Views
3 years ago

Соёлын өв - Оюу Толгой ХХК

Соёлын өв - Оюу Толгой ХХК

Соёлын өв - Оюу Толгой

B ХЭСЭГ: СУУРЬ ҮНЭЛГЭЭ БҮЛЭГ B12: СОЁЛЫН ӨВ АГУУЛГА 12. СОЁЛЫН ӨВ .................................................................................................................................... 2 12.1 ТАНИЛЦУУЛГА ......................................................................................................................... 2 12.2 НЭР ТОМЬЁОНЫ ТАЙЛБАРУУД ............................................................................................. 2 12.3 АРГА ЗҮЙ ................................................................................................................................... 3 12.4 ХУУЛЬ ЭРХЗҮЙ БОЛОН БОДЛОГЫН ОРЧИН ....................................................................... 6 12.4.1 Монгол Улсын холбогдох хууль, тогтоомжууд ................................................................ 6 12.4.2 Олон улсын стандарт, конвенциуд .................................................................................... 7 12.5 СУУРЬ НӨХЦӨЛ: ҮНДЭСНИЙ ХЭМЖЭЭНД .......................................................................... 8 12.5.1 Үндэсний чухал соёлын өв................................................................................................... 8 12.5.2 Биет өв .................................................................................................................................. 8 12.5.3 Биет бус өв ........................................................................................................................... 8 12.6 ӨМНӨГОВЬ АЙМАГ ................................................................................................................ 10 12.6.1 Биет өв ................................................................................................................................ 10 12.6.2 Биет бус өв ......................................................................................................................... 16 12.7 ОЮУ ТОЛГОЙ ТӨСЛИЙН ТАЛБАЙ ДАХЬ СОЁЛЫН ӨВ ...................................................... 16 12.7.1 Биет соёлын өвийн олдворын үнэ цэнийг тодорхойлох нь .......................................... 16 12.7.2 Оюу Толгойн Уурхайн Лиценэт Талбай ......................................................................... 16 12.7.3 Гүний Хоолойн усан хангамж ба ус дамжуулах хоолой................................................... 18 12.7.4 Oюу Толгой – Ханбогд чиглэлийн авто зам .................................................................... 22 12.7.5 Дэд бүтцийн зурвас: Оюу Толгой-Гашуун Сухайтын авто зам (2004 оны хувилбар) 22 12.7.6 Оюу Толгой-Гашуун Сухайтын авто зам, 2006 оны хувилбар ..................................... 23 12.7.7 Оюу Толгой-Гашуун Сухайтын авто замын маршрутад хийсэн сүүлийн үнэлгээ (2010 оны 7-8-р сар) .................................................................................................................................... 24 12.7.8 Нисэх буудлыг нүүлгэн шилжүүлэх (Түр нисэх буудал) .................................................. 24 12.7.9 Байнгын нисэх буудал ........................................................................................................ 24 12.7.10 Палеонтологийн дурсгалт газрууд ............................................................................. 26 12.7.11 Тахилгат газрууд ба амьд өвүүд ................................................................................... 28 12.7.12 Гар урлал ба уламжлал ................................................................................................... 32 12.7.13Төлөвлөсөн ажлууд .............................................................................................................. 33 Зургийн жагсаалт Зураг 12-1: Уламжлалт Хөөмийчин ........................................................................................................... 9 Зураг 12-2: ОТ-ГШ зам дагуу байрлах “Хороот Овоо” (орон нутгийн малчны өмч) ........................ 13 Зураг 12-3: “Нар Хажид” суварга, Дэмчиг хийдийн баруун хойд талд байрладаг (2010 онд босгосон) .................................................................................................................................................................... 13 Зураг 12-4: Уурхайн лицензит талбай дахь соёлын өвийн олдворууд ................................................. 20 Зураг 12-5: Гүний Хоолой дахь археологийн олдворуудын байршил .................................................. 21 Зураг 12-6: Оюу Толгой W-02. Балбал чулуу (Түрэгийн үе) .................................................................. 22 Зураг 12-7: Дугуй хүрээт булш ................................................................................................................. 23 Зураг 12-8: Шавар ваарны хэлтэрхийнүүд: Автозамын 2006 оны шинэ маршрутын дагуух судалгаагаар олдвор ................................................................................................................................ 24 Зураг 12-9: Дэд бүтцийн зурвасын дагуу олдсон соёлын өвийн олдворууд ...................................... 25 Зураг 12-10: Монгол улсын өмнөд хэсэг дэхь палеонтологийн дурсгалт газрууд .......................... 26 Зураг 12-10: Жавхлант Уул ...................................................................................................................... 28 Хүснэгтийн жагсаалт Хүснэгт 12-1: СӨХ боловсруулах төслийн I шатны үед орон нутгийн иргэд болон албаны хүмүүстэй хийсэн уулзалтууд....................................................................................................................................... 5 Хүснэгт 12-2: Буддын шашны сүм хийдүүд, Өмнөговь аймаг ............................................................... 11 Хүснэгт 12-3: Өмнөговь аймаг дах овоо, суваргууд ............................................................................... 14 ........................................................................................................................................................................ Хүснэгт 12-4: Ханбогд суман дахь онгон тахилгатай , шүтлэгтэй газруудын жишээ .......................... 31 Оюу Толгой Төсөл - БОННБҮ 31/07/2012 Page|1 of 34

МЭДЭЭЛЛИЙН ХУУДАС - Оюу Толгой ХХК
Орон нутгийн хєгжлийн алсын харааг хамтран ... - Оюу Толгой ХХК
нэгдсэн мэдээллийн санд бүртгүүлэх гарын ... - Оюу Толгой ХХК
хэлэлцэгдэж буй асуудлуудын талаарх тайлан - Оюу Толгой ХХК
Мэдээллийн хуудас - 2012 оны 12 дугаар сар - Оюу Толгой ХХК
2012 оны 6 дугаар сар - Оюу Толгой ХХК
монголын гэрээт компани 40000 хүн-цаг аюул ... - Оюу Толгой ХХК
Оюунлаг хүмүүн Монголын баялаг - Оюу Толгой ХХК
ТУСЛАМЖИЙН ГАРАА СУНГАЛАА - Оюу Толгой ХХК
ÎÞÓ ÒÎËÃÎÉÍ ÌÝÄÝÝ - Оюу Толгой ХХК
2012 оны 9 дүгээр сар - Оюу Толгой ХХК
Мэдээллийн хуудас - 2013 оны 1 дүгээр сар - Оюу Толгой ХХК
îþó òîëãîéí “ìýäýýëëèéí íýýëòòýé ªäªðëªã”-èéã ... - Оюу Толгой ХХК
Мэдээллийн хуудас - 2013 оны 2 дугаар сар - Оюу Толгой ХХК
2012 оны 8 дугаар сар - Оюу Толгой ХХК
эндээс - Оюу Толгой ХХК
МЭДЭЭЛЛИИН ХУУДАС - Оюу Толгой ХХК
Соёлын өв - Оюу Толгой ХХК
ÎÞÓ ÒÎËÃÎÉÍ ÌÝÄÝÝ - Оюу Толгой ХХК
Агуулга - Оюу Толгой ХХК
оюутны тэтгэлэгт хєтєлбєрийг їргэлжлїїлнэ - Оюу Толгой ХХК
d хэсэг: барилгын үе шатны байгаль орчин ... - Оюу Толгой ХХК
байгаль орчны удирдлагын тогтолцоо - Оюу Толгой ХХК
Усны нөөц - Оюу Толгой ХХК
Т.Мөнхбат-н хэлсэн үгтэй бүрэн эхээр нь ... - Оюу Толгой ХХК
ÀÆÈËËÀÕ ×ÈÍ Õ¯ÑÝË ÝÐÌÝËÇÝËÒÝÉ Õ¯ÍÄ ... - Оюу Толгой ХХК
Газар ашиглалт ба нүүлгэн шилжүүлэлт - Оюу Толгой ХХК
Untitled - Оюу Толгой ХХК
Олон нийтийн эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа ... - Оюу Толгой ХХК
Оюу Толгой ордоос зэс, алт олборлох ... - Оюу Толгой ХХК