M stský ú ad Litom ice

radnice.litomerice.cz

M stský ú ad Litom ice

Městský úřad Litoměřice

Stavební úřad

Pekařská 2, 412 01 Litoměřice

SPIS. ZN.:

Č.J.:

VYŘIZUJE:

TEL.:

E-MAIL:

SU/0045062/12/Mach

0055497/12/SÚ/LMa

Lenka Machálková

416 916 231

lenka.machalkova@litomerice.cz

DATUM: 23.8.2012

OZNÁMENÍ

O SPOJENÍ ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ, ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ A

POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

Společenství pro dům ul. Vrchlického č.p.270, 412 01 Litoměřice, Ing. Ivo Elman_, IČ 28740777,

Vrchlického 270, 412 01 Litoměřice, které zastupuje JT consulting s.r.o., Ing. Jan Trubiroha –

jednatel společnosti, IČ 28684842, Sokolovská 1962, 432 01 Kad

(dále jen "stavebník") dne 4.7.2012 podal žádost o vydání rozhodnutí o změně stavby a provedení stavby:

Stavební úpravy a nástavba panelového bytové domu

Tepelně technické opatření bytového domu v ul. Vrchlického 270

Litoměřice, Předměstí , Vrchlického č.p. 270

na pozemku parc. č. 2990 v katastrálním území Litoměřice.

Uvedeným dnem bylo zahájeno územní a stavební řízení.

Stavební úřad Městský úřad Litoměřice, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst.1 písm. f) zákona č.

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

(dále jen "stavební zákon"), spojil územní a stavební řízení podle § 78 odst. 1 stavebního zákona

v souladu s § 140 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů usnesením

podle § 140 odst. 4 správního řádu a

A) oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení o změně stavby:

Stavební úpravy a nástavba panelového bytové domu

Tepelně technické opatření bytového domu v ul. Vrchlického 270

Litoměřice, Předměstí , Vrchlického č.p. 270

na pozemku parc. č. 2990 v katastrálním území Litoměřice

a současně nařizuje k projednání žádosti veřejné ústní jednání na den

27. 9. 2012 (čtvrtek) v 9,00 hodin

se schůzkou pozvaných v kanceláři č.427 stavebního úřadu, Pekařská 2, Litoměřice.

Dotčené orgány, veřejnost a účastníci řízení mohou závazná stanoviska, připomínky a námitky uplatnit

nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do

podkladů rozhodnutí (Stavební úřad Městský úřad Litoměřice, úřední dny: pondělí a středa 8 - 17).

Poučení:

Žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního

rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na vhodném

veřejně přístupném místě – u všech vstupů do domu, a to do doby veřejného ústního jednání.

Informace bude v souladu s § 8, vyhl.č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení,

veřejnoprávní smlouvy a územního opatření a bude mimo jiné obsahovat identifikační údaje o žadateli,


Č.j. SU/0045062/12/Mach str. 2

předmět územního rozhodnutí s jeho stručnou charakteristikou, parcelní čísla dotčených pozemků, údaj o

tom, zda předmět územního rozhodnutí vyžaduje posouzení vlivu na životní prostředí, místo a čas

veřejného ústního jednání, upozornění, že námitky, závazná stanoviska a připomínky veřejnosti lze

uplatnit nejpozději při ústním jednání, jinak že se k nim nepřihlíží. Součástí informace bude i grafické

vyjádření záměru.

Zúčastní-li se veřejného ústního jednání více osob z řad veřejnosti a mohlo-li by to vést ke zmaření účelu

veřejného ústního jednání, zvolí si společného zmocněnce. Nechá-li se některý z účastníků zastupovat,

předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo

regulačního plánu, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají

jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které nesplňují uvedené

požadavky, se nepřihlíží.

B) oznamuje podle § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení stavebního řízení stavby:

Stavební úpravy a nástavba panelového bytové domu

Tepelně technické opatření bytového domu v ul. Vrchlického 270

Litoměřice, Předměstí , Vrchlického č.p. 270

na pozemku parc. č. 2990 v katastrálním území Litoměřice,

ve kterém podle § 112 odst. 2 stavebního zákona upouští od ohledání na místě a ústního jednání. Dotčené

orgány mohou uplatnit závazní stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy do

27. 9. 2012 (čtvrtek)

Dotčené orgány a účastníci řízení mohou závazná stanoviska a námitky, popřípadě důkazy uplatnit

nejpozději do výše uvedeného dne, jinak k nim nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do

podkladů rozhodnutí (Stavební úřad Městský úřad Litoměřice, úřední dny: pondělí a středa 8 - 17).

Poučení:

Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové

dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi

přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo

právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě.

K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování

regulačního plánu nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře nebo územního opatření o

asanaci území se nepřihlíží.

Stavební úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu,

kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle § 172 odst. 1 stavebního

zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svůj pozemek nebo

stavbu.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Ing. Jan Nejtek

vedoucí stavebního úřadu


Č.j. SU/0045062/12/Mach str. 3

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15-ti dnů.

Vyvěšeno dne:…………………………………………Sejmuto dne:………………………………………

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí tohoto oznámení.

Přílohy

-Situace + řez stavby

Obdrží s přílohou

zástupce žadatele (doručenky)

JT consulting s.r.o., IDDS: r56egk6

Obec na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn ( doručenky)

Město Litoměřice, zastoupené odborem SMM MěÚ v Litoměřicích, Mírové náměstí č.p. 15/7, 412 01

Litoměřice 1

Účastníci dle § 85 odst. 2 stav. zákona – doručí se veřejnou vyhláškou

Město Litoměřice, zastoupené odborem SMM MěÚ v Litoměřicích, Mírové náměstí č.p. 15/7, 412 01

Litoměřice 1

Město Litoměřice, zastoupené odborem životního prostředí MěÚ Litoměřice, správa veřejné zeleně,

Pekařská 2, 412 01 Litoměřice 1

Účastníci dle § 109 stav. zákona (doručenky)

Město Litoměřice, IČ 00263958, zastoupené odborem SMM MěÚ Litoměřice, Mírové náměstí č.p. 15/7,

412 01 Litoměřice 1

Město Litoměřice, zastoupené odborem životního prostředí MěÚ Litoměřice, správa veřejné zeleně,

Pekařská 2, 412 01 Litoměřice 1

DO

Hasičský záchranný sbor, IČ 70886300, územní odbor Litoměřice, IDDS: auyaa6n

Městský úřad Litoměřice, IČ 00263958, odbor školství, kultury,sportu a památkové péče, Pekařská 2, 412

01 Litoměřice 1

Městský úřad Litoměřice, IČ 00263958, odbor životního prostředí, Pekařská č.p. 114/2, 412 01

Litoměřice 1

ostatní – k vyvěšení

Městský úřad Litoměřice, IČ 263958, odbor správní - recepce, Mírové náměstí č.p. 15/7, 412 01

Litoměřice 1

spis

More magazines by this user
Similar magazines