wewnętrzny system zarządzania jakością kształcenia na przykładzie ...

wsp.pl

wewnętrzny system zarządzania jakością kształcenia na przykładzie ...

WEWNĘTRZNY SYSTEM

ZARZĄDZANIA JAKOŚCI

CIĄ

KSZTAŁCENIA NA PRZYKŁADZIE

WYŻSZEJ SZKOŁY Y PROMOCJI

W WARSZAWIE

Agata Rosińska


STANDARDY/PROCEDURY

Struktura organizacyjna

Podział kompetencji

Sformalizowane procedury


NA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA

MAJĄ WPŁYW:

Pracownicy naukowo-dydaktyczni

Programy kształcenia

Plany studiów

Organizacja studiów

Infrastruktura uczelni: sale wykładowe,

laboratoria, zasoby biblioteczne

Konkurencja


JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA – WIELE ASPEKTÓW

DYDAKTYCZNEJ DZIAŁALNOŚCI UCZELNI

1. Systematyczny monitoring kadry dydaktycznej

- rozwój naukowy

- jakość prowadzonych zajęć dydaktycznych

- zgodność realizowanych zajęć z przyjętymi w uczelni

programami i planami studiów

Zespół ds. analizy wyników nauczania

Rektor

Dyrektorzy Instytutów


Ocenie podlegają:

- postępy zmierzające do uzyskania stopnia lub tytułu

naukowego

- sposób realizacji powierzonych zadań w ramach

planów działalności naukowej

- ilość i jakość publikacji

- udział w konferencjach naukowych, sympozjach

i seminariach

- prowadzenie badań własnych lub udział w badaniach

kolektywnych

- działalność zawodowa poza szkolnictwem wyższym


2. BADANIE OPINII STUDENTÓW

poziom merytoryczny zajęć

jasność i przystępność przekazywanych treści

odwoływanie się prowadzącego do przykładów z praktyki

stopień inspirowania zajęć do myślenia i samodzielnego

studiowania

obiektywność w ocenie odpowiedzi, sprawdzianów

i prac zaliczeniowych

możliwość dyskusji i uzyskania odpowiedzi

na pojawiające się pytania

punktualność rozpoczynania i kończenia zajęć

przydatność wskazanej literatury


3. HOSPITACJE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

Kadra

dydaktyczna

Współpracownicy

METODYK

REKTOR


4. INNE
Rejestr terminowości i punktualności realizowanych zajęć

Spotkania tematyczne w zakresie realizowanych przedmiotów

Regularne spotkania Dyrektorów Instytutów z pracownikami dydaktycznymi

- referaty

- tematyczne dyskusje

- opracowanie tematów planowanych konferencji

naukowych

- raporty z własnych osiągnięć w zakresie rozwoju zawodowego

PRACOWNIK DYDAKTYCZNY DYREKTOR INSTYTUTU REKTOR


Program bezpłatnych studiów dziennych


System promowania obecności na nieobowiązkowych zajęciach


Egzaminy w formie kodowanych testów


Konsultacje samodzielnych pracowników naukowo-dydaktycznych


Materiały dydaktyczne w wewnętrznym systemie komunikacyjnym


Warsztaty efektywnego uczenia się


METODY DYDAKTYCZNE

I ORGANIZACJA KSZTAŁCENIA

Przedmioty

obligatoryjne

specjalnościowe

specjalizacyjne

Formy

Wykłady

Ćwiczenia (grupy do 15 osób –

efektywność procesu dydaktycznego)


Narzędzia dydaktyczne:Projektory multimedialne

Telewizory

Odtwarzacze DVD i CD

Kamery cyfrowe

Aparaty fotograficzne

Laboratoria komputerowe


SYLABUSY

Cele zajęć w kategorii wiedzy i umiejętności

Zakres treści

Zakres wymagań dla poszczególnych ocen

Zadania kontrolne (przykładowe)

Lista pytań otwartych wyczerpujących zagadnienia z

danego przedmiotu

Słownik pojęć

Spis zalecanej literatury (podstawowa i uzupełniająca)

Punkty ECTS


Wewnętrzny system zarządzania jakością

kształcenia powinien być:

Przejrzysty

Efektywny

Funkcjonalny

More magazines by this user
Similar magazines