Katalóg študijných programov Fakulty BERG pre akademický rok ...

fberg.tuke.sk

Katalóg študijných programov Fakulty BERG pre akademický rok ...

TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH

FAKULTA BANÍCTVA, EKOLÓGIE, RIADENIA A GEOTECHNOLÓGIÍ

KATALÓG ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOV

Fakulty BERG

1-stupeň vzdelávania (Bc.) 1.-3. ročník

2-stupeň vzdelávania (Ing.) 1.-2. ročník

3-stupeň vzdelávania (PhD.) 1.-3. ročník

2013/2014


Obsah

Príhovor dekana Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií 5

1 AKADEMICKÉ ORGÁNY, AKADEMICKÍ FUNKCIONÁRI A ÚTVARY TU 7

1.1 Vedenie Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií 9

1.2 Vedenie Technickej univerzity 10

1.3 Dekani fakúlt Technickej univerzity 11

1.4 Vedecká rada Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií 12

1.5 Akademický senát Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií 13

1.6 Ústavné rady Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií 14

1.7 Dekanát Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií 16

1.8 Ústav geodézie, kartografie a geografických informačných systémov 18

1.9 Ústav geoturizmu 19

1.10 Ústav geovied 20

1.11 Ústav logistiky priemyslu a dopravy 21

1.12 Ústav montánnych vied a ochrany životného prostredia 22

1.13 Ústav podnikania a manažmentu 23

1.14 Ústav riadenia a informatizácie výrobných procesov 24

1.15 Celouniverzitné pracoviská a katedry iných fakúlt zabezpečujúce výučbu na Fakulte

baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií 25

1.16 Univerzitná knižnica TU v Košiciach 26

2 HARMONOGRAM ŠTÚDIA A ZOZNAM ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOV 27

2.1 Časový harmonogram štúdia 29

2.2 Študijné programy a odbory 30

3 ŠTUDIJNÉ PROGRAMY PRE BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM 33

3.1 Automatizácia a riadenie procesov získavania a spracovania surovín 35

3.2 Baníctvo a geotechnika 39

3.3 Dopravná logistika podniku 43

3.4 Geodézia a geografické informačné systémy 47

3.5 Geodézia a kataster nehnuteľností 51

3.6 Geológia a regionálny rozvoj 55

3.7 Geoturizmus 59

3.8 Hospodárenie s vodou v komunálnej sfére 63

3.9 Informatizácia procesov získavania a spracovania surovín 67

3.10 Manažérstvo procesov 71

3.11 Manažérstvo zemských zdrojov 75

3.12 Mineralurgia a environmentálne technológie 79

3.13 Priemyselná logistika 83

3.14 Riadenie dopravy surovín 87

3.15 Riadenie kvality procesov získavania a spracovania surovín 91

3.16 Technológie v naftárenskom a plynárenskom priemysle 95

3.17 Využívanie alternatívnych zdrojov energie 99

3.18 Záchranárska, požiarna a bezpečnostná technika 103


4 ŠTUDIJNÉ PROGRAMY PRE INŽINIERSKE ŠTÚDIUM 107

4.1 Geologické inžinierstvo 109

4.2 Geoturizmus 113

4.3 Informatizácia procesov získavania a spracovania surovín 117

4.4 Inžinierska geodézia a kataster nehnuteľností 121

4.5 Manažérstvo zemských zdrojov 125

4.6 Mineralurgia a environmentálne technológie 129

4.7 Priemyselná logistika 133

4.8 Riadenie dopravy surovín 137

4.9 Riadenie kvality procesov získavania a spracovania surovín 141

4.10 Riadenie procesov získavania a spracovania surovín 145

4.11 Technológie baníctva a tunelárstva 149

4.12 Technológie v naftárenskom a plynárenskom priemysle 153

4.13 Využívanie alternatívnych zdrojov energie 157

5 ŠTUDIJNÉ PROGRAMY PRE DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM 161

5.1 Banská geológia a geologický prieskum 163

5.2 Banská mechanizácia, doprava a hlbinné vŕtanie 165

5.3 Banské meračstvo a geodézia 167

5.4 Ekonomika zemských zdrojov 169

5.5 Mineralurgia a environmentálne technológie 171

5.6 Priemyselná logistika 173

5.7 Riadenie procesov získavania a spracovania surovín 175

5.8 Ťažba nerastov a inžinierske geotechnológie 177

5.9 Využívanie a ochrana zemských zdrojov 179


Vážené kolegyne a kolegovia, vážení študenti,

dostáva sa Vám do rúk katalóg študijných programov Fakulty baníctva, ekológie, riadenia

a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach, univerzity s vyše 60 ročnou tradíciou.

V živote človeka je to obdobie, keď pevne stojí na vrchole svojej kariéry. Pyramídy postavenej

z každodenných udalostí, práce a myšlienok stmelených nadobudnutým rozhľadom

a skúsenosťami človeka. Takou sa dnes cíti a širokou verejnosťou je vnímaná aj Technická

univerzita v Košiciach, jedna z nosných ustanovizní šírenia technicky orientovaného vzdelania

a vedy nielen v rámci regiónu východného, ale aj celého Slovenska a v mnohých odboroch aj

stredoeurópskeho priestoru.

Ako jedna z troch zakladajúcich fakúlt stála Fakulta BERG, vtedy Banícka fakulta, pri zrode

TU v Košiciach a jej formovaní. Preniesla na ňu časť zo svojich bohatých a vážených baníckych

tradícií a tradícií vysokého školstva datujúceho sa do roku 1762, ktoré sú medzinárodne

akceptované v Deklarácii pokračovateľov duchovného dedičstva Baníckej akadémie v Banskej

Štiavnici. Na týchto hlbokých a pevných základoch poskytuje Fakulta BERG vzdelanie nielen

v tradičných baníckych disciplínach, ale pozorne vnímajúc rastúce potreby spoločnosti pre

rozvoj vzdelanostnej ekonomiky východného Slovenska, aj v atraktívnych a žiadaných

študijných programoch pôsobiacich v oblastiach geodézie, geografických informačných

systémov, geológie, geotechnológií, environmentálnych technológií, získavania a spracovania

surovín, informatizácie a riadenia procesov, priemyselnej logistiky, manažérstva procesov,

manažérstva zemských zdrojov, využívania alternatívnych zdrojov energie, záchranárskej,

požiarnej a bezpečnostnej techniky, ale aj v rozvoji cestovného ruchu a propagácie nášho

regiónu študijným programom geoturizmus.

Fakultu tvorí vyvážený kolektív pedagogických, vedeckovýskumných a technickohospodárskych

pracovníkov, čo je zárukou pre študentov, že na našej fakulte získajú potrebné

vedomosti, ktoré ich začlenia do spoločnosti technickej inteligencie. Verím, že napriek

povinnostiam, ktoré si štúdium na univerzite vyžaduje, študenti našej fakulty tu prežijú jednu

z najkrajších etáp svojho života a dosiahnu jeden zo svojich životných cieľov a aj úspechov.

Vážené kolegyne a kolegovia, vážení študenti. Dovoľte mi na záver úprimne Vám popriať

veľa pevného zdravia, osobných a pracovných úspechov a veľa húževnatosti, tvorivosti a šťastia

pri napĺňaní svojich cieľov.

Zdar Boh!

prof. Ing. Gabriel Weiss, PhD.

dekan


1

AKADEMICKÉ ORGÁNY, AKADEMICKÍ

FUNKCIONÁRI A ÚTVARY TU


2013/2014 AKADEMICKÉ ORGÁNY, AKADEMICKÍ FUNKCIONÁRI A ÚTVARY TU

VEDENIE FAKULTY

BANÍCTVA, EKOLÓGIE, RIADENIA A GEOTECHNOLÓGIÍ

Dekan:

prof. Ing. Gabriel WEISS, PhD.

Letná 9/A, 2. posch., č. dv. 232

tel.: +421-55-633 0018

e-mail: Gabriel.Weiss@tuke.sk

Prodekan pre vedecko-výskumnú činnosť, zahraničné styky a vzdelávanie v III. stupni VŠ:

prof. RNDr. Igor PODLUBNÝ, DrSc.

Letná 9/A, 2. posch., č. dv. 209

tel.: +421-55-602 2218

e-mail: Igor.Podlubny@tuke.sk

Prodekan pre rozvoj a pedagogickú činnosť v II. stupni VŠ:

doc. Ing. Fridrich ZELEŇÁK, PhD.

Letná 9/A, 2. posch., č. dv. 209

tel.: +421-55-602 2391

e-mail: Fridrich.Zelenak@tuke.sk

Prodekan pre pedagogickú činnosť v I. stupni VŠ:

doc. Ing. Juraj GAŠINEC, PhD.

Letná 9/A, 2. posch., č. dv. 209

tel.: +421-55-602 2390

e-mail: Juraj.Gasinec@tuke.sk

Predseda Akademického senátu Fakulty BERG:

prof. Ing. Ján TERPÁK, CSc.

Boženy Němcovej 3, č. dv. 409

tel.: +421-55-602 5180

e-mail: Jan.Terpak@tuke.sk

Tajomníčka:

JUDr. Daniela CVANCINGEROVÁ

Letná 9/A, 2. posch., č. dv. 232/2

tel.: +421-55-602 2026

e-mail: Daniela.Cvancingerova@tuke.sk

9


AKADEMICKÉ ORGÁNY, AKADEMICKÍ FUNKCIONÁRI A ÚTVARY TU 2013/2014

VEDENIE TECHNICKEJ UNIVERZITY

Rektor:

Dr.h.c. prof. Ing. Anton ČIŽMÁR, CSc.

Prorektor pre vonkajšie vzťahy a marketing:

Dr.h.c. mult. prof. Ing. Juraj SINAY, DrSc.

Prorektor pre rozvoj a výstavbu:

prof. Ing. Emil SPIŠÁK, CSc.

Prorektor pre vedu a výskum:

prof. Ing. Stanislav KMEŤ, CSc.

Prorektor pre vzdelávanie:

prof. Ing. Pavel RASCHMAN, CSc.

Zmocnenec pre kvalitu:

prof. Ing. Jozef ZAJAC, CSc.

Kvestor:

Ing. Marcel BEHÚN, PhD.

Predseda akademického senátu Technickej Univerzity

doc. RNDr. Dušan OLČÁK, CSc.

Kancelár rektora:

Ing. Adrián HARČÁR, PhD.

10


2013/2014 AKADEMICKÉ ORGÁNY, AKADEMICKÍ FUNKCIONÁRI A ÚTVARY TU

DEKANI FAKÚLT TECHNICKEJ UNIVERZITY

Dekan Hutníckej fakulty:

doc. Dr. Ing. Peter HORŇAK

tel.: +421-55-602 2023

e-mail: Peter.Hornak@tuke.sk

Dekan Strojníckej fakulty:

Dr.h.c. mult. prof. Ing. František TREBUŇA, CSc.

tel.: +421-55-602 2015

e-mail: Frantisek.Trebuna@tuke.sk

Dekan Fakulty elektrotechniky a informatiky:

prof. Ing. Liberios VOKOROKOS, PhD.

tel.: +421-55-602 4005

e-mail: Liberios.Vokorokos@tuke.sk

Dekan Stavebnej fakulty:

doc. Ing. Vincent KVOČÁK, PhD.

tel.: +421-55-602 4001

e-mail: Vincent.Kvocak@tuke.sk

Dekan Ekonomickej fakulty:

prof. RNDr. Vincent ŠOLTÉS, CSc.

tel.: +421-55-602 3275

e-mail: Vincent.Soltes@tuke.sk

Dekan Fakulty výrobných technológií so sídlom v Prešove:

prof. Ing. Jozef ZAJAC, CSc.

tel.: +421-51-772 3012

e-mail: Jozef.Zajac@tuke.sk

Dekan Fakulty umení:

doc. Ing. Ján KANÓCZ, CSc.

tel.: +421-55-602 2176

e-mail: Jan.Kanocz@tuke.sk

Dekan Leteckej fakulty:

prof. Ing. František ADAMČÍK, CSc.

tel.: +421-55-602 6101

e-mail: Frantisek.Adamcik@tuke.sk

11


AKADEMICKÉ ORGÁNY, AKADEMICKÍ FUNKCIONÁRI A ÚTVARY TU 2013/2014

VEDECKÁ RADA FAKULTY

BANÍCTVA, EKOLÓGIE, RIADENIA A GEOTECHNOLÓGIÍ

Interní členovia:

prof. Ing. Gabriel WEISS, PhD.

prof. RNDr. Igor PODLUBNÝ, DrSc.

doc. Ing. Juraj GAŠINEC, PhD.

doc. Ing. Fridrich ZELEŇÁK, PhD.

prof. Ing. Daniela MARASOVÁ, CSc

Dr.h.c. prof. Ing. Pavol RYBÁR, PhD.,

prof. Ing. Michal CEHLÁR, PhD.

prof. Ing. Ján PINKA, CSc.

prof. Ing. Jiří ŠKVARLA, CSc.

doc. Ing. Gabriel FEDORKO, PhD.

prof. Ing. Viliam BAUER, CSc.

prof. Ing. Adriana CSIKÓSOVÁ, CSc.,

prof. Ing. Michal ZACHAROV, CSc.

prof. Ing. Juraj JANOČKO, CSc., Dr.scient.

doc. Ing. Gejza TIMČÁK, PhD.

doc. Ing. Ivo PETRÁŠ, PhD.,

prof. Dr. Ing. Janka SABOVÁ

prof. Ing. Ján TERPÁK, CSc.

prof. Ing. Karol KOSTÚR, CSc.

prof. Ing. Igor LEŠŠO, CSc.

Externí členovia:

Dr.h.c. prof. Ing. Vladimír SLIVKA, CSc.

Dr.h.c. Ing. Peter ČIČMANEC, PhD.

Dr.h.c. JUDr. Ing. Ján BÍLEK

Dr.h.c. prof. RNDr. Michal TKÁČ, CSc.

hosť. prof. Ing. Vincent JAKUB, PhD.

hosť. prof. Ing. Víťazoslav KRÚPA, DrSc.

Ing. Ladislav DRABIK, PhD., MBA

prof. dr. hab. inż.. Piotr CZAJA

dr. László TIHANYI

prof. Ing. Vojtech DIRNER, CSc.

dekan

prodekan

prodekan, riaditeľ ÚGKaGIS

prodekan

riaditeľ ÚGT

riaditeľ ÚMVaOŽP

riaditeľ ÚLPaD

riaditeľka ÚPaM

riaditeľ ÚGV

riaditeľ ÚRaIVP

predseda AS FBERG

dekan, HGF VŠB-TU Ostrava

generálny riaditeľ Hornonitrianske bane, a.s. Prievidza

predseda Správnej rady TU

dekan Podnikovohospodárskej fakulty EU Bratislava so

sídlom v Košiciach

riaditeľ, GEOMETRA Košice

riaditeľ, ÚG SAV Košice

predseda predstavenstva, CASSPOS, a.s. Košice

dekan Wydział Górnictwa i Geoinżynierii AGH im.

Stanisława Staszica w Krakowie

dekan MǗSZAKI FÖLDTUDOMÁNYI KAR,

MISKOLCI EGYETEM

predseda AS HGF VŠB-TU Ostrava

12


2013/2014 AKADEMICKÉ ORGÁNY, AKADEMICKÍ FUNKCIONÁRI A ÚTVARY TU

AKADEMICKÝ SENÁT FAKULTY

BANÍCTVA, EKOLÓGIE, RIADENIA A GEOTECHNOLÓGIÍ

Predseda:

prof. Ing. Ján TERPÁK, CSc.

Podpredsedníčka:

doc. Ing. Žofia KUZEVIČOVÁ, PhD.

Členovia - zamestnanecká časť:

doc. PhDr. Mária ANTOŠOVÁ, PhD.

doc. Ing. Stanislav JACKO, PhD.

doc. Ing. Ľubica KOZÁKOVÁ, PhD.

doc. Ing. Marek LACIAK, PhD.

prof. Ing. Daniela MARASOVÁ, CSc.

doc. Ing. Ladislav MIXTAJ, PhD.

Ing. Katarína PUKANSKÁ, PhD.

doc. Ing. Peter TAUŠ, PhD.

Členovia - študentská časť:

Bc. Barbora BENČŐOVÁ

Rastislav STAŠÁK

Dominik TÜDÖŠ

13


AKADEMICKÉ ORGÁNY, AKADEMICKÍ FUNKCIONÁRI A ÚTVARY TU 2013/2014

ÚSTAVNÉ RADY FAKULTY

BANÍCTVA, EKOLÓGIE, RIADENIA A GEOTECHNOLÓGIÍ

ÚSTAV GEODÉZIE, KARTOGRAFIE A GEOGRAFICKÝCH INFORMAČNÝCH SYSTÉMOV

Riaditeľ ústavu

Tajomníčka ústavu

Člen

Člen

Člen

Externý člen

Externý člen

Externý člen

doc. Ing. Juraj GAŠINEC, PhD.

doc. Ing. Žofia KUZEVIČOVÁ, PhD.

prof. Ing. Gabriel WEISS, PhD.

prof. Dr. Ing. Janka SABOVÁ

hosť. prof. Ing. Vincent JAKUB, PhD.

prof. Ing. Štefan SOKOL, PhD.

Ing. Milan HAČKO, PhD.

Ing. Dušan FERIANC

ÚSTAV GEOTURIZMU

Riaditeľ ústavu

Zástupca riaditeľa

Tajomník ústavu

Zástupca v AS

Člen

Externý člen

Dr.h.c. prof. Ing. Pavol RYBÁR, PhD.

Ing. Bartolomej BALÁŽ, CSc.

Mgr. Mário MOLOKÁČ, PhD.

doc. Ing. Ladislav MIXTAJ, PhD.

Ing. Ľubomír ŠTRBA, PhD.

Ing. Dušan ORAVEC, PhD.

ÚSTAV GEOVIED

Riaditeľ ústavu

Zástupca riaditeľa

Tajomníčka ústavu

prof. Ing. Juraj JANOČKO CSc., Dr.scient.

doc. RNDr. Blažej PANDULA, PhD.

Ing. Marta PREKOPOVÁ, PhD.

ÚSTAV LOGISTIKY PRIEMYSLU A DOPRAVY

Riaditeľ ústavu

Zástupca riaditeľa

Zástupca v AS

Tajomníčka ústavu

Člen

Člen

Externý člen

Externý člen

doc. Ing. Gabriel FEDORKO, PhD.

doc. Ing. Martin STRAKA, PhD.

prof. Ing. Daniela MARASOVÁ, CSc.

doc. Ing. Andrea ROSOVÁ, PhD.

doc. Ing. Vieroslav MOLNÁR, PhD.

prof. Dr.h.c., Ing. Dušan MALINDŽÁK, CSc.

Ing. Ladislav OLEXA

prof. Ing. Jozef ZAJAC, CSc.

ÚSTAV MONTÁNNYCH VIED A OCHRANY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Riaditeľ ústavu

Zástupca riaditeľa

Zástupca v AS

Člen

Externý člen

prof. Ing. Jiří ŠKVARLA, CSc.

doc. Ing. Fridrich ZELEŇÁK, PhD.

doc. Ing. Ľubica KOZÁKOVÁ, PhD.- tajomníčka ústavu

doc. Ing. Pavel PETERKA, PhD.

prof. RNDr. Peter BALÁŽ, DrSc.

14


2013/2014 AKADEMICKÉ ORGÁNY, AKADEMICKÍ FUNKCIONÁRI A ÚTVARY TU

ÚSTAV PODNIKANIA A MANAŽMENTU

Riaditeľka ústavu

Zástupca riaditeľa

Tajomníčka ústavu

Člen

Člen

Externý člen

prof. Ing. Adriana CSIKÓSOVÁ, CSc.

prof. Ing. Michal CEHLÁR, PhD.

doc. PhDr. Mária ANTOŠOVÁ, PhD.

doc. Ing. Radim RYBÁR, PhD.

Ing. Andrea SEŇOVÁ, PhD.

prof. Ing. Jozef MIHOK, PhD.

ÚSTAV RIADENIA A INFORMATIZÁCIE VÝROBNÝCH PROCESOV

Riaditeľ ústavu

Zástupca riaditeľa

Tajomníčka ústavu

Člen

Externý člen

doc. Ing. Ivo PETRÁŠ, PhD.

prof. Ing. Ján TERPÁK, CSc. - predseda AS F BERG

doc. Ing. Marta BENKOVÁ, CSc.

prof. Ing. Ľubomír DORČÁK, CSc.

prof. Ing. Imrich KOŠTIAL, CSc.

15


AKADEMICKÉ ORGÁNY, AKADEMICKÍ FUNKCIONÁRI A ÚTVARY TU 2013/2014

DEKANÁT FAKULTY BANÍCTVA, EKOLÓGIE, RIADENIA A

GEOTECHNOLÓGIÍ

Letná 9/A, 2. posch., č. dv. 232

042 00 Košice

Telefón: +421-55-633 0018

Fax: +421-55-633 6618

Tajomník fakulty:

JUDr. Daniela CVANCINGEROVÁ

tel.: 602 2026, e-mail: Daniela.Cvancingerova@tuke.sk

Sekretariát dekana:

Daša ŠOFFOVÁ

tel.: 633 0018, 602 2025, e-mail: Sekrd.Fberg@tuke.sk

Referát personálnej činnosti

Bc. Helena BEŇÁKOVÁ

tel.: 602 2186, e-mail: Helena.Benakova@tuke.sk

ŠTUDIJNÉ ODDELENIE:

Vedúca oddelenia

Tatiana MAKEĽOVÁ

tel.: 602 2350, e-mail: Tatiana.Makelova@tuke.sk

Študijné referentky

Jana KAŽIMÍROVÁ

tel.: 602 2233, e-mail: Jana.Kazimirova@tuke.sk

Jozefína LUKÁČOVÁ

tel.: 602 2179, e-mail: Jozefina.Lukacova@tuke.sk

Iveta SKUBANOVÁ

tel.: 602 2629, e-mail: Iveta.Skubanova@tuke.sk

Emília ZELEŇÁKOVÁ

tel.: 602 2208, e-mail: Emilia.Zelenakova@tuke.sk

REFERÁT PRE VVČAZS A VZDELÁVANIE V III. STUPNI

Tatiana DUBNICKÁ

tel.: 602 2229, e-mail: Tatiana.Dubnicka@tuke.sk

EKONOMICKÉ ODDELENIE:

Vedúca ekonomického oddelenia a referentka pre plán a dotácie

Ing. Ingrid RUŠČINOVÁ

tel.: 602 2217, e-mail: Ingrid.Ruscinova@tuke.sk

Referát ekonomiky práce a miezd

Eva BEDNAŘÍKOVÁ

tel.: 602 2211, e-mail: Eva.Bednarikova@tuke.sk

16


2013/2014 AKADEMICKÉ ORGÁNY, AKADEMICKÍ FUNKCIONÁRI A ÚTVARY TU

Referát hospodárskej agendy

Gabriela SVITEKOVÁ

tel.: 602 2626, e-mail: Gabriela.Svitekova@tuke.sk

Referát podnikateľskej činnosti a investícií

Ing. Lenka GRÁCOVÁ

tel.: 602 2248, e-mail: Lenka.Gracova@tuke.sk

Pokladňa

Bc. Andrea RUDYOVÁ

tel.: 602 2205, e-mail: Andrea.Rudyova@tuke.sk

EDIČNÉ ODDELENIE:

Vedúca oddelenia, grafické a propagačné práce

Stanislava VASSOVÁ

tel.: 602 3118, e-mail: Stanislava.Vassova@tuke.sk

Grafické a propagačné práce

Janette DRABBOVÁ

tel.: 602 3102, e-mail : Janette.Drabbova@tuke.sk

Študijná literatúra

Ing. Emília HAMAROVÁ

tel.: 602 3102, e-mail: Emilia.Hamarova@tuke.sk

Časopis Acta Montanistica Slovaca

Ing. Eliška HORNIAKOVÁ, PhD.

tel.: 602 2437, e-mail: Eliska.Horniakova@tuke.sk

Edičná kopírovacia služba

Milan FLOREK

tel: 602 3129

Zámočnícke a údržbárske práce

Ondrej ONDKO

tel: 602 3104

SERVISNÉ POČÍTAČOVÉ PRACOVISKO:

Vedúca pracoviska

Ing. Mária ZELEŇÁKOVÁ

tel.: 602 2980, e-mail: Maria.Zelenakova@tuke.sk

Ing. Anna GREJTÁKOVÁ

tel.: 602 2989, e-mail : Anna.Grejtakova@tuke.sk

Ing. Daniel JELINEK

tel: 602 2939, e-mail: Daniel.Jelinek@tuke.sk

DOPRAVA:

Vodič služobného motorového vozidla

Ján VASS

tel.: 602 2810

17


AKADEMICKÉ ORGÁNY, AKADEMICKÍ FUNKCIONÁRI A ÚTVARY TU 2013/2014

ÚSTAV GEODÉZIE, KARTOGRAFIE A GEOGRAFICKÝCH

INFORMAČNÝCH SYSTÉMOV

Park Komenského 19

042 00 Košice

Telefón: +421-55-602 2919

Riaditeľ:

Tajomníčka:

doc. Ing. Juraj GAŠINEC, PhD.

doc. Ing. Žofia KUZEVIČOVÁ, PhD.

Sekretárka: Bc. Valéria SZAFFKOVÁ, tel.: 602 2919

Hospodárka: Bc. Ľudmila ČEPEJOVÁ, tel.: 602 2977

Profesori:

Docenti:

Odborní asistenti:

Vedecko-výskumní pracovníci:

Ostatní zamestnanci:

prof. Ing. Gabriel WEISS, PhD.

prof. Dr. Ing. Janka SABOVÁ

hosť. prof. Ing. Vincent JAKUB, PhD.

prof. Ing. Juraj ŠÜTTI, DrSc. - emeritný profesor

doc. Ing. Peter BLIŠŤAN, PhD.

doc. Ing. Ľudovít KOVANIČ, CSc.

doc. Ing. Silvia GAŠINCOVÁ, PhD.

Ing. Viera HURČÍKOVÁ, PhD.

Ing. Ľudovít KOVANIČ, PhD., ml.

Ing. Slavomír LABANT, PhD.

Ing. Soňa MOLČÍKOVÁ, PhD.

Ing. Marián ZEMEN, PhD.

Ing. Katarína PUKANSKÁ, PhD.

Ing. Štefan RÁKAY, ml., PhD.

Ing. Miroslav ŠIMČÁK, PhD.

Ing. Marcela GERGEĽOVÁ, PhD.

Ing. Pavel KUKUČKA, PhD.

Ing. Štefan RÁKAY, st.

Viera KRÁLOVÁ

Peter OLENČIN

Ľudmila PUSZTOVÁ

18


2013/2014 AKADEMICKÉ ORGÁNY, AKADEMICKÍ FUNKCIONÁRI A ÚTVARY TU

ÚSTAV GEOTURIZMU

Park Komenského 19

042 00 Košice

Telefón: +421-55-602 5192

Riaditeľ:

Zástupca riaditeľa:

Tajomník:

Dr.h.c. prof. Ing. Pavol RYBÁR, PhD.

Ing. Bartolomej BALÁŽ, CSc.

Mgr. Mário MOLOKÁČ, PhD.

Sekretárka / Hospodárka: Margita HLAVÁČOVÁ, tel.: 602 5192

Docenti:

Odborní asistenti:

doc. Ing. Jana JABLONSKÁ, CSc.

doc. Ing. Ladislav MIXTAJ, PhD.

doc. Ing. Erik WEISS, PhD.

Ing. Ján DERCO, PhD.

Ing. Slavomír DREVKO, PhD.

Ing. Jana HORODNÍKOVÁ, PhD.

Ing. Ladislav HVIZDÁK, PhD.

RNDr. Mária KOŠČOVÁ, PhD.

Ing. Branislav KRŠÁK, PhD.

Mgr. Marián LUKÁČ

Ing. Patrícia SLANINOVÁ

Ing. Ľubomír ŠTRBA, PhD.

Ing. Roland WEISS, PhD.

19


AKADEMICKÉ ORGÁNY, AKADEMICKÍ FUNKCIONÁRI A ÚTVARY TU 2013/2014

ÚSTAV GEOVIED

Park Komenského 15

042 00 Košice

Telefón: +421-55-602 2647

Riaditeľ:

Zástupca riaditeľa:

Tajomníčka:

prof. Ing. Juraj JANOČKO, CSc., Dr.scient.

doc. RNDr. Blažej PANDULA, PhD.

Ing. Marta PREKOPOVÁ, PhD.

Sekretárka / Hospodárka: Katarína SZABÓOVÁ, tel.: 602 2647

Profesori:

Docenti:

Odborní asistenti:

Vedecko-výskumní pracovníci:

Ostatní zamestnanci:

prof. RNDr. Stanislav JACKO, CSc. - emeritný profesor

prof. Ing. Michal ZACHAROV, CSc.

doc. Ing. Stanislav JACKO, PhD.

doc. Ing. Marián KOŠUTH, PhD.

doc. Ing. Ladislav TOMETZ PhD.

doc. Ing. Ladislav Vizi, PhD.

Ing. Roman FARKAŠOVSKÝ, PhD.

Mgr. Julián KONDELA, PhD.

Ing. Diana DIRNEROVÁ, PhD.

Ing. Lucia MIHALOVÁ, PhD.

Ing. Silvia LUKAČÍNOVÁ, PhD.

Ing. Dušan DUGÁČEK

Anna KOZELKOVÁ

Jozef POKLEMBA

Ing. Jana ZACHAROVOVÁ

20


2013/2014 AKADEMICKÉ ORGÁNY, AKADEMICKÍ FUNKCIONÁRI A ÚTVARY TU

ÚSTAV LOGISTIKY PRIEMYSLU A DOPRAVY

Park Komenského 14

042 00 Košice

Telefón: +421-55-602 3161

Riaditeľ:

Zástupca riaditeľa:

Tajomníčka:

doc. Ing. Gabriel FEDORKO, PhD.

doc. Ing. Martin STRAKA, PhD.

doc. Ing. Andrea ROSOVÁ, PhD.

Sekretárka / Hospodárka: Kvetoslava SPANYIKOVÁ, tel.: 602 3161

Profesori:

Docenti:

Odborní asistenti:

Ostatní zamestnanci:

prof. Ing. Ján BOROŠKA, CSc. - emeritný profesor

Dr.h.c. prof. Ing. Dušan MALINDŽÁK, CSc.

prof. Ing. Daniela MARASOVÁ, CSc.

prof. Ing. Eduard ŠTROFFEK, CSc. - emeritný profesor

prof. Ing. Vladimír VODZINSKÝ, CSc. - emeritný profesor

doc. Ing. Jozef KREŠÁK, PhD.

doc. Ing. Vieroslav MOLNÁR, PhD.

doc. Ing. Ján SPIŠÁK, PhD.

doc. Ing. Dušan VÍTKO, PhD.

Ing. Peter BINDZÁR, PhD.

Ing. Nikoleta HUSÁKOVÁ, PhD.

Ing. Stanislav KROPUCH, PhD.

Ing. Janka ŠADEROVÁ, PhD.

Ing. Peter KAČMÁRY, PhD.

Peter KIŠIDAY

21


AKADEMICKÉ ORGÁNY, AKADEMICKÍ FUNKCIONÁRI A ÚTVARY TU 2013/2014

ÚSTAV MONTÁNNYCH VIED A OCHRANY ŽIVOTNÉHO

PROSTREDIA

Park Komenského 19

042 00 Košice

Telefón: +421-55-602 3128

Riaditeľ:

Zástupca riaditeľa:

Tajomníčka:

prof. Ing. Jiří ŠKVARLA, CSc.

doc. Ing. Fridrich ZELEŇÁK, PhD.

doc. Ing. Ľubica KOZÁKOVÁ, PhD.

Sekretárka: Eva BOCANOVÁ, tel.: 602 3128

Hospodárka: Emília TOMKOVÁ, tel.: 602 2957

Profesori:

Docenti:

Odborní asistenti:

Vedecko-výskumní pracovníci:

Ostatní zamestnanci:

prof. Ing. Viliam BAUER, CSc.

prof. Ing. Ján PINKA, CSc.

doc. Ing. Tomáš BAKALÁR, PhD.

doc. Ing. Milan BÚGEL, CSc.

doc. Ing. Jozef ČECH, CSc.

doc. Ing. Juraj ĎUROVE, PhD.

doc. Ing. Pavel PETERKA, PhD.

Ing. Jozef BOCAN, PhD.

Ing. Ivan BREZÁNI, PhD.

Mgr. Mária KAŇUCHOVÁ, PhD.

Ing. Edita MAJEROVÁ, PhD

Ing. Marína SIDOROVÁ, PhD.

Ing. Martin SISOL, PhD.

Ing. Erika ŠKVAREKOVÁ, PhD.

Ing. Marian ŠOFRANKO, PhD.

Ing. Pavol VAVREK, PhD.

Ing. Gabriel WITTENBERGER, PhD.

doc. Ing. Františka MICHALÍKOVÁ, CSc.

Zoltán SPANYIK

Marta PROKSOVÁ

22


2013/2014 AKADEMICKÉ ORGÁNY, AKADEMICKÍ FUNKCIONÁRI A ÚTVARY TU

ÚSTAV PODNIKANIA A MANAŽMENTU

Park Komenského 19

042 00 Košice

Telefón: +421-55-602 5195

Riaditeľka:

Zástupca riaditeľa:

Tajomníčka:

prof. Ing. Adriana CSIKÓSOVÁ, CSc.

prof. Ing. Michal CEHLÁR, PhD.

doc. PhDr. Mária ANTOŠOVÁ, PhD.

Sekretárka / Hospodárka: Emília BARBIERIKOVÁ, tel.: 602 5195

Docenti:

Odborní asistenti:

doc. Ing. Edita AUGUSTÍNOVÁ, CSc.

doc. Ing. Katarína ČULKOVÁ, PhD.

doc. Ing. Dušan KUDELAS, PhD.

doc. Ing. Štefan KUZEVIČ, PhD.

doc. Ing. Radim RYBÁR, PhD.

doc. Ing. Katarína TEPLICKÁ, PhD.

doc. Ing. Peter TAUŠ, PhD

doc. Ing. Lucia DOMARACKÁ, PhD.

Ing. Ján KOŠČO, PhD.

Mgr. Mária MUCHOVÁ, PhD.

Ing. Henrieta PAVOLOVÁ, PhD.

Ing. Andrea SEŇOVÁ, PhD.

Ing. Marcela TAUŠOVÁ, PhD.

Ing. Jozef ZUZÍK, PhD.

23


AKADEMICKÉ ORGÁNY, AKADEMICKÍ FUNKCIONÁRI A ÚTVARY TU 2013/2014

ÚSTAV RIADENIA A INFORMATIZÁCIE VÝROBNÝCH

PROCESOV

Boženy Němcovej 3

042 00 Košice

Telefón: +421-55-602 5190

Riaditeľ:

Zástupca riaditeľa:

Tajomníčka:

doc. Ing. Ivo PETRÁŠ, PhD.

prof. Ing. Ján TERPÁK, CSc.

doc. Ing. Marta BENKOVÁ, CSc.

Sekretárka: Denisa BALINTOVÁ, tel.: 602 5190

Hospodárka: Kristína FARKAŠOVÁ, tel.: 602 5163

Profesori:

Docenti:

Odborní asistenti:

Vedecko-výskumní pracovníci:

Ostatní zamestnanci:

prof. Ing. Karol KOSTÚR, CSc.

prof. Ing. Ľubomír DORČÁK, CSc.

prof. Ing. Igor LEŠŠO, CSc.

prof. RNDr. Igor PODLUBNÝ, DrSc.

prof. Ing. Imrich KOŠTIAL, CSc. - emeritný profesor

doc. Ing. Pavel HOROVČÁK, CSc.

doc. Ing. Jozef FUTÓ, PhD.

doc. Ing. Marek LACIAK, PhD.

Ing. Patrik FLEGNER, PhD.

Ing. Marcela MALINDŽÁKOVÁ, PhD.

Ing. Beáta STEHLÍKOVÁ, PhD.

Ing. Ondrej ŽELEZNÍK, PhD.

Ing. Dagmar BEDNÁROVÁ, PhD.

Ing. Gabriela BOGDANOVSKÁ, PhD.

Ing. Milan DURDÁN, PhD.

Ing. Ján KAČUR, PhD.

RNDr. Jana PÓCSOVÁ, PhD.

RNDr. Blanka SEMANČÍKOVÁ, PhD.

Ing. Tomáš ŠKOVRÁNEK, PhD.

RNDr. Erika ŠKRABUĽÁKOVÁ, PhD.

RNDr. Andrea MOJŽIŠOVÁ, PhD.

Ing. Marcela PAVLÍČKOVÁ, PhD.

Branislav PETROVIČ

Ing. Jaroslav BUDIŠ

24


2013/2014 AKADEMICKÉ ORGÁNY, AKADEMICKÍ FUNKCIONÁRI A ÚTVARY TU

CELOUNIVERZITNÉ PRACOVISKÁ A KATEDRY INÝCH

FAKÚLT ZABEZPEČUJÚCE VÝUČBU NA FAKULTE BERG

Katedra jazykov

PhDr. Jana PAVLOVOVÁ, CSc. - vedúca katedry

tel.: +421-55-602 4217

e-mail: Jana.Pavlovova@tuke.sk

web: http://web.tuke.sk/kj/

Katedra spoločenských vied

PhDr. Helena DŽUPKOVÁ - vedúca katedry

tel.: +421-55-602 4339

e-mail: Helena.Dzupkova@tuke.sk

web: http://web.tuke.sk/kasv/

Katedra telesnej výchovy

Mgr. Mikuláš STAREC - vedúci katedry

tel.: +421-55-602 4335

e-mail: Mikulas.Starec@tuke.sk

web: http://www.tuke.sk/ktv/

Katedra aplikovanej matematiky a informatiky Strojníckej fakulty

prof. RNDr. Dušan KNEŽO, CSc. - vedúci katedry

tel.: +421-55-602 2223

e-mail: Dusan.Knezo@tuke.sk

web: http://web.tuke.sk/sjf-kama/

Katedra fyziky Fakulty elektrotechniky a informatiky

doc. RNDr. Dušan OLČÁK, CSc. - vedúci katedry

tel.: +421-55-602 2833

e-mail: Dusan.Olcak@tuke.sk

web: http://web.tuke.sk/feikf/

25


AKADEMICKÉ ORGÁNY, AKADEMICKÍ FUNKCIONÁRI A ÚTVARY TU 2013/2014

UNIVERZITNÁ KNIŽNICA TU V KOŠICIACH

www.lib.tuke.sk/

Boženy Němcovej 7

042 00 Košice

Telefón: +421-917 325 929

Email: kniznica@tuke.sk

VEDENIE KNIŽNICE

Riaditeľ:

Ing. Ondrej LÁTKA, PhD.

tel: 602 7711

e-mail: ondrej.latka@tuke.sk

Sekretariát:

Valéria PORUBSKÁ

tel: 602 7700

e-mail: valeria.porubska@tuke.sk

Oddelenie budovania fondov

Bc. Stanislav STAŠKOVIČ

tel: 602 7744

e-mail: stanislav.staskovic@tuke.sk

Oddelenie vedeckých informácií

Ing. Viera TOMÁŠOVÁ

tel: 602 7733

e-mail: viera.tomasova@tuke.sk

Oddelenie automatizovaných systémov

Ing. Ondrej ANTAL

tel: 602 7722

e-mail: ondrej.antal@tuke.sk

OTVÁRACIE HODINY

Požičovňa

pondelok – štvrtok: 9.00 – 15.00 hod

utorok:

9.00 – 19.00 hod

piatok:

9.00 – 14.00 hod

Študovňa

pondelok – štvrtok:

piatok:

Copycentrum

pondelok – štvrtok:

piatok:

7.00 – 19.00 hod

7.00 – 16.00 hod

7.00 – 16.00 hod

7.00 – 14.00 hod

26


2

HARMONOGRAM ŠTÚDIA A ZOZNAM

ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOV


2013/2014 HARMONOGRAM ŠTÚDIA A ZOZNAM ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOV

ČASOVÝ HARMONOGRAM ŠTÚDIA

Harmonogram štúdia v akademickom roku 2013/2014

Akademický rok 2013/2014 začína: 01. 09. 2013

končí: 31. 08. 2014

Slávnostné otvorenie akademického roka 2013/2014:

23. 9. 2013 o 11,00 hod. v Aule Maxima

Harmonogram pre 1. a 2. ročník bakalárskeho štúdia a 1. ročník inžinierskeho štúdia

Zápis:

podľa harmonogramu zápisov

Výučba v zimnom semestri: 23. 09. 2013 - 22. 12. 2013

Zimné prázdniny: 23. 12. 2013 - 01. 01. 2014

Skúšobné obdobie zimného semestra: 02. 01. 2014 - 16. 02. 2014

Výučba v letnom semestri: 17. 02. 2014 - 18. 05. 2014

Skúšobné obdobie letného semestra: 19. 05. 2014 - 06. 07. 2014

Hlavné prázdniny: 07. 07. 2014 - 31. 08. 2014

Harmonogram pre 3. ročník bakalárskeho štúdia:

Zápis:

podľa harmonogramu zápisov

Výučba v zimnom semestri: 23. 09. 2013 - 22. 12. 2013

Zimné prázdniny: 23. 12. 2013 - 01. 01. 2014

Skúšobné obdobie zimného semestra: 02. 01. 2014 - 16. 02. 2014

Bloková výučba, bakalárske praktikum: 27. 01. 2014 - 14. 02. 2014

Vypracovanie a odovzdanie bakalárskej práce: 17. 02. 2014 - 21. 03. 2014

Príprava na obhajoby BP a ŠS: 24. 03. 2014 - 17. 04. 2014

Obhajoby BP a ŠS: 23. 04. 2014 - 30. 04. 2014

Odovzdanie diplomov: 21. 05. 2014

Harmonogram pre záverečné ročníky inžinierskeho štúdia:

Zápis:

podľa harmonogramu zápisov

Výučba v zimnom semestri: 23. 09. 2013 - 22. 12. 2013

Zimné prázdniny: 23. 12. 2013 - 01. 01. 2014

Skúšobné obdobie zimného semestra: 02. 01. 2014 - 16. 02. 2014

Bloková výučba, diplomové praktikum: 27. 01. 2014 - 14. 02. 2014

Diplomová prax: 17. 02. 2014 - 21. 03. 2014

Vypracovanie a odovzdanie diplomovej práce: 24. 03. 2014 - 25. 04. 2014

Príprava na obhajoby DP a ŠS: 28. 04. 2014 - 23. 05. 2014

Obhajoby DP a ŠS: 26. 05. 2014 - 30. 05. 2014

Promócie: 27. 06. 2014

V stredu 7.5.2014 bude vyučovanie ako vo štvrtok (rozvrh ako vo štvrtok).

29


HARMONOGRAM ŠTÚDIA A ZOZNAM ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOV 2013/2014

ŠTUDIJNÉ PROGRAMY A ODBORY

ŠTUDIJNÉ PROGRAMY BAKALÁRSKEHO ŠTÚDIA

Študijný program

Automatizácia a riadenie procesov získavania a spracovania

surovín

v študijnom odbore Automatizácia

Baníctvo a geotechnika

v študijnom odbore Baníctvo

Dopravná logistika podniku

v študijnom odbore Logistika

Geodézia a geografické informačné systémy

v študijnom odbore Geodézia a kartografia

Geodézia a kataster nehnuteľností

v študijnom odbore Geodézia a kartografia

Geológia a regionálny rozvoj

v študijnom odbore Banská geológia a geologický prieskum

Geoturizmus

v študijnom odbore Získavanie a spracovanie zemských zdrojov

Hospodárenie s vodou v komunálnej sfére

v študijnom odbore Získavanie a spracovanie zemských zdrojov

Informatizácia procesov získavania a spracovania surovín

v študijnom odbore Získavanie a spracovanie zemských zdrojov

Manažérstvo procesov

v študijnom odbore Získavanie a spracovanie zemských zdrojov

Manažérstvo zemských zdrojov

v študijnom odbore Získavanie a spracovanie zemských zdrojov

Mineralurgia a environmentálne technológie

v študijnom odbore Mineralurgia

Priemyselná logistika

v študijnom odbore Logistika

Riadenie dopravy surovín

v študijnom odbore Získavanie a spracovanie zemských zdrojov

Riadenie kvality procesov získavania a spracovania surovín

v študijnom odbore Získavanie a spracovanie zemských zdrojov

Garant

prof. Ing. Karol Kostúr, CSc.

prof. Ing. Viliam Bauer, CSc.

doc. Ing. Gabriel Fedorko, PhD.

doc. Ing. Peter Blišťan, PhD.

prof. Ing. Gabriel Weiss, PhD.

prof. Ing. Michal Zacharov, PhD.

doc. Ing. Jana Jablonská, CSc.

doc. Ing. Edita Augustínová, CSc.

prof. RNDr. Igor Podlubný, DrSc.

prof. Ing. Ján Terpák, CSc.

prof. Ing. Michal Cehlár, PhD.

prof. Ing. Jiří Škvarla, CSc.

doc. Ing. Martin Straka, PhD.

prof. Ing. Daniela Marasová, CSc.

doc. Ing. Marta Benková, CSc.

30


2013/2014 HARMONOGRAM ŠTÚDIA A ZOZNAM ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOV

Technológie v naftárenskom a plynárenskom priemysle

v študijnom odbore Banská geológia a geologický prieskum

Využívanie alternatívnych zdrojov energie

v študijnom odbore Získavanie a spracovanie zemských zdrojov

Záchranárska, požiarna a bezpečnostná technika

v študijnom odbore Baníctvo

doc. Ing. Pavel Peterka, PhD.

doc. Ing. Radim Rybár, PhD.

doc. RNDr. Blažej Pandula, PhD.

ŠTUDIJNÉ PROGRAMY INŽINIERSKEHO ŠTÚDIA

Študijný program

Geologické inžinierstvo

v študijnom odbore Banská geológia a geologický prieskum

Geoturizmus

v študijnom odbore Získavanie a spracovanie zemských zdrojov

Informatizácia procesov získavania a spracovania surovín

v študijnom odbore Získavanie a spracovanie zemských zdrojov

Inžinierska geodézia a kataster nehnuteľností

v študijnom odbore Geodézia a kartografia

Manažérstvo zemských zdrojov

v študijnom odbore Získavanie a spracovanie zemských zdrojov

Mineralurgia a environmentálne technológie

v študijnom odbore Mineralurgia

Priemyselná logistika

v študijnom odbore Logistika

Riadenie dopravy surovín

v študijnom odbore Získavanie a spracovanie zemských zdrojov

Riadenie kvality procesov získavania a spracovania surovín

v študijnom odbore Získavanie a spracovanie zemských zdrojov

Riadenie procesov získavania a spracovania surovín

v študijnom odbore Automatizácia

Technológie baníctva a tunelárstva

v študijnom odbore Baníctvo

Technológie v naftárenskom a plynárenskom priemysle

v študijnom odbore Banská geológia a geologický prieskum

Využívanie alternatívnych zdrojov energie

v študijnom odbore Získavanie a spracovanie zemských zdrojov

Garant

prof. Ing. Juraj Janočko, PhD.

Dr.h.c. prof. Ing. Pavol Rybár, PhD.

prof. RNDr. Igor Podlubný, DrSc.

prof. Ing. Gabriel Weiss, PhD.

prof. Ing. Michal Cehlár, PhD.

prof. Ing. Jiří Škvarla, CSc.

prof. Ing. Dušan Malindžák, CSc.

prof. Ing. Daniela Marasová, CSc.

prof. Ing. Igor Leššo, CSc.

prof. Ing. Karol Kostúr, CSc.

prof. Ing. Viliam Bauer, CSc.

prof. Ing. Ján Pinka, CSc.

prof. Ing. Adriana Csikósová, CSc.

31


HARMONOGRAM ŠTÚDIA A ZOZNAM ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOV 2013/2014

ŠTUDIJNÉ PROGRAMY DOKTORANDSKÉHO ŠTÚDIA

Študijný program

Banská geológia a geologický prieskum

v študijnom odbore 5.2.35

Banská geológia a geologický prieskum

Banská mechanizácia, doprava a hlbinné vŕtanie

v študijnom odbore 5.2.36

Banská mechanizácia, doprava a hlbinné vŕtanie

Banské meračstvo a geodézia

v študijnom odbore 5.2.33

Banské meračstvo a geodézia

Ekonomika zemských zdrojov

v študijnom odbore 5.2.38

Získavanie a spracovanie zemských zdrojov

Mineralurgia a environmentálne technológie

v študijnom odbore 5.2.37

Mineralurgia

Priemyselná logistika

v študijnom odbore 8.5.1

Logistika

Riadenie procesov získavania a spracovania surovín

v študijnom odbore 5.2.38

Získavanie a spracovanie zemských zdrojov

Ťažba nerastov a inžinierske geotechnológie

v študijnom odbore 5.2.32

Baníctvo

Využívanie a ochrana zemských zdrojov

v študijnom odbore 5.2.38

Získavanie a spracovanie zemských zdrojov

Garant

prof. Ing. Juraj Janočko, PhD.

prof. Ing. Ján Pinka, CSc.

prof. Dr. Ing. Janka Sabová

prof. Ing. Michal Cehlár, PhD.

prof. Ing. Jiří Škvarla, CSc.

prof. Ing. Dušan Malindžák, CSc.

prof. RNDr. Igor Podlubný, DrSc.

prof. Ing. Viliam Bauer, CSc.

Dr.h.c. prof. Ing. Pavol Rybár, PhD.

32


3

ŠTUDIJNÉ PROGRAMY PRE

BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM


ŠTUDIJNÉ PROGRAMY PRE BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM 2013/2014

34


2013/2014

ŠTUDIJNÉ PROGRAMY PRE BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM

3

1

Automatizácia a riadenie procesov získavania a

spracovania surovín

35


ŠTUDIJNÉ PROGRAMY PRE BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM 2013/2014

1.ročník

Študijný program: Automatizácia a riadenie procesov získavania a spracovania surovín

Študijný odbor: Automatizácia

Povinné predmety

Zimný semester

Kód Názov predmetu Rozsah Kredity Prednášateľ

2110991 Algoritmizácia a programovanie 302000-000ZS 6 Terpák

2117521

Automatizované systémy merania a spracovania

dát

302000-000ZS 6 Leššo

2126731 Matematika 1 203000-000ZS 6 Podlubný

2118793 Počítačové prostriedky informatiky 002000-000KZ-PH 1 Škovránek

2119323 Tabuľkové a textové editory 002000-000KZ-PH 1 Bednárová

29000139 Telesná výchova I 002000-000Z-U 0 KTV

Povinne voliteľné predmety

2112931 Environmentalistika 202000-000ZS 5 Škvarla

21000402 Chémia 202000-000ZS 5 Búgel

2111001 Matematické prostriedky automatizácie 202000-000ZS 5 Dorčák

2113391 Technické prostriedky automatizácie 202000-000ZS 5 Leššo

2100074 Zem a zemské zdroje 202000-000ZS 5

Jacko

Hvizdák

Výberové predmety

2100331 Geodézia 202000-000ZS 4 Kovanič

Povinné predmety

Letný semester

2111431 Automatizácia technologických procesov 302000-000ZS 6 Dorčák

2129391 Fyzika 1 202000-000ZS 6 Lisý

21000181 Numericko-matematické metódy na PC 002000-000KZ-PH 1 Petráš

2124163 Počítačové praktikum 002000-000KZ-PH 1 Škovránek

2100221 Štatistické metódy 303000-000ZS 6 Benková

29000140 Telesná výchova II 002000-000Z-U 0 KTV

Povinne voliteľné predmety

2117451 Aplikovaná elektronika 202000-000ZS 5 Leššo

2127611 Ekonomika podniku 202000-000ZS 5 Domaracká

2101241 Matematické základy automatizácie 202000-000ZS 5 Podlubný

2100141 Všeobecná geológia 202000-000ZS 5 Zacharov

Výberové predmety

21000268 Skúšanie a certifikácia 200000-000ZS 4 Krešák

Rozsah = prednáška, seminár, numerické cvičenie, konštrukčné alebo laboratórne cvičenie, projektová

práca, ateliér - stáž, exkurzia, odborná prax; ukončenie

Ročník je v akademickom roku 2013-2014 neaktívny.

36


2013/2014

ŠTUDIJNÉ PROGRAMY PRE BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM

2.ročník

Študijný program: Automatizácia a riadenie procesov získavania a spracovania surovín

Študijný odbor: Automatizácia

Povinné predmety

Zimný semester

Kód Názov predmetu Rozsah Kredity Prednášateľ

29000557 BERG-Cudzí jazyk 040000-000KZ-ZH 4 KJ

2118061 Identifikácia procesov 202000-000ZS 6 Futó

2124131 Informatizácia procesov 302000-000ZS 6 Kostúr

2118953 Programovanie riadiacich automatov 002000-000KZ-ZH 1 Petráš

21000149 Semestrálny projekt I. 002000-000KZ-PH 1 Kačur

29000137 Telesná výchova III 002000-000Z-U 0 KTV

2100451 Teória procesov 202000-000ZS 6 Terpák

Povinne voliteľné predmety

2124141 Automatizácia baní 202000-000ZS 5 Dorčák

2118861 Podnikové IS/IT 203000-000ZS 5 Železník

2108281 Technológie Internetu 202000-000ZS 5 Horovčák

Výberové predmety

2127611 Ekonomika podniku 202000-000ZS 4 Domaracká

29000046 Spoločenské vedy 020000-000KZ-PH 2 KSV

Povinné predmety

Letný semester

2118361 Matematické modelovanie procesov a systémov 202000-000ZS 6 Terpák

2103073 Objektové programovanie 002000-000KZ-PH 1 Durdán

2100471 Počítačové systémy 302000-000ZS 6 Kostúr

21000150 Semestrálny projekt II. 002000-000KZ-PH 1 Kačur

29000138 Telesná výchova IV 002000-000Z-U 0 KTV

2119451 Teória automatického riadenia 302000-000ZS 6 Dorčák

Povinne voliteľné predmety

2124151 Automatizácia lomov 202000-000ZS 5 Kostúr

2108461 Počítačové siete 202000-000ZS 5 Flegner

2118941 Programovacie techniky 203000-000ZS 5 Horovčák

Výberové predmety

2111971 Finančný manažment 202000-000ZS 4 Čulková

2126061 Obchodné a pracovné právo 202000-000ZS 4 Vitko

Rozsah = prednáška, seminár, numerické cvičenie, konštrukčné alebo laboratórne cvičenie, projektová

práca, ateliér - stáž, exkurzia, odborná prax; ukončenie

Ročník je v akademickom roku 2013-2014 neaktívny.

37


ŠTUDIJNÉ PROGRAMY PRE BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM 2013/2014

3.ročník

Študijný program: Automatizácia a riadenie procesov získavania a spracovania surovín

Študijný odbor: Automatizácia

Povinné predmety

Zimný semester

Kód Názov predmetu Rozsah Kredity Prednášateľ

2117683 Diagnostika a spoľahlivosť systémov 002000-000KZ-ZH 1 Futó

21000210 Logistika výroby 302000-000ZS 6 Malindžák

2124371 Riadenie technologických procesov 302000-000ZS 6 Dorčák

21000151 Semestrálny projekt III. 002000-000KZ-PH 1 Laciak

2124361 Technologický manažment 302000-000ZS 6 Laciak

Povinne voliteľné predmety

2124391 Analýza dynamických systémov 202000-000ZS 5 Terpák

2124381 Lineárne programovanie 202000-000ZS 5 Malindžáková

2124321 Systémy riadenia kvality 202000-000ZS 5 Benková

2107321 Teória rozhodovania 202000-000ZS 5 Škovránek

Výberové predmety

2107514 Geografické informačné systémy 202000-000ZS 4 Blišťan

2112001 Personálny manažment 202000-000ZS 4 Antošová

Povinné predmety

Letný semester

2129921 Aktuálne výzvy manažmentu v praxi 202000-000ZS 4 Petráš

2124353 Bakalárska práca 0000100-000KZ-PH 10 Laciak

2124343 Bakalárske praktikum 020000-000KZ-PH 5 Laciak

2129931 Moderné trendy v automatizácii 202000-000ZS 4 Kostúr

29000047 Spoločenské vedy I 020000-000KZ-PH 2 KSV

2129911 Zásady písania záverečných prác 202000-000Sk 5 Terpák

Rozsah = prednáška, seminár, numerické cvičenie, konštrukčné alebo laboratórne cvičenie, projektová

práca, ateliér - stáž, exkurzia, odborná prax; ukončenie

Ročník je v akademickom roku 2013-2014 neaktívny.

38


2013/2014

ŠTUDIJNÉ PROGRAMY PRE BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM

3

2

Baníctvo a geotechnika

39


ŠTUDIJNÉ PROGRAMY PRE BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM 2013/2014

1.ročník

Študijný program: Baníctvo a geotechnika

Študijný odbor: Baníctvo

Povinné predmety

Zimný semester

Kód Názov predmetu Rozsah Kredity Prednášateľ

2123643

BTV (História a etika baníctva;

Základy podzemného staviteľstva)

000000-020KZ-ZH 1 Šofranko

21000402 Chémia 202000-000ZS 6 Kaňuchová

2126731 Matematika 1 203000-000ZS 6 Podlubný

2116803 Technológie internetu 002000-000KZ-PH 1 Stehlíková

29000139 Telesná výchova I 002000-000Z-U 0 KTV

2100074 Zem a zemské zdroje 302000-000ZS 6

Jacko

Hvizdák

Povinne voliteľné predmety

2113784 Alternatívne zdroje energie 202000-000ZS 5 Radim Rybár

2114341 Ekonomika v životnom prostredí 202000-000ZS 5 Čech

2123441 História a etika baníctva 220000-000ZS 5 Bauer

2100141 Všeobecná geológia 202000-000ZS 5 Zacharov

Povinné predmety

Letný semester

2129391 Fyzika 1 202000-000ZS 6 Lisý

2114773 Geografické počítačové systémy 002000-000KZ-ZH 1 Blišťan

2100043 Metódy zobrazovania 002000-000KZ-ZH 1 Škvareková

2115801 Mineralógia a petrografia 302000-000ZS 6

Košuth

Farkašovský

29000140 Telesná výchova II 002000-000Z-U 0 KTV

2123451 Základy podzemného staviteľstva 202000-000ZS 6 Vavrek

Povinne voliteľné predmety

2115111 Informačné technológie 202000-000ZS 5 Horovčák

2102051 Inžinierska geodézia 202000-000ZS 5 Kovanič

2122711 Pracovné prostredie 202000-000ZS 5 Pandula

2126411 Ťažba nerastov a životné prostredie 220000-000ZS 5 Bauer

Rozsah = prednáška, seminár, numerické cvičenie, konštrukčné alebo laboratórne cvičenie, projektová

práca, ateliér - stáž, exkurzia, odborná prax; ukončenie

40


2013/2014

ŠTUDIJNÉ PROGRAMY PRE BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM

2.ročník

Študijný program: Baníctvo a geotechnika

Študijný odbor: Baníctvo

Povinné predmety

Zimný semester

Kód Názov predmetu Rozsah Kredity Prednášateľ

2113583 Algoritmizácia a programovanie 002000-000KZ-PH 1 Futó

29000557 BERG-Cudzí jazyk 040000-000KZ-ZH 4 KJ

2114083

BTV (Tunelárstvo + technologické procesy

ťažby nerastov)

000000-020KZ-ZH 1 Šofranko

2115204 Inžinierska geológia a hydrogeológia 302000-000ZS 6 Tometz

29000137 Telesná výchova III 002000-000Z-U 0 KTV

2101441 Tunelárstvo 202000-000ZS 6 Vavrek

2117041 Vlastnosti hornín a masívu 302000-000ZS 6 Ďurove

Povinne voliteľné predmety

2123601 Automatizované systémy projektovania 202000-000ZS 5 Čech

2115441 Legislatíva životného prostredia 220000-000ZS 5 Kozáková

2123461 Rozpojovanie hornín 202000-000ZS 5 Bauer

2116841 Technológie vŕtania na súši a mori 202000-000ZS 5 Pinka

Výberové predmety

29000046 Spoločenské vedy 020000-000KZ-PH 2 KSV

Povinné predmety

Letný semester

21000525 Analýza bezpečnostných rizík 302000-000ZS 6 Šofranko

2102121 Geotechnika 302000-000ZS 6 Ďurove

2126443 Špeciálne trhacie práce a deštrukcie 000020-000KZ-ZH 1 Šofranko

29000138 Telesná výchova IV 002000-000Z-U 0 KTV

2117023 Užitá geofyzika 002000-000KZ-ZH 1 Pandula

2126431 Vŕtacie a trhacie práce 202000-000ZS 6 Bauer

Povinne voliteľné predmety

2123471 Banský aplikovaný softvér 202000-000ZS 5 Šofranko

2114271 Dopravné prostriedky a systémy 202000-000ZS 5 Marasová

2101234 Ekonomika podniku 220000-000ZS 5 Domaracká

2116831

Technológie vŕtania inžinierskych a

prieskumných vrtov

202000-000ZS 5 Pinka

Rozsah = prednáška, seminár, numerické cvičenie, konštrukčné alebo laboratórne cvičenie, projektová

práca, ateliér - stáž, exkurzia, odborná prax; ukončenie

41


ŠTUDIJNÉ PROGRAMY PRE BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM 2013/2014

3.ročník

Študijný program: Baníctvo a geotechnika

Študijný odbor: Baníctvo

Povinné predmety

Zimný semester

Kód Názov predmetu Rozsah Kredity Prednášateľ

2115961 Optimalizácia 202000-000ZS 6 Čech

2122153 Revitalizácia a rekultivácia krajiny 002000-000KZ-ZH 1 Bakalár

21000279 Semestrálny projekt 000020-000KZ-ZH 1 Šofranko

2116771 Technologické procesy ťažby surovín 302000-000ZS 6 Bauer

2123481 Zabezpečovacie systémy v podzemí 302000-000ZS 6 Šofranko

Povinne voliteľné predmety

2121784

Inovačné technológie získavania a spracovania

zemských zdrojov

202000-000ZS 5 Koščo

2115811 Mineralurgia 202000-000ZS 5 Sisol

2102641 Rozpočet a financovanie 202000-000ZS 5 Čech

2208041 Ťažba a uskladňovanie uhľovodíkov 220000-000ZS 5 Peterka

Povinné predmety

Letný semester

2129971 Angličtina v baníctve a tunelárstve 220000-000ZS 5 Bauer, Ďurove

2123523 Bakalárska práca 0000100-000KZ-ZH 10 Bauer

2123513 Bakalárske praktikum 020000-000KZ-ZH 5 Bauer

29000047 Spoločenské vedy I 020000-000KZ-PH 2 KSV

2129991 Udržateľný rozvoj v oblasti ťažby surovín 220000-000ZS 5 Bauer

2129981 Záchranárske práce v podzemí 220000-000ZS 5 Ďurove

Rozsah = prednáška, seminár, numerické cvičenie, konštrukčné alebo laboratórne cvičenie, projektová

práca, ateliér - stáž, exkurzia, odborná prax; ukončenie

42


2013/2014

ŠTUDIJNÉ PROGRAMY PRE BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM

3

3

Dopravná logistika podniku

43


ŠTUDIJNÉ PROGRAMY PRE BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM 2013/2014

1.ročník

Študijný program: Dopravná logistika podniku

Študijný odbor: Logistika

Povinné predmety

Zimný semester

Kód Názov predmetu Rozsah Kredity Prednášateľ

2126731 Matematika 1 203000-000ZS 6 Podlubný

2124903 Metódy zobrazovania 002000-000KZ-ZH 1 Molnár

21000449 Počítačová podpora logistiky 002000-000KZ-ZH 1 Fedorko

21000448 Technológie vnútropodnikovej dopravy 302000-000ZS 6 Marasová

29000139 Telesná výchova I 002000-000Z-U 0 KTV

21000208 Teória logistiky 202000-000ZS 6 Malindžák

Povinne voliteľné predmety

21000450 Bezpečnosť práce a technické systémy 202000-000ZS 5 Krešák

2101234 Ekonomika podniku 202000-000ZS 5 Domaracká

21000224 Reverzná logistika a enviromentalistika 202000-000ZS 5 Husáková

21000098 Výrobné procesy 202000-000ZS 5 Šaderová

Povinné predmety

Letný semester

2114271 Dopravné prostriedky a systémy 202000-000ZS 6 Marasová

2114531 Fyzika 202000-000ZS 6 Lisý

2128403 Občianske a pracovné právo 002000-000KZ-ZH 1 Vitko

21000451 Prevádzka a ekonomika cestnej dopravy 202000-000ZS 6 Fedorko

2122643 Semestrálny projekt I. 002000-000KZ-ZH 1 Fedorko

29000140 Telesná výchova II 002000-000Z-U 0 KTV

Povinne voliteľné predmety

2111311 Dopravné inžinierstvo 202000-000ZS 5 Husáková

21000260 Lanová doprava 202000-000ZS 5 Krešák

21000452 Počítačová grafika 202000-000ZS 5 Molnár

2119461 Teória dopravných a manipulačných systémov 202000-000ZS 5 Kropúch

Rozsah = prednáška, seminár, numerické cvičenie, konštrukčné alebo laboratórne cvičenie, projektová

práca, ateliér - stáž, exkurzia, odborná prax; ukončenie

44


2013/2014

ŠTUDIJNÉ PROGRAMY PRE BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM

2.ročník

Študijný program: Dopravná logistika podniku

Študijný odbor: Logistika

Povinné predmety

Zimný semester

Kód Názov predmetu Rozsah Kredity Prednášateľ

29000557 BERG-Cudzí jazyk 040000-000KZ-ZH 4 KJ

21000454 Dane, poplatky a licencie v doprave 002000-000KZ-ZH 1 Fedorko

21000453 Logistika dopravy 202000-000ZS 6 Marasová

21000210 Logistika výroby 302000-000ZS 6 Malindžák

21000256 Semestrálny projekt II. 002000-000KZ-ZH 1 Husáková

21000418 Simulácia dopravných systémov 202000-000ZS 6 Fedorko

29000137 Telesná výchova III 002000-000Z-U 0 KTV

Povinne voliteľné predmety

2111571 Konštrukčné prvky dopravných zariadení 202000-000ZS 5 Molnár

21000456 Logistika kombinovanej dopravy 202000-000ZS 5 Bindzár

21000455 Logistika prepravy energií a médií 202000-000ZS 5 Krešák

21000469 Marketing v logistike 202000-000ZS 5 Csikosová

Povinné predmety

Letný semester

21000457 Komunikácia a prezentácia 002000-000KZ-ZH 1 Fedorko

21000214 Modelovanie dopravných prvkov a procesov 202000-000ZS 6 Fedorko

21000257 Semestrálny projekt III. 002000-000KZ-ZH 1 Husáková

21000212 Technické prostriedky logistiky 202000-000ZS 6 Šaderová

29000138 Telesná výchova IV 002000-000Z-U 0 KTV

21000220 Zasielateľstvo a špedícia 202000-000ZS 6 Šaderová

Povinne voliteľné predmety

21000458 CAX metódy návrhu 202000-000ZS 5 Fedorko

2118141 Inteligentné dopravné systémy 202000-000ZS 5 Bindzár

2107461 Logistika obslužných procesov 202000-000ZS 5 Kačmáry

21000461 Manažment dopravy 202000-000ZS 5 Marasová

2122681 Podnikanie v doprave 202000-000ZS 5 Fedorko

Rozsah = prednáška, seminár, numerické cvičenie, konštrukčné alebo laboratórne cvičenie, projektová

práca, ateliér - stáž, exkurzia, odborná prax; ukončenie

45


ŠTUDIJNÉ PROGRAMY PRE BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM 2013/2014

3.ročník

Študijný program: Dopravná logistika podniku

Študijný odbor: Logistika

Povinné predmety

Zimný semester

Kód Názov predmetu Rozsah Kredity Prednášateľ

21000459 Dopravná logistika podniku 202000-000ZS 6 Marasová

2118691 Operačné a dispečerské riadenie 202000-000ZS 6 Šaderová

2121331 Riadenie dopravných systémov 302000-000ZS 6 Marasová

21000460 Riadenie kvality v doprave 002000-000KZ-ZH 1 Marasová

21000259 Semestrálny projekt IV. 002000-000KZ-ZH 1 Fedorko

Povinne voliteľné predmety

2102601 Komerčná logistika 202000-000ZS 5 Rosová

21000217 Legislatíva v logistike a doprave 202000-000ZS 5 Husáková

21000417 Systémy údržby a ich riadenie 202000-000ZS 5 Kropuch

2122901 Zelená logistika 202000-000ZS 5 Husáková

Povinné predmety

Letný semester

21000468 Aplikovaná informatika - GIS v doprave 202000-000ZS 5 Kuzevičová

2122663 Bakalárska práca 000020-000KZ-ZH 10 Fedorko

2122673 Bakalárske praktikum 020000-000KZ-ZH 5 Fedorko

2129651 Metodika písania záverečnej práce 002000-000KZ-ZH 2 Straka

29000047 Spoločenské vedy I 020000-000KZ-PH 2 KSV

21000586 Vývojové trendy v doprave 202000-000ZS 6 Marasová

Rozsah = prednáška, seminár, numerické cvičenie, konštrukčné alebo laboratórne cvičenie, projektová

práca, ateliér - stáž, exkurzia, odborná prax; ukončenie

46


2013/2014

ŠTUDIJNÉ PROGRAMY PRE BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM

3

4

Geodézia a geografické informačné systémy

47


ŠTUDIJNÉ PROGRAMY PRE BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM 2013/2014

1.ročník

Študijný program: Geodézia a geografické informačné systémy

Študijný odbor: Geodézia a kartografia

Povinné predmety

Zimný semester

Kód Názov predmetu Rozsah Kredity Prednášateľ

21000587 Algoritmizácia a programovanie 203000-000ZS 5 Kuzevičová

2123011 Fyzická geografia 202000-000ZS 5 Molčíková

2114671 Geodézia I. 203000-000ZS 6 Sabová

2107831 Geoinformatika 202000-000ZS 4 Blišťan

2114821 Geológia a geomorfológia 202000-000ZS 4 Zacharov

2126731 Matematika 1 203000-000ZS 6 Podlubný

29000139 Telesná výchova I 002000-000Z-U 0 KTV

Povinné predmety

Letný semester

2100111 Fyzika I. 202000-000ZS 4 Lisý

2114681 Geodézia II. 303000-000ZS 6 Sabová

2115253 Kartografické techniky a normy 002000-000KZ-ZH 2 Molčíková

2126741 Matematika 2 202000-000ZS 6 Škrabuľáková

2123293 Multimediálne technológie 020000-000KZ-ZH 2 Hurčíková

21000588 Objektovo orientované programovanie 202000-000ZS 3 Kuzevičová

2122991 Počítačová grafika a CAD systémy 202000-000ZS 3 Blišťan

29000140 Telesná výchova II 002000-000Z-U 0 KTV

2117143 Výučba v teréne z Geodézie 000000-004KZ-ZH 4 Sabová

Rozsah = prednáška, seminár, numerické cvičenie, konštrukčné alebo laboratórne cvičenie, projektová

práca, ateliér - stáž, exkurzia, odborná prax; ukončenie

48


2013/2014

ŠTUDIJNÉ PROGRAMY PRE BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM

2.ročník

Študijný program: Geodézia a geografické informačné systémy

Študijný odbor: Geodézia a kartografia

Povinné predmety

Zimný semester

Kód Názov predmetu Rozsah Kredity Prednášateľ

29000557 BERG-Cudzí jazyk 040000-000KZ-ZH 4 KJ

2100171 Fyzika II. 203000-000ZS 4 Lisý

2114691 Geodézia III. 203000-000ZS 5 Sabová

2107514 Geografické informačné systémy 303000-000ZS 5 Blišťan

2122311 Katastrálne mapovanie 220000-000ZS 4 Gašincová

2126751 Matematika 3 202000-000ZS 6 Škrabuľáková

2125993 Programové prostriedky pre GIS 003000-000KZ-ZH 2 Kuzevičová

29000137 Telesná výchova III 002000-000Z-U 0 KTV

Výberové predmety

29000046 Spoločenské vedy 020000-000KZ-PH 2 KSV

Povinné predmety

Letný semester

2114141 Databázy geografických informačných systémov 203000-000ZS 5 Kuzevičová

2109801 Inžinierska geodézia I. 303000-000ZS 6 Kovanič ml.

2123261 Pozemkové úpravy I 202000-000ZS 5 Zemen

2116251 Programovanie 303000-000ZS 4 Kuzevičová

2116571

Spracovanie dát v geografických informačných

systémoch

203000-000ZS 6 Blišťan

29000138 Telesná výchova IV 002000-000Z-U 0 KTV

2122943 Výučba v teréne z inžinierskej geodézie 000000-004KZ-ZH 4 Kovanič ml.

Rozsah = prednáška, seminár, numerické cvičenie, konštrukčné alebo laboratórne cvičenie, projektová

práca, ateliér - stáž, exkurzia, odborná prax; ukončenie

Ročník je v akademickom roku 2013-2014 neaktívny.

49


ŠTUDIJNÉ PROGRAMY PRE BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM 2013/2014

3.ročník

Študijný program: Geodézia a geografické informačné systémy

Študijný odbor: Geodézia a kartografia

Povinné predmety

Zimný semester

Kód Názov predmetu Rozsah Kredity Prednášateľ

2123043 Digitálny model terénu ako súčasť GIS 003000-000KZ-ZH 3 Hurčíková

2122331 Fotogrametria I 202000-000ZS 5 Pukanská

2123021 Fyzikálna geodézia I 200000-000ZS 3 Molčíková

2123251 Kataster nehnuteľností I 220000-000ZS 5 Zemen

2122321 Lokálne geodetické siete 203000-000ZS 5 Gašinec

2101642 Odborná prax 000000-006KZ-ZH 0 Blišťan

21000264 Semestrálny projekt 020000-000KZ-ZH 0 Blišťan

2123054 Sférická astronómia a kozmická geodézia 202000-000ZS 4 Hurčíková

2120601 Spracovanie a analýza meraní 202000-000ZS 5 Weiss

Povinné predmety

Letný semester

2123303 Bakalárska práca 0000100-000KZ-ZH 20 Blišťan

2122971 Kartografická tvorba a reprodukcia 202000-000ZS 4 Kovanič

2123031 Priestorová analýza dát v GIS 202000-000ZS 4 Blišťan

29000047 Spoločenské vedy I 020000-000KZ-PH 2 KSV

2126493 Tvorba aplikácii pre GIS 102000-000KZ-ZH 2 Gergeľová

Rozsah = prednáška, seminár, numerické cvičenie, konštrukčné alebo laboratórne cvičenie, projektová

práca, ateliér - stáž, exkurzia, odborná prax; ukončenie

Ročník je v akademickom roku 2013-2014 neaktívny.

50


2013/2014

ŠTUDIJNÉ PROGRAMY PRE BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM

3

5

Geodézia a kataster nehnuteľností

51


ŠTUDIJNÉ PROGRAMY PRE BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM 2013/2014

1.ročník

Študijný program: Geodézia a kataster nehnuteľností

Študijný odbor: Geodézia a kartografia

Povinné predmety

Zimný semester

Kód Názov predmetu Rozsah Kredity Prednášateľ

2122331 Fotogrametria I 202000-000ZS 6 Pukanská

2114671 Geodézia I. 203000-000ZS 6 Sabová

2107831 Geoinformatika 203000-000ZS 6 Blišťan

2126731 Matematika 1 203000-000ZS 6 Podlubný

2125993 Programové prostriedky pre GIS 003000-000KZ-ZH 1 Kuzevičová

29000139 Telesná výchova I 002000-000Z-U 0 KTV

Povinne voliteľné predmety

2122261 CAD systémy I 202000-000ZS 5 Pukanská

2122991 Počítačová grafika a CAD systémy 202000-000ZS 5 Blišťan

Povinné predmety

Letný semester

2100111 Fyzika I. 202000-000ZS 5 Lisý

2114681 Geodézia II. 303000-000ZS 5 Sabová

2115253 Kartografické techniky a normy 003000-000KZ-ZH 1 Molčíková

2126741 Matematika 2 202000-000ZS 5 Škrabuľáková

21000480 Spracovanie a analýza meraní I 203000-000ZS 5 Labant

29000140 Telesná výchova II 002000-000Z-U 0 KTV

2117143 Výučba v teréne z Geodézie 000000-004KZ-ZH 4 Sabová

Povinne voliteľné predmety

21000532 CAD systémy II 202000-000ZS 5 Gašincová

21000301 Informačné technológie 202000-000ZS 5 Kuzevičová

Rozsah = prednáška, seminár, numerické cvičenie, konštrukčné alebo laboratórne cvičenie, projektová

práca, ateliér - stáž, exkurzia, odborná prax; ukončenie

52


2013/2014

ŠTUDIJNÉ PROGRAMY PRE BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM

2.ročník

Študijný program: Geodézia a kataster nehnuteľností

Študijný odbor: Geodézia a kartografia

Povinné predmety

Zimný semester

Kód Názov predmetu Rozsah Kredity Prednášateľ

29000557 BERG-Cudzí jazyk 040000-000KZ-ZH 4 KJ

2100171 Fyzika II. 203000-000ZS 4 Lisý

2114691 Geodézia III. 203000-000ZS 5 Sabová

2107514 Geografické informačné systémy 202000-000ZS 4 Blišťan

2122311 Katastrálne mapovanie 202000-000ZS 4 Gašincová

2126751 Matematika 3 202000-000ZS 4 Škrabuľáková

21000536 Publikovanie dát na internete 020000-000KZ-ZH 1 Hurčíková

21000537 Spracovanie a analýza meraní II 203000-000ZS 4 Weiss

29000137 Telesná výchova III 002000-000Z-U 0 KTV

Výberové predmety

29000046 Spoločenské vedy 020000-000KZ-PH 2 KSV

Povinné predmety

Letný semester

2109801 Inžinierska geodézia I. 303000-000ZS 5 Kovanič ml.

2123261 Pozemkové úpravy I 202000-000ZS 5 Zemen

2116251 Programovanie 203000-000ZS 5 Kuzevičová

29000138 Telesná výchova IV 002000-000Z-U 0 KTV

2116951 Topografia 203000-000ZS 4 Hurčíková

2122943 Výučba v teréne z inžinierskej geodézie 000000-004KZ-ZH 3 Kovanič ml.

2123003

Výučba v teréne z mapovania a katastra

nehnuteľností

000000-004KZ-ZH 3 Gašincová

Povinne voliteľné predmety

2114141 Databázy geografických informačných systémov 203000-000ZS 5 Kuzevičová

2116571

Spracovanie dát v geografických informačných

systémoch

203000-000ZS 5 Blišťan

Rozsah = prednáška, seminár, numerické cvičenie, konštrukčné alebo laboratórne cvičenie, projektová

práca, ateliér - stáž, exkurzia, odborná prax; ukončenie

53


ŠTUDIJNÉ PROGRAMY PRE BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM 2013/2014

3.ročník

Študijný program: Geodézia a kataster nehnuteľností

Študijný odbor: Geodézia a kartografia

Povinné predmety

Zimný semester

Kód Názov predmetu Rozsah Kredity Prednášateľ

21000538 Diaľkový prieskum Zeme 203000-000ZS 5 Pukanská

2123021 Fyzikálna geodézia I 202000-000ZS 5 Molčíková

2123251 Kataster nehnuteľností I 303000-000ZS 5 Zemen

2122321 Lokálne geodetické siete 203000-000ZS 5 Gašinec

2101642 Odborná prax 000000-006KZ-ZH 0 Sabová

2122343 Pôdohospodárstvo a oceňovanie pozemkov 201000-000KZ-ZH 5 Sabová

2123054 Sférická astronómia a kozmická geodézia 202000-000ZS 5 Hurčíková

Povinné predmety

Letný semester

21000590 Aplikovaná geológia v geodézii 202000-000ZS 6 Blišťan

2123303 Bakalárska práca 0000100-000KZ-ZH 20 Sabová

2122971 Kartografická tvorba a reprodukcia 202000-000ZS 4 Kovanič

21000591 Odborná terminológia 040000-000KZ-ZH 3 Bartoš

29000047 Spoločenské vedy I 020000-000KZ-PH 2 KSV

Rozsah = prednáška, seminár, numerické cvičenie, konštrukčné alebo laboratórne cvičenie, projektová

práca, ateliér - stáž, exkurzia, odborná prax; ukončenie

54


2013/2014

ŠTUDIJNÉ PROGRAMY PRE BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM

3

6

Geológia a regionálny rozvoj

55


ŠTUDIJNÉ PROGRAMY PRE BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM 2013/2014

1.ročník

Študijný program: Geológia a regionálny rozvoj

Študijný odbor: Banská geológia a geologický prieskum

Povinné predmety

Zimný semester

Kód Názov predmetu Rozsah Kredity Prednášateľ

2100331 Geodézia 202000-000ZS 5 Kovanič

21000402 Chémia 202000-000ZS 4 Kaňuchová

2126731 Matematika 1 203000-000ZS 6 Podlubný

21000527 Mineralógia I. 202000-000ZS 5 Košuth

2115943 Ochrana prírody, krajiny a regionálny rozvoj 201000-000KZ-ZH 3 Farkašovský

2116273 Programové prostriedky v geovedách 002000-000KZ-ZH 3 Blišťan

29000139 Telesná výchova I 002000-000Z-U 0 KTV

2121161 Všeobecná geológia I. 302000-000ZS 5 Zacharov

Povinné predmety

Letný semester

2114093 BTV (Všeobecná geológia, Ochrana prírody) 002000-000KZ-ZH 2 Zacharov

21000124 Deskriptívna geometria 202000-000ZS 5 Krešák

2129391 Fyzika 1 202000-000ZS 6 Lisý

2121883 Geológia a regionálny rozvoj 002000-000KZ-ZH 2 Lukačinová

2103413 Mapové podklady 002000-000KZ-ZH 2 Tometz

21000528 Mineralógia II. 202000-000ZS 5 Košuth

21000414 Štatistické spracovanie dát 203000-000ZS 5 Vizi

29000140 Telesná výchova II 002000-000Z-U 0 KTV

2121171 Všeobecná geológia II. 302000-000ZS 5 Zacharov

Rozsah = prednáška, seminár, numerické cvičenie, konštrukčné alebo laboratórne cvičenie, projektová

práca, ateliér - stáž, exkurzia, odborná prax; ukončenie

56


2013/2014

ŠTUDIJNÉ PROGRAMY PRE BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM

2.ročník

Študijný program: Geológia a regionálny rozvoj

Študijný odbor: Banská geológia a geologický prieskum

Povinné predmety

Zimný semester

Kód Názov predmetu Rozsah Kredity Prednášateľ

29000557 BERG-Cudzí jazyk 040000-000KZ-ZH 4 KJ

2104263 Geomorfológia 002000-000KZ-ZH 3 Zacharov

2114971 Grafické používateľské prostriedky 202000-000ZS 4 Blišťan

2100251 Petrografia I. 202000-000ZS 5 Farkašovský

2126713 Stratigrafia 002000-000KZ-ZH 3 Zacharov

2121891 Štruktúrna geológia 302000-000ZS 5 Jacko

2116831

Technológie vŕtania inžinierskych a

prieskumných vrtov

302000-000ZS 5 Pinka

29000137 Telesná výchova III 002000-000Z-U 0 KTV

2117041 Vlastnosti hornín a masívu 202000-000ZS 5 Ďurove

Výberové predmety

29000046 Spoločenské vedy 200000-000KZ-PH 2 KSV

Povinné predmety

Letný semester

2114043 BTV (Geologické mapovanie) 002000-000KZ-ZH 2 Janočko

2121903

BTV (Mineralógia, petrografia, stratigrafia a

paleontológia)

002000-000KZ-ZH 2 Košuth

2101581 Geológia Európy 202000-000ZS 4 Jacko

2115204 Inžinierska geológia a hydrogeológia 302000-000ZS 5 Tometz

21000584 Metódy terénnej dokumentácie 201000-000KZ-ZH 5 Kondela

2129461 Mikroskopické určovanie hornín I. 202000-000ZS 5 Farkašovský

2126721 Paleontológia 302000-000ZS 5 Zacharov

21000529 Petrografia II. 202000-000ZS 4 Farkašovský

29000138 Telesná výchova IV 002000-000Z-U 0 KTV

Rozsah = prednáška, seminár, numerické cvičenie, konštrukčné alebo laboratórne cvičenie, projektová

práca, ateliér - stáž, exkurzia, odborná prax; ukončenie

57


ŠTUDIJNÉ PROGRAMY PRE BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM 2013/2014

3.ročník

Študijný program: Geológia a regionálny rozvoj

Študijný odbor: Banská geológia a geologický prieskum

Povinné predmety

Zimný semester

Kód Názov predmetu Rozsah Kredity Prednášateľ

2113941 Banská geológia a geologický prieskum 202000-000ZS 4 Kondela

2104091 Historická geológia 302000-000ZS 5 Zacharov

2121923 Laboratórne metódy geologického výskumu 002000-000KZ-ZH 3 Košuth

2115411

Legislatíva a metódy geologicko-prieskumných

prác

202000-000ZS 5 Kondela

2107361 Ložiská nerastných surovín 302000-000ZS 5 Kondela

2129363 Mikroskopické určovanie hornín II 002000-000KZ-ZH 3 Farkašovský

21000559 Semestrálny projekt 002000-000KZ-ZH 1 Pandula

Povinne voliteľné predmety

2114871 Geologické aspekty regionálneho rozvoja 220000-000ZS 5 Lukačinová

2116771 Technologické procesy ťažby surovín 202000-000ZS 5 Cehlár

Povinné predmety

Letný semester

21000207 Aplikovaná štruktúrna geológia 202000-000ZS 5 Jacko

2121963 Bakalárska práca 0000100-000KZ-ZH 10 Zacharov

2129573 Bakalárske praktikum 400000-000KZ-ZH 3 Zacharov

29000047 Spoločenské vedy I 200000-000KZ-PH 2 KSV

2129561 Technická (priemyselná) mineralógia 202000-000ZS 5 Košuth

2129551 Vplyv ťažby NS na regionálny rozvoj 202000-000ZS 5 Lukačinová

Rozsah = prednáška, seminár, numerické cvičenie, konštrukčné alebo laboratórne cvičenie, projektová

práca, ateliér - stáž, exkurzia, odborná prax; ukončenie

58


2013/2014

ŠTUDIJNÉ PROGRAMY PRE BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM

3

7

Geoturizmus

59


ŠTUDIJNÉ PROGRAMY PRE BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM 2013/2014

1.ročník

Študijný program: Geoturizmus

Študijný odbor: Získavanie a spracovanie zemských zdrojov

Povinné predmety

Zimný semester

Kód Názov predmetu Rozsah Kredity Prednášateľ

2125473 Dejiny Slovenska 210000-000KZ-ZH 3

Lukáč

Horodníková

29000555 GEO-Fberg-1.Cudzí jazyk I. 020000-000KZ-PH 0 Pavlovová

29000585 GEO-Fberg-2.Cudzí jazyk I. 020000-000KZ-PH 0 Pavlovová

2117963 Geografia sveta 020000-000KZ-ZH 3 Molokáč

23001083 Matematika 1 203000-000ZS 6 Knežo

2124191 Štatistické spracovanie nameraných údajov 202000-000ZS 5 Rybár

29000139 Telesná výchova I 002000-000Z-U 0 KTV

2100074 Zem a zemské zdroje 302000-000ZS 4

Jacko

Hvizdák

Povinne voliteľné predmety

2127511 Fyzická geografia a geomorfológia 220000-000ZS 5 Baláž

2115111 Informačné technológie 202000-000ZS 5 Podlubný

2126531 Planéta Zem 220000-000ZS 5 Jablonská

Výberové predmety

2127523 Humánna geografia 020000-000KZ-ZH 2 Molokáč

Povinné predmety

Letný semester

2117563 Bloková terénna výučba A 000000-030KZ-ZH 1 Molokáč

29000590 GEO-Fberg-1.Cudzí jazyk II. 020000-000KZ-PH 0 Pavlovová

29000586 GEO-Fberg-2.Cudzí jazyk II. 020000-000KZ-PH 0 Pavlovová

21000579 Geologické aspekty regionálneho rozvoja 020000-000KZ-ZH 2 Štrba

2124201 Geoštatistika 202000-000ZS 5 Rybár

2110641 Hydrogeológia a balneológia 220000-000ZS 5 Tometz

29000140 Telesná výchova II 002000-000Z-U 0 KTV

2117243 Zemské zdroje a svetová politika 200000-000KZ-ZH 2 Radim Rybár

2119673 Živá príroda 220000-000ZS 5 Koščová

Povinne voliteľné predmety

21000470 Metódy rozvoja osobnosti 220000-000ZS 5 Weiss

2127531 Podmienky rozvoja turizmu 220000-000ZS 5 Derco

2125714 Regionálna geológia 210000-000ZS 5 Baláž

Výberové predmety

2111913 Aktuálne spoločenské dianie 210000-000KZ-ZH 2 Drevko

Rozsah = prednáška, seminár, numerické cvičenie, konštrukčné alebo laboratórne cvičenie, projektová

práca, ateliér - stáž, exkurzia, odborná prax; ukončenie

60


2013/2014

ŠTUDIJNÉ PROGRAMY PRE BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM

2.ročník

Študijný program: Geoturizmus

Študijný odbor: Získavanie a spracovanie zemských zdrojov

Povinné predmety

Zimný semester

Kód Názov predmetu Rozsah Kredity Prednášateľ

29000591 GEO-Fberg-1.Cudzí jazyk III. 020000-000KZ-PH 0 Pavlovová

29000587 GEO-Fberg-2.Cudzí jazyk III. 020000-000KZ-PH 0 Pavlovová

2126551 Identifikácia objektov geoturizmu 220000-000ZS 5 Rybár

2126561 Identifikácia objektov turizmu vo svete 220000-000ZS 5 Molokáč

2126571 Procesy geoturizmu 1 210000-000ZS 5 Derco

21000109 Semestrálny projekt 020000-000KZ-ZH 3 Koščová

29000137 Telesná výchova III 002000-000Z-U 0 KTV

2126583 Využitie počítačov v geoturizme 000200-000KZ-ZH 2 Hvizdák

Povinne voliteľné predmety

2113784 Alternatívne zdroje energie 202000-000ZS 5 Radim Rybár

2112081 Etnografia 202000-000ZS 5 Derco, Lukáč

2118301 Manažérska komunikácia 220000-000ZS 5 Kršák

Výberové predmety

2608023 Psychológia 020000-000KZ-PH 2 KSV

29000046 Spoločenské vedy 020000-000KZ-PH 2 KSV

Povinné predmety

Letný semester

2110623 Bloková výučba v teréne B 000000-030KZ-ZH 1 Drevko

2126601 Ekológia a environmentalistika 320000-000ZS 5 Jablonská

29000592 GEO-Fberg-1.Cudzí jazyk IV. 020000-000KZ-PH 0 Pavlovová

29000588 GEO-Fberg-2.Cudzí jazyk IV. 020000-000KZ-PH 0 Pavlovová

2126591 Identifikácia objektov turizmu v SR 220000-000ZS 5 Molokáč

2125483 Mapové podklady 220000-000KZ-ZH 2 Baláž

2126621 Procesy geoturizmu 2 220000-000ZS 5 Derco

21000110 Semestrálny projekt 010000-000KZ-ZH 2 Koščová

29000138 Telesná výchova IV 002000-000Z-U 0 KTV

Povinne voliteľné predmety

2127571 Identifikácia historických objektov techniky 220000-000ZS 5 Hvizdák

2127561 Marketing 220000-000ZS 5 Mixtaj

21000473 Obchodné a pracovné právo 200000-000ZS 5 Vitko, Lukáč

Rozsah = prednáška, seminár, numerické cvičenie, konštrukčné alebo laboratórne cvičenie, projektová

práca, ateliér - stáž, exkurzia, odborná prax; ukončenie

61


ŠTUDIJNÉ PROGRAMY PRE BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM 2013/2014

3.ročník

Študijný program: Geoturizmus

Študijný odbor: Získavanie a spracovanie zemských zdrojov

Povinné predmety

Zimný semester

Kód Názov predmetu Rozsah Kredity Prednášateľ

2124073 Bloková terénna výučba C 000000-030KZ-ZH 1 Baláž

2129801 Ekonomika turizmu 220000-000ZS 3 Kršák

29000593 GEO-Fberg-1.Cudzí jazyk V. 020000-000KZ-PH 0 Pavlovová

29000589 GEO-Fberg-2.Cudzí jazyk V. 020000-000KZ-ZH 0 Pavlovová

2129791 Marketing v turizme 220000-000ZS 5 Mixtaj

2124041 Prostriedky reklamy v turizme 220000-000ZS 5 Jablonská

21000111 Semestrálny projekt 010000-000KZ-ZH 3 Drevko

2124031 Tvorba a ochrana krajiny a chránených území 220000-000ZS 5 Jablonská

2129783

Využitie obnoviteľných zdrojov energie

v turizme

020000-000KZ-ZH 3 Horodníková

Povinne voliteľné predmety

2129851 Dizajn vo vizuálnej komunikácii 220000-000ZS 5 Jarema

2118223 Kultúrne pamiatky v turizme 220000-000ZS 5 Herčko,Lukáč

2129811 Rozpočet a účtovníctvo 220000-000ZS 5 Horodníková

Študenti si vyberajú iba jeden povinne voliteľný predmet.

Povinné predmety

Letný semester

2129821 Animácia v cestovnom ruchu 220000-000ZS 4 Horodníková

2124103 Bakalárska práca 0000100-000KZ-ZH 10 Drevko

2124093 Bakalárske praktikum 020000-000KZ-ZH 4 Drevko

2124083 Bloková výučba 020000-000KZ-ZH 4 Engel

29000603 GEO-Odborná skúška v cudzom jazyku 000000-000Sk 0 Pavlovová

2129841 Kongresové služby 220000-000ZS 4 Horodníková

2129831

Nové trendy dopravných služieb v cestovnom

ruchu

220000-000ZS 4 Horodníková

29000047 Spoločenské vedy I 020000-000KZ-PH 2 KSV

Rozsah = prednáška, seminár, numerické cvičenie, konštrukčné alebo laboratórne cvičenie, projektová

práca, ateliér - stáž, exkurzia, odborná prax; ukončenie

62


2013/2014

ŠTUDIJNÉ PROGRAMY PRE BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM

3

8

Hospodárenie s vodou v komunálnej sfére

63


ŠTUDIJNÉ PROGRAMY PRE BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM 2013/2014

1.ročník

Študijný program: Hospodárenie s vodou v komunálnej sfére

Študijný odbor: Získavanie a spracovanie zemských zdrojov

Povinné predmety

Zimný semester

Kód Názov predmetu Rozsah Kredity Prednášateľ

2118314 Manažment podniku 302000-000ZS 6 Antošová

23001088 Matematika 1 203000-000ZS 6 Knežo

2126423 Prostriedky projektového riadenia 002000-000KZ-ZH 1 Zuzik

2128393 Technológie internetu 020000-000KZ-ZH 1 Zuzik

29000139 Telesná výchova I 002000-000Z-U 0 KTV

2100074 Zem a zemské zdroje 200020-000ZS 4

Jacko

Hvizdák

Povinne voliteľné predmety

2120211 Bilancia látok 200020-000ZS 6 Augustínová

2104121 Hydrogeológia 202000-000ZS 5 Tometz

21000402 Chémia 202000-000ZS 6 Kaňuchová

Výberové predmety

29000664

BERG-Hospodárenie s vodou-Neslovanský

jazyk I.

200000-000KZ-PH 1 Pavlovová

Povinné predmety

Letný semester

2120223 Informačné systémy a CAD 000020-000KZ-ZH 1 Kuzevičová

2120251 Koncepcie hospodárenia s vodou 200020-000ZS 6

Schröder

Röstel

2120231 Legislatíva vo vodnom hospodárstve 420000-000ZS 6 Augustínová

29000140 Telesná výchova II 002000-000Z-U 0 KTV

21000302 Všeobecná ekológia 400020-000ZS 5 Kainz

2117243 Zemské zdroje a svetová politika 020000-000KZ-ZH 1 Radim Rybár

Povinne voliteľné predmety

2101234 Ekonomika podniku 202000-000ZS 6 Domaracká

2109271 Ekonomika životného prostredia 202000-000ZS 5 Augustínová

2129391 Fyzika 1 202000-000ZS 6 Lisý

Výberové predmety

29000665

BERG-Hospodárenie s vodou-Neslovanský

jazyk II.

200000-000KZ-PH 1 Pavlovová

Rozsah = prednáška, seminár, numerické cvičenie, konštrukčné alebo laboratórne cvičenie, projektová

práca, ateliér - stáž, exkurzia, odborná prax; ukončenie

Ročník je v akademickom roku 2013-2014 neaktívny.

64


2013/2014

ŠTUDIJNÉ PROGRAMY PRE BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM

2.ročník

Študijný program: Hospodárenie s vodou v komunálnej sfére

Študijný odbor: Získavanie a spracovanie zemských zdrojov

Povinné predmety

Zimný semester

Kód Názov predmetu Rozsah Kredity Prednášateľ

29000557 BERG-Cudzí jazyk 020000-000KZ-ZH 4 KJ

2120303 Databázové systémy pre vodu / GIS 000020-000KZ-ZH 1 Kuzevič

2120261 Ekonomika hospodárenia s vodou 303000-000ZS 6 Augustínová

2120291 Manažment kvality pre vodu 300030-000ZS 6

Schröder

Augustínová

21000155 Semestrálny projekt 020000-000KZ-PH 1 Augustínová

2120271 Technológie vody - pitná voda 300030-010ZS 5 Kainz

29000137 Telesná výchova III 002000-000Z-U 0 KTV

Povinne voliteľné predmety

2126051 Projektový manažment 200020-000ZS 6

Schröder

Kuzevič

2110711 Štatistické spracovanie dát 202000-000ZS 5 Kudelas

2123281 Tvorba a ochrana krajiny 200020-020ZS 6 Augustínová

Výberové predmety

29000674

BERG-Hospodárenie s vodou-Neslovanský

jazyk III.

200000-000KZ-PH 1 Pavlovová

29000046 Spoločenské vedy 020000-000KZ-PH 2 KSV

Povinné predmety

Letný semester

2120331 Integrovaný manažment vody 303000-010ZS 6

Augustínová

Röstel

2120341 Manažment zvyškových látok 300030-000ZS 6 Kainz

2120383 Semestrálny projekt - prípadové štúdie 000020-000KZ-PH 1 Augustínová

2120353 Techniky prezentácie 000020-000KZ-ZH 1

2120281 Technológie vody - odpadová voda 300030-010ZS 6 Krebs

29000138 Telesná výchova IV 002000-000Z-U 0 KTV

Povinne voliteľné predmety

2124561 Inovačné techniky pre vodu 200020-010ZS 5 Röstel

2124571 Modelovanie toku vody 202000-000ZS 5 Kuzevič

21000267 Organizácia a legislatíva správy 220000-000ZS 5 Vitko

Výberové predmety

29000675 BERG-Hospodárenie s vodou-Neslovanský jazyk IV. 200000-000KZ-PH 1 Pavlovová

Rozsah = prednáška, seminár, numerické cvičenie, konštrukčné alebo laboratórne cvičenie, projektová

práca, ateliér - stáž, exkurzia, odborná prax; ukončenie

Ročník je v akademickom roku 2013-2014 neaktívny.

65


ŠTUDIJNÉ PROGRAMY PRE BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM 2013/2014

3.ročník

Študijný program: Hospodárenie s vodou v komunálnej sfére

Študijný odbor: Získavanie a spracovanie zemských zdrojov

Povinné predmety

Zimný semester

Kód Názov predmetu Rozsah Kredity Prednášateľ

2124611 Finančné modely a financovanie 402000-000ZS 6

Schröder

Augustínová

2124643 Hospodárska súťaž 200000-000KZ-ZH 1 Krebs

2124621 Medzinárodné podnikanie 402000-000ZS 6 Csikósová

2124601 Organizačné modely a organizovanie 400020-000ZS 6

Schröder

Augustínová

2123913 Podnikanie vo firme 020000-000KZ-ZH 1 Taušová

Povinne voliteľné predmety

2104014 Marketing 220000-000ZS 6 Csikósová

2129961 Oceňovanie prírodných zdrojov 202000-000ZS 6 Cehlár

2124671

Technické a organizačné alternatívy v oblasti

Augustínová

200020-000ZS 5

nakladania s komunálnou vodou

Föller

Výberové predmety

29000676

BERG-Hospodárenie s vodou-Neslovanský

jazyk V.

200000-000KZ-PH 1 Pavlovová

29000677

BERG-Hospodárenie s vodou-Odborná skúška

z neslovanského jazyka

000000-000Sk 1 Pavlovová

Povinné predmety

Letný semester

21000300 Bakalárska práca 0100000-000KZ-ZH 10 Augustínová

21000298 Bakalárske praktikum 020000-000KZ-ZH 5 Augustínová

2124681

Inovačné technológie a prognózovanie v oblasti

Schröder

202000-000ZS 6

nakladania s komunálnou vodou

Röstel

2124651 Politika EÚ v oblasti vody 202000-000ZS 6 Röstel

29000047 Spoločenské vedy I 020000-000KZ-PH 2 KSV

2120321 Vodné stavby sídiel 202000-000ZS 3 Krebs

Rozsah = prednáška, seminár, numerické cvičenie, konštrukčné alebo laboratórne cvičenie, projektová

práca, ateliér - stáž, exkurzia, odborná prax; ukončenie

Ročník je v akademickom roku 2013-2014 neaktívny.

66


2013/2014

ŠTUDIJNÉ PROGRAMY PRE BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM

3

9

Informatizácia procesov získavania a

spracovania surovín

67


ŠTUDIJNÉ PROGRAMY PRE BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM 2013/2014

1.ročník

Študijný program: Informatizácia procesov získavania a spracovania surovín

Študijný odbor: Získavanie a spracovanie zemských zdrojov

Povinné predmety

Zimný semester

Kód Názov predmetu Rozsah Kredity Prednášateľ

2110991 Algoritmizácia a programovanie 302000-000ZS 6 Terpák

2126731 Matematika 1 203000-000ZS 6 Podlubný

2119851 Metódy zobrazovania a počítačová grafika 202000-000ZS 6 Flegner

2118793 Počítačové prostriedky informatiky 002000-000KZ-PH 1 Pavličková

29000139 Telesná výchova I 002000-000Z-U 0 KTV

2119543 Tvorba elektronickej dokumentácie 002000-000KZ-PH 1 Pócsová

Povinne voliteľné predmety

2101234 Ekonomika podniku 202000-000ZS 5 Domaracká

2112931 Environmentalistika 202000-000ZS 5 Škvarla

21000402 Chémia 202000-000ZS 5 Búgel

2100074 Zem a zemské zdroje 202000-000ZS 5

Jacko

Hvizdák

Výberové predmety

2111531 Geotermálna a slnečná energia 202000-000ZS 4 Radim Rybár

2118661 Odborná angličtina 202000-000ZS 4 Podlubný

Povinné predmety

Letný semester

2129391 Fyzika 1 202000-000ZS 6 Lisý

2118563 Multimediálna komunikácia a prezentácia 002000-000KZ-PH 1 Pócsová

2124163 Počítačové praktikum 002000-000KZ-PH 1 Škovránek

2118941 Programovacie techniky 203000-000ZS 6 Horovčák

2100221 Štatistické metódy 303000-000ZS 6 Benková

29000140 Telesná výchova II 002000-000Z-U 0 KTV

Povinne voliteľné predmety

2108461 Počítačové siete 202000-000ZS 5 Flegner

2120001 Tabuľkové a textové procesory 202000-000ZS 5 Benková

2116921 Teória systémov a informácií 202000-000ZS 5 Leššo

2100141 Všeobecná geológia 202000-000ZS 5 Zacharov

Výberové predmety

2111971 Finančný manažment 202000-000ZS 4 Čulková

Rozsah = prednáška, seminár, numerické cvičenie, konštrukčné alebo laboratórne cvičenie, projektová

práca, ateliér - stáž, exkurzia, odborná prax; ukončenie

68


2013/2014

ŠTUDIJNÉ PROGRAMY PRE BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM

2.ročník

Študijný program: Informatizácia procesov získavania a spracovania surovín

Študijný odbor: Získavanie a spracovanie zemských zdrojov

Povinné predmety

Zimný semester

Kód Názov predmetu Rozsah Kredity Prednášateľ

29000557 BERG-Cudzí jazyk 040000-000KZ-ZH 4 KJ

2115113 Informačné technológie 003000-000KZ-PH 1 Horovčák

2111001 Matematické prostriedky automatizácie 202000-000ZS 6 Dorčák

21000181 Numericko-matematické metódy na PC 002000-000KZ-PH 1 Petráš

2118861 Podnikové IS/IT 203000-000ZS 6 Železník

29000137 Telesná výchova III 002000-000Z-U 0 KTV

2100451 Teória procesov 202000-000ZS 6 Terpák

Povinne voliteľné predmety

2119121 Simulačné systémy 202000-000ZS 5 Straka

2113391 Technické prostriedky automatizácie 202000-000ZS 5 Leššo

2108281 Technológie Internetu 202000-000ZS 5 Horovčák

2107321 Teória rozhodovania 202000-000ZS 5 Škovránek

Výberové predmety

2124141 Automatizácia baní 202000-000ZS 4 Dorčák

29000046 Spoločenské vedy 020000-000KZ-PH 2 KSV

Povinné predmety

Letný semester

2118361 Matematické modelovanie procesov a systémov 202000-000ZS 6 Terpák

2103073 Objektové programovanie 002000-000KZ-PH 1 Durdán

2100471 Počítačové systémy 302000-000ZS 6 Kostúr

21000150 Semestrálny projekt II. 002000-000KZ-PH 1 Stehlíková

2119351 Technická kybernetika 302000-000ZS 6 Dorčák

29000138 Telesná výchova IV 002000-000Z-U 0 KTV

Povinne voliteľné predmety

2117451 Aplikovaná elektronika 202000-000ZS 5 Leššo

2129901 Priemyselné riadiace systémy 202000-000ZS 5 Petráš

2121201 Technológie spracovania surovín 202000-000ZS 5 Kostúr

Výberové predmety

2124151 Automatizácia lomov 202000-000ZS 4 Kostúr

Rozsah = prednáška, seminár, numerické cvičenie, konštrukčné alebo laboratórne cvičenie, projektová

práca, ateliér - stáž, exkurzia, odborná prax; ukončenie

69


ŠTUDIJNÉ PROGRAMY PRE BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM 2013/2014

3.ročník

Študijný program: Informatizácia procesov získavania a spracovania surovín

Študijný odbor: Získavanie a spracovanie zemských zdrojov

Povinné predmety

Zimný semester

Kód Názov predmetu Rozsah Kredity Prednášateľ

2124131 Informatizácia procesov 302000-000ZS 6 Kostúr

2124281 Optimalizačné metódy 202000-000ZS 6 Laciak

2124291 Programovacie jazyky 203000-000ZS 6 Horovčák

21000151 Semestrálny projekt III. 002000-000KZ-PH 1 Mojžišová

2124303

Technológie programovania internetových

aplikácií

003000-000KZ-PH 1 Mojžišová

Povinne voliteľné predmety

2118061 Identifikácia procesov 202000-000ZS 5 Futó

2124321 Systémy riadenia kvality 202000-000ZS 5 Benková

2124361 Technologický manažment 302000-000ZS 5 Laciak

Výberové predmety

2112001 Personálny manažment 202000-000ZS 4 Antošová

Povinné predmety

Letný semester

2129921 Aktuálne výzvy manažmentu v praxi 202000-000ZS 4 Petráš

2124353 Bakalárska práca 0000100-000KZ-PH 10 Mojžišová

2124343 Bakalárske praktikum 020000-000KZ-PH 5 Mojžišová

2129941 Moderné trendy v informatizácii 202000-000ZS 4 Železník

29000047 Spoločenské vedy I 020000-000KZ-PH 2 KSV

2129911 Zásady písania záverečných prác 202000-000Sk 5 Terpák

Rozsah = prednáška, seminár, numerické cvičenie, konštrukčné alebo laboratórne cvičenie, projektová

práca, ateliér - stáž, exkurzia, odborná prax; ukončenie

70


2013/2014

ŠTUDIJNÉ PROGRAMY PRE BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM

3

10

Manažérstvo procesov

71


ŠTUDIJNÉ PROGRAMY PRE BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM 2013/2014

1.ročník

Študijný program: Manažérstvo procesov

Študijný odbor: Získavanie a spracovanie zemských zdrojov

Povinné predmety

Zimný semester

Kód Názov predmetu Rozsah Kredity Prednášateľ

2110991 Algoritmizácia a programovanie 302000-000ZS 6 Terpák

2126731 Matematika 1 203000-000ZS 6 Podlubný

2118793 Počítačové prostriedky informatiky 002000-000KZ-PH 1 Pavličková

2108281 Technológie Internetu 202000-000ZS 6 Horovčák

29000139 Telesná výchova I 000200-000Z-U 0 KTV

2119543 Tvorba elektronickej dokumentácie 002000-000KZ-PH 1 Pócsová

Povinne voliteľné predmety

21000402 Chémia 202000-000ZS 5 Búgel

2119851 Metódy zobrazovania a počítačová grafika 202000-000ZS 5 Flegner

2125461 Ochrana životného prostredia 220000-000ZS 5 Kuzevič

2100141 Všeobecná geológia 302000-000ZS 5 Zacharov

2100074 Zem a zemské zdroje 202000-000ZS 5

Jacko

Hvizdák

Výberové predmety

2100331 Geodézia 202000-000ZS 4 Kovanič

2111531 Geotermálna a slnečná energia 202000-000ZS 4 Radim Rybár

2118661 Odborná angličtina 202000-000ZS 4 Podlubný

Povinné predmety

Letný semester

2100111 Fyzika I. 202000-000ZS 6 Lisý

2102383 Semestrálny projekt 0 002000-000KZ-PH 1 Pócsová

2100221 Štatistické metódy 303000-000ZS 6 Benková

2119323 Tabuľkové a textové editory 002000-000KZ-PH 1 Malindžáková

2119351 Technická kybernetika 302000-000ZS 6 Dorčák

29000140 Telesná výchova II 000200-000Z-U 0 KTV

Povinne voliteľné predmety

2101234 Ekonomika podniku 202000-000ZS 5 Domaracká

2112931 Environmentalistika 202000-000ZS 5 Škvarla

21000225

Matematické základy automatizácie a

informatizácie

202000-000ZS 5 Škovránek

2120031 Technológie získavania zemských zdrojov 202000-000ZS 5 Cehlár

2116921 Teória systémov a informácií 202000-000ZS 5 Leššo

Výberové predmety

2113784 Alternatívne zdroje energie 202000-000ZS 4 Radim Rybár

2111971 Finančný manažment 202000-000ZS 4 Čulková

Rozsah = prednáška, seminár, numerické cvičenie, konštrukčné alebo laboratórne cvičenie, projektová

práca, ateliér - stáž, exkurzia, odborná prax; ukončenie

72


2013/2014

ŠTUDIJNÉ PROGRAMY PRE BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM

2.ročník

Študijný program: Manažérstvo procesov

Študijný odbor: Získavanie a spracovanie zemských zdrojov

Povinné predmety

Zimný semester

Kód Názov predmetu Rozsah Kredity Prednášateľ

29000557 BERG-Cudzí jazyk 020000-000KZ-ZH 4 KJ

21000236 Manažérstvo kvality 203000-000ZS 6 Benková

21000239 Numerické metódy na PC 002000-000KZ-ZH 1 Petráš

21000226

Programové prostriedky automatizácie a

informatizácie

203000-000ZS 6 Podlubný

21000149 Semestrálny projekt I. 002000-000KZ-PH 1 Laciak

29000137 Telesná výchova III 000200-000Z-U 0 KTV

2100451 Teória procesov 202000-000ZS 6 Terpák

Povinne voliteľné predmety

2104014 Marketing 220000-000ZS 5 Csikósová

2118431 Meranie a systémy merania 203000-000ZS 5 Terpák

2119914 Oceňovanie nerastných surovín 202000-000ZS 5 Cehlár

2118941 Programovacie techniky 302000-000ZS 5 Horovčák

21000211 Simulačné systémy 202000-000ZS 5 Straka

21000241

Technické prostriedky automatizácie a

informatizácie

202000-000ZS 5 Leššo

Povinné predmety

Letný semester

21000243 Metódy a nástroje manažérstva kvality 302000-000ZS 6 Benková

21000242 Modelovanie procesov a systémov 202000-000ZS 6 Terpák

2103073 Objektové programovanie 002000-000KZ-PH 1 Durdán

2118861 Podnikové IS/IT 202000-000ZS 6 Železník

21000150 Semestrálny projekt II. 002000-000KZ-PH 1 Laciak

29000138 Telesná výchova IV 000200-000Z-U 0 KTV

Povinne voliteľné predmety

2117451 Aplikovaná elektronika 202000-000ZS 5 Leššo

2111971 Finančný manažment 202000-000ZS 5 Čulková

2111061 Modelovanie výrobných procesov 202000-000ZS 5 Malindžák

2108461 Počítačové siete 202000-000ZS 5 Flegner

2100471 Počítačové systémy 202000-000ZS 5 Kostúr

2129901 Priemyselné riadiace systémy 202000-000ZS 5 Petráš

2121201 Technológie spracovania surovín 202000-000ZS 5 Kostúr

Výberové predmety

2126061 Obchodné a pracovné právo 202000-000ZS 4 Vitko

21000157 Podnik a podnikanie 202000-000ZS 4 Antošová

Rozsah = prednáška, seminár, numerické cvičenie, konštrukčné alebo laboratórne cvičenie, projektová

práca, ateliér - stáž, exkurzia, odborná prax; ukončenie

73


ŠTUDIJNÉ PROGRAMY PRE BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM 2013/2014

3.ročník

Študijný program: Manažérstvo procesov

Študijný odbor: Získavanie a spracovanie zemských zdrojov

Povinné predmety

Zimný semester

Kód Názov predmetu Rozsah Kredity Prednášateľ

2115111 Informačné technológie 203000-000ZS 6 Horovčák

21000255 Optimalizácia procesov 202000-000ZS 6 Laciak

21000151 Semestrálny projekt III. 002000-000KZ-PH 1 Železník

2124303

Technológie programovania internetových

aplikácií

003000-000KZ-PH 1 Mojžišová

21000244 Teória riadenia 302000-000ZS 6 Dorčák

Povinne voliteľné predmety

2117521

Automatizované systémy merania a spracovania

dát

202000-000ZS 5 Leššo

2117681 Diagnostika a spoľahlivosť systémov 203000-000ZS 5 Futó

2118061 Identifikácia procesov 202000-000ZS 5 Futó

2124131 Informatizácia procesov 302000-000ZS 5 Kostúr

21000245 Integrácia manažérskych systémov 202000-000ZS 5 Malindžáková

21000210 Logistika výroby 202000-000ZS 5 Malindžák

2118294 Makroekonómia 202000-000ZS 5 Csikósová

21000246 Materiálové a energetické bilancie procesov 202000-000ZS 5 Terpák

2112001 Personálny manažment 220000-000ZS 5 Antošová

2124291 Programovacie jazyky 203000-000ZS 5 Horovčák

2107321 Teória rozhodovania 202000-000ZS 5 Škovránek

Výberové predmety

2107514 Geografické informačné systémy 202000-000ZS 4 Blišťan

Povinné predmety

Letný semester

2129921 Aktuálne výzvy manažmentu v praxi 202000-000ZS 4 Petráš

2124353 Bakalárska práca 0000100-000KZ-PH 10 Železník

2124343 Bakalárske praktikum 004000-000KZ-PH 5 Železník

21000263 Moderné trendy v manažérstve procesov 202000-000ZS 4 Terpák

29000047 Spoločenské vedy I 020000-000KZ-PH 2 KSV

2129911 Zásady písania záverečných prác 202000-000Sk 5 Terpák

Rozsah = prednáška, seminár, numerické cvičenie, konštrukčné alebo laboratórne cvičenie, projektová

práca, ateliér - stáž, exkurzia, odborná prax; ukončenie

74


2013/2014

ŠTUDIJNÉ PROGRAMY PRE BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM

3

11

Manažérstvo zemských zdrojov

75


ŠTUDIJNÉ PROGRAMY PRE BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM 2013/2014

1.ročník

Študijný program: Manažérstvo zemských zdrojov

Študijný odbor: Získavanie a spracovanie zemských zdrojov

Povinné predmety

Zimný semester

Kód Názov predmetu Rozsah Kredity Prednášateľ

2117811 Ekonomické teórie 202000-000ZS 6 Csikósová

23001090 Matematika 1 203000-000ZS 6 Knežo

2126423 Prostriedky projektového riadenia 002000-000KZ-ZH 1 Kuzevič

2112133 Prostriedky výpočtovej techniky 002000-000KZ-ZH 1 Pavolová

29000139 Telesná výchova I 002000-000Z-U 0 KTV

2100074 Zem a zemské zdroje 302000-000ZS 6

Jacko

Hvizdák

Povinne voliteľné predmety

21000402 Chémia 202000-000ZS 5 Kaňuchová

2125461 Ochrana životného prostredia 220000-000ZS 5 Kuzevič

2121451 Organizácia a riadenie výroby 202000-000ZS 5 Pavolová

Povinné predmety

Letný semester

2114381 Enviro aspekty podnikania so zemskými zdrojmi 202000-000ZS 6 Kuzevič

2118294 Makroekonómia 302000-000ZS 6 Seňová

21000125 Semestrálny projekt I 020000-000KZ-PH 1 Seňová

2110711 Štatistické spracovanie dát 302000-000ZS 6 Kudelas

29000140 Telesná výchova II 002000-000Z-U 0 KTV

2117243 Zemské zdroje a svetová politika 020000-000KZ-ZH 1 Radim Rybár

Povinne voliteľné predmety

2110991 Algoritmizácia a programovanie 202000-000ZS 5 Terpák

2129391 Fyzika 1 202000-000ZS 5 Lisý

2119101 Rozpočet a účtovníctvo 302000-000ZS 5 Čulková

Rozsah = prednáška, seminár, numerické cvičenie, konštrukčné alebo laboratórne cvičenie, projektová

práca, ateliér - stáž, exkurzia, odborná prax; ukončenie

76


2013/2014

ŠTUDIJNÉ PROGRAMY PRE BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM

2.ročník

Študijný program: Manažérstvo zemských zdrojov

Študijný odbor: Získavanie a spracovanie zemských zdrojov

Povinné predmety

Zimný semester

Kód Názov predmetu Rozsah Kredity Prednášateľ

2113784 Alternatívne zdroje energie 302000-000ZS 5 Radim Rybár

2113864 Aplikovaná geoštatistika a modelovanie ložísk 202000-000ZS 6 Kuzevič

29000557 BERG-Cudzí jazyk 040000-000KZ-ZH 4 KJ

2101234 Ekonomika podniku 202000-000ZS 6 Domaracká

2114993 História baníctva a geológie 002000-000KZ-ZH 1 Koščo

2118314 Manažment podniku 302000-000ZS 5 Antošová

2118491 Mikroekonómia 302000-000ZS 6 Domaracká

21000126 Semestrálny projekt II 020000-000KZ-PH 1 Seňová

29000137 Telesná výchova III 002000-000Z-U 0 KTV

Výberové predmety

29000046 Spoločenské vedy 020000-000KZ-PH 2 KSV

Povinné predmety

Letný semester

2114133 Databázové systémy zemských zdrojov 002000-000KZ-ZH 1 Kuzevič

2119701 Ekonomická štatistika 302000-000ZS 6 Teplická

21000157 Podnik a podnikanie 320000-000ZS 6 Antošová

21000127 Semestrálny projekt III 002000-000KZ-ZH 1 Seňová

2120031 Technológie získavania zemských zdrojov 202000-000ZS 6 Cehlár

29000138 Telesná výchova IV 002000-000Z-U 0 KTV

Povinne voliteľné predmety

2117891 Finančná analýza podniku 202000-000ZS 5 Čulková

2112001 Personálny manažment 220000-000ZS 5 Antošová

2116821 Technológie vodného hospodárstva 202000-000ZS 5 Augustínová

Rozsah = prednáška, seminár, numerické cvičenie, konštrukčné alebo laboratórne cvičenie, projektová

práca, ateliér - stáž, exkurzia, odborná prax; ukončenie

77


ŠTUDIJNÉ PROGRAMY PRE BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM 2013/2014

3.ročník

Študijný program: Manažérstvo zemských zdrojov

Študijný odbor: Získavanie a spracovanie zemských zdrojov

Povinné predmety

Zimný semester

Kód Názov predmetu Rozsah Kredity Prednášateľ

2112564

Efektívnosť investícií v procese oceňovania

zemských zdrojov

202000-000ZS 6 Cehlár

2104014 Marketing 320000-000ZS 6 Csikósová

2121613 Obchodná terminológia 002000-000KZ-ZH 1 Čulková

2121571 Projektový manažment 202000-000ZS 6 Kuzevič

21000128 Semestrálny projekt IV 020000-000KZ-PH 1 Seňová

Povinne voliteľné predmety

2107514 Geografické informačné systémy 202000-000ZS 5 Kuzevičová

21000210 Logistika výroby 302000-000ZS 5 Malindžák

2103031 Riadenie kvality 220000-000ZS 5 Benková

Povinné predmety

Letný semester

21000299 Bakalárska práca 0100000-000KZ-ZH 10 Seňová

21000297 Bakalárske praktikum 020000-000KZ-ZH 5 Seňová

21000589 Bloková výučba v teréne 200000-020ZS 7 Cehlár

21000286 Legislatíva životného prostredia 220000-000ZS 6 Augustínová

2129751 Metodika spracovania dát 202000-000ZS 3 Stehlíková

29000736 Sociológia podniku 020000-000KZ-PH 2 KSV

Rozsah = prednáška, seminár, numerické cvičenie, konštrukčné alebo laboratórne cvičenie, projektová

práca, ateliér - stáž, exkurzia, odborná prax; ukončenie

78


2013/2014

ŠTUDIJNÉ PROGRAMY PRE BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM

3

12

Mineralurgia a environmentálne technológie

79


ŠTUDIJNÉ PROGRAMY PRE BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM 2013/2014

1.ročník

Študijný program: Mineralurgia a environmentálne technológie

Študijný odbor: Mineralurgia

Povinné predmety

Zimný semester

Kód Názov predmetu Rozsah Kredity Prednášateľ

21000402 Chémia 202000-000ZS 6 Kaňuchová

2126731 Matematika 1 203000-000ZS 6 Podlubný

2118661 Odborná angličtina 020000-000ZS 2 Bakalár

29000139 Telesná výchova I 002000-000Z-U 0 KTV

2122021 Vznik a klasifikácia odpadov 302000-000ZS 6 Kozáková

Povinne voliteľné predmety

2113784 Alternatívne zdroje energie 202000-000ZS 5 Radim Rybár

2101234 Ekonomika podniku 202000-000ZS 5 Domaracká

2100074 Zem a zemské zdroje 202000-000ZS 5

Jacko

Hvizdák

Povinné predmety

Letný semester

2114311 Ekológia a environmentalistika 202000-000ZS 6 Bakalár

2129391 Fyzika 1 202000-000ZS 6 Lisý

2129891 Štatistické spracovanie dát v mineralurgii 302000-000ZS 6 Stehlíková

2122143 Technológie internetu 002000-000KZ-ZH 2 Bakalár

29000140 Telesná výchova II 002000-000Z-U 0 KTV

Povinne voliteľné predmety

21000124 Deskriptívna geometria 202000-000ZS 5 Krešák

2111971 Finančný manažment 202000-000ZS 5 Čulková

21000410 Úvod do organickej chémie 202000-000ZS 5 Kaňuchová

2100141 Všeobecná geológia 202000-000ZS 5 Zacharov

Rozsah = prednáška, seminár, numerické cvičenie, konštrukčné alebo laboratórne cvičenie, projektová

práca, ateliér - stáž, exkurzia, odborná prax; ukončenie

80


2013/2014

ŠTUDIJNÉ PROGRAMY PRE BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM

2.ročník

Študijný program: Mineralurgia a environmentálne technológie

Študijný odbor: Mineralurgia

Povinné predmety

Zimný semester

Kód Názov predmetu Rozsah Kredity Prednášateľ

29000557 BERG-Cudzí jazyk 040000-000KZ-ZH 4 KJ

2122043 Databázové systémy v mineralurgii 002000-000KZ-ZH 2 Stehlíková

21000182 Fyzikálna chémia 302000-000ZS 6 Kaňuchová

2122031 Programové prostriedky v mineralurgii 202000-000ZS 6 Bakalár

2107371 Separácia fáz 303000-000ZS 6 Búgel

29000137 Telesná výchova III 002000-000Z-U 0 KTV

Povinne voliteľné predmety

2101001 Environmentálna mikrobiológia 202000-000ZS 5 Kupka

2100231 Mineralógia 202000-000ZS 5 Košuth

2116771 Technologické procesy ťažby surovín 202000-000ZS 5 Šofranko

Povinné predmety

Letný semester

2100961 Analýza technologických procesov 303000-000ZS 6 Zeleňák

2100981 Chemické procesy 303000-000ZS 6 Búgel

2122051 Mechanické procesy 303000-000ZS 6 Sisol

21000142 Semestrálny projekt 1 020000-000KZ-ZH 2 Kozáková

29000138 Telesná výchova IV 002000-000Z-U 0 KTV

Povinne voliteľné predmety

2100331 Geodézia 202000-000ZS 5 Kovanič

21000185 Koloidná chémia 220000-000ZS 5 Škvarla

2107361 Ložiská nerastných surovín 202000-000ZS 5 Kondela

Rozsah = prednáška, seminár, numerické cvičenie, konštrukčné alebo laboratórne cvičenie, projektová

práca, ateliér - stáž, exkurzia, odborná prax; ukončenie

81


ŠTUDIJNÉ PROGRAMY PRE BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM 2013/2014

3.ročník

Študijný program: Mineralurgia a environmentálne technológie

Študijný odbor: Mineralurgia

Povinné predmety

Zimný semester

Kód Názov predmetu Rozsah Kredity Prednášateľ

2122061 Fyzikálne separačné procesy 303000-000ZS 6 Sisol

2122081 Odprašovanie plynov 202000-000ZS 6 Sisol

21000143 Semestrálny projekt 2 020000-000KZ-ZH 2 Bakalár

2122071 Technológie úpravy vôd 302000-000ZS 6 Búgel

Povinne voliteľné predmety

2201341 Analytická chémia 200200-000ZS 5 Ružičková

2104014 Marketing 220000-000ZS 5 Csikósová

2112001 Personálny manažment 220000-000ZS 5 Antošová

2111451 Recyklácia odpadov 200000-020ZS 5 Sisol

Povinné predmety

Letný semester

2122123 Bakalárska práca 0000100-000KZ-ZH 10 Búgel

2122113 Bakalárske praktikum 020000-000KZ-ZH 5 Búgel

21000096 Pôdoznalectvo 220000-000ZS 5 Bakalár

29000047 Spoločenské vedy I 020000-000KZ-PH 2 KSV

21000102 Vybrané kapitoly z mikrobiológie 220000-000ZS 5 Kupka

21000101 Zásady výskumnej práce v mineralurgii 220000-000ZS 5 Škvarla

Rozsah = prednáška, seminár, numerické cvičenie, konštrukčné alebo laboratórne cvičenie, projektová

práca, ateliér - stáž, exkurzia, odborná prax; ukončenie

82


2013/2014

ŠTUDIJNÉ PROGRAMY PRE BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM

3

13

Priemyselná logistika

83


ŠTUDIJNÉ PROGRAMY PRE BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM 2013/2014

1.ročník

Študijný program: Priemyselná logistika

Študijný odbor: Logistika

Povinné predmety

Zimný semester

Kód Názov predmetu Rozsah Kredity Prednášateľ

2110991 Algoritmizácia a programovanie 202000-000ZS 5 Terpák

2101234 Ekonomika podniku 202000-000ZS 6 Domaracká

2126731 Matematika 1 203000-000ZS 6 Podlubný

2124903 Metódy zobrazovania 002000-000KZ-ZH 1 Kropuch

2127483 Tabuľkové a textové editory 002000-000KZ-ZH 1 Straka

29000139 Telesná výchova I 002000-000Z-U 0 KTV

21000208 Teória logistiky 202000-000ZS 6 Malindžák

2116921 Teória systémov a informácií 202000-000ZS 5 Leššo

Povinné predmety

Letný semester

2114531 Fyzika 202000-000ZS 6 Lisý

2111061 Modelovanie výrobných procesov 302000-000ZS 6 Malindžák

21000209 Multimediálna komunikácia a prezentácia 002000-000KZ-ZH 1 Straka

21000249 Štatistika 303000-000ZS 6 Benková

29000140 Telesná výchova II 002000-000Z-U 0 KTV

2124913 Základy technickej dokumentácie 002000-000KZ-ZH 1 Krešák

Povinne voliteľné predmety

2114271 Dopravné prostriedky a systémy 202000-000ZS 5 Marasová

2120031 Technológie získavania zemských zdrojov 202000-000ZS 5 Cehlár

2107321 Teória rozhodovania 202000-000ZS 5 Škovránek

Rozsah = prednáška, seminár, numerické cvičenie, konštrukčné alebo laboratórne cvičenie, projektová

práca, ateliér - stáž, exkurzia, odborná prax; ukončenie

84


2013/2014

ŠTUDIJNÉ PROGRAMY PRE BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM

2.ročník

Študijný program: Priemyselná logistika

Študijný odbor: Logistika

Povinné predmety

Zimný semester

Kód Názov predmetu Rozsah Kredity Prednášateľ

29000557 BERG-Cudzí jazyk 040000-000KZ-ZH 4 Pavlovová

21000210 Logistika výroby 302000-000ZS 6 Malindžák

21000415 Manažment podniku 202000-000ZS 6 Vitko

2127551 Obchodné a pracovné právo 020000-000KZ-ZH 1 Vitko

21000212 Technické prostriedky logistiky 202000-000ZS 6 Šaderová

2127463 Technológie internetu 002000-000KZ-ZH 1 Bindzár

29000137 Telesná výchova III 002000-000Z-U 0 KTV

Povinne voliteľné predmety

2118461 Metódy operačného výskumu 202000-000ZS 5 Malindžáková

2121331 Riadenie dopravných systémov 202000-000ZS 5 Marasová

23002587 Výrobná technika - stroje a zariadenia 202000-000ZS 5 Varchola

Výberové predmety

29000046 Spoločenské vedy 020000-000KZ-PH 2 KSV

Povinné predmety

Letný semester

21000097 Logistika nákupu a zásobovania 202000-000ZS 6 Rosová

2107461 Logistika obslužných procesov 302000-000ZS 6 Kačmáry

2119013 Projektovanie v CAD 002000-000KZ-ZH 1 Molnár

2122643 Semestrálny projekt I. 002000-000KZ-ZH 1 Straka

2119121 Simulačné systémy 203000-000ZS 6 Straka

29000138 Telesná výchova IV 002000-000Z-U 0 KTV

Povinne voliteľné predmety

2118141 Inteligentné dopravné systémy 202000-000ZS 5 Bindzár

21000416 Podnikanie v malom a strednom podniku 202000-000ZS 5 Vitko

21000213 Technológie spracovania surovín 202000-000ZS 5 Spišák

Rozsah = prednáška, seminár, numerické cvičenie, konštrukčné alebo laboratórne cvičenie, projektová

práca, ateliér - stáž, exkurzia, odborná prax; ukončenie

85


ŠTUDIJNÉ PROGRAMY PRE BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM 2013/2014

3.ročník

Študijný program: Priemyselná logistika

Študijný odbor: Logistika

Povinné predmety

Zimný semester

Kód Názov predmetu Rozsah Kredity Prednášateľ

2102601 Komerčná logistika 202000-000ZS 6 Rosová

21000216 Logistika vnútropodnikovej dopravy 302000-000ZS 6 Marasová

21000215 Metódy analýzy logistických systémov 002000-000KZ-ZH 1 Šaderová

2118691 Operačné a dispečerské riadenie 202000-000ZS 6 Šaderová

21000256 Semestrálny projekt II. 002000-000KZ-ZH 1 Bindzár

Povinne voliteľné predmety

21000217 Legislatíva v logistike a doprave 202000-000ZS 5 Husáková

2124321 Systémy riadenia kvality 202000-000ZS 5 Benková

21000417 Systémy údržby a ich riadenie 202000-000ZS 5 Kropuch

Povinné predmety

Letný semester

21000100 Aktuálne výzvy manažmentu a logistiky v praxi 202000-000ZS 5 Malindžák

2122663 Bakalárska práca 0000200-000KZ-ZH 10 Rosová

2122673 Bakalárske praktikum 040000-000KZ-ZH 5 Rosová

2129651 Metodika písania záverečnej práce 002000-000KZ-ZH 2 Straka

29000047 Spoločenské vedy I 020000-000KZ-PH 2 KSV

21000099 Vývojové trendy v logistike 202000-000ZS 6 Rosová

Rozsah = prednáška, seminár, numerické cvičenie, konštrukčné alebo laboratórne cvičenie, projektová

práca, ateliér - stáž, exkurzia, odborná prax; ukončenie

86


2013/2014

ŠTUDIJNÉ PROGRAMY PRE BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM

3

14

Riadenie dopravy surovín

87


ŠTUDIJNÉ PROGRAMY PRE BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM 2013/2014

1.ročník

Študijný program: Riadenie dopravy surovín

Študijný odbor: Získavanie a spracovanie zemských zdrojov

Povinné predmety

Zimný semester

Kód Názov predmetu Rozsah Kredity Prednášateľ

2126731 Matematika 1 203000-000ZS 6 Podlubný

2124903 Metódy zobrazovania 002000-000KZ-ZH 1 Molnár

2122643 Semestrálny projekt I. 000200-000KZ-ZH 1 Husáková

2119381 Technológie dopravy surovín 302000-000ZS 6 Marasová

29000139 Telesná výchova I 002000-000Z-U 0 KTV

21000098 Výrobné procesy 202000-000ZS 6 Šaderová

Povinne voliteľné predmety

21000224 Environmentalistika a reverzná logistika 202000-000ZS 5 Husáková

2120031 Technológie získavania zemských zdrojov 202000-000ZS 5 Cehlár

2103791 Výpočtová technika 202000-000ZS 5 Bindzár

Povinné predmety

Letný semester

2114271 Dopravné prostriedky a systémy 302000-000ZS 6 Marasová

2114531 Fyzika 202000-000ZS 6 Lisý

2128403 Občianske a pracovné právo 002000-000KZ-ZH 1 Vitko

21000256 Semestrálny projekt II. 002000-000KZ-ZH 1 Husáková

2110711 Štatistické spracovanie dát 302000-000ZS 6 Kudelas

29000140 Telesná výchova II 002000-000Z-U 0 KTV

Povinne voliteľné predmety

2107461 Logistika obslužných procesov 202000-000ZS 5 Kačmáry

2127471 Počítačové prostriedky informatiky 202000-000ZS 5 Bindzár

2112551 Prevádzka a ekonomika cestnej dopravy 202000-000ZS 5 Fedorko

Rozsah = prednáška, seminár, numerické cvičenie, konštrukčné alebo laboratórne cvičenie, projektová

práca, ateliér - stáž, exkurzia, odborná prax; ukončenie

Ročník je v akademickom roku 2013-2014 neaktívny.

88


2013/2014

ŠTUDIJNÉ PROGRAMY PRE BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM

2.ročník

Študijný program: Riadenie dopravy surovín

Študijný odbor: Získavanie a spracovanie zemských zdrojov

Povinné predmety

Zimný semester

Kód Názov predmetu Rozsah Kredity Prednášateľ

29000557 BERG-Cudzí jazyk 040000-000KZ-ZH 4 KJ

2101234 Ekonomika podniku 202000-000ZS 6 Domaracká

2126523 Obchodné a daňové právo 002000-000KZ-ZH 1 Vitko

2119121 Simulačné systémy 202000-000ZS 6 Fedorko

2127463 Technológie internetu 002000-000KZ-ZH 1 Bindzár

29000137 Telesná výchova III 002000-000Z-U 0 KTV

2122901 Zelená logistika 302000-000ZS 6 Husáková

Povinne voliteľné predmety

2118071 Informačné systémy v doprave 202000-000ZS 5 Bindzár

2111571 Konštrukčné prvky dopravných zariadení 202000-000ZS 5 Molnár

2122611 Manažment dopravy surovín 202000-000ZS 5 Marasová

2116921 Teória systémov a informácií 202000-000ZS 5 Leššo

Výberové predmety

29000046 Spoločenské vedy 020000-000KZ-PH 2 KSV

Povinné predmety

Letný semester

2111311 Dopravné inžinierstvo 302000-000ZS 6 Husáková

2118691 Operačné a dispečerské riadenie 202000-000ZS 6 Šaderová

21000257 Semestrálny projekt III. 002000-000KZ-ZH 1 Kropuch

29000138 Telesná výchova IV 002000-000Z-U 0 KTV

2112941 Údržba a diagnostika 302000-000ZS 6 Kropuch

2124913 Základy technickej dokumentácie 002000-000KZ-ZH 1 Krešák

Povinne voliteľné predmety

2112564

Efektívnosť investícií v procese oceňovania

zemských zdrojov

202000-000ZS 5 Cehlár

2121784

Inovačné technológie získavania a spracovania

zemských zdrojov

202000-000ZS 5 Koščo

2122581 Legislatíva v doprave 202000-000ZS 5 Husáková

2122571 Modelovanie dopravných procesov 202000-000ZS 5 Fedorko

Rozsah = prednáška, seminár, numerické cvičenie, konštrukčné alebo laboratórne cvičenie, projektová

práca, ateliér - stáž, exkurzia, odborná prax; ukončenie

Ročník je v akademickom roku 2013-2014 neaktívny.

89


ŠTUDIJNÉ PROGRAMY PRE BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM 2013/2014

3.ročník

Študijný program: Riadenie dopravy surovín

Študijný odbor: Získavanie a spracovanie zemských zdrojov

Povinné predmety

Zimný semester

Kód Názov predmetu Rozsah Kredity Prednášateľ

2122623 Bezpečnosť v doprave 002000-000KZ-ZH 1 Marasová

21000210 Logistika výroby 302000-000ZS 6 Malindžák

2122681 Podnikanie v doprave 302000-000ZS 6 Fedorko

2121331 Riadenie dopravných systémov 202000-000ZS 6 Marasová

21000259 Semestrálny projekt IV. 002000-000KZ-ZH 1 Kropuch

Povinne voliteľné predmety

2122601 Kombinovaná doprava 202000-000ZS 5 Bindzár

2102601 Komerčná logistika 202000-000ZS 5 Rosová

2122611 Manažment dopravy surovín 202000-000ZS 5 Marasová

2112001 Personálny manažment 220000-000ZS 5 Antošová

Povinné predmety

Letný semester

21000100 Aktuálne výzvy manažmentu a logistiky v praxi 202000-000ZS 5 Malindžák

2122663 Bakalárska práca 0000200-000KZ-ZH 10 Husáková

2122673 Bakalárske praktikum 020000-000KZ-ZH 5 Husáková

2129651 Metodika písania záverečnej práce 002000-000KZ-ZH 2 Straka

29000047 Spoločenské vedy I 020000-000KZ-PH 2 KSV

21000099 Vývojové trendy v logistike 202000-000ZS 6 Rosová

Rozsah = prednáška, seminár, numerické cvičenie, konštrukčné alebo laboratórne cvičenie, projektová

práca, ateliér - stáž, exkurzia, odborná prax; ukončenie

90


2013/2014

ŠTUDIJNÉ PROGRAMY PRE BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM

3

15

Riadenie kvality procesov získavania a

spracovania surovín

91


ŠTUDIJNÉ PROGRAMY PRE BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM 2013/2014

1.ročník

Študijný program: Riadenie kvality procesov získavania a spracovania surovín

Študijný odbor: Získavanie a spracovanie zemských zdrojov

Povinné predmety

Zimný semester

Kód Názov predmetu Rozsah Kredity Prednášateľ

2110991 Algoritmizácia a programovanie 302000-000ZS 6 Terpák

2126731 Matematika 1 203000-000ZS 6 Podlubný

2118793 Počítačové prostriedky informatiky 002000-000KZ-PH 1 Pavličková

2118893 Práca s internetom 002000-000KZ-PH 1 Stehlíková

29000139 Telesná výchova I 002000-000Z-U 0 KTV

2100074 Zem a zemské zdroje 302000-000ZS 6

Jacko

Hvizdák

Povinne voliteľné predmety

2101234 Ekonomika podniku 202000-000ZS 5 Domaracká

2112931 Environmentalistika 202000-000ZS 5 Škvarla

21000402 Chémia 202000-000ZS 5 Búgel

2119851 Metódy zobrazovania a počítačová grafika 202000-000ZS 5 Flegner

Povinné predmety

Letný semester

2129391 Fyzika 1 202000-000ZS 6 Lisý

2118563 Multimediálna komunikácia a prezentácia 002000-000KZ-PH 1 Pócsová

2119293 Štandardy (legislatíva) pre zabezpečenie kvality 002000-000KZ-PH 1 Benková

2100221 Štatistické metódy 303000-000ZS 6 Benková

2120031 Technológie získavania zemských zdrojov 202000-000ZS 6 Cehlár

29000140 Telesná výchova II 002000-000Z-U 0 KTV

Povinne voliteľné predmety

2118294 Makroekonómia 302000-000ZS 5 Csikósová

2100471 Počítačové systémy 302000-000ZS 5 Kostúr

2120001 Tabuľkové a textové procesory 202000-000ZS 5 Benková

2100141 Všeobecná geológia 202000-000ZS 5 Zacharov

Výberové predmety

2113784 Alternatívne zdroje energie 202000-000ZS 4 Radim Rybár

Rozsah = prednáška, seminár, numerické cvičenie, konštrukčné alebo laboratórne cvičenie, projektová

práca, ateliér - stáž, exkurzia, odborná prax; ukončenie

92


2013/2014

ŠTUDIJNÉ PROGRAMY PRE BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM

2.ročník

Študijný program: Riadenie kvality procesov získavania a spracovania surovín

Študijný odbor: Získavanie a spracovanie zemských zdrojov

Povinné predmety

Zimný semester

Kód Názov predmetu Rozsah Kredity Prednášateľ

29000557 BERG-Cudzí jazyk 040000-000KZ-ZH 4 KJ

2117593 BOZP (legislatíva SR, EÚ, OHSAS 18001/2) 002000-000KZ-PH 1 Pavličková

2118431 Meranie a systémy merania 203000-000ZS 6 Terpák

2103031 Riadenie kvality 202000-000ZS 6 Bednárová

2107253 Technologická prax 002000-000KZ-PH 1 Pavličková

29000137 Telesná výchova III 002000-000Z-U 0 KTV

2100451 Teória procesov 302000-000ZS 6 Terpák

Povinne voliteľné predmety

2117451 Aplikovaná elektronika 202000-000ZS 5 Leššo

2111971 Finančný manažment 202000-000ZS 5 Čulková

2118861 Podnikové IS/IT 203000-000ZS 5 Železník

2116921 Teória systémov a informácií 202000-000ZS 5 Leššo

Výberové predmety

2127621 Manažment podniku 202000-000ZS 4 Antošová

2119914 Oceňovanie nerastných surovín 202000-000ZS 4 Cehlár

29000046 Spoločenské vedy 020000-000KZ-PH 2 KSV

Povinné predmety

Letný semester

2118361 Matematické modelovanie procesov a systémov 202000-000ZS 6 Terpák

21000150 Semestrálny projekt II. 002000-000KZ-PH 1 Pavličková

2119283 Štandardy (legislatíva) pre environment 002000-000KZ-PH 1 Malindžáková

2119431 Technológie spracovania surovín 202000-000ZS 6 Kostúr

29000138 Telesná výchova IV 002000-000Z-U 0 KTV

2111231 Zabezpečovanie kvality procesov 302000-000ZS 6 Benková

Povinne voliteľné predmety

2117521

Automatizované systémy merania a spracovania

dát

202000-000ZS 5 Leššo

2111061 Modelovanie výrobných procesov 302000-000ZS 5 Malindžák

2112001 Personálny manažment 202000-000ZS 5 Antošová

2124301

Technológie programovania internetových

aplikácií

202000-000ZS 5 Horovčák

Výberové predmety

2126061 Obchodné a pracovné právo 202000-000ZS 4 Vitko

2126011 Objektové programovanie 202000-000ZS 4 Horovčák

21000157 Podnik a podnikanie 202000-000ZS 4 Antošová

Rozsah = prednáška, seminár, numerické cvičenie, konštrukčné alebo laboratórne cvičenie, projektová

práca, ateliér - stáž, exkurzia, odborná prax; ukončenie

93


ŠTUDIJNÉ PROGRAMY PRE BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM 2013/2014

3.ročník

Študijný program: Riadenie kvality procesov získavania a spracovania surovín

Študijný odbor: Získavanie a spracovanie zemských zdrojov

Povinné predmety

Zimný semester

Kód Názov predmetu Rozsah Kredity Prednášateľ

2124433 Audit SMK + EMS 002000-000KZ-PH 1 Malindžáková

2129881 Hodnotový manažment 202000-000ZS 6 Benková

21000151 Semestrálny projekt III. 002000-000KZ-PH 1 Malindžáková

2124421 Systém manažérstva kvality 203000-000ZS 6 Benková

2107321 Teória rozhodovania 202000-000ZS 6 Škovránek

Povinne voliteľné predmety

2128261 Informačné technológie 202000-000ZS 5 Horovčák

2126111 Integrovaný manažment 202000-000ZS 5 Malindžáková

2104014 Marketing 220000-000ZS 5 Csikósová

2124441 Metrológia a skúšobníctvo 202000-000ZS 5 Futó

Výberové predmety

21000210 Logistika výroby 302000-000ZS 4 Malindžák

Povinné predmety

Letný semester

2129921 Aktuálne výzvy manažmentu v praxi 202000-000ZS 4 Petráš

2124353 Bakalárska práca 0000100-000KZ-ZH 10 Malindžáková

2124343 Bakalárske praktikum 020000-000KZ-ZH 5 Malindžáková

2129641 Moderné trendy v riadení kvality 202000-000ZS 4 Benková

29000047 Spoločenské vedy I 020000-000KZ-PH 2 KSV

2129911 Zásady písania záverečných prác 202000-000Sk 5 Terpák

Rozsah = prednáška, seminár, numerické cvičenie, konštrukčné alebo laboratórne cvičenie, projektová

práca, ateliér - stáž, exkurzia, odborná prax; ukončenie

94


2013/2014

ŠTUDIJNÉ PROGRAMY PRE BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM

3

16

Technológie v naftárenskom a plynárenskom

priemysle

95


ŠTUDIJNÉ PROGRAMY PRE BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM 2013/2014

1.ročník

Študijný program: Technológie v naftárenskom a plynárenskom priemysle

Študijný odbor: Banská geológia a geologický prieskum

Povinné predmety

Zimný semester

Kód Názov predmetu Rozsah Kredity Prednášateľ

21000124 Deskriptívna geometria 202000-000ZS 6 Krešák

2126731 Matematika 1 203000-000ZS 6 Podlubný

2100043 Metódy zobrazovania 002000-000KZ-ZH 1

Wittenberger

Škvareková

29000139 Telesná výchova I 002000-000Z-U 0 KTV

21000332 Výpočtová technika v ropnom priemysle 002000KZ-ZH 1 Wittenberger

2100074 Zem a zemské zdroje 302000-000ZS 6

Jacko

Hvizdák

Povinne voliteľné predmety

2114311 Ekológia a environmentalistika 202000-000ZS 6 Bakalár

21000402 Chémia 202000-000ZS 6 Kaňuchová

21000334 Ropná geológia 202000-000ZS 5 Sidorová

21000333 Technika v ropnom priemysle 202000-000ZS 5 Wittenberger

Povinné predmety

Letný semester

2117553 Bloková terénna výučba 002000-000KZ-ZH 1 Škvareková

2129391 Fyzika 1 202000-000ZS 6 Lisý

2114773 Geografické počítačové systémy 002000-000KZ-ZH 1 Blišťan

21000414 Štatistické spracovanie dát 302000-000ZS 5 Vizi

29000140 Telesná výchova II 002000-000Z-U 0 KTV

2100141 Všeobecná geológia 302000-000ZS 6 Zacharov

Povinne voliteľné predmety

2113784 Alternatívne zdroje energie 202000-000ZS 6 Radim Rybár

21000336 Ropa a plyn 202000-000ZS 5 Peterka

2117041 Vlastnosti hornín a masívu 202000-000ZS 6 Ďurove

21000335 Vrtné mechanizmy 202000-000ZS 5 Wittenberger

Rozsah = prednáška, seminár, numerické cvičenie, konštrukčné alebo laboratórne cvičenie, projektová

práca, ateliér - stáž, exkurzia, odborná prax; ukončenie

96


2013/2014

ŠTUDIJNÉ PROGRAMY PRE BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM

2.ročník

Študijný program: Technológie v naftárenskom a plynárenskom priemysle

Študijný odbor: Banská geológia a geologický prieskum

Povinné predmety

Zimný semester

Kód Názov predmetu Rozsah Kredity Prednášateľ

29000557 BERG-Cudzí jazyk 040000-000KZ-ZH 4 Pavlovová

2104091 Historická geológia 202000-000ZS 6 Zacharov

2115801 Mineralógia a petrografia 302000-000ZS 6

Košuth

Farkašovský

2125963 Spracovanie geo-dát 002000-000KZ-ZH 1 Blišťan

2121233 Technológie vŕtania-anglicky 002000-000KZ-ZH 1 Sidorová

2116841 Technológie vŕtania na súši a mori 302000-000ZS 6 Pinka

29000137 Telesná výchova III 002000-000Z-U 0 KTV

Povinne voliteľné predmety

2102121 Geotechnika 202000-000ZS 6 Ďurove

2129501

Produktovody v naftovom a plynárenskom

priemysle

202000-000ZS 5 Škvareková

2104101 Štruktúrna geológia 202000-000ZS 6 Jacko

2121261 Vystrojovanie vrtov a sond 202000-000ZS 5 Sidorová

Povinné predmety

Letný semester

21000411 Bloková terénna výučba 2 002000-000KZ-ZH 1 Škvareková

2107361 Ložiská nerastných surovín 302000-000ZS 6 Kondela

2107021 Sedimentológia 202000-000ZS 6 Janočko

21000341 Semestrálny projekt 002000-000KZ-ZH 1 Sidorová

2116831

Technológie vŕtania inžinierskych a

prieskumných vrtov

302000-000ZS 6 Pinka

29000138 Telesná výchova IV 002000-000Z-U 0 KTV

Povinne voliteľné predmety

2122491 Karotážne metódy prieskumu 202000-000ZS 5 Sidorová

21000339 Petrochémia a uhľovodíkové technológie 202000-000ZS 5 Škvareková

2125714 Regionálna geológia 202000-000ZS 5 Jacko

2117021 Užitá geofyzika 202000-000ZS 5 Pandula

Rozsah = prednáška, seminár, numerické cvičenie, konštrukčné alebo laboratórne cvičenie, projektová

práca, ateliér - stáž, exkurzia, odborná prax; ukončenie

97


ŠTUDIJNÉ PROGRAMY PRE BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM 2013/2014

3.ročník

Študijný program: Technológie v naftárenskom a plynárenskom priemysle

Študijný odbor: Banská geológia a geologický prieskum

Povinné predmety

Zimný semester

Kód Názov predmetu Rozsah Kredity Prednášateľ

21000340 Bakalársky projekt príprava 002000-000KZ-ZH 1 Sidorová

2115411

Legislatíva a metódy geologicko-prieskumných

Tometz

302000-000ZS 6

prác

Kondela

2208041 Ťažba a uskladňovanie uhľovodíkov 302000-000ZS 6 Peterka

2122961 Vyhľadávanie a ťažba za pobrežnou čiarou 202000-000ZS 6 Pinka

2121243 Zariadenia pre dopravu uhľovodíkov 002000-000KZ-ZH 1 Škvareková

Povinne voliteľné predmety

2104121 Hydrogeológia 202000-000ZS 5 Tometz

2115961 Optimalizácia 202000-000ZS 6 Čech

2122151 Revitalizácia a rekultivácia krajiny 200200-000ZS 4 Bakalár

2123231 Životné prostredie a ropný priemysel 202000-000ZS 5 Škvareková

Povinné predmety

Letný semester

2122863 Bakalárska práca 0000100-000KZ-ZH 10 Peterka

2122853 Bakalárske praktikum 020000-000KZ-ZH 5 Peterka

2113951 Banské technológie 202000-000ZS 6 Bocan

29000047 Spoločenské vedy I 020000-000KZ-PH 2 KSV

21000104 Tamponážne zmesi 202000-000ZS 5 Wittenberger

2129551 Vplyv ťažby NS na regionálny rozvoj 202000-000ZS 5 Lukačínová

Rozsah = prednáška, seminár, numerické cvičenie, konštrukčné alebo laboratórne cvičenie, projektová

práca, ateliér - stáž, exkurzia, odborná prax; ukončenie

98


2013/2014

ŠTUDIJNÉ PROGRAMY PRE BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM

3

17

Využívanie alternatívnych zdrojov energie

99


ŠTUDIJNÉ PROGRAMY PRE BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM 2013/2014

1.ročník

Študijný program: Využívanie alternatívnych zdrojov energie

Študijný odbor: Získavanie a spracovanie zemských zdrojov

Povinné predmety

Zimný semester

Kód Názov predmetu Rozsah Kredity Prednášateľ

2114993 História baníctva a geológie 002000-000KZ-ZH 1 Koščo

21000402 Chémia 202000-000ZS 6 Kaňuchová

23001093 Matematika 1 203000-000ZS 6 Knežo

2129743

Nové trendy v získavaní a spracovaní zemských

zdrojov

020000-000KZ-ZH 1 Koščo

29000139 Telesná výchova I 002000-000Z-U 0 KTV

2100074 Zem a zemské zdroje 302000-000ZS 6

Jacko

Hvizdák

Povinne voliteľné predmety

2118314 Manažment podniku 202000-000ZS 5 Antošová

2125461 Ochrana životného prostredia 220000-000ZS 5 Kuzevič

2117041 Vlastnosti hornín a masívu 202000-000ZS 5 Ďurove

Povinné predmety

Letný semester

2129391 Fyzika 1 202000-000ZS 6 Lisý

21000137 Semestrálny projekt I 020000-000KZ-ZH 1 Tauš

2110711 Štatistické spracovanie dát 302000-000ZS 6 Kudelas

29000140 Telesná výchova II 002000-000Z-U 0 KTV

2100141 Všeobecná geológia 302000-000ZS 6 Zacharov

2117243 Zemské zdroje a svetová politika 002000-000KZ-ZH 1 Radim Rybár

Povinne voliteľné predmety

2110991 Algoritmizácia a programovanie 202000-000ZS 5 Terpák

2114381 Enviro aspekty podnikania so zemskými zdrojmi 202000-000ZS 5 Kuzevič

2112001 Personálny manažment 202000-000ZS 5 Antošová

Rozsah = prednáška, seminár, numerické cvičenie, konštrukčné alebo laboratórne cvičenie, projektová

práca, ateliér - stáž, exkurzia, odborná prax; ukončenie

100


2013/2014

ŠTUDIJNÉ PROGRAMY PRE BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM

2.ročník

Študijný program: Využívanie alternatívnych zdrojov energie

Študijný odbor: Získavanie a spracovanie zemských zdrojov

Povinné predmety

Zimný semester

Kód Názov predmetu Rozsah Kredity Prednášateľ

2113784 Alternatívne zdroje energie 302000-000ZS 6 Radim Rybár

2113864 Aplikovaná geoštatistika a modelovanie ložísk 202000-000ZS 6 Kuzevič

29000557 BERG-Cudzí jazyk 040000-000KZ-ZH 4 KJ

2114133 Databázové systémy zemských zdrojov 002000-000KZ-ZH 1 Kuzevič

2107514 Geografické informačné systémy 202000-000ZS 6 Kuzevičová

2104121 Hydrogeológia 202000-000ZS 5 Tometz

2121803 Prognózovanie využitia zemských zdrojov 002000-000KZ-ZH 1 Koščo

21000481 Prúdenie kvapalín a plynov 202000-000ZS 5 Kudelas

29000137 Telesná výchova III 002000-000Z-U 0 KTV

Výberové predmety

29000046 Spoločenské vedy 020000-000KZ-PH 2 KSV

Povinné predmety

Letný semester

2114371 Energetické stroje 202000-000ZS 6 Kropuch

21000482 Kogenerácia 202000-000KZ-ZH 1 Radim Rybár

2115504 Ložisková geológia 202000-000ZS 6 Kondela

21000138 Semestrálny projekt II 020000-000KZ-PH 1 Tauš

2116781 Technológie alternatívnych zdrojov energie 302000-000ZS 6 Radim Rybár

29000138 Telesná výchova IV 002000-000Z-U 0 KTV

Povinne voliteľné predmety

2116831

Technológie vŕtania inžinierskych a

prieskumných vrtov

202000-000ZS 5 Pinka

21000203 Technológie využívania biomasy 220000-000ZS 5 Tauš

21000542

Technológie získavania nízkopotenciálnej

energie prostredia

202000-000ZS 5 Koščo

2116921 Teória systémov a informácií 202000-000ZS 5 Leššo

Rozsah = prednáška, seminár, numerické cvičenie, konštrukčné alebo laboratórne cvičenie, projektová

práca, ateliér - stáž, exkurzia, odborná prax; ukončenie

101


ŠTUDIJNÉ PROGRAMY PRE BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM 2013/2014

3.ročník

Študijný program: Využívanie alternatívnych zdrojov energie

Študijný odbor: Získavanie a spracovanie zemských zdrojov

Povinné predmety

Zimný semester

Kód Názov predmetu Rozsah Kredity Prednášateľ

2101234 Ekonomika podniku 202000-000ZS 6 Domaracká

2123913 Podnikanie vo firme 020000-000KZ-ZH 1 Taušová

21000483 Semestrálny projekt III 020000-000KZ-PH 1 Tauš

2116821 Technológie vodného hospodárstva 202000-000ZS 6 Augustínová

2100674 Tradičné zdroje energie 302000-000ZS 6 Radim Rybár

Povinne voliteľné predmety

2115441 Legislatíva životného prostredia 220000-000ZS 5 Augustínová

2104014 Marketing 202000-000ZS 5 Csikósová

21000387 Navrhovanie fotovoltaických zariadení 220000-000ZS 5 Tauš

21000204 Regionálna geotermika 220000-000ZS 5 Kuzevič

Povinné predmety

Letný semester

21000202 Bakalárska práca 0100000-000KZ-ZH 10 Radim Rybár

21000296 Bakalárske praktikum 020000-000KZ-ZH 5 Radim Rybár

2117891 Finančná analýza podniku 220000-000ZS 5 Čulková

2129751 Metodika spracovania dát 202000-000ZS 4 Stehlíková

2121861 Metódy ekonomickej analýzy 202000-000ZS 6 Teplická

29000736 Sociológia podniku 020000-000KZ-PH 2 KSV

Rozsah = prednáška, seminár, numerické cvičenie, konštrukčné alebo laboratórne cvičenie, projektová

práca, ateliér - stáž, exkurzia, odborná prax; ukončenie

102


2013/2014

ŠTUDIJNÉ PROGRAMY PRE BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM

3

18

Záchranárska, požiarna a bezpečnostná

technika

103


ŠTUDIJNÉ PROGRAMY PRE BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM 2013/2014

1.ročník

Študijný program: Záchranárska, požiarna a bezpečnostná technika

Študijný odbor: Baníctvo

Povinné predmety

Zimný semester

Kód Názov predmetu Rozsah Kredity Prednášateľ

21000402 Chémia 202000-000ZS 6 Kaňuchová

2126731 Matematika 1 203000-000ZS 6 Podlubný

2100043 Metódy zobrazovania 002000-000KZ-ZH 1

Wittenberger

Škvareková

2116803 Technológie internetu 002000-000KZ-PH 1 Stehlíková

29000139 Telesná výchova I 002000-000Z-U 0 KTV

2100074 Zem a zemské zdroje 302000-000ZS 6

Jacko

Hvizdák

Povinne voliteľné predmety

2113784 Alternatívne zdroje energie 202000-000ZS 5 Radim Rybár

2114341 Ekonomika v životnom prostredí 202000-000ZS 5 Čech

2123441 História a etika baníctva 202000-000ZS 5 Bauer

2100141 Všeobecná geológia 202000-000ZS 5 Zacharov

Povinné predmety

Letný semester

21000593 Bezpečnosť v životnom prostredí 202000-000ZS 6 Čech

2123643

BTV (História a etika baníctva; Základy

podzemného staviteľstva)

000000-020KZ-ZH 1 Majerová

2129391 Fyzika 1 202000-000ZS 6 Lisý

2114773 Geografické počítačové systémy 002000-000KZ-ZH 1 Blišťan

29000140 Telesná výchova II 002000-000Z-U 0 KTV

2123451 Základy podzemného staviteľstva 202000-000ZS 6 Vavrek

Povinne voliteľné predmety

2115111 Informačné technológie 202000-000ZS 5 Horovčák

2102051 Inžinierska geodézia 202000-000ZS 5 Kovanič

2122711 Pracovné prostredie 202000-000ZS 5 Pandula

2126411 Ťažba nerastov a životné prostredie 220000-000ZS 5 Bauer

Rozsah = prednáška, seminár, numerické cvičenie, konštrukčné alebo laboratórne cvičenie, projektová

práca, ateliér - stáž, exkurzia, odborná prax; ukončenie

104


2013/2014

ŠTUDIJNÉ PROGRAMY PRE BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM

2.ročník

Študijný program: Záchranárska, požiarna a bezpečnostná technika

Študijný odbor: Baníctvo

Povinné predmety

Zimný semester

Kód Názov predmetu Rozsah Kredity Prednášateľ

2113583 Algoritmizácia a programovanie 002000-000KZ-PH 1 Futó

2107621 Banské záchranárstvo 302000-000ZS 6 Majerová

29000557 BERG-Cudzí jazyk 040000-000KZ-ZH 4 KJ

2115421

Legislatíva bezpečnosti a ochrany zdravia pri

práci

202000-000ZS 6 Bocan

2123701

Technické prostriedky činnosti hasičského a

záchranného zboru

302000-000ZS 6 Majerová

29000137 Telesná výchova III 002000-000Z-U 0 KTV

2117023 Užitá geofyzika 002000-000KZ-ZH 1 Pandula

Povinne voliteľné predmety

2115204 Inžinierska geológia a hydrogeológia 202000-000ZS 5 Tometz

2116831

Technológie vŕtania inžinierskych a

prieskumných vrtov

202000-000ZS 5 Pinka

2117041 Vlastnosti hornín a masívu 302000-000ZS 5 Ďurove

2123481 Zabezpečovacie systémy v podzemí 302000-000ZS 5 Šofranko

Výberové predmety

29000046 Spoločenské vedy 020000-000KZ-PH 2 KSV

Povinné predmety

Letný semester

21000525 Analýza bezpečnostných rizík 302000-000ZS 6 Šofranko

2114083

BTV (Tunelárstvo + technologické procesy

ťažby nerastov)

002000-000KZ-ZH 1 Majerová

2126453 Modelovanie v geotechnike 000020-000KZ-ZH 1 Vavrek

29000138 Telesná výchova IV 002000-000Z-U 0 KTV

2104931 Výchova k BOZP 202000-000ZS 6 Bocan

2123691 Základy požiarnictva 302000-000ZS 6 Majerová

Povinne voliteľné predmety

2114271 Dopravné prostriedky a systémy 202000-000ZS 5 Marasová

2102121 Geotechnika 302000-000ZS 5 Ďurove

2208041 Ťažba a uskladňovanie uhľovodíkov 220000-000ZS 5 Peterka

2126431 Vŕtacie a trhacie práce 202000-000ZS 5 Bauer

Rozsah = prednáška, seminár, numerické cvičenie, konštrukčné alebo laboratórne cvičenie, projektová

práca, ateliér - stáž, exkurzia, odborná prax; ukončenie

105


ŠTUDIJNÉ PROGRAMY PRE BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM 2013/2014

3.ročník

Študijný program: Záchranárska, požiarna a bezpečnostná technika

Študijný odbor: Baníctvo

Povinné predmety

Zimný semester

Kód Názov predmetu Rozsah Kredity Prednášateľ

21000303 Ochrana pred požiarom 302000-000ZS 6 Majerová

2123723 Projekt požiarnej ochrany 000020-000KZ-ZH 1 Majerová

21000313 Technické a bezpečnostné požiadavky 302000-000ZS 6 Bocan

2116771 Technologické procesy ťažby surovín 302000-000ZS 6 Bauer

2123713 Terénne cvičenie, odborná prax 000000-002KZ-ZH 1 Majerová

Povinne voliteľné predmety

21000304 Hodnotenie bezpečnostných rizík 202000-000ZS 5 Šofranko

2115961 Optimalizácia 202000-000ZS 5 Čech

2102641 Rozpočet a financovanie 202000-000ZS 5 Čech

2101441 Tunelárstvo 202000-000ZS 5 Vavrek

Povinné predmety

Letný semester

2129971 Angličtina v baníctve a tunelárstve 220000-000ZS 5 Bauer Ďurove

2123523 Bakalárska práca 0000100-000KZ-ZH 10 Ďurove

2123513 Bakalárske praktikum 020000-000KZ-ZH 5 Ďurove

29000047 Spoločenské vedy I 020000-000KZ-PH 2 KSV

2129991 Udržateľný rozvoj v oblasti ťažby surovín 220000-000ZS 5 Bauer

2129981 Záchranárske práce v podzemí 220000-000ZS 5 Ďurove

Rozsah = prednáška, seminár, numerické cvičenie, konštrukčné alebo laboratórne cvičenie, projektová

práca, ateliér - stáž, exkurzia, odborná prax; ukončenie

106


4

ŠTUDIJNÉ PROGRAMY PRE

INŽINIERSKE ŠTÚDIUM


ŠTUDIJNÉ PROGRAMY PRE INŽINIERSKE ŠTÚDIUM 2013/2014

108


2013/2014

ŠTUDIJNÉ PROGRAMY PRE INŽINIERSKE ŠTÚDIUM

4

1

Geologické inžinierstvo

109


ŠTUDIJNÉ PROGRAMY PRE INŽINIERSKE ŠTÚDIUM 2013/2014

1.ročník

Študijný program: Geologické inžinierstvo

Študijný odbor: Banská geológia a geologický prieskum

Povinné predmety

Zimný semester

Kód Názov predmetu Rozsah Kredity Prednášateľ

2129401 Fyzika 2 202000-000ZS 6 Lisý

2104121 Hydrogeológia 202000-000ZS 2 Tometz

2126761 Matematika I 202000-000ZS 6 Semančíková

2116381 Regionálna geológia 302000-000ZS 6 Jacko

2107021 Sedimentológia 302000-000ZS 6 Janočko

29000139 Telesná výchova I 002000-000Z-U 0 KTV

2117021 Užitá geofyzika 202000-000ZS 4 Pandula

Výberové predmety

29000084 Spoločenské vedy 020000-000KZ-PH 2 KSV

Povinné predmety

Letný semester

2125513 BTV (Geologické mapovanie) 004000-000KZ-ZH 2 Janočko

2114073

BTV (Regionálna geológia a neotektonické

procesy)

002000-000KZ-ZH 1 Jacko

2113361 Geológia sveta 202000-000ZS 4 Janočko

21000206 Geologické mapovanie 202000-000ZS 4 Janočko

2126341 Interpretácia 2D a 3D seizmiky 202000-000ZS 5 Janočko

2129251 Interpretácia karotážnych meraní 202000-000ZS 3 Janočko

2100511 Inžinierska geológia 202000-000ZS 5 Tometz

2115891 Neotektonické procesy 202000-000ZS 4 Jacko

2129243 Sekvenčná stratigrafia 002000-000KZ-ZH 2 Dirnerová

29000140 Telesná výchova II 002000-000Z-U 0 KTV

Rozsah = prednáška, seminár, numerické cvičenie, konštrukčné alebo laboratórne cvičenie, projektová

práca, ateliér - stáž, exkurzia, odborná prax; ukončenie

110


2013/2014

ŠTUDIJNÉ PROGRAMY PRE INŽINIERSKE ŠTÚDIUM

2.ročník

Študijný program: Geologické inžinierstvo

Študijný odbor: Banská geológia a geologický prieskum

Povinné predmety

Zimný semester

Kód Názov predmetu Rozsah Kredity Prednášateľ

2125653 BTV (Bansko-geologické mapovanie) 002000-000KZ-ZH 2 Kondela

2125611 Genetické typy ložísk 202000-000ZS 5 Kondela

21000407 Geografické informačné systémy 002000-000KZ-ZH 2 Gergeľová

2125591 Geológia kvartéru 202000-000ZS 4 Janočko

2129271 Geologický prieskum životného prostredia 202000-000ZS 4 Tometz

2129511

Metodika a projektovanie geologickoprieskumných

prác

202000-000ZS 5 Kondela

21000585

Modelovacie prostriedky v geologickom

prieskume

002000-000KZ-ZH 2 Vizi

2124791 Podzemná hydraulika 202000-000ZS 4 Peterka

2129261 Tektonika sedimentárnych bazénov 202000-000ZS 4 Jacko

Povinné predmety

Letný semester

21000095 Bloková výučba - Diaľkový prieskum Zeme 202000-000ZS 3 Jacko

21000092 Bloková výučba - vybrané prednášky z praxe 202000-000KZ-ZH 3 Kondela

21000093

Bloková výučba - Vyhodnocovanie dát

geologického prieskumu

202000-000ZS 4 Bláha

21000091 Bloková výučba - Základy ropnej geológie 202000-000ZS 3 Janočko

2125583 Diplomová práca 0000100-000KZ-ZH 10 Kondela

2125573 Diplomové praktikum 020000-000KZ-ZH 5 Kondela

29000085 Spoločenské vedy II 020000-000KZ-PH 2 KSV

Rozsah = prednáška, seminár, numerické cvičenie, konštrukčné alebo laboratórne cvičenie, projektová

práca, ateliér - stáž, exkurzia, odborná prax; ukončenie

111


ŠTUDIJNÉ PROGRAMY PRE INŽINIERSKE ŠTÚDIUM 2013/2014

112


2013/2014

ŠTUDIJNÉ PROGRAMY PRE INŽINIERSKE ŠTÚDIUM

4

2

Geoturizmus

113


ŠTUDIJNÉ PROGRAMY PRE INŽINIERSKE ŠTÚDIUM 2013/2014

1.ročník

Študijný program: Geoturizmus

Študijný odbor: Získavanie a spracovanie zemských zdrojov

Povinné predmety

Zimný semester

Kód Názov predmetu Rozsah Kredity Prednášateľ

2107514 Geografické informačné systémy 202000-000ZS 5 Kuzevičová

2118041 Hotelierstvo a gastronómia 220000-000ZS 5 Derco

23001100 Matematika I 202000-000ZS 6 Knežo

21000112 Semestrálny projekt 020000-000KZ-ZH 5 Koščová

29000139 Telesná výchova I 002000-000Z-U 0 KTV

Povinne voliteľné predmety

2124221 Plánovanie v geoturizme 220000-000ZS 5 Weiss

21000471 Rozvoj ľudských zdrojov 220000-000ZS 5 Weiss

2119171 Spoločenské správanie a protokol 220000-000ZS 5 Drevko

Výberové predmety

2124253 Múzejníctvo a geoturizmus 220000-000KZ-ZH 2

Lukáč

Horodníková

29000084 Spoločenské vedy 020000-000KZ-PH 2 KSV

Povinné predmety

Letný semester

2119693 Bloková terénna výučba D 000000-030KZ-ZH 2 Derco

2124261 História baníctva 220000-000ZS 5 Hvizdák

2124241 Modelovanie objektov a procesov v geoturizme 202000-000ZS 5 Horodníková

2128393 Technológie internetu 000200-000KZ-ZH 3 Hvizdák

29000140 Telesná výchova II 002000-000Z-U 0 KTV

21000472 Zdravotné riziká v turizme 220000-000ZS 5 Koščová

Povinne voliteľné predmety

2126641 GIS v geoturizme 200200-000ZS 5 Kuzevičová

2118151 Interkulturálna komunikácia 220000-000ZS 5 Weiss

21000265 Projektový manažment 202000-000ZS 5 Kršák

Výberové predmety

2113193 Drahé a dekoračné kamene 002000-000KZ-ZH 2 Košuth

2124273 Pomocné vedy historické 020000-000KZ-ZH 2

Lukáč

Horodníková

Rozsah = prednáška, seminár, numerické cvičenie, konštrukčné alebo laboratórne cvičenie, projektová

práca, ateliér - stáž, exkurzia, odborná prax; ukončenie

114


2013/2014

ŠTUDIJNÉ PROGRAMY PRE INŽINIERSKE ŠTÚDIUM

2.ročník

Študijný program: Geoturizmus

Študijný odbor: Získavanie a spracovanie zemských zdrojov

Povinné predmety

Zimný semester

Kód Názov predmetu Rozsah Kredity Prednášateľ

2117891 Finančná analýza podniku 202000-000ZS 5 Weiss

2127591 Manažment destinácie turizmu 220000-000ZS 5 Mixtaj

2127621 Manažment podniku 202000-000ZS 5 Mixtaj

21000113 Semestrálny projekt 020000-000KZ-ZH 3 Drevko

2119393 Technológie elektronického podnikania 002000-000KZ-PH 2 Horovčák

Povinne voliteľné predmety

2121794 Finančné investovanie 202000-000ZS 5 Weiss

21000523 Montánny turizmus 220000-000ZS 5 Rybár

2127631 Udržateľný rozvoj turizmu 220000-000ZS 5 Jablonská

Povinné predmety

Letný semester

21000205 Bloková výučba 020000-000KZ-ZH 5 Engel

2124113 Diplomová práca 0000100-000KZ-ZH 10 Drevko

21000122 Diplomové praktikum 020000-000KZ-ZH 5 Drevko

2129771 Financovanie turistických projektov 220000-000ZS 4 Derco

2129761 Nové trendy v turizme 220000-000ZS 4 Horodníková

29000085 Spoločenské vedy II 002000-000KZ-PH 2 KSV

Rozsah = prednáška, seminár, numerické cvičenie, konštrukčné alebo laboratórne cvičenie, projektová

práca, ateliér - stáž, exkurzia, odborná prax; ukončenie

115


ŠTUDIJNÉ PROGRAMY PRE INŽINIERSKE ŠTÚDIUM 2013/2014

116


2013/2014

ŠTUDIJNÉ PROGRAMY PRE INŽINIERSKE ŠTÚDIUM

4

3

Informatizácia procesov získavania a

spracovania surovín

117


ŠTUDIJNÉ PROGRAMY PRE INŽINIERSKE ŠTÚDIUM 2013/2014

1.ročník

Študijný program: Informatizácia procesov získavania a spracovania surovín

Študijný odbor: Získavanie a spracovanie zemských zdrojov

Povinné predmety

Zimný semester

Kód Názov predmetu Rozsah Kredity Prednášateľ

2129401 Fyzika 2 202000-000ZS 6 Lisý

2126761 Matematika I 202000-000ZS 6 Semančíková

2118601 Nelineárne programovanie 302000-000ZS 6 Kostúr

2116263 Programovanie internetových aplikácií 003000-000KZ-PH 1 Kačur

21000152 Semestrálny projekt IV. 002000-000KZ-PH 1 Flegner

29000139 Telesná výchova I 002000-000Z-U 0 KTV

Povinne voliteľné predmety

2107514 Geografické informačné systémy 202000-000ZS 5 Kuzevičová

2111491 Geoprieskum 202000-000ZS 5 Zacharov

2120181 Matematické prostriedky informatizácie 202000-000ZS 5 Škovránek

2125461 Ochrana životného prostredia 220000-000ZS 5 Kuzevič

Výberové predmety

2114341 Ekonomika v životnom prostredí 202000-000ZS 4 Čech

29000084 Spoločenské vedy 020000-000KZ-PH 2 KSV

Povinné predmety

Letný semester

2117521

Automatizované systémy merania a spracovania

dát

202000-000ZS 6 Leššo

2109281 Informačné inžinierstvo 302000-000ZS 6 Mojžišová

2111061 Modelovanie výrobných procesov 302000-000ZS 6 Malindžák

2119953 Procesy ťažby a úpravy surovín 002000-000KZ-ZH 1 Šofranko

21000153 Semestrálny projekt V. 002000-000KZ-PH 1 Flegner

29000140 Telesná výchova II 002000-000Z-U 0 KTV

Povinne voliteľné predmety

21000269 Metódy CAD 200000-000ZS 5 Fedorko

2102461 Monitorovacie systémy 202000-000ZS 5 Leššo

21000157 Podnik a podnikanie 202000-000ZS 5 Antošová

2116711

Štruktúry riadiacich systémov

v spracovateľskom priemysle

202000-000ZS 5 Petráš

Výberové predmety

29000044 Manažérska psychológia 202000-000KZ-PH 4 KSV

Rozsah = prednáška, seminár, numerické cvičenie, konštrukčné alebo laboratórne cvičenie, projektová

práca, ateliér - stáž, exkurzia, odborná prax; ukončenie

118


2013/2014

ŠTUDIJNÉ PROGRAMY PRE INŽINIERSKE ŠTÚDIUM

2.ročník

Študijný program: Informatizácia procesov získavania a spracovania surovín

Študijný odbor: Získavanie a spracovanie zemských zdrojov

Povinné predmety

Zimný semester

Kód Názov predmetu Rozsah Kredity Prednášateľ

2124553 Manažment projektov 002000-000KZ-PH 1 Mojžišová

2119821 Manažment rozvoja informačných systémov 303000-000ZS 6 Železník

2115971 Optimálne riadenie 302000-000ZS 6 Kostúr

21000154 Semestrálny projekt VI. 002000-000KZ-PH 1 Škovránek

2116661 Systémy distribuovaného riadenia 202000-000ZS 6 Leššo

Povinne voliteľné predmety

2118861 Podnikové IS/IT 202000-000ZS 5 Železník

2116331 Prostriedky navrhovania riadiacich systémov 202000-000ZS 5 Dorčák

2124461 Strategický manažment 202000-000ZS 5 Koštial

Výberové predmety

2102601 Komerčná logistika 202000-000ZS 4 Malindžák

2119391 Technológie elektronického podnikania 202000-000ZS 4 Železník

Povinné predmety

Letný semester

2129921 Aktuálne výzvy manažmentu v praxi 202000-000ZS 4 Petráš

2126143 Diplomová práca 0000100-000KZ-PH 10 Škovránek

2126153 Diplomové praktikum 020000-000KZ-PH 5 Škovránek

2129941 Moderné trendy v informatizácii 202000-000ZS 4 Horovčák

29000085 Spoločenské vedy II 020000-000KZ-PH 2 KSV

2129911 Zásady písania záverečných prác 202000-000Sk 5 Terpák

Rozsah = prednáška, seminár, numerické cvičenie, konštrukčné alebo laboratórne cvičenie, projektová

práca, ateliér - stáž, exkurzia, odborná prax; ukončenie

119


ŠTUDIJNÉ PROGRAMY PRE INŽINIERSKE ŠTÚDIUM 2013/2014

120


2013/2014

ŠTUDIJNÉ PROGRAMY PRE INŽINIERSKE ŠTÚDIUM

4

4

Inžinierska geodézia a kataster nehnuteľností

121


ŠTUDIJNÉ PROGRAMY PRE INŽINIERSKE ŠTÚDIUM 2013/2014

1.ročník

Študijný program: Inžinierska geodézia a kataster nehnuteľností

Študijný odbor: Geodézia a kartografia

Povinné predmety

Zimný semester

Kód Názov predmetu Rozsah Kredity Prednášateľ

2114521 Fotogrametria II. 202000-000ZS 4 Pukanská

2114571 Fyzika III. 202000-000ZS 4 Tóthová

2123873 Fyzikálna geodézia II 202000-000KZ-ZH 4 Molčíková

2109071 Inžinierska geodézia II. 203000-000ZS 4 Gašinec

21000479 Manažment geodetických činností 220000-000ZS 4 Kovanič ml.

2126761 Matematika I 202000-000ZS 6 Semančíková

2102081 Pozemkové úpravy II. 203000-000ZS 4 Zemen

29000139 Telesná výchova I 002000-000Z-U 0 KTV

Výberové predmety

29000084 Spoločenské vedy 020000-000KZ-PH 2 KSV

Povinné predmety

Letný semester

2122391 Geodézia v podzemných priestoroch 203000-000ZS 5 Kovanič

2123881 Globálna geodézia 303000-000ZS 5 Molčíková

2102001 Matematická kartografia 203000-000ZS 5 Gašinec

21000294 Projektovanie a realizácia GIS 203000-000ZS 4 Gergeľová

29000140 Telesná výchova II 002000-000Z-U 0 KTV

2116911 Teória spracovania meraní 203000-000ZS 5 Weiss

2122403 Výučba v teréne z Geodézie v podzemí 000000-004KZ-ZH 3 Kovanič

2122303 Výučba v teréne z inžinierskej geodézie 000000-004KZ-ZH 3 Gašinec

Výberové predmety

21000157 Podnik a podnikanie 220000-000ZS 4 Antošová

Rozsah = prednáška, seminár, numerické cvičenie, konštrukčné alebo laboratórne cvičenie, projektová

práca, ateliér - stáž, exkurzia, odborná prax; ukončenie

122


2013/2014

ŠTUDIJNÉ PROGRAMY PRE INŽINIERSKE ŠTÚDIUM

2.ročník

Študijný program: Inžinierska geodézia a kataster nehnuteľností

Študijný odbor: Geodézia a kartografia

Povinné predmety

Zimný semester

Kód Názov predmetu Rozsah Kredity Prednášateľ

2122411 Deformačná analýza 203000-000ZS 5 Sabová

2122421 Geodézia v priemysle 202000-000ZS 5 Kovanič

2122471 Kataster nehnuteľností II. 203000-000ZS 6 Zemen

2123921 Kozmická geodézia 202000-000ZS 5 Hurčíková

2107321 Teória rozhodovania 202000-000ZS 4 Škovránek

2123891 Trojrozmerná geodézia 202000-000ZS 5 Rákay ml.

Povinné predmety

Letný semester

2110683 Diplomová práca 0000100-000KZ-ZH 10 Sabová

2122431 Legislatíva geodetických prác 200000-000Sk 6 Jakub

2122441 Pozemkové právo 200000-000Sk 7 Zemen

29000085 Spoločenské vedy II 020000-000KZ-PH 2 KSV

2122463 Špeciálny seminár 200000-000KZ-ZH 5 Weiss

Rozsah = prednáška, seminár, numerické cvičenie, konštrukčné alebo laboratórne cvičenie, projektová

práca, ateliér - stáž, exkurzia, odborná prax; ukončenie

123


ŠTUDIJNÉ PROGRAMY PRE INŽINIERSKE ŠTÚDIUM 2013/2014

124


2013/2014

ŠTUDIJNÉ PROGRAMY PRE INŽINIERSKE ŠTÚDIUM

4

5

Manažérstvo zemských zdrojov

125


ŠTUDIJNÉ PROGRAMY PRE INŽINIERSKE ŠTÚDIUM 2013/2014

1.ročník

Študijný program: Manažérstvo zemských zdrojov

Študijný odbor: Získavanie a spracovanie zemských zdrojov

Povinné predmety

Zimný semester

Kód Názov predmetu Rozsah Kredity Prednášateľ

2129951 Ekonomika odvetví 302000-000ZS 6 Seňová

2119741 Environmentálne manažérske systémy 202000-000ZS 6 Augustínová

23001104 Matematika I 202000-000ZS 6 Knežo

21000541 Nástroje kvantitatívnej analýzy 002000-000KZ-ZH 1 Taušová

21000129 Semestrálny projekt I 020000-000KZ-PH 1 Antošová

29000139 Telesná výchova I 002000-000Z-U 0 KTV

Povinne voliteľné predmety

2129401 Fyzika 2 202000-000ZS 5 Lisý

2121744 Manažérske účtovníctvo 202000-000ZS 5 Teplická

21000228 Manažment podnikateľských rizík 202000-000ZS 5 Seňová

Výberové predmety

29000084 Spoločenské vedy 020000-000KZ-PH 2 KSV

Povinné predmety

Letný semester

2121734 Audit a zdaňovanie 202000-000ZS 5 Teplická

2111971 Finančný manažment 202000-000ZS 6 Čulková

2119831 Medzinárodné podnikanie 302000-000ZS 6 Csikósová

2121714 Obchodné a finančné vzťahy 202000-000ZS 5 Seňová

2110723 Podniková logistika 002000-000KZ-ZH 1 Rosová

2127921

Posudzovanie vplyvu činnosti na životné

prostredie - EIA

220000-000ZS 6 Pavolová

21000130 Semestrálny projekt II 020000-000KZ-PH 1 Antošová

29000140 Telesná výchova II 002000-000Z-U 0 KTV

Rozsah = prednáška, seminár, numerické cvičenie, konštrukčné alebo laboratórne cvičenie, projektová

práca, ateliér - stáž, exkurzia, odborná prax; ukončenie

126


2013/2014

ŠTUDIJNÉ PROGRAMY PRE INŽINIERSKE ŠTÚDIUM

2.ročník

Študijný program: Manažérstvo zemských zdrojov

Študijný odbor: Získavanie a spracovanie zemských zdrojov

Povinné predmety

Zimný semester

Kód Názov predmetu Rozsah Kredity Prednášateľ

2119914 Oceňovanie nerastných surovín 202000-000ZS 6 Cehlár

2108734 Podnikateľský plán a inovácie 302000-000ZS 6 Seňová

2121803 Prognózovanie využitia zemských zdrojov 002000-000KZ-ZH 1 Koščo

21000131 Semestrálny projekt III 020000-000KZ-PH 1 Antošová

2119221 Strategický manažment 302000-000ZS 6 Antošová

Povinne voliteľné predmety

2121794 Finančné investovanie 202000-000ZS 5 Čulková

2121784

Inovačné technológie získavania a spracovania

zemských zdrojov

202000-000ZS 5 Koščo

2121861 Metódy ekonomickej analýzy 202000-000ZS 5 Teplická

2121361 Použitie trhavín v krízových situáciách 302000-000ZS 5 Kuzevič

Povinné predmety

Letný semester

21000589 Bloková výučba v teréne 200000-020ZS 7 Cehlár

21000289 Diplomová práca 0100000-000KZ-ZH 10 Antošová

2121823 Diplomové praktikum 020000-000KZ-ZH 5 Antošová

29000044 Manažérska psychológia 020000-000KZ-PH 2 KSV

2126401 Zdroje a premeny energie 202000-000ZS 6 Radim Rybár

Rozsah = prednáška, seminár, numerické cvičenie, konštrukčné alebo laboratórne cvičenie, projektová

práca, ateliér - stáž, exkurzia, odborná prax; ukončenie

127


ŠTUDIJNÉ PROGRAMY PRE INŽINIERSKE ŠTÚDIUM 2013/2014

128


2013/2014

ŠTUDIJNÉ PROGRAMY PRE INŽINIERSKE ŠTÚDIUM

4

6

Mineralurgia a environmentálne technológie

129


ŠTUDIJNÉ PROGRAMY PRE INŽINIERSKE ŠTÚDIUM 2013/2014

1.ročník

Študijný program: Mineralurgia a environmentálne technológie

Študijný odbor: Mineralurgia

Povinné predmety

Zimný semester

Kód Názov predmetu Rozsah Kredity Prednášateľ

2114403 Environmentálne vzorkovanie 002000-000KZ-ZH 1 Kozáková

2126761 Matematika I 202000-000ZS 6 Semančíková

2115811 Mineralurgia 302000-000ZS 6 Sisol

2122151 Revitalizácia a rekultivácia krajiny 200200-000ZS 6 Bakalár

21000408 Semestrálny projekt 3 020000-000KZ-ZH 1 Sisol

29000139 Telesná výchova I 002000-000Z-U 0 KTV

Povinne voliteľné predmety

2129171

Materiálové bilancovanie technologických

procesov

202000-000ZS 5 Zeleňák

2129181 Technická mineralógia 202000-000ZS 5 Košúth

2116791 Technológie čistenia plynov 202000-000ZS 5 Brezáni

Povinné predmety

Letný semester

2100951 Environmentálne častice 202000-000ZS 6 Škvarla

2102241 Flotácia 303000-000ZS 6 Škvarla

2102263 Špeciálne metódy úpravy 010000-010KZ-ZH 2 Sisol

29000140 Telesná výchova II 002000-000Z-U 0 KTV

2101021 Termické procesy 203000-000ZS 6 Kozáková

Povinne voliteľné predmety

2108011 Fyzika tuhej fázy 202000-000ZS 5 Hronský

2104121 Hydrogeológia 202000-000ZS 5 Tometz

2116771 Technologické procesy ťažby surovín 202000-000ZS 5 Šofranko

2111281 Technológie čistenia vôd 300300-000ZS 5 Búgel

Rozsah = prednáška, seminár, numerické cvičenie, konštrukčné alebo laboratórne cvičenie, projektová

práca, ateliér - stáž, exkurzia, odborná prax; ukončenie

130


2013/2014

ŠTUDIJNÉ PROGRAMY PRE INŽINIERSKE ŠTÚDIUM

2.ročník

Študijný program: Mineralurgia a environmentálne technológie

Študijný odbor: Mineralurgia

Povinné predmety

Zimný semester

Kód Názov predmetu Rozsah Kredity Prednášateľ

2115443 Legislatíva životného prostredia 020000-000KZ-ZH 2 Kozáková

2129161 Manažment v ŽP 220000-000ZS 6 Kozáková

2123761 Modelovanie 204000-000ZS 6 Zeleňák

2116301 Projektovanie technológií 202000-000ZS 6 Zeleňák

21000409 Semestrálny projekt 4 020000-000KZ-ZH 1 Sisol

Povinne voliteľné predmety

2129141 Biotechnológie 200200-000ZS 5 Kupka

2102311 Hydrometalurgia 202000-000ZS 5 Sisol

2115961 Optimalizácia 202000-000ZS 5 Čech

Výberové predmety

2114343 Ekonomika v životnom prostredí 002000-000KZ-ZH 1 Čech

Povinné predmety

Letný semester

21000002 Diplomová práca 0000100-000KZ-ZH 10 Škvarla

21000293 Diplomové praktikum 020000-000KZ-ZH 5 Škvarla

2129701 Chémia materiálov 220000-000ZS 6 Baláž

2129691 Moderné metódy výskumu v mineralurgii 220000-000ZS 5 Škvarla

2129681 Vybrané kapitoly z biotechnológií 220000-000ZS 5 Kupka

Výberové predmety

29000085 Spoločenské vedy II 020000-000KZ-PH 2 KSV

Rozsah = prednáška, seminár, numerické cvičenie, konštrukčné alebo laboratórne cvičenie, projektová

práca, ateliér - stáž, exkurzia, odborná prax; ukončenie

131


ŠTUDIJNÉ PROGRAMY PRE INŽINIERSKE ŠTÚDIUM 2013/2014

132


2013/2014

ŠTUDIJNÉ PROGRAMY PRE INŽINIERSKE ŠTÚDIUM

4

7

Priemyselná logistika

133


ŠTUDIJNÉ PROGRAMY PRE INŽINIERSKE ŠTÚDIUM 2013/2014

1.ročník

Študijný program: Priemyselná logistika

Študijný odbor: Logistika

Povinné predmety

Zimný semester

Kód Názov predmetu Rozsah Kredity Prednášateľ

2127493 Controlling 002000-000KZ-ZH 1 Rosová

2129401 Fyzika 2 202000-000ZS 6 Lisý

2126761 Matematika I 202000-000ZS 6 Semančíková

21000218 Metódy optimalizácie logistických systémov 302000-000ZS 6 Straka

2122643 Semestrálny projekt I. 002000-000KZ-ZH 1 Rosová

29000139 Telesná výchova I 002000-000Z-U 0 KTV

Povinne voliteľné predmety

21000224 Environmentalistika a reverzná logistika 202000-000ZS 5 Husáková

21000453 Logistika dopravy 202000-000ZS 5 Marasová

21000474 Logistika služieb 202000-000ZS 5 Straka

2104014 Marketing 220000-000ZS 5 Csikósová

21000223

Projektovanie systémov vnútropodnikovej

dopravy

202000-000ZS 5 Molnár

21000227 Vývoj nových výrobkov a technológií 202000-000ZS 5 Spišák

Výberové predmety

29000084 Spoločenské vedy 020000-000KZ-PH 2 KSV

Povinné predmety

Letný semester

2109031 Informačná logistika 302000-000ZS 6 Bindzár

2123971 Logistické náklady podniku 202000-000ZS 6 Rosová

21000515 Metódy plánovania a prognózovania 302000-000ZS 6 Kačmáry

21000221 Regionálna logistika 020000-000KZ-ZH 1 Vitko

21000183 Semestrálny projekt 002000-000KZ-ZH 1 Rosová

29000140 Telesná výchova II 002000-000Z-U 0 KTV

Povinne voliteľné predmety

21000271 E- logistika 200000-000ZS 5 Bindzár

21000222 Metódy hodnotenia logistickej výkonnosti 202000-000ZS 5 Rosová

2126011 Objektové programovanie 202000-000ZS 5 Horovčák

21000516 Skladová logistika 202000-000ZS 5 Šaderová

2119351 Technická kybernetika 202000-000ZS 5 Petráš

21000220 Zasielateľstvo a špedícia 202000-000ZS 5 Šaderová

Rozsah = prednáška, seminár, numerické cvičenie, konštrukčné alebo laboratórne cvičenie, projektová

práca, ateliér - stáž, exkurzia, odborná prax; ukončenie

134


2013/2014

ŠTUDIJNÉ PROGRAMY PRE INŽINIERSKE ŠTÚDIUM

2.ročník

Študijný program: Priemyselná logistika

Študijný odbor: Logistika

Povinné predmety

Zimný semester

Kód Názov predmetu Rozsah Kredity Prednášateľ

2113591 Distribučná logistika 202000-000ZS 6 Straka

29000044 Manažérska psychológia 020000-000KZ-PH 1 Zvaríková

21000229 Metódy syntézy logistických systémov 302000-000ZS 6 Malindžák

21000177 Semestrálny projekt 002000-000KZ-ZH 1 Kačmáry

2119231 Strategická logistika 302000-000ZS 6 Malindžák

Povinne voliteľné predmety

23002584 Bezpečnosť a kvalita logistických systémov 202000-000ZS 5 Pačaiová

21000230 Logistika diskrétnych výrobných procesov 202000-000ZS 5 Bindzár

21000518 Logistika dopravy surovín 202000-000ZS 5 Marasová

21000519 Logistika vonkajšej dopravy podniku 202000-000ZS 5 Fedorko

21000517 Realizácia logistických systémov 202000-000ZS 5 Malindžák

21000232

Systémy monitorovania a operatívnej evidencie v

202000-000ZS

logistike

5 Krešák

21000266 Teória logistiky spojitých médií 202000-000ZS 5 Krešák

Povinné predmety

Letný semester

21000520

Aktuálne výzvy logistiky a legislatívy v

praxi

202000-000ZS 5 Malindžák

2122793 Diplomová práca 0000200-000KZ-ZH 10 Straka

2122783 Diplomové praktikum 004000-000KZ-ZH 5 Straka

2129651 Metodika písania záverečnej práce 002000-000KZ-ZH 2 Straka

29000085 Spoločenské vedy II 020000-000KZ-PH 2 KSV

21000099 Vývojové trendy v logistike 202000-000ZS 6 Rosová

Rozsah = prednáška, seminár, numerické cvičenie, konštrukčné alebo laboratórne cvičenie, projektová

práca, ateliér - stáž, exkurzia, odborná prax; ukončenie

135


ŠTUDIJNÉ PROGRAMY PRE INŽINIERSKE ŠTÚDIUM 2013/2014

136


2013/2014

ŠTUDIJNÉ PROGRAMY PRE INŽINIERSKE ŠTÚDIUM

4

8

Riadenie dopravy surovín

137


ŠTUDIJNÉ PROGRAMY PRE INŽINIERSKE ŠTÚDIUM 2013/2014

1.ročník

Študijný program: Riadenie dopravy surovín

Študijný odbor: Získavanie a spracovanie zemských zdrojov

Povinné predmety

Zimný semester

Kód Názov predmetu Rozsah Kredity Prednášateľ

2113591 Distribučná logistika 202000-000ZS 6 Straka

2126761 Matematika I 202000-000ZS 6 Semančíková

2122703 Metódy komunikácie 002000-000KZ-ZH 1 Straka

2122721 Reverzná logistika 202000-000ZS 6 Husáková

2122643 Semestrálny projekt I. 000020-000KZ-ZH 1 Kropuch

29000139 Telesná výchova I 000200-000Z-U 0 KTV

Povinne voliteľné predmety

21000216 Logistika vnútropodnikovej dopravy 202000-000ZS 5 Marasová

2118461 Metódy operačného výskumu 202000-000ZS 5 Malindžáková

2122731 Riadenie údržby dopravných zariadení 202000-000ZS 5 Kropuch

Výberové predmety

29000084 Spoločenské vedy 020000-000KZ-PH 2 KSV

Povinné predmety

Letný semester

2109031 Informačná logistika 302000-000ZS 6 Bindzár

21000518 Logistika dopravy surovín 202000-000ZS 6 Marasová

21000183 Semestrálny projekt 002000-000KZ-ZH 1 Kropuch

21000516 Skladová logistika 302000-000ZS 6 Šaderová

2122923 Technologická prax 002000-000KZ-ZH 1 Marasová

29000140 Telesná výchova II 000200-000Z-U 0 KTV

Povinne voliteľné predmety

21000260 Lanová doprava 202000-000ZS 5 Krešák

2123971 Logistické náklady podniku 202000-000ZS 5 Rosová

2121321 Základy projektovania v CAD 202000-000ZS 5 Molnár

21000220 Zasielateľstvo a špedícia 202000-000ZS 5 Šaderová

Rozsah = prednáška, seminár, numerické cvičenie, konštrukčné alebo laboratórne cvičenie, projektová

práca, ateliér - stáž, exkurzia, odborná prax; ukončenie

138


2013/2014

ŠTUDIJNÉ PROGRAMY PRE INŽINIERSKE ŠTÚDIUM

2.ročník

Študijný program: Riadenie dopravy surovín

Študijný odbor: Získavanie a spracovanie zemských zdrojov

Povinné predmety

Zimný semester

Kód Názov predmetu Rozsah Kredity Prednášateľ

2113591 Distribučná logistika 202000-000ZS 6 Straka

2122761 Dopravná logistika 302000-000ZS 6 Marasová

2122751 Projektovanie dopravných zariadení 202000-000ZS 6 Molnár

21000177 Semestrálny projekt 002000-000KZ-ZH 1 Krešák

2124003 Vývojové trendy v doprave 002000-000KZ-ZH 1 Marasová

Povinne voliteľné predmety

2126631 ASR v doprave 202000-000ZS 5 Molnár

2122911 Ekológia a doprava 202000-000ZS 5 Husáková

2118141 Inteligentné dopravné systémy 202000-000ZS 5 Bindzár

2109321 Pohony dopravných zariadení 202000-000ZS 5 Bindzár

21000578 Základy modelovania a simulácia v CAD 202000-000ZS 5 Fedorko

Povinné predmety

Letný semester

21000100 Aktuálne výzvy manažmentu a logistiky v praxi 202000-000ZS 5 Malindžák

2122793 Diplomová práca 0000200-000KZ-ZH 10 Molnár

2122783 Diplomové praktikum 004000-000KZ-ZH 5 Molnár

2129651 Metodika písania záverečnej práce 000200-000KZ-ZH 2 Straka

29000085 Spoločenské vedy II 020000-000KZ-PH 2 KSV

21000099 Vývojové trendy v logistike 202000-000ZS 6 Rosová

Rozsah = prednáška, seminár, numerické cvičenie, konštrukčné alebo laboratórne cvičenie, projektová

práca, ateliér - stáž, exkurzia, odborná prax; ukončenie

139


ŠTUDIJNÉ PROGRAMY PRE INŽINIERSKE ŠTÚDIUM 2013/2014

140


2013/2014

ŠTUDIJNÉ PROGRAMY PRE INŽINIERSKE ŠTÚDIUM

4

9

Riadenie kvality procesov získavania a

spracovania surovín

141


ŠTUDIJNÉ PROGRAMY PRE INŽINIERSKE ŠTÚDIUM 2013/2014

1.ročník

Študijný program: Riadenie kvality procesov získavania a spracovania surovín

Študijný odbor: Získavanie a spracovanie zemských zdrojov

Povinné predmety

Zimný semester

Kód Názov predmetu Rozsah Kredity Prednášateľ

2111241 Analýza kvality procesov 202000-000ZS 6 Benková

2129401 Fyzika 2 202000-000ZS 6 Lisý

2126761 Matematika I 202000-000ZS 6 Semančíková

2124473 Počítačová podpora riadenia kvality 002000-000KZ-ZH 1 Benková

21000152 Semestrálny projekt IV. 002000-000KZ-PH 1 Benková

29000139 Telesná výchova I 002000-000Z-U 0 KTV

Povinne voliteľné predmety

2112931 Environmentalistika 202000-000ZS 5 Škvarla

2118081 Informačný manažment 202000-000ZS 5 Stehlíková

2118461 Metódy operačného výskumu 202000-000ZS 5 Malindžáková

2115871 Navrhovanie riadiacich a informačných systémov 302000-000ZS 5 Železník

2124361 Technologický manažment 302000-000ZS 5 Laciak

Výberové predmety

2124511 Akreditovanie a certifikácia systémov riadenia 202000-000ZS 4 Stehlíková

29000084 Spoločenské vedy 020000-000KZ-PH 2 KSV

Povinné predmety

Letný semester

2117681 Diagnostika a spoľahlivosť systémov 203000-000ZS 6 Futó

2118751 Plánovanie experimentov 202000-000ZS 6 Stehlíková

2129871 Plánovanie kvality a environmentu 002000-000KZ-PH 1 Malindžáková

21000153 Semestrálny projekt V. 002000-000KZ-PH 1 Benková

29000140 Telesná výchova II 002000-000Z-U 0 KTV

21000539 Viacrozmerné štatistické metódy 202000-000ZS 6 Benková

Povinne voliteľné predmety

2111061 Modelovanie výrobných procesov 302000-000ZS 5 Malindžák

2119914 Oceňovanie nerastných surovín 202000-000ZS 5 Cehlár

2125461 Ochrana životného prostredia 202000-000ZS 5 Kuzevič

2119351 Technická kybernetika 302000-000ZS 5 Dorčák

2117021 Užitá geofyzika 202000-000ZS 5 Pandula

Výberové predmety

21000157 Podnik a podnikanie 202000-000ZS 4 Antošová

2119101 Rozpočet a účtovníctvo 202000-000ZS 4 Čulková

Rozsah = prednáška, seminár, numerické cvičenie, konštrukčné alebo laboratórne cvičenie, projektová

práca, ateliér - stáž, exkurzia, odborná prax; ukončenie

142


2013/2014

ŠTUDIJNÉ PROGRAMY PRE INŽINIERSKE ŠTÚDIUM

2.ročník

Študijný program: Riadenie kvality procesov získavania a spracovania surovín

Študijný odbor: Získavanie a spracovanie zemských zdrojov

Povinné predmety

Zimný semester

Kód Názov predmetu Rozsah Kredity Prednášateľ

2124533 Dokumentácia pre systémy riadenia 002000-000KZ-ZH 1 Benková

2124521 Integrované systémy riadenia 202000-000ZS 6 Benková

2129491 Inteligentné metódy riadenia 202000-000ZS 6 Leššo

21000210 Logistika výroby 302000-000ZS 6 Malindžák

21000154 Semestrálny projekt VI. 002000-000KZ-PH 1 Benková

Povinne voliteľné predmety

2113591 Distribučná logistika 202000-000ZS 5 Straka

2121861 Metódy ekonomickej analýzy 202000-000ZS 5 Teplická

2124541 Projektovanie systémov 202000-000ZS 5 Železník

21000268 Skúšanie a certifikácia 202000-000ZS 5 Krešák

2124461 Strategický manažment 302000-000ZS 5 Koštial

Výberové predmety

2121734 Audit a zdaňovanie 202000-000ZS 4 Teplická

2126061 Obchodné a pracovné právo 202000-000ZS 4 Vitko

2116841 Technológie vŕtania na súši a mori 202000-000ZS 4 Pinka

Povinné predmety

Letný semester

2129921 Aktuálne výzvy manažmentu v praxi 202000-000ZS 4 Petráš

2126143 Diplomová práca 0000100-000KZ-PH 10 Benková

2126153 Diplomové praktikum 020000-000KZ-PH 5 Benková

2129641 Moderné trendy v riadení kvality 202000-000ZS 4 Benková

29000085 Spoločenské vedy II 020000-000KZ-PH 2 KSV

2129911 Zásady písania záverečných prác 202000-000Sk 5 Terpák

Rozsah = prednáška, seminár, numerické cvičenie, konštrukčné alebo laboratórne cvičenie, projektová

práca, ateliér - stáž, exkurzia, odborná prax; ukončenie

143


ŠTUDIJNÉ PROGRAMY PRE INŽINIERSKE ŠTÚDIUM 2013/2014

144


2013/2014

ŠTUDIJNÉ PROGRAMY PRE INŽINIERSKE ŠTÚDIUM

4

10

Riadenie procesov získavania a spracovania

surovín

145


ŠTUDIJNÉ PROGRAMY PRE INŽINIERSKE ŠTÚDIUM 2013/2014

1.ročník

Študijný program: Riadenie procesov získavania a spracovania surovín

Študijný odbor: Automatizácia

Povinné predmety

Zimný semester

Kód Názov predmetu Rozsah Kredity Prednášateľ

2129401 Fyzika 2 202000-000ZS 6 Lisý

2115213 Java - internetové aplikácie 002000-000KZ-PH 1 Horovčák

2126761 Matematika I 202000-000ZS 6 Semančíková

2118601 Nelineárne programovanie 302000-000ZS 6 Kostúr

21000152 Semestrálny projekt IV. 002000-000KZ-PH 1 Durdán

29000139 Telesná výchova I 002000-000Z-U 0 KTV

Povinne voliteľné predmety

21000474 Logistika služieb 202000-000ZS 5 Straka

2116091

Podporné počítačové prostriedky pre

modelovanie - Matlab Sim

202000-000ZS 5 Podlubný

2116261 Programovanie internetových aplikácií 202000-000ZS 5 Kačur

2116661 Systémy distribuovaného riadenia 202000-000ZS 5 Leššo

Výberové predmety

29000084 Spoločenské vedy 020000-000KZ-PH 2 KSV

Povinné predmety

Letný semester

2114111 Číslicové riadenie 302000-000ZS 6 Leššo

2115841

Modelovanie technologických procesov

spracovania surovín

202000-000ZS 6 Kostúr

2116223 Prezentačný softvér 002000-000KZ-ZH 1 Škovránek

2116411

Riadenie nelineárnych systémov a systémov

neceločíselného rádu

302000-000ZS 6 Petráš

21000153 Semestrálny projekt V. 002000-000KZ-PH 1 Durdán

29000140 Telesná výchova II 002000-000Z-U 0 KTV

Povinne voliteľné predmety

2102461 Monitorovacie systémy 202000-000ZS 5 Leššo

2125461 Ochrana životného prostredia 220000-000ZS 5 Kuzevič

2116101

Podporné počítačové prostriedky pre riadenie -

Control Toolb

202000-000ZS 5 Škovránek

2117001 Umelá inteligencia v riadení 202000-000ZS 5 Podlubný

Výberové predmety

29000044 Manažérska psychológia 202000-000KZ-PH 4 KSV

Rozsah = prednáška, seminár, numerické cvičenie, konštrukčné alebo laboratórne cvičenie, projektová

práca, ateliér - stáž, exkurzia, odborná prax; ukončenie

Ročník je v akademickom roku 2012-2013 neaktívny.

146


2013/2014

ŠTUDIJNÉ PROGRAMY PRE INŽINIERSKE ŠTÚDIUM

2.ročník

Študijný program: Riadenie procesov získavania a spracovania surovín

Študijný odbor: Automatizácia

Povinné predmety

Zimný semester

Kód Názov predmetu Rozsah Kredity Prednášateľ

2115373 Konštrukcia riadiacich automatov 002000-000KZ-PH 1 Petráš

2115971 Optimálne riadenie 302000-000ZS 6 Kostúr

2116341 Prostriedky v reálnom čase 202000-000ZS 6 Mojžišová

21000154 Semestrálny projekt VI. 002000-000KZ-PH 1 Durdán

2116711

Štruktúry riadiacich systémov

v spracovateľskom priemysle

202000-000ZS 6 Petráš

Povinne voliteľné predmety

2115521 Manažérske informačné systémy 202000-000ZS 5 Železník

2115871 Navrhovanie riadiacich a informačných systémov 202000-000ZS 5 Železník

2110041 Projektový manažment 202000-000ZS 5 Železník

2116331 Prostriedky navrhovania riadiacich systémov 202000-000ZS 5 Dorčák

Výberové predmety

2102601 Komerčná logistika 202000-000ZS 4 Malindžák

2118861 Podnikové IS/IT 202000-000ZS 4 Železník

Povinné predmety

Letný semester

2129921 Aktuálne výzvy manažmentu v praxi 202000-000ZS 4 Petráš

2126143 Diplomová práca 0000100-000KZ-PH 10 Durdán

2126153 Diplomové praktikum 020000-000KZ-PH 5 Durdán

2129931 Moderné trendy v automatizácii 202000-000ZS 4 Kostúr

29000085 Spoločenské vedy II 020000-000KZ-PH 2 KSV

2129911 Zásady písania záverečných prác 202000-000Sk 5 Terpák

Rozsah = prednáška, seminár, numerické cvičenie, konštrukčné alebo laboratórne cvičenie, projektová

práca, ateliér - stáž, exkurzia, odborná prax; ukončenie

147


ŠTUDIJNÉ PROGRAMY PRE INŽINIERSKE ŠTÚDIUM 2013/2014

148


2013/2014

ŠTUDIJNÉ PROGRAMY PRE INŽINIERSKE ŠTÚDIUM

4

11

Technológie baníctva a tunelárstva

149


ŠTUDIJNÉ PROGRAMY PRE INŽINIERSKE ŠTÚDIUM 2013/2014

1.ročník

Študijný program: Technológie baníctva a tunelárstva

Študijný odbor: Baníctvo

Povinné predmety

Zimný semester

Kód Názov predmetu Rozsah Kredity Prednášateľ

2107531 Aplikovaná geomechanika 200200-000ZS 6 Ďurove

2123583 Geotechnický monitoring 002000-000KZ-ZH 1 Vavrek

2129193 Hlbinné ukladanie priemyselných odpadov 020000-000KZ-ZH 1 Šofranko

2126761 Matematika I 202000-000ZS 6 Semančíková

2129731 Projektovanie technológií rozpojovania 202000-000ZS 5 Bauer

21000287 Semestrálny projekt 000020-000KZ-ZH 1 Šofranko

29000139 Telesná výchova I 002000-000Z-U 0 KTV

Povinne voliteľné predmety

2129401 Fyzika 2 202000-000ZS 5 Lisý

21000305 Konštrukčné prvky a materiály tunelov 202000-000ZS 5 Ďurove

2123931 Raziace a tunelovacie stroje 202000-000ZS 5 Vavrek

21000310 Ťažba nerudných surovín a úprava kameniva 202000-000ZS 5 Šofranko

Výberové predmety

2123682 BTV (Tunelárstvo) 000000-020Z-% 1 Šofranko

29000084 Spoločenské vedy 020000-000KZ-PH 2 KSV

Povinné predmety

Letný semester

2113951 Banské technológie 302000-000ZS 6 Bocan

2123673 Geotechnické merania in situ 002000-000KZ-ZH 1 Vavrek

2123541 Kombinované geotechnológie 302000-000ZS 5 Ďurove

21000478 Monitoring trhacích prác v lomoch 002000-000KZ-ZH 1 Šofranko

2129213 Podmorská ťažba nerastov 020000-000KZ-ZH 1 Šofranko

2123611 Statika tunelových stavieb 320000-000ZS 6 Ďurove

29000140 Telesná výchova II 002000-000Z-U 0 KTV

Povinne voliteľné predmety

2123661 Ekonomika výstavby tunela 202000-000ZS 5 Bauer

2123071 Hlbinné vŕtanie na ropu a plyn 202000-000ZS 5 Pinka

21000535 Modelovanie povrchovej ťažby 202000-000ZS 5 Šofranko

2122501 Stroje a zariadenia pri ťažbe nerastných surovín 202000-000ZS 5 Bocan

Rozsah = prednáška, seminár, numerické cvičenie, konštrukčné alebo laboratórne cvičenie, projektová

práca, ateliér - stáž, exkurzia, odborná prax; ukončenie

150


2013/2014

ŠTUDIJNÉ PROGRAMY PRE INŽINIERSKE ŠTÚDIUM

2.ročník

Študijný program: Technológie baníctva a tunelárstva

Študijný odbor: Baníctvo

Povinné predmety

Zimný semester

Kód Názov predmetu Rozsah Kredity Prednášateľ

2123623 Legislatíva 020000-000KZ-ZH 1 Ďurove

2123651 Matematické modelovanie v geotechnike 302000-000ZS 6 Vavrek

2123593 Mikrotunelovanie a sanácia podzemných vedení 020000-000KZ-ZH 1 Vavrek

2130011 Plánovanie ťažby surovín 302000-000ZS 6 Bauer

2126461 Vetranie a klimatizácia podzemných objektov 202000-000ZS 6 Bocan

Povinne voliteľné predmety

2123941 Dopady banskej činnosti na životné prostredie 220000-000ZS 5 Kozáková

2124173 Geofyzika v geotechnike 202000-000KZ-ZH 5 Pandula

2119914 Oceňovanie nerastných surovín 202000-000ZS 5 Cehlár

2129203 Projektovanie likvidácie a zabezpečenia bane 220000-000ZS 5 Bocan

Povinné predmety

Letný semester

2129971 Angličtina v baníctve a tunelárstve 220000-000ZS 5 Bauer

2123953 Diplomová práca 0000100-000KZ-ZH 10 Bauer

2123963 Diplomové praktikum 020000-000KZ-ZH 5 Bauer

2130001 Projektovanie trhacích prác 404000-000ZS 10 Bauer

29000085 Spoločenské vedy II 020000-000KZ-PH 2 KSV

Rozsah = prednáška, seminár, numerické cvičenie, konštrukčné alebo laboratórne cvičenie, projektová

práca, ateliér - stáž, exkurzia, odborná prax; ukončenie

151


ŠTUDIJNÉ PROGRAMY PRE INŽINIERSKE ŠTÚDIUM 2013/2014

152


2013/2014

ŠTUDIJNÉ PROGRAMY PRE INŽINIERSKE ŠTÚDIUM

4

12

Technológie v naftárenskom a plynárenskom

priemysle

153


ŠTUDIJNÉ PROGRAMY PRE INŽINIERSKE ŠTÚDIUM 2013/2014

1.ročník

Študijný program: Technológie v naftárenskom a plynárenskom priemysle

Študijný odbor: Banská geológia a geologický prieskum

Povinné predmety

Zimný semester

Kód Názov predmetu Rozsah Kredity Prednášateľ

2129401 Fyzika 2 202000-000ZS 6 Lisý

2123071 Hlbinné vŕtanie na ropu a plyn 303000-000ZS 6 Pinka

2126761 Matematika I 202000-000ZS 6 Semančíková

21000343 Projektovanie vrtov 002000-000KZ-ZH 1 Wittenberger

29000139 Telesná výchova I 002000-000Z-U 0 KTV

21000342 Vrtné výplachy 002000-000KZ-ZH 1 Wittenberger

Povinne voliteľné predmety

2124791 Podzemná hydraulika 202000-000ZS 5 Peterka

2127781 Stroje a zariadenia pre dopravu uhľovodíkov 202000-000ZS 5 Škvareková

2116771 Technologické procesy ťažby surovín 202000-000ZS 5 Šofranko

Výberové predmety

29000084 Spoločenské vedy 020000-000KZ-PH 2 KSV

Povinné predmety

Letný semester

2101651 Aplikovaná štruktúrna geológia 202000-000ZS 6 Jacko

21000344 Čerpacie skúšky 002000-000KZ-ZH 1 Wittenberger

21000346 Ropné inžinierstvo 002000-000KZ-ZH 1 Sidorová

2126331 Seizmika v ropnom a plynárenskom priemysle 302000-000ZS 6 Janočko

29000140 Telesná výchova II 002000-000Z-U 0 KTV

2123111 Úprava a spracovanie uhľovodíkov 302000-000KZ-PH 6 Peterka

Povinne voliteľné predmety

2207221 Doprava a distribúcia plynov 1 202000-000ZS 5 Sidorová

2207301 Meracia a regulačná technika v plynárenstve 202000-000ZS 5 Škvareková

2129331 Podzemné staviteľstvo 202000-000ZS 5 Ďurove

2129341

Technické, zabezpečovacie a záchranné systémy

202000-000ZS

v podzemí.

5 Bauer

Rozsah = prednáška, seminár, numerické cvičenie, konštrukčné alebo laboratórne cvičenie, projektová

práca, ateliér - stáž, exkurzia, odborná prax; ukončenie

154


2013/2014

ŠTUDIJNÉ PROGRAMY PRE INŽINIERSKE ŠTÚDIUM

2.ročník

Študijný program: Technológie v naftárenskom a plynárenskom priemysle

Študijný odbor: Banská geológia a geologický prieskum

Povinné predmety

Zimný semester

Kód Názov predmetu Rozsah Kredity Prednášateľ

21000349 Diagnostika potrubí a zariadení 002000-000KZ-ZH 1 Krešák

2207281 Doprava a distribúcia plynov 2 202000-000ZS 6 Sidorová

2128411 Ekonomika v ropnom inžinierstve 202000-000ZS 5 Pinka

2124173 Geofyzika v geotechnike 302000-000KZ-ZH 5 Pandula

21000347 Hydro a geotermálne vrty 002000-000KZ-ZH 1 Wittenberger

2207371 Kogenerácia a obnoviteľné zdroje energie 202000-000ZS 6 Sidorová

21000348 Výstavba a prevádzka PZP a R 302000-000ZS 6 Peterka

Povinné predmety

Letný semester

21000350 Diplomová práca 1000000-000KZ-ZH 10 Pinka

2126173 Diplomové praktikum 020000-000KZ-ZH 5 Pinka

23002569 Energetické využívanie odpadov 202000-000ZS 5 Horbaj

29000085 Spoločenské vedy II 020000-000KZ-PH 2 KSV

21000534 Špeciálne metódy hlbinného vŕtania 020000-000KZ-PH 5 Pinka

21000599 Ťažba uhľovodíkov a životné prostredie 202000-000ZS 5 Škvareková

Rozsah = prednáška, seminár, numerické cvičenie, konštrukčné alebo laboratórne cvičenie, projektová

práca, ateliér - stáž, exkurzia, odborná prax; ukončenie

155


ŠTUDIJNÉ PROGRAMY PRE INŽINIERSKE ŠTÚDIUM 2013/2014

156


2013/2014

ŠTUDIJNÉ PROGRAMY PRE INŽINIERSKE ŠTÚDIUM

4

13

Využívanie alternatívnych zdrojov energie

157


ŠTUDIJNÉ PROGRAMY PRE INŽINIERSKE ŠTÚDIUM 2013/2014

1.ročník

Študijný program: Využívanie alternatívnych zdrojov energie

Študijný odbor: Získavanie a spracovanie zemských zdrojov

Povinné predmety

Zimný semester

Kód Názov predmetu Rozsah Kredity Prednášateľ

23001109 Matematika I 202000-000ZS 6 Knežo

21000485 Navrhovanie malých vodných elektrární 020000-000KZ-ZH 1 Radim Rybár

2126423 Prostriedky projektového riadenia 002000-000KZ-ZH 1 Zuzik

21000484 Technológie tepelných čerpadiel 202000-000ZS 6 Kuzevič

29000139 Telesná výchova I 002000-000Z-U 0 KTV

2126401 Zdroje a premeny energie 202000-000ZS 6 Radim Rybár

Povinne voliteľné predmety

21000295 Aerodynamika veterných zariadení 202000-000ZS 5 Kudelas

2107531 Aplikovaná geomechanika 202000-000ZS 5 Ďurove

2116841 Technológie vŕtania na súši a mori 202000-000ZS 5 Pinka

21000543

Technológie získavania geotermálnej

energie

202000-000ZS 5 Koščo

Výberové predmety

29000084 Spoločenské vedy 020000-000KZ-PH 2 KSV

Povinné predmety

Letný semester

2120073 Datamining 002000-000KZ-ZH 1 Kuzevič

2112564

Efektívnosť investícií v procese oceňovania

zemských zdrojov

202000-000ZS 6 Cehlár

2127921

Posudzovanie vplyvu činnosti na životné

prostredie - EIA

200020-000ZS 6 Pavolová

21000139 Semestrálny projekt I 020000-000KZ-PH 1 Domaracká

2120031 Technológie získavania zemských zdrojov 202000-000ZS 6 Cehlár

29000140 Telesná výchova II 002000-000Z-U 0 KTV

Povinne voliteľné predmety

2118294 Makroekonómia 302000-000ZS 5 Seňová

2120141 Manažment vôd 200020-000ZS 5 Augustínová

21000544 Modelovanie prúdenia tekutín a šírenia tepla 202000-000ZS 5 Kudelas

2208041 Ťažba a uskladňovanie uhľovodíkov 202000-000ZS 5 Peterka

Výberové predmety

2116781 Technológie alternatívnych zdrojov energie 302000-000ZS 6 Radim Rybár

Rozsah = prednáška, seminár, numerické cvičenie, konštrukčné alebo laboratórne cvičenie, projektová

práca, ateliér - stáž, exkurzia, odborná prax; ukončenie

158


2013/2014

ŠTUDIJNÉ PROGRAMY PRE INŽINIERSKE ŠTÚDIUM

2.ročník

Študijný program: Využívanie alternatívnych zdrojov energie

Študijný odbor: Získavanie a spracovanie zemských zdrojov

Povinné predmety

Zimný semester

Kód Názov predmetu Rozsah Kredity Prednášateľ

2111971 Finančný manažment 202000-000ZS 6 Čulková

21000486 Navrhovanie veterných zariadení 020000-000KZ-ZH 1 Kudelas

2121361 Použitie trhavín v krízových situáciách 302000-000ZS 6 Kuzevič

21000140 Semestrálny projekt II 020000-000KZ-ZH 1 Domaracká

2123281 Tvorba a ochrana krajiny 202000-000ZS 6 Augustínová

Povinne voliteľné predmety

2113941 Banská geológia a geologický prieskum 202000-000ZS 5 Kondela

2120161 Geografické informačné systémy a zemské zdroje 202000-000ZS 5 Kuzevičová

21000290 Rekultivácia a revitalizácia krajiny 220000-000ZS 5 Pavolová

Povinné predmety

Letný semester

21000291 Diplomová práca 0100000-000KZ-ZH 10 Tauš

21000292 Diplomové praktikum 020000-000KZ-ZH 5 Tauš

29000044 Manažérska psychológia 020000-000KZ-PH 2 KSV

2119831 Medzinárodné podnikanie 202000-000ZS 7 Csikósová

2121571 Projektový manažment 202000-000ZS 6 Kuzevič

Rozsah = prednáška, seminár, numerické cvičenie, konštrukčné alebo laboratórne cvičenie, projektová

práca, ateliér - stáž, exkurzia, odborná prax; ukončenie

159


5

ŠTUDIJNÉ PROGRAMY PRE

DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM


ŠTUDIJNÉ PROGRAMY PRE DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM 2013/2014

162


2013/2014

ŠTUDIJNÉ PROGRAMY PRE DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM

5

1

Banská geológia a geologický prieskum

163


ŠTUDIJNÉ PROGRAMY PRE DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM 2013/2014

Študijný program: Banská geológia a geologický prieskum

Študijný odbor: Banská geológia a geologický prieskum

Kód Názov predmetu Rozsah Kredity Vyučujúci

Povinné predmety

29000594 BERG-Odborný cudzí jazyk pre doktorandov 020000-000Sk 5 KJ

Povinne voliteľné predmety

21000546 Banská geológia 040000-000Sk 20 Zacharov

21000553 Geofyzikálne metódy geologického prieskumu 040000-000Sk 20 Pandula

21000556 Geológia ložísk nerastných surovín 040000-000Sk 20 Zacharov

21000548 Geológia sveta 040000-000Sk 20 Janočko

21000555 Geologický prieskum uhľovodíkov 040000-000Sk 20 Janočko

21000547 Geologický prieskum životného prostredia 040000-000Sk 20 Tometz

21000551 Geoštatistika a modelovanie geologických procesov 040000-000Sk 20 Vizi

2125771 Hydrogeológia 040000-000Sk 20 Tometz

2125751 Inžinierska geológia 040000-000Sk 20 Tometz

21000552 Kvartérna geológia 040000-000Sk 20 Janočko

21000554 Metodika geologického prieskumu 040000-000Sk 20 Janočko

2125811 Mineralógia 040000-000Sk 20 Košuth

21000550 Petrografia 040000-000Sk 20 Košuth

21000557 Regionálna geológia 040000-000Sk 20 Jacko

2125831 Sedimentológia 040000-000Sk 20 Janočko

21000549 Štruktúrna geológia 040000-000Sk 20 Jacko

2125721 Tektonika 040000-000Sk 20 Jacko

Rozsah = prednáška, seminár, numerické cvičenie, konštrukčné alebo laboratórne cvičenie, projektová

práca, ateliér - stáž, exkurzia, odborná prax; ukončenie

164


2013/2014

ŠTUDIJNÉ PROGRAMY PRE DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM

5

2

Banská mechanizácia, doprava a hlbinné

vŕtanie

165


ŠTUDIJNÉ PROGRAMY PRE DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM 2013/2014

Študijný program: Banská mechanizácia, doprava a hlbinné vŕtanie

Študijný odbor: Banská mechanizácia, doprava a hlbinné vŕtanie

Kód Názov predmetu Rozsah Kredity Vyučujúci

Povinné predmety

29000594 BERG-Odborný cudzí jazyk pre doktorandov 020000-000Sk 5 Mazurová

Povinne voliteľné predmety

2124741 Doprava a distribúcia uhľovodíkov 020000-000Sk 20 Varga

2124811 Ekologické problémy dopravy 020000-000Sk 20 Marasová

21000238 Logistika dopravy podniku 020000-000Sk 20 Marasová

2124821 Operatívne a dispečerské riadenie 020000-000Sk 20 Malindžák

2120711 Podzemná hydraulika-modelovanie ložísk ropy a ZP 020000-000Sk 20 Peterka

2120671 Stroje a zariadenia pre naft. a plyn.priemysel 020000-000Sk 20 Molnár

2124801 Stroje a zariadenia pri ťažbe nerastných surovín 020000-000Sk 20 Marasová

2124731 Systémy riadenia energetických sústav 020000-000Sk 20 Repašová

2120661 Špeciálne metódy hlbinného vŕtania 020000-000Sk 20 Pinka

2120651 Ťažba a úprava uhľovodíkov 020000-000Sk 20 Peterka

21000372 Technológie dopravy surovín 020000-000Sk 20 Marasová

21000526 Technológie vŕtania na súši a na mori 020000-000Sk 20 Pinka

2124781 Teória dopravných a manipulačných zariadení 020000-000Sk 20 Marasová

2120641 Teória hlbinného a prieskumného vŕtania 020000-000Sk 20 Pinka

2104551 Uskladňovanie uhľovodíkov 020000-000Sk 20 Bauer

2124761

Vybrané kapitoly z Aplikovanej geofyziky -

karotážne merania

020000-000Sk 20 Pandula

Rozsah = prednáška, seminár, numerické cvičenie, konštrukčné alebo laboratórne cvičenie, projektová

práca, ateliér - stáž, exkurzia, odborná prax; ukončenie

166


2013/2014

ŠTUDIJNÉ PROGRAMY PRE DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM

5

3

Banské meračstvo a geodézia

167


ŠTUDIJNÉ PROGRAMY PRE DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM 2013/2014

Študijný program: Banské meračstvo a geodézia

Študijný odbor: Banské meračstvo a geodézia

Kód Názov predmetu Rozsah Kredity Vyučujúci

Povinné predmety

29000594 BERG-Odborný cudzí jazyk pre doktorandov 020000-000Sk 5 Petríková

21000320 Inžinierska geodézia 020000-000Sk 20 Weiss

Povinne voliteľné predmety

2100551 Banské meračstvo 020000-000Sk 20 Kovanič

21000324 Deformačná analýza 020000-000Sk 20 Sabová

2125041 Fotogrametria 020000-000Sk 20 Sabová

21000321 Geodetické siete 020000-000Sk 20 Gašinec

2107511 Geografické informačné systémy 020000-000Sk 20 Blišťan

2120591 Globálna geodézia a geodynamika 020000-000Sk 20 Gašinec

21000323 Kartografia a kataster 020000-000Sk 20 Sabová

2100881 Priemyselné vplyvy a ekológia 020000-000Sk 20 Kovanič

21000322 Spracovanie a analýza meraní 020000-000Sk 20 Weiss

2120581 Vybrané state z fyziky 020000-000Sk 20 Lisý

21000326 Vybrané state z matematiky 020000-000Sk 20 Podlubný

Rozsah = prednáška, seminár, numerické cvičenie, konštrukčné alebo laboratórne cvičenie, projektová

práca, ateliér - stáž, exkurzia, odborná prax; ukončenie

168


2013/2014

ŠTUDIJNÉ PROGRAMY PRE DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM

5

4

Ekonomika zemských zdrojov

169


ŠTUDIJNÉ PROGRAMY PRE DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM 2013/2014

Študijný program: Ekonomika zemských zdrojov

Študijný odbor: Získavanie a spracovanie zemských zdrojov

Kód Názov predmetu Rozsah Kredity Vyučujúci

Povinné predmety

29000594 BERG-Odborný cudzí jazyk pre doktorandov 020000-000Sk 5 KJ

2100071 Zem a zemské zdroje 020000-000Sk 20 Pavol Rybár

Povinne voliteľné predmety

2113781 Alternatívne zdroje energie 020000-000Sk 20 Radim Rybár

2113861 Aplikovaná geoštatistika a modelovanie ložísk 020000-000Sk 20 Pavol Rybár

2121731 Audit a zdaňovanie 020000-000Sk 20 Teplická

2119721 Ekonomika odvetvia 020000-000Sk 20 Cehlár

2101231 Ekonomika podniku 020000-000Sk 20 Čulková

2121791 Finančné investovanie 020000-000Sk 20 Cehlár

21000524 Finančné procesy 020000-000Sk 20 Čulková

2121751 Finančný manažment 020000-000Sk 20 Čulková

2121781

Inovačné technológie získavania a spracovania

zemských zdrojov

020000-000Sk 20 Pavol Rybár

2118291 Makroekonómia 020000-000Sk 20 Vitko

2121741 Manažérske účtovníctvo 020000-000Sk 20 Teplická

2118311 Manažment podniku 020000-000Sk 20 Vitko

2104011 Marketing 020000-000Sk 20 Csikósová

2108271 Mikroekonomika 020000-000Sk 20 Vitko

2121711 Obchodné a finančné vzťahy 020000-000Sk 20 Čulková

2119911 Oceňovanie zemských zdrojov 020000-000Sk 20 Pavol Rybár

2108731 Podnikateľský plán a inovácie 020000-000Sk 20 Cehlár

2112561 Posudzovanie efektívnosti investícií 020000-000Sk 20 Cehlár

21000159 Projektové riadenie 020000-000Sk 20 Kuzevič

21000521 Riadenie a rozvoj ľudských zdrojov 020000-000Sk 20 Antošová

21000540 Strategický manažment a rozhodovanie 020000-000Sk 20 Antošová

2120581 Vybrané state z fyziky 020000-000Sk 20 Lisý

21000326 Vybrané state z matematiky 020000-000Sk 20 Knežo

Rozsah = prednáška, seminár, numerické cvičenie, konštrukčné alebo laboratórne cvičenie, projektová

práca, ateliér - stáž, exkurzia, odborná prax; ukončenie

170


2013/2014

ŠTUDIJNÉ PROGRAMY PRE DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM

5

5

Mineralurgia a environmentálne technológie

171


ŠTUDIJNÉ PROGRAMY PRE DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM 2013/2014

Študijný program: Mineralurgia a environmentálne technológie

Študijný odbor: Mineralurgia

Kód Názov predmetu Rozsah Kredity Vyučujúci

Povinné predmety

29000594 BERG-Odborný cudzí jazyk pre doktorandov 020000-000Sk 5 KJ

Povinne voliteľné predmety

2129421 Analýza technologických procesov 020000-000Sk 20 Zeleňák

2125131 Environmentálna mikrobiológia 020000-000Sk 20 Kupka

21000374 Environmentálne častice 020000-000Sk 20 Škvarla

21000531 Environmentálne dopady ťažby a úpravy surovín 020000-000Sk 20 Kozáková

21000373 Flotácia 020000-000Sk 20 Škvarla

21000376 Hydrochémia 020000-000Sk 20 Búgel

2129431 Modelovanie mineralurgických procesov 020000-000Sk 20 Zeleňák

21000530 Nakladanie s odpadmi 020000-000Sk 20 Kozáková

21000378 Pedológia 020000-000Sk 20 Škvarla

2129441 Projektovanie mineralurgických technológií 020000-000Sk 20 Zeleňák

21000375 Technológia vody 020000-000Sk 20 Búgel

21000377 Teoretická mineralurgia 020000-000Sk 20 Škvarla

21000379 Základy ekológie a environmentalistiky 020000-000Sk 20 Bakalár

Rozsah = prednáška, seminár, numerické cvičenie, konštrukčné alebo laboratórne cvičenie, projektová

práca, ateliér - stáž, exkurzia, odborná prax; ukončenie

172


2013/2014

ŠTUDIJNÉ PROGRAMY PRE DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM

5

6

Priemyselná logistika

173


ŠTUDIJNÉ PROGRAMY PRE DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM 2013/2014

Študijný program: Priemyselná logistika

Študijný odbor: Logistika

Kód Názov predmetu Rozsah Kredity Vyučujúci

Povinné predmety

29000594 BERG-Odborný cudzí jazyk pre doktorandov 020000-000Sk 5 Nemčoková

21000272 Navrhovanie a optimalizácia logistických systémov 020000-000Sk 20 Malindžák

2125361 Priemyselná logistika 020000-000Sk 20 Malindžák

Povinne voliteľné predmety

21000278 Aplikácia CAD systémov v logistike 020000-000Sk 20 Molnár

21000283 Controlling a audit v logistike 020000-000Sk 20 Malindžák

21000276 Dizajn dopravných a distribučných systémov 020000-000Sk 20 Straka

21000240 Enviromentalistika a inverzná logistika 020000-000Sk 20 Marasová

21000274 Informačné technológie v logistike 020000-000Sk 20 Straka

23002583 Kvalita logistických systémov 020000-000Sk 20 Pačaiová

21000238 Logistika dopravy podniku 020000-000Sk 20 Marasová

21000281 Logistika spojitých médii, monitorovanie a údržba 020000-000Sk 20 Krešák

21000285 Manažment a ekonomika podniku 020000-000Sk 20 Čulková

21000284 Marketing a medzinárodné podnikanie podniku 020000-000Sk 20 Csikósová

21000277 Matematické metódy modelovania a simulácie 020000-000Sk 20 Molnár

21000273 Materiálové toky a Supply Chain 020000-000Sk 20 Spišák

21000282 Metodológia vedeckej práce 020000-000Sk 20 Malindžák

2112561 Posudzovanie efektívnosti investícií 020000-000Sk 20 Cehlár

21000235 Projektovanie a inovácia logistických systémov 020000-000Sk 20 Spišák

21000280

Štruktúry riadiacich systémov v spracovateľskom

priemysle

020000-000Sk 20 Fedorko

21000275 Technologická logistika 020000-000Sk 20 Spišák

21000288 Vybrané kapitoly z matematiky a operačnej analýzy 020000-000Sk 20 Podlubný

Rozsah = prednáška, seminár, numerické cvičenie, konštrukčné alebo laboratórne cvičenie, projektová

práca, ateliér - stáž, exkurzia, odborná prax; ukončenie

174


2013/2014

ŠTUDIJNÉ PROGRAMY PRE DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM

5

7

Riadenie procesov získavania a spracovania

surovín

175


ŠTUDIJNÉ PROGRAMY PRE DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM 2013/2014

Študijný program: Riadenie procesov získavania a spracovania surovín

Študijný odbor: Získavanie a spracovanie zemských zdrojov

Kód Názov predmetu Rozsah Kredity Vyučujúci

Povinné predmety

29000594 BERG-Odborný cudzí jazyk pre doktorandov 020000-000Sk 5 KJ

Povinne voliteľné predmety

2125321 Automatizácia procesov 020000-000Sk 20 Kostúr

2125391 Ekonomické procesy 020000-000Sk 20 Cehlár

2125401 Finančné procesy v podniku 020000-000Sk 20 Čulková

2125311 Informačné technológie v riadení procesov 020000-000Sk 20 Podlubný

2125411 Manažment a marketing v podniku 020000-000Sk 20 Csikósová

2125341

2125281

Matematické metódy a prostriedky riadenia a

informatizácie procesov

Matematické metódy identifikácie, modelovania a

simulácie

020000-000Sk 20

Malindžák

Petráš

020000-000Sk 20 Podlubný

2125421 Metodológia vedeckej práce 020000-000Sk 20 Podlubný

2125351 Metódy analýzy a syntézy 020000-000Sk 20 Terpák

2125301

Moderné technológie získavania a spracovania

surovín

020000-000Sk 20 Kostúr

2125331

Navrhovanie a projektovanie riadiacich a

informačných systémov

020000-000Sk 20

Malindžák

Dorčák

2125361 Priemyselná logistika 020000-000Sk 20 Malindžák

2125371 Riadenie kvality 020000-000Sk 20 Benková

2125271 Riadenie výrobných procesov 020000-000Sk 20 Malindžák

21000248 Signály a sústavy 020000-000Sk 20 Leššo

2125291 Teória procesov 020000-000Sk 20 Terpák

21000219 Teória systémov 020000-000Sk 20 Leššo

2125381 Vybrané kapitoly z optimalizácie 020000-000Sk 20 Kostúr

Rozsah = prednáška, seminár, numerické cvičenie, konštrukčné alebo laboratórne cvičenie, projektová

práca, ateliér - stáž, exkurzia, odborná prax; ukončenie

176


2013/2014

ŠTUDIJNÉ PROGRAMY PRE DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM

5

8

Ťažba nerastov a inžinierske geotechnológie

177


ŠTUDIJNÉ PROGRAMY PRE DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM 2013/2014

Študijný program: Ťažba nerastov a inžinierske geotechnológie

Študijný odbor: Baníctvo

Kód Názov predmetu Rozsah Kredity Vyučujúci

Povinné predmety

29000594 BERG-Odborný cudzí jazyk pre doktorandov 020000-000Sk 5 KJ

Povinne voliteľné predmety

2125901

Dobývanie ložísk nerastov a geotechnické metódy

ťažby

020000-000Sk 20 Bauer

2125941 Ekologické dopady ťažby a využitie podzemia 020000-000Sk 20 Ďurove

2125921 Ekonomické hodnotenie dobývania ložísk nerastov 020000-000Sk 20 Čech

2125931 Ekonomika tunelových stavieb 020000-000Sk 20 Čech

2125851 Geotechnika 020000-000Sk 20 Ďurove

2115201 Inžinierska geológia a hydrogeológia 020000-000Sk 20 Zacharov

2125951 Modelovanie v geotechnike 020000-000Sk 20 Čech

2125891

Rozpojovanie horninového masívu a technické

deštrukcie

020000-000Sk 20 Bauer

2125911 Technická likvidácia a monitoring baní a lomov 020000-000Sk 20 Bauer

2125871 Technické systémy baní a lomov 020000-000Sk 20 Bauer

2125881 Technické vybavenie tunelov 020000-000Sk 20 Bauer

2125261 Technologické zariadenia baní, lomov a tunelov 020000-000Sk 20 Marasová

2125861 Výstavba podzemných diel 020000-000Sk 20 Ďurove

Rozsah = prednáška, seminár, numerické cvičenie, konštrukčné alebo laboratórne cvičenie, projektová

práca, ateliér - stáž, exkurzia, odborná prax; ukončenie

178


2013/2014

ŠTUDIJNÉ PROGRAMY PRE DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM

5

9

Využívanie a ochrana zemských zdrojov

179


ŠTUDIJNÉ PROGRAMY PRE DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM 2013/2014

Študijný program: Využívanie a ochrana zemských zdrojov

Študijný odbor: Získavanie a spracovanie zemských zdrojov

Kód Názov predmetu Rozsah Kredity Vyučujúci

Povinné predmety

29000594 BERG-Odborný cudzí jazyk pre doktorandov 020000-000Sk 5 Pavlovová

2121781

Inovačné technológie získavania a spracovania

zemských zdrojov

020000-000Sk 20 Pavol Rybár

Povinne voliteľné predmety

2113861 Aplikovaná geoštatistika a modelovanie ložísk 020000-000Sk 20 Pavol Rybár

2126681 Ekologické zdroje elektrickej energie 020000-000Sk 20 Molokáč

2119721 Ekonomika odvetvia 020000-000Sk 20 Cehlár

2101231 Ekonomika podniku 020000-000Sk 20 Čulková

2100191 Elektrotechnika 020000-000Sk 20 Kováč

2111541 Energia vetra, vody a biomasy 020000-000Sk 20 Pavol Rybár

2126701 Geo a montánny turizmus 020000-000Sk 20 Pavol Rybár

2126691 História baníctva a banskej techniky 020000-000Sk 20 Pavol Rybár

2126671 Historické banské diela a geotechnika 020000-000Sk 20 Krúpa

2115501 Ložisková geológia 020000-000Sk 20 Košuth

2118291 Makroekonómia 020000-000Sk 20 Szabo

2118311 Manažment podniku 020000-000Sk 20 Vitko

2104011 Marketing 020000-000Sk 20 Csikósová

21000394 Mechanika tekutín 020000-000Sk 20 Čarnogurská

2108271 Mikroekonomika 020000-000Sk 20 Vitko

2119911 Oceňovanie zemských zdrojov 020000-000Sk 20 Pavol Rybár

2100691 Ochrana životného prostredia 020000-000Sk 20 Augustinová

2108731 Podnikateľský plán a inovácie 020000-000Sk 20 Cehlár

2112561 Posudzovanie efektívnosti investícií 020000-000Sk 20 Cehlár

2100501 Rozpojovanie hornín 020000-000Sk 20 Pavol Rybár

2110701 Slnečná a geotermálna energia 020000-000Sk 20 Pavol Rybár

2120631 Technológie povrchového dobývania ložísk 020000-000Sk 20 Cehlár

2100671 Tradičné zdroje energie 020000-000Sk 20 Radim Rybár

2120581 Vybrané state z fyziky 020000-000Sk 20 Lisý

2120571 Vybrané state z matematiky 020000-000Sk 20 Knežo

2100071 Zem a zemské zdroje 020000-000Sk 20 Jacko

Rozsah = prednáška, seminár, numerické cvičenie, konštrukčné alebo laboratórne cvičenie, projektová

práca, ateliér - stáž, exkurzia, odborná prax; ukončenie

180

More magazines by this user
Similar magazines