Katalóg študijných programov Fakulty BERG pre akademický rok ...

fberg.tuke.sk

Katalóg študijných programov Fakulty BERG pre akademický rok ...

ŠTUDIJNÉ PROGRAMY PRE BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM 2013/2014

3.ročník

Študijný program: Baníctvo a geotechnika

Študijný odbor: Baníctvo

Povinné predmety

Zimný semester

Kód Názov predmetu Rozsah Kredity Prednášateľ

2115961 Optimalizácia 202000-000ZS 6 Čech

2122153 Revitalizácia a rekultivácia krajiny 002000-000KZ-ZH 1 Bakalár

21000279 Semestrálny projekt 000020-000KZ-ZH 1 Šofranko

2116771 Technologické procesy ťažby surovín 302000-000ZS 6 Bauer

2123481 Zabezpečovacie systémy v podzemí 302000-000ZS 6 Šofranko

Povinne voliteľné predmety

2121784

Inovačné technológie získavania a spracovania

zemských zdrojov

202000-000ZS 5 Koščo

2115811 Mineralurgia 202000-000ZS 5 Sisol

2102641 Rozpočet a financovanie 202000-000ZS 5 Čech

2208041 Ťažba a uskladňovanie uhľovodíkov 220000-000ZS 5 Peterka

Povinné predmety

Letný semester

2129971 Angličtina v baníctve a tunelárstve 220000-000ZS 5 Bauer, Ďurove

2123523 Bakalárska práca 0000100-000KZ-ZH 10 Bauer

2123513 Bakalárske praktikum 020000-000KZ-ZH 5 Bauer

29000047 Spoločenské vedy I 020000-000KZ-PH 2 KSV

2129991 Udržateľný rozvoj v oblasti ťažby surovín 220000-000ZS 5 Bauer

2129981 Záchranárske práce v podzemí 220000-000ZS 5 Ďurove

Rozsah = prednáška, seminár, numerické cvičenie, konštrukčné alebo laboratórne cvičenie, projektová

práca, ateliér - stáž, exkurzia, odborná prax; ukončenie

42