Velkoobjemov˝ odpad v roce 2011

seberov.cz

Velkoobjemov˝ odpad v roce 2011

OBSAH

Co najdete v tomto ËÌsle?

⁄VODNÕK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

V·ûenÌ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Slovo starostky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

RADNICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Ze zased·nÌ Zastupitelstva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

UD¡LOSTI, ANKETY, PODNÃTY nejen zastupitel˘:

SportovnÏ oddychov˝ are·l äeberov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

ANKETA ñ Co s budovou Ñäpejcharuì v äeberovÏ?! . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

HrnË̯skÈ louky ñ Rekonstrukce OsvÏtovÈ, LipenskÈ ñ dajÌ nÏkdy

majitelÈ souhlas s napojenÌm na vodoteË, tedy strouhu, kter· tam

vûdy byla, je a snad i bude . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Z NAäÕ »TVRTI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

A.F.K. Olympia äeberov ñ fotbal mladöÌ û·ci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Velkoobjemov˝ odpad v roce 2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

MlÈko aû do domu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

V˝stava obraz˘ Ladislava KulhavÈho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Mikul·ösk· poh·dka s nadÌlkou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

äKOLSTVÕ A DÃTI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Zpr·viËky ze ökolky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Z·kladnÌ ökola V Ladech . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

SPOLKY, KULTURA, CÕRKVE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

HrnË̯ötÌ bar·ËnÌci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

DomeËek u sk¯Ìtk˘ ñ Bar·Ënick· rychta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Kostel svatÈho Prokopa v HrnË̯Ìch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Sbor CÌrkve bratrskÈ v äeberovÏ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

éIJEME V PRAZE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

OsobnÌ asistence nebo peËovatelsk· sluûba? KlidnÏ obojÌ! . . . . . . . . . . . . 29

OËipovat a nahl·sit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

Velk· kunratick· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

Elektrokolo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

StaromÏstsk˝ orloj a video mapping . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

Parker ñ ËÌm se psaly dÏjinyÖ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

OPENCARD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

AUTOBUSY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

InteraktivnÌ dopravnÌ mapa takÈ v mobilu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

Zv˝öenÌ postih˘ za jÌzdu bez platnÈ jÌzdenky od 1.9.2011 . . . . . . . . . . . . 33

ZDRAVÕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

OËkovacÌ kalend·¯ v »R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

INZERCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE

5/2011 1


⁄VODNÕK

V·ûenÌ

Pomalu je tady listopad, mÏsÌc, jehoû zaË·tek je kaûdoroËnÏ vÏnov·n Pam·tce zesnul˝ch.

VÏtöina z†n·s vyuûÌv· tohoto sv·tku k†n·vötÏvÏ mÌst, kde se narodili a kde jsou takÈ pochov·nÌ

rodiËe, prarodiËe, p¯ÌbuznÌ a zn·mÌ. VÏnujme vöichni tichou vzpomÌnku tÏm,

kterÈ jsme mÏli r·di, ale jiû bohuûel nejsou s†n·mi.

Libuöe LÈvov·, redakce

Slovo starostky

V·ûenÌ spoluobËanÈ,

Podzim je tady a s nÌm i listÌ, sychravÈ po-

ËasÌ, podzimnÌ sv·tky. Velice r·da bych V·s

upozornila na termÌny p¯istavenÌ BIO kontejner˘,

kterÈ se v tomto obdobÌ hojnÏ vyuûÌvajÌ.

DÏti se s podzimem tÏöÌ na pouötÏnÌ drak˘,

ale takÈ jiû vyhlÌûejÌ velice Ëasto prvnÌ snÏhovÈ

vloËky a s tÌm spojenÈ zejmÈna V·noce

a Mikul·öe. Proto prosÌm obraùte Zpravodaj

takÈ zadnÌ stranou dop¯edu a p¯ijÔte na

Mikul·öskou poh·dku (vÌce na str. 19).

Velice uvÌt·m i ˙Ëast vöech z·jemc˘ o umÏnÌ,

kte¯Ì jistÏ nevynechajÌ zah·jenÌ v˝stavy

obraz˘ pana Ladislava KulhavÈho, kter· jiû

tradiËnÏ zaËÌn· poslednÌ ¯Ìjnov˝ t˝den, tedy

v pondÏlÌ 24.10. v 17 hodin.

Mezi velice zajÌmavÈ a podnÏtnÏ pat¯ila

poslednÌ anketa, na kterou reagovala znaËn·

Ë·st naöich obyvatel. Ti, co se zapojili,

uk·zali, ûe ankety majÌ svÈ mÌsto v naöem

ûivotÏ a vöichni se chtÏjÌ zapojit do spolurozhodov·nÌ

v naöÌ mÏstskÈ Ë·sti. Z ankety

je jasn˝ z·vÏr: vöichni chceme ¯eöit dopravu

na ˙zemÌ naöÌ mÏstskÈ Ë·sti obchvatem,

i v trase tzv. vesteckÈ spojky, pokud to nebude

komunikace pro kamiony a nebude

vy˙stÏn· na opatovskou k¯iûovatku.

Za zapojenÌ se do anket v·m vöem velice

dÏkuji.

VÏnujte prosÌm pozornost p¯ÌspÏvk˘m na str.

10 t˝kajÌcÌho se moûnÈho umÌstÏnÌ reklamy

za sponzorov·nÌ dr·hy na minigolf a

d·le ankety na str. 11, kter· ovlivnÌ n·plÚ

budovy öpejcharu v äeberovÏ na dalöÌ dlouhÈ

roky.

I z pohledu ne zrovna pozitivnÌho V·s musÌm

informovat o reakci majitel˘ HrnË̯sk˝ch

luk na nabÌdku povolenÌ Ë·steËnÈ

z·stavby (navazujÌcÌ na ulici U äkolky) za

jejich souhlas s napojenÌm povrchov˝ch

(deöùov˝ch) vod na st·vajÌcÌ vodoteËe. DlouhodobÏ

chceme souhlas majitel˘ (dr. SousedÌk,

panÌ Dvo¯·kov·, panÌ SmÈkalov·)

s†napojenÌm na vodoteËe (strouhy), kterÈ

majÌ ve vlastnictvÌ. Oni zase chtÏjÌ, jak jinak,

povolit co moûn· nejvÏtöÌ z·stavbu na

˙zemÌ HrnË̯sk˝ch luk. Reakci majitel˘ na

naöi nabÌdku kterou povaûuji za maxim·lnÌ

s ohledem na blÌzkost chr·nÏnÈ pam·tky

HrnË̯sk˝ch luk, najdete na str. 12.

V mÏsÌci ¯Ìjnu se nekonalo pravidelnÈ zased·nÌ

zastupitelstva z d˘vodu nenaplnÏnÌ

programu. M˘ûe se vöak st·t, pokud se naskytne

bod d˘leûit˝ k projedn·nÌ a v·zan˝

termÌnem pro zasl·nÌ stanoviska, ûe bude

svol·no zased·nÌ mimo¯·dnÈ. BÏhem mÏsÌce

z·¯Ì jsme byli kontaktov·nÌ zpracovateli

dokumentace EIA k tzv. Exitu 4 i tzv.

VesteckÈ spojky a upozornÏni na skuteËnost,

ûe se obÏ stavby p¯ipravujÌ k znovupod·nÌ

û·dosti o vyd·nÌ stanoviska k EIA ñ tedy

dokumentace vlivu na ûivotnÌ prost¯edÌ. Na

z·kladÏ tÈto skuteËnosti jsme kontaktovali

akustika a spol., kter· n·m prov·dÌ na naöem

˙zemÌ mϯenÌ hluku, abychom mÏli

2

5/2011 ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE


RADNICE

vyËlenÏnÈ kapacity a sÌly ke zpracov·nÌ

odbornÈho posudku na zmÌnÏnou dokumentaci.

Do uz·vÏrky Zpravodaje n·m nebyla

dokumentace p¯ed·na k vyj·d¯enÌ.

Pokud se tak stane, budeme V·s informovat

prost¯ednictvÌm v˝vÏsek, webov˝ch str·-

nek a infokan·lu. Po vypracov·nÌ posudku

akustikem bychom svolali mimo¯·dnÈ zased·nÌ,

pokud se v tu dobu nebude konat

pravidelnÈ zased·nÌ. Je takÈ moûnÈ, ûe dokumentace

nebude pod·na v termÌnech,

kterÈ n·m byly ¯eËeny. P¯esto jsem V·s

o†tÈto skuteËnosti chtÏla informovat s p¯edstihem.

Z·vÏrem bych chtÏla sdÏlit, ûe dokumentace,

podle zpracovatel˘, je upravena,

protihlukov· opat¯enÌ jsou p¯isazena

k†tÏlesu komunikace, mostnÌ konstrukce

majÌ b˝t na jeden pruh tam a jeden zp·tky,

ne tedy polovina mostnÌ konstrukce na Ëty¯pruh.

Tato tvrzenÌ vöak nem˘ûeme dop¯edu

vyvracet ani potvrdit, jelikoû nikdo z n·s nevidÏl

a nezn· dokumentaci, kter· se p¯ipravuje.

P¯esto jsme p¯ipraveni, kapacitami, se

k nÌ vyj·d¯it. Nem˘ûu V·m vöak dop¯edu

sdÏlit, jakÈ stanovisko k nÌ zastupitelÈ zaujmou.

JistÈ je, ûe bude vych·zet z doporu-

ËenÌ akustika a naöich p¯edvolebnÌch program˘.

Mezi naöe hlavnÌ cÌle pat¯Ì vy¯eöenÌ

dopravy na hlavnÌ komunikaci v HrnË̯Ìch

a äeberovÏ. To nenÌ vöak pouze n·ö cÌl, ale

takÈ v·ö, obËan˘, kte¯Ì jste n·m dali mand·t

ve volb·ch a n·slednÏ tento poûadavek

podpo¯ili v poslednÌ anketÏ.

PÏkn˝, barevn˝ a usmÏvav˝ podzim V·m

p¯eje

Petra Venturov·,

starostka

Ze zased·nÌ Zastupitelstva

9. ZASED¡NÕ ñ 19.9.2011

Dev·tÈ zased·nÌ Zastupitelstva mÏstskÈ Ë·sti se konalo v pondÏlÌ 19. z·¯Ì 2011 od 17 do

18:45 hodin v zasedacÌ mÌstnosti ⁄¯adu mÏstskÈ Ë·sti. P¯Ìtomno bylo 6 zastupitel˘. Pan

Chaloupka byl ¯·dnÏ omluven.

Zased·nÌ zastupitelstva mÏstskÈ Ë·sti Praha-äeberov zah·jila Ing. Petra Venturov·, kter·

zkonstatovala, ûe poËet p¯Ìtomn˝ch Ëlen˘ zastupitelstva je 6 a tudÌû je zastupitelstvo usn·-

öenÌschopnÈ. Program zastupitelstva byl rozö̯en o R1 ñ ZmÏna jednacÌho ¯·du zased·nÌ

zastupitelstva mÏstskÈ Ë·sti Praha-äeberov, R2 ñ é·dost panÌ ParoulkovÈ o za¯azenÌ bodu

ñ z¯ÌzenÌ novÈ autobusovÈ zast·vky pro linku Ë. 165 v b˝valÈ toËnÏ linky 226 a R3 ñ

é·dost sedmi obËan˘ o projedn·nÌ bod˘ t˝kajÌcÌch se ÑZ·sadnÌho nesouhlasu s tzv. Vesteckou

spojkou, s k¯iûovatkou, schv·lenÌ obytnÈ z·stavby v trase VesteckÈ spojky, schv·-

lenÌ obchvatu äeberova a HrnË̯ za˙stÏnÈho do OpatovskÈ k¯iûovatky, projedn·nÌ û·dosti

na MHMP o jeho financov·nÌ, nesouhlas s v˝stavbou hypermarket˘ a komerËnÌch zÛn.ì

Za obËany byli p¯Ìtomni P¯Ìhodov·, P¯Ìhoda, Paroulkov·, KvasniËka, äimöov·

äKOLSK¡ RADA, STANOVENÕ PO»TU

»LENŸ, VOLBA »LENA ZA ZÿIZOVATELE

Na z·kladÏ ß167 ökolskÈho z·kona z¯izovatel

z¯izuje ökolskou radu. äkolsk· rada m·

funkËnÌ obdobÌ 3 roky. T¯etinu Ëlen˘ ökolskÈ

rady jmenuje z¯izovatel, t¯etinu volÌ z·-

konnÌ z·stupci nezletil˝ch û·k˘ a t¯etinu volÌ

pedagogiËtÌ pracovnÌci. Protoûe t¯ÌletÈ funkËnÌ

obdobÌ ökolskÈ radÏ konËÌ k 30.9. letoönÌho

roku, je nutnÈ stanovit poËet Ëlen˘ ökolskÈ

rady a jmenovat z·stupce za z¯izovatele.

ZastupitelÈ zvolili do ökolskÈ rady za z¯izovatele

znovu panÌ Dvo¯·kovou a stanovili

poËet Ëlen˘ opÏt na 3.

ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE

5/2011 3


RADNICE

ODMÃNY ÿEDITELŸM ZÿÕZEN›CH

PÿÕSPÃVKOV›CH ORGANIZACÕ ñ Mä

A Zä ZA CEL› äKOLNÕ ROK 2010/2011

Starostka mÏstskÈ Ë·sti podala n·vrh na

schv·lenÌ odmÏny ¯editeli z·kladnÌ ökoly

Mgr. St¯eötÌkovi a ¯editelce mate¯skÈ ökoly

p. HrubÈ. OdmÏny navrhla v souladu se

schv·len˝mi kritÈrii, aktivitami v z·kladnÌ

a mate¯skÈ ökole, aktivnÌm p¯Ìstupem p¯i

po¯·d·nÌ kulturnÌch akcÌ a dalöÌ za cel˝ ökolnÌ

rok 2010/2011

Mgr. St¯eötÌkovi navrhla odmÏnu ve v˝öi

jeho 2 mÏsÌËnÌho hrubÈho p¯Ìjmu. PanÌ HrubÈ

navrhla odmÏnu takÈ ve v˝öi jejÌho 2

mÏsÌËnÌho hrubÈho p¯Ìjmu. OdmÏny budou

vyplaceny z fondu odmÏn z·kladnÌ a mate¯skÈ

ökoly.

Do diskuze k tomuto bodu se p¯ihl·sila zastupitelka

p. Hrub·, kter· nesouhlasÌ s odmÏnou

pro ¯editele z·kladnÌ ökoly z d˘vodu

podanÈ stÌûnosti od b˝val˝ch pedagogick˝ch

zamÏstnanc˘ Zä. Pouk·zala na stÌûnost

na ¯editele ökoly v minulosti, kdy na

z·kladÏ tÈto stÌûnosti byla ¯editeli ökoly odmÏna

snÌûena. ProË tedy nenÌ snÌûena odmÏna

i v tomto p¯ÌpadÏ.

MÌstostarostka panÌ Archalousov· vysvÏtlila,

ûe stÌûnost b˝valÈho uËitelskÈho sboru

byla na mÏstskou Ë·st doruËena na zaË·tku

Ëervence 2011. StÌûnost byla projedn·na na

poradÏ zastupitel˘, ve ökolskÈ radÏ, byla

p¯ed·na panu ¯editeli k vyj·d¯enÌ se. MÏstsk·

Ë·st na z·kladÏ tÈto stÌûnosti v z·¯Ì 2011

provedla v z·kladnÌ ökole ve¯ejnospr·vnÌ

kontrolu hospoda¯enÌ s finanËnÌmi prost¯edky

od z¯izovatele. Kontrola nezjistila poruöenÌ

rozpoËtovÈ k·znÏ a nehospod·rnÈ vyuûÌv·nÌ

finanËnÌch prost¯edk˘. VyuûÌv·nÌ

finanËnÌch prost¯edk˘ ze st·tnÌho rozpoËtu

nem· M» pr·vo kontrolovat a proto celou

stÌûnost s veöker˝mi vyj·d¯enÌmi odeslala na

»eskou ökolnÌ inspekci s û·dostÌ o proöet¯enÌ.

N·vrh schv·lenÌ odmÏny pro pana ¯editele

se t˝k· v˝sledk˘ pr·ce a aktivit za ökolnÌ

rok 2010/2011, tedy p¯ed pod·nÌm

stÌûnosti. MÏstsk· Ë·st ñ z¯izovatel ñ poËk·

na v˝sledky vöech kontrol. V souËasnÈ dobÏ

z¯izovatel nem˘ûe rozhodnout zda je stÌûnost

opr·vnÏn· Ëi nikoli.

D·le panÌ starostka upozornila panÌ Hrubou,

ûe i na mate¯skou ökolu ñ ¯editelku mate¯skÈ

ökoly ñ byla na mÏstskou Ë·st v pr˘bÏhu

srpna 2011 doruËena stÌûnost od rodiËe

dÌtÏte, kterÈ navötÏvuje naöÌ mate¯skou ökolu

a i v tomto p¯ÌpadÏ bude panÌ ¯editelka

poû·d·na o vyj·d¯enÌ se k tÈto stÌûnosti,

bude z¯izovatelem provedena ve¯ejnospr·vnÌ

kontrola v tÈto p¯ÌspÏvkovÈ organizaci a

d·le bude takÈ poû·d·na »esk· ökolnÌ inspekce

o proöet¯enÌ stÌûnosti.. I v tomto p¯ÌpadÏ

je panÌ ¯editelce navrûena odmÏna za

ökolnÌ rok 2010/2011.

PanÌ äimöov· d·le v diskuzi pouk·zala na

zmÏnu systÈmu placenÌ obÏd˘ v z·kladnÌ

ökole., kdy z·lohy jsou zbyteËnÏ velikÈ ñ systÈm

je pro rodiËe nev˝hodn˝. Starostka mÏstskÈ

Ë·sti panÌ äimöovÈ odpovÏdÏla, ûe tento

problÈm je plnÏ v kompetenci pana ¯editele,

Z¯izovatel nenÌ opr·vnÏn ¯editeli na¯izovat

jak˝m zp˘sobem m· ökola z·lohy na obÏdy

vybÌrat a poû·dala panÌ äimöovou, aby se

obr·tila p¯Ìmo na z·kladnÌ ökolu. PanÌ Archalousov·

sdÏlila, ûe systÈm placenÌ obÏd˘

byl s panem ¯editelem probr·n na pravidelnÈ

sch˘zce se z¯izovatelem a z¯izovatel vyzval

pana ¯editele k rozö̯enÌ nabÌdky moûnosti

placenÌ obÏd˘. Z¯izovatel chce, aby

rodiËe mÏli co moûn· nejvÏtöÌ volbu ve zp˘sobu

˙hrady obÏd˘ (inkaso, bezhotovostnÌ

p¯evod, hotovost, sloûenky apod.).

Hlasov·nÌ o bodu 1. odmÏna ¯editeli Zä:

PRO ñ pp. Venturov·, Archalousov·, Vitvarov·,

Kastner

Zdrûel se ñ pp. Hrub·, TureËek

Hlasov·nÌ o bodu 1. odmÏna ¯editelce Mä:

PRO ñ pp. Venturov·, Archalousov·, Vitvarov·,

Kastner, TureËek

Zdrûel se ñ p. Hrub·

Po diskusi probÏhlo hlasov·nÌ (viz v˝öe) a

oba n·vrhy byly schv·leny.

4

5/2011 ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE


RADNICE

ROZDÃLENÕ HOSPOD¡ÿSK…HO

V›SLEDKU 2010 Zä A Mä

ROZDÃLENÕ HOSPOD¡ÿSK…HO

V›SLEDKU 2010 Z¡KLADNÕ äKOLY

Podle n·vrhu ¯editele z·kladnÌ ökoly a ¯editelky

mate¯skÈ ökoly bylo na zased·nÌ zastupitelstva

dne 28.2.2011 schv·leno rozdÏlenÌ

hospod·¯skÈho v˝sledku za rok 2010

obou p¯ÌspÏvkov˝ch organizacÌ U z·kladnÌ

ökoly bohuûel unikla skuteËnost, ûe dle z·-

kona m˘ûe b˝t do fondu odmÏn odvedeno

max. 80% celkovÈho v˝sledku, coû nebylo

dodrûeno.

Z tohoto d˘vodu panÌ starostka navrhuje

zastupitel˘m zruöit p˘vodnÌ Ë·st usnesenÌ ñ

rozdÏlenÌ hospod·¯skÈho v˝sledku Zä

V Ladech6, Praha 4 a schv·lit novÈ rozdÏlenÌ

v˝sledku hospoda¯enÌ v souladu se z·-

konem.

ZM» Praha-äeberov zruöilo usnesenÌ ze dne

28.2.2011 bod VI 2. RozdÏlenÌ HV Zä

V Ladech, Praha 4 a schv·lilo rozdÏlenÌ HV

Zä V Ladech, Praha 4 takto:

22 086 KË do rezervnÌho fondu a 85 000 KË

do Fondu odmÏn, kdy provoznÌ dotace roku

2010 byla plnÏ vyËerp·na, a v˝sledek hospoda¯enÌ

doplÚkovÈ Ëinnosti byl 107 086 KË.

⁄PRAVY ROZPO»TU III/2011

Vzhledem k vr·cenÌ danÏ z p¯Ìjmu pr·vnick˝ch

osob, vy˙Ëtov·nÌ k plnÏnÌ 1.ñ8. 2011

navrhla panÌ starostka n·sledujÌcÌ ˙pravy

rozpoËtu III/2011, kterÈ byly schv·leny:

ï snÌûenÌ p¯Ìjm˘ v poloûce 2221 finanËnÌ

vypo¯·d·nÌ za rok 2010 ñ odvod o Ë·stku

17 100 KË,

ï Zv˝öenÌ p¯Ìjm˘ v poloûce 4121 neinvestiËnÌ

dotace z rozpoËtu HMP o Ë·stku

758 300 KË, kterÈ se pouûijÌ na:

ñ Zv˝öenÌ v˝daj˘ v kapitole 3399 poloûka

5194 VÏcnÈ dary o Ë·stku 25 000 KË a poloûka

5222 NeinvestiËnÌ transfery obËansk˝m

sdruûenÌm o Ë·stku 10 000 KË.

ñ Zv˝öenÌ v˝daj˘ v kapitole 3722 SbÏr a

svoz komun·lnÌho odpadu poloûka 5169

N·kup ostatnÌch sluûeb o Ë·stku 10 000 KË,

ñ Zv˝öenÌ v˝daj˘ v kapitole 6171 »innost

mÌstnÌ spr·vy poloûka 5139 N·kup materi-

·lu o Ë·stku 100 000 KË, poloûka 5156 PohonnÈ

hmoty a maziva o Ë·stku 5 000 KË,

poloûka 5166 konzultaËnÌ, poradenskÈ a

pr·vnÌ sluûby o Ë·stku 250 000 KË, poloûka

5362 platby danÌ a poplatk˘ st·tnÌmu

rozpoËtu o Ë·stku 6 000 KË a poloûka 6409

5909 ostatnÌ v˝daje jinde neuvedenÈ o Ë·stku

352 300 KË.

ï SnÌûenÌ v˝daj˘ v kapitole 2212 Silnice

poloûka 5011 Platy zamÏstnanc˘ v pracovnÌm

pomÏru o 40 000 KË a z·roveÚ zv˝öenÌ

o stejnou Ë·stku v kapitole 6171 »innost

mÌstnÌ spr·vy, poloûka 5011 Platy zamÏstnanc˘

v pracovnÌm pomÏru.

ï SnÌûenÌ v˝daj˘ v kapitole 2212 Silnice

poloûka 6121 Budovy, haly a stavby (ORG

komunikace HrnË̯e) o Ë·stku 400 000 KË,

kterÈ se ve stejnÈ v˝öi pouûijÌ v kapitole

3412 SportovnÌ za¯ÌzenÌ v majetku M»

v poloûce 6121 Budovy, haly a stavby.

ï SnÌûenÌ v˝daj˘ v kapitole 3636 ⁄zemnÌ

rozvoj poloûka 6121 ⁄zemnÌ rozvoj o Ë·stku

6 mil. KË, kterÈ se pouûijÌ ve stejnÈ v˝öi

v kapitole 3113 Z8kladnÌ ökola, poloûka

6121 Budovy, haly a stavby.

ï SnÌûenÌ v˝daj˘ v kapitole 6112 Zastupitelstva

poloûka 5023 OdmÏny Ëlen˘m zastupitelstva

(v tomto bodÏ se jedn· o plat

zastupitel˘, nikoliv ÑodmÏnyì) o Ë·stku

40 000 KË, kterÈ se pouûijÌ ve stejnÈ v˝öi

v kapitole 6171 »innost mÌstnÌ spr·vy, poloûka

5011 Platy zamÏstnanc˘ v pracovnÌm

pomÏru.

VLASTNICTVÕ POZEMKU PARC.

». 1434/5 K. ⁄. äEBEROV ID 4/27

M» PRAHA-äEBEROV ñ SOUHLASN…

PROHL¡äENÕ VE PROSPÃCH ST¡TU

PanÌ starostka sezn·mila p¯ÌtomnÈ s dopisem,

kter˝ mÏstsk· Ë·st obdrûela od ⁄¯adu

pro zastupov·nÌ st·tu ve vÏcech majetkov˝ch.

Dopis se t˝kal vlastnictvÌ id pozemku

parc. Ë. 1434/5 v k. ˙. äeberov. P¯edmÏtn˝

ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE

5/2011 5


RADNICE

pozemek byl p˘vodnÏ Ë·stÌ parcely PK 232/.

V uvedenÈm dopise se pÌöe:

Pro p¯echod majetku do vlastnictvÌ obce ve

smyslu ß odst. z·k. Ë. 172/1991 Sb., musÌ

b˝t kumulativnÏ splnÏny 3 podmÌnky:

a) majetek je ve vlastnictvÌ »eskÈ republiky,

b) pr·vo hospoda¯enÌ ke dni 23.11.1990

mÏl pr·vnÌ p¯edch˘dce obce,

c) pr·vnÌ p¯edch˘dce s majetkem k uvedenÈmu

datu tÈû fakticky hospoda¯il.

V danÈm p¯ÌpadÏ pr·vnÌ p¯edch˘dce obce

pouze vykon·val prozatimnÌ spr·vu p¯edmÏtnÈho

majetku. Proto starostka M» navrhuje

zastupitel˘m souhlasit s podeps·nÌm

souhlasnÈho prohl·öenÌ. ZastupitelÈ toto

prohl·öenÌ schv·lili a povϯili starostku podeps·nÌm

p¯ÌsluönÈho prohl·öenÌ.

K BODU 10 ñ ZRUäENÕ MÕSTA,

NA KTER…M LZE PROVOZOVAT

V›HERNÕ HRACÕ PÿÕSTROJE

Vzhledem k tomu, ûe mÏstsk· Ë·st Prahaäeberov

m· zaevidov·no poslednÌ mÌsto, na

kterÈm lze provozovat v˝hernÌ hracÌ p¯Ìstroje

a vÌce neû 3 roky se na tomto mÌstÏ v˝hernÌ

hracÌ p¯Ìstroje neprovozujÌ, navrhuje panÌ

starostka zruöit i toto poslednÌ mÌsto v naöÌ

mÏstskÈ Ë·sti. Jedn· se HrnË̯skou hosp˘dku,

majitelÈ nemajÌ z·jem zde VHP umÌstit

ani dalöÌ video termin·ly apod. ZastupitelÈ

tento bod jednohlasnÏ schv·lili.

RŸZN…

R1 ñ ZMÃNA JEDNACÕHO ÿ¡DU

ZASED¡NÕ ZASTUPITELSTVA MÃSTSK…

»¡STI PRAHA-äEBEROV

Na podnÏt Magistr·tu hl. m. Prahy, kter˝

prov·dÏl revize jednacÌch ¯·du vöech mÏstsk˝ch

Ë·stÌ, bylo Magistr·tem naöÌ mÏstskÈ

Ë·sti doporuËeno, aby jednacÌ ¯·d byl upraven

v souladu s platn˝mi pr·vnÌmi p¯edpisy.

Jedn· se o drobnÈ ˙pravy, jednacÌ ¯·d

nemÏnÌ sv˘j v˝znam. JednacÌ ¯·d bude zve-

¯ejnÏn na web str·nk·ch mÏstskÈ Ë·sti a

k nahlÈdnutÌ na ⁄M» Praha-äeberov. Mezi

nejv˝znamnÏjöÌ zmÏnu z pohledu bÏûnÈho

obËana pat¯Ì nov· skuteËnost, kterou je povinnost

p¯edstavit se cel˝m jmÈnem, vËetnÏ

mÌsta trvalÈho pobytu ve smyslu obce,

Ë·sti obce, nikoliv konkrÈtnÌ adresy (nap¯.

Petra Venturov·, HrnË̯e), p¯ed sv˝m p¯ÌspÏvkem

v diskusi.

R2 ñ é¡DOST PANÕ PAROULKOV…

O ZAÿAZENÕ BODU ñ ZÿÕZENÕ NOV…

AUTOBUSOV… ZAST¡VKY PRO LINKU

». 165 V B›VAL… TO»NÃ LINKY 226

MÏstsk· Ë·st obdrûela û·dost obËan˘ o projedn·nÌ

û·dosti o z¯ÌzenÌ novÈ zast·vky pro

autobusovou linku Ë. 165 na otoËce u hrn-

Ë̯skÈho kostela, kter· by umoûnila lepöÌ

vyuûitÌ MHD.

Tento poûadavek byl ¯eöen jiû v roce 2007,

kdy mÏstsk· Ë·st zaslala na Ropid ofici·lnÌ

û·dost o prodlouûenÌ linky 165 do toËny

u hrnË̯skÈho kostela. PanÌ starostka na z·-

kladÏ û·dosti panÌ ParoulkovÈ opÏtovnÏ

vyvolala jedn·nÌ s Ropidem. PanÌ starostka

citovala reakci pana Kohutka z Ropidu.

ProdlouûenÌ trasy linky 165 by znamenalo

n·r˘st n·klad˘ na provoz cca 1,5 mil. KË

roËnÏ, prodlouûila by se jÌzdnÌ doba, ËÌmû

by bylo nutno vypravit v rannÌ öpiËce dalöÌ

v˘z navÌc, a to by opÏt nav˝öilo n·r˘st n·-

klad˘.

Vzhledem k tÏmto a jin˝m skuteËnostem

Ropid neuvaûuje v budoucnu o prodlouûenÌ

linky 165.

Rozö̯enÌ ñ prodlouûenÌ linky 165 by mÏstskou

Ë·st st·lo 1,5 mil. KË z vlastnÌho rozpoËtu.

Takovou Ë·stku mÏstsk· Ë·st nem˘ûe

vyËlenit a investovat do MHD.

Na z·kladÏ diskuze zastupitel˘ s panÌ Paroulkovou,

kter· d·le poukazovala na nedodrûov·nÌ

jÌzdnÌch ¯·d˘ navrhla panÌ starostka

zastupitel˘m odsouhlasit opÏtovnÈ

pod·nÌ û·dosti na prodlouûenÌ linky Ë. 165

na Ropid. Tento n·vrh zastupitelÈ schv·lili.

R3 ñ PROJEDN¡NÕ é¡DOSTI OB»ANŸ

(SEDMI ZE DNE 12.9.2011)

A PROJEDN¡NÕ T…éE é¡DOSTI

6

5/2011 ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE


RADNICE

OB»ANŸ (20 ZE DNE 19.9.2011)

O PROJEDN¡NÕ BODŸ T›KAJÕCÕCH

SE Z¡SADNÕHO NESOUHLASU

S TZV. VESTECKOU SPOJKOU,

S KÿIéOVATKOU, SCHV¡LENÕ OBYTN…

Z¡STAVBY V TRASE VESTECK… SPOJKY,

SCHV¡LENÕ OBCHVATU äEBEROVA

A HRN»Õÿ ZA⁄STÃN…HO

DO OPATOVSK… KÿIéOVATKY,

PROJEDN¡NÕ é¡DOSTI NA MHMP

O JEHO FINANCOV¡NÕ, NESOUHLAS

S V›STAVBOU HYPERMARKETŸ

A KOMER»NÕCH Z”N.

Na z·kladÏ û·dosti obËan˘ o projedn·nÌ

tohoto bodu v co nejkratöÌm termÌnu, za¯adila

panÌ starostka tuto û·dost jiû na toto

zastupitelstvo do bodu r˘znÈ. Body v û·-

dosti se prakticky shodujÌ s body uveden˝mi

v pr˘vodnÌm dopise k petici p¯edanÈ do

podatelny ⁄¯adu M» Praha-äeberov dne

14. Ëervence 2011, t˝kajÌcÌ se ÑodmÌtnutÌ

v˝stavby tvz. VesteckÈ d·lniËnÌ spojkyì.

Tato petice byla projedn·na komisÌ pro ûivotnÌ

prost¯edÌ a dopravu dne 1.8.2011 a

petiËnÌmu v˝boru byla v ¯·dnÈm termÌnu

odesl·na odpovÏÔ, kter· uvedla, ûe zastupitelÈ

naöÌ M» se ztotoûÚujÌ se z·vÏry komise

pro ûivotnÌ prost¯edÌ a dopravu a jejÌ

stanovisko bylo p¯Ìlohou odpovÏdi.

Stanovisko komise pro ûivotnÌ prost¯edÌ

a dopravu ze dne 1.8.2011

Komise se zab˝vala peticÌ obËan˘, kter·

byla doruËena na ⁄M» Praha-äeberov

17. Ëervence 2011.

V Petici je uvedeno:

NesouhlasÌme:

a) s komunikacÌ nazvanou Vesteck· spojka

navrûenou v p˘vodnÌ trase d·lniËnÌho okruhu

JVK

b) s v˝stavbou k¯iûovatky VesteckÈ spojky

s d·lnicÌ D1

c) s v˝stavbou hypermarket˘ a komerËnÌch

zÛn v blÌzkosti naöÌ mÏstskÈ Ë·sti

ad a) Zastupitelstvo M» Praha-äeberov podalo

dne 29.4.2011 n·mitku k n·vrhu Z·-

sad ˙zemnÌho rozvoje St¯edoËeskÈho kraje,

kde je zakreslena tzv. Vesteck· spojka

jako ve¯ejnÏ prospÏön· stavba. Jedn· se p¯edevöÌm

o nedostateËnÈ zhodnocenÌ vliv˘

tÈto stavby na ûivotnÌ prost¯edÌ a udrûiteln˝

rozvoj dotËenÈho ˙zemÌ. Zastupitelstvo

poûaduje po St¯edoËeskÈm kraji, aby se

dopravnÌ problematika v tÈto oblasti ¯eöila

pouze sÌtÌ mÌstnÌch komunikacÌ navrûen˝ch

tak, aby nemohly tyto komunikace p¯iv·dÏt

do ˙zemÌ tranzitnÌ a kamionovou dopravu.

ad b) Zastupitelstvo M» Praha-äeberov na

svÈm jedn·nÌ 25.1.2011 vzneslo k dokumentaci

EIA ke k¯iûovatce 4 d·lnice D1 do

Brna z·sadnÌ p¯ipomÌnky a vracÌ dokumentaci

k dopracov·nÌ. M» Praha-äeberov poûaduje

zapracovat do dokumentace EIA

Exitu 3,7 km d·lnice D1 z·vÏry akustickÈho

posudku zpracovanÈho Ing. Karlem änajdrem,

akustikem konzultantem, zpracovanÈ

dne 24.1.2011 na z·kladÏ poûadavku

M» Praha-äeberov, vych·zejÌcÌ z dokumentace

EIA Exitu 3,7 km d·lnice D1, kterÈ jsou

n·sledujÌcÌ:

ñ nejvÏtöÌm souËasn˝m i budoucÌm zdrojem

hluku na ˙zemÌ k.˙. äeberov je d·lnice

D1 do Brna, naz˝vanÈ tÈû Ñstar· hlukov·

z·tÏûì,

ñ dalöÌ zhoröov·nÌ tohoto stavu nenÌ s ohledem

na ve¯ejnÈ zdravÌ p¯ÌpustnÈ,

ñ p¯edkladatelÈ z·mÏru Exitu 3,7 km d·lnice

D1 a navazujÌcÌ VesteckÈ spojky musÌ

navrhnout takov· opat¯enÌ, aby provoz obou

z·mÏr˘ st·vajÌcÌ hlukovou z·tÏû na ˙zemÌ

mÏstskÈ Ë·sti Praha-äeberov nezhoröil,

ñ n·vrh technick˝ch opat¯enÌ, vedoucÌch ke

snÌûenÌ dopadu hluku z·mÏr˘ na mÏstskou

Ë·st Praha-äeberov, musÌ b˝t mezi obÏma

stavbami koordinov·n. ⁄Ëinek technick˝ch

opat¯enÌ pak musÌ b˝t prok·z·n pro obÏ

stavby hodnocenÈ z·roveÚ.

V souËasnÈ dobÏ probÌh· mϯenÌ (monitorov·nÌ)

hluku v naöÌ mÏstskÈ Ë·sti. O v˝sledcÌch

jednotliv˝ch mϯenÌ budou po provedenÌ

tÏchto mϯenÌ vyd·ny dÌlËÌ zpr·vy.

ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE

5/2011 7


RADNICE

Po skonËenÌ mϯenÌ bude vyd·na z·vÏreËn·

zpr·va o mϯenÌ, kter· bude shrnovat

v˝sledky vöech dÌlËÌch zpr·v.

ad c) Zastupitelstvo M» Praha-äeberov na

svÈm jedn·nÌ 16.5.2011 zastavilo po¯izov·nÌ

zmÏny Z 27/01 a vyzvalo spoleËnost

Tesco k p¯edloûenÌ n·vrhu novÈ zmÏny ⁄P,

kter· bude vych·zet za z·kladnÌho v˝kresu

novÈho konceptu ⁄zemnÌho pl·nu.

V Petici d·le obËanÈ poûadujÌ:

a) vyjmutÌ VesteckÈ spojky z ˙zemnÌch pl·-

n˘. OdmÌtajÌ jakoukoliv komunikaci v trase

VesteckÈ spojky nebo v trase podobnÈ,

kter· by propojila d·lnice a p¯ivedla do oblasti

tranzitnÌ dopravu

b) trvalÈ znepr˘chodnÏnÌ trasy VesteckÈ

spojky z·stavbou rodinn˝mi domky

c) v˝stavbu mÌstnÌho obchvatu HrnË̯ a

äeberova, kter˝ by odvedl souËasnou tranzitnÌ

dopravu ze Zdimϯic a Vestce mimo

naöi mÏstskou Ë·st a z·roveÚ by k n·m nep¯ivedl

tranzitnÌ osobnÌ a kamionovou

dopravu z velkÈ Ë·sti »R i Evropy

ad a) Komise se vÏtöinovÏ shodla, ûe komunikace

v trase tzv. VesteckÈ spojky nebo

v trase podobnÈ, kter· by v budoucnosti propojila

d·lnice D1 a D3 a p¯ivedla do oblasti

tranzitnÌ dopravu, je nep¯Ìpustn·. DoporuËuje

proto zastupitelstvu M» Praha-äeberov,

aby koordinovalo se zastupiteli Vestce p¯eruöenÌ

trasy tzv. VesteckÈ spojky v ˙seku

Vesteck˝ p¯ivadÏË-Zdimϯick·.

ad b) Komise konstatovala, ûe poûadavek

na z·stavbu ˙zemÌ rodinn˝mi domy je v sou-

ËasnÈ dobÏ v rozporu s ˙zemnÌm pl·nem.

ad c) Komise doporuËuje zastupitel˘m M»

Praha-äeberov, aby svÈ kon·nÌ smϯovali

k nalezenÌ investora, jenû z¯ÌdÌ obchvat äeberova

o parametrech mÌstnÌ komunikace

v ˙seku Zdimϯick·-D1. NedÏlitelnou

podmÌnkou je, ûe na tento obchvat nebude

navazovat û·dn· dalöÌ komunikace v ˙seku

Zdimϯick·-Vesteck˝ p¯ivadÏË, v opaËnÈm

p¯ÌpadÏ by opÏt mohla v budoucnu

vzniknout hrozba propojenÌ d·lnic D1 a D3

v trase tzv.VesteckÈ spojky. Z·roveÚ komise

doporuËuje, aby zastupitelstvo M» Praha-äeberov

vyvinulo ˙silÌ ke zmÏnÏ typu

k¯iûovatky na 4. km D1 ze zam˝ölenÈho k¯ÌûenÌ

dvou d·lnic diamantovÈho typu na k¯iûovatku

d·lnice s mÌstnÌ komunikacÌ, kterou

bude vy˙stÏnÌ obchvatu obcÌ äeberov a

HrnË̯e.

PanÌ P¯Ìhodov· se p¯ihl·sila do diskuse

s p¯ÌspÏvkem, t˝kajÌcÌm se poûadavku na za-

¯azenÌ bodu na mimo¯·dnÈ zased·nÌ, svol·nÌ

zased·nÌ do velkÈho prostoru, nap¯. tÏlocviËny

Zä, jelikoû m·, jako Ëlen petiËnÌho

v˝boru podporu vÌce neû 60 % obËan˘ Hrn-

Ë̯ a äeberova, s odvol·nÌm na podanou

petici v srpnu.

Na tento p¯ÌspÏvek reagovala panÌ Archalousov·,

ûe tato petice byla pod·na na ⁄M»

Praha-äeberov uû 21.4.2008 se 600 podpisy

oznaËen· jako 1. etapa a n·slednÏ

7.5.2008 s p˘vodnÌmi 600 podpisy a s 90

nov˝mi podpisy oznaËen· jako 2. etapa. Jiû

v tÏchto etap·ch byly 2 r˘znÈ texty, oba vöak

vyjad¯ovaly odmÌtnutÌ v˝stavby VesteckÈ

spojky v navrhovanÈ podobÏ z roku 2008 a

nesouhlasily s napojenÌm VesteckÈ d·lniËnÌ

spojky na VÌdeÚskou ulici a obchvat Prahy.

Dne 14.7.2011 byla pod·na na ⁄M» Praha-äeberov

opÏt petice, kter· ovöem nebyla

oznaËen· jako etapa 3. Byly opÏt zkopÌrov·ny

vöechny podpisovÈ archy z petice

z roku 2008, ovöem prvnÌ 2 archy byly vymÏnÏny

za archy s nov˝m textem, d·le byly

p¯id·ny na konec archy se star˝m textem

z roku 2008 i s nov˝m textem z roku 2011

a vöe p¯eËÌslov·no. T¯etÌ text je z·sadnÏ odliön˝

od dvou p¯edchozÌch, protoûe odmÌt·

v˝stavbu VesteckÈ spojky bez vazby na jejÌ

konkrÈtnÌ n·vrh z roku 2008 a nesouhlasÌ

s komunikacÌ navrûenou v p˘vodnÌ trase

d·lniËnÌho okruhu JVK jako takovou.

Doölo tedy ke z¯ejmÈ manipulaci s p˘vodnÌ

peticÌ. Celkem bylo odevzd·no 874 podpis˘

na aröÌch s texty z roku 2008 a 305

podpis˘ na aröÌch s nov˝m textem. TÌm, ûe

8

5/2011 ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE


petiËnÌ archy mÏly p¯i odevzd·nÌ v roce

2011 t¯i r˘znÈ texty, byly odevzd·ny pouze

v kopiÌch, se kter˝mi bylo prokazatelnÏ

manipulov·no, origin·ly podpisov˝ch arch˘

byly uchov·v·ny organiz·tory petice po

dobu 4 let a pouûity nÏkolikr·t, byly poruöeny

minim·lnÏ formality, kterÈ bylo nutnÈ

p¯i pod·nÌ zmÌnÏnÈ petice dodrûet.

Z pohledu M» Praha-äeberov je tedy nynÌ

relevantnÌ n·zor 305 petent˘, kte¯Ì podepsali

aktu·lnÌ text petice.

PanÌ P¯Ìhodov· sdÏlila, ûe û·dn˝ podpis nenÌ

zdvojen. TakÈ se vyj·d¯ila, ûe text na petici

v pr˘bÏhu let mÏnili, protoûe situace s Vesteckou

spojkou se samoz¯ejmÏ vyvÌjÌ a oni

reagujÌ zmÏnami textu na nov˝ v˝voj. Pan

P¯Ìhoda upozornil, ûe vöechna jmÈna majÌ

p¯epsan· do poËÌtaËe, ËÌmû vylouËili moûnost

zdvojenÌ.

Pan TureËek vystoupil s n·vrhem ukonËit

diskusi a d·t hlasovat o n·vrhu usnesenÌ,

s ËÌm panÌ starostka souhlasila a dala hlasovat

o n·vrhu usnesenÌ.

* * *

RADNICE

N·vrh usnesenÌ:

Zastupitelstvo M» Praha-äeberov se ztotoû-

Úuje se z·vÏry komise pro ûivotnÌ prost¯edÌ

a dopravu k petici p¯edanÈ do podatelny

⁄¯adu M» Praha-äeberov dne 14. Ëervence

2011 t˝kajÌcÌ se ÑodmÌtnutÌ v˝stavby tvz.

VesteckÈ d·lniËnÌ spojkyì, ze dne 1.8.2011.

Stanovisko komise pro ûivotnÌ prost¯edÌ a

dopravu ze dne 1.8.2011 je p¯Ìlohou tohoto

usnesenÌ.

Hlasov·nÌ: PRO ñ pp. Venturov·, Archalousov·,

Vitvarov·, Hrub·, Kastner, TureËek.

N·vrh byl p¯ijat.

Na z·vÏr pan KvasniËka podÏkoval zastupitel˘m

za zmÏnu provoznÌho ¯·du na h¯iöti

u z·kladnÌ ökoly v äeberovÏ dÌky v˝stavbÏ

a zprovoznÏnÌ novÈho multifunkËnÌho

h¯iötÏ v äeberovÏ.

USNESENÕ NA INTERNETU

http://www.seberov.cz/index.php?clanek=12

Podle materi·l˘ Zastupitelstva zpracovala

Petra Venturov·,

starostka

NEJBLIéäÕ DALäÕ ZASED¡NÕ ZASTUPITELSTVA

Zastupitelstvo rokuje zpravidla jednou mÏsÌËnÏ obvykle v pondÏlÌ. Sch˘ze vÏtöinou zaËÌn·

v†17 hodin. MÌsta zased·nÌ se st¯ÌdajÌ. Jednou se konajÌ v†budovÏ ⁄¯adu mÏstskÈ Ë·sti

v†äeberovÏ (K†HrnË̯˘m 160), podruhÈ v†Bar·ËnickÈ rychtÏ v†HrnË̯Ìch (K†äeberovu

805). Zased·nÌ jsou kon·na pouze v†p¯ÌpadÏ, ûe se naplnÌ obsahovÏ jejich pl·novan˝

program. Pokud nenÌ program zve¯ejnÏn min. 7 dnÌ na ˙¯ednÌ desce, zased·nÌ se nekon·.

21. listopadu ñ ˙¯ad mÏstskÈ Ë·sti Praha-äeberov

19. Prosince ñ Bar·Ënick· rychta HrnË̯e

Program najdete vûdy v†dostateËnÈm p¯edstihu, minim·lnÏ 7 dnÌ p¯ed kon·nÌm zased·nÌ,

na ve¯ejnÈ desce na internetu i na budovÏ ⁄¯adu mÏstskÈ Ë·sti a takÈ na jednotliv˝ch

v˝vÏsk·ch tu a tam rozmÌstÏn˝ch v†äeberovÏ i v†HrnË̯Ìch.

Aktu·lnÌ ˙¯ednÌ deska na internetu: www.seberov.cz/index.php?deska

Petra Venturov·,

starostka

ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE

5/2011 9


RADNICE

UD¡LOSTI, ANKETY, PODNÃTY nejen zastupitel˘

SPORTOVNÃ ODDYCHOV› ARE¡L äEBEROV

Na ˙zemÌ naöÌ mÏstskÈ Ë·sti (u rybnÌka Br˘dek

v äeberovÏ) v souËasnÈ dobÏ vznik· sportovnÌ

are·l, kter˝ bude urËen p¯edevöÌm pro

naöe spoluobËany. Jeho n·plnÌ je nejen multifunkËnÌ

h¯iötÏ, kterÈ je jiû dokonËeno vËetnÏ

osvÏtlenÌ hracÌ plochy, ale takÈ osvÏtlenÌ celÈho

are·lu, zaËlenÏnÌ are·lu mezi mÌsta sledovan·

celomÏstsk˝m kamerov˝m systÈmem.

NynÌ m˘ûete pozorovat dalöÌ stavebnÌ aktivitu

v are·lu. VznikajÌ zde dalöÌ h¯iötÏ, dvÏ na

tenis s umÏl˝m travnat˝m povrchem, dvÏ h¯iötÏ

na beach volejbal, vöe oplocenÈ, d·le prefabrikovanÈ

öatny s kompletnÌm soci·lnÌm z·zemÌm

(vËetnÏ sprch), obËerstvenÌm a nejen pro

dÏti takÈ minigolf.

Pro dokonËenÌ minigolfu vöak pot¯ebujeme

pomoc V·s, mÌstnÌch podnikatel˘. Minigolfov˝

are·l m· pl·novanou v˝stavbu celkem 18

drah. MÏstsk· Ë·st vöak ve svÈm rozpoËtu mÏla

finanËnÌ prost¯edky pouze na 4. Pro dalöÌch 7

se n·m jiû poda¯ilo sehnat sponzory. Cena

jednÈ dr·hy je cca 20 tis. KË bez DPH. Za

tuto Ë·stku V·m na dr·hu umÌstÌme logo vaöÌ

spoleËnosti, firmy a podÏkov·nÌ za sponzorov·nÌ

tÈto aktivity. ChybÌ n·m tedy jiû pouze 7

drah. Nev·hejte, m·te jedineËnou moûnost

umÌstÏnÌ reklamy a z·roveÚ tak p¯ispÏt na

dobrou vÏc.

PÿEDEM V¡M DÃKUJEME ZA VAäI POMOC

A SPONZORSK… DARY, nejen na tÈto akci,

ale zejmÈna na dÏtskÈ akce. V nejbliûöÌ dobÏ

nap¯. na Mikul·öe pro dÏti.

V n·sledujÌcÌm roce se pokusÌme zajistit dotaci

na po¯ÌzenÌ st·da ovcÌ a koz, kterÈ by n·m

pom·haly tento are·l sp·sat, stejnÏ jako pom·hajÌ

Magistr·tu hl. m. Prahy na chr·nÏn˝ch

p¯ÌrodnÌch pam·tk·ch

Petra Venturov·,

starostka

10

5/2011 ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE


ANKETA ñ Co s budovou Ñäpejcharuì v äeberovÏ?!

ZAPOJTE SE DO DISKUZE O VYUéITÕ OBJEKTU V NAäÕ MÃSTSK… »¡STI !

RADNICE

Naöe mÏstsk· Ë·st je vlastnÌkem objektu

Ñöpejcharì v äeberovÏ (vstup z ulice V Ladech,

parc. Ë. 119, v˝mÏra 148 m 2 , rozmÏry

cca 21◊7 m).

Do konce roku 2011 je tento objekt pronajÌm·n

soukromÈ firmÏ jako skladiötÏ za Ë·stku

cca 11 000 KË mÏsÌËnÏ.

V souËasnÈ dobÏ je t¯eba uvaûovat, co d·le

s tÌmto objektem. Jednou z variant je pronajÌmat

Ñöpejcharì jako skladiötÏ d·le ñ vypsat

v˝bÏrovÈ ¯ÌzenÌ a podepsat smlouvu

s firmou, kter· nabÌdne nejv˝hodnÏjöÌ mÏsÌËnÌ

platbu. Podle mÈho n·zoru je vyuûitÌ

takovÈho objektu jako skladiötÏ nevhodnÈ.

Tento dominantnÌ objekt by si mohl zaslouûit

mnohem v˝znamnÏjöÌ vyuûitÌ. Na druhou

stranu v objektu nejsou kromÏ elekt¯iny

zavedeny û·dnÈ sÌtÏ a jejich z¯ÌzenÌ bude

nejenom komplikovanÈ, ale i drahÈ. Druhou

variantou tedy je vypsat v˝bÏrovÈ ¯ÌzenÌ

na pron·jem tohoto objektu a neomezit

pouze na sklad. PodnikatelÈ by pak sami

mohli pod·vat n·vrhy, jakÈ vyuûitÌ pro tento

objekt navrhujÌ. Na jejich bedrech by pak

byla rekonstrukce objektu vËetnÏ zavedenÌ

vöech pot¯ebn˝ch sÌtÌ. DalöÌ moûnostÌ je,

abychom si sami ¯ekli, co v naöÌ mÏstskÈ

Ë·sti pot¯ebujeme, co bychom chtÏli vybudovat,

sami si vöe zafinancovali a potÈ buÔ

sami provozovali Ëi pronajali jiû p¯ipravenÈ

prostory.

Proto se obracÌme na v·s ñ obËany naöÌ

mÏstskÈ Ë·sti, abyste n·m do konce listopadu

posÌlali svÈ n·vrhy, jakÈ vyuûitÌ tohoto

objektu si p¯edstavujete. SvÈ podnÏty a

n·vrhy posÌlejte na adresu vitvarova@seberov.cz,

p¯ÌpadnÏ je doruËte v pÌsemnÈ

podobÏ na ˙¯ad naöÌ mÏstskÈ Ë·sti.

Charakteristika objektu Ñöpejcharì:

ñ kamenn· budova o zastavÏnÈ rozloze cca

148 m 2 , cca 21◊7 m,

ñ vstup do objektu z ulice V Ladech (hned

za prodejnou),

ñ p¯ivedena pouze elekt¯ina,

ñ p¯ÌzemÌ rozdÏleno na dvÏ Ë·sti (13◊7 m

a 8◊7 m),

ñ 2 d¯evÏn· schodiötÏ do 1. nadzemnÌho

patra,

ñ 1 d¯evÏnÈ schodiötÏ do 2. nadzemnÌho

patra,

ñ obÏ nadzemnÌ patra majÌ d¯evÏnÈ podlahy

po celÈ rozloze objektu.

Po zavedenÌ sÌtÌ (pro soci·lky) by v objektu

mohla vzniknout nap¯. v˝stavnÌ sÌÚ, spole-

ËenskÈ prostory pro setk·v·nÌ obËan˘ naöÌ

mÏstskÈ Ë·sti, vyuûitÌ pro dÏti z naöÌ Zä a

Mä, mate¯skÈ centrum, restauraceÖ

PÿEDEM V¡M DÃKUJEME ZA VAäE POD-

NÃTY A N¡PADY

KvÏta Vitvarov·,

mÌstostarostka

ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE

5/2011 11


RADNICE

HrnË̯skÈ louky ñ Rekonstrukce OsvÏtovÈ, LipenskÈ

ñ dajÌ nÏkdy majitelÈ souhlas s napojenÌm na vodoteË,

tedy strouhu, kter· tam vûdy byla, je a snad i bude

ODVODNÃNÕ A REKONSTRUKCE KOMUNIKACÕ V HRN»ÕÿÕCH

ChtÏli bychom v·s informovat o moûnostech

odvodnÏnÌ HrnË̯ a n·slednÈ rekonstrukci

zb˝vajÌcÌch komunikacÌ v HrnË̯Ìch, tedy

OsvÏtovÈ, LipenskÈ, RojickÈ, Ë·sti U ökolky a

V zat·Ëce.

Vzhledem k tomu, ûe rekonstrukce komunikacÌ

v HrnË̯Ìch nenÌ moûn· bez vybudov·nÌ

odvodnÏnÌ, tedy deöùovÈ kanalizace (voda stÈkajÌcÌ

v dobÏ deöù˘ po komunikacÌch), kter·,

vzhledem ke sp·du, musÌ b˝t za˙stÏna do

HrnË̯sk˝ch luk, oslovili jsme jiû ponÏkolik·-

tÈ majitele HrnË̯sk˝ch luk. Bez jejich souhlasu

se bohuûel ned· ofici·lnÏ stavÏt. Je to

jako kdyby jste chtÏli stavÏt plot a pot¯ebovali

byste souhlas souseda s napojenÌm na jeho

plot. Tento fakt je snadno pochopiteln˝. Na

druhou stranu majitelÈ rozlehl˝ch pozemk˘

na ˙zemÌ HrnË̯ chtÏjÌ z tÏchto pozemk˘ zÌskat

maximum, tedy z˙ûit ochrannÈ p·smo, co

nejvÌce pozemk˘ p¯emÏnit na stavebnÌ. Proto

jsme tentokr·t uËinili konkrÈtnÌ nabÌdku. N·ö

dopis majitel˘m, jejich odpovÏÔ a naöe reakce

jsou uvedeny nÌûe.

V Praze dne: 27.6.2011

V·ûenÌ spolumajitelÈ pozemk˘ parc. Ë. 1406/1, 718/1 k. ˙. äeberov,

nabÌzÌme V·m moûnost p¯emÏnit Ë·st pozemku parc. Ë. 1406/1 o velikosti cca 20 tis. m 2 ,

k. ˙. äeberov, na pozemky urËenÈ k z·stavbÏ. V souËasnÈ dobÏ m· mÏstsk· Ë·st moûnost

podat na hl. m. Prahu podnÏt na zmÏnu ˙zemÌ, kter· by byla za¯azena mezi celomÏstsky

v˝znamnÈ. Na ˙zemÌ naöÌ mÏstskÈ Ë·sti jsme doöli k z·vÏru, ûe pouze zmÏna Ë·sti pozemku

parc. Ë. 1406/1 m˘ûe mÌt tento charakter a naöi podporu. P¯edbÏûn˝ n·kres zmÏny ˙zemÌ

tvo¯Ì p¯Ìlohu tohoto dopisu.

é·dost o zmÏnu je nutnÈ zaslat na hl. m. Prahu nejdÈle do 1.8.2011. Proto bychom pot¯ebovali

zn·t Vaöe stanovisko nejdÈle do 15.7.2011. TermÌn 15.7.2011 vych·zÌ ze skuteËnosti,

ûe p¯ed 1.8.2011 bych svolala mimo¯·dnÈ zased·nÌ zastupitelstva, kterÈ by schv·lilo zad·nÌ

pro celomÏstsky v˝znamnou zmÏnu na ˙zemÌ mÏstskÈ Ë·sti Praha-äeberov. TermÌn a program

zased·nÌ musÌ b˝t zve¯ejnÏn nejmÈnÏ 7 dnÌ p¯ed jedn·nÌm zastupitelstva.

Jelikoû st·le m·me komplikace s odvedenÌm povrchov˝ch vod z komunikacÌ v HrnË̯Ìch,

oËek·vali bychom od V·s, v˝mÏnou za n·ö souhlas s v˝öe uvedenou zmÏnou ˙zemÌ, souhlas

s dokumentacÌ pro ˙zemnÌ ¯ÌzenÌ a n·slednÈ stavebnÌ ¯ÌzenÌ na odvedenÌ povrchov˝ch vod

z komunikacÌ v HrnË̯Ìch, konkrÈtnÏ o napojenÌ deöùovÈ kanalizace na vodoteË, parc. Ë. 718/1

k. ˙. äeberov a d·le na umÌstÏnÌ deöùovÈ kanalizace na Ë·st Vaöeho pozemku parc. Ë. 1406/1

k. ˙. äeberov. Situace umÌstÏnÌ a napojenÌ deöùovÈ kanalizace je p¯Ìlohou tohoto dopisu.

Pokud budete mÌt z·jem o osobnÌ setk·nÌ, jsme p¯ipraveni V·s navötÌvit, p¯edloûit kompletnÌ

dokumentaci pro ˙zemnÌ ¯ÌzenÌ, zodpovÏdÏt Vaöe dotazy.

NaöÌ snahou je, zrekonstruovat komunikace v HrnË̯Ìch a neznehodnotit Vaöe pozemky.

V p¯ÌpadÏ pot¯eby mÏ nev·hejte kontaktovat.

S ˙ctou

Ing. Petra Venturov·,

starostka M»

12

5/2011 ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE


RADNICE

ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE

5/2011 13


RADNICE

14

5/2011 ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE


RADNICE

V Praze dne 28.7.2011

VÏc: N·vrh na p¯emÏnu Ë·sti pozemku p. Ë. 1406/1 na pozemky urËenÈ k z·stavbÏ

V·ûenÌ,

n·ö n·vrh ze dne 27.6.2011 byl v˝sledkem kompromisu mezi slibem dan˝m v programovÈm

prohl·öenÌ Zastupitelstva M» Praha-äeberov, ûe nedovolÌme û·dnÈ zmÏny

˙zemnÌho pl·nu ve smyslu rozöi¯ov·nÌ z·stavby v mÏstskÈ Ë·sti na ˙kor zelenÏ, a

pot¯ebou odvodnÏnÌ HrnË̯ a n·slednÈ rekonstrukce zb˝vajÌcÌch komunikacÌ. Sou-

ËasnÏ jsme museli vzÌt na z¯etel omezenÌ v tÈto lokalitÏ dan· charakterem p¯ÌrodnÌ

pam·tky HrnË̯skÈ louky a jejÌm ochrann˝m p·smem. N·vrh p¯emÏny cca. 20 000 m 2

pozemk˘ na pozemky urËenÈ pro v˝stavbu se n·m z v˝öe uveden˝ch d˘vod˘ zd·l

jako velkorys˝ a maxim·lnÌ moûn˝. Vaöe poûadavky v dopise datovanÈm 12.7.2011

jsou tedy pro n·s neakceptovatelnÈ. Za tÏchto podmÌnek nebudeme pod·vat podnÏt

pro û·dnou celomÏstsky v˝znamnou zmÏnu ˙zemnÌho pl·nu hl. m. Prahy

v lokalitÏ HrnË̯sk˝ch luk ani nebudeme podporovat û·dnou zmÏnu v tÈto lokalitÏ

do konceptu novÈho ˙zemnÌho pl·nu.

Naöe nabÌdka ze dne 27.6.2011 je vöak st·le v platnosti a kdybyste se kdykoliv

rozhodli k nÌ p¯istoupit, jsme p¯ipraveni.

S pozdravem

Ing. Petra Venturov·,

starostka

PoslednÌ n·ö dopis byl bohuûel bez reakce.

Pro n·s, jako zastupitele, mÏ, jako obËana

HrnË̯, kter˝ zde ûije od maliËka, je naprosto

nep¯ijatelnÈ zmÏnit HrnË̯skÈ louky na

stavebnÌ pozemky a Ñco by zbylo z chr·nÏnÈ

pam·tkyì pojmout jako park. Touto zmÏnou

by HrnË̯skÈ louky i celÈ HrnË̯e ztratily

jedinou jistotu, zelenÈ plochy, kterÈ

nejdou zastavÏt.

Je tedy ot·zka, zda mÌt zrekonstruovanÈ

zbylÈ komunikace za cenu zniËenÌ chr·nÏnÈ

pam·tky, nebo se snaûit apelovat na

majitele, ûe jejich souhlas nenÌ û·dn˝ z·-

vazek pro moûnÈ budoucÌ kupce, ale prost˝

souhlas s napojenÌm na nÏco, co na ˙zemÌ

HrnË̯ existuje dlouh· lÈta a funguje a

fungovalo i d¯Ìve. MÌsto d¯Ìve existujÌcÌch

struh chceme na jejich strouhu napojit trubku

(mÌsto strouhy). Je to v podstatÏ n·prava

stavu, kter˝ vyvolalo niËenÌ struh podÈl komunikacÌ

na ˙zemÌ HrnË̯. PevnÏ vϯÌm, ûe

vöichni budeme radÏji jezdit po st·vajÌcÌch

komunikacÌch a doufat, ûe majitelÈ dajÌ

nÏkdy souhlas neû mÌt zastavÏnÈ HrnË̯skÈ

louky.

Petra Venturov·,

starostka

ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE

5/2011 15


Z NAäÕ »TVRTI

A.F.K. Olympia äeberov ñ fotbal mladöÌ û·ci

FotbalovÈ muûstvo mladöÌch û·k˘ (roËnÌky

narozenÌ 2000, 2001) se formuje nep¯etrûitÏ

uû Ëtvrt˝ rok. TakÈ Ëtvrt˝ rok hraje soutÏû

PraûskÈho fotbalovÈho svazu a to druhou

t¯Ìdu. Nejprve jsme zaËÌnali v kategorii

mladöÌ p¯Ìpravka, potÈ staröÌ p¯Ìpravka a

v letoönÌ sezÛnÏ jsme jiû mladöÌ û·ci. Letos

nastupujeme proti soupe¯˘m ze skupiny B

na p˘l velkÈho fotbalovÈho h¯iötÏ ve sloûenÌ

7 hr·Ë˘ + brank·¯.

TrÈnujeme t¯ikr·t t˝dnÏ na umÏlÈ tr·vÏ zde

v äeberovÏ a p¯es zimu dvakr·t t˝dnÏ v tÏlocviËnÏ

Zä K MilÌËovu. Dvakr·t roËnÏ takÈ

turnaj˘. Vloni jsme byli na 1. mÌstÏ v halovÈ

zimnÌ lize staröÌch p¯Ìpravek p¯·danÈ AFK

Union éiûkov.

Letos 28. z·¯Ì 2011 jsme uspo¯·dali jiû ponÏkolik·tÈ

celodennÌ turnaj na naöem h¯iöti

v äeberovÏ v den st·tnÌho sv·tku sv. V·clava,

tentokr·t pro mladöÌ û·ky do roËnÌku

narozenÌ 2000 o poh·r MÏstskÈ Ë·sti Praha-äeberov.

Z˙Ëastnila se muûstva FC »echie

Uh¯ÌnÏves, Bohemians 1905, SK Union

Vröovice, ABC BranÌk, Meteor Praha a

naöi mladöÌ û·ci postavili 2 muûstva ñ AFK

Olympia äeberov A a B. Hr·lo se cel˝ den

za n·dhernÈho podzimnÌho poËasÌ. Poh·ry

p¯edala starostka MÏstskÈ Ë·sti Praha-äeberov

Petra Venturov·.

vyjÌûdÌme na t˝den na soust¯edÏnÌ na hory,

kde v zimÏ trÈnujeme v hale, navötÏvujeme

bazÈn a bÏh·me na bÏûk·ch a v lÈtÏ kromÏ

trÈnink˘ naöÌ milovanÈ hry podnik·me dlouhÈ

v˝lety na kole po okolÌ.

KromÏ soutÏûe PraûskÈho fotbalovÈho svazu

se bÏhem roku z˙ËastÚujeme r˘zn˝ch

Pr˘bÏûnÏ p¯ijÌm·me kluky, kte¯Ì by chtÏli

zkusit hr·t fotbal, s roËnÌkem narozenÌ 2000

a 2001. Pokud byste mÏli z·jem, p¯ijÔte se

kdykoliv podÌvat na trÈnink. TrÈninky jsou

na h¯iöti v äeberovÏ kaûdÈ pondÏlÌ, st¯edu a

p·tek od 15:30 do 17 hodin. Informace

m˘ûete zÌskat takÈ na naöich webov˝ch

str·nk·ch www.seberov2000.estranky.cz

nebo na str·nk·ch PraûskÈho fotbalovÈho

klubu www.fotbalpraha.cz/a-f-k-olympiaseberov.

David Pittauer,

trenÈr mladöÌch û·k˘

A.F.K. Olympia äeberov

16

5/2011 ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE


Z NAäÕ »TVRTI

Velkoobjemov˝ odpad v roce 2011

V·ûenÌ spoluobËanÈ,

dle uvedenÈ tabulky si vöichni dop¯edu a v klidu m˘ûete p¯ipravit vyt¯ÌdÏn˝ odpad.

MÌsto

äeberov ulice V Ladech sobota 8.10. 8 ñ do naplnÏnÌ

HrnË̯e ulice OsvÏtov· sobota 22.10. 8 ñ do naplnÏnÌ

äeberov ulice V Ladech sobota 12.11. 8 ñ do naplnÏnÌ

HrnË̯e ulice OsvÏtov· sobota 26.11. 8 ñ do naplnÏnÌ

äeberov ulice V Ladech sobota 3.12. 8 ñ do naplnÏnÌ

HrnË̯e ulice OsvÏtov· sobota 17.12. 8 ñ do naplnÏnÌ

Pozn·mka: Kontejnery se odv·ûejÌ po svÈm naplnÏnÌ, nejpozdÏji vöak v 18 hodin veËer.

»as

REKAPITULACE TOHO, CO DO VELKOOBJEMOV›CH KONTEJNERŸ PATÿÕ.

Do velkoobjemov˝ch kontejner˘ pat¯Ì:

ñ koberce, linolea, matrace,

ñ zdravotnÌ a jin· keramika, z·chodovÈ mÌsy, umyvadla,

ñ vöe z†dom·cnosti co nenÌ vyjmenov·no nÌûe,

ñ drobn˝ stavebnÌ odpad do 1 metru krychlovÈho, nikoliv vöak odpad ze stavby.

REKAPITULACE TOHO, CO DO VELKOOBJEMOV›CH KONTEJNERŸ NEPATÿÕ.

Do velkoobjemov˝ch kontejner˘ nepat¯Ì:

ñ papÌr, lepenky pat¯Ì do modrÈho kontejneru,

ñ sklo pat¯Ì do zelenÈho a bÌlÈho kontejneru,

ñ plasty pat¯Ì do ûlutÈho kontejneru,

ñ kovy pat¯Ì do v˝kupny, kovoörotu,

ñ bioodpad pat¯Ì do biopopelnic, nebo kompost·rny (Modletice),

ñ elektrop¯Ìstroje, bÌl· technika (myËky, lednice, praËky) pat¯Ì do sbÏrnÈho dvora, nebo zpÏtn˝

odbÏr v†prodejn·ch, kde bylo nakoupeno,

ñ pneumatiky, povinnost odevzd·vat v†prodejnÏ, kde bylo zakoupeno, nebo sbÏrn˝ dv˘r,

ñ nebezpeËnÈ odpady (akumul·tory, vybitÈ baterie, starÈ barvy a laky atd.) pat¯Ì do sbÏrnÈho

dvora, vybitÈ baterie lze odevzdat do speci·lnÌ schr·nky v†budovÏ mÏstskÈho ˙¯adu.

BIOKONTEJNERY

MÌsto

äeberov ulice V Ladech sobota 22.10. 9ñ12 hodin

HrnË̯e ulice OsvÏtov· sobota 22.10. 13ñ16 hodin

äeberov ulice V Ladech sobota 12.11. 9ñ12 hodin

HrnË̯e ulice OsvÏtov· sobota 12.11. 13ñ16 hodin

»as

ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE

5/2011 17


Z NAäÕ »TVRTI

18

5/2011 ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE


Z NAäÕ »TVRTI, äKOLSTVÕ A DÃTI

MlÈko aû do domu

NÏmcova farma Radonice zavedla do naöÌ

mÏstskÈ Ë·sti sluûbu ÑMlÈko aû do domuì.Na

pravideln˝ch prodejnÌch tras·ch si

m˘ûete vûdy v pondÏlÌ zakoupit mlÈËnÈ

v˝robky.

V˝robky, kterÈ si m˘ûete zakoupit: selskÈ

mlÈko, tvaroh, jogurt, ËerstvÈ s˝ry, smetanov˝

mls RadoÚ·Ëek.

ProdejnÌ zast·vky v äeberovÏ:

k¯ÌûenÌ ulic Na ProutcÌch ñ Pod Rozvodnou:

13.00ñ13.10 hod.

Za Kov·¯sk˝m rybnÌkem: 13.15ñ13.25 hod.

k¯ÌûenÌ ulic Na Bab·ch ñ Na Zahr·dk·ch:

13.35ñ13.45 hod.

V˝stava obraz˘ Ladislava KulhavÈho

M» Praha-äeberov si V·s dovoluje pozvat na v˝stavu obraz˘ Ladislava KulhavÈho. Zah·-

jenÌ v˝stavy v ÑBar·ËnickÈ rychtÏì v HrnË̯Ìch 24.10.2011 od 17.00 hodin. V˝stava potrv·

do 30.10.2011.

Mikul·ösk· poh·dka s nadÌlkou

Letos n·s opÏt navötÌvÌ Mikul·ö s Ëerty a

andÏly. Tentokr·t to bude ve Ëtvrtek 1. prosince

v 17 hodin a p¯ijde za V·mi, dÏti, do

tÏlocviËny naöÌ Z·kladnÌ ökoly. Poproste

rodiËe o 50 KË a p¯ijÔte se na Ëertovskou

poh·dku podÌvat. Moûn· dostanete od Mikul·öe

i nadÌlku.

Pozv·nku najdete na zadnÌ stranÏ Zpravodaje.

P¯edprodej vstupenek bude zah·jen

1.11. na ˙¯adu naöÌ mÏstskÈ Ë·sti, pop¯ÌpadÏ

p¯Ìmo na mÌstÏ. Kapacita je omezena.

Petra Venturov·,

starostka

Zpr·viËky ze ökolky

Ö Indi-indi-indi·nek Netrefil

Na vÌkend s n·mi zabloudil.

Indi-indi-indi·nek Netrefil

Chce si s v·mi dÏti hr·tÖ

1. z·¯Ì je den, kdy vöechny

ökoly a ökolky oûijÌ po letnÌch pr·zdnin·ch

dÏtsk˝m smÌchem, vypr·vÏnÌm z·ûitk˘

z†pr·zdnin, vz·jemn˝m pok¯ikov·nÌm.

V mate¯sk˝ch ökol·ch se oz˝v· i pl·Ë, ale

nenÌ se co divit, neboù mnoh˝m prùousk˘m

budou teprve t¯i roky a jeötÏ jim nikdy m·ma

nezmizela z dohledu a teÔ tohle: cizÌ prost¯edÌ,

cizÌ lidÈ, cizÌ dÏti, t¯Ìda sice pln· hra-

Ëek, ale i ty jsou zatÌm cizÌ. Teprve postupnÏ

si prùouskovÈ zvykajÌ na jinÈ podmÌnky,

nÏkomu to trv· chvÌli, nÏkomu dÈle a jsou i

dÏti, kterÈ odlouËenÌ od m·my nep¯ijmou.

StaröÌ dÏti ukazovaly tÏm mladöÌm, ûe plakat

a b·t se nemusÌ, ûe je to ve ökolce prima.

ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE

5/2011 19


äKOLSTVÕ A DÃTI

Naöe ökolka je plnÏ obsazena:

t¯Ìda RybiËek ñ 26 dÏtÌ

t¯Ìda Mot˝lk˘ ñ 26 dÏtÌ

t¯Ìda SlonÌk˘ ñ 25 dÏtÌ

Na dÏti Ëekaly novÈ panÌ uËitelky Irena

N¸slli, Ji¯inka Urb·nkov· a teta Lenka Hrn-

Ë̯ov·, kter· se star· o po¯·dek u Mot˝lk˘.

Na konci z·¯Ì uû jsou tÈmϯ vöichni kamar·di,

bezpeËnÏ poznajÌ svou znaËku, panÌ

uËitelky, kucha¯ky a dalöÌ tety ze ökolky.

Jiû m·me za sebou 1. divadelnÌ p¯edstavenÌ

a ekologick˝ po¯ad: Kompost, mÌsto, kde to

ûije.

Str·vili jsme spoleËn˝ v˝let ñ sdruûenÌ GaudolÌno

ñ dÏti s rodiËi a ökolka ñ nedaleko

Jablonce v kr·snÈ vesniËce Nov· Ves nad

Nisou. Penzion Maj·k se zmÏnil v sÌdlo indi·n˘.

MalÌ i velcÌ indi·ni ñ dÏti, mamky,

taùkovÈ, tety, panÌ uËitelky hr·li r˘znÈ hry,

poznali novÈ indi·nskÈ ¯Ìkanky, taneËky,

vyr·bÏli totem, indi·na, stavÏli v lese indi-

·nskÈ p¯Ìbytky a vydali se na pozn·v·nÌ

okolÌ. PoËasÌ, ubytov·nÌ, strava a z·bava

byly super. Snad p¯ÌötÌ pl·novan˝ vÌkend n·s

bude vÌce, pojedeme v plnÈm poËtu, kter˝

se nahl·sil a nep¯epadnou n·s angÌny jako

nynÌ. TÏöenÌ na pÏknÈ z·ûitky se zmÏnilo

v leûenÌ v post˝lce. Tak p¯ÌötÏ to urËitÏ vyjde!

ZaË·tek letoönÌho ökolnÌho roku nebyl pro

n·s jednoduch˝, protoûe jedna z panÌ uËitelek

dlouhodobÏ onemocnÏla a najÌt novou

panÌ uËitelku v z·¯Ì ñ to je jako hledat

jehlu v kupce sena.

Nakonec se to snad poda¯ilo a po p¯edchozÌch

komplikacÌch ve t¯ÌdÏ u Sl˘Úat v Mä

HrnË̯e bude pohoda ñ dÏti a panÌ uËitelky

se sûijÌ a vöichni proûijÌ pÏknÈ chvÌle.

Je p¯ed n·mi cel˝

nov˝ ökolnÌ rok se

spoustou nov˝ch

z·ûitk˘, p¯·la bych

si, aby byli vöichni

v naöÌ ökolce

spokojenÌ a r·di

sem chodili, tak

jako v p¯edchozÌch

letech.

ChtÏla bych podÏkovat vöem rodiˢm, kte¯Ì

se finanËnÌmi dary podÌleli na vybudov·nÌ

dopadovÈ plochy pod kolotoËi v obou Mä.

Plochy byly dokonËeny z·vÏrem pr·zdnin.

DÌk pat¯Ì panu Fo¯tovi za bezplatnÈ udrûov·nÌ

zahrady v Mä HrnË̯Ìch, panu Ivanovovi

za opravy na budov·ch ökolek.

DÌk pat¯Ì celÈmu kolektivu Mä za p¯Ìpravu

ökolky na nov˝ ökolnÌ rok, za jejich spolehlivost

a ochotu p¯i vz·jemnÈ pomoci.

P¯eji vöem p¯Ìjemn˝, tepl˝ podzim

* * *

NOV› äKOLNÕ ROK U RYBI»EK

Tak uû jsou z n·s RybiËky. Jak se to stalo?

ProstÏ tÌm, ûe jsme zaËaly po pr·zdnin·ch

chodit do ökolky. NÏkterÈ dÏti to uû tady

znajÌ, a tak p¯iöly

s ˙smÏvem za kamar·dy

a panÌ uËitelkami.

A u n·s

ostatnÌch, co jsme

tu poprvÈ, se i trochu

objevily slziËky p¯i louËenÌ s rodiËi. P¯i

h¯e jsme na stesk brzy zapomnÏly.

Potkaly jsme se zde nejen s nov˝mi kamar·dy,

panÌ uËitelkami a tetami, ale i s kamar·dkou

Ñ»ervenou Karkulkouì, kter· s n·mi

bude proûÌvat cel˝ ökolnÌ rok. Karkulka se

n·s ptala, jak se jmenujeme, jakou m·me

znaËku, co umÌme zazpÌvat. Sleduje, jak cvi-

ËÌme, tancujeme, jÌme a hezky si hrajeme.

20

5/2011 ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE


äKOLSTVÕ A DÃTI

NejvÌce n·s samoz¯ejmÏ l·kala hezk· velk·

zahrada s pÌskem, trampolÌnou a dopravnÌm

h¯iötÏm. NevÏdÏly jsme co si d¯Ìve vybrat,

zda motorky, kola nebo odstrkovacÌ

autÌËka. P¯estoûe se n·m ve ökolce lÌbÌ, tÏöÌme

se na svoji maminku.

ZatÌm na shledanou

vaöe RybiËky

ZPR¡VI»KA PRO SLŸ“ATA Z HRN»Õÿ

MilÈ dÏti, v souËasnÈ dobÏ jsem nemocn·,

ale uû se na v·s na vöechny moc tÏöÌm. M·m

p¯ipravenÈ novÈ hry, pÌsniËky, b·sniËky a

taneËky pro malÈ i velkÈ p¯edökol·ky.

Vaöe panÌ uËitelka

Jana Dojavov·

* * *

ZAH¡JENÕ äKOLNÕHO ROKU

Zah·jenÌ ökolnÌho roku nebylo pro dÏti

z oddÏlenÌ Mot˝lk˘ niËÌm nov˝m a neobvykl˝m.

Sch·zely se ve svÈ t¯ÌdÏ, vz·jemnÏ

se vÌtaly s kamar·dy a sdÏlovaly si svÈ z·-

ûitky z pr·zdnin.

VÌtala jsem je p¯i p¯Ìchodu do mate¯skÈ ökoly

a p¯ipadala si tak trochu nejist·, jsem p¯ece

jejich nov· panÌ uËitelka. PovÌdala jsem si

s nimi, tr·vili jsme spoleËnÈ chvÌle na ökolnÌ

zahradÏ a vz·jemnÏ se Ñokukovaliì. Snad

najdu mezi dÏtmi sp¯ÌznÏnÈ duöiËky, kdyû

panÌ ¯editelka je u nich tak moc oblÌben·.

Za dva t˝dny na mÏ Ëekalo ve t¯ÌdÏ Mot˝lk˘

velkÈ p¯ekvapenÌ. Na mÈm uËitelskÈm

stole leûel dopis. NedoËkavÏ jsem ho otev¯ela

a Ëetla. ÑMiluju tÏ Ji¯inko. Jsi hezk·.

M·m pro tebe mal˝ sladk˝ d·rek.ì To byl

dopis od HonzÌka.

MÏla jsem ohromnou radost a od tÈto chvÌle

jsme vöichni u Mot˝lk˘ dob¯Ì kamar·di.

PanÌ uËitelka Bc. Ji¯ina Urb·nkov·

Z·kladnÌ ökola V Ladech

ZPR¡VY ÿEDITELE äKOLY

V·ûenÌ rodiËe,

dovolte mi do podzimnÌho ËÌsla uvÈst nÏkterÈ

informace ze zah·jenÌ novÈho ökolnÌho

roku. JeötÏ v p¯ÌpravnÈm t˝dnu p¯ed zah·-

jenÌm ökolnÌho roku se uskuteËnil pracovnÌ

v˝jezd celÈho pedagogickÈho sboru. Akce

se uskuteËnila od 28.ñ30. srpna v are·lu

dv˘r Barochov, 20 km jiûnÏ od Prahy. CÌlem

bylo pozn·nÌ se navz·jem, vz·jemnÈ

sdÌlenÌ p¯edstav o fungov·nÌ ökoly, nastavenÌ

efektivnÌ komunikace, sdÏlenÌ vizÌ

o smϯov·nÌ ökoly a dalöÌ tÈmata spojen· se

zah·jenÌm ökolnÌho roku. P¯ipraven˝ program

dok·zal ˙ËastnÌky motivovat, potr·-

pit, ale takÈ vytvo¯il p¯Ìjemnou atmosfÈru,

ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE

5/2011 21


äKOLSTVÕ A DÃTI

ve kterÈ se n·m dob¯e spolupracovalo. Po-

ËasÌ n·m p¯·lo a p¯ev·ûnou Ë·st aktivit jsme

realizovali pod öir˝m nebem. Naslouch·nÌ

p¯i vz·jemn˝ch diskuzÌch, p¯ed·v·nÌ informacÌ,

sdÌlenÌ spoleËn˝ch p¯edstav, podpora

jednotlivc˘m, uplatnÏnÌ vlastnÌ kreativity.

Povaûuji tuto formu pr·ce za velice

efektivnÌ a vöichni jsme se shodli na vhodnosti

posilov·nÌ dalöÌch t˝mov˝ch dovednostÌ.

NynÌ m·me za sebou rozjezd novÈho ökolnÌho

roku. V·m rodiˢm jsme stejnÏ jako

loni uöet¯ili Ëas tÌm, ûe jsme hromadnÏ nakoupili

ökolnÌ pom˘cky pro jednotlivÈ t¯Ìdy.

P¯ipravili jsme rozpis z·jmov˝ch krouûk˘.

TakÈ zaËÌn· dÏlen· v˝uka t¯Ìd na

hodin·ch anglickÈho jazyka. Zde je naöÌ

prioritou, aby vöichni û·ci mÏli stejn˝ p¯Ìstup

k vyuûÌv·nÌ efektivnÌ metody v˝uky,

kdy Ë·st je vedena pouze v anglickÈm jazyce

p¯i maxim·lnÌm poËtu 11 û·k˘.

Na adresu pedagogickÈho sboru si dovolÌm

konstatovat, ûe vöichni novÌ uËitelÈ naöÌ ökoly

se naplno zapojili do pr·ce. V kr·tkÈ dobÏ

zvl·dli adaptaci na nastavenÈ prost¯edÌ,

upravili si tematickÈ pl·ny, vyuûÌvajÌ moûnostÌ

t˝dennÌch pl·n˘, vytvo¯ili si harmonogram

mimoökolnÌch akcÌ na ökolnÌ rok

(n·vötÏvy divadel, doprovodn˝ch po¯ad˘ do

v˝uky), vyuûÌvajÌ dopravnÌ h¯iötÏ v are·lu

Mä, pl·nujÌ a uskuteËÚujÌ vych·zky do okolÌ

ökoly atd. Po prvnÌm mÏsÌci bych r·d vyj·-

d¯il spokojenost s jejich p¯Ìstupem a zodpovÏdnostÌ,

se kterou p¯istupujÌ k plnÏnÌ

sv˝ch pracovnÌch povinnostÌ.

Jako p¯Ìklad bych uvedl projektov˝ den, kter˝

jsme v letoönÌm ökolnÌm roce vÏnovali

st·tnÌmu sv·tku Cyrila a MetodÏje. Tento

den je souË·stÌ letnÌch pr·zdnin. Proto jsme

se rozhodli û·k˘m p¯iblÌûit, co se vlastnÏ

na VelkÈ MoravÏ odehr·valo. Kaûd· panÌ

uËitelka si pro svoji t¯Ìdu zpracovala scÈn·¯

a sadu materi·l˘. Bylo velice obtÌûnÈ zvolit

spr·vnÈ pedagogickÈ metody, aby vöe bylo

˙mÏrnÈ vÏku û·k˘. Z pr˘bÏhu a v˝sledku

projektu je z¯ejmÈ, ûe se tohoto ˙kolu zhostily

na v˝bornou. Ve fotogalerii na webov˝ch

str·nk·ch a takÈ ve vestibulu a chodb·ch

ökoly si m˘ûete prohlÈdnout v˝stupy

a fotografie z celÈho projektu.

V dalöÌch p¯ÌspÏvcÌch jsou uvedeny bliûöÌ

informace z jednotliv˝ch t¯Ìd.

P¯eji V·m p¯ÌjemnÈ ËtenÌ a kr·snÈ babÌ lÈto.

Jaroslav St¯eötÌk, ¯editel

* * *

PROJEKTOV› DEN ñ V˝znamn· data

v Ëesk˝ch dÏjin·ch ñ CYRIL A METODÃJ

PoslednÌ z·¯ijov˝ den byl v naöÌ t¯ÌdÏ i v celÈ

ökole jin˝ neû obvykle. P¯enesli jsme se

v Ëase ñ do 9. stoletÌ do VelkomoravskÈ ¯Ìöe.

K n·m druh·k˘m p¯iöel na n·vötÏvu knÌûe

Rastislav, kter˝ n·m ukazoval a vykl·dal,

jak ûili lidÈ v jeho ¯Ìöi ñ SlovanÈ. Donesl

nap¯Ìklad r˘znÈ obiloviny a luötÏniny, kterÈ

byly z·kladem stravy tehdejöÌch lidÌ.

Vöichni jsme si je ohmatali a prohlÈdli. Uk·-

zal n·m takÈ, kde jeho ¯Ìöe leûela, a my jsme

pak p¯ÌrodnÌmi materi·ly zdobili mapy, kterÈ

n·m knÌûe Rastislav dal. Vypr·vÏl n·m takÈ,

jak se k sobÏ lidÈ d¯Ìve chovali, kdyû byli

jeötÏ pohany. Protoûe on s·m p¯ijal k¯esùanstvÌ,

chtÏl, aby se i jeho lid zaËal chovat

podle k¯esùansk˝ch pravidel. Napsal proto

dopis cÌsa¯i Michaelovi a poû·dal ho, aby

mu poslal dobrÈho uËitele k¯esùanstvÌ, kterÈmu

by vöichni lidÈ rozumÏli. My jsme

pomohli Rastislavovi tento dopis sloûit. PotÈ

jiû p¯iöli tito dva uËitelÈ, brat¯i Cyril a MetodÏj.

Mluvili staroslovÏnsky. Zkusili jsme si,

zda jim porozumÌme, kdyû n·m p¯edËÌtali

staroslovÏnsky OtËe n·ö. P¯inesli takÈ pÌsmo

hlaholici, kterÈ Cyril vytvo¯il. A protoûe

vidÏl, jak n·m psanÌ dob¯e jde, rozhodl se

nauËit n·s ps·t i jeho pÌsmem. A tak jsme si

vyzkouöeli, jak se hlaholicÌ pÌöe naöe jmÈno.

Pak uû jsme se s Cyrilem a MetodÏjem

rozlouËili a p¯enesli jsme se zpÏt do sou-

Ëasnosti.

Druh·ci

22

5/2011 ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE


äKOLSTVÕ A DÃTI

PrvÚ·Ëci se bÏhem vyuËov·nÌ p¯enesli do

doby d·vno minulÈ, do doby vl·dy knÌûete

Rastislava. V˝prava do minulosti to byla

dobrodruûn·. DozvÏdÏli jsme se spoustu zajÌmav˝ch

vÏcÌ o tehdejöÌm ûivotÏ lidÌ ñ ËÌm

se ûivili, kde p¯eb˝vali, jak· obydlÌ si stavÏli

Ö O velkÈ p¯est·vce n·s navötÌvili brat¯i

ze SolunÏ ñ Cyril a MetodÏj, kte¯Ì p¯iöli na

Velkou Moravu ö̯it k¯esùanstvÌ a vymysleli

prvnÌ slovanskÈ pÌsmo hlaholici. PÌsmo se

n·m velmi lÌbilo, kaûd˝ dovedl svÈ jmÈno

napsat latinkou i hlaholicÌ. Nakreslili jsme

Cyrila a MetodÏje, jak p¯iöli na naöe ˙zemÌ.

* * *

PrvÚ·Ëci

PomocÌ vlastnÌ p¯edstavivosti jsme se p¯enesli

do Ëas˘, kdy naöe ˙zemÌ ob˝vali sta¯Ì

SlovanÈ. Z obr·zk˘ jsme usuzovali, jak vypadal

jejich ûivot, ËÌm se zab˝vali, ËÌm se

ûivili, jak vypadalo jejich obydlÌ, co nosili

na sobÏ, Ëeho se ob·vali. P¯iöli jsme i na to,

ûe byli pohanÈ. MÏli na vöechno nÏjakÈho

boha. NynÌ jiû vÌme, co p¯imÏlo knÌûete

Rastislava povolat na ˙zemÌ VelkÈ Moravy

vÏrozvÏsty Cyrila a MetodÏje. MetodÏj

opravdu naöi t¯Ìdu navötÌvil a svoje novÈ

pÌsmo hlaholici n·s nauËil. Dok·zali jsme

odpovÏdÏt na jeho zvÌdavÈ dotazy a uspÏli

jsme. MyslÌme si, ûe to ale byl pan ¯editel.

Zde jsou post¯ehy nÏkter˝ch z n·s:

Vojta: ÑLÌbilo se mi to, protoûe jsme pracovali

ve skupinovÈ pr·ci.ì

BÌba: ÑMnÏ se to lÌbilo, protoûe jsem se nauËila

pÌsmo hlaholice a opravdu je to zajÌmavÈ

pÌsmo. TakÈ jsem se r·da v duchu

p¯emÌstila do st¯edovÏku. DozvÏdÏla jsem

se ûe, Rastislav p¯ivolal Konstatina a MetodÏje

a ti tedy vymysleli pÌsmo hlaholice.

JeötÏ nÏco ohlednÏ Konstatina, ten potom

öel do kl·ötera a tam se nechal pok¯tÌt na

Cyrila a ten potom um¯el d¯Ìv neû MetodÏj.ì

Max: ÑMoc se mi to lÌbilo, nauËil jsem se

hlaholici.ì

AlËa: ÑChtÏla bych ps·t hlaholicÌ ñ neû napÌöu

ahoj je p˘l den pryË.ì

»tvrù·ci

* * *

My jsme se p¯enesli do doby Cyrila a MetodÏje

pomocÌ hudby. StaËilo na kr·tkou chvÌli

zav¯Ìt oËi, a jakmile zaznÏl gregori·nsk˝

chor·l, ocitli jsme v 9. stoletÌ na VelkÈ MoravÏ

za vl·dy Rastislava. P¯esn˝ Ëas a mÌsto

jsme se dozvÏdÏli z obr·zk˘, kterÈ n·m

napovÏdÏly. Abychom jeötÏ lÈpe pochopili,

kdo vlastnÏ jsme, v jakÈ lidi jsme se promÏnili,

probÏhla kr·tkÈ p¯edstavov·nÌ.

Nap¯. ÑOcitli jsme se v 9. StoletÌ. Pr·vÏ vl·dne

rod MojmÌrovc˘. NaöÌm panovnÌkem je

knÌûe Rastislav. Jsme öikovnÌ bojovnÌci i ¯emeslnÌci.

P¯ich·zÌ k n·m mision·¯i z FranckÈ

¯Ìöe, ale my jim nerozumÌme. MluvÌ na

n·s latinsky.ì KromÏ toho vöeho jsme zjistili,

ûe jsme pohanÈ, ale nÏkte¯Ì z n·s se stali

jiû k¯esùany. A jak˝ je mezi tÏmito vÌrami

rozdÌl? To byl n·ö ˙kol zjistit. Pr·ci jsme mÏli

rozdÏlenou. Kaûd· skupinka ¯eöila jednu

oblast (PohanstvÌ, SlovanötÌ bohovÈ, K¯esùanstvÌ,

Desatero). Nakonec jsme zÌskanÈ

vÏdomosti dali dohromady a vznikly dva

velikÈ poustry plnÈ informacÌ. Nakonec jsme

se dozvÏdÏli, proË k n·m p¯iöel Cyril a MetodÏj

a vyzkouöeli jsme si napsat vlastnÌ

jmÈno pomocÌ pÌsma, kterÈ p¯inesli (hlaholici).

Zp·tky do 21. stoletÌ n·s p¯enesla opÏt

hudba, tentokr·t pÌseÚ Never say never, kterou

zpÌval Justin Bieber.

No a co n·s zaujalo nejvÌce?

Zde je nÏkolik post¯eh˘.

Ondra: ÑDozvÏdÏl jsem se o nov˝ch slovansk˝ch

bozÌch.ì

PÈùa: ÑUmÌm napsat v hlaholici svÈ jmÈno.ì

VerËa: ÑDozvÏdÏla jsem se jakÈ je k¯esùanstvÌ

a pohanstvÌ, desatero a jak se jmenujÌ

slovanötÌ bozi.ì

ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE

5/2011 23


äKOLSTVÕ A DÃTI

MÌöa: ÑDozvÏdÏla jsem se hodnÏ informacÌ

o pohanstvÌ a k¯esùanstvÌ. Nap¯. Kde uctÌvali

bohy. Zaujali mÏ slovanötÌ bohovÈ a jejich

vlastnosti. PoprvÈ jsem mÏla moûnost

napsat svoje jmÈno hlaholicÌ.ì

P·ù·ci

* * *

A JAK PROBÕHAL PROJEKTOV› DEN

U N¡S, TÿEç¡KŸ?

PomocÌ smysl˘ jsme objevovali, jak ûili naöi

d·vnÌ p¯edkovÈ SlovanÈ v dev·tÈm stoletÌ.

Nejen ûe jsme dok·zali pouze pomocÌ hmatu

poznat zrnÌ, vlnu, hmoûd̯, ale dok·zali

jsme i pomocÌ indiciÌ odhadnout, k Ëemu

naöi p¯edkovÈ p¯edmÏt vyuûÌvali. Osahali

jsme si i repliku typickÈ seËnÈ slovanskÈ

zbranÏ Ñbradaticiì. O Slovanech jsme se

dozvÏdÏli vÌce, kdyû jsme ve skupin·ch

pantomimicky p¯edvedli, v jakÈ bohy SlovanÈ

vϯili. A tak jsme se sezn·mili s bohem

»ernobogem, s bohynÌ Ladou Ëi éivou.

Pak do naöÌ slovanskÈ vesnice zavÌtal i knÌûe

Rastislav, kter˝ n·s provedl virtu·lnÌ Velkou

Moravou. PovÌdal o tom, jak ûije na

VelkÈ MoravÏ jeho lid, v Ëem lidÈ bydlÌ a

jak se uËÌ. Kdyû knÌûe Rastislav odeöel, nastal

boj o informace. P¯i skupinovÈ pr·ci ve

h¯e Ñkmen a ko¯Ìnkyì jsme zjiöùovali, co je

to k¯esùanstvÌ. JeötÏ vÌce informacÌ a souvislostÌ

o k¯esùanstvÌ n·m p¯inesl ÑCyril a MetodÏjì.

Ti n·m ve t¯ÌdÏ zanechali hlaholici.

Na z·vÏr jsme si s nadöenÌm psali naöe jmÈna

hlaholicÌ i jsme spoleËnÏ vytvo¯ili jmÈna

obou svÏtc˘.

T¯eù·ci

* * *

äKOLNÕ DRUéINA

V pondÏlÌ jsme mÏli v druûinÏ vz·cnou n·-

vötÏvu, zavÌtal k n·m archeolog Region·lnÌho

muzea v KolÌnÏ Bc. MatÏj Forst. Ten si

pro dÏti p¯ipravil interaktivnÌ p¯edn·öku,

kterou doplnil Ëetn˝mi archeologick˝mi

n·lezy z KolÌnska. DÏti se nejen dozvÏdÏly,

co pr·ce archeologa obn·öÌ, ale takÈ

mÏly moûnost si na vlastnÌ oËi prohlÈdnout

kr·snÈ keramickÈ n·doby a soöky Ëi bronzovÈ

spony, potÏûkat si sekeromlat nebo

soöku bronzovÈho b˝Ëka z B˝ËÌ sk·ly, podÌvat

se jak vypadaly formy na sekery, vyzkouöely

si pravÏk· ch¯estÌtka z keramiky a

jeötÏ se dozvÏdÏly mnohÈ zajÌmavÈ vÏci. Za

p¯edn·öku moc dÏkujeme a pevnÏ vϯÌm,

ûe se vöem dÏtem lÌbila a odnesly si z nÌ

novÈ informace a z·ûitky. Fotografie z p¯edn·öky

jsou k nahlÈdnutÌ ve fotogalerii.

Za äD

Veronika Markov·

* * *

äKOLNÕ KNIHOVNA

Ve ökole vyuûÌv·me vlastnÌ û·kovskou

knihovnu, kter· je û·k˘m k dispozici. Jednou

do t˝dne je ve¯ejnÏ otev¯en·, kdy si û·ci

mohou p˘jËovat r˘znÈ knihy. VybÌrat mohou

z klasick˝ch Ëi autorsk˝ch poh·dek,

z p¯ÌbÏh˘ o zv̯·tk·ch i dÏtech, nebo z dobrodruûnÈ,

historickÈ Ëi dÌvËÌ literatury.

K nahlÈdnutÌ zde m·me takÈ encyklopedie

zamϯenÈ na techniku, p¯Ìrodu, vesmÌr

apod. BÏhem v˝p˘jËnÌch hodin si û·ci vz·-

jemnÏ vymÏÚujÌ svÈ dojmy z Ëetby knih.

Mohou se takÈ knih dot˝kat, mohou jimi listovat

a prohlÌûet. Pokud je nÏkter· z nich

zaujme, p˘jËÌ si ji dom˘. A kdyû si nÏkter˝

ze û·k˘ nevÌ rady s v˝bÏrem, r·da mu poradÌ

panÌ uËitelka, kter· se o knihovnu star·.

é·ci se bÏhem roku mohou podÌlet i na

v˝bÏru nov˝ch p¯Ìr˘stk˘. Loni byl velik˝

z·jem o detektivnÌ p¯ÌbÏhy s lupou a fantasijnÌ

literaturu.

V minulÈm roce vyuûila moûnost p˘jËov·-

nÌ knih p¯ibliûnÏ polovina û·k˘ od prvÚ·Ëk˘

aû po nejstaröÌ p·ù·ky.

Veronika äefËÌkov·

NAVäTIVTE NAäE WEBOV… STR¡NKY:

WWW.ZSSEBEROV.CZ

24

5/2011 ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE


SPOLKY, KULTURA, CÕRKVE

HrnË̯ötÌ bar·ËnÌci

V mÏsÌci z·¯Ì jsme navötÌvili naöÌm nov˝m

Fordem, kter˝ nahradil doslouûilou ÑBarËuì,

dvÏ kr·sn· setk·nÌ Bar·ËnÌk˘. 10. z·¯Ì oslavila

85. v˝roËÌ svÈho trv·nÌ OB Svojetice a

17. z·¯Ì 100. v˝roËÌ OB Ond¯ejov. ObÏ slavnosti

mÏly vysokou ˙roveÚ, hodnÏ n·vötÏvnÌk˘

ze sp¯ÌznÏn˝ch OB, kr·sn˝ projev panÌ

starostky Svojetic i pana starosty Ond¯ejova.

Po obÏ soboty bylo pÏknÈ poËasÌ, kterÈ

vyuûili hlavnÏ Ond¯ejovötÌ k pochodu s 11

prapory k pomnÌk˘ padl˝ch na n·vsi, kter˝

sledovala i fotografovalo mnoho mÌstnÌch

obyvatel, coû jinde neb˝v· zvykem. Hudba

Vranovanka hr·la do pochodu a pozdÏji

i k tanci ve velikÈm s·le KulturnÌho domu.

P¯ekr·snÈ bylo vystoupenÌ mal˝ch dÏtÌ

v†krojÌch, kterÈ tanËily ve dvou kolon·ch

»eskou besedu. Obdiv pat¯il panÌm uËitelk·m,

kterÈ je tomu nauËily. My z HrnË̯

jsme byli v Ond¯ejovÏ poprvÈ a nikdy na

kr·sn˝ z·ûitek nezapomeneme.

24. z·¯Ì jsme stihli hned dvÏ pÏkn· setk·nÌ.

V·clavskou z·bavu Bar·ËnÌk˘ v Uh¯ÌnÏvsi

a odtud z·zraËnÏ rychlou novou linkou

budu Ë. 125 na SmÌchov a jednu stanici

dalöÌm autobusem na Zbraslav, kde byla

z·bava jeötÏ v plnÈm proudu.

Kaûd˝ p·tek chodÌme do mÌstnÌ hosp˘dky,

kde je vûdy dobr˝ program. Minule to bylo

Ñälapetoì a opravdu to nemÏlo chybu.

Ji¯ina PospÌöilov·,

rycht·¯ka

DomeËek u sk¯Ìtk˘ ñ Bar·Ënick· rychta

DOME»EK U SKÿÕTKŸ V BAR¡»NICK… RYCHTÃ POKRA»UJEÖ

V p·tek 2. z·¯Ì se mohli n·vötÏvnÌci na Dni

otev¯en˝ch dve¯Ì sezn·mit s programem z·-

jmov˝ch Ëinnosti v DomeËku u Sk¯Ìtk˘.

Kr·sn˝ slunn˝ den potÏöil hlavnÏ dÏti, kterÈ

se vy¯·dily na sk·kacÌch hradech a rozesm·-

ly p¯i poh·dce divadla ÑVYSM¡TOì. Lekto¯i

mÏli pro vöechny z·jemce p¯ipraveny

uk·zky sv˝ch ËinnostÌ a informaËnÌ plak·tky.

BÏhem mÏsÌce z·¯Ì se n·m poda¯ilo

upravit keramickou dÌlnu, hernu, posezenÌ

na terase s pÌskoviötÏm pro dÏti. PostupnÏ

zahajovaly svou Ëinnost vöechny krouûky:

Keramick· dÌlna pro malÈ i velkÈ s MarkÈtou

Zelenou a Jirkou Hlinkou, Sk¯ÌtkovskÈ

dÌlny s Janou Stangelovou, Yamaha s Monikou

Urbanovou a Ditou H·novou, TaneËky,

modernÌ tanec a baletky s Katkou HelÌskovou,

EMP posilovacÌ cviËenÌ a dynamickÈ

protahovacÌ cviËenÌ s Romanou PospÌöilovou,

Zumba s Evou äebeöovou a Irenou

Oros. NovÏ jsme za¯adili ve st¯edu 19,15ñ

20,15 cviËenÌ Tai-chi chuan s ä·rkou Rajtorovou.

V t˝dnu od 10. ¯Ìjna zaËÌn· Petra

Vovsov· Orient·lnÌ tance. Ve st¯edu 12. ¯Ìjna

od 14 do 15 hod si mohou öikovnÌ p¯edökol·ci

a mladöÌ ökol·ci p¯ijÌt zdarma vyzkouöet

pr·ci se d¯evem. A od 15 do 16 hod.

kluci a holky ze 4ñ5 t¯Ìdy.

St·le je moûno p¯ihl·sit svÈ dÏti p¯edökolnÌ

i ökolnÌ na kurz angliËtiny v p·tek od 13,15

do 14 hod. Kurz bude otev¯en pokud se p¯ihl·sÌ

alespoÚ öest dÏtÌ.

Od poloviny z·¯Ì byla v dobÏ krouûk˘ Yamahy

otev¯en· volnÏ herna. Od ¯Ìjna bude

vûdy 1/4 hod. p¯ed Yamahou otev¯ena herna

zdarma Za poplatek 20 KË m˘ûete vyuûÌt

herny i v dobÏ krouûk˘. Od 5. ¯Ìjna se

otevÌr· Montessori herna pro dÏti 1,5ñ4roky

ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE

5/2011 25


SPOLKY, KULTURA, CÕRKVE

vûdy ve st¯edu ve Ëtvrtek a p·tek od 10ñ12

hod. v prvnÌm t˝dnu je herna zdarma. Po tÈ je

moûno zakoupit permanentky na 10 lekcÌ.

V sobotu 24. z·¯Ì jsme mÏli prvnÌ sobotnÌ

v˝tvarnou dÌlnu pro rodiËe a dÏti. Vytv·¯eli

jsme tisk na triËka, ubrusy, prostÌr·nÌ a taöky.

V˝robky naleznete ve fotogalerii na naöich

webov˝ch str·nk·ch. DalöÌ v˝tvarn·

sobota s Ren·tou Nov·kovou bude 5. listopadu,

kde se nauËÌte r˘znÈ techniky malby

na hedv·bÌ a vyrobÌte si origin·lnÌ d·rek.

Grafick· sobota 19.11., kde se sezn·mÌte

s†jednoduch˝mi, ale v˝tvarnÏ velice zajÌmav˝mi

technikami. Na p¯edv·noËnÌ sobotÏ

10.12. si m˘ûete vytvo¯it origin·lnÌ v·noËnÌ

p¯·nÌ a dekorace.

DÌlniËka ¡ja s Janou Stangelovou si pro v·s

p¯ipravila na 15.10., 22.10 a 12.11. v˝robu

vitr·ûov˝ch svÌcn˘,v·noËnÌch ozdob a p¯·-

nÌ, n·ramk˘ s pamÏùovÈho dr·tu, p¯·nÌ s Ëajov˝ch

s·Ëk˘, kor·lkov·nÌ, decoupade atd.

V adventnÌ Ëas se m˘ûeme setk·vat v keramickÈ

dÌlnÏ 26.11., 3.12., a 10.12. a vytvo-

¯it si adventnÌ vÏnec a origin·lnÌ v·noËnÌ

v˝zdobu.

S Dagmar Hartmanovou je tu pro v·s p¯ipraveno

povÌd·nÌ, semin·¯e, meditace na

z·kladÏ kouËinkov˝ch metod, p¯i kter˝ch

si m·te moûnost ujasnit svÈ cÌle a smϯov·-

nÌ v r˘zn˝ch oblastech svÈho ûivota, aù uû

se jedn· o zdravÌ, pr·ci, nebo rodinnÈ vztahy.

Je moûnÈ domluvit i individu·lnÌ konzultaci.

P¯ipravujeme pravidelnÈ informace na Info

kan·lu, kde se p¯esvÏdËÌte, ûe tvo¯it m˘ûe

kaûd˝, staËÌ jen trocha fantazie.

TÏöÌme se na vaöÌ n·vötÏvu v zrcadlovÈm

s·le od 24.10 do 30.10. na v˝stavÏ obraz˘

pana Ladislava KulhavÈho.

* * *

Olga Broûov·

KONTAKTY NA LEKTORY

Keramika pro dÏti MarkÈta Zelen· 739 065 091 zelena.marketka@seznam.cz

Keramika pro dospÏlÈ Ji¯Ì Hlinka 737 841 812 hlinka.jiri@gmail.com

Yamaha Class Kate¯ina Kr·sov· 731 006 100 yamahakurzy@email.cz

www.yamahakurzy.cz

DÌlniËka ¡ja Jana Stangelov· 728 143 598 stangelici@seznam.cz

EMP posilovacÌ cviËenÌ Romana PospÌöilov· 602 299 385 romana.pospisilova76@seznam.cz

Zumba Eva äebeöov· 603 453 186 esebesova@volny.cz

Zumba Irena Oros 607 517 803 irenaoros@seznam.cz

Orient·lnÌ tance Petra Vovsov· 723 151 891 dalila@dalila.cz

TaneËky, Kate¯ina HelÌskov· 608 328 682 katka.heliskova@centrum.cz

modernÌ tanec, baletky

tanecky@centrum.cz

DÌlna pr·ce se d¯evem Petr Broû 775 231 315 broz.petr@volny.cz

AngliËtina Martina MachaÚov· 603 783 864 martinamachanova@seznam.cz

www.detska-anglictina.cz

26

5/2011 ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE


SPOLKY, KULTURA, CÕRKVE

Tai-chi chuan ä·rka Rajtorov· 603 261 306 sarka.rajtorova@seznam.cz

SobotnÌ v˝tvarnÈ dÌlny Ren·ta Nov·kov· 777 348 537 renata.nov@seznam.cz

Semin·¯e ñ osobnostnÌ Dagmar Hartmanov· 602 124 806 dagmar@prazivot.cz

rozvoj

www.prazivot.cz

Herna Montessori Olga Broûov· 606 223 154 brozovaolga@seznam.cz

domecekuskritku@gmail.cz

ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE

5/2011 27


SPOLKY, KULTURA, CÕRKVE

Kostel svatÈho Prokopa v HrnË̯Ìch

JEDETE ÑNA HROBYì?

Kdyû byl m˘j dÏdeËek vdovec, jezdil na babi-

Ëin hrob tak¯ka dennÏ, a to p¯esto, ûe to mÏl

p¯es p˘l Prahy a bolely ho nohy. Bylo mu tam

dob¯e a n·m ¯Ìkal: ÑTam se mi nest˝sk·.ì VÏtöina

z n·s nechodÌ na h¯bitov dennÏ a p¯esto

koncem ¯Ìjna nebo zaË·tkem listopadu jedeme

Ñna hrobyì. Jedeme navötÌvit ta mÌsta, kde

jsou poh¯beni naöi blÌzcÌ. LidÈ, ke kter˝m

m·me vztah a kter˝ch si v·ûÌme a to i nynÌ,

kdyû uû nejsou mezi n·mi.

ProË ale jezdÌme navötÌvit hroby naöich p¯edk˘

pr·vÏ v tomto roËnÌm obdobÌ, kdy uû hrozÌ

prvnÌ snÌh a obvykle b˝v· nevlÌdnÈ poËasÌ?

Tady totiû nejde o v˝let. CÌrkev 2. listopadu

zvl·öù myslÌ na ty, kte¯Ì zem¯eli a jeötÏ pot¯ebujÌ

naöe modlitby. SlavenÌ vzpomÌnky na

vöechny vÏrnÈ zem¯elÈ v tento den zavedl sv.

Odilo, benediktinsk˝ opat z Cluny, roku 998.

Modlitby za zem¯elÈ jako takovÈ vöak pat¯Ì

jiû k nejstaröÌ k¯esùanskÈ tradici.

ProË se ale vlastnÏ katoliËtÌ k¯esùanÈ modlÌ za

zem¯elÈ? Je to d·no vÌrou ve t¯i skuteËnosti:

1) VϯÌme, ûe lidsk· duöe po smrti pokraËuje

ve svÈ jedineËnÈ existenci d·l.

2) VϯÌme, ûe nÏkte¯Ì lidÈ hned po smrti vstoupÌ

do radostnÈho spoleËenstvÌ s Bohem a vöemi

dobr˝mi zem¯el˝mi (nebe), jinÌ toto spoleËenstvÌ

odmÌtnou (peklo) a dalöÌ se na ûivot v tomto spoleËenstvÌ

budou muset jeötÏ p¯ipravit (oËistec).

3) VϯÌme, ûe tÏm zem¯el˝m, kte¯Ì se teprve

p¯ipravujÌ na vstup do radostnÈho spoleËenstvÌ

s Bohem, m˘ûeme pomoci svou modlitbou.

Tato vÌra p¯in·öÌ velkou ˙tÏchu zvl·ötÏ tam,

kde je n·m lÌto, ûe jsme pro naöe zem¯elÈ jeötÏ

neudÏlali to nebo ono. ⁄ûasnÈ je, ûe pro

nÏ jeötÏ nÏco udÏlat m˘ûeme. V tu chvÌli nenÌ

to nejd˘leûitÏjöÌ, jestli umÌme odrecitovat ot-

Ëen·ö, ale staËÌ se na chvÌli zastavit a prosit

Boha za naöe zesnulÈ. Je dobrÈ nezapomÌnat

na naöe blÌzkÈ, i kdyû uû nejsou mezi n·mi a

modlit se za nÏ ËastÏji neû jen na zaË·tku listopadu

nebo o V·nocÌch.

Jaroslav Krajl, far·¯

PravidelnÈ bohosluûby se konajÌ v nedÏli od

11 hodin. Kostel svatÈho Prokopa v HrnË̯Ìch

spad· pod ÿÌmskokatolickou farnost u kostela

svatÈho Jakuba StaröÌho Praha-Kunratice.

ÿÕMSKOKATOLICK¡ FARNOST

u kostela svatÈho Jakuba StaröÌho Praha-Kunratice

III. praûsk˝ vikari·t

FarnÌ vik·¯: P. Stanislav Hr·ch

Far·¯: P. Jaroslav Krajl

Adresa: KostelnÌ n·mÏstÌ 16,

148 00 Praha-Kunratice

Telefony: 244 910 469, 244 910 358

Fax: 244 912 713

E-mail: nazaret@volny.cz

Internet (ArcibiskupstvÌ praûskÈ): www.apha.cz

Sbor CÌrkve bratrskÈ v äeberovÏ

PodzimnÌ soulov· bohosluûba ñ pro vÌce i mÈnÏ vϯÌcÌ

K·z·nÌ: David Javornick˝, hudbu p¯ipravil: Josef

ÑVezÌrì Kabele. V nedÏli 6.listopadu 2011 v 10:00

v öeberovskÈm kostele

»as radosti nastal ñ tradiËnÌ adventnÌ koncert

Linha Singers

V nedÏli 11.prosince od 19 hodin v öeberovskÈm

kostele. I letos zaznÌ skladby Ëesk˝ch i svÏtov˝ch

autor˘ (Rejcha, JÌrovec, Mozart, J. J. Ryba a dalöÌ

PravidelnÈ nedÏlnÌ bohosluûby se konajÌ od 10 h.

SBOR CÕRKVE BRATRSK… PRAHA-äEBEROV

Kazatel: Robert Hart

Mobil: 737 858 268

Kazatel: MatÏj H·jek

Mobil: 777 806 755

Adresa: V Ladech 10, 149 00 Praha-äeberov

Internet: www.cb.cz/praha4

28

5/2011 ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE


OsobnÌ asistence nebo peËovatelsk· sluûba?

KlidnÏ obojÌ!

éIJEME V PRAZE

ZatÌmco peËovatelsk· sluûba je Ëesk˝mi

seniory hojnÏ vyuûÌv·na, osobnÌ asistence

je Ëasto spojov·na spÌöe s osobami se zdravotnÌm

postiûenÌm. OsobnÌ asistence je p¯itom

vÌtanou sluûbou pr·vÏ pro seniory.

ÑVÏtöina peËovatelsk˝ch sluûeb m· stanovenu

pracovnÌ dobu od r·na do odpoledne

pÏt dnÌ v t˝dnu. OsobnÌ asistence je 24 hodin

dennÏ, 7 dnÌ v t˝dnu p¯ipravena zajistit

uûivatel˘m pomoc se sebeobsluhou a hygienou,

jÌdlem, n·kupy i pÈËÌ o dom·cnost.

VyuûitÌ sluûeb osobnÌ asistence je proto

nejlepöÌ moûnostÌ, jak z˘stat co nejdÈle

v dom·cÌm prost¯edÌ bez zv˝öen˝ch zdravotnÌch

a bezpeËnostnÌch rizikì vysvÏtluje

Luk·ö St·rek, vedoucÌ st¯ediska osobnÌ asistence

obËanskÈho sdruûenÌ Hewer.

V objednan˝ch hodin·ch vykon·v· osobnÌ

asistent p¯esnÏ to, co si uûivatel p¯eje ñ m˘ûe

pom·hat, obstar·vat, doprov·zet, nebo jen

dÏlat spoleËnost a ÑbezpeËnostÌ dohledì.

Uûivatel sluûby osobnÌ asistence si m˘ûe b˝t

jist, ûe k nÏmu bude doch·zet stejn˝ asistent,

p¯ÌpadnÏ se u nÏho bude st¯Ìdat dvojice

asistent˘ a kdykoliv bude pot¯ebovat,

m˘ûe poû·dat o jejich v˝mÏnu za nÏkoho

jinÈho.

ÑV modernÌ spoleËnosti Ëasto neplatÌ d¯ÌvÏjöÌ

role a funkce rodiny, proto musÌ b˝t

doplnÏny jin˝mi n·stroji. Umoûnit vöem,

kte¯Ì to pot¯ebujÌ, z˘stat doma a z·roveÚ

pÈËÌ nep¯etÏûovat rodinnÈ p¯ÌsluönÌky, to

je ˙kolem jak osobnÌ asistence, tak peËovatelskÈ

sluûby. OsobnÌ asistence vöak poskytuje

pomoc nep¯etrûitÏ i bÏhem vÌkend˘

a sv·tk˘.ì

Sluûba osobnÌ asistence je v Praze dostupn·

nap¯Ìklad na tlf. ËÌsle 274 781 341. VÌce

informacÌ najdete na www.pecovatel.cz.

Kontakt:

Mgr. Luk·ö St·rek

Hewer o.s.

Tel.: 274 781 341

E-mail: praha@pecovatel.cz

OËipovat a nahl·sit

St·le ËastÏji se m˘ûeme setk·vat s s problÈmem,

ûe i kdyû m· zv̯e Ëip, nelze p¯i jeho

zabÏhnutÌ dohledat majitele.

Chovatel, kter˝ nech· zv̯e oËipovat, musÌ

nahl·sit ˙daje z formul·¯e, kterÈ mu d· veterin·rnÌ

lÈka¯, do nÏkterÈho z registr˘. D¯Ìve

mÏl tuto nahlaöovanÌ povinnost veterin·rnÌ

lÈka¯, dnes je to jen na majiteli, aby

oËipov·nÌ zv̯ete nahl·sil. Kdyû se pak jeho

zv̯e ztratÌ, je velmi jednoduchÈ majitele

najÌt. Jestliûe ovöem nejsou ˙daje v registru,

nelze majitele vyp·trat.

Libuöe LÈvov·

ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE

5/2011 29


éIJEME V PRAZE

Velk· kunratick·

Zn·m˝ a oblÌben˝

praûsk˝ z·-

vod vznikl v roce

1934 jako klubov˝

z·vod VysokoökolskÈho

sportu Praha konan˝

na ukonËenÌ

sezÛny.

V tÈ dobÏ se

v listopadu jeötÏ nezaËÌnalo jako dnes hlavnÌ

p¯ÌpravnÈ obdobÌ, sezÛna konËila, odpoËÌvalo

se a nÏkte¯Ì p¯ech·zeli na Ëas z h¯iöù

do p¯Ìrody. Vznik VelkÈ kunratickÈ ˙zce

souvisel se studentsk˝m prost¯edÌm ve StrakovÏ

akademii, kde bylo i h¯iötÏ VS. Z·vod

byl intimnÌm klubov˝m podnikem, zaËÌnajÌcÌm

bÏhem, pokraËujÌcÌ fotbalem a posezenÌm

v zahradÏ restaurace Ve Ml˝nÏ.

⁄Ëastnili se jej z poË·tku jen ËlenovÈ klubu

a pozvanÌ hostÈ. Charakteristick˝ byl vesel˝

r·z tohoto setk·nÌ.

Traù s ¯adou p¯ÌrodnÌch p¯ek·ûek byla s velkou

d·vkou studentskÈho humoru vybr·na

tak aby se liöila od tehdy po¯·dan˝ch p¯espolnÌch

bÏh˘ a aby umoûÚovala soupe¯enÌ

vyznavaˢ r˘zn˝ch atletick˝ch disciplÌn

i r˘zn˝ch spor˘. Z·bÏru pomohla i p¯Ìroda,

kdyû pro prvnÌ Ë·st z·vodu p¯ipravila ¯adu

terÈnnÌch p¯ek·ûek a z·ludnostÌ a kdyû po

druhÈ Ë·sti trati naopak vynechala a tak

umoûÚuje rychl˝ bÏh. Z·vod byl zpoË·tku

tÈmϯ v˝hradnÏ muûskou z·leûitostÌ. Kategorie

bÏûc˘ byly voleny podle disciplÌn,

spor˘ a nÏkdy i podle zamÏstn·nÌ, z·vodnÌci

pouûÌvali velmi pestrÈ dresy. PodobnÏ

byly sestavov·ny i v˝sledky. PoËet z·vodnÌk˘

byl mal˝ ñ do des·tÈho roËnÌku nedosahoval

pades·tky, z·kladnou z·vodu byl

kunratick˝ ml˝n, kde se z·vodnÌci svlÈkali

a kde byly vyhlaöov·ny v˝sledky, organizace

z·vodu byla jednoduch·.

V souËasnosti je poËet z·vodnÌk˘ z d˘vod˘

ochrany ûivotnÌho prost¯edÌ omezen limitem

na 1750 bÏûc˘ p¯es hr·dek a 3400 celkem.

Registraci k z·vodu je proto t¯eba ¯eöit

s p¯edstihem, nebo vËas p¯i ranÌ registraci

v den z·vodu.

Kon·nÌ: listopad 2011 ñ jeötÏ nenÌ zn·m datum

MÌsto kon·nÌ: Kunratice u Dolnoml˝nskÈho

rybnÌka, Praha 4

⁄Ëast registrovat se m˘ûe kaûd˝ v n·sledujÌcÌch

kategoriÌch:

ñ muûi a junio¯i, ûeny-Hr·dek,

ñ ûeny a juniorky,

ñ dorost a staröÌ ûactvo,

ñ mladöÌ ûactvo,

ñ dÏti.

Libuöe LÈvov·

Elektrokolo

P˘jËovna elektrokol v Praze u M·nesa byla

otev¯ena aû uprost¯ed sezony, z·jem o ni je

ale velk˝.

Elektrokolo ocenÌ ti, kdo nechtÏjÌ muËit tÏlo,

ale p¯ece jen majÌ chuù si zasportovat.

V p˘jËovnÏ elektrokol si lze p˘jËit kromÏ

kola i p¯ilbu, ale vÏtöina z·jemc˘ m· svÈ

vlastnÌ p¯ilby. NavÌc je moûnÈ domyslet spolu

s lidmi z p˘jËovny trasu na prohlÌdku Prahy.

V˝hodou kola je, ûe m˘ûe vöude tam

kam automobily, ale i tam, kam mohou jen

kola. Dostanete se na Praûsk˝ hrad stejnÏ

jako na Letnou, Pet¯Ìn Ëi do dalöÌch mÌst.

Na rozdÌl od Ñplacat˝ch mÏstì, jako jsou

Pardubice Ëi Hradec Kr·lovÈ, se Praha rozkl·d·

na kopcÌch, coû zvl·ötÏ pro mÈnÏ

30

5/2011 ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE


éIJEME V PRAZE

zdatnÈ cyklisty a staröÌ roËnÌky nenÌ pr·vÏ

p¯ÌjemnÈ. Proto je elektrokolo p¯Ìmo ide·lnÌm

dopravnÌm prost¯edek pro mÏsto, a to

nejen na turistiku, ale i pro dojÌûdÏnÌ za

zamÏstn·nÌm. Kolo vydrûÌ podle toho, jak

tr·pÌte jeho lektrov˝zbroj, kolem 30, 40, ale

i 50 kilometr˘ a navÌc, pokud jde o nabÌjenÌ

na ve¯ejn˝ch mÌstech, zaruËuje PRE do

konce roku nabÌjenÌ zdarma. Ale i tak, budete-li

baterii dobÌjet doma, jde o korunovÈ

z·leûitosti.

Elektrokolo je br·no jako bÏûnÈ kolo, a proto

s nÌm lze v r·mci praûskÈ dopravy cestovat

zdarma v dopravnÌch prost¯edcÌch »esk˝ch

drah, v r·mci PraûskÈ integrovanÈ dopravy

se pak za kolo platÌ 25 korun. Takûe teÔ uû

nezb˝v· neû vyrazit, protoûe podzim je st·le

cyklist˘m naklonÏn.

Kontakty:

Masarykovo n·b¯eûÌ 8, Praha 2

(naproti v˝stavnÌ sÌni M·nes)

Telefon: +420 272 047 770

Mobil: +420 775 564 466

Skype: prekolo.cz

Internet: www.prekolo.cz

OtevÌracÌ doba:

pondÏlÌñp·tek

sobotañnedÏle

9ñ18 hodin

10ñ16 hodin

Jak se tam nejlÈpe dostanete:

TRAM: 17, 21 ñ zast·vka Jir·sko n·mÏstÌ

METRO B: stanice Karlovo n·mÏstÌ, v˝chod

na PalackÈho n·mÏstÌ

Libuöe LÈvov·

StaromÏstsk˝ orloj a video mapping

Foto: Tomato Production, zdroj: www.praha.eu

Video mapping, nebo-li projekce na budovy,

je ve svÏtÏ rok od roku popul·rnÏjöÌ umÏleckÈ

odvÏtvÌ, kterÈ si zÌsk·v· st·le poËetnÏjöÌ

publikum takÈ v »eskÈ republice.

StaromÏstsk˝ orloj, st¯edovÏkÈ astronomickÈ

hodiny, kterÈ pat¯Ì k nejzn·mÏjöÌm pam·tk·m

Prahy, oslavil v sobotu 9. ¯Ìjna 2010

svÈ 600. narozeniny. Na poËest tohoto v˝znamnÈho

jubilea vznikla vizu·lnÌ projekce

(video mapping) p¯Ìmo na jiûnÌ stranu

budovy StaromÏstskÈ radnice, kde je orloj

umÌstÏn, kter· se setkala s obrovsk˝m z·-

jmem div·k˘ v »esku i zahraniËÌ. Opakov·nÌ

tÈto unik·tnÌ projekce v novÈ, upravenÈ

podobÏ m˘ûete vidÏt v z·¯Ì a ¯Ìjnu na

StaromÏstskÈm n·mÏstÌ. JednotlivÈ Ë·sti projekce

p¯edstavÌ div·k˘m v˝znamnÈ kapitoly

z dÏjin tÈto pam·tky.

PoËÌtaËov· animace, kterou vytvo¯ilo ve

svÏtÏ uzn·vanÈ ËeskÈ v˝tvarnÈ uskupenÌ The

Macula p¯edstavÌ stavbu orloje od architektonickÈho

pl·nu p¯es kamenickou pr·ci

Petra Parlȯe aû po umÌstÏnÌ kalend·¯nÌ desky

od Josefa M·nesa. N·vötÏvnÌci StaromÏstskÈho

n·mÏstÌ budou moci nahlÈdnout dÌky

optickÈ h¯e i do ˙trob orloje. Projekce takÈ

p¯ipomene dramatickÈ ud·losti ñ husitskÈ

v·lky, popravu praûsk˝ch p·n˘ aû po poökozenÌ

orloje p¯i osvobozov·nÌ Prahy

v roce 1945. Vizu·lnÌ projekce se bude konat

kaûdou sobotu a zaËÌnat budou vûdy

veËer po z·padu slunce. Projekce budou

zaËÌnat vûdy v kaûdou p˘l a celou hodinu

hned po promen·dÏ apoötol˘. DÈlka audiovizu·lnÌho

dÌla je cca 10 minut.

Vstup na StaromÏstskÈ n·mÏstÌ je zdarma.

Libuöe LÈvov·

ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE

5/2011 31


éIJEME V PRAZE

Parker ñ ËÌm se psaly dÏjinyÖ

N·rodnÌ technickÈ muzeum bude od 23. z·¯Ì

letoönÌho roku aû do 29. ledna 2012 hostit

unik·tnÌ v˝stavu vÏnovanou fenomÈnu psacÌch

per Parker. V˝stava p¯inese pr˘¯ez historiÌ

znaËky a nejprestiûnÏjöÌ ¯ady Parker

Duofold, kter· letos slavÌ 90. v˝roËÌ, ale takÈ

pera z limitovan˝ch sÈriÌ. K vidÏnÌ bude

nap¯Ìklad pero vyrobenÈ ze vz·cnÈho st¯Ìbra

z vraku öpanÏlskÈ flotily potopenÈ roku

1715 nebo Space Pen, jehoû souË·sti poch·zejÌ

z ÑvesmÌrnÈho odpaduì pr˘zkumnÈ

rakety Atlas. Nebudou chybÏt ani pera,

kter· mÏnila dÏjiny ñ nap¯Ìklad ta, jimiû

Michail GorbaËov a George Bush podepsali

smlouvu o jadern˝ch zbranÌch a vz·jemnÈm

obchodu. N·vötÏvnÌci spat¯Ì takÈ pera

anglickÈ kr·lovny a dalöÌch svÏtov˝ch i Ëesk˝ch

osobnostÌ.

V˝stava je otev¯ena dennÏ kromÏ pondÏlÌ

od 10 do 18 hod. PrvnÌ Ëtvrtek v mÏsÌci je

n·vötÏvnÌ doba prodlouûena o dvÏ hodiny.

Na dva ¯ÌjnovÈ vÌkendy (15.ñ16. ¯Ìjna a 26.ñ

27. ¯Ìjna) jsou v muzeu pl·nov·ny speci·lnÌ

workshopy vÏnovanÈ v˝stavÏ.

Libuöe LÈvov·

OPENCARD

OPENCARD OD äESTI LET

ZejmÈna kv˘li zp¯ehlednÏnÌ systÈmu p¯epravy

dojde od 1.2.2012 ke zmÏnÏ u kategorie

dÏtÌ od 6 do 10 let, kde budou podmÌnky

sjednoceny s kategoriÌ od 10 do 15

let. Tato ˙prava je jiû zakotvena v Tarifu PID

platnÈm od 1.7.2011. MladöÌ dÏti tak k bezplatnÈ

p¯epravÏ budou pot¯ebovat opencard

s aplikacÌ JÌzdnÈ zdarma.

P¯ehled slev a podmÌnek pro jednotlivÈ vÏkovÈ

kategorie:

dÏti do 6 let ñ bezplatn· p¯eprava, nenÌ

pot¯eba prokazovat n·rok

dÏti od 6 do 10 let ñ bezplatn· p¯eprava

(do 31.1.2012 je moûnÈ se prok·zat pr˘kazkou

s fotografiÌ, jmÈnem, p¯ÌjmenÌm a

datem narozenÌ, ovϯenou jejÌm vydavatelem,

nebo opencard s nahran˝m platn˝m

Dokladem o n·roku na bezplatnou p¯epravu

na ˙zemÌ hl. m. Prahy za 120 KË) ñ od

1.2.2012 pouze opencard s nahran˝m platn˝m

Dokladem o n·roku na bezplatnou

p¯epravu na ˙zemÌ hl. m. Prahy za 120 KË

dÏti od 10 do 15 let ñ bezplatn· p¯eprava

(opencard s nahran˝m platn˝m Dokladem

o n·roku na bezplatnou p¯epravu na ˙zemÌ

hl. m. Prahy za 120 KË)

junio¯i od 15 do 19 let ñ sleva na ËasovÈm

jÌzdnÈm s opencard

studenti od 19 do 26 let ñ sleva na ËasovÈm

jÌzdnÈm s opencard a potvrzenÌm o studiu

senio¯i od 60 do 65 let ñ sleva na ËasovÈm

i jednotlivÈm jÌzdnÈm s opencard u ËasovÈho

jÌzdnÈho; u jednotlivÈho jÌzdnÈho

opencard s nahranou aplikacÌ Pr˘kazka PID

Senior (cena aplikace 0) nebo papÌrovou

Pr˘kazkou PID Senior (cena za vystavenÌ

pr˘kazky 20 KË)

senio¯i od 65 do 70 let ñ bezplatn· p¯eprava

s opencard s nahran˝m platn˝m Dokladem

o n·roku na bezplatnou p¯epravu na

˙zemÌ hl. m. Prahy za 120 KË

32

5/2011 ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE


AUTOBUSY

senio¯i nad 70 let ñ bezplatn· p¯eprava

v MHD s obËansk˝m pr˘kazem nebo identifikaËnÌ

pr˘kazkou PID (cena za vystavenÌ

pr˘kazky 20 KË); bezplatn· p¯eprava

v MHD a vlacÌch PID s opencard s nahranou

aplikacÌ Senior 70+ za 20 KË

PodrobnÈ a ˙plnÈ znÏnÌ, kterÈ je vûdy ur-

ËujÌcÌ, uv·dÌ Tarif PID, kter˝ je zve¯ejnÏn

na webov˝ch str·nk·ch www.ropid.cz nebo

www.dpp.cz.

Libuöe LÈvov·

InteraktivnÌ dopravnÌ mapa takÈ v mobilu

Po roce fungov·nÌ InteraktivnÌ dopravnÌ

mapy Prahy jsme ve spolupr·ci se spoleËnostÌ

Smart GIS rozö̯ili tuto jedineËnou

aplikaci takÈ o verzi pro mobilnÌ telefony.

Na adresewww.pid.dopmap.cz je moûnÈ

jednoduöe vyhledat spojenÌ,zobrazit mapov˝

v˝¯ez se zakreslenÌm linek PraûskÈ integrovanÈ

dopravy nebo t¯eba zjistit aktu·lnÌ

odjezd ze zast·vky. InteraktivnÌ pl·n PraûskÈ

integrovanÈ dopravy nabÌzÌ na jednom

mÌstÏ komplexnÌ informace o dopravÏ. Pro

vyhled·nÌ spojenÌ nenÌ nutnÈ zn·t p¯esn˝

n·zev zast·vky ñ vyhled·vaË reaguje takÈ

na zad·nÌ adresy (ulice, ËÌsla popisnÈho

atd.). DÌky interaktivitÏ je zaruËena aktu·lnost

zobrazen˝ch ˙daj˘, intuitivnÌ

a jednoduchÈ zobrazenÌ pomocÌ mapy zp¯ÌstupÚuje

tuto sluûbu öirokÈmu okruhu uûivatel˘.

Aplikace funguje pro vöechny typy

mobilnÌch telefon˘, kterÈ majÌ p¯ipojenÌ

k internetu a webov˝ prohlÌûeË. Telefony,

kterÈ umÌ lokalizovat svou aktu·lnÌ polohu,

navÌc po spuötÏnÌ mapovÈ aplikace nasmÏrujÌ

uûivatele p¯Ìmo na nejbliûöÌ zast·vku

hromadnÈ dopravy. Verze dopravnÌch map

pro mobilnÌ telefony se zobrazuje ve dvou

z·kladnÌch ˙rovnÌch ñ Praha a region (Praha

nabÌzÌ podrobnÏjöÌ mapu i doplÚkovÈ

informace, v regionu jsou zase rozö̯enÏjöÌ

zast·vky s moûnostÌ zobrazenÌ aktu·lnÌch

odjezd˘ ze zast·vek).

Popis hlavnÌch funkcÌ mobilnÌ mapy:

ñ uûivatel m˘ûe vyhledat zast·vky zad·nÌm

textu do polÌËka nebo v˝bÏrem z oblÌben˝ch,

ñ zast·vky lze vyhled·vat podle n·zvu zast·vky,

ulice Ëi adresy,

ñ aplikace umÌ zobrazit vlastnÌ polohu podle

GPS a vyhled·nÌ nejbliûöÌch zast·vek

v okolÌ,

ñ deset nejËastÏji vyhled·van˝ch zast·vek

se ukl·d· do ÑOblÌben˝chì,

ñ pro vyhled·nÌ spojenÌ je moûnÈ oznaËit

na mapÏ mÌsto n·stupu i v˝stupu a aplikace

vyhled· aktu·lnÌ spojenÌ,

ñ po v˝bÏru zast·vky se zobrazÌ takÈ aktu-

·lnÌ odjezdy nejbliûöÌch spoj˘ (jsou-li vybaveny

GPS).

Libuöe LÈvov·

Zv˝öenÌ postih˘ za jÌzdu bez platnÈ jÌzdenky

od 1.9.2011

V n·vaznosti na ˙pravu Tarifu PID od

1.7.2011 doch·zÌ od 1.9.2011 ke zv˝öenÌ

postih˘ za jÌzdu bez platnÈho jÌzdnÌho dokladu

na link·ch PraûskÈ integrovanÈ dopravy

(s v˝jimkou vlak˘ PID). P¯ir·ûka k jÌzdnÈmu

se zvyöuje ze 700 KË na 800 KË,

v p¯ÌpadÏ nezaplacenÌ na mÌstÏ nebo v doplatkovÈ

podkladnÏ do 15 dn˘ se p˘vodnÌ

ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE

5/2011 33


ZDRAVÕ

p¯ir·ûka 950 KË zvyöuje na 1000 KË. Tato

Ë·stka je z·roveÚ legislativnÌm stropem pro

v˝öi postih˘ za jÌzdu bez platnÈ jÌzdenky.

V p¯ÌpadÏ ot·lenÌ se zaplacenÌm p¯ir·ûky

vöak nabÌhajÌ takÈ dalöÌ poplatky spojenÈ

s vym·h·nÌm dluûnÈ Ë·stky a v˝sledn· suma

tak m˘ûe b˝t i nÏkolikan·sobnÏ vyööÌ. ManipulaËnÌ

p¯ir·ûka p¯i zpÏtnÈm doloûenÌ zapomenutÈ

osobnÌ ËasovÈ jÌzdenky do 15

dn˘ z˘st·v· i nad·le ve v˝öi 50 KË. V˝öe

p¯ir·ûky p¯i nezaplacenÌ za zavazadlo, psa

nebo za poruöenÌ smluvnÌch p¯epravnÌch

podmÌnek se takÈ nemÏnÌ.

Z·vÏrem je vhodnÈ p¯ipomenout, ûe pracovnÌci

p¯epravnÌ kontroly se pohybujÌ i

v p¯ÌmÏstsk˝ch autobusech, kde je zaveden

n·stup p¯ednÌmi dve¯mi a kontrola ¯idiËem.

Postih m˘ûe b˝t v˘Ëi cestujÌcÌmu uplatnÏn

i v p¯ÌpadÏ, kdy jÌzdnÈ ¯idiËi zaplatil, ale

nem˘ûe se prok·zat platnou jÌzdenkou,

nebo t¯eba v p¯ÌpadÏ pouûitÌ zlevnÏnÈ jÌzdenky,

ale bez doloûenÌ n·roku na slevu.

Ve vlacÌch PID se v˝öe p¯ir·ûky ¯ÌdÌ tarifem

p¯ÌsluönÈho ûelezniËnÌho dopravce.

Z materi·l˘ ROPID

Libuöe LÈvov·

OËkovacÌ kalend·¯ v »R

InfekËnÌ nemoci byly jeötÏ na poË·tku 20.

stoletÌ p¯ÌËinou vÌce neû poloviny lidsk˝ch

˙mrtÌ. OËkov·nÌ pom·h· infekËnÌm nemocem

p¯edch·zet. Je napodobenÌm p¯irozenÈ

infekce, kdy doch·zÌ k tvorbÏ ochrann˝ch

protil·tek. V naöem st·tÏ m· oËkov·nÌ

dlouholetou tradici. Nesetk·v·me se s p¯enosnou

dÏtskou obrnou, z·ökrtem, tetanem,

vz·cnÏ se spalniËkami, zardÏnkami, p¯Ìuönicemi,

d·viv˝m kaölem Ëi tuberkulÛzou.

OËkuje se pouze vakcÌnami v »R registrovan˝mi

a povolen˝mi hlavnÌm hygienikem,

jejichû bezpeËnost je zaruËov·na zp˘sobem

v˝roby a prok·z·na ¯adou studiÌ. Z·kladnÌm

kritÈriem pro hodnocenÌ kvality oËkovacÌch

l·tek je ˙Ëinnost a bezpeËnost.

Dle vyhl·öky Ë. 299/2010 Sb., kterou se

mÏnÌ vyhl·öka Ë. 537/2006 Sb., o oËkov·nÌ

proti infekËnÌm nemocem.

Podle vyhl·öky Ë. 537/2006 Sb., se v »R

oËkov·nÌ ËlenÌ na:

a) pravidelnÈ oËkov·nÌ proti tuberkulÛze

(pro indikovanÈ skupiny*), proti z·ökrtu, tetanu,

d·vivÈmu kaöli, invazivnÌmu onemocnÏnÌ

vyvolanÈmu p˘vodcem Haemophilus

influenzae b, p¯enosnÈ dÏtskÈ obrnÏ a virovÈ

hepatitidÏ B, proti spalniËk·m, zardÏnk·m

a p¯ÌuönicÌm, proti pneumokokov˝m

n·kaz·m (pro indikovanÈ skupiny**) a proti

virovÈ hepatitidÏ B,

b) zvl·ötnÌ oËkov·nÌ proti virovÈ hepatitidÏ

A a virovÈ hepatitidÏ B a proti vzteklinÏ (pro

osoby v riziku nap¯. pro vybranÈ zdravotnÌky,

vybranÈ pracovnÌky IntegrovanÈho z·-

chrannÈho systÈmu (IZS), pracovnÌky v laborato¯Ìch

s virulentnÌmi kmeny vztekliny)

c) mimo¯·dnÈ oËkov·nÌ, kter˝m se rozumÌ

oËkov·nÌ fyzick˝ch osob k prevenci infekcÌ

v mimo¯·dn˝ch situacÌch,

d) oËkov·nÌ p¯i ˙razech, poranÏnÌch, nehojÌcÌch

se ran·ch a p¯ed nÏkter˝mi lÈËebn˝mi

v˝kony, a to proti tetanu a proti vzteklinÏ

e) oËkov·nÌ, provedenÈ na û·dost fyzickÈ

osoby, kter· si p¯eje b˝t oËkov·nÌm chr·-

nÏna proti infekcÌm, proti kter˝m je k dispozici

(registrovan·) oËkovacÌ l·tka (pat¯Ì

sem i oËkov·nÌ do zahraniËÌ).

V p¯ehledu jsou uvedena pravideln· (povinn·)

oËkov·nÌ hrazen· st·tem.

34

5/2011 ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE


ZDRAVÕ

N·zev onemocnÏnÌ,

proti kterÈmu se oËkuje

z·ökrt (difterie)

tetanus

d·viv˝ kaöel (pertuse)

invazivnÌ onemocnÏnÌ vyvolanÈ

Haemophilus influenzae b

virov· ûloutenka B (hepatitida B)

p¯enosn· obrna (poliomyelitida)

spalniËky (morbilli)

p¯Ìuönice (parotitida, mumps)

zardÏnky (rubella)

(MMR: morbilli, mumps, rubella)

z·ökrt

tetanus

d·viv˝ kaöel

z·ökrt

tetanus

d·viv˝ kaöel

poliomyelitida (p¯enosn· obrna)

virov· ûloutenka B

tetanus

TermÌn oËkov·nÌ stanoven˝ vyhl·ökou

od 9. t˝dne vÏku postupnÏ 3 d·vky

v pr˘bÏhu 1. roku vÏku

(interval nejmÈnÏ 1 mÏsÌc mezi d·vkami)

4. d·vka nejmÈnÏ 6 mÏsÌc˘ po 3. d·vce,

nejpozdÏji p¯ed dovröenÌm

18. mÏsÌce ûivota

1. d·vka od 15. mÏsÌce vÏku

2. d·vka 6 ñ 10 mÏsÌc˘ po 1. d·vce

od dovröenÌ p·tÈho do dovröenÌ

öestÈho roku vÏku dÌtÏte

od dovröenÌ des·tÈho do dovröenÌ

jeden·ctÈho roku vÏku dÌtÏte

od dovröenÌ dvan·ctÈho do dovröenÌ

t¯in·ctÈho roku vÏku dÌtÏte

(platÌ pro dosud neoËkovanÈ, schÈma

oËkov·nÌ 0, 1, 6 mÏsÌc˘, tedy 3 d·vky)

od dovröenÌ dvaceti pÏti let do dovröenÌ

dvaceti öesti let vÏku, dalöÌ p¯eoËkov·nÌ

vûdy po 10ñ15 letech

Z materi·l˘ SZ⁄

Libuöe LÈvov·

ZPRAVODAJ. »Ìslo 5/2011 vyölo 21.10.2011. Vyd·v· se kaûdÈ dva mÏsÌce v mÏstskÈ Ë·sti Praha-äeberov.

EvidenËnÌ ËÌslo: MK »R E 16863. N·klad 1260 v˝tisk˘. Zdarma rozn·öen do vöech dom·cnostÌ v äeberovÏ

a v HrnË̯Ìch. Uz·vÏrka p¯ÌötÌho ËÌsla: 1.12.2011.

Vydavatel: MÏstsk· Ë·st Praha-äeberov. Adresa: ⁄¯ad mÏstskÈ Ë·sti Praha-äeberov, K HrnË̯˘m 160, 149 00 Praha 415.

I»: 00241717. Telefon a fax: 244 911 713, 244 912 801. E-mail: info@seberov.cz. Internet: www.seberov.cz.

Redakce: Libuöe LÈvov·. E-mail: redakce@seberov.cz. P¯ÌspÏvky a inzer·ty se zasÌlajÌ e-mailem redakci. Lze je

takÈ doruËit na v˝öe uvedenou adresu ⁄¯adu mÏstskÈ Ë·sti Ëi vhodit do schr·nek na jeho budovÏ v äeberovÏ nebo

na Bar·ËnickÈ rychtÏ v HrnË̯Ìch.

ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE

5/2011 35

More magazines by this user
Similar magazines