Biuletyn Europejski Fundusz Społeczny na Podkarpaciu nr 9 ...

wup.rzeszow.pl

Biuletyn Europejski Fundusz Społeczny na Podkarpaciu nr 9 ...

Biuletyn Wojewódzkiego Urzêdu Pracy w Rzeszowie

EUROPEJSKI

FUNDUSZ SPO£ECZNY

NA PODKARPACIU

EFS

2007- 2013

Pytania

bez odpowiedzi

s. 3-5

Wniosek

a realizacja

projektu

s. 12

O czym nale¿y

pamiêtaæ przy

dokumentowaniu

wydatków

CzeϾ I Рwynagrodzenia

s. 9-10

nr 9, wrzesieñ 2006 r.


W NUMERZE:

EFS 2007 - 2013

Pytania bez odpowiedzi.............................. 3-5

Projekty badawcze

Czego dowiemy siê o podkarpackim

rynku pracy.................................................. 5-6

Dobre praktyki

Doskonalenie umiejêtnoœci

zawodowych drog¹ do sukcesu

w firmie – kursy szkoleniowe dla

pracuj¹cych .................................................. 7-8

Finanse

O czym nale¿y pamiêtaæ przy

dokumentowaniu wydatków.

Czêœæ I – wynagrodzenia.......................... 9-10

Statystyka sk³adanych wniosków

Wnioskowy boom ........................................ 11

Realizacja projektu

Wniosek a realizacja projektu...................... 12

Aktualnoœci............................................ 13-16

Zabezpieczenia zwrotu

wyp³acanych œrodków

Umowa ubezpieczenia ................................. 17

FAQ.......................................................... 18-19

Projekty z przymru¿eniem oka............... 19

Biuletyn Wojewódzkiego Urzêdu Pracy

w Rzeszowie - nr 9, wrzesieñ, 2006 r.

Wydawca: Wojewódzki Urz¹d Pracy w Rzeszowie,

35-025 Rzeszów, ul. Lisa Kuli 20

tel. (0-17) 850-92-00, fax 852-44-57

e-mail: wup@wup-rzeszow.pl

Zespó³ redakcyjny: Anna Baran, Anna Bileñki,

Mariusz Blicharz, Andrzej Borowik, Andrzej Burnat,

Joanna Chrobak, Marcin Dygoñ, Iwona Idzik-

Maciej, Magdalena Karbarz-Folcik, Ma³gorzata

Kawalec, Bartosz Kostecki, Bernadeta Krukowska,

Lucjan Kozio³, Agnieszka KuŸniar-Pelc, Katarzyna

Michno, Anna Miklicz, Sylwia Najda, Danuta

Paw³owska, Joanna Piórkowska, Beata Przepióra,

Sabina Solarska-Przywara, Grzegorz Wyciœlak,

Pawe³ Zamorski.

Projekt graficzny i sk³ad: J. E.

Druk: DjaF Jakub Furek

Fotografie: The Audiovisual Library of the

European Commission.

Biuletyn jest wspó³finansowany ze

œrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego. Jego rozpowszechnianie odbywa

siê bezp³atnie.

2

Szanowni Pañstwo,

Mam przyjemnoϾ

oddaæ w rêce Pañstwa

kolejny numer biuletynu,

którego zadaniem

jest u³atwienie aplikowania

i realizacji projektów

w ramach Dzia-

³ania 2.1, 2.3 i 2.4

ZPORR.

Przez dwa lata nasz

kwartalnik stara³ siê

pod¹¿aæ za potrzebami

wszystkich zainteresowanych

Europejskim

Funduszem Spo³ecznym i na bie¿¹co podejmowaæ problemy,

które pojawiaj¹ siê w trakcie procesu wdra¿ania

projektów unijnych.

Pomimo tego, ¿e dostêpne w ramach perspektywy

finansowej 2004 – 2006 œrodki z EFS ju¿ s¹ na

wyczerpaniu kontynuowaæ bêdziemy nasz¹ dzia³alnoœæ

podejmuj¹c tematy wa¿ne dla wspó³pracuj¹cych z nami

instytucji i organizacji realizuj¹cych projekty. Chocia¿by

takie jak rozliczanie personelu projektu czy czêste

rozbie¿noœci pomiêdzy umow¹ a rzeczywistoœci¹.

Bacznie obserwuj¹c efekty wdra¿anych przedsiêwziêæ

coraz czêœciej spogl¹daæ bêdziemy w przysz³oœæ

oczekuj¹c znacznie wiêkszych dotacji w ramach EFS na

zadania zwi¹zane z rynkiem pracy. Jest to tym bardziej

istotne, ¿e w³aœnie w tych dniach podejmowane bêd¹

decyzje, jaki kszta³t merytoryczny, finansowy i organizacyjny

bêdzie mia³ Program Operacyjny Kapita³

Ludzki - podstawowy instrument EFS w Polsce w latach

2007 - 2013. Artyku³ zamieszczony w biuletynie ma za

zadanie przedstawiæ ogólne za³o¿enia projektu tego

dokumentu a jego uzupe³nieniem jest reporta¿ z konferencji

regionalnej w ramach konsultacji spo³ecznych

prowadzonych przez WUP wspólnie z Ministerstwem

Rozwoju Regionalnego. Zachêcam Pañstwa do

wypowiadania siê na temat tego Programu i przesy³ania

uwag zwi¹zanych z zaproponowanymi w nim rozwi¹zaniami

ma adres Urzêdu. Bêd¹ one z pewnoœci¹

uwzglêdnione przez przedstawicieli regionu zaanga-

¿owanych w prace nad jego przygotowaniem.

¯yczê mi³ej lektury.

Z powa¿aniem

Jacek Pos³uszny

Dyrektor Wojewódzkiego

Urzêdu Pracy

w Rzeszowie


EFS 2007 - 2013

Pytania bez odpowiedzi

W miarê jak dostêpne w ramach

ZPORR zasoby finansowe

kurcz¹ siê, coraz czêœciej

pojawia siê pytanie „co teraz

bêdzie”? Jaki bêdzie nowy

okres programowania funduszy

strukturalnych? Czy dotychczasowe

kierunki dzia³añ

zostan¹ podtrzymane? Na co

Unia Europejska, Polska i Region

bêd¹ zwracaæ szczególn¹

uwagê przy ustalaniu schematów

pomocy? Kiedy bêdzie

mo¿na sk³adaæ nowe projekty?

Kto pyta ten nie b³¹dzi, rzecz

w tym, by zanim nowy Program

ruszy zadaæ wszystkie

pytania i postaraæ siê na nie

odpowiedzieæ.

Unijne dotacje zamiast œniegu

Pytañ jest du¿o wiêcej. Pewnie

nawet wiêcej ni¿ mo¿liwych

odpowiedzi. Sporo jednak ju¿

wiadomo. W czerwcu Ministerstwo

Rozwoju Regionalnego rozpoczê³o

konsultacje spo³eczne

projektu Programu Operacyjnego

Kapita³ Ludzki. We wrzeœniu

najprawdopodobniej pierwsza

wersji Programu trafi do negocjacji

z urzêdnikami w Brukseli. Choæ

kalendarz prac jest napiêty i ambitny,

to jednak 1 stycznia 2007

zbli¿a siê dosyæ du¿ymi krokami

i raczej nie nale¿y siê spodziewaæ,

¿e w Sylwestrow¹ Noc zamiast

œniegu spadaæ bêd¹ unijne dotacje.

Jak ju¿ wiemy z doœwiadczenia,

uruchomienie Programu

jest operacj¹ bardzo skomplikowan¹.

Przekona³ siê o tym ju¿

niejeden unijny kraj cz³onkowski.

Na pewno nowy Program korzysta³

bêdzie z doœwiadczeñ obecnego

okresu programowania,

choæ tak do koñca jeszcze nie

mo¿na wskazaæ co tak naprawdê

zdaje egzamin i jakie formy

wsparcia przynosz¹ spodziewane

rezultaty. Wiele projektów jest

jeszcze w trakcie realizacji i kilka

lat musi jeszcze min¹æ by

obiektywnie mo¿na by³o wskazaæ

korzyœci jakie z nich wyniknê³y.

Dyrektor WUP Jacek Pos³uszny i autor artyku³u na spotkaniu konsultacyjnym z Dyrekcj¹

Generaln¹ ds. zatrudnienia dotycz¹cym regionalizacji EFS w nowym okresie programowania,

które odby³o siê w Brukseli 24 maja 2006 roku.

Fot. Marcin Dygoñ

Mocniejsze regiony

Jest to jedyny Program obejmuj¹cy

œrodki z Europejskiego Funduszu

Spo³ecznego co z pewnoœci¹

wp³ynie na dobr¹ kondycjê psychiczn¹

samego Funduszu, gdy¿

nie bêdzie mu ju¿ grozi³o

„ZPORRowo-SOPowe” rozdwojenie

jaŸni przejawiaj¹ce siê w zupe³nie

ró¿nych formach wsparcia,

kosztach kwalifikowalnych, systemach

wdra¿ania, sposobach

rozliczania i wielu innych

dziedzinach, w których ten sam

przecie¿ fundusz ma zupe³nie

inne oblicze. Gdy do tego dodaæ

16 regionów i kilkadziesi¹t

instytucji wdra¿aj¹cych mamy

wrêcz mieszankê wybuchow¹.

Poniewa¿ nowy Program Operacyjny

s³u¿y³ bêdzie realizacji

zarówno polityki krajowej jak

i polityk regionalnych, wspiera³

bêdzie systemy jak i osoby, po raz

kolejny nie da siê unikn¹æ

swoistego rodzaju rozdwojenia.

Produkty typu „dwa w jednym”

niew¹tpliwie maj¹ wiele zalet ale

zdarza siê, ¿e nie brakuje im te¿

licznych wad. Jak jest z PO KL?.

Bêdzie on mia³ zarówno wymiar

ogólnokrajowy – z tego szczebla

realizowanych bêdzie piêæ z dziewiêciu

merytorycznych Priorytetów

wycenionych na 30% œrodków.

Maj¹ to byæ przede wszystkim

pieni¹dze na budowê systemu

wdra¿ania polityk - zatrudnienia,

integracji spo³ecznej, przedsiêbiorczoœci,

edukacji - czy budowanie

potencja³u administracji

publicznej i trzeciego sektora.

Oznacza to, ¿e poszczególne

ministerstwa zaanga¿owane bêd¹

przede wszystkim w pomoc na

rzecz instytucji a nie osób.

Znacznie wiêcej otrzymaj¹ samorz¹dy

województw gdy¿ 70%

ca³oœci EFS wspieraæ bêdzie cztery

Priorytety skierowane przede

wszystkim do ró¿nych grup

spo³ecznych doœwiadczaj¹cych

trudnoœci w funkcjonowaniu na

rynku pracy i w spo³eczeñstwie.

Nowe odcinki serialu o EFS

Ze znanych z obecnego okresu

programowania obszarów wsparcia

na poziom regionalny przechodzi

realizacja projektów ukierunkowanych

na grupy zagro¿one

wykluczeniem spo³ecznym oraz

wsparcie dla regionalnych przedsiêbiorstw

w ich adaptacji do

3


EFS 2007 - 2013

zmieniaj¹cych siê potrzeb rynku.

Przedsiêbiorstwa o ponadregionalnym

charakterze pozostaj¹

w gestii Polskiej Agencji Rozwoju

Przedsiêbiorczoœci. W dalszym

ci¹gu dostêpne bêd¹ œrodki na

innowacje - wdra¿anie regionalnych

strategii innowacyjnoœci –

oraz transfer wiedzy z oœrodków

naukowych do firm. Podtrzymano

koncepcjê kompleksowego

wsparcia dla osób chc¹cych

rozpocz¹æ dzia³alnoœæ gospodarcz¹

czyli szkolenia i doradztwo

z zakresu prowadzenia w³asnej

firmy wraz z bezzwrotnymi

dotacjami inwestycyjnymi. Wskazane

wy¿ej elementy to dalszy

ci¹g znanego ju¿ z obecnego

okresu programowania serialu

o EFS. Jednak planowane s¹

równie¿ zupe³nie nowe odcinki tej

superprodukcji. Nowe zadania

bêd¹ zwi¹zane z obszarem edukacji.

Oprócz znanych i dopracowanych

funduszy stypendialnych

na wyrównywanie szans edukacyjnych

dostêpne bêd¹ œrodki na

stypendia dla m³odzie¿y zdolnej,

upowszechnianie edukacji przedszkolnej

(przede wszystkim na obszarach

wiejskich), promowanie

szkó³ wy¿szych o znaczeniu regionalnym

i wsparcie dla modernizacji

kierunków kszta³cenia, zarówno

w szko³ach zawodowych

jak i wy¿szych. Oprócz tego

znajd¹ siê pieni¹dze na szkolenia

podnosz¹ce kwalifikacje i studia

podyplomowe dla nauczycieli,

w tym równie¿ nie zapomniano

o nauczycielach akademickich.

W dalszym ci¹gu wspieraæ siê

bêdzie kszta³cenie przez ca³e

¿ycie. Przy organizacji szkoleñ

podnosz¹cych umiejêtnoœci i kwalifikacje

ze szczególn¹ uwag¹

potraktowani zostan¹ pracownicy

o niskich kwalifikacjach. Specjalne,

choæ niewielkie, œrodki zostan¹

przeznaczone na zwiêkszenie

partycypacji mieszkañców

obszarów wiejskich w procesach

decyzyjnych i realizacjê strategii

rozwoju zasobów ludzkich oraz

rozwijanie partnerstwa publicznospo³ecznego.

Priorytety sektorowe

dotycz¹ miêdzy innymi

podnoszenia zdolnoœci administracji

publicznej i jej wspó³pracy

z partnerami spo³ecznymi oraz

interwencje ukierunkowane na

profilaktykê, promocjê i edukacjê

zdrowotn¹ zasobów pracy. Ze

szczególn¹ uwag¹ poruszane

bêd¹ problemy zwi¹zane z chorobami

zawodowymi i podnoszeniem

kompetencji kadr medycznych.

Jako, ¿e w nowym okresie programowania

nie bêdzie mo¿na realizowaæ

projektów spod znaku

EQUAL, w ramach ka¿dego

priorytetu dostêpne bêd¹ œrodki

na projekty pilota¿owe, innowacyjne

i obejmuj¹ce wspó³pracê

miêdzynarodow¹. Realizowane

one bêd¹ w oparciu o wytyczne

ogólnokrajowe, które zostan¹

opracowane przez MRR.

Co by³o a nie jest

Nie planuje siê œrodków na doposa¿enie

szkó³ i placówek kszta³cenia

w sprzêt komputerowy, co

w obliczu celów EFS i faktu, ¿e

polskie szko³y dysponuj¹ potencja³em

komputerowym (w przeliczeniu

na jednego ucznia, których

przecie¿ coraz bardziej zaczyna

brakowaæ) na dobrym unijnym

poziomie, wydaje siê byæ s³uszne.

Nie bêdzie równie¿ specjalnych

œrodków na podnoszenie kwalifikacji

mieszkañców obszarów

wiejskich czy jak dotychczas

w ZPORR na reorientacjê zawodow¹

rolników. Najprawdopodobniej

zmieni siê równie¿

charakter obecnego Dzia³ania 2.4

ZPORR, gdy¿ nie bêdzie siê

wspieraæ procesów restrukturyzacyjnych

a modernizacjê przedsiêbiorstw.

Nie wypracowano

jednak jeszcze szczegó³owych

rozwi¹zañ. Pod znakiem zapytania

stoi równie¿ realizacja na szczeblu

regionalnym projektów o charakterze

badawczym.

Architektura Programu

Na ¿yczenie Komisji Europejskiej

programy operacyjne w nowej

perspektywie finansowej maj¹ byæ

bardzo ogólne. Ograniczaæ siê

jedynie do Priorytetów. Tak jest

i z PO KL. Jego uzupe³nieniem

naprowadzaj¹cym na tory projektodawców

i wszystkie instytucje

wdra¿aj¹ce bêdzie za³¹cznik

rozbijaj¹cy priorytety na dzia³ania,

ze szczegó³owymi wykazami

typów form wsparcia, odbiorców

pomocy, kryteriami wyboru

projektów oraz podzia³em œrodków

finansowych. W systemie

wdra¿ania nie bêdzie ju¿ komitetu

steruj¹cego a ca³oœæ zarz¹dzania

programem zgodnie z zasadami

partnerstwa skupi siê w rêku

komitetu monitoruj¹cego (na

6 wrzeœnia Wojewódzki Urz¹d Pracy w Rzeszowie we wspó³pracy z Departamentem

Zarz¹dzania EFS w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego zorganizowa³ konferencjê

w ramach konsultacji spo³ecznych PO KL. Wziê³o w niej udzia³ ponad 100 przedstawicieli

instytucji publicznych, organizacji pozarz¹dowych i firm szkoleniowych zainteresowanych

nowym okresem programowania.

Fot. Marcin Dygoñ

4


EFS 2007 - 2013

szczeblu krajowym) i podkomitetów

monitoruj¹cych (dla komponentu

regionalnego). Dla ka¿-

dego Priorytetu zostanie wyznaczona

Instytucja Poœrednicz¹ca –

w przypadku priorytetów regionalnych

bêdzie ni¹ nie administracja

rz¹dowa w terenie, jak by³o

do tej pory w ZPORR, ale

Samorz¹d Województwa, który

mo¿e czêœæ swoich kompetencji

wynikaj¹cych z funkcji Instytucji

Poœrednicz¹cej, zleciæ innemu

publicznemu b¹dŸ prywatnemu

podmiotowi (Instytucji Wdra¿aj¹cej).

Czytaj¹c PO KL nie da siê pomin¹æ

faktu zwiêkszenia udzia³u EFS w

realizowanych przedsiêwziêciach

z 75 do 85% co z pewnoœci¹ u³atwi

pozyskiwanie wspó³finansowania

krajowego, szczególnie gdy weŸmie

siê pod uwagê, ¿e wk³ad EFS

w PO KL to 8,125 mld EURO. Nie

do koñca wiadomo w jaki sposób

œrodki te bêd¹ dystrybuowane.

Z jednej strony bêdzie mo¿liwe

przekazywanie œrodków do instytucji

publicznych na realizacjê ich

zadañ, z drugiej podtrzymany

zostanie konkursowy tryb wy³aniania

realizatorów projektów.

Najprawdopodobniej zostanie

zmieniony sposób przygotowania

i oceny projektów. Dopuszcza siê

równie¿ dwie formy przekazywania

œrodków projektodawcom

– jako zwrot poniesionych wydatków

b¹dŸ p³atnoœci s³u¿¹ce

pokrywaniu przysz³ych wydatków.

Z oboma sposobami wi¹¿¹

siê pewne korzyœci i trudnoœci.

Z Programu nie wynika, kto

bêdzie decydowa³ o wyborze tego

sposobu. Byæ mo¿e regiony w tym

zakresie bêd¹ mia³y dowolnoœæ.

Ciekawostk¹ jest nowe rozwi¹zanie

w zakresie „przenikania” EFS

i EFRR, czyli krzy¿owe finansowanie.

Dla EFS dopuszcza siê

mo¿liwoœæ wzajemnego finansowania

zadañ bêd¹cych domen¹

EFRR i na odwrót. Nie mo¿e ono

stanowiæ ogó³em wiêcej ni¿ 10%

Funduszu, w ramach którego

realizowany jest projekt.

PO KL bêdzie z pewnoœci¹ du¿ym

przedsiêwziêciem organizacyjnym,

zarówno na poziomie

odpowiednich ministerstw jak

i w³adz regionalnych. W tym

œwietle kolejne zadawane pytania

dotycz¹ przygotowania poszczególnych

instytucji i ich zdolnoœci

administracyjnych, gotowoœci

obligatoryjnego systemu informatycznego

czy wreszcie zabezpieczenia

œrodków w bud¿ecie

pañstwa na wspó³finansowanie.

Pytania, które jeszcze nie maj¹

swoich odpowiedzi.

Marcin Dygoñ

PROJEKTY BADAWCZE

Czego dowiemy siê o podkarpackim rynku pracy?

Efektywne oddzia³ywanie

na sytuacjê na rynku pracy

musi mieæ swój pocz¹tek w znajomoœci

konkretnych danych –

wskaŸników charakteryzuj¹cych

rynek i jego procesy jako

ca³oœæ oraz osoby na nim siê

poruszaj¹ce, które zebraæ mo¿-

na wy³¹cznie przez dog³êbne

badania i analizy. Realizacja

takich form wsparcia jest

mo¿liwa w ramach Dzia³ania

2.1 ZPORR. W Wojewódzkim

Urzêdzie Pracy w Rzeszowie

( w k o n k u r s i e o t w a r t y m

1/ZPORR/2.1/2005, jak równie¿

w konkursie zamkniêtym na

realizacjê projektów z tego

zakresu w roku 2006 –

1/ZPORR/2.1/2006) przyjête

zosta³o do realizacji 8 projektów

tego typu.

Znajomoœæ wyników badañ dofinansowanych

w ramach Programu

pomo¿e, mamy nadziejê, podejmowaæ

skuteczne dzia³ania w³adzom

samorz¹dowym oraz dostosowaæ

oferty instytucji pozarz¹dowych

i komercyjnych do rzeczywistych

potrzeb Beneficjentów

Ostatecznych. Poni¿sze opisy

realizowanych projektów oraz

zak³adanych w ich ramach rezultatów

powinny wiêc zainteresowaæ

przedstawicieli wszystkich

instytucji rynku pracy.

1. Podkarpacki Monitoring Zawodów

Nadwy¿kowych i Deficytowych,

realizowany przez Instytut

Gospodarki Wy¿szej Szko³y

Informatyki i Zarz¹dzania w Rzeszowie.

Celem g³ównym projektu jest

osi¹gniêcie realnego zmniejszenia

poziomu bezrobocia m³odzie¿y

przez dostosowanie struktury

kszta³cenia i szkolenia do potrzeb

wojewódzkiego i powiatowego

rynku pracy. W tym celu realizowane

bêdzie:

1) podniesienie œwiadomoœci

przedstawicieli instytucji rynku

pracy oraz sfery edukacji w zakresie

potrzeb rynku pracy. Bêdzie

to mo¿liwe poprzez upowszechnienie

wyników monitoringu

zawodów – kompleksowego badania

rynku pracy, w którym wykorzystywane

bêd¹ zarówno statystyki

urzêdowe z WUP, Kuratorium

Oœwiaty oraz Urzêdu Statystycznego,

jak i badania w³asne

dotycz¹ce planowanych przyjêæ

i zwolnieñ pracowników na reprezentacyjnej

próbie pracodawców.

Badania bêd¹ prowadzone pod

k¹tem popytu na okreœlone zawody

i kwalifikacje, przy uwzglêdnieniu

zmian zachodz¹cych na

rynku w okresie ostatnich piêciu

lat;

2) stworzenie mechanizmu pozwalaj¹cego

skoordynowaæ politykê

podmiotów rynku pracy i sektora

edukacyjnego z potrzebami rynku

pracy oraz przekazanie go WUP

jako instytucji posiadaj¹cej odpowiedni

potencja³ merytoryczny

oraz ustawowe mo¿liwoœci do

praktycznego wykorzystania tego

mechanizmu po zakoñczeniu

projektu.

5


PROJEKTY BADAWCZE

Okres realizacji: 2005.05.04 –

2006.11.04, wyniki badañ maj¹ byæ

opracowane w I i II kwartale 2006

r., natomiast w III i IV kwartale

2006 r. przygotowane i przeprowadzone

zostan¹ szkolenia dla s³u¿b

zatrudnienia oraz placówek

dzia³aj¹cych w obszarze edukacji

i szkoleñ (Kuratorium Oœwiaty,

dyrekcje szkó³, instytucje szkoleniowe)

z zakresu danych zebranych

w trakcie projektu oraz wykorzystania

opracowanego narzêdzia

monitoruj¹cego.

2. Indeks Gotowoœci Rynkowej

– nowy instrument monitoruj¹cy

szanse na pracê absolwentów

ponadgimnazjalnych

szkó³ zawodowych województwa

podkarpackiego, realizowany

przez Centrum Doradztwa

Strategicznego s.c. z Krakowa.

Celem projektu jest stworzenie

Indeksu Gotowoœci Rynkowej,

który umo¿liwi mieszkañcom

regionu zwiêkszenie zdolnoœci

w zakresie dostosowania umiejêtnoœci

i kwalifikacji zawodowych

do wymogów rynku pracy oraz

zapewni monitoring kluczowych

czynników regionalnego rynku

pracy. W oparciu o badania i analizy

dokonana zostanie korelacja

miêdzy czynnikami determinuj¹cymi

szanse na zatrudnienie

absolwentów. Zdiagnozowane

zostan¹:

- Szko³y – jakoœæ kszta³cenia, adekwatnoœæ

kszta³cenia zawodowego

do wymogów rynku pracy,

przygotowanie absolwentów do

poruszania siê na nim;

- Uczniowie/Absolwenci – oczekiwania,

motywacje, wzorce pracy;

- Instytucje rynku pracy РjakoϾ

i oferta instytucji;

- Oferty pracy – aktualne i potencjalne.

Czynniki kszta³tuj¹ce poda¿ na

rynku pracy (szko³y, absolwenci,

instytucje rynku pracy) zostan¹

„zderzone” z elementem popytowym

- ofertami pracy. Efekt

realizacji badañ bêd¹:

- okreœlenie relacji miêdzy poda¿¹

kwalifikacji absolwentów a struktur¹

popytu na pracê;

6

- wnioski i rekomendacje do

korekty kszta³cenia zawodowego

w szko³ach, dostosowuj¹ce je do

potrzeb rynku pracy.

Efektem projektu bêd¹ te¿ narzêdzia

do okresowego sporz¹dzania

IGR wraz z wizualizacj¹ tj. Map¹

Monitoruj¹c¹ Szanse na Pracê

absolwentów.

Okres realizacji:

2 0 0 5 . 1 2 . 0 1 – 2 0 0 7 . 1 0 . 1 5 ,

upowszechnianie rezultatów

projektu przewidziano na rok

2007: w I kwartale przeprowadzona

zostanie konferencja prezentuj¹ca

wyniki przeprowadzonych

badañ z udzia³em dyrektorów

szkó³ zawodowych, przedstawicieli

PUPów, Powiatowych Rad

Zatrudnienia i innych instytucji;

w III i IV kwartale dystrubuowana

bêdzie prezentacja wyników –

Mapa Monitoruj¹ca Szanse na

Pracê w formie elektronicznej,

natomiast w IV kwartale zorganizowana

zostanie druga konferencja

– podsumowuj¹ca projekt,

z udzia³em instytucji rynku pracy

i szkó³.

3. Zatrudnienie tymczasowe

sposobem na dobr¹ pracê i efektywnoœæ

firm, realizowany

przez Pro-Inwest s.c. A. Dobrowolski,

D. Dobrowolska, M. Dobrowolska

z Katowic.

Celem projektu jest analiza funkcjonowania

pracowników w warunkach

zatrudnienia tymczasowego,

nale¿¹cego do tzw.

alternatywnych/nietypowych form

zatrudnienia. Poznanie prawid³owoœci

i konsekwencji tej formy

zatrudnienia dla pracownika,

organizacji i rynku pracy. Projekt

ma charakter kompleksowy

(uwzglêdnia czynniki podmiotowe,

œrodowiskowe i relacyjne)

i interdyscyplinarny (analiza

psychologiczna, socjologiczna,

ekonomiczna i prawna). Grupê

badawcz¹ stanowi¹ pracownicy

tymczasowi, mened¿erowie, pracownicy

firm u¿ytkowników oraz

reprezentatywna próba spo³eczna

woj. podkarpackiego.

Metodologia projektu zak³ada

przeprowadzenie badañ kwestionariuszowych,

wywiadów pog³êbionych,

badañ fokusowych,

badañ opinii publicznej, badañ

sêdziów kompetentnych, eksperyment

laboratoryjny. Zostan¹

opracowane rozwi¹zania z zakresu

poradnictwa zawodowego, zarz¹dzania

zasobami ludzkim, profilaktyki

pracy i wypalenia zawodowego

(podrêcznik dla specjalistów

„Zatrudnienie tymczasowe

sposobem na dobr¹ pracê

i efektywnoœæ firm”, broszura dla

pracowników tymczasowych „Praca

tymczasowa od A do Z”,

Program Adaptacji Pracowników

Tymczasowych).

Okres realizacji:

2 0 0 6 . 0 5 . 0 1 – 2 0 0 7 . 0 4 . 3 0 ,

opracowanie podrêcznika, broszury

i programu PAPT przewidziano

w terminie grudzieñ 2006 –

kwiecieñ 2007 r.

4. Bezzwrotna pomoc zagraniczna

dla zadañ inwestycyjnych

MŒP – wp³yw na determinanty

zatrudnienia, realizowany

przez Pañstwow¹ Wy¿sz¹

Szko³ê Zawodow¹ w Jaros³awiu.

Celem projektu jest diagnoza

obecnego i prognoza przysz³ego

stanu rynku pracy przez:

- okreœlenie wp³ywu przedakcesyjnej

i strukturalnej pomocy UE

dla zadañ inwestycyjnych MŒP na

konkurencyjnoϾ, innowacyjnoϾ

oraz poziom eksportu;

- wp³yw powy¿szych determinantów

na poziom i strukturê zatrudnienia;

- zapotrzebowanie ma³ych i œrednich

przedsiêbiorców na pracowników

o okreœlonych kwalifikacjach,

jakie wystêpuje w konsekwencji

rozwoju firmy przez

inwestycje.

Okres realizacji:

2006.08.01 – 2007.03.30, publikacja

wyników zosta³a zaplanowana na

I kwarta³ 2007 r.

Opisy pozosta³ych projektów

zamieszczone zostan¹ w kolejnym

numerze Biuletynu.

Ma³gorzata Kawalec


DOBRE PRAKTYKI

Doskonalenie umiejêtnoœci zawodowych

drog¹ do sukcesu w firmie

- kursy szkoleniowe dla pracuj¹cych

„Doskonalenie umiejêtnoœci

zawodowych drog¹ do sukcesu

w firmie kursy szkoleniowe dla

pracuj¹cych” jest jednym z wielu

projektów sfinansowanych

z œrodków unijnych. Zosta³ on

zrealizowany przez przedsiêbiorstwo

EKSA Sp. z o.o.

Obecnie na rynku pracy wystêpuje

du¿y popyt na wysoko wykwalifikowanych

pracowników, których

wiedza i umiejêtnoœci s¹ na bie¿¹co

aktualizowane. W przemyœle

a szczególnie maszynowym i lotniczym

wdra¿ane s¹ nowe technologie,

wprowadzane s¹ innowacjetak

w zakresie procesów technologicznych

jak i systemów zarz¹dzania

i pracy. Pod¹¿aj¹c za tymi

zmianami niezbêdnym wymogiem

staje siê fachowoœæ, specjalizacja

i wysoki profesjonalizm

kadr. Bior¹c to pod uwagê

zdecydowaliœmy wyjœæ naprzeciw

oczekiwaniom osób pracuj¹cych

i z³o¿yliœmy wniosek o dofinansowanie

szkoleñ i kursów zarówno

zawodowych jak i jêzykowych

- powiedzia³a Ma³gorzata ¯yd³o

koordynator projektu.

Wp³yw na realizacjê powy¿szego

projektu mia³ równie¿ fakt

powstania na terenie województwa

podkarpackiego Stowarzyszenia

Grupy Przedsiêbiorców

Przemys³u Lotniczego „Dolina

Uczestnicy kursu nauki j. angielskiego - fot. Ma³gorzata ¯yd³o

Lotnicza”. G³ównym celem Stowarzyszenia

jest przekszta³cenie

Polski Po³udniowo-Wschodniej

w jeden z wiod¹cych w Europie

regionów lotniczych, który bêdzie

dostarcza³ ró¿norodne produkty

i us³ugi z zakresu przemys³u

lotniczego dla najbardziej wymagaj¹cych

klientów. Realizacja tego

celu wymaga wykwalifikowanych

i profesjonalnych kadr. Pracownicy,

którzy s¹ wykszta³ceni, otwarci

na ci¹g³e aktualizowanie swojej

wiedzy i umiejêtnoœci s¹ ogromnym

kapita³em ka¿dej firmy,

a z punktu widzenia regionu im

wiêcej bêdzie takich osób tym

szybciej bêdzie siê region rozwija³.

G³ównym celem projektu

by³o podwy¿szenie zdolnoœci

adaptacyjnych pracuj¹cych osób

doros³ych do wymogów regionalnego

rynku pracy i zmieniaj¹cych

siê technologii w warunkach

cz³onkowstwa w Unii Europejskiej.

Projekt przewidywa³ realizacjê

szkoleñ w zakresie obs³ugi obrabiarek

sterowanych numerycznie,

obrabiarek skrawaj¹cych, spawania

elektrycznego i gazowego

w os³onie CO2, programów komputerowych

oraz jêzyka angielskiego

i rosyjskiego.

Wsparcie udzielone w ramach

projektu mia³o charakter rozwojowo-edukacyjny.

Podczas realizowanych

szkoleñ zastosowano

nowoczesne techniki i technologie

(obrabiarki numeryczne, programy

komputerowe). Dodatkowo

uwzglêdniono potrzebê rozwoju

umiejêtnoœci pos³ugiwania siê

jêzykami obcymi i podnoszenia

poziomu umiejêtnoœci interpersonalnych.

Program kursów

zosta³ opracowany w oparciu

o programy Ministerstwa Edukacji

oraz programy rekomendowane

przez MGIP i zweryfikowane przez

ekspertów praktyków.

Projekt zak³ada³ podnoszenie

poziomu kwalifikacji zawodowych

Beneficjentów Ostatecznych dlatego

te¿ najlepsz¹ form¹ kszta³cenia

w tym przypadku s¹ kursy

szkoleniowe. System kszta³cenia

ustawicznego i jego wp³yw na

jakoϾ i poziom kwalifikacji

zasobów ludzkich pokazuje konkurencyjnoœæ

kadr tych przedsiêbiorstw

i mieszkañców tych

pañstw, gdzie ustawiczne dokszta³canie

siê jest norm¹. Wœród

przedsiêbiorstw województwa

podkarpackiego nie jest to podejœcie

powszechne i oczywiste, czêsto ze

wzglêdu na bariery finansowe, ale

te¿ nisk¹ œwiadomoœæ jak¹ niesie

systematyczne kszta³cenie. Dlatego

w³aœnie wybraliœmy tê formê szkoleñ

i edukacyjno-rozwojowy

charakter projektu - podkreœli³a

Ma³gorzata ¯yd³o.

Projekt rozpocz¹³ siê w dniu 1 paŸdziernika

2005 roku a zakoñczy³ 31

sierpnia 2006 r.

Uczestnikami szkoleñ byli pracownicy

przemys³u maszynowego

oraz firm sektora MSP, w których

wykorzystywane s¹ technologie

obróbki za pomoc¹ frezarek, szlifierek,

spawarek czy urz¹dzeñ

komputerowych maj¹cych zastosowanie

w przemyœle maszynowym.

Proces rekrutacji sk³ada³ siê

z dwóch etapów. W pierwszym

z nich zamieszczano og³oszenia

7


DOBRE PRAKTYKI

o naborze do poszczególnych

szkoleñ w prasie regionalnej

(„Super Nowoœci”), Radiu Centrum

i Radiu „Z³ote Przeboje”. W 2006

roku zrealizowano spot promocyjny

emitowany w TV Regionalnej.

Etapem drugim by³a

rejestracja wszystkich zg³oszeñ

(telefonicznych i osobistych) i weryfikacja

kwalifikowalnoœci potencjalnych

uczestników w oparciu

o kryteria ZPORR oraz o ustalone

kryteria w³asne.

Osoby chc¹ce wzi¹æ udzia³ w projekcie

musia³y spe³niaæ dwa warunki

tj. zamieszkiwaæ i pracowaæ

na terenie województwa podkarpackiego

oraz posiadaæ wykszta³cenie

œrednie lub kierunkowe

wykszta³cenie zawodowe w przypadku

kursów w zakresie obs³ugi

obrabiarek. O przyjêciu na poszczególne

kursy decydowa³a kolejnoœæ

zg³oszeñ.

Szkolenia cieszy³y siê bardzo

du¿ym zainteresowaniem. Œwiadczy

o tym fakt, i¿ nap³ynê³o du¿o

wiêcej zg³oszeñ ni¿ zak³adana

liczba uczestników. Z tego

powodu przyjêto zasadê, ¿e jedna

osoba mo¿e skorzystaæ tylko

z jednego rodzaju szkolenia.

Dziêki czemu w szkoleniach

wziê³a udzia³ wiêksza iloœæ osób.

Ogó³em w projekcie uczestniczy³o

211 osób, w tym 55 kobiet. Kobiety

uczestniczy³y jedynie w kursach

komputerowych i jêzykowych.

Natomiast w kursach z zakresu

obs³ugi obrabiarek i spawania ze

wzglêdu na specyfikê zawodu

uczestniczyli wy³¹cznie mê¿czyŸni.

Tematyka szkoleñ odpowiada³a

potrzebom osób bior¹cych

w nich udzia³. Pan Adam

Horyñ - uczestnik kursu z zakresu

obs³ugi obrabiarek sterowanych

numerycznie powiedzia³: Udzia³

w nim pozwoli³ mi na zdobycie

nowego zawodu, obecnie bardzo

poszukiwanego na regionalnym

rynku pracy. W warunkach rynkowych

szkolenia specjalistyczne

w zakresie obs³ugi obrabiarek s¹

bardzo drogie. Dlatego bardzo

du¿¹ zalet¹ tego szkolenia by³o to

i¿ uczestnictwo w nim by³o

nieodp³atne.

Uczestnicy kursu nauki j. angielskiego - fot. Ma³gorzata ¯yd³o

Na bardzo du¿¹ popularnoœæ

realizowanych szkoleñ z³o¿y³o siê

kilka czynników. Najwa¿niejszy

z nich to czynnik ekonomiczny.

Uczestnicy szkoleñ nie ponosili

¿adnych op³at. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e

koszt rynkowy tego typu szkoleñ

jest bardzo wysoki i w wiêkszoœci

przypadków stanowi dla osób

pracuj¹cych chc¹cych podnosiæ

swoje kwalifikacje barierê nie do

pokonania. Dodatkowo uczestnicy

szkoleñ realizowanych w ramach

powy¿szego projektu otrzymali

odzie¿ ochronn¹, zwrot wydatków

poniesionych na dojazdy na

szkolenie oraz kosztów opieki nad

dzieæmi i osobami zale¿nymi.

Projektodawca we w³asnym zakresie

wyszuka³ na rynku pracy

osoby maj¹ce uprawnienia do

zajmowania siê dzieæmi i innymi

osobami zale¿nymi a nastêpnie

skontaktowa³ ich z uczestnikami

projektu. Beneficjenci Ostateczni

dokonali wyboru opiekuna i zosta³a

podpisana z nim umowa

zlecenia. Podczas zajêæ uczestnicy

otrzymywali równie¿ poczêstunek.

Na uwagê zas³uguje fakt, ¿e pokrywaj¹c

koszt dojazdu na szkolenie

projekt ten wyszed³ naprzeciw

potrzebom edukacyjnym osób

z terenów wiejskich przyczyniaj¹c

siê do obni¿enia bariery s³abego

dostêpu mieszkañców wsi i ma-

³ych miasteczek do profesjonalnego

specjalistycznego szkolenia.

Kolejnym czynnikiem wp³ywaj¹cym

na du¿e zainteresowanie

realizowanymi szkoleniami jest

stosunkowo uboga oferta specjalistycznych

szkoleñ zawodowych

na rynku podkarpackim. Jest to

zwi¹zane z wysokim kosztem

takich szkoleñ (odpowiedni

sprzêt, specyficzne warunki

szkoleniowe, przepisy BHP, profesjonalna

kadra). Na stworzenie

warunków niezbêdnych do

prowadzenia szkoleñ tego typu

konieczne jest poniesienie

wysokich nak³adów finansowych,

na które tylko nieliczne firmy

mog¹ sobie pozwoliæ.

Obecnie na rynku województwa

podkarpackiego istnieje

bardzo du¿e zapotrzebowanie na

tego typu nieodp³atne kursy

specjalistyczne. Z tego te¿ powodu

EKSA Sp. z o.o. zamierza ubiegaæ

siê o dofinansowanie ze œrodków

unijnych kolejnych projektów.

Przekazuj¹c uczestnikom szkoleñ

fachow¹ wiedzê zwiêkszamy ich

konkurencyjnoœæ na rynku jednoczeœnie

przyczyniaj¹c siê do rozwoju

regionu - powiedzia³a

Ma³gorzata ¯yd³o.

Pawe³ Zamorski

8


FINANSE

O czym nale¿y pamiêtaæ przy dokumentowaniu wydatków

Czêœæ I – wynagrodzenia

W³aœciwe dokumentowanie

wydatków gwarantuje refundacjê

poniesionych przez Projektodawcê

kosztów. Dlatego

tak istotne jest uwa¿ne zapoznanie

siê z wytycznymi dotycz¹cymi

tej kwestii. Poni¿ej

podajemy poparte przyk³adami

najprostsze metody dokumentowania

wydatków

zwi¹zanych z personelem.

W nastêpnych numerach Biuletynu

przybli¿ymy Pañstwu

dokumentowanie kolejnych

rodzajów wydatków.

Przybli¿enie pojêæ problemowych.

Pojêcie kwalifikowalnoœci dotyczy

wszystkich pieniê¿nych wydatków

i rzeczowych wk³adów

zwi¹zanych z realizacj¹ projektu.

Za wydatki kwalifikowalne mog¹

byæ uznane wszystkie wydatki

zwi¹zane z projektem realizowanym

w ramach dzia³añ Priorytetu

2 ZPORR, o ile:

- s¹ niezbêdne dla realizacji

projektu i bezpoœrednio z nim

zwi¹zane,

- zostan¹ uwzglêdnione w bud-

¿ecie projektu, we wniosku

stanowi¹cym za³¹cznik do umowy

o dofinansowanie projektu

(uwzglêdnienie w bud¿ecie projektu

wydatków niekwalifikowalnych

jest równie¿ mo¿liwe, ale

jedynie jako dodatkowy element

bud¿etu, finansowany wy³¹cznie

ze œrodków w³asnych),

- spe³niaj¹ wymogi efektywnego

zarz¹dzania finansami, w szczególnoœci

osi¹gania wysokiej jakoœci

za dan¹ cenê,

- zosta³y faktycznie poniesione

(niekoniecznie w formie gotówkowej),

wykazane w dokumentacji

finansowej Ostatecznego

Odbiorcy i s¹ poparte stosownymi

dokumentami (faktury lub

inne dokumenty ksiêgowe o równowa¿nej

wartoœci dowodowej).

Personel projektu stanowi¹ etatowi

pracownicy merytoryczni

i techniczni Ostatecznego Odbiorcy,

a tak¿e osoby zatrudnione

w oparciu o umowê

zlecenie/umowê o dzie³o do

merytorycznej obs³ugi projektu.

W ramach wydatków zwi¹zanych

z personelem kwalifikowalne

s¹ wynagrodzenia personelu

projektu wraz z obowi¹zkowymi

sk³adkami na ubezpieczenie

spo³eczne. Zakwalifikowalne

uznaje siê sk³adki na

Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych

Œwiadczeñ Pracowniczych.

Metoda kalkulacji wydatków

dotycz¹cych sta³ego personelu.

W przypadku sta³ego personelu

Ostatecznego Odbiorcy, najprostsz¹

metod¹ kalkulacji

uprawnionych wydatków jest

zaliczenie ich w ciê¿ar odpowiedniej

czêœci lub wielokrotnoœci

wynagrodzenia miesiêcznego

lub rocznego, proporcjonalnie

do czasu rzeczywiœcie

poœwiêconego na realizacjê zadañ

zwi¹zanych z projektem (tzw. pro

rata).

Dokumentami potwierdzaj¹cym

wydatek bêd¹: lista p³ac,

deklaracja DRA, deklaracja PIT-4

oraz karta czasu pracy. Na liœcie

p³ac nale¿y oprócz wymaganych

opisów (wymienionych m.in.

w poprzednich biuletynach) dok³adnie

przedstawiæ wyliczenie

kwoty kwalifikowalnej.

Przyk³ad: pracownik zatrudniony

w pe³nym wymiarze czasu

pracy, na realizacjê projektu ma

poœwiêciæ 1/3 swojego czasu

pracy, w bud¿ecie za³o¿ono kwotê

wynagrodzenia za tê czêœæ

etatu w wysokoœci 700,- z³ brutto

plus 138,81z³ pochodne p³acone

przez pracodawcê.

Wynagrodzenie brutto otrzymywane

od pracodawcy wynosi

2100,- z³.

– Wyliczenie kwoty kwalifikowalnej

na liœcie wynagrodzeñ: wynagrodzenie

brutto 2100,-z³. x 1/3

wymiaru czasu pracy = 700,- z³.

Kwota kwalifikowalna 700,- z³.

– Wyliczenie kwoty kwalifikowalnej

na deklaracji DRA –

obrazuje przedstawiona poni¿ej

tabelka:

Pracownik

Lista

p³ac

Kwota

kwalifikowalna

1/3 wymiaru

czasu pracy

Sk³adki p³acone

przez

ubezpieczonego:

emerytalny 204,96 68,32

rentowy 136,50 45,50

chorobowy 51,45 17,15

zdrowotne 149,37 49,79

Sk³adki p³acone

przez p³atnika:

emerytalny 204,96 68,32

rentowy 136,50 45,50

wypadkowy 20,37 6,79

FP 51,45 17,15

FGŒP 3,15 1,05

Kwota

kwalifikowalna

138,81

– Wyliczenie kwoty kwalifikowalnej

na deklaracji PIT-4: kwota

podatku 128,50 z³ x 1/3 wymiaru

czasu pracy = 42,83 z³. Kwota

kwalifikowalna: 42,83 z³.

Dodatkowo na deklaracjach DRA

i PIT-4 nale¿y oœwiadczyæ, ¿e

w op³aconych sk³adkach ujêto

sk³adki finansowane przez

ubezpieczonego oraz p³atnika.We

wniosku Beneficjenta

o p³atnoœæ wynagrodzenia z tytu³u

umowy o pracê umieszczamy

w zestawieniu wydatków

(pkt (20_) wniosku) w dwóch

wierszach. W pierwszym wierszu

nale¿y umieœciæ listê p³ac,

natomiast w wierszu nastêpnym

-deklaracjê DRA. Nale¿y pamiêtaæ,

¿e deklaracja PIT-4 jest tylko

za³¹cznikiem i nie nale¿y umieszczaæ

jej w tym punkcie.

Ponadto bardzo wa¿ne jest:

– aby wpisaæ kwotê brutto ca³ej

listy p³ac oraz aby kolumna 10

równa by³a kolumnie 11,

– aby w przypadku listy p³ac

wpisaæ w kolumnie 6 trzy daty:

wyp³aty kwoty netto pracownikowi,

zap³aty sk³adek ZUS i zap³aty

podatku,

– aby w przypadku deklaracji

9


FINANSE

DRA w kolumnie 10 i 11 wpisaæ

³¹czn¹ kwotê do zap³aty wskazan¹

na deklaracji (poz. IX 01).

Dodatkowo w przypadku pracownika

etatowego, poœwiêcaj¹cego

dla projektu czêœæ

wymiaru czasu pracy, nale¿y

pamiêtaæ o do³¹czeniu karty czasu

pracy tej osoby.

Kalkulacja wydatków pracowników

pozaetatowych.

W przypadku pozaetatowych

pracowników, najprostsz¹ metod¹

kalkulacji uprawnionych

wydatków jest pomno¿enie

stawki godzinowej tych pracowników

przez okres realizacji

ich zadañ w ramach danego

projektu (umowy cywilnoprawne).

Dokumentami potwierdzaj¹cymi

wydatek bêd¹: rachunek, deklaracja

PIT-4 oraz, w przypadku

odprowadzenia sk³adki na

ubezpieczenie zdrowotne –

deklaracja DRA. Na rachunkach

nale¿y oprócz wymaganych

opisów (wymienionych m.in.

w poprzednich biuletynach)

dok³adnie przedstawiæ wyliczenie

kwoty kwalifikowalnej.

Przyk³ad: pracownik zatrudniony

na podstawie umowy

zlecenia, ze stawk¹ godzinow¹

35,-z³. comiesiêcznie ma przepracowaæ

100 godzin. W bud-

¿ecie za³o¿ono stawkê godzinow¹

w wysokoœci 35,- z³.

– Wyliczenie kwoty kwalifikowalnej

na rachunku: liczba

godzin w miesi¹cu sierpniu

przepracowana na rzecz projektu

100 x 20,- z³. = 2000,- z³. Kwota

kwalifikowalna: 2000,- z³.

Dodatkowo osoba do tego

upowa¿niona potwierdza realizacjê

prac wykonanych w danym

okresie przez pracownika.

– Wyliczenie kwoty kwalifikowalnej

na deklaracji DRA:

sk³adka na ubezpieczenie zdrowotne

175,-z³. Kwota kwalifikowana

175,- z³.

– Wyliczenie kwoty kwalifikowalnej

na deklaracji PIT-4:

kwota podatku 149,- z³. Kwota

kwalifikowalna 149,- z³

Szkolenie z zakresu rozliczania wniosku o p³atnoœæ, Rzeszów 2006.

Fot. Pawe³ Zamorski

Dodatkowo na deklaracjach DRA

i PIT-4 nale¿y oœwiadczyæ, ¿e

w op³aconych sk³adkach ujêto

sk³adki finansowane przez ubezpieczonego

oraz p³atnika. We

wniosku Beneficjenta o p³atnoœæ

wynagrodzenia z tytu³u umów

cywilnoprawnych umieszczamy

w zestawieniu wydatków (pkt

(20_) wniosku) w jednym wierszu.

Nale¿y pamiêtaæ, ¿e deklaracja

DRA oraz deklaracja PIT-4

jest tylko za³¹cznikiem i nie nale-

¿y umieszczaæ jej w tym punkcie.

Ponadto:

– kolumna 10 = kolumnie 11,

– w kolumnie 6 nale¿y wpisaæ trzy

daty: wyp³aty kwoty netto pracownikowi,

zap³aty sk³adek ZUS

i zap³aty podatku,

W przypadku umów cywilnoprawnych,

gdy p³atnik zobowi¹zany

jest naliczyæ i odprowadziæ

wszystkie sk³adki ZUS, nale¿y

postêpowaæ analogicznie, jak

w przypadku umów o pracê.

Podczas przygotowywania

Wniosku o p³atnoœæ nale¿y

równie¿ pamiêtaæ o tym, ¿e:

– orygina³y umów o pracê wraz

z zakresami czynnoœci i umów

cywilnoprawnych zawieranych

w ramach projektu nale¿y przechowywaæ

w dokumentacji osobowej,

tak aby podczas ewentualnej

kontroli na miejscu móc je

przedstawiæ do wgl¹du zespo³owi

kontroluj¹cemu,

– za³o¿one we Wniosku o dofinansowanie

kwoty wynagrodzeñ

personelu projektu zawieraj¹

wszystkie koszty z tym zwi¹zane

(kwoty brutto wraz ze sk³adkami

na ubezpieczenia spo³eczne, FP,

FGŒP),

– do Wniosku o p³atnoœæ nale¿y

do³¹czaæ trzy przelewy: na kwotê

wynagrodzenia pracownika, odprowadzony

podatek dochodowy

oraz sk³adki na ubezpieczenie

spo³eczne, zdrowotne, FP i FGŒP.

Mamy nadziejê, ¿e cykl artyku³ów

dotycz¹cych dokumentowania

wydatków w ramach

projektu pomo¿e Pañstwu

przy rozliczaniu Wniosku

o p³atnoœæ.

W kolejnym numerze Biuletynu

przybli¿one zostanie dokumentowanie

wydatków dotycz¹cych

Beneficjentów Ostatecznych

bior¹cych udzia³

w projekcie.

Beata Przepióra

Iwona Idzik-Maciej

10


STATYSTYKA SK£ADANYCH WNIOSKÓW

Wnioskowy BOOM

W II kwartale bie¿¹cego roku do

WUP w Rzeszowie wp³ynê³o 202

wnioski, niemal tyle, co w ca³ym

2005 roku (241). W wymienionym

okresie ponad trzykrotnie wzros³a

œrednia liczba wniosków na

miesi¹c ( w 2005 -20,1 , w I kwartale

2006 roku -43, w II kwartale

2006 -67,3). Taki stan by³ wynikiem

og³oszenia 3 konkursów

zamkniêtych (2 z Dzia³ania 2.1 i 1

z Dzia³ania 2.3), które w wiêkszym

stopniu mobilizuj¹ projektodawców

do sk³adania wniosków.

Z 202 z³o¿onych w II kwartale br.

wniosków, 173 z³o¿onych zosta³o

w czerwcu (miesi¹c ten by³

okresem zamkniêcia dwóch

konkursów, jednoczeœnie czerwiec

2006 r. by³ miesi¹cem w którym

z³o¿ono najwiêksz¹ liczbê

wniosków od pocz¹tku naboru

wniosków w ramach ZPORR). Po

weryfikacji formalnej odrzuconych

zosta³o 50 wniosków (24,8 %), 152

wnioski zosta³y przekazane do

oceny przez Komisjê Oceny Projektów.

Do oceny merytorycznej

w ramach trzech Dzia³añ zakwalifikowano

75,2 %.

Formalnymi powodami odrzuceñ

wniosków by³y: b³êdne uzupe³nienie

wniosku (30 %), wniosek

nie by³ odpowiedzi¹ na konkurs

(20 %), nieuprawniona grupa beneficjentów

ostatecznych (10 %),

nieuprawniona forma wsparcia (10

%), dokonanie dodatkowych

zmian bez zgody Instytucji

Wdra¿aj¹cej (10 %), niedostarczenie

uzupe³nionego wniosku

w terminie (10 %), brak celu

projektu (8 %) oraz przekroczenie

dopuszczalnego okresu realizacji

projektu (2%).

Analizuj¹c strukturê sk³adanych

wniosków pod wzglêdem

umiejscowienia Ostatecznych

Odbiorców na mapie Polski czy na

mapie samego woj. podkarpackiego

obserwujemy zmiany w porównaniu

z sytuacj¹ sprzed roku.

Pierwsze wnioski zaczêli sk³adaæ

Ostateczni Odbiorcy pochodz¹cy

z powiatów bieszczadzkiego, san

o c k i e g o , p r z e w o r s k i e g o ,

jaros³awskiego i le¿ajskiego oraz

z województw Warmiñsko-

M a z u r s k i e g o , K u j a w s k o -

Pomorskiego, £ódzkiego i Œwiêtokrzyskiego.

Z powiatów lubaczowskiego,

leskiego oraz dêbickiego

nie wp³yn¹³ ¿aden

wniosek. Zdecydowanie wiêcej

wniosków ni¿ przed rokiem z³o¿yli

projektodawcy z powiatów tarnobrzeskiego

(wzrost z 0,6 % na

8,6%), brzozowskiego i ³añcuckiego

(wzrost z 0,6 na 4,3 %) oraz

sanockiego i jaros³awskiego

(wzrost z 0 do 3,7 %). Z Dzia³ania

2.4 wiêcej wniosków wp³ynê³o

z woj. wielkopolskiego (54%)

ani¿eli z woj. podkarpackiego

(30,8%), co zaskakuje w porównaniu

z dominacj¹ Podkarpacia

w pozosta³ych Dzia³aniach

(Dzia³anie 2.1-80,5% wniosków

z Podkarpacia, Dzia³anie

2.3-90,1 % wniosków z Podkarpacia).

Wszystkie wnioski

z Dzia³ania 2.4 z³o¿one zosta³y

przez Ostatecznych Odbiorców

z powiatu rzeszowskiego.

Wszystkie wnioski z powiatów

brzozowskiego oraz bieszczadzkiego

skierowane by³y na

Dzia³anie 2.3. Warte spostrze¿enia

jest to, i¿ w samym tylko II

kwartale br. 110 wniosków

z³o¿onych zosta³o przez 82

nowych Ostatecznych Odbiorców

ze 145, sk³adaj¹cych wnioski do

WUP w Rzeszowie po raz

pierwszy. Nowych projektodawców

dotyczy³o 58% odrzuceñ.

Agnieszka KuŸniar-Pelc

Tabela oraz mapka w szczegó³ach przedstawia nabór oraz weryfikacjê formaln¹ wniosków w II kwartale 2006 r.

Nabór

wniosków w

II kwartale

2006 r. (od

03.04.2006-

31.06.2006

r. )

Liczba

z³o¿onych

wniosków

Liczba

ró¿nych

Ostatecznych

Odbiorców

Wnioski

odrzucone

Wnioski

na

KOP

Najwy¿sza

wnioskowana

kwota

dofinansowania

w z³o¿onych

wnioskach

(PLN)

Dzia³anie

2.1 118 94 27 91 2 457 010,01

kwiecieñ 12* 12 2 10 563 782,80

maj 2** 2 1 1 307 320,21

czerwiec 104** 86 24 80 2 457 010,01

Dzia³anie

2.3 71 55 19 52 4 888 840,74

kwiecieñ 7 7 2 5 1 231 824,00

maj 4 4 1 3 1 122 684,00

czerwiec 60*** 49 16 44 4 888 840,74

Dzia³anie

2.4 13 8 4 9 2 490 760,00

kwiecieñ 2 2 1 1 1 935 150,00

maj 2 2 1 1 1 911 170,40

czerwiec 9 6 2 7 2 490 760,00

Ogó³em 202 145 50 152 --------------------

* wnioski z³o¿one w odpowiedzi na konkurs zamkniêty z zakresu badañ i analiz

** wnioski z³o¿one w odpowiedzi na konkurs zamkniêty z zakresu wspierania rozwoju kwalifikacji zawodowych

*** wnioski z³o¿one w odpowiedzi na konkurs zamkniêty

**** przedstawione w tabeli kwoty s¹ wnioskowanymi kwotami dofinansowania projektu (wszystkie wydatki kwalifikowalne pomniejszone

o przychód projektu i wk³ad w³asny), je¿eli we wniosku nie okreœlono wnioskowanej kwoty dofinansowania wówczas wykazano wydatki

kwalifikowane ogó³em.

11


REALIZACJA PROJEKTU

Wniosek a realizacja projektu

Jednym z czêstych problemów

pojawiaj¹cych siê w trakcie

realizacji projektu jest nieœwiadome

niewywi¹zywanie siê

przez Projektodawców z zapisów

zawartych we wniosku.

Wniosek bêd¹cy za³¹cznikiem

do umowy stanowi jej integraln¹

czêœæ. Ponadto w czasie

prac Komisji Oceny Projektów

to w³aœnie wniosek podlega

ocenie i na podstawie zawartych

w nim opisów i informacji

jest zatwierdzany do realizacji.

Niezachowywanie zapisów wniosku

lub ich samowolna zmiana

powoduje, i¿ realizowany mo¿e

byæ zupe³nie inny projekt ni¿ ten,

który otrzyma³ pozytywn¹ akceptacjê

Komisji Oceny Projektów.

Wprowadzenie zmian w realizowanym

projekcie jest jak najbardziej

mo¿liwe, umowa zobowi¹zuje

Ostatecznego Odbiorcê do

pisemnego informowania Instytucji

Wdra¿aj¹cej o zmianach dotycz¹cych

realizacji projektu (na co

najmniej 1 miesi¹c przed jego zakoñczeniem),

i w zale¿noœci od

proponowanych zmian zatwierdzenia

ich przez Instytucjê Wdra-

¿aj¹c¹ oraz przygotowania aneksu,

uzyskania pisemnej akceptacji

Instytucji Wdra¿aj¹cej lub tylko

poinformowanie Instytucji Wdra-

¿aj¹cej. Katalog zmian które wymagaj¹

aneksowania, akceptacji

a które tylko powiadomienia Instytucji

Wdra¿aj¹cej zawiera Poradnik

dla Beneficjentów Priorytetu 2 Zintegrowanego

Programu Operacyjnego

Rozwoju Regionalnego.

Ponadto wszystkie proponowane

zmiany musz¹ byæ poparte merytorycznym

uzasadnieniem. Brak

realizacji projektu zgodnie z zapisami

wniosku mo¿e doprowadziæ

w skrajnych przypadkach do

rozwi¹zania umowy o dofinansowanie

projektu. Do wykrycia niezg³oszonych

zmian dochodzi

najczêœciej w czasie weryfikacji

sk³adanych przez Projektodawcê

Sprawozdañ Okresowych, lub rozliczania

wniosków o p³atnoœæ.

Zmiany te s¹ wtedy najczêœciej ju¿

zaawansowane i dochodzi na ich

tle do niepotrzebnych spiêæ i nieporozumieñ

pomiêdzy Instytucj¹

Wdra¿aj¹c¹ a Projektodawc¹.

Czêstokroæ nie ma ju¿ mo¿liwoœci

naprawienia zaistnia³ych rozbie¿-

noœci. Najczêœciej pojawiaj¹ce siê

niezgodnoœci dotycz¹: rozbie¿-

noœci pomiêdzy liczb¹ kobiet

i mê¿czyzn przewidzianych do naboru

na proponowane formy

wsparcia, rozbie¿noœci pomiêdzy

liczb¹ osób z terenów miejskich

i wiejskich jaka jest przewidziana

do zakwalifikowania do udzia³u

w projekcie. Elementy powy¿sze

s¹ brane pod uwagê przy ocenie

wniosku przez Komisjê Oceny

Projektów ze wzglêdu, i¿ du¿o

trudniej np. jest dotrzeæ i zaktywizowaæ

potencjalnych Beneficjentów

Ostatecznych na terenach

wiejskich ni¿ miejskich. Du¿e

rozbie¿noœci pomiêdzy zak³adanymi

rezultatami naboru a osi¹gniêtymi

s¹ informacj¹, i¿ Projektodawca

s³abo orientuje siê w sytuacji

i potrzebach grupy Beneficjentów

Ostatecznych lub Ÿle zosta³a

przeprowadzona akcja rekrutacyjna.

Nie trzeba dodawaæ, i¿

w³aœciwie przygotowana i przeprowadzona

akcja rekrutacyjna

jest podstaw¹ prawid³owej realizacji

projektu. Równie czêstym

uchybieniem pojawiaj¹cym siê

w trakcie realizacji projektu jest

zmiana formy zatrudnienia z umowy

o pracê na umowê cywilno

prawn¹ lub odwrotnie. Zmiana

taka przeprowadzona bez konsultacji

z Instytucj¹ Wdra¿aj¹c¹ mo¿e

doprowadziæ do uznania poniesionych

wydatków za niekwalifikowalne.

Ponadto zdarzaj¹ siê równie¿

przypadki niezachowania zapisów

dotycz¹cych proponowanych

szkoleñ np. zmiana liczebnoœci

grup szkoleniowych (ich zwiêkszenie

mo¿e doprowadziæ do

pogorszenia jakoœci szkoleñ,

zw³aszcza jêzykowych). Zarówno

Projektodawcom jak i Instytucji

Wdra¿aj¹cej powinno zale¿eæ na

jak najlepszej realizacji projektów

tak by przynios³y one zadowolenie,

i pozytywne rezultaty

wszystkim zaanga¿owanym w ich

realizacje.

Dlatego obydwie strony powinny

do³o¿yæ wszelkich starañ by

projekty by³y realizowane zgodnie

z zawart¹ umow¹.

Cyrulik Piotr

Fot. The Audiovisual Library of the European Commision

12


AKTUALNOŒCI

Zmiana wytycznych IZ ZPORR

na temat audytu zewnêtrznego

w projektach realizowanych

w partnerstwie.

W lipcu 2006 r. zmienione zosta³y

wytyczne Instytucji Zarz¹dzaj¹cej

ZPORR co do audytu zewnêtrznego

w projektach realizowanych

w partnerstwie. Dotychczas ca³oœæ

wartoœci wniosku by³a naliczana

na konto ka¿dego z podmiotów

wchodz¹cych w sk³ad partnerstwa

i sumowana z wartoœci¹ innych

realizowanych przez niego projektów

w ramach 2 Priorytetu

ZPORR (z przekroczenia sumy

1 000 000,00 z³ wynika³ obowi¹zek

przeprowadzenia audytu zewnêtrznego).

Obecnie dopuszcza

siê mo¿liwoœæ przeprowadzenie

audytu jedynie lidera projektu oraz

nie naliczanie ca³oœci wartoœci

projektu na konto ka¿dego z partnerów,

lecz jedynie tej jego czêœci,

któr¹ rzeczywiœcie dany partner

realizuje.

Nowelizacja ustawy Prawo

zamówieñ publicznych z dnia

29 stycznia 2004 r.

Celem nowelizacji by³o u³atwienie

absorpcji œrodków z funduszy

strukturalnych.

Intencj¹ Instytucji Zarz¹dzaj¹cej

by³o, aby ustawa prawo zamówieñ

publicznych by³a stosowana

w tych przypadkach, w których ustawodawca

nakazuje jej stosowanie.

Wobec powy¿szego, w przypadku,

gdy umowa o dofinansowanie

zosta³a zawarta przed wejœciem

w ¿ycie znowelizowanej ustawy

Prawo zamówieñ publicznych,

ale postêpowanie zosta³o/zostanie

wszczête po wejœciu w ¿ycie nowelizacji

czyli po 25 maja 2006r., to

je¿eli Beneficjent nie spe³nia ³¹cznie

wszystkich przes³anek z art. 3

ust. 1 pkt 5 znowelizowanej ustawy

i jednoczeœnie nie jest podmiotem

okreœlonym w art. 3 ust. 1 pkt 1

– 4, jest on wy³¹czony ze stosowania

ustawy Prawo zamówieñ

publicznych. Interpretacja ta choæ

budzi w¹tpliwoœci zosta³a przyjêta

przez WUP w Rzeszowie i jest stosowana

w trakcie realizacji projektów.

Zgodnie z art. 28 ust. 3 Ustawy

o finansach publicznych (Dz.U.

z 1998 Nr 155, poz. 1014), wydatki

publiczne, do których zalicza siê

œrodki pochodz¹ce z bud¿etu Unii

Europejskiej, powinny byæ dokonywane:

- w sposób celowy i oszczêdny,

z zachowaniem zasady uzyskania

najlepszych efektów z danych

nak³adów,

- w sposób umo¿liwiaj¹cy terminow¹

realizacjê zadañ,

- w wysokoœci i terminach wynikaj¹cych

z wczeœniej zaci¹gniêtych

zobowi¹zañ.

Moment wszczêcia postêpowania

oznacza moment uzewnêtrznienia

przez zamawiaj¹cego woli udzielenia

zamówienia. W przypadku

przetargu nieograniczonego, ograniczonego

lub negocjacji z og³oszeniem

chodzi o dzieñ zamieszczenia

og³oszenia o zamówieniu, w pozosta³ych

trybach chodzi o dzieñ skierowania

przez zamawiaj¹cego zaproszenia

do sk³adania ofert b¹dŸ

negocjacji. Je¿eli zamawiaj¹cy

uniewa¿ni³ postêpowanie i kolejne

postêpowanie wszcz¹³ przed 25

maja br., to zobowi¹zany jest stosowaæ

przepisy ustawy sprzed nowelizacji.

Je¿eli natomiast nowe postêpowanie

zosta³o (lub ma byæ)

wszczête w dniu 25 maja br. (lub

póŸniej) to zamawiaj¹cy powinien

stosowaæ ustawê w brzmieniu znowelizowanym.

W takiej sytuacji,

znowelizowane przepisy zwalniaj¹

go ze stosowania ustawy to oznacza,

¿e nie musi jej stosowaæ.

„Œwiêto na Pañskiej”

W dniu 25 czerwca 2006 r. odby³y

siê coroczne obchody ulicy 3-go

Maja „Œwiêto na Pañskiej”. Jednym

z jej uczestników by³ Wojewódzki

Urz¹d Pracy w Rzeszowie. Przez

ca³y dzieñ pracownicy WUP

rozdawali ulotki i foldery dotycz¹-

Pracownicy WUP w Rzeszowie podczas „Œwiêta ulicy 3-go Maja”. Fot. Anna Miklicz

13


AKTUALNOŒCI

ce Unii Europejskiej oraz udzielali

informacji o mo¿liwoœciach pozyskiwania

œrodków finansowych

z funduszy unijnych, zw³aszcza

w ramach ZPORR. Du¿ym zainteresowaniem

wœród uczestników

imprezy cieszy³y siê gad¿ety promocyjne

(kubki, smycze, d³ugopisy,

o³ówki oraz koszulki). Zosta³

równie¿ og³oszony konkurs z wiedzy

o Europejskim Funduszu Spo-

³ecznym, w którym wziê³o udzia³

ponad 50 osób. Wszyscy uczestnicy

konkursu otrzymali zestawy

upominków.

Zmiana harmonogramu przeprowadzania

konkursów dla

projektów sk³adanych w ramach

Dzia³ania 2.1 ZPORR

Zmieniony zosta³ za³¹cznik nr I Ramowego

Planu Realizacji Dzia³ania

2.1 ZPORR – harmonogram przeprowadzania

konkursów dla projektów

sk³adanych u Beneficjenta

Koñcowego.

W ramach konkursów na dofinansowanie

projektów z zakresu

wspierania kwalifikacji zawodowych

usuniêto terminy konkursów

II i III. W przypadku konkursów

obejmuj¹cych dofinansowanie

projektów z zakresu badañ i analiz

dla potrzeb regionalnego rynku

pracy termin II konkursu

przesuniêto na paŸdziernik (nabór

wniosków w terminie 2 paŸdziernika

– 3 listopada, posiedzenie

KOP – 4 – 8 grudnia 2006 r.). Jest

to podyktowane przebiegiem konkursu

nr 2/ZPORR/2.1/2006, w ramach

którego rekomendowano do

dofinansowania wnioski na ³¹czn¹

sumê przekraczaj¹c¹ dostêpn¹

pulê, w zwi¹zku z czym og³aszanie

kolejnych konkursów nie jest

mo¿liwe. Przesuniêcie terminu

konkursu na realizacjê projektów

z zakresu badañ jest konieczne ze

wzglêdu na rozpatrywanie mo¿liwoœci

przesuniêcia dostêpnych

w ramach tego konkursu œrodków

na dofinansowanie realizacji projektów

z zakresu wspierania rozwoju

kwalifikacji zawodowych.

Zasady naliczania dodatków

szkoleniowych dla BO w Dzia-

³aniu 2.3 ZPORR.

14

Osobom uczestnicz¹cym w szkoleniach

i kursach realizowanych

w ramach Dzia³ania 2.3 ZPORR

przys³uguj¹ dodatki szkoleniowe

przyznawane na zasadach okreœlonych

przepisami art. 41 ust. 3 ustawy

o promocji zatrudnienia i instytucjach

rynku pracy z 20 kwietnia

2004 r . Dodatek szkoleniowy wynosi

20 % miesiêcznie zasi³ku

okreœlonego w art. 72 ust. 1 ww.

ustawy. Od 1 czerwca 2006 r.

wysokoœæ zasi³ku wynosi 532,90 z³

a wiêc jest to 20 % z kwoty 532,90

PLN, a wiêc 106,58 z³.

Zgodnie z pismem MGiP z dnia 21

paŸdziernika 2005 r. o znaku DRR-

XI-9416-95-AW/05 przyjmuje siê,

i¿ dodatek bêdzie przyznawany na

ka¿dy kolejny rozpoczêty miesi¹c

(30 dni) obejmowania BO wsparciem

w ramach szkolenia czy

kursu. Kwota dodatku bêdzie sta³a

niezale¿nie od iloœci dni, jakie

w ramach danego miesi¹ca uczestnik

spêdzi na szkoleniu/kursie.

Przyk³ad:

Jeœli w ramach projektu za³o¿yliœmy,

i¿ w okresie od 20 paŸdziernika

do 18 listopada odbêdzie siê

10 dni szkolenia wówczas BO

otrzyma dodatek szkoleniowy

w wysokoœci 106,58 z³.

Jeœli w ramach projektu zak³adamy

udzia³ BO w 20 dniach szkolenia

pomiêdzy 20 paŸdziernika a 30

listopada to dodatek wyp³acony

bêdzie uczestnikowi w wysokoœci

213,16 z³.

Dodatek szkoleniowy nie przys³uguje

za dni nieobecnoœci na

szkoleniu, z wy³¹czeniem przypadków

choroby, pobytu w szpitalu

lub koniecznoœci sprawowania

opieki nad cz³onkiem rodziny.

Przyk³ad:

Jeœli w ramach projektu za³o¿yliœmy,

i¿ w okresie od 20 paŸdziernika

do 18 listopada odbêdzie siê

10 dni szkolenia, w trakcie,

którego BO mia³ dwa dni nieobecnoœci

dodatek szkoleniowy

obliczamy w nastêpuj¹cy sposób:

106,58 z³

______ = 10,66 z³

10 dni

8 dni x 10,66 z³ = 85,28 z³ – wysokoœæ

dodatku wyp³acona BO.

Zasady kwalifikowania BO do

projektów w ramach Dzia³ania

2.3 ZPORR.

Zapisy U ZPORR z dnia 14 wrzeœnia

2004 r. nie doprecyzowa³y

miejsca zamieszkania BO.

W UZPORR z dnia 14 wrzeœnia

2004 r. w ramach Dzia³ania 2.3

Beneficjentami Ostatecznymi s¹

„rolnicy i domownicy, z wy³¹czeniem

emerytów i osób zarejestrowanych

jako bezrobotne, oraz inne

osoby zatrudnione w rolnictwie,

chc¹ce podj¹æ zatrudnienie w sferze

pozarolniczej”. Zdaniem Instytucji

Zarz¹dzaj¹cej ZPORR BO

z miast licz¹cych ponad 20 tyœ.

mieszkañców, zgodnie z zapisami

UZPORR z 14 wrzeœnia 2004 r.

kwalifikuj¹ siê jako BO w ramach

projektów z Dzia³ania 2.3 ZPORR.

Jednoczeœnie pismem z dnia 3-go

sierpnia br. o znaku DRR-XI-9416-

206-JZ/06 MRR poinformowa³o

i¿ Beneficjentami Ostatecznymi

w Dzia³aniu 2.3 ZPORR mog¹ byæ:

leœnicy, osoby pracuj¹ce w szkó³kach

leœnych, przy sadzeniu, oczyszczaniu

lasów. Osoby prowadz¹ce

w³asn¹ dzia³alnoœæ zakwalifikowan¹

w numeracji PKD jako

leœnictwo np. wycinka i sprz¹tanie

lasów, sadzenie lasu bêd¹

mog³y uczestniczyæ w projektach

z Dzia³ania 2.3 ZPORR. Nie kwalifikuj¹

siê natomiast do projektów

w ramach Dzia³ania 2.3 ZPORR

osoby pracuj¹ce w biurach nadleœnictwa

i Lasów Pañstwowych,

poniewa¿ nie wykonuj¹ pracy

w rolnictwie.

Dzia³alnoœæ leœna to dzia³alnoœæ

w³aœcicieli, posiadaczy lub zarz¹dców

lasów w zakresie:

- Urz¹dzania, ochrony i zagospodarowania

lasu,

- Utrzymania i powiêkszania zasobów

i upraw leœnych,

- Gospodarowania zwierzyn¹,

- Pozyskiwania – z wyj¹tkiem skupu

– drewna, ¿ywicy, choinek, karpiny,

kory, igliwia, zwierzyny oraz

p³odów runa leœnego, a tak¿e

sprzeda¿ tych produktów w stanie

nieprzerobionym. Dzia³alnoœæ leœna

mo¿e byæ prowadzona przez

jakikolwiek podmiot, w³aœciciela,

posiadacza, zarz¹dcê przez podmiot

nie bêd¹cy bezpoœrednio po-


AKTUALNOŒCI

datnikiem podatku leœnego.

Zmiany w dokumentach

SPO RZL.

W dniu 29 czerwca 2006 r.

wesz³o w ¿ycie Rozporz¹dzenie

Ministra Rozwoju Regionalnego

z 21 czerwca 2006 w sprawie wzorów

sprawozdañ sporz¹dzanych

w ramach SPO RZL 2004-2006

(Dz.U.Nr 110, poz. 755).

Ponadto w dniu 27 czerwca br.

zosta³o opublikowane rozporz¹dzenie

Ministra Rozwoju Regionalnego

z dnia 9 czerwca 2006 r.

zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie

w sprawie trybu, terminów i zakresu

sprawozdawczoœci dotycz¹cej

realizacji Narodowego Planu

Rozwoju, trybu kontroli realizacji

Narodowego Planu Rozwoju oraz

trybu rozliczeñ (Dz.U.Nr 107, poz

729). Ww. rozporz¹dzenie wesz³o

w ¿ycie z dniem og³oszenia.

Powy¿sze rozporz¹dzenia wprowadzaj¹

nowe formularze sprawozdañ

oraz zmieniaj¹ terminy ich

sk³adania. Sprawozdania okresowe

z realizacji projektu sporz¹dza

siê w ujêciu pó³rocznym, a nie jak

dotychczas – kwartalnie.

Natomiast terminy sk³adania sprawozdañ

rocznych i koñcowych

pozostaj¹ bez zmian. W przypadku

z³o¿enia przez projektodawcê

b³êdnie wype³nionego sprawozdania

WUP wysy³a pismo z uwagami

w ci¹gu 9 dni od otrzymania

sprawozdania. Projektodawca jest

zobowi¹zany do przekazania

korekty sprawozdania w ci¹gu 5

dni od otrzymania pisma (dotychczas

by³o 4 dni).

5 lipca 2006 r. – wesz³o w ¿ycie

Rozporz¹dzenie Ministra Rozwoju

Regionalnego z dnia 21 czerwca

2006 roku w sprawie trybu

sk³adania i wzoru wniosku o dofinansowanie

realizacji projektu

oraz wzoru umowy o dofinansowanie

projektu w ramach Sektorowego

Programu Operacyjnego

Rozwój Zasobów Ludzkich (Dz.U.

Nr 119, poz. 816). Znowelizowane

rozporz¹dzenie wprowadzi³o

zmiany usprawniaj¹ce system

rozliczania wydatków w ramach

WUP w Rzeszowie nadal prowadzi nabór wniosków w ramach ZPORR.

Na zdjêciu: Marcin Dygoñ – kierownik Wydzia³u Obs³ugi Programów Regionalnych

i Andrzej Burnat – kierownik Zespo³u ds. programowania i monitorowania programów

regionalnych.

Fot. Ma³gorzata Kawalec

projektów finansowanych w SPO

RZL jak równie¿ uproœci³o

procedurê wprowadzania zmian

przez ostatecznych odbiorców

(beneficjentów) do projektów.

Zapisy znowelizowanego rozporz¹dzenia

umo¿liwiaj¹ aneksowanie

zawartych ju¿ umów o dofinansowanie

projektu tylko i wy-

³¹cznie na wniosek ostatecznego

odbiorcy (beneficjenta).

Od 21 lipca 2006 r. obowi¹zuje

nowa wersja Wytycznych dla

instytucji uczestnicz¹cych w realizacji

SPO RZL (wersja nr 8) oraz

Poradnika dla beneficjentów SPO

RZL. Podrêczniki zawieraj¹ wiele

zmian o charakterze formalno –

technicznym, jak równie¿ merytorycznym.

Aktualne wersje w/w dokumentów

znajduj¹ siê na stronie internetowej

WUP w Rzeszowie pod adresem

www.wup-rzeszow.pl/sporzl/

w zak³adce: dokumenty do pobrania.

15


16

AKTUALNOŒCI

W dniach 18.07.2006 r. –

22.07.2006 r. przedstawiciele

Wojewódzkiego Urzêdu Pracy

w Rzeszowie oraz Wojewódzkiego

Urzêdu Pracy w Katowicach wziêli

udzia³ w wizycie studyjnej w Brukseli.

Sk³ad grupy z Rzeszowa

bior¹cej udzia³ w wizycie: Jacek

Pos³uszny - Dyrektor WUP w Rzeszowie

oraz pracownicy Wydzia³u

Obs³ugi SPO RZL: Danuta Paw³owska

– Kierownik Wydzia³u, Antonina

Bia³orucka - Kierownik Zespo³u

d/s rozliczeñ i kontroli, Katarzyna

Koczynasz – specjalista d/s programów

w Zespole d/s rozliczeñ

i kontroli, Lucjan Kozio³ – specjalista

d/s programów w Zespole d/s

rozliczeñ i kontroli. Celem wizyty

by³o zapoznanie siê z unijnymi

regulacjami dotycz¹cymi rynku

pracy, Europejskiego Funduszu

Spo³ecznego a tak¿e systemu

szkolenia osób poszukuj¹cych

pracy w belgijskim regionie

Walonii. Pierwszym etapem wizyty

studyjnej by³ OLAF (Europejskie

Biuro ds. Przeciwdzia³ania Oszustwom)

gdzie Maria Rosa Sa' bêd¹ca

szefem jednostki kontroluj¹cej

fundusze strukturalne zapozna³a

uczestników wyjazdu z dzia³alnoœci¹

OLAF oraz z rol¹ OLAF w procesie

kontroli wydatkowania funduszy

strukturalnych. Kolejnym

etapem wizyty studyjnej by³a spó³ka

miêdzykomunalna IGRETEC

(INTERCOMMUNALE POUR LA

GESTION ET LA RÉALISATION

WIZYTA STUDYJNA

PRZEDSTAWICIELI WUP W BRUKSELI

Przedstawiciele WUP w Rzeszowie przed siedzib¹ OLAF - fot. L. Kozio³

D'ÉTUDES TECHNIQUES ET

ÉCONOMIQUES) mieszcz¹ca siê

w Charleroi, realizuj¹ca i opracowuj¹ca

programy rozwoju gospodarczego.

Podczas spotkania

w IGRETEC przedstawiciele spó³ki

zaprezentowali centra szkoleniowe,

centra doskonalenia zajmuj¹ce

siê podnoszeniem kwalifikacji

pracowników i recyclingiem zawodowym

oraz zaprezentowali dzia-

³ania jakie zosta³y podjête w celu

zwiêkszenia rozwoju gospodarczego

regionu polegaj¹ce m.in. na

stworzeniu infrastruktury do transferu

zarówno towarów jak i informacji.

Nastêpnym etapem by³a

wizyta w LE FOREM (L'Office

Wallon de l'Emploi – Biuro Zatrudnienia

Walonii) mieszcz¹cym siê

równie¿ w Charleroi, podczas

której zapoznano siê z zakresem

zadañ LE FOREM, rol¹ LE FOREM

w procesie wdra¿ania EFS i aktywnymi

formami wsparcia bezrobotnych

stosowanych na brukselskim

rynku pracy ze szczególnym uwzglêdnieniem

dzia³añ wspó³finansowanych

z EFS. Wizyta studyjna

obejmowa³a równie¿ spotkanie

w Parlamencie Europejskim, gdzie

uczestnicy wizyty mieli mo¿liwoœæ

zapoznania siê z funkcjonowaniem

Parlamentu Europejskiego, jego

prac¹, struktur¹, inicjatywami podejmowanymi

przez polskich pos-

³ów, kadencyjnoœci¹, a tak¿e histori¹

tej instytucji pocz¹wszy od

pierwszych powszechnych wyborów

do PE w 1979 r. W Biurze

Regionalnym Województwa Œl¹skiego

w Brukseli odby³o siê spotkanie

z przedstawicielami Dyrekcji

Generalnej ds. Zatrudnienia i Polityki

Spo³ecznej, podczas którego

Cornelia Grosser i Monika Ratyñska

przedstawi³y szczegó³y dotycz¹ce

roli EFS w Polsce w nowej

perspektywie finansowej 2007 –

2013 oraz zaprezentowa³y projekty

wspó³finansowane z EFS realizowane

w innych krajach Unii Europejskiej

najciekawsze rozwi¹zania

i dobre praktyki. Ostatnim

etapem by³a wizyta w siedzibie

Sta³ego Przedstawicielstwa Rzeczypospolitej

Polskiej przy Unii Europejskiej,

podczas której mia³o miejsce

omówienie stanu rozporz¹dzeñ

dotycz¹cych Polityki Spójnoœci

oraz Funduszy Strukturalnych na

tle NPR i NSS oraz dzia³ania na

rzecz wzrostu zatrudnienia.

Lucjan Kozio³

Przedstawiciele Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia i Polityki Spo³ecznej Cornelia

Grosser i Monika Ratyñska przedstawiaj¹ szczegó³y dotycz¹ce EFS w Polsce w nowej

perspektywie - fot. L. Kozio³


ZABEPIECZENIA ZWROTU WYP£ACANYCH ŒRODKÓW

Umowa ubezpieczenia

Umowa ubezpieczenia jest jedn¹

z form zabezpieczenia prawid³owej

realizacji projektu

o charakterze osobistym.

Sprecyzowanie prawne pojêcia

umowy ubezpieczenia znajdujemy

w przepisach kodeksu

cywilnego, gdzie art. 805 stanowi:

„Przez umowê ubezpieczenia

zak³ad ubezpieczeñ zobowi¹zuje

siê spe³niæ okreœlone

œwiadczenie w razie zajœcia

przewidzianego w umowie

wypadku a ubezpieczaj¹cy

zobowi¹zuje siê zap³aciæ

sk³adkê”. Z definicji tej wynika,

¿e zasadniczym obowi¹zkiem

ubezpieczyciela jest zap³acenie

odszkodowania za szkodê

powsta³¹ na skutek przewidzianego

w umowie zdarzenia

losowego a obowi¹zkiem

ubezpieczaj¹cego - beneficjenta

jest zap³acenie sk³adki.

Aby dosz³o do nawi¹zania

stosunku prawnego ubezpieczenia

dwa podmioty, gdzie

jeden jest zak³adem ubezpieczeñ

a drugi beneficjentem -

ubezpieczaj¹cym musz¹ dokonaæ

czynnoœci prawnej zwanej

umow¹ ubezpieczenia. Umowê

tak¹ zawiera beneficjent z zak³adem

ubezpieczeñ jeszcze

przed podpisaniem umowy

dofinansowania projektu. Koszt

takiej umowy, powinien zostaæ

uwzglêdniony w bud¿ecie

projektu, gdy¿ jest wydatkiem

kwalifikowanym. Warunkiem

kwalifikowalnoœci tego wydatku

jest jego faktyczne

poniesienie przez beneficjenta

w okresie realizacji projektu.

W odniesieniu do kwestii

zabezpieczenia zwrotu œrodków

finansowych pochodz¹cych

z funduszy unijnych

prawn¹ form¹ zabezpieczenia

bêd¹ ubezpieczenia maj¹tkowe

odnosz¹ce siê do okreœlonego

mienia beneficjenta po³¹czone

z jednoczesn¹ cesj¹ praw z takiej

polisy na podmiot dokonuj¹cy

wyp³aty œrodków –

Wojewódzkiego Urzêdu Pracy

lub te¿ wskazanie takiego

podmiotu jako ubezpieczonego.

Przy zabezpieczeniu unijnych

œrodków finansowych

istotne znaczenie maj¹ równie¿

ubezpieczenia osobowe, w zakresie

których zak³ad ubezpieczeñ

obowi¹zany jest do zap³aty

umówionej sumy pieniê¿nej,

renty lub innego œwiadczenia

w razie zajœcia okreœlonego

wypadku w ¿yciu osoby ubezpieczonej

- beneficjenta.

Œwiadczenia z tytu³u ubezpieczeñ

osobowych okreœlone s¹

umow¹ i ustalon¹ w niej sum¹

ubezpieczenia. Zak³ad ubezpieczeñ

obowi¹zany jest wyp³aciæ

je ubezpieczonemu - beneficjentowi

albo uposa¿onemu, to

znaczy osobie wskazanej przez

ubezpieczonego na wypadek

jego œmierci (Wojewódzki

Urz¹d Pracy).

Nawi¹zuj¹c do problematyki

zabezpieczenia œrodków

unijnych i ubezpieczeñ osobowych,

w tym przypadku

podmiotem uposa¿onym bêdzie

podmiot udzielaj¹cy dofinansowania

ze œrodków funduszy

strukturalnych – Wojewódzki

Urz¹d Pracy, któremu zak³ad

ubezpieczeñ obowi¹zany jest

wyp³aciæ okreœlon¹ sumê ubezpieczenia

w razie zajœcia wypadku

w ¿yciu osoby ubezpieczonej,

a wiêc beneficjenta

œrodków unijnych. Polisy takie

mog¹ byæ, co do zasady, wypowiedziane

przed up³ywem

okreœlonego w nich terminu za

zap³at¹ przez zak³ad ubezpieczeñ

okreœlonej kwoty pieniê¿nej.

Dopuszczalne jest

zabezpieczenie roszczeñ wierzyciela

poprzez przelanie na

niego prawa do wypowiedzenia

takiej polisy i zaliczenia otrzymanej

kwoty na poczet zad³u-

¿enia.

Obecnie ubezpieczyciele

ograniczaj¹ siê g³ównie do

asekuracji transakcji z wybranymi,

wczeœniej zweryfikowanymi

odbiorcami. W praktyce

ubezpieczane s¹ transakcje

zawierane z kontrahentami,

którzy charakteryzuj¹ siê bardzo

dobr¹ kondycj¹ finansow¹,

w efekcie czego nieczêsto

dochodzi do realizacji praw

z polisy.

Umowa ubezpieczenia jest

form¹ zabezpieczenia szczególnie

polecan¹ dla kapita-

³owych spó³ek prawa handlowego.

Magdalena Karbarz-Folcik

1. „Zalecane przez Instytucjê

Zarz¹dzaj¹c¹ ZPORR zabezpieczenia

zwrotu wyp³aconych

œrodków ZPORR.”

17


FAQ- NAJCZÊŒCIEJ ZADAWANE PYTANIA

W jakim celu przeprowadza siê

audyt zewnêtrzny projektów realizowanych

w ramach Dzia³añ

2.1, 2.3 i 2.4 ZPORR?

Audyt zewnêtrzny w ramach

ZPORR jest przeprowadzany na

podstawie Umów o dofinansowanie

realizacji projektów przyjêtych

zgodnie z rozporz¹dzeniem

MGiP z dnia 14 lipca 2005 roku

oraz na podstawie „Wytycznych

Instytucji Zarz¹dzaj¹cej ZPORR na

temat audytu zewnêtrznego

projektów realizowanych w ramach

ZPORR (z wy³¹czeniem projektów

realizowanych w ramach

Priorytetu 4). Wskazane dokumenty

s¹ dostêpne na stronie internetowej

Wojewódzkiego Urzêdu Pracy

w Rzeszowie - zak³adka „Dokumenty

do pobrania”

(www.wup-rzeszow.pl/zporr).

Audytem zewnêtrznym mo¿na

nazwaæ zakres prac, których celem

jest uzyskanie dowodów pozwalaj¹cych

z dostateczn¹ pewnoœci¹

na jednoznaczn¹ ocenê czy

realizacja projektu przebiega

zgodnie z umow¹ i wnioskiem o

dofinansowanie projektu. Efektem

audytu ma byæ uzyskanie racjonalnego

zapewnienia, ¿e wydatki

poniesione w ramach projektu s¹

kwalifikowalne, a realizowany

projekt jest zgodny z w/w dokumentami.

W tym celu sprawdza siê,

czy dzia³ania, których dotycz¹

poniesione wydatki rzeczywiœcie

zosta³y zrealizowane, czy wnioski

o p³atnoœæ s¹ zgodne z wymaganiami

zawartymi w umowie oraz

czy s¹ poparte odpowiednimi dokumentami

finansowymi.

Kiedy powstaje koniecznoϾ

dokonania audytu zewnêtrznego?

Obowi¹zek przeprowadzenia audytu

zewnêtrznego maj¹ Projektodawcy

realizuj¹cy projekty

w ramach II Priorytetu ZPORR,

gdy:

- Ca³kowita wartoœæ projektu wynosi

co najmniej 750 000 PLN lub

- Ca³kowita wartoœæ kilku projektów

realizowanych przez Beneficjenta

w ramach Priorytetu wynosi

co najmniej 1 000 000 PLN.

W przypadku realizacji kilku

projektów przez tego samego

Beneficjenta o ³¹cznej wartoœci

18

równej lub przekraczaj¹cej 1 000

000 PLN nale¿y przeprowadziæ

audyt zewnêtrzny dla tego projektu,

którego wartoœæ - po zsumowaniu

z ³¹czn¹ wartoœci¹

poprzednich projektów - powoduje

osi¹gniêcie lub przekroczenie

wskazanej kwoty. Ka¿dy nastêpny

projekt sk³adany przez tego Beneficjenta,

bêdzie musia³ podlegaæ

audytowi.

Jakie s¹ wymagania co do wyboru

audytora zewnêtrznego?

Wybór audytora zewnêtrznego/podmiotów

zatrudniaj¹cych

audytorów zewnêtrznych nale¿y

do Beneficjenta. Co do zasady

audyt powinien byæ wykonywany

przez podmiot zewnêtrzny niezale¿ny

od jednostki audytowanej.

Audytora wy³ania siê zgodnie z ustaw¹

Prawo zamówieñ publicznych

(Dz.U. Nr 19, poz. 177 z póŸniejszymi

zmianami). O trybie

udzielania zamówienia publicznego

decyduje Beneficjent.

Instytucja Zarz¹dzaj¹ca zaleca aby

audyt zewnêtrzny zosta³ przeprowadzony

przez podmiot spe³niaj¹cy

warunki okreœlone w punkcie

5 Wytycznych IZ ZPORR na temat

audytu zewnêtrznego.

Przez podmioty/osoby posiadaj¹ce

odpowiednie umiejêtnoœci

w wymaganym zakresie rozumie

siê:

- Podmioty uprawnione do badania

sprawozdañ finansowych

w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy

z dnia 13 paŸdziernika 1994 r.

o bieg³ych rewidentach i ich

samorz¹dzie,

- Osoby posiadaj¹ce odpowiednie

kwalifikacje zawodowe wydawane

przez organizacjê, która jest

cz³onkiem International Federation

of Accountants,

- Osoby posiadaj¹ce miêdzynarodowe

uprawnienia audytora

wewnêtrznego (np. CIA),

- Osoby posiadaj¹ce zaœwiadczenie

o zdaniu egzaminu na

audytora wewnêtrznego, o którym

mowa w art. 35 ³ ustawy z dnia 26

listopada 1998 r. o finansach publicznych.

Ponadto w procesie wy³aniania

audytora zewnêtrznego nale¿y

wzi¹æ pod uwagê m. in. takie kryteria

jak:

- Dotychczasowe doœwiadczenie

w zakresie badania projektów

finansowanych ze œrodków pomocowych,

- Doœwiadczenie zwi¹zane z badaniem

prawid³owoœci wykorzystania

dotacji ze œrodków bud¿etu

pañstwa,

- Doœwiadczenie w przeprowadzaniu

audytu.

Audyt zewnêtrzny nie mo¿e byæ

przeprowadzony przez audytora

wewnêtrznego jednostki/podmiotu

realizuj¹cego projekt.

Jakie elementy powinno zawieraæ

sprawozdanie z przeprowadzonego

audytu? Co siê

dzieje, gdy nie zostaj¹ zachowane

wymagane pozycje sprawozdania?

Po przeprowadzeniu audytu

zewnêtrznego, audytor zobowi¹zany

jest do przygotowania opinii

i sprawozdania z audytu, które

przekazywane s¹ do instytucji

odpowiedzialnej za przeprowadzenie

kontroli na zakoñczenie

projektu. Instytucja Zarz¹dzaj¹ca

zaleca aby sprawozdanie z audytu

zawiera³o minimalny zakres danych

okreœlonych w pkt 2 Wytycznych

na temat audytu zewnêtrznego

tzn:

- zgodnoϾ realizacji projektu

z umow¹ o dofinansowanie i obowi¹zuj¹cymi

przepisami prawa,

- œcie¿kê audytu w zakresie

finansowo-ksiêgowym,

- stosowanie przepisów w zakresie

zamówieñ publicznych (jeœli

dotyczy),

- ksiêgowanie wydatków poniesionych

w ramach realizowanego

projektu, ocenê kwalifikowalnoœci

kosztów, sposób ich dokumentowania

i prowadzenia odrêbnej

ewidencji ksiêgowej,

- analizê terminowoœci uzyskiwania

œrodków na realizacjê projektu,

- zgodnoœci wniosków beneficjentów

o p³atnoœæ z ksiêgami rachunkowymi

beneficjenta w czêœci

dotycz¹cej projektu,

- wiarygodnoœæ sprawozdañ z realizacji

projektu przekazywanych

przez beneficjenta,

Dokoñczenie artyku³u

na stronie 19.


PROJEKTY Z PRZYMRU¯ENIEM OKA

Realizacja projektu a dba³oœæ o zdrowie,

czyli jak nale¿ycie wype³niaæ czas letniego sezonu

W zwi¹zku z trwaj¹cym sezonem

wakacyjnym i panuj¹cymi

nad wyraz wysokimi temperaturami

na zewn¹trz (daj¹cymi siê

nieco we znaki) nast¹pi³o delikatne

os³abienie gor¹czkowego tempa

pracy zarówno u naszych

projektodawców jak i w samym

WUP-ie.

Miernikami tego s¹ mniejsza liczba

telefonów ni¿ zwykle jak i samej

nap³ywaj¹cej korespondencji. Daje

to nam czas na odrobinê refleksji

– i w³aœnie ona pokierowa³a mnie

do napisania tego lekkiego, wakacyjnego

artyku³u o zdrowiu.

W koñcu nasz Urz¹d i jego Biuletyn

maj¹ te¿ ludzkie, nieformalne

oblicze.

Panuje przekonanie (które i ja

podzielam), i¿ wakacje to czas

s³oñca, wypoczynku, regeneracji

si³ niezbêdnych do przysz³ych

wyzwañ, jak i ma³ego oderwania

od rzeczywistoœci. Niestety takie

oderwanie nie zawsze jest mo¿liwe,

zarówno dla naszych projektodawców

dzielnie realizuj¹cych

projekty, jak i dla nas, urzêdników

Instytucji Wdra¿aj¹cej. Wdra¿ane

projekty maj¹ to do siebie, ¿e

wymagaj¹ nieustaj¹cego nadzoru,

a i problemy pojawiaj¹ siê z pasj¹

tu¿ przed nadchodz¹cym urlopem

(lub co gorsze w trakcie jego trwania).

Najwa¿niejsze jest, by zachowaæ

spokój w momencie, gdy

takowe siê pojawiaj¹. Nie ma

sytuacji bez wyjœcia, nie ma

problemu, którego nie mo¿na

rozwi¹zaæ. Wiem to z w³asnego

doœwiadczenia, jak i z doœwiadczeñ

starszych sta¿em wspó³pracowników.

Zawsze znajdzie siê

w Wojewódzkim Urzêdzie Pracy

w Rzeszowie osoba, która podpowie

jakieœ rozwi¹zanie w zaistnia³ej

sytuacji, w koñcu mamy tu

ekonomistów, socjologów, prawników

i innych specjalistów. Tê

radê chcia³bym skierowaæ g³ównie

do przysz³ych projektodawców

lub Beneficjentów w³aœnie rozpoczynaj¹cych

projekty. Dosz³y do

nas niepokoj¹ce sygna³y, i¿ w obliczu

rozpoczynaj¹cego siê wymagaj¹cego

przedsiêwziêcia jakim

jest wdra¿anie projektu, niektóre

osoby pracuj¹ce na jego rzecz

mniej lub bardziej podupada³y na

zdrowiu (nadciœnienie, bezsennoœæ,

nadpobudliwoœæ). Jest rzecz¹

oczywist¹, i¿ wypijane kolejne

kawy, fast foody zjadane w poœpiechu

czy „ma³y dymek” od czasu

do czasu nie poprawi¹ na pewno

naszego stanu zdrowia, podobnie

zreszt¹ jak godziny spêdzone przy

komputerze (bóle pleców) i telefonie

komórkowym (bóle g³owy).

Ktoœ mo¿e stwierdziæ, i¿ sytuacja

tego wymaga. Oczywiœcie, czasem

tak jest, ale nie zawsze, bo nie

wolno niczego robiæ za wszelk¹

cenê, zw³aszcza kiedy póŸniej

mo¿na za to drogo zap³aciæ

zdrowiem, a to mamy tylko jedno.

Szlachetne zdrowie, nikt siê nie

dowie…

Kto wie, po zakoñczonym projekcie

mo¿e przyjœæ nastêpny i nastêpny,

a wtedy mo¿e ju¿ zabrakn¹æ

si³ lub co gorsze zdrowia. Dlatego

te¿ niezbêdne jest nale¿yte planowanie

czasu potrzebnego na

wykonanie okreœlonych czynnoœci

z odpowiednim zapasem, zwerbowanie

pomocnika, a przede

wszystkim zdrowy rozs¹dek. Czasami

lepiej od³o¿yæ „nierozwi¹zywalny”

i wydawa³oby siê krytyczny

problem na dzieñ nastêpny, a rozwi¹zanie

potrafi pojawiæ siê samo.

Dobrym sposobem jest te¿

posiadanie od³o¿onej pewnej iloœci

gotówki na niespodziewane wydatki

projektowe, tak na „czarn¹

godzinê”. Wniosek o p³atnoœæ to

raczej wymagaj¹cy czasu i precyzji

dokument, wiêc jego rozpatrzenie

jak i korekta ewentualnych b³êdów

mog¹ byæ czasoch³onne, tak wiêc

lepiej byæ na to przygotowanym.

Czekaj¹ce na zap³acenie faktury

zleceniobiorców zdecydowanie

nie poprawiaj¹ samopoczucia.

Z posiadanej przeze mnie wiedzy

nie wynika, i¿ w najbli¿szym czasie

planuje siê wprowadzenie jakiegokolwiek

dodatku na podratowanie

zdrowia projektodawcy i jego pracowników

w ramach II Priorytetu

ZPORR. Có¿, w takim razie sami

musimy zaj¹æ siê naszym zdrowiem,

cia³em jak i stanem umys³u.

ZnaleŸæ czas dla siebie.

¯eby nie byæ go³os³ownym sam

postanowi³em zadbaæ o swoje

zdrowie i wyj¹³em dawno nie

u¿ywany rower z piwnicy. Krótka

przeja¿d¿ka œwietnie poprawi

samopoczucie, a regularnie wykonywana

znacz¹co poprawi stan

zdrowia. Zreszt¹ krótki spacerek

te¿ jest regeneruj¹cy i o¿ywczy,

w koñcu mamy piêkne lato a jesieñ

zapowiada siê równie obiecuj¹co.

Andrzej Borowik

Dokoñczenie artyku³u

ze strony 18.

- sposób monitorowania projektu

(osi¹gania celu projektu),

- sposób archiwizacji dokumentacji

z realizowanym projektem,

- wdro¿enie zaleceñ przeprowadzonych

kontroli oraz usuniêcie

nieprawid³owoœci, jeœli taki zosta³y

wykryte.

W przypadku, gdy sprawozdanie

z przeprowadzonego audytu nie

spe³nia³o przynajmniej jednego

z ww. warunków, instytucja do

której wp³ynê³o sprawozdanie

z audytu zwraca siê do Beneficjenta

o wyjaœnienie uchybieñ

oraz o uzupe³nienie b¹dŸ poprawienie

sprawozdania

W wypadku, gdy audytor/audytorzy

odpowiedzialni za sporz¹dzanie

sprawozdañ nie wywi¹zali

siê z obowi¹zków wynikaj¹cych

z faktu wykonywania

zawodu audytora lub bieg³ego

rewidenta (na mocy odpowiednich

przepisów), uchybienia

w sporz¹dzeniu sprawozdania

z audytu powinny byæ zg³oszone

do instytucji, która certyfikowa³a

tych audytorów.

Czy audyt zewnêtrzny jest

wydatkiem kwalifikowanym?

Koszt audytu zewnêtrznego jest

kwalifikowany pod warunkiem, ¿e

Beneficjent jest zobowi¹zany do

jego przeprowadzenia takiego

audytu. Wydatek poniesiony na

audyt, który nie zosta³ przeprowadzony

zgodnie z Wytycznymi Instytucji

Zarz¹dzaj¹cej mo¿e zostaæ

uznany za niekwalifikowany.

Sylwia Najda

19


Kapita³ Ludzki na Podkarpaciu – EFS w latach 2007 – 2013

konsultacje spo³eczne Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki

w województwie podkarpackim – 6 wrzeœnia 2006 r.

Konferencjê otworzy³ s³owem

wstêpnym Marsza³ek Województwa

Podkarpackiego - Leszek Deptu³a.

Uczestnicy konferencji uwa¿nie przys³uchiwali siê propozycjom rozwi¹zañ

na nowy okres programowania.

Kamila Partyka – Naczelnik Wydzia³u

Koordynacji w Departamencie Wdra¿ania

EFS Ministerstwa Rozwoju Regionalnego

w trakcie prezentacji g³ównych za³o¿eñ PO KL.

Panel ekspertów prowadzi³

i dyskusjê moderowa³

Dyrektor WUP Jacek Pos³uszny.

O zapisach Programu rozmawiano równie¿ w kuluarach.

More magazines by this user
Similar magazines