Prosaro 250 EC - Bayer CropScience

vpagro.cz

Prosaro 250 EC - Bayer CropScience

Vytvořeno: 11.12.2006

Revize: 11.3.2013

Prosaro ® 250 EC

PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN – FUNGICID.

Postřikový fungicidní přípravek ve formě emulgovatelného koncentrátu k ochraně obilnin, řepky olejky,

hořčice, máku setého, slunečnice roční a kukuřice proti chorobám.

Účinná látka: prothiokonazol (ISO common name: prothioconazole) 125 g/l (12,7%),

tj. 2-[2-(1-chlorocyklopropyl)-3-(2-chlorofenyl)-2-hydroxypropyl]-2,4-dihydro-3H-1,2,4-

triazol-3-thion

tebukonazol (ISO common name: tebuconazole) 125 g/l (12,7%),

tj. (RS)-1-p-chlorfenyl-4,4-dimethyl-3-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-pentan-3-ol

R 38 Dráždí kůži.

R 63 Možné nebezpečí poškození plodu v těle matky.

R 51/53 Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve

zdraví škodlivý vodním prostředí.

S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí.

S 13 Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv.

S 20/21 Nejezte, nepijte a nekuřte při používání.

S 24 Zamezte styku s kůží.

nebezpečný pro S 26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou

životní prostředí

pomoc.

S 28 Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody.

S 35 Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny bezpečným způsobem.

S 46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

S 57 Použijte vhodný obal k zamezení kontaminace životního prostředí.

S 61 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní

listy.

S 36/37/39 Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle

nebo obličejový štít.

Obsahuje prothiokonazol. Může vyvolat alergickou reakci.

Hořlavá kapalina IV. třídy nebezpečnosti dle ČSN 65 02 01.

Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro člověka a životní

prostředí.

Před použitím přípravku si důkladně přečtěte návod k použití.

Nebezpečná směs (§ 12 odst.1 zákona č. 350/2011 Sb., o prothiokonazol; tebukonazol a N,N-dimethyldekanamid

chemických látkách a chemických směsích a o změně

některých zákonů) obsahuje následující nebezpečné látky:

Držitel rozhodnutí o povolení/výrobce: Bayer CropScience AG, Alfred-Nobel Str. 50,

D-407 89 Monheim, Německo

Právní zástupce v ČR/dodavatel: BAYER s.r.o., Siemensova 2717/4,

155 00 Praha 5; tel. 266 101 111

registrovaná ochranná známka společnosti Bayer

Číslo povolení: 4561-2

Balení:

Datum výroby:

Číslo šarže:

Doba použitelnosti:

COEX HDPE/PA láhev 1 l

COEX HDPE/PA kanystr 3 l, 5 l,10 l a 25 l

COEX HDPE/PA kanystr 15 l (objem 17 l)

HDPE sud 200 l (objem 220 l)

uvedeno na obalu

uvedeno na obalu

2 roky od data výroby při správném způsobu skladování v původních

neporušených obalech

Přípravek, u něhož prošla doba použitelnosti, lze uvádět na trh po dobu 1 roku, jestliže

se prokáže na základě analýzy odpovídajícího vzorku, že se jeho chemické a fyzikální

vlastnosti shodují s vlastnostmi, na jejichž základě bylo uděleno povolení. Laboratorní

rozbory přípravku pro tento účel zajistí vlastník přípravku u akreditované laboratoře a

prodlouženou dobu použitelnosti je povinen vyznačit na obalu přípravku.

Bayer CropScience

PROSARO 250 EC 1/6


Vytvořeno: 11.12.2006

Revize: 11.3.2013

Působení přípravku

Účinné látky přípravku Prosaro 250 EC patří do skupiny azolů. Působí jako inhibitory

biosyntézy ergosterolu, nezbytného pro výstavbu buněčných membrán patogenních

organismů.

Prothiokonazol po aplikaci rychle proniká do vodivých pletiv, je akropetálně transportován i do

těch částí rostlin, které aplikační kapalinou nebyly přímo zasaženy. Vyznačuje se preventivní a

kurativní účinností proti širokému spektru houbových chorob a dlouhou dobou trvání účinku.

Oproti dosavadním azolovým fungicidům je touto účinnou látkou řetězec biosyntézy

ergosterolu inhibován na více místech.

Tebukonazol má hloubkový i systémový účinek, je transportován akropetálně. Vyznačuje se

preventivní a kurativní účinností proti širokému spektru houbových chorob a dlouhou dobou

trvání účinku.

Návod k použití

1) Plodina 2) Škodlivý

organismus

pšenice, žito,

tritikale

braničnatka pšeničná,

braničnatka plevová,

rez pšeničná,

padlí travní

Dávkování

OL

(dny)

3) Poznámka

0,75 l/ha 35 pozemně; BBCH 30(32)-59

max. 2x

pšenice fuzariózy klasů 0,75 l/ha 35 pozemně; BBCH 61-65

max. 2x

ječmen

padlí travní,

rynchosporiová skvrnitost

ječmene,

hnědá skvrnitost ječmene,

rez ječná

0,75 l/ha 35 pozemně; BBCH 30(32)-59

max. 2x

ječmen jarní fuzariózy klasů 1 l/ha 35 pozemně; BBCH 61-65

max. 2x

řepka olejka,

hořčice

fomová hniloba 0,75-1 l/ha 56 pozemně; podzim (BBCH

14-19)

celkem max. 2x na porost

řepky olejky a hořčice

1 l/ha 56 pozemně; jaro (BBCH 30-

39)

celkem max. 2x na porost

řepky olejky a hořčice

hlízenka obecná 0,75 l/ha 56 pozemně; BBCH 55-69

celkem max. 2x na porost

řepky olejky a hořčice

slunečnice roční hlízenka obecná 1 l/ha AT 1) BBCH 59-69

OL-ochranná lhůta; AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace (poslední aplikace) a sklizní

Přípravek rovněž dosahuje významné vedlejší účinnosti proti stéblolamu v pšenici a

ječmeni.

Přípravek rovněž dosahuje částečné vedlejší účinnosti proti helmintosporióze

v pšenici.

Při aplikacích proti fuzariózám klasů obilnin přípravek snižuje celkový obsah

mykotoxinů.

Při podzimních aplikacích v řepce proti fomové hnilobě v dávce 1 l/ha má přípravek

růstově-regulační efekt.

Bayer CropScience

PROSARO 250 EC 2/6


Vytvořeno: 11.12.2006

Revize: 11.3.2013

Upřesnění podmínek aplikace

Pšenice, žito, tritikale, ječmen

Proti listovým a klasovým chorobám se aplikace provádí v období BBCH 30(32)-59,

preventivně anebo co nejdříve po zjištění počátečních příznaků choroby.

Proti fuzariózám klasů se aplikace provádí v době kvetení, tj. ve fázi BBCH 61–65.

Ramulariová skvrnitost ječmene - viz rozšířené použití povolené dle § 37 zákona č. 326/2004

Sb., v platném znění

Dávka vody: podle typu aplikačního zařízení a stavu porostu, obvykle 200 – 400 l/ha

Počet aplikací: max. celkový počet aplikací na porost obilnin během sezóny 2

Řepka olejka, hořčice

Proti fomové hnilobě se ošetřuje na podzim ve stádiu 4 až 9 listů, tj. ve fázi BBCH 14–19,

eventuelně časně na jaře po nástupu vegetace, v době prodlužovacího růstu, nejlépe před

objevením se vrcholového pupenu, tj. ve fázi BBCH 30–39.

Pro použití výhradně proti fomové hnilobě na podzim je dostatečné použití dávky 0,75 l/ha; pro

využití růstově-regulačního efektu je nutné použít dávku 1 l/ha.

Proti hlízence obecné se ošetřuje na jaře v období, kdy se na hlavním květenství oddělily

jednotlivé květy až do konce květu (BBCH 55-69), nejlépe v období plného květu, kdy je asi

50% kvítků na hlavním stonku otevřených a první korunní plátky již opadávají (BBCH 65).

Dávka vody: podle typu aplikačního zařízení a stavu porostu, obvykle 200 – 400 l/ha

Počet aplikací: max. celkový počet aplikací na porost řepky olejky, hořčice během sezóny 2

Slunečnice roční

Aplikace proti hlízence obecné se provádí podle signalizace, preventivně před infekcí nebo na

počátku infekce, zpravidla v BBCH 59-65. Při vlhkém počasí se ošetřuje dříve v době

zakvétání, při suchém počasí později v dokvétání.

Dávka vody: 200-400 l/ha

Max. celkový počet aplikací ve slunečnici: 1x za rok

Fomové černání stonku – viz rozšířené použití povolené dle § 37 zákona č. 326/2004

Sb., v platném znění

Rozšířené použití přípravku povolené dle § 37 zákona č. 326/2004 Sb., v platném znění:

Plodina Škodlivý organismus Dávkování OL Poznámka

mák setý alternáriová skvrnitost,

helminthosporióza máku,

hlízenka obecná,

plíseň maková,

regulace růstu

0,75-1 l/ha

200-600 l vody/ha

56 max. 2x;

preventivně

termín aplikace:

listová růžice až

květ

slunečnice roční fomové černání stonku

(slunečnice)

1 l/ha

200-400 l/ha

AT do BBCH 69;

max. 1x;

podle signalizace

kukuřice fuzariózy palic, spála

kukuřičná, rez kukuřičná,

antraknóza kukuřice

0,7-1 l/ha

200-600 l vody/ha

35 BBCH 33-69;

max. 1x, podle

signalizace

ječmen

ramulariová skvrnitost

ječmene

0,75 l/ha

200-400 l vody/ha

35 BBCH 33-69;

max.2x

OL-ochranná lhůta; AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace (poslední aplikace) a sklizní

Způsob použití: pozemní postřik

Druhová a odrůdová citlivost: není známa. Před ošetřením se doporučuje ověřit citlivost na

několika rostlinách ošetřované odrůdy.

Riziko případného poškození ošetřovaných rostlin nese pěstitel (ošetřovatel).

Bayer CropScience

PROSARO 250 EC 3/6


Vytvořeno: 11.12.2006

Revize: 11.3.2013

Technika aplikace

Přípravek se aplikuje pozemně postřikem schválenými aplikátory, které zabezpečí dobrou

prostupnost porostem a rovnoměrné dávkování přípravku. Při aplikaci využívejte co nejnižší

výšky nad porostem. Pro omezení úletu aplikační kapaliny používejte nízkoúletové trysky.

Aplikaci do kukuřice a slunečnice provádějte výhradně se samochodnými postřikovači a

výhradně s uzavřenou kabinou mechanizačního prostředku, která musí být vybavena funkční

filtrací vzduchu v souladu s bezpečnostními předpisy.

Neaplikujte při teplotách nad 25°C a intenzivním slunečním svitu.

Aplikační kapalinou nesmí být zasaženy okolní porosty.

Příprava aplikační kapaliny

Odměřená dávka přípravku se vlije do nádrže aplikačního zařízení předem naplněné do

poloviny vodou a za stálého míchání se doplní na stanovený objem. Případně se použije

předmíchávací zařízení, pokud je jím stroj vybaven. Připravenou aplikační kapalinu je třeba

bezodkladně spotřebovat.

Čištění aplikačního zařízení

Po vyprázdnění nádrže vypláchněte nádrž, ramena a trysky čistou vodou (čtvrtinou objemu

nádrže aplikačního zařízení), případně s přídavkem čistícího prostředku nebo sody (3 %

roztokem). V případě použití čisticích prostředků postupujte dle návodu na jejich použití.

Antirezistentní strategie

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje výhradně

účinnou látku typu azolu, po sobě bez přerušení ošetřením jiným fungicidem s odlišným

mechanismem účinku.

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou

látku typu azolu jinak než preventivně nebo co nejdříve na počátku výskytu choroby.

Nespoléhejte na kurativní potenciál tohoto typu účinné látky.

Použití přípravku v redukovaných dávkách, v systémech využívajících dělení hektarových

dávek a zkrácení intervalů mezi aplikacemi může zvyšovat rizika vzniku a vývoje rezistence

chorob.

Vyvarujte se opožděných aplikací na silněji rozvinuté infekce chorob.

Doporučení a možná rizika ve vztahu k životnímu prostředí

SP1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení

v blízkosti povrchových vod. / Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a cest.)

OP II. st. Přípravek není vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně podzemních a

povrchových vod.

Ostatní Přípravek nevyžaduje klasifikaci z hlediska ochrany ptactva, suchozemských

obratlovců, včel, půdních makroorganismů a mikroorganismů a necílových rostlin.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů:

Plodina bez redukce tryska

50%

tryska

75%

tryska

90%

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových

členovců [m]

obilniny, řepka olejka, hořčice 1 1 1 1

kukuřice setá 1 1 1 1

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m]

kukuřice setá, slunečnice 4 4 4 4

Podmínky správného skladování

Přípravek skladujte v uzavřených originálních obalech v uzamčených, suchých, chladných a

větratelných skladech při teplotách +5 až + 30 °C odděleně od potravin, krmiv, hnojiv,

dezinfekčních prostředků a obalů od těchto látek. Chraňte před vlhkem, mrazem a přímým

slunečním svitem. Výrobce nepřebírá záruku za škody vzniklé nesprávným skladováním

přípravku.

Bayer CropScience

PROSARO 250 EC 4/6


Vytvořeno: 11.12.2006

Revize: 11.3.2013

Způsob likvidace obalu, neupotřebitelných zbytků, aplikační kapaliny a

oplachových vod

Případné zbytky aplikační a oplachové kapaliny se naředí cca. 1:5 vodou a bezezbytku

vystříkají na ošetřovaném pozemku, nesmí však zasáhnout zdroje podzemních ani recipienty

povrchových vod.

Použité obaly od přípravku se nesmějí používat k jinému účelu! Prázdné obaly se důkladně

vypláchnou vodou, která se následně použije pro přípravu aplikační kapaliny. Poté se spálí ve

schválené spalovně vybavené dvoustupňovým spalováním s teplotou 1100 °C ve druhém

stupni a čištěním plynných zplodin. Stejným způsobem je nutno likvidovat nepoužitelné zbytky

přípravku.

Bezpečnostní opatření pro ochranu člověka

Při práci s přípravkem používejte doporučené osobní ochranné pracovní prostředky:

Ochrana dýchacích orgánů: čtvrtmaska podle ČSN EN 133 a ČSN EN 136 s filtrem proti

organickým parám (ČSN EN 140)

Ochrana očí a obličeje: uzavřené ochranné brýle nebo ochranný obličejový štít (ČSN EN 166)

Ochrana těla: celkový ochranný oděv z textilního materiálu např. podle ČSN EN 14605+A1

nebo podle ČSN EN 13034+A1 nebo jiný ochranný oděv označený piktogramem „ochrana

proti chemikáliím“ podle ČSN EN 340

Ochrana rukou: gumové nebo plastové rukavice označené piktogramem pro chemická

nebezpečí podle ČSN EN 420+A1 s uvedeným kódem podle přílohy A k ČSN EN 374-1

Ochrana nohou: pracovní nebo ochranná obuv (gumové nebo plastové holínky) podle ČSN

EN ISO 20346 nebo ČSN EN ISO 20347

Ochrana hlavy: čepice se štítkem nebo klobouk.

Při přípravě aplikační kapaliny použít navíc zástěru z PVC či pogumovaného textilu.

Kontaminované ochranné pracovní prostředky před dalším použitím vyperte nebo vyčistěte,

popř. postupujte podle doporučení výrobce.

Aplikace se smí provádět jen za bezvětří nebo mírného vánku a v tom případě ve směru po

větru od pracujících. Při práci a po ní až do svlečení ochranného oděvu a důkladného omytí

celého těla teplou vodou a mýdlem není dovoleno jíst, pít a kouřit!

První pomoc

Všeobecné pokyny: Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností uvědomte

lékaře a poskytněte mu informace z této etikety. Nikdy nepodávejte tekutiny nebo

nevyvolávejte zvracení, jestliže je postižený v bezvědomí nebo má křeče.

Při požití – vypláchnout ústa čistou vodou, nevyvolávat zvracení a postiženého neprodleně

dopravit k lékaři. Lékaři ukázat etiketu a bezpečnostní list přípravku.

Při nadýchání – okamžitě přerušit práci, opustit zamořený prostor, odstranit potřísněný oděv,

zajistit klidovou polohu a ochranu před chladem. Přetrvávají-li dýchací potíže, vyhledat

lékařskou pomoc

Při zasažení očí – při otevřených víčkách neprodleně vypláchnout dostatečným množstvím

čisté tekoucí vody po dobu nejméně 15 minut. Přetrvávají-li příznaky (zarudnutí, pálení)

vyhledat lékařskou pomoc

Při zasažení pokožky – odstranit potřísněný oděv, zasažená místa důkladně omýt teplou

vodou a mýdlem. Při známkách silného podráždění vyhledat lékařskou pomoc

Lékaře vždy informujte o přípravku, se kterým postižený pracoval a o poskytnuté první

pomoci. V případě potřeby lze další postup při první pomoci (i event. následnou terapii)

konzultovat s Toxikologickým informačním střediskem - Na bojišti 1, 128 08 Praha 2,

Telefon nepřetržitě: (+420) 224 919 293 nebo (+420) 224 915 402.

Bayer CropScience

PROSARO 250 EC 5/6


Vytvořeno: 11.12.2006

Revize: 11.3.2013

Opatření při požáru

V případě požáru nebo výbuchu nevdechujte dýmy

Hořlavá kapalina IV. třídy nebezpečnosti, s bodem vzplanutí 149 °C. Emulgovatelný

koncentrát. S vodou se mísí v každém poměru, tvoří emulsi. Eventuální požár se hasí nejlépe

hasební pěnou, hasebním práškem, nebo pískem či zeminou. Vodu použít jen výjimečně a to

pouze ve formě jemné mlhy, nikdy ne silným proudem a jen tehdy, kdy je dokonale

zabezpečeno, že kontaminovaná hasební voda nemůže uniknout z prostoru požářiště do

okolí, zejména nesmí proniknout do veřejné kanalizace, podzemních vod, recipientů

povrchových vod a nesmí zasáhnout zemědělskou půdu.

Při požárním zásahu musejí být použity izolační dýchací přístroje, neboť při hoření může

docházet ke vzniku toxických zplodin!

Dodatková informace společnosti Bayer:

Přípravek používejte výhradně v souladu s návodem k použití.

Přípravek nesmí být používán v takových dávkách a kombinacích, které nejsou uvedeny v textu

etikety anebo nejsou součástí písemných doporučení společnosti Bayer, platných pro aplikaci

dodávaných přípravků na ochranu rostlin.

V případě použití jakékoliv kombinace předem odzkoušejte vzájemnou mísitelnost jednotlivých

zamýšlených složek.

Společnost Bayer nepřebírá zodpovědnost za škody způsobené nesprávným použitím či

skladováním přípravku.

Bayer CropScience

PROSARO 250 EC 6/6

More magazines by this user
Similar magazines