Zastupitelstvo

seberov.cz

Zastupitelstvo

Slovo starostky

V·ûenÌ spoluobËanÈ,

jaro je tady a s nÌm i dalöÌ vyd·nÌ naöeho

Zpravodaje. V poslednÌm Zpravodaji jsem

V·s sezn·mila s kroky, na kter˝ch se pracuje

a kterÈ jiû probÏhly. Nav·ûu tedy na jiû

zmÌnÏnÈ a nastÌnÌm dalöÌ oblasti, kterÈ jsou

rozpracovanÈ nebo jiû dokonËenÈ.

Mezi nejv˝znamnÏjöÌ pat¯Ì schv·lenÌ rozpoËtu

naöÌ M» na rok 2007. Sestavov·nÌ

prvnÌch n·vrh˘ a p¯ipomÌnek zabralo mnoho

Ëasu. V˝znamn˝m p¯Ìnosem byla pr·ce

finanËnÌho v˝boru (ve sloûenÌ p¯edsedkynÏ

panÌ Archalousov·, panÌ ämidrov· a panÌ

Mal·Ëkov·). Jeho p¯ipomÌnky a n·vrhy mÏly

z·sadnÌ vliv na koneËnou podobu rozpoËtu.

V˝znamnou kapitolou jsou v rozpoËtu samotnÈ

investice. VÌce podrobnostÌ k nim

zpracoval mÌstostarosta pan Ritt v samostatnÈm

p¯ÌspÏvku ÑInformace o souËasnÈm stavu

a p¯ÌpravÏ ve¯ejn˝ch investicì.

RozpoËet na rok 2007 je zve¯ejnÏn na jinÈm

mÌstÏ tohoto Zpravodaje. VϯÌme, ûe

v†tÈto podobÏ bude mÌt daleko lepöÌ vypovÌdacÌ

schopnost nejen pro zastupitele, ale

i pro ostatnÌ spoluobËany.

V ˙noru byla dokonËena demografick· studie

naöÌ M» (jedna z podmÌnek pro zÌsk·nÌ

dotace ve v˝öi 9 mil.KË, kterou M» neËerpala).

Studie je k nahlÈdnutÌ na ⁄¯adu naöÌ

M».

UsnesenÌ ze zased·nÌ zastupitelstva k bodu

demografickÈ studie ze dne 26. 2. 2007 je

zve¯ejnÏno d·le ve Zpravodaji. ShrnutÌ z·-

vÏru ze zased·nÌ zastupitelstva: 1)diskuse

s†¯editelkami a rodiËi dÏtÌ Mä a Zä, 2) zah·-

jenÌ internetovÈ diskuse v n·vaznosti na 1),

3) ve¯ejnÈ setk·nÌ s obËany na tÈma ÑMoûn·

v˝stavba novÈ ökoly, zachov·nÌ st·vajÌcÌho

modelu ökoly, p¯ÌpadnÏ p¯Ìstavba st·-

vajÌcÌ ökolyì.

V souËasnÈ dobÏ nenÌ nikde ¯eËeno, ûe se

bude stavÏt ökola nov·, bude se p¯estavovat

ökola star·. JistÈ je, ûe ökolky z˘stanou

ve st·vajÌcÌ podobÏ, nebudou se ruöit.

V†souvislosti s demografickou studiÌ se vûdy

uvaûovalo o Zä. Z·vÏr diskuse nenÌ zatÌm

zn·m a p¯edpovÌdat ho je velmi p¯edËasnÈ.

Aktivity v Bar·ËnickÈ rychtÏ ñ mimo Bar·ËnÌk˘

zde funguje jeötÏ angliËtina (od dÏtÌ

p¯es zaË·teËnÌky aû k pokroËil˝m), lekce

jÛgy a pil·tes, keramika pro dÏti i dospÏlÈ.

Bohuûel se nepoda¯ilo p¯esvÏdËit panÌ Mareöovou,

aby p¯ehodnotila svÈ stanovisko

k†snad doËasnÈmu ukonËenÌ kurs˘ v˝tvarnÈho

krouûku, a smlouva s nÌ byla ukonËena.

V relativnÏ kr·tkÈm Ëase se n·m vöak

poda¯ilo sehnat n·hradu alespoÚ pro

nejmenöÌ a jiû od konce b¯ezna zde opÏt

funguje v˝tvarn˝ krouûek pro dÏti. NovÏ se

zavedly tÈmatickÈ veËery s r˘zn˝m zamÏ-

¯enÌm, blÌûe program Rychty uvnit¯ Zpravodaje.

DalöÌmi novinkami v aktivit·ch naöÌ M» jsou

kulturnÌ akce pro dÏti i dospÏlÈ, kterÈ jsou

po¯·d·ny mÏstskou Ë·stÌ. PrvnÌ vÌkend

v†dubnu jsme druh˝m roËnÌkem nav·zali na

loÚskÈ ˙spÏönÈ hokejovÈ utk·nÌ mezi naöÌ

M» a M» Praha-⁄jezd, opÏt na Slavii.

Velmi dob¯e funguje takÈ komise ûivotnÌho

prost¯edÌ, s jejÌû pomocÌ naöe M» dos·hla

velkÈho ˙spÏchu ñ akceptov·nÌ naöich p¯ipomÌnek

k vyhl·öce Magistr·tu hl. m. Prahy.

BlÌûe p¯ÌspÏvek p¯edsedy komise pana

MÏchury ÑZ Ëinnosti komise pro ûivotnÌ prost¯edÌì.

Komise tÈû p¯ipravila p¯ÌspÏvek na

tÈma ÑJak d·l se studnami dle novelizovanÈho

z·kona o vod·ch?ì

DÏkuji V·m za V·ö z·jem o dÏnÌ v naöÌ

mÏstskÈ Ë·sti, Vaöe podnÏty i kritickÈ p¯ipomÌnky.

Vöechny jsou p¯Ìnosem, jelikoû

nikdo nenÌ dokonal˝.

Ing. Petra Venturov·

starostka

ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE

2/2007 1


Zastupitelstvo

UsnesenÌ z 3. zased·nÌ Zastupitelstva mÏstskÈ Ë·sti Praha-äeberov ze dne 22. 1. 2007

I. Zah·jenÌ zased·nÌ ñ program

Zastupitelstvo mÏstskÈ Ë·sti Praha-äeberov

schvaluje

program zased·nÌ ZM» jako celek.

II. Volba ovϯovatel˘ z·pisu

Zastupitelstvo mÏstskÈ Ë·sti Praha-äeberov

schvaluje

pp. Lehovcovou a Hrubou ovϯovateli z·-

pisu.

III. Kontrola z·pisu z minulÈho zastupitelstva

Zastupitelstvo mÏstskÈ Ë·sti Praha-äeberov

konstatuje,

ûe z·pis z minulÈho zastupitelstva odpovÌd·

pr˘bÏhu jedn·nÌ.

IV. JednacÌ ¯·d zastupitelstva M» Praha-äeberov

Zastupitelstvo mÏstskÈ Ë·sti Praha-äeberov

schv·lilo

nov˝ jednacÌ ¯·d zased·nÌ zastupitelstva

v†jeho navrhovanÈm znÏnÌ. JednacÌ ¯·d

bude zve¯ejnÏn na internetov˝ch str·nk·ch,

ve v˝vÏsk·ch a na infokan·lu.

V. Zpr·va kontrolnÌho v˝boru

Zastupitelstvo mÏstskÈ Ë·sti Praha-äeberov

bere na vÏdomÌ

zpr·vu kontrolnÌho v˝boru. Na z·kladÏ jeho

v˝stupu

souhlasÌ

se zad·nÌm pr·vnÌho auditu na tyto konkrÈtnÌ

smlouvy:

ñ smlouva o dÌlo s firmou Stavby a izolace

Praha na zateplenÌ a vybavenÌ Mä HrnË̯e,

ñ smlouva o dÌlo s firmou BVD pece, s. r. o.

na elektrickou komorovou pec KH 125-12,

ñ smlouva o dÌlo s firmou SEDES, s. r. o. na

rozö̯enÌ h¯bitova, d·le

souhlasÌ

se zpracov·nÌm pr·vnÌho stanoviska k moûnosti

zpr˘jezdnÏnÌ komunikacÌ Louck· a Radeöovsk·,

kterÈ jsou v soukromÈm vlastnictvÌ.

Zastupitelstvo mÏstskÈ Ë·sti Praha-äeberov

povϯuje

starostku M» sjedn·nÌm smlouvy s pr·vnÌkem,

kter˝ zpracuje v˝öe uvedenÈ.

VI. Obory rozdÏlenÌ p˘sobnostÌ

Zastupitelstvo mÏstskÈ Ë·sti Praha-äeberov

bere na vÏdomÌ

rozdÏlenÌ oblastÌ p˘sobnosti starostky a mÌstostarost˘.

VII. Zad·nÌ demografickÈ studie

Zastupitelstvo mÏstskÈ Ë·sti Praha-äeberov

souhlasÌ

se zpracov·nÌm demografickÈ studie, kterou

vypracuje katedra demografie p¯i VysokÈ

ökole ekonomickÈ za maxim·lnÌ cenu

40†tisÌc KË. TermÌn zhotovenÌ je nejdÈle do

dalöÌho zased·nÌ, kterÈ se bude konat koncem

mÏsÌce ˙nora.

VIII. P¯ipojiötÏnÌ zastupitel˘

Zastupitelstvo mÏstskÈ Ë·sti Praha-äeberov

souhlasÌ

s uzav¯enÌm smlouvy s »eskou pojiöùovnou,

a. s. na pojiötÏnÌ odpovÏdnosti za ökodu municipalit

a

povϯuje

starostku jejÌm podeps·nÌm.

IX. Koncepce informovanosti

Zastupitelstvo mÏstskÈ Ë·sti Praha-äeberov

souhlasÌ

se zpracov·nÌm toku informacÌ, kterou zpracuje

starostka. PotÈ ji p¯edloûÌ ke schv·lenÌ

na dalöÌm zased·nÌ.

X. Vesteck· spojka

Zastupitelstvo mÏstskÈ Ë·sti Praha-äeberov

bere na vÏdomÌ

v˝sledek sch˘zky z·stupc˘ mÏstsk˝ch Ë·stÌ

a obcÌ, kter˝ch se t˝k· v˝stavba tzv. VesteckÈ

spojky a

souhlasÌ

se zaËlenÏnÌm mÏstskÈ Ë·sti Praha-äeberov

2

2/2007 ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE


do svazku mÏstsk˝ch Ë·stÌ a obcÌ, kterÈ budou

iniciovat vypracov·nÌ spoleËnÈ ˙zemnÏ-koncepËnÌ

studie v oblasti jako celku a

p¯edevöÌm urËenÌ jejich zad·vacÌ parametr˘.

D·le

povϯuje

mÌstostarostu pana Ritta vypracov·nÌm podklad˘,

kterÈ vypl˝vajÌ ze z·pisu z uvedenÈ

sch˘zky z·stupc˘ mÏstsk˝ch Ë·stÌ a obcÌ.

XI. Fond ohroûen˝ch dÏtÌ

Zastupitelstvo mÏstskÈ Ë·sti Praha-äeberov

odsouhlasilo

p¯ÌspÏvek ve v˝öi 1000 KË na Fond ohroûen˝ch

dÏtÌ.

XII. DuplicitnÌ vlastnictvÌ pozemk˘

Zastupitelstvo mÏstskÈ Ë·sti Praha-äeberov

souhlasÌ

s odloûenÌm tohoto bodu na p¯ÌötÌ zased·nÌ

zastupitelstva.

XIII. V˝kupy pozemk˘ pod komunikacemi

Zastupitelstvo mÏstskÈ Ë·sti Praha-äeberov

odloûilo

tento bod na p¯ÌötÌ zased·nÌ zastupitelstva.

XIV. R˘znÈ

R1 ñ OdmÏny neuvolnÏn˝ch Ëlen˘ zastupitelstva

Zastupitelstvo mÏstskÈ Ë·sti Praha-äeberov

souhlasÌ

s p¯izn·nÌm odmÏn neuvolnÏn˝m Ëlen˘m

zastupitelstva podle na¯ÌzenÌ vl·dy Ë. 614/

2006 Sb. ve v˝öi:

neuvolnÏn˝ mÌstostarosta 21 140 KË

p¯edseda v˝boru

1 170 KË

Ëlen zastupitelstva

480 KË

R2 ñ Platy ¯editelek

Protoûe v tomto bodÏ nedoölo k dohodÏ,

platy ¯editelek Mä a Zä stanovÌ starostka M».

R3 ñ Rozö̯enÌ nabÌdky program˘ kabelovÈ

televize

Zastupitelstvo mÏstskÈ Ë·sti Praha-äeberov

nesouhlasÌ

s rozö̯enÌm nabÌdky program˘ kabelovÈ televize.

R4 ñ ProdlouûenÌ n·jemnÌ smlouvy ñ KD

Zastupitelstvo mÏstskÈ Ë·sti Praha-äeberov

ukl·d·

a) stavebnÌ komis, aby podal starostce zpr·-

vu o tom, jak· je nynÌ obvykl· dÈlka stavebnÌho

¯ÌzenÌ na rekonstrukci obdobnÈho

objektu jako je KD. TermÌn: do 15. 2. 2007

b) mÌstostarostovi p. Kolkovi, aby podal starostce

zpr·vu o tom, jak dlouho by trvalo

zajiötÏnÌ event. dotace na rekonstrukci KD.

TermÌn: do 15. 2. 2007

c) starostce M», aby na z·kladÏ ˙daj˘ od

stavebnÌ komise a mÌstostarosty p. Kolka

sjednala s p. äustkem dodatek n·jemnÌ

smlouvy tak, aby tato n·jemnÌ smlouva byla

na dobu neurËitou, ale s moûnostÌ v˝povÏdi

s t¯ÌmÏsÌËnÌ v˝povÏdnÌ lh˘tou bez ud·nÌ

d˘vodu. TakovÈ ¯eöenÌ by poskytlo p¯imÏ-

¯enou mÌru jistoty n·jemci p. äustkovi a

MÏstskÈ Ë·sti by umoûnilo tuto n·jemnÌ

smlouvu vypovÏdÏt tak, aby v˝povÏdnÌ lh˘ta

uplynula a KD byl vyklizen s p¯imϯen˝m

p¯edstihem p¯ed zah·jenÌm rekonstrukce

tak, aby se minimalizovala doba, kdy bude

KD uû bez provozu, ale jeötÏ p¯ed rekonstrukcÌ.

R5 ñ Kontrola ˙ËetnictvÌ M» z hlediska DPH

Zastupitelstvo mÏstskÈ Ë·sti Praha-äeberov

ukl·d·

a) tajemnÌkovi ˙¯adu zajistit kontrolu za˙-

Ëtov·nÌ veöker˝ch v˝nos˘ z vedlejöÌ hospod·¯skÈ

Ëinnosti za roky 2005 a 2006 z hlediska

data zdanitelnÈho plnÏnÌ a n·pravu

zjiötÏn˝ch chyb,

b) zajistit proökolenÌ o DPH odpovÏdnÈho

pracovnÌka za ˙ËetnictvÌ M».

TermÌn: do p¯ÌötÌho zastupitelstva.

R6 ñ Rezignace na p¯edsedu ökolskÈ a kulturnÌ

komise

Zastupitelstvo mÏstskÈ Ë·sti Praha-äeberov

vzalo na vÏdomÌ

rezignaci panÌ ArchalousovÈ na p¯edsedu

ökolskÈ a kulturnÌ komise.

Ing. Petra V e n t u r o v ·, starostka

MUDr. Petr K o l e k, mÌstostarosta

ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE

2/2007 3


UsnesenÌ z 4. zased·nÌ Zastupitelstva mÏstskÈ Ë·sti Praha-äeberov ze dne 26. 2. 2007

I. Zah·jenÌ zased·nÌ ñ program

Zastupitelstvo mÏstskÈ Ë·sti Praha-äeberov

schvaluje

program zased·nÌ ZM» jako celek.

II. Volba ovϯovatel˘ z·pisu

Zastupitelstvo mÏstskÈ Ë·sti Praha-äeberov

schvaluje

pp. Ritta a Kolka ovϯovateli z·pisu.

III. Kontrola z·pisu z minulÈho zastupitelstva

Zastupitelstvo mÏstskÈ Ë·sti Praha-äeberov

konstatuje,

ûe z·pis z minulÈho zastupitelstva odpovÌd·

pr˘bÏhu jedn·nÌ.

IV. Volba Ëlen˘ kontrolnÌho a finanËnÌho

v˝boru

Zastupitelstvo mÏstskÈ Ë·sti Praha-äeberov

zvolilo

1. za Ëleny kontrolnÌho v˝boru pp. MÏchuru

a Hrochovou

2. za Ëleny finanËnÌho v˝boru pp. ämidrovou

a Mal·Ëkovou

V. V˝sledek demografickÈ studie

Zastupitelstvo mÏstskÈ Ë·sti Praha-äeberov

1. bylo sezn·meno

s v˝sledky demografickÈ studie,

2. povϯuje

stavebnÌ komisi vytipov·nÌm vhodn˝ch mÌst

k p¯ÌpadnÈ v˝stavbÏ novÈ ökoly dle hygienick˝ch

poûadavk˘ na prostory pro Zä,

3. zah·jÌ

v prvnÌm kroku diskusi s ¯editelkami a rodi-

Ëi dÏtÌ Mä a Zä (nejdÈle 1 mÏsÌc), v n·vaznosti

na v˝stup z prvnÌho kola jedn·nÌ se

zah·jÌ internetov· diskuse ( nejdÈle do 30.

4. 2007). Po prostudov·nÌ podnÏt˘, p¯ipomÌnek

a n·vrh˘ starostka stanovÌ datum pro

ve¯ejnÈ setk·nÌ s obËany na tÈma ÑMoûn·

v˝stavba novÈ ökoly, zachov·nÌ st·vajÌcÌho

modelu ökoly, p¯ÌpadnÏ p¯Ìstavba st·vajÌcÌ

ökolyì. Datum ve¯ejnÈho setk·nÌ bude zve-

¯ejnÏno minim·lnÏ 10 dnÌ p¯ed setk·nÌm.

VI. Z·mÏr pron·jmu jednotliv˝ch mÌstnostÌ

Bar·ËnickÈ rychty, kritÈria pro stanovenÌ po-

¯adÌ p¯ihl·öen˝ch z·jemc˘ o pron·jem

Zastupitelstvo mÏstskÈ Ë·sti Praha-äeberov

souhlasÌ

se z·mÏrem pronajmout prostory rychty

k†n·sledujÌcÌm ˙Ëel˘m:

1) v˝tvarn˝ atelier ñ 49,13 m 2 ñ pronajmout

panÌ MÌle MareöovÈ pro ˙Ëely v˝tvarnÈho

atelieru do konce ökolnÌho roku, tedy do 30.

6. 2007 podle p¯iloûenÈho rozvrhu.

2) Uzav¯Ìt se ÑSdruûenou obcÌ Bar·ËnÌk˘ì

smlouvu o v˝p˘jËce na mÌstnost v p¯ÌzemÌ

o rozloze 30 m 2 .

3) ZasedacÌ mÌstnost v 1. pat¯e ñ 49,37 m 2 ñ

pronajmout spoleËnosti Psycho&Educo pro

po¯·d·nÌ otev¯en˝ch kurz˘, p¯edn·öek

a†v˝cvikov˝ch trÈnink˘ spoluobËan˘ podle

p¯iloûenÈho rozvrhu na dobu neurËitou s v˝povÏdnÌ

dobou 3 mÏsÌce.

Zastupitelstvo mÏstskÈ Ë·sti Praha-äeberov

schvaluje

poûadavky na n·jemce pro pron·jem Bar·ËnickÈ

rychty spolu s kritÈrii rozhodov·nÌ

mezi vÌce p¯ihl·öen˝mi z·jemci o pron·jem

prostor v Bar·ËnickÈ rychtÏ.

VII. V˝kup komunikace ñ z¯ÌzenÌ vÏcnÈho

b¯emene

Zastupitelstvo mÏstskÈ Ë·sti Praha-äeberov

souhlasÌ

s p¯Ìpravou smlouvy o vÏcnÈm b¯emenu

zdarma ve prospÏch M» ñ z¯ÌzenÌ komunikace

na pozemku parc. Ë. 269 k. ˙. äeberov

vlastnÌka Jana Nov·ka a

povϯuje

starostku P. Venturovou podeps·nÌm smlouvy.

VIII. DuplicitnÌ vlastnictvÌ pozemk˘ a v˝kup

komunikacÌ

Zastupitelstvo mÏstskÈ Ë·sti Praha-äeberov

bylo sezn·meno

s pr·vnÌm rozborem JUDr. SlivkaniËovÈ ze

dne 16. 1. 2007. Pr·vnÌ rozbor byl p¯ed·n

4

2/2007 ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE


k†posouzenÌ odboru spr·vy majetku MHMP.

Bod se odsouv· k projedn·nÌ v Zastupitelstvu

M» Praha-äeberov do vyj·d¯enÌ Magistr·tu

hl. m. Prahy.

IX. ⁄prava informace pro uûivatele KTR

o†poplatcÌch ñ v˝öe poplatku za znovup¯ipojenÌ

Zastupitelstvo mÏstskÈ Ë·sti Praha-äeberov

rozhodlo

tento bod odloûit na p¯ÌötÌ zased·nÌ zastupitelstva

s tÌm, ûe nech· provϯit podmÌnky

u provozovatele KTR.

X. P¯ezkoum·nÌ hospoda¯enÌ M» za rok

2007

Zastupitelstvo mÏstskÈ Ë·sti Praha-äeberov

souhlasÌ

s pod·nÌm û·dostÌ na MHMP ñ odbor finanËnÌ

kontroly a p¯ezkoum·v·nÌ hospoda-

¯enÌ ñ o p¯ezkum, hospoda¯enÌ M» za rok

2007.

XI. PlnÏnÌ rozpoËtu za rok 2006

Zastupitelstvo mÏstskÈ Ë·sti Praha-äeberov

povϯuje

finanËnÌ v˝bor zpracov·nÌm p¯ipomÌnek a

stanoviska v˝boru k plnÏnÌ rozpoËtu za rok

2006

XII. RozpoËtov˝ v˝hled

Zastupitelstvo mÏstskÈ Ë·sti Praha-äeberov

povϯuje

finanËnÌ v˝bor zpracov·nÌm p¯ipomÌnek a

stanoviska v˝boru k rozpoËtovÈmu v˝hledu

na rok 2008 a 2009.

XIII. JednacÌ ¯·d v˝bor˘ zastupitelstva

Zastupitelstvo mÏstskÈ Ë·sti Praha-äeberov

souhlasÌ

s jednacÌm ¯·dem v˝bor˘ zastupitelstva.

XIV. N·jem parkoviötÏ Pizzeria Di Carlo ñ

z·mÏr

Zastupitelstvo mÏstskÈ Ë·sti Praha-äeberov

souhlasÌ

se z·mÏrem uzav¯Ìt n·jemnÌ smlouvu na

pron·jem öesti parkovacÌch mÌst pro Pizzerii

Di Carlo (rozloha 78 m 2 ) na pozemku parc.

ËÌslo 516 k. ˙. äeberov za podmÌnek uveden˝ch

v n·vrhu smlouvy.

XV. P¯ÌspÏvek OS äupina

Zastupitelstvo mÏstskÈ Ë·sti Praha-äeberov

souhlasÌ

s proplacenÌm p¯ÌspÏvku na pron·jem s·lu

ve v˝öi 5000 KË ve prospÏch OS äupina a

ukl·d·

⁄M» proplacenÌ tÈto Ë·stky.

XVI. VÏcnÈ b¯emeno PRE

Zastupitelstvo mÏstskÈ Ë·sti Praha-äeberov

bere na vÏdomÌ a souhlasÌ

s uzav¯enÌm smlouvy o z¯ÌzenÌ vÏcnÈho b¯emene

mezi M» Praha-äeberov a PRE. VÏcnÈ

b¯emeno se t˝k· pozemk˘ parc. ËÌslo

122/1 a parc. ËÌslo 305 k. ˙. äeberov. VÏcnÈ

b¯emeno se z¯izuje za ˙Ëelem strpÏnÌ

umÌstÏnÌ a provozu kabelovÈho vedenÌ na

dobu neurËitou, bez˙platnÏ s vyznaËenÌm

vÏcnÈho b¯emene na LV.

XVII. R˘znÈ

R1 ñ N·vrh na po¯ÌzenÌ zmÏny ⁄P

Zastupitelstvo mÏstskÈ Ë·sti Praha-äeberov

bude poûadovat

pro p¯ÌpadnÈ dalöÌ jedn·nÌ o zmÏnÏ ⁄P na

pozemek parc. ËÌslo 571/22 k. ˙. äeberov

podklady k vlivu na éP a moûnosti napojenÌ

na vöechny sÌtÏ.

R2 ñ SvϯenÌ pozemku pod cyklostezkou

Zastupitelstvo mÏstskÈ Ë·sti Praha-äeberov

souhlasÌ

s pod·nÌm û·dosti na MHMP o p¯evod pozemku

parc. ËÌslo 564/27 k. ˙. äeberov

o†v˝mϯe 13 342 m 2 . na kterÈm M» vybudovala

cyklostezku a kter˝ je vydÏlen z pozemku

parc. ËÌslo 564/3 k. ˙. äeberov

v†majetku hl. m. Prahy.

R3 ñ Pravidla publikace ve Zpravodaji M»

Praha-äeberov

Zastupitelstvo mÏstskÈ Ë·sti Praha-äeberov

souhlasÌ

s pravidly pro publikaci p¯ÌspÏvk˘ ve zpravodaji

vyd·vanÈho M» Praha-äeberov.

Ing. Petra V e n t u r o v ·, starostka

Ing. Ji¯Ì R i t t, mÌstostarosta

ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE

2/2007 5


UsnesenÌ z 5. zased·nÌ Zastupitelstva mÏstskÈ Ë·sti Praha-äeberov ze dne 19. 3. 2007

I. Zah·jenÌ zased·nÌ ñ program

Zastupitelstvo mÏstskÈ Ë·sti Praha-äeberov

schvaluje

program zased·nÌ ZM» jako celek.

II. Volba ovϯovatel˘ z·pisu

Zastupitelstvo mÏstskÈ Ë·sti Praha-äeberov

schvaluje

pp. Lehovcovou a Archalousovou ovϯovateli

z·pisu.

III. Kontrola z·pisu z minulÈho zastupitelstva

Zastupitelstvo mÏstskÈ Ë·sti Praha-äeberov

konstatuje,

ûe z·pis z minulÈho zastupitelstva odpovÌd·

pr˘bÏhu jedn·nÌ.

IV. RozpoËet 2007

Zastupitelstvo mÏstskÈ Ë·sti Praha-äeberov

schvaluje

neinvestiËnÌ rozpoËet na rok 2007

1. ve v˝öi p¯Ìjm˘ 6 861 000 KË

2. ve v˝öi v˝daj˘ 9 949 000 KË

Schodek bude dofinancov·n

1. z v˝nos˘ VH» Ë·stce 2 875 800 KË

2. z p¯ebytk˘ hospoda¯enÌ minul˝ch let prodeje

pozemk˘ v Ë·stce 852 200 KË.

InvestiËnÌ v˝daje pro rok 2007 budou ve v˝öi

15 mil. KË a budou financov·ny z v˝nos˘

(prodeje pozemk˘) minul˝ch let ve v˝öi

15†mil. KË.

V. RozpoËtov˝ v˝hled

Zastupitelstvo mÏstskÈ Ë·sti Praha-äeberov

souhlasÌ

s navrûen˝m rozpoËtov˝m v˝hledem M»

Praha-äeberov na roky 2008 a 2009.

VI. PlnÏnÌ rozpoËtu za rok 2006

Zastupitelstvo mÏstskÈ Ë·sti Praha-äeberov

bere na vÏdomÌ

4) p¯edloûenou spr·vu o plnÏnÌ rozpoËtu za

rok 2006 bez p¯ipomÌnek.

VII. Z·mÏr pron·jmu parkoviötÏ Pizzeria di

Carlo

Zastupitelstvo mÏstskÈ Ë·sti Praha-äeberov

souhlasÌ

s uzav¯enÌm n·jemnÌ smlouvy na pron·jem

öesti parkovacÌch mÌst pro Pizzerii di Carlo

(rozloha 78 m 2 ) na pozemku parc. ËÌslo 516

k. ˙. äeberov za podmÌnek uveden˝ch ve

smlouvÏ, tzn. s pauö·lnÌm n·jmem za rok

60 000 KË + DPH a

povϯuje

starostku P. Venturovou podeps·nÌm smlouvy.

VIII. Z·mÏr pron·jmu Bar·ËnickÈ rychty

Zastupitelstvo mÏstskÈ Ë·sti Praha-äeberov

1. souhlasÌ

s pron·jmem v˝tvarnÈho atelieru na Bar·ËnickÈ

rychtÏ sl. StoklasovÈ ve st¯edu a Ëtvrtek

od 14.30 do 16.30 hod. ve stanovenÈm

n·jmu 100 KË/pololetÌ/dÌtÏ.

2. souhlasÌ

s pron·jmem zasedacÌ mÌstnosti v 1. pat¯e

Bar·ËnickÈ rychty spoleËnosti Psycho &

Educo, s.r.o., pro po¯·d·nÌ otev¯en˝ch kurz˘

a p¯edn·öek v˝cvikov˝ch trÈnink˘ na

8†hod. t˝dnÏ za 150 KË/hod.

IX. N·vrh rozpoËtu Zä na rok 2007 + n·vrh na

p¯erozdÏlenÌ z˘statku hospoda¯enÌ roku 2006

Zastupitelstvo mÏstskÈ Ë·sti Praha-äeberov

souhlasÌ

s p¯edloûen˝m n·vrhem rozpoËtu Zä na rok

2007 jako celku.

Zastupitelstvo mÏstskÈ Ë·sti Praha-äeberov

souhlasÌ

s p¯erozdÏlenÌm z˘statku hospoda¯enÌ roku

2006 Zä, kter˝ ËinÌ 32 315,64 KË, a to

Ë·stku 8 000 KË p¯evÈst do fondu odmÏn

Ë·stku 24 315,64 KË p¯evÈst do rezervnÌho

fondu, d·le

souhlasÌ

s p¯evedenÌm z˘statku hospoda¯enÌ z VH»

roku 2006 v Ë·stce 13,50 KË do rezervnÌho

fondu.

X. Odpisov˝ pl·n na rok 2007 Zä

Zastupitelstvo mÏstskÈ Ë·sti Praha-äeberov

schvaluje

p¯edloûen˝ odpisov˝ pl·n na rok 2007 p¯ÌspÏvkovÈ

organizace Zä.

6

2/2007 ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE


XI. N·vrh rozpoËtu na rok 2007 Mä + n·-

vrh na p¯evedenÌ z˘statku hospoda¯enÌ roku

2006

Zastupitelstvo mÏstskÈ Ë·sti Praha-äeberov

souhlasÌ

s p¯edloûen˝m n·vrhem rozpoËtu Mä na rok

2007 jako celku.

Zastupitelstvo mÏstskÈ Ë·sti Praha-äeberov

souhlasÌ

s p¯evedenÌm 1212 KË z vedlejöÌ hospod·¯skÈ

Ëinnosti roku 2006 do rezervnÌho fondu.

XII. Odpisov˝ pl·n Mä

Zastupitelstvo mÏstskÈ Ë·sti Praha-äeberov

schvaluje

p¯edloûen˝ odpisov˝ pl·n na rok 2007 p¯ÌspÏvkovÈ

organizace Mate¯sk· ökola.

XIII. R˘znÈ

R1 ñ »iötÏnÌ komunikacÌ ñ nabÌdka

Zastupitelstvo mÏstskÈ Ë·sti Praha-äeberov

bere na vÏdomÌ

nabÌdku Praûsk˝ch sluûeb, a. s. na ËiötÏnÌ

komunikacÌ.

R2 ñ é·dost o zruöenÌ registrace DPH

Zastupitelstvo mÏstskÈ Ë·sti Praha-äeberov

konstatovalo,

ûe je nutno postupovat podle z·kona a zastupitelstvu

nep¯ÌsluöÌ ve vÏci rozhodovat.

R3 ñ Postup p¯i kon·nÌ kulturnÌch akcÌ po-

¯·dan˝ch M»

Zastupitelstvo mÏstskÈ Ë·sti Praha-äeberov

rozhodlo,

ûe M» jako po¯adatel kulturnÌ akce bude

tyto akce po¯·dat v r·mci zdaÚovanÈ Ëinnosti

na z·kladÏ ûivnostenskÈho opr·vnÏnÌ

k provozov·nÌ kulturnÌch akcÌ.

R4 ñ PlovoucÌ park Central Group

Zastupitelstvo mÏstskÈ Ë·sti Praha-äeberov

vzalo na vÏdomÌ

informaci pana Fajfra a

p¯esunulo

tento bod na p¯ÌötÌ zastupitelstvo.

Ing. Petra V e n t u r o v ·, starostka

Ing. Ji¯Ì R i t t, mÌstostarosta

RozpoËet

2005 2005 2006 2006 2007 koment·¯

rozpoËet skuteËnost rozpoËet skuteËnost rozpoËet

(n·vrh)

V›DAJE HLAVNÕ »INNOSTI

kpt. 200-éP

kontejnery 140 000 92 480 147 000 49 694 90 000 Velkoobjem. kontejnery,

nap¯. u h¯bitova,

p¯i p¯ekroËenÌ kapacity

kontejneru hrazenÈho

Magist·tem hl.m.Prahy,

˙klid skl·dek

zeleÚ ñ sluûby 30 000 37 407 37 000 371 015 300 000 Sluûby o ve¯ejnou zeleÚ

ñ zalÈv·nÌ, pro¯ez·nÌ

zeleÚ ñ ˙drûba 20 000 6 588 320 000 256 841 200 000 ⁄drûba ve¯ejnÈ zelenÏ,

obmÏna uschl˝ch strom˘,

dosazenÌ apod.

materi·l 10 000 10 417 10 000 3 408 10 000

celkem 200 000 146 892 514 000 680 958 600 000

kpt. 300 ñ doprava

mzdy 400 000 368 079 445 000 419 376 650 000 MzdovÈ prost¯edky

pro zamÏstnance starajÌcÌ

se o po¯·dek v M»

odÏvy 6 000 5 192 6 000 6 000 9 000 PracovnÌ odÏvy

sluûby 220 000 0 220 000 174 250 50 000 »iötÏnÌ ulic, kropenÌ

+ zamet·nÌ

ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE

2/2007 7


2005 2005 2006 2006 2007 koment·¯

rozpoËet skuteËnost rozpoËet skuteËnost rozpoËet

(n·vrh)

˙drûba 20 000 38 759 20 000 4 475 10 000 Revize ˙drûbovÈ techniky

materi·l 14 000 24 422 14 000 19 178 25 000 N·hradnÌ dÌly

nap¯. na sekaËky, vozidlo

celkem 660 000 436 452 705 000 623 279 744 000

kpt. 400 ñ ökolstvÌ

Mä 600 000 600 000 640 000 640 000 700 000 Dle rozpoËtu Mä

Mä ñ rezerva 0 0 0 181 000 200 000 Rezerva na p¯Ìpadnou

platbu b˝valÈ panÌ

¯editelce Mä

Mä ñ rezerva 0 0 0 0 150 000 Rezerva na pr·vnÌ

zastoupenÌ v soudnÌm

sporu s b˝valou

¯editelkou Mä

Zä 900 000 900 000 960 000 960 000 1 000 000 Dle rozpoËtu Zä

celkem 1 500 000 1 500 000 1 600 000 1 781 000 2 050 000

kpt. 600 ñ kultura

OON 16 000 14 600 17 500 17 348 19 000 Plat knihovnice

n·kup knih 6 000 7 773 7 500 8 155 6 000 N·kup knih do knihovny

vlast. kulturnÌ akce 25 000 22 798 55 000 18 400 70 000 Podpora kulturnÌch akcÌ

pro dÏti i dospÏlÈ

jubilea 20 000 9 000 25 000 16 000 20 000 D·rkovÈ balÌËky

pro jubilanty

p¯Ìsp. org. 33 000 49 312 45 000 14 500 14 500 P¯ÌspÏvky nev˝dÏleËn˝m

organizacÌm,

nap¯. äupina a dalöÌ.

celkem 100 000 103 483 150 000 74 403 129 500

kpt. 900 ñ MÌstnÌ Zastupitelstvo

OON 1 109 000 1 085 880 1 769 000 1 196 100 1 336 000 FinanËnÌ prost¯edky

pro zastupitele

cestovnÈ 21 000 15 000 21 000 0 0

celkem 1 130 000 1 100 880 1 790 000 1 196 100 1 336 000

kpt. 900 ñ vnit¯nÌ spr·va

mzdy 1 520 000 1 449 902 1 870 000 1 403 110 1 500 000 MzdovÈ prost¯edky

pro zamÏstnance ˙¯adu

OON 400 000 197 960 400 000 193 998 282 000 Fin. prost¯edky na dohody

o provedenÌ pr·ce a

Ëinnosti, nap¯. spr·vce,

uklÌzeËka

soc. poj. 720 000 737 454 792 000 729 393 775 000

zdrav. poj. 240 000 255 275 264 000 262 029 280 000

˙raz. poj. 15 000 15 080 18 000 12 030 12 000 Stanoveno podle vyhl.

125/93 sbÌrky, povinnÏ

se odv·dÌ

knihy, tisk 10 000 14 765 10 000 19 158 25 000 N·kup knih, novin apod.

DHM 209 000 154 608 1 400 000 478 717 160 000 N·kup drobnÈho

hmotnÈho majetku,

nap¯. poliËka, st˘l apod.

materi·l 75 000 43 743 80 000 45 897 47 000 Kancel·¯skÈ pot¯eby

voda 16 000 5 531 18 000 8 207 12 000

plyn 137 000 52 933 151 000 66 422 72 000

PRE 121 000 102 758 133 000 175 549 160 000

PHM 35 000 59 729 50 000 63 904 64 000 Spot¯eba pohonn˝ch

hmot, vËetnÏ cest·¯˘

poötovnÈ 20 000 12 206 20 000 8 658 9 000

telefony 125 000 131 607 130 000 154 092 160 000 PevnÈ linky, mob. telefony

poj. majetku 80 000 66 908 80 000 32 906 90 000 PojiötÏnÌ majetku,

budov, vozidel atd.

leasing 0 85 666 90 000 87 293 89 500 Leasing v·noËnÌho osvÏtlenÌ

8

2/2007 ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE


2005 2005 2006 2006 2007 koment·¯

rozpoËet skuteËnost rozpoËet skuteËnost rozpoËet

(n·vrh)

pr·vnÌ sl. 150 000 34 570 170 000 134 036 270 000 Pr·vnÌ pomoc p¯i

v˝kupech pozemk˘,

pr·vnÌ poradenstvÌ

ökolenÌ 10 000 21 402 20 000 11 681 50 100 äkolenÌ zastupitel˘,

zamÏstnanc˘

˙ËetnictvÌ 168 000 163 740 168 000 186 945 189 000 VedenÌ ˙ËetnictvÌ

externÌ firmou

sluûby 905 000 603 120 850 000 529 911 530 000 Fakturace za veökerÈ

sluûby, kterÈ si M» nenÌ

schopna zajistit

vlastnÌ kapacitou

opr., ˙drûba 564 000 508 427 811 000 321 760 216 000 Fakturace za veökerÈ

opravy, ˙drûbu, kterÈ si

M» nenÌ schopna zajistit

vlastnÌ kapacitou

PC 80 000 66 965 190 000 26 545 40 000 Software

cestovnÈ 17 000 16 000 17 000 13 000 13 000 CestovnÈ pro

zamÏstnance ⁄¯adu M»

repre fond 9 000 4 337 9 000 6 123 6 000

kolky 6 000 4 200 6 000 3 250 5 000

soc. v˝pomoc 50 000 0 50 000 0 0

d·ln. zn·mka, pojiötÏnÌ 1 000 4 350 1 000 900 900

celkem 5 683 000 4 813 236 7 798 000 4 975 514 5 057 500

kpt. 1000 ñ pokladnÌ spr·va

bank. popl. 20 000 29 192 25 000 32 335 32 000

celkem 29 192 32 335 32 000

CELKEM V›DAJE

HL. »INNOSTI 9 273 000 8 130 135 12 557 000 9 363 589 9 949 000

PÿÕJMY HL. »INNOSTI

MHMP 4 547 000 4 547 000 4 744 000 4 744 000 5 394 000

st·tnÌ rozpoËet 193 000 193 000 207 000 207 000 228 000

daÚ z nemovitostÌ 1 800 000 757 742 1 800 000 790 956 800 000

vlastnÌ p¯Ìjmy

ñ spr·vnÌ poplatky 187 000 312 920 185 000 239 260 210 000

rekreaËnÌ poplatky 18 000 34 065 17 000 23 440 15 000

psi 78 000 111 450 52 000 71 285 46 000

z·bory 37 000 22 655 25 000 26 485 25 000

VHP (automaty) 130 000 99 517 100 000 100 000 140 000

pokuty 5 000 6 500 5 000 5 000 3 000

CELKEM PÿÕJMY

HL. »INNOSTI 6 995 000 6 084 849 7 135 000 6 207 426 6 861 000

Hospod·¯sk˝ v˝sledek

z hl. Ëinnosti -2 278 000 -2 045 286 -5 422 000 -3 156 163 -3 088 000

V›NOSY VH»

Maöita ñ n·jem 25 368 25 368 25 368 25 368 28 812

Holiöovsk˝ ñ n·jem 25 368 25 368 25 368 26 368 28 812

B.R. ñ Bar·ËnÌci 0 0 0 0 0 Smlouva o v˝p˘jËce,

proto musÌ b˝t n·jem 0,-

B.R. ñ Psycho a educo 0 0 0 66 000

B.R. ñ v˝tvarn· v˝chova 120 120 120 120 37 200

B.R. ñ angliËtina 0 0 0 0 22000

B.R. ñ keramika 0 0 0 0 10600

K.D. ñ n·jem 306 000 306 000 306 000 306 000 306 000

äp˝char ñ n·jem 125 000 125 000 125 000 125 000 125 000

Ëerpadla 1 800 1 800 2 000 2 000 2 000

pozemek HrnË̯e

ñ Kentoya 7 200 7 200 7 200 7 200 7 200

ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE

2/2007 9


2005 2005 2006 2006 2007 koment·¯

rozpoËet skuteËnost rozpoËet skuteËnost rozpoËet

(n·vrh)

Izomat ñ inf. tabule 36 000 36 000 18 000 18 000 18 000

p¯edzahr·dka

HrnË̯e ñ Dolejö 9 600 9 600 9 600 9 600 9 600

billboard ñ Akcent media 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000

»esk˝ mobil I 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000

»esk˝ mobil II 90 000 90 000 180 000 180 000 180 000

hroby 24 400 27 720 18 800 21 570 23 800

inzer·ty 18 000 15 830 18 000 11 350 14 776

KTV 1 075 066 1 135 835 1 174 544 1 101 140 1 116 000

˙roky 155 000 297 734 165 000 890 780 800 000

CELKEM V›NOSY VH» 1 978 922 2 183 575 2 155 000 2 804 496 2 875 800

N¡KLADY VH»

spot¯eba materi·lu 135 195 167 594 86 000

opravy nemovitostÌ 425 000 38 181 200 000 95 071 50 000

opravy KTV 800 000 760 071 800 000 611 378 500 000

ostatnÌ sluûby 3 969 3 679 4 000

CELKEM N¡KLADY VH» 1 225 000 937 416 1 000 000 877 722 640 000

Hospod·¯sk˝

v˝sledek z VH» 753 922 1 246 159 1 155 000 1 926 774 2 235 800

HOSPOD¡ÿSK›

V›SLEDEK CELKEM -1 524 078 -799 127 -4 267 000 -1 229 389 -852 200

* * *

N·vrh investic pro rok 2007 Investice roku 2006

ORG 62 ñ rozö̯enÌ h¯bitova 1 000 000 Mä ñ äeberov, dotace MHMP 300 000

ORG 13 ñ cyklostezky 1 000 000 Mä ñ HrnË̯e, dotace MHMP 350 000

ORG 31 ñ PD na Zä 400 000 rozö̯enÌ h¯bitova, dotace MHMP 1 000 000

ORG 26 ñ studie centra obcÌ 400 000 rekonstrukce B. R., dotace MHMP 3 500 000

ORG 15 ñ kanalizace Am. domky 5 000 000 rekonstrukce B. R., M» 41 568

ORG 21ñ p¯est. jÌdelny Zä vË. realizace 250 000 Zä ñ PD na p¯Ìstavbu 23 800

ORG 32 ñ h¯iötÏ äeberov 700 000 Mä ñ äeberov, rekonstrukce 355 003

P¯echody p¯isvÏtlenÈ 250 000 rozö̯enÌ h¯bitova, M» 2 740 000

P¯ÌËnÈ prahy 500 000 komunikace äeberov 207 744

DokonËenÌ komunikace Za prodejnou 900 000 komunikace HrnË̯e 1 601 188

Projekt a dokonËenÌ komunikace Louck· 1 500 000 cyklostezky 2 292 563

ChodnÌky HrnË̯e, äeberov 800 000 Mä ñ HrnË̯e, rekonstrukce 1 463 486

v˝kupy pozemk˘ pod komunikacemi 2 100 000 v˝kupy pozemk˘ 0

Projekt rekonstrukce Mä 100 000

Projekt cyklostezek 100 000 Investice roku 2006 z MHMP celkem 5 150 000

N·vrh investic pro rok 2007 celkem 15 000 000 Investice roku 2006 z M» celkem 8 725 352

Rekapitulace n·vrhu rozpoËtu na rok 2007

V˝daje neinvestiËnÌ 9 949 000 P¯Ìjmy 6 861 000

V˝daje investiËnÌ 15 000 000 Hospod·¯sk˝ v˝sledek z VH» 2 235 800

Dofinancov·nÌ investiËnÌ Ëinnosti 15 000 000

Dofinancov·nÌ neinvestiËnÌ Ëinnosti 852 200

V˝daje celkem 24 949 000 P¯Ìjmy celkem 24 949 000

Rekapitulace skuteËnosti roku 2006

V˝daje neinvestiËnÌ 9 363 589 P¯Ìjmy 6 207 426

V˝daje investiËnÌ z rozpoËtu M» 8 725 352 Hospod·¯sk˝ v˝sledek z VH» 1 926 774

V˝daje investiËnÌ z dotace MHMP 5 150 000 Dofinancov·nÌ investiËnÌ Ëinnosti z M» 8 725 352

Dotace MHMP na investiËnÌ Ëinnost 5 150 000

Dofinancov·nÌ neinvestiËnÌ Ëinnosti 1 229 389

V˝daje celkem 23 238 941 P¯Ìjmy celkem 23 238 941

10

2/2007 ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE


⁄vaha nad ekonomickou situacÌ M» Praha-äeberov

V·ûenÌ spoluobËanÈ,

mÏla jsem v poslednÌch t˝dnech p¯i pr·ci nad

rozpoËtem M» Praha-äeberov moûnost se

d˘kladnÏji sezn·mit s ekonomickou situacÌ

naöÌ mÏstskÈ Ë·sti. P¯ekvapilo mÏ, jak m˘ûete

vidÏt z ekonomick˝ch ˙daj˘ za roky

2005ñ2007, kterÈ byly zpracov·ny p¯i tvorbÏ

rozpoËtu pro rok 2007, ûe rozpoËty i skuteËnosti

jsou v˝raznÏ deficitnÌ se zvyöujÌcÌm

se trendem. MÏstsk· Ë·st tak kaûd˝ rok spot¯ebov·v·

o p¯ibliûnÏ 1 mil. KË vyööÌ Ë·stku

na bÏûnÈ neinvestiËnÌ v˝daje, neû kterou zÌsk·v·

z veöker˝ch p¯Ìjm˘ i se zapoËtenÌm hospod·¯skÈho

v˝sledku z vedlejöÌ hospod·¯skÈ

Ëinnosti. Tuto Ë·stku kaûdoroËnÏ Ëerp· z penÏz,

kterÈ zÌskala v minulosti prodejem nemovitÈho

majetku, tedy p¯edevöÌm pozemk˘.

Pro ty z v·s, kte¯Ì neholdujÌ ekonomick˝m

pojm˘m, bych se pokusila ekonomickou situaci

mÏstskÈ Ë·sti p¯irovnat k bÏûnÈmu p¯Ìkladu

ze ûivota. Naöe mÏstsk· Ë·st se podob·

ËlovÏku, kter˝ zdÏdil domek po babiËce,

kter˝ prodal. PenÌze za nÏj utrûenÈ postupnÏ

utr·cÌ spoleËnÏ s platem ze zamÏstn·nÌ

za jÌdlo a obleËenÌ. Po nÏkolika letech ale

penÌze po babiËce dojdou a nic po nich nez˘stane.

Podle mÈho n·zoru by bylo lepöÌ,

kdyby se dotyËn˝ uskromnil ve sv˝ch pot¯eb·ch

a vystaËil si pouze s p¯Ìjmy ze zamÏstn·nÌ.

PenÌze utrûenÈ za babiËËin domek by

mohl investovat. Kaûd˝ p¯ece chce, aby po

nÏm nÏco zbylo. Mohl by tedy investovat do

lepöÌho bydlenÌ nebo do vzdÏl·nÌ vlastnÌch

dÏtÌ. Oboje m· trvalou hodnotu. JeötÏ po letech

by mohli v lepöÌm bytÏ spokojenÏ bydlet

jeho vnuci. O trvalÈ hodnotÏ vzdÏl·nÌ

jeho dÏtÌ nenÌ pochyb. Anebo by mohl penÌze

za babiËËin domek v˝hodnÏ investovat

do n·kupu jinÈ nemovitosti a tu pronajÌmat

nebo do n·kupu akciÌ a na nich vydÏlat jmÏnÌ.

Zkr·tka se najde mnoho zp˘sob˘ trvalÈho

zhodnocenÌ dÏdictvÌ po babiËce. Z·leûÌ

na kaûdÈm, kter˝ je mu bliûöÌ. NejmÈnÏ trvanliv˝m

zp˘sobem vöak bez pochyby z˘st·v·

dÏdictvÌ ÑprojÌstì.

Proto si myslÌm, ûe naöe mÏstsk· Ë·st by mÏla

v nejbliûöÌch letech navrhnout a zavÈst ˙sporn·

opat¯enÌ tak, aby byla schopna hospoda-

¯it s vyrovnan˝m rozpoËtem a pouûÌvat prost¯edky

zÌskanÈ prodejem nemovitostÌ pouze

k investiËnÌ Ëinnosti. MÏla by se pokusit

kaûdou v˝dajovou poloûku rozpoËtu po d˘kladnÈm

zv·ûenÌ snÌûit na nejmenöÌ moûnou

mÌru. Pokud nebudou staËit tato snÌûenÌ k vyrovn·nÌ

rozpoËtu, bude z¯ejmÏ nutnÈ p¯istoupit

k razantnÏjöÌm ˙sporn˝m opat¯enÌm. V˝raznou

Ë·stkou ve v˝dajÌch rozpoËtu jsou

mzdovÈ v˝daje. Proto si myslÌm, ûe bude

vhodnÈ provÈst audit vyuûitÌ pracovnÌ doby

zamÏstnanc˘ ˙¯adu a na jeho z·kladÏ zv·-

ûit ˙sporu mzdov˝ch v˝daj˘ nap¯. snÌûenÌm

pracovnÌch ˙vazk˘, snÌûenÌm poËtu zamÏstnanc˘

nebo poËtu mÌstostarost˘. V˝raznou

˙sporu v˝daj˘ by takÈ mohlo p¯inÈst vedenÌ

˙ËetnÌ agendy ˙¯adu mÏstskÈ Ë·sti internÏ.

Druhou moûnostÌ, jak dos·hnout vyrovnanÈho

rozpoËtu, je zv˝öenÌ p¯Ìjm˘. Samoz¯ejmostÌ

je vzestupn˝ trend v˝bÏru mÌstnÌch poplatk˘.

V naöem p¯ÌpadÏ ale vidÌm potenci·l

moûnÈho zv˝öenÌ p¯Ìjm˘ p¯edevöÌm ve v˝nosech

z vedlejöÌ hospod·¯skÈ Ëinnosti. Moûnosti

n·m p¯in·öÌ rozö̯enÌ pron·jmu novÏ

zrekonstruovanÈ Bar·ËnickÈ rychty i pro dalöÌ

aktivity a z·jemce, vybÌr·nÌ poplatk˘ za pouûÌv·nÌ

novÏ postaven˝ch sportoviöù dospÏl˝mi

uûivateli, pron·jem dalöÌch reklamnÌch

ploch apod. N·mÏt˘, jak zv˝öit v˝nosy z vedlejöÌ

hospod·¯skÈ Ëinnosti mÏstskÈ Ë·sti, se

jistÏ najde vÌce.

Douf·m, ûe trendem v p¯ÌötÌch letech v M»

Praha-äeberov nebude ÑprojÌd·nÌì penÏz zÌskan˝ch

z d¯ÌvÏjöÌho prodeje nemovitostÌ, ale

jejich vhodnÈ investov·nÌ. TakÈ douf·m, ûe

M» Praha-äeberov nebude prod·vat dalöÌ

nemovitosti, kter˝ch zbylo jiû jen velmi m·lo,

a zbavovat se tak moûnosti jejich vhodnÈho

budoucÌho vyuûitÌ. Ke zvr·cenÌ trendu deficitnÌho

hospoda¯enÌ naöÌ mÏstskÈ Ë·sti se

pokusÌm jako zastupitelka a p¯edsedkynÏ finanËnÌho

v˝boru v p¯ÌötÌch letech maxim·lnÏ

p¯ispÏt.

Michaela Archalousov·

archalousova@seberov.cz

ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE

2/2007 11


Informace zastupitel˘

Ve¯ejnÈ investice

Jednou z priorit souËasnÈho Zastupitelstva

M» je maxim·lnÌ informovanost obËan˘

o†vÏcech ve¯ejn˝ch. V tÈto, p¯edpokl·d·me

pravidelnÈ rubrice, bychom r·di informovali

o ve¯ejnÈ stavebnÌ Ëinnosti ñ o ve¯ejn˝ch

investicÌch na ˙zemÌ M», v nÏkter˝ch

p¯Ìpadech i v blÌzkÈm sousedstvÌ.

Je n·m jasnÈ, ûe vzhledem k omezenÈmu

prostoru na tÏchto str·nk·ch nem˘ûou b˝t

vöechny aspekty pops·ny dostateËnÏ do

vöech technick˝ch podrobnostÌ, prosÌme

proto o shovÌvavost a v p¯ÌpadÏ z·jmu o v·ö

dotaz.

Akce rozestavÏnÈ

Rozö̯enÌ h¯bitova v HrnË̯Ìch

Jedn· se o dlouhodobÏ p¯ipravovanou akci,

kterou stavebnÏ zajistilo minulÈ ZM» vËetnÏ

n·vrhu jednotliv˝ch ploch a komunikacÌ.

Po zjiötÏnÌ v˝sledku komun·lnÌch voleb

byla v˝stavba b˝val˝m starostou pozastavena.

SouËasnÈ vedenÌ M» se rozhodlo rozestavÏnou

stavbu dokonËit, tj. osadit zeleÚ

vËetnÏ strom˘, zatravnit a zaplatit.

DomnÌv·me se, ûe p¯i souËasnÈm nedostatku

h¯bitovnÌch mÌst a souËasn˝ch trendech

ukl·d·nÌ ostatk˘ (rozptyl, vsyp, ukl·d·nÌ

uren do kolumb·riÌ atd.) jde o investici vÌcegeneraËnÌ.

UvÌt·me diskusi o definitivnÌ podobÏ novÈ

Ë·sti h¯bitova (na jinÈm mÌstÏ Zpravodaje ji

jiû naËal p. J. Hertl) a o moûnosti vyuûitÌ do

doby zah·jenÌ provozu h¯bitova. P¯edpoklad

je nap¯. odpoËinkov˝ park, venkovnÌ v˝stavy

skulptur, v odlehlÈ Ë·sti i dÏtskÈ h¯iötÏ,

vöe s pietnÌm ohledem na h¯bitov p˘vodnÌ.

ChodnÌk u kruhovÈ k¯iûovatky u h¯bitova

v†HrnË̯Ìch

Na z·kladÏ opr·vnÏn˝ch poûadavk˘ obËan˘

byl minul˝ t˝den dokonËen chodnÌk lemujÌcÌ

kruhovou k¯iûovatku a propojujÌcÌ

autobusovou zast·vku 165 smÏr Kunratice

se h¯bitovem a prodejnou v OvËÌnÏ.

V n·roËn˝ch provoznÌch podmÌnk·ch dÏkujeme

dodavatelskÈ firmÏ za rychlÈ dokon-

ËenÌ a tÏöÌme se ze zv˝öenÈ bezpeËnosti a

zlepöenÈho komfortu chodc˘.

ChodnÌky v ulici K äeberovu mezi kruhovou

k¯iûovatkou a ämatlÌkem a u zast·vky

Drazdy

RovnÏû byly dokonËeny chybÏjÌcÌ ˙pravy

chodnÌk˘ v tÏchto lokalit·ch. OstatnÌ viz

p¯edchozÌ akce.

P¯isvÏtlenÌ p¯echodu v ul. K HrnË̯˘m

v†äeberovÏ

Z bezpeËnostnÌch d˘vod˘ bylo p¯edchozÌm

ZM» zad·no p¯isvÏtlenÌ dalöÌho p¯echodu

na zpomalovacÌm prahu p¯i vjezdu do äeberova.

Z nepochopiteln˝ch d˘vod˘ byla

zak·zka b˝val˝m starostou p. Fajfrem zruöena

v listopadu m.r. I p¯es okamûitÈ obnovenÌ

objedn·vky doölo dodavatelem ke

zdrûenÌ uvedenÌ do provozu. ZapojenÌ p¯isvÏtlenÌ

je p¯islÌbeno v nejbliûöÌ dobÏ.

ParkoviötÏ proti Pizzerii di Carlo (b˝val·

restaurace U Topol˘)

Bylo z¯Ìzeno soukrom˝m majitelem restaurace,

kter˝ platÌ n·jem za pouûitÌ obecnÌho

pozemku. P¯i pouûitÌ parkoviötÏ nebr·nit

vjezdu na pozemek p¯ilehlÈho RD!

Akce p¯ipravovanÈ v roce 2007

ZatÌm jen heslovitÏ, v p¯ÌötÌm Zpravodaji

v†p¯ÌpadÏ z·jmu obËan˘ oböÌrnÏji.

DokonËenÌ rekonstrukce zb˝vajÌcÌch komunikacÌ

v HrnË̯Ìch

Jedn· se o hlavnÌ investiËnÌ akci v aktivit·ch

ZM». Po dokonËenÌ ulice K SafinÏ by

mÏly n·sledovat postupnÏ vöechny ulice

12

2/2007 ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE


v†HrnË̯Ìch. Investorem bude opÏt OMI

MHMP za finanËnÌ spolu˙Ëasti M». Pro

nedostateËnou projektovou p¯ipravenost

(odvedenÌ deöùov˝ch vod musÌ p¯edch·zet

odsouhlasen˝ generel odvodnÏnÌ a projekt

odvodnÏnÌ komplikovan˝ p¯ÌtomnostÌ chr·-

nÏn˝ch HrnË̯sk˝ch luk) nebude pravdÏpodobnÏ

investor schopen, kromÏ dokonËenÌ

projektovÈ p¯Ìpravy, letos v˝stavbu v tÈto

oblasti zah·jit.

P¯edpokl·d·me ale, ûe p¯i v˝raznÈm nasazenÌ

znalostÌ a zkuöenostÌ vedenÌ M» by

bylo moûno rekonstruovat povrch v oblasti

ulic ZadnÌ a LouckÈ, kde problematika odvodnÏnÌ

nenÌ tak komplikovan·.

Komunikace Za prodejnou ñ dokonËenÌ

Na z·kladÏ vst¯ÌcnÈho postoje rodiny p. J.

Nov·ka a firmy EPEE, kter· rekonstruuje

rohov˝ objekt na vzorkovnu a prodejnu hra-

Ëek, m˘ûe b˝t urychlenÏ dokonËena obnova

zb˝vajÌcÌ Ë·sti ul. Za prodejnou u v˝jezdu

na hlavnÌ. »·st komunikace a chodnÌku

leûÌ totiû na jejich pozemcÌch.

Zah·jenÌ pracÌ se p¯edpokl·d· po dokon-

ËenÌ dlaûby pro parkoviötÏ EPEE bÏhem

dvou mÏsÌc˘.

Sledujte v tÈ dobÏ dopravnÌ opat¯enÌ umoû-

ÚujÌcÌ v˝stavbu.

Rekonstrukce kanalizace ÑAmerickÈ domkyì

NekvalitnÏ proveden· splaökov· kanalizace

soukrom˝m investorem (Skanska), do kterÈ

natÈk· znaËnÈ mnoûstvÌ podzemnÌch

balastnÌch vod, zp˘sobuje havarijnÌ stav

podtlakovÈ kanalizace v cel˝ch HrnË̯Ìch.

Protoûe gravitaËnÌ kanalizace v Americk˝ch

domcÌch se ocitla v majetku M», je nutno

vzhledem k nalÈhavosti hav·rie urychlenÏ

¯eöit technicky a finanËnÏ velmi n·roËnou

investici, kter· je n·rokov·na na OMI

MHMP. Projekt je p¯ipraven, s finanËnÌmi

prost¯edky m· OMI MHMP problÈmy. Prost¯edky

na letoönÌ rok jsou skoro vyËerp·ny

z d˘vodu p¯eËerp·nÌ prost¯edk˘ v loÚskÈm

roce. PoËÌt· se s finanËnÌ spolu˙ËastÌ M»,

kter· bude moûn·, stejnÏ jako u OMI, za

cenu pozastavenÌ ostatnÌch p¯ipravovan˝ch

investic (rekonstrukce komunikacÌ apod.).

O tomto stavu vÏdÏlo i vedenÌ radnice

v†minulÈm volebnÌm obdobÌ, bohuûel jej

nechalo dovÈst aû do stavu nynÏjöÌho, tedy

havarijnÌho, kter˝ se musÌ ¯eöit na ˙kor jin˝ch

investic. RovnÏû OMI poËÌt· se spolu˙ËastÌ

majitel˘ p¯ilehl˝ch nemovitostÌ p¯i

rekonstrukci jejich netÏsn˝ch kanalizaËnÌch

p¯Ìpojek.

V p¯ÌpadÏ zajiötÏnÌ finanËnÌch prost¯edk˘

m˘ûe b˝t stavba zah·jena jeötÏ v tomto pololetÌ.

P¯estavba v˝dejny jÌdel v Zä V Ladech

P¯ed 3 lety na z·kladÏ zp¯ÌsnÏn˝ch hygienick˝ch

p¯edpis˘ poûadovala obvodnÌ hygieniËka

prov·dÏjÌcÌ dozor nad podmÌnkami

v˝deje jÌdel ve ökolnÌ jÌdelnÏ nÏkterÈ

stavebnÌ a technologickÈ ˙pravy. Pod pohr˘ûkou

uzav¯enÌ ökoly mÏly tyto ˙pravy

probÏhnout do roku 2007. P¯edpokl·d· se

provedenÌ ˙prav v pr·zdninov˝ch mÏsÌcÌch.

Cyklostezky

St·le vzr˘stajÌcÌ automobilov· doprava a

obliba pouûÌv·nÌ kol si vynucuje v˝stavbu

odpovÌdajÌcÌch cyklostezek. Ucelen˝ systÈm

tÈto dopravy vyûaduje koordinaci se sousednÌmi

obcemi a mÏstsk˝mi Ë·stmi a vypracov·nÌ

odpovÌdajÌcÌch projekt˘, na jejichû

podkladÏ budou postupnÏ cyklostezky

vystavÏny. Realizace se p¯edpokl·d· po

schv·lenÌ tÏchto projekt˘, nejspÌöe aû v p¯ÌötÌm

roce.

SportovnÌ h¯iötÏ v äeberovÏ

Pro zdravÈ vyuûitÌ volnÈho Ëasu by v äeberovÏ

mÏlo vzniknout, obdobnÏ jako uû

v†HrnË̯Ìch, sportovnÌ h¯iötÏ pro ve¯ejnost.

ZatÌm se tipuje vhodn˝ pozemek, kter˝ by

vyhovÏl i z hlediska ˙zemnÌho pl·nu. P¯ivÌtali

bychom vaöe n·zory na jeho vhodnÈ

umÌstÏnÌ. ZatÌm je k disposici nep¯Ìliö vhodn˝

pozemek u Jord·nku.

Ing. Ji¯Ì Ritt

mÌstostarosta

ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE

2/2007 13


Dotace, doprava a bezpeËnost

V·ûenÌ spoluobËanÈ,

vyuûÌv·m sv˘j prostor ve Zpravodaji ke shrnutÌ

ud·lostÌ spadajÌcÌch do mÈ p˘sobnosti

od uz·vÏrky poslednÌho Zpravodaje.

InvestiËnÌ v˝stavba, zÌsk·v·nÌ finanËnÌch

prost¯edk˘:

Jak jsem psal jiû v minulÈm Zpravodaji, rozpoËet

M» nepokr˝v· investiËnÌ v˝stavbu, a

proto je pot¯eba intenzivnÏ sh·nÏt dotaËnÌ

prost¯edky aù uû od magistr·tu hl. m. Prahy,

ze st·tnÌho rozpoËtu nebo z dotaËnÌch fond˘

(EU, äv˝carsk˝, Norsk˝). NynÌ jsme jiû

v†tÈto problematice daleko lÈpe zorientov·-

ni a hlavnÏ m·me k dispozici informace,

ke kter˝m jsme nemÏli p¯Ìstup.

Magistr·tnÌ dotace jsou finanËnÌ prost¯edky

rozdÏlovanÈ p¯es odbor mÏstskÈho investora

OMI jednotliv˝m M». Kdo by si

myslel, ûe je to pravideln˝ p¯Ìjem, tak by se

m˝lil. V nÏkter˝ch letech, kdyû si naöe M»

hradila investiËnÌ v˝stavbu z vlastnÌch zdroj˘

(prodej pozemk˘ Tesco), investice p¯es

OMI se zastavily, protoûe jsme je fakticky

nepot¯ebovali.

NynÌ jsme nav·zali s OMI velmi dobrou

spolupr·ci a snaûÌme se postupovat tak, aby

nedoch·zelo ke koliznÌm situacÌm a my

neplatili nÏco ze svÈho, pokud to pl·nuje

OMI zainvestovat. D·le s OMI spolupracujeme

v pl·nov·nÌ jednotliv˝ch investiËnÌch

akcÌ podle priorit naöÌ M» tak, aby kaûd˝

rok probÏhla jedna Ñvelk·ì investiËnÌ akce

(nap¯. silnice).

NadaËnÌ fondy EU ñ v tuto chvÌli jeötÏ nejsou

pro Prahu schv·leny tzv. JednotnÈ programovÈ

dokumenty JPD pro p¯ihlaöov·nÌ

projekt˘ (Praha m· vyööÌ HDP na hlavu neû

pr˘mÏr EU, proto ta odliönost od ostatnÌch

region˘). Praha to tedy musÌ vymyslet tak,

abychom mÏli v˘bec nÏjakou moûnost dotace

Ëerpat. P¯edbÏûnÈ informace hovo¯Ì

o†podzimu 2007 jako o termÌnu schv·lenÌ

nov˝ch JPD. Pro n·s to v tuto chvÌli znamen·

relativnÏ dost Ëasu na p¯Ìpravu nejd¯Ìve

studiÌ a potÈ jednotliv˝ch projektov˝ch dokumentacÌ.

Podle m˝ch informacÌ by se naöe nejvÏtöÌ

investiËnÌ z·mÏry (deöùov· kanalizace

v†HrnË̯Ìch a centra obce) mÏly v programov˝ch

dokumentech objevit.

Z dalöÌch dotaËnÌch prost¯edk˘ NorskÈ a

äv˝carskÈ fondy budou p¯ijÌmat projekty

pravdÏpodobnÏ v kvÏtnu a pro n·s by mohly

b˝t re·lnÈ investice do p¯ÌrodnÌ pam·tky

HrnË̯skÈ louky, rekonstrukce a rozö̯enÌ

obou mate¯sk˝ch ökolek a dalöÌ drobnÈ projekty.

éivotnÌ prost¯edÌ, po¯·dek:

K ûivotnÌmu prost¯edÌ vÌce p¯ÌspÏvek

p.†MÏchury.

Ve spolupr·ci s odborem éP HLMP a Ministerstvem

éP d·v·me dohromady strategick˝

pl·n pÈËe a rozvoje PP HrnË̯skÈ louky.

Pro obËany p¯edevöÌm jasnÈ vymezenÌ

hranice PP a ochrannÈho p·sma. V ˙zemnÌm

pl·nu v budoucnu nep¯ipustÌme jak˝koliv

z·sah. (Rodinn˝ d˘m u HrnË̯skÈho

rybnÌka byl jiû zkolaudov·n)

D·le nauËn· stezka, kter· by zahrnovala

nejen PP, ale i zajÌmav· nebo historicky

cenn· mÌsta naöÌ M» s budoucÌm napojenÌm

na centra äeberova a HrnË̯. DalöÌ informace

v Ël·nku HrnË̯skÈ louky.

SnaûÌme se vyhovÏt poûadavk˘m naöich

spoluobËan˘ na omezenÌ vlivu v˝stavby

v†jejich okolÌ a d·le v z·konn˝ch mezÌch

ovlivÚovat jednotlivÈ vlastnÌky nemovitostÌ

a firmy ve smyslu po¯·dku a bezpeËnosti

objekt˘.

Doprava a bezpeËnost:

Na letoönÌ rok jsou v pl·nu dalöÌ zpomalovacÌ

lavice a p¯isvÏtlenÌ p¯echod˘ pro chodce.

D·le jsme iniciovali setk·nÌ z·stupc˘ okolnÌch

obcÌ a M», na kterÈm se dohodlo vytvo¯enÌ

sdruûenÌ obcÌ a M», kterÈ bude jako

jednotn˝ subjekt ve spolupr·ci s MHLMP a

st¯edoËesk˝m krajem spolupracovat na kon-

14

2/2007 ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE


cepci dopravnÌ obsluûnosti velmi öirokÈho

p·sma od ÿÌËan aû po Ñstarou Beneöovskouì.

V r·mci tÈto koncepce bude p¯ehodnocenÌ

VesteckÈ spojky s naöÌm p¯etrv·vajÌcÌm

poûadavkem na obchvat äeberova a

HrnË̯. Konsensus byl takov˝, ûe sama M»

nem· tÈmϯ û·dnou öanci v˝voj ovlivÚovat.

SdruûenÌ obcÌ, komunikace s magistr·tem

a St¯edoËesk˝m krajem je jedin· moûn·

cesta, jak prosadit zmÏny a naöe poûadavky.

Nev˝hodou bude velkÈ mnoûstvÌ partner˘

p¯i jedn·nÌch a d·le pravdÏpodobnÏ

kompromisnÌ v˝sledek. Je to takov˝ zaËarovan˝

kruh ñ sami nic neprosadÌme a p¯i

spoleËnÈm postupu musÌme respektovat

okolnÌ obce, stejnÏ jako ony n·s.

Znovu je otev¯ena problematika kruhovÈ

k¯iûovatky na KunratickÈ spojce, kter· je

cel· v naöem katastr·lnÌm ˙zemÌ, a spolu

s†tÌm v˝kupy pozemk˘ od vlastnÌk˘.

V minulosti se nepoda¯ilo kontaktovat nÏkterÈ

vlastnÌky a nÏkte¯Ì nesouhlasili s podmÌnkami

v˝kupu. Podot˝k·m, ûe se jedn·

o 10 vlastnÌk˘ a dohromady cca 150 metr˘

ËtvereËnÌch pozemk˘. Proto projektov· firma

p¯edÏlala projekt tak, aby byly vynech·-

ny spornÈ pozemky a k¯iûovatka se mohla

v nejbliûöÌ dobÏ stavÏt.

St·le iniciujeme st·tnÌ a MÏstskou policii

k†intenzivnÏjöÌm kontrol·m ve¯ejnÈho po-

¯·dku a pravidel silniËnÌho provozu.

MUDr. Petr Kolek

mÌstostarosta

éivotnÌ prost¯edÌ

Z Ëinnosti komise pro ûivotnÌ prost¯edÌ

Hl. m. Praha p¯ipravilo a v prosinci m. r.†rozeslalo

k p¯ipomÌnkov·nÌ vöem M» n·vrh

novÈ vyhl·öky o odpadech. JejÌ p¯ijetÌ by

b˝valo znamenalo, ûe od 1. 2. 2007 by naöi

obËanÈ jiû nesmÏli odkl·dat do sv˝ch popelnic

n·pojovÈ kartony, bioodpad (tr·vu,

listÌ) a elektroza¯ÌzenÌ (tzv. malÈ elektrozboûÌ),

ale byli by nuceni je shromaûÔovat

a odevzd·vat ve sbÏrnÈm dvo¯e, kdyû ten

nejbliûöÌ je pro n·s aû v Mod¯anech. Komise

ûivotnÌho prost¯edÌ proto vypracovala

nesouhlasnÈ stanovisko, kterÈ starostka naöÌ

M» rozeslala nejen Magistr·tu hl. m. Prahy,

ale tÈû starost˘m okrajov˝ch Ë·stÌ Prahy

se û·dostÌ o podporu. TÈ se jÌ plnÏ dostalo a

hl. m. Praha muselo nakonec tento n·vrh

st·hnout a podle naöich p¯ipomÌnek p¯ipravit

nov˝ n·vrh, kter˝ byl schv·len zastupitelstvem

hl. m. Prahy koncem ˙nora s platnostÌ

od 1. 7. 2007. Je to urËitÏ poprvÈ, kdy

tak mal· mÏstsk· Ë·st, jakou je Praha-äeberov,

dok·zala takto razantnÏ obh·jit

opr·vnÏnÈ poûadavky sv˝ch obËan˘ v˘Ëi

hl. m. Praze a zÌskala tÌm navÌc i respekt

ostatnÌch okrajov˝ch Ë·stÌ Prahy. A pro n·s

je to d˘kaz toho, ûe i do budoucna je moûnÈ

s ˙spÏchem h·jit z·jmy mal˝ch Ë·stÌ Prahy

oproti tÏm velk˝m. S novou vyhl·ökou

v·s sezn·mÌme v dalöÌm ËÌsle Zpravodaje.

D·le komise vypracovala podmÌnky k û·-

dosti Praûsk˝ch sluûeb a. s. k v˝stavbÏ sbÏrnÈho

dvora v k. ˙. äeberov, za kter˝ch je

moûnÈ s jeho v˝stavbou souhlasit tak, aby

jeho provoz co nejmÈnÏ obtÏûoval naöe

obËany. Tyto p¯ipomÌnky byly ûadatelem

uzn·ny za opr·vnÏnÈ a nakonec plnÏ akceptov·ny.

KromÏ jinÈho byla tÈû p¯ipravena koncepce

odpadovÈho hospod·¯stvÌ, kter· bude po

zapracov·nÌ novÈ vyhl·öky o odpadech

d·na k öirokÈ diskusi naöim obËan˘m, a p¯ipraven

informativnÌ podklad k novele vodnÌho

z·kona (viz samostatn˝ Ël·nek v tomto

Zpravodaji).

JUDr. Ing. Petr MÏchura

p¯edseda komise ûivotnÌho prost¯edÌ

M» Praha-äeberov

ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE

2/2007 15


Jak d·l se studnami dle novelizovanÈho z·kona o vod·ch?

Z·kon Ë. 20/2004 Sb. (tzv. Ñeuronovelaì), kter˝

novelizoval mimo jinÈ i vodnÌ z·kon, stanovil

v Ël. II bod 2., podle nÏhoû vybran· povolenÌ

k nakl·d·nÌ s vodami zanikajÌ nejpozdÏji

k†datu 1. 1. 2008. Jeho p¯ijetÌm se tak »esk·

republika p¯ihl·sila k respektov·nÌ poûadavku

udrûitelnÈho rozvoje p¯i hospoda¯enÌ s vodou

jako nejcennÏjöÌm p¯ÌrodnÌm zdrojem

s†tÌm, ûe od tohoto data budou vöechna povolenÌ

nakl·d·nÌ s vodami plnÏ odpovÌdat evropsk˝m

poûadavk˘m. CÌlovou skupinou zde

byly p¯edevöÌm obce, fyzickÈ osoby podnikajÌcÌ

a pr·vnickÈ osoby, kterÈ jiû v minulosti

toto povolenÌ zÌskaly a kter˝m tak hrozÌ, ûe

k†1. 1. 2008 bez n·hrady zanikne.

Vedle tÏchto podnikajÌcÌch subjekt˘ Ëi obcÌ

nakl·dajÌcÌch s vodou leg·lnÏ Ëi ileg·lnÏ vöak

existuje i ohromnÈ mnoûstvÌ nepodnikajÌcÌch

obËan˘ ñ vlastnÌk˘ studnÌ, z nichû tÈû mnozÌ

odebÌrajÌ podzemnÌ vodu navÌc i bez povolenÌ

k odbÏru, tedy neleg·lnÏ, a kterÈ tato novela

z·kona pochopitelnÏ vystraöila a ptajÌ se,

jak tyto svÈ odbÏry zlegalizovat. A pr·vÏ tÏmto

obËan˘m (tedy nikoliv podnikajÌcÌm subjekt˘m,

ty jsou straöeny zcela z·mÏrnÏ a povinnÏ)

je urËena n·sledujÌcÌ informace:

Komu z obËan˘ platnÈ povolenÌ k odbÏru vod

nezanik·

NezanikajÌ a i nad·le z˘st·vajÌ leg·lnÌmi odbÏry

vod ze studnÌ vybudovan˝ch obËany

mimo r·mec jejich podnikatelskÈ Ëinnosti

1) p¯ed 1. 1. 1955, i kdyû na tento odbÏr nemajÌ

û·dnÈ povolenÌ

2) po 1. 1. 1955, pokud majÌ nebo mohou prok·zat

existenci povolenÌ k odbÏru podzemnÌ

vody

Kdo z obËan˘ û·dnÈ povolenÌ k odbÏru vod

nepot¯ebuje

1) kdo û·dnou podzemnÌ nebo povrchovou vodu

neodebÌr· (studnu m·, ale nepouûÌv· ji)

2) kdo ji odebÌr· bez zvl·ötnÌho technickÈho

za¯ÌzenÌ (bez pumpy, tedy nap¯. jen konvÌ)

3) kdo ji odebÌr· jen za ˙Ëelem individu·lnÌho

z·sobov·nÌ dom·cnosti pitnou vodou (vËetnÏ

zalÈv·nÌ zahrady, splachov·nÌ WC, mytÌ

aut, nap·jenÌ zv̯at apod.)

Z v˝öe uvedenÈho tedy plyne, ûe obËanÈ, kte-

¯Ì podzemnÌ vodu odebÌrajÌ jiû po lÈta jen za

˙Ëelem individu·lnÌho z·sobov·nÌ svÈ dom·cnosti

a dosud nemajÌ na odbÏr û·dnÈ povolenÌ,

sice û·dnÈ novÈ povolenÌ na odbÏr vody

zcela nezbytnÏ nepot¯ebujÌ, nicmÈnÏ bylo by

nanejv˝ö vhodnÈ, aby i oni tento sv˘j odbÏr

radÏji co nejd¯Ìve plnÏ zlegalizovali v souladu

s novou pr·vnÌ ˙pravou. Jen tak totiû budou

mÌt absolutnÌ jistotu, nejen ûe se nedopouötÏjÌ

p¯estupku Ëi spr·vnÌho deliktu a

nehrozÌ jim tak p¯Ìpadn· finanËnÌ sankce, ale

navÌc si tÌm i ochr·nÌ svÈ pr·vo p¯i ¯ÌzenÌ

o†povolenÌ jakÈhokoliv jinÈho nakl·d·nÌ s vodami

i p¯i jin˝ch Ëinnostech (nap¯. p¯i ˙zemnÌm

pl·nov·nÌ nebo povolov·nÌ staveb), a tÈû

jen pak majÌ pr·vo na ˙hradu vzniklÈ ökody

v†p¯ÌpadÏ, ûe jim jin· osoba (nap¯. soused) zp˘sobila

p¯i svÈ provoznÌ Ëinnosti ztr·tu nebo

snÌûenÌ moûnosti odbÏru Ëi zmÏnu jakosti

spodnÌ vody, coû je dosti v˝znamnÈ. Zvl·ötÏ

to pak platÌ pro studny postavenÈ po roce

1955, pokud na odbÏr vody z nich tito obËanÈ

nemajÌ platnÈ povolenÌ.

Jinou ot·zkou je, ûe nÏkterÈ studny nejen ûe

nemajÌ povolenÌ k odbÏru podzemnÌ vody, ale

dokonce byly i postaveny bez stavebnÌho a

kolaudaËnÌho povolenÌ. Ale i v takovÈm p¯ÌpadÏ

se na tyto stavby (studny) z hlediska pr·-

va hledÌ jako na ¯·dnÏ povolenÈ a zkolaudovanÈ,

pokud vodopr·vnÌ ˙¯ad prokazatelnÏ

nezjistÌ, resp. vlastnÌk studny s·m neprohl·sÌ,

ûe studna byla postavena bez stavebnÌho povolenÌ.

Ale protoûe vlastnÌk studny takovÈ prohl·öenÌ,

pokud je p¯i smyslech, jistÏ s·m neudÏl·

a vodopr·vnÌ ˙¯ad nem· moûnost

prokazatelnÏ zjistit opak (dokumentace stavby

studny jistÏ nÏjak· kdysi byla, ale nedochovala

se, ûeÖ), tak ani zde nÏjakÈ v·ûnÈ

nebezpeËÌ nehrozÌ. A i kdyby hrozilo, lze poû·dat

o dodateËnÈ povolenÌ studny.

Z v˝öe uvedenÈho tedy plyne, ûe bÏûnÌ obËanÈ

zatÌm nemajÌ d˘vod k û·dnÈ panice, neboù

û·dost o povolenÌ Ëi prodlouûenÌ povolenÌ

k†odbÏru podzemnÌ vody mohou podat na povϯenÈm

obecnÌm ˙¯adÏ (⁄¯ad M» Praha 11)

kdykoliv to uznajÌ za vhodnÈ (byù ËÌm d¯Ìve,

tÌm lÈpe). V jinÈ situaci jsou podnikajÌcÌ fyzickÈ

a pr·vnickÈ osoby, kterÈ, pokud se jich to

t˝k· (upozorÚuji, ûe v˝öe uveden· ˙prava se

16

2/2007 ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE


pro nÏ dosti liöÌ), by si mÏly podat ¯·dnou û·-

dost o prodlouûenÌ povolenÌ a nebo novou

û·dost k odbÏru vod vËetnÏ vöech p¯Ìloh nejpozdÏji

do 1. 7. 2007. Pot¯ebnÈ tiskopisy a informace

jsou nap¯. na www.zanikpovoleni.cz

nebo na vodopr·vnÌm ˙¯adu (povϯenÈm obecnÌm

˙¯adu, pro äeberov a HrnË̯e je to ⁄¯ad

M» Praha 11).

ÿeöenÌ bioodpadu

ObËanÈ û·dnÈ poplatky neplatÌ, u star˝ch

bezproblÈmov˝ch studen m˘ûe b˝t i upuötÏno

od drahÈho hydrogeologickÈho posudku,

takûe cel˝ proces povolov·nÌ nemusÌ b˝t ani

p¯Ìliö n·roËn˝. BliûöÌ podrobnosti v·m p¯ineseme

v dalöÌm ËÌsle Zpravodaje.

Z materi·l˘ Ministerstva zemÏdÏlstvÌ zpracoval

JUDr. Ing. Petr MÏchura

p¯edseda komise ûivotnÌho prost¯edÌ

M» Praha-äeberov

* * *

V·ûenÌ spoluobËanÈ,

v p¯edvolebnÌch programech jsme uvedli, ûe chceme zlepöit moûnost t¯ÌdÏnÌ odpadu, mimo

jinÈ i ¯eöenÌ bioodpadu. Proto jsme uvÌtali dotaznÌk Praûsk˝ch sluûeb k zavedenÌ placen˝ch

n·dob na bioodpad (formul·¯ je p¯Ìlohou tohoto Zpravodaje). Pokud bude z·jem alespoÚ 200

z V·s, sluûba se zavede jiû bÏhem Ëervna. V opaËnÈm p¯ÌpadÏ V·s budeme informovat o malÈm

z·jmu a budeme hledat jinÈ alternativnÌ ¯eöenÌ.

V p¯ÌpadÏ z·jmu o tuto sluûbu prosÌm vyplÚte p¯iloûen˝ dotaznÌk a poölete jej na ⁄¯ad M»

(K†äeberovu 160, Praha 4), vhoÔte ho do schr·nek na budovÏ ⁄¯adu Ëi Bar·ËnickÈ rychtÏ, doneste

ho na ⁄¯ad osobnÏ, poölete ho elektronicky (info@seberov.cz) nebo zavolejte (244 911 713).

ProsÌm o rychlÈ vr·cenÌ vyplnÏnÈho dotaznÌku, aby se provoz mohl spustit co nejd¯Ìve.

Ing. Petra Venturov·, starostka

P¯ÌrodnÌ pam·tka ñ HrnË̯skÈ louky

* * *

Vzhledem k malÈ informovanosti obËan˘

o†v˝znamnÈ p¯ÌrodnÌ lokalitÏ v naöem katastru

p¯in·öÌme n·sledujÌcÌ ˙daje, kterÈ budou

v dalöÌch zpravodajÌch podle z·jmu rozö̯eny

o konkrÈtnÌ informace o jednotliv˝ch spole-

ËenstvÌch z oblasti fauny, flory a geologie.

P¯ÌrodnÌ pam·tka HrnË̯skÈ louky (d·le PP HL)

je chr·nÏnÈ ˙zemÌ v katastru naöÌ mÏstskÈ

Ë·sti, zahrnujÌcÌ pod sebe louky, vodoteËe a

soustavu öesti rybnÌk˘. Viz mapka.

Jedn· se o v˝znamnou PP v˝znamu nejen celorepublikovÈho,

ale takÈ evropskÈho, jak

svÏdËÌ pravdÏpodobnÈ za¯azenÌ PP HL do programu

Natura 2000, coû je seznam celoevropsky

v˝znamn˝ch p¯ÌrodnÌch lokalit.

PÈËi prov·dÌ odbor ûivotnÌho prost¯edÌ magistr·tu

hl. m. Prahy za vyuûitÌ soukrom˝ch subjekt˘

na pÈËi mechanizovanou a ruËnÌ (p¯ev·ûnÏ

se jedn· o seËenÌ a odklÌzenÌ biomasy).

NÏkdo jste moûn· zaznamenal novÈ oznaËenÌ

a vymezenÌ od sousednÌch orn˝ch ploch, jedn·

se p¯ev·ûnÏ o d¯evÏnÈ sloupy s Ëerven˝mi

pruhy. ZoranÈ Ë·sti zasahujÌcÌ do prostoru PP

jsou p¯ipraveny k zatravnÏnÌ travnÌ smÏsÌ speci·lnÏ

namÌchanou pro tuto lokalitu a do budoucna

se p¯edpokl·d· p¯irozenÈ rozö̯enÌ

chr·nÏn˝ch druh˘ rostlin i na tyto plochy.

PP m· takÈ ochrannÈ p·smo, kterÈ je v tomto

p¯ÌpadÏ d·no p¯ilehl˝mi parcelami a ne p·smem

öirok˝m 50 m, coû je druh· moûn· varianta,

kter· se vöak ned· kombinovat. Uvaûuje

se o zvÏtöenÌ ochrannÈho p·sma p¯edevöÌm

na severoz·padÏ (smÏrem ke KunraticÌm) a

d·le o rozö̯enÌ vlastnÌ PP HL o drobnÈ parcely,

na kter˝ch jiû dnes takÈ rostou chr·nÏnÈ

rostliny.

Ve spolupr·ci s odborem éP MHLMP p¯ipravujeme

vytvo¯enÌ nauËnÈ stezky s informaËnÌmi

tabulemi, odpoËinkov˝mi mÌsty s odpadkov˝mi

koöi a koöi na psÌ exkrementy. Trasa

stezky bude probÌhat prakticky celou p¯ÌrodnÌ

pam·tkou a bude zahrnovat i v˝znamn· mÌsta

naöÌ mÏstskÈ Ë·sti. D·le bude alespoÚ Ë·stÌ

PP vytvo¯ena trasa pro konÏ.

V p¯ÌötÌm roce je pl·nov·na rekultivace nÏkter˝ch

menöÌch rybnÌk˘.

ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE

2/2007 17


TÌmto bychom chtÏli poprosit majitele ps˘,

kte¯Ì je venËÌ v tÈto lokalitÏ, o d˘slednÈ odklÌzenÌ

psÌch exkrement˘, kterÈ zvyöujÌ prohnojenost

luk a tÌm mÏnÌ skladbu p˘dy, na kterÈ

z·visÌ r˘st chr·nÏn˝ch rostlin. TotÈû platÌ i pro

majitele konÌ.

D·le je uvedena charakteristika PP HL, jak ji

zpracovala pro odbor éP MHLMP firma Lˆw

& spol., s.r.o.

1. N·zev ˙zemÌ: HrnË̯skÈ louky

Kategorie: p¯ÌrodnÌ pam·tka

Vyhl·öeno: 1. 9. 1988 vyhl·ökou Ë. 5/1988

Sb. NVP (jako chr·nÏn˝ p¯ÌrodnÌ v˝tvor)

Katastr·lnÌ ˙zemÌ: äeberov

Obvod: Praha 4

Chr·nÏnÈ ˙zemÌ: parc. Ë.: 97, 98, 99/1, 559,

560, 718, 788, 1403, 1404, 1405, 1410, 1416,

1417/1, 1417/2, 1439, 1440, 1441, 1443,

1444/1, 1444/2, 1445, 1447, 1450, 1460,

1461 k. ˙. äeberov

Celkov· v˝mÏra: 29,53 ha

V˝mÏra nelesnÌ Ë·sti: 29,53 ha

OchrannÈ p·smo: parc. Ë.: 680, 713, 714/1

714/2, 1406, 1407, 1408, 1442, 1446 k. ˙.

äeberov

Celkov· v˝mÏra ochrannÈho p·sma: 23,51 ha

2. HlavnÌ p¯edmÏt (motiv) ochrany:

a) Komplex vlhk˝ch luk a rybnÌk˘ v pramennÈ

oblasti s druhovÏ bohat˝m ekosystÈmem

pch·Ëov˝ch, ps·rkov˝ch a ovsÌkov˝ch luk a

r·kosin

b) V˝znamnÈ ˙toËiötÏ a hnÌzdiötÏ mnoha druh˘

vodnÌch a bahennÌch pt·k˘ (kachny, lysky,

labutÏ, kulÌci, jesp·ci, vodouöi).

3. CÌl ochrany:

ZavedenÌ zp˘sobu hospoda¯enÌ, kter˝ zajistÌ

uchov·nÌ vöech rostlinn˝ch spoleËenstev, kterÈ

se zde vyvinuly, a udrûenÌ jejich druhovÈho

bohatstvÌ, ochrana vodnÌho reûimu jako nezbytnÈ

podmÌnky udrûenÌ ekosystÈmu, ochrana

hnÌzdÌcÌch pt·k˘ a pt·k˘ na tahu.

4. Charakteristika chr·nÏnÈho ˙zemÌ ve vztahu

k hlavnÌmu motivu ochrany:

⁄zemÌ je souË·stÌ geomorfologickÈho okrsku

Uh¯ÌnÏvsk· ploöina, kter˝ tvo¯Ì lem na jiûnÌ

hranici celku PraûskÈ ploöiny. Je to nepatrnÏ

zvlnÏn· pahorkatina s mal˝m sklonem k severoz·padu,

v nadmo¯skÈ v˝öce kolem 300†m.

Geologick˝ podklad tvo¯Ì proterozoickÈ b¯idlice

a droby, nad nimi jsou kvartÈrnÌ sedimenty.

VyvÏrajÌ zde prameny, kterÈ byly jiû ve st¯edovÏku

podchyceny v rybniËnÌ soustavÏ öesti

18

2/2007 ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE


ybnÌk˘. ÿada drobn˝ch vodoteËÌ se pod äeberovem

spojuje a vytv·¯Ì Kunratick˝ potok.

P¯estoûe ˙zemÌ bylo v minul˝ch letech pod

znaËn˝m tlakem socialistickÈho zemÏdÏlstvÌ,

nÏkterÈ louky byly rozor·ny a byla zde provedena

meliorace, bylo zde nalezeno tÈmϯ

200 druh˘ vyööÌch rostlin. NÏkterÈ z nich jsou

uvedeny na seznamech ohroûen˝ch druh˘ (Iris

sibirica, I. pseudacorus, Trollius altissimus,

Thalictrum flavum, Cnidium dubium, Carex

caespitosa, Eleocharis uniglumis, Salix rosmarinifolia,

Scorzonera humilis, Silaum silaus,

Taraxacum palustre, Valeriana dioica, Dactylorhiza

majalis).

Systematick˝ pr˘zkum Lepidoptera sice proveden

nebyl, na lokalitÏ vöak bylo zjiötÏno 38

druh˘ mot˝l˘, z toho nÏkterÈ vz·cnÈ druhy

(Perinephila perlucidalis, Orthonama vittana,

Eupithecia virgaureata, Leucania obsoleta,

Photedes minima). Existence vz·cn˝ch druh˘

Lepidoptera proto musÌ b˝t v n·vrhu pÈËe

zohlednÏna.

V˝znamn˝ je rovnÏû v˝skyt nÏkter˝ch vz·cnÏjöÌch

obojûivelnÌk˘ (Rana ridibunda, Bombina

bombina, Triturus cristatus).

DosavadnÌ zp˘sob obhospoda¯ov·nÌ rybnÌk˘

je zamϯen˝ na intenzÌvnÌ produkci ryb a

z†ichtyologickÈho hlediska nemajÌ rybnÌky

prakticky û·dn˝ v˝znam, i kdyû se zd·, ûe prameny

nebyly dosud zasaûeny v˝znamnÏjöÌm

zneËiötÏnÌm a v rybnÌce Br˘dek byly p¯ed rokem

1987 zjiötÏny i druhy, indikujÌcÌ nejËistöÌ

vody (st¯evle potoËnÌ, vranka obecn·, hrouzek

obecn˝ a samice raka s vajÌËky).

Bezesporu nejvÏtöÌ je ornitologick˝ v˝znam

rybnÌk˘. Na tahov˝ch cest·ch se zde zastavujÌ

pt·ci p¯ed p¯eletem Prahy. R·kosovÈ porosty

zde vytv·¯ejÌ v˝znamnÈ refugium velmi

vz·cnÈmu druhu Luscinia svacica. Na tahu

jsou zde pravidelnÏ pozorov·ny bekasiny

otavnÌ (Gallinago gallinago), jesp·ci bojovnÌ

(Philomachos pugnax) i dalöÌ druhy bahÚ·k˘.

V luËnÌch porostech hnÌzdÌ linduöka luËnÌ (Anthus

pratensis) a strnad r·kosnÌ (Emberiza

schoeniculus). DalöÌmi hnÌzdÌcÌmi druhy jsou

r·kosnÌci (Acrocephalus sp., t¯i druhy) a cvr-

Ëilka zelen· (Locustella naevia).

KromÏ rejsk˘ (Sorex araneus, S. minutus) a

bÏlozubky (Crocidura sulveolens) stojÌ za

zmÌnku v˝skyt ondatry piûmovÈ (Ondatra zibethicus),

pozorovanÈ zde v r. 1987, a hraboöe

mok¯adnÌho (Microtus agrestis), jehoû kosternÌ

zbytky pravidelnÏ obsahujÌ v˝vrûky sov

v okolÌ.

5. Z·sadnÌ vlivy lidskÈ Ëinnosti v minulosti:

⁄zemÌ je v˝raznÏ ovlivÚov·no lidskou ËinnostÌ

jiû od st¯edovÏku, kdy doölo k ˙pravÏ hydrologick˝ch

pomÏr˘ podchycenÌm Ëetn˝ch

pramen˘ a vybudov·nÌm rybniËnÌ soustavy.

⁄zemÌ bylo vyuûÌv·no k produkci pÌce a jako

pastviny a vznikl tak rozs·hl˝ a bohat˝ luËnÌ

komplex.

V obdobÌ socialistickÈho zemÏdÏlstvÌ byla i

zde velk· Ë·st drnovÈho fondu zruöena a rozor·na

na pole a byly provedeny necitlivÈ meliorace.

NeopodstatnÏnÈ vysokÈ d·vky hnojiv

vyvolaly postupujÌcÌ ruderalizaci. NegativnÏ

se projevovala i nepravideln· seË a takÈ paradoxnÌ

skuteËnost, ûe nÏkdy nebyla posekan·

hmota sklizena.

6. NegativnÌ vlivy (ËinitelÈ) a moûn· nebezpeËÌ

dalöÌho ohroûenÌ:

V souËasnÈ dobÏ doölo k v˝raznÈ zmÏnÏ obhospoda¯ov·nÌ

ploch a z·sadnÌ vlivy lidskÈ

Ëinnosti se proti minulosti zcela zmÏnily. NadmÏrn˝

tlak zemÏdÏlskÈ v˝roby se zmÏnil

v†˙pln˝ nez·jem a v souËasnÈ dobÏ je nejv·ûnÏjöÌm

ohroûenÌm fytocenÛz ˙pln· absence

seËenÌ a sklÌzenÌ rostlinnÈ hmoty.

StejnÏ v·ûn˝m nebezpeËÌm je tlak na zmÏnu

vyuûitÌ ˙zemÌ v okolÌ ve prospÏch velkoploönÈ

z·stavby a s tÌm souvisejÌcÌ odkanalizov·-

nÌ a zmÏnu odtokov˝ch pomÏr˘.

NebezpeËÌ eutrofizace vyvolanÈ p¯ehnojov·-

nÌm zemÏdÏlsk˝ch kultur sice jiû nenÌ aktu·lnÌ,

mnoûstvÌ ûivin nahromadÏn˝ch v p˘dÏ

z†minulÈho obdobÌ vöak je st·le jeötÏ vysokÈ.

I nad·le p¯etrv·v· vysok· eutrofizace vody

v†rybnÌcÌch zp˘soben· intenzÌvnÌm chovem

ryb.

Chov·nÌ ptaËÌ populace p¯i tahu a zejmÈna

p¯i hnÌzdÏnÌ m˘ûe negativnÏ ovlivÚovat rekreaËnÌ

vyuûÌv·nÌ ˙zemÌ v nevhodnou dobu (jezdectvÌ,

vodnÌ sporty). Seölap·v·nÌ vegetace na

severnÌm b¯ehu öeberovskÈho rybnÌka v letnÌch

mÏsÌcÌch vöak nelze ch·pat jako negativnÌ

jev, ale naopak, patrnÏ p¯ispÌv· k p¯eûitÌ

populace Gagea bohemica.

VϯÌm, ûe pro n·s jako obyvatele okrajovÈ Ë·sti

Prahy je tato oblast unik·tnÌ a ûe vöichni p¯ispÏjeme

k jejÌmu uchov·nÌ a dalöÌmu rozvoji.

Petr Kolek, mÌstostarosta

ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE

2/2007 19


Bar·Ënick· rychta

Programy pro ve¯ejnost

M» p¯ipravila pro spoluobËany tÈmatickÈ veËery v Bar·ËnickÈ rychtÏ, kterÈ jsou sv˝mi tÈmaty

urËeny öirokÈ ve¯ejnosti. D·le na zkouöku zav·dÌme vÌkendovÈ akce (soboty), kterÈ m· ve svÈ

kompetenci firma, kter· si pronajÌm· prostory v RychtÏ.

V b¯eznu jiû probÏhly dva veËery na tÈma: ÑJaro na zahr·dceì a ÑVelikonoËnÌ aranûm·ì, kterÈ

se setkaly s velk˝m z·jmem obËan˘. D·le jsou p¯ipravena n·sledujÌcÌ tÈmata:

14. dubna 2007 (sobota) od 9 hod.

Malov·nÌ na textil

V naöem kurzu si vyzkouöÌte vyrobit origin·lnÌ

triËka, ubrusy, taöky nebo prostÌr·nÌ. ZkusÌte

si malovat r˘zn˝mi barvami a sezn·mÌte se

s technikami malov·nÌ na textil. BÏhem kurzu

budete mÌt k dispozici öirokou ök·lu barev na

textil. Dostanete od n·s 2 prostÌr·nÌ (nebo

polöt·¯ek s bÌl˝m povlakem), kterÈ spoleËnÏ

ozdobÌme. Sami m˘ûete ze öatnÌku vyt·hnout

starÈ svÏtlÈ pokusnÈ triËko a vyzkouöet si na

nÏm vlastnÌ v˝tvor. DÈlka kurzu: cca 2ñ3 hodiny.

Pokud p¯ijdete s dÌtÏtem, kterÈ se nebude

˙Ëastnit kurzu, budou pro nÏj p¯ipravenÈ pastelky

a papÌry, kter˝mi se m˘ûe zabavit po

dobu kurzu.

P¯ihl·öenÌ: V p¯ÌpadÏ z·jmu posÌlejte p¯ihl·öky

na info@domecekumeni.cz nebo potvrÔte

sv˘j z·jem o kurz pomocÌ zpr·vy sms na ËÌslo

777215717.

Cena kurzu pro dospÏlÈ: 220 KË (pr·ce s barvami

na textil ñ aplikace ötÏtcem).

Cena kurzu pro dÏti: 150 KË (v˝roba zaûehlovacÌch

potisk˘ na textil), dÏti do 7 let pouze

s†doprovodem.

17. dubna 2007 od 19 hod.

Prezentace vÌn ZnovÌn s ochutn·vkou

MilovnÌci vÌn, p¯ijÔte ochutnat novou kolekci

vÌn spojenou s p¯edn·ökou p. sklepmistra Sl·-

my. ZnovÌn Znojmo je v˝robce tradiËnÌch odr˘dov˝ch

vÌn. Vedle rozmanitÈho sortimentu

tradiËnÌch odr˘dov˝ch vÌn najdete v nabÌdce

takÈ speciality ñ suchÈ a polosuchÈ pozdnÌ

sbÏry, vÌna kategorie v˝bÏr z hrozn˘ a v˝bÏr

z†bobulÌ, vÌna ledov·, sl·mov· i öumiv· vÌna

ñ sekty. VÌna kaûdoroËnÏ zÌsk·vajÌ ¯ady prestiûnÌch

tuzemsk˝ch a mezin·rodnÌch cen. JedineËnost

produkce spoËÌv· takÈ v rozmani-

tosti odr˘d a v˝jimeËnÈ aromatiËnosti vÌn danÈ

typick˝m letnÌm st¯Ìd·nÌm tepl˝ch a studen˝ch

nocÌ a umÌstÏnÌm na okraji MoravskÈ vina¯skÈ

oblasti.

PoËet osob: 16

VstupnÈ: 100 KË

28. dubna 2007 (sobota) od 9 hod.

Ubrouskov· technika aneb Decoupage

Ubrouskovou technikou lze zdobit r˘znÈ materi·ly

jako nap¯Ìklad textil, porcel·n atd.

K†dispozici budete mÌt materi·l pot¯ebn˝ pro

ubrouskovou techniku, jeden kvÏtin·Ë a samoz¯ejmÏ

öirokou ök·lu barevn˝ch ubrousk˘.

DoporuËujeme si s sebou vzÌt pracovnÌ oble-

ËenÌ a p¯ÌpadnÏ dalöÌ kvÏtin·Ë.

DÈlka kurzu: cca 2ñ3 hodiny.

Cena kurzu: 190†KË. Pokud p¯ijdete s dÌtÏtem,

budou p¯ipravenÈ pastelky a papÌry, kter˝mi

se m˘ûe zabavit po dobu kurzu.

P¯ihl·öenÌ: V p¯ÌpadÏ z·jmu posÌlejte p¯ihl·öky

na info@domecekumeni.cz nebo potvrÔte

sv˘j z·jem o kurz pomocÌ zpr·vy sms na ËÌslo

777 215 717.

15. kvÏtna 2007 od 18 hod.

Kosmetika, lÌËenÌ, permanentnÌ make up

Do urËitÈho vÏku si vystaËÌme se sv˝m p˘vabem

a z·kladnÌmi kosmetick˝mi p¯Ìpravky, ale

postupem Ëasu se musÌme svÈmu obliËeji vÏnovat

vÌce a cÌtÌme nutnost vyuûÌt vöech moûnostÌ,

kterÈ se nabÌzejÌ. P¯ijÔte zkonzultovat

svÈ znalosti o lÌËenÌ a nechat se nalÌËit od

odbornice Lucie FialovÈ. D·le n·s kosmetiËka

sezn·mÌ s novou metodou zvanou permanentnÌ

make-up. Ta sice lÌËenÌ nenahrazuje,

ale je pro nÏj dokonal˝m podkladem. Dok·-

ûe podtrhnout kr·su ûeny, nebo naopak potlaËit

jejÌ nedokonalosti.

PoËet osob: 14, vstupnÈ: 50 KË.

20

2/2007 ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE


CYKLUS NEPRAVIDELN›CH SETK¡NÕ S PSYCHOLOGEM

Vûdy od 18 hod., poËet osob: max. 12, vstupnÈ: 80 KË

10. dubna 2007

Kdo jsem a co mohu od sebe Ëekat (2 hod.)

Absolvov·nÌ psychologick˝ch test˘ zamϯen˝ch

na osobnost (temperamentov˝ typ, stanovenÌ

˙rovnÏ aspirace, mÌra soci·lnÌ percepce).

Z·kladnÌ principy ovlivÚujÌcÌ naöe chov·nÌ

a proûÌv·nÌ.

1. kvÏtna 2007

EfektivnÌ komunikace A (2 hod.)

Z·klady nonverb·lnÌ komunikace. ÿeË tÏla a

symbolick· komunikace. N·cvik vybran˝ch

dovednostÌ. UmÏnÌ prezentace ñ verb·lnÌ a nonverb·lnÌ

komunikace ñ n·cvik a videoanal˝za.

8. kvÏtna 2007

EfektivnÌ komunikace B (2 hod.)

Verb·lnÌ techniky, vyjedn·v·nÌ, asertivita.

ManaûerskÈ hry, videoanal˝za.

29. kvÏtna 2007

J· a ti druzÌ (2 hod.)

JakÈ zp˘soby chov·nÌ jsou pro mne typickÈ.

JakÈ vlastnosti a jak ovlivÚujÌ mÈ mezilidskÈ

vztahy. Z·klady etiky.

12. Ëervna 2007

MezilidskÈ vztahy (2 hod.)

Konflikty, jak je ¯eöit, prevence. Obrana proti

manipulaci. Jedn·nÌ s konfliktnÌmi lidmi.

P¯ihl·öenÌ: MUDr. Kate¯ina Kolkov·

ñ praktick˝ lÈka¯ pro dospÏlÈ

OsvÏtov· 887, 149 00 Praha 4-HrnË̯e

Tel.: 244 913 995,

www.kolkova.cz, katerina@kolkova.cz

OrdinaËnÌ doba:

Po, St 14,30ñ18,30

⁄t, »t, P· 8ñ13

Aerobic byl p¯esunut z Bar·ËnickÈ rychty do tÏlocviËny Zä v äeberovÏ,

cviËÌ se kaûd˝ p·tek od 18 do 19 hod. VstupnÈ je 60 KË/hod.

Ozn·menÌ obËan˘m

InformaËnÌ systÈm

Jiû v minulÈm ËÌsle Zpravodaje jsme V·s

informovali o novÏ zavedenÈ sluûbÏ pro

obËany, kterou je bezplatnÈ zasÌl·nÌ sms

zpr·v na mobilnÌ telefony. Mezi zpr·vy rozesÌlanÈ

prost¯ednictvÌm tÈto sluûby pat¯Ì

nap¯. termÌny zased·nÌ zastupitelstva, ozn·-

menÌ o†kon·nÌ z·bavy, dÏtskÈ akce, zmÏna

termÌnu odvozu odpadu, termÌn p¯istavenÌ

velkoobjemov˝ch kontejner˘ a dalöÌ. Naöe

informaËnÌ sluûba navazuje na Integrovan˝

z·chrann˝ systÈm (IZS) a d·v· n·m moûnost

bÏhem kr·tkÈ doby v·s ˙ËinnÏ hromadnÏ

informovat o†nalÈhav˝ch situacÌch.

Do tÈto sluûby, kter· nahrazuje dnes jiû zastaralÈ

obecnÌ rozhlasy, se m˘ûete jednoduöe

p¯ihl·sit pomocÌ odesl·nÌ SMS zpr·vy tvaru:

*p P¯ÌjmenÌ, JmÈno, Ulice, Ë.p. na telefonnÌ

ËÌslo 720 002 060.

Odesl·nÌm tÈto SMS tak d·v·te souhlas

k†zasÌl·nÌ informaËnÌch a krizov˝ch zpr·v.

StejnÏ jednoduöe se m˘ûete ze systÈmu odhl·sit

pomocÌ SMS zpr·vy ve tvaru *p . Ta

vymaûe z·znam pro telefonnÌ ËÌslo, ze kterÈho

byla zpr·va posl·na (to ocenÌ ti, kte¯Ì

Ëasto mÏnÌ ËÌsla mobilnÌch telefon˘ nebo

se stÏhujÌ). Odhl·sit se m˘ûete takÈ pomocÌ

formul·¯e, zve¯ejnÏnÈho v poslednÌm Zpravodaji.

V p¯ÌpadÏ p¯ihl·öenÌ dodrûujte prosÌm

p¯esnÈ zad·nÌ sms zpr·vy, vËetnÏ Ë·rek

mezi ˙daji.

DÏkujeme p¯ihl·öen˝m a vÌt·me novÈ z·-

jemce.

Ing. Petra Venturov·, starostka

ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE

2/2007 21


Asociace medi·tor˘ nabÌzÌ bezplatnou mediaci a facilitaci

Asociace medi·tor˘ (medi·tor = prost¯ednÌk,

kter˝ ¯ÌdÌ proces dorozumÌv·nÌ stran

v†konfliktu mimosoudnÌ cestou) je neziskov·

organizace, kter· se zab˝v· p¯edevöÌm

poskytov·nÌm mediaËnÌch sluûeb (mediace

= mimosoudnÌ zp˘sob ¯eöenÌ sporu za pomoci

neutr·lnÌho prost¯ednÌka) a poradenstvÌ

v oblasti ¯eöenÌ konflikt˘ a vyjedn·v·-

nÌ. V r·mci svÈho projektu ÑVyuûitÌ mediace

jako n·stroje soci·lnÌ integraceì nabÌzÌ bezplatnou

mediaci a facilitaci (efektivnÌ vedenÌ

porad, sch˘zÌ a jedn·nÌ) jako novou soci-

·lnÌ sluûbu vöem obËan˘m hl. mÏsta Prahy.

Projekt je spolufinancov·n Evropsk˝m struktur·lnÌm

fondem, st·tnÌm rozpoËtem »eskÈ

republiky a rozpoËtem hl. mÏsta Prahy. Partnerem

projektu je Poradna pro obËanstvÌ,

obËansk· a lidsk· pr·va a spolupracujÌcÌmi

organizacemi jsou TyfloCentrum Praha,

o.p.s. a Centrum pro zdravotnÏ postiûenÈ.

Sluûby jsou urËeny hlavnÏ p¯ÌsluönÌk˘m

znev˝hodnÏn˝ch skupin p¯i ¯eöenÌ konflikt˘

vypl˝vajÌcÌch ze sloûitÈho soci·lnÌho

postavenÌ (kterÈ je zap¯ÌËinÏno p¯edevöÌm

vÏkem, pohlavÌm, zdravotnÌm postiûenÌm,

soci·lnÌ situacÌ, etnick˝m p˘vodem atd.).

Asociace medi·tor˘ se tak spolupodÌlÌ na

vytv·¯enÌ a zlepöenÌ podmÌnek pro jejich

uplatnÏnÌ na trhu pr·ce a zaËlenÏnÌ do spoleËnosti

a z·roveÚ p¯edch·zÌ nejr˘znÏjöÌm

rizik˘m soci·lnÌho vylouËenÌ.

ÿeöenÌ konflikt˘ mimosoudnÌ cestou usnad-

Úuje vz·jemnou komunikaci mezi stranami.

UmoûÚuje takÈ porozumÏt pot¯eb·m a

z·jm˘m zamÏstnanc˘ a zamÏstnavatel˘,

nalÈzt vhodn· ¯eöenÌ pro vöechny z˙ËastnÏnÈ

strany, jednat v neform·lnÌm a bezpeËnÈm

prost¯edÌ se z·rukou uchov·nÌ d˘vÏrn˝ch

informacÌ, snÌûit napÏtÌ, zlepöit

vz·jemnÈ vztahy a navzdory doËasn˝m spor˘m

si uchovat prostor pro budoucÌ spolupr·ci.

V neposlednÌ ¯adÏ mediace umoûÚuje

vyhnout se soudnÌmu ¯ÌzenÌ a v podstatnÏ

kratöÌm Ëase, s niûöÌmi finanËnÌmi n·klady

spor vy¯eöit.

Tyto bezplatnÈ mediaËnÌ a facilitaËnÌ sluûby

budou poskytov·ny profesion·lnÌmi medi·tory

aû do ledna roku 2008. V p¯ÌpadÏ

z·jmu se obracejte na Asociaci medi·tor˘

»eskÈ republiky, K vodojemu 4, 150 00 Praha

5, tel.: 251 553 461, amcr@amcr.cz,

web: www.amcr.cz

- INZERCE -

V·ûenÌ spoluobËanÈ,

v r·mci pojiötÏnÌ majetku MÏstskÈ Ë·sti Praha-äeberov si V·m dovolujeme nabÌdnout

velmi v˝hodnÈ pojiötÏnÌ Vaöeho soukromÈho majetku ve spolupr·ci s »eskou pojiöùovnou,

a.s., a maklȯskou pojiöùovacÌ spoleËnostÌ Petrisk International, a.s. Jedn· se

o†pojiötÏnÌ Vaöich rodinn˝ch domk˘, dom·cnostÌ, byt˘, havarijnÌho pojiötÏnÌ aut apod.

V p¯ÌpadÏ uzav¯enÌ novÈ pojistnÈ smlouvy V·m bude ke vöem n·rokovan˝m slev·m

a†bonus˘m navÌc poskytnuta speci·lnÌ 15% obchodnÌ sleva na pojistnÈm. V p¯ÌpadÏ,

ûe si uzav¯ete dva a vÌce druh˘ pojiötÏnÌ, bude V·m poskytnuta sleva 20% na vöechny

tyto novÏ uzav¯enÈ nebo p¯epracovanÈ st·vajÌcÌ pojistnÈ smlouvy.

Pokud V·s naöe nabÌdka oslovila a pokud chcete vyuûÌt tÈto ËasovÏ omezenÈ akce,

kontaktujte sleËnu ZÌtovou z firmy Petrisk International, a.s., na tel. Ë. 272 769 591,

272†769 586, e-mailovÈ adrese zitova@petrisk.cz nebo na mobil. tel. 608 955 385.

R·da V·m pom˘ûe a†vysvÏtlÌ vöe, co se tohoto pojiötÏnÌ t˝k·. M˘ûete se na ni obracet

s dotazy i na ostatnÌ druhy pojiötÏnÌ, od ûivotnÌho pojiötÏnÌ, penzijnÌho p¯ipojiötÏnÌ,

investic aû nap¯. po pojiötÏnÌ pr˘myslu a podnikatel˘.

S p¯·telsk˝m pozdravem

Petrisk International, a.s.

22

2/2007 ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE


NabÌdka podnikatel˘m

V·ûenÌ podnikatelÈ,

M» Praha-äeberov p¯ipravuje na sv˝ch internetov˝ch str·nk·ch sekci ÑFirmy a sluûbyì.

V†tÈto sekci budou uvedeni podnikatelÈ, jak fyzickÈ tak i pr·vnickÈ osoby, kterÈ majÌ

sÌdlo v naöÌ M» nebo zde majÌ provozovnu. Pokud chcete za¯adit do tÈto sekce, zaölete

˙daje n·sledujÌcÌm zp˘sobem: mailem (info@seberov.cz), poötou na adresu K HrnËÌ-

¯˘m 160, 149 00 Praha 4 (na ob·lku uveÔte ÑFirmy a sluûbyì) nebo ˙daje doruËte

osobnÏ na uvedenou adresu. Informace nutnÈ k za¯azenÌ: JmÈno firmy; sÌdlo firmy,

provozovny; obor p˘sobnosti; kontakt ñ telefon, mail, webovÈ str·nky.

DÏkujeme za V·ö z·jem

Petra Venturov·, starostka

Zpr·viËky ze ökoly

Ze slohov˝ch pracÌ û·k˘ t¯etÌ t¯Ìdy naöÌ

ökoly na tÈma ÑN·ö den v ToulcovÏ

dvo¯eì.

Naöe t¯etÌ t¯Ìda jela do Toulcova dvora. Po-

¯ad se jmenoval TeËe voda, teËe. UËili jsme

se tam kolobÏh vody v p¯ÌrodÏ. UËili jsme

se jeötÏ, jak öet¯it s vodou. Pak jsme se proöli

p¯Ìrodou k pot˘Ëku. Vylovili n·m nÏkolik

ûivoËich˘ v sÌti. Potom je dali do kyblÌku

a pozorovali jsme je. Bylo to zajÌmavÈ,

ale bylo to i legraËnÌ, protoûe znakoplavka

s chrostÌkem se honili. Moc se n·m to lÌbilo

a V·m bychom to doporuËovali taky.

Pavla Pavlasov·

My kaûd˝ mÏsÌc chodÌme za kulturou (do

divadla, na Toulc˘v dv˘r nebo do muzea).

Naposledy jsme byli v ToulcovÏ dvo¯e na

po¯adu TeËe voda, teËe a dÏlali jsme tam

pokusy s vodou. Pak jsem to uplatnila v prvouce.

A tÏöÌm se tam znovu.

B·ra SrdÌnkov·

Naöe t¯Ìda chodÌ zhruba kaûd˝ mÏsÌc do

Toulcova dvora nebo do divadla. Naposledy

jsme byli na ToulcovÏ dvo¯e na programu

TeËe voda, teËe. Program byl o vodÏ a

o kolobÏhu vody. Zkusili jsme Ëistit a p¯e-

Ëerp·vat vodu. TakÈ jsme byli venku u rybnÌka

a pozorovali jsme ûivoËichy, kte¯Ì ve

vodÏ ûijÌ. Program se n·m moc lÌbil a tÏöÌme

se na dalöÌ. Na ToulcovÏ dvo¯e se nikdy

nenudÌme.

Filip KyslÌk a David Bartoö

Cel· naöe t¯etÌ t¯Ìda byla v ToulcovÏ dvo¯e.

Bylo to hezkÈ. DÏlali jsme r˘znÈ pokusy

s†vodou. A taky jsme proöli statek zv̯at. Byli

jsme jeötÏ u malÈho rybnÌËka. A vylovili jsme

vodnÌ brouky. Jeden se jmenoval chrostÌk a

druh˝ pot·pka. Pot·pka s chrostÌkem z·vodili.

Byla to legrace. Nakonec jsme to vyuûili

v prvouce. Abych nezapomnÏla ñ jmenovalo

se to TeËe voda, teËe.

KaËka Hr˘nkov·

* * *

Masopust oËima dÏtÌ

Dne 20. 2. po¯·dala Zä masopustnÌ pr˘vod

äeberovem. Nejd¯Ìve jsme si zazpÌvali, pak

jsme öli na proch·zku a dÏlali jsme velk˝

ruch. NejlepöÌ maska byla medvÌdek. Masopust

byl vesel˝ a jako odmÏna byly medvÌdkovy

koblihy.

Kristina B.

NejvÌc se mi lÌbilo, jak jsme chodili po mÏstÏ

a zpÌvali, po dlouhÈ cestÏ mi p¯iöly k chuti

koblÌûky.

Krist˝na P.

ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE

2/2007 23


H¯ejiv˝ ˙spÏch

Naöe Zä V Ladech r·da navötÏvuje r˘zn· divadelnÌ p¯edstavenÌ pro dÏti. Letos v lednu

jsme v divadle Minor s naöimi druh·Ëky vidÏli pÏknou poh·dku ÑJak Ma¯enka a Boûenka

koukalyì. Divadlo k tomuto p¯edstavenÌ p¯ipravilo v˝tvarnou soutÏû, do kterÈ naöe dÏti

p¯ispÏly sv˝mi pÏkn˝mi v˝kresy. Kreslily s velkou chutÌ a fantaziÌ a vytvo¯ily skuteËnÏ

jedineËnou kolekci. Jejich obr·zky byly pr·vem vyhodnoceny mezi nejlepöÌmi z tÏch,

kterÈ praûskÈ ökoly do soutÏûe poslaly. P¯i dalöÌ n·vötÏvÏ divadla v b¯eznu jsme byli mile

p¯ekvapeni a potÏöeni, neboù naöe povedenÈ obr·zky zdobÌ stÏny chodeb divadla. Takov˝

snad pro nÏkoho drobn˝ ˙spÏch povzbudil dÏti i mÏ do dalöÌ pr·ce.

Dagmar »ernock·, t¯ÌdnÌ uËitelka 2. t¯Ìdy

Zpr·viËky ze ökoliËky

Hur·! Je jaro!

P¯ipad· mi, ûe jsem o kr·snÈ zimÏ, kter· se

n·m uk·zala ve svÈ plnÈ kr·se, kdy jsme si

mohli uûÌt zimnÌch radov·nek ñ s·Úkov·nÌ,

lyûov·nÌ, bruslenÌ, psala ned·vno. Ale Ëas

ne˙prosnÏ rychle letÌ, takov· kr·sn· zima

byla uû p¯ed rokem, nynÌ m·me za sebou

dalöÌ zimu, o kterÈ se v˘bec ned· napsat,

ûe by n·m udÏlala radost. Neuûili jsme si

ani s·Úkov·nÌ, ani bruslenÌ a lyûov·nÌ nebylo

taky nic moc. VlastnÏ o radosti z letoönÌ

zimy budeme mluvit p¯i pohledu na vy-

˙Ëtov·nÌ elekt¯iny a plynu, to ¯ada

dospÏl·k˘ bude mÌt ve tv·¯i spokojen˝

˙smÏv. Avöak dospÏl·ci a dÏti, kter˝m ta

prav· zima chybÏla, se urËitÏ tÏöÌ na tu dalöÌ.

Ale teÔÖ teÔ aù uû svÌtÌ slunce, roste tr·-

va, vykvetou kvÏtiny, vyletÌ mot˝li. Hur·!

Je jaro!

Na ja¯e n·s Ëek· ve ökoliËk·ch mnoho z·-

ûitk˘. Kaûd˝ mÏsÌc divadelnÌ p¯edstavenÌ,

v†mÏsÌci b¯eznu jsme navötÌvili MÏstskou

knihovnu na JiûnÌm MÏstÏ, v dubnu n·s Ëekala

velikonoËnÌ dÌlna, kdy n·s mohli navötÌvit

a vyrobit si velikonoËnÌ dekorace dÏti

i rodiËe, prarodiËe, kamar·di, zkr·tka kaûd˝,

kdo chtÏl zaûÌt p¯ÌjemnÈ odpoledne

v†Mä. Koncem dubna n·s Ëek· ökola v p¯ÌrodÏ,

str·vÌme t˝den v rekreaËnÌm st¯edisku

Trn·vka u p¯ehrady éeliv uprost¯ed kr·snÈ

p¯Ìrody. NavötÌvÌme Toulc˘v dv˘r (ekologickou

farmu), pozveme maminky na posezenÌ

k jejich sv·tku, tÏöÌme se na jarnÌ

spanÌ ve ökolce a na Den dÏtÌ. Jak vidÌte, je

toho hodnÏ.

Jak jsme proûili zimu ve ökoliËk·ch, o tom

n·m napsaly panÌ uËitelky z obou ökolek.

P¯eji kr·snÈ jaro, aù se vyda¯Ì lÈpe neû zima,

aù n·m p¯inese hodnÏ slunce, barev, el·nu,

energie.

24

2/2007 ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE


Pan Popela

PonÏkud zvl·ötnÌ slovo, ûe?

Je to n·zev soutÏûe ve sbÏru papÌru. I naöe

panÌ ¯editelka Marta Hrub· n·s jako mate¯skou

ökolu do tÈto soutÏûe p¯ihl·sila. T˝k·

se dÏtÌ, rodiˢ, prostÏ n·s vöech. Bylo to

celkem jednoduchÈ.

Po jednom telefonnÌm rozhovoru p¯ivezli do

naöÌ mate¯skÈ ökoly 2 kovovÈ kontejnery

s†vÌkem. Pak jiû staËilo sezn·mit rodiËe

s†pravidly soutÏûe a mohlo se zaËÌt.

Byla to trochu zkouöka do loterie. JakÈ bylo

naöe p¯ekvapenÌ, kdyû hned druh˝ den dÏti

i rodiËe nosili malÈ balÌËky papÌru. PostupnÏ

se kontejnery zaplÚovaly, a tak firma

vymÏnila pr·zdnÈ za plnÈ.

Ohlas je velik˝. DÏti, rodiËe, prarodiËe, prostÏ

my vöichni i lidÈ z ulice, kde se Mä nach·zÌ,

nosÌme papÌr do sbÏru. Naöi soutÏû

nep¯eruöili ani nenechavci, kte¯Ì n·m o jednom

vÌkendu oba pr·zdnÈ kontejnery odcizili.

M· to pro dÏti i v˝chovn˝ v˝znam ñ uËÌ se

t¯Ìdit odpad a öet¯it. Za penÌze, kterÈ za papÌr

dostaneme, m˘ûeme zaplatit divadlo

nebo v˝let pro dÏti.

DÏkujeme touto cestou vöem, kte¯Ì n·s

podpo¯ili a do soutÏûe ÑPan Popelaì se zapojili.

Jana Dojavov·, uËitelka Mä

Cirkus v Mä

Jak to vöe zaËalo? Jednoduöe. Dopoledne po

svaËinÏ jsme odjeli linkov˝m autobusem do

äeberova do Mä Na P¯ÌËnÈ mezi. Tam jiû bylo

vöe na p¯edstavenÌ p¯ipraveno, a tak se mohlo

ihned zaËÌt. Vöichni jsme s napÏtÌm oËek·vali,

co se bude dÌt. Nejprve se p¯edstavil

artista v r˘zn˝ch stojÌch na hlavÏ Ëi na rukou,

pak n·sledoval ûonglÈr s mÌËky, kruhy a

klobouky, dalöÌ byly na ¯adÏ klaunovy legr·cky

s†dÏtmi.

Ze vöeho nejvÌce ale dÏti zaujalo vystoupenÌ

se ûiv˝mi hady. Nikdo ani nedutal a vöichni

pozorovali hrozn˝öe kr·lovskÈ. NÏkterÈ menöÌ

dÏti plakaly, ale nakonec si vÏtöina z†nich

hady pohladila. Kdo tu odvahu nemÏl, mohl

si s·hnout alespoÚ na k˘ûi z uhynulÈho hada.

Na z·vÏr odmÏnili dÏti i dospÏlÌ vöechny

˙ËinkujÌcÌ velk˝m potleskem a jeötÏ dlouho

se mezi dÏtmi o cirkuse mluvilo.

Jana Dojavov·, uËitelka Mä

* * *

Pyûamov˝ karneval

Jako kaûd˝ rok, tak i letos jsme v naöÌ ökolce uspo¯·dali karneval. Tentokr·t to vyhr·l

pyûamov˝. Cel˝ t˝den jsme se na nÏj chystali: zdobili t¯Ìdu, vyr·bÏli masky, uËili se pÌsniËky

a b·sniËky. KoneËnÏ nastal oËek·van˝ den ñ p·tek 23. 2.

Vöichni jsme si p¯inesli z domova oblÌbenÈ pyûamo nebo noËnÌ koöilku, navlÈkli masku

a†uû to zaËalo! TaneËnÌ rej, soutÏûe, zpÏv a legrace nebraly konec. PanÌ kucha¯ka n·m

k†tomu vöemu p¯ipravila obËerstvenÌ. Na z·vÏr n·s Ëekala sladk· odmÏna. LetoönÌ karneval

se n·m vyda¯il a uû teÔ se tÏöÌme na p¯ÌötÌ.

Vaöe dÏti a panÌ uËitelky z Mä äeberov

ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE

2/2007 25


Karneval v HrnË̯Ìch

PravidelnÏ kaûd˝m rokem na konci Masopustu po¯·d·me

v†mate¯skÈ ökole karneval. Letos p¯ipadl tento den na ˙ter˝ 20.†˙nora.

Cel˝ t˝den jsme se na tu sl·vu p¯ipravovali. Vypr·vÏli jsme si

o†karnevalu, uËili se b·sniËku, nacviËovali tance a tvo¯ili v˝zdobu.

Cel· Mä se ten den promÏnila v poh·dkovou zem plnou nejen vodnÌk˘,

öaök˘ a pir·t˘ z Karibiku, ale i zv̯·tek, ËertÌk˘ a lesnÌch vÌl,

dokonce k n·m zavÌtali i Tauren, Spiderman a†Superman. SvÈ mÌsto

zde mÏly i r˘znÈ princezny, nechybÏla princezna ze mlejna ani koËi-

ËÌ princezna. P¯ekvapenÌm byla maminka, kter· p¯iöla jako jedin· v†masce,

a to v p¯evleku za montÈra. Ani panÌ uËitelky nez˘staly stranou. Jedna se objevila

jako straöideln· ËarodÏjnice, jeû se radÏji z·hy promÏnila v†uklÌzeËku M·Úu, tedy p¯ÌvÏtivou

tetu, a druh· p¯edstavovala ûabÌho prince. DÏti byly zpoË·tku zaraûenÈ, ale kdyû zjistily, ûe

jsme pod maskami skryty my, ulevilo se jim.

Velk˝ ohlas jsme vzbudili takÈ u rodiˢ a prarodiˢ, kte¯Ì se p¯iöli

podÌvat a vöe zdokumentovat. Po taneËnÌm reji zaËala promen·-

da masek, ty se jedna po druhÈ p¯edstavovaly a v z·vÏru se mohly

dÏti z˙Ëastnit soutÏûÌ. NechybÏlo ani bohatÈ obËerstvenÌ

v†podobÏ övÈdsk˝ch stol˘, kterÈ p¯ipravila panÌ kucha¯ka s panÌ

ökolnicÌ. DÏti se v tento den po¯·dnÏ vydov·dÏly a odch·zely

dom˘ se spoustou z·ûitk˘.

Touto cestou bychom r·di podÏkovali rodinÏ Prusov˝ch za peËivo

na karneval a vöem rodiˢm, kte¯Ì sv˝m dÏtem pomohli vyrobit

tak pestrÈ a zajÌmavÈ masky.

Bar·ËnÌci

Vzk¯ÌöenÌ tradice Vöebar·Ënick˝ch ples˘

V naöem spolkovÈm spoleËenskÈm p˘sobenÌ

je zejmÈna mÏsÌc ˙nor dobou vz·jemnosti,

komunikace, oûivenÌ staroËesk˝ch

smyslupln˝ch tradiËnÌch zvyklostÌ, ˙cty ke

chlebu a soli, ˙cty k odkazu naöich p¯edk˘,

jejichû bohatstvÌ jsme mor·lnÏ p¯evzali a

v†jejichû pr·ci a zvycÌch se snaûÌme b˝t d˘stojn˝mi

pokraËovateli.

Naöe valnÈ v˝roËnÌ zased·nÌ jak obce, tak

II. ûupy bylo jako vûdy hojnÏ navötÌveno.

K†v˝teËn˝m kol·Ëk˘m p. Pruse p¯idaly svoje

dobroty i naöe tetiËky a takÈ po 80 jitrniËk·ch

od p. Bartoöe se jen zapr·öilo. Hudbu

obstaral L·dÌk Bezouöka a takÈ n·ö

övandymistr byl opravdu hoden svÈho jmÈna.

U Bar·ËnÌk˘ je zvykem opl·cet n·vötÏvy, a

tak jsme naöÌm mikrobusem ÑBarËouì byli

ve Zv·novicÌch, LÌbeznicÌch, Uh¯inÏvsi a

v†MladÈ Boleslavi. Na vöech tÏchto zased·nÌch

byli p¯Ìtomni i starostovÈ a zastupitelÈ

M⁄, v LÌbeznicÌch a Ml. Boleslavi dokonce

sen·to¯i. Vöichni velmi cenili

p¯Ìtomnost i Ëinnost Bar·ËnÌk˘ v jejich regionu.

»ty¯i praûskÈ ûupy se rozhodly po 10 letech

vzk¯Ìsit tradici Vöebar·Ënick˝ch ples˘,

konan˝ch vûdy prvnÌ sobotu po NovÈm roce

v LucernÏ. Bylo jich 63, ale bohuûel nov·

doba znemoûnila jejich kon·nÌ pro vysokÈ

n·jemnÈ. 200 tisÌc bylo pro Bar·ËnÌky skuteËnÏ

moc, ale 35 tisÌc za kr·sn˝ s·l v KD

26

2/2007 ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE


L·dvÌ i dvÏ drahÈ hudby se n·m snad poda-

¯Ì zvl·dnout. Bude z·leûet jen na n·s, kolik

n·s p¯ijde a jak vöe dopadne. Naöe OB dostala

za ˙kol vyrobit 600 ks tzv. p¯ipÌnek.

Jsou to kokardiËky ze stuhy se ♥ uprost¯ed.

Tohoto ˙kolu se naöe tetiËky zhostily perfektnÏ

a vËas. Trochu n·s ale mrzÌ, ûe na

INFOKAN¡LE bÏûÌ jeötÏ st·le pozv·nka na

Ryb·¯skou z·bavu 23. ˙nora, ale o naöem

plese dosud ani zmÌnka.

Ji¯ina PospÌöilov·, t. Ë. rycht·¯ka

Akce

Pozv·nka do Ñäkoly naneËistoì

V·ûenÌ rodiËe budoucÌch prvÚ·Ëk˘, srdeËnÏ zveme Vaöe dÏti do naöÌ Ñäkoly naneËistoì,

kterou jsme pro nÏ p¯ipravily na dvÏ pondÏlnÌ odpoledne, a to 23. 4. a 28. 5. 2007 vûdy od

15.00 do 17.00 hodin.

DÏti si vyzkouöÌ, jak se jim v 1. t¯ÌdÏ bude pracovat, sezn·mÌ se s prost¯edÌm naöÌ ökoly,

zp˘sobem v˝uky nÏkter˝ch p¯edmÏt˘ a rozhodnÏ ze ökoly odejdou obohacenÈ o dalöÌ

z·ûitky.

Proto urËitÏ p¯ijÔte!

Na Vaöe dÏti se tÏöÌ uËitelky Zä V Ladech

ZdravotnÌ okÈnko

Jak na jarnÌ ˙navu

To, Ëemu ¯Ìk·me jarnÌ ˙nava, nenÌ nic jinÈho

neû ˙porn˝ boj tÏla s toxiny, kterÈ se v nÏm

p¯es zimu pÏknÏ nasbÌraly a usadily. K tomu

se p¯ibalÌ nedostatek vitamin˘, miner·l˘ a

sluneËnÌho z·¯enÌ a najednou zjistÌme, ûe se

nÏjak pomalu plazÌme do schod˘, ûe p¯es den

nÏjak moc zÌv·me a v˘bec je n·m celkovÏ

tÏûko po tÏle. Chytneme kdejak˝ bacil od

prskajÌcÌch spolucestujÌcÌch v MHD a p¯i

pomyölenÌ na postel slastnÏ p¯ivÌr·me vÌËka.

To proto, ûe je to pro naöe tÏlo velk· d¯ina,

zase se dostat do kondice, zbavit se usazen˝ch

Ñne¯·d˘ì a dotankovat l·tky tolik pot¯ebnÈ

pro norm·lnÌ provoz. A co mu tak

pomoci?

Sauna

V r·mci prevence a zlepöenÌ imunity lze saunov·nÌ

doporuËit jiû od dÏtskÈho vÏku. Otuûovat

v saunÏ lze dÏti p¯ibliûnÏ od t¯Ì let.

V†saunÏ nem·te co dÏlat, jestliûe u v·s pr·vÏ

probÌh· akutnÌ stadium nemoci nebo jste

v†rekonvalescenci. Kardiak˘m, lidem s onemocnÏnÌm

centr·lnÌho nervovÈho systÈmu i

lidem trpÌcÌm vysok˝m krevnÌm tlakem je

sauna zapovÏzena. P¯ed pobytem v saunÏ se

napijte vody. Doba str·ven· v saunÏ je individu·lnÌ

a z·visÌ na tom, jak jste trÈnovanÌ.

Pohyb

P¯ed prvnÌ z·tÏûÌ musÌte tÏlo rozh˝bat a p¯ipravit.

Pokud ale zaËnete s pravidelnou fyzickou

aktivitou uû nynÌ, v lÈtÏ uû uvidÌte

prvnÌ v˝sledky. Nejp¯irozenÏjöÌ pohybovou

aktivitou je rychl· ch˘ze. Pokud si na ni vyhradÌte

kaûd˝ den p˘l hodiny, snÌûÌte tÌm riziko

infarktu aû o t¯icet procent. Z hlediska

rovnomÏrnosti z·tÏûe je ide·lnÌm sportem

takÈ plav·nÌ, zvl·ötÏ pak styly prsa a znak.

ObecnÏ platÌ, ûe vÏtöÌ efekt m· menöÌ, ale

pravideln· fyzick· z·tÏû.

Sp·nkov˝ rytmus

SvÏtla na ja¯e p¯ib˝v· a pro citlivÈ osoby to

m˘ûe znamenat naruöenÌ sp·nkovÈho rytmu.

ObecnÏ lze poradit dodrûov·nÌ pravidelnÈho

sp·nkovÈho reûimu ñ p¯ibliûnÏ ve stejnou

dobu chodit sp·t a ve stejnou dobu vst·vat.

ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE

2/2007 27


Je takÈ dobrÈ jÌt do pr·ce alespoÚ Ë·st cesty

pÏöky, abychom organismus vystavili p˘sobenÌ

dennÌho svÏtla. Na ja¯e se takÈ musÌme

vyrovnat s p¯echodem na letnÌ Ëas. Abychom

si na nov˝ Ëas rychleji zvykli, je dobrÈ hned

po probuzenÌ rozsvÌtit co nejintenzivnÏjöÌ

svÏtlo a snaûit se r·no co nejvÌce pob˝vat na

p¯irozenÈm dennÌm svÏtle. Slunce pom·h·

k†tomu, aby se naöe vnit¯nÌ hodiny p¯edbÏhly.

JÌdelnÌËek

CelkovÏ je dobrÈ stravu odlehËit, p¯idat vitaminy,

vl·kninu a miner·lnÌ l·tky. Do jÌdelnÌËku

byste mÏli v tomto obdobÌ za¯adit p¯edevöÌm

celozrnnÈ potraviny, naopak omezte

tmavÈ maso, uzeniny. éivoËiönÈ tuky nahraÔte

rostlinn˝mi. Po prodÏlan˝ch virÛz·ch je

nezbytn˝ zv˝öen˝ p¯Ìjem vitamin˘, nejlÈpe

p¯Ìmo z ËerstvÈho ovoce a zeleniny. Vyrovnejte

takÈ deficit stopov˝ch prvk˘ ñ ûelezo

se nach·zÌ v obilnin·ch, meruÚk·ch, listovÈ

zeleninÏ. NezapomeÚte ani na zinek, kter˝

p˘sobÌ antivirovÏ, a na ho¯ËÌk pro spr·vnou

Ëinnost srdce, nerv˘ a mozku. JÛd zase pom˘ûe

proti chronickÈ ˙navÏ a poruch·m koncentrace.

Maso

S p¯Ìchodem jara je pot¯eba tÏlo vyËistit od

zimnÌch Ñn·nos˘ì. Od¯eknutÌ se na nÏjakou

dobu masa, p¯edevöÌm hovÏzÌho a vep¯ovÈho,

k takovÈmu odlehËenÌ v˝bornÏ poslouûÌ.

Konzumujte naopak maso dr˘beûÌ a rybÌ, protoûe

je velmi lehce stravitelnÈ. Pokud si hlÌd·te

linii, p¯ipravujte dr˘beûÌ maso bez k˘ûe

ñ v tÈ se totiû skr˝v· nejvÌce tuku.

Vitaminy

Nejd˘leûitÏjöÌ je v tomto obdobÌ dostateËn˝

p¯Ìsun vitaminu C. Posiluje obranyschopnost

organismu, takûe ten se s nachlazenÌm Ëi kaölem

vyrovn·v· daleko sn·z. V r·mci naöeho

jarnÌho dopingu ho m˘ûeme uûÌvat i v mnohem

vyööÌch d·vk·ch, klidnÏ aû 500ñ1000 mg

dennÏ, v postupn˝ch d·vk·ch rozdÏlen˝ch

na r·no ñ v poledne ñ veËer. Je ve vodÏ rozpustn˝

a co tÏlo nevyuûije, samo vyplavÌ. Vitamin

C je nejvÌce obsaûen v citrusov˝ch plodech,

ale jeho v˝znamn˝mi zdroji jsou

nap¯Ìklad i rakytnÌk, paprika, ¯e¯icha, kiwi,

rajËata, kvÏt·k, ananas, syrovÈ ovoce a zelenina

vöeobecnÏ.

Multivitaminy

Multivitaminy nepouûÌvejte Ëasto. Pokud vÌte,

ûe v·s Ëek· stresujÌcÌ obdobÌ, pak m· kr·tkodobÈ

uûÌv·nÌ multivitaminu na vaöi imunitu

pozitivnÌ vliv. Z dlouhodobÈho hlediska je ale

uûÌv·nÌ tÏchto p¯Ìpravk˘ bez vÏtöÌho efektu.

Mnoho lidÌ trpÌ faleön˝m pocitem bezpeËÌ,

ûe dÌky jednomu Ëi dvÏma multivitamin˘m

dennÏ p¯i nezdravÈm ûivotnÌm stylu (kou¯enÌ

Ëi vylouËenÌ ovoce a zeleniny z jÌdelnÌËku)

z˘stanou fit. Tabletky multivitaminu totiû na

rozdÌl od zeleniny a ovoce postr·dajÌ jednu

velmi d˘leûitou sloûku. Tou je vl·knina. Ta

se nestr·ven· dost·v· do tlustÈho st¯eva, kde

zvyöuje objem stolice a napom·h· vyprazd-

Úov·nÌ. Konzumace ovoce a zeleniny s obsahem

vl·kniny je v˝bornou prevencÌ proti

rakovinÏ tlustÈho st¯eva.

Pitn˝ reûim

DennÏ by mÏl ËlovÏk vypÌt alespoÚ 2,5 aû 3

litry tekutin. NejvhodnÏjöÌ je voda, aù uû pramenit·,

miner·lnÌ Ëi stolnÌ. RadÏji neslazen·

a bez sycenÌ CO 2

. Vodu m˘ûete prost¯Ìdat

s†bylinn˝mi a ovocn˝mi Ëaji. Za nevhodnÈ

povaûujÌ odbornÌci siln˝ Ëern˝ Ëaj, Ëernou

k·vu a sladkÈ limon·dy.

K·va, kofein

Omezte k·vu ñ kofein, kter˝ se dost·v· do

organismu prost¯ednictvÌm k·vy, ËernÈho

Ëaje, nÏkter˝ch n·poj˘ a Ëokol·dy, m˘ûe snÌûit

obsah vitamin˘ B ve vaöem tÏle. U vitaminu

B1 (vitaminu ÑdobrÈ n·ladyì) jde aû

o†50 procent. NadmÏrn· konzumace kofeinu

zp˘sobuje zv˝öenÌ hladiny cukru v krvi ñ

a co se jednou zv˝öÌ, musÌ se z·konitÏ snÌûit.

Proto jakmile hladina cukru v krvi opÏt klesne,

dostavuje se ˙nava. Kofein v·s m˘ûe bÏhem

noci udrûet v bdÏlÈm stavu, ovöem na

druh˝ den vaöi energii zcela vyËerp·. Pro klidn˝

sp·nek je nejlepöÌ n·poje obsahujÌcÌ k·vu

a kofein vynechat.

BylinkovÈ Ëaje

Takov· kop¯iva, kterÈ se za norm·lnÌch okolnostÌ

kaûd˝ radÏji vyhne, to je panÌ bylina!

Kop¯iva je od prad·vna v naöich zemÏpisn˝ch

ö̯k·ch zn·m· jako jeden z nej˙ËinnÏjöÌch

Ëistiˢ krve. UdÏl· za n·s to, co pr·vÏ teÔ

tolik pot¯ebujeme ñ pom˘ûe n·m z tÏla vyplavit

za zimu uloûenÈ toxiny. A pr·vÏ teÔ na

28

2/2007 ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE


ja¯e m· kop¯iva nejvÏtöÌ sÌlu ve sv˝ch mlad˝ch

v˝honcÌch.

NejjednoduööÌ zp˘sob jejÌho uûitÌ je Ëaj.

M˘ûeme si ho uva¯it jak z Ëerstv˝ch, tak suöen˝ch

kop¯iv a pro co nejsilnÏjöÌ ˙Ëinek ho

pÌt 3x dennÏ. Pro zlepöenÌ chutÏ m˘ûeme p¯ihodit

suöenÈ öÌpky, m·tu, öalvÏj, osladit medem,

podle chuti, ale nejlÈpe bez cukru. Kop-

¯ivy se takÈ d·vajÌ do velikonoËnÌch n·divek,

polÈvek, dÏl· se z nich jarnÌ öpen·t, dajÌ se

p¯idat do karban·tk˘Ö JistÈ je, ûe to funguje

a aù ji do tÏla dopravÌme jakkoli, m˘ûeme si

b˝t jisti, ûe tahle ûahav· potv˘rka bude sv˘j

˙kol plnit na jedniËku!

VhodnÈ je doplnit jarnÌ k˙ru p¯Ìpravky z echinacey

(t¯apatky nachovÈ), buÔ ve formÏ tinktury,

nebo v tablet·ch. Jsou v˝bornÈ na posÌlenÌ

imunity pro dÏti a staröÌ osoby. Pokud

chcete obnovit sÌly po prodÏlanÈ ch¯ipce,

m˘ûete vyzkouöet Ëaje pro rekonvalescenci.

V˝born˝ je Ëaj s dobromyslÌ, t¯ezalkou, ¯eb-

¯ÌËkem, truskavcem, öalvÏjÌ, echinaceou, malinÌkem

a yzopem. OpatrnÈ na bylinky by

mÏly b˝t tÏhotnÈ ûeny, ne vöechny jsou pro

nÏ vhodnÈ.

PovzbuzujÌcÌ Ëaje

Siln˝ Ëern˝ Ëaj zkuste nahradit zelen˝m, nefermentovan˝m

Ëajem. Obsahuje polyfenoly,

kterÈ ˙ËinnÏ bojujÌ proti voln˝m radik·-

l˘m. KromÏ toho m· osvÏûujÌcÌ ˙Ëinky.

Pot¯ebujete-li povzbudit, vyzkouöejte Ëaj

z†tymi·nu s citronem a kajensk˝m pep¯em.

»ajovou lûiËku tymi·nu namoËte do ö·lku

horkÈ vody, zakryjte a nechte Ëty¯i minuty

vylouhovat. P¯idejte öù·vu z p˘lky citronu a

öpetku kajenskÈho pep¯e. N·poj p¯ijde vhod

zejmÈna po ËtvrtÈ hodinÏ odpolednÌ, tedy

v†dobÏ, kdy je hladina cukru v krvi obecnÏ

nejniûöÌ. M˘ûete jej ale zkusit pÌt i po r·nu.

Homeopatie

Pro p¯Ìznivce homeopatickÈ medicÌny jsou

na trhu p¯Ìpravky, kterÈ podporujÌ obranyschopnost

organismu. Aby se plnÏ projevil

jejich ˙Ëinek, je t¯eba je uûÌvat obvykle po

dobu dvou aû t¯Ì mÏsÌc˘. Na detoxikaci organismu

po probÏhl˝ch onemocnÏnÌch nebo

virÛz·ch jsou urËeny kapky Lymphomyostot.

P¯i jejich uûÌv·nÌ doch·zÌ k podpo¯e vlastnÌ

obranyschopnosti a podpo¯e regenerace bunÏk.

Tablety Engystol aktivizujÌ a podporujÌ

tÏlu vlastnÌ nespecifickou obranyschopnost.

P˘sobÌ p¯edevöÌm u virov˝ch infekcÌ, kde

obnovujÌ naruöenou imunitnÌ rovnov·hu. P¯Ìpravek

mohou uûÌvat i dÏti, zvl·ötÏ se doporuËuje

p¯ed n·vratem do dÏtskÈho kolektivu.

JarnÌ slunÌËko

PrvnÌ jarnÌ paprsky k˘ûi nesp·lÌ, ale pomohou

jÌ p¯ipravit se na letnÌ z·tÏû. Pom·hat p¯ÌrodÏ

sol·riem ale m˘ûe b˝t zr·dnÈ. Jejich

pouûÌv·nÌ podporuje p¯edËasn˝ vznik degenerativnÌch

koûnÌch zmÏn (st·rnutÌ k˘ûe a

tvorbu vr·sek), vËetnÏ koûnÌch n·dor˘. V˝robci

tvrdÌ, ûe na jejich p¯ÌstrojÌch se uplat-

Úuje jen bezpeËnÈ UVA z·¯enÌ. DermatologovÈ

jim ale oponujÌ: Sol·rium rozhodnÏ

nikomu nedoporuËujeme. Jen m·lokterÈ skuteËnÏ

vyza¯uje jen UVA z·¯enÌ. Ale dnes vÌme,

ûe i toto z·¯enÌ m· karcinogennÌ ˙Ëinky. Pokud

uû do sol·ria zajdete, nebuÔte tam dlouho,

chraÚte si oËi a dodrûujte p¯edepsan˝ program.

P¯eji ˙spÏön˝ boj s jarnÌ ˙navou!

Kate¯ina Kolkov·

P¯ÌspÏvky obËan˘

CviËenÌ v RychtÏ

Kr·tkou dobu po rekonstrukci Bar·ËnickÈ rychty mohla ¯ada obËan˘ zÌskat dojem, ûe

p¯Ìstavba je zbyteËnÏ rozs·hl· a nebude moûno ji vyuûÌt. Po zvolenÌ novÈho zastupitelstva

se vöak velmi rychle uk·zalo, ûe tomu tak nenÌ. Nejsem rozhodnÏ sama, kdo uvÌtal cviËenÌ

ûen, n·m v pokroËilejöÌm vÏku se jiû nechce dojÌûdÏt do vzd·lenÏjöÌch Ë·stÌ Prahy, nejen

j· jsem velice spokojen· se souËasn˝m stavem. VϯÌm, ûe to tak vydrûÌ i nad·le.

Libuöe Joh·nkov·, ZadnÌ 556, HrnË̯e

ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE

2/2007 29


Platby v mate¯skÈ ökole

Jednou z kritizovan˝ch zmÏn zaveden˝ch

v mate¯skÈ ökole panÌ ¯editelkou Martou

Hrubou bylo zruöenÌ bezhotovostnÌch plateb

ökolnÈho a stravnÈho rodiËi û·k˘. Od

poË·tku ökolnÌho roku 2006/2007 tak mohou

rodiËe platit ökolnÈ a stravnÈ pouze

hotovÏ, a to vûdy v jeden urËen˝ a p¯edem

ozn·men˝ den v mÏsÌci od 7.00 do 8.30.

RodiËe si p¯edem vyvÏöenou Ë·stku k ˙hradÏ

musÌ p¯ipravit hotovÏ a p¯esnÏ, protoûe

vybÌrajÌcÌ sleËna nemÌv· drobnÈ. RodiËe

musÌ v urËen˝ den zaplatit i v p¯ÌpadÏ, ûe je

jejich dÌtÏ nemocnÈ nebo z jinÈho d˘vodu

ve ökolce nep¯ÌtomnÈ. Za tuto platbu nedost·vajÌ

rodiËe, pokud v˝slovnÏ nepoû·dajÌ,

û·dnÈ pÌsemnÈ potvrzenÌ, coû je v rozporu

H¯bitov, nebo cviËiötÏ autoökoly?

Jako dlouholet˝ zastupitel mÏstskÈ Ë·sti äeberov

jsem pojal ˙mysl rozö̯enÌ h¯bitova,

d¯Ìve neû budou pozemky v okolÌ vyuûity jinak.

Po dlouh˝ch jedn·nÌch s magistr·tem

zÌskala mÏstsk· Ë·st p¯Ìsluön˝ pozemek.

V†zastupitelstvu bylo stanoveno, ûe pozemek

se postupnÏ oplotÌ, vys·zÌ se alej strom˘ a

ostatnÌ plocha se zatravnÌ a vznikne prozatÌm

jak˝si park a po roce 2020, kdy by mÏla

plocha slouûit svÈmu ˙Ëelu, se uskuteËnÌ koneËnÈ

¯eöenÌ tohoto pietnÌho mÌsta. NÏkolik

let slouûila tato plocha jako za¯ÌzenÌ staveniötÏ

pro r˘znÈ dodavatele stavebnÌch pracÌ

spojen˝ch s v˝stavbou kanalizace, plynu, kruhovÈho

objezdu, ulic a jin˝ch investic mÏstskÈ

Ë·sti s tÌm, ûe pomohou s oplocenÌm a

terÈnnÌmi ˙pravami tohoto prostoru.

P¯i n·vötÏvÏ h¯bitova letos v ˙noru jsem

s†hr˘zou zjistil, ûe mÌsto aleje a zatravnÏnÌ

vznikla asi mnohasettisÌcov˝m n·kladem sÌù

silnic, p¯ipomÌnajÌcÌ cviËiötÏ autoökoly. TÌm

vznikly jen malÈ prostory pro stromo¯adÌ, ale

i zatravnÏnÌ, a tÌm se zmenöÌ plochy ke skuteËnÈmu

vyuûitÌ. Ne vûdy to, co je drahÈ, je

taky hezkÈ a vϯÌm, ûe se s tÌm p¯ÌötÌ zastupitelstva

nÏjak vyrovnajÌ.

s pravidly hospoda¯enÌ a vedenÌ ˙ËetnictvÌ.

Dovedete si p¯edstavit, jak rodiË od nemocnÈho

dÌtÏte r·no spÏch· zaplatit do ökolky

stravnÈ a ökolnÈ? Za nebezpeËnou ale povaûuji

p¯edevöÌm skuteËnost, ûe jiû p¯ibliûnÏ

t˝den dop¯edu je ve¯ejnÏ zn·mÈ, ûe

v†urËen˝ den bude v 8.30 v mate¯skÈ ökole

v HrnË̯Ìch p¯ibliûnÏ 20 tis. KË v hotovosti.

To povaûuji za ohroûenÌ nejen vybran˝ch

penÏz, ale vidÌm zde v krajnÌm p¯ÌpadÏ

i†moûnost ohroûenÌ dÏtÌ p¯Ìtomn˝ch v tuto

dobu v budovÏ ökolky.

Proto douf·m, ûe bude placenÌ ökolnÈho

a†stravnÈho v mate¯skÈ ökole bezhotovostnÏ

moûnÈ jiû od dalöÌho mÏsÌce.

Michaela Archalousov·

archalousova@seberov.cz

* * *

ProË rok 2020? Jako dlouholet˝ p¯edseda

komise ve¯ejnÈho po¯·dku jsem dohlÌûel na

mÌstnÌ h¯bitov a i manu·lnÏ jej udrûoval.

Mnohaletou spr·vou jsem zjistil, ûe vÏtöina

rodin äeberova a p¯ilehl˝ch obcÌ m· v drûenÌ

hrobov· mÌsta jiû desÌtky let, a tak poûadavky

na nov· jsou minim·lnÌ. Pot¯eba nov˝ch

hrobov˝ch mÌst byla kryta Ë·steËnÏ opouötÏnÌm

star˝ch a zatÌm dostateËn˝m prostorem

na st·vajÌcÌm h¯bitovÏ. Rozö̯enÌ h¯bitova

bylo povaûov·no za dlouhodob˝ v˝hled a

pojato za jak˝si park s pozdÏjöÌm vyuûitÌm

jako pietnÌ mÌsto. Toto jsou myölenky a fakta

toho, kter˝ prvnÌ pojal ˙mysl rozö̯enÌ h¯bitova

v HrnË̯Ìch.

D·le varuji p¯ed ˙myslem vybudovat Ñcolombariumì,

to je jen nouzovÈ ¯eöenÌ, kde je skuteËn˝

nedostatek mÌsta. NavötÌvil jsem celou

¯adu h¯bitov˘ a tato za¯ÌzenÌ jsou jen minim·lnÏ

vyuûÌv·na, neboù tradice naöich poz˘stal˝ch

je umisùovat na sv· hrobov· mÌsta

po vÏtöinu roku ûivÈ kvÏty, coû Ñcolombariaì

neumoûÚujÌ.

VϯÌm, ûe zastupitelstvo vezme nÏkterÈ mÈ

p¯ipomÌnky na vÏdomÌ a nedopustÌ se dalöÌch

omyl˘.

Jan Hertl

30

2/2007 ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE


V tÈto rubrice zve¯ejÚujeme rozliönÈ n·zory

obËan˘, v tomto p¯ÌpadÏ p. Jana Hertla,

jehoû d¯ÌvÏjöÌ obÏtavÈ pr·ce pro obec i ob-

Ëany si i p¯es v˝hrady nÏkter˝ch spoluob-

Ëan˘ vöichni v·ûÌme. N·zor a vysvÏtlenÌ

vedenÌ M» uv·dÌme systÈmovÏ v rubrice

Informace o ve¯ejnÈ v˝stavbÏ.

J. Ritt, mÌstostarosta

OdpovÏdi a reakce

Stanovisko odboru v˝stavby ⁄M» Praha 11 k Ël·nku uve¯ejnÏnÈmu ve ÑZpravodajiì

Ë. 1/2007 s n·zvem ÑStavebnÌ ˙¯ad pro Prahu 11 se snaûÌ zlegalizovat nepovolenou

stavbu RDì.

⁄dajnou nepovolenou stavbou je rodinn˝

d˘m na pozemcÌch Ë. parc. 309 a 310 v†kat.

˙zemÌ äeberov. Stavba rodinnÈho domu

byla zah·jena na z·kladÏ pravomocnÈho

stavebnÌho povolenÌ dne 28. 7. 2003 pod

Ë. j. OV H/03/24023/Koö-sp. V pr˘bÏhu prov·dÏnÌ

stavby doölo k nÏkolika zmÏn·m

oproti dokumentaci schv·lenÈ ve stavebnÌm

¯ÌzenÌ. Jde o pomÏrnÏ Ëast˝ jev, kdy p¯i prov·dÏnÌ

stavby dojde ke zmÏn·m oproti p˘vodnÌ

dokumentaci a stavebnÌci v nÏkter˝ch

p¯Ìpadech z d˘vodu neznalosti stavebnÌho

z·kona vËas nepoû·dajÌ o povolenÌ zmÏny

stavby p¯ed jejich dokonËenÌm.

Bezprost¯ednÏ po zjiötÏnÌ tohoto stavu bylo

ze strany stavebnÌho ˙¯adu OV ⁄M» Praha

11 p¯ijato opat¯enÌ k zastavenÌ dalöÌch pracÌ

a zah·jeno ¯ÌzenÌ o odstranÏnÌ stavby podle

ß 88 z·kona Ë. 50/1976 Sb. V r·mci tohoto

¯ÌzenÌ podal stavebnÌk û·dost o dodateËnÈ

povolenÌ stavby s p¯Ìsluön˝mi doklady.

Pisatelka Ël·nku ve Zpravodaji äeberov,

HrnË̯e Ë. 1/2007 seznamuje ve¯ejnost se

z·vÏry r˘zn˝ch ˙stnÌch jedn·nÌ. TÌm se dost·v·

do rozporu s ustanovenÌm ß 49 z·kona

Ë. 500/2004 Sb. spr·vnÌho ¯·du, kde je

v˝slovnÏ stanoveno, ûe ˙stnÌ jedn·nÌ je neve¯ejnÈ.

»l·nek obsahuje i nÏkterÈ v˝slovnÏ nepravdivÈ

˙daje, a to nap¯. ûe gar·û je v rozhodnutÌ

vydanÈm stavebnÌm ˙¯adem MÏstskÈ

Ë·sti Praha 11 umÌstÏna Ë·steËnÏ na pozemcÌch

Ë. parc. 305 a 307 k. ˙. äeberov, kterÈ

nejsou ve vlastnictvÌ stavebnÌka. Tato skuteËnost

byla zjiötÏna aû v roce 2006 v souvislosti

s nov˝m geometrick˝m zamϯov·-

nÌm pozemk˘. Neölo tedy o chybu stavebnÌho

˙¯adu. D·le nenÌ pravdou, ûe stavba

pana »amova nesplÚuje poûadavky na poû·rnÌ

bezpeËnost a ûe poû·rnÌ zpr·va uveden·

v projektovÈ dokumentaci je nepravdiv·.

Poû·rnÌ zpr·va je vypracov·na

opr·vnÏnou osobou a je schv·lena HZS.

NenÌ pravdou ani dalöÌ tvrzenÌ Ing. HornychovÈ,

ûe stavebnÌ ˙¯ad pouûÌval chybnou

adresu majitelky domu Ë. 15 v k. ˙. äeberov.

StavebnÌ ˙¯ad se ¯Ìdil ˙daji v katastru

nemovitostÌ.

Pokud se t˝k· povolenÌ stavby oplocenÌ ze

dne 13. 9. 2006, pak je t¯eba konstatovat,

ûe jde o pr·vo kaûdÈho majitele pozemku

si sv˘j pozemek oplotit, zvl·ötÏ pak, kdyû

jde o oplocenÌ staveniötÏ. Nejde tedy o û·dnÈ

privilegium.

Nepravdiv˝mi ˙daji mohla panÌ Ing. Hornychov·

znaËnou mÏrou ohrozit v·ûnost

stavebnÌho ˙¯adu, zvl·ötÏ pak, kdyû tyto

nepravdivÈ nebo zkreslenÈ informace byly

publikov·ny tiskem.

Z v˝öe struËnÏ uveden˝ch d˘vod˘ je nepochybnÈ,

ûe stavebnÌ ˙¯ad jednal zcela v souladu

s citovan˝m ustanovenÌm stavebnÌho

z·kona. Je t¯eba zd˘raznit, ûe v p¯ÌpadÏ

splnÏnÌ stavebnÌm z·konem stanoven˝ch

podmÌnek ze strany stavebnÌka nemusÌ b˝t

v˝sledkem tohoto ¯ÌzenÌ odstranÏnÌ nepovolenÈ

stavby a je moûno vydat povolenÌ

dodateËnÏ.

Ing. Jaroslav Heliö

vedoucÌ odboru v˝stavby ⁄M» Praha 11

ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE

2/2007 31


Vykopala v·leËnou sekeru aneb Kam kr·ËÌ ta naöe lidsk· z·öù

V·ûen· panÌ Hornychov·,

ned·vno, a to n·hodou, jsem narazil na V·ö

Ël·nek zve¯ejnÏn˝ v äeberovskÈm zpravodaji

1/2007 s n·zvem ÑStavebnÌ ˙¯ad pro Prahu 11

se snaûÌ zlegalizovat nepovolenou stavbu RDì.

Po p¯eËtenÌ tohoto Ël·nku, vϯte nebo nevϯte,

udÏlalo se mi öpatnÏ. Dlouho jsem p¯em˝ölel,

co V·s vedlo vydat se na v·leËnou stezku,

kdyû doba ryt̯sk˝ch a gentlemansk˝ch souboj˘

d·vno pominula. Hodila jste rukavici do

tv·¯e stavebnÌmu ˙¯adu pro Prahu 11 a oËek·v·te

satisfakci za to, ûe nÏkdo nepr·vem

postavil rodinn˝ domek a nem· poûehn·nÌ

t¯eba i od papeûe. Nedalo mi to a öel se podÌvat

do äeberova. Ne kv˘li tomu, abych metrem

mϯil v˝öku a ö̯ku novÏ postavenÈho rodinnÈho

domku, ale najÌt onu pomyslnou

demarkaËnÌ Ë·ru, kter· poh¯bÌv· k¯ehkÈ sousedskÈ

vztahy.

Pravda je, ûe tam stojÌ novostavba rodinnÈho

domku, ale jeho stroh˝ architektonick˝ vzhled

V·m z¯ejmÏ vyr·ûÌ dech. Moûn· proto, ûe nenÌ

V·ö. Snad proto, ûe je kr·sn˝ a malebn˝ a

ÑÖodpovÌd· charakteru okolnÌ z·stavbyÖì

Vaöi zaujatost v˘Ëi v˝stavbÏ tohoto domku,

kter˝ ÑÖomezuje sousedy a ohroûuje jejich

domyÖì evidentnÏ nabÌr· na obr·tk·ch

v†domnÏnÌ, ûe ne vöe je v po¯·dku. Zcela zpochybÚujete

veökerÈ rozhodnutÌ a v˝jimky stavebnÌho

˙¯adu, kterÈ skrze Vaöe camery obscury

majÌ nejasn˝ obr·cen˝ obraz. Analyzujete

a†napad·te kaûd˝ dokument s takovou vervou,

ûe kaûd˝ dobr˝ pr·vnÌk by V·m z·vidÏl.

Nem·m v ˙myslu popÌrat p¯irozenou vlastnost

kaûdÈho ËlovÏka chr·nit svÈ z·jmy. Ale v tomto

p¯ÌpadÏ nevidÌm ani n·znak ohroûenÌ ûivota

a majetku soused˘ tÌm, ûe st¯echa rodinnÈho

domku je o p·r centimetr˘ vyööÌ nebo ûe

v†nÏm je postaven krb. ProblÈm je z¯ejmÏ

v†tom, ûe Vaöe interpelace u stavebnÌho ˙¯adu

ohlednÏ zlegalizov·nÌ ÑnepovolenÈì stavby

domku nesplnily Vaöe oËek·v·nÌ. Zd· se

mi, ûe jako majitelka vedlejöÌ nemovitosti z·-

mÏrnÏ negujete veöker· pozitivnÌ opat¯enÌ

smϯujÌcÌ ke kolaudaci rodinnÈho domku

s†p¯esvÏdËenÌm, ûe osud Ëty¯ËlennÈ rodiny je

ve Vaöich ruk·ch.

BydlÌm v panelovÈm domÏ, ale ze zkuöenosti

vÌm, ûe ve chvÌli nouze nemÌt po svÈm boku

spolehlivÈho souseda je velk· nev˝hoda.

Bylo by dob¯e p¯eËÌst si knÌûku pana Remarqua

ÑMiluj bliûnÌho svÈhoì.

Mgr. Zhorzh Ivanov

filmov˝ a televiznÌ producent

* * *

OdpovÏÔ na p¯ÌspÏvek pana Jana Hertla ÑNov˝m zastupitel˘m a vöem obËan˘m!ì

z minulÈho ËÌsla

V·ûen˝ pane Hertle,

nikdo ze souËasnÈho zastupitelstva nezpochybÚuje Vaöi dlouholetou pr·ci pro mÏstskou

Ë·st a vöechny jejÌ obyvatele. Pozv·nka na z·bavu byla myölena jako vst¯Ìcn˝ krok a opravdovÈ

podÏkov·nÌ za Vaöi pr·ci. MrzÌ mÏ, ûe jste si tento vst¯Ìcn˝ krok vysvÏtlil po svÈm.

Ing. Petra Venturov·, starostka

Sport

ProvoznÌ ¯·d multifunkËnÌho h¯iötÏ v HrnË̯Ìch (zkr·cen· verze)

»l. II Provoz a spr·va h¯iötÏ

1) Za plynul˝ provoz na h¯iöti odpovÌd· spr·vce

h¯iötÏ.

2) DennÌ provoznÌ doba vyuûÌv·nÌ vÌce˙Ëelo-

vÈho h¯iötÏ: od 8.00ñ21.00 hod. Vstup na h¯iötÏ

je povolen pouze otev¯en˝mi p¯Ìstupov˝mi

prostory, je zak·z·no p¯elÈz·nÌ plot˘, zamËen˝ch

vchod˘ a vlastnÌho oplocenÌ h¯iötÏ.

32

2/2007 ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE


3) Objedn·vky obsazenÌ h¯iötÏ se uskuteËnÌ

vûdy na t˝den dop¯edu: Na n·stÏnce u dÏtskÈho

h¯iötÏ bude vûdy v nedÏli do 17.00 hod.

vyvÏöen hodinov˝ rozvrh na dalöÌ t˝den, kde

si mohou z·jemci urËitou hodinu Ëi hodiny

zarezervovat. V rozvrhu budou p¯edem ozna-

Ëeny hodiny, kterÈ jsou obËany pravidelnÏ

vyuûÌv·ny (nap¯. nohejbal, odbÌjen·).

5) Maxim·lnÌ doba rezervace na jeden den

jsou 2 hodiny. Objednavatel uvede svÈ jmÈno,

druh provozovanÈho sportu, kontakt na

sebe (adresu, tel. spojenÌ).

6) Nelze-li ze strany objednatele dodrûet p¯edem

smluven˝ Ëas, je povinen zmÏnu oznaËit

na n·stÏnce nejpozdÏji 1 den p¯ed stanoven˝m

Ëasem, v p¯ÌpadÏ sobot a nedÏlÌ v p·tek

dopoledne. Pokud tak neuËinÌ, nebudou p¯ijÌm·ny

od takovÈho objednatele dalöÌ objedn·vky.

8) V p¯ÌpadÏ zjiötÏnÌ jakÈkoli z·vady na sportovnÌm

za¯ÌzenÌ nebo v jeho bezprost¯ednÌm

okolÌ je uûivatel povinen tuto z·vadu neodkladnÏ

nahl·sit spr·vci h¯iötÏ nebo dalöÌm povϯen˝m

osob·m. Pokud tak neuËinÌ, vystavuje

se riziku odpovÏdnosti za ökodu, kterou

nenahl·sil, a uËinÌ tak dalöÌ uûivatel v rozvrhu.

9) UûivatelÈ h¯iötÏ budou pouûÌvat sportovnÌ

pot¯eby ñ k˘ly na uchycenÌ sÌtÏ, sÌtÏ, branky,

kterÈ jsou k tomu urËeny a jsou souË·stÌ vybavenÌ

h¯iötÏ. UûivatelÈ si budou instalovat tyto

pot¯eby sami. Pokud n·sleduje hodina, kde je

pot¯eba instalovat Ëi odinstalovat tyto pot¯eby,

objednatel je povinen p¯edat h¯iötÏ vËas

bez v˝öe uveden˝ch pot¯eb, p¯ÌpadnÏ ve spolupr·ci

s dalöÌm objednatelem provede v˝mÏnu

za¯ÌzenÌ.

CelÈ znÏnÌ provoznÌho ¯·du bude k dispozici

na n·stÏnce h¯iötÏ, ˙¯adÏ M», a stejnÏ tak na

www.seberov.cz.

Spr·vce: p. Venta, ZadnÌ 516, tel. 244 913 261

DalöÌ povϯenÈ osoby:

p. Hazmuka, Sladovnick· 763, tel. 604 186 845

p. Kruöka, Lipensk· 616, tel. 244 913 273

panÌ Kolkov·, OsvÏtov· 887, tel. 244 913 995

D˘leûitÈ informace

Naöi str·ûnÌci

Str. Petr Floss

V M» Praha-äeberov slouûÌ dva

str·ûnÌci okrsk·¯i. Str. Petr Floss,

sluûebnÌ telefon: 607 739 191,

a str. Roman Brynda, sluûebnÌ telefon:

605 500 317. Tito okrsk·-

¯i majÌ na starost äeberov a Hrn-

Ë̯e. Jednat s nimi m˘ûete i

osobnÏ na okrskovÈ sluûebnÏ

K†HrnË̯˘m Ë. p. 34 v dobÏ ˙¯ednÌch

hodin. ⁄¯ednÌ hodiny jsou

kaûdou st¯edu od 15.00 do

18.00 hod. V dobÏ jejich nep¯Ìtomnosti

m˘ûete volat operaËnÌ

st¯edisko obvodnÌho ¯editelstvÌ

Praha 11: tel. 267 913 056, 267

912 348 nebo linku 156.

Str. Roman Brynda

V nejbliûöÌ budoucnosti bude v lokalitÏ äeberova a HrnË̯˘ probÌhat mϯenÌ rychlosti vozidel

radarem, kterÈ by mÏlo vÈst ke zklidnÏnÌ dopravy a zv˝öenÌ bezpeËnosti mÌstnÌch

obyvatel.

Bc. Jan Barch·nek, z·stupce ¯editele pro okrsky Oÿ MP Praha 11

ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE

2/2007 33


D˘leûitÈ kontakty

JednotnÈ ËÌslo tÌsÚovÈho vol·nÌ ñ Tel.: 112

MÏstsk· policie ñ Tel.: 156

Okrskov· sluûebna äeberov,

K HrnË̯˘m 34, Praha 4

Tel.: 244 910 682, 244 913 314

Okrsk·¯i: Petr Floss ñ mobil 607 739 191

a Roman Brynda ñ mobil 605 500 317

⁄¯ednÌ hodiny: ST 15-18 hod.

www.mppraha.cz

Policie »R ñ Tel.: 158

MÌstnÌ oddÏlenÌ JiûnÌ MÏsto II,

Hr·skÈho 2231, Praha 4

Tel.: 974 854 710, 271 914 880

Fax: 974 854 719

www.mvcr.cz/policie

HasiËi ñ Tel.: 150

HasiËsk· stanice,

KvÏtnovÈho vÌtÏzstvÌ 2023, Praha 4

Tel.: 950 854 097, www.hzspraha.cz

Zdravotnick· z·chrann· sluûba ñ Tel.: 155

LÈka¯sk· pohotovost

Pacovsk· 31/869, Praha 4

Tel.: 241 733 916 (dÏti),

241 733 917 (dospÏlÌ),

241 733 918 (zubnÌ)

OrdinaËnÌ hodiny: POñP¡ 19ñ7,

SOñNE nep¯etrûitÏ

LÈk·rna äeberov

K HrnË̯˘m 236, 149 00 Praha 4

Tel.: 244 910 692

Otev¯eno: POñP¡ 8ñ18

LÈk·rna s nep¯etrûit˝m provozem

Are·l FakultnÌ Thomayerovy nemocnice,

VÌdeÚsk· 800, Praha 4, tel.: 261 084 019

Praktick· lÈka¯ka äeberov

ñ MUDr. Zuzana äkodov·

K HrnË̯˘m 263, 149 00 Praha 4

Tel.: 244 910 673, z.skodova@seznam.cz

OrdinaËnÌ hodiny: PO, ST, P¡ 8ñ13,

⁄T, »T 13ñ18

Praktick· lÈka¯ka HrnË̯e

ñ MUDr. Kate¯ina Kolkov·

OsvÏtov· 887, Praha 4, tel.: 244 913 995,

www.kolkova.cz, katerina@kolkova.cz

OrdinaËnÌ hodiny:

PO, ST 14,30ñ18,30 (18,30ñ19,30 objednanÌ)

⁄T 8ñ12 (12ñ13 objednanÌ), »T, P¡ 8ñ13

Alergologie pro dÏti a dospÏlÈ

MUDr. Helena Vobo¯ilov·

K HrnË̯˘m 263 (zdravotnÌ st¯. v äeberovÏ)

Tel.: 272 916 975, 777 140 054

OrdinaËnÌ hodiny: PO 14ñ8 (tlf. objedn·nÌ)

⁄¯ad MÏstskÈ Ë·sti Praha-äeberov

K HrnË̯˘m 160, 149 00 Praha 4

Tel./fax: 244 911 713, 244 912 801

www.seberov.cz, seberov@zris.mepnet.cz

⁄¯ednÌ hodiny: PO, ST 8ñ12, 13ñ17,30

ostatnÌ dny po telefonickÈ dohodÏ

⁄¯ad MÏstskÈ Ë·sti Praha 11

OcelÌkova 672, 149 41 Praha 4

Tel.: 267 902 111, fax: 267 902 286

www.praha11.cz, podatelna@p11.mepnet.cz

⁄¯ednÌ hodiny: PO, ST 8,00ñ17,30,

⁄T 8,00ñ11,30

Magistr·t hl. m. Prahy

Mari·nskÈ n·m. 2, 110 01 Praha 1

äkod˘v pal·c, Jungmannova ul., Praha 1

Tel.: 236001111

www.praha-mÏsto.cz, posta@cityofprague.cz

⁄¯ednÌ hodiny: PO 12ñ17, ST 8ñ18,

ostatnÌ dny po telefonickÈ dohodÏ

FinanËnÌ ˙¯ad pro Prahu-JiûnÌ MÏsto

Petrohradsk· 6, 101 00 Praha 10 - Vröovice

Tel.: 267 273 011, fax: 267 273 198

podatelna@pjm.pm.ds.mfcr.cz

⁄P PSSZ pro Prahu 4 - JiûnÌ MÏsto

Holuöick· 2221/3, 148 00 Praha 4

Tel.: 271 076 111, fax: 272919039

podatelnaP23@cssz.cz

Katastr·lnÌ ˙¯ad pro hl. m. Prahu

Pod SÌdliötÏm 9/1800, 182 14 Praha 8

Tel.: 284 041 111, fax: 284 042 022

www.cuzk.cz, kp.praha@cuzk.cz

34

2/2007 ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE


Z·kladnÌ ökola äeberov

V Ladech 6, 149 00 Praha 4, tel.: 244 911 792

www.zs-vladech.wz.cz, zs.vladech@seznam.cz

Mate¯sk· ökola

äeberov ñ Na P¯ÌËnÈ mezi 186, 149 00 Praha 4

Tel.: 244 912 558

HrnË̯e ñ U äkolky 655, 149 00 Praha 4

Tel.: 244 913 285

msseberov@seznam.cz

Infokan·l TV ñ Mgr. KvÏta Vitvarov·

Tel.: 602 201 112, nadace@barok.cz

Hl·öenÌ poruch kabelovÈ televize v äeberovÏ

a HrnË̯Ìch

DispeËink tel.: 261 216 424

Hl·öenÌ poruch internetu v äeberovÏ a HrnË̯Ìch

Tel.: 296 826 051, pechova@pha.netel.cz

Hl·öenÌ poruch podtlakovÈ kanalizace v HrnË̯Ìch

Pohotovost tel.: 602 443 947

p. KuËÌrek tel.: 606 691 445

PodmÌnky inzerce ve Zpravodaji äeberov, HrnË̯e

Velikosti zrcadla

1/1

cel· strana

A5

128◊185 mm

1/2 strany A5

128◊90 mm

1/4

strany

60◊90

mm

P¯Ìjem inzerce ve form·tech

CDR do verze 11 (texty v k¯ivk·ch), Al (texty

v†k¯ivk·ch), EPS, TIF, JPEG (300 dpi), PDF vyroben˝

Acrobat Distillerem do verze 5.0 (300

dpi), jinÈ form·ty po dohodÏ. Pokud m·te inzerci

ve form·tu DOC (Word), je nutnÈ dodat

k souboru .doc jeötÏ pouûitÈ origin·lnÌ obr·zky

zvl·öù ve form·tech uveden˝ch v˝öe nebo

fotografie Ëi diapozitivy k naskenov·nÌ.

CenÌk

»ernobÌlÈ inzer·ty pro osoby s trval˝m bydliötÏm

nebo sÌdlem v äeberovÏ a HrnË̯Ìch

jednor·zovÏ:

1/1 A5 500 KË

1/2 A5 250 KË

1/4 A5 130 KË

»ernobÌlÈ inzer·ty pro osoby s trval˝m bydliötÏm

nebo sÌdlem v äeberovÏ a HrnË̯Ìch

opakovanÏ:

1/1 A5 400 KË

1/2 A5 200 KË

1/4 A5 100 KË

»ernobÌlÈ inzer·ty pro osoby s trval˝m bydliötÏm

nebo sÌdlem mimo äeberov a HrnË̯e

jednor·zovÏ:

1/1 A5 800 KË

1/2 A5 400 KË

1/4 A5 200 KË

»ernobÌlÈ inzer·ty pro osoby s trval˝m bydliötÏm

nebo sÌdlem mimo äeberov a HrnË̯e

opakovanÏ:

1/1 A5 600 KË

1/2 A5 300 KË

1/4 A5 150 KË

BarevnÈ inzer·ty (p¯i opakov·nÌ slevy po dohodÏ):

vnit¯nÌ str. 1/1 A5 2 500 KË

vnit¯nÌ str. 1/2 A5 1 300 KË

zadnÌ str. 1/1 A5 3 000 KË

zadnÌ str. 1/2 A5 1 500 KË

Zpravodaj äeberov, HrnË̯e je vyd·v·n M» Praha-äeberov, K HrnË̯˘m 160, 149 00 Praha 4, a distribuov·n

zdarma obËan˘m M» Praha-äeberov. N·klad 1200 v˝tisk˘.

Redakce: LudÏk P¯Ìhoda, redakce@seberov.cz. P¯ÌspÏvky vhazujte do schr·nek na MÌstnÌm ˙¯adu v†äeberovÏ a na

Bar·ËnickÈ rychtÏ v HrnË̯Ìch nebo zasÌlejte na redakce@seberov.cz. Uz·vÏrka p¯ÌötÌho ËÌsla je 15. 6.2007.

Na internetu naleznete Zpravodaj äeberov, HrnË̯e na domovskÈ str·nce M» Praha-äeberov (www.seberov.cz).

ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE

2/2007 35

More magazines by this user
Similar magazines