Tulu- ja sotsiaalmaksu maksmine Eesti isikute välisriigis teenitud ...

emta.ee

Tulu- ja sotsiaalmaksu maksmine Eesti isikute välisriigis teenitud ...

4

äritegevus välisriigis ei toimu, seal viibivad vaid Eesti äriühingu töötajad, kes täidavad

töökohustusi välisriigi ettevõtte heaks, seega ei ole tegemist Eesti äriühingu äritegevusega läbi

püsiva tegevuskoha (maksulepingu mõistes) välisriigis. Kui Eesti äriühing on aga tegelik tööandja,

näiteks ehitusteenust osutav äriühing, kes tegutseb välisriigis, siis on püsiva tegevuskoha

tekkimine enam tõenäoline.

Seega on püsiva tegevuskoha mõiste oluline Eesti äriühingule, kes osutab teenust välisriigis. Kui

Eesti äriühingul tekib välisriigis püsiv tegevuskoht, maksustatakse äriühingu püsiva tegevuskoha

kaudu teenitud kasum välisriigis selle seaduste kohaselt. Samuti on püsiva tegevuskoha kaudu

töötajatele tasutud välisriigis töötamise eest makstud palgad maksustatavad välisriigi seaduste

kohaselt, olenemata töötaja välisriigis viibimise perioodist.

Lähetus

TMS § 13 lg 3 p 1 kohaselt ei maksustata Eestis tulumaksuga Vabariigi Valitsuse kehtestatud

tingimustel ja piirmäärades avalikule teenistujale, töötajale või juriidilise isiku juhtimis- või

kontrollorgani liikmele tööandja või tema asemel kolmanda isiku poolt makstavaid teenistus-, töövõi

ametilähetusega seotud sõidu-, majutus- ja muude kulude hüvitisi ning päevaraha, samuti

teises paikkonnas asuvale ametikohale nimetamisega seotud kolimiskulude hüvitisi ning

loomeliidu poolt loovisikule seoses tema loometööga seotud lähetustega makstavaid sõidu- ja

majutuskulude hüvitisi ning päevaraha.

EV töölepingu seaduse § 51 kohaselt on tööandjal õigus lähetada töötaja tööülesannete täitmiseks

väljapoole töölepinguga määratud töö tegemise asukohta mitte kauemaks kui 30 järjestikuseks

kalendripäevaks. Poolte kokkuleppel võib lähetus kesta ka kauem.

Töö tegemise asukoht kui töölepingu kohustuslik tingimus peab olema kindlaks määratud

töölepingus. Töölepingus fikseeritud töö tegemise koht peab ka sisuliselt vastama sellele, kus

töötaja peamiselt oma tööülesandeid täidab.

Kui Eesti äriühingu põhiline majandustegevus seisnebki Eestist tööjõu otsimises ja välisriiki

vahendamises ning kui Eesti äriühingu või tööandja töötajad tegelikult kunagi Eestis ei tööta, siis

ei saa olla tegemist ka töötajate lähetusega Eestist. Kui töölepingusse on töö tegemise kohaks

märgitud Eesti, kuid kogu lepingu kehtivuse aja töötaja viibib tegelikult välisriigis, ei saa olla

tegemist lähetusega Eestist ning ei ole õigustatud maksuvabade lähetuse päevarahade ja muude

lähetuskulutuste maksuvabade hüvitiste tegemine Eestis.

Maksuvabalt saab hüvitada kulusid ja maksta päevaraha aga ainult juhul, kui sisu poolest on

tegemist lähetusega. Ei ole õiguspärane sõlmida renditöötajaga töölepingut töö tegemise kohaga

Eestis, kui töötaja renditakse teisele isikule, kes renditööjõudu kasutatabki ainult välisriigis.

Juhul, kui tõepoolest on sisuliselt tegemist lähetusega, siis pöörame Teie tähelepanu asjaolule, et

Eestis maksuvabad lähetusega seotud päevarahad ning sõidu- ja majutuskulud võidakse välisriigis

tulumaksuga maksustada, näiteks kui töötajad viibivad välisriigis kauem kui 183 päeval 12

järjestikuse kuu jooksul. Näiteks Soome maksuameti veebilehelt võite leida eestikeelse juhendi

Eesti töötajate maksustamisest Soomes tööjõurendiettevõtete korral

(http://www.vero.fi/nc/doc/download.asp?id=4170;57676).

Töötaja maksukohustused

Kui töötaja on Eesti residendist füüsiline isik, maksab ta Eestis tulumaksu nii Eestis kui väljaspool

Eestit saadud tuludelt ning deklareerib ise oma kogu maailmast saadud tulud Eestis

More magazines by this user
Similar magazines