Prezentacja Gmina Załuski-Odnowa i rozwój wsi - KSOW

ksow.pl

Prezentacja Gmina Załuski-Odnowa i rozwój wsi - KSOW

Gmina Załuski


Gmina Załuski

Gmina Załuski położona jest przy południowo-wschodniej

granicy powiatu płooskiego.

• Zajmuje powierzchnię około 112 km 2 , co stanowi

• 8,09 % ogólnej powierzchni powiatu.

• Na terenie gminy znajduje się 30 miejscowości

Gmina Załuski sąsiaduje z 5 gminami:

• Czerwiosk n/Wisłą,

• Naruszewo,

• Płoosk ,

• Joniec,

• Zakroczym


DEMOGRAFIA

• Ludność gminy Załuski: dane USC z dnia 20.10.2010 r.

Ogółem Mężczyzn Kobiet

5706 2801 2905


Gmina Załuski

Gmina Załuski ma charakter rolniczy.

Specjalizuje się w produkcji owoców głównie truskawek i malin.


Gmina Załuski

Liczba gospodarstw rolnych:

2010 rok

Ogółem 1588


Gmina Załuski

Serial „Złotopolscy”

Wiele miejscowości znana jest z serialu „Złotopolscy”:

Miejscowości Gostolin, Kamienica, Stróżewo, Załuski,

Kroczewo, Niepiekła czy Wojny oraz same Złotopolice

- rzeczywiście istnieją, oczywiście w naszej gminie.

Pan Jan Purzycki, scenarzysta serialu "Złotopolscy"

mieszka i tworzy kolejne odcinki w Gostolinie. Co

ciekawe wiele wątków opiera się na miejscowych

realiach.


• Na terenie gminy Załuski brak oczyszczalni ścieków komunalnych. Ścieki

odprowadzane są do zbiorników bezodpływowych (szamb)

• W 2007 roku przystąpiono do opracowywania Programu Gospodarki Ściekowej na

terenie Gminy Załuski, który został przyjęty Uchwałą Nr 86/XIII/2008 Rady Gminy

Załuski z dnia 20 marca 2008r.

• W opracowaniu przeanalizowano cztery warianty skanalizowania Gminy.

• Warianty:

• I – kanalizacja zwartej części terenu Gminy uzupełniona oczyszczalniami

indywidualnymi (ścieki odprowadzane oczyszczalni ścieków w Płoński)

• Koszt: 36 879 400,00 zł

• II – budowa pięciu lokalnych oczyszczalni ścieków, uzupełniona oczyszczalniami

indywidualnymi

• Koszt: 20 304 200,00 zł

• III - budowa dwóch lokalnych oczyszczalni ścieków, brak oczyszczalni

indywidualnych

• Koszt: 66 030 000,00 zł

• IV – Kanalizacja indywidualna

• Koszt: 18 409 200,00 zł

Gmina Załuski


Gmina Załuski

• Po przeanalizowaniu ww. wariantów rozwiązania problemu

gospodarki ściekowej na terenie gminy Załuski za

najbardziej celowe i uzasadnione ekonomicznie uznano

zastosowanie wariantu IV lub też rozpoczęcie kanalizacji

terenów rozproszonych poprzez budowę indywidualnych

oczyszczalni ścieków i późniejszą kanalizację terenów

zwartych poprzez budowę oczyszczalni lokalnych

(sołeckich)


Gmina Załuski

W dniu 10 października 2007 roku Rada Gminy Załuski

przyjęła Uchwałę Nr 49/X/2007 w sprawie określenia zasad

realizacji wieloletniej inwestycji polegającej na budowie

przydomowych oczyszczalni ścieków.

• W 2008 roku przystąpiono do

• opracowywania dokumentacji

• projektowej dla 207 gospodarstw

• domowych.

• W 2009 roku rozpoczęła się

• budowa przydomowych indywidualnych oczyszczalni

ścieków I etap.

• W 2010 roku został zakończony I etap


Gmina Załuski

3 czerwca 2009 roku został złożony wniosek o

dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów

Wiejskich na lata 2007 - 2013, działanie „Podstawowe

usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” Wniosek został

pozytywnie rozpatrzony. Kwota dofinansowania to 75%

kosztów kwalifikowalnych.


Gmina Załuski

• 1 czerwca 2010 roku została podpisana umowa o

przyznanie pomocy


Gmina Załuski

• Kwota dofinansowania budowy oczyszczalni z

PROW

na lata 2007-2010

•1 729 196,00 zł


Gmina Załuski

• całkowita wartość zadania 2 812 826,00 w tym

• - wartość robót budowlanych 2 700 470,00 zł

• - projekty i mapy 63 556,00 zł

• - nadzór 48 800,00 zł


Finansowanie:

- środki UE z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -

2013, działanie „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej„

• - środki własne

• - wpłaty mieszkańców

• - pożyczka z WFOŚiGW

Gmina Załuski


• PROW 2007 – 2013

• „Odnowa i rozwój wsi

• 2007 rok

• Decyzje o odnowie miejscowości Kroczewo oraz

Karolinowo

• Zebrania wiejskie oraz spotkania z mieszkańcami w

obu miejscowościach

• Ustalenia priorytetów

Gmina Załuski

• Opracowanie Planów Odnowy Miejscowości


Gmina Załuski

• „Odnowa i rozwój wsi

• 2008 rok

• Zatwierdzenie POM na zebraniach wiejskich

• Uchwały Rady Gminy Załuski przyjmująca Plany Odnowy


Gmina Załuski

• „Odnowa i rozwój wsi

• W POM opisane zostały zadania inwestycyjne i

przedsięwzięcia, które społeczność lokalna chciałaby w

przyszłości zrealizować.

• W POM mieszkańcy wskazują również projekt

(projekty), który chcieliby sfinansować z Europejskiego

Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów

Wiejskich. Tak, jak to było w liczącej 160 mieszkańców

miejscowości Karolinowo, gdzie podczas zebrania

wiejskiego podjęto decyzję o budowie boiska, które

będzie służyło mieszkańcom Karolinowa i sąsiednich

miejscowości gminy Załuski.


Gmina Załuski

• „Odnowa i rozwój wsi

• W proces powstawania Planów Odnowy Miejscowości

Karolinowo i Kroczewo zaangażowali się mieszkańcy,

którzy chętnie zgłaszali uwagi i propozycje do projektu

dokumentu.

• Mieszkańcy nie czekając na środki, sami rozpoczęli

prace przy budowie boiska oraz przy budowie parkingu

przykościelnego


Gmina Załuski

• „Odnowa i rozwój wsi

• W Karolinowie prace zaczęły się od wycinki drzew.

Drewno zostało sprzedane, a otrzymane pieniądze

przeznaczono na renowację Grobu Nieznanego Żołnierza

na cmentarzu w Starej Wronie.


Gmina Załuski

• „Odnowa i rozwój wsi

• W miejscowości Kroczewo podjęto decyzję o budowie

parkingu przy kościele parafialnym


Gmina Załuski

• „Odnowa i rozwój wsi

• 2009 r.

Gmina Załuski złożyła wniosek na budowę boiska do

piłki nożnej o nawierzchni z trawy naturalnej w

miejscowości Karolinowo.

• Rzymskokatolicka parafia św. Jana Chrzciciela w

Kroczewie złożyła wniosek na przebudowę parkingu

przykościelnego wraz z budową dwóch zjazdów

publicznych z drogi powiatowej.

• Pozytywne rozpatrzenie wniosku złożonego przez

gminę Załuski oraz przez parafię Kroczewo


Gmina Załuski

• „Odnowa i rozwój wsi

• 23.10.2009 r.

Podpisanie umów


Gmina Załuski

• „Odnowa i rozwój wsi

• 2010 r.

• Budowa boiska do piłki nożnej o nawierzchni z trawy

naturalnej w miejscowości Karolinowo

• Całkowity koszt operacji: 652 187,23 zł

• Kwota dofinansowania: 402 700 zł

• Inwestycja współfinansowana z Programu Rozwoju

Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 „Odnowa i

Rozwój Wsi” w 75%


Gmina Załuski

• „Odnowa i rozwój wsi

• 2010 r.

• Przebudowa parkingu przykościelnego wraz z budową

dwóch zjazdów publicznych z drogi powiatowej.

• Całkowity koszt operacji: około 600 000 zł

• Kwota dofinansowania: 486 656 zł

• Inwestycja współfinansowana z Programu Rozwoju

Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 „Odnowa i

Rozwój Wsi” w 75%


Gmina Załuski

• „Odnowa i rozwój wsi

• 2010 r.

• Rozpoczęcie budowy inwestycji


Gmina Załuski

• „Odnowa i rozwój wsi

• 2010 r.

• Zakończenie budowy boiska do piłki nożnej w Karolinowie


Gmina Załuski

• „Odnowa i rozwój wsi

• 2010 r.

• Boisko do piłki nożnej w Karolinowie


Gmina Załuski

• „Odnowa i rozwój wsi

• 2010 r.

• Zaplecze socjalne przy boisku do piłki nożnej w

Karolinowie


Gmina Załuski

• „Odnowa i rozwój wsi

• 2010 r.

• Budowa parkingu przy kościele w Kroczewie


Nasze wnioski:

- w pierwszym naborze gmina mogła zgłosić do programu

tylko jeden wniosek

- długi czas oczekiwania na rozpatrzenie i podpisanie

umowy

- brak zaliczkowania

- możliwość ogłoszenie przetargu dopiero po złożeniu

wniosku o przyznanie pomocy

- publiczna informacja o wysokości dofinansowania nie

sprzyja konkurencji


Nasze wnioski:

- VAT jako koszt niekwalifikowalny

- Nierówność traktowania beneficjentów (przetarg)

- Nieufność do beneficjentów (sprawdzanie procedur

przetargowych)

- Propozycja nie rozszerzania kręgu beneficjentów


Nasze wnioski:

- Możliwość wsparcia budżetu gminy przy realizacji

inwestycji

- W porównaniu z procedurą rozpatrywania i realizacji

projektów z MJWPU można stwierdzić, że PROW 2007-

2013 jest wdrażany szybciej i skuteczniej

- Włączenie społeczności wioskowej w dyskusję i wybór

zadań najbardziej pilnych do realizacji


Nasze wnioski:

- Kompetencja i uprzejmość urzędników Departamentu

Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich Urzędu

Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w

Warszawie sprawiała możliwość łagodnego przejścia

przez gąszcz przepisów i skomplikowanych procedur

- Możliwość tworzenia funduszu sołeckiego i realizacji

programy w latach 2014-2020 podniosłoby aktywność

mieszkańców poszczególnych wsi w zakresie

podnoszenia standardów życia na wsi

- Potrzeba kontynuacji programu. W gminie Załuski

mamy 30 miejscowości i każda z nich mogłaby

skorzystać z PROW na kolejny okres programowania

2014-2020


Gmina Załuski

Więcej informacji

www.zaluski.pl

Dziękuję za uwagę

More magazines by this user
Similar magazines