MAJANDUSOSAKONNA AUTOJUHI AMETIJUHEND ...

vangla.ee

MAJANDUSOSAKONNA AUTOJUHI AMETIJUHEND ...

KINNITAN

Rein Teder

Viljandi Vangla direktor

. 2004

VILJANDI VANGLA

MAJANDUSOSAKONNA AUTOJUHI AMETIJUHEND

Struktuuriüksuse nimetus:

Ametikoht:

Tegevusvaldkond:

Ametisse nimetamine:

Vahetu juht:

Teenistuja asendab:

Teenistujat asendab:

Ametikoha põhieesmärk:

Majandusosakond

Autojuht

Majandustegevus

Vangla direktor

Majandusosakonna juhataja

Komandanti

Autojuhi äraolekul asendab teda majandusosakonna juhataja poolt

määratud teenistuja

Vangla autopargi hooldus ja remont. Vangla autotranspordiga

vajalike sõitude teostamine. Garaaži ja garaažiseadmete ning

muruniidukite hooldamine

Kvalifikatsiooninõuded:

Muud nõuded:

(teadmised, kogemused,

oskused, kompetentsid,

isikuomadused)

1. Keskharidus B ja C kategooria juhiload

1.Eesti keele oskus kõrgtasemel .

2.Vangla ning majandusosakonna tegevusvaldkonna ja neid

reguleerivate õigusaktide tundmine.

3.Töövõime, sealhulgas võime stabiilselt ja tulemuslikult töötada ka

pingeolukorras, efektiivselt kasutada aega..

4.Otsustus- ja vastutusvõime, sealhulgas suutlikkus võtta iseseisvalt

vastu otsuseid oma ametikoha pädevuse piires, võime näha ette

otsuse tagajärgi ja vastutada nende eest. .

5.Lojaalsus ja orienteeritus riigi huvidele ning isiksuse arengule.

Teenistusülesanded:

1.Vanglale vajalike sõitude teostamine.

2.Sõidukite remont, hooldus ja puhastamine.

3.Garaaži ja garaažiseadmete korrashoid.

4.Muruniidukite korrashoid ja vangla

territooriumil traktoriga muru niitmine

.

Majandusosakonna juhataja ühekordsete

ülesannete täitmine

Tulemus:

1.Vanglale vajalikud sõidud on teostatud.

2.Sõidukid on töökorras ja vastavad

liikluseeskirjade nõuetele.

3.Garaaž ja garaažiseadmed on töökorras.

4.Sõidukid on õigeaegselt läbinud

tehnoülevaatuse.

5.Muruniidukid on töökorras.

6.Traktoriga on muru niidetud vastavalt muru

kasvu intensiivsusele

. Ülesanded on täidetud nõuetekohaselt ja

määratud tähtajaks

1


Õigused:

1Saada vangla struktuuriüksustelt informatsiooni , mis on vajalik ametikohale pandud

ülesannete täitmiseks

2.Saada ametialaselt vajalikku täiendkoolitust ja supervisiooni.

3.Saada teenistusülesannete täitmiseks vajalikke töövahendeid ja, tehnilist abi nende

kasutamisel.

4.Teha ettepanekuid töökorralduse suhtes oma töövaldkonnas

Vastutus:

1. Vastutab temale pandud tööülesannete nõuetekohase ja korrektse täitmise eest

töölepingu seaduses sätestatud korras.

2. Vastutab oma pädevuse piires tema poolt väljastatud informatsiooni ja esitatud

seisukohtade õigsuse ja adekvaatsuse eest.

3. Temale töö või teenistuse tõttu või juhuslikult teatavaks saanud riigi- või

ärisaladuse, isikuandmete kaitse seaduses sätestatud isikuandmete ning muu

konfidentsiaalsena saadud informatsiooni hoidmise eest nii töö kui teenistuse ajal

kui ka pärast töö- või teenistussuhte lõppemist.

4.Vastutab temale üleantud vara sihipärase kasutamise ja säilivuse eest.

6.Vastutab tema kasutuses olevate dokumentide säilimise ja korrasoleku eest.

7.Vastutab ohutustehnika , töökaitse , tuleohutuse ja sanitaareeskirjadest

kinnipidamise eest oma töökohal

Ametijuhendi

muutmine:

1. Käesolevat ametijuhendit võib muuta juhtudel, kui muudatuste aluseks on kehtivad

õigusaktid või vajadus ümber korraldada tööd vanglas

2. Ametijuhendit võib muuta teenistuja nõusolekuta, kui ei muutu ametikoha eesmärk,

põhifunktsioonid, nõutav erialane ettevalmistus ega teenistuja palk ja ametniku

ülesannete maht oluliselt ei suurene.

Teenistuja: Aigar Raju

/allkiri/ /kuupäev/

2

More magazines by this user
Similar magazines