Views
3 years ago

Č a s o p i s č e s k é h o p o j i š ť o v n i c t v í - Pojistný obzor

Č a s o p i s č e s k é h o p o j i š ť o v n i c t v í - Pojistný obzor

Legislativa a právo

Legislativa a právo Ilustrační foto: archiv ČAP Článek II Určení data počátku pětiletého období 1. Počátek pětiletého období pro absolvování doškolovacího kursu je odvozován ode dne zápisu pojišťovacího zprostředkovatele a samostatného likvidátora pojistných událostí do registru vedeného podle zákona, není-li dále uvedeno jinak. 2. Pojišťovací nebo zajišťovací makléř registrovaný u Ministerstva financí před 1. lednem 2005, který splnil podmínky dané § 29 odst. 1 zákona a zároveň prokázal (doložil) Ministerstvu financí do 30. 6. 2005 svoji odbornou způsobilost, je povinen absolvovat první doškolovací kurs po 5 letech ode dne jeho zápisu do registru vedeného podle zákona. 3. Pokud pojišťovací nebo zajišťovací makléř, pojišťovací agent a samostatný likvidátor pojistných událostí, kteří provozovali svoji činnost před 1. 1. 2005 a prokázali odbornou způsobilost v souladu s § 29 odst. 4 zákona nejpozději do 1. 1. 2007, jsou povinni první doškolovací kurs absolvovat po 5 letech ode dne ukončení odborného studia nebo od data vykonání odborné zkoušky. 4. Je-li odborná způsobilost prokazována dokladem o absolvování odborného studia na střední nebo vysoké škole, je počátek pětiletého období odvozován ode dne zápisu pojišťovacího zprostředkovatele a samostatného likvidátora pojistných událostí do registru vedeného podle zákona. 5. Počátek následného (a každého dalšího) pětiletého období se odvíjí od data počátku pětiletého období pro absolvování doškolovacího kursu, bez ohledu na datum absolvování konkrétního doškolovacího kursu. 6. Předpokládá se, že osoba podle článku I bodu 1 bude doškolovací kurs absolvovat nejpozději do 6 měsíců po uplynutí pětiletého období uvedeného v bodech 1 až 5 tohoto článku. Článek III Rozsah doškolovacího kursu Doškolovací kurs směřuje k tomu, aby odborné znalosti byly úplné a aktuální. Časový rozsah doškolovacího kursu je třeba zvolit v závislosti na kvalifikačních stupních odborné způsobilosti osob, kterým je určen s tím, že konkrétní obsahovou náplň vzdělávacího programu je nezbytné zaměřit zejména na legislativní změny, které nastaly v daném období v oblastech právní úpravy specifikovaných v přílohách č. 3 až 5 k vyhlášce č. 582/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“). Článek IV Doložení splnění povinnosti absolvovat doškolovací kurs 1. Splnění povinnosti absolvovat doškolovací kurs prokazuje pojišťovací zprostředkovatel a samostatný likvidátor pojistných událostí České národní bance na její vyžádání dokladem o absolvování tohoto kursu. 2. Předložení dokladu prokazujícího splnění povinnosti absolvovat doškolovací kurs lze u vázaného pojišťovacího zprostředkovatele a u výhradního pojišťovacího agenta nahradit písemným prohlášením pojišťovny, pro kterou jsou tito pojišťovací zprostředkovatelé činní. Obdobně lze postupovat u podřízeného pojišťovacího zprostředkovatele, kdy předložení dokladu, prokazujícího splnění povinnosti absolvovat doškolovací kurs, může být nahrazeno písemným prohlášením pojišťovacího agenta, pojišťovacího makléře nebo výhradního pojišťovacího agenta, pro kterého je podřízený pojišťovací zprostředkovatel činný. 3. Doklad prokazující splnění povinnosti absolvovat doškolovací kurs obsahuje zejména časový rozsah a obsahovou náplň doškolovacího kursu. Článek V Pořádání doškolovacích kursů 1. Pořádat doškolovací kursy jsou oprávněny pojišťovny, které provozují vzdělávací činnost v souladu s jejich povolením (činnost související s pojišťovací nebo zajišťovací činností), a dále školy, školicí zařízení a specializované profesní instituce taxativně uvedené v příloze č. 6 vyhlášky. 2. Vzdělávací programy související s doškolovacími kursy je třeba přizpůsobit svým časovým rozsahem a odborným zaměřením podle kvalifikačních stupňů odborné způsobilosti osob podle článku I bodu 1, tyto programy pojišťovny, školy, školicí zařízení a specializované profesní instituce uveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup. Viceguvernér: Ing. Miroslav Singer v. r. Sekce vzdělávání České asociace pojišťoven připravuje metodiku a obsah doškolovacích kursů určených pro pojišťovací zprostředkovatele a samostatné likvidátory pojistných událostí. Dalším aktivitám ČAP v oblasti vzdělávání se podrobněji věnuje rubrika Z domova, kde naleznete rozhovor s Ing. Dušanem Hradilem, zástupcem ředitele odboru a vedoucím oddělení Ochrany spotřebitele. 12 Pojistný obzor 2/2009 Legislativa a právo

Beck-online – právní informační systém s komentáři, monografiemi a vzory smluv a podání Inzerce Právníci v ČR se dočkali komplexního řešení právního informačního systému. Na jednom místě mají k dispozici aktuální právní předpisy, velké množství kvalitně zpracované judikatury a nově i plné texty komentářů, příruček a monografií nakladatelství C. H. Beck. Pražská pobočka nakladatelství se tak vydala ve stopách své mateřské firmy a zpřístupnila své „rodinné stříbro“ novou formou širší veřejnosti. Nová koncepce systému nabízí široké možnosti využití – Beck-online je vhodný nejen pro uživatele, kteří ke své práci potřebují pouze právní předpisy, ale také pro pracovníky právních oddělení, kteří využijí pečlivě zpracovanou judikaturu i bohatou databázi literatury. On-line řešení aplikace má řadu předností. Právní předpisy jsou denně aktualizovány, proto se uživatelé mohou spolehnout, že pracují právě s aktuální verzí zákona. Správa systému je velmi jednoduchá – v podstatě žádná! Beck-online není třeba instalovat, je dostupný všude, kde mají pracovníci přístup k internetu. Díky tomu je snadné zprovoznit jej v celé síti A5 Beck-online Business 27.5.2009 12:54 Str. 1 poboček pojišťovny a přístupy pružně nastavovat dle potřeby. On-line prostředí zná dnes každý, proto je práce s Beck-online jednoduchá a intuitivní i pro nové uživatele. V nakladatelství C. H. Beck uvádí, že po spuštění aplikace výrazně narostl počet předplatitelů právního informačního systému (dříve LexDATA), vzrostla spokojenost a ubyl počet školení. Podle slov Ing. Lukáše Mikuly, vedoucího obchodního oddělení Beck-online, to ukazuje na jednoduchost ovládání Beck-online. „Zároveň dochází k časovým i finančním úsporám jak na straně nakladatelství, tak na straně klienta,“ dodává. Základ systému – Beck-online Basic – obsahuje kompletní Sbírku zákonů, Sbírku mezinárodních smluv, další předpisy z věstníků a zpravodajů ministerstev, judikaturu, právnický slovník a legislativní zpravodajství, což je příjemná služba pro uživatele. Cena Beck-online Basic pak byla stanovena na 9 990 Kč pro jednoho uživatele. Literatura je rozdělena do sedmi odborných modulů dle právních oblastí, což opět zpříjemňuje práci s Beck-online. Uživatel se v systému dobře orientuje, může lehce filtrovat nalezené dokumenty, a práce je tak rychlejší. Nakladatelství připravilo z modulů cenově zvýhodněné balíčky – Standard, Business a Premium – čímž se snaží usnadnit zákazníkům výběr a nabídnout jim větší množství informací za příznivou cenu. Pro potřeby pojišťoven se zdá být ideálním řešením balíček Business, obsahující komentáře, monografie, vzory smluv a podání a odborné články z právnických časopisů z pěti oblastí práva: Občanské, Obchodní a finanční, Justiční a procesní, Autorské a soutěžní a Pracovní. Celkem balíček Business obsahuje 47 publikací nakladatelství C. H. Beck a kompletní články ze 4 jeho časopisů. Beck-online je možné nezávazně otestovat na stránkách www.beck-online.cz v rozsahu dle potřeb uživatele a následné setkání s odborníkem nakladatelství C. H. Beck nastíní ideální variantu řešení nejen pro pojišťovnu, ale i pro samostatného poradce. Beck-online Business pojistka kvalitních a vždy aktuálních právních informací Obsahuje celkem 47 komentářů a monografií a 4 časopisy nakladatelství C. H. Beck. Společně s právními předpisy a judikaturou obsaženou v modulu Basic představuje řešení pro každé právní oddělení. Trestní právo Občanské právo Ústavní a správní právo Soutěžní právo a duševní vlastnictví Justiční a procesní právo Basic Pracovní a sociální právo Obchodní a finanční právo Jaké publikace v Beck-online například naleznete? Občanský zákoník I Občanský zákoník II Nakladatelství C. H. Beck, Řeznická 17, 110 00 Praha 1, tel.: 225 993 936, 225 993 946 beck-online@beck.cz, www.beck-online.cz

Č a s o p i s č e s k é h o p o j i š ť o v n i c t v í - Pojistný obzor
Č a s o p i s č e s k é h o p o j i š ť o v n i c t v í - Pojistný obzor
ke stažení - Pojistný obzor
ke stažení - Pojistný obzor
P O S T O J N S K I - Občina Postojna
P O S T O J N S K I - Občina Postojna
P O S T O J N S K I - Občina Postojna
P O S T O J N S K I PREPIH - Občina Postojna
S p o j r z e n i a - SELVE
Přehled akcí - O neplanetě Pluto i o černých dírách s ... - Zápraží
P O S T O J N S K I - Občina Postojna
P R O G R A M S T R O K O V N E G A S R E Č A N J A - OZS
S A M O P R O M O C I J A - ZAPS
ja d r o v á a v y r a ď o v a c ia s p o l o č n o s ť - Javys, as
Page 1 .A I. U N N A H O K K M 'H A V U K . N c... N .A P M S O M TI ...
S L O V E N I J A - II. gimnazija Maribor
3. ročník soutěže o nejlepší energeticky úsporný projekt v České ...
P O S T O J N S K I - Občina Postojna
ÿþM i c r o s o f t P o w e r P o i n t - Y l i - H a n k a l a _ G E _ 0 9 ...
U. A. E. DUBAI U L T R A S P E C I J A L N A P O N U D A - Wayout
S Tay Đ i Phó Trong Trư ng H p Kh n C p S Tay Đ i Phó ... - Heco.com
- P lo š in o v ý š tvo rn á p ra vo v ý vo ze ň k o m b in o va n e j p re p ...
O d b o r n ý è a s o p i s f i r m y S c h a c h e r m a y e r
S H P I R T Ё R O R E - Calvary Chapel
U H R V A T S K O J - Hrvatski hidrografski institut
G L A S I L O Z D R A V N I Š ... - Zdravniška zbornica Slovenije
N á r o d n í g a l e r i e v P r a z e
Page 1 NATURE GUIDE mom 4c. Uni@ S D O O W Y E N I P E H T ...
Page 1 s r o .m R r .w a n r m A om s m .œ s v.. S g .m g r a h C HIGH ...