Views
3 years ago

Агуулга - Оюу Толгой ХХК

Агуулга - Оюу Толгой ХХК

Агуулга - Оюу Толгой

“Шивээ толгой ордын тусгай зөвшөөрөлтэй талбайд баригдах барилга байгууламжууд“ БОНБНҮ-ний нэмэлт тодотголын тайлан Агуулга Нэг. Төслийн Товч Тодорхойлолт ...................................................................................... 5 1.1. Төслийн талаархи мэдээлэл ......................................................................................... 5 1.2. Төслийн барилга байгууламж ..................................................................................... 9 1.3. Талбайн дэд бүтэц ...................................................................................................... 14 1.3.1. Цахилгаан хангамж ............................................................................................. 14 1.3.2. Усан хангамж ....................................................................................................... 14 1.3.3. Барилгын материал ба хог хаягдал .................................................................... 14 Хоёр. Байгаль Орчинд Нөлөөлөх Байдал, Үнэлгээ ....................................................... 15 2.1. Уур амьсгал, цаг агаар ............................................................................................... 15 2.1.1. Төсөл хэрэгжих орчны уур амьсгалын нөхцөл ................................................. 15 2.1.2. Уур амьсгалын нөхцлөөс төслийн үйл ажиллагаанд учруулж болзошгүй сөрөг нөлөөлөл ............................................................................................................... 19 2.1.3. Болзошгүй сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх, бууруулах, арилгах арга хэмжээ зөвлөмж ............................................................................................................. 19 2.2. Агаарын чанар ............................................................................................................. 19 2.2.1. Төсөл хэрэгжих орчны агаарын чанарын ерөнхий төлөв ................................ 19 2.2.2. Төслөөс агаарын чанарт нөлөөлөх байдал ........................................................ 21 2.2.3. Агаарын чанарт үзүүлэх нөлөөллийг бууруулах нь ......................................... 21 2.3. Газрын гадарга, хэвлийд нөлөөлөх байдал, үнэлгээ .............................................. 22 2.3.1. Төсөл хэрэгжих орчны газрын гадарга, хэвлийн тогтоц, онцлог ................... 22 2.3.3. Төслөөс газрын гадарга хэвлийд нөлөөлөх байдал ....................................... 24 2.4. Гадаргын болон газрын доорхи усны нөлөөлөх байдал, үнэлгээ .......................... 24 2.4.1. Төслийн талбайн газрын доорхи усны нөхцөл ................................................. 24 2.4.2. Гадаргын ус .......................................................................................................... 26 2.5. Хөрсөн бүрхэвчид нөлөөлөх байдал, үнэлгээ .......................................................... 32 2.5.1. Хөрсөн бүрхэвчийн онцлог, шинж чанар .......................................................... 32 2.5.2. Хөрсөн бүрхэвчид нөлөөлөх байдал .................................................................. 39 2.5.3. Сөрөг нөлөөллийг бууруулах, урьдчилан сэргийлэх, арилгах арга хэмжээ .. 40 2.6. Ургамлан нөмрөгт нөлөөлөх байдал, үнэлгээ .......................................................... 41 2.6.1. Ургамлан нөмрөгийн онцлог, тархалт ............................................................... 41 2.6.2. Ургамлан нөмрөгт нөлөөлөх байдал, үнэлгээ ................................................... 48 2.6.3. Ургамлан нөмрөгт үзүүлж болзошгүй сөрөг нөлөөллийг бууруулах ............ 48 2.7. Амьтны аймагт нөлөөлөх байдал, үнэлгээ ............................................................... 48 2.7.1. Төсөл хэрэгжих орчны бүс дэх амьтны судалгаа ............................................. 49 2.7.2. Төслөөс амьтны аймагт нөлөөлөх байдал ......................................................... 52 2.7.3. Амьтны аймагт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг буруулах, арилгах ....................... 53 2.8. Тусгай хамгаалалттай газар нутаг, түүх соёлын дурсгалт зүйлс ........................... 53 2.8.1. Тусгай хамгаалалттай газар нутаг ...................................................................... 53 2.8.2. Тусгай хамгаалалттай газар нутаг, түүх соёлын дурсгалт газрыг хамгаалах зөвлөмж .......................................................................................................................... 56 2.8.3. Түүх соёлын дурсгалт газар ................................................................................ 57 2.9. Нийгэм эдийн засагт нөлөөлөх байдал, түүний үнэлгээ ......................................... 57 Тайлан боловсруулсан: “Натур Фрейндли” ХХК 1

МЭДЭЭЛЛИЙН ХУУДАС - Оюу Толгой ХХК
Орон нутгийн хєгжлийн алсын харааг хамтран ... - Оюу Толгой ХХК
монголын гэрээт компани 40000 хүн-цаг аюул ... - Оюу Толгой ХХК
хэлэлцэгдэж буй асуудлуудын талаарх тайлан - Оюу Толгой ХХК
2012 оны 6 дугаар сар - Оюу Толгой ХХК
нэгдсэн мэдээллийн санд бүртгүүлэх гарын ... - Оюу Толгой ХХК
Оюунлаг хүмүүн Монголын баялаг - Оюу Толгой ХХК
2012 оны 9 дүгээр сар - Оюу Толгой ХХК
Мэдээллийн хуудас - 2013 оны 2 дугаар сар - Оюу Толгой ХХК
Мэдээллийн хуудас - 2012 оны 12 дугаар сар - Оюу Толгой ХХК
Мэдээллийн хуудас - 2013 оны 1 дүгээр сар - Оюу Толгой ХХК
îþó òîëãîéí “ìýäýýëëèéí íýýëòòýé ªäªðëªã”-èéã ... - Оюу Толгой ХХК
ТУСЛАМЖИЙН ГАРАА СУНГАЛАА - Оюу Толгой ХХК
ÎÞÓ ÒÎËÃÎÉÍ ÌÝÄÝÝ - Оюу Толгой ХХК
2012 оны 8 дугаар сар - Оюу Толгой ХХК
Соёлын өв - Оюу Толгой ХХК
Untitled - Оюу Толгой ХХК
ÎÞÓ ÒÎËÃÎÉÍ ÌÝÄÝÝ - Оюу Толгой ХХК
d хэсэг: барилгын үе шатны байгаль орчин ... - Оюу Толгой ХХК
Усны нөөц - Оюу Толгой ХХК
Оюу Толгой ордоос зэс, алт олборлох ... - Оюу Толгой ХХК
эндээс - Оюу Толгой ХХК
оюутны тэтгэлэгт хєтєлбєрийг їргэлжлїїлнэ - Оюу Толгой ХХК
БАЙГАЛЬ ОРЧНЫГ ХАМГААЛАХ ... - Оюу Толгой ХХК
Олон нийтийн эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа ... - Оюу Толгой ХХК
МЭДЭЭЛЛИИН ХУУДАС - Оюу Толгой ХХК
Соёлын өв - Оюу Толгой ХХК
“оюу толгой” ххк-ийн “оюу толгой “
Орон нутгийн иргэдтэй хийсэн хэлэлцүүлэг - Оюу Толгой ХХК
ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА - Оюу Толгой ХХК