Views
3 years ago

Pravidlá súťaže „Vyhraj športové Audi TT Coupé“

Pravidlá súťaže „Vyhraj športové Audi TT Coupé“

Pravidlá súťaže „Vyhraj športové Audi TT

Pravidlá súťaže „Vyhraj športové Audi TT Coupé“ Spoločnosť Porsche Slovakia, spol. s r.o., so sídlom Vajnorská č. 160, 831 04 Bratislava, IČO 31 362 788, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 6133/B (ďalej len „Usporiadateľ“) organizuje súťaž „Vyhraj športové Audi TT Coupé“ (ďalej len „Súťaž“), ktorá sa spravuje týmito pravidlami: I. Miesto a čas trvania Súťaže Súťaž bude prebiehať od 3. 9. do 30. 11. 2012 výlučne na území Slovenskej republiky, a to v sieti autorizovaných predajcov značky Audi, ktorá pozostáva z – Porsche Bratislava, Cesta na Senec 2/A, 821 04 Bratislava, AUTONOVO, a.s., Zvolenská cesta 40, 974 03 Banská Bystrica, Audi Centrum Bratislava, Harmincova 2/B, 841 01 Bratislava, DS-CAR spol. s r.o., I.Gyurcsoa 5552/36, 929 01 Dunajská Streda, Auto-Gábriel, s.r.o. Košice, Audi Centrum Košice, Audi R8 Partner, Južná trieda (smer Miskolc) 040 17 Košice-Barca, Moris Slovakia, s.r.o., Alejová 4, 040 11 Košice, Araver, a.s., Topoľčianska cesta 2/A, 949 05 Nitra, Araver, a.s., Nivy 80, 912 50 Trenčín-Opatová, PO CAR, spol. s r.o., Petrovianska 1, 080 05 Prešov, Galimex s.r.o, prevádzka Žilina, Rosinská cesta 17, 010 08 Žilina, (ďalej spoločne len „autorizovaní predajcovia“). II. Podmienky účasti v Súťaži Súťaže sa môže zúčastniť každá osoba, ktorá si v čase trvania súťaže záväzne objedná u niektorého autorizovaného predajcu Usporiadateľa kúpu nového motorového vozidla značky Audi a úplne a pravdivo vyplní hraciu kartu, ktorú dostane po vykonaní každej záväznej objednávky od autorizovaného predajcu. V prípade, ak záujemca o účasť v súťaži svoju objednávku na kúpu motorového vozidla značky Audi do skončenia súťaže stornuje, bude vyradený zo súťaže a na jeho hraciu kartu sa nebude prihliadať. Z účasti na Súťaži sú vylúčení Usporiadateľ, autorizovaní predajcovia a zmluvní partneri Usporiadateľa podieľajúci sa na organizácii Súťaže (LOWE GGK, s.r.o.), ďalej ich zamestnanci, spoločníci, osoby oprávnené konať v mene Usporiadateľa, autorizovaných predajcov a zmluvných partnerov Usporiadateľa podieľajúcich sa na organizácii Súťaže, ako aj ich blízke osoby v zmysle ustanovenia § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení. III. Výhra Výhrou v Súťaži je motorové vozidlo Audi TT Coupé, s technickou špecifikáciou: objem motora - 1,8 L, TFSI 160k 6-G, výkon motora 118kW/160 koní a s výbavou: ISOFIX pre sedadlo spolujazdca, predné sedadlá vyhrievané, alarm, hliníkové doplnky v interiéry – rozšírená výbava, Bi-Xenónové svetlomety plus. Výherca nemá právo na zámenu výhry alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie. Výherca je oprávnený postúpiť výhru na inú osobu len po predchádzajúcom písomnom súhlase Usporiadateľa. IV. Žrebovanie výhercu Výhru získa účastník Súťaže určený žrebovaním, pričom do žrebovania budú zaradené všetky riadne a úplne vyplnené a odovzdané hracie karty, s výnimkou tých hracích kariet, na ktoré sa v zmysle bodu II. týchto súťažných pravidiel neprihliada. Žrebovanie sa uskutoční dňa 17. 12. 2012 v sídle Usporiadateľa za dobrovoľnej účasti autorizovaných predajcov. Usporiadateľ je oprávnený vyžrebovať aj dostatočný počet náhradníkov. Účastník Súťaže súhlasí s tým, aby v prípade vyžrebovania jeho hracej karty bol Usporiadateľom informovaný o výhre telefonicky na telefónne číslo alebo písomne na adresu, uvedené v vyžrebovanej hracej karte výhercu. Meno a priezvisko výhercu Usporiadateľ zverejní na svojej stránke www.audi.sk a na Audi facebook stránke. V. Strata práva na výhru Každý účastník Súťaže je povinný Usporiadateľovi Súťaže poskytnúť nevyhnutnú súčinnosť potrebnú na oznámenie a odovzdanie výhry, a to najmä, ale nielen uvedením osobných údajov (titulu, mena, priezviska, adresy, kontaktného telefónneho čísla, adresy elektronickej pošty), inak stráca právo na výhru a zo Súťaže je vylúčený. Výherca stratí nárok na výhru: a) ak ním poskytnuté osobné údaje sú nesprávne alebo neúplné a v dôsledku tejto skutočnosti nebude možné výhercovi telefonicky alebo písomnej oznámiť výhru; b) ak do 10 pracovných dní po oznámení výhry nepredloží Usporiadateľovi alebo inej osobe určenej Usporiadateľom originál dokladu o kúpe a zaplatení nového motorového vozidla Audi od niektorého z autorizovaných predajcov, v ktorom bude uvedené rovnaké komisné číslo zakúpeného vozidla ako na výhernej hracej karte. V prípade, ak záväzná objednávka výhercu na kúpu nového motorového vozidla Audi nebude do žrebovania vybavená, nárok výhercu na výhru vznikne až po vybavení pôvodnej objednávky (t.j. odovzdaní pôvodne objednaného vozidla Audi výhercovi ako kupujúcemu a zaplatení 100% dohodnutej kúpnej ceny zo strany výhercu ako kupujúceho príslušnému autorizovaného predajcovi).

VyHOdnOtenie súťaže O - Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
zadanie súťaže tu - Ytong
MOTIVAČNÁ SÚŤAŽ – VYHRAJ MOBIL - Agora
Projektové práce a súťaže študentov FIIT STU
Výsledky súťaže Študentsky fotoobjektív 2011
Pravidlá športových disciplín súťaže „TÍMOVÝ ZÁCHRANÁR“
Pravidlá súťaže - Slovak Telekom
pravidlá súťaže Coca Cola - Hypernova
Štatút súťaže (pdf) - MAX
Pravidlá a podmienky súťaže v slovenčine.
Pravidlá spotrebiteľskej súťaže „MLYNY PARÁDA“ - Stavmat IN
Oficiálne pravidlá a podmienky súťaže pre držiteľov bauMax karty ...
Štatút súťaže - Fakulta architektúry STU
Štatút súťaže - MAX
Pravidlá súťaže - Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo ...
Prihláška do súťaže „Na skládky nie sme krátki ... - Rudnany
Pravidlách súťaže Národná cena SR za kvalitu 2010 - Úrad pre ...
pravidlami súťaže - Inovácie Tatra banky
Súťažné podklady – Dobudovanie zberného dvora Bratislava - Rača
Prvá informácia a prihláška do súťaže - Úrad pre normalizáciu ...
Aktuálny prehľad výsledkov verejných súťaži na dodávku tovarov a ...
Propozície súťaže vo formáte pdf - Stredná odborná škola ...
Zadanie úloh školského kola súťaže Networking Academy Games ...
Štatút súťaže - Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Pravidla soutěže „Vyhraj Samgung Galaxy Note II s ... - T-Mobile
Súťažné podklady na predmet zákazky „Tlač stredoškolskej ...
Súťažné podmienky – HORNÁ NITRA MOJIMI OČAMI 2013
Súťažné podklady - Stredná odborná škola obchodu a služieb ...
Environmentálne záťaže – stav riešenia v Európe a na ... - SAŽP