frauuarāne. mazdaiiasnō. zaraθuštriš. vūdaēuuō. ahura.t kaēšō ...

ada.usal.es

frauuarāne. mazdaiiasnō. zaraθuštriš. vūdaēuuō. ahura.t kaēšō ...

Index of the Videvdad Sade ceremony (arranged by Alberto Cantera on the basis of the

manuscripts O2, Ave977/78, RSPA230 and many others)

Stand: 06/02/2014

Y0

VrS0.0

VS0.1

aš əm vohū (1x)

aš əm vohū (3x)

xšnaoθrahe

ahurahe mazd

aš əm. vohū.

(1x)

yaϑā. ahū.

vairiiō. (4x)

Variantes

ϑβ

y c c

x c

c

bərəj ə c

ϑβ yasnāica.

vahmāica. x naoϑrāica.

frasastaiiaēca.

Y0.2 āϑrō. ahurahe. mazd .

puϑrahe. tauua.

ātar . puϑra. ahurahe.

mazd .

x naoϑra. yasnāica.

vahmāica.

x naoϑrāica.

frasastaiiaēca

Y0.3 yaϑā. ahū. vairiiō. zaotā.

frā.mē. mrūtē. yaϑā. ahū.

vairiiō.

yō. zaotā. frā.mē. mrūtē:

aϑā. ratu . a āt cīt . haca.

frā. a auua. vīδuu .

mraotū:

a əm. Vohū (3x)

yaϑā. ahū. vairiiō. (2x)

Y0.4 frastuiie.

humatōibiiascā.

tauua. ātar

puϑra.

ahurahe.

mazd .

x naoϑra.

yasnāica.

vahmāica.

x naoϑrāica.

frasastaiiaēca.


hūxtōibiiascā.

huuar tōibiiascā. mąϑβ

ōibiiascā.

vaxəϑβōibiiascā.

var tuuōibiiascā:

aibigairiiā.3 daiϑe.

vīspā.

humatācā. hūxtācā.

huuar tācā:

paitiriciiā.4 daiϑē. vīspā.

du matācā.

dužūxtācā.5

dužuuar tācā.

Y0.5 fərā. v . rāhī.1 amə ā.2

spəṇtā. yasnəmcā.

vahməmcā. fərā.3

manaŋhā. fərā.

vacaŋhā. fərā.

iiaoϑanā.4 fərā.

aŋhuiiā.5

fərā. tanuuascīt . a´xii

. u tanəm.

Y0.6 staomī.1 a əm: 2a əm.

vohū. vahi təm.

astī. u tā. astī. u tā.

ahmāi.

hiiat . a āi. vahi tāi.

a əm.

VS0.2

frauuarāne.

mazdaiiasnō.

zaraϑu tri .

vīdaēuuō.2

ahura.t kaē ō: dātāi.

haδa.dātāi. vīdaēuuāi.

zaraθu trāi. a aone.

a ahe. raϑβe. yasnāica.

vahmāica.

x naoϑrāica.

frasastaiiaēca:

raϑβąm. aiiaranąmca.

asniianąmca.

māhiianąmca.

yāiriianąmca.

sarəδanąmca. yasnāica.


VS0.3-7

=Y0.8-12

(x nūman

)

vahmāica.

x naoϑrāica.

frasastaiiaēca.

Gāhānbār:

raϑβō.

bərəzatō. yō.1

a ahe:

raϑβąm. yō.

a ahe.

raϑβąm.

aiiaranąmca.

asniianąmca.

māhiianąmca.

yāiriianąmca.

sarəδanąmca.

raϑβąm.

vīspe.

mazi tanąm.3

yōi. həṇti.

a ahe.

ratauuō.

hāuuanīm.

paiti. ratūm.

maiδiiō.zarə

miiehe. raϑβō

Srō :

srao ahe.

a iiehe

rauua is:

ahurahe.

mazd .

raēuuatō.

arənaŋuhatō.

amə anąm.

spəṇtanąm.

aš āunąm.

frauua inąm.

uγranąm.

aiβiϑūranąm.

paoiriiō.t kaē anąm

.

frauua inąm.

nabānazdi tanąm.

frauua inąm


x naoϑra.

yasnāica.

vahmāica.

x naoϑrāica.

frasastaiiaēca

Y0.13 yaϑā. ahū. vairiiō. zaotā.

frā.mē. mrūtē. yaϑā. ahū.

vairiiō.

yō. zaotā. frā.mē. mrūtē:

aϑā. ratu . a āt cīt . haca.

frā. a auua. vīδuu .

mraotū:

a əm. vohū

Y0.14

or

VS0.8

Y0.15 or

VS0.9

Y1

x naoϑra. ahurahe.

mazd . tarōidīte.

aŋrahe. mainii u .

haiϑiiāuuar tąm.

hiiat . vasnā.

fəra ōtəməm

a əm. vohū (10x) 1

yaϑā. ahū. vairiiō. (10x) 2

Y1.1 niuuaēδaiiemi.

haṇkāraiiemi. daϑu ō.

ahurahe. mazd .

raēuuatō.

arənaŋuhatō.1

mazi taheca.

vahi taheca. sraē taheca.

xraoždi taheca.

xraϑβi taheca.

hukərəptəmaheca. a āt .

apanōtəmaheca.

huδāmanō.

vouru.rafnaŋhō. yō. nō

daδa

yō tata a. yō. tuϑruiie3

yō mainiiu 4

spəṇtōtəmō.

Y1.2 niuuaēδaiiemi.

1 Some manusripts 10 times, some 3 times like in Yasna

2 Some manusripts 10 times, some 4 times like in Yasna


VS1.1

VS1.2

= Y1.3

+ 1.7

VS1.3

=Y1.3

haṇkāraiiemi. vaŋhauue

manaŋhe. a āi. vahi tāi.

x aϑrāi.

vairiiāi. spəṇtaiiāi.

ārmat e.1

hauruuat biia.

amərətat biia. g u .

ta ne. g u . urune. āϑre.

ahurahe.

mazd . yaētu təmāi.

amə anąm.

spəṇtanąm

niuuaēδaiiemi.

haṇkāraiiemi. dātāi.

haδa.dātāi. vīdaēuuāi.

zaraθu trāi. a aone.

a ahe. raϑβe.

niuuaēδaiiemi.

haṇkāraiiemi.

asniiaēibiiō. a ahe.

ratubiiō u ahināi.

a aone. a ahe. raϑβe:

niuuaēδaiiemi.

haṇkāraiiemi. bərəjiiāi.2

nmāniiāica.

a aone. a ahe. raϑβe:

niuuaēδaiiemi.

haṇkāraiiemi. srao ahe.

a iiehe. a iuuatō3

vərəϑrājanō.

frādat .gaēϑahe:

ra nao .4

razi tahe. ar tātasca.5

frādat .gaēϑaii .

varədat .gaēϑ

niuuaēδaiiemi.

haṇkāraiiemi.

hāuuan e. a aone. a ahe.

raϑβe:

niuuaēδaiiemi.

haṇkāraiiemi.

sāuuaŋh e vīsiiāica3

a aone a ahe

raϑβe: niuuaēδaiiemi


haṇkāraiiemi

miϑrahe.

vouru.gaoiiaotōi 4

hazaŋrō.gao ahe.

baēuuarə.ca manō

aoxtō.namanō

yazatahe rāmanō.

āstrahe

Y1.4 niuuaēδaiiemi.

haṇkāraiiemi.

rapiϑβināi.1

a aone. a ahe. raϑβe:

niuuaēδaiiemi.

haṇkāraiiemi.

frādat .f auue.2

zaṇtumāica. a aone.

a ahe. raϑβe:

niuuaēδaiiemi.

haṇkāraiiemi. a ahe.

vahi tahe. āϑrasca.3

ahurahe. mazd .

Y1.5 niuuaēδaiiemi.

haṇkāraiiemi

uzaiieirināi1

a aone. a ahe. raϑβe:

niuuaēδaiiemi.

haṇkāraiiemi.

frādat .vīrāi. dāxiiumāica.

a aone. a ahe. raϑβe:

niuuaēδaiiemi.

haṇkāraiiemi bərəzatō

ahurahe

nafəδrō apąm apasca

mazdaδātaii

Y1.6 niuuaēδaiiemi.

haṇkāraiiemi.

aiβisrūϑrimāi1

aibigaiiāi.2 a aone.

a ahe. raϑβe:

niuuaēδaiiemi.

haṇkāraiiemi.

frādat .vīspąm.hujiiāt e.3

zaraϑu trōtəmāica.

a aone. a ahe. raϑβe:


niuuaēδaiiemi.

haṇkāraiiemi. a āunąm.4

frauua inąm.

γənąnąmca.5

vīrō.vąϑβanąm.

yāiriiaii sca.6

hu itōi :7 amaheca.

hutā tahe. huraoδahe.

vərəϑraγnaheca.8

ahuraδātahe.

vanaiṇtii sca.9 uparatātō

Y1.8 niuuaēδaiiemi.

haṇkāraiiemi.

māhiiaēibiiō.

a ahe. ratubiiō:

aṇtarəm ŋhāi.2

a aone. a ahe. raϑβe:

niuuaēδaiiemi.

haṇkāraiiemi.

pərənō.m ŋhāi.

vī aptaϑāica.

a aone. a ahe. raϑβe.

VrS1

VrS1.1

VrS1.2

niuuaēδaiiemi.

haṇkāraiiemi.

ratauuō.

mainiiauuanąm

. ratauuō.

gaēϑiianąm.1

ratauuō.

upāpanąm.

ratauuō.

upasmanąm.

ratauuō.

fraptərəjātąm.

ratauuō.

rauuasca.

rātąm.2

ratauuō.

caŋraŋhācąm.3

a aonąm.

a ahe. raϑβąm

niuuaēδaiiemi.

haṇkāraiiemi.

=

Y1.9


VrS1.3

yāiriiaēibiiō.

a ahe. ratubiiō:

maiδiiōizarəma

iiehe.1

paiiaŋhō.

a aonō. a ahe.

raϑβō:

niuuaēδaiiemi.

haṇkāraiiemi.

maiδiiōi əmahe

.2

vāstrō.dātainiie

he.3 a aonō.

a ahe. raϑβō:

niuuaēδaiiemi.

haṇkāraiiemi.

paiti hahiiehe.4

hahiiehe.

a aonō. a ahe.

raϑβō:

niuuaēδaiiemi.

haṇkāraiiemi.

aiiāϑrimahe.5

fraouruuaē tri

mahe.6

var nihar tahec

a.7 a aonō.

a ahe.

raϑβō:

niuuaēδaii emi.

haṇkāraiiemi.

maiδiiāiriiehe.

sarəδahe.

a aonō.

niuuaēδaiiemi.

haṇkāraiiemi.

hamaspaϑmaē

daiiehe.

arətō.karəϑna

he. a aonō.

a ahe. raϑβō

niuuaēδaiiemi.

haṇkāraiiemi.


VrS1.4

gaēϑanąm.

ŋhairiiehe.

a aonō. a ahe.

raϑβō.

yat . ŋhair iiō.

zīzanən:1

niuuaēδaiiemi.

haṇkāraiiemi.

staotanąm.

yesniianąm.

haṇdātanąm.

hufrāiia tanąm.

a aonąm.

a ahe. raϑβąm:

niuuaēδaiiemi.

haṇkāraiiemi.

staotanąm.

yesniianąm.

haṇdātanąm.

hufrāiia tanąm.

a aonąm.

a aoninąmca.2

a ahe.

miiazdanąm.

niuuaēδaiiemi.

haṇkāraiiemi.

sarəδaēibiiō.

a ahe. ratubiiō.

ahurahe.

vairiiehe.

frasraoϑrahe.1

a aonō. a ahe.

raϑβō:

niuuaēδaiiemi.

haṇkāraiiemi.

a ahe.

vahi tahe.

staoϑβahe.

a aonō. a ahe.

raϑβō:

niuuaēδaiiemi.

haṇkāraiiemi.

ye hē.hātaii .

hufrāiia taii .


VrS1.5

VrS1.6

a aonii . a ahe.

raϑβō.

niuuaēδaiiemi.

haṇkāraiiemi.

ahunauuaitii .

gāϑaii .

a aonii . a ahe.

raϑβō:

niuuaēδaiiemi.

haṇkāraiiemi.

γənąnąm.1

pouru.sarəδō.vī

rō.vąϑβanąm.

mazdaδātanąm.

a aonąm.

a ahe. raϑβąm:

niuuaēδaiiemi.

haṇkāraiiemi.

ahumatō.

ratumatō.

a aonō. a ahe.

raϑβō:

niuuaēδaiiemi.

haṇkāraiiemi.

yasnahe.

haptaŋhātōi .

a aonō. a ahe.

raϑβō:

niuuaēδaiiemi.

haṇkāraiiemi.

arəduii .2 āpō.

anāhitaii .3

a aonii . a ahe.

raϑβō.

niuuaēδaiiemi.

haṇkāraiiemi.

u tauuaitii .

gāϑaii .

a aonii . a ahe.

raϑβō:

niuuaēδaiiemi.

haṇkāraiiemi.

gairinąm.

a a āϑranąm.


VrS1.7

pouru. āϑraną

m.

mazdaδātanąm.

a aonąm.

a ahe. raϑβąm:

niuuaēδaiiemi.

haṇkāraiiemi.

spəṇtā.manii u

.1 gāϑaii .

a aonii .

a ahe. raϑβō:

niuuaēδaiiemi.

haṇkāraiiemi.

vərəϑraγnahe

.2 ahuraδātahe.

vanaiṇtii sca3

uparatātō.

a aonō. a ahe.

raϑβō.

niuuaēδaiiemi.

haṇkāraiiemi.

vohux aϑraii 1

gāϑaii .

a aonii . a ahe.

raϑβō:

niuuaēδaiiemi.

haṇkāraiiemi.

miϑrahe.

vouru.gaoiiaotō

i .2

rāmanasca. āst

rahe.3

a aonō. a ahe.

raϑβō:

niuuaēδaiiemi.

haṇkāraiiemi.

vahi tōi tōi .

gāϑaii .

a aonii . a ahe.

raϑβō:

niuuaēδāiiemi.

haṇkāraiiemi.

dahmaii .

vaŋhuii .

=Y1.

15


VrS1.8

VrS1.9

āfritōi

dahmaheca.

nar . a aonō.

uγraheca.

taxmahe.

dāmōi .

upamanahe.

yazatahe.

a aonō. a ahe.

raϑβō

niuuaēδaiiemi.

haṇkāraiiemi.

airiiamanō.

i iiehe.1

a aonō. a ahe.

raϑβō:

niuuaēδaiiemi.

haṇkāraiiemi.

f ū ō.mąϑrahe2

a aonō. a ahe.

raϑβō:

niuuaēδaiiemi.

haṇkāraiiemi.

rat u . bərəzō.

haδaoxtahe.3

a aonō. a ahe.

raϑβō.

niuuaēδaiiemi.

haṇkāraiiemi.

āhurōi .

fra nahe.1

āhurōi .

t kaē ahe.

āhurōi .

dā´xiiumahe.2

āhurōi .

zaraϑu trōtəma

he.

a aonō. a ahe.

raϑβō:

niuuaēδaiiemi.

haṇkāraiiemi.

hadi aheca.

vāstrauuatō.


Y1.10 niuuaēδaiiemi.

haṇkāraiiemi.

vīspaēibiiō.

aēibiiō.1 ratubiiō. yōi.

həṇti. a ahe.

ratauuō. ϑraiiasca.2

ϑrisąsca. nazdi ta.

pairi hāuuanaiiō.3 yōi.

həṇti. a ahe.

yat . vahi tahe.

mazdō.frasāsta.4

zaraϑu trō.fraoxta.

Y1.11

(date)

niuuaēδaiiemi.

haṇkāraiiemi.

1ahuraēibiia

miϑraēibiia.

bərəzaṇbiia.2

aiϑiiajaŋhaēibiia.3

a auuanaēibiia.

stārąmca4

spəṇtō.mainiiauuanąm.5

dāmanąm.

ti triieheca stārō

raēuuatō arənaŋuhatō

6 m ŋhaheca.7

gaociϑrahe. huuarəca.

x aētahe. auruuat .aspahe

dōiϑrahe ahurahe

mazd . miϑrahe.

da´xiiunąm.

dai hupatōi :8

niuuaēδaiiemi.

haṇkāraiiemi. (rōz)

...

niuuaēδaiiemi.

haṇkāraiiemi. (māh)

...

Y1.12 niuuaēδaiiemi.

vāstrō.bərətahe

ca.3 gauue.

hu ŋhe.4

gaoidiieheca.5

nar . a aonō.

a ahe. raϑβō.


haṇkāraiiemi. tauua.

āϑrō.1 ahurahe. mazd .

puϑra.2 mat .

vīspaēibiiō. ātərəbiiō:3

niuuaēδaiiemi.

haṇkāraiiemi. aiβiiō.

vaŋuhibiiō.4

vīspanąmca. apąm.

mazdaδātanąm.

vīspanąmca.

uruuaranąm.

mazdaδātanam

Y1.13 niuuaēδaiiemi.

haṇkāraiiemi. 1mąϑrahe.

spəṇtahe. a aonō.

vərəziiaŋuhahe2 dātahe.

vīdaēuuahe. dātahe.

zaraϑu trōi .

darəγaii . upaiianaii .3

daēnaii .

vaŋhuii . māzdaiiasnōi

Y1.14 niuuaēδaiiemi.

haṇkāraiiemi. garōi .

u idarənahe.1

mazdaδātahe.

a a āϑrahe.

vīspaē ąmca. gairinąm.2

a a āϑranąm.

pouru. āϑranąm.3

mazdaδātanąm.

kāuuaiieheca.

arənaŋhō.

mazdaδātahe.

a arətaheca.4

arənaŋhō.

mazdaδātahe:

niuuaēδaiiemi.

haṇkāraiiemi. a ōi .

vaŋhuii .5 cistōi .6

vaŋhuii .5 ərəϑ .7

vaŋhuii .5 rasąstāsō.

vaŋhuii .5

arənaŋhō. sauuaŋhō.

mazdaδātahe.


Y1.15 niuuaēδaiiemi.

haṇkāraiiemi. dahmaii .

vaŋhuii . āfritōi .1

dahmaheca.

nar . a aonō. uγraheca.

taxmahe. dāmōi .

upamanahe. yazatahe.

Y1.16 niuuaēδaiiemi.

haṇkāraiiemi. 1 ŋhąm.

asaŋhąmca2

ōiϑranąmca.

gaoiiaoitinąmca.3

maēϑananąmca.4

auuō. arənanąmca.5

apąmca. zəmąmca.

uruuaranąmca.

ai h sca.6

zəmō. auuai heca.7

a nō.8 vātaheca.9

a aonō. strąm.10 m ŋhō.

hūrō. anaγranąm.

raocaŋhąm. aδātanąm.

vīspanąmca.

spəṇtahe. mainii u .11

dāmanąm. a aonąm.

a aoninąmca. a ahe.

raϑβąm

VS1.4

=Y1.17

niuuaēδaiiemi.

haṇkāraiiemi. raϑβō.

bərəzatō. yō. a ahe:

raϑβąm. aiiaranąmca.

asniianąmca.

māhiianąmca.

yāiriianąmca.

sarəδanąmca. yōi. həṇti.

a ahe ratauuō dātahe

haδa.dātahe vīdaēuuahe

zaraθu trōi . raϑβō

Y1.18 niuuaēδaiiemi.

haṇkāraiiemi. a āunąm

frauua inąm uγranąm

aiβiϑūranąm

paoiriiō.t kaē anąm

frauua inąm


nabānazdi tanąm

frauua inąm hauuahe

urunō frauua e.

Y1.19 niuuaēδaiiemi

haṇkāraiiemi.

vīspaēibiiō.

a ahe. ratubiiō:

niuuaēδaiiemi.

haṇkāraiiemi.

vīspaēibiiō.

vaŋhuδābiiō.1

yazataēibiiō

mainiiaōibiiascā.2

gaēϑiiaēibiiascā3 yōi.

həṇti. yasniiāca.4

vahmiiāca5 a āt haca yat

vahi tāt

VS1.5

=Y1.20

dāta haδa.dāta vīdaēuua

zaraθu tra a āum

Y1.21 yezi. ϑβā. diduuaē a.

yezi. manaŋha.1

yezi. vacaŋha. yezi.

iiaoϑna.2

yezi. zao a. yezi. azao a:

ā.tē.

ai he.3 fraca. stuiiē.

nī.tē. vaēδaiiemi.

yezi. tē. ai he.4

auuā.urūraoδa.5 yat .

yasnaheca. vahmaheca

Y1.22 ratauuō. vīspe. mazi ta.

a āum.1

a ahe. ratauuō. yezi. vō.

diduuaē a.

yezi. manaŋha. yezi.

vacaŋha. yezi.

iiaoϑna.2 yezi. zao a.

yezi. azao a:

ā.vō. ai he.3 fraca. stuiiē.

nī.vō.

vaēδaiiemi. yezi. vō.

ai he.4 auuā.urūraoδa.5

yat . yasnaheca.6

vahmaheca


VS1.6 =

Y1.23

Y2

frauuarāne. mazdaiiasnō.

zaraϑu tri .

vīdaēuuō.2 ahura.t kaē ō:

dātāi. haδa.dātāi.

vīdaēuuāi. zaraθu trāi.

a aone.

a ahe. raϑβe. yasnāica.

vahmāica.

x naoϑrāica.

frasastaiiaēca:

raϑβąm. aiiaranąmca.

asniianąmca.

māhiianąmca.

yāiriianąmca.

sarəδanąmca. yasnāica.

vahmāica.

x naoϑrāica.

frasastaiiaēca.

Y2.1 zaoϑra.1 āiiese. ye ti.

barəsma.

āiiese. ye ti:2 barəsma.

āiiese. ye ti.3

zaoϑra. āiiese. ye ti:

zaoϑra.

haδa.barəsma.4 āiiese.

ye ti. barəsma.5

haδa.zaoϑra.6 āiiese.

ye ti: ahmiia.

zaoϑre.7 imat . barəsma.

āiiese. ye ti:

ana. barəsmana. imąm.

zaoϑrąm. āiiese.

ye ti: haδa.zaoϑrəm.

imat . barəsma.

āiiese. ye ti. imat .8

barəsma.

haδa.zaoϑrəm.

əm.

a aiia.

frastarətəm.9 āiiese.

ye ti.

Y2.2 ahmiia. zaoϑre.1

barəsmanaēca.2


VS2.1

VS2.2 =

Y2.3

+2.7

3ahurəm.

mazdąm. a auuanəm.

a ahe. ratūm.

āiiese. ye ti:4 amə ā.5

spəṇtā.

hux aϑrā. hu ŋhō.

āiiese. ye ti

ahmiia.

zaoϑre.

barəsmanaē

ca dātəm

haδa.dātəm

vi-dōiiūm

zaraθu trə

m

a auuanəm

a ahe

ratūm

āiiese ye ti

ahmiia.

zaoϑre.

barəsmanaē

ca. 1asniia.

a auuana.

a ahe.

ratauuō.

āiiese. ye ti:

u ahinəm.

a auuanəm.

a ahe.

ratūm.

āiiese. ye ti:

bərəjīm.

nmānīmca.

a auuanəm.

a ahe.

ratūm.

āiiese.

ye ti:

ahmiia.

zaoϑre.

barəsmanaē

ca.

srao əm.


VS2.3

=Y2.3

a īm.

huraoδəm.

vərəϑrājanə

m.

frādat .gaēϑ

əm.

a auuanəm.

a ahe.

ratūm.

āiiese. ye ti:

ra nūm.

razi təm.

āiiese

ye ti:

ar tātəmca.

frādat .

gaēϑąm.

varədat .gaē

ϑąm.1

āiiese. ye ti.

hāuuanīm.

a auuanəm.

2 a ahe.

ratūm.

āiiese. ye ti:

sāuuaŋhaē

m.3

vīsīmca.4

a auuanəm.

a ahe.

ratūm.

āiiese. ye ti:

ahmiia.

zaoϑre.

barəsmanaē

ca.

miϑrəm.

vouru.gaoii

aoitīm.

hazaŋra.gao

əm

baēuuarə.ca

manəm.5

aoxtō.nāma


Y2.4 ahmiia. zaoϑre.

barəsmanaēca.

rapiϑβinəm.

a auuanəm. a ahe.

ratūm. āiiese.

ye ti: frādat .f āum.1

zaṇtuməmca.

a auuanəm. a ahe.

ratūm. āiiese. ye ti:

ahmiia. zaoϑre.

barəsmanaēca. a əm.

vahi təm. ātrəmca.2

ahurahe. mazd .3

puϑrəm. āiiese. ye ti

Y2.5 ahmiia. zaoϑre.

barəmanaēca

uzaiieirinəm1

a auuanəm. a ahe.

ratūm. āiiese.

ye ti: frādat .vīrəm.2

dā´xiiuməmca.3

a auuanəm. a ahe.

ratūm. āiiese. ye ti:

ahmiia. zaoϑre.

barəsmanaēca.

bərəzaṇtəm.

ahurəm. x aϑrīm.4

x aētəm. a ąm.

napātəm.5

auruuat .aspəm. āiiese.

ye ti:

apəmca. mazdaδātąm.

a aonīm. āiiese.

ye ti.

Y2.6 ahmiia. zaoϑre.

barəsmanaēca.

aiβisrūϑriməm.1

aibigāim. a auuanəm.

nəm.

yazatəm.

āiiese. ye ti:

rāma.

āstrəm.6

āiiese. ye ti


a ahe. ratūm. āiiese.

ye ti:

frādat .vīspąm.hujiiāitīm.

2 zaraϑu trōtəməmca.

a auuanəm a ahe ratūm3

āiiese ye ti:

ahmiia zaoϑre

barəsmanaēca

a āunąm.4

vaŋuhī 5 sūr spəṇt

frauua aiiō6

āiiese ye ti: γn sca7

vīrō.vąϑ

āiiese ye ti: yāiriiąmca

hu itīm.8

āiiese. ye ti: aməmca.

huta təm.9

huraoδəm. āiiese. ye ti:

vərəϑraγnəmca.

ahuraδātəm āiiese ye ti:

vanaiṇtīmca.

uparatātəm10 āiiese ye ti

Y2.8 ahmiia. zaoϑre.

barəsmanaēca. 1māhiia.

a auuana. a ahe.

ratauuō. āiiese.

ye ti: aṇtarəm ŋhəm.

a auuanəm. a ahe.

ratūm. āiiese. ye ti:

pərənō.m ŋhəm.

vī aptaϑəm.2

a auuanəm. a ahe.

ratūm. āiiese. ye ti.

VrS2

VrS2.1

ahmiia. zaoϑre.

barəsmanaēca.

ratauuō.

mainiiauua.

āiiese. ye ti:

ratauuō.

gaēϑiia. āiiese.

ye ti: ratauuō.

upāpa.

āiiese. ye ti:


VrS2.2

ratauuō.

upasma.

āiiese. ye ti:

ratauuō.

fraptərəjāta.

āiiese. ye ti:

ratauuō.

rauuascarāta.

āiiese. ye ti:

ratauuō.

caŋraŋhāca.1

āiiese. ye ti.

ahmiia. zaoϑre.

barəsmanaēca.

yāiriia.

a auuana.

a ahe. ratauuō.

āiiese.

ye ti:

maiδiiōizarəma

ēm.1

paiiaŋhəm.

a auuanəm.

a ahe. ratūm.

āiiese. ye ti:

ahmiia. zaoϑre.

barəsmanaēca.

maiδiiōi əməm.

2

vāstrō.dātainīm

.3 a auuanəm.

a ahe. ratūm.

āiiese. ye ti:

ahmiia.

zaoϑre.

barəsmanaēca.

paiti hahīm.

hahīm.

a auuanəm.

a ahe. ratūm.

āiiese.

ye ti: ahmiia.

zaoϑre.

barəsmanaēca.


VrS2.3

aiiāϑriməm.4

fraouruuaē tri

məm.5

var nihar təm.6

a auuanəm.

a ahe. ratūm.

āiiese. ye ti:

ahmiia. zaoϑre.

barəsmanaēca.

maiδiiāirīm.

sarəδəm.7

a auuanəm.

a ahe.

ratūm. āiiese.

ye ti: ahmiia.

zaoϑre.

barəsmanaēca..

8

arətō.karəϑnə

m.9

a auuanəm.

a ahe. ratūm.

āiiese. ye ti.

ahmiia. zaoϑre.

barəsmanaēca.

gaēϑanąm.

ŋhairīm

.1 a auuanəm.

a ahe. ratūm.

āiiese. ye ti.

yat . ŋhairiiō.

zīzanən:

ahmiia. zaoϑre.

barəsmanaēca.

vīspe. tē.

ratauuō. āiiese.

ye ti. yōi.2

aoxta.

ahurō. mazd .

zaraϑu trāi.

yasniiāca.3

vahmiiāca.4

a āt . haca. yat .

vahi tāt .


VrS2.4

VrS2.5

ahmiia. zaoϑre.

barəsmanaēca .

ϑβąm.

ratūm. āiiese.

ye ti. yim.

ahurəm.

mazdąm.

mainiiaom.

mainiiauuanąm

. dāmanąm.

mainiiaoii .1

stōi . ahūmca.

ratūmca:

ahmiia. zaoϑre.

barəsmanaēca.

ϑβąm. ratūm.

āiiese. ye ti.

yim.

zaraϑu trəm.

spitāməm.

gaēϑīm.

gaēϑiianąm.

dāmanąm.

gaēϑiiaii .2

stōi . ahūmca.

ratūmca.

ahmiia. zaoϑre.

barəsmanaēca.

raϑβąm.

framarətārəm.1

āiiese. ye ti.

yim. narəm.

a auuanəm.

daδrānəm.2

humatəmca.

manō.

hūxtəmca. vacō.

huuar təmca.

iiaoϑnəm:

spəṇtąm.3

ārmaitīm.

darətəm.4 yōi.5

mąϑrəm.

sao iiaṇtō.6


VrS2.6

VrS2.7

7ye he.

iiaoϑnāi .

gaēϑ . a a.

frādəṇte.

ahmiia. zaoϑre.

barəsmanaēca.

sarəδa.

a auuana.

a ahe. ratauuō.

āiiese. ye ti.

ahunəm.

vairīm.

frasraoϑrəm.

a auuanəm.

a ahe. ratūm.

āiiese. ye ti.

ahmiia. zaoϑre.

barəsmanaēca.

a əm. vahi təm.

staoϑβəm.

a auuanəm.

a ahe. ratūm.

āiiese. ye ti.

ahmiia. zaoϑre.

barəsmanaēca.

yeŋ hē.hātąm.

hufrāiia tąm.

a aonīm. a ahe.

ratūm. āiiese.

ye ti.

ahmiia. zaoϑre.

barəsmanaēca.

ahunauuaitīm.

gāϑąm.

a aonīm.1

a ahe. ratūm.

āiiese.

ye ti: γən 2

huba .

hufəδrī 3

huraoδaŋhō4

āiiese. ye ti:

ahmiia. zaoϑre

barəsmanaēca


VrS2.8

ahuməṇtəm5

ratuməṇtəm5

a auuanəm.

a ahe.

ratūm. āiiese.

ye ti: hō.zī6

asti. ahūmca7

ratūmca7 yō.

ahurō. mazd :

ahmiia.

zaoϑre.

barəsmanaēca.

yasnəm. sūrəm.

haptaŋhāitīm.

a auuanəm.

a ahe. ratūm.

āiiese. ye ti:

arəduuīm.8

sūrąm.

anāhitąm.

a aonīm. a ahe.

ratūm.

āiiese. ye ti.

ahmiia. zaoϑre.

barəsmanaēca.

u tauuaitīm.

gāϑąm.

a aonīm. a ahe.

ratūm.

āiiese. ye ti:

garaiiō.

a a āϑr .

pouru. āϑr .

mazdaδāta.

a auuana.

a ahe. ratauuō.

āiiese. ye ti:

ahmiia. zaoϑre.

barəsmanaēca.

spəṇtā.mainiiū

m. gāϑąm.

a aonīm. a ahe.

ratūm. āiiese.

ye ti:


VrS2.9

VrS2.10

vərəϑraγnəm.

ahuraδātəm.

āiiese. ye ti:

vanaiṇtīmca.

uparatātəm.

āiiese. ye ti.

ahmiia. zaoϑre.

barəsmanaēca.

vohux aϑrąm.

gāϑąm.

a aonīm. a ahe.

ratūm. āiiese.

ye ti: miϑrəm.

vouru.gaoiiaoitī

m.

āiiese. ye ti:

rāma. āstrəm.

āiiese.

ye ti: ahmiia.

zaoϑre.

barəsmanaēca.

vahi tōi tīm.

gāϑąm.

a aonīm. a ahe.

ratūm. āiiese.

ye ti: dahmąm.

vaŋuhīm.

āfritīm. āiiese.

ye ti:

dahməmca.

narəm.

a auuanəm.

āiiese. ye ti:

uγrəm.

taxməm.

dāmōi .

upamanəm.

yazatəm. āiiese.

ye ti.

ahmiia. zaoϑre.

barəsmanaēca.

airiiamanəm.

i īm.1

a auuanəm.


VrS2.11

Y2.10 ahmiia. zaoϑre.

a ahe. ratūm.

āiiese.

ye ti: ahmiia.

zaoϑre.

barəsmanaēca.

f ū ō.mąϑrəm.

a auuanəm.

a ahe. ratūm.

āiiese. ye ti:

ahmiia. zaoϑre.

barəsmanaēca.

ratūm.

bərəzəm.

haδaoxtəm.2

a auuanəm.

a ahe. ratūm.

āiiese. ye ti.

ahmiia. zaoϑre.

barəsmanaēca.

āhūirīm.

fra nəm.

a auuanəm.

a ahe. ratūm.

āiiese.

ye ti: āhūirīm.

t kaē əm.

a auuanəm.

a ahe. ratūm.

āiiese. ye ti:

ahmiia. zaoϑre.

barəsmanaēca.

hadi .1

vāstrauuatō.

āiiese. ye ti:

vāstrəm.

bərətəm.2

gauue.

hu ŋhe.3

āiiese. ye ti:

gaodāiiūm.4

narəm.

a auuanəm.

āiiese. ye ti


Y2.11

(date)

barəsmanaēca. vīspe.

a ahe. ratauuō. āiiese.

ye ti. yōi.

həṇti. a ahe. ratauuō.

ϑraiiasca.1

ϑrisąsca. nazdi ta.

pairi hāuuanaiiō.2

yōi. həṇti. a ahe. yat .

vahi tahe.

mazdō.frasāsta3

zaraϑu trō.fraoxta

ahmiia. zaoϑre.

barəsmanaēca. 1ahura.

miϑra. bərəzaṇta2

aiϑiiajaŋha3 a auuana4

āiiese. ye ti: str u ca5

m ŋhəmca.

huuarəca. uruuarāhu6

paiti barəsmaniiāhu7

miϑrəm. vīspanąm.

da´xiiunąm8

dai hupaitīm9

āiiese. ye ti: 10ahmiia.

zaoϑre.

barəsmanaēca. (rōz)...

āiiese.

ye ti: ahmiia. zaoϑre.

barəsmanaēca.

(māh) ... āiiese. ye ti

Y2.12 ahmiia. zaoϑre.

barəsmanaēca. ϑβąm.

ātrəm1 ahurahe. mazd .

puϑrəm2 a auuanəm.

a ahe. ratūm. āiiese.

ye ti. mat .

vīspaēibiiō. ātərəbiiō:3

ahmiia. zaoϑre.

barəsmanaēca. āpō.

vaŋuhī . vahi t .

mazdaδāt . a aonī .

āiiese. ye ti:

vīsp .4 āpō. mazdaδāt .

a aonī .

āiiese. ye ti: vīsp .


uruuar .

mazdaδāt . a aonī .

āiiese. ye ti.

Y2.13 ahmiia. zaoϑre.

barəsmanaēca.

1mąϑrəm.

spəṇtəm.

a arənaŋhəm.2 āiiese.

ye ti:

dātəm. vīdōiiūm.3 āiiese.

ye ti: dātəm.

zaraϑu tri.4 āiiese. ye ti:

darəγąm.

upaiianąm.5 āiiese. ye ti:

daēnąm.

vaŋuhīm.

māzdaiiasnīm.6 āiiese.

ye ti.

Y2.14 ahmiia zaoϑre

barəsmanaēca gairīm

u idarənəm1

mazdaδātəm.

a a āϑrəm2 yazatəm

āiiese ye ti: vīsp

garaiiō3

a a āϑr 4

pouru. āϑr 5

mazdaδāta

a auuana a ahe ratauuō

āiiese ye ti:

uγrəm kauuaēm arənō

mazdaδātəm

āiiese ye ti: 6uγrəm

a arətəm7

arənō mazdaδātəm

āiiese ye ti:

ahmiia zaoϑre

barəsmanaēca a īm

vaŋuhīm

āiiese ye ti: x ōiϑnīm8

bərəzaitīm

amauuaitīm huraoδąm

āparąm:

arənō. mazdaδātəm9


āiiese ye ti:

sauuō mazdaδātəm

āiiese ye ti

Y2.15 ahmiia. zaoϑre.

barəsmanaēca. dahmąm.

vaŋuhīm1 āfritīm2 āiiese.

ye ti:3

dahməmca. narəm.

a auuanəm. āiiese.

ye ti: uγrəm. taxməm.

dāmōi 4 upamanəm.

yazatəm. āiiese. ye ti.

Y2.16 ahmiia. zaoϑre.

barəsmanaēca. im .

apasca. zəmasca.

ōiϑ

gaoiiaoitī ca.

maēϑ

ə

āiiese. ye ti:

iməmca3 ōiϑrahe.

paitīm. āiiese.

ye ti. yim. ahurəm.

mazdąm.

Y2.17 ahmiia. zaoϑre.

barəsmanaēca. 1ratauuō.

vīspe. mazi ta. āiiese.

ye ti.

aiiara. asniia. māhiia.

yāiriia2 sarəδa:

ahmiia. zaoϑre.

barəsmanaēca.

a āunąm3

vaŋuhī 4 sūr . spəṇt .

frauua aiiō5

āiiese. ye ti.

Y2.18 ahmiia. zaoϑre.

barəsmanaēca. vīspe.

a auuanō. yazata. āiiese.

ye ti.

vīspe. a ahe. ratauuō.

āiiese. ye ti. hāuuanīm.


VS3.1

= Y3.1

paiti. ratūm.

sāuuaŋhaēm. vīsīmca.

paiti. ratūm. ratauuō.

vīspe. mazi ta. paiti.

ratūm.

Y3.2 haoməmca.

para.haoməmca. āiiese.

ye ti.

x nūmaine.

zaraϑu trahe.

spitāmahe.1

a aonō. frauua e:2

aēsmą.3

barəsmana.

paiti.bərəta.

1

haδa.zaoϑr

e. dātahe.

vīdaēuuahe.

dātahe.

zaraϑu trōi

.

arəϑəm3

mii

azd

əm.

āiiese.

ye ti4

hauruuata5

amərətāta.

gāu . hud 6

x nūmaine.

ahurahe.

mazd .

amə anąm.

spəṇtanąm.

x nūmaine.

srao ahe.

a iiehe.

a iuuatō.

vərəϑrājanō

8

frādat .gaēϑ

ahe


āiiese. ye ti. baoiδi.4

x nūmaine.

tauua5 āϑrō6 ahurahe.

mazd . puϑra.

Y3.3 haomą 1 āiiese. ye ti.

x nūmaine.

aiβiiō. vaŋuhibiiō2 apąm.

vaŋuhīnąm3

mazdaδātanąm: āpəm.

haomiiąm4 āiiese.

ye ti: 5gąm. jīuuiiąm.

āiiese. ye ti:

uruuarąm.

haδānaēpatąm.6 a aiia.

uzdātąm.7 āiiese. ye ti:

x nūmaine.

apąm. mazdaδātanąm.

Y3.4 imat .1 barəsma.2

haδa.zaoϑrəm.

haδa.aiβii ŋhanəm.

a aiia. frastarətəm.3

āiiese. ye ti. x nūmaine.

amə anąm.

spəṇtanąm: vāca4

humata. hūxta.

huuar ta5

āiiese. ye ti: gāϑanąmca.

sraoϑrəm. āiiese. ye ti:

huuar t .6

mąϑr . āiiese. ye ti:

imąm. aŋhuiiąmca.7

a iiąmca.8 raϑβąmca.

ratufritīmca.9

āiiese. ye ti. x nūmaine.

yazatanąm.

a aonąm.10

mainiiauuanąm.11

gaēϑiianąm.12

x nūmaine.

hauuahēca.13 urunō.

VS3.2

āiiese. ye ti.

dātāi.

haδa.dātāi.

vīdaēuuāi.


VS3.3 =

Y3.5 -10

zaraθu trāi.

a aone.

a ahe. raϑβ

e

āiiese. ye ti.

1asniiaēibii

ō. a ahe.

ratubiiō .

āiiese. ye ti.

māhiiaēibii

ō.

a ahe.

ratubiiō.

āiiese. ye ti.

yāiriiēibiiō.

a ahe.

ratubiiō.

: āiiese.

ye ti.

sarəδaēibiiō

. a ahe.

ratubiiō

Y3.12 āiiese. ye ti. vīspaēibiiō.

aēibiiō.

ratubiiō. yōi. həṇti.

a ahe. ratauuō.

ϑraiiasca1 ϑrisąsca.

nazdi ta.

pairi hāuuanaiiō2

yōi. həṇti. a ahe. yat .

vahi tahe.

mazdō.frasāsta3

zaraϑu trō.fraoxta.

Y3.13

(date)

āiiese. ye ti.

1ahuraēibiia.

miϑraēibiia.

bərəzaṇbiia2

aiϑiiajaŋhaēibiia3

a auuanaēibiia4

stārąmca.

spəṇtō.mainiiauuanąm.

dāmanąm. ti triieheca5

stārō.


aēuuatō.

arənaŋuhatō.6

m ŋhaheca.7

gaociϑrahe. huuarəca.

x aētahe.

auruuat .aspahe.

dōiϑrahe. ahurahe.

mazd .

miϑrahe. da´xiiunąm.

daiŋ hupatōi :8

9āiiese. ye ti. (rōz) …:

āiiese. ye ti.

(māh) …

Y3.14 āiiese. ye ti. tauua.

āϑrō.1 ahurahe.

mazd . puϑra. mat .

vīspaēibiiō. ātərəbiiō:

āiiese. ye ti. aiβiiō.

vaŋuhibiiō.2

vīspanąmca. apąm.

mazdaδātanąm.

vīspanąmca.

uruuaranąm.

mazdaδātanąm

Y3.15 āiiese. ye ti. 1mąϑrahe.

spəṇtahe.

a aonō. vərəziiaŋuhahe.2

dātahe.

vīdaēuuahe. dātahe.

zaraϑu trōi .

darəγaii . upaiianaii .3

daēnaii .

Y3.16 āiiese. ye ti. garōi .

u idarənahe.1

mazdaδātahe.

a a āϑrahe.

vīspaē ąmca.

gairinąm.2

a a āϑranąm.

pouru. āϑranąm.3

mazdaδātanąm.

kāuuaiieheca.

arənaŋhō.


mazdaδātahe.

a arətaheca.

arənaŋhō.

mazdaδātahe: āiiese.

ye ti.

a ōi . vaŋhuii . cistōi .

vaŋhuii .

ərəϑ .4 vaŋhuii .

rasąstātō. vaŋhuii .

ənaŋhō. sauuaŋhō.

mazdaδātahe.

Y3.17 āiiese. ye ti. dahmaii .

vaŋhuii .

āfritōi . dahmaheca.

nar . a aonō.

uγraheca. taxmahe.

dāmōi . upamanahe.

yazatahe

Y3.18 āiiese. ye ti. ŋhąm.

asaŋhąmca.

ōiϑranąmca.1

gaoiiaoitinąmca.

maēϑananąmca.2

auuō. arənanąmca.

apąmca.

zəmąmca3

uruuaranąmca.

aiŋ h sca4 zəmō.

auuaiŋ heca.5 a nō.

vātaheca. a aonō.

strąm6 m ŋhō. hūrō.

anaγranąm. raocaŋhąm.

aδātanąm.7

vīspanąmca. spəṇtahe.

mainii u .8 dāmanąm.

a aonąm.

a aoninąmca. a ahe.

raϑβąm.

VS3.4 =

Y3.19

āiiese. ye ti.

raϑβō.

bərəzatō.

yō.

a ahe:

raϑβąm.


Y3.20 arəϑəm. miiazdəm.

āiiese. ye ti.

hauruuata. amərətāta.

gāu . hud .2

x nūmaine. srao ahe.

a iiehe. taxmahe.

tanumąϑrahe.3

dar i.drao .4 āhūiriiehe.5

aoxtō.nāmanō. yazatahe

Y3.21 haoməmca.1

para.haoməmca. āiiese.

ye ti.

x nūmaine.

zaraϑu trahe.

spitāmahe.2

a aonō. frauua e.3

aoxtō.nāmanō.

yazatahe: aēsmąm.4

āiiese. ye ti.

*baoiδi.5 x nūmaine.

tauua. āϑrō. ahurahe.

mazd . puϑra.

aoxtō.nāmanō. yazatahe

(Y3.20-21: 2x)

Y3.22 1āiiese. ye ti. a āunąm.2

aiiaranąmc

a.

asniianąmc

a.

māhiianąm

ca.

yāiriianąmc

a.

sarəδanąmc

a.

yōi. həṇti.2

a ahe.

ratauuō:

dātahe.

vīdaēuuah

e.3 dātahe.

zaraϑu trō

i raϑβō.


frauua inąm.

uγranąm. aiβiϑūranąm.

paoiriiō.t kaē anąm.

frauua inąm.

nabānazdi tanąm.

frauua inąm.

Y3.23 āiiese. ye ti. vīspaēibiiō.

a ahe.

ratubiiō: āiiese. ye ti.

vīspaēibiiō.

vaŋhuδābiiō.1

yazataēibiiō.

mainiiaoibiiascā.2

gaēϑiiaēibiiascā. yōi.

həṇti. yasniiāca.3

vahmiiāca.4 a āt .

haca. yat . vahi tāt .

VS3.5 =

Y3.24

frauuarāne.

mazdaiiasnō.

zaraϑu tri .

vīdaēuuō.

ahura.t kaē ō:

dātāi. haδa.dātāi.

vīdaēuuāi. zaraθu trāi.

. a aone.

a ahe. raϑβe

yasnāica.

vahmāica. x naoϑrāica.

frasastaiiaēca

raϑβąm.

aiiaranąmca.

asniianąmca.

māhiianąmca.

yāiriianąmca.

sarəδanąmca. yasnāica.

vahmāica. x naoϑrāica.

frasastaiiaēca.

Y3.25 yaϑā. ahū. vairiiō. zaotā.

frā.mē. mrūtē: 2..: yaϑā.

ahū.

vairiiō. yō. zaotā. frā.mē.

mrūtē:2


.aϑā. ratu . a āt cīt .3

haca. frā.4

a auua. vīδuu . mraotū.

Y4.1 ima. humatāca.1 hūxtāca.

huuar tāca.2

(..) imą.3 haomąsca.

miiazdąsca.

zaoϑ barəsmaca.4

a aiia. frastarətəm.5

əm.

6hauruuata.

amərətāta. gąmca.

əm.6 haoməmca.

para.haoməmca.7

aēsmąsca. baoiδīmca.8

imąm. aŋhuiiąmca.9

ϑβąmca.11

ratufritīmca. gāϑanąmca.

sraoϑrəm.

ϑ

pairica. dadəmahī.13

āca. vaēδaiiamahī.

Y4.2 1āat . dū .

āuuaēδaiiamahī.2

ahurāica.

mazdāi. srao āica.

a iiāi.3 amə aēibiiasca.4

spəṇtaēibiiō

. a āunąmca.5

frauua ibiiō.

a āunąmca.5

uruuōibiiō.6

āϑraēca.7 ahurahe.

mazd . raϑβaēca.

bərəzaite. vīspaii .

sącat ca.8 a aonō.

stōi . yasnāica. vahmāica.

x naoϑrāica.

frasastaiiaēca.

Y4.3 āat . dī .

āuuaēδaiiamahī.1 ima.

humatāca. hūxtāca.

huuar tāca.2 imą.

haomąsca. miiazdąsca.


zaoϑr sca.3 barəsmaca.

a aiia. frastarətəm. gąmca.

hu ŋhəm. hauruuata. amərətāta.

gąmca.

hu ŋhəm. haoməmca.

para.haoməmca.

aēsmąsca. baoiδimca. imąm.4

aŋhuiiąmca.

a iiąmca.5 raϑβąmca. ratufritīmca.

gāϑanąmca. sraoϑrəm. huuar t .6

mąϑr .7

pairica. dadəmahī.8 āca.

vaēδaiiamahī

Y4.4 āat . dī .

āuuaēδaiiamahī.2

amə aēibiiō.

spəṇtaēibiiō.

hux aϑraēibiiō.

huδābiiō.3

yauuaējibiiō.4

yauuaēsubiiō. yōi.5

vaŋh u . ā. manaŋhō.6

iieiṇti.7

y sca. uiti.

Y4.5 āat . dī .

āuuaēδaiiamahī.1

frāiiehī .2

ahe. nmānahe. fradaϑāi.

ahe.

nmānahe. pasuuąmca.

narąmca. zātanąmca.3

ząhiiamnanąmca.4

a

aēm. həṇti

Y4.6 āat . dī . āuuaēδaiiamahī.

a āunąm.1

vaŋuhibiiō.2

frauua ibiiō. y . uγr sca.

aiβiϑūr sca. a aonąm.1

auuaŋhe

Y4.7 āat . dī . āuuaēδaiiamahī.

daϑu ō.

ahurahe. mazd .

raēuuatō. arənaŋuhatō.

mainii u .2

mainiiaoiiehe.3

amə anąm.


spəṇtanąm.4 yasnāica.

vahmāica.

x naoϑrāica. frastaiiaēca

VS4.1 āat . dī .

āuuaēδaiia

mahī dātāi.

haδa.dātāi.

vīdaēuuāi.

zaraθu trāi.

a aone.

a ahe. raϑβ

e. yasnāica.

vahmāica.

x naoϑrāica

.

frasastaiiaē

ca

VS4.2 =

Y4.8

+4.12

VS4.3 =

Y4.9

āat . dī . āuuaēδaiiamahī.

asniiaēibiiō.

a ahe. ratubiiō u ahināi.

a aone. a ahe. raϑβe.

yasnāica.

vahmāica. x naoϑrāica.

frasastaiiaēca:

āat . dī . āuuaēδaiiamahī.

bərəjiiāi.

nmāniiāica. a aone.

a ahe. raϑβe.

yasnāica. vahmāica.

x naoϑrāica.

frasastaiiaēca: āat . dī .

āuuaēδaiiamahī.

srao ahe. a iiehe.1

a iuuatō. vərəϑrājanō.

frādat .gaēϑahe2

ra nao . razi tahe.

ar tātasca.

frādat .gaēϑaii .2

varədat .gaēϑaii .

yasnāica. vahmāica.

x naoϑrāica.

frasastaiiaēca.

āat . dī . āuuaēδaiiamahī

dātāi. haδa.dātāi.


vīdaēuuāi. zaraθu trāi.

a aone.

a ahe. raϑβe yasnāica.

vahmāica.

x naoϑrāica.

frasastaiiaēca: āat .

dī . āuuaēδaiiamahī.

sāuuaŋh e. vīsiiāica.

a aone. a ahe. raϑβe.

yasnāica.

vahmāica. x naoϑrāica.

frasastaiiaēca:

āat . dī . āuuaēδaiiamahī.

miϑrahe.

vouru.gaoiiaotōi .

hazaŋrō.gao ahe.

baēuuarə.ca manō. aoxtō.nāmanō.

yazatahe.

rāmanō. āstrahe. yasnāica.

vahmāica.

x naoϑrāica. frasastaiiaēca.

Y4.9 āat . dī . āuuaēδaiiamahī.

rapiϑβināi.

a aone. a ahe. raϑβe. yasnāica.

vahmāica. x naoϑrāica.

frasastaiiaēca:

āat . dī . āuuaēδaiiamahī.

frādat .f auue.

zaṇtumāica. a aone. a ahe.

raϑβe. yasnāica. vahmāica.

x naoϑrāica.

frasastaiiaēca: āat . dī .

āuuaēδaiiamahī. a ahe. vahi tahe.

āϑ

yasnāica.

vahmāica. x naoϑrāica.

frasastaiiaēca.

Y4.10 āat . dī . āuuaēδaiiamahī.

uzaiieirināi

a aone. a ahe. raϑβe. yasnāica.

vahmāica. x naoϑrāica.

frasastaiiaēca:

āat . dī . āuuaēδaiiamahī.

frādat .vīrāi.

dā´xiiumāica.2 a aone. a ahe.

raϑβe. yasnāica. vahmāica.

x naoϑrāica.

frasastaiiaēca: āat . dī .

āuuaēδaiiamahī. bərəzatō.

ahurahe.

nafəδrō. apąm. apasca.

mazdaδātaii .

yasnāica. vahmāica. x naoϑrāica.

frasastaiiaēca


Y4.11 āat . dī . āuuaēδaiiamahī

aiβisrūϑrimāi1

aibigaiiāi.2 a aone. a ahe. raϑβe.

yasnāica. vahmāica. x naoϑrāica.

frasastaiiaēca: āat . dī .

āuuaēδaiiamahī. frādat .vīspąm.

hujiiāt e.3 zaraϑu trōtəmāica.

a aone.

a ahe. raϑβe. yasnāica. vahmāica.

x naoϑrāica. frasastaiiaēca: āat .

dī .

āuuaēδaiiamahī. a āunąm.4

frauua inąm.

Y4.13 āat . dī . āuuaēδaiiamahī.

1māhiiaēibiiō

a ahe. ratubiiō: aṇtarəm ŋhāi.

a aone. a ahe. raϑβe. yasnāica.

vahmāica. x naoϑrāica.

frasastaiiaēca:

āat . dī . āuuaēδaiiamahī.

pərənō.m ŋhāi.

vī aptaϑāica. a aone. a ahe.

raϑβe. yasnāica. vahmāica.

x naoϑrāica. frasastaiiaēca

Y4.14 āat . dī . āuuaēδaiiamahī.

1yāiriiaēibiiō

a ahe. ratubiiō:

maiδiiōizarəmaiiāi.2

a aone. a ahe. raϑβe. yasnāica.

vahmāica. x naoϑrāica.

frasastaiiaēca:

āat . dī . āuuaēδaiiamahī.

maiδiiōi əmāi.3 a aone. a ahe.

raϑβe.

yasnāica. vahmāica. x naoϑrāica.

frasastaiiaēca: āat . dī .

āuuaēδaiiamahī.

paiti hahiiāi.4 a aone. a ahe.

raϑβe. yasnāica. vahmāica.

x naoϑrāica.

frasastaiiaēca: āat . dī .

āuuaēδaiiamahī. aiiāϑrimāi5

fraouruuaē trimāi.6

var nihar tāica.7 a aone.

a ahe. raϑβe. yasnāica. vahmāica.

x naoϑrāica. frasastaiiaēca: āat .

dī .

āuuaēδaiiamahī. maiδiiāiriiāi.

a aone.

a ahe. raϑβe. yasnāica. vahmāica.

x naoϑrāica. frasastaiiaēca: āat .

dī .

āuuaēδaiiamahī.

hamaspaϑmaēdaiiāi.8

a aone. a ahe. raϑβe. yasnāica.

vahmāica. x naoϑrāica.

frasastaiiaēca:

āat . dī . āuuaēδaiiamahī.

sarəδaēibiiō. a ahe. ratubiiō.

yasnāica. vahmāica. x naoϑrāica.


frasastaiiaēca.

Y4.15 āat . dī . āuuaēδaiiamahī.

vīspaēibiiō.

aēibiiō. ratubiiō. yōi. həṇti. a ahe.

ratauuō. ϑraiiasca.1 ϑris sca.

nazdi ta.

pairi hāuuanaiiō.2 yōi. həṇti.

a ahe.

yat vahi tahe. mazdō.frasāsta.

zaraϑu trō.fraoxta.

yasnāica. vahmāica.

x naoϑrāica. frasastaiiaēca.

Y4.16

(date)

āat . dī . āuuaēδaiiamahī.

1ahuraēibiia

miϑraēibiia. bərəzaṇbiia2

aiϑiiajaŋhaēibiia3

a auuanaēibiia4 stārąmca

spəṇtō.mainiiauuanąm

dāmanąm ti triieheca5

stārō raēuuatō arənaŋuhatō6

m ŋhaheca7

gaociϑrahe. huuarəca x aētahe

auruuat .aspahe. dōiϑrahe ahurahe

mazd . miϑrahe.

da´xiiunąm

dai hupatōi 8

yasnāica. vahmāica.

x naoϑrāica.

frasastaiiaēca: āat . dī .

āuuaēδaiiamahī. (rōz) ...

yasnāica. vahmāica.

x naoϑrāica. frasastaiiaēca: āat

dī . āuuaēδaiiamahī. (māh) ...

Y4.17 āat . dī . āuuaēδaiiamahī.

tauua.

āϑrō. ahurahe. mazd .

puϑra. mat .

vīspaēibiiō. ātərəbiiō.

yasnāica.

vahmāica. x naoϑrāica.

frasastaiiaēca:

āat . dī . āuuaēδaiiamahī.

aiβiiō.

vaŋuhibiiō1 vīspanąmca.

apąm. mazdaδātanąm.

vīspanamca.

uruuaranąm.

mazdaδātanąm. yasnāica.

vahmāica.

x naoϑrāica. frasastaiiaēca.

Y4.18 āat . dī . āuuaēδaiiamahī.


1mąϑrahe.

spəṇtahe. a aonō.

vərəziiaŋuhahe.2

dātahe. vīdaēuuahe.3 dātahe.

zaraϑu trōi 4 darəγaii .

upaiianaii 5

daēnaii . vaŋhuii .

māzdaiiasnōi .6

yasnāica. vahmāica. x naoϑrāica.

frasastaiiaēca.

Y4.19 āat . dī . āuuaēδaiiamahī. garōi .

u idarənahe1 mazdaδātahe.

a a āϑrahe2

vīspaē ąmca. gairinąm.

a a āϑranąm.

pouru. āϑranąm.3

mazdaδātanąm.

kāuuaiieheca. arənaŋhō.

mazdaδātahe.

a arətaheca. arənaŋhō.

mazdaδātahe.

yasnāica. vahmāica. x naoϑrāica.

frasastaiiaēca: āat . dī .

āuuaēδaiiamahī.

a ōi . vaŋhuii . cistōi .

vaŋhuii . ərəϑ 4 vaŋhuii .

rasąstātō.

vaŋhuii . arənaŋhō. sauuaŋhō.

mazdaδātahe. yasnāica. vahmāica.

x naoϑrāica. frasastaiiaēca.

Y4.20 āat . dī . āuuaēδaiiamahī.

dahmaii .

vaŋhuii . āfritōi . dahmaheca.

nar .

a aonō. uγraheca. taxmahe.

dāmōi .

upamanahe. yazatahe. yasnāica.

vahmāica.

x naoϑrāica. frasastaiiaēca

Y4.21 āat . dī . āuuaēδaiiamahī. ŋhąm.

asaŋhąmca. ōiϑranąmca1

gaoiiaoitinąmca.

maēϑananąmca.

auuō. arənanąmca.

apąmca. zəmąmca. uruuaranąmca.

ai h sca2

zəmō. auuai heca.2 a nō.3

vātaheca.

a aonō. strąm4 m ŋhō. hūrō.

anaγranąm.

raocaŋhąm. aδātanam.

vīspanąmca.

spəṇtahe. mainii u 5 dāmanąm.

a aonąm.

a aoninąmca. a ahe.

raϑβąm. yasnāica.

vahmāica. x naoϑrāica.

frasastaiiaēca.


VS4.4

āat dī āuuaēδaiiamahī

raϑβō

bərəzatō. yō1 a ahe:

raϑβąm. aiiaranąmca.

asniianąmca.

māhiianąmca.

yāiriianąmca.

sarəδanąmca. yōi həṇti

a ahe. ratauuō. dātahe

haδa.dātahe vīdaēuuahe

zaraθu trōi . raϑβō.

yasnāica. vahmāica.

x naoϑrāica.

frasastaiiaēca.

Y4.23 āat . dī . āuuaēδaiiamahī.

(..)

srao ahe. a iiehe2

taxmahe. tanumąϑrahe.

dar i.drao 3 āhūiriiehe4

x naoϑra. yasnāica.

vahmāica. x naoϑrāica.

frasastaiiaēca: āat . dī .

āuuaēδaiiamahī.

zaraϑu trahe.

spitāmahe5

a aonō. frauua e6

x naoϑra.

yasnāica. vahmāica.

x naoϑrāica.

frasastaiiaēca: āat . dī .

āuuaēδaiiamahī.

tauua. ātar 7 puϑra.

ahurahe.

mazd . x naoϑra.

yasnāica. vahmāica.

x naoϑrāica.

frasastaiiaēca.

Y4.24 āat . dī . āuuaēδaiiamahī.

a āunąm.1

frauua inąm. uγranąm.

aiβiϑūranąm.

paoiriiō.t kaē anąm. frauua inąm.

nabānazdi tanąm.

frauua inąm.


yasnāica. vahmāica.

x naoϑrāica.

frasastaiiaēca

Y4.25 āat . dī . āuuaēδaiiamahī.

vīspaēibiiō.

a ahe. ratubiiō. yasnāica.

vahmāica.

x naoϑrāica.

frasastaiiaēca: āat . dī .

āuuaēδaiiamahī.

vīspaēibiiō. vaŋhuδābiiō1

yazataēibiiō.

mainiiaoibiiascā2

gaēϑiiaēibiiascā3 yōi.

həṇti. yasniiāca4

vahmiiāca5 a āt . haca.

yat . vahi tāt .

amə ā spəṇtā6 hux aϑrā

hu ŋhō yazamaide

Y4.26 ye hē.1 hātąm. āat .2 yesnē.3

paitī.4 vaŋhō.5

mazd . ahurō. vaēϑā.6

a āt . hacā.

y ŋhąmcā. tąscā. t scā. yazamaide

Y5.1 iϑā. āt .1 yazamaidē.2

ahurəm.

mazdąm. y . gąmcā.

a əmcā. dāt .

apascā. dāt . uruuar scā.

vaŋuhī .3

raoc scā. dāt . būmīmcā.4

vīspācā.

vohū. ahiiā. x aϑrācā.

maz nācā.5

hauuapaṇghāi cā.

Y5.2 t m. at .1 yasniianąm.2

pauruuatātā.3

yazamaidē. yōi.4 g u .

hacā. ṇtī.

Y5.3 t m.1 at . āhūiriiā.2

nām nī.3 mazdā.varā.4

spəṇtōt mā.5 yazamaidē:

*t m.

ahmākāi .6 azdibī cā.7

u tānāi cā.8


yazamaidē: *t m.

a āunąm.9 frauua ī .10

narąmcā. nāirinąmcā.11

yazamaidē

a əm. at 1 vahi təm.

yazamaidē.

hiiat . sraē təm. hiiat .

spəṇtəm.

amə əm. hiiat .2

raocaṇghuuat .3 hiiat .2

vīspā. vohū

Y5.5 vohucā. manō.

yazamaidē. vohucā.

x aϑrəm. vaŋuhīmcā.2

daēnąm.

vaŋuhīmcā. fsəratūm.

vaŋuhīmcā. ārmaitīm

Y5.6 ye hē. hātąm. āat . yesnē.

paitī.2 vaŋhō.3 mazd . ahurō.

vaēϑā. a āt . hacā.

y ŋhąmcā. tąscā. t scā. yazamaide.

Y6.1 daδuu ŋhəm. ahurəm.

mazdąm. yazamaide:

amə ā.1 spəṇtā.

hux aϑrā. hu ŋhō.

yazamaide.

VS6.1

VS6.2 =

Y6.2

+6.6

asniia. a auuana. a ahe.

ratauuō.

yazamaide u ahinəm.

a auuanəm. a ahe. ratūm.

yazamaide: bərəjīm.1 nmānīmca.

a auuanəm.

a ahe. ratūm. yazamaide: srao əm.

a īm.2 huraoδəm. vərəϑrājanəm.

frādat .gaēϑəm.

a auuanəm. a ahe. ratūm.

yazamaide: ra nūm.

dātəm

haδa.dātəm

vi-dōiiūm

zaraθu trə

m

a auuanəm

a ahe

ratūm

yazamaide


azi təm. yazamaide

ar tātəmca.

frādat .gaēϑąm.

varədat .gaēϑąm.

yazamaide.

VS6.3 =

Y6.2

hāuuanīm. a auuanəm.

a ahe.

ratūm. yazamaide:

sāuuaŋhaēm.2

vīsīmca.3 a auuanəm.

a ahe. ratūm.

yazamaide: miϑrəm.

vouru.gaoiiaoitīm.

hazaŋra.gao əm.

baēuuarə.ca manəm.

aoxtō.nāmanəm.

yazatəm. yazamaide:

rāma. əm.

yazamaide.

Y6.3 rapiϑβinəm.1

a auuanəm. a ahe.

ratūm.

yazamaide:

frādat .f āum.2

zaṇtuməmca.

a auuanəm. a ahe.

ratūm. yazamaide:

a əm. vahi təm.

ātrəmca.3ahurahe.

ϑrəm.

yazamaide

Y6.4 uzaiieirinəm.1

a auuanəm. a ahe. ratūm.

yazamaide: frādat V.vīrəm.

dā´xiiuməmca.2

a auuanəm. a ahe. ratūm.

yazamaide:

bərəzaṇtəm.3 ahurəm. x aϑrīm.4

x aētəm.

apąm. napātəm. auruuat .aspəm.

yazamaide:

apəmca. mazdaδātąm. a aonīm.6

yazamaide

Y6.5 aiβisrūϑriməm.1 aibigāim.

a auuanəm.

a ahe. ratūm. yazamaide:


frādat .vīspąm.hujiiāitīm.

zaraϑu trōtəməmca. a auuanəm.

a ahe. ratūm. yazamaide:

a āunąm.2

vaŋuhī .3 sūr . spəṇt . frauua aiiō.

yazamaide: γn sca.4 vīrō.vąϑ .

yazamaide: yāiriiąmca. hu itīm.5

yazamaide: aməmca. huta təm.6

huraoδəm.

yazamaide: vərəϑraγnəmca.7

ahuraδātəm.

yazamaide: vanaiṇtīmca.8

uparatātəm.9

yazamaide.

Y6.7 māhiia. a auuana. a ahe.

ratauuō.

yazamaide:

aṇtarəm ŋhəm.

a auuanəm.

a ahe. ratūm. yazamaide:

pərənō.m ŋhəm.

vī aptaϑəm.2

a auuanəm. a ahe.

ratūm. yazamaide

Y6.8 1yāiriia. a auuana.

a ahe. ratauuō.

yazamaide:

maiδiiōizarəmaēm.2

a auuanəm.

a ahe. ratūm. yazamaide:

maiδiiōi əməm.3

a auuanəm. a ahe.

ratūm. yazamaide:

paiti hahīm.4

a auuanəm. a ahe.

ratūm. yazamaide:

aiiāϑriməm.5

fraouruuaē triməm.6

var nihar təm.7

a auuanəm.

a ahe. ratūm. yazamaide:

maiδiiāirīm.

a auuanəm. a ahe.

ratūm. yazamaide:

hamaspaϑmaēdaēm.8

a auuanəm. a ahe.

ratūm. yazamaide:


sarəδa. a auuana.

a ahe. ratauuō.

yazamaide.

Y6.9 vīspe. a ahe. ratauuō.

yazamaide.

yōi. həṇti. a ahe.

ratauuō. ϑraiiasca.1

ϑrisąsca. nazdi ta.

pairi hāuuanaiiō.2

yōi. həṇti. a ahe. yat .

vahi tahe.

mazdō.frasāsta.3

zaraϑu trō.fraoxta.

Y6.10

(date)

1ahura. miϑra.

bərəzaṇta2 aiϑiiajaŋha3

a auuana. yazamaide:

str u ca. m ŋhəmca

huuarəca. uruuarāhu4

paiti. barəsmaniiāhu5

miϑrəm. vīspanąm.

da´xiiunąm

dai hupaitīm6

yazamaide: (rōz) ...

yazamaide: (māh) ...

yazamaide.

Y6.11 ϑβąm. ātrəm1 ahurahe.

mazd . puϑrəm.

a auuanəm. a ahe.

ratūm. yazamaide.

mat . vīspaēibiiō.

ātərəbiiō:2 āpō.

vaŋuhī 3 vahi t .

mazdaδāt . a aonī .

yazamaide: vīsp . āpō.

mazdaδāt .

a aonī . yazamaide:

vīsp . uruuar .

mazdaδāt . a aonī .

yazamaide.

Y6.12 1mąϑrəm. spəṇtəm.

a arənaŋhəm.2

yazamaide: dātəm.

vīdōiiūm.3 yazamaide:

dātəm. zaraϑu tri.4


yazamaide: darəγąm.

upaiianąm.5 yazamaide:

daēnąm. vaŋuhīm6

māzdaiiasnīm.7

yazamaide.

Y6.13 gairīm. u idarənəm.1

mazdaδātəm.

a a āϑrəm.

yazatəm. yazamaide:

vīsp .

garaiiō2 a a āϑr 3

pouru. āϑr 4

mazdaδāta5

a auuana. a ahe.

ratauuō. yazamaide:

uγrəm. kauuaēm.

arənō. mazdaδātəm.

yazamaide: 6uγrəm.

a arətəm. arənō.

mazdaδātəm.

yazamaide:6 a īm.

vaŋuhīm7

yazamaide: x ōiϑnīm8

bərəzaitīm.

amauuaitīm. huraoδąm.

āparąm.

arənō. mazdaδātəm.

yazamaide: sauuō.

mazdaδātəm. yazamaide.

Y6.14 dahmąm. vaŋuhīm.2

āfritīm. yazamaide:

dahməmca. narəm.

a auuanəm. yazamaide:

uγrəm. taxməm. dāmōi .

upamanəm.

yazatəm. yazamaide

Y6.15 əmasca.

ōiϑ

gaoiiaoitī ca.

maēϑ

ə

yazamaide: iməmca.4


ōiϑrahe. paitīm.

yazamaide. yim.

ahurəm. mazdąm.

Y6.16 ratauuō. vīspe. mazi ta.

yazamaide.

aiiara. asniia.1 māhiia.

yāiriia.

sarəδa.

Y6.17 hauruuata.1 amərətāta.

yazamaide:

gāu . hud .2 yazamaide:

srao əm.

a īm.3 huraoδəm. vərəϑrājanəm.

frādat .gaēϑəm.

a auuanəm. a ahe. ratūm.

yazamaide.

Y6.18 haoməmca.

para.haoməmca.

yazamaide:

1zaraϑu trahe.

spitāmahe.2 iδa.

a aonō. a īmca.3

frauua īmca.

yazamaide: aēsmąmca.

baoiδīmca.

yazamaide: ϑβąm.

ātrəm.4 ahurahe.

mazd . puϑrəm.

a auuanəm. a ahe.

ratūm. yazamaide.

Y6.19 a āunąm.1 vaŋuhī .2

sūr . spəṇt .

frauua aiiō. yazamaide.

VS6.4 =

Y6.20

vīspe. a auuanō.1 yazata.

yazamaide:

vīspe. a ahe. ratauuō.

yazamaide:

dātəm haδa.dātəm

vīdōiiūm zaraθu trəm

paiti. ratūm.

: ratauuō. vīspe.

mazi ta. paiti. ratūm

Y6.21 yeŋ hē. hātąm.

yaϑā.


ahū. vairiiō. yō. zaotā.

frā.mē. mrūtē:

aϑā. ratu . a āt cīt . haca.

frā.

a auua. vīδuu . mraotū.

Y7.1 a əm. vohū (3x)

a aiia. daδąmi.2

arəϑəm3 miiazdəm.

hauruuata4 amərətāta.

gāu 5 hud 6 x nūmaine7

ahurahe. mazd .

amə anąm. spəṇtanąm:

x nūmaine.

srao ahe. a iiehe.

a iuuatō.8

vərəϑrājanō.

frādat .gaēϑahe.

Y7.2 a aiia.1 daδąmi.

haoməmca.

para.haoməmca.2

x nūmaine.

zaraϑu trahe.

spitāmahe.3 a aonō.

frauua e: a aiia.

daδąmi. aēsma.4 baoiδi.5

x nūmaine.

tauua. āϑrō.6 ahurahe.

mazd . puϑra

Y7.3 a aiia. daδąmi.1 haomi.2

x nūmaine.

*aiβiiō. vaŋuhibiiō.3*

apąm. vaŋuhīnąm.4

mazdaδātanąm: a aiia.

daδąmi. āpəm.

haomiiąm:5 a aiia.

daδąmi. gąm.

jīuuiiąm:6 a aiia.

daδąmi. uruuarąm.

haδānaēpatąm.7 a aiia.

uzdātąm.8

x nūmaine. apąm.

mazdaδātanąm.

Y7.4 a aiia. daδąmi. imat .

barəsma. haδa.zaoϑrəm.


VS7.1

VS7.2 =

Y7.5

+7.9

haδa.aiβii ŋhanəm.

a aiia. frastarətəm.1

x nūmaine. amə anąm.

spəṇtanąm:

a aiia. daδąmi. vāca.

humata. hūxta.

huuar ta:2 a aiia.

daδąmi. gāϑanąmca.

sraoϑrəm: a aiia.

daδąmi.

huuar t .3 mąϑr : a aiia.

daδąmi.

imąm. aŋhuiiąmca.

a iiąmca.4 raϑβąmca.

ratufritīmca. x nūmaine.

yazatanąm.

a aonąm.5

mainiiauuanąm.6

gaēϑiianąm.7

x nūmaine. hauuaheca.8

urunō.

a aiia daδąmi dātāi

haδa.dātāi vīdaēuuāi

zaraθu trāi a aone

a ahe raϑβe

a aiia daδąmi

asniiaēibiiō. a ahe

ratubiiō u ahināi.1

a aone.

a ahe. raϑβe: a aiia.

daδąmi. bərəjiiāi.

nmāniiāica. a aone.

a ahe. raϑβe:

a aiia. daδąmi.

srao ahe.

a iiehe.2 a iuuatō.3

vərəϑrājanō.

frādat .gaēϑahe.

ra nao . razi tahe.

ar tātasca.

frādat .gaēϑaii .

varədat .gaēϑaii


VS7.3 =

Y7.5

a aiia daδąmi hāuuan e

a aone. a ahe.

raϑβe: a aiia. daδąmi.

sāuuaŋh e.

vīsiiāica. a aone. a ahe.

raϑβe: a aiia.

daδąmi. miϑrahe.

vouru.gaoiiaotōi .2

hazaŋrō.gao ahe.

baēuuarə.ca manō.

aoxtō.nāmanō. yazatahe.

rāmanō. āstrahe.

Y7.6 a aiia. daδąmi.

rapiϑβināi.1 a aone.

a ahe. raϑβe:2 a aiia. daδąmi.

frādat .f auue.3

zaṇtumāica. a aone. a ahe.

raϑβe: a aiia. daδąmi. a ahe.

vahi tahe. āϑrasca. ahurahe.

mazd

Y7.7 a aiia. daδąmi. uzaiieirināi.1

a aone.

a ahe. raϑβe: a aiia. daδąmi.

frādat .vīrāi. dā´xiiumāica.2

a aone.

a ahe. raϑβe: a aiia. daδąmi.

bərəzatō.

ahurahe. nafəδrō. apąm. apasca.

mazdaδātaii .

Y7.8 a aiia. daδąmi. aiβisrūϑrimāi.1

aibigaiiāi.2 a aone. a ahe. raϑβe:

a aiia. daδąmi.

frādat .vīspąm.hujiiāt e.3

zaraϑu trōtəmāica. a aone.

a ahe. raϑβe: a aiia. daδąmi.

a āunąm.4

frauua inąm. γənąnąmca.5

vīrō.vąϑβanąm.

yāiriiaii sca.6 hu itōi .7 amaheca.

hutā tahe. huraoδahe.

vərəϑraγnaheca.

ahuraδātahe. vanaiṇtii sca.8

uparatātō

Y7.10 a aiia. daδąmi. māhiiaēibiiō.

a ahe.

ratubiiō: aṇtarəm ŋhāi. a aone.

a ahe. raϑβe: a aiia. daδąmi.

pərənō.m ŋhāi.

vī apta āica. a aone. a ahe. raϑβe

Y7.11 a aiia. daδąmi. 1yāiriiēibiiō.

a ahe. ratubiiō:

maiδiiōizarəmaiiāi2

a aone3 a ahe. raϑβe: a aiia.

daδąmi. maiδiiōi əmāi4 a aone.

a ahe.


aϑβe: a aiia. daδąmi.

paiti hahiiāi5

a aone. a ahe. raϑβe: a aiia.

daδąmi. aiiāϑrimāi6

fraouruuaē trimāi7

var nihar tāica8 a aone. a ahe.

raϑβe: a aiia. daδąmi.

maiδiiāiriiāi.

a aone. a ahe. raϑβe:

a aiia. daδąmi.

hamaspaϑmaēdaiiāi9

a aone. a ahe. raϑβe: a aiia.

daδąmi.

sarəδaēibiiō. a ahe. ratubiiō.

Y7.12 a aiia. daδąmi. vīspaēibiiō. aēibiiō.

ratubiiō. yōi. həṇti. a ahe. ratauuō.

ϑraiiasca.1 ϑrisąsca. nazdi ta.

pairi hāuuanaiiō.2 yōi. həṇti.

a ahe.

yat . vahi tahe. mazdō.frasāsta.3

zaraϑu trō.fraoxta.

Y7.13

(date)

a aiia. daδąmi. 1ahuraēibiia.

miϑraēibiia.

bərəzaṇbiia.2 aiϑiiajaŋhaēibiia.3

a auuanaēibiia.

stārąmca. spəṇtō.mainiiauuanąm.4

dāmanąm. ti triieheca.5 stārō.

raēuuatō. arənaŋuhatō.6

m ŋhaheca.7

gaociϑrahe. huuarəca. x aētahe.

auruuat .aspahe.

dōiϑrahe. ahurahe. mazd .

miϑrahe. da´xiiunąm.

daiŋ hupatōi :8

a aiia. daδąmi. (rōz) ...

a aiia.

daδąmi. (māh) ...

Y7.14 a aiia. daδąmi. tauua.

āϑrō. ahurahe.

mazd . puϑra. mat .

vīspaēibiiō.

ātərəbiiō:1 a aiia.

daδąmi. aiβiiō.

vaŋuhibiiō.2

vīspanąmca. apąm.

mazdaδātanąm.

vīspanąmca.3 uruuaranąm.

mazdaδātanąm.

Y7.15 a aiia. daδąmi. 1mąϑrahe.

spəṇtahe.

a aone. bərəziiaŋuhahe.2 dātahe.

vīdaēuuahe. dātahe. zaraϑu trōi .

darəγaii . upaiianaii .3 daēnaii .

Y7.16 a aiia. daδąmi. garōi .

u idarənahe.1


mazdaδātahe. a a āϑrahe.

vīspaē ąmca.

gairinąm. a a āϑranąm.

pouru. āϑraṇam.

mazdaδātanąm. kāuuaiieheca.

arənaŋhō. mazdaδātahe.

a arətaheca.2

arənaŋhō. mazdaδātahe: a aiia.

daδąmi. a ōi .3 vaŋhuii . cistōi .

vaŋhuii . ərəϑ . vaŋhuii .

rasąstātō.

vaŋhuii . arənaŋhō. sauuaŋhō.

mazdaδātahe.

Y7.17 a aiia. daδąmi. dahmaii .

vaŋhuii .

āfritōi . dahmaheca. nar . a aonō.

uγraheca. taxmahe. dāmōi .

upamanahe.

yazatahe

Y7.18 a aiia. daδąmi. 1 ŋhąm.

asaŋhąmca.

ōiϑranąmca. gaoiiaoitinąmca.2

maēϑananąmca.

auuō. arənanąmca. apąmca.

zəmąmca.3 uruuaranąmca.

aiŋ h sca.4 zəmō.

auuaiŋ heca.5 a nō.6 vātaheca.

a aonō.

strąm.7 m ŋhō. hūrō. anaγranąm.

raocaŋhąm. aδātanąm.

vīspanąmca.

spəṇtahe. mainii u .8 dāmanąm.

a aonąm.

a aoninąmca. a ahe.

VS7.4 =

Y7.19

raϑβąm.

a aiia. daδąmi. raϑβō.

bərəzatō. yō.

a ahe: raϑβąm. aiiaranąmca.

asniianąmca.

māhiianąmca. yāiriianąmca.

sarəδanąmca.

yōi. həṇti. a ahe. ratauuō:

dātahe haδa.dātahe

vīdaēuuahe zaraθu trōi .

raϑβō

Y7.20 a aiia. daδąmi.

arəϑəm.

miiazdəm. hauruuata.

amərətāta. gāu .

hud x nūmaine.

srao ahe. a iiehe

taxmahe.

tanumąϑrahe.


dar i.drao āhūiriiehe

aoxtō.nāmanō. yazatahe

Y7.21 a aiia. daδąmi.

haoməmca.

para.haoməmca.1

x nūmaine.

zaraϑu trahe.

spitāmahe.2 a aonō.

frauua e.

aoxtō.nāmanō.

yazatahe: a aiia. daδąmi

aēsma

baoiδi x nūmaine.

tauua. āϑrō ahurahe.

mazd . puϑra.

aoxtō.nāmanō yazatahe.

(Y7.20-21: 2x)

Y7.22 a aiia. daδąmi a āunąm.

frauua inąm.

uγranąm. aiβiϑūranąm.

paoiriiō.t kaē anąm

frauua inąm.

nabānazdi tanąm

frauua inąm.

Y7.23 a aiia. daδąmi.

vīspaēibiiō. a ahe.

ratubiiō: a aiia. daδąmi.

vīspaēibiiō.

vaŋhuδābiiō.1

yazataēibiiō.

mainiiaoibiiascā.2

gaēϑiiaēibiiascā.3

yōi. həṇti. yasniiāca.4

vahmiiāca.5

a āt . haca. yat . vahi tāt .

Y7.24 a aiia.nō.1 paitī.2

jamiiāt . 3yehiiā.

sauuā.4 i ṇtī.5

rādaŋhō:6 ϑβōi.7

staotarascā.8

mąϑranascā.

ahura.mazdā.9

aogəmadaēcā.10

usmahicā.11


vīsāmadaēcā:12 hiiat .

mīždəm.13

mauuaēϑəm.14

fradadāϑā.15 daēnābiiō.

mazdā. ahurā

ϑβōi.7

staotarascā.8

mąϑranascā.

ahura.mazdā.9

aogəmadaēcā.10

usmahicā.11

vīsāmadaēcā:12 hiiat .

mīždəm.13

mauuaēϑəm.14

fradadāϑā.15 daēnābiiō.

mazdā. ahurā (2x)

Y7.25 ahiiā. huuō. n .1 dāidī.

ahmāicā.2

ahuiiē.3 mana´xiiāica:4

tat . ahiiā.

yā. tat . upā.5 jamiiāmā.

tauuācā.6

sarəm.7 a a´xiiācā.

vīspāi. yauuē.

yaϑā. ahū. vairiiō. aϑā.

ratu .

a āt cīt . hacā. (2x)

Y7.26 ahunəm. vairīm.

yazamaide: ar uxδəm1

vācim2 yazamaide:

dahmąm. vaŋuhīm3

āfritīm4 yazamaide:

uγrəm. taxməm

dāmōi . upamanəm.

yazatəm. yazamaide:

hauruuata amərətāta

yazamaide: gāu 5

hud 6 yazamaide:

haoməmca.

para.haoməmca.

yazamaide: aēsmąsca

baoiδīmca7 yazamaide:


frasasti8 dahmaii .

vaŋhuii . āfritōi 9.

Y7.27 yeŋ hē. hātąm āat . yesnē.

paitī.2 vaŋhō.3

mazd . ahurō. vaēϑā.

a āt . hacā.

y ŋhąmcā. tąscā. t scā.

yazamaide

Y7.28 yaϑā. ahū. vairiiō. yō.

zaotā. frā.mē. mrūtē:

aϑā.

ratu . a āt cīt .3 haca. frā.

a aiia.

Y8

Y8.1 a əm. vohū. (3x)

a aiia. daδąmi.2

arəϑəm. miiazdəm.3

hauruuata. amərətāta.

gāu . hud .4

haoməmca.

para.haoməmca.

aēsmąsca.

baoiδīmca. frasasti.5

ahurahe. mazd .

ahunahe. vairiiehe.

ar uxδahe.6 vāx .

dahmaii .7 vaŋhuii .

āfritōi . uγrāi.

dāmōi . upamanāi.

haomaheca. mąϑraheca.

a aonaēca.8

zaraϑu trahe:9

a aiia.nō.10

paiti.11 jamiiāt .

Y8.2 arata.2 narō. aētəm.

miiazdəm.

yōi.3 dim.4 haŋhāna.5

a āca.6

fr rətica

Y8.3 amə a spəṇta daēne1

māzdaiiasne2

vaŋhauuasca3


vaŋuhī ca4 zaoϑr sca:

yō5 aē uua

mazdaiiasnaē uua6

mazdaiiasnō aojanō

a ahe rāϑma7

jī taiiamnō8 yāϑβa

gaēϑ a ahe

mərəγəṇte9 auui10 tū

dim11

disiiata12 y apasca

uruuar

Y8.4 yasca. aētaē ąm.

mazdaiiasnanąm.

pərənāiiunąm1

aiβi.zūzuiianąm2 imą3

vacō4 nōit . vīsaiti5

framrūite6 aētąm.

ā. yātumanahe7 jasaiti

a əm. vohū (3x)

a əm. vohū (4x)

yaϑā. ahū. vairiiō (2x)

Y8.5 vasasca. tū.

ahura.mazda.2 u tāca.

x aē a.3 hauuanąm.

dāmanąm: vasō.

āpō. vasō. uruuar . vasō.

vīspa. vohū.4

a acīϑra.5 x aiiamnəm.6

a auuanəm.

dāiiata. ax aiiamnəm.7

druuaṇtəm.

Y8.6 vasō.x aϑrō. hiiāt .1

a auua:

auuasō.x aϑrō.2 hiiāt .1

druu .

gatō. hamistō.3 nižbərətō

haca spəṇtahe.

mainii u dāmabiiō.

varatō auuasō.x aϑrō.

Y8.7 hax aiia azəmcit yō.

zaraϑu trō.


fratəmą nmānanąmca.

vīsąmca.

zaṇtunąmca.

da´xiiunąmca. aiŋ h

daēnaii . anumataiiaēca.

anuxtaiiaēca

anuuar taiiaēca yā

āhūiri

zaraϑu tri .

Y8.8 rauuasca.1 āϑrəmca.

āfrīnāmi.2

vīspaii . a aonō. stōi :

ązasca.

dužāϑrəmca.3 āfrīnāmi.4

vīspaii .

druuatō. stōi

Y8.9 a əm. vohū. (3x)

haomahe. a auuazaŋhō.3

x naoϑra.

yasnāica. vahmāica.

x naoϑrāica.

frasastaiiaēca.

yaϑā. ahū. vairiiō. zaotā.

frā.mē. mrūtē: ..

yaϑā. ahū. vairiiō. yō.

zaotā. frā.mē.

mrūtē: .. aϑā. ratu .

a āt cīt .

haca. frā. a auua. vīδuu .

mraotū.

Y9

Y9.1 hāuuanīm. ā. ratūm.1 ā.

haomō. upāit .2

zaraϑu trəm.

ātrəm.3

pairi.yaoždaϑəṇtəm.4

+gāϑ sca.

srāuuaiiaṇtəm:

ā.dim.5 pərəsat .

*zaraϑu trō: kō.

narə6 ahī7 yim8 azəm.

vīspahe. aŋh u .

astuuatō. sraē təm.

dādarəsa9 ahe.


gaiiehe. anuuatō10

amə ahe

Y9.2 āat . mē. aēm.

paitiiaoxta.1

haomō. a auua. dūrao ō:

azəm. ahmi. zaraϑu tra.

haomō. a auua. dūrao ō:

ā.mąm.2 yāsaŋuha.3

spitama.

frā.mąm.4 hunuuaŋuha.5

arət e. aoi.6

mąm. staomaine.7 stūiδi.

yaϑa.8 mā.9

*aparacit .10

sao iiaṇtō.11 stauuąn.

Y9.3 āat . aoxta. zaraϑu trō:

nəmō. haomāi.*

kasə.ϑβąm.2 paoiriiō.

haoma.

ma iiō.3 astuuaiϑiiāi.4

hunūta.5

gaēϑiiāi:6 kā. ahmāi.

a i . ərənāuui.7

cit .8 ahmāi. jasat .

āiiaptəm.

Y9.4 āat . mē. aēm1

paitiiaoxta.

haomō. a auua. dūrao ō:

vīuuaŋh . mąm. paoiriiō.

ma iiō2

astuuaiϑiiāi. hunūta3

gaēϑiiāi:4

hā. ahmāi. a i .

ərənāuui5

tat . ahmāi. jasat .

āiiaptəm.

yat . hē6 puϑrō7

us.zaiiata8

yō. yimō9 x aētō.

huuąϑβō10

arənaŋuhastəmō11

zātanąm.

huuarə.darəsō.

ma iiānąm:


12yat . kərənaot 13

aiŋ he14 x aϑrāδa15

amar əṇta16 pasu. vīra17

aŋhao əmne18 āpa.

uruuaire19

airiiąn. arəϑəm20

ajaiiamnəm

Y9.5 yimahe.1 x aϑre.2

auruuahe.3

nōit . aotəm.4 ŋha.5

nōit . garəməm.6

nōit . zauruua.7 ŋha.

nōit . mərəϑiiu .8

nōit . araskō.9

daēuuō.dātō:10

paṇca.dasa.

fracarōiϑe.11

pita.12 puϑrasca.

raoδaē uua.

*katarascit .13

yauuata. x aiiōit .14

huuąϑβō.

yimō. vīuuaŋuhatō.15

puϑrō.

Y9.6 kasə.ϑβąm.1 bitiiō.

haoma. ma iiō.

astuuaiϑiiāi. hunūta.

gaēϑiiāi:2

kā. ahmāi. a i .

ərənāuui.3

cit . ahmāi. jasat .

āiiaptəm

Y9.7 āat . mē. aēm. paitiiaoxta.

haomō. a auua. dūrao ō:

āϑβiiō. mąm. bitiiō.

ma iiō.

astuuaiϑiiāi. hunūta.

gaēϑiiāi:1

hā. ahmāi. a i . ərənāuui.

tat . ahmāi. jasat .

āiiaptəm.

yat . hē.2 puϑrō.

us.zaiiata.3

vīsō. sūraii . ϑraētaonō


Y9.8 1yō. janat .2 ažīm.

dahākəm.3

ϑrizafanəm.4

ϑrikamərəδəm.5

x uua .a īm.6

hazaŋrā.yaox tīm.7

a aojaŋhəm.8 daēuuīm.9

drujəm.10

aγəm. gaēϑāuuiiō.11

druuaṇtəm.12

yąm. a aojastəmąm.

drujəm.13

fraca. kərəṇtat . aŋrō.14

mainiiu .15

aoi.16 yąm. astuuaitīm.

gaēϑąm.17

mahrkāi.18 a ahe.

gaēϑanąm.

Y9.9 kasə.ϑβąm.1 ϑritiiō.

haoma. ma iiō.

astuuaiϑiiāi. hunūta.

gaēϑiiāi:

kā. ahmāi. a i . ərənāuui.

cit . ahmāi. jasat .

āiiaptəm.

Y9.10 āat . mē. aēm. paitiiaoxta.

haomō. a auua. dūrao ō:

ϑritō1 *sāmanąm.

səuui tō2*

ϑritiiō. mąm. ma iiō.

astuuaiϑiiāi. hunūta.

gaēϑiiāi:

hā. ahmāi. a i . ərənāuui.

tat . ahmāi. jasat .

āiiaptəm.

yat . hē. puϑra3

us.zaiiōiϑe4

uruuāx aiiō5

kərəsāspasca:6

t kaē ō. aniiō7 dātō.rāzō.

āat . aniiō. uparō.kairiiō8

yauua9 gaēsu .10

gaδauuarō

Y9.11 yō. janat . ažīm.2


sruuarəm.3

yim. aspō.garəm.

nərə.garəm.4

yim.5 vī auuaṇtəm.6

zairitəm.7

yim.5 upairi. vī .8

araoδat .9

ār tiiō.barəza.10

zairitəm:11

yim. upairi. kərəsāspō.

aiiaŋha.12 pitūm.13

pacata.14

ā. rapiϑβinəm.15

zruuānəm:16

tafsat ca. hō. mairiiō17

īsat ca18

frą . aiiaŋhō.19

frasparat .20

yae iiaṇtīm21 āpəm.

par ŋhāt :22

parą .23 tar tō.24

apatacat .25

naire.man .26 kərəsāspō

Y9.12 kasə.ϑβąm. tūiriiō1

haoma. ma iiō.

astuuaiϑiiāi. hunūta.

gaēϑiiāi:2

kā. ahmāi. a i .

ərənāuui.3

cit . ahmāi. jasat .

āiiaptəm

Y9.13 āat . mē. aēm. paitiiaoxta.

haomō. a auua. dūrao ō:

pouru aspō.1 mąm.

tūiriiō. ma iiō.

astuuaiϑiiāi. hunūta.

gaēϑiiāi:2

hā. ahmāi. a i .

ərənāuui.3

tat . ahmāi. jasat .

āiiaptəm.

yat . hē. tūm.

us.zaiiaŋha.4

tūm. ərəzuuō.


zaraϑu tra.

nmānahe.

pouru aspahe.5

vīdaēuuō.6 ahura.t kaē ō.

Y9.14 srūtō.1 airiiene.2

vaējahe.3

tūm. pairiiō. zaraϑu tra.

+ahunəm. vairīm.

frasrāuuaiiō.

vībərəϑβaṇtəm.4

āxtūirīm.

*aparəm.5

xraoždiiehiia.6

frasrūiti.

Y9.15 tūm. zəmargūrō.1

ākərənauuō.2

vīspe.3 daēuua.4

zaraϑu tra.

yōi.5 para. ahmāt .

vīrō.raoδa.6

apataiiən.7 paiti.

āiia.zəmā:8

yō. aoji tō. yō. taṇci tō.9

yō. ϑβax i tō. yō. āsi tō.

yō. as.10 vərəϑrająstəmō.

abauuat

dāmąn

Y9.16 1āat . aoxta. zaraϑu trō:

nəmō. haomāi. vaŋhu .2

haomō.

huδātō. haomō.3

ar dātō.4

vaŋhu . dātō. baē aziiō.

hukərəf . huuarə .5

vərəϑraj .

zairi.gaonō.6 nąmiiąsu .7

yaϑa.8 arəṇte.9 vahi tō.

urunaēca.

pāϑmainiiōtəmō.

Y9.17 nī.tē.1 zāire.2 maδəm.

mruiiē.

nī. aməm. nī.

vərəϑraγnəm.

nī. dasuuarə.3 nī.


aē azəm.

nī. fradaϑəm. nī.

varədaϑəm.4

nī. aojō. vīspō.tanūm.5

nī. mastīm.6

vīspō.paēsaŋhəm:

nī. tat . yaϑa. gaēϑāhuua.

vasō.x aϑrō. fracarāne.7

t baē ō. tauruu .

drujəm.8 vanō

Y9.18 nī. tat . yaϑa.

tauruuaiieni.1

vīspanąm. t bi uuatąm.2

t baē .3

daēuuanąm.

ma iiānąmca.4

yāϑβąm. pairikanąmca.

sāϑrąm. kaoiiąm.5

karafnąmca.6

mairiianąmca.7

bizaṇgranąm.8

a əmaoγanąmca.9

bizaṇgranąm.10

vəhrkanąmca.11

caϑβarə.zaṇgranąm.12

haēnii sca.13

pərəϑu.ainikaii .

dauuąiϑ ϑ

Y9.19 iməm. ϑβąm. paoirīm.1

yānəm.

haoma. jaiδiiemi.2

dūrao a:

vahi təm. ahūm.3

a aonąm.4

raocaŋhəm.

vīspō. āϑrəm:

iməm. ϑβąm. bitīm.

yānəm.5

haoma. jaiϑiiemi.

dūrao a:

druuatātəm.6

aiŋ h sə.tanuuō:7

iməm. ϑβąm. ϑritīm.8

yānəm.


haoma. jaiδiiemi.

dūrao a:

darəγō.jītīm. u tānahe.

Y9.20 iməm. ϑβąm. tūirīm.1

yānəm.

haoma. jaiδiiemi.

dūrao a.

+yaϑa. aē ō. amauu .

+ϑrąfəδō2 frax tāne3

zəmā4 paiti.

t baē ō.5 tauruu .

drujəm.6 vanō:

iməm. ϑβąm. puxδəm.

yānəm.

haoma. jaiδiiemi.

dūrao a:

+yaϑa. βərəϑraj .

vanat .pə anō.7

+frax tāne.3 zəmā. paiti.

t baē ō. tauruu .

drujəm.8 vanō.

Y9.21 iməm. ϑβąm. x tūm.

yānəm.

haoma. jaiδiiemi.

dūrao a:

pauruua1 tāiiūm2

pauruua1 gaδəm.

pauruua1 vəhrkəm.

būiδiiōimaiδe:3

mā.ci .4 pauruuō.5

būiδiiaēta. nō.

vīspe.6 pauruua.

būiδiiōimaiδe

Y9.22 haomō. aēibi . yōi.

auruuaṇtō.1

hita. tax əṇti.2

arənāum.3

zāuuarə. aoj sca.

bax aiti:4

haomō. āzīzanāitibi .5

daδāiti.6

x aētō.puϑrīm.7

uta. a auua.frazaiṇtīm:8

haomō. taēcit . yōi.9


kataiiō.

naskō.fras ŋhō.

ŋhəṇte.10

spānō. mastīmca.11

bax aiti

Y9.23 haomō. t scit .1 y .

kainīnō.2

ŋhaire.3 darəγəm.

aγruuō.4

haiϑīm.5 rāδəmca.6

bax aiti.7

mo u.8 jaiδiiamnō.9

huxratu

Y9.24 haomō. təmcit . yim.

kərəsānīm.1

apa.x aϑrəm.2

ni āδaiiat .3

yō. raosta.4

x aϑrō.kāmiia.5

yō.6 dauuata:7 nōit . mē.

apąm.

+āϑrauua. aiβi ti .8

vərəiδiiē.9 daiŋ hauua.10

carāt :

hō. vīspe.11

vərəiδinąm.12 vanāt .

nī.13 vīspe.14

vərəiδinąm.15 janāt .

Y9.25 u ta.tē.1 yō. ā.2

aojaŋha.3

vasō.x aϑrō. ahi.4

haoma:

u ta.tē.5 apiuuatahe.6

pouruuacąm.7

ərəžuxδanąm:8

u ta.tē.5 nōit . pairi.frāsa.

ərəžuxδəm.9 vācim.

Y9.26 frā.tē.1 mazd . barat .2

pauruuanīm.3

aiβii ŋhanəm4

stəhrpaēsaŋhəm5

mainiiutā təm.6

vaŋuhīm.7 daēnąm.

māzdaiiasnīm:8


āat aiŋ he9 ahi10

aiβiiāstō

bar nu .11 paiti gairinąm

drājaŋhe12

aiβiδāitī ca.13

grauuasca.14 mąϑrahe.

Y9.27 haoma. nmānō.paite.1

vīspaite.2

zaṇtupaite.3

daiŋ hupaite.4

spanaŋha. vaēδiiā.

paite:5

amāica.6 ϑβā.

vərəϑraγnāica.7

māuuōiia8 upa.mruiiē9

tanuiiē10

ϑrimāica11 yat .

pouru.baox nahe

Y9.28 vī.nō1 t bi uuatąm2

t baē bī 3

vī. manō4 bara.

graməṇtąm:5

yō. ci ca6 ahmi. nmāne.

yō. aiŋ he7

vīsi8 yō. ahmi. zaṇtuuō9

yō.

aiŋ he.10 daiŋ huuō.11

aēnaŋh .12 asti.

ma iiō.13

gəuruuaiia.hē.14

pāδauue.15 zāuuarə.

pairi. ē.16 u i.17

vərənūiδi.

skəṇdəm.18 ē.19 manō.

kərənūiδi

Y9.29 mā. zbaraϑaēibiia.1

fratuii .

mā. gauuaēibiia.2

aiβi.tūtuii .3

mā. ząm. vaēnōit .4

a ibiia.5

mā. gąm. vaēnōit .4

a ibiia.5

yō.6 aēnaŋhaiti.7 nō.


manō.

yō. aēnaŋhaiti.7 nō.

kəhrpəm.

Y9.30 1paiti. ažōi .2 zairitahe.

simahe.3 vī ō.vaēpahe.4

kəhrpəm. nā əmnāi.5

a aone.

haoma. zāire.6 vadarə.

jaiδi:7

paiti. gaδahe.

vīuuarəzdauuatō.8

xruuī iiatō.9 zazarānō.10

kəhrpəm. nā əmnāi.

a aone.

haoma. zāire.11

vadarə.12 jaiδi

Y9.31 paiti. ma iiehe.1

druuatō. sāstar .2

aiβi.vōiždaiiaṇtahe.3

kamərəδəm.

kəhrpəm. nā əmnāi.

a aone.

haoma. zāire.4 vadarə.

jaiδi:

paiti. a əmaoγahe.5

ana aonō.6

ahūm.mərəṇcō.7 aiŋ h .8

daēnaii .

mąs. vaca.9 daϑānahe.

nōit .

iiaoϑnāi .10

apaiiaṇtahe.11

kəhrpəm. nā əmnāi.

a aone.

haoma. zāire.12 vadarə.

jaiδi.

Y9.32 paiti. jahikaiiāi.1

yātumaitiiāi.2

maoδanō.kairiiāi.3

upa tā.bairiiāi.4

yeŋ he. frafrauuaiti.5

manō.

yaϑa. aβrəm.6

vātō. ūtəm.7


Y10

kəhrpəm. nā əmnāi.

a aone.

haoma. zāire.8 vadarə.

jaiδi:

yat . hē. kəhrpəm.

nā əmnāi. a aone.

haoma. zāire.9 vadarə.

jaiδi.

Y10.1 vi .1 apąm. iδa. patəṇtu.2

vī. daēuu ŋhō.3 vī.

daēuuaiiō:4

vaŋhu . srao ō.

mitaiiatu.5

a i . vaŋuhi.6 iδa.

miϑratu.7

a i . vaŋuhi.8 rāmiiat .9

iδa.10

upa. imat . nmānəm. yat .

āhūiri.11

yat . haomahe.

a auuazaŋhō

Y10.2 fratarəmcit . tē.1

hauuanəm.2

vaca. upa.staomi.

huxratuuō.3

yō. ąsu .4

haṇgəuruuaiieiti:5

uparəmcit . tē.

hauuanəm.

vaca. upa.staomi.

huxratuuō.6

yahmi. niγne.7 nar .

aojaŋha

Y10.3 staomi. maēγəmca.1

vārəmca.2

yā.tē.3 kəhrpəm.

vax aiiatō.4

bar nu .5 paiti. gairinąm.

staomi. garaiiō.6

bərəzaṇtō.7

yaϑra.8 haoma.

urūruδu a

Y10.4 staomi. ząm. pərəϑβīm.


paϑanąm.

vərəziiaŋhuuąm.1

āparąm.2

barəϑrīm.3 tē. haoma.

a āum:4

staomi. zəmō. yaϑa.5

raoδahe.

hubaoiδi . auruuō.6

carāunəm.7

uta. mazd .8 huruϑma:9

haoma. raose.10 gara.

paiti.

uta. frāδaē a.11

vi paϑa.12

haiϑīmca.13 a ahe. x .14

ahi

Y10.5 varəδaiiaŋuha.1 (..)

mana. vaca.2

vīsp sca.3 paiti.

var acī .4

vīsp sca. paiti.

frasparə .5

vīsp sca. paiti. frauuāx .

(2x)

Y10.6 haomō. ux iieiti.1

stauuanō:2

aϑa. nā.3 yō.4 dim.5

staoiti.

vərəϑrająstarō.6

bauuaiti:

nitəmacit .7 haoma.

hūiti .8

nitəmacit .7 haoma.

stūiti .

nitəmacit .7 haoma.

arəiti .9

hazaŋraγniiāi.10 asti.

daēuuanąm

Y10.7 nasiieiti.1 haϑra.

frākərəsta.2

+ahmat .3 haca. nmānāt .

āhiti .4

yaϑra. bāδa.5 upāzaiti.6

yaϑra. bāδa.5


upastaoiti.7

haomahe. baē aziiehe.

ciϑrəm. dasuuarə.8

baē azəm.

*ahe. vīse. uta.9

maēϑanəm

Y10.8 vīspe. zī1 aniiē2

maiδii ŋhō3

aē ma.4 haciṇte.5

xruuīm.druuō.6

āat . hō.7 yō. haomahe.

maδō.

a a. hacaite.8

uruuāsmana:

rəṇjaiti.9 haomahe.

maδō:

yō. yaϑa. puϑrəm.

taurunəm.10

haoməm. vaṇdaēta.11

ma iiō.12

frā. ābiiō.13 tanubiiō.

haomō. vīsāite14

baē azāi

Y10.9 haoma. dazdi.mē.1

baē azanąm.

yābiiō. ahi.2 baē aza :3

haoma. dazdi.mē.4

vārəϑraγninąm.5

yābiiō. ahi.2

vərəϑra.tauruu :

frā.tē.6 vīsāi. uruuaϑō.7

staota:

uruuaϑəm.8 staotārəm.

vaŋhaŋhəm.9

daδō.10 aoxta. ahurō.

mazd .

yaϑa. a əm. yat .

vahi təm.

Y10.10 auruuaṇtəm.1 ϑβā.

dāmiδātəm.2

baγō. tata at . huuāp :

auruuaṇtəm.1 ϑβā.

dāmiδātəm.2

baγō. nidaδat . huuāp .


haraiϑiiō.3 paiti.

barə

Y10.11 āat . ϑβā. aϑra1 sp ṇta.

fradax ta

mərəγa.2 vīžuuaṇca.3

vībarən.4

+auui.5 i ata.6

upāiri.saēna.7

auui.8 staēra.9

starō.sāra.10

+auui8 kusrāδa11

kusrō.patāδa12

auui.8 paβrāna.13

vi paϑa.14

auui.8 spita.gaona.15

gairi.

Y10.12 āat . āhuua.

pauruuatāhuua.1

pouru.sarəδō.2

vīraoδahe.3

haomō.4 gaoma.

zairi.gaonō:

ā.tē.5 baē aza.6

irīraϑarə.7

vaŋh u . manaŋhō.

maiiābiiō:8

āat . mē. ahe.

du saŋhahe.9

parāca. vaēpaiia.10

manō:

āat . ahe. nī. manō.11

manō.

yō. mē. du saŋhō.9

hi taite

Y10.13 nəmō. haomāi. yat .

kərənaoiti.

driγao .1 hauuat .masō.2

manō.

yaϑa.

raēuuastəmahecit :3

nəmō. haomāi. yat .

kərənaoiti.

driγao .1 hauuat .masō.

manō.


yat . usnąm.4 aēiti.5

vaēδiia:6

pourunarəm.7 tūm.

kərənū i.8

spainiiaŋhəm.9

cistiuuastarəm.10

yasə.tē.11 bāδa12

haoma. zāire13

gauua. iristahe.14

bax aite

Y10.14 mā.mē.1 yaϑa. gāu .2

draf ō.

āsitō.3 vārəm. acaire:4

fra a.5 fraiiaṇtu.6 tē.

maδō.

vərəziiaŋuh ŋhō.7

jasəṇtu:8

+pairi.tē.9 haoma.

a āum.10

a auuāzō.11 daδąmi.

imąm. tanūm. yā. tē.

vaēnaite.12 huraoδa.

Y10.15 auuaŋhərəzāmi.1

janiiao .2 ūnąm.3

mairiiaii .4

əuuītō.xarəδaii .5

yā. mainiieiṇti.6

dauuaiieiṇti.7

āϑrauuanəmca.

haoməmca.

+hā. yā.8 dapta.

apanasiieiti:

yā. tat . yat . haomahe.

draonō.

nig ŋhəṇti.9

ni haδaiti.10

nōit . tąm.

āϑrauuō.puϑrīm.

naēδa. dasti.11

hupuϑrīm

Y10.16 paṇcanąm.1 ahmi.

paṇcanąm.1 nōit .

ahmi: humatahe. ahmi.

du matahe.


nōit . ahmi: hūxtahe.

ahmi. dužūxtahe.

nōit . ahmi: huuar tahe.2

ahmi. dužuuar tahe.3

nōit . ahmi:

srao ahe. ahmi.

asru tōi .4 nōit .ahmi:

a aonō. ahmi. druuatō.

nōit .

ahmi. at cit .5 ahmāt .

yaϑa. apəməm.6

maniuu .7 aŋhat .

niuuāiti

Y10.17 āat . aoxta. zaraϑu trō:

nəmō. haomāi.

mazdaδātāi:2

vaŋhu . haomō.

mazdaδātō:

nəmō. haomāi:

vīspe. haoma.

upastaomi.3

yat cit . bar nu uua.4

gairinąm.

yat cit . jąfnu uua.

raonąm.5

yaēcit .6 ązahu.7

dərət ŋhō.8

jaininąm. upadarəzāhu:9

ərəzataēna. haca.

ta ta.10

zaranaēnəm.11 aoi.12

tax e:13

mā.tē.14 nīre.15 zəmi.16

paiti.

iϑa.17 raēuuaṇtō.18

arəjahe.

Y10.18 im sə.tē.1 haoma. gāϑ .

im .

həṇti.2 staomāiiō.3 im .

həṇti.

cīca ān .4 ime.5 həṇti.

ar uxδa.6

vācō.7 dāsmaini .8

vārəϑraγni .9


paiti.bi i .10 baē aziia

Y10.19 im sə.1 tūmcit .

māuuōiia:2

fra a. fraiiaṇtu.3 tē.

maδō.

raox na.4 fraiiaṇtu.3 tē.

maδō:

rəṇjiiō.5 vazaiti.6 maδō.

vārəϑraγni .7 həṇtəm.8

āstaoite.9

haϑra. ana. gāϑβiia.10

vaca:

Y10.20 1gauue. nəmō. gauue.

nəmō.

gauue. uxδəm. gauue.

vərəϑrəm.

gauue. arəϑəm.2

gauue. vastrəm:3

4gauuē. vərəziiātąm.

tąm. n .5

arəϑāi. f uiiō

Y10.21 haoməm. zāirīm.1

bərəzaṇtəm.2

yazamaide: haoməm.

frā mīm. frādat .gaēϑəm.

yazamaide: haoməm.

dūrao əm.

yazamaide: vīspe.

haoma. yazamaide:

3zaraϑu trahe.

spitāmahe. iδa.

a aonō. a īmca.4

frauua īmca.

yazamaide

ye hē. hātąm.

Y11

Y11.1 ϑrāiiō. haiϑīm.1

a auuanō.

āfriuuacaŋhō.2

zauuaiṇti.3

gāu ca.4 aspasca.

haomasca:


gāu . zaotārəm.

zauuaiti.5

uta. buii . afrazaiṇti .6

uta. d u .srauu .7

hacimnō.8

yō. mąm. āstąm. nōit .

bax ahe:9

āat . mąm.10 tūm.

f aonaiiehe.11

nāirii .12 vā. puϑrahe.

vā.

haoii .13 vā. mar uii

Y11.2 aspō. bā ārəm. zauuaiti:

mā. buii . auruuatąm.1

yūxta.

mā. auruuatąm.1

aiβi asta.

mā. auruuatąm.1

niϑaxta.

yō. mąm. zāuuarə. nōit .

jaiδiiehi.2

pourumaiti.3

haṇjamaine.4

pouru.naraii . kar uii

Y11.3 haomō. ā ārəm.

zauuaiti:

uta. buii . afrazaiṇti .1

uta. d u .srauu .

hacimnō.

+yō. mąm. aiβi hutəm.2

dāraiiehi.3

yaϑa.4 tāiiūm.

pə ō.sārəm:5

nauua. ahmi. pə ō.sārō.5

+azəm. yō. haomō.

a auua. dūrao ō.

Y11.4 us.mē.1 pita.2 haomāi.

draonō.

ənaot .3 ahurō.

a auua. haŋuharəne.4

mat .hizuuō. hōiiūmca.5

dōiϑrəm.

Y11.5 yō. mąm. tat . draonō.


zināt .1 vā.

trəfiiāt .2 vā. apa. vā.

yāsāiti.3

+yat . mē. daϑat . ahurō.

mazd .

a auua. haŋuharəne.4

mat .hizuuō. hōiiūmca.5

dōiϑrəm

Y11.6 nōit . ahmi. nmāne.1

zānāite.2

āϑrauua. naēδa.

raϑaē t .3

naēδa. vāstriiō. f uiiąs:4

āat . ahmi. nmāne.

zaii ṇte.5

dahakāca.6 mūrakāca.7

pouru.sarəδa.8 var nāca

Y11.7 ϑβā əm. ā.1 g u .

frāϑβərəsō.2

taṇci tāi.3 haomāi.4

draonō:

mā.ϑβā.5 haomō.

baṇdaiiāt .

yaϑa. mairīm.

baṇdaiiat .6

yim. tūirīm.

fraŋrasiiānəm.7

maδəme.8 ϑri uue.9

ai h .10 zəmō.11

əm.12

aiiaŋhahe

Y11.8 āat . aoxta. zaraϑu trō:

nəmō. haomāi.

mazdaδātāi:

vaŋhu .2 haomō.

mazdaδātō:

nəmō. haomāi.

VrS3.1

hāuuanānəm.

āstāiia: .. azəm.

vīsāi: .. ātrauua

x əm.2 āstāiia:

..

azəm. vīsāi: ..

frabərətārəm.3


āstāiia:

.. azəm. vīsāi: ..

ābərətəm.

āstāiia: .. azəm.

vīsāi: ..

āsnatārəm.4

āstāiia: .. azəm.

vīsāi: ..

raēϑβi karəm.5

āstāiia: .. azəm.

vīsāi: ..

srao āuuarəzə

m. āstāiia.

dąhi təm.

ar uuacastəmə

m: .. azəm.

vīsāi.:

VrS3.2

VrS3.3

yaϑā. ahū.

vairiiō. yō.

zaotā. frā.mē.

mrūtē. aϑā.

ratu . .. mraotū

āϑrauuanəm.

āstāiia:

raϑaē tārəm.

āstāiia: vāstrīm.

f uiiaṇtəm.

āstāiia:

nmānahe.

nmānō.paitīm.

āstāiia: vīsō.

vīspaitīm.

āstāiia:

zaṇt u .

zaṇtupaitīm.

āstāiia:

dai h u .1

dai hupaitīm.2

āstāiia.

yuuānəm.1

humanaŋhəm.

huuacaŋhəm.2

hu iiaoϑnəm.


VrS3.4

hudaēnəm.

āstāiia:

yuuānəm.1

uxδō.vacaŋhəm

. āstāiia:

aētuuadaϑəm

.3

āstāiia:

dai hāuruuaēsə

m.4 āstāiia:

humāi .5

pairijaϑnəm.

āstāiia:

nmānahe.

nmānō.paϑnīm.

āstāiia

nāirikąmca.1

āstāiia.

frāiiō.humatąm

.

frāiiō.hūxtąm.

frāiiō.huuar tą

m.

hu .hąm.sāstąm

. ratux aϑrąm.

a aonīm.

yąm. ārmaitīm.

spəṇtąm. y sca.

tē.

γən .2 ahura.

mazda:

narəmca.

a auuanəm.

āstāiia.

frāiiō.humatəm

. frāii ō.hūxtəm.

frāiiō.huuar tə

m.

vistō.fraorəitīm.

3

əuuistō.kaiiaδə

m.4 ye he.

iiaoϑnāi .

gaēϑ . a a.


frādəṇte

VrS3.5 āat . vō. kascit .1

mazdaiiasnaną

m.

ratū .2

āmrūmaide.

ratū .2

āstāiiamaide.3

amə sca.4

spəṇt .5

sao iiaṇtasca.6

dąhi t .7

ar uuacastəmą.

8

aiβiiāmatəmą.9

a xrā anutəmą

:10 mazi t .11

amą.

āmrūmaide.12

daēnaii .

māzdaiiasnōi .

aϑaurunąsca.13

raϑaē tār sca.1

4

vāstriiąsca.

f uiiaṇtō

Y11.9 yō. nō.2 aēuuō. at . tē.3

uiiē.4 ϑrāiiōidiiāi.5

tūrahe.6

maṇdāidiiāi.7

x uuīdəm.8 haptāždiiāi.9

nauua.10 dasme.11 yōi.

v .12 yaēϑma

Y11.10 1pairi.tē. haoma.

a āum.2 a auuāzō.

daδąmi.3 imąm. tanūm.

yā. mē. vaēnaite.4

huraoδa.5

ϑβax āi. haomāi. maδāi.

hauuaŋuhāi.6 a auuastāi:

pairi.mē.7 tūmcit . daii 8

haoma9

a auua. dūrao a.10

vahi təm. ahūm.


a aonąm.11 raocaŋhəm.

vīspō. āϑrəm

Y11.11 a əm. vohū (3x)

a əm. vohū (2x)

Y11.12 a əm. vohū (4x)

yaϑā. ahū. vairiiō (2x)

vasasca. tū.3 ahura.mazda. u tāca.

x aē a. hauuanąm. dāmanąm:

vasō.

āpō. vasō. uruuar . vasō. vīspa.

vohū. a aciϑra. x aiiamnəm.

a auuanəm.

dāiiata. ax aiiamnəm.4

druuaṇtəm.

Y11.13 vasō.x aϑrō. hiiāt .1 a auua:

auuasō.x aϑrō. hiiāt .1 druu .

gatō. hamistō. nižbərətō.

*haca. spəṇtahe. mainii u .2

dāmabiiō.

varatō. auuasō.x aϑrō

Y11.14 hax aiia.1 azəmcit . yō. zaraϑu trō.

fratəmą.2 nmānanąmca. vīsąmca.

zaṇtunąmca.

da´xiiunąmca. ai h .3 daēnaii .

anumataiiaēca. anuxtaiiaēca.4

anuuar taiiaēca.5

yā.6 āhūiri .7 zaraϑu tri

Y11.15 rauuasca. āϑrəmca. āfrīnāmi.

vīspaii . a aonō. stōi : ązasca.

dužāϑrəmca. āfrīnāmi.1

vīspaii .

druuatō. stōi

=Y5.

25

=Y5.

26

=Y5.

27

=Y5.

28

VrS3.6

VrS3.7

a əm. vohū (3x)

yaϑā. ahū.

vairiiō. yō.

ātrauuax ō.

frā.mē. mrūtē:

.aϑā.

ratu . . .

mraotū: yaϑā.

ahū. vairiiō.

yō. zaotā.

frā.mē. mrūtē:

aϑā.

ratu . mraotū

tūm. nō.

āϑraom.


VrS3.8

VrS3.9

zaotastē

yaϑā. ahū.

vairiiō. yō.

āϑrauuax ō.

frā.mē. mrūtē:

aϑā. ratu . ..

mraotū.:

azəm. aēta.

zaota.

vīsāi.

staotanąm.

yesniianąm.

frasraoϑrəmca.

2

framarəϑrəmca

.2

fragāϑrəmca.2

frāiia tīmca

yaϑā. ahū.

vairiiō. yō.

ātrauuax ō.

frā.mē. mrūtē:

.aϑā.

ratu . . .

mraotū: yaϑā.

ahū. vairiiō.

yō. zaotā.

frā.mē. mrūtē:

aϑā.

ratu . mraotū

mazdaiiasnō.

ahmī

mazdaiiasnō.

zaraϑu tri .

frauuarānē.

āstūtascā.

frauuarətascā::

āstuiiē.

humatəm.

manō. āstuiiē.

hūxtəm. vacō.

āstuiiē.

huuar təm.

iiaoϑanəm.::

Y12.

7

Y12.

8


VrS3.10

VrS3.11

āstuiiē.

daēnąm.

māzdaiiasnīm.

fraspāiiaoxəδrą

m.

niδāsnaiϑi əm.

xvaētuuadaϑąm

. a aonīm. yā.

hāitinąmcā.

bū iieiṇtinąmcā

. mazi tācā.

vahi tācā.

sraē tācā. yā.

āhūiri .

zaraϑu tri ::

ahurāi. mazdāi.

vīspā. vohū.

cinahmī.:: aē ā.

astī. daēnaiiā .

māzdaiiasnōi .

āstūiti .

a əm. vohū (3x)

yeŋ hē. mē. a āt .

hacā. vahi təm.

yesnē. paitī.

vaēdā. mazdā .

ahurō. yōi.

ā ŋharəcā.

həṇticā. tą.

yazāi. xvāi .

nāmə nī .

pairicā. jasāi.

vaṇtā.:: vohū.

x aϑrəm.

vairīm. bāgəm.

aibībairi təm.

Y12.

9

Y15.

2

yaϑā. ahū.

vairiiō. ẏō.

zaotā. frāmē.

marūtē. aϑā.

ratu . a āt cīt .

haca. frā.


VrS3.12

a auua. vīδuuā .

mraotū.

sərao ō. iδā.

astū. ahurahe.

mazdā . yasnāi.

səuuī tahe.

a aonō. yə . nā .

i tō. hiiat .

paouruuīm. tat .

ustəməmcīt ::

Y15.

3*

yaϑā. ahū.

vairiiō. ẏō.

ātrauuax ō. frā.

mē. marūtē.

aϑā. ratu .

a āt cīt . haca. frā.

a auua. vīδuuā .

mraotū.

VrS3.13

auuaϑāt . iδā.

sərao ō. astū.

ahurahe.

mazdā . yasnāi.

səuuī tahe.

a aonō. yə . nā .

i tō

ahurəm.

mazdąm.

a auuanəm.

a ahe.

ratūm.

yazamaide:

zaraϑu trəm.

a auuanəm.

a ahe. ratūm.

yazamaide:

zaraϑu trahe.

a aonō. frauua īm.

yazamaide:

amə . spəṇt .

a aonąm. yazamaide.

Vr3.14 a āunąm.1 vaŋuhī .

sūr . spəṇt .

frauua aiiō.

yazamaide. astuuatō.

manahiiāca:2

apanōtəməm.

raϑβąm. yazamaide.

G1.3

G1.4


VrS4.1

VrS4.2

VrS4.3

(Gld 4.2)

yaētu təməm.

yazatanąm.

haŋhanu təməm.

a ahe. raϑβąm.

aiβinasąstəməm.

jaγmū təmąm.3

a aonō. a ahe.

raϑβō. ratufritīm.

yazamaide.

āca. manō.

mata. āca.1

yazamaide.

vaŋuhīmca.2

ādąm.

vaŋuhīmca.

a īm.

vaŋuhīmca.

cistīm.

vaŋuhīmca.

druuatātəm.

auui.3 ratū .4

auui.5 raϑβiia.

gərəṇte

frā. gauue.

vərəṇdiiāi.1

mazdaiiasna.

zaraϑu traiiō.2

ā.hīm.3

vaēδaiiamahī.4

raϑβaēca.5

miiazdaēca.

raϑβaēca.

ratufritaiiaēca.

vīspaii .

sącat ca.6

a aonō. stōi .

yasnāica.

vahmāica.

x naoϑrāica.

frasastaiiaēca.

srao ō. astu.3

1srao əm. a īm.

yazamaide:

ratūm.

bərəzaṇtəm.

Y70.

6

Y70.

7


yazamaide. yim.

ahurəm.

mazdąm. yō.

a ahe.

apanōtəmō.2

yō.

a ahe.

jaγmū təmō:

vīspa.3 srauu .

zaraϑu tri.4

yazamaide:

vīspaca.

huuar ta.

iiaoϑna.5

yazamaide.

var taca.

varə iiamnaca6

VS11.1 =

Y11.16

a əm. vohū. (3x)

frauuarāne. mazdaiiasnō.

zaraϑu tri .

vīdaēuuō. ahura.t kaē ō:

dātāi. haδa.dātāi.

vīdaēuuāi. zaraθu trāi.

a aone.

a ahe. raϑβe yasnāica.

vahmāica. x naoϑrāica.

frasastaiiaēca raϑβąm.

aiiaranąmca. asniianąmca.

māhiianąmca.

yāiriianąmca. sarəδanąmca.

yasnāica.

vahmāica. x naoϑrāica.

frasastaiiaēca

yeŋ hē. hātąm.

Y0.7

yaϑā. ahū. vairiiō. ātrauuax ō

frā.mē. mrūtē: .. yaϑā. ahū.

vairiiō. yō. zaota. frā.mē.

mrūtē. aϑā. ratu . a āt cīt .

haca. frā.

a auua. vīδuu . mraotū.

Y11.17 frastuiiē. humatōibiiascā.

hūxtōibiiascā.

huuar tōibiiascā.2

=Y0.

4


mąϑβōibiiascā.

vaxəδβōibiiascā.3

var tuuōibiiascā:4 aibigairiiā.5

daiϑē.6

vīspā. humatācā. hūxtācā.

huuar tācā:7

paitiriciiā.8 daiϑē. vīspā.

du matācā.

dužūxtācā. dužuuar tācā.

Y11.18 fərā.1 v . rāhī.2 amə ā. spəṇtā.

yasnəmcā. vahməmcā. fərā.

manaŋhā.

fərā. vacaŋhā. fərā. iiaoϑanā.3

fərā.

aŋhuiiā.4 fərā. tanuuascīt .

a´xii .

u tanəm

Y11.19 staomī.1 a əm: 2a əm.

vohū. vahi təm.

Y12

astī. u tā. astī. u tā.

ahmāi. hiiat . a āi. vahi tāi. a əm

(1x)0F3

Y12.1 nāismī.1 daēuuō:

frauuarānē.2

mazdaiiasnō.

zaraϑu tri . vīdaēuuō.3

ahura.t kaē ō.4

staotā. amə anąm.

spəṇtanąm.

ya tā.5 amə anąm.

spəṇtanąm:

ahurāi. mazdāi.

vaŋhauuē.6 vohumaitē.7

vīspā. vohū. cinahmī.8

a āunē.9

raēuuaitē.10

arənaŋuhaitē.11

yā.zī.12

cīcā.13 vahi tā. yeŋ hē.14

gāu . yeŋ hē.

a əm. yeŋ hē. raoc .15

yeŋ hē. raoc bī .

rōiϑβən.16 ϑrā

Y12.2 spəṇtąm. ārmaitīm.

vaŋuhīm. vərənē.

=Y0.

5

3 Some Indian Sade manuscripts 3x


hā.mōi. astū. us. g u .

stuiiē.

tāiiāat cā. hazaŋhat cā. us.

mazdaiiasnanąm.

vīsąm. ziiānaiiaēcā.

vīuuāpat cā.

Y12.3 fərā.1 maniiaēibiiō.2

r ŋhē.3 vas .yaitīm.4

vas . əitīm.5 yāi .

upairī.6

āiia.zəmā.7 gaobī .

iieṇtī:8 nəmaŋhā.9

a āi10 uzdāt 11 paitī12

auuat . stūiiē:13

nōit . ahmāt . āzii nīm14

nōit . vīuuāpəm15

x tā.16 māzdaiiasnī .17

aoi.18 vīsō.

nōit . astō.19 nōit .

u tānahē20 cinmānī

Y12.4 vī. daēuuāi .1 aγāi .2

auuaŋhū .3

anarətāi .4 akō.dābī .5

sarəm.6 mruiiē.7

hātąm. draoji tāi .

hātąm. pao i tāi .

hātąm. auuaŋhutəmāi .8

vī. daēuuāi .1

vī. daēuuauuat bī .9 vī.

yātu .10

vī. yātumat bī . vī.

kahiiācīt .11 hātąm.

ātarāi .12 vī. man bī .13

vī. vac bī .14

vī. iiaoϑanāi .15 vī.

ciϑrāi : vī.

zī. anā. sarəm.6 mruiiē.7

yaϑanā.16

drəguuātā.17 rąx aiiaṇtā

Y12.5 aϑā. aϑā. cōit . ahurō.

mazd .

zaraϑu trəm.

aδax aiiaētā.1 vīspaē ū.

fəra naē ū.2 vīspaē ū.


haṇjamanaē ū.3

yāi . apərəsaētəm.4

mazd scā.5

zaraϑu trascā

Y12.6 aϑā. aϑā. cōit .

zaraϑu trō. daēuuāi .

sarəm. viiāmruuītā.1

vīspaē ū.

fəra naē ū.2 vīspaē ū.

haṇjamanaē ū.3

yāi . apərəsaētəm.4

mazd scā.

zaraϑu trascā: aϑā.

az mcīt .5 yō.

mazdaiiasnō. zaraϑu tri .

daēuuāi .

sarəm. vīmruiiē.6 yaϑā.

anāi .7

viiāmruuītā. y . a auuā.

zaraϑu trō

Y12.7 yā.varanā.1 āpō.

yā.varanā.2

uruuar .3 yā.varanā.4

gāu . hud .5

yāuuaranō.6 ahurō.

mazd . y . gąm.

dadā.7 y . narəm.

a auuanəm. yāuuaranō.8

as. zaraϑu trō.

yāuuaranō.8 kauuā.

vi tāspō.9 yāuuaranā.10

fəra ao trā.11

jāmāspā. yāuuaranō.12

kascīt .13

sao iiaṇtąm.14

haiϑiiāuuarəząm.15

a āunąm.16 tā.

varənācā.17 t kaē ācā.

mazdaiiasnō. ahmī.

Y12.8 mazdaiiasnō. zaraϑu tri .1

frauuarānē.2

āstūtascā.3 frauuarətascā:4

āstuiiē.5

humatəm. manō. āstuiiē.6 hūxtəm.

vacō.

āstuiiē.6 huuar tə ϑanəm


Y12.9 āstuiiē. daēnąm.1 māzdaiiasnīm.

fraspāiiaoxəδrąm.2

niδāsnaiϑi əm.3 aētuuadaϑąm.4

a aonīm. yā. hāitinąmcā.5

bū iieiṇtinąmcā.6 mazi tācā.

vahi tācā.

sraē tācā. yā.7 āhūiri .8

zaraϑu tri :

ahurāi. mazdāi. vīspā.9 vohū.

cinahmī.10: aē ā. astī.11

daēnaii .12

māzdaiiasnōi . āstūiti .

Y13

Y13.1 ahurəm. mazdąm.

āmruiiē.1 nmānahē.

nmānō.patōi . ratūm. ā.

vīsō. vīspatōi .

ratūm. ā. zaṇt u .

zaṇtupatōi .

ratūm. ā. daiŋ h u .2

daiŋ hupatōi .3

ratūm. ā:4 nąnąm.5

ratūm. āmruiiē.

daēnąm. māzdaiiasnīm.6

a īm.7 vaŋuhīm.8

par ṇdīm.9 yąmcā.

bipaiti tanąm.

a aonīm.10

imąmcā.11 ząm. yā.n 12

baraitī

Y13.2 friiehē.1 vāzi tahē.2

astōi . ratūm.

āmruiiē.3 ātr m4.

ahurahe.5 mazd :

a əϑβōzgatəmą6

gauuāstriiāuuar təmą7

narąm. a āunąm8

vāstriiehē9 f uiiaṇtō.10

ratūm. āmruiiē:

hastəmą.11 a ahe5

amą12 raϑaē t . ratūm13

āmruiiē

Y13.3 mazi tāi .1 vaēdiiāi .2

daēnaii .

māzdaiiasnōi 3

aϑaurunō. ratūm.

āmruiiē:


ca ānąscā.4 aē ąmcīt .5

ratū .6 āmruiiē.

ratū .7 āstāiiā.8

amə ąscā.9

spəṇtą.10

sao iiaṇtascā.11

dąhi tą.12

ar uuacastəmą.13

aiβiiāmatəmą.14

a xrā anutəmą:15

mazi tą.16 amą.17

āmruiiē. daēnaii .

māzdaiiasnōi .

aϑaurunąscā.

raϑaē tąscā. vāstriiąscā.

f uiiaṇtō

Y13.4 pairī. v .2 amə ā.3

spəṇtā. hux aϑrā.

hu ŋhō. daδąmi.4

tanuuascīt .5 a´xii .

u tanəm.6 pairī.1 vīsp .

hujītaiiō:

(..) iϑā.7 mainiiū.

mamanāitē.8

iϑā9 vaocātar 10 iϑā.

vāuuərəzātar

Y13.5 āat : yaϑā.1 tū.ī.2

ahura.mazdā.3

m ṇghācā.4 vaocascā.

d scā. varə cā.5

yā. vohū. aϑā. tōi.

dadəmahī.6

aϑā. cī mahī.7 aϑā. ϑβā.

āi .8

yazamaide. aϑā.

nəma´xiiāmahī.9 aϑā.

i ūidiiāmahī.9 ϑβā.

mazdā.10 ahurā. (2x)

Y13.6 vaŋh u . aēt u .1

aētātā.

vaŋh u .2 a ahiiā. ϑβā.

pairijasāmaidē.3

vaŋhuii . fsəratuuō.4

vaŋhuii . ārmatōi


VS13.1 =

Y13.7

g u cā. hud ŋhō.1

gāiie´xiiācā.2

maraϑnō.3 a aonō.

frauua īm. yazamaide:

4zaraϑu trahe.

spitāmahe. iδa. a aonō.

a īmca.5 frauua īmca.

yazamaide.:

yeŋ hē. hātąm.

yaϑā. ahū. vairiiō.(4x1F4 )

a əm. vohū. (3x)

Y13.8 ahunəm. vairīm.

yazamaide: a əm.

vahi təm. sraē təm.

amə əm. spəṇtəm.

yazamaide: fraorəitīm.1

hāitīm.2

yazamaide:

fraorəitīmcā.3

āstaoϑβanəmcā.4

daēnaii . māzdaiiasnōi .

yazamaide.:

yeŋ hē. hātąm.

Vr5

VrS5.1 =

Y4.1

vīse.1 vō.

amə a.2 spəṇta.

staota.

zaota. zbāta.

ya ta.

framarəta.3

aibijarəta .4

yū mākəm.

yasnāica.

vahmāica.

x naoϑrāica.

frasastaiiaēca.

yat .

4 K8 4x


VrS5.2

= Y4.2

VrS5.3

amə anąm.

spəṇtanąm.

ahmākəm.

hauuaŋhāica.

ratufritaiiaēca.

a auuastāica.5

vərəϑraγniiāica

.6 huruniiāica.

yat .

ṇtąm.

a aonąm.

pairī.v .1

amə ā.2 spəṇtā.

hux aϑrā.

hu ŋhō.

daδąmi.

tanuuascīt .

a´xii .

u tanəm. pairī.

vīsp . hujītaiiō

frā.tē. vərəne.

ahe. daēnaiia.1

a āum.

ahura. mazda.

mazdaiiasnō .

zaraϑu tri .

vīdaēuuō .

ahura.t kaē ō.

VrS5.4 5

haδa. zaoϑrəm.

haδa.aiβiiā ŋhan

əm. a aiia.

frastarətəm.

a auuanəm.

a ahe. ratūm.

āiiesē. ÿesti.


Y2.1

a auuanəm.

a ahe. ratūm.

āiiesē. ÿesti.

Y2.2

ahmiia. zaoϑre.

5 B2,O2 pasan tras VrS5.4 directamente al actual VrS5.15.


VS14.1

VrS5.5

VrS5.6

VrS5.7

barəsmanaeca.

ahurəm.

mązdam.

a auuanəm.

a ahe. ratūm.

āiieisē. amə ā.

spəṇtā.

hux aϑrā.

huδā ŋhō.

āiiese.

ahmiia. zaoϑre.

barəsmanaēca.

ratauuō.

vīspe. mazi ta.

dātəm. haδ

a.dātəm.

vīdōiium. zaraθ

u trəm.

a auuanəm.

a ahe. ratūm.

āiiese. ye ti.

ahmiia. zaoϑre.

barəsmanaēca.

asniia.

a auuana.

a ahe. ratauuō.

āiiese. ye ti.

ahmiia. zaoϑre.

barəsmanaēca.

māhiia.

a auuana.

a ahe. ratauuō.

āiiese. ye ti.

ahmiia. zaoϑre.

barəsmanaēca.

yāiriia.

a auuana.

a ahe. ratauuō

āiiese. ye ti::

maiδiiōizarəmaēm.2

a auuanəm. a ahe. ratūm.

āiiese. ye ti::

ahmiia. zaoϑre.

barəsmanaēca.

maiδiiōi əməm.3

a auuanəm. a ahe. ratūm.

āiiese. ye ti::

ahmiia. zaoϑre.

barəsmanaēca.

Y2.8

Y2.9


VrS5.8

VrS5.9

paiti hahīm.4 a auuanəm.

a ahe. ratūm. āiiese. ye ti::

ahmiia. zaoϑre.

barəsmanaēca.

aiiāϑriməm.5

fraouruuaē triməm.6

var nihar təm.7 a auuanəm.

a ahe. ratūm. āiiese. ye ti::

ahmiia. zaoϑre.

barəsmanaēca.

maiδiiāirīm.8 a auuanəm.

a ahe. ratūm. āiiese. ye ti::

ahmiia. zaoϑre.

barəsmanaēca.

hamaspaϑmaēdaēm.9

a auuanəm. a ahe. ratūm.

āiiese. ye ti::

āiiese. ye ti::

ahmiia. zaoϑre.

barəsmanaēca.

sarəδa.

a auuana.

a ahe. ratauuō.

āiiese. ye ti.::

ahmiia. zaoϑre.

barəsmanaēca.

vīspe. a ahe.

ratauuō. āiiese.

ye ti.

yōi. həṇti.

a ahe. ratauuō.

ϑraiiasca.1

ϑrisąsca.

nazdi ta.

pairi hāuuanaii

ō.

yōi. həṇti.

a ahe. yat .

vahi tahe.

mazdō.frasāsta.

zaraϑu trō.

fraoxta

ahmiia. zaoϑre.

barəsmanaēca.

ahura. miϑra.

bərəzaṇta.

aiϑiiajaŋha.

a auuana.

āiiese. ye ti.

strə u ca.

mā ŋhəmca.

Y2.1

0

Y2.1

1


VrS5.10

VrS5.11

huuarəca.

uruuarāhu.

paiti.

barəsmaniiāhu.

miϑrəm.

vīspanąm.

dax iiunąm.8

daiŋ hupaitīm.9

āiiese. ye ti::

DATE

ahmiia. zaoϑre.

barəsmanaēca.

ϑβąm. ātrəm.1

ahurahe.

mazdā .

puϑrəm.2

a auuanəm.

a ahe. ratūm.

āiiese. ye ti.

mat .

vīspaēibiiō.

ātərəbiiō:

ahmiia. zaoϑre.

barəsmanaēca.

āpō. vaŋuhī .

vahi tā .

mazdaδātā .

a aonī . āiiese.

ye ti: vīspā .

āpō.

mazdaδātā .

a aonī . āiiese.

ye ti:: vīspā .

uruuarā .

mazdaδātā .

a aonī . āiiese.

ye ti.

ahmiia. zaoϑre.

barəsmanaēca.

mąϑrəm.

spəṇtəm.

a xvarənaŋhəm

. āiiese. ye ti

dātəm.

Y2.1

2

Y2.1

3


VrS5.12

vīdōiiūm.

āiiese. ye ti.

dātəm.

zaraϑu tri.

āiiese. ye ti.

darəγąm.

upaiianąm.āiies

e. ye ti.

daēnąm.

vaŋuhīm.

māzdaiiasnīm.

āiiese. ye ti.

ahmiia. zaoϑre.

barəsmanaēca.

gairīm.

u idarənəm.

mazdaδātəm.

a axvāϑrəm.

yazatəm. āiiese.

ye ti:: vīspā .

garaiiō.

a axvāϑrā .

pouru.xvāϑrā .

mazdaδāta.

a auuana.

a ahe. ratauuō.

āiiese. ye ti::

uγrəm.

kauuaēm.

xvarənō.

mazdaδātəm.

āiiese. ye ti::

uγrəm.

axvarətəm.

xvarənō.

mazdaδātəm.

āiiese. ye ti::

ahmiia. zaoϑre.

barəsmanaēca.

a īm. vaŋuhīm.

āiiese. ye ti::

x ōiϑnīm.

bərəzaitīm.

amauuaitīm.

Y2.1

4


VrS5.13

VrS15.14

VrS5.15

huraoδąm.

xvāparąm::

xvarənō.

mazdaδātəm.

āiiese. ye ti::

sauuō.

mazdaδātəm.

āiiese. ye ti.

ahmiia. zaoϑre.

barəsmanaēca.

dahmąm.

vaŋuhīm.

āfritīm. āiiese.

ye ti:

dahməmca.

narəm.

a auuanəm.

āiiese. ye ti:

uγrəm.

taxməm.

dāmōi .

upamanəm.

yazatəm. āiiese.

ye ti.

ahmiia. zaoϑre.

barəsmanaēca.

imā . apasca.

zəmasca.

uruuarā sca.

āiiese. ye ti::

imā . asā sca.

ōiϑrā sca.

gaoiiaoitī ca.

maēϑaniiā sca.

auuō.xvarənā sc

a. āiiese. ye ti:

iməmca.

ōiϑrahe.

paitīm. āiiese.

ye ti. yim.

ahurəm.

mazdąm.

ahmiia. zaoϑre.

barəsmanaēca.

Y2.1

5

Y2.1

6

Y2.1

7


VS14.2

=Y14.3

ahmiia. zaoϑre.

barəsmanaēca. vīspe.

a auuanō1 yazata. āiiese.

ye ti:

vīspe. a ahe. ratauuō.

āiiese. ye ti:

dātəm. haδa.dātəm.

vīdōiium. zaraθu trəm.

paiti. ratūm: ratauuō.

vīspe.mazi ta. paiti.

ratūm

ratauuō.

vīspe. mazi ta.

āiiese. ye ti.

aiiara. asniia.

māhiia. yāiriia.

sarəδa:

ahmiia. zaoϑre.

barəsmanaēca.

a āunąm.

vaŋuhī . sūr .

spəṇt .

frauua aiiō.

āiiese. ye ti.

Y2.1

8

VS14.3 =

Y14.4

6

YVr14.53F

frauuarāne. mazdaiiasnō.

zaraϑu tri . vīdaēuuō.

ahura.t kaē ō:: dātāi.

haδa.dātāi. vīdaēuuāi.

zaraθu trāi. a aone.

a ahe. raϑβe. yasnāica.

vahmāica. x naoϑrāica.

raϑβąm. aiiaranąmca.

asniianąmca. māhiianąmca.

yāiriianąmca. sarəδanąmca.

yasnāica. vahmāica. x naoϑrāica.

yaϑā. ahū. vairiiō. yō.

ātrauuaxso. frā.mē.

mrūtē.

aϑā. ratu . a āt cīt . haca. frā.

a auua. vīδuu . mraotū.

yaϑā. ahū. vairiiō. yō.

zaota. frā.mē. mrūtē

6 Like in VrS


VrS6.1

aϑā. ratu . a āt cīt . haca. frā.

a auua. vīδuu . mraotū

sastica. vaṇtāca.

rafnaŋhāca.

vīϑu aēibiiasca.

zaoϑrābiiō.

ar uxδaēibiiasc

a. vāγžibiiō.1

amə .

spəṇt .

vaŋhū .2 srīrāi .

nāmąn.

āzbaiia:3

amə . spəṇt .

vaŋhū .4 srīrāi .

nāmąn.

a ahe. frāiieze.

bərəja.

vaŋh u . a ahe.

bərəja.

+daēnaii .

vaŋhuii .

māzdaiiasnōi :


Y15.

1

Y15.

2

VrS6.2 yeŋ hē. mē. a āt .

hacā.

(..) vahi təm.

yesnē. paitī.2

vaēdā. mazd .

ahurō.

yōi. ŋharəcā.

həṇticā.

tą.3 yazāi. āi .

nām nī .4

pairicā. jasāi.5

vaṇtā.:

6vohū.

x aϑrəm.

vairīm.


Y15.

2


āgəm.

aibībairi təm.

Vr6.3

yaϑā. ahū.

vairiiō. yō.

zaota. frā.mē.

mrūtē

aϑā. ratu .

a āt cīt . haca. frā.

a auua. vīδuu .

mraotū

sərao ō. iδā.

astū. ahurahe.

mazd .

yasnāi.

səuuī tahe.2

a aonō.3

y .n .4

i tō. hiiat 5

paouruuīm6

tat .

ustəməmcīt :


Y15.

3

yaϑā. ahū.

vairiiō. yō.

ātrauuaxso.

frā.mē. mrūtē.

aϑā. ratu .

a āt cīt . haca. frā.

a auua. vīδuu .

mraotū.

Y16

Y16.1 ahurəm. mazdąm.

a auuanəm. a ahe.

ratūm. yazamaide.

hū ŋhəm. mazi təm.

yazatəm. yim.

auuaϑāt . iδā.

sərao ō.1 astū.8

ahurahe.

mazd . yasnāi.

səuuī tahe.9

a aonō.

y .n .10 i tō.


səuui təm.1

frādat .gaēϑəm.

dātārəm. vohunąm.2

dāmanąm: ābiiō.

rātāβiiō. zaoϑrābiiō.

ar uxδaēibiiasca.3

vāγžibiiō.4 vīspəmca.

a auuanəm.

mainiiaom. yazatəm.

yazamaide

Y16.2 zaraϑu trəm.

a auuanəm. a ahe.

ratūm.

yazamaide: ābiiō.

rātābiiō. zaoϑrābiiō.

ar uxδaēibiiasca.

vāγžibiiō.1 vīspəmca.

a auuanəm. gaēϑīm.2

yazatəm. yazamaide:3

zaraϑu trahe. a aonō.

frauua īm.

yazamaide:

zaraϑu trahe.4 srauu .5

yazamaide:

zaraϑu trahe. daēnąm.

yazamaide:

zaraϑu trahe.

varənəmca.6

t kaē əmca. yazamaide.

Y16.3 aŋhuiiao .1 a acinaŋhō.2

pauruu .3

dāt . dāmąn. a aonī :4

daϑu ō. ahurahe.

mazd . raēuuatō.

arənaŋuhatō.5

yazamaide: vohu.6 manō.

yazamaide:

a əm. vahi təm.

yazamaide: x aϑrəm.

vairīm. yazamaide:

spəṇtąm. vaŋuhīm.7

ārmaitīm. yazamaide:

hauruuatātəm.

yazamaide:


amərətatātəm.8

yazamaide

Y16.4 daδuu ŋhəm.1 ahurəm.

mazdąm. yazamaide:

ātrəm.2 ahurahe.

mazd .3 puϑrəm.

yazamaide: āpō.

vaŋuhī .4 mazdaδāt .

a aonī . yazamaide:

huuarəx aētəm.

auruuat .aspəm.

yazamaide: m ŋhəm.

gaociϑrəm. yazamaide:

ti trīm.5 stārəm.

raēuuaṇtəm.

arənaŋuhaṇtəm.6

yazamaide:7

g u . hu ŋhō.

uruuānəm. yazamaide.

Y16.5 daδuu ŋhəm. ahurəm.

mazdąm. yazamaide:

miϑrəm.

vouru.gaoiiaoitīm.

yazamaide:

srao əm. a īm.

yazamaide: ra nūm.

razi təm. yazamaide:

a āunąm.1 vaŋuhī .2

sūr . spəṇt . frauua aiiō.

yazamaide:

vərəϑraγnəm.

ahuraδātəm. yazamaide:

rāma. āstrəm.

yazamaide: vātəm.

spəṇtəm. hu ŋhəm.

yazamaide.

Y16.6 daδuu ŋhəm. ahurəm.

mazdąm. yazamaide:

daēnąm. vaŋuhīm1

māzdaiiasnīm.

yazamaide:

a īm. vaŋuhīm.1

yazamaide:

ar tātəm.2 yazamaide:


asmanəm. yazamaide:

ząm. hu ŋhəm.3

yazamaide:

mąϑrəm. spəṇtəm.

yazamaide: anaγra.

raoc .

yazamaide.

Y16.7 anuuaitī .1 a ahe.

vərəzō.2 yazamaide.

yāhu. iristanąm.3

uruuąnō.4 āiieṇti.5

y .6 a āunąm.7

frāuua aiiō: vahi təm.

ahūm. a aonąm.

yazamaide.

raocaŋhəm.

vīspō. āϑrəm.

Y16.8 1x uuīδa. āzūiti.2

yazamaide. tacat .āpa.3

ux iiat .uruuara.4 āzōi .5

daēuuō.dātahe.

hamōistri.6 auuaiŋ h .7

mū .8

auuaiŋ h .9 pairikaiiāi.10

paiti tātaiiaēca.

paitiscaptaiiaēca.11

paititarətaiiaēca.12

paitiiaogət .t baē ahiiāica.

13

a əmaoγaheca.14

ana aonō.15 sāstraheca.

pouru.mahrkahe.

Y16.9 yazamaide. vīsp . āpō.

yazamaide.

vīsp . uruuar :

yazamaide. vīsp .

vaŋhauuō.1 yazamaide.

vīsp . vaŋuhī :2

yazamaide. vīsp .

mainiiauuaca.3 yazata.

gaēϑiiāica.4 yōi.5

vaŋhu ŋhō.6

a auuanō

Y16.10 yazamaide. ϑβąm.


Y17

maēϑanəm.1 yąm.

ārmaitīm. spəṇtąm:

yazamaide. ϑβąm.

maēϑanahe.2 paiti.

a āum. ahura. mazda.

druuaf ao .3

druuō.vīrahe.4

druua.a aciϑrahe.5

yahmi. zī. kācit .6

tanunąm.

drāji təm.7 hāme.8

maēϑaine.9

miϑnāt .10 at . hama.11 at .

zaiiene

Y17.1 ahurəm. mazdąm.

a auuanəm. a ahe.

ratūm. yazamaide:

amə ā. spəṇta.

hux aϑrā. hu ŋhō.

yazamaide

VS17.1

VS17.2

=Y17.2

+17.6

asniia. a auuana. a ahe.

ratauuō.

yazamaide u ahinəm.

a auuanəm. a ahe.

ratūm.

yazamaide: bərəjīm.

nmānīmca. a auuanəm.

a ahe. ratūm. yazamaide:

srao əm.

a īm. huraoδəm.

vərəϑrājanəm.

frādat .gaēϑəm.

a auuanəm. a ahe.

ratūm. yazamaide:

dātəm

haδa.dātəm

vīdōiiūm

zaraθu trə

m

a auuanəm

a ahe

ratūm

yazamaide


VS17.3 =

Y17.2

ra nūm. razi təm.

yazamaide: ar tātəmca.

frādat .gaēϑąm.

varədat .gaēϑąm.

yazamaide.

hāuuanīm. a auuanəm.

a ahe.

ratūm. yazamaide:

sāuuaŋhaēm.1

vīsīmca. a auuanəm.

a ahe. ratūm.

yazamaide: miϑrəm.

vouru.gaoiiaoitīm.

hazaŋra.gao əm.

baēuuarə.ca manəm.

aoxtō.nāmanəm.

yazatəm. yazamaide:

rāma. əm.

yazamaide.

Y17.3 rapiϑβinəm. a auuanəm.

a ahe. ratūm.

yazamaide:

frādat .f āum.1

zaṇtuməmca.

a auuanəm. a ahe.

ratūm. yazamaide:

a əm. vahi təm.

ātrəmca.2 ahurahe.

ϑrəm.

yazamaide.

Y17.4 uzaiieirinəm.

a auuanəm. a ahe.

ratūm.

yazamaide: frādat .vīrəm.

dā´xiiuməmca.1

a auuanəm. a ahe.

ratūm. yazamaide:

bərəzaṇtəm. ahurəm.

x aϑrīm.2 x aētəm.

apąm. napātəm.

auruuat .aspəm.

yazamaide:

apəmca. mazdaδātąm.

a aonīm. yazamaide


Y17.5 aiβisrūϑriməm.1

aibigāim. a auuanəm.

a ahe. ratūm. yazamaide:

frādat .vīspəm.hujiiāitīm.

zaraϑu trōtəməmca.

a auuanəm.

a ahe. ratūm. yazamaide:

a āunąm.2

vaŋuhī .3 sūr . spəṇt .

frauua aiiō.

yazamaide: γn sca.

vīrō.vąϑ .

yazamaide: yāiriiąmca.

hu itīm. yazamaide:

aməmca. huta təm.4

huraoδəm.

yazamaide:

vərəϑraγnəmca.

ahuraδātəm.

yazamaide: vanaiṇtīmca.

uparatātəm.

yazamaide.

Y17.7 māhiia. a auuana. a ahe.

ratauuō.

yazamaide:

aṇtarəm ŋhəm.

a auuanəm.

a ahe. ratūm. yazamaide:

pərənō.m ŋhəm.

vī aptaϑəm.1

a auuanəm. a ahe.

ratūm. yazamaide.

VrS7.1

ratauuō.

mainiiauua. ẏ.

ratauuō.

gaēϑiia.

yazamaide.

ratauuō. upāpa.

yazamaide.

ratauuō.upasm

a. yazamaide.

ratauuō.

fraptərəjāta.

yazamaide.


VrS7.2

VrS7.3

ratauuō.

rauuascarāta.

yazamaide.

ratauuō.

caŋraŋhāca.

yazamaide.

yāiriia.

a auuana.

a ahe. ratauuō.

yazamaide.

maiδiiōizarə.

maēm.paiiaŋhə

m. a auuanəm.

a ahe. ratūm.

yazamaide.

maiδiiōi əməm.

vāstrō.dātainīm

. a auuanəm.

a ahe. ratūm.

yazamaide.

paiti hahīm.

hahīm.

a auuanəm.

a ahe. ratūm.

yazamaide.

aiiāϑriməm.

fraouruuaē tri

məm.

var nihar təm.

a auuanəm.

a ahe. ratūm.

yazamaide.

maiδiiāirīm.

sarəδəm.

a auuanəm.

a ahe. ratūm.

yazamaide.

hamaspaϑmaēd

aēm. arətō.

karəϑnəm.

a auuanəm.

a ahe. ratūm.

yazamaide.

gaēϑanąm.


VrS7.4

VrS7.5

ā ŋhairīm.

a auuanəm.

a ahe. ratūm.

yazamaide. yat .

ā ŋhairiiō.

zīzanən:: vīspe.

tē. ratauuō.

yazamaide. yōi.

aoxta. ahurō.

mazdā .

zaraϑu trāi.

yasniiāca.

vahmiiāca. a āt .

haca. yat .

vahi tāt .

ϑβąm. ratūm.

yazamaide. yim.

ahurəm.

mazdąm.

mainiiaom.

mainiiauuanąm

. dāmanąm.

mainiiaoiiā .

stōi . ahūmca.

ratūmca::

ϑβąm. ratūm.

yazamaide. yim.

zaraϑu trəm.

spitāməm.

gaēϑīm.

gaēϑiianąm.

dāmanąm.

gaēϑiiaiiā . stōi .

ahūmca.

ratūmca.

raϑβąm.

framarətārəm.

yazamaide. yim.

narəm.

a auuanəm.

daδrānəm.

humatəmca.

manō.

hūxtəmca. vacō.


VrS7.6

VrS7.7

huuar təmca.

iiaoϑnəm::

spəṇtąm.

ārmaitīm.

darətəm. yōi.

mąϑrəm.

sao iiaṇtō.

yeŋ he. iiaoϑnāi

. gaēϑā . a a.

frādəṇte.

sarəδa.

a auuana.

a ahe. ratauuō.

yazamaide.

ahunəm.

vairīm.

frasraoϑrəm.

a auuanəm.

a ahe. ratūm.

yazamaide.

a əm. vahi təm.

staoϑβəm.

a auuanəm.

a ahe. ratūm.

yazamaide.

yeŋ hē.hātąm.

hufrāiia tąm.

a aonīm.

yazamaide.

ahunauuaitīm.

gāϑąm.

a aonīm. a ahe.

ratūm.

yazamaide.

γənā . hubaγā .

hufəδrī .

huraoδaŋhō.

yazamaide.

ahuməṇtəm.

ratuməṇtəm.

a auuanəm.

a ahe. ratūm.

yazamaide::

hō. zī. asti.


VrS7.8

VrS7.9

ahumaca.

ratumaca. yō.

ahurō. mazdā ::

yasnəm. sūrəm.

haptaŋhāitīm.

a auuanəm.

a ahe. ratūm.

yazamaide.

a ahe. ratūm.

arəduuīm.8

sūrąm.

anāhitąm.

a aonīm. a ahe.

ratūm.

u tauuaitīm.

gāϑąm.

a aonīm. a ahe.

ratūm.

yazamaide:

garaiiō.

a a āϑr .

pouru. āϑr .

mazdaδāta.

a auuana.

a ahe. ratauuō.

yazamaide:

spəṇtā.mainiiū

m. gāϑąm.

a aonīm. a ahe.

ratūm.

yazamaide:

vərəϑraγnəm.

ahuraδātəm.

yazamaide:

vanaiṇtīmca.

uparatātəm.

yazamaide.

vohux aϑrąm.

gāϑąm.

a aonīm. a ahe.

ratūm.

yazamaide::

miϑrəm.

vouru.gaoiiaoitī


VrS7.10

VrS7.11

m. yazamaide::

rāma. xvāstrəm.

yazamaide::

vahi tōi tīm.

gāϑąm.

a aonīm. a ahe.

ratūm.

yazamaide::

dahmąm.

vaŋuhīm.

āfritīm.

yazamaide::

dahməmca.

narəm.

a auuanəm.

yazamaide::

uγrəm.

taxməm.

dāmōi .

upamanəm.

yazatəm.

yazamaide.

airiiamanəm.

i īm.

a auuanəm.

a ahe. ratūm.

yazamaide::

f ū ō.mąϑrəm.

a auuanəm.

a ahe. ratūm.

yazamaide::

ratūm.

bərəzəm.

haδaoxtəm.

a auuanəm.

a ahe. ratūm.

yazamaide.

āhūirīm.

fra nəm.

a auuanəm.

a ahe. ratūm.

yazamaide::

āhūirīm.

t kaē əm.


Y17.9 vīspe. a ahe. ratauuō.

yazamaide.

yōi. həṇti. a ahe.

ratauuō. ϑraiiasca.1

ϑrisąsca. nazdi ta.

pairi hāuuanaiiō.

yōi. həṇti. a ahe. yat .

vahi tahe.

mazdō.frasāsta.

zaraϑu trō.fraoxta

Y17.10

(date)

ahura. miϑra. bərəzaṇta.

aiϑiiajaŋha.1

a auuana. yazamaide:

str u ca. m ŋhəmca.

huuarəca. uruuarāhu.

paiti. barəsmaniiāhu

miϑrəm. vīspanąm.

da´xiiunąm.

daiŋ hupaitīm.2

yazamaide: (rōz) ...

yazamaide: (māh) ...

Y17.11 ϑβąm. ātrəm.1 ahurahe.

mazd . puϑrəm.2

yazamaide: ātrəm.

bərəzisauuaŋhəm3

yazamaide:

ātrəm.1 vohu.friiānəm.4

yazamaide:

ātrəm.1 uruuāzi təm.

a auuanəm.

a ahe. ratūm.

yazamaide::

hadi .

vāstrauuatō.

yazamaide::

vāstrəm.

bərətəm.

gauue.

huδā ŋhe.

yazamaide::

gaodāiiūm.

narəm.

a auuanəm.

yazamaide.


yazamaide: ātrəm.1

vāzi təm. yazamaide:

ātrəm.1 sp ni təm.

yazamaide: x aϑrəm.

nafəδrəm.

nairiiō.saŋhəm.

yazatəm. yazamaide:

ātrəm.1

vīspanąm. nmānanąm.

nmānō.paitīm.

mazdaδātəm.5 ahurahe.

mazd . puϑrəm.

a auuanəm. a ahe.

ratūm. yazamaide. mat .

vīspaēibiiō. ātərəbiiō

Y17.12 āpō. vaŋuhī .2 vahi t .

mazdaδāt .

a aonī . yazamaide:

vīsp .

āpō. mazdaδāt .3

a aonī . yazamaide:

vīsp . uruuar .

mazdaδāt . a aonī .

yazamaide

Y17.13 mąϑrəm. spəṇtəm.

a arənaŋhəm.1

yazamaide:

dātəm. vīdōiiūm.2

yazamaide:

dātəm. zaraϑu tri.3

yazamaide: darəγąm.

upaiianąm. yazamaide:

daēnąm. vaŋuhīm.4

māzdaiiasnīm.

yazamaide

Y17.14 gairīm. u idarənəm.1

mazdaδātəm.

a a āϑrəm.

yazatəm. yazamaide:

vīsp .

garaiiō.2 a a āϑr .

pouru. āϑr . mazdaδāta

a auuana. a ahe.

ratauuō. yazamaide:


uγrəm. kauuaēm.

arənō. mazdaδātəm.

yazamaide: uγrəm.

a arətəm. arənō.

mazdaδātəm. yazamaide:

a īm. vaŋuhīm.3

yazamaide: x ōiϑnīm.

bərəzaitīm. amauuaitīm.

huraoδąm. āparąm.

arənō. mazdaδātəm.

yazamaide. sauuō.

mazdaδātəm. yazamaide

Y17.15 dahmąn. vaŋuhīm.

āfritīm. yazamaide:

dahməmca. narəm.

a auuanəm. yazamaide:

uγrəm. taxməm. dāmōi .

upamanəm.

yazatəm. yazamaide

Y17.16 əmasca.

ōiϑ

gaoiiaoitī ca.

maēϑ

ə

yazamaide: iməmca.

ōiϑrahe. paitīm.

yazamaide. yim.

ahurəm. mazdąm.

Y17.17 ratauuō. vīspe.1 mazi ta.

yazamaide.

aiiara. asniia. māhiia.

yāiriia. sarəδa

Y17.18 a āunąm. vaŋuhī .2 sūr .

spəṇt .

frauua aiiō. staomi.3

zbaiiemi. ufiiemi:

yazamaide.4 nmānii .

vīsii . zaṇtum .

dā´xiium .5

zaraϑu trōtəm .

VS17.4=

Y17.19

vīspe. a auuanō. yazata.

yazamaide:


VrS8.1

= Vr7.1

VrS8.2

vīspe. a ahe. ratauuō.

yazamaide:

dātəm haδa.dātəm

vīdōiiūm zaraθu trəm

paiti. ratūm.

ratauuō. vīspe.

mazi ta. paiti. ratūm. :

yeŋ hē. hātąm.

vaca. ar uxδa.

yazamaide:

srao əm.

a īm.

yazamaide:

a īm.

vaŋuhīm.1

yazamaide:

nairīm.2

saŋhəm.

yazamaide:

āx tīm.

hąm.vaiṇtīm.3

yazamaide:

astərətaca.4

amuiiamna.5

yazamaide:

a āunąmca.6

frauua aiiō.

yazamaide:

cinuuatō.7

pərətūm.

yazamaide:

garō.

nmānəm.

ahurahe.

mazd .

yazamaide:

vahi təm.

ahūm.

a aonąm.

yazamaide.

raocaŋhəm.

vīspō. āϑrəm

(3x)

vahi tahe.


= Vr7.2 aŋh u .

vahi tąm.

aiianąm.1

yazamaide:

ar tātəm.

yazamaide.

vaŋuhīm.2

frādat .gaēϑąm.

varədat .gaēϑą

m.

sauuō.gaēϑąm.

3 yąm. daēnąm.

māzdaiiasnīm:

ra nūm.

razi təm.

yazamaide:

miϑrəm.

vouru.gaoiiaoitī

m. yazamaide:

rəuuīm.4

parəṇdīm.5

yazamaide.

rəuuīm.

rauuō.manaŋhą

m.6 rəuuīm.

rauuō.vacaŋhą

m.6

rəuuīm.

rauuō. iiaoϑən

anąm.7

frā. tanuuō.

rəṇjaiieiti.

VrS8.3

= Vr7.3

nairiiąm.

hąm.varəitīm.1

yazamaide.

framən.narąm.

2

framən.narō.vīr

ąm.2 yā.

āsaot . āsii .3

yā.

taxmō.tą ii .4

yā .

dim. jasaiti.5


VrS8.4

= Vr7.4

VrS8.5

= Vr7.5

baγō.baxtəmcit .

6

yā. narəm.

vīγərəptācit .6

tanuuō.

baoxtārəm.

daδāiti:

afnəm.

mazdaδātəm.

yazamaide.

āitīm.7

pasuu . vīraii

auu .1 dāmąn.2

a auuanō.3

yazamaide.

y .4 həṇti.

paoiriiō.dāta.

paoiriiō.fraϑβa

r ta.5 a n

āat ca.6 apāat ca.

zəmāat ca.

uruuaraiiāat ca.

gaot ca.7

hu ŋhat :8

zraiiō.9

vouruka əm.

yazamaide:

vātəm.

dar īm.10

mazdaδātəm.

yazamaide:

asmanəm.

anuuaṇtəm.

yazamaide.

paoiriiō.dātəm.

paoiriiō.fraϑβa

r təm.11

gaēϑīm.

gaēϑaii .12

stōi

ϑβąm. ātrəm.1

ahurahe.

mazd .

puϑrəm.


Y71.

23


a auuanəm.

a ahe. ratūm.

yazamaide:

haδa.zaoϑrəm.

haδa.aiβii ŋhan

əm. imat .

barəsma. a aiia.

frastarətəm.2

a auuanəm.

a ahe. ratūm.

yazamaide: apąm.

naptārəm.

yazamaide: +nairīm.

saŋhəm. yazamaide:

taxməm. dāmōi .

upamanəm.

yazatəm. yazamaide:

iristanąm. uruuąnō.

yazamaide: y .

a aonąm. frauua aiiō

ratūm. bərəzaṇtəm.

yazamaide: yim.

ahurəm. mazdąm. yō.

a ahe. apanōtəmō.2

yō. a ahe. jaγ

mū təmō: vīspa.3

srauu .

zaraϑu tri.4

yazamaide: vīspaca.

huuar ta. iiaoϑna.5

yazamaide. var taca.

varə iiamnaca.6:

ye hē. hātąm.

VrS9.1

= Vr8.1

yaϑā. ahū.

vairiiō. yō.

zaotā. frā.mē.

mrūtē:

aϑā. ratu . ..

mraotū…

aēta. vaca.1 ma

δaiiaŋha.2

ahe. vaca.

səṇdaiiaŋha.3

ahurō. mazd .

a auua.

haϑra.

vaŋhubiiō.4

yazataēibiiō.


VrS9.2

= Vr8.2

Y18.1 1a əm. vohū. (3x)

2dāidī. mōi. y . gąm.

ta ō. apascā.

uruuar scā. amərətātā.

hauruuātā.

ni tā.3 mainiiū. mazdā.4

təuuī ī.5

utaiiūitī. manaŋhā. vohū.

s ŋhē

Y18.2 1spəṇtā. mainiiū.

vahi tācā. manaŋhā.

hacā.2 a āt .

iiaoϑanācā.3

vacaŋhācā.4 ahmāi.

dąn.5 hauruuātā.

amərətātā. mazd .6

x aϑrā.7 ārmaitī. ahurō.

(2x)

Y18.3 ahiiā. manii u .1 sp

ni tahiiā.

vahi təm. hizuuā.2 uxδ

āi . vaŋh u .

əānū.3 manaŋhō.

ārmatōi .4 zastōibiiā.

iiaoϑanā.5 vərəziiat .6

ōiiā.7 cistī:8

huuō. ptā. a ahiiā. mazd

yat .

amə aēibiiō.

spəṇtaēibiiō.

hux aϑraēibiiō.

huδābiiō.5 paṇ

casat bī ca.6

satāi ca.

hazaŋrāi ca.

baēuuarəbī ca.

7

ahąx tāi ca.8

frāiiebī cat ca.9

ahmāt .

hux aϑrōtəmāi.

bāt . x aϑrəm.

ahmat . hiiat . aibī.3

dadəmahicā. ..

a āicā. vahi tāi. (3x)

Y35.

5


Y18.4 ahiiā. manii u .1 tuu

m.2 ahī.3 tā.

spəṇtō. y . ahmāi.4 gąm.

rāniiō.-

skərətīm.5 h m.ta at .6

at . hōi. vāstrāi.7

rāmā.d .8 ārmaitīm.9

hiiat .10 h m.11

vohū. mazdā. *h

mə.fra tā.12 manaŋhā

Y18.5 ahmāt . manii u .1 rārə

iieiṇtī.2

drəguuaṇtō.3 mazdā.4

spəṇtāt .5 nōit .

aϑā.6 a āunō.7 kas

u cīt .8 nā. a āunē.9

kāϑē.10 aŋhat .11

isuuācīt .12 hąs.

parao .13 akō.

drəguuāitē

Y18.6 tācā. spəṇtā. mainiiū.

mazdā.1 ahurā.

a āunē.2 cōi .3 yā.zī.4

cīcā. vahi tā.

hanar .5 ϑβahmāt .

zao āt . drəguu .

bax aitī.6 ahiiā.

iiaoϑanāi .7 akāt .

ā iiąs.8 manaŋhō

Y18.7 tā.1 d .2 spəṇtā. mainiiū.

mazdā.3

ahurā. āϑrā. vaŋhāu.4

vīdāitīm.5

rānōibiiā.6 ārmatōi .

dəbązaŋhā.

a a´xiiācā. hā.zī.7

pourū .8 i əṇtō.9

vāurāitē

Y18.8 spəṇtā. mainiiū. vahi tācā.

manaŋhā. hacā. a āt .

iiaoϑanācā.1

vacaŋhācā. ahmāi. dąn.2

hauruuātā.

amərətātā. mazd . x aϑrā.

ārmaitī.3

Y47.

1


ahurō. (2x)

a əm. vohū. (3x)

spəṇtā.mainiiūm.5

hāitīm.

yazamaide.

ye hē. hātąm.

Y18.9 yaϑā. ahū. vairiiō. (4x)

a əm. vohū. (3x)

ahunəm. vairīm.

yazamaide: a əm.

vahi təm. sraē təm.

amə əm. spəṇtəm.

yazamaide.

Y19

ye hē. hātąm

Y19.1 pərəsat . zaraϑu trō.

ahurəm. mazdąm:

ahura.mazda. mainiiō.1

sp ni ta. dātarə.

gaēϑanąm.

astuuaitinąm.2 a āum:3

cit . auuat . vacō. ās.4

ahura.mazda. yat .

mē. frāuuaocō.

Y19.2 para. asməm.1 para.

āpəm. para. ząm.

para. gąm. para.

uruuarąm. para. ātrəm.2

ahurahe. mazd .

puϑrəm. para. narəm.

a auuanəm. *para.

daēuuāi ca. xrafstrāi 3

ma iiāi ca.*4 para.

vīspəm. ahūm.5

astuuaṇtəm. para. vīspa.

vohu.6

mazdaδāta. a aciϑra.

Y19.3 āat . mraot . ahurō. mazd


: baγa.

aē a. ās.1 ahurahe.

vairiiehe. spitama.

zaraϑu tra. yat . tē.

frāuuaocəm

Y19.4 para. asməm. para.

āpəm.1 para. ząm.

para. gąm. para.

uruuarąm. para. ātrəm.2

ahurahe. mazd .

puϑrəm. para. narəm.

a auuanəm. *para.

daēuuāi ca. xrafstrāi 3

ma iiāi ca.* para.

vīspəm. ahūm.

astuuaṇtəm. para. vīspa.

vohu.4

mazdaδāta. a aciϑra

Y19.5 hā.mē.1 baγa. ahunahe.

vairiiehe.

spitama. zaraϑu tra.

anapiiūxδa.2 anapi ūta.3

srāuuaiiamna.4 satəm.

paiti.

aniiaē ąm.5 raϑβąm.

gāϑanąm. anapiiūxδ

anąm.2

anapi ūtanąm.3

srāuuaiiamnanąm:4

āat . aipiiūxδa. aipi ūta.

srāuuaiiamna.

dasa. paiti. aniiē.6

ratauuō.

Y19.6 yasca. mē. aētahmi.

aŋhuuō.1 yat .

astuuaiṇti.2 spitama.

zaraϑu tra. baγąm.

ahunahe. vairiiehe.

marāt .3 frā.vā.4

marō.5 drəṇjaiiāt .6

frā.vā.7 drəṇjaiiō.8

srāuuaiiāt . frā.vā.7

srāuuaiiō.9

yazāite.10 ϑrī cit .11 tarō.


pərətūmcit .12

hē. uruuānəm. vahi təm.

ahūm.

frapāraiieni.13 azəm. yō.

ahurō. mazd .14

ā. vahi tāt .15 aŋhaot . ā.

vahi tāt .15

a āt . ā. vahi taēibiiō.15

raoc biiō.

Y19.7 yasca. mē. aētahmi.

aŋhuuō.1 yat .

astuuaiṇti.2 spitama.

zaraϑu tra. baγąm.

ahunahe. vairiiehe.

drəṇjaiiō.3 aparaoδ

aiiete.4

yat . vā. naēməm. yat . vā.

ϑri um.5 yat . vā.

caϑru um.6 yat . vā.

paŋtaŋhum.7 pairi.dim.8

tanauua.9 azəm.

yō. ahurō. mazd .

uruuānəm. haca.

vahi tāt . aŋhaot :

auuauuaitiia. bązasca.

fraϑasca. pairi.tanuiia.10

yaϑa. īm.11

z : astica. īm.11 z .

auuaiti.12 bązō.

yauuaiti.13 fraϑascit .

Y19.8 fraca. aētat . vacō.

vaoce.1 yat .

ahumat . yat . ratumat .

para. auuai he.2

a nō.3 d ŋhōit .4 para.

āpō. para. zəmō.

para. uruuaraii . para. g

u .

caϑβarə.paiti tānaii .5 d

ŋhōit .4 para. nar .

a aonō. bipaiti tānahe.

ząϑāt .6 para.

auuai he.2 hū. ϑβar tō.7

kəhrpaiia.8


ape.9 amə anąm.

spəṇtanąm. dāhīm.

Y19.9 frā.mē.1 spanii .2

maniuu .3 vauuaca.4

vīspąm. a aonō. stīm.

paitīmca.5

bauuaiṇtīmca.6 bū

iieiṇtīmca.7

iiaoϑnō.tāitiia:8

iiaoϑənanąm.9 aŋh u .

mazdāi.

Y19.10 aētat ca. aē ąm. uxδ

anąm. uxδōtəməm.

yāi .1 yauua. fraca.

vaoce.1 fraca.

mruiiē.2 fraca.

vax iiete:3 asti. zī.4

ana. auuauuat . uxδata.

yaϑa. yat . dit .5

vīspō. aŋhu .6 astuu .

āsax at .

sax ąs.7 dadrānō.8 nī.

pairi.9

iriϑiiąstātat .10 haraite.

Y19.11 aētat ca. nō. vacō.

frāuuaoce.1

sax aēmca.2

hi māirīmca.3 yaϑna.4

kahmāicit .5 hātąm. a āt .

haca.6 yat .

vahi tāt

Y19.12 yaϑa. frā.iδa.1 āmraot .

yat . dim.2

ahūmca. ratūmca.3

ādadat :4 iϑa.5 dim.2

para.cinasti. yim.

ahurəm. mazdąm.

manas.paoiriiaēibiiō.

dāmabiiō: yaϑa. īm.6

vīspanąm. mazi təm.

cinasti. aϑa.7

ahmāi. dāmąn.8 cinasti

Y19.13 yaϑa. mazd .1 hujītī .2

vaŋh u .3


iδa.4 ϑritīm. t kaē əm.5

ādrəṇjaiieiti.6

dazda.7 manaŋhō. para.

īm.8 iδa.9

manaŋhe.10 cinasti.

yaϑa. fradax arəm.

manaŋhe:11 manaŋhō.

aētauuaitiia.12 īm.

kāraiieiti:13

iiaoϑənanąm.14 iδa.

ahūm.

kāraiieiti.

Y19.14 yat . dim.1 dāmabiiō.

cinasti. mazda.2

iϑa. təm.3 yat . ahmāi.

dāmąn:4 x aϑrəm.

ahurāi. cinasti: tat .

mazda.

tauua. x aϑrəm:5

drigubiiō.6 vāstārəm.

cinasti: yaϑa. uruuaϑəm.

spitamāi:7

paṇca. t kaē a:8 vīspəm.

vacō. frauuākəm.

haurum.9 vacō. ahurahe.

mazd

Y19.15 vahi tō. ahurō. mazd .

ahunəm. vairīm.

frāmraot .

vahi tō. hāmō.1 kāraiiat :

hiϑβat .2 akō. abauuat .3

aṇtarəca.4 druuaṇtəm.5

āmrūta.6 aiia.

aṇtarə.uxti:7

8nōit . nā. man .9 nōit .

saŋha.10

nōit .11 xratauuō.œ naē

δa.12 varənao .13 nōit .

uxδa.14

naēδa.15 iiaoϑna.16

nōit . daēn . nōit .

uruuąnō.17 haciṇte

Y19.16 aētat ca. vacō.

mazdaoxtəm.1


ϑri.afsməm.2

caϑru.pi trəm.3

paṇca.ratu.4 rāiti.

haṇkərəϑəm:5 kāi .6 hē.

afsmąn:7

humatəm. hūxtəm.

huuar təm

Y19.17 kāi . pi trāi : āϑrauua.

raϑaē t .

vāstriiō. f uiiąs. hūiti .1

vīspaiia.2

irina.3 hacimna.4 naire.5

a aone.6

ar manaŋha.7

ar uuacaŋha.7 ar

iiaoϑna:8

ratu . mərəta.9

daēnō.sāca. 10ye he.

iiaoϑnāi . gaēϑ . a a.

frādəṇte

Y19.18 kaiia.1 ratauuō: nmāniiō.

vīsiiō.2

zaṇtumō. dā´xiiumō.3

zaraϑu trō. puxδō.

ŋhąm. da´xiiunąm. y .

anii .4 rajōit .5

zaraϑu trōit :

caϑru.ratu .6 raγa.

zaraϑu tri : kaiia.7 ai h

.8 ratauuō:

nmāniiasca. vīsiiasca.

zaṇtumasca.9

zaraϑu trō. tūiriiō

Y19.19 kat humatəm:

a auuanəm.

manaspaoiriiō:1

kat . hūxtəm: mąϑrō.

spəṇtō:

kat . huuar təm:2

staotāi .3

a a.paoiriiāi ca.4 dām


Y19.20 1mazd . frāmraot :2

cīm.3 frāmraot :2


a auuanəm.

mainiiaomca.4

gaēϑīmca:

cuuąs.5 frāmraot .

frauuākəm: vahi tō.

x aiiamnō:6 cuuaṇtəm:7

a auuanəm.

vahi təmca.

auuasō.x aϑrəmca

Y19.21 baγam. ahunahe.

vairiiehe. yazamaide:

ahunahe. vairiiehe.

yazamaide.

frasraoϑrəmca.

framarəϑrəmca.1

fragāϑrəmca.

frāiia tīmca:2 ye hē.

hātąm. āat . yesnē. paiti

Y20

Y20.1 frāmraot . ahurō. mazd :

a əm.

vohū. vahi təm. astī:1

para. ahmāi.

vohū. vahi təm. cinasti.2

yaϑa.

aētauue.3 aētātəm.

vohu.4 vahi təm.

asti.5 aϑa.6 t kaē əm.

kāraiieiti

Y20.2 u tā.1 astī.2 u tā.1

ahmāi: u tatāitiia.3

vīspəm. a auuanəm.4

vīspāi.

a aone. para.cinasti.5

yaϑa. nā.6

stāitiia.7 vīspəm.

a auuanəm.4 vīspāi.

a aone. para.cinasti

Y20.3 yat .1 a āi. vahi tāi. a əm.

para.cinasti:2 vīspəm.

mąϑrəm. vīspəm.

mąϑrāi:3 yaϑa. a āī.

x aϑrəm. cinasti.

yaϑaca4 zbaiieṇte5


a aone. a əm.

cinasti. yaϑaca.6

x māuuōiia.7 a əm.

cinasti.8 yat . sao

iiaṇtaēbiiō:9 ϑrāiiō.

t kaē a:

vīspəm. vacō.

frauuākəm.10 haurum.11

vacō.12

ahurahe. mazd

Y20.4 mazd . frāmraot : cīm.1

frāmraot :

a auuanəm.

mainiiaomca.2

gaēϑīmca:

cuuąs.3 frāmraot .

frauuākəm: vahi tō.

x aiiamnō: cuuaṇtəm:

a auuanəm.

vahi təmca.

auuasō.x aϑrəmca

Y20.5 baγəm. a ahe. vahi tahe.

yazamaide:

a ahe. vahi tahe.1

yazamaide.

frasraoϑrəmca.

framarəϑrəmca.2

fragāϑrəmca.

frāiia tīmca.

Y21

ye hē. hātąm.

Y21.1 yesnīm.1 vacō. a aonō.

zaraϑu trahe:

ye he.2 hātąm. āat .

yesnē.3

paiti.4 ye he.5 iδa. mazd

.6 yasnəm.7

cinasti.8 yaϑa. dāta.

ahurahe.9

hātąm. yasnəm.10 cinasti

Y21.2 yaϑa. haδbī .1 cīci ąm. y

ŋhąm.

iδa. a aoninąm.2


ārmaiti.paoiriianąm.3

yasnəm.4 para.cinasti.

yaϑa. vahməm.

amə aēibiiō: ϑrāiiō.

t kaē a: vīspəm.

vacō. yesnīm:5 cīm.6

aoi.7 yasnō:8

amə .9 spəṇt .10 paiti.

yasnahe.

Y21.3 āat . mraot .1 mazd :

u ta.2 ahmāi.

yahmāi. u ta.2

kahmāicit .3 vasa.x aiiąs.4

mazd . dāiiāt . ahurō

Y21.4 cīm1 aētaiia. paiti.vaca.

paitiiāmraot :2

u tatātəm. paitiiāmraot .

u tatāitiiaca.

vīspəm. a auuanəm.

həṇtəmca.3

bauuaṇtəmca.4 bū

iiaṇtəmca:5 vahi təm.

vahi tō. paitiiāmraot :

vahi tō.

mazd . paitiiāmraot .

vahi təm.

a auuanəm. vahi tāi.

a aone.

Y21.5 baγąm. ye hē.hātąm.1

hufrāiia tąm.

a aonīm. yazamaide.

Y22.1a

VrS10

VrS10.0

= Vr9.0

ye hē. hātąm.

7

a əm. vohū (3x)4F

ye hē. mē. a āt .

hacā.

vahi təm. yesnē. paitī.

vaēdā. mazd . ahurō.

yōi. ŋharəcā.

həṇticā.

tą.3 yazāi. āi . nām

nī .4

pairicā. jasāi.5 vaṇtā.:

Y15.

2

7


6vohū. x aϑrəm.

vairīm.

bāgəm.

aibībairi təm.

1yaϑā. ahū.

vairiiō.2 yō.

zaotā.

frā.mē. mrūtē:

aϑā. ratu .

a āt cīt .4

haca. frā. a auua. vīδ

uu . mraotū

Y15.

3*

sərao ō. iδā.

astū. ahurahe.

mazdā . yasnāi.

səuuī tahe.

a aonō. yə . nā . i tō.

hiiat . paouruuīm. tat .

ustəməmcīt ::

yaϑā. ahū. vairiiō. ẏō.

ātrauuax ō. frā. mē.

marūtē. aϑā. ratu .

a āt cīt . haca. frā.

a auua. vīδuuā .

mraotū.

VrS10.1

= Vr9.1

auuaϑāt . iδā. sərao ō.

astū. ahurahe. mazdā .

yasnāi. səuuī tahe.

a aonō. yə . nā .

i tō

haomanąm.

uzdātanąm.

zaoϑranąm.

uzdātanąm.

uzdātanąm.

uzdāhiiamnaną

m.1 vārəϑraγ

ninąm.

paiti.bi inąm.

a ōi . baē aza.

hacimnanąm.

cistōi . baē aza.

hacimnanąm.

mazd .

baē aza.


VrS10.2

= Vr9.2

VrS10.3

=Vr9.3

hacimnanąm.

zaraϑu trahe.

baē aza.

hacimnanąm.

3zaraϑu trōtəm

ahe. baē aza.

hacimnanąm

auua. baē aza.

hacimnanąm.

yā. humāiiehe.

a aonō. yā.

humāiiehe.

pairijaϑnō. yā.

daēnaii .

vaŋhuii .

māzdaiiasnōi .

yā. dahmaii .

vaŋhuii .

āfritōi . yā.

dahmaii .

vaŋhuii .

anādruxtōi .1

yā. dahmaii .

vaŋhuii .

anauuauruxtōi

āuuistaiiaēca. ai

βi.vistaiiaēca.1

aiβ

i .hutaiiaēca.2

upā taiiaēca.3

upaŋhar taiiaēc

a.

hufrāiia taiiaēc

a.

huframərətaiia

ēca.4 yōi. həṇti.

haoma.

sūra. spəṇta.

a auuana.

a aiia. uzdāta.

a aiia.

uzdāhiiamna.

a aiia.

aiβi.vaēδ


VrS10.4

=Vr9.4

VrS10.5

=Vr9.5

aiiamna.5

a aiia.

aiβi.vaēδ

aiiaṇta.6 a aiia.

hunuuana.

a aiia. hao

iiaṇta.

amauuatō.

amāi.1

amauuatō.

vərəϑraγnāi.2

amauuaiϑii .

ərəϑii .3

amauuaiϑii .

a ̣ ōi .

amauuaiϑii .

cistōi .

amauuaiϑii .

pauruuatātō.

amauuaiϑii .

uparatātō.

amauuat biiō.

aēibiiō.

yazataēibiiō.

yat .

amə ̣ aēibiiō.

spəṇtaēibiiō.

hux ̣

aϑraēibiiō.

huδābiiō.4

yauuaējibiiō.

yauuaēsubiiō.

yōi.

vaŋh u .

ā.manaŋhō.5

iieiṇti.6 y sca.

uiti.

hauruuat sca.

nō. amərətāt

.1 g u ca.

ta ̣ nō.2 g

u ca. urunō.2

āϑrasca.

aoxtō.nāmanō.


VrS10.6

=Vr9.6

VrS10.7

=Vr9.7

hadi ̣ asca. a ̣

iuuatō.3

vāstrauuatō.

āϑrauuatō.4

marždikauuatō

1staotaca.

yasnāica.

vahmāica.2

frasastaiiaēca.

yat . aē ̣ a.

ahurahe.

mazd . yat .

aē ̣ a. amə ̣

anąm.

spəṇtanąm.

rat u ca. a ̣

aonō. bərəzatō.

yasnāica.

vahmāica. yat .

apanōtəmahe.

raϑβō.

yat . jaγmū

ii . 3 a ̣ ōi .

yat .

jaγmū ii .

ratufritōi

yat . mąϑrahe.

spəṇtahe. yat .

daēnaii .

māzdaiiasnōi .

yat . staotanąm.

yesniianąm. yat .

vīspaē ąmca.

raϑβąm.

vīspanąmca.

ratufritinąm.

vīspaii .

sącat ca.

a aonō. stōi .

yasnāica.

vahmāica.

x naoϑrāica.

frasastaiiaēca.

Y15.

3*


srao ō. astū.

ahurahe. mazd .

yasnāi. səuuī tahe.2

a aonō.3 y .n .4

i tō.

hiiat .

paouruuīm. tat .

ustəməmcīt :

yaϑā. ahū.

vairiiō.

yō. ātrauuax ō.

frā. mē. marūtē. aϑā.

ratu . a āt cīt . haca.

frā. a auua. vīδuuā .

mraotū.

auuaϑāt . iδā.

sərao ō. astū.

ahurahe.

mazdā . yasnāi.

səuuī tahe.

a aonō. yə . nā .

i tō

VrS10.8

Y22

Y22.1b

barəsmana. paiti.bərəta.2

haδa.zaoϑra.

daϑu ō. ahurahe. mazd .

raēuuatō.

arənaŋuhatō.3

amə anąm. spəṇtanąm:

4iməm. haoməm. a aiia.

uzdātəm.5 āiiese.

ye ti: imąmcā.6 gąm.

jīuuiiąm. a aiia.

uzdātąm. āiiese. ye ti:

imąmcā.

uruuarąm.

haδānaēpatąm.7 a aiia.

uzdātąm.8 āiiese. ye ti.

Y22.2 aiβiiō. vaŋuhibiiō.1 im .

zaoϑr .

haomauuaitī .2

ye hē. hātąm.

VrS10.1-7


gaomauuaitī .

haδānaēpatauuaitī .3

a aiia. uzdāt . āiiese.

ye ti: aiβiiō. vaŋuhibiiō.1

apəmca.4

haomiiąm.5 āiiese. ye ti.

asmanaca.

hāuuana. āiiese. ye ti:

aiiaŋhaēnaca.

hāuuana. āiiese. ye ti.

Y22.3 imąmcā. uruuarąm.

barəsmanīm.1

jaγmū īmca.2

ratufritīm.3

marəϑrəmca.

varəzīmca.4

daēnaii . vaŋhuii .5

māzdaiiasnōi .

gāϑanąmca. sraoϑrəm.

jaγmū īmca. a aonō.

a ahe. raϑβō. ratufritīm.

imą.6

aēsmąsca. baoiδīmca.

āiiese. ye ti.

tauua. āϑrō.7 ahurahe.

mazd . puϑra.

vīspaca. vohu.8

mazdaδāta. a aciϑra.9

āiiese. ye ti

Y22.4 x nūmaine. ahurahe.

mazd . amə anąm.

spəṇtanąm. srao ahe.

a iiehe.1

āϑrō. ahurahe. mazd .

raϑβō. bərəzatō.

yō. a ahe

VS22.1

VS22.2

=Y22.5+

9

dātāi haδa.dātāi

vīdaēuuāi zaraθu trāi

a aone a ahe raϑβe

āiiese. ye ti. asniiaēibiiō.

a ahe

ratubiiō u ahināi.

a aone.

a ahe. raϑβe: āiiese.


ye ti. bərəjiiāi.

nmāniiāica. a aone.

a ahe. raϑβe:

āiiese. ye ti. srao ahe.

a iiehe. a iuuatō.1

vərəϑrājanō.

frādat .gaēϑahe. ra nao .

razi tahe.

ar tātasca.

frādat .gaēϑaii .

varədat .gaēϑaii .

VS22.3 =

Y22.5

hāuuan e2 a aone. a ahe

raϑβe. āiiese. ye ti.

sāuuaŋh e2

vīsiiāica. a aone. a ahe.

raϑβe.

āiiese. ye ti. miϑrahe.

vouru.gaoiiaotōi .

hazaŋrō.gao ahe.3

baēuuarə.ca manō.

aoxtō.nāmanō.

yazatahe. rāmanō.

āstrahe

Y22.6 āiiese. ye ti. rapiϑβināi.

a aone. a ahe. raϑβe:

āiiese.

ye ti. frādat .f auue.1

zaṇtumāica.

a aone. a ahe. raϑβe:

āiiese.

ye ti. a ahe. vahi tahe.

āϑrasca.

ahurahe. mazd .

Y22.7 āiiese. ye ti.

uzaiieirināi.1 a aone.

a ahe. raϑβe: āiiese.

ye ti.

frādat .vīrāi.

dā´xiiumāica.2 a aone.

a ahe. raϑβe: āiiese.

ye ti. bərəzatō.

ahurahe. nafəδrō. apąm.

apasca.


mazdaδātaii

Y22.8 āiiese. ye ti.

aiβisrūϑrimāi.1

aibigaiiāi.2

a aone. a ahe. raϑβe:

āiiese.

ye ti.

frādat .vīspąm.hujiiāt e.3

zaraϑu trōtəmāica.

a aone. a ahe. raϑβe:

āiiese. ye ti. a āunąm.4

frauua inąm.

γənąnąmca.

vīrō.vąϑβanąm.

yāiriiaii sca.5

hu itōi . amaheca.

hutā tahe.

huraoδahe.

vərəϑraγnaheca.

ahuraδātahe.

vanaiṇtii sca.6

uparatātō.

Y22.10 āiiese. ye ti.

māhiiaēibiiō.

a ahe. ratubiiō:

aṇtarəm ŋhāi. a aone.

a ahe. raϑβe: āiiese.

ye ti.

pərənō.m ŋhāi.

vī aptaϑāica. a aone.

a ahe. raϑβe.

VrS11

VrS11.1

āiiese. ye ti.

ratauuō.

mainiiauuanąm

. ratauuō.

gaēϑiianąm.1

ratauuō.

upāpanąm.

ratauuō.

upasmanąm.

ratauuō.

fraptərəjātąm.

ratauuō.


VrS11.2

rauuasca.

rātąm.2

ratauuō.

caŋraŋhācąm.3

a aonąm.

a ahe. raϑβąm.

āiiese. ye ti.

yāiriiaēibiiō.

a ahe. ratubiiō:

maiδiiōizarəma

iiehe.1

paiiaŋhō.

a aonō. a ahe.

raϑβō:

āiiese. ye ti.

maiδiiōi əmahe

.2

vāstrō.dātainiie

he.3 a aonō.

a ahe. raϑβō:

āiiese. ye ti.

paiti hahiiehe.4

hahiiehe.

a aonō. a ahe.

raϑβō:

āiiese. ye ti.

aiiāϑrimahe.5

fraouruuaē tri

mahe.6

var nihar tahec

a.7 a aonō.

a ahe.

raϑβō:

niuuaēδaii emi.

haṇkāraiiemi.

maiδiiāiriiehe.

sarəδahe.

a aonō.

a ahe. raϑβō:

niuuaēδaiiemi.

haṇkāraiiemi.

hamaspaϑmaēd

aiiehe.8

arətō.karəϑnah


VrS11.3

VrS11.4

e.9 a aonō.

a ahe. raϑβō

āiiese. ye ti.

gaēϑanąm.

ŋhairiiehe.

a aonō. a ahe.

raϑβō.

yat . ŋhair iiō.

zīzanən:1

niuuaēδaiiemi.

haṇkāraiiemi.

staotanąm.

yesniianąm.

haṇdātanąm.

hufrāiia tanąm.

a aonąm.

a ahe. raϑβąm:

niuuaēδaiiemi.

haṇkāraiiemi.

staotanąm.

yesniianąm.

haṇdātanąm.

hufrāiia tanąm.

a aonąm.

a aoninąmca.2

a ahe.

miiazdanąm.

āiiese. ye ti.

sarəδaēibiiō.

a ahe. ratubiiō.

ahurahe.

vairiiehe.

frasraoϑrahe.1

a aonō. a ahe.

raϑβō:

āiiese. ye ti.

a ahe.

vahi tahe.

staoϑβahe.

a aonō. a ahe.

raϑβō: āiiese.

ye ti.

yeŋ hē.hātaii .

hufrāiia taii .


VrS11.5

VrS11.6

a aonii . a ahe.

raϑβō.

āiiese. ye ti.

ahunauuaitii .

gāϑaii .

a aonii . a ahe.

raϑβō:

āiiese. ye ti.

γənąnąm.1

pouru.sarəδō.vī

rō.vąϑβanąm.

mazdaδātanąm.

a aonąm.

a ahe. raϑβąm:

niuuaēδaiiemi.

haṇkāraiiemi.

ahumatō.

ratumatō.

a aonō. a ahe.

raϑβō:

niuuaēδaiiemi.

haṇkāraiiemi.

yasnahe.

haptaŋhātōi .

a aonō. a ahe.

raϑβō:

niuuaēδaiiemi.

haṇkāraiiemi.

arəduii .2 āpō.

anāhitaii .3

a aonii . a ahe.

raϑβō

āiiese. ye ti.

u tauuaitii .

gāϑaii .

a aonii . a ahe.

raϑβō:

āiiese. ye ti.

gairinąm.

a a āϑranąm.

pouru. āϑraną

m.

mazdaδātanąm.

a aonąm.


VrS11.7

a ahe. raϑβąm:

āiiese. ye ti.

spəṇtā.manii u

.1 gāϑaii .

a aonii .

a ahe. raϑβō:

āiiese. ye ti.

vərəϑraγnahe

.2 ahuraδātahe.

vanaiṇtii sca3

uparatātō.

a aonō. a ahe.

raϑβō.

āiiese. ye ti.

vohux aϑraii 1

gāϑaii .

a aonii . a ahe.

raϑβō:

āiiese. ye ti.

miϑrahe.

vouru.gaoiiaotō

i .2

rāmanasca. āst

rahe.3

a aonō. a ahe.

raϑβō:

niuuaēδaiiemi.

haṇkāraiiemi.

vahi tōi tōi .

gāϑaii .

a aonii . a ahe.

raϑβō:

niuuaēδāiiemi.

haṇkāraiiemi.

dahmaii .

vaŋhuii .

āfritōi

dahmaheca.

nar . a aonō.

uγraheca.

taxmahe.

dāmōi .

upamanahe.

yazatahe.


VrS11.8

VrS11.9

Y22.12 āiiese. ye ti. vīspaēibiiō.

aēibiiō.

ratubiiō. yōi. həṇti.

a ahe. ratauuō.

ϑraiiasca.1 ϑrisąsca.

nazdi ta.

a aonō. a ahe.

raϑβō

āiiese. ye ti.

airiiamanō.

i iiehe.1

a aonō. a ahe.

raϑβō:

āiiese. ye ti.

f ū ō.mąϑrahe2

a aonō. a ahe.

raϑβō:

niuuaēδaiiemi.

haṇkāraiiemi.

rat u . bərəzō.

haδaoxtahe.3

a aonō. a ahe.

raϑβō.

āiiese. ye ti.

āhurōi .

fra nahe.1

āhurōi .

t kaē ahe.

āhurōi .

dā´xiiumahe.2

āhurōi .

zaraϑu trōtəma

he.

a aonō. a ahe.

raϑβō:

niuuaēδaiiemi.

haṇkāraiiemi.

hadi aheca.

vāstrauuatō.

vāstrō.bərətahe

ca.3 gauue.

hu ŋhe.

gaoidiieheca.

nar . a aonō


Y22.13

(date)

pairi hāuuanaiiō.

yōi. həṇti. a ahe. yat .

vahi tahe.

mazdō.frasāsta.

zaraϑu trō.fraoxta

āiiese. ye ti. ahuraēibiia.

miϑraēibiia.

bərəzaṇbiia.1

aiϑiiajaŋhaēibiia.2

a auuanaēibiia.

stārąmca.

spəṇtō.mainiiauuanąm.

dāmanąm. ti triieheca.

stārō.

raēuuatō. arənaŋuhatō.

m ŋhaheca.3

gaociϑrahe. huuarəca.

x aētahe.

auruuat .aspahe.

dōiϑrahe. ahurahe.

mazd .

miϑrahe. da´xiiunąm.

daiŋ hupatōi :4

āiiese. ye ti. (rōz)…

āiiese. ye ti.

(māh)…

Y22.14 āiiese. ye ti. tauua. āϑrō.

ahurahe.

mazd . puϑra. mat .

vīspaēibiiō. ātərəbiiō:

āiiese. ye ti. aiβiiō.

vaŋuhibiiō. vīspanąmca.

apąm. mazdaδātanąm.

vīspanąmca.

uruuaranąm.

mazdaδātanąm

Y22.15 āiiese. ye ti. mąϑrahe.

spəṇtahe.

a aonō. vərəziiaŋuhahe.1

dātahe.

vīdaēuuahe. dātahe. zaraϑu trōi .

darəγaii . upaiianaii . daēnaii .

vaŋhuii . māzdaiiasnōi .

Y22.16 āiiese. ye ti. garōi . u i.darənahe.1

mazdaδātahe. a a āϑrahe.


vīspaē ąmca.

gairinąm. a a āϑranąm.

pouru. āϑranąm.

mazdaδātanąm. kāuuaiieheca.

arənaŋhō. mazdaδātahe.

a arətaheca.

arənaŋhō. mazdaδātahe: āiiese.

ye ti. a ōi . vaŋhuii . cistōi .

vaŋhuii .

ərəϑ . vaŋhuii . rasąstātō.

vaŋhuii .

arənaŋhō. sauuaŋhō.

mazdaδātahe.

Y22.17 āiiese. ye ti. dahmaii . vaŋhuii .

āfritōi . dahmaheca. nar . a aonō.

uγraheca. taxmahe. dāmōi .

upamanahe.

yazatahe.

Y22.18 āiiese. ye ti. ŋhąm. asaŋhąmca.

ōiϑranąmca. gaoiiaoitinąmca.

maēϑananąmca.

auuō. arənanąmca. apąmca.

zəmąmca. uruuaranąmca.

aiŋ h sca.1 zəmō.

auuaiŋ heca.2 a nō. vātaheca.

a aonō.

strąm.3 m ŋhō. hūrō. anaγranąm.

raocaŋhąm.

aδātanąm. vīspanąmca.

spəṇtahe.

mainii u . dāmanąm.

a aonąm. a aoninąmca.

a ahe. raϑβąm.

VS22.4

=Y22.19

āiiese. ye ti. raϑβō.

bərəzatō. yō.

a ahe: raϑβąm.

aiiaranąmca.

asniianąmca.

māhiianąmca.

āiriianąmca.

sarəδanąmca. yōi. həṇti.

a ahe. ratauuō:

dātahe haδa.dātahe

vīdaēuuahe zaraθu trōi

raϑβō

Y22.20 iməm. haoməm. a aiia.

uzdātəm. āiiese. ye ti:

imąmcā. gąm.

jīuuiiąm.2 a aiia.

uzdātąm.3 āiiese.

ye ti: imąmcā. uruuarąm.

Gāhānbār

yōi. həṇti.

a ahe.

ratauuō:

maiδiiō.zarə

miiehe raϑβō.

[ayāb gāh kē

bawēd]


Y22.21

haδānaēpatąm.

a aiia. uzdātąm. āiiese.

ye ti

zaoϑ

gaomauuaitī .2

haδānaēpatauuaitī .3

a

8

ye ti:5F

aiβiiō vaŋuhibiiō.1

apəmca.

haomiiąm. āiiese. ye ti:

asmanaca.

hāuuana. āiiese. ye ti.

aiiaŋhaēnaca.

hāuuana. āiiese. ye ti.

Y22.22 imąmcā. uruuarąm.

barsmanīm.1

jaγmū īmca.

ratufritīm.2

marəϑrəmca.3

varə

gāϑanąmca. sraoϑrəm.5

jaγmū īmca.

a aonō. a ahe. raϑβō.

ratufritīm

imą. aēsmąsca.

baoiδīmca. āiiese.

ye ti. tauua. āϑrō.

VS22.5-9

= Y22.23

(-27

x nūman)

puϑra: vīspaca. vohu.6

mazdaδāta.

a aciϑra. āiiese. ye ti

Srō

srao ahe.

a iiehe.

taxmahe.

tanumąϑrahe.

3

dar i.drao .4

8 Missing in The VS-Srō


Y22.28 Y22.20-27

Y23

Y23.1 auuaŋh .2

frauua aiiō.3 y .4

paoiriia.5 ŋharə.6

nmānanąmca. vīspąmca.

zaṇtunąmca.7

da´xiiunąmca:8 9y .

asmanəm vīδāraiiən10

y . āpəm.11 vīδaraiiən.

y . ząm.11

vīδāraiiən. y . gąm.

vīδāraiiən. y .

barəϑri uua.12

vīδāraiiən.14

paiti.vərəte.15

apara.iriϑəṇtō.

Y23.2 āiiese. ye ti. āfrauua i.1

ahurahe.

mazd . amə anąm.

spəṇtanąm. mat .

vīspābiiō.2

a aonibiiō. frauua ibiiō.3

y .

mainiiauuanąm.4

yazatanąm: āiiese. ye ti.

āfrauua i.5 gaiiehe.6

marəϑnō.7

zaraϑu trahe. spitāmahe.

kauuōi . vī tāspahe.

isat .vāstrahe.8

zaraϑu trōi .

mat . vīspābiiō.2

a aonibiiō. frauua ibiiō.3

y . paoiriianąm.

t kaē anąm

Y23.3 āiiese. ye ti. vīspaiia.1

a auuane.2

frauua e.3 ke.4 asti.

kuuacit .5

aŋh .6 zəmō. para.iristi.7

āhūiriiehe.5

aoxtō.nāman

ō. yazatahe


VrS12 =

Vr10

VrS12.1

=Vr10.1

VrS12.2

=Vr10.2

dahma.8

nāirike.9

apərənāiiūke.10

kainike.11

vāstriiāuuarəzi.12

upa aēti.13 haca.

ahmāt . nmānāt .

iziieiṇti.14 y .

paiti marəṇti.15 y .

aiβināsəṇti.16

vaŋhū . yasnąsca.

vahmąsca

āiiese. ye ti.

arəzahibiiō.1

sauuahibiiō.2

fradaδaf ubiiō.

3

vīdaδaf ubiiō.3

vouru.barə tibii

ō.

vouru.jarə ti

biiō. aheca.

kar uuan .4

yat .

ϑahe

āiiese. ye ti.

asmanaēibiia.

hāuuanaēibiia.

aiiaŋhaēnaēibii

a.

hāuuanaēibiia.

ta tāi.1

zaoϑrō.barənāi.

2 varəsāi.3

haomō.aŋharəz

ānāi.4 tauuaca.

barəsmanō.5

a aiia.

frastarətahe:6

āiiese. ye ti.

ahunahe.

vairiiehe.


anahunāca.7

ratu ca.8

stitātasca.9

Y23.4 āiiese. ye ti. a āunąm.

frauua inąm. uγranąm.

aiβiϑūranąm.

paoiriiō.t kaē anąm. frauua inąm.

nabānazdi tanąm. frauua inąm.

hauuahe.

urunō. frauua e

āiiese. ye ti. vīspaēibiiō. a ahe.

ratubiiō: āiiese. ye ti. vīspaēibiiō.

vaŋhuδābiiō.5 yazataēibiiō.

mainiiaoibiiascā.6

gaēϑiiaēibiiascā.7 yōi. həṇti.

yasniiāca.8 vahmiiāca.9 a āt . haca.

yat . vahi tāt .

VS23.1 =

Y23.5

VrS12.3

=

Vr10.3

frauuarāne. mazdaiiasnō.

zaraϑu tri .

vīdaēuuō. ahura.t kaē ō. dātāi.

haδa.dātāi. vīdaēuuāi.

zaraθu trāi. a aone.

a ahe. raϑβe. yasnāica.

vahmāica.

x naoϑrāica.

frasastaiiaēca:

raϑβąm. aiiaranąmca.

asniianąmca.

māhiianąmca.

yāiriianąmca.

sarəδanąmca. yasnāica.

vahmāica.

x naoϑrāica.

frasastaiiaēca.

=

Y23.5

māzdaiiasnōi :

yaϑā. ahū.

vairiiō. yō

ātrauuax ō.

frā.mē. mrūtē:

aϑā. ratu .

a āt cīt . haca.

frā. a auua.

vīδuu . mraotū

yaϑā. ahū.

vairiiō.

yō. zaotā.

frā.mē. mrūtē:


..

aϑā. ratu .

a āt cīt . haca.

frā. a auua.

VrS13=

Vr11

VrS13.1

= Vr11.1

VrS13.2

=

Vr11.2

ahurāi. mazdāi.

haomą.1

āuuaēδaiiamahī

.2

yat . uzdātəm.

səuui təm.3

vərəϑraγne.

frādat .gaēϑāi.

yat . hux aϑrāi .

a aone.

yat .

ratux aϑrāi.

a aone:

4amə aēibiiō.

spəṇtaēibiiō.

haomą.

āuuaēδaiiamahī

:

aiβiiō.

vaŋuhibiiō.5

haomą.

āuuaēδaiiamahī

. hauuahe.

urunō. haomą.

āuuaēδaiiamahī

: vīspaii .

a aonō.

stōi . haomą.

āuuaēδaiiamahī

.

1imą. haomą.

ima.2 ha omiia.

3ima.

starəta. ima.

miiazda. ima.

asma. paoiriia.

dāmąn.4 ima.

~Y2

4.1


VrS13.3

= Vr11.3

VrS13.4

= Vr11.4

asmana.

hāuuana.

auui.bərəta.5

haoma. zāire.6

ima.

aiiaŋhaēna.

hāuuana.

auui.bərəta.7

haoma. zāire.8

imąm. āpəm.

haomiiąm.

imat . barəsma.

a aiia.

frastarətəm.

im . kəhrpasca.

təuuī ī ca. im .

yaētu ī .1

zaoϑr .2 iməm.

haoməm.

a auuanəm.

gąmca.

hu ŋhəm.

narəmca.

a auuanəm.

āsnaca. man .

a aonąm.

āsnaca.

man .

sao iiaṇtąm.

3imąmcā. gąm.

jīuuiiąm. a aiia.

uzdātąm.

imąmcā.

uruuarąm.

haδānaēpatąm.

a aiia. uzdātąm

aiβiiō.

vaŋuhibiiō.1

im . zaoϑr .

haomauuaitī .

gaomauuaitī .

haδānaēpatauu

aitī . a aiia.

uzdāt . aiβiiō.


VrS13.5

= Vr11.5

VrS13.6

= Vr11.6

vaŋuhibiiō.

apəmca.

haomiiąm.

asmanaca.

hāuuana.

aiiaŋhaēnaca.

hāuuana

imąmcā.

uruuarąm.

barəsmanīm.1

jaγmū īmca.

ratufritīm.

marəϑrəmca.

varəzīmca.2

daēnaii .

vaŋhuii .

māzdaiiasnōi .

gāϑanąmca.

sraoϑrəm.

jaγmū īmca.

a aonō.

a ahe. raϑβō.

ratufritīm. imą.

aēsmąsca.

baoiδīmca.

tauua. āϑrō.

ahurahe.

mazd .

puϑra. vīspaca.

vohu.3

mazdaδāta.

a aciϑra.

pairica.

dadəmahī.4

āca.

vaēδaiiamahī.5

āat . dī .

āuuaēδaiiamahī

ahurāica.

mazdāi.

srao āica.

a iiāi.

ra nuuaēca.2

razi tāi.


VrS13.7

= Vr11.7

miϑrāica.

vouru.gaoiiaot

e.3

amə aēibiiasca.

4

spəṇtaēibiiō.

a āunąmca.5

frauua ibiiō.

a āunąmca.6

uruuōibiiō.

āϑraēca.

ahurahe.

mazd .

raϑβaēca.

bərəzaite.

raϑβaēca.

miiazdaēca.7

raϑβaēca.

ratufritaiiaēca.

vīspaii .

sącat ca.

a aonō. stōi .

yasnāica.

vahmāica.

x naoϑrāica.

frasastaiiaēca

1āat . dī .

āuuaēδaiiamahī

. zaraϑu trahe.

spitāmahe.

a aonō.

frauua e.

yasnāica.

vahm āica.

x naoϑrāica.

frasastaiiaēca.

aŋhuiiao .

a acinaŋhō.

mat .

vīspābiiō.2

a aonibiiō.

frauua ibiiō.

y . irīriϑu ąm.

a aonąm. y sca.


VrS13.8

= Vr11.8

VrS13.9

=Vr11.9

juuaṇtąm.

a aonąm. y sca.

narąm.

azātanąm.

fra ō.carəϑrąm.

sao iiaṇtąm.

1imą. haomą.

ima.2 haomiia.

3ima.

starəta. ima.

miiazda. ima.

asma. paoiriia.

dāmąn.4 ima.

asmana.

hāuuana.

auui.bərəta.5

haoma. zāire.6

ima.

aiiaŋhaēna.

hāuuana.

auui.bərəta.7

haoma. zāire.8

imąm. āpəm.

haomiiąm.

imat . barəsma.

a aiia.

frastarətəm.

im . kəhrpasca.

təuuī ī ca. im .

yaētu ī .1

zaoϑr .2 iməm.

haoməm.

a auuanəm.

gąmca.

hu ŋhəm.

narəmca.

a auuanəm.

āsnaca. man .

a aonąm.

āsnaca.

man .

sao iiaṇtąm.

3imąmcā. gąm.

jīuuiiąm. a aiia.

Vr11.

2

Vr11.

3


VrS13.10

=Vr11.10

VrS13.11

=

Vr11.11

uzdātąm.

imąmcā.

uruuarąm.

haδānaēpatąm.

a aiia. uzdātąm

aiβiiō.

vaŋuhibiiō.1

im . zaoϑr .

haomauuaitī .

gaomauuaitī .

haδānaēpatauu

aitī . a aiia.

uzdāt . aiβiiō.

vaŋuhibiiō.

apəmca.

haomiiąm.

asmanaca.

hāuuana.

aiiaŋhaēnaca.

hāuuana

imąmcā.

uruuarąm.

barəsmanīm.1

jaγmū īmca.

ratufritīm.

marəϑrəmca.

varəzīmca.2

daēnaii .

vaŋhuii .

māzdaiiasnōi .

gāϑanąmca.

sraoϑrəm.

jaγmū īmca.

a aonō.

a ahe. raϑβō.

ratufritīm. imą.

aēsmąsca.

baoiδīmca.

tauua. āϑrō.

ahurahe.

mazd .

puϑra. vīspaca.

vohu.3

mazdaδāta.

Vr11.

4

Vr11.

5


VrS13.12

=

Vr11.12

VrS13.13

=

Vr11.13

a aciϑra.

pairica.

dadəmahī.4

āca.

vaēδaiiamahī.5

āat . dī .

āuuaēδaiiamahī

amə aēibiiō.

spəṇtaēibiiō.

hux aϑraēibiiō.

huδābiiō.1

yauuaējibiiō.

yauuaēsubiiō.

yōi. vohu.2 yōi.

vohunąm.3

dātārō.

yōi. vaŋh u .

ā.manaŋhō.4

iieiṇti:5

6vaŋh u . ā.zī.7

ā.manaŋhō.4

iieiṇti.5

yōi. amə .8

spəṇta.9

hux aϑra.10

hu ŋhō.

aδāt .11 māta.

aδāt .11 būta.

haca. vaŋhaot .

manaŋhat .

1āat . dī .

āuuaēδaiiamahī

. frāiiehī .

ahe. nmānahe.

fradaϑāi. ahe.

nmānahe.

sauuaŋhō. ahe.

nmānahe.

vax at .

ahe. nmānahe.

vītarązō.2 ahe.

nmānahe.

3vītarə.t baē ō.

ahe. nmānahe.


VrS13.14

=

Vr11.14

VrS13.15

=

Vr11.15

VrS13.16

=

Vr11.16

pasuuąmca.

narąmca.

zātanąmca.

ząhiiamnanąmc

a.

a aonąm.4

yeŋ he. aēm.

aŋhən. yeŋ he.

aēm. həṇti.5

yeŋ he. vaēm.6

mahi.7

yōi. sao iiaṇtō.

da´xiiunąm.

yat .

vohuuarəząm.1

a aonąm.2 yat .

vohuuarəzinąm

.1 a aoninąm.

yat .

haiϑiiāuuarəzą

m. a aonąm.

yat .

haiϑiiāuuarəzin

ąm. a aoninąm.

yat .

huuar tāuuarəz

ąm. a aonąm.

yat .

huuar tāuuarəz

inąm.

a aoninąm

āat . dī .

āuuaēδaiiamahī

. a āunąm.1

vaŋuhibiiō.2

frauua ibiiō. y .

uγr sca.

aiβiϑūr sca.

a aonąm.3

auuaŋhe

āat . dī .

āuuaēδaiiamahī

. srao ahe1

a iiehe2


a ōi ca.

vaŋhuii .

nairiieheca.

saŋhahe.

āx tibiiāca3

hąm.vaiṇtibiia3

āϑraēca.

ahurahe.

mazd .

raϑβaēca.

bərəzaite.

vīspaii .

sącat ca.

a aonō.

stōi . yasnāica.

vahmāica.

x naoϑrāica.

frasastaiiaēca.

VrS13.17

=

Vr11.16

VrS13.18

=

Vr11.16

āat . dī .

āuuaēδaiiamahī

. ahurāi.

mazdāi.

vaŋhauue.

manaŋhe. a āi.

vahi tāi.

x aϑrāi.

vairiiāi.

spəṇtaiiāi.

ārmat e.1

hauruuat biia.

amərətat biia.

g u .

ta ne. g u .

urune. āϑre.

ahurahe.

mazd .

yaētu təmāi.

amə anąm.

spəṇtanąm.

āat . dī .

āuuaēδaiiamahī

. daϑu ō.

ahurahe.


Y1.2

Y24.

12=

Y4.7


mazd .

raēuuatō.

arənaŋuhatō.

1

mainii u .2

mainiiaoiiehe.3

amə anąm.

spəṇtanąm.4

yasnāica.

vahmāica.

x naoϑrāica.

frastaiiaēca.

VS24.1 āat . dī .

āuuaēδaiiamahī

. dātāi

haδa.dātāi

vīdaēuuāi

zaraθu trāi

a aone a ahe

raϑβe.

yasnāica.

vahmāica.

x ̣ naoϑrāica.

frasastaiiaēca.

VS24.2

VrS13.19

=

Vr11.16

āat . dī .

āuuaēδaiiamahī

. 1asniiaēibiiō.

a ahe. ratubiiō.

u ahināi.

a aone. a ahe. raϑβe.

yasnāica.

vahmāica.

x naoϑrāica.

frasastaiiaēca:

āat . dī .

āuuaēδaiiamahī.

bərəjiiāi.

nmāniiāica. a aone.

a ahe. raϑβe.

yasnāica. vahmāica.

x naoϑrāica.

frasastaiiaēca: āat .

dī .

āuuaēδaiiamahī.

srao ahe. a iiehe.1

a iuuatō.

vərəϑrājanō.

frādat .gaēϑahe2

ra nao . razi tahe.

ar tātasca.

Y24.

13=

Y4.8


frādat .gaēϑaii .2

varədat .gaēϑaii .

yasnāica. vahmāica.

x naoϑrāica.

frasastaiiaēca.

VS24.3 āat . dī .

āuuaēδaiiamahī

hāuuan e.

a aone.

a ahe. raϑβe.

yasnāica.

vahmāica.

x naoϑrāica.

frasastaiiaēca:

VrS13.20

(11.16)

āat .

dī . āuuaēδaiiamahī.

sāuuaŋh e. vīsiiāica.

a aone. a ahe. raϑβe.

yasnāica.

vahmāica.

x naoϑrāica.

frasastaiiaēca:

āat . dī .

āuuaēδaiiamahī.

miϑrahe.

vouru.gaoiiaotōi .

hazaŋrō.gao ahe.

baēuuarə.ca manō.

aoxtō.nāmanō.

yazatahe.

rāmanō. āstrahe.

yasnāica. vahmāica.

x naoϑrāica.

frasastaiiaēca.

āat . dī .

āuuaēδaiiamahī.

rapiϑβināi.

a aone. a ahe. raϑβe.

yasnāica.

vahmāica.

x naoϑrāica.

frasastaiiaēca:

āat . dī .

āuuaēδaiiamahī.

frādat .f auue.

zaṇtumāica. a aone.

a ahe.

raϑβe. yasnāica.

vahmāica.

x naoϑrāica.

frasastaiiaēca: āat .

dī .

āuuaēδaiiamahī.

a ahe. vahi tahe.

āϑrasca. ahurahe.

Y24.

14=

Y4.9

vahmāica.


VrS13.21

(11.16)

VrS13.22

(11.16)

x naoϑrāica.

frasastaiiaēca.

āat . dī .

āuuaēδaiiamahī.

uzaiieirināi.1

a aone. a ahe. raϑβe.

yasnāica.

vahmāica.

x naoϑrāica.

frasastaiiaēca:

āat . dī .

āuuaēδaiiamahī.

frādat .vīrāi.

dā´xiiumāica.2

a aone. a ahe.

raϑβe. yasnāica.

vahmāica.

x naoϑrāica.

frasastaiiaēca: āat .

dī .

āuuaēδaiiamahī.

bərəzatō. ahurahe.

nafəδrō. apąm.

apasca. mazdaδātaii .

yasnāica. vahmāica.

x naoϑrāica.

frasastaiiaēca.

āat . dī .

āuuaēδaiiamahī

aiβisrūϑrimāi1

aibigaiiāi.2 a aone.

a ahe. raϑβe.

yasnāica. vahmāica.

x naoϑrāica.

frasastaiiaēca: āat .

dī .

āuuaēδaiiamahī.

frādat .vīspąm.

hujiiāt e.3

zaraϑu trōtəmāica.

a aone.

a ahe. raϑβe.

yasnāica. vahmāica.

x naoϑrāica.

frasastaiiaēca: āat .

dī .

āuuaēδaiiamahī.

a āunąm.4

frauua inąm.

γənąnąmca

vīrō.vąϑβanąm.

yāiriiaii sca5

hu itōi .6 amaheca.

hutā tahe.7

huraoδahe.

vərəϑraγnaheca.

ahuraδātahe.

vanaiṇtii sca.8

uparatātō. yasnāica.

vahmāica.

Y24.

15=

Y4.1

0

Y24.

16=

Y4.1

1


VrS13.24

(11.16)

VrS13.257F

9

(11.16)

VrS13.26

(11.16)

x naoϑrāica.

frasastaiiaēca.

āat . dī .

āuuaēδaiiamahī.

1māhiiaēibiiō

a ahe. ratubiiō:

aṇtarəm ŋhāi.

a aone. a ahe. raϑβe.

yasnāica.

vahmāica.

x naoϑrāica.

frasastaiiaēca:

āat . dī .

āuuaēδaiiamahī.

pərənō.m ŋhāi.

vī aptaϑāica.

a aone. a ahe.

raϑβe.

yasnāica.

vahmāica.

x naoϑrāica.

frasastaiiaēca.

āat . dī .

āuuaēδaiiamahī

. ratauuō.

mainiiauuanąm

. ratauuō.

gaēϑiianąm.1

ratauuō.

upāpanąm.

ratauuō.

upasmanąm.

ratauuō.

fraptərəjātąm.

ratauuō.

rauuasca.

rātąm.2

ratauuō.

caŋraŋhācąm.3

a aonąm.

a ahe. raϑβ

ąm..

āat . dī .

āuuaēδaiiamahī

. . yāiriiaēibiiō.

a ahe. ratubiiō:

Y24.

18=

Y4.1

3


Vr2.1


Vr2.2

9 Vr11.25-33 missing in TITUS


maiδ

iiōizarəmaiiehe

.

paiiaŋhō.

a aonō. a ahe.

raϑβe.

yasnāica.

vahmāica.

x naoϑrāica.

frasastaiiaēca

āat . dī .

āuuaēδaiiamahī

.

maiδ

iiōi əmahe.2

vāstrō.dātainiie

he.3 a aonō.

a ahe. raϑβe.

yasnāica.

vahmāica.

x naoϑrāica.

frasastaiiaēca

āat . dī .

āuuaēδaiiamahī

paiti hahiiehe.4

hahiiehe.

a aonō. a ahe.

raϑβe yasnāica.

vahmāica.

x naoϑrāica.

frasastaiiaēca

āat . dī .

āuuaēδaiiamahī

aiiāϑrimahe.5

fraouruuaē tri

mahe.6

var nihar tahec

a.7 a aonō.

a ahe.

raϑβe.

yasnāica.

vahmāica.

x naoϑrāica.

frasastaiiaēca


VrS13.27

(11.16)

āat . dī .

āuuaēδaiiamahī

.

maiδiiāiriiehe.

sarəδahe.

a aonō.

a ahe. raϑβe.

yasnāica.

vahmāica.

x naoϑrāica.

frasastaiiaēca

āat . dī .

āuuaēδaiiamahī

.

hamaspaϑmaēd

aiiehe.8

arətō.karəϑnah

e.9 a aonō.

a ahe. raϑβe

yasnāica.

vahmāica.

x naoϑrāica.

frasastaiiaēca

āat . dī .

āuuaēδaiiamahī

. gaēϑanąm.

ŋhairīm.1

a auuanəm.

a ahe. ratūm.

. yat . ŋhairiiō.

zīzanən:

āat . dī .

āuuaēδaiiamahī

.

. staotanąm.

yesniianąm.

haṇdātanąm.

hufrāiia tanąm.

a aonąm.

a ahe. raϑβąm

yasnāica.

vahmāica.

x naoϑrāica.

frasastaiiaēca:


Vr2.3


VrS13.28

(11.16)

VrS13.29

(11.16)

āat . dī .

āuuaēδaiiamahī

. staotanąm.

yesniianąm.

haṇdātanąm.

hufrāiia tanąm.

a aonąm.

a aoninąmca.2

a ahe.

miiazdanąm.

yasnāica.

vahmāica.

x naoϑrāica.

frasastaiiaēca

āat . dī .

āuuaēδaiiamahī

. sarəδaēibiiō. a ahe.

ratubiiō.

ahurahe. vairiiehe.

frasraoϑrahe.1

a aonō. a ahe. raϑβō.

yasnāica.

vahmāica.

x naoϑrāica.

frasastaiiaēca.

āat . dī .

āuuaēδaiiamahī

. a ahe.

vahi tahe. staoϑβahe.

a aonō. a ahe.

raϑβō yasnāica.

vahmāica.

x naoϑrāica.

frasastaēca.

āat . dī .

āuuaēδaiiamahī

yeŋ hē.hātaii .

hufrāiia taii .

a aonii . a ahe. raϑβ

ō

yasnāica.

vahmāica.

x naoϑrāica.

frasastaēca

āat . dī .

āuuaēδaiiamahī


Vr2.4


Vr2.5


. ahunauuaitii .

gāϑaii . a aonii .

a ahe. raϑβō

yasnāica.

vahmāica.

x naoϑrāica.

frasastaēca

āat . dī .

āuuaēδaiiamahī

γənąnąm.1

pouru.sarəδō.vīrō.vąϑ

βanąm. mazdaδ

ātanąm.

a aonąm. a ahe. raϑβ

ąm

yasnāica.

vahmāica.

x naoϑrāica.

frasastaēca

āat . dī .

āuuaēδaiiamahī

ahumatō. ratumatō.

a aonō. a ahe. raϑβō:

niuuaēδaiiemi.

haṇkāraiiemi.

yasnahe.

haptaŋhātōi .

a aonō. a ahe. raϑβō

yasnāica.

vahmāica.

x naoϑrāica.

frasastaēca

āat . dī .

āuuaēδaiiamahī

yasnahe.

haptaŋhātōi .

a aonō. a ahe. raϑβō

yasnāica.

vahmāica.

x naoϑrāica.

frasastaēca

āat . dī .

āuuaēδaiiamahī

arəduii .2 āpō.

anāhitaii .3 a aonii .

a ahe. raϑβō

yasnāica.

vahmāica.

x naoϑrāica.


VrS13.30

(11.16)

VrS13.31

(11.16)

frasastaēca

āat . dī .

āuuaēδaiiamahī

.

u tauuaitii .

gāϑaii . a aonii .

a ahe. raϑβō

yasnāica.

vahmāica.

x naoϑrāica.

frasastaēca

āat . dī .

āuuaēδaiiamahī

gairinąm.

a a āϑranąm. pouru.

āϑranąm.

mazdaδātanąm.

a aonąm. a ahe. raϑβ

ąm yasnāica.

vahmāica.

x naoϑrāica.

frasastaēca

āat . dī .

āuuaēδaiiamahī

spəṇtā.manii u .1

gāϑaii . a aonii .

a ahe. raϑβō

yasnāica.

vahmāica.

x naoϑrāica.

frasastaēca

āat . dī .

āuuaēδaiiamahī

vərəϑraγnahe .2

ahuraδātahe.

vanaiṇtii sca3

uparatātō. a aonō.

a ahe. raϑβō

yasnāica.

vahmāica.

x naoϑrāica.

frasastaēca

āat . dī .

āuuaēδaiiamahī

.

vohux aϑraii 1

gāϑaii . a aonii .

a ahe. raϑβō

yasnāica.


Vr2.6


Vr2.7


VrS13.32

(11.16)

vahmāica.

x naoϑrāica.

frasastaēca

āat . dī .

āuuaēδaiiamahī

miϑrahe.

vouru.gaoiiaotōi .2

rāmanasca.

āstrahe.3

a aonō. a ahe. raϑβō

yasnāica.

vahmāica.

x naoϑrāica.

frasastaēca

āat . dī .

āuuaēδaiiamahī

vahi tōi tōi . gāϑaii .

a aonii . a ahe. raϑβ

ō yasnāica.

vahmāica.

x naoϑrāica.

frasastaēca

āat . dī .

āuuaēδaiiamahī

dahmaii . vaŋhuii .

āfritōi

dahmaheca. nar .

a aonō. uγraheca.

taxmahe. dāmōi .

upamanahe.

yazatahe.

a aonō. a ahe. raϑβō

yasnāica.

vahmāica.

x naoϑrāica.

frasastaēca

āat . dī .

āuuaēδaiiamahī

. airiiamanō.

i iiehe.1 a aonō.

a ahe. raϑβō

yasnāica.

vahmāica.

x naoϑrāica.

frasastaēca

āat . dī .

āuuaēδaiiamahī

f ū ō.mąϑrahe2

a aonō. a ahe. raϑβō


Vr2.8


VrS13.33

(11.16)

VrS13.34

(11.16)

yasnāica.

vahmāica.

x naoϑrāica.

frasastaēca

āat . dī .

āuuaēδaiiamahī

rat u . bərəzō. haδ

aoxtahe.3

a aonō. a ahe. raϑβō

yasnāica.

vahmāica.

x naoϑrāica.

frasastaēca

āat . dī .

āuuaēδaiiamahī

. āhurōi .

fra nahe.1 āhurōi .

t kaē ahe. āhurōi .

dā´xiiumahe.2

āhurōi .

zaraϑu trōtəmahe.

a aonō. a ahe. raϑβō

yasnāica.

vahmāica.

x naoϑrāica.

frasastaēca

āat . dī .

āuuaēδaiiamahī

hadi aheca.

vāstrauuatō.

vāstrō.bərətaheca.3

gauue. hu ŋhe.

gaoidiieheca. nar .

a aonō hadi aheca.

vāstrauuatō.

vāstrō.bərətaheca.3

gauue. hu ŋhe.

gaoidiieheca. nar .

a aonō yasnāica.

vahmāica.

x naoϑrāica.

frasastaēca

āat . dī .

āuuaēδaiiamahī.

vīspaēibiiō.

aēibiiō. ratubiiō. yōi.

həṇti. a ahe.

ratauuō. ϑraiiasca.1

ϑris sca. nazdi ta.

pairi hāuuanaiiō.2

yōi. həṇti. a ahe.

yat vahi tahe.


Vr2.9

Y24.

20=

Y4.1

5


VrS13.35

(11.16)

VrS13.36

(11.16)

mazdō.frasāsta.

zaraϑu trō.fraoxta.

yasnāica. vahmāica.

x naoϑrāica.

frasastaiiaēca.

āat . dī .

āuuaēδaiiamahī.

1ahuraēibiia

miϑraēibiia.

bərəzaṇbiia2

aiϑiiajaŋhaēibiia3

a auuanaēibiia4

stārąmca

spəṇtō.mainiiauuaną

m

dāmanąm

ti triieheca5

stārō raēuuatō

arənaŋuhatō6

m ŋhaheca7

gaociϑrahe. huuarəca

x aētahe

auruuat .aspahe.

dōiϑrahe ahurahe

mazd . miϑrahe.

da´xiiunąm

dai hupatōi 8

yasnāica.

vahmāica.

x naoϑrāica.

frasastaiiaēca:

āat . dī .

āuuaēδaiiamahī

. (rōz) ... yasnāica.

vahmāica.

x naoϑrāica.

frasastaiiaēca: āat

dī . āuuaēδaiiamahī.

(māh) ...

āat . dī .

āuuaēδaiiamahī

. tauua.

āϑrō. ahurahe.

mazd . puϑra.

mat .

vīspaēibiiō.

ātərəbiiō.

yasnāica.

vahmāica.

x naoϑrāica.

frasastaiiaēca:

Y24.

21 =

Y4.1

6

Y24.

22=

Y4.1

7


VrS13.37

(11.16)

VrS13.38

(11.16)

āat . dī .

āuuaēδaiiamahī

. aiβiiō.

vaŋuhibiiō1

vīspanąmca.

apąm.

mazdaδātanąm.

vīspanamca.

uruuaranąm.

mazdaδātanąm.

yasnāica. vahmāica.

x naoϑrāica.

frasastaiiaēca.

āat . dī .

āuuaēδaiiamahī.

1mąϑrahe.

spəṇtahe. a aonō.

vərəziiaŋuhahe.2

dātahe. vīdaēuuahe.3

dātahe.

zaraϑu trōi 4

darəγaii .

upaiianaii 5

daēnaii . vaŋhuii .

māzdaiiasnōi .6

yasnāica. vahmāica.

x naoϑrāica.

frasastaiiaēca.

āat . dī .

āuuaēδaiiamahī.

garōi .

u idarənahe1

mazdaδātahe.

a a āϑrahe2

vīspaē ąmca.

gairinąm.

a a āϑranąm.

pouru. āϑranąm.3

mazdaδātanąm.

kāuuaiieheca.

arənaŋhō.

mazdaδātahe.

a arətaheca.

arənaŋhō.

mazdaδātahe.

yasnāica. vahmāica.

x naoϑrāica.

frasastaiiaēca: āat .

dī . āuuaēδaiiamahī.

a ōi . vaŋhuii .

cistōi .

vaŋhuii . ərəϑ 4

vaŋhuii . rasąstātō.

vaŋhuii . arənaŋhō.

sauuaŋhō.

mazdaδātahe.

Y24.

23=

Y4.1

8

Y24.

24 =

Y4.1

9


yasnāica. vahmāica.

x naoϑrāica.

frasastaiiaēca.

VrS13.39

(11.16)

VrS13.40

(11.16)

āat . dī .

āuuaēδaiiamahī.

dahmaii .

vaŋhuii . āfritōi .

dahmaheca. nar .

a aonō. uγraheca.

taxmahe. dāmōi .

upamanahe.

yazatahe. yasnāica.

vahmāica.

x naoϑrāica.

frasastaiiaēca

āat . dī .

āuuaēδaiiamahī.

ŋhąm.

asaŋhąmca.

ōiϑranąmca1

gaoiiaoitinąmca.

maēϑananąmca.

auuō. arənanąmca.

apąmca. zəmąmca.

uruuaranąmca.

ai h sca2

zəmō. auuai heca.2

a nō.3 vātaheca.

a aonō. strąm4

m ŋhō. hūrō.

anaγranąm.

raocaŋhąm.

aδātanam.

vīspanąmca.

spəṇtahe. mainii u 5

dāmanąm. a aonąm.

a aoninąmca.

a ahe. raϑβąm.

yasnāica.

vahmāica.

x naoϑrāica.

frasastaiiaēca.

Y24.

25=

Y4.2

0

Y24.

26=

Y4.2

1

VS24.4=

VrS13.41

(11.16)

āat . dī .

āuuaēδaiiamahī

.

raϑβō.

bərəzatō. yō.1

a ahe: raϑβąm.

yō. a ahe.

raϑβąm.

aiiaranąmca.

asniianąmca.

māhiianąmca.

āat . dī .

āuuaēδaiiama

hī.

raϑβō.

bərəzatō. yō.1

a ahe:

raϑβąm. yō.

a ahe.

raϑβąm.

aiiaranąmca.

asniianąmca.


Vr10.

1


yāiriianąmca.

sarəδanąmca.

raϑβąm. vīspe.

mazi tanąm.3

yōi. həṇti.

a ahe. ratauuō.

dātahe

haδa.dātahe

vīdaēuuahe

zaraθu trōi

raϑβō yasnāica.

vahmāica.

x naoϑrāica.

frasastaiiaēca.

māhiianąmca.

yāiriianąmca.

sarəδanąmca.

raϑβąm.

vīspe.

mazi tanąm.3

yōi. həṇti.

a ahe.

ratauuō.

hāuuanīm.

paiti. ratūm.

+ gāhānbar

Vr13.42

x numan

VrS13.47

(11.17)

VrS13.48

(11.18)

āat . dī .

āuuaēδaiiamahī

arəzahibiiō.1

sauuahibiiō.2

fradaδaf ubiiō.

3

vīdaδaf ubiiō.3

vouru.barə tibii

ō.

vouru.jarə ti

biiō. aheca.

kar uuan .4

yat ϑahe

āat . dī .

āuuaēδaiiamahī

. asmanaēibiia.

hāuuanaēibiia.

aiiaŋhaēnaēibii

a.

hāuuanaēibiia.

ta tāi.1

zaoϑrō.barənāi.

2 varəsāi.3

haomō.aŋharəz

ānāi.4 tauuaca.

barəsmanō.5

a aiia.

āat . dī . ...


Vr10.

2


frastarətahe:6

āat . dī .

āuuaēδaiiamahī

.

ahunahe.

vairiiehe.

anahunāca.7

ratu ca.8

stitātasca.9

daēnaii .

māzdaiiasnōi :

(Y23.

4)

(Y23.

5)

VrS13.49

(11.19)

yat . uzdātəm.

yat . āuuistəm.1

yaϑa.

dī .

āuuaēδaiiat .

ahurō. mazd .

a auua .

yaϑa. dī .

āuuaēδaiiat .

yō.2 a auua.

zaraϑu trō.

yaϑa. dī . azəm.

yō. zaota.

āuuaēδaiiemi.3

vīδuu . aē ąm.

yasnəmca.

vahməmca.

vīδuu .

dāitiiąm.4


339F

āuuistīm.5

VrS13.50

(11.20)

VrS13.51

(11.21)

VrS13.52

(11.21)

raϑβiiąm.

āuuistīm.

yū mākəm.

yasnāica.

vahmāica.

x naoϑrāica.

frasas taiiaēca.

yat .

amə anąm.

spəṇtanąm.

ahmākəm.

hauuaŋhāica.1

ratufritaiiaēca.

a auuastāica.2

vərəϑraγniiāica

.3 huruniiāica.4

yat .

sao iiaṇtąm.

a aonąm.

8F10 iδa. dim.

vīspanąm.

mazi təm.

dadəmahi.

ahūmca.

ratūmca. yim.

ahurəm.

mazdąm.

yasnāica.

vahmāica.

x naoϑrāica.

frasastaiiaēca

1āat . dī .

āuuaēδaiiamahī

. a āunąm.2

frauua inąm.

uγranąm.

aiβiϑūranąm.

paoiriiō.t kaē a

nąm.

Y24.

11

10 G18b includes āat . di . āuuaidaiiamahī.

11 TITUS Y4.24 and omits hauuahe. urunō. frauua e


frauua inąm.

nabānazdi taną

m.

frauua inąm.

hauuahe.

urunō.

frauua e.3

yasnāica.

vahmāica.

x naoϑrāica.

frasastaiiaēca

VrS13.53 āat . dī .

āuuaēδaiiamahī

. vīspaēibiiō.

a ahe. ratubiiō.

yasnāica.

vahmāica.

x naoϑrāica.

frasastaiiaēca.

āat . dī .

āuuaēδaiiamahī

. vīspaēibiiō.

vaŋhuδābiiō.1

yazataēibiiō.

mainiiaoibiiasc

ā.

gaēϑiiaēibiiascā

. yōi. həṇti.

yasniiāca.2

vahmiiāca.3

a āt . haca.

yat . vahi tāt .

VrS14.1

amə ā.1 spəṇtā.

hux aϑrā.

hu ŋhō.

yazamaide:

ahurəm.

mazdąm.

a auuanəm.

a ahe.

ratūm.

yazamaide:

zaraϑu trəm.

a auuanəm.

Y24.

34

Y25.


Vr3.1

3


a ahe. ratūm.

yazamaide:

zaraϑu trahe.

a aonō. frauua īm.

yazamaide:

amə . spəṇt .

a aonąm. yazamaide.

VrS14.2 a āunąm.1 vaŋuhī .

sūr . spəṇt .

frauua aiiō.

yazamaide. astuuatō.

manahiiāca:2

apanōtəməm.

raϑβąm. yazamaide.

yaētu təməm.

yazatanąm.

haŋhanu təməm.

a ahe. raϑβąm.

aiβinasąstəməm.

jaγmū təmąm.3

a aonō. a ahe.

raϑβō. ratufritīm.

yazamaide.

VrS14.3

VrS14.4

vaca. ar uxδa.

yazamaide:

srao əm.

a īm. yazamaide:

a īm. vaŋuhīm.1

yazamaide: nairīm.2

saŋhəm. yazamaide:

āx tīm. hąm.vaiṇtīm.3

yazamaide:

astərətaca.4

amuiiamna.5

yazamaide:

a āunąmca.6

frauua aiiō.

yazamaide:

cinuuatō.7 pərətūm.

yazamaide: garō.

nmānəm. ahurahe.

mazd . yazamaide:

vahi təm. ahūm.

a aonąm. yazamaide.

raocaŋhəm.

vīspō. āϑrəm

(3x)

vahi tahe.

aŋh u .

vahi tąm.

aiianąm.1

Vr3.1

4

Vr7.1

Vr7.2

yazamaide:

ar tātəm. yazamaide.

vaŋuhīm.2

frādat .gaēϑąm.

varədat .gaēϑąm.


VrS14.5

VrS14.6

sauuō.gaēϑąm.3 yąm.

daēnąm.

māzdaiiasnīm:

ra nūm. razi təm.

yazamaide:

miϑrəm.

vouru.gaoiiaoitīm.

yazamaide:

rəuuīm.4 parəṇdīm.5

yazamaide. rəuuīm.

rauuō.manaŋhąm.6

rəuuīm.

rauuō.vacaŋhąm.6

rəuuīm.

rauuō. iiaoϑənanąm.

7

frā. tanuuō.

rəṇjaiieiti.

nairiiąm.

hąm.varəitīm.1

yazamaide.

framən.narąm.2

framən.narō.vīrąm.2

yā.

āsaot . āsii .3 yā.

taxmō.tą ii .4 yā .

dim. jasaiti.5

baγō.baxtəmcit .6

yā. narəm.

vīγərəptācit .6

tanuuō. baoxtārəm.

daδāiti:

afnəm.

mazdaδātəm.

yazamaide. āitīm.7

pasuu . vīraii

auu .1 dāmąn.2

a auuanō.3

yazamaide.

y .4 həṇti.

paoiriiō.dāta.

paoiriiō.fraϑβar ta.5

a n āat ca.6 apāat ca.

zəmāat ca.

uruuaraiiāat ca.

gaot ca.7

hu ŋhat :8 zraiiō.9

vouruka əm.

yazamaide:

vātəm. dar īm.10

mazdaδātəm.

yazamaide:

asmanəm.

anuuaṇtəm.

yazamaide.

paoiriiō.dātəm.

paoiriiō.fraϑβar təm.

11

gaēϑīm.

gaēϑaii .12

Vr7.3

Vr7.4


Y25.1b

12

Y25.210F

aiβiiō. vaŋuhibiiō.1 im .

zaoϑr .

haomauuaitī .

gaomauuaitī .

haδānaēpatauuaitī .

a aiia. uzdāt .

yazamaide:

aiβiiō. vaŋuhibiiō.1

apəmca. haomiiąm.

yazamaide: asmanaca.

hāuuana.

yazamaide:

aiiaŋhaēnaca.2 hāuuana.

yazamaide

Y25.3 imąmcā. uruuarąm.

barəsmanīm.1

jaγmū īmca.

ratufritīm.

marəϑrəmca.2

varəzīmca.3

daēnaii . vaŋhuii .

māzdaiiasnōi .

gāϑanąmca. sraoϑrəm.

jaγmū īmca. a aonō.

a ahe. raϑβō. ratufritīm.

stōi

iməm.

haoməm.

a aiia.

uzdātəm.

yazamaide:

imąmcā. gąm.

jīuuiiąm.2

a aiia.

uzdātąm.

yazamaide:

imąmcā.

uruuarąm.

haδānaēpatąm.

a aiia.

uzdātąm.

yazamaide.

Y25.

1b

12 Some VS mss. include el xsnuman in yazamaide of Y25.4-8


VS25.1 =

Y25.4

x nūman

13

imą. aēsmąsca.

baoiδīmca. yazamaide.

tauua.

āϑrō. ahurahe. mazd .

puϑra.4 vīspaca.

vohu.5 mazdaδāta.

a aciϑra. yazamaide.

ahurəm. mazdąm.

raēuuaṇtəm.1

arənaŋuhaṇtəm.2

yazamaide: amə ā.

spəṇtā.3

hux aϑrā. hu ŋhō.

yazamaide

Srao a

srao əm.

a īm.

huraoδəm.

varəθrajaanə

m. frādat .

gaēθəm.

a auuanəm.

a ahe. ratūm.

yaz.

a ōān

ahurəm.

mazdąm.

raēuuaṇtəm.1

14

Y261F

Y26.1 a āunąm.

vaŋuhī .2 sūr .

spəṇt .3

frauua aiiō. (..)

staomi.4

zbaiiemi.5

ufiiemi:6

yazamaide.

7 nmānii .

arənaŋuhaṇtə

m.2

yazamaide:

amə ā.

spəṇtā.3

hux aϑrā. huδ

ŋhō.

yazamaide

13 Here in teh manuscripts or variants without Y26, follows VrS15.1 s. infra

14 Most of the VS manuscripts omit Y26. It appears only in T46. In the VrS it isn’t recited in the

Gahanbar.


vīsii .

zaṇtum .

dā´xiium .8

zaraϑu trōtəm

Y26.3 vīspanąmca.

ŋhąm.

paoiriianąm.2

frauua inąm.

iδa. yazamaide.

frauua īm.3

auuąm. yąm.

ahurahe. mazd .

mazi tąmca.4

vahi tąmca.

sraē tąmca.

xraoždi tąmca.

xraϑβi tąmca.

hukərəptəmąmc

a.5

a āt .

apanōtəmąmca.

Y26.4 1a āunąm.

vaŋuhī .2 sūr .

spəṇt .

frauua aiiō.

yazamaide.

y . amə anąm.

spəṇtanąm.

x aētanąm.3

vərəzi.dōiϑraną

m.4

bərəzatąm.5

aiβiiāmanąm.6

taxmanąm.7

āhūiriianąm.8

yōi.9

aiϑiiajaŋhō.10

a auuanō.

Y26.5 1paoiriianąm.

t kaē anąm.

paoiriianąm.

sāsnō.gū ąm.2

iδa. a aonąm.

a aoninąmca3

ahūmca.

daēnąmca.

baoδasca.4

uruuānəmca.

frauua īmca.

yazamaide. yōi.5

a āi.

vaonarə:6 g u .

hu ŋhō.

uruuanəm.

yazamaide

Y26.6 yōi.1 a āi.

vaonarə.2

gaiiehe.

marəϑnō.3

a aonō.


frauua īm.

yazamaide:

zaraϑu trahe.

spitāmahe. iδa.

a aonō.

a īmca.4

frauua īmca.

yazamaide:

kauuōi .

vī tāspahe.

a aonō.

frauua īm.

yazamaide:

isat .vāstrahe.5

zaraϑu trōi .

a aonō.

frauua īm.

yazamaide

Y26.7 nabānazdi taną

m. iδa. a aonąm.

a aoninąmca.

ahūmca.

daēnąmca.

baoδasca.

uruuānəmca.

frauua īmca.

yazamaide. yōi.2

a āi. vaonarə.

mat . vīspābiiō.3

a aonibiiō.

frauua ibiiō.

y . irīriϑu ąm.4

a aonąm.

y sca.

juuaṇtąm.5

a aonąm.

azātanąm.

fra ō.carəϑram.

ṇtąm.

Y26.8 iδa. iristanąm.

uruuanō.1

yazamaide.

y . a aonąm.2

frauua aiiō:

vīspanąm.

ahmiia. nmāne.

nabānazdi taną

m.

para.iristanąm.

aēϑrapaitinąm.3

aēϑriianąm.4

narąm.

nāirinąm. iδa.

a aonąm.

a aoninąm.

frauua aiiō.

yazamaide.

Y26.9 vīspanąm.

aēϑrapaitinąm.1


a aonąm.

frauua aiiō.2

yazamaide:

vīspanąm.

aēϑriianąm.3

a aonąm.

frauua aiiō.2

yazamaide:

vīspanąm.

narąm.

a aonąm.4

frauua aiiō.

yazamaide:

vīspanąm.

nāirinąm.

a aoninąm.5

frauua aiiō.2

yazamaide

Y26.10 vīspanąm.

apərənāiiūkaną

m.1

dahmō.kərətaną

m.

a aonąm.

frauua aiiō.

yazamaide:

āda´xiiunąmca.

a aonąm.

frauua aiiō.

yazamaide:

uzdā´xiiunąmca.

2

a aonąm.

frauua aiiō.

yazamaide

Y26.11 narąmca.

a aonąm.

frauua aiiō.

yazamaide:

nāirinąmca.1

a aoninąm.2

frauua aiiō.

yazamaide:

vīsp .

a āunąm.3

vaŋuhī .4 sūr .

spəṇt .

frauua aiiō.

yazamaide. y .

haca. gaiiāt .

marəϑnat .5

ā.sao iiaṇtāt .6

vərəϑraγnat .

vīsp .

frauua aiiō.

a āunąm.2

yazamaide:12F


VrS15.1

VrS15.2

ϑβąm. ātrəm.1

ahurahe.

mazd . puϑrəm.

a auuanəm. a ahe.

ratūm.

yazamaide:

haδa.zaoϑrəm.

haδa.aiβii ŋhanəm.

imat .

barəsma. a aiia.

frastarətəm.2

a auuanəm.

a ahe. ratūm.

yazamaide: apąm.

naptārəm.

yazamaide: +nairīm.

saŋhəm. yazamaide:

taxməm. dāmōi .

upamanəm.

yazatəm. yazamaide:

iristanąm. uruuąnō.

yazamaide: y .

a aonąm. frauua aiiō

ratūm. bərəzaṇtəm.

yazamaide: yim.

ahurəm. mazdąm. yō.

a ahe. apanōtəmō.2

yō. a ahe. jaγ

mū təmō: vīspa.3

srauu .

zaraϑu tri.4

yazamaide: vīspaca.

huuar ta. iiaoϑna.5

yazamaide. var taca.

varə iiamnaca.

Vr7.5

yeŋ hē. hātąm

yaϑā. ahū.

vairiiō.

yō. zaotā. frā.mē.

mrūtē: ..

aϑā. ratu .

a āt cīt . haca. frā.

a auua.

Y27.1 aētat . dim.2 vīspanąm.

mazi təm.

dazdiiāi. ahūmca.

ratūmca. yim. ahurəm.

mazdąm. snaϑāi. aŋrahe.

mainii u .3


druuatō. snaϑāi. aē mahe.4

xruuīm.drao 5

snaϑāi. māzainiianąm.

daēuuanąm. snaϑāi.

vīspanąm. daēuuanąm.6

varəniianąmca.

druuatąm

Y27.2 fradaϑāi. ahurahe. mazdāi.

raēuuatō.

arənaŋuhatō.1 fradaϑāi.

amə anąm.

spəṇtanąm. fradaϑāi. ti triiehe.2

stārō.

raēuuatō. arənaŋuhatō3

fradaϑāi. nar .

a aonō. fradaϑāi. vīspanam.

spəṇtahe.

mainii u .4 dāmanąm.

a aonąm

Y27.3 yaϑā. ahū. vairiiō (4x)

Y27.4 1mazdā. at . mōi. vahi tā.

srauu scā. iiaoϑanācā.2

vaocā.

tā.tū.3 vohū. manaŋhā.

a ācā.4 i udəm.5 stūtō.

x mākā.6 x aϑrā. ahurā.

fəra m.7 vasnā.

haiϑii m.8 d .9 ahūm

(4x)

Y27.5 1ā. airii mā.2 i iiō.3

rafəδrāi.4 jaṇtū.5

nərəbiiascā.6

nāiribiiascā.

zaraϑu trahē.7

vaŋh u . rafəδrāi.8

manaŋhō: yā. daēnā.

vairīm. hanāt . mīždəm.9

a ahiiā. yāsā. a īm. yąm.

i iiąm.10 ahurō.

masatā.11 mazd . (4x)

(4x)

Y34.

15

Y54.

1

VrS16.1

= Vr12.0

a əm. vohū (3x)

yeŋ hē. mē. a āt .

hacā. vahi təm. yesnē.

paitī. vaēdā. mazdā .

ahurō. yōi. ā ŋharəcā.

həṇticā. tą. yazāi.

xvāi . nāmə nī .

Y15.

2


pairicā. jasāi. vaṇtā.::

vohū. x aϑrəm.

vairīm. bāgəm.

aibībairi təm.

VrS16.2

VrS16.3

VrS16.4

yaϑā. ahū.

vairiiō. ẏō.

zaotā. frāmē.

marūtē. aϑā.

ratu . a āt cīt . haca.

frā. a auua. vīδuuā .

mraotū.

sərao ō. iδā.

astū. ahurahe.

mazdā . yasnāi.

səuuī tahe.

a aonō. yə . nā .

i tō.

haoma. pairi.

harə iieṇte.

mazda.x aϑra.

a a.ratauuō::

vaŋhu . srao ō.

yō. a ahe.

hacaite.

mązaraiia.

hə ca. iδa.

yōiϑβā. astu.

paouruuīm. tat .

ustəməmcīt ::

yaϑā. ahū.

vairiiō. ẏō.

ātrauuax ō. frā.

mē. marūtē.

aϑā. ratu .

a āt cīt . haca. frā.

a auua. vīδuuā .

mraotū.

Y15.

3a*

Y27.

6

Y15.

3b*

auuaϑāt . iδā.

sərao ō. astū.

ahurahe.

mazdā . yasnāi.

səuuī tahe.

a aonō. yə . nā .


VrS16.5

=

Vr12.1

VrS16.6

= Vr12.2

i tō

haomanąmca.

harə iiamnaną

m. yōi.

harə iieṇte.

raϑβeca.

bərəzaite. yat .

ahurāi. mazdāi.

a aone. yat .

zaraϑu trāi.

spitamāi.

fraf u. frāuuīra.

tāca. hā.

vaŋhu . srao ō.

yō. a ahe.

hacaite.

mązaraiia.

hə ca. iδa.

yōiϑβā. astu.

humaiia.

upaŋh .

cī maide.

ahunahe.

vairiiehe.

a aiia.

frasrūtahe.

frasrāuuaiiamn

ahe. hāuuanai

i sca. haomą.2

hunuuaiṇtii .3

a aiia.

fra ūtaii .4

fra āuuaiiamna

Y27.

7

VrS16.7

=Vr12.3

ar uxδanąmca.

1 vacaŋhąm.

srauuaŋhąmca.

zaraϑu trinąm.

2

huuar tanąmca.

iiaoϑnanąm.3

barəsmanąmca.

a aiia.

frastarətanąm.4


VrS16.8

= Vr12.4

VrS16.9

= Vr12.5

haomanąmca.

a aiia.

hutanąm.

staotanąmca.

yesniianąm.

daēnaii sca.

māzdaiiasnōi .

mąϑβanąmca.

vaxəδβanąmca.

var tuuanąmca

aϑa.zī.n .1

humāiiōtara.

aŋhən:

humaiia.

aēta.2 dāmąn.

dadəmaide.3

humaiia.4

cī maide.

humaiia.

mainiiāmaide.5

y .6

daϑat . ahurō.

mazd . a auua.

ϑrao ta. 7

vohu.8

manaŋha.

vax t.9 a a.10

yā. hātąm.

mazi taca.

vahi taca.

sraē taca:

aϑa.zī.n .11

humāiiōtaraca.

īžiiōtaraca.12

ŋhāma.13

yāi .14

spəṇtahe.

mainii u .

dāmąn. yat . hī .

humaiiaca.

īžiiāca.15

cinaϑāmaide.

humaiia.nō.1

buii ata.


asmana.

hāuuana.

aiiaŋhaēna.

hāuuana.

fraoirisimna.2

fra āuuaiiamna

.3 nmānaiiaca.4

vīsiiaca.

zaṇtauuaca.5

daiŋ hauuaca.6

ahmi. nmāne.

aiŋ he.7 vīsi.8

ahmi.

zaṇtuuō.9

aiŋ he.10

daiŋ hō.11

ahmākəmca.

mazdaiiasnaną

m.

frāiiazəmnaną

m.

haδa.aēsmaną

m.

haδa.baoiδiną

m.

haδa.ratufritiną

m:


humāiiōtara.

aŋhən.:

yaϑā. ahū.

vairiiō. yō.

zaotā. frā. mē.

marūtē. aϑā.

ratu . a āt cīt . haca.

frā. a auua. vīδuuā .

mraotū..:

yaϑā. ahū.

vairiiō. (4x)

a əm. vohū.

Y27.8 1y . səuui tō.2 ahurō. Y33.


mazd scā. ārmaiti cā.

a əmcā. frādat .gaēϑəm.

manascā. vohū.

x aϑrəmcā.

sraotā.mōi.3

mərəždātā.mōi.4 ādāi.

kahiiāicīt .5 paitī (3x)

Y27.9 us.moi.1 uzārə uuā.2

ahurā. ārmaitī.3

təuuī īm.4 dasuuā.

sp ni tā. mainiiū. mazdā.

vaŋhuiiā.5 zauuō. ādā.

+a ā. hazō. mauuat .6

vohū. manaŋhā.

fəsəratūm

Y27.10 rafəδrāi. vouruca ānē.1

dōi ī.mōi.2 yā.v .3

abifrā.4

tā. x aϑrahiiā.5 ahurā.

yā. vaŋh u . a i .

manaŋhō.

frō. spəṇtā. ārmaitē.6

a ā. daēn .7 fradax aiiā.

Y27.11 at . rātąm. zaraϑu trō.

tanuuascīt . a´xii .

u tanəm.

dadāitī.1 pauruuatātəm.2

manaŋhascā. vaŋh u .

mazdāi.3

iiaoϑanahiiā4 a āi5

yācā. uxδa´xiiācā.

sərao əm6 x aϑrəmcā.

a əm. vohū. (3x)

VS27.1 =

Y27.12

frauuarāne. mazdaiiasnō.

zaraϑu tri . vīdaēuuō.

ahura.t kaē ō:: dātāi.

haδa.dātāi. vīdaēuuāi.

zaraθu trāi. a aone.

a ahe. raϑβe. yasnāica.

vahmāica.

x naoϑrāica.

frasastaiiaēca:

raϑβąm. aiiaranąmca.

asniianąmca.

11

Y33.

12

Y33.

13

Y33.

14


YVr27.13

māhiianąmca.

yāiriianąmca.

sarəδanąmca. yasnāica.

vahmāica.

x naoϑrāica.

frasastaiiaēca.

yaϑā. ahū. vairiiō. yō.

ātrauuax ō. . frā.mē.

mrūtē. aϑā. ratu . a āt cīt .

haca. frā. a auua. vīδuuā .

mraotū

yaϑā. ahū. vairiiō. yō

zaotā. frā.mē. mrūtē aϑā.

ratu . a āt cīt . haca. frā.

a auua. vīδuuā . mraotū.:

V1 V1-4

VS27.2

a əm vohu

(1x)

V2

VS27.3

yaϑā. ahū.

vairiiō. yō.

ātrauuax ō.

. frā.mē.

mrūtē. aϑā.

ratu .

a āt cīt .

haca. frā.

a auua.

vīδuuā .

mraotū

yaϑā. ahū.

vairiiō. yō

zaotā.

frā.mē.

mrūtē aϑā.

ratu .

a āt cīt .

haca. frā.

a auua.

vīδuuā .

mraotū.:

a əm vohu

(1x)


V3

VS27.4

yaϑā. ahū.

vairiiō. yō.

ātrauuax ō.

. frā.mē.

mrūtē. aϑā.

ratu .

a āt cīt .

haca. frā.

a auua.

vīδuuā .

mraotū

yaϑā. ahū.

vairiiō. yō

zaotā.

frā.mē.

mrūtē aϑā.

ratu .

a āt cīt .

haca. frā.

a auua.

vīδuuā .

mraotū.:

a əm vohu

(1x)

yaϑā. ahū.

vairiiō. yō.

ātrauuax ō.

. frā.mē.

mrūtē. aϑā.

ratu .

a āt cīt .

haca. frā.

a auua.

vīδuuā .

mraotū

yaϑā. ahū.

vairiiō. yō

zaotā.

frā.mē.

mrūtē aϑā.

ratu .


V4

VS27.5

a āt cīt .

haca. frā.

a auua.

vīδuuā .

mraotū.:

a əm vohu

(1x)

VrS17.1

mazdaiiasnō.

ahmī

mazdaiiasnō.

zaraϑu tri .

frauuarānē.

āstūtascā.

frauuarətascā::

āstuiiē.

humatəm.

manō. āstuiiē.

hūxtəm. vacō.

āstuiiē.

huuar təm.

yaϑā. ahū.

vairiiō. yō.

ātrauuax ō.

. frā.mē.

mrūtē. aϑā.

ratu .

a āt cīt .

haca. frā.

a auua.

vīδuuā .

mraotū

yaϑā. ahū.

vairiiō. yō

zaotā.

frā.mē.

mrūtē aϑā.

ratu .

a āt cīt .

haca. frā.

a auua.

vīδuuā .

mraotū.:

Vr3.9


Vr17.2

Y28

Y28.0 yānīm. manō. yānīm.

vacō.

yānīm. iiaoϑnəm.1

a aonō.

zaraϑu trahe: fərā.2

amə ā.3 spəṇtā.

gāϑ . g uruuāin.4

nəmō. v .5 gāϑ . a aonī

Y28.1 ahiiā. yāsā. nəmaŋhā.

ustānazastō.1

rafəδrahiiā.

manii u .2 mazdā.3

pouruuīm.4 spəṇtahiiā.

a ā. vīsp ṇg.5

iiaoϑanā.6

vaŋh u . xratūm.7

manaŋhō. yā. x nəuuī ā.8

g u cā. uruuānəm. (2x)

Y28.2 y . v .1 mazdā.2 ahurā.

pairī.jasāi.3 vohū.

manaŋhā.

iiaoϑanəm.::

āstuiiē.

daēnąm.

māzdaiiasnīm.

fraspāiiaoxəδrą

m.

niδāsnaiϑi əm.

xvaētuuadaϑąm

. a aonīm. yā.

hāitinąmcā.

bū iieiṇtinąmcā

. mazi tācā.

vahi tācā.

sraē tācā. yā.

āhūiri .

zaraϑu tri ::

ahurāi. mazdāi.

vīspā. vohū.

cinahmī.:: aē ā.

astī. daēnaiiā .

māzdaiiasnōi .

āstūiti .

Vr3.1

0


maibiiō. dāuuōi.4

ahuu .5 astuuatascā.

hiiat cā.6 manaŋhō.

āiiaptā. a āt . hacā.6 yāi .

rapaṇtō.7 daidīt .8 āϑrē

Y28.3 y .1 v .2 a ā. ufiiānī.3

manascā. vohū.

apaouruuīm.4

mazdąmcā. ahurəm.

yaēibiiō. x aϑrəmcā.

aγžaonuuamnəm.5

varədaitī.6 ārmaiti .7

ā.mōi.8 rafəδrāi.9

zauu ṇg.10 jasatā

Y28.4 y .1 uruuānəm.2 m ṇ.3

gairē.4 vohū. dadē.5

haϑrā. manaŋhā.

a ī cā.6 iiaoϑananąm.7

vīdu . mazd .8

ahurahiiā.

yauuat . isāi.9 tauuācā.10

auuat 11. xsāi.12 aē ē.13

a ahiiā

Y28.5 a ā. kat .1 ϑβā. darəsānī.2

manascā. vohū.

vaēdəmnō.3

gātūmcā.4 ahurāi.

səuuī tāi.5 sərao əm.6

mazdāi.7

anā. mąϑrā.8 mazi təm.

vāurōimaidī.9 xrafstrā.10

hizuuā

Y28.6 vohū. gaidī.1 manaŋhā.

dāidī.2 a ā.d .3

darəgāiiū.4

ərə uuāi .5 tū. uxδāi .6

mazdā.7 zaraϑu trāi.

aojōnghuuat .8 rafənō.

ahmaibiiācā.9 ahurā.

yā.10 daibi uuatō.11

duuaē .12 tauruuaiiāmā

Y28.7 dāidī. a ā. tąm.1 a īm.

vaŋh u .2 āiiaptā.

manaŋhō.


dāidī.3 tū.4 ārmaitē.5

vī tāspāi. ī əm.6

maibiiācā.7

d stū.8 mazdā.9 x aiiācā.

yā. v .10 mąϑrā.11

srəuuīm. ārād

Y28.8 vahi təm. ϑβā. vahi tā.

y m.1 a ā. vahi tā.

hazao əm.

ahurəm.2 yāsā. vāunu .3

narōi. fəra ao trāi.4

maibiiācā.

yaēibiiascā. īt .

r ŋhaŋhōi.5 vīspāi.

yauuē.6 vaŋh u .

manaŋhō

Y28.9 anāi . v . nōit .1 ahurā.

mazdā.2 a əmcā. yānāi .

zaranaēmā.

manascā. hiiat .3

vahi təm. yōi.4 v .

yōiϑəmā.5 dasəmē.6

stūtąm:

yūž m.7 zəuuī tii ŋhō.8

ī ō.9 x aϑrəmcā.

sauuaŋhąm

Y28.10 at . y ṇg.1 a āat cā.2

vōistā. vaŋh u cā.

dāϑ ṇg.3 manaŋhō.

ərəϑ ṇg.4 mazdā.5

ahurā. aēibiiō. pərənā.

āpanāi . kāməm:6

at . v . x maibiiā.7

asūnā.8 vaēdā.9

arāiϑiiā.10 vaiṇtiiā.11

srauu .

Y28.11 y .1 āi . a əm. nip ŋhē.2

manascā. vohū.

yauuaētāitē.3

tuu m.4 mazdā. ahurā.

frō.mā.5 sī ā.6 ϑβahmāt .

vaocaŋhē.7

manii u .8 hacā. ϑβā.

ə ŋhā.9 yāi . ā.


aŋhu .10 pouruiiō.11

bauuat

Y28.12 ahiiā. yāsā. nəmaŋhā.

ustānazastō.1

rafəδrahiiā.

manii u .2 mazdā.3

pouruuīm.4 spəṇtahiiā.

a ā. vīsp ṇg.5

iiaoϑanā.6

vaŋh u . xratūm.7

manaŋhō. yā. x nəuuī ā.8

g u cā. uruuānəm. (2x)

Y28.

1

yaθā ahū vairiiō (4x)

a əm vohū (3x)

ahiiāsąm. hāitīm.

yazamaide

Y29

yeŋhe hātąm

Y29.1 x maibiiā. g u . uruuā.1

gərəždā:2 kahmāi. mā.3

ϑβarōždūm.4

k .mā.5ta at :

ā.mā.6 aē əmō.7

hazascā. rəmō.8

āhi āiiā.9 dərə cā.10

təuui cā:11

nōit . mōi. vāstā.12 x mat .

aniiō. aϑā. mōi. sąstā.13

vohū. vāstriiā

Y29.2 adā.1 ta ā.2 g u .

pərəsat . a əm: kaϑā. tōi.

gauuōi. ratu .

hiiat .3 hīm.4 dātā.5

x aiiaṇtō.6 hadā.7 vāstrā.

gaodāiiō.8 ϑβax ō:

k m. hōi. u tā. ahurəm.

y . drəguuōdəbī .9

aē əməm.10 vādāiiōit

Y29.3 ahmāi. a ā.1 nōit . sarəjā.


aduuaē ō. gauuōi.

paiti.mrauuat .2

auuaē ąm. nōit . vīduiiē.3

yā. auuaitē.4 ādr ṇg.5

ərə uu ŋhō:

hātąm. huuō. aoji tō.

yahmāi. zauu ṇg.6 jimā.7

kərədu ā.

Y29.4 mazd .1 sa ār .2

mairi tō.3 yā.zī.4

vāuuərəzōi.5 pairī.ciϑīt .6

daēuuāi cā.7

ma iiāi cā.8 yācā.7

varə aitē.9 aipī.ciϑīt :10

huuō. vīcirō.11 ahurō.

aϑā.n .12 aŋhat . yaϑā.

huuō. vasat .

Y29.5 at . vā.1 ustānāi .2

ahuuā.3 zastāi .

frīnəmnā.4 ahurāi. ā.5

n .6 uruuā. g u cā. azii .

hiiat .7 mazdąm.

duuaidī.8 fərasābiiō.9

nōit . ərəžəjiiōi.10

frajiiāiti .11 nōit .

f uiieṇtē.12

drəguuasū.13 pairī

Y29.6 at . .1 vaocat .2 ahurō.

mazd . vīduu .3 vafū .4

viiānaiiā:5

nōit . aēuuā. ahū. vistō.6

naēdā.7 ratu . a āt cīt .

hacā:

at . zī. ϑβā. f uiiaṇtaēcā.8

vāstriiāicā.9 ϑβōrə tā.10

tata ā

Y29.7 t m.1 āzūtōi .2 ahurō.

mąϑrəm. ta at . a ā.

hazao ō.

mazd .3 gauuōi.4

x uuīdəmcā.5 huuō.

uru aēibiiō.6 spəṇtō.

sāsnaiiā:7

kastē.8 vohū. manaŋhā.


y .ī.9 dāiiāt . əāuuā.10

marətaēibiiō

Y29.8 aēm. mōi.1 idā.2 vistō.3

y .n .4 aēuuō. sāsn .5

gū atā.6

zaraϑu trō. spitāmō:

huuō. n .7 mazdā.8

va tī.9 a āicā.

carəkərəϑrā10

srāuuaiieŋ hē11 hiiat . hōi.

hudəm m.12 diiāi.13

vaxəδrahiiā

Y29.9 at cā. g u . uruuā. raostā.

y .1 anaē əm.2

x ąnm nē.3 rādəm.4

vācəm.5 nərə .6

asūrahiiā.7 y m. ā.8

vasəmī.9 ī ā.10

x aϑrīm:11

kadā.12 yauuā. huuō.

aŋhat . y . hōi. dadat .

zastauuat .13 auuō

Y29.10 yūž m.1 aēibiiō. ahurā.

aogō.2 dātā. a ā.3

x aϑrəmcā.4

auuat . vohū. manaŋhā.

yā. hu əitī .5 rāmąmcā.

dāt :

az mcīt .6 aiiā. mazdā.7

ϑβąm. m ŋ hī.8

paouruuīm.9 vaēdəm

Y29.11 kudā.1 a əm. vohucā.2

manō. x aϑrəmcā: at .

mā.3 ma ā.

yūž m.4 mazdā.

frax nənē.5 mazōi.

magāi. ā. paitī.zānatā.6

ahurā. nū.n .7 auuar .8

hmā.9 rātōi .

yū māuuatąm

Y29.12 ahiiā. yāsā. nəmaŋhā.

ustānazastō.1

rafəδrahiiā.

manii u .2 mazdā.3

Y28.

1


pouruuīm.4 spəṇtahiiā.

a ā. vīsp ṇg.5

iiaoϑanā.6

vaŋh u . xratūm.7

manaŋhō. yā. x nəuuī ā.8

g u cā. uruuānəm. (2x)

yaθā ahū vairiiō (4x)

a əm vohū (3x)

x māuuiia.g u .uruuąm

hāitīm yazamaide

Y30

yeŋhe hātąm

Y30.1 at . tā. vax iiā. i əṇtō. yā.

mazdāϑā. hiiat cīt . vīdu ē.

staotācā. ahurāi.

yesniiācā. vaŋhə u .

manaŋhō.

humązdrā. a ā. yecā. yā.

raocə bī . darəsatā.

uruuāzā.

Y30.2 sraotā. gə u āi . vahi tā.

auuaēnatā. sūcā.

manaŋhā. āuuarənā .

vīciϑahiiā. narə m.

narəm. xvax iiāi. tanuiiē.

parā. mazə . yā ŋhō.

ahmāi. nə . sazdiiāi.

baodaṇtō. paitī.

Y30.3 at . tā. mainiiū. pouruiiē.

yā. yə mā. xvafənā.

asruuātəm. manahicā.

vacahicā. iiaoϑanōi. hī.

vahiiō. akəmcā. ā scā.

hudā ŋhō. ərə . vī iiātā.

nōit . duždā ŋhō.

Y30.4 atcā. hiiat . tā. hə m.

mainiiū. jasaētəm.

paouruuīm. dazdē.

gaēmcā. ajiiāitīmcā.

yaϑācā. aŋhat . apə məm.


aŋhu . aci tō.

drəguuatąm. at . a āunē.

vahi təm. manō.

Y30.5 aiiā . maniuuā . varatā. yə .

drəguuā . aci tā. vərəziiō.

a əm. mainiiu . spə ni tō.

yə . xraoždi tə ṇg. asə nō.

vastē. yaēcā. x nao ən.

ahurəm. haiϑiiāi .

iiaoϑanāi . fraorət .

mazdąm.

Y30.6 aiiā . nōit . ərə . vī iiātā.

daēuuācinā. hiiat . ī .

ā.dəbaomā.

pərəsmanə ṇg. upā.jasat .

hiiat . vərənātā. aci təm.

manō: at . aē əməm.

hə ṇduuārəṇtā. yā.

bąnaiiən. ahūm.

marətānō.

Y30.7 ahmāicā. x aϑrā. jasat .

manaŋhā. vohū. a ācā.

at . kəhrpə m. utaiiūitī .

dadāt . ārmaiti . ąnmā.

aē ąm. tōi. ā. aŋhat .

yaϑā. aiiaŋhā. ādānāi .

pouruiiō.

Y30.8 at cā. yadā. aē ąm. kaēnā.

jamaitī. aēnaŋhąm. at .

mazdā. taibiiō. x aϑrəm.

vohū. manaŋhā.

vōiuuīdāitī.

aēibiiō. sastē. ahurā. yōi.

a āi. dadən. zastaiiō.

drujəm.

Y30.9 at cā. tōi. vaēm. x iiāmā.

yōi. īm. fəra ə m.

kərənāun. ahūm:

mazdā scā. ahurā ŋhō.

ā.mōiiastrā. baranā.

a ācā. hiiat . haϑrā.

manā . bauuat . yaϑrā.

cisti . aŋhat . maēϑā.

Y30.10 adā.zī. auuā. drūjō. auuō.


auuaitī. skəṇdō.

spaiiaϑrahiiā. at . asi tā.

yaojaṇtē.

ā.hu itōi .vaŋhə u .

manaŋhō. mazdā .

a ax iiācā. yōi. zazəṇtī.

vaŋhāu. srauuahī.

Y30.11 hiiat . tā. uruuātā. sa aϑā.

yā. mazdā . dadāt .

ma iiā ŋhō. xvīticā. ə nəitī.

hiiat cā. darəgə m.

drəguuōdəbiiō. ra ō.

sauuacā. a auuabiiō. at .

aipī. tāi . aŋhaitī. u tā.::

Y30.12 ahiiā. yāsā. nəmaŋhā.

ustānazastō.1

rafəδrahiiā.

manii u .2 mazdā.3

pouruuīm.4 spəṇtahiiā.

a ā. vīsp ṇg.5

iiaoϑanā.6

vaŋh u . xratūm.7

manaŋhō. yā. x nəuuī ā.8

g u cā. uruuānəm. (2x)

-5- Y28.

1

yaθā ahū vairiiō (4x)

a əm vohū (3x)

at .tāuuax iiąm hāitīm

yazamaide

VrS18

VrS18.1

= Vr13.0

yeŋhe hātąm

ahurəm.

mazdąm.

a auuanəm. a ahe.

ratūm.

yazamaide:

zaraϑu trəm.

a auuanəm. a ahe.

r atūm. yazamaide:

zaraϑu trahe.

a aonō. frauua īm.

yazamaide: amə .

spəṇt . a aonąm.


VrS18.2

= Vr13.1

VrS18.3

=Vr13.2

yazamaide:

a āunąm.1

vaŋuhī . sūr . spəṇt .

frauua aiiō.

yazamaide. astuuatō.

manahiiāca:2

apanōtəməm.

raϑβąm. yazamaide.

yaētu təməm.

yazatanąm.

haŋhanu təməm.

a ahe. raϑβąm.

aiβinasąstəməm.

jaγmū təmąm.3

a aonō. a ahe. raϑβō.

ratufritīm.

yazamaide.

a əm. ahurəm.

mazdąm.

yazamaide:

a əm. amə ə .

spəṇtə .

yazamaide:

a əm.

ar uxδəm.

yazamaide:

a əm. vīspəm.

mąϑrəm.

yazamaide:

zaraϑu trəm.

haδa.mąϑrəm.

yazamaide:

sauua.

a auuabiiō.

yazamaide.

u ta.

amə aēibiiō.

spəṇtaēibiiō.

yazamaide:

ti rō. paoiriiō.

yazamaide.

anapiiūxδō.

anapi ūtō.

a əm. ahurəm.

mazdąm.

yazamaide.

a əm. amə ə .

spəṇtə .


VrS18.4

= Vr13.3

yazamaide:

a əm.

ar uxδəm.

yazamaide:

a əm. vīspəm.

mąϑrəm.

yazamaide:

zaraϑu trəm.

haδa.mąϑrəm.

yazamaide:

sauua.

a auuabiiō.

yazamaide.

u ta.

amə aēibiiō.

spəṇtaēibiiō.

yazamaide:

ti rō. paoiriiō.

yazamaide.

anapiiūxδō.

anapi ūtō. ti ra.

paoiriia. yaz.

anapiiūxδa.

anapi ūta.

ti ra. paoiriia.

yaz. anapiiūxδa.

anapi ūta.

a əm. ahurəm.

mazdąm.

yazamaide.

a əm. amə ə .

spəṇtə .

yazamaide:

a əm.

ar uxδəm.

yazamaide:

a əm. vīspəm.

mąϑrəm.

yazamaide:

zaraϑu trəm.

haδa.mąϑrəm.

yazamaide:

sauua.

a auuabiiō.


VrS18.5

=

Vr13.3

yazamaide.

u ta.

amə aēibiiō.

spəṇtaēibiiō.

yazamaide:

ti rō. paoiriiō.

yazamaide.

anapiiūxδō.

anapi ūtō: ti ra.

paoiriia.

yazamaide.

anapiiūxδa.

anapi ūta.:

ti ra.

hauruua.paoirii

a. yazamaide.

anapiiūxδa.

anapit ūta:

ti ranąm.

hauruua.

paoiriianąm.

yazamaide.

anapiiūxδanąm.

anapi ūtanąm.

hāiti ca.

afsmanāca.

vacasca.

vacasta tīmca.

frasraoϑrəmca.

framarəϑrəmca

. fragāϑrəmca.

frāiia tīmca:

ϑβąm. ātrəm.1

ahurahe.

mazd . puϑrəm.

a auuanəm. a ahe.

ratūm.

yazamaide:

haδa.zaoϑrəm.

haδa.aiβii ŋhanəm.

imat . barəsma. a aiia.

frastarətəm.2

a auuanəm. a ahe.

ratūm. yazamaide:

apąm. naptārəm.

yazamaide: +nairīm.


VS30.1

saŋhəm. yazamaide:

taxməm. dāmōi .

upamanəm. yazatəm.

yazamaide: iristanąm.

uruuąnō. yazamaide:

y . a aonąm.

frauua aiiō. ratūm.

bərəzaṇtəm.

yazamaide: yim.

ahurəm. mazdąm. yō.

a ahe. apanōtəmō.

yō. a ahe. jaγ

mū təmō: vīspa.3

srauu . zaraϑu tri.4

yazamaide: vīspaca.

huuar ta. iiaoϑna.5

yazamaide. var taca.

varə iiamnaca.

yeŋ hē. hātąm

a əm. vohū (1x)

yaϑā. ahū.

vairiiō. ẏō.

ātrauuax ō.

frā.mē. marūtē.

aϑā. ratu .

a āt cīt . haca. frā.

a auua. vīδuuā .

mraotū.

V5 V5-6

VS30.2

a əm vohu (1x)

V6

yaϑā. ahū.

vairiiō. yō.

ātrauuax ō. .

frā.mē. mrūtē.

aϑā. ratu .

a āt cīt . haca.

frā. a auua.

vīδuuā . mraotū

yaϑā. ahū.

vairiiō. yō

zaotā. frā.mē.

mrūtē aϑā.

ratu . a āt cīt .

haca. frā.

a auua. vīδuuā .

mraotū.:


VS30.3

a əm vohu (1x)

Y31

Y31.1 tā. və . uruuātā. marəṇtō.

agu tā. vacā .

sə ṇghāmahī. aēibiiō. yōi.

uruuātāi . drūjō. a ahiiā.

gaēϑā . vīmərəṇcaitē.

at cīt . aēibiiō. vahi tā. yōi.

zarazdā . aŋhən. mazdāi.

Y31.2 yezī. āi . nōit . uruuānē.

aduuā . aibī.dərə tā.

vax iiā . at . vā . vīspə ṇg.

āiiōi. yaϑā. ratūm. ahurō.

vaēdā. mazdā . aiiā .

ąsaiiā . yā. a āt . hacā.

juuāmahī.

Y31.3 yąm. dā . mainiiū. āϑrācā.

a ācā. cōi . rānōibiiā.

x nūtəm. hiiat .

uruuatəm.

cazdōṇŋhuuadəbiiō.tat .

nə . mazdā. vīduuanōi.

vaocā. hizuuā. ϑβahiiā.

ā ŋhō. yā. juuaṇtō.

vīspə ṇg. vāuraiiā.

Y31.4 yadā. a əm. zəuuīm.

aŋhən. mazdā scā.

yaϑā. ahū.

vairiiō. yō.

ātrauuax ō. .

frā.mē. mrūtē.

aϑā. ratu .

a āt cīt . haca.

frā. a auua.

vīδuuā . mraotū

yaϑā. ahū.

vairiiō. yō

zaotā. frā.mē.

mrūtē aϑā.

ratu . a āt cīt .

haca. frā.

a auua. vīδuuā .

mraotū.:


ahurā ŋhō. a icā. ārmaitī.

vahi tā. i asā. manaŋhā.

maibiiō. x aϑrəm.

aojōṇghuuat . yehiiā.

vərədā. vanaēmā.

drujəm.

Y31.5 tat . mōi. vīcidiiāi. vaocā.

hiiat . mōi. a ā. dātā.

vahiiō. vīduiiē. vohū.

manaŋhā. mə ṇcā.

daidiiāi. yehiiā. mā.

ərə i . tācīt . mazdā.

ahurā. yā. nōit . vā. aŋhat .

aŋhaitī. vā.

Y31.6 ahmāi. aŋhat . vahi təm.

yə . mōi. vīduuā . vaocāt .

haiϑīm. mąϑrəm. yim.

hauruuatātō. a ahiiā.

amərətātascā: mazdāi.

auuat . x aϑrəm. hiiat .

hōi. vohū. vax at .

manaŋhā.

Y31.7 yastā. maṇtā. pouruiiō.

raocə bī . rōiϑβən.

xvāϑrā. huuō. xraϑβā.

dąmi . a əm. yā. dāraiiat .

vahi təm. manō: tā.

mazdā. mainiiū. ux iiō.

yə . ā. nūrə mcīt . ahurā.

hāmō.

Y31.8 at . ϑβā. mə ṇghī.

pouruuīm. mazdā. yezīm.

stōi. manaŋhā. vaŋhə u .

patarə m. manaŋhō. hiiat .

ϑβā. hə m. ca mainī.

hə ṇgrabəm. haiϑīm.

a ahiiā. dąmīm. aŋhə u .

ahurəm. iiaoϑanaē ū.

Y31.9 ϑβōi. as. ārmaitī . ϑβə . ā.

gə u . ta ā. as. xratū .

maniiə u . mazdā. ahurā.

hiiat . ax iiāi. dadā .

paϑąm.vāstriiāt . vā. āitē.

yə . vā. nōit . aŋhat .


vāstriiō.

Y31.10 at . hī. aiiā . frauuarətā.

vāstrīm. ax iiāi.

f uiiaṇtəm. ahurəm.

a auuanəm. vaŋhə u .

f ə ṇghīm. manaŋhō:

nōit . mazdā. auuāstriiō.

dauuąscinā. humərətōi .

bax tā.

Y31.11 hiiat . nə . mazdā.

paouruuīm. gaēϑā scā.

ta ō. daēnā scā. ϑβā.

manaŋhā. xratū cā. hiiat .

astuuaṇtəm. dadā .

u tanəm. hiiat .

iiaoϑanā. cā. sə ṇghąscā.

yaϑrā. varənə ṇg. vasā .

dāiietē:

Y31.12 aϑrā. vācəm. baraitī.

miϑahuuacā . vā.

ərə uuacā . vā. vīduuā . vā.

əuuīduuā . vā. ahiiā.

zərədācā. manaŋhācā:

ānu .hax . ārmaitī .

mainiiū. pərəsāitē. yaϑrā.

maēϑā.

Y31.13 yā. frasā. āuuī iiā. yā. vā.

mazdā. pərəsāitē. taiiā.

yə . vā. kasə u . aēnaŋhō.

ā. mazi tąm. aiiamaitē.

būjəm. tā. ca mə ṇg.

ϑβisrā. hārō. aibī. a ā.

aibī. vaēnahī. vīspā.

Y31.14 tā.ϑβā. pərəsā. ahurā. yā.

zī. āitī. jə ṇghaticā. yā .

i udō. dadəṇtē.

dāϑranąm. hacā. a āunō.

yā scā. mazdā.

drəguuōdəbiiō. yaϑā. tā .

aŋhən. hə ṇkərətā. hiiat .

Y31.15 pərəsā. auuat . yā. maini .

yə . drəguuāitē. x aϑrəm.

hunāitī. du . iiaoϑanāi.

ahurā. yə . nōit . jiiōtūm.


hanarə. vīnastī.

vāstriiehiiā. aēnaŋhō.

pasə u . vīrāat cā.

adrujiiaṇtō.

Y31.16 pərəsā. auuat . yaϑā.

huuō. yə . hudānu .

dəmanahiiā. x aϑrəm.

ōiϑrahiiā. vā. dax iiə u .

vā. a ā. fradaϑāi.

aspərəzatā. ϑβāuuąs.

mazdā. ahurā. yadā.

huuō. aŋhat . yā.

iiaoϑanascā.

Y31.17 katārə m. a auuā. vā.

drəguuā . vā. vərənuuaitē.

maziiō: vīduuā . vīdu ē.

mraotū. mā. əuuīduuā .

aipī.də bāuuaiiat : zdī. nə .

mazdā. ahurā. vaŋhə u .

fradax tā. manaŋhō.

Y31.18 mā.ci . at . və . drəguuatō.

mąϑrąscā. gū tā.

sāsnā scā. āzī. dəmānəm.

vīsəm. vā. ōiϑrəm. vā.

dax iiūm. vā. ādāt .

du itācā. marakaēcā.

aϑā. ī . sāzdūm. snaiϑi ā.

Y31.19 gū tā. yə . maṇtā. a əm.

ahūmbi . vīduuā . ahurā.

ərəžuxδāi. vacaŋhąm.

x aiiamnō. hizuuō. vasō.

ϑβā. āϑrā. suxrā. mazdā.

vaŋhāu. vīdātā. rąnaiiā .

Y31.20 yə . āiiat . a auuanəm.

diuuamnəm. hōi.

aparəm. x iiō. darəgə m.

āiiū. təmaŋhō.

du xvarəϑə m. auuaētās.

vacō. tə m. vā. ahūm.

drəguuaṇtō. iiaoϑanāi .

xvāi . daēnā. naē at .

Y31.21 mazdā . dadāt . ahurō.

hauruuatō.

amərətātascā. būrōi . ā.


a ax iiācā. xvāpaiϑiiāt .

x aϑrahiiā. sarō.

vaŋhə u . vazduuarə .

manaŋhō. yə . hōi.

mainiiū. iiaoϑanāi cā.

uruuaϑō.

Y31.22 ciϑrā. ī. hudā ŋhē.

yaϑanā. vaēdəmnāi.

manaŋhā. vohū. huuō.

x aϑrā. a əm. vacaŋhā.

iiaoϑanācā. haptī. huuō.

tōi. mazdā. ahurā.

vāzi tō. aŋhaitī. asti .

Y31.23 ahiiā. yāsā. nəmaŋhā.

ustānazastō.1

rafəδrahiiā.

manii u .2 mazdā.3

pouruuīm.4 spəṇtahiiā.

a ā. vīsp ṇg.5

iiaoϑanā.6

vaŋh u . xratūm.7

manaŋhō. yā. x nəuuī ā.8

g u cā. uruuānəm. (2x)

yaθā ahū vairiiō (4x)

a əm vohū (3x)

tā.v .uruuātąm.hāitīm

yazamaide

Y32

yeŋhe hātąm

Y32.1 ax iiācā. xvaētu . yāsat .

ahiiā. vərəzə nəm. mat .

airiiamnā. ahiiā. daēuuā.

mahmī. manōi.

ahurahiiā. uruuāzəmā.

mazdā : ϑβōi. dūtā ŋhō.

ā ŋhāmā. tə ṇg. dāraiiō.

yōi. vā . daibi əṇtī.

Y32.2 aēibiiō. mazdā . ahurō.

sārəmnō. vohū.

manaŋhā. x aϑrāt . hacā.


paitī. mraot . a ā. hu .

haxā. xvə nuuātā:

spəṇtąm. və . ārmaitīm.

vaŋuhīm. varəmaidī. hā.

nə . aŋhat .

Y32.3 at . yū . daēuuā.

vīspā ŋhō. akāt .

manaŋhō. stā. ciϑrəm.

yascā. vā . ma . yazaitē.

drūjascā. pairimatōi cā.

iiaomąm. aipī.

daibitānā. yāi . asrūdūm.

būmiiā . haptaiϑē.

Y32.4 yāt . yū tā. framīmaϑā.

yā. ma iiā. aci tā. daṇtō.

vax əṇtē. daēuuō. zu tā.

vaŋhə u . sīždiiamnā.

manaŋhō. mazdā .

ahurahiiā. xratə u .

nasiiaṇtō. a āat cā.

Y32.5 tā. dəbənaotā. ma īm.

hujiiātōi . amərətātascā.

hiiat . vā . akā. manaŋhā.

yə ṇg. daēuuə ṇg. akascā.

mainiiu . akā.

iiaoϑanəm. vacaŋhā. yā.

fracinas. drəguuaṇtəm.

x aiiō.

Y32.6 pourū. aēnā . ə nāx tā.

yāi . srāuuahiieitī. yezī.

tāi . aϑā. hātā. marānē.

ahurā. vahi tā. vōistā.

manaŋhā.

ϑβahmī. və . mazdā.

x aϑrōi. a āicā. sə ṇghō.

vīdąm.

Y32.7 aē ąm. aēnaŋhąm.

naēcīt . vīduuā . aojōi.

hādrōiiā. yā. jōiiā.

sə ṇghaitē. yāi . srāuuī.

xvaēnā. aiiaŋhā.

yaē ąm. tū. ahurā.

irixtəm. mazdā. vaēdi tō.

ahī.


Y32.8 aē ąm. aēnaŋhąm.

vīuuaŋhu ō. srāuuī.

yimascīt . yə . ma iiə ṇg.

cix nu ō. ahmākə ṇg.

gāu . bagā. xvārəmnō.

aē ąmcīt . ā. ahmī.

ϑβahmī. mazdā. vīciϑōi.

aipī.

Y32.9 du . sasti . srauuā .

mōrəṇdat . huuō. jiiātə u .

sə ṇghanāi . xratūm. apō.

mā. ī tīm. apaiiaṇtā.

bərəxδąm. hāitīm.

vaŋhə u . manaŋhō. tā.

uxδā. maniiə u . mahiiā.

mazdā. a āicā.

yū maibiiā. gərəzē.

Y32.10 huuō. mā.nā. srauuā .

mōrəṇdat . yə . aci təm.

vaēnaŋhē. aogədā. gąm.

a ibiiā. huuarəcā. yascā.

dāϑə ṇg. drəguuatō.

dadāt . yascā. vāstrā.

vīuuāpat . yascā. vadarə .

vōiždat . a āunē.

Y32.11 taēcīt . mā. mōrəṇdən.

jiiōtūm. yōi. drəguuatō.

mazibī . cikōitərə .

aŋuhī cā. aŋhuuascā.

apaiieitī. raēxənaŋhō.

vaēdəm. yōi. vahi tāt .

a āunō. mazdā. rārə iiąn.

manaŋhō.

Y32.12 yā. rā ŋhaiiən. srauuaŋhā.

vahi tāt . iiaoϑanāt .

marətānō. aēibiiō.

mazdā . akā. mraot . yōi.

gə u . mōrəṇdən.

uruuāx . uxtī. jiiōtūm.

yāi . gərə hmā. a āt .

varatā. karapā.

x aϑrəmcā. ī anąm.

drujəm.

Y32.13 yā. x aϑrā. gərə hmō.


hī asat . aci tahiiā.

dəmānē. manaŋhō.

aŋhə u . maraxtārō. ahiiā.

yaēcā. mazdā. jīgərəzat .

kāmē. ϑβahiiā. mąϑrānō.

dūtīm. yə . ī . pāt . darəsāt .

a ahiiā.

Y32.14 ahiiā. gərə hmō. ā.hōiϑōi.

nī. kāuuaiiascīt . xratū .

nī. dadat . varəcā . hīcā.

fraidiuuā. hiiat . vīsə ṇtā.

drəguuaṇtəm. auuō.

hiiat cā. gāu . jaidiiāi.

mraoī. yə . dūrao əm.

saocaiiat . auuō.

Y32.15 anāi . ā. vī.nə nāsā. yā.

karapōtā scā. kəuuītā scā.

auuāi . aibī. yə ṇg. daiṇtī.

nōit . jiiātə u .

x aiiamnə ṇg. vasō. tōi.

ābiiā. bairiiā ṇtē.

vaŋhə u . ā. dəmānē.

manaŋhō.

Y32.16 hamə m. tat . vahi tācīt .

yə . u uruiiē. siiascīt .

dahmahiiā. x aiiąs.

mazdā. ahurā. yehiiā.

mā. aiϑī cīt . duuaēϑā.

hiiat . aēnaŋhē.

drəguuatō. ə əānū.

i iiə ṇg. aŋhaiiā.:

Y32.17 ahiiā. yāsā. nəmaŋhā.

ustānazastō.1

rafəδrahiiā.

manii u .2 mazdā.3

pouruuīm.4 spəṇtahiiā.

a ā. vīsp ṇg.5

iiaoϑanā.6

vaŋh u . xratūm.7

manaŋhō. yā. x nəuuī ā.8

g u cā. uruuānəm. (2x)

yaθā ahū vairiiō (4x)


a əm vohū (3x)

aētumaiϑii m hāitīm

yazamaide

Y33

yeŋhe hātąm

Y33.1 yaϑāi . iϑā. varə aitē. yā.

dātā. aŋhə u .

paouruiiehiiā. ratū .

iiaoϑanā. razi tā.

drəguuataēcā. hiiat cā.

a āunē. yex iiācā.

hə məmiiāsaitē. miϑahiiā.

yācā. hōi. ārəzuuā.

Y33.2 at . yə . akəm. drəguuāitē.

vacaŋhā. vā. at . vā.

manaŋhā. zastōibiiā. vā.

varə aitī. vaŋhāu. vā.

cōiϑaitē. astīm. tōi. vārāi.

rādəṇtī. ahurahiiā. zao ē.

mazdā .

Y33.3 yə . a āunē. vahi tō.

xvaētū. vā. at . vā.

vərəzə niiō. airiiamnā. vā.

ahurā. vīdąs. vā.

ϑβax aŋhā. gauuōi.

at . huuō. a ahiiā. aŋhat .

vaŋhə u cā. vāstriiōə .

manaŋhō.

Y33.4 yə . ϑβat . mazdā.

asru tīm. akəmcā. manō.

yazāi. apā. xvaētə u cā.

tarə maitīm.

vərəzə nax iiācā.

nazdi tąm. drujəm.

airiiamanascā. nadəṇtō.

gə u cā. vāstrāt . aci təm.

maṇtūm.

Y33.5 yastē. vīspə . mazi təm.

sərao əm. zbaiiā.

auuaŋhānē. apānō.

darəgō.jiiāitīm. ā.

x aϑrəm. vaŋhə u .


manaŋhō. a āt . ā. ərəzū .

paϑō. yaē ū. mazdā .

ahurō. saiiēiti.

Y33.6 yə . zaotā. a ā. ərəzū .

huuō. maniiə u . ā.

vahi tāt . kaiiā. ahmāt .

auuā. manaŋhā. yā.

vərəziieidiiāi. maṇtā.

vāstriiā. tā.tōi. iziiāi.

ahurā. mazdā. dar tōi cā.

hə m.par tōi cā.

Y33.7 ā.mā. āidūm. vahi tā. ā.

xvaiϑiiācā. mazdā.

darə at cā. a ā. vohū.

manaŋhā. yā. sruiiē.

parə . magāunō:

āuui . nā . aṇtarə. hə ṇtū.

nəmaxvaitī . ciϑrā .

rātaiiō.

Y33.8 frō.mōi. frauuōizdūm.

arəϑā. tā. yā. vohū.

iiauuāi. manaŋhā.

yasnəm. mazdā.

x māuuatō. at . vā. a ā.

staomiiā. vacā . dātā. və .

amərətā scā. utaiiūitī.

hauruuatās. draonō.

Y33.9 at . tōi. mazdā. tə m.

mainiiūm. a aox aiiaṇtā .

sarədiiaiiā . xvāϑrā.

maēϑā. maiiā. vahi tā.

barətū. manaŋhā. aiiā .

arōi. hākurənəm. yaiiā .

haciṇtē. uruuąnō.

Y33.10 vīspā .stōi. hujītaiiō. yā .

zī. ā ŋharə . yā scā. həṇtī.

yā scā. mazdā. bauuaiṇtī.

ϑβahmī. hī . zao ē.

ābax ōhuuā. vohū. ux iiā.

manaŋhā. x aϑrā. a ācā.

u tā. tūm.

Y33.11 yə . səuui tō. ahurō.

mazdā scā. ārmaiti cā.

a əmcā. frādat .gaēϑəm.


manascā. vohū.

x aϑrəmcā.

sraotā.mōi. mərəždātā.

mōi. ādāi. kahiiāicīt .

paitī.: (3x)

Y33.12 us.mōi. uzārə uuā.

ahurā. ārmaitī. təuuī īm.

dasuuā. spə ni tā.

mainiiū.mazdā. vaŋhuiiā.

zauuō. ādā. a ā. hazō.

ə mauuat . vohū.

manaŋhā. fəsəratūm.

Y33.13 rafəδrāi. vouruca ānē.

dōi ī.mōi. yā.və . abifrā.

tā. x aϑrahiiā. ahurā. yā.

vaŋhə u . a i . manaŋhō.

frō. spəṇtā. ārmaitē. a ā.

daēnā . fradax aiiā.

Y33.14 at . rātąm. zaraϑu trō.

tanuuascīt . xvax iiā .

u tanəm. dadāitī.

pauruuatātəm.

manaŋhascā. vaŋhə u .

mazdāi. iiaoϑanahiiā.

a āi. yācā. uxδax iiācā.

sərao əm. x aϑrəmcā.::

Y33.15 ahiiā. yāsā. nəmaŋhā.

ustānazastō.1

rafəδrahiiā. manii u .2

mazdā.3 pouruuīm.4

spəṇtahiiā. a ā. vīsp ṇg.5

iiaoϑanā.6 vaŋh u .

xratūm.7 manaŋhō. yā.

x nəuuī ā.8 g u cā.

uruuānəm. (2x)

yaθā ahū vairiiō (4x)

a əm vohū (3x)

yaϑāi iϑąm. hāitīm

yazamaide

Y

yeŋhe hātąm


Y34

Y34.1 yā. iiaoϑanā. yā.

vacaŋhā. yā. yasnā.

amərətatātəm. a əmcā.

taēibiiō. dā ŋhā. mazdā.

x aϑrəmcā. hauruuatātō.

aē ąm. tōi. ahurā. ə hmā.

pourutəmāi . dastē.

Y34.2 at cā. ī.tōi. manaŋhā.

mainiiu cā. vaŋhu .

vīspā. dātā. spəṇtax iiācā.

nərə . iiaoϑanā. yehiiā.

uruuā. a ā. hacaitē.

pairigaēϑē. x māuuatō.

vahmē. mazdā. garōbī .

stūtąm.

Y34.3 at . tōi. miiazdəm. ahurā.

nəmaŋhā. a āicā. dāmā.

gaēϑā . vīspā . ā. x aϑrōi.

yā . vohū. ϑrao tā.

manaŋhā.

ārōi.zī. hudā ŋhō. vīspāi .

mazdā. x māuuasū.

sauuō.

Y34.4 at . tōi. ātrə m. ahurā.

aojōŋhuuaṇtəm. a ā.

usə mahī. asi tīm.

ə mauuaṇtəm. stōi.

rapaṇtē.

ciϑrā.auuaŋhəm. at .

mazdā. daibi iiaṇtē.

zastāi tāi . dərə tā.

aēnaŋhəm.

Y34.5 kat . və . x aϑrəm. kā. ī tī .

iiaoϑanāi. mazdā. yaϑā.

vā. hahmī. a ā. vohū.

manaŋhā. ϑrāiiōidiiāi.

drigūm. yū mākəm.

parə .vā . vīspāi . parə .

vaoxəmā. daēuuāi cā.

xrafstrāi . ma iiāi cā.

Y34.6 yezī. aϑā. stā. haiϑīm.

mazdā. a ā. vohū.

manaŋhā. at . tat . mōi.


dax təm. dātā. ahiiā.

aŋhə u . vīspā. maēϑā.

yaϑā. vā .

yazəmnascā.uruuāidiiā .

stauuas. aiienī. paitī.

Y34.7 kuϑrā.tōi. arədrā. mazdā.

yōi. vaŋhə u . vaēdənā.

manaŋhō. sə ṇghū .

raēxənā . aspə ṇcīt .

sādrācīt . caxraiiō.

u əurū. naēcīm. tə m.

aniiə m. yū mat . vaēdā.

a ā. aϑā. nā . ϑrāzdūm.

Y34.8 tāi . zī.nā . iiaoϑanāi .

biieṇtē. yaē ū. as. pairī.

pourubiiō. iϑiiejō. hiiat .

as. aojiiā . nāidiiā ŋhəm.

ϑβahiiā. mazdā. ąstā.

uruuātahiiā. yōi. nōit .

a əm. mainiiaṇtā.

aēibiiō. dūirē. vohū. as.

manō.

Y34.9 yōi. spəṇtąm. ārmaitīm.

ϑβahiiā. mazdā.

bərəxδąm. vīdu ō. du .

iiaoϑanā. auuazazat .

vaŋhə u . əuuistī.

manaŋhō. aēibiiō. ma .

a ā. siiazdat . yauuat .

ahmat . aurunā. xrafstrā.

Y34.10 ahiiā. vaŋhə u . manaŋhō.

iiaoϑanā. vaocat .

gərəbąm. huxratu .

spəṇtąmcā. ārmaitīm.

dąmīm. vīduuā . hiϑąm.

a ahiiā. tācā. vīspā.

ahurā. ϑβahmī. mazdā.

x aϑrōi.ā. vōiiaϑrā.

Y34.11 at . tōi. ubē. hauruuā scā.

xvarəϑāi. ā.

amərətatā scā. vaŋhə u .

x aϑrā. manaŋhō. a ā.

mat . ārmaiti . vax t.

utaiiūitī. təuuī ī. tāi . ā.


mazdā. vīduuaē ąm.

ϑβōi. ahī.

Y34.12 kat . tōi. rāzarə . kat . va ī.

kat . vā. stūtō. kat . vā.

yasnahiiā. srūidiiāi.

mazdā. frāuuaocā. yā.

vīdāiiāt . a ī . rā nąm.

sī ā.nā . a ā. paϑō.

vaŋhə u . xvaētə ṇg.

manaŋhō.

Y34.13 tə m. aduuānəm. ahurā.

yə m. mōi. mrao .

vaŋhə u . manaŋhō.

daēnā . sao iiaṇtąm. yā.

hū.karətā. a ācīt .

uruuāx at . hiiat . ciuui tā.

hudābiiō. mīždəm.

mazdā. yehiiā. tū.

daϑrəm.

Y34.14 tat .zī. mazdā. vairīm.

astuuaitē. u tānāi. dātā.

vaŋhə u . iiaoϑanā.

manaŋhō. yōi.zī. gə u .

vərəzə nē. aziiā .

x mākąm. hucistīm.

ahurā. xratə u . a ā.

frādō. vərəzə nā.

Y34.15 mazdā. at . mōi. vahi tā.

srauuā scā. iiaoϑanācā.

vaocā.tā. tū. vohū.

manaŋhā. a ācā. i udəm.

stūtō. x mākā. x aϑrā.

ahurā. fəra ə m. vasnā.

haiϑiiə m. dā . ahūm.::

(4x)

Y34.16 ahiiā. yāsā. nəmaŋhā.

ustānazastō.1

rafəδrahiiā. manii u .2

mazdā.3 pouruuīm.4

spəṇtahiiā. a ā. vīsp ṇg.5

iiaoϑanā.6 vaŋh u .

xratūm.7 manaŋhō. yā.

x nəuuī ā.8 g u cā.

uruuānəm. (2x)

VrS19.0


yaϑā. ahū. vairiiō. (4x)

a əm vohū (3x)

VrS19

VrS19.0

= Vr14.0

VrS19.1

= Vr14.1

yā. iiaoϑanąm. hāitīm.

yazamaide.:ahunauuaitī

m. gāϑąm. a aonīm.

a ahe. ratūm. yazamaide.

ahunauuaitii . gāϑaii .

haṇdātā. yazamaide

yeŋhe hātąm

ahurəm.

mazdąm.

a auuanəm. a ahe.

ratūm.

yazamaide:

zaraϑu trəm.

a auuanəm. a ahe.

r atūm. yazamaide:

zaraϑu trahe.

a aonō. frauua īm.

yazamaide: amə .

spəṇt . a aonąm.

yazamaide:

a āunąm.1

vaŋuhī . sūr . spəṇt .

frauua aiiō.

yazamaide. astuuatō.

manahiiāca:2

apanōtəməm.

raϑβąm. yazamaide.

yaētu təməm.

yazatanąm.

haŋhanu təməm.

a ahe. raϑβąm.

aiβinasąstəməm.

jaγmū təmąm.3

a aonō. a ahe. raϑβō.

ratufritīm.

yazamaide.

ahunauuaitīm.

gāϑąm.

a aonīm. a ahe.

ratūm.

yazamaide

mat .afsmanąm.

1


VrS19.2

= Vr14.2

VrS19.3

= Vr14.3

mat .vacasta tīm

.2

mat .āzaiṇtīm.3

mat .pərəsuuīm.

4

mat .paiti.pərəs

uuīm.4 mat . vaγ

žibiiāca.5

pat biiasca.6

huframərətąm.

7

framarəmnąm.

8 hufrāiia tąm.

frāiiaēziiaṇtąm.

ahmi. dąm.1

ahmi. ciϑre.

ahmi.

zao e. ahmi.

x aϑre. ahmi.

ratauuō.

ahmi.

āiiaptəm. yat .

ahurahe. mazd

.

fraorət .

frax ne.2 auui3

manō.

zrazdātōit .

aŋhuiiat . haca

ahunəm.

vairīm.

a auuanəm.

a ahe.

ratūm.

yazamaide:

ahuməṇtəm.1

ratuməṇtəm.1

a auuanəm.

a ahe. ratūm.

yazamaide:

hō.zī.2 asti.

ahūmca.3

ratūmca. yō.

ahurō. mazd


VrS19.4

= Vr14.4

Vr19.5 =

Vr14.5

(4x)

ahunauuaitii .

gāϑaii .

haṇdātā.1

yazamaide:

ahunauuaitii .

gāϑaii .

yazamaide.

hāiti ca.2

+afsmanāca.3

vacasca.

vacasta tīmca.

frasraoϑrəmca.

framarəϑrəmca

. fragāϑrəmca.

frāiia tīmca

θßąm. ātrəm1

ahurahe.

mazd .

puϑrəm.

a auuanəm.

a ahe. ratūm.

yazamaide:

haδa.zaoϑrəm.

haδa.aiβii ŋhanəm.2

imat . barəsma.

a aiia. frastarətəm.

a auuanəm.

a ahe. ratūm.

yazamaide: apąm.

naptārəm.

yazamaide: nairīm.3

saŋhəm. yazamaide:

taxməm. dāmōi .

upamanəm.

yazatəm. yazamaide:

iristanąm. uruuąnō.

yazamaide: y .

a aonąm. frauua aiiō.


Vr7.5

ratūm. bərəzaṇtəm.

yazamaide: yim.

ahurəm. mazdąm. yō.

a ahe. apanōtəmō.2

yō. a ahe.

jaγmū təmō: vīspa.3

srauu .

zaraϑu tri.4

yazamaide: vīspaca.

huuar ta. iiaoϑna.5

yazamaide. var taca.


varə iiamnaca.

VS34.1

yeŋ hē. hātąm.

(1x)

a əm. vohū (1x)

yaϑā. ahū.

vairiiō. ẏō.

ātrauuax ō.

frā.mē. mrūtē.

aϑā. ratu .

a āt cīt . haca. frā.

a auua. vīδuuā .

mraotū.

V7

VS34.2

a əm. vohū (1x)

V7

yaϑā. ahū.

vairiiō. ẏō.

ātrauuax ō.

frā.mē. mrūtē.

aϑā. ratu .

a āt cīt . haca. frā.

a auua. vīδuuā .

mraotū.

V8

VrS20.0

= Vr14.6

a əm. vohū (3x)

yeŋ hē. mē. a āt .

hacā. vahi təm. yesnē.

paitī. vaēdā. mazdā .

ahurō. yōi. ā ŋharəcā.

həṇticā. tą. yazāi.

xvāi . nāmə nī .

pairicā. jasāi. vaṇtā.::

vohū. x aϑrəm.

vairīm. bāgəm.

aibībairi təm.


Vr3.1

2

=


Y152

-3

yaϑā. ahū.

vairiiō. ẏō.

zaotā. frāmē.

marūtē. aϑā.

ratu . a āt cīt . haca.

frā. a auua. vīδuuā .

mraotū.


sərao ō. iδā.

astū. ahurahe.

mazdā . yasnāi.

səuuī tahe.

a aonō. yə . nā .

i tō.

VrS20.1

= Vr15.1

VrS20.2

= Vr15.2

auua. paδō.

auua. zast .

auua. u i.

dāraiiaδβəm.

mazdaiiasna.

zaraϑu traiiō.

dāitiianąm.

raϑβiianąm.

huuar tanąm.

iiaoϑnanąm.

varəzāi. pairi. a

δāitiianąm.

araϑβiianąm.

dužuuar tanąm

. iiaoϑnanąm.

varəzāi.2

vərəziiātąmca. i

δa. vohu.4

vāstriia.

uiiamna.

anuiiamnāi .

daste

srao asca.1 iδ

ā.2 astū.3

ahurahe.

mazd . yasnāi.

səuuī tahe.4

a aonō.

y . n . i tō.

yasnaheca.

haptaŋhātōi .

frauuākaēca.5

paitiiāstaiiaēca.

6

mazdātaiiaēca.


VrS20.3

= Vr15.3

VrS20.4

= Vr15.4

7

zarazdātaiiaēca

.8

framərətaiiaēca

.9

fraoxtaiiaēca.10

vərəϑraγne.

a aone.11

anapiiūxδe.

anapi ūte

yō. frauuaoce.1

yō. f

rauuax iieite.2

maza.3

amauua.

vərəϑraja.4

vīduuaē tuuō:5

vacąmca.

vārəϑraγ

ninąm.6

frauuākāi.7

āϑrasca.

ahurahe. mazd

staotaca.

yasnāica.

vahmāica.2

frasastaiiaēca.

yat . aē a.

ahurahe.

mazd . yat .

aē a.

amə anąm.

spəṇtanąm.

rat u ca.

a aonō.

bərəzatō.

yasnāica.

vahmāica. yat .

apanōtəmahe.

raϑβō.

yat . jaγmū ii . 3

a ōi . yat .

jaγmū ii .

ratufritōi .

Vr9.6


VrS20.5

= Vr15.5

VrS20.6

= Vr15.6

yat . mąϑrahe.

spəṇtahe. yat .

daēnaii .

māzdaiiasnōi .

yat . staotanąm.

yesniianąm. yat .

vīspaē ąmca.

raϑβąm.

vīspanąmca.

ratufritinąm.

vīspaii .

sącat ca.1

a aonō. stōi .

yasnāica.

vahmāica.

x naoϑrāica.

frasastaiiaēca.

sərao ō. astū.

hiiat .

paouruuīm. tat .

ustəməmcīt ::

Vr9.7

Vr3.1

2

yaϑā. ahū.

vairiiō. ẏō.

ātrauuax ō. frā.

mē. marūtē. aϑā.

ratu . a āt cīt . haca.

frā. a auua. vīδuuā .

mraotū.

VrS20.7

= Vr15.7

auuaϑāt . iδā.

sərao ō. astū.

ahurahe.

mazdā . yasnāi.

səuuī tahe.

a aonō. yə . nā .

i tō

auua. paδō.

auua. zast .1

auua. u i. dāraiiaδβ

əm.

mazdaiiasna.

zaraϑu traiiō.

dāitiianąm.

raϑβiianąm.

huuar tanąm.

Vr15.

1


VrS20.8

= Vr15.8

VrS20.9

= Vr15.9

VrS20.10

=

Vr15.10

VrS20.11

=

Vr15.11

iiaoϑnanąm.

varəzāi.2 pairi. aδ

āitiianąm. araϑβ

iianąm.

dužuuar tanąm.

iiaoϑnanąm. varəzāi.2

vərəziiātąmca.3 iδa.

vohu.4 vāstriia.

uiiamna.5

anuiiamnāi . daste

srao asca.1 iδā.2

astū.3 ahurahe.

mazd . yasnāi.

səuuī tahe.4 a aonō.

y . n . i tō.

yasnaheca.

haptaŋhātōi .

frauuākaēca.5

paitiiāstaiiaēca.6

mazdātaiiaēca.7

zarazdātaiiaēca.8

framərətaiiaēca.9

fraoxtaiiaēca.10

vərəϑraγne.

a aone.11 anapiiūxδe.

anapi ūte

yō. frauuaoce.1 yō. f

rauuax iieite.2

maza.3 amauua.

vərəϑraja.4

vīduuaē tuuō:5

vacąmca. vārəϑraγ

ninąm.6 frauuākāi.7

āϑrasca. ahurahe.

mazd

staotaca. yasnāica.

vahmāica.2

frasastaiiaēca. yat .

aē a. ahurahe.

mazd . yat . aē a.

amə anąm.

spəṇtanąm.

rat u ca. a aonō.

bərəzatō. yasnāica.

vahmāica. yat .

apanōtəmahe. raϑβō.

yat . jaγmū ii . 3 a ōi .

yat .

jaγmū ii . ratufritōi .

yat . mąϑrahe.

spəṇtahe. yat .

daēnaii .

māzdaiiasnōi . yat .

staotanąm.

yesniianąm. yat .

vīspaē ąmca. raϑβąm.

vīspanąmca.

ratufritinąm. vīspaii .

sącat ca.1 a aonō.

stōi . yasY37.1nāica.


VrS20.12

=

Vr15.12

vahmāica.

x naoϑrāica.

frasastaiiaēca.

srao ō. astu.

srao əm. a īm.

yazamaide:

ratūm.

bərəzaṇtəm.

yazamaide. yim.

ahurəm.

mazdąm. yō. a ahe.

apanōtəmō.2 yō.

a ahe. jaγmū təmō:

vīspa.3 srauu .

zaraϑu tri.4

yazamaide: vīspaca.

huuar ta. iiaoϑna.5

yazamaide.

var taca.

varə iiamnaca6


Vr4.3

Y35

Y35.1 ahurəm. mazdąm.

a auuanəm. a ahe.

ratūm. yazamaide:

amə ā. spəṇtā. hux aϑrā.

huδā ŋhō. yazamaide:

vīspąm. a aonō. stīm.

yazamaide.

mainiiəuuīmcā.

gaēϑiiąmcā. bərəjā.

vaŋhə u . a ahe. bərəjā.

daēnaiiā . vaŋhuiiā .

māzdaiiasnōi .::

Y35.2 humatanąm. hūxtanąm.

huuar tanąm. iiadacā.

aniiadacā.

vərəziiamnanąmcā.

vāuuərəzananąmcā.

mahī. aibī. jarətārō. naēnaēstārō.

yaϑənā.

vohunąm. mahī. (2x)

Y35.3 tat . at . varəmaidī. ahurā.

mazdā. a ā. srīrā. hiiat . ī.

mainimadicā.

vaocōimācā. varəzimācā.

yeŋ hē. hātąm.


yā. hātąm.

iiaoϑənanąm. vahi tā.

x iiāt . ubōibiiā. ahubiiā.

Y35.4 gauuōi. ad-āi . tāi .

iiaoϑənāi . yāi .

vahi tāi . fraē iiāmahī.

rāmācā. vāstrəmcā.

dazdiiāi. surunuuatascā.

asurunuuatascā.

x aiiaṇtascā.

ax aiiaṇtascā.

Y35.5 hux aϑrōtəmāi. bā. āt .

x aϑrəm. ahmat . hiiat .

aibī. dadəmahicā.

cī mahicā. huuąnmahicā.

hiiat . mazdāi. ahurāi.

a āicā. vahi tāi. (3x)

Y35.6 yaϑā. āt . utā. nā. vā.

nāirī. vā. vaēdā. haiϑīm.

aϑā. hat . vohū. tat .ə ə-ādū.

vərəziiōtūcā. īt . ahmāi.

fracā. vātōiiōtū. īt .

aēibiiō. yōi. īt . aϑā.

vərəziiąn. yaϑā. īt . astī.

Y35.7 ahurahiiā. zī. at . və .

mazdā . yasnəmcā.

vahməmcā. vahi təm.

amə hmaidī. gə u cā.

vāstrəm: tat . at . və .

vərəziiāmahī. fracā.

vātə iiāmahī. yā. tə .

isāmaidē.

Y35.8 a ahiiā. āat . sairī. a ahiiā.

vərəzə nē. kahmāicīt .

hātąm. jīji ąm. vahi tąm.

ādā. ubōibiiā. ahubiiā.::

(2x)

Y35.9 imā. āt . uxδā. vacā .

ahurā. mazdā. a əm.

manaiiā. vahehiiā.

frauuaocāmā: ϑβąm. at .

aē ąm. paitiiāstārəmcā.

fradax tārəmcā.

dadəmaidē.


Y35.10 aš āa cā.1 hacā.

vaŋh ušcā.2 manaŋhō.

vaŋh ušcā. xš aϑrā .3

s ao āiš.4

ϑβā .5 ahurā.

s ao ōibiiō.

aibī.6 uxδā. ϑβā .5

uxδōibiiō. yasnā.

ϑβā .5 yasnōibiiō

Y36

yeŋ hē. hātąm (2x)

Y36.1 ahiiā. ϑβā. āϑrō.1

vərəz nā.2 paouruiiē.3

pairī.jasāmaidē.4

mazdā.5 ahurā. ϑβā.

ϑβā.6 mainiiū. sp ni tā.7

y .8. ā. axti .9

ahmāi. y m. axtōiiōi.10

d ŋhē

Y36.2 uruuāzi tō. huuō. n .1

yātāiiā.2

paitī.jamii .3 ātarə.4

mazd .5 ahurahiiā.

uruuāzi tahiiā.

uruuāziiā.6 nąmi tahiiā.

nəmaŋhā.n .7 mazi tāi.8

y ŋhąm.

Y36.3 ātar . vōi. mazdā .

ahurahiiā. ahī. mainiiu .

vōi. ahiiā. spə ni tō. ahī.

hiiat . vā. tōi. nāmanąm.

vāzi təm. ātarə. mazdā .

ahurahiiā. tā. ϑβā.

pairijasāmaidē.

Y36.4 vohū. ϑβā. manaŋhā.

vohū. ϑβā. a ā. vaŋhuiiā .

ϑβā. cistōi .

iiaoϑənāi cā. vacə bī cā.

pairijasāmaidē.

Y36.5 nəmax iiāmahī.

i ūidiiāmahī. ϑβā.

mazdā. ahurā: vīspāi .

ϑβā. humatāi . vīspāi .


hūxtāi . vīspāi .

huuar tāi .

pairijasāmaidē.

Y36.6 sraē tąm. at . tōi.

kəhrpə m. kəhrpąm.

āuuaēdaiiamahī. mazdā.

ahurā. imā. raocā .

barəzi təm.

barəzimanąm. auuat . yāt .

huuarə. auuācī.::

Y37

yeŋ hē. hātąm

Y37.1 iϑā. āt . yazamaidē.

ahurəm. mazdąm. yə .

gąmcā. a əmcā. dāt .

apascā. dāt . uruuarā scā.

vaŋuhī . raocā scā. dāt .

būmīmcā. vīspācā. vohū.

Y37.2 ahiiā. x aϑrācā.

mazə nācā.

hauuapaŋhāi cā. tə m. at .

yasnanąm. pauruuatātā.

yazamaidē. yōi. gə u .

hacā. iieiṇtī.

Y37.3 tə m. at . āhūiriiā. nāmə nī.

mazdā.varā.

spəṇtō.təmā. yazamaidē:

tə m. ahmākāi .

azdəbī cā. u tānāi cā.

yazamaidē: tə m.

a āunąm. frauua īm.

narąmcā. nāirinąmcā.

yazamaidē.

Y37.4 a əm. at . vahi təm.

yazamaidē. hiiat .2

sraē təm. hiiat . spəṇtəm.

amə əm. hiiat .

raocōŋhuuat . hiiat .

vīspā.vohū.

Y37.5 vohucā. manō.

yazamaidē. vohucā.

x aϑrəm. vaŋuhīmcā.3


daēnąm. vaŋuhīmcā.

fsəratūm. vaŋuhīmcā.

ārmaitīm.::

yeŋ hē. hātąm

Y38.1 imąm. āat . ząm. gənābī .

haϑrā. yazamaidē. yā. nā .

baraitī. yā scā. tōi. gənā .

ahurā. mazdā. a āt . hacā.

vairiiā . tā . yazamaidē.

Y38.2 īžā . yao taiiō. fəra taiiō.

ārmataiiō. vaŋuhīm. ābī .

a īm. vaŋuhīm. ī əm.

vaŋuhīm. āzūitīm.

vaŋuhīm. frasastīm.

vaŋuhīm. parəṇdīm. yaz.

Y38.3 apō. at . yazamaidē.

maēkaiṇtī cā.

hə buuaṇtī cā.

frauuazaŋhō. ahurānī .

ahurahiiā. hauuapaŋhā.

hupərəϑβā scā. vā .

huuōγžaϑā scā.

hū nāϑrā scā. ubōibiiā.

ahubiiā. cagəmā.

Y38.4 ūitī. yā. və . vaŋuhī .

ahurō. mazdā . nāmąm.

dadāt . vaŋhudā . hiiat . vā .

dadāt . tāi . vā .

yazamaidē. tāi .

friiąnmahī. tāi .

nəmax iiāmahī. tāi .

i ūidiiāmahī.

Y38.5 apascā. vā . azī cā. vā .

mātərą cā. vā . agəniiā .

drigudāiiaŋhō. vīspō.

paitī . āuuaocāmā.

vahi tā . sraē tā . auuā. və .

vaŋuhī . rātōi . darəgō.

bāzāu . nā ū. paitī.

viiādā . paitī. sə ṇdā .

mātarō. jītaiiō.:

yeŋ hē. hātąm


Y39

Y39.1 iϑā. āt . yazamaidē. gə u .

uruuānəmcā. ta ānəmcā.

ahmākə ṇg. āat . urunō.

pasukanąmcā. yōi. nā .

jīji əṇtī. yaēibiiascā. tōi.

ā. yaēcā. aēibiiō. ā.

aŋhən.

Y39.2 daitikanąmcā. aidiiūnąm.

hiiat . urunō. yazamaidē:

a āunąm. āat . urunō.

yazamaidē. kudō.

zātanąmcīt .

narąmcā. nāirinąmcā.

yaē ąm. vahehī . daēnā .

vanaiṇtī. vā. və ṇghən. vā.

vaonarə. vā.

Y39.3 āt . iϑā. yazamaidē.

vaŋhū cā. īt . vaŋuhī cā.

īt . spəṇtə ṇg. amə ə ṇg.

yauuaējiiō. yauuaēsuuō.

yōi. vaŋhə u . ā.manaŋhō.

iieiṇtī. yā scā. ūitī.

Y39.4 yaϑā. tū. ī. ahurā. mazdā.

mə ṇghācā. vaocascā.

dā scā. varə cā. yā. vohū.

aϑā. tōi. dadəmahī. aϑā.

cī mahī. aϑā. ϑβā. āi .

yazamaidē. aϑā.

nəmax iiāmahī. aϑā.

i ūidiiāmahī. ϑβā.

mazdā. ahurā. (2x)

Y39.5 vaŋh u . aēt u .1

aētātā. vaŋh u .

a ahiiā. ϑβā.

pairijasāmaidē.2

vaŋhuii . fəsəratuuō.3

vaŋhuii . ārmatōi .:

Y40

yeŋ hē. hātąm (2x)

Y40.1 āhū. at . paitī.1 adāhū.2


mazdā. ahurā.

mazdąmcā.

būiricā. kərə uuā.3 rāitī.

tōi.

xrapaitī.4 ahmat .5 hiiat .

aibī:

hiiat . mīždəm.6

mauuaēϑəm.7

fradadāϑā.

daēnābiiō. mazdā. ahurā.

Y40.2 ahiiā. huuō. nə . dāidī.

ahmāicā. ahuiiē.

manax iiāicā. tat . ahiiā.

yā. tat . upā. jamiiāmā.

tauuacā. haxəmā.

a ax iiācā. vīspāi. yauuē.

Y40.3 dāidī. at . nərą . mazdā.

ahurā. a āunō.

a acinaŋhō. aidiiū .

vāstriiə ṇg. darəgāi. īžiiāi.

bəzuuaitē. haxmainē.

ahmaibiiā.

ahmā.rafənaŋhō.

Y40.4 aϑā. xvaētū . aϑā.

vərəzə nā. aϑā. haxə mąm.

x iiāt . yāi . hi camaidē.

aϑā. və . utā. x iiāmā.

mazdā. ahurā.

a auuanō. ərə iiā. i tə m.

rāitī.::

Y41

yeŋ hē. hātąm

Y41.1 stūtō. garō. vahmə ṇg.

ahurāi. mazdāi. a āicā.

vahi tāi. dadəmahicā.

cī mahicā. ācā.

āuuaēdaiiamahī.

Y41.2 vohū. x aϑrəm. tōi.

mazdā. ahurā. apaēmā.

vīspāi. yauuē:

hux aϑrastū. nə . nā. vā.

nāirī.vā. x aētā.

ubōiiō. aŋhuuō. hātąm.


hudāstəmā.

Y41.3 humāīm. ϑβā. īžīm.

yazatəm. a aŋhācim.

dadəmaidē: aϑā. tū. nə .

gaiiascā. astəṇtā scā. x iiā .

ubōiiō. aŋhuuō. hātąm.

hudāstəmā.: (2x)

Y41.4 hanaēmācā. zaēmācā.

mazdā. ahurā. ϑβahmī.

rafənahī. darəgāiiāu.

aē ācā. ϑβā.

ə mauuaṇtascā. buiiamā:

rapōi cā. tū. nə .

darəgəmcā. u tācā.

hātąm. hudāstəmā.

Y41.5 ϑβōi. staotarascā.

mąϑranascā. ahurā. mazdā.

aogəmadaēcā. usmahicā.

vīsāmadaēcā: hiiat . mīždəm.

mauuaiϑīm. fradadāϑā. daēnābiiō.

mazdā. ahurā:: (2x)

Y41.6 ahiiā. huuō. nə . dāidī.

ahmāicā. ahuiiē.

manax iiāicā. tat . ahiiā.

yā. tat . upā. jamiiāmā.

tauuacā. sarəm.

a ax iiācā. vīspāi. yauuē.

Y41.7

yeŋ hē. hātąm (2x)

humatanąm. hūxtanąm.

huuar tanąm. iiadacā.

aniiadacā.

vərəziiamnanąmcā.

vāuuərəzananąmcā.

mahī. aibī. jarətārō. naēnaēstārō.

yaϑənā.

vohunąm. mahī. (2x)

yaϑā. ahū. vairiiō. (4x)

a əm. vohū. (3x)

Y41.8 yasnəm. sūrəm.

haptaŋhāitīm.1


a auuanəm.

a ahe. ratūm. yazamaide

Y42

yeŋ hē. hātąm

Y42.1 yazamaidē. və . amə ā.

spəṇtā. yasnahē.

haptaŋhātōi . haṇdātā:

apąmcā. xā . yazamaidē.

apąmcā. pərətū .

yazamaidē: paϑąmcā.

vīcaranā . yazamaidē.

paϑąmcā. haṇjamanā .

yazamaidē:

Y42.2 gairī cā. af tacinō.

yazamaidē. vairī cā.

aβəždānā ŋhō.

yazamaidē: aspənācā.

yəuuīnō. yazamaidē.

pāiiū cā. ϑβōrə tārā.

yazamaidē: mazdąmcā.

zaraϑu trəmcā.

yazamaidē.

Y42.3 ząmcā. asmanəmcā.

yazamaidē: vātəmcā.

dar īm. mazdadātəm.

yazamaidē. taērəmcā.

haraiϑiiā . bərəzō.

yazamaidē. būmīmcā.

vīspācā. vohū.

yazamaidē.

Y42.4 manō. vohū. urunascā.

a āunąm. yazamaidē:

vāsīmcā. yąm. paṇcā.

saduuarąm. yazamaidē:

xarəmcā. yim.

a auuanəm. yazamaidē.

yō. hi taitē. maidim.

zraiiaŋhō. vouruka ahē:

zaraiiō. vouruka əm.

yazamaidē.

Y42.5 haoməmcā. zāirīm.

bərəzaṇtəm. yazamaidē:

haoməm. frā mīm.


frādat . gaēϑəm.

yazamaidē: haoməm.

dūrao əm. yazamaidē.

Y42.6 apąmcā. fərax aostrəm.

yazamaidē. vaiiąmcā.

fərafraoϑrəm.

yazamaidē:

aϑaurunąmcā.

paitī.ająϑrəm.

yazamaidē. yōi. iieiią.

dūrāt . a ō.ī ō.

dax iiunąm: vīspąscā.

amə ą. spəṇtą.

yazamaidē.::

VrS21 =

Vr16

VrS21.0

= Vr16.0

VrS21.1

=Vr16.0

yeŋ hē. hātąm

ahurəm.

mazdąm.

a auuanəm.

a ahe. ratūm.

yazamaide:

zaraϑu trəm.

a auuanəm. a ahe.

r atūm. yazamaide:

zaraϑu trahe.

a aonō. frauua īm.

yazamaide: amə .

spəṇt . a aonąm.

yazamaide:

a āunąm.1

vaŋuhī . sūr . spəṇt .

frauua aiiō.

yazamaide. astuuatō.

manahiiāca:2

apanōtəməm.

raϑβąm. yazamaide.

yaētu təməm.

yazatanąm.

haŋhanu təməm.

a ahe. raϑβąm.

aiβinasąstəməm.

jaγmū təmąm.3

a aonō. a ahe. raϑβō.

ratufritīm.

yazamaide.

yasnəm. sūrəm.

haptaŋhāitīm.

a auuanəm.


VrS21.2

= Vr16.1

VrS21.3

= Vr16.2

a ahe. ratūm.

yazamaide.

mat .afsmanəm.

2

mat .vacasta tīm.3

mat .āzaiṇtīm.

mat .pərəsūm.4

mat .paiti.pərəsūm.4

mat .

vaγžibiiāca.5

pat biiasca.

huframərətəm.6

framarəmnəm.7

hufrāiia təm.8

frāiiaēziiaṇtəm.9

ahmi. dąm.10

ahmi.

ciϑre. .. frax ne.11

auui. manō.

zrazdātōit .

aŋhuiiat . haca

ātrəmca. iδa.

ahurahe.

mazdā .

puϑrəm.

yazamaide:

ātar . ciϑrə sca.

yazatə .

yazamaide:

ātar . ciϑrə sca.

ra nu ca.

yazamaide:

a āunąmca.

frauua aiiō.

yazamaide:

srao əmca. yim.

vərəϑrājanəm.

yazamaide:

narəmca. yim.

a auuanəm.

yazamaide:

vīspąmca. yąm.

a aonō. stīm.

yazamaide.

zaraϑu trahe.

spitāmahe. iδa.

a aonō. a īmca.

frauua īmca.


VrS21.4

= Vr16.3

VrS21.5

= Vr 16.4

yazamaide:

vīspaēca. iδa.

a aonō. a īmca.

frauua īmca.

yazamaide:

vīspā .

frauua aiiō.

a āunąm.

yazamaide:

ādax iiunąmca.

a aonąm.

frauua aiiō.

yazamaide:

uzdāx iiunąmca.

a aonąm.

frauua aiiō.

yazamaide:

narąmca.

a aonąm.

frauua aiiō.

yazamaide:

nāirinąmca.

a aoninąm.

frauua aiiō.

yazamaide.

yaē ąm. nō.

ahurō. mazdā .

a auua. yesne.

paiti. vaŋhō.

vaēδa. aē ąm.

zaraϑu trō.

aŋhuca.

ratu ca:

ōiϑriia.

apasca.

zəmasca.

uruuarā sca.

yazamaide.:

VrS21.2-4 (2x)

yasnahe.

haptaŋhātōi .

haṇdātā.

yazamaide:

yasnahe.


VrS21.6

VrS21.7

haptaŋhātōi .

yazamaide.

hāiti ca.

afsmanāca.

vacasca.

vacasta tīmca.

frasraoϑrəmca.

framarəϑrəmca.

fragāϑrəmca.

frāiia tīmca:

ϑβąm. ātrəm.

ahurahe. mazd .

puϑrəm.

a auuanəm. a ahe.

ratūm. yazamaide:

haδa.zaoϑrəm.

haδa.aiβii ŋhanəm.

imat .

barəsma. a aiia.

frastarətəm.2

a auuanəm.

a ahe. ratūm.

yazamaide: apąm.

naptārəm.

yazamaide: +nairīm.

saŋhəm. yazamaide:

taxməm. dāmōi .

upamanəm.

yazatəm. yazamaide:

iristanąm. uruuąnō.

yazamaide: y .

a aonąm. frauua aiiō

1ratūm. bərəzaṇtəm.

yazamaide: yim.

ahurəm. mazdąm. yō.

a ahe. apanōtəmō.2

yō. a ahe. jaγ

mū təmō: vīspa.3

srauu .

zaraϑu tri.4

yazamaide: vīspaca.

huuar ta. iiaoϑna.5

yazamaide. var taca.

varə iiamnaca.6:

VrS22.1

= Vr17.1

ye hē. hātąm.

a əm. vohū (3x)

aiβi.gərəδmahi.

yasnahe.

haptaŋhātōi .

humataca.

hūxtaca.

huuar taca:


aiβi.gərəδmahi.

VS42.1

a əm. vohū (1x)

VrS22.1 (3x)

a əm. vohū (1x)

V9

VS42.2

yaϑā. ahū.

vairiiō. ẏō.

ātrauuax ō. frā.

mē. marūtē. aϑā.

ratu . a āt cīt . haca.

frā. a auua. vīδuuā .

mraotū

a əm. vohū

V9

V10

VS42.3

yaϑā. ahū.

vairiiō. ẏō.

ātrauuax ō. frā.

mē. marūtē. aϑā.

ratu . a āt cīt . haca.

frā. a auua. vīδuuā .

mraotū.

a əm. vohū

V10

Y43

Y43.0 nəmō. və . gāϑā . a aonī ::

Y43.1 u tā. ahmāi. yahmāi.

u tā. kahmāicīt .

vasə .x aiiąs. mazdā .

dāiiāt . ahurō. utaiiūitī.

təuuī īm. gat .tōi. vasəmī.

a əm. dərədiiāi. tat . mōi.

dā . ārmaitē. rāiiō. a ī .

vaŋhə u . gaēm.

manaŋhō.:: (2x)

Y43.2 at cā. ahmāi. vīspanąm.

yaϑā. ahū.

vairiiō. ẏō.

ātrauuax ō. frā.

mē. marūtē. aϑā.

ratu . a āt cīt . haca.

frā. a auua. vīδuuā .

mraotū.


vahi təm. xvāϑrōiiā. nā.

xvāϑrəm. daidītā. ϑβā.

cīcīϑβā. spə ni tā.

mainiiū. mazdā. yā. dā .

a ā. vaŋhə u . māiiā .

manaŋhō. vīspā. aiiārə .

darəgōjiiātōi .

uruuādaŋhā.

Y43.3 at . huuō. vaŋhə u . vahiiō.

nā. aibī.jamiiāt . yə . nā .

ərəzū . sauuaŋhō. paϑō.

si ōit . ahiiā. aŋhə u .

astuuatō. manaŋhascā.

haiϑiiə ṇg. āstī . yə ṇg.

ā. aētī. ahurō. arədrō.

ϑβāuuąs. huzə ṇtu ə.

spəṇtō. mazdā.

Y43.4 at . ϑβā. mə ṇghāi.

taxməmcā. spəṇtəm.

mazdā. hiiat . tā. zastā.

yā. tū. haf ī. auuā . yā . dā .

a ī . drəguuāitē.

a āunaēcā. ϑβahiiā.

garəmā. āϑrō.

a ā.aojaŋhō. hiiat . mōi.

vaŋhə u . hazə . jimat .

manaŋhō.

Y43.5 spəṇtəm. at . ϑβā. mazdā.

mə ṇghī. ahurā. hiiat .

ϑβā. aŋhə u . ząϑōi.

darəsəm. paouruuīm.

hiiat . dā . iiaoϑanā.

mīždauuąn. yācā. uxδā.

akə m. akāi. vaŋuhīm.

a īm. vaŋhaouuē. ϑβā.

hunarā. dāmōi .

uruuaēsē. apə mē.

Y43.6 yahmī. spəṇtā. ϑβā.

mainiiū. uruuaēsē. jasō.

mazdā. x aϑrā. ahmī.

vohū. manaŋhā. yehiiā.

iiaoϑanāi . gaēϑā . a ā.

frādəṇtē. aēibiiō. ratū .

sə ṇghaitī. ārmaiti .


ϑβahiiā. xratə u . yə m.

naēci . dābaiieitī.

Y43.7 spəṇtəm. at . ϑβā. mazdā.

mə ṇghī. ahurā. hiiat . mā.

vohū. pairī.jasat .

manaŋhā. pərəsat cā. mā:

ci . ahī. kahiiā. ahī. kaϑā.

aiiārə . dax ārā. fərasaiiāi.

dī ā. aibī. ϑβāhū.

gaēϑāhū. tanu icā.

Y43.8 at . hōi. aojī. zaraϑu trō.

paouruuīm. haiϑiiō.

duuaē ā . hiiat . isōiiā.

drəguuāitē. at . a āunē.

rafənō. x iiə m.

aojōṇghuuat . hiiat .

ābū tī . vasasə.

x aϑrahiiā. diiā. yauuat .

ā. ϑβā. mazdā. stāumī.

ufiiācā.

Y43.9 spəṇtəm. at . ϑβā. mazdā.

mə ṇghī. ahurā. hiiat . mā.

vohū. pairī.jasat .

manaŋhā. ahiiā. fərasə m.

kahmāi. vīuuīduiiē. va ī.

at . ā. ϑβahmāi. āϑrē.

rātąm. nəmaŋhō.

a ahiiā.mā. yauuat . isāi.

maniiāi.

Y43.10 at . tū. mōi. dāi . a əm.

hiiat . mā. zaozaomī.

ārmaitī. hacimnō. īt .

ārəm. pərəsācā. nā . yā.

tōi. ə hmā. par tā.

par tə m. zī. ϑβā. yaϑanā.

tat . ə mauuatąm. hiiat .

ϑβā. x aiiąs. aē əm. diiāt .

ə mauuaṇtəm.

Y43.11 spəṇtəm. at . ϑβā. mazdā.

mə ṇghī. ahurā. hiiat . mā.

vohū. pairī. jasat .

manaŋhā. hiiat . x mā.

uxδāi . dīdaiŋ hē.

paouruuīm. sādrā.mōi.


sąs. ma iiaē ū.

zarazdāiti . tat .

vərəziieidiiāi. hiiat . mōi.

mraotā. vahi təm.Y43.12

Y43.12 hiiat cā. mōi. mrao .

a əm. jasō. frāx nənē. at .

tu.mōi. nōit . asru tā.

pairiiaoγžā. uzərədiiāi.

parā. hiiat . mōi. ā.jimat .

sərao ō. a ī. mązā.raiiā.

hacimnō. yā. vī. a ī .

rānōibiiō. sauuōi.

vīdāiiāt .

Y43.13 spəṇtəm. at . ϑβā. mazdā.

mə ṇghī. ahurā. hiiat . mā.

vohū. pairī. jasat .

manaŋhā. arəϑā.

vōizdiiāi. kāmahiiā. tə m.

mōi. dātā. darəgahiiā.

yāu . yə m. vā . naēcī .

dārə t. itē. vairiiā . stōi .

yā. ϑβahmī. x aϑrōi. vācī.

Y43.14 hiiat . nā. friiāi.

vaēdamnō. isuuā. daidīt .

maibiiō. mazdā. tauuā.

rafənō. frāx nənəm.

hiiat . ϑβā. x aϑrā. a āt .

hacā. frą tā. uzərəidiiāi.

azə m. sarədanā .

sə ṇghahiiā. mat . tāi .

vīspāi . yōi.tōi. mąϑrā .

marəṇtī.

Y43.15 spəṇtəm. at . ϑβā. mazdā.

mə ṇghī. ahurā. hiiat . mā.

vohū. pairī.jasat .

manaŋhā. dax at . u iiāi.

tu nā. maiti . vahi tā.

nōit . nā. pourū .

drəguuatō. x iiāt .

cix nu ō. at . tōi. vīspə ṇg.

aṇgrə ṇg. a āunō. ādarə .

Y43.16 at . ahurā. huuō.

mainiiūm. zaraϑu trō.

vərəṇtē. mazdā. yastē.


ci cā. spə ni tō. astuuat .

a əm. x iiāt . u tānā.

aojōṇghuuat . xvə ṇg.

darəsōi. x aϑrōi. x iiāt .

ārmaiti . a īm.

iiaoϑanāi . vohū. daidīt .

manaŋhā.::

Y43.17 u tā. ahmāi. yahmāi. u tā.

kahmāicīt . vasə .x aiiąs. mazdā .

dāiiāt . ahurō. utaiiūitī. təuuī īm.

gat .tōi. vasəmī. a əm. dərədiiāi.

tat . mōi. dā . ārmaitē. rāiiō. a ī .

vaŋhə u . gaēm. manaŋhō.::

(2x)

Y43.

1

a əm. vohū (3x)

u tauuaitīm.3 hāitīm.

yazamaide

Y44

yeŋ hē. hātąm

Y44.1 tat . ϑβā. pərəsā. ərə .

mōi. vaocā. ahurā:

nəmaŋhō. ā. yaϑā. nəmə .

x māuuatō. mazdā. friiāi.

ϑβāuuąs. sax iiāt .

mauuaitē. at . nə . a ā.

friiā. dazdiiāi. hākurənā.

yaϑā. nə . ā. vohū. jimat .

manaŋhā.

Y44.2 tat . ϑβā. pərəsā.

ərə .mōi. vaocā. ahurā.

kaϑā. aŋhə u .

vahi tahiiā. paouruuīm.

kāϑə . sūidiiāi. yə . ī.

paiti āt . huuō.zī. a ā.

spəṇtō. irixtəm.

vīspōibiiō. hārō. mainiiū.

ahūmbi . uruuaϑō.

mazdā.

Y44.3 tat . ϑβā. pərəsā.

ərə .mōi. vaocā. ahurā:

kasnā. ząϑā. patā.

a ahiiā. pouruiiō. kasnā.


xvə ṇg. starə mcā. dāt .

aduuānəm. kə . yā. mā .

ux iieitī. nərəfsaitī. ϑβat .

tācīt . mazdā. vasəmī.

aniiācā. vīduiiē.

Y44.4 tat . ϑβā. pərəsā. ərə .

mōi. vaocā. ahurā: kasnā.

dərətā. ząmcā. adə .

nabā scā. auuapastōi . kə .

apō. uruuarā scā. kə .

vātāi. duuąnmaibiiascā.

yaogət . āsū. kasnā.

vaŋhə u . mazdā. dąmi .

manaŋhō.

Y44.5 tat . ϑβā. pərəsā.

ərə .mōi. vaocā. ahurā:

kə . huuāpā . raocā scā.

dāt . təmā scā. kə . huuāpā .

xvafnəmcā. dāt . zaēmācā.

kə . yā. u ā . arə m. piϑβā.

x apācā. yā . manaoϑrī .

cazdōṇghuuaṇtəm.arəϑa

hiiā.

Y44.6 tat . ϑβā. pərəsā. ərə .

mōi. vaocā. ahurā. yā.

frauuax iiā. yezī. tā. aϑā.

haiϑiiā: a əm.

iiaoϑanāi . dəbązaitī.

ārmaiti . taibiiō.

x aϑrəm. vohū. cinas.

manaŋhā. kaēibiiō. azīm.

rāniiō.skərətīm. gąm.

ta ō.

Y44.7 tat . ϑβā. pərəsā. ərə .

mōi. vaocā. ahurā. kə .

bərəxδąm. tā t. x aϑrā.

mat . ārmaitī. kə .

uzəmə m. cōrət . viiānaiiā.

puϑrəm. piϑrē. azə m.

tāi . ϑβā. frax nī.

auuāmī. mazdā. spəṇtā.

mainiiū.

vīspanąm.dātārəm.

Y44.8 tat . ϑβā. pərəsā.


ərə .mōi. vaocā. ahurā.

məṇdaidiiāi. yā.tōi.

mazdā. ādi ti . yācā.

vohū. uxδā. fra ī.

manaŋhā. yācā. a ā.

aŋhə u . arə m. vaēdiiāi.

kā. mə . uruuā. vohū.

uruuā at . āgəmat . tā.

Y44.9 tat . ϑβā. pərəsā.

ərə .mōi. vaocā. ahurā:

kaϑā.mōi. yąm. yao .

daēnąm. yao . dānē.

yąm. hudānāu . paiti ə.

sax iiāt . x aϑrahiiā.

ərə uuā. x aϑrā.

ϑβāuuąs. asī tī . mazdā.

hadəmōi. a ā. vohucā.

iiąs. manaŋhā.

Y44.10 tat . ϑβā. pərəsā.

ərə .mōi. vaocā. ahurā.

tąm. daēnąm. yā. hātąm.

vahi tā. yā. mōi. gaēϑā .

a ā. frā

dōit . hacə mnā. ārmatōi .

uxδāi . iiaoϑanā. ərə .

daidiiat . max iiā . cistōi .

ϑβā. ī tī . usə n. mazdā.

Y44.11 tat . ϑβā. pərəsā.

ərə .mōi. vaocā. ahurā.

kaϑā. tə ṇg. ā. vījə miiāt .

ārmaiti . yaēibiiō.

mazdā. ϑβōi. va iietē.

daēnā. azə m. tōi. āi .

pouruiiō. frauuōiuuīdē.

vīspə ṇg. aniiə ṇg.

maniiə u . spasiiā.

duuaē aŋhā.

Y44.12 tat . ϑβā. pərəsā. ərə .

mōi. vaocā. ahurā: kə .

a auuā. yāi . pərəsāi.

drəguuā . vā. katārə m. ā.

aṇgrō. vā. huuō. vā.

aṇgrō. yə . mā. drəguuā .

ϑβā. sauuā. paitī. ərətē.


ciiaŋhat . huuō. nōit .

aiiə m. aṇgrō. maniietē.

Y44.13 tat . ϑβā. pərəsā. ərə .

mōi. vaocā. ahurā: kaϑā.

drujəm. nī . ahmat . ā.

nī . nā āmā. tə ṇg. ā.

auuā. yōi. asru tōi .

pərənā ŋhō. nōit . a ahiiā.

ādīuuiieiṇtī. hacə mnā.

nōit . frasaiiā. vaŋhə u .

cāxnarə . manaŋhō.

Y44.14 tat . ϑβā. pərəsā.

ərə .mōi. vaocā. ahurā:

kaϑā. a āi. drujə m.

diiąm. zastaiiō. nī. hīm.

mərąždiiāi. ϑβahiiā.

mąϑrāi . sə ṇghahiiā.

ə mauuaitīm. sinąm.

dāuuōi. drəguuasū. ā. ī .

duuaf ə ṇg. mazdā.

anā ē. ąstąscā.

Y44.15 tat . ϑβā. pərəsā.

ərə .mōi. vaocā. ahurā:

yezī. ahiiā. a ā. pōi. mat .

x aiiehī. hiiat . hə m.

spādā. anaocaŋhā.

jamaētē. auuāi .

uruuātāi . yā. tū. mazdā.

dīdərəžō. kuϑrā. aiiā .

kahmāi. vananąm. dadā .

Y44.16 tat . ϑβā. pərəsā.

ərə .mōi. vaocā. ahurā.

1k . vərəϑrəm.jā.2 ϑβā.

pōi. s ṇghā.3 yōi. həṇtī.4

ciϑrā.5 mōi. dąm.

ahīmbi .6 ratūm. cīždī.

at . hōi. vohū. sərao ō.7

jaṇtū.8 manaŋhā.

mazdā. ahmāi. yahmāi.

va ī.9 kahmāicīt

Y44.17 tat . ϑβā. pərəsā.

ərə .mōi. vaocā. ahurā.

kaϑā. mazdā. zarəm.

carānī. hacā. x mat .


āskətīm. x mākąm.

hiiat cā. mōi. x iiāt . vāx .

aē ō. sarōi. būždiiāi.

hauruuātā. amərətātā.

auuā. mąϑrā. yə .

rāϑəmō. a āt . hacā.

Y44.18 tat . ϑβā. pərəsā.

ərə .mōi. vaocā. ahurā:

kaϑā. a ā. tat . mīždəm.

hanānī. dasā. aspā .

ar nauuaitī . u trəmcā.

hiiat . mōi. mazdā.

apiuuaitī. hauruuātā.

amərətātā. yaϑā. hī.

taēibiiō. dā ŋhā.

Y44.19 tat . ϑβā. pərəsā. ərə .

mōi. vaocā. ahurā: yastat .

mīždəm. hanəṇtē. nōit .

dāitī. yə . īt . ahmāi.

ərəžuxδā. nā. dāitē. kā.

tə m. ahiiā. maini . aŋhat .

pouruiiē. vīduuā . auuąm.

yā. īm. aŋhat . apə mā.

Y44.20 ciϑənā. mazdā. hux aϑrā.

daēuuā. ā ŋharə . at . īt .

pərəsā. yōi. pi iieiṇtī.

aēibiiō. kąm. yāi . gąm.

karapā. usix cā. aē əmāi.

dātā. yācā. kauuā.

ąnmə nī. urūdōiiatā. nōit .

hīm. mīzə n. a ā. vāstrəm.

frādaiŋ hē.:

Y44.21 u tā. ahmāi. yahmāi.

u tā. kahmāicīt .

vasə .x aiiąs. mazdā .

dāiiāt . ahurō. utaiiūitī.

təuuī īm. gat .tōi. vasəmī.

a əm. dərədiiāi. tat . mōi.

dā . ārmaitē. rāiiō. a ī .

vaŋhə u . gaēm.

manaŋhō.:: (2x)

a əm. vohū (3x)


tat .ϑβā.pərəsąm. hāitīm.

yazamaide

Y45

yeŋ hē. hātąm

Y45.1 āt . frauuax iiā. nū.

gū ōdūm. nū. sraotā.

yaēcā. asnāt . yaēcā.

dūrāt . i aϑā. nū. īm.

vīspā. ciϑrə . zī.

mazdā ŋhō.dūm. nōit .

daibitīm. du . sasti .

ahūm. mərą iiāt . akā.

varanā. drəguuā . hizuuā .

āuuərətō.

Y45.2 at . frauuax iiā. aŋhə u .

mainiiū. pouruiiē. yaiiā .

spaniiā . ūitī. mrauuat .

yə m. aṇgrəm:nōit . nā.

manā . nōit . sə ṇghā. nōit .

xratauuō. naēdā. varanā.

nōit . uxδā. naēdā.

iiaoϑanā. nōit . daēnā .

nōit . uruuąnō. hacaiṇtē.

Y45.3 at . frauuax iiā. aŋhə u .

ahiiā. pouruuīm. yąm.

mōi. vīduuā . mazdā .

vaocat . ahurō. yōi. īm. və .

nōit . iϑā. mąϑrəm.

varə əṇtī. yaϑā. īm.

mə nāicā. vaocacā.

aēibiiō. aŋhə u . auuōi.

aŋhat . apə məm.

Y45.4 at . frauuax iiā. aŋhə u .

ahiiā. vahi təm. a āt .

hacā. mazdā. vaēdā.

yə .īm. dāt . patarə m.

vaŋhə u . varəzaiiaṇtō.

manaŋhō. at . hōi.

dugədā. hu iiaoϑanā.

ārmaiti . nōit .

diβžaidiiāi. vīspā.hi as.

ahurō.

Y45.5 at . frauuax iiā. hiiat . mōi.


mraot . spəṇtōtəmō. vacə .

srūidiiāi. hiiat .

marətaēibiiō. vahi təm.

yōi. mōi. ahmāi.

sərao əm. dąn. caiiascā.

upā. jimən. hauruuātā.

amərətātā.vaŋhə u .

maniiə u . iiaoϑanāi .

mazdā . ahurō.

Y45.6 at . frauuax iiā. vīspanąm.

mazi təm. stauuas. a ā.

yə . hudā . yōi. həṇtī.

spəṇtā. mainiiū. sraotū.

mazdā . ahurō. yehiiā.

vahmē. vohū. fra ī.

manaŋhā. ahiiā. xratū.

frō. mā. sāstū. vahi tā.

Y45.7 yehiiā. sauuā. i ā ṇtī.

rādaŋhō. yōi. zī. juuā.

ā ŋharəcā. buuaṇticā.

amərətāitī. a āunō.

uruuā. aē ō.

utaiiūtā. yā. nərą . sādrā.

drəguuatō. tācā. x aϑrā.

mazdā . dąmi . ahurō.

Y45.8 tə m. nə . staotāi .

nəmaŋhō. ā. vīuuarə ō.

nū. zīt . ca mainī.

viiādarəsəm. vaŋhə u .

maniiə u . iiaoϑanahiiā.

uxδax iiācā. vīdu . a ā.

yə m. mazdąm. ahurəm.

at . hōi. vahmə ṇg.

dəmānē. garō. nidāmā.

Y45.9 tə m. nə . vohū. mat .

manaŋhā. cix nu ō. yə .

nə . usə n. cōrət . spə ncā.

aspə ncā. mazdā . x aϑrā.

vərəzə niiā . diiāt . ahurō.

pasū . vīrə ṇg. ahmākə ṇg.

fradaϑāi.ā. vaŋhə u . a ā.

haoząϑβāt . ā. manaŋhō.

Y45.10 tə m. nə . yasnāi .

ārmatōi . mimaγžō. yə .


ąnmə nī. mazdā . srāuuī.

ahurō. hiiat . hōi. a ā.

vohucā. cōi t. manaŋhā.

x aϑrōi. hōi. hauruuātā.

amərətātā. ahmāi. stōi.

dąn. təuuī ī. utaiiūitī.

Y45.11 yastā. daēuuə ṇg. aparō.

ma iiąscā. tarə . mąstā.

yōi. īm. tarə . maniiaṇtā.

aniiə ṇg. ahmāt . yə . hōi.

arə m. maniiātā.

sao iiaṇtō. də ṇg. patōi .

spəṇtā. daēnā. uruuaϑō.

barātā. patā. vā. mazdā.

ahurā.::

Y45.12 u tā. ahmāi. yahmāi.

u tā. kahmāicīt .

vasə .x aiiąs. mazdā .

dāiiāt . ahurō. utaiiūitī.

təuuī īm. gat .tōi. vasəmī.

a əm. dərədiiāi. tat . mōi.

dā . ārmaitē. rāiiō. a ī .

vaŋhə u . gaēm.

manaŋhō.:: (2x)

a əm. vohū (3x)

at .frauuax iiąm. hāitīm.

yazamaide

Y46

yeŋ hē. hātąm

Y46.1 kām. nəmōi. ząm. kuϑrā.

nəmōi. aiienī. pairī.

xvaētə u . airiiamanascā.

dadaitī. nōit . mā. x nāu .

yā. vərəzə nā. hə cā.

naēdā. dax iiə u . yōi.

sāstārō. drəguuaṇtō.

kaϑā. ϑβā. mazdā.

x nao āi. ahurā.:

Y46.2 vaēdā. tat . yā. ahmī.

mazdā. anaē ō. mā.

kamnaf uuā. hiiat cā.


kamnānā. ahmī. gərəzōi.

tōi. ā.īt .

auuaēnā. ahurā.

rafəδrə m. caguuā . hiiat .

friiō. friiāi. daidīt . āxsō.

vaŋhə u . a ā. ī tīm.

manaŋhō.

Y46.3 kadā. mazdā. yōi.

ux ānō. asnąm. aŋhə u .

darəϑrāi. frō. a ahiiā.

frārəṇtē. vərəzdāi .

sə ṇghāi . sao iiaṇtąm.

mxratauuō. kaēibiiō.

ūϑāi. vohū. jimat .

manaŋhā. maibiiō. ϑβā.

sąstrāi. vərənē. ahurā.

Y46.4 at . tə ṇg. drəguuā . yə ṇg.

a ahiiā. važdrə ṇg. pāt .

gā . frōrətōi . ōiϑrahiiā.

vā. dax iiə u . vā.

dužazōbā . hąs. xvāi .

iiaoϑanāi . ahə mustō.

yastə m. x aϑrāt . mazdā.

mōiϑat . jiiātə u . vā.

huuō. tə ṇg. frō.gā .

paϑmə ṇg. hucistōi .

carāt .

Y46.5 yə . vā. x aiiąs. adąs. drītā.

aiiaṇtəm. uruuātōi . vā.

huzə ṇtu . miϑrōibiiō. vā.

ra nā. juuąs. yə . a auuā.

drəguuaṇtəm. vīcirō. hąs.

tat . frō. xvaētauuē.

mruiiāt . uzūiϑiiōi. īm.

mazdā. xrūniiāt . ahurā.

Y46.6 at . yastə m. nōit . nā.

isəmnō. āiiāt . drūjō.

huuō. dāmąn. haēϑahiiā.

gāt . huuō. zī. drəguuā .

yə . drəguuāitē. vahi tō.

huuō. a auuā. yahmāi.

a auuā. friiō. hiiat .

daēnā . paouruiiā . dā .

ahurā.


Y46.7 k m.nā. mazdā.

mauuaitē. pāiiūm. dadāt .2

hiiat .3 mā.4 drəguu . dīdarə atā.5

aēnaŋhē.6

anii m. ϑβahmāt . āϑrascā.7

manaŋhascā.

yaii . iiaoϑanāi .8 a əm.

ϑrao tā.9 ahurā.10

tąm. mōi. dąstuuąm.

daēnaiiāi.12 frāuuaocā

Y46.8 yə . vā. mōi. yā . gaēϑā .

dazdē. aēnaŋhē. nōit .

ahiiā. mā. āϑri .

iiaoϑanāi . frōsiiāt .

paitiiaogət . tā. ahmāi.

jasōit . duuaē aŋhā.

tanuuə m. ā. yā. īm.

hujiiātōi . pāiiāt . nōit .

dužjiiātōi . kācīt . mazdā.

duuaē aŋhā.

Y46.9 kə . huuō. yə .mā. arədrō.

cōiϑat . pouruiiō. yaϑā.

ϑβā. zəuuī tīm.

uzəmōhī. iiaoϑanōi.

spəṇtəm. ahurəm.

a auuanəm. yā. tōi. a ā.

yā. a āi. gə u . ta ā.

mraot . i əṇtī. mā. tā. tōi.

vohū. manaŋhā.

Y46.10 yə . vā. mōi. nā. gənā. vā.

mazdā. ahurā. dāiiāt .

aŋhə u . yā. tū. vōistā.

vahi tā. a īm. a āi. vohū.

x aϑrəm. manaŋhā.

yąscā. hax āi.

x māuuatąm. vahmāi. ā.

frō. tāi . vīspāi .

cinuuatō. frafrā.

pərətūm.

Y46.11 x aϑrāi . yūjə n.

karapanō. kāuuaiiascā.

akāi . iiaoϑanāi . ahūm.

mərəṇgəidiiāi. ma īm.

yə ṇg. xvə . uruuā. xvaēcā.

xraodat . daēnā. hiiat .


aibī.gəmən. yaϑrā.

cinuuatō. pərətu .

yauuōi. vīspāi. drūjō.

dəmānāi. astaiiō.

Y46.12 hiiat . us. a ā. naptiiaē ū.

naf ucā. tūrahiiā. uzjə m.

friiānahiiā. aojiiaē ū.

ārmatōi . gaēϑā . frādō.

ϑβax aŋhā. at .ī . vohū.

hə m. aibī.mōist.

manaŋhā. aēibiiō.

rafəδrāi. mazdā . sastē.

ahurō.

Y46.13 yə . spitāməm.

zaraϑu trəm. rādaŋhā.

marətaē ū. x nāu . huuō.

nā. fərasrūidiiāi. ərəδβō.

at . hōi. mazdā . ahūm.

dadāt . ahurō. ahmāi.

gaēϑā . vohū. frādat .

manaŋhā. tə m. və . a ā.

mə hmaidī. hu haxāim.

Y46.14 zaraϑu trā. kastē.

a auuā. uruuaϑō. mazōi.

magāi. kə .vā.

fərasrūidiiāi. va tī. at .

huuō. kauuā. vī tāspō.

yāhī. yə ṇgstū. mazdā.

hadəmōi. mina . ahurā.

tə ṇg. zbaiiā. vaŋhə u .

uxδāi . manaŋhō.

Y46.15 haēcat . aspā. vax iiā.və .

spitamā ŋhō. hiiat .

dāϑə ṇg. vīcaiiaϑā.

adāϑąscā. tāi . yū .

iiaoϑanāi . a əm.

x maibiiā. daduiiē. yāi .

dātāi . paouruiiāi .

ahurahiiā.

Y46.16 fəra ao trā. aϑrā. tū.

arədrāi . idī. huuō.guuā.

tāi . yə ṇg. usuuahī. u tā.

stōi. yaϑrā. a ā. hacaitē.

ārmaiti . yaϑrā. vaŋhə u .


manaŋhō. ī tā. x aϑrəm.

yaϑrā. mazdā .

varədəmąn. aēitī. ahurō.

Y46.17 yaϑrā. və . af mānī.

sə ṇghānī. nōit .

anaf mąm. də jāmāspā.

huuō. guuā. hadā. və stā.

vahmə ṇg. sərao ā.

rādaŋhō. yə . vīcinaot .

dāϑəmcā. adāϑəmcā.

daṇgrā. maṇtū. a ā.

mazdā . ahurō.

Y46.18 yə . maibiiā. yao . ahmāi.

ascīt . vahi tā. max iiā .

i tōi . vohū. cōi əm.

manaŋhā. ąstə ṇg. ahmāi.

yə . nā . ąstāi. daidītā.

mazdā. a ā. x mākəm.

vārəm. x nao əmnō. tat .

mōi. xratə u .

manaŋhascā. vīciϑəm.

Y46.19 yə . mōi. a āt . haiϑīm.

hacā. varə aitī.

zaraϑu trāi. hiiat . vasnā.

fəra ōtəməm. ahmāi.

mīždəm. hanəṇtē.

parāhūm. manə .

vahestāi . mat . vīspāi .

gāuuā. azī. tācīt . mōi. sąs.

tuuə m. mazdā.

vaēdi tō.::

Y46.20 u tā. ahmāi. yahmāi.

u tā. kahmāicīt .

vasə .x aiiąs. mazdā .

dāiiāt . ahurō. utaiiūitī.

təuuī īm. gat .tōi. vasəmī.

a əm. dərədiiāi. tat . mōi.

dā . ārmaitē. rāiiō. a ī .

vaŋhə u . gaēm.

manaŋhō.:: (2x)

a əm. vohū (3x)

kamnamaēząm.2 hāitīm.


yazamaide.:

u tauuaitīm.

gāϑąm. a aonīm.

a ahe. ratūm. yazamaide:

u tauuaitii

. gāϑaii . haṇdātā.

yazamaide

VrS23 =

Vr18

VrS23.0

= Vr18.0

VrS23.1

= Vr18.0

yeŋ hē. hātąm

ahurəm.

mazdąm.

a auuanəm. a ahe.

ratūm.

yazamaide:

zaraϑu trəm.

a auuanəm. a ahe.

r atūm. yazamaide:

zaraϑu trahe.

a aonō. frauua īm.

yazamaide: amə .

spəṇt . a aonąm.

yazamaide:

a āunąm.1

vaŋuhī . sūr . spəṇt .

frauua aiiō.

yazamaide. astuuatō.

manahiiāca:2

apanōtəməm.

raϑβąm. yazamaide.

yaētu təməm.

yazatanąm.

haŋhanu təməm.

a ahe. raϑβąm.

aiβinasąstəməm.

jaγmū təmąm.3

a aonō. a ahe. raϑβō.

ratufritīm.

yazamaide.

u tauuaitīm.

gāϑąm.

a aonīm. a ahe.

ratūm.

yazamaide.

mat .afsmanəm.

mat .vacasta tīm.3

mat .āzaiṇtīm.

mat .pərəsūm.4

mat .paiti.pərəsūm.4

mat .

vaγžibiiāca.5


VS46.1

VrS23.2

= Vr18.1

pat biiasca.

huframərətəm.6

framarəmnəm.7

hufrāiia təm.8

frāiiaēziiaṇtəm.9

ahmi. dąm.10

ahmi.

ciϑre. .. frax ne.11

auui. manō.

zrazdātōit .

aŋhuiiat . haca

u ta. ahurəm.

mazdąm.

yazamaide :

u ta. amə .

spəṇt .

yazamaide:

u ta.

narəm.

a auuanəm.

yazamaide:

u ta.

paoiriiąm.1

a aonō. stīm.

yazamaide:

u tatātəmca.

naire. a aone.2

ahunəm.

vairīm.

a auuanəm.

a ahe.

ratūm.

yazamaide:

ahuməṇtəm

.1

ratuməṇtə

m.1

a auuanəm.

a ahe.

ratūm.

yazamaide:

hō.zī.2 asti.

ahūmca.3

ratūmca.

yō. ahurō.

mazd


VrS23.3

= Vr18.2

VrS23.4

=

Vr18.3

VrS23.5

yazamaide.

vīspāiiūmca.

u tatātəm.1

yazamaide.

yā. nar . sādra.2

druuatō:3

u tatātəm.

akaranəm.

yazamaide:

u tatāitiiāca.4

vīspəm.

a auuanəm.

həṇtəmca.

bauuaṇtəmca.5

ṇtəmca.6

yazamaide.

Vr18.3-4 (2x)

u tauuaitii .

gāϑaii .

haṇdātā.

yazamaide:

u tauuaitii .

gāϑaii .

yazamaide.

hāiti ca.

afsmanāca.

vacasca.

vacasta tīmca.

frasraoϑrəmca.

framarəϑrəmca.

fragāϑrəmca.

frāiia tīmca:

ϑβąm. ātrəm.

ahurahe. mazd .

puϑrəm.

a auuanəm. a ahe.

ratūm. yazamaide:

haδa.zaoϑrəm.

haδa.aiβii ŋhanəm.

imat .

barəsma. a aiia.

frastarətəm.2

a auuanəm.

a ahe. ratūm.

yazamaide: apąm.

naptārəm.

yazamaide: +nairīm.

saŋhəm. yazamaide:

taxməm. dāmōi .

upamanəm.


VrS23.6

yazatəm. yazamaide:

iristanąm. uruuąnō.

yazamaide: y .

a aonąm. frauua aiiō

1ratūm. bərəzaṇtəm.

yazamaide: yim.

ahurəm. mazdąm. yō.

a ahe. apanōtəmō.2

yō. a ahe. jaγ

mū təmō: vīspa.3

srauu .

zaraϑu tri.4

yazamaide: vīspaca.

huuar ta. iiaoϑna.5

yazamaide. var taca.

varə iiamnaca.6:

VS46.2

ye hē. hātąm.

a əm. vohū

(1x)

V11

VS46.3

yaϑā. ahū.

vairiiō. ẏō.

ātrauuax ō.

frā.mē.

marūtē.

aϑā. ratu .

a āt cīt . haca. frā.

a auua. vīδuuā .

mraotū.

V11

a əm. vohū

(1x)

V12

VS46.4

yaϑā. ahū.

vairiiō. ẏō.

ātrauuax ō.

frā.mē.

marūtē.

aϑā. ratu .

a āt cīt . haca. frā.

a auua. vīδuuā .

mraotū.

V12

a əm. vohū

(1x)

yaϑā. ahū.

vairiiō. ẏō.


Y47

Y47.0 nəmō. və . gāϑā . a aonī ::

Y47.1 spəṇtā. mainiiū.

vahi tācā. manaŋhā.

hacā. a āt . iiaoϑanācā.

vacaŋhācā. ahmāi. dąn.

hauruuātā. amərətātā.

mazdā . x aϑrā. ārmaitī.

ahurō.:: (2x)

Y47.2 ahiiā. maniiə u .

spə ni tahiiā. vahi təm.

hizuuā. uxδāi . vaŋhə u .

ə əānū. manaŋhō.

ārmatōi . zastōibiiā.

iiaoϑanā. vərəziiat . ōiiā.

cistī: huuō. patā. a ahiiā.

mazdā .

Y47.3 ahiiā. maniiə u . tuuə m.

ahī. tā. spəṇtō. yə . ahmāi.

gąm. rāniiō.skərətīm.

hə m.ta at . at . hōi.

vāstrāi. rāmā.dā .

ārmaitīm. hiiat . hə m.

vohū. mazdā.

hə mə.fra tā. manaŋhā.

Y47.4 ahmāt . maniiə u .

rārə iieiṇtī. drəguuaṇtō.

mazdā. spəṇtāt . nōit . iϑā.

a āunō.kasə u cīt . nā.

a āunē. kāϑē. aŋhat .

isuuācīt . h