Návod na montáš a servis - Buderus

buderus.sk

Návod na montáš a servis - Buderus

6302 8498 – 11/2002 SK Pre odborných pracovníkov

Návod na montáž a servis

Ovládacia jednotka RC30

Pred uvedením do prevádzky alebo začatím servisných prác prosím pozorne prečítat’


Predslov

Zariadenie zodpovedá základným požiadavkám

príslušných európskych smerníc.

Konformita bola overená. Príslušné podklady a

originál vyhlásenia o konformite sú k dispozícii u

výrobcu.

Informácie o tomto návode

Tento návod popisuje funkcie výrobkov:

– Ovládacia jednotka RC30

– Modul zmiešavania MM10 (príslušenstvo)

– Modul odbočky WM10 (príslušenstvo)

Ak je vykurovacie zariadenie vybavené inými funkčnými modulmi

(napr solárnym modulom SM10), nájdete v niektorých menu

dodatočné možnosti nastavenia Tieto sú vysvetlené v príslušných

podkladoch

Odovzdanie zariadenia

Informujte koncového zákazníka o tom, aké nastavenia ste zvolili,

hlavne pokiaľ ide o:

– druh prevádzky (parameter "vykurovací systém", "vplyv

priestoru" a "druh poklesu")

– priradenie vykurovacích okruhov

– program vykurovacej a teplej vody

Vyplňte protokol o nastavení na strana 75.

Technické zmeny vyhradené!

V dôsledku neustáleho ďalšieho vývoja sa môžu obrázky, funkčné

postupy a technické údaje nepatrne odlišovat’.

Aktualizácia dokumentácie

Ak máte návrhy na zlepšenie alebo ak ste objavili nezrovnalosti,

tak nás prosím kontaktujte.

Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené!

Buderus Vykurovacia technika, s.r.o. • http://www.buderus.sk

2

Návod na montáž a servis Ovládacia jednotka RC30 • vydanie 11/2002


Obsah

1 Bezpečnostné a užívateľské pokyny . . . . . . . . . . . . . . . . . .5

1.1 Použitie podľa pokynov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5

1.2 Dodržiavajte tieto bezpečnostné pokyny . . . . . . . . . . . . . . . .5

1.3 Ďalšie pokyny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6

2 Technické údaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7

2.1 Technické údaje ovládacej jednotky RC30 . . . . . . . . . . . . . . .7

2.2 Normy a smernice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7

3 Montáž . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8

3.1 Potrebné náradie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8

3.2 Predpoklady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8

3.3 Montáž a pripojenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

4 Zapnutie/vypnutie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

4.1 Zapnutie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

4.2 Vypnutie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

4.3 Upozornenia pre prevádzku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

5 Servis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

5.1 Stručný popis obsluhy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

5.2 Hlavné menu servisnej úrovne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

5.3 Práca na servisnej úrovni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

5.4 Jazyk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

5.5 Údaje zariadenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

5.6 Údaje kotla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

5.7 Hydraulická výhybka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

5.8 Vykurovací okruh. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

5.9 Teplá voda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

5.10 Korekcia hodín . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

5.11 Zobrazenie charakteristík vykurovania. . . . . . . . . . . . . . . . . 52

5.12 Zobrazenie údajov monitorovania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

5.13 Zoznam chýb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

5.14 Údržba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

5.15 Test LCD displeja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

5.16 Reléový test . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené!

Buderus Vykurovacia technika, s.r.o. • http://www.buderus.sk

Návod na montáž a servis Ovládacia jednotka RC30 • vydanie 11/2002

3


Obsah

5.17 Reset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68

5.18 Zobrazenie verzie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70

6 Odstraňovanie porúch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .71

7 Protokol o nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75

8 Zoznam kľúčových slov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77

Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené!

Buderus Vykurovacia technika, s.r.o. • http://www.buderus.sk

4

Návod na montáž a servis Ovládacia jednotka RC30 • vydanie 11/2002


Bezpečnostné a užívateľské pokyny

1

1 Bezpečnostné a užívateľské pokyny

1.1 Použitie podľa pokynov

Ovládacia jednotka RC30 slúži na ovládanie a reguláciu

vykurovacích zariadení firmy Buderus s EMS (Elektronický riadiaci

systém) v rodinných domoch kde býva jedna rodina, viac rodín a v

radových domoch

Systémové predpoklady týkajúce sa prevádzky: Vykurovací kotol

musí byt’ vybavený UBA3 alebo prístrojom Logamatic MC10.

Priestorový termostat RC20 sa nesmie prevádzkovat’ pomocou

regulátorov regulačných systémov Logamatic 2000/3000/4000.

1.2 Dodržiavajte tieto bezpečnostné pokyny

Ovládacia jednotka RC30 bola koncipovaná a skonštruovaná

podľa aktuálneho stavu techniky a uznaných

bezpečnostnotechnických pravidiel.

Avšak v prípade neodborného použitia tohto prístroja nie je možné

úplne vylúčit’ vznik vecných škôd.

! Prevádzkujte ovládaciu jednotku len na určený účel a v

bezchybnom stave

! Pozorne si prečítajte tento návod na montáž a servis.

Aby ste predišli zraneniam osôb a vecným škodám, dodržiavajte

bezpečnostné pokyny

NEBEZPEČENSTVO OBARENIA

VAROVANIE!

Pri termickej dezinfekcii sa môže TÚV zohriat’ na viac ako 60 °C.

V miestach odberu vzniká nebezpečenstvo obarenia.

! Poučte prosím svojich zákazníkov o správnom zaobchádzaní s

rôznymi armatúrami TÚV, aby bolo možné vylúčit’ obarenie

osôb

Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené!

Buderus Vykurovacia technika, s.r.o. • http://www.buderus.sk

návod na montáž a servis Ovládacia jednotka RC30 • vydanie 11/2002

5


1

Bezpečnostné a užívateľské pokyny

POŠKODENIE ZARIADENIA

POZOR!

zapríčinené mrazom.

Vykurovacie zariadenie môže v dôsledku mrazu zamrznút’, ak je

odstavené z prevádzky alebo je vypnutá funkcia protimrazovej

ochrany.

! V prípade nebezpečenstva mrazu chráňte vykurovacie

zariadenie pred zamrznutím. Za týmto účelom vypustite vodu z

kotla, zásobníka a potrubí pri vypnutom vykurovacom

zariadení

! Aktivujte funkciu protimrazovej ochrany (pozri kapitolu 5.8.9

"Druh protimrazovej ochrany" na strane 38).

1.3 Ďalšie pokyny

Montáž, údržbu, opravu a diagnózu porúch smú vykonat’ len

odborní pracovníci s autorizáciou.

Ovládaciu jednotku RC30 prevádzkujte len v kombináciach s

príslušenstvom a náhradnými dielmi, ktoré sú uvedené v tomto

návode. Iné diely príslušenstva a diely podliehajúce rýchlemu

opotrebeniu používajte len vtedy, keď sú tieto výslovne určené na

plánované použitie a neovplyvnia výkonové charakteristiky ani

požiadavky týkajúce sa bezpečnosti.

Odporúčame odovzdat’ tento návod na montáž a servis

zákazníkovi, aby si ho mohol uložit’ k vykurovaciemu zariadeniu.

POKYN PRE UŽÍVATEĽA

Všetky zmeny a nastavenia, ktoré vykonáte na ovládacej jednotke

RC30 musia zodpovedat’ vykurovaciemu zariadeniu.

POKYN PRE UŽÍVATEĽA

Nikdy neotvárajte kryt ovládacej jednotky.

Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené!

Buderus Vykurovacia technika, s.r.o. • http://www.buderus.sk

6

návod na montáž a servis Ovládacia jednotka RC30 • vydanie 11/2002


Technické údaje

2

2 Technické údaje

2.1 Technické údaje ovládacej jednotky RC30

Jednotka

RC30

Napájacie napätie V 16 V DC

Príkon W 0,3

Príkon s osvetlením pozadia W 0,6

Rozmery

(šírka/výška/hĺbka)

mm 150/90/33

Hmotnost’ g 180

Prevádzková teplota °C 0 až +50

Teplota skladovania °C 0 až +70

Relatívna vlhkost’ vzduchu % 0 až 90

Tab. 1

Technické údaje ovládacej jednotky RC30

2.2 Normy a smernice

Pri montáži a prevádzke vykurovacieho zariadenia dodržujte

normy a smernice platné v danej krajine!

Dodržujte miestne predpisy týkajúce sa elektrickej inštalácie a

predpisy dodávateľa energie!

Použité normy o výrobkoch

Bezpečnost’ elektrických zariadení EN 60335-1

Elektromagnetická kompatibilita

(emisia EMC)

EN 50081-1, EN 61000-3-2,

EN 61000-3-3

Odolnost’ voči rušeniu EMV EN 60730-1, EN 61000-6-2

Tab. 2

Použité normy o výrobkoch

Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené!

Buderus Vykurovacia technika, s.r.o. • http://www.buderus.sk

Návod na montáž a servis Ovládacia jednotka RC30 • vydanie 11/2002

7


3

Montáž

3 Montáž

3.1 Potrebné náradie

Pre montáž vykurovacieho kotla nie je potrebné žiadne náradie.

Pre montáž na stenu potrebujete:

– príklepovú vŕtačku a vrták do steny Ø 6mm

– skrutkovač

3.2 Predpoklady

Dbajte na to, aby boli pred začiatkom montáže splnené

nasledujúce predpoklady:

3.2.1 Vhodný referenčný priestor

Ak bude vykurovacie zariadenie prevádzkované pomocou

regulácie závislej od teploty v miestnosti alebo od vonkajšej teploty

so zapínaním na zadanú priestorovú teplotu, musí byt’ k dispozícii

vhodný referenčný priestor (viď návod na obsluhu).

Cudzie zdroje tepla (slnečné žiarenie alebo aj iné zdroje tepla ako

napr. otvorený krb) v referenčnej miestnosti ovplyvňujú regulačné

funkcie ovládacej jednotky RC30. Ak sú v referenčnej miestnosti

prítomné cudzie zdroje tepla, môže sa stat’, že v priestoroch bez

cudzích zdrojov tepla bude príliš chladno.

POKYN PRE UŽÍVATEĽA

Ak nie je k dispozícii žiaden referenčný priestor, odporúča sa

regulácia podľa vonkajšej teploty (je potrebný snímač vonkajšej

teploty).

Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené!

Buderus Vykurovacia technika, s.r.o. • http://www.buderus.sk

8

Návod na montáž a servis Ovládacia jednotka RC30 • vydanie 11/2002


Montáž

3

3.2.2 Montážna pozícia

Zvoľte si jednu vnútornú stenu v referenčnom priestore a

namontujte ovládaciu jednotku RC30 podľa obrázka 1. Voľný

priestor pod ovládacou jednotkou a odstup od dverí je potrebný,

aby bolo možné získat’ správne výsledky merania.

1

RC30

≥1m

≥1,2m

≥0,75m

≥0,6m

2

Obr. 1

Poz. 1:

Poz. 2:

Pripevnite nástenný držiak ovládacej jednotky RC30 v

referenčnom priestore na šedo vyznačenú plochu

Pozícia ovládacej jednotky RC30 na vnútornej stene

Voľný priestor

3.2.3 Prípojný kábel

Prípojný kábel na prepojenie ovládacej jednotky RC30 s

vykurovacím zariadením (Elektronický riadiaci systém EMS) musí

zodpovedat’ nasledujúcim špecifikáciam:

Počet žíl: 2

Prierez vodiča: 0,75 mm 2 (max. 1,5 mm 2 )

Dĺžka vedenia:

max. 100 m

Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené!

Buderus Vykurovacia technika, s.r.o. • http://www.buderus.sk

Návod na montáž a servis Ovládacia jednotka RC30 • vydanie 11/2002

9


3

Montáž

3.3 Montáž a pripojenie

3.3.1 Pripevnenie montážnej dosky

Pred montážou je nutné demontovat’ ovládaciu jednotku z

montážnej dosky.

2

1

Obr. 2

Demontujte ovládaciu jednotku z montážnej dosky

! Stlačte tlačidlo odblokovania na spodnej strane montážnej

dosky (obr. 2, poz. 1).

! Snímte montážnu dosku v smere šípky (obr. 2, poz. 2).

POKYN PRE UŽÍVATEĽA

Montážnu dosku je možné upevnit’ priamo na omietku alebo do

krabice pod omietku. Ak montujete ovládaciu jednotku do krabice

pod omietkou, dbajte na to, aby eventuálny prechádzajúci vzduch

z krabice pod omietkou neovplyvňoval meranie priestorovej

teploty v ovládacej jednotke (príp. vyplňte krabicu pod omietkou

izolačným materiálom).

Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené!

Buderus Vykurovacia technika, s.r.o. • http://www.buderus.sk

10

Návod na montáž a servis Ovládacia jednotka RC30 • vydanie 11/2002


Montáž

3

Montážna plocha musí byt’ rovná, aby sa montážna doska pri

zaskrutkovaní neohla.

1

2

Prípojka

EMS

3

Prípojka

externého

snímača

teploty

3

1

2

Obr. 3

Pripevnenie montážnej dosky na omietku

! Vyvŕtajte do steny dva otvory na určené miesto, na teto účel

použite montážnu dosku ako šablónu (obr. 3)

! Do vyvŕtaných otvorov (obr. 3, poz. 1) vsuňte dodané

hmoždinky

! Konce káblov prestrčte cez otvor na montážnej doske

! Pripevnite montážnu dosku pomocou dodaných skrutiek

(obr. 3, poz. 2).

POKYN PRE UŽÍVATEĽA

Pre montáž do krabice pod omietku môžete použit’ postranné

upevňovacie otvory (obr. 3, poz. 3).

Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené!

Buderus Vykurovacia technika, s.r.o. • http://www.buderus.sk

Návod na montáž a servis Ovládacia jednotka RC30 • vydanie 11/2002

11


3

Montáž

3.3.2 Vytvorenie elektrických prípojok

! Pripojte dvojžilový kábel zbernice z elektronického riadiaceho

systému (EMS) na káblové svorky "RC" (obr. 3). Polarita žíl je

ľubovoľná.

! Ak je k dispozícii: externý snímač teploty (príslušenstvo)

pripojte na káblové svorky "EXT" (obr. 3).

3.3.3 Zavesenie ovládacej jednotky RC30

1

1

2

Obr. 4

Zaveste ovládaciu jednotku RC30

! Zaveste ovládaciu jednotku RC30 v hornej časti montážnej

dosky v smere šípky (obr. 4, poz. 1).

! Zatlačte ovládaciu jednotku RC30 na spodnej časti v smere

šípky proti montážnej doske, kým táto nezaskočí (obr. 4,

poz. 2).

Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené!

Buderus Vykurovacia technika, s.r.o. • http://www.buderus.sk

12

Návod na montáž a servis Ovládacia jednotka RC30 • vydanie 11/2002


Montáž

3

3.3.4 Demontáž ovládacej jednotky RC30

! Uvoľnite ovládaciu jednotku RC30 na spodnej strane (obr. 4,

poz. 2) a zveste ju z hornej strany.

3.3.5 Deinštalácia elektrických prípojok

V prípade potreby môžete deinštalovat’ elektrické vedenia

nasledovne:

Obr. 5

Deinštalácia elektrických prípojok

! Pomocou skrutkovača zatlačte na drážku káblových svoriek

aby ste uvoľnili káble (obr. 5).

! Vytiahnite káble z káblových svoriek.

Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené!

Buderus Vykurovacia technika, s.r.o. • http://www.buderus.sk

Návod na montáž a servis Ovládacia jednotka RC30 • vydanie 11/2002

13


4

Zapnutie/vypnutie

4 Zapnutie/vypnutie

4.1 Zapnutie

! Zapnite vykurovacie zariadenie

! Vyskúšajte, či je ovládacia jednotka napájaná prúdom. V

závislosti od prevádzkového stavu svieti jedna alebo viac LEDdiód.

Na displeji sa zobrazuje jedno z nasledujúcich hlásení:

Displej

"VYTVÁRA

SPOJENIE

EMS"

"TEPL PRIEST MERANA"

"KLAPKU OTVORTE"

"KLAPKU OTVORTE

PORUCHA"

"SPOJENIE PRERUŠENÉ

EMS"

"ČAS NIE JE NASTAVENÝ

RC30" príp

"NIE JE NAST DÁTUM

RC30"

Význam

Po zapnutí najskôr nastane prenos

parametrov medzi RC30 a EMS. Bliká

"EMS" a všetky LED-diódy sú vypnuté.

Toto je normálne trvalé zobrazenie

(nastavené od výroby).

Zobrazuje sa hlásenie o údržbe. Po

otvorení klapky sa zobrazí hlásenie o

údržbe 1

Vyskytla sa porucha. Po otvorení klapky sa

zobrazí hlásenie o poruche. 1

RC30 nie je pripojená na EMS (prevádzka

offline alebo problém vedenia).

Zadajte prosím aktuálny čas príp. aktuálny

dátum.

Tab. 3

Hlásenia po zapnutí

1 Informácie o hláseniach údržby a porúch nájdete v návode na montáž a údržbu

použitého vykurovacieho kotla.

Hlásenia o údržbe sa zobrazia len vtedy, keď sa nevyskytuje žiadna porucha.

Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené!

Buderus Vykurovacia technika, s.r.o. • http://www.buderus.sk

14

Návod na montáž a servis Ovládacia jednotka RC30 • vydanie 11/2002


Zapnutie/vypnutie

4

4.2 Vypnutie

Ovládaciu jednotku RC30 môžete vypnút’ tak, že vypnete

vykurovacie zariadenie

4.3 Upozornenia pre prevádzku

Účastníci na zbernici EMS

V systéme zbernice môže prevziat’ vedúcu funkciu (master) len

jeden účastník. Vo vykurovacom zariadení teda môže byt’

nainštalovaná len jedna RC30. Ak si želáte dodatočné priestorové

termostaty (napr. RC20), musia byt’ tieto nainštalované ako

diaľkové ovládanie s nastavenou adresou vykurovacieho okruhu

(pozri kapitolu 5.8.4 "Diaľkové ovládanie" na strane 32).

Ventily termostatu v referenčnom priestore

Ventily termostatu na vykurovacích telesách v referenčnom

priestore nie sú pri regulácii priestoru potrebné (pozri kapitolu 3.2

"Predpoklady" na strane 8). Ak sú v referenčnom priestore k

dispozícii ventily termostatu, tieto musia byt’ úplne otvorené.

Ochrana čerpadla

Za účelom predchádzania poškodenia čerpadiel sa vo všetkých

druhoch prevádzky vždy v stredu o 12:00 všetky čerpadlá zapnú

na 10 sekúnd a potom sa opät’ vypnú. Potom sa zmiešavacie

ventily na 10 sekúnd nastavia do polohy "OTV" a následne do

"ZATV". Potom budú všetky čerpadlá a zmiešavacie ventily opät’

pracovat’ v závislosti od ich regulačnej funkcie.

Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené!

Buderus Vykurovacia technika, s.r.o. • http://www.buderus.sk

Návod na montáž a servis Ovládacia jednotka RC30 • vydanie 11/2002

15


5

Servis

5 Servis

5.1 Stručný popis obsluhy

Ovládacia jednotka RC30 poskytuje viac úrovní, na ktorých

môžete vykonat’ nastavenia:

– tri úrovne obsluhy (pre koncového zákazníka) rozdelené na

základné funkcie, rozšírené funkcie a zvláštne funkcie, viď

"Návod na obsluhu Ovládacia jednotka RC30".

– jednu servisnú úroveň, aby ste ako kúrenár mohlli vykonávat’

nastavenia ako napr. vykurovacích okruhov alebo pri príprave

TÚV.

1

2

3

5

4

Obr. 6

Poz. 1:

Poz. 2:

Poz. 3:

Poz. 4:

Poz. 5:

Ovládacie prvky ovládacej jednotky RC30

displej

otočný gombík

tlačidlá základných fukcií so svetelnými diódami (LED)

klapka, zakrýva tlačidlá rozšírených funkcií a zvláštnych funkcií

tlačidlá servisnej úrovne (ako aj rozšírených funkcií a zvláštnych

funkcií, viď návod na obsluhu RC30)

Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené!

Buderus Vykurovacia technika, s.r.o. • http://www.buderus.sk

16

Návod na montáž a servis Ovládacia jednotka RC30 • vydanie 11/2002


Servis

5

Tlačidlá základných funkcií (obr. 6, poz. 3)

Ku každému tlačidlu patrí jedna zelená svetelná dióda (LED). LEDdiódy

poskytujú informáciu o aktuálnom prevádzkovom stave

Bižšie informácie k tejto téme nájdete v návode na obsluhu RC30.

Tlačidlo "AUT"

Tlačidlo "prevádzka deň"

Tlačidlo "prevádzka noc"

Tlačidlo "TÚV"

Tlačidlá funkcií servisnej úrovne (obr. 6, poz. 5)

Za klapkou (obr. 6, poz. 4) sa nachádzajú tlačidlá (obr. 6, poz. 5)

funkcií servisnej úrovne ako aj rozšírených funkcií a zvláštnych

funkcií.

Tlačidlo "zobrazenie"

Tlačidlo "čas"

Ttlačidlo "deň týždňa"

Tlačidlo "prog"

Tlačidlo "vykur okr"

Tlačidlo "spät’"

Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené!

Buderus Vykurovacia technika, s.r.o. • http://www.buderus.sk

Návod na montáž a servis Ovládacia jednotka RC30 • vydanie 11/2002

17


5

Servis

5.2 Hlavné menu servisnej úrovne

Reset

Verzia

Jazyk

Údajezariadenia

Údaje

kota

Reléoý

test

Hydr.

výhybka

Test LCD

displeja

Vykurov.

okruh 1

Údržba

Vykurov.

okruh 2

Zoznam

chýb

Údaje

monitora

Vykurovacia

krivka

Korekcia

času

TÚV

Obr. 7

Prehľad servisnej úrovne

Voľba úrovne servisu

+ +

SERV MENU

JAZYK

Stlačte súčasne tlačidlá "zobrazenie", "vykurov. okruh" a "spät’".

Na displeji sa zobrazí hlavné menu servisnej úrovne, ktoré je

charakterizované označením "SERV MENU".

Aby ste prelistovali hlavné menu, otáčajte otočným gombíkom

ľubovoľným smerom

Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené!

Buderus Vykurovacia technika, s.r.o. • http://www.buderus.sk

18

Návod na montáž a servis Ovládacia jednotka RC30 • vydanie 11/2002


Servis

5

5.3 Práca na servisnej úrovni

Na servisnej úrovni sa môžete pohybovat’ a vykonávat’ nastavenia

nasledovne:

Otáčajte otočným gombíkom ľubovoľným smerom, aby ste

prelistovali hlavné menu na servisnej úrovni (pozri kapitolu 5.2

"Hlavné menu servisnej úrovne" na strane 18).

Stlačte tlačidlo "zobrazenie", aby ste vyvolali želané menu.

+

Aby ste zmenili zobrazenú hodnotu, držte stlačené tlačidlo

"zobrazenie" a súčasne otáčajte otočným gombíkom

Aby ste uložili hodnotu, uvoľnite tlačidlo "zobrazenie"

Zmena na hlavné menu servisnej úrovne

Stlačte tlačidlo "spät’".

Potom môžete vykonat’ nasledujúce nastavenie.

Zmena na úroveň ovládania (trvalé zobrazenie)

Stlačte viackrát tlačidlo "spät’" alebo zatvorte klapku.

Na displeji sa objaví trvalé zobrazenie

POKYN PRE UŽÍVATEĽA

Ovládacia jednotka RC30 sa prepne automaticky spät’ na trvalé

zobrazenie, ak v priebehu piatich minút nestlačíte žiadne tlačidlo

Výnimka: Menu "reléový test" a "údaje monitora" zostanú otvorené

aj vtedy, keď dlhší čas nestlačíte žiadne tlačidlo.

Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené!

Buderus Vykurovacia technika, s.r.o. • http://www.buderus.sk

Návod na montáž a servis Ovládacia jednotka RC30 • vydanie 11/2002

19


5

Servis

5.4 Jazyk

Môžete si zvolit’ jazyk v ktorom sa majú zobrazovat’ texty na

displeji

SERV MENU

JAZYK

Vyvolajte servisnú úroveň Zvoľte servisné menu "JAZYK".

Stlačte tlačidlo "zobrazenie"

+

Držte stlačené tlačidlo "zobrazenie" a pomocou otočného gombíka

zvoľte želaný jazyk.

JAZYK

NEMCINA

Zobrazí sa vybraný jazyk

Uvoľnite tlačidlo "zobrazenie" Jazyk sa uloží

Jazyk

Rozsah nastavenia

Nemčina

..

Výrobné nastavenie

Nemčina

Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené!

Buderus Vykurovacia technika, s.r.o. • http://www.buderus.sk

20

Návod na montáž a servis Ovládacia jednotka RC30 • vydanie 11/2002


Servis

5

5.5 Údaje zariadenia

Pomocou menu "údaje zariadenia" môžete nastavit’ hodnoty

vykurovacieho zariadenia a vlastností budovy.

Minimálna

vonkajšia

teplota

Údaje

zariadenia

Druh

budovy

Obr. 8

Prehľad "údajov zariadenia"

SERV MENU

UDAJE ZARIAD

Vyvolajte servisnú úroveň Zvoľte "SERV MENU ÚDAJE ZARIAD".

Stlačte tlačidlo "zobrazenie"

UDAJE ZARIAD

VONK T MIN

-1 0°

+

Otočte otočným gombíkom na želaný bod menu údajov

zariadenia.

Zobrazí sa želaný bod menu

Hodnoty zadajte nasledovne:

Držte stlačené tlačidlo "zobrazenie" a otáčajte otočným gombíkom,

kým sa neobjaví želaná hodnota.

Aby ste uložili hodnotu, uvoľnite tlačidlo "zobrazenie"

Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené!

Buderus Vykurovacia technika, s.r.o. • http://www.buderus.sk

Návod na montáž a servis Ovládacia jednotka RC30 • vydanie 11/2002

21


5

Servis

5.5.1 Minimálna vonkajšia teplota

Minimálna vonkajšia teplota je stredná hodnota najnižšej

nameranej vonkajšej teploty počas posledných rokov a má vplyv

na dimenzovanie vykurovacieho zariadenia. Udáva, do akej

vonkajšej teploty môže byt’ vykurovaný dom bez strát tepla v

miestnostiach Z tohto dôvodu sa hodnota berie do úvahy pri

výpočte potreby tepla každej budovy Ak nemáte túto hodnotu k

dispozícii, môžete sa dočítat’ o priemernej hodnote pre Vašu

oblast’ v mape klimatických zón a nastavit’ ju, pretože je

pravdepodobné, že táto hodnota bola tiež základom pri plánovaní

vykurovacieho zariadenia Túto hodnotu je možné menit’ len vtedy,

keď sa mení budova alebo vykurovacie zariadenie v súvislosti s

výkonom, vykurovacími telesami alebo izoláciou.

POKYN PRE UŽÍVATEĽA

Pri zvýšení nastavenia minimálnej vonkajšej teploty, napr. z –

15 °C na –10 °C, regulácia zareaguje zvýšením vykurovacej

charakteristiky Nastavená plánovaná teplota bude teraz

dosiahnutá už pri –10 °C. Regulácia následne predpokladá, že sa

zvýšila potreba tepla Vykurovacia charakteristika bude strmšia.

UDAJE ZARIAD

VONK T MIN

-1 0°

! Priemernú hodnotu minimálne vonkajšej teploty si prečítajte v

mape klimatických zón pre Vašu oblast’ alebo sa na ňu spýtajte

vo Vašej príslušnej pobočke.

Zadajte zistenú hodnotu

Minimálna

vonkajšia teplota

Rozsah nastavenia

–30 °C až 0 °C –10 °C

Výrobné nastavenie

Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené!

Buderus Vykurovacia technika, s.r.o. • http://www.buderus.sk

22

Návod na montáž a servis Ovládacia jednotka RC30 • vydanie 11/2002


Servis

5

5.5.2 Druh budovy

Pod "druh budovy" je možné zadat’ tepelnú kapacitu budovy

Budovy rôznych druhov akumulujú teplo rôzne dlho. Pomocou

tejto funkcie je možné prispôsobit’ vykurovacie zariadenie danému

druhu stavby

– "ĽAHKÝ"

nízka tepelná kapacita, napr. montovaný dom, dom s drevenou

konštrukciou

– "STREDNÝ"

stredná tepelná kapacita, napr. dom z dutých tvárnic

– "ŤAŽKÝ"

vysoká tepelná kapacita, napr. dom z pálenej tehly

UDAJE ZARIAD

DRUH BUDOVY

STREDN

Zadajte druh budovy

Druh budovy

Rozsah nastavenia Výrobné

nastavenie

Ľahký

Stredný

Ťažký

Stredný

Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené!

Buderus Vykurovacia technika, s.r.o. • http://www.buderus.sk

Návod na montáž a servis Ovládacia jednotka RC30 • vydanie 11/2002

23


5

Servis

5.6 Údaje kotla

Pomocou menu "údaje kotla" môžete uskutočňovat’ nastavenia

kotla.

Druh

čerpadla

Údaje kotla

Modulácia

čerpadla

kotla

**

Dobadobehu

čerpadla *

* Len ak je druh čerpadla "INTERN".

** V závislosti od údajov KIM vykurovacieho kotla

Obr. 9

Prehľad "údajov kotla"

SERV MENU

UDAJE KOTLA

Vyvolajte servisnú úroveň. Zvoľte "SERV MENU UDAJE KOTLA".

Stlačte tlačidlo "zobrazenie"

Otočte otočný gombík na želaný bod menu údajov kotla.

UDAJE KOTLA

DRUH CERPADL

INTERN

Zobrazí sa želaný bod menu

Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené!

Buderus Vykurovacia technika, s.r.o. • http://www.buderus.sk

24

Návod na montáž a servis Ovládacia jednotka RC30 • vydanie 11/2002


Servis

5

Hodnoty zadajte nasledovne:

+

Držte stlačené tlačidlo "zobrazenie" a otáčajte otočným gombíkom,

kým sa neobjaví želaná hodnota.

Aby ste uložili hodnotu, uvoľnite tlačidlo "zobrazenie"

5.6.1 Druh čerpadla

Tento parameter určuje, pomocou ktorého čerpadla bude cez

vykurovací kotol prúdit’ vykurovacia voda: interným čerpadlom

kotla alebo čerpadlom vykurovacieho okruhu:

– "ZIADNE"

EMS neriadi žiadne čerpadlo

– "INTERN" (interné čerpadlo kotla)

Interné čerpadlo kotla pri požiadavke na TÚV alebo teplo riadi

EMS súčasne s horákom a po nastavenej dobe dobehu

čerpadla sa opät’ vypne. Ak je nainštalovaná hydraulická

výhybka, je treba v princípe zvolit’ "INTERN"

– "VYKUR OKR" (čerpadlo vykurovacieho okruhu)

Čerpadlo vykurovacieho okruhu riadi EMS, keď vykurovací

okruh 1 požaduje teplo.

UDAJE KOTLA

DRUH CERPADL

INTERN

Zadajte želaný druh čerpadla

Druh čerpadla

Rozsah nastavenia

Žiadne

Interné

Vykurovací okruh

Výrobné nastavenie

Interné

Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené!

Buderus Vykurovacia technika, s.r.o. • http://www.buderus.sk

Návod na montáž a servis Ovládacia jednotka RC30 • vydanie 11/2002

25


5

Servis

5.6.2 Doba dobehu čerpadla

UDAJE KOTLA

DOBEH CERP

5 MIN

"Doba dobehu čerpadla" udáva, koľko minút bude vypnuté

čerpadlo po horáku. Pomocou nastavenia "24 H" je možná trvalá

prevádzka. Parameter sa zobrazí len vtedy, keď je nastavený

"druh čerpadla" na "interné"

Zadajte želanú hodnotu

Doba dobehu

čerpadla

Rozsah nastavenia

0–60 min

24 h

Výrobné nastavenie

5 min

5.6.3 Modulácia čerpadla kotla

KOTLOVE

CERP MODUL

0

Vykurovací kotol musí byt’ vybavený modulovaným kotlovým

čerpadlom. Pomocou tohto parametra je možné prispôsobit’

charakteristiku kotla čerpadla

Zadajte želanú hodnotu

Modulácia

čerpadla kotla

Rozsah nastavenia

0 – 8 2

Výrobné nastavenie

POKYN PRE UŽÍVATEĽA

Hodnoty nastavenia sú závislé od údajov KIM vykurovacieho kotla

To znamená, že napr nastavenie "2" môže mat’ pri inom

vykurovacom kotli iný význam. Nastavenia sú bližšie popísané v

návode na montáž a údržbu použitého vykurovacieho kotla.

Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené!

Buderus Vykurovacia technika, s.r.o. • http://www.buderus.sk

26

Návod na montáž a servis Ovládacia jednotka RC30 • vydanie 11/2002


Servis

5

5.7 Hydraulická výhybka

Ak je modul výhybky WM10 nainštalovaný vo vykurovacom

zariadení, môžete pomocou tohto bodu menu aktivovat’ funkciu

"hydraulická výhybka".

SERV MENU

HYDR VYHYBKA

Vyvolajte servisnú úroveň. Zvoľte "SERV MENU HYDR

VYHYBKA".

Stlačte tlačidlo "zobrazenie"

+

Držte stlačené tlačidlo "zobrazenie" a otáčajte otočným gombíkom,

aby ste zapli príp. vypli hydraulickú výhybku.

HYDR VYHYBKA

Uvoľnite tlačidlo "zobrazenie", aby ste uložili nastavenie

ZAP

Hydraulická

výhybka

Rozsah nastavenia

Zap/Vyp

Výrobné nastavenie

Vyp

Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené!

Buderus Vykurovacia technika, s.r.o. • http://www.buderus.sk

Návod na montáž a servis Ovládacia jednotka RC30 • vydanie 11/2002

27


5

Servis

5.8 Vykurovací okruh

Pomocou menu "VO 1" a "VO 2" môžete vykonat’ zadania k

jednotlivým vykurovacím okruhom:

– Vykurovací okruh 1: nezmiešaný vykurovací okruh

– Vykurovací okruh 2: zmiešaný vykurovací okruh (je potrebný

modul zmiešavania MM10)

Doba

chodu

zmiešavača**

Nastavovací

prvok

**

Prednost’

TÚV*

Sušenie

podlahy

**

Vykurovací

systém

Vykurovací

okruh

Dimenzovaná

teplota

Max.

výstup

Diaľkové

ovládanie

Vplyv

priestoru

Bod mrazu

Útlm

* Len ak je "výstup TÚV" = "čerpadlo plnenia".

** Je možné zvolit’ len pri vykurovacom okruhu 2.

Druhprotimrazovej

ochrany

Optimali

zácia

Offset

priestoru

Obr. 10

Prehľad "vykurovací okruh"

SERV MENU

VO1

Vyvolajte servisnú úroveň. Zvoľte "SERV MENU VO1" (alebo

"VO 2").

Stlačte tlačidlo "zobrazenie".

+

Otočte otočným gombíkom na želaný bod menu.

Držte stlačené tlačidlo "zobrazenie" a súčasne otáčajte otočným

gombíkom, aby ste zmenili zobrazenú hodnotu.

Aby ste uložili hodnotu, uvoľnite tlačidlo "zobrazenie".

Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené!

Buderus Vykurovacia technika, s.r.o. • http://www.buderus.sk

28

Návod na montáž a servis Ovládacia jednotka RC30 • vydanie 11/2002


Servis

5

5.8.1 Vykurovací systém

Tento parameter určuje druh regulácie vykurovacieho zariadenia.

Môžete nastavit’ jeden z nasledujúcich "vykurovacích systémov":

– "ŽIADEN"

(vykurovací okruh nie je k dispozícii)

– "VYKUROVACIE TELESO" alebo "KONVEKTOR"

Charakteristika vykurovania sa automaticky vypočíta podľa

požadovaného zakrivenia pre vykurovacie telesá alebo

konvektory (je potrebný snímač vonkajšej teploty).

– "PODLAHA" (len vykurovací okruh 2)

Automaticky sa vypočíta plochejšia vykurovacia krivka pre

nižiu prípustnú teplotu (je potrebný snímač vonkajšej teploty).

– "VYSTUP T PR"

Regulácia teploty priestoru, ktorá dynamicky reaguje pri

odchýlkach medzi nastavenou a skutočnou hodnotou teploty

výstupu. Výstup teploty priestoru zvoľte vtedy, keď majú byt’

rýchlo vyrovnané zmeny odovzdávania tepla (napr otvorením

ventilov termostatu v referenčnom priestore) (komfort

optimalizovaný). RC30 (príp. RC20) musí byt’ nainštalovaný v

referenčnom priestore.

– "PRIEST VYKON"

"Priestorový výkon" zvoľte vtedy, keď sa nevyskytujú žiadne

veľké výkyvy zát’aže. Spätné hlásenie sa uskutočňuje

prostredníctvom skutočnej teploty v referenčnom priestore

Táto regulácia priestorovej teploty je trochu pomalšia, ale tiež

produkuje menej štartov horáka ako "výstupu priestorovej

teploty" (optimalizácia podľa použitia). RC30 (príp. RC20) musí

byt’ nainštalovaný v referenčnom priestore.

Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené!

Buderus Vykurovacia technika, s.r.o. • http://www.buderus.sk

Návod na montáž a servis Ovládacia jednotka RC30 • vydanie 11/2002

29


5

Servis

POKYN PRE UŽÍVATEĽA

Pomocou nastavenia "VYKUR TELESA", "KONVEKTOR" alebo

"PODLAHA" sa automaticky aktivuje regulácia podľa vonkajšej

teploty, ktorá je závislá od parametra "vplyv priestoru" (pozri

kapitolu 5.8.5 "Vplyv priestoru" na strane 34).

Nastavenie "PRIEST VYKON" sa smie nastavit’ len pri

vykurovacích zariadeniach s vykurovacím okruhom.

VYK SYSTEM1

VYKUR TELESA

Zadajte druh vykurovacieho systému

Vykurovací

systém

Rozsah nastavenia

Žiaden

Vykurovacie telesá

Konvektor

Podlaha

Výstup teploty priestoru

Priestorový výkon

(možné len vtedy, keď je

nainštalovaný

vykurovací okruh)

Výrobné

nastavenie

VO1: Vykurovacie

telesá

VO2: Žiadne

POKYN PRE UŽÍVATEĽA

Ak je nainštalovaný modul zmiešavania MM10 pre vykurovací

okruh 2, nastavte

– parameter "VYK SYSTEM" pre vykurovací okruh 2 a

– adresu vykurovacieho okruhu "2" na otočnom vypínači

kódovania MM10.

Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené!

Buderus Vykurovacia technika, s.r.o. • http://www.buderus.sk

30

Návod na montáž a servis Ovládacia jednotka RC30 • vydanie 11/2002


Servis

5

VO1

DIMENZ T

75°

5.8.2 Prípustná teplota

Ak zmeníte prípustnú teplotu, bude vykurovacie zariadenie

pracovat’ s plochejšou alebo strmšou vykurovacou krivkou (pozri

kapitolu 5.11 "Zobrazenie charakteristík vykurovania" na

strane 52).

Zadajte želanú hodnotu

Rozsah nastavenia

Prípustná teplota 30 °C–90 °C

POKYN PRE UŽÍVATEĽA

Výrobné nastavenie

75 °C (vykurovacie

telesá)

45 °C (podlahové

kúrenie)

Prípustnú teplotu môžete zadat’ len vtedy, ak ste zvolili ako

vykurovací systém "VYKUR TELESA", "KONVEKTOR" alebo

"PODLAHA".

5.8.3 Maximálna teplota výstupu

VO1

MAX T VYSTUP

75°

Maximálna teplota výstupu ohraničuje maximálnu hodnotu

nastavenia vykurovacej krivky.

Zadajte želanú hodnotu

Maximálna teplota

výstupu

Rozsah nastavenia

30 °C–90 °C

(vykurovacie telesá)

30 °C–60 °C

(podlahové kúrenie)

Výrobné nastavenie

75 °C (vykurovacie

telesá)

50 °C (podlahové

kúrenie)

POKYN PRE UŽÍVATEĽA

Parameter "MAX T VYSTUP" zvoľte minimálne taký veľký ako je

hodnota prípustnej teploty. Ináč nebude nikdy možné dosiahnut’

prípustnú teplotu

Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené!

Buderus Vykurovacia technika, s.r.o. • http://www.buderus.sk

Návod na montáž a servis Ovládacia jednotka RC30 • vydanie 11/2002

31


5

Servis

5.8.4 Diaľkové ovládanie

V tomto bode menu môžete určit’, či sa pre vykurovací okruh

nainštaluje diaľkové ovládanie. Môžete si pritom vybrat’ medzi:

– "ZIADNE"

Použite "ZIADNE", keď ovládacia jednotka RC30 nie je

nainštalovaná v referenčnej miestnosti (regulácia podľa

vonkajšej teploty).

– "RC20"

RC20 je pripojená spolu s RC30 na EMS a pracuje ako

diaľkové ovládanie pre vykurovací okruh 1 príp. 2. RC20

dodáva nameranú teplotu v miestnosti z referenčnej miestnosti

priradeného vykurovacieho okruhu do RC30. Výpočet pre

vykurovací okruh sa v princípe uskutočňuje v RC30.

Na RC20 musí byt’ nastavená adresa vykurovacieho okruhu

– "RC30"

Ovládacia jednotka je nainštalovaná v referenčnej miestnosti a

pracuje ako diaľkové ovládanie vykurovacieho okruhu 1 príp. 2

(regulácia teploty v miestnosti alebo regulácia podľa vonkajšej

teploty).

Inštalácia diaľkového ovládania je predpoklad nasledujúcich

funkcií, ktoré kontrolujú teplotu v miestnosti:

– nočný pokles s udržiavaním teploty v miestnosti

– maximálny vplyv priestoru

– optimalizácia momentov zapínania

– vykurovací systém s výstupom teploty v miestnosti alebo

priestorovým výkonom

– protimrazová ochrana miestnosti

POKYN PRE UŽÍVATEĽA

V jednom vykurovacom zariadení smie byt’ nainštalovaná len 1

RC30. Pri dvoch vykurovacích okruhoch sú možné nasledujúce

kombinácie:

– 1 RC30 ako diaľkové ovládanie pre oba vykurovacie okruhy

– 1 RC30 a 1 RC20 ako diaľkové ovládanie pre jeden

vykurovací okruh

– 1 RC30 na vykurovacom kotli a 2 RC20 ako diaľkové

ovládania vykurovacích okruhov

Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené!

Buderus Vykurovacia technika, s.r.o. • http://www.buderus.sk

32

Návod na montáž a servis Ovládacia jednotka RC30 • vydanie 11/2002


Servis

5

Vykurovacie okruhy s RC30

Pomocou ovládacej jednotky RC30 je možné súčasne ovládat’ dva

vykurovacie okruhy, ak je v menu vykurovacieho okruhu 1 a 2

nastavený parameter "DIALK OVLAD" na "RC30". Oba

vykurovacie okruhy sú zahrnuté pod pojmom "RC30 VYK OKR".

Pre "RC30 VYK OKR" môžete vybrat’ nasledujúce okruhy:

– Druh prevádzky

– Nastavená teplota priestoru

– Dovolenka

– Sviatok

– Párty

– Pauza

– Prepínače leto / zima

Všetky vykurovacie okruhy zhrnuté pod "RC30 VYK OKR" je

možné zvolit’ aj ako jednotlivé okruhy. Výnimka: Druh prevádzky a

nastavenú teplotu priestoru je možné zadat’ pre "RC30 VYK OKR"

len spoločne

Voľba vykurovacieho programu je možná len jednotlivo pre každý

vykurovací okruh

VO1

DIALK OVLAD

RC30

Zadajte želané diaľkové ovládanie

Diaľkové

ovládanie

Rozsah nastavenia

Žiadne

RC20

RC30

Výrobné nastavenie

Žiadne

Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené!

Buderus Vykurovacia technika, s.r.o. • http://www.buderus.sk

Návod na montáž a servis Ovládacia jednotka RC30 • vydanie 11/2002

33


5

Servis

5.8.5 Vplyv priestoru

Tento parameter je dôležitý pre reguláciu podľa vonkajšej teploty

so zapínaním podľa teploty priestoru.

Maximálny vplyv priestoru ohraničuje vplyv nameranej teploty

priestoru na vypočítanú nastavenú hodnotu teploty výstupu. Tento

parameter pôsobí len vtedy, keď ste ako vykurovací systém zvolili

"VYKUR TELESA", "KONVEKTOR" alebo "PODLAHA" (pozri

kapitolu 5.8.1 "Vykurovací systém" na strane 29).

VO1

VPLYV PRIEST

+3K

Pritom parameter ohraničuje pokles teploty priestoru v

miestnostiach bez ovládacej jednotky pod nastavenú teplotu

priestoru. Ak je referenčný priestor dodatočne ohrievaný

napr slnečným žiarením, nastavenie "+3K" pripustí pokles teploty

priestoru v ostatných miestnostiach maximálne o 3 °C pod

nastavenú teplotu priestoru. V referenčnom priestore môže vzrást’

teplota priestoru kvôli cudziemu zdroju tepla nad nastavenú

hodnotu. Čím je maximálny vplyv prostredia nižší, tým môže byt’ v

referenčnom priestore teplejšie. Dôležitý predpoklad pre túto

funkciu je správne nastavenie vykurovacej charakteristiky.

Zadajte želanú hodnotu

Rozsah nastavenia Výrobné nastavenie

Vplyv priestoru 0 K až +10 K +3 K

POKYN PRE UŽÍVATEĽA

V referenčnej miestnosti musí byt’ nainštalovaná ovládacia

jednotka RC30 alebo RC20, aby sa mohla merat’ reprezentatívna

teplota priestoru.

POKYN PRE UŽÍVATEĽA

Ak zadáte vplyv prostredia = "0 K", bude použitá regulácia podľa

vonkajšej teploty bez zapínania podľa teploty v miestnosti.

Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené!

Buderus Vykurovacia technika, s.r.o. • http://www.buderus.sk

34

Návod na montáž a servis Ovládacia jednotka RC30 • vydanie 11/2002


Servis

5

5.8.6 Druh poklesu

Pre pokles prevádzky vykurovania (nočnú prevádzku) si môžete

vybrat’ z nasledujúcich funkcií:

– "PODLA VONK" (aj bez diaľkového ovládania, potrebný

snímač vonkajšej teploty)

Pri "PODLA VONK" sa zapne vykurovací okruh v závislosti od

vonkajšej teploty a nastavenej teploty protimrazovej ochrany

(pozri kapitolu 5.8.10 "Protimrazová ochrana" na strane 39).

Pri vyššej teplote ako je protimrazová ochrana sa vykurovací

okruh vypne Pri nižšej teplote sa bude kúrit’ na nastavenú

teplotu nočnej prevádzky

– "PODLA PRIEST" (len s diaľkovým ovládaním)

Pomocou funkcie "PODLA PRIEST" sa zapne vykurovací

okruh v závislosti od teploty v miestnosti.

Pri vyššej teplote ako je nastavená teplota v miestnosti sa

vykurovací okruh vypne. Pri nižšej teplote ako je nastavená

teplota v miestnosti sa bude kúrit’ na nastavenú teplotu nočnej

prevádzky. Predpoklad tejto funkcie je, že sa ovládacia

jednotka RC30 nachádza v referenčnej miestnosti.

– "VYPNUTIE" (aj bez diaľkového ovládania)

V princípe sa pri tejto funkcii vypne vykurovací okruh v nočnej

prevádzke. Aktivujte bezpodmienečne kontrolu protimrazovej

ochrany (pozri kapitolu 5.8.9 "Druh protimrazovej ochrany" na

strane 38)!

– "REDUKOVANY" (aj bez diaľkového ovládania)

Pri tejto funkcii sa bude kúrit’ v zníženej prevádzke vykurovania

na nastavenú nočnú teplotu.

Čerpadlá vykurovacích okruhov budú stále v prevádzke

UTLM1

PODLA VONK

Zadajte želanú hodnotu

Druh poklesu

Rozsah nastavenia

Vypnutie

Redukovaný

Závis na pries.

Podľa vonk.

Výrobné nastavenie

Vonkajší

Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené!

Buderus Vykurovacia technika, s.r.o. • http://www.buderus.sk

Návod na montáž a servis Ovládacia jednotka RC30 • vydanie 11/2002

35


5

Servis

5.8.7 Offset teploty v miestnosti

Táto funkcia má zmysel len pri regulácii podľa vonkajšej teploty.

Ak sa odchýli teplota priestoru nameraná pomocou teplomeru od

nastavenej teploty, pomocou tejto funkcie je možné vyrovnat’

hodnoty.

Pri vyrovnaní dôjde k paralelnému posunu charakteristiky

vykurovania.

Príklad:

želaná teplota v miestnosti (nastavená hodnota) 22 °C

teplota v miestnosti nameraná pomocou teplomera 24 °C

Nastavená hodnota je 2 K pod nameranou hodnotou:

Zadajte "–2K".

VO1

PRIES OFFSET

0.0K

Zadajte želanú hodnotu

Offset teploty v

miestnosti

Rozsah nastavenia

–5 K až +5K 0K

Výrobné nastavenie

5.8.8 Optimalizácia okamihov zapínania

Funkcia "OPTIMALIZ" zmení okamihy zapínania a vypínania

vykurovacieho zariadenia v závislosti od vonkajšej teploty, teploty

v miestnosti a tepelnej izolácie budovy. Nie je aktivovaná od

výroby.

Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené!

Buderus Vykurovacia technika, s.r.o. • http://www.buderus.sk

36

Návod na montáž a servis Ovládacia jednotka RC30 • vydanie 11/2002


Servis

5

VO1

OPTIMALIZ

ANO

V nastavení "ANO" sa používajú dve metódy optimalizácie:

– Ak má byt’ napr. o 6.00 hod. ráno teplota 21 °C, už nemusíte

zadat’ čas 5.30 hod. ako okamih zapnutia. Regulácia vypočíta

okamih štartu tak, aby bola dosiahnutá teplota v miestnosti v

zadaný okamih zapnutia dennej prevádzky. V závislosti od

horeuvedených faktorov je zväčša potrebných výrazne menej

ako 30 minút na zahriatie bytu. Vykurovacie zariadenie bude v

prevádzke podľa potreby a bude tak šetrit’ energiu.

– Pred vlastným okamihom vypnutia sa začne útlm prevádzky za

účelom šetrenia energie Pri neočakávanom rýchlom

vychladnutí miestnosti sa zastaví optimalizácia vypínania a

bude sa ďalej normálne kúrit’ až do nastaveného času

vypnutia.

Zadajte želanú hodnotu

Vypočítané okamihy zapínania a vypínania je možné nechat’

zobrazit’ v menu "UDAJE MONIT".

Optimalizácia

okamihov

zapínania

Rozsah nastavenia

áno / nie

Výrobné nastavenie

nie

POKYN PRE UŽÍVATEĽA

Optimalizáciu môžete zapnút’ len vtedy, ak ste ako diaľkové

ovládanie zvolili "RC30" alebo "RC20". Ovládacia jednotka RC30

alebo RC20 musí byt’ nainštalovaná v referenčnej miestnosti.

POKYN PRE UŽÍVATEĽA

Ak ste túto funkciu aktivovali, informujte o tom prevádzkovateľa

zariadenia, aby toto zohľadnil pri zadávaní vykurovacieho

programu!

Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené!

Buderus Vykurovacia technika, s.r.o. • http://www.buderus.sk

Návod na montáž a servis Ovládacia jednotka RC30 • vydanie 11/2002

37


5

Servis

5.8.9 Druh protimrazovej ochrany

Funkcia protimrazovej ochrany zahŕňa nasledujúce možnosti:

– "ZIADNE" (žiadna protimrazová ochrana)

– "VONKU" (potrebný snímač vonkajšej teploty)

Keď klesne vonkajšia teplota pod prah nastavenej teploty

protimrazovej ochrany (pozri kapitolu 5.8.10 "Protimrazová

ochrana" na strane 39), automaticky sa zapne čerpadlo

vykurovacieho okruhu

– "IZBA" (snímač teploty v miestnosti prístroja RC30 príp. RC20)

Keď klesne teplota v miestnosti pod 5 °C, automaticky sa

zapne čerpadlo vykurovacieho okruhu.

Keď vystúpi teplota v miestnosti nad 7 °C, automaticky sa

vypne čerpadlo vykurovacieho okruhu.

Nameraná teplota v miestnosti je tiež základom pre parameter

"MRAZOVA OCHR".

VO1

MRAZ DRUH

VONKU

Zadajte želanú hodnotu

Druh

protimrazovej

ochrany

Rozsah nastavenia

Žiadna

Vonku

Izba

Výrobné nastavenie

Vonku

POŠKODENIE ZARIADENIA

zapríčinené nebezpečenstvom zamrznutia!

POZOR!

Ak ste zvolili "ZIADNE" alebo "IZBA", vzniká nebezpečenstvo

zamrznutia vykurovacieho zariadenia.

! Zvoľte "VONKU".

Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené!

Buderus Vykurovacia technika, s.r.o. • http://www.buderus.sk

38

Návod na montáž a servis Ovládacia jednotka RC30 • vydanie 11/2002


Servis

5

POKYN PRE UŽÍVATEĽA

Nastavnie "IZBA" neposkytuje úplnú protimrazovú ochranu, lebo

môže zamrznút’ napr. vedenie vo vonkajších stenách, hoci teplota

v referenčnej miestnosti môže byt’ v dôsledku vplyvu cudzích

zdrojov tepla výrazne nad 5 °C.

Ak ste zvolili "ZIADNE" alebo "IZBA", na krátky okamih sa objaví

hlásenie "NEBEZPECIE ZAMRZNUTIA" s údajom o vykurovacom

okruhu.

5.8.10 Protimrazová ochrana

Keď klesne vonkajšia teplota až na teplotu protimrazovej ochrany

ktorú ste zadali, automaticky sa zapne obehové čerpadlo.

VO1

MRAZ OCHRANA


Týmto sa zabráni zamrznutiu zariadenia.

Zadajte želanú hodnotu.

Teplota

protimrazovej

ochrany

Rozsah nastavenia

–20 °C až 10 °C 5 °C

Výrobné nastavenie

POKYN PRE UŽÍVATEĽA

Teplotu protimrazovej ochrany je možné zadat’ len vtedy, keď je

nastavená funkcia druhu protimrazovej ochrany "VONKU".

Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené!

Buderus Vykurovacia technika, s.r.o. • http://www.buderus.sk

Návod na montáž a servis Ovládacia jednotka RC30 • vydanie 11/2002

39


5

Servis

5.8.11 Prednost’ TÚV

Pomocou funkcie "TUV-PREDNOST" sa počas fázy prípravy teplej

vody odpojí obehové čerpadlo vykurovacieho okruhu a prípadný

regulačný prvok vykurovacieho okruhu (zmiešavač) sa uzavrie.

VO1

TUV-PREDNOST

ANO

Zadajte želanú hodnotu.

Rozsah nastavenia Výrobné nastavenie

Prednost’TÚV áno / nie áno

POKYN PRE UŽÍVATEĽA

Ak je vo vykurovaní na príprave teplej vody nainštalovaný

prepínací ventil, teplá voda má vždy prednost’.

Parameter sa zobrazí len vtedy, keď je nainštalované zariadenie

na prípravu teplej vody a je nastavené "VYSTUP TUV" na "PLN

CERPADLO" (nie pomocou prepínacích ventilov).

POKYN PRE UŽÍVATEĽA

Vykurovacie okruhy bez zmiešavača sa majú prevádzkovat’ s

prednost’ou TÚV, pretože ináč môžu vznikat’ vo vykurovacích

okruhoch príliš vysoké teploty.

Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené!

Buderus Vykurovacia technika, s.r.o. • http://www.buderus.sk

40

Návod na montáž a servis Ovládacia jednotka RC30 • vydanie 11/2002


Servis

5

5.8.12 Regulačný prvok (zmiešavač)

Pomocou funkcie "ZMIESAVAC" môžete zadat’, či je k dispozícii

regulačný prvok vykurovacieho okruhu (zmiešavač) alebo nie.

Túto funkciu je možné nastavit’ len pre vykurovací okruh 2 (je

potrebný modul zmiešavania).

Ak je vykurovací okruh 2 vybavený regulačným prvkom

vykurovacieho okruhu, ovládacia jednotka RC30 riadi pomocou

EMS tento regulačný prvok.

Ak nie je k dispozícii žiaden regulačný prvok vykurovacieho

okruhu, bude vykurovací okruh regulovaný prostredníctvom

teploty výstupu kotla. Externý snímač teploty výstupu nie je v tomto

prípade potrebný.

VO2

ZMIESAVAC

ANO

Zadajte želanú hodnotu.

Rozsah nastavenia Výrobné nastavenie

Regulačný prvok áno / nie áno

5.8.13 Doba chodu zmiešavača

Tu môžete nastavit’ dobu chodu pre existujúci regulačný prvok.

Spravidla majú regulačné prvky dobu chodu 120 sekúnd.

VO2

CHOD MIXU

120SEC

Túto funkciu je možné nastavit’ len pre vykurovací okruh 2, ak je

pod regulačným prvkom nastavené "ANO" (je potrebný modul

zmiešavania).

Zadajte želanú hodnotu.

Doba chodu

zmiešavača

Rozsah nastavenia

10 s – 600 s 120 s

Výrobné nastavenie

Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené!

Buderus Vykurovacia technika, s.r.o. • http://www.buderus.sk

Návod na montáž a servis Ovládacia jednotka RC30 • vydanie 11/2002

41


5

Servis

5.8.14 Sušenie podlahy

Ak je vykurovacie zariadenie vybavené novonainštalovaným

podlahovým kúrením, môžete pomocou tejto funkcie

regulovat’proces sušenia podlahy.

Túto funkciu je možné nastavit’ len pre vykurovací okruh 2, keď je

pod vykurovacím systémom nastavené "PODLAHA" (pozri

kapitolu 5.8.1 "Vykurovací systém" na strane 29).

teplota

tepl

nárast

teploty o

x dní

doba trvania

tepl pokles o

držat’

max.

tepl.

nárast

každý deň

pokles

každý 2. deň

dni

Obr. 11

Proces sušenia podlahy (príklad)

SUSENIE

POTERU

ANO

Zvoľte "SUSENIE POTERU – ANO".

Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené!

Buderus Vykurovacia technika, s.r.o. • http://www.buderus.sk

42

Návod na montáž a servis Ovládacia jednotka RC30 • vydanie 11/2002


Servis

5

Ovládanie funkcie "Sušenie poteru"

Pomocou otočného gombíka vyberte jednotlivé body menu funkcie

"SUSENIE POTERU" a vykonajte nasledujúce nastavenia.

+

Držte stlačené tlačidlo "zobrazenie" a otáčajte otočným gombíkom

pokiaľ sa nezobrazí želaná hodnota.

Aby ste uložili hodnotu, uvoľnite tlačidlo "zobrazenie"

Sušenie podlahy áno/nie

Zadajte "ANO", aby ste aktivovali funkciu Displej zobratuje trvalé

zobrazenie "SUSENIE POTERU" s aktuálnou nastavenou teplotou

pokiaľ je táto funkcia aktívna.

Sušenie

podlahy

Rozsah nastavenia

Áno / Nie

Výrobné nastavenie

Nie

Nárast teploty

Zadajte, o koľko Kelvinov má vzrást’ teplota

Podlaha

Nárast teploty o

Rozsah nastavenia

1 až 10 K 5 K

Výrobné nastavenie

Čas nahriatia

Zadajte deň, kedy sa má uskutočnit’ nárast teploty

Podlaha

Nárast

Rozsah nastavenia

Každý deň

2. – 5. deň

Výrobné nastavenie

Každý deň

Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené!

Buderus Vykurovacia technika, s.r.o. • http://www.buderus.sk

Návod na montáž a servis Ovládacia jednotka RC30 • vydanie 11/2002

43


5

Servis

Maximálna teplota

Zadajte maximálnu teplotu nahriatia

Podlaha

max. tepl.

Rozsah nastavenia

25–60 °C 45 °C

Výrobné nastavenie

Doba udržiavania

Zadajte dobu (v dňoch), počas ktorých sa má udržiavat’

maximálna teplota

Podlaha

max. tepl.

Rozsah nastavenia

0 – 20 dní 4 dni

Výrobné nastavenie

Teplota poklesu

Zadajte o koľko Kelvinov má klesnút’ teplota.

Podlaha

Pokles o

Rozsah nastavenia

1 až 10 K 5 K

Výrobné nastavenie

Doba poklesu

Zadajte v ktorý deň sa má vždy uskutočnit’ pokles

Pokles

Rozsah nastavenia

Každý deň

2. – 5. deň

Žiadne

Výrobné nastavenie

Každý deň

Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené!

Buderus Vykurovacia technika, s.r.o. • http://www.buderus.sk

44

Návod na montáž a servis Ovládacia jednotka RC30 • vydanie 11/2002


Servis

5

5.9 Teplá voda

Pomocou menu "TUV" môžete nastavit’ prípravu teplej vody.

Príprava

teplej vody

Cirkulácia

Interval

Teplotný

rozsah

do

Cirkulácia

áno / nie

Ohrev teplej

vody

Dezinfekcia

TÚV

ekonomicky

TÚV výstup

Obr. 12

Prehľad "TÚV"

SERV MENU

TUV

Vyvolajte servisnú úroveň Zvoľte servisné menu "TÚV".

Stlačte tlačidlo "zobrazenie".

+

Otočte otočným gombíkom na želaný bod menu.

Držte stlačené tlačidlo "zobrazenie" a súčasne otáčajte otočným

gombíkom, aby ste zmenili zobrazenú hodnotu.

Aby ste uložili hodnotu, uvoľnite tlačidlo "zobrazenie".

Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené!

Buderus Vykurovacia technika, s.r.o. • http://www.buderus.sk

Návod na montáž a servis Ovládacia jednotka RC30 • vydanie 11/2002

45


5

Servis

5.9.1 Príprava TÚV

Tu môžete zadat’, či si želáte prípravu TÚV pomocou

vykurovacieho kotla ("EMS").

TUV

PRIPRAVIT

EMS

Zadajte želanú hodnotu.

Príprava TÚV

Rozsah nastavenia

Žiadny

EMS

Výrobné nastavenie

Žiadny

5.9.2 Teplotný rozsah

Pomocou tejto funkcie môžete určit’ hornú hranicu nastavenej

teploty TÚV.

NEBEZPEČENSTVO OBARENIA

VAROVANIE!

Maximálna nastaviteľná teplota TÚV je 80 °C. Pri nastaveniach

teploty na viac ako 60 °C vzniká nebezpečenstvo obarenia na

miestach odberu.

! Informujte Vašich zákazníkov o maximálnej hodnote

nastavenia teploty teplej vody a s tým spojenými

nebezpečenstvami.

! Informujte prosím Vašich zákazníkov o správnom

zaobchádzaní s rôznymi armatúrami TÚV, aby bolo možné

vylúčit’ obarenia.

Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené!

Buderus Vykurovacia technika, s.r.o. • http://www.buderus.sk

46

Návod na montáž a servis Ovládacia jednotka RC30 • vydanie 11/2002


Servis

5

TUV

ROZSAH DO

60°

Zadajte želanú hodnotu.

Rozsah nastavenia Výrobné nastavenie

Rozsah do 60 °C–80 °C 60 °C

5.9.3 Termická dezinfekcia

Keď aktivujete funkciu "TERMICKA DEZINFEKCIA", tak sa

jedenkrát týždenne alebo denne zohreje TÚV na teplotu, ktorá je

potrebná na zničenie choroboplodných zárodkov (napr legionel).

Cirkulačné čerpadlo bude počas dezinfekcie nepretržite v

prevádzke.

TUV

DEZINFEKCIA

ANO

Zadajte "ANO". Termická dezinfekcia sa spustí podľa nastavení od

výroby každý utorok o 1:00 hod. a zohreje vodu na 70 °C. Tieto

údaje je možné prispôsobit’ potrebám zariadenia.

Otočte otočným gombíkom v smere hodinových ručičiek, aby ste

sa dostali k bodom menu.

+

Držte stlačené tlačidlo "zobrazenie" a otáčajte otočným

gombíkom, kým sa neobjaví želaný bod menu.

Aby ste uložili hodnotu, uvoľnite tlačidlo "zobrazenie".

Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené!

Buderus Vykurovacia technika, s.r.o. • http://www.buderus.sk

Návod na montáž a servis Ovládacia jednotka RC30 • vydanie 11/2002

47


5

Servis

Rozsah nastavenia Výrobné nastavenie

Dezinfekcia Áno / Nie Nie

Teplota

dezinfekcie

60 °C–80 °C 70 °C

Dezinfekcia, deň v

týždni

Čas dezinfekcie

Po, Ut, St, Št, Pi, So,

Ne,

Po – Ne

00:00 hod. –

23:00 hod.

NEBEZPEČENSTVO OBARENIA

Ut

1:00 hod.

VAROVANIE!

Pri termickej dezinfekcii môže TÚV zohriata na viac ako 60 °C.

Vzniká nebezpečenstvo obarenia na miestach odberu.

! Informujte prosím Vašich zákazníkov o správnom

zaobchádzaní s rôznymi armatúrami TÚV, aby bolo možné

vylúčit’ obarenia.

5.9.4 Výstup TÚV

VYSTUP TUV

PLN CERPADLO

Na jeden vykurovací kotol s regulačným systémom Logamatic

EMS je možné pripojit’ jedno plniace čerpadlo alebo jeden

trojcestný ventil.

Zadajte nainštalované komponenty.

Výstup TÚV

Rozsah nastavenia

Pln. čerp.

3-cestný ventil

Výrobné nastavenie

3-cestný ventil

Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené!

Buderus Vykurovacia technika, s.r.o. • http://www.buderus.sk

48

Návod na montáž a servis Ovládacia jednotka RC30 • vydanie 11/2002


Servis

5

5.9.5 TÚV - Ekonomicky

Funkcia "TUV-EKONOMICKY" je potrebná pri závesných kotloch

s malým výmenníkom TÚV (ca. dva litre), aby sa zabránilo príliš

častému dopĺňaniu TÚV.

TUV

EKONOMICKY

0K

Nastavená hodnota udáva, o koľko smie klesnút’ teplota TÚV v

kotli pred jej opätovným zohriatím.

Zadajte želanú hodnotu.

Rozsah nastavenia

TUV - Ekonomicky –40 K – 0K

Výrobné nastavenie

0K

POKYN PRE UŽÍVATEĽA

Túto funkciu je možné nastavit’ len vtedy, keď je nainštalovaný

malý výmenník TÚV ako systém TÚV (je pevne stanovený

prostredníctvom KIM).

5.9.6 Cirkulácia

Pomocou cirkulačného čerpadla je zabezpečené stále napájanie

na odberných miestach.

Cirkulačné čerpadlo je automaticky aktivované pri príprave TÚV.

Cirkulačné čerpadlo beží v intervaloch alebo v trvalej prevádzke,

ak sa najmenej jeden vykurovací okruh alebo príprava TÚV

nachádza v dennej prevádzke (prevádzka bežného vykurovania).

Podľa potreby môžete zadat’ aj vlastný program cirkulácie (viď

návod na obsluhu RC30).

Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené!

Buderus Vykurovacia technika, s.r.o. • http://www.buderus.sk

Návod na montáž a servis Ovládacia jednotka RC30 • vydanie 11/2002

49


5

Servis

V nastavení od výroby "2 x ZAP" sa cirkulačné čerpadlo zapne

dvakrát za hodinu na tri minúty (obr. 13)

Cirkulačné čerpadlo

Zapnutie

3

3

3 minúty

Vypnutie

1 hodina

Obr. 13

Prevádzka cirkulačného čerpadla v intervaloch (nastavenie od

výroby)

Pomocou prevádzky v intervaloch je možné znížit’ prevádzkové

náklady cirkulačného čerpadla. V mnohých aplikáciach stačí

zapnút’ čerpadlo dvakrát za hodinu.

V nastavení "TRVALE" bude cirkulačné čerpadlo v dennej

prevádzke stále spustené, v nočnej prevádzke je čerpadlo

vypnuté.

TUV

CIRKULACIA

2XZAP

Zadajte želaný interval cirkulačného čerpadla.

Rozsah nastavenia Výrobné nastavenie

Cirkulácia Áno / Nie Áno

Počet zapnutí za

hodinu

1 – 6 krát zap

Trvale

2 krát

Ak chcete vypnút’ cirkuláciu, zvoľte pomocou tlačidla "vyk okr"

nastavenie "CIRKULACIA" a stlačte tlačidlo "NOC". Ďalšie

informácie o cirkulácii nájdete v návode na obsluhu RC30.

Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené!

Buderus Vykurovacia technika, s.r.o. • http://www.buderus.sk

50

Návod na montáž a servis Ovládacia jednotka RC30 • vydanie 11/2002


Servis

5

5.10 Korekcia hodín

Hodiny zabudované v ovládacej jednotke RC30 sú potrebné pre

rôzne dôležité funkcie, ako napr. vykurovacie programy.

Pokiaľ idú hodiny nesprávne, môžete tu zadat’ hodnotu korekcie v

sekundách za deň, aby sa nesčítavali odchýlky.

SERV MENU

KOREKT CASU

Vyvolajte servisnú úroveň ZVOľTE "SERV MENU KOREKT

CASU".

Stlačte tlačidlo "zobrazenie".

+

Držte stlačené tlačidlo "zobrazenie" a otáčajte otočným gombíkom,

aby ste zadali hodnotu korekcie.

KOREKT CASU

-5

Ak idú hodiny napr. denne o 5 sekúnd popredu, zadajte "–5" ako

hodnotu korekcie.

Uvoľnite tlačidlo "zobrazenie", aby ste uložili nastavenie.

Rozsah nastavenia Výrobné nastavenie

Korekcia hodín –30 až +30 s/deň 0 s/deň

Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené!

Buderus Vykurovacia technika, s.r.o. • http://www.buderus.sk

Návod na montáž a servis Ovládacia jednotka RC30 • vydanie 11/2002

51


5

Servis

5.11 Zobrazenie charakteristík vykurovania

Pomocou menu "VYKUR KRIVKA" môžete nechat’ zobrazit’

aktuálne platné charakteristiky vykurovania vykurovacích okruhov.

Na displeji sa zobrazia teploty výstupu (VL) v závislosti od

vonkajších teplôt (AT).

SERV MENU

VYKUR KRIVKA

Vyvolajte servisnú úroveň Zvoľte servisné menu "VYKUR

KRIVKA".

Stlačte tlačidlo "zobrazenie"

AT 10/ 0/-10

VT 27/45/ 61

VO1

Zobrazia sa hodnoty prvého vykurovacieho okruhu.

Ak chcete zobrazit’ iné vykurovacie okruhy, otáčajte otočným

gombíkom.

POKYN PRE UŽÍVATEĽA

Zobrazia sa len tie vykurovacie okruhy, pre ktoré ste nastavili

vykurovací systém nezávislý od vonkajšej teploty (vykurovacie

telesá, konvektor alebo podlaha).

Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené!

Buderus Vykurovacia technika, s.r.o. • http://www.buderus.sk

52

Návod na montáž a servis Ovládacia jednotka RC30 • vydanie 11/2002


Servis

5

5.12 Zobrazenie údajov monitorovania

Pomocou menu "UDAJE MONIT" môžete nechat’ zobrazit’

nastavené a skutočné hodnoty vykurovacieho zariadenia.

Kotol

Status

zbernice

Údaje monitora

Vykurovací

okruh

1/2

TÚV

Obr. 14

Prehľad "údajov monitorovania"

SERV MENU

UDAJE MONIT

Vyvolajte servisnú úroveň Zvoľte servisné menu "UDAJE MONIT".

Zvoľte jeden rozsah údajov monitorovania:

Stlačte tlačidlo "zobrazenie".

Otočte otočným gombíkom na želané údaje monitorovania.

Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené!

Buderus Vykurovacia technika, s.r.o. • http://www.buderus.sk

Návod na montáž a servis Ovládacia jednotka RC30 • vydanie 11/2002

53


5

Servis

V jednotlivých oblastiach nájdete nasledujúce údaje:

Údaje monitora

Kotol

Tab. 4

Údaje monitora

Zobrazenie na

displeji

Skutočné

hodnoty

(Jednotky)

Význam

ZARIAD °C 1: Nastavená hodnota zariadenia;

2: Skutočná hodnota kotla (príp.

skutočná teplota na hydraulickej

odbočke, ak je nainštalovaný

WM10)

RL/VL °C 1: Teplota spiatočky (skutočná

hodnota);

2: Teplota výstupu (skutočná

hodnota)

VONKU °C Vonkajšia teplota

UTLMAT °C Tlmená vonkajšia teplota

SPAL °C Teplota spalín

VZDUCH °C Teplota vzduchu

VYKON % 1: Výkon (nastavená hodnota)

2: Výkon (skutočná hodnota)

START HORAKA n Počet štartov horáka

PREVADZ CAS hh:mm Doba prevádzky v hodinách a

minútach

CERPADLO

VYP,

1 – 100%,

ZAP/VYP

Čerpadlo kotla (číslo = otáčky v

percentách príp. stav zapínania pri

jednostupňových čerpadlách)

TLAK VODY BAR Tlak v zariadení (závislý od KIM)

VENTIL 1 ZAV/OTV Ventil horáka stupeň 1

VENTIL 2 ZAV/OTV Ventil horáka stupeň 2

KONTROL PLAM µA Kontrola plameňa

ZAPAL ZAP/VYP Zapaľovanie

HORÁK ZAP/VYP Plameň

SERVISNY KOD -- Servisný kód,

napr "0H"

KOD CHYBY -- Kód chyby, napr. "203"

HORAK

PLN/OLEJ Typ horáka

1/2 stupňový,

modulovaný

MAX VYKON kW Maximálny výkon

MIN VYKON % Minimálny výkon

PREV TEPLOTA °C Prevádzková teplota

MAX T VYP VYP, 30 – Maximálna teplota vypnutia kotla

90 °C

MIN ZAP T °C Minimálna teplota zapnutia

Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené!

Buderus Vykurovacia technika, s.r.o. • http://www.buderus.sk

54

Návod na montáž a servis Ovládacia jednotka RC30 • vydanie 11/2002


Servis

5

Údaje monitora

Vykurovací okruh 1/2

Údaje monitora

Ohrev teplej vody

Údaje monitora

Status zbernice

Tab. 4

Údaje monitora

Zobrazenie na

displeji

(Jednotky)

VL °C Teplota výstupu vykurovacieho

okruhu

1: Nastavená hodnota;

2: Pri VO1: Skutočná hodnota kotla

(príp. skutočná hodnota odbočky,

ak je nainštalovaný WM10); pri

VO2: Skutočná hodnota výstupu

zmiešavača

IZBA °C 1: Nastavená teplota miestnosti;

2: Skutočná teplota miestnosti;

3: Druh prevádzky vykurovacieho

okruhu

CERPADLO

VYP,

1 – 100%,

VYP/ZAP

Čerpadlo vykurovacieho okruhu

(číslo = otáčky v percentách pri

modulovanom čerpadle príp. stav

spínania pri jednostupňových

čerpadlách)

MIX % Takt VO zmiešavača

(len vykurovací okruh 2)

OPT ZAP

OPT VYP

MIN Vypočítaný okamih zapnutia a

vypnutia (zobrazí sa len vtedy, keď

je zapnutá optimalizácia okamihov

spínania)

TEPL °C Teplota teplej vody

1: nastavená hodnota;

2: skutočná hodnota

napr "AUTO DEN"/

"MAN DEN"

Skutočné

hodnoty

DEN/NOC

Význam

Druh prevádzky TÚV, napr. aj

dezinfekcia, jednorázové plnenie,

dovolenka alebo sviatok

PLNENIE ZAP/VYP Stav plnenia

CIRKUL CERP ZAP/VYP Stav cirkulačného čerpadla

TUV KOTOL

Prietok, THERMOquick, zásobník

napr. "BC10"

Udáva, ktorí účastníci sú prítomní

na zbernici. Ak chcete zobrazit’

iných účastníkov, otáčajte otočným

gombíkom

Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené!

Buderus Vykurovacia technika, s.r.o. • http://www.buderus.sk

Návod na montáž a servis Ovládacia jednotka RC30 • vydanie 11/2002

55


5

Servis

5.13 Zoznam chýb

Pomocou menu "ZOZNAM PORUC" môžete nechat’ zobratit’ z

pamäte chýb naposledy sa vyskytnuté chyby, napr. aby bolo

možné preskúmat’chybu, ktorú nahlásil zákazník.

Zariadenie

Zoznam chýb

EMS

chyby so

zablokovaním

EMS

chyby s

uzatvorením

Obr. 15

Prehľad "zoznam chýb"

Rozdelenie chýb do kategórií:

– "ZARIADENIE" (všeobecné chyby)

Chyby vykurovacieho zariadenia sa budú protokolovat’ v

RC30, s výnimkou chýb vo vykurovacom kotli alebo horáku,

ktoré sú buď chyby "s uzatvorením" alebo " so zablokovaním".

Vykurovacie zariadenie bude pracovat’ počas stavu chyby –

pokiaľ to bude možné – ďalej, reset nie je nutný.

– "CHYBY EMS S UZATVORENÍM"

Keď je chyba odstránená, je nutné manuálne odblokovat’

vykurovacie zariadenie Za týmto účelom stlačte na základnom

termostate BC10 tlačidlo "Reset".

– "CHYBY EMS S BLOKOVANÍM"

Vykurovacie zariadenie bude pracovat’ samostatne ďalej, keď

je odstránený chybný stav.

Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené!

Buderus Vykurovacia technika, s.r.o. • http://www.buderus.sk

56

Návod na montáž a servis Ovládacia jednotka RC30 • vydanie 11/2002


Servis

5

POKYN PRE UŽÍVATEĽA

Zoznam chýb s uzatvorením a blokovaním nájdete, v závislosti od

používaného kotla, v príslušnom návode na montáž a údržbu.

SERV MENU

ZOZNAM PORUC

Vyvolajte servisnú úroveň. Zvoľte "SERV MENU ZOZNAM

PORUC".

Stlačte tlačidlo "zobrazenie"

ZOZNAM PORUC

ZARIADENIE

Zvoľte želaný bod menu Pre chyby v kategórii "ZARIADENIE"

nájdete nasledujúci príklad.

Zobrazenie úrovne 1 (prehľad chýb)

Stlačte tlačidlo "zobrazenie"

Na ovládacej jednotke sa zobrazí textové hlásenie s nadradenými

informáciami k poslednej poruche:

CHYBA V

RC30 VO

1 A11

Servisný kód =

Index chýb =

Je hlásená chyba z:

A01 = EMS, A02 = BC10,

A11 = RC30, A12 = WM10,

A21 = RC20-VO1,

A22 = RC20-VO2,

A32 = MM10-VO2

1 = posledná chyba,

2 = predposledná chyba, atď.

Ak chcete zobrazit’ ďalšie chyby, otáčajte otočným gombíkom.

Ovládacia jednotka RC30 ukladá do pamäte posledné štyri chyby.

Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené!

Buderus Vykurovacia technika, s.r.o. • http://www.buderus.sk

Návod na montáž a servis Ovládacia jednotka RC30 • vydanie 11/2002

57


5

Servis

Zobrazenie úrovne 2 (kód chyby)

Stlačte tlačidlo "Zobrazenie", aby ste zobrazili detailnejšie

informácie o vybraných chybách.

NIE JE NAST

DATUM

1 803

Textové hlásenie o kóde chyby

(k chybe s indexom "1")

Kód chyby (zodpovedá textovému hláseniu)

Index chyby (z úrovne 1)

Zobrazenie úrovne 3 (informácia o čase)

Stlačte tlačidlo "Zobrazenie" a držte ho stlačené, aby ste nechali

zobrazit’, kedy sa vyskytla chyba s indexom "1".

B:14:32 19.05.02

E: 12d 04:15

1 803

"B:" =

"E:" =

Začiatok chyby (čas a dátum)

Koniec chyby (trvanie v dňoch ("d"),

hodinách a minútach)

Kód chyby (z úrovne 2)

Index chyby (z úrovne 1)

Zobrazenie, keď nie je k dispozícii čas v RC30 príp. ešte nie je

ukončená chyba:

B: 520:19

E: **d **:**

1 803

"B:" =

"E:" =

Začiatok chyby (hodiny a minúty, keď nie je k

dispozícii čas na RC)

Chyba ešte nie je odstránená

Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené!

Buderus Vykurovacia technika, s.r.o. • http://www.buderus.sk

58

Návod na montáž a servis Ovládacia jednotka RC30 • vydanie 11/2002


Servis

5

Uvoľnite tlačidlo "Zobrazenie", aby ste sa dostali na úroveň 2.

Stlačte tlačidlo "Spät’", aby ste sa dostali na úroveň 1. Na úrovni 1

môžete zmenit’ na inú chybu.

Prehľad pamäte chýb

Kategória

chyby

Chyba v

zariadení

Chyba EMS

(s uzatvorením

alebo

blokovaním)

Úroveň 1

Prehľad chýb

Miesto výskytu

chyby 1 ,

napr "CHYBA V

RC30 VO"

Nadradený kód

chyby 2

Úroveň 2

Kód chyby

Príčina chyby 1 ,

napr. "NIE JE

NAST DATUM"

Detailný kód

chyby 2

Úroveň 3

Informácia o

čase

Začiatok a trvanie

chyby

Tab. 5 Prehľad pamäte chýb

1

Kód v tret’om riadku displeja zodpovedá zobrazenému textu.

2 Popis kódu chyby nájdete v podkladoch k používanému vykurovaciemu kotlu alebo funkčnému

modulu

Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené!

Buderus Vykurovacia technika, s.r.o. • http://www.buderus.sk

Návod na montáž a servis Ovládacia jednotka RC30 • vydanie 11/2002

59


5

Servis

5.14 Údržba

Pomocou menu "UDRZBA" môžete nastavit’ intervaly údržby,

hlásenia o údržbe a nastavit’ ich do pôvodného stavu.

Údržba

po

Reset

údržby

Údržba

podľa

dátumu*

Údržba

Zobrazit’

hlásenie o

údržbe***

Údržba

podľa

prevádzkových

hodín**

Prevádzkové

hodiny

od údržby**

* Len keď je nastavené "UDRZBA PO" = "DATUM".

** Len ked je nastavené "UDRZBA PO" = "PREV HODINY".

*** Len v prípade hlásenia o údržbe

Obr. 16 Prehľad "Údržba"

SERV MENU

UDRZBA

Vyvolanjte servisnú úroveň Zvoľte "SERV MENU UDRZBA".

Stlačte tlačidlo "zobrazenie" .

Otočte otočným gombíkom na želaný bod menu.

Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené!

Buderus Vykurovacia technika, s.r.o. • http://www.buderus.sk

60

Návod na montáž a servis Ovládacia jednotka RC30 • vydanie 11/2002


Servis

5

5.14.1 Interval údržby

Pomocou bodu menu "UDRZBA PO" môžete určit’, v akých

intervaloch je potrebná údržba vykurovacieho zariadenia. Interval

údržby je možné nastavit’ a kontrolovat’ len pri vykurovacích

kotloch s digitálnou automatikou horáka SAFe.

Interval môže uplynút’ buď po určitom počte prevádzkových hodín

horáka alebo pri dosiahnutí určitého dátumu Ovládacia jednotka

RC30 potom zobrazí hlásenie o údržbe, aby Vás mohol koncový

zákazník informovat’ a dohodnút’ si s Vami termín.

UDRZBA PO

PREV HOD

6000

PREV HOD

OD UDRZBY

6257

Zvoľte, či má byt’ termín nasledujúcej údržby určený podľa

prevádzkových hodín alebo podľa dátumu.

Následne zadajte počet prevádzkových hodín príp. dátum

nasledujúceho intervalu údržby.

Údržba po

Prevádzkové

hodiny

Dátum

Rozsah nastavenia

Žiadne/Prev. hod./

Dátum

Výrobné nastavenie

Žiadne

1000 – 6000 6000

Formát dátumu

Pomocou parametra zobrazenia "PREV HOD OD UDRZBY"

môžete získat’ informáciu o skutočných prevádzkových hodinách

horáka od poslednej údržby, keď je nastavené "UDRZBA PO" =

"PREV HOD".

Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené!

Buderus Vykurovacia technika, s.r.o. • http://www.buderus.sk

Návod na montáž a servis Ovládacia jednotka RC30 • vydanie 11/2002

61


5

Servis

5.14.2 Zobrazenie údržby

UDRZBA

PREV HOD

H 3

Ovládacia jednotka RC30 môže poskytovat’ v závislosti od

použitého vykurovacieho kotla rôzne hlásenia o údržbe. Tieto Vám

dávajú informácie o stave zariadenia predtým ako nastane nejaká

porucha.

Zobrazí sa prvé hlásenie o údržbe.

Možné hlásenia o údržbe (výber):

Servisný

kód

H 3

H 7

H 8

Hxx

Príčina

Uplynul interval údržby (podľa

prevádzkových hodín)

Nízky tlak v zariadení

(len pri vykurovacích kotloch s

digitálnym senzorom tlaku)

Uplynul interval údržby (podľa

dátumu)

Iné hlásenia o údržbe v závislosti

od funkcií kotla

Pomoc

Reset s RC30 príp. BC10

po vykonanej údržbe

Naplnit’ vykurovaciu vodu

Reset s RC30 príp. BC10

po vykonanej údržbe

Reset s RC30 príp. BC10

po vykonanej údržbe

Stlačte tlačidlo "zobrazenie", aby ste zobrazili kedy bol

zaznamenaný interval údržby (čas a dátum). Ak nebol nastavený

čas a dátum, zobrazí sa doba prevádzky .

Otáčajte otočným gombíkom, aby ste zobrazili prípadné ďalšie

hlásenia o údržbe.

UDRZBA

ESTE OTVOR

H#XX

Keď stlačíte tlačidlo "Zobrazenie" pri ďalšom hlásení o údržbe,

objaví sa nasledujúce hlásenie:

Čas a dátum príp. doba prevádzky sa zobrazia len pri prvom

hlásení o údržbe.

Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené!

Buderus Vykurovacia technika, s.r.o. • http://www.buderus.sk

62

Návod na montáž a servis Ovládacia jednotka RC30 • vydanie 11/2002


Servis

5

5.14.3 Reset intervalu údržby

RESET

PREV HOD

888888

Tento reset vykonajte vtedy, keď ste vykonali údržbu v rámci

intervalu údržby ("PO DATUM" príp. "PO PREV HOD"). Tým sa

nastavia prevádzkové hodiny nasledujúceho intervalu údržby na

pôvodnú hodnotu.

Držte stlačené tlačidlo "zobrazenie", kým z displeja nezmiznú

všetky osmičky.

Uvoľnite tlačidlo "zobrazenie".

Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené!

Buderus Vykurovacia technika, s.r.o. • http://www.buderus.sk

Návod na montáž a servis Ovládacia jednotka RC30 • vydanie 11/2002

63


5

Servis

5.15 Test LCD displeja

Pomocou menu "LCD-Test" môžete vyskúšat’, či sa na displeji

ovládacej jednotky RC30 úplne znázorňujú všetky znaky a

symboly.

SERV MENU

LCD TEST

Vyvolajte servisnú úroveň Zvoľte servisné menu "LCD TEST".

Začnite test LCD displeja:

+

Držte stlačené tlačidlo "zobrazenie" a otáčajte otočným gombíkom.

Pritom je možné riadenie po sebe nasledujúcich segmentov:

– všetky segmenty zapnuté

– zapnutý každý druhý segment (striedavo)

– všetky segmenty vypnuté

Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené!

Buderus Vykurovacia technika, s.r.o. • http://www.buderus.sk

64

Návod na montáž a servis Ovládacia jednotka RC30 • vydanie 11/2002


Servis

5

5.16 Reléový test

Pomocou menu "RELE TEST" môžete cielene riadit’ jednotlivé

prístroje, aby ste preskúšali ich funkciu.

UBA3/

MC10

Reléový test

Modul

zmiešavania

Hydr.

odbočka

Obr. 17

Prehľad "RELE TEST"

SERV MENU

RELE TEST

Vyvolajte servisnú úroveň. Zvoľte servisné menu " RELE TEST".

Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené!

Buderus Vykurovacia technika, s.r.o. • http://www.buderus.sk

Návod na montáž a servis Ovládacia jednotka RC30 • vydanie 11/2002

65


5

Servis

Stlačte tlačidlo "zobrazenie"

Otočte otočným gombíkom na želaný bod menu.

RELE TEST

UBA3/MC10

Objaví sa "RELE TEST UBA3/MC10".

Stlačte tlačidlo "zobrazenie".

Pomocou otočného gombíka vyberte želaný prístroj.

+

Držte stlačené tlačidlo "zobrazenie" a otočte otočným gombíkom

napr. na "ZAP".

Uvoľnite tlačidlo "zobrazenie", aby ste mohli ovládat’ prístroj.

5.16.1 Reléový test UBA3/MC10

Prístroj

Rozsah nastavenia Výrobné

nastavenie

Horák Zap/Vyp Vypnutie

Zážih 1 Zap/Vyp Vypnutie

Dúchadlo 1 Zap/Vyp Vypnutie

Predhrievanie oleja 2 Zap/Vyp Vypnutie

Čerpadlo VO Zap/Vyp Vypnutie

3-cestný ventil VO/TÚV Vyk. okr

Cirkulácia Zap/Vyp Vypnutie

Pln. čerp. Zap/Vyp Vypnutie

1 Len v spojení so SAFe.

2 Len v spojení s olejovými horákmi

Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené!

Buderus Vykurovacia technika, s.r.o. • http://www.buderus.sk

66

Návod na montáž a servis Ovládacia jednotka RC30 • vydanie 11/2002


Servis

5

5.16.2 Reléový test modulu odbočky

Prístroj

Rozsah nastavenia Výrobné

nastavenie

Čerpadlo Zap/Vyp Vypnutie

5.16.3 Reléový test modulu zmiešavania

Prístroj

Rozsah nastavenia Výrobné

nastavenie

Čerpadlo VO Zap/Vyp Vypnutie

Zmiešavač Vyp/Zav/Otv Vypnutie

POKYN PRE UŽÍVATEĽA

Menu "RELE TEST" zostane otvorené aj keď dlhšiu dobu

nestlačíte žiadne tlačidlo.

Ak už menu nepotrebujete, opustite ho stlačením tlačidla "Spät’",

pretože v tomto menu nie je vykurovacie zariadenie regulované.

Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené!

Buderus Vykurovacia technika, s.r.o. • http://www.buderus.sk

Návod na montáž a servis Ovládacia jednotka RC30 • vydanie 11/2002

67


5

Servis

5.17 Reset

Vaše nastavenia môžete nastavit’ spät’ na výrobné nastavenia

pomocou menu "Reset". Okrem toho môžete nastavit’ pôvodné

hodnoty prevádzkových hodín a zoznamu chýb.

Prevádzkovéhodiny

Reset

Zoznam

chýb

Výrobné

nastavenie

Obr. 18

Prehľad "RESET"

SERV MENU

RESET

Vyvolajte servisnú úroveň Zvoľte servisné menu "RESET".

Stlačte tlačidlo "zobrazenie".

Otočte otočným gombíkom na želaný bod menu.

Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené!

Buderus Vykurovacia technika, s.r.o. • http://www.buderus.sk

68

Návod na montáž a servis Ovládacia jednotka RC30 • vydanie 11/2002


Servis

5

RESET

VYROB NASTAV

888888

Spätné nastavenie na výrobné nastavenie

V tret’om riadku displeja sa zobrazí šest’ osmičiek.

Držte stlačené tlačidlo "zobrazenie", kým z displeja nezmiznú

všetky osmičky.

Uvoľnite tlačidlo "zobrazenie".

PROSIM

CAKAJTE

01:59

Vykoná sa reset. Na displeji sa po dobu do dvoch minút zobrazuje

"PROSIM CAKAJTE" ako aj zvyšná doba priebehu v minútach a

sekundách.

Následne prejde zobrazenie na displeji spät’ na "SERV MENU

RESET".

POKYN PRE UŽÍVATEĽA

Po spätnom nastavení na výrobné nastavenie musíte znovu

nastavit’ parametre podľa konfigurácie zariadenia.

POKYN PRE UŽÍVATEĽA

Spätné nastavenie prevádzkových hodín a zoznamu chýb môžete

vykonat’ podľa spätného nastavenia na výrobné nastavenie.

Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené!

Buderus Vykurovacia technika, s.r.o. • http://www.buderus.sk

Návod na montáž a servis Ovládacia jednotka RC30 • vydanie 11/2002

69


5

Servis

5.18 Zobrazenie verzie

SERV MENU

VERZIA

Pomocou menu "VERZIA" môžete nechat’ zobrazit’ verzie

komponentov vykurovacieho zariadenia

Na servisnej úrovni zvoľte "SERV MENU VERZIA".

Stlačte tlačidlo "zobrazenie"

Ak chcete zobrazit’ verzie EMS, RC30, číslo KIM a verziu BC10,

otočte otočným gombíkom.

Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené!

Buderus Vykurovacia technika, s.r.o. • http://www.buderus.sk

70

Návod na montáž a servis Ovládacia jednotka RC30 • vydanie 11/2002


Odstraňovanie porúch

6

6 Odstraňovanie porúch

V tejto tabuľke porúch sú uvedené možné chyby zariadenia,

napr. poruchy komponentov EMS. Vykurovacie zariadenie

zostane pri chybe zariadenia v prevádzke tak dlho ako je to

možné, t.j. môže ešte vyrábat’ teplo (avšak má nevýhodný

menovitý pracovný bod).

POKYN PRE UŽÍVATEĽA

Ostatné poruchy sú popísané v podkladoch k použitému

vykurovaciemu kotlu príp. funkčnému modulu.

Použité skratky:

SC = servisný kód, viď strana 57

FC = kód chyby, zobrazí sa po stlačení tlačidla "zobrazenie"

VO1/2 = vykurovací okruh 1 príp. 2

SC FC Porucha Vplyv na správanie saregulácie Možná príčina Pomoc

A01 800 Porucha Prijíma sa minimálna vonkajšia

teplota.

Nesprávne pripojený

alebo namontovaný

snímač

Prerušenie alebo skrat na

vedení snímača

Snímač je pokazený.

Skontrolujte pripojenie

snímača a vedenie snímača

Skontrolujte pripevnenie

snímača.

Porovnajte hodnotu odporu

s charakteristikou snímača

A01 808 SnímačTÚV Nepripravuje sa teplá voda. Nesprávne pripojený Skontrolujte pripojenie

A01 809 SnímačTÚV 2

alebo namontovaný snímača a vedenie snímača

snímač

Skontrolujte pripevnenie

Prerušenie alebo skrat na snímača na zásobníku

vedení snímača

Snímač je pokazený.

Porovnajte hodnotu odporu

s charakteristikou snímača

A01 810 Teplá voda

ostáva studená

Tab. 6

Tabuľka porúch

Zariadenie sa neustále pokúša

zohriat’ zásobník na TÚV na

nastavenú hodnotu teplej vody.

Prednost’ TÚV sa po vyskytnutí

hlásenia o chybe vypne

Nepretržitý odber alebo

unikanie.

Nesprávne pripojený

alebo namontovaný

snímač

Prerušenie alebo skrat na

vedení snímača

Snímač je pokazený.

Plniace čerpadlo je

nesprávne pripojené

alebo chybné.

Odstránit’ prípadné

unikanie.

Skontrolujte pripojenie

snímača a vedenie snímača

Skontrolujte pripevnenie

snímača na zásobníku

Porovnajte hodnotu odporu

s charakteristikou snímača

Preskúšajte funkciu

plniaceho čerpadla

napr pomocou reléového

testu.

Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené!

Buderus Vykurovacia technika, s.r.o. • http://www.buderus.sk

Návod na montáž a servis Ovládacia jednotka RC30 • vydanie 11/2002

71


6

Odstraňovanie porúch

SC FC Porucha Vplyv na správanie saregulácie Možná príčina Pomoc

A01 811 Tepelná

dezinfekcia

A01 816

Žiadna

komunikácia s

EMS

A01 828 Senzor tlaku

vody

A02 816 Žiadna

komunikácia s

BC10

A11 802 Čas nie je

nastavený

A11 803 Dátum nie je

nastavený

A11

A11

A11

A11

A11

A11

A21

A22

821

822

823

824

826

827

806

806

RC30-VO1

RC30-VO2

Diaľkové

ovládanie

RC30-VO1

RC30-VO2

Diaľkové

ovládanie

RC30-VO1

RC30-VO2

RC20-VO1

RC20-VO2

Snímač teploty

Termická dezinfekcia bola

prerušená

Vykurovací kotol nedostáva

žiadnu požiadavku na teplo,

vykurovacie zariadenie

nevykuruje

Prístroje RCxx nepreberajú

nastavenia BC10.

Obmedzená funkcia:

– všetkých vykurovacích

programov

– zoznamu chýb

Obmedzená funkcia:

– všetkých vykurovacích

programov

– funkcie dovolenka/sviatok

– zoznamu chýb

Pretože chýba teplota priestoru,

sú bez funkcie:

– vplyv priestoru

– optimalizácia momentov

zapínania

EMS bude pracovat’ s hodnotami,

ktoré boli naposledy nastavené

na diaľkovom ovládaní

Príliš vysoký odber počas

termickej dezinfekcie.

Príliš nízky výkon kotla

pre súčasný odber tepla

inými spotrebičmi

(napr. 2. vykurovací

okruh).

Nesprávne pripojený

alebo namontovaný

snímač

Prerušenie alebo skrat na

vedení snímača

Snímač je pokazený.

Chybné plniace čerpadlo.

Systém zbernice EMS je

pret’ažený

UBA3/MC10 je chybný

Digitálny senzor tlaku

vody je chybný

Nastavit’ termickú

dezinfekciu tak, aby v

danom momente nevznikali

žiadne dodatočné

požiadavky na teplo.

Skontrolujte pripojenie

snímača a vedenie snímača

Skontrolujte pripevnenie

snímača na zásobníku

Porovnajte hodnotu odporu

s charakteristikou snímača

Preskúšajte funkciu

plniaceho čerpadla

napr pomocou reléového

testu.

Resetujte vykurovacie

zariadenie vypnutím/

zapnutím vykurovacieho

zariadenia

Informujte prípadne servis

firmu

Vymeňte senzor tlaku vody

Problém kontaktu na Preskúšajte pripojenie

BC10 alebo chybný BC10. BC10.

Prípadne vymeňte BC10.

Chýba časový údaj, Zadajte aktuálny čas.

napr. kvôli dlhšiemu

výpadku prúdu.

Chýba údaj o dátume,

napr. kvôli dlhšiemu

výpadku prúdu.

Nie je priradené žiadne

diaľkové ovládanie, hoci je

nastavená regulácia

teploty v miestnosti

Nie je priradené žiadne

diaľkové ovládanie, hoci je

nastavený druh

protimrazovej ochrany

"IZBA".

Zabudovaný alebo

externe pripojený snímač

teploty diaľkového

ovládania (ovládacej

jednotky) vykurovacieho

okruhu 1 príp. 2 je chybný.

Zadajte aktuálny dátum.

Preskúšajte parameter

"DIALK OVLAD" príp. "VYK

SYSTEM".

Preskúšajte parameter

"DIALK OVLAD" príp.

"MRAZ DRUH".

Preskúšajte externe

pripojený snímač teploty

Vymeňte diaľkové

ovládanie.

Tab. 6

Tabuľka porúch

Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené!

Buderus Vykurovacia technika, s.r.o. • http://www.buderus.sk

72

Návod na montáž a servis Ovládacia jednotka RC30 • vydanie 11/2002


Odstraňovanie porúch

6

SC FC Porucha Vplyv na správanie saregulácie Možná príčina Pomoc

A12 815 Snímač

odbočky

A12 816 WM10 nie je k

dispozícii príp.

neexistuje

žiadna

komunikácia

Za určitých okolností

nastane príliš nízke napájanie

pripojených vykurovacích

okruhov, pretože tieto okruhy

nemôžu byt’ napájané

požadovaným množstvom tepla.

Čerpadlo vykurovacieho okruhu 1

je trvale zapnuté.

A18 825 Konfl. adries RC30 a RC20 riadia aj VO1 aj

TÚV V závislosti od nastavených

vykurovacích programov a

želanej teploty v miestnosti

nemôže vykurovacie zariadenie

správne pracovat’

Príprava TÚV pracuje nesprávne

A21

A22

816

816

RC20-VO1

RC20-VO2

Komunikácia

A32 816 MM10 nie je k

dispozícii príp.

nie je žiadna

komunikácia

A32 807 Snímač

výstupu

vykurovacieho

okruhu

Hxx

Servisné

hlásenie,

žiadna chyba

zariadenia

Pretože chýba skutočná teplota v

miestnosti, je bez funkcie:

– vplyv priestoru

– optimalizácia momentov

spínania

Vykurovací okruh 2 nie je možné

správne prevádzkovat’

MM10 a regulačný prvok

(zmiešavač) pracujú samostatne

v núdzovej prevádzke

Čerpadlo vykurovacieho okruhu 2

je trvale v prevádzke.

Údaje monitora na RC30 sú

neplatné

Čerpadlo vykurovacieho okruhu 2

je aj naďalej riadené v závislosti

od prednastavenej hodnoty.

Regulačný prvok je odpojený a

zostáva v stave v akom bol

naposledy riadený (je možné

prestavit’ manuálne).

Vykurovacie zariadenie zostáva v

prevádzke tak dlho ako je možné

Nesprávne pripojený

alebo namontovaný

snímač

Prerušenie alebo skrat na

vedení snímača

Snímač je pokazený.

WM10 alebo vedenie

zbernice je nesprávne

pripojený alebo chybný

RC30 nerozozná WM10.

RC20 a RC30 sú oba

prihlásené ako "master"

RC20 má nesprávnu

adresu, je nesprávne

prepojený alebo chybný

Adresy vykurovacieho

okruhu MM10 a RC30

navzájom nesúhlasia

MM10 alebo vedenie

zbernice je nesprávne

pripojené alebo chybné

RC30 nerozoznáva

MM10.

Nesprávne pripojený

alebo namontovaný

snímač

Prerušenie alebo skrat na

vedení snímača

Snímač je pokazený.

Napr. uplynul interval

údržby.

Skontrolujte pripojenie

snímača a vedenie snímača

Skontrolujte pripevnenie

snímača.

Porovnajte hodnotu odporu

s charakteristikou snímača

Skontrolujte prípojky na

WM10 a vedení zbernice

Vymeňte WM10.

Zmeňte parameter P1 na

RC20 alebo odstráňte RC30

zo zbernice EMS.

Skontrolujte adresu v RC20.

Skontrolujte funkciu a

pripojenie diaľkového

ovládania

Vymeňte diaľkové

ovládanie.

Skontrolujte otočný

kódovací spínač na MM10.

Skontrolujte prípojky na

MM10 a vedenie zbernice

Vymeňte MM10.

Skontrolujte pripojenie

snímača a vedenie snímača

Skontrolujte pripevnenie

snímača.

Porovnajte hodnotu odporu

s charakteristikou snímača

Je potrebná údržba, viď

podklady k vykurovaciemu

kotlu.

Tab. 6

Tabuľka porúch

Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené!

Buderus Vykurovacia technika, s.r.o. • http://www.buderus.sk

Návod na montáž a servis Ovládacia jednotka RC30 • vydanie 11/2002

73


6

Odstraňovanie porúch

POKYN PRE UŽÍVATEĽA

Pri chybách zariadenia nie je nutný reset. Ak nemôžete odstránit’

chybu zariadenia, obrát’te sa prosím na Vášho príslušného

servisného technika alebo na Vašu pobočku firmy Buderus.

Spôsob ako môžete odstránit’ ostatné poruchy nájdete v

podkladoch k vykurovaciemu kotlu.

Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené!

Buderus Vykurovacia technika, s.r.o. • http://www.buderus.sk

74

Návod na montáž a servis Ovládacia jednotka RC30 • vydanie 11/2002


Protokol o nastavení

7

7 Protokol o nastavení

Údaje zariadenia

Údaje kotla

Vykurovací okruh 1/2

Jazyk

Minimálna vonkajšia

teplota

Druh budovy

Rozsah nastavenia Výrobné nastavenie Nastavenie

Nemčina

–30 °C – 0 °C –10 °C

Ľahký, stredný, t’ažký

Stredný

Druh čerpadla Žiadne, interné, vyk. okruh Interné

Doba dobehu čerpadla 0 – 60 min, 24 h 5min.

Modulácia čerpadla kotla 0 – 8 2

Hydraulická výhybka Zap/Vyp Vypnutie

Vykurovací systém

Prípustná teplota

Maximálna teplota

výstupu

Diaľkové ovládanie

Vplyv priestoru

Druh poklesu

Priestorový offset

Optimalizácia momentov

spínania

Tab. 7 Parametre servisnej úrovne

Žiadny, vykurovacie

telesá, konvektor,

podlaha 1 , výstup-priestor,

priestorový výkon

30 °C – 90 C°

30 °C – 90 °C

(vykurovacie telesá)

30 °C – 60 °C

(podlahové kúrenie)

Žiadne, RC20, RC30

VO1: vykurovacie telesá

VO2: žiaden

75 °C (vykurovacie telesá)

45 °C (podlahové kúrenie)

75 °C (vykurovacie telesá)

50 °C (podlahové kúrenie)

Žiadne

0 až +10 K +3 K

Vypnutie, redukovaný,

podľa priestoru, vonkajší

Vonkajší

–5 K až +5 K 0°C

áno / nie

nie

VO1:

VO2:

VO1:

VO2:

VO1:

VO2:

VO1:

VO2:

VO1:

VO2:

VO1:

VO2:

VO1:

VO2:

VO1:

VO2:

Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené!

Buderus Vykurovacia technika, s.r.o. • http://www.buderus.sk

Návod na montáž a servis Ovládacia jednotka RC30 • vydanie 11/2002

75


7

Protokol o nastavení

Vykurovací okruh 1/2 (protimraz. ochr.)

Sušenie podlahy 1

Ohrev teplej vody

Tab. 7

Rozsah nastavenia Výrobné nastavenie Nastavenie

Druh protimraz. ochr.

VO1:

Žiadna, vonku, priestor

Vonku

VO2:

Ochrana proti mrazu od

VO1:

–20 °C až 10 °C 5°C

VO2:

Prednost’ teplej vody

VO1:

áno / nie

áno

VO2:

Regulačný prvok

VO2:

(zmiešavač) 1 áno / nie áno

Doba prevádzky

zmiešavača 1, 2 VO2:

10 s – 600 s 120 s

Sušenie podlahy 1 áno / nie nie

Vzostup teploty o 1 1 – 10 K 5 K

Doba ohrevu 1 každý deň, 2 – 5 dní každý deň

Maximálna teplota 1 25 – 60 °C 45 °C

Udržiavanie max. teploty 1 0 – 20 dní 4 dni

Teplota poklesu 1 1 – 10 K 5 K

Doba poklesu 1

každý deň, 2 – 5 dní,

žiadna

každý deň

Príprava TÚV žiadna, EMS žiadna

Rozsah teplôt do 60 °C – 80 °C 60 °C

Tepelná dezinfekcia áno / nie nie

Teplota pri dezinfekcii 60 °C – 80 °C 70 °C

Deň vykonania

Po, Ut, St, Št, Pi, So, Ne,

dezinfekcie

Po – Ne

Di

Čas vykonania

dezinfekcie

00:00 hod – 23:00 hod. 01:00 hod.

Výstup TÚV

Čerpadlo plnenia,

3-cestný ventil

3-cestný ventil

TÚV Ekonomicky 3 –40 K – 0K 0K

Cirkulácia áno/nie áno / nie áno

Cirkulácia počet zapnutí 1 – 6 krát zap, trvale 2 krát

Korekcia hodín –30 – +30 s/deň 0 s/deň

Parametre servisnej úrovne

1 Len pre vykurovací okruh 2.

2 Len ak je regulačný prvok nastavený na "Áno".

3

Len ak je nainštalovaný cirkulačný kotol alebo výmenník tepla TÚV (systém THERMOquick) (nastavuje sa nastálo prostredníctvom KIM).

Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené!

Buderus Vykurovacia technika, s.r.o. • http://www.buderus.sk

76

Návod na montáž a servis Ovládacia jednotka RC30 • vydanie 11/2002


Zoznam kľúčových slov

8

8 Zoznam kľúčových slov

B

C

Bezpečnost’ . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Charakteristika vykurovania . . . . . . 52

Cirkulačné čerpadlo . . . . . . . . . . . 49

Cudzie zdroje tepla . . . . . . . . . . . . 8

Č

D

Číslo KIM . . . . . . . . . . . . . . . . 70

Demontáž ovládacej jednotky . . . . . 10

Dezinfekcia, termická . . . . . . . . . . 47

Diaľkové ovládanie . . . . . . . . . . . 32

Displej . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Doba chodu zmiešavača . . . . . . . . 41

Doba dobehu čerpadla . . . . . . . . . 26

Druh budovy . . . . . . . . . . . . . . 23

Druh čerpadla . . . . . . . . . . . . . . 25

Druh poklesu . . . . . . . . . . . . . . 35

Druh regulácie . . . . . . . . . . . 29, 34

E

Elektrické zapojenie . . . . . . . . . . 12

Elektronický riadiaci systém (EMS) . . . . 5

H

Hlavné menu, servisná úroveň . . . . . 18

Hlásenia o údržbe, tabuľka . . . . . . . 62

Hodiny, korekcia . . . . . . . . . . . . 51

Hydraulická výhybka . . . . . . . . . . 27

I

Interval údržby . . . . . . . . . . . . . 61

Interval, cirkulačné čerpadlo . . . . . . 50

K

KIM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

Klapka na zakrytie tlačidiel . . . . . . . 16

Kontrola protimrazovej ochrany . . . . . 38

Konvektor . . . . . . . . . . . . . . . . 29

Kód chyby . . . . . . . . . . . . . . . . 58

M

Modul odbočky . . . . . . . . . . . 67, 73

Modul výhybky . . . . . . . . . . . . . 27

Modul zmiešavania . . . . 30, 41, 67, 73

Modulácia čerpadla kotla . . . . . . . . 26

Montážna doska . . . . . . . . . . . . 10

Montážna pozícia . . . . . . . . . . . . .9

O

Ochrana čerpadla . . . . . . . . . . . . 15

Offset teploty v miestnosti . . . . . . . . 36

Ohrev teplej vody

Ekonomicky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

Prednost’ teplej vody . . . . . . . . . . . . 40

Prehľad menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

Výstup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

Zásobník teplej vody . . . . . . . . . . . . . 46

Okamih zapínania, optimalizácia . . . . 36

Optimalizácia, okamihy zapínania . . . 36

Otočný gombík . . . . . . . . . . . . . 16

Ovládacie prvky . . . . . . . . . . . . . 16

Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené!

Buderus Vykurovacia technika, s.r.o. • http://www.buderus.sk

Návod na montáž a servis Ovládacia jednotka RC30 • vydanie 11/2002

77


8 Zoznam kľúčových slov

P

Pamät’ na chyby . . . . . . . . . . . . . 56

Poruchy, tabuľka . . . . . . . . . . . . 71

Poruchy, zoznam chýb . . . . . . . . . 56

Prevádzkové hodiny . . . . . . . . . . . 61

Protokol o nastavení . . . . . . . . . . 75

Prípojný kábel . . . . . . . . . . . . . . 9

Príprava teplej vody . . . . . . . . . . . 46

Prípustná teplota . . . . . . . . . . . . 31

R

Referenčný priestor . . . . . . . 8, 15, 32

Regulačný prvok . . . . . . . . . . . . 41

Regulačný prvok vykurovacieho okruhu 41

Regulácia podľa teploty v miestnosti . . 29

Reléový test . . . . . . . . . . . . . . . 65

Reset, interval údržby . . . . . . . . . . 63

Reset, na nastavenie od výroby . . . . . 69

Reset, poruchy . . . . . . . . . . . . . 74

Reset, prehľad menu . . . . . . . . . . 68

S

Servisný kód . . . . . . . . . . . . . . . 57

Servisná úroveň . . . . . . . . . . .16, 19

Prehľad menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Vyvolanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Sušenie podlahy . . . . . . . . . . . . . 42

Š

T

Štandardné zobrazenie . . . . . . . . . 19

Technické údaje . . . . . . . . . . . . . 7

Tepelná dezinfekcia . . . . . . . . . . . 47

Tepelná kapacita . . . . . . . . . . . . 23

Teplota ochrany proti mrazu . . . . . . 39

Teplota výstupu . . . . . . . . . . . . .29

Teplota výstupu, maximálna . . . . . . .31

Teplotný rozsah, TÚV . . . . . . . . . .46

Test LCD displeja . . . . . . . . . . . .64

THERMOquick . . . . . . . . . . . 55, 76

Tlačidlá

Rozšírené funkcie . . . . . . . . . . . . . . .16

Servisné funkcie . . . . . . . . . . . . . . . .16

Základné funkcie . . . . . . . . . . . . 16, 17

Zvláštne funkcie . . . . . . . . . . . . . . . . .16

Ú

Údaje kotla, prehľad menu . . . . . . .24

Údaje monitorovania, prehľad menu . .53

Údaje zariadenia, prehľad menu . . . .21

Údržba . . . . . . . . . . . . . . . . . .60

Úroveň obsluhy . . . . . . . . . . . . .16

V

Výber jazyka . . . . . . . . . . . . . . .20

Verzia . . . . . . . . . . . . . . . . . .70

Verzia EMS . . . . . . . . . . . . . . .70

Vonkajšia teplota, minimálna . . . . . .22

Vplyv priestoru . . . . . . . . . . . . . .34

Vykurovací okruh, prehľad menu . . . .28

Vykurovací systém . . . . . . . . . . .29

Vypnutie . . . . . . . . . . . . . . . . .15

Z

Zapnutie . . . . . . . . . . . . . . . . .14

Zmiešavač . . . . . . . . . . . 40, 41, 73

Zoznam chýb . . . . . . . . . . . . . .56

Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené!

Buderus Vykurovacia technika, s.r.o. • http://www.buderus.sk

78

Návod na montáž a servis Ovládacia jednotka RC30 • vydanie 11/2002


Poznámky

Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené!

Buderus Vykurovacia technika, s.r.o. • http://www.buderus.sk

Návod na montáž a servis Ovládacia jednotka RC30 • vydanie 11/2002

79


Odborná kurenárska firma:

Buderus vykurovacia technika s.r.o.,

http://www.buderus.sk

e-mail: buderus@buderus.sk

More magazines by this user
Similar magazines