Powiatowe ABC - kwiecień 2010 - Powiat Radziejowski

radziejow.pl

Powiatowe ABC - kwiecień 2010 - Powiat Radziejowski

Wszystkie smaki

Wielkiej Nocy


Rozmaitości

Moje marzenie –

„Radziejów miasto edukacyjne”

Wywiad z dyrektorem Zespołu Szkół Mechanicznych im. Józefa Piłsudskiego

w Radziejowie, Włodzimierzem Kucem

W lutym br. zarząd powiatu radziejowskiego powołał Pana na

stanowisko dyrektora. Co to oznacza dla szkoły?

Dzisiejsze czasy wymagają od szkoły, aby była na bieżąco

z nowymi technologiami. Chciałbym wprowadzić naszą placówkę

na drogę XXI w. poprzez korzystanie bez obaw z platform edukacyjnych.

Nieobecność ucznia w szkole nie musi oznaczać braków

w materiale. Można je uzupełnić dzięki projektowi: „e-korepetycje”

– w każdej chwili uczeń może włączyć się w tok lekcji i realizować

program na bieżąco.

Kolejnym ważnym zadaniem, jakie stawiają współczesne czasy

przed szkołami zawodowymi, jest permanentne podnoszenie jakości

kształcenia zawodowego i tym samym dostosowanie umiejętności

do potrzeb rynku pracy. Marzę, aby pojawiły się w szkole trenażery

egzaminacyjne – stanowiska do przeprowadzenia egzaminów

praktycznych , które będą wykorzystywane w ciągu nauki do ćwiczeń

w warunkach egzaminacyjnych. Warsztaty powinny stanowić

integralną część szkoły. Pracownie praktycznej nauki zawodu po

osiągnięciu odpowiedniego standardu , mogłyby stać się nie tylko

miejscem nauki dla ucznia, także dla klienta z zewnątrz szkoły jako

„inkubator” przedsiębiorczości.

Szkoła to przede wszystkim uczniowie i nauczyciele. Czego

Pan od nich oczekuje?

Od uczniów oczekuję zaangażowania w zdobywaniu wiedzy.

Czas spędzony na lekcji może być przyjemny, jeśli uczniowie zrozumieją,

że nauka to wyzwanie, to zdobywanie wiedzy, która przygotuje

młodych ludzi do życia.

Nauczyciel – moim zdaniem – musi zawsze pamiętać, że ma do

czynienia z człowiekiem, którego kształtuje często na wzór i podobieństwo

swoje. Musi być odpowiedzialny, zaangażowany zawodowo,

kompetentny, a przede wszystkim zaskarbić sobie szacunek

uczniów i rodziców. Jest osobą publiczną, a więc zarówno w szko-

le jak i poza nią

musi zachować

się godnie – autorytet

buduje się

w każdej sytuacji.

Nauczyciele tworzą radę pedagogiczną – jeden z najważniejszych

organów szkoły. Ważne jest, aby działała wspólnie jak dobra rodzina

bez względu na przynależność związkową, partyjną czy religijną.

Jednym z zadań przypisywanych funkcji dyrektora placówki

oświatowej jest kreowanie dobrego jej wizerunku przez promocję.

Jakimi działaniami zamierza Pan wpływać na tworzenie

takiego wizerunku?

Po pierwsze to dostosowanie kierunków kształcenia do zmian

rynku pracy. Wyposażenie w pomoce dydaktyczne zapewniające

korzystanie z nowoczesnych metod nauczania. Stabilna kadra pedagogiczna,

podnosząca swoje kwalifikacje zawodowe, życzliwa

uczniom, ale też wymagająca. Następnie – pozyskiwanie funduszy

spoza systemu oświaty. Współpraca z pracodawcami oraz pozyskiwanie

sojuszników wśród rodziców. Informowanie o zdarzeniach

i imprezach w szkole za pomocą mediów: strona internetowa, prasa

lokalna i ogólnopolska.

Pana plany i marzenia?

Mam syna, posadziłem drzewo, nie wybudowałem jeszcze domu

– to w życiu prywatnym, a zawodowym... aby klasy mundurowe znalazły

swoje stałe miejsce w szkole, a udział młodzieży w mundurach

w imprezach lokalnych stał się tradycją, aby kącik patrona był „żywą

ścianą historii ”, aby „Mechanik” był postrzegany jako jedna z trzech

dobrych szkół w Radziejowie.

Dziękuję za rozmowę.

Wanda Wiatrowska

PUNKT POŚREDNICTWA PRACY

88-200 Radziejów, ul. Kościuszki 58

tel. 54/285-21-09 (I piętro), e-mail: ppp.radziejow@ohp.pl

Szukasz pracy stałej lub krótkoterminowej?

Zgłoś się do

PUNKTU POŚREDNICTWA PRACY

Pośrednik Pracy umożliwi Ci:

• udział w targach i giełdach pracy

• zdobycie informacji o lokalnym rynku pracy

• uzyskanie oferty pracy krótkoterminowej lub stałej

Zapraszamy

• młodzież bezrobotną i poszukującą pracy stałej oraz krótkoterminowej

(np. wakacyjnej)

• młodzież powyżej 15 roku życia uczącą się, studentów

• pracodawów dysponujących wolnymi miejscami pracy

Każda usługa jest bezpłatna

MŁODZIEŻOWE CENTRUM KARIERY

88-200 Radziejów, ul. Kościuszki 58

tel. 54/285-41-71 (I piętro), e-mail: mck.radziejow@ohp.pl

Nie wiesz, jaki wybrać zawód? Nie wiesz, jak szukać pracy?

Zgłoś się do

MŁODZIEŻOWEGO CENTRUM KARIERY

Doradca Zawodowy pomoże Ci:

• określić Twoje predyspozycje zawodowe

• wybrać kierunek dalszego kształcenia

• wybrać zawód

• poznać kierunki i możliwości przekwalifikowania

Zapraszamy

• młodzież uczącąsię i bezrobotną

• osoby nieaktywne zawodowo

• osoby w wieku 15-25 lat

• osoby pragnące stworzyć Indywidualny Plan Działania

Każda usługa jest bezpłatna

Projekt „OHP jako realizator usług rynku pracy” współfinansowany

ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

„POWIATOWE ABC – GAZETA POWIATU RADZIEJOWSKIEGO” miesięcznik.

Wydawca: Stowarzyszenie Rozwoju Powiatu Radziejowskiego

88-200 Radziejów, ul. Kościuszki 20/22, tel. (054) 285-35-53, e-mail: promocja@radziejow.pl

Redaguje Zespół: Wanda Wiatrowska (redaktor naczelna), Ewelina Olczak (sekretarz redakcji), Arleta Brochocka, Elżbieta Raszka, Konrad Lewandowski,

Józefa Wiśniewska, Mirosław Czynsz

Skład i druk: EXPOL, 87-800 Włocławek, ul. Brzeska 4, tel./fax (054) 232-37-23, e-mail: sekretariat@expol.home.pl

PISMO ZRZESZONE W STOWARZYSZENIU POLSKICH MEDIÓW

Redakcja nie zwraca niezamówionych materiałów i zastrzega sobie prawo dokonywania zmian oraz nie odpowiada za treść zamieszczanych ogłoszeń.


Informacje


WOJEWÓDZTWO

KUJAWSKO-POMORSKIE

Powiat Radziejowski informuje, że rozpoczął

realizację projektu:

Budowa krytej pływalni

przy Zespole Szkół Mechanicznych

w Radziejowie

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej

3. Rozwój infrastruktury społecznej, Działanie 3.1 Rozwój infrastruktury

edukacyjnej oraz budżetu Powiatu Radziejowskiego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

Całkowita wartość inwestycji: 12 098 079,50 zł. Kwota dofinansowania

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

7 863 751,67 zł.

Senator i poseł

z wizytą w Radziejowie

Starostwo powiatowe 16 marca br. gościło senatora Andrzeja

Persona(PO) przewodniczącego Komisji Spraw Emigracji

i Łączności z Polakami za Granicą oraz posła Marka Wojtkowskiego

(PO). Obaj panowie reprezentują województwo kujawsko-pomorskie.

Przybyłych gości oraz uczestników spotkania

powitał Dariusz Jałoszyński, wicestarosta.

Senator, w swoim wystąpieniu, poruszył dwie istotne sprawy:

sytuację polskiej szkoły na obczyźnie oraz przedsięwzięcia sportowych.

Senat RP w roku bieżącym przeznaczył kwotę 75 mln

na pomoc Polakom na obczyźnie, w tym 20 mln na inwestycje.

W porównaniu do potrzeb polskich szkół jest to kwota niewystarczająca,

jednak każda wydatkowana złotówka przyczynia

się do poprawy bazy materialnej placówek. Sytuacja tzw. „nowej”

emigracji i „starej” wzbudziła duże zainteresowanie słuchaczy.

Równie ciekawie omówił Senator zagadnienie związane

z rozwojem sportu. „Poziom edukacji sportowej w Polsce jest-

Od lewej: Andrzej Person, Marek Wojtkowski, Dariusz Jałoszyński.

moim zdaniem – na niskim poziomie. Zmiany następują bardzo

powoli. Media powinny pomóc tematom sportowym przebić się

i docierać do większej rzeszy odbiorców” – stwierdził Andrzej

Person. „Często przez sport dajemy szansę młodym ludziom

osiągnąć wymarzony cel. Edukacja przez sport to przyszłość

polskiej szkoły” – dodał Senator.

Poseł Marek Wojtkowski w swojej wypowiedzi nawiązał do

prac związanych z trwającą samorządową kampanią wyborczą.

Tekst: Wanda Wiatrowska

Foto: Ewelina Olczak

„Od zakwasu

do żurku kujawskiego”

– III edycja

Kuchnia jest nierozłącznie związana z określonym miejscem,

jego historią i dziedzictwem, które jest tradycją przejętą od

przodków wraz z ich wiarą, mową i obrzędami.

Co nasi kujawscy przodkowie jadali, mogliśmy nie tylko

zobaczyć, ale i posmakować 19 marca 2010 roku w Dobrem

podczas III edycji konkursu produktów tradycyjnych powiatu radziejowskiego

„Od zakwasu do żurku kujawskiego”. Konkurs

organizował Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

w Minikowie oraz Powiatowa Rada KGW w Radziejowie.

Cel konkursu od trzech edycji jest niezmienny – identyfikacja

na terenie powiatu radziejowskiego produktów wytwarzanych

metodami naszych mam i babć oraz promowanie lokalnych i regionalnych

tradycji, zwyczajów i dziedzictwa kulturowego.

Komisja konkursowa w składzie: Elżbieta Sobolewska

– Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

– przewodnicząca, Laura Maciejewska – K-PODR w Minikowie

O/Zarzeczewo, Maria Kolińska – Regionalny Związek

Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych we Włocławku, Michał

Kwiatkowski – Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej

we Włocławku oceniła 55 produktów zgłoszonych do konkursu.

Rozstrzygnięcie konkursu i podjęcie decyzji nie należało do łatwych.

Nagrodzone w konkursie produkty:

Szynka z komina – Czesława Barcelowska, Osłonki, Kiszczok

– Alfreda Smól, Paniewo, Chleb wiejski – Bogumiła Niespodzińska,

Bodzanowo Drugie, Sernik – Urszula Śmigiel, Wójcin,

Kaczka w weku – Arleta Gralak, Szczeblotowo, Nalewka

z czarnej porzeczki – Bogumiła Niespodzińska, Bodzanowo

Drugie, Pasztet z gęsi – Lucyna Zacharek, Bronisław, Placki

na sodce – Władysława Rakowska, Paniewo, Konfitura z cebuli

– Anna Patyk, Bronisław, Gzik – Małgorzata Ulewicz, Borek,

Cukierki – Dorota Rosińska, Byczyna, Zupa z dyni – Krystyna

Raszka, Ułomie.

Dla zainteresowanych zorganizowano warsztaty szkoleniowe

„Tradycyjne ozdoby świąteczne – pisanka wielkanocna” – przeprowadzone

przez Urszulę Nowakowską doradcę ds. przedsiębiorczości

K-PODR w Minikowie.

Nagrodzonym gratulujemy.Dziękujemy Urzędowi Marszałkowskiemu

Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Starostwu

Powiatowemu w Radziejowie za objęcie patronatem konkursu

i ufundowanie nagród.

Tekst: Urszula E. Nowakowska

PZDR w Radziejowie


Informacje

Ekologia w zagrodzie wiejskiej

czyli Zwykła Dobra Praktyka Rolnicza

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie

przy udziale finansowym Wojewódzkiego Funduszu

Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w Toruniu realizuje

od lat program pt. „Ekologizacja wsi województwa kujawko-pomorskiego,

kształtowanie postaw i zachowań społeczeństwa

wiejskiego poprzez wdrażanie w życie tzw. Dobrej Kultury Rolnej”.

W 2010 roku przypada XIV edycja programu; co roku projektem

obejmowane są nowe gminy w województwie kujawskopomorskim.

Od marca projekt objął również swoim zasięgiem

15 gospodarstw rolnych z gminy Dobre. W gospodarstwach

tych realizowane będą proekologiczne działania dotyczące

m.in.: prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej, ochrony zdrowia,

estetyki zagrody wiejskiej, właściwego zagospodarowania

nawozów organicznych i mineralnych oraz gospodarki odpadami.

Głównym celem programu jest dotarcie do jak najszerszego

grona rolników i zapoznanie ich z zasadami Zwykłej Dobrej

Praktyki Rolniczej.

8 marca 2010 roku szkoleniem specjalistycznym „Zasady

ekologicznego zagospodarowania zagrody wiejskiej” rozpoczęto

program dla gospodarstw gminy Dobre. Zagadnienia związane

z projektem przybliżyła Małgorzata Grabczyńska, st. specjalista

ds. ekologii z Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego

w Minikowie, Oddział w Zarzeczewie. Gospodarstwa

uczestniczące w programie prowadzić będą segregację śmieci

na papier, szkło, metal, plastik i resztki po środkach chemicznych,

założą kompostownik z odpadów organicznych pochodzących

z gospodarstwa, będą prawidłowo składować, przechowywać

i zagospodarowywać nawozy organiczne oraz dbać

o ogólną estetykę swojej zagrody. Ponadto w ramach programu

gospodarstwa wezmą udział w konkursie „Ekologiczne zagospodarowanie

zagrody wiejskiej”, który będzie rozstrzygnięty

w dwóch etapach (gminnym i wojewódzkim). Projekt zakończy

się w połowie listopada bieżącego roku.

Tekst: Urszula E. Nowakowska

K-PODR w Minikowie, PZDR w Radziejowie

SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA W RADZIEJOWIE

OGŁASZA ZAPISY UCZNIÓW OD 7 DO 15 LAT NA ROK SZKOLNY 2010/2011

NAUKA PROWADZONA BĘDZIE

NA NASTEPUJĄCYCH INSTRUMENTACH

•FORTEPIAN •AKORDEON •SKRZYPCE

•WIOLONCZELA •KALRNET •FLET POPRZECZNY

•SAKSOFON •TRĄBKA •PUZON

ZGŁOSZENIA PRZYJMUJE SEKRETARIAT SZKOŁY

UL. DOLNA 20, TEL. 054 285 35 34

W GODZ. OD 8:00 DO 19:OO DO 27.05.2010r.

BADANIE PRZYDATNOŚCI UCZNIÓW ODBĘDZIE SIĘ

28.05.2010r. (PIĄTEK) W GODZ. 16:00-19:00

DYREKTOR SM

Imprezy sportowe zaplanowane na rok 2010

w pow. radziejowskim i organizowane przez PTS „Piołunowianka”

dla drużyn wiejskich

Zapraszamy na blog w Internecie: www.photoblog.pl./longin

Tekst: Longin Rogacki

L.p. Dyscyplina Nazwa turnieju Miesiąc Miejsce

1 siatkówka Liga wiejska kwiecień Krzywosądz

2 siatkówka Puchar Starosty maj Osięciny

3 siatkówka Puch Prez.PTS czerwiec Piołunowo

4 Siatkówka pl. Puchar Starosty czerwiec Osięciny

5 Siatkówka pl. Puch.Przew.Rady Pow. lipiec Dobre

6 strzelectwo Puchar Starosty lipiec Powałkowice

7 Siatkówka pl. Puchar Lata sierpień Dobre


Kultura i edukacja


Podsumowanie konkursu

W Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej im. Franciszka

Becińskiego 22 marca br. odbył się Powiatowy Konkurs Wiedzy

o Życiu i Twórczości Fryderyka Chopina pt: „Jaki był naprawdę

Fryderyk Chopin”.

Uczestnikami konkursu były

dzieci ze szkól podstawowych oraz

młodzież gimnazjalna i ponadgimnazjalna.

Jury w składzie: Danuta

Wielgosz – przewodnicząca, Urszula

Lisowska, Ewa Górna, Katarzyna

Jaskrowska i Bogdan Lisowski posumowała

wyniki przeprowadzonego

testu i przyznała następujące

nagrody:

• w kategorii szkół podstawowych:

I miejsce – Wioletta Ptaszyńska,

II miejsce – Martyna Magier,

III miejsce – Aleksandra Kubiak,

• w kategorii gimnazjów i szkół

średnich: I miejsce – Marta Molińska,

II miejsce – Justyna Makowska,

III miejsce – Adam Adamczak.

Wyróżnienie otrzymała Magdalena Czaplewska.

Uczestniczki konkursu wiedzy

o Chopinie (od lewej): Zosia

Waszak, Magdalena Czapiewska.

Uczniowie szkół podstawowych, biorący udział w konkursie.

Chopin... przez cały rok

Uczestnicy konkursu mieli przyjemność wysłuchać recitalu

Jacka Szczepańskiego, nauczyciela klasy fortepianu Szkoły

Muzycznej I stopnia w Radziejowie.

Tekst: Ewelina Olczak

Foto: Sylwester wojciechowski

1 marca 2010 roku szkoła Muzyczna

I stopnia w Radziejowie rozpoczęła oficjalne

obchody Roku Chopinowskiego.

W ramach projektu Toruńskiego Orkiestry

Symfonicznej „Fryderyka Chopina 200

na dwieście”, do którego przystąpiła nasza

szkoła, zorganizowano 7 koncertów:

w Dąbrowie Biskupiej, Dobrem, Osięcinach,

Piotrkowie Kujawskim, Morzycach,

Dębołęce. Wykonawcami utworów Chopinowskich

byli nauczyciele: Lila Filutowska

(śpiew), Katarzyna Jaskrowska, Malwina

Wozińska, Dariusz Jaskrowski i Wojciech

Gralik oraz uczniowie: Martyna Magier,

Jakub Waloszczyk i Andrzej Kieler.

W auli szkoły tegoż dnia, w godzinach

popołudniowych, odbył się recital nauczyciela

klasy fortepianu Jacka Szczepańskiego.

Utwory Chopina ponownie usłyszeliśmy

podczas koncertu fortepianowego

w auli szkoły 17 marca 2010 roku. Ich

wykonawcami był nauczyciel klasy fortepianu

Jacek Polański i jego uczniowie

z II stopnia Zespołu Szkół Muzycznych

we Włocławku.

W dniu 22 marca 2010 roku uczniowie

szkoły: Martyna Magier, Adam Wójcik,

Przemysław Gawroński, Adam Adamczak,

Hubert Bogucki sprawdzali swoją

wiedzę o Chopinie w konkursie organizowanym

przez Miejską i Powiatową Bibliotekę

Publiczną w Radziejowie.

Dwoje z nich Martyna Magier, najmłodsza

uczestniczka zajęła II miejsce

w kategorii szkół podstawowych, Adama

Recital Jacka Szczepańskiego

Adamczaka w kategorii szkół gimnazjalnych

i ponadgimnazjalnych wywalczył III

miejsce.

Zwieńczenie roku Chopinowskiego

w pierwszym jego półroczu, będzie koncert

dla miasta 12 maja 2010 roku i jego

powtórzenie dla szkół gimnazjalnych z terenu

powiatu 19 maja 2010 roku. Szkoła

nasza gościła również artystów z zewnątrz.

3 marca 2010 roku odbył się koncert

w wykonaniu Michała Wieczorka – śpiew

i Rafał Gzelli – fortepian, którzy zaprezentowali

pieśni do słów Adama Asnyka

z cyklu „Astry”.

8 marca 2010

roku gościli u nas

uczniowie klas

instrumentów dętych

z Państwowej

Szkoły Muzycznej

I i II stopnia w Inowrocławiu.

Zaprezentowali

utwory,

które przygotowali

na przesłuchania

regionalne.

Nasza placówka

jest szkołą dla tych

którzy kochają muzykę

chcą poznać

tajniki różnych instrumentów,

gotowi

są na nowe obowiązki

i dodatkową

naukę. Dla nich

mamy ofertę w postaci zapisów na rok

szkoły 2010/2011. Chętni mogą zgłębiać

tajniki takich instrumentów jak fortepian,

akordeon, skrzypce, wiolonczela, klarnet,

flet poprzeczny, saksofon, trąbka i puzon.

Zgłoszenia przyjmuje sekretariat szkoły

do 27 maja 2010 roku.

Obecnie trawa rozbudowa szkoły.

W stanie surowym zamkniętym stoi już imponująca

sala koncertowa z zapleczem.

Dalsze prace polegające na wykończeniu

i przystosowaniu sali do działalności dydaktycznej

i koncertowej rozpoczną się

wkrótce.

Tekst/Foto: archiwum szkoły


Sport

Z okazji Dnia Patrona 19 marca br. w Zespole Szkół Mechanicznych

odbyły się zawody w wyciskaniu sztangi leżąc.

W zawodach brało udział ponad 30. zawodników w 3 kategoriach

wiekowych.

W kategorii wiekowej 1994 r. i młodsi, do i powyżej 70 kg,

najlepsi okazali się: I. Henke Paweł – 115kg, II. Królczyk Michał

– 90kg, III. Wesołowski Łukasz – 90kg. W kategorii wiekowej

1992-1993r. do 75kg najlepszymi zawodnikami zostali:

I. Witoń Łukasz – 110 kg, II. Stępień Kamil – 115kg, III. Zieliński

Jakub – 105kg. W kategorii wiekowej 1992-1993r. powyżej

75kg najlepsi okazali się: I. Kaczmarek Łukasz – 145kg,

II. Jabłoński Łukasz – 140kg, III. Kamiński Paweł – 95kg.

W kategorii wiekowej 1991r. i starsi, 85 kg najlepsi okazali się:

I. Harajda Adrian – 150kg, II. Gawroński Emil – 110kg, III. Kopaszewski

Kamil – 110kg. W kategorii wiekowej 1991 r. i starsi,

powyżej 85kg najlepszymi zawodnikami zostali: I. Zabłudowski

Krzysztof – 172,5kg, II. Michalak Aleksander – 160kg,

III. Henke Jarosław – 150kg.

W tym dniu został ustanowiony rekord zawodów a zarazem

rekord szkoły, który wyniósł 172,5 kg i został ustanowiony przez

Krzysztofa Zabłudowskiego. Sędziami zawodów byli: Filip Zabłocki,

Paweł Dziubach oraz Sławomir Cieślewicz. Sekretarzem

zawodów była Marzena Kiermasz. Organizatorami szkolnej imprezy

był MUKS LIDER.

18 marca w sali ZSM odbył się

turniej piłki siatkowej chłopców

z okazji Dnia Patrona o puchar Dyrektora

ZSM.

I miejsce – reprezentacja ZSRCKU

II miejsce – reprezentacja ZSM

III miejsce – reprezentacja Gimnazjum

nr.1 w Radziejowie

IV miejsce – reprezentacja LO

19 marca z okazji Dnia Patrona

odbyły się mistrzostwa powiatu radziejowskiego

w tenisie stołowym

chłopców szkół gimnazjalnych

i ponadgimnazjalnych o puchar

Prezesa MUKS „Lider”.

• w kategorii szkół średnich:

I miejsce – Wojciechowski Daniel – ZSM

Rekord szkoły

Zawody sportowe

Krzysztof Zabłudowski

– następca „Pudziana”

Nagrody ufundowali: Olimp- producent odżywek dla sportowców,MUKS

LIDER, Starostwo Powiatowe w Radziejowie oraz

Rada Rodziców przy ZSM w Radziejowie. Wszyscy zawodnicy

zostali sklasyfikowani według ilości zdobytych punktów według

formuły W’ilksa.

Zwycięzcom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Tekst: Paweł Dziubich

Foto: Sylwester Wojciechowski

II miejsce – Kujawa Rafał – ZSM

III miejsce – Kazubowski Piotr – SM

• w kategorii szkół gimnazjalnych:

I miejsce – Lewandowski Bartosz- Gimnazjum nr.1 w Radziejowie

II miejsce – Jałoszyński Jakub – Gimnazjum nr.1 w Radziejowie

III miejsce – Dzik Patryk – Gimnazjum w Dobrem.

Tekst: Marek Ignasiak

Foto: Sylwester Wojciechowski


Wieści gminne z Bytonia


Ktokolwiek twierdzi, że zimą jest smutno i nijako,

być może ma sporo racji, jednakże dzieciarnia

ze Szkoły Podstawowej w Morzycach

prawdopodobnie będzie z nim polemizować.

Owszem, tegoroczna zima nieźle nam dokuczyła.

Teraz zaś zachowuje się jak rozkapryszona

panna, raz ostro przymrozi, innym

razem uprzykrzy życie pluchą, to znów zaskoczy

puszystym śniegiem. Nic dziwnego, że

mamy jej serdecznie dosyć. Ale uczniowie nie

dopuszczają możliwości, by to zima decydowała

o ich sposobie spędzenia wolnego czasu,

czy dyktowała im formy rekreacji.

Już na początku zimy dzieci wniosły wiele

barw w życie dorosłych, bowiem na grudniowym,

pełnym ciepła i wspomnień spotkaniu

opłatkowym zorganizowanym przez Zarząd

Oddziału ZNP Bytoń-Morzyce dla emerytowanych

pracowników oświaty, zrzeszonych

w Związku Nauczycielstwa Polskiego, nie zabrakło

harcerzy. Swoim programem artystycznym,

nastrojowymi wierszami i kolędami młodzież

w mundurach wprowadziła szacownych

gości w odświętny nastrój. Młodzi aktorzy

radośnie przyjęli szczere brawa oraz …słodycze

i mandarynki. Za pomoc w organizacji

tego miłego spotkania dziękuję koleżankom

z ZNP: Mirosławie Benedykcińskiej, Grażynie

Kręglewskiej i Bogumile Umerle. Osobne podziękowanie

kieruję do wicedyrektor Grażyny

Ostrowskiej za udział w wieczerzy oraz do

dyrektora szkoły, Piotra Kosteckiego za udostępnienie

sali.

Świąteczne klimaty stały się także udziałem

całej szkolnej społeczności, która wkrótce

była świadkiem inscenizowanej biblijnej

opowieści o narodzinach Jezusa, zaprezentowanej

przez klasy czwarte i szóstą „B”. Nad

całością przedstawienia czuwały nauczycielki:

Jolanta Kontowicz i Grażyna Kręplewska.

Dzieci, odgrywające role biblijnych bohaterów,

stanęły – jak zwykle – na wysokości zadania,

co docenili zaproszeni goście – księża oraz

przedstawiciele władz samorządowych i rady

Zima na wesoło

rodziców. Na tej uroczystości harcerze przekazali

„światełko betlejemskie” na ręce dyrektora

szkoły. Jasełka wystawiono ponownie

w styczniu 2010 r. Tym razem widzami zostali

rodzice uczniów.

Klasowe spotkania wigilijne, okraszone barwą,

słowem i piosenką zorganizowały także

dzieci z najmłodszych klas pod opieką swoich

wychowawczyń.

Natomiast styczeń minął pod hasłem Dni

Babci i Dziadka. Szczególnie uroczyście uczciły

nestorów rodu dzieci z kl. I a wraz z wychowawczynią

Sylwią Kubiak, a także przedszkolacy

pod opieką Marii Kardasz i Barbary

Dziubach. Maluchy zaprezentowały kolorowe

przedstawienia, które babcie i dziadkowie z

czułością będą wspominać przez następny

rok, tym bardziej, że pieczołowicie wykonane

przez dzieci wielobarwne upominki nie pozwolą

im o nich zapomnieć.

Styczeń zaowocował również feerią barw

podczas szkolnego balu karnawałowego, na

którym, z czystym sumieniem, uczniowie mogli

zapomnieć o trudach nauki. Dyskoteka,

która odbyła się z podziałem na dwie grupy

wiekowe, udała się znakomicie i optymistycznie

nastroiła szkolną brać nie tylko do zabaw

podczas ferii zimowych, ale także do naukowych

zmagań w II półroczu roku szkolnego.

W lutym wzorem zachodniego zwyczaju

obchodzenia walentynek, który (co tu dużo

mówić) zadomowił się już w naszej słowiańskiej

kulturze, Samorząd Uczniowski wyszedł

naprzeciw wszystkim młodym ludziom (czytaj:

uczniom), którzy dzień 14 lutego mieli ochotę

spędzić na dyskotece. Motywem dekoracyjnym

imprezy stało się , naturalnie, czerwone

serce, powielone w setkach egzemplarzy,

dekorujących salę balową. Poczta walentynkowa,

prowadzona przez harcerzy, działała

bezawaryjnie, przekazując miłe życzenia od

nadawców do adresatów. A owych życzeń

było mnóstwo. Oby wszystkie się spełniły.

Tekst: Henryka Churska


Wieści gminne z Dobrego

____________________________________________________ Człowiek – najlepsza inwestycja ___________________________________________________

EFS szansą dla Ciebie

W marcu br. gmina Dobre znalazła się na półmetku realizowanego

projektu pn. „Po nowy zawód, podnoszenie kwalifikacji zawodowych

mieszkańców gminy Dobre” współfinansowanego ze środków

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego

Kapitał Ludzki. Celem działań projektowych jest podniesienie

poziomu aktywności zawodowej, poprzez umożliwienie

podniesienia kwalifikacji zawodowych dziewięciu osobom zakwalifikowanym

do uczestnictwa w bezpłatnych szkoleniach z zakresu

prawa jazdy kat. C i C+E.

To już trzecie zadanie tego typu realizowane w gminie. Od lipca

2006 r. do lutego 2007 r. wdrażano projekt pn. „Rozwój kwalifikacji

zawodowych osób zagrożonych utratą pracy, poprzez udział w kursach

zawodowych”. Wsparciem objęto 40 osób, które w formie

kursów zawodowych mieli możliwość uzyskania nowych kwalifikacji:

kierowca samochodu ciężarowego, kierowca operator wózków

jezdniowych, spawacz. Od września 2008 r. do maja 2009 r.

realizowano przedsięwzięcie pn. „Zwiększenie inwestycji w kapitał

ludzki, poprzez podwyższenie kwalifikacji zawodowych mieszkańców

gminy Dobre”. Dwunastu uczestników uzyskało nowe kwalifikacje

zawodowe w postaci uprawnień do kierowania pojazdami kat.

C+E. Według przeprowadzonego rozeznania wśród mieszkańców

gminy, tego typu kursy są najbardziej pożądaną formą kształcenia,

w związku z czym po uzyskaniu nowych kwalifikacji zawodowych

rosną szanse na znalezienie pracy.

Wychodząc naprzeciw oddolnym inicjatywom społecznym planuje

się dalsze ubieganie się o środki z Europejskiego Funduszu

Społecznego. Obecnie przygotowujemy się do aplikowania o fundusze

na zorganizowanie szkolenia w zakresie obsługi koparkoładowarek.

W tym celu zostanie nawiązana współdziałania z partnerem,

zainteresowanym podjęciem działań w zakresie wspólnej

aplikacji i realizacji wyżej wymienionego projektu szkoleniowego.

Zainteresowane podjęciem współpracy podmioty szkolące w tym

zakresie mogą zgłaszać się bezpośrednio do Urzędu Gminy Dobre.

Przy wyborze Partnera oceniane będzie doświadczenie w realizacji

projektów o podobnym charakterze, posiadanie zasobów ludzkich,

organizacyjnych i technicznych niezbędnych do realizacji projektu.

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 54/2850125 wew. 25.

Serdecznie zapraszamy do podjęcia współpracy!!!

Tekst: Agata Niespodzińska

Zatrzymane w kadrze

Gminny Ośrodek Kultury

i Urząd Gminy w Dobrem byli

organizatorami wystawy fotograficznej

„Zatrzymane w kadrze”

Zbigniewa Zasady.

Uroczyste otwarcie ekspozycji

odbyło się 3 marca br. Przybyłych

gości powitali prof. Rafał

Gzella i Michał Wieczorek, artyści

z Łodzi, koncertem muzyki

polskiej. Później przyszedł czas

na wystąpienie autora wystawy.

Opowiadał o swojej pasji jaką

jest fotografowanie i utrwalanie

w ten sposób otaczającej nas

rzeczywistości. Spora część Autor wystawy.

jego prac poświęcona została

zlikwidowanej w ostatnim czasie Cukrowni „Dobre”. Wydaje się,

że oglądając je stworzono swoisty przekrój historii XX-wieczne-

Oferta

dla aktywnych

Rok 2010 to Europejski Rok Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem

Społecznym i nasza trzecia edycja realizacji projektu systemowego

przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrem

pt. „Aktywność przyszłością Gminy Dobre”. Ośrodek wspiera

rodziny i osoby wykluczone i zagrożone wykluczeniem społecznym.

W marcu zakończono rekrutację chętnych pan i panów

korzystających z pomocy społecznej, bezrobotnych, w wieku

aktywności zawodowej do kolejnej edycji projektu. W tym rok

z różnych form wsparcia skorzysta 18 podopiecznych. Osoby te

przejdą cykl szkoleń w zakresie umiejętności społecznych i zawodowych.

Wszyscy beneficjenci będą mieli możliwość skorzystania

z porad doradcy zawodowego, podczas których określi

się ich potrzeby w zakresie uzupełnienia lub nabycia kwalifikacji

zawodowych. Po ustaleniu potrzeb uczestników projektu zorganizowane

będą dla nich odpowiednie kursy zawodowe.

Uczestnicy projektu.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Tekst/Foto: Aleksandra Bąkowska

go Dobrego, zaczynając od budowy fabryki, a kończąc na jej

niespodziewanym i nieoczekiwanym zamknięciu.

Zbigniew Zasada opowiadał również o historii lokalnej kolei

i związanych z nią parowozach, które obecnie można podziwiać

między innymi w Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie.

Część z nich natomiast została sprzedana za granicę na Dominikanę,

gdzie pewnie do tej pory wozi tamtejszych turystów. Nie

zabrakło również fotografii artystycznych, ukazujących przez

subiektywne oko aparatu naszą okolicę i jej mieszkańców. Autor

przyznał, że swoim dzisiejszym wystąpieniem chciał zarazić

wszystkich do zbierania pamiątek z dawnych czasów i pokazywania

ich szczególnie młodszym mieszkańcom, aby również

oni mogli poznać swoje korzenie i historię w nieco inny sposób.

Jak przyznał dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrem,

Robert Stranc „Ta wystawa jest tylko początkiem szerzej zakrojonego

projektu, którego kulminacją będzie utworzenie „Izby

Pamięci” w nowej siedzibie Centrum Kultury Gminy Dobre przy

ulicy Fabrycznej”.

Nikt nie spodziewał się tak dużej liczby zwiedzających. Przechodząc

obok gości, można było na ich twarzach zobaczyć

emocje jakie wzbudzają prezentowane zdjęcia. Autorowi życzymy

wytrwałości w pogłębianiu swojej pasji.

Tekst/Foto: Robert Zajączkowski


Wieści gminne z Osięcin


W Urzędzie Gminy w Osięcinach 8 marca br.zawarto umowę

pomiędzy Gminą Osięciny, którą reprezentował Wójt Jerzy

Izydorski przy kontrasygnacie Skarbnika Jolanty Smętek, a Klubem

Sportowym „Ziemowit” Osięciny reprezentowanym przez

Prezesa Klubu Przemysława Sołtysińskiego.

Umowa dotyczyła realizacji zadania wynikającego z Ustawy

z dnia 29 lipca 2005 roku o sporcie kwalifikowanym oraz

Uchwały Nr XIX/122/2008 Rady Gminy Osięciny z dnia 30 grudnia

2008 roku.

Zleceniodawca zobowiązuje się do przekazania na realizację

zadania dotacji w wysokości 120.000 złotych.

Jeden

z honorowych

krwiodawców.

Zadanie publiczne – Ziemowit

Tekst/Foto: RomualD Trzeciak

Od lewej:

Przemysław Sołtysiński,

Jerzy Izydorski.

Akcja honorowego krwiodawstwa

20 lutego 2010 roku przy remizie Ochotniczej Straży Pożarnej

w Osięcinach stanął autobus, w którym można było honorowo

oddać krew. Na godzinę 10.00 przybyło wielu mieszkańców

gminy, aby oddać cząsteczkę siebie potrzebującym.

Można było dostrzec rodziców przybyłych wraz z dorosłymi

dziećmi, czego przykładem jest członek Klubu „Strażak” przy

OSP Osięciny Janusz Matusiak, który przyjechał z dwoma

synami. Miło było spotkać koleżanki i kolegów, którzy chętnie

przyszli do remizy. W akcji wzięło 50 mieszkańców naszej gminy,

oddano 22,5 litra krwi.

Dziękuję wszystkim przybyłym za honorowe oddanie krwi.

Nie jesteście Państwo obojętni na nasze akcje. Jesteście wzorem

dla innych. Dziękuję koleżance Anecie, która wraz siostrą

wspierała naszą akcję. Następna odbędzie się 22 maja 2010

roku.

Tekst/Foto: RomualD Trzeciak

Prezes Klubu „Strażak”

Strażacy podsumowali roczną działalność

Zenon Paliwoda wita zebranych.

25 lutego 2010 roku w Ochotniczej Straży Pożarnej w Ruszkach

odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Zarządu

Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Osięcinach.

Otwarcia i powitania gości dokonał Prezes Zarządu

Gminnego Zenon Paliwoda, którego delegaci jednogłośnie wybrali

na przewodniczącego zebrania. Prezes Zenon Paliwoda

po przedstawieniu porządku obrad wspomniał zmarłych druhów

z jednostek OSP w 2009 roku, których uczczono chwilą ciszy.

W dalszej części odczytano sprawozdania z działalności

Zarządu w 2009 roku, sprawozdanie kapelmistrza Piotra Zielińskiego

oraz Komisji Rewizyjnej, której przewodniczącym jest Kazimierz

Paczkowski. Komisja Rewizyjna wnioskowała o udzielenie

absolutorium zarządowi. W dyskusji nad sprawozdaniami

podkreślano dobrą współpracę ze wszystkimi jednostkami, samorządem

gminnym, Państwową Strażą Pożarną w Radziejowie,

Policją w Osięcinach oraz placówkami oświatowymi.

W głosowaniu delegaci jednogłośnie udzielili zarządowi

gminnemu absolutorium. Miłym akcentem zebrania było wręczenie

przez Prezesa Zarządu Gminnego Zenona Paliwodę podziękowania

i okolicznościowej statuetki byłemu Komendantowi

Komisariatu Policji w Osięcinach, Januszowi Klajn za wieloletnią

współpracę z jednostkami OSP naszej gminy.

W spotkaniu uczestniczył Marian Zieliński, Starosta Powiatu

Radziejowskiego, Piotr Muszyński, Komendant Powiatowy Państwowej

Straży Pożarnej, Piotr Majewski, Komendant Komisariatu

Policji w Osięcinach. Starosta Radziejowski podziękował

za udział pocztów sztandarowych i orkiestry strażackiej z mażoretkami

w obchodach 10-lecia powiatu, za całoroczną służbę

w ratowaniu życia i mienia ludzkiego.

Tekst/Foto: RomualD Trzeciak


Wieści gminne z Piotrkowa Kujawskiego

Młodzież

zapobiega pożarom

W Szkole Podstawowej w Byczu 5 marca 2010 roku odbyły

się eliminacje Miejsko-Gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy

Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” zorganizowane

przez Oddział Miejsko-Gminny Związku OSP RP w Piotrkowie

Kujawskim. Eliminacje prowadził sekretarz Zarządu Miejsko-

Gminnego Związku OSP RP Marek Marynowski. Nad sprawnym

przebiegiem Turnieju czuwała komisja w składzie: Jacek

Nowacki – Prezes OSP w Piotrkowie Kujawskim, Zygmunt Mańkowski

– Prezes OSP Bycz, Marian Michalik – Skarbnik Miejsko-Gminny

OSP, Zenon Pawłowski – Sekretarz OSP Dębołęka

– Rudzk Duży, Jerzy Iglewski – OSP Bycz, Tadeusz Ostrowski

OSP Bycz, Mirosław Czynsz – Urząd Miasta i Gminy.

Uczyć – bawiąc

W Toruniu realizowany jest Program Edukacji Kulturalnej,

w którym biorą udział uczniowie klas piątych Szkół Podstawowych

z Bycza i Piotrkowa Kujawskiego. Pierwsze spotkanie odbyło

się 10 lutego, kolejne 24 lutego i 10 marca br.

Zajęcia zaproponowane dzieciom są bardzo różnorodne.

Pobudzają wyobraźnię, zachęcają do pracy twórczej, kształcą

umiejętność postrzegania świata poprzez działania w dziedzinie

kultury.

W Muzeum Okręgowym „Ratusz” uczniowie wzięli udział

w grze edukacyjnej „Dzieje Torunia”. W Galerii i Ośrodku Plastycznej

Twórczości Dziecka zaprojektowali znaczki z popiersiem

Fryderyka Chopina.

Oliwia Łyczak ze swoją pracą.

Po obejrzeniu

przedstawienia

w Teatrze

Lalek

„Zaczarowany

Świat”

mieli

możliwość

poznania

zaplecza

pracy

aktorskiej.

Uczestnicy Turnieju Wiedzy Pożarniczej.

W kategorii szkół podstawowych uczestnicy w wyniku wyrównanej

rywalizacji zajęli następujące miejsca: I miejsce Krystian

Stawicki, Szkoła Podstawowa w Byczu, II miejsce Anita

Tunicka, Szkoła Podstawowa w Dębołęce, III miejsce Krzysztof

Lisiecki, Szkoła Podstawowa w Dębołęce, IV miejsce Justyna

Dąbrowska, Szkoła Podstawowa w Dębołęce, V miejsce

Michał Sławiński, Szkoła Podstawowa w Byczu, VI miejsce

Michał Miętkiewicz, Szkoła Podstawowa w Byczu. Kategoria

gimnazjum: I miejsce Joanna Kamińska, Gimnazjum w Piotrkowie

Kujawskim, II miejsce – Arkadiusz Kapturski, Gimnazjum

w Piotrkowie Kujawskim, III miejsce Kamil Nadzieja,

Gimnazjum w Piotrkowie Kujawskim. Kategoria szkoły średnie:

I miejsce Agnieszka Paradzińska, Społeczne Liceum w Piotrkowie

Kujawski, II miejsce Sylwia Kujawa, Społeczne Liceum

w Piotrkowie Kujawskim.

Wszyscy uczestnicy Turnieju otrzymali cenne nagrody rzeczowe

ufundowane przez Urząd Miasta i Gminy w Piotrkowie

Kujawskim. Finalistom gratulujemy i trzymamy za nich kciuki

w turnieju powiatowym.

Tekst /Foto:Mirosław Czynsz

Historie leśne

Od lewej: Monika Pietrzykowska,

Anna Pietrzykowska,

Elżbieta Niedziałkowska,

dyrektor szkoły.

Po raz czwarty w historii Szkoły Podstawowej

w Dębołęce nasza uczennica

została laureatką wojewódzkiego konkursu

przyrodniczego, zorganizowanego

przez Szkołę Leśną na Barbarce. Uczniowie

oddziału przedszkolnego oraz kl. I-III

i IV-VI etapu szkolnego reprezentowali

naszą szkołę w konkursie z cyklu „Historie

leśne”, nt. „Rola owadów w lesie”.

Miłym zaskoczeniem było, gdy okazało

się, że sukces odniosła historia komiksowa

Anny Pietrzykowskiej, zajmując

II miejsce w województwie.

Tekst/Foto: Elżbieta Niedziałkowska

Zajęcia teatralne

bardzo podobają

się uczestnikom

Programu. Chętnie

wykonali elementy

scenografii, które

zostaną wykorzystane

w spektaklu.

Świetnie bawili się

na zajęciach „Ciało

mówi” prowadzonych

przez Krystiana

Wieczyńskiego.

Monika Płoszaj

i jej praca

z papieru.

Opiekunami

uczniów

są nauczyciele:

Małgorzata

Paluszak

(SP Bycz)

i Marek

Zientkiewicz

(SP Piotrków

Kujawski).

Tekst/Foto: Marek Zientkiewicz

Kacper Przysiecki kontra Krystian Wieczyński

Justyna

Nowacka

z Kataną

w ręku.

W Muzeum

okręgowym

– „Kamienica

pod Gwiazdą”

pani

przewodnik

wprowadziła

uczniów

w świat

Dalekiego

Wschodu.


Wieści gminne z Radziejowa


Rozbudowa szkoły

Zakończone zostały prace budowlane w budynku Szkoły

Podstawowej w Bieganowie.

Społeczność szkolna otrzymała do użytkowania trzy pomieszczenia,

w tym dwie izby lekcyjne oraz pomieszczenie na

świetlicę szkolną i jadalnię.

Dyrektor szkoły

Iwona Nowak

pokazuje

nowe pomieszczenia.

Tropem

rycerskiej przygody

W płowieckiej bibliotece organizowane są lekcje biblioteczne

pt. „Tropem rycerskiej przygody – strój, barwa i oręż w dobie

Piastów i pierwszych Jagiellonów 1330-1410”.

Odwiedzają nas dzieci i młodzież ze szkół z terenu gminy

Radziejów. Gościliśmy już uczniów ze Szkoły Podstawowej

w Płowcach i gimnazjalistów ze Skibina.

Uczniowie będą mieli teraz możliwość spożywania posiłków

w odpowiednio wyposażonym pomieszczeniu, które jednocześnie

będzie spełniało rolę świetlicy szkolnej, w której można odrabiać

lekcje i poczekać na odjazd szkolnego autobusu.

Edyta

Osińska

podczas

lekcji

matematyki.

Koszt całego zadania, wraz z wyposażeniem w meble, pomoce

dydaktyczne i artykuły niezbędne do funkcjonowania

świetlicy, zamknął się kwotą 115 tys. zł. Całość zadania została

sfinansowania ze środków własnych jednostki samorządu terytorialnego.

Czynione są starania o częściowy zwrot poniesionych wydatków

z rezerwy budżetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej.

26 III 2010 roku bibliotekę odwiedziły kl. IV i VI z miejscowej

szkoły z opiekunem Marią Domańską. Lekcje poprowadził

Leszek Kalicki, który zobrazował ewolucję stroju i uzbrojenia

rycerskiego z przełomu XIV i XV wieku. Każde dziecko mógł

zobaczyć, wziąć do reki rekwizyty – broń białą, obuchową przywdziać

uzbrojenie ochronne.

Ta żywa lekcja historii bardzo zainteresowała uczestników

spotkania. Niektórzy z nich zdecydowali się zasilić szeregi Bractwa

Rycerskiego.

Dionizy Wojciechowski

podczas spotkania

z uczniami.

Tekst: Dionizy Wojciechowski

Foto: Marcin Jaskólski

Tekst: Arleta Matuszewska

Foto: Marta Molińska


10 Wieści gminne z Topolki

Remont ruszył, odetchnęliśmy z ulgą

Sierakowy, wieś na granicy Gminy Topólka parafii Mąkoszyn.

81 gospodarstw i 250 mieszkańców. Charakterystyka centrum

wsi to figurka Matki Boskiej, sklep i wiejska świetlica, która spełnia

funkcję integracyjną, jest miejscem spotkań, zabaw i sportu.

Na zebraniu 29.01.2007 r wszystko się zaczęło. Podjęliśmy

decyzję o przystąpieniu wsi Sierakowy do programu PROW-

Odnowa i Rozwój Wsi. Została wyłoniona grupa inicjatywna do

opracowania planu odnowy wsi, w skład której wchodziła Rada

Sołecka, sołtys i ja radna z miejscowości Sierakowy. Plan taki

był podstawą umożliwiającą do ubiegania się o unijne fundusze.

Sukcesem naszej pracy było przyjęcie projektu planu odnowy

miejscowości przez Zebranie Wiejskie i zatwierdzenie go przez

Radę Gminy Topólka. To otworzyło nam drogę do ubiegania się

o środki z PROW – Odnowa i Rozwój Wsi Na podstawie planu

odnowy miejscowości, pracownik urzędu gminy, Marcin Hernacki

przygotował wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o przy-

znanie środków finansowych. Realizacja tego projektu, z przyczyn

od nas nie zależnych, była przesuwana w czasie. Z ulgą

odetchnęliśmy, kiedy wójt gminy podpisał umowę z Urzędem

Marszałkowskim w Toruniu na przyznane środki. Modernizacja

i remont świetlicy mógł się rozpocząć.

W remoncie nie przeszkodziła nawet śnieżna i mroźna zima.

Została już wymieniona stolarka okienna i drzwi Na dzień dzisiejszy

mamy częściowo położoną terakotę i pomalowane ściany.

Problem ogrzewania świetlicy został rozwiązany zainstalowaniem

kominka, który grzeje i zdobi wnętrze.

Jako radna z tego terenu w imieniu mieszkańców Sieraków

i grupy inicjatywnej odnowy wsi, która sprawuje nadzór nad tym

przedsięwzięciem, chciałabym podziękować wszystkim osobom,

które pomagały i pomagają nam w realizacji tego projektu.

Tekst: Anna Niedośmiałek

Foto: archiwum gminy

ROK 2010 BOGATY W INWESTYCJE

W roku 2010 gmina na inwestycje zamierza przeznaczyć

około czterech milionów złotych. W większości środki te przeznaczone

będą na przebudowę i modernizację gminnych dróg.

Rozstrzygnięto już przetargi w tym zakresie.

Większość remontów polegać będzie na wykonaniu podbudowy

z kamienia i wylaniu emulsji asfaltowej. To wydatek rzędu

ponad trzech milionów złotych. Sfinansowanie tych prac planowane

jest ze środków własnych gminy, jednakże staramy się

też o pozyskanie dofinansowania z Regionalnego Programu

Operacyjnego oraz Funduszu Rekultywacji Gruntów Rolnych.

Na tym etapie nie można jednak z całą pewnością stwierdzić

kiedy i ewentualnie w jakiej wysokości Gmina Topólka będzie

mogła z nich skorzystać. Pierwsze remonty dróg mają rozpocząć

się już w maju. Odnowione mają zostać odcinki dróg

w Torzewie, Sierakowy – Mchówek, Znaniewo – Głuszynek, Orle

– Rybiny, Paniewo – Żydowo, Kozjaty – Grochowiska, Sadłużek

– Morzyce, Topólka – Świerczynek, Świerczyn – Świerczynek,

Czamanin – Czamaninek, oraz Chalno – Czamanin.

W tym roku planowana jest też generalna modernizacja hydroforni

w Paniewie. W trosce o dostarczanie mieszkańcom

wody o najlepszej jakości wymieniona zostanie cała aparatura,

również pompy głębinowe. W celu zapewnienia sprawności

obiektu, proces poboru ma zostać zautomatyzowany. Ta inwestycja,

to koszt około 800 tys. złotych.

Poprawa jakości dróg, jak i sprawnie działająca hydrofornia

znacznie przyczynią się do poprawy życia mieszkańców Gminy

Topólka.

Tekst: Konrad Lewandowski


Bezpieczeństwo

11

KOMENDA POWIATOWA POLICJI w Radziejowie

INFORMUJE

Gimnazjaliści z wizytą u radziejowskich policjantów

Uczniowie klasy III b Gimnazjum Publicznego w Osięcinach wraz

z nauczycielem Barbarą Rosińską, złożyli 22.03 br. wizytę w Komendzie

Powiatowej Policji w Radziejowie. W rolę przewodnika, który oprowadził

miłych gości po jednostce, wcielił się mł. asp. Marcin Krasucki.

Rozpoczął od pokazania miejsca, gdzie zakwaterowane są psy służbowe.

Przewodnicy psów służbowych st.sierż. Rafał Czyżewski i sierż. Rafał

Stasiak zademonstrowali wyszkolenie owczarków niemieckich – Barego

i Taysona. Uczniowie mieli możliwość obejrzenia nowoczesnych radiowozów

i innego sprzętu będącego na naszym wyposażeniu. Tradycyjnie

już przy takich wizytach, nie obyło się bez odwiedzin w celach aresztu.

Jak zgodnie stwierdzili gimnazjaliści, nie jest to przyjemne miejsce i nie

chcieliby tam trafić.

Sprawcy kradzieży poszukiwani

Policjanci poszukują sprawców kradzieży, do których doszło na terenie

Dobrego. Skradziono ule z pszczołami oraz antenę CB z pojazdu.

Pierwsze zgłoszenie dyżurny radziejowskiej komendy otrzymał w niedzielę

(07.03) w południe. Mieszkaniec Dobrego, poinformował, że nieustalony

sprawca ukradł antenę CB z vw transportera zaparkowanego na

ulicy. Dodatkowo uszkodził zamek w drzwiach wejściowych do auta. Do

zdarzenia doszło w nocy z 6/7 marca. Właściciel wycenił straty na 480

złotych. Kolejne zgłoszenie, odnotowano o godzinie 18.00. Mieszkaniec

Włocławka, zgłosił, że w okresie od 5 do 7 marca nieustalony sprawca

dokonał kradzieży 8 uli wraz z pszczołami. Ule stały na terenie jednego

z gospodarstw w Dobrem przy ulicy Parkowej. Wartość skradzionego

mienia to 4200 złotych. Na miejscach kradzieży policjanci dokonali

oględzin, zabezpieczyli ślady kryminalistyczne, które pomogą ustalić, kto

dokonał tych przestępstw. Mundurowi ustalają przebieg tych zdarzeń,

rozpytują świadków, w celu jak najszybszego schwytania przestępców

oraz odzyskania skradzionych przedmiotów.

W związku z tymi kradzieżami Komenda Powiatowa Policji w Radziejowie,

zwraca się do wszystkich świadków lub osób mających wiedzę

o tych przestępstwach o kontakt pod numerem tel. 997, 0542318400 lub

telefon zaufania 054285411, lub z Posterunkiem Policji w Dobrem. Zapewniamy

anonimowość.

Uwaga na złodziei i oszustów

Kolejne miejsce, które wizytowali uczniowie to stanowisko kierowania.

Oficer dyżurny asp. szt. Zbigniew Ciechowicz opowiedział w jaki

sposób przyjmuje zgłoszenia, jak kieruje załogami policyjnymi. Chętni

mogli sprawdzić jak działa urządzenie do pomiaru zawartości alkoholu

w organizmie.

Na zakończenie młodzież odwiedziła pomieszczenia radziejowskich

techników kryminalistyki, gdzie mł.asp. Grzegorz Urbański barwnie opowiedział

o tajnikach tej dziedziny. Zademonstrował nowy sprzęt do zdjęć

oraz pobierania odcisków palców, w jaki ostatnio wyposażono naszą

jednostkę. Chętni mogli zrobić sobie zdjęcie w fotelu sygnalitycznym,

wykonać odciski palców. Wyczerpująco odpowiedział na wiele pytań

zadanych przez młodzież, która bardzo zainteresowała się tym tematem.

Uczniowie opuszczali komendę pełni wrażeń, z nową wiedzą o pracy

policjantów.

Tekst: mł.asp. Marcin Krasucki

Foto: sierż. Rafał Stasiak KPP Radziejów

Do zdarzenia doszło w w jednej z wiosek w gminie Bytoń. Około

godziny 10.30 do domu samotnie mieszkającej kobiety, zapukało dwóch

nieznajomych. Poprosili ją o szklankę wody . Weszli do kuchni i korzystając

z nieuwagi gospodyni, ukradli pieniądze w kwocie 150 złotych.

Kobieta po czasie zorientowała się, że została okradziona i zgłosiła ten

fakt na policję. Poszkodowana opisała sprawców, jako mężczyzn w wieku

około 40 i 60 lat o urodzie „cygańskiej”. Poruszali się osobowym autem

w kolorze zielonym.

Apelujemy szczególnie do osób starszych i samotnie mieszkających,

aby stosowały zasadę ograniczonego zaufania w stosunku do obcych osób.

Pamiętajmy, że łatwowierność, uprzejmość, czasem brak doświadczenia w

niektórych sytuacjach mogą zostać wykorzystane przez oszustów i złodziei.

Sprawcy z reguły nie działają w pojedynkę. Przeważnie są to grupy dwuosobowe,

często narodowości cygańskiej. Taktyka działania oszustów

polega najczęściej na tym, iż jeden ze sprawców zajmuje rozmową osobę

pokrzywdzoną, drugi w tym czasie plądruje mieszkanie, kradnąc pieniądze

i wartościowe przedmioty.

Pamiętajmy, jeżeli mamy podejrzenie, co do wiarygodności osoby,

która nas odwiedziła lub oferuje nam do sprzedaży towary bądź usługi,

dzwoń na policję!

Tekst: mł. asp. Marcin Krasucki

Spotkanie z mieszkańcami w Biskupicach

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Radziejowie wzięli udział

w spotkaniu z mieszkańcami w świetlicy w Biskupicach. Podczas spotkania

mundurowi przekazali zebranym gościom informacje dotyczące bezpieczeństwa

oraz zagrożeń występujących na terenie gminy Radziejów.

W piątkowe przedpołudnie (12.03) na zaproszenie sołtysa Biskupic,

Stanisława Wielgopolana odbyło się coroczne spotkanie z mieszkańcami

sołectwa. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele gminy, instytucji

i firm działających na tym terenie. Policję reprezentował dzielnicowy

asp. Michał Braszkiewicz.

Na spotkanie oprócz zaproszonych gości, licznie przybyli mieszkańcy

Biskupic. Głównymi tematami spotkania były przede wszystkim kwestie

dotyczące rolnictwa, ale także poruszono sprawy związane z bezpieczeństwem

mieszkańców oraz bezpieczeństwem na gminnych drogach.

Uczestnicy spotkania z zainteresowaniem wysłuchali sprawozdania, dotyczącego

przestępczości na terenie gminy w ubiegłym roku. Dzielnicowy

przybliżył zasady zabezpieczania mienia, udzielili wskazówek jak nie

stać się ofiarą przestępstwa, jak być bezpiecznym w miejscu zamieszkania

itp. Zachęcał jednocześnie do podjęcia współpracy z Policją, aby

wspólnie przeciwdziała zagrożeniom.

Tekst/Foto: mł. asp. Marcin Krasucki

Od lewej:

asp. Michał Braszkiewicz, Arleta Brochocka,

Andrzej Pawlak, Marek Szuszman.


12 Bezpieczeństwo

STRA¯ PO¯ARNA INFORMUJE

Od 15 lutego do 15 marca 2010 roku w Komendzie

Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej

w Radziejowie odnotowano łącznie 26 zdarzeń,

w tym:

• pożary – 2,

• miejscowe zagrożenia – 26,

• alarmy fałszywe – 0.

ZDARZENIA CHARAKTERYSTYCZNE:

1. 15.02.2010 roku – w miejscowości Wandynowo gm. Bytoń o godz.

14.20 powstał pożar w budynku magazynowym. W działaniach uczestniczyły

zastępy z JRG Radziejów i OSP Witowo, Bytoń, Wola Skarbkowa,

Osięciny, które po przybyciu na miejsce zdarzenia podały dwa prądy

środka gaśniczego na palące się wewnątrz magazynu tymianek i słomę.

Naruszona została konstrukcja dachowa i pokrycie dachu. Straty oszacowano

na 60 tys. złotych. Przypuszczalna przyczyna powstania pożaru

nieustalona.

2. 22.02.2010 roku o godz. 14.27 w miejscowości Radziejów powstał

pożar w budynku mieszkalnym jednorodzinnym. Po przybyciu zastępu

z JRG Radziejów stwierdzono, że pali się pomieszczenie piwniczne.

Działania zastępu polegały na podaniu jednego prądu wody na palące

się materiały oraz odymieniu i przewietrzeniu pomieszczeń. Straty jakie

powstały podczas pożaru oszacowano na 2 tys. złotych. Przypuszczalna

przyczyna powstania zdarzenia – nieustalona.

3. 28.02.2010 roku w miejscowości Nowa Wieś gm. Piotrków Kujawskim

o godz. 08.42 miał miejsce wypadek drogowy dwóch pojazdów

marki Daewoo Tico i VW Golf. Przed przybyciem zastępu z JRG Radziejów

pogotowie ratunkowe zabrało dwie osoby poszkodowane do szpitala

na obserwacje. Działania zastępu polegały na odłączeniu akumulatora,

zakręceniu zbiorników z LPG w obu pojazdach. Przypuszczalna przyczyna

powstania zdarzenia – niezachowanie zasad bezpieczeństwa w ruchu

drogowym. Straty jakie powstały w wyniku zderzenia pojazdów oszacowano

na 6 tys. złotych.

Z ŻYCIA KOMENDY:

02.03.2010 r. przedstawiciele Zakładu Usług Pożarniczych „FABI-

SIAK”z Torunia zainstalowali stację sygnalizacji pożaru (monitoring) na

Powiatowym Stanowisku Kierowania PSP w Radziejowie.

Jako pierwszy obiekt, który został podłączony i monitorowany przez

wyżej wymienioną stację jest Pawilon Handlowy należący do TESCO

POLSKA Sp. z o.o. zlokalizowany przy ul. Komunalnej w Radziejowie.

Z zasadami funkcjonowania i działania powyższego systemu pożarowego

zostali zapoznani i przeszkoleni dyżurni operacyjni PSK.

Strażacy z KP PSP w Radziejowie asp. sztab. Tadeusz Lipowski i st. str.

Andrzej Bartczak uczestniczyli w Mistrzostwach Województwa Kujawsko-Pomorskiego

w tenisie stołowym w Inowrocławiu.

W dniach 05.03. 2010 r i 12.03.2010r przedstawiciele straży pożarnej

i policji przeprowadzili szkolenie z zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym,

poruszaniu się po drogach i postępowaniu w razie wypadku dla

młodzieży ze szkół średnich powiatu radziejowskiego. Pogadanki zostały

przeprowadzone w Zespole Szkół Mechanicznych w Radziejowie i Zespole

Szkół RCKU w Przemystce.

09.03.2010 r. Komendant Powiatowy PSP st. kpt. Piotr Muszyński

uczestniczył w posiedzeniu Zarządu Oddziału Powiatowego Związku

OSP RP na, którym omówiono następujące zagadnienia związane z:

• działalnością operacyjną w jednostkach OSP na 2010 r., • zakupem

sprzętu dla jednostek OSP, • ustaleniem terminów obchodów i uroczystości

z okazji Dnia Strażaka, • przeprowadzeniem Powiatowego Turnieju

Wiedzy Pożarniczej dla dzieci i młodzieży.

22.02.2010 roku st. kpt. Piotr Muszyńskie Komendant Powiatowy PSP

uczestniczył w zdaniu i przyjęciu obowiązków Z-cy Kujawsko Pomorskiego

Komendanta Wojewódzkiego PSP w Toruniu. Nowo powołanym

zastępcą został st. bryg. mgr inż. Tadeusz Milewski.

mł. kpt. Jarosław Stokwisz

POGOTOWIE RATUNKOWE INFORMUJE

Wypadki – 10 Stany zagrożenia życia – 156 Zachorowania – 341

Wyjazdy lekarskie karetką wizytową – 41 Wyjazdy pielęgniarskie karetką wizytową – 85

W ambulatorium udzielono pomocy 306 chorym

ZDARZENIA CHARAKTERYSTYCZNE

Wypadek drogowy

03.02 – zespół wyjazdowy „S’’ wyjechał do miejscowości Płowce,

gdzie doszło do wypadku samochodoweg,o w którym poszkodowana

została 32-letnia kobieta. Zespół po przybyciu na miejsce

zdarzenia wykonał pomiar podstawowych parametrów życiowych.

Poszkodowana uskarżała się na bóle kręgosłupa. Poszkodowanej

założono kołnierz ortopedyczny w celu unieruchomienia

odcinka szyjnego kręgosłupa. Wykonano wkłucie do żyły, podłączono

płyny i przewieziono do szpitala w Radziejowie.

Udar

04.02 – zespół wyjazdowy „P” wezwany został do miejscowości

Wola Skarbkowa gm. Osięciny, gdzie u 64-letniej kobiety wystąpił

udar mózgu. Po przybyciu zespół zmierzył podstawowe

parametry życiowe, wykonano wkłucie do żyły. Podano leki obniżające

ciśnienie, podłączono tlen. Pacjenta w trybie pilnym

przewieziono do oddziału neurologii szpitala w Inowrocławiu.

Obrzęk płuc

04.02 – zespół wyjazdowy „S” wezwany został do miejscowości

Piotrków Kujawski, gdzie 81-letni mężczyzna uskarżał się

na ucisk w klatce piersiowej, oraz wysokie ciśnienie. Po przyjeździe

zespołu zmierzono ciśnienie i tętno. W badaniu osłuchowym

okazało się, że pacjent ma obrzęk płuc. Natychmiast

wykonano wkłucie do żyły, podano leki stosowane w takich sytuacjach,

założono cewnik do pęcherza moczowego, w trybie

pilnym został przewieziony do szpitala w Radziejowie.

Zawał

06.02 – zespół wyjazdowy „S” wyjechał do miejscowości Rogalin

gm. Piotrków Kujawski, gdzie 76- letni mężczyzna uskarżał

się na ból w klatce piersiowej. Po przyjeździe zespół wykonał

wstępne badania tętna, ekg i ciśnienia. Po analizie zapisu ekg

u chorego stwierdzono zawał mięśnia sercowego. Wykonano

wkłucie do żyły, podłączono płyny, podano leki stosowane w takich

sytuacjach wg schematu MONA. Przewieziono do oddziału

kardiologii inwazyjnej we Włocławku.

Ból w klatce piersiowej

17.02 – zespół wyjazdowy „P” wyjechał do miejscowości Nowy

Dwór, gdzie u 78-letniego mężczyzny wystąpił ból w klatce piersiowej.

Po ocenie podstawowych parametrów życiowych zespól

wykonał wkłucie do żyły, podano leki zabezpieczające, podłączono

tlen do oddychania. Chorego przewieziono do szpitala

w Radziejowie.

Nagłe zatrzymanie krążenia

19.02 – zespół ratownictwa medycznego „P” wyjechał do miejscowości

Ruszki, gdzie doszło do zasłabnięcia 58-letniej kobiety.

Po przybyciu na miejsce i pomiarze parametrów życiowych

doszło do nagłego zatrzymania krążenia. Natychmiast podjęto

czynności resuscytacyjne. Rozpoczęto pośredni masaż serca

i wentylacje workiem samorozprężalnym typu AMBU. Wdrożono

leki w trybie pilnym wezwano zespół „S” i prowadzono dalsze

czynności resuscytacyjne. Po 45 minutach prowadzenia akcji

resuscytacyjnej stwierdzono zgon i odstąpiono od dalszych

czynności.

Wysokie ciśnienie

22.02 – zespół ratownictwa medycznego „S” wyjechał do miejscowości

Połajewo gm Piotrków Kujawski, gdzie u 49-letniej kobiety

doszło do zwyżki ciśnienia tętniczego krwi. Wykonano pomiar

ciśnienia i tętna, założono wkłucie do żyły, podano leki zabezpieczające.

Pacjentkę przewieziono do szpitala w Radziejowie.

Radosław Woźniak, ratownik medyczny


„Przedsiębiorczość szansą na przyszłość absolwentów szkół zawodowych”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Przedsiębiorczość jest szansą na przyszłość!

Lokalna Grupa Działania „Razem dla Powiatu

Radziejowskiego” w partnerstwie ze

Starostwem Powiatowym w Radziejowie

i Stowarzyszeniem Rozwoju Miasta i Gminy

Piotrków Kujawski od 1 stycznia 2009 r. do

28.02.2010 r. realizowała projekt współfinansowany

przez Unię Europejską w ramach

Europejskiego Funduszu Społecznego, pt.

„Przedsiębiorczość szansą na przyszłość absolwentów

szkół zawodowych”. Jego celem

było wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie

jakości oferty edukacyjnej szkół powiatu

radziejowskiego prowadzących kształcenie

zawodowe w zakresie przedsiębiorczości.

Dzięki realizacji projektu nastąpiła:

• Poprawa zdolności uczniów do przyszłego

zatrudnienia, dzięki nabyciu wiedzy

z zakresu przedsiębiorczości oraz nawiązanie

kontaktów z potencjalnymi pracodawcami,

• Zwiększenie popularności wyboru kształcenia

zawodowego, jako ścieżki edukacyjnej,

• Dostosowanie oferty szkół do potrzeb

rynku pracy.

Wsparciem objętych zostało 120 uczniów

szkół zawodowych kształcących się w różnych

zawodach, którzy uczęszczali do klas

wielozawodowych i odbywali praktyczną

naukę zawodu w wielu firmach i zakładach

pracy. Osoby te ze względu na specyfikę

wyuczonych zawodów będą mogły w przy-

szłości uruchamiać własną działalność gospodarczą

oraz podejmować pracę u innych

pracodawców.

Wsparcie obejmowało:

‣ Zajęcia pozalekcyje z zakresu m.in.: uruchamiania

i prowadzenia działalności gospodarczej;

prowadzenia ksiąg rachunkowych,

dokumentów finansowo-księgowych

i sprawozdawczych; tworzenia biznes

planów; prawa cywilnego i prawa pracy

pozyskiwania środków pomocowych

na uruchomienie; prowadzenia i rozwoju

działalności gospodarczej; obsługi kasy fiskalnej;

obsługi komputera.

‣ Spokania z przedsiębiorcami, którzy zdradzili

uczestnikom projektu, jak sami osiągnęli

sukces.

Uczestnicy zajęć dowiedzieli się jakie kroki

należy podjąć, aby otworzyć swój własny

biznes, jakie to daje korzyści. Program realizowano

w Zespole Szkół Mechanicznych

im. Józefa Piłsudskiego w Radziejowie oraz

w Społecznej Zasadniczej Szkole Zawodowej

w Piotrkowie Kujawskim.

Uroczyste wręczenie certyfikatów poświadczające

nabyte przez Beneficjentów

Ostatecznych umiejętności i wiedzę nastąpiło:

17 września 2009 r. w Społecznej Zasadniczej

Szkole Zawodowej w Piotrkowie Kujawskim,

19 marca 2010 r. w Zespole Szkół

Mechanicznych im. Józefa Piłsudskiego

w Radziejowie.

Lokalna Grupa Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego”

ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów

tel./fax 54 285 06 18

More magazines by this user
Similar magazines