Views
3 years ago

оюутны тэтгэлэгт хєтєлбєрийг їргэлжлїїлнэ - Оюу Толгой ХХК

оюутны тэтгэлэгт хєтєлбєрийг їргэлжлїїлнэ - Оюу Толгой ХХК

оюутны тэтгэлэгт хєтєлбєрийг їргэлжлїїлнэ - Оюу Толгой

ÎÞÓÒÍÛ ÒÝÒÃÝËÝÃÒ ÕªÒªËÁªÐÈÉà ¯ÐÃÝËÆ˯¯ËÍÝ Îþó Òîëãîé êîìïàíèéí óäèðäëàãóóä õºòºëáºðèéí ¿ð ä¿í, à÷ õîëáîãäëûã ¿íýëæ, äàõèí òàâàí æèë ¿ðãýëæë¿¿ëæ õýðýãæ¿¿ëýõýýð øèéäâýðëýëýý. Íýã ¿ãýýð, 2011-2016 îíû õè÷ýýëèéí æèëä îþóòíû òýòãýëýãò õºòºëáºðèéã õýðýãæ¿¿ëæ, Ìîíãîëûí õ¿¿õýä, çàëóó÷óóäàä îþóíû õºðºí㺠îðóóëàõ þì. Òýòãýëýãò õºòºëáºðèéí çîðèëãî íü ªìíºãîâü àéìãèéí õàðüÿàò, àìæèëòòàé ñóðàëöàæ áàéãàà, ¿ëãýð æèøýý ñàõèëãà áàòòàé, ýð¿¿ë ìýíä, áîëîâñðîë, ñî¸ëûí ºâ, áàéãàëü îð÷èí, õºäºº àæ àõóé, ìàë àæ àõóé, áàðèëãûí èíæåíåð, äýä á¿òöèéí èíæåíåð, õ¿íñ õºíãºí ¿éëäâýðèéí ÷èãëýëýýð ñóðàëöàæ áàéãàà îþóòàí çàëóóñò ñàíõ¿¿ãèéí äýìæëýã ¿ç¿¿ëýõ, äýýä áîëîâñðîë ýçýìøèõýä íü òóñëàõ çàìààð îðîí íóòãèéí õ¿íèé íººöèéí õºãæëèéã äýìæèõ ÿâäàë þì. Îþó Òîëãîé êîìïàíè 2005-2011 îíû õîîðîíä ªìíºãîâü àéìàãò Îþóòíû òýòãýëýãò õºòºëáºð õýðýãæ¿¿ëæ, íèéò 163 îþóòíûã õàìðóóëñàí. Òºñëèéí ç¿ãýýñ îþóòíóóäûí ñóðãàëòûí òºëáºð, äîòóóð áàéðíû çàðäàëä 227.4 ñàÿ òºãðºã çàðöóóëààä áàéíà. Òýòãýëýãò õºòºëáºðèéí ìýäýýëëèéã 2011 îíû íàéìäóãààð ñàðûí 5-12-íû ºäð¿¿äýä ªìíºãîâü àéìãèéí á¿õ ñóìàíä çàðëàæ, Äàëàíçàäãàä ñóìààñ 58, áóñàä ñóìààñ 29 îþóòíû ìàòåðèàëûã õ¿ëýýí àâ÷, íàéìäóãààð ñàðûí 15-16-íû ºäð¿¿äýä áè÷èã áàðèìòûí á¿ðäýë, íýãä¿ãýýð øàòíû ÿðèëöëàãà, õî¸ðäóãààð øàòíû ÿðèëöëàãà ãýñýí ãóðâàí ¿å øàòòàé ñîíãîí øàëãàðóóëàëò õèéëýý. 2011-2016 îíû õè÷ýýëèéí æèëä õºòºëáºðèéí óäèðäëàãûã ªìíºãîâü àéìãèéí Çàñàã äàðãûí Òàìãûí ãàçðûí Õ¿íèé íººöèéí áîäëîãî õàðèóöñàí ìýðãýæèëòýí, Áîëîâñðîëûí áîäëîãî õàðèóöñàí ìýðãýæèëòýí, Èðãýíèé íèéãìèéí áàéãóóëëàãûí ñ¿ëæýýòýé çºâøèëöñºíèé ¿íäñýí äýýð, ýäãýýð áàéãóóëëàãûí òºëººëºë îðîëöñîí òàâàí õ¿íèé á¿ðýëäýõ¿¿íòýé áàãò øèëæ¿¿ëñýí. Õàðèí òýòãýëýãò õºòºëáºðò õàìðàãäàõ îþóòíóóäûí ñîíãîí øàëãàðóóëàëòûã Îþó Òîëãîé êîìïàíè áîëîí óäèðäëàãûí áàã õàìòðàí õèéëýý. ̺í 2011 îíû íàéìäóãààð ñàðûí 17-íû ºäºð Íóòãèéí óäèðäëàãûí îðäíû “Ñ¿ëä” òàíõèìä òýòãýëýãò õºòºëáºðò õàìðàãäàæ áóé îþóòíóóäàä áàòëàìæ ãàðäóóëàõ ¸ñëîëûí àæèëëàãàà áîëæ, ìºí ýíý ¿åýð îþóòàí òóñ á¿ð õºòºëáºðèéí óäèðäëàãûí áàãòàé áàéãóóëæ áóé ãýðýýíä ãàðûí ¿ñýã çóðëàà. 2011-2012 îíû õè÷ýýëèéí æèëä 30 îþóòíûã ýëñ¿¿ëñíèé äîòîð Äàëàíçàäãàä ñóìààñ 23, Ãóðâàíòýñ, Ìàíëàé ñóìààñ õî¸ð, Õàíáîãä, Íîìãîí, Õ¿ðìýí ñóìààñ òóñ á¿ð íýã îþóòàí øàëãàðñàí áàéíà.

МЭДЭЭЛЛИЙН ХУУДАС - Оюу Толгой ХХК
Орон нутгийн хєгжлийн алсын харааг хамтран ... - Оюу Толгой ХХК
нэгдсэн мэдээллийн санд бүртгүүлэх гарын ... - Оюу Толгой ХХК
хэлэлцэгдэж буй асуудлуудын талаарх тайлан - Оюу Толгой ХХК
Мэдээллийн хуудас - 2012 оны 12 дугаар сар - Оюу Толгой ХХК
2012 оны 6 дугаар сар - Оюу Толгой ХХК
монголын гэрээт компани 40000 хүн-цаг аюул ... - Оюу Толгой ХХК
Оюунлаг хүмүүн Монголын баялаг - Оюу Толгой ХХК
ТУСЛАМЖИЙН ГАРАА СУНГАЛАА - Оюу Толгой ХХК
ÎÞÓ ÒÎËÃÎÉÍ ÌÝÄÝÝ - Оюу Толгой ХХК
Мэдээллийн хуудас - 2013 оны 1 дүгээр сар - Оюу Толгой ХХК
îþó òîëãîéí “ìýäýýëëèéí íýýëòòýé ªäªðëªã”-èéã ... - Оюу Толгой ХХК
2012 оны 9 дүгээр сар - Оюу Толгой ХХК
Мэдээллийн хуудас - 2013 оны 2 дугаар сар - Оюу Толгой ХХК
2012 оны 8 дугаар сар - Оюу Толгой ХХК
эндээс - Оюу Толгой ХХК
МЭДЭЭЛЛИИН ХУУДАС - Оюу Толгой ХХК
Соёлын өв - Оюу Толгой ХХК
Соёлын өв - Оюу Толгой ХХК
ÎÞÓ ÒÎËÃÎÉÍ ÌÝÄÝÝ - Оюу Толгой ХХК
Агуулга - Оюу Толгой ХХК
d хэсэг: барилгын үе шатны байгаль орчин ... - Оюу Толгой ХХК
байгаль орчны удирдлагын тогтолцоо - Оюу Толгой ХХК
Усны нөөц - Оюу Толгой ХХК
Т.Мөнхбат-н хэлсэн үгтэй бүрэн эхээр нь ... - Оюу Толгой ХХК
ÀÆÈËËÀÕ ×ÈÍ Õ¯ÑÝË ÝÐÌÝËÇÝËÒÝÉ Õ¯ÍÄ ... - Оюу Толгой ХХК
Газар ашиглалт ба нүүлгэн шилжүүлэлт - Оюу Толгой ХХК
Олон нийтийн эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа ... - Оюу Толгой ХХК
Untitled - Оюу Толгой ХХК
Оюу Толгой ордоос зэс, алт олборлох ... - Оюу Толгой ХХК