Raport VI/2009

defs.pomorskie.eu

Raport VI/2009

I

Bezrobotni

Pracujący

Pomorskie Obserwatorium Rynku Pracy

Liczba

bezrobotnych

ogółem

Stopa

bezrobocia

Liczba długotrwale

bezrobotnych

Liczba bezrobotnych

w wieku

25 lat i mniej

Oferty

pracy

Stan

06.2009 r.

Zmiana do miesiąca

poprzedniego

Zmiana do analogicznego

miesiąca roku

poprzedniego

Stan 31.06.2009

Zmiana do miesiąca

poprzedniego

83,0 tys.

+1,2 tys.

10,2 proc.

+0,1 pkt. proc.

28,3 tys.

+0,1 tys.

19,1 tys.

+0,3 tys.

+2,3 tys.

-0,1 tys.

Pracujący w sektorze

przedsiębiorstw

276,8 tys. -0,3 tys. -11,6 tys.

Zmiana do analogicznego

okresu roku poprzedniego

+16,8 tys.

+2,0 pkt. proc.

-7,2 tys.

+5,3 tys.

-3,1 tys.

⇒ Pogorszenie stanu rynku pracy jest efektem kryzysu gospodarczego. Wysoka dynamika w ujęciu

rocznym wynika ze zmian obserwowanych na rynku pracy w IV kwartale 2008 r. oraz I kwartale 2009

r. , kiedy to liczba bezrobotnych w województwie pomorskim wzrosła o ponad 20 tys. osób.

⇒ Wzrostowi bezrobocia towarzyszył znaczny spadek liczby ofert pracy, notowanych w powiatowych

urzędach pracy.

⇒ Dynamincze zmiany obserwuje się w strukturze bezrobotnych. Najsilniej dotnkniętą spowolnieniem

gospodarczym grupą są bezrobotni w wieku 25 lat i mniej. Brak doświadczenia zawodowego, niedopasowane

do wymagań pracodawców umiejętności i kwalifikacje sprawia, że pozycja tej grupy

wiekowej na rynku pracy jest szczególnie w okresie dekoniunktury słabsza niż innych pracowników.

⇒ Po raz pierwszy, począwszy od lutego 2009 r. odnotowano wzrost liczby bezrobotnych długotrwale.

Jest on nieznaczny, jednak zapowiada gwałtowny wzrost liczebności tej grupy bezrobotnych w

ostatnim kwartale 2009 r. oraz pierwszym kwartale 2010 r.

⇒ Rośnie liczba bezrobotnych kobiet. Po początkowym okresie spowolnienia, w którym do bezrobocia

napływali głównie mężczyźni struktura napływu odwróciła się. W rezultacie odsetek kobiet wśród

bezrobotnych ogółem dynamicznie rośnie.

Dane pochodzące z sektora przedsiębiorstw są zgodne ze spostrzeżeniami płynącymi z rynku pracy.

Liczba pracujących spada zarówno w ujęciu miesięcznym, jak i w perspektywie rocznej. Spadki zatrudnienia

były obserwowane przede wszystkim w firmach dużych i średnich, uczestniczących w wymianie

zagranicznej. Przedsiębiorstwa działające lokalnie w mniejszym stopniu zostały dotknięte spowolnieniem

gospodarczym.

Czy w firmie pracują lub w ciągu minionego półrocza pracowały osoby w wieku 25 lat i mniej?

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

Stopa bezrobocia w sierpniu 2009 r.

20%

Słupsk

słupski

bytows ki

człuchowski

lęborski

chojnicki

wejherows ki

kartuski

kościerski

pucki

Gdynia

Sopot

Gdańsk

gdańs ki

tc zews ki

starogardzki

nowodwors ki

malborski

kwidzyński

sztumski

Wysoka stopa bezrobocia cechuje nadal

powiaty położone na obrzeżach

województwa, położone daleko od

trójmiejskiego rynku pracy – sztumski,

człuchowski, bytowski oraz malborski.

Powiat nowodworski, korzystnie położony

względem Trójmiasta, także zalicza się

do obszarów o wysokiej stopie bezrobocia.

Jest to efekt niedopasowania

strukturalnego podaży pracy do popytu

jaki istnieje w Trójmieście oraz niskiej

mobilności przestrzennej.

proc.

10%

0%

Ogółem

A

C+D+E

B+F

G

Tak

⇒ Częściej niż co trzecia z badanych firm zatrudnia osoby w wieku do 25 r. życia

⇒ Zdaniem respondentów rola/pozycja młodych pracowników nie odbiega od roli

pozostałych zatrudnionych. Jednak ich kwalifikacje są oceniane zdecydowanie gorzej.

⇒ Pracodawcy doceniają u młodych pracowników chęci do pracy, zaangażowanie i

energię. Zauważa się również kompetencje, kreatywność, dyspozycyjność i ambicję.

⇒ Problemem pozostaje brak doświadczenia zawodowego. To główny powód nie zatrudniania

osób w wieku do 25 r. życia oraz rosnącego ich odsetka w liczbie bezrobotnych

ogółem. Fakt ten potwierdza zasadność stosowania instrumentów aktywnej polityki

rynku pracy takich jak staże i szkolenia.

Nie

H+J

K+L

O+N+S+M+R+U

P

Q

Nr VI / 2009

2,4 7,3 14,6 17,4 21,1 23,2


Pomorskie Obserwatorium Rynku Pracy

Koniunktura bieżąca i prognostyczna w województwie pomorskim w latach 2006-2009

80,0

60,0

40,0

20,0

0,0

-20,0

⇒ Liczba podmiotów gospodarczych systematycznie rośnie. Wzrost ten wpisuje się w

obserwowane także w latach poprzednich sezonowe ożywienie aktywności gospodarczej.

Jest to efektem sezonu turystycznego oraz napływu absolwentów na rynek pracy. W

IV kwartale spodziewać należy się stabilizacji poziomu przedsiębiorczości, która potrwa

do wiosny przyszłego roku.

⇒ Ocena efektów działalności przedsiębiorstw jest zróżnicowana. Pozytywnie zaskakują

wyniki produckji sprzedanej przemysłu. W ujęciu miesięcznym rośnie również produkcja

budowlano-montażowa (w perspektywie rocznej widoczny jest jednak wysoki spadek). W

zakresie sprzedaży detalicznej obserwuje się kontynuacje spadku zapoczątkowanego w

2008 r.

1000

Obroty handlu zagranicznego województwa pomorskiego w latach 2008-2009 (mln euro)

900

800

700

600

500

400

-40,0

300

-60,0

POMORSKIE

POMORSKIE-prognoza

2006 2007 2008 2009

200

sty-08 lut-08 mar-08 kwi-08 maj-08 cze-08 lip-08 sie-08 wrz-08 paź-08 lis-08 gru-08 sty-09 lut-09 mar-09 kwi-09 maj-09 cze-09

wartość eksportu

wartość importu

⇒ II kwartał był okresem, w którym oceny koniunktury dokonywane przez przedsiębiorców, ulegały poprawie.

W maju i czerwcu odnotowano niewielką przewagę optymistów nad pesymistami. W kolejnych miesiącach

nastąpiło jednak pogorszenie nastrojów.

⇒ W sierpniu 2009 r. wskaźnik bieżący koniunktury w województwie pomorskim spadł do poziomu -4,7 pkt.

Sierpniowa nota jest niższa od wartości obserwowanej w lipcu o 5,4 pkt., zaś różnica w relacji rocznej wynosi

-8,6 pkt., wskazując, że zarówno przed miesiącem, jak i w ubiegłym roku nastroje przedsiębiorców w

województwie były lepsze.

⇒ Wartość wskaźnika dla Pomorskiego jest nieznacznie niższa od noty ogólnopolskiej. Tego typu relacja od

początku 2008 r. była obserwowana incydentalnie. Zwykle bowiem, przedsiębiorcy z Pomorza lepiej oceniali

zmiany stanu gospodarki niż miało to miejsce przeciętnie w kraju.

⇒ W sierpniu 2009 r. wskaźnik wyprzedzający koniunktury w województwie pomorskim osiągnął 12,0 pkt.

Dodatnia wartość wskaźnika oznacza, iż wśród ankietowanych przeważają osoby przekonane, w najbliższych

miesiącach stan koniunktury gospodarczej polepszy się.

Efekty działalności

przedsiębiorstw

Liczba przedsiębiorstw (09.2009)

Produkcja sprzedana przemysłu (09.2009)

Produkcja budowlano-montażowa (09.2009)

Sprzedaż detaliczna (09.2009)

Zmiana do miesiąca

poprzedniego

+0,3 proc.

+10,3 proc.

Zmiana do analogicznego

okresu roku poprzedniego

+3,3 proc.

+3,3 proc.

+16,4 proc. -22,2 proc.

-1,9 proc. -0,7 proc.

⇒ Handel zagraniczny jest czynnikiem istotnie wpływającym na kondycję przedsiębiorstw, w szczególności

dużych i średnich zakładów przemysłowych, które w największym stopniu zależne są do zmian popytu

zewnętrznego.

⇒ Po gwałtownym spadku wymiany handlowej z zagranicą, jaki miał miejsce w IV kwartale 2008 r., odnotowano

odwrócenie niekorzystnych trendów. W II kwartale 2009 r. wzrost obrotów był kontynuowany. W końcu

czerwca, w stosunku do końca grudnia 2008 r. import (wyrażony w euro) wzrósł o 26 proc., a eksport o 20 proc.

Wzrostowi obrotów handlu zagranicznego sprzyjał stosunkowo słaby złoty. Jednak w II kwartale kurs złotego

wzrósł. Dane z lipca także potwierdzają tę tendencję, co może być spowolnić dalszy progres wymiany handlowej.

Obserwowana poprawa nie oznacza, że obroty handlu zagranicznego uległy unormowaniu. Nadal są one

o około 20-30 proc. (w euro) niższe niż przed rokiem.

Wynagrodzenia

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie

brutto w sektorze przedsiębiorstw

(09.2009)

Poziom

3267,9 zł

Zmiana do

miesiąca

poprzedniego

Zmiana

do analogicznego

miesiąca roku

poprzedniego

-0,1 proc. +0,9 proc.

⇒ Analiza tempa zmian wynagrodzeń wskazuje na stabilizację. W ujęciu misięcznym płace nieomal nie

zmieniły się. W ujęciu rocznym odnotowano wzrost, choć po uwzględnieniu poziomu inflacji

można mówić nawet o spadku wynagrodzeń.

Nr VI / 2009

More magazines by this user
Similar magazines