matejdes

CHEMI

Chémia

KCHCHT

7 3-2/12-8 sk

prof. Kaèík

STDRE

Štruktúra dreva

KND

7 2-2/8-8 sk

prof. Èunderlík

MIKMA

Mikro a makroekonómia KPH

5 2-2/8-8 sk

doc. Šálka

TEZOB

Technické zobrazovanie KNDV

5 1-2/4-8 sk

Ing. Gáborík

VLDRE

Vlastnosti dreva KND

7 3-2/12-8 sk

prof. Kúdela

FYZIK

Fyzika

KFEAM

7 3-2/12-8 sk

doc. Gajtanska

ZOBDR

Základy obrábania dreva KOD

7 2-2/8-8 sk

prof. Siklienka

ZAKPS

Základy pravdepodobnosti KMDG

4 2-2/8-8 sk

a štatistiky

RNDr. V.Vacek

APINF

Aplikovaná informatika KIAT

3 2-2/8-8 sk

Mgr.Pivarèiová

POVINNE VOLITE¼NÉ PREDMETY 1)

Podnikate¾ská etika

PODET

Metrológia a základy

MEZA

merania

VÝBEROVÉ PREDMETY 2)

KMOSL

doc. Drlièková

KFEAM

Ing.Kubovský

FU

4 2-2/8-8 sk

4 2-2/8-8 sk

1)

študent je povinný vybra si z uvedených predmetov minimálne 1 predmet v každom semestri, aby mohol pokraèova v štúdiu

v ïalšom roèníku

2) pod¾a verejného katalógu predmetov na TU vo Zvolene (https://is.tuzvo.sk) a po konzultácií s garantom študijného programu

53


2. roèník

Kód

Predmet

Gestorská katedra

garant

Kredity

Zimný semester

P-C (h) HC

D/E (dni)

FU

Letný semester

P-C (h) HC

D/E (dni)

POVINNÉ PREDMETY 60

TPSDR

Technológia prvostupòového

spracovania dreva doc. Klement

KMTD

6 2-2/8-8 sk

1

1

SZPSD

Stroje a zariadenia pre KOD

6 2-2/8-8 sk

1

spracovanie dreva prof.Siklienka

1

HYTER

Hydro a termomechanika KOD

6 2-2/8-8 sk

prof. Dzurenda

MANVY

Manažment výroby KPH

6 2-2/8-8 sk

doc. Rašner

OBPRA

Obchodné právo KMOSL

6 2-2/8-8 sk

JUDr. Dovèíková

LLDRE

Lepidlá a lepenie dreva KNDV

6 2-2/8-8 sk

doc. Sedliaèik

KOMDM

Kompozitné drevné materiály

doc.Réh

KMTD

6 2-2/8-8 sk

1

EKOPO

Ekonomika podniku KPH

6 2-2/8-8 sk

doc. Drábek

PRACP

Pracovné právo

KMOSL

6 2-2/8-8 sk

JUDr. Dovèíková

RIAKV

Riadenie kvality KPH

6 2-2/8-8 sk

prof. Šatanová

POVINNE VOLITE¼NÉ PREDMETY 1)

ZAKMA

Základy manažmentu KPH

doc. Rašner

ORINO

Organizaèné inovácie KPH

doc. Rašner

ZPPRM

Základy personálnej práce KPH

doc. Galajdová

TEOOB

Teória obchodu

KMOSL

prof. Šupín

VÝBEROVÉ PREDMETY 2)

3 2-2/8-8 sk

3 2-1/8-4 sk

FU

4 2-2/8-8 sk

3 2-2/8-8 sk

1

študent je povinný vybra si z uvedených predmetov minimálne 1 predmet v každom semestri, aby mohol pokraèova v štúdiu

v ïalšom roèníku

2) pod¾a verejného katalógu predmetov na TU vo Zvolene (https://is.tuzvo.sk) a po konzultácií s garantom študijného programu

54


3. roèník

Kód

Predmet

Gestorská katedra

garant

Kredity

Zimný semester

P-C (h) HC

D/E (dni)

FU

Letný semester

P-C (h) HC

D/E (dni)

POVINNÉ PREDMETY 58

KONNA

Konštrukcia nábytku KNDV

6 2-2/8-8 sk

1

doc. Jošèák

TDSDR

Technológia druhostupòového

spracovania dreva prof. Zemiar

KNDV

6 2-2/8-8 sk

1

ZAKMR

Základy marketingu KMOSL

6 2-2/8-8 sk

doc. Kusá

UCTMA

Úètovníctvo

KPH

6 2-2/8-8 sk

prof. Šatanová

PERMA

Personálny manažment KPH

6 2-2/8-8 sk

doc. Galajdová

OBDVD

Obchod s drevom KMOSL

6 2-2/8-8 sk

a výrobkami z dreva doc. Paluš

DRSTK

Drevené stavebné konštrukcie

prof. Štefko

KNDV

6 2-2/8-8 sk

1

OCHDR

Ochrana dreva

KMTD

6 2-2/8-8 sk

1

prof. Reinprecht

POFII

Podnikové financie KPH

6 2-2/8-8 sk

a investície

doc. Drábek

DANOV

Daòovníctvo

KPH

4 2-2/8-8 sk

doc.Hitka

POVINNE VOLITE¼NÉ PREDMETY 1)

Piliarske výrobky

PILVY

STDSP

LOGIS

OBROK

Stratégia DSP

Logistika

Obchodné rokovania

STAVD

Štatistické vyhodnocovanie

dát

MEMAO

Medzinárodný marketing

a obchod

VÝBEROVÉ PREDMETY 2)

KMTD

doc. Detvaj

KPH

doc. Drábek

KPH

Ing. Kotlínová

KMOSL

doc. Drlièková

KMDG

RNDr.V.Vacek

KMOSL

prof. Šupín

4 1-2/4-8 sk

4 2-0/8-0 sk

4 2-2/8-8 sk

FU

4 2-2/8-8 sk

3 0-2/0-8 sk

4 2-2/8-8 sk

1) študent je povinný vybra si z uvedených predmetov minimálne 1 predmet v každom semestri, aby mohol pokraèova v štúdiu

v ïalšom roèníku

2) pod¾a verejného katalógu predmetov na TU vo Zvolene (https://is.tuzvo.sk) a po konzultácií s garantom študijného programu

55


4. roèník

Kód

Predmet

Gestorská katedra

garant

Kredity

Zimný semester

P-C (h) HC

D/E (dni)

FU

Letný semester

P-C (h) HC

D/E (dni)

POVINNÉ PREDMETY 52

POPLA

Podnikové plánovanie KPH

6 2-2/8-8 sk

doc.Rajnoha

NAOPR

Náuka o predaji

KMOSL

6 2-2/8-8 sk

doc. Drlièková

INOMA

Inovaèný manažment KMOSL

6 2-2/8-8 sk

doc. Zaušková

KAARO

Kalkulácie a rozpoèty KPH

6 2-2/8-8 sk

prof. Šatanová

BANPO

Bankovníctvo

KPH

6 2-2/6-6 sk

a pois ovníctvo

doc.Hitka

NAHOP

Národnohospodárska KPH

6 2-2/6-6 sk

politika

doc.Hitka

PMSPM

Podnikanie malých KPH

6 2-2/6-6 sk

a stredných podnikov doc.Drábek

BAKPR

Bakalárska práca KPH

10 0-8/0-24 z

vedúci BP

POVINNE VOLITE¼NÉ PREDMETY 1)

Svetové zdroje drevnej KMOSL

SVZDS

suroviny

Ing. Parobek

Manažment informaè. KPH

MANIS

systémov

Ing. Demoè

Svetové lesníctvo KMOSL

SVELE

Ing.Parobek

Podniková plánovacia hra KPH

POPLH

doc.Rajnoha

Stavebnostolárske KNDV

STSTV

výrobky

Ing.Jochim

VÝBEROVÉ PREDMETY 2)

4 2-2/8-8 sk

3 2-2/8-8 sk

4 2-2/8-8 sk

FU

4 1-3/3-9 sk

4 2-2/6-6 sk

1) Študent je povinný vybra si z uvedených predmetov minimálne 1 predmet v každom semestri, aby splnil podmienky pre ukonèenie

štúdia

2) pod¾a verejného katalógu predmetov na TU vo Zvolene (https://is.tuzvo.sk) a po konzultácií s garantom študijného programu

56


Študijný odbor: D R E V Á R S T V O / 5 . 2 . 4 2 /

Študijný program: Prevádzka strojov a zariadení

garanti: prof.Ing.Ladislav Dzurenda, PhD.

1. roèník

Kód

Predmet

Gestorská katedra

garant

Kredity

Zimný semester

P-C (h) HC

D/E (dni)

FU

Letný semester

P-C (h) HC

D/E (dni)

POVINNÉ PREDMETY 36

MATDR

Matematika

KMDG

6 2-2/8-8 sk

doc. Matejdes

CHEMI

Chémia

KCHCHT 6 2-2/8-8 sk

prof. Kaèík

STDRE

Štruktúra dreva KND

6 2-2/8-8 sk

prof. Èunderlík

VLDRE

Vlastnosti dreva KND

6 2-2/8-8 sk

prof. Kúdela

FYZIK

Fyzika

KFEAM

6 2-2/8-8 sk

doc. Gajtanska

ZOBDR

Základy obrábania KOD

6 2-2/8-8 sk

dreva

prof. Siklienka

POVINNE VOLITE¼NÉ PREDMETY 1)

TEZOB

Technické zobrazovanie

Ing. Gáborík

KNDV

3 1-2/4-8 sk

MEZAM

Metrológia a základy KFEAM

4 1-2/4-8 sk

merania

Ing.Kubovský

DRETO

Drevárske tovaroznalectvo

Ing.Gáborík

KNDV

4 2-1/8-4 sk

TECHM

Technická mechanika KMS

4 2-2/8-8 sk

doc. Bodnár

SSKMA

Strojové súèasti KOD

4 2-1/8-4 sk

a kovové materiály doc. Barcík

ANACH

Analytická chémia KCHCHT 4 2-2/8-8 sk

doc.Laurová

VÝBEROVÉ PREDMETY 2)

1)

študent je povinný vybra si z uvedených predmetov minimálne 1 predmet v každom semestri, aby mohol pokraèova v štúdiu

v ïalšom roèníku

2) pod¾a verejného katalógu predmetov na TU vo Zvolene (https://is.tuzvo.sk) a po konzultácií s garantom študijného programu

FU

57


2. roèník

Kód

Predmet

Gestorská katedra

garant

Kredity

Zimný semester

P-C (h) HC

D/E (dni)

FU

Letný semester

P-C (h) HC

D/E (dni)

POVINNÉ PREDMETY 36

TDSDR

Technológia prvostup- KMTD

6 2-2/8-8 sk

òového spracovania dreva doc. Klement

1

SZPSD

Stroje a zariadenia pre KOD

6 2-2/8-8 sk

Spracovanie dreva prof.Siklienka

1

HYTER

Hydro a termomechanika KOD

6 2-2/8-8 sk

prof. Dzurenda

LLDRE

Lepidlá a lepenie dreva KNDV

6 2-2/8-8 sk

doc. Sedliaèik

KOMDM

Kompozitné drevné materiály

doc.Réh

KMTD

6 2-2/8-8 sk

1

EKOPO

Ekonomika podniku KPH

6 2-2/8-8 sk

doc. Drábek

POVINNE VOLITE¼NÉ PREDMETY 1)

Elektrotechnika

KFEAM

4 1-2/4-8 sk

ELAEL a elektronika pre

drevárstvo

Ing.Kubovský

DRENA

MANVY

Drevorezné nástroje

Manažment výroby

DOTEV

Dopravná technika

a vzduchotechnika

DSSVY

Drevárske stroje pre

špeciálnu výrobu

SUHUD

Sušenie a hydrotermická

úprava dreva

VÝBEROVÉ PREDMETY 2)

KOD

prof. Siklienka

KPH

doc. Rašner

KOD

prof. Dzurenda

KOD

doc. Barcík

KMTD

doc. Klement

4 2-2/8-8 sk

6 2-2/8-8 sk

4 2-2/8-8

4 2-2/8-8

4 2-2/8-8

1) študent je povinný vybra si z uvedených predmetov minimálne 1 predmet v každom semestri, aby mohol pokraèova v štúdiu

v ïalšom roèníku

2) pod¾a verejného katalógu predmetov na TU vo Zvolene (https://is.tuzvo.sk) a po konzultácií s garantom študijného programu

1

1

1

FU

sk

sk

sk

58


3. roèník

Kód

Predmet

Gestorská katedra

garant

Kredity

Zimný semester

P-C (h) HC

D/E (dni)

FU

Letný semester

P-C (h) HC

D/E (dni)

POVINNÉ PREDMETY 40

KONNA

Konštrukcia nábytku KNDV

6 2-2/8-8 sk

1

doc. Jošèák

Technológia

KNDV

6 2-2/8-8 sk

TDSDR druhostupòového

spracovania dreva

prof. Zemiar

1

ZAKMR

Základy marketingu KMOSL

6 2-2/8-8 sk

doc. Kusá

CHSDR

Chemické spracovanie KCHCHT 6 2-2/8-8 sk

1

dreva

doc. Geffert

DRSTK

Drevené stavebné konštrukcie

prof. Štefko

KNDV

6 2-2/6-6 sk

BAKPR

Bakalárska práca KOD

10 0-8/0-24 z

vedúci BP

POVINNE VOLITE¼NÉ PREDMETY 1)

ELPOH

Elektrické pohony FEVT

4 2-2/8-8 sk

prof. Makovíny

UCTMA

Úètovníctvo

KPH

6 2-2/8-8 sk

prof. Šatanová

ENEHO

Energetické

KOD

4 2-2/6-6 sk

hospodárstvo

prof. Dzurenda

ZAAUT

Základy automatizácie KIAT

3 2-2/6-6 sk

doc. Našèák

NCSTR

NC stroje

KOD

3 2-2/6-6 sk

doc. Barcík

OCHDR

Ochrana dreva KMTD

6 2-2/6-6 sk

prof. Reinprecht

VÝBEROVÉ PREDMETY 2)

1)

študent je povinný vybra si z uvedených predmetov minimálne 1 predmet v každom semestri, aby splnil podmienky pre ukonèenie

štúdia

2) pod¾a verejného katalógu predmetov na TU vo Zvolene (https://is.tuzvo.sk) a po konzultácií s garantom študijného programu

FU

59


OCHRANA OSÔB A MAJETKU

60


Systém výuèby predmetu Cudzí jazyk v akademickom roku 2011/12

v odbore: Ochrana osôb a majetku

Študenti II. roèníka všetkých študijných programov v odbore Ochrana osôb a majetku si zapisujú pod¾a schválených študijných

programov povinne volite¾ný predmet:

Kód Názov predmetu Roèník semester DŠ/EŠ Ukonèenie Kredity

JA- Jazyk anglický – gramatika II. ZS 0-2/0-8 z 2

GOS_B odborného štýlu

JN-

GOS_B

JR-

GOS_B

JF-

GOS_B

Jazyk nemecký – gramatika

odborného štýlu

Jazyk ruský – gramatika

odborného štýlu

Jazyk francúzsky – gramatika

odborného štýlu

II. ZS 0-2/0-8 z 2

II. ZS 0-2/0-8 z 2

II. ZS 0-2/0-8 z 2

Študenti II. roèníka všetkých študijných programov v odbore Drevárstvo (okrem.št.programu MDNV) si zapisujú po

absolvovaní predmetu Gramatika odborného štýlu v AJ/NJ/FJ/RJ pod¾a schválených študijných programov ako povinne volite¾ný

predmet:

kód Názov predmetu Roèník semester DŠ/EŠ Ukonèenie Kredity

JA- Jazyk anglický – odborná II. LS 0-2/0-8 sk 3*

OK_BOO komunikácia

JN- Jazyk nemecký – odborná II. LS 0-2/0-8 sk 3*

OK_BOO komunikácia

JR- Jazyk ruský – odborná komunikácia

II. LS 0-2/0-8 sk 3*

OK_BOO

JF-

OK_BOO

Jazyk francúzsky – odborná

komunikácia

II. LS 0-2/0-8 sk 3*

*Študenti sú povinní, absolvova do ukonèenia bakalárskeho stupòa štúdia skúšku z predmetu „Odborná komunikácia

v AJ/NJ/FJ/RJ“.

ani jeden z ponúkaných predmetov nie je urèený pre úroveò A1/A2 – zaèiatoèníkov

61


Študijný odbor: O C H R A N A O S Ô B A M A J E T K U / 8 . 3 . 1 /

Študijný program: Ochrana osôb a majetku pred požiarom

garant: doc. RNDr. Iveta Marková, PhD.

1. roèník

Kód

Predmet

Gestorská katedra

garant

Kredity

Zimný semester

P-C (h) HC

D/E (dni)

POVINNÉ PREDMETY 60

MATPO Matematika

KMDG

doc. Matejdes

6 3-3/12-12 sk

FYZPO Fyzika OPP

KFEAM

doc. Danihelová

6 3-3/12-12 sk

CHEM1 Chémia I

KPO

doc. Kaèíková

6 2-1/8-4 sk

ODSFP

Odborná služobná KPO

a fyzická príprava PaedDr. Polakoviè

2 0-2/0-8 sk

UDOPP

Úvod do ochrany

KPO

pred požiarmi a právne

Ing.Mitterová

predpisy

3 1-1/4-4 1 sk

MIKMA

TEAHY

MECHD

INGEO

CHEM2

INOPP

MAOPP

Mikro a makroekonómia

Termo a

hydromechanika

Mechanika

Inžinierska geometria

Chémia II

Informatika v OPP

Materiály v OPP

KPH

doc. Šálka

KOD

prof. Dzurenda

KMS

doc. Bodnár

KPO

Ing. Tereòová

KPO

doc. Kaèíková

KPO

Ing. Majlingová

KPO

doc. Kaèíková

FU

6 2-2/8-8 sk

Letný semester

P-C (h) HC

D/E (dni)

FU

6 2-2/8-8 sk

6 2-2/8-8 sk

4 1-2/4-8 sk

6 2-2/8-8 sk

3 2-2/8-8 sk

6 2-2/8-8 sk

62


2. roèník

Kód

Predmet

Gestorská katedra

garant

POVINNÉ PREDMETY

ZAKHO Základy horenia

KPO

doc. Kaèíková

CSASZ

Èasti strojov a strojného KPO

zariadenia

Ing.Mraèková

ZPOOP

Základy prevencie KPO

v OPP

doc. Marková

ROHJE

Riadenie a organizácia KPO

hasièských jednotiek Ing.Chromek

ELEPO

Elektrotechnika

KFEAM

a elektronika pre OPP Ing.Kubovský

STKOS

Stavebné konštrukcie a KPO

systémy

Ing. Tereòová

PROBS

Protipožiarna bezpeènos

stavieb

Ing. Tereòová

KPO

TPOP1

Technické prostriedky KPO

v OPP I

Ing.Zachar

ZHDHL

Základy hasenia

KPO

a doprava hasiacich

doc.Marková

látok

DYNPO

KPO

Dynamika požiaru

doc. Kaèíková

EKOPO

KPH

Ekonomika podniku

doc. Drábek

POVINNE VOLITE¼NÉ PREDMETY 1)

HOLPL

HASPO

CHHAL

ZAGIS

Hor¾avé látky a plasty

Hasièský šport

Chémia hasiacich látok

Základy GIS

VÝBEROVÉ PREDMETY 2)

KPO

doc. Kaèíková

KPO

PaedDr. Polakoviè

KPO

doc. Marková

KPO

Ing. Majlingová

Kredity

Zimný semester

P-C (h) HC

D/E (dni)

FU

6 2-2/8-8 sk

6 2-2/8-8 1 sk

4 2-0/8-0 sk

3 2-0/8-0 sk

4 2-2/8-8 sk

4 2-2/8-8 sk

Letný semester

P-C (h) HC

D/E (dni)

FU

6 3-3/12-12 sk

4 2-2/8-8 2 sk

4 2-2/8-8 2 sk

4 2-2/8-8 sk

6 2-2/8-8 sk

4 2-2/8-8 sk

2 0-2/0-8 sk

4 2-2/8-8 sk

4 2-2/8-8 sk

1) študent je povinný vybra si z uvedených predmetov minimálne 1 predmet v každom semestri, aby mohol pokraèova v štúdiu

v ïalšom roèníku

2) pod¾a verejného katalógu predmetov na TU vo Zvolene (https://is.tuzvo.sk) a po konzultácií s garantom študijného programu

63


3. roèník

Kód

Predmet

Gestorská katedra

garant

Kredity

Zimný semester

P-C (h) HC

D/E (dni)

POVINNÉ PREDMETY 52

TAKTI

Taktika

KPO

Ing.Chromek

6 2-2/8-8 sk

Analýza požiarneho KPO

ANPON

nebezpeèenstva

doc. Marková

v technologických

5 2-2/8-8 2 sk

procesoch

PTZPO

TPOP2

ZPRPO

OZBPP

POSOP

KMRKS

Požiarno-technické

zariadenia

a protivýbuchová

ochrana

Technické prostriedky

v OPP II

Zis ovanie príèin

požiaru

Ochrana zdravia

a bezpeènosti pri práci

Psychológia osobnosti

a sociálna psychológia

Krízový manažment

a riešenie krízových

situácii

KPO

Ing. Mraèková

KPO

Ing.Chromek

KPO

Ing.Zachar

KPO

doc.Marková

KSV

Mgr.Rácz

KPO

Ing.Majlingová

PERMA Personálny manažment

KPH

doc. Galajdová

BAKPR Bakalárska práca

KPO

vedúci BP

POVINNE VOLITE¼NÉ PREDMETY 1)

VKAST

Vybrané kapitoly štatistiky

doc.Matejdes

KMDG

PSHAZ

Psychohygiena hasièa KPO

záchranára

PeadDr.Polakoviè

MEZAM

Metrológia a základy KFEAM

merania

Ing.Kubovský

RIAEX

Riadené explózie KPO

Ing. Mraèková

VÝBEROVÉ PREDMETY 2)

FU

4 2-2/8-8 2 sk

4 2-2/8-8 sk

4 2-0/8-0 sk

Letný semester

P-C (h) HC

D/E (dni)

FU

4 2-2/6-6 sk

5 2-2/6-6 sk

4 2-2/6-6 sk

6 2-2/6-6 sk

10 0-8/0-24 z

4 2-2/8-8 sk

4 0-2/0-8 sk

4 2-2/6-6 sk

4 2-2/6-6 sk

1)

študent je povinný vybra si z uvedených predmetov minimálne po 1 predmete v 3 až 6 semestri, aby splnil podmienky pre

ukonèenie štúdia

2) pod¾a verejného katalógu predmetov na TU vo Zvolene (https://is.tuzvo.sk) a po konzultácií s garantom študijného programu

*

skúška z odborného jazyka je podmienkou na úspešné ukonèenie štúdia

64


EKONOMIKA A MANAŽMENT

PODNIKU

65


Systém výuèby predmetu Cudzí jazyk v akademickom roku 2011/12

v programe Podnikový manažment v drevospracujúcom priemysle

Študenti I. roèníka všetkých študijných programov v programe Podnikový manažment v drevospracujúcom priemysle si

zapisujú pod¾a schválených študijných programov povinne volite¾ný predmet:

Kód Názov predmetu Roèník semester DŠ/EŠ Ukonèenie Kredity

JA- Jazyk anglický – 1. cudzí I. ZS 0-3/0-10 sk 4

1CJM_1 jazyk pre manažérov 1

JN-

1CJM_1

JR-

1CJM_1

JF-

1CJM_1

Jazyk nemecký – 1. cudzí

jazyk pre manažérov 1

Jazyk ruský – 1. cudzí jazyk

pre manažérov 1

Jazyk francúzsky – 1. cudzí

jazyk pre manažérov 1

I. ZS 0-3/0-10 sk 4

I. ZS 0-3/0-10 sk 4

I. ZS 0-3/0-10 sk 4

Kód Názov predmetu Roèník semester DŠ/EŠ Ukonèenie Kredity

JA- Jazyk anglický – 1. cudzí I. LS 0-3/0-10 sk 4

1CJM_2 jazyk pre manažérov 2

JN-

1CJM_2

JR-

1CJM_2

JF-

1CJM_2

Jazyk nemecký – 1. cudzí

jazyk pre manažérov 2

Jazyk ruský – 1. cudzí jazyk

pre manažérov 2

Jazyk francúzsky – 1. cudzí

jazyk pre manažérov 2

I. LS 0-3/0-10 sk 4

I. LS 0-3/0-10 sk 4

I. LS 0-3/0-10 sk 4

Študenti II. roèníka všetkých študijných programov v programe Manažment drevárskej a nábytkárskej výroby si zapisujú

pod¾a schválených študijných programov povinne volite¾ný predmet:

Kód Názov predmetu Roèník semester DŠ/EŠ Ukonèenie Kredity

JA- Jazyk anglický – 1. cudzí II. ZS 0-3/0-10 sk 4

1CJM_1 jazyk pre manažérov 3

JN-

1CJM_1

JR-

1CJM_1

JF-

1CJM_1

Jazyk nemecký – 1. cudzí

jazyk pre manažérov 3

Jazyk ruský – 1. cudzí jazyk

pre manažérov 3

Jazyk francúzsky – 1. cudzí

jazyk pre manažérov 3

II ZS 0-3/0-10 sk 4

II. ZS 0-3/0-10 sk 4

II. ZS 0-3/0-10 sk 4

kód Názov predmetu Roèník semester DŠ/EŠ Ukonèenie Kredity

JA- Jazyk anglický – 1. cudzí II. LS 0-3/0-10 sk 4

1CJM_2 jazyk pre manažérov 4

JN-

1CJM_2

JR-

1CJM_2

JF-

1CJM_2

Jazyk nemecký – 1. cudzí

jazyk pre manažérov 4

Jazyk ruský – 1. cudzí jazyk

pre manažérov 4

Jazyk francúzsky – 1. cudzí

jazyk pre manažérov 4

II. LS 0-3/0-10 sk 4

II. LS 0-3/0-10 sk 4

II. LS 0-3/0-10 sk 4

- ani jeden z ponúkaných predmetov nie je urèený pre úroveò A1/A2 – zaèiatoèníkov

66


Študijný odbor: EKONOMIKA A MANAŽMENT PODNIKU /3.3.16/

Študijný program: Podnikový manažment v DSP

garant: doc. Ing. Josef Drábek, CSc.

1. roèník

Kód

Predmet

Gestorská katedra

garant

Kredity

Zimný semester

P-C (h) HC

D/E (dni)

FU

Letný semester

P-C (h) HC

D/E (dni)

POVINNÉ PREDMETY 38

MIKRO

Mikroekonómia KPH

6 2-2/8-8 sk

doc.Šálka

MATPM

Matematika

KMDG

6 2-2/8-8 sk

doc. Matejdes

INFPM

Informatika

KIAT

6 2-2/8-8 sk

Mgr.Pivarèiová

SOCIO

Sociológia

KSV

4 2-2/8-8 sk

doc.Krchnák

EKOPO

Ekonomika

KPH

6 2-2/8-8 sk

1

podniku

doc.Drábek

MARKM

Marketing

KMOSL

6 2-2/8-8 sk

1

doc.Kusá

STATI

Štatistika

KMDG

4 2-2/8-8 sk

RNDr. V.Vacek

POVINNE VOLITE¼NÉ PREDMETY 1)

PRMET

Pracovné metódy KPH

3 0-2/0-8 sk

a techniky

doc.Hitka

PRAVO

Právo

KMOSL

6 2-2/8-8 sk

JUDr.Dovèíková

PODET

Podnikate¾ská etika KMOSL

4 2-2/8-8 sk

doc.Drlièková

DEEKT

Dejiny ekonomických KPH

4 2-2/8-8 sk

teórií

Ing.Sujová

ZPPRM

Základy personálnej KPH

4 2-2/8-8 sk

práce

doc.Galajdová

POVINNE VOLITE¼NÉ PREDMETY DREVÁRSTVA 2)

DRETO

Drevárske

KNDV

4 2-1/8-4 sk

tovaroznalectvo Ing.Gáborík

Technológia KMTD

6 2-2/8-8 sk

TPSDR prvostupòového

spracovania dreva

doc.Klement

NAODR

Náuka o dreve KND

5 2-2/8-8 sk

prof.Dubovský

ZOBDR

Základy obrábania KOD

6 2-2/8-8 sk

dreva

prof.Siklienka

VÝBEROVÉ PREDMETY 3)

1)

študent je povinný vybra si z uvedených predmetov minimálne 1 predmet v každom semestri, aby mohol pokraèova v štúdiu

v ïalšom roèníku

2)

podmienkou na ukonèenie štúdia je získanie 10 kreditov poèas štúdia programu

3) ) pod¾a verejného katalógu predmetov na TU vo Zvolene (https://is.tuzvo.sk) a po konzultácií s garantom študijného programu

FU

67


2. roèník

Kód

Predmet

Gestorská katedra

garant

Kredity

Zimný semester

P-C (h) HC

D/E (dni)

FU

Letný semester

P-C (h) HC

D/E (dni)

POVINNÉ PREDMETY 42

MAKRO

Makroekonómia KPH

6 2-2/8-8 sk

doc. Šálka

UCTMA

Úètovníctvo KPH

6 2-2/8-8 sk

prof. Šatanová

MOBCH

Medzinárodný obchod KMOSL

6 2-2/8-8 sk

prof. Šupín

PODFI

Podnikové financie KPH

6 2-2/8-8 sk

prof. Šatanová

MANAZ

Manažment

KPH

6 2-2/8-8 sk

1

doc. Rašner

RIAKV

Riadenie kvality KPH

6 2-2/8-8 sk

prof. Šatanová

NAHOP

Národnohospodárska KPH

6 2-2/8-8 sk

politika

doc. Hitka

POVINNE VOLITE¼NÉ PREDMETY 1)

MARAN

Marketingové analýzy KMOSL

4 2-2/8-8 sk

doc. Kusá

OPVYS

Operaèný výskum KMDG

3 2-2/8-8 sk

doc.Matejdes

OBPRM

Obchodné právo KMOSL

6 2-2/8-8 sk

JUDr. Dovèíková

TOVAR

Tovaroznalectvo KMOSL

2 2-2/8-8 sk

Ing. Parobek

POVINNE VOLITE¼NÉ PREDMETY DREVÁRSTVA 2)

SZPSD

Stroje a zariadenie pre KOD

6 2-2/8-8 sk

spracovanie dreva doc. Barcík

Základy druhostupòového

KNDV

6 2-2/8-8 sk

ZDSDR

spracovania

dreva

prof. Zemiar

KONNA

Konštrukcia nábytku KDNDV

6 2-2/8-8 sk

doc. Jošèák

TEPIV

Technológia piliarskej KMTD

3 2-2/8-8 sk

výroby

doc. Detvaj

VÝBEROVÉ PREDMETY 3)

1)

študent je povinný vybra si z uvedených predmetov minimálne 1 predmet v každom semestri, aby mohol pokraèova v štúdiu

v ïalšom roèníku

2)

podmienkou na ukonèenie štúdia je získanie 10 kreditov poèas štúdia programu

3) ) pod¾a verejného katalógu predmetov na TU vo Zvolene (https://is.tuzvo.sk) a po konzultácií s garantom študijného programu

FU

68


3. roèník

Kód

Predmet

Gestorská katedra

garant

Kredity

Zimný semester

P-C (h) HC

D/E (dni)

FU

Letný semester

P-C (h) HC

D/E (dni)

POVINNÉ PREDMETY 50

KAAPO

Kalkulácie a rozpoèty KPH

6 2-2/8-8 sk

prof. Šatanová

MANVY

Manažment výroby KPH

6 2-2/8-8 sk

doc. Rašner

PERMA

Personálny manažment

doc. Galajdová

KPH

6 2-2/8-8 sk

POPLA

Podnikové plánovanie KPH

6 2-2/8-8 sk

doc. Rajnoha

PODIN

Podnikové investície KPH

4 2-2/8-8 sk

doc. Drábek

MAINF

Manažérska informatika

doc. Rašner

KPH

6 2-2/8-8 sk

Podnikanie v malých KPH

6 2-2/8-8 sk

PMSPM a stredných podnikoch

doc. Drábek

1

BAKPR Bakalárska práca 10 0-2/0-8 z

POVINNE VOLITE¼NÉ PREDMETY 1)

FIEAN

Finanèno-ekonomické KPH

4 2-2/8-8 sk

analýzy

doc.Rajnoha

STDSP

Stratégia DSP KPH

4 2-2/8-8 sk

doc. Drábek

LOGIS

Logistika

KPH

4 2-2/8-8 sk

Ing. Kotlínová

MEVYT

Metódy výskumu trhu KMOSL

4 2-2/8-8 sk

doc. Kusá

Informaèné technológie

KIAT

4 2-2/8-8 sk

ITRTS

v riadení technic-

kých systémov

Mgr.Pivarèiová

MEMAR

Medzinárodný KMOSL

4 2-2/8-8 sk

marketing

prof. Šupín

INMAL

Inovaèný manažment KMOSL

4 2-2/8-8 sk

doc. Zaušková

POVINNE VOLITE¼NÉ PREDMETY DREVÁRSTVA 2)

NABST

Nábytkárske stroje KOD

3 2-2/8-8 sk

doc. Barcík

DRSTK

Drevené stavebné KDNDV

6 2-2/8-8 sk

konštrukcie

prof.Štefko

VYBUP

Výroba bunièín KCHCHT

5 2-2/8-8 sk

a papiera

doc. Geffert

LLDRE

Lepidlá a lepenie KNDV

6 2-2/8-8 sk

dreva

doc. Sedliaèik

STSTV

Stavebnostolárske KNDV

4 2-2/8-8 sk

výrobky

Ing.Jochim

OCHDR

Ochrana dreva KMTD

6 2-2/8-8 sk

prof. Reinprecht

VÝBEROVÉ PREDMETY 3)

1)

študent je povinný vybra si z uvedených predmetov minimálne 1 predmet v každom semestri, aby splnil podmienky pre ukonèenie

štúdia

2)

podmienkou na ukonèenie štúdia je získanie 10 kreditov poèas štúdia programu

3)

pod¾a verejného katalógu predmetov na TU vo Zvolene (https://is.tuzvo.sk) a po konzultácií s garantom študijného programu

Ïalšie podmienky na ukonèenie štúdia:

- získanie 128 kreditov z povinných predmetov, 34 kreditov z povinne volite¾ných predmetov (z toho 24 ekonomické, 10

drevárske)

FU

69


- vykonanie štyroch skúšok z prvého cudzieho jazyka, jednej skúšky z práva a minimálne dvoch skúšok z drevárskych

predmetov

- absolvovanie odbornej praxe v rozsahu 3 týždòov v tre om akademickom roku štúdia.

70


DIZAJN

71


Systém výuèby predmetu Cudzí jazyk v akademickom roku 2011/12

v odbore: Dizajn

Študenti III. roèníka všetkých študijných programov v odbore Dizajn si zapisujú pod¾a schválených študijných programov

povinne volite¾ný predmet:

Kód Názov predmetu Roèník semester DŠ Ukonèenie Kredity

JA- Jazyk anglický – gramatika III. ZS 0-2 z 2

GOS_B odborného štýlu

JN-

GOS_B

JR-

GOS_B

JF-

GOS_B

Jazyk nemecký – gramatika

odborného štýlu

Jazyk ruský – gramatika

odborného štýlu

Jazyk francúzsky – gramatika

odborného štýlu

III. ZS 0-2 z 2

III. ZS 0-2 z 2

III. ZS 0-2 z 2

Študenti III. roèníka všetkých študijných programov v odbore Dizajn si zapisujú po absolvovaní predmetu Gramatika odborného

štýlu v AJ/NJ/FJ/RJ pod¾a schválených študijných programov ako povinne volite¾ný predmet:

kód Názov predmetu Roèník semester DŠ Ukonèenie Kredity

JA- Jazyk anglický – odborná III. LS 0-3 sk 3*

OK_BD komunikácia

JN- Jazyk nemecký – odborná III. LS 0-3 sk 3*

OK_BD komunikácia

JR- Jazyk ruský – odborná komunikácia

III. LS 0-3 sk 3*

OK_BD

JF-

OK_BD

Jazyk francúzsky – odborná

komunikácia

III. LS 0-3 sk 3*

*Študenti sú povinní, absolvova do ukonèenia bakalárskeho stupòa štúdia skúšku z predmetu „Odborná komunikácia

v AJ/NJ/FJ/RJ“.

- ani jeden z ponúkaných predmetov nie je urèený pre úroveò A1/A2 – zaèiatoèníkov

72


Študijný odbor: DIZAJN /2.2.6/

Študijný program: Dizajn nábytku

garant: prof. Ing. Štefan Schneider, PhD.

1. roèník

Kód Predmet

Zimný semester

Letný semester

Gestorská katedra

HC

HC

garant

A-P-C (h) FU A-P-C (h) FU

(dni)

(dni)

POVINNÉ PREDMETY 43

ATDI1

Ateliér dizajnu I. KDNDV 10 8-0-0

sk

1

prof. Schneider

Dejiny a teória umenia KDNDV

6 0-2-1 sk

DETEU

doc. Kožuško,

ArtD.

TEZOB

Technické zobrazovanie

doc. Gáborík

KNDV

5 0-2-1 sk

ATDI2

Ateliér dizajnu II. KDNDV 10 8-0-0

sk

1

prof. Schneider

ERGO1

Ergonómia I.

KDNDV

6 0-2-1 sk

prof. Schneider

MTRDI

Materiály

KND

6 0-2-1 sk

prof.Babiak

POVINNE VOLITE¼NÉ PREDMETY 1)

MATDR

Matematika

KMDG

6 0-2-2 sk

doc. Matejdes

FYZDI

Fyzika

KFEAM

6 0-2-2 sk

doc. Danihelová

FILOZ

Filozofia

KSV

3 0-0-2 sk

doc. Krchnák

ESTDI

Estetika

KDNDV

6 0-2-1 sk

Mgr.Farkašová

Výrazové prostriedky KDNDV

6 8-0-0 sk

VYPRO

doc. Kožuško,

ArtD.

VÝBEROVÉ PREDMETY 2)

Kredity

1)

študent je povinný vybra si z uvedených predmetov minimálne 1 predmet v každom semestri, aby mohol pokraèova v štúdiu

v ïalšom roèníku

2) ) pod¾a verejného katalógu predmetov na TU vo Zvolene (https://is.tuzvo.sk) a po konzultácií s garantom študijného programu

73


2. roèník

Kód Predmet

Zimný semester

Letný semester

Gestorská katedra

HC

HC

garant

A-P-C (h) FU A-P-C (h) FU

(dni)

(dni)

POVINNÉ PREDMETY 42

ATDI3

Ateliér dizajnu III. KDNDV

10 8-0-0 sk

prof. Schneider

INTE1

Interiér I.

KDNDV

6 0-2-1 sk

prof. Veselovský

ZAKOV

Základy konštruovania KDNDV

5 0-2-1

sk

1

výrobkov

prof. Veselovský

ATDI4

Ateliér dizajnu IV. KDNDV

10

8-0-0 sk

1

prof. Schneider

Dejiny dizajnu KDNDV

6 0-2-1 sk

DEDIZ

doc. Kožuško,

ArtD.

DEGE1

Deskriptívna geometria KMDG

5 0-2-2 sk

I.

Ing.Lizoòová

POVINNE VOLITE¼NÉ PREDMETY 1)

ERGO2

Ergonómia II

KDNDV

6 0-2-1 sk

prof. Schneider

PREZE

Prezentácie

KDNDV

6 0-1-2 sk

Ing. Chovan, ArtD.

INTE2

Interiér II.

KDNDV

6 0-2-4 sk

prof.Veselovský

TYPO1

Typológia I.

KDNDV

5 0-2-1 sk

prof.Veselovský

VÝBEROVÉ PREDMETY 2)

Kredity

1)

študent je povinný vybra si z uvedených predmetov minimálne 1 predmet v každom semestri, aby mohol pokraèova v štúdiu

v ïalšom roèníku

2) ) pod¾a verejného katalógu predmetov na TU vo Zvolene (https://is.tuzvo.sk) a po konzultácií s garantom študijného programu

74


3. roèník

Kód Predmet

Zimný semester

Letný semester

Gestorská katedra

HC

HC

garant

A-P-C (h) FU A-P-C (h) FU

(dni)

(dni)

POVINNÉ PREDMETY 42

ATDI5

Ateliér dizajnu V. KDNDV

11 8-0-0

sk

1

prof. Schneider

KONNA

Konštrukcia nábytku KNDV

6 0-2-2 sk

doc. Jošèák

TECHN

Technológia

KNDV

5 0-2-1 sk

prof. Zemiar

ATDI6

Ateliér dizajnu VI. KDNDV

11

8-0-0 sk

1

prof. Schneider

TVYNA

Technológia výroby KNDV

6 0-2-1 sk

nábytku

prof. Zemiar

POVINNE VOLITE¼NÉ PREDMETY 1)

DEGE2

Deskriptívna geometria II. KMDG

6 0-2-2 sk

Ing.Lizoòová

KDMDI

Konštrukèné drevné KMTD

6 0-2-2 sk

materiály

prof. Dubovský

NAKOS

Nábytkové konštrukèné KNDV

6 0-2-2 sk

spoje

doc. Jošèák

DIKDL

Dizajn konštrukèného KDNDV

6 0-2-1 sk

detailu

prof. Schneider

KNMDI

Konštrukèné nedrevné FEVT

6 0-2-1 sk

materiály

doc.Èernecký

MKTEÈ

Materiály,konštrukcia KNDV

6 0-2-2 sk

a technológia èalúnenia doc. Navrátil

VÝBEROVÉ PREDMETY 2)

Kredity

1)

študent je povinný vybra si z uvedených predmetov minimálne 1 predmet v každom semestri, aby mohol pokraèova v štúdiu

v ïalšom roèníku

2) ) pod¾a verejného katalógu predmetov na TU vo Zvolene (https://is.tuzvo.sk) a po konzultácií s garantom študijného programu

75


4. roèník

Kód

Predmet

Gestorská katedra

garant

Kredity

Zimný semester

A-P-C HC

(h) (dni)

FU

Letný semester

A-P-C HC

(h) (dni)

POVINNÉ PREDMETY 44

ATDI7

Ateliér dizajnu VII. KDNDV

10 8-0-0

sk

1

prof. Schneider

TEMED

Teória a metodológia KDNDV

6 0-2-1 sk

dizajnu

prof. Schneider

HINDI

Historický nábytok KDNDV

5 0-2-1 sk

prof. Veselovský

DEDIN

Dejiny dizajnu nábytku KDNDV

6 0-2-1 sk

prof. Schneider

ZAMAD

Základy marketingu KMOSL

6 0-2-2 sk

prof. Šupín

Bakalárska práca 11 8-0-0 z

POVINNE VOLITE¼NÉ PREDMETY 1)

MESKN

Mechanické skúšky KNDV

6 0-2-2 sk

nábytku

doc. Jošèák

STINP

Stavebno-stolárske KDNDV

6 0-2-3 sk

interiérové prvky prof. Veselovský

VYSTA

Výstavníctvo* KDNDV

6 4-0-0 sk

prof. Petelen

TYPOS

Typológia obèianskych KDNDV

6 0-3-0 sk

stavieb*

prof. Schneider

Svetlo

KDNDV

6 0-2-0 sk

SVARP v architektonickom

priestore*

Akad.soch.Baïura

TEPVN

Technika pre výrobu KOD

6 0-2-2 sk

nábytku

doc. Barcík

VIRDI

Virtuálny dizajn KDNDV

6 0-1-2 sk

doc..Ihring, ArtD.

NABKO

Nábytkové kovanie KNDV

6 0-2-1 sk

doc. Jošèák

OBPRA

Obchodné právo KMOSL

6 0-2-2 sk

JUDr. Dovèíková

Dizajnérsky seminár KDNDV

6 0-1-2 z

DIZSE

vedúci bakalárskej

práce

VÝBEROVÉ PREDMETY 2)

1)

študent je povinný vybra si z uvedených predmetov minimálne 1 predmet v každom semestri, aby splnil podmienky pre ukonèenie

štúdia

2) ) pod¾a verejného katalógu predmetov na TU vo Zvolene (https://is.tuzvo.sk) a po konzultácií s garantom študijného programu

* zabezpeèuje FA STU Bratislava poèas 5-týždòového bloku

FU

76


Študijný odbor: DIZAJN/2.2.6/

Študijný program: Interiérový dizajn

garant: prof. Ing. Juraj Veselovský, PhD.

1. roèník

Kód

Predmet

Gestorská katedra

garant

Kredity

Zimný semester

A-P-C HC

(h) (dni)

FU

Letný semester

A-P-C HC

(h) (dni)

POVINNÉ PREDMETY 42

ATIN1

Ateliér interiéru I. KDNDV

10 8-0-0

sk

1

prof.Veselovský

Dejiny a teória umenia KDNDV

6 0-2-1 sk

DETEU

doc.Kožuško,

ArtD.

TEZOB

Technické zobrazovanie

doc. Dudas

KNDV

5 0-2-1 sk

ATIN2

Ateliér interiéru II. KDNDV

10

8-0-0 sk

1

prof.Veselovský

TYPO1

Typológia I.

KDNDV

5 0-2-1 sk

prof.Veselovský

MTRDI

Materiály

KND

6 0-2-1 sk

prof. Babiak

POVINNE VOLITE¼NÉ PREDMETY 1)

MIKMA

Mikro

KPH

6 0-2-2 sk

a makroekonómia doc. Šálka

MATDR

Matematika

KMDG

6 0-2-2 sk

doc. Matejdes

FYZDI

Fyzika

KFEAM

6 0-2-2 sk

doc. Danihelová

NAOPR

Náuka o predaji KMOSL

6 0-2-2 sk

doc. Drlièková

ERGO1

Ergonómia I.

KDNDV

6 0-2-1 sk

prof.Schneider

ESTDI

Estetika

KDNDV

6 0-2-1 sk

Mgr.Farkašová

Výrazové prostriedky KDNDV

6 8-0-0 sk

VYPRO

doc. Kožuško,

ArtD.

VÝBEROVÉ PREDMETY 2)

1)

študent je povinný vybra si z uvedených predmetov minimálne 1 predmet v každom semestri, aby mohol pokraèova v štúdiu

v ïalšom roèníku

2) ) pod¾a verejného katalógu predmetov na TU vo Zvolene (https://is.tuzvo.sk) a po konzultácií s garantom študijného programu

FU

77


2. roèník

Kód Predmet

Zimný semester

Letný semester

Gestorská katedra

HC

HC

garant

A-P-C (h) FU A-P-C (h) FU

(dni)

(dni)

POVINNÉ PREDMETY 42

ATIN3

Ateliér interiéru III. KDNDV

10 8-0-0 sk

prof.Veselovský

INTE1

Interiér I.

KDNDV

6 0-2-2 sk

Ing.arch.Matušèák

ZAKOV

Základy konštruovania KDNDV

5 0-2-1

sk

1

výrobkov

prof. Veselovský

ATIN4

Ateliér interiéru IV. KDNDV

10

8-0-0 sk

1

prof.Veselovský

DEDIZ

Dejiny dizajnu KDNDV

6 0-2-1 sk

doc.Kožuško,ArtD.

DEGE1

Deskriptívna geometria I. KMDG

5 0-2-1 sk

Ing.Lizoòová

POVINNE VOLITE¼NÉ PREDMETY 1)

ERGO2

Ergonómia II.

KDNDV

6 0-2-1 sk

doc.Ihring, ArtD.

PREZE

Prezentácie

KDND

6 0-1-2 sk

Ing. Chovan ArtD.

METTV

Metódy a techniky KMOSL

6 0-2-1 sk

tvorivosti

doc. Zaušková

INTE2

Interiér II.

KDNDV

6 0-2-4 sk

prof.Veselovský

TYPO2

Typológia II.

KDNDV

6 0-2-1 sk

prof.Veselovský

TEOOB

Teória obchodu KMOSL

4 0-2-2 sk

prof. Šupín

VÝBEROVÉ PREDMETY 2)

1)

študent je povinný vybra si z uvedených predmetov minimálne 1 predmet v každom semestri, aby mohol pokraèova v štúdiu

v ïalšom roèníku

2) ) pod¾a verejného katalógu predmetov na TU vo Zvolene (https://is.tuzvo.sk) a po konzultácií s garantom študijného programu

Kredity

78


3. roèník

Kód Predmet

Zimný semester Letný semester

Gestorská katedra

HC

HC

garant

A-P-C(h) FU A-P-C(h) FU

(dni)

(dni)

POVINNÉ PREDMETY 42

ANTI5

Ateliér interiéru V. KDNDV

11 8-0-0

sk

1

prof.Veselovský

KNIPR

Konštrukcia nábytku KDNDV

6 0-2-3 sk

a interiérových prvkov prof. Veselovský

TECHN

Technológia

KNDV

5 0-2-1 sk

prof. Zemiar

ATIN6

Ateliér interiéru VI. KDNDV

11

8-0-0 sk

1

prof.Veselovský

TVYNA

Technológia výroby KNDV

6 0-2-1 sk

nábytku

prof. Zemiar

POVINNE VOLITE¼NÉ PREDMETY 1)

PERMA

Personálny manažment KPH

6 0-2-2 sk

doc. Galajdová

DEGE2

Deskriptívna geometria II. KMDG

6 0-2-1 sk

Ing.Lizoòová

KDMDI

Konštrukèné drevné KND

6 0-2-2 sk

materiály

prof. Dubovský

NAKOS

Nábytkové konštrukèné KNDV

6 0-2-2 sk

spoje

doc. Jošèák

DIKDL

Dizajn konštrukèného KDNDV

6 0-2-1 sk

detailu

prof. Schneider

KNMDI

Konštrukèné nedrevné KFEAM

6 0-2-1 sk

materiály

doc. Èernecký

MKTEÈ

Materiály, konštrukcia KNDV

6 0-2-2 sk

a technológia èalúnenia doc. Navrátil

RIAKV

Riadenie kvality KPH

6 0-2-2 sk

prof. Šatanová

VÝBEROVÉ PREDMETY 2)

Kredity

1)

študent je povinný vybra si z uvedených predmetov minimálne 1 predmet v každom semestri, aby mohol pokraèova v štúdiu

v ïalšom roèníku

2) ) pod¾a verejného katalógu predmetov na TU vo Zvolene (https://is.tuzvo.sk) a po konzultácií s garantom študijného programu

79


4. roèník

Kód

Predmet

Gestorská katedra

garant

Kredity

Zimný semester

A-P- HC

C(h) (dni)

FU

Letný semester

A-P- HC

C(h) (dni)

POVINNÉ PREDMETY 44

ATIN7

Ateliér interiéru VII. KDNDV

9 8-0-0 1 sk

prof.Veselovský

TEMED

Teória a metodológia KDNDV

6 0-2-1 sk

dizajnu

prof. Schneider

HVIAN

Historický vývoj interiéru

a nábytku prof. Veselovský

KDNDV

6 0-2-2 sk

DEDIN

Dejiny dizajnu nábytku

prof. Schneider

KDNDV

6 0-2-1 sk

ZAMAD

Základy marketingu KMOSL

6 0-2-2 sk

prof. Šupín

BAKPR Bakalárska práca 11 8-0-0 z

POVINNE VOLITE¼NÉ PREDMETY 1)

MESKN

Mechanické skúšky KNDV

6 0-2-2 sk

nábytku

doc. Jošèák

STINP

Stavebno-stolárske KDNDV

6 0-2-3 sk

interiérové prvky prof. Veselovský

VYSTA

Výstavníctvo KDNDV

6 4-0-0 sk

prof. Petelen

TYPOS

Typológia obèianskych

stavieb* prof.Schneider

KDNDV

6 0-3-0 sk

Svetlo

KDNDV

6 0-2-0 sk

SVARP v architektonickom

priestore*

Akad.soch.Baïura

TEPVN

Technika pre výrobu KOD

6 0-2-1 sk

nábytku

doc. Barcík

MARKO

Marketingová komunikácia

doc. Drlièková

KMOSL

6 2-2-0 sk

Prevádzka obchodných

KDNDV

6 0-2-1 sk

PRODN

domov

s nábytkom

Ing. Dedinská

VIRDI

Virtuálny dizajn KDNDV

6 0-1-2 sk

doc.Ihring, ArtD.

NABKO

Nábytkové kovanie KNDV

6 0-2-1 sk

doc. Jošèák

OBPRM

Obchodné právo KMOSL

6 0-2-2 sk

JUDr. Dovèíková

DIZSE

Dizajnérsky seminár KDNDV/vedúci 6 0-1-2 z

bakalárskej práce

VÝBEROVÉ PREDMETY 2)

1)

študent je povinný vybra si z uvedených predmetov minimálne 1 predmet v každom semestri, aby splnil podmienky pre ukonèenie

štúdia

2) pod¾a verejného katalógu predmetov na TU vo Zvolene (https://is.tuzvo.sk) a po konzultácií s garantom študijného programu

* zabezpeèuje FA STU Bratislava poèas 5-týždòového bloku

FU

80


11.8 II. STUPEÒ ŠTÚDIA – Ing.

81


Študijný odbor: DREVÁRSTVO /5.2.42/

Študijný program: Konštrukcia drevárskych výrobkov

garant: prof. Ing. Jozef Štefko, PhD.

1. roèník

Kód Predmet

Zimný semester

Letný semester

Gestorská katedra

HC

HC

garant

P-C(h)

FU P-C(h)

FU

(dni)

(dni)

POVINNÉ PREDMETY 51

APLMA-I

Aplikovaná matematika

doc.Matejdes

KMDG

6 2-2/8-8 sk

APLFY-I

Aplikovaná fyzika KFEAM

6 2-2/8-8 sk

doc.Bahýl

Procesy mechanického

KMTD

6 2-2/8-8 sk

PRMSD-I

spracovania doc.Detvaj

dreva

FYZDR-I

Fyzika dreva KND

5 2-2/8-8 sk

prof.Babiak

DIKOP-I

Dimenzovanie konštrukèných

prvkov prof.Štefko

KNDV

4 2-2/8-8 sk

PSHUD-I

Procesy sušenia KMTD

6 2-2/8-8 sk

a HÚ dreva doc.Klement

Procesy degradácia KMTD

6 2-2/8-8 sk

PDZDR-I a zuš¾ach ovania prof.Reinprecht

dreva

PODRI-I

Podnikové riadenie KPH

6 2-2/8-8 sk

doc.Rašner

Poèítaèové modelovanie

KNDV

6 0-4/0-16 sk

PCMOS-I

prof.Štefko

a simulácie

POVINNÉ VOLITE¼NÉ PREDMETY 1)

ARDRS-I

Architektúra drevených

stavieb Ing.Matušèák

KDNDV 3 2-0/8-0 sk

DIDRV-I

Dizajn drevárskych KDNDV 3 2-0/8-0 sk

výrobkov

prof.Schneider

HAMOK-I

Halové a mostové KNDV

3 2-2/8-8 sk

konštrukcie prof.Štefko

ERGO3-I

Ergonómia III. KDNDV 3 2-1/8-4 sk

prof.Schneider

VÝBEROVÉ PREDMETY 2)

Kredity

1)

študent je povinný si vybra to¾ko predmetov, aby z nich získal minimálne 9 kreditov ako podmienky ukonèenia 1. akademického

roku

2) pod¾a verejného katalógu predmetov na TU vo Zvolene (https://is.tuzvo.sk) a po konzultácií s garantom študijného programu

82


2. roèník

Kód Predmet

Zimný semester

Letný semester

Gestorská katedra

HC

HC

garant

P-C(h)

FU P-C(h)

FU

(dni)

(dni)

POVINNÉ PREDMETY 51

Technologické procesy

KNDV

6 2-2/8-8 sk

TPVNA-I

výroby nábyt-

prof.Zemiar

ku

POFII-I

Podnikové financie KPH

6 2-2/8-8 sk

a investície doc.Drábek

Projektovanie KNDV

6

sk

PKDRV-I

a konštruovanie prof.Štefko

2-2/8-8

drevárskych výrobkov

ATKOT-I

Ateliérová konštrukèná

tvorba doc.Jošèák

KNDV

4 0-2/0-8 sk

Cudzí jazyk – odborná

ÚCJ 3 0-2/0-8 sk

CJOT2-I

terminológia

II.

DIPSE-I Diplomový seminár vedúci DP 6 0-6/0-24 z

DIPPR-I Diplomová práca vedúci DP 20 - - -

POVINNÉ VOLITE¼NÉ PREDMETY 1)

TTENB-I

KONAS-I

PRBES-I

UPRST-I

TZBPR-I

HISNA-I

Tepelná technika

a energetická nároènos

budov

Konštruovanie nábytkových

systémov

Protipožiarna bezpeènos

stavieb

Úvod do pravdepodobnosti

a štatistiky

Technické zariadenia

budov – projektovanie

Historický nábytok

KNDV

prof.Štefko

KDNDV

prof.Veselovský

KPO

prof.Osvald

KMDG

doc.Matejdes

KOD

prof.Dzurenda

KDNDV

prof.Veselovský

Kredity

3 2-0/8-0 sk

3 2-0/8-0 sk

3 2-1/8-4 sk

3 1-2/4-8 sk

3 2-2/8-8 sk

3 2-2/8-8 sk

1)

študent je povinný si vybra to¾ko predmetov, aby z nich získal minimálne 6 kreditov ako podmienky ukonèenia 2. akademického

roku

2)

pod¾a verejného katalógu predmetov na TU vo Zvolene (https://is.tuzvo.sk) a po konzultácií s garantom študijného programu

83


Študijný odbor: DREVÁRSTVO /5.2.42/

Študijný program: Nábytok a výrobky z dreva

garant: prof. Ing. Jozef Kúdela, PhD.

1. roèník

Kód Predmet

Zimný semester Letný semester

Gestorská katedra

HC

HC

garant

P-C(h)

FU P-C(h)

FU

(dni)

(dni)

POVINNÉ PREDMETY 46

APLMA-I

Aplikovaná matematika

doc.Matejdes

KMDG

6 2-2/8-8 sk

APLFY-I

Aplikovaná fyzika KFEAM

6 2-2/8-8 sk

doc.Bahýl

PRMSD-I

Procesy mechanického

spracovania dreva doc.Detvaj

KMTD

6 2-2/8-8 sk

TYZTN-I

Typológia a základy KDNDV

4 2-2/8-8 sk

tvorby nábytku prof.Veselovský

HUDNA-I

Hudobné nástroje KND

3 2-1/8-4 sk

Ing.Langová

PSHUD-I

Procesy sušenia a HÚ KMTD

6 2-2/8-8 sk

dreva

doc.Klement

PODRI-I

Podnikové riadenie KPH

6 2-2/8-8 sk

doc.Rašner

PDZDR-I

Procesy degradácie KMTD

6 2-2/8-8 sk

a zuš¾. dreva prof.Reinprecht

SPVYD-I

Špeciálne výrobky KNDV

3 3-0/12- sk

z dreva

Ing.Gáborík

0

POVINNÉ VOLITE¼NÉ PREDMETY 1)

KNDV

3 2-1/8-4 sk

MBDNA-I A Montáž, balenie Ing.Gáborík

a dopr. nábytku

AKUST-I

INTTV-I

AUVYP-I

PRZIP-I

EXNEM-I

EPCHN-I

B Akustika

KFEAM

doc.Danihelová

Kredity

6 2-0/8-0 sk

A,B Cudzí jazyk ÚCJ 3 0-2/0-8 z

A Interiérová tvorba KDNDV

3 0-2/0-8 sk

prof.Veselovský

A Automatizácia KEAT FEVT 4 2-2/8-8 sk

výrob. procesov doc.Našèák

A,B Pracovné KEI FEE

2 2-0/8-0 sk

a životné prostredie prof.Ladomerský

B Experimentálne KFEAM

nedeštruktívne metódy

doc.Danihelová 4 2-2/8-8 sk

B Expertízna

a poradenská èinnos

v oblasti HN

VÝBEROVÉ PREDMETY 2)

KFEAM

doc.Danihelová 4 2-2/8-8 sk

1)

študent je povinný si vybra z uvedených predmetov v zimnom semestri minimálne jeden predmet a v letnom minimálne

dva predmety v 1. akademickom roku, aby mohol pokraèova v štúdiu v ïalšom roèníku. Študent si vyberá predmety buï zo

skupiny predmetov „A“ alebo „B“

2) pod¾a verejného katalógu predmetov na TU vo Zvolene (https://is.tuzvo.sk) a po konzultácií s garantom študijného

programu

84


2. roèník

Kód Predmet

Zimný semester

Gestorská katedra

HC

Garant

P-C(h)

FU

(dni)

POVINNÉ PREDMETY 54

TPVNA-I

Technologické procesy

výroby nábytku prof.Zemiar

2-2/8-8

KNDV

6

sk

POFII-I

Podnikové financie KPH

6 2-2/8-8 sk

a investície

doc.Drábek

Projektovanie KNDV

PKDRV-I

a konštruovanie prof.Štefko

2-2/8-8

6

drevárskych výrobkov

sk

PROVN-I

CEVVD-I

Projektovanie výroby

nábytku

Certifikácia výroby

a výrobkov

z dreva

Kredity

KNDV

Ing.Gaff

3 2-2/8-8 sk

KNDV

doc.Dudas 3 2-2/8-8 sk

Letný semester

HC

P-C(h)

(dni)

INTVN-I

Inovaèné tendencie KNDV

2-0/8-0

2

vo výrobe nábytku prof.Zemiar

sk

PRPOU-I

Procesy povrchovej KNDV

2 2-2/8-8 sk

úpravy

prof.Kúdela

DIPSE-I

Diplomový seminár vedúci DP 6 0-6/0- z

24

DIPPR-I Diplomová práca vedúci DP 20 - - -

POVINNÉ VOLITE¼NÉ PREDMETY 1)

STDSP-I

A Stratégia DSP KPH

4 2-0/8-0 sk

doc.Drábek

PERMA-I

A Personálny manažment

doc.Galajdová

KPH

6 2-2/8-8 sk

FYZHN-I

B Fyzika HN KFEAM

6 2-1/8-4 sk

doc.Danihelová

HUDPS-I

B Hudobná psychoakustika

doc.Danihelová

KFEAM

4 2-2/8-8 sk

VÝBEROVÉ PREDMETY 2)

1)

študent je povinný si vybra z uvedených predmetov minimálne jeden v 2. akademickom roku, aby mohol ukonèi štúdium,

študent si vyberá predmety buï zo skupiny predmetov „A“ alebo „B“

2)

pod¾a verejného katalógu predmetov na TU vo Zvolene (https://is.tuzvo.sk) a po konzultácií s garantom študijného

programu

FU

85


Študijný odbor: DREVÁRSTVO /5.2.42/

Študijný program: Drevárske inžinierstvo

garant: prof. Ing. Ladislav Reinprecht, CSc.

1. roèník

Kód Predmet

Zimný semester

Letný semester

Gestorská katedra

HC

HC

garant

P-C(h)

FU P-C(h)

FU

(dni)

(dni)

POVINNÉ PREDMETY 52

APLMA-I

Aplikovaná matematika

doc.Matejdes

KMDG

6 2-2/8-8 sk

APLFY-I

Aplikovaná fyzika KFEAM

6 2-2/8-8 sk

doc.Bahýl

PRMSD-I

Procesy mechanického

spracovania dreva doc.Detvaj

KMTD

6 2-2/8-8 sk

FYZDR-I

Fyzika dreva KND

5 2-2/8-8 sk

prof.Babiak

Technologické KMTD

3 2-2/8-8 sk

TPPVY-I projektovanie Ing. Verèimák

v piliarskej výrobe

PSHUD-I

Procesy sušenia a HÚ KMTD

6 2-2/8-8 sk

dreva

doc.Klement

PODRI-I

Podnikové riadenie KPH

6 2-2/8-8 sk

doc.Rašner

PDZDR-I

Procesy degradácie KMTD

6 2-2/8-8 sk

a zuš¾ach ov. dreva prof.Reinprecht

Projekt. sušiarenských KMTD

4 0-2/0-8 sk

PSHZA-I a hydrotermic. zariadení

doc.Klement

AUTEP-I

Automatizácia technologických

procesov doc.Našèák

KIAT FEVT 4 2-2/8-8 sk

POVINNÉ VOLITE¼NÉ PREDMETY

SPPIT-I

Špeciálne piliarske KMTD

3 1-2/4-8 sk

technológie Ing. Verèimák

CEVVD-I

Certifikácia výroby KNDV

3 2-0/8-0 sk

a výrobkov z dreva doc.Dudas

TODDR-I

Teória obrábania KOD

3 2-2/8-8 sk

a delenia dreva prof.Siklienka

Vlastnosti drevných KND

5 2-2/8-8 sk

VDKMAkompozitných

mate-

prof.Dubovský

I

INFTE-I

SPVYD-I

PROOD-I

ZEEIN-I

riálov

Informaèné technológie

Špeciálne výrobky

z dreva

Projektovanie

ochrany a obnovy

dreva

Základy environmentalistiky

a environmentálneh

o inžinierstva

VÝBEROVÉ PREDMETY 2)

KEAT FEVT

doc.Šipoš

KNDV

doc.Šúriková

KMTD

prof.Reinprecht

KEI FEE

prof.Ladomerský

Kredity

4 1-2/4-8 sk

3 3-0/12-

sk

0

3 0-2/0-8 sk

2 2-0/8-0 sk

1)

Študent je povinný si vybra z uvedených predmetov v zimnom semestri minimálne 1 predmet, v letnom semestri minimálne

1 predmet, aby mohol pokraèova v štúdiu v ïalšom roèníku.

2) pod¾a verejného katalógu predmetov na TU vo Zvolene (https://is.tuzvo.sk) a po konzultácií s garantom študijného programu

86


PRVPM-I

2. roèník

Kód Predmet

Zimný semester

Gestorská katedra

HC

garant

P-C(h)

FU

(dni)

POVINNÉ PREDMETY 54

Technologické KNDV

6 2-2/8-8 sk

TPVNA-I procesy výroby prof.Zemiar

nábytku

POFII-I

Podnikové financie KPH

6 2-2/8-8 sk

a investície doc.Drábek

Projektovanie KNDV

2-2/8-8

PKDRV-I

a konštruovanie prof.Štefko

drevárskych výrobkov

6

sk

PRVAM-

I

Procesy výroby

preglejovaných

materiálov

Procesy výroby

aglomerovaných

materiálov

KMTD

doc.Réh

KMTD

Ing. Iždinský

Kredity

5 1-2/4-8 sk

5 1-2/4-8 sk

Letný semester

HC

P-C(h)

(dni)

DIPSE-I Diplomový seminár vedúci DP 6 0-6/0-24 z

DIPPR-I Diplomová práca vedúci DP 20 - - -

POVINNÉ VOLITE¼NÉ PREDMETY 1)

ODRDV-

I

Obchod s drevom

a s drevárskymi

výrobkami

BIOVB-I

Biotechnológie

a využitie biomasy

PERMA-I

Personálny manažment

PRZIP-I

Pracovné a životné

prostredie

MEVYP- Metódy výskumnej

I práce

STAVD-I

Štatistické vyhodnocovanie

dát

INTET-I

Inžinierska tepelná

technika

VÝBEROVÉ PREDMETY 2)

KMOSL

doc.Paluš

KCHCHT

prof.Kaèík

KPH

doc.Galajdová

KEI FEE

prof.Ladomerský

KND

prof.Babiak

KMDG

RNDr.V.Vacek

KOD

prof.Dzurenda

6 2-2/8-8 sk

6 2-2/8-8 sk

6 2-2/8-8 sk

2 2-0/8-0 sk

3 2-2/8-8 sk

3 2-2/8-8 sk

3 2-2/8-8 sk

FU

1) Študent je povinný si vybra z uvedených predmetov minimálne 1 predmet , aby mohol ukonèi štúdium

2 pod¾a verejného katalógu predmetov na TU vo Zvolene (https://is.tuzvo.sk) a po konzultácií s garantom študijného programu

87


Študijný odbor: DREVÁRSTVO /5.2.42/

Študijný program: Technika pre spracovanie dreva

garant: prof. Ing. Mikuláš Siklienka, PhD.

Kredity

1. roèník

Kód Predmet

Zimný semester Letný semester

Gestorská katedra

HC

HC

garant

P-C(h)

FU P-C(h)

FU

(dni)

(dni)

POVINNÉ PREDMETY 39

APLMA- Aplikovaná matematika

KMDG

6 2-2/8-8 sk

I

doc.Matejdes

APLFY-I

Aplikovaná fyzika KFEAM

6 2-2/8-8 sk

doc.Bahýl

PRMSD-I

Procesy mechanického

spracovania dreva doc.Detvaj

KMTD

6 2-2/8-8 sk

TEDDR-I

Teória obrábania KOD

3 2-2/8-8 sk

a delenia dreva prof.Siklienka

PSHUD-I

Procesy sušenia a HÚ KMTD

6 2-2/8-8 sk

dreva

doc.Klement

HYPRO-I

Hydrolýzne procesy KCHCHT

6 2-2/8-8 sk

doc.Laurová

PODRI-I

Podnikové riadenie KPH

6 2-2/8-8 sk

doc.Rašner

POVINNÉ VOLITE¼NÉ PREDMETY

TPSD1-I

Technika pre spracovanie

dreva I.

PRSYP-I

Prírodné a syntetické

polyméry

PEVPR-I

Pevnos a pružnos

TPSD2-I

PRVZZ-I

STSTZ-I

ITRTS-I

INOMA-I

Technika pre spracovanie

dreva II.

Projektovanie vzduchotechnických

zariadení

Starostlivos o strojné

zariadenia

Informaèné technológie

v riadení technických

systémov

Inovaèný manažment

VÝBEROVÉ PREDMETY 2)

1)

2)

KOD

doc.Barcík

3

KCHCHT

doc.Laurová

3

KMS FEVT

doc.Bodnár

3

KOD

doc.Barcík

3

KOD

prof.Dzurenda 3

KVTM FEVT

3

Ing.Andrejèák

KEAT FEVT

doc.Šipoš 3

KMOSL

doc.Zaušková

4

2-2/8-8

2-1/8-4

2-2/8-8

sk

sk

sk

2-2/8-8

2-2/8-8

2-2/8-8

2-2/8-8

2-2/8-8

Študent je povinný si vybra z uvedených povinne volite¾ných predmetov minimálne 2 predmety v zimnom semestri a 3

predmety v letnom semestri v 1. akademickom roku, aby mohol pokraèova v štúdiu v ïalšom roèníku.

pod¾a verejného katalógu predmetov na TU vo Zvolene (https://is.tuzvo.sk) a po konzultácií s garantom študijného programu

sk

sk

sk

sk

sk

88


2. roèník

Kód Predmet

Zimný semester Letný semester

Gestorská katedra

HC

HC

garant

P-C(h)

FU P-C(h)

FU

(dni)

(dni)

POVINNÉ PREDMETY 44

TPVNA-I

Technologické procesy

výroby nábytku prof.Zemiar

KNDV

6 2-2/8-8 sk

POFII-I

Podnikové financie KPH

6 2-2/8-8 sk

a investície

doc.Drábek

Projektovanie KNDV

6 2-2/8-8 sk

PKDRV-I a konštruovanie drevárskych

prof.Štefko

výrobkov

DIPSE-I

Diplomový seminár vedúci DP 6 0-6/0-

z

24

DIPPR-I Diplomová práca vedúci DP 20 - - -

POVINNÉ VOLITE¼NÉ PREDMETY

PROVN-I

Projektovanie výroby KNDV

2-2/8-8 sk

3

nábytku

Ing.Gaff

INTET-I

Inžinierska tepelná KOD

2-2/8-8 sk

3

technika

prof.Dzurenda

HOSTZ-I

Hodnotenie strojov a KOD

2-2/8-8 sk

3

zariadení

prof.Siklienka

CEVVD- Certifikácia výroby KNDV

2-2/8-8 sk

3

I a výrob.z dreva doc.Dudas

AUVYP- Automatizácia výrobných

procesov doc.Našèák

KIAT FEVT

2-2/8-8 sk

4

I

KANAI-I

Kalkulácia nákladov KPH

2-2/8-8 sk

4

pre inžinierov doc.Rajnoha

VÝBEROVÉ PREDMETY 2)

Kredity

1)

Študent je povinný si vybra z uvedených predmetov minimálne 3 predmety v zimnom semestri a 2 v letnom semestri v 2.

akademickom roku, aby mohol ukonèi štúdiu v danom roèníku. Výuèba v letnom semestri bude realizovaná formou blokov.

2)

pod¾a verejného katalógu predmetov na TU vo Zvolene (https://is.tuzvo.sk) a po konzultácií s garantom študijného programu

89


Študijný odbor: DREVÁRSTVO /5.2.42/

Študijný program: Materiálové inžinierstvo

garant: prof. Ing. Ján Dubovský, CSc.

Kredity

1. roèník

Kód Predmet

Zimný semester Letný semester

Gestorská katedra

HC

HC

garant

P-C(h)

FU P-C(h)

FU

(dni)

(dni)

POVINNÉ PREDMETY 48

APLMA- Aplikovaná matematika

KMDG

6 2-2/8-8 sk

I

doc.Matejdes

APLFY-I

Aplikovaná fyzika KFEAM

6 2-2/8-8 sk

doc.Bahýl

PRMSD-I

Procesy mechanického KMTD

6 2-2/8-8 sk

spracovania dreva doc.Detvaj

FYZDR-I

Fyzika dreva

KND

5 2-3/8- sk

prof.Babiak

12

PSHUD-I

Procesy sušenia a HÚ KMTD

6 2-2/8-8 sk

dreva

doc.Klement

PDZDR-I

Procesy degradácia KMTD

6 2-2/8-8 sk

a zuš¾ach ovania dreva prof.Reinprecht

PODRI-I

Podnikové riadenie KPH

6 2-2/8-8 sk

doc.Rašner

MEDRE - Mechanika dreva KND

5 2-3/8- sk

I

prof.Babiak

12

EKDKM- Environment. kvalita KND

2 2-1/8-4 sk

I dreva a DKM

prof.Babiak

POVINNÉ VOLITE¼NÉ PREDMETY

TEHYD-I

Termo a hydromechanika

prof.Dzurenda

KOD

2 2-2/8-8 sk

MASTA- Matematická štatistika KMDG

sk

2 1-2/4-8

I

RNDr.V.Vacek

PEVPR-I

Pevnos a pružnos KMS FEVT

doc.Bodnár

3 2-2/8-8 sk

TODDR- Teória obrábania KOD

I a delenia dreva prof.Siklienka

3 2-2/8-8 sk

VÝBEROVÉ PREDMETY 2)

1)

Študent je povinný si vybra z uvedených povinne volite¾ných predmetov minimálne 2 predmety v 1. akademickom roku,

aby mohol pokraèova v štúdiu v ïalšom roèníku.

2)

pod¾a verejného katalógu predmetov na TU vo Zvolene (https://is.tuzvo.sk) a po konzultácií s garantom študijného programu

90


2. roèník

Kód Predmet

Zimný semester

Gestorská katedra

HC

garant

P-C(h)

FU

(dni)

POVINNÉ PREDMETY 54

TPVNA-I

Technologické procesy

výroby nábytku prof.Zemiar

KNDV

6 2-2/8-8 sk

Obchod s drevom KMOSL

6 2-2/8-8 sk

ODDRV- a s drevárskymi výrobkami

doc.Paluš

I

Kredity

Letný semester

HC

P-C(h)

(dni)

BIOVB-I

Biotechnológie KCHCHT

6 2-2/8-8 sk

a využitie biomasy prof.Kaèík

PDDKM- Plastifikácia dreva a KOD

5 2-2/8-8 sk

I DKM

prof.Kúdela

VLDKM- Vlastnosti DKM KOD

5 2-2/8-8 sk

I

prof.Dubovský

DIPSE-I

Diplomový seminár vedúci DP 6 0-6/0- z

24

DIPPR-I Diplomová práca vedúci DP 20 - - -

POVINNÉ VOLITE¼NÉ PREDMETY

PRSYP-I

Prírodné a syntetické KCHCHT

3 2-1/8-4 sk

polyméry

doc. Laurová

MEVYP- Metódy výskumnej KND

2-2/8-8 sk

2

I práce

prof.Babiak

VÝBEROVÉ PREDMETY 2)

FU

1)

Študent je povinný si vybra z uvedených povinne volite¾ných predmetov minimálne 1 predmet v 2. akademickom roku,

aby mohol ukonèi štúdium.

2)

pod¾a verejného katalógu predmetov na TU vo Zvolene (https://is.tuzvo.sk) a po konzultácií s garantom študijného programu

91


Študijný odbor: DREVÁRSTVO /5.2.42/

Študijný program: Technológie spracovania biomasy

garant: prof. Ing. Ladislav Dzurenda, PhD.

1. roèník

Kód

Predmet

Gestorská katedra

garant

Zimný semester

P-C (h) HC

D/E (dni)

FU

Letný semester

P-C (h) HC

D/E (dni)

Kredity

POVINNÉ PREDMETY 47

APLMA- Aplikovaná matematika

KMDG

6 2-2/8-8 sk

I

doc.Matejdes

APLFY-I

Aplikovaná fyzika KFEAM

6 2-2/8-8 sk

doc.Bahýl

PRMSD- Procesy mech. spracovania

dreva doc.Detvaj

KMTD

6 2-2/8-8 sk

1

I

VYRVL- Výroba vláknin KCHCHT

6 4-5/

sk

1

I

doc.Geffert

16-20

PSHUD- Procesy sušenia KMTD

6 2-2/8-8 sk

1

I a HÚ dreva

doc.Klement

HYPRO- Hydrolýzne procesy KCHCHT

6 2-2/8-8 sk

I

doc.Laurová

PODRI-I

Podnikové riadenie KPH

6 2-2/8-8 sk

doc. Rašner

CHEIN-I

Chemické inžinierstvo

doc.Geffert

KCHCHT

5 2-3/8-12 sk

POVINNE VOLITE¼NÉ PREDMETY 1)

ZHLCO- Zhodnotenie lignocelulózových

odpadov Ing.Ve¾ková

KCHCHT

3 2-1/8-4 sk

1

I

PRITO-I

Priemyselná toxikológia

Ing. Schwarz

KEI-FEE

4 2-1/8-4 sk

PLDDM- Plastifikácia dreva a KND

4 2-2/8-8 sk

I drevných materiálov prof.Kúdela

AUVYP- Automatizácia výrobných

KIAT FEVT 4 2-2/8-8 sk

I

procesov doc.Našèák

VÝBEROVÉ PREDMETY 2)

1)

Študent je povinný si vybra z uvedených predmetov minimálne 2 predmety v 1. akademickom roku (1 v ZS a 1 v LS), aby

mohol pokraèova v štúdiu v ïalšom roèníku.

2)

pod¾a verejného katalógu predmetov na TU vo Zvolene (https://is.tuzvo.sk) a po konzultácií s garantom študijného programu

FU

92


2. roèník

Kód

Predmet

Gestorská katedra

garant

Zimný semester

P-C (h) HC

D/E (dni)

FU

Letný semester

P-C (h) HC

D/E (dni)

Kredity

POVINNÉ PREDMETY 53

TPVNA- Technol. procesy KNDV

6 2-2/8-8 sk

I výroby nábytku prof.Zemiar

BIOVB-I

Biotechnológie KCHCHT 6 2-2/8-8 sk

1

a využitie biomasy prof.Kaèík

POFII-I

Podnikové financie KPH

6 2-2/8-8 sk

a investície

doc.Drábek

VPKLZ-I

Výroba papiera, KCHCHT 6 3-4/

sk

1

kartónov a lepenky doc.Geffert

12-16

VODHO- Vodné hospodárstvo KEI-FEE

3 2-2/8-8 sk

I

doc.Samešová

DIPSE-I Diplomový seminár vedúci DP 6 0-6/0-24 z

DIPPR-I

Diplomová práca vedúci DP 20

POVINNE VOLITE¼NÉ PREDMETY 1)

OCHZP-I

Ochrana životného KEI-FEE

prostredia

prof.Kontrišová

INTET-I

Inžinierska tepelná KOD

technika

prof.Dzurenda

HYBEP-I

Hygiena

KEI-FEE

a bezpeènos práce Ing.Schwarz

3 2-0/8-0 sk

3 2-2/8-8 sk

2 2-0/8-0 sk

1)

Študent je povinný si vybra z uvedených predmetov minimálne 1 predmet v ZS 2. akademického roku, aby mohol ukonèi

štúdium v II. stupni.

2)

pod¾a verejného katalógu predmetov na TU vo Zvolene (https://is.tuzvo.sk) a po konzultácií s garantom študijného programu

FU

93


Študijný odbor: OCHRANA OSÔB A MAJETKU /8.3.1/

Študijný program: Hasièské a záchranárske služby

garant:

1. roèník

Kód

Predmet

Gestorská katedra

garant

Zimný semester

P-C (h) HC

D/E (dni)

FU

Letný semester

P-C (h) HC

D/E (dni)

Kredity

POVINNÉ PREDMETY 44

Didaktika telesnej výchovy KPO

4 2-2/8-8 sk

DIDTV-I -špeciálna èinnos

pri záchrane

PaedDr.Polakoviè

BEZPP-I

Bezpeènos práce

KPO

4 2-2/8-8 sk

a prostredia

doc.Marková

NEBLA-I

Nebezpeèné látky

KPO

6 2-1/8-4 sk

doc.Marková

MANKO- Manažérska komunikácia KMOSL

4 2-2/8-8 sk

I

doc.Drlièková

Manažment a taktika KPO

4 2-2/8-8 sk

MTZKS-I zdolávania krízových

situácií

Ing.Majlingová

BPRTE-I

Bezpeènos procesov KPO

6 2-2/8-8 sk

a technológií

doc.Marková

ZACHR-I

Záchranárstvo a

KPO

4 2-2/8-8 sk

záchranárska technika Ing.Chromek

Aplikovaný software KPO

4 1-2/4-8 sk

APSKR-I v krízovom riadení a

záchranárstve

Ing.Majlingová

CHTOX-I

Chemická toxikológia KCHCHT 4 2-2/8-8 sk

doc.Laurová

Odborná angliètina ÚCJ Štefková 4

POVINNE VOLITE¼NÉ PREDMETY 1)

SOCIO-I

Sociológia

KSV

4 2-2/8-8 sk

doc.Krchnák

ERGO-I

Ergonómia

KPO

4 2-2/8-8 sk

PaedDr.Polakoviè

DEZA-I

Dominoefekty

KPO

4 2-2/8-8 2-2/8-8 sk

v záchranárstve

Ing.Majlingová

CBRNE-I

CBRNE prostriedky nièenia

a ochrany proti nim prof.Kaèík

KCHCHT 4 2-2/8-8 sk

VÝBEROVÉ PREDMETY 2)

1) Študent je povinný vybra si z uvedených predmetov minimálne 1 predmet v každom semestri, aby mohol pokraèova v štúdiu

v ïalšom roèníku

2) pod¾a verejného katalógu predmetov na TU vo Zvolene (https://is.tuzvo.sk) a po konzultácií s garantom študijného programu

FU

94


2. roèník

Kód

Predmet

Gestorská katedra

garant

Zimný semester

P-C (h) HC

D/E (dni)

FU

Letný semester

P-C (h) HC

D/E (dni)

Kredity

POVINNÉ PREDMETY 51

INZAS-I

Integrovaný KPO

6 2-2/8-8 sk

záchranný systém Ing.Chromek

LOGPO-I

Logistika v OPP KPO

6 2-2/8-8 sk

Ing.Chromek

Prevencia havárií KPO

6 3-1/12-4 sk

PHHPH-I a havarijné

plánovanie

Ing.Majlingová

STAVD-I

Štatistické

KMDG

3 0-2/0-8 sk

vyhodnocovanie dát doc.Matejdes

ZAPRA-I

Záchranárske KPO

4 0-6/0-18 sk

praktikum

Ing.Chromek

DIPSE-I

Diplomový seminár Prof.Kaèík 6 0-8/0-24

PaedDr.Polakoviè

DIPPR-I Diplomová práca vedúci DP 20 0-8/0-24

POVINNE VOLITE¼NÉ PREDMETY 1)

Hydraulické a pneumatické

mechaniz-

prof.Dzurenda

KOD

4 1-1/4-4 sk

HYPNH-

I

my v záchranárstve

PRREP

POTCI-I

PVNVH-

I

REXZS-I

Prenosové re azové

píly

Potápaèská èinnos

Práca vo výškach a

nad vo¾nými

håbkami

Riadené explózie v

záchranárskych

službách

VÝBEROVÉ PREDMETY 2)

KL M

doc.Suchomel

KPO

Ing.Chromek

KPO

Ing.Chromek

KPO

Ing.Mraèková

3 2-2/8-8

2

sk

4 2-1/8-4 sk

4 2-1/8-4 sk

4 2-0/8-0 sk

1)

študent je povinný vybra si z uvedených predmetov minimálne 1 predmet v každom semestri okrem predmetu Odborná

angliètina II, aby mohol ukonèi štúdium

2)

pod¾a verejného katalógu predmetov na TU vo Zvolene (https://is.tuzvo.sk) a po konzultácií s garantom študijného programu

*

skúška z odborného jazyka je podmienkou na úspešné ukonèenie štúdia

FU

95


Študijný odbor: OCHRANA OSÔB A MAJETKU /8.3.1

Študijný program: Technická bezpeènos osôb a majetku

garant: prof. RNDr. František Kaèík, PhD.

1. roèník

Kód

Predmet

Gestorská katedra

Garant

Kredity

Zimný semester

P-C (h) HC

D/E (dni)

FU

Letný semester

P-C (h) HC

D/E (dni)

POVINNÉ PREDMETY 58

PHAST-I

Požiar a hasenie KPO

6 1-2/4-8 sk

v stavbách

doc.Chromek

NEBLA-I

Nebezpeèné látky KPO

6 2-1/8-4 sk

doc. Marková

PASPO-I

Pasívne a aktívne KPO

6 2-1/8-4 sk

2

systémy v OPP Ing.Mraèková

SIRTE-I

Šírenie tepla KET-FEVT 6 2-2/8-8 sk

doc.Èernecký

MANHO- Manipulácia KPO

6 2-2/8-8 sk

2

I s hor¾avinami doc.Marková

PREXZ-I

Protiexplózne zariadenia

Ing.Mraèková

KPO

6 2-2/8-8 sk

1

Fyzikálna chémia KPO

6 3-2/12-8 sk

FCHKE-I a kinetika horenia

a explózií

doc.Kaèíková

BPRTE-I

Bezpeènos procesov

a technológií doc.Marková

KPO

6 2-2/8-8 sk

POVINNE VOLITE¼NÉ PREDMETY 1)

SKCER-I

Hodnotenie KPO

4 2-1/8-4 sk

materiálov

doc.Kaèíková

Vybrané kapitoly KFEAM

4 2-1/8-4 sk

VKPSA-I z priestorovej a

stavebnej akustiky

doc.Danihelová

CNPPZ-I

Certifikácia a KPO

4 2-0/8-0 sk

normotvorný proces Doc.Kaèíková

Projektovanie KOD

4 2-2/8-8 sk

PRVZZ-I vzduchotechnických

zariadení

prof.Dzurenda

CBRNE prostriedky KCHCHT 4 2-2/8-8 sk

CBRNEnièenia

a ochrana prof. Kaèík

I

proti nim

VÝBEROVÉ PREDMETY 2)

FU

1) Študent je povinný vybra si z uvedených predmetov minimálne 1 predmet v každom semestri, aby mohol pokraèova v štúdiu

v ïalšom roèníku

2) pod¾a verejného katalógu predmetov na TU vo Zvolene (https://is.tuzvo.sk) a po konzultácií s garantom študijného programu

96


2. roèník

Kód

Predmet

Gestorská katedra

garant

Kredity

Zimný semester

P-C (h) HC

D/E (dni)

FU

Letný semester

P-C (h) HC

D/E (dni)

POVINNÉ PREDMETY 53

PHHPH-I

Prevencia a havarij- KPO

6 3-1/12-4 sk

né plánovanie Ing.Majlingová

SSSCO-I

Špecializované stavby

Ing.Tereòová

KPO

6 2-0/8-0 sk

RIAEV-I

Riadená evakuácia KPO

6 3-2/10-8 sk

Ing.Tereòová

LOGPO-I

Logistika v OPP KPO

6 2-2/8-8 sk

Ing.Chromek

STAVD-I

Štatistické

KMDG

3 0-2/0-8 sk

vyhodnocovanie dát doc.Matejdes

DIPSE-I

Diplomový seminár Prof.Kaèík 6 0-8/0-24 z

PaedDr.Polakoviè

DIPPR-I Diplomová práca vedúci DP 20 0-8/0-24

POVINNE VOLITE¼NÉ PREDMETY 1)

RIADY-I

Riadenie dymu KPO

4 3-0/12-0 sk

doc. Kaèíková

INZAS-I

Integrovaný KPO

6 2-2/8-8 sk

záchranný systém Ing.Chromek

VÝBEROVÉ PREDMETY 2)

1)

študent je povinný vybra si z uvedených predmetov minimálne 1 predmet v každom semestri, okrem predmetu Odborný

jazyk II, aby mohol ukonèi štúdium

2)

pod¾a verejného katalógu predmetov na TU vo Zvolene (https://is.tuzvo.sk) a po konzultácií s garantom študijného programu

*

skúška z odborného jazyka je podmienkou na úspešné ukonèenie štúdia

FU

97


Študijný odbor: EKONOMIKA A MANAŽMENT PODNIKU /3.3.16/

Študijný program: Podnikový manažment v drevospracujúcom priemysle

garant: prof. Ing. Anna Šatanová, CSc., spolugarant doc. Ing. Viera Galajdová, CSc.

1. roèník

Kód

Predmet

Gestorská katedra

Garant

Zimný semester

P-C (h) HC

D/E (dni)

FU

Letný semester

P-C (h) HC

D/E (dni)

Kredity

POVINNÉ PREDMETY 36

KONTR-I

Kontroling

KPH

6 2-2/8-8 sk

prof.Šatanová

FINMA-I

Finanèný manažment KPH

6 2-2/8-8 sk

doc.Rajnoha

MANUC- Manažérske

KPH

6 2-2/8-8 sk

I úètovníctvo

prof.Šatanová

STRMA-I

Strategický manažment KPH

6 2-2/8-8 sk

doc.Rajnoha

MEMAN- Medzinárodný manažment

KMOSL 6 2-2/8-8 sk

I

prof.Šupín

MARST-I

KMOSL 6 2-2/8-8 Sk

Marketingová stratégia doc.Kusá

POVINNÉ VOLITE¼NÉ EKONOMICKÉ PREDMETY 1)

LOGIS-I

Logistika*

KPH

4 2-2/8-8 sk

doc.Hitka

PLPRE-I

Plánované prepoèty KPH

2 0-2/0-8 sk

doc.Rajnoha

EKOKV-I

Ekonomika kvality KPH

4 2-2/8-8 sk

prof.Šatanová

MAINS-I

Manažérske informaèné KERLH 4 2-2/8-8 sk

systémy

doc.Šulek

MARSL-I

Marketing služieb KPH

4 2-2/8-8 sk

doc.Kusá

INVKO-I

Investièný kontroling KPH

4 2-2/8-8 sk

doc.Drábek

FINKO-I

Finanèný kontroling KPH

4 2-2/8-8 sk

doc.Drábek

FIPLK-I

Firemné plánovanie a KPH

4 2-2/8-8 sk

kontrola

doc.Rajnoha

PROIN-I

Produktové inovácie KMOSL 4 2-2/8-8 sk

doc.Zaušková

POVINNÉ VOLITE¼NÉ PREDMETY DREVÁRSKEJ PROFILÁCIE 1)

NAODR-I

Náuka o dreve KND

4 2-2/8-8 sk

prof.Èunderlík

TPSD-I

Technika pre spracovanie

dreva

doc.Barcík

KOD

3 2-2/8-8 sk

CHTDR-I

Chemické technológie KCHCHT 4 2-2/8-8 sk

dreva

doc.Geffert

PRSPD-I

Prvostupòové spracovanie

dreva

doc.Klement

KMTD

4 2-2/8-8 sk

KODRM-I

Kompozitné drevné KMTD

4 2-2/8–8 sk

materiály

doc.Réh

VÝBEROVÉ PREDMETY 2)

FU

1)

2)

*

Študent je povinný si vybra z uvedených predmetov minimálne 2 predmety v ZS z toho 1 predmet drevárskej

profilácie a 3 predmety v LS z toho 1 predmet drevárskej profilácie v 1. akademickom roku, aby mohol

pokraèova v štúdiu v ïalšom roèníku.

pod¾a verejného katalógu predmetov na TU vo Zvolene (https://is.tuzvo.sk) a po konzultácií s garantom študijného programu

Povinne volite¾ný predmet Logistika si môže vybra študent, ktorý tento predmet neabsolvoval v bakalárskom

študijnom programe Podnikový manažment v DSP

98


2. roèník

Kód

Predmet

Gestorská katedra

Garant

Kredity

Zimný semester

P-C (h) HC

D/E (dni)

FU

Letný semester

P-C (h) HC

D/E (dni)

POVINNÉ PREDMETY 48

ORMAP-I

Organizácia manažérskej KPH

6 2-2/8-8 sk

práce

doc.Hitka

MANKV-I

Manažment kvality KPH

6 2-2/8-8 sk

prof.Šatanová

INVMA-I

Investièný manažment KPH

6 2-2/8-8 sk

doc.Drábek

POPLH-I

Podniková plánovacia hra KPH

4 1-3/4-12

doc.Rajnoha

sk

DIPSE-I Diplomový seminár vedúci DP 6 z

DIPPR-I Diplomová práca vedúci DP 20

POVINNÉ VOLITE¼NÉ EKONOMICKÉ PREDMETY 1)

Cudzí jazyk II. ÚCJ 4 0-4/0-16 sk

PORIZ-I

Podnikate¾ské riziko KERLH

4 2-2/8-8 sk

doc.Šulek

DPOSU-I

Dane podnikate¾ských KERLH

4 2-2/8-8 sk

subjektov

prof.Hajdúchová

AUDPO-I

Audítorské postupy KPH

4 2-2/8-8 sk

Ing.Potkány

MEHOV-I

Medzinárodné hospodárske

vz ahy

prof.Šupín

KMOSL

4 2-2/8-8 sk

RHCPO-I

Rozbory hospodárskej KPH

4 2-2/8-8 sk

èinnosti podnikov doc.Galajdová

MARKO-I

Marketingová komunikácia

doc.Drlièková

KMOSL

4 2-2/8-8 sk

OBPOD-I

Obchodné podnikanie KMOSL

4 2-2/8-8 sk

doc.Zaušková

POVINNÉ VOLITE¼NÉ PREDMETY DREVÁRSKEJ PROFILÁCIE 1)

Technologickoekonomické

KMTD

4 2-2/8-8 sk

TEEKP-I

projektova-

nie

Ing.Verèimák

TDSPD-I

Technológia druhostupòového

spracovania

dreva

Základy celulózovo-pa-

ZCPV-I

pierenských výrobkov

VÝBEROVÉ PREDMETY 2)

KNDV

prof.Zemiar

KCHCHT

doc.Geffert

4 2-2/8-8 sk

4 2-2/8-8 sk

FU

1)

2)

Študent je povinný si vybra z uvedených predmetov minimálne 2 predmety z toho 1predmet drevárskej profilácie

v 2. akademickom roku.

pod¾a verejného katalógu predmetov na TU vo Zvolene (https://is.tuzvo.sk) a po konzultácií s garantom študijného programu

99


Študijný odbor: DIZAJN /2.2.6/

Študijný program: Dizajn nábytku

garant: prof. Ing. Štefan Schneider, CSc.

1. roèník

Kód Predmet

Zimný semester

Letný semester

Gestorská katedra

HC

HC

Garant

A-P-C

FU A-P-C

FU

(dni)

(dni)

POVINNÉ PREDMETY 44

ATDNA-I

Ateliér dizajnu nábytku

A.

prof.Schneider

KDNDV

10 12-0-0 sk

2

Technické vlastnosti KND

6 0-2-2 sk

TVKMA-I konštrukèných materiálov

prof.Babiak

DIPR1-I

Dizajn v prostredí I. KDNDV

6 0-2-2

sk

1

prof.Veselovský

ATNB-I

Ateliér dizajnu nábytku

B.

prof.Schneider

KDNDV

10 14-0-0 sk

2

KONNS-I

Konštruovanie nábytkových

systémov prof.Veselovský

KDNDV

6 0-2-2

sk

1

Dizajn v prostredí II. KDNDV

6 0-2-2 sk

DIPR1-I

doc.Kožuško,

ArtD.

POVINNÉ VOLITE¼NÉ 1)

Interiér III.

INTE3-I

MENAK-I

ERGO3-I

DIKD2-I

NAKMA–

I

HINA2-I

ZAKMA-I

Mechanika nábytkových

konštrukcií

Ergonómia III.

Dizajn konštrukèného

detailu II.

Náuka o konštrukèných

materiáloch A.

Historický nábytok

II.

Základy marketingu

VÝBEROVÉ PREDMETY 2)

KDNDV

prof.Veselovský

KNDV

doc.Jošèák

KDNDV

prof.Schneider

KDNDV

prof.Schneider

KMTD

doc.Réh

KDNDV

prof.Veselovský

KMOSL

doc.Kusá

Kredity

6 0-2-2 sk

6 0-2-2 sk

3 0-2-1 sk

6 2-2-0 sk

3 0-2-2 sk

6 0-2-2 sk

6 0-2-2 sk

1)

Študent je povinný si vybra z uvedených predmetov minimálne 1 predmet v akademickom roku, aby mohol pokraèova

v štúdiu v ïalšom roèníku.

2)

pod¾a verejného katalógu predmetov na TU vo Zvolene (https://is.tuzvo.sk) a po konzultácií s garantom študijného programu

100


2. roèník

Kód Predmet

Zimný semester Letný semester

Gestorská katedra

HC

HC

Garant

A-P-C

FU A-P-C

FU

(dni)

(dni)

POVINNÉ PREDMETY 48

ATDNC-I

Ateliér dizajnu nábytku

C.

prof.Schneider

KDNDV

10 12-0-0 sk

3

TPVNA-I

Technologické procesy

výroby nábytku prof.Zemiar

KNDV

6 0-2-2 sk

DIPR3-I

Dizajn v prostredí III. KDNDV

6 0-2-2 sk

prof.Schneider

DIPPR-I Diplomová práca vedúci DP 22 14-0-0 z

DIPSE –I Diplomový seminár vedúci DP 4 4-0-0 z

POVINNÉ VOLITE¼NÉ 1)

NAKMB-I

Náuka o konštrukèných

materiáloch B.

KOKNA-I

Konštrukèné koncepcie

nábytku

INOMA-I

Inovaèný manažment

VÝBEROVÉ PREDMETY 2)

KFEAM

doc.Šimko

KNDV

doc.Jošèák

KMOSL

doc.Zaušková

Kredity

6 0-2-2 sk

6 0-2-2 sk

6 0-2-2 sk

1)

Študent je povinný si vybra z uvedených predmetov minimálne 1 predmet v akademickom roku, aby mohol úspešne ukonèi

magisterské štúdium.

2)

pod¾a verejného katalógu predmetov na TU vo Zvolene (https://is.tuzvo.sk) a po konzultácií s garantom študijného programu

101


102


11.9 III. STUPEÒ ŠTÚDIA – PhD.

103


Študijný odbor: T E C H N O L Ó G I A S P R A C O V A N I A D R E V A / 5 . 2 . 4 3 /

Študijný program: Technológia spracovania dreva (DŠ, EŠ)

garant: prof. Ing. Ladislav Dzurenda, PhD.

Povinné predmety:

Kód Názov predmetu Gestorská katedra/garant predmetu

PILVY-D Piliarska výroba KMTD/doc. Detvaj

OBDRE-D Obrábanie dreva KOD/prof. Siklienka

SHTUD-D Sušenie a hydrotermická úprava dreva KMTD/doc. Klement

LEPDR-D Lepenie dreva KNDV/doc. Sedliaèik

VDKAM-D Výroba drevných kompozitov – preglejované materiály KMTD/ doc. Réh

VDKPM-D

Výroba drevných kompozitov – aglomerované materiály

KMTD/doc. Réh

POUPD-D Povrchové úpravy dreva KNDV/prof. Zemiar

TVADR-D Tvárnenie dreva KNDV/prof. Zemiar

ODRVD-D Ochrana dreva a výrobkov z dreva KMTD/prof. Reinprecht

ENVYD-D Energetické využitie dreva KOD/prof. Dzurenda

TVNAB-D Technológia výroby nábytku KNDV/prof. Zemiar

CHSDR-D Chemické spracovanie dreva KCHCHT/prof. Kaèík

BIFYT-D Biotechnológie a využitie fymasy KCHCHT/doc. Geffert

VYBUP-D Výroba bunièín a papiera KCHCHT/doc. Geffert

SSDMA-D Stroje pre spracovanie dreva a manipulácia KOD/doc. Barcík

SVDTS-D

Štruktúra a vlastnosti dreva v jeho technologickom

spracovaní

KND/prof. Èunderlík, prof. Kurjatko

Pozn. Rozsah predmetov: 30 h konzultácií, forma ukonèenia: skúška, poèet kreditov: 7, jazyky – skúška poèet

kreditov 5

Volite¾né predmety:

Kód Názov predmetu Gestorská katedra/garant predmetu

JANEM-D Nemecký jazyk – odborná komunikácia II. ÚCJ/PhDr. Klaudová

JAANG-D Anglický jazyk – odborná komunikácia II. ÚCJ/PhDr. Pauleová

JARUS-D Ruský jazyk – odborná komunikácia II. ÚCJ/Mgr. Laciková

POPSD-D Protipožiarne opatrenia pri spracovaní dreva KPO/prof. Osvald

EMSDR-D Ekonomika a manažment spracovania dreva KPH/doc. Rašner

VSMAT-D Vybrané state z matematiky KMDG/ doc. Matejdes

MEVEP-D Metódy výskumnej práce KND/prof. Babiak

104


Študijný odbor: Š T R U K T Ú R A A V L A S T N O S T I D R E V A / 5 . 2 . 4 4 /

Študijný program: štruktúra a vlastnosti dreva (DŠ, EŠ)

garant: Dr. h.c. prof. RNDr. Marián Babiak, PhD.

Povinné predmety:

Kód Názov predmetu Gestorská katedra/garant predmetu

STLIM-D Štruktúra lignocelulózových materiálov KND/prof. Èunderlík

VKFDR-D Vybrané kapitoly z fyziky dreva KND/prof. Kurjatko

VKMDR-D Vybrané kapitoly z mechaniky dreva KND/prof. Babiak

VKFYZ-D Vybrané kapitoly z fyziky KFEAM/doc. Bahýl

MTPLA-D Mechanika tuhých a poddajných látok KMS/doc. Bodnár

TRPRD-D Transportné procesy v dreve KND/prof. Babiak

VSMAT-D Vybrané state z matematiky KMDG/doc. Matejdes

Pozn. Rozsah predmetov: 30 h konzultácií, forma ukonèenia: skúška, poèet kreditov: 7, jazyky – skúška poèet

kreditov 5

Volite¾né predmety:

Kód Názov predmetu Gestorská katedra/garant predmetu

JANEM-D Nemecký jazyk – odborná komunikácia II. ÚCJ/PhDr. Klaudová

JAANG-D Anglický jazyk – odborná komunikácia II. ÚCJ/PhDr. Pauleová

105


Študijný odbor: K O N Š T R U K C I A A P R O C E S Y V Ý R O B Y D R E V Á R S K Y C H V Ý -

R O B K O V / 5 . 2 . 4 5 /

Študijný program: konštrukcia a procesy výroby drevárskych výrobkov (DŠ, EŠ)

garant: prof. Ing. Jozef Kúdela, PhD.

Predmety:

Kód Názov predmetu Gestorská katedra/garant predmetu

KVDDM-D Konštrukèné vlastnosti dreva a drevných materiálov KNDV/doc. Dudas

MTPLA-D Mechanika tuhých a poddajných látok KMS/doc. Bodnár

MEDRE-D Mechanika dreva KND/prof. Babiak

TEVLV-D Technické vlastnosti výrobkov KNDV/doc. Dudas, doc. Jošèák

KVDDM-D Konštrukcia drevárskych výrobkov KDNDV/doc. Jošèák

TVDRV-D Tvorba drevárskych výrobkov KDNDV/doc. Veselovský

MOTPR-D

Modelovanie a optimalizácia technologických procesov

KNDV/prof. Zemiar

DRSTK-D Drevené stavebné konštrukcie KNDV/doc. Štefko

ODRKO-D Ochrana drevených konštrukcií KMTD/prof. Reinprecht

ODKFV-D

Ochrana drevených konštrukcií proti fyzikálnym vplyvom

KPO/prof. Osvald

VSMAT-D Vybrané state z matematiky KMDG/doc. Matejdes

MEVEP-D Metódy vedeckej práce KND/prof. Babiak

Pozn. Rozsah predmetov: 30 h konzultácií, forma ukonèenia: skúška, poèet kreditov: 7, jazyky – skúška poèet

kreditov 5

Volite¾né predmety:

Kód Názov predmetu Gestorská katedra/garant predmetu

JANEM-D Nemecký jazyk – odborná komunikácia II. ÚCJ/PhDr. Klaudová

JAANG-D Anglický jazyk – odborná komunikácia II. ÚCJ/PhDr. Pauleová

JARUS-D Ruský jazyk – odborná komunikácia II. ÚCJ/Mgr. Laciková

106


Študijný odbor: O C H R A N A O S Ô B A M A J E T K U / 8 . 3 . 1 /

Študijný program: protipožiarna ochrana a bezpeènos (DŠ, EŠ)

garant: prof. RNDr. František Kaèík, PhD.

Povinné predmety:

Kód Názov predmetu Gestorská katedra/garant predmetu

APSBE-D Aktívne a pasívne systémy bezpeènosti KPO/prof. Osvald

BETES-D Bezpeènos technologických systémov KTM/prof. Zelený

DYROP-D Dynamika rozvoja požiaru KPO/doc. Kaèíková

MANRI-D Manažérstvo rizika KTM/prof. Zelený

MAAPO-D Materiál a požiar KPO/doc. Kaèíková

MOTPB-D

Modelovanie a optimalizácia technologických procesov

a ich bezpeènos

KPO/doc. Marková

NEBLA-D Nebezpeèné látky KCHCHT/prof. Kaèík

PTVMA-D Požiarno-technické vlastnosti materiálov KPO/doc. Marková

PKPBO-D

Projektovanie a konštruovanie požiarnych

a bezpeènostných opatrení

KPO/prof. Osvald

TEZAR-D Technické zariadenia KPO/prof. Krakovský

TPPVT-D Termodynamické procesy pri vysokých teplotách KOD/prof. Dzurenda

VSMAT-D Vybrané state z matematiky KMDG/doc. Matejdes

Pozn. Rozsah predmetov: 30 h konzultácií, forma ukonèenia: skúška, poèet kreditov: 7, jazyky – skúška poèet

kreditov 5

Volite¾né predmety:

Kód Názov predmetu Gestorská katedra/garant predmetu

JANEM-D Nemecký jazyk – odborná komunikácia II. ÚCJ/PhDr. Klaudová

JAANG-D Anglický jazyk – odborná komunikácia II. ÚCJ/Mgr. Štefková

JARUS-D Ruský jazyk – odborná komunikácia II. ÚCJ/Mgr. Laciková

107


12. ŠTUDIJNÝ PORIADOK bakalárskeho, inžinierskeho a magisterského

štúdia na Drevárskej fakulte Technickej univerzity vo Zvolene

Èlánok 1

Stanovenie pôsobnosti

(1) Tento Študijný poriadok platí pre štúdium na Drevárskej fakulte TU vo Zvolene v akreditovaných bakalárskych

študijných programoch od 1. roèníka bakalárskeho štúdia so zaèiatkom od akademického roka 2005/2006 a

následného inžinierskeho a magisterského štúdia pod¾a § 60 zákona è. 131/2002 Z. z. o vysokých školách

a o zmene a doplnení ïalších zákonov v znení neskorších predpisov (ïalej len zákon o VŠ).

Èlánok 2

Organizácia štúdia

(1) Štúdium sa na drevárskej fakulte (ïalej aj DF) uskutoèòuje v bakalárskych, inžinierskych, magisterských

alebo doktorandských študijných programoch v dennej alebo externej forme štúdia prezenènou, dištanènou

alebo kombinovanou metódou.

(2) Študijný plán študenta urèuje èasovú a obsahovú postupnos jednotiek študijného programu a formy hodnotenia

študijných výsledkov. Študijný plán si študent zostavuje v rámci urèených pravidiel sám alebo

v spolupráci s garantom študijného programu.

(3) Akademický rok sa zaèína 1. septembra bežného roka a konèí 31. augusta nasledujúceho roka. Èasový

harmonogram akademického roka urèuje v zhode so študijnými plánmi dekan fakulty.

(4) Študent môže absolvova èas svojho vysokoškolského štúdia aj na inej fakulte alebo vysokej škole, prípadne

v zahranièí (§ 58a zákon o VŠ).

(5) V odôvodnených prípadoch môže študent požiada dekana o individuálny študijný plán (študenti so zdravotným

postihnutím, matky s de mi, reprezentácia v športe, ai.).

Èlánok 3

Zápis

(1) Oznámením rozhodnutia o prijatí na štúdium pod¾a § 58 ods. (7) zákona o VŠ vzniká uchádzaèovi právo

by zapísaný na štúdium na DF v príslušnom študijnom programe.

(2) Zápisom do príslušného roèníka sa študenti stávajú èlenmi akademickej obce a získavajú právo zúèastòova

sa na všetkých formách výuèby. Zápis sa koná v termínoch urèených dekanom a uvedie sa vo výkaze o

štúdiu. Zápis študenta a kontrolu predmetov, ktoré si zapísal, vykonáva dekanát.

(3) Právo uchádzaèa na zápis na štúdium zaniká, ak na otázku fakulty, èi sa zapíše na štúdium, odpovie záporne,

alebo do urèeného termínu neodpovie.

(4) Ak sa študent nedostaví na zápis do nasledujúceho obdobia štúdia alebo sa nedostaví po prerušení na opätovný

zápis, fakulta písomne vyzve študenta na dostavenie sa k zápisu v lehote desiatich pracovných dní od

doruèenia tejto výzvy.

(5) Ak sa študent po doruèení výzvy v urèenej lehote k zápisu nedostaví a ani nepožiada o predåženie tejto lehoty

pre zdravotné dôvody, ktoré mu bránia dostavi sa na zápis, deò, do ktorého sa mal študent zapísa do

ïalšieho obdobia štúdia, alebo v ktorom sa mal opätovne zapísa , sa považuje za deò, v ktorom študent zanechal

štúdium.

Èlánok 4

Roèný osobný študijný plán

(1) Pre štúdium si študent zostavuje študijný plán. Študijný plán študenta urèuje èasovú a obsahovú postupnos

jednotiek študijného programu a formy hodnotenia študijných výsledkov. Študijný plán študenta pozostáva

z roèných osobných študijných plánov (ïalej aj ROŠP).

(2) ROŠP predstavuje zoznam predmetov, ktoré študent plánuje v konkrétnom akademickom roku absolvova

. ROŠP si študent zostavuje sám a je zodpovedný za správnos jeho zostavenia.

108


(3) ROŠP pre nasledujúci akademický rok si študent zostavuje na základe podkladov, ktoré sú uvedené v

študijnej príruèke a katalógu predmetov DF a ostatných fakúlt TU vo Zvolene, prípadne ïalších informácií referátu

pre pedagogickú prácu DF TU vo Zvolene.

(4) ROŠP pre prvý roèník si študent zostavuje pri zápise do prvého roèníka.

(5) Na poskytovanie poradenskej služby študentov pri zostavovaní ROŠP pôsobia na fakulte ako poradcovia

garanti študijných programov.

(6) Predmety, ktoré si študent zapisuje do ROŠP sú rozdelené do troch skupín:

P – povinné,

PV – povinne volite¾né,

V – výberové.

(7) ROŠP musí by zostavený tak, aby obsahoval všetky povinné a študentom zvolené povinne volite¾né

predmety v príslušnom semestri, prípadne výberové predmety z ponuky, ktorá je uvedená v katalógu predmetov

DF a ostatných fakúlt TU vo Zvolene.

(8) Suma kreditov zapísaných predmetov musí by minimálne 60 za akademický rok.

Èlánok 5

Priebeh štúdia

(1) Základnými formami výuèby sú prednášky, cvièenia, hlavné cvièenia, semináre, exkurzie, resp. študijné

cesty a odborné praxe.

(2) Doplnkovou formou sú konzultácie, ktoré pomáhajú študentom pri samostatnom štúdiu. Na konzultáciách

usmeròuje pedagóg študentov v obsahu a metódach štúdia. Konzultáciami sa môžu nahradi aj niektoré

formy, alebo èas výuèby, prípadne doplni príprava študentov na skúšky.

(3) Katedry a gestori predmetov sú povinní na zaèiatku semestra oboznámi študentov s obsahom, náplòou,

èasovým harmonogramom výuèby a vyuèujúcimi v jednotlivých predmetoch, vrátane hlavných cvièení,

seminárov, exkurzií, resp. študijných ciest a odborných praxí, ktoré katedra zabezpeèuje.

(4) Formu úèasti na semestrálnych cvièeniach, hlavných cvièeniach a všetkých formách praxí urèuje gestor

predmetu.

(5) Študentom prednášajú profesori a docenti príslušného študijného odboru a so súhlasom dekana aj odborní

asistenti a vedeckí zamestnanci. Prednáša môžu aj významní odborníci z vedecko-výskumných pracovísk a

praxe. Obsah prednášok vychádza z platných osnov predmetu.

(6) Cvièenia vedú profesori, docenti, odborní asistenti, asistenti, doktorandi, lektori a dekanom poverení

vedeckí zamestnanci i odborníci z vedecko-výskumných pracovísk a praxe. Na cvièeniach sa za aktívnej úèasti

študentov aplikuje prednášaná èas predmetu na praktických príkladoch, precvièujú sa vedomosti a zruènosti

potrebné na praktické a teoretické zvládnutie predmetu, upresòujú sa a prehlbujú vedomosti študentov.

Èlánok 6

Prerušenie štúdia a opakovanie roèníka

(1) Dekan môže na žiados študenta z osobných alebo zdravotných dôvodov štúdium preruši , prièom

urèí zaèiatok a koniec prerušenia štúdia.

(2) Preruši štúdium možno najviac dvakrát poèas štúdia a to v I. stupni jedenkrát a v II. stupni jedenkrát.

Jedno prerušenie môže ma dåžku maximálne dva roky. Nesplnenie študijných povinností nie je dôvodom

pre prerušenie štúdia. Poèas prerušenia študent nie je èlenom akademickej obce a nemá práva ani povinnosti

študenta fakulty.

(3) Ak študent nesplní študijné povinnosti do konca akademického roka, môže mu dekan povoli opakova

roèník. Poèas štúdia je možné povoli opakovanie najviac dvakrát, a to v I. stupni štúdia jedenkrát a v II.

stupni štúdia jedenkrát. Pri povolení dekan zvažuje celkové dosiahnuté výsledky študenta.

(4) O opakovanie roèníka môže požiada študent, ktorý k poslednému dòu zápisu do ïalšieho akademického

roka poèas štúdia daného akademického roka získal minimálne 32 kreditov.

(5) Pri opakovaní roèníka si študent zapíše povinné predmety, ktoré nemá ukonèené v zmysle študijného

plánu. Povinne volite¾né a výberové predmety si zapíše v zmysle Vyhlášky MŠ SR o kreditovom systéme štúdia.

Všetky vykonané skúšky ostávajú v platnosti. Pri predmete, ktorý konèí len zápoètom, udelený zápoèet ostáva v

platnosti. Absolvované praxe sa uznávajú. O uznaní preddiplomovej praxe rozhodne vedúci diplomovej práce.

(6) Žiados o opakovanie roèníka musí študent predloži na predpísanom tlaèive na študijné oddelenie

dekanátu DF najneskôr do zaèiatku zimného semestra príslušného akademického roka.

109


Èlánok 7

Prestup

(1) Študent môže zmeni študijný program v rámci toho istého študijného odboru alebo kombinácie študijných

odborov (§ 70 ods. (1) písm. l zákon o VŠ).

(2) Žiados o prestup podáva študent dekanovi fakulty po splnení študijných povinností pod¾a ROŠP do

zaèiatku akademického roka.

Èlánok 8

Zanechanie štúdia

(1) Študent, ktorý chce zanecha štúdium, oznámi to písomne dekanovi fakulty.

(2) Za zanechanie štúdia sa považuje, ak sa študent nedostaví na zápis ani po výzve študenta na dostavenie

sa k zápisu v lehote desiatich pracovných dní od doruèenia tejto výzvy a ani nepožiada o predåženie tejto lehoty

pre zdravotné dôvody, ktoré mu bránia dostavi sa na zápis ((§ 66 ods. (4) zákon o VŠ).

Èlánok 9

Uznávanie skúšok

(1) Študentovi, ktorý študoval na inej vysokej škole, alebo bol po zanechaní alebo vylúèení zo štúdia znova

prijatý na fakultu, je možné uzna vykonané skúšky so zrete¾om na obsah absolvovaného predmetu a dobu

platnosti skúšok. O uznaní skúšky rozhoduje gestor predmetu. Na základe takéhoto uznania rozhodne dekan

o zaradení študenta do príslušného roèníka.

(2) Doba platnosti vykonaných skúšok a zápoètov je daná súètom štandardnej dåžky štúdia študijného

programu a jej prekroèením o dva roky (§ 65 ods. (2) zákon o VŠ).

Èlánok 10

Hodnotenie štúdia

(1) Hodnotenie štúdia sa vykonáva formou skúšok, príp. zápoètov.

(2) Zápoèty (ak je predmet ukonèený len zápoètom) a skúšky sa zapisujú do skúškových správ a výkazov

o štúdiu.

(3) Skúšky sa konajú prevažne v období študijného vo¾na.

(4) Hodnotenie štúdia sa uskutoèòuje pod¾a klasifikaènej stupnice ECTS (èlánok 14).

Èlánok 11

Skúšky

(1) Skúškami sa preverujú vedomosti a schopnosti študenta z príslušného predmetu.

(2) Skúšky môžu by ústne, písomné a ich kombinácie. O forme skúšky rozhodne gestor predmetu.

(3) Skúšky konajú študenti u profesorov a docentov urèených gestorom predmetu, ktorí im predmet prednášali,

vo výnimoèných prípadoch u odborných asistentov a vedeckých zamestnancov, ktorí sú na to dekanom

poverení (ïalej len skúšajúci).

(4) Skúšky sa konajú v skúškovom období, ktoré pozostáva zo študijného vo¾na v zimnom semestri a z

obdobia letného semestra (vrátane študijného vo¾na v letnom semestri) do 31. júla. V externej forme štúdia je

možné vykona skúšku aj poèas semestra po ukonèení blokovej výuèby daného predmetu.

(5) V skúškovom období sa študent môže podrobi skúške v riadnom a v opravnom termíne.

(6) Ak študent nevyhovel ani v opravnom termíne, môže mu dekan na jeho žiados povoli druhý opravný

termín.

(7) Druhý opravný termín môže dekan povoli študentovi najviac z dvoch predmetov poèas jedného

akademického roka, v priebehu celého štúdia (v jednom stupni) môže študent absolvova maximálne tri dekanom

povolené opravné termíny.

(8) Skúšky za príslušný roèník vrátane druhého opravného termínu musia by vykonané do 31. júla.

V posledných roèníkoch bakalárskeho, inžinierskeho a magisterského štúdia urèí termíny ukonèenia skúšok dekan.

(9) Termíny skúšok a poèet študentov na jeden termín zverejní skúšajúci najneskôr dva týždne pred

ukonèením prednášok.

110


(10) V období študijného vo¾na je skúšajúci povinný vypísa termíny minimálne pre 1,5 násobný poèet

skúšaných študentov. V období mimo študijného vo¾na, poèas konania výuèby, je skúšajúci povinný urèi termín

skúšky minimálne týždeò vopred a tak, aby nebola narušená výuèba pod¾a platného rozvrhu a èasového harmonogramu

štúdia.

(11) V prípade, že skúšajúci z vážnych dôvodov nemôže vo vypísanom termíne skúša , urèí sa náhradný

termín, prípadne vedúci katedry poverí iného skúšajúceho.

(12) Študent sa na skúšku prihlasuje prostredníctvom UIS. Operácie prihlasovania a odhlasovania sa na

skúšku pre študenta budú do doby urèenej skúšajúcim, prièom táto doba nepresiahne 24 hodín pred zaèatím skúšky.

(13) Obdobie študijného vo¾na v zimnom a v letnom semestri je urèené pre skúšky v riadnych termínoch

z predmetov, ktoré boli prednášané v príslušných semestroch. Ak sa študent v období študijného vo¾na na

riadnom termíne nezúèastní, tento termín stráca.

(14) Študent v prípade nevykonania skúšky v riadnom termíne môže požiada skúšajúceho o vykonanie

opravného termínu ešte v období študijného vo¾na.

(15) Skúšajúci môže povoli študentovi s prihliadnutím na výsledky priebežnej kontroly štúdia konanie

skúšky pred ukonèením výuèby v príslušnom semestri.

(16) Neospravedlnenú neúèas na skúške v termíne, na ktorý sa študent prihlásil, hodnotí skúšajúci

známkou FN. Študent sa môže ospravedlni do 5 dní po termíne skúške. O ospravedlnení rozhoduje skúšajúci.

(17) Výsledok všetkých skúšok zapíše skúšajúci do skúškovej správy a výkazov o štúdiu. Vytlaèenú

skúškovú správu podpisuje garant predmetu a odovzdá v predpísaných termínoch na dekanát DF.

(18) Na žiados študenta, alebo skúšajúceho, môže vedúci katedry urèi konanie skúšky pred komisiou.

Trojèlennú komisiu stanoví vedúci katedry. Èlenom komisie je aj prednášajúci daného predmetu.

Èlánok 12

Ateliérová tvorba

(1) V študijných programoch študijného odboru 2.2.6 Dizajn sa k základným formám výuèby zaraïuje aj

ateliérová tvorba.

(2) Ateliérová tvorba (praktická tvorivá èinnos študentov s individuálnymi originálnymi výstupmi),

uplatòovaná vo výtvarných, architektonických a dizajnérskych disciplínach, má nezastupite¾nú funkciu nielen pre

rozvíjanie výtvarného talentu, ale aj pre získanie a zdokona¾ovanie špecifickej kreativity dizajnérskej práce.

(3) Vzh¾adom na syntetizujúcu a profilujúcu funkciu je úèas študentov na výuèbe predmetov ateliérovej

tvorby povinná.

(4) Všetky predmety, ktoré sa vyuèujú formou ateliérovej tvorby, sú klasifikované komisionálne. Termín

konania skúšky z každého predmetu je spoloèný pre všetkých študentov príslušného roèníka a urèuje ho spolu so

zložením komisie pre hodnotenie prác vedúci katedry. Predsedom komisie je spravidla gestor predmetu.

(5) V zdôvodnených prípadoch (dlhodobá choroba, náhla choroba v èase konania skúšky), na základe písomnej

žiadosti študenta podanej do 5 pracovných dní od komisionálneho hodnotenia, vedúci katedry stanoví

náhradný termín konania skúšky.

(6) Možnos opravnej skúšky z predmetov ateliérovej tvorby sa v príslušnom akademickom roku vyluèuje.

(7) Opakovanie roèníka z dôvodu neúspešnosti v predmetoch ateliérovej tvorby môže by v priebehu štúdia

povolené iba raz.

Èlánok 13

Kreditový systém hodnotenia

(1) Kreditový systém hodnotenia je spracovaný v súlade so zásadami ECTS. Kredity znamenajú èíselné

hodnoty, ktoré sú priradené jednotlivým predmetom na základe množstva práce potrebnej na absolvovanie konkrétneho

predmetu. Štandardná zá až študenta v akademickom roku je 60 kreditov, za semester 30 kreditov.

(2) Hodnotenie výsledkov študenta poèas absolvovania predmetu (písomné práce, testy, programy, osobná

iniciatíva), vrátane jeho ukonèenia predpísaným spôsobom (skúška, zápoèet) sa uskutoèòuje pod¾a ECTS (Tab.

1). Pred zaèiatkom výuèby predmetu musí gestor predmetu stanovi , za aké aktivity ko¾ko bodov môže študent

získa .

111


Tab. 1: Hodnotenie pod¾a ECTS

Klasifikaèný stupeò

A

B

C

D

E

FX

Názov klasifikaèného

stupòa a jeho

charakteristika

Poèet získaných bodov,

resp. % preukázaných

vedomostí

Výborne

(vynikajúce výsledky) 95- 100

ve¾mi dobre

(nadpriemerné výsledky)

dobre

(priemerné výsledky) 75 - 84

uspokojivo

(prijate¾né výsledky)

dostatoène

(výsledky spåòajú minimálne

kritériá)

nedostatoène

(vyžaduje sa ïalšia práca)

Známka

(numerická hodnota

klasifikaèného stupòa)

85 - 94 1,5

65 - 74 2,5

60 - 64

menej ako 60 4

1

2

3

(3) Pridelený klasifikaèný stupeò a poèet získaných bodov zapíše uèite¾ do výkazu o štúdiu a do skúškovej

správy, napr. A/95, E/60, atï.

(4) Študent získa kredity za predmet, ak jeho výsledky boli ohodnotené minimálne klasifikaèným stupòom

E.

(5) Minimálna hranica potrebná k postupu do vyššieho roèníka je stanovená úrovòou 52 kreditov.

(6) Prenesené kredity (t.j. chýbajúci poèet kreditov do 60) musia by získané v nasledovnom akademickom

roku štúdia. Opakovaný prenos kreditov z toho istého predmetu nie je možný. Pritom musí by dodržaná

predpísaná nadväznos predmetov (prerekvizity), ktorá je uvedená v informaèných listoch predmetov katalógu

predmetov DF. Dodržanie prerekvizít preverujú skúšajúci konkrétnych predmetov.

(7) V prípade mobility študenta je prenos kreditov zabezpeèený výpisom výsledkov štúdia. Výpis vypracuje

vysielajúca a prijímajúca vysoká škola pred absolvovaním štúdia na prijímajúcej vysokej škole a po jeho

skonèení. Na základe výpisu uzná vysielajúca škola študentovi študijné povinnosti úspešne vykonané na prijímajúcej

škole a zapoèíta mu za ne taký poèet kreditov, ktorý zodpovedá kreditom za rovnaký alebo podobný predmet

na vysielajúcej škole v zmysle zásad ECTS.

Èlánok 14

Bakalárska práca

(1) Vypracovanie bakalárskej práce (ïalej aj BP) sa považuje za predmet, preto sa hodnotí príslušným

klasifikaèným stupòom pod¾a èl. 14 ods. (2) (A-FX). BP je hodnotená 10 kreditmi.

(2) Témy bakalárskych prác musia by vypracovávané v súlade s profilom absolventa na katedrách DF.

Vypracovanie bakalárskej práce mimo DF schva¾uje na základe písomnej žiadosti študenta a vyjadrenia vedúceho

bakalárskej práce garant študijného programu.

(3) Bakalárskou prácou študent preukazuje odborné vedomosti a zruènosti, ktoré nadobudol poèas štúdia

a schopnos aplikova ich pri riešení konkrétnych primerane nároèných úloh študijného programu. Témy

bakalárskych prác vypisujú katedry na zaèiatku štvrtého semestra (letný semester druhého roèníka bakalárskeho

štúdia).

(4) Študenti sa prihlasujú na konkrétnu tému do konca júna príslušného akademického roka u vedúceho

bakalárskej práce. Zadanie bakalárskej práce vydá študentovi gestorská katedra do zaèiatku nasledujúceho akademického

roka.

(5) Vedúcimi bakalárskej práce môžu by profesori, docenti, odborní asistenti a vedecko-výskumní zamestnanci.

Vedúci BP a témy BP sa schva¾ujú na úrovni katedry.

(6) Bakalárska práca má spravidla rozsah 40 normalizovaných strán. Bakalárska práca nemusí obsahova

spracovanie vlastného výskumu.

(7) Súèas ou bakalárskej práce je súhrn v slovenskom a svetovom jazyku.

112


(8) Náklady spojené s napísaním a zaviazaním BP si študent hradí sám.

(9) Vypracovanú BP musí študent odovzda do termínu stanoveného èasovým harmonogramom akademického

roka na príslušnej katedre v pevnej väzbe v dvoch vyhotoveniach.

(10) Posudok na BP vypracuje a prácu klasifikuje pod¾a èl. 14 ods. (2) (A-FX) jej vedúci a jeden oponent.

Oponentom BP môže by zamestnanec DF, resp. TU vo Zvolene, inej vysokej školy, alebo iný významný

odborník. Oponentov schva¾uje vedúci katedry.

(11) Posudok musí obsahova objektívne zhodnotenie bakalárskej práce so zameraním na nároènos

a zvládnutie zadanej témy, jej teoretické, prípadne i praktické spracovanie na podklade literatúry alebo iných

zdrojov. Zároveò sa v posudku zhodnotí úroveò abstraktu a formálna úroveò spracovania.

(12) Vedúci BP umožní študentovi najneskôr tri dni pred termínom konania obhajoby oboznámi sa

s posudkami.

(13) Študent môže obhajova BP len vtedy, ak aspoò jeden z oponentov ju klasifikuje lepším klasifikaèným

stupòom než FX. V opaènom prípade musí BP prepracova v zmysle pokynov vedúceho práce.

Èlánok 15

Diplomová práca

(1) Vypracovanie diplomovej práce (ïalej aj DP) sa považuje za predmet, preto sa hodnotí príslušným

klasifikaèným stupòom pod¾a èl. 14 ods. (2) (A-FX). DP je hodnotená 20 kreditmi.

(2) Diplomovou prácou sa overujú vedomosti a zruènosti študenta, ktoré získal poèas štúdia a jeho schopnosti

použi ich pri riešení úloh v súvislosti s konkrétnym študijným programom a schopnos samostatnej tvorivej

práce. Témy DP vychádzajú z potrieb spoloèenskej praxe, z plánu vedeckovýskumnej èinnosti fakulty (katedry),

alebo s uvedeným plánom súvisia. DP sú vypracovávané na katedrách DF v súlade s profilom absolventa. Vypracovanie

DP mimo DF musí schváli na základe písomnej žiadosti študenta a vyjadrenia vedúceho DP garant študijného

programu, ktorý posúdi, èi je zameranie DP v súlade s profilom absolventa príslušného študijného programu.

(3) Témy DP oznámi katedra do konca novembra v zimnom semestri prvého roku inžinierskeho štúdia.

(4) Študent sa prihlási na vypísané témy DP do zaèiatku letného semestra prvého roku inžinierskeho alebo

magisterského štúdia u konkrétneho vedúceho diplomovej práce alebo na gestorskej katedre. Gestorská katedra

vydá študentovi zadanie do konca letného semestra prvého roku inžinierskeho štúdia.

(5) Vedúcimi diplomovej práce môžu by profesori, docenti, odborní asistenti a vedecko-výskumní zamestnanci

s vedecko-akademickou hodnos ou. Vedúci DP a témy DP sa schva¾ujú na úrovni katedry.

(6) Diplomová práca má spravidla rozsah 60 normalizovaných strán. Má by zameraná na spracovanie

výsledkov vlastného výskumu, prípadne analýzu vedeckého problému primeranej nároènosti.

(7) Súèas ou diplomovej práce je súhrn v slovenskom a svetovom jazyku.

(8) Náklady spojené s napísaním a zaviazaním DP si študent hradí sám.

(9) DP je potrebné odovzda do termínu stanoveného èasovým harmonogramom akademického roka na

príslušnej katedre v dvoch vyhotoveniach, zviazanú v pevnej väzbe.

(10) Posudok na DP vypracuje a prácu klasifikuje pod¾a èl. 14 ods. (2) (A-FX) vedúci DP a jeden oponent.

Oponentom DP je spravidla zamestnanec inej fakulty, alebo významný odborník z oblasti vedy a praxe.

Oponentov schva¾uje vedúci katedry.

(11) Posudok musí obsahova objektívne zhodnotenie diplomovej práce s poukázaním na jej prínos

a nedostatky. Má by spracovaný predovšetkým so zameraním na:

nároènos zadanej témy,

zhodnotenie úrovne abstraktu,

úroveò rozboru problematiky pod¾a citovanej literatúry,

metódy spracovania,

zhodnotenie výsledkov, odporúèaní, vlastných záverov, apod.,

možnosti využitia výsledkov v praxi, príp. rozvoji vednej disciplíny,

formálnu úroveò.

(12) Vedúci DP je povinný umožni študentovi najneskôr tri dni pred termínom konania obhajoby oboznámi

sa s posudkami.

Èlánok 16

Kontrola originality bakalárskej a diplomovej práce

(1) Závereèné práce v tlaèenej forme sa odovzdávajú v dvoch vyhotoveniach (bakalárske a diplomové

práce) na príslušnom školiacom pracovisku.

113


(2) Študent je povinný predloži závereènú prácu aj v elektronickej forme jej odovzdaním (vložením) do

UIS TU. Elektronická verzia závereènej práce musí by identická s vytlaèenou formou závereènej práce. Za

zhodu tlaèenej a elektronickej verzie zodpovedá študent.

(3) Súèas ou odovzdania závereènej práce je uzatvorenie licenènej zmluvy medzi autorom a TU (viï.

Organizaèná smernica TU è. 2/2010, èl. 7, bod. 4,5,6,7).

(4) Originalita závereènej práce (miera zhody textu práce s databázou originálnych textov) sa posudzuje

v CRZP, kde sa vyhotoví Certifikát overenia miery originality závereènej práce.

(5) Certifikát overenia miery originality závereènej práce sa distribuuje z CRZP do UIS TU kde je sprístupnený

študentovi a vedúcemu závereènej práce, ktorý k nemu zaujme stanovisko vo svojom posudku, alebo

najneskoršie v priebehu obhajoby závereènej práce.

(6) Certifikát overenia miery originality závereènej práce je ïalej poskytnutý komisii na vykonanie štátnych

skúšok na vyhodnotenie a tvorí prílohu zápisu o štátnej skúške. Výsledok kontroly pôvodnosti závereènej

práce je súèas ou zápisu o štátnej skúške. Jeho súèas ou je aj stanovisko skúšobnej komisie k stupòu sprístupnenia

závereènej práce.

Èlánok 17

Štátna skúška bakalárskeho štúdia

(1) Štátna skúška je komisionálna. Skladá sa z dvoch èastí:

z obhajoby bakalárskej práce,

z ústnej skúšky z odborných tematických celkov vybraných pod¾a zamerania študijného

programu a bakalárskej práce.

(2) Obidve èasti štátnej skúšky sa konajú v jednom termíne. Èas trvania štátnej skúšky bakalárskeho štúdia

nemá spravidla presiahnu 60 minút, z èoho obhajoba bakalárskej práce má trva spravidla do 30 minút.

(3) Odborné tematické celky pripravia najneskôr do zaèiatku zimného semestra posledného roèníka garanti

študijných programov.

(4) Ústna skúška v študijných programoch v odbore 5.2.42 Drevárstvo pozostáva z dvoch otázok, po jednej

z nasledovných tematických celkov:

a) Náuka o dreve (obsahuje témy z profilových predmetov: Štruktúra dreva, Vlastnosti dreva),

b) Oblas pod¾a zamerania študijného programu

- študijný program Konštrukcia drevených stavieb a nábytku obsahuje témy z profilových predmetov:

Konštrukcia nábytku, Drevené stavebné konštrukcie,

- študijný program Výroba nábytku obsahuje témy z profilových predmetov: Konštrukcia nábytku, Technológia

druhostupòové spracovania dreva,

- študijný program Drevárske technológie obsahuje témy z profilových predmetov: Technológia piliarskej

výroby, Sušenie a hydrotermická úprava dreva, Technológia aglomerovaných materiálov, Technológia

preglejovaných materiálov, Ochrana dreva,

- študijný program Prevádzka strojov a zariadení obsahuje témy z profilových predmetov: Základy obrábania

dreva, Stroje a zariadenia pre spracovanie dreva, Energetické hospodárstvo, Drevorezné nástroje,

Dopravné systémy v drevopriemysle

- študijný program Technológie spracovania biomasy obsahuje témy z profilových predmetov: Chemické

spracovanie dreva, Výroba bunièín a papiera, Termické spracovanie biomasy,

- študijný program Manažment drevárskej a nábytkárskej výroby obsahuje témy z profilových predmetov:

Mikro a makroekonómia, Manažment výroby, Ekonomika podniku, Riadenie kvality, Základy marketingu,

Úètovníctvo, Personálny manažment, Podnikové financie a investície, Daòovníctvo, Podnikové plánovanie,

Inovaèný manažment.

(5) Ústna skúška študijnom programe Technická produkcia a prvostupòové spracovanie dreva v odbore

5.2.42 Drevárstvo a 6.2.1 Lesníctvo pozostáva z dvoch otázok z nasledovných tematických celkov:

a) Produkcia dreva (obsahuje témy z profilových predmetov: Lesnícka dendrológia, Lesnícke mechanizaèné

prostriedky, ažbovo-dopravné technológie v LH, Meranie a evidencia dreva),

b) Oblas pod¾a zamerania bakalárskej práce (obsahuje témy z profilových predmetov: Lesnícke mechanizaèné

prostriedky, Meranie a evidencia dreva, Sklady a sortimenty dreva, ažbovo-dopravné technológie,

Technológia piliarskej výroby, Procesy sušenia a hydrotermickej úpravy dreva, Kompozitné drevné materiály,

Ochrana dreva).

(6) Ústna skúška v študijnom programe v odbore 8.3.1 Ochrana osôb a majetku pozostáva z troch otázok

z nasledovných tematických celkov:

a) Protipožiarna bezpeènos stavieb (obsahuje témy z profilových predmetov: Protipožiarna bezpeènos stavieb,

Požiarno-technické zariadenia a protivýbuchová ochrana),

b) študent si volí pod¾a zamerania bakalárskej práce jeden tematický celok z nasledovných

114


a) Horenie materiálov a hasenie (obsahuje témy z profilových predmetov: Materiály, Základy horenia,

Základy hasenia, Dynamika požiaru),

bb) Technika a taktika záchranárskych èinností (obsahuje témy z profilových predmetov: Technické prostriedky,

Taktika, Riadenie hasièských jednotiek, Doprava hasiacich látok),

c) študent si volí pod¾a zamerania bakalárskej práce jeden tematický celok z nasledovných:

ca) Krízové riadenie (obsahuje témy z profilových predmetov: Krízový manažment a riešenie krízových

situácií, Ochrana zdravia a bezpeènos pri práci, Právne predpisy),

cb) Protipožiarna prevencia (obsahuje témy z profilových predmetov: Základy prevencie v OPP, Zis o-

vanie príèin požiaru, Analýza požiarneho nebezpeèenstva v technologických procesoch, Protivýbuchová prevencia).

(7) Ústna skúška v študijnom programe v odbore 3.3.16 Ekonomika a manažment podniku pozostáva

z troch otázok z nasledovných tematických celkov:

a) Ekonomika (obsahuje témy z profilových predmetov: Mikroekonómia, Makroekonómia, Ekonomika podniku,

Úètovníctvo, Kalkulácie a rozpoèty; Podnikové financie, Podnikové investície, Riadenie kvality, Marketing,

Medzinárodný obchod),

b) Manažment (obsahuje témy z profilových predmetov: Manažment, Manažment výroby, Podnikové plánovanie,

Personálny manažment),

c) Drevárstvo (obsahuje témy z predmetov: Drevárske tovaroznalectvo, Technológie prvostupòového spracovania

dreva, Náuka o dreve, Základy obrábania dreva, Stroje a zariadenia pre spracovanie dreva, Konštrukcia

nábytku, Výroba bunièín a papiera, Technológia piliarskej výroby, Kompozitné drevné materiály, Technológia

druhostupòového spracovania dreva, Nábytkárske stroje, Drevené stavebné konštrukcie, Chemické spracovanie

dreva, Lepidlá a lepenie dreva, Stavebnostolárske výrobky, Ochrana dreva) – študent si vyberá len

jeden absolvovaný povinne volite¾ný predmet.

(8) Ústna skúška v študijných programoch v odbore odbore 2.2.6 Dizajn má dve èasti:

a) pod¾a študijného programu obsahuje témy z predmetu Tvorba nábytku alebo Tvorba interiéru,

b) obsahuje témy z predmetov Teória , metodológia a dejiny dizajnu.

Èlánok 18

Štátna skúška inžinierskeho a magisterského štúdia

(1) Štátna skúška je komisionálna, skladá sa z dvoch èastí:

z obhajoby diplomovej práce,

z ústnej skúšky, ktorá pozostáva z odborných tematických celkov vybraných pod¾a zamerania

študijného programu a diplomovej práce.

(2) Obidve èasti štátnej skúšky sa konajú v jednom termíne. Èas trvania štátnej skúšky inžinierskeho

štúdia nemá spravidla presiahnu 70 minút, z èoho obhajoba diplomovej práce má trva spravidla do 40 minút.

(3) Odborné tematické celky pripravia najneskôr do konca letného semestra prvého roèníka garanti študijných

programov.

(4) Ústna skúška v študijných programoch v odbore 5.2.42 Drevárstvo pozostáva z dvoch otázok, po jednej

z nasledovných tematických celkov pod¾a zamerania študijného programu:

- študijný program Konštrukcia drevárskych výrobkov obsahuje témy z predmetov:

a) Drevárstvo (obsahuje témy z povinných profilových predmetov: Fyzika dreva, Procesy degradácie

a zuš¾ach ovania dreva),

b) Konštrukcia drevárskych výrobkov (obsahuje témy z profilových predmetov: Dimenzovanie konštrukèných

prvkov, Tepelná technika a energetická nároènos , Halové a mostové konštrukcie),

- študijný program Nábytok a výrobky z dreva obsahuje témy z predmetov:

a) Drevárstvo (obsahuje témy z profilových predmetov: Procesy mechanického spracovania dreva, Procesy

sušenia a hydrotermickej úpravy dreva)

b) Nábytok a výrobky z dreva (obsahuje témy z profilových predmetov: Typológia a základy tvorby nábytku,

Technologické procesy výroby nábytku, Inovaèné tendencie vo výrobe nábytku)

- študijný program Drevárske inžinierstvo obsahuje témy z predmetov:

a) Drevárstvo (obsahuje témy z profilových predmetov: Procesy mechanického spracovanie dreva, Projektovanie

a konštruovanie drevárskych výrobkov)

b) Drevárske inžinierstvo (obsahuje témy z profilových predmetov: Procesy sušenia a hydrotermickej úpravy

dreva, Procesy degradácie a zuš¾ach ovania dreva, Procesy výroby preglejovaných materiálov, Procesy výroby

aglomerovaných materiálov)

- študijný program Technika pre spracovanie dreva obsahuje témy z predmetov:

a) Drevárstvo (obsahuje témy z profilových predmetov: Procesy mechanického spracovanie dreva, Procesy

sušenia a hydrotermickej úpravy dreva

115


) Technicka pre spracovanie dreva (obsahuje témy z profilových predmetov: Teória obrábania a delenia dreva,

Technika pre spracovanie dreva I., Technika pre spracovanie dreva II., Projektovanie vzduchotechnických

zariadení, Inžinierska tepelná technika)

- študijný program Materiálové inžinierstvo v drevárstve obsahuje témy z predmetov:

a) Drevárstvo (obsahuje témy z profilových predmetov: Procesy mechanického spracovanie dreva, Technologické

procesy výroby nábytku)

b) Materiálové inžinierstvo v drevárstve (obsahuje témy z profilových predmetov: Teória obrábania a delenia

dreva, Technologické procesy výroby nábytku, Mechanické technológie spracovania dreva, Chemické technológie

spracovania dreva)

- študijný program Technológie spracovania biomasy obsahuje témy z predmetov:

a) Drevárstvo (obsahuje témy z profilových predmetov: Procesy mechanického spracovania dreva, Procesy

sušenia a hydrotermickej úpravy dreva)

b) Technológie spracovania biomasy (obsahuje témy z profilových predmetov: Výroba vláknin, Výroba papiera,

kartónov a lepenky, Hydrolýzne procesy, Biotechnológie a využitie biomasy)

(5) Ústna skúška v študijnom programe Hasièské a záchranárske služby v odbore 8.3.1 Ochrana osôb

a majetku pozostáva z troch otázok z nasledovných tematických celkov:

a) Zdolávanie krízových situácií a záchranárstvo (obsahuje témy z profilových predmetov: Záchranárstvo a

záchranárska technika, Krízové riadenie, Manažment a taktika zdolávania krízových situácií, Logistika),

b) študent si vyberá dva celky pod¾a zamerania diplomovej práce:

ba) Bezpeènos priemyslu (obsahuje témy z profilových predmetov: Bezpeènos procesov a technológií,

Nebezpeèné látky),

bb) Ochrana obyvate¾stva (obsahuje témy z profilových predmetov: Havarijné plánovanie, Bezpeènos

práce a prostredia, IZS),

bc) Chémia v záchranárstve (obsahuje témy z profilových predmetov: Chemická toxikológia, Nebezpeèné

látky).

(6) Ústna skúška v študijnom programe Technická bezpeènos osôb a majetku v odbore 8.3.1 Ochrana osôb

a majetku pozostáva z troch otázok z nasledovných tematických celkov:

a) Bezpeènos priemyslu (obsahuje témy z predmetov: Manipulácia s hor¾avinami, Bezpeènos procesov

a technológií, Nebezpeèné látky),

b) študent si vyberá dva celky pod¾a zamerania diplomovej práce:

ba) Protipožiarne systémy (obsahuje témy z profilových predmetov: Pasívne a aktívne systémy v OPP,

Protiexplózne zariadenia, Špecializované stavby a stavby pre CO),

bb) Fyzikálno-chemické deje v požiari (obsahuje témy z profilových predmetov: Fyzikálna chémia

a kinetika explózií, Šírenie tepla),

bc) Riadenie èinnosti v OPP (obsahuje témy z profilových predmetov: Špecializované stavby, Riadená

evakuácia, Logistika, Prevencia a havarijné plánovanie ).

(7) Ústna skúška v študijnom programe PM v DSP v odbore 3.3.16 Ekonomika a manažment podniku pozostáva

z 3 otázok v nasledovných tematických celkov:

a) Manažment podniku (obsahuje témy z profilových predmetov: Medzinárodný manažment, Strategický

manažment, Manažment kvality, Finanèný manažment, Investièný manažment)

b) Ekonomika podniku (obsahuje témy z profilových predmetov: Kontroling, Manažérske úètovníctvo,

Marketingová stratégia, Organizácia manažérskej práce)

c) Drevárstvo (obsahuje témy z predmetov: Technika pre spracovanie dreva, Chemické technológie, Náuka

o dreve, Prvostupòové spracovanie dreva, Kompozitné drevné materiály, Technologicko-ekonomické projektovanie,

Technológia druhostupòového spracovania dreva)

(8) Ústna skúška v študijnom programe Dizajn nábytku v odbore 2.2.6 Dizajn pozostáva z 1otázky

v nasledovných tematických celkov:

a) Dizajn (obsahuje témy z profilového predmetu Ateliér dizajnu a z oblastí koncipovania dizajnu a teórie dizajnu)

b) Dizajn nábytku (obsahuje témy z profilových predmetov: Historický nábytok, Dizajn v prostredí a z oblasti

poznania nábytku ako dizajnérskej kategórie v súvislostiach)

c) Tvorba a realizácia (obsahuje témy z profilových predmetov: Konštruovanie nábytkových systémov, Technologické

procesy výroby nábytku, Základy marketingu, Inovaèný manažment

Èlánok 19

Obhajoba bakalárskej a diplomovej práce a jej hodnotenie

(1) Študent môže obhajova BP alebo DP len vtedy, ak aspoò jeden z oponentov ju klasifikuje lepším

klasifikaèným stupòom než FX. V opaènom prípade musí BP alebo DP prepracova v zmysle pokynov vedúceho

práce.

116


(2) Obhajoba BP a DP je verejná.

(3) Priebeh obhajoby BP alebo DP riadi predseda alebo ním poverený èlen komisie.

(4) Študent zoznámi komisiu so zadaním a cie¾om práce, struène popíše postup a zvolené metódy riešenia

a uvedie hlavné výsledky, v prípade DP je súèas ou prezentácie aj struèné zhrnutie výsledkov práce v svetovom

jazyku.

(5) Komisia je oboznámená s posudkami, študent odpovedá na pripomienky v nich uvedené a na otázky

èlenov komisie vz ahujúce sa k téme BP alebo DP.

(6)Výslednú známku (klasifikáciu) obhajoby BP alebo DP urèí predseda komisie. Hodnotenia vedúceho

BP alebo DP a hodnotenie oponenta BP alebo DP majú odporúèací charakter.

Èlánok 20

Priebeh a hodnotenie ústnej èasti štátnej skúšky

bakalárskeho a inžinierskeho štúdia

(1) Študent má urèený èas na písomnú prípravu (cca 30 min).

(2)Ústna èas štátnej skúšky je verejná.

(3)Priebeh ústnej èasti štátnej skúšky riadi predseda alebo ním poverený èlen komisie.

(4) Obsahom ústnej èasti štátnej skúšky sú dva odborné tematické celky pod¾a zamerania študijného odboru,

študijného programu a závereènej práce.

(5) Ak je hodnotenie aspoò jedného tematického celku ústnej èasti závereènej skúšky klasifikované stupòom

FX, výsledok ústnej skúšky je FX. Študent opakuje skúšku len z toho tematického celku, z ktorého bol hodnotený

stupòom FX.

(6) V ostatných prípadoch sa výsledná známka (klasifikácia) ústnej èasti závereènej skúšky vypoèíta ako

jednoduchý aritmetický priemer z hodnotenia oboch odborných tematických celkov. Výsledná hodnota sa zaokrúhli

na celý stupeò (A-E).

Èlánok 21

Výsledné hodnotenie štátnej skúšky

(1) Štátna skúška sa nepovažuje za predmet a nie je hodnotená kreditmi.

(2) Ak jedna z èastí štátnej skúšky (obhajoba BP resp. DP alebo ústna èas ) je klasifikovaná stupòom FX,

výsledné hodnotenie štátnej skúšky je FX.

(3) V ostatných prípadoch sa výsledné hodnotenie (celkový výsledok) štátnej skúšky vypoèíta ako jednoduchý

aritmetický priemer klasifikácie obhajoby BP resp. DP a ústnej èasti štátnej skúšky. Výsledná hodnota sa

zaokrúhli na celý stupeò (A-E).

(4) Študent môže opakova štátnu skúšku dvakrát. Prvú reprobáciu môže študent vykona minimálne po

30 dòoch od konania štátnej skúšky v riadnom termíne. Druhú reprobáciu je možné kona až v nasledujúcom

akademickom roku, v zadanom termíne konania štátnej skúšky.

Èlánok 22

Skúšobná komisia na vykonanie štátnych skúšok

bakalárskeho a inžinierskeho štúdia

(1) Skúšobná komisia na vykonanie štátnych skúšok má najmenej štyroch èlenov (predseda, podpredseda

a dvaja èlenovia). By èlenmi komisie a právo skúša na štátnej skúške majú iba vysokoškolskí uèitelia pôsobiaci

vo funkciách profesorov a docentov (ak ide o bakalárske študijné programy, aj vysokoškolskí uèitelia vo funkcii

odborného asistenta s vysokoškolským vzdelaním tretieho stupòa) a ïalší odborníci, schválení vedeckou radou

fakulty. Minimálne dvaja èlenovia komisie musia by uèitelia DF vo funkcii profesora, alebo docenta.

(2) Poèet komisií stanovuje dekan fakulty minimálne 10 dní pred termínom konania štátnych skúšok

a obhajob bakalárskych a diplomových prác. Èlenov komisií menuje dekan fakulty na základe návrhu vedúceho

katedry.

Èlánok 23

Riadne skonèenie bakalárskeho a inžinierskeho štúdia

(1) Riadne skonèenie bakalárskeho a inžinierskeho štúdia v kreditovom systéme predpokladá získanie

predpísaného poètu kreditov (180 resp. 120), absolvovanie povinných, povinne volite¾ných, prípadne výberových

117


predmetov pod¾a príslušných študijných programov a úspešné absolvovanie štátnej skúšky, vrátane obhajoby

bakalárskej resp. diplomovej práce.

(2) Vykonanie štátnej skúšky, vrátane obhajoby bakalárskej resp. diplomovej práce bude študentovi

umožnené, ak splnil tieto podmienky:

• odovzdal bakalársku resp. diplomovú prácu do stanoveného termínu,

• získal stanovený poèet kreditov za absolvované predmety a závereènú prácu.

(3) Štúdium pod¾a študijného programu nesmie presiahnu jeho štandardnú dåžku o viac ako dva roky (§

65 zákona o VŠ).

Èlánok 24

Celkový výsledok štúdia

(1) Na základe výsledkov skúšok, dosiahnutých poèas celého štúdia sa a celkového výsledku štátnej

skúšky hodnotí celkový výsledok štúdia

- prospel s vyznamenaním (celkový vážený študijný priemer nepresiahol hranicu 1,50, prièom neboli zo

žiadneho predmetu hodnotení známkou „E“ a zároveò štátna skúška bola hodnotená známkou „A“)

- prospel

- neprospel

(2) Výsledné hodnotenie štátnej skúšky vykoná komisia.

Èlánok 25

Disciplinárna komisia

Disciplinárna komisia sa riadi Rokovacím poriadkom disciplinárnej komisie DF TU vo Zvolene.

Èlánok 26

Závereèné ustanovenie

(1) Študijný poriadok DF TU vo Zvolene je v súlade so Študijným poriadkom TU vo Zvolene.

(2) Študijný poriadok DF TU vo Zvolene bol aktualizovaný v AS DF dòa 12.05. 2011.

(3) Študijný poriadok DF TU vo Zvolene nadobúda úèinnos dòom schválenia v AS TU vo Zvolene.

..................................................... .....................................................

doc. Ing. Josef Drábek, CSc.

prof. Ing. Mikuláš Siklienka, PhD.

predseda AS DF TU vo Zvolene

dekan DF TU vo Zvolene

118