Číslo 1/2010 - Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ...

spmpcr.cz

Číslo 1/2010 - Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ...

E-listy Novinky z SPMP ČR

Číslo 1/2010

Obsah:

Legislativa

Změny částečných a plných invalidních

důchodů 1

Změna příspěvku na provoz

motorového vozidla 2

Novinky z ČR 2 a z celého světa

Projekt Handy Card 3

Novinky z SPMP

Nová publikace „Jak zpřístupnit úřady i

lidem s bariérami v komunikaci“ 3

Agenda: konference a akce

Seminář o inklusivně vzdělávání 4

15. celosvětový kongres Inclusion

International 5

Mezioborová konference „Jak se žije

lidem s autismem“ 6

§§§ ZMĚNY ČÁSTEČNÝCH A PLNÝCH INVALIDNÍCH DŮCHODŮ

S účinností d 1. 1. 2010 dochází k zavedení tří stupňů invalidity

namísto invalidity plné a invalidity částečné. Od tohoto dne se

částečný invalidní důchod a plný invalidní důchod považuje za

invalidní důchod v prvním, druhém nebo třetím stupni.

Lidé, kteří pobírají částečný invalidní důchod a plný invalidní důchod, dostávají v těchto

dnech od České správy sociálního zabezpečení oznámení se sdělením, do jakého stupně

invalidity se jejich důchod k 1. lednu 2010 přemění. V žádném případě to není důvod k

obavám, že lidé o své důchody přijdou, jejich výše se nezmění.

ČSSZ provede výše uvedené změny důchodů automaticky, není třeba podávat žádost.

Invalidní důchod i starobní důchod náleží od 1. 1. 2010 ve stejné výši, v jaké náležel k 31.

12. 2009 vyplácený plný nebo částečný invalidní důchod. Změny důchodů provede ČSSZ

podle posledních údajů vedených v evidenci orgánů sociálního zabezpečení o poklesu

soustavné výdělečné činnosti ke dni 31. 12. 2009.

Stupně invalidity jsou nově vymezeny takto:

Jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nastane pokles pracovní

schopnosti:

- nejméně o 35 %, avšak nejvíce o 49 %, jedná se o invaliditu prvního stupně,

1


E-listy – novinky z SPMP ČR ČÍSLO 1/2010

- nejméně o 50 %, avšak nejvíce o 69 %, jedná se o invaliditu druhého stupně,

- nejméně o 70 %, jedná se o invaliditu třetího stupně.

Částečný invalidní důchod, na který vznikl nárok před 1. 1. 2010, se od tohoto dne považuje

- za invalidní důchod pro invaliditu druhého stupně, byl-li důvodem částečné invalidity

pokles schopnosti výdělečné činnosti nejméně o 50%,

- za invalidní důchod pro invaliditu prvního stupně v ostatních případech.

Plný invalidní důchod, na který vznikl nárok před 1. 1. 2010, se od tohoto dne považuje

- za invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně.

Při změně stupně invalidity, ke které dojde po provedené kontrolní lékařské prohlídce po 31.

12. 2009, se nově stanoví výše důchodu. Nebude se již zkoumat, zda je splněna podmínka

potřebné doby pojištění, jako tomu bylo doposud a nebude se vypočítávat nová dávka, ale

její výše se pouze upraví s ohledem na nový stupeň invalidity.

Po dosažení věku 65 let se vyplácený invalidní důchod změní na starobní důchod a ten

nadále náleží ve výši původně vypláceného důchodu invalidního. (Nárok na tento starobní

důchod nevylučuje nárok na „řádný“ starobní důchod, který vznikne, dosáhne-li tento občan

potřebné doby pojištění).

§§§ ZMĚNA PŘÍSPĚVKU NA PROVOZ MOTOROVÉHO VOZIDLA

Na základě vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí č. 451/2009 Sb.,

se od 1. ledna 2010 snížil příspěvek na provoz motorového vozidla.

Jedná se o snížení příspěvku o 50% u osob, jejichž zdravotní stav odůvodňuje přiznání

mimořádných výhod II. stupně, a o 20% u osob, jejichž zdravotní stav odůvodňuje přiznání

mimořádných výhod III. stupně.

Nově tak příspěvek na provoz motorového vozidla v roce 2010 bude:

- 7 920 Kč pro občany, jejichž zdravotní postižení odůvodňuje přiznání mimořádných

výhod III. stupně (3 360 Kč u jednostopých vozidel)

- 3 000 Kč pro občany, jejichž zdravotní postižení odůvodňuje přiznání mimořádných

výhod II. stupně (1 150 Kč u jednostopých vozidel)

- 9 900 Kč pro rodiče dětí s uvedeným onkologickým onemocněním (4 200 Kč u

jednostopých vozidel).

Vyhláška MPSV současně snižuje počet ujetých kilometrů, který zakládá nárok na zvýšení

dávky. V praxi to znamená zvýhodnění pro handicapované osoby, o vyšší dávku budou moci

požádat, když ujedou méně. Konkrétně místo dřívějších 9 000 km už po najetých 7 000 km.

2


E-listy – novinky z SPMP ČR ČÍSLO 1/2010

Příspěvek na provoz motorového vozidla

se poskytuje na kalendářní rok, a to vlastníku nebo provozovateli motorového vozidla:

- jehož zdravotní stav odůvodňuje přiznání mimořádných výhod II. nebo III. stupně (s

výjimkou postižených úplnou nebo praktickou hluchotou), a který bude používat toto

motorové vozidlo pro svou pravidelnou dopravu,

- který motorové vozidlo bude používat pro pravidelnou dopravu manžela (manželky),

dítěte nebo jiné osoby blízké, jejichž zdravotní postižení odůvodňuje přiznání

mimořádných výhod II. stupně (s výjimkou postižených úplnou nebo praktickou

hluchotou), nebo III. stupně

- který je rodičem nezaopatřeného dítěte, které je léčeno na klinice fakultní nemocnice

pro onemocnění zhoubným nádorem nebo hemoblastosou, a to v době nezbytného

léčení akutní fáze onemocnění v tomto zdravotnickém zařízení.

PROJEKT HANDY CARD

Společnost CAR CLUB s.r.o. nabízí v rámci projetku Handy Card

informační portál zvýhodněných služeb a produktů od firem, pro osoby

se zdravotním postižením a těm, kteří pečují o blízkou osobu se

zdravotním omezením.

Jedná se o specializované služby a slevové programy v oblastech mobility, kompenzačních

pomůcek, nových speciálních druhů pojištění, možností jazykového vzdělávání, příležitosti

dopravní mobility a dalších. Prostřednictvím moderovaného fóra se můžete aktivně zapojit

s návrhy dalších služeb, které by lidé s postižením a pečující potřebovali. Více informací

www.handycard.cz.

Do projektu se zapojila také pojišťovna Generali, která nyní nabízí handicapovaným osobám

a jejich rodinným příslušníkům zvýhodněné pojištění.

Více informací na www.generali.cz

3


E-listy – novinky z SPMP ČR ČÍSLO 1/2010

NOVA PUBLIKACE: I MY JSME OBČANÉ! JAK ZPŘÍSTUPNIT ÚŘADY I

LIDEM S BARIÉRAMI V KOMUNIKACI

Lidí s mentálním postižením, s duševním onemocněním a lidí s

demencí jsme se ptali na to, jaké mají zkušenosti s úřady:

„Je tam vždycky hrozně moc lidí a jenom jedno otevřený okýnko.

Dlouho to trvá a lidi jsou nervózní. Někdy se nevyznám v těch

tlačítkách a musím rychle něco zmáčknout, protože za mnou

ostatní lidi čekaj´.“ Jana, paní s mentálním postižením

„Posílali mne z místa na místo a následně mne zdrbli za zmatky či

dokonce seřvali, že něco nemám, nic mi nevysvětlili.“

Martina, paní s duševním onemocněním

Stejně tak jsme se ptali pracovníků státní správy, s jakými bariérami se při své práci s těmito

lidmi potýkají: „Tito lidé nemají standardní všeobecný přehled, mají málo dostupný přístup k

informacím, určité požadavky k úředním postupům ze strany úřadů jsou pro ně těžko

srozumitelné.“ pracovnice městského úřadu

Na základě těchto odpovědí a našich zkušeností vznikla publikace, která může vést ke

zlepšení komunikace na úřadech tak, aby se úřední záležitosti nejen pro lidi s potížemi v

komunikaci, ale i většinovou společnost staly příjemnějšími, přístupnějšími a tedy co

nejméně stresujícími.

Publikace je určena široké veřejnosti, politikům a zástupcům státní správy a klade si za cíl zvýšit

povědomí o nedostatcích přístupnosti veřejné správy pro některé naše spoluobčany. Celou publikaci

najdete zde : http://www.spmpcr.cz/uploaded/NROS_obcany/Brozurka_web.pdf

Více informace o projektu: http://www.spmpcr.cz/cs/nros/

SEMINÁŘ „INKLUZÍVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ – JAKÉ EXISTUJÍ STRATEGIE A

CO MOHOU OVLIVNIT SAMI RODIČE?“

Fotka: Nadace Downův Syndrom, Madrid, Španělsko

Společnosti Inclusion Europe, Lebenshilfe, Aktion Mensch

a Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v

ČR, o.s. by Vás rády pozvaly na seminář věnovaný Úmluvě

OSN o právech osob se zdravotním postižením „Inkluzívní

vzdělávání – jaké existují strategie a co mohou ovlivnit

sami rodiče?“ Seminář se koná ve dnech 5. – 6. března

2010 v Praze.

4


E-listy – novinky z SPMP ČR ČÍSLO 1/2010

Seminář bude zaměřen na článek 24 Úmluvy – Inkluzívní vzdělávání.

Účastníci získají konkrétní odpovědi na tyto otázky: jak jejich organizace může lobbovat za

inkluzívní vzdělávání, jak mohou být odstraněny legislativní a politické bariéry, a jaké

mají rodiče možnosti. Účastníci se také dozví, jak mohou být rodiče, učitelé, pedagogičtí

pracovníci, stejně tak jako ministerstva či politici, zapojeni do vzájemné spolupráce v

procesu inkluzívního vzdělávání. Budou zde prezentovány a diskutovány konkrétní

úspěšné modely inkluzívního vzdělávání. Důležitým cílem bude rodiče povzbudit a podpořit

v jejich boji za inkluzívní vzdělávání.

Seminář povedou dvě zkušené lektorky: Sonja Uhlman – Down Syndrom Foundation,

Madrid, Španělsko a Shirley Young – odborná konzultantka a matka dětí s postižením,

Endigburgh, Velká Británie.

Seminář bude mimořádnou příležitostí především pro rodiče dětí s postižením k přípravě

strategií, které mohou pomoci implementovat Úmluvu v oblasti inkluzívního vzdělávání.

Více informace najedete na web www.spmpcr.cz

Seminář je zdarma a mohou se ho zúčastnit i lidé ze stření a východní Evropy. Pro účastníky z

České republiky bude k dispozici tlumočení. Hrazeno je: ubytování, strava a program

semináře. Pouze dopravu si platí každý sám.

Seminář má omezenou kapacitu, proto Vás prosíme, abyste nám zasílali své přihlášky co

nejdříve: spmp@seznam.cz

15. CELOSVĚTOVÝ KONGRES INCLUSION INTERNATIONAL V BERLÍNĚ

„INKLUZE – CHCEME ŽÍT S OSTATNÍMI. BOJUJEME ZA SVÁ PRÁVA“

Inclusion International, Inclusion Europe, Lebenshilfe a SPMP ČR Vás

velmi rádi pozvou na 15. celosvětový kongres v Berlíně „Inkluze –

chceme žít s ostatními. Bojujeme za svá práva“, který se koná ve dnech

16. – 19. června 2010.

Tento kongres je obrovskou příležitostí nejen pro lidi s mentálním

postižením, ale také pro jejich rodiče, blízké, kamarády nebo odborníky,

ke společnému setkání a výměně svých zkušeností.

Kongres slibuje pestrý program, který bude zaměřen na Úmluvu OSN o právech osob se

zdravotním postižením a její implementaci v zemích, které Úmluvu ratifikovaly. Tuto Úmluvu

již v září 2009 ratifikovala také Česká republika. Na tuto Úmluvu, která se snaží hájit práva a

zlepšit životní podmínky, jistě lidé s mentálním postižením čekali několik desítek let.

Součástí programu budou také přednášky a diskuze například s těmito tématy: právo

5


E-listy – novinky z SPMP ČR ČÍSLO 1/2010

samostatného rozhodování, žití společně s ostatními, inkluzívní vzdělávání, podpora rodičům

, právo na život bez diskriminace apod.

Během kongresu budou probíhat i workshopy, které budou určeny lidem s mentálním

postižením, tedy ve snadno srozumitelném jazyce.

Ale nebojte se, nebudete celý den jen sedět a poslouchat! Bude připraven i různorodý

kulturní program, kde budete mít příležitost k pobavení a poznání nových lidí. Především

rodiče budou mít možnost vyměnit si své zkušenosti s ostatními rodinami.

Byli bychom moc rádi, kdyby se z České ale i Slovenské republiky přihlásilo co nejvíce lidí a

mohli jsme se tak i my všichni více seznámit. Pokud by nás jelo alespoň 60, organizátoři

kongresu nám zajistí zdarma tlumočení!

Pokud byste se rozhodli na kongres přihlásit, prosíme Vás, abyste zaslali i naší organizaci

seznam účastníků, abychom měli přehled o počtu lidí a tedy i případném tlumočení.

Více informací o kongresu v Berlíně a program najdete na stránkách: www.inclusion2010.de

Pokud se přihlásíte do 31. března 2010, budou poplatky za nižší cenu.

Mezioborová konference „Jak se žije lidem s autismem v

Jihomoravském kraji“

Mezioborová konference „Jak se žije lidem s autismem v

Jihomoravském kraji“ se uskuteční pod záštitou hejtmana JMK Mgr.

Michala Haška dne 30. 03. 2010 v prostorách KVOP JUDr. Otakara

Motejla v Brně.

Akce je stěžejní aktivitou Informační kampaně WAAD 2010 u příležitosti Světového dne

informovanosti o autismu, který byl OSN ustanoven na 2. dubna.

Cílem kampaně je destigmatizace autismu a zvýšení povědomí veřejnosti o problematice

života osob s tímto handicapem.

Idea konference: "Úzká spolupráce zainteresovaných oblastí - cesta ke kvalitní péči o osoby s

autismem."

Součástí konference je také výstava KNIHOVNA PONÍKŮ, nad kterou převzal pan primátor

záštitu a město Brno ji podpořilo.

Podrobné informace o programu konference, přehled aktivit IK a pozvánku na Den

otevřených dveří najdete zde: http://www.apla-jm.cz/index.php?ID=116

6

More magazines by this user
Similar magazines