Views
4 years ago

Prezentacja 26-08-2010 poprawiona do druku - Agencja Rozwoju ...

Prezentacja 26-08-2010 poprawiona do druku - Agencja Rozwoju ...

Prezentacja 26-08-2010 poprawiona do druku - Agencja Rozwoju

Proces podpisania umowy o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 1.1.1 Bartosz Wietrzykowski Regionalna Instytucja Finansująca Agencja Rozwoju Pomorza S.A. Gdańsk, 26.08.2010 r. Agencja Rozwoju Pomorza S.A. 80-387 Gdańsk, ul. Arkońska 6/A3 tel.:+48 (0) 58 32 33 100 fax: +48 (0) 58 30 11 341 e-mail: sekretariat@arp.gda.pl www: www.arp.gda.pl Załączniki wymagane na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie projektu: 1. Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami. (jeśli dotyczy) 2. Harmonogram rzeczowo-finansowy projektu. 3. Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON. 4. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkami na rzecz Skarbu Państwa. 5. Zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu z naleŜnościami wobec Skarbu Państwa. 6. Prawomocne pozwolenie na budowę, zgłoszenie budowy lub robót budowlanych. (jeśli dotyczy) 7. Oświadczenie o zgodności dokumentacji technicznej z zakresem rzeczowym projektu. (jeśli dotyczy) 8. Pełnomocnictwo w przypadku, gdy umowa o dofinansowanie projektu podpisywana będzie w imieniu Wnioskodawcy przez pełnomocnika. (jeśli dotyczy) 9. Oświadczenie o wyborze zabezpieczenia realizacji projektu. 10. Pisemna prośba Wnioskodawcy dotycząca zaktualizowania terminu realizacji projektu i ewentualnego przesunięcia terminu osiągnięcia wskaźników realizacji projektu bez zmian ich wartości. (jeśli dotyczy) 11. Dokument dotyczący numeru rachunku bankowego na potrzeby zaliczki. (jeśli dotyczy) 12. Oświadczenie o otrzymanej wielkości pomocy de minimis lub nieotrzymanej pomocy de minimis. 13. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis. 14. Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP. 15. Dokumentacja potwierdzająca poprawność przeprowadzonej procedury Oceny Oddziaływania na Środowisko (OOŚ) oraz wpływu projektu na obszary NATURA 2000. (jeśli dotyczy) Agencja Rozwoju Pomorza S.A. 80-387 Gdańsk, ul. Arkońska 6/A3 tel.:+48 (0) 58 32 33 100 fax: +48 (0) 58 30 11 341 e-mail: sekretariat@arp.gda.pl www: www.arp.gda.pl

Kontrola realizacji projektu - Polska Agencja Rozwoju ...
Kontrola realizacji projektu - Polska Agencja Rozwoju ...
1.6 RPO WP - Agencja Rozwoju Pomorza SA
UCHWAŁA NR 1484/269/09 - Agencja Rozwoju Pomorza SA
Prezentacja - Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Wskaźniki realizacji projektu - Agencja Rozwoju Pomorza SA
przewodnik beneficjenta rpo wp 2007-2013 - Agencja Rozwoju ...
Zainwestuj w nowe technologie - Agencja Rozwoju Pomorza SA
z dnia 16 lipca 2013 - Agencja Rozwoju Pomorza SA
Kondycja sektora MSP na Pomorzu - Agencja Rozwoju Pomorza SA
MODE sp. z o.o. - Agencja Rozwoju Pomorza SA
zaproszenie do składania ofert - Agencja Rozwoju Lokalnego w ...
ogloszenie o zamowieniu (144kB) - Polska Agencja Rozwoju ...
Przewodnik Beneficjenta RPO WP dla Działań 1.1-1.2 - Agencja ...
pobierz plik - Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
22,1 kb - Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
pobierz plik - Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Dokumenty do rozliczania kosztów dojazdu - Agencja Rozwoju ...
Załacznik Nr 12 do SIWZ - przedmiar robót - Agencja Rozwoju ...