Powiatowe ABC - luty 2013

radziejow.pl

Powiatowe ABC - luty 2013

cena 2,15 z ł ( w tym 5% VAT)

Strażak – to brzmi dumnie!

Andrzej Dzierżawski (od lewej), oznaczony złotą odznaką, Zygmunt Sosnowski, Jan Wojciechowski,

Roman Szczerbiak – członkowie zarządu powiatowego OSP w Radziejowie

Foto: Jolanta Młodecka


Jak co roku, na początku lutego, uczestniczyliśmy

w Walnym Zebraniu sekcji polskiej naszego niemieckiego

partnera w Wahrenholz.

Sekretarz Partnerstwa z Wesendorf podsumowuje pracę w roku 2012

Aktualności samorządowe

Czeka nas pracowity rok

Stronę polską reprezentowali przedstawiciele samorządu powiatowego:

Henryk Gapiński, starosta, Jarosław Kołtuniak, wicestarosta

i Grzegorz Piasecki, członek zarządu oraz Alicja Górczyńska,

Wanda Wiatrowska i Zbigniew Zasada – członkowie zarządu Stowarzyszenia

Rozwoju Powiatu Radziejowskiego. Przewodniczący

sekcji polskiej w Wahrenholz – Tersten Holzhausen – witając przybyłych

na walne zebranie,

podkreślił, że

na partnera polskiego

można zawsze liczyć.

Nie straszna nam

pogoda i uciążliwa

podróż. Raz w roku

siadamy wspólnie

do stołu, aby podsumować

nasze działania

i zaplanować

nowe. Dyskutujemy,

znajdujemy ciekawe

rozwiązania i formy

współpracy w kręgu

partnerskim.

Starostowie powiatu radziejowskiego Henryk

Gapiński (od lewej) i Jarosław Kołtuniak przekazali

drobny upominek Christiane Dittmann-Martin,

przewodniczącej partnerstwa pięciu krajów

Burmistrz Wahrenholz,

Friedhilde Evers w swym wystąpieniu podkreśliła: „Nasza

W Starostwie Powiatowym w Radziejowie, 13 lutego 2013 r., odbyło

się uroczyste spotkanie władz powiatu z wyróżnionymi działaczami

sportowymi, trenerami oraz osobami zaangażowanymi w rozwój

sportu na terenie powiatu radziejowskiego.

Starosta podziękował wszystkim zaproszonym działaczom, którzy

widzą i rozumieją wielką rolę sportu w kształtowaniu dobrego

ducha zdrowej rywalizacji.

Wyróżnionym działaczom sportowym, rekomendowanym przez

burmistrzów i wójtów oraz radnych powiatowych, podziękowano za

pasję, trud i oddanie idei upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

W uznaniu za wieloletnie działania wyróżnienia z rąk starostów

i przewodniczącego Rady Powiatu otrzymali: Cieślewicz Sławomir,

Belter Jacek, Błaszczyk Ryszard, Braer Marek, Cybulski Piotr,

Dąbrowska Agnieszka, Dulęba Robert, Głowacki Robert, Grzegorzewski

Roman, Idziak Konstanty, Kapeliński Robert, Karpiński Zbigniew,

Kocent Tomasz, Krupiński Piotr, Krzyżański Dariusz, Kubisiak

Edward, Kurant Ryszard, Lewandowski Paweł, Łaszkiewicz Władysław,

Maciejewski Maciej, Maciejewski Tadeusz, Małkowski Cezary,

Nocoń Jan, Parecki Andrzej, Pilak Witold, Płoszaj Halina, Radkowski

współpraca to 11 wspaniałych lat. Dziękuje władzom powiatu radziejowskiego,

że podobnie jak my dążą do zacieśniania kontaktów i stwarzają

przyjazne warunki do pogłębiania partnerstwa.”

Bardzo pracowitym dniem okazał się drugi dzień naszej wizyty

w Wahrenholz. Po śniadaniu usiedliśmy do rozmów i nakreślenia

najważniejszych działań w roku 2013.

Wraz z partnerem niemieckim będziemy realizować dwa projekty

młodzieżowe: jeden z cyklu „Produkty historii” w Berlinie i Warszawie

w terminie od 1 do 7 lipca, drugi w Pesc (Węgry) pod hasłem:

„Europa dla Obywateli”. Uczestniczyć w nim będą oprócz młodzieży

z Polski także młodzi ludzie z Francji, Litwy, Niemiec i Węgier.

Z zadowoleniem przyjęła strona niemiecka nasza propozycję

zorganizowania dla grupy niemieckich gospodyń warsztatów kulinarno-tanecznych

pod hasłem: „Spotkanie z kuchnią i folklorem

kujawskim”. Planowany termin przyjazdu pań z Wahrenholz to

21-24 czerwca 2013 r. Również w bieżącym roku odwiedzi nasz powiat

grupa składająca się z przedstawicieli samorządu gminy Wahrenholz.

W trakcie dyskusji starosta radziejowski i wiceburmistrz

Wahrenholz ustalili termin i tematykę wizyty. Będzie to wizyta studyjna,

w trakcie której obie strony omówią różne sposoby pozyskiwania

środków unijnych i dalszą współpracę w tym temacie.

W czasie dyskusji nad planem na bieżący rok (od prawej) Henryk Gapiński, Grzegorz

Piasecki, Wanda Wiatrowska i Alicja Górczyńska

Jak w latach ubiegłych spotkaniu towarzyszyła atmosfera przyjaźni

i życzliwości.

Tekst: Wanda Wiatrowska

Foto: Zbigniew Zasada

Podziękowanie za pasję i ukochanie sportu

Włodzimierz, Rogacki, Longin, Rolewski Janusz, Rosiński Sławomir,

Siutkowski Piotr, Siwiński Robert, Trząsalski. Roman, Walczak Jerzy,

Wojciechowski Piotr, Wysocki Krzysztof, Zaremba Janusz, Zasada

Waldemar, Zieliński Piotr, Żernicki Dariusz, Żywica Artur.

Spotkanie było okazją do podsumowania działalności sportowej

powiatu. Gratulujemy nagrodzonym działaczom, życzymy znakomitych

osiągnięć i kolejnych spektakularnych sukcesów.

Tekst/Foto: Małgorzata Patyk


Informacje

1

Druhowie z OSP zawsze blisko ludzi

Zarząd Oddziału Powiatowego Związku OSP w Radziejowie

podsumował pracę w 2012 r. na uroczystym posiedzeniu

17 stycznia 2013 r. w Zajeździe „Łokietek” w Płowcach. Prezes

zarządu dh Roman Szczerbiak przywitał przybyłych na spotkanie

druhów oraz zaproszonych gości: Stanisława Pawlaka, radnego

Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Henryka

Gapińskiego, starostę radziejowskiego.

„W naszym powiecie ochotnicze straże pożarne funkcjonują w każdej

gminie. Ponad tysiąc strażaków, skupionych w 33 jednostkach, gotowych

jest nieść pomoc ludziom, walczyć z żywiołem, ratować mienie

i dobytek. Jesteśmy także organizatorami wielu form kulturalnych,

których adresatem są dzieci i młodzież z naszego powiatu. Dzisiejsze

posiedzenie jest okazją, aby podsumować pace, ale także podziękować

wszystkim druhom za ich oddanie i zaangażowanie. Gratuluję wszystkim

dzieciom – uczestnikom Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Reprezentanci

powiatu radziejowskiego, którzy brali udział w eliminacjach na

szczeblu wojewódzkim, zajęli czołowe miejsca” – powiedział Roman

Szczerbiak w swoim wystąpieniu.

W trakcie uroczystego posiedzenia uhonorowano zasłużonych

dla ochotniczej straży druhów odznakami i statuetkami. Złoty Znak

Związku, najwyższe odznaczenie resortowe, otrzymał dh Andrzej

Dzierżawski z OSP Topólka, srebrny Medal za Zasługi dla Pożarnictwa

wręczono ks. Henrykowi Baszczykowi, zaś brązowy Medal za

Zasługi dla Pożarnictwa – ks. Andrzejowi Aniszczykowi.

Brązowymi medalami wyróżniono także instytucje współpracujące

z OSP: Proszkownię Mleka w Piotrkowie Kujawskim i Ośrodek

Hodowli Zarodowej w Osięcinach.

Zarząd Oddziału Powiatowego Związku OSP w Radziejowie przygotował

pamiątkowe statuetki dla Mariana Zielińskiego, byłego

starosty, Ryszarda Micka, komendanta policji i Piotra Muszyńskiego,

komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Radziejowie.

Młodzi w Stowarzyszeniu

Rada Młodzieżowa Stowarzyszenia Rozwoju Powiatu Radziejowskiego

została wybrana w sposób jawny na spotkaniu młodzieży

z zarządem Stowarzyszenia 16 I 2013 r. Przydział funkcji przedstawia

się następująco: Marta Molińska – przewodnicząca, Malwina Grabowska

– wiceprzewodnicząca, Marika Graczyk – sekretarz, Justyna

Makowska – skarbnik, Piotr Janowski, Natalia Lisota, Daria Łukomska

– członkowie (na zdjęciu).

Rada Młodzieżowa

będzie ściśle

współpracowała z zarządem

Stowarzyszenia.

Celem jej będzie

włączenie młodzieży

do akcji organizowanych

przez zarząd

oraz tworzenie

własnych inicjatyw,

mających na celu

rozwój powiatu. Młodzież

będzie współpracowała

również

z redakcją Powiatowego

ABC. W tym

roku Radę czeka między

innymi przygotowanie prezentacji na wyjazd do Pecs (Węgry)

i podsumowanie tegoż wyjazdu. Jedną z pierwszych inicjatyw Rady

Młodzieżowej jest konkurs fotograficzny Wiosna w moim regionie.

Stanisław Pawlak, radny Sejmiku, podziękował za zaproszenie

na uroczyste posiedzenie i podkreślił, że zawsze jest do dyspozycji

strażaków. Pogratulował inicjatywy wydania w druku monografii

jednostek OSP, działających w powiecie radziejowskim. Nadmienił,

że jesteśmy jedynym powiatem, który wydał taką książkę. Złożył

wszystkim druhom serdeczne życzenia noworoczne.

Zaproszeni goście (od prawej) Henryk Gapiński, starosta, Jarosław Stokwisz

i Tomasz Ziółkowski, strażacy z PSP Radziejów

Zarząd przyjął plan pracy na 2013 rok, a także omówił wstępnie

organizację Powiatowego Święta Strażaka, które w tym roku będzie

przygotowane wspólnie z zarządem powiatowym PSL i odbędzie

się 19 maja w Płowcach. Uroczystości plenerowe poprzedzi pokaz

ratownictwa wodnego na pływalni w Radziejowie.

Tekst: Wanda Wiatrowska

Foto: Jolanta Młodecka

Zwycięzcy promocji

walentynkowej!

W dniu zakochanych na Krytej Pływalni PLUSK odbyła się

promocja walentynkowa dla par. Każda osoba korzystająca

z basenu otrzymała słodką niespodziankę. Dodatkowo zakupione

w tym dniu bilety brały udział w loterii, której główna

nagrodą była romantyczna kolacja dla dwojga. Zwycięzcy

promocji walentynkowej – Ewelina i Jacek Budziszewscy

z Kolonii Łódź, gmina Lubraniec, w niedzielę skorzystali z zaproszenia

na kolację.

Tekst: Marta Molińska

Foto: Sylwia Radzimska-Kubisiak

Tekst: Sylwia Radzimska-Kubisiak

Foto: Sylwester Wojciechowski


2 Informacje

Feryjne zajęcia z mikroskopem

Przez mikroskop świat wygląda ciekawiej

Wychowankowie Rodzinnego Domu Dziecka w Biskupicach,

24.01.br., mieli okazję uczestniczyć w feryjnych zajęciach z mikro-

skopem, prowadzonych przez Firmę Edukacyjną PITAGORAS z Radziejowa.

Celem zajęć było zachęcenie uczniów do prowadzenia obserwacji

przyrody ożywionej i nieożywionej oraz uwrażliwienia dzieci

na jej piękno. Składały się z krótkiego wprowadzenia dotyczącego

mikroskopu i mikroskopowania oraz przygotowywania preparatów.

Podczas pokazu dzieci oglądały i analizowały różne preparaty - fragmenty

roślin, owadów, włosów, kurzu, mąki itp.

To była bardzo ciekawa lekcja. Najbardziej podobało się dzieciom

to, że wykonywały preparaty samodzielnie, specjalnym zestawem

preparacyjnym. Chociaż mikroskop jest bardzo skomplikowanym

urządzeniem i składa się z wielu niezwykłych elementów, to jednak

wiele z jego budowy i obsługi utkwiło wszystkim w pamięci.

Na zakończenie spotkania wychowankowie Rodzinnego Domu

Dziecka otrzymali drobne upominki. Kolejne zajęcia „Matematyka

na wesoło” z wykorzystaniem brył geometrycznych poprowadzi

właściciel firmy Małgorzata Górczyńska w pierwszej połowie marca

br.

Tekst: Jolanta Juszczakiewicz

Foto: nadesłane

W powiecie radziejowskim od początku roku odnotowano 284

przypadki grypy i zachorowań grypopodobnych, w tym 2 potwierdzone

laboratoryjnie przypadki grypy typu A. Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Radziejowie zaleca chronić siebie i innych

przy występowaniu objawów takich jak gorączka, dreszcze, ból mięśni,

głowy, gardła, katar, suchy kaszel. U dzieci lub osób starszych

mogą pojawić się nudności, wymioty i łagodna biegunka.

Grypa jest ostrą chorobą zakaźną wywoływaną przez wirusy.

Obecnie wyróżniamy jej dwa rodzaje. Grypa sezonowa, która pojawia

się każdego roku w okresie jesienno-zimowym oraz grypa

pandemiczna, mająca zasięg ogólnoświatowy, wywołana jest przez

nowe szczepy wirusa grypy (obecnie jest to wirus A/H1N1). Jeste-

Nie lekceważ objawów!

śmy podatni na zakażenie, a choroba może mieć ciężki przebieg. Zakażamy

się drogą kropelkową (wdychając powietrze z unoszącymi

się wirusami) oraz przez brudne ręce lub przedmioty.

Elżbieta Mintus, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

w Radziejowie radzi zapobiegać zachorowaniom na grypę poprzez

szczepienia ochronne, unikanie kontaktu z chorymi, częste mycie

rąk, dbanie o czystość w domu i miejscu pracy, częste wietrzenie

pomieszczeń. W przypadku zachorowania należy pozostać w domu,

by nie zarażać innych. Należy pamiętać, że możemy zarażać nawet

24 godziny po ustąpieniu objawów.

Elżbieta Mintus

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radziejowie

Wędkarze z RSW podsumowali ubiegły rok

W Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Piotrkowie Kujawskim,

26.01.br., odbyło się zebranie sprawozdawczo – wyborcze Koła Wędkarskiego

Nr 1 w Piotrkowie Kujawskim. Zebranie miało na celu

podsumowanie 3 letniej pracy ustępującego zarządu koła RSW.

W zebraniu udział wzięli zaproszeni goście: burmistrz Miasta i Gminy

Piotrków Kujawski Mirosław Skonieczny, przewodniczący Rady

Miejskiej Sławomir Bogucki, dyrektor MGOKSiR Marek Marynowski

oraz skarbnik OSP w Piotrkowie Kujawskim druh Marian Michalik.

Sprawozdanie za okres ostatnich 3 lat pracy zarządu przedstawił Jacek

Nowacki, prezes koła.

Komisja rewizyjna przedstawiła swoje działania w zakresie kontroli

działania Stowarzyszenia. Po krótkiej przerwie przystąpiono do

dyskusji i zgłaszania kandydatów do zarządu i komisji rewizyjnej.

W dyskusji głos zabrali zaproszeni goście, dziękując za zaproszenie

i dotychczasową współpracę, życzyli wędkarzom połamania kija,

a nowo wybranemu zarządowi samych sukcesów.

Zarząd Koła uhonorował upominkami najlepszych wędkarzy koła

za rok 2012. Mistrzem koła został kolega Andrzej Goc. Drugie miejsce

przypadło koledze Jerzemu Bugalskiemu, trzecie - zajął kolega Jerzy

Kaźmierczak. W kategorii Junior mistrzem koła okazał się Szymon

Przybysz, drugie miejsce zajął Adam Lichmański, a trzecie Katarzyna

Przybysz. Największą rybę w sezonie 2012 złowił kolega Andrzej Goc,

za którą otrzymał pamiątkowy puchar. Nagrody wręczyli burmistrz,

przewodniczący Rady Miejskiej, Stanisław Paczkowski, Prezesa Zarządu

Regionu oraz ustępującego prezesa Koła Jacek Nowacki.

W skład nowego zarządu weszli: Jacek Nowacki – prezes, Stanisław

Paczkowski, wiceprezes, Andrzej Staszak, skarbnik, Karol Woźniak,

sekretarz, Henryk Mazgaj, Jan Nowacki, Jerzy Kaźmierczak,

członkowie.

Komisja Rewizyjna to: Andrzej Goc, przewodniczący, Marcin Korzycki,

sekretarz, Ewaryst Łyczak, członek.

Nowo wybranemu zarządowi serdeczne gratulacje złożyli burmistrz

i przewodniczącym Rady Miejskiej.

Tekst: Karol Woźniak

Foto: nadesłane


Informacje

3

Aby tradycji stało się zadość, już po raz drugi Lokalna Grupa Działania

„Razem dla Powiatu Radziejowskiego” zorganizowała 26 stycznia

2013 r. kulig. Była to jedna z najważniejszych imprez sezonu zimowego.

Jej głównymi odbiorcami zawsze są dzieci.

Było bardzo śnieżno i mroźno, a konie Akron i Hesperon spisały

się na medal, każdy uczestnik imprezy miał zapewnioną przejażdżkę

saniami.

Na tę okoliczność panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Niegibalic przygotowały

wiele przepysznych ciepłych dań i słodkości. Można było rozgrzać

się żurkiem, gorącą herbatą oraz innymi przepysznymi daniami.

Białe zimowe szaleństwo

Ponadto odbyły się inne atrakcje: pokazy strażackie i pokazy tresury

psa policyjnego. Wszystkie dzieci od Lokalnej Grupy Działania

otrzymały drobne upominki.

Nowe zakupy dla szpitala

Dziękujemy Radzie Sołeckiej oraz Kołu Gospodyń Wiejskich

z Niegibalic za pomoc i wsparcie w zorganizowaniu tego zimowego

szaleństwa.

Integrujący kulig współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów

Wiejskich na lata 2007-2013.

Tekst: Agnieszka Zawidzka

Foto: Monika Maciołek/Wojciech Roszak

Realizacja zakresu rzeczowego Umowy nr WPW.I.433.3.3.2012 zawartej

z Województwem Kujawsko-Pomorskim w dniu 7 lutego 2012

r. na realizację projektu. „Doposażenie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

w Radziejowie” Nr RPKP.03.02.00-04-011/11 współfinansowanego

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Osi priorytetowej 3 Rozwój infrastruktury społecznej Działanie 3.2

Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej Regionalnego

Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

na lata 2007-2013, zakończona została 31 grudnia 2012 r.

Całkowita wartość projektu wyniosła: 772 580,52 zł w tym dofinansowanie

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w kwocie: 494 646,02 zł.

Wkład własny Beneficjenta (SP ZOZ w Radziejowie): 277 934,50 zł.

Projekt realizowany był w okresie od 01.05.2011 r. do 31.12.2012 r.

W wyniku realizacji projektu zakupione zostały:

1. Łóżka rehabilitacyjne elektryczne wraz z wyposażeniem – szt. 55

2. Materace zmiennociśnieniowe – szt. 20

3. Wózki inwalidzkie – szt. 6

4. Urządzenia do utylizacji kaczek i basenów jednorazowych – szt. 2

5. Ssaki elektryczne – szt. 4

6. Wózki inwalidzkie z podpórką głowy – szt. 2

7. UGUL z osprzętem standard ze stołem – kpl. 1

8. Aparat do terapii ultradźwiękowej – szt. 1

9. Aparat do elektroterapii dwukanałowy – szt. 1

10. Tor do nauki chodzenia – poręcze – kpl. 1

11. Wózki do leków – szt. 2

12. Wózki wielofunkcyjne – szt. 2

13. Krzesła toaletowe na kółkach – szt. 2

14. Aparaty do pomiaru RR – szt. 4

15. Wózki do transportu – szt. 3

16. Dźwigi szpitalne – szt. 2

Z myślą o osobach niepełnosprawnych

17 stycznia 2013 r. zawarta została pomiędzy Województwem

Kujawsko-Pomorskim a Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki

Zdrowotnej w Radziejowie Umowa Nr SP-II.9211.1.11.3041.5.2013

na dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych

wyposażenia obiektu służącego rehabilitacji osób

niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny w ramach „Programu

wyrównywania różnic między regionami II” – obszar A. Przedmiotem

w/w umowy jest dofinansowanie projektu pn. „Rehabilitacja osób

niepełnosprawnych w zakresie układu ruchu i narządu wzroku

poprzez doposażenie w sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć

rehabilitacyjnych, po uprzedniej diagnozie lekarskiej”.

Łączna wartość projektu wynosi: 197 211,97 zł.

Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych

w kwocie nie większej niż: 84 654,46 zł.

Wkład własny Beneficjenta (SP ZOZ w Radziejowie) 112 557,51 zł.

Termin realizacji Projektu:

– rozpoczęcie 17 stycznia 2013 r.

– zakończenie 31 lipca 2013 r.

W wyniku realizacji projektu zostaną zakupione:

– wielofunkcyjny przyrząd rehabilitacyjny Atlas Kinetic – 1 kpl.

– orbitrek Unix P – 1 kpl.

– wioślarz Coach – 1 kpl.

– stepper Montana – 1 kpl.

– łóżka rehabilitacyjne – 3 kpl.

– przyrząd do nauki chodzenia – 1 kpl.

– urządzenie do trakcji odcinka lędźwiowego kręgosłupa – 1 kpl.

– aparat do terapii przeciwbólowych – 1 kpl.

– zestaw hantli ze stojakiem – 1 kpl.

– materace rehabilitacyjne – 3 kpl.

– dyski korekcyjne – 4 kpl.

– trenery równowagi Thera Band – 3 kpl.

– trener równowagi Jumper – 1 klp.

– taśma Trera Band – 1 kpl.

– kształtki rehabilitacyjne - 1 kpl.

– skakanki skórzane – 3 kpl.

– kamizelka obciążeniowa 5 kg z kpl. obciążników rehabilitacyjnych

– 1 kpl.

– zestaw hantli Fitness – 4 kpl.

– stołki Viola – 6 kpl.

– krzesła Ingrid – 10 kpl.

– tonometr bezdotykowy z pachymetrem – 1 kpl.

– lampa szczelinowa – 1 kpl.

– autofraktometr – 1 kpl.

– polomierz z zestawem komputerowym – 1 kpl.

Opracowanie: SPZOZ Radziejów


4 Kultura i edukacja

W Zespole Szkół Mechanicznych w Radziejowie, 31.01.br., odbył

się II Regionalny Przegląd Piosenki Szkół Ponadgimnazjalnych

„King of the stage”. Festiwal zorganizowali Anna Alwin i Zbigniew

Kozłowski. Oprawę techniczną festiwalu zapewnili: Krzysztof Nejman

– muzyk, nauczyciel Zespołu Szkół i Placówek w Piotrkowie

Kujawskim, lider zespołu „Equator” oraz Arkadiusz Włodarski – nauczyciel

ZSM. Na scenie zaprezentowały się zespoły rockowe, soliści,

duety ze szkół regionu Pomorza i Kujaw. Organizatorzy powołali jury

w składzie: Beata Lipska – przewodnicząca, absolwentka Szkoły Muzycznej

we Włocławku, Jacek Deręgowski – muzyk, lider zespołów:

„PS 150” i „Sampler”, Kamila Sikorska, Dariusz Jaskrowski i Robert

Stranc – nauczyciele Szkoły Muzycznej I stopnia w Radziejowie.

Różnorodny repertuar – od

piosenki współczesnej, przez rockową

i aktorską – a także wysoki

i wyrównany poziom uczestników

spowodował, że jury miało „twardy

orzech do zgryzienia”, tym

bardziej, że przyznawało nagrody

w dwóch kategoriach: zespoły

oraz duety i soliści. Po burzliwych

obradach wyłonieni zostali zwycięzcy

przeglądu. Nagrodę Grand

Prix jury przyznało Dorocie Wróblewskiej

z III LO w Inowrocławiu.

Kalina Stasiak z Mechanika wyśpiewała

III miejsce w kategorii

„Mechanik” na podium

Pierwsze miejsce w kategorii

solista zdobyła Kalina Stasiak

z ZSM

duety i soliści. Weronika Lewandowska z IX LO w Toruniu zdobyła

II miejsce, natomiast I przypadło Patrycji Jakubiak z LO w Lubrańcu.

W kategorii zespół III miejsce przyznano zespołowi „Coffe Brake”

z LO w Rypinie. Laureaci II miejsca to zespół „Maniek Band” z Zespołu

Szkół nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim. Natomiast miejsce I zdobył

zespół „No Way” z LO w Izbicy Kujawskiej.

Laureaci byli mile zaskoczeni atrakcyjnymi i cennymi nagrodami,

które udało się ufundować dzięki hojnym sponsorom. Pragniemy

podziękować Prezes Banku Spółdzielczego w Radziejowie,

Elżbiecie Andrzejczak za ufundowanie nagrody Grand Prix. Dziękujemy

również pozostałym sponsorom w osobach: starosty Henryka

Gapińskiego, wicestarosty Jarosława Kołtuniaka, Marka

Szuszmana wójta gminy Radziejów, Dyrektora ZSM Włodzimierza

Kuca, Prezesa Banku Spółdzielczego w Piotrkowie Kujawskim

Rafała Marciniaka, Dyrektor Banku Gospodarki Żywnościowej

w Radziejowie Małgorzacie Wojciechowskiej-Francik.

Stronę techniczną i merytoryczną festiwalu wspierała równie

dyrektor szkoły Muzycznej w Radziejowie Lila Filutowska. Wyrażamy

również podziękowania Stowarzyszeniu Radziejowskiego

Towarzystwa Miłośników Muzyki, Salonowi „Play”, Firmom

„Gemini”, „Agmar”, „Bajt” i „Office Center” w Radziejowie.

Dzięki uprzejmości Ireny Ucińskiej, restauratorki, Grzegorza

Pietrzaka, prywatnego przedsiębiorcy z Piotrkowa Kujawskiego

uczestnicy festiwalu podjęci byli obiadem w restauracji „Arkadia”.

Irena Ucińska ufundowała również znakomitą kolację

gościom festiwalu. Jesteśmy wdzięczni nauczycielom współorganizującym

ten festiwal Beacie Gołembiewskiej za scenografię

Jolancie Bałuk za oprawę informatyczną, naszemu fotografowi

Sylwestrowi Wojciechowskiemu oraz kamerzyście Krzysztofowi

Rosińskiemu.

Drugi przegląd piosenki „King of the stage” zatoczył szeroki krąg

w regionie Pomorza i Kujaw. Zespół Szkół Mechanicznych został

wyróżniony w regionie w branży gastronomicznej na konkursie

„Najlepszy Wyrób Gastronomiczny Pomorza i Kujaw”, a nie dalej jak

31 stycznia stanął na podium w festiwalu muzycznym. Mamy wielu

uzdolnionych uczniów, którym pozwalamy się rozwijać, więc życzymy

sobie i naszej szkole, aby dalej podbijała region .

Tekst: Anna Alwin, Zbigniew Kozłowski

Foto: Sylwester Wojciechowski

Przez Arktykę w różowych rękawiczkach

W kwietniu 2012 roku trzy Polki – Ewa Grewling

(Kcynia), Agnieszka Siejka (Toruń) i Katarzyna

Siekierzyńska (Poznań), zdobywając najwyższy

szczyt Spitsbergenu – Newtontoppen

(1713 m n.p.m.) udowodniły po 400 latach od

odkrycia Spitsbergenu, że kobiety nie boją się

wyzwań i radzą sobie w ekstremalnych warunkach.

Zasadniczą trudnością tej wyprawy były

trudne warunki polarne i ciężar ekwipunku –

72 kg przypadający na każdą z uczestniczek,

umieszczony na saniach przypiętych do ich ciał

oraz groźba spotkania niedźwiedzia polarnego.

Najmłodsza z uczestniczek – Ewa Grewling

z Kcynii (na zdjęciu) gościła 1 lutego 2013 roku

w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej

im. Franciszka Becińskiego w Radziejowie. Spotkanie

z alpinistką i polarniczką zainaugurowało

w radziejowskiej bibliotece działalność Klubu Miłośników Podróży

„Tędy – Owędy”. Idea jego powstania zrodziła się z zainteresowań

samych bibliotekarzy – ciekawych nie tylko świata książek, ale

i świata w ogóle… a także z poszukiwań nowych pasji, którymi mogliby

„zarażać ‘’ innych…

Pierwsze – jakże interesujące – dwa spotkania w ramach Klubu

zgromadziły nie tylko młodzież szkół średnich, ale i słuchaczy Uniwersytetu

Trzeciego Wieku w Radziejowie, a także pozostałych ciekawych

tematu. Uzmysłowiły także, że świat jest szerszy niż własne

podwórko, a jakże fascynujący i zaskakujący swą

odmiennością i polarnym pięknem…

Młoda polarniczka – Ewa Grewling w interesujący

sposób opowiedziała o ubiegłorocznej spektakularnej

wyprawie, dokumentując ją filmami, slajdami

i rekwizytami, będącymi częścią jej ekwipunku, towarzyszącego

podczas tej niezwykłej przygody.

Ubiegłoroczna, kobieca wyprawa był pierwszą

w historii polskiego polarnictwa wyprawą na Spitsbergen

„na przekór słowom popularnego utworu,

że „męska rzecz być daleko”… Panie udowodniły, że

stać je było na dużą odwagę i determinację, a także

wysiłek fizyczny i psychiczny, równy polskim alpinistom

– Wojciechowi Jazdonowi, Wojciechowi

Moskalowi, Tomaszowi Schrammowi i Andrzejowi

Śmiałemu, którzy zdobyli Newtontoppen zimą

1997 roku! Dowiodły, że odwaga i determinacja

zdobywcy nie jest tylko męską cechą …

Trzy uczestniczki – Ewa Grewling, Agnieszka Siejka i Katarzyna

Siekierzyńska reprezentowały nie tylko Polskę, ale i województwo

kujawsko-pomorskie, co z dumą pokazały, rozpinając na najwyższym

szczycie Spitsbergenu polską flagę narodową i taką samą z napisem

–„kujawsko-pomorskie”. Godnie reprezentując słabą płeć…

I tak słaba kobieca natura – „ puch marny” w polarnej puchowej

kurtce poddała swą wietrzną istotę mroźnej wietrzności polarnej …

Tekst: Danuta Wielgosz

Foto: Krzysztof Wątrobicz


Wieści gminne z Bytonia

5

Wiejskie Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna

zapraszają!

WCK i BP w Bytoniu prowadzi Pracownię Orange, która posiada

ciekawą ofertę zarówno dla osób młodszych jak i starszych. W ubiegłym

roku odbyły się kursy komputerowe „ Orange dla babci i dziadka”,

które cieszyły się dużym powodzeniem. Nie wykluczone, że

i w tym roku pomyślimy o naszych seniorach.

15 lutego odbył się wieczór Walentynkowy dla zakochanych,

na którym nie zabrakło ciekawych zabaw i romantycznych filmów.

18 lutego zorganizowaliśmy lekcję o bezpiecznym Internecie dla

uczniów kl. I-IV Szkoły Podstawowej w Morzycach, a 19 lutego bibliotekę

odwiedziła Ewa Grewling z wykładem pt. „Przez Arktykę

w różowych rękawiczkach”. To historia interesującej kobiecej wyprawy

na Spitsbergen.

8 marca organizujemy spotkanie z okazji Dnia Kobiet, na którym

wystąpi Kabaret Trójka ze spektaklem pt. „ Jak w rodzinie”. Będzie

można skosztować wypieków pań z KGW z Niegibalic. Gorąco zapraszamy.

To początek atrakcyjnych ofert miłego spędzenia czasu w WCK i BP.

Zapraszamy do śledzenia naszych poczynań i brania w nich udziału.

Tekst: Renata Szymborska

Foto: Wioletta Wudarska

Komputer dla seniora

„Kochać znaczy czynić dobro”

Lew Tołstoj

Chociaż przybyły do nas z zachodu i mają tyleż przeciwników, co

zwolenników, na dobre zadomowiły się w polskiej rzeczywistości,

zwłaszcza wśród młodszych jej przedstawicieli.

Król i królowa balu

Zachęcona kilkuletnim powodzeniem akcji, także i tegoroczna

kadra Rada Samorządu Uczniowskiego, działającego w Szkole

Podstawowej w Morzycach, zorganizowała bal walentynkowy dla

koleżanek i kolegów. Zabawę poprzedzono kilkoma organizacyjnymi

naradami, na których zaistniała prawdziwa burza mózgów. To

tu rodziły się projekty, dyskutowane także ze wszystkimi starszymi

klasami. Prace grup koordynowały opiekunki SU – Henryka Churska

oraz Marta Robakowska.

Efekt – jak zwykle sympatyczny, bo i sama idea walentynek polega

przede wszystkim na okazywaniu dobra, życzliwości i przejawów

sympatii. Działała m.in. poczta walentynkowa, odbył się taniec kotylionowy

oraz wybór króla i królowej balu. Salę taneczną udekorowali

szósto- i piątoklasiści, ale elementy wystroju przygotowali wcześniej

w klasach wszyscy uczniowie klas 4, 5, 6. To dzięki nim sala pyszniła

się feerią barw (z dominantą czerwonej) i świecących dekoracji. Nad

głowami roztańczonej młodzieży drgały, rozkołysane dźwiękiem

i ruchem, dziesiątki serduszkowych łańcuchów.

Zadowolone miny i blisko stuprocentowa frekwencja uczestników

balu dały odpowiedź na pytanie czy warto go było zorganizować.

Opiekunki SU dziękują za pomoc w organizowaniu tej radosnej

imprezy: Tomaszowi Wichrowskiemu za oprawę muzyczną i wychowawcom

za opiekę nad jej uczestnikami.

Tekst: Henryka Churska

Foto: Agnieszka Trzeszczyńska

Kolorowy Świat Jasełek

W Aleksandrowie Kujawskim, 15 stycznia br. odbył się XIII Przegląd

Jasełek p.n. „Kolorowy Świat Jasełek” zorganizowany przez Komendę

Hufca ZHP. Wzięło w nim udział ponad 200 artystów. Były

wśród nich również zuchy z Gromady Zuchowej, działającej przy

Szkole Podstawowej w Morzycach.

Wszystkim, którzy umożliwili dzieciom wzięcie udziału w przeglądzie,

serdecznie dziękujemy. Szczególne podziękowanie kierujemy

do właścicieli firmy przewozowej „Naftex” z Witowa.

Zuchy i drużynowa


6 Wieści gminne z Dobrego

Wielkie granie i gorące serca

13 stycznia 2013 r., po raz dwudziesty pierwszy, zagrała Wielka

Orkiestra Świątecznej Pomocy. Włączając się w tę ogólnopolską

akcję niesienia pomocy, również Gminny Ośrodek Kultury

w Dobrem zorganizował w swojej siedzibie XXI Finał WOŚP.

Do organizacji Finału aktywnie włączyły się szkoły i organizacje

z terenu naszej gminy. Uczniowie z Publicznego Gimnazjum w Dobrem

oraz Szkoły Podstawowej w Byczynie, wyposażeni w identyfikatory

oraz skarbonki Fundacji, od wczesnych godzin rannych wyruszyli

na ulice swoich miejscowości.

Wystep grupy tanecznej

Oprócz tradycyjnej kwesty przygotowany został na tę okazję

bogaty program artystyczny, który rozpoczął się o godzinie 15 00 ,

a przedstawiał się następująco:

15 00 – występ grup tanecznych z GOK w Dobrem

15 15 – „Co w sercu to i na ustach” – występ dzieci z Publicznego

Przedszkola w Dobrem

15 30 – Aukcja „Serce”

16 00 – występ zespołu „PREZYDENT”

16 30 – Aukcja „Serce”

16 45 – „Śluby panieńskie” w wykonaniu młodzieży szkolnej

17 30 – Błękitne Berety z Klubu Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

w Bydgoszczy

18 30 – Aukcja „Serce”

18 45 – koncert laureatów V Przeglądu Kolęd i Pastorałek w GOK

w Dobrem

19 15 – „Hej kolęda, kolęda! – występ zespołu ludowego „Kujawiaki

od Dobrego”

19 30 – występ zespołu „PREZYDENT”

Na stoiskach, przygotowanych przez Stowarzyszenie „Promyk

Nadziei” oraz Gminną Radę Kół Gospodyń Wiejskich w Dobrem,

można było kupić różne własnoręcznie pieczone słodkości oraz ofiarowane

na sprzedaż gadżety, np.: maskotki, kubki, książki, kalendarze,

notesy, witrażowe róże. Uczniowie z Zespołu Szkół w Dobrem

wystawili na sprzedaż upieczone przez siebie pierniczki w kształcie

serca. Nie zabrakło także aukcji „Serce”, którą sprawnie poprowadziły

Katarzyna Korzeniewska oraz Renata Hrupek. W celu zebrania

jak największej kwoty licytowano różne przedmioty, m.in.: koszulki

WOŚP, OSP i WP, talon na usługi fryzjerskie, roczną prenumeratę „Wsi

Kujawsko-Pomorskiej”, hełmy strażackie, piłki z podpisami zawodników

Powiatówki Dobre i Zawiszy Bydgoszcz, plecak od europosła

J. Zemke, obrazy olejne oraz rękodzieła ofiarowane przez Stowarzyszenie

„Promyk Nadziei”.

Przez cały ten czas obok trwało wielkie podliczanie. Komisja

w składzie: Henryka Witońska, Elżbieta Talarek, Elżbieta Loksztejn

i Natalia Pawłowska miała pełne ręce roboty. Trzeba było podliczyć

wszystko skrupulatnie, aby zgadzało się „co do grosza”. W rezultacie

uzbieraliśmy kwotę 5546,06 zł. Zebrana suma potwierdziła fakt, że

w sercu każdego z nas drzemie potrzeba niesienia innym bezinteresownej

pomocy. Dziękujemy wszystkim za okazaną wrażliwość i serce.

Na zakończenie o godzinie 20 00 rozbłysło tradycyjne Światełko

do Nieba.

Tekst: Aneta Nuckowska

Foto: Aleksandra Morawska

Tłusty czwartek z babcią i dziadkiem

„Powiedział Bartek, że dziś tłusty czwartek, a Bartkowa uwierzyła,

dobrych pączków nasmażyła…” – mówi staropolskie przysłowie.

Historia tłustego czwartku sięga starożytności, kiedy w Rzymie

bawiono się hucznie, by powitać nadchodzącą wiosnę i pożegnać

zimę. Wtedy ludzie zajadali się tłustymi mięsami i pączkami, które

robione były z ciasta chlebowego (tzn. nie były one słodkie, lecz

nadziewane słoniną). W naszej tradycji tłusty czwartek przypada

na ostatni czwartek przed Wielkim Postem. Dzień ten był kiedyś

początkiem Tłustego Tygodnia, czyli czasu wielkiego obżarstwa,

nazywanego mięsopustem, zapustem lub ostatkami. Należało

najeść się do syta i wybawić przed zbliżającymi się 40 dniami postu,

kiedy katolicy powinni zachować wstrzemięźliwość i umiarkowanie,

także w jedzeniu i piciu. „Tłusty czwartek paczkami fetuje, a od

Popielca ścisły post szykuje…”.

W Publicznym Przedszkolu w Dobrem tłusty czwartek uczciliśmy

w gronie najukochańszych babć i dziadków, dla których przedszkolaki

przygotowały okolicznościowy program. Wnuczęta wyrażali

wdzięczność za miłość, cierpliwość i troskę poprzez recytacje wierszy,

śpiew i taniec. Po występach dziadkowie zostali zaproszeni na

słodki poczęstunek, ufundowany przez Radę Rodziców Przedszkola.

Wszyscy goście zajadali się paczkami, bowiem według jednego

z przesądów, jeśli ktoś w tłusty czwartek nie zje ani jednego pączka

– w dalszym życiu nie będzie mu się wiodło. Spotkanie przebiegało

w serdecznej atmosferze, a my podążaliśmy za ludowymi mądrościami

i daliśmy spokój diecie choć raz w roku.

Tekst: Emilia Makuch

Foto: nadesłane


Wieści gminne z Osięcin

7

100-lecie Spółdzielni „Jutrzenka”

1 lutego 2013 roku w sali biesiadnej „Myśliwska” w Osięcinach

odbyło się spotkanie z okazji 100-lecia założenia Spółdzielni „Jutrzenka”.

Prezes Spółdzielni Roman Chenc powitał przybyłych pracowników

oraz zaproszonych gości.

Następnie przedstawił historię spółdzielni i wręczył okolicznościowe

upominki wykonane na tą okoliczność. Wśród zaproszonych

gości był wójt Jerzy Izydorski, który od samorządu gminy Osięciny

złożył życzenia dalszej owocnej współpracy.

RomualD Trzeciak

Zarys historyczny Spółdzielni „Jutrzenka”

Spółdzielcze Stowarzyszenie Spożywców „Jutrzenka” w Osięcinach

powstało w 1913 r., a w Sądzie Okręgowym we Włocławku zostało

zarejestrowane po raz pierwszy 8 sierpnia 1922 r. Założycielem

Spółdzielni „Jutrzenka” był ks. prałat Ignacy Majewski z Kościelnej

Wsi, który pracował w Radzie Nadzorczej do czasu jej przejęcia przez

GS „SCH” t.j. do roku 1948. W okresie przedwojennym duże zasługi

w rozwój Spółdzielni włożył jeden z pierwszych jej członków zarządu

mecenas Tomasz Kułakowski, który już przed 1924 r. doprowadził

do tego, że Spółdzielnia mogła kupić nieruchomość łącznie z kawałkiem

ziemi. Do wybitniejszych członków zarządu należał także Walenty

Olszewski, kierownik Szkoły Powszechnej w Osięcinach, który

postawił Spółdzielnię na wysokim poziomie obrotów handlowych.

Niemały wkład w pomyślny rozwój Spółdzielni miała Rada Nadzorcza,

którą przez wiele lat jako prezes kierował ks. Wincenty Matuszewski,

proboszcz parafii Osięciny. W 1935 r. Spółdzielnia „Jutrzenka”

była jedną z nielicznych spółdzielni, która oparła się kryzysowi,

a wręcz przeciwnie – rozwijała się.

Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Osięcinach powstała

3 lipca 1945 r., a 17 grudnia 1948 r. przejęła Spółdzielcze Stowarzyszenie

Spożywców „Jutrzenka”, stając się jej kontynuatorem.

Gminna Spółdzielnia w Osięcinach należała do przodujących w powiecie

radziejowskim, a najlepsze lata jej rozwoju przypadły na lata

70. ubiegłego wieku. Okres transformacji ustrojowej doprowadził

Spółdzielnię do złej sytuacji finansowej. Zarząd Spółdzielni wspólnie

z Radą Nadzorczą musiał podjąć trudne decyzje. Zmniejszyło się

znacznie zatrudnienie. Nierentowne działy zakończyły działalność

a obiekty niewykorzystane zostały sprzedane lub wydzierżawione.

30 marca 1990 r. przywrócono nazwę Spółdzielnia „Jutrzenka”.

Obecny skład zarządu to: Roman Chenc – prezes, Elżbieta Woźniak,

Marek Kosuda – członkowie. Mariola Gromadzka – główna księgowa

pracuje od 18 lat. Przewodniczący Rady Nadzorczej – Marian Kieler –

od 20 lat. Spółdzielnia dzierżawi i prowadzi Gminne Wodociągi i Kanalizację

jako jedyna w kraju naszego pionu spółdzielczego.

W tym miejscu chciałbym serdecznie podziękować władzom

gminy Osięciny za długoletnią współpracę i zrozumienie, serdecznie

dziękuję Radzie Nadzorczej z Marianem Kielerem na czele, dziękuję

wszystkim pracownikom i członkom Spółdzielni za długoletni wkład

pracy. Życzę nam wszystkim i Spółdzielni następnych 100 lat.

Certyfikat

dla gminy Osięciny

8 lutego 2013 roku gmina Osięciny uzyskała certyfikat Europejskiego

Rejestru Renomowanych, co daje prawo udziału w programie

gospodarczo-konsumenckim. Certyfikat jest ważny do 06.02.2014

roku i otrzymują go przedsiębiorstwa i instytucje, które w sposób

szczególny swą działalność opierają na zasadzie etyki biznesowej,

solidności i jakości. Numer certyfikatu: ANC 13105.

RomualD Trzeciak

Podsumowanie 2012 roku w OSP w Osięcinach

9 lutego 2013 roku w remizie Ochotniczej

Straży Pożarnej w Osięcinach odbyło

się walne zebranie sprawozdawcze.

Przybyłych druhów i gości powitał

prezes jednostki dh Jan Wojciechowski.

Spotkanie poprowadził naczelnik dh

Roman Chenc. Przedstawiono sprawozdania

z rocznej działalności zarządu.

Dh Stefan Zieliński – przewodniczący komisji rewizyjnej wnioskował

za udzieleniem zarządowi absolutorium. W głosowaniu

wszyscy druhowie jednogłośnie udzielili absolutorium zarządowi za

2012 rok. Jest to duży sukces zarządu, świadczy o bardzo dobrym

gospodarowaniu i zaufaniu dla zarządu.

Podczas zebrania zarząd jednostki

podziękował dh Piotrowi Muszyńskiemu

- komendantowi PSP w Radziejowie

za wieloletnią współpracę z jednostką

OSP Osięciny. Na tą okoliczność prezes

dh Jan Wojciechowski i naczelnik dh

Roman Chenc wręczyli kwiaty i specjalnie

przygotowaną plakietkę. W przemówieniu

dh Piotr Muszyński wspomniał o dobrej współpracy z zarządem

jednostki i druhami. Podziękował członkom wspierającym

za ofiarność na rzecz poprawy działań w ratowaniu życia i mienia.

RomualD Trzeciak

Teksty i zdjęcia przedrukowane ze strony www.osieciny.pl


8 Wieści gminne z Piotrkowa Kujawskiego

Rodzice i synowie na medal

Uroczyste wręczenie medali „Za zasługi dla obronności kraju” rodzicom z terenu Miasta

i Gminy Piotrków Kujawski, których trzech lub więcej synów odbyło służbę wojskową, odbyło

się 16.01.br.

Odznaczenia te zostały nadane przez Ministra Obrony Narodowej.

W uroczystości udział wzięli: mjr Jacek Raniszewski – z-ca komendanta Wojskowej Komendy

Uzupełnień we Włocławku, Mirosław Skonieczny – burmistrz miasta i gminy Piotr-

Od 1 lipca 2013 roku zaczną obowiązywać nowe zasady gospodarowania

odpadami komunalnymi.

Nowe obowiązki gminy:

1. Gmina przejmuje odpowiedzialność za cały system gospodarki

odpadami, począwszy od odbioru odpadów do ich zagospodarowania.

2. Zbiórką odpadów zostaną objęci wszyscy właściciele nieruchomości

na terenie gminy.

3. Gmina ustanawia selektywne zbieranie odpadów komunalnych

z podziałem na frakcje: bioodpady, papier i tekturę, szkło, tworzywa

sztuczne, metale oraz opakowania wielomateriałowe.

4. Na terenie gminy utworzony zostanie punkt selektywnej zbiórki

odpadów komunalnych w sposób zapewniający łatwy dostęp

dla wszystkich mieszkańców gminy. W punkcie tym będzie można

zostawić bezpłatnie takie rodzaje odpadów jak: zielone i ogrodowe,

papier i tekturę, tworzywa sztuczne, metale, szkło, zużyty

sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe,

zużyte baterie i akumulatory, zużyte opony, przeterminowane

lekarstwa, budowlane i rozbiórkowe z remontów prowadzonych

samodzielnie, inne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia

odpadów komunalnych.

5. W pierwszym półroczu 2013 roku gmina wyłoni w drodze przetargu

nieograniczonego przedsiębiorcę, który będzie świadczył

usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli

nieruchomości.

Szanowni Państwo!

odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych pojemników

w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

2. Zbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych

zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie.

3. Pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów

komunalnych w sposób zgodny z przepisami.

4. Pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości

ciekłych w sposób zgodny z przepisami.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą:

– 8 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość,

w przypadku gdy odpady zbierane są w sposób selektywny;

– 12 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość,

w przypadku gdy odpady zbierane są w sposób mieszany;

– od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy,

a powstają odpady komunalne, ustalono stawkę za pojemniki:

110 l – 13 zł, 240 l – 26 zł, 1100 l – 130 zł.

• Opłaty wnosimy tylko na rzecz gminy.

ków Kujawski, Sławomir Bogucki – przewodniczący

Rady Miejskiej w Piotrkowie

Kujawskim, pracownicy urzędu.

Burmistrz, który serdecznie powitał zebranych

gości, pogratulował wyróżnionym

rodzicom, dziękując im za trud wychowania

synów na godnych obrońców Ojczyzny.

Gratulował stworzenia domu pielęgnującego

ponadczasowe wartości, gwarantujące

wierność żołnierskiej tradycji.

Zgodnie z rozkazem Ministra Obrony Narodowej

medale otrzymali:

Ewa Marek, Marian i Józefa Nadzieja,

Władysław i Janina

Radkowscy, Maria Wardęcka, Alfreda

Zielińska.

Były gratulacje, kwiaty i słodkie upominki,

wręczone przez burmistrza i przewodniczącego

Rady Miejskiej. Całość dopełnił

koncert w wykonaniu kapeli „Piotrkowianie”

oraz słodki poczęstunek.

Tekst: Irena Marek

Fot: Mirosław Czynsz

• Podstawą naliczenia opłaty będzie deklaracja składana przez

właściciela nieruchomości, określająca m.in. liczbę osób zamieszkujących

daną nieruchomość.

Rada Miejska w Piotrkowie Kujawskim uchwaliła:

1. Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie.

2. Stawki opłat.

3. Termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty.

4. Wzór deklaracji o wysokości opłaty.

5. Szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług (ilość odpadów,

częstotliwość odbioru, sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego

zbierania odpadów komunalnych).

Obowiązki właścicieli nieruchomości:

1. Wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania

• Po raz pierwszy właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć

wypełnioną deklarację w Urzędzie Miasta i Gminy w Piotrkowie

Kujawskim, w terminie do dnia 28 lutego 2013 roku.

Pamiętajmy!

Pierwszą deklarację składamy do dnia 28 lutego 2013 roku,

natomiast cały system gospodarowania odpadami komunalnymi,

w tym uiszczania opłat zacznie funkcjonować od 1 lipca

2013 roku.

Urząd Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim


Wieści gminne z Radziejowa

9

Uroczyste otwarcie Przedszkola Gminnego

w Skibinie, połączone z pasowaniem

dzieci na przedszkolaków, odbyło się 30.01.

br. Przedszkole zostało utworzone przy

wparciu Unii Europejskiej, w ramach Programu

Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałania

9.1.1 Zmniejszanie nierówności

Symboliczny akt otwarcia nowej placówki

(od lewej) Dariusz Kurzawa, Sylwia Łąkowska

i Zuzia

Nowe przedszkole

„Przemystka” razem z orkiestrą

W piątek, poprzedzający XXI Finał WOŚP tzn. 11 stycznia w Zespole

Szkół w Przemystce odbyły się imprezy towarzyszące tegorocznemu

Finałowi. Tradycyjnie rozpoczęto od aukcji, na której

wystawiono przedmioty ofiarowane przez nauczycieli, pracowników

administracji i obsługi, uczniów, a także sympatyków szkoły,

do których należą m.in. Arleta Brochocka-Śliwiak i Jarosław Pawlak.

Do grona sponsorów dołączyła również gmina Radziejów z wójtem

Markiem Szuszmanem na czele. Licytowano m.in.: karykatury

nauczycieli wykonane przez Witolda Janiaka, maskotki, biżuterię,

reprodukcje obrazów, a także całodniowe bony na niepytanie. Rekordową

cenę 130 zł uzyskano za wspaniały tort z logo WOŚP, ofiarowany

przez klasę II TE. Sporym zainteresowaniem cieszyła się też

nominacja na funkcję dyrektora szkoły, wykupiona przez jednego

z uczniów klasy III TR, który 29 lutego przejął na całe dwie godziny

władzę w szkole, m.in. zwalniając kolegów z odpytywania i bieżących

sprawdzianów w tym dniu.

Po zakończeniu licytacji uczniowie, nauczyciele, a także pracownicy

szkoły i rodzice mogli sprawdzić swoje szczęście w loterii fantowej.

Ponad 380 atrakcyjnych fantów kusiło, aby zakupić los. Jak

donoszą obserwatorzy, niektórzy z losujących odkryli w sobie żyłkę

do hazardu, a wszystko za sprawą tego, że wszystkie losy były pełne,

a wartość fantów najczęściej wielokrotnie przekraczała cenę losu.

Po raz kolejny swoje podwoje otwarła kawiarenka „Pod czerwonym

serduszkiem”, zorganizowana przez Elżbietę Giętkowską wraz

z klasą III TE. Tradycyjnie też odbył się mecz w piłkę siatkową nauczyciele

– uczennice, w którym po raz kolejny zwyciężyli nauczyciele

(3:1).

Wszystkie imprezy, oprócz żywych emocji i rozrywki, przyniosły

również wymierny dochód. Ogółem zebrano 3.276,60 zł.

A oto szczegółowe zestawienie:

Dochód z licytacji – 1713,63 zł;

Loteria fantowa – 725,73 zł;

Mecz – 416,12 zł

w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej,

tytuł projektu „Zapewnienie dostępu

do edukacji przedszkolnej w Gminie

Radziejów”.

W uroczystości udział wzięli m.in.: wicemarszałek

województwa kujawsko-pomorskiego

Dariusz Kurzawa, radni gminy

Radziejów, przedstawiciele Urzędu Gminy Radziejów

na czele z wójtem Markiem Szuszmanem,

a także rodzice przedszkolaków.

Niezwykle ważne w realizacji tego projektu

było wsparcie finansowe województwa

kujawsko – pomorskiego, które zapewnia

100% finansowanie kosztów utrzymania

przedszkola przez 2 lata. Wartość środków

pochodzących z Unii Europejskiej wynosi

1 414 677,15 zł. Całość prac adaptacyjnych

wykonała Sekcja Obsługi Techniczno-Gospodarczej

Urzędu Gminy Radziejów. Przedszkole

zostało wyposażone w nowoczesny

sprzęt. Dotyczy to zarówno sal dla dzieci, jak

i zaplecza gospodarczo-administracyjnego.

Sale zajęciowe zostały wyposażone w kolorowe

i estetyczne meble przedszkolne, zabawki

oraz niezbędne pomoce dydaktyczne.

Po uroczystym przecięciu wstęgi nastąpiła

część artystyczna. Przedszkolaki po raz

pierwszy wystąpiły przed tak duża publicznością,

prezentując piosenki, wierszyki i tańce.

Następnie dyrektor przedszkola – Sylwia

Łąkowska pasowała 19 dzieci na przedszkolaków

i wręczyła im upominki. Dzieci

wraz z opiekunkami udały się na słodki poczęstunek

połączony z zabawą, a zaproszeni

goście mogli zwiedzić pomieszczenia przedszkolne.

Tekst/Foto: nadesłane

Dochód z kawiarenki – 421,12 zł + 2 EURO;

Pieniądze zasiliły konto sztabu powiatowego WOŚP w Radziejowie.

WOŚP w Zespole Szkół RCKU w Przemystce zagrała już po raz 16.

dzięki zaangażowaniu Marii i Mariana Bandyszewskich. Maria Bandyszewska

jest również opiekunką wolontariuszy, którzy w dzień

Wielkiego Finału zbierali pieniądze do puszek. W bieżącym roku

było ich 34 . Kwestowali na ulicach Radziejowa i w okolicznych

miejscowościach. Zebrali w sumie 3.629,53 zł. Ogółem dzięki zaangażowaniu

społeczności Zespołu Szkół RCKU w Przemystce konto

Orkiestry wzbogaciło się o niebagatelną kwotę 6.906,13 zł i 2 EURO.

Tekst: M.B.B.

Zdjęcia: M.C. i T.O.


10 Wieści gminne z Topólki

Zasłużyli na medal

Na początku lutego, w Urzędzie Gminy Topólka odbyła się miła

uroczystość związana z wręczeniem Józefowi Rybackiemu ze Świerczynka

srebrnego medalu „Za zasługi dla obronności kraju”. Trzej

synowie Pana Józefa odbyli zasadniczą służbę wojskową, stąd to

wyjątkowe wyróżnienie.

W obecności wójta gminy Henryka Orłowskiego i przewodniczącej

Rady Gminy Anny Niedośmiałek odznaczenia medalem dokonał

mjr Jacek Raniszewski – przedstawiciel WKU Włocławek.

Wójt Gminy Henryk Orłowski

Foto: A. Jąkalski

Sempre Cantabile

Młodzieżowa Orkiestra

Rozrywkowa „Sempre Cantabile”

przy GOK w Topólce

została założona w maju

1995 r. Początkowo liczyła

14 członków, obecnie gra

w niej 35 osób. Bazą orkiestry

jest młodzież ze Szkoły

Podstawowej w Topólce, Gimnazjum w Topólce i szkół średnich.

W 1999 r. powstała grupa taneczna dziewcząt towarzysząca występom

orkiestry. W jej skład wchodzi 10 dziewcząt, opiekunem grupy jest Grażyna

Błaszczyk. Od początku istnienia orkiestry kapelmistrzem jest Zbigniew

Wojciechowski. Przed każdym występem starannie dobiera repertuar, który

obejmuje utwory od muzyki poważnej do rozrywkowej. Orkiestra zadebiutowała

w 1997 r. na Przeglądzie Orkiestr Dętych OSP Województwa Włocławskiego

w Aleksandrowie Kujawskim zajmując trzecie miejsce i zdobywając

dwa puchary Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz Radia Las Vegas za

udany debiut. W następnych latach orkiestra wielokrotnie zdobywała liczne

nagrody i wyróżnienia, udowadniając tym samym, że poziom artystyczny

ciągle wzrasta. Prawdziwym uwieńczeniem pięcioletniej pracy zarówno kapelmistrza

jak i muzyków, było zdobycie w 2000 r. I miejsca na Wojewódzkim

Konkursie Orkiestr w Bydgoszczy i Pucharu Marszałka Województwa

Kujawsko-Pomorskiego. Sukces został powtórzony w 2001 r. we Włocławku,

gdzie orkiestra również zdobyła Puchar Marszałka Województwa Kujawsko-

-Pomorskiego. Osiągnięte sukcesy sprawiły, że orkiestra jest zapraszana na

liczne uroczystości na szczeblu powiatowym, wojewódzkim, a także krajowym.

W 2001 r. wzięła udział w Międzynarodowym Festiwalu Orkiestr Dętych

w Warce. Spotkanie zaowocowało wymianą doświadczeń oraz poznaniem

trendów muzycznych w orkiestrach różnych krajów. W 2002 r. orkiestra

wzięła udział w XVII Regionalnym Przeglądzie Orkiestr Dętych OSP w Ciechocinku.

Zdobywając II miejsce, zakwalifikowała się do udziału w XVII Ogólnopolskim

Festiwalu Orkiestr OSP w Warszawie. Na potwierdzenie swojego

wysokiego poziomu artystycznego orkiestra po raz trzeci zdobyła w czerwcu

2003 r. Puchar Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. We wrześniu

2003 r. orkiestra przeszła gruntowną przebudowę, ponieważ opuściło

ją grono doświadczonych muzyków, a w ich miejsce przyszło 19 młodych

adeptów, którzy zasilają orkiestrę do dnia dzisiejszego.

W roku 2004 orkiestra brała udział w Festiwalu Orkiestr Dętych w Ciechocinku

i Kowalu, gdzie zdobyła trzy puchary: dla najlepszej orkiestry, kapelmistrza

i tamburmajorki. W czerwcu 2005 r. w Lipnie orkiestra już czwarty raz

zdobyła Puchar Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W prowadzeniu

orkiestry swój ogromny udział mają instruktorzy. Dbają o wizerunek

i poziom muzyczny orkiestry w poszczególnych sekcjach. W 2005 r. orkiestra

obchodziła jubileusz 10-lecia powstania. W dowód uznania dla dorobku artystycznego

Orkiestry zaprezentowanego podczas XIX Regionalnych Przeglądów

Orkiestr OSP w 2006 r. W roku 2010 orkiestra przeszła restrukturyzację,

przekształcając się w big-band. Zespół włączył do swojego repertuaru

utwory z gatunku bluesa, jazzu oraz muzyki tanecznej – dzięki tej zmianie

orkiestra nabrała typowo rozrywkowego charakteru.

Informacje pozyskane z www.facebook.com/sempre.cantabile.topolka

Kozy

Koza, bocian, niedźwiedź, dziad, baba, diabeł, śmierć, konik,

nowożeńcy, Żyd, policjant, muzykant – barwnie i głośno zagościli

na naszych terenach i cieszyć nas będą swoją obecnością, aż do

zapustnego wtorku. Grupy karnawałowych przebierańców, nazywane

na Kujawach „kozami” składają się wyłącznie z mężczyzn

i chłopców, wędrujących niegdyś pieszo od domu do domu, dziś co

raz częściej przystrojonymi wehikułami.

Karnawał to przede wszystkim czas zabawy, który pozwala – w tym

wolnym od prac polowych okresie – wyjść z codziennych ról, przebrać

się i zachowywać swobodnie, a zarazem bezkarnie. To czas tuż przed

pojawieniem się wiosennego życia podobny do mitologicznego chaosu

– okresu przed ukształtowaniem się świata. Karnawałowy świat na opak,

to także wentyl dla drzemiących w człowieku sił, okazja do wykazania

się spontanicznością i inwencją. A tych na pewno nie brakuje kujawskim

przebierańcom. Pomysłowe, dopracowane w najdrobniejszych szczegółach

stroje nie powstały na potrzeby folklorystycznego konkursu. Ich

symboliczne i estetyczne przesłanie nie jest kierowane do jury, lecz do

mieszkańców wsi.

Tradycyjnie od pokoleń, pojawiające się stroje istot nadprzyrodzonych,

zwierząt, obcych, uzupełnione są współczesnymi dodatkami.

Diabeł może więc być kosmatym stworem z rogami, ale może

też przypominać lorda Vadera z Lucasowskich „Gwiezdnych Wojen”.

Kozy maszerują, strzelając z bicza, krzycząc „koza, koza”!. A widząc zainteresowanie

gapiów, zaczynają tańczyć w rytm weselnego szlagieru,

piosenek rezerwistów lub przebojów disco polo, które sami śpiewają

do akompaniamentu przygrywających im akordeonistów, trębaczy, doboszy.

Diabeł atakuje każdego, kto znajdzie się w zasięgu jego wideł,

jednocześnie tańcząc z drugim diabłem. Koza kłuje rogami. Uzbrojona

w kosę śmierć udaje, że ścina głowy gawiedzi. Żydówka i Dziad wciągają

gapiów do tańca. Nagle przebierańcy porywają przyglądającą się im

dziewczynę - pisk, śmiech, szarpanina. Kiedy ją uwalniają, dziewczyna

jest wysmarowana sadzami. Wędruje Para Młoda, przy niej zaś zjawia

się biało-czerwona postać bociana. Na ulicy tworzy się korek – diabeł

kładzie się na maskę samochodu i zagląda przez przednią szybę. Inne

„stwory” otaczają pojazd, zaglądają przez otwarte boczne okno. Jest datek

– można ruszać dalej.

Żywiołowość harców, barwność strojów, głośna muzyka, okrzyki

i śpiew wyraźnie kontrastują ze scenerią otoczenia – uśpioną jeszcze,

cichą przyrodą. Źródeł specyficznych zachowań zapustników i odgrywanych

postaci doszukiwać się należy w przeszłości. Ich pierwotnym

zadaniem było dopomóc przyrodzie w przebudzeniu, sprowadzenie

płodności na ziemię i ludzi. Turlany przez diabła widłami po ziemi niedźwiedź

pierwotnie był symbolicznie składaną ofiarą, przekazaniem ziemi

sił mocarnego zwierza. Z kolei obecny w kozach koń to symbol siły

i szczęścia – stąd m.in. nadal powszechna wiara w moc podkowy. Zapustnym

harcom postaci przedstawiającej kozę wtóruje nadal zaśpiew-

-zaklęcie: „Tam gdzie koza chodzi, tam się żytko rodzi”. Bocian zaś zwiastuje

wiosnę i przynosi dzieci – to gość z nieba. Nowożeńcy sami w sobie

stanowią obietnicę płodności i szczęścia. Nie dziwi więc, że zawsze byli

chętnie witani w gospodarstwach, a nawet nagradzani za wnoszenie radości

i witalności. Żyd i Cyganka to „obcy”, i jako tacy, w przedhistorycznych

czasach mają źródło jako postaci występujące w folklorze. Czasem

„obcymi” są „miastowi”, np. „fotograf” lub „lekarz”.

Do niedawna była to tradycja zamierająca, ale z roku na rok obserwujemy

jej reaktywację. Grupy z Paniewa, Czamaninka, Chalna, Torzewa,

Sieraków – podtrzymują piękną tradycję naszej ziemi. Cieszą barwne,

głośne korowody, starannie przygotowywane stroje i coraz większe

grupy zapustników. Zapraszajmy ich chętnie na nasze podwórka i do

naszych domów, wspomagajmy szczodrze datkami – przynoszą nie

tylko chwilową radość – ale wartość ponadczasową – kulturę naszych

przodków.

Oprac. na postawie materiałów internetowych K. Lewandowski

Foto: Renata Gawle


Bezpieczeństwo

11

KOMENDA POWIATOWA POLICJI w Radziejowie

W komendzie radziejowskiej policji, 15.02.br., odbyła się

uroczystość pożegnania odchodzącego Komendanta i powitania

nowego Komendanta. W uroczystościach oprócz mundurowych

wzięli udział także przedstawiciele władz samorządowych

i współpracujących instytucji.

Inspektor Ryszard Micek, dotychczasowy Komendant, przekazał

garnizon swojemu następcy, mł. insp. Sławomirowi Kosińskiemu.

Wprowadzenia nowego Komendanta dokonał zastępca

Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy insp. Wiesław

Domański. W uroczystościach udział wzięli zaproszeni

goście. Obecny był kapelan radziejowskiej policji ks. Zbigniew

Cabański, prezes Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych

Andrzej Drzewiecki, starosta radziejowski Henryk Gapiński,

wicestarosta Jarosław Kołtuniak, Prokurator Rejonowy Romuald

Grosman.

Nowy komendant radziejowskiej policji

Następnie mł. insp. Sławomir Kosiński przywitał się z radziejowskimi

policjantami i pracownikami, z którymi będzie teraz

współpracował.

Młodszy inspektor Sławomir Kosiński służbę w policji rozpoczął

jako słuchacz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, którą

ukończył 30 czerwca 1995 roku. Następnie podjął służbę w Komendzie

Rejonowej Policji w Inowrocławiu na stanowisku asystenta

Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego. Pracował również

na stanowisku specjalisty ds. wykroczeń Wydziału Prewencji Komendy

Powiatowej Policji w Inowrocławiu. W latach 1997-99

był zastępcą komendanta Komisariatu Policji w Kruszwicy, skąd

został awansowany na stanowisko komendanta Komisariatu Policji

w Gniewkowie. W 2002 roku przeszedł do Wydziału Ruchu

Drogowego, gdzie do dnia 4 lipca 2011 roku pełnił funkcję

naczelnika tego wydziału. Z dniem 5 lipca 2011 roku został

przeniesiony do Komendy Powiatowej Policji w Mogilnie i mianowany

na stanowisko pierwszego zastępcy Komendanta Powiatowego

Policji.

W dowód uznania za dotychczasową służbę i zaangażowanie

w podejmowaniu działań na rzecz bezpieczeństwa wyróżniony

został brązową odznaką „Zasłużony Policjant”.

Młodszy inspektor Sławomir Kosiński (od lewej) odbiera nominację na Komendanta

Powiatowego Policji w Radziejowie z rąk zastępcy Komendanta

Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy insp. Wiesława Domańskiego.

Inspektor Ryszard Micek pożegnał się z policjantami oraz pracownikami

cywilnymi, po blisko 10-latach kierowania jednostką

oraz 31 latach służby. Podziękował wszystkim za zaangażowanie

oraz rzetelnie pełnioną służbę.

Odchodzącemu

Komendantowi życzymy

powodzenia

na nowej (cywilnej)

drodze życia. Nowego

Komendanta

witamy w radziejowskim

garnizonie,

gratulujemy awansu

i życzymy powodzenia

oraz wielu sukcesów

zawodowych.

Tekst:

asp. Marcin Krasucki

Foto: asp. szt. Jarosław

Tomczak

POGOTOWIE RATUNKOWE INFORMUJE

ZDARZENIA

CHARAKTERYSTYCZNE

8.01.2013 r. w godzinach wieczornych

w Kościelnej Wsi miał miejsce wypadek samochodowy, w którym

poszkodowany został 33-letni mężczyzna. Na miejsce zdarzenia

przybyła karetka podstawowa pogotowia ratunkowego,

stacjonująca w Osięcinach. Zespół na miejscu zaopatrzył pacjenta,

a następnie przetransportował do szpitala w Radziejowie

w celu dalszego leczenia.

12.01.2013 r. w godzinach rannych doszło do wypadku,

w wyniku, którego poszkodowane zostały trzy osoby – mężczyzna

i dwójka dzieci. Do zdarzenia doszło na trasie między

Radziejowem a Piotrkowem Kujawskim, na miejsce przybyła karetka

specjalistyczna, która udzieliła poszkodowanym pomocy.

19.01.2013 r. otrzymaliśmy wezwanie do miejscowości Osięciny,

z powodu silnych zawrotów głowy, które zgłaszała młoda

kobieta. Zespół po przyjeździe na miejsce zdarzenia zaopatrzył

pacjentkę, a następnie przetransportował do szpitala we Włocławku

w celu dalszego leczenia.

31.01.2013 r. w godzinach rannych doszło do wypadku samochodowego,

w którym uczestniczyła jedna osoba – młody

mężczyzna. Na miejsce przybył zespół specjalistyczny pogotowia,

który przewiózł pacjenta do szpitala w Radziejowie, następnie

karetką między szpitalną został przewieziony do szpitala we

Włocławku w celu wykonania specjalistycznych badań.

04.02.2013 r. w miejscowości Szewce doszło do wypadku

drogowego, w którym uczestniczyła młoda kobieta . Zespół specjalistyczny

pogotowia po przybyciu na miejsce zdarzenia zaopatrzył

powstałe obrażenia, następnie pacjentkę przetransportował

do szpitala w Radziejowie w celu dalszego leczenia.

Tekst: Katarzyna Świderska, ratownik medyczny


12 Bezpieczeństwo

PAŃSTWOWA STRA¯ PO¯ARNA INFORMUJE

Od 9 stycznia do 18 lutego 2013 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej

w Radziejowie odnotowano łącznie 29 zdarzeń, w tym:

• pożarów – 7,

• miejscowych zagrożeń – 21,

• alarmów fałszywych – 1.

ZDARZENIA CHARAKTERYSTYCZNE:

05.02.2013 r. o godz. 09.01 w miejscowości Topólka doszło do

wypadku drogowego dwóch pojazdów osobowych. Po przybyciu

na miejsce zdarzenia zastępów z JRG Radziejów i OSP Topólka przystąpiono

do zabezpieczenia miejsca zdarzenia, odłączeniu akumulatorów.

Zespół medyczny udzielił pomocy osobie poszkodowanej.

Starty oszacowano na 10 tys. zł. Przypuszczalną przyczyną zdarzenia

była nadmierna prędkość na łuku drogi.

05.02.2013 r. o godz. 13.14 w miejscowości Radziejów doszło do

wypadku drogowego dwóch pojazdów osobowych. Marki Tico i Fiat

Brava. Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastępów z JRG Radziejów

przystąpiono do zabezpieczenia miejsca zdarzenia, odłączeniu akumulatorów,

zamknięcia zaworu gazu LPG, zabezpieczono studzienkę

kanalizacyjną przed przedostaniem się płynów z rozbitych pojazdów.

Zespół medyczny udzielił pomocy osobie poszkodowanej, którą

zabrano do szpitala. Starty oszacowano na 8 tys. zł. Przypuszczalną

przyczyną zdarzenia było wymuszenie pierwszeństwa przejazdu.

13.02.2013 r. o godz. 21.48 w miejscowości Wincentowo, gm.

Piotrków Kujawski doszło do pożaru w budynku mieszkalnym – domek

letniskowy. Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastępów z JRG

Radziejów, OSP Piotrków Kujawski i Bycz stwierdzono, że pali się

w pomieszczeniu kotłowni. Działania zastępu polegały na podaniu

jednego prądu wody, oddymieniu pomieszczeń, zabezpieczeniu

miejsca zdarzenia. Starty oszacowano na 20 tys. zł. Przypuszczalną

przyczyną powstania pożaru była iskra z pieca.

17.02.2013 r. o godz. 05.10 w miejscowości Piotrków Kujawski

doszło do pożaru w budynku mieszkalnym – kotłownia oraz szopa

drewniana. Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastępów z JRG Radziejów,

OSP Piotrków Kujawski stwierdzono, że pali się w pomieszczeniu

kotłowni. Działania zastępu polegały na podaniu dwóch

prądów wody, oddymieniu pomieszczeń, zabezpieczeniu miejsca

zdarzenia. Starty oszacowano na 5 tys. zł. Przypuszczalną przyczyną

powstania pożaru była iskra z pieca.

Z ŻYCIA KOMENDY:

11.01.2013 r. zastępca komendanta powiatowego kpt. Jarosław

Stokwisz uczestniczył w posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

Publicznego, które odbyło się w sali konferencyjnej starostwa

powiatowego.

11.01.2013 r. w siedzibie komendy powiatowej odbyło się coroczne

spotkanie byłych funkcjonariuszy pożarnictwa.

13.01.2013 r. strażacy z JRG Radziejów uczestniczyli w pokazach

sprzętu pożarniczego w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

17.01.2013 r. w miejscowości Płowce, gm. Radziejów odbyło się

posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych

Straży Pożarnych RP.

24.01.2013 r. zastępca komendanta powiatowego kpt. Jarosław

Stokwisz uczestniczył w posiedzeniu sesji rady powiatu radziejowskiego.

26.01.2013 r. strażacy z JRG Radziejów uczestniczyli w pokazach

sprzętu ratowniczego dla dzieci z Niegibalic, gm. Bytoń. Pokazy zostały

zorganizowane przez sołectwo Niegibalice oraz Koło Gospodyń

Wiejskich.

12.02.2013 r. zastępca komendanta powiatowego kpt. Jarosław

Stokwisz uczestniczył w naradzie, podsumowującej działalność PSP

województwa kujawsko-pomorskiego, która odbyła się w siedzibie

Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Przekazanie obowiązków Komendanta Powiatowego PSP

15 lutego 2013 roku, po 26 latach służby na zasłużoną emeryturę

przeszedł mł. bryg. mgr Piotr Muszyński. Uroczystość zdania i powierzenia

obowiązków odbyła się w siedzibie Komendy Powiatowej

Państwowej Straży Pożarnej w Radziejowie. W uroczystości uczestniczyło

wielu zaproszonych gości w osobach: st. bryg. Tomasz Leszczyński

– Kujawsko-Pomorski Komendant Wojewódzki PSP, Henryk

Gapiński, starosta radziejowski, Jarosław Kołtuniak, wicestarosta,

Sławomir Bykowski, burmistrz Miasta Radziejowa, Mirosław Skonieczny,

burmistrz Miasta i Gminy Piotrków Kujawski, Marek Szuszman,

wójt gminy Radziejów, Stefan Śpibida, wójt gminy Dobre, Henryk

Orłowski, wójt gminy Topólka, Zygmunt Sosnowski, wójt gminy

Bytoń, Jerzy Izydorski, wójt gminy Osięciny, Włodzimierz Gorzycki,

przewodniczący Rady Powiatu, Roman Szczerbiak, prezes zarządu

Oddziału Powiatowego ZOSP RP, Jan Wojciechowski, wiceprezes

OHZ Osięciny oraz druhowie z OSP. Po 26 latach służby mł. bryg.

mgr Piotr Muszyński podziękował Kujawsko-Pomorskiemu Komendantowi

Wojewódzkiemu oraz władzom samorządowym za wszelką

pomoc i wsparcie.

Przybyli goście w ciepłych i serdecznych słowach dziękowali mł.

bryg. Piotrowi Muszyńskiemu za osiągnięcia i wzorowe wykonywanie

obowiązków. Kujawsko-Pomorski Komendant Wojewódzki PSP

w Toruniu powierzył pełnienie obowiązków Komendanta Powiatowego

PSP w Radziejowie kpt. Jarosławowi Stokwiszowi.

Tekst/foto: kpt. Jarosław Stokwisz


Rozmaitości

Pływanie – zdrowe i przyjemne. Skorzystaj z oferty

Kryta pływalnia „Plusk” powstała przy Zespole Szkół Mechanicznych im. Józefa Piłsudskiego w Radziejowie 2 lata

temu. Jest to jedyna pływalnia w zasięgu 35 km. Cieszy się popularnością wśród najmłodszych i najstarszych mieszkańców

naszego powiatu.

Dlaczego warto się „pluskać”?

Człowiek rodzi się z odruchem pływania, jednak we wczesnym

dzieciństwie odruch ten nie jest podtrzymywany i zanika. Musimy

więc uczyć się poruszania we wodzie na nowo, co nie każdemu przychodzi

z łatwością. Warto jednak zdobyć tę umiejętność, pływanie

bowiem jest najdoskonalszą formą aktywności dla osób w każdym

wieku a także osób chorych – nie obciąża układu ruchu, a wysiłek

rozkłada się na całe ciało.

Jeśli sądzisz, że na basenie spotykasz tylko świetnych pływaków

– to jesteś w błędzie! Większość osób pływa słabo. Niektórzy wcale

nie potrafią pływać, ale chętnie korzystają z relaksu w ciepłej, płytkiej

wodzie.

Pływanie wyszczupla sylwetkę, poprawia postawę ciała oraz

kondycję i samopoczucie. Wskazane jest dla osób otyłych, po operacjach

i mających problem ze stawami, kręgosłupem lub układem

kostno-stawowym, poprawia bowiem krążenie, zmniejsza obrzęki,

wzmacnia mięśnie i nie męczy jak tradycyjna gimnastyka.

W czym można się „pluskać”?

Pływalnia posiada niecki dla wszystkich klientów, niezależnie od

tego jakie posiadają umiejętności pływackie: basen pływacki o wymiarach

25m x 12,5m, basen rekreacyjny wyposażony w gejzery

wodne, masaże wodne, wanny z hydromasażem, brodzik dla dzieci,

zjeżdżalnię wodną typu rurowego o długości 53 m, widownię na 80

osób, salę gimnastyczną.

Pływalnia jest otwarta 7 dni w tygodniu w godzinach od 8:00

do 21:00, ostatnie wejście jest o 19:30.

Mnóstwo atrakcji

„Plusk” nie pozwoli nikomu się nudzić. Organizowane są zajęcia

z aqua aerobicu i aerobicu, także szkółki pływackie „Delfinek”.

Aqua aerobic jest połączeniem aerobicu z pływaniem. To ćwiczenia

gimnastyczne w wodzie, którym towarzyszy odpowiednio

dobrana muzyka. Forma poprawienia kondycji, dostępna dla

wszystkich. Zajęcia prowadzone są 4 razy w miesiącu. Ćwiczenia nie

powodują obciążenia stawów. W wodzie mogą też ćwiczyć kobiety

w ciąży. Przeszkodą nie jest brak umiejętności pływania! Ćwiczący

są wyposażeni w specjalne pasy wypornościowe, które zapewniają

komfort i bezpieczeństwo w wodzie.

Z kolei aerobic to zajęcia prowadzone na sali fitness krytej pływalni

z wykorzystaniem przyborów i sprzętów, (ciężarki, taśmy oporowe,

maty, stepy). Ćwiczenia łączone często w układy gimnastyczno-taneczne

wykonywane przy rytmicznej muzyce, mającej na celu

pobudzenie, usprawnienie układu krążenia i oddechowego, a także

wszechstronne wzmacnianie i rozciąganie mięśni całego ciała.

Dla osób nie potrafiących pływać lub chcących poprawić swoje

umiejętności pływackie organizowane są kursy w szkole „Delfinek”.

Wiek nie gra tu żadnej roli, bowiem najmłodsi uczestnicy mieli

4 lata, a najstarsi – 60 lat i więcej! Na bieżąco tworzone są grupy

szkoleniowe, gdyż zainteresowanie pływaniem jest coraz większe.

Po kursie pływania uczestnicy otrzymują dyplom ukończenia kursu.

Początkującym pływakom oferowany jest sprzęt do nauki pływania

(makarony, deski, ósemki, płetwy). Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną

kadrę instruktorską. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom

naszym klientów, zajęcia organizowane są w terminach

dogodnych dla zainteresowanych uczestników.

Młodzi adepci nauki pływania: Damian, Kasia, Julia i Rozalia

Nabory prowadzimy cały czas – zapisy prowadzą kasjerzy pod

numerem telefonu 54/ 284 72 16 lub 601 081 230, a po komplementowaniu

grup organizujemy spotkanie zainteresowanych i ustalane

są szczegóły.

Ile?

Według aktualnego cennika bilet normalny na korzystanie przez

60 minut z pływalni kosztuje 6 zł, ulgowy – 4 zł, bilet rodzinny

(mama, tata) – 5 zł, z kolei dziecko płaci 3 zł.

Karnet miesięczny na zajęcia z aqua aerobicu (4 wejścia) wynosi

60 zł, przy czym każdy uczestnik zajęć dostaje gratis w postaci

20 minut na zrelaksowanie się po zajęciach. Karnet miesięczny na

aerobic (8 wejść) wynosi 60 zł, a dodatkowo oferowany jest bonus,

tj. 2 wejścia na basen i korzystanie z atrakcji.

Koszt kursu pływania w szkole „Delfinek” wynosi 110 zł (10 godzin

kursu) lub 200 zł (20 godzin kursu).

Co nowego?

Poza kursami na krytej pływalni organizowane są imprezy okolicznościowe.

Pod koniec lutego organizowany jest konkurs dla

funkcjonariuszy policji NSZZ i ich rodzin, gdzie będzie realizowany

następujący program: rzut piłką do kosza, wyławianie przedmiotów

na czas, pływanie pod wodą, wyścigi na makaronie.

7 marca z okazji Powiatowego Dnia Kobiet odbędą się pokazy

z zakresu ratownictwa wodnego, pierwszej pomocy przedmedycznej,

nauka pływania w grupach oraz indywidualna, aqua aerobic,

aerobic i skoki do wody. Następnie 19 maja – Powiatowy Dzień

Ochotniczej Straży Pożarnej. Druhowie wezmą udział w pokazach

ratownictwa wodnego, pierwszej pomocy przedmedycznej, nauki

pływania, a także styków pływania i skoków do wody.

Tekst: Sławomir Pietrzak, kierownik pływalni

Foto: Zbigniew Zasada, Sylwester Wojciechowski

„POWIATOWE ABC – GAZETA POWIATU RADZIEJOWSKIEGO” miesięcznik.

Wydawca: Stowarzyszenie Rozwoju Powiatu Radziejowskiego

88-200 Radziejów, ul. Kościuszki 58, tel. (54) 285-06-18 lub 285-07-18 w. 29, e-mail: abcradziejow@wp.pl

Redaguje Zespół: Wanda Wiatrowska (redaktor naczelna), Sylwia Radzimska-Kubisiak (sekretarz redakcji), Arleta Brochocka-Śliwiak, Krzysztof Staszak,

Konrad Lewandowski, Józefa Wiśniewska, Mirosław Czynsz, Halina Urbańska

Skład i druk: EXPOL, 87-800 Włocławek, ul. Brzeska 4, tel./fax (054) 232-37-23, e-mail: sekretariat@expol.home.pl

Nakład: 1000 egz. PISMO ZRZESZONE W STOWARZYSZENIU POLSKICH MEDIÓW ISSN 1642-5510

Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów, redagowania nadesłanych tekstów oraz obróbki zdjęć. Nie odpowiada za treść nadesłanych ogłoszeń.


„King of the stage”

Galeria zdjęć Sylwestra Wojciechowskiego

„No way” odbiera nagrodę z rąk Henryka Gapińskiego, starosty

Dorota Wróblewska odbiera nagrodę z rąk ...

„Maniek Band” odbiera nagrodę z rąk Arlety Brochockiej-Śliwiak, sekretarza gminy Radziejów

.... Włodzimierza Kuca, dyrektora Zespołu Szkół

Mechanicznych

Wszyscy uczestnicy

... Elżbiety Andrzejczak, prezesa Banku Spółdzielczego

w Radziejowie

More magazines by this user
Similar magazines