specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - Gmina Suchy Las

bip.suchylas.pl

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - Gmina Suchy Las

BIURO: UL. 23 LUTEGO 4/6 M 8 61-741 POZNAŃ TEL: 694-587-609

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I

ODBIORU ROBÓT

DO PROJEKTU ZAMIENNEGO MODERNIZACJI

BUDYNKU TZW “STAREJ SZKOŁY”

W CHLUDOWIE

Chludowo – Gmina Suchy Las, działka nr geod. 511

Obiekt:

Budynek starej szkoły

Lokalizacja: Chludowo – Gmina Suchy Las, Dz. nr geod. 511

Inwestor:

Urząd Gminy Suchy Las, ul. Szkolna 13, 62-002 Suchy Las

1. Wymagania ogólne

Zakres opracowania:

2. Roboty budowlane

3. Instalacje sanitarne

4. Instalacje elektryczne

Data: wrzesień 2010


LM PROJEKT ul. 23 lutego 4/6 m8 61-726 Poznań

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

ST 00.00

WYMAGANIA OGÓLNE

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE

SSTB BUDOWLANA

Klasyfikacja robót według Wspólnego Słownika Zamówień

45212330-8 Roboty budowlane w zakresie bibliotek

TEMAT OPRACOWANIA:

MODERNIZACJA BUDYNKU TZW. STAREJ SZKOŁY W CHLUDOWIE

CHLUDOWO GMINA SUCHY LAS

DZ.NR 511

INWESTOR:

URZĄD MIASTA I GMINY SUCHY LAS

UL. SZKOLNA 13

62 – 002 SUCHY LAS

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA: MODERNIZACJA BUDYNKU TZW. STAREJ SZKOŁY W CHLUDOWIE

I N W E S T O R : U R Z Ą D G M I N Y S U C H Y L A S u l . S z k o l n a 1 3 , 6 2 - 0 0 2 S u c h y L a s 1


LM PROJEKT ul. 23 lutego 4/6 m8 61-726 Poznań

SPIS TREŚCI

1. WSTĘP................................................................................................................................................................... 6

1.1 Przedmiot Specyfikacji ................................................................................................................................ 6

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej ............................................................................................... 7

1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną.......................................................................................... 7

1.4 Określenia podstawowe.............................................................................................................................. 7

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót........................................................................................................... 8

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy....................................................................................................................... 9

1.5.2. Dokumentacja Projektowa ......................................................................................................................... 9

1.5.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST ..................................................................................... 9

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy ............................................................................................................... 10

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót ................................................................................. 10

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa....................................................................................................................... 11

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia ........................................................................................................... 11

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej ............................................................................................... 11

2. MATERIAŁY............................................................................................................................................................... 11

2.1. Wymagania ogólne dotyczące wyrobów budowlanych ................................................................................... 11

2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów .................................................................................................... 12

2.3. Materiały nieodpowiadające wymaganiom ..................................................................................................... 12

3. SPRZĘT...................................................................................................................................................................... 12

4. TRANSPORT.............................................................................................................................................................. 12

5. WYKONANIE ROBÓT................................................................................................................................................. 13

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót................................................................................................................. 13

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT ..................................................................................................................................... 13

6.1. Zasady kontroli jakości Robót ................................................................................................................... 13

6.2. Pobieranie próbek..................................................................................................................................... 13

6.3. Badania i pomiary ..................................................................................................................................... 14

6.4. Raporty z badań ........................................................................................................................................ 14

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora..................................................................................................... 14

6.6. Certyfikaty i deklaracje.............................................................................................................................. 14

7. OBMIAR ROBÓT ....................................................................................................................................................... 14

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót.................................................................................................................. 14

7.3. Zasady określania ilości Robót i materiałów ............................................................................................. 15

7.4. Urządzenia i sprzęt pomiarowy................................................................................................................. 15

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru................................................................................................................ 15

8. ODBIÓR ROBÓT ........................................................................................................................................................ 15

8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu.................................................................................... 15

8.2. Odbiór częściowy.............................................................................................................................................. 16

8.3 Odbiór wstępny Robót.............................................................................................................................. 16

8.4 Wymagane dokumenty odbioru ............................................................................................................... 16

8.5 Odbiór końcowy........................................................................................................................................ 16

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI ........................................................................................................................................... 17

9.1. Ustalenia Ogólne....................................................................................................................................... 17

10. DOKUMENTY BUDOWY.......................................................................................................................................... 17

10.1 Dziennik Budowy....................................................................................................................................... 17

10.2. Rejestr Obmiarów ................................................................................................................................ 18

10.3. Dokumenty laboratoryjne.................................................................................................................... 18

10.4. Pozostałe dokumenty budowy............................................................................................................. 18

10.5. Przechowywanie dokumentów budowy .............................................................................................. 18

10.6. Dokumenty odniesienia ....................................................................................................................... 18

Inne dokumenty i instrukcje.................................................................................................................................... 19

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA: MODERNIZACJA BUDYNKU TZW. STAREJ SZKOŁY W CHLUDOWIE

I N W E S T O R : U R Z Ą D G M I N Y S U C H Y L A S u l . S z k o l n a 1 3 , 6 2 - 0 0 2 S u c h y L a s 2


LM PROJEKT ul. 23 lutego 4/6 m8 61-726 Poznań

SZCZEGŁÓWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

1. SSTB 01.01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKI - kod CPV 45110000-1....................................................... 20

1.1 WSTĘP ....................................................................................................................................................... 20

1.1.1. Przedmiot specyfikacji..................................................................................................................... 20

1.1.2. Zakres robót .................................................................................................................................... 20

1.2 Materiały................................................................................................................................................... 20

1.3 Sprzęt ........................................................................................................................................................ 20

1.4 Transport................................................................................................................................................... 20

1.5 Wykonanie robót ...................................................................................................................................... 21

1.6 Kontrola jakości......................................................................................................................................... 21

1.7 Obmiar robót ............................................................................................................................................ 21

1.9 Podstawa płatności ................................................................................................................................... 21

1.10 Przepisy związane ..................................................................................................................................... 21

2. SSTB 01.02 ROBOTY ZIEMNE - kod CPV 45111000-8 ............................................................................................... 21

2.1 Wstęp........................................................................................................................................................ 21

2.2 Materiały................................................................................................................................................... 22

2.3 Sprzęt ........................................................................................................................................................ 22

2.4 Transport........................................................................................................................................................... 22

2.5 Wykonanie robót ...................................................................................................................................... 22

2.6 Kontrola jakości......................................................................................................................................... 22

2.7 Obmiar robót ............................................................................................................................................ 22

2.8 Odbiór robót ............................................................................................................................................. 22

2.9 Podstawa płatności ................................................................................................................................... 22

2.10 Przepisy związane ..................................................................................................................................... 22

3. SSTB 01.03 IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE I PRZECIWWODNE - kod CPV 45320000-6 ................................. 23

3.1 Wstęp........................................................................................................................................................ 23

3.2 Materiały................................................................................................................................................... 23

3.3 Sprzęt ........................................................................................................................................................ 23

3.4 Transport................................................................................................................................................... 24

3.5 Wykonanie robót ...................................................................................................................................... 24

3.6 Kontrola jakości......................................................................................................................................... 25

3.7 Obmiar robót ............................................................................................................................................ 25

3.8 Odbiór robót ............................................................................................................................................. 25

3.9 Podstawa płatności ................................................................................................................................... 25

3.10 Przepisy związane .................................................................................................................................... 25

4. SSTB 01.04 BETONOWANIE KONSTRUKCJI - kod CPV 45223500-1................................................................ 25

4.1 Wstęp........................................................................................................................................................ 25

4.2 Materiały................................................................................................................................................... 26

4.3 Sprzęt ........................................................................................................................................................ 26

4.4 Transport................................................................................................................................................... 26

4.5 Wykonanie robót ...................................................................................................................................... 26

4.6 Kontrola jakości......................................................................................................................................... 27

4.7 Obmiar robót ............................................................................................................................................ 27

4.8 Odbiór robót ............................................................................................................................................. 27

4.9 Podstawa płatności ................................................................................................................................... 28

4.10 Przepisy związane ..................................................................................................................................... 28

5. SSTB 01.05 ROBOTY MUROWE - kod CPV 45262500-6 ...................................................................................... 28

5.1 Wstęp........................................................................................................................................................ 28

5.2 Materiały................................................................................................................................................... 28

5.3 Sprzęt ........................................................................................................................................................ 28

5.4 Transport................................................................................................................................................... 29

5.5 Wykonanie robót ...................................................................................................................................... 29

5.6 Kontrola jakości......................................................................................................................................... 29

5.7 Obmiar robót ............................................................................................................................................ 29

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA: MODERNIZACJA BUDYNKU TZW. STAREJ SZKOŁY W CHLUDOWIE

I N W E S T O R : U R Z Ą D G M I N Y S U C H Y L A S u l . S z k o l n a 1 3 , 6 2 - 0 0 2 S u c h y L a s 3


LM PROJEKT ul. 23 lutego 4/6 m8 61-726 Poznań

5.8 Odbiór robót ............................................................................................................................................. 29

5.9 Podstawa płatności ................................................................................................................................... 30

5.10 Przepisy związane ..................................................................................................................................... 30

6. SSTB 01.06 DACH I KONSTRUKCJE DREWNIANE kod - CPV 45260000-7 ............................................................ 30

6.1 Wstęp........................................................................................................................................................ 30

6.2 Materiały................................................................................................................................................... 31

6.3 Sprzęt ........................................................................................................................................................ 31

6.4 Transport................................................................................................................................................... 31

6.5 Wykonanie robót ...................................................................................................................................... 31

6.6 Kontrola jakości......................................................................................................................................... 33

6.7 Obmiar robót ............................................................................................................................................ 33

6.8 Odbiór robót ............................................................................................................................................. 33

6.9 Podstawa płatności ................................................................................................................................... 33

6.10 Przepisy związane .................................................................................................................................... 33

7. SSTB 01.07 POSADZKI kod - CPV 45432100-5..................................................................................................... 34

7.1 Wstęp........................................................................................................................................................ 34

7.2 Materiały................................................................................................................................................... 34

7.3 Sprzęt ........................................................................................................................................................ 35

7.4 Transport................................................................................................................................................... 35

7.5 Wykonanie robót ...................................................................................................................................... 35

7.6 Kontrola jakości......................................................................................................................................... 37

7.7 Obmiar robót ............................................................................................................................................ 37

7.8 Odbiór robót ............................................................................................................................................. 37

7.9 Podstawa płatności ................................................................................................................................... 37

7.10 Przepisy związane .................................................................................................................................... 37

8. SSTB 01.08 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE WEWNĘTRZNE - kod CPV 45400000-1 ............................................... 38

8.1 Wstęp........................................................................................................................................................ 38

8.2 Materiały................................................................................................................................................... 38

8.3 Sprzęt ........................................................................................................................................................ 38

8.4 Transport................................................................................................................................................... 38

8.5 Wykonanie robót............................................................................................................................................... 39

8.7 Obmiar robót ............................................................................................................................................ 40

8.8 Odbiór robót ............................................................................................................................................. 40

8.9 Podstawa płatności ................................................................................................................................... 40

8.10 Dokumenty związane............................................................................................................................... 40

9. SSTB 01.09 STOLARKA BUDOWLANA kod CPV 45421000-4 ............................................................................... 41

9.1 Wstęp........................................................................................................................................................ 41

9.2 Materiały................................................................................................................................................... 41

9.3 Sprzęt ........................................................................................................................................................ 41

9.4 Transport................................................................................................................................................... 41

9.5 Wykonanie robót ...................................................................................................................................... 41

9.6 Kontrola jakości......................................................................................................................................... 42

9.7 Obmiar robót ............................................................................................................................................ 42

9.8 Odbiór robót ............................................................................................................................................. 42

9.9 Podstawa płatności ................................................................................................................................... 42

9.10 Przepisy związane............................................................................................................................................ 42

10. SSTB 01.10 ROBOTY ELEWACYJNE- kod CPV 45321000-3 ............................................................................. 43

10.1 Wstęp ....................................................................................................................................................... 43

10.2 Materiały.................................................................................................................................................. 43

10.3 Sprzęt ....................................................................................................................................................... 43

10.4 Transport................................................................................................................................................... 43

10.5 Wykonanie robót ...................................................................................................................................... 43

10.6 Kontrola jakości......................................................................................................................................... 45

10.7 Obmiar robót ............................................................................................................................................ 45

10.8 Odbiór robót ............................................................................................................................................. 45

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA: MODERNIZACJA BUDYNKU TZW. STAREJ SZKOŁY W CHLUDOWIE

I N W E S T O R : U R Z Ą D G M I N Y S U C H Y L A S u l . S z k o l n a 1 3 , 6 2 - 0 0 2 S u c h y L a s 4


LM PROJEKT ul. 23 lutego 4/6 m8 61-726 Poznań

10.9 Podstawa płatności ................................................................................................................................... 45

10.10 Przepisy związane................................................................................................................................. 45

11. SSTB 01.11 NAWIERZCHNIE kod CPV 45233222-1......................................................................................... 45

11.1 Wstęp........................................................................................................................................................ 45

11.2 Materiały................................................................................................................................................... 46

Wymagania szczegółowe ........................................................................................................................................ 46

11.3 Sprzęt ....................................................................................................................................................... 46

11.4 Transport.................................................................................................................................................. 47

11.5 Wykonanie robót............................................................................................................................................. 47

11 .6 Kontrola jakości.................................................................................................................................... 47

11.7 Obmiar robót ............................................................................................................................................ 48

11.8 Odbiór robót ............................................................................................................................................. 48

11.9 Podstawa płatności ................................................................................................................................... 48

11.10 Przepisy związane.......................................................................................................................................... 48

12. SSTB 01.12 POJAZDY INWALIDZKIE, WÓZKI INWALIDZKIE I PODOBNE URZĄDZENIA kod CPV 33193000-9 . 49

12.1 Wstęp........................................................................................................................................................ 49

12.2 Materiały................................................................................................................................................... 49

12.3 Sprzęt ........................................................................................................................................................ 49

12.4 Transport................................................................................................................................................... 49

12.5 Wykonanie robót ...................................................................................................................................... 49

12.6 Kontrola jakości......................................................................................................................................... 49

12.7 Obmiar robót ............................................................................................................................................ 50

12.8 Odbiór robót ............................................................................................................................................. 50

12.9 Podstawa płatności ................................................................................................................................... 50

12.10 Dokumenty związane ........................................................................................................................... 50

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA: MODERNIZACJA BUDYNKU TZW. STAREJ SZKOŁY W CHLUDOWIE

I N W E S T O R : U R Z Ą D G M I N Y S U C H Y L A S u l . S z k o l n a 1 3 , 6 2 - 0 0 2 S u c h y L a s 5


LM PROJEKT ul. 23 lutego 4/6 m8 61-726 Poznań

1. WSTĘP

1.1 Przedmiot Specyfikacji

Specyfikacja Techniczna ST 00.00. - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych

wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót, które zostaną wykonane w ramach:

Modernizacja budynku tzw. Starej szkoły w Chludowie.

Ogólny opis budynku

Budynek wybudowany na początku XX wieku - wolnostojący budynek u zbiegu ulic Poznańskiej i Szkolnej w

Chludowie. Budynek został wybudowany z przeznaczeniem na szkołę wiejską oraz spełniał funkcję budynku

poczty na piętrze wybudowano pomieszczenia mieszkalne dla nauczyciela. Budynek 3 kondygnacyjny z

poddaszem użytkowym, częściowo podpiwniczony. Obiekt wpisany do ewidencji zabytków i wymaga

uzgodnień w zakresie kolorystyki, rodzaju zastosowanych materiałów i metod renowacji. Zasadniczą bryłę

stanowi budynek trzykondygnacyjny kryty dachem o konstrukcji drewnianej, pokrytym dachówką ceramiczną.

Ławy i ściany fundamentowe wykonane z kamienia oraz cegły na zaprawie wapiennej. Mury piwnic z cegły na

zaprawie wapiennej. Mury wyższych kondygnacji także murowane z cegły pełnej na zaprawie wapiennej.

Ściana frontowa wykonana w technologii muru pruskiego z wypełnieniem z cegły. Stropy nad piwnicami

odcinkowe z wypełnieniem z cegły ułożonej na rąb, na zaprawie wapiennej, wsparte na murach lub belkach

stalowych dwuteowych. Stropy nad parterem, o konstrukcji drewnianej. Klatka schodowa o konstrukcji: w

poziomie piwnic o konstrukcji murowanej z cegły, na poziomie parteru o konstrukcji drewnianej, balustrada –

tralki ozdobne z drewna, pochwyt drewniany. Elewacje pokryte tynkiem łączone z fragmentami wykonanymi z

kamienia (cokół). Widoczne są także elementy z cegły klinkierowej. Budynek jest wykorzystywany obecnie na

bibliotekę gminną. Druga sale użytkowana jest przez Koło Gospodyń Wiejskich. Na piętrze znajdują się dwa

lokale mieszkalne.

Ogólny opis zakresu modernizacji

Inwestycja ma na celu podniesienie standardu wykończenia pomieszczeń oraz zwiększenia ochrony budynku

przed wpływami atmosferycznymi, na które w obecnej sytuacji budynek jest narażony. Zgodnie z zakresem

zamówienia inwestora budynek zostaje wyremontowany bez zasadniczych zmian funkcjonalnych. Zakres

modernizacji obejmuje prace związane z:

- remontem pokrycia, konstrukcji i obróbek blacharskich dachu

- remontem elewacji budynku

- wykonaniem nowych kominów z cegły klinkierowej ponad dachem

- wykonaniem w miejsce istniejącej polepy ocieplenia

- ociepleniem ścian na poddaszu.

- wykonaniem brakującej stolarki okiennej w otworach ponad poddaszem użytkowym.

- naprawą istniejących drewnianych stropów nad parterem

- naprawą spękań nad nadprożami, podciągami oraz w ścianach

- odnowieniem wewnętrznych powłok malarskich

- odnowieniem wewnętrznej stolarki drzwiowej w budynku

- przystosowaniem części obiektu przeznaczonego na bibliotekę do użytku przez osoby niepełnosprawne

- przeprojektowaniem istniejącego węzła sanitarnego i dostosowanie dla osób niepełnosprawnych.

- wymianą stropów nad piwnicą

- zabezpieczeniem budynku przed napływem wilgoci, osuszenie oraz wzmocnienie ścian.

- wykonaniem remontu instalacji elektrycznych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

- wykonaniem nowej instalacji odgromowej

- odnowieniem podłogi drewnianej na legarach w sali Koła Gospodyń Wiejskich

- wykonaniem nowych podłóg w pomieszczeniu korytarza, przedsionka oraz sanitariatów

DODATKOWO ZAKRES WG PROJEKTU ZAMIENNEGO PUNKT 4.2 OPISU TECHNICZNEGO:

- wprowadzenie co. Zasilanego gazem (3 kotły) wraz z robotami adaptacyjnymi

- wydzielenie pomieszczenia podgrzewu potraw

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA: MODERNIZACJA BUDYNKU TZW. STAREJ SZKOŁY W CHLUDOWIE

I N W E S T O R : U R Z Ą D G M I N Y S U C H Y L A S u l . S z k o l n a 1 3 , 6 2 - 0 0 2 S u c h y L a s 6


LM PROJEKT ul. 23 lutego 4/6 m8 61-726 Poznań

Dane powierzchniowe

Długość:

17,11 m

Szerokość:

15,18 m

Wysokość:

10,30 m

Powierzchnia

użytkowa:

405,10 m 2

Powierzchnia

zabudowy:

235,25 m 2

Powierzchnia netto: 426,30 m 2

Kubatura brutto: 2208,30 m 3

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w zlecaniu i

wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.3.

1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną

Roboty objęte S.T. obejmują roboty niezbędne przy wykonaniu w/w zadania inwestycyjnego, polegające na

pracach:

1 Roboty przygotowawcze rozbiórki Kod CPV: 45110000-1 SSTB 01.01

2 Roboty ziemne Kod CPV: 45110000-1 SSTB 01.02

3 Izolacje Kod CPV: 45320000-6 SSTB 01.03

4 Betonowanie konstrukcji Kod CPV: 45223500-1 SSTB 01.04

5 Roboty murowe Kod CPV: 45262500-6 SSTB 01.05

6 Dach i konstrukcje drewniane Kod CPV: 45260000-7 SSTB 01.06

7 Posadzki Kod CPV: 45432100-5 SSTB 01.07

8 Roboty wykończeniowe wewnętrzne Kod CPV: 45400000-1 SSTB 01.08

9 Stolarka budowlana Kod CPV: 45420000-7 SSTB 01.09

10 Roboty elewacyjne Kod CPV: 45321000-3 SSTB 01.10

11 Nawierzchnie Kod CPV: 45233222-1 SSTB 01.11

12 Pojazdy inwalidzkie Kod CPV: 33193000-9 SSTB 01.12

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Szczegółowymi

Specyfikacjami Technicznymi:

SSTB

SSTE

SSTI

Roboty budowlane

Instalacje elektryczne

Instalacje sanitarne

Niezależnie od postanowień Warunków Szczególnych normy państwowe, instrukcje i przepisy wymienione w

Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez Wykonawcę w języku polskim.

1.4 Określenia podstawowe

Inżynier – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru nad realizacją Robót i do

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA: MODERNIZACJA BUDYNKU TZW. STAREJ SZKOŁY W CHLUDOWIE

I N W E S T O R : U R Z Ą D G M I N Y S U C H Y L A S u l . S z k o l n a 1 3 , 6 2 - 0 0 2 S u c h y L a s 7


LM PROJEKT ul. 23 lutego 4/6 m8 61-726 Poznań

Rejestr obmiarów – akceptowany przez inżyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania

przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych

załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera.

Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia

wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót.

Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i

Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera.

Polecenie Inżyniera – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera w formie pisemnej dotyczące

sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji Projektowej.

Ślepy kosztorys – wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich wykonania.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót

Przygotowanie terenu budowy:

a) Ogrodzenie placu budowy w celu zapobieżenia niebezpieczeństwa w czasie wykonywania robót osobom

mającym dostęp do miejsca wykonywania robót. Wysokość ogrodzenia powinna wynosić 1,80 m.

Ogrodzenie wykonać z siatki metalowej lub blachy trapezowej umocowanej do wkopanych w grunt

słupków

b) Wykonanie w ogrodzeniu wejścia i bramy dla ruchu pieszego i pojazdów obsługujących teren budowy

c) Oczyszczenie terenu budowy ze zbędnych materiałów, urządzeń i przedmiotów mogących stworzyć

przeszkody lub utrudniać wykonywanie robót.

d) Zabezpieczenie istniejących kolizji, przewodów prądu elektrycznego - (jeśli występują)

e) Zapewnienie korzystania z prądu elektrycznego niezbędnego przy wykonywaniu robót budowlanych oraz

oświetleniu placu budowy i miejsc pracy.

f) Przygotowanie miejsca do składowania materiałów i sprzętu zmechanizowanego lub pomocniczego poza

budynkiem.

g) Urządzenie dla pracowników pomieszczenia na jadalnię, szatnię, umywalnię i WC

h) Zapewnienie ochrony mienia w czasie przestojów.

i) W razie opadów deszczu przy robotach na zewnątrz budynku wykonawca we własnym zakresie zapewni

zabezpieczenie elementów budowlanych przed zamakaniem i obniżeniem ich wartości

Składowanie, przechowywanie kontrola jakości materiałów, elementów i wyrobów na placu budowy.

a) Zapewnienie magazynu na materiały i sprzęt zmechanizowany o powierzchni ok.30 – 40 m 2 .

b) Materiały dostarczane do magazynu powinny być odbierane pod względem jakościowym i ilościowym w

magazynie własnym odbiorcy:

- Policzenie, zważenie lub zmierzenie odbieranej partii materiałów

- Porównanie stwierdzonych ilości z treścią odpowiednich dokumentów

- Sprawdzenie rodzaju i ilości opakowania materiałów, jego cech i znaków oraz porównanie z danymi

zawartymi w dokumentach dostawy.

- Sprawdzenie certyfikatów i aprobat technicznych.

- Sporządzenie protokółu odbioru materiałów ( z wykazaniem ewentualnych wad i braków)

c) Wraz ze sprzętem zmechanizowanym i pomocniczym podlegającym przepisom o dozorze technicznym

powinny być dostarczane aktualne dokumenty uprawniające do jego eksploatacji

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA: MODERNIZACJA BUDYNKU TZW. STAREJ SZKOŁY W CHLUDOWIE

I N W E S T O R : U R Z Ą D G M I N Y S U C H Y L A S u l . S z k o l n a 1 3 , 6 2 - 0 0 2 S u c h y L a s 8


LM PROJEKT ul. 23 lutego 4/6 m8 61-726 Poznań

d) Sprzęt zmechanizowany i pomocniczy powinien mieć trwały i wyraźny napis określający istotne jego

właściwości techniczne, jak np. dopuszczalny udźwig, nośność, ciśnienie i temperaturę lub inne ważne dla

prawidłowej i bezpiecznej eksploatacji na budowie.

Określenia podstawowe:

Cena - należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach

(Dz. U. Nr 97, poz. 1050, z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 oraz z 2003 r. Nr 137, poz. 1302);

Najkorzystniejszej ofercie - należy przez to rozumieć ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i

innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego, albo ofertę z najniższą ceną, a w

przypadku zamówień publicznych w zakresie działalności twórczej lub naukowej, których przedmiotu nie

można z góry opisać w sposób jednoznaczny i wyczerpujący - ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans

ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego;

Robota budowlane - należy przez to rozumieć wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie robót

budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016

oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41), a także wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.

- Prawo budowlane przez osobę trzecią, zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego;

Usługa należy przez to rozumieć wszelkie świadczenia, których przedmiotem nie są roboty budowlane lub

dostawy;

Wykonawca - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną

nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub

zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego;

Zamawiający - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną

nieposiadającą osobowości prawnej obowiązaną do stosowania ustawy;

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją

Projektową, ST i poleceniami Inspektora.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi

wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze

Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Przetargowa Dokumentacja Projektowa będzie zawierać:

- Projekt budowlany

- Projekt wykonawczy

- Przedmiar robót

- Specyfikacje techniczną wykonania i odbioru robót

- Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca zobowiązany jest w cenie umowy opracować dokumentację zgodnie z wymogami Zamawiającego

– według projektu umowy.

1.5.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA: MODERNIZACJA BUDYNKU TZW. STAREJ SZKOŁY W CHLUDOWIE

I N W E S T O R : U R Z Ą D G M I N Y S U C H Y L A S u l . S z k o l n a 1 3 , 6 2 - 0 0 2 S u c h y L a s 9


LM PROJEKT ul. 23 lutego 4/6 m8 61-726 Poznań

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora

Wykonawcy stanowią część umowy (kontraktu), a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są

obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu

powinien natychmiast powiadomić Inwestora i Inspektora Nadzoru, którzy zwrócą się do Projektanta i

dokonają odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od

odczytów ze skali rysunków. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją

Projektową i ST.

Dane określone w Dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów

budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech

nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.

W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie

to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a

Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

Wszystkie wskazane w dokumentacji projektowej i przedmiarach robót nazwy producentów i nazwy handlowe

materiałów służą do określenia standardów jakościowych, oraz określeniu klasy cenowej wymaganych

materiałów. Zamawiający zgodnie z obowiązującym prawem nie narzuca stosowania wymienionych

materiałów i dopuszcza stosowanie wyrobów równoważnych, jednakże wskazane wyroby budowlane określają

minimalne wymagania, co do parametrów technicznych i walorów użytkowych.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, aż do

zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe

urządzenia zabezpieczające, w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców,

wszelkie inne środki niezbędne do ochrony Robót. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej

zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony

środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie:

a) Utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,

b) Podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących

ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla

osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych

w następstwie jego sposobu działania.

Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na:

1) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych.

2) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

- Zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami

- Toksycznymi,

- Zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

- Możliwością powstania pożaru

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA: MODERNIZACJA BUDYNKU TZW. STAREJ SZKOŁY W CHLUDOWIE

I N W E S T O R : U R Z Ą D G M I N Y S U C H Y L A S u l . S z k o l n a 1 3 , 6 2 - 0 0 2 S u c h y L a s 10


LM PROJEKT ul. 23 lutego 4/6 m8 61-726 Poznań

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać

sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych, w

pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne

będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat

realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza

się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego,

określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa

dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania

tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po

zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem

przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy,

Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji

państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich

użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak

rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie

informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni

właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju

Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i

powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia

tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi

współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie

odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i

urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

2. MATERIAŁY

Wszystkie wskazane w dokumentacji projektowej i przedmiarach robót nazwy producentów i nazwy

handlowe materiałów służą do określenia minimalnych parametrów technicznych i użytkowych wyrobów

budowlanych. Zamawiający nie wymaga od Oferentów stosowania wymienionych wyrobów i dopuszcza

stosowanie wyrobów równoważnych, jednakże wskazane wyroby budowlane określają minimalne

wymagania, co do parametrów technicznych i walorów użytkowych.

2.1. Wymagania ogólne dotyczące wyrobów budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za to, aby użyte wyroby budowlane posiadały:

a) Certyfikat na znak bezpieczeństwa,

b) Oznaczenie CE

c) Oznaczenie wyrób budowlany „B”

d) Deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną,

e) Inne prawnie określone dokumenty.

f) Powinny posiadać właściwości i parametry techniczne na poziomie, co najmniej równoważnym jak

określone w specyfikacji i dokumentacji technicznej.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA: MODERNIZACJA BUDYNKU TZW. STAREJ SZKOŁY W CHLUDOWIE

I N W E S T O R : U R Z Ą D G M I N Y S U C H Y L A S u l . S z k o l n a 1 3 , 6 2 - 0 0 2 S u c h y L a s 11


LM PROJEKT ul. 23 lutego 4/6 m8 61-726 Poznań

Na żądanie Inspektora nadzoru, co najmniej na 7 dni przed planowanym wykorzystaniem materiałów

przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła

wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów, i odpowiednie certyfikaty lub deklaracje

zgodności oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Na żądanie Inspektora nadzoru Wykonawca

zobowiązany jest do przeprowadzenia badań materiałów w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z

dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu robót.

2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do Robót,

były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Robót i były dostępne do

kontroli przez Inżyniera. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w

miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez

Wykonawcę.

2.3. Materiały nieodpowiadające wymaganiom

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, bądź

złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do

innych robót niż te, dla których zostały zakupione to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez

Inżyniera. Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.

3. SPRZĘT

Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu

na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i

odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robót

zaakceptowanym przez Inspektora; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być

uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować

przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach

Inżyniera w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania

Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie

dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy

wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego

akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora, może być później zmieniany bez

jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków

umowy zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie

materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od władz, co do przewozu

nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie

na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie

zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach

Inspektora, w terminie przewidzianym umową. Środki transportu nieodpowiadające warunkom

dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu

pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na

bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz

dojazdach do Terenu Budowy.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA: MODERNIZACJA BUDYNKU TZW. STAREJ SZKOŁY W CHLUDOWIE

I N W E S T O R : U R Z Ą D G M I N Y S U C H Y L A S u l . S z k o l n a 1 3 , 6 2 - 0 0 2 S u c h y L a s 12


LM PROJEKT ul. 23 lutego 4/6 m8 61-726 Poznań

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową oraz za jakość zastosowanych

materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową wymaganiami ST, PZJ,

projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inspektora. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne

wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi

określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora. Następstwa

jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli

wymagać tego będzie Inspektora, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia

Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich

dokładność. Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą

oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w normach i

wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektora uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty

normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań

naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora będą wykonywane nie

później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania

Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Zasady kontroli jakości Robót

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość

Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni

odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia

niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów oraz Robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli

Inspektor może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich

wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót

z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w

Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w

ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor ustali, jaki zakres

kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Umową. Wykonawca dostarczy Inspektorowi

świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały

prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Inżynier będzie

mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor będzie

przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń

laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli

niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast

wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w

pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie próbek

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na

zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem

wytypowane do badań. Inspektor będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie

Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości, co

do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli.

Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym

przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez

Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych

przez Inspektora będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektor.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA: MODERNIZACJA BUDYNKU TZW. STAREJ SZKOŁY W CHLUDOWIE

I N W E S T O R : U R Z Ą D G M I N Y S U C H Y L A S u l . S z k o l n a 1 3 , 6 2 - 0 0 2 S u c h y L a s 13


LM PROJEKT ul. 23 lutego 4/6 m8 61-726 Poznań

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy

nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, można stosować wytyczne krajowe, albo inne

procedury, zaakceptowane przez Inspektora. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca

powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania

Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora.

6.4. Raporty z badań

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, jednak nie

później niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane

Inspektorowi na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez

niego.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora

Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania

próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego

pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli

Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na

podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor może pobierać próbki materiałów i

prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są

niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie

powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności

materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub

dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa,

wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm,

aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, deklarację zgodności lub

certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną. W przypadku wyrobów, dla których nie

ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do

Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe

muszą posiadać, ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań

wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektor.

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót

7.1 a ) Dotyczy rozliczenia kosztorysowego.

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST

w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu

Inżyniera o zakresie obmierzanych Robót i o terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki

obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach

podanych w Przedmiarze robót lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od

obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Wskazane braki w przedmiarach robót mogą być uzupełniane na

etapie postępowania przetargowego, poprzez zgłoszenie – zapytanie skierowane do Zamawiającego.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA: MODERNIZACJA BUDYNKU TZW. STAREJ SZKOŁY W CHLUDOWIE

I N W E S T O R : U R Z Ą D G M I N Y S U C H Y L A S u l . S z k o l n a 1 3 , 6 2 - 0 0 2 S u c h y L a s 14


LM PROJEKT ul. 23 lutego 4/6 m8 61-726 Poznań

Zamawiający zajmie stanowisko dotyczące ewentualnego uzupełnienia lub udzieli wyjaśnienia, a Oferenci

uwzględnią zmiany w swojej ofercie. Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji Inspektora na piśmie.

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wynikającą z ilości faktur częściowych

określoną w umowie lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i

Zamawiającego.

7.2. b) Dotyczy ryczałtu.

Przedmiar robót należy traktować pomocniczo jako część składowa dokumentacji projektowej. Cenę należy

wyliczyć w odniesieniu do kompletnej dokumentacji projektowej z uwzględnieniem wszystkich kosztów

niezbędnych do realizacji zamierzenia inwestycyjnego.

7.3. Zasady określania ilości Robót i materiałów

Ogólne zasady przedmiarowania. Przyjęte w przedmiarze podstawy wycen nie są obowiązujące i służą jedynie

jako dodatkowa informacja, którą Oferent otrzymuje pomocniczo. Przy sporządzaniu przedmiaru zastosowano

zasady przedmiarowania odpowiednie do przyjętych podstaw wycen z publikacji katalogów nakładów

rzeczowych – właściwych dla danych pozycji przedmiaru. W kalkulacjach indywidualnych wykazano odniesienia

do zestawień, rysunków lub stanowią one sprawdzalny zapis wyrażeń obmiaru. Użyte i obowiązujące jednostki

wyliczenia poszczególnych robót wg załączonych przedmiarów robót. Użyte jednostki w przedmiarze robót:

[m], [m2], [m3], [szt.], [ t ], [ kg ], [ kpl ], [szt.].

7.4. Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez

Inspektora. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub

sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie

urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie przez cały okres trwania Robót.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem Robót, a także w przypadku

występowania dłuższej przerwy w Robotach. Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich

wykonywania. Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe

do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary

skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na

karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika

do Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem.

8. ODBIÓR ROBÓT

W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom odbioru:

- Odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu,

- Odbiorowi częściowemu,

- Odbiorowi wstępnemu

- Odbiorowi końcowemu.

8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych

Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu

będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania

ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje Inspektor. Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza

Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie

przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA: MODERNIZACJA BUDYNKU TZW. STAREJ SZKOŁY W CHLUDOWIE

I N W E S T O R : U R Z Ą D G M I N Y S U C H Y L A S u l . S z k o l n a 1 3 , 6 2 - 0 0 2 S u c h y L a s 15


LM PROJEKT ul. 23 lutego 4/6 m8 61-726 Poznań

Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektor. Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na

podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone

pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego Robót

dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót dokonuje Inspektor.

8.3 Odbiór wstępny Robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, jakości

i wartości. Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez

Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie

Inspektora. Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności

Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z

Dokumentacją Projektową i ST. W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń

przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót

uzupełniających i Robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych

lub Robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub Robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje

czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość

wykonywanych Robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją

Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz

bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w

stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Umownych.

8.4 Wymagane dokumenty odbioru

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru ostatecznego

Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest

zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

- Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została

sporządzona w trakcie realizacji Umowy.

- Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne).

- Recepty i ustalenia technologiczne.

- Dokumenty zainstalowanego wyposażenia.

- Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały).

- Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.

- Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew. PZJ.

- Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do

dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ.

- Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (Np. na przełożenie linii

- Telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót

właścicielom urządzeń.

- Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu.

- Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

- Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku, gdy według komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe

do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru

ostatecznego Robót. Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą

zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót

uzupełniających wyznaczy komisja.

8.5 Odbiór końcowy

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA: MODERNIZACJA BUDYNKU TZW. STAREJ SZKOŁY W CHLUDOWIE

I N W E S T O R : U R Z Ą D G M I N Y S U C H Y L A S u l . S z k o l n a 1 3 , 6 2 - 0 0 2 S u c h y L a s 16


LM PROJEKT ul. 23 lutego 4/6 m8 61-726 Poznań

Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy

odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na

podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 7.3. „Odbiór wstępny Robót”.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ustalenia Ogólne

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną

dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest

wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota

ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się

na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. Ceny

jednostkowe lub kwoty ryczałtowe będą obejmować:

- Robociznę bezpośrednią wraz z kosztami,

- Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi

kosztami ubytków i transportu na plac budowy,

- Wartość pracy sprzętu wraz z kosztami,

- Koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- Podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

10. DOKUMENTY BUDOWY

10.1 Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w

okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za

prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w

Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i

mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą

jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska

służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio

jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone

kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora. Do Dziennika Budowy

należy wpisywać w szczególności:

- Datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- Datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,

- Uzgodnienie przez programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót,

- Terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót,

- Przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

- Uwagi i polecenia Inżyniera,

- Daty zarządzania wstrzymania Robót, z podaniem powodu,

- Zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych

odbiorów Robót,

- Wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- Stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom lub

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,

- Zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

- Dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania

Robót,

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA: MODERNIZACJA BUDYNKU TZW. STAREJ SZKOŁY W CHLUDOWIE

I N W E S T O R : U R Z Ą D G M I N Y S U C H Y L A S u l . S z k o l n a 1 3 , 6 2 - 0 0 2 S u c h y L a s 17


LM PROJEKT ul. 23 lutego 4/6 m8 61-726 Poznań

- Dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z

podaniem, kto je przeprowadzał,

- Wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,

- Inne istotne informacje o przebiegu Robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inspektorowi do

ustosunkowania się. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się.

Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót.

10.2. Rejestr Obmiarów

Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów

Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w Kosztorysie i

wpisuje do Rejestru Obmiarów.

10.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości

materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w

programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. Powinny być

udostępnione na każde życzenie Inspektora.

10.4. Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1)-(3), następujące dokumenty:

- Pozwolenie na realizację zadania budowlanego,

- Protokoły przekazania Terenu Budowy,

- Umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

- Protokoły odbioru Robót,

- Protokoły narad i ustaleń,

- Korespondencję na budowie.

10.5. Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie

przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawione

do wglądu na życzenie Zamawiającego.

10.6. Dokumenty odniesienia

Specyfikację techniczną wykonano na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września

2004r „w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego” (Dz. U. Nr 202 poz. 2072 z

dnia 16 września 2004r.)

Ustawy:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 156, póź.1118 z póź.

zm.)

2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 223,

poz. 1655)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA: MODERNIZACJA BUDYNKU TZW. STAREJ SZKOŁY W CHLUDOWIE

I N W E S T O R : U R Z Ą D G M I N Y S U C H Y L A S u l . S z k o l n a 1 3 , 6 2 - 0 0 2 S u c h y L a s 18


LM PROJEKT ul. 23 lutego 4/6 m8 61-726 Poznań

3. Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2003.162.1568 z póź.

Zm.)

4. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881)

5. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. Nr 147, poz. 1229)

6. Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z póź. zm.)

7. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 z póź. zm.)

Rozporządzenia:

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. – w sprawie systemów oceny zgodności,

wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu

oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. Nr 195 z 2004r., poz. 2011).

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. – w sprawie określenia polskich jednostek

organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy

aprobat oraz trybu ich udzielania, uchwalania lub zmiany (Dz.U. Nr 209, poz. 1780).

3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz. 1650).

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401).

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126).

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. – w sprawie szczegółowego zakresu i

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz

programu funkcjonalno – Użytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072).

7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. – w sprawie sposobów deklarowania

wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198, poz. 2041).

8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. – zmieniające rozporządzenie w sprawie

dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 198, poz. 2042).

9. Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich ,

restauratorskich , robót budowlanych , badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych

działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań

ukrytych.(Tekst pierwotny: Dz. U. 2004.510.1579.

Inne dokumenty i instrukcje

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady,

Warszawa 1989-1990.

2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa

2003.

3. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy

Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

KONIEC

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA: MODERNIZACJA BUDYNKU TZW. STAREJ SZKOŁY W CHLUDOWIE

I N W E S T O R : U R Z Ą D G M I N Y S U C H Y L A S u l . S z k o l n a 1 3 , 6 2 - 0 0 2 S u c h y L a s 19


LM PROJEKT ul. 23 lutego 4/6 m8 61-726 Poznań

SZCZEGÓŁOWE SPECIFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SSTB 00.01

1. SSTB 01.01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKI - kod CPV 45110000-1

1.1 WSTĘP

1.1.1. Przedmiot specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru robót rozbiórkowych.

1.1.2. Zakres robót

Zakres prac obejmuje szereg robót rozbiórkowych związanych z planowaną modernizacją a w szczególności:

- Demontaż dachówek i łat dachu

- Demontaż rynien, rur spustowych i innej blacharki

- Demontaż ław i schodów kominiarskich

- Rozebranie komina w części ponad połacią dachową

- Odkopanie ścian zewnętrznych budynku do poziomu ław fundamentowych.

- Usunięcie pozostałości po uchwytach do mocowania okiennic

- Usunięcie tynków mineralnych

- Wyburzenie ceglanych ścianek działowych oraz skucie posadzki w istniejącym pomieszczeniu sanitarnym.

- Demontaż istniejącej armatury

- Demontaż pozostałości po stolarce okiennej na poziomie ponad poddaszem użytkowym

- Skucie wszystkich odspojonych i zawilgoconych tynków na ścianach i sufitach

- Demontaż istniejącego stropu nad piwnicą

- Demontaż istniejącej posadzki ceglanej w piwnicy

- Demontaż podłóg na stropach nad parterem.

- Wykucie nowych otworów wentylacyjnych.

- Demontaż posadzek w pomieszczeniu korytarza, przedsionka oraz sanitariatów.

1.2 Materiały

Materiały nie występują.

1.3 Sprzęt

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST - Wymagania ogólne. Roboty związane z

rozbiórką będą wykonywane ręcznie i mechanicznie. Wykonawca powinien posługiwać się sprzętem

zapewniającym spełnienie wymogów jakościowych, ilościowych i wymogów bezpieczeństwa. Zastosowany przy

prowadzeniu robót sprzęt nie może powodować uszkodzeń pozostałych, nierozbieralnych elementów.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego

wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót.

1.4 Transport

Transport zgodnie z warunkami ogólnymi w ST 0.0. Do transportu materiałów z rozbiórki należy użyć takich

środków transportu, jak:

- Ładowarka lub koparko - ładowarka

- Samochód skrzyniowy samowyładowczy

Załadunek jak i wyładunek materiałów z rozbiórek musi odbywać się z zachowaniem wszelkich środków

ostrożności i bezpieczeństwa ludzi pracujących przy robotach rozbiórkowych. Transport powinien być jak

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA: MODERNIZACJA BUDYNKU TZW. STAREJ SZKOŁY W CHLUDOWIE

I N W E S T O R : U R Z Ą D G M I N Y S U C H Y L A S u l . S z k o l n a 1 3 , 6 2 - 0 0 2 S u c h y L a s 20


LM PROJEKT ul. 23 lutego 4/6 m8 61-726 Poznań

określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora nadzoru. Wykonawca będzie

usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach

publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

1.5 Wykonanie robót

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST -Wymagania ogólne. Roboty rozbiórkowe

obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów budowlanych, w stosunku, do których zostało to

przewidziane w dokumentacji projektowej. Odpady budowlane muszą zostać „zagospodarowane” zgodnie z

obowiązującymi przepisami. Odpady z rozbiórek podlegające bezwzględnej utylizacji, Np. papa należy wywieźć

do miejsc (firm) utylizacji, które mają stosowne uprawnienia do utylizacji wymienionych odpadów.

1.6 Kontrola jakości

Kontrola jakości będzie wykonywana zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00.

1.7 Obmiar robót

Obmiar robót będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00.

1.8 Odbiór robót

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w SST „Wymagania ogólne". Odbiór jest potwierdzeniem

wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-

PN). Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu

do ich ilości, jakości i wartości. Odbiór należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i

Odbioru Robót Budowlano -Montażowych.

1.9 Podstawa płatności

Płatności realizowane zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00

1.10 Przepisy związane

Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym

SIWZ

Dokumentacja budowlana i wykonawcza zadania

2. SSTB 01.02 ROBOTY ZIEMNE - kod CPV 45111000-8

2.1 Wstęp

2.1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

robót ziemnych.

2.1.2. Zakres robót

Zakres prac obejmuje:

- Roboty ziemne wewnątrz budynku związane z wykonaniem nowych posadzek i podłoży w piwnicy

- Roboty ziemne zewnętrzne związane z wykonaniem izolacji ścian fundamentowych – polegające na

odcinkowym odkrywaniu fundamentów

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA: MODERNIZACJA BUDYNKU TZW. STAREJ SZKOŁY W CHLUDOWIE

I N W E S T O R : U R Z Ą D G M I N Y S U C H Y L A S u l . S z k o l n a 1 3 , 6 2 - 0 0 2 S u c h y L a s 21


LM PROJEKT ul. 23 lutego 4/6 m8 61-726 Poznań

- Oczyszczanie dna wykopów

- Wykonanie nowych podłoży z ubijaniem z częściową dostawą nowego kruszywa

- Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na miejsce składowania

- Kruszywo nowe do wykonania posypki piaskowej pod budynkiem zagęścić dla uzyskania wskaźnika

zagęszczenia l s ≥0,97, piasek wg PN-B-11113

2.2 Materiały

- Kruszywo nowe do wykonania posypki piaskowej pod budynkiem zagęścić dla uzyskania wskaźnika

zagęszczenia l s ≥0,97, piasek wg PN-B-11113

2.3 Sprzęt

Sprzęt potrzebny do wykonania robót powinien spełniać wymogi określone w ST 00.00. Przewidywany sprzęt

do wykonania robót to: ubijaki spalinowe oraz sprzęt ręczny pomocniczy: łopaty, kilofy, taczki.

2.4 Transport

Środki transportu niezbędne do wykonania robót powinny spełniać wymogi określone w ST 00.00.

2.5 Wykonanie robót

Z uwagi na charakter prowadzonych robót, prace ziemne będą wykonywane bez udziału sprzętu

zmechanizowanego. Odkrycie ścian fundamentowych w celu wykonania izolacji powinno nastąpić odcinkami,

wykop wąskoprzestrzenny należy zabezpieczyć. Nie dopuścić do zalania wykopu podczas opadów

atmosferycznych.

2.6 Kontrola jakości

Kontrola jakości będzie wykonywana zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00.

2.7 Obmiar robót

Obmiar robót będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00.

2.8 Odbiór robót

Odbiór będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00.zgodnie z zasadami odbioru

robót zanikających. Odbiorowi będą podlegały:

- Wykonanie wykopu

- Zabezpieczeniu przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu,

- Jakość gruntu przy zasypce

- Wykonania zasypu,

- Wykonania zagęszczenia,

- Zgodność z dokumentacja techniczną

2.9 Podstawa płatności

Płatności realizowane zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00

2.10 Przepisy związane

PN-68/B 06250

PN-74/B 02480

PN-B-04452

Roboty ziemne budowlane, wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze

Grunty budowane. Podział, nazwy, symbole, określenia

Grunty budowlane. Badania polowe

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA: MODERNIZACJA BUDYNKU TZW. STAREJ SZKOŁY W CHLUDOWIE

I N W E S T O R : U R Z Ą D G M I N Y S U C H Y L A S u l . S z k o l n a 1 3 , 6 2 - 0 0 2 S u c h y L a s 22


LM PROJEKT ul. 23 lutego 4/6 m8 61-726 Poznań

PN-86/B-02480

PN-81/B-03020

PN-B-10736

PN-B-06050

BN-83/8836-02

BN-77/8931-12

PN-86/B-02480

BN-70/8931-05

PN-66/B-06714

PN-8 l/B-03 020

Grunty budowlane. Badania próbek gruntu

Głębokość przemarzania gruntów

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych.

Warunki techniczne wykonania.

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze

Oznaczanie wskaźnika zagęszczania gruntu.

Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów

Oznaczania wskaźnika nośności gruntu jako podłoża nawierzchni podatnych.

Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne, budowlane. Badania techniczne.

Grunty budowlane. Posadowienia bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i

projektowanie.

3. SSTB 01.03 IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE I PRZECIWWODNE - kod CPV 45320000-6

3.1 Wstęp

3.1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

robót izolacyjnych.

3.1.2 Zakres

Zakres opracowania obejmuje wykonanie robót izolacyjnych. Szczegółowy zakres prac według poniższego

wykazu robót:

- Izolacja systemowa powłokowa wewnątrz budynku (ściany i posadzka)

- Izolacje systemowa powłokowa zewnętrzna (ściany fundamentowe)

- Izolacje systemowe – iniekcje murów (iniekcje poziome i pionowe)

- Izolacja podposadzkowa

3.2 Materiały

- Papa zgrzewalna n/modyfikowana, podkładowa V 60 S35,

- Izolacje podposadzkowa z folii izolacyjnej LDPE gr.0,2mm

- Produkty do izolacji systemowej – przykładowo REMMERS preparat krzemionkujący Aida Kiesol lub

równoważny

- Produkty do izolacji systemowej – przykładowo REMMERS zaprawa Aisit Grundputz – WTA lub

równoważny

- Produkty do izolacji systemowej – przykładowo REMMERS szlam uszczelniający Aida Sulfatexschlamme lub

równoważny

- Produkty do izolacji systemowej – przykładowo REMMERS zaprawa Aisit Spezial- Vorspritzmortel lub

równoważny

- Produkty do izolacji systemowej – przykładowo REMMERS emulsja polimerowo-bitumiczna Sulfiton

Dickbeschichtung lub równoważny

- Produkty do izolacji systemowej – przykładowo REMMERS mata ochronna DS Systemschutz lub

równoważny

- Produkty do izolacji systemowej – przykładowo REMMERS listwa DS Abschlus lub równoważny

Wymaga się, aby Wykonawca wybierając danego producenta do wykonania izolacji systemowych – całość prac

wykonał przy użyciu wyrobów jednego producenta według jednej technologii.

3.3 Sprzęt

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA: MODERNIZACJA BUDYNKU TZW. STAREJ SZKOŁY W CHLUDOWIE

I N W E S T O R : U R Z Ą D G M I N Y S U C H Y L A S u l . S z k o l n a 1 3 , 6 2 - 0 0 2 S u c h y L a s 23


LM PROJEKT ul. 23 lutego 4/6 m8 61-726 Poznań

Sprzęt potrzebny do wykonania robót powinien spełniać wymogi określone w ST 00.00. Do wykonania robót

izolacyjnych należy stosować następujący, sprawny technicznie sprzęt i narzędzia:

- Urządzenia do podgrzewania papy termozgrzewalnej

- Narzędzia do nanoszenia powłok izolacyjnych wg wymagań producentów (pace, szczotki)

- Młoto wiertarki do wykonania otworów iniekcyjnych

- Inne narzędzia ręczne

- Sprzęt wymagany w przepisach BHP i przeciwpożarowych

3.4 Transport

Środki transportu niezbędne do wykonania robót powinny spełniać wymogi określone w ST 00.00.

Do wykonania robót montażowych, należy stosować następujące środki transportu:

- Wyciąg elektryczny o odpowiednio dobranym udźwigu

- Środek transportu do przewożenia elementów (samochód dostawczy)

- Inne środki transportu zgodne z obowiązującymi przepisami BHP

3.5 Wykonanie robót

Podstawowe wymagania dotyczące wykonania robót izolacyjnych:

- Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające nań obciążenia.

- Powierzchnia podkładu pod izolacje powłokowe z materiałów bitumicznych powinna być równa, bez

wgłębień wypukłości oraz pęknięć, czysta, odtłuszczona i odpylona.

- Naroża powierzchni izolowanych powinny być zaokrąglone promieniem nie mniejszym niż 3 cm lub

fazowane pod kątem 45 na szerokości i wysokości, co najmniej 5 cm od krawędzi.

- Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5%.

- Powłoki gruntujące powinny być naniesione w dwóch warstwach z tym, że druga warstwa może być

naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej.

- Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 5 C.

- Izolacje poziome powinny być połączone z izolacjami pionowymi

Izolacje systemowe - wszystkie prace izolacyjne należy wykonać ściśle według instrukcji i technologii

wybranego przez Wykonawcę dostawcy wyrobów. Wykonawca przedstawi inspektorowi instrukcje i opis

technologii, a Ten będzie wymagał wykonania prace zgodnie z załączonymi instrukcjami.

Izolacje z papy - przed ułożeniem papy rolkę należy rozwinąć w miejscu, w którym będzie zgrzewana i po

przymierzeniu z uwzględnieniem zakładów oraz ewentualnym przycięciu, zwinąć ją z dwóch końców do środka.

Miejsca zakładów na całej ich szerokości (12-15 cm) należy podgrzać palnikiem i docisnąć szpachelką w celu

wgniecenia posypki. Zasadnicza operacja układania papy metodą zgrzewania polega na rozgrzewaniu podłoża

oraz spodniej strony papy, aż do momentu zauważalnego topienia się masy przy jednoczesnym, powolnym

rozwijaniu rolki. O prawidłowym zgrzaniu papy do podłoża świadczy odpowiedni wypływ masy, który powinien

wynosić od 0,5 do 1 cm na całej długości pasa zgrzewanej papy. Brak wypływu lub wypływ nierównomierny

świadczy o nieprawidłowym zgrzaniu papy z podłożem. Kolejne pasy papy należy łączyć ze sobą na zakład

wzdłużny o szerokości 8-10 cm i poprzeczny o szerokości 12-15cm. Zakłady powinno się wykonywać ze

szczególną starannością i zgodnie z kierunkiem spływu wody oraz zgodnie z kierunkiem wiatrów wiejących w

danej okolicy. Po ułożeniu kilku rolek i ich wystudzeniu należy sprawdzić prawidłowość wykonania zgrzewów.

Miejsca źle zgrzane trzeba po odchyleniu papy podgrzać i ponownie skleić. Miejsca wypływu masy bitumicznej

zaleca się posypać posypką w kolorze pokrycia w celu poprawienia estetyki. Pasy papy powinny być tak

rozmieszczone, aby zakłady zarówno poprzeczne jak i wzdłużne nie pokrywały się. Pasy papy nawierzchniowej

należy przesunąć względem papy podkładowej o połowę szerokości rolki. Aby uniknąć zgrubień na zakładach

zaleca się odcięcie pod kątem 45% narożnika z każdego pasa znajdującego się na spodzie zakładu.

Folia budowlana powinna być rozkładana na czystym i gładkim podłożu. Najlepiej, gdy folia układana jest w

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA: MODERNIZACJA BUDYNKU TZW. STAREJ SZKOŁY W CHLUDOWIE

I N W E S T O R : U R Z Ą D G M I N Y S U C H Y L A S u l . S z k o l n a 1 3 , 6 2 - 0 0 2 S u c h y L a s 24


LM PROJEKT ul. 23 lutego 4/6 m8 61-726 Poznań

całości tj. w jednym kawałku; w przypadku łączenia pasy folii powinny być układane z minimum 20 cm

zakładem i wywinięte na ściany na wysokość ok. 15 cm, na łączeniu folię należy skleić szczelnie taśmą. Aby folia

w pełni spełniała swoje zadania najlepiej stosować ją w połączeniu z taśmą dylatacyjną.

3.6 Kontrola jakości

Kontrola jakości będzie wykonywana zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00.

3.7 Obmiar robót

Obmiar robót będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00.

3.8 Odbiór robót

Odbiór będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00.zgodnie z zasadami odbioru

robót zanikających. Odbiorowi i sprawdzeniu będą podlegały:

- Dostarczone na budowę materiały izolacyjne

- Przygotowanie podkładu pod izolację

- Wykonania każdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych

- Grubość warstw izolacyjnych

- W przypadku izolacji systemowych kolejność wykonania poszczególnych warstw

- Sposób uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wrażliwych na przecieki

- Jakości materiałów

- Sprawdzenia wytrzymałości, równości, czystości i stanu wilgotności podłoża lub podkładu

- Sprawdzenia spadków podłoża lub podkładu

- Sprawdzenia ciągłości warstwy izolacyjnej i dokładności jej połączenia z podłożem

- Sprawdzenia dokładności obrobienia naroży, miejsc przebicia izolacji przez rury, wpusty podłogowe itp.

3.9 Podstawa płatności

Płatności realizowane zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00

3.10 Przepisy związane

PN-69/B-10260

PN-74/B-24622

PN-74/B-24620

PN-77/B-27604

PN-EN 13467:2003

Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Roztwór asfaltowy do gruntowania

Lepik asfaltowy stosowany na zimno

Materiały izolacji przeciwwilgociowej

Wyroby do izolacji cieplnej

4. SSTB 01.04 BETONOWANIE KONSTRUKCJI - kod CPV 45223500-1

4.1 Wstęp

4.1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

robót betonowych związanych wykonaniem konstrukcji betonowych.

4.1.2 Zakres robót

Zakres robót obejmuje wykonanie robót betonowych nie konstrukcyjnych i konstrukcyjnych, w szczególności

wykonanie:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA: MODERNIZACJA BUDYNKU TZW. STAREJ SZKOŁY W CHLUDOWIE

I N W E S T O R : U R Z Ą D G M I N Y S U C H Y L A S u l . S z k o l n a 1 3 , 6 2 - 0 0 2 S u c h y L a s 25


LM PROJEKT ul. 23 lutego 4/6 m8 61-726 Poznań

- Płyt betonowych z betonu C20/25

- Podłoży z betonu C12/15

- Ułożenie płyt stropowych prefabrykowanych na belkach stalowych

- Wykonanie nowego nadproża

Do zakresu robót przygotowawczych wchodzą następujące prace:

- Wykonanie deskowania spełniającego wymagania: PN-S-10040:1999

- Wykonanie i ułożenie zbrojenia

- Przygotowanie sprzętu potrzebnego do prowadzenia betonowania

4.2 Materiały

- Beton klasy C12/15

- Beton klasy C20/25

- Płyty stropowe drobnowymiarowe typu WPS „Wrocławskie”

- Kształtowniki stalowe IPE 200 – belki podpierające stropu nad piwnicą

- Kształtowniki stalowe IPE 160 – nadproże

- Kształtowniki stalowe HEA 160

4.3 Sprzęt

Sprzęt potrzebny do wykonania robót powinien spełniać wymogi określone w ST 00.00.

4.4 Transport

Środki transportu niezbędne do wykonania robót powinny spełniać wymogi określone w ST 00.00.

4.5 Wykonanie robót

Betonowanie - Przed betonowaniem należy osadzić i wyregulować wszystkie elementy kotwione w betonie,

oczyścić deskowanie, nawilżyć deskowanie lub powlec formę stalową środkiem adhezyjnym, zamontować

zbrojenie i zapewnić właściwe grubości otulin dzięki odpowiednim przekładkom dystansowym. Przed

przystąpieniem do betonowania powinna być formalnie stwierdzona prawidłowość wykonania wszystkich

robót poprzedzających betonowanie a w szczególności:

- Wykonanie deskowania, rusztowań, usztywnień, pomostów itp.

- Wykonanie zbrojenia

- Przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej

- Wykonanie wszystkich robót zanikających, Np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych

- Prawidłowość rozmieszczenia i niezawodność zamocowania elementów kotwiących zbrojeni i deskowanie

formujące kanały oraz innych elementów ustalających położenie armatury itd.

- Gotowość sprzętu i urządzeń do betonowania.

Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą spada. W

przypadku, gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej do wysokości

3,0m lub leja zsypowego teleskopowego do wysokości 8,0m. Układanie mieszanki betonowej powinno być

wykonywane przy zachowaniu następujących warunków ogólnych:

- W czasie betonowania należy stale obserwować zachowanie się deskowań i rusztowań, czy nie następuje

utrata prawidłowości kształtu konstrukcji.

- Szybkość i wysokość wypełniania deskowania mieszanką betonową powinny być określone wytrzymałością

i sztywnością deskowania przyjmującego parcie świeżo ułożonej mieszanki.

- W okresie upalnej, słonecznej pogody ułożona mieszanka powinna być niezwłocznie zabezpieczona przed

nadmierną utratą wody.

- W czasie deszczu układana i ułożona mieszanka betonowa powinna być niezwłocznie chroniona przed

wodą opadową; w przypadku, gdy na świeżo ułożoną mieszankę betonową spadła nadmierna ilość wody

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA: MODERNIZACJA BUDYNKU TZW. STAREJ SZKOŁY W CHLUDOWIE

I N W E S T O R : U R Z Ą D G M I N Y S U C H Y L A S u l . S z k o l n a 1 3 , 6 2 - 0 0 2 S u c h y L a s 26


LM PROJEKT ul. 23 lutego 4/6 m8 61-726 Poznań

powodująca zmianę konsystencji mieszanki, należy ją usunąć.

- W miejscach, w których skomplikowany kształt deskowania formy lub gęsto ułożone zbrojenie utrudnia

mechaniczne zagęszczanie mieszanki, należy dodatkowo stosować zagęszczanie ręczne za pomocą

sztychowania.

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami

wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i

nasłonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5 o C należy nie później niż po 12 godzinach od

zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją, co najmniej przez 7 dni

( przez polewanie, co najmniej 3 razy na dobę). Nanoszenie błon nie prze puszczających wody jest dopuszczalne

tylko wtedy, gdy beton nie będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także, gdy nie są

stawiane specjalne wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni. Woda stosowana do polewania

betonu powinna spełniać wymagania normy PN-88/B-32250. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny

być chronione przed uderzeniami i drganiami.

Całkowite rozmontowanie konstrukcji może nastąpić po uprzednim ustaleniu rzeczywistej wytrzymałości

betonu określonej na próbkach przechowywanych w warunkach najbardziej zbliżonych do warunków

dojrzewania betonu w konstrukcji.

Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania:

- Wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami kruszywa,

przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię,

- Pęknięcia są niedopuszczalne,

- Rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje zachowana otulina zbrojenia

betonu minimum 1cm,

- Pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu będzie nie

mniejsze niż 1cm, a powierzchnia, na której występują nie większa niż 0,5% powierzchni odpowiedniej

ściany,

- Gładkość powierzchni powinna cechować się brakiem lokalnych progów, raków, wgłębień i wybrzuszeń,

wystających ziaren kruszywa itp. Dopuszczalne są lokalne nierówności do 3 mm lub wgłębienia do 5mm.

Montaż płyt prefabrykowanych.. Przebiegiem prac montażowych kieruje kierownik montażu. Położenie

płyt winno być wcześniej zaznaczone na podporach, aby nie było potrzeby ich dodatkowego przesuwania.

Przy kładzeniu płyt na dźwigarach stalowych układać płyty naprzemian po obu stronach

(niebezpieczeństwo przewrócenia dźwigara przy jednostronnym obciążeniu. Po ułożeniu płyt, lecz przed

zabetonowaniem styków płyt i wieńców należy sprawdzić, czy na sąsiednich płytach nie występują różnice

wysokości. Ewentualne przesadzenia należy wyrównać, stosując odpowiednie środki, jak Np. podnośniki

śrubowe do podniesienia płyt, podkładki blaszane na podporach lub jarzma. Różnice strzałek ugięć

sąsiednich płyt można również wyrównać przez odpowiednie obciążenie.

4.6 Kontrola jakości

Kontrola jakości będzie wykonywana zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00.

4.7 Obmiar robót

Obmiar robót będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00.

4.8 Odbiór robót

Odbiór będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00.zgodnie z zasadami odbioru

robót zanikających. Odbiorowi będą podlegały:

- Sprawdzenie zgodności wykonania i ułożenia płyt stropowych

- Sprawdzenie geometryczne (zachowanie wymiarów szalowanych elementów zgodnych z Dokumentacją

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA: MODERNIZACJA BUDYNKU TZW. STAREJ SZKOŁY W CHLUDOWIE

I N W E S T O R : U R Z Ą D G M I N Y S U C H Y L A S u l . S z k o l n a 1 3 , 6 2 - 0 0 2 S u c h y L a s 27


LM PROJEKT ul. 23 lutego 4/6 m8 61-726 Poznań

Projektową z dopuszczalną tolerancją),

- Sprawdzenie szczelności szalowań w płaszczyznach i narożach wklęsłych.

- Dostarczanej na plac budowy gotowej mieszanki betonowej,

- Elementów konstrukcji betonowych: geometria i usytuowanie, poziom posadowienia.

4.9 Podstawa płatności

Płatności realizowane zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00

4.10 Przepisy związane

PN-EN-206-1:2003

PN-EN 197-1

PN-EN 12620:2004

PN-B-03264:2002

PN-63/B-06251

PN-88/B- 32250

PN-75/D-96000

PN-72/D-96002

BN-66/7113-10

BN-70/9082-01

Beton – część 1: Wymagania , właściwości, produkcja i zgodność

Cement

Kruszywa do betonu

Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.

Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw

Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.

Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia.

Sklejka szalunkowa.

Rusztowania drewniane budowlane. Wytyczne ogólne projektowania i wykonania.

5. SSTB 01.05 ROBOTY MUROWE - kod CPV 45262500-6

5.1 Wstęp

5.1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

robót murowych.

5.1.2 Zakres

Zakres robót murowych obejmuje wykonanie robót z wykorzystaniem materiałów:

- Ścian działowych wewnętrznych

- Kominów murowanych

- Uzupełnień w murach

5.2 Materiały

Do wykonania opisanego zakresu robót należy zastosować materiały:

- SILKA E-12 WYMIARY 333 x 198 x 120mm

- SILKA E-8 WYMIARY 333 x 198 x 80mm

- Cegła klinkierowa pełna kl.350 kolor naturalny czerwony

- Cegła pełna kl.150

- Pustaki wentyl. I spalinowe 19x19x24cm

- Zaprawa klejowa do bloczków typu Silka

- Dodatki do zapraw - plastyfikatory

5.3 Sprzęt

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA: MODERNIZACJA BUDYNKU TZW. STAREJ SZKOŁY W CHLUDOWIE

I N W E S T O R : U R Z Ą D G M I N Y S U C H Y L A S u l . S z k o l n a 1 3 , 6 2 - 0 0 2 S u c h y L a s 28


LM PROJEKT ul. 23 lutego 4/6 m8 61-726 Poznań

Sprzęt potrzebny do wykonania robót powinien spełniać wymogi określone w ST 00.00. Sprzęt potrzebny do

wykonania robót to: skrzynia do zapraw, kielnia murarska, czerpak blaszany, poziomica, łaty kierująca i

murarska, warstwomierz narożny, pion i sznur murarski, betoniarka elektryczna, wiadra.

5.4 Transport

Środki transportu niezbędne do wykonania robót powinny spełniać wymogi określone w ST 00.00. Transport

materiałów odbywać powinien się przy użyciu samochodu ciężarowego, jego rozładunek odbywać może się

mechanicznie lub ręcznie, na terenie budowy transport rozwiązany przy pomocy taczek oraz wciągarki ręcznej

lub dźwigu pionowego.

5.5 Wykonanie robót

Roboty murowe. Prawidłowe przewiązanie elementów w murze zapewnia równomierny rozkład obciążeń i

odkształceń. Przy wykonywaniu murów należy kierować się następującymi zasadami:

- Elementy powinny być układane na płask, a nie na rąb lub stojąco, co zapewnia najlepszą równowagę

muru,

- Spoiny poprzeczne i podłużne powinny być usytuowane mijankowo, co zapewnia rozkład obciążeń

skupionych z jednego elementu na kilka innych

- Podczas murowania należy zwrócić szczególną uwagę na jakość wykonania, która ma ogromny wpływ na

nośność i trwałość konstrukcji.

W przypadku murów z pustaków ceramicznych są stosowane ogólne zasady wiązania cegieł. W narożnikach,

filarach między okienny i między drzwiowych, występuje często konieczność stosowania elementów

ułamkowych. Dlatego też należy stosować elementy uzupełniające Np.: cegły modularne, lub cegły połówkowe

produkowane specjalnie w tym celu. Z uwagi na izolacyjność akustyczną pustaki w ścianach wewnętrznych

układa się szczelinami prostopadle do lica ściany. W ścianach zewnętrznych, których izolacyjność cieplną

zapewnia styropian lub wełna mineralna, układ szczelin w pustakach nie jest taki istotny. Murowanie na suchy

styk i na pióro i wpust jest możliwe jedynie w przypadku pustaków o odpowiednim kształcie. Warunki

wykonania i odbioru robót murowych. Roboty murowe muszą być wykonane zgodnie z zatwierdzonym

projektem budynku. Jeżeli niezbędne są odstępstwa od stwierdzonego projektu, decyzje o dalszym

prowadzeniu prac musi być uzgodniona z projektantem. Roboty murowe powinny być wykonane zgodnie z

zasadami sztuki budowlanej. Wymagania dotyczące odbioru robót murowych zostały opisane w PN-68/B-

10020.

Elementy murowe, zaprawy budowlane i elementy pomocnicze powinny być przed wbudowaniem ocenione

wzrokowo przez murarza, wyroby o złej jakości należy zmieniać na inne. Przed wbudowaniem elementy

ceramiczne powinny być nawilżone wodą. Mury wznosi się równomiernie na całej długości. W miejscach

łączenia murów wznoszonych w różnym czasie należy pozostawić zazębienia. Minimalny czas wznoszenia muru

nad świeżo wykonaną kondygnacją wynosi 5 dni.

5.6 Kontrola jakości

Kontrola jakości będzie wykonywana zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00.

5.7 Obmiar robót

Obmiar robót będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00.

5.8 Odbiór robót

Odbiór będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00. Odbiorowi będą podlegały:

Podczas odbioru robót murowych powinny być sprawdzone:

- Zgodność wykonanych robót z dokumentacją techniczną

- Wpisy do dziennika budowy

- Zaświadczenie o jakości materiałów i wyrobów dostarczanych na budowę przez producentów

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA: MODERNIZACJA BUDYNKU TZW. STAREJ SZKOŁY W CHLUDOWIE

I N W E S T O R : U R Z Ą D G M I N Y S U C H Y L A S u l . S z k o l n a 1 3 , 6 2 - 0 0 2 S u c h y L a s 29


LM PROJEKT ul. 23 lutego 4/6 m8 61-726 Poznań

- Wpisy do dziennika budowy odbioru poszczególnych etapów robót szczególnie zanikających

- Wpisy do dziennika budowy odbioru materiałów i wyrobów

- Zgodność wykonania z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami aktualnych norm i instrukcji

- Odchyłki wymiarów murów zgodnie z dopuszczalnymi tolerancjami

- Odchyłki od prawidłowego wykonania powierzchni i krawędzi z dopuszczalnymi

- Prawidłowe osadzenie nowych nadproży

- Odchyłek ułożenia w pionie i w poziomie

- Marka zaprawy

- Szczególnej uwadze będzie poddana kontrola wykonania spoin

- Rodzaj zastosowanych materiałów do izolacji

- Poprawność mocowania materiałów izolacyjnych

- Grubość warstw materiałów izolacyjnych

Odbiór robót murowych powinien się odbywać przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych.

5.9 Podstawa płatności

Płatności realizowane zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00

5.10 Przepisy związane

PNB-03002:2007

PN-68/B-10020

BN-80/B-10021

PN-B-12050:1996

PN-EN 13139

PN-EN 197-1

PN-B 85/B-04500

PN-89/B-10425

PN-EN 13467:2003

Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczanie.

Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badań cech geometrycznych

Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły budowlane.

Kruszywa do zaprawy

Cement

Zaprawy budowlane

Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. Wymagania techniczne

i badania przy odbiorze.

Wyroby do izolacji cieplnej

6. SSTB 01.06 DACH I KONSTRUKCJE DREWNIANE kod - CPV 45260000-7

6.1 Wstęp

6.1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

robót związanych z wykonaniem konstrukcji drewnianych i pokrycia dachu.

6.1.2 Zakres

Zakres opracowania obejmuje wykonanie wzmocnienia drewnianych konstrukcji budynku oraz konstrukcji

drewnianej dachu wraz z wykonaniem nowego pokrycia dachówką. Szczegółowy zakres prac według

poniższego wykazu robót:

- Montaż i dostawa nowych (wymienianych) fragmentów lub całych elementów konstrukcji drewnianych

- Oczyszczenie i impregnacji istniejących konstrukcji drewnianych

- Naprawa konstrukcji drewnianych (dachu i stropów)

- Ułożenie membrany dachowej

- Ułożenie pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej

- Wykonanie obróbek blacharskich z blachy tytanowo cynkowej

- Dostawa i montaż wyłazów dachowych

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA: MODERNIZACJA BUDYNKU TZW. STAREJ SZKOŁY W CHLUDOWIE

I N W E S T O R : U R Z Ą D G M I N Y S U C H Y L A S u l . S z k o l n a 1 3 , 6 2 - 0 0 2 S u c h y L a s 30


LM PROJEKT ul. 23 lutego 4/6 m8 61-726 Poznań

- Dostawa i montaż akcesoriów dodatkowych pokrycia dachu: stopnie i ławy kominiarskie, kominki

wentylacyjne

6.2 Materiały

- Drewno klasy C30 zabezpieczone według wytycznych projektowych

- Dachówka ceramiczna karpiówka kolor naturalny czerwony

- folia - membrana przykładowo DORKEN DELTA-VENT VITAXX

- Wykonanie obróbek blacharskich z blachy tytanowo cynkowej gr.0,60mm

- Preparaty do impregnacji biologicznej i przeciwogniowej

6.3 Sprzęt

Sprzęt potrzebny do wykonania robót powinien spełniać wymogi określone w ST 00.00. Do wykonania prac

związanych z wykonaniem dachu należy stosować sprawny technicznie sprzęt i narzędzia:

- Nożyce do cięcia, zginarki i zgrzewarki

- Inne narzędzia ręczne

- Wyciąg elektryczny do transportu wyrobów budowlanych

- Sprzęt wymagany w przepisach BHP i przeciwpożarowych

- Piły ręczne i elektryczne

- Narzędzia ciesielskie

6.4 Transport

Środki transportu niezbędne do wykonania robót powinny spełniać wymogi określone w ST 00.00. Do

wykonania robót montażowych, należy stosować następujące środki transportu:

- Samochód dostawczy lub ciężarowy do transportu wyrobów izolacyjnych

- Samochód ciężarowy do transportu elementów prefabrykowanych drobno i wielkowymiarowych

- Inne środki transportu zgodne z obowiązującymi przepisami BHP

6.5 Wykonanie robót

Konstrukcje drewniane – nowe elementy. Zastosowano drewno sosnowe kl. C30, przesuszone o wilgotności nie

większej niż 23%. Drewno to powinno być zaimpregnowane środkami grzybobójczymi i owadobójczymi oraz

dodatkowo zabezpieczone środkiem ogniochronnym. Na styku z murem dodatkowo odizolowane.

Poszczególne elementy więźby połączone są z sobą za pomocą stalowych łączników. Przed przystąpieniem do

robót ciesielskich należy sprawdzić wymiary oraz kąty skrzyżowań ścian zewnętrznych budynku. W więźbie

dachowej występują następujące elementy konstrukcyjne: wiązary wg dokumentacji projektowej i krokwie.

Przed przystąpieniem do wyznaczenia i wykonania poszczególnych elementów konstrukcji więźby dachowej

należy dokładnie sprawdzić taśmą stalową poprzeczne i podłużne wymiary wykonanego budynku w poziomie

oparcia dachu i skorygować wymiary rysunków wykonawczych w projekcie. Wyznaczenia więźby dachowej

dokonuje się na deskowaniu ułożonym na kobyłkach wysokości 60 cm lub na legarach ułożonych wprost na

gruncie obok budynku. Wyznaczenie elementów więźby dachowej polega na:

- Wykreśleniu w naturalnej wielkości elementów lub zespołów konstrukcyjnych,

- Dokładnym przykładaniu krawędziaków do wykonania obrysów i wykreśleniu na nich potrzebnych

zaciosów, wrębów, czopów i otworów na śruby.

Po wykonaniu wycięć i elementów połączeń w powtarzalnych elementach konstrukcji więźby dachowej należy

wykonać próbny ich montaż w celu sprawdzenia dokładności połączeń. Aby przy montażu na budowie nie

pomylić podobnych elementów, należy każdy element zaopatrzyć w znaki odróżniające go od innych

elementów. Poszczególne elementy należy składować pod zadaszeniem, grupami wg rodzaju. Impregnację

drewna należy wykonać po próbnym montażu na parę dni przed ustawieniem konstrukcji więźby dachowej.

Konstrukcje drewniane – sposób i program naprawy. Przewiduje się naprawę elementów uszkodzonych przez

przeprowadzenie następujących robót: ociosanie elementów porażonych przez korozje biologiczną, wymianę

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA: MODERNIZACJA BUDYNKU TZW. STAREJ SZKOŁY W CHLUDOWIE

I N W E S T O R : U R Z Ą D G M I N Y S U C H Y L A S u l . S z k o l n a 1 3 , 6 2 - 0 0 2 S u c h y L a s 31


LM PROJEKT ul. 23 lutego 4/6 m8 61-726 Poznań

części (fragmentów) uszkodzonych, w których stwierdzono istotne osłabienie przekroju nośnego, wzmocnienie

elementów o przekrojach osłabionych. Ociosywanie elementów – z elementów konstrukcji silnie

zaatakowanych przez owady ociosuje się zewnętrzne części, najbardziej zniszczone. Drewno czyści się do

drewna twardego. Oczyszcza się je z mączki szczotką drucianą, zaś z chodników larwalnych (pozostałych na

ociosanej powierzchni) zeskrobuje się ostrym narzędziem – np. dłutem. Wszystkie odpady należy bezwzględnie

zebrać i spalić Wymiana uszkodzonych odcinków poszczególnych elementów konstrukcji Naprawę elementów

przeprowadza się podnosząc tymczasowo wspierające się na nich inne elementy konstrukcji (lub też całkowicie

odciążając remontowany element), pamiętając przy tym o zabezpieczeniu znajdujących się w bezpośrednim

sąsiedztwie elementów – przed możliwością ich wysunięcia się z gniazd. Wykonuje się to poprzez

sklamrowanie albo za pomocą spięcia deskami i gwoździami. Elementy wspierające się można podźwigać

dwoma lub jednym podnośnikiem. Na czas robót należy zapewnić właściwe oparcie na stropie ostatniej

kondygnacji za pomocą podwalin drewnianych. W celu uzyskania odpowiedniej sztywności podparcia stosuje

się podbijanie klinami z twardego drewna lub używa się podnośników hydraulicznych. Po takim podparciu

przystępuje się do wycięcia uszkodzonej części elementu więźby dachowej i wstawienia w to miejsce

odpowiednio dopasowanego fragmentu. Wymianę całkowitą wskazanego elementu - wykonuje się w sposób

analogiczny jak przy usuwaniu z elementu konstrukcyjnego jego uszkodzonego odcinka. Przekroje poprzeczne

wymienianych elementów należy zawsze przyjmować jak przekrój elementu podlegającego wymianie lub

większy. Likwidacja deformacji elementów – w przypadku stwierdzenia nadmiernego ugięcia krokwi. Należy je

wyprostować przy zastosowaniu podniesienia - jak w opisie usuwania zniszczonych odcinków elementów

więźby - a następnie zwiększyć sztywność elementów przez nabicie boczne, obustronne, desek o grubości 2,5

cm i wysokości równej wysokości elementu. Uszczelnianie pęknięć wzdłużnych w elementach. Wszystkie

szczeliny występujące w elementach więźby, które są usytuowane od góry, tj. od strony pokrycia dachowego

oraz skośnie do wewnątrz elementu drewnianego – należy wypełnić preparatem impregnacyjnym firmy

przykładowo Remmers. Wypełnienie to zabezpiecza element przed ewentualnym gromadzeniem się wody

wewnątrz pęknięcia i jej szkodliwym działaniem, co w takim przypadku jest szczególnie szkodliwe dla

konstrukcji drewnianych. Ilość miejsc kwalifikowanych do impregnacji możliwa będzie do określenia po

zdemontowaniu pokrycia dachowego. Naprawa rozwarstwień - Rozwarstwienia elementów, których

rozwartość przekracza 15 mm, należy spiąć śrubami stalowymi M12 w ilości 2 szt./1mb pęknięcia.

Pokrycie z dachówki. Przed przystąpieniem do układania dachówek powinny być wykonane obróbki

blacharskie, dachówki powinny być ułożone prostopadle do okapu, tak, aby sznur przeciągnięty wzdłuż_

poszczególnych rzędów był poziomy i jednocześnie dotykał dolnego widocznego brzegu skrajnych dachówek;

odległość od sznura dolnego brzegu pozostałych dachówek nie powinna być większa niż 1cm; dopuszczalne

odchyłki wynoszą 2mm na 1m i 30mm na całej długości rzędu, - zamocowanie dachówek; co piąta dachówka w

rzędzie poziomym powinna być przywiązana drutem do ocynkowanych gwoździ wbitych w łaty od strony

poddasza lub bezpośrednio do łat, - pozostałe wymagania wg PN-71/B-10241

Ułożenie izolacji termicznej powinno się wykonać na oczyszczoną przestrzeń, stropodachu. W celu

prawidłowego wentylowania stropodachu należy zastosować otwory wentylacyjne, których powierzchnia nie

może być mniejsza niż 0,001 powierzchni dachu. Izolację wykonujemy w dwóch warstwach mijankowo,

układamy pierwszą warstwę, dbając o równe i pełne pokrycie izolowanej powierzchni. Następnie wykonujemy

ułożenie drugiej warstwy izolacyjnej.

Obróbki blacharskie powinny być ułożone zgodnie ze sztuką budowlaną. Blacha powinna być trwale

przymocowana do podłoża. Miejsca styku blachy ze ściana, miejsca zamocowania kołków itp. powinny być

zabezpieczone masa uszczelniająca przed działaniem czynników atmosferycznych. Blacha malowana powinna

mieć cała powierzchnie pokryta powłoką. Na powierzchni nie powinny być widoczne prześwity, zadrapania itp.

Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci dachowych. Obróbki blacharskie

powinny być wykonywane z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 0,5 - 0,6 mm powlekanej. W pokryciach

dachowych z papy obróbki blacharskie mogą być umieszczone (wklejane) między warstwami Papy przy

pochyleniu połaci dachowej większym lub równym 10%, przy mniejszym pochyleniu połaci obróbek

blacharskich nie należy wklejać między warstwy pokrycia, lecz układać je na wierzchu. Połączenia pokrycia

papowego z murem attyki czy kominowym lub innymi elementami pionowymi wystającymi z dachu, powinno

być wykonane w taki sposób, aby umożliwić wyeliminowanie wpływu odkształceń dachu na tynk, Np. przez

zastosowanie obróbki dwuczęściowej, Ściany attyki i ich styk z pokryciem należy zabezpieczyć obróbkami tak,

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA: MODERNIZACJA BUDYNKU TZW. STAREJ SZKOŁY W CHLUDOWIE

I N W E S T O R : U R Z Ą D G M I N Y S U C H Y L A S u l . S z k o l n a 1 3 , 6 2 - 0 0 2 S u c h y L a s 32


LM PROJEKT ul. 23 lutego 4/6 m8 61-726 Poznań

aby była zachowana dylatacja obwodowa, Roboty blacharskie z blachy ocynkowanej można wykonywać o

każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej niż -15 °C. Robót nie można wykonywać na oblodzonych

podłożach.

6.6 Kontrola jakości

Kontrola jakości będzie wykonywana zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00.

6.7 Obmiar robót

Obmiar robót będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00.

6.8 Odbiór robót

Odbiór będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00. Odbiorowi i sprawdzeniu będą

podlegały:

- Dostarczonych na budowę wyrobów budowlanych

- Poprawności montażu drewnianych elementów prefabrykowanych

- Kontroli robót zanikających

- Sprawdzenia spadków na dachu

- Sprawdzenia prostopadłości linii ułożenia dachówki do linii poziomej okapu

- Sprawdzenie równomierności kolorystyki pokrycia dachowego

- Sprawdzenie poprawności wykonania obróbek blacharskich i prawidłowości ich „połączeń” z pokryciem

dachu

- Sprawdzenie zastosowania akcesoriów przy wykonaniu dachu zgodnie z wymogami technologicznymi

- Sprawdzenia ciągłości warstwy izolacyjnej i dokładności jej połączenia z podłożem

- Poprawności wykonania wszystkich izolacji; grubość warstw

- Sprawdzenie mocowania, łączenia arkuszy z blachy – obróbki blacharskie

Ogólne warunki odbioru określone w STB 00.00

6.9 Podstawa płatności

Płatności realizowane zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00

6.10 Przepisy związane

PN-81/B-0315000

PN-81/B-0315001

PN-81/B-0315003

PN - 81/B-0315003

PN-79/D-01012

PN-82/D-94021

PN-75/D-96000

PN-EN 490:2000

PN-72/D-96002

PN-69/B-10260

PN-74/B-24622

PN-74/B-24620

PN-77/B-27604

Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. Obliczenia statyczne i

projektowanie. Postanowienia ogólne

Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. Obliczenia statyczne i

projektowanie. Materiały.

Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. Obliczenia statyczne i

projektowanie. Konstrukcje.

Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. Obliczenia statyczne i

projektowanie. Złącza.

Tarcica. Wady.

Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi.

Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.

Dachówki i kształtki dachowe cementowe.

Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.

Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Roztwór asfaltowy do gruntowania

Lepik asfaltowy stosowany na zimno

Materiały izolacji przeciwwilgociowej

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA: MODERNIZACJA BUDYNKU TZW. STAREJ SZKOŁY W CHLUDOWIE

I N W E S T O R : U R Z Ą D G M I N Y S U C H Y L A S u l . S z k o l n a 1 3 , 6 2 - 0 0 2 S u c h y L a s 33


LM PROJEKT ul. 23 lutego 4/6 m8 61-726 Poznań

PN-EN 13467:2003

PN-61/B-10245

PN-91/B-27618

Wyroby do izolacji cieplnej

Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i

badania techniczne przy odbiorze.

Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i

welonu szklanego.

7. SSTB 01.07 POSADZKI kod - CPV 45432100-5

7.1 Wstęp

7.1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru w

zakresie posadzek.

7.1.2 Zakres

Zakres wykonania robót obejmuje przygotowanie podłoża i wykonanie posadzek w poszczególnych

pomieszczeniach. W zależności od funkcji pomieszczeń zostaną wykonane następujące rodzaje posadzek:

- Podkłady pod posadzki z zaprawy cementowej

- Izolacje termiczne i akustyczne

- Ślepe podłogi z płyt OSB i wiórowych

- Posadzki z deszczułek drewnianych (odnowione)

- Posadzki z płytek

- Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych

- Posadzki z paneli HDF

- Listwy przyścienne systemowe

- Cokoliki z płytek (cięte z płytek)

7.2 Materiały

- Podkłady pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 40 – 50 mm wytrzymałość na ściskanie minimum 12

MPa, na zginanie 3 MPa.

- Posadzki z płytek – DOBRANE NA WZÓR ISTNIEJĄCYCH – ryflowane kolor ceglasty gatunek I (barwiony) o

wymiarach 15 x 15 cm, Grubość średnia (mm) 8,5 Nasiąkliwość średnio (%) 0,05 Wytrzymałość na zginanie

średnio (N/mm2) 50 Plamienie (klasa) 4 Mrozoodporność mrozoodporna Odporność na ścieranie wgłębne

112 Właściwości przeciwpoślizgowe R9

- Posadzki z płytek TERAKOTOWYCH barwionych o wymiarach 15 x 15 cm gatunek I o parametrach: Grubość

średnia (mm) 8,4 Nasiąkliwość średnio (%) 3 Wytrzymałość na zginanie średnio (N/mm 2 ) 34 Plamienie

(klasa) 4 Odporność na szok termiczny, Odporność na pęknięcia włoskowate. Kolorystykę uzgodnić w

ramach nadzoru autorskiego.

- Posadzki z płytek TERAKOTOWYCH barwionych o wymiarach 30x 30 cm gatunek I o parametrach: Grubość

średnia (mm) 8,4 Nasiąkliwość średnio (%) 3 Wytrzymałość na zginanie średnio (N/mm 2 ) 34 Plamienie

(klasa) 4 Odporność na szok termiczny, Odporność na pęknięcia włoskowate. Kolorystykę uzgodnić w

ramach nadzoru autorskiego (łazienki piętro)

- Wszystkie stosowane płytki powinny odpowiadać wymaganiom jednej z wymienionych norm: PN-EN

159:1996, PN-EN 176:1996, PN-EN 177:1997, PN-EN 178:1998, PN-ISO 13006:2001 lub odpowiednim

aprobatom technicznym.

- Płytki winylowe gr. Całkowita 2,5mm , grubość użytkowa 0,70mm, zabezpieczenie poliuretanowe, %,

Właściwości antypoślizgowe R9, Właściwości antystatyczne EN 1815 < 2kV, Odporność barwy na światło

EN ISO 105-B02 ≥ 6 – np. Tarkett Premier Wood lub równoważne

- Panele warstwowe kl. AC4 gr.8mm np. sosna górska

- Płyty OSB gr.22mm

- Płyty wiórowe twarde gr. 18mm

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA: MODERNIZACJA BUDYNKU TZW. STAREJ SZKOŁY W CHLUDOWIE

I N W E S T O R : U R Z Ą D G M I N Y S U C H Y L A S u l . S z k o l n a 1 3 , 6 2 - 0 0 2 S u c h y L a s 34


LM PROJEKT ul. 23 lutego 4/6 m8 61-726 Poznań

- płyty z wełny mineralnej PAROC SSB 1 lub równoważne

- płyty z wełny mineralnej PAROC UNS 37 lub równoważne

- Płyty styropianowe EPS 100-038(PS-E FS 20)

- Grunt do wzmocnienia podłoża

- Zaprawy klejące do posadzek wg PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych.

- Zaprawy do wykonania fug

- Kleje do posadzek z PCV

- Listwy cokołowe przyścienne systemowe zgodne z producentem paneli

- Cokoliki z płytek (cięte z płytek)

- Materiały pomocnicze do wykonania posadzek: krzyżyki, pręty spawalnicze, itp. Według wymogów

technologicznych

7.3 Sprzęt

Sprzęt potrzebny do wykonania robót powinien spełniać wymogi określone w ST 00.00.

Sprzęt potrzebny do wykonania robót to: agregat do wykonywania wylewek cementowych, skrzynia na

zaprawę, mieszarki do zapraw, pace do rozprowadzania kleju, pace do wypełniania szczelin zaprawą do

fugowania, piła do cięcia płytek, pistolet do łączenia wykładziny PCV, pędzle do nanoszenia preparatu

gruntującego, poziomica, wiadra, nóż do cięcia wykładziny, młotek (1000 g), przyrząd montażowy, miara

drewniana lub zwijana, drobnozębna piła ręczna lub pilarka elektryczna, kliny drewniane, klocek do dobijania

desek.

7.4 Transport

Środki transportu niezbędne do wykonania robót powinny spełniać wymogi określone w ST 00.00.

Do transportu zewnętrznego należy użyć samochód dostawczy lub ciężarowy. Do transportu wewnętrznego

wózki ręczne, wózek widłowy do transportu płytek w przypadku magazynowania w obrębie placu budowy,

transport ręczny wykonywany według zaleceń i przepisów BHP.

7.5 Wykonanie robót

Do robót podłogowych należy przystąpić po otynkowaniu ścian i sufitów. Roboty izolacyjne mogą być

prowadzone w temperaturze powyżej 5 o C po zagruntowaniu powierzchni.

Podkład cementowy wylewany: są wykonane z zaprawy cementowej o stosunku cement do piasku 1-3 lub

gotowych zapraw przygotowanych fabrycznie. Zaprawa powinna mieć konsystencję wilgotną. Wytrzymałość

podkładu cementowego na ściskanie powinna być większa niż 12MPa, a na zginanie ponad 2Mpa. Zaprawę

cementowa układa się między listwami kierunkowymi wysokości równej grubości podkładu, zagęszczając je

ręcznie lub mechanicznie z równoczesnym wyrównywaniem i zatarciem drewnianą pacą. Nie dopuszcza się

nawilżania podkładu, lub nakładania drobnoziarnistej zaprawy. Podkład zbrojony siatką należy wykonać w

dwóch warstwach. Najpierw nakłada się warstwę grubości połowy grubości podkładu, a po ułożeniu zbrojenia

uzupełnia się mieszanką betonową do pełnej grubości podkładu. Podkłady ze spoiwem cementowym powinny

być dylatowane. W czasie twardnienia zaprawy podkład musi być w ciągu pierwszych 7 dni utrzymywany w

stanie wilgotnym. Do wykończenia posadzki (tj. Wykładzina, płytki, parkiety panelowe) można przystąpić po

zakończeniu wszystkich innych robót budowlanych i instalacyjnych, łącznie z próbami ciśnieniowymi instalacji,

oraz po wyschnięciu podkładu.

Posadzki z płytek Temperatura powietrza w czasie układania płytek powinna wynosić, co najmniej +5 °C.

Temperaturę tę należy zapewnić, na co najmniej kilka dni przed rozpoczęciem robót oraz w czasie wiązania i

twardnienia zaprawy. Materiały użyte do wykonywania posadzki powinny znajdować się w pomieszczeniach

o wymaganej temperaturze, co najmniej 24 godziny przed rozpoczęciem robót. Przed przystąpieniem do

układania powierzchni podłóg w pomieszczeniach mokrych należy sprawdzić spadki do elementów

odwadniających, min. 1.5%. Dla pomieszczeń bez odwodnienia podłogi układać w poziomie wykończeniowym.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA: MODERNIZACJA BUDYNKU TZW. STAREJ SZKOŁY W CHLUDOWIE

I N W E S T O R : U R Z Ą D G M I N Y S U C H Y L A S u l . S z k o l n a 1 3 , 6 2 - 0 0 2 S u c h y L a s 35


LM PROJEKT ul. 23 lutego 4/6 m8 61-726 Poznań

Płytki należy układać i rozmierzać wg projektu wykonawczego wnętrz.. Warstwa kleju pod płytki nie może

zawierać pustych miejsc. Dla pomieszczeń nie zdefiniowanych projektem wnętrz płytki należy rozmierzać tak,

aby docinki płytek przy krawędziach (końcach ścian) miały wymiar większy niż połowa płytki. Do układania

stosować klej, którego rodzaj dobrać zgodnie z przeznaczeniem posadzki oraz rodzaju płytek. Roboty

posadzkowe rozpocząć od ułożenia poziomowanych płytek reperów, których powierzchnia wyznacza położenie

płaszczyzny posadzki. Następnie ułożyć w odstępach będących wielokrotnością wymiaru płytek pasy

kierunkowe, których płaszczyznę kontroluje się łatą opieraną na płytkach reperach. Prawidłowość płaszczyzny

układanych pól kontroluje się łatą przykładaną do pasów kierunkowych. Spoiny wypełnia się zaprawą do

spoinowania.

Układanie wykładzin - Temperatura pomieszczeń > 18°C. Wykładzina powinna aklimatyzować się w

pomieszczeniu min. 24 h (rolka powinna być rozluźniona). Po pocięciu na kawałki wykładzina powinna

aklimatyzować się w pomieszczeniu kolejne 24 h. W jednym pomieszczeniu używać rolek z jednej serii

produkcyjnej Na przygotowanym podkładzie rozprowadzamy klej. Wykładzinę można kłaść dopiero, gdy

rozprowadzony klej osiągnie właściwą konsystencję. Po przyklejeniu spawanie połączeń może nastąpić po 24 h.

Wykonać cokoły h=10cm. Arkusze wykładziny należy łączyć termicznie przy pomocy sznura spawalniczego.

Frezowanie i spawanie naroży i złączy należy wykonać po wyschnięciu kleju. W narożnikach wewnętrznych i

zewnętrznych, należy użyć do spawania zgrzewarki termicznej z końcówką do zgrzewania sznurowego.

Wszystkie zgrzewy muszą ostygnąć przed odcięciem nadmiaru zgrzewu. Zaleca się dwuetapową obróbkę

zgrzewu: wstępną i wygładzającą. Nadmiar zgrzewu należy usuwać za pomocą specjalnego noża.

Panele podłogowe przed montażem powinny leżakować w zamkniętych pakietach pomieszczeniu, w którym

będą zakładane około 1-2 dni - sezon letni i 2-5 w sezonie zimowym, ponieważ panele muszą dostosować

temperaturę i wilgotność do pomieszczenia, w którym mają być zakładane. Podłoże pod panele podłogowe

powinno być równe, gładkie, suche i stabilne. Podłoża betonowe muszą być odpowiednio suche, większe

nierówności należy wyrównać masą samopoziomującą lub szpachlową. Na przygotowane podłoże należy

położyć podkład pod panele np. Ekopłyta. Panele należy układać wzdłuż padania światła lub wzdłuż linii

użytkowania. Zaczynamy od sprawdzenia w kilku miejscach czy ściana jest prosta i czy jest jednakowa

szerokość pomieszczenia. Należy przeliczyć szerokość pokoju tak by ostatni rząd paneli miał szer. nie mniejszą

niż 5cm. Panele w zależności od typu i producenta, wymagają układania z przesunięciem względem siebie 20-

40cm. Rozpoczynamy układać panele na zasadzie schodkowej. Przy ścianach, rurach, futrynach itp. Należy

zostawić odpowiednią dylatację za pomocą klinów lub najlepiej dystansów nastawnych (sprzęt profesjonalny

umożliwia zaklinowanie nawet na ścianach z płyty gipsowej czy miejscach, w których kliny wypadają),

przyjmuje się, że ruch podłogi jest nie większy niż 1-2mm na każdy 1mb. Zalecenia producentów podłóg to 1-

2cm i nie uwzględniają nigdy wielkości pomieszczeń. Montaż paneli podłogowych w zależności od

zastosowanego zamka (lock, klik, easy click) jest opisany w instrukcji układania dołączonej do opakowania

dostawcy wyrobu.

Posadzki z odnowionych deszczułek. Należy ostrożnie zdemontować istniejące podłogi drewniane, uszkodzone

deski wymienić, następnie oczyścić ze starych powłok malarskich i wyrównać grubość desek. Po wykonaniu

naprawy belek stropowych i ułożeniu warstw izolacyjnych zamontować ponownie podłogę drewnianą –

następnie zakonserwować wg wytycznych projektowych. Drewniane deski mocuje się w poprzek legarów

przybijając gwoździami do belek. Deski tradycyjnie układa się pojedynczo, nie łącząc ich ze sobą w rzędzie. W

przypadku dużych pomieszczeń należy dobierać (docinać) je tak by ich długość była trzykrotnie mniejsza od

wymiaru podłogi. Umożliwia to występowanie łączeń dokładnie w połowie deski z sąsiedniego rzędu i zapewnia

estetykę posadzki. Spoiny pokrywa się listwą łączeniową. Same deski winny mieć wąskie słoje ułożone

równolegle do krawędzi, gdyż zapewnia to trwałość i odporność na wilgoć takiej podłogi. Ich grubość zależy od

rozstawienia legarów. Przy dużym rozstawie niezbędne są eleaty o grubości powyżej 3cm, standardowo deski

mają 25mm grubości. Planując rozkład desek i ilość potrzebnego materiału nie należy zapomnieć o

zapewnieniu szczelin dylatacyjnych przy ścianach oraz odpowiednich warunków. Drewnianą podłogę najlepiej

układa się w temperaturze 15-20°C po kilkudniowym "leżakowaniu" desek w pomieszczeniu, w którym mają

zostać zamontowane. Mocuje się je do legarów przy pomocy gwoździ wbijanych ukośnie w wyżłobienie wpustu

deski lub prostopadle. Pierwsza metoda pozwala ukryć gwoździe. Przybijanie desek rozpoczyna się od strony

okna równolegle do krótszej ściany. Najlepiej użyć gwoździ specjalnie wyprofilowanych, z nacięciami, co

zapobiega ich wysuwaniu się podczas użytkowania posadzki. Szczeliny dylatacyjne przykrywa się listwami

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA: MODERNIZACJA BUDYNKU TZW. STAREJ SZKOŁY W CHLUDOWIE

I N W E S T O R : U R Z Ą D G M I N Y S U C H Y L A S u l . S z k o l n a 1 3 , 6 2 - 0 0 2 S u c h y L a s 36


LM PROJEKT ul. 23 lutego 4/6 m8 61-726 Poznań

przyściennymi. Prócz swobodnej pracy drewna, jednocześnie umożliwiają one ukrycie kabli oraz innych

elementów, które zwykle szpecą pomieszczenia. Deski po położeniu szlifuje się oraz zabezpiecza przy pomocy

lakieru, oleju lub ługu.

7.6 Kontrola jakości

Kontrola jakości będzie wykonywana zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00.

7.7 Obmiar robót

Obmiar robót będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00.

7.8 Odbiór robót

Odbiór będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00.. Odbiorowi będą podlegały:

- Zgodność wykonanych robót z dokumentacją techniczną

- Suchość i dokładność oczyszczenia podkładu

- Jakość i klasę wykładziny

- Jakość i klasę płytek

- Jakość i klasę posadzki panelowej

- Dokładność przycięcia i przyklejenia, mocowania do podłoża

- Dokładność dociśnięcia do podłoża

- Dokładności ułożenia listew podłogowych

- Sprawdzenie dokładności spoin wg normy PN-72/B-06190.

- Zgodności wykonania z dokumentacją techniczną poprzez oględziny i pomiary

- Stanu podłoży na podstawie odbiorów międzyoperacyjnych

- Jakości materiałów na podstawie deklaracji zgodności lub certyfikatów

- Zgodności przedłożonych przez dostawcę.

- Przyczepności okładziny poprzez lekkie opukanie - nie powinna wydawać głuchego odgłosu

- Prawidłowości wykonania dylatacji w miejscach dylatacji podkładu, prawidłowości układu i wypełnienie

szczelin. Ich szerokości - powinna wynosić 5-10mm

- Odchylenie płaszczyzny przy Użyciu łaty 2,0m - nie powinno być większe niż 3mm na dł. 2,0m

- Prawidłowości przebiegu i wypełnienia spoin poziomicą i pionem z dokładnością do 1mm

- Grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytką, która nie powinna przekraczać wartości określonej przez

producenta w instrukcji, na podstawie zużycia kompozycji klejącej.

- Prawidłowości wykonania spadków- do kratek ściekowych podłogowych nie powinno być mniejsze niż

1,5% a odległość wododziału nie większa niż 4m. Dopuszczalne odchylenie płaszczyzny nie więcej niż 2mm

na całej długości łaty pomiarowej 2,0m.

- Sprawdzenie sposobu zabezpieczenia wykładzin i innych posadzek do czasu całkowitego odbioru

Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzeniem

właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórców. Nie dopuszcza się stosowania

materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom technicznym.

7.9 Podstawa płatności

Płatności realizowane zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00

7.10 Przepisy związane

PN/B- 10107

PN-63/B-10145

PN-EN 649:2002

Badanie wytrzymałości na odrywanie

Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych

Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i Heterogeniczne pokrycia podłogowe

z poli (chlorku winylu).

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA: MODERNIZACJA BUDYNKU TZW. STAREJ SZKOŁY W CHLUDOWIE

I N W E S T O R : U R Z Ą D G M I N Y S U C H Y L A S u l . S z k o l n a 1 3 , 6 2 - 0 0 2 S u c h y L a s 37


LM PROJEKT ul. 23 lutego 4/6 m8 61-726 Poznań

8. SSTB 01.08 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE WEWNĘTRZNE - kod CPV 45400000-1

8.1 Wstęp

8.1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

robót wykończeniowych wewnętrznych.

8.1.2 Zakres

Zakres robót wykończeniowych wewnętrznych obejmuje:

- Wykonanie tynków renowacyjnych

- Wykonanie tynków tradycyjnych na stropie w piwnicach

- Gruntowanie ścian

- Szpachlowanie ścian

- Licowanie z płytek ściennych

- Wykonanie elementów z suchej zabudowy

- Malowanie ścian i sufitów

- Malowanie istniejącej stolarki

8.2 Materiały

- Produkty do wykonania tynków renowacyjnych – przykładowo REMMERS zaprawa Aisit Spezial-

Vorspritzmortel lub równoważne

- Produkty do wykonania tynków renowacyjnych – przykładowo REMMERS zaprawa Spezial Sanierputz –

WTA lub równoważne

- Produkty do wykonania tynków renowacyjnych – przykładowo REMMERS zaprawa Funcosil Feinputz`

- Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III lub równoważne

- Licowanie z płytek ściennych TERAKOTOWYCH barwionych o wymiarach 15 x 15 cm gatunek I o

parametrach: Grubość średnia (mm) 7,5 Nasiąkliwość średnio (%) 12 Wytrzymałość na zginanie średnio

(N/mm 2 ) 24 Plamienie (klasa) 5 , Odporność na szok termiczny , Odporność na pęknięcia włoskowate

- Okładziny stropów i obudowy z płyt gipsowo-kartonowych GKF, GKI, na rusztach metalowych mocowanych

bezpośrednio do stropu

- Dwukrotne malowanie farbami silikatowymi kolor biały powierzchni wewnętrznych gipsowych, płyt

gipsowych ze szpachlowaniem i gruntowaniem – ściany i sufity

- Płyty GKB gr.12,5mm

- Płyty GKBI gr.12,5mm

- Farby ftalowe do malowania stolarki wewnętrznej w kolorze białym

- Grunt do wzmocnienia podłoża ścian

- Gipsy szpachlowe np. Gipsar lub równoważne

- Zaprawy klejące do posadzek

- Zaprawy do wykonania fug

8.3 Sprzęt

Sprzęt potrzebny do wykonania robót powinien spełniać wymogi określone w ST 00.00. Sprzęt potrzebny do

wykonania robót to: rusztowania, stoliki tynkarskie, łaty, taczki, agregat do wykonywania tynków i farb,

pojemniki i wiadra, pędzle, mieszarki do zapraw, pace do rozprowadzania kleju, pace do wypełniania szczelin

zaprawą do fugowania, piła do cięcia płytek, pędzle do nanoszenia preparatu gruntującego, poziomica, nóż do

cięcia płyt GK, wkrętaki akumulatorowe, wiertarki udarowe, przyrządy miernicze.

8.4 Transport

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA: MODERNIZACJA BUDYNKU TZW. STAREJ SZKOŁY W CHLUDOWIE

I N W E S T O R : U R Z Ą D G M I N Y S U C H Y L A S u l . S z k o l n a 1 3 , 6 2 - 0 0 2 S u c h y L a s 38


LM PROJEKT ul. 23 lutego 4/6 m8 61-726 Poznań

Środki transportu niezbędne do wykonania robót powinny spełniać wymogi określone w ST 00.00. Transport

odbywać powinien się przy użyciu: dostawa - samochodem ciężarowym lub dostawczym, rozładunek ręczny lub

wózek widłowy przy paletowaniu dostarczanych wyrobów. Transport na budowie - transport ręczny lub za

pomocą ręcznej lub elektrycznej wciągarki.

8.5 Wykonanie robót

Tynkowanie. Zalecenia i instrukcje tynkowania należy przyjąć zgodnie z wybranym przez Wykonawcę

producenta tynków renowacyjnych. Wymaga się, aby tynki zostały wykonane zgodnie z technologią i

zaleceniami dostawcy wyrobu budowlanego. Przed przystąpieniem do robót tynkarskich powinny być

zakończone wszystkie prace budowlane tzw. „stan surowy” oraz wykonane roboty instalacyjne podtynkowe.

Zalecane jest przystąpienie do wykonania tynków po zakończeniu okresu osiadania i skurczu się ścian

murowanych-około 4 do 6 miesięcy po wykonaniu stanu surowego. Przygotowanie podłoża: Dla tynków

gipsowych należy stosować specjalne środki gruntujące wyrównujące chłonność podłoża. Nie należy tynkować

silnie zawilgoconych murów.

Okładziny z płytek. Powierzchnie podłoży pod okładziny powinny być równe i tworzyć pionowe lub poziome

płaszczyzny. Ewentualne uszkodzenia powierzchni, wgłębienia lub pęknięcia powinny być wyreperowane przy

użyciu odpowiedniej dla danego podłoża zaprawy na kilka dni przed przyklejeniem okładziny. Przed

przystąpieniem do układania okładzin powierzchni ścian należy także sprawdzić jakość podłoża pod względem

wytrzymałościowym. Należy sprawdzić usytuowanie i poziomy osadzenia elementów armatury i uzbrojenia.

Płytki należy rozmierzać tak, aby docinki płytek przy krawędziach (końcach ścian) miały wymiar większy niż

połowa płytki. Spoiny podziałów ściennych powinny być skomponowane (w jednej linii lub w równych

odstępach) ze spoinami podłogowymi. Na przygotowane, zagruntowane podłoże należy nanieść zaprawę

klejową pacą zębatą, możliwie w jednym kierunku, na taką powierzchnię, aby płytki mogły być naklejone w

ciągu 10-30 min. Po rozprowadzeniu zaprawy należy nanieść płytkę i docisnąć ją do podłoża. Warstwa kleju pod

płytki nie może zawierać pustych miejsc. Czas korygowania położenia płytki wynosi ok. 15 min. po jej

przyklejeniu. Płaszczyzna okładziny powinna wyznaczona przez tymczasowe naklejenie tzw. płytek

kierunkowych ze sprawdzeniem łatą i poziomicą prawidłowości płaszczyzny. Bezpośrednio po ułożeniu płytek

należy przygotować spoiny przez oczyszczenie ich z zaprawy klejowej. Spoinowanie można rozpocząć dopiero

po stwardnieniu zaprawy, na której ułożono płytki, najwcześniej po 24 godz. Zaprawę wprowadza się w spoiny

za pomocą pacy lub szpachelki gumowej. Wstępne czyszczenie powierzchni należy wykonywać używając

wilgotnych gąbek o większych porach lub pacy z gąbką. W końcowym etapie prac należy stosować

odpowiednie ściereczki lub drobnoporowate gąbki. Nie wolno czyścić glazury „na sucho”. Na krawędziach

zewnętrznych oraz przy zakończeniach okładziny stosować profile narożne i wykończeniowe. Profil powinien

być dobrany do grubości płytki tak, aby licował z płytką w obu kierunkach. W narożnikach stosować elementy

narożne systemowe.

Sucha zabudowa. Pomieszczenie może być wyłożone płytami dopiero wtedy, gdy jest ono dokładnie osuszone i

gdy zakończone są wszelkie prace tynkarskie i posadzkarskie. Elementy typu drzwi lub okna winny być

zamontowane, oszklone i spełniać swoje funkcje przed montażem sufitów. Wszelkie prace mokre i instalacyjne

winny być ukończone przed montażem sufitu podwieszanego. Podczas montażu sufitu temperatura wewnątrz

pomieszczenia nie powinna być niższa niż 15 C, aby umożliwić właściwe warunki pracy. Konstrukcje

bezpośrednio stykające się z płytą gipsowo-kartonową muszą być zabezpieczone antykorozyjnie warstwą cynku

wynoszącą 275 g/m2. Elektryk decyduje czy oświetlenie założone będzie po lub w czasie montowania sufitów

podwieszonych. Konieczne jest uprzednie uzgodnienie wszystkich specjalistów na budowie. Zaleca się, aby

specjalista układający płyty otrzymał jednocześnie zalecenie zainstalowania oświetlenia. Każde dodatkowe

obciążenie przenoszone na sufit podwieszony należy dodatkowo podwiesić.

Roboty malarskie. Wszystkie powierzchnie, które nie będą malowane zakleić lub zakryć. Podłoże musi być

nośne, suche, czyste, niezakurzone, niezatłuszczone i zagruntowane. Wykonywanie powłok malarskich

emulsyjnych i olejnych zgodnie z wymaganiami określonymi dla tych technologii. Kolory uzgodnione z

inspektorem nadzoru. Farbę należy przygotować, nakładać na powierzchnie używając sprzętu i sposobu

zgodnie z wytycznymi podanymi przez producenta farby.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA: MODERNIZACJA BUDYNKU TZW. STAREJ SZKOŁY W CHLUDOWIE

I N W E S T O R : U R Z Ą D G M I N Y S U C H Y L A S u l . S z k o l n a 1 3 , 6 2 - 0 0 2 S u c h y L a s 39


LM PROJEKT ul. 23 lutego 4/6 m8 61-726 Poznań

8.6 Kontrola jakości

Kontrola jakości będzie wykonywana zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00.

8.7 Obmiar robót

Obmiar robót będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00.

8.8 Odbiór robót

Odbiór będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00.. Odbiorowi będą podlegały:

- Zgodność wykonanych robót z dokumentacją techniczną

- Dokładność przygotowania powierzchni ścian i stropów przed tynkowaniem

- Czystość i suchość powierzchni tynkowanej

- Dokładność wykonania tynku, grubość, odchyłki dopuszczalne zgodne z normami

- Gładkość wykonanych tynków

- Wygląd i estetykę obudów GK i sufitów pod względem równości, pionowości, spoziomowania i sztywności

rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposób osadzenia elementów

- Jakość i klasę materiałów

- Dokładność ułożenia elementów okładzinowych

- Wysokość ułożenia elementów okładzinowych

- Dopuszczalne odchyłki z pionu i poziomu zgodnie z normami

- Czystość wykończenia

- Gładkości powierzchni obłożonych

- Gładkość szpachlowania

- Dokładność oczyszczenia i zagruntowania podłoża

- Jakość i dokładność malowania

- Ilość warstw malarskich – zgodność z projektem

8.9 Podstawa płatności

Płatności realizowane zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00

8.10 Dokumenty związane

PN/B- 10107

PN-B-10107:1998

PN-70/B-10100

PN-75/C-04630

PN-75/B-10121

PN-69/B-10285

PN-69/B-10280

PN-B-30042:1997

PN-B-30041:1997

PN-B-79405:1997

Badanie wytrzymałości na odrywanie

Tynki i zaprawy budowlane

Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze

Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania

Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych

Roboty malarskie budowlane farbami , lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych.

Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami

emulsyjnymi.

Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy

Spoiwa gipsowe. Gips budowlany.

Płyty gipsowo – kartonowe.

WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA: MODERNIZACJA BUDYNKU TZW. STAREJ SZKOŁY W CHLUDOWIE

I N W E S T O R : U R Z Ą D G M I N Y S U C H Y L A S u l . S z k o l n a 1 3 , 6 2 - 0 0 2 S u c h y L a s 40


LM PROJEKT ul. 23 lutego 4/6 m8 61-726 Poznań

9. SSTB 01.09 STOLARKA BUDOWLANA kod CPV 45421000-4

9.1 Wstęp

9.1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

robót polegających na dostawie i montażu stolarki otworowej.

9.1.2 Zakres

Zakres robót obejmuje wykonanie:

- Dostawy i montażu drzwi wewnętrznych płytowych

- Dostawy i montażu okien drewnianych

9.2 Materiały

- Dostawy i montażu okien drewnianych – drewno Meranti, konstrukcja jednoramowa, kolor RAL 9006,

szklenie zespolone k=1,1W/m2K – wykonane na wzór istniejących

- Dostawa i montaż skrzydeł drzwiowych płytowych fabrycznie wykończonych w kolorze białym,

przykładowo drzwi pełne PORTA Wiedeń lub równoważne , skrzydła wyposażone w okucia, klamki, szyldy

tuleje wentylacyjne.

9.3 Sprzęt

Sprzęt potrzebny do wykonania robót powinien spełniać wymogi określone w ST 00.00.

Stolarka okna i drzwi przed transportem powinny być zapakowane przy użyciu folii, tektury, styropianu. Naroża

i okucia powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, wiotkie elementy powinny być

wzmocnione.

9.4 Transport

Środki transportu niezbędne do wykonania robót powinny spełniać wymogi określone w ST 00.00.

9.5 Wykonanie robót

Wykonanie robót powinno odbywać się w temperaturze nie niższej niż+5 o C. Powierzchnie boczne i górną

otworów drzwiowych i okiennych należy wykańczać po montażu ślusarki.

Czynności przygotowawcze Zleceniobiorca jest zobowiązany dokonać obmiarów na budowie. Jeżeli

zleceniodawca wymaga dostarczenia w ściśle określonym terminie przygotowanej do montażu konstrukcji, co

uniemożliwia dokonanie wcześniejszych obmiarów na budowie, to wtedy należy uzgodnić wymiary ze

zleceniodawcą przy uwzględnieniu tolerancji budowlanych.

Montaż elementów. Połączenia elementów stolarki z przylegającymi elementami budowli za pomocą kotew

należy wykonać w sposób umożliwiający przejmowanie ruchów bryły budowli i elementów budowlanych bez

przeniesienia powstających obciążeń na aluminiowe elementy konstrukcji. Wszystkie połączenia z budowlą

muszą spełniać wymagania w zakresie fizyki budowli. Oznacza to konieczność uwzględniania zagadnień

ochrony cieplnej, przeciwdźwiękowej, przed wilgocią oraz ruchu spoin.

Nadzór nad montażem okien, drzwi. Montaż powinien odbywać się przez wyspecjalizowane firmy wykonawcze

producenta lub przez osoby przeszkolone przez producenta, pracujące pod nadzorem jego przedstawiciela -

zgodnie z jego zaleceniami. Montaż powinien odbywać się zgodnie z dostarczoną przez producenta instrukcją

zawierającą wykaz elementów, podstawowe ich wymiary i schemat usytuowania względem siebie i podłoża

oraz wskazówki dotyczące kolejności montażu poszczególnych elementów, przy zastosowaniu, zalecanych

przez producenta, metod postępowania i zachowaniu, określonych w instrukcji parametrów. W/w prace należy

wykonywać pod nadzorem inspektora nadzoru, projektanta, przedstawiciela producenta systemu. Decyzje o

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA: MODERNIZACJA BUDYNKU TZW. STAREJ SZKOŁY W CHLUDOWIE

I N W E S T O R : U R Z Ą D G M I N Y S U C H Y L A S u l . S z k o l n a 1 3 , 6 2 - 0 0 2 S u c h y L a s 41


LM PROJEKT ul. 23 lutego 4/6 m8 61-726 Poznań

zmianach wprowadzonych na etapie wykonania muszą być potwierdzone wpisem do dziennika budowy,

potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku poważniejszych odstępstw od rozwiązań

projektowych – przez projektanta. Wszelkie zmiany i odstępstwa od dokumentacji technicznej nie mogą

powodować obniżenia wartości użytkowych, jakościowych lub zmniejszać trwałość wykonanych elementów.

9.6 Kontrola jakości

Kontrola jakości będzie wykonywana zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00.

9.7 Obmiar robót

Obmiar robót będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00.

9.8 Odbiór robót

Odbiór będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00. Odbiorowi i sprawdzeniu będą

podlegały:

- Sprawdzenie wyglądu – badania te należy wykonywać przez oględziny i porównanie wyników z

odpowiednią Aprobatą oraz dokumentacją projektową.

- Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego i estetyki montażu. Na powierzchni zamontowanej ściany nie

dopuszcza się miejscowych wypukłości i wklęsłości zauważalnych z odległości 1m. Styki elementów

powinny być proste i jednakowej szerokości. Niedopuszczalne jest występowanie przerw w ciągłości spoin i

uszczelek oraz nieprzyleganie uszczelek do elementów.

- Sprawdzenie zastosowanych materiałów należy stosować wyroby o minimalnym standardzie i

parametrach technicznych jak określone w dokumentacji i ST.

- Sprawdzenie sprawności działania skrzydeł okiennych i drzwiowych, polega na sprawdzeniu prawidłowości

działania skrzydła, zgodnie z przeznaczeniem, przy wykonywaniu czynności otwierania, obrotu i zamykania

skrzydeł.

- Sprawdzenie szczelności przegród.

- Sprawdzenie funkcjonowania i sprawności okuć.

- Sprawdzenie wypoziomowania stolarki.

- Sprawdzenie jakości tafli przeszkleń (Np. na brak skaz).

- Zgodność wykonania robót z projektem.

- Jakość wykonanych robót.

Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z

wymaganiami PN, PB, PW i ST.

9.9 Podstawa płatności

Płatności realizowane zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00

9.10 Przepisy związane

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi-Pakowanie, przechowywanie i transport

BN-77/7151-08 Skrzydła i ościeżnice drewniane drzwi płytowych wewnętrznych.

PN-80/M-02138 Tolerancje kształtu i położenia. Wartości.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

PN-78/B-13050 Szkło płaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA: MODERNIZACJA BUDYNKU TZW. STAREJ SZKOŁY W CHLUDOWIE

I N W E S T O R : U R Z Ą D G M I N Y S U C H Y L A S u l . S z k o l n a 1 3 , 6 2 - 0 0 2 S u c h y L a s 42


LM PROJEKT ul. 23 lutego 4/6 m8 61-726 Poznań

10. SSTB 01.10 ROBOTY ELEWACYJNE- kod CPV 45321000-3

10.1 Wstęp

10.1.2. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

robót elewacyjnych.

10.1.3. Zakres

Zakres robót elewacyjnych obejmuje wykonanie:

- Prace renowacyjne ścian zewnętrznych – pokrytych tynkami mineralnymi

- Prace renowacyjne cokołu budynku, wykonanych z cegły ceramicznej i kamienia:

- Prace renowacyjne przy elementach drewnianych

- Prace renowacyjne przy elementach okładziny stalowej

- Oczyszczenie schodów wejściowych

- Wzmocnienie murów

- Malowanie elewacji

- Licowanie „studzienek” okiennych płytkami klinkierowymi

- Montaż - demontaż - wynajem rusztowania ramowe elewacyjne

10.2 Materiały

- Pręty wzmacniające do naprawy murów o śr.6 mm przykładowe HELIFIX lub równoważne

- zaprawa Spezial Sanierputz – WTA lub równoważne

- zaprawa Aisit Spezial- Vorspritzmortel lub równoważne

- zaprawa Funcosil Feinputz lub równoważne

- farba Siliconharzfarbe LA lub równoważne

- preparat do czyszenia murów Graffiti Entferner lub równoważne

- cegła klinkierowa pełna na wzór istniejących – ręcznie formowana

- zaprawa renowacyjna Funcosil Restauriermortel lub równoważne

- preparat hydrofobizujące Funcosil SNL lub równoważne

- zaprawa Fugenmortel lub równoważne

- Montaż - demontaż - wynajem rusztowania ramowe elewacyjne

- Klej mrozoodporny do klejenia płytek elewacyjnych

- Zaprawa do fugowania

- Grunty i podkłady według wymogów technologicznych i instrukcji dostawców wyrobów budowlanych

10.3 Sprzęt

Sprzęt potrzebny do wykonania robót powinien spełniać wymogi określone w ST 00.00. Sprzęt potrzebny do

wykonania robót to: rusztowania, pojemniki i wiadra, pędzle, mieszarki do zapraw, pace do rozprowadzania

tynku, pace do wypełniania szczelin zaprawą do fugowania, piła do cięcia płytek, pędzle do nanoszenia

preparatu gruntującego, poziomicą, wiertarki udarowe, przyrządy miernicze. Transport odbywać powinien się

przy użyciu: dostawa - samochodem ciężarowym lub dostawczym, rozładunek ręczny.

10.4 Transport

Środki transportu niezbędne do wykonania robót powinny spełniać wymogi określone w ST 00.00. Transport na

budowie - transport ręczny lub za pomocą ręcznej lub elektrycznej wciągarki.

10.5 Wykonanie robót

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA: MODERNIZACJA BUDYNKU TZW. STAREJ SZKOŁY W CHLUDOWIE

I N W E S T O R : U R Z Ą D G M I N Y S U C H Y L A S u l . S z k o l n a 1 3 , 6 2 - 0 0 2 S u c h y L a s 43


LM PROJEKT ul. 23 lutego 4/6 m8 61-726 Poznań

Prace renowacyjne ścian zewnętrznych – pokrytych tynkami mineralnymi. Należy skuć z muru stare tynki na

wysokość co najmniej 40cm powyżej widocznej krawędzi zawilgocenia następnie oczyścić podłoże i usunąć

stare powłoki z całej powierzchni - wodą pod ciśnieniem. Wykonać uzupełnienia uszkodzeń oraz spoin i

wykonanie obrzutki, wykonać tynk renowacyjny. Nałożyć na stary tynk oraz miejsca łączenia starego z nowym

mineralnej szpachlówkę powierzchniową. Malować farbami silikonowymi lub silikatowymi wg przedstawionej

kolorystyki

Prace renowacyjne cokołu budynku – wykonanych z cegły ceramicznej i kamienia. Myć wodą pod ciśnieniem

oraz użyć środki chemiczne czyszczące zabrudzenia z zapraw cementowych oraz farb. Uzupełnić ubytki,

poprzez wmurowanie nowych cegieł o barwie dopasowanej do istniejących elementów po wyczyszczeniu

elewacji. Mniejsze ubytki uzupełnić zaprawą mineralną do uzupełniania ubytków w cegle i kamieniu w kolorze

dopasowanym do istniejących cegieł i kamienia po oczyszczeniu. Spoiny wypełnić zaprawą. Zastosować

preparat hydrofobizujący i odświeżający kolor.

Prace renowacyjne przy elementach drewnianych. Elementy drewniane należy oczyścić, ubytki uzupełnić i

zaimpregnować w kolorze naturalnym.

Prace renowacyjne przy elementach okładziny stalowej. Elementy należy oczyścić z zabrudzeń oraz istniejącej

farby, wyrównać istniejące przesunięcia , wymienić uszkodzone oraz uzupełnić brakujące elementy,

pomalować farbami do metalu zgodnie z kolorystyką.

Malowanie elewacji. Upewnić się czy podłoże jest czyste, suche. Nie rozpoczynać pracy bez uprzedniego

rozprowadzenia impregnatu regulującego chłonność podłoża. Grunt można kłaść wałkiem, jednak lepsze efekty

uzyskuje się używając szerokiego pędzla, tzw. ławkowca. Elewację można malować tylko podczas sprzyjających

warunków atmosferycznych. Należy unikać malowania, podczas wilgotnej, zimnej i wietrznej pogody (elewacja

powinna wyschnąć zanim spadnie deszcz). Maksymalny dopuszczalny poziom wilgotności powietrza: 75%

(poziom wilgotności kontroluje się przy pomocy higrometru, można też skontaktować się z lokalną stacją

meteorologiczną). Nie należy malować w pełnym słońcu w temperaturze niższej niż 5°C i wyższej niż 35°C.

Nakładany produkt (farba, jak również emulsja gruntująca) powinien być starannie wymieszany przed użyciem.

Rozpocząć nakładanie farby u góry ściany i stopniowo malować coraz niżej. Ramy okienne, drzwiowe i inne

elementy nie malowane powinny być starannie zabezpieczone przed zabrudzeniami. Barwa powłok powinna

być zgodna z wzorcem uzgodnionym między Wykonawcą a Inwestorem oraz powinna być jednolita, bez

uwydatniających się poprawek lub połączeń o różnym odcieniu i natężeniu

Cokół z płytek klinkierowych. Sposób wykonania jak w przypadku okładzin ściennych SSTB 01.09.

Rusztowania. Pracownicy zatrudnieni przy wykonaniu rusztowania i rozbiórce rusztowania powinni być

przeszkolenia w zakresie wykonania danego rodzaju rusztowania. Wykonanie, ustawienie lub rozebranie jest

zabronione: o zmroku, (jeśli nie zapewniono wystarczającego oświetlenia), w czasie gęstej mgły (opadów

deszczu, śniegu), podczas burzy i wiatru. Rusztowania powinny być wyposażone w pomosty o powierzchni

roboczej wystarczającej do pomieszczenia zatrudnionych na nim pracowników, składowania podręcznych

narzędzi i niezbędną ilość materiału oraz wykonywanie prac w dogodnej pozycji. Używanie skrzyń, beczek,

bloczków itp. Przedmiotów jako rusztowań lub podpór do pomostów jest zabronione. Obciążenie pomostów

ponad ich nośność, gromadzenie się na nich pracowników jest zabronione. Użytkowanie rusztowania powinno

być dopuszczone dopiero po jego sprawdzeniu i odbiorze przez nadzór techniczny oraz przez potwierdzenie

jego przydatności do wykonania robót zapisem w dziennik budowy. Podłoże gruntowe pod rusztowanie

- Nośność podłoża gruntowego w miejscu ustawienia rusztowania powinna być nie mniejsza niż 0,1Mpa.

Nośność podłoża należy ustalać na podstawie obliczeń jednostkowych oporu granicznego dla danego

podłoża zgodnie z obowiązującą normą przy zachowanie współczynnika pewności nie mniej niż 3

- Podłoże gruntowe, na którym postawione jest rusztowanie, powinno mieć zapewnione stałe i szybkie

odprowadzenie wody.

Przegląd rusztowania

- Codziennie przez brygadzistę

- Co 10 dni przez pracownika inżynieryjno-technicznego wyznaczonego przez kierownika budowy

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA: MODERNIZACJA BUDYNKU TZW. STAREJ SZKOŁY W CHLUDOWIE

I N W E S T O R : U R Z Ą D G M I N Y S U C H Y L A S u l . S z k o l n a 1 3 , 6 2 - 0 0 2 S u c h y L a s 44


LM PROJEKT ul. 23 lutego 4/6 m8 61-726 Poznań

- Doraźnie po silnych wiatrach, burzach opadach atmosferycznych lub innych przyczynach grożących

bezpiecznemu wykonywaniu robót budowlanych.

10.6 Kontrola jakości

Kontrola jakości będzie wykonywana zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00.

10.7 Obmiar robót

Obmiar robót będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00.

10.8 Odbiór robót

Odbiór będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00. Odbiorowi i kontroli będą

podlegały:

- Zgodność wykonanych robót z dokumentacją techniczną

- Czystość i suchość powierzchni tynkowanej

- Dokładność wykonania tynków

- Jakość i klasę materiałów

- Dokładność ułożenia elementów okładzinowych

- Dopuszczalne odchyłki z pionu i poziomu zgodnie z normami

- Czystość wykończenia

- Jakość wykonania prac renowacyjnych na elementach drewnianych i kamiennych

- Jakość i dokładność malowania

- Zgodność kolorystyki elewacji z dokumentacją projektową

10.9 Podstawa płatności

Płatności realizowane zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00

10.10 Przepisy związane

PN-B-10107:1998 Tynki i zaprawy budowlane

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-75/C-04630 Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania

PN-92/P-85010 Tkaniny szklane.

PN-M-47900-1:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział i główne parametry.

PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur.

PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe.

PN-M-47900-4:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Złącza.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady,

Warszawa 1989 – 1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

11. SSTB 01.11 NAWIERZCHNIE kod CPV 45233222-1

11.1 Wstęp

11.1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

robót nawierzchniowych.

11.1.2. Zakres

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA: MODERNIZACJA BUDYNKU TZW. STAREJ SZKOŁY W CHLUDOWIE

I N W E S T O R : U R Z Ą D G M I N Y S U C H Y L A S u l . S z k o l n a 1 3 , 6 2 - 0 0 2 S u c h y L a s 45


LM PROJEKT ul. 23 lutego 4/6 m8 61-726 Poznań

Zakres wykonania robót drogowych będzie obejmował wykonanie nawierzchni z kostki

brukowej betonowej z elementami wykańczającymi:

- Wykonanie nawierzchni chodników

- Wykonanie obrzeży

11.2 Materiały

- Kostka brukowa cegiełka grub. 6cm szara wzór cegiełka

- Obrzeża betonowe i oporniki – o wymiarach 100x25x6 odpowiadające wymaganiom BN-80/6775-04/04 i

BN-80/6775-03/01

Wymagania szczegółowe

Betonowa kostka brukowa - wymagania

Wygląd zewnętrzny: Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. Powierzchnia

górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, wklęśnięcia nie powinny

przekraczać:

- 2 mm, dla kostek o grubości £ 80 mm,

- 3 mm, dla kostek o grubości > 80 mm.

Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej. W kraju produkowane są kostki o dwóch standardowych wymiarach

grubości:

- 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego,

- 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.

Tolerancje wymiarowe wynoszą:

- na długości ± 3 mm,

- na szerokości ± 3 mm,

- na grubości ± 5 mm.

Wytrzymałość na ściskanie: Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio z 6-ciu kostek) nie powinna być

mniejsza niż 60 MPa. Dopuszczalna najniższa wytrzymałość pojedynczej kostki nie powinna być mniejsza niż 50

MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek). Nasiąkliwość: Nasiąkliwość kostek betonowych powinna

odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06250 [2] i wynosić nie więcej niż 5%. Odporność na działanie mrozu:

odporność kostek betonowych na działanie mrozu powinna być badana zgodnie z wymaganiami PN-B-06250

[2]. Odporność na działanie mrozu po 50 cyklach zamrażania i odmrażania próbek jest wystarczająca, jeżeli:

- próbka nie wykazuje pęknięć,

- strata masy nie przekracza 5%,

- obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie zamrażanych nie

jest większe niż 20%.

Ścieralność: Ścieralność kostek betonowych określona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna

wynosić nie więcej niż 4 mm.

Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych

Cement: Do produkcji kostki brukowej należy stosować cement portlandzki, bez dodatków, klasy nie niższej niż

„32,5”. Zaleca się stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-

19701 [4]. Kruszywo: Należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom PN-B-06712 [3].

Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy założonych

parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu. Woda Właściwości i kontrola wody stosowanej do

produkcji betonowych kostek brukowych powinny: odpowiadać wymaganiom wg PN-B-32250 [5]. Dodatki: Do

produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów i barwników, zgodnie z receptą

laboratoryjną. Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą wytrzymałość, mniejszą nasiąkliwość i

większą odporność na niskie temperatury i działanie soli. Stosowane barwniki powinny zapewnić kostce trwałe

zabarwienie. Powinny to być barwniki nieorganiczne.

11.3 Sprzęt

Sprzęt potrzebny do wykonania robót powinien spełniać wymogi określone w ST 00.00.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA: MODERNIZACJA BUDYNKU TZW. STAREJ SZKOŁY W CHLUDOWIE

I N W E S T O R : U R Z Ą D G M I N Y S U C H Y L A S u l . S z k o l n a 1 3 , 6 2 - 0 0 2 S u c h y L a s 46


LM PROJEKT ul. 23 lutego 4/6 m8 61-726 Poznań

11.4 Transport

Środki transportu niezbędne do wykonania robót powinny spełniać wymogi określone w ST 00.00.

11.5 Wykonanie robót

Podsypki

Zagęszczanie należy wykonać jednocześnie z rozścielaniem materiału i zgodnie wymaganiami dla

poszczególnych materiałów. Zagęszczanie materiałów sypkich, należy wykonywać metodami umożliwiającymi

uzyskanie właściwych parametrów poszczególnych warstw zgodnie z Polską Normą. Powierzchnia każdej

warstwy materiału powinna być po ukończeniu zagęszczania i bezpośrednio przed przykryciem dobrze

zamknięta, nie poruszać się pod maszyną ubijającą i być pozbawiona wypukłości, luźnego materiału, wybojów,

kolein i innych uszkodzeń. Wszystkie luźne, podzielone lub w inny sposób uszkodzone obszary powinny zostać

ponownie zagęszczone na całej grubości warstwy. Na warstwy odcinające lub odsączające winien być użyty

piasek lub pospółka. Kruszywo winno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości tak, by po

zagęszczeniu warstwa była równa warstwie projektowanej. Wskaźnik zagęszczenia określić zgodnie z normą

BN-77/8931-12. Wilgotność kruszywa winna być równa wilgotności optymalnej próby Proctora zgodnie z

normą.

Nawierzchnie z elementów betonowych wibroprasowanych. Należy zminimalizować zmienność koloru i

tekstury poprzez pozyskiwanie kostki tylko z jednego źródła dostaw, a podczas układania należy brać kostkę z

minimum trzech palet i układać raczej w pionowych kolumnach niż w poziomych warstwach dla zapewnienia

optymalnej mieszanki odcieni. Wykonawca musi dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane atesty co do

wytrzymałości, ścieralności i mrozoodporności kostki przed uzyskaniem jego zgody na użycie na miejscu

budowy. Kostka betonowa winna posiadać aprobatę techniczną pozwalającą na jej stosowanie w

budownictwie drogowym. Kostka powinna posiadać cechy podane w opisie parametrów punkt 12.2. Piasek do

wypełniania spoin między kostkami powinien być czysty i drobny. Po ułożeniu kostki betonowej należy ją ubić

wibratorem płytowym z zabezpieczoną płytą warstwą gumy lub plastyku. Płyta wibratora musi być

zabezpieczona, by przy zagęszczaniu nie uszkodzić kostki. Bezpośrednio po ubiciu należy spoiny wypełnić

drobnym suchym piaskiem za pomocą szczotek. Po kilku dniach uzupełnić piasek w spoinach.

Obrzeża i krawężniki. Prefabrykowane obrzeża powinny być wibrowane i prasowane hydraulicznie zgodnie z

wymaganiami BN- 80/6775-03 arkusz 01 i 04 „Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg,

ulic i parkingów”. Należy je układać na podsypce piaskowej grubości 5cm. Elementy obrzeży nie powinny mieć

odchylenia większego niż 3 mm na 3 m od poziomu linii.. Obrzeża należy układać w odstępie, co 5mm.

Wszystkie spoiny w obrzeżach wypełnić zaprawą cementowo- piaskową 1:3. Światło obrzeży (odległość góry

krawężnika od nawierzchni) - 5cm.

11 .6 Kontrola jakości

11.6.1. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek brukowych posiada

atest wyrobu.

Niezależnie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien żądać od producenta wyników bieżących badań

wyrobu na ściskanie. Zaleca się, aby do badania wytrzymałości na ściskanie pobierać 6 próbek (kostek) dziennie

(przy produkcji dziennej ok. 600 m2 powierzchni kostek ułożonych w nawierzchni). Poza tym, przed

przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdza wyrób w zakresie wymagań podanych w pkt 11.2 i wyniki

badań przedstawia Inżynierowi do akceptacji.

11.6.2. Badania w czasie robót

Sprawdzenie podłoża i podbudowy. Sprawdzenie podłoża i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności z

dokumentacją projektową i odpowiednimi SST. Sprawdzenie podsypki: Sprawdzenie podsypki w zakresie

grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją

projektową oraz niniejszej SST. Sprawdzenie wykonania nawierzchni. Sprawdzenie prawidłowości wykonania

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA: MODERNIZACJA BUDYNKU TZW. STAREJ SZKOŁY W CHLUDOWIE

I N W E S T O R : U R Z Ą D G M I N Y S U C H Y L A S u l . S z k o l n a 1 3 , 6 2 - 0 0 2 S u c h y L a s 47


LM PROJEKT ul. 23 lutego 4/6 m8 61-726 Poznań

nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją

projektową oraz wymaganiami wg SST:

- pomierzenie szerokości spoin,

- sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany.

Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni. Nierówności podłużne: Nierówności podłużne nawierzchni

mierzone łatą lub planografem zgodnie z normą BN- 68/8931-04 [8] nie powinny przekraczać 0,8cm. Spadki

poprzeczne: Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ±

0,5%. Niweleta nawierzchni: Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi

nie powinny przekraczać ± 1cm. Szerokość nawierzchni: Szerokość nawierzchni nie może różnić się od

szerokości projektowanej o więcej niż ± 5cm. Grubość podsypki: Dopuszczalne odchyłki od projektowanej

grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1,0cm.

11.6.3. Częstotliwość pomiarów

Częstotliwość pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w SST

powinna być dostosowana do powierzchni wykonanych robót. Zaleca się, aby pomiary cech geometrycznych

wymienionych w pkt 6.4 były przeprowadzone nie rzadziej niż 2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach

charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszędzie tam, gdzie poleci Inżynier.

Inspektor nadzoru może w dowolnym czasie dokonywać kontroli i pomiarów sprawdzających używanie

odpowiednich materiałów, prostolinijność, płaszczyznę i dokładność wykonania zgodnie PN-72/B-06190.

11.7 Obmiar robót

Obmiar robót będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00.

11.8 Odbiór robót

Odbiór będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00. Roboty uznaje się za wykonane

zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania

z zachowaniem tolerancji według punktu 12.6 dały wyniki pozytywne.

Odbiór robót zanikających:

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

- przygotowanie podłoża,

- ewentualnie wykonanie podbudowy,

- wykonanie podsypki,

11.9 Podstawa płatności

Płatności realizowane zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00

11.10 Przepisy związane

PN-S-06102

PN-74/B/04452

PN-88/B-04481

PN-91/B-06714/15

PN-78/B-06714/16

PN-77/B-06714/18

PN-78/B-06714/19

PN-79/B-06714/42

PN-87/B-06721

PN-B-11113

Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

Grunty budowlane - Badania polowe

Grunty budowlane - Badania próbek gruntu

Kruszywa mineralne - Badania - Oznaczanie składu ziarnowego

Kruszywa mineralne - Badania - Oznaczanie kształtu ziaren

Kruszywa mineralne - Badania- Oznaczanie nasiąkliwości

Kruszywa mineralne - Badania-Oznaczenie mrozoodporności

Kruszywa mineralne- Badania-Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles

Kruszywa mineralne - Pobieranie próbek

Kruszywa mineralne- Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych -piasek

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA: MODERNIZACJA BUDYNKU TZW. STAREJ SZKOŁY W CHLUDOWIE

I N W E S T O R : U R Z Ą D G M I N Y S U C H Y L A S u l . S z k o l n a 1 3 , 6 2 - 0 0 2 S u c h y L a s 48


LM PROJEKT ul. 23 lutego 4/6 m8 61-726 Poznań

PN-B-32250

PN-90/B-14151

Materiały budowlane woda do betonu i zapraw

Zaprawy budowlane.

12. SSTB 01.12 POJAZDY INWALIDZKIE, WÓZKI INWALIDZKIE I PODOBNE URZĄDZENIA kod CPV 33193000-9

12.1 Wstęp

12.1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące dostawy schodołazu.

12.1.1 Zakres

Dostawa , uruchomienie i instruktaż obsługi schodołazu dla niepełnosprawnych.

12.2 Materiały

Schodłaz gąsienicowy:

- Łączna waga urządzenia: ok. 55 kg

- Pobór mocy: 75 W.

- Maksymalny udźwig: 130 kg

- Maksymalny zasięg: do 40 pięter

- Zasięg na rezerwie akumulatora: 5 pięter

- Minimalna szerokość stopnia: 90 cm

- Minimalne wymiary spocznika w kształcie „L”: 100x100

- Minimalne wymiary spocznika w kształcie „U”: 100x180

- Charakterystyka techniczna

- Automatyczny system samo-zatrzymywania w przypadku braku prądu lub innych awariach

- Maksymalny kat nachylenia schodów 70% (30°)

- Zasilanie: 24 VDC, sterowane elektronicznie

- Spokojne ruszanie i zatrzymywanie

- Charakterystyka bezpieczeństwa:

- Silnik z blokada niepozwalająca na samoistne zjechanie urządzenia

- W pełni zabudowana konstrukcja chroniąca przed ruchomymi elementami

- Kółka pomocnicze podnoszące się automatycznie, gdy przyciskamy przyciski ruchu

12.3 Sprzęt

Sprzęt potrzebny do wykonania robót powinien spełniać wymogi określone w ST 00.00., i inny drobny sprzęt

ręczny.

12.4 Transport

Środki transportu niezbędne do wykonania robót powinny spełniać wymogi określone w ST 00.00

12.5 Wykonanie robót

Montaż urządzeń powinien być zgodny z załączonymi instrukcjami do urządzeń. Sprzęt musi być zamontowany

dokładnie w miejscach przewidziany w projekcie technologii. Wszelkie urządzenia po montażu muszą być

sprawdzone pod względem technicznym i jakościowym. Dostawca urządzeń jest zobowiązany w cenie dostawy

zapewnić przeszkolenie personelu w zakresie obsługi urządzeń.

12.6 Kontrola jakości

Kontrola jakości będzie wykonywana zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA: MODERNIZACJA BUDYNKU TZW. STAREJ SZKOŁY W CHLUDOWIE

I N W E S T O R : U R Z Ą D G M I N Y S U C H Y L A S u l . S z k o l n a 1 3 , 6 2 - 0 0 2 S u c h y L a s 49


LM PROJEKT ul. 23 lutego 4/6 m8 61-726 Poznań

12.7 Obmiar robót

Obmiar robót będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00.

12.8 Odbiór robót

Odbiór będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00. Odbiorowi i kontroli będą

podlegały:

- Zgodność dostarczonego wyposażenia z parametrami określonymi w dokumentacji projektowej

- Zgodność miejsca montażu urządzeń

- Zgodność ilościowa wyposażenia z założeniami projektowymi

- Sprawność urządzenia.

- Kompletność i zgodność instrukcji i kart gwarancyjnych

- Przeprowadzenie szkolenia personelu obsługującego urządzenia.

12.9 Podstawa płatności

Płatności realizowane zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00

12.10 Dokumenty związane

Karty techniczne poszczególnych urządzeń

Instrukcje obsługi urządzeń

Instrukcje montażu urządzeń

KONIEC

Opracował:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA: MODERNIZACJA BUDYNKU TZW. STAREJ SZKOŁY W CHLUDOWIE

I N W E S T O R : U R Z Ą D G M I N Y S U C H Y L A S u l . S z k o l n a 1 3 , 6 2 - 0 0 2 S u c h y L a s 50


LM Projekt, ul. 23 Lutego 4/6 m8; 61-726 Pozna

SZCZEGÓOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

KOD GÓWNY CPV 45212330-8

Biblioteki

Instalacje wodocigowe

Instalacje kanalizacyjne

Sieci wodocigowe

Sieci kanalizacyjne

Instalacja centralnego ogrzewania

Roboty ziemne przy wykonywaniu wykopów liniowych pod rurocigi

Instalacja wentylacji mechanicznej

Instalacja gazowa

Kod CPV 45330000-9

STI 01.01

TEMAT OPRACOWANIA:

Modernizacja budynku "starej szkoy"

Chludowo-gmina Suchy Las, dziaka nr 511

INWESTOR:

Urzd Gminy Suchy Las

ul. Szkolna 13

62-002 Suchy Las

STWiOR STI 01.01 – Modernizacja budynku "starej szkoy"

Specyfikacja zostaa sporzdzona w systemie SEKOspec na podstawie standardowej specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB

Promocja Sp. z o.o.


LM Projekt, ul. 23 Lutego 4/6 m8; 61-726 Pozna

I. INSTALACJA WODOCIGOWA 4

1. CZ OGÓLNA 4

2. WYMAGANIA DOTYCZCE CIWOCI MATERIAÓW 5

3. WYMAGANIA DOTYCZCE SPRZTU 5

4. WYMAGANIA DOTYCZCE TRANSPORTU 6

5. WYMAGANIA DOTYCZCE WYKONANIA ROBÓT 6

6. KONTROLA JAKOCI ROBÓT 7

7. WYMAGANIA DOTYCZCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 7

8. WYMAGANIA DOTYCZCE ODBIORU ROBÓT 8

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 9

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 9

II. INSTALACJA KANALIZACYJNA 13

1. CZ OGÓLNA 13

2. WYMAGANIA DOTYCZCE CIWOCI MATERIAÓW 14

3. WYMAGANIA DOTYCZCE SPRZTU 14

4. WYMAGANIA DOTYCZCE TRANSPORTU 14

5. WYMAGANIA DOTYCZCE WYKONANIA ROBÓT 15

6. KONTROLA JAKOCI ROBÓT 16

7.WYMAGANIA DOTYCZCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 16

8. WYMAGANIA DOTYCZCE ODBIORU ROBÓT 16

9.PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 17

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 10.1.NORMY 18

III. SIECI KANALIZACYJNE 21

1. CZ OGÓLNA 21

2. WYMAGANIA DOTYCZCE CIWOCI MATERIAÓW 22

3. WYMAGANIA DOTYCZCE SPRZTU 22

4. WYMAGANIA DOTYCZCE TRANSPORTU 22

5. WYMAGANIA DOTYCZCE WYKONANIA ROBÓT 23

6. KONTROLA JAKOCI ROBÓT 24

7. WYMAGANIA DOTYCZCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 24

8. WYMAGANIA DOTYCZCE ODBIORU ROBÓT 25

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 26

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 10.1. NORMY 27

IV. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 29

1.CZ OGÓLNA 29

2. WYMAGANIA DOTYCZCE CIWOCI MATERIAÓW 30

3. WYMAGANIA DOTYCZCE SPRZTU 33

4. WYMAGANIA DOTYCZCE TRANSPORTU 33

5.WYMAGANIA DOTYCZCE WYKONANIA ROBÓT 33

6. KONTROLA JAKOCI ROBÓT 34

7. WYMAGANIA DOTYCZCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 36

8. WYMAGANIA DOTYCZCE ODBIORU ROBÓT 36

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 38

10.DOKUMENTYODNIESIENA 38

V. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ 41

STWiOR STI 01.01 – Modernizacja budynku "starej szkoy"

Specyfikacja zostaa sporzdzona w systemie SEKOspec na podstawie standardowej specyfikacji technicznej opracowanej przez

OWEOB Promocja Sp. z o.o.


LM Projekt, ul. 23 Lutego 4/6 m8; 61-726 Pozna

1. CZ OGÓLNA 41

2. WYMAGANIA DOTYCZCE CIWOCI MATERIAÓW 42

3. WYMAGANIA DOTYCZCE SPRZTU 43

4. WYMAGANIA DOTYCZCE TRANSPORTU 43

5. WYMAGANIA DOTYCZCE WYKONANIA ROBÓT 43

6. KONTROLA JAKOCI ROBÓT 45

7. WYMAGANIA DOTYCZCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 48

8. WYMAGANIA DOTYCZCE ODBIORU ROBÓT 48

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 49

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 49

X. INSTALACJA GAZOWA 52

1.CZ OGÓLNA 52

2. WYMAGANIA DOTYCZCE CIWOCI MATERIAÓW 53

3. WYMAGANIA DOTYCZCE SPRZTU 54

4. WYMAGANIA DOTYCZCE TRANSPORTU 55

5.WYMAGANIA DOTYCZCE WYKONANIA ROBÓT 55

6. KONTROLA JAKOCI ROBÓT 56

7. WYMAGANIA DOTYCZCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 57

8. WYMAGANIA DOTYCZCE ODBIORU ROBÓT 57

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 59

10.DOKUMENTYODNIESIENA 59

Najwaniejsze oznaczenia i skróty:

ST - Specyfikacja Techniczna

PZJ - Program Zabezpieczenia Jakoci

WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

STWiOR STI 01.01 – Modernizacja budynku "starej szkoy"

3

Specyfikacja zostaa sporzdzona w systemie SEKOspec na podstawie standardowej specyfikacji technicznej opracowanej

przez OWEOB Promocja Sp. z o.o.


LM Projekt, ul. 23 Lutego 4/6 m8; 61-726 Pozna

I. INSTALACJA WODOCIGOWA

1. CZ OGÓLNA

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiajcego

Modernizacja budynku "starej szkoy"

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s wymagania ogólne dotyczce wykonania i odbioru

instalacji wodocigowych.

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstaw opracowania szczegóowej specyfikacji technicznej (ST), stosowanej jako

dokument przetargowy i kontraktowy, przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2.

Projektant sporzdzajcy dokumentacj projektow i odpowiednie szczegóowe specyfikacje techniczne wykonania i

odbioru robót budowlanych moe wprowadza do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupenienia lub

cilenia, odpowiednie dla przewidzianego projektem zadania, obiektu lub robót, uwzgldniajce wymagania

Zamawiajcego oraz konkretne warunki ich realizacji, które s niezbdne do okrelenia ich standardu i jakoci.

Odstpstwa od wymaga podanych w niniejszej specyfikacji mog mie miejsce tylko w przypadkach maych prostych i

drugorzdnych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewno, e podstawowe wymagania b spenione

przy zastosowaniu metod wykonania wynikajcych z dowiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.4. Przedmiot i zakres robót objtych ST

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmuj wszystkie czynnoci podstawowe wystpujce przy montau instalacji

wodocigowych z tworzyw sztucznych, ich uzbrojenia i armatury, a take niezbdne dla wciwego wykonania tej

instalacji roboty tymczasowe oraz prace towarzyszce.

1.5. Okrelenia podstawowe, definicje

Okrelenia podstawowe przyjte w niniejszej specyfikacji technicznej s zgodne z okreleniami przyjtymi w

Rozporzdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiada

budynki i ich usytuowanie, zeszycie nr 7 „Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru (WTWiO) Instalacji

Wodocigowych” wydanych przez Centralny Orodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL,

odpowiednimi normami oraz okreleniami podanymi w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne”

Instalacja wodocigowa - instalacj wodocigow stanowi ukady poczonych przewodów, armatury i urzdze,

ce do zaopatrywania budynków w zimn i ciep wod, speniaj wymagania jakociowe okrelone w przepisach

odrbnych dotyczcych warunków, jakim powinna odpowiada woda do spoycia przez ludzi.

Instalacja wodocigowa wody zimnej - instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodocigowej rozpoczyna si

bezporednio za zestawem wodomierza gównego, a instalacja zimnej wody pochodzcej z wasnego ujcia (studni) od

urzdzenia, za pomoc którego jest pobierana woda z tego ujcia.

Instalacja wodocigowa wody ciepej - instalacja ciepej wody rozpoczyna si bezporednio za zaworem na zasileniu

zimn wod urzdzenia do przygotowania

ciepej wody.

Woda do picia - woda do picia to taka woda, która jest odpowiednia do spoywania przez ludzi i spenia odpowiednie

przepisy zgodne z dyrektywami EWG.

Zestaw wodomierzowy - skada si z wodomierza oraz poczonych ksztatek.

Urzdzenie zabezpieczajce - urzdzenie sce do ochrony jakoci wody do picia, uniemoliwiajce wtórne

zanieczyszczenie wody (np. zawór antyskaeniowy, filtr).

Armatura przepywowa instalacji wodocigowych - wszelkiego rodzaju zawory przeznaczone do sterowania

przepywem wody w instalacji wodocigowej.

Armatura czerpalna - wszelkiego rodzaju urzdzenia przeznaczone do poboru wody z instalacji wodocigowej.

1.6. Ogólne wymagania dotyczce robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako wykonania robót oraz za zgodno z dokumentacj projektow

postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 7 WTWiO dla instalacji wodocigowych, specyfikacj techniczn

(szczegóow) i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuk budowlan. Ogólne wymagania dotyczce robót podano w

ST „Wymagania ogólne”

1.7. Dokumentacja robót montaowych instalacji wodocigowych

Dokumentacj robót montaowych instalacji wodocigowych stanowi:

projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. „w sprawie

szczegóowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu

zamówienia dla którego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budow,

STWiOR STI 01.01 – Modernizacja budynku "starej szkoy"

4

Specyfikacja zostaa sporzdzona w systemie SEKOspec na podstawie standardowej specyfikacji technicznej opracowanej

przez OWEOB Promocja Sp. z o.o.


LM Projekt, ul. 23 Lutego 4/6 m8; 61-726 Pozna
projekt wykonawczy w zakresie wynikajcym z rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie

szczegóowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót

budowlanych oraz programu funkcjonalno-uytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

specyfikacja techniczna (szczegóowa) wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku zamówie publicznych),

sporzdzona zgodnie z rozporzdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegóowego zakresu

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu

funkcjonalno-uytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzdzeniem Ministra Infrastruktury

z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montau i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogoszenia

zawierajcego dane dotyczce bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pón.

zmianami),

dokumenty wiadczce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uytych wyrobów

budowlanych, zgodnie z ustaw z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

protokoy odbiorów czciowych, kocowych i robót zanikajcych, z zaczonymi protokoami z bada kontrolnych,

dokumentacja powykonawcza, czyli wyej wymienione czci skadowe dokumentacji robót z naniesionymi zmianami

dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - tekst

jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z póniejszymi zmianami).

Roboty naley wykonywa na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegóowej)

wykonania i odbioru robót budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

1.8. Nazwy i kody:

Grupy robót, klasy robót lub kategorie robót

CPV 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

CPV 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

CPV 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

CPV 45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzdze sanitarnych

2. WYMAGANIA DOTYCZCE WCIWOCI MATERIAÓW

2.1. Ogólne wymagania dotyczce wciwoci materiaów

Ogólne wymagania dotyczce materiaów, ich pozyskiwania i skadowania podano w ST „Wymagania ogólne”

2.2. Szczegóowe wymagania dotyczce materiaów

Materiay stosowane do montau instalacji wodocigowych powinny mie:

oznakowanie znakiem CE co oznacza, e dokonano oceny ich zgodnoci ze zharmonizowan norm europejsk

wprowadzon do zbioru Polskich Norm, z europejsk aprobat techniczn lub krajow specyfikacj techniczn pastwa

czonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznan przez Komisj Europejsk za

zgodn z wymaganiami podstawowymi, lub

deklaracj zgodnoci z uznanymi reguami sztuki budowlanej wydan przez producenta, jeeli dotyczy ona wyrobu

umieszczonego w wykazie wyrobów majcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczestwa okrelonym przez

Komisj Europejsk lub

oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza e s to wyroby nie podlegajce obowizkowemu oznakowaniu CE,

dla których dokonano oceny zgodnoci z Polsk Norm lub aprobat techniczn b uznano za „regionalny wyrób

budowlany”.

2.3. Rodzaje materiaów

2.3.1. Rury i ksztatki z tworzyw sztucznych

Rury i ksztatki z tworzyw sztucznych musz spenia wymagania okrelone w odpowiednich normach:

z polietylenu (PE-X) PN-EN ISO 15875-1÷5.

2.3.2. Armatura sieci wodocigowej

Armatura sieci wodocigowej (armatura przepywowa instalacji wodocigowej) musi spenia warunki okrelone w

nastpujcych normach:

PN/M-75110÷11, PN/M-75113÷19, PN/M-75123÷26, PN/M-75144, PN/M-75147, PN/M-75150, PN/M-75167, PN/M-

75172, PN/M-75180, PN/M-75206,

3. WYMAGANIA DOTYCZCE SPRZTU

3.1. Ogólne wymagania dotyczce sprztu

Ogólne wymagania dotyczce sprztu podano w ST „Wymagania ogólne”

STWiOR STI 01.01 – Modernizacja budynku "starej szkoy"

5

Specyfikacja zostaa sporzdzona w systemie SEKOspec na podstawie standardowej specyfikacji technicznej opracowanej

przez OWEOB Promocja Sp. z o.o.


LM Projekt, ul. 23 Lutego 4/6 m8; 61-726 Pozna

3.2. Szczegóowe wymagania dotyczce sprztu

Do wykonania robót naley stosowa jedynie taki sprzt, który nie spowoduje niekorzystnego wpywu na jako robót,

zarówno w miejscach ich wykonania, jak te przy wykonywaniu czynnoci pomocniczych oraz w czasie transportu,

zaadunku i wyadunku materiaów. Sprzt uywany do robót powinien by zgodny z ofert Wykonawcy i powinien

odpowiada pod wzgldem typów i iloci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robót,

zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustale w takich dokumentach sprzt powinien by uzgodniony i

zaakceptowany przez inwestora.

Wykonawca powinien dostarczy kopie dokumentów potwierdzajcych dopuszczenie sprztu do uytkowania, tam gdzie

jest to wymagane przepisami.

4. WYMAGANIA DOTYCZCE TRANSPORTU

4.1 Ogólne wymagania dotyczce transportu

Ogólne wymagania dotyczce transportu podano w ST „Wymagania ogólne”

4.2. Szczegóowe wymagania dotyczce transportu

Ze wzgldu na specyficzne cechy rur naley speni nastpujce dodatkowe wymagania:

rury naley przewozi wycznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajcymi boczne wsporniki o

maksymalnym rozstawie 2 m, wystajce poza pojazd koce rur nie mog by dsze ni 1 m,

jeeli przewoone s luno uone rury, to przy ich ukadaniu w stosy na samochodzie wysokoadunku nie powinna

przekracza 1 m,

podczas transportu rury powinny by zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czci rodków transportu

jak ruby, cuchy, itp. Luno ukadane rury powinny by zabezpieczone przed zarysowaniem przez podenie

tektury falistej i desek pod cuch spinajcy boczne ciany skrzyni samochodu,

podczas transportu rury powinny by zabezpieczone przed zmian poenia. Platforma samochodu powinna by

ustawiona w poziomie.

Wedug istniejcych zalece przewóz powinien odbywa si przy temperaturze otoczenia -5°C do +30°C.

4.3. Wymagania dotyczce przewozu armatury

Armatur naley przewozi pakowan w sposób zanieczyszczeniem, zabezpieczajcy przed wpywami

czynników uszkodzeniem mechanicznym i atmosferycznych.

4.4. Skadowanie materiaów

Skadowanie rur i ksztatek w wizkach lub luzem Rury i ksztatki naley w okresie przechowywania chroni przed

bezporednim dziaaniem promieniowania sonecznego i temperatur nisz ni 0°C lub przekraczaj 40°C.

Przy dugotrwaym skadowaniu (kilka miesicy lub dej) rury powinny by chronione przed dziaaniem wiata

onecznego przez przykrycie skadu plandekami brezentowymi lub innym materiaem (np. foli nieprzeroczyst z PVC

lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Naley zapewni cyrkulacj powietrza pod powok ochronn aby rury nie nagrzeway

si i nie ulegay deformacji.

Oryginalnie zapakowane wizki rur mona skadowa po trzy, jedna na drugiej do wysokoci maksymalnej 3 m, przy czym

ramki wizek winny spoczywa na sobie, lune rury lub niepene wizki mona skadowa w stosach na równym

podu, na podkadkach drewnianych o szerokoci min. 10 cm, gruboci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny

by z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstpach co 1-2 m. Wysoko ukadania rur w

stosy nie powinna przekracza 7 warstw rur i 1,5 m wysokoci. Rury o rónych rednicach winny by skadowane

odrbnie.

Rury kielichowe ukada kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela przekadkami drewnianymi.

Armatur naley skadowa w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie niszej ni 0 °C. W pomieszczeniach

skadowania nie powinny znajdowa si zwizki chemiczne dziaajce korodujco. Armatur z tworzyw sztucznych naley

przechowywa z dala od urzdze grzewczych.

5. WYMAGANIA DOTYCZCE WYKONANIA ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podane zostay w ST „Wymagania ogólne”

5.2. Warunki przystpienia do robót

Przed przystpieniem do montau instalacji wodocigowej z tworzyw sztucznych naley:

wyznaczy miejsca ukadania rur, ksztatek i armatury,

wykona otwory i obsadzi uchwyty, podpory i podwieszenia,

wykona bruzdy w cianach w przypadku ukadania w nich przewodów wodocigowych,

wykona otwory w cianach i stropach dla przej przewodów wodocigowych.

STWiOR STI 01.01 – Modernizacja budynku "starej szkoy"

6

Specyfikacja zostaa sporzdzona w systemie SEKOspec na podstawie standardowej specyfikacji technicznej opracowanej

przez OWEOB Promocja Sp. z o.o.


LM Projekt, ul. 23 Lutego 4/6 m8; 61-726 Pozna

5.3. Monta rurocigów

Po wykonaniu czynnoci pomocniczych okrelonych w pkt. 5.2. naley przystpi do wciwego montau rur, ksztatek i

armatury.

Rurocigi z tworzyw sztucznych mog by mocowane bezporednio na cianach, w bruzdach cian lub warstwach

podogowych w rurach osonowych.

5.4. Poczenia rur i ksztatek z tworzyw sztucznych

Przed przystpieniem do montau rur i ksztatek z tworzyw sztucznych naley dokona ogldzin tych materiaów.

Powierzchnie rur i ksztatek musz by czyste, gadkie, pozbawione porów, wgbie i innych wad

powierzchniowych w stopniu uniemoliwiajcym spenienie wymaga odpowiednich norm podanych w pkt. 2.2.1.

5.4.1. Poczenia mechaniczne zaciskowe

Poczenia mechaniczne zaciskowe wykonuje si za pomoc zczek, które zaciskane sana kocówkach rur. Poczenia te

maj zastosowanie w przewodach wodocigowych o rednicach do 110 mm.

5.5. Poczenia z armatur

Przed przystpieniem do montau armatury naley dokona ogldzin jej powierzchni zewntrznej i wewntrznej.

Powierzchnie powinny by gadkie, czyste, pozbawione porów, wgbie i innych wad powierzchniowych w stopniu

uniemoliwiajcym spenienie wymaga norm okrelonych w pkt. 2.2.2.

Wysoko ustawienia armatury czerpalnej nad podog lub przyborem naley wykona zgodnie z wymaganiami

okrelonymi w WTWiO dla instalacji wodocigowych (zeszyt nr 7 COBRTI INSTAL). Zastosowanie rodzajów pocze

armatury z instalacj naley wykona przestrzegajc instrukcji wydanych przez producentów okrelonych materiaów.

6. KONTROLA JAKOCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakoci robót

Ogólne zasady kontroli jakoci robót podane zostay w ST „Wymagania ogólne”

6.1. Szczegóowe zasady kontroli jakoci robót

Kontrol wykonania instalacji wodocigowych z tworzyw sztucznych naley przeprowadzi zgodnie z zaleceniami

okrelonymi w WTWiO „Instalacji wodocigowych” (zeszyt nr 7)

to badania wstpne polegajce na pulsacyjnym podnoszeniu cinienia w instalacji do wartoci cinienia próbnego (3-

krotnie) i obserwacji tej instalacji. W przypadku braku przecieków i roszenia oraz spadku cinienia (moe wystpi

wycznie spowodowane elastycznoci przewodów z tworzyw sztucznych) obserwuje si instalacj jeszcze 1/2 godziny,

jeeli w dalszym cigu nie wystpuj przecieki i roszenie oraz spadek cinienia nie wikszy ni 0,6 bara, przystpuje si do

badania gównego.

Badanie gówne polega na podniesieniu cinienia do wartoci cinienia próbnego i obserwacji instalacji przez 2 godziny.

Jeeli badanie gówne zostao zakoczone wynikiem pozytywnym - brak przecieków i roszenia oraz spadek cinienia nie

wikszy ni 0,2 bara - to uznaje si, e instalacja wodocigowa zostaa wykonana w sposób

prawidowy, chyba e wymagane s jeszcze badania uzupeniajce przez producenta przewodów z tworzyw sztucznych.

Warto cinienia próbnego naley przyj zgodnie z okrelon w dokumentacji technicznej i WTWiO.

Badanie szczelnoci instalacji moemy równie przeprowadzi spronym powietrzem (zgodnie z pkt. 11.3.4. zeszytu nr 7

WTWiO).

Warunkiem uznania wyników badania spronym powietrzem za pozytywne, jest brak spadku cinienia na manometrze

podczas badania. Jednake jest to badanie do niebezpieczne i naley cile przestrzega wymogów okrelonych w ww.

pkt. WTWiO.

Dla instalacji ciepej wody, po wykonaniu bada szczelnoci wod zimn z wynikiem pozytywnym, naley dodatkowo

przeprowadzi badanie szczelnoci wod o temp. 60°C, przy cinieniu roboczym. Z przeprowadzonych bada naley

sporzdzi protokó (Zacznik nr 1).

7. WYMAGANIA DOTYCZCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

7.1. Ogólne zasady dotyczce przedmiaru i obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podane zostay w ST „Wymagania ogólne”

7.2. Jednostki i zasady przedmiaru i obmiaru robót

Obmiar robót bdzie okrela faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie z dokumentacj projektow i doczonymi do

niej specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym.

ugo rurocigów:

naley liczy od kocówki ostatniego cznika w podejciu do wodomierza (od strony instalacji) b od zaworu

odcinajcego na wprowadzeniu rurocigów do budynków (w przypadkach, gdy wodomierz jest na zewntrz budynku) -

STWiOR STI 01.01 – Modernizacja budynku "starej szkoy"

7

Specyfikacja zostaa sporzdzona w systemie SEKOspec na podstawie standardowej specyfikacji technicznej opracowanej

przez OWEOB Promocja Sp. z o.o.


LM Projekt, ul. 23 Lutego 4/6 m8; 61-726 Pozna


do kocówki podejcia do poszczególnych punktów czerpania wody,

oblicza si w metrach ich dugoci osiowej, wyodrbniajc iloci rurocigów

w zalenoci od rodzajów rur i ich rednic oraz rodzajów pocze bez odliczania dugoci czników oraz armatury

czonych na gwint, nie wlicza si natomiast do dugoci rurocigów armatury konierzowej,

podejcia do urzdze i armatury wlicza si do ogólnej dugoci rurocigów, a niezalenie od tego do przedmiaru

wprowadza si liczby podej wedug rednic rurocigów i rodzajów podej. Przy ustalaniu liczby podej naley

odrbnie liczy podejcia wody zimnej, odrbnie - wody ciepej,

ugo rurocigów w obejciach elementów konstrukcyjnych wlicza si do ogólnej dugoci rurocigów,

ugo rurocigów w kompensatorach wlicza si do ogólnej dugoci rurocigów.

Elementy i urzdzenia instalacji, jak zawory, baterie, wodomierze, liczy si w sztukach lub kompletach.

Prób szczelnoci ustala si dla cakowitej dugoci rur instalacji z uwzgldnieniem podziau wedug rednic oraz

rodzajów budynków.

8. WYMAGANIA DOTYCZCE ODBIORU ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”

8.2. Zakres bada odbiorczych

8.2.1. Badania przy odbiorze instalacji wodocigowej

Badania przy odbiorze instalacji wodocigowej naley przeprowadzi zgodnie z ustaleniami podanymi w pkt. 10 i pkt. 11

WTWiO Instalacji wodocigowych. Zakres bada odbiorczych naley dostosowa do rodzaju i wielkoci

instalacji wodocigowej. Szczegóowy zakres bada odbiorczych powinien zosta ustalony w umowie pomidzy

inwestorem i wykonawc z tym, e powinny one obj co najmniej badania odbiorcze szczelnoci, zabezpieczenia

instalacji wodocigowej wody ciepej przed przekroczeniem granicznych wartoci cinienia i temperatury, zabezpieczenia

przed moliwoci pogorszenia jakoci wody wodocigowej w instalacji oraz zmianami

skracajcymi trwa instalacji, zabezpieczenia instalacji wodocigowej przed moliwoci przepywów

zwrotnych. Zakres tych bada okrelony zosta w pkt. 11 WTWiO.

Podczas dokonywania bada odbiorczych naley wykonywa pomiary:

temperatury wody za pomoc termometrów zapewniajcych dokadno odczytu ±0,5 C,

spadków cinienia wody w instalacji za pomoc manometrów rónicowych zapewniajcych dokadno odczytu nie

mniejsz ni 10 Pa.

8.2.2. Odbiór robót poprzedzajcych wykonanie instalacji wodocigowej

Odbiór robót poprzedzajcych wykonanie instalacji tzw. odbiór midzyoperacyjny naley przeprowadzi dla robót

przykadowo wyszczególnionych w pkt. 5.2.

Z przeprowadzonego odbioru midzyoperacyjnego naley sporzdzi protokó odbioru.

8.2.3. Odbiór techniczny czciowy instalacji wodocigowej

Odbiór techniczny czciowy dotyczy czci instalacji do których zanika dostp w miar postpu robót. Dotyczy on na

przykad: przewodów uonych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach lub zamykanych kanaach

nieprzeazowych, przewodów ukadanych w rurach osonowych w warstwach podogi, uszczelnie przej przez przegrody

budowlane, których sprawdzenie bdzie niemoliwe lub utrudnione w fazie odbioru technicznego kocowego.

Odbiór czciowy przeprowadza si w trybie przewidzianym dla odbioru technicznego kocowego jednak bez oceny

prawidowoci pracy instalacji. W ramach odbioru czciowego naley:

sprawdzi czy odbierany element instalacji lub jej cz jest wykonana zgodnie z dokumentacj projektow oraz

doczonymi do niej specyfikacjami technicznymi (szczegóowymi),

sprawdzi zgodno wykonania odbieranej czci instalacji z wymaganiami okrelonymi w odpowiednich punktach

WTWiO,

przeprowadzi niezbdne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czciowego naley sporzdzi protokó potwierdzajcy prawidowe wykonanie robót (Zacznik 3)

oraz doczy wyniki niezbdnych bada odbiorczych. W protokole naley jednoznacznie zidentyfikowa lokalizacj

odcinków instalacji, które byy objte odbiorem czciowym.

8.2.4. Odbiór techniczny kocowy instalacji wodocigowej

Instalacja powinna by przedstawiona do odbioru technicznego kocowego po:

zakoczeniu wszystkich robót montaowych, cznie z wykonaniem izolacji cieplnej,

wypukaniu, dezynfekcji i napenieniu instalacji wod

dokonaniu bada odbiorczych czciowych, z których wszystkie zakoczyy si wynikiem pozytywnym.

STWiOR STI 01.01 – Modernizacja budynku "starej szkoy"

8

Specyfikacja zostaa sporzdzona w systemie SEKOspec na podstawie standardowej specyfikacji technicznej opracowanej

przez OWEOB Promocja Sp. z o.o.


LM Projekt, ul. 23 Lutego 4/6 m8; 61-726 Pozna

W ramach odbioru kocowego naley:

uruchomi instalacj, sprawdzi osiganie zakadanych parametrów zgodnie z

dokumentacj projektow specyfikacjami technicznymi (szczegóowymi) i WTWiO,

sprawdzi zgodno wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okrelonymi w odpowiednich punktach WTWiO,

sprawdzi protokoy odbiorów midzyoperacyjnych i czciowych,

sprawdzi protokoy zawierajce wyniki bada odbiorczych.

Z odbioru technicznego kocowego naley sporzdzi protokó.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT

9.1. Ogólne zasady dotyczce podstawy rozliczenia robót i patnoci

Ogólne ustalenia dotyczce podstawy patnoci podano w ST „Wymagania ogólne”

9.2. Szczegóowe zasady dotyczce podstawy rozliczenia robót i patnoci

Rozliczenie robót montaowych instalacji wodocigowych moe by dokonane jednorazowo po wykonaniu penego

zakresu robót i ich kocowym odbiorze lub etapami okrelonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów czciowych robót.

Ostateczne rozliczenie umowy pomidzy zamawiajcym a wykonawc nastpuje po dokonaniu odbioru kocowego.

Podstaw rozliczenia oraz patnoci wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi warto tych robót obliczona na

podstawie:

okrelonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i iloci robót potwierdzonych przez

zamawiajcego lub

ustalonej w umowie kwoty ryczatowej za okrelony zakres robót.

Ceny jednostkowe wykonania robót lub kwoty ryczatowe obejmujce roboty montaowe instalacji wodocigowych z

tworzyw sztucznych uwzgldniaj:

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie materiaów, narzdzi i sprztu,

obsug sprztu nieposiadajcego etatowej obsugi,

przenoszenie podrcznych urzdze i sprztu w miar postpu robót,

wykonanie ewentualnie wystpujcych robót ziemnych,

wykonanie robót pomocniczych okrelonych w pkt. 5.2.,

monta rurocigów i armatury,

wykonanie prób cinieniowych,

usunicie wad i usterek powstaych w czasie wykonywania robót.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-EN 806-1:2004

Wymagania dotyczce wewntrznych instalacji wodocigowych do przesyu wody przeznaczonej do spoycia przez

ludzi. Cz 1: Postanowienia ogólne.

PN-81/B-10700.00

Instalacje wewntrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i

badania.

PN-83/B-10700.04

Instalacje wewntrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody

zimnej z polichlorku winylu i polietylenu.

PN-B-10720:1998

Wodocigi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach wodocigowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN ISO 15875-1:2004(U)

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepej i zimnej wody. Polietylen sieciowany (PE-X).

Cz 1: Wymagania ogólne.

PN-EN ISO 15875-2:2004(U)

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepej i zimnej wody. Polietylen sieciowany (PE-X).

Cz 2: Rury.

PN-EN ISO 15875-3:2004(U)

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepej i zimnej wody. Polietylen sieciowany (PE-X).

Cz 3: Ksztatki.

PN-EN ISO 15875-5:2004(U)

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepej i zimnej wody. Polietylen sieciowany (PE-X).

Cz 5: Przydatno do stosowania w systemie.

PN-79/M-75110

STWiOR STI 01.01 – Modernizacja budynku "starej szkoy"

9

Specyfikacja zostaa sporzdzona w systemie SEKOspec na podstawie standardowej specyfikacji technicznej opracowanej

przez OWEOB Promocja Sp. z o.o.


LM Projekt, ul. 23 Lutego 4/6 m8; 61-726 Pozna

Armatura domowej sieci wodocigowej. Zawory wypywowe wydone.

PN-79/M-75111

Armatura domowej sieci wodocigowej. Zawór umywalkowy stojcy.

PN-79/M-75113

Armatura domowej sieci wodocigowej. Zawór z ruchom wylewk.

PN-78/M-75114

Armatura domowej sieci wodocigowej. Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe.

PN-78/M-75115

Armatura domowej sieci wodocigowej. Baterie wannowe.

PN-80/M-75116

Armatura domowej sieci wodocigowej. Baterie wannowa piecykowa.

PN-78/M-75117

Armatura domowej sieci wodocigowej. Baterie natryskowa.

PN-80/M-75118

Armatura domowej sieci wodocigowej. Baterie zlewozmywakowe i umywalkowe stojce.

PN-78/M-75119

Armatura domowej sieci wodocigowej. Baterie wannowe stojce.

PN-74/M-75123

Armatura domowej sieci wodocigowej. Armatura toaletowa. Gowice suwakowe.

PN-74/M-75124

Armatura domowej sieci wodocigowej. Bateria umywalkowa i zlewozmywakowa stojca

rozsuwalna.

PN-75/M-75125

Armatura domowej sieci wodocigowej. Baterie umywalkowe stojce kryte.

PN-77/M-75126

Armatura domowej sieci wodocigowej. Baterie umywalkowe stojce jednootworowe.

PN-80/M-75144

Armatura domowej sieci wodocigowej. Wylewki ruchome.

PN-78/M-75147

Armatura domowej sieci wodocigowej. Mieszacze natryskowe.

PN-76/M-75150

Armatura domowej sieci wodocigowej. Natrysk dwigniowy.

PN-70/M-75167

Armatura domowej sieci wodocigowej. Przedacze.

PN-69/M-75172

Armatura domowej sieci wodocigowej. Spust do zbiorników puczcych.

PN-80/M-75180

Armatura domowej sieci wodocigowej. Zawory pywakowe.

PN-75/M-75206

Armatura domowej sieci wodocigowej. Zawory wypywowe.

PN-ISO 4064-1:1997

Pomiar objtoci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania.

PN-ISO 4064-2+Ad1:1997

Pomiar objtoci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania

instalacyjne.

PN-ISO 4064-3:1997

Pomiar objtoci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Metody

bada i wyposaenie.

PN-ISO 7858-1:1997

Pomiar objtoci wody przepywajcej w przewodach. Wodomierze do wody pitnej

zimnej. Wodomierze sprzone. Wymagania.

PN-ISO 7858-2:1997

Pomiar objtoci wody przepywajcej w przewodach. Wodomierze do wody pitnej

zimnej. Wodomierze sprzone. Wymagania instalacyjne.

PN-ISO 7858-3:1997

Pomiar objtoci wody przepywajcej w przewodach. Wodomierze do wody pitnej

zimnej. Wodomierze sprzone. Metody bada.

PN-88/M-54901.00

Elementy zczne wodomierzy skrzydekowych. Wymagania i badania.

PN-88/M-54901.01

STWiOR STI 01.01 – Modernizacja budynku "starej szkoy"

10

Specyfikacja zostaa sporzdzona w systemie SEKOspec na podstawie standardowej specyfikacji technicznej opracowanej

przez OWEOB Promocja Sp. z o.o.


LM Projekt, ul. 23 Lutego 4/6 m8; 61-726 Pozna

Elementy zczne wodomierzy skrzydekowych. Osonki.

PN-88/M-54901.02

Elementy zczne wodomierzy skrzydekowych. Przedacze.

PN-92/M-54901.03

Elementy zczne wodomierzy skrzydekowych. czniki.

PN-92/M-54901.04

Elementy zczne wodomierzy skrzydekowych. Nakrtki do czników.

PN-88/M-54901.05

Elementy zczne wodomierzy skrzydekowych. Uszczelki.

PN-EN 1717:2003

Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodocigowych i ogólne wymagania dotyczce

urzdze zapobiegajcych zanieczyszczeniu przez przepyw zwrotny.

PN-71/B-10420

Urzdzenia ciepej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.

10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

10.2.1. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodocigowych - zeszyt 7 -COBRTI INSTAL.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurocigów z Tworzyw Sztucznych -Polska Korporacja TechnikiSanitarnej,

Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.

Instrukcja Projektowa, Montau i Ukadania Rur PVC-U i PE - GAMRAT.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod CPV 45000000-7. Wydanie II,

OWEOB Promocja - 2005 r.

10.2.2. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pón. zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówie publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pón. zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pón. zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. - o zbiorowym zaopatrzeniu w wod i zbiorowym odprowadzeniu cieków (Dz. U. Nr 72,

poz. 747).

10.2.3. Rozporzdzenia

Rozporzdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. – w sprawie geodezyjnej

ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów oceny zgodnoci wyrobów

budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okrelenia polskich jednostek

organizacyjnych upowanionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich

udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 26 wrzenia 1997 r. - w sprawie ogólnych przepisów

bezpieczestwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy podczas

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczcej bezpieczestwa i

ochrony zdrowia oraz planu bezpieczestwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów deklarowania wyrobów

budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montau i rozbiórki, tablicy

informacyjnej oraz ogoszenia zawierajcego dane dotyczce bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr

108,

poz. 953 z pón. zmianami).

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajce rozporzdzenie w sprawie dziennika

budowy, montau i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogoszenia zamawiajcego dane dotyczce bezpieczestwa pracy i

ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegóowego zakresu i formy projektu

budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzenia 2004 r. - w sprawie szczegóowego zakresu i formy

STWiOR STI 01.01 – Modernizacja budynku "starej szkoy"

11

Specyfikacja zostaa sporzdzona w systemie SEKOspec na podstawie standardowej specyfikacji technicznej opracowanej

przez OWEOB Promocja Sp. z o.o.


LM Projekt, ul. 23 Lutego 4/6 m8; 61-726 Pozna

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu

funkcjonalno-uytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny

odpowiada budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690) wraz ze zmian opublikowan w Dz. U. Nr 33 z 2003 r.,

poz. 270 oraz Dz. U. Nr 109 z 2004 r., poz. 1156).

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymaga dotyczcych jakoci wody

przeznaczonej do spoycia przez ludzi (Dz. U. Nr 203, poz. 1718).

STWiOR STI 01.01 – Modernizacja budynku "starej szkoy"

12

Specyfikacja zostaa sporzdzona w systemie SEKOspec na podstawie standardowej specyfikacji technicznej opracowanej

przez OWEOB Promocja Sp. z o.o.


II. INSTALACJA KANALIZACYJNA

1. CZ OGÓLNA

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiajcego

Modernizacja budynku "starej szkoy"

LM Projekt, ul. 23 Lutego 4/6 m8; 61-726 Pozna

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s wymagania ogólne dotyczce wykonania i odbioru

instalacji kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztucznych dla zadania podanego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót

wymienionych w pkt. 1.2., a objtych zamówieniem okrelonym w pkt. 1.8.

Odstpstwa od wymaga podanych w niniejszej specyfikacji mog mie miejsce tylko w przypadkach maych prostych i

drugorzdnych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewno, e podstawowe wymagania b spenione przy

zastosowaniu metod wykonania wynikajcych z dowiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.4. Przedmiot i zakres robót objtych ST

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmuj wszystkie czynnoci podstawowe wystpujce przy montau instalacji

kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztucznych, ich uzbrojenia oraz montau przyborów i urzdze, a take niezbdne dla

ciwego wykonania tej instalacji roboty tymczasowe oraz prace towarzyszce.

1.5. Okrelenia podstawowe, definicje

Okrelenia podstawowe przyjte w niniejszej specyfikacji technicznej s zgodne z okreleniami przyjtymi w

Rozporzdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiada

budynki i ich usytuowanie, odpowiednimi normami oraz okreleniami podanymi w Specyfikacji Technicznej „Wymagania

ogólne”

Instalacj kanalizacyjn stanowi ukad poczonych przewodów wraz z urzdzeniami, przyborami i wpustami

odprowadzajcymi cieki oraz wody opadowe do pierwszej studzienki od strony budynku.

Przybór sanitarny - urzdzenie sce do odbierania i odprowadzania zanieczyszcze pynnych powstaych w wyniku

dziaalnoci higieniczno-sanitarnych i gospodarczych.

Podejcie - przewód czcy przybór sanitarny lub urzdzenie z przewodem spustowym lub przewodem

odpywowym.

Przewód spustowy (pion) - przewód scy do odprowadzania cieków z podej kanalizacyjnych, rynien lub wpustów

deszczowych do przewodu odpywowego.

Przewód odpywowy (poziom) - przewód scy do odprowadzania cieków z pionów do przykanalika lub innego

odbiornika.

Wpust - urzdzenie sce do zbierania cieków z powierzchni odwadnianych i odprowadzania ich do instalacji

kanalizacyjnej.

1.6. Ogólne wymagania dotyczce robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako wykonania robót oraz za zgodno z dokumentacj projektow

postanowieniami zawartymi w WTWiO dla instalacji kanalizacyjnych, specyfikacj techniczn (szczegóow) i poleceniami

Inspektora nadzoru oraz ze sztuk budowlan. Ogólne wymagania dotyczce robót podano w ST „Wymagania ogólne”

1.7. Dokumentacja robót montaowych instalacji kanalizacyjnych

Dokumentacj robót montaowych instalacji kanalizacyjnych stanowi:

projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. „w sprawie

szczegóowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zamówienia

dla którego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budow,

projekt wykonawczy w zakresie wynikajcym z rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie

szczegóowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót

budowlanych oraz programu funkcjonalno-uytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 wraz z póniejszymi

zmianami),

specyfikacja techniczna (szczegóowa) wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku zamówie publicznych),

sporzdzona zgodnie z rozporzdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegóowego zakresu i

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu

funkcjonalno-uytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 wraz z póniejszymi zmianami),

dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzdzeniem Ministra Infrastruktury

z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montau i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogoszenia

zawierajcego dane dotyczce bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pón.

STWiOR STI 01.01 – Modernizacja budynku "starej szkoy"

13

Specyfikacja zostaa sporzdzona w systemie SEKOspec na podstawie standardowej specyfikacji technicznej opracowanej

przez OWEOB Promocja Sp. z o.o.


LM Projekt, ul. 23 Lutego 4/6 m8; 61-726 Pozna

zmianami),

dokumenty wiadczce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uytych wyrobów

budowlanych, zgodnie z ustaw z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

protokoy odbiorów czciowych, kocowych i robót zanikajcych, z zaczonymi protokoami z bada kontrolnych,

dokumentacja powykonawcza, czyli wyej wymienione czci skadowe dokumentacji robót z naniesionymi zmianami,

dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - tekst

jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z póniejszymi zmianami).

Roboty naley wykonywa na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegóowej) wykonania i

odbioru robót budowlanych, opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

1.8. Nazwy i kody:

Grupy robót, klasy robót lub kategorie robót

CPV 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

CPV 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

CPV 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

CPV 45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzdze sanitarnych

2. WYMAGANIA DOTYCZCE WCIWOCI MATERIAÓW

2.1. Ogólne wymagania dotyczce materiaów, ich pozyskiwania i skadowania

Ogólne wymagania dotyczce materiaów, ich pozyskiwania i skadowania podano w ST „Wymagania ogólne”

2.2. Szczegóowe wymagania dotyczce materiaów, ich pozyskiwania i skadowania

Materiay stosowane do montau instalacji kanalizacyjnych powinny mie:

oznakowanie znakiem CE co oznacza, e dokonano oceny ich zgodnoci ze zharmonizowan norm europejsk

wprowadzon do zbioru Polskich Norm, z europejsk aprobat techniczn lub krajow specyfikacj techniczn pastwa

czonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznan przez Komisj Europejsk za

zgodn z wymaganiami podstawowymi, lub

deklaracj zgodnoci z uznanymi reguami sztuki budowlanej wydan przez producenta, jeeli dotyczy ona wyrobu

umieszczonego w wykazie wyrobów majcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczestwa okrelonym przez

Komisj Europejsk lub

oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza e s to wyroby nie podlegajce obowizkowemu oznakowaniu CE, dla

których dokonano oceny zgodnoci z Polsk Norm lub aprobat techniczn b uznano za „regionalny wyrób

budowlany”.

2.2. Rodzaje materiaów

2.2.1. Rury i ksztatki z tworzyw sztucznych

Rury i ksztatki z tworzyw sztucznych musz spenia wymagania okrelone w odpowiednich normach:

z niezmikczonego polichlorku winylu (PVC-U) - PN-EN 1329-1:2001, PN-EN 1329-2:2002(U),

2.2.2. Przybory i urzdzenia

Przybory i urzdzenia oraz uzbrojenie przewodów kanalizacyjnych musz spenia wymagania okrelone w odpowiednich

normach. Wykaz takich norm podany zosta w pkt. 10.1. niniejszej specyfikacji.

3. WYMAGANIA DOTYCZCE SPRZTU

3.1. Ogólne wymagania dotyczce sprztu

Ogólne wymagania dotyczce sprztu podane zostay w ST „Wymagania ogólne”

3.2. Szczegóowe wymagania dotyczce sprztu

Do wykonania robót naley stosowa jedynie taki sprzt, który nie spowoduje niekorzystnego wpywu na jako robót,

zarówno w miejscach ich wykonania, jak te przy wykonywaniu czynnoci pomocniczych oraz w czasie transportu,

zaadunku i wyadunku materiaów. Sprzt uywany do robót powinien by zgodny z ofert Wykonawcy i powinien

odpowiada pod wzgldem typów i iloci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robót,

zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustale w takich dokumentach sprzt powinien by uzgodniony i

zaakceptowany przez inwestora.

Wykonawca powinien dostarczy kopie dokumentów potwierdzajcych dopuszczenie sprztu do uytkowania, tam gdzie jest

to wymagane przepisami.

4. WYMAGANIA DOTYCZCE TRANSPORTU

4.1. Ogólne wymagania dotyczce transportu

STWiOR STI 01.01 – Modernizacja budynku "starej szkoy"

14

Specyfikacja zostaa sporzdzona w systemie SEKOspec na podstawie standardowej specyfikacji technicznej opracowanej

przez OWEOB Promocja Sp. z o.o.


LM Projekt, ul. 23 Lutego 4/6 m8; 61-726 Pozna

Ogólne wymagania dotyczce transportu podane zostay w ST„Wymagania ogólne”

4.2. Wymagania dotyczce przewozu rur z tworzyw sztucznych

Ze wzgldu na specyficzne cechy rur naley speni nastpujce dodatkowe wymagania:

rury naley przewozi wycznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajcymi boczne wsporniki o

maksymalnym rozstawie 2 m, wystajce poza pojazd koce rur nie mog by dsze ni 1 m,

jeeli przewoone s luno uone rury, to przy ich ukadaniu w stosy na samochodzie wysokoadunku nie powinna

przekracza 1 m,

podczas transportu rury powinny by zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czci rodków transportu jak

ruby, cuchy, itp. Luno ukadane rury powinny by zabezpieczone przed zarysowaniem przez podenie tektury

falistej i desek pod cuch spinajcy boczne ciany skrzyni samochodu,

podczas transportu rury powinny by zabezpieczone przed zmian poenia. Platforma samochodu powinna by

ustawiona w poziomie.

Wedug zalece producentów przewóz powinien odbywa si przy temperaturze otoczenia 0°C do +30°C.

4.3. Wymagania dotyczce przewozu przyborów i urzdze

Przybory i urzdzenia naley przewozi w sposób zabezpieczajcy przed ich zanieczyszczeniem i uszkodzeniem

mechanicznym.

4.4. Skadowanie materiaów

4.4.1. Skadowanie rur i ksztatek w wizkach lub luzem

Rury i ksztatki naley w okresie przechowywania chroni przed bezporednim dziaaniem promieniowania sonecznego i

temperatur nisz ni 0°C lub przekraczaj 40°C.

Przy dugotrwaym skadowaniu (kilka miesicy lub dej) rury powinny by chronione przed dziaaniem wiata

onecznego przez przykrycie skadu plandekami brezentowymi lub innym materiaem (np. foli nieprzeroczyst z PVC lub

PE) lub wykonanie zadaszenia. Naley zapewni cyrkulacj powietrza pod powok ochronn aby rury nie nagrzeway si i

nie ulegay deformacji.

Oryginalnie zapakowane wizki rur mona skadowa po trzy, jedna na drugiej do wysokoci maksymalnej 3 m, przy czym

ramki wizek winny spoczywa na sobie, lune rury lub niepene wizki mona skadowa w stosach na równym podu,

na podkadkach drewnianych o szerokoci min. 10 cm, gruboci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny by z boku

zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstpach co 1-2 m. Wysoko ukadania rur w stosy nie

powinna przekracza 7 warstw rur i 1,5 m wysokoci. Rury o rónych rednicach winny by skadowane odrbnie.

Rury kielichowe ukada kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela przekadkami drewnianymi.

4.4.2. Skadowanie przyborów i urzdze

Urzdzenia sanitarne eliwne, porcelanowe, kamionkowe i blaszane skadowa naley w magazynach zamknitych lub pod

wiatami. Urzdzenia sanitarne z tworzyw sztucznych naley przechowywa w magazynach zamknitych, w których

temperatura nie spada poniej 0°C.

5. WYMAGANIA DOTYCZCE WYKONANIA ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podane zostay w ST „Wymagania ogólne”

5.2. Warunki przystpienia do robót

Przed przystpieniem do montau instalacji kanalizacyjnej z tworzyw sztucznych naley:

wyznaczy miejsca ukadania (montau) rur i ksztatek,

wykona otwory i obsadzi uchwyty, podpory i podwieszenia,

wykona bruzdy w cianach w przypadku ukadania w nich przewodów kanalizacyjnych,

wykona otwory w cianach i stropach dla przej przewodów kanalizacyjnych.

5.3. Monta rurocigów

Po wykonaniu czynnoci pomocniczych okrelonych w pkt. 5.2. naley przystpi do wciwego montau rur i ksztatek.

Rurocigi kanalizacyjne naley mocowa za pomoc uchwytów lub wsporników w sposób zapewniajcy odizolowanie ich

od przegród budowlanych, celem ograniczenia rozprzestrzeniania si drga i haasów. Przewody pod podog w ziemi

naley ukada na podsypce piaskowej.

5.4. Poczenia rur i ksztatek z tworzyw sztucznych

Przed przystpieniem do montau rur i ksztatek z tworzyw sztucznych naley dokona ogldzin tych materiaów.

Powierzchnie rur i ksztatek musz by czyste, gadkie, pozbawione porów, wgbie i innych wad powierzchniowych w

STWiOR STI 01.01 – Modernizacja budynku "starej szkoy"

15

Specyfikacja zostaa sporzdzona w systemie SEKOspec na podstawie standardowej specyfikacji technicznej opracowanej

przez OWEOB Promocja Sp. z o.o.


LM Projekt, ul. 23 Lutego 4/6 m8; 61-726 Pozna

stopniu uniemoliwiajcym spenienie wymaga odpowiednich norm podanych w pkt. 2.2.1.

5.4.1. Poczenia kielichowe na wcisk

Monta pocze kielichowych polega na wsuniciu (wciniciu) koca rury w kielich, z osadzon uszczelk (piercieniem

elastomerowym), do okrelonej gbokoci. Dopuszczalne jest stosowanie rodka smarujcego uatwiajcego wsuwanie.

Naley zwróci szczególn uwag na osiowe wprowadzenie koca rury w kielich.

5.5. Poczenia z przyborami i urzdzeniami

Przed przystpieniem do montau przyborów i urzdze naley dokona ogldzin ich powierzchni.

Powierzchnie powinny by gadkie, czyste, bez uszkodze i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemoliwiajcym

spenienie wymaga norm okrelonych w pkt. 2.2.2.

Monta przyborów i urzdze naley wykona zgodnie z wymaganiami okrelonymi w WTWiO cz. II Instalacje sanitarne i

przemysowe, odpowiednich normach oraz instrukcjach wydanych przez producentów okrelonych przyborów i urzdze.

6. KONTROLA JAKOCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakoci robót

Ogólne zasady kontroli jakoci robót podane zostay w ST „Wymagania ogólne”

6.2. Szczegóowe zasady kontroli jakoci robót

Kontrol wykonania instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych naley przeprowadzi zgodnie z zaleceniami

okrelonymi w WTWiO cz. II „Instalacje sanitarne i przemysowe” oraz w PN-81/B-10700/01 i PN-81/B-10700/00

Badanie szczelnoci instalacji powinno by wykonane przed zakryciem bruzd i kanaów.

Pionowe wewntrzne przewody deszczowe naley poddawa próbie na szczelno przez zalanie ich wod na caej

wysokoci.

Poziome przewody kanalizacyjne naley podda próbie przez zalanie ich wod o cinieniu nie wyszym ni 2 m supa wody.

Podejcia i piony (przewody spustowe) naley sprawdzi na szczelno w czasie swobodnego przepywu przez nie wody.

Jeeli przewody kanalizacyjne i ich poczenia nie wykazuj przecieków to wynik badania szczelnoci naley uzna za

pozytywny.

Z przeprowadzonych bada naley sporzdzi protokó badania szczelnoci

7. WYMAGANIA DOTYCZCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

7.1 Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót

Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podane zostay w ST „Wymagania ogólne”

7.2 Szczegóowe zasady przedmiaru i obmiaru robót

Jednostki i zasady obmiaru robót

ugo rurocigów kanalizacyjnych naley oblicza w m, wyodrbniajc iloci rurocigów w zalenoci od rodzajów

rur, ich rednic oraz rodzajów pocze, bez odliczania ksztatek, Do dugoci rurocigów nie wlicza si zasuw

burzowych, czyszczaków, rur wywiewnych i innych elementów.

Zwki wlicza si do rurocigów o wikszej rednicy.

Liczba podej odpywowych od urzdze (przyborów) kanalizacyjnych oblicza si w sztukach wedug rodzajów podej

i rednic odpywu z danego urzdzenia. Dugo rurocigów w podejciach wlicza si do ogólnej dugoci rurocigów.

Nie uwzgldnia si natomiast podej do urzdze (przyborów), stanowicych komplet urzdze czonych

szeregowo, jak umywalki i pisuary.

Uzbrojenie rurocigów - wpusty, syfony, czyszczaki, tuszczowniki, zasuwy oblicza si w sztukach z podaniem rodzaju

materiau i rednicy.

Przybory - zlewy, umywalki, wanny, brodziki, ustpy itp. - oblicza si w sztukach lub kompletach z podaniem rodzaju i

typu urzdzenia.

Rury wywiewne, rury deszczowe, osadniki, piaskowniki oblicza si w sztukach z podaniem rodzaju materiau i

rednicy.

8. WYMAGANIA DOTYCZCE ODBIORU ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”

8.2. Szczegóowe zasady odbioru robót

Zakres bada odbiorczych

Badania przy odbiorze instalacji kanalizacyjnej naley przeprowadzi zgodnie z ustaleniami podanymi w PN-81/B-10700/00

i PN-81/B-10700/001, WTWiO cz. II „Instalacje sanitarne i przemysowe” oraz WTWiO Rurocigów z tworzyw sztucznych.

STWiOR STI 01.01 – Modernizacja budynku "starej szkoy"

16

Specyfikacja zostaa sporzdzona w systemie SEKOspec na podstawie standardowej specyfikacji technicznej opracowanej

przez OWEOB Promocja Sp. z o.o.


LM Projekt, ul. 23 Lutego 4/6 m8; 61-726 Pozna

8.2.1. Odbiory midzyoperacyjne

Odbiorowi midzyoperacyjnemu podlegaj:

przebieg tras kanalizacyjnych,

szczelno pocze,

sposób prowadzenia przewodów poziomych i pionowych,

lokalizacja przyborów i urzdze.

Z przeprowadzonego odbioru midzyoperacyjnego naley sporzdzi protokó odbioru technicznego – czciowego

8.2.2. Odbiór czciowy instalacji kanalizacyjnej

Odbiorowi czciowemu naley podda te elementy urzdze, które zanikaj w wyniku postpu robót, jak np. wykonanie

bruzd, przebi, wykopów oraz inne, których sprawdzenie jest utrudnione b niemoliwe w fazie odbioru kocowego.

Z przeprowadzonego odbioru czciowego naley sporzdzi protokó odbioru technicznego - czciowego oraz doczy

wyniki bada odbiorczych. W protokole naley jednoznacznie zidentyfikowa lokalizacj odcinków instalacji, które byy

objte odbiorem czciowym.

8.2.3. Odbiór kocowy instalacji kanalizacyjnej

Instalacja powinna by przedstawiona do odbioru kocowego po zakoczeniu wszystkich robót montaowych oraz

dokonaniu bada odbiorczych czciowych, z których wszystkie zakoczyy si wynikiem pozytywnym. W ramach odbioru

kocowego naley sprawdzi w szczególnoci:

ycie wciwych materiaów i elementów urzdze,

prawidowo wykonania pocze,

wielko spadków przewodów,

odlegci przewodów od przegród budowlanych i innych instalacji,

prawidowo wykonania uchwytów (podpór) przewodów oraz odlegci midzy uchwytami (podporami),

prawidowo zainstalowania przyborów i urzdze,

protokoy odbiorów midzyoperacyjnych i czciowych,

protokoy zawierajce wyniki bada odbiorczych,

zgodno wykonanej instalacji z dokumentacj projektow specyfikacjami technicznymi (szczegóowymi), WTWiO,

odpowiednimi normami oraz instrukcjami producentów materiaów, przyborów i urzdze.

Z odbioru kocowego naley sporzdzi protokó odbioru technicznego – kocowego

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT

9.1. Ogólne zasady dotyczce podstawy rozliczenia robót i patnoci

Ogólne ustalenia dotyczce podstawy patnoci podano w ST „Wymagania ogólne”

9.2. Szczegóowe zasady dotyczce podstawy rozliczenia robót i patnoci

Rozliczenie robót montaowych instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych moe by dokonane jednorazowo po

wykonaniu penego zakresu robót i ich kocowym odbiorze lub etapami okrelonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów

czciowych robót.

Ostateczne rozliczenie umowy pomidzy zamawiajcym a wykonawc nastpuje po dokonaniu odbioru kocowego.

Podstaw rozliczenia oraz patnoci wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi warto tych robót obliczona na

podstawie:

okrelonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i iloci robót potwierdzonych przez zamawiajcego

lub

ustalonej w umowie kwoty ryczatowej za okrelony zakres robót.

Ceny jednostkowe wykonania robót lub kwoty ryczatowe obejmujce roboty montaowe instalacji kanalizacyjnych z

tworzyw sztucznych uwzgldniaj:

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie materiaów, narzdzi i sprztu,

obsug sprztu nieposiadajcego etatowej obsugi,

przenoszenie podrcznych urzdze i sprztu w miar postpu robót,

wykonanie wystpujcych ewentualnie robót ziemnych,

wykonanie robót pomocniczych okrelonych w pkt. 5.2.,

monta rurocigów przyborów i urzdze,

wykonanie prób szczelnoci,

usunicie wad i usterek powstaych w czasie wykonywania robót.

STWiOR STI 01.01 – Modernizacja budynku "starej szkoy"

17

Specyfikacja zostaa sporzdzona w systemie SEKOspec na podstawie standardowej specyfikacji technicznej opracowanej

przez OWEOB Promocja Sp. z o.o.


LM Projekt, ul. 23 Lutego 4/6 m8; 61-726 Pozna

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Normy

PN-81/B-10700/00

Instalacje wewntrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i

badania.

PN-81/B-10700/01

Instalacje wewntrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

PN-EN 1329-1:2001

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystoci i cieków (o niskiej i wysokiej temperaturze)

wewntrz konstrukcji budowli. Niezmikczony polichlorek winylu (PVC-U). Cz 1: Wymagania dotyczce rur, ksztatek i

systemu.

PN-ENV 1329-2:2002(U)

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystoci i cieków (o niskiej i wysokiej

temperaturze) wewntrz konstrukcji budowli.

Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Cz 2: Zalecenia dotyczce oceny zgodnoci.

PN-85/M-75178.00

Armatura odpywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania.

PN-89/M-75178.01

Armatura odpywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki.

PN-79/M-75178.03

Armatura sieci domowej. Syfon do pisuaru.

PN-90/M-75178.04

Armatura odpywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do bidetu.

PN-89/M-75178.05

Armatura odpywowa instalacji kanalizacyjnej. Przelewy i spusty.

PN-89/M-75178.07

Armatura odpywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon nadstropowy do wanien.

PN-81/B-12632

Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary.

PN-81/B-12632/Az1:2002

Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary (Zmiana Az1).

PN-80/B-12633

Wyroby sanitarne ceramiczne. Bidet.

PN-79/B-12634

Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki.

PN-81/B-12635

Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustpowe.

PN-77/B-12636

Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki.

PN-78/B-12637

Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki lekarskie.

PN-79/B-12638

Wyroby sanitarne ceramiczne. Kompakt. Wymagania i badania.

PN-EN 251:2005

Brodziki podprysznicowe. Wymiary przyczeniowe.

PN-91/B-77561

Brodziki z blachy stalowej emaliowane.

PN-EN 695:2002

Zlewozmywaki kuchenne. Wymiary przyczeniowe.

PN-77/B-12636

Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki.

PN-EN 31:2000

Umywalki na postumencie. Wymiary przyczeniowe.

PN-EN 32:2000

Umywalki wiszce. Wymiary przyczeniowe.

PN-EN 111:2004

Wiszce umywalki do mycia rk. Wymiary przyczeniowe.

PN-75/H-75301

Umywalki eliwne emaliowane szeregowe do mycia zbiorowego.

PN-89/M-75178.01

STWiOR STI 01.01 – Modernizacja budynku "starej szkoy"

Specyfikacja zostaa sporzdzona w systemie SEKOspec na podstawie standardowej specyfikacji technicznej opracowanej

przez OWEOB Promocja Sp. z o.o.

18


LM Projekt, ul. 23 Lutego 4/6 m8; 61-726 Pozna

Armatura odpywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki.

PN-EN 232:2005

Wanny kpielowe. Wymiary przyczeniowe.

PN-82/H-75070

Wanny kpielowe eliwne emaliowane.

PN-91/M-77560

Wanny kpielowe z blachy stalowej emaliowane.

PN-EN 35:2001

Bidety stojce zasilane od góry. Wymiary przyczeniowe.

PN-EN 36:2000

Bidety wiszce zasilane od góry. Wymiary przyczeniowe.

PN-EN 36:2000/Ap1:2003

Bidety wiszce zasilane od góry. Wymiary przyczeniowe.

PN-86/B-75704.01

Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Ogólne wymagania i badania.

PN-90/B-75704.02

Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustpowych

standardowych. Gówne wymiary.

PN-88/B-75704.03

Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustpowych

kompakt. Gówne wymiary.

PN-88/B-75704.04

Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustpowych

dziecicych. Gówne wymiary.

PN-EN 997:2001

Miski ustpowe z integralnym zamkniciem wodnym.

PN-EN 12764:2005(U)

Urzdzenia sanitarne. Specyfikacja dla wanien z hydromasaem.

PN-EN 1253-5:2002

Wypusty ciekowe w budynkach. Cz 5: Wypusty ciekowe z oddzielaniem cieczy lekkich.

PN-88/C-89206

Rury wywiewne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-EN 681-2:2002

Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiaowe dotyczce uszczelek zczy rur wodocigowych i odwadniajcych.

Cz 2: Elastomery termoplastyczne.

PN-EN-67/C-89350

Kleje do montau rurocigów z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

10.2.1. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montaowych. Tom II. Instalacje sanitarne i przemysowe.

Wydawnictwo Arkady.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurocigów z Tworzyw Sztucznych -Polska Korporacja Techniki Sanitarnej,

Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.

Instrukcja Projektowania, Montau i Ukadania Rur PVC-U i PE - GAMRAT.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne.

10.2.2. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pón. zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówie publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pón. zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pón. zm.).

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. - o zbiorowym zaopatrzeniu w wod i zbiorowym odprowadzeniu cieków (Dz. U. Nr 72,

poz. 747) wraz ze zmian opublikowan w Dz. U. Nr 85 z 2005 r., poz. 729.

10.2.3. Rozporzdzenia

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów oceny zgodnoci wyrobów

budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okrelenia polskich jednostek organizacyjnych

STWiOR STI 01.01 – Modernizacja budynku "starej szkoy"

Specyfikacja zostaa sporzdzona w systemie SEKOspec na podstawie standardowej specyfikacji technicznej opracowanej

przez OWEOB Promocja Sp. z o.o.

19


LM Projekt, ul. 23 Lutego 4/6 m8; 61-726 Pozna

upowanionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania,

uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 26 wrzenia 1997 r. - w sprawie ogólnych przepisów

bezpieczestwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy podczas

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr47, poz. 401).

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczcej bezpieczestwa i

ochrony zdrowia oraz planu bezpieczestwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów deklarowania wyrobów

budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montau i rozbiórki, tablicy

informacyjnej oraz ogoszenia zawierajcego dane dotyczce bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr

108, poz. 953 z pón. zmianami).

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajce rozporzdzenie w sprawie dziennika

budowy, montau i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogoszenia zamawiajcego dane dotyczce bezpieczestwa pracy i

ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegóowego zakresu i formy projektu budowlanego

(Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzenia 2004 r. - w sprawie szczegóowego zakresu i formy dokumentacji

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uytkowego

(Dz. U. Nr 202, poz. 2072 wraz ze zmian opublikowan w Dz. U. Nr 75 z 2005 r., poz. 664).

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny

odpowiada budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 wraz ze zmian opublikowan w Dz. U. Nr 33 z 2003 r., poz.

270 oraz Dz. U. Nr 109 z 2004 r., poz. 1156).

STWiOR STI 01.01 – Modernizacja budynku "starej szkoy"

20

Specyfikacja zostaa sporzdzona w systemie SEKOspec na podstawie standardowej specyfikacji technicznej opracowanej

przez OWEOB Promocja Sp. z o.o.


III. SIECI KANALIZACYJNE

1. CZ OGÓLNA

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiajcego

Modernizacja budynku "starej szkoy"

LM Projekt, ul. 23 Lutego 4/6 m8; 61-726 Pozna

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s wymagania ogólne dotyczce wykonania i odbioru

sieci kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania cieków bytowych, komunalnych, przemysowych i wód

opadowych dla zadania podanego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót

wymienionych w pkt. 1.2., a objtych zamówieniem okrelonym w pkt. 1.8.

Odstpstwa od wymaga podanych w niniejszej specyfikacji mog mie miejsce tylko w przypadkach maych, prostych i

drugorzdnych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewno, e podstawowe wymagania b spenione przy

zastosowaniu metod wykonania wynikajcych z dowiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.4. Przedmiot i zakres robót objtych ST

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmuj wszystkie czynnoci podstawowe wystpujce przy montau sieci

kanalizacyjnych i przykanalików z tworzyw sztucznych oraz obiektów i urzdze na tych sieciach, a take roboty

tymczasowe oraz prace towarzyszce.

Robotami tymczasowymi przy budowie sieci kanalizacyjnych wymienionych wyej s: wykopy, umocnienia cian

wykopów, odwodnienie wykopów na czas montau rurocigów w przypadku wystpienia wysokiego poziomu wód

gruntowych (wzgldnie opadowych), wykonanie poda, zasypanie wykopów wraz z zagszczeniem obsypki i zasypki.

Do prac towarzyszcych naley zaliczy midzy innymi geodezyjne wytyczenie tras kanalizacyjnych oraz ich

inwentaryzacj powykonawcz.

1.5. Okrelenia podstawowe, definicje

Okrelenia podstawowe przyjte w niniejszej specyfikacji technicznej s zgodne z okreleniami przyjtymi w zeszycie nr 9

„Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru (WTWiO) Sieci Kanalizacyjnych” wydanych przez Centralny Orodek

Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, odpowiednimi normami oraz okreleniami podanymi w ST

„Wymagania Ogólne”.

System kanalizacyjny - sie rurocigów i urzdze lub obiektów pomocniczych, które s do odprowadzania cieków

i/lub wód opadowych od przykanalików do oczyszczalni lub innego miejsca utylizacji.

System grawitacyjny - system kanalizacyjny, w którym przepyw odbywa si dziki sile cikoci, a przewody s

projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku czciowego napenienia.

Sie kanalizacyjna ogólnospawna - sie przeznaczona do odprowadzania cieków bytowo-gospodarczych, przemysowych

i opadowych.

Sie kanalizacyjna ciekowa - sie przeznaczona do odprowadzania cieków bytowo-gospodarczych i przemysowych.

Sie deszczowa - sie przeznaczona do odprowadzania cieków opadowych.

Studzienka monolityczna - studzienka, której co najmniej komora robocza jest wykonana w konstrukcji monolitycznej.

Studzienka prefabrykowana - studzienka, której co najmniej zasadnicza cz komory roboczej i komin wazowy s

wykonane z prefabrykatów.

Studzienka wazowa - studzienka przystosowana do wchodzenia i wychodzenia dla wykonywania czynnoci

eksploatacyjnych w kanale.

Studzienka inspekcyjna (przegldowa) - studzienka niewazowa przystosowana do wykonywania czynnoci

eksploatacyjnych i kontrolnych z powierzchni terenu za pomoc urzdze hydraulicznych (czyszczenie kanaów) oraz

techniki video do przegldów kanaów.

Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki, przeznaczone do przepywu cieków.

1.6. Ogólne wymagania dotyczce robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako wykonania robót oraz za zgodno z dokumentacj projektow,

postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 9 WTWiO dla sieci kanalizacyjnych, ST i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze

sztuk budowlan. Ogólne wymagania dotyczce robót wykonywanych na tej budowie podano w ST „Wymagania ogólne”

1.7. Dokumentacja robót montaowych sieci kanalizacyjnych

Roboty budowy sieci kanalizacyjnych naley wykonywa na podstawie dokumentacji, której wykaz oraz podstawy prawne

ich sporzdzenia podano w ST „Wymagania ogólne”.

1.8. Nazwy i kody:

STWiOR STI 01.01 – Modernizacja budynku "starej szkoy"

21

Specyfikacja zostaa sporzdzona w systemie SEKOspec na podstawie standardowej specyfikacji technicznej opracowanej

przez OWEOB Promocja Sp. z o.o.


LM Projekt, ul. 23 Lutego 4/6 m8; 61-726 Pozna

Grupy robót, klasy robót lub kategorie robót

CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodocigów i rurocigów odprowadzania cieków

2. WYMAGANIA DOTYCZCE WCIWOCI MATERIAÓW

2.1. Ogólne wymagania dotyczce materiaów

Ogólne wymagania dotyczce materiaów, ich pozyskiwania i skadowania podano w ST „Wymagania ogólne”

2.2. Szczegóowe wymagania dotyczce materiaów

2.2.1. Rury i ksztatki z niezmikczonego polichlorku winylu (PVC-U)

Rury i ksztatki z niezmikczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji

musz spenia warunki okrelone w PN-EN 1401-1:1999.

Wymiary DN/OD rur i i ksztatek s nastpujce: 110, 125, 160, 200, 250, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900,

1000 mm

2.2.2. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne musz spenia warunki okrelone w PN-EN 10729:1999. Studzienki kanalizacyjne powinny by

wykonane z materiaów trwaych. Zaleca si:

krgi betonowe i elbetowe czone na zapraw cementow lub na uszczelki,

tworzywa sztuczne, takie jak PVC-U, PP, PE i inne.

W przypadku cieków agresywnych naley zastosowa odpowiednie materiay chemoodporne lub izolacje.

Minimalna rednica wewntrzna studzienki wazowej powinna wynosi 1,20 m wyjtkowo dopuszcza si 1,0 m, a

wysoko komory roboczej 2,0 m.

3. WYMAGANIA DOTYCZCE SPRZTU

3.1. Ogólne wymagania dotyczce sprztu

Ogólne wymagania dotyczce sprztu podane zostay w ST „Wymagania ogólne”

3.2. Szczegóowe wymagania dotyczce sprztu

Sprzt uywany do robót powinien by zgodny z ofert Wykonawcy i powinien odpowiada pod wzgldem typów i iloci

wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku

ustale w takich dokumentach sprzt powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.

Sprzt stosowany do wykonania robót musi by utrzymywany w dobrym stanie i gotowoci do pracy, oraz spenia normy

ochrony rodowiska i przepisy dotyczce jego uytkowania.

Wykonawca powinien dostarczy kopie dokumentów potwierdzajcych dopuszczenie sprztu do uytkowania, tam gdzie jest

to wymagane przepisami.

Jeeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduj moliwo wariantowego uycia sprztu przy wykonywanych robotach,

wykonawca powiadomi inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj przed uyciem sprztu. Wybrany

sprzt, po akceptacji nie moe by póniej zmieniany bez jego zgody.

4. WYMAGANIA DOTYCZCE TRANSPORTU

4.1. Ogólne wymagania dotyczce transportu

Ogólne wymagania dotyczce transportu podane zostay w ST „Wymagania ogólne”

4.2. Wymagania dotyczce przewozu rur z tworzyw sztucznych

Ze wzgldu na specyficzne cechy rur z tworzyw sztucznych naley speni nastpujce dodatkowe wymagania:

rury naley przewozi wycznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajcymi boczne wsporniki o

maksymalnym rozstawie 2 m; a wystajce poza pojazd koce rur nie mog by dsze ni 1 m,

jeeli przewoone s lune rury, to przy ich ukadaniu w stosy na samochodzie wysoko adunku nie powinna

przekracza 1 m,

podczas transportu rury powinny by zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czci rodków transportu jak

ruby, cuchy, itp. Luno ukadane rury powinny by zabezpieczone przed zarysowaniem przez podenie tektury

falistej i desek pod cuch spinajcy boczne ciany skrzyni samochodu,

podczas transportu rury powinny by zabezpieczone przed zmian poenia. Platforma samochodu powinna by

ustawiona w poziomie.

Wedug istniejcych zalece przewóz powinien odbywa si przy temperaturze otoczenia -5°C do +30°C.

4.3. Wymagania dotyczce przewozu studzienek kanalizacyjnych

4.3.1. Wymagania dotyczce przewozu studzienek kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych

Studzienki podczas transportu musz by zabezpieczone przed uszkodzeniem. Powinny by uone cile obok siebie i

zabezpieczone przed przesuwaniem si (wycznie materiaami niemetalowymi - najlepiej tamami parcianymi).

STWiOR STI 01.01 – Modernizacja budynku "starej szkoy"

22

Specyfikacja zostaa sporzdzona w systemie SEKOspec na podstawie standardowej specyfikacji technicznej opracowanej

przez OWEOB Promocja Sp. z o.o.


LM Projekt, ul. 23 Lutego 4/6 m8; 61-726 Pozna

Powierzchnie pojazdów przewocych studzienki musz by równe i pozbawione ostrych lub wystajcych krawdzi.

4.3.2. Wymagania dotyczce przewozu studzienek kanalizacyjnych prefabrykowanych

Studzienki kanalizacyjne prefabrykowane naley przewozi w pozycji ich wbudowania. Podczas transportu musz by

zabezpieczone przed moliwoci przesunicia si. Przy transporcie prefabrykatów w pozycji pionowej na koowych

rodkach transportu powinny by one ukadane na elastycznych podkadach.

4.4. Skadowanie materiaów

4.4.1. Skadowanie rur i ksztatek w wizkach lub luzem

Rury i ksztatki naley w okresie przechowywania chroni przed bezporednim dziaaniem promieniowania sonecznego i

temperatur przekraczaj +40°C.

Przy dugotrwaym skadowaniu (kilka miesicy lub dej) rury powinny by chronione przed dziaaniem wiata

onecznego przez przykrycie skadu plandekami brezentowymi lub innym materiaem (np. foli nieprzeroczyst z PVC lub

PE) lub wykonanie zadaszenia. Naley zapewni cyrkulacj powietrza pod powok ochronn aby rury nie nagrzeway si i

nie ulegay deformacji.

Oryginalnie zapakowane wizki rur mona skadowa po trzy, jedna na drugiej do wysokoci maksymalnej 3 m, przy czym

ramki wizek winny spoczywa na sobie, lune rury lub niepene wizki mona skadowa w stosach na równym podu,

na podkadkach drewnianych o szerokoci min. 10 cm, gruboci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny by z boku

zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstpach co 1-2 m. Wysoko ukadania rur w stosy nie

powinna przekracza 7 warstw rur i 1,5 m wysokoci. Rury o rónych rednicach winny by skadowane odrbnie.

Rury kielichowe ukada kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela przekadkami drewnianymi.

Stos naley zabezpieczy przed przypadkowym zelizgniciem si rury poprzez ograniczenie jego szerokoci przy pomocy

pionowych wsporników drewnianych zamocowanych w odstpach 1÷2 m.

4.4.2. Skadowanie studzienek z tworzyw sztucznych

Studzienki z tworzyw sztucznych naley skadowa w takich miejscach, aby aden z ich elementów nie by naraony na

uszkodzenie. Mog one by przechowywane na wolnym powietrzu, ale tylko wtedy, gdy temperatura otoczenia nie

przekracza +40°C. Studzienki naley chroni przed kontaktem z materiaami ropopochodnymi.

4.4.3. Skadowanie studzienek prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane naley skadowa na placu skadowym o wyrównanej i odwodnionej powierzchni. Prefabrykaty

drobnowymiarowe mog by ukadane w stosach o wysokoci do 1,80 m. Stosy powinny by zabezpieczone przed

przewróceniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZCE WYKONANIA ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podane zostay w ST „Wymagania ogólne”

5.2. Warunki przystpienia do robót

Przed przystpieniem do montau sieci kanalizacyjnej naley:

dokona geodezyjnego wytyczenia trasy rurocigu,

wykona wykopy z ewentualnym umocnieniem ich cian zgodnie z PN-B-10736:1999,

obni poziom wody gruntowej na czas wykonywania robót podstawowych (w przypadku wystpienia wysokiego

poziomu wód gruntowych lub opadowych),

przygotowa pode pod rurocig zgodnie z dokumentacj.

5.3. Monta rurocigów

Monta rurocigów moe odbywa si dwoma metodami:

monta odcinków rurocigów na powierzchni terenu i opuszczenie ich do wykopu,

monta odcinków rurocigu w wykopie.

Rury w wykopie powinny by uone w osi montowanego przewodu z zachowaniem spadków. Na caej dugoci powinny

przylega do poda na co najmniej L obwodu.

5.4. Poczenia rur i ksztatek z PVC-U

Przed montaem rur i ksztatek z PVC-U naley dokona ich ogldzin. Powierzchnie wewntrzne i zewntrzne rur oraz

ksztatek powinny by gadkie, czyste, pozbawione nierównoci, porów i jakichkolwiek innych uszkodze w stopniu

uniemoliwiaj U cym spenienie wymaga okrelonych w normach PN-EN 1401-1:1999, PN-EN 1401-3:2002() oraz PN-EN

1852-1:1999, PN-EN 1852-1:1999/A1:2004.

5.4.1. Poczenia kielichowe na wcisk

STWiOR STI 01.01 – Modernizacja budynku "starej szkoy"

23

Specyfikacja zostaa sporzdzona w systemie SEKOspec na podstawie standardowej specyfikacji technicznej opracowanej

przez OWEOB Promocja Sp. z o.o.


LM Projekt, ul. 23 Lutego 4/6 m8; 61-726 Pozna

Monta pocze kielichowych polega na wsuniciu (wciniciu) koca rury w kielich, z osadzon uszczelk (piercieniem

elastomerowym), do okrelonej gbokoci. Dopuszczalne jest stosowanie rodka smarujcego uatwiajcego wsuwanie.

Naley zwróci szczególn uwag na osiowe wprowadzenie koca rury w kielich.

5.5. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne powinny by szczelne i musz spenia wymagania okrelone w PN-B/10729:1999.

Elementy prefabrykowane studzienek, a take studzienki z tworzyw sztucznych powinny by montowane zgodnie z

instrukcjami producentów.

6. KONTROLA JAKOCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakoci robót

Ogólne zasady kontroli jakoci robót podane zostay w ST „Wymagania ogólne”

6. Szczegóowe zasady kontroli jakoci robót

Kontrol wykonania sieci kanalizacyjnych naley przeprowadzi zgodnie z zaleceniami okrelonymi w zeszycie nr 9

„Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych” pkt 7 „Kontrola i badania przy odbiorze”.

Szczelno przewodów wraz z podczeniami i studzienkami naley zbada zgodnie z zasadami okrelonymi w PN-EN

1610:2002. Badanie to powinno by przeprowadzone z uyciem powietrza (metoda L) lub wody (metoda W).

Metoda bada powinna by wskazana w dokumentacji projektowej lub szczegóowej specyfikacji technicznej (ST). Przewód

kanalizacyjny spenia wymagania okrelone w normie (podczas badania szczelnoci przy uyciu powietrza), gdy spadek

cinienia zmierzony po upywie czasu bada jest mniejszy ni okrelony w tabeli 3 PN-EN 1610:2002.

Jeeli w czasie wykonywania próby szczelnoci z uyciem powietrza wystpuj uszkodzenia, naley przeprowadzi badanie

wod i wyniki te powinny by decydujce.

Wymagania dotyczce badania szczelnoci przy pomocy wody, s spenione, jeeli ilo wody dodanej (podczas

wykonywania bada) nie przekracza:

0,15 l/m w czasie 30 min. dla przewodów,

0,20 l/m w czasie 30 min. dla przewodów wraz ze studzienkami wazowymi,

0,40 l/m w czasie 30 min. dla studzienek kanalizacyjnych,

m - odnosi si do wewntrznej powierzchni zwilonej rur i studzienek.

7. WYMAGANIA DOTYCZCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podane zostay w ST „Wymagania ogólne”

7.2. Szczegóowe zasady przedmiaru i obmiaru robót

Obmiar robót bdzie okrela faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie z dokumentacj projektow i ST, w jednostkach

ustalonych w kosztorysie.

Wariant I

7.2.1. Jednostki i zasady obmiaru robót tymczasowych

Robotami tymczasowymi przy montau sieci wodocigowych s roboty ziemne (wykopy), umocnienia ich pionowych cian,

wykonanie poda pod rurocigi oraz zasypanie z zagszczeniem gruntu. Zasady obmiaru tych robót naley przyj takie

same jak dla robót ziemnych okrelone w odpowiednich katalogach. Jednostkami obmiaru s:

wykopy i zasypka - m ,

umocnienie cian wykopów - m ,

wykonanie poda - m (lub m wraz z podaniem gruboci warstwy w m).

7.2.2. Jednostki i zasady obmiaru robót podstawowych

Obmiaru robót podstawowych sieci i przyczy kanalizacyjnych dokonuje si z uwzgldnieniem podziau na:

rodzaj rur i ich rednice,

rodzaj wykopu - o cianach pionowych lub skarpowych,

boko posadowienia rurocigu liczc od powierzchni terenu,

poziom wody gruntowej.

ugo kanaów obmierza si w metrach wzd osi. Do dugoci kanaów nie wlicza si komór i studni rewizyjnych (liczc

ich wymiar wewntrzny).

Zwki zalicza si do przewodów o wikszej rednicy.

Poda pod rurocigi obmierza si w metrach kwadratowych, a obetonowanie kanaów - w metrach szeciennych zuytego

betonu.

Ksztatek nie wlicza si do dugoci rurocigu, a oblicza si ich liczb w sztukach.

STWiOR STI 01.01 – Modernizacja budynku "starej szkoy"

24

Specyfikacja zostaa sporzdzona w systemie SEKOspec na podstawie standardowej specyfikacji technicznej opracowanej

przez OWEOB Promocja Sp. z o.o.


LM Projekt, ul. 23 Lutego 4/6 m8; 61-726 Pozna

Studnie rewizyjne z prefabrykatów betonowych i tworzyw sztucznych oblicza si w kompletach zalenie od rednicy,

rodzaju gruntów (dla studni wykonywanych metod studniarsk) i gbokoci. Gboko studni okrela si jako rónic

rzdnych wazu i dna studni.

ugo odcinków kanaów i kolektorów poddanych próbie szczelnoci naley mierzy midzy osiami studzienek

rewizyjnych, ograniczajcych odcinek poddany próbie.

Wariant II - Przy wyszym poziomie agregacji robót

Sieci kanalizacyjne obmiaruje si w metrach dugoci tych sieci cznie z ksztatkami, studzienkami i komorami. Ten poziom

agregacji obejmuje wykonanie robót tymczasowych i towarzyszcych.

8. WYMAGANIA DOTYCZCE ODBIORU ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”

8.1. Szczegóowe zasady odbioru robót

Badanie przy odbiorze sieci kanalizacyjnych naley przeprowadzi zgodnie z ustaleniami podanymi w pkt. 7.2.

WTWiO sieci kanalizacyjnych

8.1.1. Badania przy odbiorze - rodzaje bada

Badania przy odbiorze przewodów sieci kanalizacyjnej zalene s od rodzaju odbioru technicznego robót. Odbiory

techniczne robót skadaj si z odbioru technicznego czciowego dla robót zanikajcych i odbioru technicznego kocowego

po zakoczeniu budowy.

Badania przy odbiorze powinny by zgodne z PN-EN 1610:2002.

8.1.2.Odbiór techniczny czciowy

Badania przy odbiorze technicznym czciowym polegaj na:

zbadaniu zgodnoci usytuowania i dugoci przewodu z dokumentacj. Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu

od osi wytyczonej nie powinno przekracza ±2 cm,

zbadaniu poda naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku naruszenia poda naturalnego,

sposób jego zagszczenia powinien by uzgodniony z projektantem lub nadzorem,

zbadaniu poda wzmocnionego przez sprawdzenie jego gruboci i rodzaju, zgodnie z

dokumentacj,

zbadaniu materiau ziemnego uytego do podsypki i obsypki przewodu, który powinien by drobny i rednioziarnisty, bez

grud i kamieni,

zbadaniu szczelnoci przewodu. Badanie szczelnoci naley przeprowadzi zgodnie z PN-EN 1610:2002 dla

kanalizacji grawitacyjnej.

Szczelno przewodów i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowa utrzymanie przez okres 30 minut

cinienia próbnego, wywoanego wypenieniem badanego odcinka przewodu wod do poziomu terenu. Cinienie to nie moe

by mniejsze ni 10 kPa i wiksze ni 50 kPa, liczc od poziomu wierzchu rury.

Dopuszcza si wykonywanie próby szczelnoci za pomoc powietrza wg PN-EN 1610:2002.

Wyniki bada, powinny by wpisane do dziennika budowy, który z protokoem próby szczelnoci przewodu, inwentaryzacj

geodezyjn (dopuszcza si inwentaryzacj szkicow) oraz certyfikatami i deklaracjami zgodnoci z polskimi normami i

aprobatami technicznymi, dotyczcymi rur i ksztatek, studzienek kanalizacyjnych, zwiecze wpustów i studzienek

kanalizacyjnych jest przedony podczas spisywania protokou odbioru technicznego -czciowego (zacznik 1), który

stanowi podstaw do decyzji o moliwoci zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjnej.

Wymagane jest take dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego czciowego. Kierownik

budowy jest zobowizany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze technicznym - czciowym przewodu

kanalizacyjnego, zgosi inwestorowi do odbioru roboty ulegajce zakryciu, zapewni dokonanie prób i sprawdzenie

przewodu, zapewni geodezyjn inwentaryzacj przewodu, przygotowa dokumentacj powykonawcz.

8.5. Odbiór techniczny kocowy

Badania przy odbiorze technicznym kocowym polegaj na:

zbadaniu zgodnoci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacj geodezyjn,

zbadaniu zgodnoci protokou odbioru wyników bada stopnia zagszczenia gruntu zasypki wykopu,

zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych

zbadaniu protokoów odbiorów prób szczelnoci przewodów kanalizacyjnych.

Wyniki bada powinny by wpisane do dziennika budowy, który powinien by przekazany razem z:

protokoami odbiorów technicznych czciowych przewodu kanalizacyjnego,

STWiOR STI 01.01 – Modernizacja budynku "starej szkoy"

25

Specyfikacja zostaa sporzdzona w systemie SEKOspec na podstawie standardowej specyfikacji technicznej opracowanej

przez OWEOB Promocja Sp. z o.o.


LM Projekt, ul. 23 Lutego 4/6 m8; 61-726 Pozna

projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,

wynikami bada stopnia zagszczenia gruntu zasypki wykopu,

inwentaryzacj geodezyjn,

protokoem szczelnoci systemu kanalizacji grawitacyjnej,

Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego kocowego.

Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego powinien by doprowadzony do pierwotnego stanu.

Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcj obsugi okrelonego systemu kanalizacyjnego.

Kierownik budowy jest zobowizany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze kocowym

owiadczenia:

o wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z dokumentacj projektow i warunkami pozwolenia na budow,

o doprowadzeniu do naleytego stanu i porzdku terenu budowy, a take - w razie korzystania - ulicy i ssiadujcej z

budow nieruchomoci.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT

9.1. Ogólne zasady dotyczce podstawy rozliczenia robót i patnoci

Ogólne ustalenia dotyczce podstawy patnoci podano w ST „Wymagania ogólne”

9.2. Szczegóowe zasady rozliczenia robót i patnoci

Rozliczenie robót montaowych sieci kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych moe by dokonane jednorazowo po

wykonaniu penego zakresu robót i ich kocowym odbiorze lub etapami okrelonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów

czciowych robót.

Ostateczne rozliczenie umowy pomidzy zamawiajcym a wykonawc nastpuje po dokonaniu odbioru kocowego.

Podstaw rozliczenia oraz patnoci wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi warto tych robót obliczona na

podstawie:

okrelonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i iloci robót potwierdzonych przez

zamawiajcego lub

ustalonej w umowie kwoty ryczatowej za okrelony zakres robót.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczatowe obejmujce wykonanie robót montaowych sieci kanalizacyjnych z tworzyw

sztucznych uwzgldniaj:

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie materiaów, narzdzi i sprztu,

obsug sprztu,

przenoszenie podrcznych urzdze i sprztu w miar postpu robót,

wykonanie robót ziemnych,

monta rurocigów, obiektów sieciowych i urzdze,

wykonanie prób szczelnoci,

usunicie wad i usterek powstaych w czasie wykonywania robót,

wykonanie bada i pomiarów kontrolnych standardowych (np. próbki betonu),

koszty porednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

doprowadzenie terenu po budowie przewodów kanalizacyjnych do stanu pierwotnego.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.3.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi in-stytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, oraz

jego aktualizacj stosownie do postpu robót,

ustawienie tymczasowego oznakowania i owietlenia zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu i

wymaganiami bezpieczestwa ruchu,

opaty za zajcia terenu,

przygotowanie terenu,

konstrukcj tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawników, barier, ozna-kowa i drenau,

tymczasow przebudow urzdze obcych.

9.3.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usunicie tymczasowych oznakowa pionowych,

poziomych, barier i wiate,

utrzymanie pynnoci ruchu publicznego.

9.3.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

STWiOR STI 01.01 – Modernizacja budynku "starej szkoy"

26

Specyfikacja zostaa sporzdzona w systemie SEKOspec na podstawie standardowej specyfikacji technicznej opracowanej

przez OWEOB Promocja Sp. z o.o.


LM Projekt, ul. 23 Lutego 4/6 m8; 61-726 Poznausunicie wbudowanych materiaów i oznakowa,

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-EN 1610:2002

Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych

PN-EN 752-1:2000

Zewntrzne systemy kanalizacyjne. Pojcia ogólne i definicje

PN-EN 752-2:2000

Zewntrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania

PN-EN 1401-1:1999

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcinieniowe systemy przewodowe z niezmikczonego

polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Cz 1: Wymagania dotyczce rur, ksztatek i systemu

PN-ENV 1401-3:2002 (U)

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezcinieniowej kanalizacji deszczowej i ciekowej.

Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Cz 3: Zalecenia dotyczce wykonania instalacji

PN-EN 1852-1:1999

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcinieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do

odwadniania i kanalizacji. Cz 1: Wymagania dotyczce rur, ksztatek i systemu

PN-EN 1852-1:1999/A1:2004

- jw. -

PN-ENV 1852-2:2003

Systemy przewodów z tworzyw sztucznych do podziemnej bezcinieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej.

Polipropylen (PP). Cz 2: Zalecenia dotyczce oceny zgodnoci

PN-EN 588-1:2000

Rury wókno-cementowe do kanalizacji. Cz 1: Rury, z-cza i ksztatki do systemów grawitacyjnych

PN-EN 588-2:2004

Rury wókno-cementowe do kanalizacji. Cze 2: Studzienki wazowe i niewazowe

PN-EN 124:2000

Zwieczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i koowego. Zasady konstrukcji,

badania typu, znakowanie, sterowanie jakoci

EN 13101:2005

Stopnie eliwne do studzienek kontrolnych

PN-B 10729:1999

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

PN-B 12037:1998

Cegy pene wypalane z gliny - kanalizacyjne

PN-EN 476:2001

Wymagania ogólne dotyczce elementów stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej

PN-EN 681-1:2002

Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiaowe dotyczce uszczelek zczy rur

wodocigowych i odwadniajcych. Cz 1: Guma

PN-EN 681-2:2002

Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiaowe dotyczce uszczelek zczy rur

wodocigowych i odwadniajcych. Cz 2: Elastomery termoplastyczne.

10.2 Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. 2006 Nr 156, poz. 1118).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówie publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177) (jednolity tekst Dz. U. z 2006 r.

Nr 164, poz. 1163).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpoarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pón. zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627) (jednolity tekst Dz. U. 2006 Nr 129,

poz. 902).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. - o zbiorowym zaopatrzeniu w wod i zbiorowym odprowadzeniu cieków (Dz. U. Nr 72,

poz. 747) (jednolity tekst Dz. U. 2006 Nr 123, poz. 858).

STWiOR STI 01.01 – Modernizacja budynku "starej szkoy"

27

Specyfikacja zostaa sporzdzona w systemie SEKOspec na podstawie standardowej specyfikacji technicznej opracowanej

przez OWEOB Promocja Sp. z o.o.


LM Projekt, ul. 23 Lutego 4/6 m8; 61-726 Pozna

10.3. Rozporzdzenia

Rozporzdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. - w sprawie geodezyjnej

ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie systemów oceny zgodnoci, wymaga, jakie

powinny spenia notyfikowane jednostki uczestniczce w ocenie zgodnoci, oraz sposobu oznaczania wyrobów

budowlanych znakowaniem CE (Dz. U. 2004 Nr 195, poz. 2011).

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 padziernika 2004 r. - w sprawie europejskich aprobat technicznych oraz

polskich jednostek organizacyjnych upowanionych do ich wydawania (Dz. U. 2004 Nr 237, poz. 2375).

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 26 wrzenia 1997 r. - w sprawie ogólnych przepisów

bezpieczestwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844) (jednolity tekst Dz. U. 2003 Nr 169, poz. 1650).

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy podczas

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji

dotyczcej bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczestwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów deklarowania wyrobów

budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajce rozporzdzenie w sprawie dziennika

budowy, montau i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogoszenia zamawiajcego dane dotyczce bezpieczestwa pracy i

ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzenia 2004 r. - w sprawie szczegóowego zakresu i formy dokumentacji

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uytkowego

(Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

STWiOR STI 01.01 – Modernizacja budynku "starej szkoy"

28

Specyfikacja zostaa sporzdzona w systemie SEKOspec na podstawie standardowej specyfikacji technicznej opracowanej

przez OWEOB Promocja Sp. z o.o.


IV. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

1. CZ OGÓLNA

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiajcego

Modernizacja budynku "starej szkoy"

LM Projekt, ul. 23 Lutego 4/6 m8; 61-726 Pozna

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s wymagania dotyczce wykonania i odbioru robót przy

wykonywaniu instalacji centralnego ogrzewania wodnego dla zadania podanego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót

wymienionych w pkt. 1.2., a objtych zamówieniem okrelonym w pkt. 1.8.

Odstpstwa od wymaga podanych w niniejszej specyfikacji mog mie miejsce tylko w przypadkach prostych robót o

niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewno, e podstawowe wymagania b spenione przy zastosowaniu metod

wykonania wynikajcych z dowiadczenia oraz uznanych regu i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzgldnieniu

przepisów bhp.

1.4. Przedmiot i zakres robót objtych ST

Specyfikacja dotyczy wykonania instalacji centralnego ogrzewania eksploatowanych w warunkach nie naraonych na

destrukcyjne dziaanie rodowiska korozyjnego i obejmuje wykonanie nastpujcych czynnoci:

ukadanie rurocigów i armatury zasilajcych instalacj i poszczególne odbiorniki ciepa,

monta odbiorników ciepa.

Przedmiotem specyfikacji jest take okrelenie wymaga odnonie wciwoci materiaów wykorzystywanych do robót

przy wykonywaniu instalacji centralnego ogrzewania wodnego oraz wymaga dotyczcych wykonania i odbiorów instalacji

co.

1.5. Okrelenia podstawowe

Okrelenia podane w niniejszej Specyfikacji s zgodne z odpowiednimi normami oraz okreleniami podanymi w ST

„Wymagania ogólne”

Plac budowy jest to miejsce udostpnione przez Zamawiajcego dla wykonania zleconych robót oraz inne miejsca

wymienione w umowie.

Teren budowy jest to miejsce (cz placu budowy) wykonywania poszczególnych robót.

Zabezpieczenie placu budowy - Wykonawca zobowizany jest do zabezpieczenia placu budowy przed dostpem osób

nieupowanionych i utrzymanie na nim naleytego porzdku od momentu przekazania do dnia kocowego odbioru robót.

Warunki rodowiskowe - w zalenoci od stopnia naraenia instalacji na zawilgocenie rozrónia si pi klas rodowiska

(zgodnie z PN-B-03002):

klasa 1: rodowisko suche, np. wntrza budynków mieszkalnych i biurowych, a take nie podlegajce zawilgoceniu

wewntrzne warstwy cian szczelinowych,

klasa 2: rodowisko wilgotne wewntrz pomieszcze, np. w pralni lub rodowisko zewntrzne, w którym element nie jest

wystawiony na dziaanie mrozu, cznie z elementami znajdujcymi si w nieagresywnym gruncie lub wodzie,

klasa 3: rodowisko wilgotne z wyst – pujcym mrozem,

klasa 4: rodowisko wody morskiej elementy pogrone cakowicie lub czciowo w wodzie morskiej, elementy

poone w strefie bryzgów wodnych lub znajdujce si w powietrzu nasyconym sol

klasa 5: rodowisko agresywne chemicznie (gazowe, pynne lub stae).

Plan BIOZ - plan Bezpieczestwa i Ochrony Zdrowia wykonany na podstawie Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 26.03.2003

w sprawie informacji dotyczcej bezpieczestwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 ze zmianami).

Instalacja ogrzewcza wodna - ukad poczonych przewodów napenionych wod instalacyjn wraz z armatur pompami

obiegowymi i innymi urzdzeniami (w tym grzejnikami, wymiennikami do przygotowania wody ciepej,

nagrzewnicami wentylacyjnymi itp.), oddzielony zaworami od róda ciepa.

ródo ciepa - kotownia, wze ciepowniczy (indywidualny lub grupowy), ukad z pomp ciepa, ukad z kolektorami

onecznymi, dziaajce samodzielnie lub w zaprogramowanej wspópracy.

Kocio jednofunkcyjny - przeznaczony wycznie do centralnego ogrzewania, moe wspópracowa z zasobnikami c.w.u.

dla przygotowania ciepej wody uytkowej.

Kocio dwufunkcyjny - przeznaczony do centralnego ogrzewania oraz przygotowania ciepej wody uytkowej [pobór c.w.u.

z kilku punktów].

Regulator pogodowy - regulator ze zdalnym czujnikiem temperatury zewntrznej, regulujcy temperatur z kota na

wyjciu do co., w zalenoci od temperatury zewntrznej (przy niszej temperaturze zewntrznej - wysza temperatura

zasilania co. i odwrotnie).

Regulator pokojowy - regulator z wbudowanym czujnikiem temperatury, montowany w ogrzewanym pomieszczeniu i

STWiOR STI 01.01 – Modernizacja budynku "starej szkoy"

29

Specyfikacja zostaa sporzdzona w systemie SEKOspec na podstawie standardowej specyfikacji technicznej opracowanej

przez OWEOB Promocja Sp. z o.o.


LM Projekt, ul. 23 Lutego 4/6 m8; 61-726 Pozna

sterujcy prac kota w zalenoci od temperatury w pomieszczeniu. Niektóre regulatory pokojowe mona

zaprogramowa wg potrzeb, dzielc jednostk czasu np. dob na podstrefy czasowe o zrónicowanej temperaturze w

danym miejscu [np. najprostszy „noc-dzie”].

Instalacja ogrzewcza systemu zamknitego - instalacja, w której przestrze wodna (zad) nie ma swobodnego poczenia z

atmosfer.

Ogrzewanie pompowe - wymuszanie ruchu wody w instalacji dokonywane jest przy zastosowaniu pompy obiegowej.

Praca pompy pozwala pokona due opory

hydrauliczne powstajce przy przepywie wody w rurach i dlatego stosowa mona rury o duo mniejszych rednicach ni w

ogrzewaniu grawitacyjnym. Dodatkowo instalacje pompowe maj mniejsze ograniczenia zwizane z wielkoci

rozlegci i uksztatowaniem przestrzennym instalacji.

Odpowietrzenie instalacji co. - stosowane w celu uniknicia negatywnych skutków obecnoci powietrza w instalacji, jak:

powstawania szumów przepywowych i gnej pracy instalacji, spadku iloci ciepa oddawanego przez grzejniki, zego

przewodzenia ciepa na ciankach kotów, skróconej ywotnoci instalacji wskutek korozji, uszkodzenia pompy obiegowej -

zuycie ysk pompy i erozja kawitacyjna opatek wirnika oraz znacznego spadku wydajnoci pompy.

Kompensacja wyd termicznych:

kompensacja naturalna wyd liniowych, wykorzystujc zmiany kierunków prowadzenia instalacji oraz ukad

punktów staych,

kompensatory mieszkowe montowane na pionach i w koniecznoci na innych odcinkach instalacji co.,

kompensatory U-ksztatowe na gównych poziomach co. - wykonane z materiau identycznego jak przewody co.

Problem kompensacji wyd termicznych jest szczególnie wany w przypadku wykonywania instalacji z rur z tworzyw

sztucznych, których wspóczynnik rozszerzalnoci liniowej jest 4-15 razy wikszy ni dla stali.

1.6. Ogólne wymagania dotyczce robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako ich wykonania oraz za zgodno z dokumentacj projektow

specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne powszechnie stosowane wymagania dotyczce robót

podano w ST „Wymagania ogólne”.

1.7. Dokumentacja robót instalacyjnych centralnego ogrzewania wodnego

Monta instalacji naley wykonywa na podstawie dokumentacji, której wykaz oraz podstawy prawne sporzdzenia podano

w ST „Wymagania ogólne”

Dokumentacja powinna w szczególnoci zawiera wymagania stawiane elementom, wyrobom i materiaom

wykorzystywanym przy wykonywaniu instalacji, w zakresie:

bezpieczestwa instalacji - odpowiedni dobór cinienia i temperatury czynnika grzewczego, uwzgldnienie wpywu

rozszerzalnoci cieplnej na konfiguracj instalacji, zastosowanie odpowiednich zabezpiecze w przypadku awaryjnego

dziaania itp.,

bezpieczestwa uytkowania, w tym ograniczenia moliwoci zmian parametrów instalacji przez osoby nieuprawnione,

wymaga fizyko-chemicznych czynników grzewczych, w tym odpornoci korozyjnej,trwaci poszczególnych elementów instalacji itp.,

okrelenie procedur niezbdnych do prawidowej eksploatacji w warunkach pracy okresowej lub przy zastosowaniu

sterowania automatycznego.

Instalacje powinny by zaprojektowane i wykonane tak, by przez cay przewidywany okres uytkowania w okrelonych

warunkach rodowiskowych (klasie rodowiska) i przy wciwej konserwacji odpowiaday zaonemu przeznaczeniu.

Przy okrelaniu trwaci instalacji, przy doborze materiaów naley uwzgldni

warunki rodowiskowe, na dziaanie których instalacja bdzie naraona oraz umiejscowienie jej elementów w budowli, a

take sposobów zabezpieczenia przed dziaaniem niekorzystnych czynników.

1.8. Nazwy i kody:

Grupy robót, klasy robót lub kategorie robót

CPV 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

CPV 45331000-6 Instalowanie urzdze grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

CPV 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

CPV 45331110-0 Instalowanie kotów

2. WYMAGANIA DOTYCZCE WCIWOCI MATERIAÓW

2.1. Ogólne wymagania dotyczce materiaów

Ogólne wymagania dotyczce materiaów, ich pozyskiwania i skadowania podano w ST „Wymagania ogólne”

2.2. Szczegóowe wymagania dotyczce materiaów

Materiay stosowane do wykonywania instalacji co. i bce w myl Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia

STWiOR STI 01.01 – Modernizacja budynku "starej szkoy"

30

Specyfikacja zostaa sporzdzona w systemie SEKOspec na podstawie standardowej specyfikacji technicznej opracowanej

przez OWEOB Promocja Sp. z o.o.


LM Projekt, ul. 23 Lutego 4/6 m8; 61-726 Pozna

2004 r. materiaami budowlanymi (Dz. U. Nr 92 poz. 881) wprowadzone do obrotu i stosowane w budownictwie na

terytorium RP powinny mie:

oznakowanie znakiem CE co oznacza, e dokonano oceny ich zgodnoci ze zharmonizowan norm europejsk

wprowadzon do zbioru Polskich Norm, z europejsk aprobat techniczn lub krajow specyfikacj techniczn pastwa

czonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznan przez Komisj Europejsk za

zgodn z wymaganiami podstawowymi, albo

oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza e s to wyroby nie podlegajce obowizkowemu oznakowaniu CE, dla

których dokonano oceny zgodnoci z Polsk Norm lub aprobat techniczn b uznano za „regionalny wyrób

budowlany”, albo

deklaracj zgodnoci z uznanymi reguami sztuki budowlanej wydan przez producenta, jeeli dotyczy ona wyrobu

umieszczonego w wykazie wyrobów majcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczestwa okrelonym przez

Komisj Europejsk.

Oznakowanie powinno umoliwia identyfikacj producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty produkcji (okresu

przydatnoci do uytkowania).

2.2. Rodzaje materiaów

Materiay i wyroby wykorzystywane w robotach instalacyjnych centralnego ogrzewania wodnego:

rurocigi zasilajce instalacj i poszczególne odbiorniki ciepa,

grzejniki i inne odbiorniki ciepa,

armatura,

inne wyroby i materiay.

Wszystkie materiay i wyroby stosowane do wykonania instalacji centralnego ogrzewania powinny odpowiada

wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych), powinny posiada aprobaty

techniczne, deklaracje zgodnoci lub inne dokumenty potwierdzajce zgodno z wymogami obowizujcymi w kraju.

2.2.1. Elementy rurocigów zasilajcych, odbiorników ciepa i armatury

2.2.1.1. Rurocigi zasilajce instalacj i poszczególne odbiorniki ciepa

Rurocigi z rur z tworzyw sztucznych o poczeniach zgrzewanych i zaciskowych - wymagania i warunki

stosowania:

z rur z polietylenu jednorodne i warstwowe - PE-X. Do czenia rur polietylenowych stosuje si trzy metody: zgrzewania

elektrooporowego, doczoowego i polifuzyjnego. Mona je równie zespala mechanicznie: za pomoc czników

gwintowanych, konierzowych (tzw. czników przejciowych) lub zczek zaciskowych (metalowych lub z tworzywa).

Polietylen sieciowany PE-X jest to polietylen PE-HD poddawany specjalnej obróbce, w wyniku której powstaj

poprzeczne wizania midzy cuchami czsteczek. Zalenie od metody sieciowania rozrónia si cztery rodzaje

polietylenu sieciowanego stosowanego do produkcji rur: PE-Xa (z nadtlenkow metod sieciowania), PE-Xb (z silanow

metod sieciowania), PE-Xc (z elektronow metod sieciowania) i PE-Xd (z azow metod sieciowania). Przeznaczony

jest do instalacji o temperaturze do +90°C i cinieniu roboczym do 1 MPa. Zakres rednic tego typu rur wynosi 10-160

mm. Poczenia wykonuje si za pomoc czników: miedzianych, z mosidzu lub z tworzywa sztucznego PSU

(polisulfonu), gwintowanych, zaciskowych, samozaciskowych. Rury z PE-X stosuje si przede wszystkim w instalacjach

centralnego ogrzewania i ogrzewania podogowego. W celu zabezpieczenia przed wnikaniem tlenu do instalacji pokrywa

si je na ogó warstw antydyfuzyjn. Rury powinny spenia wymagania wg. PN-EN ISO 15875-1:2004(U), PN-EN ISO


15875-2:2004(U), PN-EN ISO 15875-3:2004(U), PN-EN ISO 15875-5:2004(U)

z rur z polipropylenu jednorodne i warstwowe - PP. Stosuje si powszechnie rury z polipropylenu uzyskiwanego z

surowca o nazwie HOSTALEN lub VESTOLEN, odmian PP jest tzw. polipropylen wysokotemperaturowy (PP-High

Temperature). Moe by stosowany w temperaturze do +90°C i przy cinieniu do 1,6 MPa. Zakres rednic tego typu rur

wynosi 12-630 mm. czy si je metod zgrzewania polifuzyjnego, elektrooporowego lub za pomoc czników

gwintowanych albo konierzowych z wkadk mosi. PP posiada du wydalno ciepln i dlatego w rurach

przeznaczonych do centralnego ogrzewania stosuje si wkadk aluminiow (tzw. rury STABI) lub warstw wókna

szklanego. Rury powinny spenia wymagania wg. PN-EN ISO 15874-1:2004(U), PN-EN ISO 15874-2:2004(U), PN-EN

ISO 15874-3:2004(U), PN-EN ISO 15874-5:2004(U)

UWAGA: Dla zapewnienia prawidowoci wykonania instalacji rurocigu z rur z tworzyw sztucznych wykonawca powinien

by wyposaony w urzdzenia pozwalajce na dokadny monta zczek i urzdze tj.:

- noyce (uniwersalne lub pistoletowe) do cicia rur z tworzyw sztucznych,

- prasa do zaprasowywania pocze z kompletem piercieni,

- spryna do wyginania uków,

- kalibrator do rur wielowarstwowych i rur z PCV,

- urzdzenia do fazowania krawdzi,

- bloczek do prostopadego obcinania rur.

Sposoby pocze:

STWiOR STI 01.01 – Modernizacja budynku "starej szkoy"

31

Specyfikacja zostaa sporzdzona w systemie SEKOspec na podstawie standardowej specyfikacji technicznej opracowanej

przez OWEOB Promocja Sp. z o.o.


LM Projekt, ul. 23 Lutego 4/6 m8; 61-726 Pozna

poczenia nierozczne (lutowanie mikkie lub twarde, spawanie, czenie za pomoc zczek zaprasowywanych lub

zaciskanych),

poczenia rozczne (za pomoc zczek zaciskowych rozczalnych lub samozaciskowych).

czniki do rur to m.in. kolana, uki, mufy, mufy redukcyjne, trójniki równoprzelotowe, trójniki redukcyjne, rubunki.

Wykonywane s z miedzi, brzu, mosidzu. Przewody instalacji mog by prowadzone po wierzchu cian, pod tynkiem, w

bruzdach, na stropach lub w szachtach instalacyjnych.

Rury przyczne z tworzyw sztucznych zestawy do podczenia gwintowego grzejnika, produkowane do pocze „z

boku” lub „od dou” w zalenoci od typu grzejnika

Wydki „U” - ksztatowe i zczki elastyczne stosowane w celu kompensacji wyd cieplnych w instalacjach

(temperatura pracy instalacji jest róna od temperatury montau, take podczas eksploatacji nastpuj wahania temperatury

czynnika grzewczego, co powoduje wydenia i kurczenia termiczne).

2.2.1.2. Grzejniki i inne odbiorniki ciepa

Grzejniki stalowe pytowe mona podcza do instalacji z boku lub od dou. W grzejnikach tych mieci si maa ilo

wody, wic szybko zmienia si temperatura ich powierzchni. Stosowane w instalacjach z wymuszonym obiegiem wody.

Grzejniki azienkowe - najbardziej popularne to grzejniki drabinkowe, chocia wystpuj czsto w innych bardzo

dekoracyjnych formach jako paskie lub ktowe, dodatkowo mog spenia rol suszarki.

Grzejniki powinny spenia wymagania wg. PN-EN 10224:2006, PN-H-83130-01:1975, PN-EN 442-1:1999, PN-H-83131-

09:1992

Zawory

Zawory przelotowe i zwrotne - steruj przepywem wody w instalacjach grzewczych poprzez zmian przekroju przewodu

od maksymalnego otwarcia do cakowitego zamknicia. W zamknitych ukadach centralnego ogrzewania stosowana jest

armatura automatycznej regulacji wyposaona dodatkowo w sterownik zaworu. Produkowane z

rónych materiaów, np. mosidzu, eliwa, tworzyw sztucznych, w trzech rodzajach, jako zawory przelotowe zwyke oraz

skone póprzelotowe i penoprzelotowe.

Zawory grzejnikowe - obecnie przewanie wykonane z mosidzu lub brzu. Konstrukcyjnie s to zawory

gwintowe: proste, ktowe, osiowe, kolanowo-ktowe, ktowo-narone. W niektórych instalacjach dodatkowo

wyposaone w kryzy dawice, regulujce ilo cieczy przepywajcej przez zawór.

Zawory i gowice termostatyczne - zapewniaj utrzymywania staej temperatury pomieszczenia, niezalenie od

warunków zewntrznych i wewntrznych danego pomieszczenia. Przeznaczone szczególnie do wspópracy z

grzejnikami o maej pojemnoci wodnej, np. konwektorami, wyposaonymi w automatykróda ciepa.

Uwaga dla uytkownika instalacji: na gowicach zaworów termostatycznych znajduj

si oznaczenia uatwiajce dokadne ustawienie temperatury. Zakresy temperatur mog by nieco inne u rónych

producentów, zwykle oznaczenie na gowicy zaworu: * temp. 6° C, 1 temp. 10°C, 2 temp. 16-18°C, 3 temp. 18-20°C, 4 temp.

20-23°C, 5 temp. maksymalna (23°C do ok. 26-28°C)

Armatura zabezpieczajca, regulacyjna i odcinajca powinna spenia wymagania wg. PN-B-02420:199, PN-B-02413:1991,

PN-B-02414:1999, PN-B-02414:1999

2.2.1.3. Wyroby dodatkowe.

Oprócz materiaów i wyrobów podstawowych wymienionych w pkt. 2.2.1.1. ÷ 2.2.1.3. do montau instalacji co. mog by

zastosowane:

systemy mocowania rurocigów i ich elementów,

przepusty ogniowe dla rurocigów - masy i zaprawy ognioochronne (dla pocze rónych stref poarowych),

rury przepustowe (dla pocze jednakowych stref poarowych),

rubunki grzejnikowe,

programatory pogodowe,chemia instalacyjna,

elementy wykonawcze i instalacje (okablowanie) automatycznego sterowania instalacj centralnego ogrzewania

wodnego.

2.3. Warunki przyjcia na budow materiaów i wyrobów do wykonywania instalacji centralnego ogrzewania

wodnego

Wyroby i materiay do wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego mog by przyjte na budow, jeli

speniaj nastpujce warunki:

zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyk podan w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej

(szczegóowej),

kada jednostka adunkowa lub partia elementów dostarczanych luzem jest zaopatrzona w etykiet identyfikacyjn

wyroby i materiay konfekcjonowane s wciwie opakowane, firmowo zamknite (bez oznak naruszenia zamknicia) i

STWiOR STI 01.01 – Modernizacja budynku "starej szkoy"

Specyfikacja zostaa sporzdzona w systemie SEKOspec na podstawie standardowej specyfikacji technicznej opracowanej

przez OWEOB Promocja Sp. z o.o.

32


LM Projekt, ul. 23 Lutego 4/6 m8; 61-726 Pozna

oznakowane (pena nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

speniaj wymagane wciwoci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

producent dostarczy dokumenty wiadczce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania

wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów,

speniaj wymagania wynikajce z ich terminu przydatnoci do uycia (termin zakoczenia robót instalacyjnych

powinien si koczy przed zakoczeniem terminów przydatnoci do stosowania odpowiednich wyrobów).

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót montaowych wyrobów nieznanego pochodzenia.

Przyjcie wyrobów i materiaów na budow powinno by potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokoem

przyjcia materiaów.

2.4. Warunki przechowywania materiaów i wyrobów do wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego

Materiay i wyroby do wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego powinny by przechowywane i

magazynowane zgodnie z instrukcj producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm b

aprobat technicznych.

Place skadowe do przechowywania elementów rurowych powinny by wygrodzone, wyrównane i utwardzone z

odpowiednimi spadkami na odprowadzenie wód opadowych oraz oczyszczone z zanieczyszcze.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiaów i wyrobów niemrozoodpornych lub opakowanych powinno by

kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarzniciem i przed dziaaniem

promieni sonecznych.

Wyroby w miejscu magazynowania naley przechowywa w partiach wedug rodzajów, typów, odmian, klas i gatunków,

zgodnie z wymaganiami norm wyrobów, w sposób uporzdkowany, zapewniajcy atwo dostpu i przeliczenia.

Wyroby konfekcjonowane powinny by przechowywane w oryginalnych, zamknitych opakowaniach w temperaturze

powyej +5°C a poniej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by ukadane na paletach lub drewnianych pókach

wentylowanych, w iloci warstw nie wikszej ni nakazuje dokument odniesienia lub instrukcja producenta.

3. WYMAGANIA DOTYCZCE SPRZTU

3.1.Ogólne wymagania dotyczce sprztu

Ogólne wymagania dotyczce sprztu podano w ST „Wymagania ogólne”

3.2. Szczegóowe wymagania dotyczce sprztu

Sprzt i narzdzia do wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego

Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiarów oraz paszczyzn:

o pion murarski,

o ata murarska,

o ata waona i ata kierunkowa,

o wodny,

o poziomnic uniwersaln

o sznur murarski,

o townik murarski,

o wykrój.

Do ukadania rur i wykonywania pocze na stanowisku roboczym.

o zgrzewarka do rur z tworzyw sztucznych,

o prasa do zaciskania zczek na rurze z tworzywa sztucznego,

o gitarka do rur.

4. WYMAGANIA DOTYCZCE TRANSPORTU

4.1. Ogólne wymagania dotyczce transportu

Ogólne wymagania dotyczce transportu podano w ST „Wymagania ogólne”

4.2. Szczegóowe wymagania dotyczce transportu

Wyroby i materiay do wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego mog by przewoone jednostkami

samochodowymi, kolejowymi, wodnymi i innymi.

Zaadunek i wyadunek elementów instalacyjnych pakowanych w jednostki adunkowe naley prowadzi urzdzeniami

mechanicznymi wyposaonymi w osprzt widowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Transport materiaów do wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego w opakowaniach nie wymaga

specjalnych urzdze i rodków transportu. W czasie transportu naley zabezpieczy przewoone materiay w sposób

wykluczajcy uszkodzenie opakowa.

5. WYMAGANIA DOTYCZCE WYKONANIA ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

STWiOR STI 01.01 – Modernizacja budynku "starej szkoy"

33

Specyfikacja zostaa sporzdzona w systemie SEKOspec na podstawie standardowej specyfikacji technicznej opracowanej

przez OWEOB Promocja Sp. z o.o.


LM Projekt, ul. 23 Lutego 4/6 m8; 61-726 Pozna

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”

5.2. Szczegóowe zasady wykonania robót

Przed przystpieniem do robót naley wykona i odebra wszelkie roboty budowlano-konstrukcyjne, wytypowane jako

niezbdne do rozpoczcia robót instalacyjnych.

Sprawdzenie zgodnoci ich wykonania z dokumentacj projektow i odpowiednimi szczegóowymi specyfikacjami

technicznymi ST naley potwierdzi wpisem do dziennika budowy, zezwalajcym na prowadzenie robót instalacyjnych

centralnego ogrzewania wodnego.

5.3. Ogólne zasady wykonywania robót instalacyjnych centralnego ogrzewania wodnego - wytyczne montaowe

Roboty instalacyjne centralnego ogrzewania wodnego naley wykonywa zgodnie z dokumentacj projektow niniejsz

specyfikacj techniczn i zasadami sztuki budowlanej brany instalatorskiej.

5.3.1. Rurocig z rur PP czonych metod zgrzewania

przygotowa zgrzewark poprzez dobranie odpowiednich kocówek grzejnych i nagrzanie do temperatury

eksploatacyjnej (ok. 260°C),

przyci równo koce przewodu (najlepiej noycami specjalnymi) i zaznaczy dugo zgrzewania,

odtci i oczyci powierzchnie zgrzewane,

wsun jednoczenie rur i cz mufow ksztatki na kocówki zgrzewarki bez obracania i uywania duej siy podczas

wciskania elementów,

po nagrzaniu obu elementów wysun je z kocówek zgrzewarki i natychmiast poczy ze sob równie bez

wykonywania obrotów elementów,

odczeka do schodzenia poczenia bez poruszania elementami, a po 2 godzinach mona napenia instalacj ciecz

grzejn

po upywie 24 godzin od zakoczenia robót montaowych naley wykona prób cinieniow przy czym cinienie próby

musi wynosi 150% cinienia roboczego instalacji.

5.3.2. Rurocig z rur PEX-AL-PEX czonych metod zaprasowywania lub skrcania zczkami

cicie rury na wymiar noycami uniwersalnymi lub pistoletowymi,

gicie rury: rczne ze spryn lub bez, albo gicie gitark rczn lub elektryczn

przygotowanie koca rury do montau ksztatki: fazowanie, kalibrowanie, rozwiercanie,

osadzenie zczki a nastpnie jej zaprasowanie lub skrcenie, w zalenoci od systemu pocze.

5.4. Organizacja robót instalacyjnych centralnego ogrzewania wodnego

Podstawowe zasady prawidowej organizacji robót:

wykonywanie prac przez wykwalifikowanych instalatorów, posiadajcych potwierdzone przez wyznaczon jednostk

uprawnienia wykonawcze (np. certyfikat wydany przez producenta lub „Ksieczk spawacza” z uprawnieniami w

okrelonym, wymaganym zakresie),

prace o znikomym niebezpieczestwie mona wykonywa w pojedynk, natomiast wszelkie roboty spawalnicze

wymagaj minimum wspópracy jednego pomocnika. Przy zorganizowaniu pracy grupami (zespoami) liczebno

zespou naley dostosowa optymalnie do rodzaju, miejsca i warunków bezpiecznego wykonywania robót,

racjonalne urzdzenie stanowiska pracy z dogodnym rozmieszczeniem i posegregowaniem materiaów instalacyjnych (w

miejscu montau wolny pas o szerokoci, jeli to jest moliwe, min. 60 cm, dalej materiay i sprzt najbardziej potrzebne

w danej chwili, a nastpnie zapasy materiaowe i drogi transportowe),

zachowywanie zasad montau technologicznego, w tym unikanie jednoczesnego rozpoczynania rónych rodzajów robót

instalacyjnych w kilku miejscach,


zastosowanie odpowiednich rusztowa lub drabin (technicznie niezbdnych i ekonomicznie uzasadnionych),

zaopatrzenie robotników we wciwy sprzt do wykonywania robót instalacyjnych i towarzyszcych oraz w wymagany

przepisami sprzt ochronny. Szczególnie wykonywanie robót spawalniczych wymaga rygorystycznego przestrzegania

zasad bhp - stosowanie odpowiednich masek lub okularów ochronnych, skórzanych fartuchów i rkawic oraz

odpowiedniego obuwia,

dostarczanie materiaów do zainstalowania na stanowiska robocze w sposób wykluczajcy przestoje,

zorganizowanie robót systemem instalowania równomiernego (podzia instalacji na elementy uzasadnione

technologicznie np. piony, kondygnacje, odgazienia itp. lub wg planu ogólnego: „zasilanie-rurocigi-odbiorniki”),

wykonawca musi posiada niezbdn wiedz i dowiadczenie oraz potencja techniczny, a take dysponowa osobami

zdolnymi do wykonania i nadzorowania robót.

6. KONTROLA JAKOCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakoci robót

STWiOR STI 01.01 – Modernizacja budynku "starej szkoy"

34

Specyfikacja zostaa sporzdzona w systemie SEKOspec na podstawie standardowej specyfikacji technicznej opracowanej

przez OWEOB Promocja Sp. z o.o.


LM Projekt, ul. 23 Lutego 4/6 m8; 61-726 Pozna

Ogólne zasady kontroli jakoci robót podano w ST „Wymagania ogólne”

Szczegóowe zasady kontroli jakoci robót zawarto jako wytyczne w PN-64/B-10400 „Urzdzenia centralnego ogrzewania w

budownictwie powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”

6.2. Badania przed przystpieniem do wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego

Przed przystpieniem do wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego naley speni warunki podane w

punkcie 5.1 niniejszej ST oraz przeprowadzi badania wyrobów i materiaów, które b wykorzystywane do wykonywania

robót.

6.3. Odbiór robót poprzedzajcych wykonanie instalacji centralnego ogrzewania wodnego

Naley dokona zgodnie z wymaganiami odpowiednich szczegóowych specyfikacji technicznych dla robót, które

koniecznie naley wykona przed rozpoczciem robót instalacyjnych centralnego ogrzewania wodnego.

Badania materiaów

Badania naley przeprowadzi porednio na podstawie przedonych:

deklaracji zgodnoci lub certyfikatów,

zapisów dziennika budowy, protokoów przyjcia materiaów na budow,

deklaracji producentów stosowanych wyrobów.

Konieczne jest sprawdzenie czy deklarowane lub zbadane przez producenta parametry techniczne odpowiadaj wymaganiom

postawionym w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej.

Materiay, których jako budzi wtpliwoci mog by zbadane na wniosek zamawiajcego przez niezalene jednostki

certyfikacyjne, zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.

6.4. Badania w czasie robót

Badania w czasie robót polegaj na sprawdzeniu zgodnoci wykonywanej instalacji centralnego ogrzewania wodnego z

dokumentacj projektow wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentów.

Badania te w szczególnoci powinny dotyczy sprawdzenia prawidowoci montau rurocigów ze wzgldu na miejsce

enia i stosowane przekroje przewodów oraz sposoby ich zamocowania i rodzaje materiaów montowanych rur.

Inne elementy instalacji powinny spenia wymogi zawarte w dokumentacji projektowej co do ich:

iloci,

wymiaru charakterystycznego np. rednicy, dugoci grzejnika, itp.,

spenienia dodatkowych zastrze np. zawór ktowy, wymiary oczek siatki filtrujcej itp.

6.5. Badania w czasie odbioru robót

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza si celem oceny czy spenione zostay wszystkie wymagania dotyczce

wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego, w szczególnoci w zakresie:

zgodnoci z dokumentacj projektow specyfikacj techniczn wraz z wprowadzonymi zmianami

naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

jakoci zastosowanych materiaów i wyrobów,

jakoci wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego.

Przy badaniach w czasie odbioru robót naley wykorzysta wyniki bada dokonanych wczeniej oraz zapisy w dzienniku

budowy dotyczce wykonanych robót. Badania polegaj m.in. na:

sprawdzeniu zgodnoci z dokumentacj - powinno by przeprowadzone przez porównanie wykonanych instalacji z

dokumentacj projektow specyfikacj techniczn oraz ze zmianami naniesionymi w dokumentacji

powykonawczej; sprawdzenia zgodnoci dokonuje si na podstawie ogldzin zewntrznych i pomiarów; pomiar

ugoci rurocigów przeprowadza si z dokadnoci do 10 mm, elementy pozostae naley policzy z dokadnoci do

jednej sztuki. Iloci normatywne niektórych elementów instalacji mog by uzalenione od podstawy wyceny lub

wytycznych producenta i zale od iloci innych materiaów np. ilo podpar/mb rurocigu. Jednoczenie nie s

wyszczególnione w „Przedmiarze robót”, dlatego po ich przeliczeniu naley sprawdzi iloci wymagane w materiaach

ródowych.

sprawdzenie szczelnoci instalacji - próba cinieniowa „ na zimno”

Próby cinieniowe instalacji centralnego ogrzewania wodnego naley przeprowadzi zgodnie z wytycznymi producenta rur.

Kady producent powinien poda parametry próby cinieniowej dla swoich rur i najlepiej skorzysta z informacji ródowej,

któr mona doczy jako zacznik do niniejszej ST. Mona take wykona prób cinieniow wedug procedury

standardowej, okrelonej w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji”. Prób przeprowadza si po

zmontowaniu instalacji, przy cinieniu pótora razy wikszym od cinienia roboczego (cinienie próbne), nie wikszym

jednak od cinienia maksymalnego dla poszczególnych elementów systemu.

Ze wzgldu na moliwo termicznych i cinieniowych odksztace przewodów próby dzielimy na wstpn i zasadnicz.

Podczas próby wstpnej, w cigu 30 minut (w odstpach co 10 minut) naley w instalacji dwukrotnie wytworzy cinienie

próbne. Po ostatnim podniesieniu cinienia do wartoci próbnej w cigu nastpnych 30 minut cinienie nie powinno obni

STWiOR STI 01.01 – Modernizacja budynku "starej szkoy"

35

Specyfikacja zostaa sporzdzona w systemie SEKOspec na podstawie standardowej specyfikacji technicznej opracowanej

przez OWEOB Promocja Sp. z o.o.


LM Projekt, ul. 23 Lutego 4/6 m8; 61-726 Pozna

si wicej ni o 0,6 bara.

Próba zasadnicza powinna si odby zaraz po próbie wstpnej i trwa 2 godziny. W tym czasie dalszy spadek cinienia (od

cinienia odczytanego po próbie wstpnej) nie powinien by wikszy ni 0,2 bara.

Uwaga! Podczas przeprowadzania próby naley odczy od instalacji elementy dopuszczone do pracy przy niszym

cinieniu, na przykad przeponowe naczynie wzbiorcze.

c) sprawdzenie szczelnoci instalacji - próba cinieniowa „na gorco”

Prób cinieniow instalacji centralnego ogrzewania wodnego „na gorco” naley przeprowadzi po pozytywnym wyniku

próby „na zimno”. Obejmuje ona:

uruchomienie instalacji centralnego ogrzewania,

wyregulowanie przepywu czynnika grzejnika (przez rurocigi i grzejniki) dla uzyskania zaonych temperatur.

7. WYMAGANIA DOTYCZCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót

Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne”

7.2. Szczegóowe zasady przedmiaru i obmiaru robót

Iloci poszczególnych typów i wielkoci charakterystycznych (rednic) rur oblicza si w metrach wg wymiarów

sprawdzonych na budowie, a podanych w dokumentacji projektowej. Obmiaru niektórych rur dokonuje si w innych

jednostkach, zalenych od podstawy wyceny lub wytycznych producenta np. rury przyczne w sztukach lub kompletach.

Przy wykonywaniu pocze spawanych rurocigów o wikszych rednicach nominalnych (powyej ø 40 mm i

gruboci cianki ponad 3,2 mm) oprócz iloci ukadanych rur, naley policzy ilo sztuk wystpujcych zcz

spawanych, przy czym: - dugo rurocigów mierzy si wzd ich osi, do ogólnej dugoci rurocigów wliczasi dugoci

rur przycznych do grzejników (gazek), armaturczon na gwint i czniki,

do dugoci rurocigów nie wlicza si wydek i urzdze,zwki (redukcje) wlicza si do dugoci rurocigów o wikszych rednicach,

cakowit dugo rurocigów przy próbach instalacji centralnego ogrzewania na szczelno (na zimno) lub próbach na

gorco stanowi suma dugoci rurocigów zasilajcych i powrotnych w ogrzewaniach wodnych,

Iloci pozostaych elementów oblicza si w sztukach, kompletach, zczach wg wytycznych podstawy wyceny. Badania

szczelnoci instalacji mog by odniesione do cznej dugoci rurocigów stanowicych instalacj.

W przypadkach niejasnoci naley sporzdza obmiary robót w jednostkach podanych nad poszczególnymi tablicami

katalogów, stanowicymi podstawy wyceny poszczególnych pozycji kosztorysowych (przedmiarowych).

8. WYMAGANIA DOTYCZCE ODBIORU ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”

8.2. Szczegóowe zasady odbioru robót

Odbiór robót zanikajcych i ulegajcych zakryciu

Przy wykonywaniu instalacji centralnego ogrzewania wodnego istotnymi elementami ulegajcymi zakryciu s wszelkie

rurocigi i elementy sieci prowadzone w bruzdach lub szachtach cian i stropów oraz czci skadowe elementów, które dalej

traktowane s jako komplet np. napd (siownik) zaworu sterowanego automatycznie

W trakcie odbioru naley przeprowadzi badania wymienione w pkt. 6., a wyniki bada porówna z wymaganiami

okrelonymi w niniejszej specyfikacji.

Jeeli wszystkie pomiary i badania day wynik pozytywny mona uzna elementy ulegajce zakryciu za wykonane

prawidowo, tj. zgodnie z dokumentacj projektow oraz specyfikacj techniczn i zezwoli na przystpienie do nastpnych

robót instalacyjnych.

Praktycznie najbardziej miarodajne bdzie sprawdzenie szczelnoci instalacji - próba cinieniowa „na zimno” i dlatego

naley tak zorganizowa prace, aby pozytywny wynik tej próby umoliwi dalsze prace zwizane z „zakrywaniem”

instalacji.

Jeeli jakikolwiek wynik badania jest negatywny, takie roboty ulegajce zakryciu nie powinny by odebrane. W takim

przypadku naley ustali zakres prac i rodzaje materiaów koniecznych do usunicia nieprawidowoci. Po wykonaniu

ustalonego zakresu prac naley ponownie przeprowadzi badania.

Wszystkie ustalenia zwizane z dokonanym odbiorem materiaów oraz robót ulegajcych zakryciu naley zapisa w

dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik

budowy).

8.3. Odbiór czciowy

Odbiór czciowy polega na ocenie iloci i jakoci wykonanej czci robót. Odbioru czciowego robót dokonuje si dla

zakresu okrelonego w dokumentach umownych, wedug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.

Celem odbioru czciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunicie przed

STWiOR STI 01.01 – Modernizacja budynku "starej szkoy"

36

Specyfikacja zostaa sporzdzona w systemie SEKOspec na podstawie standardowej specyfikacji technicznej opracowanej

przez OWEOB Promocja Sp. z o.o.


LM Projekt, ul. 23 Lutego 4/6 m8; 61-726 Pozna

odbiorem kocowym.

Odbiór czciowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnoci kierownika budowy i moe stanowi

podstaw do dokonania czciowego rozliczenia robót

8.4. Odbiór ostateczny (kocowy)

Odbiór kocowy stanowi ostateczn ocen rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (iloci),

jakoci i zgodnoci z dokumentacj projektow.

Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powoana przez zamawiajcego, na podstawie przedonych dokumentów,

wyników bada oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powoywania komisji oraz czas jej dziaania powinna

okrela umowa. Wykonawca robót obowizany jest przed komisji nastpujce dokumenty:

dokumentacj projektow z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania

robót

dokumentacj powykonawcz.

Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera w szczególnoci:

dokadny opis instalacji centralnego ogrzewania wodnego,

szczegóowe specyfikacje zastosowanych materiaów i urzdze,

rysunki powykonawcze instalacji przedstawiajce rzeczywiste rozmieszczenie

urzdze oraz prowadzenie przewodów i usytuowanie osprztu,

korekt oblicze instalacji, zgodnie ze stanem faktycznym,

schematy instalacyjne oraz rzuty instalacji z zaznaczonymi wszystkimi punktami

pomiarowymi,

certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia, etc. Wszystkich

zastosowanych elementów instalacji centralnego ogrzewania wodnego,

szczegóowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót,

dziennik budowy i ksiki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót,

dokumenty wiadczce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uytych materiaów i wyrobów

budowlanych,

protokoy odbioru robót ulegajcych zakryciu,

protokoy odbiorów czciowych,

instrukcje producentów dotyczce zastosowanych materiaów,

wyniki bada laboratoryjnych, bada kominiarskich i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowizana jest zapozna si z przedonymi dokumentami, przeprowadzi badania zgodnie z

wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porówna je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i

niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokona oceny wizualnej.

Roboty powinny by odebrane, jeeli wszystkie wyniki bada s pozytywne, a dostarczone przez wykonawc dokumenty s

kompletne i prawidowe pod wzgldem merytorycznym.

Negatywny wynik jakichkolwiek bada skutkuje tym, e roboty przy wykonywaniu instalacji centralnego ogrzewania

wodnego nie zostan przyjte. W takim przypadku naley przyj jedno z nastpujcych rozwiza:

jeeli to moliwe naley ustali zakres prac korygujcych, usun niezgodnoci robót z wymaganiami okrelonymi w

dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej oraz przedstawi roboty wadliwe ponownie do odbioru,

jeeli odchylenia od wymaga nie zagraaj bezpieczestwu konstrukcji i uytkownika oraz trwaci elementów

instalacji, zamawiajcy moe wyrazi zgod na dokonanie odbioru kocowego z jednoczesnym obnieniem wartoci

wynagrodzenia w stosunku do ustale umownych,


w przypadku, gdy nie s moliwe podane wyej rozwizania wykonawca zobowizany jest do usunicia wadliwie

wykonanych robót instalacyjnych, bezusterkowego ich wykonania i powtórnego zgoszenia do odbioru.

W przypadku niekompletnoci dokumentów odbiór moe by dokonany po ich uzupenieniu.

Z czynnoci odbioru sporzdza si protokó podpisany przez przedstawicielizamawiajcego i wykonawcy.

Protokó powinien zawiera:

ustalenia podjte w trakcie prac komisji,

ocen wyników bada,

wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunicia,

stwierdzenie zgodnoci lub niezgodnoci wykonania robót instalacyjnych centralnego ogrzewania wodnego z

zamówieniem.

Protokó odbioru kocowego jest podstaw do dokonania rozliczenia kocowego pomidzy zamawiajcym a

wykonawc.

8.5. Odbiór po upywie okresu rkojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rkojmi i gwarancji jest ocena stanu instalacji co. po uytkowaniu w tym okresie oraz ocena

STWiOR STI 01.01 – Modernizacja budynku "starej szkoy"

37

Specyfikacja zostaa sporzdzona w systemie SEKOspec na podstawie standardowej specyfikacji technicznej opracowanej

przez OWEOB Promocja Sp. z o.o.


LM Projekt, ul. 23 Lutego 4/6 m8; 61-726 Pozna

wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót

poprawkowych, zwizanych z usuwaniem zgoszonych wad. Odbiór po upywie okresu rkojmi i gwarancji jest dokonywany

na podstawie oceny wizualnej, z uwzgldnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (kocowy)”. Pozytywny

wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstaw do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrce

wynikajcych z obnionej jakoci robót. Przed upywem okresu gwarancyjnego zamawiajcy powinien zgosi

wykonawcy

wszystkie zauwaone wady w wykonanej instalacji centralnego ogrzewania wodnego.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT

9.1. Ogólne zasady dotyczce podstawy rozliczenia robót i patnoci

Ogólne ustalenia dotyczce podstawy rozliczenia robót podano w ST „Wymagania ogólne”

9.2. Szczegóowe zasady rozliczenia robót i patnoci

Rozliczenie wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego moe by dokonane jednorazowo po wykonaniu

penego zakresu robót i ich kocowym odbiorze lub etapami okrelonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów czciowych

robót.

Ostateczne rozliczenie umowy pomidzy zamawiajcym a wykonawc nastpuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

9.3. Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranego zakresu robót przy wykonywaniu instalacji centralnego

ogrzewania wodnego

Wariant I

Podstawy rozliczenia robót stanowi okrelone w dokumentach umownych (kosztorysie ofertowym) ceny

jednostkowe i iloci robót zaakceptowane przez zamawiajcego.

Ceny jednostkowe wykonania robót uwzgldniaj:

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie do stanowiska roboczego materiaów, narzdzi i sprztu,

obsug sprztu,ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowa przestawnych umoliwiajcych wykonanie robót,

w nakadach na monta rurocigów centralnego ogrzewania uwzgldniono: wmontowanie odpowiedniej iloci czników

lub ksztatek, nakady zwizane z umocowaniem rurocigów na cianach i w kanaach oraz zmontowanie odpowiedniej

iloci punktów staych, zaenie na rurocigach tulei przy przejciach przez ciany i stropy budynków.

W nakadach na monta rurocigów stalowych o rednicy do 32 mm, uwzgldniono wykonanie niezbdnych kolan i uków

za pomoc gicia rur, natomiast dla rurocigów o rednicy ponad 32 mm uwzgldniono monta gotowych kolan lub uków

stalowych.

Nakady ustalono przy zaeniu, e rurocigi o rednicach do 125 mm czone s za pomoc spawania gazowego, a

rurocigi o wikszych rednicach za pomoc spawania ukowego. W nakadach uwzgldniono ponadto niezbdne

ukosowanie rur.

Nakady na kompletowanie i prób szczelnoci grzejników czonowych stosuje si jedynie w przypadku gdy czynnoci te

wykonywane s bezporednio na placu budowy.

Nakady na monta rur przycznych do grzejników ustalono dla kompletu tych rur, tj. zasilajcej i powrotnej cznie.

Niezalenie od tego dugo rur przycznych wlicza si do ogólnej dugoci rurocigu danej rednicy. Ceny jednostkowe

obejmuj take:

usunicie wad i usterek oraz naprawienie uszkodze w innych elementach obiektu, powstaych na skutek i w trakcie

wykonywania robót instalacyjnych,

usunicie gruzu i innych pozostaci, resztek i odpadów materiaów w sposób podany w szczegóowej specyfikacji

technicznej (opisa sposób usunicia pozostaci i odpadów),

likwidacj stanowiska roboczego,

koszty porednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Wariant II

Podstaw rozliczania robót instalacyjnych stanowi ustalona w umowie kwota ryczatowa za okrelony zakres robót

obejmujcy wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania wodnego

Kwota ryczatowa obejmujca wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania wodnego uwzgldnia koszty wykonania

robót instalacyjnych oraz prac z nimi zwizanych wymienionych w wariancie I (punkcie 9.3) oraz: koszty porednie, zysk

kalkulacyjny i ryzyko

10.DOKUMENTYODNIESIENA

10.1. Normy

STWiOR STI 01.01 – Modernizacja budynku "starej szkoy"

38

Specyfikacja zostaa sporzdzona w systemie SEKOspec na podstawie standardowej specyfikacji technicznej opracowanej

przez OWEOB Promocja Sp. z o.o.


LM Projekt, ul. 23 Lutego 4/6 m8; 61-726 Pozna

PN-B-01430:1990

Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.

PN-B-02420:1991

Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszcze w budynkach.

PN-B-10405:1999

Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewa wodnych. Wymagania.

PN-B-02413:1991

Ciepownictwo. Sieci ciepownicze. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-02414:1999

Ogrzewnictwo i ciepownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewa wodnych systemu otwartego. Wymagania.

PN-B-02415:1991

Ogrzewnictwo i ciepownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewa wodnych systemu zamknitego z naczyniami

wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

PN-B-02416:1991

Ogrzewnictwo i ciepownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknitych systemów ciepowniczych. Wymagania.

PN-B-02419:1991

Ogrzewnictwo i ciepownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewa wodnych systemu zamknitego przyczonych do sieci

cieplnych. Wymagania.

PN-B-02421:2000

Ogrzewnictwo i ciepownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewa wodnych i wodnych zamknitych systemów

ciepowniczych. Badania.

PN-H-74200:1998

Ogrzewnictwo i ciepownictwo. Izolacja cieplna rurocigów, armatury i urzdze. Wymagania i badania odbiorcze.

Rury stalowe ze szwem, gwintowane.

PN-H-74220:1984

Rury stalowe bez szwu, cignione i walcowane na zimno - ogólnego przeznaczenia.

PN-H-74219:1961

Rury stalowe bez szwu, gadkie - ogólnego przeznaczenia jakociowe.

PN-EN ISO 15875-1:2005/

Systemy przewodów rurowych z tworzyw A1:2008sztucznych do instalacji wody ciepej i zimnej.

Usieciowany polietylen (PE-X). Cz 1: Wymagania ogólne.

PN-EN ISO 15875-2:2005/

Systemy przewodów rurowych z tworzyw A1:2008 sztucznych do instalacji wody ciepej i zimnej.

Usieciowany polietylen (PE-X). Cz 2: Rury.

PN-EN ISO 15875-3:2005

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody ciepej i zimnej. Usieciowany polietylen

(PE-X). Cz 3: Ksztatki.

PN-EN ISO 15875-5:2005

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody ciepej i zimnej. Usieciowany polietylen

(PE-X). Cz 5: Przydatno systemu do stosowania.

PN-EN 12828:2006

Instalacje ogrzewcze w budynkach – Projektowanie wodnych instalacji centralnego ogrzewania.

PN-C-89207:1997

Rury z tworzyw sztucznych. Rury cinieniowe z polipropylenu PP-H, PP-B i PP-R. PN-EN ISO 15876-1:2004(U) Systemy

przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepej i zimnej wody. Polibutylen (PB). Cz 1: Wymagania

ogólne.

PN-EN ISO 15876-5:2004(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepej i zimnej wody.

Polibutylen (PB). Cz 5: Przydatno do stosowania w systemie.

PN-EN ISO 15875-1:2004(U)

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepej i zimnej wody. Polietylen sieciowany (PE-X).

Cz 1: Wymagania ogólne.

PN-EN ISO 15875-2:2004(U)

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepej i zimnej wody. Polietylen sieciowany (PE-X).

Cz 2: Rury.

PN-EN ISO 15875-3:2004(U)

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepej i zimnej wody. Polietylen sieciowany (PE-X).

Cz 3: Ksztatki.

PN-EN ISO 15875-5:2004(U)

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepej i zimnej wody. Polietylen sieciowany (PE-X).

Cz 5: Przydatno do stosowania w systemie.

STWiOR STI 01.01 – Modernizacja budynku "starej szkoy"

Specyfikacja zostaa sporzdzona w systemie SEKOspec na podstawie standardowej specyfikacji technicznej opracowanej

przez OWEOB Promocja Sp. z o.o.

39


LM Projekt, ul. 23 Lutego 4/6 m8; 61-726 Pozna

PN-EN ISO 15874-1:2004(U)

Systemy przewodów rurowych do instalacji ciepej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Cz 1: Wymagania ogólne.

PN-EN ISO 15874-2:2004(U)

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Cz 2: Rury.

PN-EN ISO 15874-3:2004(U)

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Cz 3:

Ksztatki.

PN-EN ISO 15874-5:2004(U)

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Cz 5:

Przydatno do stosowania w systemie.

10.2. Ustawy

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnoci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087 z pón.

zmianami).

10.3. Rozporzdzenia

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegóowego zakresu i formy dokumentacji

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uytkowego

(Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegóowego zakresu i formy projektu budowlanego

(Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133, zmiana Dz. U. z 2008 r. Nr 201, poz. 1239 i Nr 228, poz. 1513),

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montau i rozbiórki, tablicy

informacyjnej oraz ogoszenia zawierajcego dane dotyczce bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr

108, poz. 953 z póniejszymi zmianami),Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie

sposobów deklarowania zgodnoci wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z

2004 r. Nr 198, poz. 2041 z pón. zmianami),

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodnoci, wymaga, jakie

powinny spenia notyfikowane jednostki uczestniczce w ocenie zgodnoci, oraz sposobu oznaczania wyrobów

budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011),

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczcej bezpieczestwa i ochrony

zdrowia oraz planu bezpieczestwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126),

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny

odpowiada budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pón. zmianami).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

Zeszyt 2: Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania - wyd. COBRTI INSTAL.

Zeszyt 6: Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych - wyd. COBRTI INSTAL.

Zeszyt 8: Warunki techniczne wykonania i odbioru wów ciepowniczych - wyd. COBRTI INSTAL.

Zeszyt 10: Wytyczne stosowania i projektowania instalacji z rur miedzianych - wyd. COBRTI INSTAL.

STWiOR STI 01.01 – Modernizacja budynku "starej szkoy"

40

Specyfikacja zostaa sporzdzona w systemie SEKOspec na podstawie standardowej specyfikacji technicznej opracowanej

przez OWEOB Promocja Sp. z o.o.


V. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

1. CZ OGÓLNA

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiajcego

Modernizacja budynku "starej szkoy"

LM Projekt, ul. 23 Lutego 4/6 m8; 61-726 Pozna

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s wymagania ogólne dotyczce wykonania i odbioru

instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstaw opracowania szczegóowej specyfikacji technicznej (ST), stosowanej jako

dokument przetargowy i kontraktowy, przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2.

Projektant sporzdzajcy dokumentacj projektow i odpowiednie szczegóowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru

robót budowlanych moe wprowadza do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupenienia lub ucilenia,

odpowiednie dla przewidzianego projektem zadania, obiektu lub robót, uwzgldniajce wymagania Zamawiajcego oraz

konkretne warunki ich realizacji, które s niezbdne do okrelenia ich standardu i jakoci.

Odstpstwa od wymaga podanych w niniejszej specyfikacji mog mie miejsce tylko w przypadkach maych prostych i

drugorzdnych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewno, e podstawowe wymagania b spenione przy

zastosowaniu metod wykonania wynikajcych z dowiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.4. Przedmiot i zakres robót objtych ST

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmuj wszystkie czynnoci podstawowe wystpujce przy montau instalacji

wodocigowych z tworzyw sztucznych, ich uzbrojenia i armatury, a take niezbdne dla wciwego wykonania tej instalacji

roboty tymczasowe oraz prace towarzyszce.

1.5. Okrelenia podstawowe, definicje

Okrelenia podstawowe przyjte w niniejszej specyfikacji technicznej s zgodne z okreleniami przyjtymi w

Rozporzdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiada

budynki i ich usytuowanie, odpowiednimi normami oraz okreleniami podanymi w Specyfikacji Technicznej „Wymagania

ogólne”

Wentylacja pomieszczenia

Wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego czci, majca na celu usunicie powietrza zuytego i zanieczyszczonego

oraz wprowadzenie powietrza zewntrznego

Wentylacja mechaniczna

Wentylacja bca wynikiem dziaania urzdze mechanicznych lub strumienicowych, wprowadzajcych powietrze w ruch

Instalacja wentylacji

Zestaw urzdze, zespoów i elementów wentylacyjnych scych do uzdatniania i rozprowadzenia powietrza

Rozdzia powietrza w pomieszczeniu

Rozdzia powietrza w wentylowanej przestrzeni z zastosowaniem nawiewników i wywiewni-ków, w celu zagwarantowania

wymaganych warunków - intensywnoci wymiany powietrza, cinienia, czystoci, temperatury, wilgotnoci wzgldnej,

prdkoci ruchu powietrza, poziomu haasu w strefie przebywania ludzi.

Rozprowadzenie powietrza

Przeniesienie strumienia powietrza okrelonej objtoci do wentylowanej przestrzeni lub z tej przestrzeni, na ogó z

zastosowaniem przewodów

Uzdatnianie powietrza

Procesy realizowane przy uyciu rodków technicznych majce na celu zmian jednej lub kilku wielkoci

charakteryzujcych stan i jako powietrza

Wentylator

Urzdzenie sce do wprawiania powietrza w ruch

Czerpnia wentylacyjna

Element instalacji, przez który jest zasysane powietrze zewntrzne

Wyrzutnia wentylacyjna

Element instalacji, przez który powietrze jest usuwane na zewntrz

Przewód wentylacyjny

Element, o zamknitym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowicy obudow przestrzeni, przez któr przepywa

powietrze

Nawiewnik

Element lub zespó, przez który powietrze dopywa do wentylowanej przestrzeni

Wywiewnik

Element lub zespó, przez który powietrze wypywa z wentylowanej przestrzeni

STWiOR STI 01.01 – Modernizacja budynku "starej szkoy"

Specyfikacja zostaa sporzdzona w systemie SEKOspec na podstawie standardowej specyfikacji technicznej opracowanej

przez OWEOB Promocja Sp. z o.o.

41


LM Projekt, ul. 23 Lutego 4/6 m8; 61-726 Pozna

1.6. Ogólne wymagania dotyczce robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako wykonania robót oraz za zgodno z dokumentacj projektow

postanowieniami zawartymi zeszycie nr 5 „Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru (WTWiO) Instalacji

Wentylacyjnych” wydanych przez Centralny Orodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, specyfikacj

techniczn (szczegóow) i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuk budowlan. Ogólne wymagania dotyczce robót

podano w ST „Wymagania ogólne”

1.7. Dokumentacja robót montaowych instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

Dokumentacj robót montaowych instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji stanowi:

projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. „w sprawie

szczegóowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zamówienia

dla którego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budow,

projekt wykonawczy w zakresie wynikajcym z rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie

szczegóowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót

budowlanych oraz programu funkcjonalno-uytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

specyfikacja techniczna (szczegóowa) wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku zamówie publicznych),

sporzdzona zgodnie z rozporzdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegóowego zakresu i

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu

funkcjonalno-uytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzdzeniem Ministra Infrastruktury

z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montau i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogoszenia

zawierajcego dane dotyczce bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pón.

zmianami),

dokumenty wiadczce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uytych wyrobów

budowlanych, zgodnie z ustaw z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

protokoy odbiorów czciowych, kocowych i robót zanikajcych, z zaczonymi protokoami z bada kontrolnych,

dokumentacja powykonawcza, czyli wyej wymienione czci skadowe dokumentacji robót z naniesionymi zmianami

dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - tekst

jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z póniejszymi zmianami).

Roboty naley wykonywa na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacjtechnicznej (szczegóowej) wykonania

i odbioru robót budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

1.8. Nazwy i kody:

Grupy robót, klasy robót lub kategorie robót

CPV 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

CPV 45331000-6 Instalowanie urzdze grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

CPV 45331200-8 Instalowanie urzdze wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

CPV 45331210-1 Instalowanie wentylacji

2. WYMAGANIA DOTYCZCE WCIWOCI MATERIAÓW

2.1. Ogólne wymagania dotyczce wciwoci materiaów

Ogólne wymagania dotyczce materiaów, ich pozyskiwania i skadowania podano w ST „Wymagania ogólne”

2.2. Szczegóowe wymagania dotyczce materiaów

Materiay stosowane do montau instalacji wodocigowych powinny mie:

oznakowanie znakiem CE co oznacza, e dokonano oceny ich zgodnoci ze zharmonizowan norm europejsk

wprowadzon do zbioru Polskich Norm, z europejsk aprobat techniczn lub krajow specyfikacj techniczn pastwa

czonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznan przez Komisj Europejsk za

zgodn z wymaganiami podstawowymi, lub

deklaracj zgodnoci z uznanymi reguami sztuki budowlanej wydan przez producenta, jeeli dotyczy ona wyrobu

umieszczonego w wykazie wyrobów majcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczestwa okrelonym przez

Komisj Europejsk lub

oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza e s to wyroby nie podlegajce obowizkowemu oznakowaniu CE, dla

których dokonano oceny zgodnoci z Polsk Norm lub aprobat techniczn b uznano za „regionalny wyrób

budowlany”.

2.3. Materiay do wykonania instalacji wentylacji mechanicznej

Materiay, z których wykonywane s wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych powinny odpowiada warunkom

STWiOR STI 01.01 – Modernizacja budynku "starej szkoy"

42

Specyfikacja zostaa sporzdzona w systemie SEKOspec na podstawie standardowej specyfikacji technicznej opracowanej

przez OWEOB Promocja Sp. z o.o.


LM Projekt, ul. 23 Lutego 4/6 m8; 61-726 Pozna
stosowania w instalacjach.

Stopie zabezpieczenia antykorozyjnego obudów urzdze powinien odpowiada co najmniej wciwociom blachy

stalowej ocynkowanej.

Powierzchnie obudów powinny by gadkie, bez zaama, wgniece, ostrych krawdzi i uszkodze powok ochronnych.

Szczelno pocze urzdze i elementów wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi powinna odpowiada wymaganiom szczelnoci

tych przewodów.

Naley zapewniatwy dostp do urzdze i elementów wentylacyjnych w celu ich obsugi, konserwacji lub wymiany.

Zamocowanie urzdze i elementów wentylacyjnych powinno by wykonane z uwzgldnieniem dodatkowych obci

zwizanych z pracami konserwacyjnymi.

Urzdzenia i elementy wentylacyjne powinny by zamontowane zgodnie z instrukcj producenta.

Urzdzenia i elementy instalacji wentylacyjnych powinny mie dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Przewody wentylacyjne powinny by wykonywane z nastpujcych materiaów:

blacha lub tama stalowa ocynkowana;

blacha lub tama stalowa aluminiowa;

inne materiay dopuszczone odpowiednimi atestami higienicznymi i przeciwpoarowymi.

3. WYMAGANIA DOTYCZCE SPRZTU

3.1. Ogólne wymagania dotyczce sprztu

Ogólne wymagania dotyczce sprztu podano w ST „Wymagania ogólne”

3.2. Szczegóowe wymagania dotyczce sprztu

Do wykonania robót naley stosowa jedynie taki sprzt, który nie spowoduje niekorzystnego wpywu na jako robót,

zarówno w miejscach ich wykonania, jak te przy wykonywaniu czynnoci pomocniczych oraz w czasie transportu,

zaadunku i wyadunku materiaów. Sprzt uywany do robót powinien by zgodny z ofert Wykonawcy i powinien

odpowiada pod wzgldem typów i iloci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robót,

zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustale w takich dokumentach sprzt powinien by uzgodniony i

zaakceptowany przez inwestora.

Wykonawca powinien dostarczy kopie dokumentów potwierdzajcych dopuszczenie sprztu do uytkowania, tam gdzie jest

to wymagane przepisami.

4. WYMAGANIA DOTYCZCE TRANSPORTU

4.2 Ogólne wymagania dotyczce transportu

Ogólne wymagania dotyczce transportu podano w ST „Wymagania ogólne”

4.3. Szczegóowe wymagania dotyczce transportu

Ze wzgldu na specyficzne cechy kanaów wentylacyjnych i osprztu naley speni nastpujce dodatkowe wymagania:

kanay naley przewozi wycznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajcymi boczne wsporniki o

maksymalnym rozstawie 2 m,

podczas transportu kanay powinny by zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czci rodków transportu

jak ruby, cuchy, itp. Luno ukadane kanay powinny by zabezpieczone przed zarysowaniem przez podenie

tektury falistej i desek pod cuch spinajcy boczne ciany skrzyni samochodu,

podczas transportu kanay powinny by zabezpieczone przed zmian poenia. Platforma samochodu powinna by

ustawiona w poziomie.

Wedug istniejcych zalece przewóz powinien odbywa si przy temperaturze otoczenia -5°C do +30°C.

4.3. Wymagania dotyczce przewozu urzdze wentylacyjnych i osprztu

Urzdzenia wentylacyjne i osprzt naley przewozi pakowan w sposób zabezpieczajcy przed zanieczyszczeniem,

zabezpieczajcy przed wpywami czynników atmosferycznych i uszkodzeniem mechanicznym.

5. WYMAGANIA DOTYCZCE WYKONANIA ROBÓT

5.1. Ogóle zasady wykonania robót

Ogóle zasady wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania Ogólne”

5.2. Szczegóowe zasady wykonania robót

5.2.1. Monta instalacji wentylacji mechanicznej

5.2.1.1. Wykonanie

Powierzchnie przewodów powinny by gadkie, bez zaama i wgniece. Materia powinien by jednorodny, bez werów,

wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokry ochronnych nie powinny mie ubytków, pkni i tym podobnych wad.

STWiOR STI 01.01 – Modernizacja budynku "starej szkoy"

43

Specyfikacja zostaa sporzdzona w systemie SEKOspec na podstawie standardowej specyfikacji technicznej opracowanej

przez OWEOB Promocja Sp. z o.o.


LM Projekt, ul. 23 Lutego 4/6 m8; 61-726 Pozna

Wymiary przewodów o przekroju prostoktnym i koowym powinny odpowiada wymaganiom norm PN-EN 1505[1] i PN-

EN 1506

Szczelno przewodów wentylacyjnych powinna odpowiada wymaganiom normy PN-B-76001

Wykonanie przewodów prostych i ksztatek z blachy powinno odpowiada wymaganiom normy PN-B-03434

Poczenia przewodów wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada wymaganiom normy PN-B-76002

5.2.1.2. Monta przewodów

Przewody wentylacyjne powinny by zamocowane do przegród budynków w odlegci umoliwiajcej szczelne wykonanie

pocze poprzecznych. W przypadku pocze konierzowych odleg ta powinna wynosi co najmniej 100 mm.

Przejcia przewodów przez przegrody budynku naley wykonywa w otworach, których wymiary s od 50 do 100 mm

wiksze od wymiarów zewntrznych przewodów lub przewodów z izolacj. Przewody na caej gruboci przegrody powinny

by obone we mineraln lub innym materiaem elastycznym o podobnych wciwociach.

Przejcia przewodów przez przegrody oddzielenia przeciwpoarowego powinny by wykonane w sposób nieobniajcy

odpornoci ogniowej tych przegród.

Izolacje cieplne przewodów powinny mie szczelne poczenia wzdne i poprzeczne, a w przypadku izolacji

przeciwwilgociowej powinna by ponadto zachowana, na caej powierzchni izolacji, odpowiednia odporno na przenikanie

wilgoci.

Izolacje cieplne niewyposaone przez producenta w warstw chroni przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje

naraone na dziaanie czynników atmosferycznych powinny mie odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie oson

na swojej zewntrznej powierzchni.

Materia podpór i podwiesze powinna charakteryzowa odpowiednia odporno na korozj w miejscu zamontowania.

Metoda podparcia lub podwieszenia przewodów powinna by odpowiednia do materiau konstrukcji budowlanej w miejscu

zamocowania. Odleg midzy podporami lub podwieszeniami powinna by ustalona z uwzgldnieniem ich wytrzymaci

i wytrzymaci przewodów tak aby ugicie sieci przewodów nie wpywao na jej szczelno, wciwoci aerodynamiczne i

nienaruszalno konstrukcji.

Zamocowanie przewodów do konstrukcji budowlanej powinno przenosi obcienia wynikajce z ciarów:

przewodów;

materiau izolacyjnego;

elementów instalacji niezamocowanych niezalenie zamontowanych w sieci przewodów, np. tumików,

przepustnic itp.;

elementów skadowych podpór lub podwiesze;

osoby lub osób, które b stanowiy dodatkowe obcienie przewodów w czasie czyszczenia lub konserwacji.

Zamocowanie przewodów wentylacyjnych powinno by odporne na podwyszon temperatur powietrza transportowanego

w sieci przewodów, jeli taka wystpuje.

Elementy zamocowania podpór lub podwiesze do konstrukcji budowlanej powinny mie wspóczynnik bezpieczestwa

równy co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obcienia.

Pionowe elementy podwiesze oraz poziome elementy podpór powinny mie wspóczynnik bezpieczestwa równy co

najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznoci pod wpywem obliczeniowego obcienia.

Poziome elementy podwiesze i podpór powinny mie moliwo przeniesienia obliczeniowego obcienia oraz by takiej

konstrukcji, aby ugicie midzy ich poczeniami z elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego nie

przekraczao 0,4 % odlegci midzy zamocowaniami elementów pionowych.

Poczenia midzy pionowymi i poziomymi elementami podwiesze i podpór powinny mie wspóczynnik bezpieczestwa

równy co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznoci pod wpywem obliczeniowego obcienia.

W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzdzenia i elementy w sieci przewodów mogy by zdemontowane lub

wymienione, naley zapewni niezalene ich zamocowanie do konstrukcji budynku.

W przypadkach oddziaywania si wywoanych rozszerzalnoci ciepln konstrukcja podpór lub podwiesze powinna

umoliwia kompensacj wyd liniowych.

Podpory i podwieszenia w obrbie maszynowni oraz w odlegci nie mniejszej ni 15 m od róda drga powinny by

wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podkadek z materiaów elastycznych lub wibroizolatorów.

5.2.1.3. Otwory rewizyjne i moliwo czyszczenia instalacji

Czyszczenie instalacji powinno by zapewnione przez zastosowanie otworów rewizyjnych w przewodach instalacji lub

demonta elementu skadowego instalacji. Otwory rewizyjne powinny umoliwia oczyszczenie wewntrznych powierzchni

przewodów, a take urzdze i elementów instalacji, jeli konstrukcja tych urzdze i elementów nie umoliwia ich

oczyszczenia w inny sposób.

Wykonanie otworów rewizyjnych nie powinno obni wytrzymaci i szczelnoci przewodów, jak równie wasnoci

cieplnych, akustycznych i przeciwpoarowych.

Elementy usztywniajce i inne elementy wyposaenia przewodów powinny by tak zamontowane, aby nie utrudniay

czyszczenia przewodów.

Elementy usztywniajce wewntrz przewodów o przekroju prostoktnym powinny mie opywowe ksztaty, najlepiej o

STWiOR STI 01.01 – Modernizacja budynku "starej szkoy"

44

Specyfikacja zostaa sporzdzona w systemie SEKOspec na podstawie standardowej specyfikacji technicznej opracowanej

przez OWEOB Promocja Sp. z o.o.


LM Projekt, ul. 23 Lutego 4/6 m8; 61-726 Pozna

przekroju koowym. Niedopuszczalne jest stosowanie tam perforowanych lub innych elementów trudnych do czyszczenia.

Nie naley stosowa wewntrz przewodów ostro zakoczonych rub lub innych elementów, które mog powodowa

zagroenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzdze czyszczcych.

Nie dopuszcza si ostrych krawdzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otworów i drzwiach rewizyjnych.

Pokrywy otworów rewizyjnych i drzwi rewizyjne urzdze powinny siatwo otwiera.

W przewodach o przekroju koowym o rednicy nominalnej mniejszej ni 200 mm naley stosowa zdejmowane zalepki lub

trójniki z zalepkami do czyszczenia. W przypadku przewodów o wikszych rednicach naley stosowa trójniki o

minimalnej rednicy 200 mm,

W przewodach o przekroju prostoktnym naley wykonywa otwory rewizyjne o minimalnych wymiarach

W przypadku wykonywania otworów rewizyjnych na kocu przewodu, ich wymiary powinny by równe wymiarom

przekroju poprzecznego przewodu.

Jeeli jeden lub oba wymiary przekroju poprzecznego przewodu s mniejsze ni minimalne wymiary otworu rewizyjnego

okrelone w tablicy 2, to otwór rewizyjny naley tak wykona, aby jego krótsza kraw bya równolega do krótszej

krawdzi cianki przewodu, w którym jest umieszczony.

W przypadku, gdy przewiduje si demonta elementu instalacji w celu umoliwienia czyszczenia, powstae w ten sposób

otwory nie powinny by mniejsze ni okrelone w tablicach 1 i 2.

Naley zapewni dostp do otworów rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad stropem podwieszonym.

Naley zapewni dostp w celu czyszczenia do nastpujcych, zamontowanych w przewodach urzdze:

przepustnice (z dwóch stron);

umiki haasu o przekroju koowym (z jednej strony);

umiki haasu o przekroju prostoktnym (z dwóch stron);

wentylatory przewodowe (z dwóch stron);

Powysze wymaganie nie dotyczy urzdze, które mona atwo zdemontowa w celu

oczyszczenia (z wyjtkiem klap poarowych, nagrzewnic i chodnic).

Jeeli projekt nie przewiduje inaczej, midzy otworami rewizyjnymi nie powinny by zamontowane wicej ni dwa kolana

lub uki o kcie wikszym ni 45 ", a w przewodach poziomych odleg midzy otworami rewizyjnymi nie powinna by

wiksza ni 10 m.

5.2.1.4. Wentylatory

Sposób zamocowania wentylatorów powinien zabezpiecza przed przenoszeniem ich drga na konstrukcje budynku (przez

stosowanie fundamentów, pyt amortyzacyjnych, amortyzatorów sprynowych, amortyzatorów gumowych itp.) oraz na

instalacje przez stosowanie czników elastycznych.

Amortyzatory pod wentylator naley rozmieszcza w taki sposób, aby rodek cikoci wentylatora znajdowa si w poowie

odlegci pomidzy amortyzatorami.

Wymiary poprzeczne i ksztat czników elastycznych powinny by zgodne z wymiarami i ksztatem otworów wentylatora.

ugoczników elastycznych (L) powinna wynosi 100 < L < 250 mrn.

czniki elastyczne powinny by tak zamocowane, aby ich materia zachowywa ksztat cznika podczas pracy wentylatora

i jednoczenie aby drgania wentylatora nie byy przenoszone na instalacj.

Podczas montau wentylatora naley zapewni:

odpowiednie (poziome lub pionowe), w zalenoci od konstrukcji, ustawienie osi wirnika wentylatora;równolege ustawienie osi wirnika wentylatora i osi silnika;

ustawienie kó pasowych w paszczyznach prostopadych do osi wirnika wentylatora i silnika (w przypadku wentylatorów

z przekadni pasow). Przekadnie pasowe naley zabezpieczy osonami.

Wentylatory toczce (zasysajce powietrze z wolnej przestrzeni) powinny mie otwory wlotowe zabezpieczone siatk.

Zasilenie elektryczne wirnika powinno zapewni prawidowy (zgodny z oznaczeniem) kierunek obrotów wentylatora.

5.2.1.5. Czerpnie i wyrzutnie

Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpiecza instalacje wentylacyjne przed wpywem warunków atmosferycznych

np. przez zastosowanie aluzji, daszków ochronnych itp.

Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinny by zabezpieczone przed przedostawaniem si drobnych gryzoni,

ptaków, lici itp.

Czerpnie i wyrzutnie dachowe powinny by zamocowane w sposób zapewniajcy wodoszczelno przejcia przez

dach.

6. KONTROLA JAKOCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakoci robót

Ogólne zasady kontroli jakoci podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania Ogólne”

6.2. Szczegóowe zasady kontroli jakoci robót

STWiOR STI 01.01 – Modernizacja budynku "starej szkoy"

45

Specyfikacja zostaa sporzdzona w systemie SEKOspec na podstawie standardowej specyfikacji technicznej opracowanej

przez OWEOB Promocja Sp. z o.o.


LM Projekt, ul. 23 Lutego 4/6 m8; 61-726 Pozna

Sprawdzenie kompletnoci wykonanych prac

Celem sprawdzenia kompletnoci wykonanych prac jest wykazanie, e w peni wykonano wszystkie prace zwizane z

montaem instalacji oraz stwierdzenie zgodnoci ich wykonania z projektem oraz z obowizujcymi przepisami i zasadami

technicznymi. W ramach tego etapu prac odbiorowych naley przeprowadzi nastpujce dziaania:

Porównanie wszystkich elementów wykonanej instalacji ze specyfikacj projektow, zarówno w zakresie materiaów, jak

i iloci oraz, jeli jest to konieczne, w zakresie wciwoci i czci zamiennych;

Sprawdzenie zgodnoci wykonania instalacji z obowizujcymi przepisami oraz z zasadami technicznymi;

Sprawdzenie dostpnoci dla obsugi instalacji ze wzgldu na dziaanie, czyszczenie i konserwacj;

Sprawdzenie czystoci instalacji;

Sprawdzenie kompletnoci dokumentów niezbdnych do eksploatacji instalacji.

W szczególnoci naley wykona nastpujce badania:

Badanie ogólne

Dostpnoci dla obsugi;

Stanu czystoci urzdze, wymienników ciepa i systemu rozprowadzenia powietrza;

Rozmieszczenia i dostpnoci otworów do czyszczenia urzdze i przewodów;

Kompletnoci znakowania;

Rozmieszczenia zgodnie z projektem izolacji cieplnych i paroszczelnych;

Zabezpiecze antykorozyjnych konstrukcji montaowych i wsporczych;

Zainstalowania urzdze, zamocowania przewodów itp. w sposób niepowodujcy przenoszenia drga;

rodków do uziemienia urzdze i przewodów.

Badanie wentylatorów i innych centralnych urzdze wentylacyjnych

Sprawdzenie, czy elementy urzdzenia zostay poczone w prawidowy sposób;

Sprawdzenie zgodnoci tabliczek znamionowych (wielkoci nominalnych);

Sprawdzenie konstrukcji i wciwoci (np. podwójna obudowa);

Badanie przez ogldziny szczelnoci urzdze i czników elastycznych;

Sprawdzenie zainstalowania wibroizolatorów;

Sprawdzenie zamocowania silników;

Sprawdzenie uksztatowania opatek wentylatora (opatki zakrzywione do przodu lub do tyu);

Sprawdzenie zgodnoci prdkoci obrotowej wentylatora i silnika z danymi na tabliczce znamionowej.

Badanie czerpni powietrza

Sprawdzenie wielkoci, materiau i konstrukcji aluzji zewntrznych z danymi projektowymi.

Badanie sieci przewodów

Badanie wyrywkowe szczelnoci pocze przewodów przez sprawdzenie wzrokowe i kontrol dotykow;

Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie ksztatek jest zgodne z projektem.

Badanie nawiewników i wywiewników

Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowym.

Pomiary kontrolne

Celem pomiarów kontrolnych jest uzyskanie pewnoci, e instalacja osiga parametry projektowe i wielkoci zadane

zgodnie z wymaganiami.

Zakres ilociowy pomiarów kontrolnych i kontroli dziaania

Wymagania ogólne

W przypadku pomiarów kontrolnych i kontroli dziaania instalacji jest czsto konieczne wielokrotne powtarzanie tej

samej procedury w rónych punktach instalacji i pomieszcze. W celu zmniejszenia zwizanej z tym pracochonnoci

dopuszcza si stosowanie sprawdzenia wyrywkowego. Zakres ilociowy kontroli dziaania i pomiarów kontrolnych

powinien by ustalony przed rozpoczciem montau instalacji i stanowi jeden z czterech poziomów, oznaczonych

odpowiednio A, B, C i D. W przypadku braku takiego wymagania w umowie lub projekcie, naley stosowa poziom

A. Zakres ilociowy pomiarów kontrolnych powinien by taki sam jak zakres kontroli dziaania instalacji, o ile nie

dokonano innych uzgodnie.

Okrelenia

Parametr - stan czci skadowej instalacji (odpowied na sygna, warunki dziaania itd.), który powinien by

sprawdzony, lub wielkoci fizyczne (np. temperatura, strumie powietrza, prd itp.), które powinny by zmierzone.

Podobne lokalizacje - czci budynku (pomieszczenia, strefy) lub czci skadowe instalacji (wentylatory, nawiewniki

powietrza, fan coile itp.), których funkcje s tego samego rodzaju i które pocigaj za sob dziaanie instalacji

oceniane w tym samym rzdzie wielkoci.

Zakres ilociowy

Zakres ilociowy pomiarów kontrolnych i kontroli dziaania okrelono odpowiednimi wzorami podanymi w tablicy 5.

Wzory dotyczce poziomów A, B i C maj zastosowanie dla n> 10.

Tablica 5

STWiOR STI 01.01 – Modernizacja budynku "starej szkoy"

Specyfikacja zostaa sporzdzona w systemie SEKOspec na podstawie standardowej specyfikacji technicznej opracowanej

przez OWEOB Promocja Sp. z o.o.

46


LM Projekt, ul. 23 Lutego 4/6 m8; 61-726 Pozna

Zakres ilociowy pomiarów Kontrolnych i kontroli instalacji

Poziom wykonania pomiarów Wzór do obliczenia zakresu

kontrolnych i kontroli dziaania

A

p=l,5xn' J4

B

p = 2,23xn uio

C p = 3,16xn u ' 3

D

p = n

Liczb p naley zaokrgli do najbliszej liczby cakowitej

Wyjanienie symboli podanych w tablicy 5: p - liczba podobnych

elementów wybranych do bada; n - ogólna liczba podobnych

elementów w instalacji

Jeli pomiary maj by wykonywane w podobnych pomieszczeniach, to dopuszcza si pomiar pewnych parametrów

w zmniejszonej liczbie pomieszcze, które stanowi tylko uamek p. Liczb wymaganych pomiarów podano w tablicy

6.

Tablica 6 Liczba pomiarów do wykonania jako cz liczby p (wg tablicy 5)

Parametr

Liczba pomiarów

Normalna

Temperatura powietrza w pomieszczeniu p/10 1

rejestrowana w sposób ciy przez 24 h

Wilgotno powietrza w pomieszczeniup/10 1

rejestrowana w sposób ciy przez 24 h

Pionowy profil prdkoci p/10 1

Prdko powietrza w pomieszczeniu p/10 1

Poziom dwiku A p/5 3

Minimalna

W odniesieniu do instalacji elementy budowlane lub elementy skadowe okrela si jako podobne, jeli s identyczne i

ich parametry maj identyczne wartoci (nominalne lub rzeczywiste). Np. wszystkie nawiewniki powietrza tego

samego rodzaju, które obsuguj pomieszczenia porównywalnej wielkoci i przeznaczenia, klasyfikowane jako

podobne lokalizacje do pomiaru strumienia objtoci powietrza. Jeli zgodnie z projektem w pewnej grupie o

podobnej lokalizacji jest utrzymywany ten sam parametr instalacji, mona bra pod uwag tylko jedn lokalizacj.

Np. jeli temperatura powietrza nawiewanego jest utrzymywana strefowo, to moe by ona mierzona tylko w jednym

miejscu (podobna lokalizacja). Jeli w budynku wykonano szereg instalacji w tym samym czasie i przez osoby

pracujce w podobny sposób, to wtedy ogólna liczb podobnych lokalizacji naley przyj jako n, pomimo podziau

na oddzielne instalacje. Np. jeli 10-cio kondygnacyjny budynek jest obsugiwany przez oddzielne instalacje na

kadej kondygnacji wyposaone po 20 nawiewników kada, do oblicze naley przyj n równe 200 nawiewników.

Procedura pomiarów

Pomiary powinny by wykonywane tylko przez osoby posiadajce odpowiedni wiedz i dowiadczenie. Przed

rozpoczciem pomiarów kontrolnych naley okreli poenie punktów pomiarowych, uzgodni metody pomiarów i

rodzaj przyrzdów pomiarowych, a informacje te poda w dokumentach odbiorowych. W pomieszczeniach o

powierzchni nie wikszej ni 20 nr naley przyj co najmniej jeden punkt pomiarowy; wiksze pomieszczenia

powinny by odpowiednio podzielone. Punkty pomiarowe powinny by wybierane w strefie przebywania ludzi i w

miejscach, w których oczekuje si wystpowania najgorszych warunków. Czynniki wpywajce na jako powietrza

wewntrznego oraz strumienie objtoci powietrza, charakterystyki cieplne, chodnicze i wilgotnociowe,

charakterystyki elektryczne i inne wielkoci projektowe powinny by mierzone w warunkach projektowanej wielkoci

strumienia objtoci powietrza instalacji. Tolerancje mierzonych wartoci, które powinny by uwzgldniane w czasie

doboru przyrzdów pomiarowych, podano w tablicy 7.

Tablica 7 Dopuszczalna niepewno mierzonych parametrów

STWiOR STI 01.01 – Modernizacja budynku "starej szkoy"

47

Specyfikacja zostaa sporzdzona w systemie SEKOspec na podstawie standardowej specyfikacji technicznej opracowanej

przez OWEOB Promocja Sp. z o.o.


Parametr

LM Projekt, ul. 23 Lutego 4/6 m8; 61-726 Pozna

Niepewno*)

Strumie objtoci powietrza w pojedynczym pomieszczeniu +/- 20%

Strumie objtoci powietrza w caej instalacji +/-15%

Temperatura powietrza nawiewanego +/- 2°C

Wilgotno wzgldna +/- 1 5% wartocimierzonej

wilgotnoci wzgldnej

Prdko powietrza w strefie przebywania ludzi

+/- 0,05 m/s

Temperatura powietrza w strefie przebywania ludzi

+/-1,5°C

Poziom dwiku A w pomieszczeniu

+/- 3dBA

*) Wartoci niepewnoci pomiarów zawieraj dopuszczalne odchyki odwartoci

projektowych jak równie wszystkie bdy pomiarowe

Jeli do prawidowego dziaania instalacji wymagane s mniejsze wartoci niepewnoci, powinny by one okrelone

w projekcie technicznym instalacji. Jeli normy dotyczce urzdze i elementów instalacji wymagaj mniejszych

niepewnoci, io naley si do tego stosowa. Wszystkie temperatury i charakterystyki cieplne i chodnicze instalacji

powinny równoczenie spenia wymagania projektowe z wyej podanymi niepewnociami.

Pomiary specjalne

W przypadku, gdy pomiary kontrolne nie s wystarczajce do zweryfikowania jakoci dziaania instalacji z

wystarczaj dokadnoci, naley wykona pomiary specjalne. Program pomiarów specjalnych, mierzone

parametry, przyrzdy pomiarowe i punkty pomiarowe powinny by uzgodnione w odrbny sposób. Uzgodnienia

powinny take obejmowa dopuszczaln niepewno otrzymanych wyników. Uzgodnienia te powinny by dokonane

przed rozpoczciem montau instalacji. Praca i koszt zwizany z pomiarami specjalnymi powinny by wspómierne z

wymaganiami instalacji. Jeli nie, naley o tym poinformowa inwestora przed rozpoczciem pomiarów, z

odpowiednim wyprzedzeniem. Pomiary specjalne mog by ograniczone do okrelonych urzdze lub elementów

instalacji. W pewnych przypadkach moe by niezbdne badanie instalacji w warunkach zblionych do

obliczeniowych letnich i zimowych. Tryb pracy instalacji lub jej czci skadowej powinien w czasie pomiarów

odpowiada uzgodnionym warunkom. W przypadku braku moliwoci uzyskania uzgodnionych warunków powinna

istnie moliwo okrelenia odpowiednich parametrów w warunkach projektowych, np. poprzez przeliczenie

parametrów w warunkach pomiarowych na warunki projektowe.

Bie kontrol robót prowadzi Inspektor Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajcy. Inspektor Nadzoru

Inwestorskiego ma prawo da od Wykonawcy wszelkich dokumentów potwierdzajcych jako

dostarczonych materiaów na plac budowy, oraz stosownych dokumentów potwierdzajcych jako

wykonanych robót w kadej chwili przed odbiorem czciowym i kocowym

7. WYMAGANIA DOTYCZCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

7.1 Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót

Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podane zostay w ST „Wymagania ogólne”

7.2 Ogólne zasady obmiaru robót

Jednostki i zasady obmiaru robót

Ilo kanaów wentylacyjnych naley oblicza w m2, wyodrbniajc ilo kanaów w zalenoci od rodzajów kanaów,

ich rednic i obwodów oraz rodzajów pocze, bez odliczania ksztatek, Do dugoci rurocigów nie wlicza si

umików, przepustnic, króców elastycznych i innych elementów.

Zwki wlicza si do kanaów o wikszej rednicy.

Uzbrojenie kanaów – przepustnice, klapy p.po., króce elastyczne, kratki, nawiewniki, etc. oblicza si w sztukach z

podaniem rodzaju materiau i rednicy (obwodu).

Urzdzenia wentylacyjne – wentylatory, centrale wentylacyjne, klimatyzatory itp. - oblicza si w sztukach lub

kompletach z podaniem rodzaju i typu urzdzenia.

8. WYMAGANIA DOTYCZCE ODBIORU ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót.

Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania Ogólne”

8.2. Szczegóowe zasady odbioru robót

Przy odbiorze kocowym instalacji naley przedstawi nastpujce dokumenty:

projekt techniczny

dziennik budowy;

STWiOR STI 01.01 – Modernizacja budynku "starej szkoy"

48

Specyfikacja zostaa sporzdzona w systemie SEKOspec na podstawie standardowej specyfikacji technicznej opracowanej

przez OWEOB Promocja Sp. z o.o.


LM Projekt, ul. 23 Lutego 4/6 m8; 61-726 Pozna


potwierdzenie zgodnoci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na budow i

przepisami;

obmiary powykonawcze;

protokoy wykonanych bada odbiorczych

dokumenty dopuszczajce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z których wykonano instalacj

dokumenty wymagane dla urzdze podlegajcych odbiorom technicznym

8.2.3. Odbiór kocowy instalacji wentylacji mechanicznej

Instalacja powinna by przedstawiona do odbioru kocowego po zakoczeniu wszystkich robót montaowych oraz

dokonaniu bada odbiorczych czciowych, z których wszystkie zakoczyy si wynikiem pozytywnym. W ramach odbioru

kocowego naley sprawdzi w szczególnoci:

ycie wciwych materiaów i elementów urzdze,

prawidowo wykonania pocze,

wielko spadków przewodów,

odlegci przewodów od przegród budowlanych i innych instalacji,

prawidowo wykonania uchwytów (podpór) przewodów oraz odlegci midzy uchwytami (podporami),

prawidowo zainstalowania uzbrojenia kanaów i urzdze,

protokoy odbiorów midzyoperacyjnych i czciowych,

protokoy zawierajce wyniki bada odbiorczych,

zgodno wykonanej instalacji z dokumentacj projektow specyfikacjami technicznymi (szczegóowymi), WTWiO,

odpowiednimi normami oraz instrukcjami producentów materiaów, przyborów i urzdze.

Z odbioru kocowego naley sporzdzi protokó odioru technicznego – kocowego

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT

9.1. Ogólne zasady dotyczce podstawy rozliczenia robót i patnoci

Ogólne ustalenia dotyczce podstawy patnoci podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania Ogólne”

9.2. Szczegóowe zasady dotyczce podstawy rozliczenia robót i patnoci

Rozliczenie robót montaowych instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji moe by dokonane jednorazowo po

wykonaniu penego zakresu robót i ich kocowym odbiorze lub etapami okrelonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów

czciowych robót.

Ostateczne rozliczenie umowy pomidzy zamawiajcym a wykonawc nastpuje po dokonaniu odbioru kocowego.

Podstaw rozliczenia oraz patnoci wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi warto tych robót obliczona na

podstawie:

okrelonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i iloci robót potwierdzonych przez zamawiajcego

lub

ustalonej w umowie kwoty ryczatowej za okrelony zakres robót.

Ceny jednostkowe wykonania robót lub kwoty ryczatowe obejmujce roboty montaowe uwzgldniaj:

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie materiaów, narzdzi i sprztu,

obsug sprztu nie posiadajcego etatowej obsugi,

przenoszenie podrcznych urzdze i sprztu w miar postpu robót,

wykonanie robót pomocniczych

monta kanaów wentylacyjnych, rurocigów, osprztu i urzdze,

wykonanie prób szczelnoci i wydajnoci

usunicie wad i usterek powstaych w czasie wykonywania robót.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Polskie Normy.

PN-ISO 5221:1994

Rozprowadzenie i rozdzia powietrza. Metody pomiaru przepywu powietrza w przewodzie.

PN-68/B-01411

Wentylacja. Urzdzenia i elementy urzdze wentylacyjnych. Podzia, nazwa, okrelenie.

PN-67/B-03410

Wentylacja. Wymiary poprzeczne przewody wentylacyjne.

PN-83/B-03430

Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uytecznoci publicznej. Wymagania.

PN-73/B-03431

STWiOR STI 01.01 – Modernizacja budynku "starej szkoy"

49

Specyfikacja zostaa sporzdzona w systemie SEKOspec na podstawie standardowej specyfikacji technicznej opracowanej

przez OWEOB Promocja Sp. z o.o.


LM Projekt, ul. 23 Lutego 4/6 m8; 61-726 Pozna

Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

PN-B-03434

Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania.

PN-78/B-10440

Wentylacja mechaniczna. Urzdzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-76001:1996

Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelno. Wymagania i badania.

PB-B-76002:1996

Wentylacja. Poczenia urzdze, przewodów i ksztatek wentylacyjnych blaszanych.

PN-B-76003:1996

Wentylacja i klimatyzacja. Filtry powietrza. Klasy jakoci.

PN-B-03434:1999

Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania.

PN-EN1505:2001

Wentylacja budynków. Przewody proste i ksztatki wentylacyjne z blachy o przekroju prostoktnym. Wymiary.

PN-EN 1506:2001

Wentylacja budynków. Przewody proste i ksztatki wentylacyjne z blachy o przekroju okrym. Wymiary.

PN-B-01411:1999

Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia.

PN-EN 1751:2001

Wentylacja budynków. Urzdzenia wentylacyjne kocowe. Badania aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych

zamykajcych.

PrPN-EN 12599

Wentylacja budynków. Procedury bada i metody pomiarowe dotyczce odbioru wykonanych instalacji wentylacji

klimatyzacji.

PrEN 12236

Wentylacja budynków. Podwieszenia i podpory przewodów. Wymagania wytrzymaciowe.

i

i

10.2.Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pón. zm.),

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówie publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881),

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpoarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627),

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).

10.3.Rozporzdzenia

Rozporzdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. – w sprawie geodezyjnej

ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie systemów oceny zgodnoci wymaga, jakie

powinny spenia natyfikowane jednostki uczestniczce w ocenie zgodnoci oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych

oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodnoci wyrobów

budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 padziernika 2004 r. - w sprawie europejskich aprobat technicznych oraz

polskich jednostek organizacyjnych upowanionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 237, poz. 2375).

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 26 wrzenia 1997 r. - w sprawie ogólnych przepisów

bezpieczestwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy podczas

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczcej bezpieczestwa i

ochrony zdrowia oraz planu bezpieczestwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajce rozporzdzenie w sprawie dziennika

budowy, montau i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogoszenia zamawiajcego dane dotyczce bezpieczestwa pracy i

ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzenia 2004 r. - w sprawie szczegóowego zakresu i formy dokumentacji

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uytkowego

(Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

10.4.lnne dokumenty

STWiOR STI 01.01 – Modernizacja budynku "starej szkoy"

50

Specyfikacja zostaa sporzdzona w systemie SEKOspec na podstawie standardowej specyfikacji technicznej opracowanej

przez OWEOB Promocja Sp. z o.o.


LM Projekt, ul. 23 Lutego 4/6 m8; 61-726 Pozna

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych - zeszyt 5 - COBRTI INSTAL,

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodocigowych - zeszyt 3 - COBRTI INSTAL,

STWiOR STI 01.01 – Modernizacja budynku "starej szkoy"

51

Specyfikacja zostaa sporzdzona w systemie SEKOspec na podstawie standardowej specyfikacji technicznej opracowanej

przez OWEOB Promocja Sp. z o.o.


X. INSTALACJA GAZOWA

1. CZ OGÓLNA

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiajcego

Modernizacja budynku "starej szkoy"

LM Projekt, ul. 23 Lutego 4/6 m8; 61-726 Pozna

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s wymagania dotyczce wykonania i odbioru robót przy

wykonywaniu instalacji gazowej dla zadania podanego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót

wymienionych w pkt. 1.2., a objtych zamówieniem okrelonym w pkt. 1.8.

Odstpstwa od wymaga podanych w niniejszej specyfikacji mog mie miejsce tylko w przypadkach prostych robót o

niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewno, e podstawowe wymagania b spenione przy zastosowaniu metod

wykonania wynikajcych z dowiadczenia oraz uznanych regu i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzgldnieniu

przepisów bhp.

1.4. Przedmiot i zakres robót objtych ST

Specyfikacja dotyczy wykonania instalacji gazowej eksploatowanych w warunkach nie naraonych na destrukcyjne dziaanie

rodowiska korozyjnego i obejmuje wykonanie nastpujcych czynnoci:

ukadanie rurocigów i armatury zasilajcych instalacj i poszczególne punkty poboru

monta punktów poboru

Przedmiotem specyfikacji jest take okrelenie wymaga odnonie wciwoci materiaów wykorzystywanych do robót

przy wykonywaniu instalacji gazowej oraz wymaga dotyczcych wykonania i odbiorów instalacji gazowej.

1.5. Okrelenia podstawowe

Okrelenia podane w niniejszej Specyfikacji s zgodne z odpowiednimi normami oraz okreleniami podanymi w ST

„Wymagania ogólne”

Plac budowy jest to miejsce udostpnione przez Zamawiajcego dla wykonania zleconych robót oraz inne miejsca

wymienione w umowie.

Teren budowy jest to miejsce (cz placu budowy) wykonywania poszczególnych robót.

Zabezpieczenie placu budowy - Wykonawca zobowizany jest do zabezpieczenia placu budowy przed dostpem osób

nieupowanionych i utrzymanie na nim naleytego porzdku od momentu przekazania do dnia kocowego odbioru robót.

Warunki rodowiskowe - w zalenoci od stopnia naraenia instalacji na zawilgocenie rozrónia si pi klas rodowiska

(zgodnie z PN-B-03002):

klasa 1: rodowisko suche, np. wntrza budynków mieszkalnych i biurowych, a take nie podlegajce zawilgoceniu

wewntrzne warstwy cian szczelinowych,

klasa 2: rodowisko wilgotne wewntrz pomieszcze, np. w pralni lub rodowisko zewntrzne, w którym element nie jest

wystawiony na dziaanie mrozu, cznie z elementami znajdujcymi si w nieagresywnym gruncie lub wodzie,

klasa 3: rodowisko wilgotne z wyst – pujcym mrozem,

klasa 4: rodowisko wody morskiej elementy pogrone cakowicie lub czciowo w wodzie morskiej, elementy

poone w strefie bryzgów wodnych lub znajdujce si w powietrzu nasyconym sol

klasa 5: rodowisko agresywne chemicznie (gazowe, pynne lub stae).

Plan BIOZ - plan Bezpieczestwa i Ochrony Zdrowia wykonany na podstawie Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 26.03.2003

w sprawie informacji dotyczcej bezpieczestwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 ze zmianami).

Instalacja gazowa - ukad poczonych przewodów wraz z armatur i innymi urzdzeniami (w tym reduktory cinienia),

oddzielony zaworami od przycza

1.6. Ogólne wymagania dotyczce robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako ich wykonania oraz za zgodno z dokumentacj projektow

specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne powszechnie stosowane wymagania dotyczce robót

podano w ST „Wymagania ogólne”.

1.7. Dokumentacja robót instalacyjnych instalacji gazowej

Monta instalacji naley wykonywa na podstawie dokumentacji, której wykaz oraz podstawy prawne sporzdzenia podano

w ST „Wymagania ogólne”

Dokumentacja powinna w szczególnoci zawiera wymagania stawiane elementom, wyrobom i materiaom

wykorzystywanym przy wykonywaniu instalacji, w zakresie:

bezpieczestwa instalacji - odpowiedni dobór cinienia, zastosowanie odpowiednich zabezpiecze w przypadku

STWiOR STI 01.01 – Modernizacja budynku "starej szkoy"

52

Specyfikacja zostaa sporzdzona w systemie SEKOspec na podstawie standardowej specyfikacji technicznej opracowanej

przez OWEOB Promocja Sp. z o.o.


LM Projekt, ul. 23 Lutego 4/6 m8; 61-726 Pozna

awaryjnego dziaania itp.,

bezpieczestwa uytkowania, w tym ograniczenia moliwoci zmian parametrów instalacji przez osoby nieuprawnione,

trwaci poszczególnych elementów instalacji itp.,

okrelenie procedur niezbdnych do prawidowej eksploatacji w warunkach pracy okresowej lub przy zastosowaniu

sterowania automatycznego.

Instalacje powinny by zaprojektowane i wykonane tak, by przez cay przewidywany okres uytkowania w okrelonych

warunkach rodowiskowych (klasie rodowiska) i przy wciwej konserwacji odpowiaday zaonemu przeznaczeniu.

Przy okrelaniu trwaci instalacji, przy doborze materiaów naley uwzgldni warunki rodowiskowe, na dziaanie

których instalacja bdzie naraona oraz umiejscowienie jej elementów w budowli, a take sposobów zabezpieczenia przed

dziaaniem niekorzystnych czynników.

1.8. Nazwy i kody:

Grupy robót, klasy robót lub kategorie robót

CPV 45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe

CPV 45333100-1 Instalowanie urzdze regulacji gazu

CVP 45333200-2 Instalowanie gazomierzy

2. WYMAGANIA DOTYCZCE WCIWOCI MATERIAÓW

2.1. Ogólne wymagania dotyczce materiaów

Ogólne wymagania dotyczce materiaów, ich pozyskiwania i skadowania podano w ST „Wymagania ogólne”

2.2. Szczegóowe wymagania dotyczce materiaów

Materiay stosowane do wykonywania instalacji co. i bce w myl Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia

2004 r. materiaami budowlanymi (Dz. U. Nr 92 poz. 881) wprowadzone do obrotu i stosowane w budownictwie na

terytorium RP powinny mie:

oznakowanie znakiem CE co oznacza, e dokonano oceny ich zgodnoci ze zharmonizowan norm europejsk

wprowadzon do zbioru Polskich Norm, z europejsk aprobat techniczn lub krajow specyfikacj techniczn pastwa

czonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznan przez Komisj Europejsk za

zgodn z wymaganiami podstawowymi, albo

oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza e s to wyroby nie podlegajce obowizkowemu oznakowaniu CE, dla

których dokonano oceny zgodnoci z Polsk Norm lub aprobat techniczn b uznano za „regionalny wyrób

budowlany”, albo


deklaracj zgodnoci z uznanymi reguami sztuki budowlanej wydan przez producenta, jeeli dotyczy ona wyrobu

umieszczonego w wykazie wyrobów majcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczestwa okrelonym przez

Komisj Europejsk.

Oznakowanie powinno umoliwia identyfikacj producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty produkcji (okresu

przydatnoci do uytkowania).

2.2. Rodzaje materiaów

Materiay i wyroby wykorzystywane w robotach instalacyjnych instalacji gazowej

rurocigi zasilajce instalacj i poszczególne punkty poboru

punkty poboru,

armatura,

inne wyroby i materiay.

Wszystkie materiay i wyroby stosowane do wykonania instalacji gazowej powinny odpowiada wymaganiom zawartym w

dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych), powinny posiada aprobaty techniczne, deklaracje zgodnoci

lub inne dokumenty potwierdzajce zgodno z wymogami obowizujcymi w kraju.

2.2.1. Elementy rurocigów i armatury

Rurocigi miedziane o poczeniach lutowanych - wymagania i warunki stosowania:

Rury miedziane produkowane s w trzech rodzajach:

rury twarde o rednicy od 6 do 267 mm, sztangi 3 i 5 m.

Sposoby pocze:


poczenia nierozczne (lutowanie mikkie lub twarde, spawanie, czenie za pomoc zczek zaprasowywanych lub

zaciskanych),

czniki do rur to m.in. kolana, uki, mufy, mufy redukcyjne, trójniki równoprzelotowe, trójniki redukcyjne, rubunki.

Wykonywane s z miedzi, brzu, mosidzu. Przewody instalacji mog by prowadzone po wierzchu cian, pod tynkiem, w

bruzdach, na stropach lub w szachtach instalacyjnych.

Rury miedziane powinny spenia wymogi wg PN-EN 1057:2007, PN-EN 1254-5:2004, PN-EN 1254-5:2004, PN-EN 1254-

STWiOR STI 01.01 – Modernizacja budynku "starej szkoy"

Specyfikacja zostaa sporzdzona w systemie SEKOspec na podstawie standardowej specyfikacji technicznej opracowanej

przez OWEOB Promocja Sp. z o.o.

53


LM Projekt, ul. 23 Lutego 4/6 m8; 61-726 Pozna

1:2004.

2.2.1.2 Wyroby dodatkowe.

Oprócz materiaów i wyrobów podstawowych wymienionych w pkt. 2.2.1.1. do montau gazowej mog by zastosowane:

systemy mocowania rurocigów i ich elementów,

przepusty ogniowe dla rurocigów - masy i zaprawy ognioochronne (dla pocze rónych stref poarowych),

rury przepustowe (dla pocze jednakowych stref poarowych),

chemia instalacyjna,

reduktory.

2.3. Warunki przyjcia na budow materiaów i wyrobów do wykonywania instalacji gazowej

Wyroby i materiay do wykonywania instalacji gazowej mog by przyjte na budow, jeli speniaj nastpujce warunki:

zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyk podan w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej

(szczegóowej),

kada jednostka adunkowa lub partia elementów dostarczanych luzem jest zaopatrzona w etykiet identyfikacyjn

wyroby i materiay konfekcjonowane s wciwie opakowane, firmowo zamknite (bez oznak naruszenia zamknicia) i

oznakowane (pena nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

speniaj wymagane wciwoci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

producent dostarczy dokumenty wiadczce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania

wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów,

speniaj wymagania wynikajce z ich terminu przydatnoci do uycia (termin zakoczenia robót instalacyjnych

powinien si koczy przed zakoczeniem terminów przydatnoci do stosowania odpowiednich wyrobów).

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót montaowych wyrobów nieznanego pochodzenia.

Przyjcie wyrobów i materiaów na budow powinno by potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokoem

przyjcia materiaów.

2.4. Warunki przechowywania materiaów i wyrobów do wykonywania instalacji gazowej

Materiay i wyroby do wykonywania instalacji gazowej powinny by przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcj

producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm b aprobat technicznych.

Place skadowe do przechowywania elementów rurowych powinny by wygrodzone, wyrównane i utwardzone z

odpowiednimi spadkami na odprowadzenie wód opadowych oraz oczyszczone z zanieczyszcze.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiaów i wyrobów niemrozoodpornych lub opakowanych powinno by

kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarzniciem i przed dziaaniem

promieni sonecznych.

Wyroby w miejscu magazynowania naley przechowywa w partiach wedug rodzajów, typów, odmian, klas i gatunków,

zgodnie z wymaganiami norm wyrobów, w sposób uporzdkowany, zapewniajcy atwo dostpu i przeliczenia.

Wyroby konfekcjonowane powinny by przechowywane w oryginalnych, zamknitych opakowaniach w temperaturze

powyej +5°C a poniej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by ukadane na paletach lub drewnianych pókach

wentylowanych, w iloci warstw nie wikszej ni nakazuje dokument odniesienia lub instrukcja producenta.

3. WYMAGANIA DOTYCZCE SPRZTU

3.1.Ogólne wymagania dotyczce sprztu

Ogólne wymagania dotyczce sprztu podano w ST „Wymagania ogólne”

3.2. Szczegóowe wymagania dotyczce sprztu

Sprzt i narzdzia do wykonywania instalacji gazowej

Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiarów oraz paszczyzn:

o pion murarski,

o ata murarska,

o ata waona i ata kierunkowa,

o wodny,

o poziomnic uniwersaln

o sznur murarski,

o townik murarski,

o wykrój.

Do ukadania rur i wykonywania pocze na stanowisku roboczym.

o zestaw do spawania gazowego,

o gitarka do rur.

STWiOR STI 01.01 – Modernizacja budynku "starej szkoy"

54

Specyfikacja zostaa sporzdzona w systemie SEKOspec na podstawie standardowej specyfikacji technicznej opracowanej

przez OWEOB Promocja Sp. z o.o.


LM Projekt, ul. 23 Lutego 4/6 m8; 61-726 Pozna

4. WYMAGANIA DOTYCZCE TRANSPORTU

4.1. Ogólne wymagania dotyczce transportu

Ogólne wymagania dotyczce transportu podano w ST „Wymagania ogólne”

4.2. Szczegóowe wymagania dotyczce transportu

Wyroby i materiay do wykonywania instalacji gazowej mog by przewoone jednostkami samochodowymi, kolejowymi,

wodnymi i innymi.

Zaadunek i wyadunek elementów instalacyjnych pakowanych w jednostki adunkowe naley prowadzi urzdzeniami

mechanicznymi wyposaonymi w osprzt widowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Transport materiaów do wykonywania instalacji gazowej w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzdze i rodków

transportu. W czasie transportu naley zabezpieczy przewoone materiay w sposób wykluczajcy uszkodzenie opakowa.

5. WYMAGANIA DOTYCZCE WYKONANIA ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”

5.2. Szczegóowe zasady wykonania robót

Przed przystpieniem do robót naley wykona i odebra wszelkie roboty budowlano-konstrukcyjne, wytypowane jako

niezbdne do rozpoczcia robót instalacyjnych.

Sprawdzenie zgodnoci ich wykonania z dokumentacj projektow i odpowiednimi szczegóowymi specyfikacjami

technicznymi ST naley potwierdzi wpisem do dziennika budowy, zezwalajcym na prowadzenie robót instalacyjnych

instalacji gazowej.

5.3. Ogólne zasady wykonywania robót instalacyjnych centralnego ogrzewania wodnego - wytyczne montaowe

Roboty instalacyjne spronego powietrza naley wykonywa zgodnie z dokumentacj projektow niniejsz specyfikacj

techniczn i zasadami sztuki budowlanej brany instalatorskiej.

5.3.1. Rurocig z rur miedzianych

Podstawow technologi czenia rur miedzianych jest lutowanie kapilarne wykonywane jako:

lutowanie mikkie stosowane przy temperaturze poniej 450°C,

lutowanie twarde stosowane przy temperaturze powyej 450°C.

Szczelina pomidzy czonymi elementami musi posiada szeroko w okrelonych granicach, aby powsta efekt zwany

kapilarnym. Ze wzgldu na moliwo uszkodze powierzchni rur przy temperaturze powyej 400°C, co moe zmniejszy

odporno korozyjn przewodów miedzianych, poczenia przewodów w instalacjach co. do rednicy 28 mm wcznie mog

by wykonywane jedynie przez lutowanie mikkie, natomiast lutowanie twarde stosowa do rur o rednicy powyej 28 mm.

Mona stosowa take technologi czenia rur miedzianych w instalacjach wodnych metod spawania - moe by ona

stosowana przy wystpieniu nastpujcych warunków:

grubocianki rury wynosi minimum 1,5 mm,

rednica rury jest wiksza ni 35 mm.

Konieczno stosowania metody spawania wystpuje wciwie tylko przy wykonywaniu rurocigów powyej 108 mm. Dla

wikszych rednic praktycznie nie jest moliwe tworzenie zczy z efektem kapilarnym. Dlatego te dopuszcza si metod

spawania, lecz tylko z jednym rodzajem zcza - doczoowym, stosowanym do czenia:

rur o równej (jednakowej) rednicy,

rur redukowanych symetrycznie,

rur redukowanych mimorodowo,

wyoblenia z rur odgazienia.

Do spawania miedzi stosuje si nastpujce rodzaje spawania:

spawanie gazowe prtami spawalniczymi,

spawanie ukowe w osonie gazu obojtnego prtami spawalniczymi.

Natomiast w warunkach wystpujcych na budowie stosowany jest podstawowy rodzaj spawania, tj. przy uyciu palnika

acetylenowo-tlenowego.

Metoda spawania jak i metoda lutospawania s technologiami przystosowanymi do czenia rur o duych rednicach, np. do

celów przemysowych. Przy wykonywaniu instalacji co. w zakresie rednic 10-54 mm metoda lutowania kapilarnego w

zupenoci zapewnia dostateczn szczelno pocze.

W montau instalacji wodnych z rur miedzianych obowizuje zasada stosowania materiaów jednorodnych w caej instalacji,

tj. miedzi oraz takich jej stopów jak: mosidze, brzy, miedzionikle.

Gwarancj wykonania dobrej jakoci instalacji wodnych z rur miedzianych jest stosowanie czników i rur produkowanych

fabrycznie oraz posiadajcych dokument dopuszczajcy do obrotu i stosowania w budownictwie.

Kompensacj wyd cieplnych rurocigów miedzianych uzyskuje si przez zastosowanie: kompensacji naturalnej

STWiOR STI 01.01 – Modernizacja budynku "starej szkoy"

55

Specyfikacja zostaa sporzdzona w systemie SEKOspec na podstawie standardowej specyfikacji technicznej opracowanej

przez OWEOB Promocja Sp. z o.o.


LM Projekt, ul. 23 Lutego 4/6 m8; 61-726 Pozna

albo kompensacji sztucznej. Graniczna dugo rurocigu nie wymagajca kompensacji wynosi 5,0 m.

5.4. Organizacja robót instalacyjnych instalacji gazowej

Podstawowe zasady prawidowej organizacji robót:

wykonywanie prac przez wykwalifikowanych instalatorów, posiadajcych potwierdzone przez wyznaczon jednostk

uprawnienia wykonawcze (np. certyfikat wydany przez producenta lub „Ksieczk spawacza” z uprawnieniami w

okrelonym, wymaganym zakresie),

prace o znikomym niebezpieczestwie mona wykonywa w pojedynk, natomiast wszelkie roboty spawalnicze

wymagaj minimum wspópracy jednego pomocnika. Przy zorganizowaniu pracy grupami (zespoami) liczebno

zespou naley dostosowa optymalnie do rodzaju, miejsca i warunków bezpiecznego wykonywania robót,

racjonalne urzdzenie stanowiska pracy z dogodnym rozmieszczeniem i posegregowaniem materiaów instalacyjnych (w

miejscu montau wolny pas o szerokoci, jeli to jest moliwe, min. 60 cm, dalej materiay i sprzt najbardziej potrzebne

w danej chwili, a nastpnie zapasy materiaowe i drogi transportowe),

zachowywanie zasad montau technologicznego, w tym unikanie jednoczesnego rozpoczynania rónych rodzajów robót

instalacyjnych w kilku miejscach,

zastosowanie odpowiednich rusztowa lub drabin (technicznie niezbdnych i ekonomicznie uzasadnionych),

zaopatrzenie robotników we wciwy sprzt do wykonywania robót instalacyjnych i towarzyszcych oraz w wymagany

przepisami sprzt ochronny. Szczególnie wykonywanie robót spawalniczych wymaga rygorystycznego przestrzegania

zasad bhp - stosowanie odpowiednich masek lub okularów ochronnych, skórzanych fartuchów i rkawic oraz

odpowiedniego obuwia,

dostarczanie materiaów do zainstalowania na stanowiska robocze w sposób wykluczajcy przestoje,

wykonawca musi posiada niezbdn wiedz i dowiadczenie oraz potencja techniczny, a take dysponowa osobami

zdolnymi do wykonania i nadzorowania robót.

6. KONTROLA JAKOCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakoci robót

Ogólne zasady kontroli jakoci robót podano w ST „Wymagania ogólne”

6.2. Badania przed przystpieniem do wykonywania instalacji gazowej

Przed przystpieniem do wykonywania instalacji gazowej naley speni warunki podane w punkcie 5.1 niniejszej ST oraz

przeprowadzi badania wyrobów i materiaów, które b wykorzystywane do wykonywania robót.

6.3. Odbiór robót poprzedzajcych wykonanie instalacji gazowej

Naley dokona zgodnie z wymaganiami odpowiednich szczegóowych specyfikacji technicznych dla robót, które

koniecznie naley wykona przed rozpoczciem robót instalacyjnych instalacji gazowej

Badania materiaów

Badania naley przeprowadzi porednio na podstawie przedonych:

deklaracji zgodnoci lub certyfikatów,

zapisów dziennika budowy, protokoów przyjcia materiaów na budow,

deklaracji producentów stosowanych wyrobów.

Konieczne jest sprawdzenie czy deklarowane lub zbadane przez producenta parametry techniczne odpowiadaj wymaganiom

postawionym w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej.

Materiay, których jako budzi wtpliwoci mog by zbadane na wniosek zamawiajcego przez niezalene jednostki

certyfikacyjne, zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.

6.4. Badania w czasie robót

Badania w czasie robót polegaj na sprawdzeniu zgodnoci wykonywanej instalacji gazowej z dokumentacj projektow

wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentów.

Badania te w szczególnoci powinny dotyczy sprawdzenia prawidowoci montau rurocigów ze wzgldu na miejsce

enia i stosowane przekroje przewodów oraz sposoby ich zamocowania i rodzaje materiaów montowanych rur.

Inne elementy instalacji powinny spenia wymogi zawarte w dokumentacji projektowej co do ich:

iloci,

wymiaru charakterystycznego np. rednicy, itp.,

spenienia dodatkowych zastrze np. zawór, wymiary oczek siatki filtrujcej itp.

6.5. Badania w czasie odbioru robót

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza si celem oceny czy spenione zostay wszystkie wymagania dotyczce

wykonywania instalacji spronego powietrza, w szczególnoci w zakresie:

zgodnoci z dokumentacj projektow specyfikacj techniczn wraz z wprowadzonymi zmianami

STWiOR STI 01.01 – Modernizacja budynku "starej szkoy"

Specyfikacja zostaa sporzdzona w systemie SEKOspec na podstawie standardowej specyfikacji technicznej opracowanej

przez OWEOB Promocja Sp. z o.o.

56


LM Projekt, ul. 23 Lutego 4/6 m8; 61-726 Pozna

naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

jakoci zastosowanych materiaów i wyrobów,

jakoci wykonywania instalacji spronego powietrza.

Przy badaniach w czasie odbioru robót naley wykorzysta wyniki bada dokonanych wczeniej oraz zapisy w dzienniku

budowy dotyczce wykonanych robót. Badania polegaj m.in. na:

sprawdzeniu zgodnoci z dokumentacj - powinno by przeprowadzone przez porównanie wykonanych instalacji z

dokumentacj projektow specyfikacj techniczn oraz ze zmianami naniesionymi w dokumentacji

powykonawczej; sprawdzenia zgodnoci dokonuje si na podstawie ogldzin zewntrznych i pomiarów; pomiar

ugoci rurocigów przeprowadza si z dokadnoci do 10 mm, elementy pozostae naley policzy z dokadnoci do

jednej sztuki. Iloci normatywne niektórych elementów instalacji mog by uzalenione od podstawy wyceny lub

wytycznych producenta i zale od iloci innych materiaów np. ilo podpar/mb rurocigu. Jednoczenie nie s

wyszczególnione w „Przedmiarze robót”, dlatego po ich przeliczeniu naley sprawdzi iloci wymagane w materiaach

ródowych.

sprawdzenie szczelnoci instalacji - próba cinieniowa

Próby cinieniowe wykona wg wymaga: PN-92/M-34503 Gazocigi i instalacje gazownicze. Próby rurocigów

7. WYMAGANIA DOTYCZCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót

Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne”

7.2. Szczegóowe zasady przedmiaru i obmiaru robót

Iloci poszczególnych typów i wielkoci charakterystycznych (rednic) rur oblicza si w metrach wg wymiarów

sprawdzonych na budowie, a podanych w dokumentacji projektowej. Obmiaru niektórych rur dokonuje si w innych

jednostkach, zalenych od podstawy wyceny lub wytycznych producenta w sztukach lub kompletach.

Przy wykonywaniu pocze spawanych rurocigów o wikszych rednicach nominalnych (powyej ø 40 mm i

gruboci cianki ponad 3,2 mm) oprócz iloci ukadanych rur, naley policzy ilo sztuk wystpujcych zcz

spawanych, przy czym: - dugo rurocigów mierzy si wzd ich osi, do ogólnej dugoci rurocigów wlicza si dugoci

rur przycznych do punktów poboru, armaturczon na gwint i czniki,

do dugoci rurocigów nie wlicza si wydek i urzdze,

zwki (redukcje) wlicza si do dugoci rurocigów o wikszych rednicach,

Iloci pozostaych elementów oblicza si w sztukach, kompletach, zczach wg wytycznych podstawy wyceny. Badania

szczelnoci instalacji mog by odniesione do cznej dugoci rurocigów stanowicych instalacj.

W przypadkach niejasnoci naley sporzdza obmiary robót w jednostkach podanych nad poszczególnymi tablicami

katalogów, stanowicymi podstawy wyceny poszczególnych pozycji kosztorysowych (przedmiarowych).

8. WYMAGANIA DOTYCZCE ODBIORU ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”

8.2. Szczegóowe zasady odbioru robót

Odbiór robót zanikajcych i ulegajcych zakryciu

Przy wykonywaniu instalacji gazowej istotnymi elementami ulegajcymi zakryciu s wszelkie rurocigi i elementy sieci

prowadzone w bruzdach lub szachtach cian i stropów oraz czci skadowe elementów, które dalej traktowane s jako

komplet.

W trakcie odbioru naley przeprowadzi badania wymienione w pkt. 6., a wyniki bada porówna z wymaganiami

okrelonymi w niniejszej specyfikacji.

Jeeli wszystkie pomiary i badania day wynik pozytywny mona uzna elementy ulegajce zakryciu za wykonane

prawidowo, tj. zgodnie z dokumentacj projektow oraz specyfikacj techniczn i zezwoli na przystpienie do nastpnych

robót instalacyjnych.

Praktycznie najbardziej miarodajne bdzie sprawdzenie szczelnoci instalacji - próba cinieniowa i dlatego naley tak

zorganizowa prace, aby pozytywny wynik tej próby umoliwi dalsze prace zwizane z „zakrywaniem” instalacji.

Jeeli jakikolwiek wynik badania jest negatywny, takie roboty ulegajce zakryciu nie powinny by odebrane. W takim

przypadku naley ustali zakres prac i rodzaje materiaów koniecznych do usunicia nieprawidowoci. Po wykonaniu

ustalonego zakresu prac naley ponownie przeprowadzi badania.

Wszystkie ustalenia zwizane z dokonanym odbiorem materiaów oraz robót ulegajcych zakryciu naley zapisa w

dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik

budowy).

8.3. Odbiór czciowy

Odbiór czciowy polega na ocenie iloci i jakoci wykonanej czci robót. Odbioru czciowego robót dokonuje si dla

STWiOR STI 01.01 – Modernizacja budynku "starej szkoy"

57

Specyfikacja zostaa sporzdzona w systemie SEKOspec na podstawie standardowej specyfikacji technicznej opracowanej

przez OWEOB Promocja Sp. z o.o.


LM Projekt, ul. 23 Lutego 4/6 m8; 61-726 Pozna

zakresu okrelonego w dokumentach umownych, wedug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.

Celem odbioru czciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunicie przed

odbiorem kocowym.

Odbiór czciowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnoci kierownika budowy i moe stanowi

podstaw do dokonania czciowego rozliczenia robót

8.4. Odbiór ostateczny (kocowy)

Odbiór kocowy stanowi ostateczn ocen rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (iloci),

jakoci i zgodnoci z dokumentacj projektow.

Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powoana przez zamawiajcego, na podstawie przedonych dokumentów,

wyników bada oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powoywania komisji oraz czas jej dziaania powinna

okrela umowa. Wykonawca robót obowizany jest przed komisji nastpujce dokumenty:

dokumentacj projektow z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania

robót

dokumentacj powykonawcz.

Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera w szczególnoci:

dokadny opis instalacji spronego powietrza,

szczegóowe specyfikacje zastosowanych materiaów i urzdze,

rysunki powykonawcze instalacji przedstawiajce rzeczywiste rozmieszczenie

urzdze oraz prowadzenie przewodów i usytuowanie osprztu,

korekt oblicze instalacji, zgodnie ze stanem faktycznym,

schematy instalacyjne oraz rzuty instalacji z zaznaczonymi wszystkimi punktami pomiarowymi,

certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia, etc. wszystkich zastosowanych elementów instalacji spronego

powietrza,

szczegóowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót,

dziennik budowy i ksiki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót,

dokumenty wiadczce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uytych materiaów i wyrobów

budowlanych,

protokoy odbioru robót ulegajcych zakryciu,

protokoy odbiorów czciowych,

instrukcje producentów dotyczce zastosowanych materiaów,

wyniki bada laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowizana jest zapozna si z przedonymi dokumentami, przeprowadzi badania zgodnie z

wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porówna je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i

niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokona oceny wizualnej.

Roboty powinny by odebrane, jeeli wszystkie wyniki bada s pozytywne, a dostarczone przez wykonawc dokumenty s

kompletne i prawidowe pod wzgldem merytorycznym.

Negatywny wynik jakichkolwiek bada skutkuje tym, e roboty przy wykonywaniu instalacji spronego powietrza nie

zostan przyjte. W takim przypadku naley przyj jedno z nastpujcych rozwiza:

jeeli to moliwe naley ustali zakres prac korygujcych, usun niezgodnoci robót z wymaganiami okrelonymi w

dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej oraz przedstawi roboty wadliwe ponownie do odbioru,

jeeli odchylenia od wymaga nie zagraaj bezpieczestwu konstrukcji i uytkownika oraz trwaci elementów

instalacji, zamawiajcy moe wyrazi zgod na dokonanie odbioru kocowego z jednoczesnym obnieniem wartoci

wynagrodzenia w stosunku do ustale umownych,


w przypadku, gdy nie s moliwe podane wyej rozwizania wykonawca zobowizany jest do usunicia wadliwie

wykonanych robót instalacyjnych, bezusterkowego ich wykonania i powtórnego zgoszenia do odbioru.

W przypadku niekompletnoci dokumentów odbiór moe by dokonany po ich uzupenieniu.

Z czynnoci odbioru sporzdza si protokó podpisany przez przedstawicieli zamawiajcego i wykonawcy.

Protokó powinien zawiera:

ustalenia podjte w trakcie prac komisji,

ocen wyników bada,

wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunicia,

stwierdzenie zgodnoci lub niezgodnoci wykonania robót instalacyjnych spronego powietrza z zamówieniem.

Protokó odbioru kocowego jest podstaw do dokonania rozliczenia kocowego pomidzy zamawiajcym a

wykonawc.

8.5. Odbiór po upywie okresu rkojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rkojmi i gwarancji jest ocena stanu instalacji co. po uytkowaniu w tym okresie oraz ocena

STWiOR STI 01.01 – Modernizacja budynku "starej szkoy"

58

Specyfikacja zostaa sporzdzona w systemie SEKOspec na podstawie standardowej specyfikacji technicznej opracowanej

przez OWEOB Promocja Sp. z o.o.


LM Projekt, ul. 23 Lutego 4/6 m8; 61-726 Pozna

wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, zwizanych z usuwaniem zgoszonych wad. Odbiór po

upywie okresu rkojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej, z uwzgldnieniem zasad opisanych w

pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (kocowy)”. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstaw do zwrotu kaucji

gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrce wynikajcych z obnionej jakoci robót. Przed upywem okresu

gwarancyjnego zamawiajcy powinien zgosi wykonawcy wszystkie zauwaone wady w wykonanej instalacji

spronego powietrza.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT

9.1. Ogólne zasady dotyczce podstawy rozliczenia robót i patnoci

Ogólne ustalenia dotyczce podstawy rozliczenia robót podano w ST „Wymagania ogólne”

9.2. Szczegóowe zasady rozliczenia robót i patnoci

Rozliczenie wykonywania instalacji gazowej moe by dokonane jednorazowo po wykonaniu penego zakresu robót i ich

kocowym odbiorze lub etapami okrelonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów czciowych robót.

Ostateczne rozliczenie umowy pomidzy zamawiajcym a wykonawc nastpuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

9.3. Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranego zakresu robót przy wykonywaniu instalacji gazowej

Wariant I

Podstawy rozliczenia robót stanowi okrelone w dokumentach umownych (kosztorysie ofertowym) ceny

jednostkowe i iloci robót zaakceptowane przez zamawiajcego.

Ceny jednostkowe wykonania robót uwzgldniaj:

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie do stanowiska roboczego materiaów, narzdzi i sprztu,

obsug sprztu,ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowa przestawnych umoliwiajcych wykonanie robót,

w nakadach na monta rurocigów uwzgldniono: wmontowanie odpowiedniej iloci czników lub ksztatek, nakady

zwizane z umocowaniem rurocigów na cianach i w kanaach, zaenie na rurocigach tulei przy przejciach przez

ciany i stropy budynków.

W nakadach na monta rurocigów stalowych o rednicy do 32 mm, uwzgldniono wykonanie niezbdnych kolan i uków

za pomoc gicia rur, natomiast dla rurocigów o rednicy ponad 32 mm uwzgldniono monta gotowych kolan lub uków

stalowych.

Nakady ustalono przy zaeniu, e rurocigi o rednicach do 125 mm czone s za pomoc spawania gazowego, a

rurocigi o wikszych rednicach za pomoc spawania ukowego. W nakadach uwzgldniono ponadto niezbdne

ukosowanie rur.

Ceny jednostkowe obejmuj take:

usunicie wad i usterek oraz naprawienie uszkodze w innych elementach obiektu, powstaych na skutek i w trakcie

wykonywania robót instalacyjnych,

usunicie gruzu i innych pozostaci, resztek i odpadów materiaów w sposób podany w szczegóowej specyfikacji

technicznej (opisa sposób usunicia pozostaci i odpadów),

likwidacj stanowiska roboczego,

koszty porednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Wariant II

Podstaw rozliczania robót instalacyjnych stanowi ustalona w umowie kwota ryczatowa za okrelony zakres robót

obejmujcy wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania wodnego

Kwota ryczatowa obejmujca wykonywanie instalacji gazowej uwzgldnia koszty wykonania robót instalacyjnych oraz prac

z nimi zwizanych wymienionych w wariancie I (punkcie 9.3) oraz: koszty porednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

10.DOKUMENTYODNIESIENA

10.1. Normy

PN-EN 1057:1999

Mied i stopy miedzi – Rury miedziane okre bez szwu do wody i gazu stosowane w instalacjach sanitarnych i ogrzewania

PN-EN 13349:2003

Mied i stopy miedzi. Rury miedziane preizolowane trwaym pokryciem (oryg.)

PN-EN 12450:2002

Mied i stopy miedzi. Rury miedziane okre bez szwu kapilarne

PN-EN 1057:2006

Mied i stopy miedzi - Rury miedziane okre bez szwu do wody i gazu stosowane w instalacjach sanitarnych i ogrzewania

STWiOR STI 01.01 – Modernizacja budynku "starej szkoy"

59

Specyfikacja zostaa sporzdzona w systemie SEKOspec na podstawie standardowej specyfikacji technicznej opracowanej

przez OWEOB Promocja Sp. z o.o.


LM Projekt, ul. 23 Lutego 4/6 m8; 61-726 Pozna

(oryg.)

PN-C-04750:2002

Paliwa gazowe. Klasyfikacja, oznaczenia i wyamagania

PN-91/M-34501

Gazocigi i instalacje gazownicze. Skrzyowania gazocigów z przeszkodami terenowymi. Wymagania

PN-92/M-34503

Gazocigi i instalacje gazownicze. Próby rurocigów

PN-M-34500:1998

Gazownictwo. Uzdatnianie, rozprowadzanie oraz magazynowanie paliw gazowych. Terminologia

PN-C-96004-4:1994

Gazownictwo. Terminologia. Urzdzenia gazowe powszechnego uytku

PN-C-96004-01:1990

Gazownictwo. Terminologia. Postanowienia ogólne i zakres normy

PN-C-04753:2002

Gaz ziemny Jako gazu dostarczanego odbiorcom z sieci rozdzielczej

PN-EN 297:2002/A6:2006

Koty centralnego ogrzewania opalane gazem. Koty typu B11 i B11BS, z palnikami atmosferycznymi, o nominalnym

obcieniu cieplnym nieprzekraczajcym 70 kW (Zmiana A6)

PN-EN 297:2002/Ap1:2006

Koty centralnego ogrzewania opalane gazem. Koty typu B11 i B11BS, z palnikami atmosferycznymi, o nominalnym

obcieniu cieplnym nieprzekraczajcym 70 kW

PN-M-75198:1986

Osprzt przewodów gazowych niskiego cinienia. Kurki stokowe. Wymagania i badania

PN-M-40304-02:1979

Wyposaenie aparatów gazowych uytku domowego, komunalnego i turystycznego. Zawory iglicowe. Wymagania i badania

PN-EN 1359:2004

Gazomierze Gazomierze miechowe

PN-EN 12279:2004

Systemy dostawy gazu Instalacje redukcji cinienia gazu na przyczach Wymagania funkcjonalne

PN-EN 12327:2004

Systemy dostawy gazu Procedury próby cinieniowej, uruchamiania i unieruchamiania Wymagania funkcjonalne

PN-EN 12480:2005

Gazomierze. Gazomierze rotorowe

10.2. Ustawy

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnoci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087 z pón.

zmianami).

10.3. Rozporzdzenia

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegóowego zakresu i formy dokumentacji

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uytkowego

(Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegóowego zakresu i formy projektu budowlanego

(Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133, zmiana Dz. U. z 2008 r. Nr 201, poz. 1239 i Nr 228, poz. 1513),

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montau i rozbiórki, tablicy

informacyjnej oraz ogoszenia zawierajcego dane dotyczce bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr

108, poz. 953 z póniejszymi zmianami),Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie

sposobów deklarowania zgodnoci wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z

2004 r. Nr 198, poz. 2041 z pón. zmianami),

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodnoci, wymaga, jakie

powinny spenia notyfikowane jednostki uczestniczce w ocenie zgodnoci, oraz sposobu oznaczania wyrobów

budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011),

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczcej bezpieczestwa i ochrony

zdrowia oraz planu bezpieczestwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126),

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny

odpowiada budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pón. zmianami).

STWiOR STI 01.01 – Modernizacja budynku "starej szkoy"

60

Specyfikacja zostaa sporzdzona w systemie SEKOspec na podstawie standardowej specyfikacji technicznej opracowanej

przez OWEOB Promocja Sp. z o.o.


LM Projekt, ul. 23 Lutego 4/6 m8; 61-726 Pozna

SZCZEGÓOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

KOD GÓWNY CPV 45212330-8

Biblioteki

Roboty z zakresie instalacji elektrycznych wewntrznych

Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych

Roboty w zakresie montau opraw, osprztu, urzdze i odbiorników instalacji elektrycznej

Monta rozdzielnic elektrycznych

Roboty z zakresie ochrony odgromowej

Linie energetyczne kablowe

Kod CPV 45310000-3

STE 01.01

TEMAT OPRACOWANIA:

Modernizacja budynku "starej szkoy"

Chludowo-gmina Suchy Las, dziaka nr 511

INWESTOR:

Urzd Gminy Suchy Las

ul. Szkolna 13

62-002 Suchy Las

STWiOR STE 01.01 – Modernizacja budynku "starej szkoy"

Specyfikacja zostaa sporzdzona w systemie SEKOspec na podstawie standardowej specyfikacji technicznej opracowanej przez

OWEOB Promocja Sp. z o.o.


LM Projekt, ul. 23 Lutego 4/6 m8; 61-726 Pozna

1. CZ OGÓLNA 3

2. WYMAGANIA DOTYCZCE WCIWOCI MATERIAÓW 7

3. WYMAGANIA DOTYCZCE SPRZTU 12

4.. WYMAGANIA DOTYCZCE TRANSPORTU 12

5. WYMAGANIA DOTYCZCE WYKONANIA ROBÓT 12

6. KONTROLA JAKOCI ROBÓT 16

7.. WYMAGANIA DOTYCZCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 17

8.. WYMAGANIA DOTYCZCE ODBIORU ROBÓT 17

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 18

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 19

Najwaniejsze oznaczenia i skróty:

ST - Specyfikacja Techniczna

ITB - Instytut Techniki Budowlanej

PZJ - Program Zabezpieczenia Jakoci

STWiOR STE 01.01 – Modernizacja budynku "starej szkoy"

2

Specyfikacja zostaa sporzdzona w systemie SEKOspec na podstawie standardowej specyfikacji technicznej opracowanej przez

OWEOB Promocja Sp. z o.o.


LM Projekt, ul. 23 Lutego 4/6 m8; 61-726 Pozna

1. CZ OGÓLNA

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiajcego

Modernizacja budynku "starej szkoy"

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s wymagania dotyczce wykonania i odbioru robót zwizanych z

ukadaniem i montaem elementów instalacji elektrycznej (ukadanie kabli i przewodów, monta osprztu, opraw,

rozdzielnic elektrycznych), instalacji odgromowej i pocze wyrównawczych, linii kablowych w obiektach

kubaturowych oraz obiektach budownictwa inynieryjnego. Specyfikacja nie obejmuje robót elektrycznych

niskoprdowych.

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna standardowa (ST) stanowi podstaw opracowania specyfikacji technicznej szczegóowej (ST),

stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2.

Projektant sporzdzajcy dokumentacj projektow i odpowiednie szczegóowe specyfikacje techniczne wykonania i

odbioru robót budowlanych moe wprowadza do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupenienia lub

cilenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robót, uwzgldniajce wymagania Zamawiajcego oraz konkretne

warunki realizacji robót, niezbdne do uzyskania wymaganego standardu i jakoci tych robót.

Odstpstwa od wymaga podanych w niniejszej specyfikacji mog mie miejsce tylko w przypadkach prostych robót o

niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewno, e podstawowe wymagania b spenione przy zastosowaniu metod

wykonania wynikajcych z dowiadczenia oraz uznanych regu i zasad sztuki budowlanej.

1.4. Przedmiot i zakres robót objtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotycz zasad wykonywania i odbioru robót zwizanych z:

ukadaniem kabli i przewodów elektrycznych, w tym szynoprzewodów montowanych poza rozdzielnicami,

montaem opraw, osprztu, urzdze i odbiorników energii elektrycznej, wraz z przygotowaniem poda i robotami

towarzyszcymi, dla obiektów kubaturowych oraz obiektów budownictwa inynieryjnego.

kompletacj wszystkich materiaów potrzebnych do wykonania podanych wyej prac,

wykonaniem wszelkich robót pomocniczych w celu przygotowania poda (w szczególnoci roboty murarskie,

lusarsko-spawalnicze monta elementów osprztu instalacyjnego itp.),

eniem wszystkich materiaów w sposób i w miejscu zgodnym z dokumentacj techniczn

wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacj techniczn wszystkich elementów wyznaczonych w

dokumentacji,

eniem drutu stalowego (dla instalacji prowadzonych w rurkach lub kanaach zamknitych), uatwiajcego

docelowe wciganie zaprojektowanych przewodów (np. dla sieci teleinformatycznych),

wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacj techniczn wszystkich wyznaczonych kabli i

przewodów,

przeprowadzeniem wymaganych prób i bada oraz potwierdzenie protokoami kwalifikujcymi montowany

element instalacji elektrycznej.

kompletacj wszystkich materiaów i urzdze potrzebnych do wykonania (prefabrykacji) rozdzielnicy,

wykonaniem wszelkich robót pomocniczych potrzebnych do przygotowania obudowy rozdzielnicy (w szczególnoci

roboty lusarsko-spawalnicze i malarskie) oraz montau wyposaenia rozdzielnicy,

zamontowaniem wszystkich elementów, aparatów i urzdze rozdzielnicy w sposób i w miejscu zgodnym z

dokumentacj techniczn

dokonaniem wszelkich pocze instalacyjnych, szyn zbiorczych wewntrznych przy uyciu materiaów oraz rodków

wg dokumentacji technicznej,

wykonaniem wewntrznych pocze ochronnych oraz pocze ochronnych konstrukcji pomidzy poszczególnymi

segmentami rozdzielnicy oraz z szyn uziemiaj obiektu,

wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacj techniczn wszystkich elementów rozdzielnicy zawartych w

dokumentacji,

przeprowadzeniem wymaganych prób i bada oraz potwierdzenie protokoami kwalifikujcymi prefabrykat do

montau, jako element instalacji elektrycznej,

opakowaniem i przygotowaniem do transportu na miejsce zamontowania,

montaem rozdzielnicy w miejscu okrelonym w dokumentacji technicznej,

przeprowadzeniem wymaganych prób, bada i pomiarów ze sporzdzeniem protokoów kwalifikujcych

rozdzielnic (prefabrykat) do eksploatacji.

wykonywaniem wszelkiego rodzaju uziemie

STWiOR STE 01.01 – Modernizacja budynku "starej szkoy"

3

Specyfikacja zostaa sporzdzona w systemie SEKOspec na podstawie standardowej specyfikacji technicznej opracowanej przez

OWEOB Promocja Sp. z o.o.


LM Projekt, ul. 23 Lutego 4/6 m8; 61-726 Pozna

montaem osprztu i urzdze piorunochronnych

ukadaniem kabli w ziemi, w kanaach i tunelach, na mostach i pomostach kablowych oraz w budynkach,

wraz z przygotowaniem poda i robotami towarzyszcymi, dla obiektów kubaturowych oraz obiektów budownictwa

inynieryjnego. ST dotyczy wszystkich czynnoci majcych na celu wykonanie robót zwizanych z:

kompletacj wszystkich materiaów potrzebnych do wykonania podanych wyej prac,

wykonaniem wszelkich robót pomocniczych w celu przygotowania poda (w szczególnoci roboty murarskie,

lusarsko-spawalnicze a take tzw. „polepszania gruntu” i pogrania elementów uziemie itp.),

eniem wszystkich materiaów w sposób i w miejscu zgodnym z dokumentacj techniczn

wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacj techniczn wszystkich elementów wskazanych w dokumentacji,

przeprowadzeniem wymaganych prób i bada oraz potwierdzenie protokoami kwalifikujcymi montowany element

instalacji odgromowej, uziemienia lub pocze wyrównawczych.

wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacj techniczn wszystkich wyznaczonych kabli i linii,

1.5. Okrelenia podstawowe, definicje

Okrelenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s zgodne z odpowiednimi normami oraz okreleniami

podanymi w ST „Wymagania ogólne”

Specyfikacja techniczna - dokument zawierajcy zespó cech wymaganych dla procesu wytwarzania lub dla samego

wyrobu, w zakresie parametrów technicznych, jakoci, wymogów bezpieczestwa, wielkoci charakterystycznych a take

co do nazewnictwa, symboliki, znaków i sposobów oznaczania, metod bada i prób oraz odbiorów i rozlicze.

Aprobata techniczna - dokument stwierdzajcy przydatno dane wyrobu do okrelonego obszaru zastosowania.

Zawiera ustalenia techniczne co do wymaga podstawowych wyrobu oraz metodyk bada dla potwierdzenia tych

wymaga.

Deklaracja zgodnoci - dokument w formie owiadczenia wydany przez producenta, stwierdzajcy zgodno z

kryteriami okrelonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacj techniczn

dla danego materiau lub wyrobu.

Certyfikat zgodnoci - dokument wydany przez upowanion jednostk badaj (certyfikuj), stwierdzajcy

zgodno z kryteriami okrelonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacj

techniczn dla badanego materiau lub wyrobu.

Cz czynna - przewód lub inny element przewodzcy, wchodzcy w skad instalacji elektrycznej lub urzdzenia, który

w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej moe by pod napiciem a nie spenia funkcji przewodu

ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie s czci czynn).

Poczenia wyrównawcze - elektryczne poczenie czci przewodzcych dostpnych lub obcych w celu wyrównania

potencjau.

Kable i przewody - materiay sce do dostarczania energii elektrycznej, sygnaów, impulsów elektrycznych w

wybrane miejsce.

Osprzt instalacyjny do kabli i przewodów - zespó materiaów dodatkowych, stosowanych przy ukadaniu

przewodów, uatwiajcy ich monta oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczajcy przed uszkodzeniami,

wytyczajcy trasy cigów równolegych przewodów itp.

Grupy materiaów stanowicych osprzt instalacyjny do kabli i przewodów:

przepusty kablowe i osony krawdzi,

drabinki instalacyjne,

koryta i korytka instalacyjne,

kanay i listwy instalacyjne,

rury instalacyjne,

systemy mocujce,

puszki elektroinstalacyjne,

kocówki kablowe, zaciski i konektory,

pozostay osprzt (oznaczniki przewodów, linki none i systemy nacigowe, dawice, zczki i szyny, zaciski ochronne

itp.).

Urzdzenia elektryczne - wszelkie urzdzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do wytwarzania,

przeksztacania, przesyania, rozdziau lub wykorzystania energii elektrycznej.

Odbiorniki energii elektrycznej - urzdzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w inn form energii

wiato, ciepo, energi mechaniczn itp.).

Klasa ochronnoci - umowne oznaczenie, okrelajce moliwoci ochronne urzdzenia, ze wzgldu na jego cechy

budowy, przy bezporednim dotyku.

Oprawa owietleniowa ( elektryczna ) - kompletne urzdzenie sce do przymocowania i poczenia z instalacj

elektryczn jednego lub kilku róde wiata, ochrony róde wiata przed wpywami zewntrznymi i ochrony

rodowiska przed szkodliwym dziaaniem róda wiata a take do uzyskania odpowiednich parametrów wietlnych (

STWiOR STE 01.01 – Modernizacja budynku "starej szkoy"

Specyfikacja zostaa sporzdzona w systemie SEKOspec na podstawie standardowej specyfikacji technicznej opracowanej przez

OWEOB Promocja Sp. z o.o.

4


LM Projekt, ul. 23 Lutego 4/6 m8; 61-726 Pozna

brya fotometryczna, luminacja ) , uatwia wciwe umiejscowienie i bezpieczn wymian róde wiata, tworzy

estetyczne formy wymagane dla danego typu pomieszczenia. Elementami dodatkowymi s osony lub elementy

ukierunkowania ródewiata w formie : klosza, odbnika, rastra, abauru.

Stopie ochrony IP - okrelona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem elementów instalacji

elektrycznej oraz przed przedostaniem si cia staych, wnikaniem cieczy (szczególnie wody) i gazów, a któr zapewnia

odpowiednia obudowa.

Obwód instalacji elektrycznej - zespó elementów poczonych porednio lub bezporednio ze ródem energii

elektrycznej za pomoc chronionego przed przeteniem wspólnym zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio

poczonych przewodów elektrycznych. W skad obwodu elektrycznego wchodz przewody pod napiciem, przewody

ochronne oraz wszelkie urzdzenia zmieniajce parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i

sygnalizacyjne, zwizane z danym punktem zasilania w energi (zabezpieczeniem).

Przygotowanie poda - zespó czynnoci wykonywanych przed zamocowaniem osprztu instalacyjnego, urzdzenia

elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, ukadaniem kabli i przewodów majcy na celu zapewnienie moliwoci

ich zamocowania zgodnie z dokumentacj .

Do prac przygotowawczych tu zalicza si nastpujce grupy czynnoci:

Wiercenie wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych,

Kucie kucie bruzd i wnk,

Osadzanie osadzanie koków w podu, w tym ich wstrzeliwanie,

Montau monta uchwytów do rur i przewodów,

Monta monta konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wizkowych, szynoprzewodów,

Monta monta korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,

Oczyszczenie oczyszczenie poda - przygotowanie do klejenia.

Rozdzielnica elektryczna (tablica) - zespó aparatury odpowiednio dobranej i poczonej w bloki funkcjonalne (pola),

cy do zasilania, zabezpieczania urzdze elektrycznych przed skutkami zwar i przeci, realizacji wyznaczonych

zada danego pola oraz kontroli linii i obwodów instalacji elektrycznej. Aparatura, stanowica wraz z obudow

(obudowami) rozdzielnic, w zalenoci od potrzeb moe spenia nastpujce funkcje: zmiany napicia instalacji,

czeniowe, rozdzielcze, zabezpieczania, pomiarowo-kontrolne, sygnalizacyjne i alarmowe.

Klasa ochronnoci - umowne oznaczenie, okrelajce moliwoci ochronne urzdzenia, ze wzgldu na jego cechy

budowy, przy bezporednim dotyku.

Stopie ochrony obudowy IP - okrelona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem elementów

wyposaenia rozdzielnicy oraz przed przedostaniem si cia staych, wnikaniem cieczy (szczególnie wody) i gazów, a

któr zapewnia odpowiednia obudowa.

Wyposaenie rozdzielnicy elektrycznej - zespó aparatury i systemów pocze wewntrznych potrzebnych do

realizacji wszelkich celów wyznaczonych danej rozdzielnicy.

Obwód instalacji elektrycznej - zespó elementów poczonych porednio lub bezporednio ze ródem energii

elektrycznej za pomoc chronionego przed przeteniem wspólnym zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio

poczonych przewodów elektrycznych. W skad obwodu elektrycznego wchodz przewody pod napiciem, przewody

ochronne oraz wszelkie urzdzenia zmieniajce parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i

sygnalizacyjne, zwizane danym punktem zasilania w energi (zabezpieczeniem).

Cz dostpna - przewodzca cz urzdzenia elektroenergetycznego lub innego przedmiotu, bca w zasigu rki ze

stanowiska dostpnego (tj. takiego, na którym czowiek o przecitnej sprawnoci fizycznej moe si znale bez

korzystania ze rodków pomocniczych np. drabiny, supoazów itp.), która podczas normalnej pracy nie jest pod

napiciem, jednak moe si pod nim znale w momencie zakócenia (uszkodzenia lub niezamierzonej zmiany instalacji

elektroenergetycznej, parametrów, charakterystyk lub ukadu pracy urzdzenia np. zwarcia, wyniesienia potencjau,

uszkodzenia izolacji itp. ).

Miejsce wydzielone - zamykana przestrze lub miejsce eksploatacji instalacji lub urzdze, do którego dostp posiadaj

jedynie osoby upowanione.

Napicie dotykowe Ud (ródowe przy dotyku) - napicie pojawiajce si przy zwarciu doziemnym pomidzy

przewodz czci która moe by (nie jest) dotknita przez czowieka a miejscem na ziemi, na którym znajduj si

stopy.

Osona izolacyjna - osona wykonana w celu uniemoliwienia dotknicia elementów w czci dostpnej, na których

moe si pojawi niebezpieczne napicie np. na pancerzu metalowym kabla.

Ziemia odniesienia - miejsce w którym prd uziemienia nie powoduje zauwaalnej rónicy potencjaów pomidzy

dwoma dowolnymi punktami.

Przewód uziemiajcy - przewodnik czcy uziemiany element z uziomem, umieszczony poza ziemi lub izolowany od

ziemi i wody, jeli si w tym rodowisku znajduje.

Uziemienie - zespó rodków i urzdze scych poczeniu przewodzcej czci z ziemi poprzez odpowiedni

instalacj.

STWiOR STE 01.01 – Modernizacja budynku "starej szkoy"

5

Specyfikacja zostaa sporzdzona w systemie SEKOspec na podstawie standardowej specyfikacji technicznej opracowanej przez

OWEOB Promocja Sp. z o.o.


LM Projekt, ul. 23 Lutego 4/6 m8; 61-726 Pozna

Moe wystpowa jako uziemienie:

ochronne (nie nalece do obwodu elektrycznego podczas normalnej pracy) lub

robocze (nalece do obwodu elektrycznego, zapewniajce normaln prac).

Uziemienie robocze mona wykona jako bezporednie lub otwarte (przy zastosowaniu bezpiecznika iskiernikowego),

nie mona jego stosowa w obwodzie wtórnym transformatora lub przetwornicy separacyjnej oraz w obwodzie bardzo

niskiego napicia bezpiecznego SELV {prd przemienny: do 50 V [12 V dla wody] i 15-100 Hz; prd stay 120 V [30 V

dla wody].

Uziom - przewodnik umieszczony w ziemi lub betonie o odpowiednio duej powierzchni styku w celu zapewnienia

dobrego poczenia elektrycznego.

Moe wystpowa jako:

naturalny (wykonany w innym celu, a uywany do uziemienia),

sztuczny (wykonany w celu uziemienia),

sterujcy (wykonany w celu ksztatowania zadanego rozkadu potencjaów).

Jako podstaw przyjmuje si wykorzystanie uziomów naturalnych, jednak w przypadku braku moliwoci lub

nieopacalnoci ich zastosowania, wykonuje si uziomy sztuczne.

Materiay stosowane na uziomy sztuczne:

Stal ocynkowana na gorco oraz pokryta miedzi galwanicznie lub platerowana

Mied goa a take pokryta cyn lub ocynkowana

Zwody - górna cz urzdzenia piorunochronnego przeznaczona do przechwytywania uderzenia pioruna.

Jako zwody, ze wzgldów ekonomicznych i zgodnie z zaleceniami normy, wykorzystuje si metalowe lub elbetowe

elementy dachu (szczególnie te, które wystaj ponad dach).

Rodzaje zwodów:

Zwody naturalne - zewntrzne lub wewntrzne metalowe pokrycia i konstrukcje none dachów, a ich zastosowanie

dotyczy wszystkich rodzajów ochrony obiektów (podstawowej, obostrzonej i specjalnej). Wykorzystanie elementów

dachu jako zwody naturalne jest moliwe jeli spenione s dodatkowe warunki:

o grubo blachy elementu musi by wiksza od 0,5 mm dla stali, cynku i miedzi oraz 1 mm dla aluminium

o krople metalu wytopione przez piorun nie mog przedosta si do wntrza budynku,

Zwody sztuczne - wykonywane w przypadku braku moliwoci zastosowania elementów dachu jako zwody naturalne,

ze wzgldu na konstrukcj dachu lub koniecznoci spenienia warunków dodatkowych. Zwody montowane

bezporednio na obiekcie okrela si jako nieizolowane, natomiast montowane obok lub nad obiektem nazywa si

izolowanym. Rozrónia si zwody poziome (niskie, podwyszone i wysokie) i pionowe. Ochron odgromow z

zastosowaniem zwodów poziomych niskich lub podwyszonych nazwano ochron klatkow natomiast z

zastosowaniem zwodów pionowych lub poziomych wysokich nazwano ochron strefow. Ochrona strefowa wymaga

takiego dobrania wysokoci montau zwodów, aby cay chroniony obiekt znalaz si w strefie ochronnej

(wyznaczonej przez zwód i jego kt ochronny).

Ochrona wewntrzna - zespó dzia i urzdze zapewniajcy bezpieczestwo i ochron przed skutkami wyadowa

piorunowych, ludziom znajdujcym si w budynku. Realizowana jest poprzez: wykonanie ekwipotencjalizacji wszystkich

urzdze i elementów metalowych, zachowanie odpowiednich odstpów izolacyjnych lub stosowanie dodatkowych

rodków ochrony.

1.6. Ogólne wymagania dotyczce robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako ich wykonania oraz za zgodno z dokumentacj projektow

specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczce robót podano w ST

„Wymagania ogólne”

1.7. Dokumentacja robót montaowych i prefabrykacyjnych

Dokumentacj robót montaowych elementów instalacji elektrycznej stanowi:

projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajcym z rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w

sprawie szczegóowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z

2005 r. Nr 75, poz. 664),

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku zamówie publicznych), sporzdzone

zgodnie z rozporzdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegóowego zakresu i formy

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu

funkcjonalno-uytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w

sprawie dziennika budowy, montau i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogoszenia zawierajcego dane dotyczce

bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z póniejszymi zmianami),

STWiOR STE 01.01 – Modernizacja budynku "starej szkoy"

Specyfikacja zostaa sporzdzona w systemie SEKOspec na podstawie standardowej specyfikacji technicznej opracowanej przez

OWEOB Promocja Sp. z o.o.

6


LM Projekt, ul. 23 Lutego 4/6 m8; 61-726 Pozna

dokumenty wiadczce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uytych wyrobów

budowlanych, zgodnie z ustaw z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

karty techniczne wyrobów lub zalecenia producentów dotyczce stosowania wyrobów,

protokoy odbiorów czciowych, kocowych oraz robót zanikajcych i ulegajcych zakryciu z zaczonymi

protokoami z bada kontrolnych,

dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. z

2003 r. Nr 207, poz. 2016 z póniejszymi zmianami).

Monta elementów instalacji elektrycznej naley wykonywa na podstawie dokumentacji projektowej i szczegóowej

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót montaowych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu

zamówienia.

1.8. Nazwy i kody:

Grupy robót, klasy robót lub kategorie robót

CPV 45310000-3 Roboty z zakresie instalacji elektrycznych wewntrznych

CPV 45311100-1 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych

CPV 45311200-2 Roboty w zakresie montau opraw, osprztu, urzdze i odbiorników instalacji

elektrycznej. Monta rozdzielnic elektrycznych

CPV 45312310-3 Roboty z zakresie ochrony odgromowej

2. WYMAGANIA DOTYCZCE WCIWOCI MATERIAÓW

Wszelkie nazwy wasne produktów i materiaów przywoane w specyfikacji s ustaleniu podanego standardu

wykonania i okrelenia wciwoci i wymogów technicznych zaonych w dokumentacji technicznej dla

projektowanych rozwiza.

Dopuszcza si zamieszczenie rozwiza w oparciu o produkty (wyroby) innych producentów pod warunkiem:speniania tych samych wciwoci technicznych,

przedstawienia zamiennych rozwiza na pimie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania, uzyskanie

akceptacji projektanta).

2.1. Ogólne wymagania dotyczce wciwoci materiaów

Ogólne wymagania dotyczce wciwoci materiaów, ich pozyskiwania i skadowania podano w ST „Wymagania

ogólne”

Do wykonania i montau instalacji, urzdze elektrycznych i odbiorników energii elektrycznej w obiektach budowlanych

naley stosowa przewody, kable, osprzt oraz aparatur i urzdzenia elektryczne posiadajce dopuszczenie do

stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje si wyroby, dla których producent lub jego upowaniony przedstawiciel:


dokona oceny zgodnoci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedug okrelonego systemu oceny zgodnoci,

wyda deklaracj zgodnoci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje techniczne, normy

opracowane przez Midzynarodow Komisj Elektrotechniczn (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm,

normy krajowe opracowane z uwzgldnieniem przepisów bezpieczestwa Midzynarodowej Komisji ds. Przepisów

Dotyczcych Zatwierdzenia Sprztu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

oznakowa wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowizujcymi przepisami,

wyda deklaracj zgodnoci z uznanymi reguami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w okrelonym przez

Komisj Europejsk wykazie wyrobów majcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczestwa,

wyda owiadczenie, e zapewniono zgodno wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego zastosowania

w obiekcie budowlanym, z indywidualn dokumentacj projektow sporzdzon przez projektanta obiektu lub z nim

uzgodnion.

Zastosowanie innych wyrobów, wyej nie wymienionych, jest moliwe pod warunkiem posiadania przez nie

dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzgldnienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczcym montau

urzdze elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.

2.2. Szczegóowe wymagania dotyczce wciwoci materiaów

Wszystkie materiay do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiada wymaganiom zawartym w dokumentach

odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Jednoczenie praktyczne przykady zastosowania elementów linii kablowych, w tym urzdze elektroenergetycznych

zawieraj opracowania typizacyjne - szczególnie albumy producentów lub specjalizujcych si w tym zakresie biur

naukowo-badawczych i projektowych, które mog by wykorzystane w praktyce

2.2.1. Kable i przewody

STWiOR STE 01.01 – Modernizacja budynku "starej szkoy"

7

Specyfikacja zostaa sporzdzona w systemie SEKOspec na podstawie standardowej specyfikacji technicznej opracowanej przez

OWEOB Promocja Sp. z o.o.


LM Projekt, ul. 23 Lutego 4/6 m8; 61-726 Pozna

Zaleca si, aby kable energetyczne ukadane w budynkach posiaday izolacj wg wymogów dla rodzaju pomieszczenia i

powok ochronn.

Jako materiay przewodzce mona stosowa mied i aluminium, liczba : 1, 3, 4, 5.

Napicia znamionowe dla linii kablowych: 0,6/1 kV; 3,6/6 kV; 6/10 kV; 8,7/15 kV; 12/20 kV; 18/30 kV, a przekroje :

16 do 1000 mm².

Przewody instalacyjne naley stosowa izolowane lub z izolacj i powok ochronn do ukadania na stae, w osonach

lub bez, klejonych do bezporednio do poda lub ukadanych na linkach nonych, a take natynkowo, wtynkowo lub

pod tynkiem; ilo zaley od przeznaczenia danego rodzaju przewodu.

Napicia znamionowe izolacji wynosz: 300/300, 300/500, 450/750, 600/1000 V w zalenoci od wymogów, przekroje

ukadanych przewodów mog wynosi (0,35) 0,4 do 240 mm², przy czym zasilanie energetyczne budynków wymaga

stosowania przekroju mi nimalnego 1,5 mm².

Jako materiay przewodzce mona stosowa mied i aluminium, przy czym dla przekroju do 10 mm² naley

stosowa obowizkowo przewody miedziane.

Przewody szynowe s do zasilania wewntrznych magistrali energetycznych, obsugujcych due rozdzielnice

instalacyjne, odbiorniki wielkiej mocy lub ich grupy, obwody rozdzielcze dla duej liczby odbiorników zamontowanych

w cigach np. zasilanie duej iloci silników lub opraw owietleniowych zamontowanych liniowo.

Jako materiay przewodzce szynoprzewodów mona stosowa mied i aluminium (aluminium pokryte niklem i

ocynowane); szynoprzewody mona montowa wykonane w obudowie o okrelonym stopniu ochrony IP lub bez

obudowy.

2.2.2. Osprzt instalacyjny do kabli i przewodów

Drabinki instalacyjne wykonane z perforowanych tam stalowych lub aluminiowych jako mocowane systemowo lub

samonone stanowi osprzt rónych elementów instalacji elektrycznej. Pozwalaj na swobodne mocowanie nie tylko

kabli i przewodów, ale take innego wyposaenia, dodatkowo atwo z nich budowa skomplikowane cigi drabinkowe.

Rury instalacyjne wraz z osprztem (rozgazienia, tuleje, czniki, uchwyty) wykonane z tworzyw sztucznych albo

metalowe, gównie stalowe – zasad jest uywanie materiaów o wytrzymaci elektrycznej powyej 2 kV, niepalnych

lub trudnozapalnych, które nie podtrzymuj pomienia, a wydzielane przez rury w wysokiej temperaturze gazy nie s

szkodliwe dla czowieka. Rurowe instalacje wntrzowe powinny by odporne na temperatur otoczenia w zakresie od - 5

do + 60ºC, a ze wzgldu na wytrzyma, wymagaj stosowania rur z tworzyw sztucznych lekkich i rednich.

Jednoczenie podczenia silników i maszyn naraonych na uszkodzenia mechaniczne naley wykonywa przy uyciu rur

stalowych. Dobór rednicy rur instalacyjnych zaley od przekroju poprzecznego kabli i przewodów wciganych oraz ich

iloci wciganej do wspólnej rury instalacyjnej. Rury z tworzyw sztucznych mog by gadkie lub karbowane i

jednoczenie gitkie lub sztywne; rednice typowych rur gadkich: od ø 16 do ø 63 mm (wiksze dla kabli o duych

przekrojach wg potrzeb do 200 mm 2 ) natomiast rednice typowych rur karbowanych: od ø 16 do ø 54 mm. Rury

stalowe czarne, malowane lub ocynkowane mog ø by gadkie lub karbowane - rednice typowych rur gadkich (sztyw

nych): od ø 13 do 42 mm, rednice typowych rur karbowanych gitkich: od ø 7 do ø 48 mm i sztywnych od ø 16 do ø 50

mm. Dla estetycznego zamaskowania kabli i przewodów w instalacjach podogowych stosuje si gitkie osony kablowe -

spiralne, wykonane z tamy lub karbowane rury z tworzyw sztucznych.

2.2.3. Systemy mocujce przewody, kable, instalacje wizkowe i osprzt

Uchwyty do mocowania kabli i przewodów - klinowane w otworze z elementem trzymajcym staym lub zaciskowym,

wbijane i mocowane do innych elementów np. paski zaciskowe lub uchwyty kablowe przykrcane; stosowane gównie z

tworzyw sztucznych (niektóre elementy mog by wykonane take z metali).

Uchwyty do rur instalacyjnych - wykonane z tworzyw i w typowielkociach takich jak rury instalacyjne - mocowanie

rury poprzez wciskanie lub przykrcanie (otwarte lub zamykane).

Puszki elektroinstalacyjne mog by standardowe i do cian pustych, s do montau gniazd i czników

instalacyjnych, wystpuj jako czce, przelotowe, odgane lub podogowe i sufitowe. Wykonane s z materiaów o

wytrzymaci elektrycznej powyej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, które nie podtrzymuj pomienia, a

wydzielane w wysokiej temperaturze przez puszk gazy nie s szkodliwe dla czowieka, jednoczenie zapewniaj stopie

ochrony minimalny IP 2X. Dobór typu puszki uzaleniony jest od systemu instalacyjnego. Ze wzgldu na system

montau -wystpuj puszki natynkowe, podtynkowe, natynkowo - wtynkowe, podogowe. W zalenoci od

przeznaczenia puszki musz spenia nastpuj ø ce wymagania co do ich wielkoci: puszka sprztowa ø 60 mm, sufitowa

lub kocowa 60 mm lub 60x60 mm, rozgana lub przelotowa ø 70 mm lub 75 x 75 mm - dwu- trzy- lub

czterowejciowa dla przewodów o przekroju y do 6 mm². Puszki elektroinstalacyjne do montau gniazd i

czników instalacyjnych powinny by przystosowane do mocowania osprztu za pomoc „pazurków” i / lub wkrtów.

Kocówki kablowe, zaciski i konektory wykonane z materiaów dobrze przewodzcych prd elektryczny jak

aluminium, mied, mosidz, montowane poprzez zaciskanie, skrcanie lub lutowanie; ich zastosowanie uatwia

podczanie i umoliwia wielokrotne odczanie i przyczanie przewodów do instalacji bez koniecznoci kadorazowego

przygotowania koców przewodu oraz umoliwia systemowe izolowanie za pomoc oson izolacyjnych.

STWiOR STE 01.01 – Modernizacja budynku "starej szkoy"

Specyfikacja zostaa sporzdzona w systemie SEKOspec na podstawie standardowej specyfikacji technicznej opracowanej przez

OWEOB Promocja Sp. z o.o.

8


LM Projekt, ul. 23 Lutego 4/6 m8; 61-726 Pozna

Pozostay osprzt - uatwia monta i zwiksza bezpieczestwo obsugi; wyróni mona kilka grup materiaów:

oznaczniki przewodów, dawnice, zczki i szyny, zaciski ochronne itp.

2.2.4. Sprzt instalacyjny

2.2.4.1 czniki ogólnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych, natynkowych i natynkowowtynkowych:

czniki podtynkowe powinny by przystosowane do instalowania w puszkach ø 60 mm za pomoc wkrtów lub

„pazurków”.

czniki natynkowe i natynkowo-wtynkowe przygotowane s do instalowania bezporednio na podu (cianie) za

pomoc wkrtów lub przyklejane.

Zaciski do czenia przewodów winny umoliwia wprowadzenie przewodu o przekroju 1,02,5 mm 2 .Obudowy czników powinny by wykonane z materiaów niepalnych lub niepodtrzymujcych pomienia.

Podstawowe dane techniczne:

o napicie znamionowe: 250V; 50 Hz,

o prd znamionowy: do 10 A,

o stopie ochrony w wykonaniu zwykym: minimum IP 2X,

o stopie ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.

2.2.4.2. Gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia do montau w instalacjach podtynkowych, natynkowych i

natynkowo-wtynkowych:

Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zosta wyposaone w styk ochronny i przystosowane do instalowania w

puszkach ø 60 mm za pomoc wkrtów lub „pazurków”.

Gniazda natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-fazowe powinny by wyposaone w styk ochronny i przystosowane do

instalowania bezporedniego na podu za pomoc wkrtów lub przyklejane.

Gniazda natynkowe 3-fazowe musz by przystosowane do 5-cio owych przewodów, w tym do podczenia styku

ochronnego oraz neutralnego.

Zaciski do poczenia przewodów winny umoliwia wprowadzenie przewodów o przekroju od 1,56,0 mm 2 w zalenoci

od zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda wtykowego.

Obudowy gniazd naley wykona z materiaów niepalnych lub niepodtrzymujcych pomienia.

Podstawowe dane techniczne gniazd:

napicie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz,

prd znamionowy: 10A, 16A dla gniazd 1-fazowych,

prd znamionowy: 16A do 63A dla gniazd 3-fazowych,

stopie ochrony w wykonaniu zwykym: minimum IP 2X,

stopie ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.

2.2.5. Sprzt owietleniowy

Monta opraw owietleniowych naley wykonywa na podstawie projektu owietlenia, zawierajcego co najmniej:

dobór opraw i ródewiata,

plan rozmieszczenia opraw,

rysunki sposobu mocowania opraw,

plan instalacji zasilajcej oprawy,

obliczenie rozkadu natenia owietlenia oraz spadków napicia i obci,

zasady konserwacji i eksploatacji instalacji owietleniowej.

Oprawy owietleniowe naley dobiera z katalogów producentów, odpowiednio do potrzeb owietleniowych

pomieszczenia i warunków rodowiskowych - wystpuj w czterech klasach ochronnoci przed poraeniem elektrycznym

oznaczonych 0, I, II, III.

Wypusty sufitowe i cienne powinny by przystosowane do instalowania opraw owietleniowych, przy czym przekrój

przewodów uonych na stae nie moe by mniejszy od 1 mm 2 a napicie izolacji nie moe by mniejsze od 750 V jeli

przewody ukadane s w rurkach stalowych lub otworach prefabrykowanych elementów budowlanych oraz 300 V w

pozostaych przypadkach.

Podzia opraw owietleniowych ze wzgldu na rodzaj róda wiata:

do arówek,

do lamp fluorescencyjnych (wietlówek),

do lamp rtciowych wysokoprnych,

do lamp sodowych,

do lamp ksenonowych.

STWiOR STE 01.01 – Modernizacja budynku "starej szkoy"

9

Specyfikacja zostaa sporzdzona w systemie SEKOspec na podstawie standardowej specyfikacji technicznej opracowanej przez

OWEOB Promocja Sp. z o.o.


LM Projekt, ul. 23 Lutego 4/6 m8; 61-726 Pozna

Pod wzgldem ochrony przed dotkniciem czci opraw bcych pod napiciem oraz przedostawaniem si cia staych i

wody do opraw; nadano oprawom nastpujce oznaczenie zwizane ze stopniami ochrony:

zwyka IP 20

zamknita IP 4X

pyoodporna IP 5X

pyoszczelna IP 6X

kroploodporna IP X1

deszczoodporna IP X3

bryzgoodporna IP X4

strugoodporna IP X5

wodoodporna IP X7

wodoszczelna IP X8

W praktyce zdarza si , e dobrana oprawa owietleniowa jednoczenie spenia wymagania dotyczce ochrony przed

wnikaniem cia staych i wody np. oprawa OUS 250 o stopniu ochrony IP 64/23 jest opraw pyoszczelna i

bryzgoodporna w czci, gdzie znajduje si lampa oraz zwyk i deszczoodporna w czci, gdzie znajduje si osprzt

stabilizacyjno-zaponowy (minimalny wymóg ochronny dla opraw drogowych).

2.2.6. Obudowy rozdzielnic i aparatów

Stanowi element pomocniczy przy budowie rozdzielnicy elektrycznej (samodzielnie nie s elementem instalacji

elektrycznej); speniaj rol zabezpieczaj przed dotykiem elementów pod napiciem, s elementem czcym

podzespoy rozdzielnicy, chroni przed przedostawaniem si do wewntrz cia obcych (stopie ochrony obudowy IP),

poprzez monta wyposaenia dodatkowego umoliwiaj prawidowe funkcjonowanie rozdzielnicy w zmieniajcych si

warunkach zewntrznych i przy rónym obcieniu, podnosz estetyk instalacji elektrycznych, umoliwiaj prawidowy

monta.

Naley przestrzega stosowania tylko takich zamienników obudów, które wymieniane s jako marka referencyjna.

Wykonujcy prefabrykacj powinien sprawdzi czy poszczególne elementy obudowy (lub caa obudowa) posiadaj

certyfikat zgodnoci lub aprobat techniczn b nadan przez wytwórc deklaracj zgodnoci. Wymagania ogólne

dotyczce pustych obudów rozdzielnic i sterownic niskonapiciowych podane s w PN-EN 50298:2004, PN-EN

62208:2005 (U).

Podczas przygotowywania obudowy rozdzielnicy do wyposaania w zaprojektowane urzdzenia lub prefabrykaty

skadowe, musz zosta zachowane wszelkie uwagi i wytyczne producenta obudowy dotyczce metod czenia obudów

w zestawy, sposobu montowania lub usuwania cianek bocznych wg potrzeb, zastosowania zalecanych materiaów

cznych i uszczelniajcych obudowy skadowe. Wszelkie zaczepy, ucha oraz wzmocnienia transportowe montowa

zgodnie z instrukcj producenta obudów. Naley stosowa wszelkie zaprojektowane pomocnicze elementy

systematyzujce porzdek wewntrz rozdzielnicy (uchwyty, prowadnice i koryta kablowe, maskownice, panele

szczotkowe itp.) oraz stosowa odpowiednie zabezpieczanie elementów po obróbce mechanicznej (zaprawki).

Listwy oraz linki uziemienia powinny wyrónia si odpowiednimi kolorami, zgodnie z PN-EN 60446:2004.

2.2.8. Wyposaenie wewntrzne rozdzielnic

Skad zestawu elementów wewntrznych rozdzielnicy okrela projekt, jednoczenie wykonujcy prefabrykacj powinien

sprawdzi czy wszystkie zaprojektowane elementy wyposaenia wewntrznego posiadaj nadany przez wytwórc

certyfikat zgodnoci lub aprobat techniczn b deklaracj zgodnoci.

Naley przestrzega stosowania tylko takich zamienników elementów wewntrznych rozdzielnicy, które wymieniane s

jako marka referencyjna.

Osprzt ten naley montowa do obudowy za pomoc: pyty montaowej lub pyty zabudowy, szyn lub belek nonych

zunifikowanych lub zaprojektowanych, póek i szuflad.

Poczenia wewntrzne elementów naley wykonywa za pomoc: szyn poprzez zaciski szynowe, szyn elastycznych,

zacisków przyczeniowych lub przewodów. Przewody o przekroju y do 2,5 (4) mm 2 naley pocynowa, natomiast na

przewody powyej 4 mm 2 naley montowa kocówki kablowe wg instrukcji producenta.

Dla rozdzielnic teleinformatycznych naley uywa elementów przyczeniowych prefabrykowanych jak kable

czteroparowe, krosowe, wiatowody krosowe, pigtaile i patchcordy o okrelonych dugociach.

2.2.9. Elementy mocujce rozdzielnice

Wykonujcy monta rozdzielnicy lub kadego z jej segmentów powinien sprawdzi czy wszystkie zaprojektowane

elementy mocujce posiadaj nadany przez wytwórc certyfikat zgodnoci lub aprobat techniczn b deklaracj

zgodnoci.

Podstawowe sposoby montau:

STWiOR STE 01.01 – Modernizacja budynku "starej szkoy"

10

Specyfikacja zostaa sporzdzona w systemie SEKOspec na podstawie standardowej specyfikacji technicznej opracowanej przez

OWEOB Promocja Sp. z o.o.


LM Projekt, ul. 23 Lutego 4/6 m8; 61-726 Pozna
zabetonowanie w podu lub cianie przygotowanych w obudowie kotew stalowych,

osadzenie w podu przy uyciu koków kotwicych lub rozporowych (otwory do mocowania przygotowane w

obudowie),

przykrcenie za pomoc materiaów zcznych lub przyspawanie do przygotowanej konstrukcji wsporczej.

2.2.10. Zwody

Zaleca si, aby wymiary elementów zastosowanych w ochronie odgromowej byy dobierane, w zalenoci od rodzaju

materiau i wyrobu zgodnie z wytycznymi PN-86/E-05003.01.

Jako materiay przewodzce mona stosowa stal ocynkowan cynk, mied i aluminium. Przy ukadaniu zwodów

naley zachowywa minimalne odlegci od powierzchni dachu; dla zwodów poziomych niskich nie mniej ni 2 cm, dla

zwodów poziomych podwyszonych nie mniej ni 40 cm. Instalacja powinna dodatkowo spenia warunek, aby dugo

boku ptli nie przekraczaa:

20 m dla ochrony podstawowej,

15 m dla obiektów zagroonych poarem i

10 m dla obiektów zagroonych wybuchem.

ty ochronne nieizolowanych zwodów pionowych i poziomych wysokich nie powinny przekracza:zewntrzne 45° i wewntrzne 60° dla ochrony podstawowej i obiektów zagroonych poarem, oraz

zewntrzne 30° i wewntrzne 45° dla obiektów zagroonych wybuchem mieszanin par i/lub pyów z powietrzem

(wyjtek stanowi obiekty o wysokoci do 10 m posiadajce niepalne dachy - wtedy stosujemy parametry

podstawowe).

Wszelkie wytyczne, w tym obliczenia i sposoby rozmieszczenia zwodów, dla ochrony obiektów zagroonych poarem

lub wybuchem zawieraj PN-89/E-05003.03 „Ochrona obostrzona” i PN-92/E-05003.04 „Ochrona specjalna”.

2.2.11. Osprzt urzdze piorunochronnych

Wsporniki do uchwytów bezrubowych

do przyspawania do przewodu okrego

do mocowania na gsiorze

do kotwienia (pionowy i poziomy)

Zaciski

do przykrcania przewodów napranych

dwuprzelotowe do przewodu okrego

czki

Zaciski probiercze - cz przewody odprowadzajce z przewodami uziemiajcymi oraz uatwiaj dokonywanie

pomiarów rezystancji instalacji lub jej elementów. Naley je wykona dla instalacji z uziomem sztucznym jako

podstawowym lub uziomem dodatkowym, wykonanym dla zmniejszenia rezystancji uziomu naturalnego a mocowa na

takiej wysokoci i w miejscu, aby posiaday atwy dostp z poziomu ziemi.

Zaciski do uziemienia ekranów kabli

2.2.12. Uziomy

Naturalne - najczciej wykorzystuje si zbrojone fundamenty budynku lub metalowe rury uone pod ziemi.

Optymalnym rozwizaniem jest uenie w dolnej czci wykopu fundamentowego uziomu otokowego, wykonanego z

ocynkowanej tamy lub prta stalowego. Uziom otokowy czy si ze zbrojeniem fundamentowym w odstpach do 20 m

poprzez spawanie.

Dodatkowe - montowane, jeli rezystancja uziomu naturalnego jest zbyt dua, a odleg do ssiedniego uziomu

naturalnego przekracza 10 m. Rezystancja uziomu dodatkowego musi by mniejsza od dwukrotnej wartoci rezystancji

wymaganej dla danego typu uziomu i zgodna z wymaganiami zawartymi w poszczególnych arkuszach normy.

Sztuczne - montowane, jeli rezystancja uziomu naturalnego jest zbyt dua; wtedy przy jego ukadaniu naley

uwzgldni nastpujce zasady:

Zalecane jest wykonanie uziomu otokowego,

Uziomy poziome ukada na gbokoci nie mniejszej ni 0,6 m,

Unika ukadania pod warstw nie przepuszczaj wody np. asfalt, glina, beton,

ty pomidzy promieniami uziomu powinny by wiksze od 60°,

Miejsce ukadania powinno by oddalone co najmniej o 1,5 m od wejcia do budynku, przej dla pieszych oraz

metalowych ogrodze,

Najwysza cz uziomu pionowego powinna znajdowa si co najmniej na gbokoci 0,5 m przy dugoci ponad 2,5

m,

Maksymalna dugo pojedynczego uziomu sztucznego powinna by mniejsza ni 35 m dla gruntów o rezystywnoci

< 500 Qm i 60 m dla gruntów o rezystywnoci > 500 Qm.

STWiOR STE 01.01 – Modernizacja budynku "starej szkoy"

11

Specyfikacja zostaa sporzdzona w systemie SEKOspec na podstawie standardowej specyfikacji technicznej opracowanej przez

OWEOB Promocja Sp. z o.o.


LM Projekt, ul. 23 Lutego 4/6 m8; 61-726 Pozna

2.2.13. Wewntrzny osprzt ochronny

Poczenia wyrównawcze - najwaniejszym elementem jest szyna wyrównawcza, do której doczone s wszelkie

urzdzenia i instalacje metalowe. Elementy czce urzdzenia i instalacje z szyn przedstawia.

Poczenia wyrównawcze ochronnikowe - odgromniki zaworowe, iskierniki separacyjne lub systemy mieszane.

Odstpy izolacyjne - ukadanie instalacji piorunochronnej w odpowiedniej odlegci od innych instalacji metalowych.

Ograniczniki przepi - stanowi ochron urzdze kocowych aparatów i instalacji elektrycznych przed

niedopuszczalnie wysokimi przepiciami i/lub przeznaczone do wyrównywania potencjaów. Istnieje moliwo ochrony

centralnej dla caej instalacji elektrycznej wewntrznej lub wybranych elementów.

2.3. Warunki przyjcia na budow materiaów do robót montaowych i prefabrykacji rozdzielnic

Wyroby do robót montaowych mog by przyjte na budow, jeli speniaj nastpujce warunki:

zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyk podan w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej

(szczegóowej) ST,

wciwie oznakowane i opakowane,

speniaj wymagane wciwoci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

producent dostarczy dokumenty wiadczce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego

zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatów równie karty katalogowe wyrobów lub

firmowe wytyczne stosowania wyrobów.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót montaowych - wyrobów i materiaów nieznanego pochodzenia.

Przyjcie materiaów i wyrobów na budow powinno by potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.4. Warunki przechowywania materiaów do montau instalacji elektrycznych

Wszystkie materiay pakowane powinny by przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcj producenta oraz

wymaganiami odpowiednich norm.

W szczególnoci kable i przewody naley przechowywa na bbnach (oznaczenie „B”) lub w krkach (oznaczenie „K”),

koce przewodów producent zabezpiecza przed przedostawaniem si wilgoci do wewntrz i wyprowadza poza

opakowanie dla uatwienia kontroli parametrów (ci, przekrój).

Pozostay sprzt, osprzt i oprawy owietleniowe wraz z osprztem pomocniczym naley przechowywa w oryginalnych

opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczególnie naley chroni przed wpywami atmosferycznymi:

deszczem, mrozem oraz zawilgoceniem.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno by suche i zabezpieczone przed

zawilgoceniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZCE SPRZTU

3.1. Ogólne wymagania dotyczce sprztu

Ogólne wymagania dotyczce sprztu podano w ST „Wymagania ogólne”

Prace mona wykonywa przy pomocy wszelkiego sprztu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

Spawanie powinno odbywa si przy uyciu spawarek o parametrach wymaganych dla gruboci materiaów uytych na

poszczególne elementy obudowy, dla czenia elementów miedzianych naley stosowa spawanie gazowe lub ukowe w

osonie gazowej.

4.. WYMAGANIA DOTYCZCE TRANSPORTU

4.1. Ogólne wymagania dotyczce transportu

Ogólne wymagania dotyczce transportu podano w ST „Wymagania ogólne”

4.2. Szczegóowe wymagania dotyczce transportu

Podczas transportu materiaów ze skadu przyobiektowego na obiekt naley zachowa ostrono aby nie uszkodzi

materiaów do montau. Minimalne temperatury dopuszczajce wykonywanie transportu wynosz dla bbnów: - 15°C i -

5°C dla krków, ze wzgldu na moliwo uszkodzenia izolacji.

Naley stosowa dodatkowe opakowania w przypadku moliwoci uszkodze transportowych.

Due rozdzielnice naley przygotowa do transportu dzielc na elementy o wadze umoliwiajcej atwe dostarczenie na

miejsce zabudowywania. Stosowa opakowania w przypadku moliwoci uszkodze transportowych.

5. WYMAGANIA DOTYCZCE WYKONANIA ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacj techniczn i umow oraz za jako

STWiOR STE 01.01 – Modernizacja budynku "starej szkoy"

12

Specyfikacja zostaa sporzdzona w systemie SEKOspec na podstawie standardowej specyfikacji technicznej opracowanej przez

OWEOB Promocja Sp. z o.o.


LM Projekt, ul. 23 Lutego 4/6 m8; 61-726 Pozna

zastosowanych materiaów i jako wykonanych robót.

Roboty winny by wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami ST oraz poleceniami inspektora nadzoru.

5.2. Szczegóowe zasady wykonania robót

5.2.1. Monta przewodów instalacji elektrycznych

Zakres robót obejmuje:

przemieszczenie w strefie montaowej,

enie na miejscu montau wg projektu,wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montau osprztu,

roboty przygotowawcze o charakterze ogólnobudowlanym jak: kucie bruzd w podu, przekucia cian i stropów,

osadzenie przepustów, zdejmowanie przykry kanaów instalacyjnych, wykonanie lepych otworów poprzez podkucie

we wnce albo kucie rczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworów w sufitach, cianach lub podach,

osadzenie koków osadczych plastikowych oraz dybli, rub kotwicych lub wsporników, konsoli, wieszaków wraz z

zabetonowaniem,

monta na gotowym podu elementów osprztu instalacyjnego do montau kabli i przewodów (pkt 2.2.2.),


uki z rur sztywnych naley wykonywa przy uyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie ich

ukadania. Przy ksztatowaniu uku spaszczenie rury nie moe by wiksze ni 15% wewntrznej rednicy rury.

Najmniejsze dopuszczalne promienie uku podane s w tablicy poniej.

Najmniejsze dopuszczalne promienie uku

rednica znamionowa

rury (mm)

18 21 22 28 37 47

Promieuku (mm) 190 190 250 250 350 450

czenie rur naley wykona za pomoc przewidzianych do tego celu zczek (lub przez kielichowanie),

puszki powinny by osadzone na takiej gbokoci, aby ich górna (zewntrzna) kraw po otynkowaniu ciany bya

zrównana (zlicowana) z tynkiem,

przed zainstalowaniem naley w puszce wyci wymagan liczb otworów dostosowanych do rednicy

wprowadzanych rur,

koniec rury powinien wchodzi do rodka puszki na gboko do 5 mm,

wciganie do rur instalacyjnych i kanaów zakrytych drutu stalowego o rednicy 1,0 do 1,2 mm dla uatwienia

wcigania kabli i przewodów wg dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegóowej) ST, ukadanie

(monta) kabli i przewodów zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyk podan w dokumentacji projektowej i

specyfikacji technicznej (szczegóowej) ST. W przypadku atwoci wcigania kabli i przewodów, wciganie drutu

prowadzcego, stalowego nie jest konieczne. Przewody musz by uone swobodnie i nie mog by naraone na

nacigi i dodatkowe naprenia,

oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegóowej) ST lub

normami (PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczestwa przy wspódziaaniu czowieka z maszyn

oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi, w przypadku braku takich

wytycznych),

roboty o charakterze ogólnobudowlanym po montau kabli i przewodów jak: zaprawianie bruzd, naprawa cian i

stropów po przekuciach i osadzeniu przepustów, monta przykry kanaów instalacyjnych,

przeprowadzenie prób i bada zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz PN-E-04700:1998/Az1:2000.

5.2.2. Monta opraw owietleniowych i sprztu instalacyjnego, urzdze i odbiorników energii

elektrycznej

Te elementy instalacji montowa w kocowej fazie robót, aby unikn niepotrzebnych zniszcze i zabrudze. Oprawy do

stropu montowa wkrtami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kokach rozporowych plastikowych. Ta sama uwaga

dotyczy sprztu instalacyjnego, urzdze i odbiorników energii elektrycznej montowanego na cianach.

Przed zamocowaniem opraw naley sprawdzi ich dziaanie oraz prawidowo pocze.

róda wiata i zaponniki do opraw naley zamontowa po cakowitym zainstalowaniu opraw.

Naley zapewni równomierne obcienie faz linii zasilajcych przez odpowiednie przyczanie odbiorów 1-fazowych.

Mocowanie puszek w cianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewnia niezbdn wytrzyma na

wyciganie wtyczki i gniazda.

Gniazda wtykowe i wyczniki naley instalowa w sposób nie kolidujcy z wyposaeniem pomieszczenia.

W sanitariatach naley przestrzega zasady poprawnego rozmieszczania sprztu z uwzgldnieniem przestrzeni

STWiOR STE 01.01 – Modernizacja budynku "starej szkoy"

13

Specyfikacja zostaa sporzdzona w systemie SEKOspec na podstawie standardowej specyfikacji technicznej opracowanej przez

OWEOB Promocja Sp. z o.o.


LM Projekt, ul. 23 Lutego 4/6 m8; 61-726 Pozna

ochronnych.

Poenie wyczników klawiszowych naley przyjmowa takie, aby w caym pomieszczeniu byo jednakowe.

Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym naley instalowa w takim poeniu, aby styk ten wystpowa u góry.

Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych naley podcza w taki sposób, aby przewód fazowy dochodzi do

lewego bieguna, a przewód neutralny do prawego bieguna.

Przewód ochronny bcy przewodu wieloowego powinien mie izolacj b kombinacj barwy zielonej i

tej.

Typy opraw, trasy przewodów oraz sposób ich prowadzenia wykona zgodnie z planami instalacji i schematami.

5.2.3. Instalacja pocze wyrównawczych

Dla uziemienia urzdze i przewodów, na których nie wystpuje trwale potencja elektryczny, naley wykona instalacje

pocze wyrównawczych. Instalacja ta skada si z poczenia wyrównawczego: gównego (gówna szyna

wyrównawcza), miejscowego (dodatkowego - dla czci przewodzcych, jednoczenie dostpnych) i nieuziemionego.

Elementem wyrównujcym potencjay jest przewód wyrównawczy.

Poczenia wyrównawcze gówne i miejscowe naley wybra czc przewody ochronne z czciami przewodzcymi

innych instalacji.

Poczenia wyrównawcze gówne naley wykona na najniszej kondygnacji budynku tj.na parterze.

Do gównej szyny uziemiajacej podczy rury ciepej i zimnej wody, centralnego ogrzewania itp., sprowadzajc je do

wspólnego punktu - gównej szyny uziemiajcej.

W przypadku niemonoci dokonania poczenia bezporedniego, pomidzy elementami metalowymi, naley stosowa

iskierniki.

Dla instalacji pocze wyrównawczych w rozdzielnicach zasilajcych zewntrzne obwody owietleniowe naley

stosowa odgromniki zaworowe pomidzy przewodami fazowymi a uziemieniem instalacji piorunochronnej.

5.2.4. Prefabrykacja rozdzielnic elektrycznych

Przeprowadzenie prefabrykacji rozdzielnicy dokonuje si w oparciu o projekt techniczny, uwzgldniajcy wymagania

stawiane wyrobowi. Do najwaniejszych wymogów nale: stopie ochrony, ilo wolnego miejsca do montau,

lokalizacja (rodzaj pomieszczenia) typ rozdzielnicy, dane dotyczce sieci zasilajcej, miejsce zasilania i odpywów oraz

przekroje kabli, specyfikacja wyposaenia. W oparciu o powysze dane naley sporzdzi schemat ideowy, który zwykle

jest zacznikiem do dokumentacji.

Nastpnym etapem jest rozrysowanie widoku i wyposaenia rozdzielnicy w celu uzgodnienia planu z inspektorem

nadzoru lub technologiem. Przy nieskomplikowanych rozdzielnicach etap ten mona pomin.

Po skompletowaniu wszystkich potrzebnych wg specyfikacji elementów rozdzielnicy naley dokona mocowania i

pocze aparatów i urzdze wg zalece producentów.

Przy skomplikowanych ukadach wyposaenia naley sporzdzi kart technologiczn dla prefabrykacji, stanowi ona

zacznik do protokóu zdawczego rozdzielnicy.

Prefabrykacja rozdzielnicy elektrycznej powinna uwzgldnia wszelkie wytyczne projektanta co do wymaganych cech

obudowy, a w szczególnoci:

stopie ochronnoci,

wymiary zewntrzne kadego elementu obudowy,

typ rozdzielnicy ze wzgldu na sposób montau: wolnostojca, przycienna, nacienna, wnkowa

typ rozdzielnicy ze wzgldu na napicie robocze: redniego napicia, niskiego napicia, saboprdowa,

sposób zasilania i odpywu: „od góry” lub „od dou”,

typ przyczenia do instalacji: pyty przepustowe, dawice, zaciski, przyczenie bezporednie,

sposób mocowania wyposaenia w obudowie: pyty montaowe i osonowe, elementy dystansowe, szyny none

zunifikowane lub zaprojektowane, opracowane wg wymaga normy PN-EN 60439-2:2004,

rodzaj materiau i kolor elementów obudowy,

sposób zabezpieczenia przed dostpem osób nieuprawnionych, opracowane wg wymaga normy PN-EN 60439-

3:2004,

kompletno montau wyposaenia dodatkowego,

kompletno i prawidowo opisów oraz znaków wytypowanych dla danej rozdzielnicy; znaki znajdujce si

wewntrz i na zewntrz rozdzielnicy,

oznakowanie aparatury i okablowania w rozdzielnicy winno by wykonane w sposób czytelny najlepiej przy pomocy


drukarki i nie powinno zakrywa danych technicznych aparatów i osprztu,

w kadej rozdzielnicy (najlepiej w drzwiczkach) powinna znajdowa si kiesze przeznaczona na rysunek schematu

rozdzielnicy.

Ze wzgldu na funkcje jak speniaj mona wyróni rozdzielnice i sterownice. Oba typy tablic mog by wykonane

jako: gówne, podrozdzielnice i rozdzielnice (sterownice) odbiorcze np. obwodowe, pitrowe lub wydzielone dla

STWiOR STE 01.01 – Modernizacja budynku "starej szkoy"

Specyfikacja zostaa sporzdzona w systemie SEKOspec na podstawie standardowej specyfikacji technicznej opracowanej przez

OWEOB Promocja Sp. z o.o.

14


LM Projekt, ul. 23 Lutego 4/6 m8; 61-726 Pozna

konkretnych instalacji.

Ze wzgldu na sposób montau rozrónia si nastpujce typy:

wolnostojce,

przycienne,

wiszce (nacienne),

wnkowe.

Rozdzielnica (sterownica) musi spenia wymogi PN-EN 60439-1:2003 (zgodnej z midzynarodow IEC-439-1).

Wymagane jest wiadectwo bada dla prefabrykowanej rozdzielnicy lub sterownicy, zgodne z ww. wymogami normy.

Rozdzielnica (sterownica) przeznaczona do zainstalowania na terenach budów musi spenia wymogi norm PN-EN

60439-4:2004 oraz PN-EN 60439-4:2005(U).

Rozdzielnica (sterownica) przeznaczona do zainstalowania w miejscach ogólnodostpnych musi spenia wymogi normy

PN-EN 60439-5:2002.

Rozdzielnica (sterownica) powinna by wyposaona w maskownic z tworzywa sztucznego, chroni przed skutkami

napicia dotykowego, jeli wystpuje moliwo kontaktu bezporedniego z elementami pod napiciem.

Wszystkie konstrukcje przycienne rozdzielnic (sterownic) powinny zapewnia dostp do kompletu elementów

wykonawczych od frontu.

Przy konstruowaniu rozdzielnicy (sterownicy) naley przewidzie rozwizanie pozwalajce na ewentualn rozbudow

ukadu, bez koniecznoci zmiany systemu rozdzielnic (w przypadku, kiedy pozostawiona np. dwudziestoprocentowa

rezerwa miejsca okae si niewystarczajca).

Sposób rozmieszczenia montowanego wewntrz wyposaenia powinien uwzgldnia zasad jednorodnoci w ramach

wydzielonego segmentu rozdzielnicy oraz równomiernoci rozkadu w ramach dysponowanej powierzchni.

Rozdzielnice (sterownice) montowane poza pomieszczeniami ruchu elektrycznego powinny by wykonane minimum w

II klasie ochronnoci.

W pomieszczeniach rozdzielnic SN, NN i rozdzielnic pitrowych naley przewidzie dywaniki izolacyjne, stanowice

standardowe ich wyposaenie.

Na drzwiach rozdzielnicy (sterownicy) winien znajdowa si szyld z nazw rozdzielnicy zgodn z nazw rozdzielnicy ze

schematu gównego zasilania budynku. Szyld winien by przymocowany w sposób trway.

5.2.5. Monta rozdzielnic elektrycznych

Zakres robót obejmuje:

przemieszczenie w strefie montaowej,

rozpakowanie,

ustawienie na miejscu montau wg projektu,

wyznaczenie miejsca zainstalowania,

trasowanie,

wykonanie lepych otworów poprzez podkucie we wnce albo kucie rczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne

otworów w sufitach, cianach lub podach,

osadzenie koków osadczych plastikowych oraz dybli, rub kotwicych lub wsporników wraz z

zabetonowaniem,

monta wraz z regulacj mechaniczn elementów odmontowanych na czas mocowania (drzwiczki, klamki,

zamki, pokrywy),

podczenie uziemienia,

sprawdzenie prawidowoci usytuowania w pomieszczeniu, w szczególnoci zachowania minimalnych

szerokoci przej i dróg ewakuacyjnych,

sprawdzenie prawidowoci dziaania po zamontowaniu,

przeprowadzenie prób i bada.

Przy podczaniu rozdzielnicy do instalacji elektrycznej naley pamita aby wszystkie kable odpywowe wyposa w

szyldy z adresami, warunek ten jest szczególnie wany przy duej iloci kabli odpywowych.

5.2.6. Monta instalacji piorunochronnej i uziemie

Zakres robót obejmuje:

przemieszczenie w strefie montaowej,

enie na miejscu montau wg projektu,

wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montau osprztu,

roboty przygotowawcze o charakterze ogólnobudowlanym jak: wykopy liniowe lub jamiste wraz z zasypaniem,

wyprawki pokrycia dachu, kucie bruzd w podu, przekucia cian i stropów, osadzenie przepustów, zdejmowanie

przykry kanaów instalacyjnych, wykonanie lepych otworów poprzez podkucie we wnce albo kucie rczne lub

mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworów w cianach, podach, lub sufitach

STWiOR STE 01.01 – Modernizacja budynku "starej szkoy"

15

Specyfikacja zostaa sporzdzona w systemie SEKOspec na podstawie standardowej specyfikacji technicznej opracowanej przez

OWEOB Promocja Sp. z o.o.


LM Projekt, ul. 23 Lutego 4/6 m8; 61-726 Pozna


osadzenie koków plastikowych oraz dybli, rub kotwicych lub wsporników, zacisków, zczek wraz z

zabetonowaniem,

monta na gotowym podu elementów osprztu instalacyjnego (jak 2.2.2.) do montau instalacji odgromowej,

oznakowanie zgodne z wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegóowej) ST lub

normami (PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczestwa przy wspódziaaniu czowieka z maszyn

oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi), w przypadku braku takich

wytycznych,

roboty o charakterze ogólnobudowlanym po montau instalacji piorunochronnej i uziemie jak: zasypanie wykopów,

zaprawianie bruzd, naprawa cian i stropów po przekuciach i osadzeniu przepustów, monta przykry kanaów

instalacyjnych,

przeprowadzenie prób i bada zgodnie z PN-IEC 60364-6-61 oraz PN-E-04700:1998/ Az1:2000.

5.2.7. Instalacja pocze wyrównawczych

Dla uziemienia urzdze i przewodów, na których nie wystpuje trwale potencja elek-tryczny, wykona instalacje

pocze wyrównawczych. Instalacja skada si z poczenia wyrównawczego: gównego (gówna szyna wyrównawcza),

miejscowego (dodatkowego - dla czci przewodzcych, jednoczenie dostpnych) i nieuziemionego. Elementem

wyrównujcym potencjay jest przewód wyrównawczy.

Wykona poczenia wyrównawcze gówne i miejscowe czce przewody ochronne z czciami przewodzcymi innych

instalacji.

Poczenia wyrównawcze gówne wykona na najniszej kondygnacji budynku tj. na parterze.

Do gównej szyny uziemiajacej podczy rury ciepej i zimnej wody, centralnego ogrze-wania itp., sprowadzajc je do

wspólnego punktu.

W przypadku niemonoci dokonania poczenia bezporedniego, pomidzy elementami metalowymi, naley stosowa

iskierniki.

Dla instalacji pocze wyrównawczych w rozdzielnicach zasilajcych zewntrzne obwody owietleniowe naley

stosowa odgromniki zaworowe pomidzy przewodami fazowymi a uziemieniem instalacji piorunochronnej.

Przed przystpieniem do robót naley dokona przy udziale geodety trasowania przebiegu linii energetycznej, z

zaznaczeniem np. palikami jej charakterystycznych punktów.

6. KONTROLA JAKOCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakoci robót

Ogólne zasady kontroli jakoci robót podano w ST „Wymagania ogólne”

Szczegóowy wykaz oraz zakres pomontaowych bada kabli i przewodów zawarty jest w PN-IEC 60364-6-61:2000 i

PN-E-04700:1998/Az1:2000

Szczegóowy wykaz oraz zakres bada pomontaowych i kontrolnych instalacji piorunochronnych i uziemie zawarty jest

w normach PN-IEC 61024-1-2:2002, PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:200Szczegóowy wykaz oraz

zakres pomontaowych bada rozdzielnic zawarty jest w PN-EN 60439-1:2003 i PN-E-04700:1998/Az1:2000

Szczegóowy wykaz oraz zakres pomontaowych bada kabli i przewodów zawarty jest w PN-IEC 60364-6-61:2000 i

PN-E-04700:1998/Az1:2000

6.2. Szczegóowe zasady kontroli jakoci robót

Szczegóowe zasady kontroli jakoci robót polegaj na sprawdzeniu:

zgodnoci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,

zgodnoci pocze z podanymi w dokumentacji powykonawczej,

sprawdzenie cici wszelkich przewodów wystpujcych w danej instalacji,

poprawnoci wykonania i zabezpieczenia pocze rubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych protokoem

przez wykonawc montau,

poprawnoci wykonania montau sprztu instalacyjnego, urzdze i odbiorników energii elektrycznej,

poprawnoci zamontowania i dokonanej kompletacji opraw owietleniowych,

pomiarach rezystancji izolacji,

napisów informacyjno-ostrzegawczych,

stanu i kompletnoci dokumentacji eksploatacyjnej,

sprawdzenie cici przewodów fazowych, neutralnych i ochronnych,

poprawnoci wykonania pocze rubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych protokoem przez wykonawc

montau.

poprawnoci wykonania i zabezpieczenia pocze rubowych instalacji piorunochronnych i uziemie,

potwierdzonych protokoem przez wykonawc montau,

STWiOR STE 01.01 – Modernizacja budynku "starej szkoy"

Specyfikacja zostaa sporzdzona w systemie SEKOspec na podstawie standardowej specyfikacji technicznej opracowanej przez

OWEOB Promocja Sp. z o.o.

16


LM Projekt, ul. 23 Lutego 4/6 m8; 61-726 Pozna

pomiarach rezystancji instalacji lub jej elementów, zgodnie z zasadami przeprowadzania bada.

Pomiar rezystancji uziemienia wykonuje si przy prdzie przemiennym np. metod techniczn przy uyciu woltomierza,

którego wewntrzna impedancja musi wynosi minimum 200 Q/V (dla zasilania z sieci), oraz ródo prdu powinno by

izolowane od sieci elektroenergetycznej np. przez transformator dwuuzwojeniowy.

Po wykonaniu ogldzin naley sporzdzi protokóy z przeprowadzonych bada zgodnie z wymogami zawartymi w

normie PN-IEC 60364-6-61:2000.

6.3. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiaami

Wszystkie materiay, urzdzenia i aparaty nie speniajce wymaga podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,

zostan odrzucone. Jeli materiay nie speniajce wymaga zostay wbudowane lub zastosowane, to na polecenie

Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wciwe, na wasny koszt.

Na pisemne wystpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moe uzna wad za niemaj zasadniczego wpywu na jako

funkcjonowania instalacji i ustali zakres i wielko potrce za obnionjako.

7.. WYMAGANIA DOTYCZCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót

Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne”

7.2. Szczegóowe zasady przedmiaru i obmiaru robót

Obmiaru robót dokonuje si z natury (wykonanej roboty) przyjmujc jednostki miary odpowiadajce zawartym w

dokumentacji i tak:

dla osprztu montaowego dla kabli i przewodów: szt., kpl., m,

dla kabli i przewodów: m,

dla sprztu cznikowego: szt., kpl.,

dla opraw owietleniowych: szt., kpl.,

dla urzdze i odbiorników energii elektrycznej: szt., kpl.

dla rozdzielnicy: szt., kpl.,

dla osprztu montaowego w rozdzielnicy: szt., kpl., m,

dla aparatów montaowych w rozdzielnicy: szt., kpl.,

dla osprztu montaowego dla instalacji piorunochronnej i uziomów: szt., kpl., m,

dla zwodów i uziomów: m,

dla elementów instalacji piorunochronnej i uziomów: szt., kpl.,

8.. WYMAGANIA DOTYCZCE ODBIORU ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót.

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”

8.2. Szczegóowe zasady odbioru robót.

8.2.1. Odbiór midzyoperacyjny.

Odbiór midzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakoczeniu danego etapu robót majcych wpyw na wykonanie

dalszych prac.

Odbiorowi takiemu mog podlega m.in.:

przygotowanie poda do montau kabli i przewodów, czników, gniazd, opraw owietleniowych, urzdze i

odbiorników energii elektrycznej oraz innego osprztu,

instalacja, której pene wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robót przez inne brane lub odwrotnie, gdy prace

innych bran wymagaj zakoczenia robót instalacji elektrycznej np. zasilanie pomp.

wykonanie i monta konstrukcji,

ustawienie na stanowiskach aparatów, urzdze, dawików, baterii kondensatorów z przynale do stosowania

aparatur

ustawienie tablic sterowniczych i przekanikowych w nastawni,

ustawienie rozdzielnicy,

obwody zewntrzne gówne i pomocnicze,

instalacje owietleniowe, grzejne, telefoniczne i inne.

przygotowanie poda do montau instalacji piorunochronnej i uziomów,

8.2.2. Odbiór czciowy

Naley przeprowadzi badanie pomontaowe czciowe robót zanikajcych oraz elementów urzdze, które ulegaj

STWiOR STE 01.01 – Modernizacja budynku "starej szkoy"

17

Specyfikacja zostaa sporzdzona w systemie SEKOspec na podstawie standardowej specyfikacji technicznej opracowanej przez

OWEOB Promocja Sp. z o.o.


LM Projekt, ul. 23 Lutego 4/6 m8; 61-726 Pozna

zakryciu (np. wszelkie roboty zanikajce), uniemoliwiajc ocen prawidowoci ich wykonania po cakowitym

ukoczeniu prac.

Podczas odbioru naley sprawdzi prawidowo montau oraz zgodno z obowizujcymi przepisami i

projektem:wydzielonych instalacji wtynkowych i podtynkowych,

prawidowo montau oraz zgodno z obowizujcymi przepisami i projektem: wydzielonych ptli lub elementów

instalacji piorunochronnej i uziomów.

8.2.3. Odbiór kocowy

Badania pomontaowe jako techniczne sprawdzenie jakoci wykonanych robót naley przeprowadzi po zakoczeniu

robót elektrycznych przed przekazaniem uytkownikowi urzdze zasilajcych.

Zakres bada obejmuje sprawdzenie:

dla napi do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji,

dla napi powyej 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji oraz sprawdzenie oznaczenia kabla, cici i

zgodnoci faz, próba napiciowa kabla. Badania napiciem probierczym wykonuje si tylko jeden raz.

izolacji torów gównych,

izolacji torów pomocniczych,

dziaania funkcjonalnego obwodów pomocniczych,

dziaania mechanicznego czników, blokad itp.,

instalacji ochronnej.

Parametry bada oraz sposób przeprowadzenia bada s okrelone w normach PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-

04700:1998/Az1:2000.

Wyniki bada trzeba zamieci w protokole odbioru kocowego.

Badania rozdzielnic

Badania napiciem probierczym rozdzielnic wykonuje si tylko jeden raz.

Badania dziaania obwodów pomocniczych rozdzielnic polegaj na sprawdzeniu prawidowoci dziaania ukadów

zabezpiecze, sterowania, sygnalizacji, blokad, automatyki i samoczynnego zaczania rezerwy. Badania naley

przeprowadzi wedug programu, który powinien by czci dokumentacji eksploatacyjnej.

Badania dziaania mechanicznego czników, blokad itp. wykonuje si na napdach czników oraz zwizanych z nimi

blokadach mechanicznych. Naley wykona 5 normalnych cykli roboczych (zamknicie - otwarcie) kadego cznika.

W rozdzielnicach dwuczonowych naley wykona 5 cykli przestawie kadego czonu ruchomego - od stanu pracy do

stanu spoczynku (próby) i od stanu spoczynku (próby) do stanu pracy.

czniki sterujce wyposaeniem czonu naley zamyka i otwiera w stanie pracy i w stanie próby. W trakcie próby

trzeba take sprawdzi prawidowe dziaanie blokad tego czonu.

Badania naley przeprowadzi wedug instrukcji rozdzielnicy. Wyniki bada trzeba zamieci w protokole odbioru

kocowego.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT

9.1. Ogólne zasady dotyczce podstawy rozliczenia robót i patnoci

Ogólne ustalenia dotyczce podstawy rozliczenia robót podano w ST „Wymagania ogólne”

9.2. Szczegóowe zasady rozliczenia robót i patnoci

Rozliczenie robót montaowych instalacji elektrycznych moe by dokonane jednorazowo po wykonaniu penego

zakresu robót i ich kocowym odbiorze lub etapami okrelonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów czciowych robót.

Ostateczne rozliczenie umowy pomidzy zamawiajcym a wykonawc nastpuje po dokonaniu odbioru

pogwarancyjnego.

Podstaw rozliczenia oraz patnoci wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi warto tych robót obliczona na

podstawie:

okrelonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i iloci robót zaakceptowanych przez

zamawiajcego lub

ustalonej w umowie kwoty ryczatowej za okrelony zakres robót.

Ceny jednostkowe wykonania, robót instalacji elektrycznych lub kwoty ryczatowe obejmujce roboty instalacyjne

uwzgldniaj równie:

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie do stanowiska roboczego materiaów, narzdzi i sprztu,

obsug sprztu nie posiadajcego etatowej obsugi,

ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowa przestawnych umoliwiajcych wykonanie robót na

STWiOR STE 01.01 – Modernizacja budynku "starej szkoy"

Specyfikacja zostaa sporzdzona w systemie SEKOspec na podstawie standardowej specyfikacji technicznej opracowanej przez

OWEOB Promocja Sp. z o.o.

18


LM Projekt, ul. 23 Lutego 4/6 m8; 61-726 Pozna

wysokoci do 4 m (jeli taka konieczno wystpuje),

usunicie wad i usterek oraz naprawienie uszkodze powstaych w czasie robót,

uporzdkowanie miejsca wykonywania robót,

usunicie pozostaci, resztek i odpadów materiaów w sposób podany w specyfikacji technicznej szczegóowej,

likwidacj stanowiska roboczego.

W kwotach ryczatowych ujte s równie koszty montau, demontau i pracy rusztowa niezbdnych do wykonania

robót na wysokoci do 4 m od poziomu terenu.

Przy rozliczaniu robót wedug uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbdnych rusztowa mog by uwzgldnione

w tych cenach lub stanowi podstaw oddzielnej patnoci. Sposób rozliczenia kosztów montau, demontau i pracy

rusztowa koniecznych do wykonywania robót na wysokoci powyej 4 m, naley ustali w postanowieniach pkt. 9

specyfikacji technicznej (szczegóowej) ST robót w zakresie instalacji oraz opraw elektrycznych opracowanej dla

realizowanego przedmiotu zamówienia.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-IEC 60364-1:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-4-41:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczestwa. Ochrona

przeciwporaeniowa.

PN-IEC 60364-4-42:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczestwa. Ochrona przed skutkami

oddziaywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczestwa. Ochrona przed prdem

przeteniowym.

PN-IEC 60364-4-46:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczestwa. Odczanie izolacyjne i

czenie.

PN-IEC 60364-4-47:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczestwa. Stosowanie rodków

ochrony dla zapewnienia bezpieczestwa. Postanowienia ogólne. rodki ochrony przed poraeniem prdem

elektrycznym.

PN-IEC 60364-5-51:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i monta wyposaenia elektrycznego. Postanowienia ogólne.

PN-IEC 60364-5-52:2002

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i monta wyposaenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i monta wyposaenia elektrycznego. Obcialno prdowa

ugotrwaa przewodów.

PN-IEC 60364-5-53:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i monta wyposaenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i

sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i monta wyposaenia elektrycznego. Uziemienia i przewody

ochronne.

PN-IEC 60364-5-559:2003

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i monta wyposaenia elektrycznego. Inne wyposaenie.

Oprawy owietleniowe i instalacje owietleniowe.

PN-IEC 60364-5-56:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i monta wyposaenia elektrycznego. Instalacje bezpieczestwa.

PN-IEC 60364-6-61:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.

PN-IEC 60364-7-701:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczce specjalnych instalacji lub lokalizacji.

Pomieszczenia wyposaone w wann lub/i basen natryskowy.

PN-IEC 60364-7-702:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny

ywackie i inne.

STWiOR STE 01.01 – Modernizacja budynku "starej szkoy"

19

Specyfikacja zostaa sporzdzona w systemie SEKOspec na podstawie standardowej specyfikacji technicznej opracowanej przez

OWEOB Promocja Sp. z o.o.


LM Projekt, ul. 23 Lutego 4/6 m8; 61-726 Pozna

PN-IEC 60364-7-702:1999/Ap1:2002

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny

ywackie i inne.

PN-IEC 60364-7-704:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje

na terenie budowy i rozbiórki.

PN-IEC 60364-7-705:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje

elektryczne w gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych.

PN-IEC 60898:2000

Sprzt elektroinstalacyjny. Wyczniki do zabezpiecze przeteniowych instalacji domowych i podobnych.

PN-EN 50146:2002 (U)

Wyposaenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych.

PN-EN 60445:2002

Zasady podstawowe i bezpieczestwa przy wspódziaaniu czowieka z maszyn oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia

identyfikacyjne zacisków urzdze i zakocze przewodów oraz ogólne zasady systemu alfanumerycznego.

PN-EN 60446-2004

Zasady podstawowe i bezpieczestwa przy wspódziaaniu czowieka z maszyn oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia

identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi.

PN-EN 60529-2003

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

PN-EN 60664-1:2003 (U)

Koordynacja izolacji urzdze elektrycznych w ukadach niskiego napicia. Cz 1: Zasady, wymagania i badania.

PN-EN 60670-1:2005 (U)

Puszki i obudowy do sprztu elektroinstalacyjnego do uytku domowego i podobnego. Cz 1: Wymagania ogólne

PN-EN 60799:2004

Sprzt elektroinstalacyjny. Przewody przyczeniowe i przewody poredniczce.

PN-EN 60898-1:2003 (U)

Sprzt elektroinstalacyjny. Wyczniki do zabezpiecze przeteniowych instalacji domowych i podobnych. Cz 1:

Wyczniki do obwodów prdu przemiennego.

PN-EN 60898-1:2003/A1:2005 (U)

Sprzt elektroinstalacyjny. Wyczniki do zabezpiecze przeteniowych instalacji domowych i podobnych. Cz 1:

Wyczniki do obwodów prdu przemiennego (Zmiana A1).

PN-EN 60898-1:2003/AC:2005 (U)

Sprzt elektroinstalacyjny. Wyczniki do zabezpiecze przeteniowych instalacji domowych i podobnych. Cz 1:

Wyczniki do obwodów prdu przemiennego.

PN-EN 61008-1:2005 (U)

Sprzt elektroinstalacyjny. Wyczniki rónicowoprdowe bez wbudowanego zabezpieczenia nadprdowego do uytku

domowego i podobnego (RCCB). Cz 1: Postanowienia ogólne.

PN-EN 61009-1:2005 (U)

Sprzt elektroinstalacyjny. Wyczniki rónicowoprdowe z wbudowanym zabezpieczeniem nadprdowym do uytku

domowego i podobnego (RCBO). Cz 1: Postanowienia ogólne.

PN-E-04700:1998

Urzdzenia i ukady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontaowych bada

odbiorczych.

PN-E-04700:1998/Az1:2000

Urzdzenia i ukady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontaowych bada

odbiorczych (Zmiana Az1).

PN-E-93207:1998

Sprzt elektroinstalacyjny. Odganiki instalacyjne i pytki odgane na napicie do 750 V do przewodów o przekrojach

do 50 mm 2 . Wymagania i badania.

PN-E-93207:1998/Az1:1999

Sprzt elektroinstalacyjny. Odganiki instalacyjne i pytki odgane na napicie do 750 V do przewodów o przekrojach

do 50 mm 2 . Wymagania i badania (Zmiana Az1).

PN-E-93210:1998

Sprzt elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamionowe napicie robocze 220 V i 230 V i prdy znamionowe do

25 A. Wymagania i badania.

PN-90/E-05029

Kod do oznaczania barw.

STWiOR STE 01.01 – Modernizacja budynku "starej szkoy"

Specyfikacja zostaa sporzdzona w systemie SEKOspec na podstawie standardowej specyfikacji technicznej opracowanej przez

OWEOB Promocja Sp. z o.o.

20


LM Projekt, ul. 23 Lutego 4/6 m8; 61-726 Pozna

PN-EN 60529:2003

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)

PN-EN 60446:2004

Zasady podstawowe i bezpieczestwa przy wspódziaaniu czowieka z maszyn oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia

identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi

PN-EN 60439-1:2003

Rozdzielnice i sterownice niskonapiciowe. Cz 1: Zestawy badane w penym i niepenym zakresie bada typu

PN-EN 60439-2:2004

Rozdzielnice i sterownice niskonapiciowe. Cz 2: Wymagania dotyczce przewodów szynowych

PN-EN 60439-3:2004

Rozdzielnice i sterownice niskonapiciowe. Cz 3: Wymagania dotyczce niskonapiciowych rozdzielnic i sterownic

przeznaczonych do instalowania w miejscach dostpnych do uytkowania przez osoby niewykwalifikowane.

Rozdzielnice tablicowe

PN-EN 60439-4:2004

Rozdzielnice i sterownice niskonapiciowe. Cz 4: Wymagania dotyczce zestawów przeznaczonych do instalowania

na terenach budów (ACS)

PN-EN 60439-4:2005(U)

Rozdzielnice i sterownice niskonapiciowe. Cz 4: Wymagania dotyczce zestawów przeznaczonych do instalowania

na terenach budów (ACS)

PN-EN 60439-5:2002

Rozdzielnice i sterownice niskonapiciowe. Cz 5: Wymagania szczegóowe dotyczce zestawów napowietrznych

przeznaczonych do instalowania w miejscach ogólnie dostpnych. Kablowe rozdzielnice szafowe (CDCs) do rozdziau

energii w sieciach

PN-EN 50274:2004

Rozdzielnice i sterownice niskonapiciowe. Ochrona przed poraeniem prdem

elektrycznym. Ochrona przed niezamierzonym dotykiem bezporednim czci niebezpiecznych czynnych

PN-EN 50298:2004

Puste obudowy rozdzielnic i sterownic niskonapiciowych. Wymagania ogólne

PN-EN 50300:2005(U)

Rozdzielnice i sterownice niskonapiciowe. Ogólne wymagania dotyczce niskonapiciowych rozdzielnic tablicowych

przeznaczonych do elektroenergetycznych stacji rozdzielczych

PN-EN 62208:2005(U)

Puste obudowy rozdzielnic i sterownic niskonapiciowych. Wymagania ogólne

PN-E-05163:2002

Rozdzielnice i sterownice niskonapiciowe osonite. Wytyczne badania w warunkach wyadowania ukowego,

powstaego w wyniku zwarcia wewntrznego

PN-E-04700:1998/Az1:2000

Urzdzenia i ukady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontaowych bada

odbiorczych (Zmiana Az1)

PN-IEC 60364-6-61:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze

PN-EN 50164-1:2002 (U)

Elementy urzdzenia piorunochronnego (LPS). Cz 1. Wymagania stawiane elementom poczeniowym.

PN-EN 50164-2:2003 (U)

Elementy urzdzenia piorunochronnego (LPS). Cz 2. Wymagania dotyczce przewodów i uziomów.

PN-IEC 60364-4-442:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczestwa. Ochrona przed przepiciami.

Ochrona instalacji niskiego napicia przed przejciowymi przepiciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach

wysokiego napicia.

PN-IEC 60364-5-548:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i monta wyposaenia

elektrycznego. Ukady uziemiajce i poczenia wyrównawcze instalacji informatycznych

PN-IEC 60364-7-706:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczce specjalnych

instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone powierzchniami przewodzcymi.

PN-IEC 60364-7-707:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania

dotyczce uziemie instalacji urzdze przetwarzania danych.

PN-IEC-61024-1:2001

STWiOR STE 01.01 – Modernizacja budynku "starej szkoy"

Specyfikacja zostaa sporzdzona w systemie SEKOspec na podstawie standardowej specyfikacji technicznej opracowanej przez

OWEOB Promocja Sp. z o.o.

21


LM Projekt, ul. 23 Lutego 4/6 m8; 61-726 Pozna

Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne.

PN-IEC-61024-1-1:2001

Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. Wybór poziomów ochrony dla urzdze piorunochronnych.

PN-IEC 61024-1:2001/ Ap1:2002

Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne.

PN-IEC 61024-1-1:2001/Ap1:2002

Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. Wybór poziomów ochrony dla urzdze piorunochronnych.

PN-IEC-61024-1-2:2002

Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Cz 1-2: Zasady ogólne. Przewodnik B. Projektowanie, monta,

konserwacja i sprawdzanie urzdze piorunochronnych.

PN-IEC-61312-1:2001

Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady ogólne.

PN-IEC/TS 61312-2:2003

Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym (LEMP). Cz 2.

Ekranowanie obiektów, poczenia wewntrz obiektów i uziemienia.

PN-IEC/TS 61312-3:2004

Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Cz 3. Wymagania dotyczce urzdze do

ograniczania przepi (SPD).

PN-EN 61663-1:2002 (U)

Ochrona odgromowa. Linie telekomunikacyjne. Cz 1. Instalacje wiatowodowe.

PN-EN 61663-2:2002 (U)

Ochrona odgromowa. Linie telekomunikacyjne. Cz 2. Linie wykonywane przewodami metalowymi.

PN-86/E-05003.01

Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne.

PN-89/E-05003.03

Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona obostrzona.

PN-92/E-05003.04

Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona specjalna.

PN-IEC 99-1:1993

Ograniczniki przepi. Iskiernikowe zaworowe ograniczniki przepi do sieci prdu przemiennego.

PN-IEC 99-4:1993

Ograniczniki przepi. Beziskiernikowe zaworowe ograniczniki przepi z tlenków metali do sieci prdu przemiennego.

PN-90/E-05029

Kod do oznaczania barw.

PN-E-04700:1998

Urzdzenia i ukady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania

pomontaowych bada odbiorczych.

PN-E-04700:1998/Az1:2000

Urzdzenia i ukady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania

pomontaowych bada odbiorczych (Zmiana Az1).

PN-IEC 60050(604):1999

Midzynarodowy sownik terminologiczny elektryki - Wytwarzanie, przesyanie i rozdzielanie energii elektrycznej -

Eksploatacja.

PN-EN 62271-200:2005 (U)

Wysokonapiciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza - Cz 200: Rozdzielnice prdu przemiennego w osonach

metalowych na napicie znamionowe wysze ni 1 kV do 52 kV wcznie.

N SEP-E-0004

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

PN-90/E-06401.01

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzt do kabli o napiciu znamionowym nie przekraczajcym 30

kV. Postanowienia ogólne.

PN-90/E-06401.02

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzt do kabli o napiciu znamionowym nie przekraczajcym 30

kV. Poczenia i zakoczenia .

PN-90/E-06401.03

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzt do kabli o napiciu znamionowym nie przekraczajcym 30

kV. Mufy przelotowe na napicie nie przekraczajce 0,6/1 kV.

PN-90/E-06401.04

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzt do kabli o napiciu znamionowym nie przekraczajcym 30

STWiOR STE 01.01 – Modernizacja budynku "starej szkoy"

Specyfikacja zostaa sporzdzona w systemie SEKOspec na podstawie standardowej specyfikacji technicznej opracowanej przez

OWEOB Promocja Sp. z o.o.

22


LM Projekt, ul. 23 Lutego 4/6 m8; 61-726 Pozna

kV. Mufy przelotowe na napicie powyej 0,6/1 kV.

PN-90/E-06401.05

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzt do kabli o napiciu znamionowym nie przekraczajcym 30

kV. Gowice wntrzowe na napicie powyej 0,6/1 kV.

PN-90/E-06401.06

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzt do kabli o napiciu znamionowym nie przekraczajcym 30

kV. Gowice napowietrzne na napicie powyej 0,6/1 kV.

PN-EN 61330:2001

Stacje transformatorowe prefabrykowane wysokiego napicia na niskie napicie.

PN-IEC 742+A1:1997

Transformatory separacyjne i transformatory bezpieczestwa. Wymagania.

PN-86/E-04070.15

Transformatory. Metody bada. Pomiar intensywnoci wyadowa niezupenych przy napiciu przemiennym.

PN-86/E-06041

Transformatory olejowe o mocy znamionowej 25 kVA i wikszej. Wyposaenie podstawowe.

PN-EN 60076-1:2001/A12:2004

Transformatory. Wymagania ogólne.

PN-IEC 60076-8:2002

Transformatory. Cz 8: Przewodnik stosowania.

PN-IEC 60354:1999

Przewodnik obcienia transformatorów olejowych.

PN-EN 60726:2003 (U)

Transformatory suche.

PN-69/E-04070

Transformatory. Metody bada.

PN-81/E-04070.00

Transformatory. Metody bada. Postanowienia ogólne, ogldziny.

PN-81/E-04070.01

Transformatory. Metody bada. Badanie oleju.

PN-81/E-04070.01/Az1:2001

Transformatory. Metody bada. Badanie oleju (Zmiana Az1).

PN-EN 61558-1:2000

Bezpieczestwo transformatorów mocy, jednostek zasilajcych i podobnych. Ogólne wymagania i badania.

PN-EN 61558-1:2006 (U)

Bezpieczestwo transformatorów mocy, jednostek zasilajcych, dawików i urzdze podobnych - Cz 1: Ogólne

wymagania i badania

PN-EN 61558-2-6:2000

Bezpieczestwo transformatorów mocy, jednostek zasilajcych i podobnych. Szczegóowe wymagania dotyczce

transformatorów bezpieczestwa do ogólnego stosowania.

PN-EN 61558-2-23:2003

Bezpieczestwo transformatorów mocy, jednostek zasilajcych i podobnych. Cz 2-23: Szczegóowe wymagania

dotyczce transformatorów stosowanych na placach budów.

PN-EN 62041:2005 (U)

Transformatory mocy, jednostki zasilajce, dawiki i podobne urzdzenia. Wymagania

EMC.

PN-HD 605 S1:2002 (U)

Kable elektroenergetyczne. Dodatkowe metody bada.

PN-HD 605 S1:2002/A3:2003 (U)

Kable elektroenergetyczne. Dodatkowe metody bada (Zmiana A3).

PN-HD 621 S1:2003 (U)

Kable elektroenergetyczne redniego napicia o izolacji papierowej przesyconej.

10.2. Ustawy

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pón. zmianami).

10.3. Rozporzdzenia

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegóowego zakresu i formy dokumentacji

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

STWiOR STE 01.01 – Modernizacja budynku "starej szkoy"

Specyfikacja zostaa sporzdzona w systemie SEKOspec na podstawie standardowej specyfikacji technicznej opracowanej przez

OWEOB Promocja Sp. z o.o.

23


LM Projekt, ul. 23 Lutego 4/6 m8; 61-726 Pozna

ytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montau i rozbiórki, tablicy

informacyjnej oraz ogoszenia zawierajcego dane dotyczce bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r.

Nr 108, poz. 953 z póniejszymi zmianami).

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodnoci wyrobów

budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodnoci, wymaga, jakie

powinny spenia notyfikowane jednostki uczestniczce w ocenie zgodnoci oraz sposobu oznaczenia wyrobów

budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

10.4. lnne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaowych (tom I, cz 4) Arkady, Warszawa 1990 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB cz D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 1: Instalacje

elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych. Warszawa 2003 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB cz D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje

elektryczne i piorunochronne w budynkach uytecznoci publicznej. Warszawa 2004 r.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod CPV 45000000-7. Wydanie

II, OWEOB Promocja - 2005 r.

Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1999

STWiOR STE 01.01 – Modernizacja budynku "starej szkoy"

24

Specyfikacja zostaa sporzdzona w systemie SEKOspec na podstawie standardowej specyfikacji technicznej opracowanej przez

OWEOB Promocja Sp. z o.o.

More magazines by this user
Similar magazines