Katalóg študijných programov Fakulty BERG pre akademický rok ...

fberg.tuke.sk

Katalóg študijných programov Fakulty BERG pre akademický rok ...

ŠTUDIJNÉ PROGRAMY PRE BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM 2013/2014

1.ročník

Študijný program: Automatizácia a riadenie procesov získavania a spracovania surovín

Študijný odbor: Automatizácia

Povinné predmety

Zimný semester

Kód Názov predmetu Rozsah Kredity Prednášateľ

2110991 Algoritmizácia a programovanie 302000-000ZS 6 Terpák

2117521

Automatizované systémy merania a spracovania

dát

302000-000ZS 6 Leššo

2126731 Matematika 1 203000-000ZS 6 Podlubný

2118793 Počítačové prostriedky informatiky 002000-000KZ-PH 1 Škovránek

2119323 Tabuľkové a textové editory 002000-000KZ-PH 1 Bednárová

29000139 Telesná výchova I 002000-000Z-U 0 KTV

Povinne voliteľné predmety

2112931 Environmentalistika 202000-000ZS 5 Škvarla

21000402 Chémia 202000-000ZS 5 Búgel

2111001 Matematické prostriedky automatizácie 202000-000ZS 5 Dorčák

2113391 Technické prostriedky automatizácie 202000-000ZS 5 Leššo

2100074 Zem a zemské zdroje 202000-000ZS 5

Jacko

Hvizdák

Výberové predmety

2100331 Geodézia 202000-000ZS 4 Kovanič

Povinné predmety

Letný semester

2111431 Automatizácia technologických procesov 302000-000ZS 6 Dorčák

2129391 Fyzika 1 202000-000ZS 6 Lisý

21000181 Numericko-matematické metódy na PC 002000-000KZ-PH 1 Petráš

2124163 Počítačové praktikum 002000-000KZ-PH 1 Škovránek

2100221 Štatistické metódy 303000-000ZS 6 Benková

29000140 Telesná výchova II 002000-000Z-U 0 KTV

Povinne voliteľné predmety

2117451 Aplikovaná elektronika 202000-000ZS 5 Leššo

2127611 Ekonomika podniku 202000-000ZS 5 Domaracká

2101241 Matematické základy automatizácie 202000-000ZS 5 Podlubný

2100141 Všeobecná geológia 202000-000ZS 5 Zacharov

Výberové predmety

21000268 Skúšanie a certifikácia 200000-000ZS 4 Krešák

Rozsah = prednáška, seminár, numerické cvičenie, konštrukčné alebo laboratórne cvičenie, projektová

práca, ateliér - stáž, exkurzia, odborná prax; ukončenie

Ročník je v akademickom roku 2013-2014 neaktívny.

36