prezentace oboru - Fakulta strojního inženýrství - Vysoké učení ...

fme.vutbr.cz

prezentace oboru - Fakulta strojního inženýrství - Vysoké učení ...

Fakulta strojního inženýrství

Vysoké učení technické v Brně

Studijní obor „Materiálové inženýrství“

ÚSTAV MATERIÁLOVÝCH VĚD A INŽENÝRSTVÍ


Ústav materiálových věd a inženýrství vychovává

bakaláře a inženýry k pochopení vazeb mezi

chováním kovových, keramických a polymerních

materiálů za provozu ve vztahu k jeho chemickému

složení, struktuře, mechanickým vlastnostem a

technologií výroby.


Cíle oboru Materiálové inženýrství

‣ Cílem oboru je vychovat vysoce kvalifikované tvůrčí odborníky,

využívající základní i aplikované vědecké poznatky, pro požadavky

konstrukčních a technologických oblastí strojírenské, elektrotechnické a

chemické výroby

‣ Materiáloví specialisté v konstrukčních týmech řeší otázky volby

optimálních materiálů

‣ Materiáloví inženýři mohou navrhovat postupy ve všech

zpracovatelských technologiích výroby (slévání, tváření, svařování,

tepelné zpracování) tak, aby bylo dosaženo nejlepších materiálových

vlastností výrobků

‣ Materiáloví inženýři ve zkušebních provozech a laboratořích provádí

měření a zkoušení materiálových vlastností a charakteristik

(mechanické vlastnosti, chemické a fázové složení, metalografické

studium struktury, defektoskopické zkoušky aj.)

‣ Absolventi MI mohou pracovat ve výzkumu a vývoji nových materiálů

a jejich aplikací.


Zasvětíme vás mimo jiné do detektivní

práce při stanovování příčin havárií

průmyslových i jiných zařízení

Rastrovací

elektronová

mikroskopie

SEM Jeol 840C


A co navíc…

Naučíme vás zacházet s mikroskopy a přístroji, které se i

u nás stále více dostávají do průmyslových podniků

Zařízení, která ústav nevlastní, vám ukážeme na jiných

pracovištích

Pokud se rozhodnete pro diplomovou práci na našem

ústavu, umožníme vám na ní pracovat již v

předposledním ročníku

Zajistíme vám dobré podmínky pokud se rozhodnete

pokračovat v doktorandském studiu na našem oboru

Uplatnění v praxi

Poptávka po absolventech oboru materiálového inženýrství z praxe je

zoblasti těchto profesí:

• materiálový specialista v konstrukčních týmech

• řídící pracovník technologických úseků,

• technolog tepelného zpracování,

• řídící pracovník v oblasti zkoušení materiálů,

• vedoucí pracovník v oblasti řízení jakosti a další


Vybrané předměty vyučované ve

specializaci „Materiálové inženýrství“

Výroba kovů a jejich slitin

Kovové materiály

Nekovové materiály

Konstrukční plasty

Pokročilé kovové materiály

Pokročilé nekovové materiály

Užitné vlastnosti a volba materiálu

Materiálografie

Metody studia materiálů

Zkoušení materiálů a výrobků

Nedestruktivní zkoušení materiálů

Struktura a vlastnosti materiálů

Struktura a vlastnosti speciálních materiálů

Dislokace a plastická deformace

Degradační procesy ve strojírenských materiálech

Příčiny vad a jejich diagnostika

Koroze a protikorozní ochrana


V rámci „Dní otevřených dveří“

vám nabízíme možnost navštívit naše

laboratoře a prohlédnout si vybavení s nímž

se můžete detailně seznámit a pracovat při

studiu „Materiálového inženýrství“ v

bakalářském, magisterském i doktorském

studijním programu.


Laboratoře

Ústavu materiálových věd a inženýrství:

‣ Laboratoř světelné mikroskopie

Mikroskop OLYMPUS GX71

Mikroskopy OLYMPUS PME 3


‣ Laboratoř elektronová mikroskopie

Rastrovací elektronový mikroskop

PHILIPS XL30 - EDAX

Transmisní elektronový mikroskop

JEOL - C100


‣ Laboratoř rentgenové fázové analýzy

rtg difraktometr

SIEMENS D 500

rtg difraktometr

PHILIPS X-Pert


‣Laboratoře zkoušení základních

mechanických vlastností

(zkoušky tahem, tlakem)

Universální tahový stroj

TIRATEST

Tahový stroj

ZWICK Z 020


‣ Laboratoř zkoušek tvrdosti

Tvrdoměr Brinell

HPO 3000

Tvrdoměr Vickers LV-700L

Tvrdoměr Rockwell LR-300TDL


‣ Laboratoř zkoušek mikrotvrdosti

Automatický

mikrotvrdoměr

AMH2000ZA-LM700AT


‣ Laboratoř dynamických zkoušek

(zkoušky rázem v ohybu)

Instrumentované rázové kladivo

PSW 300 E MFL


‣ Laboratoř únavových zkoušek

Resonanční pulsátor AMSLER


‣ Defektoskopie

‣ Metody:

‣Radiologické

‣Kapilární

‣Magnetoinduktivní

‣Ultrazvukové

ultrazvukový defektoskop

STARMANS DiG 562


‣ Kvantitativní vyhodnocení struktury materiálu,

měření tlouštěk povrchových vrstev

‣ Obrazová analýza LUCIA G

60

50

S6K, 2000 hrs test stand, region 1

SUBSTRATE

Thickness of layers [µm]

40

30

20

4th layer

2nd layer

3rd layer

10

1st layer

SURFACE

0

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Distance along surface [µm]

‣ Obrazová analýza ANALYSIS FIVE OLYMPUS


Autokláv HPM-P-5,

interMed, SRN

syntéza keramických

částic


Vstřikolis Allrounder 220 M

250-75, Arburg, SRN

tvarování

keramických suspenzí


Laboratorní hydraulický

lis LP-S-80,

LabTech Engineering, Thajsko

tvarování

termoplastických fólií

a keramických dílů


Rtuťové porozimetry

Pascal 140 a 440,

Thermo Finnigan, Itálie

distribuce pórů v

keramických

polotovarech


Vysokoteplotní dilatometr

L75/50 (do 2000 °C), Linseis, SRN

studium slinování

keramických polotovarů


Superkathalová pec

K 1700/1, Heraeus, SRN

slinování keramických

dílů


Víceosá fréza GFM 4433,

i-mes, SRN

opracování

keramických dílů


Příklady aplikovaného výzkumu

prováděného na ÚMVI


hřídel převodovky s poškozeným ozubeným kolem

Tvrdost HV 0,3

800

700

600

500

400

300

Vzdálenost od

povrchu[mm]

Tvrdost HV 0,3

0,1 716,0

0,2 666,9

0,3 606,0

0,4 569,9

0,5 519,6

0,6 494,8

0,7 483,0

0,8 462,7

0,9 471,8

1,0 471,8

200

100

0

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2

Vzdálenost od povrchu [mm]

Průběh hodnot tvrdostí

od povrchu do jádra zubu


metalografické posouzení vad

materiálu a korozního napadení


Příklady aplikovaného výzkumu v oblasti biokeramiky

Femorální komponenta kolenního kloubu

Halluxový implantát

20 mm

Dentalní slizniční implantát - řez

1 mm

Dentální pilíř na kořenový implantát - řez


Příklady aplikovaného výzkumu v oblasti elektrokeramiky

Kyslíkové trubkové membrány

Materiál: La-Ca-Fe-Co perovskit

Tenkostěnný trubkový elektrolyt pro

palivové články

Materiál: Kubický oxid zirkoničitý

Řez tenkostěnným elektrolytem


Kruhový test návrhu n

standardu ISO/CD 18874

„Plasty

– Určen

ení lomové houževnatosti

(w e ) -

Essential work of fracture (EWF)"

Zkušební stroj

Pozorování lomového chování během zkoušky

Load, F

( L 1 < L 2 < L 3 < L 4 < L 5 )

L = L 5

L = L 4

L = L 3

L = L 2

L = L 1

Specific work of fracture, w f

A least squares regression line:

w f = w e + β w p L

95% confidence limits on w e

Displacement, s

Ligament length, L


estaurátorské práce na litých částech výzdoby

skleníku Lednického areálu


Spolupráce s archeology

(zdobené středověké hroty střel do kuší)


Kontakt

http://ime.fme.vutbr.cz

Kontaktní adresa:

Ústav materiálových věd a inženýrství

Fakulta strojního inženýrství

Vysoké učení technické v Brně

Technická 2896/2

616 69 Brno

More magazines by this user
Similar magazines