Maribor - Zavod RS za zaposlovanje

ess.gov.si

Maribor - Zavod RS za zaposlovanje

OBMOČNA SLUŽBA

MARIBOR

POROČILO ZA LETO 2011


OBMOČNA SLUŽBA MARIBOR

POROČILO ZA LETO 2011

MARIBOR, JUNIJ 2012


Poročilo za leto 2011

ZRSZ Območna služba Maribor

IZDAJA: ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE

OBMOČNA SLUŽBA MARIBOR

ZA IZDAJATELJA: MAG. VLASTA STOJAK, DIREKTORICA OBMOČNE SLUŽBE

UREDILA: BLANKA ŠTRAVS

GRAFIČNI PRIKAZI IN TABELARNI PREGLEDI: DANICA PETRANOVIČ, BLANKA ŠTRAVS

POROČILO PRIPRAVILI PO POGLAVJIH:

1. MAG. VLASTA STOJAK

3.3., 6., 8. MATJAŽ ANTOLINC

3.1., 3.2., 3.4. DANICA PETRANOVIČ

2., 4.1., 4.2., 4.3. MIRJANA ZGAGA, MOJCA KLEVŽE ŠUMAN, HELENA

KROPEJ CELAN, RENATA PETEK

4.4. ANDREJA ČRNKO

4.5. DARJA KAPUN GRAUF

5. SUZANA KEREC S SODELAVCI

5.1.1.1. MOJCA KLEVŽE ŠUMAN, HELENA KROPEJ CELAN,

RENATA PETEK

5.1.1.2., 5.1.1.3., 7., 7.1. DAŠA BABIČ

5.1.3.1. BLANKA ŠTRAVS

9.1., 9.2. MAJDA RAJH

9.3. MIRJANA ZGAGA

9.4. NIKO GERLEC

UPORABA IN OBJAVA PODATKOV JE DOVOLJENA LE Z NAVEDBO VIRA!

4


ZRSZ Območna služba Maribor Poročilo za leto 2011

Vsebina

1. UVOD 7

2. ORGANIZIRANOST OBMOČNE SLUŽBE MARIBOR 8

3. GIBANJA NA PODROČJU ZAPOSLOVANJA IN BREZPOSELNOSTI 10

3.1. Delovno aktivno prebivalstvo 10

3.2. Prosta delovna mesta in zaposlitve 12

3.3. Zaposlovanje tujcev 15

3.4. Registrirana brezposelnost 16

4. DELO Z REGISTRIRANO BREZPOSELNIMI OSEBAMI IN SODELOVANJE Z

DELODAJALCI 20

4.1. Sodelovanje z delodajalci 20

4.2. Svetovanje registrirano brezposelnim osebam 23

4.3. Posredovanje registrirano brezposelnih oseb na prosta delovna mesta 26

4.4. Zaposlitvena rehabilitacija in zaposlovanje invalidnih oseb 32

4.5. Sodelovanje v omrežju European Employment Services (EURES) 35

5. IZVAJANJE UKREPOV AKTIVNE POLITIKE ZAPOSLOVANJA 37

5.1. Ukrep I: Svetovanje in pomoč pri iskanju zaposlitve 39

5.1.1. Poklicno in zaposlitveno informiranje, svetovanje in motiviranje 39

5.1.1.1. Splošno svetovanje in informiranje brezposelnih oseb v uradih za delo 39

5.1.1.2. CIPS - Center za informiranje in poklicno svetovanje 40

5.1.1.3. Storitev poglobljenega kariernega svetovanja brezposelnim osebam 42

5.1.1.4. Zdravstveno zaposlitveno svetovanje 43

5.1.2. Pomoč pri iskanju zaposlitve 43

5.1.2.1. Pomoč pri načrtovanju poklicne poti in iskanju zaposlitve - delavnice 43

5.1.2.2. Usposabljanje za življenjsko uspešnost – UŽU 44

5.1.2.3. Klubi za iskanje zaposlitve 44

5.1.2.4. Drugače o poklicih 44

5.1.2.5. Eksperimentalni programi za pomoč pri načrtovanju poklicne poti in iskanju zaposlitve 45

5.1.3. Razvoj in izvajanje novih oblik pomoči ter predstavitev 45

5.1.3.1. Zaposlitveni sejmi 45

5.1.3.2. Vključevanje brezposelnih oseb v nove in razvojne projekte 47

5.2. Ukrep II: Usposabljanje in izobraževanje 48

5.2.1. Programi institucionalnega usposabljanja in Nacionalne poklicne kvalifikacije 48

5.2.1.1. Programi institucionalnega usposabljanja 48

5.2.1.2. Nacionalne poklicne kvalifikacije – priprave na postopke ugotavljanja in potrjevanja NPK 49

5.2.1.3. Nacionalne poklicne kvalifikacije – preverjanje in potrjevanje NPK 49

5.2.2. Programi praktičnega usposabljanja 50

5.2.2.1. Delovni preizkus 50

5.2.2.2. Usposabljanje na delovnem mestu 50

5.2.3. Programi izobraževanja 51

5.2.3.1. Formalno izobraževanje 51

5.2.3.2. PUM - Projektno učenje za mlajše odrasle 51

5.3. Ukrep III: Spodbujanje zaposlovanja in samozaposlovanja 51

5.3.1. Spodbujanje samozaposlovanja 51

5.3.1.1. Pomoč pri samozaposlitvi 51

5.3.1.2. Subvencija za samozaposlitev 52

5.3.2. Subvencije za zaposlitev težje zaposljivih skupin brezposelnih oseb 53

5.3.2.1. Javni razpis Spodbujanje novega zaposlovanja dolgotrajno brezposelnih oseb – prejemnikov

denarne socialne pomoči za leto 2010 53

5.3.2.2. Javni razpis Zaposli.me / Spodbujanje zaposlovanja težje zaposljivih brezposelnih oseb 53

5.4. Ukrep IV: Programi za povečanje socialne vključenosti 55

5.4.1. Spodbujanje socialnega vključevanja in delovne aktivnosti 55

5.4.1.1. Javna dela 55

5.4.1.2. Subvencioniranje zaposlitev pri izvajanju pomoči na domu in osebne asistence 56

5.4.1.3. Priložnost zame 56

5.4.1.4. Subvencioniranje delovnih mest pri izvajanju osebne asistence »Asistentka / asistent bom« 57

5.4.1.5. Spodbujanje socialne vključenosti in enakih možnosti na trgu dela 57

6. PRAVICE IZ ZAVAROVANJA ZA PRIMER BREZPOSELNOSTI

6.1. Denarna nadomestila

58

59

7. VSEŽIVLJENJSKA KARIERNA ORIENTACIJA

7.1. Vseživljenjska karierna orientacija šolajoče mladine

60

60

8. ŠTIPENDIRANJE 61

9. PROJEKTI 62

9.1. Projekt »Mobilna podporno- informacijska služba za svetovanje in povečanje socialne

vključenosti ter zaposljivosti ranljivih skupin« (MPIS) 62

9.2. Projekt »Resocializacija zapornikov – s postpenalno obravnavo na trgu dela« (RES-ZA) 62

9.3. Projekt »Implementacija zaposlovalskih storitev« 63

9.4. Projekt MAKE - Measures for achieving knowledge and employment 63

10. TABELARNI PREGLED 65

5


Poročilo za leto 2011

ZRSZ Območna služba Maribor

6


ZRSZ Območna služba Maribor Poročilo za leto 2011

1. Uvod

Površina v km 2 : 1310,6

Prebivalci: 236.595 (julij 2011)

Delovno aktivni: 90.066 (december 2011)

Brezposelni: 16.465 (december 2011)

St.reg.brezposelnosti: 15,5 % (december 2011)

V letu 2011 je trg dela na območju Območne službe Maribor zaznamovalo večje število stečajev podjetij iz

katerih je prešlo v registrirano brezposelnost 1.609 oseb. Število delovno aktivnih prebivalcev je ponovno

upadlo z izjemo obdobja od aprila do junija, ko je poraslo predvsem zaradi sezonsko pogojenega zaposlovanja.

Ob koncu leta 2011 je bilo 90.066 delovno aktivnih prebivalcev, kar je za 2.299 oseb oziroma 2,5 % manj kot v

decembru predhodnega leta. Posledično smo konec decembra 2011 beležili 16.465 registrirano brezposelnih

oseb, kar je za 921 oseb oz. 5,9 % več kot decembra 2010. V povprečju je bilo v registru brezposelnih 16.194

oseb, kar je 9,0 % več kot v letu 2010. Tudi v letu 2011 so se na območju OS Maribor kazale značilnosti

medmesečnega gibanja registrirane brezposelnosti. Ob generacijskem prilivu iz izobraževanja, ob prilivih iz

naslova izteka zaposlitve za določen čas, stečajev in trajnih presežkov, so na stanje vplivali tudi prilivi in odlivi,

ki so posledica sezonskega značaja dela predvsem na področju kmetijstva, gradbeništva in gostinstva.

Spodbudni trend smo beležili na področju povpraševanja po delavcih, saj je povpraševanje v primerjavi z letom

2010, poraslo. Delodajalci so v letu 2011 prijavili 29.847 prostih delovnih mest, kar je za 4.212 oz. 16,4 % več

kot v letu 2010.

Stopnja registrirane brezposelnosti je, po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije na območju

Območne službe Maribor ob koncu leta 2011, znašala 15,5 %, kar je za 0,8 odstotne točke več kot pred letom

dni (14,7 % ob konca leta 2010). Povprečna letna stopnja registrirane brezposelnosti je na območju Območne

službe Maribor znašala 15,2 % (v Sloveniji 11,8 %).

Leto 2011 je zaznamovalo odprtje trga dela med Slovenijo in Avstrijo, Nemčijo ter Švico. S 30. aprilom 2011 se

je zaključilo 7-letno prehodno obdobje, v katerem so lahko stare države članice EU in države članice EGP

uveljavljale omejitve pri zaposlovanju slovenskih delavcev. Za slovenske državljane so veljale omejitve glede

delovnih dovoljenj še v Nemčiji, Avstriji in Švici. Od 1. maja 2011 se lahko slovenski delavci prosto, brez

delovnih dovoljenj, zaposlujejo v vseh državah članicah EU, državah članicah EGP in v Švici. Območna služba

Maribor je z namenom informiranja in neposrednega povezovanja med brezposelnimi osebami in delodajalci,

aktivno sodelovala pri organizaciji in izvedbi zaposlitvenega sejma v mesecu maju. Sejem je potekal pod

sloganom »Zaposlitev brez meja«, poudarjena tema sejma je bil prost pretok delavcev med Avstrijo in Slovenijo.

Leto 2011 so zaznamovale številne aktivnosti povezne s sodelovanjem z delodajalci, inštitucijami, partnerji v

projektih in notranje reorganizacije dela, s katero smo približali naše storitve brezposelnim osebam in iskalcem

zaposlitve. Veljati je pričel tudi Zakon o urejanju trga dela, ki je vnesel novosti na področje izvajanja

vseživljenjske karierne orientacije, ukrepov zaposlovanja in pravic brezposelnim osebam.

7


Poročilo za leto 2011

ZRSZ Območna služba Maribor

2. Organiziranost Območne službe

Maribor

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje je samostojna pravna oseba s statusom javnega zavoda, ki deluje

enotno za območje Republike Slovenije. Tudi v letu 2011 je organizacijsko oziroma funkcionalno deloval na treh

nivojih in sicer na sedežu Zavoda, kjer sta vodstvo in Centralna služba, na območnih službah in uradih za delo.

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (v nadaljevanju Zavod) je organiziran v dvanajst območnih služb

(Celje, Koper, Kranj, Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Nova Gorica, Novo mesto, Ptuj, Sevnica, Trbovlje in

Velenje). V okviru območnih služb delujejo uradi za delo.

Na območju upravnih enot Lenart, Maribor, Pesnica, Ruše in Slovenska Bistrica je dejavnost Zavoda v letu

2011 izvajala Območna služba Maribor. Na tem območju so skupno delovali trije združeni uradi za delo in sicer

Urad za delo Lenart, Ruše in Slovenska Bistrica, ki je deloval na treh lokacijah in sicer v Lenartu, Rušah in

Slovenski Bistrici, Urad za delo Maribor I in Pesnica, je deloval v Mariboru za brezposelne osebe, katerih prva

črka priimka se začne na črke od A do L in v Pesnici ter Urad za delo Maribor II, ki je bil namenjen delu z

brezposelnimi katerih prva črka priimka se začne na črke od M do Ž. Ti uradi so operativno pokrivali območje 22

občin in zagotavljali dostop do storitev Zavoda, namenjenih uporabnikom.

V okviru Območne službe Maribor deluje Center za informiranje in poklicno svetovanje - CIPS, kjer lahko

šolajoča mladina in odrasli na enem mestu pridobijo informacije s področja izobraževanja in zaposlovanja ter

strokovno pomoč pri načrtovanju poklicne poti. Center za informiranje in poklicno svetovanje je lociran v

prostorih Zavoda na Gregorčičevi 15 v Mariboru, na Tomšičevi 9 v Slovenski Bistrici pa deluje CIPS

informativno mesto. Na lokaciji CIPS v Mariboru je v letu 2011 deloval tudi Zaposlitveni kotiček, ki se je uveljavil

kot ena od oblik pomoči brezposelnim pri iskanju zaposlitve.

Območna služba Maribor je v letu 2011 opravljala operativne naloge izvajanja dejavnosti Zavoda:

spremljala in proučevala gibanje zaposlenosti in brezposelnosti ter dejavnike, ki vplivajo na ta gibanja;

proučevala in spremljala potrebe delodajalcev po kadrih in nudila pomoč pri zadovoljevanju njihovih potreb;

spremljala rezerve in presežke delovne sile;

vodila druge evidence in statistične podatke, določene s predpisi;

opravljala naloge v zvezi s posredovanjem dela oziroma ponudbe in povpraševanja na trgu delovne sile;

pomagala mladim pri poklicni orientaciji ter spremljala sposobnosti, interese in nagnjenja mladim za šolanje

in zaposlitev. Razen tega je odraslim nudila strokovno pomoč pri oblikovanju njihove poklicne kariere;

izvajala ukrepe Aktivne politike zaposlovanja;

organizirala zaposlitveni sejem;

izvajala operativne postopke zaposlovanja tujcev;

odločala o pravicah za primer brezposelnosti;

vodila in hranila dokumentacijo, potrebno pri operativnem delu izvajanja dejavnosti območne službe.

8


ZRSZ Območna služba Maribor Poročilo za leto 2011

Prikaz 1: Pregled uradov za delo Območne službe Maribor ter občin, za katere izvajajo naloge s področja

zaposlovanja

OS MARIBOR

URAD ZA DELO

MARIBOR I,

PESNICA

URAD ZA DELO

MARIBOR II

URAD ZA DELO

LENART, RUŠE,

SL. BISTRICA

UD MARIBOR I

UD PESNICA

OBČINE:

KUNGOTA

PESNICA

ŠENTILJ

OBČINE:

DUPLEK

HOČE - SLIVNICA

MO MARIBOR

MIKLAVŽ NA D. POLJU

RAČE - FRAM

STARŠE

UD LENART

OBČINE:

BENEDIKT

CERKVENJAK

LENART

SVETA ANA V SL.G.

SVETA TROJICA V S.G.

SVETI JURIJ V SL.G.

UD RUŠE

OBČINE:

LOVRENC NA POHORJU

RUŠE

SELNICA OB DRAVI

UD SL.

BISTRICA

OBČINE:

MAKOLE

OPLOTNICA

POLJČANE

SLOV. BISTRICA

9


Število

Poročilo za leto 2011

ZRSZ Območna služba Maribor

3. Gibanja na področju zaposlovanja in

brezposelnosti

3.1. Delovno aktivno prebivalstvo

Nekoliko ugodnejši trendi, ki so se kazali v drugem polletju leta 2010 se niso ohranili v letu 2011, ko je trg dela

na območju Območne službe Maribor zaznamovalo večje število stečajev podjetij iz katerih je prešlo v

registrirano brezposelnost 1.609 oseb. Število delovno aktivnih prebivalcev je ponovno upadlo z izjemo obdobja

od aprila do junija, ko je poraslo predvsem zaradi sezonsko pogojenega zaposlovanja.

Na območju Območne službe Maribor je bilo ob koncu leta 2011 delovno aktivnih 90.066 prebivalcev, kar je

za 2.299 oseb oziroma 2,5 % manj kot v decembru predhodnega leta.

GRAF 1: STRUKTURA AKTIVNEGA PREBIVALSTVA NA OBMOČJU OBMOČNE SLUŽBE MARIBOR

120.000

110.000

100.000

90.000

80.000

70.000

60.000

50.000

40.000

30.000

20.000

10.000

0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Registrirano

brezposelni

Zaposleni pri

samozaposlenih

osebah

Samozaposleni

Zaposleni v

podjetjih in

organizacijah

Indeks

Indeks

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 10/09 11/10

Zaposleni v podj.in org. 70.846 71.179 70.513 72.807 73.957 76.604 80.270 81.695 77.006 75.805 73.090 98,4 96,4

Samozaposleni 9.300 9.150 8.324 9.405 9.292 9.382 9.768 9.941 10.151 9.723 10.277 95,8 105,7

Zaposleni pri samozaposlenih 8.126 7.870 7.717 7.798 7.788 8.172 8.759 8.851 7.440 6.837 6.699 91,9 98,0

DELOVNO AKTIVNO PREB. 88.272 88.199 86.554 90.010 91.037 94.158 98.797 100.487 94.597 92.365 90.066 97,6 97,5

Registr. brezposelni 19.186 18.048 15.872 14.503 14.351 12.595 10.880 10.705 14.301 15.328 16.114 107,2 105,1

AKTIVNO PREBIVALSTVO 107.458 106.247 102.426 104.513 105.388 106.753 109.677 111.192 108.898 107.693 106.180 98,9 98,6

- verižni indeks aktivnega preb. 100,0 98,9 96,4 102,0 100,8 101,3 102,7 101,4 97,9 98,9 98,6

- bazni indeks aktivnega preb. 100,0 98,9 95,3 97,3 98,1 99,3 102,1 103,5 101,3 100,2 98,8

- verižni indeks delovno akt.preb. 100,0 99,9 98,1 104,0 101,1 103,4 104,9 101,7 94,1 97,6 97,5

- bazni indeks delovno akt.preb. 100,0 99,9 98,1 102,0 103,1 106,7 111,9 113,8 107,2 104,6 102,0

Opomba: od januarja 2005 Statistični urad RS dobiv a podatke o zaposlenih in samozaposlenih osebah (razen kmetih) iz Statističnega registra

delov no aktiv nega prebiv alstv a (SRDAP). Pred tem je bil v ir Mesečno poročilo o plačah in zaposlenih osebah v podjetjih, družbah in

organizacijah (ZAM/P) Podatki o brezposelnih se nanašajo na uprav ne enote Lenart, Maribor, Pesnica, Ruše in Sl. Bistrica.

Podatki o stopnjah registrirane brezposelnosti so od leta 2000 iz SRDAP. Prav tako so podatki o delov no aktiv nem prebiv alstv u od leta 2004 iz SRDAP

V strukturi delovno aktivnih po dejavnostih so tudi v letu 2011 prevladovali delovno aktivni s področja

predelovalnih dejavnosti z 21,6 %, sledili so jim s področja trgovine, popravil motornih vozil in izdelkov široke

porabe (13,2 %), izobraževanja (8,9 %), zdravstva in socialnega varstva (7,8 %), strokovnih, znanstvenih in

tehničnih dejavnosti (6,6 %), gradbeništva (6,6 %), drugih raznovrstnih poslovnih dejavnosti (5,9 %) ter delovno

aktivni s področja prometa in skladiščenja (4,5 %). Ostale dejavnosti so bile zastopane v manjših deležih

(podrobnejši pregled se nahaja v tabeli 3 v prilogi).

10


Število

BAZNI INDEKS

ZRSZ Območna služba Maribor Poročilo za leto 2011

Letna primerjava posameznih kategorij delovno aktivnih na področju Območne službe Maribor kaže na

zmanjšanje števila delovno aktivnih v vseh kategorijah, razen števila kmetov in posledično skupnega števila

samozaposlenih. Upadlo je število zaposlenih v podjetjih in drugih organizacijah (za 3,6 %) in pri

samozaposlenih osebah (za 2,0 %), poraslo pa je število samozaposlenih za 5,7 %. V strukturi

samozaposlenih se je zmanjšalo število samostojnih podjetnikov posameznikov za 0,8 % in število oseb, ki

opravljajo poklicno dejavnost za 0,3 %, število kmetov pa je naraslo za 21,9 %. Globalna gospodarska kriza

je prizadela vse kategorije zaposlenih, tudi samostojne podjetnike posameznike, čeprav je zmanjšanje

njihovega števila in števila zaposlenih pri le-teh podpovprečno. Nekoliko nižji padec števila samostojnih

podjetnikov posameznikov je predvsem posledica dejstva, da je veliko delavcev, ki so izgubili zaposlitev, prav v

samozaposlitvi videlo možnost zagotavljanja socialne varnosti zase in za svoje družine.

120

GRAF 2: GIBANJE ŠTEVILA DELOVNO AKTIVNIH OSEB NA OBMOČJU OBMOČNE SLUŽBE MARIBOR

110

Zaposleni v podjetjih in

organizacijah

100

90

Samozaposlene osebe

Zaposleni pri

samozaposlenih osebah

Vsi zaposleni

80

dec.'01 dec.'02 dec.'03 dec.'04 dec.'05 dec.'06 dec.'07 dec.'08 dec.'09 dec.'10 dec.'11

V letu 2011 so se v prvi polovici leta nekoliko odražala za pretekla leta značilna mesečna gibanja števila

delovno aktivnih oseb, v drugi polovici pa je le-to upadalo in ta značilna gibanja, ki so posledica vpliva sezonskih

in drugih občasnih povečanj števila delovno aktivnih oseb, sproščanja odvečne delovne sile, zaposlovanja nove

generacije iz šol v jesenskih mesecih idr., niso bila prisotna.

GRAF 3: GIBANJE ŠTEVILA DELOVNO AKTIVNIH OSEB NA OBMOČJU OBMOČNE SLUŽBE MARIBOR

102.500

100.000

97.500

leto 2006

leto 2007

leto 2008

95.000

92.500

90.000

jan. feb. mar. apr. maj jun. jul. avg. sep. okt. nov. dec.

leto 2009

leto 2010

leto 2011

Število delovno aktivnih oseb je na območju Območne službe Maribor v primerjavi z letom poprej poraslo na

območju upravnih enot Lenart (za 3,9 %), Pesnica (za 1,4 %) in Slovenska Bistrica (za 1,4 %), sicer je bil upad

prisoten na območjih upravnih enot Maribor (za 3,8 %) in Ruše (za 4,6 %).

Podrobnejši pregled po upravnih enotah je razviden iz tabel 1, 2a in 4 v prilogi.

11


Poročilo za leto 2011

ZRSZ Območna služba Maribor

3.2. Prosta delovna mesta in zaposlitve

Na območju Območne službe Maribor so bili v letu 2011 na področju povpraševanja po delavcih prisotni

spodbudni trendi, saj je povpraševanje po delavcih v primerjavi z letom 2010 poraslo. Delodajalci so v letu 2011

prijavili 29.847 prostih delovnih mest, kar je za 4.212 oz. 16,4 % več prijavljenih prostih delovnih mest glede

na leto 2010. Razkorak med deležem prijavljenih prostih delovnih mest v letu 2011 in deležem registrirano

brezposelnih oseb z območja Območne službe Maribor glede na vsa slovenska prosta delovna mesta oz.

registrirano brezposelne se je povečal, vendar v pozitivno smer, saj so prosta delovna mesta predstavljala 15,3

% vseh slovenskih, registrirano brezposelni z območja Območne službe Maribor pa so v povprečju predstavljali

14,6 % vseh registrirano brezposelnih v Sloveniji.

GRAF 4: GIBANJE POVPRAŠEVANJA PO DELAVCIH NA OBMOČJU OBMOČNE SLUŽBE MARIBOR

14.661

13.729 13.296

17.103

21.523

26.198 27.041 24.424

17.828

21.472

24.258

Določen čas

4.487 3.356 3.433 4.412 5.589 6.871 6.383 6.977

3.928 4.163 5.589

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Nedoločen

čas

PROSTA DELA 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

- za določen čas 14.661 13.729 13.296 17.103 21.523 26.198 27.041 24.424 17.828 21.472 24.258

- za nedoločen čas 4.487 3.356 3.433 4.412 5.589 6.871 6.383 6.977 3.928 4.163 5.589

Vse potrebe 19.148 17.085 16.729 21.515 27.112 33.069 33.424 31.401 21.756 25.635 29.847

- delež potreb za določen

čas (v %) 76,6 80,4 79,5 79,5 79,4 79,2 80,9 77,8 81,9 83,8 81,3

Verižni indeks vseh

potreb 100,0 89,2 97,9 128,6 126,0 122,0 101,1 93,9 69,3 117,8 116,4

Z zaostrovanjem pogojev gospodarjenja se v zadnjih letih ponovno povečeval delež zaposlovanja za določen

čas, ki je v letu 2011 nekoliko upadel glede na leto poprej in znašal 81,3 %. Primerjava deležev zaposlovanja za

določen čas med vsemi zaposlitvami kaže na razlike po stopnjah zahtevane izobrazbe. Tudi v letu 2011 se je

ohranilo pravilo, da je delež potreb po zaposlitvah za določen čas v obratnem sorazmerju z naraščajočo stopnjo

izobrazbe. Tako je delež zaposlitev za določen čas na I. stopnji izobrazbe znašal 91,6 %, na IV. stopnji 83,3 %

medtem ko je ta delež na VII. stopnji znašal 76,0 %, kar je posledica delovanja zakonitosti med ponudbo in

povpraševanjem na trgu dela.

V letu 2011 je bilo na območju Območne službe Maribor povprečno mesečno prijavljenih 2.487 prostih delovnih

mest (2.136 v letu 2010), mesečno gibanje prijavljenih prostih delovnih mest pa izkazuje dinamiko, značilno za

predhodna leta.

Iz podrobnejšega pregleda prijavljenih prostih delovnih mest po dejavnostih je razvidno, da so največ prostih

delovnih mest prijavili delodajalci s področja predelovalnih dejavnosti (8.426), sledijo prosta delovna mesta, ki

so jih prijavili delodajalci s področja gradbeništva (5.205), s področja trgovine, vzdrževanja in popravil motornih

vozil (3.532), s področja drugih raznovrstnih poslovnih dejavnosti (2.077), gostinstva (2.044), izobraževanja

(1.953), strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnosti (1.836), prometa in skladiščenja (1.263), zdravstva in

socialnega varstva (1.074), ostala področja so bila zastopana v manjšem številu (celovit pregled se nahaja v

tabeli 8 tabelarnega pregleda v prilogi).

12


Število

ZRSZ Območna služba Maribor Poročilo za leto 2011

GRAF 5: MESEČNO GIBANJE POVPRAŠEVANJA PO DELAVCIH

3.700

3.400

3.100

2.800

2.500

2.200

1.900

1.600

1.300

jan. feb. mar. apr. maj. jun. jul. avg. sep. okt. nov. dec.

2006

2007

2008

2009

2010

2011

V letu 2011 se je kazala usklajenost med obsegom ponudbe in povpraševanja na trgu dela kot razmerje med

številom oseb, ki so kandidirale na prijavljena prosta dela in med številom prijavljenih prostih del v posameznem

letu (glej gornji graf). Še vedno pa je bila prisotna neusklajenost na posameznih izobrazbenih stopnjah. Največja

neusklajenost je bila prisotna na eni strani na VII. in na III.-IV. izobrazbeni stopnji ter na drugi strani na V.

izobrazbeni stopnji. Tako je bilo več kot eno in pol prosto delo na voljo na III.-IV. in več kot eno na VII.

izobrazbeni stopnji, na V. stopnji pa je bilo obratno, saj sta v povprečju dve osebi kandidirali na eno prijavljeno

prosto delo. Prav z namenom manjšanja tega razkoraka je Zavod tudi v letu 2011 vključeval brezposelne osebe

s pomanjkljivo ali neustrezno izobrazbo oz. dodatnimi znanji v programe izobraževanja in usposabljanja ter v

razne oblike delovnega angažiranja (javna dela, uvajanje v delo in drugi programi).

GRAF 6: KANDIDATI ZA ZAPOSLITEV IN PROSTA DELOVNA MESTA

14.718

Prosta dela

Kandidati za zaposlitev

9.078

8.463

9.203

6.443

4.683

3.206

2.589

754

1.240

43

104

I.-II. III.-IV. V. VI. VII. B.Š.

I. - XII. 2011 I.-II. III.-IV. V. VI. VII. B.Š. skupaj

Kandidati za zaposlitev* 9.078 8.463 9.203 1.240 2.589 104 30.677

Prosta dela 6.443 14.718 4.683 754 3.206 43 29.847

Prosta dela / kandidata 0,7 1,7 0,5 0,6 1,2 0,4 1,0

Opomba: (*) - prijav ljeni 31.12.2010 + nov oprijav ljeni v letu 2011

13


Poročilo za leto 2011

ZRSZ Območna služba Maribor

Izobrazbena struktura povpraševanja po kadrih je bila v letu 2011 na posameznih izobrazbenih stopnjah

naslednja:

5.330 prostih delovnih mest oz. 17,9 % je bilo prijavljenih za osebe na I. zahtevnostni stopnji, predvsem

za delavce brez poklica, pomožne delavce, gradbene delavce in pomožne elektrikarje;

1.113 prostih delovnih mest oz. 3,7 % je bilo prijavljenih za osebe na II. zahtevnostni stopnji, predvsem za

zidarje za zidanje in ometavanje, obdelovalce kovin, kuharske pomočnike in pleskarje;

573 prostih delovnih mest oz. 1,9 % je bilo prijavljenih za osebe na III. zahtevnostni stopnji, prevladovale

so potrebe po lesarjih, bolničarjih, strojnih obdelovalcih kovin in ročnih obdelovalcih kovin;

14.145 prostih delovnih mest oz. 47,4 % je bilo prijavljenih za osebe na IV. stopnji izobrazbe, predvsem

za ključavničarje, varilce, prodajalce, zidarje in natakarje;

4.683 prostih delovnih mest oz. 15,7 % je bilo po osebah s V. stopnjo izobrazbe, največ po strojnih

tehnikih, ekonomskih tehnikih, elektrotehnikih, gimnazijskih maturantih, tehnikih zdravstvene nege in

zdravstvenih tehnikih;

754 prostih delovnih mest oz. 2,5 % je bilo za poklice na VI. zahtevnostni stopnji, predvsem za inženirje

strojništva, ekonomiste, inženirje gradbeništva, poslovne sekretarje, inženirje elektrotehnike in ekonomiste

za komercialno dejavnost;

3.206 prostih delovnih mest oz. 10,7 % je bilo po kadrih s VII.-VIII. stopnjo izobrazbe, predvsem po univ.

dipl. ekonomistih, dipl. ekonomistih (vs), dr. medicine, univ. dipl. pravnikih, uni. dipl. inženirjih strojništva in

profesorjih razrednega pouka;

43 prostih delovnih mest je bilo po kadrih, ki so zaključili bolonjske študijske programe.

Izobrazbena struktura povpraševanja se iz leta v leto nekoliko spreminja, kar je razvidno iz grafa v nadaljevanju.

GRAF 7: PRIJAVLJENA PROSTA DELOVNA MESTA PO IZOBRAZBENI STRUKTURI

43,7

49,3

2010 2011

23,1

21,6

18,3

15,7

12,4

10,7

2,4

2,5

0,0

0,1

I.-II. III.-IV. V. VI. VII. B.Š.

Ob prijavi prostega delovnega mesta delodajalci ob drugih pogojih za zasedbo podajo tudi opis le-tega. S

pomočjo Standardne klasifikacije poklicev delavke Zavoda ob sprejemu prijave prostega delovnega mesta te

opise poklicev klasificirajo. Povpraševanje po glavnih poklicnih skupinah je bilo v letu 2011 naslednje:

14

294 prostih delovnih mest oz. 1,0 % je bilo prijavljenih za skupino poklicev »Zakonodajalci, visoki uradniki,

menedžerji«;

3.685 prostih delovnih mest oz. 12,3 % je bilo prijavljenih za skupino poklicev »Strokovnjaki«;

2.844 prostih delovnih mest oz. 9,5 % je bilo prijavljenih za skupino poklicev »Tehniki in drugi strokovni

sodelavci«;

1.052 prostih delovnih mest oz. 3,5 % je bilo prijavljenih za skupino poklicev »Uradniki«;

3.522 prostih delovnih mest oz. 11,8 % je bilo po skupini poklicev »Poklici za storitve, prodajalci«;

63 prostih delovnih mest oz. 0,2 % je bilo za skupino poklicev »Kmetovalci, gozdarji, ribiči, lovci«;

12.537 prostih delovnih mest oz. 42,0 % je bilo po skupini poklicev »Poklici za neindustrijski način dela«;

2.246 prostih delovnih mest oz. 7,5 % je bilo po skupini poklicev »Upravljalci strojev in naprav, industrijski

izdelovalci in sestavljalci«;


ZRSZ Območna služba Maribor Poročilo za leto 20113.603 prosta delovna mesta oz. 12,1 % je bilo po skupini poklicev »Poklici za preprosta dela« in

1 prosto delovno mesto oz. 0,0 % je bilo po skupini poklicev »Vojaški poklici«.

Prav tako so bili deleži zaposlitev za določen čas različni po glavnih poklicnih skupinah in so razvidni iz

naslednjega grafičnega prikaza.

GRAF 8: PRIJAVLJENA PROSTA DELOVNA MESTA PO GLAVNIH POKLICNIH SKUPINAH STANDARDNE KLASIFIKACIJE

POKLICEV

Potrebe za določen čas

Potrebe za nedoločen čas

83,0%

34,4%

76,1 %

66,4%

74,6%

87,9

92,1%

82,4%

90,7%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Glavne skupine: 1-Zakonodajalci, visoki uradniki, menedžerji; 2-Strokovnjaki; 3-Tehniki in drugi strokovnjaki; 4-Uradniki; 5-Poklici za

storitve, prodajalci; 6-Kmetovalci, gozdarji, ribiči, lovci; 7-Poklici za neindustrijski način dela; 8-Upravljalci strojev in

naprav, ind. izdelovalci in sestavljalci; 9-Poklici za preprosta dela; 0-Vojaški poklici

100,0

%

Po podatkih o prijavi v pokojninsko, invalidsko ter zdravstveno zavarovanje se je na podlagi predhodno

prijavljenih prostih delovnih mest v letu 2011 zaposlilo 16.573 oseb, kar je za 16,8 % več kot v letu 2010 in

predstavlja kritje 55,5 % potreb na območju Območne službe Maribor. Deleži kritja potreb z zaposlitvami se po

stopnjah izobrazbe razlikujejo, saj so odvisni od stopnje (ne)usklajenosti med ponudbo in povpraševanjem na

trgu dela. Praviloma so najnižji na tistih izobrazbenih stopnjah, kjer delavcev primanjkuje. Zaposlitve

brezposelnih oseb pa so med vsemi zaposlitvami predstavljale 54,3 %.

3.3. Zaposlovanje tujcev

Tudi v letu 2011 so se delovna dovoljenja izdajala centralno na enem mestu (centralna služba) v ZRSZ. Pri

pregledu izdanih delovnih dovoljenj na območju Območne službe Maribor, je v primerjavi z letom 2010 moč

opaziti spremembe v vrsti izdanih delovnih dovoljenj. Skupno je bilo v letu 2011 izdanih 180 osebnih delovnih

dovoljenj, 1.372 dovoljenj za zaposlitev in 220 dovoljenj za delo.

V primerjavi s preteklim letom se je skupno število izdanih delovnih dovoljenj znižalo, predvsem zaradi

manjšega povpraševanja pod delavcih v gradbeništvu in kovinarstvu, kot posledica gospodarske recesije.

Ob koncu leta 2011 je bilo na območju Območne službe Maribor veljavnih 2.811 delovnih dovoljenj, med njimi:

1.539 osebnih delovnih dovoljenj,

1.099 dovoljenj za zaposlitev in

173 dovoljenj za delo.

15


število

Poročilo za leto 2011

ZRSZ Območna služba Maribor

3.4. Registrirana brezposelnost

Večje število stečajev v prvih mesecih leta 2011 se je na območju Območne službe Maribor odražalo tudi na

registrirani brezposelnosti, ki je v prvem četrtletju porasla, nato pa rahlo upadala do jesenskih mesecev, ko je

ponovno porasla zaradi sezonskih prilivov (priliv iskalcev prva zaposlitve po zaključku šolanja, iztek sezonsko

pogojenih del in priliv delavcev, ki jim je izteklo delovno razmerje za določen čas pred koncem leta).

GRAF 9: GIBANJE REGISTRIRANE BREZPOSELNOSTI NA OBMOČJU OBMOČNE SLUŽBE MARIBOR

18.860 18.606

19.186

18.048

16.743

15.872

15.431

14.590

14.503 14.351

13.904

12.601

11.546

10.895

10.762

10.381

14.438

13.270

15.544

14.857

16.465

16.194

Stanje

Povprečje

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Na območju Območne službe Maribor je bilo konec decembra 2011 registrirano brezposelnih 16.465 oseb,

kar je za 921 oseb oz. 5,9 % več kot decembra 2010. V povprečju je bilo v registru brezposelnih 16.194 oseb,

kar je 9,0 % več kot v letu 2010. V Sloveniji je bilo ob koncu leta 2011 registrirano brezposelnih 112.754 oseb,

kar je za 2.733 oseb oz. 2,5 % več kot decembra 2010.

Tudi v letu 2011 so se na območju OS Maribor kazale značilnosti medmesečnega gibanja registrirane

brezposelnosti. Tako so na medmesečno gibanje registrirane brezposelnosti ob generacijskem prilivu iz

izobraževanja, ob prilivih iz naslova izteka zaposlitve za določen čas, stečajev in trajnih presežkov, vplivali tudi

prilivi in odlivi, ki so posledica sezonskega značaja dela predvsem na področju kmetijstva, gradbeništva in

gostinstva.

GRAF 10: MESEČNO GIBANJE BREZPOSELNOSTI

17.000

16.000

15.000

14.000

13.000

12.000

11.000

10.000

9.000

jan. feb. mar. apr. maj jun. jul. avg. sep. okt. nov. dec.

2006

2007

2008

2009

2010

2011

16


ZRSZ Območna služba Maribor Poročilo za leto 2011

Na novo se je v letu 2011 v register brezposelnih Območne službe Maribor prijavilo 14.950 oseb, kar je za 53

oseb oz. 0,4 % več kot v letu poprej, med njimi je bilo:

2.007 iskalcev prve zaposlitve (315 oseb oz. 13,6 % manj kot v enakem obdobju predhodnega leta),

1.609 oseb, ki so delo izgubile zaradi stečaja oz. likvidacije podjetja (1.189 oseb oz. 283,1 % več kot v

enakem obdobju predhodnega leta),

1.847 oseb, ki so bile opredeljene kot trajno presežni delavci (779 oseb oz. 29,7 % manj kot v enakem

obdobju predhodnega leta),

7.216 oseb, ki jim je izteklo delovno razmerje za določen čas (460 oseb oz. 6,8 % več kot v enakem

obdobju predhodnega leta).

Iz registra brezposelnih oseb se je v letu 2011 odjavilo 14.067 brezposelnih oseb, kar je za 270 oseb oz. 2,0

% več kot v letu poprej. V odlivu je bilo 9.000 oseb zaradi zaposlitve (762 oseb oz. 9,2 % več kot v letu 2010),

4.948 oseb, ki so bile odjavljene iz registra brezposelnih oseb iz razlogov, ki ne pomenijo zaposlitve (kršitev

obveznosti, vključitev v šolanje, lastna volja, upokojitev,..), kar je za 193 oseb več kot leto poprej, 119 oseb je

bilo prenesenih v druge evidence, od tega 114 v evidenco začasno nezaposljivih. Na podlagi drugih zakonov* je

bilo konec leta 2011 v tej evidenci 2.621 oseb, ki so delovni invalidi in prejemajo denarno nadomestilo pri ZPIZ.

Stopnja registrirane brezposelnosti je po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije na območju

Območne službe Maribor ob koncu leta 2011 znašala 15,5 %, kar je za 0,8 odstotne točke več kot pred letom

dni (14,7 % ob konca leta 2010). V Sloveniji pa je porasla iz 11,8 % ob koncu leta 2010 na 12,1 % ob koncu

leta 2011. Povprečna letna stopnja registrirane brezposelnosti je na območju Območne službe Maribor

znašala 15,2 % (v Sloveniji 11,8 %).

GRAF 11: GIBANJE STOPNJE REGISTRIRANE BREZPOSELNOSTI

14,7

15,4 15,6 15,9 15,6 15,2 14,9 15,1 14,9 14,7

15,1 15,2 15,5

11,8

12,3 12,3 12,2 11,9 11,6 11,4 11,5 11,5 11,5 11,9 11,9 12,1

OS MARIBOR

SLOVENIJA

dec.'10 jan.'11 feb.'11 mar.'11 apr.'11 maj '11 jun.'11 jul.'11 avg.'11 sep.'11 okt.'11 nov.'11 dec.'11

* 4. oktobra 2002 je bil na podlagi sprememb in dopolnitev Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti

(Ur.list RS 67/2002) objavljen Pravilnik o vsebini in načinu vodenja uradnih evidenc s področja zaposlovanja, ki je

podrobneje uredil tudi vsebino evidence oseb, prijavljenih pri Zavodu na podlagi drugih zakonov. Pravilnik določa kriterije za

prehod oseb iz evidence brezposelnih oseb v evidenco oseb, prijavljenih pri Zavodu na podlagi drugih zakonov. Te kriterije

izdela Zavod v sodelovanju s pristojno institucijo, na katero se posamezni zakon nanaša. Podlaga za prehod v evidenco po

drugih zakonih je zaposlitveni načrt.

Na podlagi sprememb in dopolnitev omenjenega zakona in na osnovi Pravilnika je bil skupaj z ZPIZ pripravljen organizacijski

predpis za delovne invalide – prejemnike denarnega nadomestila ZPIZ. Zavod je skupaj z ZPIZ začel s presojo zaposlitvenih

možnosti delovnih invalidov in izdelal kriterije za prehajanje le-teh v evidenco oseb po drugih zakonih. V presojo so

vključene osebe, ki so na Zavodu prijavljene neprekinjeno najmanj dve leti; se v tem času, kljub napotitvam k delodajalcem,

niso uspele zaposliti zaradi svoje zaposlitvene oviranosti; v tem obdobju za njih ni bilo primernih mest; se tudi po vključitvi v

program/e aktivne politike zaposlovanja niso uspele zaposliti.

17


Poročilo za leto 2011

ZRSZ Območna služba Maribor

Na trajanje registrirane brezposelnosti vpliva razkorak med pričakovanji delodajalcev pri povpraševanju na trgu

delovne sile in znanji, usposobljenostjo ter izkušnjami brezposelnih oseb. Enoletna primerjava strukture

registrirano brezposelnih oseb po času prijave kaže na povišanje deležev oseb, ki so v registru brezposelnih

oseb prijavljene med 6 meseci do 1 leta, med 1 in 3 leti ter med 3 - 5 leti, kar je predvsem posledica povečanih

prilivov trenutno in trajno presežnih delavcev oz. oseb, ki so delo izgubile zaradi stečaja ali likvidacije podjetja

kot posledice negotovih gospodarskih razmer po jeseni 2008 ter posledično manjših zaposlitvenih možnosti na

trgu dela (grafični prikaz v nadaljevanju).

GRAF 12: ČAS PRIJAVE BREZPOSELNIH V REGISTRU OBMOČNE SLUŽBE MARIBOR

13,0 9,6 5,6 5,1 2,8 1,6

6,2 4,7

6,6 7,1

9,8

9,8

33,3 28,1

33,7 40,3

30,9 32,8

14,7 14,5 16,7 15,6

20,6

12,5

31,7 33,3 37,3 32,0 37,2 53,1

I.-II. III.-IV. V. VI. VII. B.Š.

v %

nad 5

let

od 3-5

let

od 1-3

let

od 6-12

m.

do 6

mes.

Trajanje Stopnja izobrazbe 31.12.2011 31.12.'10

brezposel. I.-II. III.-IV. V. VI. VII. B.Š. Skupaj v % v %

do 6 mes. 1.633 1.462 1.780 240 497 34 5.646 34,3 39,3

od 6-12 m. 755 638 798 117 275 8 2.591 15,7 14,5

od 1-3 let 1.589 1.442 1.608 303 445 18 5.405 32,8 30,7

od 3-5 let 503 429 316 53 83 3 1.387 8,4 6,8

nad 5 let 669 422 269 38 37 1 1.436 8,7 8,7

skupaj 5.149 4.393 4.771 751 1.337 64 16.465 100,0 100,0

Povprečni čas prijave brezposelnih oseb, ki so bile ob koncu leta 2011 v evidenci brezposelnih, je znašal 1

leto, 10 mesecev in 7 dni, kar je za 1 mesec in 8 dni več kot pred letom. Ženske so bile povprečno prijavljene 2

leti in 16 dni, moški pa 1 leto, 8 mesecev in 2 dni. V povprečju so najkrajši čas v evidenci brezposelnih

prijavljene brezposelne osebe s VII. stopnjo izobrazbe, medtem ko je ta čas na nižjih stopnjah izobrazbe

bistveno daljši (glej tabelo 23 v prilogi).

31,3

GRAF 13: IZOBRAZBENA STRUKTURA REGISTRIRANO BREZPOSELNIH OSEB

35,6

29,0

26,7 26,4

25,0

OS Maribor

4,6 3,8

8,1 8,7

Slovenija

v %

0,4 0,5

I.-II. III.-IV. V. VI. VII. B.Š.

Stopnja izobrazbe

Stanje na 31.12. Vsi I.-II. III.-IV. V. VI. VII. B.Š.

OS Maribor

Brezposelne osebe ('11) 16.465 5.149 4.393 4.771 751 1.337 64

- struktura v % (2011) 100,0 31,3 26,7 29,0 4,6 8,1 0,4

- struktura v % (2010) 100,0 31,5 26,9 29,9 4,2 7,2 0,2

Slovenija

Brezposelne osebe ('11) 112.784 40.167 28.173 29.736 4.311 9.862 535

- struktura v % (2011) 100,0 35,6 25,0 26,4 3,8 8,7 0,5

- struktura v % (2010) 100,0 36,3 25,3 26,7 3,6 7,8 0,3

Na izobrazbeno strukturo registrirano brezposelnih oseb vplivajo dejavniki na trgu dela, ki posledično

narekujejo strukturo prilivov v brezposelnost in odlivov iz brezposelnosti. Tako so bili ob koncu leta 2011 med

registrirano brezposelnimi najbolj zastopane osebe z naslednjimi nazivi izobrazbe:

· na I. stopnji: pomožni delavec in delavec brez poklica;

18


ZRSZ Območna služba Maribor Poročilo za leto 2011

· na II. stopnji: obdelovalec lesa, pomočnik peka in slaščičarja, voznik cestnih motornih vozil, obdel. kovin;

· na III. stopnji: ročni obdelovalec kovin, lesar, strojni obdelovalec kovin, šivalec tekstilij in bolničar;

· na IV. stopnji: prodajalec, avtomehanik, ključavničar, frizer in kuhar;

· na V. stopnji: ekonomski tehnik, gimnazijski maturant, strojni in komercialni tehnik;

· na VI. stopnji: poslovni sekretar (vsš), pravnik, komercialist (vsš) in inž. gradbeništva;

· na VII. stopnji: dipl. ekonomist (vs), univ. dipl. pravnik, univ. dipl. ekonomist, profesor razrednega pouka,

profesor slovenščine ter uni. dipl. inž. strojništva.

TABELA 1:

STRUKTURNE ZNAČILNOSTI REGISTRIRANE BREZPOSELNOSTI NA OBMOČJU OBMOČNE SLUŽBE

MARIBOR

31.12.

Število reg.

brezposelnih

oseb

I.-II. st.

izobr.

ženske

Delež posamezne kategorije med registrirano brezposelnimi (v % )

iskalci prve

zaposlitve

stari do

26 let

trajno presežni

delavci in stečajniki

dolgotrajno

brezposelni

stari 40 do

50 let

stari 50 let

in več

2000 19.223 42,2 51,9 18,7 21,7 32,0 65,7 25,3 27,3

2001 19.186 42,2 52,3 19,2 23,1 27,5 60,9 25,4 25,5

2002 18.048 42,1 52,3 20,8 23,6 23,5 60,5 25,1 24,5

2003 15.872 38,5 54,4 26,1 27,6 15,8 50,6 22,5 18,3

2004 14.503 35,2 54,7 26,5 26,3 16,1 48,4 22,0 18,5

2005 14.351 35,2 55,8 25,1 24,3 15,9 48,6 21,4 20,0

2006 12.601 35,5 56,5 23,1 19,8 17,8 52,6 22,2 25,2

2007 10.895 34,9 56,6 20,8 16,7 17,9 53,1 21,4 30,4

2008 10.762 35,5 53,8 18,8 16,1 19,0 47,9 21,1 30,7

2009 14.438 33,1 48,7 17,4 16,6 23,5 38,9 21,1 28,2

2010 15.544 31,5 49,1 17,1 14,6 23,2 46,2 19,4 33,1

2011 16.465 31,3 48,2 15,9 12,6 23,1 50,0 20,7 32,5

Zaostrene razmere na trgu dela vplivajo tudi na strukturne značilnosti registrirane brezposelnosti. Tako je v

primerjavi z letom poprej med registrirano brezposelnimi porasel delež dolgotrajno brezposelnih oseb in oseb,

starih od 40 do 50 let. Ostali deleži so se znižali, kar lahko pripisujemo na eni strani njihovem spodbujanju ter

usposabljanju za večjo lastno angažiranost pri iskanju dela in vključevanju brezposelnih v programe Aktivne

politike zaposlovanja, na drugi strani pa strukturi prilivov v brezposelnost in strukturi odlivov iz brezposelnosti,

pogojenih s stanjem na trgu dela.

Starostna struktura registrirano brezposelnih oseb se je nekoliko izboljšala, saj sta porasla deleža starih od 26

do 40 let ter starih od 40 do 50 let, kar je posledica njihovih višjih prilivov v brezposelnost (stečaji in presežki).

GRAF 14: STAROSTNA STRUKTURA BREZPOSELNIH

6,3

13,6

26,6

14,1

34,4 41,9 39,4 12,5

17,2

24,1

23,0

21,4

27,2

25,0 33,2

40,6

57,8

68,0

14,3 10,1

15,7

21,9

6,0 5,9

I.-II. III.-IV. V. VI. VII. B.Š.

v %

nad 50 let

nad 40-50

let

nad 26-40

let

do 26 let

Leta Stopnja izobrazbe 31.12.2011 31.12.'10

starosti I.-II. III.-IV. V. VI. VII. B.Š. skupaj v % v %

do 26 let 738 445 747 45 79 14 2.068 12,6 14,6

nad 26-40 l. 1.399 1.097 1.938 249 909 37 5.629 34,2 32,9

nad 40-50 l. 1.241 1.012 819 161 167 9 3.409 20,7 19,4

nad 50 let 1.771 1.839 1.267 296 182 4 5.359 32,5 33,1

skupaj 5.149 4.393 4.771 751 1.337 64 16.465 100,0 100,0

19


Poročilo za leto 2011

ZRSZ Območna služba Maribor

4. Delo z registrirano brezposelnimi

osebami in sodelovanje z delodajalci

4.1. Sodelovanje z delodajalci

Delodajalci z območja delovanja Območne službe Maribor so v letu 2011, prijavili 29.847 prostih delovnih mest,

kar je za 16,4 % več kot v letu 2010.

Za zagotavljanje kritja aktualnih potreb po delavcih z ustreznimi kadri iz evidence brezposelnih oseb, boljšega

informiranja o stanju ponudbe na trgu delovne sile, promoviranja ukrepov Aktivne politike zaposlovanja ter

spremljanju njihove izvedbe v skladu z razpisi so strokovni delavci Območne službe Maribor tudi v letu 2011

izvajali obiske pri delodajalcih. Cilj obiskov pri delodajalcih je bil podrobnejše seznanjanje s posameznimi poklici

in zahtevami za zasedbo teh delovnih mest ter zagotavljanja partnerskega sodelovanja v skupnih prizadevanjih

za zaposlovanje brezposelnih oseb. Izvedeni so bili obiski Vojašnice Pivka Ministrstva za obrambo RS ter

podjetij Lestro Ledinek, Impol, Košaki TMI, Henkel Slovenija in Pekarna Hlebček.

Tako kot v predhodnih letih, tudi v letu 2011 ni bilo mogoče pokriti vseh potreb po kadrih s perspektivnimi

(deficitarnimi) poklici, saj se struktura povpraševanja ni bistveno spremenila.

Tudi v letu 2011 je Območna služba Maribor z namenom informiranja in neposrednega povezovanja med

brezposelnimi osebami in delodajalci aktivno sodelovala pri organizaciji in izvedbi zaposlitvenega sejma v

mesecu maju. Sejem je potekal pod sloganom »Zaposlitev brez meja«, poudarjena tema sejma je bil prost

pretok delavcev med Avstrijo in Slovenijo po 1. maju 2011, saj se je s 30. aprilom 2011 zaključilo 7-letno

prehodno obdobje, v katerem so lahko stare države članice EU in države članice EGP uveljavljale omejitve pri

zaposlovanju slovenskih delavcev. Za slovenske državljane so veljale omejitve glede delovnih dovoljenj še v

Nemčiji, Avstriji in Švici. Od 1. maja 2011 se lahko slovenski delavci prosto, brez delovnih dovoljenj, zaposlujejo

v vseh državah članicah EU, državah članicah EGP in v Švici. Obiskovalcem so bila na voljo prosta delovna

mesta z obeh strani meje.

GRAF 15: ODLIVI IZ REGISTRIRANE BREZPOSELNOSTI NA OBMOČJU OBMOČNE SLUŽBE MARIBOR

16000

14000

12000

10000

8000

6000

4000

2000

0

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

zaposlitve za nedoločen čas

zaposlitve za določen čas

ostali odliv

Kategorija

odliva 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

vključeni v

zaposlitev 8.481 8.100 9.060 7.737 6.473 7.012 8.238 9.000

- zaposlitev

za določen

čas 7.363 6.652 7.551 6.574 5.087 5.048 6.018 6.858

ostali odliv 6.996 6.054 6.154 5.085 4.401 5.312 5.685 5.212

Sodelovanje z delodajalci na območju posameznih uradov za delo v letu 2011 je predstavljeno v nadaljevanju.

20


ZRSZ Območna služba Maribor Poročilo za leto 2011

Sodelovanje z delodajalci na Uradu za delo Lenart je še posebej intenzivno potekalo na območju občin, ki jih

urad za delo pokriva: Benedikt, Cerkvenjak, Lenart, Sveta Ana, Sveta Trojica in Sveti Jurij v Slovenskih Goricah.

Urad je aktivno sodeloval tudi pri napotovanju v upravne enote Maribor, Ptuj in Gornja Radgona.

Na področju urada za delo je bilo sodelovanje z delodajalci usmerjeno v reševanje kritja potreb po delavcih,

predstavitve programov APZ in ugotavljanje nadaljnjih potreb po zaposlovanju. Stiki z delodajalci so bili: osebni

kontakti na uradu za delo, telefonski kontakti ali pa obiski pri delodajalcih. Če je bilo k delodajalcu napoteno

večje število oseb, je predstavnik Urada za delo sodeloval tudi na zaposlitvenih razgovorih. Opravljenih je bilo

12 obiskov pri delodajalcih. V letu 2011 velja posebej izpostaviti sodelovanje s podjetjem Prevent Halog, kjer je

bilo opravljenih več obiskov na različnih ravneh, in sicer zaradi uvedbe nove proizvodne linije in dodatnih potreb

po delavcih – šiviljah. Prav tako velja izpostaviti dobro sodelovanje z invalidskim podjetjem Papir servis pri

napotovanju in zagotavljanju potreb po novih delavcih. Na uradu je bilo veliko aktivnosti namenjeno v

motiviranje in nabor brezposelnih oseb za vključitev v sezonska dela pri delodajalcu Meja Šentjur.

Delodajalci sodijo med najpomembnejše partnerje Zavoda. Urad za delo Maribor I in Urad za delo Maribor II

delujeta na enotnem zaposlitvenem prostoru Upravne enote Maribor. Urada za delo nudita delodajalcem

kakovostne storitve posredovanja in napotovanja brezposelnih oseb v zaposlitev.

Sodelovanje z delodajalci poteka na več nivojih. Prijava potrebe po delavcu je zakonsko določena obveza in

pomeni vzpostavitev osnovnega sodelovanje z delodajalcem. V kolikor želi delodajalec ob prijavi prostega

delovnega mesta tudi sodelovanje Zavoda pri naboru in napotitvah brezposelnih oseb, glede na zahteve

prostega delovnega mesta, se sodelovanje vzpostavi na višjem nivoju. Cilj takega sodelovanja je delodajalcu

posredovati najprimernejše kandidate, pri katerih se je predhodno preverjala zainteresiranost za zaposlitev. Ob

prisotnosti strokovnega delavca zavoda so bili organizirani tudi zaposlitveni razgovori med delodajalci in

kandidati za zaposlitev.

V letu 2011 sta urada okrepila sodelovanje z delodajalci, ki so imeli kadrovske potrebe, še posebej v deficitarnih

poklicih na področjih kovinarstva, mednarodne špedicije in gradbeništva.

Urada sta v letu 2011 tudi aktivno sodelovala z delodajalci, kjer je zaradi stečaja oziroma likvidacije podjetja

prenehalo delovno razmerje večjemu številu delavcev. Srečanja so bila organizirana z namenom informiranja

delavcev o njihovih pravicah in obveznostih na Zavodu in čim lažjega prehoda v odprto brezposelnost ter

pridobitve pravic iz naslova zavarovanja za primer brezposelnosti. Podjetja, pri katerih je delovno razmerje iz

razloga stečaja oziroma likvidacije v letu 2011 prenehalo 50 in več delavcem so bila: CPM d.o.o., MTB d.o.o.,

TVM d.o.o., Nova Metalna d.o.o., Stavbar Gradnje d.o.o. in Konstruktor VGR d.o.o.

Urad za delo Pesnica pokriva obmejno območje s sosednjo Avstrijo in je glede sposobnosti pokrivanja potreb v

deficitarnih poklicih ter zaposlitvenih možnostih posameznih ciljnih skupin podobno mariborskemu. Gre za

zaposlitvena prostora v neposredni bližini. Pomembno je dejstvo, da je lokalnih zaposlitvenih možnosti na

področju, ki ga pokriva Urad za delo Pesnica malo. Prebivalci tega področja se zaposlujejo na področju

Maribora, kjer je zaposlitvenih možnosti bistveno več.

Za območje urada je bil pomemben mejnik 1. maj 2011, ko so bile za slovenske državljane odpravljene še

zadnje administrativne ovire pri zaposlovanju v državah EU in Švici. Ta sprememba je močno vplivala na

življenje in zaposlitvene možnosti preko meje, v sosednji Avstriji. Prebivalci s področja urada so zaradi bližine

meje že pred tem intenzivno iskali priložnosti za zaposlitev, priložnostno in sezonsko delo v sosednji Avstriji,

predvsem v obmejnem območju, ki omogoča dnevno migracijo. Po odprtju trga dela se je interes za tovrstne

zaposlitve močno povečal.

21


Poročilo za leto 2011

ZRSZ Območna služba Maribor

Sodelovanje z delodajalci na Uradu za delo Ruše je bilo še posebej namenjeno sodelovanju z delodajalci v

občinah Ruše, Lovrenc na Pohorju in Selnica ob Dravi. Urad za delo pa je sodeloval tudi pri zagotavljanju

potreb po kadru na področju Maribora, Pesnice in Radelj ob Dravi.

V letu 2011 je bil še okrepljen stik z delodajalci. Z namenom vzpostavitve poslovnega sodelovanja in

učinkovitejša posredovanja pri zagotavljanju kadrov je bilo s strani Urada za delo Ruše opravljenih 20 obiskov

pri delodajalcih in drugih institucijah v lokalnem okolju. Opravljeni so bili obiski v naslednjih večjih podjetjih:

Kristal d.d., Struc tovarna kos in srpov, Sovec itd. Rezultat dobrega sodelovanja z delodajalci se kaže tudi v

podatku, da je bilo s strani delodajalcev okrog 36 % potreb danih s sodelovanjem Zavoda. Podjetje Struc

tovarna kos in srpov iz Lovrenca na Pohorju je tudi sodelovalo na zaposlitvenem sejmu, ki ga je organizirala

Območna služba Maribor v mesecu maju 2011. Prav tako je urad aktivno sodeloval pri naboru in vključevanju

brezposelnih oseb v programe javnih del.

Na uradu za delo so od meseca maja do septembra potekale aktivnosti v smislu zagotavljanju potreb za

sezonska dela - obiranje sadja pri delodajalcu Kmetijska zadruga Selnica ob Dravi. Rezultat vseh izvedenih

aktivnosti je bil, da so bile pokrite vse potrebe in se zato delodajalec ni odločil, da bi za opravljanje teh del

koristil delovna dovoljena, ki jih je že predhodno pridobil.

Sodelovanje z delodajalci na Uradu za delo Slovenska Bistrica se je v letu 2011 še okrepilo. Urad za delo je

imel aktivno vlogo pri kadrovanju v podjetjih v občinah Slovenska Bistrica, Poljčane, Makole in Oplotnica, prav

tako pa je posegal v zaposlitveni prostor na območju upravnih enot Slovenske Konjice, Maribor in Ptuj.

V letu 2011 se je zaposlovanje na območju urada za delo zmanjšalo, kar je posledica svetovne gospodarske

krize. Glede na potrebe delodajalcev in brezposelnih oseb so bila največja strukturna neskladja na področju

gostinstva, kovinarstva, gradbeništva in prometa.

Posebna pozornost s tržnim pristopom je bila namenjena delodajalcem, ki so v lokalnem okolju prepoznani kot

uspešni ter so v letu 2010 zaposlovali večje število oseb. Z namenom vzpostavljanja kratkoročnega in

dolgoročnega sodelovanja z delodajalci pri zaposlovanju brezposelnih oseb je bilo vzpostavljeno sodelovanje s

številnimi manjšimi podjetji v lokalnem okolju. Obiskanih je bilo 28 delodajalcev.

Posledice gospodarske krize so posredno vplivale na celotno gospodarsko dogajanje na območju Upravne

enote Sl. Bistrica. V avgustu 2011 je šlo v stečaj podjetje Steklarna Luminus in posledično je brez dela ostalo

okrog 90 oseb. Omenjeno podjetje se je s finančnimi težavami soočalo že več let. V septembru 2011 je šlo v

stečaj invalidsko podjetje Almont vzdrževanje, brez dela je ostalo okrog 20 oseb, od tega večina s statusom

invalida.

V letu 2011 so se iz urad za delo na spomladanskem zaposlitvenem sejmu Območne službe Maribor predstavili

naslednji delodajalci: Aha Emi in Avtoprevozništvo in Gostinstvo Iršič Dušan s.p.. Sodelavci Območne službe

Maribor so se udeležili ogleda dveh podjetij z območja Urada za delo Sl. Bistrica in sicer podjetja IMPOL 2000

d.d. in podjetja Pekarna Hlebček.

Na pobudo Urada za delo Slovenska Bistrica so v oktobru 2011 skupaj z Občino Slovenska Bistrica, Razvojno

informacijskim centrom, Impol Kadringom in Študentskim klubom Slovenska Bistrica organizirali okroglo mizo z

naslovom Zaposlitvene možnosti za mlade. Zaradi dobrega sodelovanja s podjetjem Impol Kadring, ki z Uradom

za delo Slovenska Bistrica vsa leta sodeluje kot delodajalec in izvajalec ukrepov v Aktivni politiki zaposlovanja

(Klub za iskanje zaposlitve, delavnica Poti do dela) so sodelavci urada omenjeno podjetje oktobra predlagali za

nagrado Andragoškega centra Slovenije za »priznanja Andragoškega centra Slovenije za promocijo učenja in

znanja za leto 2011«. Decembra 2011 je podjetje Impol to priznanje tudi dobilo.

22


ZRSZ Območna služba Maribor Poročilo za leto 2011

V sodelovanju s partnerji v lokalnem okolju in delodajalci je urad za delo sodeloval na dveh sejmih poklicev, in

sicer na 2. osnovni šoli Slovenska Bistrica in Srednji šoli Slovenska Bistrica. Urad za delo je pripravil

predstavitev Zavoda na stojnici, izvedena je bila predstavitev deficitarnih oziroma perspektivnih poklicev.

4.2. Svetovanje registrirano brezposelnim osebam

Tudi v letu 2011 je bilo za izboljševanje ključnega procesa povečevanja zaposljivosti in zaposlenosti, veliko

pozornosti posvečene kvalitetni obravnavi posamezne stranke in ugotavljanju zaposljivosti takoj po prijavi. Prvi

zaposlitveni načrt so brezposelne osebe brez zaposlitvenih omejitev pripravile že takoj ob prijavi na Zavodu

oziroma na skupinskih Informativno motivacijskih seminarjih, ki jim je bila v ta namen dodana še priprava

zaposlitvenega načrta. Pri pripravi skupinskih zaposlitvenih načrtov v skupinah s pretežno mlado populacijo so

sodelovali tudi poklicni svetovalci. Ta pristop se je pokazal kot uspešen, saj so na ta način bolj natančno

opredeljene ovire in seveda zaposlitveni cilji vključenih. Tako jim je omogočeno hitrejše iskanje zaposlitve in

vključevanje v ukrepe Aktivne politike zaposlovanja z namenom odpravljanja ovir. S to ciljno skupino je bilo

oblikovano in izvajano skupinsko načrtovanje aktivnosti z namenom čim intenzivnejšega vključevanja v ukrepe

Aktivne politike zaposlovanja. Zato je bilo v letu 2011 s to skupino brezposelnih oseb oblikovano in izvedeno

tudi skupinsko spremljanje realizacije načrtovanih aktivnosti, kar se je izkazalo za učinkovito in racionalno.

Neposredno zaposljive stranke so praviloma vključene v Zaposlitveni kotiček, kjer so poučene o veščinah

iskanja zaposlitve ter spremljane njihove aktivnosti na trgu dela. V letu 2011 so bile v Zaposlitveni kotiček

vključene organizirane skupine, ki so bile deležne vsaj 6 srečanj. Razen tega je bilo tudi drugim brezposelnim

osebam po lastni presoji omogočeno občasno vključevanje v Zaposlitveni kotiček.

V letu 2011 je bilo v Zaposlitveni kotiček vključenih 578 brezposelnih oseb, ki so v času vključenosti kotiček

obiskale 2.448 krat. Med vključenimi v Zaposlitveni kotiček v 2011, se jih je 37,0 % zaposlilo v šestih mesecih

po vključenosti.

V okviru Zaposlitvenega kotička sta se v letu 2011 izvajali skupinski obliki, ki sta bili dobro obiskani in sicer

Predstavitev agencij za posredovanje zaposlitve,

E-borza – elektronski življenjepis.

V procesu obravnave je bila (glede na strukturo brezposelnih oseb) tudi v letu 2011 posvečena posebna

pozornost najbolj ranljivim skupinam, tako so se samostojni svetovalci s področja poklicne orientacije intenzivno

vključili v obravnavo strank, ki jih Doktrina dela z brezposelnimi in delodajalci definira kot stranke z ovirami.

Dolgotrajno brezposelne, oziroma stranke, ki so bile na prehodu v dolgotrajno brezposelnost, so bile

obravnavane timsko z namenom iskanja rešitev njihovega zastoja pri iskanju zaposlitve.

Zaradi povečanega priliva v odkrito brezposelnost iz naslova stečajev in presežnih delavcev, se jim je na

Območni službi Maribor posvečala povečana pozornost: intenzivno so bili vključevani v informativno

motivacijske seminarje, posredovanje in na neposredna srečanja z delodajalci ter v Zaposlitveni kotiček.

Vse skupinske oblike dela z brezposelnimi se izvajajo v CIPS, tako da ga tudi brezposelne osebe sprejemajo

kot pomembno točko pri oblikovanju nadaljnjih korakov k realizaciji zaposlitvenih ciljev.

Svetovanje brezposelnim osebam na območju posameznih uradov za delo v letu 2011 je predstavljeno v

nadaljevanju.

23


Poročilo za leto 2011

ZRSZ Območna služba Maribor

Svetovanje brezposelnim osebam na Uradu za delo Lenart je v letu 2011 potekalo podobno kot na Uradu za

delo Ruše in Uradu za delo Sl. Bistrica. Stranke, ki so bile ob prijavi prepoznane kot neposredno zaposljive, so

bile takoj po prijavi napotene k svetovalcu, kjer je bil dogovorjen zaposlitveni načrt z aktivnostmi in

zaposlitvenimi cilji ter v skladu z njimi tudi napotovanje. V začetku leta 2011 so se na uradu za delo izvajali

informativno-motivacijski seminarji in skrajšani zaposlitveni načrti, vendar je bilo ugotovljeno, da se za

administrativni del porabi preveč časa, o strankah pa se na takšni skupinski obliki pridobi premalo informacij, da

bi bilo lahko napotovanje in posredovanje v zaposlitev učinkovito. Pri osebah, kjer so bile ob prijavi prepoznane

ovire za zaposlitev, se je zaposlitveni načrt pripravljal individualno. Glede na prepoznane potrebe so bile osebe

napotene še v specialistične obravnave k poklicnemu svetovalcu, rehabilitacijskemu svetovalcu in zdravniku

specialistu. Zelo pomembna so kvalitetna mnenja zdravnika svetovalca, ki so koristna pri nadaljnji obravnavi

stranke in premagovanju njenih ovir za zaposlitev. Rehabilitacijska svetovalka je imela pomembno vlogo pri

obravnavi strank in nazadnje pri realizaciji le-teh v zaposlitev.

Obravnava brezposelnih oseb je na Uradu za delo Maribor I in Maribor II potekala skladno z doktrino dela z

brezposelnimi osebami, ki je bila v letu 2011 dopolnjena in spremenjena. Doktrina predstavlja temeljna

strokovna in etična načela ter opredeljuje vsebino in način dela z uporabniki storitev Zavoda. Vsaka svetovalna

obravnava je prilagojena potrebam posamezne stranke in temu primerno se načrtujejo tudi aktivnosti iskanja

zaposlitve. Proces obravnave brezposelnih oseb temelji na razvrščanju strank ob prijavi na neposredno

zaposljive osebe in osebe s potrebami po dodatnih aktivnosti (npr. osebe s statusom invalida, zdravstvene

težave ipd.).

Na vsaki obravnavi osebni svetovalec in brezposelna oseba skleneta pisni dogovor imenovan Zaposlitveni načrt

v katerem dogovorita zaposlitvene cilje in aktivnosti, ki jih bo oseba izvedla, da bo dosegla zastavljene cilje ter

se v najkrajšem času zaposlila.

Glede na prvo razvrstitev ob prijavi so bile osebe napotene na ustrezno obliko kariernega svetovanja za

pripravo prvega zaposlitvenega načrta ter informativno motivacijski seminar. Na uvodno informativno

motivacijskem seminarju so bile osebe seznanjene s pravicami in obveznostmi, ki jih s prijavo v evidenco

sprejmejo ter informacijami o možnostih, ki jih za izboljšanje izhodov v zaposlitev nudi Zavod.

Praviloma so bile vse novo prijavljene neposredno zaposljive osebe takoj po prijavi v evidenco napotene k

svetovalcu zaposlitve na pripravo prvega zaposlitvenega načrta z namenom čim hitrejše aktivacije in

intenzivnim napotovanjem na prosta delovna mesta. Pri neposredno zaposljivih osebah se podpira njihova

samostojnost z usmerjanjem v lastno aktivacijo in samostojno vodenje kariere, po potrebi pa se jim nudi

podpora v odprtem sistemu z informiranjem in eStoritvami Zavoda (priprava e-CV-ja, eSvetovanje, predstavitev

EURES-a, informativna ura za samozaposlitev, Zaposlitveni kotiček, ipd.). Strankam je na uradu kot pripomoček

za aktivno iskanje zaposlitve in informiranje na razpolago tudi računalnik. Storitve odprtega sistema so strankam

na voljo med uradnimi urami, brez predhodnega naročanja.

Meseca oktobra 2011 se je v evidenco brezposelnih oseb prijavilo večje število mladih - iskalcev prve

zaposlitve, brez ovir pri iskanju zaposlitve. S temi osebami se je po zaključenem informativno motivacijskem

seminarju pripravil še skupinski zaposlitveni načrt, v katerem so se dogovorile aktivnosti za čim hitrejši izhod iz

brezposelnosti, s poudarkom na njihovi lastni aktivnosti in koriščenju e-Storitev Zavoda.

Osebe, ki so potrebovale dodatne aktivnosti in pomoč Zavoda pri odpravljanju ovir so bile v roku dveh mesecev

po prijavi naročene na osnovno karierno svetovanje in pripravo poglobljenega zaposlitvenega načrta. Pri teh

osebah so se glede na prepoznane potrebe načrtovale dodatne aktivnosti za hiter prehod v zaposlitev in

preprečevanje prehoda v dolgotrajno brezposelnost. Osebe z najtežjimi ovirami so bili še dodatno napotene v

poglobljeno karierno svetovanje k svetovalcem za vseživljenjsko karierno orientacijo (npr. svetovanje v smeri

24


ZRSZ Območna služba Maribor Poročilo za leto 2011

iskanja širitve zaposlitvenih ciljev, prekvalifikacij, dokvalifikacij, motiviranja, svetovanje pred vključevanjem v

formalno izobraževanje), osebe s težjimi zdravstvenimi ovirami pa v rehabilitacijsko svetovanje in zdravstveno

zaposlitveno svetovanje.

Osebe s potrebami po dodatnih aktivnostih so bile s ciljem izboljšanja zaposlitvenih možnostih in povečanja

zaposljivosti napotene v programe Aktivne politike zaposlovanja, predvsem v programe Usposabljanja na

delovnem mestu, institucionalnega usposabljanja in Nacionalne poklicne kvalifikacije, kjer udeleženci pridobijo

dodatna neformalna znanja. Prednostno so bile osebe napotene v tiste ukrepe, ki so vodili v čim hitrejšo

zaposlitev. Osebe, pri katerih je bilo ugotovljeno pomanjkanje motivacije in veščin iskanja zaposlitve so bile

napotene v različne delavnice, ki so jih izvajali sodelavci Zavoda (delavnice Zaposlitev kot prednost, Skupinske

oblike svetovanja (SOS), Po študiju v zaposlitev in Skupinske oblike za dolgotrajno brezposelne osebe, starejše

od 55 let) ali zunanji pogodbeni izvajalci (Poti do dela in zaposlitve, Klub za iskanje zaposlitve, Svetovalnica).

Za dvig zaposljivosti in pridobitev neformalnih delovnih izkušenj so bile brezposelne osebe informirane tudi o

možnostih vključitve v opravljanje prostovoljnega dela (Infopeka, Simbioza, S prostovoljci na EPK).

Zaposlitvene možnosti se po poklicnih skupinah zelo razlikujejo, prav tako je velik razkorak med ponudbo in

povpraševanjem na trgu dela po posameznih poklicih. Največje zaposlitvene možnosti so bile na področju

kovinarstva (ključavničarji, varilci in cevarji). Zaradi večjih potreb na področju kovinarstva so bile v letu 2011

načrtno izvedene individualne in skupinske obravnave z brezposelnimi osebami z namenom informiranja in

motiviranja za zaposlovanje v tej stroki. Osebe so bile vabljene tudi v delavnico Drugače o poklicih, kjer so

spoznale poklic varilec in CNC-operater. Zainteresirane brezposelne osebe so se v nadaljevanju vključile v

program za pridobitev NPK varilec in NPK CNC-operater.

Svetovanje brezposelnim osebam na Uradu za delo Pesnica je vsebinsko enako mariborskemu.

Svetovanje brezposelnim osebam na Uradu za delo Ruše se je v letu 2011 pričelo že ob prijavi v evidenco

brezposelnih oseb. Osebe, ki so bile prepoznane kot neposredno zaposljive, so bile takoj po prijavi napotene na

izdelavo zaposlitvenega načrta in v najkrajšem možnem času že napotene na prosta delovna mesta oz.

informirane o možnosti zaposlitveni preko elektronske pošte, obvestila ali SMS sporočila.

Osebe, pri katerih so bile že ob prijavi prepoznane večje ovire, ki so vplivale na njihovo zaposljivost

(zdravstveno stanje, invalidnost, daljša neaktivnost, starejše osebe in osebe, pri katerih se je kazalo odklonilno

vedenje), so bile naročene k svetovalcu zaposlitve in na informativno motivacijski seminar. Na podlagi

obravnave pri svetovalki zaposlitve se je ugotavljala teža strankinih ovir in potreba po pomoči za povečanje

zaposljivosti; v zaposlitvenem načrtu so se dorekle konkretne aktivnosti. Po potrebi so bili vključeni strokovni

sodelavci: zdravnik svetovalec, poklicna svetovalka in rehabilitacijska svetovalka.

Urad je nudil svetovanje brezposelnim osebam za področja zaposlovanja, postopkov samozaposlovanja,

poklicnega kariernega svetovanja, zdravstvenega svetovanja, rehabilitacijskega svetovanja. Na dislokaciji je

dvakrat na mesec svetovanje nudil tudi Andragoški zavod Maribor. Zaradi upada vključitev v javna dela ter

novega Zakona o urejanju trga dela v letu 2011 je bilo v začetku leta 2011 okrepljeno število dodatnih svetovanj

oseb.

Svetovanje brezposelnim osebam na Uradu za delo Slovenska Bistrica je v letu 2011 potekalo s posebnim

poudarkom na obravnavi neposredno zaposljivih oseb takoj po prijavi le-teh v evidenco Zavoda in ostalih težje

zaposljivih oseb.

V okviru projekta kakovosti za izboljšanje procesa povečanja zaposljivosti in zaposlenosti je bila na Uradu za

delo Sl. Bistrica v letu 2011 velika pozornost namenjena obravnavi strank, ki so bile ob prijavi prepoznane kot

25


Poročilo za leto 2011

ZRSZ Območna služba Maribor

neposredno zaposljive. V skladu z novo Doktrino dela z delodajalci, brezposelnimi osebami in iskalci zaposlitve

so pri teh osebah zaposlitveni načrt izdelali takoj po prijavi oseb v evidenco in te stranke tudi takoj usmerili v

odprti sistem in različne skupinske oblike dela na uradu (Zaposlitveni kotiček, predstavitev e-Storitev Zavoda,

predstavitev agencij za posredovanje zaposlitve). Z omenjenim pristopom so poskušali pri strankah povečati

lastno aktivnost pri iskanju zaposlitve.

Osebe, ki so bile že ob prijavi prepoznane kot osebe, ki potrebujejo dodatne aktivnosti so bile napotene na

individualne obravnave k svetovalcem zaposlitve in po potrebi v specialistične obravnave k zdravniku

svetovalcu, rehabilitacijskem svetovalcu oz. k poklicnemu svetovalcu. Za vse osebe so bili izvedeni informativno

motivacijski seminarji.

Glede na specifičnost populacije (nemotiviranost, dolga izključenost s trga dela, zdravstvene ovire, druge

situacijske ovire) je spodbudno, da so se osebe ob sprotnem motiviranju in informiranju odločile za vključitev v

različne tečaje in usposabljanja (v tečaje tujega jezika, računalniške tečaje, knjigovodsko usposabljanje ter

opravile ZUP).

Med obravnavo strank se je pri posameznikih izkazalo, da za njih obstaja možnost ponovne zaposlitve le še v

okviru javnih del.

Glede na to, da obravnavane stranke praviloma ne izpolnjujejo pogojev za napotitev na prosta delovna mesta,

so bile stranke napotene v zaposlitev le po predhodnem informiranju o prostem delovnem mestu.

Splošno svetovanje in informiranje brezposelnim osebam je v Območni službi Maribor potekalo tudi na CIPS-u.

V letu 2011 je bilo v CIPS-u zabeleženih 9.270 obiskov brezposelnih oseb. V okviru CIPS-a se že vrsto let

izvaja zaposlitveni kotiček, ki je bil oktobra 2011 kadrovsko okrepljen. Zaposlitveni kotiček je namenjen učenju

veščin iskanja zaposlitve. V zaposlitvenem kotičku je bilo v letu 2011 2448 obiskov. Opravljenih je bilo 38 izvedb

Zaposlitvenega kotička, v katerega je bilo iz različnih uradov za delo napotenih 578 brezposelnih oseb. Poleg

napotenih, pa so se v skupinsko ali individualno obravnavo samoiniciativno vključevali tudi drugi brezposelni

udeleženci. Analiza učinkov zaposlitvenega kotička je pokazala, da se je v obdobju 6 mesecev po vključitvi v

zaposlitveni kotiček zaposlilo 37,0 % udeležencev.

4.3. Posredovanje registrirano brezposelnih oseb na

prosta delovna mesta

V letu 2011 se je v register brezposelnih oseb na novo prijavilo 14.950 brezposelnih oseb. Iz evidence

brezposelnih oseb je bilo odjavljenih 14.062 brezposelnih oseb, od tega 9.000 zaradi zaposlitve, 4.948 oseb iz

razlogov, ki ne pomenijo zaposlitve in 119 oseb zaradi prijave v druge evidence. Osnovni cilj na področju

posredovanja v zaposlitev je bil tudi v letu 2011 zagotovitev ustreznega kadra delodajalcem in dvig zaposlenosti

na območju Območne službe Maribor, posebna pozornost pa je bila namenjena zagotavljanju potrebnega kadra

na področju kovinarstva, gradbeništva in prevozništva (vozniki). S tem namenom so bila organizirana skupinska

srečanja med brezposelnimi in delodajalci. Izvajala so se v prostorih Zavoda in v prisotnosti svetovalke

zaposlitve ter posredovalke, kar se je v praksi pokazalo kot učinkovito, vendar pa bo potrebno posvetiti še več

pozornosti pripravi brezposelnih oseb na ta srečanja.

V letu 2011 je bilo v Republiki Sloveniji objavljenih več javnih razpisov za subvencionirano zaposlovanje. Na

Območni službi Maribor se je posebna pozornost posvečala izbiri, pripravi in napotovanju brezposelnih oseb iz

26


ZRSZ Območna služba Maribor Poročilo za leto 2011

ustreznih ciljnih skupin. Ob tem pa je bilo delo usmerjeno predvsem v motiviranje posameznikov in skupin za

iskanje zaposlitve na deficitarnih področjih ter v ta namen tudi koriščenje ukrepov Aktivne politike zaposlovanja.

GRAF 16: KANDIDATI ZA ZAPOSLITEV NA OBMOČJU OBMOČNE SLUŽBE MARIBOR

31,4

29,7

30,4 30,8

29,6

30,0

27,6 27,7 27,6

3,2

v %

2009 2010 2011

7,3 8,1 8,8

3,7 4,0

I.-II. III.-IV. V. VI. VII.+

Stopnja izobrazbe

I.-II. III.-IV. V. VI. VII.+ skupaj

2009 8.369 7.353 8.112 861 1.959 26.654

2010 8.761 8.166 9.067 1.077 2.396 29.467

2011 9.078 8.463 9.203 1.240 2.693 30.677

Indeks 10/09 104,7 111,1 111,8 125,1 122,3 110,6

Indeks 11/10 103,6 103,6 101,5 115,1 112,4 104,1

Opomba: Kandidati za zaposlitev so registrirano brezposelni na začetku leta in na novo prijavljeni med letom

Napotovanje brezposelnih oseb na prosta delovna mesta na območju posameznih uradov za delo v letu 2011 je

predstavljeno v nadaljevanju.

Posredovanje brezposelnih oseb na prosta delovna mesta na Uradu za delo Lenart se za leto 2011 glede

na realizacijo vključitev v zaposlitev ocenjuje kot uspešno. Cilj posredovanja je bil zagotovitev ustreznega kadra

delodajalcem in dvig zaposlenosti. Kljub temu pa vse potrebe pri delodajalcih niso bile realizirane. Tako niso bile

zapolnjene potrebe po šiviljah v podjetju Prevent Halog, po voznikih v mednarodni špediciji. Posredovanje se je

izvajalo na podlagi doktrine dela z brezposelnimi osebami in delodajalci, veliko informacij pa so stranke dobile

na informativno-motivacijskih seminarjih in svetovalnih intervjujih. Če je šlo za osebe, ki potrebujejo dodatne

aktivnosti, se je poskušalo delodajalce dodatno motivirati za zaposlitev le-teh s predhodno vključitvijo v

programe Aktivne politike zaposlovanja oz. v zaposlitev s subvencijo Zaposli.me.

Struktura povpraševanja je bila v letu 2011 na območju Urada za delo Lenart naslednja:

- 386 oz. 29,7 % je bilo prijavljenih potreb za osebe na I. zahtevnostni stopnji, predvsem za pomožne

delavce in delavce brez poklica;

- 27 oz. 2,1 % je bilo prijavljenih potreb na II. zahtevnostni stopnji predvsem za pleskarje, voznike cestnih

motornih vozil, zidarje za zidanje in ometavanje ter natakarske pomočnike;

- 13 oz. 1,0 % je bilo prijavljenih potreb na III. zahtevnostni stopnji za strojne obdelovalce kovin;

- 523 oz. 40,2 % potreb je bilo prijavljenih na IV. zahtevnostni stopnji, predvsem za prodajalce, natakarje,

slikopleskarje, zidarje, voznike avtomehanike in kuharje;

- 215 oz. 16,5 % je bilo prijavljenih potreb za V. zahtevnostno stopnjo predvsem za ekonomske tehnike,

elektrotehnike elektronike, zdravstvene tehnike, tehnike zdravstvene nege, vzgojitelje predšolskih otrok in

elektrotehnike;

- 32 oz. 2,5 % prijavljenih potreb je bilo za osebe s VI. stopnjo zahtevnosti in sicer za ekonomiste (vsš),

komercialiste (vsš), inž. kmetijstva, inž. strojništva (vsš), inž. elektrotehnike, inž. mehatronike (vsš), inž.

gradbeništva, tehnologe prometa (vsš), organizatorje poslovanja v turizmu (vsš);

- 104 oz. 8,0 % potreb je bilo prijavljenih za osebe s VII. ali višjo stopnjo izobrazbe ter bolonjske

programe; predvsem za prof. razrednega pouka, dipl. vzgojitelje predšolskih otrok (vs), uni. dipl. socialne

pedagoge, dipl. medicinske sestre (vs), dipl. inž. strojništva (vs) in prof. slovenščine.

27


2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Poročilo za leto 2011

ZRSZ Območna služba Maribor

GRAF 17: GIBANJE DELOVNO AKTIVNIH IN BREZPOSELNIH NA OBMOČJU URADA ZA DELO LENART

949 967

brezposelnost

zaposlenost

6.516

6.494

766

5.197 5.186

345

Cilj posredovanja v zaposlitev je delodajalcem zagotoviti ustrezen kader ter dvigniti nivo zaposlenosti

na trgu dela uradov za delo Maribor I in Maribor II.

V letu 2011 se je v evidenco brezposelnih oseb na novo prijavilo:

5.046 oseb na Uradu za delo Maribor I (277 oseb več kot leta 2010)

4.740 oseb na Uradu za delo Maribor II (65 oseb več kot leta 2010).

Zaradi zaposlitve se je iz evidence brezposelnih oseb v letu 2011 odjavilo:

2.948 oseb iz Urada za delo Maribor I, kar je za 15,9 % več kot leta 2010 in

2.879 oseb iz Urada za delo Maribor II, kar je za 16,1 % več kot leta 2010.

Med zaposlitvami so prevladovale zaposlitve za določen čas.

Delodajalci so na območju obeh uradov za delo Maribor v letu 2011 prijavili 24.474 potreb po delavcih, kar je v

primerjavi z letom 2010 za 4.381 oz. 21,8 % več prijavljenih potreb. Med posredovanimi potrebami je

prevladovalo povpraševanje po kadrih s IV. stopnjo strokovne izobrazbe (48,9 %). Najbolj iskani so bili

ključavničarji, varilci, zidarji, prodajalci, tesarji in natakarji. Sledijo potrebe na I. zahtevnostni stopnji (16,5 %),

predvsem za delavce brez poklica, pomožne delavce, gradbene delavce in pomožne elektrikarje in potrebe na

V. zahtevnostni stopnji (15,5 %) in sicer najpogosteje za strojne tehnike, ekonomske tehnike, elektrotehnike,

gimnazijske maturante, tehnike zdravstvene nege in gradbene tehnike. Na VII. stopnji zahtevnosti (11,4 %

potreb) so bile potrebe predvsem za univ. dipl. ekonomiste, doktorje medicine, dipl. ekonomiste (vs), univ. dipl.

pravnike, uni. dipl. inž. strojništva in dipl. medicinske sestre (vs).

V letu 2011 so svetovalci o prostih delovnih mestih, ki so jih objavili delodajalci, intenzivno obveščali

brezposelne osebe preko elektronskih kanalov (SMS sporočila, e-pošta) s ciljem, da se s prostim delovnim

mestom seznani širši krog potencialnih kandidatov. Predhodno preverjene in motivirane brezposelne osebe so

bile z napotnicami za zaposlitev napotene na prosta delovna mesta k delodajalcem. Kot učinkovit način

posredovanja se vse bolj kažejo soočenja med delodajalci in brezposelnimi osebami pri delodajalcu ali na

Zavodu ob prisotnosti sodelavca urada. Delodajalec na soočenju predstavi svojo dejavnost in zahteve prostega

delovnega mesta skupini kandidatov in izvede individualne razgovore s posameznimi kandidati.

Pomemben mejnik za povečanje zaposlitvenih možnosti v letu 2011 je bil 1. maj, ko so bile za slovenske

državljane odpravljene zadnje administrativne ovire pri zaposlovanju v sosednji Avstriji, Švici in Nemčiji. Ta

sprememba je vplivala na povečano zaposlovanje preko meje predvsem za kandidate, ki so obvladali nemški

jezik.

28


2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

ZRSZ Območna služba Maribor Poročilo za leto 2011

GRAF 18: GIBANJE DELOVNO AKTIVNIH IN BREZPOSELNIH NA OBMOČJU URADA ZA DELO MARIBOR I IN MARIBOR II

13.058

brezposelnost

zaposlenost

76.345

11.067

62.120

6.386

66.010

Neskladje na trgu dela se je nadaljevalo tudi v letu 2011. Iz tega razloga je bilo delo na uradih usmerjeno v

motiviranje brezposelnih oseb za deficitarne poklice. Brezposelne osebe so pogosto odklanjale delo na terenu,

v tujini, mednarodni špediciji in delo za minimalno plačo.

Z namenom spodbujanja zaposlovanja je Zavod delodajalcem v letu 2011 v okviru javnih razpisov Zaposli.me 3

in Priložnost zame, namenil subvencije za novo zaposlitev brezposelnih oseb iz razpisanih ciljnih skupin.

Kljub velikemu številu brezposelnih oseb, državljanov Republike Slovenije, je bilo tudi v letu 2011 povečano

povpraševanje po delovni sili iz tretjih držav. Ob vsaki prejeti potrebi po novi zaposlitvi tujca so aktivnosti

potekale v smeri zagotavljanja in kritja potreb z domačo delovno silo.

V letu 2011 se je v evidenco brezposelnih oseb na Uradu za delo Pesnica prijavilo 1.342 novih brezposelnih

oseb, kar je za 0,8 % več kot v istem obdobju preteklega leta. Iz evidence brezposelnih oseb je bilo na drugi

strani odjavljenih 1.286 oseb, kar je za 7,3 % manj kot preteklo leto. Število oseb odjavljenih zaradi zaposlitve je

v letu 2011 znašalo 723 oseb, kar je 29 oseb več kot leta 2010.

Struktura povpraševanja je bila v letu 2011 na območju Urada za delo Pesnica naslednja:

- 161 oz. 21,6 % je bilo prijavljenih potreb za osebe na I. zahtevnostni stopnji, predvsem za pomožne

delavce, delavce brez poklica, papirniške delavce in snažilke;

- 18 oz. 2,4 % je bilo prijavljenih potreb za osebe na II. zahtevnostni stopnji, predvsem za kuharske

pomočnike, natakarske pomočnike, krovce, obdelovalce kovin in vzdrževalce strojev;

- 54 oz. 7,3 % je bilo prijavljenih potreb za osebe na III. zahtevnostni stopnji, predvsem za lesarje in

bolničarje;

- 320 oz. 43,0 % je bilo prijavljenih potreb za IV. zahtevnostno stopnjo in sicer najpogosteje za zidarje,

mizarje, voznike in varilce;

- 119 oz. 16,0 % prijavljenih potreb je bilo za osebe s V. stopnjo zahtevnosti, predvsem za strojne tehnike,

ekonomske tehnike, gradbene tehnike, varuhe predšolskih otrok, lesarske tehnike in vzgojitelje

predšolskih otrok;

- 25 oz. 3,4 % potreb je bilo prijavljenih za osebe s VI. stopnjo izobrazbe in sicer za vzgojitelje predšolskih

otrok (vsš), komercialiste (vsš), poslovne sekretarje, organizatorje socialne mreže (vsš), inž. strojništva,

komunalne inž. (vsš), ekonomiste (vsš), ekonomiste za komercialno dejavnost in učitelje razrednega

pouka;

- 47 oz. 6,3 % potreb je bilo prijavljenih za osebe s VII. ali višjo stopnjo izobrazbe ter bolonjske programe,

predvsem za prof. razrednega pouka, uni. dipl. ekonomiste, prof. angleščine, dipl. ekonomiste (vs), dipl.

vzgojitelje predšolskih otrok (vs), uni. dipl. socialne delavce in dipl. teologe.

29


2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Poročilo za leto 2011

ZRSZ Območna služba Maribor

GRAF 19: GIBANJE DELOVNO AKTIVNIH IN BREZPOSELNIH NA OBMOČJU URADA ZA DELO PESNICA

5.013

5.076

brezposelnost

zaposlenost

1.918

1.821

1.390

1.134

4.281

4.359

Zaposlitvene možnosti so se po poklicnih skupinah zelo razlikovale. Na eni strani so izstopali deficitarni poklici,

v katerih so bile zaposlitvene možnosti, ustreznega kadra pa ne dovolj. Drugi problem so bile poklicne skupine,

kjer je ustrezni kader bil vendar za njih na trgu ni bilo ustreznega povpraševanja.

Posredovanje brezposelnih oseb na prosta delovna mesta na Uradu za delo Ruše je dejavnost, ki ji je bila

v letu 2011 namenjena posebna pozornost. V letu 2011 je bilo na območju UD Ruše prijavljenih 899 potreb po

delavcih, kar je bilo za 7,2 % več kot preteklo leto. Večina od teh potreb je bila na 4. zahtevnostni stopnji: varilci,

ključavničarji, vozniki itd. Ker so delodajalci velikokrat iskali ta kader za opravljanje del v tujini, so potrebe v

posameznih primerih ostale nepokrite. Brezposelne osebe so napotovali oz. usmerjali na prosta delovna mesta

tudi v Maribor. Stranke so bile informirane o prostih delovnih mestih osebno, ob obisku na Zavodu, po pošti, s

poslanimi SMS sporočili in preko elektronskih storitev. Za potrebe delodajalcev so bili razgovori z brezposelnimi

osebami tudi na UD Ruše, kar je svetovalcu dalo dodatno informacijo o pripravljenosti teh oseb za delo.

Struktura povpraševanja je bila v letu 2011 na območju Urada za delo Ruše naslednja:

269 oz. 29,9 % je bilo prijavljenih potreb za osebe na I. zahtevnosti stopnji, predvsem za delavce brez

poklica, pomožne delavce, montažne in kovinarske delavce;

27 oz. 3,0 % je bilo prijavljenih potreb na II. zahtevnosti stopnji in sicer po zidarjih za zidanje in

ometavanje, gozdnih delavcih sekačih, pripravljalcih surovin, kuharskih pomočnikih in živilskih delavcih

v mesarstvu;

25 oz. 2,8 % je bilo prijavljenih potreb na III. zahtevnosti stopnji predvsem po talilcih in varilcih za

varjenje v zaščitnem plinu;

356 oz. 39,6 % potreb je bilo prijavljenih za osebe na IV. zahtevnostni stopnji, predvsem za varilce,

ključavničarje, mizarje, prodajalce in elektrikarje elektronike;

132 oz. 14,7 % je bilo prijavljenih potreb za V. zahtevnostno stopnjo in sicer najpogosteje za strojne

tehnike, ekonomske tehnike, elektrotehnike, lesarske tehnike, komercialiste, zidarske mojstre, strojne

mehanike specialiste ter elektrotehnike elektronike;

24 oz. 2,7 % prijavljenih potreb je bilo za osebe s VI. stopnjo zahtevnosti predvsem za vzgojitelje

predšolskih otrok (vsš), ekonomiste za den., fin. – računovodstvo, poslovne sekretarje, inž. lesarstva,

inž. elektrotehnike in inž. elektrotehnike (vsš);

66 oz. 7,7 % potreb je bilo prijavljenih za osebe s VII. ali višjo stopnjo izobrazbe ter bolonjske

programe, predvsem za uni. dipl. ekonomiste, prof. razrednega pouka, dipl. ekonomiste (vs), dipl. inž.

agronomije in hortikulture (vs), uni. dipl. inž. metalurgije in materialov in uni. dipl. inž. strojništva.

30


2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

ZRSZ Območna služba Maribor Poročilo za leto 2011

GRAF 20: GIBANJE DELOVNO AKTIVNIH IN BREZPOSELNIH NA OBMOČJU URADA ZA DELO RUŠE

1.606

4.164

brezposelnost

zaposlenost

3.683

1.072

740

3.306

Posredovanje brezposelnih oseb na prosta delovna mesta na Uradu za delo Slovenska Bistrica temelji

na dobrem medsebojnem sodelovanju UD in delodajalcev.

Cilj sodelovanja z delodajalci je bil kot vsa leta tudi v letu 2011 delodajalcem zagotavljati ažurne in kakovostne

storitve ter posredovati ustrezno usposobljene in motivirane kandidate na prosta delovna mesta, seveda ob

upoštevanju potreb delodajalcev.

Sodelavci z Urada za delo so sodelovali pri večjem številu zaposlitvenih razgovorov na Uradu za delo in pri

delodajalcih ter glede na potrebe delodajalcev predhodno izvajali tudi kadrovsko selekcijo.

V obdobju od januarja do decembra 2011 so delodajalci na območju Urada za delo Slovenska Bistrica

prijavili 2.430 potreb po delavcih, kar je za 194 oz. 8,7 % več kot v istem obdobju preteklega leta.

Struktura povpraševanja je bila v letu 2011 na območju Urada za delo Sl. Bistrica naslednja:

- 487 oz. 20,0 % je bilo prijavljenih potreb za osebe na I. zahtevnosti stopnji, predvsem za pomožne

delavce, delavce brez poklica, gradbene in pomožne gostinske delavce;

- 88 oz. 3,6 % je bilo prijavljenih potreb na II. zahtevnosti stopnji, predvsem za pomožne obdelovalce kovin,

obdelovalce kovin, zidarje za zidanje in ometavanje ter kuharske pomočnike;

- 147 oz. 6,0 % potreb je bilo prijavljenih za osebe na III. zahtevnostni stopnji, predvsem za lesarje,

bolničarje, poslovne manipulante in valjavce;

- 989 oz. 40,7 % potreb je bilo prijavljenih za osebe na IV. zahtevnostni stopnji, predvsem za

preoblikovalce, ključavničarje, prodajalce, natakarje in elektrikarje;

- 435 oz. 17,9 % je bilo prijavljenih potreb za V. stopnjo in sicer najpogosteje za strojne tehnike, vzgojitelje

predšolskih otrok, ekonomske, zdravstvene, gradbene, metalurške in gostinske tehnike;

- 43 oz. 1,8 % prijavljenih potreb je bilo za osebe s VI. stopnjo zahtevnosti, predvsem za inž. strojništva, inž.

gradbeništva, programerske inž., inž. elektrotehnike, ekonomiste (vsš), komercialiste (vsš) in ekonomiste

za den., fin. in računovodstvo;

- 241 oz. 10,0 % potreb je bilo prijavljenih za osebe s VII. ali višjo stopnjo izobrazbe ter bolonjske

programe, predvsem za prof. defektologije, dipl. vzgojitelje predšolskih otrok (vs), prof. razrednega pouka,

uni. dipl. inž. metalurgije in materialov, uni. dipl. inž. strojništva ter prof. slovenščine.

31


2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Poročilo za leto 2011

ZRSZ Območna služba Maribor

GRAF 21: GIBANJE DELOVNO AKTIVNIH IN BREZPOSELNIH NA OBMOČJU URADA ZA DELO SL. BISTRICA

2.211

brezposelnost

zaposlenost

10.258

2.170

1.898

9.897

9.791

9.118

1.226

4.4. Zaposlitvena rehabilitacija in zaposlovanje

invalidnih oseb

V mesecu oktobru 2011 je bil sprejet Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in

zaposlovanju invalidov (ZZRZI–C). Sprememba zakona bistveno ni vplivala na vodenje postopkov in na

zaposlitveno rehabilitacijo, temveč se je v večji meri nanašala na invalidska podjetja, zaposlitvene centre in

izpolnjevanje kvot.

ŠTEVILO REGISTRIRANO BREZPOSELNIH INVALIDOV

Ob koncu leta 2011 je bilo na Območni službi Maribor v evidenci brezposelnih oseb prijavljenih 2.245

invalidov. Število se je glede na leto 2010 povečalo iz 1.913 oseb, kar pomeni za 332 oseb. Največji delež

predstavljajo invalidi, ki jim je bila izdana odločba invalidske komisije pri Zavodu za pokojninsko in invalidsko

zavarovanje (delovni invalidi). Le teh je bilo konec leta 2011 v evidenci 1760.

TABELA 2:

REGISTRIRANO BREZPOSELNI INVALIDI PO STATUSU* IN ČASU BREZPOSELNOSTI NA OBMOČJU

OBMOČNE SLUŽBE MARIBOR

Trajanje registrirane brezposelnosti

do 3 3 do 6 6 do 9 9 do 12 1 do 2 2 do 3 3 do 5 5 do 8 8 let

Status invalida

mesecev mesecev mesecev mesecev leti leta let let in več

Skupaj

vojaški invalid 1 1

delovni invalid (II., III. kategorije) 133 83 70 114 319 340 354 206 141 1.760

kategoriziran mladostnik 40 10 12 14 33 30 23 12 11 185

invalidna oseba po ZUZIO 7 10 1 7 10 9 6 5 14 69

invalidna oseba po ZZRZI 8 2 4 12 30 43 51 38 37 225

invalid z ugotovljeno telesno

okvaro

1 1 1 1 1 5

Vsi invalidi 188 105 88 147 393 423 435 262 204 2245

Opomba: *STATUS INVALIDA je tem osebam priznan s pravnomočno odločbo pristojnega organa

32


ZRSZ Območna služba Maribor Poročilo za leto 2011

REHABILITACIJSKA KOMISIJA

V letu 2011 se je izvajal Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (v nadaljevanju ZZRZI).

Pravico do priznanja statusa invalida in/ali vključitve v zaposlitveno rehabilitacijo, so po tem zakonu uveljavljale

osebe, prijavljene pri Zavodu RS za zaposlovanje, na podlagi mnenja rehabilitacijske komisije.

Rehabilitacijska komisija je delovala vse mesece v letu 2011 in je na 24 sejah obravnavala 162 vlog. Priznanih

je bilo 103 statusov invalida s pravico do zaposlitvene rehabilitacije, 43 invalidom, ki so že imeli priznan status,

je bila priznana pravica do zaposlitvene rehabilitacije, 8 osebam je bil priznan samo status invalida, 8 osebam je

bil status invalida in pravica do rehabilitacije zavrnjen.

TABELA 3:

ŠTEVILO OBRAVNAV NA REHABILITACIJSKI KOMISIJI OS MARIBOR

Pridobili status IO

Pridobili status IO in

pravico do ZR

Pridobili pravico do

ZR

Zavrnitve

Skupaj

UD Lenart 2 19 4 1 26

UD Maribor 3 58 25 3 89

UD Pesnica 1 8 5 1 15

UD Ruše 0 10 1 3 14

UD Sl. Bistrica 2 8 8 0 18

OS Maribor 8 103 43 8 162

ZAPOSLITVENA REHABILITACIJA

V letu 2011smo imeli isto mreža izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije kot v preteklem letu. Mreža izvajalcev

zaposlitvene rehabilitacije je bila oblikovana za obdobje od 2010 do 2013. Število timov za posamezne izvajalce

ni bilo spremenjeno. Na področju OS Maribor so izbrani naslednji koncesionarji:

- Univerzitetni rehabilitacijski inštitut SOČA, DE Maribor (2 tima za območje Območne službe Maribor, za

vse ciljne skupine, razen gluhih in naglušnih ter slepih in slabovidnih),

- Ozara d.o.o. (0,6 tima za območje Območne službe Maribor za vse ciljne skupine, razen slepih in

slabovidnih ter gluhih in naglušnih),

- Racio d.o.o. (za populacijo gluhih in naglušnih v obsegu 0,80 tima za celo Slovenijo).

- Univerzitetni rehabilitacijski inštitut SOČA Ljubljana, DE Ljubljana (za populacijo slepih in slabovidnih

za celo Slovenijo).

V storitve zaposlitvene rehabilitacije je bilo v letu 2011 vključenih 298 invalidov, pri štirih različnih izvajalcih.

TABELA 4: ŠTEVILO VKLJUČENIH INVALIDOV V STORITVE ZAPOSLITVENE REHABILITACIJE PO URADIH ZA DELO IN

IZVAJALCIH ZAPOSLITVENE REHABILITACIJE

URI Maribor Ozara Racio URI Ljubljana Skupaj

UD Lenart 34 8 1 1 44

UD Maribor 124 31 8 1 164

UD Pesnica 24 6 1 0 31

UD Ruše 18 8 0 0 26

UD Sl. Bistrica 22 7 4 0 33

OS Maribor 222 60 14 2 298

Zaradi pomanjkanja finančnih sredstev je bilo za določen čas potrebno ustaviti celotno izvajanje programov

zaposlitvene rehabilitacije. Prekinitev vključitve je bila v času od 28.10. 2011 pa do konca novembra 2011.

Izjeme so bile le osebe, ki so sklenile individualne pogodbe z izvajalcem in delodajalcem. To je za vključene

pomenilo veliko oviro, pa tudi negotovost, saj glede na njihove sposobnosti, vsaka prekinitev pomeni oviro pri

nadaljevanju in uspešnosti rehabilitacijskega procesa.

33


Poročilo za leto 2011

ZRSZ Območna služba Maribor

ODLOČBE O ZAPOSLJIVOSTI:

Zavod je na podlagi mesečnih poročil in končne evalvacije izvajalca zaposlitvene rehabilitacije, po zaključeni

rehabilitaciji, za vsakega vključenega izdelal oceno invalidovih zaposlitvenih možnosti. V primeru, da je na

podlagi ocene zaposlitvenih možnosti ugotovil, da invalid zaradi invalidnosti ni zaposljiv ali da se lahko zaposli le

v zaščitni ali podporni zaposlitvi, je o tem izdal odločbo.

PODPORNA ZAPOSLITEV

Invalidom, ki so bili sposobni vključiti se v običajno delovno okolje in njihovo doseganje delovnih rezultatov ni

bilo nižje od 70 % pričakovane delovne učinkovitosti, pri delu pa so potrebovali strokovno, tehnično ali osebno

pomoč, je Zavod izdal odločbo o zaposljivosti v podporni zaposlitvi.

Invalidi s tako odločbo so sklepali z delodajalcem pogodbe o zaposlitvi, v katerih so se poleg obveznih sestavin

v skladu s predpisi o delovnih razmerjih, opredelile tudi vsebine o načinih in obsegu strokovne in tehnične

podpore invalidu, delodajalcu in delovnemu okolju. Invalidi, zaposleni na takih delovnih mestih, so lahko

uveljavljali pravico do subvencije plače v višini od 5 % do 30 %, v kolikor so dosegali nižje delovne rezultate.

Subvencija plače je bila sestavni del plačila za delo po pogodbi o zaposlitvi.

V letu 2011 sta bili izdani 2 odločbi o zaposljivosti invalida v podporni zaposlitvi.

ZAŠČITENA ZAPOSLITEV

Invalidom, za katere je bilo na podlagi ocene zaposlitvenih možnosti ugotovljeno, da dosegajo delovne rezultate

med 70 % in 30 %, je Zavod izdal odločbo o zaposljivosti v zaščitni zaposlitvi.

Zaščitena delovna mesta so zagotavljali zaposlitveni centri. Invalidi so sklepali z njimi pogodbo o zaposlitvi na

zaščitenem delovnem mestu, v katerih so bili poleg obveznih sestavin, skladnih s predpisi o delovnih razmerjih,

opredeljeni tudi načini in obsegi izvajanja strokovne pomoči in spremljanja invalida na delovnem mestu oz.

druge storitve glede na ugotovljene potrebe invalida. Invalid na zaščitenem delovnem mestu je bil upravičen do

subvencije plače v višini od 30 % do 70 %, ki je bil sestavni del plače. Izplačilo plače, ki jo je na zaščitenem

delovnem mestu izplačeval delodajalec in subvencija plače skupaj, sta bila v višini minimuma, določenega z

zakonom oz. kolektivno pogodbo.

Zaposlitveni centri na območju OS Maribor so:

- Zaposlitveni center Zavod Detel, Trčova 271, 2299 Malečnik

- Zaposlitveni center Jadro, Dalmatinska ulica 1, 2000 Maribor

- Ozara storitveno in invalidsko podjetje d.o.o., Ulica heroja Šaranoviča 27, 2000 Maribor

- Zaposlitveni center Sončna pot, Trubarjeva 15, 2000 Maribor

- Zaposlitveni center Zavod Dlan, JADRANSKA 27, 2000 MARIBOR

- Zaposlitveni center Zavod Kekec, Tržaška 23, 2000 Maribor

- Zavod Mata, Miklavška 59, 2311 Hoče

- Zavod Gruda, Pivola 11, 2311 Hoče

V letu 2011 je Zavod izdal 11 odločb o zaposljivosti invalidov v zaščitni zaposlitvi.

SOCIALNA VKLJUČENOST

Kadar kljub rehabilitaciji, prilagoditvam delovnega mesta in delovnega okolja invalid ni zmogel dosegati delovnih

rezultatov v višini vsaj ene tretjine zaposlenega na običajnem delovnem mestu, se je v oceni zaposlitvenih

možnosti podala ocena, da zaradi invalidnosti oseba ni zaposljiva in je bila izdana odločba o nezaposljivosti. Na

Centru za socialno delo so lahko uveljavljali pravico do denarne socialne pomoči, lahko pa so se vključevali v

programe socialne vključenosti. Izvajalci socialne vključenosti so s posameznikom sklepali pisne dogovore o

34


ZRSZ Območna služba Maribor Poročilo za leto 2011

vključitvi v program in za čas vključitve zagotavljali osebam zavarovanje za primer nesreče pri delu, malico,

povrnitev potnih stroškov ter nagrado v povprečni višini 69 € mesečno. Programe so izvajali 8 ur dnevno vse

delovne dni v letu.

Izvajalci programa socialne vključenosti na območje Območne službe Maribor so:

- Ozara storitveno in invalidsko podjetje d.o.o., Ul. Heroja Šaranoviča 27, 2000 Maribor,

- Šent, Slovensko združenje za duševno zdravje, Ul. Proleterskih brigad 61, 2000 Maribor,

- Zavod Detel, Zavod za usposabljanje in zaposlovanje težje zaposljivih invalidov, Trčova 271, 2229 Malečnik.

V letu 2011 je Zavod izdal 30 odločb o nezaposljivosti.

ŠTEVILO ZAPOSLITEV INVALIDOV IN PREHODI V DRUGE EVIDENCE:

V letu 2011 se je zaposlilo 299 invalidov, kar je za 53 oseb več kot v preteklem letu. Izmed vseh novo vključenih

v programe javnih del v letu 2011, ki jih je bilo 434, je bilo 85 oseb s statusom invalidne osebe, kar predstavlja

19,6 % vseh vključenih. V predhodnem letu je bilo takih oseb 214 oziroma 7,5 %. V letu 2011 se je 331

invalidov odjavilo iz evidence iz razlogov, ki ne pomenijo zaposlitve, 12 invalidov pa je prešlo v druge evidence.

Glede na strukturne značilnosti sicer heterogene skupine brezposelnih invalidov ter povečanje odstotka

dolgotrajno brezposelnih invalidov, starih nad 50 let, je Zavod ugotavljal, da bi bilo potrebno tej ciljni skupini

poleg možnosti, ki jih ponuja ZZRZI, ponuditi še druge programe za povečanje zaposlovanja. To dejstvo bo

potrebno upoštevati pri kreiranju novih programov pri spodbujanju zaposlovanja invalidov. Iz vidika funkcionalne

oviranosti se kar naprej veča število oseb, ki imajo težave v duševnem zdravju. Tej ciljni skupini bo potrebno v

prihodnje v zaposlitveno svetovalnem procesu dati več poudarka na prepoznavanju problema, mrežni

povezanosti znotraj službe in z zunanjimi institucijami (interdisciplinarni in multidisciplinarni timi).

4.5. Sodelovanje v omrežju European Employment

Services (EURES)

V letu 2011 so v Eures-u aktivno izvajali vse osnovne aktivnosti:

svetovanje iskalcem zaposlitve, ki iščejo zaposlitev v tujini,

svetovanje tujim iskalcem zaposlitve, ki iščejo zaposlitev v Sloveniji,

pomoč slovenskim delodajalcem pri iskanju delovne sile iz držav EU/EGP

In osnovno informiranje delodajalcev o izvajanju storitev v državah EU/EGP,

pomoč tujim delodajalcem pri objavi prostih delovnih mest v Sloveniji.

Poleg rednih nalog svetovanja in informiranja so izstopali večji dogodki:

16. 3. 2011; Posvet z delodajalci: organizirali so ga v sodelovanju s Štajersko gospodarsko zbornico, v

njihovih prostorih; na njem so delodajalcem predstavili razmere na trgu delovne sile v regiji, Eures storitve in

storitve Evropske podjetniške mreže, nov Zakon o urejanju trga dela, novosti s področja sodelovanja z

delodajalci in novosti s področja objave prostih delovnih mest, elektronske storitve za delodajalce ter ukrepe

za zmanjševanje strukturnega neskladja na trgu dela.

Število udeležencev: 46

11. 5. 2011; Čezmejni zaposlitveni sejem: Zaposlitev brez meja

Ob odprtju trga dela po 1. 5. 2011, so v maju organizirali čezmejni zaposlitveni sejem na katerem so svoje

potrebe po delovni sili predstavljali delodajalci iz Slovenije in sosednje Avstrije. Sodelovalo je 22

delodajalcev iz Slovenije in 15 avstrijskih delodajalcev. Dodatno pa so na sejmu sodelovale še nekatere

35


Poročilo za leto 2011

ZRSZ Območna služba Mariborpartnerske institucije in prostovoljske organizacije, predstavili pa so tudi čezmejne projekte ter ponudbo

sezonskih del v kmetijstvu.

Število udeležencev: 6.000

Junija 2011 so izvedli 3 delavnice za svetovalce zaposlitve na vseh treh uradih za delo, kjer so sodelavcem

na uradih za delo predstavili Eures storitve.

Predstavitev se je udeležilo 52 sodelavcev.

5. 7. 2011- predstavitev Eures storitev za udeležence aktivnosti na Skladu dela za Podravje, ki se je je

udeležilo 35 iskalcev zaposlitve.

Vse leto so izvajali skupinske predstavitve Eures storitev za iskalce zaposlitve na CIPS-u: izvedli so 12

delavnic, ki se jih je udeležilo 305 oseb.

Na področju mednarodnega sodelovanja so se udeleževali naslednjih dogodkov: usposabljanj za Eures

svetovalce in vodje v organizaciji Evropske komisije, udeležili smo se zaposlitvenih sejmov v tujini, aktivno

sodelovali v delovnih skupinah za informacijsko podporo Evropski komisiji v Bruslju, v delovni skupini

EXPAK, sodelovali s kolegi iz Avstrije pri pripravi brošure za čezmejne delavce.

36


ZRSZ Območna služba Maribor Poročilo za leto 2011

5. Izvajanje ukrepov Aktivne politike

zaposlovanja

Zavod RS za zaposlovanje je v letu 2011 izvajal različne ukrepe Aktivne politike zaposlovanja. V celem letu

2011 je bilo v ukrepe Aktivne politike zaposlovanja v Sloveniji skupno vključenih 48.947 brezposelnih oseb, kar

je za 37,9 % manj vključitev kot v letu 2010.

Na območju Območne službe Maribor je bilo v ukrepe Aktivne politike zaposlovanja v letu 2011 vključenih 6.706

brezposelnih oseb, kar predstavlja 33,8 % manj vključitev kot v letu 2010. Število vključitev v programe Aktivne

politike zaposlovanja na območju Območne službe Maribor predstavlja 13,7 % vseh vključitev v Sloveniji, kar je

višji delež kot leto prej, ko je bil 13,1 %.

Vključitve v posamezne ukrepe v letu 2011 na območju Območne službe Maribor:

Ukrep I.: Svetovanje in pomoč pri iskanju zaposlitve – 1.981 vključitev oz. 29,5 % vseh vključitev,

Ukrep II.: Usposabljanje in izobraževanje – 1.976 oz. 29,5 % vseh vključitev,

Ukrep III.: Spodbujanje zaposlovanja in samozaposlovanja – 2.252 oz. 33,6 % vseh vključitev,

Ukrep IV.: Programi za povečanje socialne vključenosti – 497 oz. 7,4 % vseh vključitev.

V okviru navedenih ukrepov so se izvajali različni programi Aktivne politike zaposlovanja, največ vključitev je

bilo v letu 2011 na območju OS Maribor v programe:

pomoč pri samozaposlitvi 1.326 vključitev oz. 19,8 % vseh vključitev,

eksperimentalni programi za pomoč pri načrtovanju poklicne poti in iskanju zaposlitve - 952 vključitev oz.

14,2 % vseh vključitev,

usposabljanje na delovnem mestu 710 vključitev oz. 10,6 % vseh vključitev,

pomoči pri načrtovanju poklicne poti in iskanju zaposlitve – delavnice 649 vključitev oz. 12,0 % vseh

vključitev,

institucionalnega usposabljanja 552 vključitev oz. 8,2 % vseh vključitev,

subvencije za samozaposlitev 543 vključitev oz. 8,1 % vseh vključitev

formalno izobraževanje 490 vključitev oz. 7,3 % vseh vključitev.

Med skupno 6.706 vključenimi v ukrepe Aktivne politike zaposlovanja v letu 2011, je bil delež vključitev po

posameznih Uradih za delo naslednji:

UD Maribor I – 33,8 % vseh vključitev (v letu 2010 31,6 %),

UD Maribor II – 33,5 % (v letu 2010 30,4 %),

UD Slovenska Bistrica – 12,4 % (v letu 2010 14,2 %),

UD Ruše - 7,5 % (v letu 2010 8,8 %),

UD Pesnica – 7,5 % (v letu 2010 8,2 %) in

UD Lenart – 5,3 % ( v letu 2010 6,8 %).

Delež vključitev je v primerjavi z letom 2010 višji na UD Maribor I in UD Maribor II. Na vseh ostalih Uradih za

delo se je delež vključitev glede na leto poprej nekoliko zmanjšal. Deleži vključitev v programe Aktivne politike

zaposlovanja so glede na delež povprečnega števila brezposelnih oseb večinoma primerljivi. Precej višji delež

vključitev v programe Aktivne politike zaposlovanja od povprečnega števila brezposelnih oseb je opaziti pri

Uradu za delo Lenart za 0,9 odstotne točke ter pri Uradu za delo Ruše za 0,7 odstotne točke. Precej nižji delež

vključitev v programe od povprečnega števila brezposelnih oseb pa je zaznati pri Uradu za delo Pesnica (za 1,3

odstotne točke).

37


Poročilo za leto 2011

ZRSZ Območna služba Maribor

GRAF 22: PRIMERJAVA DELEŽA BREZPOSELNIH PO URADIH ZA DELO Z DELEŽEM VKLJUČITEV V APZ

Delež povprečnega števila registrirano brezposelnih oseb

Delež vključitev v ukrepe APZ

34,4%

33,8% 33,0% 33,5%

12,5%

12,4%

4,4%

5,3%

8,8%

7,5% 6,8% 7,5%

LE MB I MB II PE RU SB

Struktura vključenih v ukrepe Aktivne politike zaposlovanja je bila v letu 2011 na območju Območne službe

Maribor sledeča:

glede na spol je bilo v ukrepe skupno vključenih 53,6 % žensk, kar je več kot v letu 2010, ko je bilo

vključenih v ukrepe 51,6 % žensk,

glede na stopnjo strokovne izobrazbe je bilo vključenih največ oseb s V. stopnjo izobrazbe in sicer 36,7 %,

sledile so osebe s IV. stopnjo izobrazbe – teh je bilo med vključenimi 21,5 % in osebe brez izobrazbe – teh

je bilo 19,8 %,

glede na trajanje brezposelnosti je bilo v letu 2011 v programe Aktivne politike zaposlovanja vključenih

največ oseb, ki so bile v evidenci brezposelnih oseb prijavljene od 3 do 6 mesecev (21,3 %) in oseb, ki so

bile prijavljene od 1 do 2 let (21,0 %),

glede na dolgotrajno brezposelnost je bilo v ukrepe skupno vključenih 38,8 % dolgotrajno brezposelnih oseb

(nad 1 leto prijave na Zavodu),

glede na starost je bilo v ukrepe v letu 2011 največ vključenih v starosti od 30 – 40 let in sicer 31,7 %,

sledijo osebe v starosti 25 – 30 let (20,6 %) in nato osebe v starosti 40 – 50 let (20,0 %), kar je podobno kot

leto poprej.

Največ prehodov v zaposlitev je bilo iz programov: usposabljanje na delovnem mestu, priprava na potrjevanje

Nacionalne poklicne kvalifikacije, potrjevanje Nacionalne poklicne kvalifikacije ter institucionalno usposabljanje:

usposabljanje na delovnem mestu, zaposlilo se je 56,5 % vključenih, ki so program tudi zaključili (za 5,6

odstotne točke več v primerjavi z letom 2010); delež je enak za celotno Slovenijo;

potrjevanje Nacionalnih poklicnih kvalifikacij, zaposlilo se je 52,0 % vključenih, ki so program tudi zaključili

(za 19,4 odstotne točke več v primerjavi z letom 2010); na nivoju celotne Slovenije je delež nekoliko višji in

znaša 54,0 %;

priprava na potrjevanje Nacionalnih poklicnih kvalifikacij, zaposlilo se je 46,9 % vseh vključenih, ki so

program tudi zaključili (za 5,8 odstotne točke več v primerjavi z letom 2010); v celotni Sloveniji je bilo

zaposlenih 47,3 % vključenih;

38


ZRSZ Območna služba Maribor Poročilo za leto 2011


institucionalno usposabljanje, zaposlilo se je 38,8 % vseh vključenih, ki so program tudi zaključili, kar je več

kot na nivoju celotne Slovenije, kjer je delež izhodov v zaposlitev 36,2 %;

S pomočjo vključitev v ukrepe Aktivne politike zaposlovanja je Območna služba Maribor dosegla cilje,

zastavljene v poslovnem načrtu in sicer povečanje zaposlitvenih možnosti iskalcev zaposlitve, dolgotrajno

brezposelnih oseb in starejših od 50 let, kot tudi zmanjšanje števila brezposelnih oseb s prehodi v zaposlitve.

Za izvajanje vseh ukrepov Aktivne politike zaposlovanja je bilo v letu 2011 na nivoju Območne službe Maribor

porabljenih skupno 10,949.795,98 €.

5.1. Ukrep I: Svetovanje in pomoč pri iskanju zaposlitve

5.1.1. Poklicno in zaposlitveno informiranje, svetovanje in motiviranje

5.1.1.1. Splošno svetovanje in informiranje brezposelnih oseb v uradih za delo

Po prijavi brezposelnih oseb v evidenco urada za delo, so brezposelne osebe seznanjene s pravicami in

obveznostmi. Informiranje poteka individualno in skupinsko, kar je odvisno od prostorskih možnosti

posameznega urada za delo. Informativna svetovanja, kot skupinska oblika svetovanja, so organizirana na

vseh uradih za delo.

Tako se je skupinskega informativnega svetovanja v letu 2011 udeležilo 6.924 registrirano brezposelnih oseb od

skupno 9.425, ki so bili vabljeni in sicer v uradu za delo

· Lenart 591 brezposelnih oseb od 888 napotenih,

· Maribor I 2.041 brezposelnih oseb od 2.705 napotenih,

· Maribor II 1.951 brezposelnih oseb od 2.658 napotenih,

· Pesnica 549 brezposelnih oseb od 773 napotenih,

· Ruše 578 brezposelnih oseb od 744 napotenih,

· Slovenska Bistrica 1.214 brezposelnih oseb od 1.657 napotenih.

Splošno svetovanje in informiranje brezposelnih oseb v uradih za delo je predstavljeno v nadaljevanju.

Splošno informiranje in svetovanje brezposelnih oseb na Uradu za delo Lenart je potekalo že ob prijavi,

dostikrat tudi že pred prijavo v evidenco brezposelnih oseb. Stranke so bile napotene na informativno

motivacijski seminar, kjer so dobile osnovne informacije, v avli so bila strankam na razpolago gradiva. Stranke

so bile informirane tudi o možnosti pridobitve splošnih informacij preko elektronskih storitev. Z namenom

informiranja o možnosti zaposlovanja v tujini (EURES) in pomoči pri izdelavi elektronskega življenjepisa so bile

stranke napotene v CIPS v Mariboru. Prav tako so bile stranke, ki so se odločale za izobraževanje, napotene po

dodatne informacije v prostore Ljudske univerze Lenart, kjer je dvakrat tedensko gostoval Andragoški zavod

Maribor. Z namenom nudenja brezplačnega dostopa do spletnih strani Zavoda je bil tudi v avlo Urada za delo

Lenart nameščen računalnik.

Splošno informiranje brezposelnih oseb in iskalcev zaposlitve se izvaja tako na Uradu za delo Maribor I

in Maribor II kot tudi v prostorih CIPS-a. Informiranje lahko poteka individualno ali skupinsko. Strankam so na

voljo tudi zloženke z informacijami z različnih področij. Vsem novo prijavljenim osebam je ob prijavi zagotovljeno

individualno informiranje in v roku 14 dni še skupinsko informiranje na Informativno motivacijskem seminarju. Na

informativnih seminarjih so bile osebe informirane o pravicah in obveznostih, ki jih s prijavo na Zavod sprejmejo

ter o pomoči Zavoda pri aktivnem iskanju zaposlitve. Splošno svetovanje in informiranje se izvaja tudi po

telefonu in s pomočjo elektronskih storitev.

39


Poročilo za leto 2011

ZRSZ Območna služba Maribor

V letu 2011 je bilo v primeru večjih stečajev izvedeno splošno informiranje oseb še pred prehodom v odprto

brezposelnost (CPM d.o.o., MTB d.o.o., TVM d.o.o., Nova Metalna d.o.o., Stavbar Gradnje d.o.o. in Konstruktor

VGR d.o.o., Steklarstvo Diamant).

Splošno svetovanje in informiranje brezposelnih oseb na Uradu za delo Pesnica. Vse novo prijavljene

osebe ter osebe, ki so se po daljši zaposlitvi ponovno prijavili v evidenco brezposelnih oseb so bile najkasneje v

14 dneh po prijavi napotene na Informativno motivacijski seminar. To je oblika skupinskega informiranja o

pravicah in obveznostih, ki jih s prijavo na Zavod osebe sprejmejo ter predstavitev aktivnosti, ki so osebam v

času prijave na Zavodu na voljo. Na uradu za delo je bile prijavljenim osebam ves čas zagotavljamo splošno

svetovanje in informiranje osebno na uradu in po telefonu v času telefonske dosegljivosti. Pomemben

informacijski kanal postaja elektronska pošta in spletni portal Zavoda.

Splošno svetovanje in informiranje brezposelnih oseb na Uradu za delo Ruše se je izvajalo celo leto 2011.

V ta namen so bile organiziranje informativne ure za brezposelne, katerih namen je bil novo prijavljenim

zagotavljati informacije, potrebne v času prijave na Zavodu in po njej. Informativno gradivo, ki je na voljo v avli

Zavoda, je namenjeno dodatnemu informiranju strank. S selitvijo na novo lokacijo je omogočeno bolj pregledno

in obsežnejše informiranje. V ta namen sta bila v avlo urada nameščena 2 računalnika, ki nudita brezposelnim

osebam možnost brezplačne uporabe spletnega portala Zavoda.

Splošno svetovanje in informiranje brezposelnih oseb na Uradu za delo Slovenska Bistrica se je v letu

2011 pričelo s prijavo v evidenco brezposelnih oseb. Na informativno-motivacijskih seminarjih so bile

brezposelne osebe seznanjene z obveznostmi in s pravicami. Informativno motivacijski seminarji so potekali

vsaj dvakrat tedensko (odvisno od števila na novo prijavljenih oseb). Vsem osebam, ki so se udeležile

informativno motivacijskega seminarja, je bil predstavljen Center za informiranje in poklicno svetovanje (CIPS)

ter delovanje Zaposlitvenega kotička.

V CIPS so uporabniki prihajali individualno, večina od njih je bila brezposelnih. Obiskovalci CIPS-a pa so bili tudi

posamezni zaposleni in študenti. V letu 2011 so na CIPS-u na Uradu za delo Slovenska Bistrica začeli z

izvajanjem Zaposlitvenega kotička, z mesečno predstavitvijo agencij za posredovanje zaposlitve in

predstavitvijo e-Storitev in e-Življenjepisa. Sicer stranke zanimajo predvsem informacije o prostih delovnih

mestih (preglednice), v CIPS-u rešijo test Kam in kako, če jih tja napotita svetovalka zaposlitve ali poklicna

svetovalka, predvsem starejši in tisti brez računalniških znanj potrebujejo pomoč pri pisanju prijave na delovno

mesto ali življenjepisa. Ob obisku CIPS-a se jim je, če so želeli, predstavilo tudi e-Svetovanje ZRSZ.

Na območju Območne službe Maribor je bilo v CIPS-u v letu 2011 v povprečju 1.159 obiskov mesečno. Največ

obiskov je bilo zaradi različnih skupinskih oblik srečanj, ki so se izvajale na CIPS-u, v katere so udeležene

večinoma brezposelne osebe. Med individualnimi uporabniki CIPS-a so bile brezposelne osebe prav tako

najštevilčnejše. Zanimale so jih predvsem informacije o prostih delovnih mestih, rešili so test Kam in kako, na

katerega so bili napoteni s strani svetovalke, pogosto pa so potrebovali pomoč pri pisanju prijave na delovno

mesto.

5.1.1.2. CIPS - Center za informiranje in poklicno svetovanje

V okviru OS Maribor deluje CIPS v Mariboru in CIPS-informativno mesto v Slovenski Bistrici. V letu 2011 so v

CIPS-u nadaljevali z osnovnimi aktivnostmi, informiranjem in svetovanjem šolajoči mladini, brezposelnim

osebam, in vsem ostalim, ki so potrebovali informacije ali svetovanje s področja izobraževanja in zaposlovanja.

V letu 2011 je oba CIPS-a osebno obiskalo 13.906 ljudi, od tega 10.658 CIPS v Mariboru in 3.248 v Slovenski

Bistrici. Največ obiskovalcev je bilo iz ciljne skupine brezposelnih oseb, kar 12.479, od tega 9.270 v Mariboru in

40


ZRSZ Območna služba Maribor Poročilo za leto 2011

3.209 v Sl. Bistrici. Največ brezposelnih oseb je CIPS obiskalo skupinsko. Skupinske oblike za brezposelne

osebe, ki so bile izvedene na CIPS-u so bile informativno motivacijski seminarji, informativne ure za

samozaposlitev, samozaposlitveni kotiček, predstavitve e-CV-ja, predstavitve e Svetovanja, predstavitve agencij

za posredovanje dela in delavnice za brezposelne osebe kot so Zaposlitev kot prednost, Po študiju v zaposlitev,

Skupinska oblika svetovanja in Zaposlitveni kotiček. V naštetih skupinskih oblikah je CIPS v letu 2011 obiskalo

8.146 brezposelnih oseb, od tega 6.402 v Mariboru in 1.744 v Slovenski Bistrici. Največ individualnih obiskov, je

bilo prav tako obiskov brezposelnih oseb, ki so največkrat iskali različne informacije, predvsem s področja

zaposlovanja.

Obisk mladih je bil prav tako najštevilčnejši v obliki skupinskih obiskov. Največ je bilo obiska osmo- in

devetošolcev, ki so jih šolski svetovalni delavci v sklopu poklicne orientacije pripeljali v CIPS, kjer jim je bila

predstavljena dejavnost in storitve CIPS-a, pomembni dejavniki pri odločanju o nadaljnjem šolanju in izbiri

poklica ter reševanje interesnega testa Kam in kako.

Storitev individualnega svetovanja je bila v CIPS-u Maribor prav tako na voljo vsem ciljnim skupinam, najbolj pa

ga je v letu 2011 koristila mladina. Zaradi večjega povpraševanja po tej storitvi v obdobju od meseca decembra

do marca, so se v izvajanje te storitve vključevali tudi karierni svetovalci-psihologi iz vseh uradov za delo.

Največkrat je šlo za individualno svetovanje pred izbiro srednje šole ali študija.

Svetovanje brezposelnim osebam je v CIPS-u prav tako na voljo, vendar se ga brezposelne osebe na CIPS-u

redkeje poslužujejo kot mladina, saj jim je tovrstna storitev na voljo na uradih za delo.

Precej informacij pa je bilo posredovanih, kot je razvidno iz spodnje tabele, strankam tudi telefonsko.

TABELA 5: PREGLED OSNOVNIH AKTIVNOSTI CIPS-A MARIBOR V LETU 2011

Telefon. INFORMIRANJE SVETOVANJE SKUPINE

št.

inform. mladi BO drugi skupaj mladi BO drugi skupaj mladi BO drugi skupaj skupin

januar 186 84 244 20 348 37 10 0 47 45 708 0 753 49

februar 135 66 185 17 268 32 14 2 48 75 656 10 741 48

marec 145 29 222 9 260 12 13 1 26 35 854 0 889 59

april 135 9 205 1 215 6 9 0 15 0 504 0 504 32

maj 145 4 241 1 246 2 10 1 13 90 526 0 616 40

junij 125 6 214 1 221 8 9 2 19 35 493 0 528 33

julij 125 22 212 6 240 1 5 1 7 0 437 0 437 23

avgust 153 31 299 9 339 20 12 3 35 0 355 12 367 20

september 143 36 265 15 316 5 3 0 8 47 448 14 509 33

oktober 155 41 221 15 277 2 4 0 6 55 529 0 584 35

november 161 27 273 17 317 9 1 0 10 146 481 69 696 41

december 129 29 195 25 249 9 2 0 11 50 411 32 493 28

SKUPAJ 1737 384 2776 136 3296 143 92 10 245 578 6402 137 7117 441

Kot že omenjeno v sklopu skupinskih oblik svetovanja v CIPS-u Maribor že več let poteka Zaposlitveni kotiček.

CIPS Slovenska Bistrica pa je z izvajanjem le-tega pričel v letu 2011. Zaposlitveni kotiček sestavljajo 4

skupinska srečanja z naslednjo tematiko: spoznajmo sebe, zaposlitvena komunikacija, dobro napisana prijava

na delovno mesto, zaposlitveni razgovor. Skupinskim oblikam srečanj sledi obravnava prijavnih dokumentov

brezposelnih oseb, ki se izvede praviloma dvakrat za posamezno osebo. Temu pa sledi še predstavitev e-CV in

predstavitev agencij za posredovanje dela. V letu 2011 je bilo v Zaposlitvenem kotičku v mariborskem CIPS-u

zabeleženih 2.448 obiskov brezposelnih oseb. Opravljenih je bilo 38 izvedb zaposlitvenega kotička, kar pomeni

povprečno 3 izvedbe mesečno. V Zaposlitveni kotiček je bilo s strani svetovalk zaposlitve napotenih 578

udeležencev. Nekaj pa je bilo tudi oseb, ki so se v Zaposlitveni kotiček vključili samoiniciativno, ali pa so se

41


Poročilo za leto 2011

ZRSZ Območna služba Maribor

udeležili zgolj določene vsebine v Zaposlitvenem kotičku. Analiza učinkov Zaposlitvenega kotička je pokazala,

da se je v roku šestih mesecev od vključitve v program Zaposlitvenega kotička, zaposlilo 37,0 % udeležencev.

V Zaposlitveni kotiček so napotovali svetovalci brezposelne osebe iz vseh uradov za delo. Največ jih je bilo

napotenih iz Urada za delo Maribor I, kjer je tudi največ prijavljenih brezposelnih oseb. Prihajali pa so tudi iz

uradov za delo iz Pesnice, Ruš, Lenarta. Brezposelne osebe iz Slovenske Bistrice pa so bile praviloma

napotene v tamkajšnji Zaposlitveni kotiček.

5.1.1.3. Storitev poglobljenega kariernega svetovanja brezposelnim osebam

Število brezposelnih oseb na območju OS Maribor je ob koncu leta 2011 znašalo 16.465 oseb, kar je 5,9 % več

kot v decembru 2010. Delež brezposelnih žensk je znašal 48,2 %. Po starosti je bilo največ brezposelnih oseb v

starostni kategoriji od 50 do 60 let in sicer 4.879, sledila je starostna kategorija 30 do 40 let, v kateri je bilo

brezposelnih oseb 3.590 in nato starostna kategorija 40 do 50 let, v kateri je bilo 3.409 brezposelnih oseb. Po

izobrazbeni strukturi je bilo največ brezposelnih oseb s I. in II. stopnjo izobrazbe, in sicer 5.149, kar predstavlja

31,3 %, sledijo brezposelne osebe s V. stopnjo izobrazbe, ki jih je bilo 4.771, kar predstavlja 29,0 %,

brezposelnih oseb s III. in IV. stopnjo izobrazbe pa je bilo 4.393, kar predstavlja 26,7 %.

V letu 2011 so svetovalci poglobljenega kariernega svetovanja opravili 4.928 obravnav, največ v starostni

skupini mladih do 26 let. Pri tej starostni skupini je šlo predvsem za obravnave mladih brez izobrazbe pred

morebitno vključitvijo v ukrep formalnega izobraževanja, ki pa v šolskem letu 2011/2012 ni bil realiziran zaradi

pomanjkanja denarja. V tej starostni skupini so karierni svetovalci poglobljenega kariernega svetovanja

obravnavali tudi mlade, ki niso zaključili začetega izobraževanja in jih s svetovanjem skušali pripeljati do

zaključka. V tej starostni skupini so zajete tudi obravnave brezposelnih oseb, ki so bili vključeni v ukrep

formalnega izobraževanja pretekla leta in so karierni svetovalci poglobljenega kariernega svetovanja spremljali

njihovo uspešnost. Med brezposelnimi osebami je vedno več dolgotrajno brezposelnih oseb in oseb, ki

potrebujejo dodatne aktivnosti za zaposlitev. V skladu s tem, so svetovalci poglobljenega kariernega svetovanja

ob koncu leta 2011 prevzeli obravnave oseb, ki potrebujejo dodatne aktivnosti kot osebni svetovalci.

TABELA 6: SVETOVALNO DELO Z ODRASLIMI V LETU 2011

spol starost način dela

Leto 2011 vsi M Ž do 26 26-40 nad 40 neprijavljeni osipniki zaposleni diagnostika svetovanje zastopanje

Skupaj 4928 2139 2789 2241 1963 647 18 45 4 285 4334 103

Svetovalci poglobljenega kariernega svetovanja so v letu 2011 opravili 4.928 obravnav. Od vrste obravnav je

najbolj pogosto svetovanje, temu sledi diagnostika in pa zastopanje. Večji delež obravnavanih oseb je bilo

žensk. V 285 primerih so svetovalci-psihologi uporabili psihodiagnostična sredstva, s katerimi so ugotavljali

sposobnosti, osebnostne lastnosti in interese, ki so potrebni pred vključitvijo v ukrepe Aktivne politike

zaposlovanja ali pa v svetovalnem procesu. V 103 primerih pa so se poslužili zastopanja. Število oseb,

obravnavanih v timu, je bilo 512. Število informiranj pa je bilo 2.288.

TABELA 7: ŠTEVILO INDIVIDUALNIH SVETOVANJ MLADINI IN ODRASLIM V LETU 2011

Urad za delo Lenart Maribor I Maribor II Pesnica Ruše Sl. Bistrica Skupaj

mladina 0 380 24 6 0 40 450

odrasli 160 2069 1810 130 311 441 4921

Skupaj 160 2449 1834 136 311 481 5371

Zgornja tabela prikazuje število individualnih obravnav odraslih in mladine ločeno po uradih. Vidimo, da je bil

veliko večji delež dela kariernih svetovalcev poglobljenega kariernega svetovanja namenjen delu z odraslimi,

42


ZRSZ Območna služba Maribor Poročilo za leto 2011

med katerimi je bila velika večina brezposelnih oseb. Razmerja svetovanj po uradih so skladna z velikostjo

uradov, deležem brezposelnih oseb posameznega urada in številom kariernih svetovalcev, ki izvajajo storitve

poglobljenega kariernega svetovanja. Delo z mladino je bilo v letu 2011 najbolj zastopano na Uradu za delo I,

ker je bilo več povpraševanja kot so ga zmogli zagotoviti s svetovanjem v CIPS-u. V splošnem pa je v primerjavi

z letom 2010 povpraševanje po tovrstni storitvi ponovno upadlo.

TABELA 8: ŠTEVILO INFORMIRANJ MLADINE IN ODRASLIH V LETU 2011

Urad za delo Lenart Maribor I Maribor II Pesnica Ruše Sl. Bistrica Skupaj

mladina 0 116 33 2 0 0 151

odrasli 86 799 1074 91 55 222 2327

Skupaj 86 915 1107 93 55 222 2478

Število informiranj je bilo v letu 2011 zabeleženih 2.478. V informiranje je šteto posredovanje informacij v

osebnem ali telefonskem kontaktu. Veliko večji delež informacij je bil podan odraslim osebam, med njimi

brezposelnim.

Svetovalci poglobljenega kariernega svetovanja so poleg že opisanih nalog v letu 2011 izvajali tudi krajše

delavnice namenjene brezposelnim osebam:

· Načrtovanje aktivnosti: delavnica namenjena mladim, ki so se prijavili na Zavod zaradi neuspešnega

zaključka študijskega leta, ki se je pričela izvajati že v letu 2010 in so jih v letu 2011 do novega študijskega

leta zaključili. Tisti, ki so zaključili študij so bili naprej preusmerjeni k svetovalkam zaposlitve, nekateri so se

odjavili zaradi nadaljevanja študija v višjem letniku, tiste, ki so bili neuspešni pa so bili prav tako

preusmerjeni v individualno obravnavo k svetovalkam zaposlitve.

· Po študiju v zaposlitev: dvodnevna delavnica, ki je namenjena mladim diplomantom za dober vstop na trg

dela. V delavnici se opremijo z veščinami iskanja zaposlitve, primernimi svoji izobrazbi.

· Skupinska oblika svetovanja ali SOS: je dvodnevna delavnica, ki je namenjena aktivaciji in motivaciji

brezposelnih oseb, soočanju s situacijo brezposelnosti in ovirami pri iskanju zaposlitve ter odpravljanju leteh.

5.1.1.4. Zdravstveno zaposlitveno svetovanje

Zdravstveno zaposlitveno svetovanje je aktivnost Aktivne politike zaposlovanja, namenjena brezposelnim

osebam, ki jo izvaja zdravnik specialist medicine dela, prometa in športa.

Cilj aktivnosti je pomoč brezposelnim invalidom in drugim brezposelnim osebam z okvaro zdravja pri iskanju

ustrezne primerne zaposlitve ali pomoč in svetovanje pri vključitvi v ustrezen ukrep/aktivnost APZ ter priprava

mnenja v postopku ugotavljanja invalidnosti po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov.

V letu 2011 so zdravstveno zaposlitveno svetovanje izvajali štirje zdravniki specialisti. V navedenem obdobju je

bilo v aktivnost vključenih 384 brezposelnih oseb, kar je za 89 oseb ali 18,8 % manj kot leto prej.

5.1.2. Pomoč pri iskanju zaposlitve

5.1.2.1. Pomoč pri načrtovanju poklicne poti in iskanju zaposlitve - delavnice

Cilj vključitve v aktivnost je pridobitev veščin iskanja zaposlitve, komunikacijskih in socialnih veščin, pa tudi

vodenja kariere in zagotavljanja strokovne pomoči pri vodenju kariere. Namen vključitve in sodelovanja v

aktivnosti je brezposelne osebe aktivirati in motivirati za reševanje lastne situacije.

43


Poročilo za leto 2011

ZRSZ Območna služba Maribor

V letu 2011 so bili v omenjeni ukrep na OS Maribor vključenih skupno 649 kandidati. To je vsekakor bistveno

manj kot leto poprej, ko je bilo v omenjeni ukrep vključenih kar 1.075 kandidatov. Zmanjšanje za 40,0 % je

mnogo bolj razumljivo, če vemo, da se je zaradi pomanjkanja sredstev izvajanje večine delavnic v tem ukrepu

ustavilo konec julija 2011. Izjema so interne delavnice, ki so se izvajale vse do konca meseca novembra 2011.

Število novo sklenjenih pogodb na OS Maribor v primerjavi s celotno Slovenijo predstavlja 12,0 %.

V celotnem ukrepu prevladujejo vključitve v delavnico Poti do dela in zaposlitve (v nadaljevanju: PDZ), 286

vključitev (44,1 %), nato Priprava na učenje 65 vključitev (10,0 %), sledi Svetovalnica za uspešen nastop na

trgu dela z 58 vključitvami (8,9 %) in na koncu Druga možnost s 47 vključitvami (7,2 %).

Med internimi delavnicami prevladuje delavnica Zaposlitev kot prednost s 87 vključitvami (13,4 %), nato

delavnica Po študiju v zaposlitev z 51 vključitvami (7,9 %) in na koncu še Skupinske oblike svetovanja (SOS),

kjer je bilo vključenih 21 kandidatov (3,2 %).

5.1.2.2. Usposabljanje za življenjsko uspešnost – UŽU

Programi Usposabljanja za življenjsko uspešnost so namenjeni zviševanju ravni pismenosti odraslih. Primerni

so za vse, ki bi se želeli vključiti v izobraževanje, pridobiti temeljna znanja in spretnosti za lažje obvladovanje

situacij v vsakdanjem življenju, večjo samostojnost in odgovornost v življenju. Pripomorejo k dvigu samozavesti

udeležencev in povečajo njihovo socialno vključenost, s tem pa omogočijo dvig kakovosti življenja.

V letu 2011 so bile izvedene vse 4 delavnice UŽU: 2 delavnici UŽU Moj korak v Mariboru, 1 delavnica UŽU Moj

korak v Slovenski Bistrici in 1 skupina UŽU Moj korak v Mariboru za skupino beguncev iz Somalije. Skupno je

bilo vključenih 36 oseb, kar je za 7 oseb več kot v letu poprej. Vključenih je bilo več moških (22). Prevladovale

so osebe brez izobrazbe (30) in mlajši od 30 let starosti (27). Največ vključenih je bilo dolgotrajno brezposelnih

(19), sledi pa jim skupina oseb, prijavljenih v evidenci brezposelnih oseb od 3 do 6 mesecev (12).

5.1.2.3. Klubi za iskanje zaposlitve

Cilj vključitve v Klub za iskanje zaposlitve je čim prej dobiti zaposlitev, ki je za iskalca glede na trenutne razmere

najbolj ustrezna. Namen vključitve in sodelovanja brezposelne osebe v aktivnosti je usposobitev udeleženca za

sistematično iskanje zaposlitve, kar mu omogoča samostojno in aktivnejše delovanje na trgu dela in hitrejše

iskanje zaposlitve. Udeleženci se v Klubu naučijo veščin iskanja zaposlitve in vzpostavijo stike s potencialnimi

delodajalci.

V primerjavi z letom 2010, ko je bilo v Klub vključenih kar 406 kandidatov, je bilo v letu 2011 to število manjše.

Skupaj je bilo v Klub za iskanje zaposlitve v letu 2011 vključenih 146 oseb, kar predstavlja samo 36,0 % vseh

vključenih v letu pred tem. Zmanjšanje je posledica pomanjkanja sredstev in s tem prekinitev novih vključitev po

13. 6. 2011.

V strukturi vseh vključenih kandidatov prevladujejo dolgotrajno brezposelni. Teh je 90. Sledijo tisti, ki iščejo prvo

zaposlitev (45 kandidatov) in starejši od 26 let (43 kandidatov). Po stopnji izobrazbe je največ takšnih, ki imajo

zaključeno V. stopnjo (52 kandidatov), sledijo tisti s IV. stopnjo (37 kandidatov), 25 kandidatov pa je takšnih, ki

nimajo poklicne oz. strokovne izobrazbe, 55,5 % vseh vključenih predstavljajo ženske.

5.1.2.4. Drugače o poklicih

Drugače o poklicih je aktivnost, ki zajema organiziranje povezovanja med šolami, Zavodom, institucijami in

delodajalci z namenom predstavitve poklicev v obliki organiziranih predavanj, promocijskih obiskov na šolah in

44


ZRSZ Območna služba Maribor Poročilo za leto 2011

obiskov podjetij. Namenjena je mladim in odraslim osebam, tako brezposelnim kot tudi dijakom in učencem. V

letu 2011 je bilo na območju Območne službe Maribor v program vključenih 33 oseb, kar predstavlja veliko

povečanje glede na leto 2010, ko je bilo v program vključenih samo 6 brezposelnih oseb.

5.1.2.5. Eksperimentalni programi za pomoč pri načrtovanju poklicne poti in iskanju

zaposlitve

Cilj vključitve v aktivnost je pridobitev veščin iskanja zaposlitve, komunikacijskih in socialnih veščin, pa tudi

veščin vodenja kariere in zagotavljanje strokovne pomoči pri vodenju kariere. Namen vključitve in sodelovanja v

aktivnosti je brezposelne osebe aktivirati in motivirati za reševanje lastne situacije.

V letu 2011 se je v okviru omenjenega ukrepa izvajala delavnica Prava odločitev za zaposlitev. V ukrep je bilo

vključenih 952 oseb. Prednosti delavnice so predvsem v tem, da je mogoča takojšnja vključitev brez čakanja na

oblikovanje skupine, prost prehod med moduli in vsebinami, sprotno povračilo potnih stroškov in možnost

individualnih razgovorov, ki so prilagojeni potrebam posameznika. Udeleženci so lahko izbirali med 12-timi

moduli, ki so pokrivali naslednja področja: moje kompetence, trg dela, delodajalci in uspešna komunikacija.

V strukturi vseh udeležencev prevladujejo dolgotrajno brezposelni (334 kandidatov), sledijo tisti kandidati, ki so

stari od 40 do 50 let (191 kandidatov) in s podobno številko tudi tisti, ki iščejo prvo zaposlitev (189 kandidatov).

Po spolu 66,0 % vseh vključenih predstavljajo ženske, po stopnji izobrazbe pa tisti kandidati, ki so končali V.

stopnjo izobrazbe (370 kandidatov). Nekoliko manj je kandidatov, ki so zaključili IV. stopnjo izobrazbe (211

kandidatov) in tistih, ki imajo pridobljeno VII. stopnjo izobrazbe ali več (150 kandidatov).

5.1.3. Razvoj in izvajanje novih oblik pomoči ter predstavitev

5.1.3.1. Zaposlitveni sejmi

V organizaciji Zavoda RS za zaposlovanje Območne službe Maribor in EURES (omrežja javnih služb za

zaposlovanje v EU) je bil 11. maja 2011 v Mariboru izveden že četrti mednarodni zaposlitveni sejem. Tokratni

sejem je bil čezmejni in je potekal pod sloganom »Zaposlitev brez meja«. Poudarjena tema sejma je bil prost

pretok delavcev med Avstrijo in Slovenijo po 1. maju 2011, saj se je s 30. aprilom 2011 zaključilo 7-letno

prehodno obdobje, v katerem so lahko stare države članice EU in države članice EGP uveljavljale omejitve pri

zaposlovanju slovenskih delavcev. Za slovenske državljane so veljale omejitve glede delovnih dovoljenj še v

Nemčiji in Avstriji. Od 1. maja 2011 se lahko slovenski delavci prosto, brez delovnih dovoljenj, zaposlujejo v

vseh državah članicah EU, državah članicah EGP in v Švici.

Na uvodnem dogodku čezmejnega zaposlitvenega sejma – novinarski konferenci so sodelovale direktorica OS

Maribor mag. Vlasta Stojak, namestnica generalnega direktorja Zavoda za zaposlovanje (Arbeitsmarktservice -

AMS) Avstrijske Štajerske dr. Herta Kindermann Wlasak in vodja EURES Slovenija Valerija Okorn. Spregovorile

so o pomenu prostega zaposlovanja in izvajanja storitev v Avstriji od 1. maja 2011 ter predstavile sejem.

Na sejemskem prostoru se je med 10. in 14. uro v dvorani Univerzitetnega športnega centra Leona Štuklja na

stojnicah ob organizatorjih predstavilo

20 slovenskih delodajalcev ter 4 agencije za posredovanje dela, ki so na stojnicah ponudili čez 160

prostih delovnih mest (Adecco H.R., PE Maribor, Aha Emmi, Avto Jarc, Avto Koletnik, Cimos Tam Ai, Dom

Danice Vogrinec Maribor, Dom pod gorco, Dominur, Gostišče Iršič, Jagros, Manpower, Mariborska Livarna

Maribor, Moga, Moško in žensko frizerstvo Irena Cebe, Palfinger, Powerserv – PDV, Primat Tovarna

kovinske opreme, SM Strojkoplast, Stinako, Strojna Maribor, Univerzitetni klinični center Maribor, Varnost

45


Poročilo za leto 2011

ZRSZ Območna služba Maribor

Maribor, STRUC Tovarna kos in srpov in Trenkwalder), njihova ponudba delovnih mest je bila dopolnjena

še s ponudbo delovnih mest v preglednici Zavoda RS za zaposlovanje,

15 avstrijskih delodajalcev, ki so na stojnicah ponudili čez 150 prostih delovnih mest (A – Transfair

Personalservice, Bosch Mahle Turbo Systems, Caritas – Der Diözese Graz, Geislinger, Humanitas

Verwaltungs, Ing. M. Schurz, Magna Steyr Fahrzeugtechnik, Mahle Filtersysteme, Marché Restaurants

Österreich, Moorbad, Pflegezentrum Grazerfeld Süd, Rm Radkersburger Metallwaren, Seniorenhaus Minze,

Urbas Maschinenfabrik, Volkshilfe Steiermark),

Slovenska vojska, ki je ponujala 309 prostih delovnih mest za opravljanje poklica: poklicni vojak,

6 ponudnikov sezonskih del v kmetijstvu s potrebami po 450 osebah za opravljanje teh del (Vinag,

Dveri-Pax, Kmetijska zadruga Selnica ob Dravi, Meja Šentjur – obrat v Lenartu, Lešnik-Pučnik in Danica

Juhart),

partnerske organizacije in sicer: Zavod za zaposlovanje in EURES iz Avstrijske Štajerske in Koroške, s

predstavitvijo prostih delovnih mest ter delovnih in življenjskih pogojev v Avstriji; Zavod PIP, Europe Direct

Maribor, s predstavitvijo Informacijske točke Evropske komisije Europe Direct Maribor; Center razvoja

človeških virov in Regionalni sklad dela Podravje, s predstavitvijo mednarodnih projektov EXPAK (ekspertna

akademija Avstrija/Slovenija), GoodNEWSS (projekt zaposlovanja žensk) in IES (Izvajanje storitev

zaposlovanja – prenos dobrih praks); Zavod za podporo civilnodružbenih iniciativ in multikulturno

sodelovanje Pekarna – magdalenske mreže in predstavniki članic lokalne mreže »Prostovoljstvo v

Mariboru« (www.prostovoljstvo-mb.si), s predstavitvijo možnosti in priložnosti opravljanja organiziranega

prostovoljnega dela, s poudarkom na pridobivanju učnih kompetenc, veščin, znanja, referenc, možnosti

ustvarjanja nove socialne mreže in osebnostne rasti posameznika; ZRSZ, Območna služba Maribor s

predstavitvijo projekta POM (Mreža za razvoj podjetnosti mladih).

Za zagotovitev čim boljše informiranosti širše javnosti, zainteresirane za obisk sejma, je bilo povabilo na sejem

objavljeno na spletnih straneh EURES in ZRSZ, v medijih, na plakatih in zloženkah, ki so bili razposlani tudi na

vse srednje šole, na Univerzo v Mariboru in druge javne ustanove, ob tem je ZRSZ Območna služba Maribor o

sejmu obvestila okrog 8.300 brezposelnih oseb.

Priložnost, da se delodajalcem predstavijo na zaposlitvenih razgovorih, se seznanijo z možnostmi in pogoji

zaposlovanja v tujini, se informirajo o možnostih in načinih oblikovanja lastne karierne poti, z različnimi

možnostmi iskanja zaposlitve, samozaposlovanja in drugih aktivnosti za dosego zaposlitve, je izkoristilo čez

6.500 iskalcev zaposlitve, med njimi 5.250 brezposelnih oseb z območja Območnih služb Maribor, Celje,

Murska Sobota, Ptuj in Velenje, med ostalimi obiskovalci pa so bili zaposleni, ki so iskali možnost primernejše

zaposlitve, študentje in dijaki, ki so bodisi zaključevali izobraževanje in iskali zaposlitev, bodisi navezovali stike

oz. iskali informacije o možnostih zaposlitve. Med obiskovalci sejma so bili tudi delodajalci, ki so na sejmu iskali

nove poslovne priložnosti.

Poleg sejemske dejavnosti so na sejmu potekali še spremljevalni dogodki:

predstavitvi delovnih in življenjskih pogojev v Avstriji, ki sta ga izvedla EURES svetovalca iz Avstrije,

predstavitvi EURES storitev, je izvedla EURES svetovalka Območne službe Maribor, Zavoda za

zaposlovanje,

predstavitvi eStoritev Zavoda RS za zaposlovanje, sta izvedli sodelavki Območne službe Maribor, Zavoda za

zaposlovanje.

Vse predstavitve so bile izvedene v dveh terminih, udeležilo se jih je čez 200 obiskovalcev, zaradi velikega

interesa so bile predstavitve EURES storitev in delovnih in življenjskih pogojev v Avstriji ponovljene v okviru

redne dejavnosti EURES.

46


ZRSZ Območna služba Maribor Poročilo za leto 2011

Razstavljavci in obiskovalci sejma so v anketnem vprašalniku ocenili obseg svojih aktivnosti ter posredovali

svoje vtise in predloge.

Po zbranih podatkih so razstavljavci v času sejma:

iskali kandidate za zasedbo 307 prostih delovnih mest,

evidentirali 1.565 potencialnih kandidatov za zaposlitev,

s 1.085 sklenili dogovorov za naslednje srečanje,

opravili 1.537 zaposlitvenih intervjujev,

prejeli 567 vlog za zaposlitev in

ocenili, da pri 584 kandidatih obstaja verjetnost, da bo do zaposlitve tudi prišlo.

Ocene je podala tudi Slovenska vojska, ki je ponujala 309 prostih delovnih mest za zaposlitev poklicnih vojakov.

Evidentirali so 60 kandidatov, vendar so bile med njimi večinoma starejše osebe od 25 let, kar je eden od

pogojev za kandidaturo za poklicnega vojaka.

Zelo velik je bil tudi interes za opravljanje sezonskih del v kmetijstvu, saj so sodelavke Območne službe

evidentirale okrog 260 kandidatov, ki bi želeli le-ta opravljati pri posameznih ponudnikih sezonskih del. Kandidati

bodo o pričetku del obveščeni.

Iz pregleda mnenj anketiranih obiskovalcev o aktivnostih v času sejma je razvidno, da so anketiranci v

46,9 % so imeli priložnost za zaposlitveni razgovor (121 odgovorov),

53,9 % so oddali kakšno vlogo o zaposlitvi v Sloveniji (145 odgovor),

16,6 % so oddali kakšno vlogo o zaposlitvi v Avstriji (43 odgovorov),

30,9 % so se udeležili delavnice (71 odgovorov),

72,6 % imeli delno ali v celoti izpolnjena sejemska pričakovanja (215 odgovorov).

Na vprašanje ali bi se podobne prireditve udeležili tudi v prihodnje, jih je več kot tri četrtine (77,4 %) odgovorilo,

da bi se je, 6,8 % anketirancev se sejma ne bi več udeležilo. Izraženih je bilo veliko želja po širši ponudbi

delodajalcev in prostih del, kar ne preseneča, saj je v času zaostrenih pogojev gospodarjenja ponudba del

bistveno manjša, na drugi strani pa povpraševanje po le-teh bistveno večje. To je tudi razlog za tako velik obisk

in posledično ob neupoštevanju predvidenega časa obiska sejma, za gnečo, ki je nastala v prvih dveh urah

trajanja sejma.

Sklenemo lahko, da je bil interes za obisk letošnjega čezmejnega zaposlitvenega sejma Slovenija – Avstrija

izredno velik. Razlog je zagotovo tudi v uveljavitvi prostega pretoka delavcev med Avstrijo in Slovenijo po

1. maju 2011 in v pestri ponudbi prostih delovnih mest tako v Sloveniji, kot v Avstriji, saj se je na sejmu

predstavilo večje število tako slovenskih kot avstrijskih delodajalcev, njihovo ponudbo prostih delovnih mest pa

sta dopolnila še avstrijski zavod za zaposlovanje in EURES. Predvsem pa je razveseljivo dejstvo, da so

delodajalci (brez Slovenske vojske) 584 kandidatov za zaposlitev ocenili, da ustrezajo njihovim zahtevam in da

obstaja verjetnost zaposlitve, tako je tokratno število ustreznih kandidatov za zaposlitev za skoraj enkrat

(za 90,2 %) preseglo število ponujenih prostih delovnih mest slovenskih in avstrijskih delodajalcev ter

agencij za posredovanje dela, kar priča o uspešnosti čezmejnega zaposlitvenega sejma Slovenija - Avstrija.

5.1.3.2. Vključevanje brezposelnih oseb v nove in razvojne projekte

Vključitev v nove in razvojne projekte je namenjena vključevanju brezposelnih oseb v različne projekte, ki so bili

izbrani na drugih javnih razpisih. Aktivnost lahko zajema vse programe, ki predstavljajo pomoč pri iskanju

zaposlitve oziroma različne oblike institucionalnega usposabljanja, pridobitev Nacionalne poklicne kvalifikacije in

47


Poročilo za leto 2011

ZRSZ Območna služba Maribor

podobno. V letu 2011 je bilo v navedeni ukrep vključenih skupno 165 oseb (34 oseb v letu 2010) in sicer v

naslednje projekte:

Measures for achieving knowledge and employment (v nadaljevanju: MAKE) – projekt je bil izbran za

sofinanciranje v okviru Programa Leonardo da Vinci – prenos inovacij. Namen projekta je ustvariti pogoje za

učenje in izmenjavo dobrih praks ter izkušenj strokovnjakov v sodelujočih državah, ki se ukvarjajo s ciljno

skupino depriviligiranih mladih z namenom, da se vzpostavi integralni pristop za socialno vključevanje

mladih, ki so predčasno opustili šolanje. Po zaključku aktivnosti se udeleženci vključijo v praktični del – v

usposabljanje na delovnem mestu v trajanju največ 2 mesecev. Skupaj je bilo vključenih 12 oseb.

Računalniška in digitalna pismenost za odrasle (RDO) in Računalniška pismenost za odrasle (RPO): namen

obeh programov je popularizirati in spodbuditi splošno računalniško in digitalno pismenost med odraslimi in

spoznati prednosti uporabe digitalnih naprav moderne dobe, ki omogočajo vsem aktivno vlogo v

informacijski družbi. V RDO je bilo v letu 2011 vključenih 122 kandidatov, v RPO pa 29 kandidatov.

5.2. Ukrep II: Usposabljanje in izobraževanje

5.2.1. Programi institucionalnega usposabljanja in Nacionalne

poklicne kvalifikacije

5.2.1.1. Programi institucionalnega usposabljanja

Programi institucionalnega usposabljanja so namenjeni vsem brezposelnim osebam, prednost pri vključitvi pa

imajo brezposelne osebe brez ustrezne izobrazbe, brezposelne osebe s suficitarnimi poklici, osebe brez

delovnih izkušenj in prejemniki denarne socialne pomoči.

Programi izpopolnjevanja in usposabljanja so se tudi v letu 2011 izvajali v obliki programov usposabljanja za

pridobivanje osnovnih ali dodatnih znanj, spretnosti in sposobnosti ter v obliki različnih tečajev. Udeleženci so

se v teh programih usposobili za opravljanje različnih del in nalog in si s tem še povečali svoje zaposlitvene

možnosti.

V letu 2011 je bilo v programe Institucionalnega usposabljanja vključenih 552 oseb, kar predstavlja le dobro

polovico vključenih v primerjavi s številom vključenih v te programe v letu 2010. Razlog za manjše število

vključenih je v tem, da je bilo napotovanje v Programe institucionalnega usposabljanja v obdobju od maja do

septembra 2011 ustavljeno. 552 vključenih oseb predstavlja 3,4 % od vseh brezposelnih oseb, prijavljenih na

Zavodu RS za zaposlovanje Območna služba Maribor v letu 2011.

Od vseh vključenih v preteklem letu je bilo kar 357 žensk (64,7 %) in dobra četrtina iskalcev prve zaposlitve

(140 oseb oz. 25,4 %), ki nimajo delovnih izkušenj in lahko pridobljena znanja na tečajih izkoristijo pri iskanju

prve zaposlitve.

Glede na stopnjo izobrazbe je bilo največ vključenih oseb s VI. in VII. stopnjo izobrazbe (241 oseb oz. 43,7 %),

s IV. in V. stopnjo izobrazbe je bilo vključenih 229 oseb (41,5 %) in s I., II. ali III. stopnjo izobrazbe je bilo

vključenih 82 oseb, kar predstavlja 14,9 %.

Glede na čas prijave na Zavodu prevladuje skupina oseb, ki je bila prijavljena do 6 mesecev: takšnih oseb je

bilo vključenih 190 oz. 34,4 %. 150 vključenih oseb (27,2 %) je bilo prijavljenih od 6 do 12 mesecev, 127 oseb

(23,0 %) je bilo prijavljenih od 6 mesecev do 1 leta, nad 1 letom prijave pa je bilo vključenih 85 oseb oz. 15,4 %.

48


ZRSZ Območna služba Maribor Poročilo za leto 2011

Glede na starost pa sta bili starostni skupini oseb, starih od 18 do 30 let in oseb, starih od 30 do 40 let, približno

enako zastopani pri vključevanju: prvih je bilo vključenih 191 oz. 34,6 %, drugih pa 188 oz. 34,1 %. V starosti od

40 do 50 let pa je bilo vključenih 107 oseb oz. 19,4 %, starejših od 50 let pa 66 oz. 12,0 %.

Brezposelne osebe so se največkrat usposabljale in izpopolnjevale na naslednjih področjih:

v različna računalniška izobraževanja (ECDL – 27 oseb , AVTOCAD – 13 oseb, Informacijska podpora za

pisarniško poslovanje – 15 oseb, Knjigovodstvo na računalniku – 14 oseb) je bilo skupaj vključenih 69 oseb,

v različne jezikovne tečaje (nemščina – 124 oseb, angleščina – 47 oseb, francoščina – 3 osebe) je bilo

vključenih skupaj 174 oseb,

Slovenski jezik za tujce – vključenih 40 oseb,

Usposabljanje za pridobitev vozniškega izpita »C«, »D« ali »E« kategorije - 43 oseb,

strokovni izpit iz Zakona o upravnem postopku - 113 oseb,

Usposabljanje za knjigovodska dela (osnovno in poglobljeno) - 55 oseb,

Poseben program za etnično skupino Romov - 22 oseb,

Tečaj za reševalca iz vode - 6 oseb,

Tečaj za voznika viličarja - 8 oseb,

Računovodja - 2 osebi in

Seminar za voznike nevarnega blaga ADR - 1 oseba.

5.2.1.2. Nacionalne poklicne kvalifikacije – priprave na postopke ugotavljanja in potrjevanja

NPK

V letu 2011 je Zavod v priprave na postopke ugotavljanja in potrjevanja NPK vključil 112 oseb, kar je slaba

polovica vključenih leto poprej (233). Razloge za tako maloštevilno vključevanje je iskati v tem, da se je konec

aprila ustavilo vključevanje v ta ukrep. Ob ponovnem vključevanju v ukrep v septembru pa se postopki

potrjevanja NPK niso financirali, kar je zelo zmanjšalo tudi obseg vključevanja v pripravo na postopke

preverjanja in ugotavljanj NPK.

V ta ukrep so se v veliki večini vključevali moški (77 oz. 68,8 %). Prevladovale so dolgotrajno brezposelne

osebe (51 oz. 45,5 %). Zelo enakomerno so zastopane vse starostne skupine, razen mlajših od 18 let (0) in nad

50 let (5). Največ oseb je imelo IV. In V. stopnjo izobrazbe (skupaj 76 oseb oz. 67,9 %).

Največ vključitev je bilo v pripravo na postopke ugotavljanja in potrjevanja NPK varnostnik (55 oseb), sledijo

vključitve v priprave na postopke ugotavljanja in potrjevanja NPK varilec MIG/MAG, TIG in obločno varjenje

(skupaj 23 oseb), CNC operater (20 oseb), maniker (13 oseb), refleksoterapevt (8 oseb), vizažist (1 oseba) in

socialni oskrbovalec na domu (1 oseba).

5.2.1.3. Nacionalne poklicne kvalifikacije – preverjanje in potrjevanje NPK

Vključevanje v postopek preverjanja in potrjevanja NPK omogoča osebam javno veljavno priznavanje znanj in

spretnosti, ki so jih pridobile na kakršenkoli način. Ta znanja se priznavajo in potrjujejo na podlagi

dokumentacije in če je potrebno, tudi preizkusa znanj (preverjanje pred komisijo). Ob izkazovanju zadostnega

obsega znanj in spretnosti se osebi izda javno veljavni certifikat.

V letu 2011 je bilo v ta ukrep vključenih 75 oseb, kar je samo slaba polovica vključitev iz leta poprej (175).

Razlog je predvsem ta, da se je ukrep izvajal samo do konca aprila 2011.

49


Poročilo za leto 2011

ZRSZ Območna služba Maribor

Vključevali so se pretežno moški (54 oz. 72,0 %), tisti s IV. In V. stopnjo izobrazbe (skupaj 53 oz. 70,7 %),

dolgotrajno brezposelni (36 oz. 48,0 %). Ponovno so starostne skupine precej enakomerno zastopane, razen

mlajših od 18 let (0) in starejših od 50 let (5).

Največ vključitev v postopke preverjanja in potrjevanja je bilo v programe varnostnik (28 oseb). Vključevalo se je

tudi v programe TPK voznik v cestnem prometu (26 oseb), maniker (9 oseb), izdelovalec spletnih strani (6

oseb), pa tudi maser, vizažist in socialni oskrbovalec na domu.

5.2.2. Programi praktičnega usposabljanja

5.2.2.1. Delovni preizkus

Dne 6. decembra 2010 je poteklo javno povabilo za program Delovni preizkus. Vključitve v letu 2011 se torej

nanašajo še na vloge delodajalcev, ki so prispele in bile odobrene v decembru 2010. Teh vključitev je bilo 23.

Vključenih je bilo več žensk (14), dolgotrajno brezposelnih (12), vseh starostnih skupin (razen mlajših od 18 let),

s V. stopnjo izobrazbe (10).

5.2.2.2. Usposabljanje na delovnem mestu

Program usposabljanje na delovnem mestu je bil namenjen povečanju usposobljenosti in pospeševanju

zaposlovanja in ponovne delovne vključenosti oseb, katerih znanja, veščine, spretnosti in delovne izkušnje ne

omogočajo neposredne zaposlitve ali ohranitve zaposlitve. Usposabljanje poteka na delovnem mestu pri

delodajalcu oziroma izvajalcu in pomeni delovno vključenost brezposelne osebe v program usposabljanja, v

katerem pod strokovnim vodstvom mentorja pridobiva nova znanja, veščine, spretnosti in delovne izkušnje. Cilj

programa usposabljanja je povečanje konkurenčnosti vključenih oseb na trgu dela in izboljšanje njihovih

zaposlitvenih možnosti po zaključenem usposabljanju.

Vključitve v program usposabljanje na delovnem mestu so bile v letu 2011 na podlagi javnega povabila,

objavljenega dne 16. 10. 2009. Omenjeno javno povabilo se je v letu 2011 dne 1. 10. 2011 tudi zaprlo.

Javno povabilo je bilo sestavljeno iz dveh sklopov:

krajše usposabljanje, ki traja 2 meseca in

daljše usposabljanje, ki traja od 3 do 6 mesecev, na ta sklop so lahko kandidirali le izvajalci, ki so hkrati

usposabljali vsaj 10 oseb in se zavezali, da bodo po zaključku usposabljanja zaposlili vsaj polovico oseb,

vsaj za enako dobo, kot je potekalo usposabljanje.

Delodajalci so bili upravičeni do povračila dokazano nastalih in poravnanih upravičenih stroškov (zdravniškega

pregleda, zavarovanja za poškodbe pri delu in poklicne bolezni in stroškov mentorja), in sicer stroška

zdravniškega pregleda in zavarovanja za poškodbe pri delu v dejanski višini in strošek mentorstva v višini 100

EUR mesečno. Udeleženci so bili v času vključitve v program upravičeni do dodatka za aktivnost v višini 3,00

EUR na uro prisotnosti in do dodatka za prevoz.

Na Območni službi Maribor je bilo v letu 2011 v usposabljanje na delovnem mestu vključenih 710 brezposelnih

oseb. Pregled strukture vključenih, ki so v okviru programa predstavljali največji delež vključenih:

34,2 % dolgotrajno brezposelne osebe,

51,0 % brezposelne osebe moškega spola,

35,1 % brezposelne osebe z V. stopnjo izobrazbe,

27,2 % brezposelne osebe stare od 30 do 40 leta.

50


ZRSZ Območna služba Maribor Poročilo za leto 2011

Iz primerjave števila vključenih v 2011 z letom 2010 izhaja, da je bilo v letu 2010 vključenih 627 brezposelnih

oseb, kar pomeni, da v letu 2011 beležimo 13,2 % večji interes delodajalcev za omenjen ukrep.

Program Usposabljanje na delovnem mestu je bil financiran v deležu 85 % s strani Evropskega socialnega

sklada in 15 % iz državnega proračuna RS.

5.2.3. Programi izobraževanja

5.2.3.1. Formalno izobraževanje

Program Formalnega izobraževanja omogoča brezposelnim osebam pridobitev višje stopnje izobrazbe oziroma

smer izobrazbe, s katero se poveča možnost zaposlitve. S strani Zavoda so se sofinancirali stroški

izobraževanja za osnovno šolo za odrasle, srednje poklicno izobraževanje, srednje strokovno izobraževanje in

višješolsko izobraževanje.

V letu 2011 je bilo v program Formalnega izobraževanja vključenih 490 oseb, kar je za 44,0 % manj kot v letu

2010 (vključenih 875 oseb). Poglavitni razlog za takšno zmanjšanje vključitev je poostritev pogojev za

sofinanciranje programa od septembra naprej. Za šolsko leto 2011/2012 so se vključevale samo osebe, ki so

imeli sklenjeno pogodbo za izobraževanje že v šolskem letu 2010/2011 in bodo z izobraževanjem zaključile do

30. 9. 2012.

V Formalno izobraževanje je bilo vključenih nekoliko več žensk kot moških (282 žensk in 208 moških).

Pričakovano je bilo največ vključitev tistih s V. stopnjo izobrazbe – 184 oseb (vključevanje v višješolsko

izobraževanje ali prekvalifikacija) in tistih, ki so brez izobrazbe – 178 oseb. Kar precej pa je bilo vključenih tudi

tistih s IV. stopnjo izobrazbe - 102 osebi. Po trajanju brezposelnosti prevladujejo osebe, ki so bile predhodno

prijavljene do 6 mesecev – takšnih je 334 oz. 68,2 % vseh vključenih. Po starosti sta izenačeni skupini od 18 do

30 let – skupaj jih je 220 oz. 44,9 % in skupina od 30 do 40 let – 201 oz. 41,0 % vseh vključenih v ta program.

5.2.3.2. PUM - Projektno učenje za mlajše odrasle

Projektno učenje za mlajše odrasle (PUM) je program, v katerega se vključujejo mlajše brezposelne osebe brez

predhodne izobrazbe. Namen programa je udeležencem omogočiti ponovno vključitev v izobraževanje ali pa v

zaposlitev.

V PUM je bilo v letu 2011 vključenih 14 oseb, od katerih je bilo 6 žensk. Vsi udeleženci so bili mlajši od 26 let in

so bili iskalci prve zaposlitve. Izmed njih so bili trije dolgotrajno brezposelni. Prav tako so bili vsi udeleženci brez

predhodno zaključenega srednješolskega izobraževanja.

5.3. Ukrep III: Spodbujanje zaposlovanja in

samozaposlovanja

5.3.1. Spodbujanje samozaposlovanja

5.3.1.1. Pomoč pri samozaposlitvi

V okviru aktivnosti Pomoč pri samozaposlitvi se je izvajal svetovalni intervju za presojo kandidatove poslovne

ideje in delavnica Priprava na samozaposlitev. Svetovalni intervju je potekal pri zunanjem izvajalcu Prah d.o.o.,

51


Poročilo za leto 2011

ZRSZ Območna služba Maribor

ki je bil izbran na podlagi javnega naročila, s ciljem preveritve poslovne ideje in ugotovitev smiselnosti nadaljnje

vključitve v program usposabljanja. Tako je bilo predlaganih v svetovalni intervju 784 brezposelnih oseb,

sklenjenih pogodb pa je bilo 710, od tega je bilo 73 brezposelnih oseb negativno ocenjenih in niso nadaljevali

postopka. Tudi za izvajanje delavnic Priprava na samozaposlitev je bil na podlagi javnega naročila izbran

zunanji izvajalec Prah d.o.o.. V letu 2011 je bilo organiziranih in izvedenih 64 delavnic v katere je bilo vključenih

616 brezposelnih oseb s sklenjenimi pogodbami o vključitvi v program.

V primerjavi s preteklim letom je število sklenjenih pogodb za vključitev v delavnico Priprava na samozaposlitev

za 22,4 % nižje, vendar moramo upoštevati, da se aktivnost od aprila do konca avgusta ni izvajala. Od

skupnega števila vključenih v aktivnost pomoč pri samozaposlitvi je bilo 43,7 % žensk, kar znaša 6,0 % več kot

v preteklem letu, 23,0 % je bilo trajno presežnih delavcev in stečajnikov ter 23,8 % dolgotrajno brezposelnih

oseb. Starih med 40 in 50 let je bilo 21,0 %, vključenih brezposelnih oseb, ki iščejo prvo zaposlitev pa je bilo

16,2 %. Največ oseb je bilo s V. stopnjo izobrazbe in sicer 44,0 %, sledijo pa osebe s VII. stopnjo izobrazbe in

sicer kar 21,0 % in je posebnost glede na pretekla leta, ko se je vključevalo več oseb s IV. stopnjo izobrazbe.

Še vedno pa se vključuje v program pomoč pri samozaposlitvi največ brezposelnih oseb, ki so do 3 mesece v

evidenci brezposelnih oseb (36,1 %) in se je glede na preteklo leto povečalo za 10,0 odstotne točke.

Zaradi velikega interesa vključevanja v program je Zavod tudi v letu 2011 enkrat mesečno organiziral

informativno uro za bodoče podjetnike z namenom pridobivanja čim več informacij pred vstopom na vse

zahtevnejši trg. Na informativni uri so sodelovali zunanji izvajalci, ki nudijo podjetniška usposabljanja in

izobraževanja in sicer Ekonomski inštitut Maribor, Inštitut za razvoj podjetništva, Fininvest d.o.o., ki izvaja

računovodsko, davčno, finančno in poslovno svetovanje in Obrtna zbornica Maribor.

Informativnih ur se je v letu 2011 udeležilo 330 brezposelnih oseb, od tega 7 oseb, ki so bili v postopku

izgubljanja zaposlitve in 5 oseb, ki so bile še zaposlene in so se zanimale za samozaposlitev. Udeleženih je bilo

50,0 % žensk, kar je 8,0 odstotne točke več kot preteklo leto. Udeleženci so informativno uro zelo dobro sprejeli.

Ob spremljanju programa Spodbujanja samozaposlovanja pa je kljub vsemu bilo ugotovljeno, da so osebe

premalo pripravljene za samozaposlitev. Tako je v smislu vseživljenjske karierne orientacije, ki omogoča

načrtovanje delovne kariere bil razvit eksperimentalni projekt Samozaposlitveni kotiček, ki se je začel izvajati na

OS Maribor v mesecu juniju 2011. Cilj eksperimentalnega projekta je bil osvestiti vse potencialne podjetnike o

načrtovanju oziroma pripravi na uspešni začetek samozaposlitve.

Samozaposlitveni kotiček je obiskalo 53 brezposelnih oseb od tega 31 žensk, kar znaša 58,5 % vseh

udeležencev. Zanimivo je, da se je samozaposlitvenega kotička udeležilo največ oseb z VII. ravnijo izobrazbe,

kar kaže nato, da osebe z univerzitetno izobrazbo vidijo prednost načrtovanja svoje delovne kariere. Starostna

struktura udeležencev se je gibala med 27 leti in 57 let, kar pomeni, da je samozaposlitveni kotiček zanimal tako

mlade bodoče podjetnike kot tudi starejše, ki iščejo priložnost za samostojno delo.

5.3.1.2. Subvencija za samozaposlitev

Subvencija za samozaposlitev prispeva k odpiranju novih delovnih mest, saj se brezposelne osebe, s tem ko

pridobijo nepovratna sredstva, nekoliko lažje odločijo za samostojno dejavnost. Višina Subvencije za

samozaposlitev znaša 4.500 €.

V letu 2011 so bila na razpolago sredstva za izvajanje programa subvencija za samozaposlitev iz integralnega

proračuna in iz sredstev Evropskega socialnega sklada, vendar je le-teh bilo precej manj kot v letu 2010. V

začetku leta je bilo sklenjenih 355 pogodb. Pri teh pogodbah je bila obveznost ohranitve samozaposlitve 1 leto.

Konec avgusta se je program začel ponovno izvajati. Za te pogodbe (skupaj 188) je bila obveznost ohranitve

52


ZRSZ Območna služba Maribor Poročilo za leto 2011

samozaposlitve 2 leti. Tako je bilo v letu 2011, kjer lahko upoštevamo le 7 mesecev izvajanja programa skupaj

sklenjenih 543 pogodb o dodelitvi subvencije za samozaposlitev. V primerjavi s preteklim letom je skupno

število sklenjenih pogodb v letu 2011 za 29,1 % manjše. Od skupnega števila sklenjenih pogodbo je bilo 243

žensk, kar znaša 44,8 % in je za 6,5 odstotne točke več kot preteklo leto. Med sklenjenimi pogodbami s 27,1 %

prevladujejo trajno presežni delavci in stečajniki, dolgotrajno brezposelni s 23,4 % ter stari med 40 in 50 let z

21,4 %, iz česar sledi, da je v obdobju recesije razcvet samozaposlovanja in možnost izhoda iz brezposelnosti.

Največ brezposelnih oseb je sklenilo pogodbo o dodelitvi subvencije za samozaposlitev s V. stopnjo izobrazbe

(44,4 %) sledijo pa osebe s VII. stopnjo izobrazbe (21,7 %) in osebe, ki so bile največ do 6 mesecev v evidenci

brezposelnih (35,5 %). Še vedno se samozaposlujejo v največji meri osebe v starosti od 30 do 40 let (41,1 %)

nato pa osebe v starosti od 40 do 50 let, kar kaže na to, da starejši aktivirajo svoje potenciale, saj je možnost

zaposlitve starejših oseb vse redkejša.

Tako kot pretekla leta še vedno prevladujejo samozaposlitve na področju posredovanja in zastopanja, poslovnih

storitev ter osebnih storitev. Prav tako pa so samozaposlitve še vedno v trgovini, gostinstvu in gradbeništvu.

Glede na prekinitve samozaposlitev ocenjujemo, da ostane samozaposlenih 1 leto približno 90 % oseb, kar je v

danih tržnih razmerah ugodno, 2 leti pa 75 %.

Sredstva za pospeševanje samozaposlovanja pa na podlagi javnega razpisa dodeljujejo tudi nekatere občine na

območju Območne službe Maribor. Občina Maribor tesno sodeluje z Zavodom pri podelitvi sredstev za

samozaposlitev. Subvencijo v letu 2011 je v višini 2.664,46 € prejelo 133 oseb, ki stalno bivajo na območju

mestne občine Maribor.

5.3.2. Subvencije za zaposlitev težje zaposljivih skupin brezposelnih

oseb

5.3.2.1. Javni razpis Spodbujanje novega zaposlovanja dolgotrajno brezposelnih oseb –

prejemnikov denarne socialne pomoči za leto 2010

Javni razpis za spodbujanje zaposlovanja dolgotrajno brezposelnih oseb, ki prejemajo denarno socialno pomoč

je bil objavljen dne 28. 5. 2010 v Ur. list RS št. 42/2010, se je dejansko zaključil z 31. 12. 2010. Cilj javnega

razpisa je bil zaposliti do 150 brezposelnih oseb iz ciljne skupine javnega razpisa za določen čas najmanj 12

mesecev ali za nedoločen čas. Ciljna skupina so dolgotrajno brezposelne osebe, ki so v zadnjih 16 mesecih

prejemale denarno socialno pomoč najmanj 12 mesecev. Višina subvencije je za zaposlitev za nedoločen čas

znašala 9.000 EUR oz. 4.500 EUR za zaposlitev za obdobje enega leta. V ukrep so bile vključene v januarju

2011 še 3 brezposelne osebe (statistični podpis pogodbe je bil v januarju 2011).

5.3.2.2. Javni razpis Zaposli.me / Spodbujanje zaposlovanja težje zaposljivih brezposelnih

oseb

Predmet javnega razpisa in javnega povabila Zaposli.me je bilo subvencioniranje zaposlitev težje zaposljivih

brezposelnih oseb z namenom spodbujanja njihovega zaposlovanja. Do subvencije za zaposlitev brezposelne

osebe so bili upravičeni tržni delodajalci, ki so za polni delovni čas za obdobje najmanj enega leta zaposlili

brezposelno osebo iz ciljne skupine javnega razpisa oziroma javnega povabila.

V letu 2011 se je izvajal program Zaposli.me po:

javnem razpisu Zaposli.me, objavljenem dne 19. 3. 2010, ki se je zaključil 25. 2. 2011 in

javnem povabilu Zaposli.me, ki je bil objavljen 19. 9. 2011

53


Poročilo za leto 2011

ZRSZ Območna služba Maribor

Delodajalci, ki so izpolnjevali vse pogoje javnega razpisa so lahko kandidirali po javnem razpisu z dne 19. 3.

2010 za subvencijo za zaposlitev brezposelne osebe v višini 4.000,00 EUR iz naslednjih ciljnih skupin:

starejši od 50 let,

mlajši od 25 let in v zadnjih 6 mesecih ni imela redno plačane zaposlitve,

iskalci prve zaposlitve, ki so si pridobili strokovno ali poklicno izobrazbo pred manj kot dvema letoma ter so

bili vsaj 6 mesecev prijavljeni v evidencah Zavoda,

mlajši od 30 let z dokončano vsaj univerzitetno izobrazbo (VII. stopnjo izobrazbe) in so imeli poklic, ki se

uvršča med suficitarne v pregledu suficitarnih in deficitarnih poklicev in poklicnih področij ter v zadnjih 6

mesecih niso imeli redno plačane zaposlitve,

osebe, ki niso dosegle stopnje srednjega strokovnega izobraževanja, srednjega poklicnega, tehniškega

izobraževanja oz. splošnega srednjega izobraževanja,

osebe prijavljene v evidencah Zavoda 12 mesecev v zadnjih 16 mesecih razen oseb vključene v javna dela.

Delodajalci, ki pa so izpolnjevali vse pogoje javnega povabila so lahko kandidirali po javnem povabilu z dne 19.

9. 2011 za subvencijo za zaposlitev brezposelne osebe v višini 4.000,00 EUR iz naslednjih ciljnih skupin:

invalidi oz. osebe katerih invalidnost je priznana po nacionalni zakonodaji,

iskalci prve zaposlitve in so vsaj 6 mesecev prijavljeni v evidenci brezposelnih oseb,

starejši od 50 let in so vsaj 6 mesecev prijavljene v evidenci brezposelnih oseb,

dolgotrajno brezposelne osebe, prijavljene v evidenci brezposelnih oseb vsaj 12 mesecev v zadnjih 16

mesecih, ali če gre za osebe mlajše od 25 let, da so prijavljene v evidenci brezposelnih oseb vsaj 6

mesecev v zadnjih 8 mesecih,

osebe, ki so bile pred zadnjim prenehanjem vodenja v evidenci brezposelnih oseb zaradi uveljavitve pravice

do starševskega nadomestila ali starševskega dodatka po Zakonu o starševskem varstvu in družinskih

prejemkih (Ur. l. RS, št. 110/06 - uradno prečiščeno besedilo, 114/06 - ZUTPG, 10/08 in 62/10 - ZUPJS) ter

po uveljavitvi te pravice, prijavljene v evidenci brezposelnih oseb skupaj vsaj 12 mesecev,

osebe, ki so bile prijavljene v evidenci brezposelnih oseb vsaj 6 mesecev in imajo na dan objave javnega

povabila stalno prebivališče v Pokolpju, tj. v občinah Kočevje, Loški potok, Osilnica, Kostel, Črnomelj, Semič

in Metlika.

V letu 2011 smo na Območni službi Maribor v program Zaposli.me skupaj vključili 380 oseb od tega 262 oseb

po javnem razpisu iz leta 2010 in 118 oseb po javnem povabilu iz leta 2011.

Pregled strukture vključenih, ki so v okviru programa Zaposli.me predstavljali največji delež vključenih:

70,3 % dolgotrajno brezposelne osebe,

56,3 % brezposelne osebe ženskega spola,

34,2 % brezposelne osebe s V. stopnjo izobrazbe,

28,9 % brezposelne osebe stare od 50 do 60 let.

Če primerjamo število vključenih v letu 2011 z letom 2010, ugotavljamo da je bilo v letu 2010 vključenih 435

brezposelnih oseb, kar pomeni, da v letu 2011 beležimo 12,6 % manjši interes delodajalcev za omenjen ukrep.

Program Zaposli.me je bil financiran v deležu 85 % s strani Evropskega socialnega sklada in 15 % iz državnega

proračuna RS.

54


ZRSZ Območna služba Maribor Poročilo za leto 2011

5.4. Ukrep IV: Programi za povečanje socialne

vključenosti

5.4.1. Spodbujanje socialnega vključevanja in delovne aktivnosti

5.4.1.1. Javna dela

Razpis za izbor programov javnih del za leto 2011 je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 85/2010 dne 29. 10.

2010. Kvota razpoložljivih sredstev za Območno službo Maribor je znašala 3.100.000,00 €. Izbor programov je

bil v pristojnosti razpisne komisije Območne službe Maribor.

Na razpis za izbor lokalnih programov javnih del so prijavitelji prijavili 510 programov. Za izvajanje v letu 2011 je

bilo izbranih 131 programov s 315 prostimi mesti. Izbranih je bilo tudi 11 nacionalnih programov za izvajanje na

področju Območne službe Maribor s 26 odobrenimi mesti. V programe, ki so se izvajali v letu 2011, je bilo

kumulativno vključenih 445 udeležencev.

Kvota razpoložljivih sredstev se je v primerjavi z letom 2010 zmanjšala za 54,5 %, zato je bilo posledično

izbranih bistveno manj programov javnih del z manj razpoložljivimi delovnimi mesti.

TABELA 9: PRIMERJAVA KVOTE, ŠTEVILA IZBRANIH PROGRAMOV IN VKLJUČENIH OSEB V LETIH 2008 - 2011:

Izbrani programi

Število vključenih v

Kvota za OS Maribor % celotne kvote (Mb/Slo) lokalni nacionalni lokalne in nacionalne skupaj

2008 3.835.817,06 € 22,98% 379 12 879

2009 4.077.700,00 € 20,04% 445 14 1009

2010 6.800.000,00 € 19,43% 496 23 1223

2011 3.100.000,00 € 18,26% 131 11 445

Iz tabele je razvidno, da je bilo v programe javnih del v letu 2011 vključenih le 445 oseb, kar znaša 2,7 % vseh

brezposelnih oseb, prijavljenih v Območni službi Maribor. V letu 2010 je znašal delež vključenih v javna dela v

Območni službi Maribor 7,9 %. Izmed vključenih brezposelnih oseb so zelo visok delež predstavljale dolgotrajno

brezposelne osebe. V programe je bilo vključenih tudi precej oseb, starejših od 50 let. 51,7 % vseh vključenih v

javna dela so bile ženske, zelo malo pa je bilo vključenih mladih do 26 let in iskalcev prve zaposlitve (skupaj 25

oseb oziroma 5,6 % vseh vključenih). V letu 2011 je bilo v programe javnih del vključenih le 36,4 % vseh

vključitev v letu 2010.

TABELA 10: STRUKTURA UDELEŽENCEV JAVNIH DEL IN DELEŽ POSAMEZNE KATEGORIJE UDELEŽENCEV V PRIMERJAVI

Z DELEŽEM ISTE KATEGORIJE V SKUPNEM ŠTEVILU BREZPOSELNIH:

Iskalci prve

zaposlitve

Stari do

26 let

Trajno presežni

delavci in stečajniki

Dolgotrajno

brezposelni

Starejši od

50 let

vsi ženske

Brezposelne

osebe 16465 7931 2610 2068 3809 8228 5359

Delež v % 100 48,2 15,8 12,6 23,1 50,0 32,5

Udeleženci

javnih del 445 228 18 7 84 344 231

Delež v % 100 51,2 4,0 1,6 18,9 77,3 51,9

Struktura udeležencev javnih del po stopnjah izobrazbe je odvisna od prijavljenih programov, zato lahko Zavod

na to strukturo vpliva le tako, da prijaviteljem svetuje pri prijavi programov in jim posreduje informacije o številu

potencialnih kandidatov po stopnjah izobrazbe.

55


Poročilo za leto 2011

ZRSZ Območna služba Maribor

Z namenom spremljanja izvajanja programov javnih del je bilo v letu 2011 izvedenih 15 nadzorov v programih

javnih del s strani Območne službe Maribor. Ob spremljanju programov ni bilo ugotovljenih večjih kršitev,

izvajalci so bili pisno opozorjeni na manjše pomanjkljivosti in pozvani k odpravi le-teh.

5.4.1.2. Subvencioniranje zaposlitev pri izvajanju pomoči na domu in osebne asistence

Javni razpis je bil objavljen dne 24. 4. 2009 v Ur. list RS št. 32/2009. Namen ukrepa je bil spodbujanje

zaposlovanja težje zaposljivih oseb pri izvajanju pomoči na domu v okviru mreže javne službe ter pri izvajanju

osebne asistence. Cilj je bil izboljšati pogoje vstopa na trg dela in povečati odliv brezposelnih oseb v zaposlitev

ter nadaljevanje zaposlitve oseb, ki so že vključene v program Subvencioniranje zaposlitev pri izvajanju pomoči

na domu ter osebne asistence in oskrbovanja invalidnih oseb – program »INVALIDI INVALIDOM« s

subvencioniranjem zaposlitve pri izvajanju pomoči na domu . Ciljna skupina oseb, ki se lahko vključijo v

subvencionirano zaposlitev, so bile:

osebe, ki so že vključene ali so bile vključene v program Subvencioniranje zaposlitev pri izvajanju pomoči

na domu ter osebne asistence in oskrbovanja invalidnih oseb – programa »INVALIDI INVALIDOM« in od

izteka njihove pogodbe o zaposlitvi za določen čas še ni minilo več kot 6 mesecev,

osebe, prijavljene v evidenci brezposelnih oseb pri Zavodu RS za zaposlovanje,

osebe, ki jim je potekla pogodba o vključitvi v program javnih del s socialno varstvenega področja.

Upravičen strošek je znašal največ 700,00 EUR mesečno za zaposlitev posamezne osebe s 40-urnim delovnim

časom tedensko.

V letu 2011 so bile vključene 3 brezposelne osebe, ker je šlo za nadomeščanje zaposlitev zaradi upokojitve in

predčasne prekinitve delovnih razmerij.

5.4.1.3. Priložnost zame

Namen programa je bil spodbujanje zaposlovanja in pomoč pri ohranjanju zaposlitev dolgotrajno brezposelnih

oseb in brezposelnih oseb, ki so bile na dan 31. 12. 2010 vključene v programe javnih del, s pomočjo

subvencije za vključitev v delovni preizkus in zaposlitev za določen čas 18 mesecev. S programom je Zavod

želel omogočiti podporo ob vključitvi brezposelnih oseb iz ciljnih skupin v delovno in socialno integracijo in hkrati

odpravljati predsodke ob zaposlovanju ranljivih skupin na trgu dela.

Javno povabilo delodajalcem za izvedbo projekta v okviru programa Priložnost zame je bilo objavljeno na

spletni strani Zavoda dne 3. 6. 2011. Višina sredstev povabila je znašala 8.240.000,00 €, od tega je bilo 85 %

sredstev zagotovljenih iz EU in 15 % sredstev iz lastne udeležbe. Javno povabilo je bilo odprto do porabe

sredstev, vendar najdlje do 31. 12. 2010. Izbor vlog je bil v pristojnosti razpisne komisije, imenovane za

območje Območne službe Maribor.

Za območje Območne službe Maribor je do 31. 12. 2010 prispelo 19 vlog prijaviteljev, 5 vlog je bilo zavrnjenih

zaradi neizpolnjevanja pogojev povabila. Izbranih je bilo 14 vlog za 21 delovnih mest. 7 oseb je bilo pred

zaposlitvijo vključenih v delovni preizkus v trajanju 1 meseca, 14 oseb pa so izbrani delodajalci zaposlili brez

predhodnega delovnega preizkusa. 4 osebe so se vključile v delovni preizkus in zaposlitev pri delodajalcu s

področja Območne službe Celje. Zaposlitve so bile realizirane v obdobju od začetka avgusta 2011 (prva

sklenitev delovnega razmerja) do konca februarja 2012. Območna služba Maribor je za izbrane projekte

angažirala okrog 146.000 €.

56


ZRSZ Območna služba Maribor Poročilo za leto 2011

Od 21 zaposlenih oseb v projektih je bilo 61,9 % žensk (13 žensk), 4 osebe so imele status dolgotrajno

brezposelne osebe, 8 oseb (38,1 %) je bilo ob zaposlitvi starejših od 50 let. Mlajših oseb in iskalcev prve

zaposlitve se je zaposlilo le 9,5 % (skupaj 2 osebi).

Delodajalci so kandidate zaposlili na naslednjih delovnih mestih in področjih dela: blagajnik, tajnik,

administrativni delavec, vzdrževalec, organizator in koordinator kulturnih dogodkov, galerijski vodnik, informator,

izvajalec pomoči gluhim in naglušnim osebam, inštruktor šolanja psov, ekonomist in na področju dela z mladimi.

V projektu se je zaposlilo 10 oseb s V. stopnjo izobrazbe, 4 osebe s IV. stopnjo izobrazbe, po 3 osebe s VI. in

VII. stopnjo izobrazbe in 1 oseba z II. stopnjo izobrazbe.

5.4.1.4. Subvencioniranje delovnih mest pri izvajanju osebne asistence »Asistentka /

asistent bom«

Javno povabilo je bilo objavljeno na spletni strani Zavoda dne 22. 4. 2011 in je bilo odprto do 28. 10. 2011.

Namen javnega povabila je bil: ohranitev delovnih mest za izvajanje osebne asistence, izbranih preko javnega

razpisa za subvencioniranje zaposlitev pri izvajanju pomoči na domu ter osebne asistence za leto 2009 in

odpiranje novih delovnih mest na področju osebne asistence za brezposelne osebe. Upravičen strošek za

posamezno subvencionirano delovno mesto osebne/ga asistentke oziroma asistenta lahko znaša največ 800,00

EUR mesečno za polni delovni čas 40 ur tedensko.

V letu 2011 je bilo vključenih v ukrep 19 brezposelnih oseb, od tega 14 žensk. Po stopnji izobrazbe od IV.

stopnje do vključno VII. ali višje je bilo vključenih 17 oseb oz. 89,4 %. V starostni skupini od 50 do 60 let je bilo

vključenih 16 oseb 84,3 %. Po trajanju brezposelnosti več kot 1 leto je bilo vključenih 10 oseb oz. 52,7 %, kar

47,3 % vključenih pa je bilo prijavljeno na Zavodu manj kot 1 leto. Po značilnih skupinah je bilo nad starostjo 40

let vključenih kar 16 oseb oz 84,3 %.

5.4.1.5. Spodbujanje socialne vključenosti in enakih možnosti na trgu dela

Cilj aktivnosti je izboljšati zaposljivost in socialno vključenost ranljivih skupin, ustvarjati delovna mesta in

zagotoviti enakost med spoloma. Z namenom uresničevanja cilja je Ministrstvo za delo družino in socialne

zadeve objavilo javni razpis za spodbujanje enakih možnosti in socialne vključenosti na trgu dela.

V okviru javnega razpisa je bilo izbranih 15 projektov po vsej Sloveniji. Na območju Območne službe Maribor so

bili izbrani trije projekti, in sicer Mobilno podporno – informacijska služba za svetovanje in povečanje socialne

vključenosti ter zaposljivosti ranljivih skupin, katerega nosilec je Zavod za zdravstveno varstvo Maribor, Učna

delavnica – pot do znanja, izkušenj in zaposlitve Zelena dolina, nosilec je Univerzitetno rehabilitacijski inštitut

Soča in projekt Res za resocializacija zapornikov: s postpenalno obravnavo na trg dela, katerega nosilec je

Mariborska razvojna agencija. Vloga Zavoda je bila nabor oseb, ki so se usposabljali v okviru projektov.

V letu 2011 je bilo sklenjenih 9 pogodb o vključitvi brezposelne osebe v aktivnost usposabljanja. 5 oseb in se je

usposabljalo v projektu MPIS, z možnostjo kasnejše zaposlitve, 4 osebe pa v projektu Zelena dolina.

57


Poročilo za leto 2011

ZRSZ Območna služba Maribor

6. Pravice iz zavarovanja za primer

brezposelnosti

Na področju izvajanja zavarovanja izvaja Zavod zakonsko določen oz. uzakonjen sistem zavarovanja za primer

brezposelnosti. Gre za sistem strokovno pravilnih postopkov ugotavljanja upravičenosti zavarovancev do

pravice do denarnega nadomestila oz. mirovanja, nižanja in prenehanja le tega v skladu z zakonom.

V letu 2011 je bilo rešenih 15.543 upravnih zadeve s tega področja. Ugodeno je bilo 15.027 upravnim zadevam,

zavrnjeno je bilo 368 upravnih zadev in zavrženih 148 upravnih zadev. Tekom celotnega procesa reševanja

upravnih zadev so se vzporedno vršili postopki vsebinsko vezani na pravice zavarovancev (prijava

zavarovancev v zavarovanje, finančni postopki, administrativni postopki, svetovanje in pomoč

zavarovancem…). V letu 2011 je število obravnavanih upravnih zadev naraslo za okrog 33 %.

GRAF 23: SOCIALNA VARNOST BREZPOSELNIH OSEB (LETNO POVPREČJE)

brezposelni brez

DN/DP

72,8

77,1 79,7 79,8 79,8 77,6 76,4 80,1 82,4

75,7 75,0

70,8

prejemniki DP

3,4

23,8

3,9

4,7 5,4 6,0 6,5 6,2 2,0 0,3

19,0 15,6 14,9 14,2 15,9 17,3 17,9 17,3

0,1

24,2 25,0

29,2

prejemniki DN

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Povprečno število 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Indeks

2011/10

- prejemniki denarnega nadomestila (DN) 4.699 3.589 2.900 2.487 2.190 2.313 2.409 2.063 1.791 3.630 3.715 4.733 127,4

- prejemniki denarne pomoči (DP) 668 737 879 898 932 953 867 234 31 8 1 1 100,0

- brezposelne osebe brez DN/DP 14.394 14.534 14.827 13.358 12.309 11.324 10.628 9.249 8.559 11.338 11.141 11.460 102,9

Vsi brezposelni 19.761 18.860 18.606 16.743 15.431 14.590 13.904 11.546 10.381 14.976 14.857 16.194 109,0

- delež prejemn. DN (v % ) 23,8 19,0 15,6 14,9 14,2 15,9 17,3 17,9 17,3 24,2 25,0 29,2

- delež prejemn. DP (v % ) 3,4 3,9 4,7 5,4 6,0 6,5 6,2 2,0 0,3 0,1 0,0 0,0

- delež brezp.brez DN/DP (v % ) 72,8 77,1 79,7 79,8 79,8 77,6 76,4 80,1 82,4 75,7 75,0 70,8

V skladu z določili Zakona o splošnem upravnem postopku je bilo v roku enega meseca rešenih 97,2 %

upravnih zadev, v roku 2 mesecev pa 0,7 % upravnih zadev. Več kot 2 meseca je trajala obravnava 0,3 %

upravnih zadev.

Tudi v letu 2011 se je nadaljeval trend povečanja števila postopkov, vodenih v skladu z Zakonom o izvržbi in

zavarovanju, kar je posledica povečanega števila prejetih sklepov v postopkih izterjav, prejetih s strani Davčnih

uradov ter pristojnih sodišč.

58


ZRSZ Območna služba Maribor Poročilo za leto 2011

Zavod RS za zaposlovanje Območna služba Maribor opravlja za Jamstveni in preživninski sklad RS naloge na

podlagi sklenjene pogodbe o sodelovanju med Zavodom RS in Jamstvenim in preživninskim skladom RS. V letu

2011 je bilo podanih 1.900 zahtevkov, kar je v primerjavi s preteklim letom, ko je bilo podanih 162 vlog enormno

povečanje. Največ zahtevkov 633 je bilo podanih s strani bivših delavcev Cestnega podjetja Maribor.

Na podlagi pogodbe Zavod RS opravlja naslednje naloge:

Strokovno informira stranke o uveljavljanju pravice - osnovne informacije,

Posreduje obrazce in nudi pomoč strankam pri izpolnjevanju le-teh,

Sprejeme zahtevke in dopolnitve zahtevkov,

Odpošilja zahtevke na naslov JS,

Pisno (1x mesečno) obvešča JS o številu vloženih zahtevkov in napovedanih stečajih.

6.1. Denarna nadomestila

V letu 2011 se je začel upravljati Zakon o urejanju trga dela (ZUTD), ki je bil objavljen v Uradnem listu

Republike Slovenje št. 80, z dne 12. 10. 2010. Spremenjena določila oziroma spremembe tega področja so

izredno povečalo število vprašanj strank o spremembah in rešitvah, ki jih je vseboval ZUTD.

Največ vprašanj je bilo s področja oz načela izkoriščenosti zavarovalne dobe in koriščenja preostalega dela

pravice ter nižanja denarnega nadomestila zaradi pridobivanja dohodkov iz dela.

Ob izpolnjevanju zakonsko določenih pogojev je bilo na Območni službi Maribor ob koncu leta 4.821

prejemnikov denarnega nadomestila.

59


Poročilo za leto 2011

ZRSZ Območna služba Maribor

7. Vseživljenjska karierna orientacija

Vseživljenjska karierna orientacija po Zakonu o urejanju trgu dela (Ur.l. RS, št. 80/2010) zajema aktivnosti, ki

omogočajo identifikacijo sposobnosti, kompetenc in interesov za sprejemanju odločitev na področju

zaposlovanja, izobraževanja, usposabljanja in izbire poklica ter omogoča vodenje življenjskih poti tako, da se

posamezniki teh sposobnosti in kompetenc naučijo in jih uporabljajo. Aktivnosti vseživljenjske karierne

orientacije so namenjene odraslim, v sklopu ZRSZ večinoma brezposelnim osebam, kot preventivne pa se

zagotavljajo tudi učencem, dijakom in študentom ter njihovim staršem kot podpora programu karierne orientacije

osnovne ali srednje šole oziroma fakultete.

7.1. Vseživljenjska karierna orientacija šolajoče mladine

V sklopu vseživljenjske karierne orientacije šolajoče mladine ZRSZ izvaja generacijsko testiranje specifičnih

sposobnostih, katerega rezultate nato psihologi območnih služb interpretirajo v timskih konferencah po lokalnih

osnovnih šolah. Tako so psihologi Območne službe Maribor v letu 2011 tovrstne konference opravili na 55

osnovnih šolah in obravnavali 1.744 učencev, v katerih so presojali primernost namere glede vpisa v srednjo

šolo, glede na dosežene rezultate na testu MFBT, učni uspeh in funkcioniranje v šoli. Za učence z

zdravstvenimi oviramo so bili organizirani tudi timi z zdravniki-specialisti šolske medicine.

Organizirano je bilo tudi srečanje s šolskimi svetovalnimi delavci osnovnih šol, na katerem jim je bil podrobno

predstavljen trg dela in dogovorjen program sodelovanja med šolami in ZRSZ v tekočem šolskem letu.

Storitve vseživljenjske karierne orientacije so šolajoči mladini nudili večinoma na CIPS-u, kjer so zbrane

informacije o srednjih šolah, višjih šolah in fakultetah. Knjižnica CIPS-a nudi tudi opise poklicev za katere so

zahtevane različne ravni izobrazbe. Na računalnikih sta nameščena dva računalniška interesna testa, ki sta

šolajoči mladini lahko v pomoč pri odločanju o nadaljnjem izobraževanju. Pri iskanju vseh zbranih informacij je

šolajoči mladini na CIPS-u v pomoč informatorka, za individualno svetovanje pa psihologinja-karierna

svetovalka poglobljenega kariernega svetovanja.

Učenci osmih in devetih razredov so CIPS večinoma obiskovali kot razred, na pobudo šolskih svetovalnih

delavcev, ki so jih pripeljali na CIPS v okviru programa poklicne orientacije. Tovrstnim organiziranim skupinam

je bila predstavljena dejavnost CIPS-a, aktivnosti in storitve, ki se v CIPS-u izvajajo. Z učenci je običajno

opravljen pogovor o izobraževalnem sistemu v Sloveniji, pomembnih dejavnikih pri odločanju o vpisu v srednjo

šolo in poklicu, uporaba računalniškega programa Kam in kako ter povabilo na individualno svetovanje.

60


ZRSZ Območna služba Maribor Poročilo za leto 2011

8. Štipendiranje

V postopkih odločanja Zoisovih štipendijah upravičencem, ki so pridobili Zoisovo štipendijo po predpisih o

štipendiranju, ki se uporabljajo do začetka uporabe veljavnega zakona in se jim štipendija izplačuje do zaključka

programa izobraževanja za katera so dobili Zoisovo štipendijo, je bilo na Območni službi Maribor, v šolskem letu

2011/2012 obravnavanih 294 vlog. Odobrenih je bilo 190 vlog, zavrnjeni sta bili 2 vlogi in v mirovanju je bilo 12

vlog.

61


Poročilo za leto 2011

ZRSZ Območna služba Maribor

9. Projekti

9.1. Projekt »Mobilna podporno- informacijska služba za

svetovanje in povečanje socialne vključenosti ter

zaposljivosti ranljivih skupin« (MPIS)

Ministrstvo za delo družino in socialne zadeve (v nadaljevanju MDDSZ) je v letu 2010 objavilo javni razpis za

Spodbujanje enakih možnosti in socialne vključenosti na trgu dela. Predmet javnega razpisa je bil izboljšati

zaposljivost in socialno vključenost ranljivih skupin, ustvarjati delovna mesta za ranljive skupine ter zagotoviti

enakost med spoloma. Kot ranljive ciljne skupine so bili definirani invalidi, mladi-do 26 let, zlasti iskalci prve

zaposlitve, starejši od 50 let, ženske, etnične skupine in dolgotrajno brezposelni. Projekt traja 24 mesecev.

Na navedenem razpisu je uspešno kandidiral projekt MPIS, katerega upravičenec in odgovorni nosilec je Zavod

za zdravstveno varstvo Maribor, vključeni partnerji pa še Ozara, storitveno in invalidsko podjetje d.o.o.,

Izobraževalno raziskovalni inštitut Ljubljana ter Zveza svobodnih sindikatov Območna organizacija Podravje (v

nadaljevanju ZSSS OO Podravje). Zavod RS za zaposlovanje se je v projekt vključil kot pridružen (pasivni)

partner.

Cilj projekta je bil vzpostavitev mreže pisarn za informiranje in svetovanje, krepitev socialne vključenosti ter

zaposljivost ranljivih skupin. Tako sta bili ob koncu leta 2011 formirani dve tovrstni pisarni in sicer v Mariboru in

v Slovenj Gradcu, aktivno pa začeli delovati v januarju 2012.

Zavod se je v projekt vključeval na eni strani z nabori in napotitvami brezposelnih oseb, na drugi strani pa v

izvedbo usposabljanja oseb, ki so bile pred zaposlitvijo vključene v 4 mesečni program usposabljanja. Namen

usposabljanja je bil pridobivanje potrebnih znanj za izvajanje dela v informacijskih pisarnah in na terenu.

Uspešno usposobljene osebe so po zaključku kandidirale za zaposlitev. Tako se je v mesecu januarju 2012

zaposlilo 9 oseb na delovnih mestih, predvidenih v projektu (strokovni delavec, administrativno tehnični

sodelavec, asistent ranljivim skupinam ter koordinator projekta).

9.2. Projekt »Resocializacija zapornikov – s postpenalno

obravnavo na trgu dela« (RES-ZA)

Projekt je bil izbran na javnem razpisu, ki ga je Ministrstvo za delo družino in socialne zadeve (v nadaljevanju

MDDSZ) v letu 2010 objavilo z namenom spodbujanja enakih možnosti in socialne vključenosti na trgu dela.

Predmet javnega razpisa je bil izboljšati zaposljivost in socialno vključenost ranljivih skupin. Ciljna skupina v

projektu so bivši zaporniki in njihovi družinski člani. Projekt predvideva aktivno vključitev 20 bivših zapornikov,

končni cilj pa je ustvarjenih 5 novih delovnih mest in 15 vključenih v krajše ali daljše delovno razmerje.

Nosilec projekta je Mariborska razvojna agencija, idejni vodja in partner v projektu je Društvo za humanitarna

dela in za izmenjavo dobrih praks Vizija, partnerja pa sta tudi Andragoški zavod Maribor – Ljudska univerza ter

Slovenski inštitut za psihoterapijo – izpostava Maribor. Pridruženi partnerji v projektu so Zavod za prestajanje

kazni zapora Maribor, Mestna občina Maribor, Varuh človekovih pravic ter Verein Integrationshilfe. Projekt se

62


ZRSZ Območna služba Maribor Poročilo za leto 2011

izvaja v trajanju 24 mesecev.

Zavod RS za zaposlovanje Območna služba Maribor se je v projekt vključeval z namenom animiranja in

napotovanja brezposelnih bivših zapornikov v program RES-ZA. Z namenom, da bi svetovalci zaposlitve

uspešno motivirali in napotili brezposelne osebe iz ustrezne ciljne skupine v program, je bila svetovalcem

zaposlitve, ki svetujejo ranljivim skupinam, še posebej bivšim zapornikom in njihovim družinskim članom, v

mesecu oktobru 2011 izvedena predstavitev projekta z načini dela ter predstavljeno informativno gradivo, ki je

na razpolago na vseh lokacijah uradov za delo Območne službe Maribor. Aktivnost bo Območna služba Maribor

izvajala vse do zaključka izvajanja projekta.

9.3. Projekt »Implementacija zaposlovalskih storitev«

Projekt Implementacija zaposlovalskih storitev (v nadaljevanju: IES) se je začel v letu 2007 in se bo izvajal do

konca leta 2011. Sodi v sklop transnacionalnega sodelovanja med evropskimi regijami, zato vključuje 10

partnerjev iz 6 evropskih držav. Cilj projekta IES je izboljšati učinkovitost izvajanja regionalnih politik

zaposlovanja, pomagati pri izvedbi lokalnih strategij zaposlovanja, povečati kakovost politik zaposlovanja v

Evropi predvsem s prepoznavanjem in prenašanjem primerov dobrih praks. Projekt bo s svojimi aktivnostmi

prispeval k izboljšanju dostopa iskalcev zaposlitve do lokalnega, nacionalnega in evropskega trga dela.

V letu 2011 so sodelavci Območne službe Maribor sodelovali:

na dveh sestankih projektnih partnerjev,

pri dogodku razširjanja oz. seznanjanja širše javnosti o projektu – na Sardiniji,

pri prenosu dobre prakse iz Španije v Slovenijo,

na okrogli mizi »Aktivno staranje in medgeneracijsko sodelovanje – izzivi in priložnosti na trgu dela« s

prispevkom »Kako lahko Zavod spodbudi medgeneracijsko sodelovanje ter kakovostno nadgradi svetovanje

bodočim podjetnikom s pomočjo mentorjev seniorjev« ter

na zaključni konferenci na Sardiniji s predstavitvijo slovenskega Zavoda za zaposlovanje s poudarkom na

predstavitvi Aktivne politike zaposlovanja in programa Spodbujanja podjetništva.

9.4. Projekt MAKE - Measures for achieving knowledge

and employment

Projekt MAKE – Measures for achieving knowledge and employment - si je zadal nalogo, da prouči razloge za

osipništvo – predčasno opustitve šolanja, potrebe osipnikov, obstoječe podporne mehanizme in ukrepe za

njegovo zmanjševanje. Na podlagi dobrih praks iz tujine pripraviti priporočila za nadaljnje ukrepe oz. programe,

ki bi lahko pripomogli k izboljšanju reševanja problematike mladih, ki so zašli v težave. Prav šolski uspeh vse

bolj določa posameznikove možnosti v nadaljnjem življenju ter položaj, ki jih čaka v zrelem obdobju.

V projekt so bili vključeni mladi, stari od 15 do 29 let, ki so predčasno opustili šolanje ter institucije, ki nudijo

mladim osipnikom podporne storitve. V sklopu projekta so bile izvedene tudi tri delavnice: za strokovnjake,

informativno motivacijska delavnica za mlade ter usposabljanje za mentorje iz podjetij. Ključne ugotovitve

projekta kažejo, da je največji osip v nižjem poklicnem izobraževanju (po prvem letniku 14 %, po drugem pa kar

25 %, manj v srednjem tehničnem 7 %, najmanj v gimnazijah 5 %). Kot največji razlog mladi navajajo

nezadovoljstvo z izbiro šole/programa, pomanjkanje motivacije in koncentracije za učenje, izostajanje od pouka,

slabo družbo, škodljive razvade, konflikte z učitelji ter težave pri nekaterih predmetih. Mladi tudi ne znajo dovolj

63


Poročilo za leto 2011

ZRSZ Območna služba Maribor

jasno opredeliti svojih potreb in ciljev ter ne poznajo institucij na katere se lahko obrnejo po pomoč. Strokovnjaki

ugotavljajo, da se tovrstna skupina mladih sooča s pomanjkanjem delovnih navad, slabo samopodobo,

pomanjkanjem motivacije, nezainteresiranimi starši, slabim socialno-ekonomskim položajem družine ter slabo

družbo. Strokovnjaki pri delu z mladimi najpogosteje pogrešajo motivacijske delavnice, preventivne programe za

delo z mladimi in kakovostno terensko delo.

Zaradi obvladovanje problematike bi bilo potrebno zagotoviti sistematično spremljanje osipa po enotni

metodologiji. Šole morajo poskrbeti za to, da se razvije občutek varnosti in pripadnosti šoli in poklicni skupini.

Na družbeni ravni je potrebno skrbeti za boljše poznavanje poklicev in predvsem pravilno vrednotenje le-teh.

Okrepiti je potrebno avtonomijo šol, vpeljati fleksibilne pristope k reševanju težav dijakov ter postavljati čim manj

omejitev za horizontalne in vertikalne prehode med programi. Potrebno je vložiti več napora za boljše

sodelovanje šole s starši. Poskrbeti je potrebno tudi za okrepljeno sodelovanje šol z gospodarstvom. Po vzoru iz

tujine bi bilo potrebno vzpostaviti krovno organizacijo, ki bi poskrbela za stalen pretok informacij in koordinacijo

aktivnosti med vsemi pristojnimi institucijami ter vzpostaviti ustrezne informacijske, motivacijske in svetovalne

vzvode, ki bodo primerni za ciljno skupino mladih osipnikov.

Nosilec projekta je bil Ekonomski inštitut Maribor, Center razvoja človeških virov, sodelovali pa so še partnerji iz

tujine Careers Europe iz Velike Britanije ter Florida Centre de Formacio iz Španije.

64


ZRSZ Območna služba Maribor Poročilo za leto 2011

10.Tabelarni pregled

Tabela 1: Aktivno prebivalstvo – v decembru 2010 in decembru 2011

Tabela 2: Aktivno prebivalstvo na območju OS Maribor – po mesecih v letu 2011

Tabela 2a: Aktivno prebivalstvo na območju OS Maribor – po upravnih enotah in mesecih v letu 2011

Tabela 3: Delovno aktivno prebivalstvo – po dejavnostih v decembru 2010 in decembru 2011

Tabela 4: Delovno aktivno prebivalstvo – po dejavnostih in upravnih enotah v decembru 2011

Tabela 4a: Delovno aktivno prebivalstvo – po dejavnostih in upravnih enotah (indeks december 2011/

december 2010)

Tabela 5: Delovno aktivno prebivalstvo – po občinah na območju OS Maribor v decembru 2011

Tabela 6: Prijavljena prosta delovna mesta v letih od 2008 do 2011

Tabela 7: Prijavljena prosta delovna mesta – po stopnjah izobrazbe v letu 2011

Tabela 8: Prijavljena prosta delovna mesta – po dejavnostih v letu 2011

Tabela 8a: Prijavljena prosta delovna mesta – po dejavnostih (indeks leto 2011 / leto 2010)

Tabela 9: Prijavljena prosta delovna mesta – po usmeritvah in stopnjah izobrazbe v letu 2011

Tabela 10: Zaposlitve na prostih delovnih mestih – v letih od 2008 do 2011

Tabela 11: Zaposlitve na prostih delovnih mestih – po stopnjah izobrazbe v letu 2011

Tabela 12: Zaposlitve na prostih delovnih mestih – po dejavnostih v letu 2011

Tabela 12a: Zaposlitve na prostih delovnih mestih – po dejavnostih (indeks leto 2011 / leto 2010)

Tabela 13: Izdana delovna dovoljenja – v letu 2011

Tabela 14: Veljavna delovna dovoljenja – na dan 31. 12. 2011

Tabela 15: Stanje registrirano brezposelnih oseb – na dan 31. 12. v letih od 2001 do 2011 in indeks

Tabela 15a: Povprečno število registrirano brezposelnih oseb – v letih od 2001 do 2011 in indeks

Tabela 16: Priliv in odliv registrirano brezposelnih oseb – v letih 2010 in 2011

Tabela 17: Struktura priliva in odliva registrirano brezposelnih oseb – v letu 2011

Tabela 18: Značilne skupine registrirano brezposelnih oseb – na dan 31. 12. 2011

Tabela 18a: Značilne skupine registrirano brezposelnih oseb – povprečno v letu 2011

Tabela 19: Izobrazbena struktura registrirano brezposelnih – na dan 31. 12. 2011

Tabela 20: Pregled registrirano brezposelnih po starosti – na dan 31. 12. 2011

Tabela 21: Pregled registrirano brezposelnih po trajanju brezposelnosti – na dan 31. 12. 2011

Tabela 22: Pregled registrirano brezposelnih po delovni dobi – na dan 31. 12. 2011

Tabela 23: Povprečni čas trajanja registrirane brezposelnosti oseb – na dan 31. 12. 2010 in 31. 12. 2011

Tabela 24: Pregled registrirano brezposelnih po starosti, trajanju brezposelnosti in delovni dobi – po uradih za

delo na dan 31. 12. 2011

Tabela 25: Pregled registrirano brezposelnih oseb – po usmeritvah in stopnjah izobrazbe na dan 31. 12. 2011

Tabela 26: Pregled registrirano brezposelnih oseb – po občinah na območju OS Maribor na dan 31. 12. 2011

Tabela 27: Izvajanje Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov – v letu 2011

Tabela 28: Vključeni v ukrepe Aktivne politike zaposlovanja – po stopnjah izobrazbe v letu 2011

Tabela 29: Vključeni v ukrepe Aktivne politike zaposlovanja – po starosti v letu 2011

Tabela 30: Vključeni v ukrepe Aktivne politike zaposlovanja – po trajanju registrirane brezposelnosti v letu

2011

65


Poročilo za leto 2011

ZRSZ Območna služba Maribor

Tabela 31: Vključeni v ukrepe Aktivne politike zaposlovanja – po značilnih skupinah registrirano brezposelnih

oseb v letu 2011

Tabela 32: Vključeni v ukrepe Aktivne politike zaposlovanja – po uradih za delo v letu 2011

Tabela 33: Prejemniki denarnega nadomestila in denarne pomoči – v decembru 2010 in decembru 2011

Tabela 34: Prejemniki Zoisovih štipendij – v decembru 2011

66


ZRSZ Območna služba Maribor Poročilo za leto 2011

Tabela 1: AKTIVNO PREBIVALSTVO

- v decembru 2010 in 2011

december 2010

Upravna enota /

območna služba

Zaposlene

osebe v

podjetjih in

drugih org.

Zaposlene osebe

pri

samozaposlenih

osebah

Samostojni

podjetniki

posamezniki

Osebe, ki

opravljajo

poklicno

dejavnost

Kmetje

Samozaposlene

osebe (4+5+6)

Delovno

aktivno

prebivalstvo

(2+3+7)

Aktivno

prebivalstvo

Stopnja

registrirane

brezposelnosti

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Lenart 4.199 758 415 31 846 1.292 6.249 7.017 9,3

Maribor 59.027 4.318 4.095 476 675 5.246 68.591 78.678 15,7

Pesnica 2.895 481 431 24 466 921 4.297 5.642 15,6

Ruše 2.596 303 390 20 155 565 3.464 4.572 16,2

Slov. Bistrica 7.088 977 989 66 644 1.699 9.764 11.784 12,5

OS Maribor 75.805 6.837 6.320 617 2.786 9.723 92.365 107.693 14,7

december 2011

Upravna enota /

območna služba

Zaposlene

osebe v

podjetjih in

drugih org.

Zaposlene osebe

pri

samozaposlenih

osebah

Samostojni

podjetniki

posamezniki

Osebe, ki

opravljajo

poklicno

dejavnost

Kmetje

Samozaposlene

osebe (4+5+6)

Delovno

aktivno

prebivalstvo

(2+3+7)

Aktivno

prebivalstvo

Stopnja

registrirane

brezposelnosti

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Lenart 4.243 802 416 27 1.006 1.449 6.494 7.292 9,5

Maribor 56.386 4.224 4.063 475 862 5.400 66.010 76.727 16,8

Pesnica 2.858 437 424 28 612 1.064 4.359 5.733 16,1

Ruše 2.407 303 408 22 166 596 3.306 4.398 16,4

Slov. Bistrica 7.196 933 956 63 749 1.768 9.897 12.030 13,1

OS Maribor 73.090 6.699 6.267 615 3.395 10.277 90.066 106.180 15,5

Indeks dec. 11 / dec. 10

Upravna enota /

območna služba

Zaposlene

osebe v

podjetjih in

drugih org.

Zaposlene osebe

pri

samozaposlenih

osebah

Samostojni

podjetniki

posamezniki

Osebe, ki

opravljajo

poklicno

dejavnost

Kmetje

Samozaposlene

osebe (4+5+6)

Delovno

aktivno

prebivalstvo

(2+3+7)

Aktivno

prebivalstvo

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Lenart 101 106 100 87 119 112 104 104

Maribor 96 98 99 100 128 103 96 98

Pesnica 99 91 98 117 131 116 101 102

Ruše 93 100 105 110 107 105 95 96

Slov. Bistrica 102 95 97 95 116 104 101 102

OS Maribor 96 98 99 100 122 106 98 99

Vir podatkov :

Stolpci 2 do 10: Statistični urad Republike Slov enije

Pojasnila:

Stolpci 2 do 5: Podatki iz statističnega registra delov no aktiv nega prebiv alstv a (SRDPA)

Stolpec 6: Vir podatkov o kmetih je Anketa o delov ni sili (ADS)

Stolpec 8: Delov no aktiv no prebiv alstv o po lokaciji delov nega mesta

Stolpec 10: Stopnjo reg.brezposelnosti je izračunal SURS na osnov i podatkov o delov no aktiv nih prebiv alcih po lokaciji stalnega biv ališča

in ne po lokaciji delov nega mesta. Stopnje ni mogoče izračunati iz podatkov , objav ljenih v tabeli.

67


Poročilo za leto 2011

ZRSZ Območna služba Maribor

Tabela 2: AKTIVNO PREBIVALSTVO NA OBMOČJU OS MARIBOR

- po mesecih v letu 2011

zaposlene osebe

samozaposlene osebe

Stanje

v podjetjih in

drugih

organizacijah

pri

samozaposlenih

osebah

skupaj

(2+3)

osebe, ki

samostojni opravljajo

podjetniki poklicno

posamezniki dejavnost

Kmetje

skupaj

(5+6+7)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

December 2010 75.805 6.837 82.642 6.320 617 2.786 9.723 92.365 107.693 14,7

Januar 2011 75.375 6.602 81.977 6.310 616 3.237 10.163 92.140 108.263 15,4

Februar 75.425 6.612 82.037 6.332 614 3.283 10.229 92.266 108.626 15,6

Marec 75.193 6.615 81.808 6.352 613 3.271 10.236 92.044 108.702 15,9

April 75.072 6.712 81.784 6.410 611 3.505 10.526 92.310 108.754 15,6

Maj 75.236 6.847 82.083 6.416 611 3.466 10.493 92.576 108.521 15,2

Junij 75.296 6.870 82.166 6.412 608 3.470 10.490 92.656 108.283 14,9

Julij 74.845 6.834 81.679 6.335 604 3.376 10.315 91.994 107.702 15,1

Avgust 74.760 6.852 81.612 6.308 605 3.395 10.308 91.920 107.351 14,9

September 74.422 6.858 81.280 6.295 609 3.405 10.309 91.589 106.851 14,7

Oktober 74.056 6.895 80.951 6.354 609 3.368 10.331 91.282 107.118 15,1

November 73.699 6.850 80.549 6.310 614 3.364 10.288 90.837 106.657 15,2

December 2011 73.090 6.699 79.789 6.267 615 3.395 10.277 90.066 106.180 15,5

Povprečje 2011 74.706 6.771 81.476 6.342 611 3.378 10.330 91.807 107.751 12,3

Indeks:

dec.'11/dec.'10

Vir podatkov:

Stolpci 2 do 11: Statistični urad Republike Slovenije

delovno

aktivno

prebivalstvo

(4+8)

aktivno

prebivalstvo

96,4 98,0 96,5 99,2 99,7 121,9 105,7 97,5 98,6

stopnja

registrirane

brezposelnosti

(v % )

Pojasnila:

Stolpci 2 do 6: podatki iz statističnega registra delovno aktivnega prebivalstva (SRDAP)

Stolpci 6 do 8: Podatki iz statističnega registra delovno aktivnega prebivalstva

Stolpec 7: Vir podatkov o kmetih je napovedan po Arima modelu. Pri izračunu so upoštevani podatki o kmetih iz Ankete o delavni sili

Stolpec 9: Delovno aktivno prebivalstvo po lokaciji delovnega mesta

Stolpec 11: Stopnjo reg.brezposelnosti je izračunal SURS na osnovi podatkov o delovno aktivnih prebivalcih po lokaciji stalnega bivališča

in ne po lokaciji delovnega mesta. Stopnje ni mogoče izračunati iz podatkov, objavljenih v tabeli.

68


ZRSZ Območna služba Maribor Poročilo za leto 2011

Tabela 2a: AKTIVNO PREBIVALSTVO NA OBMOČJU OS MARIBOR

- po upravnih enotah in mesecih v letu 2011

zaposlene osebe

samozaposlene osebe

osebe, ki

opravljajo

poklicno

stopnja

registrirane

brezposelnosti

Stanje

v podjetjih in

drugih

organizacijah

pri

samozaposlenih

osebah

skupaj

(2+3)

samostojni

podjetniki

posamezniki dejavnost Kmetje

skupaj

(5+6+7)

delovno aktivno

prebivalstvo

(4+8)

aktivno

prebivalstvo

(v % )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Januar

Lenart 4.188 713 4.901 408 32 916 1.356 6.257 7.090 10,0

Maribor 58.698 4.241 62.939 4.094 475 836 5.405 68.344 78.874 16,3

Pesnica 2.827 463 3.290 423 23 548 994 4.284 5.744 16,8

Ruše 2.560 298 2.858 397 20 171 588 3.446 4.649 17,5

Sl. Bistrica 7.102 887 7.989 988 66 766 1.820 9.809 11.906 12,8

OS Maribor 75.375 6.602 81.977 6.310 616 3.237 10.163 92.140 108.263 15,4

Februar

Lenart 4.207 721 4.928 408 32 942 1.382 6.310 7.133 9,9

Maribor 58.708 4.218 62.926 4.092 473 842 5.407 68.333 79.080 16,6

Pesnica 2.817 453 3.270 427 24 560 1.011 4.281 5.777 17,1

Ruše 2.545 303 2.848 403 20 171 594 3.442 4.646 17,5

Sl. Bistrica 7.148 917 8.065 1.002 65 768 1.835 9.900 11.990 12,8

OS Maribor 75.425 6.612 82.037 6.332 614 3.283 10.229 92.266 108.626 15,6

Lenart 4.221 747 4.968

Marec

408 31 945 1.384 6.352 7.168 9,8

Maribor 58.355 4.178 62.533 4.114 472 833 5.419 67.952 78.996 17,1

Pesnica 2.833 466 3.299 427 25 558 1.010 4.309 5.828 17,4

Ruše 2.529 302 2.831 404 20 169 593 3.424 4.632 17,6

Sl. Bistrica 7.255 922 8.177 999 65 766 1.830 10.007 12.078 12,7

OS Maribor 75.193 6.615 81.808 6.352 613 3.271 10.236 92.044 108.702 15,9

Lenart 4.263 781 5.044

April

412 31 1.029 1.472 6.516 7.278 9,0

Maribor 58.188 4.197 62.385 4.156 470 909 5.535 67.920 78.884 16,9

Pesnica 2.821 474 3.295 430 25 621 1.076 4.371 5.857 16,9

Ruše 2.504 318 2.822 409 20 180 609 3.431 4.609 17,2

Sl. Bistrica 7.296 942 8.238 1.003 65 766 1.834 10.072 12.126 12,5

OS Maribor 75.072 6.712 81.784 6.410 611 3.505 10.526 92.310 108.754 15,6

Maj

Lenart 4.272 803 5.075 417 31 1.023 1.471 6.546 7.258 8,5

Maribor 58.268 4.295 62.563 4.157 470 872 5.499 68.062 78.728 16,5

Pesnica 2.827 481 3.308 427 25 625 1.077 4.385 5.808 16,3

Ruše 2.529 319 2.848 417 20 178 615 3.463 4.610 16,8

Sl. Bistrica 7.340 949 8.289 998 65 768 1.831 10.120 12.117 12,2

OS Maribor 75.236 6.847 82.083 6.416 611 3.466 10.493 92.576 108.521 15,2

Junij

Lenart 4.287 816 5.103 414 31 1.020 1.465 6.568 7.267 8,3

Maribor 58.315 4.301 62.616 4.159 467 872 5.498 68.114 78.571 16,2

Pesnica 2.817 475 3.292 425 26 634 1.085 4.377 5.762 15,9

Ruše 2.536 316 2.852 420 21 178 619 3.471 4.598 16,5

Sl. Bistrica 7.341 962 8.303 994 63 766 1.823 10.126 12.085 12,0

OS Maribor 75.296 6.870 82.166 6.412 608 3.470 10.490 92.656 108.283 14,9

69


Poročilo za leto 2011

ZRSZ Območna služba Maribor

Tabela 2a: AKTIVNO PREBIVALSTVO NA OBMOČJU OS MARIBOR

- po upravnih enotah in mesecih v letu 2011 nadaljevanje

zaposlene osebe

samozaposlene osebe

osebe, ki

opravljajo

poklicno

stopnja

registrirane

brezposelnosti

Stanje

v podjetjih in

drugih

organizacijah

pri

samozaposlenih

osebah

skupaj

(2+3)

samostojni

podjetniki

posamezniki dejavnost Kmetje

skupaj

(5+6+7)

delovno aktivno

prebivalstvo

(4+8)

aktivno

prebivalstvo

(v % )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Julij

Lenart 4.255 813 5.068 411 30 971 1.412 6.480 7.185 8,5

Maribor 58.016 4.249 62.265 4.108 463 871 5.442 67.707 78.227 16,4

Pesnica 2.787 485 3.272 420 26 623 1.069 4.341 5.733 16,1

Ruše 2.452 332 2.784 411 21 165 597 3.381 4.488 16,3

Sl. Bistrica 7.335 955 8.290 985 64 746 1.795 10.085 12.069 12,2

OS Maribor 74.845 6.834 81.679 6.335 604 3.376 10.315 91.994 107.702 15,1

Avgust

Lenart 4.280 814 5.094 409 29 996 1.434 6.528 7.209 8,2

Maribor 57.901 4.265 62.166 4.091 466 866 5.423 67.589 77.922 16,2

Pesnica 2.792 483 3.275 421 26 620 1.067 4.342 5.707 15,8

Ruše 2.458 341 2.799 411 21 165 597 3.396 4.484 16,1

Sl. Bistrica 7.329 949 8.278 976 63 748 1.787 10.065 12.029 12,0

OS Maribor 74.760 6.852 81.612 6.308 605 3.395 10.308 91.920 107.351 14,9

September

Lenart 4.281 805 5.086 412 29 1.009 1.450 6.536 7.209 8,1

Maribor 57.562 4.297 61.859 4.067 469 858 5.394 67.253 77.497 16,0

Pesnica 2.798 469 3.267 424 26 622 1.072 4.339 5.668 15,4

Ruše 2.466 333 2.799 416 22 168 606 3.405 4.463 15,7

Sl. Bistrica 7.315 954 8.269 976 63 748 1.787 10.056 12.014 12,0

OS Maribor 74.422 6.858 81.280 6.295 609 3.405 10.309 91.589 106.851 14,7

Oktober

Lenart 4.273 804 5.077 415 28 985 1.428 6.505 7.212 8,5

Maribor 57.221 4.306 61.527 4.089 468 854 5.411 66.938 77.558 16,5

Pesnica 2.817 478 3.295 462 28 614 1.104 4.399 5.771 15,9

Ruše 2.431 338 2.769 418 22 166 606 3.375 4.445 15,9

Sl. Bistrica 7.314 969 8.283 970 63 749 1.782 10.065 12.132 12,6

OS Maribor 74.056 6.895 80.951 6.354 609 3.368 10.331 91.282 107.118 15,1

November

Lenart 4.278 808 5.086 417 28 968 1.413 6.499 7.253 9,0

Maribor 56.866 4.303 61.169 4.085 472 865 5.422 66.591 77.138 16,4

Pesnica 2.824 478 3.302 427 28 616 1.071 4.373 5.749 15,9

Ruše 2.463 313 2.776 413 22 166 601 3.377 4.449 16,0

Sl. Bistrica 7.268 948 8.216 968 64 749 1.781 9.997 12.068 12,6

OS Maribor 73.699 6.850 80.549 6.310 614 3.364 10.288 90.837 106.657 15,2

December

Lenart 4.243 802 5.045 416 27 1.006 1.449 6.494 7.292 9,5

Maribor 56.386 4.224 60.610 4.063 475 862 5.400 66.010 76.727 16,8

Pesnica 2.858 437 3.295 424 28 612 1.064 4.359 5.733 16,1

Ruše 2.407 303 2.710 408 22 166 596 3.306 4.398 16,4

Sl. Bistrica 7.196 933 8.129 956 63 749 1.768 9.897 12.030 13,1

OS Maribor 73.090 6.699 79.789 6.267 615 3.395 10.277 90.066 106.180 15,5

Vir podatkov: Statistični urad Republike Slovenije

70


ZRSZ Območna služba Maribor Poročilo za leto 2011

Tabela 3: DELOVNO AKTIVNO PREBIVALSTVO

- po dejavnostih v decembru 2010 in decembru 2011

Naziv dejavnosti po Standardni klasifikaciji dejavnosti (SKD)

december

2011

OS MARIBOR

december

2010

Indeks

2011/2010

A: Kmetijstvo, lov, gozdarstvo, ribištvo 3.758 3.173 118,4

B: Rudarstvo 32 36 88,9

C: Predelovalne dejavnosti 19.459 20.075 96,9

D: Oskrba z elektriko, plinom in paro 1.131 1.087 104,0

E: Oskrba z vodo; ravnanje z odplakami in odpadki; saniranje okolja 1.228 1.146 107,2

F: Gradbeništvo 5.904 7.750 76,2

G: Trgovina; vzdrževanje in popravila mot. vozil 11.848 11.917 99,4

H: Promet in skladiščenje 4.022 5.011 80,3

I: Gostinstvo 3.524 3.359 104,9

J: Informacijske in komunikacijske dejavnosti 2.396 2.383 100,5

K: Finančne in zavarovalniške dejavnosti 3.214 3.312 97,0

L: Poslovanje z nepremičninami 645 654 98,6

M: Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti 5.927 5.681 104,3

N: Druge raznovrstne poslovne dejavnosti 5.305 5.062 104,8

O: Dejavnost javne uprave in obrambe; dejavnost obvezne socialne varnosti 3.714 3.810 97,5

P: Izobraževanje 7.982 7.908 100,9

Q: Zdravstvo in socialno varstvo 7.005 6.898 101,6

R: Kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti 1.558 1.592 97,9

S: Druge dejavnosti 1.365 1.470 92,9

T: Dejavnost.gospodinjstev z zaposlenim hišnim osebjem; proizv. za lastno rabo 49 41 119,5

U: Dejavnost eksteritorialnih organizacij in teles 0 0 0,0

Skupaj 90.066 92.365 97,5

71


Poročilo za leto 2011

ZRSZ Območna služba Maribor

Tabela 4: DELOVNO AKTIVNO PREBIVALSTVO

- po dejavnostih in upravnih enotah v decembru 2011

Naziv dejavnosti po Standardni klasifikaciji dejavnosti (SKD)

UPRAVNA ENOTA

Lenart Maribor Pesnica Ruše

Slov.

Bistrica

A: Kmetijstvo, lov, gozdarstvo, ribištvo 1027 1126 632 212 761

B: Rudarstvo 0 22 4 3 3

C: Predelovalne dejavnosti 1996 11714 1329 1279 3141

D: Oskrba z elektriko, plinom in paro 12 1035 3 13 68

E: Oskrba z vodo; ravnanje z odplakami in odpadki; saniranje okolja 301 781 0 10 136

F: Gradbeništvo 438 3759 324 236 1147

G: Trgovina; vzdrževanje in popravila mot. vozil 598 9281 445 344 1180

H: Promet in skladiščenje 297 2855 241 97 532

I: Gostinstvo 221 2834 100 68 301

J: Informacijske in komunikacijske dejavnosti 29 2213 28 51 75

K: Finančne in zavarovalniške dejavnosti 47 3011 12 32 112

L: Poslovanje z nepremičninami 74 519 7 3 42

M: Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti 144 4982 114 115 572

N: Druge raznovrstne poslovne dejavnosti 36 4884 95 214 76

O: Dejavnost javne uprave in obrambe; dejavnost obvezne socialne varnosti 128 3046 180 139 221

P: Izobraževanje 447 5894 402 340 899

Q: Zdravstvo in socialno varstvo 582 5749 221 50 403

R: Kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti 20 1275 148 44 71

S: Druge dejavnosti 91 1001 70 55 148

T: Dejavnost.gospodinjstev z zaposlenim hišnim osebjem; proizv. za lastno rabo 6 29 4 1 9

U: Dejavnost eksteritorialnih organizacij in teles 0 0 0 0 0

Skupaj 6494 66010 4359 3306 9897

72


ZRSZ Območna služba Maribor Poročilo za leto 2011

Tabela 4a: DELOVNO AKTIVNO PREBIVALSTVO

- po dejavnostih in upravnih enotah (indeks dec.2011/dec.2010)

Naziv dejavnosti po Standardni klasifikaciji dejavnosti (SKD)

UPRAVNA ENOTA

Lenart Maribor Pesnica Ruše

Slov.

Bistrica

A: Kmetijstvo, lov, gozdarstvo, ribištvo 117,9 117,2 129,8 106,0 116,4

B: Rudarstvo 0,0 88,0 133,3 100,0 60,0

C: Predelovalne dejavnosti 102,3 96,0 96,5 98,1 96,8

D: Oskrba z elektriko, plinom in paro 109,1 102,8 150,0 86,7 130,8

E: Oskrba z vodo; ravnanje z odplakami in odpadki; saniranje okolja 119,9 101,6 0,0 90,9 119,3

F: Gradbeništvo 99,3 68,5 77,3 91,5 100,0

G: Trgovina; vzdrževanje in popravila mot. vozil 102,2 98,7 115,0 91,0 101,4

H: Promet in skladiščenje 101,4 73,9 103,9 89,8 103,3

I: Gostinstvo 104,7 105,0 90,9 82,9 116,7

J: Informacijske in komunikacijske dejavnosti 93,5 100,5 100,0 108,5 100,0

K: Finančne in zavarovalniške dejavnosti 106,8 96,6 92,3 91,4 107,7

L: Poslovanje z nepremičninami 117,5 95,8 116,7 100,0 105,0

M: Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti 67,0 106,2 111,8 92,7 103,8

N: Druge raznovrstne poslovne dejavnosti 97,3 105,0 89,6 112,0 101,3

O: Dejavnost javne uprave in obrambe; dejavnost obvezne socialne varnosti 101,6 98,4 95,7 75,1 101,8

P: Izobraževanje 102,1 101,6 99,0 95,8 98,9

Q: Zdravstvo in socialno varstvo 102,8 101,2 106,8 104,2 102,0

R: Kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti 117,6 99,0 99,3 89,8 79,8

S: Druge dejavnosti 98,9 91,4 101,4 82,1 100,7

T: Dejavnost.gospodinjstev z zaposlenim hišnim osebjem; proizv. za lastno rabo 100,0 131,8 80,0 100,0 128,6

U: Dejavnost eksteritorialnih organizacij in teles 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

SKUPAJ 103,9 96,2 101,4 95,4 101,4

73


Poročilo za leto 2011

ZRSZ Območna služba Maribor

Tabela 5: DELOVNO AKTIVNO PREBIVALSTVO

- po občinah na območju OS Maribor v decembru 2011

OBČINA

Zaposlene

osebe v

podjetjih in Zaposlene osebe

drugih pri samozaposlenih

organizacijah

osebah

Zaposlene

osebe

(1+2)

Samostojni

podjetniki

posamezniki

Osebe, ki

opravljajo

poklicno

dejavnost Kmetje

Samozaposlene

osebe (4+5+6)

Delovno

aktivno

prebival.

(3+7)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Stopnja

registrirane

brezposelnosti

(v% )

Benedikt 106 112 218 39 5 133 177 395 9,4

Cerkvenjak 110 89 199 39 1 142 182 381 8,4

Duplek 368 184 552 205 13 190 408 960 13,0

Hoče-Slivnica 3.014 288 3.302 315 15 123 453 3.755 13,7

Kungota 535 138 673 125 6 132 263 936 15,7

Lenart 3.781 447 4.228 213 11 264 488 4.716 10,5

Lovrenc na Pohorju 320 53 373 77 4 36 117 490 12,7

Makole 151 31 182 45 3 78 126 308 13,7

MO Maribor 50.817 3.148 53.965 3.011 424 246 3.681 57.646 17,9

Miklavž na Drav.polju 682 241 923 196 9 42 247 1.170 13,9

Oplotnica 317 82 399 100 10 98 208 607 9,9

Pesnica 835 154 989 173 11 345 529 1.518 15,8

Poljčane 871 128 999 118 7 75 200 1.199 12,9

Rače - Fram 832 213 1.045 186 11 87 284 1.329 13,6

Ruše 1.487 154 1.641 183 12 24 219 1.860 18,4

Selnica ob Dravi 600 96 696 148 6 106 260 956 15,7

Slovenska Bistrica 5.857 692 6.549 693 43 498 1.234 7.783 13,6

Starše 604 103 707 101 2 87 190 897 13,7

Sveta Ana 82 42 124 41 1 183 225 349 8,5

Sveta Trojica v Sl. gor. 99 53 152 47 5 115 167 319 9,9

Sveti Jurij v Sl. gor. 65 59 124 37 4 169 210 334 7,8

Šentilj 1.557 192 1.749 175 12 222 409 2.158 15,7

Vir podatkov:

Statistični urad Republike Slovenije

74


ZRSZ Območna služba Maribor Poročilo za leto 2011

Tabela 6: PRIJAVLJENA PROSTA DELOVNA MESTA

- v letih od 2008 do 2011

Urad za

delo /

območna

služba

Prijavljena prosta delovna mesta

od vseh za določen čas

od vseh za krajši delovni

čas

2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011

Indeks (vsa PDM)

2009/

2008

2010/

2009

2011/

2010

Lenart 1.671 1.336 1.715 1.300 1.164 1.119 1.466 1.053 112 146 144 163 80,0 128,4 75,8

Maribor 25.306 17.014 20.093 24.474 19.888 13.898 16.780 19.821 2.141 2.214 2.512 2.871 67,2 118,1 121,8

Pesnica 943 774 752 744 687 632 646 569 105 101 73 78 82,1 97,2 98,9

Ruše 1.024 733 839 899 764 611 714 750 57 67 73 87 71,6 114,5 107,2

Sl. Bistrica 2.457 1.899 2.236 2.430 1.921 1.568 1.866 2.065 210 235 241 260 77,3 117,7 108,7

OS Maribor 31.401 21.756 25.635 29.847 24.424 17.828 21.472 24.258 2.625 2.763 3.043 3.459 69,3 117,8 116,4

75


Poročilo za leto 2011

ZRSZ Območna služba Maribor

Tabela 7: PRIJAVLJENA PROSTA DELOVNA MESTA

- po stopnjah izobrazbe v letu 2011

Urad za delo/

območna služba

Lenart

Maribor

Pesnica

Ruše

Slov.Bistrica

OS MARIBOR

število PDM

stopnja izobrazbe

I. II. III. IV. V. VI. VII.+ B.Š.

vsa PDM 1.300 386 27 13 523 215 32 102 2

za določen čas 1.053 323 24 6 450 145 21 82 2

% za dol. čas 81,0 83,7 88,9 46,2 86,0 67,4 65,6 80,4 0,0

vsa PDM 24.474 4.027 953 334 11.957 3.782 630 2.754 37

za določen čas 19.821 3.705 825 265 9.935 2.647 328 2.091 25

% za dol. čas 81,0 92,0 86,6 79,3 83,1 70,0 52,1 75,9 67,6

vsa PDM 744 161 18 54 320 119 25 45 2

za določen čas 569 129 16 10 279 82 15 37 1

% za dol. čas 76,5 80,1 88,9 18,5 87,2 68,9 60,0 82,2 50,0

vsa PDM 899 269 27 25 356 132 24 66 0

za določen čas 750 267 27 22 262 105 21 46 0

% za dol. čas 83,4 99,3 100,0 88,0 73,6 79,5 87,5 69,7 0,0

vsa PDM 2.430 487 88 147 989 435 43 239 2

za določen čas 2.065 457 87 77 856 376 31 179 2

% za dol. čas 85,0 93,8 98,9 52,4 86,6 86,4 72,1 74,9 0,0

vsa PDM 29.847 5.330 1.113 573 14.145 4.683 754 3.206 43

za določen čas 24.258 4.881 979 380 11.782 3.355 416 2.435 30

% za dol. čas 81,3 91,6 88,0 66,3 83,3 71,6 55,2 76,0 69,8

76


ZRSZ Območna služba Maribor Poročilo za leto 2011

Tabela 8: PRIJAVLJENA PROSTA DELOVNA MESTA

- po dejavnostih v letu 2011

Urad za delo oz. območna služba

Slov.

Bistrica

Dejavnost po Standardni klasifikaciji dejavnosti (SKD) Lenart Maribor Pesnica Ruše

OS

Maribor

A: Kmetijstvo, lov, gozdarstvo, ribištvo 17 77 13 5 9 121

B: Rudarstvo 0 12 0 0 0 12

C: Predelovalne dejavnosti 386 6.880 102 350 708 8.426

D: Oskrba z elektriko, plinom in paro 1 251 0 2 17 271

E: Oskrba z vodo; ravnanje z odplakami in odpadki; saniranje okolja 59 95 0 2 41 197

F: Gradbeništvo 293 4.080 252 117 463 5.205

G: Trgovina; vzdrževanje in popravila mot. vozil 89 2.940 106 178 219 3.532

H: Promet in skladiščenje 57 988 65 17 136 1.263

I: Gostinstvo 131 1.642 44 34 193 2.044

J: Informacijske in komunikacijske dejavnosti 4 295 2 16 16 333

K: Finančne in zavarovalniške dejavnosti 1 537 3 6 12 559

L: Poslovanje z nepremičninami 3 261 1 1 7 273

M: Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti 20 1.531 20 14 251 1.836

N: Druge raznovrstne poslovne dejavnosti 35 1.900 20 74 48 2.077

O: Dejavnost javne uprave in obrambe; dejavnost obvezne socialne varnosti 3 170 4 7 19 203

P: Izobraževanje 90 1.549 55 43 216 1.953

Q: Zdravstvo in socialno varstvo 96 872 40 17 49 1.074

R: Kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti 1 141 9 3 7 161

S: Druge dejavnosti 13 248 8 13 16 298

T: Dejavnost.gospodinjstev z zaposlenim hišnim osebjem; proizvodnja za lastno rabo 1 5 0 0 3 9

U: Dejavnost eksteritorialnih organizacij in teles 0 0 0 0 0 0

Skupaj 1.300 24.474 744 899 2.430 29.847

77


Poročilo za leto 2011

ZRSZ Območna služba Maribor

Tabela 8a: PRIJAVLJENA PROSTA DELOVNA MESTA

- po dejavnostih (indeks leto 2011 / leto 2010)

Urad za delo oz. območna služba

Slov.

Bistrica

Dejavnost po Standardni klasifikaciji dejavnosti (SKD) Lenart Maribor Pesnica Ruše

OS

Maribor

A: Kmetijstvo, lov, gozdarstvo, ribištvo 188,9 151,0 76,5 50,0 450,0 136,0

B: Rudarstvo 0,0 150,0 0,0 0,0 0,0 150,0

C: Predelovalne dejavnosti 68,1 153,7 65,0 87,1 124,4 136,5

D: Oskrba z elektriko, plinom in paro 0,0 185,9 0,0 100,0 1.700,0 196,4

E: Oskrba z vodo; ravnanje z odplakami in odpadki; saniranje okolja 203,4 186,3 0,0 66,7 585,7 216,5

F: Gradbeništvo 104,6 152,8 126,0 100,9 110,2 141,2

G: Trgovina; vzdrževanje in popravila mot. vozil 46,4 115,0 108,2 211,9 88,0 111,1

H: Promet in skladiščenje 87,7 112,3 83,3 77,3 81,4 104,2

I: Gostinstvo 133,7 116,2 84,6 77,3 141,9 117,3

J: Informacijske in komunikacijske dejavnosti 80,0 68,9 66,7 266,7 800,0 75,0

K: Finančne in zavarovalniške dejavnosti 16,7 66,9 100,0 75,0 200,0 67,7

L: Poslovanje z nepremičninami 18,8 125,5 12,5 100,0 350,0 116,2

M: Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti 37,7 110,9 250,0 50,0 98,8 106,6

N: Druge raznovrstne poslovne dejavnosti 22,6 101,0 166,7 217,6 75,0 96,7

O: Dejavnost javne uprave in obrambe; dejavnost obvezne socialne varnosti 100,0 83,3 200,0 87,5 90,5 85,3

P: Izobraževanje 79,6 93,5 67,1 84,3 95,2 91,7

Q: Zdravstvo in socialno varstvo 101,1 91,2 210,5 340,0 71,0 93,9

R: Kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti 33,3 92,8 450,0 100,0 36,8 89,9

S: Druge dejavnosti 56,5 137,8 88,9 108,3 80,0 122,1

T: Dejavnost.gospodinjstev z zaposlenim hišnim osebjem; proizv. za lastno rabo 33,3 166,7 0,0 0,0 300,0 112,5

U: Dejavnost eksteritorialnih organizacij in teles 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

SKUPAJ 75,8 121,8 98,9 107,2 108,7 116,4

78


ZRSZ Območna služba Maribor Poročilo za leto 2011

Tabela 9: PRIJAVLJENA PROSTA DELOVNA MESTA

- po usmeritvah in stopnjah izobrazbe v letu 2011

OS Maribor

stopnja izobrazbe

VRSTA USMERITVE I.-II. III.-IV. V. VI. VII.+ B.Š. SKUPAJ

01 PRIDELOVALCI RASTLIN 2 55 27 8 23 7 122

04 VETERINARJI 0 0 3 0 9 0 12

05 PREDELOVALCI HRANE 5 128 15 3 3 0 154

10 GOZDARJI 3 8 2 1 3 0 17

11 LESARJI 6 230 42 4 1 0 283

12 PAPIRNIČARJI 7 0 0 0 0 0 7

15 GEOLOGI 0 0 0 0 1 0 1

16 RUDARJI IN BOGATILCI RUD 0 1 0 0 0 0 1

17 METALURGI 115 190 13 0 21 0 339

20 OBDELOVALCI KOVIN 212 4.181 24 0 0 0 4.417

21 MONTERJI IN INŠTALATERJI 37 564 0 0 0 0 601

22 MEHANIKI IN STROJNIKI 4 331 673 105 146 0 1.259

25 ELEKTRIKARJI 24 838 362 47 106 6 1.383

26 RAČUNALNIČARJI 0 2 43 17 57 0 119

27 POK.ZA PRENOS INFORMACIJ 3 14 0 1 4 1 23

30 KEMIKI 6 16 25 4 31 0 82

31 FARMACEVTI 0 0 25 0 28 0 53

32 GUMARJI 2 0 0 0 0 0 2

33 IZD. GRADBENEGA MATERIALA 0 4 0 0 0 0 4

34 KERAMIKI IN SORODNI 2 55 0 0 0 0 57

35 STEKLARJI 1 5 0 0 0 0 6

40 TEKSTILCI 2 10 5 1 6 0 24

41 IZDELOVALCI OBLAČIL 12 127 1 0 3 0 143

45 GRAFIKI IN SORODNI 1 28 11 0 4 1 45

46 TAPETNIKI 0 1 0 0 0 0 1

47 BARVARJI IN LIČARJI 88 248 0 0 0 0 336

48 POKLICI ZA OSEBNE STORITVE 6 113 17 0 0 0 136

51 GEODETI 0 0 2 2 13 0 17

52 GRADBENIKI 381 1.470 133 41 67 0 2.092

53 GRAD.ZA ZAKLJUČNA DELA 18 38 0 0 0 0 56

54 KOMUNALCI IN SORODNI 37 10 4 2 0 0 53

58 POKLICI V CESTNEM PROMETU 42 419 31 2 30 0 524

59 ŽELEZNIČARJI 3 3 0 9 0 0 15

63 POKLICI V PRETOVORNI DEJ. 20 45 2 4 0 0 71

65 TRGOVCI 2 804 60 0 0 0 866

66 POKLICI ZA GOST. IN TURIZEM 109 785 103 4 5 0 1.006

70 EKONOMISTI IN SORODNI 0 8 674 170 419 6 1.277

71 ORGANIZATORJI IN SORODNI 0 0 5 21 18 0 44

72 PRAVNIKI 0 0 0 4 139 5 148

73 ADMINISTRATORJI IN SORODNI 0 35 56 48 6 0 145

74 OFICIRJI IN SORODNI 0 0 0 0 1 0 1

80 VZGOJITELJI IN UČITELJI 0 0 142 23 410 4 579

81 POK.ZA TEL.KULT. IN ŠPOR. 0 1 3 0 1 0 5

82 JEZIKOSLOVCI IN SORODNI 0 0 0 1 4 0 5

83 DRUŽBOSLOVCI 0 0 0 1 45 3 49

84 NARAVOSLOVCI 0 0 0 11 20 0 31

87 KULTURNIKI 0 0 2 0 9 0 11

88 LIKOVNIKI IN OBLIKOVALCI 0 2 16 0 8 0 26

89 GLEDALIŠČNIKI IN SORODNI 0 0 3 0 1 0 4

90 GLASBENIKI 0 2 1 0 15 0 18

94 POKLICI V ZDRAVSTVU 0 101 273 9 274 4 661

95 POK. ZA SOCIALNO VARSTVO 0 0 0 8 27 1 36

98 VERSKI POKLICI 0 0 0 0 7 0 7

99 NERAZPOREJENI* 5.293 3.846 1.885 203 1.241 5 12.473

SKUPAJ POTREBE 6.443 14.718 4.683 754 3.206 43 29.847

Opomba: * V skupini 99 so na I.-II.st. razporejeni predv sem delav ci brez poklica ipd., na V.stopnji predv sem gimnazijski maturanti, med nerazporejene so

v štete tudi potrebe, kjer delodajalci niso natančneje kot s stopnjo izobrazbe opredelili sv oje zaposlitv ene zahtev e.

79


Poročilo za leto 2011

ZRSZ Območna služba Maribor

Tabela 10: ZAPOSLITVE NA PROSTIH DELOVNIH MESTIH

- v letih od 2008 do 2011

Urad za delo /

območna služba

Zaposlitve Od skupaj za določen čas Indeks (vse zaposlitve)

2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011

2009/

2008

2010/

2009

Lenart 1.335 1.027 1.236 931 1.065 816 1.009 739 76,9 120,4 75,3

Maribor 16.518 10.733 10.505 13.182 13.298 8.636 8.479 10.815 65,0 97,9 125,5

Pesnica 694 489 476 383 508 385 417 325 70,5 97,3 80,5

Ruše 711 552 532 515 552 473 464 458 77,6 96,4 96,8

Slovenska Bistrica 1.606 1.331 1.446 1.562 1.309 1.107 1.180 1.326 82,9 108,6 108,0

OS MARIBOR 20.864 14.132 14.195 16.573 16.732 11.417 11.549 13.663 67,7 100,4 116,8

2011/

2010

Vir podatkov:

Zaposlitve v tekočem letu, ki jih je Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije registriral z obrazcem M-1 (prijava v zdravstveno in

socialno zavarovanje) in za katere je Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje predhodno prejel prijavo prostega delovnega mesta

(obrazec PD-1)

80


ZRSZ Območna služba Maribor Poročilo za leto 2011

Tabela 11: ZAPOSLITVE NA PROSTIH DELOVNIH MESTIH

- po stopnjah izobrazbe v letu 2011

Urad za delo

Lenart

Maribor

Pesnica

Ruše

Slov.Bistrica

OS MARIBOR

vse

stopnja izobrazbe

zaposl.

I. II. III. IV. V. VI. VII.+ B.Š.

vse zaposlitve 931 202 54 12 312 239 31 76 5

za določen čas 739 166 46 10 236 197 23 57 4

% za dol. čas 79,4 82,2 85,2 83,3 75,6 82,4 74,2 75,0 0,0

vse zaposlitve 13.182 2.182 643 95 4.959 3.272 425 1.533 73

za določen čas 10.815 1.988 581 80 4.203 2.548 274 1.087 54

% za dol. čas 82,0 91,1 90,4 84,2 84,8 77,9 64,5 70,9 74,0

vse zaposlitve 383 62 26 5 128 116 16 29 1

za določen čas 325 56 22 5 109 98 12 22 1

% za dol. čas 84,9 90,3 84,6 100,0 85,2 84,5 75,0 75,9 100,0

vse zaposlitve 515 96 25 1 183 145 16 48 1

za določen čas 458 91 22 0 169 126 14 36 0

% za dol. čas 88,9 94,8 88,0 0,0 92,3 86,9 87,5 75,0 0,0

vse zaposlitve 1.562 285 82 23 470 453 58 183 8

za določen čas 1.326 257 71 22 397 395 41 137 6

% za dol. čas 84,9 90,2 86,6 95,7 84,5 87,2 70,7 74,9 75,0

vse zaposlitve 16.573 2.827 830 136 6.052 4.225 546 1.869 88

za določen čas 13.663 2.558 742 117 5.114 3.364 364 1.339 65

% za dol. čas 82,4 90,5 89,4 86,0 84,5 79,6 66,7 71,6 73,9

81


Poročilo za leto 2011

ZRSZ Območna služba Maribor

Tabela 12: ZAPOSLITVE NA PROSTIH DELOVNIH MESTIH

- po dejavnostih v letu 2011

Urad za delo oz. območna služba

Slov.

Dejavnost po Standardni klasifikaciji dejavnosti (SKD) Lenart Maribor Pesnica Ruše Bistrica

OS

Maribor

A: Kmetijstvo, lov, gozdarstvo, ribištvo 13 60 9 6 7 95

B: Rudarstvo 0 9 0 0 0 9

C: Predelovalne dejavnosti 324 3.662 65 241 466 4.758

D: Oskrba z elektriko, plinom in paro 0 162 0 2 8 172

E: Oskrba z vodo; ravnanje z odplakami in odpadki; saniranje okolja 35 77 0 0 36 148

F: Gradbeništvo 178 1.997 74 91 262 2.602

G: Trgovina; vzdrževanje in popravila mot. vozil 63 1.704 59 62 184 2.072

H: Promet in skladiščenje 49 716 46 8 108 927

I: Gostinstvo 91 1.098 20 17 111 1.337

J: Informacijske in komunikacijske dejavnosti 4 197 2 4 10 217

K: Finančne in zavarovalniške dejavnosti 1 256 0 2 5 264

L: Poslovanje z nepremičninami 5 163 1 0 2 171

M: Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti 13 765 19 10 159 966

N: Druge raznovrstne poslovne dejavnosti 14 851 14 22 13 914

O: Dejavnost javne uprave in obrambe; dejavnost obvezne socialne varnosti 4 93 1 4 8 110

P: Izobraževanje 52 533 30 31 129 775

Q: Zdravstvo in socialno varstvo 70 581 31 11 35 728

R: Kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti 1 123 8 2 3 137

S: Druge dejavnosti 13 132 4 2 14 165

T: Dejavnost.gospodinjstev z zaposlenim hišnim osebjem; proizv. za lastno rabo 1 3 0 0 2 6

U: Dejavnost eksteritorialnih organizacij in teles 0 0 0 0 0 0

SKUPAJ 931 13.182 383 515 1.562 16.573

Vir: Zavod za zdravstevno zavarovanje Slovenije

82


ZRSZ Območna služba Maribor Poročilo za leto 2011

Tabela 12a: ZAPOSLITVE NA PROSTIH DELOVNIH MESTIH

- po dejavnostih (indeks leto 2011 / leto 2010)

Urad za delo oz. območna služba

Dejavnost po Standardni klasifikaciji dejavnosti (SKD) Lenart Maribor Pesnica Ruše

Slov.

Bistrica

OS

Maribor

A: Kmetijstvo, lov, gozdarstvo, ribištvo 325 140 56 100 700 136

B: Rudarstvo 0 113 0 0 0 113

C: Predelovalne dejavnosti 57 152 55 90 118 126

D: Oskrba z elektriko, plinom in paro 0 160 0 0 800 165

E: Oskrba z vodo; ravnanje z odplakami in odpadki; saniranje okolja 140 233 0 0 600 228

F: Gradbeništvo 92 172 69 130 103 145

G: Trgovina; vzdrževanje in popravila mot. vozil 67 112 91 144 108 110

H: Promet in skladiščenje 94 128 79 40 82 113

I: Gostinstvo 152 124 77 57 144 124

J: Informacijske in komunikacijske dejavnosti 200 96 100 80 1.000 101

K: Finančne in zavarovalniške dejavnosti 17 81 0 100 125 80

L: Poslovanje z nepremičninami 42 157 0 0 100 145

M: Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti 35 105 475 43 93 100

N: Druge raznovrstne poslovne dejavnosti 78 88 140 169 48 88

O: Dejavnost javne uprave in obrambe; dejavnost obvezne socialne varnosti 200 66 0 67 73 69

P: Izobraževanje 76 93 75 115 98 92

Q: Zdravstvo in socialno varstvo 95 115 182 183 100 114

R: Kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti 0 118 800 100 27 115

S: Druge dejavnosti 93 100 50 29 93 94

T: Dejavnost.gospodinjstev z zaposlenim hišnim osebjem; proizv. za lastno rabo 0 100 0 0 200 75

U: Dejavnost eksteritorialnih organizacij in teles 0 0 0 0 0 0

SKUPAJ 75 125 80 97 108 117

Vir: Zavod za zdravstevno zavarovanje Slovenije

83


Skupaj

Samozaposlitev

Za nedoločen čas

Skupaj

Nova delovna dovoljenja

Brez kontrole trga dela

Skupaj

Napoteni delavci

Poslovodni delavci

Vsa sezonska dela

Sezonska dela v kmetijstvu

Sezonska dela v gradbeništvu

Skupaj

Poročilo za leto 2011

ZRSZ Območna služba Maribor

Tabela 13: IZDANA DELOVNA DOVOLJENJA

- v letu 2011

Osebna delovna

dovoljenja

Dovoljenja za

zaposlitev

Dovoljenja za delo

Brez delovnega

dovoljenja

Urad za delo,

območna služba

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Lenart 2 0 0 51 0 2 0 0 0 0 0 0

Maribor 161 25 18 1.073 0 42 172 0 64 0 61 0 296

Pesnica 4 0 1 44 0 1 26 0 2 0 24 0 43

Ruše 3 0 3 33 0 0 10 0 0 0 10 0 0

Sl. Bistrica 10 1 0 171 0 9 12 0 11 0 0 0 11

Ostali uradi 0 0 0 0 657 0 0 0 0 95 0 0 0

OS MARIBOR 180 26 22 1.372 657 54 220 0 77 95 95 0 350

Pojasnila:

Stolpec 2: Skupno štev ilo v seh izdanih osebnih delov nih dov oljenj

Stolpec 3: Štev ilo izdanih osebnih delov nih dov oljenj za samozaposlitev /osebne gospodarske družbe: s.p., k.d., d.n.o. - na podlagi 6. točke 10.

Stolpec 4: Štev ilo izdanih osebnih delov nih dov oljenj za nedoločen čas

Stolpec 5: Skupno štev ilo izdanih dov oljenj za zaposlitev

Stolpec 6: Od skupnega štev ila izdanih dov oljenj za zaposlitev štev ilo dov oljenj za zaposlitev tujcev , ki še niso bili zaposleni v RS

Stolpec 7: Od skupnega št. izdanih dov oljenj za zaposlitev štev ilo dov oljenj, ko izdaja dov oljenja ni v ezana na kontrolo trga dela /na podlagi 4.tč. 11.

Stolpec 8: Skupno štev ilo izdanih dov oljenj za delo

Stolpec 9: Od skupnega štev ila izdanih dov oljenj za delo štev ilo dov oljenj za napotene delav ce na podlagi 13., 14., 15., 16. in 17. člena ZZDT

Stolpec 10: Od skupnega štev ila dov oljenj za delo štev ilo dov oljenj za poslov odne delav ce na podlagi 22. člena ZZDT.

Stolpec 11: Štev ilo v seh dov oljenj za sezonsko delo tujcev

Stolpec 12: Od skupnega štev ila dov oljenj za sezonsko delo štev ilo dov oljenj za sezonsko delo v kmetijstv u na podlagi 20. člena ZZDT.

Stolpec 13: Od skupnega štev ila dov oljenj za sezonsko delo štev ilo dov oljenj za sezonsko delo v gradbeništv u na podlagi 21. člena ZZDT

84


Skupaj

Samozaposlitev

Za nedoločen čas

Skupaj

Nova delovna dovoljenja

Brez kontrole trga dela

Skupaj

Napoteni delavci

Poslovodni delavci

Vsa sezonska dela

Sezonska dela v kmetijstvu

Sezonska dela v gradbeništvu

Skupaj

ZRSZ Območna služba Maribor Poročilo za leto 2011

Tabela 14: VELJAVNA DELOVNA DOVOLJENJA

- na dan 31. 12. 2011

Osebna delovna

dovoljenja

Dovoljenja za

zaposlitev

Dovoljenja za delo

Brez delovnega

dovoljenja

Urad za delo,

območna služba

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Lenart 24 0 0 37 24 2 0 0 0 0 0 0 0

Maribor 1.379 41 0 838 413 39 149 0 110 0 0 0 0

Pesnica 19 0 0 41 23 1 4 0 4 0 0 0 0

Ruše 42 0 0 32 2 0 1 0 1 0 0 0 0

Sl. Bistrica 75 4 0 151 85 11 19 0 18 0 0 0 0

Ostali uradi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

OS MARIBOR 1.539 45 0 1.099 547 53 173 0 133 0 0 0 0

Pojasnila:

Stolpec 2: Skupno štev ilo v seh v eljav nih osebnih delov nih dov oljenj

Stolpec 3: Št. v eljav nih osebnih delov nih dov oljenj za samozaposlitev /osebne gospodarske družbe: s.p., k.d., d.n.o. - na podlagi 6. točke 10. člena

Stolpec 4: Štev ilo v eljav nih osebnih delov nih dov oljenj za nedoločen čas

Stolpec 5: Skupno štev ilo v eljav nih dov oljenj za zaposlitev

Stolpec 6: Od skupnega štev ila v eljav nih dov oljenj za zaposlitev štev ilo dov oljenj za zaposlitev tujcev , ki še niso bili zaposleni v RS

Stolpec 7: Od skupnega št. v eljav nih dov oljenj za zaposlitev št. dov oljenj, ko izdaja dov oljenja ni v ezana na kontrolo trga dela /na podlagi 4.tč. 11.

Stolpec 8: Skupno štev ilo v eljav nih dov oljenj za delo

Stolpec 9: Od skupnega štev ila v eljav nih dov oljenj za delo štev ilo dov oljenj za napotene delav ce na podlagi 13., 14., 15., 16. in 17. člena ZZDT

Stolpec 10: Od skupnega štev ila dov oljenj za delo štev ilo dov oljenj za poslov odne delav ce na podlagi 22. člena ZZDT.

Stolpec 11: Štev ilo v seh dov oljenj za sezonsko delo tujcev

Stolpec 12: Od skupnega štev ila dov oljenj za sezonsko delo štev ilo dov oljenj za sezonsko delo v kmetijstv u na podlagi 20. člena ZZDT.

Stolpec 13: Od skupnega štev ila dov oljenj za sezonsko delo štev ilo dov oljenj za sezonsko delo v gradbeništv u na podlagi 21. člena ZZDT

85


Poročilo za leto 2011

ZRSZ Območna služba Maribor

Tabela 15: STANJE REGISTRIRANO BREZPOSELNIH OSEB

- na dan 31. 12. in indeks

Urad za delo,

območna služba

Stanje na dan 31. 12.

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Lenart 880 897 718 712 674 456 447 460 715 748 766

Maribor 12.817 11.918 10.410 9.518 9.134 8.205 7.036 6.752 9.331 10.331 11.067

- Maribor I ... ... ... ... 4.728 4.323 3.627 3.412 4.761 5.281 5.667

- Maribor II ... ... ... ... 4.406 3.882 3.409 3.340 4.570 5.050 5.400

Pesnica 1.728 1.750 1.758 1.380 1.506 1.381 1.229 1.225 1.463 1.376 1.390

Ruše 1.580 1.345 1.205 1.091 1.087 951 835 863 1.029 1.083 1.072

Sl. Bistrica 2.181 2.138 1.781 1.802 1.950 1.608 1.348 1.462 1.900 2.006 2.170

OS MARIBOR 19.186 18.048 15.872 14.503 14.351 12.601 10.895 10.762 14.438 15.544 16.465

Urad za delo,

območna služba

Indeks rasti

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Lenart 101,9 80,0 99,2 94,7 67,7 98,0 102,9 155,4 104,6 102,4

Maribor 93,0 87,3 91,4 96,0 89,8 85,8 96,0 138,2 110,7 107,1

Pesnica 101,3 100,5 78,5 109,1 91,7 89,0 99,7 119,4 94,1 101,0

Ruše 85,1 89,6 90,5 99,6 87,5 87,8 103,4 119,2 105,2 99,0

Sl. Bistrica 98,0 83,3 101,2 108,2 82,5 83,8 108,5 130,0 105,6 108,2

OS MARIBOR 94,1 87,9 91,4 99,0 87,8 86,5 98,8 134,2 107,7 105,9

86


ZRSZ Območna služba Maribor Poročilo za leto 2011

Tabela 15a: POVPREČNO ŠTEVILO REGISTRIRANO BREZPOSELNIH OSEB

- v letih od 2001 do 2011 in indeks

Urad za delo,

območna služba

Letno povprečje

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Lenart 861 899 854 717 703 560 434 398 627 726 720

Maribor 12.730 12.337 10.912 10.177 9.422 9.083 7.509 6.666 8.447 9.796 10.908

- Maribor I ... ... ... ... 4.835 4.703 3.937 3.395 4.299 5.005 5.564

- Maribor II ... ... ... ... 4.586 4.381 3.573 3.271 4.148 4.791 5.344

Pesnica 1.766 1.731 1.647 1.585 1.496 1.448 1.275 1.189 1.429 1.396 1.432

Ruše 1.544 1.480 1.309 1.144 1.073 1.026 881 806 965 1.044 1.103

Sl. Bistrica 1.959 2.160 2.022 1.808 1.897 1.786 1.446 1.323 1.802 1.895 2.030

OS MARIBOR 18.860 18.607 16.744 15.431 14.590 13.902 11.546 10.381 13.270 14.857 16.194

Urad za delo,

območna služba

Indeks rasti

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Lenart 104,4 95,0 84,0 98,0 79,7 77,5 91,7 157,5 115,8 99,2

Maribor 96,9 88,4 93,3 92,6 96,4 82,7 88,8 126,7 116,0 111,4

Pesnica 98,0 95,1 96,2 94,4 96,8 88,1 93,3 120,2 116,4 111,2

Ruše 95,9 88,4 87,4 93,8 95,6 85,9 91,5 119,7 108,2 105,7

Sl. Bistrica 110,3 93,6 89,4 104,9 94,1 81,0 91,5 136,2 105,2 107,1

OS MARIBOR 98,7 90,0 92,2 94,5 95,3 83,1 89,9 127,8 112,0 109,0

87


Poročilo za leto 2011

ZRSZ Območna služba Maribor

Tabela 16: PRILIV IN ODLIV REGISTRIRANO BREZPOSELNIH OSEB

- v letih 2010 in 2011

Odliv iz evidence iz razlogov, ki ne

Urad za delo

Priliv

Vključeni v zaposlitev

pomenijo zaposlitve

Prehod v

Območna Indeks Indeks

druge

Indeks

služba Število 2011 Število 2011 evidence

Število 2011

2010 2011 2010 2010 2011 2010 v 2011 2010 2011 2010

Lenart 1.097 979 89,2 657 610 92,8 14 321 344 107,2

Maribor 9.444 9.786 103,6 5.022 5.827 116,0 81 3.003 3.174 105,7

- Maribor I 4.769 5.046 105,8 2.543 2.948 115,9 66 1.488 1.657 111,4

- Maribor II 4.675 4.740 101,4 2.479 2.879 116,1 15 1.515 1.517 100,1

Pesnica 1.312 1.315 100,2 694 723 104,2 9 604 563 93,2

Ruše 1.075 952 88,6 702 678 96,6 1 246 290 117,9

Sl. Bistrica 1.969 1.918 97,4 1.163 1.162 99,9 14 581 577 99,3

OS MARIBOR 14.897 14.950 100,4 8.238 9.000 109,2 119 4.755 4.948 104,1

Odliv

88


ZRSZ Območna služba Maribor Poročilo za leto 2011

Tabela 17: STRUKTURA PRILIVA IN ODLIVA REGISTRIRANO BREZPOSELNIH OSEB

- v letu 2011

Območna služba Maribor 2011 Območna služba Maribor 2011

PRILIV V BREZPOSELNOST 14.950 ODLIV IZ BREZPOSELNOSTI 14.212

- ženske 6.316 VKLJUČENI V ZAPOSLITVE 9.000

- iskalci prve zaposlitve 2.007 - ženske 3.769

- brezposelni zaradi stečaja 1.609 - šli v prvo zaposlitev 1.057

- trajni presežki 1.847 PRIJAVA V DRUGE EVIDENCE 119

- iztek zaposlitve za določen čas 7.216 - od tega prijava v evidenco začasno nezaposljivih 114

- pisni sporazum, redna odp.na strani delavca 593 ODLIV IZ EVIDENCE IZ RAZLOGOV, KI NE POMENIJO ZAPOSLITVE 4.948

- nezagotavljanje dela oz. prenehanje poslovanja 645 - prehod v neaktivnost 2.051

- ostali razlogi 850 od tega redno šolanje 292

PRILIV ZARADI PRESELITVE 183 od tega upokojitve 1.188

od tega ostali razlogi 571

- kršitev obveznosti 1.901

od tega ni na razpolago za zaposlitev 31

od tega odklonitev zaposlitve, neaktivnost, odklonitev APZ, kršitev

obveznosti iz APZ, delo na črno, ostalo 1.870

- ostalo 996

od tega oseba se je sama odjavila 552

od tega ostali razlogi 444

89


Poročilo za leto 2011

ZRSZ Območna služba Maribor

Tabela 18: ZNAČILNE SKUPINE REGISTRIRANO BREZPOSELNIH OSEB

- na dan 31. 12. 2011

Urad za

delo

Območna

služba

Iščejo prvo

Od vseh število posameznih kategorij

Trajno

presežni Dolgotrajno

Stari 40 do 50

Stari 50 let in

VSI Ženske zaposlitev Stari do 26 let delavci in brezposelni

let

več

Lenart 766 332 102 123 203 278 145 254

Maribor 11.067 5.299 1.792 1.279 2.564 5.632 2.324 3.631

- Maribor I 5.667 2.700 970 699 1.320 2.838 1.193 1825

- Maribor II 5.400 2.599 822 580 1.244 2.794 1.131 1806

Pesnica 1.390 663 218 201 312 708 292 457

Ruše 1.072 549 156 160 220 574 216 334

Slov. Bistrica 2.170 1.088 342 305 510 1.036 432 683

OS MARIBOR 16.465 7.931 2.610 2.068 3.809 8.228 3.409 5.359

Urad za

delo

Območna

služba

Iščejo prvo

Od vseh delež posameznih kategorij (v % )

Trajno

presežni Dolgotrajno Stari 40 do 50

Stari 50 let in

VSI (število) Ženske zaposlitev Stari do 26 let delavci in brezposelni

let

več

Lenart 766 43,3 13,3 16,1 26,5 36,3 18,9 33,2

Maribor 11.067 47,9 16,2 11,6 23,2 50,9 21,0 32,8

- Maribor I 5.667 47,6 17,1 12,3 23,3 50,1 21,1 32,2

- Maribor II 5.400 48,1 15,2 10,7 23,0 51,7 20,9 33,4

Pesnica 1.390 47,7 15,7 14,5 22,4 50,9 21,0 32,9

Ruše 1.072 51,2 14,6 14,9 20,5 53,5 20,1 31,2

Slov. Bistrica 2.170 50,1 15,8 14,1 23,5 47,7 19,9 31,5

OS MARIBOR 16.465 48,2 15,9 12,6 23,1 50,0 20,7 32,5

Urad za

delo

Območna

služba

Iščejo prvo

Indeks dec. 2011 / dec. 2010

Trajno

presežni Dolgotrajno Stari 40 do 50

Stari 50 let in

VSI Ženske zaposlitev Stari do 26 let delavci in brezposelni

let

več

Lenart 102,4 102,2 86,4 100,0 97,6 110,8 118,9 92,7

Maribor 107,1 104,6 100,5 91,7 109,7 115,6 111,0 106,8

- Maribor I 107,3 104,1 99,7 95,1 116,4 112,2 110,2 109,2

- Maribor II 106,9 105,1 101,5 87,9 103,3 119,2 112,0 104,5

Pesnica 101,0 97,9 97,3 94,8 91,2 102,6 106,2 94,0

Ruše 99,0 100,9 92,3 85,6 84,9 112,3 106,4 104,7

Slov. Bistrica 108,2 106,5 92,9 86,9 111,6 121,0 134,6 103,0

OS MARIBOR 105,9 103,9 98,0 91,2 105,7 114,6 113,1 104,2

90


ZRSZ Območna služba Maribor Poročilo za leto 2011

Tabela 18a: ZNAČILNE SKUPINE REGISTRIRANO BREZPOSELNIH OSEB

- povprečno v letu 2011

Urad za

delo

Območna

služba

Iščejo prvo

Od vseh število posameznih kategorij

Trajno

presežni Dolgotrajno

Stari 40 do 50

Stari 50 let in

VSI Ženske zaposlitev Stari do 26 let delavci in brezposelni

let

več

Lenart 720 323 97 114 209 246 129 259

Maribor 10.908 5.245 1.752 1.331 2.534 5.156 2.231 3.630

- Maribor I 5.564 2.666 952 716 1.276 2.633 1.138 1810

- Maribor II 5.344 2.579 800 615 1.258 2.523 1.093 1820

Pesnica 1.432 696 207 202 357 677 300 477

Ruše 1.103 563 157 166 244 530 214 339

Slov. Bistrica 2.030 1.019 320 287 479 898 365 684

OS MARIBOR 16.194 7.846 2.532 2.100 3.824 7.506 3.240 5.389

Urad za

delo

Območna

služba

Iščejo prvo

Od vseh delež posameznih kategorij (v % )

Trajno

presežni Dolgotrajno Stari 40 do 50

Stari 50 let in

VSI (število) Ženske zaposlitev Stari do 26 let delavci in brezposelni

let

več

Lenart 720 44,9 13,5 15,8 29,0 34,2 17,9 36,0

Maribor 10.908 48,1 16,1 12,2 23,2 47,3 20,5 33,3

- Maribor I 5.564 47,9 17,1 12,9 22,9 47,3 20,5 32,5

- Maribor II 5.344 48,3 15,0 11,5 23,5 47,2 20,5 34,1

Pesnica 1.432 48,6 14,5 14,1 24,9 47,3 20,9 33,3

Ruše 1.103 51,0 14,2 15,0 22,1 48,1 19,4 30,7

Slov. Bistrica 2.030 50,2 15,8 14,1 23,6 44,2 18,0 33,7

OS MARIBOR 16.194 48,5 15,6 13,0 23,6 46,4 20,0 33,3

Urad za

delo

Območna

služba

Iščejo prvo

Indeks leto 2011 / leto 2010

Trajno

presežni Dolgotrajno Stari 40 do 50

Stari 50 let in

VSI Ženske zaposlitev Stari do 26 let delavci in brezposelni

let

več

Lenart 96,3 99,4 82,2 92,7 100,5 98,0 105,7 94,5

Maribor 105,6 103,5 98,3 95,4 108,4 105,8 106,6 106,7

- Maribor I 105,4 102,8 97,8 97,4 112,5 104,1 105,1 108,3

- Maribor II 105,8 104,2 98,8 93,2 104,5 107,7 108,2 105,3

Pesnica 104,1 102,8 92,4 95,3 104,4 98,1 109,1 98,1

Ruše 101,8 103,5 92,9 88,8 94,2 103,7 105,4 106,3

Slov. Bistrica 101,2 99,7 87,0 81,8 104,8 104,9 113,7 103,2

OS MARIBOR 104,2 102,8 95,1 92,6 106,1 104,5 107,5 104,8

91


Poročilo za leto 2011

ZRSZ Območna služba Maribor

Tabela 19: IZOBRAZBENA STRUKTURA REGISTRIRANO BREZPOSELNIH

- na dan 31. 12. 2011

Urad za delo December

S T O P N J E I Z O B R A Z B E (število)

Območna 2011

I. II. III. IV. V. VI. VII. Bolon. š.

služba vsi žen vsi žen vsi žen vsi žen vsi žen vsi žen vsi žen vsi žen vsi žen

Lenart 766 332 253 93 39 13 8 5 227 80 160 82 17 12 61 46 1 1

Maribor 11.067 5.299 2.881 1.200 368 118 111 47 2.805 1.179 3.331 1.813 578 324 951 592 42 26

- Maribor I 5.667 2.700 1.558 657 177 57 64 28 1.405 583 1.678 915 272 144 496 306 17 10

- Maribor II 5.400 2.599 1.323 543 191 61 47 19 1.400 596 1.653 898 306 180 455 286 25 16

Pesnica 1.390 663 492 194 87 26 10 2 322 144 370 220 37 24 64 50 8 3

Ruše 1.072 549 292 120 33 15 8 3 326 156 293 173 33 25 80 54 7 3

Slov. Bistrica 2.170 1.088 602 231 102 39 9 4 567 254 617 374 86 51 181 131 6 4

OS Maribor 16.465 7.931 4.520 1.838 629 211 146 61 4.247 1.813 4.771 2.662 751 436 1.337 873 64 37

Urad za delo

Območna

December

2011

I. II.

S T O P N J E

III. IV.

I Z O B R A Z B E

V.

(delež v % ) *

VI. VII. Bolon. š.

služba vsi žen vsi žen vsi žen vsi žen vsi žen vsi žen vsi žen vsi žen vsi žen

Lenart 100,0 43,3 33,0 12,1 5,1 1,7 1,0 0,7 29,6 10,4 20,9 10,7 2,2 1,6 8,0 6,0 0,1 0,1

Maribor 100,0 47,9 26,0 10,8 3,3 1,1 1,0 0,4 25,3 10,7 30,1 16,4 5,2 2,9 8,6 5,3 0,4 0,2

- Maribor I 100,0 47,6 27,5 11,6 3,1 1,0 1,1 0,5 24,8 10,3 29,6 16,1 4,8 2,5 8,8 5,4 0,3 0,2

- Maribor II 100,0 48,1 24,5 10,1 3,5 1,1 0,9 0,4 25,9 11,0 30,6 16,6 5,7 3,3 8,4 5,3 0,5 0,3

Pesnica 100,0 47,7 35,4 14,0 6,3 1,9 0,7 0,1 23,2 10,4 26,6 15,8 2,7 1,7 4,6 3,6 0,6 0,2

Ruše 100,0 51,2 27,2 11,2 3,1 1,4 0,7 0,3 30,4 14,6 27,3 16,1 3,1 2,3 7,5 5,0 0,7 0,3

Slov. Bistrica 100,0 50,1 27,7 10,6 4,7 1,8 0,4 0,2 26,1 11,7 28,4 17,2 4,0 2,4 8,3 6,0 0,3 0,2

OS Maribor 100,0 48,2 27,5 11,2 3,8 1,3 0,9 0,4 25,8 11,0 29,0 16,2 4,6 2,6 8,1 5,3 0,4 0,2

Opomba: (*) - Deleži po posameznih stopnjah izobrazbe predstav ljajo delež med v semi brezposelnimi

Urad za delo December S T O P N J E I Z O B R A Z B E (delež v % )

Območna 2011 I. II. III. IV. V. VI. VII. Bolon. š.

služba vsi žen vsi žen vsi žen vsi žen vsi žen vsi žen vsi žen vsi žen vsi žen

Lenart 100,0 100,0 33,0 28,0 5,1 3,9 1,0 1,5 29,6 24,1 20,9 24,7 2,2 3,6 8,0 13,9 0,1 0,3

Maribor 100,0 100,0 26,0 22,6 3,3 2,2 1,0 0,9 25,3 22,2 30,1 34,2 5,2 6,1 8,6 11,2 0,4 0,5

- Maribor I 100,0 100,0 27,5 24,3 3,1 2,1 1,1 1,0 24,8 21,6 29,6 33,9 4,8 5,3 8,8 11,3 0,3 0,4

- Maribor II 100,0 100,0 24,5 20,9 3,5 2,3 0,9 0,7 25,9 22,9 30,6 34,6 5,7 6,9 8,4 11,0 0,5 0,6

Pesnica 100,0 100,0 35,4 29,3 6,3 3,9 0,7 0,3 23,2 21,7 26,6 33,2 2,7 3,6 4,6 7,5 0,6 0,5

Ruše 100,0 100,0 27,2 21,9 3,1 2,7 0,7 0,5 30,4 28,4 27,3 31,5 3,1 4,6 7,5 9,8 0,7 0,5

Slov. Bistrica 100,0 100,0 27,7 21,2 4,7 3,6 0,4 0,4 26,1 23,3 28,4 34,4 4,0 4,7 8,3 12,0 0,3 0,4

OS Maribor 100,0 100,0 27,5 23,2 3,8 2,7 0,9 0,8 25,8 22,9 29,0 33,6 4,6 5,5 8,1 11,0 0,4 0,5

Opomba: (*) - Deleži žensk po posameznih stopnjah izobrazbe predstav ljajo delež med v semi ženskami

Urad za delo December S T O P N J E I Z O B R A Z B E (delež v % )

Območna 2011 I. II. III. IV. V. VI. VII. Bolon. š.

služba vsi žen vsi žen vsi žen vsi žen vsi žen vsi žen vsi žen vsi žen vsi žen

Lenart 100,0 43,3 100 36,8 100 33,3 100 62,5 100 35,2 100 51,3 100 70,6 100 75,4 100 100

Maribor 100,0 47,9 100 41,7 100 32,1 100 42,3 100 42,0 100 54,4 100 56,1 100 62,3 100 61,9

- Maribor I 100,0 47,6 100 42,2 100 32,2 100 43,8 100 41,5 100 54,5 100 52,9 100 61,7 100 58,8

- Maribor II 100,0 48,1 100 41,0 100 31,9 100 40,4 100 42,6 100 54,3 100 58,8 100 62,9 100 64,0

Pesnica 100,0 47,7 100 39,4 100 29,9 100 20,0 100 44,7 100 59,5 100 64,9 100 78,1 100 37,5

Ruše 100,0 51,2 100 41,1 100 45,5 100 37,5 100 47,9 100 59,0 100 75,8 100 67,5 100 42,9

Slov. Bistrica 100,0 50,1 100 38,4 100 38,2 100 44,4 100 44,8 100 60,6 100 59,3 100 72,4 0 0,0

OS Maribor 100,0 48,2 100 40,7 100 33,5 100 41,8 100 42,7 100 55,8 100 58,1 100 65,3 100 57,8

Opomba: (*) - Deleži žensk po posameznih stopnjah izobrazbe predstav ljajo delež med v semi brezposelnimi na posamezni stopnji izobrazbe

92


ZRSZ Območna služba Maribor Poročilo za leto 2011

Tabela 20: PREGLED REGISTRIRANO BREZPOSELNIH PO STAROSTI

- na območju Območne službe Maribor na dan 31. 12. 2011

L E T A S T A R O S T I

st. do 18 % 18-25 % 25-30 % 30-40 % 40-50 % 50-60 % 60 in več % Skupaj %

izobr. let let let let let let let

I.-II. 8 0,2 639 12,4 493 9,6 997 19,4 1.241 24,1 1.590 30,9 181 3,5 5.149 100,0

% 100,0 39,2 20,0 27,8 36,4 32,6 37,7 31,3

III.-IV. 0 0,0 377 8,6 383 8,7 782 17,8 1.012 23,0 1.717 39,1 122 2,8 4.393 100,0

% 0,0 23,1 15,5 21,8 29,7 35,2 25,4 26,7

V. 0 0,0 549 11,5 1025 21,5 1.111 23,3 819 17,2 1152 24,1 115 2,4 4.771 100,0

% 0,0 33,6 41,5 30,9 24,0 23,6 24,0 29,0

VI. 0 0,0 29 3,9 104 13,8 161 21,4 161 21,4 260 34,6 36 4,8 751 100,0

% 0,0 1,8 4,2 4,5 4,7 5,3 7,5 4,6

VII.+ 0 0,0 30 2,2 433 32,4 525 39,3 167 12,5 156 11,7 26 1,9 1337 100,0

% 0,0 1,8 17,6 14,6 4,9 3,2 5,4 8,1

B.Š. 0 0,0 8 12,5 29 45,3 14 21,9 9 14,1 4 6,3 0 0,0 64 100,0

% 0,0 0,5 1,2 0,4 0,3 0,1 0,0 0,4

Skupaj 8 0,0 1.632 9,9 2.467 15,0 3.590 21,8 3.409 20,7 4.879 29,6 480 2,9 16.465 100,0

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

93


Poročilo za leto 2011

ZRSZ Območna služba Maribor

Tabela 21: PREGLED REGISTRIRANO BREZPOSELNIH PO TRAJANJU

BREZPOSELNOSTI

- na območju Območne službe Maribor na dan 31. 12. 2011

T R A J A N J E B R E Z P O S E L N O S T I

st. do 6 % 6-9 % 9-12 % 1-2 % 2-3 % 3-5 % 5 in več % Skupaj %

izobr. mes. mes. mes. let let let let

I.-II. 1.633 31,7 330 6,4 425 8,3 947 18,4 642 12,5 503 9,8 669 13,0 5.149 100,0

% 28,9 30,1 28,5 27,5 32,7 36,3 46,6 31,3

III.-IV. 1.462 33,3 266 6,1 372 8,5 885 20,1 557 12,7 429 9,8 422 9,6 4.393 100,0

% 25,9 24,2 24,9 25,7 28,4 30,9 29,4 26,7

V. 1.780 37,3 321 6,7 477 10,0 1.086 22,8 522 10,9 316 6,6 269 5,6 4.771 100,0

% 31,5 29,2 31,9 31,6 26,6 22,8 18,7 29,0

VI. 240 32,0 56 7,5 61 8,1 209 27,8 94 12,5 53 7,1 38 5,1 751 100,0

% 4,3 5,1 4,1 6,1 4,8 3,8 2,6 4,6

VII.+ 497 37,2 119 8,9 156 11,7 302 22,6 143 10,7 83 6,2 37 2,8 1337 100,0

% 8,8 10,8 10,4 8,8 7,3 6,0 2,6 8,1

B.Š. 34 53,1 6 9,4 2 3,1 12 18,8 6 9,4 3 4,7 1 1,6 64 100,0

% 0,6 0,5 0,1 0,3 0,3 0,2 0,1 0,4

Skupaj 5.646 34,3 1.098 6,7 1.493 9,1 3.441 20,9 1.964 11,9 1.387 8,4 1.436 8,7 16.465 100,0

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

94


ZRSZ Območna služba Maribor Poročilo za leto 2011

Tabela 22: PREGLED REGISTRIRANO BREZPOSELNIH PO DELOVNI DOBI

- na območju Območne službe Maribor na dan 31. 12. 2011

D E L O V N A

D O B A

st. brez % do 1 % 1-5 % 5-10 % 10-20 % 20-30 % 30 in več % Skupaj %

izobr. d.d. leta let let let let let

I.-II. 922 17,9 406 7,9 837 16,3 554 10,8 870 16,9 810 15,7 750 14,6 5.149 100,0

% 31,7 36,3 31,1 31,6 33,9 30,9 26,8 31,3

III.-IV. 372 8,5 219 5,0 559 12,7 472 10,7 791 18,0 930 21,2 1050 23,9 4.393 100,0

% 12,8 19,6 20,7 26,9 30,9 35,5 37,5 26,7

V. 1.149 24,1 329 6,9 762 16,0 484 10,1 645 13,5 630 13,2 772 16,2 4.771 100,0

% 39,5 29,4 28,3 27,6 25,2 24,0 27,6 29,0

VI. 90 12,0 35 4,7 124 16,5 69 9,2 144 19,2 138 18,4 151 20,1 751 100,0

% 3,1 3,1 4,6 3,9 5,6 5,3 5,4 4,6

VII.+ 345 25,8 126 9,4 399 29,8 170 12,7 111 8,3 108 8,1 78 5,8 1337 100,0

% 11,9 11,3 14,8 9,7 4,3 4,1 2,8 8,1

B.Š. 32 50,0 5 7,8 13 20,3 6 9,4 3 4,7 4 6,3 1 1,6 64 100,0

% 1,1 0,4 0,5 0,3 0,1 0,2 0,0 0,4

Skupaj 2.910 17,7 1.120 6,8 2.694 16,4 1.755 10,7 2.564 15,6 2.620 15,9 2.802 17,0 16.465 100,0

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

95


Poročilo za leto 2011

ZRSZ Območna služba Maribor

Tabela 23: POVPREČNI ČAS TRAJANJA BREZPOSELNOSTI

- na dan 31.12.2010 in na dan 31.12.2011*

OS

31.12.2010

31.12.2011

Maribor

vsi

ženske

moški

vsi ženske moški

število

število

število

število

število

število

stopnja izobrazbe let mes. dni let mes. dni let mes. dni let mes. dni let mes. dni let mes. dni

I. 2 4 26 3 1 5 1 10 25 2 4 24 2 11 28 1 11 27

II. 1 8 27 2 1 24 1 6 2 1 9 12 2 3 9 1 6 12

III. 2 5 0 2 7 18 2 2 28 2 4 16 2 7 11 2 2 15

IV. 1 9 16 2 1 13 1 6 12 1 11 10 2 3 21 1 8 3

V. 1 3 17 1 4 17 1 2 10 1 5 24 1 6 28 1 4 11

VI. 1 4 26 1 4 9 1 5 23 1 6 23 1 6 12 1 7 8

VII.+ 1 0 21 0 11 27 1 2 2 1 2 13 1 1 18 1 4 0

B.Š. 0 10 5 0 7 16 1 2 21 0 10 26 0 9 15 1 0 22

Vsi 1 8 29 1 11 14 1 6 17 1 10 7 2 0 16 1 8 2

Opomba: * Za izračun pov prečnega trajanja brezposelnosti na dan 31.12.2010 oz. 31.12.2011 se upoštev a čas med prijav o v ev idenco in dnem opazov anja (31.12.2010 oz.

31.12.2011).

96


ZRSZ Območna služba Maribor Poročilo za leto 2011

Tabela 24: PREGLED REGISTRIRANO BREZPOSELNIH PO STAROSTI,

TRAJANJU BREZPOSELNOSTI IN DELOVNI DOBI

- po uradih za delo na dan 31. 12. 2011

Urad za L E T A S T A R O S T I

delo, do 18 % 18-25 % 25-30 % 30-40 % 40-50 % 50-60 % 60 in več % Skupaj %

obm.služba let let let let let let let

Lenart 2 0,3 107 14,0 106 13,8 152 19,8 145 18,9 235 30,7 19 2,5 766 100,0

Maribor 4 0,0 991 9,0 1.674 15,1 2.443 22,1 2.324 21,0 3.280 29,6 351 3,2 11.067 100,0

- Maribor I 4 0,1 554 9,8 867 15,3 1.224 21,6 1.193 21,1 1.634 28,8 191 3,4 5.667 100,0

- Maribor II 0 0,0 437 8,1 807 14,9 1.219 22,6 1.131 20,9 1.646 30,5 160 3,0 5.400 100,0

Pesnica 0 0,0 164 11,8 185 13,3 292 21,0 292 21,0 419 30,1 38 2,7 1.390 100,0

Ruše 1 0,1 131 12,2 160 14,9 230 21,5 216 20,1 319 29,8 15 1,4 1.072 100,0

Sl.Bistrica 1 0,0 239 11,0 342 15,8 473 21,8 432 19,9 626 28,8 57 2,6 2.170 100,0

OS Maribor 8 0,0 1.632 9,9 2.467 15,0 3.590 21,8 3.409 20,7 4.879 29,6 480 2,9 16.465 100,0

Urad za T R A J A N J E B R E Z P O S E L N O S T I

delo, do 6 % 6-9 % 9-12 % 1-2 % 2-3 % 3-5 % 5 in več % Skupaj %

obm.služba mes. mes. mes. let let let let

Lenart 376 49,1 59 7,7 53 6,9 135 17,6 72 9,4 43 5,6 28 3,7 766 100,0

Maribor 3.650 33,0 756 6,8 1.029 9,3 2.312 20,9 1.374 12,4 953 8,6 993 9,0 11.067 100,0

- Maribor I 1.892 33,4 398 7,0 539 9,5 1.123 19,8 720 12,7 468 8,3 527 9,3 5.667 100,0

- Maribor II 1.758 32,6 358 6,6 490 9,1 1.189 22,0 654 12,1 485 9,0 466 8,6 5.400 100,0

Pesnica 469 33,7 90 6,5 123 8,8 275 19,8 136 9,8 114 8,2 183 13,2 1.390 100,0

Ruše 320 29,9 57 5,3 121 11,3 242 22,6 160 14,9 96 9,0 76 7,1 1.072 100,0

Sl.Bistrica 831 38,3 136 6,3 167 7,7 477 22,0 222 10,2 181 8,3 156 7,2 2.170 100,0

OS Maribor 5.646 34,3 1.098 6,7 1.493 9,1 3.441 20,9 1.964 11,9 1.387 8,4 1.436 8,7 16.465 100,0

Urad za D E L O V N A D O B A

delo, brez % do 1 % 1-5 % 5-10 % 10-20 % 20-30 % 30 in več % Skupaj %

obm.služba d.d. leta let let let let let

Lenart 109 14,2 50 6,5 120 15,7 91 11,9 145 18,9 99 12,9 152 19,8 766 100,0

Maribor 2.024 18,3 759 6,9 1.803 16,3 1.161 10,5 1.698 15,3 1.771 16,0 1.851 16,7 11.067 100,0

- Maribor I 1.115 19,7 380 6,7 928 16,4 592 10,4 830 14,6 869 15,3 953 16,8 5.667 100,0

- Maribor II 909 16,8 379 7,0 875 16,2 569 10,5 868 16,1 902 16,7 898 16,6 5.400 100,0

Pesnica 239 17,2 104 7,5 220 15,8 157 11,3 224 16,1 203 14,6 243 17,5 1.390 100,0

Ruše 167 15,6 81 7,6 189 17,6 108 10,1 172 16,0 188 17,5 167 15,6 1.072 100,0

Sl.Bistrica 371 17,1 126 5,8 362 16,7 238 11,0 325 15,0 359 16,5 389 17,9 2.170 100,0

97


Poročilo za leto 2011

ZRSZ Območna služba Maribor

Tabela 25: PREGLED REGISTRIRANO BREZPOSELNIH OSEB

- po usmeritvah in stopnjah izobrazbe na dan 31. 12. 2011

Stopnja izobrazbe

Vrsta usmeritve I.-II. III.-IV. V. VI. VII+ B.Š. Skupaj

01 PRIDELOVALCI RASTLIN 28 103 114 19 31 4 299

02 ŽIVINOREJCI 0 0 0 6 9 0 15

04 VETERINARJI 0 0 9 0 10 0 19

05 PREDELOVALCI HRANE 144 234 99 16 5 z 499

10 GOZDARJI z 3 3 0 7 0 14

11 LESARJI 67 121 50 5 z 0 244

12 PAPIRNIČARJI 0 4 8 z 0 0 13

15 GEOLOGI 0 0 3 0 z 0 4

16 RUDARJI IN BOGATILCI RUD 0 11 3 0 0 0 14

17 METALURGI z 35 20 0 z 0 57

20 OBDELOVALCI KOVIN 66 607 7 0 0 0 680

21 MONTERJI IN INŠTALATERJI 3 101 z 0 0 0 105

22 MEHANIKI IN STROJNIKI 4 414 454 42 51 0 965

25 ELEKTRIKARJI 25 211 175 24 28 z 464

26 RAČUNALNIČARJI 0 z 38 10 13 3 66

27 POK.ZA PRENOS INFORMACIJ z z z 16 7 0 27

30 KEMIKI 4 21 55 11 22 0 113

31 FARMACEVTI 0 z 17 0 z 0 19

33 IZD. GRADBENEGA MATERIALA z 3 0 0 0 0 5

34 KERAMIKI IN SORODNI z 8 0 0 0 0 10

35 STEKLARJI 3 12 0 0 0 0 15

40 TEKSTILCI 7 35 44 11 21 0 118

41 IZDELOVALCI OBLAČIL 64 207 94 6 5 0 376

42 USNJARJI IN KRZNARJI 0 0 0 0 0 0 0

43 IZDELOVALCI OBUTVE IN USNJAR. GALANTERIJE z 8 z 0 0 0 11

45 GRAFIKI IN SORODNI 0 19 21 0 z 0 41

46 TAPETNIKI 0 4 0 0 0 0 4

47 BARVARJI IN LIČARJI 13 149 6 0 0 0 168

48 POKLICI ZA OSEBNE STORITVE 0 200 31 0 0 0 231

51 GEODETI 0 z 4 0 z 0 6

52 GRADBENIKI 90 202 257 63 53 0 665

53 GRAD.ZA ZAKLJUČNA DELA 15 21 0 0 0 0 36

54 KOMUNALCI IN SORODNI 4 7 z 22 0 0 34

58 POKLICI V CESTNEM PROMETU 54 126 137 z 19 0 338

59 ŽELEZNIČARJI 2 12 9 z 0 0 25

60 LADJARJI 0 0 3 0 0 0 3

63 POKLICI V PRETOVORNI DEJ. 10 3 z 25 0 0 39

65 TRGOVCI 1 978 317 0 0 0 1.296

66 POKLICI ZA GOST. IN TURIZEM 40 340 159 25 22 z 587

70 EKONOMISTI IN SORODNI 0 4 1.157 209 342 32 1.744

71 ORGANIZATORJI IN SORODNI 0 0 7 10 13 z 31

72 PRAVNIKI 0 0 0 51 137 3 191

73 ADMINISTRATORJI IN SORODNI 1 129 147 111 17 z 406

74 OFICIRJI IN SORODNI 0 0 19 0 26 z 46

80 VZGOJITELJI IN UČITELJI 0 4 160 25 277 0 466

81 POK.ZA TEL.KULT. IN ŠPOR. 0 0 0 z 0 z z

82 JEZIKOSLOVCI IN SORODNI 0 0 0 0 22 0 22

83 DRUŽBOSLOVCI 0 0 0 0 77 5 82

84 NARAVOSLOVCI 0 0 13 0 15 0 28

87 KULTURNIKI 0 0 18 0 z 0 20

88 LIKOVNIKI IN OBLIKOVALCI 0 3 92 0 20 3 118

89 GLEDALIŠČNIKI IN SORODNI 0 0 0 0 6 0 6

90 GLASBENIKI 0 0 9 0 z 0 11

94 POKLICI V ZDRAVSTVU z 44 161 6 26 6 244

95 POK. ZA SOCIALNO VARSTVO 0 0 0 32 17 0 49

98 VERSKI POKLICI 0 0 0 0 13 0 13

99 NERAZPOREJENI* 4.495 4 845 0 16 z 5.361

SKUPAJ 5.149 4.393 4.771 751 1.337 64 16.465

Opomba: * z-podatek je manjši od 3, v skupini 99 so na I.-II.st. razporejeni delav ci brez poklica ipd., na V.st. pa gimnazijski maturanti,..

98


ZRSZ Območna služba Maribor Poročilo za leto 2011

Tabela 26: PREGLED REGISTRIRANO BREZPOSELNIH OSEB

- po občinah na območju Območne službe Maribor na dan 31. 12. 2011

Stopnja izobrazbe

Vsi Ženske I. in II. III. in IV. V. VI. VII. in VIII. B.Š.

Občina število število % % % % % % %

Benedikt 103 44 42,7 35,0 32,0 23,3 2,9 6,8 0,0

Cerkvenjak 75 33 44,0 41,3 30,7 21,3 2,7 4,0 0,0

Duplek 410 208 50,7 34,6 31,7 25,9 2,9 4,9 0,0

Hoče-Slivnica 681 368 54,0 24,7 30,0 29,7 5,0 10,1 0,6

Kungota 327 166 50,8 44,3 23,2 22,3 4,9 4,9 0,3

Lenart 364 175 48,1 32,7 32,4 22,3 2,5 9,9 0,3

Lovrenc na Pohorju 173 101 58,4 41,0 23,7 24,9 1,7 7,5 1,2

Makole 131 68 51,9 39,7 31,3 16,0 3,1 9,9 0,0

Maribor (mestna občina) 8.467 3.929 46,4 30,3 25,5 29,8 5,6 8,4 0,4

Miklavž na Drav.polju 402 203 50,5 19,2 30,3 37,8 5,5 7,0 0,2

Oplotnica 183 95 51,9 35,5 24,6 31,1 2,7 6,0 0,0

Pesnica 528 248 47,0 37,5 27,5 27,5 1,9 5,1 0,6

Poljčane 249 111 44,6 31,3 25,7 31,7 1,6 9,6 0,0

Rače - Fram 422 219 51,9 24,4 30,1 30,3 5,9 9,0 0,2

Ruše 600 290 48,3 29,2 32,3 27,0 3,3 7,3 0,8

Selnica ob Dravi 323 170 52,6 27,2 33,7 28,2 3,1 7,4 0,3

Slovenska Bistrica 1.570 826 52,6 30,1 26,8 29,7 4,6 8,5 0,4

Starše 253 134 53,0 24,1 35,2 30,0 2,0 8,3 0,4

Sveta Ana 85 29 34,1 49,4 32,9 11,8 1,2 4,7 0,0

Sveta Trojica v Slovenskih goricah 96 44 45,8 33,3 27,1 21,9 1,0 16,7 0,0

Sveti Jurij v Slovenskih goricah 75 27 36,0 46,7 21,3 22,7 4,0 5,3 0,0

Šentilj 600 293 48,8 42,0 22,2 28,8 2,5 4,0 0,5

99


Poročilo za leto 2011

ZRSZ Območna služba Maribor

Tabela 27: IZVAJANJE ZAKONA O ZAPOSLITVENI REHABILITACIJI

IN ZAPOSLOVANJU INVALIDOV

- v letu 2011

Urad za delo,

Območna služba

Obravnavani na rehabilitacijski komisiji

Pridobili status Pridobili

Pridobili invalida s pravico do

status pravico do zaposlitvene

invalida rehabilitacije rehabilitacije

Zavrnitve

Vključeni v

zaposlitveno

rehabilitacijo

Ocena zaposljivosti (izdane odločbe)

Invalidi Invalidi

zaposljivi v zaposljivi v

podporni zaščitni Invalidi -

zaposlitvi zaposlitvi nezaposljivi

Lenart 2 19 4 1 44 0 1 3

Maribor 3 58 25 3 164 2 8 18

Pesnica 1 8 5 1 31 0 1 1

Ruše 0 10 1 3 26 0 1 3

Sl. Bistrica 2 8 8 0 33 0 0 5

OS MARIBOR * 8 103 43 8 298 2 11 30

100


ZRSZ Območna služba Maribor Poročilo za leto 2011

Tabela 28: VKLJUČENI V UKREPE AKTIVNE POLITIKE ZAPOSLOVANJA

- po stopnjah izobrazbe v letu 2011

UAPA

Stopnja izobrazbe

Skupaj I

II III IV V VI VII+ B.Š.

Vsi Žen Vsi Žen Vsi Žen Vsi Žen Vsi Žen Vsi Žen Vsi Žen Vsi Žen Vsi Žen

1.2.1. Pomoč pri načrtovanju poklicne

poti in iskanju zaposlitve – delavnice 649 382 171 83 29 12 7 3 179 107 181 116 23 17 56 43 3 1

1.2.2. UŽU 36 14 30 14 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.3. Klubi za iskanje zaposlitve 146 81 25 14 8 3 3 0 37 14 52 36 10 8 11 6 0 0

1.2.5. Drugače o poklicih 2011 33 3 8 0 3 0 1 1 11 0 6 0 2 0 2 2 0 0

1.2.6. Eksperimentalni programi za

pomoč pri načrtovanju poklicne poti in

iskanju zaposlitve 952 629 89 48 18 3 6 5 211 131 370 244 97 74 150 117 11 7

1.3.4. Vključitev brezposelnih oseb v

nove in razvojne projekte 165 92 40 26 11 6 7 5 73 43 29 11 3 0 2 1 0 0

SKUPAJ UKREP 1 1981 1201 363 185 72 24 24 14 514 295 638 407 135 99 221 169 14 8

2.1.1. Programi institucionalnega

uspos. 418 274 34 17 4 0 2 1 33 13 146 99 61 53 134 88 4 3

2.1.2.1. Priprava za potrjevanje

NPK 76 22 13 3 3 0 1 1 26 5 27 9 3 2 3 2 0 0

2.1.2.2. Potrjevanje NPK 75 21 7 0 8 0 2 1 29 8 24 9 2 1 3 2 0 0

2.1.3. Programi institucionalnega

usposabljanja 2011 134 83 41 24 1 1 0 0 10 5 40 21 8 6 31 23 3 3

2.1.4. Priprava za potrjevanje NPK

2011 36 13 4 0 0 0 0 0 8 1 15 7 6 2 3 3 0 0

2.2.1. Delovni preizkus 23 14 5 4 1 0 0 0 4 1 10 8 1 1 2 0 0 0

2.2.4.2. Usposabljanje na delovnem

mestu 2009/2011 710 348 110 36 25 5 2 1 197 79 249 133 29 24 95 67 3 3

2.3.1. Formalno izobraževanje 490 282 178 83 15 10 0 0 102 68 184 114 7 6 4 1 0 0

2.3.2. PUM 14 6 14 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SKUPAJ UKREP 2 1976 1063 406 173 57 16 7 4 409 180 695 400 117 95 275 186 10 9

3.1.1. Pomoč pri samozaposlitvi 1326 580 95 14 22 8 4 2 240 99 583 253 100 48 278 152 4 4

3.1.3. Subvencije za samozaposl.

2010-2013 355 154 23 4 5 2 1 0 74 29 153 69 21 11 75 36 3 3

3.1.4. Subvencije za samozaposl.

2010-2013 188 89 11 2 1 1 1 1 22 8 88 36 21 12 43 28 1 1

3.2.5.2. Spodbujanje zaposlovanja

dolgotrajno brezposelnih oseb -

prejemnikov DSP za leto 2010 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0

3.2.7.3. Zaposli.me 2 262 139 59 25 10 3 1 1 59 29 93 56 15 11 22 12 3 2

3.2.7.5. Zaposli.me 2011 118 75 21 11 3 3 0 0 39 26 37 24 8 6 9 4 1 1

SKUPAJ UKREP 3 2252 1039 209 56 41 17 7 4 434 191 957 440 165 88 427 232 12 11

4.1.1. Javna dela 445 228 149 49 27 8 3 1 68 40 152 97 21 14 25 19 0 0

4.1.4. Subvencioniranje zaposlitev pri

izvajanju pomoči na domu ter osebne

asistence 3 3 0 0 0 0 0 0 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0

4.1.7. Priložnost zame 21 13 0 0 1 1 0 0 4 3 10 5 3 1 3 3 0 0

4.1.8. Asistentka/Asistent bom 19 14 2 1 0 0 0 0 8 5 6 5 1 1 2 2 0 0

4.3.2. Spodbujanje soc. vključenosti

in enakih možnosti na trgu dela 9 4 0 0 0 0 0 0 1 0 3 1 2 0 3 3 0 0

SKUPAJ UKREP 4 497 262 151 50 28 9 3 1 83 50 172 109 27 16 33 27 0 0

SKUPAJ UKREPI 1 - 4 6706 3565 1129 464 198 66 41 23 1440 716 2462 1356 444 298 956 614 36 28

101


Poročilo za leto 2011

ZRSZ Območna služba Maribor

Tabela 29: VKLJUČENI V UKREPE AKTIVNE POLITIKE ZAPOSLOVANJA

- po starosti v letu 2011

Leta starosti

Skupaj do 18 18 do 25 25 do 30 30 do 40 40 do 50 50 do 60 60 in več

UAPA

Vsi Žen Vsi Žen Vsi Žen Vsi Žen Vsi Žen Vsi Žen Vsi Žen Vsi Žen

1.2.1. Pomoč pri načrtovanju poklicne

poti in iskanju zaposlitve – delavnice 649 382 0 0 122 68 126 73 149 100 140 88 110 53 2 0

1.2.2. UŽU 36 14 0 0 16 7 11 5 8 1 1 1 0 0 0 0

1.2.3. Klubi za iskanje zaposlitve 146 81 0 0 30 16 32 16 39 27 35 18 10 4 0 0

1.2.5. Drugače o poklicih 2011 33 3 0 0 2 0 12 1 6 0 12 2 1 0 0 0

1.2.6. Eksperimentalni programi za

pomoč pri načrtovanju poklicne poti in

iskanju zaposlitve 952 629 0 0 117 67 228 150 314 235 191 127 102 50 0 0

1.3.4. Vključitev brezposelnih oseb v

nove in razvojne projekte 165 92 0 0 16 9 8 7 25 12 50 31 58 33 8 0

SKUPAJ UKREP 1 1981 1201 0 0 303 167 417 252 541 375 429 267 281 140 10 0

2.1.1. Programi institucionalnega

usposabljanja 418 274 0 0 37 20 118 76 141 101 74 53 48 24 0 0

2.1.2.1. Priprava za potrjevanje NPK 76 22 0 0 20 6 13 6 22 6 16 4 5 0 0 0

2.1.2.2. Potrjevanje NPK 75 21 0 0 11 2 19 4 24 10 15 5 6 0 0 0

2.1.3. Programi institucionalnega

usposabljanja 2011 134 83 0 0 18 10 18 13 47 30 33 21 17 9 1 0

2.1.4. Priprava za potrjevanje NPK

2011 36 13 0 0 2 0 8 4 8 3 13 4 5 2 0 0

2.2.1. Delovni preizkus 23 14 0 0 5 4 7 4 5 3 2 1 4 2 0 0

2.2.4.2. Usposabljanje na delovnem

mestu 2009/2011 710 348 0 0 156 61 174 93 193 115 135 59 52 20 0 0

2.3.1. Formalno izobraževanje 490 282 0 0 117 52 105 53 201 135 59 38 8 4 0 0

2.3.2. PUM 14 6 3 1 11 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SKUPAJ UKREP 2 1976 1063 3 1 377 160 462 253 641 403 347 185 145 61 1 0

3.1.1. Pomoč pri samozaposlitvi 1326 580 0 0 86 24 281 137 570 276 278 105 107 38 4 0

3.1.3. Subvencije za samozaposlitev

2010-2013 355 154 0 0 18 2 87 43 139 61 88 38 23 10 0 0

3.1.4. Subvencije za samozaposlitev

2010-2013 188 89 0 0 17 5 30 14 84 46 30 14 26 10 1 0

3.2.5.2. Spodbujanje zaposlovanja

dolgotrajno brezposelnih oseb -

prejemnikov DSP za leto 2010 3 2 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0

3.2.7.3. Zaposli.me 2 262 139 0 0 71 25 36 23 57 38 29 19 69 34 0 0

3.2.7.5. Zaposli.me 2011 118 75 0 0 14 6 21 11 16 11 24 16 41 31 2 0

SKUPAJ UKREP 3 2252 1039 0 0 206 62 456 229 867 433 449 192 267 123 7 0

4.1.1. Javna dela 445 228 0 0 3 1 40 22 68 45 103 53 214 105 17 2

4.1.4. Subvencioniranje zaposlitev pri

izvajanju pomoči na domu ter osebne

asistence 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 1 0 0

4.1.7. Priložnost zame 21 13 0 0 1 1 2 2 5 4 5 2 7 4 1 0

4.1.8. Asistentka/Asistent bom 19 14 0 0 0 0 0 0 3 3 7 4 9 7 0 0

4.3.2. Spodbujanje socialne vključenosti

in enakih možnosti na trgu dela 9 4 0 0 0 0 2 1 1 0 2 2 4 1 0 0

SKUPAJ UKREP 4 497 262 0 0 4 2 44 25 77 52 119 63 235 118 18 2

SKUPAJ UKREPI 1 - 4 6706 3565 3 1 890 391 1379 759 2126 1263 1344 707 928 442 36 2

102


ZRSZ Območna služba Maribor Poročilo za leto 2011

Tabela 30: VKLJUČENI V UKREPE AKTIVNE POLITIKE ZAPOSLOVANJA

- po trajanju registrirane brezposelnosti v letu 2011

Trajanje registrirane brezposelnosti

Skupaj do 3 mes. 3 do 6 mes. 6 - 9 mes. 9 - 12 mes. 1 - 2 leti 2 - 3 leta 3 - 5 let 5 - 8 let 8 l.in več

UAPA

Vsi Žen Vsi Žen Vsi Žen Vsi Žen Vsi Žen Vsi Žen Vsi Žen Vsi Žen Vsi Žen Vsi Žen

1.2.1. Pomoč pri načrt.

poklicne poti in iskanju

zaposlitve – delavnice 649 382 46 27 118 64 104 63 61 32 144 83 83 50 49 29 26 18 18 16

1.2.2. UŽU 36 14 2 2 12 4 3 0 3 2 7 2 5 1 2 1 2 2 0 0

1.2.3. Klubi za iskanje zap. 146 81 5 2 10 7 23 11 18 12 45 22 27 14 12 8 5 4 1 1

1.2.5. Drugače o poklicih 33 3 0 0 7 0 9 1 4 0 6 0 5 1 1 1 1 0 0 0

1.2.6. Eksperimentalni

programi za pomoč pri

načrtovanju poklicne poti in

iskanju zaposlitve 952 629 126 76 226 153 174 102 92 65 174 117 84 56 27 22 25 18 24 20

1.3.4. Vključitev BO v nove in

razvojne projekte 165 92 20 6 31 20 23 13 6 2 34 18 22 16 13 7 6 4 10 6

SKUPAJ UKREP 1 1981 1201 199 113 404 248 336 190 184 113 410 242 226 138 104 68 65 46 53 43

2.1.1. Progr. Institucionalnega

usposabljanja 418 274 52 29 106 71 78 59 32 22 96 59 31 18 12 9 7 3 4 4

2.1.2.1. Priprava za

potrjevanje NPK 76 22 11 2 17 5 6 1 9 3 20 6 8 2 2 1 2 1 1 1

2.1.2.2. Potrjevanje NPK 75 21 5 1 14 3 13 5 7 4 20 6 13 1 2 1 1 0 0 0

2.1.3. Progr. Instituc.

usposabljanja 2011 134 83 12 8 20 12 19 9 21 12 31 20 15 11 12 9 2 1 2 1

2.1.4. Priprava za

potrjevanje NPK 2011 36 13 5 2 3 0 6 2 4 1 7 4 9 4 1 0 1 0 0 0

2.2.1. Delovni preizkus 23 14 1 0 6 4 3 3 1 0 10 6 1 0 1 1 0 0 0 0

2.2.4.2. Usposabljanje na

delovnem mestu 710 348 117 42 171 68 118 67 61 33 167 88 50 30 14 13 6 3 6 4

2.3.1. Formalno

izobraževanje 490 282 176 103 158 90 27 13 18 7 47 28 30 21 12 6 14 8 8 6

2.3.2. PUM 14 6 7 5 2 1 1 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0

SKUPAJ UKREP 2 1976 1063 386 192 497 254 271 159 154 82 400 217 158 87 56 40 33 16 21 16

3.1.1. Pomoč pri

samozaposlitvi 1326 580 479 188 250 121 182 77 99 51 189 89 64 19 33 20 16 10 14 5

3.1.3. Subvencije za

samozaposlitev 2010-'13 355 154 21 7 149 67 64 28 34 14 60 27 16 5 6 2 4 3 1 1

3.1.4. Subvencije za

samozaposlitev 2010-'13 188 89 34 13 44 21 43 19 27 16 29 14 7 2 4 4 0 0 0 0

3.2.5.2. Spodbujanje zaposl.

dolgotr. brezp. oseb -

prejemnikov DSP 3 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0

3.2.7.3. Zaposli.me 2 262 139 21 8 40 20 15 6 19 9 122 71 33 18 6 5 4 0 2 2

3.2.7.5. Zaposli.me 2011 118 75 1 0 1 1 4 3 12 9 60 38 29 17 7 3 2 2 2 2

SKUPAJ UKREP 3 2252 1039 556 216 484 230 309 134 191 99 460 239 150 62 57 34 26 15 19 10

4.1.1. Javna dela 445 228 10 6 39 20 26 15 26 9 135 66 89 43 63 33 32 22 25 14

4.1.4. Subvencioniranje

zaposl. pri izv. pomoči na

domu ter osebne asist. 3 3 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.1.7. Priložnost zame 21 13 0 0 1 1 10 6 6 2 1 1 1 1 2 2 0 0 0 0

4.1.8. Asistentka/Asistent bom 19 14 2 2 2 1 2 1 3 3 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1

4.3.2. Spodbujanje socialne

vklj. in enakih možnosti na

trgu dela 9 4 0 0 0 0 2 0 1 1 2 1 1 0 1 1 2 1 0 0

SKUPAJ UKREP 4 497 262 13 9 43 23 41 23 36 15 140 70 93 45 68 38 36 24 27 15

SKUPAJ UKREPI 1 - 4 6706 3565 1154 530 1428 755 957 506 565 309 1410 768 627 332 285 180 160 101 120 84

103


Poročilo za leto 2011

ZRSZ Območna služba Maribor

Tabela 31: VKLJUČENI V UKREPE AKTIVNE POLITIKE ZAPOSLOVANJA

- po značilnih skupinah registrirano brezposelnih oseb v letu 2011

UAPA

1.2.1. Pomoč pri načrtov anju poklicne poti in

Število novo

sklenjenih

pogodb z

osebo

ženske

isklaci prve

zaposlitve

stari do

26 let

trajno

presežni

delavci in

stečajniki

dolgotrajno

brezposelni

stari 40

do 50 let

stari 50

let in več

iskanju zaposlitv e – delav nice 649 382 176 145 108 320 140 112

1.2.2. UŽU 36 14 16 18 1 16 1 0

1.2.3. Klubi za iskanje zaposlitv e 146 81 45 43 13 90 35 10

1.2.5. Drugače o poklicih 2011 33 3 4 3 9 13 12 1

1.2.6. Eksperimentalni progr. za pomoč pri načrt.

poklicne poti in iskanju zaposlitv e 952 629 189 159 170 334 191 102

1.3.4. Vključitev brezposelnih oseb v nov e in

razv ojne projekte 165 92 17 18 40 85 50 66

SKUPAJ UKREP 1 1981

2.1.1. Programi institucionalnega usposablj. 418 274 99 56 89 150 74 48

2.1.2.1. Priprav a za potrjev anje NPK 76 22 13 25 12 33 16 5

2.1.2.2. Potrjev anje NPK 75 21 10 13 13 36 15 6

2.1.3. Programi institucionalnega usposabljanja

2011 134 83 41 20 20 62 33 18

2.1.4. Priprav a za potrjev anje NPK 36 13 6 4 7 18 13 5

2.2.1. Delov ni preizkus 23 14 6 6 4 12 2 4

2.2.4.2. Usposabljanje na delov nem mestu

2009/2011 710 348 163 189 111 243 135 52

2.3.1. Formalno izobražev anje 490 282 75 134 22 111 59 8

2.3.2. PUM 14 6 14 14 0 3 0 0

SKUPAJ UKREP 2 1976

3.1.1. Pomoč pri samozaposlitv i 1326 580 215 128 305 316 278 111

3.1.3. Subv encije za samozaposlitev 2010-'13 355 154 51 27 101 87 88 23

3.1.4. Subv encije za samozaposlitev 2010-'13 188 89 32 20 46 40 30 27

3.2.5.2. Spodbujanje zaposlov anja dolgotrajno

brezposelnih oseb - prejemnikov DSP za leto

2010 3 2 0 0 0 2 0 1

3.2.7.3. Zaposli.me 2 262 139 62 78 52 167 29 69

3.2.7.5. Zaposli.me 2011 118 75 25 16 25 100 24 43

SKUPAJ UKREP 3 2252

4.1.1. Jav na dela 445 228 18 7 84 344 103 231

4.1.4. Subv . zaposlitev pri izv ajanju pomoči na

domu ter osebne asistence 3 3 0 0 0 0 2 1

4.1.7. Priložnost zame 21 13 1 1 1 4 5 8

4.1.8. Asistentka/Asistent bom 19 14 0 0 1 10 7 9

4.3.2. Spodbujanje socialne v klj. in enakih

možnosti na trgu dela 9 4 3 0 1 6 2 4

SKUPAJ UKREP 4 497

SKUPAJ UKREPI 1 - 4 6706

Registrirane brezposelne osebe, med njimi

104


ZRSZ Območna služba Maribor Poročilo za leto 2011

Tabela 32: VKLJUČENI V UKREPE AKTIVNE POLITIKE ZAPOSLOVANJA

- po uradih za delo v letu 2011

UAPA

OS MARIBOR

Št. Delež

vklj. v %

UD

LENART

Št.

vklj.

Delež

v %

UD

MARIBOR I

Št. Delež

vklj. v %

UD

MARIBOR II

Št. Delež

vklj. v %

UD

PESNICA

Št. Delež

vklj. v %

UD

RUŠE

Št.

vklj.

Delež

v %

UD SL.

BISTRICA

Št. Delež

vklj. v %

1.2.1. Pomoč pri načrt. poklicne poti

in iskanju zaposlitve – delavnice 649 100,0 22 3,4 182 28,0 199 30,7 69 10,6 54 8,3 123 19,0

1.2.2. UŽU 36 100,0 1 2,8 14 38,9 9 25,0 2 5,6 2 5,6 8 22,2

1.2.3. Klubi za iskanje zaposlitve 146 100,0 6 4,1 42 28,8 53 36,3 13 8,9 10 6,8 22 15,1

1.2.5. Drugače o poklicih 2011 33 100,0 1 3,0 6 18,2 18 54,5 3 9,1 1 3,0 4 12,1

1.2.6. Eksperimentalni programi za

pomoč pri načrtovanju poklicne poti in

iskanju zaposlitve 952 100,0 25 2,6 370 38,9 352 37,0 81 8,5 55 5,8 69 7,2

1.3.4. Vključitev brezposelnih oseb v

nove in razv. projekte 165 100,0 8 4,8 67 40,6 48 29,1 6 3,6 21 12,7 15 9,1

SKUPAJ UKREP 1 1981 100,0 63 3,2 681 34,4 679 34,3 174 8,8 143 7,2 241 12,2

2.1.1. Progr. institucionalnega uspo. 418 100,0 36 8,6 148 35,4 136 32,5 25 6,0 29 6,9 44 10,5

2.1.2.1. Priprava za potrjevanje

NPK 76 100,0 1 1,3 18 23,7 32 42,1 8 10,5 12 15,8 5 6,6

2.1.2.2. Potrjevanje NPK 75 100,0 3 4,0 29 38,7 27 36,0 4 5,3 8 10,7 4 5,3

2.1.3. Programi institucionalnega

uspo. 2011 134 100,0 8 6,0 57 42,5 41 30,6 3 2,2 9 6,7 16 11,9

2.1.4. Priprava za potr. NPK 2011 36 100,0 0 0,0 10 27,8 15 41,7 3 8,3 4 11,1 4 11,1

2.2.1. Delovni preizkus 23 100,0 3 13,0 4 17,4 9 39,1 1 4,3 1 4,3 5 21,7

2.2.4.2. Usposabljanje na delovnem

mestu 2009/20011 710 100,0 60 8,5 205 28,9 217 30,6 56 7,9 55 7,7 117 16,5

2.3.1. Formalno izobraževanje 490 100,0 20 4,1 178 36,3 182 37,1 25 5,1 32 6,5 53 10,8

2.3.2. PUM 14 100,0 0 0,0 4 28,6 9 64,3 0 0,0 0 0,0 1 7,1

SKUPAJ UKREP 2 1976 100,0 131 6,6 653 33,0 668 33,8 125 6,3 150 7,6 249 12,6

3.1.1. Pomoč pri samozaposlitvi 1326 100,0 80 6,0 493 37,2 444 33,5 93 7,0 77 5,8 139 10,5

3.1.3. Subvencije za samozaposlitev

2010-2013 355 100,0 21 5,9 135 38,0 115 32,4 17 4,8 27 7,6 40 11,3

3.1.4. Subvencije za samozaposlitev

2010-2013 188 100,0 11 5,9 62 33,0 75 39,9 14 7,4 9 4,8 17 9,0

3.2.5.2. Spodbujanje zaposlovanja

dolgotrajno brezposelnih oseb -

prejemnikov DSP za leto 2010 3 100,0 0 0,0 1 33,3 0 0,0 2 66,7 0 0,0 0 0,0

3.2.7.3. Zaposli.me 2 262 100,0 18 6,9 76 29,0 89 34,0 17 6,5 22 8,4 40 15,3

3.2.7.5. Zaposli.me 2011 118 100,0 5 4,2 41 34,7 45 38,1 7 5,9 7 5,9 13 11,0

SKUPAJ UKREP 3 2252 100,0 135 6,0 808 35,9 768 34,1 150 6,7 142 6,3 249 11,1

4.1.1. Javna dela 445 100,0 24 5,4 102 22,9 114 25,6 53 11,9 64 14,4 88 19,8

4.1.4. Subvencioniranje zaposlitev pri

izvajanju pomoči na domu ter osebne

asistence 3 100,0 0 0,0 0 0,0 1 33,3 2 66,7 0 0,0 0 0,0

4.1.7. Priložnost zame 21 100,0 0 0,0 6 28,6 9 42,9 2 9,5 3 14,3 1 4,8

4.1.8. Asistentka/Asistent bom 19 100,0 2 10,5 10 52,6 6 31,6 0 0,0 0 0,0 1 5,3

4.3.2. Spodbujanje socialne

vključenosti in enakih možnosti na

trgu dela 9 100,0 0 0,0 4 44,4 3 33,3 0 0,0 1 11,1 1 11,1

SKUPAJ UKREP 4 497 100,0 26 5,2 122 24,5 133 26,8 57 11,5 68 13,7 91 18,3

SKUPAJ UKREPI 1 - 4 6706 100,0 355 5,3 2264 33,8 2248 33,5 506 7,5 503 7,5 830 12,4

Povprečno število brezposelnih v

2011 16194 100,0 720 4,4 5564 34,4 5344 33,0 1432 8,8 1103 6,8 2030 12,5

105


Poročilo za leto 2011

ZRSZ Območna služba Maribor

Tabela 33: PREJEMNIKI DENARNEGA NADOMESTILA IN DENARNE POMOČI

- v decembru 2010 in decembru 2011

Urad za

delo,

območna

služba

Število prejemnikov v decembru 2010 Število prejemnikov v decembru 2011

Indeks dec.2011/

Denarno nadom. Denarna pomoč

% prejem. Denarno nadom. Denarna pomoč

% prejem. dec.2010

DN in DP

DN in DP

vsi od tega vsi od tega

Skupaj med brezp.

vsi od tega vsi od tega

Skupaj med brezp.

denarno denarna

prejem. bolniška prejem. bolniška prejem. v dec.'10 prejem. bolniška prejem. bolniška prejem. v dec.'11 nadom. pomoč

Lenart 282 12 0 0 282 30,5 282 18 0 0 282 36,8 100,0 0,0

Maribor 2.737 66 0 0 2.737 26,4 3.188 123 0 0 3.188 28,8 116,5 0,0

- Maribor I 1.341 35 0 0 1.341 26,0 1.643 56 0 0 1.643 29,0 122,5 0,0

- Maribor II 1.393 31 0 0 1.396 26,9 1.545 67 0 0 1.545 28,6 110,9 0,0

Pesnica 366 6 1 0 367 24,4 343 15 0 0 343 24,7 93,7 0,0

Ruše 273 3 0 0 273 31,0 265 8 0 0 265 24,7 97,1 0,0

Sl.Bistrica 588 16 1 0 589 26,7 743 20 0 0 743 34,2 126,4 0,0

OS Maribor 4.246 103 2 0 4.248 26,8 4.821 184 0 0 4.821 29,3 113,5 0,0

106


ZRSZ Območna služba Maribor Poročilo za leto 2011

Tabela 34: PREJEMNIKI ZOISOVIH ŠTIPENDIJ

- v decembru 2011

Urad za delo,

območna služba

Prejemniki Zoisovih štipendij

Dijaki Študenti Skupaj

Število Delež (v % ) Število Delež (v % ) Število Delež (v % )

Lenart 0 0,0 17 100,0 17 100,0

Maribor 2 1,6 122 98,4 124 100,0

Pesnica 0 0,0 9 100,0 9 100,0

Ruše 0 0,0 10 100,0 10 100,0

Slovenska Bistrica 0 0,0 16 100,0 16 100,0

OS Maribor 2 1,1 174 98,9 176 100,0

107

More magazines by this user
Similar magazines