Views
3 years ago

Č a s o p i s č e s k é h o p o j i š ť o v n i c t v í - Pojistný obzor

Č a s o p i s č e s k é h o p o j i š ť o v n i c t v í - Pojistný obzor

OBSAH EDITORIAL 3 Na

OBSAH EDITORIAL 3 Na aktuální téma Dopravní nehody: výsledky policie a pojišťoven se různí 4 (Michal Šimon) „Změny se nejprve musí zaběhnout“ 6 Rozhovor s plk. Ing. Leošem Tržilem, ředitelem Služby dopravní policie (Mgr. Ema Novotná) Anketa mezi pojišťovnami 8 Jaké máte zkušenosti s vyřizováním nehod, které motoristé nahlásí prostřednictvím záznamu o dopravní nehodě? (Mgr. Ema Novotná) LEGISLATIVA A PRÁVO Návrh zákona o odpadech a příležitosti pro pojištění 10 (Ing. Jaroslav Mesršmíd, CSc.) Doškolovací kurs pro pojišťovací zprostředkovatele a samostatné likvidátory 11 (JUDr. Dana Králíčková) O aktuálním vývoji legislativního procesu 14 (Ing. Jaroslav Mesršmíd, CSc.) Z nových právních předpisů 15 (Mgr. Eva Kozojedová) EKONOMICKÉ INFORMACE Solventnost II: znění směrnice schváleno 16 (RNDr. Jiří Fialka, Ph.D., Bc. Lucie Kvardová) Anketa 17 O schválené podobě směrnice hovoříme se zástupci z CEA, ČAP a MF. Co napoví aktuální výsledky pojišťoven? 19 (Mgr. Ing. Ondřej Martinek) Řízení daní 20 (Jana Roe) POJISTNÉ PRODUKTY Asistence při nehodě v zahraničí 22 (Ing. Vladimír Fuchs) Zdravotnictví za hranicemi: Dánsko 24 (Kolektiv autorů projektu Kulatý stůl) MedUNIQA šetří čas pacientů 26 (Ing. František Bialek) ZE SVĚTA Změny evropského pojišťovnictví 28 (Ing. Lukáš Štěpánek) Urychlit oživení evropské ekonomiky 30 (Mgr. Ondřej Karel) Novinky z EU (Mgr. Ondřej Karel) Z DOMOVA „Finanční vzdělávání není samospasitelné“ 32 Rozhovor s Ing. Dušanem Hradilem, vedoucím oddělením ochrany spotřebitele na MF ČR a předsedou Pracovní skupiny pro finanční vzdělávání. (Marcela Kotyrová) ČAP informuje a vzdělává 34 (Marcela Kotyrová) Reálný přínos sprinklerové ochrany 36 (Ing. Pavel Rybář) Pojišťovna roku 2008: tituly v rukou obhájců 38 (Mgr. Ema Novotná) Z tiskových zpráv členských pojišťoven 39 INSURANCE DIGEST What do insurance companies’ latest results indicate? 41 (Ondřej Martinek)

Foto: ČAP Vážení čtenáři, letní vydání časopisu by mělo přinášet pohodové a oddychové čtení. Z tohoto důvodu jsme se koncepci druhého letošního čísla snažili zaměřit spíše na neutrální témata, která by neměla prvoplánově vyvolávat velké vlny emocí. Aktuální vydání Pojistného obzoru tentokrát usiluje o vaši pozornost zejména v oblasti vzdělávání. O aktivitách, které vyvíjí Česká asociace pojišťoven (ČAP), a to jak vůči laické veřejnosti, tak i ve vztahu ke svým členům, informují hned dvě rubriky – Legislativa a právo a Z domova. Vaší pozornosti by nemělo ujít úřední sdělení JUDr. Dany Králíčkové z České národní banky a především rozhovor s Ing. Dušanem Hradilem z Ministerstva financí. Marcelu Kotyrovou mimo jiné zajímalo, jak stát konkrétně podporuje finanční vzdělávání, které se řadí mezi nástroje na ochranu spotřebitele. Rubrika Na aktuální téma se podrobně zaměřila na změny v zákonu o provozu na pozemních komunikacích. Možnost vyjádřit svůj názor získaly obě zainteresované strany – policie i pojišťovny. Plk. Ing. Leoš Tržil, který se v listopadu 2008 stal ředitelem Služby dopravní policie, v rozhovoru na stranách 6 a 7 analyzoval aktuální změny v šetření dopravních nehod, a věnoval se i problematice prevence a zvýšení účinnosti prostředků, jimiž by mělo docházet k průkaznému snižování nehodovosti na našich silnicích. Z dostupných statistik policie a pojišťoven, které analyzoval specialista pro neživotní pojištění ČAP Michal Šimon, však vyplývá, že k vytouženému poklesu nehodovosti zatím nedochází. Na evropské úrovni naopak bylo dosaženo významného kroku v rámci směrnice Solventnosti II. Dne 5. května totiž de facto bylo formálně schváleno její kompromisní znění. Díky nové směrnici dojde k posílení finanční stability pojišťovacího sektoru v rámci celé Evropské unie. V letní turistické sezoně každoročně dochází ke zvýšené frekvenci cest do zahraničí. Příspěvek Vladimíra Fuchse mapuje situaci z pohledu asistenčních služeb – myslím, že budete překvapeni, k jakým závěrům analýza dospěla. Další významnou část druhého čísla jsme věnovali oblasti zdravotnictví. Článek na straně 24 poprvé představuje dánský model a nedávné reformy, jimiž si musela severská ostrovní země projít. Na českém trhu byl také letos představen vůbec první komerční program zdravotní asistence. Více o konkrétních parametrech unikátního produktu se dozvíte v článku Františka Bialeka na straně 26. Příjemné léto a zajímavé čtení vám přeje, Ema Novotná Šéfredaktorka Pojistného obzoru Dear readers, Summer issues of any magazine should offer pleasant and easy reading. That is why we decided that this year’s second issue of our quarterly should cover rather neutral, uncontroversial topics. The summer issue of the Pojistný obzor will thus draw your attention mainly to education. Two articles in the “Law and Legislation” and “Local Section” deal with the activities of the Czech Insurance Association (ČAP) in the field, both in relation to the general public and its members. Other items not to be missed include an official communication by Ms. Dana Králíčková from the Czech National Bank, and in particular an interview with Mr. Dušan Hradil from the Ministry of Finance. Marcela Kotyrová wanted to find out, among other things, how the government supports financial education as an instrument of consumer protection. The “Current Issue” section takes a close look at the changes introduced into the Road Traffic Act. Both stakeholder groups, i.e. the police and the insurance industry, have expressed their views. In an interview on pages 6 and 7, Col. Leoš Tržil, director of the Traffic Police Service since November 2008, analyzes new methods of traffic accident investigation. He also discusses prevention and ways to increase the efficiency of instruments aimed at reducing the rate of accidents on Czech roads. However, the statistics made available by the police and the insurance industry suggest that the desired fall in the number of accident has not become reality. Read the analysis by Michal Šimon, an expert on non-life insurance at ČAP. Nevertheless, on the European level the Solvency II directive has made considerable progress. Its compromise text was formally approved on 5 May. Thanks to the new directive, financial stability of the insurance industry will be boosted throughout the European Union. During the summer season, people travel abroad more often. An article by Vladimír Fuchs surveys the situation from the point of view of assistance services – his conclusions may come as a surprise. A substantial part of our second issue is devoted to healthcare. The article on page 24 describes the Danish model for the first time, as well as the reforms that this Nordic country has recently undertaken. In addition, we looked at the very first commercial programme of healthcare assistance launched on the Czech market this year. You will find out more about specific parameters of this unique product in František Bialek’s article on page 26. I wish you a pleasant summer and interesting reading, Ema Novotná Editor-in-Chief of Pojistný obzor Na aktuální téma Pojistný obzor 2/2009 3

Č a s o p i s č e s k é h o p o j i š ť o v n i c t v í - Pojistný obzor
Č a s o p i s č e s k é h o p o j i š ť o v n i c t v í - Pojistný obzor
ke stažení - Pojistný obzor
ke stažení - Pojistný obzor
P O S T O J N S K I - Občina Postojna
S p o j r z e n i a - SELVE
S L O V E N I J A - II. gimnazija Maribor
ÿþM i c r o s o f t P o w e r P o i n t - Y l i - H a n k a l a _ G E _ 0 9 ...
U. A. E. DUBAI U L T R A S P E C I J A L N A P O N U D A - Wayout
Přehled akcí - O neplanetě Pluto i o černých dírách s ... - Zápraží
P O S T O J N S K I - Občina Postojna
G L A S I L O Z D R A V N I Š ... - Zdravniška zbornica Slovenije
S A M O P R O M O C I J A - ZAPS
ja d r o v á a v y r a ď o v a c ia s p o l o č n o s ť - Javys, as
- P lo š in o v ý š tvo rn á p ra vo v ý vo ze ň k o m b in o va n e j p re p ...
P R O G R A M S T R O K O V N E G A S R E Č A N J A - OZS
Page 1 .A I. U N N A H O K K M 'H A V U K . N c... N .A P M S O M TI ...
O d b o r n ý è a s o p i s f i r m y S c h a c h e r m a y e r
U H R V A T S K O J - Hrvatski hidrografski institut
P O S T O J N S K I - Občina Postojna
P O S T O J N S K I PREPIH - Občina Postojna
P O S T O J N S K I - Občina Postojna
P O S T O J N S K I - Občina Postojna
S Tay Đ i Phó Trong Trư ng H p Kh n C p S Tay Đ i Phó ... - Heco.com
Page 1 m nu m m P n 00 _Í v M B s _... n 00 7 v M B s __ H o E o ...
3. ročník soutěže o nejlepší energeticky úsporný projekt v České ...
S H P I R T Ё R O R E - Calvary Chapel
G L A S I L O Z D R A V N I Š ... - Zdravniška zbornica Slovenije
N á r o d n í g a l e r i e v P r a z e