Szczawno Zdrój - Andrzej Ploch

ploch.pl

Szczawno Zdrój - Andrzej Ploch

F O T O G R A F I E

Szczawno Zdrój 2005

Ewa Andrzejewska S³awoj Dubiel Iwona Grodzka

Maciej Hnatiuk Jacek Jaœko Marek Liksztet Andrzej Ploch

Juliusz Soko³owski Marek Szyryk Wojciech Zawadzki


Œwiaty nieocalone

Umiejêtnoœæ s³uchania. Dobry pocz¹tek by zacz¹æ opowieœæ. A gdy opowieœæ staje siê zbiorem

obrazów, s³uchaniu towarzyszy zapatrzenie.

Zapewne nikt z nas przyby³ych do tego miasta, nie wniós³ tu swojej o nim pamiêci. Jego obraz

objawi³ siê podczas spotkania z Miejscem, do którego przybyliœmy tutaj g³odni kolejnej opowieœci.

To Miejsce szczególne. Kurort na skraju przemys³owej strefy, której tempa znikania nikt lub prawie

nikt sobie nie uœwiadamia.

Œwiaty nieocalone. Jeszcze trwaj¹. Buki, rododendrony, najstarszy dom w Szczawnie. Stacja

kolejowa od dawna wrasta w trawê. Resztki parku, alejek i œcie¿ek.

Fotografie z miejsc, których nigdy nie widzieliœmy m³odymi. O czym s¹ w³aœciwie te fotografie

ujawnione tutaj w Szczawnie? Co zastajemy tu dzisiaj? Œlady? Znaki? Pozosta³oœci? Zapowiedzi?

Nic nie wiem o miejscach, w których fotografujê. Komin, fragment bruku na placu, ty³y jakiegoœ

budynku, zarastaj¹ce resztki amfiteatru przypominaj¹ce zapomniany, leœny cmentarz. Wszêdzie

fragmenty, bez osobistych a¿ do tej pory wspomnieñ.

Odnajdywanie siê z fotografi¹ w mieœcie nieznanym, przeczuwanym zaledwie. Pamiêæ minionej

œwietnoœci. Stare i nowe fotografie.

Rzeczy jakimi s¹. Mo¿emy siê im tylko przygl¹daæ. Ka¿da ingerencja tylko zniekszta³ca obraz.

Jacek Jaœko – Szczawno Zdrój, maj 2005

Szczawno Zdrój 2005

Marek Szyryk

Typoscript 2005


Ewa Andrzejewska

Ewa Andrzejewska


S³awoj Dubiel

S³awoj Dubiel


Iwona Grodzka

Iwona Grodzka


Maciej Hnatiuk

Maciej Hnatiuk


Jacek Jaœko

Jacek Jaœko


Marek Liksztet


Marek Liksztet


Andrzej Ploch

Andrzej Ploch


Juliusz Soko³owski

Juliusz Soko³owski


Marek Szyryk

Marek Szyryk


Wojciech Zawadzki

Wojciech Zawadzki


Miejsce pleneru: Gmina Uzdrowiskowa Szczawno Zdrój.

Uzdrowisko po³o¿one jest na wysokoœci ok. 410 m n. p. m. u podnó¿a góry Che³miec

w Sudetach Œrodkowych nieopodal Wa³brzycha.

Organizator:

Dom Fotogral i PAKT w Szczawnie Zdroju, Maciej Hnatiuk, Andrzej Ploch.

Termin pleneru: 4-10 kwiecieñ 2005

Komisarz pleneru: Maciej Hnatiuk

Uczestnicy pleneru:

Ewa Andrzejewska

S³awoj Dubiel

Iwona Grodzka

Maciej Hnatiuk

Jacek Jaœko

Marek Liksztet

Andrzej Ploch

Juliusz Soko³owski

Marek Szyryk

Wojciech Zawadzki

Wojciech Zawadzki

Seria Wydawnicza „FOTOGRAFIE”

Wydawca: Studio Wydawniczo-Typograficzne „Typoscript”

Andrzej Ploch, 53-006 Wroc³aw, ul. Wojszycka 15,

e-mail: typo@pnet.pl tel. (+48 71) 339 83 00

www.fotopa.pl

Wroc³aw 2005 ISBN 83-89366-42-8


ISBN 83-89366-42-8

More magazines by this user
Similar magazines