Slaid 1 - Keskkonnaamet

keskkonnaamet.ee

Slaid 1 - Keskkonnaamet

KESKKONNAHARIDUS

TALLINNA

BOTAANIKAAIAS

Marit Kasemets


Millest juttu tuleb

● Õppekavakohane loodusõpe TBA-s

● Looduse-õpperajad

● Näitused

● Ekskursioonid


“Õppekavakohane loodusõpe TBAs”

● Projekt sai alguse 2006. aasta sügisel

Tallinna Haridusameti rahastamisel.

● Algsed töölehed ja materjalid on koostanud

Eeva-Maria Jeletsky ja Tarmo Niitla.

● Käigus on 7 erinevat õppeprogrammi

erinevatele vanuseastmetele. Õppepäev kestab

4 tundi ja 20 minutit.


Puud, põõsad, puhmad ja rohttaimed

1) Tutvumine metsataimedega: õpilased

õpivad tundma erinevaid meie metsades

kasvavaid puid, põõsaid, puhmaid ja

rohttaimi. Õpivad eristama, mis on puittaime

ja rohttaime vahe.

2) Taimede määramine ja herbariseerimine.

Mis on herbaarium?

● Sobilik 2.-4. klassile.


Toataimed ja tarbetaimed

1) Tutvumine levinumate toataimedega, taime

istutamine.

2) Tutvumine tavalisemate söödavate, maitse-,

ravim- ja mürgiste taimedega.

● Sobilik 3.-5. klassile.


Vesi ja muld

1) Tutvutakse vee kui elukeskkonnaga, vees

ning veepiiril kasvavate taimedega,

veeloomadega. Uuritakse veekogu omadusi.

2) Tutvutakse mulla kui elukeskkonnaga,

selle tähtsusega loodusele. Uuritakse

mullakaevet, määratakse seal elavaid

organisme.

● Sobilik 5.-6. klassile.


Loodusvööndid ja kliimavöötmed

1) Õpitakse tundma maailma loodusvööndeid

ja kliimavöötmeid. Tutvutakse erinevates

loodusvööndites kasvavate taimedega ja

nende kohastumustega.

2) Õueekskursiooni käigus õpitakse parasvöötmele

iseloomulikke taimi.

● Sobilik 7.-9. klassile.


Taimede paljunemine ja levimine

1) Õpitakse tundma taimede paljunemise

mehhanisme.

2) Tutvutakse viljade tüüpidega ja õpitakse

tundma taimede levimisviise.

● Sobilik 5.-6. klassile.


Taimede paljunemine suguliselt ja

vegetatiivselt. Tutvustatakse taimede

vegetatiivse ja sugulise paljunemise

mehhanisme.

Taimede viljad ja nende levimisviisid.

Tutvustatakse viljade tüüpe ja taimede

levimisviise.


Integreeritud õppeprogrammid: õppepäevade

raames tehtavad ülesanded on seostatud teiste

baasainetega – matemaatika, füüsika ja

emakeelega, põgusalt käsitletakse ka inglise

keelt.

● Sobilikud 7.-8. klassile.


Õpperajad

Botaanikaaias on 2 õpperada:

● looduse-õpperada

● Kloostrimetsa soo õpperada


Looduse-õpperada, mis renoveeriti KIK-i

finantstoel 2011.a., on 3,9 km pikk ja läbib

15 erinevat maastikuvormi ning

kasvukohatüüpi: kuiv pärisaruniit,

salumännik, sõnajalgade org, tammesegamets,

sooraua leiukoht, rabastunud

männik, kaasik, lepik jne. Looduseõpperada

algab ning ka lõpeb botaanikaaia

territooriumil.


Kunagine Kloostrimetsa soo, mille pindala

on umbes 20 ha, asub Pirita jõeoru

maastikukaitsealal. Tänaseks on

inimtegevus seda suuresti kahjustanud ning

soost on kujunenud mustikakõdusoomännik.

Kloostrimetsa soo

õpperada on 2,5 km pikk ning läbib 7

teabetahvlitega varustatud punkti.


Näitused

Peaaegu igal kuul saab Tallinna

Botaanikaaias uudistada mõnda näitust.

Järgmisena on kavas daaliate ja sügisandide

näitus, mis toimub 09.-11.09.2011.


Samblike, sammalde ja puuseente

püsinäitus

Aasta ringi eksponeeriti väljas 10 aastat (oli

vaadeldav lumevabal ajal) samblike,

sammalde ja puuseente püsinäitust. Näitus

likvideeriti seoses uute kasvuhoonete

ehitustöödega. KIK-i rahastamisel on

koostatud näitust tutvustav brošüür eesti,

soome, vene ja inglise keeles. Hetkel toimub

püsinäituse taasrajamine. Näitus valmib selle

aasta sügisel.


Ekskursioonide juhtimine

Ekskursioonid toimuvad aasta ringi eesti,

vene, inglise ja soome keeles. Tutvuda saab

nii sise- kui ka väliskollektsioonidega.

Aastas tellitakse sadu ekskursioone

vastavalt Tallinna Keskkonnaameti poolt

kehtestatud hinnakirjale.


Tänan

tähelepanu

eest!!!

More magazines by this user
Similar magazines